ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 300

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 8. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/1946 (2016. gada 15. marts) par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai

1

 

 

Nolīgums starp Gruziju un Eiropas Savienību par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1947 (2016. gada 25. oktobris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Tome des Bauges (ACVN))

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1948 (2016. gada 7. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1306/2013 paredzēto tiešo maksājumu korekcijas likmi pielāgo attiecībā uz 2016. kalendāro gadu un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1153

10

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1949 (2016. gada 7. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

12

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1950 (2016. gada 4. novembris) par dažu biocīdo aktīvo vielu neapstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ( 1 )

14

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomes Lēmums Nr. 2/2016 (2016. gada 12. septembris) par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas līdzdalību novērotājas statusā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā un attiecīgo kārtību saskaņā ar nostādnēm, kas noteiktas Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. un 5. pantā, tostarp noteikumiem par līdzdalību aģentūras pasākumos, finansiālo ieguldījumu un personālu [2016/1951]

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

8.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2016/1946

(2016. gada 15. marts)

par to, lai parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gruziju par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, jo īpaši tā 37. pantu, un Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 218. panta 5. punktu un 218. panta 6. punkta pirmo daļu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 20. janvāra sanāksmē nolēma pilnvarot Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) sākt sarunas, ievērojot Līguma par Eiropas Savienību 37. pantu, un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 3. punktā noteikto kārtību, lai noslēgtu nolīgumu par informācijas drošību starp Eiropas Savienību un Gruziju.

(2)

Pēc minēto pilnvaru saņemšanas AP panāca vienošanos ar Gruziju attiecībā uz nolīgumu par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai.

(3)

Minētais nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Gruziju par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai.

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas parakstīt minēto nolīgumu, lai tas kļūtu saistošs Savienībai.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2016. gada 15. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A.G. KOENDERS


8.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/3


TULKOJUMS

NOLĪGUMS

starp Gruziju un Eiropas Savienību par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai

Gruzija

un

Eiropas Savienība, turpmāk “ES”,

turpmāk “Puses”,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Pusēm ir kopīgi mērķi stiprināt savu drošību visiem iespējamiem līdzekļiem,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Puses ir vienisprātis par to, ka būtu jāizvērš savstarpēja sadarbība ar drošību saistītos jautājumos, kuros Pusēm ir kopējas intereses,

ŅEMOT VĒRĀ, ka tādēļ šajā sakarā ir pastāvīga vajadzība Pusēm apmainīties ar klasificētu informāciju,

APZINOTIES, ka, lai pilnvērtīgi un efektīvi sadarbotos un konsultētos, var būt vajadzīga piekļuve Pušu klasificētai informācijai un saistītiem materiāliem un var būt vajadzīga apmaiņa ar tiem,

APZINOTIES, ka piekļuve klasificētai informācijai un saistītiem materiāliem un to apmaiņa prasa veikt atbilstīgus drošības pasākumus,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

1.   Lai īstenotu mērķi visiem iespējamiem līdzekļiem stiprināt katras Puses drošību, šis nolīgums starp Gruziju un Eiropas Savienību par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai (turpmāk “nolīgums”) attiecas uz klasificētu informāciju vai materiāliem jebkādā formā, ko Puses nodod viena otrai vai ar ko tās savā starpā apmainās.

2.   Katra Puse aizsargā no otras Puses saņemtu klasificētu informāciju pret pazaudēšanu un neatļautu izpaušanu saskaņā ar še izklāstītajiem nosacījumiem un saskaņā ar Pušu attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

2. pants

Šajā nolīgumā jēdziens “klasificēta informācija” nozīmē:

i)

attiecībā uz ES – jebkuru informāciju vai materiālus;

ii)

attiecībā uz Gruziju – jebkuru informāciju vai materiālus, tostarp valsts noslēpumus,

kas ir jebkādā formā un:

a)

kuru kāda no Pusēm ir noteikusi par tādu, kas jāaizsargā, jo tās pazaudēšana vai neatļauta izpaušana varētu dažādās pakāpēs radīt zaudējumus vai kaitēt Gruzijas vai ES, vai vienas vai vairāku tās dalībvalstu interesēm; un

b)

kam piešķirta drošības klasifikācijas atzīme, kā izklāstīts 7. pantā.

3. pants

1.   ES iestādes un vienības, uz kurām attiecas šis nolīgums, ir: Eiropadome, Eiropas Savienības Padome (turpmāk “Padome”), Padomes Ģenerālsekretariāts, Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Ārējās darbības dienests (turpmāk “EĀDD”) un Eiropas Komisija.

2.   Minētās ES iestādes un vienības klasificētu informāciju, ko tās saņēmušas saskaņā ar šo nolīgumu, var nodot citām ES iestādēm un vienībām, ja iepriekš ir saņemta rakstiska piekrišana no informācijas sniedzējas puses un ja saņēmēja vienība sniedz atbilstīgu apliecinājumu, ka tā informāciju adekvāti aizsargās.

4. pants

Abas Puses nodrošina, ka tām ir pienācīgas drošības sistēmas un pasākumi, kas balstīti uz tādiem drošības pamatprincipiem un minimālajiem drošības standartiem, kuri noteikti to attiecīgajos normatīvajos aktos un atspoguļoti drošības pasākumos, kas izstrādāti saskaņā ar 12. pantu, lai ar šo nolīgumu reglamentētajai klasificētai informācijai piemērotu līdzvērtīga līmeņa aizsardzību.

5. pants

Abas Puses:

a)

aizsargā klasificētu informāciju, kuru Puses sniedz viena otrai vai ar kuru tās apmainās saskaņā ar šo nolīgumu, tādā pakāpē, kas vismaz ir līdzvērtīga tai aizsardzībai, kuru piešķir informācijas sniedzēja Puse;

b)

nodrošina, ka klasificētai informācijai, ko sniedz vai ar ko apmainās saskaņā ar šo nolīgumu, saglabā to pašu drošības klasifikācijas atzīmi, kuru devusi sniedzēja Puse, un ka klasifikāciju nepazemina vai neatceļ bez sniedzējas Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Saņēmēja Puse aizsargā klasificētu informāciju saskaņā ar saviem drošības noteikumiem, kuri attiecas uz informāciju, kam ir līdzvērtīga drošības klasifikācija, kā norādīts 7. pantā;

c)

klasificētu informāciju izmanto tikai izcelsmes paredzētos nolūkos vai tādos nolūkos, kuriem informācija ir nodota vai kuru dēļ ir notikusi tās apmaiņa;

d)

neatklāj šādu klasificētu informāciju trešām personām, ja iepriekš nav saņemta rakstiska sniedzējas Puses piekrišana;

e)

neatļauj personām piekļūt šādai klasificētai informācijai, izņemot gadījumus, kad šīm personām ir nepieciešamība to zināt un tās ir attiecīgi saskaņā ar piemērojamiem saņēmējas Puses normatīvajiem aktiem saņēmušas pienācīga līmeņa drošības pielaidi;

f)

nodrošina pienācīgu drošības sertifikāciju iekārtām, kurās sniegto klasificēto informāciju apstrādā un uzglabā; un

g)

nodrošina, ka visas personas, kam ir piekļuve klasificētai informācijai, ir informētas par savu pienākumu to aizsargāt saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

6. pants

1.   Saskaņā ar izcelsmes piekrišanas principu klasificētu informāciju var izpaust vai atklāt.

2.   Lai informāciju darītu zināmu tādiem informācijas saņēmējiem, kas nav Puses, saņēmēja Puse ar sniedzējas Puses iepriekš sniegtu rakstisku piekrišanu un saskaņā ar izcelsmes piekrišanas principu, katru gadījumu izskatot atsevišķi, pieņem lēmumu par klasificētas informācijas izpaušanu vai atklāšanu.

3.   Informācijas vispārēja atklāšana nav iespējama, ja vien Puses nav savstarpēji vienojušās par procedūrām attiecībā uz konkrētām informācijas kategorijām, kas ir būtiskas to īpašām vajadzībām.

4.   Neko šajā nolīgumā nevar uzskatīt par pamatu obligātai klasificētas informācijas nodošanai starp Pusēm.

5.   Ar šo nolīgumu reglamentēto klasificēto informāciju var sniegt līgumslēdzējam vai iespējamam līgumslēdzējam tikai tad, ja informācijas sniedzēja Puse ir devusi iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Pirms šādas informācijas nodošanas saņēmēja Puse nodrošina, ka šāds līgumslēdzējs vai iespējamais līgumslēdzējs un līgumslēdzēja iekārtas spēj informāciju aizsargāt, un ka tam ir piešķirta atbilstīga drošības pielaide.

7. pants

Lai noteiktu līdzvērtīgu aizsardzības līmeni klasificētai informācijai, ko Puses nodod viena otrai vai ar ko tās apmainās, drošības klasifikāciju atbilsmes ir šādas:

ES

Gruzija

TRES SECRET UE / EU TOP SECRET

Image

TOP SECRET

SECRET UE / EU SECRET

Image

SECRET

CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL

Image

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE / EU RESTRICTED

Image

RESTRICTED

8. pants

1.   Puses nodrošina, ka papildus 5. panta e) punktā paredzētajai prasībai par nepieciešamību zināt visām personām, kam amata pienākumu pildīšanai ir vajadzīga piekļuve tādai informācijai, kura sniegta vai ar kuru veikta apmaiņa saskaņā ar šo nolīgumu, un kura klasificēta kā Image(CONFIDENTIAL) vai CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL, vai augstāk, vai kam piekļuvi šādai informācijai var dot viņu pienākumi vai funkcijas,,, ir atbilstīga drošības pielaide, pirms šīm personām piešķir piekļuvi šādai informācijai.

2.   Drošības pielaides procedūras izstrādā, lai noteiktu, vai attiecīgajai personai, ņemot vērā tās lojalitāti, uzticamību un noturību, drīkst būt piekļuve šādai klasificētai informācijai.

9. pants

Puses sniedz savstarpēju palīdzību attiecībā uz tādas klasificētas informācijas drošību, uz kuru attiecas šis nolīgums, un kopēju drošības interešu jautājumiem. Iestādes, kas minētas 12. pantā, rīko savstarpējas drošības konsultācijas un izvērtējuma apmeklējumus, lai izvērtētu šo iestāžu atbildībā esošo drošības pasākumu efektivitāti, kuri ieviesti, ievērojot minēto pantu.

10. pants

1.   Šajā nolīgumā:

a)

attiecībā uz ES – visu korespondenci sūta ar Padomes Kancelejas vadītāja starpniecību, un viņš to pārsūta dalībvalstīm un 3. pantā minētajām iestādēm vai vienībām, ievērojot šā panta 2. punktu;

b)

attiecībā uz Gruziju– visu korespondenci ar Gruzijas misijas Eiropas Savienībā starpniecību sūta Gruzijas Valsts drošības dienesta centrālajai kancelejai.

2.   Izņēmuma kārtā vienas Puses sūtīto korespondenci, kas ir pieejama tikai konkrētiem kompetentiem tās ierēdņiem, struktūrām vai dienestiem, operatīvu iemeslu dēļ var adresēt vai tā var būt pieejama tikai konkrētiem kompetentiem otras Puses ierēdņiem, struktūrām vai dienestiem, kas īpaši izraudzīti par saņēmējiem, ņemot vērā viņu kompetenci un saskaņā ar nepieciešamības zināt principu. Attiecībā uz ES – šādu korespondenci attiecīgā gadījumā pārsūta ar Padomes Kancelejas vadītāja, EĀDD Kancelejas vadītāja vai Eiropas Komisijas Kancelejas vadītāja starpniecību. Attiecībā uz Gruziju – šādu korespondenci, izmantojot Gruzijas Valsts drošības dienestu, nosūta ar Gruzijas misijas Eiropas Savienībā starpniecību.

11. pants

Šā nolīguma īstenošanu pārrauga Gruzijas Valsts drošības dienesta vadītājs, Padomes Ģenerālsekretārs, Eiropas Komisijas loceklis, kas atbild par drošības jautājumiem, un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos.

12. pants

1.   Šā nolīguma īstenošanai turpmāk norādītās kompetentās drošības iestādes kopīgi izstrādā drošības pasākumus, katra rīkojoties savu organizatorisko vadītāju vadībā un to vārdā, lai noteiktu standartus savstarpējai klasificētas informācijas aizsardzībai saskaņā ar šo nolīgumu:

no vienas puses, Gruzijas Valsts drošības dienests,

un no otras puses,

i)

Padomes Ģenerālsekretariāta Drošības dienests;

ii)

Direktorāts HR.DS – Eiropas Komisijas Drošības direktorāts; un

iii)

EĀDD Drošības departaments.

2.   Pirms Puses saskaņā ar šo nolīgumu viena otrai nodod klasificētu informāciju vai apmainās ar to, 1. punktā minētās kompetentās drošības iestādes vienojas, ka saņēmēja Puse spēj aizsargāt informāciju atbilstīgi drošības pasākumiem, kas jāievieš saskaņā ar minēto punktu.

13. pants

1.   Jebkuras Puses kompetentā iestāde, kas minēta 12. pantā, nekavējoties informē otras Puses kompetento iestādi, ja ir aizdomas vai pierādījumi par to, ka ir notikusi minētās Puses sniegtas klasificētas informācijas neatļauta izpaušana vai pazaudēšana. Kompetentā iestāde veic izmeklēšanu, nepieciešamības gadījumā otras Puses palīdzību, un paziņo izmeklēšanas rezultātus otrai Pusei.

2.   Iestādes, kas minētas 12. pantā, izstrādā procedūras, kas jāievēro šādos gadījumos.

14. pants

Katra Puse sedz izdevumus, kas tai ir radušies, īstenojot šo nolīgumu.

15. pants

Nekas šajā nolīgumā nemaina starp Pusēm esošos nolīgumus vai pasākumus, ne arī nolīgumus starp Gruziju un ES dalībvalstīm. Šis nolīgums neliedz Pusēm slēgt citus nolīgumus par tādas klasificētas informācijas sniegšanu vai apmaiņu, uz ko attiecas šis nolīgums, ar noteikumu, ka tie nav pretrunā ar šā nolīguma saistībām.

16. pants

Visas domstarpības starp Pusēm, kas rodas, interpretējot vai piemērojot šo nolīgumu, risina Pušu savstarpējās sarunās. Sarunu laikā abas Puses turpina pildīt visas savas saistības saskaņā ar šo nolīgumu.

17. pants

1.   Šis nolīgums stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad pa diplomātiskiem kanāliem ir saņemts beidzamais rakstiskais paziņojums par to, ka Puses ir pabeigušas iekšējās procedūras, kas vajadzīgas, lai šis nolīgums stātos spēkā.

2.   Katra Puse dara zināmas otrai Pusei visas izmaiņas savos normatīvajos aktos, kas varētu ietekmēt šajā nolīgumā minēto klasificētas informācijas aizsardzību.

3.   Katra Puse pa diplomātiskiem kanāliem dara zināmas otrai Pusei visas izmaiņas attiecībā uz kompetentām iestādēm un/vai ierēdņiem, kas paredzētas 10., 11. un 12. pantā.

4.   Šajā nolīgumā var izdarīt grozījumus un papildinājumus ar Pušu savstarpēju vienošanos, ko noformēs kā atsevišķus dokumentus. Šādi formulēti grozījumi un papildinājumi ir šā nolīguma sastāvdaļa, un tie stājas spējā saskaņā ar 1. punktu.

18. pants

Šo nolīgumu Puses regulāri pārskata. Katra Puse var izbeigt šo nolīgumu, pa diplomātiskiem kanāliem otrai Pusei nosūtot rakstisku paziņojumu par šā nolīguma darbības izbeigšanu. Šādā gadījumā šis nolīgums izbeidz darbību sešus mēnešus pēc šāda rakstiska paziņojuma saņemšanas. Darbības izbeigšana neskar to saistību ievērošanu, kuras Puses jau uzņēmušās saskaņā ar šo nolīgumu. Konkrēti, visu klasificēto informāciju, kas ir nodota vai ar ko ir veikta apmaiņa, ievērojot šo nolīgumu, joprojām aizsargā saskaņā ar še izklāstītajiem noteikumiem.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotie ir parakstījuši šo nolīgumu.

Briselē, divtūkstoš sešpadsmitā. gada divdesmit trešajā jūnijā, divos eksemplāros angļu valodā.

Eiropas Savienības vārdā –

Gruzijas vārdā –


REGULAS

8.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1947

(2016. gada 25. oktobris),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Tome des Bauges (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Francijas pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto cilmes vietas nosaukumu Tome des Bauges, kas reģistrēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 503/2007 (2).

(2)

Francijas iestādes ar 2015. gada 10. aprīļa vēstuli paziņoja Komisijai, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 15. panta 4. punktu diviem Francijā reģistrētiem uzņēmējiem, kas izpildījuši minētā panta nosacījumus, ir piešķirts pārejas laiks, kurš beidzas 2019. gada 31. decembrī. Valsts līmeņa iebildumu iesniegšanas procedūrā šie uzņēmēji, kas ir likumīgi tirgojuši produktu Tome des Bauges, pastāvīgi lietojot šo nosaukumu vismaz piecus gadus pirms pieteikuma iesniegšanas, bija iesnieguši iebildumu attiecībā uz Abondance un Tarentaise šķirnes govju minimālo procentuālo daudzumu, norādot, ka viņiem vajadzīgs termiņš, lai pielāgotu savu ganāmpulku sastāvu. Attiecīgie uzņēmēji ir šādi: GAEC du Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux, France; EARL Champtallon, le Mas Dessous, 73340 Aillon-le-Jeune, France  (3).

(3)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (4).

(4)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šis specifikācijas grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz nosaukumu Tome des Bauges (ACVN).

2. pants

Uz aizsardzību, kas piešķirta saskaņā ar 1. pantu, attiecas pārejas laiks, ko Francija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 15. panta 4. punktu ir piešķīrusi uzņēmējiem, kas izpildījuši minētā panta nosacījumus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 25. oktobrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 8. maija Regula (EK) Nr. 503/2007 par konkrētu nosaukumu iekļaušanu “Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā” (Pohořelický kapr (ACVN) – Žatecký chmel (ACVN) – Pomme du Limousin (ACVN) – Tome des Bauges (ACVN)) (OV L 119, 9.5.2007., 5. lpp.).

(3)  Valdības 2015. gada 26. marta Dekrēts Nr. 2015-347, publicēts Francijas Republikas Oficiālā Vēstneša (Journal officiel de la République française) 2015. gada 28. marta numurā.

(4)  OV C 433, 23.12.2015., 4. lpp.


8.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1948

(2016. gada 7. novembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1306/2013 paredzēto tiešo maksājumu korekcijas likmi pielāgo attiecībā uz 2016. kalendāro gadu un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1153

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības fondu komiteju,

tā kā:

(1)

Komisija 2016. gada 22. martā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz 2016. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā (ES) Nr. 1306/2013 (2). Eiropas Parlaments un Padome minēto korekcijas likmi līdz 2016. gada 30. jūnijam nav noteikuši. Tāpēc Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 26. panta 3. punktu korekcijas likmi ir noteikusi Īstenošanas regulā (ES) 2016/1153 (3).

(2)

Prognozes attiecībā uz tiešajiem maksājumiem un ar tirgu saistītajiem izdevumiem Komisijas 2017. gada budžeta projekta grozījumu vēstulē Nr. 1 liecina, ka nepieciešams pielāgot finanšu disciplīnas korekcijas likmi, kas tika ņemta vērā 2017. gada budžeta projektā. Minētā grozījumu vēstule ir sagatavota, ņemot vērā finanšu disciplīnas summu EUR 450,5 miljonu apmērā attiecībā uz rezervi krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1306/2013 25. pantā. Lai ņemtu vērā šo jauno informāciju, Komisijai būtu jāpielāgo Īstenošanas regulā (ES) 2016/1153 noteiktā korekcijas likme.

(3)

Parasti lauksaimnieki, kuri iesniedz tiešo maksājumu atbalsta pieteikumu par vienu kalendāro gadu (N), maksājumu saņem noteiktā maksājumu periodā, kas ir finanšu gadā (N + 1). Tomēr dalībvalstis zināmās robežās var veikt novēlotus maksājumus lauksaimniekiem pēc minētā maksājumu perioda. Šādus novēlotus maksājumus var veikt turpmākā finanšu gadā. Piemērojot finanšu disciplīnu konkrētam kalendārajam gadam, korekcijas likme nebūtu jāpiemēro maksājumiem, attiecībā uz kuriem atbalsta pieteikumi ir iesniegti citos kalendārajos gados, nevis kalendārajā gadā, kuram piemēro finanšu disciplīnu. Tāpēc, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem, ir atbilstīgi noteikt, ka korekcijas likme ir jāpiemēro tikai tiem maksājumiem, attiecībā uz kuriem atbalsta pieteikumi ir iesniegti kalendārajā gadā, kuram piemēro finanšu disciplīnu, neatkarīgi no tā, kad tiek veikts maksājums lauksaimniekiem.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 (4) 8. panta 1. punkts paredz, ka tiešajiem maksājumiem piemēroto korekcijas likmi, kas noteikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 26. pantu, piemēro tikai tiešajiem maksājumiem, kas pārsniedz EUR 2 000 un kas piešķirami lauksaimniekiem attiecīgajā kalendārajā gadā. Turklāt Regulas (ES) Nr. 1307/2013 8. panta 2. punktā paredzēts, ka pakāpeniskas tiešo maksājumu ieviešanas rezultātā korekcijas likmi Horvātijai piemēro tikai no 2022. gada 1. janvāra. Tāpēc korekcijas likme, kas jānosaka ar šo regulu, nebūtu jāpiemēro maksājumiem, kurus saņem lauksaimnieki minētajā dalībvalstī.

(5)

Lai nodrošinātu, ka pielāgotā korekcijas likme ir piemērojama no dienas, kad maksājumi lauksaimniekiem ir sākti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1306/2013, šī regula būtu jāpiemēro no 2016. gada 1. decembra.

(6)

Pielāgotā korekcijas likme būtu jāņem vērā, aprēķinot visus maksājumus, kas piešķirami lauksaimniekam, pamatojoties uz atbalsta pieteikumu, kurš iesniegts par 2016. kalendāro gadu. Tāpēc skaidrības labad Īstenošanas regula (ES) 2016/1153 būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Lai Regulas (ES) Nr. 1306/2013 25. un 26. pantā paredzēto korekcijas likmi noteiktu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 8. panta 1. punktu, tiešo maksājumu summas, kas piešķiramas lauksaimniekiem atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1307/2013 I pielikumā uzskaitītajām atbalsta shēmām un kas pārsniedz EUR 2 000 par atbalsta pieteikumu, kurš iesniegts attiecībā uz 2016. kalendāro gadu, samazina par korekcijas likmi 1,353905 %.

2.   Šā panta 1. punktā minētais samazinājums neattiecas uz Horvātiju.

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2016/1153 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 1. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(2)  COM(2016) 159.

(3)  Komisijas 2016. gada 14. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2016/1153, ar ko attiecībā uz 2016. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1306/2013 (OV L 190, 15.7.2016., 76. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.).


8.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1949

(2016. gada 7. novembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 7. novembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājs vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

90,4

ZZ

90,4

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

142,6

ZZ

116,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

139,3

TR

73,0

ZZ

105,4

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

97,7

UY

38,4

ZA

65,7

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

305,3

IN

166,0

PE

346,7

TR

139,0

US

380,6

ZZ

267,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

139,2

ZA

69,9

ZZ

169,1

0808 30 90

CN

96,1

TR

166,9

ZZ

131,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

8.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1950

(2016. gada 4. novembris)

par dažu biocīdo aktīvo vielu neapstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 (2) II pielikuma 2. daļā ir iekļauts to aktīvās vielas/produkta veida kombināciju saraksts, kas 2014. gada 4. augustā netika atbalstītas un par kurām saskaņā ar minētās regulas 14. panta 3. punktu 12 mēnešu laikā no minētās regulas spēkā stāšanās dienas neviena persona nepauda interesi pārņemt dalībnieka funkcijas attiecībā uz vienu vai vairākām šīm vielas/produkta veida kombinācijām.

(2)

Attiecībā uz dažām vielas/produkta veida kombinācijām nav pausta nekāda interese vai, ja interese ir pausta, paziņojums ir noraidīts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 17. panta 4. vai 5. punktu.

(3)

Saskaņā ar minētās regulas 20. pantu šīs vielas/produkta veida kombinācijas nedrīkstētu apstiprināt izmantošanai biocīdos.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā iekļautās aktīvās vielas neapstiprina attiecībā uz tajā norādītajiem produktu veidiem.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Aktīvās vielas/produkta veida kombinācijas, kas nav apstiprinātas:

tabulā uzskaitītās vielas/produkta veida kombinācijas, ieskaitot nanomateriālus,

nanomateriāli no visām vielas/produkta veida kombinācijām, kas uzskaitītas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 II pielikuma 1. daļas tabulā, izņemot minētajā tabulā uzskaitītos nanomateriālus, un

nanomateriāli no visām līdz 2014. gada 4. augustam apstiprinātām aktīvās vielas/produkta veida kombinācijām, izņemot skaidri apstiprinātos.

Ieraksta numurs Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 II pielikumā

Vielas nosaukums

Ziņotāja dalībvalsts

EK numurs

CAS numurs

Produkta veids(-i)

1021

1,3-dihlor-5,5-dimetilhidantoīns (pārdefinēts atbilstīgi 152. ierakstam)

NL

204-258-7

118-52-5

11

166

Cetalkonija hlorīds (skatīt 948. ierakstu)

IT

204-526-3

122-18-9

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

167

Benzildimetil(oktadecil)amonija hlorīds (skatīt 948. ierakstu)

IT

204-527-9

122-19-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

213

Benzododecīnija hlorīds (skatīt 948. ierakstu)

IT

205-351-5

139-07-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

214

Miristalkonija hlorīds (skatīt 948. ierakstu)

IT

205-352-0

139-08-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

331

Didecildimetilamonija bromīds (skatīt 949. ierakstu)

IT

219-234-1

2390-68-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

384

Dimetildioktilamonija hlorīds (skatīt 949. ierakstu)

IT

226-901-0

5538-94-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

399

Benzildodecildimetilamonija bromīds (skatīt 948. ierakstu)

IT

230-698-4

7281-04-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

418

Silīcija dioksīds, amorfais

FR

231-545-4

7631-86-9

18

449

Vara sulfāts

FR

231-847-6

7758-98-7

2

554

p-[(dijodmetil)sulfonil]toluols

UK

243-468-3

20018-09-1

2

587

Decildimetiloktilamonija hlorīds (skatīt 949. ierakstu)

IT

251-035-5

32426-11-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

601

Benzildimetiloleilamonija hlorīds (skatīt 948. ierakstu)

IT

253-363-4

37139-99-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

615

3-fenoksibenzil(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts (permetrīns)

IE

258-067-9

52645-53-1

9

637

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzilkokoalkildimetilhlorīdi (skatīt 948. ierakstu)

IT

263-080-8

61789-71-7

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

638

Četraizvietotā amonija savienojumi, dikokoalkildimetilhlorīdi (skatīt 949. ierakstu)

IT

263-087-6

61789-77-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

639

Četraizvietotā amonija savienojumi, bis(hidrogenēto talovalkil-)dimetilhlorīdi (skatīt 949. ierakstu)

IT

263-090-2

61789-80-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

647

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C8-18-alkildimetilhlorīdi (skatīt 948. ierakstu)

IT

264-151-6

63449-41-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

668

Četraizvietotā amonija savienojumi, di-C6-12-alkildimetilhlorīdi (skatīt 949. ierakstu)

IT

269-925-7

68391-06-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

670

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C8-16-alkildimetilhlorīdi (skatīt 948. ierakstu)

IT

270-324-7

68424-84-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

689

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C10-16-alkildimetilhlorīdi (skatīt 948. ierakstu)

IT

273-544-1

68989-00-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

692

C10-16-alkildimetilamīni, N-oksīdi

PT

274-687-2

70592-80-2

2

697

Četraizvietotā amonija savienojumi, di-C8-18-alkildimetilhlorīdi (skatīt 949. ierakstu)

IT

277-453-8

73398-64-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1000

Dihidrogēnbis[monoperoksiftalāt(2-)-O1,OO1]magnezāt(2-)heksahidrāts

PL

279-013-0

14915-85-4

2

998

Margozas ekstrakts, izņemot to, kuru no Azadirachta indica sēklām iegūst, ekstrahējot ar ūdeni un pēc tam apstrādājot ar organiskiem šķīdinātājiem, un izņemot to, kuru no Azadirachta indica sēklu aukstā spieduma eļļas iegūst, ekstrahējot ar superkritisko oglekļa dioksīdu

DE

283-644-7

84696-25-3

18

741

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C8-18-alkildimetilbromīdi (skatīt 948. ierakstu)

IT

293-522-5

91080-29-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1020

1,3-dihlor-5-etil-5-metilimidazolidīn-2,4-dions (pārdefinēts atbilstīgi 777. ierakstam)

NL

401-570-7

89415-87-2

11

778

1-(4-hlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentān-3-ols (tebukonazols)

DK

403-640-2

107534-96-3

9

805

Dimetiladipāta, dimetilglutarāta, dimetilsukcināta reakcijas produkts ar ūdeņraža peroksīdu (perestāns)

HU

432-790-1

Neattiecas

2

923

Alkilbenzildimetilamonija hlorīds/benzalkonija hlorīds (skatīt 948. ierakstu)

IT

Maisījums

8001-54-5

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

949

Četraizvietotā amonija savienojumi (dialkildimetil-(alkili C6-C18, piesātināti un nepiesātināti, un tauku alkili, koko alkili un sojas alkili) hlorīdi, bromīdi vai metilsulfāti) (DDAC)

IT

Einecs uzskaitīto vielu maisījums

Neattiecas

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

950

Četraizvietotā amonija savienojumi (alkiltrimetil-(alkili C8-C18, piesātināti un nepiesātināti, tauku alkili, koko alkili un sojas alkili) hlorīdi, bromīdi vai metilsulfāti) (TMAC)

IT

Einecs uzskaitīto vielu maisījums

Neattiecas

8

948

Četraizvietotā amonija savienojumi (benzilalkildimetil-(alkili C8-C22, piesātināti un nepiesātināti, tauku alkili, koko alkili un sojas alkili) hlorīdi, bromīdi vai hidroksīdi) (BKC)

IT

Einecs uzskaitīto vielu maisījums

Neattiecas

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

849

3-fenoksibenzil(1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropānkarboksilāts (d-fenotrīns)

IE

Neattiecas

188023-86-1

18

1001

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetilhlorīdi (izņemot vielu, uz kuru attiecas 671. ieraksts)

IT

Neattiecas

Neattiecas

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22

1002

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-18-alkildimetilhlorīdi (izņemot vielu, uz kuru attiecas 667. ieraksts)

IT

Neattiecas

Neattiecas

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1003

Četraizvietotā amonija savienojumi, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetilhlorīdi (izņemot vielu, uz kuru attiecas 725. ieraksts)

IT

Neattiecas

Neattiecas

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1005

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-14-alkildimetilhlorīdi (izņemot vielu, uz kuru attiecas 724. ieraksts)

IT

Neattiecas

Neattiecas

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1006

Sudraba-cinka-alumīnija-borfosfāta stikls/sudrabu un cinku saturošs stikla oksīds

SE

Neattiecas

398477-47-9

2, 7, 9

1009

Četraizvietotā amonija savienojumi, di-C8-10-alkildimetilhlorīdi (izņemot vielu, uz kuru attiecas 673. ieraksts)

IT

Neattiecas

Neattiecas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12

1011

Četraizvietotā amonija savienojumi, kokoalkiltrimetilhlorīdi (izņemot vielu, uz kuru attiecas 635. ieraksts)

IT

Neattiecas

Neattiecas

8

1012

Alumīnija nātrija silikāta sudraba cinka komplekss/sudraba cinka ceolīts

SE

Neattiecas

130328-20-0

2, 7, 9

598

(±)-1-(beta-aliloksi-2,4-dihlorfeniletil)imidazols (tehniskais imazalils)

DE

Augu aizsardzības līdzeklis

73790-28-0

3


TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

8.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/19


ES UN BIJUŠĀS DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKAS STABILIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS Nr. 2/2016

(2016. gada 12. septembris)

par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas līdzdalību novērotājas statusā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā un attiecīgo kārtību saskaņā ar nostādnēm, kas noteiktas Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. un 5. pantā, tostarp noteikumiem par līdzdalību aģentūras pasākumos, finansiālo ieguldījumu un personālu [2016/1951]

ES UN BIJUŠĀS DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKAS STABILIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS PADOME,

ņemot vērā Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju, no otras puses (1),

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 168/2007 (2007. gada 15. februāris), ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (2), un jo īpaši tās 28. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Luksemburgas Eiropadome 1997. gada decembrī noteica līdzdalību Savienības aģentūrās kā vienu no veidiem, kā paātrināt pirmspievienošanās stratēģiju. Eiropadomes secinājumos ir teikts: “pamatojoties uz nosacījumu, ka katru gadījumu izskata atsevišķi, kandidātvalstis var piedalīties Savienības aģentūrās”.

(2)

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika atbalsta Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (“aģentūra”) mērķus, kā arī piekrīt aģentūras darbības jomai un uzdevumu aprakstam, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 168/2007.

(3)

Ir lietderīgi ļaut bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai novērotājas statusā piedalīties aģentūras darbā un noteikt šādas līdzdalības kārtību, tostarp noteikumus par līdzdalību aģentūras pasākumos, finansiālo ieguldījumu un personālu.

(4)

Ir arī lietderīgi, ka aģentūra risina pamattiesību problēmas bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 168/2007 3. panta 1. punktu, ciktāl tas nepieciešams tās pakāpeniskai pielāgošanai Savienības tiesībām.

(5)

Saskaņā ar Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (3) noteiktās Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 12. panta 2. punkta a) apakšpunktu aģentūras direktors var atļaut pieņemt darbā bijušās Dienvidslāvijas Republikas Maķedonijas pilsoņus, kam ir visas pilsoņu tiesības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika kā kandidātvalsts novērotājas statusā piedalās ar Regulu (EK) Nr. 168/2007 izveidotās Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā.

2. pants

1.   Aģentūra var risināt pamattiesību jautājumus bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 168/2007 3. panta 1. punktu, ciktāl tas nepieciešams tās pakāpeniskai pielāgošanai Savienības tiesībām.

2.   Tādēļ aģentūra varēs bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā veikt uzdevumus, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. un 5. pantā.

3. pants

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika veic finansiālus ieguldījumus Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. pantā minētajās aģentūras darbībās saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

4. pants

1.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika ieceļ personas, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 168/2007 12. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, novērotāja vai tā aizvietotāja amatā. Viņi var piedalīties valdes darbā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā dalībvalstu ieceltie pārstāvji un to aizvietotāji, taču bez balsstiesībām.

2.   Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika nozīmē valdības amatpersonu par valsts sadarbības koordinatoru, kā minēts Regulas (EK) Nr. 168/2007 8. panta 1. punktā.

3.   Četru mēnešu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika iesniedz Eiropas Komisijai 1. un 2. punktā minēto personu vārdus, ziņas par viņu kvalifikāciju un kontaktinformāciju.

5. pants

Dati, kas tiek sniegti aģentūrai vai ko sniedz pati aģentūra, var tikt publicēti un padarīti publiski pieejami ar noteikumu, ka konfidenciālajai informācijai bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā tiek nodrošināts tāds pats aizsardzības līmenis kā Savienībā.

6. pants

Aģentūrai bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā ir tāda pati rīcībspēja, kāda piešķirta juridiskām personām saskaņā ar bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas tiesību aktiem.

7. pants

Lai aģentūra un tās darbinieki varētu veikt savus pienākumus, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika piešķir privilēģijas un imunitāti, kas ir identiskas Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotā Protokola Nr. 7 par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 1. līdz 4., 5., 6., 10. līdz 13., 15., 17. un 18. pantā minētajām privilēģijām un imunitātei.

8. pants

Puses veic visus vispārējus vai īpašus pasākumus, kas nepieciešami, lai izpildītu savus pienākumus saskaņā ar šo lēmumu, un paziņo par tiem Stabilizācijas un asociācijas padomei.

9. pants

Šis lēmums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tā pieņemšanas dienas.

Briselē, 2016. gada 12. septembrī

Stabilizācijas un asociācijas padomes vārdā –

priekšsēdētājs


(1)  OV L 84, 20.3.2004., 13. lpp.

(2)  OV L 53, 22.2.2007., 1. lpp.

(3)  Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kā arī paredz īpašus Komisijas ierēdņiem uz laiku piemērojamus pasākumus (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.).


 

Image Image Image

PIELIKUMS

BIJUŠĀS DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKAS FINANSIĀLAIS IEGULDĪJUMS EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU AĢENTŪRĀ

1.

Finansiālais ieguldījums, kāds bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai jāmaksā Eiropas Savienības vispārējā budžetā, lai piedalītos Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūrā (“aģentūra”), kā noteikts 2. punktā, atspoguļo visas ar tās līdzdalību saistītās izmaksas.

2.

Finansiālais ieguldījums, kas bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai jāmaksā Eiropas Savienības vispārējā budžetā, ir:

1. gads

EUR 165 000

2. gads

EUR 170 000

3. gads

EUR 175 000

3.

Par iespējamo finansiālo atbalstu no Savienības palīdzības programmām vienojas atsevišķi atbilstoši attiecīgajai Savienības programmai.

4.

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas ieguldījums tiks pārvaldīts saskaņā ar Finanšu regulu (1), ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam.

5.

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas pārstāvju un speciālistu ceļa un uzturēšanās izmaksas, kas saistītas ar piedalīšanos aģentūras darbā vai sanāksmēs saistībā ar aģentūras darba programmas īstenošanu, aģentūra atmaksā saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas pašlaik ir spēkā attiecībā uz Savienības dalībvalstīm.

6.

Pēc šā lēmuma spēkā stāšanās un katra nākamā gada sākumā Komisija nosūta bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai naudas līdzekļu pieprasījumu, kas atbilst tās ieguldījumam aģentūrā, kāds paredzēts šajā lēmumā. Pirmajā savas dalības kalendārajā gadā Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika veic ieguldījumu, ko proporcionāli aprēķina no dalības dienas līdz gada beigām. Nākamajiem gadiem ieguldījums būs saskaņā ar šo lēmumu.

7.

Šo ieguldījumu izsaka EUR un veic Komisijas EUR kontā bankā.

8.

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika veic savu ieguldījumu saskaņā ar naudas līdzekļu pieprasījumu vēlākais 30 dienu laikā pēc tam, kad Komisija ir nosūtījusi naudas līdzekļu pieprasījumu.

9.

Par jebkādu maksājuma kavējumu no dienas, kad beidzies iemaksas termiņš, bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai ir jāmaksā procenti par nenomaksāto summu. Procentu likme ir par 1,5 procentu punktiem lielāka nekā procentu likme, ko Eiropas Centrālā banka maksājuma termiņa dienā piemēro saviem darījumiem EUR.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).