ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 242

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 9. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1611 (2016. gada 7. jūlijs) par Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku komandējumiem uz dalībvalstīm piemērojamās tabulas pārskatīšanu

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1612 (2016. gada 8. septembris), ar ko paredz atbalstu piena ražošanas samazinājumam

4

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1613 (2016. gada 8. septembris), ar ko nosaka ārkārtas pielāgošanas atbalstu piena ražotājiem un citu lopkopības nozaru lauksaimniekiem

10

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1614 (2016. gada 8. septembris) par tādiem pagaidu ārkārtas pasākumiem piena un piena produktu nozarē, kas pagarina valsts intervences periodu vājpiena pulverim 2016. gadā un nosaka agrāku vājpiena pulvera valsts intervences periodu 2017. gadā, un atkāpēm no Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 826/2008 turpmāku piemērošanu privātās uzglabāšanas atbalstam saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 948/2014 un attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1272/2009 turpmāku piemērošanu valsts intervencei saskaņā ar šo regulu

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1615 (2016. gada 8. septembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/559 groza attiecībā uz periodu, kurā atļauj vienošanās un lēmumus par ražošanas plānošanu piena un piena produktu nozarē

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1616 (2016. gada 8. septembris), ar ko attiecībā uz brīvprātīgā saistītā atbalsta pasākumu iespējamu pārskatīšanu piena un piena produktu nozarē par 2017. pieprasījumu gadu atkāpjas no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1617 (2016. gada 8. septembris) par atkāpšanos attiecībā uz 2016. pieprasījumu gadu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas jautājumā par tiešo maksājumu avansa maksājumu līmeni un platībatkarīgajiem un ar dzīvniekiem saistītajiem lauku attīstības pasākumiem un no minētās regulas 75. panta 2. punkta pirmās daļas jautājumā par tiešajiem maksājumiem

22

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1618 (2016. gada 8. septembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem, lai pielāgotu tās I un IV pielikumu ( 1 )

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1619 (2016. gada 8. septembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 948/2014 groza attiecībā uz sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas beigu termiņu

28

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1620 (2016. gada 8. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

30

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2016/1621 (2016. gada 7. septembris), ar ko pieņem akreditācijas un licencēšanas iestādēm paredzēto paziņojumu sniegšanas norādījumus vides verificētājiem, kuri darbojas dalībvalstī, kas nav viņu akreditēšanas vai licencēšanas dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1221/2009 (izziņots ar doukumenta numuru C(2016) 5648)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1611

(2016. gada 7. jūlijs)

par Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku komandējumiem uz dalībvalstīm piemērojamās tabulas pārskatīšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas noteikti Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1), un jo īpaši Civildienesta noteikumu 112. panta 2. punktu un VII pielikuma 13. pantu,

pēc apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju,

pēc apspriešanās ar Eiropas Savienības iestāžu un citu struktūru personāla pārstāvjiem,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 13. panta 3. punktu Eurostat ir iesniedzis ziņojumu (2) par viesnīcu, restorānu un sabiedriskās ēdināšanas cenu attīstību.

(2)

Šis ziņojums liecina, ka būtu jāpārskata dienas nauda un viesnīcas izmaksu maksimālais apjoms, lai ņemtu vērā viesnīcu, restorānu un sabiedriskās ēdināšanas cenu attīstību.

(3)

Dienas naudai un viesnīcas izmaksu maksimālajam apjomam piemērojamās tabulas pārskatīšana ietver sarežģītu ekonomisko un/vai sociālo situāciju novērtējumu, kurā likumdevējam ir plaša rīcības brīvība.

(4)

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības pēdējās reformas gaitā tika uzsvērts, ka visām publiskās pārvaldes iestādēm un to darbiniekiem ir jāpieliek īpašas pūles, lai uzlabotu efektivitāti un pielāgotos mainīgajai ekonomiskajai un sociālajai situācijai Eiropā.

(5)

Pēc Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2013. gada 1. jūlijā to izdevumu atlīdzinājumam, kuri ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem radušies saistībā ar komandējumiem šajā valstī, būtu jāpiemēro noteikumi, kas izklāstīti Civildienesta noteikumu VII pielikuma 13. panta 2. punkta a) apakšpunktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Civildienesta noteikumu VII pielikuma 13. panta 2. punkta a) apakšpunktā iekļauto komandējumu izdevumu tabulu aizstāj ar šādu tabulu:

Galamērķis

Viesnīcas izmaksu maksimālais apjoms

Dienas nauda

Beļģija

148

102

Bulgārija

135

57

Čehija

124

70

Dānija

173

124

Vācija

128

97

Igaunija

105

80

Īrija

159

108

Grieķija

112

82

Spānija

128

88

Francija

180

102

Horvātija

110

75

Itālija

148

98

Kipra

140

88

Latvija

116

73

Lietuva

117

69

Luksemburga

148

98

Ungārija

120

64

Polija

138

88

Nīderlande

166

103

Austrija

132

102

Polija

116

67

Portugāle

101

83

Rumānija

136

62

Slovēnija

117

84

Slovākija

100

74

Somija

142

113

Zviedrija

187

117

Apvienotā Karaliste.

209

125

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 7. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.; regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1023/2013 (OV L 287, 29.10.2013., 15. lpp.).

(2)  Komisijas dienestu darba dokuments – Eurostat Report on the 2015 update of mission expenses (daily subsistence allowances and hotel ceilings) – Atsauce: Ares(2015)6009670 – 22.12.2015. Pieejams šādā tīmekļa vietnē: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z.


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1612

(2016. gada 8. septembris),

ar ko paredz atbalstu piena ražošanas samazinājumam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 219. panta 1. punktu saistībā ar tās 228. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2) un jo īpaši tās 106. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Piena nozare saskaras ar tirgus traucējumiem, ko izraisīja pasaules piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotība, kurā ir nozīme tam, ka Krievija līdz 2017. gada beigām pagarināja aizliegumu importēt lauksaimniecības produktus un pārtikas produktus, kuru izcelsme ir Savienībā.

(2)

Piena un piena produktu pieprasījums pasaulē nedaudz palielinājās 2015. gadā un 2016. gada pirmajos mēnešos, bet daudz mazāk nekā ražošanas izaugsme.

(3)

Visā 2015. gadā pasaules piena piegādes palielinājās, Eiropas Savienības, ASV un Jaunzēlandes kopējais ražošanas pieaugums bija aptuveni 4,5 miljoni tonnu, tomēr kopējais piena ekvivalenta eksports no Savienības un abām trešām valstīm samazinājās par aptuveni 200 000 tonnām.

(4)

2016. gada pirmajos četros mēnešos piena ražošana ES, ASV un Jaunzēlandē palielinājās par aptuveni 3,6 miljoniem tonnu, un papildu eksports no šī apjoma absorbēja mazāk nekā 1 %.

(5)

Piena un piena produktu nozares atzītām ražotāju organizācijām, to apvienībām un starpnozaru organizācijām ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/559 (3) un kooperatīviem un citām ražotāju organizācijām ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/558 (4) ir atļautas brīvprātīgas vienošanās un lēmumi par ražošanas plānošanu piena un piena produktu nozarē sešu mēnešu periodā, kurš sākas no 2016. gada 13. aprīļa. Šis termiņš tika pagarināts ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1615 (5).

(6)

Tirgus intervences instrumenti valsts intervences un privātās uzglabāšanas veidā sviestam un sausajam vājpienam ir pieejami bez pārtraukuma kopš 2014. gada septembra.

(7)

Šie instrumenti ir mazinājuši krīzes ietekmi un noteikuši piena produktu cenu pazemināšanās minimālo robežu, bet nelīdzsvarotība pasaulē saglabājas.

(8)

Lai valdošajā nopietnās tirgus nelīdzsvarotības situācijā palīdzētu piena un piena produktu nozarei atrast jaunu līdzsvaru un ņemot vērā to, ka, balstoties uz pieejamo tirgus analīzi, līdz 2017. gada beigām nav gaidāms būtisks ražošanas apjoma samazinājums, ir lietderīgi, lai tiem ES piena ražotājiem, kuri brīvprātīgi samazina piena ražošanu, būtu pieejams atbalsts.

(9)

Tā kā piena ražošanai Eiropas Savienībā galvenokārt ir raksturīgas govs piena piegādes, bet tiešā tirdzniecība un citu dzīvnieku sugu piens ir tikai neliela daļa no piena ražošanas Savienībā, ir lietderīgi, ka atbalsts ir pieejams tikai par govs piena piegāžu samazinājumu.

(10)

Lai panāktu efektīvu govs piena piegāžu samazinājumu, pretendentu atbilstība būtu jāierobežo tikai ar tiem, kuri piegādāja govs pienu pirmajiem pircējiem 2016. gada jūlijā – pēdējā termiņā, par kuru pretendenti var pierādīt šādas piegādes.

(11)

Ar tādu pašu mērķi būt efektīvam Savienības atbalstam nevajadzētu aptvert vairāk kā 50 % govs piena piegāžu samazinājuma salīdzinājumā ar attiecīgo atskaites periodu.

(12)

Šajā regulā paredzētais atbalsts būtu jāpiešķir kā lauksaimniecības tirgu atbalsta pasākums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

(13)

Būtu jāatļauj minēto atbalstu kumulēt ar citu atbalstu, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

(14)

Tā kā finanšu dotācija ir izteikta euro, lai nodrošinātu vienotu un vienlaicīgu piemērošanu, nepieciešams noteikt tām dalībvalstīm piešķirtās summas konvertācijas datumu, kuras nav pieņēmušas euro par savu valsts valūtu. Tādēļ ir lietderīgi noteikt noteicošo dienu attiecībā uz maiņas kursu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 106. pantu. Ņemot vērā minētā panta 2. punkta b) apakšpunktā ietverto principu un kritērijus, kas noteikti minētā panta 5. punkta c) apakšpunktā, noteicošajai dienai vajadzētu būt dienai, kad stājas spēkā šī regula.

(15)

Lai attiecīgās shēmas darbotos efektīvi, nepārsniedzot kopējo maksimālo govs piena piegādes samazinājuma apjomu, jāsniedz paziņojumi par atbalsta pieteikumiem un maksājumu pieprasījumiem.

(16)

Lai maksimāli izmantotu atbalsta shēmas, būtu jāparedz vairāki piemērošanas periodi, līdz kamēr atbalsta pieteikumi būs izsmēluši pieejamo budžetu par govs piena kopējās piegādes apjoma samazinājumu. Lai nodrošinātu, ka pieteikumi tiek efektīvi apstrādāti, tos būtu vēlams iesniegt elektroniski.

(17)

Lai pieteikumi spētu pamanāmi samazināt govs piena piegādes un lai izvairītos no nesamērīga administratīvā sloga, būtu jānosaka govs piena piegādes samazinājuma minimālais daudzums vienam pieteikumam.

(18)

Lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret pieteikumiem visā Savienībā, būtu jānosaka standarta pārrēķina koeficients litru pārvēršanai kilogramos.

(19)

Dalībvalstīm būtu jāpārbauda ne tikai atbalsta pieteikumu pieņemamība, bet arī to ticamība. Piemēram, nevajadzētu uzskatīt par ticamu atbalsta pieteikumu, saskaņā ar kuru samazinājuma periodā pirmajiem pircējiem piegādājamā govs piena kopējais apjoms ir lielāks nekā atskaites periodā piegādātais kopējais apjoms.

(20)

Lai nodrošinātu, ka saņēmēji saņem atbalstu pēc iespējas ātrāk un ražošanas samazinājumu var sākt nekavējoties, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Savienības atbalsts ir pieejams pretendentiem, kam ir tiesības pieteikties, lai samazinātu govs piena piegādes trīs mēnešu periodā (turpmāk “samazinājuma periods”) salīdzinājumā ar to pašu laikposmu iepriekšējā gadā (turpmāk “atskaites periods”) saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

Savienības atbalsts ir EUR 14/100 kg par tādu govs piena apjomu, kas atbilst starpībai starp govs piena piegādēm atskaites periodā un govs piena piegādēm attiecīgajā samazinājuma periodā. Savienības atbalsts aptver ne vairāk kā tādu govs piena piegādes samazinājuma kopējo apjomu, kas atbilst EUR 150 000 000.

Katram pretendentam, kam ir tiesības pieteikties, Savienības atbalsts aptver tādu govs piena piegādes daudzuma samazinājumu, kas ir ne vairāk kā 50 % no visa govs piena piegādes daudzuma pirmajiem pircējiem atskaites periodā.

2.   Šajā regulā “pretendenti, kam ir tiesības pieteikties”, ir govs piena ražotāji, kas piegādājuši govs pienu pirmajiem pircējiem 2016. gada jūlijā.

3.   Attiecībā uz pretendentiem, kam ir tiesības pieteikties, kuri reģistrēti Bulgārijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Horvātijā, Ungārijā, Polijā, Rumānijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē, un maiņas kursa noteicošā diena attiecībā uz summām, ko maksā saskaņā ar šo regulu, ir diena, kad stājas spēkā šī regula.

4.   Saskaņā ar šo regulu piešķirto atbalstu var kumulēt ar citu atbalstu, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

2. pants

1.   Atbalstu piešķir, pamatojoties uz pieteikumiem.

Minimālais govs piena piegādes samazinājuma daudzums, uz ko attiecas atbalsta pieteikums, ir 1 500 kg.

Ja govs piena piegādes samazinājuma daudzums ir izteikts litros, tad to reizina ar koeficientu 1,03, lai izteiktu kilogramos.

2.   Atbalsta pieteikumus pretendenti, kam ir tiesības pieteikties, iesniedz dalībvalstī, kurā pieteikuma iesniedzējs ir reģistrēts, izmantojot metodi, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts. Atbalsta pieteikumus iesniedz tādā veidā, ka dalībvalsts tos saņem līdz trešajā daļā noteiktajam pieteikumu saņemšanas termiņam.

Dalībvalstis var nolemt, ka atbalsta pieteikumus pretendentu, kam ir tiesības pieteikties, vārdā var iesniegt atzītas ražotāju organizācijas vai kooperatīvi. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka atbalsts tiek pilnībā nodots visiem tiem pretendentiem, kam ir tiesības pieteikties, kuri ir faktiski samazinājuši govs piena piegādes saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

Pilnīgu pieteikumu saņemšanas termiņi ir:

a)

2016. gada 21. septembris pulkst. 12.00 (pēc Briseles laika) pieteikumiem par pirmo samazinājuma periodu, kas ietver 2016. gada oktobri, novembri un decembri;

b)

2016. gada 12. oktobris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) pieteikumiem par otro samazinājuma periodu, kas ietver 2016. gada novembri un decembri un 2017. gada janvāri;

c)

2016. gada 9. novembris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) pieteikumiem par trešo samazinājuma periodu, kas ietver 2016. gada decembri un 2017. gada janvāri un februāri;

d)

2016. gada 7. decembris plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) pieteikumiem par ceturto samazinājuma periodu, kas ietver 2017. gada janvāri, februāri un martu.

Pretendenti nedrīkst iesniegt vairāk nekā vienu atbalsta pieteikumu saskaņā ar šo regulu. Ja pretendents iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu, tad neizskata nevienu no tiem. Tomēr pretendenti, kas iesniedza pieteikumu par pirmo samazinājuma periodu, var arī iesniegt pieteikumu par ceturto samazinājuma periodu.

3.   Lai atbalsta pieteikumi tiktu izskatīti, tajos iekļauj:

a)

šādu informāciju, izmantojot veidlapu, ko dalībvalsts ir darījusi pieejamu:

i)

pretendenta, kam ir tiesības pieteikties, nosaukums un adrese;

ii)

govs piena kopējais daudzums, kas piegādāts pirmajiem pircējiem atskaites periodā;

iii)

govs piena kopējais daudzums, ko plānots piegādāt pirmajiem pircējiem samazinājuma periodā;

iv)

govs piena piegādes samazinājuma plānotais daudzums, par kuru ir iesniegts atbalsta pieprasījums, nepārsniedz 50 % no kopējā daudzuma, kas minēts ii) punktā, un nav mazāks par 1 500 kg;

b)

dokumenti, kuros norādīts a) apakšpunkta ii) punktā minētais govs piena kopējais daudzums;

c)

dokumenti, kuros ir norādīts, ka pieteikums saistīts ar piena ražotāju, kas piegādājis govs pienu pirmajiem pircējiem 2016. gada jūlijā.

4.   Atbalsta pieteikumus, kas attiecas uz govs piena piegādes daudzuma samazinājumu, kurš ir mazāks par 1 500 kg, noraida.

Atbalsta pieteikumus, kas attiecas uz govs piena piegādes daudzuma samazinājumu, kurš ir lielāks par 50 % no 3. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minētā govs piena kopējā daudzuma, uzskata par iesniegtiem attiecībā uz govs piena piegādes samazinājumu, kas vienāds ar 50 % no kopējā daudzuma, kas norādīts minētajā punktā.

3. pants

Pēc tam, kad ir pabeigta ticamības un pieņemamības pārbaude, dalībvalstis saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (6) līdz plkst. 16.00 (pēc Briseles laika) trešajā darbdienā pēc attiecīgā pieteikumu saņemšanas termiņa, kā minēts 2. panta 2. punktā, paziņo Komisijai par visiem pieņemamajiem un pamatotajiem atbalsta pieteikumiem.

4. pants

1.   Pamatojoties uz paziņojumiem, kas minēti 3. pantā, Komisija informē dalībvalstis par to, cik lielā mērā piešķiramas atļaujas par pieteiktajiem daudzumiem, ņemot vērā kopējo maksimālo apjomu, kas minēts 1. panta 1. punktā.

Dalībvalstis atļaujas dara zināmas pretendentiem septiņu darbdienu laikā pēc pieteikumu saņemšanas termiņa, kas minēts 2. panta 2. punktā, saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Atļaujas izsniedz visiem pieņemamiem un ticamiem pieteikumiem, kas paziņoti Komisijai saskaņā ar 3. pantu.

2.   Ja kopējais apjoms, uz kuru attiecas atbalsta pieteikumi, par kuriem paziņots atbilstīgi 3. pantam, pārsniedz maksimālo apjomu, kas minēts 1. panta 1. punktā, Komisija ar īstenošanas aktu, kuru pieņem, nepiemērojot procedūru, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 229. pantā, nosaka piešķīruma koeficientu, ko dalībvalstis piemēro daudzumam katrā atbalsta pieprasījumā.

Ja attiecīgajam samazinājuma periodam ir noteikts piešķīruma koeficients, tad atbalsta pieteikumus, kas iesniegti par turpmākiem samazinājuma periodiem, kā minēts 2. panta 2. punktā, noraida un vairs nav iespējams iesniegt pieteikumus par turpmākiem samazinājuma periodiem.

Atļaujas izdod par apjomiem, par kādiem iesniegti atbalsta pieteikumi, kas reizināti ar piešķīruma koeficientu.

5. pants

1.   Atbalstu piešķir, pamatojoties uz pieteikumu par maksājumu.

2.   Pieteikumus par maksājumu pretendenti, kam ir tiesības pieteikties, kuriem to reģistrācijas dalībvalsts piešķīrusi atļaujas saskaņā ar 4. pantu, iesniedz, izmantojot metodi, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts. Pieteikumus par maksājumu iesniedz tādā veidā, ka dalībvalsts tos saņem 45 dienu laikā pēc samazinājuma perioda beigām.

Dalībvalstis var nolemt, ka pieteikumus par maksājumu to pretendentu, kam ir tiesības pieteikties, vārdā var iesniegt atzītas ražotāju organizācijas vai kooperatīvi. Šādā gadījumā dalībvalstis nodrošina, ka maksājums tiek pilnībā nodots visiem tiem pretendentiem, kam ir tiesības pieteikties, kuri ir faktiski samazinājuši govs piena piegādes saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

3.   Lai pieteikumi par maksājumu tiktu izskatīti, tajos iekļauj:

a)

šādu informāciju, izmantojot veidlapu, ko dalībvalsts ir darījusi pieejamu:

i)

pretendenta, kam ir tiesības pieteikties, nosaukums un adrese;

ii)

govs piena kopējais daudzums, kas faktiski piegādāts pirmajiem pircējiem samazinājuma periodā;

iii)

govs piena piegādes samazinājuma faktiskais daudzums, par kuru ir iesniegts atbalsta pieprasījums, un kas nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējā govs piena daudzuma, kas piegādāts pirmajiem pircējiem atsauces periodā un, ja nepieciešams, ne vairāk par daudzumu, ko iegūst, piemērojot piešķīruma koeficientu, kas minēts 4. panta 2. punktā.

b)

dokumenti, kuros norādīts a) apakšpunkta ii) punktā minētais govs piena kopējais daudzums;

4.   Atbalsta maksājumu veic pēc tam, kad dalībvalstis ir pārbaudījušas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 58. un 59. pantu, ka govs piena piegādes samazinājums, par kuru maksā Savienības atbalstu, faktiski ir noticis saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem. Maksājumu veic ne vēlāk kā 90. dienā pēc samazinājuma perioda beigām, ja vien nenotiek administratīva izmeklēšana.

5.   Atbalsta summa aptver faktisko govs piena piegādes samazinājumu, kas minēts 3. punkta a) apakšpunkta iii) punktā, katram pretendentam, kam ir tiesības pieteikties.

Ja faktiskais govs piena piegādes samazinājums ir lielāks par daudzumu, kas rodas, piemērojot 4. pantu, atbalsta summa atbilst atļautajam daudzumam (“atļautais daudzums”). Ja faktiskais govs piena piegādes samazinājums ir 80 % vai lielāks par atļauto daudzumu, atbalsta summa atbilst faktiskajam govs piena piegādes samazinājumam, kas minēts 3. punkta a) apakšpunkta iii) punktā, ar nosacījumu, ka atļautais daudzums nav pārsniegts. Ja faktiskais govs piena piegādes samazinājums ir 50 % vai vairāk, bet mazāk nekā 80 % no atļautā daudzuma, atbalsta summu reizina ar koeficientu 0,8. Ja faktiskais govs piena piegādes samazinājums ir 20 % vai vairāk, bet mazāk nekā 50 % no atļautā daudzuma, atbalsta summu reizina ar koeficientu 0,5. Ja faktiskais govs piena piegādes samazinājums ir mazāk nekā 20 % no atļautā daudzuma, atbalstu nemaksā.

6.   Dalībvalstu izdevumi, kas saistīti ar maksājumiem saskaņā ar šo regulu, ir attiecināmi Savienības atbalstam tikai tad, ja tie veikti līdz 2017. gada 30. septembrim.

6. pants

Līdz 2017. gada 8. martam, 5. aprīlim, 3. maijam un 7. jūnijam plkst. 16.00 (pēc Briseles laika) dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 792/2009 paziņo Komisijai visus pieņemamos maksājumu pieteikumus, kas saņemti attiecīgi par pirmo, otro, trešo un ceturto samazinājuma periodu.

7. pants

Dalībvalstis līdz 2017. gada 30. jūnijam paziņo Komisijai šādu informāciju:

a)

to pretendentu skaitu, kam ir tiesības pieteikties, un faktisko govs piena piegādes apjoma samazinājumu, uz kuru attiecas atbalsta pieteikumi un pieteikumi par maksājumiem, ko tās ir saņēmušas;

b)

kopējo Savienības atbalsta summu, ko paredzēts izmaksāt.

8. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  Komisijas 2016. gada 11. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/559, ar ko atļauj vienošanās un lēmumus par ražošanas plānošanu piena un piena produktu nozarē (OV L 96, 12.4.2016., 20. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 11. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2016/558, ar kuru piena un piena produktu nozarē atļauj kooperatīvu un cita veida ražotāju organizāciju vienošanās un lēmumus par ražošanas plānošanu (OV L 96, 12.4.2016., 18. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 8. septembra Īstenošanas regula (ES) 2016/1615, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/559 attiecībā uz periodu, kurā atļauj vienošanās un lēmumus par ražošanas plānošanu piena un piena produktu nozarē (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 17. lpp.).

(6)  Komisijas 2009. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.).


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/10


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1613

(2016. gada 8. septembris),

ar ko nosaka ārkārtas pielāgošanas atbalstu piena ražotājiem un citu lopkopības nozaru lauksaimniekiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 219. panta 1. punktu saistībā ar tās 228. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2) un jo īpaši tās 106. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Sakarā ar pasaules piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotību piena nozarē vērojami tirgus darbības traucējumi, turklāt Krievijas aizliegums importēt Savienības izcelsmes lauksaimniecības produktus un pārtiku ir pagarināts līdz 2017. gada beigām.

(2)

Piena un piena produktu pieprasījums pasaulē 2015. gadā un 2016. gada pirmajos mēnešos nedaudz pieauga, taču šis pieaugums bija daudz mazāks, nekā ražošanas izaugsme.

(3)

Piena piedāvājums pasaulē kopumā palielinājās visu 2015. gadu apvienojumā ar ražošanas pieaugumu Savienībā, ASV un Jaunzēlandē (aptuveni par 4,5 miljoniem tonnu), savukārt kopējais eksports no Savienības un abām minētajām trešām valstīm samazinājās par aptuveni 200 000 tonnām piena ekvivalenta.

(4)

2016. gada pirmajos četros mēnešos piena ražošana ES, ASV un Jaunzēlandē palielinājās par aptuveni 3,6 miljoniem tonnu, un papildu eksports absorbēja mazāk nekā 1 % šā apjoma.

(5)

Tā rezultātā piena cenas Savienībā ir vēl vairāk pazeminājušās, un šķiet, ka šī krišanās turpināsies, kļūstot nepanesama daudziem piena ražotājiem. Vidējās piena iepirkuma cenas ES 2016. gada maijā bija par 22 % zemākas, nekā vidējā cena maijā no 2011. līdz 2015. gadam.

(6)

Līdztekus ir palielinājušās piena cenas atšķirības starp dalībvalstīm. Mazajiem lauksaimniekiem klājas īpaši smagi, un tas apdraud lauku apvidu sociālo struktūru.

(7)

Tirgus grūtības skar arī citas lopkopības nozares, jo īpaši cūkgaļas, liellopu un teļa gaļas un aitu un kazas gaļas nozares. Attiecībā uz cūkgaļu grūtības galvenokārt saistītas ar Krievijas noteikto importa aizliegumu, īpaši saistībā ar Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu dažās dalībvalstīs, savukārt liellopu un teļa gaļas nozarē grūtības ir piena tirgus traucējumu blakusefekts.

(8)

Tirgus intervences instrumenti valsts intervences un privātās uzglabāšanas veidā sviestam un vājpiena pulverim ir pieejami bez pārtraukuma kopš 2014. gada septembra. Šie instrumenti ir palīdzējuši mazināt krīzes ietekmi, aizturot piena produktu cenu nepārtraukto kritumu, tomēr globālā nelīdzsvarotība joprojām pastāv.

(9)

Tā kā parastie pasākumi, kas ir izmantojami saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, nebūtu pietiekami, un, lai pielāgotos situācijai, kad cenas turpina kristies un padziļināt tirgus traucējumus, ir svarīgi nodrošināt atbalstu ES piena ražotājiem un citu lopkopības nozaru lauksaimniekiem, kurus skāruši tirgus traucējumi, kas ievērojami samazinājuši rentabilitāti un likviditāti. Dalībvalstīm vajadzētu izvēlēties vienu vai vairākas attiecīgās nozares, vai daļu no tām, lai atbalstītu ražotājus un lauksaimniekus, kuri visvairāk cieš no tirgus traucējumiem.

(10)

Lai uzlabotu saimniecību noturību, šis atbalsts būtu jāpiešķir tikai ilgtspējīgākām lauksaimniecības metodēm. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš mazajām saimniecībām, kas veido lauku ekonomikas pamatu.

(11)

Lai mazinātu pašreizējo krīzi, ir lietderīgi piešķirt dalībvalstīm vienreizēju finanšu dotāciju, lai atbalstītu piena ražotājus un/vai citu lopkopības nozaru lauksaimniekus, kuri iesaistās darbībās, kas veicina ekonomikas ilgtspēju un tirgus stabilizāciju.

(12)

Katrai dalībvalstij pieejamā finanšu dotācija būtu jānosaka, ņemot vērā tās nozaru galvenās iezīmes, ieskaitot ražošanu, tirgus cenas un mazo lauksaimnieku īpatsvaru.

(13)

Dalībvalstīm vajadzētu izstrādāt pasākumus, kuru pamatā ir viena vai vairākas no turpmāk minētajām darbībām, kas veicina ekonomikas ilgtspēju un tirgus stabilizāciju: ražošanas iesaldēšana vai sašaurināšana, maza apjoma lauksaimniecība, ekstensīvas ražošanas metodes, vidi un klimatu saudzējošas ražošanas metodes, lauksaimnieku sadarbība, kvalitātes un pievienotās vērtības uzlabošana, kā arī apmācība par pareizas pārvaldības metodēm.

(14)

Ņemot vērā piena ražotāju un citu lopkopības nozaru lauksaimnieku īpašo situāciju, kas turklāt dažādās dalībvalstīs atšķiras, dalībvalstīm vajadzētu izvēlēties vispiemērotākos pasākumus, jo īpaši attiecībā uz tirgus stabilizāciju un ekonomikas ilgtspēju, un sniegt aprakstu par konkrētiem veicamajiem pasākumiem.

(15)

Tā kā katrai attiecīgajai dalībvalstij atvēlētā summa kompensēs tikai nelielu daļu no piena ražotāju un citu lopkopības nozaru lauksaimnieku faktiskajiem zaudējumiem, dalībvalstīm būtu jāļauj piešķirt papildu atbalstu šiem lauksaimniekiem ar tādiem pašiem objektivitātes, nediskriminācijas un konkurences nekropļošanas nosacījumiem.

(16)

Šajā regulā paredzētais atbalsts būtu jāpiešķir kā lauksaimniecības tirgu atbalsta pasākums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

(17)

Lai dotu tām iespēju izplatīt mērķtiecīgu finansiālu palīdzību, kas vajadzīga traucējumu novēršanai, dalībvalstīm būtu jāļauj to kumulēt ar citu atbalstu, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

(18)

Tā kā finanšu dotācija katrai attiecīgajai dalībvalstij ir izteikta euro, lai nodrošinātu vienotu un vienlaicīgu piemērošanu, ir nepieciešams noteikt datumu, kurā tām dalībvalstīm, kuras vēl nav ieviesušas euro, piešķirtās summas tiek konvertētas attiecīgās valsts valūtā. Tādēļ ir lietderīgi noteikt noteicošo dienu attiecībā uz maiņas kursu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 106. pantu. Ņemot vērā principu, kas minēts minētā panta 2. punkta b) apakšpunktā, un minētā panta 5. punkta c) apakšpunktā noteiktos kritērijus, noteicošajai dienai vajadzētu būt dienai, kad stājas spēkā šī regula.

(19)

Budžeta apsvērumu dēļ attiecīgajām dalībvalstīm radušies izdevumi saistībā ar atbalstu piena ražotājiem un citu lopkopības nozaru lauksaimniekiem Savienībai būtu jāfinansē tikai tad, ja šādi izdevumi veikti noteiktā termiņā.

(20)

Lai nodrošinātu dalībvalstīm pieejamās summas pārredzamību, uzraudzību un pienācīgu pārvaldību, dalībvalstīm vajadzētu informēt Komisiju par konkrētiem veicamajiem pasākumiem, izmantotajiem objektīvajiem kritērijiem, pamatojumu citu lopkopības nozaru, kas nav piena nozare, atbalstam, pasākumiem, kas veikti, lai nepieļautu tirgus traucējumus, pasākumu paredzēto ietekmi un metodēm, ar kurām pārbauda, vai tas ir sasniegts.

(21)

Lai nodrošinātu, ka piena ražotāji un citu lopkopības nozaru lauksaimnieki saņem atbalstu iespējami drīz, dalībvalstīm būtu jādod iespēja īstenot šo regulu nekavējoties. Tādēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Dalībvalstīm Savienības atbalsts par kopējo summu EUR 350 000 000 apmērā ir pieejams, lai sniegtu ārkārtas pielāgošanas atbalstu piena ražotājiem un/vai liellopu un teļa gaļas, cūkgaļas un aitas un kazas gaļas nozares lauksaimniekiem (“citu lopkopības nozaru lauksaimnieki”).

Dalībvalstis izmanto tām pieejamās pielikumā noteiktās summas pasākumiem, kas īstenoti, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, ar nosacījumu, ka šajā sakarā veiktie maksājumi nerada konkurences kropļojumus.

Ar dalībvalstu veiktajiem pasākumiem atbalsta piena ražotājus un/vai citu lopkopības nozaru lauksaimniekus, kuri veic vienu vai vairākas no turpmāk minētajām darbībām, kuru mērķis ir veicināt saimniecību ekonomisko ilgtspēju un kuras sekmē tirgus stabilizāciju:

a)

ražošanas sašaurināšana, kas pārsniedz Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1612 (3) aptverto, vai ražošanas nepaplašināšana;

b)

maza apjoma lauksaimniecība;

c)

ekstensīvu ražošanas metožu izmantošana;

d)

vidi un klimatu saudzējošu ražošanas metožu izmantošana;

e)

sadarbības projektu īstenošana;

f)

kvalitātes shēmu vai projektu ar mērķi veicināt kvalitāti un pievienoto vērtību īstenošana;

g)

apmācība par finanšu instrumentiem un riska pārvaldības rīkiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja piena ražotāji un citu lopkopības nozaru lauksaimnieki tieši nesaņem maksājumus, atbalsta ekonomiskais ieguvums tiek pilnībā novirzīts uz tiem.

Tiesības saņemt Savienības atbalstu par dalībvalstu izdevumiem, kas saistīti ar šai regulai atbilstīgajiem maksājumiem, ir spēkā tikai tad, ja šie maksājumi veikti līdz 2017. gada 30. septembrim.

2.   Attiecībā uz Bulgāriju, Čehijas Republiku, Dāniju, Horvātiju, Ungāriju, Poliju, Rumāniju, Zviedriju un Apvienoto Karalisti, noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu pielikumā noteiktajām summām ir diena, kad stājas spēkā šī regula.

3.   Saskaņā ar šo regulu veiktos pasākumus var kumulēt ar citu atbalstu, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

2. pants

Dalībvalstis var piešķirt papildu atbalstu pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 1. pantu, maksimāli 100 % no attiecīgās summas, kas noteikta pielikumā, un ar tādiem pašiem objektivitātes, nediskriminācijas un konkurences nekropļošanas nosacījumiem, kā noteikts 1. pantā.

Dalībvalstis papildu atbalstu izmaksā ne vēlāk kā 2017. gada 30. septembrī.

3. pants

Dalībvalstis paziņo Komisijai:

a)

bez kavēšanās un ne vēlāk kā 2016. gada 30. novembrī:

i)

konkrētu veicamo pasākumu aprakstu;

ii)

objektīvos kritērijus, kas izmantoti, lai noteiktu metodes atbalsta piešķiršanai, un, vajadzības gadījumā, pamatojumu atbalsta izmantošanai citās lopkopības nozarēs, kas nav piena nozare;

iii)

pasākumu paredzēto ietekmi uz tirgus stabilizāciju;

iv)

pasākumus, kas veikti, lai pārbaudītu, vai plānotā ietekme ir panākta;

v)

pasākumus, kas veikti konkurences traucējumu novēršanai;

vi)

papildu atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar 2. pantu;

b)

ne vēlāk kā 2017. gada 15. oktobrī – par katru pasākumu izmaksātās kopsummas, saņēmēju skaitu un veidu, kā arī novērtējumu par pasākuma efektivitāti.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  Komisijas 2016. gada 8. septembra Deleģētā regula (ES) 2016/1612, ar ko paredz atbalstu piena ražošanas samazinājumam (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 4. lpp.).


PIELIKUMS

Dalībvalsts

EUR

Beļģija

10 979 636

Bulgārija

5 809 941

Čehijas Republika

10 346 106

Dānija

9 294 305

Vācija

57 955 101

Igaunija

8 081 123

Īrija

11 086 327

Grieķija

1 683 910

Spānija

14 665 678

Francija

49 900 853

Horvātija

1 517 133

Itālija

20 942 300

Kipra

297 165

Latvija

9 760 362

Lietuva

13 298 661

Luksemburga

560 115

Ungārija

9 543 566

Malta

100 092

Nīderlande

22 952 419

Austrija

5 863 491

Polija

22 670 129

Portugāle

3 988 059

Rumānija

10 896 083

Slovēnija

1 145 506

Slovākija

2 062 803

Somija

7 521 715

Zviedrija

6 881 425

Apvienotā Karaliste

30 195 996


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/15


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1614

(2016. gada 8. septembris)

par tādiem pagaidu ārkārtas pasākumiem piena un piena produktu nozarē, kas pagarina valsts intervences periodu vājpiena pulverim 2016. gadā un nosaka agrāku vājpiena pulvera valsts intervences periodu 2017. gadā, un atkāpēm no Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 826/2008 turpmāku piemērošanu privātās uzglabāšanas atbalstam saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 948/2014 un attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1272/2009 turpmāku piemērošanu valsts intervencei saskaņā ar šo regulu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 219. panta 1. punktu saistībā ar tās 228. pantu,

tā kā:

(1)

Piena un piena produktu nozarē ir vērojami tirgus darbības traucējumi, kuru cēlonis ir izteikta piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotība.

(2)

Sakarā ar piena ražošanas apjoma pieaugumu vājpiena pulvera ražošana Savienībā no 2016. gada janvāra līdz aprīlim pieauga par 18 %, savukārt eksports tajā pašā periodā samazinājās par 8 %. ES parasti eksportē apmēram 40 līdz 50 % no kopējās vājpiena pulvera produkcijas Savienībā.

(3)

Secīgi vājpiena pulvera cenas Savienībā joprojām turpina samazināties.

(4)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 12. panta d) punkts nosaka, ka valsts intervencei vājpiena pulverim ir jābūt iespējamai no 1. marta līdz 30. septembrim. Saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/1549 (2) valsts intervenci vājpiena pulverim 2016. gadā var piemērot no 1. janvāra līdz 30. septembrim.

(5)

Lai būtu iespējams ātri izmantot visus iespējamos tirgus pasākumus un atbilstoši rīkoties situācijā, kad vājpiena pulvera cenas turpina pazemināties un tirgus traucējumi padziļinās, ir svarīgi, lai valsts intervenci vājpiena pulverim varētu bez pārtraukuma piemērot līdz nākamā intervences perioda sākumam 2017. gada 1. martā.

(6)

Tālab ir lietderīgi pagarināt 2016. gada intervences iepirkšanas periodu vājpiena pulverim līdz 2016. gada 31. decembrim un par intervences iepirkšanas perioda sākumu 2017. gadā noteikt 1. janvāri.

(7)

Intervences iepirkšanas perioda pagarināšana no 2016. gada 30. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim sakrīt ar datumu, no kura piemērojama Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1238 (3) un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1240 (4), kas no 2016. gada 1. oktobra aizstāj Komisijas Regulu (EK) Nr. 826/2008 (5) un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1272/2009 (6). Nepārtrauktības un juridiskās noteiktības labad ir lietderīgi paredzēt atkāpi, saskaņā ar kuru Regulu (EK) Nr. 826/2008 turpina piemērot tiem vājpiena pulvera privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumiem, kuri iesniegti saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 948/2014 (7), un Regulu (ES) Nr. 1272/2009 turpina piemērot pieteikumiem vai konkursa piedāvājumiem, kas iesniegti saskaņā ar šo regulu.

(8)

Lai panāktu šajā regulā noteikto pagaidu pasākumu tūlītēju ietekmi tirgū un veicinātu cenu stabilizēšanos, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpes no Regulas (ES) Nr. 1308/2013

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 12. panta d) punkta, 2016. gada periodu, kurā vājpiena pulverim var piemērot valsts intervenci, pagarina līdz 2016. gada 31. decembrim.

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 12. panta d) punkta, 2017. gadā valsts intervenci vājpiena pulverim var piemērot no 1. janvāra līdz 30. septembrim.

2. pants

Atkāpes no Deleģētās regulas (ES) 2016/1238

Atkāpjoties no Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 10. un 11. panta, Regulu (EK) Nr. 826/2008 turpina piemērot vājpiena pulvera privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumiem, kas iesniegti pirms 2017. gada 1. marta saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 948/2014.

Atkāpjoties no Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 10. un 11. panta, Regulu (ES) Nr. 1272/2009 turpina piemērot vājpiena pulvera piedāvājumiem vai konkursa piedāvājumiem, kas iesniegti pirms 2017. gada 1. janvāra saskaņā ar šīs regulas 1. panta pirmo daļu.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 17. septembra Deleģētā regula (ES) 2015/1549 par pagaidu ārkārtas pasākumiem piena un piena produktu nozarē, kas pagarina valsts intervences periodu sviestam un vājpiena pulverim 2015. gadā un nosaka agrāku sviesta un vājpiena pulvera valsts intervences periodu 2016. gadā (OV L 242, 18.9.2015., 28. lpp.).

(3)  Komisijas 2016. gada 18. maija Deleģētā regula (ES) 2016/1238, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (OV L 206, 30.7.2016., 15. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/1240, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (OV L 206, 30.7.2016., 71. lpp.).

(5)  Komisijas 2008. gada 20. augusta Regula (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (OV L 223, 21.8.2008., 3. lpp.).

(6)  Komisijas 2009. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1272/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopīgus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktu iepirkšanu un pārdošanu valsts intervencē (OV L 349, 29.12.2009., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2014. gada 4. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 948/2014, ar ko atļauj sausā vājpiena privātu uzglabāšanu un veic atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu (OV L 265, 5.9.2014., 18. lpp.).


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1615

(2016. gada 8. septembris),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/559 groza attiecībā uz periodu, kurā atļauj vienošanās un lēmumus par ražošanas plānošanu piena un piena produktu nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 222. panta 3. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Papildus vairākiem ārkārtas pasākumiem, kas risina sarežģīto tirgus situāciju piena un piena produktu nozarē, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 219. pantu, Komisija ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/559 (2) ir atļāvusi piena un piena produktu nozares atzītu ražotāju organizāciju, to apvienību un starpnozaru organizāciju, kā arī ar Komisijas Deleģēto Regulu (ES) 2016/558 (3) – kooperatīvu un citu ražotāju organizāciju brīvprātīgas vienošanās un lēmumus par ražošanas plānošanu piena un piena produktu nozarē sešu mēnešu periodā, kas sākas 2016. gada 13. aprīlī.

(2)

Līdz šim nav ziņots par kopīgu nolīgumu vai lēmumu, jo nozarei ir vajadzīgs laiks, lai organizētos izmantot šo jauno instrumentu, savukārt piena nozare vēl joprojām saskaras ar nopietnu tirgus nelīdzsvarotību, ko izraisīja pasaules piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotība, kurā ir nozīme tam, ka Krievija līdz 2017. gada beigām pagarināja aizliegumu importēt lauksaimniecības produktus un pārtikas produktus, kuru izcelsme ir Savienībā.

(3)

Piena iepirkuma cenas 2015. gadā samazinājās par 8 % un 2016. gada pirmajos piecos mēnešos vēl par 15 %. Piena vidējā cena 2016. gada maijā bija par 22 % zemāka nekā vidēji Savienībā pēdējos piecos gados. Līdztekus atšķirības starp dalībvalstīm turpināja palielināties, un dažas dalībvalstis paziņoja par cenām, kas bija par 30 % zemākas nekā vidēji Savienībā. Pamatojoties uz pieejamo tirgus analīzi, līdz 2017. gada beigām nav gaidāms būtisks ražošanas apjoma samazinājums.

(4)

Lai valdošajā nopietnās tirgus nelīdzsvarotības situācijā palīdzētu piena un piena produktu nozarei atrast jaunu līdzsvaru, un līdz ar nepieciešamajiem pielāgojumiem pēc piena kvotu atcelšanas, ir lietderīgi vēl uz sešiem mēnešiem atļaut brīvprātīgās vienošanās un lēmumus, kas minēti Īstenošanas regulā (ES) 2016/559 un Deleģētajā regulā (ES) 2016/558. Tā kā Regulas (ES) Nr. 1308/2013 222. panta 1. punktā minētie nosacījumi, kā arī saturiskā un ģeogrāfiskā piemērošanas joma, kā arī attiecīgais paziņošanas pienākums jau ir noteikts Īstenošanas Regulā (ES) 2016/559, ir lietderīgi grozīt minēto īstenošanas regulu.

(5)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2016/559 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Ņemot vērā nopietno tirgus nelīdzsvarotību un nepieciešamību nodrošināt nepārtrauktību un tiesisko noteiktību, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2016/559 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Neskarot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 152. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktu un 209. panta 1. punktu, piena un piena produktu nozares atzītas ražotāju organizācijas, to asociācijas un atzītas starpnozaru organizācijas ir pilnvarotas:

a)

sešu mēnešu laikā, sākot no 2016. gada 13. aprīļa vai 2016. gada 13. oktobra, noslēgt brīvprātīgas kopīgas vienošanās un pieņemt kopīgus lēmumus par piena ražošanas apjoma plānošanu, kuru termiņš beidzas attiecīgi 2016. gada 12. oktobrī vai 2017. gada 12. aprīlī; vai

b)

pagarināt šādu vienošanos vai lēmumu termiņu, kuri noslēgti vai pieņemti periodā no 2016. gada 13. aprīļa, uz periodu, kas nepārsniedz 2017. gada 12. aprīli.”;

2)

regulas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ne vēlāk kā 25 dienas pēc katra 1. pantā minētā sešu mēnešu perioda beigām attiecīgās ražotāju organizācijas, to apvienības vai starpnozaru organizācijas šā panta 1. punktā minētajai kompetentajai iestādei dara zināmu produkcijas apjomu, ko faktiski aptver vienošanās vai lēmumi.”;

b)

panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

ne vēlāk kā 30 dienas pēc katra 1. pantā minētā sešu mēnešu perioda beigām – pārskatu par to, kādas vienošanās un lēmumi īstenoti minētajā periodā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 11. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2016/559, ar ko atļauj vienošanās un lēmumus par ražošanas plānošanu piena un piena produktu nozarē (OV L 96, 12.4.2016., 20. lpp.).

(3)  Komisijas 2016. gada 11. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2016/558, ar kuru piena un piena produktu nozarē atļauj kooperatīvu un cita veida ražotāju organizāciju vienošanās un lēmumus par ražošanas plānošanu (OV L 96, 12.4.2016., 18. lpp.).


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1616

(2016. gada 8. septembris),

ar ko attiecībā uz brīvprātīgā saistītā atbalsta pasākumu iespējamu pārskatīšanu piena un piena produktu nozarē par 2017. pieprasījumu gadu atkāpjas no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (1), un jo īpaši tās 69. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1307/2013 52. pantam dalībvalstis saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem lauksaimniekiem var piešķirt saistīto atbalstu konkrētās lauksaimniecības nozarēs vai lauksaimniecības veidos, ciktāl tas nepieciešams, lai attiecīgajās nozarēs vai reģionos radītu stimulu saglabāt pašreizējo ražošanas apjomu.

(2)

Ņemot vērā salīdzinoši lielos piena un piena produktu ražošanas apjomus un attiecīgi samazinātas cenas Savienības tirgū un jo īpaši no tā izrietošās pagaidu grūtības, ar kurām piena nozare pašlaik saskaras, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai nolemt pārskatīt tos savus brīvprātīgā saistītā atbalsta pasākumus par 2017. pieprasījumu gadu, kas orientēti uz piena un piena produktu nozari, lai nodrošinātu to, ka brīvprātīgo saistīto atbalstu var turpināt piešķirt, pamatojoties uz dzīvnieku skaitu, kādam atbalstu apstiprināja 2016. gadā. Lai gan šķiet, ka īstermiņā šāda pārskatīšana apdraud vienu no brīvprātīgā saistītā atbalsta mērķiem, t. i., pašreizējā ražošanas līmeņa saglabāšanu, ilgtermiņā šādi pasākumi var palīdzēt sasniegt brīvprātīgā saistītā atbalsta mērķus.

(3)

Ņemot vērā lielās finansiālās grūtības, kādās patlaban ir atbalsta saņēmēji, ir lietderīgi izmantot Regulas (ES) Nr. 1307/2013 69. panta 1. punktu, lai paredzētu atkāpi no minētās regulas IV sadaļas 1. nodaļas.

(4)

Lai Komisija varētu uzraudzīt noteikumu pareizu piemērošanu un šādas pārskatīšanas ietekmi, dalībvalstīm 14 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas par savu lēmumu būtu jāinformē Komisija.

(5)

Lai nodrošinātu to, ka piena un piena produktu nozare pēc iespējas drīz gūst labumu no šajā regulā paredzētās atkāpes, tai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas un dalībvalstīm lēmums būtu jāpieņem 30 dienu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uz piena un piena produktu nozari orientētu pasākumu pārskatīšana

1.   Attiecībā uz 2017. pieprasījumu gadu dalībvalstis var nolemt pārskatīt visus savus pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 52. pantu un orientēti uz piena un piena produktu nozari.

Pārskatot:

a)

paredz, ka par 2017. pieprasījumu gadu maksājums lauksaimniekam, kurš saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 9. pantu un 10. panta 1. punktu ir tiesīgs saņemt maksājumus, tiek veikts, pamatojoties uz dzīvnieku skaitu, par kuru minētais lauksaimnieks bija tiesīgs saņemt atbalstu saskaņā ar minētajiem pasākumiem par 2016. pieprasījumu gadu, un

b)

pasākumiem, kuri tiek pārskatīti, visus pārējos piemērojamos atbalsta piešķiršanas nosacījumus nepiemēro.

Pirmajā daļā minētais lēmums aizstāj visus lēmumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 53. panta 6. punktu pārskatīt brīvprātīgā saistītā atbalsta pasākumus, kas orientēti uz piena un piena produktu nozari.

2.   Attiecībā uz katru pārskatīto brīvprātīgā saistītā atbalsta pasākumu dalībvalstis aprēķina apjomu uz vienību, kurš atbilst uz piena un piena produktu nozari orientēta pasākuma finansēšanai noteiktās summas, kas paziņota saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014 (2) I pielikuma 3) punkta i) apakšpunktu, un tādu dzīvnieku kopējā skaita, par kuriem var pretendēt uz minēto brīvprātīgā saistītā atbalsta pasākumu, attiecībai.

Punkta pirmajā daļā minētais kopējais dzīvnieku skaits atbilst:

a)

tādu dzīvnieku kopējam skaitam, par kuriem apstiprināja maksājumu attiecībā uz 2016. pieprasījumu gadu, vai

b)

attiecībā uz lauksaimniekiem, kuri ir tiesīgi uz atbalstu 2017. gadā, – šā punkta a) apakšpunktā minēto dzīvnieku skaitam.

3.   Lauksaimniekam piešķiramais gada maksājums atbilst apjomam uz vienību, kas aprēķināts saskaņā ar 2. punktu un reizināts ar to dzīvnieku skaitu, par kuriem attiecīgais lauksaimnieks bija tiesīgs saņemt atbalstu par 2016. pieprasījumu gadu.

2. pants

Termiņš

Regulas 1. pantā minēto lēmumu pieņem 30 dienu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

3. pants

Paziņošana

Par šīs regulas 1. pantā minēto lēmumu dalībvalstis Komisijai paziņo 14 dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas dienas.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 639/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu (OV L 181, 20.6.2014., 1. lpp.).


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1617

(2016. gada 8. septembris)

par atkāpšanos attiecībā uz 2016. pieprasījumu gadu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas jautājumā par tiešo maksājumu avansa maksājumu līmeni un platībatkarīgajiem un ar dzīvniekiem saistītajiem lauku attīstības pasākumiem un no minētās regulas 75. panta 2. punkta pirmās daļas jautājumā par tiešajiem maksājumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 (1) atcelšanu un jo īpaši tās 75. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešajai daļai no 16. oktobra līdz 30. novembrim dalībvalstis drīkst avansā izmaksāt līdz 50 % tiešo maksājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 (2) un līdz 75 % platībatkarīgā un ar dzīvniekiem saistītā atbalsta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 (3).

(2)

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 2. punkts nosaka, ka 1. punktā minētos maksājumus, ieskaitot tiešo maksājumu avansa maksājumus, neizdara, kamēr nav pabeigtas administratīvās pārbaudes un pārbaudes uz vietas, kas jāveic saskaņā ar minētās regulas 74. pantu. Toties lauku attīstības platībatkarīgajos un ar dzīvniekiem saistītajos atbalsta pasākumos Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 2. punkts ļauj izmaksāt avansu tad, kad ir pabeigtas administratīvās pārbaudes saskaņā ar minētās regulas 59. panta 1. punktu.

(3)

Nemainīgi skarbā ekonomiskā situācija dažās lauksaimniecības nozarēs, it īpaši piena produktu tirgū, atbalsta saņēmējiem joprojām rada pamatīgas finansiālas grūtības un naudas plūsmas problēmas.

(4)

Turklāt tiešo maksājumu shēmu un lauku attīstības pasākumu jaunā tiesiskā regulējuma īstenošanas administratīvās grūtības, kādas bija pirmajā gadā, dažās dalībvalstīs joprojām turpinās un dažās dalībvalstīs kavē maksājumu veikšanu saņēmējiem par 2015. pieprasījumu gadu.

(5)

Ņemot vērā apstākļu kopuma izņēmuma raksturu un tā izraisītās finansiālās grūtības atbalsta saņēmējiem, šīs grūtības ir jāsamazina, atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas, ļaujot dalībvalstīm izmaksāt saņēmējiem augstāku avansu par 2016. pieprasījumu gadu.

(6)

Turklāt 2016. pieprasījumu gadā ir jaunas prasības pieteikumu sagatavošanas procesam, kuru dēļ shēmu iedzīvināšanā dalībvalstīm bijušas grūtības, un tāpēc ievilkusies vienotā pieteikuma, atbalsta pieteikumu un maksājuma pieprasījumu, maksājumtiesību pieteikumu un maksājumtiesību vērtības palielināšanas pieteikumu administrēšana saskaņā ar pamata maksājuma shēmu. Tā rezultātā vajadzīgās pārbaudes, iespējams, tiks pabeigtas vēlāk nekā parasti.

(7)

Tāpēc ir jāatkāpjas no Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 2. punkta pirmās daļas, ļaujot tiešo maksājumu avansus izmaksāt pēc Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 809/2014 (4) 28. un 29. pantā noteikto administratīvo pārbaužu pabeigšanas. Tāda atkāpe gan nekādi nedrīkst kaitēt pareizai finanšu pārvaldībai un prasībai pēc pietiekama apstiprinājuma. Tādēļ dalībvalstīm, kuras izmanto minēto atkāpi, ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu, ka nenotiek pārmaksāšana un nepamatoti izmaksātas summas tiek ātri un faktiski atgūtas. Turklāt atkāpes izmantošana ir jāietver pārvaldības ticamības deklarācijā par 2017. finanšu gadu, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1306/2013 7. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības fondu komitejas, Tiešo maksājumu komitejas un Lauku attīstības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas, par 2016. pieprasījumu gadu dalībvalstis drīkst avansā izmaksāt līdz 70 % no tiešajiem maksājumiem, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 I pielikumā, un līdz 85 % lauku attīstības atbalsta, uz ko norādīts Regulas (ES) Nr. 1306/2013 67. panta 2. punktā.

2. pants

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 2. punkta pirmās daļas, par 2016. pieprasījumu gadu dalībvalstis drīkst avansā izmaksāt tiešos maksājumus, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 I pielikumā, kad ir pabeigtas administratīvās pārbaudes, uz kurām norādīts Regulas (ES) Nr. 1306/2013 74. pantā.

3. pants

Dalībvalstīm, kuras piemēro šās regulas 2. pantu, pārvaldības ticamības deklarācijā, kas prasīta Regulas (ES) Nr. 1306/2013 7. panta 3. punkta b) apakšpunktā, par 2017. finanšu gadu ir jābūt apstiprinājumam, ka ir novērsta pārmaksāšana atbalsta saņēmējiem un ir ātri un faktiski atgūtas nepamatoti izmaksātās summas, pamatojoties uz visas nepieciešamās informācijas pārbaudi.

4. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69. lpp.).


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/24


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/1618

(2016. gada 8. septembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem, lai pielāgotu tās I un IV pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Regulu (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 31. panta 1. un 3. punktu un 29. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Attiecībā uz vairākiem mēslošanas līdzekļiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2003/2003 31. panta 2. punktu ir iesniegti pieprasījumi tos iekļaut minētās regulas I pielikumā.

(2)

[S,S]-etilēndiamīndisuksīnskābe (turpmāk “[S,S]-EDDS”) ir mikroelementu mēslošanas līdzekļiem paredzēts organisks helātveidotājs aģents. Ar [S,S]-EDDS helatētu dzelzi lieto, lai koriģētu dzelzs deficītu un novērstu dzelzs hlorozi dekoratīvām kultūrām un dekoratīviem zālieniem. Tas ātri noārdās, tāpēc bažas par izskalošanos no augsnes virskārtas pazemes ūdeņos ir minimālas, turklāt ir pilnīgi mineralizēts un, kā novērots, zīdītājdzīvniekiem vai ūdensvidei netoksisks.

(3)

Heptaglikonskābe (turpmāk “HGA”) ir mikroelementiem paredzēts organisks kompleksveidotājs aģents. HGA ir iedarbīga, bionoārdāma, stabila plašā pH vērtību diapazonā un ar augstu šķīdību ūdenī. HGA Spānijā atļauts lietot jau daudzus gadus, un nav ticis ziņots par kaitējumu ne videi, ne cilvēku veselībai.

(4)

Lai [S,S]-EDDS un HGA kļūtu pieejami visas Savienības lauksaimniekiem, [S,S]-EDDS un HGA ražotāji ar Vācijas un Spānijas iestāžu starpniecību ir iesnieguši pieprasījumus Komisijai šīs vielas iekļaut Regulas (EK) Nr. 2003/2003 I pielikuma sarakstā, kur norādīti atļautie organiskie helātveidotāji un kompleksveidotāji aģenti. Šīs regulas I pielikumā specificētie aģenti [S,S]-EDDS un HGA atbilst Regulas (EK) Nr. 2003/2003 14. panta prasībām. Tāpēc tie būtu jāpievieno atļauto organisko helātveidotāju un kompleksveidotāju aģentu sarakstam minētās regulas I pielikumā.

(5)

[S,S]-EDDS un HGA noteikšanai ir pieejamas analītiskās metodes, tāpēc šīs metodes būtu jāspecificē Regulas (EK) Nr. 2003/2003 IV pielikumā, lai būtu vieglāk īstenot kontroles, ko dalībvalstis veic saskaņā ar minētās regulas 29. pantu. 11. metodes apakšvirsrakstam būtu jāatspoguļo, ka HGA ir kompleksveidojošs aģents.

(6)

N-butiltiofosfora triamīda un N-propiltiofosfora triamīda reakcijas maisījums ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1257/2014 (2) tika iekļauts Regulas (EK) Nr. 2003/2003 I pielikumā. Neseni pētījumi liecina, ka nav starpības, vai tiek lietots abu vielu reakcijas maisījums, vai arī vienkārši to maisījums: amonjaka emisijas būtiski atšķirīgi nemazinās. Tāpēc ieraksts būtu jāgroza, lai šāda maisījuma ražotāji varētu izraudzīties vienu no šiem ražošanas veidiem.

(7)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 2003/2003 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Lai būtu drošība, ka [S,S]-EDDS analītisko metodi, kas patlaban tiek validēta, publicēs Eiropas Standartizācijas komiteja, būtu jāatvēl saprātīgs termiņš, pirms piemērot [S,S]-EDDS iekļaušanu Regulas (EK) Nr. 2003/2003 I pielikumā un šā mēslošanas līdzekļa veida jaunās analītiskās metodes iekļaušanu tās IV pielikumā.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 2003/2003 32. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi

Regulu (EK) Nr. 2003/2003 groza šādi:

1)

regulas I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

2)

regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr regulas I pielikuma 1. punktu un II pielikuma 2. punktu piemēro no 2017. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 304, 21.11.2003., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1257/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem, lai pielāgotu I un IV pielikumu (OV L 337, 25.11.2014., 53. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2003/2003 I pielikumu groza šādi:

(1)

iedaļas E.3.1. tabulai pievieno šādu ierakstu:

“12

[S,S]-etilēndiamīndisuksīnskābe

[S,S]-EDDS

C10H16O8N2

20846-91-7”;

(2)

iedaļas E.3.2. tabulai pievieno šādu ierakstu:

“2

Heptaglikonskābe

HGA

C7H14O8

23351-51-1”;

(3)

iedaļas F.2. tabulā 3. ierakstu aizstāj ar šādu:

“3

N-butiltiofosfora triamīda (NBPT) un N-propiltiofosfora triamīda (NPPT) maisījums (attiecība 3:1 (1))

Reakcijas maisījums:

EK Nr. 700-457-2

NBPT/NPPT maisījums:

 

NBPT: ELINCS Nr. 435-740-7

 

NPPT: CAS Nr. 916809-14-8

Minimāli: 0,02

Maksimāli: 0,3

 

 


(1)  Pielaide attiecībā uz NPPT daļu ir 20 %.”


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 2003/2003 IV pielikumu groza šādi:

(1)

B iedaļas virsraksta “11. metode” apakšvirsrakstu “Helātus veidojošie aģenti” aizstāj ar apakšvirsrakstu “Helātveidotāji un kompleksveidotāji aģenti”;

(2)

B iedaļai pievieno šādu 11.9. metodi:

“[S,S]-EDDS noteikšana

EN 13368-3 3. daļa: Mēslošanas līdzekļi. Helātveidotāju vielu hromatogrāfiska noteikšana mēslošanas līdzekļos: [S,S]-EDDS noteikšana ar jonu pāru hromatogrāfiju

Šī analīzes metode ir pārbaudīta starplaboratoriju salīdzinošā testā.”;

(3)

B iedaļai pievieno šādu 11.10. metodi:

“HGA noteikšana

EN 16847: Mēslošanas līdzekļi. Kompleksveidotāju aģentu noteikšana mēslošanas līdzekļos: heptaglikonskābes hromatogrāfiska noteikšana.

Šī analīzes metode ir pārbaudīta starplaboratoriju salīdzinošā testā.”


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1619

(2016. gada 8. septembris),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 948/2014 groza attiecībā uz sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas beigu termiņu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 18. panta 2. punktu, 20. panta c), f), l), m) un n) punktu un 223. panta 3. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (2) un jo īpaši tās 4. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 (3) atcelšanu un jo īpaši tās 62. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 948/2014 (4) tika atklāta sausā vājpiena privāta uzglabāšana, ievērojot īpaši sarežģīto situāciju tirgū, ko izraisījis Krievijas aizliegums importēt piena produktus no Savienības.

(2)

Minēto privāto uzglabāšanas shēmu darbība tika pagarināta ar Komisijas Īstenošanas regulām (ES) Nr. 1337/2014 (5), (ES) 2015/303 (6), (ES) 2015/1548 (7) un (ES) 2016/224 (8). Tā rezultātā atbalsta pieteikumus var iesniegt līdz 2016. gada 30. septembrim.

(3)

Krievija 2016. gada 29. jūnijā pagarināja aizliegumu importēt Savienības izcelsmes lauksaimniecības produktus un pārtiku līdz 2017. gada beigām.

(4)

Piena ražošanas apjoma palielināšanās rezultātā periodā no 2016. gada janvāra līdz aprīlim vājpiena pulvera ražošana Savienībā pieauga par 18 %, savukārt eksports tajā pašā periodā samazinājās par 8 %. Sausā vājpiena eksports tradicionāli veido apmēram 40–50 % no kopējā sausā vājpiena ražošanas apjoma Savienībā.

(5)

Tādējādi sausā vājpiena cenām Savienībā joprojām ir samazināšanās tendence.

(6)

Ņemot vērā pašreizējo tirgus situāciju, ir lietderīgi nodrošināt sausā vājpiena privātās uzglabāšanas atbalsta shēmu pastāvīgu pieejamību un pagarināt šīs shēmas darbību līdz 2017. gada intervences perioda sākumam 2017. gada 1. martā.

(7)

Lai nepieļautu, ka tiek pārtraukta iespēja iesniegt pieteikumus saskaņā ar shēmu, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 948/2014 5. pantā datumu “2016. gada 30. septembrim” aizstāj ar “2017. gada 28. februārim”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.

(3)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(4)  Komisijas 2014. gada 4. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 948/2014, ar ko atļauj sausā vājpiena privātu uzglabāšanu un veic atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu (OV L 265, 5.9.2014., 18. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 16. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1337/2014, ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu (OV L 360, 17.12.2014., 15. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 25. februāra Īstenošanas regula (ES) 2015/303, ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu (OV L 55, 26.2.2015., 4. lpp.).

(7)  Komisijas 2015. gada 17. septembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1548, ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu (OV L 242, 18.9.2015., 26. lpp.).

(8)  Komisijas 2016. gada 17. februāra Īstenošanas regula (ES) 2016/224, ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu (OV L 41, 18.2.2016., 8. lpp.).


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/30


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1620

(2016. gada 8. septembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 8. septembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājs vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

158,1

ZZ

158,1

0707 00 05

TR

132,9

ZZ

132,9

0709 93 10

TR

137,2

ZZ

137,2

0805 50 10

AR

172,7

CL

178,9

EG

94,4

TR

143,8

UY

143,7

ZA

159,0

ZZ

148,8

0806 10 10

TR

137,5

ZZ

137,5

0808 10 80

AR

110,7

BR

102,8

CL

125,4

CN

98,0

NZ

125,0

US

179,7

ZA

88,4

ZZ

118,6

0808 30 90

AR

93,2

CL

120,3

TR

142,8

ZA

115,3

ZZ

117,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

138,9

ZA

88,8

ZZ

113,9

0809 40 05

TR

216,0

ZZ

216,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 242/32


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2016/1621

(2016. gada 7. septembris),

ar ko pieņem akreditācijas un licencēšanas iestādēm paredzēto paziņojumu sniegšanas norādījumus vides verificētājiem, kuri darbojas dalībvalstī, kas nav viņu akreditēšanas vai licencēšanas dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1221/2009

(izziņots ar doukumenta numuru C(2016) 5648)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu (1), un jo īpaši tās 30. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Lai savstarpēji saskaņotu dažādās procedūras, ko izmanto vides verificētāju akreditācijas vai licencēšanas un uzraudzības iestādes, Regulas (EK) Nr. 1221/2009 30. panta 3. punkts paredz iespēju Akreditācijas un licencēšanas iestāžu forumā izstrādāt norādījumus jautājumos, kas ir akreditācijas un licencēšanas iestāžu kompetencē.

(2)

Vides verificētājiem, kuri darbojas citā dalībvalstī, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1221/2009 24. pantu savas darbības ir jāpaziņo attiecīgajām akreditācijas un licencēšanas iestādēm.

(3)

Praksē piemērojot šo paziņošanas procedūru, ir atklājies, ka individuālu akreditācijas un licencēšanas iestāžu reakcija gadījumos, kad vides verificētāji nepilda paziņošanas pienākumu, ir atšķirīga. Tāpēc ir vajadzīgi papildu norādījumi, kas nodrošinātu paziņošanas procedūras konsekventu piemērošanu attiecībā uz vides verificētājiem, kuri ir akreditēti vai licencēti vienā dalībvalstī, bet verifikācijas un apstiprināšanas darbības veic citā dalībvalstī.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1221/2009 49. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 pieņem pielikumā pievienotos akreditācijas un licencēšanas iestādēm paredzēto paziņojumu sniegšanas norādījumus vides verificētājiem.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 7. septembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Karmenu VELLA


(1)  OV L 342, 22.12.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Akreditācijas vai licencēšanas iestādēm paredzēto paziņojumu sniegšanas norādījumi vides verificētājiem, kuri darbojas dalībvalstī, kas nav viņu akreditēšanas vai licencēšanas dalībvalsts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009

IEVADS

Šo norādījumu mērķis ir [dalībvalstīm] savstarpēji saskaņot paziņošanas procedūras, kas jāievēro vides verificētājiem, kuri darbojas dalībvalstī, kas nav viņu akreditēšanas vai licencēšanas dalībvalsts.

1.   Pirms paziņošanas

1.1.   Akreditācijas vai licencēšanas iestāde publisko un dara viegli pieejamas savas paziņošanas procedūras, kas jāievēro vides verificētājiem, kuri ir akreditēti citā dalībvalstī. Publiski pieejamajā informācijā par šīm procedūrām precizē arī maksas (izņemot ceļa izdevumus), ko akreditācijas vai licencēšanas iestāde iekasē par paziņošanu un uzraudzību.

1.2.   Akreditācijas vai licencēšanas iestāde, kas piešķīrusi akreditāciju vai licenci, prasa, lai tās akreditētie vai licencētie vides verificētāji pirms verificēšanas un apstiprināšanas darbību sākšanas dalībvalstī, kas nav akreditācijas vai licencēšanas dalībvalsts, būtu ievērojuši 24. panta 1. punktā paredzēto paziņošanas procedūru. Kad akreditācijas vai licencēšanas iestāde īsteno tās akreditēto vai licencēto vides verificētāju uzraudzību, tā turklāt pārliecinās, ka gadījumā, ja vides verificētājs darbojas citā dalībvalstī, tas ir izpildījis Regulā (EK) Nr. 1221/2009 noteiktās paziņošanas prasības.

1.3.   Akreditācijas vai licencēšanas iestāde iesaka tās akreditētajiem vai licencētajiem vides verificētājiem informēt savu klientu organizācijas par to, ka viņiem ir jātiek uzraudzītiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1221/2009 23. panta 6. punktu un ka atteikums atļaut šādu uzraudzību var kļūt par organizācijas nereģistrēšanas cēloni.

2.   Paziņojuma saturs

2.1.   Regulas (EK) Nr. 1221/2009 24. panta 1. punktā izklāstītās paziņošanas prasības uzskata par izpildītām, ja ir iesniegta šāda informācija:

a)

akreditācijas vai licences dati un pierādījumi tam, ka akreditācija vai licence ir derīga un nav apturēta vai atsaukta un ka tā atbilst konkrētajām verificējamās vai apstiprināmās organizācijas darbībām;

b)

grupas personālsastāvs un kompetence, jo īpaši zināšanas par tiesiskajām prasībām vides jomā un tās dalībvalsts oficiālās valodas zināšanas, kurā verificēšana un apstiprināšana būtu jāveic;

c)

vajadzības gadījumā – personāla dokumenti, piemēram, informācija par atbilstošu kvalifikāciju, apmācību un pieredzi attiecībā uz verificējamo ekonomikas jomu;

d)

verificēšanas un apstiprināšanas laiks un vieta, tostarp vides verificētāja apmeklējums organizācijā un visi posmi pirms un pēc minētā apmeklējuma, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1221/2009 25. pantā;

e)

verificējamās vai apstiprināmās organizācijas adrese un kontaktinformācija, tostarp visiem objektiem un darbībām, kuras ietilpst verifikācijas vai apstiprināšanas tvērumā, un darbinieku skaits.

Papildu prasības, kas minētas c) apakšpunktā, pamato, ņemot vērā konkrēto situāciju, un tās nedrīkst ierobežot vides verificētāja tiesības sniegt pakalpojumus dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā viņam piešķirta akreditācija vai licence.

2.2.   Ja paziņojums atbilst paziņošanas prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 1221/2009 24. panta 1. punktā, akreditācijas vai licencēšanas iestāde pirms Regulas (EK) Nr. 1221/2009 25. pantā aprakstīto verificēšanas vai apstiprināšanas darbību sākuma par to informē vides verificētāju. Ja iespējams, šādu informāciju sniedz divas nedēļas pirms verificēšanas un apstiprināšanas darbību sākuma. Vienlaikus akreditācijas vai licencēšanas iestāde informē vides verificētāju par ieplānotās uzraudzības apjomu un saturu un ar to saistītajām izmaksām.

2.3.   Ja akreditācijas vai licencēšanas iestādei kļūst zināms, ka verificēšanas un apstiprināšanas darbības tiks vai jau tiek veiktas bez paziņošanas, akreditācijas vai licencēšanas iestāde vides verificētājam atgādina par Regulas (EK) Nr. 1221/2009 prasībām attiecībā uz paziņošanu konkrētajā valstī (sk. 2.1. punktu).

Ja informāciju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1221/2009 24. panta 1. punktā, nesniedz noteiktajā termiņā vai ja paziņojums neatbilst paziņošanas prasībām, kas izklāstītas minētajā pantā, piemēro šo norādījumu 3.1. punktu.

2.4.   Tā kā paziņošanas iznākums varētu ietekmēt verifikācijas un apstiprināšanas procesu, akreditācijas vai licencēšanas iestāde iesaka verificētājam informēt savu klientu par paziņošanas iznākumu.

3.   Paziņošanas procedūras neievērošanas sekas

3.1.   Ja paziņojums neatbilst paziņošanas prasībām, kas izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1221/2009 24. panta 1. punktā, akreditācijas un licencēšanas iestāde ievēro 3.1.1.–3.1.4. punktā paredzēto procedūru.

3.1.1.   Ja informācija par akreditāciju vai licenci, kompetenci, verificēšanas un apstiprināšanas laiku un vietu, organizācijas adresi un kontaktinformāciju, zināšanām par tiesiskajām prasībām vides jomā un tās dalībvalsts oficiālās valodas pārvaldīšanu, kurā verifikācijai vai apstiprināšanai būtu jānotiek, un – attiecīgā gadījumā – par grupas personālsastāvu nav norādīta vai nav sniegta savlaicīgi, vides verificētāju pēc iespējas drīzāk informē par trūkstošo informāciju un paziņojuma sniegšanas termiņa neievērošanu.

3.1.2.   Ja akreditācijas vai licencēšanas iestāde uzskata, ka trūkstošā informācija neliedz apmierinoši uzraudzīt vides verificētāju, akreditācijas vai licencēšanas iestāde uzskata paziņojumu par uzraudzības darbību izpildei pietiekošu un lūdz vides verificētāju sniegt trūkstošo informāciju vēlākā posmā. Vides verificētājam par šo lēmumu paziņo savlaicīgi un pirms verifikācijas un apstiprināšanas.

3.1.3.   Ja akreditācijas vai licencēšanas iestāde uzskata, ka tā nav saņēmusi informāciju, kas ir būtiska, lai apmierinoši uzraudzītu verificēšanas vai apstiprināšanas darbību (piemēram, nav norādīts verificēšanas vai apstiprināšanas darbības laiks un vieta, organizācijas adrese un kontaktinformācija, vides verificētāja akreditācijas vai licences dati, grupas personālsastāvs vai grupas kompetence, jo īpaši zināšanas par tiesiskajām prasībām un tās dalībvalsts oficiālās valodas pārvaldīšanu, kurā verifikācijai vai apstiprināšanai būtu jānotiek), akreditācijas vai licencēšanas iestāde vides verificētāju informē par to, ka tā uzskata paziņojumu par nepietiekošu, ka tāpēc nav iespējams nodrošināt apmierinošu uzraudzību un ka gadījumā, ja verifikācija un apstiprināšana notiks pirms trūkstošās informācijas iesniegšanas, tā ieteiks kompetentajai iestādei konkrēto organizāciju nereģistrēt.

3.1.4.   Ja akreditācijas vai licencēšanas iestāde nolemj ieteikt kompetentajai iestādei organizāciju nereģistrēt, par to paziņo vides verificētājam, akreditācijas vai licencēšanas iestādei, kas piešķīrusi akreditāciju vai licenci, (ja iespējams) konkrētajai organizācijai, kā arī kompetentajai iestādei.