ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 267

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 30. septembris


Saturs

 

Labojumi

Lappuse

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/2424 (2015. gada 16. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) ( OV L 341, 24.12.2015. )

1

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu ( OV L 269, 10.10.2013. )

2

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


Labojumi

30.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/1


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/2424 (2015. gada 16. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi)

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 341, 2015. gada 24. decembris )

89. un 90. lappusē 4. panta otrajā daļā:

tekstu:

“Turpmāk izklāstītos regulas 1. panta punktus piemēro no 2017. gada 1. oktobra:

8., 18., (…) 132., (…)”

lasīt šādi:

“Turpmāk izklāstītos regulas 1. panta punktus piemēro no 2017. gada 1. oktobra:

8., 18. (izņemot Regulas (EK) Nr. 207/2009 17. panta 5.b punktu), (..) 132. (izņemot Regulas (EK) Nr. 207/2009 154.a panta 3. punktu), (…)”;

89. lappusē 4. panta trešajā daļā:

tekstu:

“Regulas 1. panta 108. punktu, ja tas ir saistīts ar 124. panta 1. punkta f) apakšpunktu un 128. panta 4. punkta n) apakšpunktu, piemēro no dienas, kad stājas spēkā 124. panta 2. punktā paredzētais lēmums, vai 12 mēnešus pēc dienas, kas noteikta pirmajā punktā, atkarībā no tā kura no tām ir agrāk. Līdz minētajai dienai 124. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētās pilnvaras īsteno izpilddirektors,”

lasīt šādi:

“Regulas 1. panta 108. punktu tiktāl, ciktāl tas attiecas uz Regulas (EK) Nr. 207/2009 124. panta 1. punkta f) apakšpunktu un 128. panta 4. punkta n) apakšpunktu, piemēro no dienas, kad stājas spēkā Regulas (EK) Nr. 207/2009 124. panta 2. punktā paredzētais lēmums, vai 12 mēnešus pēc dienas, kas noteikta šā panta otrajā daļā, atkarībā no tā, kura no tām ir agrāk. Līdz minētajai dienai Regulas (EK) Nr. 207/2009 124. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētās pilnvaras īsteno izpilddirektors.”


30.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/2


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 269, 2013. gada 10. oktobris )

2. lappusē 5. apsvērumā:

tekstu:

“… procedūras noteikumus par to, lai atvieglotu preču preferenciālas izcelsmes konstatēšanu Savienībā; lai pieņemtu pasākumus konkrētu preču izcelsmes noteikšanai; lai piešķirtu pagaidu atkāpes no noteikumiem par tādu preču preferenciālu izcelsmi, kurām ir priekšrocības no preferenciāliem pasākumiem, ko Savienība pieņēmusi vienpusēji; konkrētu preču izcelsmes noteikšana, lai paredzētu procedūras noteikumus par preču muitas vērtības noteikšanu;”

lasīt šādi:

“… procedūras noteikumus par to, lai atvieglotu preču preferenciālas izcelsmes noteikšanu Savienībā; lai pieņemtu pasākumus konkrētu preču izcelsmes noteikšanai; lai piešķirtu pagaidu atkāpes no noteikumiem par tādu preču preferenciālu izcelsmi, kurām ir priekšrocības no preferenciāliem pasākumiem, ko Savienība pieņēmusi vienpusēji; konkrētu preču izcelsmes noteikšana; lai paredzētu procedūras noteikumus par preču muitas vērtības noteikšanu;”.

10. lappusē satura rādītājā:

tekstu:

“VIII SADAĻA NO KOPIENAS MUITAS TERITORIJAS IZVESTAS PRECES

lasīt šādi:

“VIII SADAĻA NO SAVIENĪBAS MUITAS TERITORIJAS IZVESTAS PRECES”.

14. lappusē 5. panta 31. apakšpunkta b) punktā:

tekstu:

“b)

juridiskas personas vai personu apvienības gadījumā – ikviena persona, kurai Savienības muitas teritorijā tās juridiskā adrese, galvenā mītne vai pastāvīga darījumdarbības vieta;”

lasīt šādi:

“b)

juridiskas personas vai personu apvienības gadījumā – ikviena persona, kurai Savienības muitas teritorijā ir tās juridiskā adrese, galvenā mītne vai pastāvīga darījumdarbības vieta;”.

16. lappusē 7. panta a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

regulas 6. panta 1.a punktā minētās kopējās datu prasības, …;”

lasīt šādi:

“a)

regulas 6. panta 2. punktā minētās kopējās datu prasības, …;”.

16. lappusē 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

vajadzības gadījumā formātu un kodējumu 6. panta 1.a punktā minētajām kopējām datu prasībām;”

lasīt šādi:

“a)

vajadzības gadījumā formātu un kodējumu 6. panta 2. punktā minētajām kopējām datu prasībām;”.

16. lappusē 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

procedūras noteikumus attiecībā uz informācijas apmaiņu un glabāšanu, ko var veikt, izmantojot līdzekļus, kuri nav 6. panta 2. punktā minētās elektroniskās datu apstrādes metodes.”

lasīt šādi:

“b)

procedūras noteikumus attiecībā uz informācijas apmaiņu un glabāšanu, ko var veikt, izmantojot līdzekļus, kuri nav 6. panta 3. punktā minētās elektroniskās datu apstrādes metodes.”

16. lappuse 8. panta 2. punktā:

tekstu:

“2.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem lēmumus par atkāpēm, kas minētas 6. panta 3. punktā.”

lasīt šādi:

“2.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem lēmumus par atkāpēm, kas minētas 6. panta 4. punktā.”

17. lappusē 12. panta 1. punkta otrajā teikumā:

tekstu:

“Izņemot 40. panta 2. punktā paredzēto, kompetentās iestādes neizpauž šādu informāciju bez īpašas tās personas vai iestādes atļaujas, kas to ir sniegusi.”

lasīt šādi:

“Izņemot 47. panta 2. punktā paredzēto, kompetentās iestādes neizpauž šādu informāciju bez īpašas tās personas vai iestādes atļaujas, kas to ir sniegusi.”

18. lappusē 16. panta 2. punktā:

tekstu:

“Dalībvalstīm, kam saskaņā ar 6. panta 3. punktu piemēro atkāpi, attiecībā uz …”

lasīt šādi:

“Dalībvalstīm, kam saskaņā ar 6. panta 4. punktu piemēro atkāpi, attiecībā uz …”.

18. lappusē 17. panta pirmajā daļā:

tekstu:

“Komisija ar īstenošanas aktiem precizē tehniskos pasākumus, lai izveidotu, uzturētu un izmantotu 15. panta 1. punktā minētās elektroniskās sistēmas.”

lasīt šādi:

“Komisija ar īstenošanas aktiem precizē tehniskos pasākumus, lai izveidotu, uzturētu un izmantotu 16. panta 1. punktā minētās elektroniskās sistēmas.”

19. lappuse 22. panta 4. punkta otrajā teikumā:

tekstu:

“Izņemot 38. panta 2. punktā paredzētos gadījumus, pieņemto lēmumu izpildi muitas dienesti nodrošina no minētās dienas.”

lasīt šādi:

“Izņemot 45. panta 2. punktā paredzētos gadījumus, pieņemto lēmumu izpildi muitas dienesti nodrošina no minētās dienas.”

20. lappusē 22. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

ja tā attiecas uz lēmumu, kas minēts 32. panta 1. punktā;”

lasīt šādi:

“a)

ja tā attiecas uz lēmumu, kas minēts 33. panta 1. punktā;”.

20. lappusē 22. panta 7. punktā:

tekstu:

“Lēmumā, kas nelabvēlīgi ietekmē pieteikumu iesniedzēju, sniedz tā pamatojumu un norāda uz pārsūdzības tiesībām, kas paredzētas 37. pantā.”

lasīt šādi:

“Lēmumā, kas nelabvēlīgi ietekmē pieteikumu iesniedzēju, sniedz tā pamatojumu un norāda uz pārsūdzības tiesībām, kas paredzētas 44. pantā.”

23. lappusē 34. panta 7. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

ja tie vairs neatbilst kādas no 49. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minēto nomenklatūru interpretācijai, kas izriet no jebkura no turpmāk minētajiem apstākļiem:”

lasīt šādi:

“a)

ja tie vairs neatbilst kādas no 56. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minēto nomenklatūru interpretācijai, kas izriet no jebkura no turpmāk minētajiem apstākļiem:”.

24. lappusē 37. panta 1. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

SIT vai SII lēmuma izmantošanai pēc tam, kad tas zaudē spēku vai ir atcelts saskaņā ar 34. panta 9. punkta ceturto daļu;”

lasīt šādi:

“a)

SIT vai SII lēmuma izmantošanai pēc tam, kad tas zaudē spēku vai ir atcelts saskaņā ar 34. panta 9. punktu;”.

24. lappusē 38. panta virsrakstā:

tekstu:

“Pieteikums un sertifikācija”

lasīt šādi:

“Pieteikums un atļauja”.

24. lappusē 38. panta 2. punktā:

tekstu:

“Atzītā uzņēmēja statusam ir šāda veida sertifikāti:”

lasīt šādi:

“Atzītā uzņēmēja statuss ietver šāda veida atļaujas:”.

24. lappusē 38. panta 2. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

atzītā uzņēmēja sertifikāts muitas vienkāršojumiem, kas ļauj sertifikāta turētājam izmantot dažus vienkāršojumus saskaņā ar tiesību aktiem muitas jomā; vai”

lasīt šādi:

“a)

atzītā uzņēmēja atļauja muitas vienkāršojumiem, kas ļauj sertifikāta turētājam izmantot dažus vienkāršojumus saskaņā ar tiesību aktiem muitas jomā; vai”.

24. lappusē 38. panta 2. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

atzītā uzņēmēja sertifikāts drošībai un drošumam, kas sertifikāta turētājam sniedz tiesības uz atvieglojumiem saistībā ar drošību un drošumu.”

lasīt šādi:

“b)

atzītā uzņēmēja atļauja drošībai un drošumam, kas atļaujas turētājam sniedz tiesības uz atvieglojumiem saistībā ar drošību un drošumu.”

24. lappusē 38. panta 3. punktā:

tekstu:

“Abu veidu sertifikātus, kas minēti 2. punktā, var turēt vienlaikus.”

lasīt šādi:

“Abu veidu atļaujas, kas minētas 2. punktā, var turēt vienlaikus.”

25. lappusē 38. panta 6. punktā:

tekstu:

“Panta 2. punktā minētajam atzītajam uzņēmējam atbilstīgi piešķirtā sertifikāta veidam attiecībā uz muitas kontrolēm ir labvēlīgāks režīms nekā citiem uzņēmējiem, tostarp tiek veikts mazāk fizisku pārbaužu un dokumentu pārbaužu.”

lasīt šādi:

“Panta 2. punktā minētajam atzītajam uzņēmējam atbilstīgi piešķirtās atļaujas veidam attiecībā uz muitas kontrolēm ir labvēlīgāks režīms nekā citiem uzņēmējiem, tostarp tiek veikts mazāk fizisku pārbaužu un dokumentu pārbaužu.”

25. lappusē 39. panta d) apakšpunktā:

tekstu:

“d)

attiecībā uz 38. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto sertifikātu – praktiski kompetences vai profesionālās kvalifikācijas standarti, kas tieši saistīti ar veikto darbību; un”

lasīt šādi:

“d)

attiecībā uz 38. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto atļauju – praktiski kompetences vai profesionālās kvalifikācijas standarti, kas tieši saistīti ar veikto darbību; un”.

25. lappusē 39. panta e) apakšpunktā:

tekstu:

“e)

attiecībā uz 38. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto sertifikātu – pienācīgi drošības un drošuma standarti, …”

lasīt šādi:

“e)

attiecībā uz 38. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto atļauju – pienācīgi drošības un drošuma standarti, …”.

26. lappusē 44. panta 1. punkta otrajā daļā:

tekstu:

“Pārsūdzības tiesības ir arī ikvienai personai, kura ir pieprasījusi muitas dienestu lēmumu un pēc minētā pieteikuma iesniegšanas nav to saņēmusi 22. panta 2. punktā noteiktajā termiņā.”

lasīt šādi:

“Pārsūdzības tiesības ir arī ikvienai personai, kura ir pieprasījusi muitas dienestu lēmumu un pēc minētā pieteikuma iesniegšanas nav to saņēmusi 22. panta 3. punktā noteiktajā termiņā.”

26. lappusē 46. panta 1. punkta otrajā daļā:

tekstu:

“Muitas kontroles, konkrēti, var būt preču pārbaude, paraugu ņemšana, deklarācijā vai paziņojumā ietvertās informācijas pareizības un pilnības pārbaude un dokumentu esības, īstuma, pareizības un derīguma pārbaude, uzņēmēju grāmatvedības un citu uzskaites datu pārbaude, transportlīdzekļu apskate, personu nestās vai vestās bagāžas un citu mantu pārbaude, kā arī oficiālas izziņas veikšana un citas līdzīgas darbības.”

lasīt šādi:

“Muitas kontroles, jo īpaši, var būt preču pārbaude, paraugu ņemšana, deklarācijā vai paziņojumā ietvertās informācijas pareizības un pilnīguma pārbaude un dokumentu esības, īstuma, pareizības un derīguma pārbaude, uzņēmēju grāmatvedības un citu uzskaites datu pārbaude, transportlīdzekļu apskate, personu nestās vai vestās vai pie personām esošās bagāžas un citu mantu pārbaude, kā arī oficiālu izziņu veikšana un citas līdzīgas darbības.”

27. lappusē 48. panta pirmajā daļā:

tekstu:

“Saistībā ar muitas kontrolēm muitas dienesti var pārbaudīt muitas deklarācijā, pagaidu uzglabāšanas deklarācijā, ievešanas kopsavilkuma deklarācijā, izvešanas kopsavilkuma deklarācijā, reeksporta deklarācijā vai reeksporta paziņojumā ietvertās informācijas pareizību un pilnību, jebkāda apstiprinoša dokumenta esību, īstumu, pareizību un derīgumu, …”

lasīt šādi:

“Saistībā ar muitas kontrolēm muitas dienesti var pārbaudīt muitas deklarācijā, pagaidu uzglabāšanas deklarācijā, ievešanas kopsavilkuma deklarācijā, izvešanas kopsavilkuma deklarācijā, reeksporta deklarācijā vai reeksporta paziņojumā ietvertās informācijas pareizību un pilnīgumu, jebkāda apstiprinoša dokumenta esību, īstumu, pareizību un derīgumu, …”.

29. lappusē 52. panta 2. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

preču analīze vai eksperta ziņojums un pasta izdevumi par preču nogādāšanu atpakaļ pieprasītājam, jo īpaši attiecībā uz lēmumiem, ko pieņem saskaņā ar 32. pantu, vai uz informācijas sniegšanu saskaņā ar 13. panta 1. punktu;”

lasīt šādi:

“b)

preču analīze vai eksperta ziņojums un pasta izdevumi par preču nogādāšanu atpakaļ pieprasītājam, jo īpaši attiecībā uz lēmumiem, ko pieņem saskaņā ar 33. pantu, vai uz informācijas sniegšanu saskaņā ar 14. panta 1. punktu;”.

33. lappusē 70. panta 1. punktā:

tekstu:

“Preču muitas vērtības pamatbāze ir darījuma vērtība, ir faktiski samaksātā vai maksājamā cena par precēm, kad tās pārdod izvešanai uz Savienības muitas teritoriju; šī cena vajadzības gadījumā tiek pielāgota.”

lasīt šādi:

“Preču muitas vērtības pamatbāze ir darījuma vērtība, kas ir faktiski samaksātā vai maksājamā cena par precēm, kad tās pārdod izvešanai uz Savienības muitas teritoriju; šī cena vajadzības gadījumā tiek pielāgota.”

36. lappusē 77. panta 3. punkta otrajā daļā:

tekstu:

“Ja muitas deklarācija attiecībā uz vienu no 1. punktā minētajām procedūrām ir noformēta, pamatojoties uz informāciju, kuras dēļ pilnība vai daļēji netiek iekasēts ievedmuitas nodoklis, persona, kas sniegusi deklarācijas noformēšanai vajadzīgo informāciju un kas zināja vai kam būtu bijis jāzina, ka šāda informācija ir nepatiesa, arī ir parādnieks.”

lasīt šādi:

“Ja muitas deklarācija attiecībā uz vienu no 1. punktā minētajām procedūrām ir noformēta, pamatojoties uz informāciju, kuras dēļ pilnībā vai daļēji netiek iekasēts ievedmuitas nodoklis, persona, kas sniegusi deklarācijas noformēšanai vajadzīgo informāciju un kas zinājusi vai kam būtu bijis jāzina, ka šāda informācija ir nepatiesa, arī ir parādnieks.”

36. lappusē 78. panta virsrakstā:

tekstu:

“Īpaši noteikumi saistībā ar bezizcelsmes precēm”

lasīt šādi:

“Īpaši noteikumi saistībā ar nenoteiktas izcelsmes precēm”.

36. lappusē 78. panta 1. punktā:

tekstu:

“Ja attiecībā uz bezizcelsmes precēm, ko izmanto tādu produktu ražošanā, par kuriem izsniedz vai sagatavo izcelsmes apliecinājumu saskaņā ar preferenciālu režīmu starp Savienību un dažām valstīm vai teritorijām, kas atrodas ārpus Savienības muitas teritorijas, vai šādu valstu vai teritoriju grupām, ir spēkā aizliegums atmaksāt ievedmuitas nodokli vai atbrīvot no tā, ievedmuitas parāds par šīm bezizcelsmes precēm rodas, pieņemot reeksporta deklarāciju par attiecīgajiem produktiem.”

lasīt šādi:

“Ja attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes precēm, ko izmanto tādu produktu ražošanā, par kuriem izsniedz vai sagatavo izcelsmes apliecinājumu saskaņā ar preferenciālu režīmu starp Savienību un dažām valstīm vai teritorijām, kas atrodas ārpus Savienības muitas teritorijas, vai šādu valstu vai teritoriju grupām, ir spēkā aizliegums atmaksāt ievedmuitas nodokli vai atbrīvot no tā, ievedmuitas parāds par šīm nenoteiktas izcelsmes precēm rodas, pieņemot reeksporta deklarāciju par attiecīgajiem produktiem.”

36. lappusē 78. panta 2. punktā:

tekstu:

“Ja muitas parāds rodas, ievērojot 1. punktu, šim parādam atbilstīgo ievedmuitas nodokļa summu nosaka saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecībā uz muitas parādu, kas rastos, ja tajā pašā dienā pieņemtu muitas deklarāciju par attiecīgo produktu ražošanā izmantoto bezizcelsmes preču laišanu brīvā apgrozībā, lai pabeigtu ievešanas pārstrādei procedūru.”

lasīt šādi:

“Ja muitas parāds rodas, ievērojot 1. punktu, šim parādam atbilstīgo ievedmuitas nodokļa summu nosaka saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecībā uz muitas parādu, kas rastos, ja tajā pašā dienā pieņemtu muitas deklarāciju par attiecīgo produktu ražošanā izmantoto nenoteiktas izcelsmes preču laišanu brīvā apgrozībā, lai pabeigtu ievešanas pārstrādei procedūru.”

37. lappusē 81. panta 3. punkta otrajā daļā:

tekstu:

“Ja muitas deklarācija ir noformēta, pamatojoties uz informāciju, kuras dēļ pilnībā vai daļēji netiek iekasēts izvedmuitas nodoklis, persona, kas ir sniegusi deklarācijas noformēšanai vajadzīgo informāciju un kas zināja vai kam būtu bijis jāzina, ka šāda informācija ir nepatiesa, arī ir parādnieks.”

lasīt šādi:

“Ja muitas deklarācija ir noformēta, pamatojoties uz informāciju, kuras dēļ pilnībā vai daļēji netiek iekasēts izvedmuitas nodoklis, persona, kas ir sniegusi deklarācijas noformēšanai vajadzīgo informāciju un kas zinājusi vai kam būtu bijis jāzina, ka šāda informācija ir nepatiesa, arī ir parādnieks.”

39. lappusē 87. panta 2. punktā:

tekstu:

“Ja precēm ir bijusi piemērota muitas procedūra, kas nav pabeigta, vai ja to pagaidu uzglabāšana nav pareizi pabeigta un muitas parāda rašanās vietu konkrētā termiņā nevar noteikt saskaņā ar 1. punkta otro vai trešo daļu, uzskata, ka muitas parāds ir radies vai nu vietā, kur precēm tika piemērota attiecīgā muitas procedūra, vai vietā, kur tās saskaņā ar šo procedūru tika ievestas Savienības muitas teritorijā vai atradās pagaidu uzglabāšanā.”

lasīt šādi:

“Ja precēm ir bijusi piemērota muitas procedūra, kas nav noslēgta, vai ja to pagaidu uzglabāšana nav pareizi pabeigta un muitas parāda rašanās vietu konkrētā termiņā nevar noteikt saskaņā ar 1. punkta otro vai trešo daļu, uzskata, ka muitas parāds ir radies vai nu vietā, kur precēm tika piemērota attiecīgā muitas procedūra, vai vietā, kur tās saskaņā ar šo procedūru tika ievestas Savienības muitas teritorijā vai atradās pagaidu uzglabāšanā.”

42. lappusē 99. panta c) apakšpunktā:

tekstu:

“c)

nosacījumus, ar kādiem piešķir atļauju izmantot vispārējo galvojumu ar samazinātu summu vai atbrīvojumu no galvojuma, kas minēts 83. panta 2 punktā;”

lasīt šādi:

“c)

nosacījumus, ar kādiem piešķir atļauju izmantot vispārējo galvojumu ar samazinātu summu vai atbrīvojumu no galvojuma, kas minēts 95. panta 2 punktā;”.

44. lappusē 106. pantā:

tekstu:

“…, lai noteiktu gadījumus, kas minēti 102. panta 1. punkta d) apakšpunktā, …”

lasīt šādi:

“…, lai noteiktu gadījumus, kas minēti 102. panta 1. punkta otrās daļas d) apakšpunktā, …”.

47. lappusē 116. panta 1. punkta otrajā daļā:

tekstu:

“Ja ir samaksāta ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa summa un attiecīgā muitas deklarācija saskaņā ar 150. pantu tiek atzīta par nederīgu, šo summu atmaksā.”

lasīt šādi:

“Ja ir samaksāta ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa summa un attiecīgā muitas deklarācija saskaņā ar 174. pantu tiek atzīta par nederīgu, šo summu atmaksā.”

48. lappusē 116. panta 7. punkta otrajā daļā:

tekstu:

“Šādos gadījumos atmaksā visus procentus, kas samaksāti atbilstīgi 5. punkta otrajai daļai.”

lasīt šādi:

“Šādos gadījumos atmaksā visus procentus, kas samaksāti atbilstīgi 6. punkta otrajai daļai.”

48. lappusē 117. panta 1. punktā:

tekstu:

“… parādniekam, neievērojot 102. panta 1. punkta c) vai d) apakšpunktu.”

lasīt šādi:

“… parādniekam, neievērojot 102. panta 1. punkta otrās daļas c) vai d) apakšpunktu.”

48. lappusē 117. panta 2. punkta ievaddaļā:

tekstu:

“Ja atmaksāšanas vai atbrīvošanas pieteikums ir pamatots ar faktu, ka brīdī, kad tika pieņemta deklarācija par laišanu brīvā apgrozībā, attiecīgajām precēm tika piemērota pazemināta ievedmuitas nodokļa likme vai ievedmuitas nulles likme saskaņā ar tarifu kvotu, tarifa robežlīmeni vai citiem labvēlīgiem ar tarifu saistītiem pasākumiem, tad nodokli atmaksā vai atlaiž, ja brīdī, kad iesniegts pieteikums, kam pievienoti vajadzīgie dokumenti, ir izpildīts viens no šiem nosacījumiem:”

lasīt šādi:

“Ja atmaksāšanas vai atbrīvošanas pieteikums ir pamatots ar faktu, ka brīdī, kad tika pieņemta deklarācija par laišanu brīvā apgrozībā, attiecīgajām precēm bija piemērojama pazemināta ievedmuitas nodokļa likme vai ievedmuitas nodokļa nulles likme saskaņā ar tarifu kvotu, tarifa robežlīmeni vai citiem labvēlīgiem ar tarifu saistītiem pasākumiem, tad nodokli atmaksā vai atlaiž, ja brīdī, kad iesniegts pieteikums, kam pievienoti vajadzīgie dokumenti, ir izpildīts viens no šiem nosacījumiem:”.

48. lappusē 117. panta 2. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

gadījumos, kad piemērota tarifu kvota – kvota vēl nav izsmelta,”

lasīt šādi:

“a)

tarifu kvotas gadījumos – kvota vēl nav izsmelta;”.

48. lappusē 117. panta 2. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

citos gadījumos – vēl nav atjaunota parasti piemērotā nodokļa likme.”

lasīt šādi:

“b)

citos gadījumos – vēl nav atjaunota parasti piemērojamā nodokļa likme.”

50. lappusē 124. panta 1. punkta j) apakšpunktā:

tekstu:

“j)

ja tas bija radies atbilstīgi 66. pantam un ja veiktās formalitātes, lai piešķirtu minētajā pantā paredzēto tarifa preferenču režīmu, tiek anulētas;”

lasīt šādi:

“j)

ja tas bija radies atbilstīgi 78. pantam un ja veiktās formalitātes, lai piešķirtu minētajā pantā paredzēto tarifa preferenču režīmu, tiek anulētas;”.

51. lappusē 127. panta 6. punktā:

tekstu:

“Konkrētos gadījumos, kad no 4. punktā minētajām personām nevar iegūt visus 3.b punktā minētos datus, citām personām, kurām ir šie dati un attiecīgas tiesības tos sniegt, var tikt noteikta prasība sniegt šos datus.”

lasīt šādi:

“Konkrētos gadījumos, kad no 4. punktā minētajām personām nevar iegūt visus 5. punktā minētos datus, citām personām, kurām ir šie dati un attiecīgas tiesības tos sniegt, var tikt noteikta prasība sniegt šos datus.”

52. lappusē 130. panta 1. punkta trešajā teikumā:

tekstu:

“Līdz brīdim, kad muitas deklarācija tiek pieņemta saskaņā ar 148. pantu, tai ir ievešanas kopsavilkuma deklarācijas statuss.”

lasīt šādi:

“Līdz brīdim, kad muitas deklarācija tiek pieņemta saskaņā ar 172. pantu, tai ir ievešanas kopsavilkuma deklarācijas statuss.”

52. lappusē 131. panta a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

gadījumus, kad saskaņā ar 127. panta 2. punkta c) apakšpunktu tiek piešķirts atbrīvojums no ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas pienākuma;”

lasīt šādi:

“a)

gadījumus, kad saskaņā ar 127. panta 2. punkta b) apakšpunktu tiek piešķirts atbrīvojums no ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas pienākuma;”.

54. lappusē 136. pantā:

tekstu:

“Regulas 127. līdz 130. pants un 133. pants, 135. panta 1. punkts un 137., 139. līdz 141. pants un 149. pants līdz 155. pants neattiecas uz ārpussavienības precēm un 132. pantā minētajām precēm, kas uz laiku ir izvestas no Savienības muitas teritorijas, pārvietojot tās starp diviem punktiem šajā teritorijā pa jūru vai pa gaisu, ar noteikumu, ka tās pārvadātas pa tiešu maršrutu, neapstājoties ārpus Savienības muitas teritorijas.”

lasīt šādi:

“Regulas 127. līdz 130. pants un 133. pants, 135. panta 1. punkts un 137., 139. līdz 141. pants un 144. līdz 149. pants neattiecas uz ārpussavienības precēm un 155. pantā minētajām precēm, kas uz laiku ir izvestas no Savienības muitas teritorijas, pārvietojot tās starp diviem punktiem šajā teritorijā pa jūru vai pa gaisu, ar noteikumu, ka tās pārvadātas pa tiešu maršrutu, neapstājoties ārpus Savienības muitas teritorijas.”

55. lappusē 139. panta 5. punktā:

tekstu:

“Ja muitai tiek uzrādītas ārpussavienības preces, kurām nav ievešanas kopsavilkuma deklarācijas, un izņemot gadījumus, kad tiek piešķirts atbrīvojums no pienākuma iesniegt šādu deklarāciju, kāda no 127. panta 3.a punktā minētajām personām, neskarot 127. panta 6. punktu, nekavējoties iesniedz šādu deklarāciju vai tās vietā iesniedz muitas deklarāciju vai pagaidu uzglabāšanas deklarāciju.”

lasīt šādi:

“Ja muitai tiek uzrādītas ārpussavienības preces, kurām nav ievešanas kopsavilkuma deklarācijas, un izņemot gadījumus, kad tiek piešķirts atbrīvojums no pienākuma iesniegt šādu deklarāciju, kāda no 127. panta 4. punktā minētajām personām, neskarot 127. panta 6. punktu, nekavējoties iesniedz šādu deklarāciju vai tās vietā iesniedz muitas deklarāciju vai pagaidu uzglabāšanas deklarāciju.”

55. lappusē 141. panta 2. punktā:

tekstu:

“Regulas 140. pantu un 144.d līdz 149. pantu piemēro ārpussavienības precēm, ko pārvieto saskaņā ar tranzīta procedūru, tiklīdz šīs preces ir uzrādītas galamērķa muitas iestādei Savienības muitas teritorijā, saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē tranzīta procedūru.”

lasīt šādi:

“Regulas 140. pantu un 144. līdz 149. pantu piemēro ārpussavienības precēm, ko pārvieto saskaņā ar tranzīta procedūru, tiklīdz šīs preces ir uzrādītas galamērķa muitas iestādei Savienības muitas teritorijā, saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē tranzīta procedūru.”

55. lappusē 145. panta 3. punktā:

tekstu:

“Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniedz kāda no 139. panta 1. vai 2. punktā minētajām personām, vēlākais, kad preces uzrāda muitai.”

lasīt šādi:

“Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniedz kāda no 139. panta 1. vai 3. punktā minētajām personām, vēlākais, kad preces uzrāda muitai.”

56. lappusē 145. panta 5. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

paziņojums vai cits transporta dokuments, ja tajā ir iekļauta informācija, kas vajadzīga deklarācijā par pagaidu ievešanu, tostarp atsauce uz ikvienu attiecīgo preču ievešanas kopsavilkuma deklarāciju.”

lasīt šādi:

“b)

kravas manifests vai cits transporta dokuments, ja tajā ir iekļauta informācija, kas vajadzīga pagaidu uzglabāšanas deklarācijā, tostarp atsauce uz ikvienu attiecīgo preču ievešanas kopsavilkuma deklarāciju.”

57. lappusē 148. panta 1. punkta pirmajā daļā:

tekstu:

“Pagaidu uzglabāšanas vietu darbībai ir vajadzīga muitas dienestu izdota atļauja. Šāda atļauja nav vajadzīga, ja uzglabāšanas vietas turētājs ir pats muitas dienests.”

lasīt šādi:

“Pagaidu uzglabāšanas vietu darbībai ir vajadzīga muitas dienestu izdota atļauja. Šāda atļauja nav vajadzīga, ja pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs ir pats muitas dienests.”

57. lappusē 148. panta 2. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

tās sniedz nepieciešamās garantijas attiecībā uz darbību pienācīgu veikšanu. Uzņēmējam, kuram ir atzītais statuss muitas vienkāršojumiem, ir pienākums izpildīt minēto nosacījumu, ciktāl pagaidu uzglabāšanas vietu darbība tika ņemta vērā, piešķirot 38. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto sertifikātu;”

lasīt šādi:

“b)

tās sniedz nepieciešamās garantijas attiecībā uz darbību pienācīgu veikšanu. Uzņēmējam, kuram ir atzītā uzņēmēja statuss muitas vienkāršojumiem, ir pienākums izpildīt minēto nosacījumu, ciktāl pagaidu uzglabāšanas vietu darbība tika ņemta vērā, piešķirot 38. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto atļauju;”.

57. lappusē 148. panta 2. punkta c) apakšpunktā:

tekstu:

“c)

tās sniedz garantiju saskaņā ar 89. pantu.”

lasīt šādi:

“c)

tās sniedz galvojumu saskaņā ar 89. pantu.”

57. lappusē 148. panta 2. punkta otrajā daļā:

tekstu:

“Ja sniedz vispārēju galvojumu, attiecīga revīzija uzrauga, vai tiek ievēroti ar galvojumu saistītie pienākumi.”

lasīt šādi:

“Ja sniedz vispārēju galvojumu, ar atbilstīgu pārbaudi uzrauga, vai tiek ievēroti ar galvojumu saistītie pienākumi.”

58. lappusē 153. panta 2. punktā:

tekstu:

“Konkrētos gadījumos, kad nepiemēro šajā 1. punktā noteikto prezumpciju, ir jāpierāda, ka precēm ir Savienības preču muitas statuss.”

lasīt šādi:

“Konkrētos gadījumos, kad nepiemēro 1. punktā noteikto prezumpciju, ir jāpierāda, ka precēm ir Savienības preču muitas statuss.”

59. lappusē 158. panta 2. punktā:

tekstu:

“Konkrētos gadījumos, kas nav 6. panta 2. punktā minētie gadījumi, …”

lasīt šādi:

“Konkrētos gadījumos, kas nav 6. panta 3. punktā minētie gadījumi, …”.

59. lappusē 161. panta pirmās daļas a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

to kompetento muitas iestāžu noteikšanu, kas nav 159. panta 2.a punktā minētā muitas iestāde, tostarp ievešana muitas iestādes un izvešanas muitas iestādes;”

lasīt šādi:

“a)

to kompetento muitas iestāžu noteikšanu, kas nav 159. panta 3. punktā minētā muitas iestāde, tostarp ievešanas muitas iestādes un izvešanas muitas iestādes;”.

61. lappusē 168. panta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

precizētu termiņu, kurš minēts 144. panta 1. punkta pirmajā daļā un kurā jāiesniedz papildu deklarācija;”

lasīt šādi:

“b)

konkrēto termiņu, kurš minēts 167. panta 1. punkta pirmajā daļā un kurā jāiesniedz papildu deklarācija;”.

61. lappusē 168. panta c) apakšpunktā:

tekstu:

“c)

precizētu termiņu, kurš minēts 167. panta 1. punkta otrajā daļā un kurā deklarētāja īpašumā ir jābūt pavaddokumentiem;”

lasīt šādi:

“c)

konkrēto termiņu, kurš minēts 167. panta 1. punkta otrajā daļā un kurā deklarētāja rīcībā ir jābūt pavaddokumentiem;”.

62. lappusē 175. pantā:

tekstu:

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 243. pantu, lai noteiktu gadījumus, kad muitas deklarāciju atzīst par nederīgu pēc preču izlaišanas, kā minēts 174. panta 2. punktā.”

lasīt šādi:

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 284. pantu, lai noteiktu gadījumus, kad muitas deklarāciju atzīst par nederīgu pēc preču izlaišanas, kā minēts 174. panta 2. punktā.”

63. lappusē 179. panta 3. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

veic muitas kontroli, lai pārbaudītu muitas deklarāciju, kas minēta 188. panta a) un b) apakšpunktā;”

lasīt šādi:

“b)

īsteno muitas kontroli, lai veiktu 188. panta a) un b) apakšpunktā minēto muitas deklarācijas pārbaudi;”.

63. lappusē 179. panta 3. punkta c) apakšpunktā:

tekstu:

“c)

pamatotos gadījumos lūdz muitas iestādi, kurā preces ir uzrādītas, veikt muitas kontroli, lai pārbaudītu muitas deklarāciju, kas minēta 188. panta c) un d) apakšpunktā; un”

lasīt šādi:

“c)

pamatotos gadījumos lūdz muitas iestādi, kurā preces ir uzrādītas, īstenot muitas kontroli, lai veiktu 188. panta c) un d) apakšpunktā minēto muitas deklarācijas pārbaudi; un”.

64. lappusē 182. panta 3. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

deklarētājs ir uzņēmējs, kuram ir atzītā uzņēmēja statuss muitas vienkāršojuma nolūkā;”

lasīt šādi:

“a)

deklarētājs ir uzņēmējs, kuram ir atzītā uzņēmēja statuss muitas vienkāršojumiem;”.

66. lappusē 195. panta 2. punktā:

tekstu:

“2.   Konkrētos gadījumos preču izlaišana nav atkarīga no tā, vai ir samaksāts galvojums par precēm, attiecībā uz kurām jāsastāda lūgums par tarifu kvotām.”

lasīt šādi:

“2.   Konkrētos gadījumos preču izlaišana nav atkarīga no tā, vai ir sniegts galvojums par precēm, attiecībā uz kurām ir pieteikta tarifu kvota.”

67. lappusē 198. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā:

tekstu:

“ii)

nav iesniegti dokumenti, kas jānodrošina, pirms precēm var piemērot pieprasīto muitas procedūru vai tās izlaist šai procedūrai;”

lasīt šādi:

“ii)

nav iesniegti dokumenti, kas jāiesniedz, pirms precēm var piemērot pieprasīto muitas procedūru vai tās izlaist šai procedūrai;”.

67. lappusē 198. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktā:

tekstu:

“iii)

noteiktajā termiņā attiecībā uz – atkarībā no konkrētā gadījuma – ievedmuitas vai izvedmuitas nodokli nav veikti maksājumi, kam būtu vajadzējis būt veiktiem, vai sniegts galvojums, kam būtu vajadzējis būt sniegtam;”

lasīt šādi:

“iii)

noteiktajā termiņā atkarībā no konkrētā gadījuma attiecībā uz ievedmuitas vai izvedmuitas nodokli nav veikti vajadzīgie maksājumi vai nav sniegts vajadzīgais galvojums;”.

67. lappusē 198. panta 2. punktā:

tekstu:

“2.   Ārpussavienības preces, no kurām atsakās par labu valstij un kuras ir aizturētas vai konfiscētas, uzskata par precēm, kurām ir piemērota muitas noliktavas procedūra. Tās ieraksta muitas noliktavas turētāja reģistros vai – ja tās aizturējis muitas dienests – muitas dienesta reģistros.

Ja uz precēm, kuras ir jāiznīcina un no kurām jāatsakās par labu valstij vai kuras ir apķīlātas vai konfiscētas, jau attiecas muitas deklarācija, reģistrā iekļauj atsauci uz muitas deklarāciju. Muitas dienesti minēto muitas deklarāciju atzīst par nederīgu.”

lasīt šādi:

“2.   Ārpussavienības preces, no kurām atsakās par labu valstij vai kuras ir aizturētas vai konfiscētas, uzskata par precēm, kurām ir piemērota muitas noliktavas procedūra. Tās ieraksta muitas noliktavas turētāja reģistros vai – ja tās aizturējis muitas dienests – muitas dienesta reģistros.

Ja uz precēm, kuras ir jāiznīcina vai no kurām jāatsakās par labu valstij, vai kuras ir aizturētas vai konfiscētas, jau attiecas muitas deklarācija, reģistrā iekļauj atsauci uz muitas deklarāciju. Muitas dienesti minēto muitas deklarāciju atzīst par nederīgu.”

67. lappusē 198. panta 3. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos gadījumos – ikviena persona, kam bija jāpilda attiecīgie pienākumi vai kam preces nodotas no muitas uzraudzības;”

lasīt šādi:

“a)

panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos gadījumos – ikviena persona, kurai bija jāpilda attiecīgie pienākumi vai kura nenodeva preces muitas uzraudzībā;”.

69. lappusē 206. panta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

īpašos gadījumus, kas minēti 175. pantā.”

lasīt šādi:

“b)

īpašos gadījumus, kas minēti 204. pantā.”

70. lappusē 211. panta 3. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

tās sniedz nepieciešamās garantijas attiecībā uz darbību pienācīgu veikšanu; uzskata, ka uzņēmējs, kuram ir atzītā uzņēmēja statuss muitas vienkāršojumiem, ir izpildījis šo nosacījumu, ciktāl darbības, kas attiecas uz attiecīgo īpašo procedūru, ir ņemtas vērā, piešķirot 38. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto sertifikātu;”

lasīt šādi:

“b)

tās sniedz nepieciešamās garantijas attiecībā uz darbību pienācīgu veikšanu; uzskata, ka uzņēmējs, kuram ir atzītā uzņēmēja statuss muitas vienkāršojumiem, ir izpildījis šo nosacījumu, ciktāl darbības, kas attiecas uz attiecīgo īpašo procedūru, ir ņemtas vērā, piešķirot 38. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto atļauju;”.

71. lappusē 212. panta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

izņēmumus no nosacījumiem, kas minēti 181. panta 3. un 4. punktā;”

lasīt šādi:

“b)

izņēmumus no nosacījumiem, kas minēti 211. panta 3. un 4. punktā;”.

71. lappusē 215. panta virsrakstā:

tekstu:

“Īpašās procedūras pabeigšana”

lasīt šādi:

“Īpašās procedūras noslēgšana”.

71. lappusē 215. panta 1. punktā:

tekstu:

“1.   Gadījumos, kas nav tranzīta procedūra, un neskarot 254. pantu, īpašā procedūra jānoslēdz, kad precēm, kurām bijusi piemērota šī procedūra, vai pārstrādes produktiem tiek piemērota nākamā muitas procedūra, tie ir izvesti no Savienības muitas teritorijas vai iznīcināti, neatstājot pārpalikumus, vai kad no tiem atsakās par labu valstij saskaņā ar 199. pantu.”

lasīt šādi:

“1.   Gadījumos, kas nav tranzīta procedūra, un neskarot 254. pantu, īpašā procedūra ir noslēgta, kad precēm, kurām bijusi piemērota šī procedūra, vai pārstrādes produktiem tiek piemērota nākamā muitas procedūra, tie ir izvesti no Savienības muitas teritorijas vai iznīcināti, neatstājot pārpalikumus, vai kad no tiem atsakās par labu valstij saskaņā ar 199. pantu.”

71. lappusē 215. panta 2. punktā:

tekstu:

“2.   Tranzīta procedūru muitas dienesti pabeidz, kad tie, salīdzinot nosūtītāja muitas iestādei pieejamos datus un galamērķa muitas iestādei pieejamos datus, var secināt, ka procedūra ir pabeigta pareizi.”

lasīt šādi:

“2.   Tranzīta procedūru muitas dienesti noslēdz, kad tie, salīdzinot nosūtītāja muitas iestādei pieejamos datus un galamērķa muitas iestādei pieejamos datus, var secināt, ka procedūra ir pabeigta pareizi.”

71. lappusē 215. panta 3. punktā:

tekstu:

“3.   Muitas dienesti veic visus vajadzīgos pasākumus, lai noregulētu to preču stāvokli, attiecībā uz kurām procedūra nav pabeigta saskaņā ar paredzētajiem nosacījumiem.”

lasīt šādi:

“3.   Muitas dienesti veic visus vajadzīgos pasākumus, lai noregulētu to preču stāvokli, attiecībā uz kurām procedūra nav noslēgta saskaņā ar paredzētajiem nosacījumiem.”

72. lappusē 215. panta 4. punktā:

tekstu:

“4.   Procedūras pabeigšana notiek konkrētā termiņā, ja nav noteikts citādi.”

lasīt šādi:

“4.   Procedūras noslēgšana jāveic konkrētā termiņā, ja nav noteikts citādi.”

72. lappusē 217. panta pirmajā daļā:

tekstu:

“Komisija ar īstenošanas aktiem precizē procedūras noteikumus 216. pantā minētās īpašās procedūras atcelšanai.”

lasīt šādi:

“Komisija ar īstenošanas aktiem precizē procedūras noteikumus 215. pantā minētajai īpašās procedūras noslēgšanai.”

72. lappusē 219. pantā:

tekstu:

“Konkrētos gadījumos preces, kurām piemērota īpaša procedūra, kas nav tranzīts, vai kuras novietotas brīvajā zonā, var pārvietot starp dažādām vietām Savienības muitas teritorijā.”

lasīt šādi:

“Konkrētos gadījumos preces, kurām piemērota īpaša procedūra, kas nav tranzīts vai uzglabāšana brīvajā zonā, var pārvietot starp dažādām vietām Savienības muitas teritorijā.”

72. lappusē 220. pantā:

tekstu:

“Preces, kurām piemērota muitas noliktavas vai pārstrādes procedūra vai kuras novietotas brīvajā zonā, var pakļaut parastiem apstrādes veidiem, kas paredzēti šo preču saglabāšanai, izskata vai tirdznieciskās kvalitātes uzlabošanai vai lai sagatavotu tās izplatīšanai vai atkalpārdošanai.”

lasīt šādi:

“Preces, kurām piemērota muitas noliktavas vai pārstrādes procedūra vai kuras uzglabā brīvajā zonā, var pakļaut parastiem apstrādes veidiem, kas paredzēti šo preču saglabāšanai, izskata vai tirdznieciskās kvalitātes uzlabošanai vai lai sagatavotu tās izplatīšanai vai atkalpārdošanai.”

72. lappusē 221. panta a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

nosaka gadījumus un nosacījumus par tādu preču pārvietošanu, kurām piemērota īpaša procedūra, kas nav tranzīts, vai kuras novietotas brīvajā zonā saskaņā ar 219. pantu;”

lasīt šādi:

“a)

nosaka gadījumus un nosacījumus par tādu preču pārvietošanu, kurām piemērota īpaša procedūra, kas nav tranzīts vai uzglabāšana brīvajā zonā saskaņā ar 219. pantu;”.

72. lappusē 221. panta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

nosaka parastos apstrādes veidus attiecībā uz precēm, kas nodotas uzglabāšanai muitas noliktavā vai pārstrādes procedūrā, vai novietotas brīvā zonā, kā minēts 220. pantā.”

lasīt šādi:

“b)

nosaka parastos apstrādes veidus attiecībā uz precēm, kurām piemērota muitas noliktavas vai pārstrādes procedūra vai kuras uzglabā brīvajā zonā, kā minēts 220. pantā.”

72. lappusē 222. panta pirmās daļas b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

tādu preču pārvietošanu, kam piemērota īpaša procedūra, izņemot tranzītu, vai kas novietotas brīvajā zonā saskaņā ar 219. pantu.”

lasīt šādi:

“b)

tādu preču pārvietošanu, kam piemērota īpaša procedūra, izņemot tranzītu vai uzglabāšanu brīvajā zonā saskaņā ar 219. pantu.”

73. lappusē 223. panta 2. punkta otrajā daļā:

tekstu:

“Uzskata, ka uzņēmējs, kuram ir atzītā uzņēmēja statuss muitas vienkāršojumiem, ir izpildījis nosacījumu, ka procedūras pareiza norise tiek nodrošināta, ciktāl darbības, kas saistībā ar līdzvērtīgu preču izmantošanu attiecīgajā īpašajā procedūrā, ir ņemtas vērā, piešķirot 38. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto sertifikātu.”

lasīt šādi:

“Uzskata, ka uzņēmējs, kuram ir atzītā uzņēmēja statuss muitas vienkāršojumiem, ir izpildījis nosacījumu, ka procedūras pareiza norise tiek nodrošināta, ciktāl darbības, kas attiecas uz līdzvērtīgu preču izmantošanu attiecīgajā procedūrā, ir ņemtas vērā, piešķirot 38. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto atļauju.”

73. lappusē 223. panta 3. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

ja attiecībā uz bezizcelsmes precēm, ko ievešana pārstrādei procedūrā izmanto tādu pārstrādes produktu ražošanā, par kuriem izsniedz vai sagatavo izcelsmes apliecinājumu saskaņā ar preferenciālu režīmu starp Savienību un dažām valstīm vai teritorijām ārpus Savienības muitas teritorijas vai šādu valstu vai teritoriju grupām, ir spēkā aizliegums atmaksāt ievedmuitas nodokli vai atbrīvot no tā;”

lasīt šādi:

“b)

ja attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes precēm, ko ievešanas pārstrādei procedūrā izmanto tādu pārstrādes produktu ražošanā, par kuriem izsniedz vai sagatavo izcelsmes apliecinājumu saskaņā ar preferenciālu režīmu starp Savienību un dažām valstīm vai teritorijām ārpus Savienības muitas teritorijas vai šādu valstu vai teritoriju grupām, ir spēkā aizliegums atmaksāt ievedmuitas nodokli vai atbrīvot no tā;”.

74. lappusē 230. pantā:

tekstu:

“Saņemot pieteikumu, muitas dienesti var atļaut kādai personai, sauktai par “atzīto saņēmēju”, saņemt preces, kas pārvietotas saskaņā ar TIR konvenciju uz apstiprinātu vietu, tā ka procedūra tiek pabeigta saskaņā ar TIR konvencijas 1. panta d) apakšpunktu.”

lasīt šādi:

“Saņemot pieteikumu, muitas dienesti var atļaut personai, sauktai par “atzīto saņēmēju”, saņemt preces, kas pārvietotas saskaņā ar TIR konvenciju, apstiprinātā vietā, tā ka procedūra tiek pabeigta saskaņā ar TIR konvencijas 1. panta d) apakšpunktu.”

75. lappusē 233. panta 4. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

atzītā saņēmēja statuss, kas ļauj atļaujas turētājam saņemt preces, kas pārvietotas saskaņā ar Savienības tranzīta procedūru apstiprinātā vietā, lai pabeigtu procedūru saskaņā ar 233. panta 2. punktu;”

lasīt šādi:

“b)

atzītā saņēmēja statuss, kas ļauj atļaujas turētājam saņemt preces, kas pārvietotas saskaņā ar Savienības tranzīta procedūru, apstiprinātā vietā, lai pabeigtu procedūru saskaņā ar 233. panta 2. punktu;”.

75. lappusē 233. panta 4. punkta c) apakšpunktā:

tekstu:

“c)

īpaša veida zīmogu izmantošana, ja zīmogs ir vajadzīgs, lai nodrošinātu tādu preču identificēšanu, kam piemērota Savienības tranzīta procedūra;”

lasīt šādi:

“c)

īpaša veida plombu izmantošana, ja plomba ir vajadzīga, lai nodrošinātu tādu preču identificēšanu, kam piemērota Savienības tranzīta procedūra;”.

75. lappusē 233. panta 4. punkta e) apakšpunktā:

tekstu:

“e)

elektroniska transporta dokumenta izmantošana muitas deklarācijas vietā, lai precēm piemērotu Savienības tranzīta procedūru, ja šajā dokumentā ir ietverti šādas deklarācijas dati un šie dati ir pieejami muitas dienestiem sākumpunktā vai galamērķī, lai varētu veikt preču uzraudzību muitā un lai procedūru pabeigtu.”

lasīt šādi:

“e)

elektroniska transporta dokumenta izmantošana kā muitas deklarācija, lai precēm piemērotu Savienības tranzīta procedūru, ja šajā dokumentā ir ietverti šādas deklarācijas dati un šie dati ir pieejami muitas dienestiem sākumpunktā vai galamērķī, lai varētu veikt preču uzraudzību muitā un lai procedūru noslēgtu.”

77. lappusē 245. panta 1. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

ja tām ir bijusi piemērota muitas procedūra, kas tiek slēgta vai pabeigta brīdī, kad tām piemēro brīvās zonas procedūru;”

lasīt šādi:

“b)

ja tām ir bijusi piemērota muitas procedūra, kas tiek pabeigta vai noslēgta brīdī, kad tām piemēro brīvās zonas procedūru;”.

79. lappusē 250. panta 2. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

ir iespējams nodrošināt, ka preces, kurām procedūra ir piemērota, var identificēt, izņemot gadījumus, ja identifikācijas pasākumu neesamība, ņemot vērā preču īpašības vai paredzēto izmantojumu, nevarētu būt par iemeslu procedūras ļaunprātīgai izmantošanai vai – 191. pantā minētajā gadījumā – ja ir iespējams pārbaudīt, ka ir izpildīti nosacījumi, kas paredzēti attiecībā uz līdzvērtīgām precēm;”

lasīt šādi:

“b)

ir iespējams nodrošināt, ka preces, kurām procedūra ir piemērota, var identificēt, izņemot gadījumus, ja identifikācijas pasākumu neesamība, ņemot vērā preču īpašības vai paredzēto izmantojumu, nevarētu būt par iemeslu procedūras ļaunprātīgai izmantošanai vai – 223. pantā minētajā gadījumā – ja ir iespējams pārbaudīt, ka ir izpildīti nosacījumi, kas paredzēti attiecībā uz līdzvērtīgām precēm;”.

79. lappusē 251. panta 2. punktā:

tekstu:

“2.   Ja vien nav noteikts citādi, maksimālais laikposms, kādā preces var palikt pagaidu ievešanas procedūrā vienam un tam pašam mērķim un viena un tā paša atļaujas turētāja pārziņā, ir 24 mēneši, pat ja procedūra ir bijusi pabeigta, piemērojot precēm citu īpašo procedūru un pēc tam šīm precēm atkal piemērojot pagaidu ievešanas procedūru.”

lasīt šādi:

“2.   Ja vien nav noteikts citādi, maksimālais laikposms, kādā preces var palikt pagaidu ievešanas procedūrā vienam un tam pašam mērķim un viena un tā paša atļaujas turētāja pārziņā, ir 24 mēneši, pat ja procedūra ir bijusi noslēgta, piemērojot precēm citu īpašo procedūru un pēc tam šīm precēm atkal piemērojot pagaidu ievešanas procedūru.”

79. lappusē 253. pantā:

tekstu:

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 243. pantu, lai noteiktu: …”

lasīt šādi:

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 284. pantu, lai noteiktu: …”.

80. lappusē 257. panta virsrakstā:

tekstu:

“Pabeigšanas laikposms”

lasīt šādi:

“Noslēgšanas laikposms”.

80. lappusē 257. panta 1. punktā:

tekstu:

“1.   Muitas dienesti nosaka laikposmu, kādā ievešanas pārstrādei procedūra ir jāpabeidz, saskaņā ar 216. pantu.”

lasīt šādi:

“1.   Muitas dienesti nosaka laikposmu, kādā ievešanas pārstrādei procedūra ir jāpabeidz, saskaņā ar 215. pantu.”

80. lappusē 257. panta 1. punktā:

tekstu:

“1.   Muitas dienesti nosaka laikposmu, kādā ievešanas pārstrādei procedūra ir jāpabeidz, saskaņā ar 216. pantu.

Šis laikposms sākas dienā, kad ārpussavienības precēm piemēro šo procedūru, un, termiņu nosakot, ņem vērā laiku, kāds vajadzīgs pārstrādes darbību veikšanai un procedūras pabeigšanai.”

lasīt šādi:

“1.   Muitas dienesti nosaka laikposmu, kādā ievešanas pārstrādei procedūra ir jānoslēdz, saskaņā ar 216. pantu.

Šis laikposms sākas dienā, kad ārpussavienības precēm piemēro šo procedūru, un, termiņu nosakot, ņem vērā laiku, kāds vajadzīgs pārstrādes darbību veikšanai un procedūras noslēgšanai.”

81. lappusē 259. panta 1. punkta pirmajā teikumā:

tekstu:

“1.   Saskaņā ar izvešana pārstrādei procedūru Savienības preces var uz laiku izvest no Kopienas muitas teritorijas, lai tām veiktu pārstrādes darbības.”

lasīt šādi:

“1.   Saskaņā ar izvešanas pārstrādei procedūru Savienības preces var uz laiku izvest no Savienības muitas teritorijas, lai tām veiktu pārstrādes darbības.”

82. lappusē VIII sadaļas virsrakstā:

tekstu:

NO KOPIENAS MUITAS TERITORIJAS IZVESTAS PRECES

lasīt šādi:

NO SAVIENĪBAS MUITAS TERITORIJAS IZVESTAS PRECES”.

83. lappusē 265. panta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

konkrētus gadījumus, kad pienākumu iesniegt pirmsizvešanas deklarāciju atceļ saskaņā ar 263. panta 2. punkta c) apakšpunktu.”

lasīt šādi:

“b)

konkrētus gadījumus, kad pienākumu iesniegt pirmsizvešanas deklarāciju atceļ saskaņā ar 263. panta 2. punkta b) apakšpunktu.”

83. lappusē 267. panta 2. punktā:

tekstu:

“2.   Preces, ko paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas, muitai uzrāda kāda no šīm personām:”

lasīt šādi:

“2.   Preces, ko izved no Savienības muitas teritorijas, muitai uzrāda kāda no šīm personām:”.

84. lappusē 270. panta 2. punktā:

tekstu:

“2.   Regulas 134. līdz 165. pantu piemēro reeksporta deklarācijai.”

lasīt šādi:

“2.   Regulas 158. līdz 195. pantu piemēro reeksporta deklarācijai.”

84. lappusē 270. panta 3. punkta c) apakšpunktā:

tekstu:

“c)

precēm, kurām piemērota pagaidu uzglabāšanas procedūra un kuras izved atpakaļ tieši no pagaidu uzglabāšanas vietas.”

lasīt šādi:

“c)

precēm, kuras atrodas pagaidu uzglabāšanā un kuras izved atpakaļ tieši no pagaidu uzglabāšanas vietas.”

85. lappusē 274. panta 1. punktā:

tekstu:

“1.   Ja 270. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā minētās ārpussavienības preces ir izvestas no Savienības muitas teritorijas un par šīm precēm nav obligāti jāiesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, iesniedz reeksporta paziņojumu.”

lasīt šādi:

“1.   Ja 270. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā minētās ārpussavienības preces tiek izvestas no Savienības muitas teritorijas un par šīm precēm nav obligāti jāiesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarācija, iesniedz reeksporta paziņojumu.”

85. lappusē 274. panta 2. punktā:

tekstu:

“2.   Reeksporta paziņojumu izvešanas muitas iestādē iesniedz persona, kas ir atbildīga par preču uzrādīšanu izvešanas brīdī saskaņā ar 267. panta 1.a punktu.”

lasīt šādi:

“2.   Reeksporta paziņojumu izvešanas muitas iestādē iesniedz persona, kas ir atbildīga par preču uzrādīšanu izvešanas brīdī saskaņā ar 267. panta 2. punktu.”

85. lappusē 274. panta 3. punktā:

tekstu:

“3.   Reeksporta paziņojumā ietver datus, kas vajadzīgi, lai noslēgtu brīvās zonas procedūru vai lai pabeigtu pagaidu uzglabāšanas procedūru.”

lasīt šādi:

“3.   Reeksporta paziņojumā ietver datus, kas vajadzīgi, lai noslēgtu brīvās zonas procedūru vai lai pabeigtu pagaidu uzglabāšanu.”

86. lappusē 277. pantā:

tekstu:

“Neskarot 224. pantu, Savienības preces, kuras uz laiku izved no Savienības muitas teritorijas, saņem atbrīvojumu no izvedmuitas nodokļiem ar nosacījumu, ka preces tiek ievestas atpakaļ.”

lasīt šādi:

“Neskarot 259. pantu, Savienības preces, kuras uz laiku izved no Savienības muitas teritorijas, saņem atbrīvojumu no izvedmuitas nodokļiem ar nosacījumu, ka preces tiek ievestas atpakaļ.”

86. lappusē 280.c pantā panta numurā:

tekstu:

“280.c pants”

lasīt šādi:

“280. pants”.

86. lappusē 281. panta trešajā daļā:

tekstu:

“Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija nepieņem 1. punktā minētos īstenošanas aktus, un piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešo daļu.”

lasīt šādi:

“Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija nepieņem šā panta pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus, un piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešo daļu.”

87. lappusē 284. panta 2., 3. un 5. punktā:

atsauci uz 213. pantu aizstāj ar atsauci uz 216. pantu.