ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 352

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 23. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/2370 (2016. gada 14. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību ( 1 )

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2016/2371 (2016. gada 14. decembris) par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei

18

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2016/2372 (2016. gada 19. decembris), ar ko 2017. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā

26

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2016/2373 (2016. gada 22. decembris), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1127

31

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2374 (2016. gada 12. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

33

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2375 (2016. gada 12. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos

39

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2376 (2016. gada 13. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu divvāku gliemju Venus spp. zvejniecībām Itālijas teritoriālajos ūdeņos

48

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/2377 (2016. gada 14. oktobris), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1394/2014, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

50

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2378 (2016. gada 21. decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

52

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2379 (2016. gada 22. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

55

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2016/2380 (2016. gada 13. decembris), ar ko pagarina Eiropas Savienības Pārraudzības misijas Gruzijā (EUMM Georgia) vadītāja pilnvaru termiņu (EUMM GEORGIA/1/2016)

57

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2016/2381 (2016. gada 14. decembris), ar kuru pagarina Eiropas Savienības KDAP misijas Mali (EUCAP Sahel Mali) vadītāja pilnvaru termiņu (EUCAP Sahel Mali/2/2016)

59

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2382 (2016. gada 21. decembris), ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK) un atceļ Lēmumu 2013/189/KĀDP

60

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2383 (2016. gada 21. decembris) par Savienības atbalstu Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras darbībām, ko veic kodoldrošības jomās, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

74

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2384 (2016. gada 22. decembris), ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/1136

92

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

DIREKTĪVAS

23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2016/2370

(2016. gada 14. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES groza attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES (4) izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu ar kopīgiem noteikumiem par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāju pārvaldību, infrastruktūras finansēšanu un maksas noteikšanu, nosacījumiem par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai un pakalpojumiem un par dzelzceļa tirgus regulatīvo uzraudzību. Vienota Eiropas dzelzceļa telpa būtu jāizveido, brīvas piekļuves principu paplašinot attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa tirgiem un reformējot infrastruktūras pārvaldītāju pārvaldību ar mērķi nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi infrastruktūrai.

(2)

Dzelzceļa pasažieru kustības pieaugums atpaliek no citu transporta veidu attīstības. Vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidei būtu jāpalīdz turpmāk attīstīt dzelzceļa transportu kā ticamu alternatīvu citiem transporta veidiem. Šajā sakarā ir svarīgi, lai tiesību aktu par vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidi efektīvi piemērotu noteiktajos termiņos.

(3)

Kravu pārvadājumu pakalpojumiem un starptautiskajiem pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem pa dzelzceļu Savienības tirgi ir atvērti konkurencei attiecīgi kopš 2007. gada un 2010. gada saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/51/EK (5) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/58/EK (6). Turklāt dažas dalībvalstis ir arī atvērušas konkurencei savus iekšzemes pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, ieviešot brīvas piekļuves tiesības, rīkojot konkursus pakalpojumu valsts līgumu noslēgšanai, vai abējādi. Šādai tirgus atvēršanai būtu pozitīvi jāietekmē vienotas Eiropas dzelzceļa telpas darbība, nodrošinot labākus pakalpojumus lietotājiem.

(4)

Konkrētiem izņēmumiem no Direktīvas 2012/34/ES darbības jomas būtu jāļauj dalībvalstīm ņemt vērā to teritorijā esošās dzelzceļa sistēmas uzbūves un organizācijas specifiskās iezīmes, vienlaikus nodrošinot vienotas Eiropas dzelzceļa telpas integritāti.

(5)

Dzelzceļa infrastruktūras ekspluatācija tīklā ietver vadību un signalizāciju. Kamēr līnija vēl ir ekspluatācijā, infrastruktūras pārvaldītājam jo īpaši būtu jānodrošina, lai infrastruktūra būtu piemērota nolūkam, kādā to paredzēts izmantot.

(6)

Lai noteiktu, vai uzņēmums būtu jāuzskata par vertikāli integrētu, būtu jāpiemēro kontroles jēdziens Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (7) nozīmē. Ja infrastruktūras pārvaldītājs un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ir savstarpēji pilnīgi neatkarīgi, bet tos abus tieši kontrolē valsts, neizmantojot starpniekstruktūru, tie būtu jāuzskata par nošķirtiem. Valdības ministrija, kas īsteno kontroli pār dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un pār infrastruktūras pārvaldītāju, nebūtu jāuzskata par starpniekstruktūru.

(7)

Ar šo direktīvu tiek ieviestas turpmākas prasības, lai nodrošinātu infrastruktūras pārvaldītāja neatkarību. Dalībvalstīm būtu brīvi jāizvēlas starp atšķirīgiem organizatoriskajiem modeļiem, sākot no pilnīgas strukturālas nošķiršanas līdz vertikālai integrācijai, piemērojot atbilstīgas garantijas, lai nodrošinātu infrastruktūras pārvaldītāja objektivitāti attiecībā uz būtiskajām funkcijām, satiksmes pārvaldību un apkopes plānošanu. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ievērojot izveidoto par maksas noteikšanu atbildīgo un par sadali atbildīgo sistēmu robežas, ka infrastruktūras pārvaldītājam ir organizatoriska un lēmumu pieņemšanas neatkarība attiecībā uz būtiskajām funkcijām.

(8)

Vertikāli integrētos uzņēmumos būtu jāpiemēro garantijas, lai nodrošinātu, ka citām juridiskām vienībām minētajos uzņēmumos nav izšķirošas ietekmes uz to personu iecelšanu un atlaišanu, kuras ir atbildīgas par lēmumu pieņemšanu saistībā ar būtiskajām funkcijām. Šajā sakarā dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka pastāv sūdzību procedūras.

(9)

Dalībvalstīm būtu jāizveido valsts sistēma attiecībā uz interešu konfliktu novērtēšanu. Šajā sistēmā regulatīvajai iestādei būtu jāņem vērā jebkādas personīgās finanšu, ekonomiskās vai profesionālās intereses, kas varētu neatbilstīgi ietekmēt infrastruktūras pārvaldītāja objektivitāti. Ja infrastruktūras pārvaldītājs un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ir viens no otra neatkarīgi, fakts, ka tos tieši kontrolē viena un tā pati dalībvalsts iestāde, nebūtu jāuzskata par tādu, kas izraisa interešu konfliktu šīs direktīvas nozīmē.

(10)

Infrastruktūras pārvaldītāju lēmumu pieņemšana par vilciena ceļu iedalīšanu un lēmumu pieņemšana par infrastruktūras maksas noteikšanu ir būtiskas funkcijas, kam ir vitāla nozīme, lai nodrošinātu taisnīgu un nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai. Būtu jāizveido stingras garantijas, lai novērstu jebkādu nesamērīgu ietekmi uz lēmumiem, ko infrastruktūras pārvaldītājs pieņem saistībā ar šādām funkcijām. Minētās garantijas būtu jāpielāgo, ņemot vērā dažādās dzelzceļa iestāžu pārvaldības vienības.

(11)

Būtu jāveic arī atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka satiksmes pārvaldības un apkopes plānošanas funkcijas tiek veiktas objektīvi, lai izvairītos no jebkāda konkurences izkropļojuma. Šajā sistēmā infrastruktūras pārvaldītājiem būtu jānodrošina, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir piekļuve attiecīgajai informācijai. Šajā sakarā, ja infrastruktūras pārvaldītāji ir piešķīruši dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem turpmāku piekļuvi satiksmes pārvaldības procesam, šāda piekļuve būtu jāpiešķir ar vienlīdzīgiem noteikumiem visiem attiecīgajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.

(12)

Ja būtiskās funkcijas veic neatkarīga par maksas noteikšanu atbildīgā struktūra un/vai par sadali atbildīgā struktūra, būtu jānodrošina infrastruktūras pārvaldītāja objektivitāte attiecībā uz satiksmes pārvaldības un apkopes funkcijām bez vajadzības minētās funkcijas nodot neatkarīgai vienībai.

(13)

Regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt pilnvarām uzraudzīt satiksmes pārvaldību, atjaunošanas plānošanu, kā arī plānotus un neplānotus apkopes darbus, lai nodrošinātu, ka tie neizraisa diskrimināciju.

(14)

Parasti dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka infrastruktūras pārvaldītājs ir atbildīgs par ekspluatāciju, apkopi un atjaunošanu tīklā un ka tam tiek uzticēta dzelzceļa infrastruktūras attīstīšana minētajā tīklā. Ja minētās funkcijas nodod ārpakalpojumā dažādām vienībām, infrastruktūras pārvaldītājam būtu tomēr jāsaglabā uzraudzības pilnvaras un jāuzņemas galīgā atbildība par minēto funkciju īstenošanu.

(15)

Infrastruktūras pārvaldītāji, kas ir daļa no vertikāli integrēta uzņēmuma, var nodot ārpakalpojumā citas funkcijas, kas nav būtiskās funkcijas šajā uzņēmumā, atbilstīgi šajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem ar noteikumu, ka neveidojas interešu konflikts un ka ir nodrošināta sensitīvas komercinformācijas konfidencialitāte. Būtiskās funkcijas nebūtu jānodod ārpakalpojumā nevienai citai vertikāli integrētā uzņēmuma vienībai, ja vien šāda vienība nepilda tikai būtiskās funkcijas.

(16)

Attiecīgā gadījumā, jo īpaši efektivitātes nolūkā, arī publiskās un privātās partnerības gadījumos, infrastruktūras pārvaldības funkcijas var sadalīt starp dažādiem infrastruktūras pārvaldītājiem. Infrastruktūras pārvaldītājiem būtu jāuzņemas pilna atbildība par funkcijām, ko tie veic.

(17)

Būtu jānovērš finanšu pārskaitījumi starp infrastruktūras pārvaldītāju un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un vertikāli integrētos uzņēmumos – starp infrastruktūras pārvaldītāju un jebkādu citu integrēta uzņēmuma juridisku vienību, ja tie var izraisīt konkurences izkropļojumu tirgū, jo īpaši šķērssubsidēšanas rezultātā.

(18)

Infrastruktūras pārvaldītāji var izmantot no infrastruktūras tīkla pārvaldības darbībām gūtos ienākumus, kas ietver publisko līdzekļu izmantošanu, lai finansētu savu darījumdarbību vai lai maksātu dividendes saviem investoriem, kā ienākumus no viņu ieguldījumiem dzelzceļa infrastruktūrā. Šādi investori var būt valsts un jebkādi privāti akcionāri, bet nevar būt uzņēmumi, kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā un kas vienlaikus īsteno kontroli gan pār dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, gan minēto infrastruktūras pārvaldītāju. Dividendes, kas gūtas no darbībām, kuras neietver publisko līdzekļu izmantošanu, vai ieņēmumus no maksām par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu var izmantot arī uzņēmumi, kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā un kas vienlaikus īsteno kontroli gan pār dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, gan minēto infrastruktūras pārvaldītāju.

(19)

Maksas noteikšanas principiem nebūtu jāliedz iespēja, ka ieņēmumi no infrastruktūras maksām tiek pārskaitīti caur valsts kontiem.

(20)

Ja infrastruktūras pārvaldītājam nav atsevišķas juridiskas personas statusa vertikāli integrētā uzņēmumā un būtiskās funkcijas ir nodotas ārpakalpojumā, piešķirot tās neatkarīgai par maksas noteikšanu atbildīgai struktūrai un/vai par sadali atbildīgai struktūrai, attiecīgie noteikumi par finanšu pārredzamību un infrastruktūras pārvaldītāja neatkarību būtu jāpiemēro mutatis mutandis dažu segmentu līmenī uzņēmumā.

(21)

Lai nodrošinātu efektīvu tīkla pārvaldību un efektīvu infrastruktūras izmantošanu, ar piemērota koordinācijas mehānisma izmantošanu būtu jānodrošina labāka koordinācija starp infrastruktūras pārvaldītājiem un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.

(22)

Lai veicinātu efektīvu un lietderīgu dzelzceļa pakalpojumu sniegšanu Savienībā, Eiropas infrastruktūras pārvaldītāju tīkls būtu jāveido, balstoties uz pašreizējām platformām. Nolūkā nodrošināt dalību šajā tīklā, dalībvalstīm būtu jānosaka, kura struktūra vai struktūras būtu jāuzskata par to galvenajiem infrastruktūras pārvaldītājiem.

(23)

Ņemot vērā tīklu neviendabīgumu to lieluma un blīvuma ziņā un valsts, vietējo un reģionālo iestāžu organizatoriskās uzbūves dažādību, kā arī to attiecīgo pieredzi saistībā ar tirgus atvēršanu, būtu jāatļauj dalībvalstīm pietiekama elastība, lai organizētu savus dzelzceļa tīklus tā, ka var sniegt brīvas piekļuves pakalpojumus un pakalpojumus saskaņā ar pakalpojumu valsts līgumiem, lai visiem pasažieriem nodrošinātu viegli pieejamus augstas kvalitātes pakalpojumus.

(24)

Tiesību nodrošināšana Savienības dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai visās dalībvalstīs, lai sniegtu iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, varētu ietekmēt saskaņā ar pakalpojumu valsts līgumu sniegto dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu organizāciju un finansējumu. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai ierobežot šādas piekļuves tiesības, ja tās izjauktu minēto pakalpojumu valsts līgumu ekonomisko līdzsvaru, kuri balstās uz attiecīgās regulatīvās iestādes lēmumu.

(25)

Tas, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir tiesības uz piekļuvi infrastruktūrai, neietekmē iespēju, ka kompetentā iestāde var piešķirt ekskluzīvas tiesības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1370/2007 (8) 3. pantu vai piešķirt pakalpojumu valsts līgumu tieši saskaņā ar minētās regulas 5. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Šāda pakalpojumu valsts līguma esībai nebūtu jādod tiesības dalībvalstij ierobežot citu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu tiesības piekļūt attiecīgajai dzelzceļa infrastruktūrai nolūkā sniegt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, ja vien šādi pakalpojumi neizjauktu pakalpojumu valsts līguma ekonomisko līdzsvaru.

(26)

Regulatīvajām iestādēm pēc pieprasījuma, ko iesniedz ieinteresētās personas, un pamatojoties uz objektīvu ekonomisko analīzi, būtu jānovērtē, vai esošo pakalpojumu valsts līgumu ekonomiskais līdzsvars tiktu izjaukts.

(27)

Izvērtēšanas procesā būtu jāņem vērā vajadzība nodrošināt visiem tirgus dalībniekiem pietiekamu juridisko noteiktību savu darbību veikšanai. Procedūrai vajadzētu būt tik vienkāršai, efektīvai un pārredzamai, cik vien iespējams, kā arī saderīgai ar procesu, kas ir spēkā attiecībā uz infrastruktūras jaudas iedalīšanu.

(28)

Dalībvalstis var pievienot īpašus nosacījumus attiecībā uz tiesībām piekļūt infrastruktūrai, lai ļautu īstenot integrētu grafika shēmu attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, ar noteikumu, ka tiek nodrošināta nediskriminējoša piekļuve.

(29)

Dzelzceļa infrastruktūras attīstība un dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes uzlabošana ir galvenās prioritātes, lai veicinātu ilgtspējīgu transporta un mobilitātes sistēmu Eiropā. Jo īpaši ātrgaitas dzelzceļa tīkla izveide varētu radīt labākus un ātrākus savienojumus starp Eiropas ekonomiskajiem un kultūras centriem. Ātrgaitas dzelzceļa pakalpojumi ātri, droši, videi nekaitīgi un rentabli savieno cilvēkus un tirgus un mudina pasažierus dot priekšroku dzelzceļa transportam. Tāpēc jo īpaši būtiski ir veicināt gan publiskos, gan privātos ieguldījumus ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūrā, lai radītu labvēlīgus apstākļus tam, ka ieguldījumi atmaksājas, un maksimāli palielinātu ekonomiskos un sociālos ieguvumus no šādiem ieguldījumiem. Būtu jāsaglabā iespēja dalībvalstīm izvēlēties dažādus veidus, kā veicināt ieguldījumus ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūrā un ātrgaitas dzelzceļa līniju izmantošanu.

(30)

Lai izveidotu pasažieru ātrgaitas pārvadājumu pakalpojumu tirgu, veicinātu pieejamās infrastruktūras optimālu izmantošanu un lai sekmētu pasažieru ātrgaitas pārvadājumu pakalpojumu konkurētspēju, kas radītu labvēlīgu ietekmi uz pasažieriem, brīva piekļuve pasažieru ātrgaitas pārvadājumu pakalpojumiem būtu jāierobežo tikai īpašos apstākļos un pēc regulatīvās iestādes veiktas objektīvas ekonomiskās analīzes.

(31)

Lai dotu pasažieriem iespēju piekļūt datiem, kas nepieciešami, lai plānotu ceļojumus un pirktu biļetes Savienībā, būtu jāveicina tirgus izstrādātas kopīgas informācijas un tranzīta biļešu pārdošanas sistēmas. Ņemot vērā to, cik svarīgi ir veicināt vienmērīgas sabiedriskā transporta sistēmas, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi būtu jāmudina strādāt pie šādu sistēmu attīstīšanas, padarot iespējamas multimodālas, pārrobežu un mobilitātes “no durvīm līdz durvīm” opcijas.

(32)

Tranzīta biļešu pārdošanas sistēmām vajadzētu būt savstarpēji izmantojamām un nediskriminējošām. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem būtu jādod ieguldījums šādu sistēmu izstrādē, nediskriminējošā veidā un savstarpēji izmantojamā formātā darot pieejamus visus attiecīgos datus, kas nepieciešami, lai plānotu ceļojumus un pirktu biļetes. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šādas sistēmas nerada diskrimināciju starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un ka tajās tiek nodrošināta komerciālas informācijas konfidencialitāte, personas datu aizsardzība un konkurences noteikumu ievērošana. Komisijai būtu jāuzrauga šādu sistēmu izstrāde un par to jāziņo, kā arī attiecīgos gadījumos jāiesniedz likumdošanas priekšlikumi.

(33)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka dzelzceļa pakalpojumu sniegšanā tiek atspoguļotas prasības, kas saistītas ar pienācīgas sociālās aizsardzības garantēšanu, vienlaikus nodrošinot sekmīgu virzību uz vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidi. Šajā sakarā būtu jāievēro pienākumi, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem izriet no saistošiem koplīgumiem vai nolīgumiem, kuri noslēgti starp sociālajiem partneriem, un attiecīgie sociālie standarti. Minētajiem pienākumiem nebūtu jāskar Savienības tiesību akti sociālo un darba tiesību jomā. Komisijai būtu aktīvi jāatbalsta darbs, kas tika sākts nozares sociālajā dialogā par dzelzceļiem.

(34)

Saistībā ar to, ka pašreiz tiek pārskatīta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/59/EK (9), Komisijai būtu jāizvērtē, vai ir nepieciešami jauni leģislatīvie akti par vilcienu personāla sertificēšanu.

(35)

Dalībvalstīm būtu brīvi jāizlemj par atbilstīgām finansējuma stratēģijām, lai paātrinātu Eiropas vilcienu kustības vadības sistēmas (ETCS) ieviešanu, un jo īpaši par to, vai jāpiemēro maksas par piekļuvi sliežu ceļiem diferenciācija.

(36)

Infrastruktūras pārvaldītājiem būtu jāsadarbojas saistībā ar starpgadījumiem vai negadījumiem, kas ietekmē pārrobežu satiksmi, lai apmainītos ar jebkādu attiecīgu informāciju, kas ļautu ātri atjaunot normālu satiksmi.

(37)

Lai sasniegtu vienotas Eiropas dzelzceļa telpas mērķus, regulatīvajām iestādēm būtu jāsadarbojas, lai nodrošinātu nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai.

(38)

Jo īpaši – ja attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar starptautiskiem dzelzceļa pakalpojumiem vai divām valstīm piederošu infrastruktūru, nepieciešami divu vai vairāku regulatīvo iestāžu lēmumi, ir būtiski, lai regulatīvās iestādes sadarbotos nolūkā koordinēt savu lēmumu pieņemšanu, lai novērstu juridisko nenoteiktību un nodrošinātu starptautisko dzelzceļa pakalpojumu efektivitāti.

(39)

Procesā, kad valstu dzelzceļa tirgi tiek atvērti konkurencei, katram dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam piešķirot piekļuvi tīkliem, dalībvalstīm būtu jādod pietiekams pārejas laiks, lai tās pielāgotu savus tiesību aktus un organizatorisko uzbūvi. Tādēļ dalībvalstīm būtu jādod iespēja līdz pārejas laika beigām paturēt spēkā savus esošos valsts noteikumus par piekļuvi tirgum.

(40)

Saskaņā ar dalībvalstu un Komisijas 2011. gada 28. septembra kopīgo politisko deklarāciju par skaidrojošajiem dokumentiem (10) dalībvalstis ir apņēmušās, paziņojot savus transponēšanas pasākumus, pamatotos gadījumos pievienot vienu vai vairākus dokumentus, kuros paskaidrota saikne starp direktīvas sastāvdaļām un atbilstīgajām daļām valsts pieņemtos transponēšanas instrumentos. Attiecībā uz šo direktīvu likumdevējs uzskata, ka šādu dokumentu nosūtīšana ir pamatota,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 2012/34/ES groza šādi:

1)

direktīvas 2. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punkta ievadtekstu aizstāj ar šādu:

“3.   Direktīvas 7., 7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 8. un 13. pantu un IV nodaļu dalībvalstis var nepiemērot attiecībā uz:”;

b)

iekļauj šādus punktus:

“3.a   Direktīvas 7., 7.a, 7.b, 7.c, 7.d un 8. pantu dalībvalstis var nepiemērot attiecībā uz:

nelielas intensitātes vietējām satiksmes līnijām, kuru garums nepārsniedz 100 km un kuras izmanto kravu pārvadājumiem starp galveno līniju un sūtījumu sākuma un gala punktiem, kuri atrodas pie šīm līnijām, ar noteikumu, ka minētās līnijas pārvalda vienības, kas nav galvenais infrastruktūras pārvaldītājs, un ka vai nu a) minētās līnijas izmanto viens kravu operators, vai b) būtiskās funkcijas attiecībā uz minētajām līnijām veic struktūra, ko nekontrolē neviens dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums. Ja ir tikai viens kravu operators, dalībvalstis to var arī atbrīvot no IV nodaļas piemērošanas tik ilgi, kamēr jaudas piešķiršanu nepieprasa cits pieteikuma iesniedzējs. Šo punktu tāpat var piemērot, ja līniju ierobežotā apmērā izmanto arī pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem. Dalībvalstis informē Komisiju par savu nodomu šādām līnijām nepiemērot 7., 7.a, 7.b, 7.c, 7.d un 8. pantu.

3.b   Direktīvas 7., 7.a, 7.b, 7.c un 7.d pantu dalībvalstis var nepiemērot attiecībā uz:

nelielas intensitātes reģionāliem satiksmes tīkliem, ko pārvalda vienība, kas nav galvenais infrastruktūras pārvaldītājs, un ko izmanto reģionālas nozīmes pasažieru pārvadājumu pakalpojumu veikšanai, kurus sniedz viens dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas nav dalībvalsts vadošais dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, tik ilgi, kamēr netiek pieprasīta jaudas piešķiršana saistībā ar pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem minētajā tīklā, un ar noteikumu, ka attiecīgais uzņēmums ir neatkarīgs no jebkura dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, kas veic kravu pārvadājumu pakalpojumus. Šo punktu tāpat var piemērot, ja līniju ierobežotā apmērā izmanto arī kravu pārvadājumu pakalpojumiem. Dalībvalstis informē Komisiju par savu nodomu šādām līnijām nepiemērot 7., 7.a, 7.b, 7.c un 7.d pantu.”;

c)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Neskarot 3. punktu, dalībvalstis 8. panta 3. punktu var nepiemērot vietējas un reģionālas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrām, kurām nav stratēģiskas nozīmes dzelzceļa pārvadājumu tirgus darbībā, un 7., 7.a un 7.c pantu un IV nodaļu var nepiemērot vietējas nozīmes dzelzceļa infrastruktūrām, kurām nav stratēģiskas nozīmes dzelzceļa pārvadājumu tirgus darbībā. Par savu nodomu nepiemērot noteikumus šādām dzelzceļa infrastruktūrām dalībvalstis paziņo Komisijai. Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros izklāstīts tās lēmums, vai šādu dzelzceļa infrastruktūru var uzskatīt par tādu, kam nav stratēģiskas nozīmes. To darot, Komisija ņem vērā attiecīgo dzelzceļa līniju garumu, to izmantošanas pakāpi un iespējamo ietekmi uz satiksmes apjomu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas minēta 62. panta 2. punktā.”;

d)

iekļauj šādu punktu:

“8.a   Desmit gadus ilgā laikposmā pēc 2016. gada 24. decembra dalībvalstis šīs direktīvas II un IV nodaļu, izņemot 10., 13. un 56. pantu, var nepiemērot par 500 km īsākām izolētām dzelzceļa līnijām ar atšķirīgu sliežu platumu nekā galvenajam iekšzemes tīklam, kuras nodrošina savienojumu ar trešo valsti, uz ko neattiecas Savienības tiesību akti dzelzceļa jomā, un kurām ir cits infrastruktūras pārvaldītājs nekā galvenajam iekšzemes tīklam. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus, kuri darbojas vienīgi šādās līnijās, var atbrīvot no II nodaļas piemērošanas.

Šādus atbrīvojumus var pagarināt uz laikposmiem, kas nepārsniedz piecus gadus. Dalībvalsts, kura plāno pagarināt atbrīvojumu, ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms atbrīvojuma termiņa beigām informē Komisiju par savu nodomu pagarināt. Komisija pārbauda, vai joprojām ir izpildīti ar atbrīvojumu saistītie nosacījumi, kas izklāstīti pirmajā daļā. Ja minētie nosacījumi nav izpildīti, Komisija pieņem īstenošanas aktus, izklāstot savu lēmumu par atbrīvojuma izbeigšanu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas minēta 62. panta 2. punktā.”;

e)

pievieno šādus punktus:

“12.   Ja pastāv publiska un privāta partnerība, kas noslēgta pirms 2015. gada 16. jūnija un šīs partnerības privātā puse ir arī dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas ir atbildīgs par dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā infrastruktūrā, dalībvalstis var turpināt atbrīvot šādu privāto pusi no 7., 7.a un 7.d panta piemērošanas un ierobežot tiesības uzņemt un izlaist pasažierus attiecībā uz pakalpojumiem, kurus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi veic tajā pašā infrastruktūrā, kur tiek veikti publiskās un privātās partnerības privātās puses sniegtie pasažieru pārvadājumu pakalpojumi.

13.   Privātās infrastruktūras pārvaldītājiem, kas ir daļa no publiskās un privātās partnerības, kura noslēgta pirms 2016. gada 24. decembra, un kas nesaņem publiskus līdzekļus, nepiemēro 7.d pantu – ar noteikumu, ka aizdevumi un finanšu garantijas, ar ko darbojas infrastruktūras pārvaldītājs, nesniedz tieši vai netieši labumu konkrētiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.”;

2)

direktīvas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2)

“infrastruktūras pārvaldītājs” ir jebkura struktūra vai uzņēmums, kas atbild par dzelzceļa infrastruktūras ekspluatāciju, apkopi un atjaunošanu tīklā, kā arī par līdzdalību tās attīstīšanā, kā dalībvalsts noteikusi saskaņā ar tās vispārējo politiku par infrastruktūras attīstīšanu un finansēšanu;”;

b)

iekļauj šādus punktus:

“2.a)

“dzelzceļa infrastruktūras attīstīšana” ir tīkla plānošana, finanšu un ieguldījumu plānošana, kā arī infrastruktūras būvniecība un uzlabošana;

2.b)

“dzelzceļa infrastruktūras ekspluatācija” ir vilcienu ceļu iedalīšana, satiksmes pārvaldība un infrastruktūras maksas noteikšana;

2.c)

“dzelzceļa infrastruktūras apkope” ir darbi, kas paredzēti, lai saglabātu esošās infrastruktūras stāvokli un spējas;

2.d)

“dzelzceļa infrastruktūras atjaunošana” ir apjomīgi esošās infrastruktūras nomaiņas darbi, kas nemaina tās vispārējo darbību;

2.e)

“dzelzceļa infrastruktūras uzlabošana” ir ievērojami infrastruktūras pārveidošanas darbi, kas uzlabo tās vispārējo darbību;

2.f)

“būtiskas funkcijas” saistībā ar infrastruktūras pārvaldību ir lēmumu pieņemšana par vilcienu ceļu iedalīšanu, tostarp gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan par atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu, un lēmumu pieņemšana par infrastruktūras maksām, tostarp maksas noteikšanu un iekasēšanu, saskaņā ar maksāšanas sistēmu un jaudas sadales noteikumu kopumu, ko dalībvalstis noteikušas atbilstīgi 29. un 39. pantam;”;

c)

pievieno šādus punktus:

“31)

“vertikāli integrēts uzņēmums” ir uzņēmums, ja Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (*1) nozīmē:

a)

infrastruktūras pārvaldītāju kontrolē uzņēmums, kas vienlaikus kontrolē vienu vai vairākus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus, kuri sniedz dzelzceļa pakalpojumus attiecīgā infrastruktūras pārvaldītāja tīklā;

b)

infrastruktūras pārvaldītāju kontrolē viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kuri sniedz dzelzceļa pakalpojumus attiecīgā infrastruktūras pārvaldītāja tīklā; vai

c)

infrastruktūras pārvaldītājs kontrolē vienu vai vairākus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus, kuri sniedz dzelzceļa pakalpojumus attiecīgā infrastruktūras pārvaldītāja tīklā.

Tas ir arī uzņēmums, ko veido atsevišķas nodaļas, ietverot infrastruktūras pārvaldītāju un vienu vai vairākas nodaļas, kuras sniedz pārvadājumu pakalpojumus un kurām nav atsevišķa juridiskas personas statusa.

Ja infrastruktūras pārvaldītājs un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ir savstarpēji pilnīgi neatkarīgi, bet tos abus tieši kontrolē dalībvalsts, neizmantojot starpniekstruktūru, neuzskata, ka tie, piemērojot šo direktīvu, ir vertikāli integrēts uzņēmums;

32)

‘publiska un privāta partnerība’ ir saistoša vienošanās starp publiskām struktūrām un vienu vai vairākiem uzņēmumiem, kas nav kādas dalībvalsts galvenais infrastruktūras pārvaldītājs, saskaņā ar kuru uzņēmumi daļēji vai pilnībā būvē un/vai finansē dzelzceļa infrastruktūru, un/vai iegūst tiesības iepriekš noteiktā laikposmā īstenot jebkuru no 2. punktā uzskaitītajām funkcijām. Attiecīgā vienošanās var būt jebkādā atbilstīgā juridiski saistošā formā, kas paredzēta valsts tiesību aktos;

33)

‘valde’ ir kāda uzņēmuma augstākā ranga struktūra, kura veic izpildfunkcijas un administratīvas funkcijas un kura ir atbildīga un atskaitās par attiecīgā uzņēmuma ikdienas darba vadību;

34)

‘uzraudzības padome’ ir kāda uzņēmuma visaugstākā ranga struktūra, kas pilda uzraudzības uzdevumus, tostarp īsteno valdes kontroli un vispārējus stratēģiskus lēmumus attiecībā uz uzņēmumu;

35)

‘tranzīta biļete’ ir biļete vai biļetes, kas uzskatāmas par pārvadājuma līgumu tādu secīgu dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai, kurus veic viens vai vairāki dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi;

36)

‘pasažieru ātrgaitas pārvadājumu pakalpojumi’ ir pakalpojumi pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu, kurus sniedz bez starppieturām starp divām vietām, kuras šķir vismaz attālums, kas pārsniedz 200 km, uz īpaši būvētām ātrgaitas līnijām, kas aprīkotas ātrumam, kurš parasti ir 250 km/h vai lielāks, un kuros vilcienu kustība vidēji notiek ar šādu ātrumu.

(*1)  Padomes Regula (EK) Nr. 139/2004 (2004. gada 20. janvāris) par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās Regula) (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.).”;"

3)

direktīvas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Piemērojot šo pantu, tās dalībvalstis, kuras piemēro 7.a panta 3. punktu, prasa, lai uzņēmums būtu organizēts atsevišķās nodaļās, kurām vienotā uzņēmumā nav no minētā uzņēmuma atsevišķa juridiskas personas statusa.”;

4)

direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu:

“7. pants

Infrastruktūras pārvaldītāja neatkarība

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka infrastruktūras pārvaldītājs ir atbildīgs par ekspluatāciju, apkopi un atjaunošanu tīklā un tam ir uzticēta minētā tīkla dzelzceļa infrastruktūras attīstīšana saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka nevienai no pārējām juridiskām vienībām vertikāli integrētā uzņēmumā nav izšķirošas ietekmes uz lēmumiem, kurus pieņēmis infrastruktūras pārvaldītājs attiecībā uz būtiskām funkcijām.

Dalībvalstis nodrošina, ka infrastruktūras pārvaldītāja uzraudzības padomes un valdes locekļi un tiem tieši pakļautie vadītāji darbojas nediskriminējošā veidā un to objektivitāti neietekmē nekādi interešu konflikti.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka infrastruktūras pārvaldītājs ir organizēts kā vienība, kas ir juridiski nošķirta no jebkura dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma un – vertikāli integrētos uzņēmumos – no jebkurām citām juridiskām vienībām, kuras ietilpst uzņēmumā.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka vienas un tās pašas personas nevar vienlaikus tikt ieceltas vai nodarbinātas:

a)

kā infrastruktūras pārvaldītāja valdes locekļi un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma valdes locekļi;

b)

kā personas, kas ir atbildīgas par lēmumu pieņemšanu saistībā ar būtiskajām funkcijām, un kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma valdes locekļi;

c)

ja pastāv uzraudzības padome – kā infrastruktūras pārvaldītāja uzraudzības padomes locekļi un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma uzraudzības padomes locekļi;

d)

kā tāda uzņēmuma uzraudzības padomes locekļi, kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā un kas vienlaikus īsteno kontroli gan pār dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, gan infrastruktūras pārvaldītāju, un kā minētā infrastruktūras pārvaldītāja valdes locekļi.

4.   Vertikāli integrētos uzņēmumos infrastruktūras pārvaldītāja valdes locekļi un personas, kas ir atbildīgas par lēmumu pieņemšanu saistībā ar būtiskajām funkcijām, nesaņem ne no vienas citas juridiskas vienības, kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, nekādu uz rezultātiem balstītu atalgojumu, kā arī viņi nesaņem prēmijas, kas galvenokārt saistītas ar konkrētu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu finanšu rezultātiem. Tomēr viņiem var piedāvāt stimulus, kas saistīti ar dzelzceļa sistēmas vispārējo darbību.

5.   Ja dažādām vienībām, kuras ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā, informācijas sistēmas ir kopīgas, piekļuve sensitīvai informācijai, kas attiecas uz būtiskām funkcijām, ir tikai infrastruktūras pārvaldītāja pilnvarotam personālam. Sensitīvu informāciju nenodod tālāk citām vienībām, kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā.

6.   Šā panta 1. punkta noteikumi neskar dalībvalstu lēmumu pieņemšanas tiesības attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūras attīstību un finansējumu un dalībvalstu kompetences attiecībā uz infrastruktūras finansēšanu un maksas noteikšanu, kā arī jaudas sadali, kā noteikts 4. panta 2. punktā un 8., 29. un 39. pantā.”;

5)

iekļauj šādus pantus:

“7.a pants

Būtisko funkciju neatkarība

1.   Dalībvalstis nodrošina, lai attiecībā uz būtiskajām funkcijām infrastruktūras pārvaldītājam, ievērojot 4. panta 2. punktā un 29. un 39. pantā izklāstītos ierobežojumus, būtu organizatoriska neatkarība un neatkarība lēmumu pieņemšanā.

2.   Attiecībā uz 1. punkta piemērošanu dalībvalstis jo īpaši nodrošina, ka:

a)

dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vai jebkura cita juridiska vienība neīsteno izšķirošu ietekmi uz infrastruktūras pārvaldītāju saistībā ar būtiskajām funkcijām, neskarot dalībvalstu lomu attiecībā uz maksāšanas sistēmas un jaudas sadales noteikumu kopuma un konkrētu maksāšanas noteikumu paredzēšanu saskaņā ar 29. un 39. pantu;

b)

dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam vai jebkurai citai juridiskai vienībai vertikāli integrētā uzņēmumā nav izšķirošas ietekmes attiecībā uz tādu personu iecelšanu amatā un atlaišanu, kuras ir atbildīgas par lēmumu pieņemšanu saistībā ar būtiskajām funkcijām;

c)

par būtiskajām funkcijām atbildīgo personu mobilitāte nerada interešu konfliktus.

3.   Dalībvalstis var nolemt, ka infrastruktūras maksas noteikšanu un ceļu iedalīšanu veic par maksas aprēķināšanu atbildīgā struktūra un/vai par sadali atbildīgā struktūra, kuras savā juridiskajā formā, uzbūvē un lēmumu pieņemšanā nav atkarīgas ne no viena dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma. Šādā gadījumā dalībvalstis var nolemt nepiemērot 7. panta 2. punkta un 7. panta 3. punkta c) un d) apakšpunkta noteikumus.

Direktīvas 7. panta 3. punkta a) apakšpunktu un 7. panta 4. punktu mutatis mutandis piemēro par infrastruktūras pārvaldību un dzelzceļa pakalpojumu sniegšanu atbildīgo nodaļu vadītājiem.

4.   Šīs direktīvas noteikumus, kuri attiecas uz infrastruktūras pārvaldītāja būtiskajām funkcijām, piemēro neatkarīgajai par maksas aprēķināšanu atbildīgajai struktūrai un/vai par sadali atbildīgajai struktūrai.

7.b pants

Infrastruktūras pārvaldītāja objektivitāte attiecībā uz satiksmes pārvaldību un apkopes plānošanu

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka satiksmes pārvaldības un apkopes plānošanas funkcijas tiek īstenotas pārredzamā un nediskriminējošā veidā un ka tās personas, kuras ir atbildīgas par lēmumu pieņemšanu saistībā ar šīm funkcijām, neietekmē nekādi interešu konflikti.

2.   Attiecībā uz satiksmes pārvaldību – dalībvalstis nodrošina, ka tādu traucējumu gadījumā, kas attiecas uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, tiem būtu pilnīga un savlaicīga piekļuve attiecīgai informācijai. Ja infrastruktūras pārvaldītājs piešķir turpmāku piekļuvi satiksmes pārvaldības procesam, tas saistībā ar attiecīgajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem to dara pārredzamā un nediskriminējošā veidā.

3.   Attiecībā uz dzelzceļa infrastruktūras apjomīgas apkopes un/vai atjaunošanas ilgtermiņa plānošanu – infrastruktūras pārvaldītājs apspriežas ar pieteikuma iesniedzējiem un pēc iespējas ņem vērā izteiktos viedokļus.

Apkopes darbu plānošanu nediskriminējošā veidā veic infrastruktūras pārvaldītājs.

7.c pants

Infrastruktūras pārvaldītāja funkciju nodošana ārpakalpojumā un dalīšana

1.   Ar noteikumu, ka nerodas interešu konflikti un tiek garantēta komerciāli sensitīvas informācijas konfidencialitāte, infrastruktūras pārvaldītājs var:

a)

funkcijas nodot ārpakalpojumā citai vienībai ar noteikumu, ka minētā vienība nav dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, ka tā nekontrolē dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vai ka to nekontrolē dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums. Vertikāli integrētā uzņēmumā būtiskās funkcijas netiek nodotas ārpakalpojumā nevienai citai vertikāli integrētā uzņēmuma vienībai, ja vien šāda vienība nepilda tikai būtiskās funkcijas;

b)

nodot ārpakalpojumā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem vai uzņēmumiem, kuri kontrolē dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vai kurus kontrolē dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, tādu darbu un saistītu uzdevumu izpildi, kuri attiecas uz dzelzceļa infrastruktūras attīstīšanu, apkopi un atjaunošanu.

Infrastruktūras pārvaldītājs saglabā uzraudzības pilnvaras un uzņemas galīgo atbildību attiecībā uz 3. panta 2. punktā izklāstīto funkciju īstenošanu. Jebkura vienība, kas veic būtiskās funkcijas, ievēro 7., 7.a, 7.b un 7.d pantu.

2.   Atkāpjoties no 7. panta 1. punkta, infrastruktūras pārvaldības funkcijas var veikt dažādi infrastruktūras pārvaldītāji, tostarp publiskās un privātās partnerības vienošanās puses, ar noteikumu, ka tie visi ievēro 7. panta 2. līdz 6. punktā un 7.a, 7.b un 7.d pantā noteiktās prasības un uzņemas pilnu atbildību par attiecīgo funkciju īstenošanu.

3.   Ja būtiskas funkcijas netiek uzticētas energoapgādes operatoram, uz to neattiecina noteikumus, kas piemērojami infrastruktūras pārvaldītājiem, ar noteikumu, ka ir nodrošināta atbilstība attiecīgajiem noteikumiem par tīkla attīstīšanu, jo īpaši 8. pantam.

4.   Dalībvalstu noteiktas regulatīvās iestādes vai jebkādas citas neatkarīgas kompetentās iestādes uzraudzībā infrastruktūras pārvaldītājs var noslēgt sadarbības nolīgumus ar vienu vai vairākiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, to darot nediskriminējošā veidā un nolūkā sniegt labumu klientiem, piemēram, samazinātas izmaksas vai uzlabotu darbību tajā tīkla daļā, uz kuru attiecas nolīgums.

Minētā iestāde pārrauga šādu nolīgumu izpildi un pamatotos gadījumos var ieteikt tos izbeigt.

7.d pants

Finanšu pārredzamība

1.   Vienlaikus ievērojot katrā dalībvalstī piemērojamās valsts procedūras, no infrastruktūras tīkla pārvaldības darbībām gūtos ienākumus, tostarp publiskus līdzekļus, infrastruktūras pārvaldītājs var izmantot tikai savas darījumdarbības finansēšanai, tostarp, lai apkalpotu aizdevumus. Infrastruktūras pārvaldītājs šādus ienākumus var arī izmantot, lai maksātu dividendes uzņēmuma īpašniekiem, kuru vidū var būt jebkādi privāti akcionāri, bet ne uzņēmumi, kas ietilpst vertikāli integrētā uzņēmumā un kas vienlaikus īsteno kontroli gan pār dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, gan minēto infrastruktūras pārvaldītāju.

2.   Infrastruktūras pārvaldītāji ne tieši, ne netieši nepiešķir aizdevumus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.

3.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi ne tieši, ne netieši nepiešķir aizdevumus infrastruktūras pārvaldītājiem.

4.   Aizdevumus starp vertikāli integrēta uzņēmuma juridiskajām vienībām piešķir, izmaksā un apkalpo tikai saskaņā ar tirgus likmēm un nosacījumiem, kuri atspoguļo attiecīgās vienības individuālo riska profilu.

5.   Aizdevumi, kas starp vertikāli integrēta uzņēmuma juridiskajām vienībām ir piešķirti pirms 2016. gada 24. decembra, turpinās līdz termiņa beigām ar noteikumu, ka par tiem līgums tika slēgts saskaņā ar tirgus likmēm un ka tie patiešām tika izmaksāti un tos patiešām apkalpo.

6.   Jebkurus pakalpojumus, ko infrastruktūras pārvaldītājam piedāvā citas vertikāli integrēta uzņēmuma juridiskās vienības, sniedz, pamatojoties uz līgumiem, un par tiem maksā vai nu tirgus cenās, vai cenās, kas atspoguļo ražošanas izmaksas, pieskaitot saprātīgu peļņas daļu.

7.   Infrastruktūras pārvaldītāja parādi ir skaidri nodalīti no citu juridisko vienību parādiem vertikāli integrētos uzņēmumos. Šādus parādus apkalpo atsevišķi. Tas neliedz parādu galīgo maksājumu veikt uzņēmumam, kas ir daļa no vertikāli integrēta uzņēmuma, kurš vienlaikus īsteno kontroli gan pār dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, gan minēto infrastruktūras pārvaldītāju, vai izmantojot kādu citu vienību uzņēmumā.

8.   Infrastruktūras pārvaldītāja un citu juridisko vienību uzskaite vertikāli integrētā uzņēmumā tiek veikta tā, lai nodrošinātu šā panta izpildi un dotu iespēju uzņēmumā veikt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti un pārredzamas finanšu plūsmas.

9.   Infrastruktūras pārvaldītājs vertikāli integrētā uzņēmumā glabā sīki izstrādātus ierakstus par visām komerciālām un finansiālām attiecībām ar citām juridiskajām vienībām minētajā uzņēmumā.

10.   Ja saskaņā ar 7.a panta 3. punktu būtiskas funkcijas veic neatkarīga par maksas aprēķināšanu atbildīgā struktūra un/vai par sadali atbildīgā struktūra un dalībvalstis nepiemēro 7. panta 2. punktu, tad šā panta noteikumus piemēro mutatis mutandis. Atsauces, kas šajā pantā dotas uz infrastruktūras pārvaldītāju, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un citām vertikāli integrēta uzņēmuma juridiskajām vienībām, uzskata par atsaucēm uz attiecīgajām uzņēmuma nodaļām. Atbilstību šajā pantā izklāstītajām prasībām pierāda ar atsevišķu grāmatvedības uzskaiti attiecīgajās uzņēmuma nodaļās.

7.e pants

Koordinācijas mehānismi

Dalībvalstis nodrošina, ka tiek ieviesti piemēroti koordinācijas mehānismi, lai nodrošinātu koordināciju starp to galvenajiem infrastruktūras pārvaldītājiem un visiem ieinteresētajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kā arī pieteikuma iesniedzējiem, kas minēti 8. panta 3. punktā. Attiecīgā gadījumā aicina piedalīties dzelzceļa kravas un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu lietotāju pārstāvjus un valsts, vietējās vai reģionālās iestādes. Attiecīgā regulatīvā iestāde var piedalīties kā novērotāja. Koordinācija inter alia attiecas uz:

a)

pieteikuma iesniedzēju vajadzībām saistībā ar infrastruktūras jaudas uzturēšanu un attīstību;

b)

direktīvas 30. pantā minētajos līgumos ietverto un uz lietotājiem orientēto darbības mērķu saturu un uz 30. panta 1. punktā minētajiem stimuliem un to īstenošanu;

c)

direktīvas 27. pantā minētā tīkla pārskata saturu un īstenošanu;

d)

intermodalitātes un savstarpējas izmantojamības jautājumiem;

e)

jebkuru citu jautājumu, kas saistīts ar nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi, infrastruktūras lietošanu un infrastruktūras pārvaldītāja pakalpojumu kvalitāti.

Infrastruktūras pārvaldītājs, sadarbojoties ar ieinteresētajām personām, sagatavo un publicē koordinācijas pamatnostādnes. Koordinācija notiek vismaz reizi gadā, un infrastruktūras pārvaldītājs savā tīmekļa vietnē publicē pārskatu par darbībām, kas veiktas, ievērojot šo pantu.

Saskaņā ar šo pantu veiktā koordinācija neskar pieteikuma iesniedzēju tiesības iesniegt apelāciju regulatīvajā iestādē un regulatīvās iestādes pilnvaras, kā izklāstīts 56. pantā.

7.f pants

Eiropas infrastruktūras pārvaldītāju tīkls

1.   Nolūkā veicināt efektīvu un lietderīgu dzelzceļa pakalpojumu sniegšanu Savienībā dalībvalstis nodrošina, lai to galvenie infrastruktūras pārvaldītāji piedalītos un sadarbotos tīklā, kurā notiek regulāras tikšanās, lai:

a)

attīstītu Savienības dzelzceļa infrastruktūru;

b)

atbalstītu savlaicīgu un efektīvu vienotas Eiropas dzelzceļa telpas īstenošanu;

c)

apmainītos ar paraugpraksi;

d)

uzraudzītu un salīdzinoši novērtētu darbības rezultātus;

e)

dotu ieguldījumu 15. pantā minētajos tirgus uzraudzības pasākumos;

f)

risinātu nepilnības pārrobežu jautājumos; un

g)

apspriestu 37. un 40. panta piemērošanu.

Piemērojot d) apakšpunktu, tīkls nosaka kopīgus principus un praksi attiecībā uz konsekventu darbības rezultātu uzraudzību un salīdzinošo vērtēšanu.

Koordinācija saskaņā ar šo punktu neskar pieteikuma iesniedzēju tiesības iesniegt apelāciju regulatīvajā iestādē un regulatīvās iestādes pilnvaras, kā izklāstīts 56. pantā.

2.   Komisija ir tīkla dalībnieks. Tā atbalsta tīkla darbību un veicina koordināciju.”;

6)

direktīvas 10. pantu groza šādi:

a)

iekļauj šādu punktu:

“1.a   Neskarot Savienības un dalībvalstu starptautiskās saistības, tās dalībvalstis, kurām ir robeža ar kādu trešo valsti, var ierobežot šajā pantā noteiktās piekļuves tiesības attiecībā uz pakalpojumiem, ko veic virzienā uz minēto trešo valsti vai no tās, tādā tīklā, kura sliežu platums atšķiras no galvenā dzelzceļa tīkla Savienībā, ja starp dalībvalstīm un minēto trešo valsti dzelzceļa pārrobežu pārvadājumos rodas konkurences kropļojumi. Šādi kropļojumi inter alia var rasties tādēļ, ka attiecīgajā trešā valstī dzelzceļa infrastruktūrai un ar to saistītajiem pakalpojumiem piekļuve netiek dota bez diskriminācijas.

Ja kāda dalībvalsts saskaņā ar šo punktu ir iecerējusi pieņemt lēmumu ierobežot piekļuves tiesības, tā lēmuma projektu iesniedz Komisijai un apspriežas ar pārējām dalībvalstīm.

Ja trīs mēnešos pēc minētā lēmuma projekta iesniegšanas ne Komisija, ne cita dalībvalsts pret to neiebilst, dalībvalsts lēmumu var pieņemt.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros ir sniegta sīka informācija par procedūru, kas jāievēro, piemērojot šo punktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 62. panta 3. punktā.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Neskarot Regulu (EK) Nr. 1370/2007, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem saskaņā ar taisnīgiem, nediskriminējošiem un pārredzamiem nosacījumiem piešķir tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai visās dalībvalstīs, lai tie varētu sniegt dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir tiesības uzņemt pasažierus jebkurā stacijā un izlaist tos citā stacijā. Minētās tiesības aptver piekļuvi infrastruktūrai, kas savieno šīs direktīvas II pielikuma 2. punktā minētās apkalpes vietas.”;

c)

panta 3. un 4. punktu svītro;

7)

direktīvas 11. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis var ierobežot piekļuves tiesības, kas paredzētas 10. panta 2. punktā, pasažieru pārvadājumiem starp konkrētu izbraukšanas vietu un konkrētu galamērķi, ja viens vai vairāki pakalpojumu valsts līgumi attiecas uz šo pašu maršrutu vai alternatīvu maršrutu tad, ja šo tiesību izmantošana izjauktu attiecīgā pakalpojumu valsts līguma vai līgumu ekonomisko līdzsvaru.”;

b)

panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“2.   Lai noteiktu, vai pakalpojumu valsts līguma ekonomiskais līdzsvars tiktu izjaukts, attiecīgā regulatīvā iestāde vai iestādes, kas minētas 55. pantā, veic objektīvu ekonomisko analīzi un savu lēmumu balsta uz iepriekš noteiktiem kritērijiem. Tās to nosaka pēc tam, kad vienā mēnesī pēc informācijas saņemšanas par 38. panta 4. punktā paredzēto pasažieru pārvadājumu pakalpojumu ir saņemts pieprasījums no jebkura no turpmāk uzskaitītajiem:

a)

kompetentā iestāde vai kompetentās iestādes, kas piešķīra pakalpojumu valsts līgumu;

b)

jebkura citas ieinteresēta kompetentā iestāde, kam ir tiesības ierobežot piekļuvi saskaņā ar šo pantu;

c)

infrastruktūras pārvaldītājs;

d)

dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas īsteno pakalpojumu valsts līgumu.”;

c)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Regulatīvā iestāde sniedz sava lēmuma pamatojumu un nosacījumus, atbilstīgi kuriem lēmuma pārskatīšanu vienā mēnesī pēc tā paziņošanas var pieprasīt jebkurš no turpmāk minētajiem:

a)

attiecīgā kompetentā iestāde vai kompetentās iestādes;

b)

infrastruktūras pārvaldītājs;

c)

dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas īsteno pakalpojumu valsts līgumu;

d)

dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas vēlas piekļuves iespēju.

Ja regulatīvā iestāde nolemj, ka ar 38. panta 4. punktā minēto paredzēto pasažieru pārvadājumu pakalpojumu tiktu izjaukts sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomiskais līdzsvars, tā norāda iespējamās minētā pakalpojuma izmaiņas, ar kurām tiktu nodrošināta nosacījumu izpilde 10. panta 2. punktā paredzēto piekļuves tiesību piešķiršanai.”;

d)

panta 4. punktam pievieno šādu daļu:

“Pamatojoties uz regulatīvo iestāžu, kompetento iestāžu un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pieredzi un pamatojoties uz 57. panta 1. punktā minētajām tīkla darbībām, Komisija līdz 2018. gada 16. decembrim pieņem īstenošanas aktus, detalizēti nosakot kārtību un kritērijus, kas jāievēro, piemērojot šā panta 1., 2. un 3. punktu attiecībā uz iekšzemes pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 62. panta 3. punktā.”;

e)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Dalībvalstis var arī ierobežot tiesības iekšzemes pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas nolūkos piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai starp kādu konkrētu izbraukšanas vietu un kādu konkrētu galamērķa vietu tajā pašā dalībvalstī, ja:

a)

saskaņā ar pakalpojumu valsts līgumu, kas piešķirts pirms 2015. gada 16. jūnija, ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības pārvadāt pasažierus starp šīm stacijām; vai

b)

pamatojoties uz taisnīgu konkursa procedūru, līdz 2018. gada 25. decembrim ir piešķirtas papildu tiesības/atļauja sniegt komerciālus pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, konkurējot ar citu pakalpojumu sniedzēju starp šīm stacijām,

un ja šie pakalpojumu sniedzēji nesaņem nekādu atlīdzību par šo pakalpojumu sniegšanu.

Šāds ierobežojums var būt spēkā visu līguma vai atļaujas sākotnējā termiņa laiku vai līdz 2026. gada 25. decembrim – atkarībā no tā, kurš termiņš ir īsāks.”;

8)

iekļauj šādus pantus:

“11.a pants

Pasažieru ātrgaitas pārvadājumu pakalpojumi

1.   Lai attīstītu pasažieru ātrgaitas pārvadājumu pakalpojumu tirgu, veicinātu pieejamās infrastruktūras optimālu izmantošanu un lai sekmētu pasažieru ātrgaitas pārvadājumu pakalpojumu konkurētspēju, kas radītu labvēlīgu ietekmi uz pasažieriem, neskarot 11. panta 5. punktu, 10. pantā paredzēto piekļuves tiesību īstenošanai attiecībā uz pasažieru ātrgaitas pārvadājumu pakalpojumiem var piemērot tikai prasības, ko saskaņā ar šo pantu noteikusi regulatīvā iestāde.

2.   Ja regulatīvā iestāde pēc 11. panta 2., 3. un 4. punktā minētās analīzes veikšanas nosaka, ka paredzētais pasažieru ātrgaitas pārvadājumu pakalpojums starp konkrētu izbraukšanas vietu un konkrētu galamērķa vietu izjauktu pakalpojumu valsts līguma, kas attiecas uz šo pašu maršrutu vai alternatīvu maršrutu, ekonomisko līdzsvaru, regulatīvā iestāde norāda iespējamās izmaiņas pakalpojumā, ar kurām tiktu nodrošināta 10. panta 2. punktā minēto piekļuves tiesību piešķiršanas nosacījumu izpilde. Šādas izmaiņas var ietvert paredzētā pakalpojuma pārveidošanu.”

“13.a pants

Kopīgas informācijas un tranzīta biļešu pārdošanas sistēmas

1.   Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1371/2007 (*2) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES (*3), dalībvalstis var prasīt, lai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas sniedz iekšzemes pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, piedalītos kopīgā informācijas un integrētā biļešu pārdošanas sistēmā biļešu, tranzīta biļešu un rezervācijas nodrošināšanai, vai pilnvarot šādas sistēmas izveidei kompetentās iestādes. Ja šādu sistēmu izveido, dalībvalstis nodrošina, ka tā nerada tirgus traucējumus vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu diskrimināciju un ka to pārvalda kāda publiska vai privāta juridiskā vienība vai kāda asociācija, kas vieno visus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus, kuri sniedz pasažieru pārvadājumu pakalpojumus.

2.   Komisija uzrauga dzelzceļa tirgus attīstības tendences attiecībā uz kopīgu informācijas un tranzīta biļešu pārdošanas sistēmu ieviešanu un lietošanu un izvērtē, vai Savienības līmenī ir nepieciešami pasākumi, ņemot vērā tirgus iniciatīvas. Tā jo īpaši ņem vērā to, lai dzelzceļa pasažieriem būtu nediskriminējoša piekļuve datiem, kas nepieciešami, lai plānotu ceļojumus un pirktu biļetes. Komisija līdz 2022. gada 31. decembrim iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šādu kopīgu informācijas un tranzīta biļešu pārdošanas sistēmu pieejamību, kuram vajadzības gadījumā jāpievieno leģislatīvo aktu priekšlikumi.

3.   Dalībvalstis dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas sniedz pasažieru pārvadājumu pakalpojumus, liek izveidot ārkārtas rīcības plānus un nodrošina, ka minētie ārkārtas rīcības plāni tiek pienācīgi saskaņoti, lai sniegtu palīdzību pasažieriem Regulas (EK) Nr. 1371/2007 18. panta nozīmē, ja rodas būtiski pakalpojumu traucējumi.

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 3.12.2007., 14. lpp.)."

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/40/ES (2010. gada 7. jūlijs) par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem (OV L 207, 6.8.2010., 1. lpp.).”;"

9)

direktīvas 19. pantam pievieno šādu punktu:

“e)

nav bijušas notiesātas par smagiem pārkāpumiem, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecīgā gadījumā saistīti ar pienākumiem, kuri izriet no saistošiem koplīgumiem.”;

10)

direktīvas 32. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Infrastruktūras maksas par Komisijas Regulā (ES) 2016/919 (*4) minēto dzelzceļa koridoru izmantošanu diferencē, lai stimulētu vilcienu aprīkošanu ar ETCS atbilstīgi versijai, kas pieņemta ar Komisijas Lēmumu 2008/386/EK (*5), un turpmākajām versijām. Šāda diferenciācija neizraisa vispārējas izmaiņas infrastruktūras pārvaldītāja ieņēmumos.

Dalībvalstis var nolemt, ka šāda infrastruktūras maksu diferenciācija neattiecas uz Regulā (ES) 2016/919 minētajām dzelzceļa līnijām, kuras var izmantot tikai ar ETCS aprīkoti vilcieni.

Dalībvalstis var nolemt, ka šāda diferenciācija tiek attiecināta arī uz dzelzceļa līnijām, kas nav minētas Regulā (ES) 2016/919.

(*4)  Komisijas Regula (ES) 2016/919 (2016. gada 27. maijs) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām Eiropas Savienībā (OV L 158, 15.6.2016., 1. lpp.)."

(*5)  Komisijas Lēmums 2008/386/EK (2008. gada 23. aprīlis), ar ko groza A pielikumu Lēmumam 2006/679/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēmu un A pielikumu Lēmumam 2006/860/EK par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības iekārtu un signalizācijas apakšsistēmu (OV L 136, 24.5.2008., 11. lpp.).”;"

11)

direktīvas 38. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Ja pieteikuma iesniedzējs plāno pieprasīt infrastruktūras jaudu, lai sniegtu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kādā dalībvalstī, kur tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai ir ierobežotas saskaņā ar 11. pantu, tas informē infrastruktūras pārvaldītājus un attiecīgās regulatīvās iestādes ne vēlāk kā 18 mēnešus pirms tam, kad stājas spēkā kustības grafiks, uz kuru attiecas infrastruktūras jaudas pieprasījums. Lai ļautu attiecīgajām regulatīvajām iestādēm novērtēt iespējamo ekonomisko ietekmi uz esošajiem pakalpojumu valsts līgumiem, regulatīvās iestādes nodrošina, lai visas kompetentās iestādes, kas piešķīrušas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu attiecīgajā maršrutā, kurš noteikts pakalpojumu valsts līgumā, jebkura cita ieinteresēta kompetentā iestāde, kam ir tiesības ierobežot piekļuvi saskaņā ar 11. pantu, kā arī visi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas īsteno pakalpojumu valsts līgumu minētajā pasažieru pārvadājuma pakalpojumu maršrutā, tiktu informēti bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā 10 dienās.”;

12)

direktīvas 53. panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

“Ja regulatīvā iestāde to uzskata par nepieciešamu, tā var prasīt infrastruktūras pārvaldītājam šādu informāciju darīt tai pieejamu.”;

13)

direktīvas 54. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Gadījumā, ja vilcienu kustībā rodas traucējumi, kurus izraisījusi tehniska kļūme vai negadījums, infrastruktūras pārvaldītājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai atjaunotu normālu stāvokli. Tādēļ pārvaldītājs izstrādā ārkārtas rīcības plānu, kurā uzskaita dažādās struktūras, kas jāinformē par nopietniem starpgadījumiem vai nopietniem vilcienu kustības traucējumiem. Ja traucējumam ir iespējama ietekme uz pārrobežu satiksmi, infrastruktūras pārvaldītājs sniedz visu attiecīgo informāciju citiem infrastruktūras pārvaldītājiem, kuru tīklu un satiksmi šis traucējums var ietekmēt. Attiecīgie infrastruktūras pārvaldītāji sadarbojas, lai atjaunotu normālu pārrobežu satiksmi.”;

14)

direktīvas 56. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādus apakšpunktus:

“h)

satiksmes pārvaldību;

i)

atjaunošanas plānošanu un plānotu vai neplānotu apkopi;

j)

atbilstību 2. panta 13. punktā, 7., 7.a, 7.b, 7.c un 7.d pantā izklāstītajām prasībām, tostarp tām prasībām, kas attiecas uz interešu konfliktiem.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Neskarot valstu konkurences iestāžu pilnvaras nodrošināt konkurenci dzelzceļa pakalpojumu tirgos, regulatīvajai iestādei ir pilnvaras uzraudzīt konkurences situāciju dzelzceļa pakalpojumu tirgos, tostarp jo īpaši pasažieru ātrgaitas pārvadājumu pakalpojumu tirgū, un infrastruktūras pārvaldītāja darbības saistībā ar a) līdz j) apakšpunktu. Konkrēti, regulatīvā iestāde pēc pašas iniciatīvas un nolūkā nepieļaut pieteikuma iesniedzēju diskrimināciju kontrolē 1. punkta a) līdz j) apakšpunkta ievērošanu. Tā jo īpaši pārbauda, vai tīkla pārskatā nav iekļautas diskriminējošas klauzulas vai infrastruktūras pārvaldītājam piešķirta rīcības brīvība, ko var izmantot pieteikuma iesniedzēju diskriminēšanai.”;

c)

panta 9. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“9.   Regulatīvā iestāde izskata visas sūdzības un attiecīgā gadījumā pieprasa vajadzīgo informāciju, un vienā mēnesī pēc sūdzības saņemšanas sāk apspriedes ar visām iesaistītajām pusēm. Tā pieņem lēmumu par sūdzībām, rīkojas, lai stāvokli uzlabotu, un informē attiecīgās personas par savu pamatoto lēmumu iepriekš noteiktā un saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc visas attiecīgās informācijas saņemšanas. Neskarot valstu konkurences iestāžu pilnvaras nodrošināt konkurenci dzelzceļa pakalpojumu tirgos, regulatīvā iestāde attiecīgā gadījumā pēc pašas iniciatīvas lemj par piemērotiem pasākumiem, lai koriģētu diskrimināciju pret pieteikuma iesniedzējiem, tirgus izkropļojumus un citas nevēlamas tendences šajos tirgos, jo īpaši – atsaucoties uz 1. punkta a) līdz j) apakšpunktu.”;

d)

panta 12. punktu aizstāj ar šādu:

“12.   Lai pārbaudītu atbilstību 6. panta noteikumiem par grāmatvedības uzskaites nošķiršanu un 7.d panta noteikumiem par finanšu pārredzamību, regulatīvajai iestādei ir pilnvaras veikt infrastruktūras pārvaldītāju, apkalpes vietu operatoru un attiecīgā gadījumā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu revīzijas vai ierosināt ārēju revīziju veikšanu. Vertikāli integrētu uzņēmumu gadījumā minētās pilnvaras attiecas uz visām juridiskajām vienībām. Regulatīvajai iestādei ir tiesības pieprasīt visu vajadzīgo informāciju. Jo īpaši regulatīvajai iestādei ir pilnvaras pieprasīt no infrastruktūras pārvaldītāja, apkalpes vietu operatoriem un visiem uzņēmumiem vai citām organizācijām, kas veic vai integrē dažādu veidu dzelzceļa pārvadājumus vai infrastruktūras pārvaldību, kā minēts 6. panta 1. un 2. punktā un 13. pantā, iesniegt pilnīgu vai daļēju grāmatvedības uzskaites informāciju, kas ir izklāstīta VIII pielikuma sarakstā, tik pietiekami detalizētā līmenī, kāds ir uzskatāms par vajadzīgu un samērīgu.

Neskarot par valsts atbalsta jautājumiem atbildīgo valsts iestāžu pilnvaras, regulatīvā iestāde no šiem pārskatiem var arī izdarīt secinājumus par jautājumiem saistībā ar valsts atbalstu, un par šiem secinājumiem tā ziņo minētajām iestādēm.

Uz 7.d panta 1. punktā minētajām finanšu plūsmām, 7.d panta 4. un 5. punktā minētajiem aizdevumiem un 7.d panta 7. punktā minētajiem parādiem attiecas regulatīvās iestādes uzraudzība.

Ja kāda dalībvalsts regulatīvo iestādi ir izraudzījusi par 7.c panta 4. punktā minēto neatkarīgo kompetento iestādi, regulatīvā iestāde novērtē minētajā pantā norādītos sadarbības nolīgumus.”;

15)

direktīvas 57. pantu groza šādi:

a)

iekļauj šādu punktu:

“3.a   Ja attiecībā uz jautājumiem saistībā ar starptautisku pakalpojumu nepieciešami divu vai vairāku regulatīvo iestāžu lēmumi, attiecīgās regulatīvās iestādes, gatavojot savus attiecīgos lēmumus, sadarbojas, lai panāktu jautājuma atrisināšanu. Šajā sakarā attiecīgās regulatīvās iestādes veic savas funkcijas saskaņā ar 56. pantu.”;

b)

panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.   Regulatīvās iestādes izstrādā kopīgus principus un praksi lēmumu pieņemšanai, kas ietilpst to pilnvarās saskaņā ar šo direktīvu. Šādi kopīgi principi un prakse ietver kārtību to strīdu izšķiršanai, kuri rodas saistībā ar 3.a punktu. Balstoties uz regulatīvo iestāžu pieredzi un 1. punktā minētā tīkla darbību un ja ir jānodrošina efektīva regulatīvo iestāžu sadarbība, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka šādus kopīgus principus un praksi. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 62. panta 3. punktā.”;

c)

pievieno šādu punktu:

“10.   Attiecībā uz lēmumiem par divām valstīm piederošu infrastruktūru abas attiecīgās dalībvalstis jebkurā laikā pēc 2016. gada 24. decembra var vienoties pieprasīt, lai starp attiecīgajām regulatīvajām iestādēm notiktu koordinācija, lai saskaņotu savu lēmumu ietekmi.”;

16)

direktīvas 63. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Līdz 2024. gada 31. decembrim Komisija novērtē šīs direktīvas ietekmi uz dzelzceļa nozari un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ziņojumu par direktīvas īstenošanu.

Konkrēti, ziņojumā novērtē ātrgaitas dzelzceļa pakalpojumu attīstību un to, vai pastāv diskriminējoša prakse attiecībā uz piekļuvi ātrgaitas līnijām. Komisija apsver, vai ir nepieciešams iesniegt likumdošanas priekšlikumus.

Līdz tam pašam datumam Komisija izvērtē, vai arvien vēl pastāv diskriminējoša prakse vai citi konkurences kropļojumu veidi saistībā ar infrastruktūras pārvaldītājiem, kuri ir daļa no vertikāli integrēta uzņēmuma. Attiecīgā gadījumā Komisija iesniedz likumdošanas priekšlikumus.”

2. pants

1.   Neatkarīgi no 3. panta 2. punkta dalībvalstis līdz 2018. gada 25. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

1.   Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Direktīvas 1. panta 6. līdz 8. punktu un 11. punktu piemēro no 2019. gada 1. janvāra – savlaicīgi attiecībā uz kustības grafiku, ko sāk izmantot no 2020. gada 14. decembra.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2016. gada 14. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. KORČOK


(1)  OV C 327, 12.11.2013., 122. lpp.

(2)  OV C 356, 5.12.2013., 92. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2014. gada 26. februāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2016. gada 17. oktobra nostāja pirmajā lasījumā (OV C 431, 22.11.2016., 1. lpp.). Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/51/EK (2004. gada 29. aprīlis), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību (OV L 164, 30.4.2004., 164. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/58/EK (2007. gada 23. oktobris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu (OV L 315, 3.12.2007., 44. lpp.).

(7)  Padomes Regula (EK) Nr. 139/2004 (2004. gada 20. janvāris) par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās Regula) (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1370/2007 (2007. gada 23. oktobris) par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV L 315, 3.12.2007., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/59/EK (2007. gada 23. oktobris) par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (OV L 315, 3.12.2007., 51. lpp.).

(10)  OV C 369, 17.12.2011., 14. lpp.


LĒMUMI

23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/18


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2016/2371

(2016. gada 14. decembris)

par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 212. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

rīkojoties saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Savienības (“Savienība”) un Jordānijas Hāšimītu Karalistes (“Jordānija”) attiecības attīstās saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP). Jordānija 1997. gada 24. novembrī parakstīja asociācijas nolīgumu ar Savienību (2) – tas stājās spēkā 2002. gada 1. maijā. Saskaņā ar minēto nolīgumu Savienība un Jordānija 12 gadu ilgā pārejas laikā pakāpeniski izveidoja brīvās tirdzniecības zonu. Turklāt 2007. gadā stājās spēkā vienošanās par turpmākiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem (3). 2010. gadā starp ES un Jordāniju tika panākta vienošanās par īpaša statusa partnerību, aptverot plašākas sadarbības jomas. Protokols, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu tirdzniecībā starp ES un Jordāniju tika parafēts 2009. gada decembrī un stājās spēkā 2011. gada 1. jūlijā. Divpusējais politiskais dialogs un ekonomiskā sadarbība vēl vairāk attīstījās saskaņā ar asociācijas nolīgumu un 2014.–2017. gadam pieņemto vienoto atbalsta shēmu.

(2)

Kopš 2011. gada Jordānija ir uzsākusi vairākas politiskās reformas, lai stiprinātu parlamentāro demokrātiju un tiesiskumu. Ir izveidota Konstitucionālā tiesa un neatkarīga vēlēšanu komisija, un Jordānijas Parlaments ir pieņēmis vairākus nozīmīgus tiesību aktus, tostarp Vēlēšanu likumu un Likumu par politiskajām partijām, kā arī tiesību aktus par decentralizāciju un pašvaldībām.

(3)

Jordānijas ekonomika ir ievērojami cietusi no vēl aizvien nenorimušajiem reģionālajiem nemieriem, jo īpaši kaimiņvalstīs Irākā un Sīrijā. Kopā ar nelabvēlīgāku ekonomisko situāciju pasaulē šie reģionālie nemieri ir izpaudušies spēcīgā ārējo ieņēmumu kritumā un radījuši spiedienu uz publiskā sektora finansēm. Ir tikušas negatīvi ietekmētas tūrisma un ārvalstu tiešo ieguldījumu plūsmas, bloķēti tirdzniecības ceļi un pārtraukta dabasgāzes piegāde no Ēģiptes. Turklāt Jordānijas ekonomiku ir ietekmējis arī lielais Sīrijas bēgļu pieplūdums, kas ir palielinājis spiedienu uz valsts fiskālo stāvokli, sabiedriskajiem pakalpojumiem un infrastruktūru.

(4)

Kopš konflikta sākšanās Sīrijā 2011. gadā Savienība ir paudusi savu stingro apņemšanos atbalstīt Jordāniju, risinot problēmas saistībā ar Sīrijas krīzes ekonomiskajām un sociālajām sekām un jo īpaši saistībā ar liela skaita Sīrijas bēgļu atrašanos tās teritorijā. Tā ir palielinājusi finansiālo atbalstu Jordānijai, stiprinot sadarbību daudzās jomās, tostarp pilsoniskās sabiedrības vēlēšanu sistēmas, drošības, reģionālās attīstības un sociālo un ekonomikas reformu jomās. Turklāt Savienība ir arī piedāvājusi Jordānijai iespēju noslēgt padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības nolīgumu.

(5)

Šajā sarežģītajā ekonomiskajā un finansiālajā situācijā Jordānijas iestādes un Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) 2012. gada augustā vienojās par pirmo ekonomikas korekciju programmu, kas tika atbalstīta saskaņā ar rezerves vienošanos (SBA) USD 2 000 miljonu apmērā ar trīs gadu termiņu. Minētā programma tika sekmīgi pabeigta 2015. gada augustā. Saskaņā ar minēto programmu Jordānija ir guvusi būtiskus panākumus, īstenojot fiskālo konsolidāciju, kam palīdzēja arī naftas cenu kritums, un virkni strukturālu reformu.

(6)

Jordānija 2012. gada decembrī lūdza Savienību piešķirt papildu makrofinansiālo palīdzību. Atbildot uz to, 2013. gada decembrī tika pieņemts lēmums par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu EUR 180 miljonu apmērā aizdevumu veidā (4) (MFP-I). Saprašanās memorands par politikas nosacījumiem saistībā ar MFP-I stājās spēkā 2014. gada 18. martā. Pirmo MFP-I daļu izmaksāja 2015. gada 10. februārī un pēc tam, kad bija īstenoti saskaņā ar vienošanos paredzētie politikas pasākumi, otro daļu – 2015. gada 15. oktobrī.

(7)

Kopš Sīrijas krīzes sākšanās Savienība Jordānijai ir piešķīrusi gandrīz EUR 1 130 miljonus. Papildus EUR 180 miljoniem saistībā ar pirmo makrofinansiālās palīdzības darbību šī summa ietver arī EUR 500 miljonus saskaņā ar parasto sadarbības programmu Jordānijas atbalstam, ko finansē no Eiropas kaimiņattiecību instrumenta, apmēram EUR 250 miljonus no humānās palīdzības budžeta un vairāk nekā EUR 30 miljonus no Stabilitātes un miera veicināšanas instrumenta. Turklāt Eiropas Investīciju banka kopš 2011. gada ir darījusi pieejamus aizdevumus EUR 264 miljonu apmērā.

(8)

Sīrijas krīzes saasināšanās 2015. gadā smagi skāra Jordāniju, ietekmējot tirdzniecību, tūrismu un ieguldītāju uzticēšanos. Jordāniju ietekmēja arī naftas cenu krituma skarto Persijas līča sadarbības padomes valstu finansiālā atbalsta samazināšanās. Rezultātā atkal ir palēninājusies ekonomikas izaugsme, pieaudzis bezdarbs un radušās jaunas fiskālā un ārējā finansējuma vajadzības.

(9)

Šajā sarežģītajā situācijā Savienība ir atkārtoti apliecinājusi savu apņemšanos atbalstīt Jordāniju tās ekonomisko un sociālo problēmu risināšanas un reformu procesā. Jo īpaši minētā apņemšanās tika pausta konferencē “Atbalsts Sīrijai un reģionam”, kas notika Londonā 2016. gada 4. februārī un kurā Savienība apņēmās 2016.–2017. gada laikposmā sniegt atbalstu EUR 2 390 miljonu apmērā, lai palīdzētu valstīm, kuras visvairāk skārusi Sīrijas bēgļu krīze, tostarp Jordānijai. Savienības politiskais un ekonomiskais atbalsts, kas paredzēts Jordānijas reformu procesam, atbilst EKP kontekstā izklāstītajai politikai, kuru Savienība īsteno attiecībā uz Vidusjūras dienvidu reģionu.

(10)

Pēc Jordānijas ekonomikas un finansiālās situācijas pasliktināšanās SVF un Jordānija sāka arī diskusijas par turpmāku vienošanos, kas varētu būt Paplašinātās finansēšanas mehānisms (“SVF programma”), visticamāk ar trīs gadu termiņu, sākot no 2016. gada otrā ceturkšņa. Jaunās SVF programmas mērķis būtu mazināt Jordānijas īstermiņa grūtības saistībā ar maksājumu bilanci, īstenojot stingrus korektīvos pasākumus.

(11)

Ņemot vērā ekonomiskā stāvokļa un perspektīvu pasliktināšanos, Jordānija 2016. gada martā lūdza Eiropas Savienībai papildu makrofinansiālo palīdzību.

(12)

Tā kā Jordānija ir valsts, uz kuru attiecas EKP, būtu jāuzskata, ka tā ir tiesīga saņemt Savienības makrofinansiālo palīdzību.

(13)

Savienības makrofinansiālajai palīdzībai vajadzētu būt finanšu instrumentam, kas izmantojams ārkārtas gadījumos ar nolūku sniegt konkrētam mērķim nepiesaistītu atbalstu maksājumu bilances problēmu novēršanai, lai nodrošinātu saņēmējam nekavējoties vajadzīgo ārējo finansējumu, un tai būtu jābalsta tādas politikas programmas īstenošana, kas ietver tūlītējus stingrus korekcijas pasākumus un strukturālas reformas, kuru mērķis ir novērst maksājumu bilances problēmas īstermiņā.

(14)

Ņemot vērā to, ka Jordānijas maksājumu bilancē saglabājas būtisks ārējā finansējuma iztrūkums, kas pārsniedz SVF un citu daudzpusēju iestāžu piešķirtos resursus, tad pašreizējos ārkārtas apstākļos Savienības makrofinansiālā palīdzība, kas jāsniedz Jordānijai, ir uzskatāma par piemērotu atbildi uz Jordānijas lūgumu atbalstīt ekonomikas stabilizāciju saistībā ar SVF programmu. Savienības makrofinansiālā palīdzība atbalstītu Jordānijas ekonomikas stabilizācijas un strukturālo reformu programmu, papildinot resursus, kas pieejami saskaņā ar SVF finansiālo vienošanos.

(15)

Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāatbalsta ilgtspējīgas ārējā finansējuma situācijas atjaunošana Jordānijā, tādējādi atbalstot tās ekonomisko un sociālo attīstību.

(16)

Savienības makrofinansiālās palīdzības apmēra noteikšana balstās uz Jordānijas atlikušo ārējā finansējuma vajadzību pilnīgu kvantitatīvu novērtējumu, un tajā tiek ņemta vērā valsts spēja finansēt sevi ar pašas resursiem, jo īpaši izmantojot tās rīcībā esošās starptautiskās rezerves. Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāpapildina SVF un Pasaules Bankas piedāvātās programmas un piešķirtie resursi. Palīdzības apmēra noteikšanā ņem vērā arī gaidāmo finansiālo ieguldījumu, ko sniedz daudzpusējie līdzekļu devēji, un vajadzību nodrošināt taisnīgu sloga sadali starp Savienību un citiem līdzekļu devējiem, kā arī citu Savienības ārējās finansēšanas instrumentu līdzšinējo izmantošanu Jordānijā un Savienības vispārējās iesaistes pievienoto vērtību.

(17)

Komisijai būtu jānodrošina, ka Savienības makrofinansiālā palīdzība juridiski un pēc būtības atbilst pamatprincipiem un dažādu ārējās darbības jomu mērķiem, pasākumiem, kas veikti attiecībā uz minētajām jomām un citiem attiecīgiem Savienības politikas virzieniem.

(18)

Savienības makrofinansiālajai palīdzībai būtu jāatbalsta Savienības ārpolitika attiecībā uz Jordāniju. Komisijas dienestiem un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu cieši jāsadarbojas visu makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laiku, lai koordinētu Savienības ārpolitiku un nodrošinātu tās saskaņotību.

(19)

Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāatbalsta Jordānijas apņēmība rīkoties atbilstoši vērtībām, kas tai ir kopīgas ar Savienību, ieskaitot demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību, cilvēktiesību ievērošanu, ilgtspējīgu attīstību un nabadzības samazināšanu, kā arī Jordānijas saistības ievērot atklātas, likumīgas un godīgas tirdzniecības principus.

(20)

Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam vajadzētu būt tādam, ka Jordānijā tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana. Turklāt ar Savienības makrofinansiālās palīdzības konkrētajiem mērķiem būtu jāuzlabo publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāte, pārredzamība un pārskatatbildība Jordānijā un būtu jāveicina strukturālās reformas, kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu regulāri jāuzrauga gan priekšnoteikumu izpildīšana, gan minēto mērķu sasniegšana.

(21)

Lai nodrošinātu, ka Savienības finansiālās intereses, kas saistītas ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, tiek efektīvi aizsargātas, Jordānijai būtu jāveic piemēroti pasākumi, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un jebkurus citus pārkāpumus saistībā ar palīdzību. Turklāt būtu jāparedz noteikumi, ka Komisija veic pārbaudes un ka Revīzijas palāta veic revīzijas.

(22)

Savienības makrofinansiālās palīdzības izmaksāšana neskar Eiropas Parlamenta un Padomes kā budžeta lēmējinstutūcijas pilnvaras.

(23)

Makrofinansiālās palīdzības summām būtu jāatbilst budžeta apropriācijām, kas paredzētas daudzgadu finanšu shēmā.

(24)

Savienības makrofinansiālā palīdzība būtu jāpārvalda Komisijai. Lai nodrošinātu to, ka Eiropas Parlaments un Padome spēj sekot šā lēmuma īstenošanai, Komisijai tie būtu regulāri jāinformē par norisēm saistībā ar palīdzību un jāsniedz tiem attiecīgie dokumenti.

(25)

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šā lēmuma īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (5).

(26)

Uz Savienības makrofinansiālo palīdzību būtu jāattiecina ekonomikas politikas nosacījumi, kas jāparedz saprašanās memorandā. Lai nodrošinātu vienotus īstenošanas nosacījumus un panāktu efektivitāti, Komisija būtu jāpilnvaro risināt sarunas par šādiem nosacījumiem ar Jordānijas iestādēm tādas dalībvalstu pārstāvju komitejas uzraudzībā, kura paredzēta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. Saskaņā ar minēto regulu parasti būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra visos gadījumos, izņemot tos, kas paredzēti minētajā regulā. Ņemot vērā to, cik liela ietekme var būt palīdzībai, kas pārsniedz EUR 90 miljonus, ir lietderīgi paredzēt, ka attiecībā uz darbībām, kuras pārsniedz minēto robežvērtību, ir jāizmanto pārbaudes procedūra. Ņemot vērā Savienības makrofinansiālās palīdzības summu, kas paredzēta Jordānijai, saprašanās memoranda pieņemšanai, kā arī palīdzības samazināšanai, apturēšanai vai atcelšanai būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Savienība piešķir Jordānijai makrofinansiālo palīdzību ar maksimālo summu EUR 200 miljoni (“Savienības makrofinansiālā palīdzība”), lai atbalstītu Jordānijas ekonomikas stabilizāciju un reformas. Palīdzība dod ieguldījumu Jordānijas maksājumu bilances vajadzību segšanā, kā konstatēts SVF programmā.

2.   Visu Savienības makrofinansiālās palīdzības summu Jordānijai piešķir aizdevumu veidā. Komisija ir pilnvarota Savienības vārdā kapitāla tirgos vai no finanšu iestādēm aizņemties nepieciešamos līdzekļus un aizdot tos Jordānijai. Maksimālais vidējais aizdevumu atmaksas termiņš ir 15 gadi.

3.   Savienības makrofinansiālās palīdzības izmaksāšanu pārvalda Komisija saskaņā ar nolīgumiem vai vienošanos, kas panāktas starp SVF un Jordāniju, un ekonomikas reformu pamatprincipiem un mērķiem, kas izklāstīti ES un Jordānijas asociācijas nolīgumā, vienotajā atbalsta shēmā 2014.–2017. gadam un turpmākajās partnerības prioritātēs. Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi par norisēm saistībā ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, tostarp par tās izmaksāšanu, un laikus iesniedz minētajām iestādēm attiecīgos dokumentus.

4.   Savienības makrofinansiālā palīdzība ir pieejama divarpus gadus, sākot no pirmās dienas pēc 3. panta 1. punktā minētā saprašanās memoranda stāšanās spēkā.

5.   Ja Jordānijas finanšu vajadzības Savienības makrofinansiālās palīdzības izmaksāšanas laikā būtiski samazinās salīdzinājumā ar sākotnējām prognozēm, Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru samazina palīdzības summu vai arī to aptur, vai atceļ.

2. pants

1.   Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikums ir tāds, ka Jordānijā tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, – tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma, – un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana.

2.   Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests uzrauga šā panta 1. punktā izklāstītā priekšnoteikuma ievērošanu visā Savienības makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laikā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktu piemēro saskaņā ar Padomes Lēmumu 2010/427/ES (6).

3. pants

1.   Komisija saskaņā ar 7. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru vienojas ar Jordānijas iestādēm par skaidri definētiem ekonomikas politikas un finanšu nosacījumiem, kuros galvenā uzmanība pievērsta strukturālām reformām un stabilām valsts finansēm un kuri jāpiemēro Savienības makrofinansiālajai palīdzībai, un kuri jāparedz saprašanās memorandā (“saprašanās memorands”), kurā iekļauj arī minēto nosacījumu izpildes grafiku. Saprašanās memorandā izklāstītie ekonomikas politikas un finanšu nosacījumi atbilst 1. panta 3. punktā minētajiem nolīgumiem vai kārtībai, tostarp makroekonomikas korekciju un strukturālo reformu programmām, ko Jordānija īsteno ar SVF atbalstu.

2.   Šā panta 1. punktā minēto nosacījumu mērķis jo īpaši ir stiprināt publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitāti, pārredzamību un pārskatatbildību Jordānijā, tostarp attiecībā uz Savienības makrofinansiālās palīdzības izmantošanu. Izstrādājot politikas pasākumus, pienācīgi ņem vērā arī panākumus saistībā ar savstarpēju tirgus atvēršanu, uz noteikumiem balstītas un taisnīgas tirdzniecības attīstību un citas prioritātes Savienības ārpolitikas kontekstā. Komisija regulāri pārrauga panākumus minēto mērķu sasniegšanā.

3.   Savienības makrofinansiālās palīdzības detalizētus finanšu noteikumus paredz aizdevuma nolīgumā, ko noslēdz Komisija un Jordānijas iestādes.

4.   Komisija regulāri pārbauda, vai joprojām tiek izpildīti 4. panta 3. punktā minētie nosacījumi, tostarp to, vai Jordānijas ekonomikas politika atbilst Savienības makrofinansiālās palīdzības mērķiem. Šādi rīkojoties, Komisija cieši sadarbojas ar SVF un Pasaules Banku un vajadzības gadījumā ar Eiropas Parlamentu un Padomi.

4. pants

1.   Ievērojot 3. punktā minētos nosacījumus, Komisija Savienības makrofinansiālo palīdzību dara pieejamu divās aizdevuma daļās. Katra maksājuma apmēru nosaka saprašanās memorandā.

2.   Savienības makrofinansiālās palīdzības summas ir pamats Garantiju fonda finansējuma piešķiršanai ārējām darbībām, vajadzības gadījumā saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009 (7).

3.   Komisija pieņem lēmumu par maksājumu veikšanu, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

lēmuma 2. pantā izklāstītais priekšnoteikums;

b)

pastāvīgi un sekmīgi tiek īstenota politikas programma ar stingriem korekcijas un strukturālo reformu pasākumiem, ko atbalsta vienošanās par kredītu, kura noslēgta ar SVF un nav saistīta ar piesardzības pasākumiem; un

c)

tiek apmierinoši īstenoti ekonomikas politikas un finanšu nosacījumi, par kuriem panākta vienošanās saprašanās memorandā.

Aizdevuma otrās daļas izmaksu principā veic ne agrāk kā trīs mēnešus pēc pirmā maksājuma veikšanas.

4.   Ja 3. punkta pirmajā daļā minētie nosacījumi nav izpildīti, Komisija uz laiku pārtrauc vai atceļ Savienības makrofinansiālās palīdzības izmaksāšanu. Šādos gadījumos tā informē Eiropas Parlamentu un Padomi par minētās apturēšanas vai atcelšanas iemesliem.

5.   Savienības makrofinansiālo palīdzību izmaksā Jordānijas Centrālajai bankai. Ievērojot noteikumus, par kuriem jāvienojas saprašanās memorandā, tostarp apstiprinājumu par atlikušajām budžeta finansēšanas vajadzībām, Savienības līdzekļus var pārskaitīt Jordānijas Finanšu ministrijai kā galīgajam saņēmējam.

5. pants

1.   Ar Savienības makrofinansiālo palīdzību saistītās aizņēmuma un aizdevuma operācijas veic euro, izmantojot vienu un to pašu valutēšanas dienu, un Savienību neiesaista maksājuma termiņu pārcelšanā un nepakļauj to valūtas maiņas kursa vai procentu likmju riskam vai jebkādam citam komercriskam.

2.   Ja apstākļi ļauj un Jordānija to lūdz, Komisija var veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka aizdevuma noteikumos un nosacījumos tiek iekļauta klauzula par pirmstermiņa atmaksu un ka tāda pati klauzula tiek iekļauta noteikumos un nosacījumos par aizņēmuma darbībām.

3.   Ja apstākļi ļauj samazināt aizdevuma procentu likmi un Jordānija to lūdz, Komisija var nolemt refinansēt visu tās sākotnējo aizdevumu vai tā daļu vai pārstrukturēt atbilstošos finanšu nosacījumus. Refinansēšanas vai pārstrukturēšanas operācijas veic saskaņā ar 1. un 4. punktu, un ar tām nevar pagarināt minēto aizņēmumu atmaksas termiņu vai palielināt neatmaksātā kapitāla summu refinansēšanas vai pārstrukturēšanas dienā.

4.   Visas izmaksas, kas Savienībai rodas saistībā ar šajā lēmumā paredzētajām aizņēmuma un aizdevuma darbībām, sedz Jordānija.

5.   Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par to, kā norisinās 2. un 3. punktā minētās operācijas.

6. pants

1.   Savienības makrofinansiālo palīdzību īsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (8) un Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1268/2012 (9).

2.   Savienības makrofinansiālo palīdzību īsteno saskaņā ar tiešu pārvaldību.

3.   Šā lēmuma 3. panta 3. punktā minētajā aizdevuma nolīgumā paredz noteikumus, ar kuriem:

a)

nodrošina, ka Jordānija regulāri pārbauda, vai no Savienības budžeta piešķirtais finansējums tiek pareizi izmantots, veic piemērotus pasākumus pārkāpumu un krāpšanas novēršanai un vajadzības gadījumā uzsāk tiesvedību, lai atgūtu visus izšķērdētos līdzekļus, kas piešķirti saskaņā ar šo lēmumu;

b)

saskaņā ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (10), Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (11) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (12) nodrošina Savienības finansiālo interešu aizsardzību, jo īpaši paredzot konkrētus pasākumus, ar kuriem novērš un apkaro krāpšanu, korupciju un jebkurus citus pārkāpumus, kas ietekmē Savienības makrofinansiālo palīdzību;

c)

nepārprotami pilnvaro Komisiju, tostarp Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai vai tā pārstāvjus, veikt pārbaudes, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas;

d)

Komisiju un Revīzijas palātu nepārprotami pilnvaro veikt revīzijas laikposmā, kad ir piešķirta Savienības makrofinansiālā palīdzība, un pēc tam, tostarp veikt dokumentu revīzijas un revīzijas uz vietas, piemēram, operatīvos novērtējumus; un

e)

nodrošina, ka Savienība ir tiesīga saņemt aizdevuma atmaksu pirms termiņa, ja ir konstatēts, ka saistībā ar Savienības makrofinansiālās palīdzības pārvaldību Jordānija ir iesaistījusies krāpnieciskā vai koruptīvā darbībā vai jebkādā citā nelikumīgā darbībā, kas kaitē Savienības finansiālajām interesēm.

4.   Pirms Savienības makrofinansiālās palīdzības īstenošanas Komisija, veicot operatīvu novērtējumu, izvērtē, vai pareizi darbojas ar šo palīdzību saistītie Jordānijas finanšu noteikumi, administratīvās procedūras un iekšējās un ārējās kontroles mehānismi.

7. pants

1.   Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja tiek izdarīta atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

8. pants

1.   Katru gadu līdz 30. jūnijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šā lēmuma īstenošanu iepriekšējā gadā, ietverot minētās īstenošanas novērtējumu. Minētajā ziņojumā:

a)

izvērtē Savienības makrofinansiālās palīdzības īstenošanā gūtos panākumus;

b)

novērtē Jordānijas ekonomikas stāvokli un perspektīvas, kā arī 3. panta 1. punktā minēto politisko pasākumu īstenošanā gūtos panākumus;

c)

norāda saistību starp saprašanās memorandā izklāstītajiem ekonomiskās politikas nosacījumiem, Jordānijas faktisko ekonomisko un fiskālo situāciju un Komisijas lēmumiem izmaksāt Savienības makrofinansiālās palīdzības daļas.

2.   Ne vēlāk kā divus gadus pēc 1. panta 4. punktā minētā pieejamības laikposma beigām Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ex post novērtējuma ziņojumu, kurā izvērtēti izmaksātās Savienības makrofinansiālās palīdzības rezultāti un efektivitāte un tas, kādā mērā tā ir veicinājusi palīdzības mērķu sasniegšanu.

9. pants

Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2016. gada 14. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. KORČOK


(1)  Eiropas Parlamenta 2016. gada 24. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2016. gada 8. decembra lēmums.

(2)  Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses (OV L 129, 15.5.2002., 3. lpp.).

(3)  Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Jordānijas Hāšimītu Karalisti par savstarpējas liberalizācijas pasākumiem, par EK un Jordānijas Asociācijas nolīguma grozīšanu un par 1. un 2. protokola, kā arī I, II, III un IV pielikuma aizstāšanu (OV L 41, 13.2.2006., 3. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1351/2013/ES (2013. gada 11. decembris) par makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei (OV L 341, 18.12.2013., 4. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 2010/427/ES (2010. gada 26. jūlijs), ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.).

(7)  Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 480/2009 (2009. gada 25. maijs), ar ko izveido Garantiju fondu ārējai darbībai (OV L 145, 10.6.2009., 10. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) (2012. gada 25. oktobris) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(9)  Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 1268/2012 (2012. gada 29. oktobris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).

(10)  Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

(11)  Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).


Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums

Ņemot vērā fiskālās problēmas un ārkārtas apstākļus, ar kuriem Jordānija saskaras saistībā ar vairāk kā 1,3 miljonu sīriešu uzņemšanu, Komisija 2017. gadā vajadzības gadījumā iesniegs jaunu priekšlikumu par MFA paplašināšanu un palielināšanu Jordānijai pēc tam, kad tiks sekmīgi pabeigta otrā MFA programma, un ar noteikumu, ka tiek izpildīti parastie šāda veida palīdzības priekšnosacījumi, tostarp atjaunināts Komisijas novērtējums attiecībā uz Jordānijas ārējā finansējuma nepieciešamību. Šis Jordānijai būtiskais atbalsts palīdzētu valstij uzturēt makroekonomikas stabilitāti, vienlaikus cenšoties panākt rezultātus attīstības jomā un turpinot īstenot valsts reformu plānu.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/26


PADOMES REGULA (ES) 2016/2372

(2016. gada 19. decembris),

ar ko 2017. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līguma 43. panta 3. punktā paredzēts, ka Padomei pēc Komisijas priekšlikuma ir jāpieņem pasākumi par zvejas iespēju noteikšanu un iedalīšanu.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1380/2013 (1) paredzēts, ka saglabāšanas pasākumi ir jāpieņem, ņemot vērā pieejamos zinātniskos, tehniskos un ekonomiskos ieteikumus, tostarp attiecīgā gadījumā – ziņojumus, ko sagatavojusi Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK).

(3)

Padomei ir jāpieņem pasākumi par zvejas iespēju noteikšanu un iedalīšanu zvejniecībām vai zvejniecību grupām Melnajā jūrā, tostarp attiecīgā gadījumā jānosaka arī daži ar tām funkcionāli saistīti nosacījumi. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 16. panta 1. un 4. punktu zvejas iespējas jāiedala dalībvalstīm tā, lai ikvienai dalībvalstij nodrošinātu ar katru zivju krājumu vai zvejniecību saistīto zvejas darbību relatīvu stabilitāti, un saskaņā ar kopējās zivsaimniecības politikas mērķiem, kas noteikti minētās regulas 2. panta 2. punktā.

(4)

Zvejas iespējas būtu jānosaka, pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem, ņemot vērā bioloģiskos un sociālekonomiskos aspektus, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem zvejas sektoriem, kā arī ņemot vērā viedokļus, kas izteikti apspriešanās procesā ar ieinteresētajām personām.

(5)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punktā minēto izkraušanas pienākumu brētliņas zvejniecībām piemēro no 2015. gada 1. janvāra. Minētās regulas 16. panta 2. punktā ir noteikts, ka tad, kad attiecībā uz zivju krājumu tiek ieviests izkraušanas pienākums, zvejas iespējas jānosaka, ņemot vērā pāreju no tādu zvejas iespēju noteikšanas, kas atspoguļo izkrāvumus, uz tādu zvejas iespēju noteikšanu, kas atspoguļo nozvejas.

(6)

Uz šajā regulā noteikto zvejas iespēju izmantošanu attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2) un jo īpaši tās 33. un 34. pants par nozvejas reģistrēšanu un zvejas iespēju pilnīgas izmantošanas datu paziņošanu. Tāpēc ir jāprecizē kodi, kas dalībvalstīm ir jāizmanto, nosūtot Komisijai datus par izkrāvumiem no krājumiem, uz kuriem attiecas šī regula.

(7)

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96 (3) 2. pantu ir jānorāda krājumi, kuriem piemēro dažādos tajā minētos pasākumus.

(8)

Zvejas iespējas būtu jāizmanto, pilnībā ievērojot piemērojamos Savienības tiesību aktus.

(9)

Lai nepieļautu zvejas darbību pārtraukšanu un lai nodrošinātu Savienības zvejnieku iztikas iespējas, ir svarīgi attiecīgajās zvejniecībās Melnajā jūrā atļaut zveju no 2017. gada 1. janvāra. Steidzamības dēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu Savienības zvejas kuģiem, kas kuģo ar Bulgārijas un Rumānijas karogu, nosaka 2017. gada zvejas iespējas attiecībā uz dažiem šādu sugu zivju krājumiem Melnajā jūrā:

a)

akmeņplekste (Psetta maxima);

b)

brētliņa (Sprattus sprattus).

2. pants

Darbības joma

Šo regulu piemēro Savienības zvejas kuģiem, kas darbojas Melnajā jūrā.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

GFCM” ir Vidusjūras Vispārējā zivsaimniecības komisija;

b)

“Melnā jūra” ir 29. ģeogrāfiskais apakšapgabals, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1343/2011 (4) I pielikumā;

c)

“zvejas kuģis” ir jebkurš kuģis, kas aprīkots jūras bioloģisko resursu komerciālai izmantošanai;

d)

“Savienības zvejas kuģis” ir zvejas kuģis, kas kuģo ar dalībvalsts karogu un ir reģistrēts Savienībā;

e)

“krājums” ir konkrētā pārvaldības apgabalā sastopami jūras bioloģiskie resursi;

f)

“autonoma Savienības kvota” ir nozvejas limits, kas autonomi iedalīts Savienības zvejas kuģiem apstākļos, kad nav vienošanās par KPN;

g)

“analītisks novērtējums” ir konkrēta krājuma tendenču kvantitatīvs izvērtējums, kurš pamatojas uz datiem par krājuma bioloģiju un izmantošanu un kura zinātniskā analīze ir apliecinājusi, ka tas ir pietiekami kvalitatīvs, lai nodrošinātu zinātnisko ieteikumu par turpmākās nozvejas iespējām.

II NODAĻA

ZVEJAS IESPĒJAS

4. pants

Zvejas iespēju iedalījums

ES autonomās kvotas Savienības zvejas kuģiem, šādu kvotu iedalījums dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā – ar to funkcionāli saistītie nosacījumi ir izklāstīti pielikumā.

5. pants

Īpaši noteikumi par iedalījumu

Šajā regulā paredzētais zvejas iespēju iedalījums dalībvalstīm neskar:

a)

apmaiņu, kas veikta, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1380/2013 16. panta 8. punktu;

b)

atvilkumus un pārdali, kas veikta, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1224/2009 37. pantu;

c)

atvilkumus, kas veikti, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. un 107. pantu.

6. pants

Tādas nozvejas un piezvejas izkraušanas nosacījumi, uz kurām neattiecas izkraušanas pienākums

Akmeņplekstes zvejniecībā gūtās nozvejas un piezvejas patur uz kuģa vai izkrauj tikai tad, ja tās guvuši Savienības zvejas kuģi ar tādas dalībvalsts karogu, kurai ir kvota, kas nav pilnībā apgūta.

III NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7. pants

Datu nosūtīšana

Kad dalībvalstis, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1224/2009 33. un 34. pantu, nosūta Komisijai datus par daudzumiem, kas izkrauti no krājumiem, tās izmanto šīs regulas pielikumā noteiktos krājumu kodus.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 19. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

L. SÓLYMOS


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Savienības kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.).

(3)  Padomes Regula (EK) Nr. 847/96 (1996. gada 6. maijs), ar ko ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei (OV L 115, 9.5.1996., 3. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1343/2011 (2011. gada 13. decembris) par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem (OV L 347, 30.12.2011., 44. lpp.).


PIELIKUMS

Zvejas iespējas, kas piemērojamas Savienības zvejas kuģiem

Turpmāk tabulās ir noteiktas katra krājuma kvotas (dzīvsvara tonnās) un ar tām funkcionāli saistīti nosacījumi.

Zivju krājumi nosaukti sugu latīņu valodas nosaukumu alfabētiskā secībā. Šīs regulas īstenošanas vajadzībām turpmāk sniegta salīdzinoša tabula ar sugu nosaukumiem latīņu valodā un vispārpieņemtajiem nosaukumiem.

Zinātniskais nosaukums

Trīsburtu kods

Vispārpieņemtais nosaukums

Psetta maxima

TUR

Akmeņplekste

Sprattus sprattus

SPR

Brētliņa


Suga:

Akmeņplekste

Psetta maxima

Zona:

Savienības ūdeņi Melnajā jūrā

TUR/F37.4.2.C

Bulgārija

43,2

 

 

Rumānija

43,2

 

 

 

 (*1)

 

 

Savienība

86,4

 

 

KPN

Nepiemēro / nav vienošanās

 

Analītisks ieteikums par krājumu

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.


Suga:

Brētliņa

Sprattus sprattus

Zona:

Savienības ūdeņi Melnajā jūrā

SPR/F37.4.2.C

Bulgārija

8 032,5

 

 

Rumānija

3 442,5

 

 

Savienība

11 475

 

 

KPN

Nepiemēro / nav vienošanās

 

Analītisks ieteikums par krājumu

Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.

Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.


(*1)  No 2017. gada 15. aprīļa līdz 15. jūnijam nav atļautas nekādas zvejas darbības, tostarp nozvejas pārkraušana citā kuģī, pacelšana uz kuģa, izkraušana un pirmā pārdošana.


23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/31


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2373

(2016. gada 22. decembris),

ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/1127

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2580/2001 (2001. gada 27. decembris) par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2016. gada 12. jūlijā pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2016/1127 (2), ar kuru īsteno Regulas (EK) Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktu, izveidojot atjauninātu to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro Regulu (EK) Nr. 2580/2001.

(2)

Padome ir konstatējusi, ka vēl trīs personas ir bijušas iesaistītas terora aktos Padomes Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP (3) 1. panta 2. un 3. punkta nozīmē, ka attiecībā uz tām lēmumu ir pieņēmusi kompetenta iestāde minētās kopējās nostājas 1. panta 4. punkta nozīmē un ka tādēļ uz tām būtu jāattiecina konkrēti ierobežojoši pasākumi, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 2580/2001.

(3)

Attiecīgi būtu jāgroza to personu, grupu un vienību saraksts, kurām piemēro Regulu (EK) Nr. 2580/2001,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1127 pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 22. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. LAJČÁK


(1)  OV L 344, 28.12.2001., 70. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas regula (ES) 2016/1127 (2016. gada 12. jūlijs), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/2425 (OV L 188,13.7.2016., 1. lpp.).

(3)  Padomes Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP (2001. gada 27. decembris) par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (OV L 344, 28.12.2001., 93. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1127 pielikuma I iedaļā (Personas) iekļauto personu sarakstu papildina ar turpmāk minētajām personām:

EL HAJJ, Hassan Hassan, dzimis 1988. gada 22. martāZaghdraiya, Sidon (Libānā), Kanādas pilsonis. Pase Nr.: JX446643 (Kanāda),

MELIAD, Farah (jeb HUSSEIN HUSSEIN, jeb JAY DEE), dzimis 1980. gada 5. novembrīSydney (Austrālija), Austrālijas pilsonis. Pase Nr.: M2719127 (Austrālija),

ȘANLI, Dalokay (jeb Sinan), dzimis 1976. gada 13. oktobrīPülümür (Turcija).


23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/33


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/2374

(2016. gada 12. oktobris),

ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 6. punktu un 18. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 mērķis ir pakāpeniski izskaust izmetumus visās Savienības zvejniecībās, ieviešot izkraušanas pienākumu tādu sugu nozvejām, uz kurām attiecas nozvejas limiti.

(2)

Ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu Komisija ir pilnvarota pieņemt izmetumu plānus uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, un šim nolūkam izmantot deleģētu aktu, pamatojoties uz kopīgiem ieteikumiem, kurus izstrādājušas dalībvalstis, kas apspriedušās ar attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.

(3)

Ievērojot kopīgo ieteikumu, ko dalībvalstis iesniegušas 2015. gadā, Komisija ar Deleģēto regulu (ES) 2015/2439 (2) izveidoja 2016.–2018. gada izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos.

(4)

Beļģija, Spānija, Francija, Nīderlande un Portugāle ir tiešā veidā ieinteresētas dienvidrietumu ūdeņu zvejniecību pārvaldībā. Pēc apspriešanās ar Dienvidrietumu ūdeņu konsultatīvo padomi minētās dalībvalstis 2016. gada 31. maijā ir iesniegušas Komisijai jaunu kopīgu ieteikumu. No attiecīgām zinātniskajām struktūrām ir saņemti zinātnieku vērtējumi, ko izskatījusi Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK). Pasākumi, kas iekļauti kopīgajā ieteikumā, ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. panta 3. punktu, un tos var iekļaut šajā regulā.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta c) apakšpunktu izkraušanas pienākums dienvidrietumu ūdeņos attiecībā uz galvenajām zvejniecības sugām jāpiemēro ne vēlāk kā no 2016. gada 1. janvāra.

(6)

Deleģētajā regulā (ES) 2015/2439 ir paredzēti noteikumi par izkraušanas pienākuma ieviešanu dažās bentiskajās zvejniecībās, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos, 2016.–2018. gada periodā.

(7)

Saskaņā ar jauno kopīgo ieteikumu, ko dalībvalstis iesniegušas 2016. gadā, izmetumu plānam no 2017. gada būtu jāattiecas uz parastās jūrasmēles, heka, jūrasvelnu un Norvēģijas omāra zvejniecībām (tikai krājumu izplatības apgabalu jeb tā dēvēto funkcionālo vienību robežās) ICES VIIIa, b, d, e rajonā, Norvēģijas omāra zvejniecībām ICES VIIIc un IXa rajonā (tikai funkcionālo vienību robežās), parastās jūrasmēles un jūras zeltplekstes zvejniecībām ICES IXa rajonā, heka zvejniecībām ICES VIIIc un IXa rajonā un jūrasvelnu zvejniecībām ICES VIIIa, b, d, e un IXa rajonā.

(8)

Kopīgajā ieteikumā bija ierosināts atbrīvojums no izkraušanas pienākuma attiecībā uz Norvēģijas omāru, kas ar traļiem nozvejots ICES VIII un IX apakšapgabalā, jo ir zinātniski pierādījumi, kuri liecina par iespējamiem augstiem izdzīvotības rādītājiem, ņemot vērā šīs sugas specializētajā zvejā izmantoto zvejas rīku, zvejas prakses un ekosistēmas parametrus. ZZTEK izvērtējumā secināts, ka jaunākajos eksperimentos iegūtie izdzīvotības rādītāji ietilpst iepriekšējā darbā konstatēto izdzīvotības rādītāju diapazonā. Ir ieplānoti vēl citi pētījumi, un tiem būtu jāsniedz papildu informācija par iespējamajiem izdzīvotības rādītājiem šajā zvejniecībā. Tāpēc šis atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā attiecībā uz 2017. gadu un ar noteikumu, ka attiecīgās dalībvalstis iesniedz Komisijai papildu datus no patlaban notiekošajiem izmēģinājumiem, lai ZZTEK varētu pilnā mērā novērtēt atbrīvojumu pamatojumu.

(9)

Kopīgajā ieteikumā ir iekļauti trīs de minimis atbrīvojumi no izkraušanas pienākuma, kas līdz noteiktam līmenim piemērojami dažās zvejniecībās. ZZTEK ir izskatījusi dalībvalstu iesniegtos pierādījumus. ZZTEK secina, ka kopīgajā ieteikumā ir minēti pamatoti argumenti par grūtībām palielināt selektivitāti un par nevēlamu nozveju manipulēšanas izmaksu nesamērīgumu. Ņemot vērā iepriekšminēto, ir lietderīgi noteikt de minimis atbrīvojumus, ievērojot kopīgajā ieteikumā ierosināto procentuālo apjomu un nepārsniedzot Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punktā atļautos līmeņus.

(10)

Attiecībā uz parasto jūrasmēli noteiktais de minimis atbrīvojums – drīkst izmest līdz 5 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto rāmja trali un grunts traļus šīs sugas specializētajā zvejā ICES VIIIa un VIIIb rajonā, – ir pamatots ar to, ka noturīgu selektivitātes pieaugumu panākt ir ļoti grūti. ZZTEK secināja, ka sniegtā informācija ir pietiekama, lai pamatotu šo atbrīvojumu. Tāpēc šis atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā.

(11)

Attiecībā uz parasto jūrasmēli noteiktais de minimis atbrīvojums – drīkst izmest līdz 3 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto vairāksienu tīklus un žaunu tīklus šīs sugas specializētajā zvejā ICES VIIIa un VIIIb rajonā, – ir pamatots ar to, ka noturīgu selektivitātes pieaugumu panākt ir ļoti grūti. ZZTEK secināja, ka sniegtā informācija ir pietiekama, lai pamatotu ierosinātā atbrīvojuma piešķiršanu. Tāpēc šis atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā.

(12)

Attiecībā uz heku noteiktais de minimis atbrīvojums – 2017. gadā drīkst izmest līdz 7 %, bet 2018. gadā līdz 6 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto traļus šīs sugas specializētajā zvejā ICES VIII un IX apakšapgabalā, – ir pamatots ar to, ka noturīgu selektivitātes pieaugumu panākt ir ļoti grūti. ZZTEK secināja, ka sniegtā papildu informācija par selektivitāti neietver papildu pierādījumus, kas liecinātu, ka attiecīgajos zvejas veidos nodrošināt selektivitāti ir ļoti grūti. Tālab būtu jāveic papildu darbs, lai labāk pamatotu šo atbrīvojumu. Tāpēc šis atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā attiecībā uz 2017. gadu, t. i., tikai uz vienu gadu, un ar nosacījumu, ka dalībvalstis sniedz pilnīgāku informāciju, kas pamatotu šo atbrīvojumu un ko novērtētu ZZTEK.

(13)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2015/2439 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(14)

Tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu saimniecisko darbību un zvejas sezonas plānošanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas. Tā būtu jāpiemēro no 2017. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Izkraušanas pienākuma īstenošana

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punktā paredzēto izkraušanas pienākumu piemēro šīs regulas pielikumā noteiktajām zvejniecībām ICES VIII, IX, X apakšapgabalā un CECAF 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0. zonā.

2. pants

Izdzīvotības atbrīvojums

1.   Atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma, kas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 4. punkta b) apakšpunktā paredzēts sugām, attiecībā uz kurām pieejamie zinātniskie pierādījumi uzrāda augstus izdzīvotības rādītājus, piemēro attiecībā uz Norvēģijas omāru (Nephrops norvegicus), kas ICES VIII un IX apakšapgabalā nozvejots ar traļiem (zvejas rīka kods (3): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT un TX).

2.   Dalībvalstis, kas ir tiešā veidā ieinteresētas dienvidrietumu ūdeņu zvejniecību pārvaldībā, līdz 2017. gada 1. maijam (neieskaitot) iesniedz papildu zinātnisko informāciju, kura pamato 1. punktā paredzēto atbrīvojumu. Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) līdz 2017. gada 1. septembrim (neieskaitot) novērtē iesniegto zinātnisko informāciju.

3. pants

De minimis atbrīvojumi

1.   Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta, drīkst izmest šādus daudzumus:

a)

attiecībā uz heku (Merluccius merluccius) – 2017. gadā līdz 7 % un 2018. gadā līdz 6 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto traļus un zvejas vadus (zvejas rīka kods OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX un SV) minētās sugas specializētajā zvejā ICES VIII un IX apakšapgabalā;

b)

attiecībā uz parasto jūrasmēli (Solea solea) – līdz 5 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto rāmja trali (zvejas rīka kods TBB) un grunts traļus (zvejas rīka kods OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT un TX) minētās sugas specializētajā zvejā ICES VIIIa un VIIIb rajonā;

c)

attiecībā uz parasto jūrasmēli (Solea solea) – līdz 3 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri izmanto vairāksienu tīklus un žaunu tīklus (zvejas rīka kods GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR un GEN) minētās sugas specializētajā zvejā ICES VIIIa un VIIIb rajonā.

2.   Līdz 2017. gada 1. maijam (neieskaitot) dalībvalstis, kuras ir tiešā veidā ieinteresētas dienvidrietumu ūdeņu zvejniecību pārvaldībā, iesniedz Komisijai papildu datus par izmetumiem un visu citu attiecīgo zinātnisko informāciju, kas pamato 1. punkta a) apakšpunktā noteikto atbrīvojumu. Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) novērtē minētos datus un informāciju līdz 2017. gada 1. septembrim (neieskaitot).

4. pants

Kuģi, uz kuriem attiecas izkraušanas pienākums

Dalībvalstis, izmantojot kritērijus, kas izklāstīti šīs regulas pielikumā, nosaka, uz kuriem kuģiem katrā konkrētajā zvejniecībā attiecas izkraušanas pienākums.

Uz kuģiem, uz kuriem 2016. gadā attiecās izkraušanas pienākums dažās zvejniecībās, izkraušanas pienākums minētajās zvejniecībās paliek spēkā.

Attiecīgās dalībvalstis līdz 2016. gada 31. decembrim (neieskaitot), izmantojot kontroles jautājumiem veltītu drošu Savienības tīmekļa vietni, iesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm to kuģu sarakstu, kuri katrā konkrētajā zvejniecībā, kas minēta pielikumā, noteikti saskaņā ar 1. punktu. Tās šos sarakstus regulāri atjaunina.

5. pants

Atcelšana

Deleģēto regulu (ES) 2015/2439 atceļ.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Šīs regulas 4. pantu piemēro no tās spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 12. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 12. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/2439, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos (OV L 336, 23.12.2015., 36. lpp.).

(3)  Šajā regulā izmantoti ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) noteiktie zvejas rīku kodi.


PIELIKUMS

Zvejniecības, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums

a)   Zvejniecības ICES VIIIa, b, d un e rajonā

Zvejniecība (suga)

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

Parastā jūrasmēle

(Solea solea)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Visi grunts traļi

Linuma acs izmērs 70–100 mm

Visas parastās jūrasmēles nozvejas

TBB

Visi rāmja traļi

Linuma acs izmērs 70–100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi vairāksienu tīkli un žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 100 mm vai lielāks

Heks

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Visi grunts traļi un zvejas vadi

Linuma acs izmērs 100 mm vai lielāks

Visas heka nozvejas

LL, LLS

Visas āķu jedas

Visi

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 100 mm vai lielāks

Jūrasvelni

(Lophiidae)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 200 mm vai lielāks

Visas jūrasvelnu nozvejas

Norvēģijas omārs (Nephrops norvegicus)

tikai funkcionālo vienību robežās

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Visi grunts traļi

Linuma acs izmērs 70 mm vai lielāks

Visas Norvēģijas omāra nozvejas

b)   Zvejniecības ICES VIIIc un IXa rajonā

Zvejniecība (suga)

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraušanas pienākums

Jūrasvelni

(Lophiidae)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 200 mm vai lielāks

Visas jūrasvelnu nozvejas

Norvēģijas omārs

(Nephrops norvegicus)

tikai funkcionālo vienību robežās

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB

Visi grunts traļi

Linuma acs izmērs 70 mm vai lielāks

Visas Norvēģijas omāra nozvejas

Heks

(Merluccius merluccius)

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Visi grunts traļi un zvejas vadi

Kuģiem jāatbilst šādiem kumulatīviem kritērijiem:

1)

izmantotā linuma acs izmērs ir 70 mm vai lielāks;

2)

kopējie heka izkrāvumi 2014./2015. gadā (1) ir vairāk nekā 5 % no visu sugu izkrāvumiem un vairāk nekā piecas tonnas

Visas heka nozvejas

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Visi žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 80–99 mm

LL, LLS

Visas āķu jedas

Āķa lielums pārsniedz 3,85 cm ± 1,15 cm (garumā) un 1,6 cm ± 0,4 cm (platumā)

c)   Zvejniecības ICES IXa rajonā

Zvejniecība (suga)

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraušanas pienākums

Parastā jūrasmēle (Solea solea) un jūras zeltplekste (Pleuronectes platessa)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi vairāksienu tīkli un žaunu tīkli

Linuma acs izmērs 100 mm vai lielāks

Visas parastās jūrasmēles un jūras zeltplekstes nozvejas


(1)  Atsauces periods nākamajos gados tiks atjaunināts, t. i., 2018. gadā atsauces periods būs 2015. un 2016. gads.


23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/39


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/2375

(2016. gada 12. oktobris),

ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 6. punktu un 18. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 mērķis ir pakāpeniski izskaust izmetumus visās Savienības zvejniecībās, ieviešot izkraušanas pienākumu tādu sugu nozvejām, uz kurām attiecas nozvejas limiti.

(2)

Ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu Komisija ir pilnvarota pieņemt izmetumu plānus uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, un šim nolūkam izmantot deleģētu aktu, pamatojoties uz kopīgiem ieteikumiem, kurus izstrādājušas dalībvalstis, kas apspriedušās ar attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.

(3)

Ievērojot kopīgo ieteikumu, ko dalībvalstis iesniedza 2015. gadā, Komisija ar Deleģēto regulu (ES) 2015/2438 (2) ir izveidojusi 2016.–2018. gada izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos.

(4)

Beļģija, Īrija, Spānija, Francija, Nīderlande un Apvienotā Karaliste ir tiešā veidā ieinteresētas ziemeļrietumu ūdeņu zvejniecību pārvaldībā. Pēc apspriešanās ar Ziemeļrietumu ūdeņu konsultatīvo padomi minētās dalībvalstis 2016. gada 3. jūnijā ir iesniegušas Komisijai jaunu kopīgu ieteikumu. No attiecīgām zinātniskajām struktūrām ir saņemti zinātnieku vērtējumi, ko izskatījusi Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK). Pasākumi, kas iekļauti kopīgajā ieteikumā, ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. panta 3. punktu, un tos var iekļaut šajā regulā.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta c) apakšpunktu izkraušanas pienākumu ziemeļrietumu ūdeņos ne vēlāk kā no 2016. gada 1. janvāra piemēro attiecībā uz zvejniecības galvenajām sugām, kurām ir noteikti nozvejas limiti. Kopīgajā ieteikumā bija noteiktas flotes, uz kurām attiektos izkraušanas pienākums jauktajās mencas, pikšas, merlanga un saidas zvejniecībās, Norvēģijas omāra zvejniecībās, jauktajās parastās jūrasmēles un jūras zeltplekstes zvejniecībās, heka un pollaka zvejniecībās.

(6)

Deleģētajā regulā (ES) 2015/2438 ir paredzēti noteikumi par izkraušanas pienākuma ieviešanu dažās bentiskajās zvejniecībās, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos, 2016.–2018. gada periodā.

(7)

Saskaņā ar jauno kopīgo ieteikumu, ko dalībvalstis iesniegušas 2016. gadā, izmetumu plāns no 2017. gada būtu jāpiemēro vēl citām galvenajām sugām izteikti jauktajā mencas, pikšas, merlanga un saidas zvejniecībā, Norvēģijas omāra zvejniecībā, jauktajā parastās jūrasmēles un jūras zeltplekstes zvejniecībā un heka un pollaka zvejniecībā. Dažās zvejniecībās tam būtu jāaptver arī piezvejas sugas.

(8)

Kopīgajā ieteikumā bija ierosināts atbrīvojums no izkraušanas pienākuma attiecībā uz Norvēģijas omāru, kas ar zivju ķeramajiem groziem (murdiem) vai zivju krātiņveida lamatām nozvejots ICES VI rajonā un VII apakšapgabalā, jo ir zinātniski pierādījumi par augstiem izdzīvotības rādītājiem, ņemot vērā zvejas rīku, zvejas prakses un ekosistēmas parametrus. ZZTEK secināja, ka ir pamats piešķirt šādu atbrīvojumu. Tāpēc šis atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā.

(9)

Kopīgajā ieteikumā bija ierosināts atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma piemērot parastās jūrasmēles nozvejām, kuras veido par minimālo saglabāšanas references izmēru mazāki īpatņi un kuras gūtas ar traļiem ar traļu durvīm (linuma acs izmērs 80–99 mm) ICES VIId rajonā sešu jūras jūdžu attālumā no krasta un ārpus identificētajiem zivju mazuļu apgabaliem zvejas darbībās, kas atbilst dažiem īpašiem nosacījumiem. Zinātniskie pierādījumi liecina par augstiem izdzīvotības rādītājiem, ņemot vērā zvejas rīku un ekosistēmas parametrus. ZZTEK norādīja, ka izdzīvotība ir atkarīga no vairākiem faktoriem, ieteica izmēģinājuma rezultātus uz citām zvejniecībām attiecināt piesardzīgi un veikt vēl citus attiecīgus izmēģinājumus, lai pamatotu šo pieprasījumu. Tāpēc šis atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā attiecībā uz 2017. gadu ar nosacījumu, ka flote, kas izmanto šo atbrīvojumu, darbojas ar izmēģinājuma apstākļiem salīdzināmos apstākļos un ka attiecīgās dalībvalstis veic papildu izmēģinājumus. Šo papildu izmēģinājumu rezultāti ZZTEK būtu jānovērtē 2017. gadā.

(10)

Kopīgajā ieteikumā ir iekļauti septiņi de minimis atbrīvojumi no izkraušanas pienākuma, kas līdz noteiktam līmenim piemērojami dažās zvejniecībās. ZZTEK ir izskatījusi dalībvalstu sniegtos pierādījumus un kopumā secinājusi, ka kopīgajā ieteikumā ir minēti pamatoti argumenti, kas saistīti ar grūtībām panākt lielāku selektivitāti un/vai nesamērīgām nevēlamu nozveju manipulēšanas izmaksām un dažos gadījumos papildināti ar izmaksu kvalitatīvu novērtējumu. Ņemot vērā iepriekšminēto un to, ka citas zinātniskas informācijas nav, ir lietderīgi iekļaut šos de minimis atbrīvojumus šajā regulā, ievērojot kopīgajā ieteikumā ierosināto procentuālo apjomu un nepārsniedzot Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punktā atļautos līmeņus.

(11)

Attiecībā uz parasto jūrasmēli noteiktais de minimis atbrīvojums – 2017.–2018. gadā drīkst izmest līdz 3 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri ar vairāksienu tīkliem un žaunu tīkliem zvejo parasto jūrasmēli ICES VIId, VIIe, VIIf un VIIg rajonā, – ir pamatots ar to, ka selektivitātes pieaugumu panākt ir ļoti grūti. ZZTEK secināja, ka atbrīvojums ir labi definēts, un tāpēc šis atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā.

(12)

Attiecībā uz merlangu noteiktais de minimis atbrīvojums – 2017. gadā drīkst izmest līdz 7 %, bet 2018. gadā līdz 6 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuriem ir pienākums izkraut merlangu un kuri ar grunts traļiem un vadiem (linuma acs izmērs mazāks par 100 mm) un pelaģiskajiem traļiem zvejo merlangu ICES VIId un VIIe rajonā, – ir pamatots ar to, ka selektivitātes pieaugumu panākt ir ļoti grūti.

(13)

Attiecībā uz merlangu noteiktais de minimis atbrīvojums – 2017. gadā drīkst izmest līdz 7 %, bet 2018. gadā līdz 6 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuriem ir pienākums izkraut merlangu un kuri ar grunts traļiem un vadiem (linuma acs izmērs ne mazāks par 100 mm) zvejo merlangu ICES VIIb–VIIj rajonā, – ir pamatots ar to, ka selektivitātes pieaugumu panākt ir ļoti grūti.

(14)

Attiecībā uz merlangu noteiktais de minimis atbrīvojums – 2017. gadā drīkst izmest līdz 7 %, bet 2018. gadā līdz 6 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuriem ir pienākums izkraut merlangu un kuri ar grunts traļiem un vadiem (linuma acs izmērs mazāks par 100 mm) zvejo merlangu ICES VII apakšapgabalā, izņemot VIIa, VIId un VIIe rajonu, – ir pamatots ar to, ka selektivitātes pieaugumu panākt ir ļoti grūti.

(15)

Saistībā ar šiem trim de minimis atbrīvojumiem attiecībā uz merlangu Deleģētajā regulā (ES) 2015/2438 attiecīgajām dalībvalstīm bija noteikta prasība iesniegt Komisijai papildu zinātnisko informāciju, kas pamato atbrīvojumu. ZZTEK norādīja, ka pilnīgi pierādījumi joprojām nav iesniegti, taču papildu informācija zināmā mērā ir mazinājusi ZZTEK bažas. ZZTEK uzsvēra, ka ir vajadzīga konsekventāka pieeja šim krājumam. Pamatojoties uz zinātniskajiem pierādījumiem, ko izskatījusi ZZTEK, un ņemot vērā to, ka ir iesniegti papildu pierādījumi, kas pamato atbrīvojumu, šo atbrīvojumu var turpināt piemērot, un tas būtu jāiekļauj šajā regulā.

(16)

Attiecībā uz Norvēģijas omāru noteiktais de minimis atbrīvojums – 2017. gadā drīkst izmest līdz 7 %, bet 2018. gadā līdz 6 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuriem ir pienākums izkraut ICES VII apakšapgabalā nozvejotus Norvēģijas omārus, – ir pamatots ar to, ka selektivitātes pieaugumu panākt ir ļoti grūti. ZZTEK secināja, ka ir pamats piešķirt šādu atbrīvojumu. Tāpēc šis atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā.

(17)

Attiecībā uz Norvēģijas omāru noteiktais de minimis atbrīvojums – 2017. gadā drīkst izmest līdz 7 %, bet 2018. gadā līdz 6 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuriem ir pienākums izkraut ICES VI apakšapgabalā nozvejotus Norvēģijas omārus, – ir pamatots ar to, ka selektivitātes pieaugumu panākt ir ļoti grūti un ir kvantitatīva papildu informācija par nesamērīgām nevēlamu nozveju manipulēšanas izmaksām. ZZTEK secināja, ka ir pamats piešķirt šādu atbrīvojumu. Tāpēc šis atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā.

(18)

Attiecībā uz parasto jūrasmēli noteiktais de minimis atbrīvojums – 2017. un 2018. gadā drīkst izmest līdz 3 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, kas gūta ar kuģiem, kuri ar paaugstinātu selektivitāti nodrošinošiem TBB zvejas rīkiem (linuma acs izmērs 80–119 mm) zvejo ICES VIId, VIIe, VIIf, VIIg un VIIh rajonā, – ir pamatots ar to, ka selektivitātes pieaugumu panākt ir ļoti grūti. ZZTEK norādīja, ka atbrīvojuma funkcija ir atlīdzināt par selektīvāku zvejas rīku izmantošanu un ka prasītajam de minimis atbrīvojumam jāaptver atlikušie izmetumi. Tāpēc šis atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā.

(19)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2015/2438 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(20)

Tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu saimniecisko darbību un zvejas sezonas plānošanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas. Tā būtu jāpiemēro no 2017. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Izkraušanas pienākuma īstenošana

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punktā paredzēto izkraušanas pienākumu piemēro šīs regulas pielikumā noteiktajās zvejniecībās ICES V apakšapgabalā (izņemot Va rajonu; Vb rajonā – tikai Savienības ūdeņos), VI un VII apakšapgabalā.

2. pants

Izdzīvotības atbrīvojums

1.   Atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma, kas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 4. punkta b) apakšpunktā paredzēts sugām, attiecībā uz kurām pieejamie zinātniskie pierādījumi uzrāda augstus izdzīvotības rādītājus, piemēro:

a)

Norvēģijas omāram (Nephrops norvegicus), kas ar zivju ķeramajiem groziem (murdiem) vai zivju krātiņveida lamatām (zvejas rīka kods (3) FPO un FIX) nozvejots ICES VI un VII apakšapgabalā;

b)

2017. gadā parastās jūrasmēles (Solea solea) nozvejām, ko veido par minimālo saglabāšanas references izmēru mazāki īpatņi un kas gūtas ar traļiem ar traļu durvīm (zvejas rīka kods OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX), kuru āmja linuma acs izmērs ir 80–99 mm, ICES VIId rajonā sešu jūras jūdžu attālumā no krasta un ārpus identificētajiem zivju mazuļu apgabaliem zvejas darbībās, kas atbilst šādiem nosacījumiem: kuģu garums nepārsniedz 10 m, dzinēja jauda nepārsniedz 180 kW, zveja notiek ūdeņos, kuru dziļums ir 15 m vai mazāks, tralējuma ilgums nepārsniedz 1 h 30 min. Šādi nozvejotas parastās jūrasmēles nekavējoties atlaiž ūdenī.

2.   Līdz 2017. gada 1. maijam (neieskaitot) dalībvalstis, kuras ir tiešā veidā ieinteresētas ziemeļrietumu ūdeņu zvejniecību pārvaldībā, iesniedz Komisijai papildu zinātnisko informāciju, kas pamato 1. punkta b) apakšpunktā noteikto atbrīvojumu. Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) novērtē minēto informāciju līdz 2017. gada 1. septembrim (neieskaitot).

3. pants

De minimis atbrīvojumi

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta, drīkst izmest šādus daudzumus:

a)

attiecībā uz merlangu (Merlangius merlangus) – 2017. gadā līdz 7 % un 2018. gadā līdz 6 % no minētās sugas gada kopējās nozvejas, kura gūta ar kuģiem, kam ir pienākums izkraut merlangu un kas ar grunts traļiem un vadiem (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT un TX), kuru linuma acs izmērs ir mazāks par 100 mm, un pelaģiskajiem traļiem (OTM, PTM) zvejo merlangu ICES VIId un VIIe rajonā;

b)

attiecībā uz merlangu (Merlangius merlangus) – 2017. gadā līdz 7 % un 2018. gadā līdz 6 % no minētās sugas gada kopējās nozvejas, kura gūta ar kuģiem, kam ir pienākums izkraut merlangu un kas ar grunts traļiem un vadiem (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT un TX), kuru linuma acs izmērs ir ne mazāks par 100 mm, un pelaģiskajiem traļiem (OTM, PTM) zvejo merlangu ICES VIIb–VIIj rajonā;

c)

attiecībā uz merlangu (Merlangius merlangus) – 2017. gadā līdz 7 % un 2018. gadā līdz 6 % no minētās sugas gada kopējās nozvejas, kura gūta ar kuģiem, kam ir pienākums izkraut merlangu un kas ar grunts traļiem un vadiem (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT un TX), kuru linuma acs izmērs ir mazāks par 100 mm, un pelaģiskajiem traļiem (OTM, PTM) zvejo merlangu ICES VII apakšapgabalā, izņemot VIIa, VIId un VIIe rajonu;

d)

attiecībā uz Norvēģijas omāru (Nephrops norvegicus) – 2017. gadā līdz 7 % un 2018. gadā līdz 6 % no minētās sugas gada kopējās nozvejas, kura gūta ar kuģiem, kam ir pienākums izkraut ICES VII apakšapgabalā nozvejotus Norvēģijas omārus;

e)

attiecībā uz Norvēģijas omāru (Nephrops norvegicus) – 2017. gadā līdz 7 % un 2018. gadā līdz 6 % no minētās sugas gada kopējās nozvejas, kura gūta ar kuģiem, kam ir pienākums izkraut ICES VI apakšapgabalā nozvejotus Norvēģijas omārus;

f)

attiecībā uz parasto jūrasmēli (Solea solea) – 2017. un 2018. gadā līdz 3 % no minētās sugas gada kopējās nozvejas, kura gūta ar kuģiem, kas ar vairāksienu tīkliem un žaunu tīkliem zvejo parasto jūrasmēli ICES VIId, VIIe, VIIf un VIIg rajonā;

g)

attiecībā uz parasto jūrasmēli (Solea solea) – 2017. un 2018. gadā līdz 3 % no minētās sugas gada kopējās nozvejas, kura gūta ar kuģiem, kam ir pienākums izkraut parasto jūrasmēli un kas ar TBB zvejas rīkiem, kuru linuma acs izmērs ir 80–119 mm un kuriem ir paaugstināta selektivitāte, piemēram, pagarinājuma daļa ar lielām linuma acīm, zvejo ICES VIId, VIIe, VIIf, VIIg un VIIh rajonā.

4. pants

Kuģi, uz kuriem attiecas izkraušanas pienākums

1.   Dalībvalstis, izmantojot kritērijus, kas izklāstīti šīs regulas pielikumā, nosaka, uz kuriem kuģiem katrā konkrētajā zvejniecībā attiecas izkraušanas pienākums.

Uz kuģiem, uz kuriem 2016. gadā attiecās izkraušanas pienākums dažās zvejniecībās, izkraušanas pienākums minētajās zvejniecībās paliek spēkā.

2.   Attiecīgās dalībvalstis līdz 2016. gada 31. decembrim (neieskaitot), izmantojot kontroles jautājumiem veltītu drošu Savienības tīmekļa vietni, iesniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm to kuģu sarakstu, kuri katrā konkrētajā zvejniecībā, kas minēta pielikumā, noteikti saskaņā ar 1. punktu. Tās šos sarakstus regulāri atjaunina.

5. pants

Atcelšana

Deleģēto regulu (ES) 2015/2438 atceļ.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Šīs regulas 4. pantu piemēro no tās spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 12. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 12. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/2438, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos (OV L 336, 23.12.2015., 29. lpp.).

(3)  Šajā regulā izmantoti ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) noteiktie zvejas rīku kodi.


PIELIKUMS

Zvejniecības, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums

a)

Zvejniecības Savienības un starptautiskajos ūdeņos ICES VI apakšapgabalā un Vb rajonā

Zvejniecība

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

Menca (Gadus morhua), pikša (Melanogrammus aeglefinus), merlangs (Merlangius merlangus) un saida (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Traļi un zvejas vadi

Visi

Visas pikšas nozvejas un jūrasmēles, jūras zeltplekstes un megrimu piezvejas, ja visu sugu kopējos izkrāvumos vienam kuģim 2014. un 2015. gadā (*1) vairāk nekā 5 % ir bijis mencu dzimtas zivju, konkrēti, mencas, pikšas, merlanga un saidas (kopā)

Norvēģijas omārs (Nephrops norvegicus)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Traļi, zvejas vadi, zivju ķeramie grozi (murdi) un zivju krātiņveida lamatas

Visi

Visas Norvēģijas omāra nozvejas un pikšas piezvejas, ja visu sugu kopējos izkrāvumos vienam kuģim 2014. un 2015. gadā (*1) vairāk nekā 20 % ir bijis Norvēģijas omāru

b)

Heka zvejniecības, kurās piemēro KPN ICES VI un VII apakšapgabalā un Savienības un starptautiskajos ūdeņos ICES Vb rajonā

Zvejniecība

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

Heks (Merluccius merluccius)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM TB, SX, SV, OT, PT, TX

Traļi un zvejas vadi

Visi

Visas heka nozvejas, ja visu sugu kopējos izkrāvumos vienam kuģim 2014. un 2015. gadā (*2) vairāk nekā 20 % ir bijis heku

Heks (Merluccius merluccius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi žaunu tīkli

Visi

Visas heka nozvejas

Heks (Merluccius merluccius)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Visas āķu jedas

Visi

Visas heka nozvejas

c)

Zvejniecības, kurās piemēro Norvēģijas omāra KPN ICES VII apakšapgabalā

Zvejniecība

Zvejas rīka kods

Zvejas rīka apraksts

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

Norvēģijas omārs (Nephrops norvegicus)

OTB SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX

Traļi, zvejas vadi, zivju ķeramie grozi (murdi) un zivju krātiņveida lamatas

Visi

Visas Norvēģijas omāra nozvejas, ja visu sugu kopējos izkrāvumos vienam kuģim 2014. un 2015. gadā (*3) vairāk nekā 20 % ir bijis Norvēģijas omāru

d)

Zvejniecības ICES VIIa rajonā

Zvejniecība

Zvejas rīka kods

Zvejas rīks

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

Menca (Gadus morhua), pikša (Melanogrammus aeglefinus), merlangs (Merlangius merlangus) un saida (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Traļi un zvejas vadi

Visi

Visas pikšas nozvejas, ja visu sugu kopējos izkrāvumos vienam kuģim 2014. un 2015. gadā (*4) vairāk nekā 10 % ir bijis mencu dzimtas zivju, konkrēti, mencas, pikšas, merlanga un saidas (kopā)

e)

Zvejniecības ICES VIId rajonā

Zvejniecība

Zvejas rīka kods

Zvejas rīks

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

Parastā jūrasmēle (Solea solea)

TBB

Visi rāmja traļi

Visi

Visas parastās jūrasmēles nozvejas

Parastā jūrasmēle (Solea solea)

OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX

Traļi

< 100 mm

Visas parastās jūrasmēles nozvejas, ja visu sugu kopējos izkrāvumos vienam kuģim 2014. un 2015. gadā (*5) vairāk nekā 5 % ir bijis parasto jūrasmēļu

Parastā jūrasmēle (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi vairāksienu tīkli un žaunu tīkli

Visi

Visas parastās jūrasmēles nozvejas

Menca (Gadus morhua), pikša (Melanogrammus aeglefinus), merlangs (Merlangius merlangus) un saida (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Traļi un zvejas vadi

Visi

Visas merlanga nozvejas, ja visu sugu kopējos izkrāvumos vienam kuģim 2014. un 2015. gadā (*5) vairāk nekā 20 % ir bijis mencu dzimtas zivju, konkrēti, mencas, pikšas, merlanga un saidas (kopā)

f)

Parastās jūrasmēles zvejniecības ICES VIIe rajonā

Zvejniecība

Zvejas rīka kods

Zvejas rīks

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

Parastā jūrasmēle (Solea solea)

TBB

Visi rāmja traļi

Visi

Visas parastās jūrasmēles nozvejas, ja visu sugu kopējos izkrāvumos vienam kuģim 2014. un 2015. gadā (*6) vairāk nekā 5 % ir bijis parasto jūrasmēļu

Parastā jūrasmēle (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi vairāksienu tīkli un žaunu tīkli

Visi

Visas parastās jūrasmēles nozvejas

g)

Pollaka zvejniecības ICES VIId un VIIe rajonā

Zvejniecība

Zvejas rīka kods

Zvejas rīks

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

Pollaks (Pollachius pollachius)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi vairāksienu tīkli un žaunu tīkli

Visi

Visas pollaka nozvejas

h)

Zvejniecības ICES VIIb, VIIc un VIIf–VIIk rajonā

Zvejniecība

Zvejas rīka kods

Zvejas rīks

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

Parastā jūrasmēle (Solea solea)

TBB

Visi rāmja traļi

Visi

Visas parastās jūrasmēles nozvejas, ja visu sugu kopējos izkrāvumos vienam kuģim 2014. un 2015. gadā (*7) vairāk nekā 5 % ir bijis parasto jūrasmēļu

Parastā jūrasmēle (Solea solea)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Visi vairāksienu tīkli un žaunu tīkli

Visi

Visas parastās jūrasmēles nozvejas

i)

Zvejniecības ICES VIIb, VIIc, VIIe un VIIf–VIIk rajonā

Zvejniecība

Zvejas rīka kods

Zvejas rīks

Linuma acs izmērs

Izkraujamās sugas

Menca (Gadus morhua), pikša (Melanogrammus aeglefinus), merlangs (Merlangius merlangus) un saida (Pollachius virens)

OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX

Traļi un zvejas vadi

Visi

Visas merlanga nozvejas, ja visu sugu kopējos izkrāvumos vienam kuģim 2014. un 2015. gadā (*8) vairāk nekā 20 % ir bijis mencu dzimtas zivju, konkrēti, mencas, pikšas, merlanga un saidas (kopā)


(*1)  Neraugoties uz atsauces perioda izmaiņām, kuģi, uz kuriem saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2015/2438 attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā, paliek šīs regulas 4. pantā norādītajā sarakstā, un uz tiem arī turpmāk attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā.

(*2)  Neraugoties uz atsauces perioda izmaiņām, kuģi, uz kuriem saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2015/2438 attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā, paliek šīs regulas 4. pantā norādītajā sarakstā, un uz tiem arī turpmāk attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā.

(*3)  Neraugoties uz atsauces perioda izmaiņām, kuģi, uz kuriem saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2015/2438 attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā, paliek šīs regulas 4. pantā norādītajā sarakstā, un uz tiem arī turpmāk attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā.

(*4)  Neraugoties uz atsauces perioda izmaiņām, kuģi, uz kuriem saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2015/2438 attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā, paliek šīs regulas 4. pantā norādītajā sarakstā, un uz tiem arī turpmāk attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā.

(*5)  Neraugoties uz atsauces perioda izmaiņām, kuģi, uz kuriem saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2015/2438 attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā, paliek šīs regulas 4. pantā norādītajā sarakstā, un uz tiem arī turpmāk attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā.

(*6)  Neraugoties uz atsauces perioda izmaiņām, kuģi, uz kuriem saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2015/2438 attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā, paliek šīs regulas 4. pantā norādītajā sarakstā, un uz tiem arī turpmāk attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā.

(*7)  Neraugoties uz atsauces perioda izmaiņām, kuģi, uz kuriem saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2015/2438 attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā, paliek šīs regulas 4. pantā norādītajā sarakstā, un uz tiem arī turpmāk attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā.

(*8)  Neraugoties uz atsauces perioda izmaiņām, kuģi, uz kuriem saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2015/2438 attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā, paliek šīs regulas 4. pantā norādītajā sarakstā, un uz tiem arī turpmāk attiecas izkraušanas pienākums šajā zvejniecībā.


23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/48


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/2376

(2016. gada 13. oktobris),

ar kuru izveido izmetumu plānu divvāku gliemju Venus spp. zvejniecībām Itālijas teritoriālajos ūdeņos

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 6. punktu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem un ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 1626/94 (2), un jo īpaši tās 15.a pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 mērķis ir pakāpeniski izskaust izmetumus visās Savienības zvejniecībās, ieviešot izkraušanas pienākumu tādu sugu nozvejām, uz kurām attiecas nozvejas limiti.

(2)

Ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu Komisija ir pilnvarota pieņemt izmetumu plānus uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, un šim nolūkam izmantot deleģētos aktus, pamatojoties uz kopīgiem ieteikumiem, kurus izstrādājušas dalībvalstis, kas apspriedušās ar attiecīgajām konsultatīvajām padomēm. Izmetumu plānos var ietvert arī tehniskos pasākumus attiecībā uz zvejniecībām.

(3)

Itālija kā vienīgā dalībvalsts, kas ir tieši ieinteresēta divvāku gliemju Venus spp. zvejniecību pārvaldībā Itālijas teritoriālajos ūdeņos, iesniedza Komisijai ieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. pantā paredzēto procedūru. Šis ieteikums tika iesniegts kā Venus spp. krājuma izmetumu pārvaldības nacionālais plāns, kas apspriests Vidusjūras konsultatīvajā padomē (MEDAC). Saņēmusi šo ieteikumu, Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) izskatīja Itālijas iesniegtos zinātniskos argumentus. Pasākumi, kas iekļauti kopīgajā ieteikumā, ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. panta 3. punkta noteikumiem.

(4)

Lai pieņemtu izmetumu plānus, Komisija ar Regulas (EK) Nr. 1967/2006 15.a pantu ir pilnvarota noteikt minimālo saglabāšanas references izmēru sugām, uz kurām attiecas izkraušanas pienākums, ar mērķi nodrošināt jūras organismu mazuļu aizsardzību. Vajadzības gadījumā var tikt pieļauts, ka minimālais saglabāšanas references izmērs nesakrīt ar izmēriem, kas noteikti minētās regulas III pielikumā.

(5)

Saskaņā ar ZZTEK secinājumiem par Venus spp. krājuma izmetumu pārvaldības nacionālo plānu Venus spp. sugām ir augsts izdzīvotības rādītājs, un tas pamato lūgumu piešķirt atkāpi no pienākuma izkraut nozvejas izmetamo daļu. Minimālā saglabāšanas references izmēra samazinājums no 25 mm līdz 22 mm nav nesaderīgs ar garumu, ko sasniedz nobrieduši īpatņi, tāpēc tam nevajadzētu būtiski ietekmēt mazuļu aizsardzību. Paredzams, ka tas tikai nedaudz samazinās krājuma reproduktīvo potenciālu, un ietekme uz krājumu ir uzskatāma par nebūtisku. Visbeidzot, tika secināts, ka ierosinātajā zinātniskajā monitoringa programmā iegūtie dati varētu būt pietiekami, lai novērtētu izmetumu plāna ietekmi.

(6)

Lai nodrošinātu to, ka izkraušanas pienākuma īstenošana tiek pienācīgi kontrolēta, attiecīgajai dalībvalstij būtu jāizveido šīs regulas aptverto kuģu saraksts.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu saimniecisko darbību, kas saistīta ar zvejniecību, un zvejas sezonas plānošanu, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu šī regula būtu jāpiemēro ne ilgāk kā trīs gadus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula precizē to, kādā veidā izkraušanas pienākumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta d) apakšpunktu piemēro Venus spp. zvejniecībām Itālijas teritoriālajos ūdeņos.

2. pants

Minimālais saglabāšanas references izmērs

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1967/2006 III pielikumā noteiktā minimālā saglabāšanas references izmēra, Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 11. punkta īstenošanas nolūkā minimālais saglabāšanas references izmērs attiecībā uz Venus spp. Itālijas teritoriālajos ūdeņos ir 22 mm (kopējais garums).

2.   Venus spp. izmēru nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1967/2006 IV pielikumu.

3. pants

Kuģu saraksts

1.   Dalībvalsts iestādes nosaka, uz kuriem kuģiem attiecas izkraušanas pienākums.

2.   Dalībvalsts iestādes, izmantojot kontroles jautājumiem veltītu drošu Savienības tīmekļa vietni, līdz 2016. gada 31. decembrim iesniedz Komisijai visu to kuģu sarakstu, kuriem atļauts ar hidrauliskajām dragām zvejot Venus spp. Itālijas teritoriālajos ūdeņos. Dalībvalsts iestādes šo sarakstu pastāvīgi atjaunina.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.

Tomēr 3. pantu piemēro no spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2016. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

(2)  OV L 409, 30.12.2006., 11. lpp.


23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/50


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/2377

(2016. gada 14. oktobris),

ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1394/2014, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 6. punktu un 18. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 mērķis ir pakāpeniski izskaust izmetumus visās Savienības zvejniecībās, ieviešot izkraušanas pienākumu tādu sugu nozvejām, uz kurām attiecas nozvejas limiti.

(2)

Ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu Komisija ir pilnvarota pieņemt izmetumu plānus uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, un šim nolūkam izmantot deleģētu aktu, pamatojoties uz kopīgiem ieteikumiem, kurus izstrādājušas dalībvalstis, kas apspriedušās ar attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.

(3)

Lai atvieglotu izkraušanas pienākuma izpildi, izmantojot noteiktus elastības mehānismus, ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1394/2014 (2) ir izveidots izmetumu plāns dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 5. punkta e) apakšpunktu izmetumu plānos var būt ietverta minimālo saglabāšanas references izmēru noteikšana.

(5)

Beļģija, Spānija, Francija, Nīderlande un Portugāle ir tiešā veidā ieinteresētas dienvidrietumu ūdeņu zvejniecību pārvaldībā. Pēc apspriešanās ar Dienvidrietumu ūdeņu konsultatīvo padomi un Pelaģisko krājumu konsultatīvo padomi minētās dalībvalstis 2016. gada 30. maijā iesniedza Komisijai kopīgu ieteikumu, kurā bija ierosināts noteikt, ka, atkāpjoties no Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98 (3) XII pielikuma, stavridu (Trachurus spp.) minimālais saglabāšanas references izmērs ICES VIIIc rajonā un IX apakšapgabalā attiecībā uz 5 % no Spānijas un Portugāles attiecīgajām kvotām ir 12 cm. Turklāt kopīgajā ieteikumā bija ierosināts noteikt, ka minēto 5 % robežās xávega zvejā – nerūpnieciskā zvejā, kurā izmanto no krasta velkamus vadus, – ICES IXa rajonā 1 % no Portugāles kvotas nozvejas drīkst būt par 12 cm īsāki īpatņi.

(6)

No attiecīgām zinātniskajām struktūrām ir saņemts zinātnieku vērtējums, ko izskatījusi Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK). ZZTEK ir secinājusi, ka kopīgajā ieteikumā ierosinātais minimālā saglabāšanas references izmēra samazinājums ir saistīts ar niecīgu risku, ka varētu mainīties attiecīgajās zvejniecībās sen iedibinātais izmantojuma modelis. Nešķiet, ka minētais izmantojuma modelis apvienojumā ar mērenu izmantošanas intensitāti negatīvi ietekmēs attiecīgo krājumu dinamiku. Vienlaikus ZZTEK ir norādījusi, ka var būt sarežģīti kontrolēt nozvejas, kurām noteikti dažādi izmēra limiti, un, ja netiks veikta pienācīga kontrole, mirstība var palielināties. Turklāt ir svarīgi, lai tiktu ievēroti mazākajiem izmēriem noteiktie procentuālie limiti. Tāpēc ir būtiski, lai attiecīgās dalībvalstis ieviestu atbilstošus kontroles pasākumus attiecīgajās zvejniecībās.

(7)

Kopīgajā ieteikumā iekļautie pasākumi ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. panta 3. punktu, tāpēc tos var iekļaut izmetumu plānā dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos.

(8)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) Nr. 1394/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu saimniecisko darbību un zvejas sezonas plānošanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas. Tā būtu jāpiemēro no 2017. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) Nr. 1394/2014 4. pantam pievieno šādu daļu:

“Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 850/98 XII pielikuma, ICES VIIIc rajonā un ICES IX apakšapgabalā nozvejotu stavridu (Trachurus spp.) minimālais saglabāšanas references izmērs attiecībā uz 5 % no Spānijas un Portugāles attiecīgajām kvotām minētajos apgabalos ir 12 cm. Minēto 5 % robežās xávega zvejā – nerūpnieciskā zvejā, kurā izmanto no krasta velkamus vadus, – ICES IXa rajonā 1 % no Portugāles kvotas nozvejas drīkst būt par 12 cm īsāki īpatņi.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 20. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1394/2014, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos (OV L 370, 30.12.2014., 31. lpp.).

(3)  Padomes 1998. gada 30. marta Regula (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai (OV L 125, 27.4.1998., 1. lpp.).


23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/52


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2378

(2016. gada 21. decembris),

ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 183. panta b) punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulu (ES) Nr. 510/2014, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009 (2), un jo īpaši tās 5. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1484/95 (3) ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi papildu ievedmuitas nodokļu sistēmas ieviešanai un reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam.

(2)

Regulāri pārbaudot datus, uz kuriem balstīta reprezentatīvo cenu noteikšana mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam, kļuvis skaidrs, ka ir jāgroza reprezentatīvās cenas konkrētu produktu importam, ņemot vērā cenu svārstības atkarībā no produktu izcelsmes.

(3)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1484/95 būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Ņemot vērā to, ka ir jānodrošina šā pasākuma piemērošana iespējami drīz pēc atjaunināto datu nosūtīšanas, šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1484/95 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 21. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības generāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 150, 20.5.2014., 1. lpp.

(3)  Komisijas 1995. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 1484/95, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par papildu ievedmuitas sistēmas ieviešanu un reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam, un atceļ Regulu Nr. 163/67/EEK (OV L 145, 29.6.1995., 47. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

KN kods

Preču apraksts

Reprezentatīvā cena

(EUR/100 kg)

Nodrošinājums, kas minēts 3. pantā

(EUR/100 kg)

Izcelsme (1)

0207 12 10

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “70 % cāļi”

121,8

0

AR

0207 12 90

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “65 % cāļi”

142,0

158,9

0

0

AR

BR

0207 14 10

Bezkaula, saldēti gaiļu vai vistu gabali

281,0

177,5

284,9

211,5

6

41

5

27

AR

BR

CL

TH

0207 27 10

Bezkaula, saldēti tītaru gabali

331,0

344,5

0

0

BR

CL

 

Žāvētas olas bez čaumalām

350,2

0

AR

1602 32 11

Termiski neapstrādāti gaiļa vai vistas gaļas izstrādājumi

171,3

39

BR


(1)  Valstu nomenklatūra ir noteikta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.”


23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/55


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2379

(2016. gada 22. decembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 22. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

99,1

TN

262,8

TR

115,2

ZZ

159,0

0707 00 05

MA

79,2

TR

156,6

ZZ

117,9

0709 93 10

MA

230,7

TR

176,6

ZZ

203,7

0805 10 20

TR

81,7

ZA

70,9

ZZ

76,3

0805 20 10

MA

67,6

ZZ

67,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

163,3

JM

129,1

TR

77,1

ZZ

123,2

0805 50 10

AR

76,7

TR

79,2

ZZ

78,0

0808 10 80

US

132,4

ZZ

132,4

0808 30 90

CN

87,8

ZZ

87,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/57


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS (KĀDP) 2016/2380

(2016. gada 13. decembris),

ar ko pagarina Eiropas Savienības Pārraudzības misijas Gruzijā (EUMM Georgia) vadītāja pilnvaru termiņu (EUMM GEORGIA/1/2016)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/452/KĀDP (2010. gada 12. augusts) par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia  (1), un jo īpaši tā 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Lēmumu 2010/452/KĀDP, Politikas un drošības komiteja (PDK) ir pilnvarota saskaņā ar Līguma 38. panta trešo daļu pieņemt attiecīgus lēmumus Eiropas Savienības Pārraudzības misijas Gruzijā (EUMM Georgia) politiskās kontroles un stratēģiskās vadības nodrošināšanai, tostarp lēmumu iecelt misijas vadītāju.

(2)

PDK 2014. gada 19. decembrī pieņēma Lēmumu EUMM GEORGIA/1/2014 (2), ar ko Kęstutis JANKAUSKAS kungu ieceļ amatā par EUMM Georgia misijas vadītāju no 2014. gada 15. decembra līdz 2015. gada 14. decembrim.

(3)

PDK 2015. gada 13. novembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/2200 (EUMM GEORGIA/1/2015) (3), ar ko pagarināja Kęstutis JANKAUSKAS kunga kā EUMM Georgia misijas vadītāja pilnvaru termiņu no 2015. gada 15. decembra līdz 2016. gada 14. decembrim.

(4)

Padome 2016. gada 12. decembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/2238 (4), ar kuru pagarināja EUMM Georgia pilnvaru termiņu no 2016. gada 15. decembra līdz 2018. gada 14. decembrim,

(5)

Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos ir ierosinājusi pagarināt EUMM Georgia misijas vadītāja Kęstutis JANKAUSKAS kunga pilnvaru termiņu no 2016. gada 15. decembra līdz 2017. gada 14. decembrim,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo EUMM Georgia misijas vadītāja Kęstutis JANKAUSKAS kunga pilnvaru termiņš tiek pagarināts līdz 2017. gada 14. decembrim.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2016. gada 13. decembrī

Politikas un drošības komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

W. STEVENS


(1)  OV L 213, 13.8.2010., 43. lpp.

(2)  Politikas un drošības komitejas Lēmums EUMM Georgia/1/2014 (2014. gada 19. decembris), ar ko ieceļ amatā Eiropas Savienības Pārraudzības misijas Gruzijā (EUMM Georgia) vadītāju (OV L 369, 24.12.2014., 78. lpp.).

(3)  Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2015/2200 (2015. gada 13. novembris), ar ko pagarina Eiropas Savienības Pārraudzības misijas Gruzijā (EUMM Georgia) misijas vadītāja pilnvaru termiņu (EUMM GEORGIA/1/2015) (OV L 313, 28.11.2015., 40. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2238 (2016. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu 2010/452/KĀDP par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia (OV L 337, 13.12.2016., 15. lpp.).


23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/59


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS (KĀDP) 2016/2381

(2016. gada 14. decembris),

ar kuru pagarina Eiropas Savienības KDAP misijas Mali (EUCAP Sahel Mali) vadītāja pilnvaru termiņu (EUCAP Sahel Mali/2/2016)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/219/KĀDP (2014. gada 15. aprīlis) par Eiropas Savienības KDAP misiju Mali (EUCAP Sahel Mali) (1) un jo īpaši tā 7. panta 1. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2015/76 (2015. gada 19. janvāris), ar ko sāk Eiropas Savienības KDAP misiju Mali (EUCAP Sahel Mali) un groza Lēmumu 2014/219/KĀDP (2),

tā kā:

(1)

Ievērojot Lēmumu 2014/219/KĀDP, Politikas un drošības komiteja (PDK) saskaņā ar Līguma 38. pantu ir pilnvarota pieņemt attiecīgus lēmumus, lai īstenotu misijas EUCAP Sahel Mali politisko kontroli un stratēģisko vadību, tostarp pieņemt lēmumu par misijas vadītāja iecelšanu.

(2)

2014. gada 26. maijā PDK pieņēma Lēmumu EUCAP Sahel Mali/1/2014 (3), ieceļot Albrecht CONZE kungu par EUCAP Sahel Mali misijas vadītāju no 2014. gada 26. maija līdz 2015. gada 14. janvārim.

(3)

Albrecht CONZE kunga kā EUCAP Sahel Mali misijas vadītāja pilnvaru termiņš ir ticis pagarināts vairākas reizes, pēdējoreiz ar PSK Lēmumu (KĀDP) 2016/938 (4), ar kuru EUCAP Sahel Mali misijas vadītāja pilnvaru termiņš tika pagarināts līdz 2017. gada 14. janvārim.

(4)

Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos ir ierosinājusi pagarināt EUCAP Sahel Mali misijas vadītāja Albrecht CONZE kunga pilnvaru termiņu no 2017. gada 15. janvāra līdz 2017. gada 14. jūlijam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo EUCAP Sahel Mali misijas vadītāja Albrecht CONZE kunga pilnvaru termiņš tiek pagarināts līdz 2017. gada 14. jūlijam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2016. gada 14. decembrī

Politikas un drošības komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

W. STEVENS


(1)  OV L 113, 16.4.2014., 21. lpp.

(2)  OV L 13, 20.1.2015., 5. lpp.

(3)  Politikas un drošības komitejas Lēmums EUCAP Sahel Mali/1/2014 (2014. gada 26. maijs) par Eiropas Savienības KDAP misijas Mali (EUCAP Sahel Mali) vadītāja iecelšanu (OV L 164, 3.6.2014., 43. lpp.).

(4)  Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2016/938 (2016. gada 31. maijs), ar kuru pagarina Eiropas Savienības KDAP misijas Mali (EUCAP Sahel Mali/1/2016) vadītāja pilnvaru termiņu (OV L 155, 14.6.2016., 23. lpp.).


23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/60


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/2382

(2016. gada 21. decembris),

ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK) un atceļ Lēmumu 2013/189/KĀDP

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu un 42. panta 4. punktu, un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 18. jūlijā pieņēma Vienoto rīcību 2005/575/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (“EDAK”) (1). Minēto vienoto rīcību aizstāja ar Vienoto rīcību 2008/550/KĀDP (2). Savukārt minēto vienoto rīcību atcēla ar Padomes Lēmumu 2013/189/KĀDP (3).

(2)

Padome 2008. gada novembrī pieņēma Eiropas jauno virsnieku apmaiņas sistēmu, kas veidota pēc Erasmus  (4) parauga, un vienojās, ka īstenošanas darba grupa sanāks EDAK Akadēmiskajā valdē.

(3)

2016. gada 15. jūlijā EDAK Vadības komiteja vienojās par ieteikumiem saistībā ar turpmākajām EDAK perspektīvām.

(4)

Apmācības un izglītošanas pasākumi EDAK sistēmā ir jāveic EDAP/KĀDP jomā, tostarp konfliktu stabilizēšanas, konfliktu risināšanas un attiecībā uz nepieciešamajiem apstākļiem ilgtspējīgas attīstības jomā.

(5)

Kamēr EDAK personālam būtu pārsvarā jābūt norīkotam, var būt nepieciešami, ka administratīvā un finanšu asistenta amatu ieņem līgumdarbinieks.

(6)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2010/427/ES (5) EĀDD būtu jāsniedz EDAK atbalsts, ko iepriekš sniedza Padomes Ģenerālsekretariāts,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

I NODAĻA

IZVEIDE, MISIJA, MĒRĶI UN UZDEVUMI

1. pants

Izveide

Ar šo tiek izveidota Eiropas Drošības un aizsardzības koledža (“EDAK”).

2. pants

Misija

EDAK nodrošina apmācību un izglītību Savienības kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) jomā, ņemot vērā kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP) plašākā Eiropas līmenī, lai veidotu un veicinātu civilā un militārā personāla vienotu izpratni par KDAP un KĀDP un lai ar saviem apmācības un izglītības pasākumiem (“EDAK apmācības un izglītības pasākumi”) noteiktu un izplatītu paraugpraksi saistībā ar dažādiem KDAP un KĀDP jautājumiem.

3. pants

Mērķi

EDAK ir šādi mērķi:

a)

turpmāk stiprināt Eiropas kopējo drošības un aizsardzības kultūru Savienībā un LES 21. panta 1. punktā izklāstītos principus popularizēt ārpus Savienības;

b)

veicināt labāku izpratni par KDAP kā par KĀDP būtisku sastāvdaļu;

c)

nodrošināt Savienības iestādes un struktūras ar zinošu personālu, kas spēj efektīvi risināt visus ar KDAP un KĀDP saistītos jautājumus;

d)

nodrošināt dalībvalstu administrācijas un personālu ar zinošiem darbiniekiem, kuri pārzina Savienības politiku, iestādes un procedūras KDAP un KĀDP jomā;

e)

nodrošināt KDAP misiju un operāciju personālam kopīgu izpratni par KDAP misiju un operāciju darbības principiem un veidot apziņu par kopīgu Eiropas identitāti;

f)

nodrošināt apmācību un izglītību, kas atbilst KDAP misiju un operāciju vajadzībām apmācības un izglītības jomā;

g)

atbalstīt Savienības partnerattiecības KDAP un KĀDP jomā, jo īpaši partnerattiecības ar tām valstīm, kas piedalās KDAP misijās;

h)

atbalstīt krīžu civilo pārvarēšanu, tostarp konfliktu novēršanas, un nodrošināt vai saglabāt apstākļus, kas nepieciešami ilgtspējīgai attīstībai;

i)

popularizēt Eiropas ierosmi jauno virsnieku apmaiņai;

j)

palīdzēt veidot profesionālas attiecības un kontaktus starp apmācības un izglītības pasākumu dalībniekiem.

Attiecīgā gadījumā uzmanību pievērš konsekvences nodrošināšanai ar citām Savienības darbībām.

4. pants

EDAK uzdevumi

1.   Saskaņā ar EDAK misiju un mērķiem tās galvenie uzdevumi ir rīkot un vadīt EDAK apmācības un izglītības pasākumus KDAP un KĀDP jomā.

2.   EDAK apmācības un izglītības pasākumi ietver:

a)

pamata un paaugstināta līmeņa kursus, ar kuriem veicina vispārēju izpratni par KDAP un KĀDP;

b)

kursus, kuros attīsta līdera iemaņas;

c)

kursus, ar kuriem sniedz tiešu atbalstu KDAP misijām un operācijām, tostarp apmācību un izglītību pirms misijas vai operācijas izvēršanas un tās gaitā;

d)

kursus, ar kuriem sniedz atbalstu ES partnerorganizācijām un valstīm, kuras piedalās KDAP misijās un operācijās;

e)

moduļus, ar kuriem atbalsta civilo un militāro apmācību un izglītību KDAP un KĀDP jomā;

f)

KDAP un KĀDP kursus, seminārus, programmas un konferences, kas paredzētas specializētai auditorijai vai ir ar speciālu ievirzi;

g)

kopīgus moduļus, ko vada saskaņā ar Eiropas ierosmi jauno virsnieku apmaiņai, kas veidota pēc Erasmus programmas parauga.

Kaut gan oficiāli tās nav EDAK apmācības un izglītības darbības, EDAK atbalsta un popularizē arī Eiropas pusgadus un kopīgas programmas maģistra grāda ieguvei, izmantojot pirmajā daļā minētos kopīgos moduļus.

Citus apmācības un izglītības pasākumus veic saskaņā ar 9. pantā minētās Vadības komitejas (“Vadības komiteja”) lēmumu.

3.   Papildus 2. punktā minētajām darbībām EDAK jo īpaši:

a)

veicina kontaktu veidošanu starp 5. panta 1. punktā minētajā tīklā (“tīkls”) iesaistītajiem attiecīgajā punktā minētajiem institūtiem;

b)

vada un pilnveido e-mācību sistēmu, lai atbalstītu KDAP un KĀDP apmācības un izglītības pasākumus vai, izņēmuma gadījumos, lai to varētu lietot neatkarīgos apmācības un izglītības pasākumos;

c)

izstrādā un izdod apmācības un izglītības materiālus KDAP un KĀDP jomā, arī – balstoties uz jau esošiem attiecīgiem materiāliem;

d)

atbalsta absolventu asociāciju bijušajiem apmācības dalībniekiem;

e)

atbalsta apmaiņas programmas KDAP un KĀDP jomā, kas notiek starp dalībvalstu apmācības un izglītības institūtiem;

f)

darbojas kā Goalkeeper projekta Schoolmaster moduļa atsevišķu daļu administrators un ar minētā moduļa starpniecību sniedz ieguldījumu ikgadējā Savienības apmācības programmā KDAP jomā;

g)

sniedz atbalstu apmācības un izglītības pārvaldībai konfliktu novēršanas, krīžu civilās pārvarēšanas jomā, nodrošina vai saglabā apstākļus, kas nepieciešami ilgtspējīgai attīstībai un drošības sektora reformas ierosmju jomā, kā arī lai uzlabotu kiberdrošību un informētību par hibrīddraudiem;

h)

rīko un vada ikgadēju tīkla konferenci, attiecīgi sapulcinot civilās un militārās apmācības un izglītības ekspertus KDAP jomā no dalībvalstu apmācības un izglītības institūtiem un ministrijām, kā arī attiecīgā ārējā apmācībā un izglītībā iesaistītās personas; un

i)

uztur kontaktus ar attiecīgiem dalībniekiem brīvības, drošības un tiesiskuma jomā, attīstības un sadarbības jomā un ar attiecīgām starptautiskām organizācijām.

II NODAĻA

ORGANIZĀCIJA

5. pants

Tīkls

1.   EDAK organizē kā tīklu, kas ietver civilus un militārus institūtus, koledžas, akadēmijas, universitātes, iestādes un citas iesaistītās personas, kas Savienībā nodarbojas ar drošības un aizsardzības politikas jautājumiem, ko noteikušas dalībvalstis, kā arī Eiropas Savienības Drošības izpētes institūtu (EUISS).

EDAK veido ciešas saites ar Savienības iestādēm un attiecīgām Savienības aģentūrām, jo īpaši:

a)

ar ES Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL);

b)

ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (Frontex);

c)

ar Eiropas Aizsardzības aģentūru (EAA);

d)

ar Eiropas Satelītcentru (ES SatCen); un

e)

ar Eiropas Policijas biroju (Eiropolu).

2.   Attiecīgā gadījumā starptautiskas, starpvaldību, valdību un nevalstiskas organizācijas var iegūt asociētā tīkla partnera (ANP) statusu, par kura detalizētiem pasākumiem vienosies Vadības komiteja.

3.   EDAK strādā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (“AP”) vispārējā vadībā.

6. pants

Eiropas Savienības drošības pētījumu institūta loma

1.   EUISS kā daļa no EDAK tīkla sadarbojas ar EDAK, atbilstīgi savām iespējām darot pieejamas savas speciālās zināšanas un zināšanu apkopošanas spējas EDAK apmācības pasākumiem, tostarp – ar EUISS publikācijām.

2.   Jo īpaši EUISS nodrošina lekcijas, ko sniedz EUISS analītiķi, un sniedz ieguldījumu EDAK e-mācību satura turpmākā pilnveidošanā.

3.   EUISS atbalsta arī EDAK absolventu asociāciju.

7. pants

Tiesībspēja

1.   EDAK ir vajadzīgā tiesībspēja, lai:

a)

pildītu savus uzdevumus un sasniegtu savus mērķus;

b)

slēgtu līgumus un administratīvas vienošanās, kas vajadzīgas tās darbībai, tostarp lai īstenotu personāla norīkošanu un pieņemtu darbā līgumdarbiniekus; iegūtu iekārtas, jo īpaši mācību iekārtas;

c)

turētu bankas kontus; un

d)

būtu par pusi tiesvedībā.

2.   Saistības, ko varētu radīt EDAK noslēgti līgumi, sedz ar finansējumu, kas tai pieejams saskaņā ar 16. un 17. pantu.

8. pants

Struktūra

EDAK paspārnē izveido šādu struktūru:

a)

Vadības komiteja, kas ir atbildīga par EDAK apmācības un izglītības pasākumu vispārējo koordināciju un ievirzi;

b)

Akadēmiskā valde (“valde”), kas ir atbildīga par EDAK apmācības un izglītības pasākumu kvalitātes un saskaņotības nodrošināšanu;

c)

EDAK vadītājs (“vadītājs”), vienīgais EDAK juridiskais pārstāvis, kas ir atbildīgs par EDAK finanšu un administratīvo pārvaldību, kā arī sniedz konsultācijas komitejai un valdei par EDAK pasākumu organizēšanu un pārvaldību;

d)

EDAK sekretariāts (“sekretariāts”), kam jāpalīdz vadītājam veikt tā pienākumus un jo īpaši jāpalīdz valdei nodrošināt EDAK apmācības un izglītības pasākumu vispārējo kvalitāti un saskaņotību.

9. pants

Vadības komiteja

1.   EDAK lēmējinstitūcija ir Vadības komiteja, kurā no katras dalībvalsts ir iecelts viens pārstāvis. Katru komitejas locekli var pārstāvēt vai pavadīt vietnieks.

2.   Kopā ar Vadības komitejas locekļiem komitejas sanāksmēs var piedalīties arī eksperti.

3.   Vadības komitejas priekšsēdētājs ir AP pārstāvis ar atbilstīgu pieredzi. Komiteja sanāk vismaz četras reizes gadā.

4.   To valstu, kas pievienojas Savienībai, pārstāvji var apmeklēt Vadības komitejas sanāksmes kā aktīvi novērotāji.

5.   Vadītājs, citi EDAK personāla pārstāvji, valdes priekšsēdētājs un attiecīgā gadījumā tās dažādo sastāvu priekšsēdētāji, kā arī Komisijas un citu ES iestāžu, tostarp EĀDD, pārstāvji piedalās Vadības komitejas sanāksmēs bez balsstiesībām.

6.   Vadības komitejai ir šādi uzdevumi:

a)

apstiprināt un regulāri pārskatīt EDAK apmācības un izglītības pasākumus, kas atbilst apstiprinātajām EDAK apmācības un izglītības prasībām;

b)

apstiprināt EDAK gada akadēmisko programmu;

c)

atlasīt apmācības un izglītības pasākumus, ko paredzēts vadīt EDAK, un noteikt minēto pasākumu prioritāti, ņemot vērā līdzekļus, kas ir pieejami EDAK, un noteiktās apmācības un izglītības prasības;

d)

izvēlēties dalībvalsti(-is), kurā(-ās) notiek EDAK apmācības un izglītības pasākumi, un institūtus, kuri tos īsteno;

e)

lemt par trešo valstu dalības iespēju attiecībā uz konkrētiem EDAK apmācības un izglītības pasākumiem Politikas un drošības komitejas noteiktajā vispārējās politikas satvarā;

f)

pieņemt mācību plānu visiem EDAK apmācības un izglītības pasākumiem;

g)

pieņemt zināšanai kursu novērtējuma ziņojumus;

h)

pieņemt zināšanai vispārīgo gada ziņojumu par EDAK apmācības un izglītības pasākumiem un pieņemt tajā iekļautos ieteikumus, kas nosūtāmi attiecīgajām Padomes struktūrām;

i)

sniegt vispārējas norādes attiecībā uz valdes darbu;

j)

iecelt Akadēmiskās valdes un tās dažādo sastāvu priekšsēdētājus;

k)

pieņemt vajadzīgos lēmumus par EDAK darbību, ja vien nav paredzēts, ka tos pieņem citas struktūras;

l)

pamatojoties uz vadītāja priekšlikumiem, apstiprināt gada budžetu un visus budžeta grozījumus;

m)

apstiprināt gada pārskatus un sniegt vadītājam apstiprinājumu par budžeta izpildi;

n)

apstiprināt papildu noteikumus, kas piemērojami EDAK pārvaldītajiem izdevumiem;

o)

apstiprināt visus finansēšanas nolīgumus un tehniskas vienošanās ar Komisiju, EĀDD, Savienības aģentūru vai kādu no dalībvalstīm attiecībā uz finansēšanu vai EDAK izdevumu īstenošanu;

p)

piedalīties vadītāja atlases procedūrā, kā norādīts 11. panta 3. punktā.

7.   Vadības komiteja apstiprina savu reglamentu.

8.   Izņemot 2. panta 6. punktā paredzēto gadījumu par finanšu noteikumiem, ko piemēro EDAK finansētajiem izdevumiem un tās finansējumam, Vadības komiteja lēmumus pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 16. panta 4. punktā.

10. pants

Akadēmiskā valde

1.   Valdes sastāvā ir augsta līmeņa pārstāvji no tiem civilajiem un militārajiem institūtiem un citām struktūrām, ko dalībvalstis noteikušas, lai palīdzētu veikt EDAK apmācības un izglītības pasākumus, kā arī EUISS direktors vai direktora pārstāvis.

2.   Valdes priekšsēdētāju ieceļ Vadības komiteja no valdes locekļu vidus.

3.   Komisijas un EĀDD pārstāvjus aicina piedalīties valdes sanāksmēs.

4.   Asociēto tīkla partneru augstākā ranga pārstāvjus uzaicina piedalīties valdes sanāksmēs kā aktīvus novērotājus.

5.   Valdes sanāksmēs var uzaicināt piedalīties kā novērotājus arī akadēmiskos ekspertus un augstākās amatpersonas no Savienības un valstu iestādēm. Piemērotā gadījumā un izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, valdes sanāksmēs var uzaicināt piedalīties arī akadēmiskos ekspertus un augstākās amatpersonas, kas pārstāv tādas iestādes, kuras nav iekļautas tīklā.

6.   Valdei ir šādi uzdevumi:

a)

sniegt Vadības komitejai akadēmiskas konsultācijas un ieteikumus;

b)

ar tīkla starpniecību īstenot pieņemto gada akadēmisko programmu;

c)

pārraudzīt e-mācību sistēmu;

d)

izstrādāt mācību plānu visiem EDAK apmācības un izglītības pasākumiem;

e)

nodrošināt EDAK apmācības un izglītības pasākumu vispārēju koordināciju starp visiem institūtiem;

f)

pārbaudīt iepriekšējā akadēmiskajā gadā īstenoto apmācības un izglītības pasākumu līmeni;

g)

iesniegt Vadības komitejai ierosinājumus par apmācības un izglītības pasākumiem nākamajam akadēmiskajam gadam;

h)

nodrošināt visu EDAK apmācības un izglītības pasākumu sistemātisku vērtēšanu un apstiprināt kursu novērtējuma ziņojumus;

i)

piedalīties vispārējā gada ziņojuma par EDAK darbu sagatavošanā;

j)

atbalstīt to, lai tiktu īstenota Eiropas ierosme jauno virsnieku apmaiņai, kas veidota pēc Erasmus programmas parauga.

7.   Lai izpildītu savus pienākumus, valde var sanākt dažādos noteiktiem projektiem pielāgotos sastāvos. Vadības komiteja piekrīt minētajiem sastāviem un valde paredz noteikumus un pasākumus, ar ko reglamentē minēto sastāvu izveidi un darbību. Katrs sastāvs vismaz reizi gadā ziņos par savām darbībām kopējai valdei, un pēc tam tā pilnvaras var pagarināt.

8.   EDAK sekretariāta loceklis atbalstīs valdi un katru no tās sastāviem un sniegs tiem palīdzību. Viņš vai viņa piedalīsies sanāksmēs bez balsstiesībām. Ja nevar atrast citu kandidātu, viņš vai viņa tajā pašā laikā var vadīt sanāksmes.

9.   Valdes un katra tās sastāva reglamentu pieņem Vadības komiteja.

11. pants

Vadītājs

1.   Vadītājs:

a)

ir atbildīgs par EDAK pasākumiem;

b)

ir EDAK vienīgais juridiskais pārstāvis;

c)

ir atbildīgs par EDAK finanšu un administratīvo pārvaldību;

d)

konsultē Vadības komiteju un valdi un palīdz tām darbā; un

e)

darbojas kā EDAK pārstāvis apmācības un izglītības pasākumos tīklā un ārpus tā.

2.   Vadītāja amata kandidāti ir personas, kam piemīt vispāratzītas ilgā laikposmā uzkrātas speciālās zināšanas un pieredze apmācības un izglītības jomā. Dalībvalstis var izvirzīt kandidātus vadītāja amatam. Savienības iestāžu un EĀDD darbinieki var pieteikties šim amatam saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem.

3.   Priekšatlases procesu rīko AP vadībā. Priekšatlases komisija sastāv no trim EĀDD pārstāvjiem. To vada Vadības komitejas priekšsēdētājs. Pamatojoties uz priekšatlases rezultātiem, AP sniedz Vadības komitejai ieteikumu ar vismaz trīs kandidātu sarakstu, kas sastādīts priekšatlases komisijas izvēles secībā. Vismaz pusei kandidātu šajā priekšatlases rezultātu sarakstā būtu jānāk no dalībvalstīm. Kandidāti savu redzējumu par EDAK iesniegs Vadības komitejai, un pēc tam dalībvalstis tiks aicinātas sarindot kandidātus rakstiskā, slepenā balsojumā. Vadītāju no EĀDD personāla vidus ieceļ AP.

4.   Vadītāja uzdevumi ir, jo īpaši:

a)

veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu EDAK pasākumu darbību, tostarp pieņem iekšējas administratīvas instrukcijas un publicē paziņojumus;

b)

pamatojoties uz valdes iesniegtiem priekšlikumiem, sagatavot EDAK gada pārskata sākotnēju projektu un darba programmas sākotnēju projektu, ko iesniedz Vadības komitejai;

c)

koordinēt EDAK darba programmas īstenošanu;

d)

uzturēt kontaktus ar attiecīgajām dalībvalstu iestādēm;

e)

uzturēt kontaktus ar attiecīgiem ārējiem apmācības un izglītības dalībniekiem KDAP un KĀDP jomā;

f)

vajadzības gadījumā slēgt tehniskas vienošanās par EDAK apmācības un izglītības pasākumiem ar attiecīgām iestādēm un apmācības un izglītības dalībniekiem KDAP un KĀDP jomā;

g)

veikt jebkādus citus uzdevumus, ko viņam vai viņai uzticējusi Vadības komiteja.

5.   Vadītājs ir atbildīgs par EDAK finanšu un administratīvo pārvaldību un jo īpaši:

a)

izstrādā un iesniedz Vadības komitejai visus budžeta projektus;

b)

pieņem budžetus, kad tos apstiprinājusi Vadības komiteja;

c)

ir EDAK budžeta kredītrīkotājs;

d)

EDAK vārdā atver vienu vai vairākus bankas kontus;

e)

risina sarunas par jebkādu finansēšanas nolīgumu un/vai tehnisku vienošanos ar Komisiju, EĀDD vai kādu no dalībvalstīm attiecībā uz EDAK izdevumu finansēšanu un/vai īstenošanu, iesniedz minētos nolīgumus Vadības komitejai un noslēdz tos;

f)

ar atlases komisijas palīdzību veic sekretariāta personāla atlasi;

g)

EDAK vārdā risina sarunas par jebkādu vēstuļu apmaiņu attiecībā uz sekretariāta personāla norīkošanu uz EDAK un paraksta tās;

h)

EDAK vārdā risina sarunas par jebkādu darba līgumu attiecībā uz personālu, ko apmaksā no EDAK budžeta, un paraksta tos;

i)

kopumā – pārstāv EDAK saistībā ar visiem tiesību aktiem, kuriem ir finansiālas sekas;

j)

iesniedz Vadības komitejai EDAK gada pārskatus.

6.   Vadītājs par savām darbībām atbild Vadības komitejai.

12. pants

EDAK sekretariāts

1.   Sekretariāts palīdz vadītājam pildīt vadītāja uzdevumus.

2.   Sekretariāts EDAK apmācības un izglītības pasākumu vadīšanā, koordinēšanā un organizēšanā sniedz atbalstu Vadības komitejai, valdei, tostarp tās sastāviem, un institūtiem.

3.   Sekretariāts atbalsta valdi un palīdz tai nodrošināt EDAK apmācības un izglītības pasākumu vispārējo kvalitāti un saskaņotību un to, lai tie saglabātu atbilstību Savienības politikas virzībai. Jo īpaši tie palīdz nodrošināt, lai visi soļi apmācības un izglītības pasākumu īstenošanā – no mācību programmu izstrādes un satura līdz metodoloģiskai pieejai – atbilstu visaugstākajiem iespējamiem standartiem.

4.   Katrs EDAK tīklā iekļautais institūts ieceļ kontaktpersonu, ar kuru sekretariāts risina visus organizatoriskos un administratīvos jautājumus, kas saistīti ar EDAK apmācības un izglītības pasākumu rīkošanu.

5.   Sekretariāts cieši sadarbojas ar Komisiju un EĀDD.

13. pants

EDAK personāls

1.   EDAK personāls sastāv no:

a)

personāla, kuru darbam EDAK norīkojušas Savienības iestādes, EĀDD un Savienības aģentūras;

b)

valstu ekspertiem, kurus darbam EDAK norīkojušas dalībvalstis;

c)

gadījumā, ja administratīvā un finanšu asistenta amatam neviens valsts eksperts nav atrasts, – no līgumdarbiniekiem un saņemot apstiprinājumu no Vadības komitejas.

2.   EDAK var uzņemt praktikantus un vizītēs ieradušos stipendiātus.

3.   Lēmumu par EDAK personāla apjomu pieņem Vadības komiteja kopā ar lēmumu par nākamā gada budžetu, un personāla apjoms ir tieši saistīts ar EDAK apmācības un izglītības pasākumu skaitu un ar citiem uzdevumiem, kas noteikti 4. pantā.

4.   AP Lēmums (6), ar kuru paredz noteikumus, kas piemērojami valstu ekspertiem, kuri norīkoti darbam EĀDD, mutatis mutandis piemērojams valstu ekspertiem, kurus dalībvalstis norīkojušas darbam EDAK. Personālam, kuru darbam EDAK norīkojušas Eiropas Savienības iestādes, tostarp līgumdarbiniekiem, kuriem maksā no EDAK budžeta, turpina piemērot Savienības Civildienesta noteikumus.

5.   Vadības komiteja, pamatojoties uz AP priekšlikumu, ja vajadzīgs, definē nosacījumus, kas piemērojami praktikantiem un vizītēs esošiem stipendiātiem.

6.   EDAK personāla pārstāvji bez iepriekšējas rakstiskas vadītāja atļaujas nedrīkst EDAK vārdā slēgt līgumus vai uzņemties jebkāda veida finansiālas saistības.

III NODAĻA

FINANSĒJUMS

14. pants

Ieguldījums natūrā apmācības un izglītības pasākumos

1.   Katra dalībvalsts, Savienības iestāde, Savienības aģentūra un institūts, kā arī EĀDD sedz visas izmaksas, kas saistītas ar to dalību EDAK, tostarp algas, pabalstus, ceļa un uzturēšanās izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar EDAK apmācības un izglītības pasākumu organizatorisko un administratīvo nodrošinājumu.

2.   Katrs EDAK apmācības un izglītības pasākumu dalībnieks sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa vai viņas dalību.

15. pants

EĀDD atbalsts

1.   EĀDD sedz izmaksas, kas izriet no vadītāja un EDAK sekretariāta izmitināšanas tā telpās, tostarp izdevumus, kas saistīti ar informāciju tehnoloģijām, vadītāja norīkošanu un viena asistenta norīkošanu darbam EDAK sekretariātā.

2.   EĀDD sniedz EDAK administratīvu atbalstu, kas vajadzīgs, lai pieņemtu darbā un pārvaldītu tās personālu un īstenotu tās budžetu.

16. pants

Iemaksa no Savienības budžeta

1.   EDAK saņem ikgadēju vai daudzgadu iemaksu no Eiropas Savienības vispārējā budžeta. Ar minēto iemaksu var jo īpaši segt izmaksas saistībā ar atbalstu apmācības un izglītības pasākumiem un izmaksas saistībā ar ekspertiem, ko darbam EDAK norīkojušas dalībvalstis, un līdz vienam līgumdarbiniekam.

2.   Finanšu atsauces summa EDAK izdevumu segšanai laikposmam no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim ir EUR 700 000. Finanšu atsauces summu turpmākiem laikposmiem nosaka Padome pēc Vadības komitejas ieteikuma.

3.   Kad Padome pieņēmusi 2. punktā minēto lēmumu, sarunas par finansēšanas nolīgumu ar Komisiju risina vadītājs.

17. pants

Brīvprātīgas iemaksas

1.   Konkrētu darbību finansēšanas nolūkos EDAK var saņemt un pārvaldīt brīvprātīgas iemaksas no dalībvalstīm un institūtiem vai citiem līdzekļu devējiem. Šādas iemaksas EDAK īpaši iezīmē.

2.   Sarunas par tehniskiem nosacījumiem 1. punktā minētajām iemaksām risina vadītājs.

18. pants

Projektu īstenošana

1.   EDAK var pieteikties pētniecības un citiem projektiem KĀDP jomā. EDAK var darboties kā projekta koordinatore vai dalībniece. Vadītāju var iekļaut šāda projekta “konsultatīvajā valdē”. Šo uzdevumu viņš var deleģēt kādam no EAB sastāvu priekšsēdētājiem vai EDAK sekretariāta loceklim.

2.   Iemaksas, kas saistītas ar šādiem projektiem, ir jāatklāj (grozītajā) EDAK budžetā, jāiezīmē un jāizmanto atbilstīgi EDAK uzdevumiem un mērķiem.

19. pants

Finanšu noteikumi

Pielikumā izklāstītos finanšu noteikumus piemēro EDAK finansētajiem izdevumiem un šādu izdevumu finansējumam.

IV NODAĻA

DAŽĀDI NOTEIKUMI

20. pants

Dalība EDAK apmācības un izglītības pasākumos

1.   Visos EDAK apmācības un izglītības pasākumos drīkst piedalīties visu dalībvalstu un valstu, kas pievienojas, valstspiederīgie. Organizējošie un vadošie institūti nodrošina, ka šo principu piemēro bez izņēmumiem.

2.   Principā EDAK apmācības un izglītības pasākumos drīkst piedalīties arī to valstu valstspiederīgie, kuras kandidē uz pievienošanos Savienībai, un, vajadzības gadījumā, citu trešo valstu un organizāciju pārstāvji, jo īpaši 4. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētajos apmācības un izglītības pasākumos.

3.   Dalībnieki ir civilais, diplomātiskais/policijas/militārais personāls, kas strādā ar KDAP un KĀDP jomas aspektiem, un eksperti, kurus plānots norīkot darbam KDAP misijās vai operācijās.

EDAK apmācības un izglītības pasākumos var inter alia uzaicināt piedalīties starptautisku organizāciju, nevalstisko organizāciju, akadēmisko institūtu un plašsaziņas līdzekļu, kā arī uzņēmēju aprindu pārstāvjus.

4.   Dalībniekam, kurš pabeidzis EDAK kursu, izsniedz AP parakstītu sertifikātu. Sertifikāta formu un saturu regulāri pārskata Vadības komiteja. Šo sertifikātu atzīst dalībvalstis un Savienības iestādes.

21. pants

Sadarbība

EDAK sadarbojas ar starptautiskām organizācijām un citām atbilstīgām struktūrām, piemēram, trešo valstu valsts mācību un izglītības institūtiem, jo īpaši ar 5. panta 2. punktā minētajiem, bet ne tikai ar tiem, kā arī izmanto to speciālās zināšanas.

22. pants

Drošības reglaments

EDAK pasākumiem piemēro Padomes Lēmumu 2013/488/ES (7).

V NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

23. pants

Nepārtrauktība

Šā lēmuma īstenošanas nolūkos spēkā paliek normas un noteikumi, kas pieņemti, lai īstenotu Lēmumu 2013/189/KĀDP, tiktāl, ciktāl tie ir saderīgi ar šā lēmuma noteikumiem, un līdz tos groza vai atceļ.

24. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Lēmumu 2013/189/KĀDP.

25. pants

Stāšanās spēkā un spēka zaudēšana

1.   Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī. To pārskata pēc vajadzības un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā sešus mēnešus, pirms tas zaudē spēku.

2.   Šis lēmums zaudē spēku 2021. gada 2. janvārī.

Briselē, 2016. gada 21. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. LAJČÁK


(1)  Padomes Vienotā rīcība 2005/575/KĀDP (2005. gada 18. jūlijs), ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK) (OV L 194, 26.7.2005., 15. lpp.).

(2)  Padomes Vienotā rīcība 2008/550/KĀDP (2008. gada 23. jūnijs), ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK) un atceļ Vienoto rīcību 2005/575/KĀDP (OV L 176, 4.7.2008., 20. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2013/189/KĀDP (2013. gada 22. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK) un atceļ Vienoto rīcību 2008/550/KĀDP (OV L 112, 24.4.2013., 22. lpp.).

(4)  Padomes Secinājumi par EDAK, Ārējo sakaru padomes 2903. sanāksme.

(5)  Padomes Lēmums 2010/427/ES (2010. gada 26. jūlijs), ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.).

(6)  Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Lēmums (2011. gada 23. marts), ar ko izveido noteikumus, kurus piemēro valstu ekspertiem, kas norīkoti uz Eiropas Ārējās darbības dienestu (OV C 12, 14.1.2012., 8. lpp.).

(7)  Padomes Lēmums 2013/488/ES (2013. gada 23. septembris) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 274, 15.10.2013., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Finanšu noteikumi, kas piemērojami EDAK finansētiem izdevumiem un EDAK izdevumu finansējumam

1. pants

Budžeta principi

1.   EDAK budžets, ko sastāda euro, ir dokuments, ar kuru katram finanšu gadam nosaka un apstiprina EDAK ieņēmumus un visus EDAK finansētos izdevumus.

2.   Budžeta ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā.

3.   EDAK ieņēmumus un izdevumus nav atļauts īstenot nekādā citā veidā, kā vien iekļaujot tos kādā budžeta pozīcijā.

2. pants

Budžetu pieņemšana

1.   Katru gadu vadītājs izstrādā budžeta projektu nākamajam finanšu gadam, kas sākas 1. janvārī un beidzas tā paša gada 31. decembrī. Budžeta projektā iekļauj apropriācijas, ko uzskata par vajadzīgām, lai segtu EDAK finansējamos izdevumus minētajā laikposmā, un prognozi par ieņēmumiem, ar kuriem paredzēts segt tādus izdevumus.

2.   Apropriācijas vajadzības gadījumā klasificē pēc veida vai mērķa nodaļās un pantos. Projektā iekļauj sīki izklāstītas piezīmes par katru pantu.

3.   Ieņēmumus veido dalībvalstu vai citu līdzekļu devēju brīvprātīgas iemaksas, kā arī ikgadējā iemaksa no Eiropas Savienības budžeta.

4.   Vadītājs līdz 31. martam iesniedz sīki izstrādātu budžeta ziņojumu par iepriekšējo finanšu gadu. Viņš vai viņa līdz 31. jūlijam Vadības komitejai ierosina budžeta projektu nākamajam finanšu gadam.

5.   Vadības komiteja budžeta projektu apstiprina līdz 31. oktobrim.

6.   Gadījumā, ja EDAK saņem daudzgadu iemaksu no Savienības vispārējā budžeta, Vadības komiteja gada budžetu apstiprina ar konsensu.

3. pants

Apropriāciju pārvietošana

Neparedzamu apstākļu gadījumā vadītājs var lemt par 16. pantā minētās iemaksas apropriāciju pārvietošanu starp budžeta pozīcijām vai izdevumu kategorijām, nepārsniedzot 25 % no minētajām budžeta pozīcijām vai izdevumu kategorijām, un par tādu pārvietošanu vadītājs informē Vadības komiteju. Ja apropriāciju pārvietošana starp budžeta pozīcijām vai izdevumu kategorijām pārsniedz 25 % no minētajām budžeta pozīcijām vai izdevumu kategorijām, to iesniedz Vadības komitejai apstiprināšanai kā grozītu budžetu.

4. pants

Apropriāciju pārnešana

1.   Apropriācijas, kas vajadzīgas, lai samaksātu par juridiskajām saistībām, kuras EDAK uzņēmusies līdz finanšu gada 31. decembrim, pārnes uz nākamo finanšu gadu.

2.   Apropriācijas no brīvprātīgām iemaksām pārnes uz nākamo finanšu gadu.

3.   Apropriācijas saistībā ar projektiem pārnes uz nākamo finanšu gadu.

4.   Vadītājs ar Vadības komitejas apstiprinājumu var pārnest citas apropriācijas budžetā uz nākamo finanšu gadu.

5.   Pārējās apropriācijas anulē finanšu gada beigās.

5. pants

Budžeta īstenošana un personāla pārvaldība

EDAK tās budžeta īstenošanas un personāla pārvaldības nolūkos, cik vien tas iespējams, izmanto Savienības pastāvošās administratīvās struktūras, jo īpaši EĀDD.

6. pants

Bankas konti

1.   EDAK bankas kontu, kas ir norēķinu vai īstermiņa konts euro valūtā, atver kādā no labākajām finanšu iestādēm, kuras galvenais birojs atrodas kādā no dalībvalstīm.

2.   Nevienu bankas kontu nepārtērē.

7. pants

Maksājumi

Visi maksājumi no EDAK bankas konta kopīgi jāparaksta EDAK vadītājam un vēl kādam EDAK personāla loceklim.

8. pants

Grāmatvedība

1.   Vadītājs nodrošina, ka pārskati, kuros uzrādīti EDAK ieņēmumi, izdevumi un aktīvu uzskaite, tiek glabāti saskaņā ar starptautiski atzītiem grāmatvedības standartiem publiskajam sektoram.

2.   Vadītājs iesniedz Vadības komitejai gada pārskatus par attiecīgo finanšu gadu kopā ar 2. panta 4. punktā minēto sīki izstrādāto ziņojumu ne vēlāk kā nākamā gada 31. martā.

3.   Vajadzīgo grāmatvedības pakalpojumu veikšanu uztic ārējām struktūrām.

9. pants

Revīzijas

1.   Reizi gadā tiek veikta EDAK grāmatvedības revīzija.

2.   Vajadzīgo revīzijas pakalpojumu veikšanu var uzticēt ārējām struktūrām.

3.   Revīzijas ziņojumus kopā ar 2. panta 4. punktā minēto sīki izstrādāto ziņojumu dara pieejamus Vadības komitejai.

10. pants

Izpildes apstiprinājums

1.   Vadības komiteja, pamatojoties uz sīki izstrādāto ziņojumu, gada pārskatiem un ņemot vērā gada revīzijas ziņojumu, lemj par to, vai sniegt vadītājam apstiprinājumu attiecībā uz EDAK budžeta izpildi.

2.   Vadītājs veic visus vajadzīgos pasākumus, lai pārliecinātu Vadības komiteju, ka apstiprinājumu var sniegt, un lai reaģētu uz konstatējumiem, kuri iekļauti lēmumos par apstiprinājumu, ja tādi ir doti.


23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/74


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/2383

(2016. gada 21. decembris)

par Savienības atbalstu Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras darbībām, ko veic kodoldrošības jomās, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu un 31. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropadome 2003. gada 12. decembrī pieņēma Eiropas Savienības Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (“stratēģija”), kuras III nodaļā iekļauts saraksts ar pasākumiem, kas jāveic gan Savienībā, gan trešās valstīs, lai apkarotu šādu ieroču izplatīšanu.

(2)

Savienība aktīvi īsteno stratēģiju un veic pasākumus, kas uzskaitīti tās III nodaļā, jo īpaši nodrošinot finanšu līdzekļus tādu konkrētu projektu atbalstam, kurus īsteno daudzpusējas iestādes, piemēram, Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (SAEA).

(3)

Padome 2003. gada 17. novembrī pieņēma Kopējo nostāju 2003/805/KĀDP (1) par daudzpusēju nolīgumu masu iznīcināšanas ieroču neizplatīšanas un ieroču nogādes līdzekļu jomā vispārināšanu un pastiprināšanu. Minētajā kopējā nostājā inter alia tika pausts aicinājums veicināt SAEA vispusīgu garantiju nolīgumu un papildprotokolu noslēgšanu, un Savienība apņēmās tiekties uz to, lai SAEA vispusīgos garantiju nolīgumus un papildprotokolus padarītu par SAEA pārbaudes sistēmas standartu.

(4)

Padome 2004. gada 17. maijā pieņēma Vienoto rīcību 2004/495/KĀDP (2) par atbalstu SAEA darbībām, ko veic atbilstīgi tās Kodoldrošības programmai, kā arī īstenojot Stratēģiju.

(5)

Padome 2005. gada 18. jūlijā pieņēma Vienoto rīcību 2005/574/KĀDP (3) par atbalstu SAEA darbībām, ko veic kodoldrošības un pārbaudes jomās, kā arī īstenojot Stratēģiju.

(6)

Padome 2006. gada 12. jūnijā pieņēma Vienoto rīcību 2006/418/KĀDP (4) par atbalstu SAEA darbībām, ko veic kodoldrošības un pārbaudes jomās, kā arī īstenojot Stratēģiju.

(7)

Padome 2008. gada 14. aprīlī pieņēma Vienoto rīcību 2008/314/KĀDP (5) par atbalstu SAEA darbībām, ko veic kodoldrošības un pārbaudes jomās, kā arī īstenojot Stratēģiju.

(8)

Padome 2010. gada 27. septembrī pieņēma Lēmumu 2010/585/KĀDP (6) par atbalstu SAEA darbībām, ko veic kodoldrošības un pārbaudes jomās, kā arī īstenojot Stratēģiju.

(9)

Padome 2013. gada 21. oktobrī pieņēma Lēmumu 2013/517/KĀDP (7) par Savienības atbalstu SAEA darbībām, ko veic kodoldrošības un pārbaudes jomās, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai.

(10)

2016. gada 8. maijā stājās spēkā Grozījumi Konvencijā par kodolmateriālu fizisko aizsardzību (ACPPNM). Savienība un tās dalībvalstis sekmēja grozījumus, izmantojot diplomātiskos pasākumus un finansējot SAEA pasākumus minētajā sakarā. Pēc ACPPNM stāšanās spēkā būs vajadzīgi ilgstoši centieni, lai nodrošinātu to izpildi valstīs un vispārināšanu.

(11)

SAEA tiecas sasniegt tos pašus mērķus, kas izklāstīti 3.–10. apsvērumā, īstenojot savu Kodoldrošības plānu, ko pilnībā finansē no brīvprātīgām iemaksām SAEA Kodoldrošības fondā.

(12)

Savienība ir apņēmības pilna stiprināt kodoldrošību visā pasaulē un ir gatava arī turpmāk atbalstīt trešās valstis minētajā sakarā. Savienība pauž gandarījumu par nesenajiem pasākumiem, ar ko stiprina SAEA Kodoldrošības programmu, kā arī par Starptautisko kodoldrošības konferenci: apņemšanās un darbības, kuru SAEA rīkos 2016. gada 5.–9. decembrī. Savienības mērķis ir turpināt noturīgi un efektīvi īstenot vienotās rīcības 2004/495/KĀDP, 2005/574/KĀDP, 2006/418/KĀDP, 2008/314/KĀDP un lēmumu 2010/585/KĀDP, ar kuriem atbalsta SAEA kodoldrošības plānus (“iepriekšējās vienotās rīcības un lēmumi”), un tā, ņemot vērā SAEA Kodoldrošības plāna (2018–2021) pieņemšanu, ir apņēmības pilna sniegt papildu atbalstu. Lai izvairītos no centienu dublēšanās, panāktu maksimālu izmaksu lietderību un turpinātu mazināt riskus, tiks izvērsta cieša koordinācija ar ES ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodola (CBRN) risku mazināšanas izcilības centru ierosmi, kā arī ar citām ierosmēm un programmām.

(13)

Šā lēmuma tehniska īstenošana būtu jāuztic SAEA, kura, pamatojoties uz tās ilgā laikā uzkrātajām un plaši atzītajām speciālām zināšanām kodoldrošības jomā, varētu būtiski stiprināt attiecīgās spējas valstīs, kurās tiek veiktas darbības. Savienības atbalstītos projektus var finansēt tikai ar brīvprātīgām iemaksām SAEA Kodoldrošības fondā. Šādas Savienības veiktas iemaksas būs nozīmīgas, lai SAEA dotu iespēju spēlēt izšķirošu lomu kodoldrošības jomā, atbalstot valstu centienus izpildīt pienākumus, ko tās uzņēmušās kodoldrošības jomā.

(14)

Par kodoldrošību valsts iekšienē pilnībā atbildīga ir valsts,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Lai nodrošinātu, ka nekavējoties un praktiski īsteno konkrētus elementus, kas paredzēti Stratēģijā, Savienība atbalsta SAEA kodoldrošības jomās veiktās darbības nolūkā veicināt šādu mērķu sasniegšanu:

a)

panākt progresu, tiecoties sasniegt starptautisko kodolieroču neizplatīšanas un kodoldrošības instrumentu vispārēju piemērošanu;

b)

palīdzēt valstīm nodrošināt tāda vietēja tehniska un zinātniska atbalsta pieejamību, kā arī tādu cilvēkresursu attīstību, kuri vajadzīgi efektīvai un noturīgai kodoldrošībai;

c)

stiprināt novēršanas, atklāšanas, reaģēšanas un aizsardzības spējas, lai iedzīvotājus, īpašumu, vidi un sabiedrību pasargātu no tādām noziedzīgām vai tīšām neatļautām darbībām, kas ir saistītas ar kodolmateriāliem vai citiem radioaktīviem materiāliem, kuri nav regulatīvā kontrolē;

d)

stiprināt kodolmateriālu un citu radioaktīvu materiālu nelikumīgas tirdzniecības atklāšanu un rīcību saistībā ar to;

e)

sekmēt datordrošību kodoljomā;

f)

stiprināt radioaktīvo avotu drošību, nogādāt tos drošā glabāšanas vietā valstīs, kurām vajadzīgs atbalsts, cita starpā atgriezt tos izcelsmes vai piegādātājā valstī.

g)

stiprināt kodolmateriālu un citu radioaktīvu materiālu fizisko aizsardzību.

2.   Projektu mērķis ir:

a)

nodrošināt tā atbalsta noturību un efektivitāti, kuru sniedza ar iepriekšējām vienotajām rīcībām un lēmumiem,

b)

stiprināt valstu vietējo kodoldrošības atbalsta infrastruktūru;

c)

uzlabot valstu leģislatīvo un regulatīvo sistēmu;

d)

stiprināt kodolmateriālu un citu radioaktīvu materiālu kodoldrošības sistēmas un pasākumus;

e)

stiprināt valstu institucionālās infrastruktūras un spējas, ar ko pievērsties tiem kodolmateriāliem un radioaktīviem materiāliem, kuri nav regulatīvā kontrolē;

f)

stiprināt valstu reakcijas un pretestības spējas attiecībā uz kibernoziedzību un mazināt tās ietekmi uz kodoldrošību.

g)

uzlabot izglītības un apmācības spējas kodoldrošības jomā;

h)

nodrošināt mērķtiecīgu un nepārtrauktu atbalstu Konvencijas par kodolmateriālu fizisko aizsardzību grozījumu īstenošanai un vispārināšanai.

3.   Sagatavojot šo lēmumu, balstās uz informāciju, kas jau ir pieejama SAEA, un rezultātiem, kas gūti veicot uzdevumus saskaņā ar iepriekšējām vienotajām rīcībām un lēmumiem.

4.   Projektu detalizēts apraksts ir izklāstīts pielikumā. To valstu sarakstus, kurās tiek veiktas darbības, balsta uz vajadzību noteikšanu pēc tam, kad ir izanalizēti esošie trūkumi, kas atspoguļoti esošajos integrētajos kodoldrošības atbalsta plānos (INSSP), vai uz pieņemtu SAEA Sekretariāta priekšlikumu. Saņēmējvalstu un apakšreģionu saraksti būtu jānosaka Savienības dalībvalstīm, apspriežoties ar SAEA.

2. pants

1.   Par šā lēmuma īstenošanu atbild Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“AP”).

2.   Šā lēmuma 1. panta 2. punktā minēto projektu īstenotāja struktūra ir SAEA. Tā šo uzdevumu veic AP kontrolē. Minētajā nolūkā AP ar SAEA noslēdz vajadzīgās vienošanās.

3. pants

1.   Finanšu atsauces summa 1. panta 2. punktā minēto projektu īstenošanai ir EUR 9 361 204,23.

2.   Izdevumus, ko finansē no 1. punktā minētās summas, pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.

3.   Komisija uzrauga 1. punktā minēto izdevumu pareizu pārvaldību. Minētajā nolūkā tā ar SAEA noslēdz finansēšanas nolīgumu. Finansēšanas nolīgumā paredz, ka SAEA jānodrošina Savienības ieguldījuma publicitāte, kas atbilst tā apjomam.

4.   Komisija cenšas noslēgt 3. punktā minēto finansēšanas nolīgumu, cik drīz vien iespējams pēc šā lēmuma stāšanās spēkā. Tā informē Padomi par jebkādām grūtībām minētajā procesā, kā arī par finansēšanas nolīguma noslēgšanas dienu.

4. pants

1.   AP ziņo Padomei par šā lēmuma īstenošanu, pamatojoties uz SAEA sagatavotiem regulāriem ziņojumiem. Šie ziņojumi ir Padomes veiktā izvērtējuma pamatā.

2.   Komisija sniedz informāciju par 1. panta 2. punktā minēto projektu īstenošanas finanšu aspektiem.

5. pants

1.   Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

2.   Tas zaudē spēku 36 mēnešus pēc dienas, kad Komisija un SAEA noslēdz finansēšanas nolīgumu, vai 12 mēnešus pēc tā pieņemšanas dienas, ja šajā laikposmā minēto finansējuma nolīgumu nenoslēdz.

Briselē, 2016. gada 21. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. LAJČÁK


(1)  Padomes Kopēja nostāja 2003/805/KĀDP (2003. gada 17. novembris) par daudzpusēju nolīgumu masveida iznīcināšanas ieroču neizplatīšanas un ieroču nogādes līdzekļu jomā vispārināšanu un pastiprināšanu (OV L 302, 20.11.2003., 34. lpp., Īpašais izdevums latviešu valodā: 18. nodaļa, 002. sējums, 215. lpp.).

(2)  Padomes vienotā rīcība 2004/495/KĀDP (2004. gada 17. maijs) par atbalstu SAEA darbībām, ko veic atbilstīgi tās Kodoldrošības programmai, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 182, 19.5.2004., 46. lpp.).

(3)  Padomes Vienotā rīcība 2005/574/KĀDP (2005. gada 18. jūlijs) par atbalstu SAEA darbībām, ko veic kodoldrošības un pārbaudes jomās, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 193, 23.7.2005., 44. lpp.).

(4)  Padomes Vienotā rīcība 2006/418/KĀDP (2006. gada 12. jūnijs) par atbalstu SAEA darbībām, ko veic kodoldrošības un pārbaudes jomās, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 165, 17.6.2006., 20. lpp.).

(5)  Padomes Vienotā rīcība 2008/314/KĀDP (2008. gada 14. aprīlis) par atbalstu SAEA darbībām, ko veic kodoldrošības un pārbaudes jomās, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 107, 17.4.2008., 62. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 2010/585/KĀDP (2010. gada 27. septembris) par atbalstu SAEA darbībām, ko veic kodoldrošības un pārbaudes jomās, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 259, 1.10.2010., 10. lpp.).

(7)  Padomes Lēmums 2013/517/KĀDP (2013. gada 21. oktobris) par Savienības atbalstu Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras darbībām, ko veic kodoldrošības un pārbaudes jomās, kā arī īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 281, 23.10.2013., 6. lpp.).


PIELIKUMS

Savienības atbalsts SAEA darbībām, ko veic kodoldrošības jomās, un īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

Saņēmējvalstu atbilstība un to atlase

Valstis, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu saskaņā ar šo lēmumu, ir visas SAEA dalībvalstis, kurām kodoldrošības jomā ir vajadzīgs atbalsts, ja Savienība, pamatojoties uz SAEA priekšlikumu, par to pieņem attiecīgu lēmumu. SAEA var rakstiski iesniegt Savienībai izmaiņas priekšlikumos, izklāstot ierosināto izmaiņu pamatojumu. Izmaiņas ieviesīs pēc tam, kad ar Savienību panākta vienošanās. Lai nodrošinātu maksimālu darbības ietekmi, saņēmējvalstu (“saņēmējvalstis”) atlase, kā norādīts šajā lēmumā, būtu jābalsta uz SAEA jau pieejamiem novērtējumiem un datiem, kas iegūti arī saskaņā ar iepriekšējiem Padomes lēmumiem un apspriežoties ar attiecīgajām Padomes struktūrām. Lai izvairītos no centienu dublēšanās, panāktu maksimālu izmaksu lietderību un turpinātu mazināt riskus, tiks izvērsta cieša koordinācija ar Eiropas Komisijas finansētiem izcilības centru projektiem, kā arī citām ierosmēm un programmām, izmantojot ES CBRN risku mazināšanas izcilības centru vadības sanāksmes kopīgā pētniecības centra un SAEA Sekretariāta ikgadējo sanāksmju laikā un līdztekus ikgadējai Kodoldrošības atbalsta centru (NSSC) plenārsēdei. Līdzekļus īpašām darbībām izmantos atbilstīgi Savienības prioritātēm un ņemot vērā regulāru iepriekšēju apspriešanos. Dažus pasākumus, piemēram, reģionālos apmācību kursus (RTC) un starptautiskos apmācību kursus (ITC), uzņems valstis, kas nav saņēmējvalstis. Tas būs uzņēmējvalsts ieguldījums SAEA pasākumos.

Katrā projektā ir ietverts potenciālo saņēmējvalstu saraksts, par kuru vienojušās Savienība un SAEA. Projektus īstenos izvēlētajās minēto reģionu valstīs, un tie var aptvert darbības, ko veic šādās jomās:

1.

ar iepriekšējām vienotajām rīcībām un lēmumiem sniegtā atbalsta noturība un efektivitāte;

2.

valstu vietējo kodoldrošības atbalsta infrastruktūru stiprināšana;

3.

valstu leģislatīvo un regulatīvo sistēmu stiprināšana;

4.

kodolmateriālu un citu radioaktīvu materiālu kodoldrošības sistēmu un pasākumu stiprināšana;

5.

valstu institucionālo infrastruktūru un spēju, ar ko pievērsties tiem kodolmateriāliem un radioaktīviem materiāliem, kuri nav regulatīvā kontrolē, stiprināšana;

6.

valstu reakcijas un pretestības spēju stiprināšana attiecībā uz kibernoziedzību un tās ietekmes uz nacionālo drošību un kodoldrošību mazināšana;

7.

radioaktīvo avotu drošības jautājumu risināšana, atgriežot avotus;

8.

pasākumi iekšienē radītu apdraudējumu novēršanai un aizsardzībai pret tiem, kā arī kodolmateriālu uzskaitei un kontrolei.

I.   PROJEKTI

1. projekts:

Atbalsts ACPPNM īstenošanai

ACPPNM stājās spēkā 2016. gada 8. maijā. Ar tiem valstīm tiek noteiktas juridiskas saistības izveidot, īstenot un uzturēt pienācīgu fiziskās aizsardzības režīmu, balstoties uz 12 pamatprincipiem, kas ir piemērojami to jurisdikcijā esošu kodolmateriālu un kodoliekārtu miermīlīgai izmantošanai valstī, glabāšanai un transportēšanai. Projekts būs galvenokārt vērsts uz ACPPNM īstenošanu, spēju veidošanu un vispārināšanu. Ar tiem līgumslēdzējām valstīm tiek noteiktas juridiskas saistības aizsargāt kodoliekārtu un kodolmateriālu miermīlīgu izmantošanu valstī, glabāšanu, kā arī transportēšanu un tie arī paredz paplašinātu divpusēju un daudzpusēju sadarbību starp valstīm saistībā ar ātriem pasākumiem, ko veic, lai noteiktu nozagtu vai pazudušu kodolmateriālu atrašanās vietu un tos atgūtu, mazinātu sabotāžas radioloģiskās sekas un novērstu un apkarotu saistītus nodarījumus.

Projekta mērķi

sniegt atbalstu ACPPNM īstenošanai,

stiprināt valstu leģislatīvo un regulatīvo sistēmu, kā arī valstu spējas reģionālā līmenī izvērst paraugprakses apmaiņu, jo tās attiecas uz jebkuru iestādi, kas saistīta ar kodolmateriālu drošību, neatkarīgi no tā, vai šādi materiāli ir regulatīvā kontrolē vai ne,

piedāvāt valstīm rentablus veidus, ar ko tām palīdzētu izpildīt pienākumus, kurus tās uzņēmušās valsts, reģiona vai starptautiskā līmenī, un ieviest saistošus un starptautiskus juridiskus instrumentus,

pastiprināt turpmāku starptautisko sadarbību, lai saskaņā ar katras valsts tiesību aktiem un ACPPNM ietvaros izveidotu efektīvus pasākumus kodolmateriālu un kodoliekārtu fiziskai aizsardzībai.

Projekta apraksts

Pasākumi, kas noteikti desmit valstu INSSP attiecībā uz saistību īstenošanu saskaņā ar ACPPNM, tiks izteikti konkrētās darbībās. Tiks noteikti kritēriji relevantu jautājumu risināšanai, lai nonāktu pie ilgtspējīgiem risinājumiem, kā valstīm stiprināt savu valsts kodoldrošības režīmu. Termiņi un apņemšanās, par ko būs panākta vienošanās, nodrošinās plānu visaptverošu īstenošanu.

Kursu materiālu pārskatīšana – jāizstrādā jauni mācību vingrinājumi, lai uzlabotu auditorijas izpratni.

Gaidāmie projekta rezultāti

Tiks uzlabotas valstu spējas pildīt saistības saskaņā ar ACPPNM.

Tiks sākta fiziskās aizsardzības regulatīvā satvara sīkāka izstrāde un pastiprināšana.

Valstu lietošanai tiks izstrādāts norāžu dokuments, kā attīstīt valsts spējas regulēt, pārskatīt un novērtēt, un kā inspicēt kodoliekārtas, lai nodrošinātu kodoldrošību visā kodoliekārtas dzīves ciklā.

2. projekts:

Ilgtspējīgs projekts

Ierosinātā ilgtspējīgā projekta pamatā ir intensīvs darbs pie atklāšanas sistēmas satvara, kuru finansē, pamatojoties uz Lēmumu 2013/517/KĀDP. Tas izriet no četriem ietekmes novērtējuma braucieniem saistībā ar iepriekšējām vienotajām rīcībām un lēmumiem, kas tika veikti Kubā, Indonēzijā, Jordānijā, Libānā, Malaizijā un Vjetnamā. Minētās sešas valstis savos INSSP lūdza SAEA atbalstu šim projektam.

Projekta uzdevums ir nodrošināt rīkus “kodoldrošības atklāšanas sistēmas” atbalstam, t. i., kodoldrošības sistēmu un pasākumu integrētu kopumu, kura pamatā ir piemērots tiesiskais un regulatīvais satvars, kas vajadzīgs, lai īstenotu valsts stratēģiju kodolmateriālu un citu radioaktīvu materiālu, kuri nav regulatīvā kontrolē, atklāšanai. Ierosinātais projekts ir saskaņā ar atbalstu, kuru Savienība jau ir paplašinājusi, nodrošinot tādu atklāšanas aprīkojumu kā radiācijas vārtu detektori (Radiation Portal Monitors (RPM)) vai rokas detektori.

2.1.   Tehniskās apkopes mācību rīki

Projekta mērķi

Palīdzēt valstīm nodrošināt tāda vietēja tehniska un zinātniska atbalsta pieejamību, kā arī tādu cilvēkresursu attīstību, kuri vajadzīgi efektīvai un noturīgai kodoldrošībai.

Nodrošināt Savienības ziedotā aprīkojuma optimālu izmantojumu un pareizu tehnisko apkopi visā tā dzīves ciklā.

Projekta apraksts

Pareiza tehniskā apkope ir izšķirošs faktors, no kura atkarīga zādzību, sabotāžu, neatļautas piekļuves, nelikumīgu pārvedumu vai citu tādu ļaunprātīgu darbību atklāšana un reaģēšana uz tām, kurās iesaistīti kodolmateriāli, citas radioaktīvas vielas un ar tiem saistītās iekārtas. Atklāšanas aprīkojumam (radiācijas vārtu detektoriem un rokas detektoriem) tiks izveidoti tehniskās apkopes mācību rīki. Tiks izstrādāti rīku maketi, lai papildus to pareizas izmantošanas apmācībai nodrošinātu specializētas mācības par to, kā nodrošināt to tehnisko apkopi.

Tehniskās apkopes mācības attiecībā uz atklāšanas aprīkojumu.

Gaidāmie projekta rezultāti

Turpināt nodrošināt SAEA sniegto atbalstu atklāšanas sistēmas satvara īstenošanai.

Garantēt, ka ir pieejams un tiek izmantots mācību materiāls, lai turpinātu nodrošināt mācības visam attiecīgajam personālam; prototipa mācību materiālu Savienības dalībvalstīm nodrošinās ar MII neizplatīšanas jautājumu darba grupas (CONOP) starpniecību.

Garantēt, ka iestādes saņēmējvalstīs atklāšanas aprīkojumu var uzturēt ekspluatācijas kārtībā maksimāli ilgu laiku.

2.2.   Regulatīvo struktūru izmantotie programmrīki

RPM efektīvai ekspluatācijai izšķiroši svarīga ir informācija. Kopīgu datu formātu un testēšanas protokolu izstrāde ļauj daudzajiem operatoriem savā starpā efektīvi sazināties. Svarīgs elements efektīvas vispārējas atklāšanas sistēmas izveidē ir tādu dažādu personu sniegtu datu integrēšana informācijas tīklos, kuru avots ir atklāšanas instrumenti, piemēram, RPM. Šim projektam būtu jāpalīdz valstīm būtiski uzlabot viņu operatīvo efektivitāti, atklāšanas sistēmas integrējot nacionālajos datu apmaiņas tīklos. Informācijas apmaiņa starp vietu un operatoriem var samazināt inspekciju dublēšanos un ātri atsaukt nepamatotas un viltus trauksmes, kas saistītas ar daudzām pasīvām atklāšanas sistēmām.

Šis projekts ar programmrīku palīdzību īstenotu integrētu sistēmu, lai uzlabotu analīzes procesu un piedāvātu ieteikumus piemērotam aprīkojumam. Regulatīvās struktūras sniegtās atsauksmes vietējai RPM stacijai uzlabos sistēmas efektivitāti un sniegs atbalstu tieši iesaistītā personāla darbam.

Projekta mērķi

Palīdzēt valstīm nodrošināt tāda vietēja tehniska un zinātniska atbalsta pieejamību, kā arī tādu cilvēkresursu attīstību, kuri vajadzīgi efektīvai un noturīgai kodoldrošībai.

Saskaņot trauksmes datus, lai tie būtu salīdzināmi starp dažādiem aprīkojuma nodrošinātājiem.

Projekta apraksts

Palīdzēt regulatīvajām struktūrām datus integrēt un trauksmes programmatūru saskaņot tā, lai tie salīdzinātu datus no dažādiem datu sniedzējiem un nodrošinātu, ka regulatīvo lēmumu pieņemšanas pamatā ir pareiza informācija.

Pilotrīku nodrošinās un testēs katras valsts ieinteresētās personas. Šīs personas ar SAEA atbalstu, kas izpaudīsies kā ekspertu misijas, veiks reālu izmēģinājuma testu. Tiks izstrādāts mācību rīka testa ziņojums, ko iekļaus nobeiguma ziņojumā. Regulatīvās struktūras atsauksmes vietējām RPM stacijām uzlabos sistēmas efektivitāti un uzlabos tieši iesaistītā personāla darbu.

Gaidāmie projekta rezultāti

Iekļaut mācību moduli izstrādātajai sistēmai, kā arī interaktīvu ekspertu līmeņa sistēmu viltus trauksmēm. Prototipa rīku nodrošinās un testēs katras valsts ieinteresētās personas. Sistēmā iekļaus mācību moduli izstrādātajai sistēmai, kā arī interaktīvu ekspertu līmeņa sistēmu viltus trauksmēm. Tiks izstrādāts īpašs testa ziņojums mācībās uzbūvētajam rīkam, ko nosūtīs Komisijai. Prototipa materiālu Savienības dalībvalstīm nodrošinās ar MII neizplatīšanas jautājumu darba grupas (CONOP) starpniecību.

Veikt maketa testu vienā valstī, veikt analīzi un formulēt prasības attiecībā uz izmaiņām, ja tādas vajadzīgas, pamatojoties uz testa rezultātu ziņojumu.

Saskaņot regulatora līmenī un – attiecīgi – starp regulatoriem viņu reģionālajā un starptautiskajā sadarbībā, atklāt kodolmateriālus un citus radioaktīvus materiālus un reaģēt uz tiem.

Iedarbināt vienu funkcionējošu prototipu katrā valstī.

Iekļaut Protokolu turpmākajos RPM iepirkumos, lai tajos būtu ietvertas specifiskās prasības, kas attiecas uz konkrēto programmatūru.

3. projekts:

Stiprināt kodoldrošību ar reģionālu ievirzi uz ES kaimiņattiecībām un Latīņameriku

Šā projekta mērķis ir pastiprināt valstu spējas izstrādāt un sagatavot leģislatīvo un regulatīvo satvaru, un veidot SAEA dalībvalstu spējas visaptveroša valsts kodoldrošības režīma ieviešanai. Eiropas Savienība ir sākusi reģionālu projektu Subsahāras Āfrikā, pievēršoties urāna ražošanas drošumam, drošībai un aizsargpasākumiem, transportēšanai un radioaktīvo avotu drošai pārvaldībai. Minētais projekts paredz tādu ar kodoldrošību saistītu darbību izstrādi, kas līdzīgas šajā projektā piedāvātajām. Tālab SAEA gūs labumu no atsauksmēm par Savienības projektu un tā rezultātiem, lai īstenotu darbības, kuras pilnībā vai daļēji norisināsies attiecīgajos reģionos. Programma atbilst vadlīnijām, kas izklāstītas GC/RES/10 OP 13, kurā sekretariāts tika mudināts atvieglināt ar drošības un drošuma saskarni saistīto koordinācijas procesu. Tiks iesaistītas divas SAEA nodaļas: NRSW (drošums) un NSNS (drošība) ar apakšreģionālas kapacitātes pieeju.

3.1.   Stiprināt kodoldrošību

Projekta mērķis

Stiprināt valsts novēršanas, atklāšanas un reaģēšanas, un aizsardzības spējas, lai iedzīvotājus, īpašumu, vidi un sabiedrību pasargātu no tādām noziedzīgām vai tīšām neatļautām darbībām, kas ir saistītas ar kodolmateriāliem vai citiem radioaktīviem materiāliem, kuri nav regulatīvā kontrolē, tostarp izmantojot reģionālus spēju veidošanas centienus, ja tādi ir pieejami.

Projekta apraksts

Pasākumi, kas noteikti desmit valstu INSSP attiecībā uz valsts kodoldrošības režīmiem, tiks izteikti konkrētās darbībās. Tiks noteikti kritēriji relevantu jautājumu risināšanai, lai nonāktu pie ilgtspējīgiem risinājumiem valstij kodoldrošības jomā. Termiņi un apņemšanās, par ko būs panākta vienošanās, nodrošinās plānu visaptverošu īstenošanu; šie plāni tiks īstenoti pēc tam, kad tie būs pārbaudīti salīdzinājumā ar ES CBRN izcilības centru īstenošanā esošajiem projektiem.

Gaidāmais projekta rezultāts

Lielākas valstu spējas saņēmējvalstīs.

3.2.   Stiprināt valsts kodoldrošības režīma tiesisko un regulatīvo satvaru

Projekta mērķis

Stiprināt valstu leģislatīvo un regulatīvo satvaru, kā arī valstu spējas reģionālā līmenī pilnveidot apmaiņu ar paraugpraksēm, jo tās attiecas uz jebkuru iestādi, kas saistīta ar kodolmateriālu un radioaktīvu materiālu drošību, neatkarīgi no tā, vai šādi materiāli ir regulatīvā kontrolē vai nē.

Piedāvāt valstīm rentablus veidus, ar ko tām palīdzētu izpildīt pienākumus, kurus tās uzņēmušās valsts, reģiona vai starptautiskā līmenī, ieviest saistošus starptautiskus juridiskus instrumentus un ievērot apņemšanās attiecībā uz nesaistošiem juridiskiem instrumentiem.

Projekta apraksts

Ekspertu misiju rīkošana, lai apzinātu trūkumus esošajos normatīvajos aktos; vajadzības gadījumā palīdzēt valstīm pielāgoties, maksimāli efektīvi izmantojot relevantajās jomās spēkā esošos Eiropas tiesību aktus.

Attiecīgā gadījumā izmantot sinerģijas ar citām starptautiskām organizācijām, piemēram ar Pasaules Muitas organizāciju.

Iesaistītajās valstīs turpināt diskusijas par viņu stratēģijām un nodrošināt atbalstu viņu valsts infrastruktūras izbūvei.

Veidot politisko lēmumu pieņēmēju izpratni par to, cik svarīga ir pienācīga kodoldrošības likumdošana un regulējums.

Integrēšana iesaistīto valstu INSSP.

Gaidāmie projekta rezultāti

Palīdzēt valstīm normatīvo aktu izstrādē.

Vajadzības gadījumā normatīvos aktus atjaunināt.

Sniegt ziņojumus, identificējot pašreizējo statusu un ieteikumus attiecīgās valsts tiesiskajam un regulatīvajam satvaram.

Valstu apņemšanās īstenot ieteikumus un pēc diviem gadiem uzņemt pēckontroles apmeklējumu.

Izstrādāt un izvērtēt iznākumu.

Sasniegumus iestrādāt nobeiguma ziņojumā.

3.3.   Radioaktīvo avotu drošība

Projekta mērķi

Stiprināt valsts regulatīvo infrastruktūru radioaktīvo avotu, ar tiem saistīto iekārtu un saistīto darbību, tostarp transportēšanas, drošībai.

Attiecīgā gadījumā izveidot radioaktīvo avotu valsts reģistrus izvēlētajās valstīs.

Strādāt kopā ar valstīm, lai izveidotu un īstenotu valstu stratēģijas izlietoto avotu pārvaldībai, tostarp to atgriešanu izcelsmes vai piegādātājā valstī; valsts noteiktā kārtība drošai glabāšanai, iekams netiek īstenota apglabāšana vai eksports pārstrādei vai atkalizmantošana, vai droša glabāšana, kā minēts 7. projektā.

Projekta apraksts

 

Nodrošināt avotu drošību ar šādiem pasākumiem:

Radioaktīvo avotu valsts krājumu uzskaites izveidošana un fiziskās aizsardzības sistēmu un iekārtu novērtējums.

Piecu ekspertu misiju noorganizēšana, izdodot apkopojuma ziņojuma, kurā būtu aplūkots pašreizējais statuss un ieteikumi.

 

Gaidāmie projekta rezultāti

Novērtējuma ziņojumi pēc misijām, kuros tiktu apkopoti konstatējumi attiecībā uz valsts kodolmateriālu daudzumu un/vai fiziskās aizsardzības statusu iekārtās.

Fiziskās aizsardzības pasākumu ieviešana iekārtās, kur izmanto vai glabā augstas radioaktivitātes starojuma avotus.

Aprīkojums nolūkā atbalstīt regulatīvās struktūras, kad tās veic iekārtu drošības un drošuma valsts inspekcijas.

3.4.   Cilvēkresursu attīstība

Projekta mērķis

Stiprināt valstu novēršanas, atklāšanas un reaģēšanas spējas un iedzīvotājus, īpašumu, vidi un sabiedrību aizsargāt no tādām kriminālām darbībām vai tīšiem neatļautiem nodarījumiem, kas ir saistīti ar kodolmateriāliem vai citiem radioaktīviem materiāliem, kuri nav regulatīvā kontrolē, tostarp izmantojot reģionālu cilvēkresursu attīstīšanu un spēju veidošanas centienus, ja tādi ir pieejami.

Projekta apraksts

Pienācīgi ņemot vērā līdzīgus centienus, kas līdz šim ieguldīti, un lai nodrošinātu to nepārtrauktību, īstenot profesionālās pilnveides kursus to universitāšu mācībspēkiem, kas plāno īstenot pēcdiploma studiju programmu kodoldrošības jomā, lai šie mācībspēki savās attiecīgajās mācību iestādēs varētu pasniegt kodoldrošību.

Mudināt, lai NSSC vai ES CBRN izcilības centros, kas atrodas attiecīgajā reģionā, visdažādākajām profesionālajām aprindām tiktu piedāvātas mācības kodoldrošības kultūras jautājumos.

Izglītošanas un mācību vajadzībām iepirkt īpašu aprīkojumu, piemēram, reālus atklāšanas rīkus, ko izmanto tieši iesaistītais personāls un ar ko jāiemācās rīkoties un apieties studentiem vai praktikantiem.

Gaidāmie projekta rezultāti

katrā profesionālās pilnveides kursā vismaz 15 mācībspēki ir apmācīti jautājumā, kas tiks precizēts vēlāk (tiks sastādīts apmācīto katedras locekļu saraksts);

vismaz divus mācību kursus vadīs, izmantojot reģiona NSSC (tiks dots kursu un apmācīto darbinieku saraksts);

pedagoģiskais un mācību materiāls, kas dots profesionālās pilnveides kursā, un mācību pasākumi (materiālus pārskatīs arī Savienības pārstāvji).

3.5.   Ievirze uz Latīņameriku

Ievirze uz atbalstu spāņu valodā runājošajām Latīņamerikas valstīm. Mērķis ir pārtulkot iespējami daudz iesaistīto dokumentu spāņu valodā, lai minētās valstis pasākumu rezultātus apstiprinātu lielākā mērā.

3.5.1.   Mācību programma

Starptautiskā/Reģionālā kodoldrošības skola

Nozares profesionāļiem no jaunattīstības valstīm, kuriem ideālā gadījumā ir viena līdz trīs gadu pieredze, kuri strādā attiecīgā iestādē savā piederības valstī un ar atbildību, kas attiecas uz dažiem kodoldrošības aspektiem, tiks piedāvāts divu nedēļu kurss. Kandidātiem vajadzētu būt profesionāli īpaši ieinteresētiem zināšanās par kodoldrošību, lai gan viņu akadēmiskās zināšanas un pieredze var atšķirties. Īpaši tiek aicināti pieteikties kandidāti ar zinātnisku vai tehnisku izglītību, kas saistīta ar kodoldrošību, piemēram, kodolfiziku, kodolrūpniecību vai politiskajām zinātnēm, un/vai saistītām jomām.

Ir paredzēts, ka šis pasākums tiks rīkots Spānijā un noritēs spāniski un angliski. Tas būs orientēts uz Latīņamerikas un Centrālamerikas valstīm. Mācību programmas pamatā būs tā mācību programma, ko ar Itālijas valdības atbalstu izmanto Stabilitātes un miera veicināšanas instrumenta aptvertajās skolās.

Kodoldrošības reģionālā skola Kubā

saturs un materiāli, kas izklāstīti 3.5.1. punktā, tiks izmantoti kā pamats Reģionālajā kodoldrošības skolā Kubā. To īstenos saistībā ar Kodoldrošības atbalsta centru, ko šobrīd Kubā veido. Ir paredzams šo skolu izmantot reģionālā līmenī un veidot izglītību Latīņamerikā kodoldrošības jomā.

Gaidāmie projekta rezultāti

Uzlabot reģionā izpratni par kodoldrošības principiem.

3.5.2.   Iepriekšējo kopīgo rīcību un lēmumu pēcpasākumi saistībā ar tādu materiālu kodoldrošību, kuri nav regulatīvā kontrolē

Projekta mērķis

Nodrošināt ar iepriekšējām kopīgajām rīcībām un lēmumiem aizsāktā darba ilgtspējību un turpināt pastiprināt kodoldrošību Latīņamerikas un Centrālamerikas valstīs.

Projekta apraksts

SAEA ir saņēmusi vairākus pieprasījumus pēc palīdzības Latīņamerikā un Centrālamerikā, un šādas palīdzības īstenošana nodrošinātu saskaņā ar iepriekšējām kopīgajām rīcībām un lēmumiem uzsākto pasākumu ilgtspējību. Palīdzības pieprasījumus apzināja INSSP, un tie attiecas uz ekspertu misijām jo īpaši slimnīcās, lauka mācībām, valsts apmācību kursu (NTC)/RTC/ITC un atsevišķa atklāšanas aprīkojuma iepirkumu Argentīnā un Kubā.

Gaidāmie projekta rezultāti

Apzinātajās valstīs īstenot pasākumus.

3.6.   Tādu materiālu kodoldrošība ES kaimiņvalstīs, kuri nav regulatīvā kontrolē

Projekta mērķis

Veikt ekspertu misijas, lauka mācības, NTC/RTC/ITC un dažus atklāšanas aprīkojuma iepirkumus Azerbaidžānā, Jordānijā, Libānā, Marokā un Ukrainā un citās ES kaimiņvalstīs.

4. projekts:

Izpratnes stiprināšana par datordrošību

SAEA kodoldrošības nodaļa piedāvā integrētu pasākumu kopumu, lai palīdzētu valstīm izveidot un uzlabot datordrošību valstu kodoldrošības režīmos. Šis projekts atbalstīs SAEA darbību programmu, kuras nolūks ir palīdzēt valstīm uzlabot datordrošību šo valstu kodoldrošību režīmu satvarā.

Projekta mērķis

SAEA cenšas palīdzēt veidot izpratni un sniegt norādījumus valstīm, lai tās varētu pilnveidot savu spēju novērst dažādu veidu kodoldrošības incidentus un reaģēt uz tiem. Atbalsts ir orientēts uz to, lai novērstu un atklātu, un reaģētu uz tādiem informācijas drošības incidentiem, kas potenciāli – tieši vai netieši – var negatīvi ietekmēt kodoldrošumu un drošību.

Projekta apraksts

Sniegt starptautisku un reģionālu atbalstu apmācību un izglītošanas veidā, lai pastiprinātu izpratni par datordrošību un veidotu labākas spējas.

Nodrošināt atbalstu valstu spēju veidošanai kodoldrošības režīmu informācijas un datordrošības jomā.

Veikt un atvieglināt ekspertu tikšanos un forumus nolūkā atbalstīt informācijas apmaiņu un diskusijas par aktuālām datordrošības jomām.

Nodrošināt atbalstu SAEA starptautiskajām konferencēm/simpozijiem par datordrošību “kodolpasaulē” 2019. gadā (SAEA galvenā mītne).

Gaidāmie projekta rezultāti

Uzlabot izpratni par vajadzībām saistībā ar datordrošību, kas ir relevantas kodoldrošībai, un izstrādāt palīgmateriālus/pasākumus, lai atvieglinātu datordrošības programmas izstrādi un pastiprināšanu.

Uzlabot valstu spējas īstenot un saglabāt datordrošību kā kodoldrošības režīma sastāvdaļu.

Izpratnes veidošanas par NSNS norādījumiem un atbalsta pasākumiem, kā arī šo norādījumu un pasākumu izmantošana, lai palīdzētu pastiprināt viņu valsts datordrošību kā kodoldrošības režīmu sastāvdaļu.

Globāla/reģionāla informācijas apmaiņa par gūto pieredzi un paraugpraksi saistībā ar datordrošības īstenošanu kodoldrošības režīmā.

Uzlabot sadarbību ar nozares partneriem un to starpā, lai izstrādātu tehnoloģijas un pakalpojumus, kas nodrošina augstāka līmeņa aizsardzību pret kiberuzbrukumiem un reaģēšanu uz tiem.

Valstu mācību struktūras spēju veidošanai datordrošības jomā kodoldrošības režīmā, piemēram, palīdzēt kodoldrošības atbalsta centriem datordrošības mācību programmu izstrādē.

Atvieglināt centralizētu informācijas apmaiņu lai palīdzētu veikt ar datordrošību saistītas informācijas apmaiņu, kura ir relevanta kodoldrošības jomas ieinteresētajām personām.

Rīkot SAEA starptautiskas konferences/simpozijus par kodoldrošību “kodolpasaulē”.

5. projekts:

Kodolmateriālu un kodoliekārtu drošība

SAEA turpinās sekmēt globālās un valsts kodoldrošības uzlabošanu, izmantojot darbības, ar ko pēc attiecīga lūguma atbalstītu valstu centienus mazināt iespējamību, ka izmantošanā esošos, uzglabātos un/vai transportētos kodolmateriālus vai citus radioaktīvus materiālus varētu izmantot ļaunprātīgās darbībās. Valsts kodoldrošības sistēmas ir jāatbalsta, piedāvājot drošības uzlabojumus kodoliekārtās vai radioaktīvos avotos un sistemātiski sekmējot valsts īstenotu apmācību, un nodrošinot īpašu tehnisko atbalstu, kas ir vajadzīgs, lai efektīvi izmantotu fiziskās aizsardzības sistēmas un citas kodoldrošības tehniskās sistēmas un lai veiktu to tehnisko apkopi.

Projekta mērķis

Stiprināt valsts primāro aizsardzību, kas ir kodolmateriālu un kodoliekārtu drošība.

Projekta apraksts

Uzlabot vienas iekārtas fizisko aizsardzību, lai nodrošinātu, ka tās atbilst INFCIRC/225/Rev.5 izklāstītajiem ieteikumiem.

Pamatojoties uz dalībvalstu lūgumiem, izvērtēt kodoliekārtu fiziskās aizsardzības sistēmas.

Gaidāmie projekta rezultāti

Aizsargāti kodolmateriāli un iekārtas. Palīdzēt valstij ilgtspējīgā veidā gādāt par nodrošinātā aprīkojuma tehnisko apkopi pēc tā uzstādīšanas.

Sniegt ietekmes novērtējumu tam, kāda ir Savienības līdzekļu pievienotā vērtība un labums no tiem.

6. projekts:

Starptautiskā Fiziskās aizsardzības padomdevēja dienesta (IPPAS) misijas

IPPAS programma, ko sāka 1995. gadā, ir būtiska daļa SAEA centienos, kuru mērķis ir palīdzēt valstīm izveidot un saglabāt efektīvu fiziskās aizsardzības režīmu, lai aizsargātu pret kodolmateriālu neatļautu pārvietošanu un kodoliekārtu un materiālu sabotāžu. IPPAS sniedz lietpratēju līmeņa padomus, kā īstenot relevantos starptautiskos instrumentus, jo īpaši ACPPNM, un kā īstenot SAEA kodoldrošības prasību norāžu dokumentus, it sevišķi pamatprincipus un ieteikumus.

Projekta mērķis

Palīdzēt valstīm starptautisko kodoldrošības instrumentu noteikumus un SAEA norādījumus iestrādāt savās regulatīvajās prasībās fiziskās aizsardzības sistēmu projektēšanai un ekspluatācijai.

Piedāvāt valstu struktūrām un iekārtām jaunas koncepcijas, kā arī apzināt un apspriest paraugpraksi fiziskās aizsardzības jomā, kas varētu palīdzēt pastiprināt kodoldrošību.

Projekta apraksts

Veikt un pabeigt IPPAS misiju sešās valstīs.

Balstoties uz pieteikumiem, ko SAEA jau ir saņēmusi, nosūtīt misijas uz: Baltkrieviju, Kongo Demokrātisko Republiku, Jamaiku, Libānu, Madagaskaru un Vjetnamu.

Gaidāmie projekta rezultāti

Uzlabot un saglabāt kodoldrošību mērķvalstīs.

Izstrādāt galīgos misijas ziņojumus valstīm ar turpmāku pasākumu aprakstu kā galīgā ziņojuma daļu.

7. projekts:

Avotu atgriešana

Radioaktīvo avotu drošības jautājums būtu jārisina visos dzīves cikla posmos, tostarp, kad tie kļūst par no lietošanas izņemtiem starojuma avotiem. Valstis tiks mudinātas izstrādāt valstu stratēģijas attiecībā uz no lietošanas izņemtiem starojuma avotiem, kuras ietver vienu vai vairākas šādas pārvaldības iespējas: atgriešana izcelsmes vai piegādātājā valstī; valsts droša glabāšanas vieta, gaidot to apglabāšanu; vai eksports pārstrādei vai atkalizmantošanai vai drošai glabāšanai.

Projekta mērķi

Turpināt nodrošināt atbalstu, ko SAEA sniedz valstīm, lai pastiprinātu valsts kodoldrošības spējas, ar ko iedzīvotājus, īpašumu un vidi aizsargā pret kodoldrošības incidentiem, kas saistīti ar tādu kodolmateriālu vai citu radioaktīvu materiālu izmantošanu, kuri nav regulatīvā kontrolē. Tas ietvers valstu spēju attīstību attiecībā uz no lietošanas izņemto starojuma avotu pārvaldību; bezsaimnieka starojuma avotu meklēšanu un, ja vajadzīgs, to atgriešanu vai eksportu pārstrādei. Atkarībā no to avotu steidzamības, kas atklāti, pateicoties darbībām saistībā ar 3. projektā veikto valstu pārskatu izveidi, vairāki spēcīgas iedarbības avoti tiks atgriezti, izmantojot minēto finansējumu;

Lokalizēt un apzināt radioaktīvos avotus, kas atrodas apstākļos, kuri liecina par vajadzību veikt šo avotu kondicionēšanu un nogādāt tos drošā glabāšanas vietā izvēlētajās valstīs vai atgriezt tos izcelsmes vai piegādātājā valstī.

Projekta apraksts

Atkarībā no to atklāto avotu steidzamības, kas saistībā ar 3. projektā veikto pārskatu ir jāatgriež, vairāki apzināti avoti tiks atgriezti.

Balstoties uz SAEA priekšlikumu, no Savienības puses ir jādefinē saņēmējas valstis.

Gaidāmie projekta rezultāti

Avotu konsolidācija un kondicionēšana

Divu konstatēto avotu atgriešana izcelsmes valstī vai eksports pārstrādei vai atkalizmantošanai.

Lai atlasītu avotus, kas jāatgriež, tiks izmantoti šādi kritēriji: spēcīgas iedarbības avots (1. vai 2. kategorija); izcelsme – Eiropā; Šajā brīdī nav pieejams finansējums atgriešanai; Viena avota atgriešana, kas nozīmē, ka tie nav daļa no plašāka krājuma, tātad viena avota atgriešanai būtu ievērojams riska samazināšanas efekts.

8. projekts:

Pēcpasākumi IV cikla līdz VI cikla projektiem

8.1.   Iekšienē radīts apdraudējums, kodolmateriālu uzskaite un kontrole (NMAC)

Projekta mērķis

Tiek ierosināts turpināt darbības, ko veic saskaņā ar iepriekšējām vienotajām rīcībām un lēmumiem un pēdējo nolīgumu par ieguldījumiem, ievērojot Lēmumu 2013/517/KĀDP par šādiem diviem jautājumiem: pasākumi iekšienē radītu apdraudējumu novēršanai un aizsardzībai pret tiem, kā arī kodolmateriālu uzskaite un kontrole.

Projekta apraksts

Sniegt pamatzināšanas par jēdzieniem, metodoloģijām un tehnoloģiju, kas atbilst ar kodoldrošību saistītiem saistošiem un nesaistošiem instrumentiem; demonstrēt efektīvas valsts NMAC sistēmas elementus kodoliekārtās, lai palielinātu dalībvalstu spējas atklāt kodolmateriālu neatļautu izmantošanu vai pārvietošanu; iepazīstināt dalībvalstis ar iekšienē radītu apdraudējumu un konstatēt preventīvus un aizsardzības pasākumus pret iekšienē radītu apdraudējumu.

Gaidāmie projekta rezultāti

Mācību kursi sniegs dalībvalstīm labumu, nodrošinot labu praksi no norāžu dokumentiem un gūto pieredzi no ekspertiem, kas palīdzēs dalībvalstīm apmierināt kodoldrošības vajadzības un īstenot kodoldrošības mērķus kodoliekārtās.

NMAC: Kursu mērķis ir veidot izpratni par to, ka uz vietas kodoliekārtās ir vajadzīga valsts NMAC sistēma, kas ir efektīva, lai atklātu kodolmateriālu neatļautu pārvietošanu, jo īpaši attiecībā pret nevalstisku dalībnieku. Kursos valsts NMAC programmas elementi tiks salīdzināti ar SAEA aizsardzības pasākumiem un pretnostatīti tiem.

Iekšienē: Kursu mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar kodoldrošības pasākumiem, kuros pievēršas iekšienē radītiem apdraudējumiem, tostarp kodolmateriālu neatļautai pārvietošanai (zādzībai), sabotāžai un kiberdrošībai iekārtās, kurās ir kodolmateriāli.

Kodoldrošības prasību norāžu dokumenti sniedz dalībvalstīm plašas norādes par efektīvu kodoldrošības režīmu mērķu sasniegšanu.

NMAC: Gan Kodoldrošības prasības Nr. 25-G, gan NST-33 sniedz dalībvalstīm labumu, nosakot darbības virzienu attiecībā uz NMAC īstenošanas aspektiem, tostarp NMAC sistēmas pārvaldību, reģistru izmantošanu, faktiskā stāvokļa uzskaiti, mērījumu un mērīšanas kvalitātes kontroli, kodolmateriālu kontroli, kodolmateriālu pārvietošanu, NMAC pārkāpumu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu, kā arī NMAC sistēmas novērtēšanu un snieguma pārbaudi.

Iekšienē: Kodoldrošības prasības Nr. 8 sniedz dalībvalstīm labumu, nosakot darbības virzienu attiecībā uz preventīviem un aizsardzības pasākumiem pret iekšienē radītiem apdraudējumiem saistībā ar kodolmateriālu neatļautu pārvietošanu un kodolmateriālu un iekārtu sabotāžu un norādot atsauces uz ieteikumiem Kodoldrošības prasībās Nr. 13. Kodoldrošības prasības Nr. 8 sniedz vispārējas norādes attiecībā uz iekšienē radītiem apdraudējumiem, balstoties uz diferencētas pieejas izpratni, definējot iekšienē radītu apdraudējumu un veidus, kā noteikt iekšienes kategorijas, to mērķu un iekārtu sistēmu konstatēšanu, kurām ir vajadzīga aizsardzība pret ļaunprātīgām darbībām, un preventīvu un aizsardzības pasākumu piemērošanu un izvērtēšanu iekārtas līmenī, lai vērstos pret iekšienē radītiem apdraudējumiem.

8.2.   Transportēšanas drošības un drošuma attīstība

Projekta mērķis

SAEA izstrādā visaptverošas norādes kodoldrošības prasībās, lai palīdzētu dalībvalstīm izpildīt savus pienākumus saskaņā ar starptautisko tiesisko regulējumu kodoldrošības jomā. Ir vajadzīgas papildu norādes, lai pievērstos kodolmateriālu un citu radioaktīvu materiālu drošībai transportēšanas laikā.

Projekta apraksts

Darbībās, lai palīdzētu dalībvalstīm uzlabot transportēšanas drošību, iesaistās regulējošās iestādes un citas kompetentās iestādes ar atbildību un pienākumiem attiecībā uz radioaktīvu materiālu drošību transportēšanas laikā. Šobrīd apmācības un norādes par drošību un drošumu lielā mērā tiek sniegta dalībvalstīm atsevišķi, lai arī daudzās dalībvalstīs auditorija ir tā pati. SAEA uzskata, ka varētu palielināt pašreizējos drošības reģionālos tīklus, kopīgo apmācību kursus, koncentrējoties uz materiālu drošību, pievēršoties saskarnēm ar drošu transportēšanu.

Gaidāmie projekta rezultāti

Izstrādāt rokasgrāmatu par radioaktīvu avotu drošumu un drošību transportēšanas laikā. Šāda rokasgrāmata var kalpot arī tam, lai drošības un drošuma jomā iegūtu labāku izpratni par to, ko dara citi, kas galarezultātā veido stingrāku, efektīvāku drošuma un drošības kultūru.

Vienu starptautisko apmācību kursu (ITC), vienu reģionālo apmācību kursu (RTC) un divu valsts apmācību kursu (NTC) organizēšana, izmantojot reģionālos tīklus, lai veidotu izpratni par drošības nepieciešamību radioaktīvu materiālu transportēšanas laikā un lai sniegtu dalībniekiem vajadzīgās zināšanas valsts transportēšanas drošības prasību izstrādei un īstenošanai.

8.3.   Kodolkriminālistika

Projekta mērķis

Starptautiskajās konferencēs par sasniegumiem kodolkriminālistikā tika uzsvērts, ka kodolkriminālistikā ir jāīsteno reģionālas pieejas, kurās tiek atspoguļotas kopīgās dalībvalstu prasības un pašreizējās spējas, lai tās – kā daļu no kodoldrošības infrastruktūras – attīstītu kodolkriminālistikas spēju savu vajadzību apmierināšanai. Ievērojama interese ir no Āfrikas dalībvalstīm, tas ir saistīts ar INSSP attīstību un pārskatīšanu, lai kodolkriminālistiku iekļautu kā daļu no reaģēšanas uz kodoldrošības incidentu. Šīs intereses pamatā ir Āfrikas straujā izaugsme, kas ir atkarīga no vieglas piekļuves kodolmateriāliem un citiem radioaktīviem materiāliem ražošanā, medicīnā un izpētē, bet to kavē nopietni drošības apdraudējumi, tostarp teroristi, kas ir skāruši Ziemeļāfriku un Subsahāras Āfriku.

Projekta apraksts

SAEA koncentrēs savas pūles, lai reaģētu uz dalībvalstu vajadzībām ar inovāciju, kurā iekļauj orientāciju uz laboratorijas metodēm. SAEA organizēja jaunu praktisku ievadu kodolkriminālistikas apmācībā, kas notiek kodolkriminālistikas laboratorijās. Projektā tiks iekļauts starptautiskais apmācību kurss profesionāļiem un ilgas uzturēšanās norīkojums zinātniekam kādā no vadošajām kodolkriminālistikas laboratorijām uzņēmējiestādes un SAEA vadībā.

Gaidāmie projekta rezultāti

Nozīmīgs elements kodolkriminālistikas atbalstā Ziemeļāfrikai ir cilvēkresursu, piemēram, attiecīgās jomas ekspertu, attīstība. Reģionā tiks apzināti temati un iespējas attiecībā uz turpmāko iesaisti kodolkriminālistikas jomā un tās attīstību (proti, pētniecība, tiesībaizsardzība, analītiskās spējas, urāna ieguve un radioaktīva avota drošība). Pamatojoties uz to, tiks definētas īstenošanas darbības kodolkriminālistikas jomā Ziemeļāfrikā. Sanāksmes notiks angļu un franču valodā, un visa dokumentācija tiks tulkota franču valodā, lai saņēmējvalstis varētu to labāk izmantot.

Iespējamās saņēmējvalstis: visas Ziemeļāfrikas dalībvalstis un ES kaimiņvalstis.

8.4.   Efektīvas valsts reaģēšanas sistēmas izveide

Visas valstis ir atzinušas, ka kodolterorisma apdraudējums izraisa bažas un ka risks attiecībā uz kodolmateriālu vai citu radioaktīvu materiālu iespējamu izmantošanu noziedzīgā vai tīšā neatļautā darbībā veido nopietnu apdraudējumu valsts un reģiona drošībai ar iespējami nopietnu ietekmi uz iedzīvotājiem, īpašumu un vidi.

Noziedzīgas vai tīšas neatļautas darbības, kas ir saistītas ar kodolmateriāliem vai citiem radioaktīviem materiāliem, kuri nav regulatīvā kontrolē, iespējamā ietekme ir atkarīga no materiāla apjoma, formas, sastāva un aktivitātes. Šādas darbības var izraisīt nopietnas veselības, sociālās, psiholoģiskās un ekonomiskās sekas, kaitējumu īpašumam un politisko un vides ietekmi. Piemēram, regulāri notiek plaši sabiedriski pasākumi ar starptautisku statusu. To redzamības dēļ un plašsaziņas līdzekļu tvēruma rezultātā ir vispārēji atzīts, ka pastāv ievērojams teroristu uzbrukuma apdraudējums augsta līmeņa politisko vai ekonomisko samitu sanāksmei vai ievērojamam sporta notikumam.

Kodolmateriāli vai citi radioaktīvi materiāli tiek pārvietoti katru dienu – vai nu atļauti un uz tiem attiecas valsts un starptautiskais regulējums transportēšanas jomā, vai arī neatļauti –, vai to dara tie, kas vēlas izvairīties no atklāšanas. Efektīvi kodoldrošības kontroles pasākumi palīdz nodrošināt to, ka notiek tikai likumīgas pārvietošanas un ka tiek piemērotas efektīvas procedūras, lai novērstu un atklātu incidentus un lai ātri reaģētu uz tiem.

Katra valsts ir atbildīga par savu gatavību novērst un atklāt kodoldrošības incidentus un reaģēt uz tiem, tostarp tādiem, kas var izraisīt radiācijas avārijsituāciju.

Projekta mērķis

Lai stiprinātu un uzlabotu dalībvalstu spējas reaģēt uz kriminālām vai tīšām neatļautām darbībām, kas ir saistītas ar kodolmateriāliem vai citiem radioaktīviem materiāliem, SAEA sniedz atbalstu, galveno uzmanību pievēršot efektīvas valsts reaģēšanas sistēmas izveidei. Šajā sakarībā SAEA mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm konstatēt kodolmateriālus vai citus radioaktīvus materiālus, kuri nav regulatīvā kontrolē, un reaģēt uz kodoldrošības incidentiem, veicot konsultāciju un novērtēšanas misijas, īstenojot cilvēkresursu apmācību un sniedzot palīdzību starptautisko juridisko instrumentu ievērošanā, un/vai pilnveidot attiecīgos valsts tiesību aktus, un izstrādājot starptautiski atzītus norādījumus un darot tos pieejamus valstīm.

Projekta apraksts

Palīdzēt valstīm izveidot un stiprināt efektīvu valsts reaģēšanas infrastruktūru, plānojot, koordinējot, īstenojot šādas darbības un uzraugot to rezultātus:

konsultāciju/pakalpojumu sniegšanas misiju nosūtīšana uz valstīm, lai apzinātu un ieteiktu uzlabojumus kodoldrošības reaģēšanas sistēmā;

tehniska atbalsta sniegšana valstīm, lai izveidotu efektīvas kodoldrošības reaģēšanas pasākumu spējas, tostarp attiecībā uz tādu vietu pārvaldību, kurās pastrādāti radioloģiski noziedzīgi nodarījumi, un attiecībā uz plašiem sabiedriskiem pasākumiem;

atbalsts spēju veidošanā, tostarp rīkojot apmācības, darba grupas, mācības un seminārus par kodoldrošības reaģēšanas pasākumiem.

Gaidāmie projekta rezultāti

Paredzams, ka valstis, kas piedalās šajā programmā, uzlabos savas valsts spējas reaģēšanā uz kriminālām vai tīšām neatļautām darbībām, kas ir saistītas ar kodolmateriāliem vai citiem radioaktīviem materiāliem, nodrošinot spēju ātri izvērtēt un klasificēt incidentu, pamatojoties uz tādiem faktoriem kā apdraudējums, iespējamā ietekme uz cilvēkiem un vidi, ekonomiskā ietekme un iesaistīto kodolmateriālu vai citu radioaktīvu materiālu īpašības.

8.5.   Atklāšana

Projekta mērķis

Šie pasākumi ir turpinājums pasākumiem, kas veikti atklāšanas jomā, izmantojot iepriekšējās vienotās rīcības un lēmumus un pēdējo nolīgumu par ieguldījumiem. Viens no nepieciešamiem elementiem, lai atbalstītu efektīva kodoldrošības režīma izveidi, ir valsts līmeņa atklāšanas stratēģijas izveide. Efektīva kodoldrošības atklāšanas sistēma ir balstīta uz valsts līmeņa atklāšanas stratēģiju un valsts leģislatīvo un regulatīvo sistēmu kodoldrošības jomā, un tai atbalstu nodrošina labi funkcionējoša tiesībaizsardzības sistēma.

Projekta apraksts

Galveno uzmanību pievēršot atklāšanas sistēmas izstrādei un attīstīšanai, SAEA plāno rīkot sešas ekspertu misijas un nodrošināt atklāšanas instrumentus.

Gaidāmie projekta rezultāti

Atklāšanas aprīkojuma nodošana saskaņā ar atklāšanas stratēģiju.

II.   ZIŅOŠANA UN IZVĒRTĒŠANA

SAEA iesniegs Augstajam pārstāvim un Komisijai divus gada ziņojumus un nobeiguma finanšu un aprakstošo ziņojumu par projektu īstenošanu un vēl papildus trīs neformālus pusgada progresa ziņojumus. Specializētos neformālos ziņojumus par attiecīgajām tēmām SAEA izstrādās vajadzības gadījumā pēc Komisijas pieprasījuma.

Nobeiguma finanšu un aprakstošajā ziņojumā tiks detalizēti pārskatīta visu projektu īstenošana, un tajā arī tiks iekļauts:

visaptverošs testa ziņojums mācībās uzbūvētajam rīkam saskaņā ar I nodaļas 2.2. punktu), kas jāiekļauj nobeiguma ziņojumā,

ziņojums par pašreizējo statusu un ieteikumi attiecīgās 3. projekta valsts tiesiskajam un regulatīvajam satvaram – saskaņā ar konfidencialitātes pakāpi, kādu pieprasījusi saņēmējvalsts,

sasniegumi saskaņā ar I nodaļas 3.2. punktu.

Ziņojumu kopija tiks nosūtīta Savienības delegācijai Vīnē.

III.   ES DALĪBVALSTU BEZMAKSAS EKSPERTU DALĪBA

Šā lēmuma veiksmīgai īstenošanai ir vajadzīga aktīva Savienības dalībvalstu ekspertu iesaiste. SAEA minētos ekspertus izmantos projektos. Kad būs panākta vienošanās par saņēmēju sarakstu, SAEA, balstoties uz vajadzību analīzi, izstrādās priekšlikumus, lai izmaksas, kas saistītas ar darbiniekiem tiktu finansētas no Savienības ieguldījuma. Minētie darbinieki tiks iesaistīti saskaņā ar SAEA noteikumiem.

IV.   ĪSTENOŠANAS ILGUMS

Kopējais paredzētais projektu īstenošanas ilgums ir 36 mēneši.

V.   SAŅĒMĒJI

Dažādu projektu saņēmējvalstis tiks ņemtas no šādiem attiecīgajiem sarakstiem.

Ja valstis nolems, ka tās nespēj uzņemties palīdzības sniegšanu, SAEA ierosinās CONOP jaunus saņēmējus, pamatojoties uz INSSP apzinātajām vajadzībām.

1. projekta saņēmēji būs – Āfrikā: Alžīrija, Ēģipte, Mauritānija, Nigēra, Maroka, Tunisija; Āzijā un Klusā okeāna valstīs: Malaizija, Pakistāna un citas valstis – tiks noteiktas, lūdzot SAEA atbalstu; Latīņamerikā un Karību jūras reģionā: Argentīna, Čīle, Kolumbija, Kuba, Peru, Urugvaja un ES kaimiņvalstis.

2. projekta saņēmēji būs Kuba, Indonēzija, Jordānija, Libāna, Malaizija un Vjetnama;

3. projekta saņēmēji būs ES kaimiņreģiona valstis: Albānija, Alžīrija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Ēģipte, Gruzija, Jordānija, Libāna, Lībija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Mauritānija, Moldovas Republika, Melnkalne, Maroka, Tunisija, Turcija un Ukraina, un valstis Latīņamerikā un Centrālamerikā: Bolīvija, Čīle, Kolumbija, Kuba, Ekvadora, Hondurasa, Panama, Paragvaja;

4. projekta saņēmēji būs Ziemeļāfrika, Dienvidaustrumāzija, Latīņamerika, valstis/reģioni, kas ir kodolenerģijas programmu un pētījumu reaktoru spēju izstrādes sākumposmā, un Vjetnama, Ēģipte, Turcija, Taizeme un citi – vēl jānosaka vēlākā posmā.

5. projekta saņēmējs būs Ēģipte.

6. projekta saņēmēji būs Baltkrievija, Kongo Demokrātiskā Republika, Jamaika, Libāna, Madagaskara un Vjetnama.

7. projekta saņēmēji tiks izvēlēti no šīm valstīm: Albānija, Bahreina, Burkinafaso, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Libāna un Madagaskara.

8. projekta saņēmēji būs Alžīrija, Albānija, Bangladeša, Kuba, Gruzija, Kazahstāna, Malaizija, Maroka, Ukraina, Vjetnama un citas valstis – vēl jānosaka vēlākā posmā –, kas lūdz SAEA palīdzību INSSP no Āfrikas, Āzijas, Centrālamerikas un Latīņamerikas; Īpašas uzņēmējvalstis Vācija, Austrija.

VI.   ES PAMANĀMĪBA

SAEA ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai plašāk informētu par to, ka rīcību finansē Savienība. Šādus pasākumus veiks saskaņā ar Eiropas Komisijas izstrādāto un publicēto ES ārējo darbību ziņošanas un pārredzamības rokasgrāmatu. Tādējādi SAEA nodrošinās Savienības ieguldījuma pamanāmību ar pienācīgu atpazīstamības uzlabošanu un publicitāti, uzsverot Savienības nozīmi, nodrošinot tās darbību pārredzamību un palielinot informētību par lēmuma pieņemšanas iemesliem, kā arī par Savienības atbalstu lēmumam un šā atbalsta rezultātus. Projektā sagatavotajā materiālā Savienības karogs tiks attēlots labi pamanāmā vietā saskaņā ar Savienības norādēm par pareizu karoga izmantošanu un attēlošanu. Vajadzības gadījumā SAEA uzaicinās Savienības un Savienības dalībvalstu pārstāvjus uz misijām vai pasākumiem, kas saistīti ar šā lēmuma īstenošanu.

VII.   ĪSTENOŠANAS AĢENTŪRA

Projektu tehniskā īstenošana tiks uzticēta SAEA. Projektus tieši īstenos SAEA darbinieki, dalībvalstu eksperti un līgumslēdzēji. Projektu īstenošana notiks saskaņā ar Finanšu un administratīvās sistēmas nolīgumu un finanšu nolīgumu, kas jānoslēdz starp Eiropas Komisiju un SAEA.


23.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 352/92


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/2384

(2016. gada 22. decembris),

ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/1136

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2001. gada 27. decembrī pieņēma Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP (1).

(2)

Padome 2016. gada 12. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/1136 (2), ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP.

(3)

Padome ir konstatējusi, ka vēl trīs personas ir bijušas iesaistītas terora aktos Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 2. un 3. punkta nozīmē, ka attiecībā uz tām lēmumu ir pieņēmusi kompetenta iestāde minētās kopējās nostājas 1. panta 4. punkta nozīmē un ka minētās personas būtu jāpievieno to personu, grupu un vienību sarakstam, kurām piemēro Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 2., 3. un 4. pantu.

(4)

Attiecīgi būtu jāgroza to personu, grupu un vienību saraksts, kurām piemēro Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (KĀDP) 2016/1136 pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 22. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. LAJČÁK


(1)  Padomes Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP (2001. gada 27. decembris) par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (OV L 344, 28.12.2001., 93. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/1136 (2016. gada 12. jūlijs), ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2015/2430 (OV L 188, 13.7.2016., 21. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma (KĀDP) 2016/1136 pielikuma I iedaļā (Personas) iekļautajam personu sarakstam pievieno turpmāk norādītās personas.

EL HAJJ, Hassan Hassan, dzimis 1988. gada 22. martāZaghdraiya, Sidon (Libānā), Kanādas pilsonis. Pase Nr.: JX446643 (Kanāda),

MELIAD, Farah (jeb HUSSEIN HUSSEIN, jeb JAY DEE), dzimis 1980. gada 5. novembrīSydney (Austrālija), Austrālijas pilsonis. Pase Nr.: M2719127 (Austrālija),

ȘANLI, Dalokay (jeb Sinan), dzimis 1976. gada 13. oktobrīPülümür (Turcija).