ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 324

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 30. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/2087 (2016. gada 14. novembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

1

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2088 (2016. gada 29. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2089 (2016. gada 29. novembris), ar ko nosaka eksporta licenču pieteikumiem piemērojamo piešķīruma koeficientu dažiem piena produktiem, kuri eksportējami uz Dominikānas Republiku atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 1187/2009 minētajai kvotai

5

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2090 (2016. gada 21. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2009/790/EK, ar ko Polijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, ar kuru atkāpjas no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

7

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2091 (2016. gada 28. novembris) neidentificēt heksametilēna diakrilātu (heksāna-1,6-diol diakrilāts) (HDDA) kā vielu, kas rada ļoti lielas bažas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7524)  ( 1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2092 (2016. gada 28. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7569)  ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2093 (2016. gada 29. novembris) par atkāpi attiecībā uz reģistrēto eksportētāju sistēmas piemērošanas datumu eksportam no aizjūras zemēm un teritorijām

18

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

30.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 324/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2016/2087

(2016. gada 14. novembris)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 19. pantā paredzēts, ka Līgumslēdzējas puses apņemas turpināt savus centienus ar mērķi panākt lauksaimniecības produktu tirdzniecības pakāpenisku liberalizāciju.

(2)

Padome 2012. gada 24. aprīlī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Islandi, lai saskaņā ar Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 19. pantu panāktu lauksaimniecības produktu divpusējās tirdzniecības lielāku liberalizāciju. Sarunas tika sekmīgi noslēgtas 2015. gada 17. septembrī, un tika parafēts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm (“nolīgums”).

(3)

Tādēļ nolīgums būtu jāparaksta Savienības vārdā, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Islandi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm, ņemot vērā nolīguma noslēgšanu (1).

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt nolīgumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2016. gada 14. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

G. MATEČNÁ


(1)  Nolīguma teksts tiks publicēts Oficiālajā Vēstnesī kopā ar lēmumu par tā noslēgšanu.


REGULAS

30.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 324/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2088

(2016. gada 29. novembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 29. novembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

91,6

TR

95,4

ZZ

93,5

0707 00 05

MA

63,2

TR

163,4

ZZ

113,3

0709 93 10

MA

93,9

TR

150,6

ZZ

122,3

0805 20 10

MA

71,6

ZA

138,5

ZZ

105,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

110,2

MA

63,3

PE

95,4

TR

83,1

ZZ

88,0

0805 50 10

CL

90,0

TR

84,2

ZZ

87,1

0808 10 80

CL

185,9

NZ

177,5

US

100,7

ZA

181,0

ZZ

161,3

0808 30 90

CN

85,2

TR

133,1

ZZ

109,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


30.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 324/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/2089

(2016. gada 29. novembris),

ar ko nosaka eksporta licenču pieteikumiem piemērojamo piešķīruma koeficientu dažiem piena produktiem, kuri eksportējami uz Dominikānas Republiku atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 1187/2009 minētajai kvotai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 188. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1187/2009 (2) III nodaļas 3. iedaļā ir noteikta procedūra, kā tiek piešķirtas eksporta licences dažiem piena produktiem, kuri eksportējami uz Dominikānas Republiku atbilstīgi šai valstij atvērtajai kvotai.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1187/2009 29. pantā noteikts, ka, ja pēc licenču iesniegšanas perioda, kas minēts panta pirmajā daļā, kvotas ietvaros ir pieejami jebkādi daudzumi, tirgus dalībnieki var iesniegt eksporta licenču pieteikumus no 1. līdz 10. novembrim.

(3)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1027 (3) 1. pantā norādīts, ka 2016./2017. kvotas gadā kopējais atlikušais daudzums ir 8 095 tonnas.

(4)

Pieteikumos, kas par kārtējo 2016./2017. kvotas gadu iesniegti no 2016. gada 1. līdz 10. novembrim, norādītie daudzumi ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem. Tāpēc, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1187/2009 31. panta 3. punkta ceturto daļu, ir lietderīgi paredzēt atlikušā daudzuma piešķiršanu. Ir arī jāparedz nosacījums, ka eksporta licences par šo atlikušo daudzumu izdod, ja kompetentajai iestādei ir paziņots, kādu papildu daudzumu attiecīgais tirgus dalībnieks pieņem, un ja ieinteresētie tirgus dalībnieki iemaksā nodrošinājumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pieņem eksporta licenču pieteikumus, kas no 2016. gada 1. līdz 10. novembrim iesniegti par kārtējā 2016./2017. kvotas gada atlikušo periodu.

Regulas (EK) Nr. 1187/2009 27. panta 2. punktā minēto produktu daudzumus, par kuriem iesniegti pirmajā daļā minētie eksporta licenču pieteikumi, reizina ar piešķīruma koeficientu 3,113461.

Eksporta licences par daudzumiem, kuri pārsniedz pieteikumos norādītos daudzumus un kuri piešķirti saskaņā ar otrajā daļā norādīto koeficientu, izdod pēc tam, kad vienas nedēļas laikā pēc šīs regulas publicēšanas tirgus dalībnieks tos pieņēmis, un ar nosacījumu, ka ir iemaksāts attiecīgais nodrošinājums.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 29. novembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 1187/2009, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām (OV L 318, 4.12.2009., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2016. gada 24. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2016/1027, ar ko nosaka eksporta licenču pieteikumiem piemērojamo piešķīruma koeficientu dažiem piena produktiem, kuri eksportējami uz Dominikānas Republiku atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 1187/2009 minētajai kvotai (OV L 168, 25.6.2016., 11. lpp.).


LĒMUMI

30.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 324/7


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2090

(2016. gada 21. novembris),

ar kuru groza Lēmumu 2009/790/EK, ar ko Polijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, ar kuru atkāpjas no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 395. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 287. panta 14. punktu Polijas Republikai (“Polija”) ir atļauts atbrīvot no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) tos nodokļa maksātājus, kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 10 000 ekvivalentu valsts valūtā pēc valūtas maiņas kursa, kas bija spēkā tās pievienošanās dienā.

(2)

Ar Padomes Lēmumu 2009/790/EK (2) Polijai tika atļauts līdz 2012. gada 31. decembrim atkāpes veidā atbrīvot no PVN tos nodokļa maksātājus, kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 30 000 ekvivalentu valsts valūtā pēc valūtas maiņas kursa, kas bija spēkā tās pievienošanās dienā (“atkāpes pasākums”). Atkāpes pasākums vēlāk tika pagarināts ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2012/769/ES (3) līdz 2015. gada 31. decembrim un pēc tam ar Padomes Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1173 (4) – līdz 2018. gada 31. decembrim.

(3)

Vēstulē, kas Komisijā reģistrēta 2016. gada 1. jūnijā, Polija lūdza atļauju palielināt robežvērtību no EUR 30 000 līdz EUR 40 000. Ar minēto palielinājumu papildu skaits ļoti mazu uzņēmumu varētu tikt atbrīvoti no dažiem vai visiem ar PVN saistītajiem pienākumiem, kuri minēti Direktīvas 2006/112/EK XI sadaļas 2.–6. nodaļā. Tāpēc samazinātos arī ar ļoti mazu uzņēmumu revidēšanu saistītais slogs nodokļu iestādēm.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 395. panta 2. punkta otro daļu Komisija ar 2016. gada 22. septembra vēstuli informēja pārējās dalībvalstis par Polijas lūgumu. Komisija ar 2016. gada 23. septembra vēstuli paziņoja Polijai, ka tās rīcībā ir visa informācija, kas vajadzīga lūguma izskatīšanai.

(5)

Polijas sniegtā informācija liecina, ka atkāpes pasākumu varētu izmantot vēl 24 000 nodokļa maksātāju, lai mazinātu savus ar PVN saistītos pienākumus. Polija lēš, ka ietekme uz budžetu PVN ieņēmumu izteiksmē būtu 300 miljoni PLN.

(6)

Ņemot vērā to, ka robežvērtības palielināšana vēl vairāk samazinās ar PVN saistītos pienākumus ļoti maziem uzņēmumiem un minētie uzņēmumi joprojām var izvēlēties parasto PVN režīmu saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 290. pantu, būtu jāatļauj Polijai piemērot lielāku robežvērtību atlikušajā Lēmuma 2009/790/EK piemērošanas laikposmā, kas beigsies 2018. gada 31. decembrī. Tomēr Direktīvas 2006/112/EK 281.–294. pants par īpašu režīmu mazajiem uzņēmumiem tiek pārskatīts, tāpēc pirms minētās dienas varētu stāties spēkā direktīva, ar ko groza minētos PVN direktīvas pantus.

(7)

Atkāpei nebūs ietekmes uz Savienības pašu resursiem, ko veido PVN, jo Polija veiks kompensācijas aprēķinu saskaņā ar Padomes Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 (5) 6. pantu.

(8)

Tāpēc Lēmums 2009/790/EK būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2009/790/EK 1. un 2. pantu aizstāj ar šādiem:

“1. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2006/112/EK 287. panta, Polijas Republikai ir atļauts atbrīvot no PVN tos nodokļa maksātājus, kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 40 000 ekvivalentu valsts valūtā pēc valūtas maiņas kursa, kas bija spēkā tās pievienošanās dienā.

2. pants

Šo lēmumu piemēro līdz dienai, kad stājas spēkā direktīva, ar ko groza Direktīvas 2006/112/EK 281.–294. pantu par īpašu režīmu mazajiem uzņēmumiem, vai līdz 2018. gada 31. decembrim atkarībā no tā, kura diena ir agrāk.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Polijas Republikai.

Briselē, 2016. gada 21. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. PLAVČAN


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(2)  Padomes Lēmums 2009/790/EK (2009. gada 20. oktobris), ar ko Polijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, ar kuru atkāpjas no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 283, 30.10.2009., 53. lpp.).

(3)  Padomes Īstenošanas lēmums 2012/769/ES (2012. gada 4. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2009/790/EK, ar ko Polijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, ar kuru atkāpjas no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 338, 12.12.2012., 27. lpp.).

(4)  Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1173 (2015. gada 14. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2009/790/EK, ar ko Polijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, ar kuru atkāpjas no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 189, 17.7.2015., 36. lpp.).

(5)  Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 1553/89 (1989. gada 29. maijs) par galīgajiem vienotajiem pasākumiem, lai iekasētu pašu resursus, ko veido pievienotās vērtības nodokļi (OV L 155, 7.6.1989., 9. lpp.).


30.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 324/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2091

(2016. gada 28. novembris)

neidentificēt heksametilēna diakrilātu (heksāna-1,6-diol diakrilāts) (HDDA) kā vielu, kas rada ļoti lielas bažas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7524)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 59. panta 9. punktu

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 3. punktu Zviedrija 2015. gada 24. augustā Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) iesniedza dokumentāciju saskaņā ar minētās regulas XV pielikumu (turpmāk “XV pielikuma dokumentācija”), lai identificētu heksametilēna diakrilātu (heksāna-1,6-diol diakrilātu) (HDDA) (EK Nr. 235-921-9, CAS Nr. 13048-33-4) kā vielu, kas rada ļoti lielas bažas saskaņā ar šīs regulas 57. panta f) punktu. Dokumentācijas iesniedzēja uzskatīja, ka ir zinātniskas liecības par iespējamu nopietnu ietekmi uz cilvēka veselību, ko rada HDDA ādu sensibilizējošās īpašības, izraisot bažas, kuru līmenis ir ekvivalents citu 57. panta a) līdz c) apakšpunktā minēto vielu raisītajām bažām; konkrēti – vielas, kas atbilst kritērijiem, lai tās klasificētu par kancerogēnām (1.A vai 1.B kategorijas), dzimumšūnu mutagēnām (1.A vai 1.B kategorijas) vai reproduktīvajai veselībai toksiskām (1.A vai 1.B kategorijas) vielām.

(2)

Aģentūras dalībvalstu komiteja (MSC) 2015. gada 10. decembrī pieņēma atzinumu (2) par XV pielikuma dokumentāciju saskaņā ar Aģentūras vispārējo pieeju attiecībā uz tādu vielu identificēšanu, kas rada ļoti lielas bažas saskaņā ar 57. panta f) punktu (3). Atzinumā MSC vienprātīgi atzīst, ka nav zinātnisku pierādījumu, kas liecina, ka HDDA ir spēcīgs ādas sensibilizators. Lai gan lielākā daļa MSC locekļu uzskatīja, ka HDDA būtu jāidentificē kā viela, kas rada ļoti lielas bažas saskaņā ar minētās regulas 57. panta f) punktu, MSC nepanāca vienprātību šajā jautājumā. Trīs locekļi atturējās no balsošanas, savukārt deviņi locekļi neatzina, ka XV pielikuma dokumentācijā sniegtā informācija ir pietiekama, lai raisītu bažas, kuru līmenis ir ekvivalents citu 57. panta a) līdz e) apakšpunktā minēto vielu raisītajām bažām. Šo deviņu locekļu mazākuma viedoklī norādīts, ka HDDA ietekmi uz cilvēku veselību nevar uzskatīt par salīdzināmu ar tām vielām, kuras ir kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai gan smaguma, gan neatgriezeniskuma ziņā.

(3)

2016. gada 15. janvārī atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 9. punktam MSC nodeva savu atzinumu Komisijai, lai tā pieņemtu lēmumu, ar kuru HDDA identificējams kā viela, par kuru pieejamas zinātniski pamatotas liecības, ka tai varētu būt nopietna ietekme uz cilvēka veselību, tādējādi raisot bažas, kuru līmenis ir ekvivalents 57. panta f) punktā minēto CMR vielu (1.A vai 1.B kategorijas) raisītajām bažām.

(4)

Komisija atzīmē, ka gadījumā, ja HDDA klasificē kā 1. kategorijas ādas sensibilizatoru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (4) VI pielikumu, tas nozīmē, ka HDDA un savstarpēji reaģējošie akrilāti, iespējams, var izraisīt nopietnu kaitīgu ietekmi uz ādu. Komisija arī atzīmē, ka HDDA izraisītā ādas sensibilizācija ir neatgriezeniska. Tomēr, lai gan XV pielikuma dokumentācijā dokumentētajās lietās ir ziņots par mērenu un tikai dažkārt nopietnu kaitīgu ietekmi uz ādu, visos publicētajos ziņojumos minēts, ka ādas bojājumi pazuda pēc ekspozīcijas pārtraukšanas un vairumā gadījumu tas notika samērā īsā laikā. Tāpēc Komisija uzskata, ka XV pielikuma dokumentācijā iesniegtie zinātniskie pierādījumi neliecina, ka HDDA iespējamā nopietnā ietekme uz veselību raisa bažas, kas ir ekvivalentas tādu vielu raisītajām bažām, kuras klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai.

(5)

Šis lēmums neskar nevienas Aģentūrā vai Komisijā notiekošas vai turpmākas ādu sensibilizējošo vielu novērtēšanas iznākumu saistībā ar 57. panta f) punktu un neizslēdz vielas iespējamu identificēšanu kā vielu, kas raisa lielas bažas.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Viela heksametilēna diakrilāts (heksāna-1,6-diol diakrilāts) (HDDA) (EK Nr. 235-921-9, CAS Nr. 13048-33-4) nav identificēta kā viela, kuras ādu sensibilizējošo īpašību ietekme uz cilvēka veselību raisa bažas, kā līmenis ir ekvivalents Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktā minētajām bažām.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Eiropas Ķimikāliju aģentūrai.

Briselē, 2016. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Elżbieta BIEŃKOWSKA


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee/-/substance-rev/12301/term.

(3)  Identification of substances as SVHCs due to equivalent level of concern to CMRs (Article 57(f)) – sensitisers as an example.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).


30.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 324/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2092

(2016. gada 28. novembris),

ar kuru groza Lēmumu 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7569)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīvu 96/23/EK, ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, un ar ko atceļ Direktīvu 85/358/EEK un Direktīvu 86/469/EEK, kā arī Lēmumu 89/187/EEK un Lēmumu 91/664/EEK (1), un jo īpaši tās 29. panta 1. punkta ceturto daļu un 29. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 96/23/EK ir noteikti pasākumi tās I pielikumā uzskaitīto vielu un atlieku grupu pārraudzībai. Minētās direktīvas 29. pantā ir noteikta prasība, ka trešās valstis, no kurām dalībvalstīm ir atļauts importēt dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus, uz ko attiecas minētā direktīva, iesniedz atlieku pārraudzības plānu, kurā ir paredzētas prasītās garantijas (“plāns”). Plānam būtu jāattiecas vismaz uz tām atlieku grupām un vielām, kas uzskaitītas minētajā I pielikumā.

(2)

Ar Komisijas Lēmumu 2011/163/ES (2) apstiprina plānus, ko konkrētas trešās valstis ir iesniegušas attiecībā uz noteiktiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kā norādīts minētā lēmuma pielikumā.

(3)

Ievērojot dažu trešo valstu nesen iesniegtos plānus un papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi no minētajām trešām valstīm, būtu jāatjaunina to trešo valstu saraksts, kuras patlaban uzskaitītas Lēmuma 2011/163/ES pielikumā (“saraksts”) un no kurām saskaņā ar Direktīvu 96/23/EK dalībvalstis drīkst importēt konkrētus dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus.

(4)

Lai gan Apvienotie Arābu Emirāti nav iesnieguši atlieku pārraudzības plānu attiecībā uz iekšzemē ražotiem akvakultūras produktiem, Apvienotie Arābu Emirāti ir paredzējuši garantijas attiecībā uz akvakultūras izejvielām no dalībvalstīm vai no trešām valstīm, kas ir apstiprinātas šādu izejvielu eksportam uz Eiropas Savienību. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksts par Apvienotajiem Arābu Emirātiem attiecībā uz akvakultūru, kā arī attiecīgā zemsvītras piezīme.

(5)

Gambija patlaban ir iekļauta sarakstā attiecībā uz akvakultūru. Tomēr Gambija nav iesniegusi Direktīvas 96/23/EK 29. pantā prasīto plānu un ir paziņojusi, ka eksports uz ES vairs nenotiek. Tāpēc no saraksta būtu jāsvītro ieraksts par minēto trešo valsti attiecībā uz akvakultūru. Par to Gambija tika attiecīgi informēta.

(6)

Gruzija ir iesniegusi Komisijai plānu attiecībā uz medu. Minētajā plānā ir paredzētas pietiekamas garantijas, un tas būtu jāapstiprina. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksts par Gruziju attiecībā uz medu.

(7)

Kenija patlaban ir iekļauta sarakstā attiecībā uz pienu. Tomēr Kenija nav iesniegusi Direktīvas 96/23/EK 29. pantā prasīto plānu un ir paziņojusi, ka atlieku testēšana patlaban netiek veikta, ka 2016. gadā to veikt nav paredzēts un ka eksports uz ES vairs nevarētu notikt. Tāpēc no saraksta būtu jāsvītro ieraksts par minēto trešo valsti attiecībā uz pienu. Par to Kenija tika attiecīgi informēta.

(8)

Libāna patlaban ir iekļauta sarakstā attiecībā uz medu. Tomēr Libāna nav iesniegusi Direktīvas 96/23/EK 29. pantā prasīto plānu. Tāpēc no saraksta būtu jāsvītro ieraksts par minēto trešo valsti attiecībā uz medu. Par to Libāna tika attiecīgi informēta.

(9)

Lai novērstu jebkādus pārtraukumus tirdzniecībā, būtu jānosaka pārejas periods attiecībā uz sūtījumiem no Libānas, kas tikuši sertificēti un nosūtīti uz Savienību pirms šā lēmuma piemērošanas dienas.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2011/163/ES pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Pārejas periodā līdz 2017. gada 1. februārim dalībvalstis pieņem medus sūtījumus no Libānas ar nosacījumu, ka importētājs var pierādīt, ka šādi sūtījumi ir sertificēti un nosūtīti uz Savienību pirms 2016. gada 15. decembra atbilstoši Lēmumam 2011/163/ES.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 16. marta Lēmums 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis (OV L 70, 17.3.2011., 40. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

ISO2 kods

Valsts

Liellopi

Aitas/kazas

Cūkas

Zirgi

Mājputni

Akvakultūra

Piens

Olas

Truši

Savvaļas medījumdzīvnieki

Saimniecībā audzēti medījumdzīvnieki

Medus

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Apvienotie Arābu Emirāti

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albānija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armēnija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentīna

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austrālija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnija un Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladeša

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Bruneja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazīlija

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botsvāna

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Baltkrievija

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Beliza

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanāda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Šveice

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čīle

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerūna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Ķīna

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikānas Republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvadora

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Folklenda (Malvinu) Salas

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Fēru Salas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Gruzija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grenlande

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Hondurasa

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonēzija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izraēla (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Irāna

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japāna

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgizstāna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Dienvidkoreja

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Šrilanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroka

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Melnkalne

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskara

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Mjanmas Savienības Republika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Maurīcija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksika

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaizija

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namībija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Jaunkaledonija

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Jaunzēlande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipīnas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Senpjēra un Mikelona

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitkērnas Salas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvaja

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbija (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Krievija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saūda Arābija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapūra

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

Sanmarīno

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvadora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazilenda

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Taizeme

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisija

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turcija

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taivāna

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzānija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Amerikas Savienotās Valstis

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvaja

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venecuēla

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vjetnama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Dienvidāfrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabve

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Tikai kamieļa piens.

(2)  Kaušanai paredzētu dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku eksports uz Savienību (tikai produktīvi dzīvnieki).

(3)  Saskaņā ar 2. pantu trešās valstis, kuras izmanto tikai izejvielas no dalībvalstīm vai no citām trešām valstīm, kas apstiprinātas šādu izejvielu importam uz Savienību.

(4)  Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika; par šīs valsts galīgo nomenklatūru vienosies pēc tam, kad tiks pabeigtas pašlaik notiekošās sarunas Apvienoto Nāciju Organizācijā.

(5)  Izņemot Kosovu (šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju).

(6)  Tikai ziemeļbrieži no Murmanskas un Jamalas Ņencu reģioniem.

(7)  Turpmāk uzskata par Izraēlas Valsti, izņemot teritorijas, kas Izraēlas pārvaldē atrodas kopš 1967. gada jūnija, proti, Golānas augstienes, Gazas joslu, Austrumjeruzālemi un pārējo Rietumkrastu.

(8)  Tikai tās Savienībai paredzētās preces, kuru sastāvā ir Jaunzēlandes izcelsmes svaiga gaļa un kuras tiek izkrautas, pārkrautas un pārvadātas tranzītā caur Singapūru, ar vai bez uzglabāšanas tajā.”


30.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 324/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2093

(2016. gada 29. novembris)

par atkāpi attiecībā uz reģistrēto eksportētāju sistēmas piemērošanas datumu eksportam no aizjūras zemēm un teritorijām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/755/ES (2013. gada 25. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) (1) un jo īpaši tā VI pielikuma 63. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmuma 2013/755/ES VI pielikumu jauno izcelsmes sertifikācijas procedūru un administratīvās sadarbības metodes, reģistrēto eksportētāju sistēmu (REX) sāks piemērot no 2017. gada 1. janvāra. Pašreizējo sertifikācijas un administratīvās sadarbības sistēmu piemēro līdz 2016. gada 31. decembrim.

(2)

Ikviena no aizjūras zemēm un teritorijām (AZT), kas uzskaitītas Līguma II pielikumā, ir nosūtījušas Komisijai vēstuli, norādot, ka tās nav gatavas sākt piemērot REX no 2017. gada 1. janvāra, un lūdz sākt piemērot šo sistēmu no vēlāka datuma. Visās vēstulēs norādīts, ka AZT būs spējīgas piemērot REX sistēmu no 2020. gada 1. janvāra.

(3)

Ņemot vērā minētos lūgumus un lai piešķirtu AZT laiku sagatavoties REX sistēmas piemērošanai, ir lietderīgi AZT piešķirt atkāpi no reģistrēto eksportētāju sistēmas un ļaut tām pēc 2017. gada 1. janvāra piemērot Lēmuma 2013/755/ES VI pielikuma 21. līdz 35. pantu un 54., 55. un 56. pantu.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Izmantojot atkāpi no reģistrēto eksportētāju sistēmas, AZT, kas uzskaitītas Līguma II pielikumā, līdz 2019. gada 31. decembrim var turpināt piemērot Lēmuma 2013/755/ES VI pielikuma 21. līdz 35. pantu un 54., 55. un 56. pantu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 344, 19.12.2013., 1. lpp.