ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 299

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 5. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1927 (2016. gada 4. novembris) par monitoringa plānu, emisiju ziņojumu un atbilstības dokumentu veidlapām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1928 (2016. gada 4. novembris) par to, kā nosaka pārvadāto kravu kuģu kategorijām, kas nav pasažieru kuģi, ro-ro kuģi un konteinerkuģi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju ( 1 )

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1929 (2016. gada 4. novembris), ar ko Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (serotips 3a3b, celms ABTS-351) apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu ( 1 )

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1930 (2016. gada 4. novembris), ar ko hlorkrezolu apstiprina par 1., 2., 3., 6. un 9. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1931 (2016. gada 4. novembris), ar ko hlorkrezolu apstiprina par 13. produkta veida biocīdos lietojamu esošo aktīvo vielu ( 1 )

33

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1932 (2016. gada 4. novembris), ar ko kalcija magnija oksīdu (dedzinātos dolomītkaļķus) apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošo aktīvo vielu ( 1 )

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1933 (2016. gada 4. novembris), ar ko kalcija magnija tetrahidroksīdu (dzēstos dolomītkaļķus) apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

39

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1934 (2016. gada 4. novembris), ar ko koko alkiltrimetilamonija hlorīdu (ATMAC/TMAC) apstiprina par 8. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

42

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1935 (2016. gada 4. novembris), ar ko kalcija dihidroksīdu (hidratētos kaļķus) apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

45

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1936 (2016. gada 4. novembris), ar ko kalcija oksīdu (dedzinātos kaļķus) apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošo aktīvo vielu ( 1 )

48

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1937 (2016. gada 4. novembris), ar ko ciflutrīnu apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

51

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1938 (2016. gada 4. novembris), ar ko citronskābi apstiprina par 2. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

54

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1939 (2016. gada 4. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

57

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1940 (2016. gada 6. oktobris) par tirgus apstākļu noteikšanu attiecībā uz termināļa aeronavigācijas pakalpojumiem Apvienotajā Karalistē saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 3. pantu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6336)

59

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1941 (2016. gada 3. novembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2014/190/ES, ar ko nosaka kopējo resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Eiropas Sociālajam fondam un Kohēzijas fondam atbilstīgi mērķim Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai un mērķim Eiropas teritoriālā sadarbība, Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai atvēlētā īpašā piešķīruma resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm kopā ar atbalsttiesīgo reģionu sarakstu un summas, kas jāpārvieto no katras dalībvalsts Kohēzijas fonda un struktūrfondu piešķīrumiem uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un uz atbalstu vistrūcīgākajām personām, laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6909)

61

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1942 (2016. gada 4. novembris) par Eiropas Investīciju projektu portāla specifikācijām un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1214

86

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1943 (2016. gada 4. novembris), kas pieņemts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu, par parafīneļļas lietošanu olu pārklāšanai, lai kontrolētu ligzdojošo putnu populācijas lielumu ( 1 )

90

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1927

(2016. gada 4. novembris)

par monitoringa plānu, emisiju ziņojumu un atbilstības dokumentu veidlapām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regulu (ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju un ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK (1) un jo īpaši tās 6. panta 5. punktu, 12. panta 2. punktu un 17. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) 2015/757 6. panta 1. un 3. punktā noteikts, ka uzņēmumiem jāiesniedz verificētājam monitoringa plāns, kas sastāv no pilnīgas un pārredzamas dokumentācijas par monitoringa metodi, kura piemērojama katram kuģim, uz ko attiecas minētā regula.

(2)

Lai nodrošinātu, ka šie monitoringa plāni satur standartizētu informāciju, kas ļautu saskaņoti īstenot monitoringa un ziņošanas pienākumus, ir jāizveido veidlapas, tostarp jāparedz tehniskie noteikumi to vienādai piemērošanai.

(3)

Monitoringa plānam būtu jāsatur vismaz Regulas (ES) 2015/757 6. panta 3. punktā uzskaitītie elementi. Tajā būtu jāizmanto tās pašas parametra “pārvadātā krava” izteikšanai izmantotās vienības, kas norādītas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/1928 (2). Ņemot vērā, ka ro-pax kuģi sniedz divus dažādus transporta pakalpojumus, attiecībā uz šādiem kuģiem degvielas patēriņa un CO2 emisiju dati būs jāizdala atsevišķi kravas un pasažieru pārvadājumiem. Tas ļautu labāk noteikt to vidējos operacionālos energoefektivitātes rādītājus.

(4)

Neskarot Regulas (ES) 2015/757 6. panta 3. punktu un ievērojot minētās regulas 10. panta pēdējo daļu, monitoringa plānam būtu jādod iespēja veikt degvielas patēriņa un CO2 emisiju monitoringu un ziņošanu, pamatojoties uz citiem brīvprātīgiem kritērijiem. Tas ļautu labāk izprast ziņas par vidējo energoefektivitāti. Tas jo īpaši attiecas uz degvielas patēriņa monitoringu atsevišķi kravas apsildei un dinamiskajai pozicionēšanai, kā arī monitoringu atsevišķi kravas reisiem un navigācijai ledus apstākļos.

(5)

Lai uzņēmumiem ar vairākiem kuģiem atvieglotu monitoringa plānu sagatavošanu, ir lietderīgi ļaut uzņēmumiem norādīt, kuras aprakstītās monitoringa plāna procedūras būtu attiecīgi piemērojamas visiem uzņēmuma pārziņā esošajiem kuģiem.

(6)

Sniedzot informāciju par elementiem un procedūrām, kas ietilpst monitoringa plānā saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 6. panta 3. punktu, uzņēmumiem vajadzētu būt iespējai atsaukties arī uz procedūrām vai sistēmām, kas sekmīgi ieviestas to esošo pārvaldības sistēmu (piemēram, Starptautiskais drošības vadības kodekss (ISM kodekss) (3), kuģu energoefektivitātes pārvaldības plāns (SEEMP) (4)) ietvaros, vai sistēmām un kontrolēm, ko aptver saskaņoti kvalitātes, vidiskie vai energovadības standarti (piemēram, EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 vai EN ISO 50001:2011).

(7)

Lai atvieglotu monitoringu, ir lietderīgi attiecībā uz degvielas monitoringa nenoteiktības līmeni atļaut izmantot standartvērtības.

(8)

Lai atvieglotu visu atbilstības ciklu (ieskaitot monitoringu, ziņošanu un verifikāciju), par noderīgu informāciju būtu jāuzskata informācija par pārvaldību, jo īpaši par atbilstošām datu pārvaldības un kontroles darbībām. Monitoringa veidlapā vajadzētu būt īpašai sadaļai, kas uzņēmumiem palīdzētu strukturēt vajadzīgos pārvaldības elementus.

(9)

Ir nepieciešams noteikt emisiju ziņojuma elektroniskās veidlapas specifikācijas. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka verificētie emisiju ziņojumi tiek iesniegti elektroniski un ka tie satur pilnīgu un standartizētu agregētu informāciju gada griezumā, kuru var publiskot un kura ļaus Komisijai sagatavot Regulas (ES) 2015/757 21. pantā prasītos ziņojumus.

(10)

Emisiju ziņojumam būtu kā minimums jāietver Regulas (ES) 2015/757 11. panta 3. punktā minētā informācija, tostarp ikgadējā monitoringa rezultāti. Vajadzētu būt arī iespējai tajā sniegt papildu informāciju, kas var palīdzēt izprast vidējos operacionālos energoefektivitātes rādītājus, ko paziņo brīvprātīgi. Tas jo īpaši attiecas uz brīvprātīgā monitoringa elementiem “degvielas patēriņš” un “emitētās CO2 emisijas”, kas diferencēti pēc monitoringa plānā noteiktajiem kritērijiem.

(11)

Ir nepieciešams paredzēt tehniskos noteikumus, ar ko izveido elektronisku atbilstības dokumentu veidlapu. Tas nodrošinās, ka atbilstības dokumentos, ko verificētāji, pildot Regulas (ES) 2015/757 17. panta 4. punktā noteikto pienākumu, nosūta, lai Komisiju un karoga valsts iestādes nekavējoties informētu par atbilstības dokumenta izdošanu, var iekļaut standartizētu, viegli apstrādājamu informāciju.

(12)

Uzņēmumiem un akreditētiem verificētājiem vajadzētu būt pieejamai THETIS MZV, kas ir īpaša Eiropas Jūras drošības aģentūras izstrādāta un pārvaldīta Savienības informācijas sistēma, lai tie ar šīs sistēmas palīdzību varētu Komisijai un karoga valstīm elektroniski iesniegt verificētos emisiju ziņojumus un saistītos atbilstības dokumentus. Sistēma būtu jāizstrādā tā, lai tā būtu elastīga, ņemot vērā, ka nākotnē varētu būt iespējama globāla siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringa, ziņošanas un verifikācijas sistēma.

(13)

Komisija ir apspriedusies ar ieinteresētajām personām par labāko praksi jautājumos, uz ko attiecas šī regula. Apspriešanās tika veikta, izmantojot kuģniecības MZV ekspertu apakšgrupas, kas izveidotas Eiropas Ilgtspējīgas kuģniecības foruma paspārnē.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Klimata pārmaiņu komiteja, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 525/2013 (5) 26. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka veidlapas un tehniskos noteikumus monitoringa plānu, emisiju ziņojumu un atbilstības dokumentu iesniegšanai saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757.

2. pants

Monitoringa plāna veidlapa

1.   Uzņēmumi sagatavo Regulas (ES) 2015/757 6. pantā minēto monitoringa plānu, izmantojot veidlapu, kas atbilst I pielikumā dotajam paraugam.

2.   Uzņēmumi monitoringa plānu var sadalīt uzņēmumam un kuģim veltītās daļās ar noteikumu, ka ir aptverti visi I pielikumā minētie elementi.

Informācija uzņēmumam veltītajā daļā, kas var ietvert I pielikuma B.2, B.5, D, E un F.1 tabulu, ir piemērojama katram kuģim, par kuru uzņēmumam jāiesniedz monitoringa plāns saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 6. pantu.

3. pants

Emisiju ziņojuma elektroniskā veidlapa

1.   Lai iesniegtu emisiju ziņojumu saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 11. panta 1. punktu, uzņēmumi izmanto veidlapas elektronisko versiju, kas pieejama Eiropas Jūras drošības aģentūras pārvaldītajā automatizētajā Savienības informācijas sistēmā THETIS MZV (turpmāk “THETIS MZV”).

2.   1. punktā minētā emisiju ziņojuma veidlapas elektroniskā versija satur II pielikumā izklāstīto informāciju.

4. pants

Atbilstības dokumenta elektroniskā veidlapa

1.   Lai izdotu atbilstības dokumentu saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 17. panta 4. punktu, verificētājs sniedz attiecīgos datus, izmantojot veidlapas elektronisko versiju, kas pieejama THETIS MZV.

2.   1. punktā minētā atbilstības dokumenta veidlapas elektroniskā versija satur III pielikumā izklāstīto informāciju.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 123, 19.5.2015., 55. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 4. novembrī Īstenošanas regula (ES) 2016/1928 par to, kā nosaka pārvadāto kravu kuģu kategorijām, kas nav pasažieru kuģi, ro-ro kuģi un konteinerkuģi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 22. lpp.).

(3)  Pieņēmusi Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO) ar asamblejas rezolūciju A.741(18).

(4)  MARPOL VI pielikuma 22. noteikums.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu (OV L 165, 18.6.2013., 13. lpp.).


I PIELIKUMS

Monitoringa plānu veidlapa

A daļa   Pārskatīšanas uzskaites lapa

Versijas Nr.

Atsauces datums

Statuss atsauces datumā (1)

Norāde uz nodaļām, kas pārskatītas vai labotas, tostarp īss izmaiņu skaidrojums

 

 

 

 

B daļa   Pamatdati

B.1. tabula   Kuģa identifikācijas dati

Kuģa nosaukums

 

SJO identifikācijas numurs

 

Pieraksta osta

 

Piederības osta (ja nesakrīt ar pieraksta ostu)

 

Kuģa īpašnieka vārds/nosaukums

 

SJO sabiedrības un reģistrētā īpašnieka unikālais identifikācijas numurs

 

Kuģa tips (2)

 

Kravnesība (metriskajās tonnās)

 

Bruto tilpība

 

Klasifikācijas sabiedrība (brīvprātīgi)

 

Ledus klase (brīvprātīgi) (3)

 

Karoga valsts (brīvprātīgi)

 

Brīvprātīgs atvērta tipa apraksta lauks papildu informācijas sniegšanai par kuģa raksturlielumiem

 


B.2. tabula   Informācija par uzņēmumu

Uzņēmuma nosaukums

 

Adrese (1. rinda)

 

Adrese (2. rinda)

 

Pilsēta

 

Novads/pavalsts/reģions

 

Pasta indekss

 

Valsts

 

Kontaktpersona

 

Tālruņa numurs

 

E-pasta adrese

 


B.3. tabula   Emisijas avoti un izmantotie degvielas veidi

Emisijas avota atsauces Nr.

Emisijas avots (nosaukums, veids)

Emisijas avota tehniskais apraksts

(veiktspēja/jauda, īpatnējais degvieleļļas patēriņš (SFOC), uzstādīšanas gads, identifikācijas numurs, ja ir vairāki vienādi emisijas avoti, utt.)

(Potenciāli) izmantotās degvielas veidi (4)

 

 

 

 


B.4. tabula   Emisijas faktori

Degvielas veids

SJO emisijas faktori

(CO2 tonnas / tonna degvielas)

Smagā degvieleļļa (atsauce: ISO 8217, RME līdz RMK kategorija)

3,114

Vieglā degvieleļļa (atsauce: ISO 8217, RMA līdz RMD kategorija)

3,151

Dīzeļdegviela/gāzeļļa (atsauce: ISO 8217, DMX līdz DMB kategorija)

3,206

Sašķidrināta naftas gāze (propāns)

3,000

Sašķidrināta naftas gāze (butāns)

3,030

Sašķidrināta dabasgāze

2,750

Metanols

1,375

Etanols

1,913

Cita degviela ar nestandarta emisijas faktoru

 

 

 

Ja izmanto nestandarta emisijas faktorus:

Nestandarta degviela

Emisijas faktors

Emisijas faktora noteikšanas metodikas (paraugu ņemšanas metodika, analīzes metodes un izmantoto laboratoriju apraksts, ja tādas izmantotas)

 

 

 


B.5. tabula   Procedūras, sistēmas un pienākumi, ko realizē, lai nodrošinātu emisijas avotu saraksta pilnīgumu

Procedūras nosaukums

Emisijas avotu saraksta pilnīguma uzraudzīšana

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru apraksts, ja vien tādu jau nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 

C daļa   Darbības dati

C.1. tabula   Atbrīvojuma nosacījumi, kas saistīti ar 9. panta 2. punktu

Punkts

Apstiprinājuma lauks

Tādu saskaņā ar kuģa grafiku sagaidāmo reisu minimālais skaits pārskata periodā, kas ietilpst ES MZV regulas darbības jomā

 

Vai saskaņā ar kuģa grafiku ir sagaidāms, ka pārskata periodā tiks veikti reisi, kas neietilpst ES MZV regulas darbības jomā? (5)

 

Vai ir izpildīti 9. panta 2. punkta nosacījumi? (6)

 

Ja atbilde ir “jā”, vai plānojat izmantot atkāpi attiecībā uz degvielas patēriņa monitoringu katrā reisā? (7)

 

C.2. tabula   Degvielas patēriņa monitorings

C.2.1.   Degvielas patēriņa noteikšanai izmantotās metodes katram emisijas avotam:

Emisijas avots (8)

Degvielas patēriņa noteikšanai izvēlētās metodes (9)

 

 


C.2.2.   Procedūras iepildītā degvielas daudzuma un tilpnēs esošā degvielas daudzuma noteikšanai:

Procedūras nosaukums

Iepildītā degvielas daudzuma un tilpnēs esošā degvielas daudzuma noteikšana

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru apraksts, ja tādu vēl nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


C.2.3.   Regulāras kontrolpārbaudes, kurās salīdzina DPP norādīto iepildīto degvielas daudzumu un uz kuģa izmērīto iepildīto degvielas daudzumu:

Procedūras nosaukums

Regulāras kontrolpārbaudes, kurās salīdzina DPP norādīto iepildīto degvielas daudzumu un uz kuģa izmērīto iepildīto degvielas daudzumu

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru apraksts, ja vien tādu jau nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 


C.2.4.   Izmantoto mērinstrumentu apraksts:

Mērīšanas aprīkojums

(nosaukums)

Elementi, attiecībā uz ko pielietota mērīšana (piem., emisijas avoti, tilpnes)

Tehniskais apraksts

(specifikācija, vecums, tehniskās apkopes intervāli)

 

 

 


C.2.5.   Ar mērījumiem saistītās informācijas reģistrācijas, izguves, nosūtīšanas un glabāšanas procedūras:

Procedūras nosaukums

Ar mērījumiem saistītās informācijas reģistrācija, izguve, nosūtīšana un glabāšana

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru apraksts, ja vien tādu jau nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


C.2.6.   Blīvuma noteikšanas metode:

Degvielas veids/tilpne

Iepildītās degvielas faktiskā blīvuma vērtību noteikšanas metode (10)

Tilpnēs esošās degvielas faktiskā blīvuma vērtību noteikšanas metode (11)

 

 

 


C.2.7.   Ar degvielas monitoringu saistītais nenoteiktības līmenis:

Monitoringa metode (12)

Izmantotā pieeja (13)

Vērtība

 

 

 


C.2.8.   Mērīšanas ierīču kvalitātes nodrošināšanas procedūras

Procedūras nosaukums

Mērīšanas ierīču kvalitātes nodrošināšana

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru apraksts, ja vien tādu jau nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


C.2.9.   Metode, ar ko nosaka degvielas patēriņa sadalījumu starp kravas un pasažieru pārvadājumiem (tikai ro-pax kuģiem):

Metodes nosaukums

Degvielas patēriņa sadalījuma starp kravas un pasažieru pārvadājumiem noteikšana

Izmantotā iedalījuma metode saskaņā ar EN 16258 (14)

 

Apraksts, kā nosaka kravas un pasažieru masu, ieskaitot standartvērtību iespējamo izmantojumu attiecībā uz kravas vienību svaru / aizņemtajiem joslas metriem (ja izmanto masas metodi)

 

Apraksts, kā nosaka kravai un pasažieriem atvēlēto klāja platību, ieskaitot to, kā ņem vērā paceļamos klājus un vieglos automobiļus uz kravas klāja (ja izmanto laukuma metodi)

 

Degvielas patēriņa sadalījums (%) starp kravas un pasažieru pārvadājumiem (tikai tad, ja izmanto laukuma metodi)

 

Par metodi atbildīgās personas vārds vai amats

 

Formulas un datu avoti

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


C.2.10.   Kravas reisos patērētā degvielas daudzuma noteikšanas un reģistrācijas procedūras (brīvprātīgs monitorings):

Procedūras nosaukums

Kravas reisos patērētā degvielas daudzuma noteikšana un reģistrācija

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru apraksts, ja vien tādu jau nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Formulas un datu avoti

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


C.2.11.   Kravas apsildei patērētā degvielas daudzuma noteikšanas un reģistrācijas procedūras (brīvprātīgs monitorings ķimikāliju tankkuģiem):

Procedūras nosaukums

Kravas apsildei patērētā degvielas daudzuma noteikšana un reģistrācija

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru apraksts, ja vien tādu jau nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Formulas un datu avoti

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


C.2.12.   Dinamiskajai pozicionēšanai patērētā degvielas daudzuma noteikšanas un reģistrācijas procedūras (brīvprātīgs monitorings naftas tankkuģiem un “citu tipu kuģiem”):

Procedūras nosaukums

Dinamiskajai pozicionēšanai patērētā degvielas daudzuma noteikšana un reģistrācija

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru apraksts, ja vien tādu jau nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Formulas un datu avoti

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 

C.3. tabula   Reisu saraksts

Procedūras nosaukums

Datu reģistrēšana par reisiem un šo datu pilnīguma nodrošināšana

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru (ieskaitot reisu reģistrāciju, reisu monitoringu u. c.) apraksts, ja tādu vēl nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Datu avoti

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


C.4. tabula   Noietais attālums

Procedūras nosaukums

Katrā reisā noietā attāluma reģistrēšana un noteikšana

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru (ieskaitot attāluma informācijas reģistrāciju un pārvaldību) apraksts, ja tādu vēl nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Datu avoti

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 

Ledus apstākļos navigējot noietā attāluma noteikšanas un reģistrēšanas procedūras (brīvprātīgs monitorings):

Procedūras nosaukums

Ledus apstākļos navigējot noietā attāluma noteikšana un reģistrēšana

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru (ieskaitot attāluma un ziemas apstākļu informācijas reģistrāciju un pārvaldību) apraksts, ja tādu vēl nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Formulas un datu avoti

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


C.5. tabula   Pārvadātās kravas apjoms un pasažieru skaits

Procedūras nosaukums

Pārvadātās kravas apjoma un/vai pasažieru skaita reģistrēšana un noteikšana

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru (ieskaitot pārvadāto kravu apjoma un/vai pasažieru skaita reģistrāciju un noteikšanu un standartvērtību izmantošanu attiecībā uz kravas masas vienībām, ja piemērojams) apraksts, ja tādu vēl nav ārpus MP

 

Kravas/pasažieru vienība (15)

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Formulas un datu avoti

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 

Pārvadāto kravu vidējā blīvuma noteikšanas un reģistrēšanas procedūras (brīvprātīgs monitorings ķimikāliju tankkuģiem, beramkravu jūras kuģiem un kombinētajiem transportkuģiem):

Procedūras nosaukums

Pārvadāto kravu vidējā blīvuma noteikšana un reģistrēšana

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru (ieskaitot kravas blīvuma informācijas reģistrāciju un pārvaldību) apraksts, ja tādu vēl nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Formulas un datu avoti

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


C.6. tabula   Jūrā pavadītais laiks

Procedūras nosaukums

Jūrā pavadītā laika no iziešanas ostas piestātnes līdz ienākšanas ostas piestātnei noteikšana un reģistrēšana

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru (ieskaitot informācijas par iziešanu no ostas un ienākšanu ostā reģistrāciju un pārvaldību) apraksts, ja tādu vēl nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Formulas un datu avoti

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 

Ledus apstākļos navigējot jūrā pavadītā laika noteikšanas un reģistrēšanas procedūras (brīvprātīgs monitorings):

Procedūras nosaukums

Ledus apstākļos navigējot jūrā pavadītā laika noteikšana un reģistrēšana

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru (ieskaitot informācijas par iziešanu no ostas un ienākšanu ostā un ziemas apstākļiem reģistrāciju un pārvaldību) apraksts, ja tādu vēl nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Formulas un datu avoti

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 

D daļa   Datu iztrūkumi

D.1. tabula   Degvielas patēriņa aplēšanai izmantojamās metodes

Metodes nosaukums

Degvielas patēriņa aplēšanai izmantojamā metode

Rezerves monitoringa metode (16)

 

Izmantotās formulas

 

Degvielas patēriņa aplēšanas metodes apraksts

 

Par metodi atbildīgās personas vārds vai amats

 

Datu avoti

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


D.2. tabula   Noietā attāluma datu iztrūkumu labošanai izmantojamās metodes

Metodes nosaukums

Noietā attāluma datu iztrūkumu labošanas metode

Izmantotās formulas

 

Datu iztrūkumu labošanas metodes apraksts

 

Par metodi atbildīgās personas vārds vai amats

 

Datu avoti

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


D.3. tabula   Pārvadātās kravas datu iztrūkumu labošanai izmantojamās metodes

Metodes nosaukums

Pārvadātās kravas datu iztrūkumu labošanas metode

Izmantotās formulas

 

Datu iztrūkumu labošanas metodes apraksts

 

Par metodi atbildīgās personas vārds vai amats

 

Datu avoti

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


D.4. tabula   Jūrā pavadītā laika datu iztrūkumu labošanai izmantojamās metodes

Metodes nosaukums

Jūrā pavadītā laika datu iztrūkumu labošanas metode

Izmantotās formulas

 

Datu iztrūkumu labošanas metodes apraksts

 

Par metodi atbildīgās personas vārds vai amats

 

Datu avoti

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 

E daļa   Pārvaldība

E.1. tabula   Regulāra monitoringa plāna piemērotības kontrolpārbaude

Procedūras nosaukums

Regulāra monitoringa plāna piemērotības kontrolpārbaude

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru apraksts, ja tādu vēl nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


E.2. tabula   Kontroles pasākumi: kvalitātes nodrošināšana un informācijas tehnoloģiju uzticamība

Procedūras nosaukums

Informācijas tehnoloģiju pārvaldība (piem., piekļuves kontrole, dublēšana, izgūšana un drošība)

Atsauce uz procedūru

 

Procedūras īss apraksts

 

Par datu uzturēšanu atbildīgās personas vārds vai amats

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 

Attiecīgo pārvaldības sistēmu saraksts

 


E.3. tabula   Kontroles pasākumi: ES MZV nozīmīgu datu iekšēja izskatīšana un validācija

Procedūras nosaukums

ES MZV nozīmīgu datu iekšēja izskatīšana un validācija

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru apraksts, ja vien tādu jau nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


E.4. tabula   Kontroles pasākumi: Korekcijas un korektīvie pasākumi

Procedūras nosaukums

Korekcijas un korektīvie pasākumi

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru apraksts, ja vien tādu jau nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


E.5. tabula   Kontroles pasākumi: ārpakalpojumu sniedzējiem uzticētās darbības (attiecīgā gadījumā)

Procedūras nosaukums

Ārpakalpojumu sniedzējiem uzticētās darbības

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru apraksts, ja vien tādu jau nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 


E.6. tabula   Kontroles pasākumi: dokumentācija

Procedūras nosaukums

Dokumentācija

Atsauce uz esošu procedūru

 

Esošās procedūras versija

 

ES MZV procedūru apraksts, ja vien tādu jau nav ārpus MP

 

Par procedūru atbildīgās personas vārds vai amats

 

Vieta, kur glabājas dati

 

Izmantotās IT sistēmas nosaukums (attiecīgā gadījumā)

 

F daļa   Sīkāka informācija

F.1. tabula   Definīciju un saīsinājumu saraksts

Saīsinājums, akronīms, definīcija

Skaidrojums

 

 

F.2. tabula

Papildu informācija

(1)  Izvēlas vienu kategoriju no šādām: “Darba variants”, “Galīgais variants, kas iesniegts verificētājam”, “Novērtēts”, “Labots bez nepieciešamības veikt atkārtotu novērtējumu”.

(2)  Izvēlas vienu kategoriju no šādām: “Pasažieru kuģis”, “Ro-ro kuģis”, “Konteinerkuģis”, “Naftas tankkuģis”, “Ķimikāliju tankkuģis”, “LNG tankkuģis”, “Gāzvedējs tankkuģis”, “Beramkravu jūras kuģis”, “Ģenerālkravas kuģis”, “Refrižeratorkuģis”, “Automobiļu transportkuģis”, “Kombinētais transportkuģis”, “Ro-pax kuģis”, “Konteinerkuģis/ro-ro kravas kuģis”, “Citi kuģu tipi”.

(3)  Izvēlas vienu polāro klasi no PC1 līdz PC7 vai vienu no Somijas–Zviedrijas ledus klasēm (IC, IB, IA vai IA Super).

(4)  Izvēlas vienu kategoriju no šādām: “Smagā degvieleļļa (HFO)”, “Vieglā degvieleļļa (LFO)”, “Dīzeļdegviela/ gāzeļļa (MDO/MGO)”, “Sašķidrināta naftas gāze (propāns, LPG)”, “Sašķidrināta naftas gāze (butāns, LPG)”, “Metanols”, “Etanols”, “Cita degviela ar nestandarta emisijas faktoru”.

(5)  Norādīt “jā” vai “nē”.

(6)  Norādīt “jā” vai “nē”.

(7)  Norādīt “jā”, “nē” vai “neattiecas”.

(8)  Izvēlas vienu kategoriju no šādām: “Visi avoti”, “Galvenie dzinēji”, “Palīgdzinēji”, “Gāzes turbīnas”, “Katli” vai “Inertās gāzes ģeneratori”.

(9)  Izvēlas vienu vai vairākas kategorijas no šādām: “A metode. DPP un periodiska degvielas tilpņu inventarizācija”, “B metode. Degvielas tilpņu monitorings uz kuģa”, “C metode. Caurplūdes mērītāji attiecīgajiem sadegšanas procesiem” vai “D metode. Tieši CO2 emisiju mērījumi”.

(10)  Izvēlas vienu kategoriju no šādām: “Uz kuģa uzstādītais mērīšanas aprīkojums”, “Degvielas piegādātājs” vai “Laboratorisks tests”.

(11)  Izvēlas vienu kategoriju no šādām: “Mērīšanas aprīkojums”, “Degvielas piegādātājs” vai “Laboratorisks tests”.

(12)  Izvēlas vienu vai vairākas kategorijas no šādām: “A metode. DPP un periodiska degvielas tilpņu inventarizācija”, “B metode. Degvielas tilpņu monitorings uz kuģa”, “C metode. Caurplūdes mērītāji attiecīgajiem sadegšanas procesiem” vai “D metode. Tieši CO2 emisiju mērījumi”.

(13)  Izvēlas vienu kategoriju no šādām: “Standartvērtība” vai “Kuģim specifiska aplēse”.

(14)  Izvēlas vai nu “Masas metode”, vai “Laukuma metode”.

(15)  Pasažieru kuģiem “Kravas/pasažieru vienība” ir “pasažieri”.

Ro-ro kuģiem, konteinerkuģiem, naftas tankkuģiem, ķimikāliju tankkuģiem, gāzvedējiem tankkuģiem, beramkravu jūras kuģiem un kombinētajiem transportkuģiem “Kravas/pasažieru vienība” ir “tonnas”.

LNG tankkuģiem un konteinerkuģiem/ro-ro kravas kuģiem “Kravas/pasažieru vienība” ir “kubikmetri”.

Ģenerālkravas kuģiem “Kravas/pasažieru vienība” izsakāma, izvēloties vienu no šādām kategorijām: “aprēķinu kravnesības tonnas” vai “aprēķinu kravnesības tonnas un tonnas”.

Automobiļu transportkuģiem “Kravas/pasažieru vienība” izsakāma, izvēloties vienu no šādām kategorijām: “tonnas” vai “tonnas un aprēķinu kravnesības tonnas”.

Ro-pax kuģiem “Kravas/pasažieru vienība” ir “tonnas” un “pasažieri”.

Citu tipu kuģiem “Kravas/pasažieru vienība” izsakāma, izvēloties vienu no šādām kategorijām: “tonnas” vai “aprēķinu kravnesības tonnas”.

(16)  Izvēlas vienu kategoriju no šādām: “A metode. DPP un periodiska degvielas tilpņu inventarizācija”, “B metode. Degvielas tilpņu monitorings uz kuģa”, “C metode. Caurplūdes mērītāji attiecīgajiem sadegšanas procesiem”, “D metode. Tieši CO2 emisiju mērījumi” vai “Nav piemērojams”. Izvēlētā kategorija nedrīkst sakrist ar kategoriju, kas izvēlēta zem “Izvēlētās metodes attiecībā uz degvielas patēriņu” C.2. tabulā (“Degvielas patēriņa monitorings — Degvielas patēriņa noteikšanai izmantotās metodes katram emisijas avotam”).


II PIELIKUMS

Emisiju ziņojumu veidlapa

A daļa.   Kuģa un uzņēmuma identifikācijas dati

1)

Kuģa nosaukums

2)

SJO identifikācijas numurs

3)

a)

Pieraksta osta VAI

b)

Piederības osta

4)

Kuģa kategorija [nolaižamā izvēlne: “Pasažieru kuģis”, “Ro-ro kuģis”, “Konteinerkuģis”, “Naftas tankkuģis”, “Ķimikāliju tankkuģis”, “LNG tankkuģis”, “Gāzvedējs tankkuģis”, “Beramkravu jūras kuģis”, “Ģenerālkravas kuģis”, “Refrižeratorkuģis”, “Automobiļu transportkuģis”, “Kombinētais transportkuģis”, “Ro-pax kuģis”, “Konteinerkuģis / ro-ro kravas kuģis”, “Citi kuģu tipi”]

5)

Kuģa ledus klase (nav obligāti — tikai tad, ja tā iekļauta monitoringa plānā) [nolaižamā izvēlne: polārā klase PC1–PC7, Somijas–Zviedrijas ledus klase IC, IB, IA vai IA Super]

6)

Kuģa tehniskā efektivitāte

a)

Projektētās energoefektivitātes indekss (EEDI), ja to prasa MARPOL VI pielikuma 4. nodaļas 19. un 20. noteikums; izsaka gramos CO2 uz jūras tonnjūdzi VAI

b)

aplēstā indeksa vērtība (EIV), ko aprēķina saskaņā ar SJO Rezolūciju MEPC.215 (63); izsaka gramos CO2 uz jūras tonnjūdzi

7)

Kuģa īpašnieka vārds/nosaukums

8)

Kuģa īpašnieka adrese un galvenā darījumdarbības vieta: adrese (1. rinda), adrese (2. rinda), pilsēta, novads/pavalsts/reģions, pasta indekss, valsts

9)

Uzņēmuma nosaukums (tikai tad, ja tas nav kuģa īpašnieks)

10)

Uzņēmuma adrese (tikai tad, ja tas nav kuģa īpašnieks) un galvenā darījumdarbības vieta: adrese (1. rinda), adrese (2. rinda), pilsēta, novads/pavalsts/reģions, pasta indekss, valsts

11)

Kontaktpersona

a)

Vārds: tituls, vārds, uzvārds, amata nosaukums

b)

Adrese: adrese (1. rinda), adrese (2. rinda), pilsēta, novads/pavalsts/reģions, pasta indekss, valsts

c)

Tālrunis

d)

E-pasts

B daļa.   Verifikācija

1)

Verificētāja vārds/nosaukums

2)

Verificētāja adrese un galvenā darījumdarbības vieta: adrese (1. rinda), adrese (2. rinda), pilsēta, novads/pavalsts/reģions, pasta indekss, valsts

3)

Akreditācijas numurs

4)

Verificētāja deklarācija

C daļa.   Informācija par izmantoto monitoringa metodi un saistīto nenoteiktības līmeni

1)

Emisijas avots [nolaižamā izvēlne: “Visi avoti”, “Galvenie dzinēji”, “Palīgdzinēji”, “Gāzes turbīnas”, “Katli”, “Inertās gāzes ģeneratori”]

2)

Izmantotā(-ās) monitoringa metode(-es) (katram emisijas avotam) [nolaižamā izvēlne: “A metode. DPP un periodiska degvielas tilpņu inventarizācija”, “B metode. Degvielas tilpņu monitorings uz kuģa”, “C metode. Caurplūdes mērītāji attiecīgajiem sadegšanas procesiem”, “D metode. Tieši CO2 emisiju mērījumi”]

3)

Saistītais nenoteiktības līmenis, ko izsaka % (katrai izmantotajai monitoringa metodei)

D daļa.   Saskaņā ar 10. pantu veiktā parametru ikgadējā monitoringa rezultāti

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN EMITĒTĀS CO2 EMISIJAS

1)

Katra patērētā degvielas veida kopējais daudzums un emisijas faktors:

a)

Degvielas veids [nolaižamā izvēlne: “Smagā degvieleļļa (HFO)”, “Vieglā degvieleļļa (LFO)”, “Dīzeļdegviela/ gāzeļļa (MDO/MGO)”, “Sašķidrināta naftas gāze (propāns, LPG)”, “Sašķidrināta naftas gāze (butāns, LPG)”, “Metanols”, “Etanols”, “Citu veidu degviela ar nestandarta emisijas faktoru”]

b)

Emisijas faktors, ko izsaka tonnās CO2 uz tonnu degvielas

c)

Kopējais degvielas patēriņš, ko izsaka tonnās degvielas

2)

Šīs regulas darbības jomā ietilpstošās kopējās agregētās CO2 emisijas, ko izsaka tonnās CO2

3)

Agregētās CO2 emisijas no visiem reisiem starp dalībvalsts jurisdikcijā esošām ostām; izsaka tonnās CO2

4)

Agregētās CO2 emisijas no visiem reisiem, kuri sākas dalībvalsts jurisdikcijā esošās ostās; izsaka tonnās CO2

5)

Agregētās CO2 emisijas no visiem reisiem uz dalībvalsts jurisdikcijā esošām ostām; izsaka tonnās CO2

6)

CO2 emisijas, kas emitētas piestātnē dalībvalsts jurisdikcijā esošās ostās; izsaka tonnās CO2

7)

Kopējais degvielas patēriņš un kopējās agregētās CO2 emisijas, ko attiecina uz pasažieru pārvadājumiem (ro-pax kuģiem); izsaka tonnās degvielas un tonnās CO2

8)

Kopējais degvielas patēriņš un kopējās agregētās CO2 emisijas, ko attiecina uz kravas pārvadājumiem (ro-pax kuģiem); izsaka tonnās degvielas un tonnās CO2

9)

Kopējais degvielas patēriņš un kopējās agregētās CO2 emisijas, kas emitētas kravas reisos (brīvprātīgi); izsaka tonnās degvielas un tonnās CO2

10)

Kopējais degvielas patēriņš kravas apsildei (ķimikāliju tankkuģiem brīvprātīgi); izsaka tonnās degvielas

11)

Kopējais degvielas patēriņš dinamiskajai pozicionēšanai (naftas tankkuģiem un “citu tipu kuģiem” brīvprātīgi); izsaka tonnās degvielas

NOIETAIS ATTĀLUMS, JŪRĀ PAVADĪTAIS LAIKS UN PĀRVADĀŠANAS DARBS

1)

Kopējais noietais attālums, ko izsaka jūras jūdzēs

2)

Ledus apstākļos navigējot kopējais noietais attālums (brīvprātīgi), ko izsaka jūras jūdzēs

3)

Kopējais jūrā pavadītais laiks, ko izsaka stundās

4)

Ledus apstākļos navigējot kopējais jūrā pavadītais laiks (brīvprātīgi), ko izsaka stundās

5)

Kopējais pārvadāšanas darbs, ko izsaka

 

jūras pasažierjūdzēs (pasažieru kuģiem)

 

jūras tonnjūdzēs (ro-ro kuģiem, konteinerkuģiem, naftas tankkuģiem, ķimikāliju tankkuģiem, gāzvedējiem tankkuģiem, beramkravu jūras kuģiem, refrižeratorkuģiem, automobiļu transportkuģiem un kombinētajiem transportkuģiem)

 

jūras kubikmetrjūdzēs (LNG tankkuģiem un konteinerkuģiem/ro-ro kravas kuģiem)

 

aprēķinu kravnesības jūras tonnjūdzēs (ģenerālkravas kuģiem)

 

jūras pasažierjūdzēs UN jūras tonnjūdzēs (ro-pax kuģiem)

 

jūras tonnjūdzēs VAI aprēķinu kravnesības jūras tonnjūdzēs (citu tipu kuģiem)

6)

Kopējā transportēšanas darba otrais parametrs (brīvprātīgi), ko izsaka

 

jūras tonnjūdzēs (ģenerālkravas kuģiem)

 

aprēķinu kravnesības jūras tonnjūdzēs (automobiļu transportkuģiem)

7)

Pārskata periodā pārvadāto kravu vidējais blīvums (ķimikāliju tankkuģiem, beramkravu jūras kuģiem un kombinētajiem transportkuģiem — brīvprātīgi), ko izsaka tonnās uz kubikmetru

ENERGOEFEKTIVITĀTE

1)

Vidējā energoefektivitāte

a)

Degvielas patēriņš attiecībā pret noieto attālumu; izsaka kilogramos uz jūras jūdzi

b)

Degvielas patēriņš attiecībā pret pārvadāšanas darbu; izsaka gramos uz jūras pasažierjūdzi, gramos uz jūras tonnjūdzi, gramos uz jūras kubikmetrjūdzi, gramos uz aprēķinu kravnesības jūras tonnjūdzi vai gramos uz jūras pasažierjūdzi UN gramos uz jūras tonnjūdzi atbilstoši attiecīgajai kuģa kategorijai

c)

CO2 emisijas attiecībā pret noieto attālumu; izsaka kilogramos CO2 uz jūras jūdzi

d)

CO2 emisijas attiecībā pret pārvadāšanas darbu; izsaka gramos CO2 uz jūras pasažierjūdzi, gramos CO2 uz jūras tonnjūdzi, gramos CO2 uz jūras kubikmetrjūdzi, gramos CO2 uz aprēķinu kravnesības jūras tonnjūdzi vai gramos CO2 uz jūras pasažierjūdzi UN gramos CO2 uz jūras tonnjūdzi atbilstoši attiecīgajai kuģa kategorijai

2)

Vidējās energoefektivitātes attiecībā pret transportēšanas darbu otrais parametrs (brīvprātīgi); izsaka

 

gramos uz jūras tonnjūdzi un gramos CO2 uz jūras tonnjūdzi (ģenerālkravas kuģiem)

 

gramos uz aprēķinu kravnesības jūras tonnjūdzi un gramos CO2 uz aprēķinu kravnesības jūras tonnjūdzi (automobiļu transportkuģiem)

3)

Kravas reisu diferencētā vidējā energoefektivitāte (degvielas patēriņš un emitētās CO2 emisijas) (brīvprātīgi); izsaka

 

kilogramos uz jūras jūdzi

 

gramos uz jūras tonnjūdzi, gramos uz jūras kubikmetrjūdzi, gramos uz aprēķinu kravnesības jūras tonnjūdzi vai gramos uz jūras pasažierjūdzi atbilstoši attiecīgajai kuģa kategorijai

 

kilogramos CO2 uz jūras jūdzi

 

gramos CO2 uz jūras tonnjūdzi, gramos CO2 uz jūras kubikmetrjūdzi, gramos CO2 uz aprēķinu kravnesības jūras tonnjūdzi vai gramos CO2 uz jūras pasažierjūdzi atbilstoši attiecīgajai kuģa kategorijai

4)

Papildu informācija, kas varētu palīdzēt izprast paziņotos kuģa vidējos operacionālos energoefektivitātes rādītājus (brīvprātīgi)


III PIELIKUMS

Atbilstības dokumentu veidlapa

Ar šo apliecina, ka kuģa “NOSAUKUMS” emisiju ziņojums par pārskata periodu “N-1 GADS” ir uzskatāms par apmierinošu attiecībā uz Regulas (ES) 2015/757 prasībām.

Šis atbilstības dokuments ir izdots “DIENA/MĒNESIS/N GADS”.

Šis atbilstības dokuments ir saistīts ar emisiju ziņojumu Nr. “NUMURS” un ir spēkā līdz “N + 1 GADA” 30. JŪNIJAM.

I)   Ziņas par kuģi

1)

Kuģa nosaukums

2)

SJO identifikācijas numurs

3)

a)

Pieraksta osta VAI

b)

Piederības osta

4)

Kuģa kategorija [nolaižamā izvēlne: “Pasažieru kuģis”, “Ro-ro kuģis”, “Konteinerkuģis”, “Naftas tankkuģis”, “Ķimikāliju tankkuģis”, “LNG tankkuģis”, “Gāzvedējs tankkuģis”, “Beramkravu jūras kuģis”, “Ģenerālkravas kuģis”, “Refrižeratorkuģis”, “Automobiļu transportkuģis”, “Kombinētais transportkuģis”, “Ro-pax kuģis”, “Konteinerkuģis / ro-ro kravas kuģis”, “Citi kuģu tipi”]

5)

Karoga/reģistrācijas valsts

6)

Bruto tonnāža

II)   Ziņas par kuģa īpašnieku

1)

Kuģa īpašnieka vārds/nosaukums

2)

Kuģa īpašnieka adrese un galvenā darījumdarbības vieta: adrese (1. rinda), adrese (2. rinda), pilsēta, novads/pavalsts/reģions, pasta indekss, valsts

III)   Ziņas par uzņēmumu, kas izpilda pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2015/757 (brīvprātīgs lauks)

1)

Uzņēmuma nosaukums

2)

Uzņēmuma adrese un galvenā darījumdarbības vieta: adrese (1. rinda), adrese (2. rinda), pilsēta, novads/pavalsts/reģions, pasta indekss, valsts

IV)   Verificētājs

1)

Akreditācijas numurs

2)

Verificētāja vārds/nosaukums

3)

Uzņēmuma adrese un galvenā darījumdarbības vieta: adrese (1. rinda), adrese (2. rinda), pilsēta, novads/pavalsts/reģions, pasta indekss, valsts


5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1928

(2016. gada 4. novembris)

par to, kā nosaka pārvadāto kravu kuģu kategorijām, kas nav pasažieru kuģi, ro-ro kuģi un konteinerkuģi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 29. aprīļa Regulu (ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju un ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK (1), un jo īpaši tās II pielikuma A daļas 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) 2015/757 II pielikumā ir paredzēti noteikumi par pārvadātās kravas monitoringu un citas attiecīgās informācijas monitoringu. Konkrētāk, tādu kategoriju kuģu pārvadātā krava, kuri nav pasažieru kuģi, ro-ro kuģi un konteinerkuģi, ir jānosaka saskaņā ar minētā pielikuma A daļas 1. punkta g) apakšpunktā paredzētajiem parametriem.

(2)

Ir lietderīgi nodrošināt, ka naftas tankkuģu, ķimikāliju tankkuģu, gāzvedēju tankkuģu, beramkravu jūras kuģu, refrižeratorkuģu un kombinēto transportkuģu vidējā operacionālā energoefektivitātes rādītāja noteikšana ir saskaņā ar SJO Vadlīnijām par kuģa energoefektivitātes operacionālā rādītāja (EEOI) (2) brīvprātīgu izmantošanu, jo tās atspoguļo nozares praksi.

(3)

LNG tankkuģu un konteinerkuģu/ro-ro kravas kuģu pārvadātās kravas aprēķinā izmantojamam parametram būtu jāatspoguļo nozares prakse un jānodrošina, ka sniegtā informācija ir pareiza un laika gaitā salīdzināma.

(4)

Ģenerālkravas kuģu pārvadātās kravas noteikšanā vajadzētu ievērot īpaši izstrādātu pieeju, kur ir ņemtas vērā šīs kategorijas kuģiem raksturīgās kravas blīvuma variācijas. Ir lietderīgi noteikt, ka šos datus var brīvprātīgi papildināt ar papildu datiem saskaņā ar SJO Vadlīnijām par kuģa energoefektivitātes operacionālā rādītāja (EEOI) brīvprātīgu izmantošanu.

(5)

Automobiļu transportkuģu pārvadātās kravas noteikšanā vajadzētu ievērot elastīgu pieeju, kuras pamatā ir divi dažādi varianti. Lai labāk atspoguļotu tilpuma specifisko nozīmi, ir lietderīgi atļaut brīvprātīgi sniegt datus par kādu citu papildu parametru.

(6)

Ro-pax kuģi būtu jāuzskata par īpašu gadījumu, uz ko attiecas īpaši nosacījumi. Lai ņemtu vērā to, ka ro-pax kuģi sniedz jaukta tipa pakalpojumus, un lai labāk atspoguļotu nozares praksi, pārvadāto kravu vajadzētu izsacīt ar diviem parametriem.

(7)

Attiecībā uz pārējiem kuģu tipiem, kas neietilpst ne augstāk minētajās kategorijās, ne Regulas (ES) 2015/757 II pielikuma A daļas 1. punkta d), e) un f) apakšpunkta kategorijās, vajadzētu izmantot elastīgu pieeju, lai varētu pilnībā atspoguļot, cik daudzveidīgi ir kuģi un cik dažādas kravas tie pārvadā. Lai nodrošinātu datu saskanību un salīdzināmību laika gaitā saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 4. panta 3. punktu, tas, kādu vispiemērotāko pārvadātās kravas parametru uzņēmums ir izvēlējies, ir jāatspoguļo kuģa monitoringa plānā un attiecīgi jāpiemēro.

(8)

Komisija ir ar ieinteresētajām personām apspriedusies par to, kāda ir nozares paraugprakse šīs Regulas aptvertajos jautājumos. Apspriešanās notika Kuģniecības MZV monitoringa apakšgrupā, kas izveidota Eiropas Ilgtspējīgas kuģniecības foruma paspārnē.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu, kura izveidota atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (es) Nr. 525/2013/EK (3) 26. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā paredzēti noteikumi, ar kuriem nosaka parametrus, kas piemērojami tādu kategoriju kuģu pārvadātās kravas aprēķināšanai, kuri nav pasažieru kuģi, ro-ro kuģi un konteinerkuģi, nolūkā veikt citas attiecīgās informācijas monitoringu par katru reisu saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 9. panta 1. punktu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“naftas tankkuģis” ir kuģis, kas konstruēts vai pielāgots galvenokārt jēlnaftas vai naftas produktu lejamkravu pārvadāšanai kravas tilpnēs, izņemot kombinētos transportkuģus, kaitīgu šķidru vielu tankkuģus vai gāzes tankkuģus;

2)

“ķimikāliju tankkuģis” ir kuģis, kas konstruēts vai pielāgots jebkādu tādu šķidru produktu lejamkravu pārvadāšanai, kas uzskaitīti 17. nodaļā Starptautiskajā kodeksā par to kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (4), vai kuģis, kas konstruēts vai pielāgots kaitīgu šķidru vielu lejamkravu pārvadāšanai;

3)

LNG tankkuģis” ir tankkuģis, kas paredzēts sašķidrinātas dabasgāzes (LNG) (galvenokārt metāna) lejamkravu pārvadāšanai neatkarīgos, izolētos tankos;

4)

“gāzvedējs tankkuģis” ir tankkuģis, kad paredzēts citu sašķidrinātu gāzu, nevis LNG, lejamkravu pārvadāšanai;

5)

“beramkravu jūras kuģis” ir kuģis, kas galvenokārt paredzēts sausu beramkravu pārvadāšanai; pie tādiem pieder, piemēram, rūdu transportkuģi saskaņā ar definīciju 1998. gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras (SOLAS konvencija) XII nodaļas 1. noteikumā, bet nepieder kombinētie transportkuģi;

6)

“ģenerālkravas jūras kuģis” ir kuģis ar vairākklāju vai vienklāja korpusu, kas paredzēts galvenokārt ģenerālkravu pārvadāšanai; te neietilpst specializētie sauskravas kuģi, kas nav iekļauti ģenerālkravas kuģu references līnijas aprēķinā, proti, mājlopu transportkuģi, baržas, smagkravas kuģi, jahtu transportkuģi, kodoldegvielas transportkuģi;

7)

“refrižeratorkuģis” ir kuģis, kas paredzēts tikai atdzesētu kravu pārvadāšanai tilpnēs;

8)

“automobiļu transportkuģis” ir vairākklāju ro-ro kravas kuģis, kas paredzēts tukšu automobiļu un kravas automobiļu pārvadāšanai;

9)

“kombinētais transportkuģis” ir kuģis, uz kura paredzēts uzkraut gan lejamkravas, gan beramkravas tādā apjomā, kas 100 % atbilst tā kravnesībai;

10)

“ro-pax kuģis” ir kuģis, kas pārvadā vairāk par 12 pasažieriem un kam ir ro-ro kravas nodalījums;

11)

“konteinerkuģis/ro-ro kravas kuģis” ir konteinerkuģa un ro-ro kravas kuģa hibrīds, kas sadalīts neatkarīgos nodalījumos;

12)

“aprēķinu kravnesība” ir izmērītais tilpumiskā ūdensizspaida daudzums kuģim iekrautā stāvoklī, kas reizināts ar ūdens relatīvo blīvumu kuģa atiešanas brīdī, no kā atņemts tukša kuģa svars un uz kuģa esošās degvielas svars, kas noteikts uz atiešanas brīdi kravas reisā, mērīts tonnās;

13)

“izmērītais tilpumiskā ūdensizspaida daudzums” kuģiem ar metāla apšuvumu, neskaitot tā izvirzītās daļas, ir teorētiskais tilpumiskā ūdensizspaida daudzums, bet kuģiem ar cita materiāla apšuvumu – tilpumiskā ūdensizspaida daudzums, rēķinot līdz korpusa ārējām virsmām, mērīts kubikmetros;

14)

“tukša kuģa svars” ir kuģa faktiskais svars, bez degvielas, pasažieriem, kravas, ūdens un citiem patēriņa krājumiem, izteikts tonnās.

3. pants

“Pārvadātās kravas” noteikšanas parametri katrai kuģu kategorijai

“Pārvadāto kravu” nolūkā veikt citas attiecīgās informācijas monitoringu par katru reisu saskaņā ar Regulas (ES) 2015/757 9. panta 1. punktu nosaka šādi:

a)

naftas tankkuģiem – kā uz kuģa esošās kravas masu;

b)

ķimikāliju tankkuģiem – kā uz kuģa esošās kravas masu;

c)

LNG tankkuģiem – kā izkrautās kravas tilpumu vai, ja kravu reisa laikā izkrauj vairākkārt – kā summu, ko iegūst, saskaitot reisa laikā izkrautās kravas un kravas, kas izkrautas visās pēcākajās ienākšanas ostās līdz brīdim, kad tiek uzkrauta jauna krava;

d)

gāzvedējiem tankkuģiem – kā uz kuģa esošās kravas masu;

e)

beramkravu jūras kuģiem – kā uz kuģa esošās kravas masu;

f)

ģenerālkravas kuģiem – kravas reisos kā aprēķinu kravnesību, balasta reisos kā nulli;

g)

refrižeratorkuģiem – kā uz kuģa esošās kravas masu;

h)

automobiļu transportkuģiem – kā uz kuģa esošās kravas masu, ko nosaka vai nu kā faktisko masu, vai kā kravas vienību skaitu, vai aizņemtos joslas metrus, reizinot ar to svara standartvērtību;

i)

kombinētajiem transportkuģiem – kā uz kuģa esošās kravas masu;

j)

ro-pax kuģiem – kā uz kuģa esošo pasažieru skaitu un kravas masu, ko nosaka vai nu kā faktisko masu, vai kā kravas vienību (kravas un vieglo automobiļu u. c.) skaitu, vai aizņemtos joslas metrus, reizinot ar to svara standartvērtību;

k)

konteinerkuģiem/ro-ro kravas kuģiem – kā uz kuģa esošās kravas masu, ko nosaka kā šādu parametru summu: kravas vienību (automobiļi, piekabes, kravas automobiļi u. c. standartvienības) skaits, kas pareizināts ar klāja standarta platību un augstumu (attālums no grīdas līdz nesošajai sijai); aizņemto joslas metru skaits, kas pareizināts ar klāja augstumu (cita veida ro-ro kravai); LES skaits, kas pareizināts ar 38,3 m3;

l)

cita tipa kuģiem, kas neietilpst nedz kādā no a) līdz k) apakšpunktā minētajām kategorijām, nedz kādā no Regulas (ES) 2015/757 II pielikuma A daļas 1. punkta d), e) un f) apakšpunktā minētajām kategorijām, – vai nu kā uz kuģa esošās kravas masu, vai kā aprēķinu kravnesību kravas reisos un nulli balasta reisos.

Šā panta pirmās daļas f) apakšpunkta vajadzībām brīvprātīgi kā papildu parametru var izmantot “uz kuģa esošās kravas masu”.

Šā panta pirmās daļas h) apakšpunkta vajadzībām brīvprātīgi kā papildu parametru var izmantot “aprēķinu kravnesību kravas reisos un nulli balasta reisos”.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 123, 19.5.2015., 55. lpp.

(2)  MEPC.1/Circ.684.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu (OV L 165, 18.6.2013., 13. lpp.).

(4)  Ar MEPC.225(64) un MSC.340(91) paredzētajiem grozījumiem.


5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1929

(2016. gada 4. novembris),

ar ko Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (serotips 3a3b, celms ABTS-351) apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 90. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Francija 2013. gada 30. janvārī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (2) 11. panta 1. punktu saņēma pieteikumu uz to, lai aktīvo vielu Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (serotips 3a3b, celms ABTS-351) iekļautu minētās direktīvas I pielikumā lietošanai biocīdos, kuri pieder pie minētās direktīvas V pielikumā definētā un Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā definētajam 18. produkta veidam atbilstošā 18. produkta veida biocīdiem (insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei).

(2)

Francija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 90. panta 2. punktu 2015. gada 29. maijā iesniedza novērtējuma ziņojumu kopā ar saviem ieteikumiem.

(3)

Ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2016. gada 16. februārī formulēja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumu.

(4)

Saskaņā ar minēto atzinumu 18. produkta veida biocīdi, kas satur Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (serotips 3a3b, celms ABTS-351), varētu atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasībām, ja attiecībā uz šīs vielas lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(5)

Tāpēc ir lietderīgi Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (serotips 3a3b, celms ABTS-351) apstiprināt lietošanai 18. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (serotips 3a3b, celms ABTS-351) apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 18. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (serotips 3a3b, celms ABTS-351)

Neattiecas

Būtisku piemaisījumu nav

2017. gada 1. marts

2027. gada 28. februāris

18

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (“iedarbībai”), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā riskus, kuri identificēti attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš:

a)

profesionāliem lietotājiem;

b)

iedzīvotājiem, kas eksponēti izsmidzinātajai vielai;

c)

augsnes videi, kad produkts tiek izmantots pirms lietus.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 90. panta 2. punktu veiktajā novērtēšanā izmantotās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.


5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1930

(2016. gada 4. novembris),

ar ko hlorkrezolu apstiprina par 1., 2., 3., 6. un 9. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveidots to esošo aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai lemtu par to iespējamu apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Hlorkrezols ir minētajā sarakstā.

(2)

Hlorkrezols ir novērtēts lietošanai biocīdos, kas pieder pie Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā aprakstītā 1. produkta veida “Cilvēka higiēnai paredzētie”, 2. produkta veida “Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem”, 3. produkta veida “Veterinārā higiēna”, 6. produkta veida “Konservanti, kas paredzēti produktiem uzglabāšanas laikā” un 9. produkta veida “Šķiedru, ādas, gumijas un polimerizētu materiālu konservanti”.

(3)

Par kompetento novērtētājiestādi tika izraudzīta Francija, un 2013. gada 8. oktobrī, 2013. gada 15. novembrī un 2013. gada 18. decembrī tā iesniedza novērtējuma ziņojumus kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2016. gada 13. aprīlī formulēja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumus.

(5)

Saskaņā ar minētajiem atzinumiem 1., 2., 3., 6. un 9. produkta veida biocīdi, kas satur hlorkrezolu, varētu atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasībām, ja attiecībā uz to lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi hlorkrezolu apstiprināt lietošanai 1., 2., 3., 6. un 9. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Pirms aktīvo vielu apstiprina, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Hlorkrezolu apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 1., 2., 3., 6. un 9. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Hlorkrezols

IUPAC nosaukums:

4-hlor-3-metilfenols

EK Nr.: 200-431-6

CAS Nr.: 59-50-7

99,8 masas %

2018. gada 1. maijs

2028. gada 30. aprīlis

1

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šāds nosacījums:

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti.

2

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš:

a)

rūpnieciskajiem un profesionālajiem lietotājiem;

b)

attiecībā uz produktiem, ko lieto privātās un valsts iestādēs, – bērniem.

3

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš:

a)

profesionāliem lietotājiem;

b)

augsnes videi;

3)

attiecībā uz produktiem, kuru atliekas var nonākt pārtikā vai dzīvnieku barībā, pārliecinās, vai nav nepieciešams saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 470/2009 (2) vai Eiropas Parlamenta vai Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (3) noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimālos atlieku līmeņus (MAL), un veic visus attiecīgos riska mazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie MAL netiek pārsniegti.

6

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš:

a)

profesionāliem lietotājiem (kad tie saskaņā ar formulu izgatavo konservējamo produktu un papīra ražošanas procesa gaitā veic konservētā produkta uzklāšanu);

b)

zīdaiņiem (kuri rāpo pa virsmām, kas ir tīrītas ar konservēto produktu).

9

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš profesionālajiem lietotājiem.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 1. punktu veiktajā novērtēšanā izmantotās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).


5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1931

(2016. gada 4. novembris),

ar ko hlorkrezolu apstiprina par 13. produkta veida biocīdos lietojamu esošo aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) ir izveidots to esošo aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai lemtu par to iespējamu apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Hlorkrezols ir minētajā sarakstā.

(2)

Hlorkrezols saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) 16. panta 2. punktu ir novērtēts lietošanai biocīdos, kuri pieder pie 13. produkta veida “Metālapstrādes šķidrumu konservanti”, kas aprakstīts minētās direktīvas V pielikumā un atbilst 13. produkta veidam, kas aprakstīts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par kompetento novērtētājiestādi tika izraudzīta Francija, un tā 2013. gada 24. jūlijā iesniedza novērtējuma ziņojumu kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2016. gada 13. aprīlī formulēja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumu.

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu 13. produkta veida biocīdi, kas satur hlorkrezolu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. panta prasībām, ja attiecībā uz to lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi hlorkrezolu apstiprināt lietošanai 13. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Pirms aktīvo vielu apstiprina, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Hlorkrezolu apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 13. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Hlorkrezols

IUPAC nosaukums:

4-hlor-3-metilfenols

EK Nr.: 200-431-6

CAS Nr.: 59-50-7

99,8 % (masas)

2018. gada 1. maijs

2028. gada 30. aprīlis

13

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (“iedarbībai”), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš profesionālajiem lietotājiem.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 1. punktu novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Aktīvās vielas tīrības pakāpe tirgū laistajā produktā var būt tāda pati vai citāda, ja ir pierādīts, ka tā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai.


5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/36


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1932

(2016. gada 4. novembris),

ar ko kalcija magnija oksīdu (dedzinātos dolomītkaļķus) apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošo aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) ir izveidots to esošo aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai lemtu par to iespējamu apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Minētajā sarakstā ir kalcija magnija oksīds (dedzinātie dolomītkaļķi).

(2)

Kalcija magnija oksīds (dedzinātie dolomītkaļķi) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) 16. panta 2. punktu ir novērtēts lietošanai biocīdos, kuri pieder pie 2. produkta veida “Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem” un 3. produkta veida “Veterinārā higiēna”, kas aprakstīti minētās direktīvas V pielikumā un attiecīgi atbilst 2. un 3. produkta veidam, kuri aprakstīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par kompetento novērtētājiestādi tika izraudzīta Apvienotā Karaliste, un tā 2011. gada 19. septembrī iesniedza novērtējuma ziņojumus kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2016. gada 14. aprīlī sagatavoja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumus.

(5)

Saskaņā ar minētajiem atzinumiem 2. un 3. produkta veida biocīdi, kas satur kalcija magnija oksīdu (dedzinātos dolomītkaļķus), varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. panta prasībām, ja tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi attiecībā uz to lietošanu.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi kalcija magnija oksīdu (dedzinātos dolomītkaļķus) apstiprināt lietošanai 2. un 3. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Pirms aktīvo vielu apstiprina, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kalcija magnija oksīdu (dedzinātos dolomītkaļķus) apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 2. un 3. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Kalcija magnija oksīds (dedzinātie dolomītkaļķi)

IUPAC nosaukums:

kalcija magnija oksīds

EK Nr.: 253-425-0

CAS Nr.: 37247-91-9

800 g/kg

(Vērtība norāda Ca un Mg saturu, kas izteikts kā CaO un MgO summa. MgO minimālā vērtība dedzinātajos dolomītkaļķos ir 30 %, pamatojoties uz magniju, kas izteikts kā magnija oksīda saturs.)

2018. gada 1. maijs

2028. gada 30. aprīlis

2

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šāds nosacījums:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (“iedarbībai”), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš rūpnieciskajiem un profesionālajiem lietotājiem.

3

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šāds nosacījums:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (“iedarbībai”), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš profesionālajiem lietotājiem.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 1. punktu novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.


5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1933

(2016. gada 4. novembris),

ar ko kalcija magnija tetrahidroksīdu (dzēstos dolomītkaļķus) apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveido to aktīvo vielu sarakstu, kuras jānovērtē, lai lemtu par to apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Kalcija magnija tetrahidroksīds (dzēstie dolomītkaļķi) ir šajā sarakstā.

(2)

Kalcija magnija tetrahidroksīds (dzēstie dolomītkaļķi) saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK (3) 16. panta 2. punktu ir novērtēti lietošanai biocīdos, kuri pieder pie 2. produkta veida “dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem” un 3. produkta veida “veterinārā higiēna”, kas aprakstīti minētās direktīvas V pielikumā un attiecīgi atbilst 2. un 3. produkta veidam, kuri aprakstīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par kompetento novērtētājiestādi tika izraudzīta Apvienotā Karaliste, un tā 2011. gada 19. septembrī iesniedza novērtējuma ziņojumus kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2016. gada 14. aprīlī formulēja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumus.

(5)

Saskaņā ar minētajiem atzinumiem 2. un 3. produkta veida biocīdi, kas satur kalcija magnija tetrahidroksīdu (dzēstos dolomītkaļķus) varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. panta prasībām, ja attiecībā uz to lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi kalcija magnija tetrahidroksīdu (dzēstos dolomītkaļķus) apstiprināt lietošanai 2. un 3. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Pirms aktīvo vielu apstiprina, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kalcija magnija tetrahidroksīdu (dzēstos dolomītkaļķus) apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 2. un 3. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Kalcija magnija tetrahidroksīds (dzēstie dolomītkaļķi)

IUPAC nosaukums:

Kalcija magnijs tetrahidroksīds (dzēstie dolomītkaļķi)

EK Nr.: 254-454-1

CAS Nr.: 39445-23-3

800 g/kg

(Vērtība raksturo Ca un Mg saturu, kas izteikts kā Ca(OH)2 un Mg(OH)2. Mg(OH)2 vērtība dzēstajos dolomītkaļķos parasti ir 15–40 % diapazonā.)

2018. gada 1. maijs

2028. gada 30. aprīlis

2

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (“iedarbībai”), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš rūpnieciskajiem un profesionālajiem lietotājiem.

3

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (“iedarbībai”), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš profesionālajiem lietotājiem.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 1. punktu novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.


5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/42


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1934

(2016. gada 4. novembris),

ar ko koko alkiltrimetilamonija hlorīdu (ATMAC/TMAC) apstiprina par 8. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveidots to aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai lemtu par to apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Koko alkiltrimetilamonija hlorīds (ATMAC/TMAC) ir iekļauts minētajā sarakstā.

(2)

Koko alkiltrimetilamonija hlorīds (ATMAC/TMAC) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) 16. panta 2. punktu ir novērtēts lietošanai biocīdos, kuri pieder pie 8. produkta veida “koksnes konservanti”, kas aprakstīts minētās direktīvas V pielikumā un attiecīgi atbilst 8. produkta veidam, kurš aprakstīts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par kompetento novērtētājiestādi tika izraudzīta Itālija, un 2007. gada 20. novembrī un 2010. gada 10. jūnijā tā iesniedza novērtējuma ziņojumus kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2016. gada 14. aprīlī formulēja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumu.

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu 8. produkta veida biocīdi, kas satur koko alkiltrimetilamonija hlorīdu (ATMAC/TMAC), varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. panta prasībām, ja attiecībā uz to lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi koko alkiltrimetilamonija hlorīdu (ATMAC/TMAC) apstiprināt lietošanai 8. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Pirms aktīvo vielu apstiprina, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Koko alkiltrimetilamonija hlorīdu (ATMAC/TMAC) apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 8. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Koko alkiltrimetilamonija hlorīds (ATMAC/TMAC)

IUPAC nosaukums:

koko alkiltrimetilamonija hlorīds

EK Nr.: 263-038-9

CAS Nr.: 61789-18-2

96,6 % (masas)

2018. gada 1. maijs

2028. gada 30. aprīlis

8

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (“iedarbībai”), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš:

a)

rūpnieciskajiem un profesionālajiem lietotājiem;

b)

attiecībā uz koksni, kas pastāvīgi tiks pakļauta laikapstākļu iedarbībai – augsnei un pazemes ūdeņiem;

3)

ņemot vērā attiecībā uz augsni, virszemes un pazemes ūdeņiem identificētos riskus, atļauto produktu marķējumā un attiecīgā gadījumā arī to drošības datu lapās norāda, ka rūpniecisko vai profesionālo uzklāšanu veic norobežotā zonā vai uz cietas ūdensnecaurlaidīgas pamatnes ar aizsargsienu un ka tikko apstrādātu koksni pēc apstrādes glabā zem nojumes un/vai uz cietas ūdensnecaurlaidīgas pamatnes, lai nenotiktu tieša noplūde augsnē vai ūdenī, un ka jebkādas produkta lietošanā radušās noplūdes savāc atkārtotai izmantošanai vai likvidēšanai.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 1. punktu veiktajā novērtēšanā izmantotās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda


5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/45


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1935

(2016. gada 4. novembris),

ar ko kalcija dihidroksīdu (hidratētos kaļķus) apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveidots to aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai lemtu par to apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Kalcija dihidroksīds (hidratētie kaļķi) ir šajā sarakstā.

(2)

Kalcija dihidroksīds (hidratētie kaļķi) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) 16. panta 2. punktu ir novērtēts lietošanai biocīdos, kuri pieder pie 2. produkta veida “dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem” un 3. produkta veida “veterinārā higiēna”, kas aprakstīti minētās direktīvas V pielikumā un attiecīgi atbilst 2. un 3. produkta veidam, kuri aprakstīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par kompetento novērtētājiestādi tika izraudzīta Apvienotā Karaliste, un tā 2011. gada 19. septembrī iesniedza novērtējuma ziņojumus kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2016. gada 14. aprīlī formulēja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumus.

(5)

Saskaņā ar minētajiem atzinumiem 2. un 3. produkta veida biocīdi, kas satur kalcija dihidroksīdu (hidratētos kaļķus), varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. panta prasībām, ja attiecībā uz to lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi kalcija dihidroksīdu (hidratētos kaļķus) apstiprināt lietošanai 2. un 3. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Pirms aktīvo vielu apstiprina, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Kalcija dihidroksīdu (hidratētos kaļķus) apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 2. un 3. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Kalcija dihidroksīds (hidratētie kaļķi)

IUPAC nosaukums:

Kalcija dihidroksīds

EK Nr.: 215-137-3

CAS Nr.: 1305-62-0

800 g/kg

(vērtība norāda Ca saturu, kas izteikts kā Ca(OH)2)

2018. gada 1. maijs

2028. gada 30. aprīlis

2

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš rūpnieciskajiem un profesionālajiem lietotājiem.

3

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš profesionālajiem lietotājiem.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 1. punktu veiktajā novērtēšanā izmantotās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.


5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/48


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1936

(2016. gada 4. novembris),

ar ko kalcija oksīdu (dedzinātos kaļķus) apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošo aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveido to aktīvo vielu sarakstu, kuras jānovērtē, lai lemtu par to apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Kalcija oksīds (dedzinātie kaļķi) ir šajā sarakstā.

(2)

Kalcija oksīds (dedzinātie kaļķi) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) 16. panta 2. punktu ir novērtēts lietošanai biocīdos, kuri pieder pie 2. produkta veida “dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem” un 3. produkta veida “veterinārā higiēna”, kas aprakstīti minētās direktīvas V pielikumā un attiecīgi atbilst 2. un 3. produkta veidam, kuri aprakstīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par kompetento novērtētājiestādi tika izraudzīta Apvienotā Karaliste, un tā 2011. gada 19. septembrī iesniedza novērtējuma ziņojumus kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2016. gada 14. aprīlī formulēja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumus.

(5)

Saskaņā ar minētajiem atzinumiem 2. un 3. produkta veida biocīdi, kas satur kalcija oksīdu (dzēstos kaļķus), varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. panta nosacījumiem, ja attiecībā uz to lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi kalcija oksīdu (dedzinātos kaļķus) apstiprināt lietošanai 2. un 3. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Pirms aktīvo vielu apstiprina, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Kalcija oksīdu (dedzinātos kaļķus) apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 2. un 3. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Kalcija oksīds (dedzinātie kaļķi)

IUPAC nosaukums:

Kalcija oksīds

EK Nr.: 215-138-9

CAS Nr.: 1305-78-8

800 g/kg

(vērtība raksturo Ca saturu, kas izteikts kā CaO)

2018. gada 1. maijs

2028. gada 30. aprīlis

2

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš rūpnieciskajiem un profesionālajiem lietotājiem.

3

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām [“iedarbībai”], riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš profesionālajiem lietotājiem.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 1. punktu novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.


5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/51


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1937

(2016. gada 4. novembris),

ar ko ciflutrīnu apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveidots to esošo aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai lemtu par to iespējamu apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Ciflutrīns ir minētajā sarakstā.

(2)

Ciflutrīns saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) 16. panta 2. punktu ir novērtēts lietošanai biocīdos, kuri pieder pie 18. biocīdu produkta veida “Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei”, kas definēts minētās direktīvas V pielikumā un atbilst attiecīgi 18. biocīdu produkta veidam, kurš definēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par kompetento novērtētājiestādi tika izraudzīta Vācija, un tā 2010. gada 23. decembrī iesniedza novērtējuma ziņojumu kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2016. gada 16. februārī sagatavoja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumu par ciflutrīna izmantošanu 18. produkta veida biocīdos.

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu 18. produkta veida biocīdi, kas satur ciflutrīnu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. panta prasībām, ja attiecībā uz šīs vielas lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi ciflutrīnu apstiprināt lietošanai 18. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Pirms aktīvo vielu apstiprina, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ciflutrīnu apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 18. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Ciflutrīns

IUPAC nosaukums:

(RS)-α-ciān-4-fluor-3-fenoksibenzil(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts

EK Nr.: 269-855-7

CAS Nr.: 68359-37-5

955 g/kg (95,5 masas %)

2018. gada 1. marts

2028. gada 28. februāris

18

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (“iedarbībai”), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti;

2)

ņemot vērā riskus, kuri identificēti attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš:

a)

attiecībā uz produktiem, kurus izmanto mājsaimniecībās un dzīvnieku novietnēs ar novadi uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, – virszemes ūdeņiem un nogulām;

b)

attiecībā uz produktiem, kurus izmanto dzīvnieku novietnēs ar tiešu novadi uz virszemes ūdeņiem, – virszemes ūdeņiem un nogulām;

c)

attiecībā uz produktiem, kurus izmanto dzīvnieku novietnēs, – virszemes ūdeņiem un nogulām pēc kūtsmēslu lietošanas uz lauksaimniecības augsnes;

3)

attiecībā uz produktiem, kuru atliekas var nonākt pārtikā vai dzīvnieku barībā, pārliecinās, vai nav nepieciešams saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 470/2009 (2) vai Eiropas Parlamenta vai Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (3) noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimālos atlieku līmeņus (MAL), un veic visus attiecīgos riska mazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie MAL netiek pārsniegti.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 1. punktu novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Aktīvās vielas tīrības pakāpe tirgū laistajā produktā var būt tāda pati vai citāda, ja ir pierādīts, ka tā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).


5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/54


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1938

(2016. gada 4. novembris),

ar ko citronskābi apstiprina par 2. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveidots to esošo aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai lemtu par to iespējamu apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Citronskābe ir iekļauta minētajā sarakstā.

(2)

Citronskābe saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) 16. panta 2. punktu ir novērtēta lietošanai biocīdos, kuri pieder pie 1. produkta veida “Cilvēku higiēnai paredzētie biocīdie produkti”, kas definēts minētās direktīvas V pielikumā un atbilst 1. produkta veidam, kurš definēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Savukārt novērtējums attiecās uz pretvīrusu papīra salvetēm, kas piesūcinātas ar citronskābi un ko laistu tirgū ar norādi “iznīcina 99,9 % papīra salvetē esošo saaukstēšanās un gripas vīrusu”. Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/1985 (4) 1. pantu pretvīrusu papīra salvetes ir uzskatāmas par biocīdu, kas pieder pie 2. produkta veida, kurš definēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā. Tādējādi citronskābes apstiprināšanai par esošu aktīvo vielu būtu jāattiecas tikai uz tās izmantošanu 2. produkta veida biocīdos, dezinfekcijas līdzekļos un algicīdos, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem.

(4)

Par kompetento novērtētājiestādi tika izraudzīta Beļģija, un tā 2013. gada 23. augustā iesniedza novērtējuma ziņojumu kopā ar saviem ieteikumiem.

(5)

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2016. gada 16. februārī sagatavoja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumu par citronskābes izmantošanu 2. produkta veida biocīdos.

(6)

Saskaņā ar minēto atzinumu 2. produkta veida biocīdi, kas satur citronskābi, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. panta prasībām, ja attiecībā uz to lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Tāpēc ir lietderīgi citronskābi apstiprināt lietošanai 2. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(8)

Pirms aktīvo vielu apstiprina, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Citronskābi apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 2. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2015. gada 4. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1985 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu par pretvīrusu salvetēm, kas piesūcinātas ar citronskābi (OV L 289, 5.11.2015., 26. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Citronskābe

IUPAC nosaukums:

2-hidroksi-1,2,3-propāntrikarbonskābe

EK Nr.: 201-069-1

CAS Nr.: 77-92-9

995 g/kg

2018. gada 1. marts

2028. gada 28. februāris

2

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šāds nosacījums:

produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (“iedarbībai”), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 1. punktu novērtētā aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.


5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/57


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1939

(2016. gada 4. novembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 4. novembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājs vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

98,0

ZZ

98,0

0707 00 05

TR

141,1

ZZ

141,1

0709 93 10

MA

91,2

TR

146,1

ZZ

118,7

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

139,3

TR

71,6

ZZ

104,9

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

98,1

ZA

65,7

ZZ

77,4

0806 10 10

BR

330,4

PE

327,4

TR

142,7

ZZ

266,8

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

166,4

NZ

144,6

ZA

132,2

ZZ

188,1

0808 30 90

CN

96,1

TR

153,0

ZZ

124,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/59


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1940

(2016. gada 6. oktobris)

par tirgus apstākļu noteikšanu attiecībā uz termināļa aeronavigācijas pakalpojumiem Apvienotajā Karalistē saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 3. pantu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6336)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (pakalpojumu sniegšanas regula) (1) un jo īpaši tās 16. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 3. maija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 391/2013, ar ko nosaka kopīgu tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem (2), un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 391/2013 ir noteikta kopīga tarifikācijas sistēma aeronavigācijas pakalpojumiem. Saskaņā ar minētās regulas 3. panta 1. punktu dalībvalstis var nolemt, ka daži vai visi to termināļa aeronavigācijas pakalpojumi tiek sniegti tirgus apstākļos. Šādā gadījumā piemēro minētās regulas noteikumus, bet attiecīgā dalībvalsts var nolemt attiecībā uz minētajiem pakalpojumiem neveikt pasākumus, kas minēti 3. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā.

(2)

Apvienotās Karalistes iestādes 2015. gada 6. maijā informēja Komisiju par minētās dalībvalsts lēmumu, ka uz termināļa aeronavigācijas pakalpojumiem lidostu termināla tarifikācijas B zonā attiecas tirgus apstākļi. Šie pakalpojumi tiek sniegti deviņās Apvienotās Karalistes lidostās, proti, Heathrow Airport-London, Gatwick Airport-London, Stansted Airport-London, Luton, City Airport-London, Birmingham, Manchester, Glasgow un Edinburgh.

(3)

Apvienotās Karalistes iestādes iesniedza ziņojumu par novērtēšanas saturu un rezultātiem attiecībā uz Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 I pielikuma nosacījumiem, uz kuriem minētais lēmums ir balstīts. Pēc Komisijas lūguma šīs iestādes 2015. gada 2. oktobrī iesniedza papildu pierādījumus, tostarp konkursa dokumentāciju. Komisija pārbaudīja Apvienotās Karalistes iestāžu sniegto informāciju.

(4)

Informācija liecina, ka šo iestāžu veiktais novērtējums ietvēra arī apspriešanos ar gaisa telpas izmantotāju pārstāvjiem saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 3. panta 2. punktu, kā arī ar citām ieinteresētajām personām, piemēram, lidostu ekspluatantiem un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem.

(5)

Turklāt informācija liecina, ka Apvienotajā Karalistē termināļa aeronavigācijas attiecīgajā tirgū pastāv tirgus apstākļi. Jo īpaši novērtējuma ziņojums parāda, ka ir izpildīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 I pielikumā minētie nosacījumi. Tas attiecas arī uz tām termināļa tarifikācijas B zonas lidostām, kurās vēl nav noticis konkurss, bet tas ir paredzēts nākotnē, jo, lai pastāvētu tirgus apstākļi, nav nepieciešams, lai šāda procedūra būtu notikusi analizētajā laikposmā.

(6)

Tāpēc Komisija piekrīt Apvienotās Karalistes iestāžu novērtējumam, ka termināļa tarifikācijas B zonas lidostu termināļa aeronavigācijas pakalpojumi ir pakļauti tirgus apstākļiem.

(7)

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 3. panta 5. punktu šis lēmums būtu jāpiemēro attiecīgajā pārskata periodā, proti, otrajā pārskata periodā (2015–2019),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Komisija uzskata, ka tirgus nosacījumi ir noteikti attiecībā uz termināļa aeronavigācijas pakalpojumiem Apvienotajā Karalistē tarifikācijas B zonā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 I pielikumu.

2. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2019. gada 31. decembrim.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2016. gada 6. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Violeta BULC


(1)  OV L 96, 31.3.2004., 10. lpp.

(2)  OV L 128, 9.5.2013., 31. lpp.


5.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 299/61


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1941

(2016. gada 3. novembris),

ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2014/190/ES, ar ko nosaka kopējo resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Eiropas Sociālajam fondam un Kohēzijas fondam atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”, Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai atvēlētā īpašā piešķīruma resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm kopā ar atbalsttiesīgo reģionu sarakstu un summas, kas jāpārvieto no katras dalībvalsts Kohēzijas fonda un struktūrfondu piešķīrumiem uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un uz atbalstu vistrūcīgākajām personām, laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6909)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (1), un jo īpaši tās 92. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Īstenošanas lēmumu 2014/190/ES (2) Komisija cita starpā noteica mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” atvēlēto kopējo resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm, kā arī Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai atvēlētā īpašā piešķīruma resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 91. panta 2. punktā.

(2)

Saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (3) 7. panta 1. punktu un Regulas (ES) Nr. 1303/2013 92. panta 3. punktu Komisijai 2016. gadā ir jāpārskata visu dalībvalstu kopējie piešķīrumi saskaņā ar kohēzijas politikas mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” attiecībā uz 2017.–2020. gadu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 7. panta 3. punktu un Regulas (ES) Nr. 1303/2013 90. panta 5. punktu Komisijai 2016. gadā ir jāpārskata dalībvalstu atbilstība Kohēzijas fonda prasībām un, ja dalībvalsts vai nu kļūst tiesīga saņemt atbalstu no Kohēzijas fonda, vai arī zaudē savas esošās tiesības, Komisijai izrietošās summas jāpieskaita dalībvalstij 2017.–2020. gadam piešķirtajiem līdzekļiem vai no tiem jāatskaita.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 7. panta 3. punktu un Regulas (ES) Nr. 1303/2013 92. panta 3. punktu Komisija šo abu pārskatīšanu rezultātus atspoguļo finanšu shēmas tehniskajā korekcijā attiecībā uz 2017. gadu. 2016. gada 30. jūnijā Komisija šo pārskatīšanu rezultātus pieņēma ar paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam (4). Paziņojumā ir minēts, ka pēc jaunākajiem statistikas datiem kumulatīvā novirze starp kopējiem un pārskatītajiem piešķīrumiem Beļģijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Grieķijā, Spānijā, Horvātijā, Itālijā, Kiprā, Nīderlandē, Slovēnijā, Slovākijā, Somijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē ir vairāk nekā ± 5 %. Turklāt ir norādīts, ka, pamatojoties uz Kipras 2012.–2014. gada datiem par nacionālo kopienākumu (NKI) uz vienu iedzīvotāju, no 2017. gada 1. janvāra tā kļūs pilnībā tiesīga saņemt atbalstu no Kohēzijas fonda.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 7. panta 4. un 5. punktu un Regulas (ES) Nr. 1303/2013 92. panta 3. punktu minēto dalībvalstu piešķīrumus attiecīgi koriģē ar noteikumu, ka šo korekciju kopējā neto ietekme nepārsniedz EUR 4 miljardus. Korekcijas jāsadala vienādās proporcijās laikposmā no 2017. līdz 2020. gadam.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 19. pantu daudzgadu finanšu shēma (DFS) ir jāpārskata, lai 2014. gadā neizmantotos piešķīrumus pārvietotu uz turpmākiem gadiem, ja struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu jaunas dalītas pārvaldības programmas tiek pieņemtas vēlu.

(7)

Saskaņā ar Padomes Regulu (ES, Euratom) 2015/623 (5) EUR 11,2 miljardus pašreizējās cenās no summas, ko piešķīra struktūrfondiem un Kohēzijas fondam, nevarēja ne izmantot 2014. gadā, ne arī pārnest uz 2015. gadu. Turklāt daļu no īpašā piešķīruma Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai 2014. gadā, kas bija pieejams budžeta saistībām 2014. gadā, nevarēja ne izmantot 2014. gadā, ne arī pārnest uz 2015. gadu. Tāpēc Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 ir pārskatīta, pārvietojot attiecīgās saistību apropriācijas, kas nav izmantotas 2014. gadā, uz turpmākiem gadiem 1.b izdevumu apakškategorijā “Ekonomikas, sociālā un teritoriālā kohēzija” (6). Minētais pārvietojums būtu jāatspoguļo Īstenošanas lēmumā 2014/190/ES.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 93. panta 2. punktu Komisija pieņēma Čehijas Republikas, Grieķijas, Francijas, Itālijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas un Apvienotās Karalistes, iesniegtos priekšlikumus to partnerības nolīgumos līdz 3 % no kopējām apropriācijām kādai reģionu kategorijai pārvietot uz citām reģionu kategorijām. Šie pārvietojumi būtu jāatspoguļo Īstenošanas lēmumā 2014/190/ES.

(9)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 94. panta 2. punktu Komisija pieņēma Dānijas iesniegto priekšlikumu tās partnerības nolīgumā daļu no tās apropriācijām, kas paredzētas mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”, pārvietot uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”. Šis pārvietojums būtu jāatspoguļo Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/190/ES.

(10)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 25. panta 1. punktu Komisija pieņēma Grieķijas un Kipras pieprasījumu pārvietot daļu no līdzekļiem, kas paredzēti tehniskajai palīdzībai pēc dalībvalsts iniciatīvas, novirzot tos tehniskajai palīdzībai pēc Komisijas iniciatīvas pasākumu īstenošanai attiecībā uz dalībvalstīm. Šis pārvietojums būtu jāatspoguļo Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/190/ES.

(11)

Būtu attiecīgi jākoriģē resursi, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, un to sadalījums starp mazāk attīstītiem reģioniem, pārejas reģioniem un vairāk attīstītiem reģioniem, Kohēzijas fonda atbalstītām dalībvalstīm un tālākiem reģioniem, kā noteikts Kopīgo noteikumu regulas 92. panta 1. punktā.

(12)

Būtu attiecīgi jākoriģē Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai atvēlētā īpašā piešķīruma sadalījums pa gadiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 91. panta 1. punktā.

(13)

Būtu attiecīgi jākoriģē resursi, kas paredzēti mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība” un kas pieejami budžeta saistībām 2014.–2020. gadam, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 92. panta 9. punktā.

(14)

Lai nodrošinātu salīdzināmību ar vispārējo sadalījumu Īstenošanas lēmumā 2014/190/ES, vispārējais sadalījums jāizsaka 2011. gada cenās.

(15)

Dalībvalstu plānošanas procesu labad īpašie gada sadalījumi būtu jāizsaka pašreizējās cenās, lai atspoguļotu indeksāciju 2 % gadā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 91. panta 1. punktu.

(16)

Tāpēc Īstenošanas lēmums 2014/190/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumu 2014/190/ES groza šādi:

1.

I, II un III pielikumu aizstāj ar šā lēmuma I pielikumā izklāstīto tekstu;

2.

V līdz X pielikumu aizstāj ar šā lēmuma II pielikumā izklāstīto tekstu;

3.

XIV, XV un XVI pielikumu aizstāj ar šā lēmuma III pielikumā izklāstīto tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 3. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Corina CREȚU


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 3. aprīļa Īstenošanas lēmums 2014/190/ES, ar ko nosaka kopējo resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Eiropas Sociālajam fondam un Kohēzijas fondam atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”, Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai atvēlētā īpašā piešķīruma resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm kopā ar atbalsttiesīgo reģionu sarakstu un summas, kas jāpārvieto no katras dalībvalsts Kohēzijas fonda un struktūrfondu piešķīrumiem uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un uz atbalstu vistrūcīgākajām personām, laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (OV L 104, 8.4.2014., 13. lpp.).

(3)  Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 30. jūnija paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “Tehniskās korekcijas 2017. gada finanšu shēmā atbilstoši NKI izmaiņām un kohēzijas politikas finansējuma korekcijas” (COM(2016) 311).

(5)  Padomes 2015. gada 21. aprīļa Regula (ES, Euratom) 2015/623, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 103, 22.4.2015., 1. lpp.).

(6)  Turpat.


I PIELIKUMS

I PIELIKUMS

KOPĒJO RESURSU SADALĪJUMS PA DALĪBVALSTĪM MĒRĶIM “INVESTĪCIJAS IZAUGSMEI UN NODARBINĀTĪBAI”

EUR, 2011. gada cenās

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

BE

260 135 172

260 140 314

260 144 748

262 509 573

262 512 794

262 515 853

262 518 457

1 830 476 911

BG

579 165 669

1 266 488 650

1 010 256 034

1 003 519 870

1 021 838 098

1 038 192 412

1 052 480 952

6 971 941 685

CZ

103 451 422

5 540 414 855

2 959 904 273

2 861 077 349

2 861 102 132

2 861 120 698

2 861 146 337

20 048 217 066

DK

41 885 453

42 432 350

46 934 475

60 625 057

60 625 440

60 625 805

60 626 116

373 754 696

DE

2 325 644 228

2 325 690 213

2 325 729 857

2 325 760 026

2 325 788 831

2 325 816 165

2 325 839 456

16 280 268 776

EE

431 673 650

447 362 108

475 334 242

465 459 465

475 656 812

485 612 912

495 306 490

3 276 405 679

IE

123 514 163

123 516 606

123 518 710

124 306 212

124 307 742

124 309 193

124 310 430

867 783 056

EL

1 987 036 935

2 011 148 293

2 036 722 454

2 234 587 290

2 234 606 683

2 234 622 514

2 234 641 107

14 973 365 276

ES

1 569 539 137

5 380 102 389

3 493 778 680

3 953 099 798

3 953 143 064

3 953 184 125

3 953 219 111

26 256 066 304

FR

1 895 389 534

1 895 427 010

1 895 459 314

1 895 483 901

1 895 507 375

1 895 529 649

1 895 548 628

13 268 345 411

HR

945 314 544

1 080 891 122

1 146 956 712

1 127 613 180

1 150 764 677

1 174 649 743

1 198 787 316

7 824 977 294

IT

1 667 175 515

6 345 622 854

4 029 667 935

4 384 163 781

4 384 213 686

4 384 261 044

4 384 301 394

29 579 406 209

CY

184 221 308

172 550 003

73 787 815

70 458 683

68 942 184

67 425 500

65 529 889

702 915 382

LV

539 401 940

558 152 423

595 401 855

592 067 645

604 649 672

617 204 766

629 723 663

4 136 601 964

LT

830 493 172

857 296 604

911 468 202

903 739 689

919 677 236

935 043 867

949 806 399

6 307 525 169

LU

5 515 692

5 515 801

5 515 895

5 515 966

5 516 035

5 516 099

5 516 155

38 611 643

HU

2 668 901 050

2 901 316 920

2 924 373 614

2 864 474 307

2 883 024 281

2 908 892 967

2 942 281 324

20 093 264 463

MT

93 531 830

94 199 381

97 732 285

95 155 901

95 156 698

95 157 281

95 158 122

666 091 498

NL

129 104 439

129 106 992

129 109 193

130 388 219

130 389 817

130 391 334

130 392 627

908 882 621

AT

126 297 049

126 299 545

126 301 698

126 303 336

126 304 901

126 306 384

126 307 650

884 120 563

PL

9 196 089 979

9 600 920 166

10 314 898 375

10 318 540 568

10 582 213 980

10 830 637 727

11 062 457 606

71 905 758 401

PT

2 750 538 466

2 759 342 043

2 805 800 232

2 771 959 045

2 771 988 368

2 772 013 924

2 772 040 192

19 403 682 270

RO

855 377 448

4 594 775 965

3 070 585 254

3 081 045 841

3 164 213 795

3 237 589 982

3 300 540 019

21 304 128 304

SI

396 738 180

399 483 437

414 011 184

415 487 300

415 490 727

415 493 271

415 496 845

2 872 200 944

SK

1 666 868 227

1 728 300 922

1 842 947 663

1 822 528 996

1 869 149 076

1 918 943 806

1 927 453 123

12 776 191 813

FI

168 203 748

168 207 073

168 209 940

169 457 922

169 460 006

169 461 981

169 463 668

1 182 464 338

SE

216 791 160

221 024 565

218 934 694

214 521 734

214 524 446

214 527 020

214 529 211

1 514 852 830

UK

485 459 491

2 227 999 195

1 365 392 414

1 377 907 101

1 377 924 013

1 377 940 060

1 377 953 734

9 590 576 008

Inovatīvas darbības pilsētu ilgtspējīgas attīstības jomā

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 857

47 142 858

330 000 000

Tehniskā palīdzība (*)

158 413 447

146 518 123

175 743 841

150 282 750

151 915 384

153 544 718

154 850 555

1 091 268 818

ES-28

32 449 014 905

53 457 388 779

45 091 764 445

45 855 183 362

46 347 750 810

46 823 673 657

47 235 369 434

317 260 145 392

II PIELIKUMS

KOPĒJO RESURSU SADALĪJUMS PA DALĪBVALSTĪM MĒRĶIM “EIROPAS TERITORIĀLĀ SADARBĪBA”

EUR, 2011. gada cenās

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BE

2 735 092

26 986 914

24 653 310

43 916 586

43 916 586

43 916 586

43 916 586

230 041 660

BG

2 805 241

14 151 174

15 514 515

29 337 465

27 637 039

27 637 039

27 637 038

144 719 511

CZ

3 491 831

34 868 077

31 818 751

56 680 866

56 680 866

56 680 866

56 680 866

296 902 123

DK

9 341 055

15 870 761

16 204 160

20 500 100

20 500 235

20 500 362

20 500 470

123 417 143

DE

21 292 489

87 955 439

90 434 007

161 096 131

161 096 131

161 096 131

161 096 131

844 066 459

EE

1 366 662

4 437 853

5 190 597

9 696 928

9 246 357

9 246 357

9 246 358

48 431 112

IE

4 859 012

14 261 913

15 809 610

28 162 713

28 162 713

28 162 713

28 162 713

147 581 387

EL

0

23 400 948

21 698 589

41 259 501

38 653 147

38 653 146

38 653 147

202 318 478

ES

10 222 031

57 072 561

60 231 448

112 474 799

107 294 294

107 294 294

107 294 295

561 883 722

FR

7 495 462

117 787 530

104 447 886

186 597 329

186 059 990

186 059 990

186 059 990

974 508 177

HR

213 733

14 165 446

13 686 141

26 393 920

24 380 039

24 380 039

24 380 038

127 599 356

IT

3 759 395

118 923 362

106 488 607

195 021 942

189 695 266

189 695 266

189 695 265

993 279 103

CY

0

3 575 864

3 066 604

5 572 854

5 462 744

5 462 744

5 462 742

28 603 552

LV

768 414

8 602 485

8 768 172

16 768 878

15 619 328

15 619 328

15 619 328

81 765 933

LT

647 526

9 894 559

10 653 404

21 179 822

18 977 618

18 977 618

18 977 617

99 308 164

LU

0

2 274 613

1 890 117

3 366 990

3 366 991

3 366 990

3 366 991

17 632 692

HU

774 391

37 481 264

33 891 150

62 818 686

60 372 567

60 372 568

60 372 569

316 083 195

MT

0

1 871 640

1 593 339

2 882 364

2 838 321

2 838 320

2 838 321

14 862 305

NL

10 991 559

33 152 856

36 503 265

65 025 705

65 025 705

65 025 705

65 025 705

340 750 500

AT

2 953 653

26 110 183

24 102 839

42 935 996

42 935 995

42 935 996

42 935 996

224 910 658

PL

10 924 030

62 038 308

65 621 912

122 877 873

116 896 690

116 896 689

116 896 690

612 152 192

PT

3 284 758

11 235 745

12 040 777

21 481 774

21 449 037

21 449 037

21 449 037

112 390 165

RO

7 278 687

38 147 671

42 405 954

81 066 018

75 540 553

75 540 554

75 540 553

395 519 990

SI

167 571

6 925 088

5 891 004

10 494 040

10 494 040

10 494 040

10 494 040

54 959 823

SK

2 987 230

21 977 017

20 924 144

37 537 837

37 273 574

37 273 574

37 273 573

195 246 949

FI

4 737 086

10 795 672

15 114 612

29 567 311

26 924 667

26 924 667

26 924 666

140 988 681

SE

13 535 336

24 901 393

32 061 646

57 509 950

57 113 552

57 113 552

57 113 552

299 348 981

UK

11 427 002

86 378 754

81 086 733

144 445 208

144 445 209

144 445 208

144 445 209

756 673 323

Starpreģionu sadarbība

5 406 828

52 688 220

48 186 712

85 838 207

85 838 207

85 838 207

85 838 208

449 634 589

Tehniskā palīdzība

1 579 828

2 261 532

3 166 286

5 640 318

5 640 318

5 640 318

5 640 318

29 568 918

ES-28

145 045 902

970 194 842

953 146 291

1 728 148 111

1 689 537 779

1 689 537 904

1 689 538 012

8 865 148 841

III PIELIKUMS

JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVA – ĪPAŠĀ PIEŠĶĪRUMA SADALĪJUMS PA GADIEM

EUR, 2011. gada cenās

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

BE

22 464 896

17 179 038

0

0

0

0

0

39 643 934

BG

29 216 622

22 342 123

0

0

0

0

0

51 558 745

CZ

0

12 564 283

0

0

0

0

0

12 564 283

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

36 075 815

27 587 388

0

0

0

0

0

63 663 203

EL

90 800 184

69 435 434

0

0

0

0

0

160 235 618

ES

499 481 827

381 956 689

0

0

0

0

0

881 438 516

FR

164 197 762

125 562 994

0

0

0

0

0

289 760 756

HR

35 033 821

26 790 569

0

0

0

0

0

61 824 390

IT

300 437 373

229 746 226

0

0

0

0

0

530 183 599

CY

6 126 207

4 684 747

0

0

0

0

0

10 810 954

LV

15 358 075

11 744 410

0

0

0

0

0

27 102 485

LT

16 825 553

12 866 600

0

0

0

0

0

29 692 153

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

26 345 509

20 146 566

0

0

0

0

0

46 492 075

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

133 639 212

102 194 692

0

0

0

0

0

235 833 904

PT

85 111 913

65 085 581

0

0

0

0

0

150 197 494

RO

56 112 815

42 909 800

0

0

0

0

0

99 022 615

SI

4 876 537

3 729 117

0

0

0

0

0

8 605 654

SK

38 209 190

29 218 793

0

0

0

0

0

67 427 983

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

23 379 703

17 878 597

0

0

0

0

0

41 258 300

UK

24 516 103

166 367 414

0

0

0

0

0

190 883 517

ES-28

1 608 209 117

1 389 991 061

0

0

0

0

0

2 998 200 178


(*)  Tehniskā palīdzība ietver pārvedumus saskaņā ar KNR 25. panta 1. punktu.


II PIELIKUMS

V PIELIKUMS

MAZĀK ATTĪSTĪTIE REĢIONI

EUR, pašreizējās cenās

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

BE

0

0

0

0

0

0

0

0

BG

423 753 581

874 889 053

701 031 972

730 183 864

758 809 778

786 756 984

813 870 156

5 089 295 388

CZ

0

4 027 742 276

2 074 542 417

2 116 060 758

2 158 408 746

2 201 602 835

2 245 657 415

14 824 014 447

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

307 309 007

322 408 574

336 661 411

345 490 927

360 206 362

375 184 571

390 407 135

2 437 667 987

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

909 471 035

930 727 958

929 535 000

1 108 664 976

1 132 169 367

1 154 915 838

1 180 244 879

7 345 729 053

ES

54 371 079

500 017 977

285 545 634

319 216 082

325 604 160

332 119 881

338 765 441

2 155 640 254

FR

461 932 262

471 180 560

480 612 672

490 231 521

500 042 578

510 049 647

520 256 037

3 434 305 277

HR

670 382 372

775 939 696

809 636 630

842 012 299

876 574 176

912 755 989

950 231 499

5 837 532 661

IT

666 758 279

5 365 168 942

3 106 826 291

3 495 598 479

3 565 551 345

3 636 901 956

3 709 674 398

23 546 479 690

CY

0

0

0

0

0

0

0

0

LV

378 783 956

396 914 108

416 196 653

433 973 068

452 283 532

471 132 651

490 523 912

3 039 807 880

LT

582 500 351

608 972 357

636 611 771

661 702 936

687 136 966

712 879 268

738 892 222

4 628 695 871

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

1 896 587 964

2 108 249 341

2 085 760 394

2 136 002 392

2 192 924 551

2 256 984 865

2 328 707 669

15 005 217 176

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

6 024 257 445

6 384 360 407

6 759 920 357

7 102 194 153

7 444 979 849

7 786 815 724

8 126 165 773

49 628 693 708

PT

2 238 473 445

2 283 288 504

2 328 994 354

2 375 605 358

2 423 147 767

2 471 640 053

2 521 098 345

16 642 247 826

RO

681 255 037

2 936 948 339

1 998 264 754

2 102 046 894

2 199 624 663

2 295 769 970

2 393 170 316

14 607 079 973

SI

169 479 826

172 872 874

176 333 368

188 610 472

192 384 976

196 234 896

200 161 525

1 296 077 937

SK

1 141 906 862

1 198 827 027

1 256 504 073

1 296 677 643

1 357 224 314

1 422 080 653

1 457 095 910

9 130 316 482

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

0

0

0

0

0

0

0

0

UK

269 798 028

446 063 474

368 713 961

377 627 431

385 184 697

392 893 012

400 754 850

2 641 035 453

ES-28

16 877 020 529

29 804 571 467

24 751 691 712

26 121 899 253

27 012 257 827

27 916 718 793

28 805 677 482

181 289 837 063

VI PIELIKUMS

PĀREJAS REĢIONI

EUR, pašreizējās cenās

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

BE

139 843 427

142 643 221

145 498 658

148 410 629

151 380 786

154 410 285

157 500 125

1 039 687 131

BG

0

0

0

0

0

0

0

0

CZ

0

0

0

0

0

0

0

0

DK

9 604 018

9 882 422

10 804 408

13 832 944

14 109 710

14 392 008

14 679 938

87 305 448

DE

1 314 315 435

1 340 628 367

1 367 464 345

1 394 831 802

1 422 746 136

1 451 218 188

1 480 257 439

9 771 461 712

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

353 410 233

364 853 538

362 313 592

447 619 659

455 327 176

465 338 438

473 253 207

2 922 115 843

ES

593 746 235

3 046 946 624

1 875 188 441

2 283 534 068

2 329 229 426

2 375 837 900

2 423 375 418

14 927 858 112

FR

572 094 366

583 548 204

595 229 675

607 142 425

619 293 217

631 686 770

644 327 187

4 253 321 844

HR

0

0

0

0

0

0

0

0

IT

70 953 093

295 934 908

188 970 662

230 278 365

234 886 419

239 586 556

244 380 379

1 504 990 382

CY

0

0

0

0

0

0

0

0

LV

0

0

0

0

0

0

0

0

LT

0

0

0

0

0

0

0

0

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

0

0

0

0

0

0

0

0

MT

65 940 970

67 261 131

68 607 532

69 980 598

71 381 101

72 809 585

74 266 528

490 247 445

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

9 725 216

9 919 919

10 118 493

10 320 999

10 527 553

10 738 231

10 953 108

72 303 519

PL

0

0

0

0

0

0

0

0

PT

43 658 772

44 532 838

45 424 274

46 333 366

47 260 627

48 206 411

49 171 036

324 587 324

RO

0

0

0

0

0

0

0

0

SI

0

0

0

0

0

0

0

0

SK

0

0

0

0

0

0

0

0

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

0

0

0

0

0

0

0

0

UK

95 016 348

594 816 628

355 307 540

374 958 114

382 461 753

390 115 477

397 921 577

2 590 597 437

ES-28

3 268 308 113

6 500 967 800

5 024 927 620

5 627 242 969

5 738 603 904

5 854 339 849

5 970 085 942

37 984 476 197

VII PIELIKUMS

VAIRĀK ATTĪSTĪTIE REĢIONI

EUR, pašreizējās cenās

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

BE

126 249 347

128 776 975

131 354 837

136 643 113

139 377 731

142 166 986

145 011 804

949 580 793

BG

0

0

0

0

0

0

0

0

CZ

0

148 534 650

76 504 754

78 035 863

79 597 567

81 190 474

82 815 114

546 678 422

DK

34 312 692

35 504 602

40 461 066

53 875 658

54 953 504

56 052 898

57 174 238

332 334 658

DE

1 143 027 472

1 165 911 174

1 189 249 756

1 213 050 557

1 237 326 959

1 262 088 394

1 287 343 110

8 497 997 422

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

128 001 120

130 563 786

133 177 385

136 727 788

139 464 101

142 255 083

145 101 661

955 290 924

EL

321 718 722

332 754 240

345 532 277

367 327 441

374 609 684

381 115 281

387 917 299

2 510 974 944

ES

941 438 583

2 067 516 145

1 549 803 112

1 699 267 064

1 733 272 800

1 767 957 997

1 803 334 314

11 562 590 015

FR

850 348 096

867 372 818

884 735 876

902 442 710

920 503 358

938 924 843

957 713 270

6 322 040 971

HR

0

0

0

0

0

0

0

0

IT

940 989 124

1 115 272 514

1 059 105 570

1 115 343 630

1 137 664 445

1 160 431 228

1 183 651 581

7 712 458 092

CY

129 299 822

130 248 052

31 040 483

34 392 381

35 080 636

35 782 643

36 498 639

432 342 656

LV

0

0

0

0

0

0

0

0

LT

0

0

0

0

0

0

0

0

LU

5 320 829

5 427 364

5 536 015

5 646 815

5 759 830

5 875 102

5 992 671

39 558 626

HU

62 362 887

63 613 985

64 890 344

66 190 566

67 517 780

68 872 541

70 255 336

463 703 439

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

136 474 196

139 206 443

141 993 002

146 273 253

149 200 554

152 186 343

155 231 615

1 020 565 406

AT

121 868 086

124 307 950

126 796 311

129 333 944

131 922 288

134 562 344

137 254 990

906 045 913

PL

504 545 294

515 958 359

527 632 348

539 308 411

551 177 491

563 236 684

575 482 178

3 777 340 765

PT

166 452 008

169 784 435

173 183 108

176 649 083

180 184 317

183 790 182

187 467 883

1 237 511 016

RO

67 415 298

137 770 869

121 391 612

129 215 801

139 922 353

147 861 056

149 459 655

893 036 644

SI

113 965 963

116 247 604

118 574 596

121 261 256

123 688 023

126 163 276

128 687 839

848 588 557

SK

41 262 981

43 143 512

45 049 772

46 933 534

48 943 721

51 089 982

52 315 318

328 738 820

FI

134 387 672

137 078 197

139 822 197

144 023 506

146 905 819

149 845 718

152 844 185

1 004 907 294

SE

201 163 376

209 768 456

211 655 946

210 918 972

215 140 093

219 445 549

223 836 765

1 491 929 157

UK

149 826 651

1 370 234 763

782 928 073

798 596 590

814 578 755

830 880 021

847 506 195

5 594 551 048

ES-28

6 320 430 219

9 154 996 893

7 900 418 440

8 251 457 936

8 426 791 809

8 601 774 625

8 772 895 660

57 428 765 582

VIII PIELIKUMS

KOHĒZIJAS FONDS

EUR, pašreizējās cenās

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

BE

0

0

0

0

0

0

0

0

BG

141 914 934

438 239 123

314 223 331

327 476 772

339 922 930

352 709 644

363 820 410

2 278 307 144

CZ

0

1 691 733 250

876 417 385

867 512 052

884 660 544

903 810 913

919 811 951

6 143 946 095

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

133 273 475

140 305 354

146 966 434

150 619 857

156 921 496

163 630 547

169 817 514

1 061 534 677

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

430 757 665

444 530 393

448 671 883

471 072 832

480 389 519

490 754 009

499 491 452

3 265 667 753

ES

0

0

0

0

0

0

0

0

FR

0

0

0

0

0

0

0

0

HR

293 229 673

339 412 563

355 227 649

357 736 948

372 354 413

388 369 497

403 424 901

2 509 755 644

IT

0

0

0

0

0

0

0

0

CY

57 156 764

48 473 084

39 315 087

38 682 266

37 966 553

37 262 438

36 012 833

294 869 025

LV

167 454 594

175 995 293

185 012 112

193 047 173

200 965 711

209 486 800

217 453 012

1 349 414 695

LT

256 626 748

269 141 984

282 127 550

293 504 407

304 502 755

316 195 728

326 818 454

2 048 917 626

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

761 296 791

836 749 026

837 669 772

859 444 254

882 480 075

910 148 899

937 638 195

6 025 427 012

MT

29 073 581

29 780 219

30 489 732

31 150 428

31 766 417

32 452 438

33 029 294

217 742 109

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

2 821 981 272

2 992 646 539

3 169 935 136

3 327 311 773

3 479 057 782

3 636 923 062

3 780 133 478

23 207 989 042

PT

382 108 422

391 395 624

400 720 618

409 404 001

417 499 836

426 516 083

434 097 580

2 861 742 164

RO

0

1 710 039 331

949 836 093

999 902 570

1 046 786 040

1 093 828 558

1 134 604 385

6 934 996 977

SI

119 552 544

122 458 287

125 375 853

132 624 045

135 247 665

138 161 073

140 627 428

914 046 895

SK

514 950 725

542 350 982

570 045 939

596 338 413

623 327 518

653 372 363

667 865 487

4 168 251 427

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

0

0

0

0

0

0

0

0

UK

0

0

0

0

0

0

0

0

ES-28

6 109 377 188

10 173 251 052

8 732 034 574

9 055 827 791

9 393 849 254

9 753 622 052

10 064 646 374

63 282 608 285

IX PIELIKUMS

ATTĀLĀKIE REĢIONI UN MAZAPDZĪVOTIE REĢIONI ZIEMEĻOS

EUR, pašreizējās cenās

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

BE

0

0

0

0

0

0

0

0

BG

0

0

0

0

0

0

0

0

CZ

0

0

0

0

0

0

0

0

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

0

0

0

0

0

0

0

0

EL

0

0

0

0

0

0

0

0

ES

0

131 542 480

67 752 708

69 108 658

70 491 705

71 902 384

73 341 166

484 139 101

FR

59 632 621

60 826 476

62 044 064

63 285 766

64 552 281

65 844 100

67 161 654

443 346 962

HR

0

0

0

0

0

0

0

0

IT

0

0

0

0

0

0

0

0

CY

0

0

0

0

0

0

0

0

LV

0

0

0

0

0

0

0

0

LT

0

0

0

0

0

0

0

0

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

0

0

0

0

0

0

0

0

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

0

0

0

0

0

0

0

0

PT

15 559 845

15 871 355

16 189 058

16 513 054

16 843 524

17 180 596

17 524 383

115 681 815

RO

0

0

0

0

0

0

0

0

SI

0

0

0

0

0

0

0

0

SK

0

0

0

0

0

0

0

0

FI

41 068 819

41 891 023

42 729 572

43 584 729

44 456 975

45 346 646

46 254 043

305 331 807

SE

27 832 202

28 389 407

28 957 689

29 537 226

30 128 343

30 731 272

31 346 211

206 922 350

UK

0

0

0

0

0

0

0

0

ES-28

144 093 487

278 520 741

217 673 091

222 029 433

226 472 828

231 004 998

235 627 457

1 555 422 035

X PIELIKUMS

JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVA – ĪPAŠAIS PIEŠĶĪRUMS

EUR, pašreizējās cenās

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

BE

23 839 927

18 595 143

0

0

0

0

0

42 435 070

BG

31 004 913

24 183 832

0

0

0

0

0

55 188 745

CZ

0

13 599 984

0

0

0

0

0

13 599 984

DK

0

0

0

0

0

0

0

0

DE

0

0

0

0

0

0

0

0

EE

0

0

0

0

0

0

0

0

IE

38 283 943

29 861 476

0

0

0

0

0

68 145 419

EL

96 357 882

75 159 147

0

0

0

0

0

171 517 029

ES

530 054 111

413 442 204

0

0

0

0

0

943 496 315

FR

174 247 979

135 913 423

0

0

0

0

0

310 161 402

HR

37 178 171

28 998 973

0

0

0

0

0

66 177 144

IT

318 826 544

248 684 704

0

0

0

0

0

567 511 248

CY

6 501 180

5 070 921

0

0

0

0

0

11 572 101

LV

16 298 112

12 712 527

0

0

0

0

0

29 010 639

LT

17 855 411

13 927 222

0

0

0

0

0

31 782 633

LU

0

0

0

0

0

0

0

0

HU

27 958 065

21 807 291

0

0

0

0

0

49 765 356

MT

0

0

0

0

0

0

0

0

NL

0

0

0

0

0

0

0

0

AT

0

0

0

0

0

0

0

0

PL

141 819 001

110 618 821

0

0

0

0

0

252 437 822

PT

90 321 443

70 450 726

0

0

0

0

0

160 772 169

RO

59 547 368

46 446 947

0

0

0

0

0

105 994 315

SI

5 175 020

4 036 516

0

0

0

0

0

9 211 536

SK

40 547 898

31 627 361

0

0

0

0

0

72 175 259

FI

0

0

0

0

0

0

0

0

SE

24 810 728

19 352 368

0

0

0

0

0

44 163 096

UK

26 016 685

180 081 439

0

0

0

0

0

206 098 124

ES-28

1 706 644 381

1 504 571 025

0

0

0

0

0

3 211 215 406


III PIELIKUMS

XIV PIELIKUMS

“EIROPAS TERITORIĀLĀ SADARBĪBA” – PĀRROBEŽU SADARBĪBA

EUR, pašreizējās cenās

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

BE

2 902 501

24 227 340

22 994 759

41 781 342

42 616 968

43 469 308

44 338 693

222 330 911

BG

2 976 944

12 055 520

14 364 325

28 014 847

26 621 889

27 154 327

27 697 414

138 885 266

CZ

2 439 127

34 551 814

31 352 847

56 967 938

58 107 296

59 269 442

60 454 832

303 143 296

DK

8 308 365

12 259 940

13 578 726

17 512 612

17 862 983

18 220 356

18 584 862

106 327 844

DE

14 442 888

65 129 605

67 444 196

122 545 704

124 996 616

127 496 550

130 046 479

652 102 038

EE

1 175 827

4 402 888

5 158 490

9 880 362

9 560 404

9 751 612

9 946 646

49 876 229

IE

5 007 621

13 358 262

15 566 596

28 284 411

28 850 099

29 427 101

30 015 644

150 509 734

EL

0

18 744 762

18 375 521

36 323 394

34 055 979

34 737 099

35 431 838

177 668 593

ES

10 847 701

42 320 328

50 009 117

96 700 356

92 683 591

94 537 263

96 428 008

483 526 364

FR

5 947 540

89 873 541

81 729 096

149 106 412

151 471 308

154 500 734

157 590 749

790 219 380

HR

0

13 327 966

13 218 818

26 286 470

24 498 885

24 988 862

25 488 635

127 809 636

IT

0

102 059 363

91 588 048

172 413 641

169 743 238

173 138 103

176 600 863

885 543 256

CY

0

3 349 655

2 944 209

5 473 610

5 456 600

5 565 731

5 677 046

28 466 851

LV

421 325

8 736 136

8 858 960

17 391 257

16 418 610