ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 337

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 13. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2234 (2016. gada 21. novembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā (ASECNA) par satelītnavigācijas attīstību un saistīto pakalpojumu sniegšanu ASECNA kompetences zonā par labu civilajai aviācijai

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/2235 (2016. gada 12. decembris), ar ko attiecībā uz bisfenolu A groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2236 (2016. gada 12. decembris), ar ko precizē tehniskos rādītājus 2018. gada ad hoc modulim par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu ( 1 )

6

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2237 (2016. gada 12. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

13

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2238 (2016. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu 2010/452/KĀDP par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia

15

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2239 (2016. gada 12. decembris), ar ko groza un pagarina Lēmumu 2010/96/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā

16

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2240 (2016. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu 2012/389/KĀDP par Eiropas Savienības misiju saistībā ar reģiona jūras spēku izveidi Āfrikas ragā (EUCAP NESTOR)

18

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2241 (2016. gada 9. decembris), ar ko paredz pagaidu tirdzniecību ar konkrētu Beta vulgaris L. sugas šķirņu sēklām, kuras neatbilst Padomes Direktīvas 2002/54/EK prasībām (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 8105)  ( 1 )

20

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2242 (2016. gada 9. decembris), ar ko paredz pagaidu tirdzniecību ar Hordeum vulgare L. sugas 'Scrabble' šķirnes sēklām, kuras neatbilst Padomes Direktīvas 66/402/EEK prasībām (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 8106)  ( 1 )

22

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 519/2014 (2014. gada 16. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 401/2006 attiecībā uz paraugu ņemšanu no lielām partijām, no garšvielām un uztura bagātinātājiem un attiecībā uz toksīnu T-2 un HT-2 un citrinīna noteikšanas un analītisko skrīningmetožu efektivitātes kritērijiem ( OV L 147, 17.5.2014. )

24

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

13.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2016/2234

(2016. gada 21. novembris)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā (ASECNA) par satelītnavigācijas attīstību un saistīto pakalpojumu sniegšanu ASECNA kompetences zonā par labu civilajai aviācijai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 172. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 25. septembrī deva atļauju Komisijai Savienības vārdā risināt sarunas par starptautisku nolīgumu ar Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā, izveidojot nosacījumus uz satelītiem balstītu signāla pastiprināšanas pakalpojumu (SBAS) sniegšanai Āfrikā, kuru pamatā ir Eiropas Satelītnavigācijas programma EGNOS.

(2)

Pēc šīm sarunām 2016. gada 12. maijā tika parafēts sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā (ASECNA) par satelītnavigācijas attīstību un saistīto pakalpojumu sniegšanu ASECNA kompetences zonā par labu civilajai aviācijai (“nolīgums”).

(3)

Nolīgums būtu jāparaksta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā (ASECNA) par satelītnavigācijas attīstību un saistīto pakalpojumu sniegšanu ASECNA kompetences zonā par labu civilajai aviācijai.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt nolīgumu, ņemot vērā tā noslēgšanu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2016. gada 21. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. PLAVČAN


REGULAS

13.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/3


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/2235

(2016. gada 12. decembris),

ar ko attiecībā uz bisfenolu A groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 68. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Francija 2014. gada 6. maijā iesniedza Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) dokumentāciju (“XV pielikumā minētā dokumentācija” (2)) atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 69. panta 4. punktam, lai sāktu minētās regulas 69.–73. pantā izklāstīto ierobežošanas procesu. XV pielikumā minētā dokumentācija liecināja par risku darba ņēmējiem (galvenokārt kasieriem) un patērētājiem, kas pakļauti bisfenola A (BPA) iedarbībai, rīkojoties ar termopapīra kvītīm, un ierosināja ierobežojumu attiecībā uz BPA laišanu tirgū termopapīrā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par 0,02 % masas. Konkrētāk, riskam pakļautās cilvēku grupas bija strādājošu grūtnieču vēl nedzimušie bērni un patērētāji, kas pakļauti BPA iedarbībai, rīkojoties ar termopapīru, kas satur šo vielu.

(2)

Termopapīrs sastāv no papīra pamata, kas pārklāts ar vismaz vienu slāni, kas var saturēt BPA. Pārklājums, pakļaujot to siltuma iedarbībai, maina krāsu, kas ļauj parādīties drukātiem simboliem.

(3)

Francija pamatoja savu bīstamības novērtējumu par BPA ar ietekmi uz vairākiem cilvēka veselības parametriem (sieviešu reproduktīvo sistēmu, smadzenēm un uzvedību, piena dziedzeri, vielmaiņu un aptaukošanos). Par svarīgāko parametru tika uzskatīta ietekme uz piena dziedzeri, kas bija pārsvarā pār citiem. To izmantoja, lai aprēķinātu atvasināto beziedarbības līmeni (DNEL).

(4)

Atzinuma veidošanas procesā Aģentūra, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) publicēja jaunu zinātnisko atzinumu par BPA  (3). Aģentūras Riska novērtēšanas komiteja (RAC) apsprieda ar EFSA BPA novērtējumu, lai nodrošinātu zinātniskā novērtējuma konsekvenci un lai balstītu to uz jaunākajām un atjauninātām zinātniskajām publikācijām. RAC atzinumā izklāstītais bīstamības novērtējums atbilst EFSA izmantotajai pieejai.

(5)

RAC uzskatīja, ka svarīgākie pētījumi, ko Francija atlasījusi, lai aprēķinātu DNEL, neļāva kvantitatīvi noteikt devas un atbildes reakcijas attiecību un uzrādīja neskaidrības. Tādēļ, lai aprēķinātu orālo DNEL, RAC atlasīja ietekmi uz nierēm, un, tā kā pieejamie dati norādīja, ka šī nav visbūtiskākā BPA ietekme, piemēroja papildu ekspertīzes faktoru 6, lai vispārējā bīstamības novērtējumā ņemtu vērā ietekmi uz sieviešu reproduktīvo sistēmu, smadzenēm un uzvedību, piena dziedzeri, vielmaiņu un aptaukošanos, kā arī imūnsistēmu. Tā kā ierobežošanas priekšlikums attiecas uz iedarbību caur ādu, saskaroties ar termopapīru, DNEL iedarbībai caur ādu tika aprēķināts arī darba ņēmējiem un iedzīvotājiem. Attiecībā uz iedarbību RAC precizēja novērtējumu un papildināja to ar jaunu bioloģiskā monitoringa informācija par kasieru pakļautību BPA iedarbībai. Piemērojot šo metodiku, RAC secināja, ka risks patērētājiem tiek pienācīgi kontrolēts, bet apstiprināja risku darbiniekiem.

(6)

2015. gada 5. jūnijāRAC pieņēma atzinumu, kurā secināts, ka ierosinātais ierobežojums riska mazināšanas efektivitātes ziņā ir vispiemērotākais Savienības mēroga pasākums identificēto risku novēršanai.

(7)

Saskaņā ar RAC secinājumiem, ka pieejamie dati neļāva kvantitatīvi noteikt devas un atbildes reakcijas attiecību attiecībā uz BPA ietekmi uz veselību, Aģentūras Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (SEAC) nevarēja izmantot Francijas dokumentācijā ietvertos ieguvumu aprēķinus un tāpēc veica bezzaudējumu analīzi, uz kuras pamata tā secināja, ka kopējās ierosinātā ierobežojuma paredzamās izmaksas pārsniedz potenciālo pozitīvo ietekmi uz veselību. Tomēr SEAC piebilda, ka ierobežojuma izmaksas veido tikai ļoti nelielu daļu no kopējām personāla izmaksām vai bruto darbības rezultāta skartajās nozarēs Savienībā un izraisītu ļoti nelielu cenu pieaugumu, ja, palielinot patēriņa preču cenas, tās tiktu nodotas patērētājiem. Turklāt SEAC piebilda, ka ierobežojums varētu radīt taisnīgāku ietekmes sadalījumu, ņemot vērā to, ka nelabvēlīgā ietekme uz veselību potenciāli nesamērīgi apdraud kasiera pienākumu pildītājus, taču ekonomiskā ietekme tiks vienlīdzīgi dalīta ar plašāku Savienības sabiedrību.

(8)

2015. gada 4. decembrīSEAC pieņēma atzinumu un uzskatīja ierosināto ierobežojumu par nesamērīgu no tā sociālekonomisko ieguvumu un sociālekonomisko izmaksu salīdzināšanas viedokļa, bet uzsvēra iespējamās labvēlīgās sadales un pieejamības apsvērumus. Turklāt SEAC apstiprināja, ka Savienības mēroga pasākums ir pamatots, un secināja, ka ierosinātais ierobežojums ir atbilstošs pasākums, lai novērstu risku darba ņēmēju veselībai.

(9)

RAC un SEAC arī secināja, ka ierosinātais ierobežojums ir ieviešams, izpildāms, pārvaldāms un uzraugāms.

(10)

Ierobežošanas procedūras laikā notika apspriešanās ar Aģentūras Ieviešanas informācijas apmaiņas forumu, un tā ieteikumi tika ņemti vērā.

(11)

2016. gada 29. janvārī Aģentūra iesniedza RAC un SEAC atzinumus (4) Komisijai. Pamatojoties uz šiem atzinumiem, Komisija secināja, ka pastāv nepieņemams risks to darba ņēmēju veselībai, kuri rīkojas ar termopapīru, kas satur BPA koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par 0,02 % masas. Ņemot vērā SEAC apsvērumus par pieejamību un ietekmi uz sadali, Komisija uzskata, ka ierosinātais ierobežojums mazinātu identificētos riskus, neradot ievērojamu slogu nozarei, piegādes ķēdei vai patērētājiem. Tādējādi Komisija secināja, ka Francijas ierosinātais ierobežojums ir atbilstošs Savienības mēroga pasākums identificēto risku novēršanai to darba ņēmēju veselībai, kuri rīkojas ar termopapīru, kas satur BPA. Regulējot laišanu tirgū, ierosinātais ierobežojums nodrošinātu arī patērētāju lielāku aizsardzību.

(12)

Tā kā pašlaik ir pieejamas testa metodes BPA koncentrācijas mērīšanai termopapīrā, ierobežojums ir izpildāms. Kā apstiprinājusi SEAC, ierobežojuma piemērošana būtu jāatliek, lai ļautu rūpniecībai izpildīt tā prasības. 36 mēneši šķiet pamatots un pietiekams laikposms šim nolūkam.

(13)

Savā atzinumā RAC norādīja, ka bisfenola S (BPS), ko Francija uzskata par visticamāko aizstājēju, toksikoloģiskās iedarbības raksturojums var būt līdzīgs BPA un varētu izraisīt līdzīgu nelabvēlīgu ietekmi uz veselību. Tādēļ, lai novērstu to, ka BPA nelabvēlīgā ietekme tiktu vienkārši aizstāta ar BPS nelabvēlīgo ietekmi, būtu jāpievērš īpaša uzmanība iespējamās aizstāšanas tendencei ar BPS. Šajā nolūkā Aģentūrai būtu jāuzrauga BPS izmantošana termopapīrā. Aģentūrai būtu jāziņo Komisijai jebkāda papildu informācija, lai tā apsvērtu, vai priekšlikums ierobežot BPS saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 ir nepieciešams, ņemot vērā, ka pretēji BPA ar BPS saturu termopapīrā saistītais risks veselībai vēl nav pietiekami izvērtēts.

(14)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1907/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/c6a8003c-81f3-4df6-b7e8-15a3a36baf76

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/9ce0977b-3540-4de0-af6d-16ad6e78ff20


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā iekļauj šādu ierakstu:

“66.

Bisfenols A

CAS Nr. 80-05-7

EK Nr. 201-245-8

Nedrīkst laist tirgū termopapīrā koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par 0,02 % masas pēc 2020. gada 2. janvāra.”


13.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2236

(2016. gada 12. decembris),

ar ko precizē tehniskos rādītājus 2018. gada ad hoc modulim par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 9. marta Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (1) un jo īpaši tās 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

ES jau sen ir apliecinājusi savu apņemšanos veicināt darba un privātās dzīves līdzsvaru. Minimālie standarti šajā jomā ir paredzēti Direktīvā par grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu (2) un Direktīvā par bērna kopšanas atvaļinājumu (3). Līdzīgi ar Barselonas mērķiem ES ir noteikusi uzdevumus, lai uzlabotu bērnu aprūpi, turklāt 2016. gada Eiropas pusgada ietvaros ir sagatavoti konkrētām valstīm adresēti ieteikumi saistībā ar darba un privātās dzīves līdzsvaru.

(2)

Komisija 2016. gada darba programmā (4) izklāsta savus plānus izstrādāt iniciatīvu par uzdevumiem, kuri saistīti ar darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanu un ar kuriem saskaras vecāki un aprūpētāji.

(3)

Tāpēc ir būtiski uzraudzīt darba un privātās dzīves līdzsvara uzdevumus šajā jomā, un tāpat ir svarīgi uzlabot datu vākšanu.

(4)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 318/2013 (5) tika izveidots ad hoc modulis par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

(5)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1397/2014 (6) precizētas un aprakstītas specializētās informācijas jomas (“ad hoc apakšmoduļi”), kuras jāiekļauj 2018. gada ad hoc modulī par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

(6)

Komisijai būtu jāprecizē tehniskie rādītāji, filtri, kodi un datu nosūtīšanas termiņš saskaņā ar ad hoc moduli par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā ir izklāstīti tehniskie rādītāji, filtri un kodi, kas izmantojami 2018. gada ad hoc modulim par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, un termiņš, kurā rezultātus nosūta Komisijai.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 77, 14.3.1998., 3. lpp.

(2)  Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti (desmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 348, 28.11.1992., 1. lpp.).

(3)  Padomes 2010. gada 8. marta Direktīva 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ Direktīvu 96/34/EK (OV L 68, 18.3.2010., 13. lpp.).

(4)  COM(2015) 610 final.

(5)  Komisijas 2013. gada 8. aprīļa Regula (ES) Nr. 318/2013, ar ko pieņem 2016. līdz 2018. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 (OV L 99, 9.4.2013., 11. lpp.).

(6)  Komisijas 2014. gada 22. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1397/2014, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 318/2013, ar ko pieņem 2016. līdz 2018. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 (OV L 370, 30.12.2014., 42. lpp.).


PIELIKUMS

Šajā pielikumā izklāstīti tehniskie rādītāji, filtri un kodi, kas izmantojami ad hoc modulim par darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, ko plānots veikt 2018. gadā. Turklāt pielikumā noteikti datumi, kuros dati jāiesniedz Komisijai.

Rezultātu nosūtīšanas termiņš Komisijai: 2019. gada 31. marts.

Datu nosūtīšanai izmantojamie filtri un kodi: kā noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 377/2008 (1) III pielikumā.

Ailes, kas rezervētas neobligātiem svaru koeficientiem, kurus izmanto izlases grupas vai atbildes nesniegšanas gadījumā: 223.–226. aile (veseli skaitļi) un 227.–228. aile (daļskaitļi).

1.   1. apakšmodulis. Aprūpes pienākumi

Nosaukums/aile

Kods

Apraksts

Filtrs

CARERES

 

Aprūpes pienākumu esība

AGE = 18–64

211

 

Regulāri aprūpē savus vai partnera bērnus (kas jaunāki par 15 gadiem) vai rīcībnespējīgus radiniekus (15 gadus vecus un vecākus)

 

 

1

Nav aprūpes pienākumu

 

 

2

Aprūpē tikai savus vai partnera bērnus mājsaimniecībā

 

 

3

Aprūpē tikai savus vai partnera bērnus ārpus mājsaimniecības

 

 

4

Aprūpē savus vai partnera bērnus mājsaimniecībā un ārpus mājsaimniecības

 

 

5

Aprūpē tikai rīcībnespējīgus radiniekus

 

 

6

Aprūpē savus vai partnera bērnus mājsaimniecībā un rīcībnespējīgus radiniekus

 

 

7

Aprūpē savus vai partnera bērnus ārpus mājsaimniecības un rīcībnespējīgus radiniekus

 

 

8

Aprūpē savus vai partnera bērnus mājsaimniecībā un ārpus mājsaimniecības un rīcībnespējīgus radiniekus

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

 

 

 

 

CHCARUSE

 

Bērnu aprūpes pakalpojumu izmantošana

CARERES = 2-4,6-8

212

 

Profesionālo bērnu aprūpes pakalpojumu izmantošana dažiem vai visiem bērniem

 

 

1

 

 

2

Jā, dažiem bērniem

 

 

3

Jā, visiem bērniem

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

 

 

 

 

CHCAROBS

 

Faktori, kāpēc neizmanto bērnu aprūpes pakalpojumus

CHCARUSE = 1,2

213/214

 

Galvenais iemesls, kāpēc netiek (vairāk) izmantoti bērnu aprūpes pakalpojumi saviem vai partnera bērniem

 

 

01

Pakalpojums nav pieejams / nav brīvas vietas

 

 

02

Izmaksas

 

 

03

Pakalpojuma kvalitāte/veids

 

 

04

Cits ar pakalpojumu saistīts šķērslis

 

 

05

Aprūpi veic viens pats / ar partneri

 

 

06

Aprūpi veic, izmantojot turpmāku neformālu atbalstu

 

 

07

Izmantotie profesionālie pakalpojumi (dažiem, bet ne visiem bērniem) ir pietiekami

 

 

08

Bērni paši sevi aprūpē

 

 

09

Citi personiski iemesli

 

 

99

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

 

 

 

 

CHCAREFF

 

Bērnu aprūpes pienākumu ietekme uz nodarbinātību

CARERES = 2-4,6-8 un WSTATOR = 1,2

215

 

Galvenais veids, kā algotie darbinieki pielāgo savu darbu, lai atvieglinātu bērnu aprūpes pienākumu veikšanu

 

 

1

Jebkāda veida izmaiņas, kas vērstas uz to, lai palielinātu ienākumus

 

 

2

Mazāk darba stundu

 

 

3

Mazāk atbildīgi darba uzdevumi

 

 

4

Mainīja darbavietu vai darba devēju, lai atvieglotu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu

 

 

5

Patlaban izmanto atvaļinājumu ģimenes apstākļu dēļ

 

 

6

Cits

 

 

7

Neietekmē

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

2.   2. apakšmodulis. Darba grafika elastīgums

Nosaukums/aile

Kods

Apraksts

Filtrs

POSSTEND

 

Darba laika elastīgums aprūpei

STAPRO = 3 un CARERES = 2-8

216

 

Iespēja variēt darba dienas sākumu un/vai beigas galvenajā darbavietā, lai atvieglinātu aprūpes pienākumu veikšanu

 

 

1

Kopumā iespējams

 

 

2

Iespējams reti

 

 

3

Nav iespējams

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

 

 

 

 

POSORGWT

 

Elastīgums, ņemot pilnas brīvas dienas aprūpei

STAPRO = 3 un CARERES = 2-8

217

 

Iespēja organizēt darba laiku tā, lai galvenajā darbavietā varētu paņemt pilnas brīvas dienas ar mērķi atvieglināt aprūpes pienākumu veikšanu

 

 

1

Kopumā iespējams

 

 

2

Iespējams reti

 

 

3

Nav iespējams

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

 

 

 

 

WORKOBS

 

Galvenais darba un ģimenes dzīves saskaņošanas šķērslis darbā

WSTATOR = 1,2 un CARERES = 2-8

218

 

Galvenās darbavietas pazīme, kuras dēļ visgrūtāk saskaņot darba un ģimenes dzīvi

 

 

1

Nav šķēršļa

 

 

2

Garas darba stundas

 

 

3

Neparedzams vai apgrūtināts darba grafiks

 

 

4

Garš ceļš uz darbu / no darba

 

 

5

Atbildīgs vai smags darbs

 

 

6

Darba devēju un kolēģu atbalsta trūkums

 

 

7

Citi šķēršļi

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

3.   3. apakšmodulis. Karjeras pārtraukumi un bērna kopšanas atvaļinājums

Nosaukums/aile

Kods

Apraksts

Filtrs

STOPWORK

 

Karjeras pārtraukums saistībā ar bērnu aprūpi

AGE = 18–64

219

 

Nav strādājis(-usi) vismaz vienu mēnesi viņa(-as) nodarbinātības vēsturē, lai aprūpētu savus vai partnera bērnus

 

 

1

 

 

2

Nekad nav strādājis(-usi); ar bērnu aprūpi saistītu iemeslu dēļ

 

 

3

Nē (bet bija/ir nodarbināts(-a) un ir bērni)

 

 

4

Nekad nav strādājis(-usi); citu iemeslu dēļ

 

 

5

Nekad nav bijuši bērni

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

 

 

 

 

STOPLENG

 

Visu karjeras pārtraukumu ilgums saistībā ar bērnu aprūpi

STOPWORK = 1

220

 

Visu darba pārtraukumu ilguma summa, kas ilguši vismaz vienu mēnesi

 

 

1

Līdz 6 mēnešiem

 

 

2

Vairāk par 6 mēnešiem līdz 1 gadam

 

 

3

Vairāk par 1 gadu līdz 2 gadiem

 

 

4

Vairāk par 2 gadiem līdz 3 gadiem

 

 

5

Vairāk par 3 gadiem līdz 5 gadiem

 

 

6

Vairāk nekā 5 gadi

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 

 

 

 

 

PARLEAV

 

Bērna kopšanas atvaļinājuma izmantošana

STOPWORK = 1

221

 

Bērna kopšanas atvaļinājuma un/vai grūtniecības un dzemdību/paternitātes atvaļinājuma izmantošana kā darba pārtraukuma daļa saistībā ar bērnu aprūpi

 

 

1

Izmantoja tikai bērna kopšanas atvaļinājumu

 

 

2

Izmantoja ģimenes atvaļinājumu kombināciju

 

 

3

Izmantoja tikai grūtniecības un dzemdību/paternitātes atvaļinājumu

 

 

4

Neizmantoja ģimenes atvaļinājumu

 

 

 

 

 

DEREDSTP

 

Karjeras pārtraukums saistībā ar rīcībnespējīgām radiniekiem

AGE = 18 – 64 un (EXISTPR = 1 vai WSTATOR = 1,2)

222

 

Nestrādāja vai saīsināja darba laiku uz vismaz vienu mēnesi nodarbinātības vēsturē, lai aprūpētu rīcībnespējīgus radiniekus (15 gadus vecus vai vecākus)

 

 

1

Darba pārtraukums

 

 

2

Tikai saīsināja darba laiku

 

 

3

Darbs netika pārtraukts vai saīsināts

 

 

4

Nekad nav aprūpēti rīcībnespējīgi radinieki

 

 

9

Nepiemēro (nav iekļauts filtrā)

 

 

Tukšs

Nav atbildes / nezina

 


(1)  Komisijas 2008. gada 25. aprīļa Regula (EK) Nr. 377/2008, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz datu nosūtīšanai izmantojamo kodēšanu, sākot ar 2009. gadu, izlases grupas izmantošanu statistikas datu vākšanai par strukturālajiem mainīgajiem lielumiem un pārskata ceturkšņu definēšanu (OV L 114, 26.4.2008., 57. lpp.).


13.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2237

(2016. gada 12. decembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 12. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

106,0

TN

123,9

TR

109,6

ZZ

113,2

0707 00 05

MA

77,0

TR

166,4

ZZ

121,7

0709 93 10

MA

144,0

TR

161,6

ZZ

152,8

0805 10 20

TR

66,3

ZA

27,9

ZZ

47,1

0805 20 10

MA

68,8

ZZ

68,8

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

112,8

JM

112,0

TR

81,5

ZZ

102,1

0805 50 10

TR

86,1

ZZ

86,1

0808 10 80

US

97,3

ZA

36,6

ZZ

67,0

0808 30 90

CN

89,2

ZZ

89,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

13.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/15


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/2238

(2016. gada 12. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2010/452/KĀDP par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 12. augustā pieņēma Lēmumu 2010/452/KĀDP (1), ar ko tika pagarināta Eiropas Savienības Pārraudzības misija Gruzijā (“EUMM Georgia” vai “misija”), kura izveidota ar Padomes Vienoto rīcību 2008/736/KĀDP (2). Lēmums 2010/452/KĀDP zaudē spēku 2016. gada 14. decembrī.

(2)

Pēc 2016. gada stratēģiskās pārskatīšanas EUMM Georgia būtu jāpagarina vēl uz diviem gadiem.

(3)

Attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2010/452/KĀDP.

(4)

Misijas darbība notiks apstākļos, kas var pasliktināties un kas varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/452/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 14. panta 1. punktā pievieno šādu daļu:

“Ar misijas īstenošanu saistīto izdevumu segšanai paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2016. gada 15. decembra līdz 2017. gada 14. decembrim ir EUR 18 000 000.”;

2)

lēmuma 18. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tas zaudē spēku 2018. gada 14. decembrī.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2016. gada 15. decembra.

Briselē, 2016. gada 12. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  Padomes Lēmums 2010/452/KĀDP (2010. gada 12. augusts) par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia (OV L 213, 13.8.2010., 43. lpp.).

(2)  Padomes Vienotā rīcība 2008/736/KĀDP (2008. gada 15. septembris) par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia (OV L 248, 17.9.2008., 26. lpp.).


13.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/16


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/2239

(2016. gada 12. decembris),

ar ko groza un pagarina Lēmumu 2010/96/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 15. februārī pieņēma Lēmumu 2010/96/KĀDP (1) par ES militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā.

(2)

Ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2015/441 (2)2015. gada 16. martā tika grozīts Lēmums 2010/96/KĀDP un ES militārā misija pagarināta līdz 2016. gada 31. decembrim.

(3)

Ievērojot 2016. gada Stratēģijas pārskatu, ES militārās misijas pilnvaras būtu jāpagarina līdz 2018. gada 31. decembrim.

(4)

Saskaņā ar 5. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās ar aizsardzību saistītu Savienības lēmumu un rīcību izstrādē un īstenošanā. Dānija nepiedalās šā lēmuma īstenošanā un tādējādi nepiedalās šīs misijas finansēšanā.

(5)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2010/96/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/96/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 10. pantam pievieno šādu punktu:

“6.   Finanšu atsauces summa ES militārās misijas kopējo izmaksu segšanai laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim ir EUR 22 948 000 Lēmuma (KĀDP) 2015/528 (*1) 25. panta 1. punktā minētā finanšu atsauces summas procentuālā daļa ir 0 %.

(*1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/528 (2015. gada 27. marts), ar ko izveido mehānismu tādu Eiropas Savienības operāciju kopējo izmaksu finansēšanas pārvaldībai, kuras skar militārus vai aizsardzības aspektus (Athena), un ar ko atceļ Lēmumu 2011/871/KĀDP (OV L 84, 28.3.2015., 39. lpp.).”;"

2)

lēmuma 12. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   ES militārās misijas pilnvaras beidzas 2018. gada 31. decembrī.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2016. gada 12. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  Padomes Lēmums 2010/96/KĀDP (2010. gada 15. februāris) par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā (OV L 44, 19.2.2010., 16. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/441 (2015. gada 16. marts), ar ko groza un pagarina Lēmumu 2010/96/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā (OV L 72, 17.3.2015., 37. lpp.).


13.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/18


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/2240

(2016. gada 12. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2012/389/KĀDP par Eiropas Savienības misiju saistībā ar reģiona jūras spēku izveidi Āfrikas ragā (EUCAP NESTOR)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 16. jūlijā pieņēma Lēmumu 2012/389/KĀDP (1) par Eiropas Savienības misiju saistībā ar reģiona jūras spēku izveidi Āfrikas ragā (EUCAP NESTOR).

(2)

Padome 2014. gada 22. jūlijā pieņēma Lēmumu 2014/485/KĀDP (2), ar ko groza Lēmumu 2012/389/KĀDP un pagarina EUCAP NESTOR līdz 2016. gada 12. decembrim.

(3)

Veicot holistisku un visaptverošu stratēģisku pārskatīšanu par KDAP iesaisti Somālijā un Āfrikas Ragā, tika secināts, ka EUCAP Nestor būtu jāpievēršas Somālijai un ka tās nosaukums attiecīgi būtu jānomaina uz EUCAP Somalia, un tās pilnvaras būtu jāpielāgo un jāpagarina līdz 2018. gada decembrim.

(4)

Lēmumu 2012/389/KĀDP, tostarp vajadzības gadījumā ietverot misijas uzdevumus un mērķus, 2017. gada gaitā būtu jāpārskata.

(5)

Laikposmam līdz 2016. gada 12. decembrim paredzētā atsauces summa ir pietiekama, lai segtu laikposmu līdz 2017. gada 28. februārim, kad vajadzētu būt pieejamai sīkai informācijai par jaunās pieejas finansiālajām vajadzībām, lai noteiktu atsauces summu nākamajam laikposmam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2012/389/KĀDP groza šādi:

1)

nosaukumā un visā tekstā nosaukums “EUCAP NESTOR” tiek aizstāts ar nosaukumu “EUCAP Somalia”;

2)

lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Misija

Ar šo Savienība izveido spēju veidošanas misiju Somālijā (“EUCAP Somalia”).”;

3)

lēmuma 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Pamatuzdevums

EUCAP Somalia mērķis ir palīdzēt Somālijai stiprināt tās spējas jūras drošības jomā, lai dotu tai iespēju efektīvāk īstenot jūras tiesības.”;

4)

lēmuma 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Mērķi un uzdevumi

1.   Lai izpildītu 2. pantā izklāstīto pamatuzdevumu, EUCAP Somalia:

a)

stiprina Somālijas jūras civilo tiesību īstenošanas spēju, lai īstenotu efektīvu jūrlietu pārvaldību savā piekrastē, iekšējos ūdeņos, teritoriālajās jūrās un ekskluzīvajās ekonomiskajās zonās;

b)

jo īpaši pastiprina Somālijas spēju veikt zvejas inspekciju un kontroli, nodrošināt meklēšanu un glābšanu jūrā, cīnīties pret kontrabandu, apkarot pirātismu un piekrastes zonā nodrošināt kārtību uz sauszemes un jūrā;

c)

tiecas sasniegt šos mērķus, atbalstot Somālijas iestādes vajadzīgo tiesību aktu izstrādē un tiesu iestāžu izveidošanā un nodrošinot nepieciešamos mentora pakalpojumus, konsultācijas, apmācību un aprīkojumu Somālijas jūras civilo tiesību īstenošanas vienībām.

2.   Lai sasniegtu minētos mērķus, EUCAP Somalia darbojas saskaņā ar operācijas norādēm un uzdevumiem, kas noteikti Padomes apstiprinātajos operatīvās plānošanas dokumentos.

3.   EUCAP Somalia neveic nekādas izpildfunkcijas.”;

5)

lēmuma 13. panta 1. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:

“Finanšu atsauces summa, kas paredzēta, lai ar EUCAP Somalia saistītos izdevumus segtu laikposmā no 2015. gada 16. decembra līdz 2017. gada 28. februārim, ir EUR 12 000 000.”;

6)

lēmuma 16. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro līdz 2018. gada 31. decembrim.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2016. gada 12. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  Padomes Lēmums 2012/389/KĀDP (2012. gada 16. jūlijs) par Eiropas Savienības misiju saistībā ar reģiona jūras spēku izveidi Āfrikas ragā (EUCAP NESTOR) (OV L 187, 17.7.2012., 40. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2014/485/KĀDP (2014. gada 22. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2012/389/KĀDP par Eiropas Savienības misiju saistībā ar reģiona jūras spēku izveidi Āfrikas ragā (EUCAP NESTOR) (OV L 217, 23.7.2014., 39. lpp.).


13.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2241

(2016. gada 9. decembris),

ar ko paredz pagaidu tirdzniecību ar konkrētu Beta vulgaris L. sugas šķirņu sēklām, kuras neatbilst Padomes Direktīvas 2002/54/EK prasībām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 8105)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/54/EK par biešu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 24. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Sauso ražas novākšanas apstākļu dēļ Dānijā ir nepietiekams daudzums tādu pieejamo Beta vulgaris L. sugas šķirņu bāzes sēklu, kas atbilst Direktīvas 2002/54/EK I pielikuma B daļas 3. punkta b) apakšpunkta nosacījumiem par viendīgstu sēklu inertās vielas maksimālo svaru, un tādējādi tas neatbilst šīs dalībvalsts vajadzībām.

(2)

Pieprasījumu pēc šādām sēklām nevarēs apmierināt arī ar tādām sēklām no pārējām dalībvalstīm vai trešām valstīm, kuras atbilst visām Direktīvā 2002/54/EK noteiktajām prasībām.

(3)

Tādēļ Dānijai būtu jāatļauj tirgot šo šķirņu sēklas ar mazāk stingrām prasībām.

(4)

Turklāt neatkarīgi no tā, vai sēklas ievāktas dalībvalstī vai trešā valstī, uz ko attiecas Padomes Lēmums 2003/17/EK (2), būtu jāatļauj citām dalībvalstīm, kuras Dānijai var piegādāt minēto šķirņu sēklas, atļaut šādu sēklu tirdzniecību, lai tādā veidā nodrošinātu netraucētu iekšējā tirgus darbību.

(5)

Tā kā ar šo lēmumu tiek ieviesta atkāpe no Savienības noteikumu standartiem, ir lietderīgi ierobežot tādu sēklu, kas atbilst mazāk stingrām prasībām, daudzumu līdz minimumam, kas nepieciešams, lai apmierinātu Dānijas vajadzības. Lai nodrošinātu, ka kopējais sēklu daudzums, kuru saskaņā ar šo lēmumu ir atļauts laist tirgū, nepārsniedz šajā lēmumā noteikto maksimālo daudzumu, ir lietderīgi, ka Dānija darbojas kā koordinētāja, jo tā ir iesniegusi attiecīgu lūgumu pieņemt šo lēmumu un šīs šķirnes sēklu tirdzniecība galvenokārt saistīta ar Dāniju.

(6)

Nodrošinot atkāpi no Savienības noteikumu standartiem, tādu sēklu, kas atbilst mazāk stingrām prasībām, tirdzniecības atļaujai būtu jābūt pagaidu – līdz 2017. gada 31. decembrim –, jo šis laiks ir nepieciešams minēto sēklu ražošanai un situācijas pārskatīšanai saistībā ar attiecīgajām šķirnēm.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienībā tiek atļauts tirgot Beta vulgaris L. (biete) “bāzes sēklu” kategorijas sēklas, kas pieder pie 'Enermax', 'Feldherr' un 'Creta' šķirnēm un kas neatbilst Direktīvas 2002/54/EK I pielikuma B daļas 3. punkta b) apakšpunkta dd) punkta nosacījumiem attiecībā uz inerto vielu, kopējā daudzumā, kas nepārsniedz 61 kg, un laikposmā, kas beidzas 2017. gada 31. decembrī, ja vien inertās vielas maksimālais masas % nepārsniedz 2,2.

2. pants

Jebkurš sēklu piegādātājs, kas vēlas laist tirgū 1. pantā minētās sēklas, iesniedz atļaujas pieteikumu dalībvalstij, kurā tas veic uzņēmējdarbību. Pieteikumā norāda, cik lielu sēklu daudzumu piegādātājs grib laist tirgū.

Attiecīgā dalībvalsts atļauj piegādātājam laist tirgū šīs sēklas, ja vien:

a)

nav pietiekamu pierādījumu, lai apstrīdētu piegādātāja spējas laist tirgū to sēklu daudzumu, ko viņš norādījis atļaujas pieteikumā; vai

b)

piešķirot atļauju, netiks pārsniegts kopējais maksimālais sēklu daudzums, kas minēts 1. pantā.

3. pants

Dalībvalstis cita citai administratīvi palīdz piemērot šo lēmumu.

Dānija, darbojoties kā koordinētāja dalībvalsts, nodrošina, ka kopējais sēklu daudzums, ko dalībvalstīm atļauts tirgot Savienībā atbilstīgi šim lēmumam, nepārsniedz 1. pantā minēto kopējo maksimālo sēklu daudzumu.

Jebkura dalībvalsts, kas saņem pieteikumu saskaņā ar 2. pantu, nekavējoties paziņo koordinētājai dalībvalstij par pieteikumā norādīto apjomu. Koordinētāja dalībvalsts nekavējoties informē minēto dalībvalsti par to, vai, piešķirot atļauju, netiks pārsniegts kopējais maksimālais daudzums.

4. pants

Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par daudzumiem, par kuriem tās ir piešķīrušas tirdzniecības atļaujas saskaņā ar šo lēmumu.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 9. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 12. lpp.

(2)  Padomes 2002. gada 16. decembra Lēmums 2003/17/EK par tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētiem augiem trešās valstīs un par trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtīgumu (OV L 8, 14.1.2003., 10. lpp.).


13.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2242

(2016. gada 9. decembris),

ar ko paredz pagaidu tirdzniecību ar Hordeum vulgare L. sugas 'Scrabble' šķirnes sēklām, kuras neatbilst Padomes Direktīvas 66/402/EEK prasībām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 8106)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību (1) un jo īpaši tās 17. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saistībā ar pagājušā gada problēmām ražošanas procesā Spānijā ir nepietiekams daudzums tādu pieejamo Hordeum vulgare L. sertificētu otrās paaudzes sēklu, kas atbilst Direktīvas 66/402/EEK II pielikuma 1. punkta A daļas nosacījumiem par minimālo šķirnes tīrību, un tādējādi tas neatbilst šīs dalībvalsts vajadzībām.

(2)

Pieprasījumu pēc šādām sēklām nevarēs apmierināt arī ar tādām sēklām no pārējām dalībvalstīm vai trešām valstīm, kuras atbilst visām Direktīvā 66/402/EEK noteiktajām prasībām.

(3)

Tāpēc Spānijai būtu jāatļauj tirgot šo šķirņu sēklas ar mazāk stingrām prasībām.

(4)

Turklāt neatkarīgi no tā, vai sēklas ievāktas dalībvalstī vai trešā valstī, uz ko attiecas Padomes Lēmums 2003/17/EK (2), būtu jāatļauj citām dalībvalstīm, kuras Spānijai var piegādāt minētās šķirnes sēklas, atļaut šādu sēklu tirdzniecību, lai tādā veidā nodrošinātu netraucētu iekšējā tirgus darbību.

(5)

Tā kā ar šo lēmumu tiek ieviesta atkāpe no Savienības noteikumu standartiem, ir lietderīgi ierobežot tādu sēklu, kas atbilst mazāk stingrām prasībām, daudzumu līdz minimumam, kas nepieciešams, lai apmierinātu Spānijas vajadzības. Lai nodrošinātu, ka kopējais sēklu daudzums, kuru saskaņā ar šo lēmumu ir atļauts laist tirgū, nepārsniedz šajā lēmumā noteikto maksimālo daudzumu, ir lietderīgi, ka Spānija darbojas kā koordinētāja, jo tā ir iesniegusi attiecīgu lūgumu pieņemt šo lēmumu un šīs šķirnes sēklu tirdzniecība galvenokārt saistīta ar Spāniju.

(6)

Nodrošinot atkāpi no Savienības noteikumu standartiem, tādu sēklu, kas atbilst mazāk stingrām prasībām, tirdzniecības atļaujai būtu jābūt pagaidu – līdz 2018. gada 31. decembrim –, jo šis laiks ir nepieciešams minēto sēklu ražošanai un situācijas pārskatīšanai saistībā ar attiecīgo šķirni.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienībā tiek atļauts tirgot Hordeum vulgare L. (mieži) sugas 'Scrabble' šķirnes “sertificētu otrās paaudzes sēklu” kategorijas sēklas, kas neatbilst Direktīvas 66/402/EEK II pielikuma 1. punkta A daļas nosacījumiem par minimālo šķirnes tīrību, tādā daudzumā, kas nepārsniedz 6 000 t, un laikposmā, kas beidzas 2018. gada 31. decembrī, ja vien minimālā šķirnes tīrība nav zemāka par 97 %.

2. pants

Jebkurš sēklu piegādātājs, kas vēlas laist tirgū 1. pantā minētās sēklas, iesniedz atļaujas pieteikumu dalībvalstij, kurā tas veic uzņēmējdarbību. Pieteikumā norāda, cik lielu sēklu daudzumu piegādātājs grib laist tirgū.

Attiecīgā dalībvalsts atļauj piegādātājam laist tirgū šīs sēklas, ja vien:

a)

nav pietiekamu pierādījumu, lai apstrīdētu piegādātāja spējas laist tirgū to sēklu daudzumu, ko viņš norādījis atļaujas pieteikumā; vai

b)

piešķirot atļauju, netiks pārsniegts maksimālais sēklu daudzums, kas minēts 1. pantā.

3. pants

Dalībvalstis cita citai administratīvi palīdz piemērot šo lēmumu.

Spānija, darbojoties kā koordinētāja dalībvalsts, nodrošina, ka kopējais sēklu daudzums, ko dalībvalstīm atļauts tirgot Savienībā atbilstīgi šim lēmumam, nepārsniedz 1. pantā minēto maksimālo sēklu daudzumu.

Jebkura dalībvalsts, kas saņem pieteikumu saskaņā ar 2. pantu, nekavējoties paziņo koordinētājai dalībvalstij par pieteikumā norādīto apjomu. Koordinētāja dalībvalsts nekavējoties informē minēto dalībvalsti par to, vai, piešķirot atļauju, netiks pārsniegts maksimālais daudzums.

4. pants

Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par daudzumiem, par kuriem tās ir piešķīrušas tirdzniecības atļaujas saskaņā ar šo lēmumu.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 9. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV 125, 11.7.1966., 2309/66. lpp.

(2)  Padomes 2002. gada 16. decembra Lēmums 2003/17/EK par tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētiem augiem trešās valstīs, un par trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtīgumu (OV L 8, 14.1.2003., 10. lpp.).


Labojumi

13.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/24


Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 519/2014 (2014. gada 16. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 401/2006 attiecībā uz paraugu ņemšanu no lielām partijām, no garšvielām un uztura bagātinātājiem un attiecībā uz toksīnu T-2 un HT-2 un citrinīna noteikšanas un analītisko skrīningmetožu efektivitātes kritērijiem

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 147, 2014. gada 17. maijs )

34. lappusē II pielikumā, ar ko groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 401/2006 II pielikumu, 4.3.1.1. punkta a) apakšpunktā “Efektivitātes kritēriji attiecībā uz aflatoksīniem” ietverto tabulu aizstāj ar šādu:

“Kritērijs

Koncentrācijas diapazons

Ieteicamā vērtība

Maksimālā pieļaujamā vērtība

Tukšā parauga mērījumi

Visas

Niecīga

 

 

 

 

Atgūstamība – aflatoksīns M1

0,01–0,05 μg/kg

60 līdz 120 %

 

 

> 0,05 μg/kg

70 līdz 110 %

 

 

 

 

 

Atgūstamība – aflatoksīni B1, B2, G1, G2

< 1,0 μg/kg

50 līdz 120 %

 

 

1–10 μg/kg

70 līdz 110 %

 

 

> 10 μg/kg

80 līdz 110 %

 

 

 

 

 

Reproducējamība RSDR

Visas

Aprēķināts pēc Horvica vienādojuma (*) (**)

2 × vērtība, ko aprēķina pēc Horvica vienādojuma (*) (**)

Atkārtojamību RSDr var aprēķināt, reproducējamību RSDR pie interesējošās koncentrācijas reizinot ar 0,66.”