ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 330

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. gadagājums
2016. gada 3. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2094 (2016. gada 23. novembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008, ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai

1

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1302/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un darbības precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu ( OV L 347, 20.12.2013. )

5

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1309/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 ( OV L 347, 20.12.2013. )

6

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1304/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 ( OV L 347, 20.12.2013. )

9

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1299/2013 (2013. gada 17. decembris) par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība( OV L 347, 20.12.2013. )

11

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1300/2013 (2013. gada 17. decembris) par Kohēzijas fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1084/2006 ( OV L 347, 20.12.2013. )

12

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1301/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 ( OV L 347, 20.12.2013. )

13

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

REGULAS

3.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/2094

(2016. gada 23. novembris),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008, ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008 (3) ir izveidots ilgtermiņa plāns mencu krājumiem Kategatā, Ziemeļjūrā, Skagerakā un Lamanša austrumdaļā, ūdeņos uz rietumiem no Skotijas un Īrijas jūrā, kā arī šo krājumu zvejniecībai. Regulas (EK) Nr. 1342/2008 mērķis ir minēto mencu krājumu ilgtspējīga izmantošana, kas atjauno un uztur tos virs līmeņa, kurš spēj nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu.

(2)

Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) sagatavotajā zinātniskajā izvērtējumā par to, kā darbojas Regula (EK) Nr. 1342/2008, ir konstatētas vairākas problēmas, kas ir saistītas ar minētās regulas piemērošanu. Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) ir ierosinājusi pārvaldības stratēģijas atkārtotu izvērtēšanu, jo īpaši pēc tam, kad ir mainījusies izpratne par Ziemeļjūras krājumu.

(3)

Kopš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (4) piemērošanas no 2014. gada 1. janvāra pārvaldības sistēma attiecībā uz mencām ir būtiski mainījusies, jo īpaši – ieviešot izkraušanas pienākumu.

(4)

Vairāksugu zvejniecības jauna daudzgadu plānu sagatavošana dažādos Atlantijas okeāna reģionos šobrīd turpinās, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 1380/2013. Regula (EK) Nr. 1342/2008, iespējams, tiks aizstāta attiecībā uz katru atbilstīgo jomu ar jauniem daudzgadu plāniem vairāksugu zvejniecībām. Regulu (EK) Nr. 1342/2008 tāpēc turpinās piemērot tikai īstermiņā. Tomēr Regulā (EK) Nr. 1342/2008 būtu jāveic vairāki steidzami grozījumi, lai to piemērotu laikposmā, līdz sāks piemērot jaunos daudzgadu plānus vairāksugu zvejniecībām.

(5)

Regulā (EK) Nr. 1342/2008 paredzētā zvejas piepūles režīma rezultātā ir gūti panākumi attiecībā uz selektivitāti un citiem pasākumiem, lai izvairītos no mencu nozvejas, bet tas ir kļuvis par šķērsli izkraušanas pienākuma īstenošanai, jo traucē zvejas modeļu turpmāku pielāgošanu, piemēram, apgabala un zvejas rīka izvēli. Tāpēc zvejas piepūles režīms nebūtu jāturpina. Tā kā ar Regulu (EK) Nr. 1342/2008 ir panākti ievērojami uzlabojumi attiecībā uz selektivitāti un izvairīšanos no mencu nozvejas, izmantojot stimulus, kas bija saistīti ar zvejas piepūles režīmu, un izmantojot valstu pasākumus (plāni par izvairīšanos no mencu nozvejas vai izmetumu samazināšanu), ir ļoti svarīgi, lai visas dalībvalstis, kas ir tieši ieinteresētas zivsaimniecībā, turpinātu vai turpmāk attīstītu minētos pasākumus, līdz izkraušanas pienākums tiks ieviests attiecībā uz visām mencu nozvejām saskaņā ar tā ieviešanas grafiku, kas izklāstīts Regulā (ES) Nr. 1380/2013.

(6)

Pārejas posmā, kurā turpinās gatavošanās daudzgadu plāniem vairāksugu zvejniecībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1380/2013 jomās, uz kurām tagad attiecas Regula (EK) Nr. 1342/2008, pārvaldības pasākumos būtu jāņem vērā piemērots biomasas minimālais un piesardzības līmenis. Ja krājumi samazinās vairāk, nekā ir drošs biomasas līmenis (maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma B robežvērtība), kas norādīts Regulai (ES) Nr. 1380/2013 atbilstīgā zinātniskā ieteikumā, būtu jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai situāciju risinātu.

(7)

Dažās jomās, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 1342/2008, informācija par krājumu un zvejniecību var nebūt pietiekama, lai noteiktu zvejas iespējas saskaņā ar maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma principu. Šādos gadījumos būtu jāievēro piesardzīga pieeja.

(8)

Papildus zvejas piepūles režīmam ar Regulu (EK) Nr. 1342/2008 tika ieviesta īpašu zvejas atļauju sistēma, kas saistīta ar zvejas kuģu dzinēju jaudas kopējās spējas ierobežošanu atbilstīgos apgabalos. Lai izvairītos no postošas zvejas darbību pārvietošanas, kam varētu būt negatīva ietekme uz krājumu atjaunošanu, ir lietderīgi saglabāt minēto sistēmu, līdz tiek pilnībā pārtraukts pats zvejas piepūles režīms.

(9)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 (5) atcēla vairākus Regulas (EK) Nr. 1342/2008 noteikumus, kuros bija atsauces uz tās II un III pielikumu. Tā kā Regulā (EK) Nr. 1342/2008 nav citu atsauču uz minētajiem pielikumiem, tie ir novecojuši un būtu jāsvītro.

(10)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1342/2008,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1342/2008 groza šādi:

1)

regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (*1) 4. panta 1. punktā noteiktās definīcijas.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).”;"

2)

regulas 4. pantu svītro;

3)

regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Plāna mērķis

1.   Ar 1. pantā minēto plānu tiecas nodrošināt tādu izmantošanu, ar kuru mencu krājumus atjauno un uztur virs līmeņa, kas spēj nodrošināt maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomu.

2.   Visi pārvaldības pasākumi, kas veikti, ievērojot šo regulu, atbilst Regulas (ES) Nr. 1380/2013 2. panta 2. punktā noteiktajām prasībām un minētās regulas principiem un mērķiem.”;

4)

regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

Biomasas minimālais un piesardzības līmenis

Pieņemot pārvaldības pasākumus, katra mencu krājuma biomasas minimālais un piesardzības līmenis atbilst Regulas (ES) Nr. 1380/2013 mērķiem.”;

5)

regulas 7. un 8. pantu svītro;

6)

regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

KPN noteikšana apstākļos, kad trūkst datu

Ja pietiekami precīzas un reprezentatīvas informācijas trūkuma dēļ zvejas iespējas nevar noteikt saskaņā ar 5. panta 1. punktu, zvejas iespēju noteikšanu balsta uz piesardzīgu pieeju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 9. panta 2. punktu, ņemot vērā mencu krājuma un zvejas darbības tendences un nodrošinot vismaz līdzvērtīgu attiecīgo krājumu saglabāšanas pakāpi.”;

7)

pēc 9. panta iekļauj jaunu nodaļas virsrakstu:

“IIa NODAĻA

DALĪBVALSTU PIENĀKUMI”;

8)

regulas 10. pantu aizstāj ar šādu:

“10. pants

Zvejas atļaujas un maksimāli pieļaujamā kapacitāte

1.   Katram no šīs regulas 1. pantā minētajiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem katra dalībvalsts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 (*2) 7. pantu izsniedz zvejas atļaujas zvejas kuģiem, kas kuģo ar šo valstu karogu un iesaistās zvejas darbībās šajā apgabalā, izmantojot vienu no šādiem zvejas rīkiem:

a)

gruntstraļi un vadi (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) ar šādiem linuma acs izmēriem:

i)

TR1 vienāds ar vai lielāks par 100 mm;

ii)

TR2 vienāds ar vai lielāks par 70 mm un mazāks par 100 mm;

iii)

TR3 vienāds ar vai lielāks par 16 mm un mazāks par 32 mm;

b)

rāmja traļi (TBB) ar šādiem linuma acs izmēriem:

i)

BT1 vienāds ar vai lielāks par 120 mm;

ii)

BT2 vienāds ar vai lielāks par 80 mm un mazāks par 120 mm;

c)

žaunu tīkli, iepinējtīkli (GN);

d)

vairāksienu tīkli (GT);

e)

āķu jedas (LL).

2.   Neskarot Regulas (ES) Nr. 1380/2013 II pielikumā noteikto maksimāli pieļaujamo kapacitāti, katram no šīs regulas 1. pantā minētajiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem to kuģu kopējā zvejas kapacitāte, kas izteikta kW, kuriem ir izsniegtas zvejas atļaujas saskaņā ar šā panta 1. punktu, nepārsniedz to kuģu maksimālo zvejas kapacitāti, kuri 2006. vai 2007. gadā ar vienu no 1. punktā minētajiem zvejas rīkiem zvejojuši attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

3.   Katra dalībvalsts izveido un atjaunina to kuģu sarakstu, kam ir izsniegtas 1. punktā minētās zvejas atļaujas, un savā oficiālajā tīmekļa vietnē dara to pieejamu Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

(*2)  Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Savienības kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.).”;"

9)

regulas III nodaļu svītro;

10)

regulas 30. un 31. pantu svītro;

11)

regulas I, II, III un IV pielikumu svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā ceturtajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2016. gada 23. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

P. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. KORČOK


(1)  OV C 44, 15.2.2013., 125. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2013. gada 11. jūnija nostāja (OV C 65, 19.2.2016., 193. lpp.) un Padomes 2016. gada 29. septembra nostāja pirmajā lasījumā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). Eiropas Parlamenta 2016. gada …. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(3)  Padomes Regula (EK) Nr. 1342/2008 (2008. gada 18. decembris), ar ko izveido ilgtermiņa plānu mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai un atceļ Regulu (EK) Nr. 423/2004 (OV L 348, 24.12.2008., 20. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

(5)  Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Savienības kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.).


Labojumi

3.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/5


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1302/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un darbības precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 347, 2013. gada 20. decembris )

1.

308. lappusē 1. panta 3) punktā, Regulas (EK) Nr. 1082/2006 3. panta grozījumā attiecībā uz 1. punkta pirmo daļu:

tekstu:

“f)

valsts, reģionālās vai vietējās iestādes vai struktūras, vai publiski uzņēmumi, kas ir līdzvērtīgi d) apakšpunktā minētajiem, no trešām valstīm, ņemot vērā 3.a pantā paredzētos nosacījumus.”

lasīt šādi:

“f)

valsts, reģionālās vai vietējās iestādes vai struktūras, vai uzņēmumi, kas ir līdzvērtīgi d) un e) apakšpunktā minētajiem, no trešām valstīm, ņemot vērā 3.a pantā paredzētos nosacījumus.”

2.

313. lappusē 1. pantam pievieno šādu punktu:

“18)

šīs regulas pielikumā izklāstīto tekstu pievieno kā pielikumu.”


3.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/6


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1309/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 347, 2013. gada 20. decembrī )

1.

855. lappusē 1. apsvērumā:

tekstu:

“Eiropas Padome 2010. gada 26. martā atbalstīja Komisijas priekšlikumu uzsākt jaunu stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei (stratēģija “Eiropa 2020”). Viena no trim stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm ir sociāli iekļaujoša izaugsme, …”

lasīt šādi:

“Eiropadome 2010. gada 26. martā atbalstīja Komisijas priekšlikumu uzsākt jaunu stratēģiju gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei (stratēģija “Eiropa 2020”). Viena no trim stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm ir iekļaujoša izaugsme, …”

2.

855. lappusē 6. apsvēruma 1. teikumā:

tekstu:

“Lai EGF varētu turpināt darboties kā Eiropas mēroga instruments, EGF atbalsta pieteikumu iesniegšanai vajadzētu būt …”

lasīt šādi:

“Lai EGF varētu turpināt darboties kā Eiropas mēroga instruments, pieteikuma iesniegšanai atbalstam vajadzētu būt …”

3.

856. lappusē 7. apsvēruma 1. teikumā:

tekstu:

“Atlaistajiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, vajadzētu būt vienlīdzīgai pieejai EGF neatkarīgi no darba līguma vai darba attiecību veida.”

lasīt šādi:

“Atlaistajiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, vajadzētu būt vienlīdzīgai pieejai EGF neatkarīgi no viņu darba līguma vai darba attiecību veida.”

4.

856. lappusē 8. apsvērumā:

tekstu:

“No EGF būtu uz laiku jāsniedz palīdzība jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā un kuri dzīvo reģionos, …”

lasīt šādi:

“No EGF būtu uz laiku jāsniedz palīdzība jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un kuri dzīvo reģionos, …”

5.

856. lappusē 10. apsvēruma 1. teikumā:

tekstu:

“(10)

Izstrādājot aktīvu darba tirgus politikas pasākumu saskaņoto kopumu, dalībvalstīm būtu jāizvēlas pasākumi, kas būtiski uzlabo atbalsta saņēmēju piemērotību darba tirgum.”

lasīt šādi:

“(10)

Izstrādājot aktīvu darba tirgus politikas pasākumu saskaņoto kopumu, dalībvalstīm būtu jādod priekšroka pasākumiem, kas būtiski uzlabo atbalsta saņēmēju nodarbināmību.”

6.

856. lappusē 20. apsvērumā:

tekstu:

“… 2013. gada 2. decembris …”

lasīt šādi:

“… 2013. gada 2. decembra …”

7.

857. lappusē 1. panta otrajā daļā:

tekstu:

“…, saistībā ar ilgstošu globālo finanšu un ekonomikas krīzi, kam pievēršas Regula (EK) Nr. 546/2009, vai saistībā ar jaunu globālu finanšu un ekonomikas krīzi, un atbalstīt viņus.”

lasīt šādi:

“…, tās ilgstošās globālās finanšu un ekonomikas krīzes rezultātā, kurai pievēršas Regula (EK) Nr. 546/2009, vai jaunas globālas finanšu un ekonomikas krīzes rezultātā, un atbalstīt viņus.”

8.

857. lappusē 2. panta b) punktā:

tekstu:

“b)

darba ņēmējiem, kuri atlaisti, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies saistībā ar ilgstošu globālo finanšu un ekonomikas krīzi, kam pievēršas Regula (EK) Nr. 546/2009, vai saistībā ar jaunu globālu finanšu un ekonomikas krīzi.”

lasīt šādi:

“b)

darba ņēmējiem, kuri atlaisti, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tās ilgstošās globālās finanšu un ekonomikas krīzes rezultātā, kurai pievēršas Regula (EK) Nr. 546/2009, vai jaunas globālas finanšu un ekonomikas krīzes rezultātā.”

9.

858. lappusē 5. panta 2. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“…, pirms Komisijas pabeidz izvērtējumu;”

lasīt šādi:

“…, pirms Komisija pabeidz izvērtējumu;”.

10.

859. lappusē 6. panta 2. punktā:

tekstu:

“2.   Atkāpjoties no 2. panta, pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts līdz 2017. gada 31. decembrim var sniegt individualizētus pakalpojumus, ko līdzfinansē no EGF, tik lielam skaitam NEET, kuri …”

lasīt šādi:

“2.   Atkāpjoties no 2. panta, pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts līdz 2017. gada 31. decembrim var sniegt individualizētus pakalpojumus, ko līdzfinansē no EGF, līdz tādam skaitam NEET, kuri …”

11.

859. lappusē 7. panta 2. punkta ievadvārdos un a) apakšpunktā:

tekstu:

“2.   Par turpmāk minētajiem pasākumiem nav tiesību saņemt finansiālu ieguldījumu no EGF:

a)

īpaši laikā ierobežoti pasākumi, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā un kuru īstenošana nav atkarīga no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;”

lasīt šādi:

“2.   Turpmāk minētajiem pasākumiem nav tiesību saņemt finansiālu ieguldījumu no EGF:

a)

īpaši laikā ierobežoti pasākumi, kas minēti 1. punkta b) apakšpunktā un kuru īstenošana nav atkarīga no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji aktīvi piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;”.

12.

860. lappusē 8. panta 5. punkta i) apakšpunktā:

tekstu:

“…, kā noteikts attiecīgi 7. panta 1. un 3. punktā;”

lasīt šādi:

“…, kā noteikts attiecīgi 7. panta 1. un 4. punktā;”.

13.

860. lappusē 9. panta 2. punktā:

tekstu:

“2.   Atbalsts paredzētajiem atbalsta saņēmējiem papildina dalībvalstu darbības valsts, reģionālā vai vietējā līmenī, tostarp tās, ko līdzfinansē no Savienības fondiem.”

lasīt šādi:

“2.   Atbalsts paredzētajiem atbalsta saņēmējiem papildina dalībvalstu darbības valsts, reģionālā un vietējā līmenī, tostarp tās, ko līdzfinansē no Savienības fondiem.”

14.

861. lappusē 12. panta 4. punktā:

tekstu:

“…, sedz arī institucionālo komunikāciju par Savienības politiskajām prioritātēm, …”

lasīt šādi:

“…, sedz arī korporatīvo komunikāciju par Savienības politiskajām prioritātēm, …”

15.

861. lappusē 13. panta 1. punktā:

tekstu:

“…, novērtē un pēc iespējas ātrāk ierosina varbūtējo EGF finansiālā ieguldījuma summu, …”

lasīt šādi:

“…, novērtē un pēc iespējas ātrāk ierosina EGF finansiālā ieguldījuma summu, …”

16.

862. lappusē 16. panta 4. punkta otrajā daļā:

tekstu:

“Dalībvalsts var nolemt atlikt darbību, par kurām …”

lasīt šādi:

“Dalībvalsts var nolemt atlikt darbības, par kurām …”

17.

863. lappusē 21. panta 2. punktā:

tekstu:s

“… saskaņā ar Finanšu regulas 59. pantu un …”

lasīt šādi:

“… saskaņā ar Finanšu regulas 59. panta 3. punktu un …”


3.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/9


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1304/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 347, 2013. gada 20. decembris )

1.

474. lappusē 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā un tā i) punktā:

tekstu:

“a)

tematiskajam mērķim “veicināt stabilas un kvalitatīvas darba vietas un atbalstīt brīvprātīgu darbaspēka mobilitāti”:

i)

nodarbinātības pieejamības nodrošināšana darba meklētājiem un neaktīvām personām, …;”

lasīt šādi:

“a)

tematiskajam mērķim “veicināt ilgtspējīgu un kvalitatīvu nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka mobilitāti”:

i)

nodarbinātības pieejamība darba meklētājiem un neaktīvām personām, …;”.

2.

474. lappusē 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

tematiskajam mērķim “veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību un jebkādu diskrimināciju”:”

lasīt šādi:

“b)

tematiskajam mērķim “veicināt sociālo iekļaušanu, apkarot nabadzību un jebkādu diskrimināciju”:”.

3.

475. lappusē 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta iv) punktā:

tekstu:

“iv)

darba tirgus nozīmes palielināšana izglītības un apmācības sistēmās, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un …”

lasīt šādi:

“iv)

darba tirgus saistības ar izglītības un apmācības sistēmām uzlabošana, pārejas veicināšana no izglītības uz nodarbinātību un …”

4.

476. lappusē 5. panta 3. punkta pirmajā teikumā:

tekstu:

“3.   Vienlaikus ar gada īstenošanas ziņojumiem katra vadošā iestāde nosūta elektroniski strukturētus datus par katru investīciju prioritāti.”

lasīt šādi:

“3.   Vienlaikus ar gada īstenošanas ziņojumiem katra vadošā iestāde nosūta elektroniski strukturētus datus par katru prioritāro virzienu, datus sadalot pēc investīciju prioritātēm.”

5.

484. lappusē I pielikuma 3) punkta pirmās daļas trešajā ievilkumā:

tekstu:

“—

kvalifikācijas ieguvē iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas,”

lasīt šādi:

“—

kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki pēc aiziešanas,”.

6.

484. lappusē I pielikuma 3) punkta pirmās daļas piektajā ievilkumā:

tekstu:

“—

nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.”

lasīt šādi:

“—

nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, ieguvuši kvalifikāciju, iesaistījušies nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie.”

7.

485. lappusē II pielikuma 1) punkta otrās daļas trešajā ievilkumā:

tekstu:

“—

dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti,”

lasīt šādi:

“—

dalībnieki, kas ir bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, ieguvuši kvalifikāciju, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti,”.

8.

485. lappusē II pielikuma 1) punkta otrās daļas sestajā ievilkumā:

tekstu:

“—

dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti,”

lasīt šādi:

“—

dalībnieki, kas ir ilgstošie bezdarbnieki un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, ieguvuši kvalifikāciju, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti,”.

9.

485. lappusē II pielikuma 1) punkta otrās daļas devītajā ievilkumā:

tekstu:

“—

neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti.”

lasīt šādi:

“—

neaktīvie dalībnieki, kas nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā un pēc aiziešanas iesaistījušies izglītībā/apmācībā, ieguvuši kvalifikāciju, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti.”


3.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/11


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1299/2013 (2013. gada 17. decembris) par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība”

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 347, 2013. gada 20. decembris )

1.

268. lappusē 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktā:

tekstu:

“i)

investīciju prioritātes un atbilstošos konkrētos uzdevumus,”

lasīt šādi:

“i)

investīciju prioritātes un atbilstošos konkrētos mērķus,”.

2.

268. lappusē 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta v) punktā:

tekstu:

“v)

īstenošanas posmus un finanšu un iznākuma rādītājus, un, attiecīgā gadījumā, rezultātu rādītājus, kas izmantojami kā starpposma mērķi un galamērķi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 21. panta 1. punktu un minētās regulas II pielikumu;”

lasīt šādi:

“v)

īstenošanas posmus un finanšu un iznākuma rādītājus, un, attiecīgā gadījumā, rezultātu rādītājus, kas izmantojami kā darbības rezultātu satvara starpposma mērķi un galamērķi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 21. panta 1. punktu un minētās regulas II pielikumu;”.

3.

269. lappusē 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta ii) punktā:

tekstu:

“ii)

katra konkrētā uzdevuma gaidāmos rezultātus un, …”

lasīt šādi:

“ii)

katra konkrētā mērķa gaidāmos rezultātus un, …”

4.

269. lappusē 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta iii) un iv) punktā:

tekstu:

“iii)

atbalstāmo darbību aprakstu un to paredzamo ieguldījumu šā apakšpunkta i) punktā minēto īpašo mērķu sasniegšanā,

iv)

īpašos rezultātu rādītājus, kuri, iespējams, veicinās rezultātu sasniegšanu,”

lasīt šādi:

“iii)

atbalstāmo darbību aprakstu un to paredzamo ieguldījumu šā apakšpunkta i) punktā minēto konkrēto mērķu sasniegšanā,

iv)

iznākuma rādītājus, kuri, iespējams, veicinās rezultātu sasniegšanu,”.

5.

278. lappusē pielikumā ieraksta “Zemes rehabilitācija” pirmajā slejā:

tekstu:

“Zemes rehabilitācija”

lasīt šādi:

“Zemes atjaunošana”.

6.

280. lappusē Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgajā paziņojumā:

tekstu:

“… un Kohēzijas fonda regulu izpildes vispārējie rādītāji, kas ir jāiekļauj …”

lasīt šādi:

“… un Kohēzijas fonda regulu kopējie iznākuma rādītāji, kas ir jāiekļauj …”


3.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/12


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1300/2013 (2013. gada 17. decembris) par Kohēzijas fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1084/2006

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 347, 2013. gada 20. decembris )

1.

286. lappusē I pielikumā ieraksta “Augsnes sanācija” pirmajā slejā:

tekstu:

“Augsnes sanācija”

lasīt šādi:

“Zemes atjaunošana”.

2.

286. lappusē I pielikumā ieraksta “Augsnes sanācija” trešajā slejā:

tekstu:

“Kopējā sanētās augsnes platība”

lasīt šādi:

“Kopējā atjaunotās zemes platība”.

3.

288. lappusē Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgajā paziņojumā:

tekstu:

“… regulu izpildes vispārējie rādītāji, …”

lasīt šādi:

“… regulu kopējie iznākuma rādītāji, …”.


3.12.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 330/13


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1301/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 347, 2013. gada 20. decembris )

1.

300. lappusē I pielikumā ieraksta “Augsnes sanācija” pirmajā slejā:

tekstu:

“Augsnes sanācija”

lasīt šādi:

“Zemes atjaunošana”.

2.

300. lappusē I pielikumā ieraksta “Augsnes sanācija” trešajā slejā:

tekstu:

“Kopējā sanētās augsnes platība”

lasīt šādi:

“Kopējā atjaunotās zemes platība”.

3.

302. lappusē Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgajā paziņojumā:

tekstu:

“… regulu izpildes vispārējie rādītāji, …”

lasīt šādi:

“… regulu kopējie iznākuma rādītāji, …”.