ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 308

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 16. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1995 (2016. gada 11. novembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2016/1996 (2016. gada 15. novembris), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1997 (2016. gada 15. novembris) par Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 grozījumiem, kas attiecas uz lauku attīstības programmu grozīšanu un to darbību uzraudzību, ar kurām atbalsta trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, un minētās regulas labojumiem

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1998 (2016. gada 15. novembris), ar ko atsauc piecu ražotāju eksportētāju saistību pieņemšanu, kura izdarīta saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2013/707/ES, ar ko apstiprina tādu saistību pieņemšanu, kuras piedāvātas saistībā ar antidempinga un antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu galīgo pasākumu piemērošanas periodā

8

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1999 (2016. gada 15. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

18

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2016/2000 (2016. gada 15. novembris), ar ko īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

20

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/2001 (2016. gada 15. novembris) par Savienības ieguldījumu Mazbagātināta urāna (LEU) bankas izveidē un drošā pārvaldībā, kas ir Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) kontrolē, saistībā ar ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

22

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2002 (2016. gada 8. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvas 91/68/EEK E pielikumu, Komisijas Lēmuma 2010/470/ES III pielikumu un Komisijas Lēmuma 2010/472/ES II pielikumu attiecībā uz aitu un kazu sugas dzīvnieku un aitu un kazu spermas tirdzniecību un importu Savienībā saistībā ar noteikumiem dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7026)  ( 1 )

29

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2016/2003 (2016. gada 14. novembris), ar ko groza Lēmumus 2009/300/EK, 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2011/382/ES, 2011/383/ES, 2012/720/ES un 2012/721/ES, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7218)  ( 1 )

59

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2004 (2016. gada 14. novembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2013/780/ES, ar ko paredz atkāpi no Padomes Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta attiecībā uz tādiem Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7181)

62

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

16.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2016/1995

(2016. gada 11. novembris)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Horvātijas Republikai pievienojoties Savienībai, Padome 2013. gada 15. jūlijā pilnvaroja Komisiju saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu sākt sarunas ar dažām citām Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstīm.

(2)

Komisija risināja sarunas, ievērojot Padomes pieņemtās sarunu norādes.

(3)

Minētās sarunas ir pabeigtas, un 2016. gada 12. jūlijā tika parafēts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku saskaņā ar 1994. gada GATT XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (“nolīgums”).

(4)

Nolīgums būtu jāparaksta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Savienības vārdā parakstīt Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku saskaņā ar 1994. gada GATT XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai, ņemot vērā minētā nolīguma noslēgšanu (1).

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas Savienības vārdā parakstīt nolīgumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2016. gada 11. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. ŽIGA


(1)  Nolīguma teksts tiks publicēts kopā ar lēmumu par tā noslēgšanu.


REGULAS

16.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/3


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1996

(2016. gada 15. novembris),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 (1), un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā.

(2)

Divas vienības būtu jāsvītro no Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma B iedaļā iekļautā to vienību saraksta, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus.

(3)

Tādēļ Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikums būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 15. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. KORČOK


(1)  OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.


PIELIKUMS

I.

Šādas vienības un saistītos ierakstus svītro no saraksta, kas iekļauts Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma B iedaļā:

55.

Tri-Ocean Trading

55.a

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1997

(2016. gada 15. novembris)

par Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 grozījumiem, kas attiecas uz lauku attīstības programmu grozīšanu un to darbību uzraudzību, ar kurām atbalsta trešo valstu valstspiederīgo integrāciju, un minētās regulas labojumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (1), un jo īpaši tās 12. pantu, 66. panta 5. punktu, 67. pantu un 75. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 (2) 4. panta 2. punktā noteikts maksimālais to lauku attīstības programmu grozījumu skaits, kurus dalībvalstis var iesniegt Komisijai. Pieredze liecina, ka programmu grozījumu maksimālo skaitu vajadzētu palielināt, lai ļautu dalībvalstīm iesniegt ierobežotu skaitu papildu grozījumu plānošanas periodā. Būtu jāprecizē gadījumi, kad programmu grozījumu maksimālo skaitu nepiemēro, un jāiekļauj grozījumi attiecībā uz atsevišķu ārkārtas pasākumu pieņemšanu vai jaunu robežu noteikšanu apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. panta 5. punkta b) apakšpunktā.

(2)

Lauku attīstības programmu izdošanās ir atkarīga ne tikai no labas pārvaldības un to pilnīgas īstenošanas, bet arī no gatavības pielāgoties jauniem pārbaudījumiem un mainīgiem apstākļiem, piemēram, migrācijas krīzei. Lai nodrošinātu visu pastāvošo intervences mehānismu labu koordināciju, ELFLA atbalsts pasākumiem trešo valstu valstspiederīgo integrācijai būtu jāuzrauga Savienības līmenī.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 III pielikuma 2. daļas 1. punktā kļūdas dēļ nav iekļauts LEADER logotips. Tas būtu jāizlabo. IV pielikuma 1. punktā būtu jālabo atsauce uz mazāk labvēlīgajiem apgabaliem. Tā būtu jāaizstāj ar atsauci uz apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi.

(4)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 808/2014 groza šādi:

1)

regulas 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Regulas (ES) Nr. 1305/2013 11. panta a) punkta i) apakšpunktā minētā veida programmu grozījumus var ierosināt ne vairāk kā trīs reizes plānošanas perioda laikā.

Attiecībā uz visiem pārējiem grozījumu veidiem kopā:

a)

vienā kalendārajā gadā un vienai programmai var iesniegt vienu grozījumu priekšlikumu; izņēmums ir 2023. gads, kurā drīkst iesniegt vairāk nekā vienu grozījumu priekšlikumu tikai attiecībā uz finansēšanas plāna pielāgošanu, ieskaitot jebkādas no tā izrietošas izmaiņas rādītāju plānā;

b)

plānošanas perioda laikā var iesniegt trīs papildu grozījumu priekšlikumus vienai programmai.

Pirmajā un otrajā daļā minēto grozījumu maksimālo skaitu nepiemēro:

a)

ja jāveic ārkārtas pasākumi valsts publiskā sektora kompetentās iestādes oficiāli atzītu dabas katastrofu, katastrofālu notikumu vai nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ vai saistībā ar būtiskām un pēkšņām sociālekonomiskā stāvokļa izmaiņām dalībvalstī vai reģionā, tostarp būtiskām un pēkšņām demogrāfiskajām izmaiņām, kas saistītas ar migrāciju vai bēgļu uzņemšanu;

b)

ja grozījumi ir nepieciešami pēc izmaiņām Savienības tiesiskajā regulējumā;

c)

pēc darbības rezultātu izvērtēšanas, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1303/2013 21. pantā;

d)

ja ir mainījies resursu sadalījums dalībvalstīm pa gadiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1305/2013 58. panta 7. punktā, un tāpēc ir mainījies katram gadam plānotais ELFLA ieguldījums, kas minēts tās pašas regulas 8. panta 1. punkta h) apakšpunkta i) punktā; ierosinātie grozījumi var ietvert attiecīgas izmaiņas pasākumu aprakstā;

e)

ja izmaiņas ir saistītas ar finanšu instrumentu ieviešanu, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 37. pantā; vai

f)

ja izmaiņas ir saistītas ar jaunu robežu noteikšanu, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. panta 5. punkta b) apakšpunktā.”;

2)

regulas 5. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Izņemot ārkārtas pasākumus valsts publiskā sektora kompetentās iestādes oficiāli atzītu dabas katastrofu, katastrofālu notikumu vai nelabvēlīgu klimatisko apstākļu dēļ vai saistībā ar būtiskām un pēkšņām sociālekonomiskā stāvokļa izmaiņām dalībvalstī vai reģionā, tostarp būtiskām un pēkšņām demogrāfiskajām izmaiņām, kas saistītas ar migrāciju vai bēgļu uzņemšanu, kā arī izņemot izmaiņas tiesiskajā regulējumā vai izmaiņas pēc Regulas (ES) Nr. 1303/2013 21. pantā minētās darbības rezultātu izvērtēšanas, 2. punktā minētos lūgumus izdarīt grozījumus valsts sistēmās var iesniegt tikai reizi kalendārajā gadā pirms 1. aprīļa. Atkāpjoties no 4. panta 2. punkta otrās daļas, programmu izmaiņas pēc šādas pārskatīšanas var veikt papildus grozījumu priekšlikumiem, kas iesniegti saskaņā ar minēto panta daļu.”;

3)

regulas 14. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Tādu darbību veidiem, kurās ir noteikts potenciāls ieguldījums prioritārajās jomās, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1305/2013 5. panta pirmās daļas 2. punkta a) apakšpunktā, 5. panta pirmās daļas 5. punkta a)–d) apakšpunktā un 5. panta pirmās daļas 6. punkta a) apakšpunktā, vai tādu darbību veidiem, kurās noteikts potenciāls ieguldījums trešo valstu valstspiederīgo integrācijā, darbību elektroniskā reģistrēšana, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1305/2013 70. pantā, ietver karodziņu izmantošanu, ar kuriem atzīmē gadījumus, kad darbībā ir komponents, kas sniedz ieguldījumu vienā vai vairākās no minētajām prioritārajām jomām vai mērķiem.”;

4)

regulas III, IV un VII pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 15. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 227, 31.7.2014., 18. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014 III, IV un VII pielikumu groza šādi:

1)

regulas III pielikuma 2. daļas 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

ja darbību vai pasākumu finansē LEADER, iekļauj LEADER logotipu:

Image

”;

2)

regulas IV pielikuma 1. punktā C32. rādītāju aizstāj ar šādu:

“C32.

Apgabali, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi”;

3)

regulas VII pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā ierakstu par C tabulu aizstāj ar šādu:

“—

C tabula. Attiecīgo rezultātu un pasākumu sadalījums pēc jomas, dzimuma un/vai vecuma, un darbībām, kas veicina trešo valstu valstspiederīgo integrāciju.”


16.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1998

(2016. gada 15. novembris),

ar ko atsauc piecu ražotāju eksportētāju saistību pieņemšanu, kura izdarīta saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2013/707/ES, ar ko apstiprina tādu saistību pieņemšanu, kuras piedāvātas saistībā ar antidempinga un antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu galīgo pasākumu piemērošanas periodā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1), (“antidempinga pamatregula”) un jo īpaši tās 8. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (2) (“antisubsidēšanas pamatregula”), un jo īpaši tās 13. pantu,

pēc dalībvalstu informēšanas,

tā kā:

A.   SAISTĪBAS UN CITI SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(1)

Eiropas Komisija (“Komisija”) ar Regulu (ES) Nr. 513/2013 (3) noteica pagaidu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”) nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu (“moduļi”) un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu un plāksnīšu) importam Eiropas Savienībā (“Savienība”).

(2)

Ražotāju eksportētāju grupa pilnvaroja Ķīnas Iekārtu un elektronisko ražojumu importa un eksporta tirdzniecības palātu (“CCCME”) tās vārdā iesniegt Komisijai cenu saistības, ko palāta arī izdarīja. No minēto cenu saistību noteikumiem ir skaidrs, ka cenu saistības ir pakete ar katra ražotāja eksportētāja individuālām cenu saistībām, ko praktisku iemeslu dēļ koordinē CCCME.

(3)

Komisija ar Lēmumu 2013/423/ES (4) attiecībā uz pagaidu antidempinga maksājumu pieņēma minētās cenu saistības. Komisija ar Regulu (ES) Nr. 748/2013 (5) grozīja Regulu (ES) Nr. 513/2013, lai ieviestu tehniskas izmaiņas, kas bija vajadzīgas sakarā ar saistību pieņemšanu attiecībā uz pagaidu antidempinga maksājumu.

(4)

Padome ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1238/2013 (6) noteica galīgo antidempinga maksājumu ĶTR izcelsmes vai no ĶTR nosūtītu moduļu un elementu (“attiecīgie ražojumi”) importam Savienībā. Padome ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2013 (7) noteica arī galīgo kompensācijas maksājumu attiecīgo ražojumu importam Savienībā.

(5)

Pēc ražotāju eksportētāju grupas (“ražotāji eksportētāji”) un CCCME paziņojuma par cenu saistību grozīto versiju Komisija ar Īstenošanas lēmumu 2013/707/ES (8) apstiprināja grozīto cenu saistību (“saistības”) pieņemšanu attiecībā uz galīgo pasākumu piemērošanas periodu. Šā lēmuma pielikumā ir uzskaitīti ražotāji eksportētāji, kuru saistības tika pieņemtas, tostarp:

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd un Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd kopā ar to saistītajiem uzņēmumiem Savienībā, uz kuriem kopā attiecas TARIC papildu kods B796 (“Wuxi Suntech”);

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD un ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD kopā ar to saistītajiem uzņēmumiem Savienībā, uz kuriem kopā attiecas TARIC papildu kods B845 (“Jinko Solar”);

c)

Risen Energy Co., Ltd, kopā ar tā saistīto uzņēmumu Savienībā, uz kuriem kopā attiecas TARIC papildu kods B868 (“Risen Energy”);

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd un Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd kopā ar to saistītajiem uzņēmumiem Savienībā, uz kuriem kopā attiecas TARIC papildu kods B794 (“JA Solar”);

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd un Phono Solar Technology Co. Ltd kopā ar to saistītajiem uzņēmumiem Savienībā, uz kuriem kopā attiecas TARIC papildu kods B866 (“Sumec”).

(6)

Komisija ar Īstenošanas lēmumu 2014/657/ES (9) pieņēma ražotāju eksportētāju un CCCME ierosinājumu izdarīt precizējumus par to saistību īstenošanu, kas skar attiecīgos ražojumus, uz kuriem attiecas saistības, proti, ĶTR izcelsmes vai no ĶTR nosūtītiem moduļiem un elementiem, kurus patlaban klasificē ar KN kodiem ex 8541 40 90 (TARIC kodi 8541409021, 8541409029, 8541409031 un 8541409039) un kurus ražo ražotāji eksportētāji (“ražojums, uz kuru attiecas saistības”). Antidempinga un kompensācijas maksājumus, kas minēti 4. apsvērumā, kopā ar saistībām sauc par “pasākumiem”.

(7)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/866 (10) Komisija atsauca saistību pieņemšanu attiecībā uz trim ražotājiem eksportētājiem.

(8)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/1403 (11) Komisija atsauca saistību pieņemšanu attiecībā uz vēl vienu ražotāju eksportētāju.

(9)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2018 (12) Komisija atsauca saistību pieņemšanu attiecībā uz diviem ražotājiem eksportētājiem.

(10)

Ar paziņojumu par procedūras sākšanu, kas 2015. gada 5. decembrī publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (13), Komisija sāka antidempinga pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšanu.

(11)

Ar paziņojumu par procedūras sākšanu, kas 2015. gada 5. decembrī publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (14), Komisija sāka kompensācijas pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšanu.

(12)

Ar paziņojumu par procedūras sākšanu, kas 2015. gada 5. decembrī publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (15), Komisija sāka arī antidempinga un kompensācijas pasākumu daļēju vidusposma pārskatīšanu.

(13)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/115 (16) Komisija atsauca saistību pieņemšanu attiecībā uz vēl vienu ražotāju eksportētāju.

(14)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/185 (17) Komisija galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 1238/2013 noteikts attiecīgo ražojumu importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kuri nosūtīti no Ķīnas Tautas Republikas, attiecināja uz attiecīgo ražojumu importu, kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Malaizijas un Taivānas izcelsme.

(15)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/184 (18) Komisija galīgo kompensācijas maksājumu, kas ar Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 1239/2013 noteikts attiecīgo ražojumu importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kuri nosūtīti no Ķīnas Tautas Republikas, attiecināja uz attiecīgo ražojumu importu, kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Malaizijas un Taivānas izcelsme.

(16)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/1045 (19) Komisija atsauca saistību pieņemšanu attiecībā uz vēl vienu ražotāju eksportētāju.

(17)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/1382 (20) Komisija atsauca saistību pieņemšanu attiecībā uz vēl pieciem ražotājiem eksportētājiem.

(18)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/1402 (21) Komisija atsauca saistību pieņemšanu attiecībā uz vēl trim ražotājiem eksportētājiem.

B.   SAISTĪBU NOTEIKUMI UN BRĪVPRĀTĪGA ATSAUKŠANA

(19)

Saistības paredz to, ka visi ražotāji eksportētāji var brīvprātīgi atsaukt savas saistības jebkurā laikā, kad tās piemēro.

(20)

Wuxi Suntech 2016. gada augustā informēja Komisiju, ka vēlas atsaukt savas saistības.

(21)

Jinko Solar, Risen Energy JA Solar un Sumec 2016. gada septembrī informēja Komisiju, ka arī tie vēlas atsaukt savas saistības.

C.   SAISTĪBU PIEŅEMŠANAS ATSAUKŠANA UN GALĪGO MAKSĀJUMU NOTEIKŠANA

(22)

Tāpēc saskaņā ar antidempinga pamatregulas 8. panta 9. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta 9. punktu un saskaņā ar saistību noteikumiem Komisija secina, ka Wuxi Suntech, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar un Sumec saistību pieņemšana tiek atsaukta.

(23)

Tādējādi saskaņā ar antidempinga pamatregulas 8. panta 9. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta 9. punktu galīgo antidempinga maksājumu, kas noteikts ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1238/2013 1. pantu, un galīgo kompensācijas maksājumu, kas noteikts ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2013 1. pantu, no dienas, kad stājas spēkā šī regula, automātiski piemēro ĶTR izcelsmes vai no ĶTR nosūtītam tā attiecīgā ražojuma importam, kuru ražojuši Wuxi Suntech (TARIC papildu kods B796), Jinko Solar (TARIC papildu kods B845), Risen Energy (TARIC papildu kods: B868), JA Solar (TARIC papildu kods B794) un Sumec (TARIC papildu kods B866).

(24)

Informācijai šīs regulas pielikumā ietvertajā tabulā uzskaitīti tie ražotāji eksportētāji, attiecībā uz kuriem saistību pieņemšana ar Īstenošanas lēmumu 2013/707/ES netiek skarta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Saistību pieņemšana no:

a)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd un Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd kopā ar to saistītajiem uzņēmumiem Savienībā, uz kuriem kopā attiecas TARIC papildu kods B796 (“Wuxi Suntech”);

b)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD un ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD kopā ar to saistītajiem uzņēmumiem ĶTR un Savienībā, uz kuriem kopā attiecas TARIC papildu kods B845 (“Jinko Solar”);

c)

Risen Energy Co., Ltd, kopā ar tā saistīto uzņēmumu Savienībā, uz kuriem kopā attiecas TARIC papildu kods B868 (“Risen Energy”);

d)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd un Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd kopā ar to saistītajiem uzņēmumiem Savienībā, uz kuriem kopā attiecas TARIC papildu kods B794 (“JA Solar”);

e)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd un Phono Solar Technology Co. Ltd kopā ar to saistītajiem uzņēmumiem Savienībā, uz kuriem kopā attiecas TARIC papildu kods B866 (“Sumec”).

ar šo tiek atsaukta.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 15. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  OV L 176, 30.6.2016., 55. lpp.

(3)  OV L 152, 5.6.2013., 5. lpp.

(4)  OV L 209, 3.8.2013., 26. lpp.

(5)  OV L 209, 3.8.2013., 1. lpp.

(6)  OV L 325, 5.12.2013., 1. lpp.

(7)  OV L 325, 5.12.2013., 66. lpp.

(8)  OV L 325, 5.12.2013., 214. lpp.

(9)  OV L 270, 11.9.2014., 6. lpp.

(10)  OV L 139, 5.6.2015., 30. lpp.

(11)  OV L 218, 19.8.2015., 1. lpp.

(12)  OV L 295, 12.11.2015., 23. lpp.

(13)  OV C 405, 5.12.2015., 8. lpp.

(14)  OV C 405, 5.12.2015., 20. lpp.

(15)  OV C 405, 5.12.2015., 33. lpp.

(16)  OV L 23, 29.1.2016., 47. lpp.

(17)  OV L 37, 12.2.2016., 76. lpp.

(18)  OV L 37, 12.2.2016., 56. lpp.

(19)  OV L 170, 29.6.2016., 5. lpp.

(20)  OV L 222, 17.8.2016., 10. lpp.

(21)  OV L 228, 23.8.2016., 16. lpp.


PIELIKUMS

Uzņēmumu saraksts

Uzņēmuma nosaukums

Taric papildu kods

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co., Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co., Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co., Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co., Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co., Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co., Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co., Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co., Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co., Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co., Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co., Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang BLD Solar Technology Co., Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co., Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co., Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co., Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co., Ltd

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co., Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co., Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co., Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co., Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co., Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co., Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co., Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co., Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltic Technology Co., Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co., Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co., Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co., Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co., Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co., Ltd

Hareon Solar Technology Co., Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co., Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co., Ltd

B847

King-PV Technology Co., Ltd

B848

Kinve Solar Power Co., Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co., Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co., Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co., Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co., Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co., Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co., Ltd

B864

Perlight Solar Co., Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co., Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd.

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co., Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co., Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co., Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co., Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co., Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co., Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co., Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co., Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co., Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co., Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co., Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co., Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co., Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co., Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co., Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co., Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co., Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co., Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co., Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co., Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co., Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co., Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co., Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co., Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co., Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co., Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co., Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co., Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co., Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co., Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co., Ltd

B922


16.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1999

(2016. gada 15. novembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 15. novembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājs vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

92,9

ZZ

92,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 93 10

MA

105,4

TR

102,4

ZZ

103,9

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

67,3

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

83,0

ZZ

73,4

0806 10 10

BR

293,4

IN

166,9

PE

319,6

TR

136,7

US

353,3

ZA

345,1

ZZ

269,2

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

122,8

ZZ

145,4

0808 30 90

CN

44,3

TR

168,6

ZZ

106,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

16.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/20


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2016/2000

(2016. gada 15. novembris),

ar ko īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/255/KĀDP (2013. gada 31. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (1) un jo īpaši tā 30. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2013. gada 31. maijā pieņēma Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju.

(2)

Divas vienības būtu jāsvītro no Lēmuma 2013/255/KĀDP I pielikuma B iedaļā iekļautā to vienību saraksta, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2013/255/KĀDP I pielikums.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2013/255/KĀDP I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 15. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. KORČOK


(1)  OV L 147, 1.6.2013., 14. lpp.


PIELIKUMS

I.

Šādas vienības un saistītos ierakstus svītro no saraksta, kas iekļauts Lēmuma 2013/255/KĀDP I pielikuma B iedaļā:

55.

Tri-Ocean Trading

55.a

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/22


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/2001

(2016. gada 15. novembris)

par Savienības ieguldījumu Mazbagātināta urāna (LEU) bankas izveidē un drošā pārvaldībā, kas ir Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) kontrolē, saistībā ar ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropadome 2003. gada 12. decembrī pieņēma ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (“stratēģija”), kuras III nodaļā ir iekļauts to pasākumu saraksts, kas paredzēti cīņai ar šādu izplatīšanu un kas jāveic gan Savienībā, gan trešās valstīs.

(2)

Savienība aktīvi īsteno stratēģiju un veic pasākumus, kas uzskaitīti tās III nodaļā, jo īpaši nodrošinot finanšu līdzekļus tādu konkrētu projektu atbalstam, kurus īsteno daudzpusējas struktūras, piemēram, Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (SAEA).

(3)

Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) IV pantā visām KNL pusēm ir noteiktas neatņemamas tiesības izvērst kodolenerģijas pētniecību, ražošanu un izmantošanu miermīlīgiem nolūkiem bez diskriminācijas un ievērojot KNL I un II pantu. Tajā ir arī noteikts, ka visas KNL puses apņemas sadarboties, lai atsevišķi vai kopā ar citām valstīm vai starptautiskām organizācijām palīdzētu tālāk attīstīt kodolenerģijas pielietojumus miermīlīgiem nolūkiem, īpaši tādu līgumslēdzēju valstu teritorijās, kurās nav kodolieroču, pienācīgi ņemot vērā vajadzības, kādas ir attīstības zonām pasaulē.

(4)

Tām valstīm, kas nolēmušas izmēģināt kodolenerģijas lietošanu miermīlīgiem nolūkiem, daudzpusējas pieejas kodoldegvielas ciklam var nodrošināt alternatīvu valsts kodoldegvielas ciklu attīstībai, vienlaikus izvairoties no izplatīšanas riska.

(5)

SAEA saskaņā ar tās statūtu III pantu ir atļauts veikt jebkādu darbību, tostarp iegādāties kodoldegvielu, pakalpojumus un aprīkojumu un izveidot pašai savas iekārtas un rūpnīcas, lai veicinātu kodolenerģijas praktisko pielietojumu miermīlīgiem nolūkiem.

(6)

Nuclear Threat Initiative (NTI), kas ir neatkarīga nevalstiska organizācija Amerikas Savienotajās Valstīs, 2006. gada septembrī piedāvāja SAEA USD 50 000 000 lielu piešķīrumu, lai palīdzētu izveidot mazbagātināta urāna krājumu, kas pieder SAEA un ko tā pārvalda, ar nosacījumu, ka aģentūrai vajadzētu spēt savākt papildu summu USD 100 000 000 apjomā, tostarp piešķīrumus no citām SAEA dalībvalstīm un līdzekļu devējiem, un izveidot kodoldegvielas rezervi.

(7)

Padome 2008. gada 8. decembrī pieņēma secinājumus, ar ko atbalsta kodoldegvielas bankas izveidi un drošu pārvaldību, kura būtu pakļauta SAEA kontrolei. Tā arī paziņoja, ka Savienība plāno minētajam projektam piešķirt līdz EUR 25 000 000, kad SAEA Valde būs izstrādājusi un apstiprinājusi nosacījumus un praktiskos pasākumus saistībā ar banku. Eiropas Komisija jau ir piešķīrusi EUR 20 000 000 mazbagātināta urāna iegādei.

(8)

SAEA Valde 2010. gada 3. decembrī pieņēma rezolūciju GOV/2010/70, ar kuru tiek apstiprināta SAEA Mazbagātināta urāna (LEU) bankas izveide, un apliecināja, ka SAEA LEU bankas darbība tiks finansēta tikai no ārpusbudžeta iemaksām.

(9)

Rezolūcijas GOV/2010/67 15. punkts, ar nosaukumu “Piegādes nodrošināšana”: Izveidojot SAEA Mazbagātināta urāna (LEU) banku mazbagātināta urāna piegādei dalībvalstīm, tiek paredzēts, ka “aģentūra ir mazbagātināta urāna īpašniece SAEA LEU bankā, un mazbagātinātais urāns ir tās kontrolē un oficiālā juridiskā valdījumā. Aģentūra atbild par tās valdījumā esošo materiālu uzglabāšanu un aizsardzību, ar šim nolūkam noslēgtu uzņēmējvalsts nolīgumu nodrošinot, lai mazbagātinātais urāns būtu aizsargāts pret dabas un cita veida apdraudējumu, pret neatļautu pārvirzīšanu vai novirzīšanu, kaitējumu vai iznīcināšanu, tostarp pret sabotāžu, kā arī pret piespiedu konfiskāciju. Turklāt aģentūra ar uzņēmējvalsts nolīgumu nodrošina SAEA garantiju piemērošanu mazbagātinātajam urānam SAEA LEU bankā, kā arī drošības standartu un pasākumu piemērošanu un fiziskas aizsardzības pasākumus, ko veic uzņēmējvalsts vai uzņēmējvalstis”. Rezolūcijas GOV/2010/67 16. punktā ir arī noteikts, ka “aģentūra, saņēmusi Valdes apstiprinājumu, ar ikvienu uzņēmējvalsti noslēdz uzņēmējvalsts nolīgumu, kurš līdzinās SAEA mītnes nolīgumam un kurā ir noteikumi par drošību un drošumu un par pienācīgu atbildības nodrošinājumu attiecībā uz uzglabāšanas iekārtu, un ar kuru aģentūrai tiek piešķirtas tādas privilēģijas un imunitāte, kādas ir nepieciešamas, lai SAEA LEU banka neatkarīgi darbotos, tostarp tiesības pārvadāt mazbagātinātu urānu uz SAEA LEU banku un no tās, kā aģentūra to ir noteikusi saskaņā ar statūtiem un uzņēmējvalsts nolīgumu. Turklāt, ja tas ir nepieciešams, ar uzņēmējvalsts kaimiņvalstīm tiek noslēgtas garantēta tranzīta vienošanās”.

(10)

SAEA LEU bankas krājumā būs līdz 60 30B tipa cilindriem ar standarta komerciālu mazbagātināta urāna heksafluorīdu. SAEA LEU banka atradīsies SAEA LEU glabātavā, un tās darbību nodrošinās Uļbas metalurģijas rūpnīca un regulējumu – Kazahstānas Republikas Atomenerģētikas uzraudzības un kontroles komiteja.

(11)

Pamata tiesiskais regulējums starp SAEA un uzņēmējvalsti Kazahstānu ir noslēgts. Tranzītnolīgums ar Krievijas Federāciju, kuru apstiprinājusi SAEA Valde (GOV/2015/36), ir parakstīts. Jaunas SAEA LEU glabātavas projekts ir pabeigts, un SAEA ir izdarījusi secinājumu, ka tas atbilst piemērojamajiem SAEA drošības standartu un drošības norādījumu noteikumiem. Jaunajai SAEA LEU glabātavai ir veikta sīki izstrādāta izmaksu aplēse, un to ir apstiprinājuši neatkarīgi eksperti. Galīgajā redakcijā ir izstrādāts partnerattiecību nolīgums starp SAEA un glabātavas operatoru, kurā ir paredzēti sadarbības noteikumi SAEA LEU glabātavas būvei. Tagad SAEA plāno darbības, gatavojoties LEU iegādei.

(12)

Saskaņā ar projekta finanšu plānu, kas izklāstīts atjauninātajā SAEA ģenerāldirektora ziņojumā (GOV/INF/2016/8) “Piegādes nodrošinājums: SAEA Mazbagātināta urāna (LEU) bankas izveide mazbagātināta urāna piegādei dalībvalstīm”, ir gaidāms, ka LEU projekta kopējās izmaksas būs EUR 118 863 000.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Lai nodrošinātu ES Stratēģijas masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai dažu elementu tūlītēju un praktisku īstenošanu, Savienība sniedz ieguldījumu Mazbagātināta urāna (LEU) bankas izveidē un drošā pārvaldībā, kas ir Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (“SAEA” jeb “aģentūra”) kontrolē, lai samazinātu pieaugošo izplatīšanas risku, ko rada sensitīvu kodoldegvielas cikla tehnoloģiju izplatība. Savienība veic darbības, lai atbalstītu SAEA LEU banku, ar kuru izveido mazbagātināta urāna rezerves; Savienības darbībām ir šādi mērķi:

a)

dot valstīm iespēju izmantot KNL IV pantā noteiktās tiesības, vienlaikus izvairoties no izplatīšanas riska, un

b)

kalpot par pēdējās iespējas mehānismu, lai sniegtu atbalstu komerciālajā tirgū, nekropļojot tā darbību, gadījumā, kad SAEA dalībvalsts īstenotās mazbagātināta urāna piegādes ir traucētas un tās nevar tikt atjaunotas ar komerciāliem līdzekļiem, un ja šāda SAEA dalībvalsts izpilda atbilstības kritērijus.

2.   Lai sasniegtu 1. punktā minētos mērķus, Savienība sniedz ieguldījumu LEU bankas izveidē un drošā pārvaldībā, kas ir SAEA kontrolē; šo ieguldījumu sniedz, finansējot ar drošību saistītas darbības, tostarp fizisku aizsardzību, transportu, apsardzību, un ieguldot LEU bankas drošā pārvaldībā. Šo projektu īsteno, lai no tā labumu gūtu visas valstis, kuras izlēmušas izmantot kodolenerģiju miermīlīgos nolūkos.

Sīki izstrādāts projekta apraksts ir izklāstīts pielikumā.

2. pants

1.   Par šā lēmuma īstenošanu atbild Eiropas Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“AP”).

2.   Lēmuma 1. panta 2. punktā minētā projekta tehnisko īstenošanu veic SAEA. AP kontrolē to, kā tā veic minēto uzdevumu. Šajā nolūkā AP ar SAEA noslēdz vajadzīgās vienošanās.

3. pants

1.   Finanšu atsauces summa 1. panta 2. punktā minēto darbību īstenošanai ir EUR 4 362 200.

2.   Izdevumus, ko finansē no 1. punktā noteiktās summas, pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības budžetam.

3.   Komisija uzrauga 1. punktā minēto izdevumu pienācīgu pārvaldību. Šajā nolūkā tā ar SAEA noslēdz finansēšanas nolīgumu. Minētajā nolīgumā paredz, ka SAEA ir jānodrošina Savienības ieguldījuma publiskums atbilstīgi tā apjomam.

4.   Šā panta 3. punktā minēto finansēšanas nolīgumu Komisija cenšas noslēgt pēc iespējas drīz pēc šā lēmuma stāšanās spēkā. Tā ziņo Padomei par jebkādām grūtībām šajā procesā un par nolīguma noslēgšanas dienu.

4. pants

1.   AP ziņo Padomei par šā lēmuma īstenošanu, pamatojoties uz SAEA sagatavotiem regulāriem ziņojumiem. Padome veic izvērtēšanu, pamatojoties uz minētajiem SAEA ziņojumiem.

2.   Komisija sniedz informāciju par 1. panta 2. punktā minētā projekta īstenošanas finanšu aspektiem.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Tas zaudē spēku 60 mēnešus pēc 3. panta 3. punktā minētā finansēšanas nolīguma noslēgšanas dienas. Tomēr, ja 6 mēnešu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā finansēšanas nolīgums nav noslēgts, šis lēmums zaudē spēku.

6. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 15. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. KORČOK


PIELIKUMS

Savienības ieguldījums Mazbagātināta urāna (LEU) bankas izveidē un drošā pārvaldībā, kas ir Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) kontrolē, saistībā ar ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

I.   IEVADS

Vispārīga informācija

SAEA ģenerāldirektors 2010. gada decembrī saņēma Valdes pilnvarojumu sākt Mazbagātināta urāna (LEU) bankas izveidi un nāca klajā ar detalizētu tās izveides un drošas pārvaldības plānu.

2011. gada 20. decembrī, pamatojoties uz Kazahstānas “Paziņojumā par ieinteresētību” aģentūrai sniegto informāciju un atsaucoties uz dokumentā GOV/INF/2011/7 izklāstītajām prasībām, SAEA apstiprināja Kazahstānas pastāvīgajai misijai SAEA, ka Uļbas metalurģijas rūpnīca (UMR) ir piemērota mītnes vieta SAEA LEU bankas izvietošanai.

Laikposmā no 2011. līdz 2016. gadam SAEA rīkoja vairākas misijas uz Kazahstānu, lai novērtētu UMR iekārtas un valsts tiesiskā regulējuma sistēmu un pārliecinātos, vai LEU banka spēs izpildīt piemērojamos SAEA drošības standartu un drošības norādījumu noteikumus. Novērtējumi tika veikti tādās jomās kā iekārtu drošība, seismiskā drošība, gatavība ārkārtas situācijām un reaģēšana uz tām, transporta drošība un drošums un fiziskā aizsardzība.

2015. gada 27. augustā starp SAEA un Kazahstānu tika parakstīts uzņēmējvalsts nolīgums. Minētajā nolīgumā ir noteikts, ka Kazahstāna ir SAEA LEU bankas uzņēmējvalsts, un tajā tiek nodrošināts tiesiskais regulējums Kazahstānai, lai garantētu, ka SAEA LEU banka tiks pārvaldīta un reglamentēta, ievērojot Kazahstānas normatīvos aktus un saskaņā ar piemērojamajiem SAEA drošības standartu noteikumiem un drošības norādījumiem.

Iekārtas operatora nolīgums starp SAEA un UMR tika parakstīts 2015. gada 27. augustā. Minētajā nolīgumā ir noteikts, ka UMR būs SAEA LEU bankas atrašanās vieta, un tajā tiek paredzēts UMR tiesiskais regulējums SAEA LEU bankas darbībai un pārvaldībai saskaņā ar licenci, valsts tiesisko regulējumu un piemērojamajiem SAEA drošības standartu noteikumiem un drošības norādījumiem.

Papildus tam SAEA un Kazahstānas Enerģētikas ministrija parakstīja Tehnisko nolīgumu par konkrētiem pasākumiem, kas jāīsteno, lai Kazahstānā izveidotu SAEA LEU banku (“tehniskais nolīgums”). Tehniskajā nolīgumā ir paredzēts, ka katra puse nodrošina resursus, kas vajadzīgi tās attiecīgo darbību īstenošanai nolūkā laikus izveidot SAEA LEU banku, tostarp tādu darbību īstenošanai, kas vajadzīgas, lai ievērotu piemērojamos SAEA drošības standartu un drošības norādījumu noteikumus. Saskaņā ar minēto tehnisko nolīgumu puses izveidoja kopīgu koordinācijas komiteju (KKK), lai veicinātu tehniskā nolīguma īstenošanu, un apstiprināja īpašu darbību plānu (ĪDP), lai nodrošinātu SAEA LEU bankas izveidi un darbību saskaņā ar piemērojamiem SAEA drošības standartu un drošības norādījumu noteikumiem. Tehniskajā nolīgumā ir paredzēts, ka darbības jāpabeidz divu gadu laikā pēc juridisko nolīgumu parakstīšanas vai līdz 2017. gada septembrim.

UMR 2015. gada novembrī sāka projektēt jaunu SAEA mazbagātināta urāna glabātavu, kurā izvietos SAEA LEU banku. SAEA misija apmeklēja UMR laikposmā no 2016. gada 29. februāra līdz 4. martam, lai pārbaudītu projekta virzību. SAEA misija pārbaudīja, vai projektēšanas procesā ir pienācīgi ņemti vērā piemērojamie SAEA drošības standartu un drošības norādījumu noteikumi. SAEA misijas pārbaude koncentrējās uz piecām tehniskām jomām: būves struktūra, drošības analīze, aizsardzība pret radiāciju, gatavība ārkārtas situācijām un reaģēšana uz tām un kodoldrošība. Pēc ierosinātā projekta un attiecīgu pamatojuma dokumentu pārbaudes tika izdarīts vispārējs secinājums, ka projektā ir paredzēti adekvāti pasākumi, lai nodrošinātu kodoldrošības un kodoldrošuma norādījumus.

Pēc projekta pabeigšanas un SAEA īstenotās pārbaudes 2016. gada maijā tika parakstīts partnerības nolīgums starp SAEA un UMR. Minētajā nolīgumā ir iekļauti SAEA mazbagātināta urāna glabātavas izveidei paredzētie tehniskie un finansiālie noteikumi. Tas ir svarīgs stūrakmens SAEA LEU bankas izveidē.

2016. gada maijā Valdes ziņojumā GOV/INF/2016/8 bija uzsvērts būtiskais sasniegtais progress. Tajā ir arī iekļauts pirmais pamata visaptverošais projekta un finanšu plāns.

Valdes dokumentā GOV/2010/67 bija iekļauts gan pilnvarojums SAEA ģenerāldirektoram izveidot SAEA LEU banku, gan arī prasība par to, ka ar SAEA LEU bankas izveidi un darbību saistītās izmaksas ir jāsedz tikai no brīvprātīgām ārpusbudžeta iemaksām un nav pieļaujama ietekme uz SAEA vispārējo budžetu. Tāpēc dažādas SAEA nodaļas saņem atlīdzinājumu no SAEA LEU bankas projekta par tehnisko ieguldījumu un atbalstu, kas sniegts projekta ekspertiem un speciālistiem, izmantojot pakalpojumu līmeņa nolīgumus. 2016. gada martā minētie nolīgumi, kuros definē pakalpojumus, ko nodaļas sniedz projekta vajadzībām projekta plāna (tostarp ĪDP) izpildes nolūkā, kā arī izmaksas attiecībā uz katras nodaļas sniegtā atbalsta līmeni, tika finalizēti un par tiem tika panākta vienošanās.

Kopš 2016. gada 1. aprīļa vairākas dalībvalstis, Eiropas Komisija, Nuclear Threat Initiative (NTI) un Pasaules Kodoltransporta institūts (World Nuclear Transport Institute – WNTI) ir solījuši piešķirt līdzekļus – kopumā aptuveni USD 124 900 000 un EUR 25 000 000 –, un aģentūras līdz šim saņemto iemaksu apjoms ir USD 124 900 000 un EUR 20 000 000. Finansiālu ieguldījumu ir snieguši: Nuclear Threat Initiative (USD 50 000 000), ASV (USD 50 000 000), AAE (USD 10 miljoni), Norvēģija (USD 5 000 000), Kuveita (USD 10 000 000), Pasaules Kodoltransporta institūts (EUR 10 000) un Kazahstāna (USD 400 000). Komisijas piešķīrums – EUR 20 000 000– ir paredzēts mazbagātināta urāna iegādei SAEA LEU bankai, un līdz EUR 5 000 000ir apsolīts ar drošību saistītiem uzlabojumiem. Līdzekļi ar drošību saistītiem uzlabojumiem (līdz EUR 5 000 000) ir reglamentēti šajā pielikumā.

Nākamie svarīgie SAEA LEU bankas izveides posmi ir:

a)

SAEA mazbagātināta urāna glabātavas izveides pabeigšana, tostarp būvniecības pabeigšana; apstiprinājums tam, ka būve un aprīkojums atbilst projektā paredzētajam nolūkam un piemērojamiem drošības un drošuma noteikumiem;

b)

vienošanās ar UMR par cilindru pārvaldības programmu, lai nodrošinātu cilindru ilgtermiņa drošību un drošumu un to gatavību transportēšanai;

c)

iekārtas nodošana ekspluatācijā;

d)

SAEA mazbagātināta urāna iegāde un tā transportēšana uz glabātavu;

e)

darbības uzsākšana.

Projekta mērķi

Sniegt ieguldījumu SAEA LEU bankas izveidē un drošā pārvaldībā, jo īpaši nodrošinot augsta līmeņa drošību un drošumu transportēšanas un glabāšanas laikā, saskaņā ar SAEA drošības standartiem un drošības norādījumiem.

Ieguvumi

Tiks nodrošināti šādi ieguvumi:

a)

kodoldegvielas piegāžu labāka nodrošināšana drošā un neapdraudētā veidā; un

b)

palīdzība SAEA saistībā ar mazbagātināta urāna transportēšanas drošības un drošuma garantēšanu no iegādes līdz piegādes brīdim, kā arī glabāšanas laikā LEU bankas atrašanās vietā.

II.   DARBĪBU APRAKSTS

LEU banka

SAEA LEU banku veidos mazbagātināta urāna fiziskie krājumi – aptuveni 90 tonnas –, tas ir daudzums, kas vajadzīgs moderna viegla ūdens reaktora vienai sākotnējai uzpildei (ekvivalents aptuveni 3 atkārtotām serdes uzpildēm) elektroenerģijas ražošanai, kā arī saistītais aprīkojums un pakalpojumi. Krājumu īpašniece būs SAEA. SAEA LEU banka darbosies saskaņā ar konkrētiem nediskriminējošiem kritērijiem attiecībā uz mazbagātināta urāna nodošanu saņēmējvalstij. Minētie kritēriji pilnībā atbilst SAEA statūtiem, un tos ir apstiprinājusi Valde. Uz kodoliekārtu, kurā izmanto mazbagātināta urānu, ir jāattiecas garantiju nolīgumam ar SAEA, un tai ir pilnīgi jāatbilst minētajam nolīgumam.

Savienības atbalsts

Savienība sniegs SAEA LEU bankai papildinošu atbalstu, šajā nolūkā izmantojot dažādus instrumentus. Finansiāls ieguldījums – EUR 20 000 000– no Stabilitātes instrumenta mazbagātināta urāna iegādei tika sniegts jau 2011. gadā.

Lēmums veicinās SAEA LEU bankas drošu un neapdraudētu darbību un pārvaldību. SAEA paredzētās attiecīgās darbības, kurām ar šo lēmumu paredzēts finansiāls atbalsts, var ietvert šādas darbības:

1.   Atbalsts mazbagātināta urāna krājuma drošai un neapdraudētai izveidei 90 tonnu apmērā

No šīs pozīcijas sedz izdevumus par projekta plāna, tostarp īpašu darbību plāna (ĪDP), darbību īstenošanu 2017. gadā un par pēcpasākumiem 2018. gadā. ĪDP, par ko vienojušās SAEA, UMR un Kazahstānas Atomenerģētikas uzraudzības un kontroles komiteja, ir tādu darbību uzskaitījums, kuras tiek uzskatītas par vajadzīgām iekārtu, aprīkojuma, procedūru un prakses uzlabošanai, lai nodrošinātu, ka SAEA LEU bankas izveide, krājumu glabāšana, darbība un aizsardzība noritēs saskaņā ar SAEA drošības standartu un drošības norādījumu attiecīgajiem noteikumiem. Šīs darbības tika izstrādātas, pamatojoties uz vairākiem novērtējumiem, ko veica laikposmā no 2012. līdz 2016. gadam. Jo īpaši, aģentūras misija 2016. gada janvārī konstatēja arī, ka būs vajadzīgs nebūtisks papildu aprīkojums, lai glabātava spētu darboties saskaņā ar SAEA standartiem gatavībai ārkārtas situācijām un reaģēšanai uz tām.

Darbības aptver procedūru izstrādi attiecībā uz drošu un neapdraudētu darbību, tāda aprīkojuma iepirkumu, kas vajadzīgs gatavībai ārkārtas situācijām un reaģēšanai uz tām un aizsardzībai pret radiāciju, un saistītās apmācības nodrošināšanu; semināru rīkošanu par tādiem drošības jautājumiem, kas ir svarīgi SAEA LEU bankas darbībai (piemēram, kodoldrošības kultūra); ar ārkārtas situācijām saistītu mācību novērošanu iekārtā; un turpmākas novērtējuma darbības, lai pirms nodošanas ekspluatācijā apstiprinātu, ka uzlabojumi atbilst attiecīgajiem SAEA drošības standartiem un drošības norādījumiem.

Mazbagātināts urāns SAEA mazbagātināta urāna glabātavā tiks novietots tikai tad, kad SAEA būs pārliecinājusies, ka SAEA LEU banka ir izveidota un atbilst piemērojamajiem SAEA drošības standartu un drošības norādījumu noteikumiem. Tāpēc SAEA rīkos apstiprinājuma misiju, kas plānota 2017. gada vasarā, lai gūtu apstiprinājumu tam, ka pabeigtā būve un tās būtiskais aprīkojums atbilst projektā paredzētajam nolūkam un ka ir izveidota visa infrastruktūra, kas ir nepieciešama, lai panāktu atbilstību piemērojamiem drošības un drošuma noteikumiem.

Divu gadu laikposmā budžetā tiks iekļautas plānošanas, izpildes, atbalsta un ziņošanas izmaksas saistībā ar projekta plānu un ĪDP darbībām, tostarp SAEA cilvēkresursu izmaksas, lai nodrošinātu, ka saskaņā ar SAEA LEU bankas projekta pilnvarām netiek izmantoti vispārējā budžeta līdzekļi.

2.   90 tonnu mazbagātināta urāna drošas transportēšanas nodrošināšana

Paredzams, ka mazbagātinātais urāns (90 tonnas) tiks transportēts no pārdevēja vai pārdevēju ražotnes uz Uļbas metalurģijas rūpnīcu Oskemenā, Kazahstānā, kur atradīsies SAEA LEU banka. Mazbagātināta urāna sūtījumiem, kuri tiek pārvietoti caur teritorijām, kas atrodas dažādās jurisdikcijās, ir jāatbilst visām dokumentācijas, apdrošināšanas, tranzīta apstiprinājuma un marķēšanas prasībām, tostarp valstu prasībām saistībā ar fizisko aizsardzību, kas ir ietvertas attiecīgās konvencijās un ieteikumos, kuri izstrādāti SAEA pārraudzībā, un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) drošības prasībām. Ar mazbagātināta urāna transportēšanu saistītās izmaksas būs atkarīgas no mazbagātinātā urāna pārdevēja ģeogrāfiskās atrašanās vietas un no transportēšanas attāluma pa jūru un sauszemi starp piegādātāju un Uļbas metalurģijas rūpnīcu (UMR) Kazahstānā, un no ienākšanas ostu skaita un robežu skaita, kas jāšķērso, lai veiktu piegādi. Pozīcija ietver tehnisko specifikāciju izstrādi ar SAEA ierēdņiem un ārējo ekspertu-speciālistu ieguldījumu; transportēšanas plānošanu un uzraudzību; apdrošināšanu; jūras transportkuģa fraktēšanu lielākai drošībai; konsultācijas par transporta maršrutu drošības riska novērtējumu un plānošanu; kā arī apsargāšanu, pārvadājot pa jūru, ienākšanas ostās un tranzīta vietās.

3.   90 tonnu mazbagātināta urāna ilgtermiņa uzglabāšana

Mazbagātinātais urāns atradīsies tam paredzētā glabātavā UMR teritorijā Oskemenā, Kazahstānā. SAEA mazbagātinātais urāns tiks uzglabāts 30B cilindros. Iekārtas operators – SAEA vārdā – būs atbildīgs par mazbagātinātā urāna uzglabāšanu un aizsardzību saskaņā ar SAEA drošības standartiem un drošības norādījumiem. Tas ietver 30B cilindru iegādi, kuros tiks nodrošināta mazbagātinātā urāna fiziski droša un neapdraudēta uzglabāšana. Drošuma pētījumi liecina, ka šajās tvertnēs ir nodrošināta stabila un droša uzglabāšana laikposmā līdz 50 gadiem. Līdzās drošuma garantēšanai cilindru sienu biezums un vispārējais veidols sekmē arī fizisko aizsardzību pret sabotāžu un zādzību.

Viens no svarīgākajiem pasākumiem mazbagātināta urāna ilgtermiņa uzglabāšanas nodrošināšanai ir cilindru pārvaldības programmas īstenošana, tostarp 30B cilindru, kuros notiek uzglabāšana, regulāra pārbaude un atkārtota sertifikācija, lai nodrošinātu atbilstību standartam “ISO 7195”, kā arī gatavību transportēšanai uz dalībvalstīm. Tam ir vajadzīgs iepirkums pakalpojumiem par cilindru atkārtotu sertifikāciju, ko veiktu tam pilnvaroti inspektori, kā arī pakalpojumiem, ko sniegtu UMR darbinieki testēšanas norises atbalstam.

Papildus tam SAEA mazbagātināta urāna ilgtermiņa uzglabāšanas laikā SAEA veiks regulārus un ad hoc pārraudzības pasākumus, tostarp saņems, pārskatīs un pārbaudīs UMR gada ziņojumus. Tas ietvers gadskārtējas sanāksmes ar UMP nolūkā pārskatīt ar SAEA LEU banku saistītas drošības un drošuma darbības, kā arī cita veida misijas uz UMR nolūkā nodrošināt, lai SAEA LEU bankai arī turpmāk tiktu piemēroti SAEA drošības standartu un drošības norādījumu attiecīgie noteikumi.

Šī pozīcija aptvers 5 gadu laikposmu.

III.   NORISES ILGUMS

Aplēstais projekta īstenošanas laikposma ilgums ir 60 mēneši, kas sākas ar 3. pantā minētā finansēšanas nolīguma parakstīšanu.

IV.   LABUMA GUVĒJI

Projekta labuma guvēji šajā lēmumā ir valstis, kas tiesīgas saņemt pakalpojumus no SAEA LEU bankas un kas izpildījušas nosacījumus par piekļuvi LEU bankai, kā to noteikusi SAEA Valde.

V.   ĪSTENOTĀJA STRUKTŪRVIENĪBA

Kā aprakstīts iepriekš, projekta tehniskā īstenošana tiks uzticēta SAEA, un to kontrolēs AP. Projektu tieši īstenos SAEA darbinieki, eksperti no citām valstu kodolenerģijas iestādēm un līgumslēdzēji. Kas attiecas uz līgumslēdzējiem, šā lēmuma kontekstā jebkādu preču, darbu vai pakalpojumu iepirkumu SAEA veiks tā, kā detalizēti izklāstīts finansēšanas nolīgumā, kas Komisijai jānoslēdz ar SAEA.

VI.   ZIŅOŠANA

Īstenotāja struktūrvienība sagatavos:

a)

regulārus ziņojumus par projekta īstenošanu;

b)

beigu ziņojumu ne vēlāk kā divus mēnešus pēc projekta īstenošanas beigām.

Ziņojumi tiks nosūtīti AP.


16.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2002

(2016. gada 8. novembris),

ar ko groza Padomes Direktīvas 91/68/EEK E pielikumu, Komisijas Lēmuma 2010/470/ES III pielikumu un Komisijas Lēmuma 2010/472/ES II pielikumu attiecībā uz aitu un kazu sugas dzīvnieku un aitu un kazu spermas tirdzniecību un importu Savienībā saistībā ar noteikumiem dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7026)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 28. janvāra Direktīvu 91/68/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas ietekmē aitu un kazu tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās 14. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīvu 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (2), un jo īpaši tās 11. panta 2. punkta ceturto ievilkumu, 17. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 18. panta 1. punkta pirmo ievilkumu un 19. panta ievadteikumu un b) punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 91/68/EEK paredz dzīvnieku veselības nosacījumus, kas reglamentē Savienības iekšējo tirdzniecību ar aitām un kazām. Cita starpā tā nosaka, ka, pārvadājot aitas un kazas uz galamērķi, tām jābūt pievienotam direktīvas E pielikuma I, II vai III paraugam atbilstīgam veselības sertifikātam.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 999/2001 (3) ir paredzēti noteikumi liellopu, aitu un kazu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju (TSE) profilaksei, kontrolei un apkarošanai. Minētās regulas VII pielikumā izklāstīti pasākumi TSE kontrolei un apkarošanai. Turklāt minētās regulas VIII pielikuma A nodaļā cita starpā paredzēti nosacījumi Savienības iekšējai tirdzniecībai ar dzīviem dzīvniekiem.

(3)

Regula (EK) Nr. 999/2001 tika nesen grozīta ar Komisijas Regulu (ES) 2016/1396 (4). Attiecībā uz aitu un kazu sugas dzīvniekiem, ko pārvieto tikai starp Direktīvas 92/65/EEK 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā definētajām apstiprinātajām iestādēm, institūtiem un centriem, šie grozījumi cita starpā paredz atbrīvojumu no Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 4.1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, kuru mērķis ir novērst klasiskās skrepi slimības izplatīšanos starp saimniecībās turētiem dzīvniekiem.

(4)

Regulā (ES) 2016/1396 paredzēti arī īpaši nosacījumi attiecībā uz Savienības iekšējo tirdzniecību ar retu šķirņu aitām un kazām, kuras neatbilst Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 4.1. punkta prasībām. Šie īpašie nosacījumi tika ieviesti, lai saglabātu iespēju regulāri apmainīties ar šādiem dzīvniekiem starp dalībvalstīm, lai izvairītos no tuvradnieciskas krustošanas un saglabātu retu sugu populāciju ģenētisko daudzveidību.

(5)

Tādēļ Direktīvas 91/68/EEK E pielikumā noteiktā II un III parauga veselības sertifikāti būtu jāgroza, lai atspoguļotu prasības attiecībā uz Savienības iekšējo tirdzniecību ar retu šķirņu aitām un kazām vai tādām aitām un kazām, ko pārvieto tikai starp Regulā (EK) Nr. 999/2001, kas grozīta ar Regulu (ES) 2016/1396, noteiktajām apstiprinātajām iestādēm, institūtiem un centriem.

(6)

Turklāt dažas dalībvalstis ziņoja Komisijai par problēmām saistībā ar papildu administratīvo slogu, kuru rada pienākums Direktīvas 91/68/EEK E pielikumā noteiktā I, II un III parauga veselības sertifikātu I.31. punktā sniegt tādas ziņas kā sūtījumā esošo dzīvnieku šķirne un daudzums. Lai samazinātu administratīvo slogu valsts pilnvarotiem veterinārārstiem, ir lietderīgi no minēto paraugu veselības sertifikātu I.31. punkta izslēgt informāciju par šķirni, jo šāda informācija nav vajadzīga attiecībā uz sūtījumā esošo dzīvnieku veselības stāvokli, un par šo dzīvnieku daudzumu, jo šī informācija jau ir norādīta I.20. punktā, un I.31. punktā jānorāda individuālā dzīvnieka oficiālā identifikācija.

(7)

Turklāt, lai Direktīvas 91/68/EEK E pielikumā dotā II un III parauga veselības sertifikātu II.5. un II.6. punktā precīzāk norādītu dzīvnieku individuālās identifikācijas nosacījumus, minētajos punktos ir jāietver atsauce uz Padomes Regulu (EK) Nr. 21/2004 (5).

(8)

Tādēļ Direktīva 91/68/EEK būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Direktīvā 92/65/EEK cita starpā ir paredzēti nosacījumi attiecībā uz aitu un kazu sugu dzīvnieku spermas tirdzniecību un importēšanu Savienībā.

(10)

Komisijas Lēmuma 2010/470/ES (6) III pielikumā paredzēts veselības sertifikāta paraugs aitu un kazu spermas sūtījumu iekšējai tirdzniecībai. Minētā pielikuma A daļā ir paredzēts veselības sertifikāta paraugs tādai spermai, kas ievākta pēc 2010. gada 31. augusta un nosūtīta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes centrs.

(11)

Komisijas Lēmuma 2010/472/ES (7) II pielikumā cita starpā paredzēts veselības sertifikāta paraugs aitu un kazu spermas sūtījumu importam Savienībā. Minētā pielikuma 2. daļas A iedaļā ir paredzēts veselības sertifikāta paraugs spermai, ko nosūta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes centrs.

(12)

Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 4.2. punktā paredzēti ar skrepi slimību saistīti nosacījumi, kas jāizpilda attiecībā uz Savienības iekšējo tirdzniecību ar aitu un kazu spermu. Regulas (EK) Nr. 999/2001 IX pielikuma H nodaļā paredzēti ar skrepi slimību saistīti nosacījumi, kas jāizpilda attiecībā uz aitu un kazu spermas importu.

(13)

Regula (ES) 2016/1396 paredz īpašus nosacījumus par spermas savākšanas centriem starp Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma A nodaļas A iedaļas 1.2. un 1.3. punkta nosacījumiem attiecībā uz saimniecībām, kas atzīstamas par saimniecībām ar nenozīmīgu vai kontrolētu klasiskās skrepi slimības risku, ņemot vērā, ka skrepi slimības izplatīšanās risks ar aitu un kazu sugu vīriešu kārtas dzīvniekiem, kas turēti saskaņā ar Direktīvas 92/65/EEK D pielikuma nosacījumiem apstiprinātos un uzraudzītos spermas savākšanas centros, ir ierobežots. Atsauce uz šiem īpašajiem nosacījumiem ir iekļauta arī attiecīgi Regulas (EK) Nr. 999/2001 VIII pielikuma un IX pielikuma nosacījumos aitu un kazu spermas tirdzniecībai un importam.

(14)

Tādēļ, lai atspoguļotu Regulā (EK) Nr. 999/2001, kura grozīta ar Regulu (ES) 2016/1396, noteiktās prasības attiecībā uz spermas savākšanas centriem, būtu jāgroza Lēmuma 2010/470/ES III pielikuma A daļā noteiktais veselības sertifikāta paraugs aitu un kazu spermas iekšējai tirdzniecībai un Lēmuma 2010/472/ES II pielikuma 2. daļas A iedaļā noteiktais veselības sertifikāta paraugs aitu un kazu spermas sūtījumu importam Savienībā.

(15)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 999/2001, kura grozīta ar Regulu (ES) 2016/1396, IX pielikuma H nodaļā paredzēts, ka gaļas-kaulu milti ir jāsaprot, kā definēts Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā (8), nevis Komisijas Regulas (EK) Nr. 142/2011 (9) I pielikuma 27. punktā.

(16)

Tādēļ Lēmuma 2010/472/ES II pielikuma 2. daļas A iedaļā noteiktā veselības sertifikāta paraugā aitu un kazu spermas sūtījumu importam būtu jāgroza II.4.10.4. punkts saskaņā ar grozītajiem noteikumiem Regulas (EK) Nr. 999/2001 IX pielikuma H nodaļā.

(17)

Tādēļ Lēmums 2010/470/ES un Lēmums 2010/472/ES būtu attiecīgi jāgroza.

(18)

Regulā (ES) 2016/1396 paredzēts, ka Regulas (EK) Nr. 999/2001 IX pielikumā izdarītie grozījumi saistībā ar konkrētu preču importu ir jāpiemēro no 2017. gada 1. jūlija. Turklāt, lai novērstu traucējumus attiecībā uz kazu un aitu spermas sūtījumu importu Savienībā, pārejas periodā, ja vien tiek ievēroti konkrēti nosacījumi, būtu jāatļauj izmantot sertifikātus, kas izsniegti saskaņā ar Lēmumu 2010/472/ES pirms grozījumiem, kas ieviesti ar šo lēmumu.

(19)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 91/68/EEK E pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma I pielikumu.

2. pants

Lēmuma 2010/470/ES III pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma II pielikumu.

3. pants

Lēmuma 2010/472/ES II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma III pielikumu.

4. pants

Šā lēmuma 3. pantu piemēro no 2017. gada 1. jūlija.

Pārejas periodā līdz 2017. gada 31. decembrim aitu un kazu spermas sūtījumus, kuriem pievienots veselības sertifikāts, kas izdots saskaņā ar Lēmuma 2010/472/ES II pielikuma 2. daļas A iedaļā sniegto paraugu pirms grozījumiem, kas izdarīti ar šo lēmumu, ir atļauts importēt Savienībā ar noteikumu, ka sertifikāts izdots ne vēlāk kā 2017. gada 30. novembrī.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 8. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 46, 19.2.1991., 19. lpp.

(2)  OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 18. augusta Regula (ES) 2016/1396, ar kuru groza dažus pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (OV L 225, 19.8.2016., 76. lpp.).

(5)  Padomes 2003. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK (OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.).

(6)  Komisijas 2010. gada 26. augusta Lēmums 2010/470/ES, ar ko nosaka veselības sertifikātu paraugus zirgu dzimtas dzīvnieku, aitu un kazu spermas, olšūnu un embriju un cūku dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju tirdzniecībai Eiropas Savienībā (OV L 228, 31.8.2010., 15. lpp.).

(7)  Komisijas 2010. gada 26. augusta Lēmums 2010/472/ES par aitu un kazu spermas, olšūnu un embriju importu Eiropas Savienībā (OV L 228, 31.8.2010., 74. lpp.).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Komisijas 2011. gada 25. februāra Regula (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (OV L 54, 26.2.2011., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Direktīvas 91/68/EEK E pielikumu aizstāj ar šādu:

“E PIELIKUMS

I PARAUGS

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

II PARAUGS

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

III PARAUGS

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu Image Teksts attēlu

II PIELIKUMS

Lēmuma 2010/470/ES III pielikuma A daļu aizstāj ar šādu:

“A daļa

Veselības sertifikāta IIIA paraugs Savienības iekšējai tirdzniecībai ar tādas aitu un kazu spermas sūtījumiem, kas pēc 2010. gada 31. augusta ievākta saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK un nosūtīta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes centrs

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu Image Teksts attēlu

III PIELIKUMS

Lēmuma 2010/472/ES II pielikuma 2. daļas A iedaļu aizstāj ar šādu:

“A iedaļa

1. paraugs – Veselības sertifikāts spermai, ko nosūta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes centrs

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu Image Teksts attēlu

16.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/59


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2016/2003

(2016. gada 14. novembris),

ar ko groza Lēmumus 2009/300/EK, 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2011/382/ES, 2011/383/ES, 2012/720/ES un 2012/721/ES, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7218)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (1) un jo īpaši tās 8. panta 3. punkta c) apakšpunktu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmums 2009/300/EK (2) zaudē spēku 2016. gada 31. decembrī.

(2)

Komisijas Lēmums 2011/263/ES (3) zaudē spēku 2016. gada 31. decembrī.

(3)

Komisijas Lēmums 2011/264/ES (4) zaudē spēku 2016. gada 31. decembrī.

(4)

Komisijas Lēmums 2011/382/ES (5) zaudē spēku 2016. gada 31. decembrī.

(5)

Komisijas Lēmums 2011/383/ES (6) zaudē spēku 2016. gada 31. decembrī.

(6)

Komisijas Lēmums 2012/720/ES (7) zaudē spēku 2016. gada 14. novembrī.

(7)

Komisijas Lēmums 2012/721/ES (8) zaudē spēku 2016. gada 14. novembrī.

(8)

Ir veikts novērtējums, kas apliecina, ka pašreizējie ekoloģiskie kritēriji un saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības, kas noteiktas Lēmumos 2009/300/EK, 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2011/382/ES, 2011/383/ES, 2012/720/ES un 2012/721/ES, ir aktuāli un atbilstoši. Pašreizējie šajos lēmumos izklāstītie ekoloģiskie kritēriji un saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības joprojām tiek pārskatītas, un nav sagatavota to galīgā versija, tāpēc ir pamats minēto ekoloģisko kritēriju un saistīto novērtēšanas un verifikācijas prasību spēkā esības termiņu pagarināt līdz 2017. gada 31. decembrim. Tāpēc Lēmumi 2009/300/EK, 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2011/382/ES, 2011/383/ES, 2012/720/ES un 2012/721/ES būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 16. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2009/300/EK 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Ražojumu grupai “televizori” noteiktie ekoloģiskie kritēriji un saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.”

2. pants

Lēmuma 2011/263/ES 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

Produktu grupai “mazgāšanas līdzekļi trauku mazgājamām mašīnām” noteiktie ekoloģiskie kritēriji un saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.”

3. pants

Lēmuma 2011/264/ES 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

Produktu grupai “veļas mazgāšanas līdzekļi” noteiktie ekoloģiskie kritēriji un saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.”

4. pants

Lēmuma 2011/382/ES 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

Produktu grupai “līdzekļi trauku mazgāšanai ar rokām” noteiktie ekoloģiskie kritēriji un saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.”

5. pants

Lēmuma 2011/383/ES 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

Produktu grupai “universālie tīrīšanas līdzekļi un sanitārie tīrīšanas līdzekļi” noteiktie ekoloģiskie kritēriji un saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.”

6. pants

Lēmuma 2012/720/ES 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Produktu grupai “rūpniecībā un iestādēs izmantojamie mazgāšanas līdzekļi, kas paredzēti trauku mazgājamām mašīnām” noteiktie ekoloģiskie kritēriji un saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.”

7. pants

Lēmuma 2012/721/ES 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Produktu grupai “rūpniecībā un iestādēs izmantojamie veļas mazgāšanas līdzekļi” noteiktie ekoloģiskie kritēriji un saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.”

8. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 14. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Karmenu VELLA


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 12. marta Lēmums 2009/300/EK, ar ko nosaka pārskatītos ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai televizoriem (OV L 82, 28.3.2009., 3. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 28. aprīļa Lēmums 2011/263/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai mazgāšanas līdzekļiem trauku mazgājamām mašīnām (OV L 111, 30.4.2011., 22. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 28. aprīļa Lēmums 2011/264/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai veļas mazgāšanas līdzekļiem (OV L 111, 30.4.2011., 34. lpp.).

(5)  Komisijas 2011. gada 24. jūnija Lēmums 2011/382/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai līdzekļiem trauku mazgāšanai ar rokām (OV L 169, 29.6.2011., 40. lpp.).

(6)  Komisijas 2011. gada 28. jūnija Lēmums 2011/383/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai universālajiem tīrīšanas līdzekļiem un sanitārajiem tīrīšanas līdzekļiem (OV L 169, 29.6.2011., 52. lpp.).

(7)  Komisijas 2012. gada 14. novembra Lēmums 2012/720/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai rūpniecībā un iestādēs izmantojamiem mazgāšanas līdzekļiem, kas paredzēti trauku mazgājamām mašīnām (OV L 326, 24.11.2012., 25. lpp.).

(8)  Komisijas 2012. gada 14. novembra Lēmums 2012/721/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai rūpniecībā un iestādēs izmantojamiem veļas mazgāšanas līdzekļiem (OV L 326, 24.11.2012., 38. lpp.).


16.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/62


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/2004

(2016. gada 14. novembris),

ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2013/780/ES, ar ko paredz atkāpi no Padomes Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta attiecībā uz tādiem Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 7181)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 15. panta 1. punkta otro ievilkumu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2000/29/EK ir paredzēti aizsardzības pasākumi pret augiem vai augu produktiem kaitīgu organismu ievešanu Savienībā no trešām valstīm. Komisijas Īstenošanas lēmuma 2013/780/ES (2) 1. pants paredz atkāpi no Direktīvā 2000/29/EK paredzētajiem aizsardzības pasākumiem un pilnvaro dalībvalstis līdz 2016. gada 30. novembrim atļaut Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriālu bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, ievešanu to teritorijā bez fitosanitārā sertifikāta, ja vien šāda koksne atbilst minētā īstenošanas lēmuma pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

(2)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/893 (3) nosaka prasības attiecībā uz tādu Platanus L. un Acer spp. zāģmateriālu bez mizas ievešanu Savienībā, kuru izcelsme ir trešās valstīs. Šīs prasības uzskata par nepieciešamām Savienības teritorijas fitosanitārajai aizsardzībai no Anoplophora glabripennis (Motschulsky), un atkāpes no tām nevarētu uzskatīt par pamatotām. Tāpēc uz šo sugu zāģmateriāliem bez mizas Īstenošanas lēmumā 2013/780/ES paredzētā atkāpe vairs nebūtu jāattiecina.

(3)

Dalībvalstu Komisijai periodiski iesniegtās informācijas gaismā var secināt, ka, lai nepieļautu kaitīgo organismu ievešanu Savienībā, pietiek ievērot Īstenošanas lēmuma 2013/780/ES pielikumā noteiktos īpašos nosacījumus. Dalībvalstīm šie nosacījumi būtu joprojām jāpiemēro attiecībā uz Quercus L. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs. Novērtējot Amerikas Savienoto Valstu iesniegto tehnisko informāciju, secināms, ka Īstenošanas lēmuma 2013/780/ES 2. panta 3. punktā minētās lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanas sertifikācijas programmas darbība ir efektīva.

(4)

Tāpēc atļauja izmantot atkāpi attiecībā uz Quercus L. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs, būtu jāpagarina līdz 2026. gada 31. decembrim, lai izvairītos no nevajadzīgiem tirdzniecības traucējumiem attiecībā uz šo koksni.

(5)

Tādēļ Īstenošanas lēmums 2013/780/ES būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma 2013/780/ES grozījums

Īstenošanas lēmumu 2013/780/ES groza šādi:

1)

lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Atkāpjoties no Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta, dalībvalstis ir tiesīgas atļaut ievest to teritorijā tādus Quercus L. zāģmateriālus bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un uz kuriem attiecas viens no minētās direktīvas V pielikuma B daļas I iedaļas 6. punktā iekļautajiem KN kodiem un aprakstiem, bez pievienota fitosanitārā sertifikāta, ja vien šāda koksne atbilst šā lēmuma pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.”;

2)

lēmuma 3. pantā vārdus “2016. gada 30. novembrim” aizstāj ar vārdiem “2026. gada 31. decembrim”.

2. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 14. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2013. gada 18. decembra Īstenošanas lēmums 2013/780/ES, ar ko paredz atkāpi no Padomes Direktīvas 2000/29/EK 13. panta 1. punkta ii) apakšpunkta attiecībā uz tādiem Quercus L., Platanus L. un Acer saccharum Marsh. zāģmateriāliem bez mizas, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (OV L 346, 20.12.2013., 61. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 9. jūnija Īstenošanas lēmums (ES) 2015/893 par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ievešanu un izplatīšanos Savienībā (OV L 146, 11.6.2015., 16. lpp.).