ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 215

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 10. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1354 (2016. gada 5. augusts) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/1355 (2016. gada 9. augusts), ar ko attiecībā uz tiakloprīdu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1356 (2016. gada 9. augusts), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1105/2010, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu importam, un ar ko izbeidz procedūru attiecībā uz Korejas Republikas un Taivānas izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu importu, grozītu ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 907/2011

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1357 (2016. gada 9. augusts), ar ko uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda biezlokšņu importu attiecina reģistrāciju

23

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1358 (2016. gada 9. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

27

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1359 (2016. gada 8. augusts), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2012/270/ES attiecībā uz ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner) ievešanu un izplatīšanos Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 5038)

29

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1360 (2016. gada 8. augusts), ar ko izbeidz antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz Turcijas izcelsmes Eiropas jūrasasaru un zeltaino jūraskarūsu importu

31

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1361 (2016. gada 9. augusts) par shēmas International Sustainability & Carbon Certification system atzīšanu, lai pierādītu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/70/EK un 2009/28/EK paredzētajiem ilgtspējības kritērijiem

33

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1362 (2016. gada 9. augusts) par shēmas Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED atzīšanu, lai pierādītu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/70/EK un 2009/28/EK paredzētajiem ilgtspējības kritērijiem

35

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/561 (2016. gada 11. aprīlis), ar ko Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 IV pielikumu groza attiecībā uz veterinārā sertifikāta paraugu suņu, kaķu un mājas sesku pārvietošanai nekomerciālos nolūkos no teritorijas vai trešās valsts uz dalībvalsti ( OV L 96, 12.4.2016. )

37

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

10.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1354

(2016. gada 5. augusts)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 5. augustā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektors

Stephen QUEST


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Izstrādājums (tā dēvētā “tonera kasetne”), kas sastāv no taisnstūrveida plastmasas tvertnes, kuras izmēri ir aptuveni 11 × 11 × 7 cm un kas pildīta ar toneri. Kasetne no ārpuses ir aprīkota ar zobratiem, kuri īpaši izstrādāti izmantošanai saistībā ar konkrēta printera noteiktām mehāniskajām daļām. Iekšpusē kasetne ir aprīkota ar rotējošu mehānismu, kas darbojas saistībā ar zobratiem. Ja tonera kasetni ievieto printerī, rotācija novērš tonera uzkrāšanos. Kasetne var atbrīvot toneri, izmantojot elektrostatisko pievilkšanos.

8443 99 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu, XVI sadaļas 2.b) piezīmi un KN kodu 8443 , 8443 99 un 8443 99 90 formulējumu.

Klasificēšana pozīcijā 3707 pie fotoķimikālijām nav iespējama, jo kasetnē ietilpst ne tikai toneris, bet arī mehāniski komponenti, piemēram, zobrati un rotējošs mehānisms.

Specifiskie zobrati norāda uz to, ka kasetne ir paredzēta izmantošanai konkrētā printerī. Tie ir būtiski printera faktiskai mehāniskajai funkcionēšanai, jo printera mehāniskās daļas darbojas saistībā ar kasetnes mehāniskajām daļām un bez šīs specifiskās kasetnes printeris nevarētu darboties (skatīt arī PMO klasifikācijas atzinumus 8443.99/2 un 8443.99/3).

Izstrādājums tāpēc jāklasificē ar KN kodu 8443 99 90 kā printera daļa.


10.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/4


KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/1355

(2016. gada 9. augusts),

ar ko attiecībā uz tiakloprīdu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Tiakloprīda maksimālie atlieku līmeņi (MAL) ir noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā.

(2)

Ievērojot atļaujas saņemšanas procedūru saistībā ar darbīgo vielu tiakloprīdu saturoša augu aizsardzības līdzekļa lietošanu uz rapša, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 1. punktu tika iesniegts pieteikums attiecībā uz medu un citiem biškopības produktiem grozīt spēkā esošos MAL.

(3)

Attiecīgā dalībvalsts novērtēja minēto pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 8. pantu un pārsūtīja Komisijai novērtēšanas ziņojumu.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA, turpmāk “Iestāde”) novērtēja pieteikumu un novērtēšanas ziņojumu, īpaši izskatot riskus patērētājiem un attiecīgos gadījumos dzīvniekiem, un sniedza pamatotu atzinumu par ierosināto MAL (2). Iestāde šo atzinumu nosūtīja Komisijai un dalībvalstīm un publiskoja to.

(5)

Iestāde secināja, ka, pamatojoties uz patērētāju eksponētības novērtējumu, ko veica 27 konkrētām patērētāju grupām Eiropā, visas prasības par datiem bija izpildītas un pieteikuma iesniedzēja pieprasītais MAL grozījums bija pieņemams no patērētāju drošības viedokļa. Iestāde ņēma vērā jaunākos datus par vielas toksikoloģiskajām īpašībām. Ne eksponētība šai vielai dzīves laikā, kas rodas, uzturā lietojot visus pārtikas produktus, kuros varētu būt šī viela, ne īslaicīga eksponētība tai, uzturā lietojot daudz attiecīgā produkta, neliecina par risku pārsniegt pieļaujamo dienas devu vai akūto standartdevu.

(6)

Iestāde ierosināja vairākus MAL medum, kas jāapsver riska pārvaldītājiem, un to pamatā bija attiecīgi pieteikuma iesniedzēja iesniegti lauka eksperimenti un Savienības mēroga uzraudzības dati. Risks patērētājiem nepastāv, tāpēc tiakloprīda MAL medū būtu jānosaka 0,2 mg/kg līmenī, pamatojoties uz pieejamajiem atlieku noteikšanas izmēģinājumiem. Monitoringa dati ir līdzīgā diapazonā un apstiprina ierosināto līmeni.

(7)

Balstoties uz Iestādes pamatoto atzinumu un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgais MAL grozījums atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(8)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 396/2005 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Lai mazinātu potenciālos tirgus traucējumus, ko varētu radīt pagaidu MAL piemērošana medum Komisijas Regulā (ES) 2015/1200 (3) noteiktās īpatnējās [konkrētās] noteikšanas robežas līmenī, šai regulai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas agrāk.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 9. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  EFSA zinātniskie ziņojumi pieejami tiešsaistē: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for thiacloprid in honey. EFSA Journal 2016;14(3):4418 [21. lpp.].

(3)  Komisijas 2015. gada 22. jūlija Regula (ES) 2015/1200, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz amidosulfurona, fenheksamīda, krezoksīmmetila, tiakloprīda un trifloksistrobīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (OV L 195, 23.7.2015., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā sleju par tiakloprīdu aizstāj ar šādu:

“Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas MAL (1)

Tiakloprīds

(1)

(2)

(3)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

0110000

Citrusaugļi

0,01 (*)

0110010

Greipfrūti

 

0110020

Apelsīni

 

0110030

Citroni

 

0110040

Laimi

 

0110050

Mandarīni

 

0110990

Citi

 

0120000

Koku rieksti

0,02 (*)

0120010

Mandeles

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

0120030

Indijas rieksti

 

0120040

Kastaņi

 

0120050

Kokosrieksti

 

0120060

Lazdu rieksti

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

0120080

Pekanrieksti

 

0120090

Pīniju rieksti

 

0120100

Pistācijas

 

0120110

Valrieksti

 

0120990

Citi

 

0130000

Sēkleņi

 

0130010

Āboli

0,3

0130020

Bumbieri

0,3

0130030

Cidonijas

0,7

0130040

Mespili

0,7

0130050

Lokvas/Japānas mespili

0,7

0130990

Citi

0,01 (*)

0140000

Kauleņi

0,5

0140010

Aprikozes

 

0140020

Ķirši (saldie)

 

0140030

Persiki

 

0140040

Plūmes

 

0140990

Citi

 

0150000

Ogas un sīkie augļi

 

0151000

a)

vīnogas

0,01 (*)

0151010

Galda vīnogas

 

0151020

Vīna vīnogas

 

0152000

b)

zemenes

1

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

0153010

Kazenes

1

0153020

Ziemeļu kaulenes

1

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

6

0153990

Citi

0,01 (*)

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

1

0154010

Zilenes

 

0154020

Dzērvenes

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

 

0154070

Vilkābeles ogas

 

0154080

Plūškoka ogas

 

0154990

Citi

 

0160000

Dažādi augļi

 

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

0161010

Dateles

0,01 (*)

0161020

Vīģes

0,5

0161030

Galda olīvas

4

0161040

Kumkvati

0,01 (*)

0161050

Karambolas

0,01 (*)

0161060

Hurmas

0,01 (*)

0161070

Javas salas plūmes

0,01 (*)

0161990

Citi

0,01 (*)

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

0,2

0162020

Ličī

0,01 (*)

0162030

Pasifloru augļi

0,01 (*)

0162040

Opuncijas

0,01 (*)

0162050

Hrizofilas

0,01 (*)

0162060

Amerikas hurmas

0,01 (*)

0162990

Citi

0,01 (*)

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

0163010

Avokado

0,01 (*)

0163020

Banāni

0,01 (*)

0163030

Mango

0,01 (*)

0163040

Papaijas

0,5

0163050

Granātāboli

0,01 (*)

0163060

Čerimojas

0,01 (*)

0163070

Gvajaves

0,01 (*)

0163080

Ananasi

0,01 (*)

0163090

Maizeskoka augļi

0,01 (*)

0163100

Duriāni

0,01 (*)

0163110

Guanabanas

0,01 (*)

0163990

Citi

0,01 (*)

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0211000

a)

kartupeļi

0,02

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01 (*)

0212010

Manioki

 

0212020

Batātes

 

0212030

Jamsi

 

0212040

Marantas

 

0212990

Citi

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

0213010

Galda bietes

0,05

0213020

Burkāni

0,05

0213030

Sakņu selerijas

0,05

0213040

Mārrutki

0,05

0213050

Topinambūri

0,05

0213060

Pastinaki

0,05

0213070

Sakņu pētersīļi

0,05

0213080

Redīsi

0,05

0213090

Puravlapu plostbārži

0,05

0213100

Kāļi

0,01 (*)

0213110

Rāceņi

0,01 (*)

0213990

Citi

0,01 (*)

0220000

Sīpolu dārzeņi

 

0220010

Ķiploki

0,01 (*)

0220020

Sīpoli

0,01 (*)

0220030

Šalotes

0,01 (*)

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

0,15

0220990

Citi

0,01 (*)

0230000

Augļu dārzeņi

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi

 

0231010

Tomāti

0,5

0231020

Dārzeņpipari/paprika

1

0231030

Baklažāni

0,7

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

0,01 (*)

0231990

Citi

0,01 (*)

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,5

0232010

Gurķi

 

0232020

Pipargurķīši

 

0232030

Tumšzaļie kabači

(+)

0232990

Citi

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

0233010

Melones

0,2

0233020

Lielaugļu ķirbji

0,01 (*)

0233030

Arbūzi

0,2

0233990

Citi

0,01 (*)

0234000

d)

cukurkukurūza

0,01 (*)

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

0,01 (*)

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

 

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

0,3 (+)

0241010

Brokoļi

 

0241020

Ziedkāposti

 

0241990

Citi

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

0,3

0242010

Briseles kāposti

 

0242020

Galviņkāposti

 

0242990

Citi

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

0243010

Ķīnas kāposti

1

0243020

Lapu kāposti

0,4

0243990

Citi

0,01 (*)

0244000

d)

kolrābji

0,04

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

 

0251010

Salātu baldriņi

8

0251020

Salāti

1

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

0,15 (+)

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

0,01 (*)

0251050

Barbarejas

0,7 (+)

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

2 (+)

0251070

Brūnās sinepes

0,01 (*)

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

2 (+)

0251990

Citi

0,01 (*)

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

 

0252010

Spināti

0,15 (+)

0252020

Anakampseras

0,01 (*)

0252030

Mangoldi/lapu bietes

0,15 (+)

0252990

Citi

0,01 (*)

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,01 (*)

0254000

d)

ūdenskreses

0,01 (*)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01 (*)

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

5

0256010

Kārvele

 

0256020

Maurloki

 

0256030

Lapu selerijas

 

0256040

Pētersīlis

 

0256050

Salvija

 

0256060

Rozmarīns

 

0256070

Timināns

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

0256090

Lauru lapas

 

0256100

Estragons

 

0256990

Citi

 

0260000

Pākšaugi

 

0260010

Pupas (ar pākstīm)

0,4 (+)

0260020

Pupas (bez pākstīm)

0,01 (*)

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

0,2

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

0,2

0260050

Lēcas

0,01 (*)

0260990

Citi

0,01 (*)

0270000

Stublāju dārzeņi

 

0270010

Sparģeļi

0,01 (*)

0270020

Lapu artišoki

0,01 (*)

0270030

Selerijas

0,7

0270040

Fenheļi

0,7

0270050

Artišoki

0,01 (*)

0270060

Puravi

0,1

0270070

Rabarberi

0,02

0270080

Bambusa dzinumi

0,01 (*)

0270090

Palmu serdes

0,01 (*)

0270990

Citi

0,01 (*)

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,01 (*)

0280010

Kultivētas sēnes

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01 (*)

0300000

PĀKŠAUGI

 

0300010

Pupas

0,08 (+)

0300020

Lēcas

0,01 (*)

0300030

Zirņi

0,08 (+)

0300040

Lupīnas

0,01 (*)

0300990

Citi

0,01 (*)

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

0401000

Eļļas augu sēklas

 

0401010

Linsēklas

0,02 (*)

0401020

Zemesrieksti

0,02 (*)

0401030

Magoņu sēklas

0,3

0401040

Sezama sēklas

0,02 (*)

0401050

Saulespuķu sēklas

0,02 (*)

0401060

Rapšu sēklas

0,6 (+)

0401070

Sojas pupas

0,02 (*)

0401080

Sinepju sēklas

0,6 (+)

0401090

Kokvilnas sēklas

0,15

0401100

Ķirbju sēklas

0,02 (*)

0401110

Saflora sēklas

0,02 (*)

0401120

Gurķenes sēklas

0,02 (*)

0401130

Sējas idras sēklas

0,02 (*)

0401140

Kaņepju sēklas

0,02 (*)

0401150

Rīcinauga sēklas

0,02 (*)

0401990

Citi

0,02 (*)

0402000

Eļļas augu augļi

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

4

0402020

Eļļas palmas kodoli

0,02 (*)

0402030

Eļļas palmas augļi

0,02 (*)

0402040

Kapoki

0,02 (*)

0402990

Citi

0,02 (*)

0500000

GRAUDAUGI

 

0500010

Mieži

0,9

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

0,01 (*)

0500030

Kukurūza

0,01* (+)

0500040

Prosa

0,01 (*)

0500050

Auzas

0,9

0500060

Rīsi

0,02

0500070

Rudzi

0,06

0500080

Sorgo

0,01 (*)

0500090

Kvieši

0,1

0500990

Citi

0,01 (*)

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

 

0610000

Tējas

10 (+)

0620000

Kafijas pupiņas

0,05 (*)

0630000

Zāļu tējas no

 

0631000

a)

ziediem

0,05 (*)

0631010

Kumelīte

 

0631020

Hibisks

 

0631030

Roze

 

0631040

Jasmīns

 

0631050

Liepa

 

0631990

Citi

 

0632000

b)

lapām un garšaugiem

50 (+)

0632010

Zemene

 

0632020

Roibosa krūms

 

0632030

Mate

 

0632990

Citi

 

0633000

c)

saknēm

0,02 (+)

0633010

Baldriāns

 

0633020

Žeņšeņs

 

0633990

Citi

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

0,05 (*)

0640000

Kakao pupiņas

0,05 (*)

0650000

Ceratonija/Ceratonijas augļi

0,05 (*)

0700000

APIŅI

0,05 (*)

0800000

GARŠVIELAS

 

0810000

Sēklas

0,08 (+)

0810010

Anīsa sēklas

 

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

 

0810030

Selerija

 

0810040

Koriandrs

 

0810050

Ķimenes

 

0810060

Dilles

 

0810070

Fenhelis

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

0810090

Muskatrieksts

 

0810990

Citi

 

0820000

Augļi

0,05 (*)

0820010

Jamaikas pipari

 

0820020

Sičuānas pipari

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

0820040

Kardamons

 

0820050

Kadiķogas

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

0820070

Vaniļa

 

0820080

Tamarinda augļi

 

0820990

Citi

 

0830000

Mizas

0,05 (*)

0830010

Kanēlis

 

0830990

Citi

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

0840010

Lakricas sakne

0,05 (*)

0840020

Ingvers

0,05 (*)

0840030

Kurkuma

0,05 (*)

0840040

Mārrutki

(+)

0840990

Citi

0,05 (*)

0850000

Pumpuri

0,05 (*)

0850010

Krustnagliņas

 

0850020

Kaperi

 

0850990

Citi

 

0860000

Ziedu drīksnas

0,05 (*)

0860010

Safrāns

 

0860990

Citi

 

0870000

Sēklsedzes

0,05 (*)

0870010

Muskatrieksta miza

 

0870990

Citi

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

 

0900010

Cukurbiešu saknes

0,02

0900020

Cukurniedres

0,01 (*)

0900030

Cigoriņu saknes

0,05

0900990

Citi

0,01 (*)

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

1010000

Audi

 

1011000

a)

cūku

 

1011010

Muskuļi

0,1

1011020

Taukaudi

0,01 (*)

1011030

Aknas

0,5

1011040

Nieres

0,5

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,5

1011990

Citi

0,01 (*)

1012000

b)

liellopu

 

1012010

Muskuļi

0,1

1012020

Taukaudi

0,04

1012030

Aknas

0,5

1012040

Nieres

0,5

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,5

1012990

Citi

0,01 (*)

1013000

c)

aitu

 

1013010

Muskuļi

0,1

1013020

Taukaudi

0,04

1013030

Aknas

0,5

1013040

Nieres

0,5

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,5

1013990

Citi

0,01 (*)

1014000

d)

kazu

 

1014010

Muskuļi

0,1

1014020

Taukaudi

0,04

1014030

Aknas

0,5

1014040

Nieres

0,5

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,5

1014990

Citi

0,01 (*)

1015000

e)

zirgu

 

1015010

Muskuļi

0,1

1015020

Taukaudi

0,04

1015030

Aknas

0,5

1015040

Nieres

0,5

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,5

1015990

Citi

0,01 (*)

1016000

f)

mājputnu

 

1016010

Muskuļi

0,02

1016020

Taukaudi

0,01 (*)

1016030

Aknas

0,02

1016040

Nieres

0,01 (*)

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,02

1016990

Citi

0,01 (*)

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

1017010

Muskuļi

0,1

1017020

Taukaudi

0,04

1017030

Aknas

0,5

1017040

Nieres

0,5

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,5

1017990

Citi

0,01 (*)

1020000

Piens

0,05

1020010

Liellopi

 

1020020

Aitas

 

1020030

Kazas

 

1020040

Zirgi

 

1020990

Citi

 

1030000

Putnu olas

0,02 (*)

1030010

Cāļi

 

1030020

Pīles

 

1030030

Zosis

 

1030040

Paipalas

 

1030990

Citi

 

1040000

Medus un pārējie biškopības produkti

0,2

1050000

Abinieki un rāpuļi

0,01 (*)

1060000

Sauszemes bezmugurkaulnieki

0,01 (*)

1070000

Sauszemes savvaļas mugurkaulnieki

0,01 (*)


(*)  Norāda zemāko analītiski nosakāmo daudzumu.

(**)

Pesticīda un koda kombinācijas, uz kurām attiecas MAL, kas noteikti III pielikuma B daļā.

Tiakloprīds

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2017. gada 23. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0232030

Tumšzaļie kabači

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

0241010

Brokoļi

0241020

Ziedkāposti

0241990

Citi

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

0251050

Barbarejas

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

0252010

Spināti

0252030

Mangoldi/lapu bietes

0260010

Pupas (ar pākstīm)

0300010

Pupas

0300030

Zirņi

0401060

Rapšu sēklas

0401080

Sinepju sēklas

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par metabolismu kultūraugos, kuru sēklas kodinātas, nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2017. gada 23. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0500030

Kukurūza

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par analītiskajām metodēm nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2017. gada 23. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0610000

Tējas no

0632000

b)

lapām un garšaugiem

0632010

Zemene

0632020

Roibosa krūms

0632030

Mate

0632990

Citas

0633000

c)

saknēm

0633010

Baldriāns

0633020

Žeņšeņs

0633990

Citas

0810000

Sēklas

0810010

Anīsa sēklas

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

0810030

Selerija

0810040

Koriandrs

0810050

Ķimenes

0810060

Dilles

0810070

Fenhelis

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

0810090

Muskatrieksts

0810990

Citas

(+)

Piemērojamais maksimālais atlieku līmenis mārrutkiem (Armoracia rusticana) garšvielu grupā (kods 0840040) ir tas pats, kas noteikts mārrutkiem (Armoracia rusticana) dārzeņu kategorijas sakņu un bumbuļu dārzeņu grupā (kods 0213040), ņemot vērā atlieku līmeņa izmaiņas, ko rada apstrāde (kaltēšana) atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 396/2005 20. panta 1. punktam.

0840040

Mārrutki”

(1)  Jāiekļauj atsauce uz I pielikumu, kurā redzams pilnīgs to augu un dzīvnieku izcelsmes produktu saraksts, kam piemēro MAL.

Tiakloprīds

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2017. gada 23. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0232030

Tumšzaļie kabači

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

0241010

Brokoļi

0241020

Ziedkāposti

0241990

Citi

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

0251050

Barbarejas

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

0252010

Spināti

0252030

Mangoldi/lapu bietes

0260010

Pupas (ar pākstīm)

0300010

Pupas

0300030

Zirņi

0401060

Rapšu sēklas

0401080

Sinepju sēklas

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par metabolismu kultūraugos, kuru sēklas kodinātas, nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2017. gada 23. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0500030

Kukurūza

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par analītiskajām metodēm nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā tiks iesniegta līdz 2017. gada 23. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam netiks iesniegta.

0610000

Tējas no

0632000

b)

lapām un garšaugiem

0632010

Zemene

0632020

Roibosa krūms

0632030

Mate

0632990

Citas

0633000

c)

saknēm

0633010

Baldriāns

0633020

Žeņšeņs

0633990

Citas

0810000

Sēklas

0810010

Anīsa sēklas

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

0810030

Selerija

0810040

Koriandrs

0810050

Ķimenes

0810060

Dilles

0810070

Fenhelis

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

0810090

Muskatrieksts

0810990

Citas

(+)

Piemērojamais maksimālais atlieku līmenis mārrutkiem (Armoracia rusticana) garšvielu grupā (kods 0840040) ir tas pats, kas noteikts mārrutkiem (Armoracia rusticana) dārzeņu kategorijas sakņu un bumbuļu dārzeņu grupā (kods 0213040), ņemot vērā atlieku līmeņa izmaiņas, ko rada apstrāde (kaltēšana) atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 396/2005 20. panta 1. punktam.

0840040

Mārrutki”

10.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1356

(2016. gada 9. augusts),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1105/2010, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu importam, un ar ko izbeidz procedūru attiecībā uz Korejas Republikas un Taivānas izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu importu, grozītu ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 907/2011

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”),

Ņemot vērā Padomes 2010. gada 29. novembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1105/2010, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu importam, un ar ko izbeidz procedūru attiecībā uz Korejas Republikas un Taivānas izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu importu (2), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

A.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(1)

Ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1105/2010 Padome noteica galīgu antidempinga maksājumu tādu Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”) izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu (kas nav šujamie diegi) importam, kuri nav paredzēti mazumtirdzniecībai, tostarp monopavedieniem ar lineāro blīvumu, mazāku nekā 67 deciteksi, un kurus pašlaik klasificē ar KN kodu 5402 20 00 (“attiecīgais ražojums”).

(2)

Ņemot vērā to ĶTR ražotāju eksportētāju lielo skaitu, kas sadarbojās izmeklēšanā, kuras rezultātā noteica antidempinga maksājumu (“sākotnēja izmeklēšana”), tika izveidota Ķīnas ražotāju eksportētāju izlase, un tajā iekļautajiem uzņēmumiem tika noteiktas individuālas maksājuma likmes diapazonā no 0 % līdz 5,5 %, savukārt pārējiem uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē, noteica maksājuma likmi 5,3 %. Minēto uzņēmumu saraksts ir iekļauts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1105/2010 pielikumā. Minētais pielikums tika grozīts ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 907/2011 (3). Diviem izlasē neiekļautajiem uzņēmumiem, kas sadarbojās, tika paredzēta atsevišķa pārbaude pamatregulas 17. panta 3. punkta nozīmē. Tiem noteiktās maksājuma likmes bija 0 % un 9,8 %. Visiem pārējiem ĶTR uzņēmumiem tika noteikta maksājuma likme 9,8 %.

(3)

Padomes Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1105/2010 4. pants paredz iespēju jauniem Ķīnas ražotājiem eksportētājiem, kas Komisijai sniedz pietiekamus pierādījumus par to, ka tie atbilst minētajā pantā izklāstītajiem kritērijiem, noteikt tādu maksājuma likmi, kura piemērojama izlasē neiekļautajiem uzņēmumiem, kas sadarbojās, proti, 5,3 %. Šie kritēriji ir šādi:

sākotnējās izmeklēšanas periodā (no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. jūnijam) tas neeksportēja uz Savienību attiecīgo ražojumu,

tas nav saistīts ne ar vienu ĶTR eksportētāju vai ražotāju, uz kuru attiecas ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1105/2010 noteiktie pasākumi,

pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda, uz kuru ir balstīti pasākumi, tas faktiski ir eksportējis uz Savienību attiecīgo ražojumu vai ir uzņēmies neatsaucamas līgumsaistības eksportēt uz Savienību ievērojamu attiecīgā ražojuma daudzumu.

B.   JAUNA RAŽOTĀJA EKSPORTĒTĀJA PIEPRASĪJUMS

(4)

Ķīnas uzņēmums Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd. (“pieprasījuma iesniedzējs”) ir pieprasījis tam noteikt maksājuma likmi, kura piemērojama izlasē neiekļautajiem uzņēmumiem, kas sadarbojās (“jauna ražotāja eksportētāja režīms” jeb “JRER”).

(5)

Lai noteiktu pieprasījuma iesniedzēja atbilstību JRER piešķiršanas kritērijiem, kā paredzēts Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1105/2010 4. pantā, tika veikta pārbaude.

(6)

Pieprasījuma iesniedzējiem tika nosūtīta anketa, kurā uzņēmumam tika lūgts sniegt pierādījumus par to, ka tas atbilst visiem iepriekš minētajiem kritērijiem, kas izklāstīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1105/2010 4. pantā.

(7)

Komisija pieprasīja un pārbaudīja visu informāciju, ko tā uzskatīja par vajadzīgu, lai noteiktu, vai pieprasījuma iesniedzējs atbilst trim JRER noteikšanas kritērijiem. Tika veikts pārbaudes apmeklējums pieprasījuma iesniedzēja telpās Haininā (Haining), ĶTR.

(8)

Pieprasījuma iesniedzējs ir sniedzis pietiekamus pierādījumus par to, ka tas atbilst trim kritērijiem, kuri minēti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1105/2010 4. pantā. Pieprasījuma iesniedzējs faktiski varēja pierādīt, ka:

i)

tas ir dibināts 2013. gadā un ir sācis attiecīgā ražojuma ražošanu 2014. gada beigās, proti, pēc izmeklēšanas perioda;

ii)

tas nav saistīts ne ar vienu ĶTR eksportētāju vai ražotāju, uz kuru attiecas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1105/2010 noteiktie antidempinga pasākumi, un

iii)

tas faktiski sācis eksportēt attiecīgo ražojumu uz Savienību no 2015. gada februāra.

(9)

Tāpēc saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1105/2010 4. pantu būtu jānosaka tam maksājuma likme, kura piemērojama izlasē neiekļautajiem uzņēmumiem, kas sadarbojās, proti, 5,3 %, un tas būtu jāiekļauj to izlasē neiekļauto Ķīnas ražotāju eksportētāju sarakstā, kuri sadarbojās.

(10)

Komisija ir informējusi pieprasījuma iesniedzēju un Savienības ražošanas nozari par iepriekš minētajiem konstatējumiem un devusi iespēju sniegt piezīmes. Piezīmes nav saņemtas.

(11)

Šī regula ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar pamatregulas 15. panta 1. punktu.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumu, kas minēts 1. pantā Īstenošanas regulai (ES) Nr. 907/2011, ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1105/2010, aizstāj ar šādu:

“PIELIKUMS

IZLASĒ NEIEKĻAUTIE ĶĪNAS RAŽOTĀJI EKSPORTĒTĀJI, KAS SADARBOJĀS

Taric papildu kods A977

Uzņēmuma nosaukums

Pilsēta

Heilongjiang Longdi Co. Ltd

Harbin

Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd

Wujiang

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co. Ltd

Jiaxing

Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co. Ltd

Shanghai

Shaoxing Haiu Chemistry Fibre Co. Ltd

Shaoxing

Sinopec Shanghai Petrochemical Company

Shanghai

Wuxi Taiji Industry Co. Ltd

Wuxi

Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd.

Haining City

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 9. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  OV L 315, 1.12.2010., 1. lpp.

(3)  Padomes 2011. gada 6. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 907/2011, ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1105/2010, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu importam, un ar ko izbeidz procedūru attiecībā uz Korejas Republikas un Taivānas izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu importu (OV L 232, 9.9.2011., 29. lpp.).


10.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1357

(2016. gada 9. augusts),

ar ko uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda biezlokšņu importu attiecina reģistrāciju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 14. panta 5. punktu,

pēc dalībvalstu informēšanas,

tā kā:

(1)

Eiropas Komisija (“Komisija”) 2016. gada 13. februārī ar Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu paziņojumu par procedūras sākšanu (2) sāka antidempinga izmeklēšanu attiecībā uz Savienībā importētiem neleģētā un leģētā tērauda (izņemot nerūsējošo tēraudu, elektrotehnisko silīcijtēraudu, instrumentu tēraudu un ātrgriezējtēraudu) karsti velmētiem, neplaķētiem, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, ruļļos netītiem ražojumiem ar biezumu vairāk par 10 mm un ar platumu 600 mm vai vairāk vai ar biezumu 4,75 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 10 mm, un ar platumu 2 050 mm vai vairāk (“biezloksnes”), kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā (“ĶTR”).

1.   ATTIECĪGAIS RAŽOJUMS

(2)

Ražojums, uz kuru attiecas reģistrācija (“attiecīgais ražojums”), ir neleģētā un leģētā tērauda (izņemot nerūsējošo tēraudu, elektrotehnisko silīcijtēraudu, instrumentu tēraudu un ātrgriezējtēraudu) karsti velmēti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, ruļļos netīti ražojumi ar biezumu vairāk par 10 mm un ar platumu 600 mm vai vairāk vai ar biezumu 4,75 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 10 mm, un ar platumu 2 050 mm vai vairāk, kurus pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 un ex 7225 99 00 (“biezloksnes”) un kuru izcelsme ir ĶTR. Šie KN kodi ir norādīti vienīgi informācijai.

2.   PIEPRASĪJUMS

(3)

Sūdzības iesniedzējs 2016. gada 18. aprīlī iesniedza reģistrācijas pieprasījumu saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu. 2016. gada 7. jūlijā pieprasījums tika papildināts ar jaunu informāciju. Sūdzības iesniedzējs prasīja noteikt, ka uz attiecīgā ražojuma importu attiecina reģistrāciju, lai vēlāk šim importam no reģistrācijas dienas varētu piemērot pasākumus.

3.   REĢISTRĀCIJAS PAMATOJUMS

(4)

Komisija atbilstoši pamatregulas 14. panta 5. punktam var uzdot muitas dienestiem veikt importa reģistrācijai vajadzīgos pasākumus, lai vēlāk šim importam varētu piemērot pasākumus. Uz attiecīgā ražojuma importu var attiecināt reģistrāciju, ja pirms tam no Savienības ražošanas nozares saņemts pieprasījums ar pietiekamiem pierādījumiem, kas pamato šādu rīcību.

(5)

Sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka reģistrācija esot pamatota, jo attiecīgā ražojuma tirdzniecība joprojām notiek par dempinga cenām, un ka importētāji ir bijuši labi informēti par dempinga praksi, kas īstenota ilgāku laikposmu un radījusi kaitējumu Savienības ražošanas nozarei. Sūdzības iesniedzējs arī apgalvo, ka imports no ĶTR radot kaitējumu Savienības ražošanas nozarei, ka šāda importa apjoms esot ievērojami palielinājies pat pēc izmeklēšanas perioda beigām un tas varētu būtiski mazināt antidempinga maksājuma korektīvo ietekmi, ja šāds maksājums tiktu piemērots.

3.1.   Importētāji esot zinājuši vai viņiem būtu bijis jāzina, ka tiek īstenots dempings, kā arī jāapzinās tā radītais apgalvotais vai konstatētais kaitējums

(6)

Komisija uzskata, ka importētāji zinājuši vai viņiem būtu bijis jāzina tas, ka ražotāji eksportētāji īsteno dempinga praksi. Šajā saistībā sūdzībā bija ietverti pietiekami pirmšķietami pierādījumi, un tie tika izklāstīti paziņojumā par šīs procedūras sākšanu (3). Sūdzības nekonfidenciālajā versijā aprēķinātās dempinga starpības importam no ĶTR bija no 28 % līdz 73 %. Sūdzības iesniedzējs savā sūdzībā ir sniedzis pietiekamus pierādījumus, kuros aprakstīta ĶTR ražotāju eksportētāju dempinga prakse, un šos pierādījumus importētāji pirmšķietami nevarēja neievērot vai tos nebūtu vajadzējis neievērot. Sūdzības iesniedzējs iesniedza sūdzības pierādījumus, salīdzinot normālo vērtību, kas noteikta, pamatojoties uz informāciju par cenām, kuras norādītas USITC nobeiguma ziņojumā (par laikposmu no 2014. gada jūlija līdz 2015. gada jūnijam), un eksporta cenu, kas noteikta, pamatojoties uz biezlokšņu importa no ĶTR (attiecībā uz piemērojamajiem KN kodiem) ceturkšņa vidējo vienības vērtību, kas iegūta no Eurostat datiem. Turklāt sūdzības iesniedzējs iekļāva sūdzībā arī pirmšķietamus pierādījumus par to, ka ĶTR importa cenām ir tendence samazināties. Laika posmā starp 2012. gadu un laikposmu no 2014. gada oktobra līdz 2015. gada septembrim vidējā pārdošanas cena importam no ĶTR Savienībā samazinājās par 25 %. Reģistrācijas pieprasījumā vidējās cenas importam no ĶTR izmeklēšanas periodā (2015. gads) tika salīdzinātas ar cenām 2012. gadā, un tika konstatēts, ka cenas samazinājušās aptuveni par 30 %. Visbeidzot, sūdzībā ir pietiekami pirmšķietami pierādījumi par to, ka tiek radīts kaitējums. Pamatojoties uz visu minēto informāciju, kas ietverta pieprasījuma nekonfidenciālajā versijā, kā arī ņemot vērā iespējamā dempinga apjomu un to, ka sūdzības iesniedzējiem pieejamā informācija bija pieejama publiski, ir pamats secināt, pamatojoties uz pirmšķietamiem pierādījumiem, kas bija pieejami Komisijai, ka importētāji zinājuši vai viņiem būtu bijis jāzina, ka tiek īstenots dempings, kā arī jāapzinās tā radītais apgalvotais vai konstatētais kaitējums.

3.2.   Importa apjoma turpmāks ievērojams pieaugums

(7)

Kopš procedūras sākšanas 2016. gada februārī ir konstatēts ĶTR importa apjoma turpmāks pieaugums aptuveni par 15 %, salīdzinot izmeklēšanas perioda (2015. gads) importa apjomu ar pieejamajiem datiem par laikposmu pēc procedūras sākšanas (no 2016. gada marta līdz maijam). Tas liecina, ka attiecīgā ražojuma imports no ĶTR pirmajos trīs mēnešos pēc pašreizējās izmeklēšanas sākšanas turpina būtiski pieaugt.

3.3.   Maksājuma korektīvās ietekmes mazināšana

(8)

Izmeklēšanā sniegtajos apsvērumos, tostarp reģistrācijas pieprasījumā, ir pierādījumi par to, ka minētais importa pieaugums, cenām vēl vairāk pazeminoties, radīs papildu kaitējumu. Attiecībā uz cenām sūdzības iesniedzējs reģistrācijas pieprasījumā iekļāva pirmšķietamus pierādījumus par to, ka ĶTR izcelsmes importa cenām ir tendence samazināties. Attiecībā uz importa cenām pēc 2016. gada februārī sāktās procedūras tika novērots ĶTR izcelsmes importa vidējo cenu papildu samazinājums par aptuveni 30 %, salīdzinot cenas laikposmā no 2016. gada marta līdz maijam ar cenām izmeklēšanas periodā (2015. gadā). Ņemot vērā laiku, importa par iespējamām dempinga cenām apjomu un citus apstākļus (piemēram, lielo jaudas pārpalikumu ĶTR un Ķīnas ražotāju eksportētāju cenu noteikšanas praksi), iespējams, ka importa apjoma turpmāks ievērojams pieaugums, par ko ir pietiekami pirmšķietami pierādījumi, kā minēts 6. apsvērumā, varētu nopietni mazināt piemērojamā antidempinga maksājuma korektīvo ietekmi, ja vien šāds maksājums netiktu piemērots ar atpakaļejošu spēku.

(9)

Turklāt, ņemot vērā pašreizējās procedūras sākšanu un ar to saistītās ĶTR importa cenu un apjomu tendences, ir pamatoti uzskatīt, ka attiecīgā ražojuma importa apjoms pirms iespējamas pagaidu pasākumu pieņemšanas var vēl vairāk palielināties un importētāji var strauji veidot krājumus.

4.   PROCEDŪRA

(10)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija ir secinājusi, ka sūdzības iesniedzējs ir sniedzis pietiekamus pirmšķietamus pierādījumus, lai saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu uz attiecīgā ražojuma importu attiecinātu reģistrāciju.

(11)

Visas ieinteresētās personas ir aicinātas rakstiski izteikt viedokli un sniegt pierādījumus, kas to pamato. Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to rakstiski pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kāpēc tās būtu jāuzklausa.

5.   REĢISTRĀCIJA

(12)

Atbilstīgi pamatregulas 14. panta 5. punktam būtu jānosaka, ka uz attiecīgā ražojuma importu būtu jāattiecina reģistrācija, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja izmeklēšanā tiktu gūti konstatējumi, kuru dēļ tiktu noteikts antidempinga maksājums, šo maksājumu par reģistrēto importu saskaņā ar pamatregulas 10. panta 4. punktu varētu iekasēt ar atpakaļejošu spēku, ja izpildīti vajadzīgie nosacījumi.

(13)

Sūdzības iesniedzējs sūdzībā lēš, ka attiecīgā no ĶTR importētā ražojuma dempinga starpības ir no 28 % līdz 73 % un vidējā cenu samazinājuma starpība ir 11 %. Nākotnes iespējamo saistību aplēstā summa ĶTR ir noteikta vismaz cenu samazinājuma starpības līmenī, kas aplēsta, pamatojoties uz sūdzību, t. i., 11 % ad valorem no attiecīgā ražojuma CIF importa vērtības.

6.   PERSONAS DATU APSTRĀDE

(14)

Šajā reģistrācijā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo muitas dienestiem saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 14. panta 5. punktu tiek uzdots attiecīgi rīkoties, lai reģistrētu Savienībā importētos neleģētā un leģētā tērauda (izņemot nerūsējošo tēraudu, elektrotehnisko silīcijtēraudu, instrumentu tēraudu un ātrgriezējtēraudu) karsti velmētus, neplaķētus, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, ruļļos netītus ražojumus ar biezumu vairāk par 10 mm un ar platumu 600 mm vai vairāk vai ar biezumu 4,75 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 10 mm, un ar platumu 2 050 mm vai vairāk, kurus pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 un ex 7225 99 00 (Taric kodi 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010, 7225990030) un kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā.

Reģistrāciju beidz, kad pagājuši deviņi mēneši no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2.   Visas ieinteresētās personas ir aicinātas 20 dienu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas rakstiski paziņot viedokli, sniegt pierādījumus, kas to pamato, vai pieprasīt uzklausīšanu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 9. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  OV C 58, 13.2.2016., 20. lpp.

(3)  OV C 58, 13.2.2016., 20. lpp. (paziņojuma par procedūras sākšanu 3. iedaļa).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).


10.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1358

(2016. gada 9. augusts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 9. augusts

Komisijas

un tās priekšsēdētājs vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

146,8

ZZ

146,8

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

186,9

CL

141,9

MA

101,7

TR

157,0

UY

142,1

ZA

155,2

ZZ

147,5

0806 10 10

EG

211,6

MA

178,8

TR

158,2

ZZ

182,9

0808 10 80

AR

109,9

BR

102,1

CL

125,8

CN

62,4

NZ

135,3

PE

106,8

US

167,9

UY

92,2

ZA

101,2

ZZ

111,5

0808 30 90

AR

93,2

CL

114,7

TR

149,7

ZA

120,2

ZZ

119,5

0809 29 00

TR

262,8

ZZ

262,8

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

139,2

ZZ

139,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

10.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1359

(2016. gada 8. augusts),

ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2012/270/ES attiecībā uz ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner) ievešanu un izplatīšanos Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 5038)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta ceturto teikumu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2012/270/ES (2) noteica ārkārtas pasākumus, lai novērstu Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita un Epitrix tuberis ievešanu un izplatīšanos Savienībā. Šie kaitīgie organismi nav minēti Direktīvas 2000/29/EK I un II pielikumā.

(2)

Kopš ir pieņemts Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/679/ES (3), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2012/270/ES, Spānijas valsts references laboratorijas oficiālajā ziņojumā, kurš pamatojas uz Orlova-Bienkowskaja MJ  (4) zinātnisko publikāciju, atklāts, ka kaitīgais organisms, kurš tika identificēts kā Epitrix similaris (Gentner), tika šādi identificēts nepareizi. Tā vietā šis organisms bija jāidentificē kā Epitrix papa sp. n. Turklāt saskaņā ar Spānijas un Portugāles sniegto jaunāko informāciju, organisms, kurš nodara kaitējumu kartupeļiem dažos apgabalos un kurš agrāk tika identificēts kā Epitrix similaris (Gentner), tagad ir identificēts kā Epitrix papa sp. n. Ir papildus apstiprināts, ka Epitrix similaris (Gentner) nekad nav ticis identificēts Savienības teritorijā. Tādēļ Īstenošanas lēmumam 2012/270/ES vairs nebūtu jāattiecas uz Epitrix similaris (Gentner), bet gan uz kaitīgo organismu Epitrix papa sp. n.

(3)

Kopš pieņemts Īstenošanas lēmums 2014/679/ES, ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2012/270/ES, Spānijas un Portugāles pieredze rāda, ka ir jāizveido buferzona, kura plešas vismaz 500 m aiz invadētās zonas līnijas, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību Savienības teritorijā.

(4)

Tādēļ Īstenošanas lēmums 2012/270/ES būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas lēmumā 2012/270/ES

Īstenošanas lēmumu 2012/270/ES groza šādi:

1)

virsrakstā vārdus “Epitrix similaris (Gentner)” aizstāj ar vārdiem “Epitrix papa sp. n.”;

2)

lēmuma 1. pantā vārdus “Epitrix similaris (Gentner)” aizstāj ar vārdiem “Epitrix papa sp. n.”;

3)

II pielikumā 1. iedaļas 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

buferzona, kura plešas vismaz 500 m aiz invadētās zonas līnijas; ja lauka daļa ir minētajā teritorijā, viss lauks ietilpst buferzonā.”

2. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 8. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 16. maija Īstenošanas lēmums 2012/270/ES attiecībā uz ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner) ievešanu un izplatīšanos Savienībā (OV L 132, 23.5.2012., 18. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 25. septembra Īstenošanas lēmums 2014/679/ES, ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2012/270/ES attiecībā uz tā piemērošanas periodu un attiecībā uz to, kā uz pakotavām pārvieto kartupeļu bumbuļus, kuru izcelsme ir teritorijās, kas norobežotas, lai novērstu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner) izplatīšanos Savienībā (OV L 283, 27.9.2014., 61. lpp.).

(4)  http://www.eje.cz/artkey/eje-201504-0028_epitrix_papa_sp_n_coleoptera_chrysomelidae_galerucinae_alticini_previously_misidentified_as_epitrix_sim.php


10.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1360

(2016. gada 8. augusts),

ar ko izbeidz antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz Turcijas izcelsmes Eiropas jūrasasaru un zeltaino jūraskarūsu importu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1), un jo īpaši tās 14. pantu,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

Procedūras sākšana

(1)

Pamatojoties uz Regulas (ES) 2016/1037 (“pamatregula”) 10. pantu, Eiropas Komisija (“Komisija”) 2015. gada 14. augustā ar Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētu paziņojumu (2) (“paziņojums par procedūras sākšanu”) sāka antisubsidēšanas izmeklēšanu attiecībā uz Turcijas izcelsmes Eiropas jūrasasaru un zeltaino jūraskarūsu importu Savienībā.

(2)

Izmeklēšana tika sākta pēc tam, kad Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (“APROMAR” jeb “sūdzības iesniedzējs”) 2015. gada 1. jūlijā iesniedza sūdzību to ražotāju vārdā, kuri pārstāv vairāk nekā 25 % no Eiropas jūrasasaru un zeltaino jūraskarūsu kopējās produkcijas Savienībā.

(3)

Sūdzībā bija ietverti pirmšķietami pierādījumi par Turcijas ražošanas nozares, kas ražo Eiropas jūrasasarus un zeltainās jūraskarūsas, subsidēšanu un tās izraisītu būtisku kaitējumu.

(4)

Komisija pirms procedūras sākšanas saskaņā ar pamatregulas 10. panta 7. punktu paziņoja Turcijas valdībai (“TV”), ka ir saņēmusi pienācīgi dokumentētu sūdzību, kurā apgalvots, ka subsidētais Turcijas izcelsmes Eiropas jūrasasaru un zeltaino jūraskarūsu imports nodara būtisku kaitējumu Savienības ražošanas nozarei. Komisija aicināja TV apspriesties, lai noskaidrotu situāciju attiecībā uz sūdzības saturu un panāktu abpusēju vienošanos par risinājumu.

(5)

TV pieņēma apspriešanās piedāvājumu, un pēc tam notika apspriešanās. Apspriešanās laikā abpusēja vienošanās par risinājumu netika panākta. Tomēr Komisija pienācīgi ņēma vērā TV izteiktās piezīmes.

(6)

Komisija aicināja piedalīties sūdzības iesniedzēju, citus zināmos Savienības ražotājus, lietotājus un importētājus, zināmos ražotājus eksportētājus Turcijā un Turcijas iestādes, kā arī apvienības, par kurām bija zināms, kas tās skar izmeklēšanas sākšana. Ieinteresētajām personām tika dota iespēja paziņojumā par procedūras sākšanu noteiktajā termiņā rakstiski darīt zināmu savu viedokli un pieprasīt uzklausīšanu.

(7)

Sūdzības iesniedzējs, citi Savienības ražotāji, ražotāji eksportētāji Turcijā, importētāji un tirgotāji darīja zināmu savu viedokli. Tika uzklausītas visas ieinteresētās personas, kas to pieprasīja un norādīja konkrētus iemeslus, kāpēc tās būtu jāuzklausa.

B.   SŪDZĪBAS ATSAUKŠANA UN PROCEDŪRAS IZBEIGŠANA

(8)

Turcijas oficiālajā izdevumā 2016. gada 5. maijā tika publicēts dekrēts, ar kuru Turcijas iestādes no 2016. gada 1. janvāra atsauca galveno subsīdiju shēmu.

(9)

Ar 2016. gada 1. jūnija vēstuli, kas bija adresēta Komisijai, sūdzības iesniedzējs atsauca sūdzību. Saskaņā ar pamatregulas 14. pantu procedūru var izbeigt, ja sūdzība ir atsaukta, ja vien šāda izbeigšana nav pretrunā Savienības interesēm.

(10)

Izmeklēšanā netika atklāti apsvērumi, kas liecinātu, ka izbeigšana nav Savienības interesēs. Tādēļ Komisija uzskata, ka pašreizējā procedūra būtu jāizbeidz.

(11)

Ieinteresētās personas tika attiecīgi informētas, un tām tika dota iespēja sniegt piezīmes. Tomēr piezīmes netika saņemtas.

(12)

Tāpēc Komisija secina, ka antisubsidēšanas procedūra attiecībā uz Turcijas izcelsmes Eiropas jūrasasaru un zeltaino jūraskarūsu importu būtu jāizbeidz, nenosakot pasākumus.

(13)

Šis lēmums ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 (3) 15. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek izbeigta antisubsidēšanas procedūra attiecībā uz Turcijas izcelsmes Eiropas jūrasasaru un zeltaino jūraskarūsu importu Savienībā, kurus pašlaik klasificē ar KN kodiem 0302 84 10, 0302 85 30, 0303 84 10, 0303 89 55, ex 0304 49 90 un ex 0304 89 90.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 8. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 55. lpp.

(2)  Paziņojums par antisubsidēšanas procedūras sākšanu attiecībā uz Turcijas izcelsmes Eiropas jūrasasaru un zeltaino jūraskarūsu importu (OV C 266, 14.8.2015., 4. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.).


10.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1361

(2016. gada 9. augusts)

par shēmas International Sustainability & Carbon Certification system atzīšanu, lai pierādītu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/70/EK un 2009/28/EK paredzētajiem ilgtspējības kritērijiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK (1), un jo īpaši tās 7.c panta 4. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (2), un jo īpaši tās 18. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 98/70/EK 7.b un 7.c pantā un IV pielikumā un Direktīvas 2009/28/EK 17. un 18. pantā un V pielikumā ir paredzēti līdzīgi biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējības kritēriji, kā arī līdzīgas verifikācijas procedūras, ar kurām pārbauda atbilstību minētajiem kritērijiem.

(2)

Ja biodegvielas un bioloģiskos šķidros kurināmos ņem vērā Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā norādītajiem mērķiem, dalībvalstīm ir jāprasa, lai uzņēmēji pierāda, ka biodegvielas un bioloģiskie šķidrie kurināmie atbilst Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2.–5. punktā noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem.

(3)

Komisija var pieņemt lēmumu, ka brīvprātīgās valstu vai starptautiskās shēmās, kurās noteikti standarti biomasas produktu ražošanai, ir ietverti precīzi dati, piemērojot Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2. punktu, un/vai ir pierādīts, ka biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā sūtījumi atbilst 17. panta 3., 4. un 5. punktā noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem un/vai ka materiāli nav tīši modificēti vai pārvērsti par atkritumiem, lai uz sūtījumu vai tā daļu attiektos IX pielikums. Ja uzņēmējs iesniedz apliecinājumu vai datus, kas iegūti saskaņā ar Komisijas atzītu brīvprātīgu shēmu, dalībvalstij ir aizliegts no piegādātāja pieprasīt papildu pierādījumus par atbilstību ilgtspējības kritērijiem, ciktāl uz to attiecas atzīšanas lēmums.

(4)

Pieprasījums atzīt, ka ar sistēmu International Sustainability & Carbon Certification, kas bāzēta Hohenzollernring 72, 50762 Köln, Vācijā, ir pierādīta biodegvielas sūtījumu atbilstība Direktīvā 98/70/EK un Direktīvā 2009/28/EK noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem, Komisijai tika iesniegts 2016. gada 23. jūnijā. Šajā shēmā ietverts plašs izejvielu loks, tostarp atkritumi un atlikumi, kā arī visa pārraudzības ķēde. Atzītās shēmas dokumenti būtu jāpublisko pārredzamības platformā, kas izveidota saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK.

(5)

Sistēmas International Sustainability & Carbon Certification novērtējumā tika konstatēts, ka tā pienācīgi aptver Direktīvas 98/70/EK un Direktīvas 2009/28/EK ilgtspējības kritērijus, kā arī tajā izmantota masu bilances metodika saskaņā ar Direktīvas 98/70/EK 7.c panta 1. punkta un Direktīvas 2009/28/EK 18. panta 1. punkta prasībām.

(6)

Sistēmas International Sustainability & Carbon Certification vērtējums apliecināja, ka tā atbilst uzticamības, pārredzamības un neatkarīgas revīzijas pienācīgiem standartiem un ka tajā ir ievērotas Direktīvas 98/70/EK IV pielikumā un Direktīvas 2009/28/EK V pielikumā paredzētās metodiskās prasības.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar shēmu International Sustainability & Carbon Certification system (turpmāk “shēma”), kuras atzīšanas pieprasījums Komisijai tika iesniegts 2016. gada 23. jūnijā, tiek pierādīts, ka tādu biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo sūtījumi, kuri ražoti atbilstoši shēmā noteiktajiem biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanas standartiem, atbilst ilgtspējības kritērijiem, kā noteikts Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 3., 4. un 5. punktā un Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 3., 4. un 5. punktā.

Shēmā ir ietverti arī precīzi dati Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2. punkta un Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 2. punkta izpildes vajadzībām.

2. pants

Šis lēmums ir spēkā piecus gadus pēc tā stāšanās spēkā. Ja šīs shēmas saturs, kurš Komisijai iesniegts atzīšanai 2016. gada 23. jūnijā, tiek mainīts tā, ka tas var ietekmēt šā lēmuma pieņemšanas pamatu, par minētajām izmaiņām nekavējoties paziņo Komisijai. Komisija izvērtē paziņotās izmaiņas, lai noskaidrotu, vai shēma vēl joprojām pienācīgi aptver visus ilgtspējības kritērijus, attiecībā uz kuriem tā ir atzīta.

3. pants

Komisija var lemt par šā lēmuma atcelšanu cita starpā šādos apstākļos:

a)

ja ir skaidri pierādījumi, ka ar shēmu nav īstenoti elementi, kurus uzskata par izšķirīgiem šā lēmumā pieņemšanā, vai ja saistībā ar šiem elementiem noticis nopietns un strukturāls pārkāpums;

b)

ja par shēmu Komisijai netiek iesniegts gada ziņojums, kā noteikts Direktīvas 98/70/EK 7.c panta 6. punktā un Direktīvas 2009/28/EK 18. panta 6. punktā;

c)

ja šajā shēmā netiek īstenoti neatkarīgas revīzijas standarti, kas paredzēti Direktīvas 98/70/EK 7.c panta 5. punkta trešajā daļā un Direktīvas 2009/28/EK 18. panta 5. punkta trešajā daļā minētajos īstenošanas aktos, vai citu shēmas elementu uzlabojumi, kurus uzskata par izšķirīgiem atzīšanas pagarināšanai.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 9. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.

(2)  OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.


10.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1362

(2016. gada 9. augusts)

par shēmas Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED atzīšanu, lai pierādītu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/70/EK un 2009/28/EK paredzētajiem ilgtspējības kritērijiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK (1), un jo īpaši tās 7.c panta 4. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (2), un jo īpaši tās 18. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 98/70/EK 7.b un 7.c pantā un IV pielikumā un Direktīvas 2009/28/EK 17. un 18. pantā un V pielikumā ir paredzēti līdzīgi biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējības kritēriji, kā arī līdzīgas verifikācijas procedūras, ar kurām pārbauda atbilstību minētajiem kritērijiem.

(2)

Ja biodegvielas un bioloģiskos šķidros kurināmos ņem vērā Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā norādītajiem mērķiem, dalībvalstīm ir jāprasa, lai uzņēmēji pierāda, ka biodegvielas un bioloģiskie šķidrie kurināmie atbilst Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2.–5. punktā noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem.

(3)

Komisija var pieņemt lēmumu, ka brīvprātīgās valstu vai starptautiskās shēmās, kurās noteikti standarti biomasas produktu ražošanai, ir ietverti precīzi dati, piemērojot Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2. punktu, un/vai ir pierādīts, ka biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā sūtījumi atbilst 17. panta 3., 4. un 5. punktā noteiktajiem ilgtspējības kritērijiem un/vai ka materiāli nav tīši modificēti vai pārvērsti par atkritumiem, lai uz sūtījumu vai tā daļu attiektos IX pielikums. Ja uzņēmējs iesniedz apliecinājumu vai datus, kas iegūti saskaņā ar Komisijas atzītu brīvprātīgu shēmu, dalībvalstij ir aizliegts no piegādātāja pieprasīt papildu pierādījumus par atbilstību ilgtspējības kritērijiem, ciktāl uz to attiecas atzīšanas lēmums.

(4)

Pieprasījums atzīt, ka ar shēmu Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED, kas bāzēta 7–9 Chemin de Balexert, 1219 Chatelaine, Šveicē, tiek pierādīta biodegvielas sūtījumu atbilstība Direktīvā 98/70/EK un Direktīvā 2009/28/EK paredzētajiem ilgtspējības kritērijiem, Komisijai tika iesniegts 2016. gada 27. jūnijā. Šajā shēmā ietverts plašs izejvielu loks, tostarp atkritumi un atlikumi, kā arī visa pārraudzības ķēde. Atzītās shēmas dokumenti būtu jāpublisko pārredzamības platformā, kas izveidota saskaņā ar Direktīvu 2009/28/EK.

(5)

Shēmas Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED novērtējumā tika konstatēts, ka tā pienācīgi aptver Direktīvas 98/70/EK un Direktīvas 2009/28/EK ilgtspējības kritērijus un ka tajā izmantota masu bilances metodika saskaņā ar Direktīvas 98/70/EK 7.c panta 1. punkta un Direktīvas 2009/28/EK 18. panta 1. punkta prasībām.

(6)

Shēmas Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED vērtējums apliecināja, ka tā atbilst uzticamības, pārredzamības un neatkarīgas revīzijas pienācīgiem standartiem, kā arī ir ievērotas Direktīvas 98/70/EK IV pielikumā un Direktīvas 2009/28/EK V pielikumā paredzētās metodiskās prasības.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar shēmu Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED (turpmāk “shēma”), kuras atzīšanas pieprasījums Komisijai tika iesniegts 2016. gada 27. jūnijā, tiek pierādīts, ka tādu biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo sūtījumi, kuri ražoti atbilstoši shēmā noteiktajiem biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanas standartiem, atbilst ilgtspējības kritērijiem, kā noteikts Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 3., 4. un 5. punktā un Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 3., 4. un 5. punktā.

Shēmā ir ietverti arī precīzi dati Direktīvas 2009/28/EK 17. panta 2. punkta un Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 2. punkta izpildes vajadzībām.

2. pants

Šis lēmums ir spēkā piecus gadus pēc tā stāšanās spēkā. Ja šīs shēmas saturs, kurš Komisijai iesniegts atzīšanai 2016. gada 27. jūnijā, tiek mainīts tā, ka tas var ietekmēt šā lēmuma pieņemšanas pamatu, par minētajām izmaiņām nekavējoties paziņo Komisijai. Komisija izvērtē paziņotās izmaiņas, lai noskaidrotu, vai shēma vēl joprojām pienācīgi aptver visus ilgtspējības kritērijus, attiecībā uz kuriem tā ir atzīta.

3. pants

Komisija var lemt par šā lēmuma atcelšanu cita starpā šādos apstākļos:

a)

ja ir skaidri pierādījumi, ka ar shēmu nav īstenoti elementi, kurus uzskata par izšķirīgiem šā lēmumā pieņemšanā, vai ja saistībā ar šiem elementiem noticis nopietns un strukturāls pārkāpums;

b)

ja par shēmu Komisijai netiek iesniegts gada ziņojums, kā noteikts Direktīvas 98/70/EK 7.c panta 6. punktā un Direktīvas 2009/28/EK 18. panta 6. punktā;

c)

ja šajā shēmā netiek īstenoti neatkarīgas revīzijas standarti, kas paredzēti Direktīvas 98/70/EK 7.c panta 5. punkta trešajā daļā un Direktīvas 2009/28/EK 18. panta 5. punkta trešajā daļā minētajos īstenošanas aktos, vai citu shēmas elementu uzlabojumi, kurus uzskata par izšķirīgiem atzīšanas pagarināšanai.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 9. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.

(2)  OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.


Labojumi

10.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 215/37


Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/561 (2016. gada 11. aprīlis), ar ko Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 IV pielikumu groza attiecībā uz veterinārā sertifikāta paraugu suņu, kaķu un mājas sesku pārvietošanai nekomerciālos nolūkos no teritorijas vai trešās valsts uz dalībvalsti

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 96, 2016. gada 12. aprīlis )

29. lappusē pielikumā, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 IV pielikuma 1. daļas grozījumos, I.28. ailē:

tekstu:

Image

Teksts attēlu

lasīt šādi:

Image

Teksts attēlu

31. lappusē pielikumā, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 IV pielikuma 1. daļas grozījumos, II.3.1. iedaļas tabulā:

tekstu:

Image

Teksts attēlu

lasīt šādi:

Image

Teksts attēlu