ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 6

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 11. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Kolumbijas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

1

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2017/43 (2016. gada 12. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas komitejā tās Tirdzniecības komitejas sastāvā, kura izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz to, lai atjauninātu nolīguma XXI pielikuma A–P daļu par regulējuma tuvināšanu publiskā iepirkuma jomā

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/44 (2017. gada 10. janvāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

36

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/45 (2017. gada 10. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

38

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2017/46 (2017. gada 10. janvāris) par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā

40

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

11.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/1


Informācija par to, ka stājas spēkā Nolīgums starp Eiropas Savienību un Kolumbijas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

Tā kā 2016. gada 19. oktobrī ir pabeigta procedūra, kas paredzēta 8. panta 1. punktā Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Kolumbijas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu, nolīgums stāsies spēkā 2016. gada 1. decembrī.


11.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/2


PADOMES LĒMUMS (ES) 2017/43

(2016. gada 12. decembris)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas komitejā tās Tirdzniecības komitejas sastāvā, kura izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz to, lai atjauninātu nolīguma XXI pielikuma A–P daļu par regulējuma tuvināšanu publiskā iepirkuma jomā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar tā 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (1) (“nolīgums”), 486. pantā paredzēts, ka Savienības norādītas nolīguma daļas tiek piemērotas provizoriski.

(2)

Padomes Lēmuma 2014/668/ES (2) 1. pantā ir norādīti nolīguma noteikumi, kurus piemēro provizoriski, tostarp noteikumi par publisko iepirkumu un nolīguma XXI pielikums. Minēto noteikumu provizoriskā piemērošana ir spēkā no 2016. gada 1. janvāra.

(3)

Saskaņā ar nolīguma 153. pantu Ukrainai jānodrošina, ka tās tiesību akti publiskā iepirkuma jomā tiek pakāpeniski pielāgoti Savienības publiskā iepirkuma acquis atbilstoši grafikam nolīguma XXI pielikumā.

(4)

Kopš nolīguma parafēšanas 2012. gada 30. martā ir grozīti vai atcelti vairāki Savienības tiesību akti, kas uzskaitīti nolīguma XXI pielikumā.

(5)

Saskaņā ar nolīguma 149. pantu tādi vērtības sliekšņi attiecībā uz publiskā iepirkuma līgumiem, kuri paredzēti nolīguma XXI pielikuma P daļā, regulāri jāpārskata, sākot ar pirmo pārskaitļa gadu pēc šā nolīguma stāšanās spēkā.

(6)

Turklāt, grozot atsevišķus termiņus, ir lietderīgi ņemt vērā progresu, ko Ukraina sasniegusi, tuvinoties Savienības acquis.

(7)

Tādēļ ir jāatjaunina XXI pielikums, lai atspoguļotu izmaiņas tajā uzskaitītajā Savienības acquis, un jāpārskata tie vērtības sliekšņi attiecībā uz publiskā iepirkuma līgumiem, kuri paredzēti nolīguma XXI pielikuma P daļā.

(8)

Saskaņā ar nolīguma 149. pantu lēmumu par nolīguma XXI pielikuma P daļā sniegto vērtības sliekšņu pārskatīšanu pieņem Asociācijas komiteja tās Tirdzniecības komitejas sastāvā.

(9)

Saskaņā ar nolīguma 463. panta 3. punktu Asociācijas padome ir pilnvarota atjaunināt vai grozīt nolīguma pielikumus.

(10)

Ar Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 3/2014 (3) 1. pantu Asociācijas komitejai tās Tirdzniecības komitejas sastāvā tiek deleģētas pilnvaras atjaunināt vai grozīt nolīguma ar tirdzniecību saistītus pielikumus, tostarp XXI pielikumu, kas attiecas uz IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 8. nodaļu (Publiskais iepirkums).

(11)

Tādējādi ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas komitejā tās Tirdzniecības komitejas sastāvā attiecībā uz nolīguma XXI pielikuma atjaunināšanu.

(12)

Nolīguma 152. panta 1. punktā noteikts, ka Ukraina iesniedz Asociācijas komitejai tās Tirdzniecības komitejas sastāvā vispusīgu plānu ar publisko iepirkumu saistītu tiesību aktu īstenošanai ar grafikiem un atskaites punktiem, kas ietvertu visas reformas tiesību aktu tuvināšanai un institucionālās kapacitātes veidošanai. Šajā plānā ievēro posmus un grafikus, kas noteikti nolīguma XXI pielikuma A daļā.

(13)

Nolīguma152. panta 3. punktā noteikts, ka ir nepieciešams Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā labvēlīgs atzinums, lai vispusīgo plānu uzskatītu par atsauces dokumentu īstenošanas procesā, t. i., ar publisko iepirkumu saistītu tiesību aktu tuvināšanā Savienības acquis.

(14)

Tādēļ ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā ir jāieņem attiecībā uz labvēlīgu atzinumu, kurš jāpieņem Asociācijas komitejai tās Tirdzniecības komitejas sastāvā, par minēto vispusīgo plānu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Nostājas, kura Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas komitejā tās Tirdzniecības komitejas sastāvā, kas izveidota ar 465. pantu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (“nolīgums”), attiecībā uz Asociācijas nolīguma XXI pielikuma atjaunināšanu, pamatā ir minētās komitejas lēmuma projekts, kurš pievienots šim lēmumam.

2.   Savienības pārstāvji Asociācijas komitejā tās Tirdzniecības komitejas sastāvā var vienoties par nelieliem tehniskiem labojumiem lēmuma projektā bez Eiropas Savienības Padomes papildu lēmuma.

2. pants

Nostājas, kura Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas komitejā tās Tirdzniecības komitejas sastāvā, kas izveidota ar nolīguma 465. pantu, attiecībā uz labvēlīgu atzinumu par vispusīgo plānu, pamatā ir minētās komitejas lēmuma projekts, kas minēts 1. panta 1. punktā.

3. pants

Pēc Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā lēmumu pieņemšanas tos publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2016. gada 12. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.

(2)  Padomes Lēmums 2014/668/ES (2014. gada 23. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz nolīguma III sadaļu (izņemot noteikumus par attieksmi pret trešo valstu valstspiederīgajiem, kas kā darba ņēmēji likumīgi nodarbināti otras Puses teritorijā) un IV, V, VI un VII sadaļu, kā arī saistītajiem pielikumiem un protokoliem (OV L 278, 20.9.2014., 1. lpp.).

(3)  ES un Ukrainas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 3/2014 (2014. gada 15. decembris) par atsevišķu Asociācijas padomes pilnvaru deleģēšanu Asociācijas komitejai īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai [2015/980] (OV L 158, 24.6.2015., 4. lpp.).


PROJEKTS

ES UN UKRAINAS ASOCIĀCIJAS KOMITEJAS TĀS TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS SASTĀVĀ LĒMUMS Nr. 1/2016

(… gada …),

ar ko atjaunina Asociācijas nolīguma XXI pielikumu un sniedz pozitīvu atzinumu par visaptverošo plānu attiecībā uz publisko iepirkumu

ASOCIĀCIJAS KOMITEJA TĀS TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS SASTĀVĀ,

ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (1) (“nolīgums”), un jo īpaši tā 149., 153. un 463. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar nolīguma 486. pantu nolīguma daļas, tostarp noteikumi par publisko iepirkumu, no 2016. gada 1. janvāra tiek piemērotas provizoriski.

(2)

Saskaņā ar nolīguma 149. pantu tādi vērtības sliekšņi attiecībā uz publiskā iepirkuma līgumiem, kuri paredzēti XXI pielikuma P daļā, regulāri jāpārskata, sākot ar pirmo pārskaitļa gadu pēc šā nolīguma stāšanās spēkā, un sliekšņu pārskatīšanu pieņem Asociācijas komiteja tās Tirdzniecības komitejas sastāvā, kā izklāstīts nolīguma 465. panta 4. punktā.

(3)

Saskaņā ar nolīguma 153. pantu Ukraina nodrošina, ka tās tiesību akti publiskā iepirkuma jomā tiek pakāpeniski pielāgoti Savienības publiskā iepirkuma acquis atbilstoši grafikam nolīguma XXI pielikumā.

(4)

Kopš Asociācijas nolīguma parafēšanas 2012. gada 30. martā ir pārstrādāti vai atcelti un ar jaunu aktu aizstāti vairāki Savienības tiesību akti, kas uzskaitīti nolīguma XXI pielikumā. Jo īpaši Savienība pieņēma šādus tiesību aktus un paziņoja tos Ukrainai:

a)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2);

b)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (3);

c)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (4).

(5)

Minētajās direktīvās grozīti vērtības sliekšņi publiskā iepirkuma līgumiem, kuri paredzēti XXI pielikuma P daļā, un tie pēc tam tika grozīti attiecīgi ar Komisijas Deleģētajām regulām (ES) 2015/2170 (5), (ES) 2015/2171 (6), un (ES) 2015/2172 (7).

(6)

Saskaņā ar nolīguma 463. panta 3. punktu Asociācijas padome ir pilnvarota atjaunināt vai grozīt nolīguma pielikumus.

(7)

Nolīguma XXI pielikums ir jāatjaunina, lai atspoguļotu izmaiņas minētajā pielikumā uzskaitītajā Savienības acquis atbilstīgi nolīguma 149., 153. un 463. pantam.

(8)

Jaunajam Savienības acquis publiskā iepirkuma jomā ir jauna struktūra. Ir lietderīgi XXI pielikumā atspoguļot šo jauno struktūru. Skaidrības labad XXI pielikums būtu jāatjaunina kopumā un jāaizstāj ar pielikumu, kas izklāstīts šā lēmuma papildinājumā. Turklāt ir lietderīgi ņemt vērā progresu, ko Ukraina sasniegusi, tuvinoties Savienības acquis.

9)

Nolīguma 465. panta 2. punktā ir noteikts, ka Asociācijas padome var deleģēt Asociācijas komitejai tās Tirdzniecības komitejas sastāvā jebkuru no savām pilnvarām, tostarp pilnvaras pieņemt saistošus lēmumus.

(10)

ES un Ukrainas Asociācijas padome ar 2014. gada 15. decembra Lēmumu Nr. 3/2014 (8) ir pilnvarojusi Asociācijas komiteju tās Tirdzniecības komitejas sastāvā atjaunināt vai grozīt dažus ar tirdzniecību saistītus pielikumus.

(11)

Nolīguma 152. panta 1. punktā noteikts, ka Ukraina iesniedz Asociācijas komitejai tās Tirdzniecības komitejas sastāvā vispusīgu plānu ar publisko iepirkumu saistītu tiesību aktu īstenošanai ar grafikiem un atskaites punktiem, kas ietvertu visas reformas tiesību aktu tuvināšanai Savienības acquis.

(12)

Nolīguma 152. panta 3. punktā noteikts, ka ir nepieciešams Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā labvēlīgs atzinums, lai vispusīgo plānu uzskatītu par atsauces dokumentu īstenošanas procesā, proti, ar publisko iepirkumu saistītu tiesību aktu tuvināšanā Savienības acquis.

(13)

Tādēļ ir lietderīgi, ka Asociācijas komiteja tās Tirdzniecības komitejas sastāvā pieņem lēmumu, ar ko sniedz labvēlīgu atzinumu attiecībā uz vispusīgo plānu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo XXI pielikumu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, aizstāj ar atjauninātu pielikumu, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Tiek sniegts labvēlīgs atzinums par vispusīgo plānu, kas apstiprināts ar Ukrainas Ministru kabineta 2016. gada 24. februāra rīkojumu (nr. 175-p), kuru Ukrainas valdība pieņēma 2016. gada 24. februārī.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

…,

Asociācijas komitejas tās Tirdzniecības komitejas sastāvā vārdā –

priekšsēdētājs


(1)  OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2170 (2015. gada 24. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES par tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (OV L 307, 25.11.2015., 5. lpp.).

(6)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2171 (2015. gada 24. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/25/ES par tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā (OV L 307, 25.11.2015., 7. lpp.).

(7)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2172 (2015. gada 24. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/23/ES par tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (OV L 307, 25.11.2015., 9. lpp.).

(8)  ES un Ukrainas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 3/2014 (2014. gada 15. decembris) par atsevišķu Asociācijas padomes pilnvaru deleģēšanu Asociācijas komitejai īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai (OV L 158, 24.6.2015., 4. lpp.).

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA A DAĻA

INSTITUCIONĀLO REFORMU, TIESĪBU AKTU TUVINĀŠANAS UN TIRGUS PIEKĻUVES INDIKATĪVS GRAFIKS

Posms

 

Paredzamie termiņi

Ukraina garantē ES tirgus pieejamību

ES garantē Ukrainai tirgus pieejamību

 

1

Šā nolīguma 150. panta 2. punkta un 151. panta īstenošana

Vienošanās par šā nolīguma 152. pantā izklāstīto reformu stratēģiju

6 mēneši pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

Piegādes centrālajām pārvaldes iestādēm

Piegādes centrālajām pārvaldes iestādēm

 

2

Tuvināšanās Direktīvas 2014/24/ES un Direktīvas 89/665/EEK pamatelementiem un to īstenošana

3 gadi pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

Piegādes valsts, reģionālajām un vietējām pārvaldes iestādēm un publisko tiesību subjektiem

Piegādes valsts, reģionālajām un vietējām pārvaldes iestādēm un publisko tiesību subjektiem

XXI pielikuma B un C daļa

3

Tuvināšanās Direktīvas 2014/25/ES un Direktīvas 92/13/EEK pamatelementiem un to īstenošana

4 gadi pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

Piegādes visiem līgumslēdzējiem komunālo pakalpojumu jomā

Piegādes visiem līgumslēdzējiem

XXI pielikuma D un E daļa

4

Tuvināšanās citiem Direktīvas 2014/24/ES elementiem un to īstenošana Tuvināšanās Direktīvai 2014/23/ES un tās īstenošana

6 gadi pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

Pakalpojumu un darbu līgumi un koncesijas visām līgumslēdzējām iestādēm

Pakalpojumu un darbu līgumi un koncesijas visām līgumslēdzējām iestādēm

XXI pielikuma F, G un H daļa

5

Tuvināšanās citiem Direktīvas 2014/25/ES elementiem un to īstenošana

8 gadi pēc šā nolīguma stāšanās spēkā

Pakalpojumu un darbu līgumi un koncesijas visām līgumslēdzējām iestādēm komunālo pakalpojumu jomā

Pakalpojumu un darbu līgumi un koncesijas visām līgumslēdzējām iestādēm komunālo pakalpojumu jomā

XXI pielikuma I un J daļa

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA B DAĻA

PAMATELEMENTI DIREKTĪVĀ 2014/24/ES

(2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu

(2. posms)

I SADAĻA

Darbības joma, definīcijas un vispārīgie principi

I NODAĻA

Darbības joma un definīcijas

1. iedaļa.

Priekšmets un definīcijas

1. pants

Priekšmets un darbības joma: 1., 2., 5. un 6. punkts

2. pants

Definīcijas: 1. punkta 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23), 24) apakšpunkts

3. pants

Jaukts iepirkums

2. iedaļa.

Robežvērtības

4. pants

Robežvērtības

5. pants

Iepirkuma paredzamās vērtības aprēķināšanas metodes

3. iedaļa.

Izņēmumi

7. pants

Līgumi ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomās

8. pants

Īpaši izņēmumi elektronisko sakaru jomā

9. pants

Publiskie līgumi un metu konkursi saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem

10. pants

Īpaši izņēmumi attiecībā uz pakalpojumu līgumiem

11. pants

Pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, kas piešķirtas, pamatojoties uz ekskluzīvām tiesībām

12. pants

Publiskie līgumi starp publiskā sektora subjektiem

4. iedaļa.

Īpašas situācijas

1. apakšiedaļa.

Subsidēti līgumi un pētniecības un izstrādes pakalpojumi

13. pants

Līgumslēdzēju iestāžu subsidēti līgumi

14. pants

Pētniecības un izstrādes pakalpojumi

2. apakšiedaļa.

Ar aizsardzības vai drošības aspektiem saistīts iepirkums

15. pants

Aizsardzība un drošība

16. pants

Ar aizsardzības vai drošības aspektiem saistīts jaukts iepirkums

17. pants

Ar aizsardzības vai drošības aspektiem saistīti publiskie līgumi un metu konkursi, kuru slēgšanas tiesības tiek piešķirtas vai kas tiek rīkoti saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem

II NODAĻA

Vispārīgi noteikumi

18. pants

Iepirkuma principi

19. pants

Ekonomikas dalībnieki

21. pants

Konfidencialitāte

22. pants

Noteikumi attiecībā uz saziņu: 2.–6. punkts

23. pants

Nomenklatūras

24. pants

Interešu konflikti

II SADAĻA

Noteikumi par publiskiem līgumiem

I NODAĻA

Procedūras

26. pants

Procedūru izvēle: 1., 2. punkts, 4. punkta pirmā alternatīva, 5., 6. punkts

27. pants

Atklāta procedūra

28. pants

Slēgta procedūra

29. pants

Konkursa procedūra ar sarunām

32. pants

Sarunu procedūra bez iepriekšējas publicēšanas

III NODAĻA

Procedūras norise

1. iedaļa.

Sagatavošana

40. pants

Iepriekšējas apspriešanās ar tirgus dalībniekiem

41. pants

Kandidātu vai pretendentu iepriekšēja iesaistīšana

42. pants

Tehniskās specifikācijas

43. pants

Marķējumi

44. pants

Testa ziņojumi, sertifikācija un citi pierādījumi: 1., 2. punkts

45. pants

Piedāvājumu varianti

46. pants

Līgumu sadalīšana daļās

47. pants

Termiņu noteikšana

2. iedaļa.

Publicēšana un pārredzamība

48. pants

Iepriekšēji informatīvi paziņojumi

49. pants

Paziņojumi par līgumu

50. pants

Paziņojumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1. un 4. punkts

51. pants

Paziņojumu publicēšanas veidlapas un kārtība: 1. punkta pirmā daļa, 5. punkta pirmā daļa

53. pants

Iepirkuma procedūras dokumentu elektroniskā pieejamība

54. pants

Uzaicinājumi kandidātiem

55. pants

Kandidātu un pretendentu informēšana

3. iedaļa.

Dalībnieku atlase un līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana

56. pants

Vispārīgi principi

1. apakšiedaļa.

Kvalifikācijas atlases kritēriji

57. pants

Izslēgšanas iemesli

58. pants

Atlases kritēriji

59. pants

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments 1. punkts mutatis mutandis, 4. punkts

60. pants

Pierādījumi

62. pants

Kvalitātes nodrošināšanas standarti un vides vadības standarti: 1. un 2. punkts

63. pants

Paļaušanās uz citu subjektu spējām

2. apakšiedaļa.

Kandidātu, piedāvājumu un risinājumu skaita samazināšana

65. pants

To kvalificētu kandidātu skaita samazināšana, kurus uzaicinās piedalīties

66. pants

Piedāvājumu un risinājumu skaita samazināšana

3. apakšiedaļa.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

67. pants

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

68. pants

Aprites cikla izmaksas: 1. un 2. punkts

69. pants

Nepamatoti lēti piedāvājumi: 1.–4. punkts

IV NODAĻA

Līgumu izpilde

70. pants

Līgumu izpildes nosacījumi

71. pants

Apakšuzņēmēji

72. pants

Līgumu izmaiņas to darbības laikā

73. pants

Līgumu izbeigšana

III SADAĻA

Īpaši iepirkuma režīmi

I NODAĻA

Sociālie un citi īpaši pakalpojumi

74. pants

Sociālo un citu īpašu pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana

75. pants

Paziņojumu publicēšana

76. pants

Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas principi

PIELIKUMI

II PIELIKUMS

2. PANTA 1. PUNKTA 6. APAKŠPUNKTA A) PUNKTĀ MINĒTO DARBĪBU SARAKSTS

III PIELIKUMS

4. PANTA B) PUNKTĀ MINĒTO PREČU SARAKSTS ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMIEM, KURU SLĒGŠANAS TIESĪBAS LĪGUMSLĒDZĒJAS IESTĀDES PIEŠĶĪRUŠAS AIZSARDZĪBAS JOMĀ

IV PIELIKUMS

PRASĪBAS, KAS ATTIECAS UZ PIEDĀVĀJUMU, DALĪBAS PIETEIKUMU, KĀ ARĪ METU KONKURSU PLĀNU UN PROJEKTU ELEKTRONISKĀS SAŅEMŠANAS RĪKIEM UN IERĪCĒM

V PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ PAZIŅOJUMOS

A daļa

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ PAZIŅOJUMOS PAR IEPIEKŠĒJĀ INFORMATĪVĀ PAZIŅOJUMA PUBLICĒŠANU PIRCĒJA PROFILĀ

B daļa

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ IEPRIEKŠĒJOS INFORMATĪVAJOS PAZIŅOJUMOS (kā minēts 48. pantā)

C daļa

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ PAZIŅOJUMOS PAR LĪGUMU (kā minēts 49. pantā)

D daļa

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ PAZIŅOJUMOS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU (kā minēts 50. pantā)

G daļa

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ PAZIŅOJUMOS PAR LĪGUMA GROZĪJUMIEM TĀ DARBĪBAS LAIKĀ (kā minēts 72. panta 1. punktā)

H daļa

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ PAZIŅOJUMOS PAR LĪGUMIEM, KURI ATTIECAS UZ SOCIĀLAJIEM UN CITIEM ĪPAŠIEM PAKALPOJUMIEM (kā minēts 75. panta 1. punktā)

I daļa

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ IEPRIEKŠĒJOS INFORMATĪVOS PAZIŅOJUMOS PAR SOCIĀLAJIEM UN CITIEM ĪPAŠIEM PAKALPOJUMIEM (kā minēts 75. panta 1. punktā)

J daļa

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ PAZIŅOJUMOS PAR TĀDU LĪGUMU SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU, KURI ATTIECAS UZ SOCIĀLAJIEM UN CITIEM ĪPAŠIEM PAKALPOJUMIEM (kā minēts 75. panta 2. punktā)

VII PIELIKUMS

DAŽU TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU DEFINĪCIJAS

IX PIELIKUMS

UZAICINĀJUMU IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU, PIEDALĪTIES DIALOGĀ VAI APSTIPRINĀT IEINTERESĒTĪBU SATURS, KĀ PAREDZĒTS 54. PANTĀ

X PIELIKUMS

SARAKSTS AR STARPTAUTISKĀM KONVENCIJĀM SOCIĀLAJĀ UN VIDES JOMĀ, KAS MINĒTAS 18. PANTA 2. PUNKTĀ

XII PIELIKUMS

ATLASES KRITĒRIJU PIERĀDĪJUMI

XIV PIELIKUMS

74. PANTĀ MINĒTIE PAKALPOJUMI

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA C DAĻA

PAMATELEMENTI DIREKTĪVĀ 89/665/EEK

(1989. gada 21. decembris) par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām (Direktīva 89/665/EEK),

kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/66/EK (2007. gada 11. decembris), ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā (Direktīva 2007/66/EK), un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (Direktīva 2014/23/ES)

(2. posms)

1. pants

Darbības joma un pārskatīšanas procedūru pieejamība

2. pants

Prasības attiecībā uz pārskatīšanas procedūrām

2.a pants

Nogaidīšanas termiņš

2.b pants

Atkāpes no nogaidīšanas termiņa

2.b panta pirmās daļas b) punkts

2.c pants

Pārskatīšanas pieprasīšanas termiņi

2.d pants

Spēkā neesamība

1. punkta b) apakšpunkts

2. un 3. punkts

2.e pants

Šīs direktīvas pārkāpumi un alternatīvas sankcijas

2.f pants

Termiņi

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA D DAĻA

PAMATELEMENTI DIREKTĪVĀ 2014/25/ES

(2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs

(3. posms)

I SADAĻA

Darbības joma, definīcijas un vispārīgie principi

I NODAĻA

Priekšmets un definīcijas

1. pants

Priekšmets un darbības joma: 1., 2., 5. un 6. punkts

2. pants

Definīcijas: 1.–9. punkts, 13.–16. punkts un 18.–20. punkts

3. pants

Līgumslēdzējas iestādes (1. un 4. punkts)

4. pants

Līgumslēdzēji: 1.-3. punkts

5. pants

Jaukts iepirkums un iepirkums, kas attiecas uz vienu un to pašu darbību

6. pants

Iepirkums, kas attiecas uz vairākām darbībām

II NODAĻA

Darbības

7. pants

Kopīgi noteikumi

8. pants

Gāze un siltums

9. pants

Elektroapgāde

10. pants

Ūdens

11. pants

Transporta pakalpojumi

12. pants

Ostas un lidostas

13. pants

Pasta pakalpojumi

14. pants

Naftas un gāzes ieguve un akmeņogļu vai cita veida cietā kurināmā izpēte vai ieguve

III NODAĻA

Materiālā piemērošanas joma

1. iedaļa.

Robežvērtības

15. pants

Robežvērtības

16. pants

Iepirkuma paredzamās vērtības aprēķināšanas metodes: 1.–4. un 7.–14. punkts

2. iedaļa.

Piemērošanas izņēmumi un metu konkursi; īpaši noteikumi ar aizsardzības un drošības aspektiem saistītam iepirkumam

1. apakšiedaļa.

Izņēmumi, kas attiecināmi uz visiem līgumslēdzējiem, un īpaši izņēmumi ūdensapgādes un enerģētikas nozarē

18. pants

Līgumu slēgšanas tiesības, kas piešķirtas ar nolūku līguma priekšmetu pārdot tālāk vai iznomāt trešām personām: 1. punkts

19. pants

Līgumi un metu konkursi, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas vai kuri organizēti tādu darbību īstenošanai, kas nav ietvertas šajā direktīvā, vai šādu darbību īstenošanai trešā valstī: 1. punkts

20. pants

Līgumi un metu konkursi, kas organizēti saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem

21. pants

Īpaši izņēmumi attiecībā uz pakalpojumu līgumiem

22. pants

Pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, kas piešķirtas, pamatojoties uz ekskluzīvām tiesībām

23. pants

Līgumu slēgšanas tiesības, ko piešķīruši daži līgumslēdzēji ūdens iepirkšanai un enerģijas vai degvielas piegādei, lai ražotu enerģiju

2. apakšiedaļa.

Ar aizsardzības vai drošības aspektiem saistīts iepirkums

24. pants

Aizsardzība un drošība

25. pants

Jaukts iepirkums, kas aptver vienu un to pašu darbību un kas saistīts ar aizsardzības vai drošības aspektiem

26. pants

Iepirkums, kas aptver vairākas darbības un kas saistīts ar aizsardzības vai drošības aspektiem

27. pants

Ar aizsardzības vai drošības aspektiem saistīti līgumi un metu konkursi, kuru slēgšanas tiesības tiek piešķirtas vai kas tiek rīkoti saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem

3. apakšiedaļa.

Īpašas attiecības (sadarbība, saistīti uzņēmumi un kopuzņēmumi)

28. pants

Starp līgumslēdzējām iestādēm noslēgti līgumi

29. pants

Līguma slēgšanas tiesības, kas piešķirtas saistītam uzņēmumam

30. pants

Līguma slēgšanas tiesības, kas piešķirtas kopuzņēmumam vai līgumslēdzējam, kurš ir kopuzņēmuma daļa

4. apakšiedaļa.

Īpašas situācijas

32. pants

Pētniecības un izstrādes pakalpojumi

IV NODAĻA

Vispārīgi principi

36. pants

Iepirkuma principi

37. pants

Ekonomikas dalībnieki

39. pants

Konfidencialitāte

40. pants

Noteikumi attiecībā uz saziņu

41. pants

Nomenklatūras

42. pants

Interešu konflikti

II SADAĻA

Noteikumi, ko piemēro līgumiem

I NODAĻA

Procedūras

44. pants

Procedūru izvēle: 1., 2. un 4. punkts

45. pants

Atklāta procedūra

46. pants

Slēgta procedūra

47. pants

Sarunu procedūra ar iepirkuma iepriekšēju izsludināšanu

50. pants

Sarunu procedūras izmantošana bez iepirkuma iepriekšējas izsludināšanas: a) – i) punkts

III NODAĻA

Procedūras norise

1. iedaļa.

Sagatavošana

58. pants

Iepriekšējas apspriešanās ar tirgus dalībniekiem

59. pants

Kandidātu vai pretendentu iepriekšēja iesaistīšana

60. pants

Tehniskās specifikācijas

61. pants

Marķējumi

62. pants

Testa ziņojumi, sertifikācija un citi pierādījumi

63. pants

Tehnisko specifikāciju paziņošana

64. pants

Varianti

65. pants

Līgumu sadalīšana daļās

66. pants

Termiņu noteikšana

2. iedaļa.

Publicēšana un pārredzamība

67. pants

Periodiski informatīvi paziņojumi

68. pants

Paziņojumi par kvalifikācijas sistēmu

69. pants

Paziņojumi par līgumu

70. pants

Paziņojumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1., 3. un 4. punkts

71. pants

Paziņojumu publicēšanas veidlapas un veids: 1. punkts, 5. punkta pirmā daļa

73. pants

Iepirkuma procedūras dokumentu elektroniskā pieejamība

74. pants

Uzaicinājumi kandidātiem

75. pants

Kvalifikācijas pieprasītāju, kandidātu un pretendentu informēšana

3. iedaļa.

Dalībnieku atlase un līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana

76. pants

Vispārēji principi

1. apakšiedaļa.

Kvalifikācija un kvalifikācijas atlase

78. pants

Kvalifikācijas atlases kritēriji

79. pants

Paļaušanās uz citu subjektu spējām: 2. punkts

80. pants

Direktīvā 2014/24/ES paredzēto izslēgšanas iemeslu un atlases kritēriju izmantošana

81. pants

Kvalitātes nodrošināšanas standarti un vides vadības standarti: 1. un 2. punkts

2. apakšiedaļa.

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

82. pants

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

83. pants

Aprites cikla izmaksas: 1. un 2. punkts

84. pants

Nepamatoti lēti piedāvājumi: 1.–4. punkts

IV NODAĻA

Līguma izpilde

87. pants

Līgumu izpildes nosacījumi

88. pants

Apakšuzņēmēji

89. pants

Līgumu izmaiņas to darbības laikā

90. pants

Līgumu izbeigšana

III SADAĻA

Īpaši iepirkuma režīmi

I NODAĻA

Sociālie un citi īpaši pakalpojumi

91. pants

Sociālo un citu īpašu pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana

92. pants

Paziņojumu publicēšana

93. pants

Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas principi

PIELIKUMI

I PIELIKUMS

2. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto darbību saraksts

V PIELIKUMS

Prasības, kas attiecas uz piedāvājumu, dalības pieteikumu, kvalifikācijas pieteikumu, kā arī konkursu plānu un projektu elektroniskās saņemšanas rīkiem un ierīcēm

VI PIELIKUMS

A daļa Informācija, kas jāiekļauj periodiskajā informatīvajā paziņojumā (kā minēts 67. pantā)

VI PIELIKUMS

B daļa Informācija, kas jāiekļauj paziņojumos par periodiska informatīvā paziņojuma publicēšanu pircēja profilā, kurus neizmanto iepirkuma izsludināšanai (kā minēts 67. panta 1. punktā)

VIII PIELIKUMS

Dažu tehnisko specifikāciju definīcijas

IX PIELIKUMS

Norādījumi par publicēšanu

X PIELIKUMS

Informācija, kas jāiekļauj paziņojumā par kvalifikācijas sistēmu (kā minēts 44. panta 4. punkta b) apakšpunktā un 68. pantā)

XI PIELIKUMS

Informācija, kas jāiekļauj paziņojumos par līgumu (kā minēts 69. pantā)

XII PIELIKUMS

Informācija, kas jāiekļauj paziņojumā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (kā minēts 70. pantā)

XIII PIELIKUMS

Saskaņā ar 74. pantu paredzētais uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, piedalīties dialogā, piedalīties sarunās vai apstiprināt ieinteresētību saturs

XIV PIELIKUMS

Saraksts ar starptautiskām konvencijām sociālajā un vides jomā, kas minētas 36. panta 2. punktā

XVI PIELIKUMS

Informācija, kas jāiekļauj paziņojumos par līguma grozījumiem tā darbības laikā (kā minēts 89. panta 1. punktā)

XVII PIELIKUMS

91. pantā minētie pakalpojumi

XVIII PIELIKUMS

Informācija, kas jāiekļauj paziņojumos par līgumiem, kuri attiecas uz sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem (kā minēts 92. pantā)

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA E DAĻA

PAMATELEMENTI PADOMES DIREKTĪVĀ 92/13/EEK

(1992. gada 25. februāris), ar ko koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē (Direktīva 92/13/EEK),

kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/66/EK un Direktīvu 2014/23/ES

(3. posms)

1. pants

Darbības joma un pārskatīšanas procedūru pieejamība

2. pants

Prasības attiecībā uz pārskatīšanas procedūrām

2.a pants

Nogaidīšanas termiņš

2.b pants

Atkāpes no nogaidīšanas termiņa

2.b panta pirmās daļas b) punkts

2.c pants

Pārskatīšanas pieprasīšanas termiņi

2.d pants

Spēkā neesamība

1. punkta b) apakšpunkts, 2. un 3. punkts

2.e pants

Šīs direktīvas pārkāpumi un alternatīvas sankcijas

2.f pants

Termiņi

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA F DAĻA

I.   CITI NEOBLIGĀTIE DIREKTĪVAS 2014/24/ES ELEMENTI

(4. posms)

Šajā pielikuma daļā izklāstītie Direktīvas 2014/24/ES elementi nav obligāti, taču ir ieteikti tiesību aktu tuvināšanai. Ukraina var tuvināt šos elementus XXI pielikuma B daļā noteiktajā termiņā.

I SADAĻA

Darbības joma, definīcijas un vispārīgie principi

I NODAĻA

Darbības joma un definīcijas

1. iedaļa.

Priekšmets un definīcijas

2. pants

Definīcijas (1. punkta 14) un 16) apakšpunkts)

20. pants

Privileģēto tiesību līgumi

I SADAĻA

Noteikumi par publiskajiem līgumiem

II NODAĻA

Elektroniskā un apvienotā iepirkuma paņēmieni un instrumenti

37. pants

Centralizētās iegādes darbības un centralizēto iepirkumu struktūras

III NODAĻA

Procedūras norise

3. iedaļa.

Dalībnieku atlase un līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana

64. pants

Apstiprināto ekonomikas dalībnieku oficiālie saraksti un sertifikācija, ko veic publisko tiesību vai privāttiesību subjekti

III SADAĻA

Īpaši iepirkuma režīmi

I NODAĻA

77. pants

Privileģēto tiesību līgumi konkrētu pakalpojumu jomās
II.   NEOBLIGĀTIE DIREKTĪVAS 2014/23/ES ELEMENTI

(4. posms)

Šajā pielikuma daļā izklāstītie Direktīvas 2014/23/ES elementi nav obligāti, taču ir ieteikti tiesību aktu tuvināšanai. Ukraina var tuvināt šos elementus XXI pielikuma B daļā noteiktajā termiņā.

I SADAĻA

Priekšmets, darbības joma, principi un definīcijas

I NODAĻA

Darbības joma, vispārīgi principi un definīcijas

IV iedaļa.

Īpašas situācijas

24. pants

Privileģēto tiesību koncesijas

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA G DAĻA

I.   CITI OBLIGĀTIE DIREKTĪVAS 2014/24/ES ELEMENTI

(4. posms)

I SADAĻA

Darbības joma, definīcijas un vispārīgie principi

I NODAĻA

Darbības joma un definīcijas

1. iedaļa.

Priekšmets un definīcijas

2. pants

Definīcijas (1. punkta 21) apakšpunkts)

22. pants

Noteikumi attiecībā uz saziņu: 1. punkts

II SADAĻA

Noteikumi par publiskiem līgumiem

I NODAĻA

Procedūras

26. pants

Procedūru izvēle: 3. punkts, 4. punkta otrā alternatīva

30. pants

Konkursa dialogs

31. pants

Inovācijas partnerība

II NODAĻA

Elektroniskā un apvienotā iepirkuma paņēmieni un instrumenti

33. pants

Pamatnolīgumi

34. pants

Dinamiskās iepirkumu sistēmas

35. pants

Elektroniskās izsoles

36. pants

Elektroniskie katalogi

38. pants

Neregulārs kopējais iepirkums

III NODAĻA

Procedūras norise

2. iedaļa.

Publicēšana un pārredzamība

50. pants

Paziņojumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 2. un 3. punkts

III SADAĻA

Īpaši iepirkuma režīmi

II NODAĻA

Metu konkursu noteikumi

78. pants

Darbības joma

79. pants

Paziņojumi

80. pants

Noteikumi par metu konkursu organizēšanu un dalībnieku atlasi

81. pants

Žūrijas sastāvs

82. pants

Žūrijas lēmumi

PIELIKUMI

V PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ PAZIŅOJUMOS

E daļa

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ PAZIŅOJUMOS PAR METU KONKURSU (KĀ MINĒTS 79. PANTA 1. PUNKTĀ)

F daļa

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ PAZIŅOJUMOS PAR METU KONKURSU REZULTĀTIEM (KĀ MINĒTS 79. PANTA 2. PUNKTĀ)

VI PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTOS, KURI ATTIECAS UZ ELEKTRONISKĀM IZSOLĒM (35. PANTA 4. PUNKTS)
II.   OBLIGĀTIE DIREKTĪVAS 2014/23/ES ELEMENTI

(4. posms)

I SADAĻA

Priekšmets, darbības joma, principi un definīcijas

I NODAĻA

Darbības joma, vispārīgi principi un definīcijas

I iedaļa.

Priekšmets, darbības joma, vispārīgi principi, definīcijas un robežvērtības

1. pants

Priekšmets un darbības joma: 1., 2. un 4. punkts

2. pants

Publiskā sektora iestāžu administratīvās brīvības princips

3. pants

Vienlīdzīgas attieksmes, nediskriminācijas un pārredzamības princips

4. pants

Brīvība noteikt vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus

5. pants

Definīcijas

6. pants

Līgumslēdzējas iestādes: 1. un 4. punkts

7. pants

Līgumslēdzēji

8. pants

Robežvērtība un koncesiju paredzamās vērtības aprēķināšanas metodes

II iedaļa.

Izņēmumi

10. pants

Izņēmumi, kas piemērojami koncesijām, kuras piešķir līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji

11. pants

Īpaši izņēmumi elektronisko sakaru jomā

12. pants

Speciāli izņēmumi ūdenssaimniecības jomā

13. pants

Koncesijas, kas piešķirtas saistītam uzņēmumam

14. pants

Koncesijas, kas piešķirtas kopuzņēmumam vai līgumslēdzējam, kurš ir kopuzņēmuma daļa

17. pants

Koncesijas starp publiskā sektora subjektiem

III iedaļa.

Vispārīgi noteikumi

18. pants

Koncesijas darbības laiks

19. pants

Sociālie un citi īpaši pakalpojumi

20. pants

Jaukti līgumi

21. pants

Jaukti iepirkuma līgumi, kas saistīti ar aizsardzības vai drošības aspektiem

22. pants

Līgumi, kas ietver gan II pielikumā minētās darbības, gan citas darbības

23. pants

Koncesijas, kas ietver gan II pielikumā minētās darbības, gan ar aizsardzības vai drošības aspektiem saistītas darbības

25. pants

Pētniecības un izstrādes pakalpojumi

II NODAĻA

Principi

26. pants

Ekonomikas dalībnieki

27. pants

Nomenklatūras

28. pants

Konfidencialitāte

29. pants

Noteikumi attiecībā uz saziņu

II SADAĻA

Koncesiju piešķiršanas noteikumi: vispārīgi principi un procedūras garantijas

I NODAĻA

Vispārīgi principi

30. pants

Vispārīgi principi 1., 2. un 3. punkts

31. pants

Paziņojumi par koncesijām

32. pants

Paziņojumi par koncesiju piešķiršanu

33. pants

Paziņojumu publicēšanas veidlapas un kārtība: 1. punkta pirmā daļa

34. pants

Koncesijas dokumentu elektroniskā pieejamība

35. pants

Korupcijas apkarošana un interešu konfliktu novēršana

II NODAĻA

Procedūru garantijas

36. pants

Tehniskās un funkcionālās prasības

37. pants

Procedūru garantijas

38. pants

Kandidātu atlase un kvalifikācijas novērtēšana

39. pants

Koncesijas pieteikumu un piedāvājumu saņemšanas termiņi

40. pants

Informācijas sniegšana kandidātiem un pretendentiem

41. pants

Piešķiršanas kritēriji

III SADAĻA

Koncesiju izpildes noteikumi

42. pants

Apakšuzņēmēji

43. pants

Līgumu izmaiņas to darbības laikā

44. pants

Koncesiju izbeigšana

45. pants

Pārraudzība un ziņošana

PIELIKUMI

I PIELIKUMS

5. PANTA 7. PUNKTĀ MINĒTAIS DARBĪBU SARAKSTS

II PIELIKUMS

DARBĪBAS, KO ĪSTENO LĪGUMSLĒDZĒJI, KĀ MINĒTS 7. PANTĀ

III PIELIKUMS

7. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTĀ MINĒTO SAVIENĪBAS TIESĪBU AKTU SARAKSTS

IV PIELIKUMS

19. PANTĀ MINĒTIE PAKALPOJUMI

V PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ PAZIŅOJUMOS PAR KONCESIJĀM, KĀ MINĒTS 31. PANTĀ

VI PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ IEPRIEKŠĒJOS INFORMATĪVOS PAZIŅOJUMOS PAR KONCESIJĀM, KURAS ATTIECAS UZ SOCIĀLAJIEM UN CITIEM ĪPAŠIEM PAKALPOJUMIEM, KĀ MINĒTS 31. PANTA 3. PUNKTĀ

VII PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ PAZIŅOJUMOS PAR KONCESIJU PIEŠĶIRŠANU, KĀ MINĒTS 32. PANTĀ

VIII PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ PAZIŅOJUMOS PAR TĀDU KONCESIJU PIEŠĶIRŠANU, KURAS ATTIECAS UZ SOCIĀLAJIEM UN CITIEM ĪPAŠIEM PAKALPOJUMIEM, KĀ MINĒTS 32. PANTĀ

IX PIELIKUMS

NORĀDĪJUMI PAR PUBLICĒŠANU

X PIELIKUMS

SARAKSTS AR STARPTAUTISKĀM KONVENCIJĀM SOCIĀLAJĀ UN VIDES JOMĀ, KAS MINĒTAS 30. PANTA 3. PUNKTĀ

XI PIELIKUMS

INFORMĀCIJA, KAS JĀIEKĻAUJ PAZIŅOJUMOS PAR KONCESIJAS IZMAIŅĀM TĀS DARBĪBAS LAIKĀ SASKAŅĀ AR 43. PANTU

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA H DAĻA

CITI ELEMENTI DIREKTĪVĀ 89/665/EEK,

kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/66/EK un Direktīvu 2014/23/ES

(4. posms)

2.b pants

Atkāpes no nogaidīšanas termiņa

2.b panta pirmās daļas c) punkts

2.d pants

Spēkā neesamība

2.d panta 1. punkta c) apakšpunkts

5. punkts

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA I DAĻA

(5. posms)

I.   CITI OBLIGĀTIE DIREKTĪVAS 2014/25/ES ELEMENTI

I SADAĻA

Darbības joma, definīcijas un vispārīgie principi

I NODAĻA

priekšmets un definīcijas

2. pants

Definīcijas: 17. punkts

III NODAĻA

Materiālā piemērošanas joma

1. iedaļa.

Robežvērtības

16. pants

Iepirkuma paredzamās vērtības aprēķināšanas metodes: 5., 6. punkts

II SADAĻA

Noteikumi, ko piemēro līgumiem

I NODAĻA

Procedūras

44. pants

Procedūru izvēle: 3. punkts

48. pants

Konkursa dialogs

49. pants

Inovācijas partnerība

50. pants

Sarunu procedūra bez iepirkuma iepriekšējas izsludināšanas: j) punkts

II NODAĻA

Elektroniskā un apvienotā iepirkuma paņēmieni un instrumenti

51. pants

Pamatnolīgumi

52. pants

Dinamiskās iepirkumu sistēmas

53. pants

Elektroniskas izsoles

54. pants

Elektroniskie katalogi

56. pants

Neregulārs kopējais iepirkums

III NODAĻA

Procedūras norise

2. iedaļa.

Publicēšana un pārredzamība

70. pants

Paziņojumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 2. punkts

3. iedaļa.

Dalībnieku atlase un līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana

1. apakšiedaļa.

Kvalifikācija un kvalifikācijas atlase

77. pants

Kvalifikācijas sistēmas

79. pants

Paļaušanās uz citu subjektu spējām: 1. punkts

III SADAĻA

Īpaši iepirkuma režīmi

II NODAĻA

Metu konkursu noteikumi

95. pants

Darbības joma

96. pants

Paziņojumi

97. pants

Noteikumi par metu konkursu organizēšanu, dalībnieku atlasi un žūriju

98. pants

Žūrijas lēmumi

PIELIKUMI

VII PIELIKUMS

Informācija, kas jāiekļauj elektronisko izsoļu iepirkuma procedūras dokumentos (53. panta 4. punkts)

XIX PIELIKUMS

Informācija, kas jāiekļauj paziņojumā par metu konkursu (kā paredzēts 96. panta 1. punktā)

XX PIELIKUMS

Informācija, kas jāiekļauj paziņojumā par metu konkursu rezultātiem (kā minēts 96. panta 1. punktā)

II.   CITI NEOBLIGĀTIE DIREKTĪVAS 2014/25/ES ELEMENTI

Šajā pielikuma daļā izklāstītie citi Direktīvas 2014/25/ES elementi nav obligāti, taču ir ieteikti tiesību aktu tuvināšanai. Ukraina var tuvināt šos elementus XXI pielikuma B daļā noteiktajā termiņā.

I SADAĻA

Darbības joma, definīcijas un vispārīgie principi

I NODAĻA

priekšmets un definīcijas

2. pants

Definīcijas: 10.–12. punkts

IV NODAĻA

Vispārīgi principi

38. pants

Privileģēto tiesību līgumi

II SADAĻA

Noteikumi, ko piemēro līgumiem

I NODAĻA

Procedūras

55. pants

Centralizētās iegādes darbības un centralizēto iepirkumu struktūras

III SADAĻA

Īpaši iepirkuma režīmi

I NODAĻA

Sociālie un citi īpaši pakalpojumi

94. pants

Privileģēto tiesību līgumi konkrētu pakalpojumu jomās

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA J DAĻA

CITI ELEMENTI DIREKTĪVĀ 92/13/EEK,

kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2007/66/EK un Direktīvu 2014/23/ES

(5. posms)

2.b pants

Atkāpes no nogaidīšanas termiņa

2.b panta pirmās daļas c) punkts

2.d pants

Spēkā neesamība

2.d panta 1. punkta c) apakšpunkts

5. punkts

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA K DAĻA

I.   DIREKTĪVAS 2014/24/ES NOTEIKUMI, KAS IR ĀRPUS TIESĪBU AKTU TUVINĀŠANAS PROCESA

Uz šajā pielikumā daļā norādītajiem Direktīvas 2014/24/ES elementiem tiesību aktu tuvināšanas process neattiecas.

I SADAĻA

Darbības joma, definīcijas un vispārīgie principi

I NODAĻA

Darbības joma un definīcijas

1. iedaļa.

Priekšmets un definīcijas

1. pants

Priekšmets un darbības joma: 3. un 4. punkts

2. pants

Definīcijas: 2. punkts

2. iedaļa.

Robežvērtības

6. pants

Robežvērtību un centrālās pārvaldes iestāžu saraksta pārskatīšana

II SADAĻA

Noteikumi par publiskiem līgumiem

I NODAĻA

Procedūras

25. pants

Nosacījumi, kas saistīti ar NVI un citiem starptautiskiem nolīgumiem

II NODAĻA

Elektroniskā un apvienotā iepirkuma paņēmieni un instrumenti

39. pants

Iepirkums, kurā iesaistītas līgumslēdzējas iestādes no dažādām dalībvalstīm

III NODAĻA

Procedūras norise

1. iedaļa.

Sagatavošana

44. pants

Testa ziņojumi, sertifikācija un citi pierādījumi: 3. punkts

2. iedaļa.

Publicēšana un pārredzamība

51. pants

Paziņojumu publicēšanas veidlapas un kārtība: 1. punkta otrā daļa, 2., 3., 4. punkts, 5. punkta otrā daļa, 6. punkts

52. pants

Publicēšana attiecīgajā valstī

3. iedaļa.

Dalībnieku atlase un līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana

61. pants

Sertifikātu tiešsaistes reģistrs (e-Certis)

62. pants

Kvalitātes nodrošināšanas standarti un vides vadības standarti: 3. punkts

68. pants

Aprites cikla izmaksas: 3. punkts

69. pants

Nepamatoti lēti piedāvājumi: 5. punkts

IV SADAĻA

Pārvaldība

83. pants

Izpilde

84. pants

Individuāli ziņojumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrām

85. pants

Valstu ziņojumi un statistikas informācija

86. pants

Administratīvā sadarbība

V SADAĻA

Deleģētās pilnvaras, īstenošanas pilnvaras un nobeiguma noteikumi

87. pants

Deleģēšanas īstenošana

88. pants

Steidzamības procedūra

89. pants

Komiteju procedūra

90. pants

Transponēšana un pārejas noteikumi

91. pants

Atcelšana

92. pants

Pārskatīšana

93. pants

Stāšanās spēkā

94. pants

Adresāti

PIELIKUMI

I PIELIKUMS

CENTRĀLĀS PĀRVALDES IESTĀDES

VIII PIELIKUMS

NORĀDĪJUMI PAR PUBLICĒŠANU

XI PIELIKUMS

REĢISTRI

XIII PIELIKUMS

68. PANTA 3. PUNKTĀ MINĒTO SAVIENĪBAS TIESĪBU AKTU SARAKSTS

XV PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

II.   DIREKTĪVAS 2014/23/ES NOTEIKUMI, KAS IR ĀRPUS TIESĪBU AKTU TUVINĀŠANAS PROCESA

Uz šajā pielikumā daļā norādītajiem Direktīvas 2014/23/ES elementiem tiesību aktu tuvināšanas process neattiecas.

I SADAĻA

Priekšmets, darbības joma, principi un definīcijas

I NODAĻA

Darbības joma, vispārīgi principi un definīcijas

I iedaļa.

Priekšmets, darbības joma, vispārīgi principi, definīcijas un robežvērtības

1. pants

Priekšmets un darbības joma: 3. punkts

6. pants

Līgumslēdzējas iestādes: 2. un 3. punkts

9. pants

Robežvērtības pārskatīšana

II iedaļa.

Izņēmumi

15. pants

Informācijas paziņošana, ko veic līgumslēdzēji

16. pants

Izņēmumi, ko piemēro darbībām, kuras ir tieši pakļautas konkurencei

II SADAĻA

Koncesiju piešķiršanas noteikumi: vispārīgi principi un procedūras garantijas

I NODAĻA

Vispārīgi principi

30. pants

Vispārīgi principi 4. punkts

33. pants

Paziņojumu publicēšanas veidlapas un kārtība: 1. punkta otrā daļa, 2., 3. un 4. punkts

IV SADAĻA

Grozījumi Direktīvā 89/665/EEK un Direktīvā 92/13/EEK

46. pants

Grozījumi Direktīvā 89/665/EEK

47. pants

Grozījumi Direktīvā 92/13/EEK

V SADAĻA

Deleģētās pilnvaras, īstenošanas pilnvaras un nobeiguma noteikumi

48. pants

Deleģēšanas īstenošana

49. pants

Steidzamības procedūra

50. pants

Komiteju procedūra

51. pants

Transponēšana

52. pants

Pārejas noteikumi

53. pants

Pārraudzība un ziņošana

54. pants

Stāšanās spēkā

55. pants

Adresāti

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA L DAĻA

DIREKTĪVAS 2014/25/ES NOTEIKUMI, KAS IR ĀRPUS TIESĪBU AKTU TUVINĀŠANAS PROCESA

Uz šajā pielikumā norādītajiem elementiem tiesību aktu tuvināšana neattiecas.

I SADAĻA

Darbības joma, definīcijas un vispārīgie principi

I NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets un darbības joma: 3. un 4. punkts

3. pants

Līgumslēdzējas iestādes: 2. un 3. punkts

4. pants

Līgumslēdzēji: 4. punkts

III NODAĻA

Materiālā piemērošanas joma

1. iedaļa.

Robežvērtības

17. pants

Robežvērtību pārskatīšana

2. iedaļa.

Piemērošanas izņēmumi un metu konkursi; īpaši noteikumi ar aizsardzības un drošības aspektiem saistītam iepirkumam

1. apakšiedaļa.

Izņēmumi, kas attiecināmi uz visiem līgumslēdzējiem, un īpaši izņēmumi ūdensapgādes un enerģētikas nozarē

18. pants

Līgumu slēgšanas tiesības, kas piešķirtas ar nolūku līguma priekšmetu pārdot tālāk vai iznomāt trešām personām: 2. punkts

19. pants

Līgumi un metu konkursi, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas vai kuri organizēti tādu darbību īstenošanai, kas nav ietvertas šajā direktīvā, vai šādu darbību īstenošanai trešā valstī: 2. punkts

3. apakšiedaļa.

Īpašas attiecības (sadarbība, saistīti uzņēmumi un kopuzņēmumi)

31. pants

Informācijas paziņošana

4. apakšiedaļa.

Īpašas situācijas

33. pants

Līgumi, uz kuriem attiecas īpašs režīms

5. apakšiedaļa.

Konkurencei tieši pakļautas darbības un ar tām saistītie procedurālie noteikumi

34. pants

Konkurencei tieši pakļautas darbības

35. pants

Procedūra 34. panta piemērojamības noteikšanai

II SADAĻA

Noteikumi, ko piemēro līgumiem

I NODAĻA

Procedūras

43. pants

Nosacījumi, kas saistīti ar NVI un citiem starptautiskiem nolīgumiem

II NODAĻA

Elektroniskā un apvienotā iepirkuma paņēmieni un instrumenti

57. pants

Iepirkums, kurā iesaistīti līgumslēdzēji no dažādām dalībvalstīm

III NODAĻA

Procedūras norise

2. iedaļa.

Publicēšana un pārredzamība

71. pants

Paziņojumu publicēšanas veidlapas un veids: 2., 3., 4. punkts, 5. punkta otrā daļa, 6. punkts

72. pants

Publicēšana attiecīgajā valstī

3. iedaļa.

Dalībnieku atlase un līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana

81. pants

Kvalitātes nodrošināšanas standarti un vides vadības standarti: 3. punkts

83. pants

Aprites cikla izmaksas: 3. punkts

4. iedaļa.

Piedāvājumi, kas attiecas uz trešo valstu izcelsmes produktiem, un attiecības ar minētajām valstīm

85. pants

Piedāvājumi, kas attiecas uz trešo valstu izcelsmes produktiem

86. pants

Attiecības ar trešām valstīm saistībā ar būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu līgumiem

IV SADAĻA

Pārvaldība

99. pants

Izpilde

100. pants

Individuāli ziņojumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrām

101. pants

Valstu ziņojumi un statistikas informācija

102. pants

Administratīva sadarbība

V SADAĻA

deleģētās pilnvaras, īstenošanas pilnvaras un nobeiguma noteikumi

103. pants

Deleģēšanas īstenošana

104. pants

Steidzamības procedūra

105. pants

Komiteju procedūra

106. pants

Transponēšana un pārejas noteikumi

107. pants

Atcelšana

108. pants

Pārskatīšana

109. pants

Stāšanās spēkā

110. pants

Adresāti

PIELIKUMI

II PIELIKUMS

4. panta 3. punktā minēto Savienības tiesību aktu saraksts

III PIELIKUMS

34. panta 3. punktā minēto Savienības tiesību aktu saraksts

IV PIELIKUMS

35. pantā minēto īstenošanas aktu pieņemšanas termiņi

XV PIELIKUMS

83. panta 3. punktā minēto Savienības tiesību aktu saraksts

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA M DAĻA

NOTEIKUMI DIREKTĪVĀ 89/665/EEK, KURĀ GROZĪJUMI IZDARĪTI AR DIREKTĪVU 2007/66/EK UN DIREKTĪVU 2014/23/ES, KAS IR ĀRPUS TIESĪBU AKTU TUVINĀŠANAS PROCESA

Uz šajā pielikuma daļā norādītajiem elementiem tiesību aktu tuvināšanas process neattiecas.

2.b pants

Atkāpes no nogaidīšanas termiņa

2.b panta pirmās daļas a) punkts

2.d pants

Spēkā neesamība

2.d panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. punkts

3. pants

Koriģēšanas mehānisms

3.a pants

Brīvprātīgās ex ante pārskatāmības paziņojuma saturs

3.b pants

Komitejas procedūra

4. pants

Īstenošana

4.a pants

Pārskatīšana

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA N DAĻA

NOTEIKUMI DIREKTĪVĀ 92/13/EEK, KURĀ GROZĪJUMI IZDARĪTI AR DIREKTĪVU 2007/66/EK UN DIREKTĪVU 2014/23/ES, KAS IR ĀRPUS TIESĪBU AKTU TUVINĀŠANAS PROCESA

Uz šajā pielikuma daļā norādītajiem elementiem tiesību aktu tuvināšanas process neattiecas.

2.b pants

Atkāpes no nogaidīšanas termiņa

2.b panta pirmās daļas a) punkts

2.d pants

Spēkā neesamība

2.d panta 1. punkta a) apakšpunkts

4. punkts

3.a pants

Brīvprātīgās ex ante pārskatāmības paziņojuma saturs

3.b pants

Komitejas procedūra

8. pants

Koriģēšanas mehānisms

12. pants

Īstenošana

12.a pants

Pārskatīšana

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA O DAĻA

UKRAINA – INDIKATĪVS SARAKSTS AR JAUTĀJUMIEM, KUROS NORIS SADARBĪBA

1.

Ukrainas ierēdņu no valsts pārvaldes iestādēm, kuras ir iesaistītas publiskajā iepirkumā, apmācība Ukrainā un ES valstīs

2.

Piegādātāju, kuri ir ieinteresēti piedalīties publiskajā iepirkumā, apmācība

3.

Informācijas un pieredzes apmaiņa saistībā ar paraugpraksi un reglamentējošajiem noteikumiem publiskā iepirkuma jomā

4.

Publiskā iepirkuma tīmekļa vietnes funkcionalitātes palielināšana un publiskā iepirkuma uzraudzības sistēmas izveide

5.

Konsultācijas un metodiskā palīdzība no ES saistībā ar mūsdienīgu elektronisko tehnoloģiju piemērošanu publiskā iepirkuma jomā

6.

To struktūru nostiprināšana, kuras ir atbildīgas par saskaņotu politiku visās jomās saistībā ar publisko iepirkumu un par līgumslēdzēju iestāžu pieņemto lēmumu neatkarīgu un neitrālu izskatīšanu (pārskatīšanu). (Sal. ar šā nolīguma 150. panta 2. punktu).

8. NODAĻAS XXI PIELIKUMA P DAĻA

SLIEKŠŅI

1.

Vērtības sliekšņi, kas minēti šā nolīguma 149. panta 3. punktā, abām pusēm ir šādi:

a)

EUR 135 000 piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumiem, ko piešķir centrālās valdības iestādes, un metu konkursos, kurus piešķir minētās iestādes;

b)

EUR 209 000 tiem piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumiem, uz kuriem neattiecas a) apakšpunkts;

c)

EUR 5 225 000 būvdarbu publiskā iepirkuma līgumiem;

d)

EUR 5 225 000 būvdarbu līgumiem sabiedrisko pakalpojumu nozarē;

e)

EUR 5 225 000 koncesijām;

f)

EUR 418 000 piegādes un pakalpojumu līgumiem sabiedrisko pakalpojumu nozarē;

g)

EUR 750 000 pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumiem saistībā ar sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem;

h)

EUR 1 000 000 pakalpojumu līgumiem saistībā ar sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu nozarē.

2.

Sliekšņus, kas izteikti EUR un norādīti 1. punktā, pielāgo, lai atspoguļotu sliekšņus, kuri atbilstīgi ES direktīvām piemērojami šā nolīguma spēkā stāšanās brīdī.


REGULAS

11.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/36


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/44

(2017. gada 10. janvāris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 7. jūlija Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas un finanšu sakariem ar Irāku un par Regulas (EK) Nr. 2465/96 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 11. panta b) punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1210/2003 III pielikumā uzskaitītas Irākas iepriekšējās valdības valsts iestādes, sabiedrības un aģentūras, kā arī fiziskas un juridiskas personas, iestādes un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas tādu līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana, kas 2003. gada 22. maijā atradušies ārpus Irākas.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2016. gada 28. decembrī nolēma svītrot divus ierakstus no to personu vai organizāciju saraksta, uz kurām būtu jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1210/2003 III pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1210/2003 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 10. janvārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītāja vietas izpildītājs


(1)  OV L 169, 8.7.2003., 6. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1210/2003 III pielikumā svītro šādus ierakstus:

“78.

MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Adrese: Bagdāde, Irāka.

115.

STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (alias a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES, b) KIMADIA). Adrese: Mansour City, P.O. Box 6138, Bagdāde, Irāka.”


11.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/38


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/45

(2017. gada 10. janvāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 10. janvāris

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

IL

261,0

MA

110,4

SN

204,0

TR

102,4

ZZ

169,5

0707 00 05

MA

85,5

TR

213,8

ZZ

149,7

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

238,8

TR

213,8

ZZ

226,3

0805 10 20

EG

42,5

IL

126,4

MA

55,6

TR

71,5

ZZ

74,0

0805 20 10

IL

166,4

MA

85,6

ZZ

126,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

136,2

JM

125,6

TR

96,4

ZZ

119,4

0805 50 10

TR

71,8

ZZ

71,8

0808 10 80

CN

144,5

US

105,5

ZZ

125,0

0808 30 90

CL

282,6

CN

99,5

TR

133,1

ZZ

171,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

11.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/40


KOMISIJAS LĒMUMS (ES, Euratom) 2017/46

(2017. gada 10. janvāris)

par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 249. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1)

Komisijas komunikācijas un informācijas sistēmas ir Komisijas funkcionēšanas sastāvdaļa, un IT drošības incidenti var nopietni ietekmēt Komisijas darbību, kā arī trešās personas, ieskaitot privātpersonas, uzņēmumus un dalībvalstis.

(2)

Komisijas komunikācijas un informācijas sistēmu konfidencialitātei, veselumam un pieejamībai un tajās apstrādātajai informācijai draud visdažādākās briesmas. Starp tām minami negadījumi, kļūdas, tīši uzbrukumi un dabas parādības, un tas viss uzskatāms par risku darbībai.

(3)

Komunikācijas un informācijas sistēmām jāsaņem tādas pakāpes aizsardzība, kādu prasa draudošā riska iespējamība, ietekme un raksturs.

(4)

IT drošībai Komisijā jānodrošina, lai Komisijas KIS aizsargā tajās apstrādāto informāciju un leģitīmo lietotāju kontrolē vajadzības gadījumā darbojas, kā pienākas.

(5)

Komisijas IT drošības politika būtu jāīsteno saskanīgi ar Komisijas politiku drošības jomā.

(6)

Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāta Drošības direktorāts vispārīgi atbild par drošību Komisijā, ko pārzina un par ko atbild par drošību atbildīgais Komisijas loceklis.

(7)

Komisijas pieejā būtu jāņem vērā ES politiskās iniciatīvas un tiesību normas par tīklu un informācijas drošību, rūpniecības standartiem un labāko praksi, lai ievērotu visus attiecīgos tiesību aktus un dotu vietu sadarbspējai un saderībai.

(8)

Komisijas struktūrvienībām, kas atbild par komunikācijas un informācijas sistēmām, būtu jāizstrādā un jāīsteno piemēroti pasākumi, un visā Komisijā būtu koordinējami IT drošības pasākumi, kas aizsargā komunikācijas un informācijas sistēmas.

(9)

Informācijas piekļuves noteikumiem un procedūrām IT drošības sakarā, ieskaitot rīcību IT drošības incidentos, būtu jābūt proporcionāliem Komisijai un tās personālam draudošajām briesmām un jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (1) principiem, kas attiecas uz privātpersonu aizsardzību Savienības iestādēs un struktūrās notiekošās personas datu apstrādes aspektā un šādu datu brīvu apriti, un jārēķinās ar LESD 339. pantā noteikto dienesta noslēpuma glabāšanas principu.

(10)

Politikai un normām, kas attiecas uz komunikāciju un informācijas sistēmām, kuras apstrādā ES klasificētu informāciju, sensitīvu neklasificētu informāciju un neklasificētu informāciju, ir pilnīgi jāsaskan ar Komisijas Lēmumiem (ES, Euratom) 2015/443 (2) un (ES, Euratom) 2015/444 (3).

(11)

Ir vajadzīgs, lai Komisija pārskata un atjaunina noteikumus par Komisijas lietoto komunikāciju un informācijas sistēmu drošību.

(12)

Tāpēc Komisijas Lēmums C(2006) 3602 būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šis lēmums attiecas uz visām komunikācijas un informācijas sistēmām (KIS), kas pieder vai ir iegādātas Komisijai, tiek apsaimniekotas un darbinātas Komisijā vai tās uzdevumā, un minēto KIS jebkādu Komisijas izmantojumu.

2.   Šajā lēmumā ir noteikti pamatprincipi, mērķi, organizācija un pienākumi, kas attiecas uz minēto KIS drošību, galvenokārt Komisijas struktūrvienībās, kam pieder vai ir iegādātas, tiek apsaimniekotas vai darbinātas KIS, ieskaitot KIS, ko piegādā ārējs IT pakalpojumu sniedzējs. Ja KIS piegādā, apsaimnieko vai darbina ārēja persona vai KIS tai pieder saskaņā ar divpusēju vienošanos vai līgumu ar Komisiju, vienošanās vai līguma noteikumiem ir jāatbilst šim lēmumam.

3.   Šis lēmums attiecas uz visām Komisijas struktūrvienībām un izpildaģentūrām. Ja Komisijas KIS izmanto citas struktūras un iestādes saskaņā ar divpusēju vienošanos ar Komisiju, vienošanās noteikumiem ir jāatbilst šim lēmumam.

4.   Neatkarīgi no īpašiem apzīmējumiem attiecīgām personāla grupām, šis lēmums attiecas uz Komisijas locekļiem, Komisijas darbiniekiem, kuriem piemēro Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus (“Civildienesta noteikumi”) un Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (“PDNK”) (4), uz Komisiju norīkotiem valstu ekspertiem (“NVE”) (5), ārējiem pakalpojumu sniedzējiem un to personālu, stažieriem un ikvienu privātpersonu, kam ir piekļuve KIS šā lēmuma darbības jomā.

5.   Šis lēmums attiecas uz Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF), cik tas ir saderīgi ar Savienības tiesību aktiem un Komisijas Lēmumu 1999/352/EK, EOTK, Euratom (6). Konkrēti, šajā lēmumā noteiktie pasākumi, iekaitot norādījumus, pārbaudes, pieprasījumus u. tml., var neattiekties uz Biroja KIS, kas tas nav saderīgs ar Biroja izmeklēšanas funkcijas neatkarību un/vai Biroja funkcijas izpildē savāktās informācijas konfidencialitāti.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā lietoti šādi jēdzieni:

1)

“saucams pie atbildības” nozīmē būt atbildīgam par darbībām, lēmumiem un rezultātiem;

2)

CERT-EU” ir ES iestāžu un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienība. Tās uzdevums ir atbalstīt Eiropas iestādes aizsargāties pret tīšiem un ļaunprātīgiem uzbrukumiem, kuri var iedragāt IT aktīvu veselumu un kaitēt ES interesēm. CERT-EU darbībās ietilpst profilakse, atklāšana, reaģēšana un atkope;

3)

“Komisijas struktūrvienība” ir Komisijas ģenerāldirektorāts vai dienests vai Komisijas locekļa kabinets;

4)

“Komisijas drošības iestāde” norāda uz Lēmumā (ES, Euratom) 2015/444 noteikto lomu;

5)

“Komunikācijas un informācijas sistēma” jeb “KIS” ir katra sistēma, kas ļauj rīkoties ar informāciju elektroniskā formā, ieskaitot visus aktīvus, kas vajadzīgi tās darbībai, kā arī infrastruktūras, organizācijas, personāla un informācijas resursus. Šis jēdziens aptver darba lietotnes, kopīgotus IT pakalpojumus, ārpakalpojumā nodotās sistēmas un galalietotāju ierīces;

6)

“iestādes valde” (IV) veic pārraudzību iestādes vadības pašā augstākajā līmenī saistībā ar Komisijas darbības un administratīvajiem jautājumiem;

7)

“datu īpašnieks” ir privātpersona, kas atbild par KIS apstrādātu specifisku datu kopumu aizsardzības un lietošanas nodrošināšanu;

8)

“datu kopa” ir informācijas kopums, kas kalpo noteiktam Komisijas darba procesam vai darbībai;

9)

“ārkārtas procedūra” ir iepriekš noteiktu metožu un pienākumu kopums reaģēšanai ārkārtas situācijās ar nolūku novērst lielāku ietekmi uz Komisiju;

10)

“informācijas drošības politika” ir informācijas drošības mērķu kopums, kuri tiek noteikti, īstenoti un pārbaudīti vai kuriem tas ir jādara. Tā aptver Lēmumus (ES, Euratom) 2015/444 un (ES, Euratom) 2015/443, bet ne tikai tos;

11)

“Informācijas drošības koordinācijas padome” (IDKP) ir pārvaldības struktūra, kas atbalsta iestādes valdi ar IT drošību saistītajos uzdevumos;

12)

“iekšējs IT pakalpojumu sniedzējs” ir Komisijas struktūrvienība, kas sniedz koplietojamus IT pakalpojumus;

13)

“IT drošība” jeb “KIS drošība” ir KIS un to apstrādājamo datu kopu konfidencialitātes, veseluma un pieejamības saglabāšana;

14)

“IT drošības vadlīnijas” ir ieteicamie, bet brīvprātīgi veicamie pasākumi, kas palīdz atbalstīt IT drošības standartus vai kalpo par atsauci, kad trūkst piemērojama standarta;

15)

“IT drošības incidents” ir atgadījums, kas varētu negatīvi ietekmēt KIS konfidencialitāti, veselumu vai pieejamību;

16)

“IT drošības pasākums” ir tehnisks vai organizatorisks pasākums, kas domāts IT drošības riska mazināšanai;

17)

“IT drošības vajadzības” ir precīzi, nepārprotami definētas konfidencialitātes, veselumu un pieejamības pakāpes, ko saista ar informāciju vai IT sistēmu ar mērķi noteikt vajadzīgās aizsardzības pakāpi;

18)

“IT drošības mērķis” ir deklarēts nodoms pretoties noteiktiem apdraudējumiem un/vai apmierināt noteiktas organizatoriskas drošības prasības vai pieņēmumus;

19)

“IT drošības plāns” ir kādas KIS IT drošības vajadzību apmierināšanai vajadzīgie IT drošības pasākumu dokumenti;

20)

“IT drošības politika” ir informācijas drošības mērķu kopums, kuri tiek noteikti, īstenoti un pārbaudīti vai ar kuriem tas ir jādara. Tā aptver šo lēmumu un tā īstenošanas noteikumus;

21)

“IT drošības prasības” ir iepriekšēji noteiktā procesā formalizētas IT drošības vajadzības;

22)

“IT drošības risks” nozīmē ietekmi uz KIS, ko neaizsargātības dēļ varētu atstāt apdraudējums IT drošībai. Pašu IT drošības risku raksturo divi elementi: 1) nenoteiktība, t. i., varbūtība, ka IT drošības apdraudējums izraisīs nevēlamu atgadījumu, 2) ietekme, t. i., sekas, ko tāds nevēlams atgadījums var atstāt KIS;

23)

“IT drošības normas” ir īpaši obligāti IT drošības pasākumi, kas palīdz panākt IT drošības politikas izpildi un to atbalsta;

24)

“IT drošības stratēģija” ir Komisijas mērķu sasniegšanai plānoto nosakāmo, īstenojamo un pārbaudāmo projektu un darbību kopums;

25)

“apdraudējums IT drošībai” ir faktors, kas spēj izraisīt nevēlamu atgadījumu, kurš var beigties ar nodarījumu KIS. Apdraudējumi var būt netīši vai tīši, un tiem ir raksturīgi dažādi apdraudējuma elementi, iespējamie mērķi un uzbrukuma metodes;

26)

“vietējais informātikas drošības speciālists” jeb LISO ir ierēdnis, kura pienākumos ir Komisijas struktūrvienības saziņa sakarā ar IT drošību;

27)

“personas dati”, “personas datu apstrāde”, “datu pārzinis” un “personas datu kartotēka” nozīmē to pašu, ko Regulā (EK) Nr. 45/2001, sevišķi tās 2. pantā;

28)

“informācijas apstrāde” ir visas KIS funkcijas, kas attiecas uz datu kopām, ieskaitot informācijas radīšanu, pārveidošanu, parādīšanu, glabāšanu, pārraidīšanu, dzēšanu un arhivēšanu. Informācijas apstrādi KIS var sniegt kā funkciju kopu lietotājiem un kā IT pakalpojumus citām KIS;

29)

“dienesta noslēpums” ir tādu darba datu informācijas aizsardzība, uz kuriem attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu, it īpaši informācija par uzņēmumiem, to darījumsakariem vai izmaksu komponentēm, kā noteikts LESD 339. pantā;

30)

“atbildīgs” ir tāds, kam ir pienākums rīkoties un pieņemt lēmumus vajadzīgā iznākuma sasniegšanai;

31)

“drošība Komisijā” ir cilvēku, aktīvu un informācijas drošība Komisijā, it īpaši cilvēku un aktīvu fiziskais veselums, informācijas un komunikācijas un informācijas sistēmu veselums, konfidencialitāte un pieejamība, kā arī Komisijas darbību netraucēta norise;

32)

“kopīgots IT pakalpojums” ir pakalpojums, ko informācijas apstrādē KIS sniedz citām KIS;

33)

“sistēmas īpašnieks” ir fiziska persona, kas atbild par kopējo KIS iepirkumu, izstrādi, integrēšanu, pārveidošanu, darbināšanu, uzturēšanu un norakstīšanu;

34)

“lietotājs” ir fiziska persona, kas izmanto KIS sniegtās funkcijas Komisijā vai ārpus tās.

3. pants

IT drošības principi Komisijā

1.   IT drošība Komisijā pamatojas uz likumības, pārredzamības, proporcionalitātes un pārskatatbildības principu.

2.   IT drošības jautājumi tiek ņemti vērā, sākot izstrādāt un īstenot Komisijas KIS. Šim nolūkam Informātikas ģenerāldirektorāts un Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts iesaistās savā attiecīgajā atbildības sfērā.

3.   Ar efektīvu IT drošību piemērotā līmenī tiek nodrošināti:

a)

autentiskums – garantija, ka informācija ir īsta un saņemta no labticīgiem avotiem;

b)

pieejamība – tai var piekļūt un to var izmantot pēc pilnvarotas iestādes pieprasījuma;

c)

konfidencialitāte – informāciju neatklāj nesankcionētām personām, iestādēm vai procesiem;

d)

veselums – spēja nosargāt informācijas un aktīvu precizitāti un pilnīgumu;

e)

neapstrīdamība – spēja pierādīt, ka darbība vai atgadījums ir noticis, lai vēlāk nevarētu notikumu noliegt;

f)

personas datu aizsardzība – piemērotu aizsardzības pasākumu nodrošināšana personas datiem pilnīgā atbilstībā Regulai (EK) Nr. 45/2001;

g)

dienesta noslēpums – tādu darba datu informācijas aizsardzība, uz kuriem attiecas pienākums glabāt dienesta noslēpumu, it īpaši informācija par uzņēmumiem, to darījumsakariem vai izmaksu komponentēm, kā noteikts LESD 339. pantā.

4.   IT drošība balstās uz riska pārzināšanas procesu. Šis procesa mērķis ir noteikt IT drošības risku pakāpi un drošības pasākumus, kas tādu risku samazinātu līdz pieņemamai pakāpei un ar samērīgām izmaksām.

5.   Visas KIS identificē, piešķir sistēmas īpašniekam un iekļauj inventāra sarakstā.

6.   Visu KIS drošības prasības nosaka pēc to drošības vajadzībām un pēc to apstrādātās informācijas drošības vajadzībām. KIS, kuras sniedz pakalpojumus citām KIS, var veidot tā, lai tās atbalstītu noteiktas pakāpes drošības vajadzības.

7.   IT drošības plāniem un IT drošības pasākumiem jābūt proporcionāliem KIS drošības vajadzībām.

Ar šiem principiem un darbībām saistītie procesi sīkāk nosakāmi īstenošanas noteikumos.

2. NODAĻA

ORGANIZĀCIJA UN PIENĀKUMI

4. pants

Iestādes valde

Iestādes valde Komisijā uzņemas vispārēju atbildību par IT drošību kopumā.

5. pants

Informācijas drošības koordinācijas padome (IDKP)

1.   IDKP vada ģenerālsekretāra vietnieks, kurš atbild par IT drošības pārvaldību Komisijā. Tās locekļi pārstāv darba, tehnoloģijas un drošības intereses visās Komisijas struktūrvienībās, un viņu vidū ir Informātikas ģenerāldirektorāta, Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāta, Budžeta ģenerāldirektorāta un rotācijas kārtā četru citu Komisijas struktūrvienību pārstāvji, kurus iesaista, kad IT drošībai ir svarīga nozīme to darbībās. Locekļi ir no augstākās vadības.

2.   IDKP atbalsta iestādes valdi ar IT saistīto uzdevumu izpildē. IDKP Komisijā uzņemas operatīvo atbildību par IT drošību kopumā.

3.   IDKP iesaka, kādu Komisijas IT drošības politiku Komisijai pieņemt.

4.   IDKP pārskata pārvaldības jautājumus un divas reizes gadā iestādes valdei ziņo par minētajiem jautājumiem, kā arī par IT drošības problēmām, tostarp par nopietniem IT drošības incidentiem.

5.   IDKP pārrauga un pārskata šā lēmuma vispārējo īstenošanu un par to ziņo iestādes valdei.

6.   Pēc Informātikas ģenerāldirektorāta priekšlikuma IDKP izskata un apstiprina aktuālo IT drošības stratēģiju un pārrauga tās īstenošanu. IDKP par to ziņo iestādes valdei.

7.   IDKP pārrauga, izvērtē un kontrolē iestādes informācijas risku novēršanas kopainu, un tai attiecīgā gadījumā ir pilnvaras izteikt formālas prasības izdarīt uzlabojumus.

Ar šiem pienākumiem un darbībām saistītie procesi sīkāk nosakāmi īstenošanas noteikumos.

6. pants

Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts

Saistībā ar IT drošību Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorātam ir šādi pienākumi. Tas:

1)

salāgo IT drošības politiku ar Komisijas informācijas drošības politiku;

2)

iedibina kārtību šifrēšanas tehnoloģiju izmantošanas atļaušanai KIS informācijas glabāšanā un sniegšanā;

3)

informē Informātikas ģenerāldirektorātu par īpašu apdraudējumu, kas var ievērojami iespaidot KIS un to apstrādājamo datu kopu drošību;

4)

inspicē IT drošību, lai varētu novērtēt, kā Komisijas KIS ievēro drošības politiku, un par rezultātiem ziņo IDKP;

5)

iedibina kārtību un attiecīgus pienācīgus drošības noteikumus par atļaujām piekļūt Komisijas KIS no ārējiem tīkliem un ciešā sadarbībā ar Informātikas ģenerāldirektorātu izstrādā attiecīgās IT drošības normas un vadlīnijas;

6)

KIS nodošanai ārpakalpojumos ierosina principus un noteikumus, lai informācijas drošību paturētu pienācīgā kontrolē;

7)

ciešā sadarbībā ar Informātikas ģenerāldirektorātu izstrādā saistītās IT drošības normas un vadlīnijas sakarā ar 6. pantu.

Ar šiem pienākumiem un darbībām saistītie procesi sīkāk nosakāmi īstenošanas noteikumos.

7. pants

Informātikas ģenerāldirektorāts

Informātikas ģenerāldirektorātam ir šādi pienākumi saistībā ar Komisijas vispārējo IT drošību. Tas:

1)

izstrādā IT drošības normas un vadlīnijas, izņemot 6. pantā noteiktās, ciešā sadarbībā ar Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorātu, lai nodrošinātu IT drošības politikas un Komisijas informācijas drošības politikas konsekventu saskanību, un iesniedz to priekšlikumu IDKP;

2)

novērtē visu Komisijas struktūrvienību IT drošības risku pārzināšanas metodes, procesus un rezultātus un par to regulāri ziņo IDKP;

3)

aktuālo IT drošības stratēģiju iesniedz IDKP pārskatīt un apstiprināt un pēc tam iestādes valdei apstiprināt un liek priekšā programmu, kurā iekļauj IT drošības stratēģijas īstenošanas projektu un darbību plānošanu;

4)

pārrauga Komisijas IT drošības stratēģijas izpildi un par to regulāri ziņo IDKP;

5)

pārrauga IT drošības riskus un KIS īstenotos IT drošības pasākumus un par to regulāri ziņo IDKP;

6)

regulāri ziņo IDKP par vispārējo īstenošanu un atbilstību šim lēmumam;

7)

apspriedies ar Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorātu, pieprasa sistēmu īpašniekiem veikt īpašus IT drošības pasākumus, lai mazinātu Komisijas KIS IT drošības riskus;

8)

nodrošina, lai sistēmas īpašniekiem un datu īpašniekiem būtu pieejami adekvāti Informātikas ģenerāldirektorāta IT drošības pakalpojumi, lai tie varētu izpildīt savus pienākumus IT drošības jomā un panākt atbilstību IT drošības politikai un normām;

9)

piegādā sistēmu un datu īpašniekiem adekvātu dokumentāciju un ar tiem pienācīgi apspriežas par to IT pakalpojumiem piemērojamajiem IT drošības pasākumiem, lai atvieglinātu atbilstību IT drošības politikai un atbalstītu sistēmu īpašniekus IT riska pārzināšanā;

10)

rīko regulāras sanāksmes ar LISO tīklu un atbalstu LISO viņu pienākumu izpildē;

11)

sadarbībā ar Komisijas struktūrvienībām nosaka apmācības vajadzības un koordinē apmācības programmas IT drošības jautājumos un ciešā sadarbībā ar Cilvēkresursu ģenerāldirektorātu izstrādā, īsteno un koordinē izpratnes veicināšanas kampaņas IT drošības jautājumos;

12)

nodrošina, ka sistēmas īpašniekiem, datu īpašnieku un citu IT drošības pienākumu pildītājiem Komisijas struktūrvienībās tiek darīts zināms par IT drošības politiku;

13)

informē Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorātu par konkrētiem apdraudējumiem IT drošībai, incidentiem un sistēmas īpašnieku paziņotiem izņēmumiem Komisijas IT drošības politikā, kuriem varētu būt ievērojama ietekme uz drošību Komisijā;

14)

savā iekšēja IT pakalpojumu sniedzēja funkcijā piegādā Komisijai katalogu, kurā ir koplietotie IT pakalpojumi, kas nodrošina noteiktas pakāpes drošību. To dara, sistemātiski novērtējot, pārvaldot un pārraugot IT drošības riskus, lai varētu īstenot drošības pasākumus ar nolūku panākt noteiktu drošuma pakāpi.

Ar šo saistītie procesi un detalizētāki pienākumi sīkāk nosakāmi īstenošanas noteikumos.

8. pants

Komisijas struktūrvienības

Savas struktūrvienības IT drošības dēļ katrs Komisijas struktūrvienības vadītājs:

1)

oficiāli katrai KIS ieceļ sistēmas īpašnieku no ierēdņiem vai pagaidu darbiniekiem, kurš atbild par minētās KIS IT drošību, un katrai KIS apstrādājamajai datu kopai oficiāli ieceļ datu īpašnieku, kurš pieder pie tās pašas administratīvās vienības, kura ir datu kopu datu pārzinis atbilstoši Regulai (EK) Nr. 45/2001;

2)

oficiāli ieceļ vietējo informātikas drošības speciālistu (LISO), kurš spēj veikt pienākumus neatkarīgi no sistēmas īpašniekiem un datu īpašniekiem. Vienu LISO var iecelt vienai vai vairākām Komisijas struktūrvienībām;

3)

nodrošina pienācīga IT drošības riska novērtējumu un IT drošības plānu sastādīšanu un īstenošanu;

4)

gādā, lai Informātikas ģenerāldirektorātam regulāri tiktu iesniegts IT drošības risku un pasākumu kopsavilkums;

5)

ar Informātikas ģenerāldirektorāta atbalstu nodrošina, ka ir ieviesti piemēroti procesi, procedūras un risinājumi, kas nodrošina ar viņa KIS saistītu IT drošības incidentu efektīvu atklāšanu, izziņošanu un atrisināšanu;

6)

IT drošības ārkārtas situācijā sāk ārkārtas gadījuma procedūru;

7)

ir pilnīgi atbildīgs par IT drošību, ieskaitot sistēmas īpašnieka un datu īpašnieka pienākumus;

8)

atbild par risku, kas saistīts ar viņa KIS un datu kopām;

9)

atrisina ikkatras domstarpības starp datu īpašniekiem un sistēmu īpašniekiem un ieilgušu domstarpību gadījumā nodod lieti izskatīšanai IDKP;

10)

nodrošina IT drošības plānu un IT drošības pasākumu īstenošanu un risku adekvātu aptvērumu.

Ar šiem pienākumiem un darbībām saistītie procesi sīkāk nosakāmi īstenošanas noteikumos.

9. pants

Sistēmas īpašnieki

1.   Sistēmas īpašnieks atbild par KIS IT drošību un ziņo Komisijas struktūrvienības vadītājam.

2.   Saistībā ar IT drošību sistēmas īpašnieks:

a)

gādā par KIS atbilstību IT drošības politikai;

b)

gādā par KIS precīzu ierakstīšanu attiecīgajā reģistrā;

c)

sadarbībā ar datu īpašniekiem, apspriežoties ar Informātikas ģenerāldirektorātu, novērtē katras KIS IT drošības risku un nosaka IT drošības vajadzības;

d)

sastāda drošības plānu, attiecīgā gadījumā tajā iekļaujot ziņas par novērtēto risku un citiem vajadzīgiem drošības pasākumiem;

e)

īsteno piemērotus IT drošības pasākumus, kas ir proporcionāli noskaidrotajam IT drošības riskam, un ievēro IDKP atbalstītos ieteikumus;

f)

noskaidro atkarību no citām KIS vai koplietotiem IT pakalpojumiem un īsteno pienācīgus drošības pasākumus, balstoties uz minēto KIS vai koplietoto IT pakalpojumu ierosinātajām drošības pakāpēm;

g)

pārzina un pārrauga IT drošības riskus;

h)

regulāri ziņo Komisijas struktūrvienības vadītājam par savas KIS IT drošības riska profilu un Informātikas ģenerāldirektorātam par attiecīgo risku, riska pārzināšanas darbībām un veiktajiem drošības pasākumiem;

i)

konsultējas ar attiecīgo Komisijas struktūrvienību LISO par IT drošības aspektiem;

j)

dod norādījumus lietotājiem par KIS un ar to saistīto datu lietošanu, kā arī par lietotāju pienākumiem KIS sakarā;

k)

pieprasa Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorātam, kas darbojas kā šifrēšanas iestāde, atļauju katrai KIS, kura izmanto šifrēšanas tehnoloģiju;

l)

laikus konsultējas ar Komisijas Drošības iestādi par katru sistēmu, kura apstrādā ES klasificētu informāciju;

m)

nodrošina visu šifra atslēgu dublējuma glabāšanos uzticējumglabāšanas kontā. Šifrētu datu atguvi izdara tikai tad, ja tas atļauts Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāta noteiktā kārtībā;

n)

ievēro attiecīgo datu pārziņu norādījumus par personas datu aizsardzību un datu aizsardzības noteikumu par apstrādes drošību piemērošanu;

o)

paziņo Informātikas ģenerāldirektorātam par izņēmumiem no Komisijas IT drošības politikas, pievienojot attiecīgu attaisnojumu;

p)

ziņo Komisijas struktūrvienības vadītājam par visām neatrisinātām domstarpībām starp datu īpašnieku un sistēmas īpašnieku, IT drošības incidentus laicīgi dara zināmus attiecīgajām ieinteresētajām personām atbilstīgi to nopietnumam, kā noteikts 15. pantā;

q)

ārpakalpojumā nodotām sistēmām nodrošina piemērotu IT drošības noteikumu iekļaušanu ārpakalpojuma līgumā un paziņošanu par ārpakalpojumā nodotās KIS IT drošības incidentiem saskaņā ar 15. pantu;

r)

nodrošina KIS, kuras sniedz koplietojamus IT pakalpojumus, noteiktas drošības pakāpes nodrošinājumu, skaidru dokumentēšanu un drošības pasākumu īstenošanu minētajai KIS, lai panāktu noteikto drošības pakāpi.

3.   Sistēmas īpašnieki var oficiāli deleģēt dažus vai visus savus IT drošības uzdevumus, bet paliek atbildīgi par savas KIS IT drošību.

Ar šiem pienākumiem un darbībām saistītie procesi sīkāk nosakāmi īstenošanas noteikumos.

10. pants

Datu īpašnieki

1.   Datu īpašnieks atbild par konkrētas datu kopas IT drošību Komisijas struktūrvienības vadītājam un ir saucams pie atbildības par datu kopas konfidencialitāti, veselumu un pieejamību.

2.   Sakarā ar šo datu īpašnieks:

a)

gādā, lai visas viņā atbildībā esošās datu kopas tiktu pienācīgi klasificētas saskaņā ar Lēmumiem (ES, Euratom) 2015/443 un (ES, Euratom) 2015/444;

b)

nosaka informācijas drošības vajadzības un par tām informē attiecīgos sistēmas īpašniekus;

c)

piedalās KIS riska novērtēšanā;

d)

ziņo Komisijas struktūrvienības vadītājam par visām neatrisināmām domstarpībām starp datu īpašnieku un sistēmas īpašnieku;

e)

dara zināmus IT drošības incidentus, kā noteikts 15. pantā.

3.   Datu īpašnieki var oficiāli deleģēt dažus vai visus savus IT drošības uzdevumus, bet viņiem paliek šajā pantā noteiktie pienākumi.

Ar šiem pienākumiem un darbībām saistītie procesi sīkāk nosakāmi īstenošanas noteikumos.

11. pants

Vietējie informātikas drošības speciālisti (LISO)

Saistībā ar IT drošību LISO:

a)

proaktīvi nosaka IT drošības politiku un par to informē sistēmas īpašniekus, datu īpašniekus un citu IT drošības pienākumu pildītājus Komisijas struktūrvienībās;

b)

uztur saziņu Komisijas struktūrvienībās IT drošības jautājumos ar Informātikas ģenerāldirektorātu LISO tīkla ietvaros;

c)

piedalās regulārajās LISO sanāksmēs;

d)

uztur pārskatu par informācijas drošības riska pārzināšanas procesu un informācijas sistēmas drošības plānu sastādīšanu un īstenošanu;

e)

konsultē datu īpašniekus, sistēmu īpašniekus un Komisijas struktūrvienību vadītājus ar IT drošību saistītos jautājumos;

f)

sadarbojas ar Informātikas ģenerāldirektorātu labas IT drošības prakses izplatīšanā un ierosina konkrētas izpratnes veicināšanas un apmācības programmas;

g)

ziņo Komisijas struktūrvienību vadītājiem par IT drošību, konstatētiem trūkumiem un uzlabojumiem.

Ar šiem pienākumiem un darbībām saistītie procesi sīkāk nosakāmi īstenošanas noteikumos.

12. pants

Lietotāji

1.   Saistībā ar IT drošību lietotāji:

a)

ievēro IT drošības politiku un sistēmas īpašnieka dotos norādījumus par katras KIS lietošanu;

b)

dara zināmus IT drošības incidentus, kā noteikts 15. pantā.

2.   Komisijas KIS lietošana pretēji IT drošības politikai vai sistēmas īpašnieka dotajiem norādījumiem var būt pamats disciplinārai lietai.

Ar šiem pienākumiem un darbībām saistītie procesi sīkāk nosakāmi īstenošanas noteikumos.

3. NODAĻA

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PIENĀKUMI

13. pants

Lēmuma īstenošana

1.   6. panta īstenošanas noteikumu un attiecīgo normu un vadlīniju pieņemšanai būs vajadzīgs Komisijas pilnvarojošs lēmums par labu Komisijas loceklim, kurš atbild par drošības jautājumiem.

2.   Lai pieņemtu visus pārējos īstenošanas noteikumus saistībā ar šo lēmumu un par saistītajām IT drošības normām un vadlīnijām, būs vajadzīgs Komisijas pilnvarojošs lēmums par labu Komisijas loceklim, kurš atbild par informātikas jautājumiem.

3.   1. un 2. punktā minētos īstenošanas noteikumus, normas un vadlīnijas pirms pieņemšanas apstiprina IDKP.

14. pants

Pienākums nodrošināt atbilstību

1.   IT drošības politikā un normās izklāstītie noteikumi ir izpildāmi obligāti.

2.   IT drošības politikas un normu neievērošana var būt par pamatu saukšanai pie disciplināratbildības saskaņā ar līgumiem, Civildienesta noteikumiem un Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, līgumiskām sankcijām un/vai tiesvedībai saskaņā ar valsts tiesību normām.

3.   Par visiem izņēmumiem no IT drošības politikas paziņo Informātikas ģenerāldirektorātam.

4.   Ja IDKP nolemj, ka pastāv pastāvīgs, nepieņemams risks attiecībā uz Komisijas KIS, Informātikas ģenerāldirektorāts sadarbībā ar sistēmas īpašnieku apstiprināšanai IDKP piedāvā risku mazinošus pasākumus. Šādi pasākumi cita starpā var būt pārraudzības un ziņošanas pastiprināšana, darbības ierobežošana un pārtraukšana.

5.   IDKP apstiprinātos risku mazinošos pasākumus piemēro, kad tas ir nepieciešams. IDKP var arī ieteikt Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoram sākt administratīvu izmeklēšanu. Informātikas ģenerāldirektorāts ziņo IDKP par katru gadījumu, kad risku mazinošie pasākumi ir piemēroti.

Ar šiem pienākumiem un darbībām saistītie procesi sīkāk nosakāmi īstenošanas noteikumos.

15. pants

Rīcība IT drošības incidentos

1.   Informātikas ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par spēju nodrošināt reakciju uz operatīviem IT drošības incidentiem Eiropas Komisijā.

2.   Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts kā ieinteresētā persona, kas iesaistīta reaģēšanā uz IT drošības incidentiem:

a)

ir tiesīgs piekļūt visu incidentu reģistru informatīviem kopsavilkumiem un pēc pieprasījuma arī reģistru pilnajai informācijai;

b)

līdzdarbojas IT drošības incidentu krīzes pārvarēšanas grupās un ar IT drošību saistītajās ārkārtas procedūrās;

c)

ir atbildīgs par attiecībām ar tiesībaizsardzības un izlūkošanas iestādēm;

d)

veic kriminālistisko kiberdrošības ekspertīzi atbilstoši Lēmuma (ES, Euratom) 2015/443 11. pantam;

e)

lemj par nepieciešamību uzsākt oficiālu izmeklēšanu;

f)

informē Informātikas ģenerāldirektorātu par IT drošības incidentiem, kas var radīt risku citām KIS.

3.   Informātikas ģenerāldirektorāts un Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts savā starpā regulāri sazinās, lai apmainītos ar informāciju un koordinētu rīcību saistībā ar drošības incidentiem, jo īpaši saistībā ar IT drošības incidentiem, kam var būt vajadzīga oficiāla izmeklēšana.

4.   Lai atbalstītu rīcību saistībā ar incidentiem, attiecīgos gadījumos var izmantot ES iestāžu un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienības (CERT-EU) incidentu koordinācijas dienestus, lai apmainītos ar informāciju ar citām ES iestādēm un aģentūrām, kuras šādi incidenti varētu ietekmēt.

5.   Tās sistēmas īpašnieki, kas ir iesaistīta IT drošības incidentā:

a)

nekavējoties informē Komisijas struktūrvienību vadītājus, Informātikas ģenerāldirektorātu, Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorātu, LISO un attiecīgā gadījumā datu īpašniekus par nozīmīgiem IT drošības incidentiem, jo īpaši par tādiem incidentiem, kas ir saistīti ar datu konfidencialitātes pārkāpumu;

b)

sadarbojas un ievēro attiecīgo Komisijas iestāžu norādījumus par saziņas, reakcijas un koriģēšanas pasākumiem saistībā ar incidentu.

6.   Lietotāji par visiem faktiskiem un iespējamiem IT drošības incidentiem laikus ziņo attiecīgajam IT palīdzības dienestam.

7.   Datu īpašnieki par visiem faktiskiem un iespējamiem IT drošības incidentiem laikus ziņo attiecīgajai IT drošības reaģēšanas vienībai.

8.   Informātikas ģenerāldirektorāts ar citu iesaistīto ieinteresēto personu atbalstu ir atbildīgs par rīcību saistībā ar katru konstatētu IT drošības incidentu Komisijas KIS, kas nav ārpakalpojumā nodotās sistēmas.

9.   Informātikas ģenerāldirektorāts informē ietekmētās Komisijas struktūrvienības par IT drošības incidentiem, attiecīgos LISO un attiecīgā gadījumā arī CERT-EU, ja pastāv vajadzībā pēc informācijas.

10.   Informātikas ģenerāldirektorāts regulāri ziņo IDKP par nozīmīgiem IT drošības incidentiem, kas ietekmē Komisijas KIS.

11.   Attiecīgajam LISO pēc pieprasījuma ir pieeja IT drošības incidentu reģistru informācijai par Komisijas struktūrvienības KIS.

12.   Nozīmīga IT drošības incidenta gadījumā Informātikas ģenerāldirektorāts ir krīzes situācijas pārvarēšanas kontaktpunkts, kurš koordinē IT drošības incidentu krīzes pārvarēšanas grupas.

13.   Ārkārtas situācijā Informātikas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors var pieņemt lēmumu uzsākt ar IT drošību saistītu ārkārtas procedūru. Informātikas ģenerāldirektorāts izstrādā ārkārtas procedūras, kuras pastiprina IDKP.

14.   Informātikas ģenerāldirektorāts ziņo IDKP un ietekmēto Komisijas struktūrvienību vadītājiem par ārkārtas procedūru izpildi.

Ar šiem pienākumiem un darbībām saistītie procesi sīkāk nosakāmi īstenošanas noteikumos.

4. NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

16. pants

Pārredzamība

Šo lēmumu dara zināmu Komisijas darbiniekiem un visām personām, uz ko tas attiecas, un publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

17. pants

Saistība ar citiem aktiem

Šā lēmuma noteikumi neskar Lēmumu (ES, Euratom) 2015/443, Lēmumu (ES, Euratom) 2015/444, Regulu (EK) Nr. 45/2001, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (7), Komisijas Lēmumu 2002/47/EK, EOTK, Euratom (8), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (9) un Lēmumu 1999/352/EK, EOTK, Euratom.

18. pants

Atcelšana un pārejas pasākumi

2006. gada 16. augusta Lēmums C(2006) 3602 tiek atcelts.

Atbilstoši Lēmumam C(2006) 3602 pieņemtie īstenošanas noteikumi un IT drošības standarti paliek spēkā, ciktāl tie nav pretrunā šim lēmumam, līdz tos aizstāj ar īstenošanas noteikumiem un standartiem, kas pieņemti atbilstoši šā lēmuma 13. pantam. Norādes uz Lēmuma C(2006) 3602 10. pantu jāsaprot kā norādes uz šā lēmuma 13. pantu.

19. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 10. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/443 par drošību Komisijā (OV L 72, 17.3.2015., 41. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/444 par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.).

(4)  Noteikts ar Padomes 1968. gada 29. februāra Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kā arī paredz īpašus Komisijas ierēdņiem uz laiku piemērojamus pasākumus (Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība) (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2008. gada 12. novembra Lēmums, ar ko nosaka valsts ekspertu norīkošanu uz Komisiju un valsts ekspertu profesionālās apmācības noteikumus (C(2008) 6866 galīgā redakcija).

(6)  Komisijas 1999. gada 28. aprīļa Lēmums 1999/352/EK, EOTK, Euratom, ar ko izveido Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) (OV L 136, 31.5.1999., 20. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(8)  Komisijas 2002. gada 23. janvāra Lēmums 2002/47/EK, EOTK, Euratom, ar ko groza Komisijas reglamentu (OV L 21, 24.1.2002., 23. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).