ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 1

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

60. gadagājums
2017. gada 4. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1 (2017. gada 3. janvāris) par peldlīdzekļu identifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/53/ES par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem ( 1 )

1

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2 (2017. gada 3. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

6

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

4.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 1/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1

(2017. gada 3. janvāris)

par peldlīdzekļu identifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/53/ES par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvu 2013/53/ES par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem un ar ko atceļ Direktīvu 94/25/EK (1) un jo īpaši tās 49. panta 1. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu to, ka tiek sekmīgāk īstenota peldlīdzekļu identifikācijai saskaņā ar Direktīvu 2013/53/ES nepieciešamā kodēšanas sistēma, lai atvieglotu sadarbību starp dalībvalstīm un palielinātu pārredzamību, ir jāparedz minimālie noteikumi par kārtību, kādā piešķirams un administrējams ražotāja unikālais kods.

(2)

Ir lietderīgi noteikt, ka katrai dalībvalstij ir pienākums izraudzīties valsts iestādi vai valsts struktūru, kas piešķirs ražotāja unikālo kodu un kas būs galvenais kontaktpunkts jautājumos, kas skar ražotāja kodu piešķiršanu un administrēšanu.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 2013/53/ES 50. panta 1. punktu izveidotā Atpūtas kuģu direktīvas komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu paredz peldlīdzekļu identifikācijas noteikumus, konkrēti, ražotāja kodu piešķiršanas un administrēšanas noteikumus.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“valsts struktūra” ir struktūra, ko valsts iestāde katrā dalībvalstī iecēlusi ražotāja unikālā koda piešķiršanai;

b)

“valsts, kurā ražotājs veic uzņēmējdarbību” ir valsts, kurā ražotājam ir juridiskā adrese, ja tas ir juridiska persona, vai pastāvīgā adrese, ja tas ir fiziska persona;

c)

“valsts reģistrs” ir katras dalībvalsts reģistrs, kurā reģistrē ražotāja unikālo kodu, kas piešķirts ražotājiem, kuri veic uzņēmējdarbību tās teritorijā;

d)

“trešo valstu reģistrs” ir Komisijas sadarbīgās platformas reģistrs, kurā reģistrē ražotāja unikālo kodu, kas piešķirts ražotājiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs;

e)

“dalībvalstu reģistrs” ir valstu reģistru apkopojums Komisijas sadarbīgajā platformā;

f)

“paziņoto struktūru reģistrs” ir Komisijas sadarbīgās platformas reģistrs, kurā reģistrē pēcbūves novērtējuma identifikācijas kodu.

2. NODAĻA

PELDLĪDZEKĻA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURA UZBŪVE

3. pants

Peldlīdzekļa identifikācijas numurs

1.   Peldlīdzekļa identifikācijas numuru (WIN) veido šādi elementi šādā secībā:

a)

ražotāja valsts kods, kas norāda, kur ražotājs veic uzņēmējdarbību;

b)

ražotāja unikālais kods, ko piešķir dalībvalsts valsts iestāde; tomēr tādu pašu rakstzīmju kombināciju ražotāja unikālā koda izveidei, ko ģenerējusi vienas dalībvalsts valsts iestāde vai valsts struktūra, var ģenerēt arī citas dalībvalsts valsts iestāde vai valsts struktūra, un tad izšķirīgais elements ir ražotāja valsts kods;

c)

unikāls sērijas numurs, ko piešķir ražotājs peldlīdzekļa identifikācijai un ko tas izmanto tikai vienu reizi; tomēr tādu pašu rakstzīmju kombināciju var izmantot arī cits ražotājs, un tad izšķirīgais elements ir ražotāja unikālais kods kombinācijā ar ražotāja valsts kodu;

d)

izgatavošanas gads un mēnesis;

e)

modeļa gads, kas atbilst gadam, kurā konkrēto peldlīdzekli paredzēts laist tirgū.

2.   WIN uzbūve atbilst Direktīvas 2013/53/ES I pielikuma 2.1. punkta otrajai daļai.

3. NODAĻA

RAŽOTĀJA UNIKĀLĀ KODA PIEŠĶIRŠANA UN ADMINISTRĒŠANA

4. pants

Ražotāja unikālā koda piešķiršana

1.   Ražotāja unikālo kodu pēc ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma saskaņā ar 6. vai 7. pantu piešķir dalībvalsts valsts iestāde vai valsts struktūra.

2.   Ražotāja unikālo kodu dalībvalsts valsts iestāde vai valsts struktūra ģenerē un piešķir tikai vienu reizi. Katram ražotājam izmantošanai Savienības tirgū ir tikai viens unikālais kods.

5. pants

Valsts iestāde, kas piešķir ražotāja unikālo kodu

1.   Katra dalībvalsts izraugās valsts iestādi vai valsts struktūru, kas atbild par ražotāja unikālā koda piešķiršanu.

2.   Katra dalībvalsts paziņo Komisijai valsts iestādi vai valsts struktūru, kas ir pilnvarota piešķirt ražotāja unikālo kodu.

6. pants

Kārtība, kādā ražotājam, kas veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī, piešķir ražotāja unikālo kodu

1.   Pirms peldlīdzekli laiž Savienības tirgū, ražotājs valsts iestādei vai valsts struktūrai dalībvalstī, kurā tas veic uzņēmējdarbību, iesniedz ražotāja unikālā koda piešķiršanas pieteikumu valodā, ko iestāde, kurā pieteikumu iesniedz, norādījusi kā sev viegli saprotamu.

2.   Pieteikumam, kas minēts 1. punktā, pievieno tāda dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ražotājs veic uzņēmējdarbību savā dalībvalstī, valodā, ko iestāde, kurā pieteikumu iesniedz, norādījusi kā sev viegli saprotamu.

3.   Valsts iestāde vai valsts struktūra pēc pieteikuma izskatīšanas saskaņā ar 4. pantu piešķir ražotāja unikālo kodu.

4.   Katra dalībvalsts nodrošina, ka ražotāja unikālais kods ir reģistrēts tās valsts reģistrā. Šos datus dara pieejamus dalībvalstu reģistrā visām dalībvalstīm.

7. pants

Kārtība, kādā ražotājam, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, piešķir ražotāja unikālo kodu

1.   Pirms peldlīdzekli laiž Savienības tirgū, ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, vai tā pilnvarotais pārstāvis valsts iestādei vai valsts struktūrai dalībvalstī, kuras teritorijā tas peldlīdzekli plāno laist tirgū, iesniedz ražotāja unikālā koda piešķiršanas pieteikumu valodā, ko iestāde, kurā pieteikumu iesniedz, norādījusi kā sev viegli saprotamu. Minēto pieteikumu iesniedz tikai vienā dalībvalstī.

2.   Pieteikumam, kas minēts 1. punktā, pievieno tāda dokumenta kopiju, kas apliecina, ka ražotājs veic uzņēmējdarbību konkrētajā valstī, valodā, ko iestāde, kurā pieteikumu iesniedz, norādījusi kā sev viegli saprotamu.

3.   Kad saņemts ražotāja pieteikums, dalībvalsts valsts iestāde vai valsts struktūra trešo valstu reģistrā verificē kodu kombinācijas pieejamību, lai nodrošinātu, ka tā ir pirmā reize, kad ražotājs iesniedzis pieteikumu kādā dalībvalstī.

4.   Pēc 3. punktā minētās verifikācijas dalībvalsts valsts iestāde vai valsts struktūra trešo valstu reģistrā ievada ražotāja nosaukumu (vai vārdu un uzvārdu) un adresi, lai dotu ziņu, ka tā ir sākusi ražotāja unikālā koda piešķiršanu.

5.   Valsts iestāde vai valsts struktūra pēc pieteikuma izskatīšanas saskaņā ar 4. pantu ražotājam piešķir ražotāja unikālo kodu. Ražotājam, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, piešķir tikai vienu ražotāja unikālo kodu, un to dara tikai vienas dalībvalsts valsts iestāde.

6.   Piešķirot ražotāja unikālo kodu ražotājam, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, valsts iestāde vai valsts struktūra to reģistrē trešo valstu reģistrā.

8. pants

Kārtība, kādā rīkojas pēcbūves novērtējuma gadījumā

1.   Direktīvas 2013/53/ES 19. un 23. pantā minētā pēcbūves novērtējuma gadījumā, ja paziņotā struktūra ir atbildīga par peldlīdzekļa identifikācijas numura piestiprināšanu, ražotāja unikālo kodu norāda pēcbūves novērtējuma identifikācijas kods, un to piešķir tās dalībvalsts valsts iestāde, kurā darbojas paziņotā struktūra.

2.   Piešķirot pēcbūves novērtējuma identifikācijas kodu, paziņotās struktūras to reģistrē paziņoto struktūru reģistrā.

9. pants

Nodevas

Dalībvalstis var pieņemt noteikumus par nodevām, ko piemēro par ražotāja unikālā koda piešķiršanu.

4. NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 3. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 90. lpp.


4.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 1/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2

(2017. gada 3. janvāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 3. janvāris

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

97,0

TR

118,4

ZZ

107,7

0707 00 05

TR

164,3

ZZ

164,3

0709 91 00

EG

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

MA

123,3

TR

180,7

ZZ

152,0

0805 10 20

TR

73,6

ZZ

73,6

0805 20 10

MA

68,9

ZZ

68,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

160,4

TR

69,9

ZZ

115,2

0805 50 10

TR

78,9

ZZ

78,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.