ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 254

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 20. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1675 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1676 (2016. gada 7. septembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne (AĢIN))

5

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1677 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot Norvēģijas omāru VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā

6

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1678 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot heku VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā

8

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1679 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot jūras zeltpleksti VIII, IX un X zonā; Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā

10

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1680 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot parasto jūrasmēli VIIIa un VIIIb zonā

12

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1681 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot megrimus VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā

14

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1682 (2016. gada 14. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot jūrasvelnus VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1683 (2016. gada 19. septembris), ar ko 253. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1684 (2016. gada 19. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

20

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1685 (2016. gada 16. septembris), ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 un ģenētiski modificētās kukurūzas, kurās kombinēti divi vai trīs no notikumiem Bt11, MIR162, MIR604 un GA21, no tām sastāv vai no tām ražoti, un atceļ Lēmumus 2010/426/ES, 2011/892/ES, 2011/893/ES un 2011/894/ES (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 5746)  ( 1 )

22

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

20.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1675

(2016. gada 14. jūlijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Savienībai ir jānodrošina efektīvi mehānismi visa iekšējā tirgus aizsardzībai, lai palielinātu juridisko noteiktību ekonomikas dalībnieku un ieinteresēto personu attiecībās ar trešo valstu jurisdikcijām. Finanšu tirgus integritāti un iekšējā tirgus normālu darbību nopietni apdraud jurisdikcijas, kuru nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas regulējumā ir stratēģiskas nepilnības. Jurisdikcijas, kuru tiesiskajam regulējumam un iestāžu sistēmai ir būtiskas nepilnības un kuras nav noteikušas pietiekami stingrus standartus naudas plūsmas kontrolei, rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai.

(2)

Saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849 visiem Savienības atbildīgajiem subjektiem, veidojot attiecības ar fiziskām vai juridiskām personām, kas veic uzņēmējdarbību augsta riska trešās valstīs, būtu jāpiemēro pastiprinātas klienta uzticamības pārbaudes pasākumi, tādējādi nodrošinot līdzvērtīgas prasības visiem tirgus dalībniekiem visā Savienībā.

(3)

Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantā ir noteikti kritēriji, kuriem jābūt Komisijas veiktā novērtējuma pamatā, un ar šo pantu Komisija tiek pilnvarota apzināt augsta riska trešās valstis, ņemot vērā minētos kritērijus.

(4)

Augsta riska trešo valstu apzināšanas pamatā ir jābūt skaidram un objektīvam novērtējumam, kurā galvenā uzmanība pievērsta tam, vai konkrētā jurisdikcija atbilst Direktīvā (ES) 2015/849 noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz šīs jurisdikcijas tiesisko regulējumu un iestāžu sistēmu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas jomā, kompetento iestāžu pilnvarām un procedūrām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas apkarošanas nolūkā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas sistēmas efektivitāti, vēršoties pret trešās valsts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas vai teroristu finansēšanas riskiem.

(5)

Visiem secinājumiem, uz kuriem Komisija pamatojas, pieņemot lēmumu par jurisdikcijas iekļaušanu augsta riska trešo valstu sarakstā, būtu jābūt dokumentāri apstiprinātiem, izmantojot drošus, pārbaudāmus un aktuālus informācijas avotus.

(6)

Ir svarīgi, lai Komisija pilnībā atzītu un novērtētu darbu, kas jau ir ieguldīts starptautiskā līmenī, apzinot augsta riska trešās valstis, un jo īpaši Finanšu darījumu darba grupas (“FATF”) veikumu. Lai nodrošinātu globālās finanšu sistēmas integritāti, ir ļoti svarīgi, lai trešo valstu saraksts, kas noteikts Savienības līmenī, attiecīgā gadījumā tiktu cieši saskaņots ar sarakstiem, par kuriem panākta starptautiska vienošanās. Atbalstot globālu pieeju starptautiskā līmenī, Savienība palīdz veicināt finanšu integritāti visā pasaulē un labāk aizsargāt starptautisko finanšu sistēmu pret augsta riska valstu ietekmi. Šāda globāla pieeja palīdz nodrošināt vienlīdzīgus apstākļus visiem atbildīgajiem subjektiem un novērst situācijas, kas varētu negatīvi ietekmēt starptautisko finanšu sistēmu.

(7)

Atbilstoši kritērijiem, kas noteikti Direktīvā (ES) 2015/849, Komisija ņēma vērā visus pieejamos ekspertu novērtējumus attiecībā uz faktoriem, kuru dēļ valsti vai jurisdikciju varētu īpaši apdraudēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, teroristu finansēšana vai citas nelikumīgas finanšu darbības. Atbilstoši Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 4. punktam Komisija attiecīgā gadījumā ņēma vērā jaunāko FATF publisko paziņojumu, FATF dokumentus (“Centieni uzlabot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas prasību izpildi pasaules mērogā: nepārtraukts process”), FATF starptautiskās sadarbības pārskata ziņojumus un FATF un FATF pielīdzināmo reģionālo struktūru veiktā sasvstarpējā novērtējuma ziņojumu attiecībā uz riskiem, ko rada atsevišķas trešās valstis.

(8)

Ņemot vērā starptautiskās finanšu sistēmas augsto integrācijas līmeni, ciešās saiknes starp tirdzniecības operatoriem, lielo ES ienākošo un izejošo pārrobežu darījumu skaitu, kā arī tirgus atvērtības līmeni, tiek uzskatīts, ka draudi, ko nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīms rada starptautiskajai finanšu sistēmai, attiecas arī uz ES finanšu sistēmu.

(9)

Saskaņā ar jaunāko informāciju Komisijas analīzē secināts, ka Afganistāna, Bosnija un Hercegovina, Gajāna, Irāka, Jemena, Laosas Tautas Demokrātiskā Republika, Sīrija, Uganda un Vanuatu būtu jāuzskata par trešo valstu jurisdikcijām, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai. Šīs valstis ir rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar FATF ir sagatavojušas rīcības plānu, kas tām ļautu izpildīt Direktīvas (ES) 2015/849 prasības.

(10)

Saskaņā ar jaunāko informāciju Komisijas analīzē secināts, ka arī Irāna būtu jāuzskata par trešo valstu jurisdikciju, kurai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai. Šī valsts, kas minēta FATF publiskajā paziņojumā, ir paudusi augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un ir nolēmusi lūgt tehnisko palīdzību saistībā ar FATF rīcības plāna īstenošanu, kas tai ļautu izpildītu Direktīvas (ES) 2015/849 prasības.

(11)

Saskaņā ar jaunāko informāciju Komisijas analīzē secināts, ka arī Korejas Tautas Demokrātiskā Republika būtu jāuzskata par trešo valstu jurisdikciju, kurai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai. Šī valsts, kas minēta FATF publiskajā paziņojumā, vairākkārt nav izmantojusi iespēju novērst konstatētās nepilnības un attiecīgi rada pastāvīgus un būtiskus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas draudus.

(12)

Ir svarīgi, lai Komisija aicinātu trešo valstu jurisdikcijas, kas ir atzītas par augsta riska jurisdikcijām, pilnīgi sadarboties ar Komisiju un starptautiskajām organizācijām, lai saskaņotu un efektīvi īstenotu atbilstošus pasākumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmu stratēģisko nepilnību labošanai.

(13)

Nolūkā precizēt to augsta riska trešo valstu sarakstu, kurās konstatētas stratēģiskas nepilnības, ir ļoti svarīgi, lai Komisija pastāvīgi sekotu tam, kā mainās vērtējums attiecībā uz trešo valstu tiesisko regulējumu un iestāžu sistēmu, kompetento iestāžu pilnvarām un procedūrām un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmu efektivitāti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

To trešo valstu jurisdikciju saraksts, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos ir stratēģiskas nepilnības, kas rada būtiskus draudus Savienības finanšu sistēmai (“augsta riska trešās valstis”), ir norādīts pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2016. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.


PIELIKUMS

Augsta riska trešās valstis

I.   Augsta riska trešās valstis, kas rakstveidā paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar FATF sagatavojušas rīcības plānu

Nr.

Augsta riska trešā valsts

1.

Afganistāna

2.

Bosnija un Hercegovina

3.

Gajāna

4.

Irāka

5.

Laosas TDR

6.

Sīrija

7.

Uganda

8.

Vanuatu

9.

Jemena

II.   Augsta riska trešās valstis, kas minētas FATF publiskajā paziņojumā un kas paudušas augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un nolēmušas lūgt tehnisko palīdzību saistībā ar FATF rīcības plāna īstenošanu

Nr.

Augsta riska trešā valsts

1.

Irāna

III.   Augsta riska trešās valstis, kas minētas FATF publiskajā paziņojumā un kas vairākkārt nav izmantojušas iespēju novērst konstatētās nepilnības un attiecīgi rada pastāvīgus un būtiskus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas draudus

Nr.

Augsta riska trešā valsts

1.

Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (KTDR)


20.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1676

(2016. gada 7. septembris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Francijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums Saucisson sec d'Auvergne / Saucisse sèche d'Auvergne (AĢIN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.2. grupas “Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u. c.)” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 7. septembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 160, 4.5.2016., 14. lpp.

(3)  Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


20.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/6


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/1677

(2016. gada 14. septembris),

ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot Norvēģijas omāru VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) 2016/72 (2) ir noteiktas kvotas 2016. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2016. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2016. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. septembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors

João AGUIAR MACHADO


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes 2016. gada 22. janvāra Regula (ES) 2016/72, ar ko 2016. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, un groza Regulu (ES) 2015/104 (OV L 22, 28.1.2016., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

25/TQ72

Dalībvalsts

Beļģija

Krājums

NEP/8ABDE.

Suga

Norvēģijas omārs (Nephrops norvegicus)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

Aizlieguma datums

20.8.2016.


20.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/8


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/1678

(2016. gada 14. septembris),

ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot heku VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) 2016/72 (2) ir noteiktas kvotas 2016. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2016. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2016. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. septembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors

João AGUIAR MACHADO


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes 2016. gada 22. janvāra Regula (ES) 2016/72, ar ko 2016. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, un groza Regulu (ES) 2015/104 (OV L 22, 28.1.2016., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

26/TQ72

Dalībvalsts

Beļģija

Krājums

HKE/8ABDE.

Suga

Heks (Merluccius merluccius)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

Aizlieguma datums

20.8.2016.


20.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/10


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/1679

(2016. gada 14. septembris),

ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot jūras zeltpleksti VIII, IX un X zonā; Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) 2016/72 (2) ir noteiktas kvotas 2016. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2016. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2016. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. septembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors

João AGUIAR MACHADO


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes 2016. gada 22. janvāra Regula (ES) 2016/72, ar ko 2016. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, un groza Regulu (ES) 2015/104 (OV L 22, 28.1.2016., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

27/TQ72

Dalībvalsts

Beļģija

Krājums

PLE/8/3411

Suga

Jūras zeltplekste (Pleuronectes platessa)

Zona

VIII, IX un X zona; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

Aizlieguma datums

20.8.2016.


20.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/12


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/1680

(2016. gada 14. septembris),

ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot parasto jūrasmēli VIIIa un VIIIb zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) 2016/72 (2) ir noteiktas kvotas 2016. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2016. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2016. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. septembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors

João AGUIAR MACHADO


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes 2016. gada 22. janvāra Regula (ES) 2016/72, ar ko 2016. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, un groza Regulu (ES) 2015/104 (OV L 22, 28.1.2016., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

28/TQ72

Dalībvalsts

Beļģija

Krājums

SOL/8AB.

Suga

Parastā jūrasmēle (Solea solea)

Zona

VIIIa un VIIIb

Aizlieguma datums

20.8.2016.


20.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/14


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/1681

(2016. gada 14. septembris),

ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot megrimus VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) 2016/72 (2) ir noteiktas kvotas 2016. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2016. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2016. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. septembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors

João AGUIAR MACHADO


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes 2016. gada 22. janvāra Regula (ES) 2016/72, ar ko 2016. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, un groza Regulu (ES) 2015/104 (OV L 22, 28.1.2016., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

29/TQ72

Dalībvalsts

Beļģija

Krājums

LEZ/*8ABDE

Suga

Megrimi (Lepidorhombus spp.)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

Aizlieguma datums

20.8.2016.


20.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/16


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/1682

(2016. gada 14. septembris),

ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot jūrasvelnus VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) 2016/72 (2) ir noteiktas kvotas 2016. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2016. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2016. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. septembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors

João AGUIAR MACHADO


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes 2016. gada 22. janvāra Regula (ES) 2016/72, ar ko 2016. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, un groza Regulu (ES) 2015/104 (OV L 22, 28.1.2016., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

30/TQ72

Dalībvalsts

Beļģija

Krājums

ANF/*8ABDE

Suga

Jūrasvelni (Lophiidae)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

Aizlieguma datums

20.8.2016.


20.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1683

(2016. gada 19. septembris),

ar ko 253. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kuras saistītas ar organizācijām ISIL (Da'esh) un Al-Qaida  (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2016. gada 14. septembrī nolēma grozīt divus ierakstus to personu, grupu un organizāciju sarakstā, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana. Tādēļ attiecīgi būtu jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 19. septembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Ārpolitikas instrumentu dienesta vadītāja vietas izpildītājs


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikuma sadaļā “Fiziskās personas” groza šādus ierakstus:

a)

Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Dzimšanas datums: 9.3.1986. Dzimšanas vieta: Ariana, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: W342058 (Tunisijas pase, izdota 14.3.2011., derīga līdz 13.3.2016.). Valsts identifikācijas Nr.: 08705184 (Tunisijas valsts identitātes kartes numurs, izdota 24.2.2011.). Adrese: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Sīrijas Arābu Republika (atrašanās vieta 2015. gada martā); c) Irāka (iespējama alternatīva atrašanās vieta 2015. gada martā); d) Lībija (iepriekšēja atrašanās vieta). Papildu informācija: a) ārējā izskata apraksts: acu krāsa: brūna; augums: 171 cm; b) fotoattēls ir pieejams iekļaušanai Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā; c) tēva vārds ir Taher Ouni Harzi, mātes vārds ir Borkana Bedairia. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.4.2015.” aizstāj ar šādu:

Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Zoubair). Dzimšanas datums: 9.3.1986. Dzimšanas vieta: Ariana, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: W342058 (Tunisijas pase, izdota 14.3.2011., derīga līdz 13.3.2016.). Valsts identifikācijas Nr.: 08705184 (Tunisijas valsts identitātes kartes numurs, izdota 24.2.2011.). Adrese: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Sīrijas Arābu Republika (atrašanās vieta 2015. gada martā); c) Irāka (iespējama alternatīva atrašanās vieta 2015. gada martā); d) Lībija (iepriekšēja atrašanās vieta). Papildu informācija: a) ārējā izskata apraksts: acu krāsa: brūna; augums: 171 cm; b) fotoattēls ir pieejams iekļaušanai Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā; c) tēva vārds ir Taher Ouni Harzi, mātes vārds ir Borkana Bedairia. Tiek apgalvots, ka 2015. gada jūnijā gājis bojā uzlidojumu laikā Mosulā, Irākā. Regulas 7.d panta 2. punkta i) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.4.2015.”;

b)

Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Dzimšanas datums: 3.5.1982. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: Z050399 (Tunisijas pase, izdota 9.12.2003., derīga līdz 8.12.2008.). Valsts identifikācijas Nr.: 04711809 (Tunisijas valsts identitātes kartes numurs, izdota 13.11.2003.). Adrese: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Sīrijas Arābu Republika (atrašanās vieta 2015. gada martā); c) Irāka (iespējama alternatīva atrašanās vieta 2015. gada martā); d) Lībija (iepriekšēja atrašanās vieta). Papildu informācija: a) ārējā izskata apraksts: acu krāsa: brūna; augums: 172 cm; b) fotoattēls ir pieejams iekļaušanai Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā; c) tēva vārds ir Taher Ouni Harzi, mātes vārds ir Borkana Bedairia. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.4.2015.” aizstāj ar šādu:

Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (alias: Abou Omar Al Tounisi). Dzimšanas datums: 3.5.1982. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: Z050399 (Tunisijas pase, izdota 9.12.2003., derīga līdz 8.12.2008.). Valsts identifikācijas Nr.: 04711809 (Tunisijas valsts identitātes kartes numurs, izdota 13.11.2003.). Adrese: a) 18 Mediterranean Street, Ariana, Tunisia; b) Sīrijas Arābu Republika (atrašanās vieta 2015. gada martā); c) Irāka (iespējama alternatīva atrašanās vieta 2015. gada martā); d) Lībija (iepriekšēja atrašanās vieta). Papildu informācija: a) ārējā izskata apraksts: acu krāsa: brūna; augums: 172 cm; b) fotoattēls ir pieejams iekļaušanai Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā; c) tēva vārds ir Taher Ouni Harzi, mātes vārds ir Borkana Bedairia. Tiek apgalvots, ka 2015. gada jūnijā gājis bojā Sīrijā. Regulas 7.d panta 2. punkta i) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 10.4.2015.”


20.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1684

(2016. gada 19. septembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 19. septembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājs vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

180,4

ZZ

180,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,2

ZZ

136,2

0805 50 10

AR

105,8

CL

129,5

MA

81,7

TR

132,7

UY

87,3

ZA

119,5

ZZ

109,4

0806 10 10

EG

265,2

TR

132,3

ZZ

198,8

0808 10 80

AR

181,9

BR

97,9

CL

134,5

NZ

124,1

US

141,5

ZA

101,2

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

168,5

CL

101,2

TR

135,7

ZA

126,0

ZZ

132,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

20.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 254/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1685

(2016. gada 16. septembris),

ar ko atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 un ģenētiski modificētās kukurūzas, kurās kombinēti divi vai trīs no notikumiem Bt11, MIR162, MIR604 un GA21, no tām sastāv vai no tām ražoti, un atceļ Lēmumus 2010/426/ES, 2011/892/ES, 2011/893/ES un 2011/894/ES

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 5746)

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (1) un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu, 9. panta 2. punktu, 19. panta 3. punktu un 21. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

2009. gada 9. februārīSyngenta France SAS saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. un 17. pantu Vācijas kompetentajai iestādei iesniedza pieteikumu par to, lai laistu tirgū pārtiku, pārtikas produktu sastāvdaļas un barību, kas satur kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, no tās sastāv vai no tās ražota (“pieteikums”).

(2)

Pieteikums aptver arī ģenētiski modificētās kukurūzas Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 laišanu tirgū produktos, kuri no tās sastāv vai to satur, tādiem citiem mērķiem – ne tikai lietošanai pārtikā un barībā –, kādiem lieto jebkuru citu kukurūzu, izņemot lietošanu audzēšanai.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 5. panta 5. punktu un 17. panta 5. punktu pieteikumā ir iekļauti dati un informācija, kas prasīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/18/EK (2) III un IV pielikumā, un informācija un secinājumi par riska novērtējumu, kas veikts saskaņā ar minētās direktīvas II pielikumā noteiktajiem principiem. Tajā iekļauts arī ietekmes uz vidi monitoringa plāns, kas atbilst Direktīvas 2001/18/EK VII pielikumam.

(4)

2013. gada 5. jūlijāSyngenta pieteikuma tvērumu paplašināja tā, lai tas aptvertu visas to atsevišķo ģenētiskās modifikācijas notikumu (event), kas veido kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, apakškombinācijas (“apakškombinācijas”), ieskaitot kukurūzu Bt11 × GA21, kukurūzu MIR604 × GA21, kukurūzu Bt11 × MIR604 un kukurūzu Bt11 × MIR604 × GA21, kuras jau attiecīgi atļautas ar Komisijas Lēmumiem 2010/426/ES (3), 2011/892/ES (4), 2011/893/ES (5) un 2011/894/ES (6). Syngenta Komisiju lūdza pēc tam, kad kukurūza Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 un visas tās apakškombinācijas atļautas, šos četrus lēmumus atcelt.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 2015. gada 7. decembrī sniedza labvēlīgu atzinumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 (7) 6. un 18. pantu. Tā secināja, ka pieteikumā aprakstītā ģenētiski modificētā kukurūza Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir tikpat nekaitīga un uzturvielām bagāta kā konvencionālā kukurūza un ka nav radušās bažas ne par vienas apakškombinācijas kaitīgumu.

(6)

Apspriedusies ar valstu kompetentajām iestādēm, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 4. punktā un 18. panta 4. punktā, EFSA atzinumā ņēma vērā visus dalībvalstu uzdotos konkrētos jautājumus un paustās bažas.

(7)

EFSA arī secināja, ka pieteikuma iesniedzēja iesniegtais ietekmes uz vidi monitoringa plāns, kuru veido vispārējs uzraudzības plāns, atbilst paredzētajiem produktu izmantošanas mērķiem.

(8)

Ja, mērķtiecīgi audzējot, tiktu izveidotas un komercializētas apakškombinācijas Bt11 × MIR162 × MIR604, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, MIR162 × MIR604 un/vai MIR162 × GA21, EFSA atzinumā ieteikts vākt attiecīgu informāciju par jaunekspresēto proteīnu ekspresijas līmeņiem. Ievērojot šo ieteikumu, būtu jānosaka attiecīgi īpaši nosacījumi.

(9)

Ņemot vērā minētos apsvērumus, produkti, kas satur ģenētiski modificētās kukurūzas Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604, Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR604 × GA21, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, Bt11 × MIR604, Bt11 × GA21, MIR162 × MIR604, MIR162 × GA21 un MIR604 × GA21, no tām sastāv vai no tām ir ražoti, būtu jāatļauj.

(10)

Lēmumi 2010/426/ES, 2011/892/ES, 2011/893/ES un 2011/894/ES, ar ko atļauj kukurūzu Bt11 × GA21, kukurūzu MIR604 × GA21, kukurūzu Bt11 × MIR604 un kukurūzu Bt11 × GA21 × MIR604, būtu jāatceļ.

(11)

Katram ģenētiski modificētajam organismam (turpmāk “ĢMO”) būtu jāpiešķir unikāls identifikators, kā paredzēts Komisijas Regulā (EK) Nr. 65/2004 (8).

(12)

Pamatojoties uz EFSA atzinumu, attiecībā uz pārtikas produktiem, pārtikas produktu sastāvdaļām un barību, kas satur ģenētiski modificēto kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ieskaitot visas iespējamās atsevišķo ģenētiskās modifikācijas notikumu kombinācijas, no šīs kukurūzas sastāv vai no tās ir ražota, nav jāizvirza īpašas marķēšanas prasības, izņemot tās, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā. Tomēr, lai nodrošinātu, ka minētos produktus izmanto tikai tā, kā noteikts ar šo lēmumu piešķirtajā atļaujā, nepārtikas produkti, kuri satur ģenētiski modificēto kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 un tās apakškombinācijas vai no tās sastāv, būtu jāmarķē ar skaidru norādi, ka attiecīgie produkti nav paredzēti audzēšanai.

(13)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1830/2003 (9) 4. panta 6. punktā ir noteiktas marķēšanas prasības produktiem, kas satur ĢMO vai no tiem sastāv. Izsekojamības prasības minētajiem produktiem ir izklāstītas minētās regulas 4. panta 1. līdz 5. punktā, savukārt izsekojamības prasības pārtikai un barībai, kas ražota no ĢMO, – minētās regulas 5. pantā.

(14)

Atļaujas turētājam būtu jāiesniedz ikgadēji ziņojumi par to pasākumu īstenošanu un rezultātiem, kuri izklāstīti ietekmes uz vidi monitoringa plānā. Minētie rezultāti būtu jāiesniedz saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2009/770/EK (10). EFSA atzinumā nav pamatojuma tam, lai izvirzītu īpašus nosacījumus konkrētu ekosistēmu/vides un/vai ģeogrāfisko apgabalu aizsardzībai, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 5. punkta e) apakšpunktā un 18. panta 5. punktā.

(15)

Atļaujas turētājam būtu jāiesniedz arī ikgadēji ziņojumi par šīs atļaujas īpašajos nosacījumos noteikto pasākumu rezultātiem.

(16)

Visa attiecīgā informācija par produktu atļaušanu būtu jāiekļauj Regulā (EK) Nr. 1829/2003 paredzētajā ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā.

(17)

Šis lēmums, pildot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1946/2003 (11) 9. panta 1. punktu un 15. panta 2. punkta c) apakšpunktu, ar Bioloģiskās drošības starpniecības centra palīdzību jāizziņo valstīm, kuras parakstījušas Kartahenas Protokolu par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību.

(18)

Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā nav sniegusi. Tika uzskatīts, ka ir nepieciešams īstenošanas akts, un priekšsēdētājs iesniedza īstenošanas akta projektu turpmākai apspriešanai pārsūdzības komitejā. Pārsūdzības komiteja atzinumu nesniedza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ģenētiski modificētais organisms un unikālais identifikators

1.   Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 65/2004 ģenētiski modificētajiem organismiem tiek piešķirti šādi unikālie identifikatori:

a)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 – unikālais identifikators SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

b)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604 – unikālais identifikators SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

c)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × GA21 – unikālais identifikators SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

d)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) Bt11 × MIR604 × GA21 – unikālais identifikators SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

e)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) MIR162 × MIR604 × GA21 – unikālais identifikators SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

f)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 – unikālais identifikators SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4;

g)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) Bt11 × MIR604 – unikālais identifikators SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5;

h)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) Bt11 × GA21 – unikālais identifikators SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9;

i)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) MIR162 × MIR604 – unikālais identifikators SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

j)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) MIR162 × GA21 – unikālais identifikators SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

k)

ģenētiski modificētajai kukurūzai (Zea mays L.) MIR604 × GA21 – unikālais identifikators SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

2.   Precizējoša informācija par 1. punktā minētajām ģenētiski modificētajām kukurūzām ir sniegta pielikuma b) punktā.

2. pants

Atļaušana

Saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem nosacījumiem Regulas (EK) Nr. 1829/2003 4. panta 2. punkta un 16. panta 2. punkta nozīmē atļauj šādus produktus:

a)

pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas, kas satur 1. pantā minētos ĢMO, no tiem sastāv vai no tiem ir ražoti;

b)

barība, kas satur 1. pantā minētos ĢMO, no tiem sastāv vai no tiem ir ražota;

c)

lēmuma 1. pantā minētie ĢMO produktos, kas tos satur vai no tiem sastāv, jebkādiem mērķiem, kas nav minēti a) un b) punktā, izņemot audzēšanu.

3. pants

Marķēšana

1.   Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1830/2003 4. panta 6. punktā noteikto marķēšanas prasību vajadzībām “organisma nosaukums” ir “kukurūza”.

2.   Marķējumā un pavaddokumentos, kas pievienoti produktiem, kuri satur 1. pantā minētos ĢMO vai no tiem sastāv, izņemot 2. panta a) punktā minētos produktus, norāda frāzi “nav paredzēts audzēšanai”.

4. pants

Ietekmes uz vidi monitorings

1.   Atļaujas turētājs nodrošina, ka tiek ieviests un īstenots pielikuma h) punktā norādītais ietekmes uz vidi monitoringa plāns.

2.   Atļaujas turētājs saskaņā ar Lēmumu 2009/770/EK Komisijai iesniedz ikgadējus ziņojumus par monitoringa plānā izklāstīto pasākumu īstenošanu un rezultātiem.

5. pants

Īpaši nosacījumi laišanai tirgū

1.   Atļaujas turētājs nodrošina, ka tiek īstenoti pielikuma g) punktā minētie īpašie nosacījumi.

2.   Atļaujas turētājs visā atļaujas termiņa laikā Komisijai iesniedz ikgadējus ziņojumus par šīs atļaujas īpašajos nosacījumos noteikto pasākumu rezultātiem.

6. pants

Kopienas reģistrs

Šā lēmuma pielikumā izklāstīto informāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 28. pantu iekļauj ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā.

7. pants

Atļaujas turētājs

Atļaujas turētājs ir Syngenta France SAS, kas pārstāv Syngenta Crop Protection AG (Šveice).

8. pants

Atcelšana

Lēmumus 2010/426/ES, 2011/892/ES, 2011/893/ES un 2011/894/ES atceļ.

9. pants

Termiņš

Šo lēmumu piemēro 10 gadus, sākot ar tā izziņošanas dienu.

10. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts uzņēmumam Syngenta France SAS, 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francija.

Briselē, 2016. gada 16. septembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2010. gada 28. jūlija Lēmums 2010/426/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9), kas sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 199, 31.7.2010., 36. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 22. decembra Lēmums 2011/892/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kuri satur ģenētiski modificētu kukurūzu MIR604 × GA21 (SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9), kas sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 344, 28.12.2011., 55. lpp.).

(5)  Komisijas 2011. gada 22. decembra Lēmums 2011/893/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kuri satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × MIR604 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5), kas sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 344, 28.12.2011., 59. lpp.).

(6)  Komisijas 2011. gada 22. decembra Lēmums 2011/894/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × MIR604 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9), kas sastāv vai ir ražoti no tās (OV L 344, 28.12.2011., 64. lpp.).

(7)  EFSA ĢMO ekspertu grupa (EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu jautājumos), 2015. Scientific Opinion on an application by Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) for placing on the market of herbicide tolerant and insect resistant maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003, EFSA Journal 2015; 13(12):4297, 34 lpp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297.

(8)  Komisijas 2004. gada 14. janvāra Regula (EK) Nr. 65/2004, ar ko nosaka sistēmu ģenētiski modificēto organismu unikālo identifikatoru izveidei un piešķiršanai (OV L 10, 16.1.2004., 5. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski modificētu organismu izsekojamību un marķēšanu, kā arī no ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas un lopbarības produktu izsekojamību un ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK (OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.).

(10)  Komisijas 2009. gada 13. oktobra Lēmums 2009/770/EK, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2001/18/EK nosaka standarta ziņojuma paraugus monitoringa rezultātu paziņošanai par to ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē, kas ir produkti vai iekļauti produktos ar mērķi tos laist tirgū (OV L 275, 21.10.2009., 9. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 15. jūlija Regula (EK) Nr. 1946/2003 par ģenētiski modificētu organismu pārvietošanu pāri robežām (OV L 287, 5.11.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

a)

Pieteikuma iesniedzējs un atļaujas turētājs

Nosaukums

:

Syngenta France SAS

Adrese

:

12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francija

Pārstāv uzņēmumu Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Šveice.

b)

Produktu apzīmējums un specifikācija

1.

Pārtikas produkti un pārtikas produktu sastāvdaļas, kas satur e) punktā norādītās ģenētiski modificētās kukurūzas (Zea mays L.), no tām sastāv vai no tām ražotas

2.

Barība, kas satur e) punktā norādītās ģenētiski modificētās kukurūzas (Zea mays L.), no tām sastāv vai no tām ražota

3.

e) punktā norādītās ģenētiski modificētās kukurūzas (Zea mays L.) produktos, kas tos satur vai no tiem sastāv, jebkādiem mērķiem, kas nav minēti 1. un 2. apakšpunktā, izņemot audzēšanu.

Kukurūza SYN-BTØ11-1 ekspresē proteīnu Cry1Ab, kas aizsargā pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem, un PAT proteīnu, kas piešķir toleranci pret glufosināta amonija herbicīdiem.

Kukurūza SYN-IR162-4 ekspresē proteīnu Vip3Aa20, kas aizsargā pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem, un proteīnu PMI, kas izmantots par selekcijas marķieri.

Kukurūza SYN-IR6Ø4-5 ekspresē proteīnu Cry3A, kas aizsargā pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem, un proteīnu PMI, kas izmantots par selekcijas marķieri.

Kukurūza MON-ØØØ21-9 ekspresē proteīnu mEPSPS, kas piešķir toleranci pret glifosāta herbicīdiem.

c)

Marķēšana

1.

Regulas (EK) Nr. 1829/2003 13. panta 1. punktā un 25. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1830/2003 4. panta 6. punktā noteikto marķēšanas prasību vajadzībām “organisma nosaukums” ir “kukurūza”.

2.

Marķējumā un pavaddokumentos, kas pievienoti produktiem, kuri satur e) punktā minētās kukurūzas vai no tām sastāv, izņemot 2. panta a) punktā minētos produktus, norāda frāzi “nav paredzēts audzēšanai”.

d)

Detektēšanas metode

1.

Kukurūzām SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4, SYN-IR6Ø4-5 un MON-ØØØ21-9 – notikumspecifiskas, kvantitatīvas reāllaika metodes, kuru pamatā ir polimerāzes ķēdes reakcija; detektēšanas metodes ir validētas ar vienas pazīmes notikumiem un verificētas ar genomisko DNS, kas ekstrahēta no kukurūzas SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 sēklām.

2.

Metodes validējusi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1829/2003 izveidotā ES references laboratorija, sk. vietni http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx.

3.

References materiāli: ERM®-BF412 (SYN-BTØ11-1 gadījumā) un ERM®-BF423 (SYN-IR6Ø4-5 gadījumā), pieejami Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) References materiālu un mērījumu institūta (IRMM) vietnē https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue, un AOCS 1208-A un AOCS 0407-A (SYN-IR162-4 gadījumā) un AOCS 0407-A un AOCS 0407-B (MON-ØØØ21-9 gadījumā), pieejami American Oil Chemists Society vietnē http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248.

e)

Unikālais identifikators

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

f)

Informācija, kura jānodrošina saskaņā ar II pielikumu Kartahenas Protokolam par bioloģisko drošību, kas pievienots Konvencijai par bioloģisko daudzveidību

[Bioloģiskās drošības starpniecības centrs, ieraksta identifikācijas numurs: pēc paziņošanas publicēts ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā]

g)

Nosacījumi vai ierobežojumi produktu laišanai tirgū, lietošanai vai darbībām ar tiem

Īpaši nosacījumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 6. panta 5. punkta e) apakšpunktu un 18. panta 5. punkta e) apakšpunktu:

1)

ja, mērķtiecīgi audzējot, tiek izveidotas un komercializētas apakškombinācijas SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9, SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 un/vai SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9, atļaujas turētājs par to informē Komisiju;

2)

tādā gadījumā atļaujas turētājs apkopo informāciju par jaunekspresēto proteīnu ekspresijas līmeņiem.

h)

Ietekmes uz vidi monitoringa plāns

Ietekmes uz vidi monitoringa plāns, kas atbilst Direktīvas 2001/18/EK VII pielikumam

[Saite: plāns publicēts ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā]

i)

Pēctirgus uzraudzības prasības attiecībā uz pārtikas produktu lietošanu pārtikā

Prasību nav.

Piezīme. Saites uz attiecīgajiem dokumentiem laika gaitā var būt jānomaina. Šīs izmaiņas tiks publiskotas, atjauninot datus ģenētiski modificētās pārtikas un barības Kopienas reģistrā.