ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 5

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 10. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/39 (2016. gada 3. novembris) par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemērot attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/40 (2016. gada 3. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014

11

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/41 (2017. gada 9. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

20

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2017/42 (2016. gada 19. decembris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Itālijas Republika

22

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

10.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 5/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/39

(2016. gada 3. novembris)

par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemērot attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 25. pantu un 223. panta 3. punktu.

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2), un jo īpaši tās 62. panta 2. punkta a)–d) apakšpunktu un 64. panta 7. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (3) un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II daļas I sadaļas II nodaļas I iedaļa paredz divas atbalsta shēmas, kuru nolūks ir uzlabot lauksaimniecības produktu izplatīšanu bērniem izglītības iestādēs. Pirmā shēma attiecas uz augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādi (programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem), un otrā attiecas uz piena un piena produktu piegādi (programma skolu apgādei ar pienu). Šīs divas programmas aizstāj ar vienotu programmu, kas tiek ieviesta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/791 (4) un stājas spēkā no 2017./2018. mācību gada. Šī vienotā programma paredz jaunu vienotu satvaru Savienības atbalstam attiecībā uz izglītības iestādēs izglītojamo bērnu apgādi (“skolu apgādes programma”) ar augļiem un dārzeņiem, pārstrādātiem augļu un dārzeņu produktiem, svaigiem banānu nozares produktiem (“skolām paredzēti augļi un dārzeņi”) un ar pienu un piena produktiem (“skolām paredzēts piens”). Ar Regulu (ES) 2016/791 grozītā Regula (ES) Nr. 1308/2013 arī dod Komisijai pilnvarojumu pieņemt deleģētos aktus un īstenošanas aktus. Lai nodrošinātu skolu programmas netraucētu darbību jaunajā tiesiskajā regulējumā, ar šādiem tiesību aktiem ir jāpieņem daži noteikumi. Šiem tiesību aktiem būtu jāaizstāj Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1047/2014 (5) un (ES) 2016/247 (6), Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/248 (7) un Komisijas Regula (EK) Nr. 657/2008 (8). Minētie tiesību akti ir atcelti ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/40 (9).

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 8. punktu dalībvalstis, kuras vēlas piedalīties skolu apgādes programmā, izstrādā tās īstenošanas stratēģiju. Lai varētu novērtēt skolu apgādes programmas īstenošanu, būtu jānosaka stratēģijas elementi. Lai samazinātu administratīvo slogu, ir lietderīgi nošķirt tos elementus, kas būtu jāiekļauj stratēģijā, no tiem, kas būtu jādara pieejami Komisijai pēc pieprasījuma, revīzijas gadījumā, ja tie nav iekļauti stratēģijā.

(3)

Saprātīgas pārvaldības un budžeta vadības interesēs dalībvalstīm, kuras īsteno skolu apgādes programmu, uz Kopienas atbalstu būtu jāpiesakās ik gadu. Turklāt būtu jānosaka šāda pieteikuma saturs.

(4)

Būtu jāparedz arī tādu atbalsta pieteikumu saturs un biežums, ko iesniedz atbalsta pieteikuma iesniedzēji, kā arī jānosaka šo pieteikumu iesniegšanas noteikumi. Turklāt būtu jāprecizē, kādi apliecinošie dokumenti jāiesniedz, lai pamatotu atbalsta pieteikumus. Būtu jāparedz sankcijas, kas kompetentajai iestādei jāpiemēro novēlotas atbalsta pieteikuma iesniegšanas gadījumā.

(5)

Vajadzētu sīkāk precizēt atbalsta maksājuma nosacījumus, lai ņemtu vērā atšķirību starp atbalstu produktu piegādei un izplatīšanai un atbalstu papildu izglītojošo pasākumu veikšanai, uzraudzībai, novērtēšanai un publicitātei. Būtu arī jāprecizē, kādiem satura ziņā jābūt dokumentāriem pierādījumiem, kas jāiesniedz, lai pamatotu katru pieteikumu atbalsta maksājuma saņemšanai.

(6)

Būtu jānosaka termiņi attiecībā uz pārdalījumiem starp finanšu piešķīrumiem skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un skolu apgādei ar pienu, kā arī forma un saturs pārdalījumu paziņojumiem Komisijai un šādu paziņojumu iesniegšana.

(7)

Lai maksimāli izmantotu pieejamā finansējuma iespējas, Komisijai būtu jāpieņem pasākumi nepieprasītā Savienības atbalsta pārdalei starp dalībvalstīm, kas piedalās skolu apgādes programmā un kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1370/2013 5. panta 5. punktu paziņojušas savu vēlmi izmantot vairāk nekā tām atvēlēto piešķīrumu. Būtu jānosaka nosacījumi naudas līdzekļu pārdalījumiem starp dalībvalstīm.

(8)

Lai novērtētu skolu apgādes programmas efektivitāti un palīdzētu dalībvalstīm tālāk uzlabot valsts un reģionālās stratēģijas, dalībvalstīm būtu jāpaziņo Komisijai savi programmas uzraudzības un novērtējuma rezultāti un konstatējumi. Skaidrības labad ir lietderīgi noteikt datumu, līdz kuram jānosūta Komisijai attiecīgā gadā veiktās uzraudzības rezultāti un novērtējuma ziņojums. Komisijai šādi dokumenti būtu jāpublicē.

(9)

Lai aizsargātu Savienības finansiālās intereses, būtu jāpieņem efektīvi pasākumi cīņai pret pārkāpumiem un krāpšanu. Šajos kontroles pasākumos būtu jāiekļauj visu atbalsta pieteikumu sistemātiska administratīvā pārbaude, ko papildina pārbaudes uz vietas. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu un vienveidīgu pieeju dalībvalstīs, ņemot vērā atšķirības, kādas tajās pastāv skolu apgādes programmas īstenošanā, būtu jāprecizē šādu kontroles pasākumu apjoms, saturs un grafiks, kā arī jāparedz ziņošana par tiem.

(10)

Nepamatoti izmaksātās summas būtu jāatgūst saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 809/2014 (10).

(11)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 10. punktu sabiedrībai ir jābūt pietiekami informētai par Savienības finansiālo ieguldījumu skolu apgādes programmā. Papildus Deleģētajā regulā (ES) 2017/40 paredzētajiem noteikumiem par plakātu ir lietderīgi paredzēt noteikumus par skolu apgādes programmas publicitāti un Savienības emblēmas izmantošanu.

(12)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piemērošanas joma un definīcija

1.   Ar šo regulu tiek noteikti noteikumi Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un Regulas (ES) Nr. 1370/2013 piemērošanai attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestādēs izglītojamo bērnu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, pārstrādātiem augļu un dārzeņu produktiem un svaigiem banānu nozares produktiem (“skolām paredzēti augļi un dārzeņi”) un to izplatīšanai, kā arī apgādei ar pienu un piena produktiem (“skolām paredzēts piens”) un to izplatīšanai, papildu izglītojošiem pasākumiem un noteiktām saistītajām izmaksām Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. pantā minētajā programmā (“skolu apgādes programma”).

2.   Skolu apgādes programmas nolūkā “mācību gads” nozīmē laikposmu no 1. augusta līdz nākamā gada 31. jūlijam.

2. pants

Dalībvalstu stratēģija

1.   Dalībvalsts stratēģijā, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 8. punktā un Deleģētās regulas (ES) 2017/40 2. pantā, tiek ietverti vismaz šādi elementi:

a)

administratīvais līmenis, kādā skolu apgādes programmu īstenos;

b)

vajadzības, kas jārisina ar skolu apgādes programmas īstenošanu, un to sarindošana prioritārā secībā;

c)

rezultāti, ko paredzēts sasniegt ar skolu apgādes programmas īstenošanu, un to sasniegšanas rādītāji;

d)

sākotnējā situācija, attiecībā uz kuru progress rezultātu sasniegšanā tiks vērtēts, pamatojoties uz pieejamajiem datiem;

e)

skolu apgādes programmas galveno elementu provizoriskais budžets attiecībā uz skolu apgādi ar augļiem un dārzeņiem un skolu apgādi ar pienu, kā arī budžeta aspekti saistībā ar skolu apgādes programmu kopumā;

f)

mērķgrupa;

g)

produktu saraksts pa Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 3., 4., 5. un, ja vajadzīgs, 7. punktā minētajām to produktu grupām, kuri tiks piegādāti saskaņā ar skolu apgādes programmu;

h)

ja produkti nav pieejami bez maksas saskaņā ar skolu apgādes programmu – pasākumi, kas ieviesti, lai nodrošinātu to, ka Savienības atbalsts tiek pienācīgi atspoguļots šo produktu cenā;

i)

ja ir atļautas vienību izmaksu standarta shēmas, vienotas likmes finansējums un/vai vienreizēji maksājumi, – taisnīga, godīga un pārbaudāma aprēķina metode, kas izmantota to noteikšanai; ja izmanto uz izmaksām balstītu sistēmu, – pasākumi to izmaksu pamatotības novērtēšanai, kuras iesnieguši atbalsta pieteikuma iesniedzēji;

j)

papildu izglītojošo pasākumu mērķi un saturs;

k)

procedūras attiecīgo iestāžu un ieinteresēto personu iesaistei;

l)

atlases procedūras produktu un materiālu piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar skolu apgādes programmu;

m)

pasākumi, kas ieviesti, lai publiskotu informāciju par Savienības piešķirto atbalstu saskaņā ar skolu apgādes programmu.

2.   Dalībvalstis Komisijai pēc tās pieprasījuma dara pieejamu šādu informāciju, ja tā nav iekļauta stratēģijā:

a)

to produktu izvēles kritērijus, kurus piegādās saskaņā ar skolu apgādes programmu, un prioritāte vai prioritātes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 11. punktu;

b)

noteikumus par produktu piegādi un/vai izplatīšanu, tostarp par attiecināmajām izmaksām, plānoto izplatīšanas biežumu un grafiku un – ja izplatīšana ir atļauta parastajās skolas ēdienreizēs – pasākumus, kas veikti saskaņā ar Deleģētas regulas (ES) 2017/40 11. pantu;

c)

ja ir noteiktas maksimālās cenas, ko saņēmēji maksā par produktiem, materiāliem un pakalpojumiem, kas pieejami saskaņā ar skolu apgādes programmu, – taisnīgu, objektīvu un pārbaudāmu aprēķina metodi, kas izmantota to noteikšanai;

d)

valsts atbalsta summu, ja šādu atbalstu piešķir papildus Savienības atbalstam skolu apgādes programmai;

e)

ja spēkā esošās valsts programmas skolām tiek pagarinātas vai tiek padarītas efektīvākas ar Savienības finansējumu skolu apgādes programmai, – pasākumus, kas ieviesti, lai nodrošinātu skolu apgādes programmas pievienoto vērtību;

f)

ja tiek izplatīti produkti, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 5. punktā, – pasākumus, lai nodrošinātu, ka Savienības atbalstu izmaksā tikai par šo produktu piena komponentu un ka netiek pārsniegta summa, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1370/2013 5. panta 3. punktā;

g)

struktūras, pasākumus un kārtību, kas ieviesta, lai uzraudzītu un novērtētu skolu apgādes programmas izpildi saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/40 9. pantu un veiktu šīs regulas 9. un 10. pantā paredzētās pārbaudes.

3.   Komisija publicē dalībvalstu stratēģijas.

3. pants

Dalībvalstu pieteikumi Savienības atbalstam

Dalībvalstis katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz savu pieteikumu Savienības atbalstam attiecībā uz nākamo mācību gadu un, ja vajadzīgs, atjaunina pieteikumu Savienības atbalstam attiecībā uz kārtējo mācību gadu. Pieteikumā norāda šādas ziņas:

a)

informāciju attiecībā uz nākamo mācību gadu:

i)

atbalsta indikatīvo piešķīrumu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un skolu apgādei ar pienu, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 1370/2013 1. pielikumā;

ii)

vēlmi daļu indikatīvā piešķīruma programmai skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem vai skolu apgādei ar pienu pārcelt uz citu indikatīvo piešķīrumu, nepārsniedzot maksimālo procentuālo daļu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 4. punktā, kā arī pārcēluma procentuālo apmēru un summu;

iii)

vēlmi izmantot lielāku kvotu, nekā minēts indikatīvajā piešķīrumā programmai skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un/vai skolu apgādei ar pienu, un prasīto maksimālo papildu summu, ja būs pieejams papildu piešķīrums;

iv)

nepieprasīto indikatīvā piešķīruma summu, ja nav vēlmes izmantot visu indikatīvā piešķīruma summu programmai skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un/vai skolu apgādei ar pienu;

v)

kopējo pieprasīto summu attiecībā uz skolām paredzētiem augļiem un dārzeņiem un skolām paredzētu pienu;

b)

informāciju attiecībā uz kārtējo mācību gadu:

i)

pārdalījumu starp galīgajiem piešķīrumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 4. punkta b) apakšpunktā;

ii)

ja nav vēlmes izmantot visu tā atbalsta galīgā piešķīruma summu, kas kārtējam mācību gadam paredzēts programmā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un/vai skolu apgādei ar pienu, – summu, kas netiks pieprasīta skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un/vai skolu apgādei ar pienu;

iii)

vēlmi izmantot vairāk nekā pilnu tā atbalsta galīgā piešķīruma summu, kurš paredzēts programmā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un/vai skolu apgādei ar pienu un kurš tām ir pieejams kārtējā mācību gadā, ja būs pieejams papildu piešķīrums.

Šajā pantā minētās summas tiek izteiktas euro.

4. pants

Pieteikuma iesniedzēju pieteikšanās uz atbalstu

1.   Dalībvalstis nosaka atbalsta pieteikumu formu, saturu un biežumu saskaņā ar savām stratēģijām un 2.–6. punktā izklāstītajiem noteikumiem.

2.   Atbalsta pieteikumos attiecībā uz produktu piegādi un izplatīšanu ietver vismaz šādu informāciju:

a)

produktu daudzumus, kas sadalīti pa produktu grupām, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 3., 4., 5. un, ja piemērojams, 7. punktā;

b)

pieteikuma iesniedzēja identifikācijas datus, vārdu un uzvārdu un adresi vai tādas izglītības iestādes vai izglītības pārvaldes iestādes unikālo identifikācijas numuru, kurā minētie daudzumi ir tikuši izplatīti;

c)

mācību gada sākumā skolu reģistrā ierakstīto to bērnu skaitu izglītības iestādē(s), kuriem ir tiesības saņemt skolu atbalsta programmā paredzētos produktus laikposmā, uz ko attiecas atbalsta pieteikums.

3.   Atbalsta pieteikumi attiecībā uz produktu piegādi un izplatīšanu un papildu izglītojošiem pasākumiem var attiekties uz laikposmiem no divām nedēļām līdz visam mācību gadam.

4.   Atbalsta pieteikumus iesniedz trīs mēnešu laikā no tā laikposma beigām, uz kuru tie attiecas, vai, ja atbalsta pieteikumi attiecas uz uzraudzību, novērtēšanu, publicitāti, – no materiāla piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datuma.

5.   Ja 4. punktā minētais termiņš ir pārsniegts par mazāk nekā 60 kalendārajām dienām, atbalstu tomēr izmaksā, bet samazina šādi:

a)

ja termiņš pārsniegts par 1–30 kalendārajām dienām, – par 5 %.

b)

ja termiņš pārsniegts par 31–60 kalendārajām dienām, – par 10 %.

Ja termiņš pārsniegts par vairāk nekā 60 kalendārajām dienām, atbalstu samazina par 1 % par katru papildu dienu, aprēķinu veicot no atlikuma.

6.   Atbalsta pieteikumos pieprasītās summas jāpamato ar dokumentāriem pierādījumiem, kuros norādīta piegādāto produktu, materiālu vai sniegto pakalpojumu cena un kuriem pievienota maksājuma kvīts vai maksājuma apliecinājums, vai līdzvērtīgs dokuments. Dalībvalstis precizē, kādi dokumenti jāiesniedz, lai pamatotu atbalsta pieteikumus.

Attiecībā uz atbalsta pieteikumiem, kas saistīti ar papildu izglītojošiem pasākumiem, uzraudzību, novērtēšanu un publicitāti, dokumentāros pierādījumos iekļauj finansiālo sadalījumu pa darbībām un precīzu informāciju par saistītajām izmaksām.

5. pants

Atbalsta maksājums

1.   Atbalstu attiecībā uz produktu piegādi un izplatīšanu izmaksā tikai tad:

a)

ja ir iesniegta kvīts par faktiski piegādāto un/vai izplatīto daudzumu saņemšanu; vai

b)

ja dalībvalsts atļauj izmantot vienības izmaksu standarta shēmas, vienotas likmes finansējumu un/vai vienreizēju maksājumu, uzrādot alternatīvu pierādījumu, ka daudzumi ir piegādāti un/vai sadalīti skolu apgādes programmas mērķiem un ka par tiem ir samaksāts.

2.   Atbalstu saistībā ar papildu izglītojošiem pasākumiem, uzraudzību, novērtēšanu un publicitāti izmaksā tikai tad, kad ir piegādāti attiecīgie materiāli vai sniegti attiecīgie pakalpojumi, un tikai tad, ja iesniegti dokumentāri pierādījumi, kā prasījusi kompetentā iestāde, vai, ja dalībvalsts atļauj izmantot vienības izmaksu standarta shēmas, vienotas likmes finansējumu un/vai vienreizēju maksājumu, – uzrādot alternatīvu pierādījumu, ka materiāli ir piegādāti vai pakalpojumi ir sniegti un ka par tiem ir samaksāts.

3.   Atbalstu kompetentā iestāde izmaksā trīs mēnešu laikā no dienas, kad iesniegts atbalsta pieteikums, ja vien nav uzsākta administratīva izmeklēšana.

4.   Nekādu atbalstu attiecībā uz 2017./2018. mācību gadu kompetentā iestāde nemaksā pirms šā mācību gada sākuma.

6. pants

Pārdalījumi starp piešķīrumiem

1.   Pārdalījumus starp indikatīvajiem piešķīrumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 4. punkta a) apakšpunktu veic pieteikumā Savienības atbalstam, kas minēts šīs regulas 3. pantā.

2.   Pārdalījumus starp galīgajiem piešķīrumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 4. punkta b) apakšpunktu, ja nav veikti pārdalījumi starp indikatīvajiem piešķīrumiem, var veikt pieteikumā Savienības atbalstam, kas minēts šīs regulas 3. pantā.

Katra šāda pārdalījuma summu dalībvalstis paziņo Komisijai līdz tā mācību gada 31. janvārim, kurā tie izdarīti.

7. pants

Savienības atbalsta pārdale

1.   Pamatojoties uz tā Savienības atbalsta summām, kurš pieprasīts saskaņā ar šīs regulas 3. pantu, Komisija pārdala nepieprasītos indikatīvos piešķīrumus vai to nepieprasītās daļas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1370/2013 5. panta 5. punktu.

Nekādu papildu summu nepiešķir dalībvalstij attiecībā uz produktu grupu, no kuras attiecīgā dalībvalsts ir veikusi pārdalījumu uz citu produktu grupu saskaņā ar 6. panta 1. punktu.

Ja dalībvalsts neiesniedz pieteikumu saskaņā ar 3. pantu, šīs dalībvalsts indikatīvos piešķīrumus uzskata par nepieprasītiem.

2.   Jebkurus nepieprasītus galīgos piešķīrumus vai to nepieprasītās daļas par kārtējo mācību gadu, kā paziņots saskaņā ar 3. panta b) punktu, Komisija var pārdalīt starp tām dalībvalstīm, kuras ir paziņojušas par savu vēlmi izmantot vairāk par to galīgajiem piešķīrumiem.

Nekādu papildu summu nepiešķir dalībvalstij attiecībā uz produktu grupu, no kuras attiecīgā dalībvalsts ir veikusi pārdalījumu uz citu produktu grupu saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

Šo pārdali veic no piešķīruma programmai skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem vai skolu apgādei ar pienu, pamatojoties uz pieprasītāju dalībvalstu indikatīvajiem piešķīrumiem. Ja vajadzīgs, summas, ko dalībvalsts nepieprasa no viena un tā paša piešķīruma, var pārdalīt dalībvalstīm, kuras pieprasa papildu summas citam piešķīrumam.

3.   Galīgā piešķīruma summu, kuru var pārdalīt citai dalībvalstij saskaņā ar šā panta 1. punktu, pamato uz Savienības atbalsta galīgā piešķīruma apjomu, ko attiecīgā dalībvalsts skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un skolu apgādei ar pienu izmantojusi iepriekšējā mācību gadā. Ņemot vērā izdevumu deklarācijas, kas nosūtītas Komisijai līdz tā gada 31. decembrim, kas ir pirms atbalsta pieteikuma saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 (11) 10. pantu, galīgā sadalījuma summu aprēķina šādi:

a)

ja galīgā piešķīruma izmantojums ir 50 % vai mazāks, papildu piešķīrums netiek piešķirts;

b)

ja galīgā piešķīruma izmantojums pārsniedz 50 %, bet ir 75 % vai mazāk, maksimālais papildu piešķīrums nedrīkst pārsniegt 50 % no indikatīvā piešķīruma;

c)

ja galīgā piešķīruma izmantojums pārsniedz 75 %, maksimālo papildu piešķīrumu neierobežo.

Pirmajā daļā aprakstīto aprēķinu nepiemēro, aprēķinot galīgos piešķīrumus 2017./2018. un 2018./2019. mācību gadam, kā arī dalībvalstīm, kas skolu apgādes programmu vai kādu tās sastāvdaļu pirmajos divos īstenošanas gados piemēro pirmoreiz.

8. pants

Uzraudzība un izvērtēšana

1.   Deleģētās regulas (ES) 2017/40 9. pantā minētajā uzraudzībā izmanto datus, ko iegūst, izpildot pārvaldības un kontroles pienākumus, tostarp šīs regulas 4. un 5. pantā minētos pienākumus.

Veiktās uzraudzības rezultātus dalībvalstis paziņo Komisijai līdz 31. janvārim pēc attiecīgā mācību gada beigām.

2.   Par katru sešu gadu laikposmu, uz kuru attiecas stratēģija, kas sagatavota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 8. punktu, dalībvalstis novērtējuma ziņojumu ar Deleģētās regulas (ES) 2017/40 9. pantā paredzētā novērtējuma rezultātiem par īstenošanas periodu attiecībā uz pirmo piecu mācību gadu laikposmu Komisijai iesniedz līdz tā gada 1. martam, kas seko pēc minētā laikposma beigām.

Pirmo novērtējuma ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā 2023. gada 1. martā.

3.   Komisija publicē dalībvalstu veiktās uzraudzības un novērtējuma ziņojumu rezultātus.

9. pants

Administratīvās pārbaudes

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ievērotu šīs regulas noteikumus. Šie pasākumi ietver visu skolu apgādes programmas atbalsta pieteikumu sistemātisku administratīvo pārbaudi.

2.   Dalībvalstis nosaka apliecinošos dokumentus, kas attiecas uz produktu piegādi un izplatīšanu un kas jāiesniedz kopā ar atbalsta pieteikumu saskaņā ar 5. pantu. Dalībvalstis veic pārbaudes attiecībā uz visiem atbalsta pieteikumiem, tostarp to pavadošo dokumentu reprezentatīvas izlases pārbaudi, kuri iesniegti kopā ar atbalsta pieteikumu.

3.   Administratīvās pārbaudes attiecībā uz atbalstu, kas piešķirts uzraudzībai, novērtēšanai, publicitātei un papildu izglītojošajiem pasākumiem, ietver materiālu piegādes un pakalpojumu sniegšanas pārbaudi, kā arī paziņoto izdevumu patiesuma pārbaudi.

4.   Ja pieprasītais atbalsts attiecas uz produktu piegādi un izplatīšanu un papildu izglītojošajiem pasākumiem, administratīvās pārbaudes papildina ar pārbaudēm uz vietas saskaņā ar 10. pantu.

10. pants

Pārbaudes uz vietas

1.   Ja atbalsts attiecas uz produktu piegādi un izplatīšanu, veicot pārbaudes uz vietas, jo īpaši pārbauda:

a)

Deleģētās regulas (ES) 2017/40 6. pantā minētos reģistrus, tostarp finanšu dokumentus, piemēram, pirkšanas un pārdošanas rēķinus, piegādes pavadzīmes vai bankas kontu izrakstus;

b)

produktu izmantojumu saskaņā ar šo regulu.

2.   Pārbaudes uz vietas veic mācību gadā (no 1. augusta līdz 31. jūlijam), uz ko tās attiecas (N periods), un/vai turpmāko astoņu mēnešu laikā (N+1 periods).

Pārbaudes uz vietas var notikt papildu izglītojošo pasākumu īstenošanas laikā.

Pārbaudi uz vietas uzskata par pabeigtu, kad ir pieejams attiecīgais 6. punktā minētais kontroles ziņojums.

3.   Uz vietas veikto pārbaužu kopskaits aptver vismaz 5 % no valsts līmenī pieprasītā atbalsta un vismaz 5 % no visiem atbalsta pieteikuma iesniedzējiem, kuri atbildīgi par produktu piegādi un izplatīšanu un papildu izglītojošajiem pasākumiem attiecībā uz katru mācību gadu.

Ja atbalsta pieteikuma iesniedzēju skaits dalībvalstī ir mazāks par simtu, pārbaudes uz vietas tiek veiktas vismaz piecu atbalsta pieteikuma iesniedzēju telpās.

Ja atbalsta pieteikuma iesniedzēju skaits dalībvalstī ir mazāks par pieciem, pārbaudes uz vietas tiek veiktas visu atbalsta pieteikuma iesniedzēju telpās.

Ja pieteikuma iesniedzējs, kas nav izglītības iestāde, iesniedz atbalsta pieteikumu attiecībā uz produktu piegādi un izplatīšanu, šā pieteikuma iesniedzēja telpās veiktās pārbaudes uz vietas tiek papildinātas ar pārbaudēm uz vietas vismaz divu tādu izglītības iestāžu telpās vai vismaz 1 % tādu izglītības iestāžu telpās, kuras pieteikuma iesniedzējs ir reģistrējis (izvēloties to daudzumu, kas ir lielāks) saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2017/40 6. pantu.

Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbalsta pieteikumu attiecībā uz papildu pasākumiem, pieteikuma iesniedzēja telpās veicamās pārbaudes uz vietas var, pamatojoties uz riska analīzi, tikt aizstātas ar pārbaudēm uz vietas, kas tiek veiktas papildu pasākumu īstenošanas vietās. Dalībvalstis, pamatojoties uz riska analīzi, nosaka šādu uz vietas veicamo pārbaužu līmeni.

4.   Kompetentā iestāde, pamatojoties uz riska analīzi, atlasa pieteikuma iesniedzējus, kuriem tiks veiktas pārbaudes uz vietas.

Šajā nolūkā kompetentā iestāde jo īpaši ņem vērā:

a)

dažādus ģeogrāfiskos apgabalus;

b)

kļūdas, kas atkārtojas, un iepriekšējos gados veikto pārbaužu konstatējumus;

c)

attiecīgā atbalsta summu;

d)

pieteikuma iesniedzēju kategoriju;

e)

papildu izglītojošā pasākuma veidu (attiecīgā gadījumā).

5.   Ar nosacījumu, ka netiek apdraudēts pārbaužu mērķis, par šādām pārbaudēm var informēt iepriekš, stingri ierobežojot attiecīgo termiņu līdz minimālajam laikposmam.

6.   Kompetentā kontroles iestāde sagatavo kontrolziņojumu par katru pārbaudi uz vietas. Ziņojumā precīzi apraksta dažādus kontrolētos elementus.

Kontroles ziņojumu iedala šādās daļās:

a)

vispārīgā daļa, kurā jo īpaši ietverta šāda informācija:

i)

attiecīgais periods, pārbaudītais(-ie) atbalsta pieteikums(-i), produktu daudzumi, par kuriem ir iesniegts atbalsta pieteikums, kas saistīts ar produktu piegādi un izplatīšanu, izglītības iestādes, kuras piedalās, aplēse, kuras pamatā ir pieejamie dati par bērnu skaitu, par kādu atbalsts ir ticis izmaksāts, un iesaistītā finansējuma apjoms;

ii)

klātesošās atbildīgās personas;

b)

daļa, kurā atsevišķi aprakstītas veiktās pārbaudes un kurā jo īpaši sniegta šāda informācija:

i)

pārbaudītie dokumenti;

ii)

veikto pārbaužu veids un apjoms;

iii)

piezīmes un konstatējumi.

Visus kontroles ziņojumus pabeidz ne vēlāk kā 8 mēnešu laikā pēc mācību gada beigām.

7.   Dalībvalstis informē Komisiju par veiktajām pārbaudēm uz vietas un ar tām saistītajiem konstatējumiem līdz tā kalendārā gada 31. oktobrim, kurš ir nākamais pēc attiecīgā mācību gada.

11. pants

Nepamatotu maksājumu atgūšana

Nepamatoti samaksāto summu atgūšanai mutatis mutandis piemēro Īstenošanas regulas (ES) Nr. 809/2014 7. pantu.

12. pants

Publicitāte

1.   Ja dalībvalstis nolemj neizmantot Deleģētās regulas (ES) 2017/40 12. pantā minēto plakātu, tām savās stratēģijās nepārprotami jāpaskaidro, kā tās iecerējušas informēt sabiedrību par Savienības finansiālo ieguldījumu skolu apgādes programmā.

2.   Saziņas līdzekļos un publicitātes pasākumos, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2017/40 12. pantā, kā arī mācību materiālos un rīkos, kas jāizmanto saistībā ar papildu izglītojošajiem pasākumiem, atveido Eiropas karoga attēlu un norādi “Skolu apgādes programma” un, ja vien to pieļauj materiālu un rīku izmēri, norāda Savienības finansiālo ieguldījumu.

3.   Norādēm uz Savienības finansiālo ieguldījumu jābūt vismaz tikpat redzamām kā norādēm par citu privātu vai valsts iestāžu ieguldījumu dalībvalsts programmā skolai.

4.   Dalībvalstis var turpināt izmantot esošos plakātu krājumus un citus izdrukātus publicitātes līdzekļus saskaņā ar Regulu (ES) 2016/248 un Regulu (EK) Nr. 657/2008.

13. pants

Paziņojumi

1.   Dalībvalstu paziņojumus Komisijai nosūta elektroniski, izmantojot Komisijas nodrošinātās tehniskās specifikācijas par datu nosūtīšanu.

2.   Minēto paziņojumu formu un saturu nosaka, pamatojoties uz paraugiem, kurus Komisija darījusi pieejamus dalībvalstīm, iepriekš informējot Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteju.

14. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro atbalstam, kas paredzēts 2017./2018. mācību gadam un turpmākiem mācību gadiem.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 3. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regula (ES) 2016/791, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (OV L 135, 24.5.2016., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 29. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 1047/2014, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz valsts vai reģiona stratēģiju, kas dalībvalstīm jāizstrādā saistībā ar programmām skolu apgādei ar pienu (OV L 291, 7.10.2014., 4. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/247, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (OV L 46, 23.2.2016., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2015. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/248, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, un ar ko nosaka orientējošo šā atbalsta sadalījumu (OV L 46, 23.2.2016., 8. lpp.).

(8)  Komisijas 2008. gada 10. jūlija Regula (EK) Nr. 657/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz Kopienas atbalstu piena un dažu piena produktu piegādē izglītības iestāžu skolēniem (OV L 183, 11.7.2008., 17. lpp.).

(9)  Komisijas 2016. gada 3. novembra Deleģētā regula (ES) 2017/40, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 11. lpp.).

(10)  Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69. lpp.).

(11)  Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību (OV L 255, 28.8.2014., 59. lpp.).


10.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 5/11


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/40

(2016. gada 3. novembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 24. pantu un 223. panta 2. punktu.

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2), un jo īpaši tās 64. panta 6. punkta a) apakšpunktu un 106. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II daļas I sadaļas II nodaļas I iedaļa paredz divas atbalsta shēmas, kuru nolūks ir uzlabot lauksaimniecības produktu izplatīšanu bērniem izglītības iestādēs. Pirmā shēma attiecas uz augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktu piegādi (programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem), un otrā attiecas uz piena un piena produktu piegādi (programma skolu apgādei ar pienu). Šīs divas programmas aizstāj ar vienotu programmu, kas tiek ieviesta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/791 (3) un stājas spēkā no 2017./2018. mācību gada. Šī vienotā programma paredz jaunu vienotu satvaru Savienības palīdzībai attiecībā uz izglītības iestādēs izglītojamo bērnu apgādi ar augļiem un dārzeņiem, pārstrādātiem augļu un dārzeņu produktiem, svaigiem banānu nozares produktiem (“skolām paredzēti augļi un dārzeņi”) un ar pienu un piena produktiem (“skolām paredzēts piens”) (“skolu apgādes programma”). Ar Regulu (ES) 2016/791 grozītā Regula (ES) Nr. 1308/2013 arī dod Komisijai pilnvarojumu pieņemt deleģētos aktus un īstenošanas aktus. Lai nodrošinātu skolu programmas netraucētu darbību jaunajā tiesiskajā regulējumā, ar šādiem aktiem ir jāpieņem daži noteikumi. Šiem aktiem būtu jāaizstāj Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1047/2014 (4) un (ES) 2016/247 (5), Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/248 (6) un Komisijas Regula (EK) Nr. 657/2008 (7). Tāpēc šie akti būtu jāatceļ, tomēr to piemērošana būtu jāturpina līdz brīdim, kad spēkā esošā programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un programma skolu apgādei ar pienu beidzas.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 8. punktu nosacījums dalībvalstu dalībai skolu apgādes programmā ir, ka pirms dalības sākuma tām jāizstrādā valsts vai reģiona līmeņa stratēģija skolu apgādes programmas īstenošanai. Reizi sešos gados jāuzraksta jauna stratēģija. Ja dalībvalstis izlemj skolu programmu īstenot reģionālā līmenī, tām saskaņā ar saviem noteikumiem vai procedūrām stratēģija jāizstrādā katram reģionam un jāparedz koordinācijas satvars. Tām jāizveido viens kontaktpunkts, kurā apmainīties ar informāciju ar Komisiju, lai Komisija labāk varētu novērtēt attiecīgās dalībvalsts stratēģijas un uzraudzīt un novērtēt to īstenošanu. Lietderīgi ir arī pieņemt noteikumus par termiņiem, līdz kuriem stratēģija un jebkādi vēlāki grozījumi jāiesniedz Komisijai.

(3)

Īpaši nosacījumi būtu jānosaka par to, kā izstrādā un piemēro papildu izglītojošus pasākumus, jo īpaši attiecībā uz vajadzību atbalstīt produktu izplatīšanu. Lai pasākumus un visu skolu apgādes programmu padarītu rezultatīvāku, būtu jāpieļauj, ka šajos pasākumos var iesaistīties arī skolotāji un vecāki.

(4)

Juridiskās noteiktības interesēs ir lietderīgi konkretizēt skolu apgādes programmas īstenošanas vajadzībām radušās izmaksas, kas ir tiesīgas uz Savienības atbalstu.

(5)

Pienācīgas pārvaldības, budžeta pārvaldības un uzraudzības labad jānorāda atbalsta piešķiršanas nosacījumi un atbalsta pieteikuma iesniedzēju atlases un apstiprināšanas nosacījumi.

(6)

Būtu jānosaka īpaši nosacījumi, ar kādiem aptur un atsauc apstiprinājumu, un administratīvi sodi, kādi jānosaka atbalsta pieteikumu iesniedzējiem, kas neizpilda skolu apgādes programmas sakarā noteiktos pienākumus.

(7)

Lai būtu iespējams novērtēt skolu apgādes programmas rezultativitāti, veikt ekspertu līmeņa novērtēšanu un apmainīties ar labo praksi, dalībvalstīm būtu jāuzrauga un regulāri jāvērtē skolu programmas īstenošana, kā arī iegūtie rezultāti jāsūta Komisijai. Šajā nolūkā būtu precīzi jānosaka uzraudzības ziņojumu raksturs un tajos sniedzamās informācijas veids. Turklāt, ja dalībvalsts nav izpildījusi prasības attiecībā uz uzraudzību un novērtēšanu, tas var apdraudēt skolu apgādes programmas rezultativitātes novērtēšanu un garantiju, ka Savienības atbalsts tiek pareizi pārvaldīts. Tāpēc būtu jānosaka noteikumi, kas paredzētu, ka, dalībvalstij novērtējuma ziņojumu iesniedzot novēloti, Komisija piemēro atturošu atbalsta samazinājumu.

(8)

Lai skolu apgādes programma tiktu uzraudzīta un novērtēta rezultatīvi, būtu precīzi jānosaka, kāda rakstura un veida informācija dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai.

(9)

Lai būtu drošība, ka skolu apgādes programmā izplatītie produkti atbilst tādiem mērķiem kā veselīgu ēšanas paradumu veicināšana un bērnu pieradināšana pie šo produktu dabiskās garšas, ir lietderīgi precizēt, ka tādiem Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 4. punktā minētiem produktiem, kuru sagatavošanai vai ražošanai cukurs nav tehniski nepieciešams, maksimālajam pievienotā cukura līmenim vajadzētu būt nullei.

(10)

Lai būtu drošība, ka skolu apgādes programmā izplatītie produkti atbilst tādiem mērķiem kā veselīgu ēšanas paradumu veicināšana, ir lietderīgi precizēt, kādu maksimālo pievienotā cukura un/vai medus līmeni dalībvalstis var atļaut produktos, kas norādīti sarakstā Regulas (ES) Nr. 1308/2013 V pielikumā. Dalībvalstis var paredzēt zemākas robežvērtības.

(11)

Būtu jānosaka īpaši nosacījumi, kas nodrošinātu, ka, izglītības iestādēs parastajās skolu maltītēs izplatot produktus, kuri saņem Savienības atbalstu, Savienības skolu apgādes programmai tiek panākta pievienotā vērtība un papildu redzamība.

(12)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 8. punktu dalība skolu apgādes programmās un tas, ka Savienība tās subsidē, dalībvalstīm ir jāpublisko. Šajā nolūkā dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izmantot plakātu, kuru var izvietot līdzdalīgajās izglītības iestādēs. Plakāts būtu jāizstrādā saskaņā ar noteiktām minimālajām prasībām.

(13)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 (8) V nodaļa nosaka noteikumus par Savienības atbalsta summām un maksājumiem piemērotā valūtas kursa noteicošajām dienām. Tāpēc jāiekļauj noteikumi, kas reglamentē ar skolu apgādes programmas īstenošanu saistīto atbalstu. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

SKOLU APGĀDES PROGRAMMAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants

Darbības joma un definīcijas

1.   Ar šo regulu tiek noteikti noteikumi, kas papildina Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestādēs izglītojamo bērnu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, pārstrādātiem augļu un dārzeņu produktiem un svaigiem banānu nozares produktiem (“skolām paredzēti augļi un dārzeņi”) un to izplatīšanai, kā arī apgādei ar pienu un piena produktiem (“skolām paredzēts piens”) un to izplatīšanai un noteiktām saistītām izmaksām minētās regulas 23. pantā minētajā programmā (“skolu apgādes programma”).

2.   Šīs regulas nolūkiem piemēro Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/39 (9) 1. panta 2. punktā noteikto mācību gada definīciju.

2. pants

Dalībvalstu stratēģijas

1.   Izstrādājot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 8. punktā minēto stratēģiju, dalībvalstis var izvēlēties, kādā administratīvajā līmenī tās skolu apgādes programmu vēlas īstenot. Ja dalībvalstis izlemj skolu programmu īstenot reģionālā līmenī, tām saskaņā ar saviem noteikumiem vai procedūrām jāizstrādā stratēģija katram reģionam un paralēls koordinācijas satvars dalībvalsts līmenī. Dalībvalsts informācijas apmaiņai ar Komisiju izveido vienu kontaktpunktu.

2.   Ja dalībvalsts skolu apgādes programmā pieejamos produktus nedara pieejamus bez maksas, tā savā stratēģijā izskaidro kārtību, ko tā ieviesusi, lai būtu drošība, ka skolu apgādes programmā sniegtais Savienības atbalsts atspoguļojas cenā, par kādu šie produkti tiek piedāvāti.

3.   Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties skolu apgādes programmā, savu stratēģiju Komisijai paziņo līdz tam 30. aprīlim, kas ir pirms pirmā stratēģijas aptvertā mācību gada sākuma. Tomēr stratēģiju, kas aptver sešu gadu periodu, kura sākums ir 2017./2018. mācību gads, dalībvalstis Komisijai paziņo līdz 2017. gada 1. augustam.

4.   Dalībvalsts savu stratēģiju var grozīt. Grozīto stratēģiju dalībvalsts Komisijai paziņo divu mēnešu laikā no grozījuma izdarīšanas.

3. pants

Papildu izglītojošie pasākumi

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 10. punktā minētie papildu izglītojošie pasākumi atbalsta produktu izplatīšanu un ir tieši saistīti ar skolu apgādes programmas mērķiem.

2.   Papildu izglītojošie pasākumi atbalsta skolām paredzētu augļu un dārzeņu un skolām paredzēta piena izplatīšanu un, ja pie tiem pieder lauksaimniecības produkti, kas nav Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 3., 4. un 5. punktā minētie produkti, pasākumos jāparedz šo citu produktu degustācija.

3.   Papildu izglītojošajos pasākumos var iesaistīt arī vecākus un skolotājus.

4. pants

Atbilstīgās izmaksas

1.   Uz Savienības atbalstu ir tiesības pretendēt par šādām izmaksām:

a)

izmaksas par produktiem, kas piegādāti saskaņā ar skolu apgādes programmu un izplatīti bērniem Regulas (ES) Nr. 1308/2013 22. pantā minētajās izglītības iestādēs, tai skaitā apgādē ar produktiem un to izplatīšanā izmantoto iekārtu pirkšanas, nomas, īres un izpirkumnomas izmaksas, kā paredzēts dalībvalsts stratēģijā;

b)

papildu izglītojošo pasākumu izmaksas, ieskaitot:

i)

izmaksas par degustācijas stundu organizēšanu, skolu dārzu izveidi un uzturēšanu, lauku saimniecību apmeklējumiem un tiem līdzīgām darbībām, kuru mērķis ir atjaunot bērnu saikni ar lauksaimniecību;

ii)

tādu pasākumu izmaksas, kuru mērķis ir bērnus izglītot par lauksaimniecību, veselīgiem ēšanas paradumiem, vietējo pārtikas apriti, bioloģisko lauksaimniecību, ilgtspējīgu ražošanu un cīņu pret pārtikas izšķērdēšanu;

c)

izmaksas par skolu apgādes programmas reklāmu, kas būs tieši orientēta uz plašākas auditorijas informēšanu par skolu apgādes programmu, ieskaitot:

i)

izmaksas par šīs regulas 12. pantā minēto plakātu;

ii)

izmaksas par informatīvām kampaņām, kurās izmanto apraidi, elektronisko saziņu, laikrakstus un tamlīdzīgus saziņas līdzekļus;

iii)

izmaksas par informatīvām sesijām, konferencēm, semināriem un darbsemināriem, kas veltīti sabiedrības informēšanai par programmu, un tamlīdzīgiem pasākumiem;

iv)

izmaksas par informācijas un popularizēšanas materiāliem, piemēram, vēstulēm, informatīvām lapām, brošūrām, reklāmas suvenīriem un tamlīdzīgiem materiāliem;

d)

izmaksas par tīklošanās pasākumiem, kuros notiek apmaiņa ar pieredzi un labo praksi attiecībā uz skolu apgādes programmas īstenošanu;

e)

izmaksas, kas saistītas ar dalībvalstu pienākumu uzraudzīt un novērtēt skolu apgādes programmas rezultativitāti;

f)

izmaksas par skolu apgādes programmā piegādāto produktu transportu un izplatīšanu, ja tās neaptver šā punkta a) apakšpunkts.

2.   Šā panta 1. punktā minētās izmaksas nefinansē ne no vienas citas Savienības atbalsta shēmas, programmas, pasākuma vai operācijas.

3.   Nav tiesību pretendēt uz atbalstu par pievienotās vērtības nodokli (PVN).

4.   Nav tiesību pretendēt uz Savienības atbalstu par izdevumiem, kas saistās ar personālizmaksām, ja minētās personālizmaksas finansē no dalībvalsts publiskajiem līdzekļiem.

5. pants

Atbalsta piešķiršanas un atbalsta pieteikuma iesniedzēju izraudzīšanās vispārīgie nosacījumi

1.   Dalībvalstij skolu apgādes programmā piešķirtais atbalsts tiek sadalīts atbalsta pieteikuma iesniedzējiem, kurus saskaņā ar 6. pantu ir apstiprinājusi attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde un kuru pieteikums attiecas uz vienas vai vairāku šādu darbību īstenošanu:

a)

saskaņā ar skolu apgādes programmu īstenota produktu piegāde vai izplatīšana bērniem izglītības iestādēs;

b)

papildu izglītojošie pasākumi;

c)

uzraudzības vai novērtēšanas darbības;

d)

reklāma.

2.   Dalībvalstis atbalsta pieteikuma iesniedzējus izraugās no šādām struktūrām:

a)

izglītības iestādes;

b)

izglītības pārvaldes iestādes;

c)

produktu piegādātāji vai izplatītāji;

d)

organizācijas, kas rīkojas vienas vai vairāku izglītības iestāžu vārdā, vai izglītības iestādes, kas īpaši izveidotas, lai pārvaldītu un nodrošinātu jebkuru 1. punktā minēto darbību;

e)

citas publiskas vai privātas struktūras, kas iesaistītas jebkuru 1. punktā minēto darbību pārvaldībā vai nodrošināšanā.

6. pants

Atbalsta pieteikuma iesniedzēju apstiprināšanas nosacījumi

1.   Atbalsta pieteikuma iesniedzējus apstiprina tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas izglītības iestāde, kam produktus piegādā un/vai izplata. Apstiprinājumu piešķir ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzēji rakstiski apņemas:

a)

nodrošināt, ka saskaņā ar programmu Savienības finansētie produkti tiek darīti pieejami bērniem patēriņam izglītības iestādēs vai iestādēs, par kurām pieteikuma iesniedzēji iesniegs atbalsta pieteikumu;

b)

papildu izglītojošiem pasākumiem, uzraudzībai, novērtēšanai un reklāmai piešķirto atbalstu izmantot saskaņā ar skolu apgādes programmas mērķiem;

c)

ja konstatēts, ka produkti nav izplatīti bērniem vai ka par produktiem nevar pretendēt uz Savienības atbalstu, atmaksāt nepamatoti samaksātu atbalstu par attiecīgajiem daudzumiem;

d)

atmaksāt nepamatoti samaksātu atbalstu par papildu izglītojošiem pasākumiem, uzraudzību, novērtēšanu un reklāmas pasākumiem, ja konstatēts, ka šādi pasākumi nav pienācīgi veikti;

e)

pēc kompetentās iestādes pieprasījuma darīt tai pieejamus apliecinošus dokumentus;

f)

ļaut kompetentajai iestādei veikt jebkādu vajadzīgu pārbaudi, jo īpaši padziļinātu grāmatvedības pārbaudi un preču fizisku pārbaudi.

Ja atbalsta pieteikumi attiecas uz darbībām, ko aptver publiskā iepirkuma procedūra, dalībvalstis apstiprinājumu var uzskatīt par piešķirtu, ja publiskā iepirkuma procedūras dalības nosacījumos ir iekļautas pirmajā punktā aprakstītās saistības.

2.   Ja atbalsta pieteikumi ir saistīti tikai ar produktu piegādi un/vai izplatīšanu, 1. punkta b) un d) apakšpunktu nepiemēro. Pieteikuma iesniedzēji papildus rakstiski apņemas glabāt uzskaiti par to izglītības iestāžu vai izglītības pārvaldības iestāžu nosaukumiem un adresēm, kas saņēmuši viņu produktus, un uzskaiti par konkrēto pārdoto vai piegādāto produktu daudzumiem.

3.   Ja atbalsta pieteikumi ir saistīti tikai ar papildu izglītojošiem pasākumiem, 1. punkta a) un c) apakšpunktu nepiemēro. Kompetentās iestādes pieteikuma iesniedzējiem var noteikt citas rakstiskas apņemšanās, jo īpaši attiecībā uz:

a)

papildu izglītojošiem pasākumiem, kas veikti skolās, kuras nav atbalsta pieteikuma iesniedzējas;

b)

papildu pasākumiem, kuros ietilpst produktu izplatīšana.

4.   Ja atbalsta pieteikumi ir saistīti tikai ar uzraudzību, novērtēšanu vai reklāmu, 1. punkta a) un c) apakšpunktu nepiemēro.

5.   Dalībvalstis par derīgiem var uzskatīt apstiprinājumus, kas saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2016/247 piešķirti programmā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un/vai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 657/2008 piešķirti programmā skolu apgādei ar pienu, ja vien kritēriji un nosacījumi nav mainījušies.

7. pants

Apstiprinājuma apturēšana un atsaukšana

1.   Ja apstiprinātais atbalsta pieteikuma iesniedzējs nepilda skolu apgādes programmā paredzētos pienākumus, kompetentā iestāde atkarībā no tā, cik nopietna ir neatbilstība, un saskaņā ar proporcionalitātes principu apstiprinājumu aptur uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem vai to atsauc.

2.   Apturēšanu un atsaukšanu nenosaka Regulas (ES) Nr. 1306/2013 64. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētajos gadījumos vai ja neatbilstība ir maznozīmīga.

3.   Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma un ja atļaujas atsaukšanas iemesli ir novērsti, kompetentā iestāde atbalsta pieteikuma iesniedzēja apstiprinājumu atjaunot var ne agrāk kā pēc 12 mēnešiem no dienas, kad atsaukšanas iemesli ir novērsti.

8. pants

Administratīvie sodi

Ja skolu apgādes programmā noteiktie pienākumi, izņemot Regulas (ES) Nr. 1306/2013 64. panta 2. punkta a) līdz d) punktā minētos pienākumus, netiek pildīti, pieteikuma iesniedzējs papildus nepamatoti samaksāto summu atmaksāšanai maksā administratīvu sodu, kas vienāds ar starpību starp sākotnēji pieprasīto summu un summu, ko pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs saņemt.

9. pants

Uzraudzība un novērtēšana

1.   Dalībvalstis sagādā tādas piemērotas struktūras un veidlapas, lai skolu apgādes programmas īstenošanai nodrošinātu gada uzraudzību.

2.   Skolu apgādes programmas īstenošanu dalībvalstis izvērtē, lai novērtētu, cik rezultatīvi tā īstenojusi savus mērķus.

3.   Dalībvalstu gada uzraudzības ziņojumos iekļauj informāciju par līdzekļiem, kas izmantoti katras no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 3., 4. un 5. punkta sarakstā norādīto produktu grupu piegādei un izplatīšanai un papildu izglītojošiem pasākumiem, par skolu apgādes programmā līdzdalīgo izglītības iestāžu un bērnu skaitu, par vidējo porcijas lielumu un cenu, par produktu piegādes biežumu, par piegādāto produktu daudzumu sadalījumā pa produktu grupām un attiecīgā gadījumā par produktiem, kas nav Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 3., 4. un 5. punkta sarakstā norādītie produkti un kas programmā iekļauti saskaņā ar minētās regulas 23. panta 7. punktu atbilstoši papildu izglītojošiem pasākumiem, par to, kāda veida saziņa un papildu pasākumi īstenoti, un par skolu apgādes programmas izstrādē un īstenošanā iesaistītajām iestādēm un ieinteresētajām personām.

4.   Dalībvalstu gada kontroles ziņojumos par veiktajām pārbaudēm uz vietas un saistītajiem konstatējumiem iekļauj informāciju par tā atbalsta summu, kas pieprasīts, izmaksāts un kam veicamas pārbaudes uz vietas, par atbalsta samazināšanu pēc administratīvajām pārbaudēm, par atbalsta samazināšanu sakarā ar novēlotu iesniegumu iesniegšanu, par atbalsta summām, kas pēc pārbaudēm uz vietas jāatmaksā un par piemērotajiem administratīvajiem sodiem.

5.   Ja dalībvalsts līdz Īstenošanas regulas (ES) 2017/39 8. panta 2. punktā noteiktajam termiņam Komisijai neiesniedz novērtējuma ziņojumu ar šā panta 2. punktā minētā novērtējuma rezultātiem, nākamā galīgā sadalījuma summu samazina šādi:

a)

ja termiņš pārsniegts par 1 līdz 30 dienām, par 5 %;

b)

ja termiņš pārsniegts par 31 līdz 60 dienām, par 10 %.

Ja termiņš pārsniegts vairāk nekā par 60 dienām, par katru papildu dienu galīgo sadalījumu samazina par 1 %, to aprēķinot par atlikumu.

10. pants

Pievienoto sastāvdaļu maksimālie līmeņi

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 4. punktā minētajiem produktiem maksimālais pievienotā cukura līmenis, ko saskaņā ar regulas 23. panta 6. punkta otro daļu var atļaut dalībvalstis, ir nulle.

2.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 V pielikuma sarakstā norādītajiem produktiem maksimālais pievienotā cukura un/vai medus līmenis, ko saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 6. punkta otro daļu var atļaut dalībvalstis, ir 7 %. Šajā punktā cukurs nozīmē preces, kas norādītas sarakstā ar KN kodiem 1701 un 1702. Minētajā maksimālajā pievienotā cukura līmenī 7 % ierēķina augļiem pievienoto cukuru.

3.   Sierā drīkst būt ne vairāk kā 10 % bezlaktozes sastāvdaļu.

11. pants

Produktu izplatīšana kopā ar parastajām skolu maltītēm

Pienācīgi pamatotos gadījumos, ja dalībvalstis to uzskata par savas stratēģijas mērķu sasniegšanai lietderīgu, produktus, par kuriem skolu apgādes programmā tiek saņemts Savienības atbalsts, tās skolām var ļaut izplatīt kopā ar parastajām skolu maltītēm.

Šādos gadījumos dalībvalstis gādā, ka šos produktus:

a)

neizmanto parasto skolu maltīšu gatavošanā;

b)

neizmanto, lai aizstātu produktus, kas ar publisku un/vai privātu juridisku personu finansiālu ieguldījumu ietilpst parastajās skolu maltītēs;

c)

vienmēr var nepārprotami atpazīt kā piederīgus skolu apgādes programmai (tas tiek panākts ar piemērotiem komunikācijas un publicitātes pasākumiem).

Ja izglītības iestādes parastās skolu maltītes izplata bez maksas, b) apakšpunktu nepiemēro.

12. pants

Reklāma

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23.a panta 8. punkta vajadzībām dalībvalstis var izmantot plakātu, kas atbilst šīs regulas pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām. Plakāts pastāvīgi atrodas labi redzamā vietā pie līdzdalīgo izglītības iestāžu galvenās ieejas.

II NODAĻA

GROZĪJUMI, ATCELŠANA UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13. pants

Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 grozījumi

Deleģētajā regulā (ES) Nr. 907/2014 iekļauj šādu pantu:

“32.a pants

Ar skolu apgādes programmas īstenošanu saistītā atbalsta summas un maksājumi

Kas attiecas uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II daļas I sadaļas II nodaļas I iedaļā minētās skolu apgādes programmas īstenošanai piešķirto atbalstu, valūtas kursa noteicošā diena ir 1. janvāris pirms attiecīgā mācību gada.”

14. pants

Atcelšana

Atcelta tiek Regula (EK) Nr. 657/2008, Deleģētās regulas (ES) Nr. 1047/2014 un (ES) 2016/247 un Īstenošanas regula (ES) 2016/248. Tomēr šīs regulas joprojām tiek piemērotas programmai skolu apgādei ar pienu un programmai skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem mācību gados pirms 2017./2018. mācību gada līdz šo programmu beigām.

15. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro atbalstam, kas paredzēts 2017./2018. mācību gadam un turpmākiem mācību gadiem.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 3. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maijs Regula (ES) 2016/791, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (OV L 135, 24.5.2016., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 29. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 1047/2014, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz valsts vai reģiona stratēģiju, kas dalībvalstīm jāizstrādā saistībā ar programmām skolu apgādei ar pienu (OV L 291, 7.10.2014., 4. lpp.).

(5)  Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/247, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (OV L 46, 23.2.2016., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/248, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, un ar ko nosaka orientējošo šā atbalsta sadalījumu (OV L 46, 23.2.2016., 8. lpp.).

(7)  Komisijas 2008. gada 10. jūlija Regula (EK) Nr. 657/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz Kopienas atbalstu piena un dažu piena produktu piegādē izglītības iestāžu skolēniem (OV L 183, 11.7.2008., 17. lpp.).

(8)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.).

(9)  Komisijas 2016. gada 3. novembra Īstenošanas regula (ES) 2017/39 par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemērot attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).


PIELIKUMS

Minimālās prasības 12. pantā minētajam plakātam

Plakāta izmērs:

A3 vai lielāks

Burti:

1 cm vai lielāki

Nosaukums:

Eiropas Savienības “Skolu apgādes programma”

Saturs:

vismaz šāds teksts:

“Ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu mūsu [precizēt izglītības iestādes veidu (piemēram, bērnudārzs/sākumskola/skola)] piedalās Eiropas Savienības programmā skolu apgādei.”

Uz plakāta jābūt Savienības simbolam.


10.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 5/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/41

(2017. gada 9. janvāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 9. janvāris

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

IL

269,9

MA

102,0

SN

188,2

TR

114,3

ZZ

168,6

0707 00 05

MA

85,5

TR

164,9

ZZ

125,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

244,2

TR

175,5

ZZ

209,9

0805 10 20

EG

49,1

MA

54,3

TR

72,5

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

175,1

MA

73,2

ZZ

124,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

157,1

JM

119,0

TR

74,4

ZZ

116,8

0805 50 10

TR

85,9

ZZ

85,9

0808 10 80

CN

96,3

US

116,9

ZZ

106,6

0808 30 90

CL

282,6

CN

84,1

TR

133,1

ZZ

166,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

10.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 5/22


PADOMES LĒMUMS (ES, Euratom) 2017/42

(2016. gada 19. decembris),

ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Itālijas Republika

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 302. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Itālijas valdības priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas atzinumu,

tā kā:

(1)

Padome 2015. gada 18. septembrī un 2015. gada 1. oktobrī pieņēma Lēmumus (ES, Euratom) 2015/1600 (1) un (ES, Euratom) 2015/1790 (2), ar ko laikposmam no 2015. gada 21. septembra līdz 2020. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus.

(2)

Pēc Carmelo CEDRONE kunga amata pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļa vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2020. gada 20. septembrim, Ester VITALE kundze – Segretaria Generale aggiunta UIL Caltanissetta e Enna – tiek iecelta par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2016. gada 19. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

L. SÓLYMOS


(1)  Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2015/1600 (2015. gada 18. septembris), ar ko laikposmam no 2015. gada 21. septembra līdz 2020. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus (OV L 248, 24.9.2015., 53. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2015/1790 (2015. gada 1. oktobris), ar ko laikposmam no 2015. gada 21. septembra līdz 2020. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus (OV L 260, 7.10.2015., 23. lpp.).