ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 206

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 30. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1237 (2016. gada 18. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem importa un eksporta licenču sistēmas piemērošanai un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem šādu licenču saņemšanai iemaksātā nodrošinājuma atbrīvošanai un atsavināšanai un ar ko groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 2535/2001, (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 951/2006, (EK) Nr. 341/2007 un (EK) Nr. 382/2008 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2390/98, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 376/2008 un (EK) Nr. 507/2008 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1238 (2016. gada 18. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu ( 1 )

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1239 (2016. gada 18. maijs), kurā izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanas noteikumi, kas attiecas uz importa un eksporta licenču sistēmu ( 1 )

44

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1240 (2016. gada 18. maijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu ( 1 )

71

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

30.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1237

(2016. gada 18. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem importa un eksporta licenču sistēmas piemērošanai un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem šādu licenču saņemšanai iemaksātā nodrošinājuma atbrīvošanai un atsavināšanai un ar ko groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 2535/2001, (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 951/2006, (EK) Nr. 341/2007 un (EK) Nr. 382/2008 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2390/98, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 376/2008 un (EK) Nr. 507/2008

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 177. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2), un jo īpaši tās 66. panta 3. punkta c) un e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 tika atcelta un aizstāta Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (3) un paredzēti noteikumi attiecībā uz lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm. Ar to Komisija arī tiek pilnvarota pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus attiecīgajā jomā. Lai nodrošinātu importa un eksporta licenču sistēmas netraucētu darbību jaunā tiesiskā regulējuma ietvaros, šādos aktos būtu jānosaka daži noteikumi.

(2)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 176. pantā ir paredzēts, ka var noteikt prasību uzrādīt licenci attiecībā uz viena vai vairāku minētajā pantā paredzēto nozaru produktu importu ar mērķi tos laist brīvā apgrozībā vai eksportu. Būtu jāizveido to nozaru produktu saraksts, uz kurām attiecas importa vai eksporta licences uzrādīšanas prasība.

(3)

Tirdzniecības plūsmu uzraudzība, izmantojot licences, ir elastīgi jāpielāgo. Nosakot gadījumus, kad ir nepieciešama licence, būtu jāņem vērā citi iespējamie informācijas avoti, piemēram, muitas novērošanas sistēmas, un licenču nepieciešamība vai laiks, kas vajadzīgs informācijas apkopošanai, izmantojot licences. Būtu jānosaka konkrēti gadījumi, kad licence nav nepieciešama.

(4)

Ir jāparedz, ka licences tiek izsniegtas tikai tad, ja ir iemaksāts nodrošinājums, lai tādējādi garantētu, ka produkti tiek importēti vai eksportēti licences derīguma termiņa laikā. Ir jānosaka arī tas, kad tiek atzīts, ka ir izpildīts pienākums importēt vai eksportēt.

(5)

Ar importa vai eksporta licenci tiek piešķirtas tiesības importēt vai eksportēt, tādēļ, lai garantētu šo tiesību īstenošanu, licence ir jāuzrāda tad, kad tiek iesniegta importa vai eksporta deklarācija.

(6)

Tā kā persona, kas izmanto licenci, var nebūt tās īpašnieks vai tiesību pārņēmējs, tiesiskās noteiktības un efektīvas pārvaldības interesēs būtu jānorāda, kuras personas ir pilnvarotas izmantot licenci, tostarp pārstāvis muitā, kas rīkojas licences īpašnieka vai tiesību pārņēmēja vārdā.

(7)

Ņemot vērā starptautisko tirdzniecības praksi saistībā ar attiecīgajiem lauksaimniecības produktiem, būtu pieļaujamas dažas pielaides attiecībā uz importēto vai eksportēto produktu daudzumu salīdzinājumā ar daudzumu, kas norādīts licencē.

(8)

Ja importa licenci izmanto arī tam, lai pārvaldītu tarifa kvotu, uz kuru attiecas preferenciālais režīms, šāds preferenciālais režīms ir piemērojams importētājiem, pamatojoties uz licenci, kurai dažos gadījumos jāpievieno dokuments no trešās valsts. Lai izvairītos no jebkādas kvotu pārsniegšanas, preferenciālais režīms jāpiemēro, nepārsniedzot daudzumu, par kādu tikusi izsniegta licence. Šādos gadījumos būtu jāatļauj pielaide ar nosacījumu, ka tā daudzuma daļa, kas pārsniedz licencē norādīto, bet ir minētās pielaides robežās, nepretendē uz preferenciālo režīmu un par tās importēšanu ir maksājams līgtais muitas nodoklis.

(9)

Ir lietderīgi paredzēt īpašus noteikumus attiecībā uz licences nodošanu.

(10)

Būtu jānosaka noteikumi attiecībā uz importa un eksporta licencēm iemaksāta nodrošinājuma atbrīvošanu un atsavināšanu.

(11)

Nozares īpatnību dēļ ir jāparedz papildu nosacījumi attiecībā uz kaņepju un ķiploku importa licencēm.

(12)

Skaidrības labad ir lietderīgi paredzēt noteikumus par importa un eksporta licencēm, kas izdotas par produktiem, attiecībā uz kuriem ar šo regulu tiek atcelts vai mainīts pienākums uzrādīt importa vai eksporta licenci, un kas joprojām ir derīgas šīs regulas piemērošanas dienā.

(13)

Tā kā šī regula un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1239 (4), ir izstrādātas tāpēc, lai vienkāršotu un pielāgotu noteikumus attiecībā uz importa un eksporta licencēm atbilstoši jaunajam tiesiskajam regulējumam, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, būtu jāaizstāj spēkā esošie noteikumi. Skaidrības labad būtu jāsvītro daži noteikumi Komisijas Regulās (EK) Nr. 2535/2001 (5), (EK) Nr. 1342/2003 (6), (EK) Nr. 2336/2003 (7), (EK) Nr. 951/2006 (8), (EK) Nr. 341/2007 (9) un (EK) Nr. 382/2008 (10) un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2390/98 (11), (EK) Nr. 1345/2005 (12), (EK) Nr. 376/2008 (13) un (EK) Nr. 507/2008 (14).

(14)

Pārejai no pasākumiem, kas paredzēti svītrotajos noteikumos un atceltajās regulās, uz šajā regulā paredzētajiem pasākumiem var būt dažas praktiskas sekas. Tādēļ ir lietderīgi atlikt šīs regulas piemērošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)   “licence”– tāds dokuments elektroniskā vai papīra formā ar noteiktu derīguma termiņu, kurā ir paredzētas tiesības un pienākums veikt produktu importu vai eksportu;

b)   “instrukcija par lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm”Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā (15) publicēti sīki izstrādāti noteikumi attiecībā uz importa licenci vai eksporta licenci un informācijas kopumu, kas jānorāda licences pieteikumā un licencē.

2. pants

Gadījumi, kad ir nepieciešama licence

1.   Importa licence jāuzrāda par šādiem produktiem:

a)

pielikuma I daļā uzskaitītiem produktiem, ja tie ir deklarēti brīvai apgrozībai saskaņā ar visiem nosacījumiem, izņemot tarifa likmes kvotas, ja vien minētajā I daļā nav noteikts citādi;

b)

produktiem, kas deklarēti brīvai apgrozībai atbilstoši tarifu likmes kvotām, kuru pārvaldība tiek veikta, izmantojot vienlaicīgas pārbaudes metodi vai metodi “tradicionāls/jaunpienācējs”, kas attiecīgi minēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā, vai to kombināciju, vai arī citu atbilstošu metodi;

c)

produktiem, kuru gadījumā pielikuma I daļā ir sniegta atsauce uz šo noteikumu, ja tie ir deklarēti laišanai brīvā apgrozībā saskaņā tarifu likmes kvotām, kuru pārvaldība tiek veikta, izmantojot metodi, kura pamatojas uz principu “kas pirmais iesniedz, to pirmo apkalpo”, saskaņā ar 184. panta 2. punkta a) apakšpunktu Regulā (ES) Nr. 1308/2013;

d)

produktiem, kas minēti pielikuma I daļā, ja tie ir deklarēti laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar preferenciālo režīmu, kura pārvaldībai izmantotas licences;

e)

produktiem, uz kuriem attiecas izvešanas pārstrādei procedūra, izmantojot eksporta licenci, un kuri atkārtoti tiek laisti brīvā apgrozībā kā produkti, kas minēti pielikuma I daļas A vai B iedaļā;

f)

produktiem, kas deklarēti laišanai brīvā apgrozībā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 185. pantu, ja tiek piemērots ievedmuitas samazinājums.

2.   Eksporta licence jāuzrāda šādiem produktiem:

a)

produktiem, kas minēti pielikuma II daļā;

b)

Savienības produktiem, par kuriem ir jāuzrāda eksporta licence, lai varētu ievest produktus saskaņā ar Savienības vai trešās valsts pārvaldītu kvotu, kas šajā valstī atvērta attiecīgajiem produktiem;

c)

šādiem eksportēšanai paredzētajiem Savienības produktiem, kas minēti pielikuma II daļā:

i)

produktiem, uz kuriem attiecas ievešanas pārstrādei muitas procedūra;

ii)

produktiem, kuri ir pamatprodukti atbilstoši III pielikumam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 510/2014 (16) un uz kuriem attiecas izvešanas pārstrādei muitas procedūra;

iii)

produktiem, uz kuriem attiecas ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļa summas atgūšana vai atbrīvojums saskaņā ar III sadaļas 3. nodaļu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (17) un attiecībā uz kuriem vēl nav pieņemts galīgais lēmums.

3. pants

Gadījumi, kad nav nepieciešama licence

1.   Licence nav nepieciešama un nav jāizdod vai jāuzrāda šādos gadījumos:

a)

nekomerciālu produktu laišanai brīvā apgrozībā vai eksports atbilstoši I pielikuma pirmās daļas II iedaļas D punkta 2. apakšpunktam Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (18);

b)

gadījumos, kuros paredzēts piešķirt atbrīvojumu no ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļiem un pasākumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz Līguma 207. pantu, saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1186/2009 (19);

c)

ja laišanai brīvā apgrozībā vai eksportam paredzēto produktu daudzums nepārsniedz pielikumā noteiktos daudzumus;

d)

ja produktus laiž brīvā apgrozībā kā atpakaļievestās preces saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 VI sadaļas 2. nodaļas 1. iedaļu;

e)

produktiem, attiecībā uz kuriem reeksporta deklarācijas pieņemšanas laikā deklarētājs nodrošina pierādījumu, ka ir pieņemts labvēlīgs lēmums par ievedmuitas atmaksāšanu vai atbrīvojumu attiecībā uz šiem produktiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 III sadaļas 3. nodaļas 3. iedaļu.

Atkāpjoties no pirmās daļas b) un c) apakšpunkta noteikumiem, licence ir nepieciešama, ja laišana brīvā apgrozībā vai eksports tiek veikti saskaņā ar preferenciālo režīmu, kas piešķirts ar licenci.

Pirmās daļas c) apakšpunkta nolūkos daudzumu, uz kuru attiecas viena licence, aprēķina, pieņemot, ka tajā ietilpst visi daudzumi, kurus paredzēts laist brīvā apgrozībā vai eksportēt un uz kuriem attiecas tā pati loģistikas darbība.

2.   Eksporta licence nav nepieciešama un nav jāizdod vai jāuzrāda attiecībā uz produktiem, kurus privātpersonas vai privātpersonu grupas nosūta nolūkā tos bez maksas izplatīt humānās palīdzības mērķiem trešās valstīs, ja šādiem sūtījumiem ir gadījuma raksturs, tajos ietilpst dažādi produkti un tie kopumā nepārsniedz 30 000 kilogramus uz vienu transporta līdzekli. Pārtikas atbalsta pasākumiem, kas neatbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem, ir nepieciešama licence atbilstoši šai regulai un Īstenošanas regulai (ES) 2016/1239.

4. pants

Nodrošinājums

1.   Licencēm ir nepieciešams nodrošinājums, izņemot pielikumā paredzētos gadījumus.

2.   Iesniedzot licences pieteikumu, pieteikuma iesniedzējam ir jāiemaksā nodrošinājums, kuram jābūt pieejamam licences izdevējai iestādei ne vēlāk kā plkst. 13.00 pēc Briseles laika pieteikuma iesniegšanas dienā.

3.   Nodrošinājums nav nepieciešams, ja nodrošinājums ir vienāds ar EUR 100 robežvērtību vai mazāks par to.

Šādā gadījumā nodrošinājuma summu aprēķina, saskaitot visus daudzumus, kas izriet no saistībām, uz kurām attiecas tā pati loģistikas darbība.

4.   Nodrošinājums nav nepieciešams, ja pieteikuma iesniedzējs ir:

a)

valsts struktūra, kas atbildīga par valsts iestādes pienākumu izpildi, vai

b)

privāta struktūra, kas a) punktā minētos pienākumus veic dalībvalsts pārraudzībā.

5.   Nodrošinājumu, kas iemaksāts attiecībā uz daudzumu, par kuru nav izsniegta licence, nekavējoties atbrīvo.

5. pants

Tiesības un pienākumi, pielaide

1.   Importa vai eksporta licence paredz tiesības un rada pienākumu attiecīgi laist brīvā apgrozībā vai eksportēt produktu daudzumu, uz kuru attiecas licence, tās darbības laikā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 7. panta 1. punktu.

2.   Muitas deklarāciju par laišanu brīvā apgrozībā vai eksportu iesniedz

a)

licences īpašnieks, kas minēts 4. iedaļā licencē, kuras paraugs dots Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 I pielikumā (“nominālais īpašnieks”);

b)

tiesību pārņēmējs, kas minēts a) apakšpunktā norādītās licences 6. iedaļā; vai

c)

pilnvarotais pārstāvis muitā, kas rīkojas nominālā īpašnieka vai tiesību pārņēmēja vārdā, saskaņā ar 18. pantu Regulā (ES) Nr. 952/2013, norādot muitas deklarācijā, ka nominālais īpašnieks vai tiesību pārņēmējs ir persona, kuras vārdā izpilda 1. punktā minēto pienākumu.

3.   Ja tas ir paredzēts īpašos Savienības tiesību aktos, pienākums laist brīvā apgrozībā vai eksportēt var ietvert pienākumu laist brīvā apgrozībā produktus, kas ievesti no valsts vai valstu grupas, kas norādīta licence, vai eksportēt uz šo valsti vai valstu grupu.

4.   Pienākums laist brīvā apgrozībā vai eksportēt uzskatāms par izpildītu, ja kopējais licencē norādītais daudzums ir atmuitots saskaņā ar atbilstīgo procedūru. Šajā ziņā tiek piemērota pozitīva vai negatīva pielaide attiecībā uz licencē norādīto daudzumu atbilstoši Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 8. pantam.

5.   Pozitīva pielaide netiek piemērota, ja importa licencē norādītais daudzums ir vienāds ar eksporta dokumentā norādīto daudzumu, kas izmantojams kā pierādījums, ka produkts atbilst preferenciālā režīma piemērošanas nosacījumiem tā specifiskās kvalitātes, šķirnes vai īpašību dēļ, kā tas paredzēts attiecīgajā starptautiskajā nolīgumā.

Ja importa licence ir nepieciešama tarifu likmes kvotām, daudzumu, kurš pārsniedz importa licencē norādīto daudzumu pozitīvās pielaides ietvaros, laiž brīvā apgrozībā saskaņā ar to pašu licenci, piemērojot līgto nodokļa likmi.

6. pants

Nodošana

1.   Licencēs noteiktos pienākumus nevar nodot citām personām. Ja nav noteikts citādi, licences sniegtās tiesības nominālais īpašnieks licences derīguma termiņa laikā var nodot citiem.

2.   Licences vai tās izraksta sniegtās tiesības drīkst nodot tikai vienam tiesību pārņēmējam, un tās attiecas uz daudzumiem, kuri vēl nav atskaitīti no licences vai izraksta.

3.   Tiesību nodošanu pieprasa nominālais īpašnieks iestādē, kura izdevusi licences oriģinālu.

4.   Tiesību pārņēmēji nevar nodot tiesības tālāk, taču drīkst nodot tās atpakaļ nominālajam īpašniekam. Nodošana atpakaļ nominālajam īpašniekam attiecas uz daudzumiem, kuri vēl nav atskaitīti no licences vai izraksta. Licences izdevēja iestāde paziņo par tiesību atpakaļnodošanu saskaņā ar instrukciju par lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm.

5.   Tiesību nodošana vai to atpakaļnodošana nominālajam īpašniekam stājas spēkā datumā, kurā to apstiprinājusi licences izdevēja iestāde.

7. pants

Nodrošinājuma atbrīvošana un atsavināšana

1.   Nodrošinājumu saskaņā ar 24. panta 2. punktu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 907/2014 (20) var daļēji atbrīvot proporcionāli produktu daudzumam, par kuru ir sniegti pierādījumi par importa vai eksporta pienākuma izpildi. Šis daudzums nedrīkst būt mazāks par 5 % no licencē norādītā kopējā daudzuma.

Tomēr, ja importētais vai eksportētais daudzums ir mazāks par 5 % no licencē norādītā daudzuma, tiek atsavināts viss nodrošinājums.

2.   Aprēķinot atsavināmā nodrošinājuma daļu, attiecīgajos gadījumos licences izdevēja iestāde atskaita summu, kas atbilst 5. panta 4. punktā minētajai daudzuma pielaidei.

3.   Licences izdevējai iestādei atsakoties no nodrošinājuma prasības, ja garantētās summas vērtība ir mazāka par EUR 500, kā paredzēts 18. panta 2. punktā Deleģētajā regulā (ES) Nr. 907/2014, attiecīgā persona samaksā summu, kas vienāda ar atsavināmo nodrošinājumu, kad pagājušas 60 dienas pēc datuma, kurā beidzas licences derīguma termiņš.

4.   Ja atsavināmā nodrošinājuma kopsumma nepārsniedz EUR 100 attiecīgajai licencei, licences izdevēja iestāde pilnīgi atbrīvo nodrošinājumu.

8. pants

Paziņošana

Atbilstīgi sīki izstrādātiem nosacījumiem, kuri paredzēti īstenošanas aktā, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 223. panta 3. punktu, dalībvalstis paziņo Komisijai par:

a)

izdotajām aizstājējlicencēm, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 15. panta 5. punktā;

b)

nepārvaramas varas gadījumiem, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 16. panta 3. punktā;

c)

attiecībā uz kaņepēm – Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 17. panta 2. punktā minētajiem pieņemtajiem noteikumiem, noteiktajām sankcijām un kompetentajām iestādēm, kas veic pārbaudes;

d)

attiecībā uz ķiplokiem – daudzumiem, uz ko attiecas “B” licences, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 18. pantā;

e)

attiecībā uz etilspirtu – izdotajām importa licencēm, kas minētas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 19. pantā;

f)

pārkāpumiem, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 20. panta 2. punktā;

g)

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 20. panta 3. punktā minētajām iestādēm, kuru kompetencē ir saņemt licences pieteikumus un izdot licences vai aizstājējlicences;

h)

oficiālajiem zīmogiem un, vajadzības gadījumā, reljefiem zīmoga nospiedumiem, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 20. panta 4. punktā.

II NODAĻA

ĪPAŠIE NOZARES NOTEIKUMI

9. pants

Kaņepes

1.   Šīs regulas pielikuma I daļas C, D un G iedaļā minēto kaņepju produktu laišanai brīvā apgrozībā ir nepieciešama importa licence atbilstoši paraugam Īstenošanas regulas (ES) 2016/1239 I pielikumā (“importa licence AGRIM”).

Licenci izdod tikai tad, ja atbilstoši tās dalībvalsts prasībām, kurā kaņepju produktus paredzēts laist brīvā apgrozībā, ir apliecināts, ka ir izpildīti visi nosacījumi, kas ir noteikti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 189. panta 1. punktā un šajā regulā, kā arī prasības, kuras dalībvalsts noteikusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 189. panta 2. punktu.

2.   Licences pieteikumā iekļauj informāciju, kas instrukcijā par lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm norādīta attiecībā uz kaņepju produktiem.

Dalībvalstis var paredzēt papildu prasības attiecībā uz licences pieteikumu, kā arī tās izdošanu un izmantošanu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 189. panta 2. punktā.

3.   Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 189. panta 1. punkta c) apakšpunktu attiecīgās dalībvalstis nosaka pasākumus atļaujas piešķiršanai sēšanai neparedzētu kaņepju importētājiem. Šie pasākumi ietver atļaujas piešķiršanas nosacījumu noteikšanu, pārbaudes un sankcijas, kas piemērojamas pārkāpumu gadījumos.

4.   Attiecībā uz brīvā apgrozībā laistām sēšanai neparedzētām kaņepju sēklām atbilstoši pielikuma I daļas G iedaļai importa licence tiek izdota tikai tad, ja dalībvalsts noteiktā termiņā un saskaņā ar tās izstrādātajiem nosacījumiem licencētais importētājs iesniedz kompetentajām iestādēm, kas veic pārbaudes saistībā ar attiecīgajām darbībām dalībvalstī, kurā importētājs ir licencēts, dokumentus, kas apliecina, ka laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus no licences izsniegšanas dienas, ar kaņepju sēklām, uz kurām attiecas licence, ir veikta viena no šādām darbībām:

a)

novietošana apstākļos, kas neļauj sēklu izmantošanu sēšanai;

b)

sajaukšana ar citām sēklām, kas nav kaņepju sēklas, lai barotu dzīvniekus, ja maisījumā kaņepju sēklu maksimālais īpatsvars ir 15 % un izņēmuma gadījumos – pēc licencētā importētāja lūguma, kam pievienots pamatojums, – kaņepju sēklu maksimālais īpatsvars ir 25 %;

c)

eksportēšana uz trešo valsti.

Tomēr, ja ar daļu kaņepju sēklu, uz ko attiecas licence, 12 mēnešu termiņā nav veiktas pirmajā daļā minētās darbības, tad dalībvalsts pēc licencētā importētāja lūguma, kam pievienots pamatojums, var pagarināt šo termiņu par vienu vai diviem sešu mēnešu posmiem.

Pirmajā daļā minētos dokumentus izstrādā uzņēmēji, kuri veikuši attiecīgās darbības, un tajos ietver vismaz šādu informāciju:

a)

uzņēmēja vārdu un uzvārdu, pilnu adresi, dalībvalsti un uzņēmēja parakstu;

b)

tās darbības aprakstu, kura veikta atbilstīgi pirmajā daļā paredzētajiem nosacījumiem, un datumu, kad tā veikta;

c)

to kaņepju sēklu daudzumu kilogramos, ar kuru veikta darbība.

Pamatojoties uz riska analīzi, katra attiecīgā dalībvalsts pārbauda pirmajā daļā minēto dokumentu precizitāti attiecībā uz tās teritorijā veiktajām darbībām.

5.   Atkāpjoties no 6. panta 1. punkta, tiesības, kuras sniedz kaņepju produktu importa licences, nevar nodot citām personām.

10. pants

Ķiploki

1.   Ķiploku importa licences, kas norādītas pielikuma I daļas E un F iedaļā, tiek sauktas par “B” licencēm.

2.   Pieteikuma iesniedzēji var iesniegt pieteikumus uz “B” licencēm tikai tās dalībvalsts licences izdevējai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību un kurā tie reģistrēti kā PVN maksātāji.

3.   Atkāpjoties no 6. panta 1. punkta, tiesības, kuras dod “B” licences, nevar nodot citām personām.

III NODAĻA

GROZĪJUMI, ATCELŠANA, PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11. pants

Regulu (EK) Nr. 2535/2001, (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 951/2006, (EK) Nr. 341/2007 un (EK) Nr. 382/2008 grozījumi

1.   Svītro šādus noteikumus:

a)

Regulas (EK) Nr. 2535/2001 20., 21. un 22. pantu;

b)

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 8. panta 2. punktu, 9. panta 1. un 2. punktu, 12. panta a) punktu un 16. pantu;

c)

Regulas (EK) Nr. 2336/2003 5. un 7. pantu;

d)

Regulas (EK) Nr. 951/2006 4.c, 4.d un 4.e pantu, 5. panta 1. punktu, 7.–7.f, 8.a, 9. un 10. pantu, 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 2. punktu, 12.a pantu, 17. panta 1. punktu un 18. panta 1. punktu;

e)

Regulas (EK) Nr. 341/2007 5. panta 1. punktu, 5. panta 2. punkta otro daļu, kā arī 13. un 14. pantu;

f)

Regulas (EK) Nr. 382/2008 2. pantu, 5. panta 1. un 2. punktu, 6. panta 1. un 2. punktu, 7. pantu, kā arī 8. panta 1. un 2. punktu.

2.   Šā panta 1. punktā minētos noteikumus turpina piemērot licencēm, kas izdotas saskaņā ar attiecīgajām regulām.

12. pants

Atcelšana

Regulas (EK) Nr. 2390/98, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 376/2008 un (EK) Nr. 507/2008 atceļ.

Tomēr:

minētās regulas turpina piemērot licencēm, kas izdotas saskaņā ar attiecīgajām regulām, un

Regulas (EK) Nr. 376/2008 34. panta 10. punktu turpina piemērot, līdz kļūst piemērojami atbilstīgie noteikumi attiecībā uz tarifu kvotām, kuri pieņemti, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 186. un 187. pantu.

13. pants

Pārejas noteikumi

1.   Šī regula neietekmē līdz 2016. gada 6. novembrim piemērojamos nenotecējušo licenču derīguma termiņu un par tām iemaksātā nodrošinājuma summu.

2.   Pēc nominālā īpašnieka pieprasījuma licencei iemaksātais nodrošinājums tiek atbrīvots, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

panta 1. punktā minētajā datumā nav beidzies licences derīguma termiņš;

b)

no 1. punktā minētā datuma attiecīgajiem produktiem vairs nav nepieciešama licence;

c)

panta 1. punktā minētajā datumā licence ir izmantota tikai daļēji vai nav izmantota vispār.

14. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā tiek piemērota no 2016. gada 6. novembra.

Tomēr 11. panta 1. punkta d) apakšpunktu piemēro no 2017. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 18. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/1239, kurā izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanas noteikumi, kas attiecas uz importa un eksporta licenču sistēmu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 44. lpp.).

(5)  Komisijas 2001. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu (OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp.).

(6)  Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regula (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem (OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp.).

(7)  Komisijas 2003. gada 30. decembra Regula (EK) Nr. 2336/2003, ar kuru ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu (OV L 346, 31.12.2003., 19. lpp.).

(8)  Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.).

(9)  Komisijas 2007. gada 29. marta Regula (EK) Nr. 341/2007, ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm (OV L 90, 30.3.2007., 12. lpp.).

(10)  Komisijas 2008. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 382/2008 par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu gaļas nozarē (OV L 115, 29.4.2008., 10. lpp.).

(11)  Komisijas 1998. gada 5. novembra Regula (EK) Nr. 2390/98, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1706/98 attiecībā uz režīmu, ko piemēro, importējot konkrētus labības aizvietotāju produktus un labības un rīsa pārstrādes produktus, kam ir Āfrikas, Karību jūras baseina un Klusā okeāna valstu vai aizjūras zemju un teritoriju izcelsme, un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 2245/90 (OV L 297, 6.11.1998., 7. lpp.).

(12)  Komisijas 2005. gada 16. augusta Regula (EK) Nr. 1345/2005, kurā noteikti sīki izstrādāti noteikumi ievešanas atļauju sistēmas piemērošanai olīveļļas nozarē (OV L 212, 17.8.2005., 13. lpp.).

(13)  Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.).

(14)  Komisijas 2008. gada 6. jūnija Regula (EK) Nr. 507/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1673/2000 par šķiedras linu un kaņepju tirgu kopīgo organizāciju piemērošanai (OV L 149, 7.6.2008., 38. lpp.).

(15)  Instrukcija par importa un eksporta licencēm (OV C 278, 30.7.2016.).

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 510/2014, ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm, un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009 (OV L 150, 20.5.2014., 1. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (EK) Nr. 952/2013 ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(18)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(19)  Padomes 2009. gada 16. novembra Regula (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienu sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (OV L 324, 10.12.2009., 23. lpp.).

(20)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.).


PIELIKUMS

I DAĻA

PIENĀKUMS UZRĀDĪT LICENCI IMPORTAM

Regulas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto produktu saraksts

A.   Rīsi (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta b) apakšpunkts un I pielikuma II daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (1)

1006 20

Lobīti rīsi, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

1 000  kg

1006 30

Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi, arī pulēti vai glazēti, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

1 000  kg

1006 40 00

Šķeltie rīsi, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

1 000  kg


B.   Cukurs (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta c) apakšpunkts un I pielikuma III daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (2)

1701

Visi produkti, ko importē ar preferenču nosacījumiem, izņemot tarifa kvotas (3), (4)

(—)


C.   Sēklas (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta e) apakšpunkts un I pielikuma V daļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājums

Neto daudzums (5)

ex 1207 99 20

Kaņepju šķirņu sēklas, sējai

 (6)

(—)


D.   Lini un kaņepes (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta h) apakšpunkts un I pielikuma VIII daļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājums

Neto daudzums (7)

5302 10 00

Neapstrādāti vai mērcēti kaņepāji

 (8)

(—)


E.   Augļi un dārzeņi (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta i) apakšpunkts un I pielikuma IX daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (9)

0703 20 00

Svaigi vai atdzesēti ķiploki, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (10)

(—)

ex 0703 90 00

Citādi sīpolu dārzeņi, svaigi vai atdzesēti, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (10)

(—)


F.   Pārstrādāti augļi un dārzeņi (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta j) apakšpunkts un I pielikuma X daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (11)

ex 0710 80 95

Saldēti ķiploki (12) un Allium ampeloprasum (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (13)

(—)

ex 0710 90 00

Saldētu dārzeņu maisījumi, kuros ir ķiploki (12) un/vai Allium ampeloprasum termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (13)

(—)

ex 0711 90 80

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti ķiploki (12) un Allium ampeloprasum (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (13)

(—)

ex 0711 90 90

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņu maisījumi, kuros ir ķiploki (12) un/vai Allium ampeloprasum (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (13)

(—)

ex 0712 90 90

Kaltēti ķiploki (12) un Allium ampeloprasum un kaltētu dārzeņu maisījumi, kuros ir ķiploki (12) un/vai Allium ampeloprasum, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti, tostarp produkti, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (13)

(—)


G.   Citi produkti (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta x) apakšpunkts un I pielikuma XXIV daļas 1. iedaļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājums

Neto daudzums (14)

1207 99 91

Kaņepju sēklas, izņemot sējai paredzētās

 (15)

(—)


H.   Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta u) apakšpunkts un I pielikuma XXI daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (16)

ex 2207 10 00

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk, iegūts no Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

100 hl

ex 2207 20 00

Denaturēts etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, iegūti no Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

100 hl

ex 2208 90 91

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %, iegūts no Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

100 hl

ex 2208 90 99

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %, iegūts no Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

100 hl

II DAĻA

PIENĀKUMS UZRĀDĪT LICENCI EKSPORTAM

Regulas 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto produktu saraksts

A.   Rīsi (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta b) apakšpunkts un I pielikuma II daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (17)

1006 20

Lobīti rīsi

500 kg

1006 30

Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi, arī pulēti vai glazēti

500 kg


B.   Cukurs (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta c) apakšpunkts un I pielikuma III daļa)

KN kods

Apraksts

Neto daudzums (18)

1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā (19)

2 000  kg

1702 60 95

1702 90 95

Citādi cukuri cietā veidā un cukura sīrupi, bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām, izņemot laktozi, glikozi, maltodekstrīnu un izoglikozi (19)

2 000  kg

2106 90 59

Aromatizēti vai iekrāsoti cukura sīrupi, izņemot izoglikozes, laktozes, glikozes un maltodekstrīna sīrupu (19)

2 000  kg


(1)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(2)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(3)  Pienākums uzrādīt importa licenci ir spēkā līdz 2017. gada 30. septembrim.

(4)  Izņemot Moldovas izcelsmes preferences cukura importu ar KN kodu 1701 99 10 saskaņā ar Padomes 2014. gada 16. jūnija Lēmumu 2014/492/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (OV L 260, 30.8.2014., 1. lpp.), un Gruzijas izcelsmes preferences cukura importu ar KN kodu 1701 saskaņā ar Padomes 2014. gada 16. jūnija Lēmumu 2014/494/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (OV L 261, 30.8.2014., 1. lpp.).

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

(5)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(6)  Nav nepieciešams nodrošinājums.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

(7)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(8)  Nav nepieciešams nodrošinājums.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

(9)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(10)  Pienākums uzrādīt importa licenci ir spēkā līdz 2017. gada 30. septembrim.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

(11)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(12)  Arī produkti, kuru aprakstā vārds “ķiploks” ir tikai daļa. Šādi nosaukumi, piemēram, ir “lielie ķiploki”, “viendaivas ķiploki” vai “lielgalvu ķiploki” u. c.

(13)  Pienākums uzrādīt importa licenci ir spēkā līdz 2017. gada 30. septembrim.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

(14)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(15)  Nav nepieciešams nodrošinājums.

(—)

Jebkuram daudzumam vajadzīga licence.

(16)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz importu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(17)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz eksportu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(18)  Maksimālie daudzumi, par kuriem saskaņā ar 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nav jāuzrāda licence. Tie neattiecas uz eksportu saskaņā ar preferenču nosacījumiem vai saskaņā ar tarifa kvotu, kuru pārvaldībai izmantotas licences.

(19)  Pienākums uzrādīt eksporta licenci ir spēkā līdz 2017. gada 30. septembrim.


30.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/15


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1238

(2016. gada 18. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 19. panta 1., 2., 3. punktu, 4. punkta a) apakšpunktu, 5. punktu un 223. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2) un jo īpaši tās 64. panta 6. punktu un 66. panta 3. punkta c) un e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (3) tika aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, kurā izklāstīti jauni noteikumi par valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu. Turklāt tajā noteikts, ka Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus un īstenošanas aktus minētajā jomā. Lai nodrošinātu valsts intervences un privātās uzglabāšanas atbalsta shēmu netraucētu darbību jaunajā tiesiskajā regulējumā, ar šādiem aktiem ir jāpieņem daži noteikumi.

(2)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. pantā ir noteikts, ka valsts intervence attiecas uz parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem, miežiem, kukurūzu, nelobītiem rīsiem, svaigu vai atdzesētu liellopu vai teļa gaļu, sviestu un vājpiena pulveri saskaņā ar minētajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem un Komisijas noteiktām papildu prasībām.

(3)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 17. pants nosaka, ka privātās uzglabāšanas atbalstu var piešķirt par balto cukuru, olīveļļu, linšķiedru, svaigu vai atdzesētu gaļu, kas iegūta no vismaz 8 mēnešus veciem liellopiem, sviestu, sieru, vājpiena pulveri, cūkgaļu un aitas un kazas gaļu saskaņā ar minētajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem un Komisijas noteiktām papildu prasībām.

(4)

Lai vienkāršotu ar valsts intervences shēmu un privātās uzglabāšanas atbalsta shēmu saistītos pārvaldības un kontroles mehānismus un uzlabotu to iedarbīgumu, ir jānosaka kopīgi noteikumi attiecībā uz visiem atbilstīgajiem produktiem.

(5)

Lai atvieglotu pārvaldību un kontroli, valsts intervences shēmā un privātās uzglabāšanas atbalsta shēmā parasti jāatļauj piedalīties vienīgi tirgus dalībniekiem, kas dalībvalstī veic uzņēmējdarbību un ir reģistrēti kā PVN maksātāji.

(6)

Lai nodrošinātu iedarbīgu olīveļļas un cukura ražošanas kontroli, tirgus dalībniekiem, kuriem ir tiesības saņemt privātas uzglabāšanas atbalstu, jāizpilda papildu nosacījumi.

(7)

Ņemot vērā to, ka produkti, uz kuriem attiecas valsts intervences un privātās uzglabāšanas atbalsta pasākumi, ir dažādi no ražošanas vai ražas ievākšanas un uzglabāšanas prasību viedokļa, ir jāparedz īpaši atbilstības nosacījumi attiecībā uz katru produktu. Lai tirgus dalībniekiem dotu laiku pielāgoties jaunajai shēmai, daži nosacījumi būtu jāpiemēro labībai un rīsiem tikai no 2017./2018. tirdzniecības gada.

(8)

Lai garantētu piedāvājumu vai pieteikumu nopietnību un nodrošinātu pasākuma vēlamo ietekmi uz tirgu gan gadījumā, kad notiek intervences iepirkumi, pārdošana un realizācija saskaņā ar shēmu vistrūcīgāko personu atbalstam Savienībā, gan privātās uzglabāšanas atbalsta gadījumā, būtu jānosaka prasības par nodrošinājuma iemaksāšanu.

(9)

Būtu jāparedz noteikumi par nodrošinājuma atmaksāšanu un ieturēšanu gadījumā, kad notiek intervences iepirkumi, pārdošana un realizācija saskaņā ar shēmu vistrūcīgāko personu atbalstam Savienībā, un privātās uzglabāšanas atbalsta gadījumā.

(10)

Īstenojot pārdošanu saskaņā ar intervences shēmu, konkursa procedūra var pareizi noritēt tikai tad, ja tiek iesniegti īsti piedāvājumi. Lai sasniegtu šo mērķi, būtu jānosaka prasība atmaksāt nodrošinājumu, ja pārdošanas cena ir samaksāta norādītajā termiņā.

(11)

Lai nodrošinātu iespējami vienkāršu un efektīvu valsts intervences shēmas darbību visā Savienībā attiecībā uz atbilstīgu produktu iepirkšanu, no vienas puses, un maksājumu aģentūru pārņemto produktu tālākpārdošanu, no otras puses, uzglabāšanas vietām būtu jāatbilst konkrētiem nosacījumiem.

(12)

Ir jānosaka, ka maksājumu aģentūras, kas dalībvalstīs ir atbildīgas par valsts intervenci saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014 (4), nodrošina uzglabāšanas vietām piemērojamo nosacījumu izpildi.

(13)

Gadījumā, ja iepērkamās liellopu gaļas daudzums pārsniedz dalībvalstī pieejamo saldētavu ietilpību, ir jāparedz iespēja dalībvalstij izmantot saldētavas citā dalībvalstī.

(14)

Lai nodrošinātu efektīvu privātās uzglabāšanas atbalsta pārvaldību, būtu jānosaka īpaši noteikumi attiecībā uz privātās uzglabāšanas atbalsta maksājumiem.

(15)

Ievērojot to, ka šīs regulas mērķis un arī tā īstenošanas akta mērķis, kurš jāpieņem attiecībā uz valsts intervenci un privātu uzglabāšanu, ir vienkāršot noteikumus, kas piemērojami produktiem, uz kuriem attiecas valsts intervence un privātās uzglabāšanas atbalsts, un pielāgot tos jaunajam tiesiskajam regulējumam, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Padomes Regulu (ES) Nr. 1370/2013 (5), šai regulai būtu jāaizstāj noteikumi, kuri ietverti Komisijas Regulās (EEK) Nr. 3427/87 (6), (EEK) Nr. 2351/91 (7), (EK) Nr. 720/2008 (8), (EK) Nr. 826/2008 (9), (EK) Nr. 1130/2009 (10), (ES) Nr. 1272/2009 (11) un (ES) Nr. 807/2010 (12). Skaidrības labad minētās regulas būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

IEVADNOTEIKUMS

1. pants

Darbības joma

Šajā regulā ir izklāstīti noteikumi, kas papildina Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz šādiem aspektiem:

a)

minētās regulas 11. pantā uzskaitīto produktu iepirkšana valsts intervencē un to pārdošana; un

b)

privātās uzglabāšanas atbalsta piešķiršana par produktiem, kas uzskaitīti minētās regulas 17. pantā.

II NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2. pants

Tirgus dalībnieku atbilstība

1.   Tirgus dalībniekiem jāveic uzņēmējdarbība un jābūt reģistrētiem kā PVN maksātājiem Savienībā, lai iesniegtu:

a)

piedāvājumu valsts intervencē esošo produktu iepirkšanai vai pārdošanai vai

b)

piedāvājumu vai pieteikumu iepriekš noteiktam privātās uzglabāšanas atbalstam.

2.   Piedāvājumus par liellopu gaļas iepirkšanu var iesniegt tikai šādi 1. punktā minētie tirgus dalībnieki:

a)

liellopu kautuves, kas apstiprinātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 (13) 4. pantu;

b)

mājlopu vai gaļas tirgošanas uzņēmumi, kas minētajās kautuvēs veic kaušanu uz sava rēķina.

3.   Privātās uzglabāšanas atbalsta gadījumā pieteikties vai iesniegt piedāvājumus var tikai šādi 1. punktā minētie tirgus dalībnieki:

a)

olīveļļas nozarē – tirgus dalībnieki, kas atbilst VII pielikuma prasībām;

b)

cukura nozarē – tirgus dalībnieki, kas ir cukura ražotāji.

3. pants

Produktu atbilstība

1.   Produktiem jābūt ar pienācīgi labu tirdzniecības kvalitāti, un tiem jāatbilst Regulā (ES) Nr. 1308/2013 noteiktajām prasībām.

2.   Iepirkšanas gadījumā produktiem jāatbilst prasībām, kas noteiktas:

a)

labībai – šīs regulas I pielikumā;

b)

rīsiem – šīs regulas II pielikumā;

c)

liellopu gaļai – šīs regulas III pielikumā;

d)

sviestam – šīs regulas IV pielikuma I un II daļā un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 (14) 21. pantā;

e)

vājpiena pulverim – šīs regulas V pielikuma I un II daļā un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 21. pantā.

Turklāt sviestam un vājpiena pulverim jābūt ražotiem uzņēmumā, kas apstiprināts saskaņā ar attiecīgi šīs regulas IV pielikuma III daļu vai V pielikuma III daļu.

3.   Privātās uzglabāšanas atbalsta gadījumā produktiem jāatbilst prasībām, kas noteiktas šīs regulas VI pielikumā.

4. pants

Nodrošinājums

Tirgus dalībnieki iemaksā nodrošinājumu attiecīgajai maksājumu aģentūrai saskaņā ar Deleģētās Regulas (ES) Nr. 907/2014 IV nodaļas 2. iedaļu, kad tie:

a)

iesniedz piedāvājumu intervences produktu iepirkšanai vai pārdošanai vai šādu produktu realizācijai atbilstoši shēmai pārtikas izplatīšanai vistrūcīgākajām personām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 16. panta 2. punktu;

b)

iesniedz piedāvājumu vai pieteikumu privātās uzglabāšanas atbalstam, ja vien īstenošanas regulā, ar kuru izsludina konkursa procedūru vai iepriekš nosaka atbalsta summu, kā minēts Regulā (ES) 2016/1240, nav paredzēts citādi.

5. pants

Nodrošinājuma atmaksāšana un ieturēšana

1.   Šīs regulas 4. pantā paredzēto nodrošinājumu atmaksā, ja piedāvājumu vai pieteikumu atzīst par nepieņemamu vai ja tas nav izraudzīts.

2.   Intervences iepirkšanas gadījumā nodrošinājumu atmaksā, kad:

a)

tirgus dalībnieks ir piegādājis norādīto daudzumu līdz galīgajam datumam, kas noteikts piegādes rīkojumā, kurš minēts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 17. pantā; un

b)

ir konstatēta produktu atbilstība šīs regulas 3. pantā minētajām produktu atbilstības prasībām; vai

c)

tiek piemērots piešķīruma koeficients, kas minēts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā. Minētajā gadījumā atmaksātā nodrošinājuma summa atbilst daudzumam, kas nav pieņemts; vai

d)

tirgus dalībnieks, kuram piemēro piešķīruma koeficientu, kas minēts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā, piedāvājumu atsauc.

3.   Intervences produktu pārdošanas gadījumā nodrošinājumu atmaksā:

a)

neizraudzītajiem tirgus dalībniekiem – kad pieņemts lēmums, kurš minēts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 32. panta 1. punktā vai 36. panta 2. punktā;

b)

izraudzītajiem tirgus dalībniekiem – attiecībā uz daudzumiem, par kuriem veikts maksājums saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 35. pantu;

c)

kad ir izpildītas saistības, kas attiecas uz produktu realizāciju atbilstoši shēmai pārtikas izplatīšanai vistrūcīgākajām personām.

4.   Privātās uzglabāšanas atbalsta gadījumā nodrošinājumu atmaksā, kad:

a)

tiek piemērots piešķīruma koeficients, kas minēts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 43. panta 2. punkta pirmajā daļā. Minētajā gadījumā atmaksātā nodrošinājuma summa atbilst daudzumam, kas nav pieņemts;

b)

piedāvājumu atsauc tāpēc, ka ir noteikts piešķīruma koeficients, kā minēts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 43. panta 2. punkta otrajā daļā;

c)

ir izpildītas līgumsaistības attiecībā uz līgumā noteikto daudzumu.

5.   Minēto nodrošinājumu ietur, ja piedāvājumu vai pieteikumu:

a)

atsauc tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar piešķīruma koeficienta noteikšanu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu vai 43. panta 2. punktu; vai

b)

pēc iesniegšanas groza.

6.   Intervences iepirkšanas gadījumā nodrošinājumu ietur:

a)

ja produkti neatbilst 3. pantā minētajām prasībām – attiecībā uz daudzumiem, kas nav pieņemti;

b)

ja tirgus dalībnieks – izņemot nepārvaramas varas gadījumus – nav piegādājis produktus piegādes rīkojumā noteiktajā galīgajā piegādes termiņā, tad nodrošinājumu ietur proporcionāli nepiegādātajiem daudzumiem un atceļ vēl nepiegādāto daudzumu iepirkšanu.

Tomēr labības, rīsu un liellopu gaļas gadījumā, ja faktiski piegādātais un pieņemtais daudzums ir mazāks nekā piegādes rīkojumā norādītais daudzums, tad nodrošinājumu atmaksā pilnā apjomā, ja starpība nav lielāka par 5 %.

7.   Intervences produktu pārdošanas gadījumā, izņemot nepārvaramas varas gadījumus, nodrošinājumu ietur:

a)

attiecībā uz daudzumiem, par kuriem nav veikts maksājums saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 35. pantu, un šo daudzumu pārdošanu atceļ;

b)

kad ir izpildītas saistības, kas attiecas uz produktu realizāciju atbilstoši shēmai pārtikas izplatīšanai vistrūcīgākajām personām.

8.   Privātās uzglabāšanas atbalsta gadījumā nodrošinājumu ietur, kad:

a)

uzglabāšanai nodod mazāk par 95 % no daudzumiem, kas norādīti piedāvājumā vai pieteikumā, saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 52. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

b)

uzglabāšanā patur mazāk nekā procentuālo līgumisko daudzumu, kas minēts 8. panta 1. punktā, arī attiecībā uz cukuru, ko tirgus dalībnieka izraudzītajās tvertnēs nefasētu uzglabā tādu laikposmu, kas noteikts īstenošanas regulā, ar kuru izsludina konkursa procedūru vai iepriekš nosaka privātās uzglabāšanas atbalsta summu;

c)

nav ievērots Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 47. panta 1. punktā minētais termiņš produktu nodošanai glabāšanā;

d)

pārbaudes, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 IV sadaļas I nodaļā, liecina, ka uzglabātie produkti neatbilst šīs regulas 3. pantā minētajām kvalitātes prasībām;

e)

nav ievērota prasība, kas noteikta Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 53. panta 3. punktā.

III NODAĻA

ĪPAŠIE NOTEIKUMI SAISTĪBĀ AR VALSTS INTERVENCI

6. pants

Intervences produktu uzglabāšanas vietas

1.   Maksājumu aģentūras nodrošina, ka intervences produktu uzglabāšanas vietas (“uzglabāšanas vietas”) ir piemērotas iepirkto produktu uzglabāšanai un to saglabāšanai labā stāvoklī, arī piemērotā uzglabāšanas temperatūrā, un atbilst 7. pantā minētajām prasībām.

2.   Laikposmos, kad notiek intervences iepirkšana, maksājumu aģentūras publicē un atjaunina informāciju par to teritorijā pieejamām uzglabāšanas vietām.

7. pants

Prasības uzglabāšanas vietām

1.   Katra uzglabāšanas vieta atbilst šādām prasībām:

a)

tās rīcībā ir tehniskais aprīkojums, kas vajadzīgs produktu pārņemšanai;

b)

tajā pastāv iespēja izņemt produktu daudzumus no glabāšanas, lai iekļautos izņemšanas termiņā, kas norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 37. panta 2. punktā;

c)

labības, rīsu, sviesta un vājpiena pulvera gadījumā tai ir minimālā uzglabāšanas ietilpība, kā noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 3. panta 1. punktā.

2.   Maksājumu aģentūras var noteikt tehniskos standartus uzglabāšanas vietām, un tās veic visus citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu uzglabāšanā nodoto produktu pareizu uzglabāšanu.

3.   Liellopu gaļas nozarē uzglabāšanas vietas nodrošina:

a)

pārņemto un atkauloto liemeņu, pusliemeņu un ceturtdaļās sadalītu liemeņu uzglabāšanu;

b)

visas atkaulotās gaļas sasaldēšanu bez tālākas pārstrādes.

Tomēr, ja atkaulošana nav konkursa procedūras nosacījums, uzglabāšanas vieta nodrošina neatkaulotas gaļas pārņemšanu.

Ja uzglabāšanas vietas sadalīšanas cehs un refrižerators ir saistīti ar kautuvi vai tirgus dalībnieku, maksājumu aģentūra veic atbilstošās pārbaudes, lai nodrošinātu, ka intervencei nodoto liellopu gaļu apstrādā un uzglabā saskaņā ar šo regulu.

Saldētavās, kas atrodas dalībvalstī, kuras jurisdikcijā atrodas maksājumu aģentūra, ir iespēja vismaz trīs mēnešus tehniski apmierinošos apstākļos uzglabāt visu maksājumu aģentūras nodoto liellopu gaļu.

Tomēr, ja saldētavu ietilpība dalībvalstī nav pietiekama nodotās liellopu gaļas uzglabāšanai, attiecīgā maksājumu aģentūra var nodrošināt šādas liellopu gaļas uzglabāšanu citā dalībvalstī un par to attiecīgi informēt Komisiju.

IV NODAĻA

ĪPAŠIE NOTEIKUMI SAISTĪBĀ AR PRIVĀTĀS UZGLABĀŠANAS ATBALSTU

8. pants

Privātās uzglabāšanas atbalsta izmaksa

1.   Privātās uzglabāšanas atbalstu izmaksā par līgumisko daudzumu, ja līgumiskajā uzglabāšanas periodā uzglabātais daudzums ir vismaz 99 % no līgumiskā daudzuma.

Tomēr attiecībā uz turpmāk minētajiem produktiem atbalstu maksā par līgumisko daudzumu, ja līgumiskajā uzglabāšanas periodā uzglabātais daudzums ir vismaz 97 % no līgumiskā daudzuma:

a)

cukurs, kas tiek glabāts atsevišķi no cita cukura, kurš atrodas tirgus dalībnieka izraudzītajā tvertnē;

b)

olīveļļa;

c)

linšķiedra;

d)

liellopu gaļa, cūkgaļa, aitas un kazas gaļa, ja līgumiskais daudzums attiecas uz svaigu gaļu, ko pieņem glabāšanā noliktavā;

e)

siers;

f)

vājpiena pulveris “lielos maisos”, kā minēts VI pielikuma VI daļas c) punktā.

2.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, ja līgumiskajā uzglabāšanas periodā uzglabātais daudzums – arī attiecībā uz cukuru, kas tiek uzglabāts tirgus dalībnieka izraudzītajā tvertnē nefasēts, – ir mazāks par 1. punktā minēto procentuālo līgumisko daudzumu, atbalstu nemaksā. Tomēr attiecībā uz sieru, ja maksājumu aģentūra uzskata, ka attiecīgais siers ir dabiski zaudējis masu uzglabāšanas laikā, šis masas zudums nav par iemeslu atbalsta samazinājumam vai nodrošinājuma ieturēšanai.

3.   Atbalstu izmaksā tikai tad, ja līgumiskais uzglabāšanas periods ir saskaņā ar uzglabāšanas periodu, kas noteikts īstenošanas regulā, ar kuru izsludina konkursa procedūru vai iepriekš nosaka atbalsta summu.

4.   Ja uzglabāšanas vai izņemšanas laikā veiktās pārbaudes atklāj, ka produktiem ir bojājumi, atbalstu par attiecīgajiem daudzumiem nemaksā. Uzglabātās partijas atlikums, par kuru joprojām pienākas atbalsts, nav mazāks par minimālo daudzumu, kas paredzēts īstenošanas regulā par konkursa procedūras izsludināšanu vai atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu.

Tādu pašu noteikumu piemēro, ja uzglabātās partijas/sērijas daļa ir bojāta un to izņem no uzglabāšanas pirms minimālā uzglabāšanas perioda beigām vai pirms pirmā datuma, kad atļautas izņemšanas darbības, ja šāds datums ir paredzēts īstenošanas regulā par konkursa procedūras izsludināšanu vai atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu.

Bojātos produktus neiekļauj 1. punktā minētā uzglabātā daudzuma aprēķinā.

5.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, ja attiecībā uz kopējo uzglabāto daudzumu tirgus dalībnieks neievēro līgumiskās uzglabāšanas perioda beigu termiņu, kas ir noteikts saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 48. panta 2. punktu, atbalstu par attiecīgo līgumu samazina par 10 % par katru neizpildes kalendāro dienu.

Tomēr šis samazinājums nepārsniedz 100 % no atbalsta.

6.   Privātās uzglabāšanas atbalstu par attiecīgo līgumu nemaksā, ja netiek izpildīta Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 53. panta 3. punktā noteiktā prasība.

V NODAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9. pants

Paziņojumi

Dalībvalstis saskaņā ar sīki izstrādātajiem nosacījumiem, kas izklāstīti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 V sadaļas I nodaļā, paziņo Komisijai apstiprinātās maksājumu aģentūras un daudzumus.

10. pants

Atcelšana un pārejas noteikumi

Atceļ Regulu (EEK) Nr. 3427/87, (EEK) Nr. 2351/91, (EK) Nr. 720/2008, (EK) Nr. 826/2008, (EK) Nr. 1130/2009, (ES) Nr. 1272/2009 un (ES) Nr. 807/2010.

Regulas (ES) Nr. 1272/2009 56. panta 3. un 4. punktu un Regulas (EK) Nr. 826/2008 III pielikuma A daļu turpina piemērot, līdz kļūst piemērojami tiesību akti, ar ko aizstāj Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (15).

Regulas (ES) Nr. 1272/2009 I pielikuma II daļu, IX daļas IV tabulu un XI daļas h) punktu turpina piemērot līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Regulu (ES) Nr. 1272/2009 turpina piemērot piedāvājumiem, kas saņemti saskaņā ar minēto regulu pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Regulu (EK) Nr. 826/2008 turpina piemērot piedāvājumiem vai pieteikumiem, kas saņemti saskaņā ar minēto regulu pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulu piemēro no 2016. gada 1. oktobra. Tomēr attiecībā uz iepirkšanu valsts intervencē I pielikuma II daļu piemēro no 2017. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 18. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.).

(5)  Padomes 2013. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.).

(6)  Komisijas 1987. gada 16. novembra Regula (EEK) Nr. 3427/87, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus intervencei rīsu tirgū (OV L 326, 17.11.1987., 25. lpp.).

(7)  Komisijas 1991. gada 30. jūlija Regula (EEK) Nr. 2351/91, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, kurus piemēro intervences aģentūru rīcībā esošo rīsu iepirkšanai pārtikas atbalsta piegādei (OV L 214, 2.8.1991., 51. lpp.).

(8)  Komisijas 2008. gada 25. jūlija Regula (EK) Nr. 720/2008, kas izklāsta kopīgus sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1234/2007 par intervences aģentūras vai maksājumu aģentūras iepirktu produktu glabāšanu un pārvietošanu (Kodificēta versija) (OV L 198, 26.7.2008., 17. lpp.).

(9)  Komisijas 2008. gada 20. augusta Regula (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (OV L 223, 21.8.2008., 3. lpp.).

(10)  Komisijas 2009. gada 24. novembra Regula (EK) Nr. 1130/2009, kas nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus intervences produktu izmantošanas un/vai galamērķa pārbaudei (OV L 310, 25.11.2009., 5. lpp.).

(11)  Komisijas 2009. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1272/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopīgus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktu iepirkšanu un pārdošanu valsts intervencē (OV L 349, 29.12.2009., 1. lpp.).

(12)  Komisijas 2010. gada 14. septembra Regula (ES) Nr. 807/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Savienībā (OV L 242, 15.9.2010., 9. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

(14)  Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/1240, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 71. lpp.).

(15)  Komisijas 2009. gada 31. Augusta Regula (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.).


I PIELIKUMS

LABĪBAS IEPIRKŠANA

I DAĻA

Labības atbilstības kritēriji

1.

Šīs regulas 3. pantā minētās prasības attiecībā uz labību ir jo īpaši šādas:

a)

labībai ir attiecīgā tipiskā krāsa;

b)

labībai visos tās attīstības posmos nav neraksturīgās smaržas, un tajā nav dzīvu kaitēkļu (tostarp ērču);

c)

labība atbilst II daļā noteiktajam kvalitātes prasību minimumam; un

d)

piesārņojuma līmenis, arī radioaktīvā piesārņojuma līmenis, nepārsniedz Savienības tiesību aktos atļauto maksimālo pieļaujamo līmeni.

2.

Maksimālais pieļaujamais piesārņojuma līmenis, kas minēts 1. punkta d) apakšpunktā, ir šāds:

a)

parastajiem kviešiem un cietajiem kviešiem – līmenis, kas atļauts saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 315/93 (1), ieskaitot prasības attiecībā uz fusarium toksīnu koncentrāciju parastajos kviešos un cietajos kviešos, kas noteiktas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1881/2006 (2) pielikuma 2.4. līdz 2.7. punktā;

b)

miežiem un kukurūzai – līmenis, kas noteikts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/32/EK (3).

3.

Dalībvalstis veic piesārņotāju, tostarp radioaktīvā piesārņojuma, līmeņu kontroli, balstoties uz riska analīzi, it īpaši ņemot vērā tirgus dalībnieka sniegto informāciju un tā saistības noteikto standartu ievērošanā, it sevišķi ņemot vērā analīžu rezultātus.

Turklāt, ja analīzes liecina, ka parasto kviešu partijas Zelenija indekss ir 22–30, ko šiem kviešiem uzskata par pienācīgi labu tirdzniecības kvalitāti, jāatzīst, ka no tiem gatavotā mīkla nav lipīga un ir apstrādājama automatizētās ierīcēs.

II DAĻA

Kvalitātes prasību minimums, kas minēts I daļā

 

Cietie kvieši

Parastie kvieši

Mieži

Kukurūza

A.

Maksimālais mitruma saturs

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.

Maksimālais daudzums vielas, kas nav nevainojamas kvalitātes pamatlabība:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Salūzuši graudi

6 %

5 %

5 %

5 %

2.

Graudu piemaisījumi

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.

Piemaisījumi, kas nav plankumaini graudi

5 %

7 %

12 %

5 %

a)

sačokurojušies graudi

X

X

X

n. p.

b)

citi graudaugi

3 %

X

5 %

X

c)

kaitēkļu bojāti graudi

X

X

X

X

d)

graudi ar izbalējušu dīgli

X

X

n. p.

n. p.

e)

kaltēšanas laikā pārkarsēti graudi

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.

Plankumaini graudi

3,5 %

n. p.

n. p.

n. p.

3.

Sadīguši graudi

4 %

4 %

6 %

6 %

4.

Dažādi piemaisījumi

4,5 % (*)

3 %

3 %

3 %

to skaitā:

 

 

 

 

a)

svešas izcelsmes sēklas:

 

 

 

 

kaitīgas

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

citādas

X

X

X

X

b)

bojāti graudi:

 

 

 

 

graudi, kas bojāti pašsakaršanas laikā vai pārkarsējot kaltēšanas laikā

0,05 %

0,05 %

X

X

ar fuzariozi inficēti graudi

1,5 %

X

X

X

citādi

X

X

X

X

c)

svešas izcelsmes sastāvdaļas

X

X

X

X

d)

sēnalas (kukurūzai: vālīšu seržu paliekas)

X

X

X

X

e)

melnie graudi

0,05 %

0,05 %

n. p.

n. p.

f)

puvuši graudi

X

X

n. p.

n. p.

g)

dzīvnieku izcelsmes piemaisījumi

X

X

X

X

C.

To graudu maksimālais procentuālais daudzums, kuri pilnībā vai daļēji zaudējuši stiklainību

27 %

n. p.

n. p.

n. p.

D.

Minimālais īpatnējais svars (kg/hl)

78

73

62

n. p.

E.

Minimālais proteīnu saturs (**)

11,5 %

11,0 %

n. p.

n. p.

F.

Hagberga krišanas skaitļa minimālā vērtība (sekundēs)

220

220

n. p.

n. p.

G.

Zelenija indeksa minimālā vērtība (ml)

n. p.

22

n. p.

n. p.

“X”

norāda, ka analīze jāveic, bet pieļaujamais daudzums nav norādīts, taču rezultāts jāņem vērā, lai nepārsniegtu tabulas 2. un 4. punktā norādītos pieļaujamos daudzumus.

“n.p.”

nav piemērojams, analīzi veikt nav vajadzīgs.

Vielas, kas nav nevainojamas kvalitātes pamatlabība, ir definētas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 I pielikuma I daļā.

Pamatlabības graudus un citas labības graudus, kas ir bojāti vai puvuši, klasificē kā “dažādus piemaisījumus” arī tad, ja tiem ir citā kategorijā ietilpstoši bojājumi.


(1)  Padomes 1993. gada 8. februāra Regula (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2006. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīva 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.).

(*)  no tiem ne vairāk par 3 % piemaisījumu, kas nav ar fuzariozi inficēti graudi.

(**)  izteikts procentos no sausnas.


II PIELIKUMS

RĪSU IEPIRKŠANA

I DAĻA

Nelobītu rīsu atbilstības kritēriji

1.

Šīs regulas 3. pantā minētās prasības rīsiem jo īpaši ir šādas:

a)

nelobītiem rīsiem nav smaržas, un tajos nav dzīvu kukaiņu;

b)

mitruma saturs nepārsniedz 14,5 %;

c)

iznākums pēc pārstrādes nav mazāks par pieciem punktiem salīdzinājumā ar II daļā norādīto pamatiznākumu;

d)

dažādu piemaisījumu procentuālais daudzums, citu šķirņu rīsu graudu procentuālais daudzums un to graudu procentuālais daudzums, kas neatbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 III pielikuma A daļā noteiktajai standarta kvalitātei, katram rīsu veidam nepārsniedz maksimālo procentuālo daudzumu, kas noteikts šā pielikuma III daļā;

e)

radioaktīvā piesārņojuma līmenis nepārsniedz Savienības tiesību aktos noteiktos atļautos maksimālos līmeņus.

2.

Šajā pielikumā “dažādi piemaisījumi” nozīmē svešķermeņus, kas nav rīsi.

II DAĻA

Pārstrādes iznākuma kritēriji

Pārstrādes pamatiznākums

Šķirnes nosaukums

Veselo graudu iznākums (%)

Kopējais iznākums (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Nenosauktas šķirnes

64

72

III DAĻA

Maksimālais procentuālais daudzums

Graudu bojājumu veids

Apaļgraudu rīsi

KN kods 1006 10 92

Vidējgraudu un garengraudu A tipa rīsi

KN kods 1006 10 94 un 1006 10 96

Garengraudu B tipa rīsi

KN kods 1006 10 98

Krītaini graudi

6

4

4

Sarkansvītroti graudi

10

5

5

Iekrāsoti un plankumaini graudi

4

2,75

2,75

Dzintarkrāsas graudi

1

0,50

0,50

Dzelteni graudi

0,175

0,175

0,175

Dažādi piemaisījumi

1

1

1

Citu šķirņu rīsu graudi

5

5

5


III PIELIKUMS

LIELLOPU GAĻAS IEPIRKŠANA

I DAĻA

Liellopu gaļas atbilstības kritēriji

1.

Drīkst iepirkt svaigus vai atdzesētus liemeņus, pusliemeņus un ceturtdaļās sadalītus liemeņus (KN kods 0201), kā uzskaitīts šā pielikuma II daļā un kuri ietilpst šādās Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļā definētajās kategorijās:

a)

tādu nekastrētu vīriešu kārtas dzīvnieku gaļa, kuru vecums pārsniedz 12 mēnešus, bet nepārsniedz 24 mēnešus (A kategorija);

b)

tādu kastrētu vīriešu kārtas dzīvnieku gaļa, kuru vecums pārsniedz 12 mēnešus (C kategorija);

c)

tādu vīriešu kārtas dzīvnieku gaļa, kuru vecums pārsniedz 8 mēnešus, bet nepārsniedz 12 mēnešus (Z kategorija).

2.

Šīs daļas 1. punktā minētos produktus drīkst iepirkt tikai ar šādiem nosacījumiem:

a)

dzīvnieki ir nokauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 (1);

b)

dzīvnieku liemeņi ir klasificēti, noformēti un identificēti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1249/2008 (2);

c)

produkti ir marķēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1760/2000 (3);

d)

produkti iegūti no dzīvniekiem, kas nokauti ne agrāk kā pirms sešām dienām un ne vēlāk kā pirms divām dienām.

II DAĻA

Produktu klasifikācija

Šajā daļā Z kategorija attiecas tikai uz vīriešu kārtas dzīvniekiem, kas aprakstīti I daļas 1. punkta c) apakšpunktā.

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

 

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

 

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

 

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

 

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

 

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

 

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

 

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

 

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

 

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

 

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

 

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

 

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

 

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

 

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

 

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

 

категория А, клас R2

 

категория А, клас R3

 

категория Z, клас R2

 

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

 

Kategorie A, třída R2

 

Kategorie A, třída R3

 

Kategorie A, třídaO2

 

Kategorie A, třída U2

 

Kategorie Z, třída R2

 

Kategorie Z, třída R3

 

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

 

Kategori A, klasse R2

 

Kategori A, klasse R3

 

Kategori A, klasse O2

 

Kategori A, klasse O3

 

Kategori Z, klasse R2

 

Kategori Z, klasse R3

 

Kategori Z, klasse O2

 

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

 

Kategooria A, klass R2

 

Kategooria A, klass R3

 

Kategooria Z, klass R2

 

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία A, κλάση R3

 

Κατηγορία A, κλάση O2

 

Κατηγορία A, κλάση O3

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R3

 

Κατηγορία Z, κλάση O2

 

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

 

Categoría A, clase U2

 

Categoría A, clase U3

 

Categoría A, clase R2

 

Categoría A, clase R3

 

Categoría Z, clase U2

 

Categoría Z, clase U3

 

Categoría Z, clase R2

 

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

 

Catégorie A, classe O2

 

Catégorie A, classe O3

 

Catégorie Z, classe U2

 

Catégorie Z, classe U3

 

Catégorie Z, classe R2

 

Catégorie Z, classe R3

 

Catégorie C, classe U2

 

Catégorie C, classe U3

 

Catégorie C, classe U4

 

Catégorie C, classe R3

 

Catégorie C, classe R4

 

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

 

Kategorija A, klasa U2

 

Kategorija A, klasa U3

 

Kategorija A, klasa R2

 

Kategorija A, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa U2

 

Kategorija Z, klasa U3

 

Kategorija Z, klasa R2

 

Kategorija Z, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria A, classe O2

 

Categoria A, classe O3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

 

Categoria Z, classe O2

 

Categoria Z, classe O3

KIPRA

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

 

A kategorija, R2 klase

 

A kategorija, R3 klase

 

Z kategorija, R2 klase

 

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

A kategorija, R2 klasė

 

A kategorija, R3 klasė

 

A kategorija, O2 klasė

 

A kategorija, O3 klasė

 

Z kategorija, R2 klasė

 

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

 

A kategória, R2 osztály

 

A kategória, R3 osztály

 

Z kategória, R2 osztály

 

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

 

Kategorija A, klassi R3

 

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

 

Categorie A, klasse R2

 

Categorie A, klasse R3

 

Categorie A, klasse O2

 

Categorie A, klasse O3

 

Categorie Z, klasse R2

 

Categorie Z, klasse R3

 

Categorie Z, klasse O2

 

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

 

Kategoria A, klasa R2

 

Kategoria A, klasa R3

 

Kategoria A, klasa O2

 

Kategoria A, klasa O3

 

Kategoria Z, klasa R2

 

Kategoria Z, klasa R3

 

Kategoria Z, klasa O2

 

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

 

Categoria A, clasa U2

 

Categoria A, clasa U3

 

Categoria A, clasa R2

 

Categoria A, clasa R3

 

Categoria A, clasa O2

 

Categoria A, clasa O3

 

Categoria Z, clasa U2

 

Categoria Z, clasa U3

 

Categoria Z, clasa R2

 

Categoria Z, clasa R3

 

Categoria Z, clasa O2

 

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

 

Kategorija A, razred U2

 

Kategorija A, razred U3

 

Kategorija A, razred R2

 

Kategorija A, razred R3

 

Kategorija A, razred O2

 

Kategorija Z, razred U2

 

Kategorija Z, razred R2

 

Kategorija Z, razred R3

 

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

 

kategória A, trieda kvality R2

 

kategória A, trieda kvality R3

 

kategória A, trieda kvality O2

 

kategória A, trieda kvality O3

 

kategória Z, trieda kvality R2

 

kategória Z, trieda kvality R3

 

kategória Z, trieda kvality O2

 

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

 

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

 

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

 

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

 

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategori A, klass R2

 

Kategori A, klass R3

 

Kategori A, klass O2

 

Kategori A, klass O3

 

Kategori Z, klass R2

 

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.).

(2)  Komisijas 2008. gada 10. decembra Regula (EK) Nr. 1249/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas skalu ieviešanu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un cenu paziņošanas kārtību (OV L 337, 16.12.2008., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regula (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97 (OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp.).


IV PIELIKUMS

SVIESTA IEPIRKŠANA

I DAĻA

Sviesta atbilstības kritēriji

1.

Maksājumu aģentūra iepērk tikai sviestu, kas atbilst prasībām, kuras izklāstītas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta d) punktā, šā pielikuma šīs daļas 2.–6. punktā un Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 IV pielikuma II daļā.

2.

Maksājumu aģentūra pārbauda sviesta kvalitāti, izmantojot metodes, kas norādītas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 4. pantā, un pamatojoties uz paraugiem, kuri ņemti saskaņā ar minētās regulas IV pielikuma I daļā izklāstītajiem noteikumiem. Tomēr maksājumu aģentūras ar Komisijas rakstisku piekrišanu var izveidot pašpārbaudes sistēmu savā uzraudzībā attiecībā uz dažām kvalitātes prasībām un dažiem apstiprinātiem uzņēmumiem.

3.

Sviesta radioaktīvā piesārņojuma līmenis nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo līmeni saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un radioaktīvā piesārņojuma līmeņa kontroli veic tikai tad, ja tas vajadzīgs konkrētajā situācijā.

4.

Sviestam jābūt gatavotam 31 dienas laikā līdz dienai, kurā maksājumu aģentūra saņēmusi piedāvājumu pārdot par nemainīgu cenu, vai – konkursa gadījumā – 31 dienas laikā, pirms beidzas konkursa apakšperiods.

5.

Ja sviestu piedāvā intervencei dalībvalstī, kas nav tā ražotājvalsts, to iepērkot, jāuzrāda ražotājas dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegts sertifikāts.

Sertifikātu uzrāda pircējas dalībvalsts kompetentajai iestādei ne vēlāk kā 35 dienas pēc dienas, kad saņemts piedāvājums vai kad beidzies konkursa termiņš, un tajā ir informācija, kas minēta Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 IV pielikuma II daļas 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un apstiprinājums, ka sviests ir ražots apstiprinātā Savienības uzņēmumā tieši un tikai no pasterizēta krējuma Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta d) punkta nozīmē.

6.

Ja ražotāja dalībvalsts ir veikusi 2. punktā minētās pārbaudes, 5. punktā minētajā sertifikātā iekļauj arī šo pārbaužu rezultātus un apstiprina, ka attiecīgais produkts ir sviests, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta d) punkta prasībām. Tādā gadījumā iepakojumu marķē ar numurētu etiķeti, kuru izdevusi ražošanas dalībvalsts kompetentā iestāde. Sertifikātā norāda etiķetes numuru.

II DAĻA

Sastāva prasības un kvalitātes īpašības

Sviests ir cieta, galvenokārt “ūdens eļļā” veida emulsija, ar turpmāk norādītajiem sastāva un kvalitātes rādītājiem.

Parametri

Sastāva un kvalitātes rādītāji

Tauki

vismaz 82 %

Ūdens

Ne vairāk kā 16 %

Beztauku sausna

Ne vairāk kā 2 %

Brīvās taukskābes

Ne vairāk kā 1,2 mmol/100 g tauku

Peroksīda skaitlis

Ne vairāk kā 0,3 mekv. skābekļa/1 000  g tauku

Koliformas

Nav konstatējamas 1 gramā

Tauki, kas nav piena tauki

Triglicerīdu analīzē nav nosakāmi

Organoleptiskās īpašības

Vismaz četri punkti no pieciem punktiem par izskatu, garšu un konsistenci

Ūdens dispersija

Vismaz četri punkti

III DAĻA

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta d) punktā minēto uzņēmumu apstiprināšanas kritēriji

1.

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta d) punktā minētos uzņēmumus apstiprina tikai tad, ja tie:

a)

ir apstiprināti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 4. pantu un tiem ir attiecīgs tehniskais aprīkojums;

b)

uzņemas tādā formā, kā noteikusi katras dalībvalsts kompetentā iestāde, veikt pastāvīgu uzskaiti, kurā norāda izejvielu piegādātāju un izcelsmi, iegūtos sviesta daudzumus un valsts intervencei paredzētas katras produktu partijas iepakojumu, identifikāciju un izvešanas datumu;

c)

piekrīt nodot īpašai oficiālai pārbaudei to saražoto sviestu, ko var piedāvāt intervencei;

d)

apņemas vismaz divas darbdienas iepriekš informēt kompetento iestādi par savu nodomu ražot sviestu valsts intervencei; tomēr dalībvalsts var noteikt īsāku termiņu.

2.

Lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, kompetentās iestādes veic nepieteiktas pārbaudes uz vietas, pamatojoties uz attiecīgo uzņēmumu intervences sviesta ražošanas grafiku.

Tās veic vismaz:

a)

vienu pārbaudi intervences produkta ražošanas 28 dienu periodā un vismaz vienu pārbaudi katru gadu, lai pārbaudītu uzskaiti, kas minēta 1. punkta b) apakšpunktā;

b)

ja sviestu ražo intervencei – vienu pārbaudi katru gadu, lai pārbaudītu atbilstību citiem apstiprinājuma nosacījumiem, kas minēti 1. punktā.

3.

Apstiprinājumu atsauc, ja vairs netiek izpildīti nosacījumi, kas izklāstīti 1. punkta a) apakšpunktā. Pēc attiecīgā uzņēmuma lūguma apstiprinājumu var piešķirt atkal ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem un pēc rūpīgas pārbaudes.

Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, ja konstatēts, ka uzņēmums nav izpildījis kādas no saistībām, kas minētas 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā, apstiprinājuma darbību pārtrauc uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem atkarībā no pārkāpuma smaguma.

Dalībvalsts nepiemēro minēto apstiprinājuma pārtraukšanu, ja konstatēts, ka pārkāpums nav izdarīts ar iepriekšēju nodomu vai radies nopietnas nolaidības rezultātā un ka tas ir mazsvarīgs attiecībā uz to pārbaužu iedarbīgumu, kas paredzētas 2. punktā.

4.

Par pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar 2. un 3. punktu, sagatavo pārskatu, kurā norādīts:

a)

pārbaudes datums;

b)

pārbaudes ilgums;

c)

veiktās darbības.

Ziņojumu paraksta atbildīgais inspektors.


V PIELIKUMS

VĀJPIENA PULVERA IEPIRKŠANA

I DAĻA

Vājpiena pulvera atbilstības kritēriji

1.

Maksājumu aģentūra iepērk tikai vājpiena pulveri, kas atbilst prasībām, kuras izklāstītas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta e) punktā, šā pielikuma šīs daļas 2.–6. punktā un Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 V pielikuma II daļā.

2.

Maksājumu aģentūra pārbauda vājpiena pulvera kvalitāti, izmantojot metodes, kas norādītas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 4. pantā, un pamatojoties uz paraugiem, kuri ņemti saskaņā ar minētās regulas V pielikuma I daļā izklāstītajiem noteikumiem. Šīm pārbaudēm jānosaka, vai, izņemot atļautās izejvielas, kas izmantotas olbaltumvielu satura korekcijai, kā minēts Padomes Direktīvas 2001/114/EK (1) I pielikuma 4. punkta b) apakšpunktā, vājpiena pulverī nav citu produktu, īpaši paniņu vai sūkalu, kā noteikts šā pielikuma II daļā.

Olbaltumvielu satura korekciju, ja tā nepieciešama, veic izejvielā. Olbaltumvielu korekcijai izmanto Savienības izcelsmes izejvielu.

Tomēr maksājumu aģentūras ar Komisijas rakstisku piekrišanu var izveidot pašpārbaudes sistēmu savā uzraudzībā attiecībā uz dažām kvalitātes prasībām un dažiem apstiprinātiem uzņēmumiem.

3.

Vājpiena pulvera radioaktīvā piesārņojuma līmenis nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo līmeni saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un radioaktīvā piesārņojuma līmeņa kontroli veic tikai tad, ja tas vajadzīgs konkrētajā situācijā.

4.

Vājpiena pulverim jābūt ražotam 31 dienas laikā līdz dienai, kurā maksājumu aģentūra saņēmusi piedāvājumu pārdot par nemainīgu cenu, vai – konkursa gadījumā – 31 dienas laikā, pirms beidzas konkursa apakšperiods. Ja tvertnēs, kurās glabā vājpiena pulveri, ir vairāku dienu produkcija, vājpiena pulveris drīkst būt ražots ne vairāk kā trīs nedēļas pirms nedēļas, kurā saņemts piedāvājums pārdot par nemainīgu cenu, vai – konkursa gadījumā – četras nedēļas pirms konkursa apakšperioda beigām.

5.

Ja vājpiena pulveri piedāvā intervencei dalībvalstī, kas nav tā ražotājvalsts, to iepērkot, jāuzrāda ražotājas dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegts sertifikāts.

Sertifikātu uzrāda pircējas dalībvalsts kompetentajai iestādei ne vēlāk kā 35 dienas pēc dienas, kad saņemts piedāvājums vai kad beidzies konkursa termiņš, un tajā ir informācija, kas minēta Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 V pielikuma II daļas 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā, un apstiprinājums, ka vājpiena pulveris ir ražots no piena apstiprinātā Savienības uzņēmumā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta e) punktu un ka olbaltumvielu satura korekcija, ja tāda nepieciešama, veikta izejvielā.

6.

Ja ražotāja dalībvalsts ir veikusi 2. punktā minētās pārbaudes, 5. punktā minētajā sertifikātā iekļauj arī šo pārbaužu rezultātus un apstiprina, ka attiecīgais produkts ir vājpiena pulveris, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta e) punkta prasībām. Tādā gadījumā maisi, kas minēti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 21. panta 2. punktā, jāaizzīmogo ar numurētu etiķeti, kuru izdevusi ražotājas dalībvalsts kompetentā iestāde. Sertifikātā norāda etiķetes numuru.

II DAĻA

Sastāva prasības un kvalitātes īpašības

Parametri

Sastāva un kvalitātes rādītāji

Olbaltumvielu saturs

Vismaz 34,0 % beztauku sausnā

Tauku saturs

Ne vairāk kā 1,00 %

Ūdens saturs

Ne vairāk kā 3,5 %

Titrējamais skābums decinormāla nātrija hidroksīda šķīdumā (ml)

Ne vairāk kā 19,5 ml

Laktātu saturs

Ne vairāk kā 150 mg/100 g

Piedevas

Nav

Fosfatāzes tests

Negatīvs, t. i., ne vairāk kā 350 mU fosfatāzes aktivitātes uz litru rekonstituēta piena

Šķīdības koeficients

Ne vairāk kā 0,5 ml (24 °C)

Piedegušo daļiņu rādītājs

Ne vairāk kā 15,0 mg, t. i., B diska minimums

Mikroorganismu saturs

Ne vairāk kā 40 000 uz gramu

Koliformas

Negatīvs 0,1 gramā

Paniņas (2)

Negatīvs (3)

Himozīna sūkalas (4)

Nav

Skābās sūkalas (5)

Nav

Garša un smarža

Tīra

Izskats

Balta vai mazliet dzeltenīga krāsa, bez piemaisījumiem un krāsainām daļiņām

Antibakteriālās vielas

Negatīvs (6)

III DAĻA

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta e) punktā minēto uzņēmumu apstiprināšanas kritēriji

1.

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. panta e) punktā minētos uzņēmumus apstiprina tikai tad, ja tie:

a)

ir apstiprināti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 4. pantu un tiem ir attiecīgs tehniskais aprīkojums;

b)

uzņemas tādā formā, kā noteikusi katras dalībvalsts kompetentā iestāde, veikt pastāvīgu uzskaiti, kurā norāda izejvielu piegādātāju un izcelsmi, iegūtos vājpiena pulvera, paniņu un sūkalu daudzumus un valsts intervencei paredzētas katras produktu partijas iepakojumu, identifikāciju un izvešanas datumu;

c)

piekrīt nodot īpašai oficiālai pārbaudei to saražoto vājpiena pulveri, ko var piedāvāt intervencei;

d)

apņemas vismaz divas darbdienas iepriekš informēt kompetento iestādi par savu nodomu ražot vājpiena pulveri valsts intervencei; tomēr dalībvalsts var noteikt īsāku termiņu.

2.

Lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, kompetentās iestādes veic nepieteiktas pārbaudes uz vietas, pamatojoties uz attiecīgo uzņēmumu intervences vājpiena pulvera ražošanas grafiku.

Tās veic vismaz:

a)

vienu pārbaudi intervences produkta ražošanas 28 dienu periodā un vismaz vienu pārbaudi katru gadu, lai pārbaudītu uzskaiti, kas minēta 1. punkta b) apakšpunktā;

b)

ja vājpiena pulveri ražo intervencei – vienu pārbaudi katru gadu, lai pārbaudītu atbilstību citiem apstiprinājuma nosacījumiem, kas minēti 1. punktā.

3.

Apstiprinājumu atsauc, ja vairs netiek izpildīti nosacījumi, kas izklāstīti 1. punkta a) apakšpunktā. Pēc attiecīgā uzņēmuma lūguma apstiprinājumu var piešķirt atkal ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem un pēc rūpīgas pārbaudes.

Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, ja konstatēts, ka uzņēmums nav izpildījis kādas no saistībām, kas minētas 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā, apstiprinājuma darbību pārtrauc uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem atkarībā no pārkāpuma smaguma.

Dalībvalsts nepiemēro minēto apstiprinājuma pārtraukšanu, ja konstatēts, ka pārkāpums nav izdarīts ar iepriekšēju nodomu vai radies nopietnas nolaidības rezultātā un ka tas ir mazsvarīgs attiecībā uz to pārbaužu iedarbīgumu, kas paredzētas 2. punktā.

4.

Par pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar 2. un 3. punktu, sagatavo pārskatu, kurā norādīts:

a)

pārbaudes datums;

b)

pārbaudes ilgums;

c)

veiktās darbības.

Ziņojumu paraksta atbildīgais inspektors.


(1)  Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīva 2001/114/EK par dažu kategoriju daļēji vai pilnīgi dehidrētu un konservētu pienu, kas paredzēts lietošanai pārtikā (OV L 15, 17.1.2002., 19. lpp.).

(2)  “Paniņas” ir sviesta ražošanas blakusprodukts, ko iegūst, kuļot krējumu un atdalot cietos taukus.

(3)  To, ka nav pievienotas paniņas, var noteikt, vai nu vismaz reizi nedēļā bez iepriekšēja pieteikuma veicot pārbaudi uz vietas ražotnē, vai ar galaprodukta laboratorijas analīzēm, kas uzrāda maksimāli 69,31 mg dipalmitoilfosfatidiletanolamīna (PEDP) uz 100 g.

(4)  “Sūkalas” ir siera vai kazeīna ražošanas blakusprodukts, kuru iegūst skābju apstrādes, himozīna apstrādes un/vai ķīmiski fizikālu procesu rezultātā.

(5)  “Sūkalas” ir siera vai kazeīna ražošanas blakusprodukts, kuru iegūst skābju apstrādes, himozīna apstrādes un/vai ķīmiski fizikālu procesu rezultātā. Maksājumu aģentūra apstiprina izmantojamo metodi.

(6)  Svaigpienam, ko izmanto vājpiena pulvera ražošanai, jāatbilst prasībām, kuras norādītas Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IX iedaļā.


VI PIELIKUMS

KVALITĀTES PRASĪBAS SAISTĪBĀ AR PRIVĀTĀS UZGLABĀŠANAS ATBALSTU

Radioaktīvā piesārņojuma līmenis produktos, par kuriem var saņemt privātās uzglabāšanas atbalstu, nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo līmeni saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, ja tāds ir noteikts attiecīgā gadījumā. Produktu radioaktīvā piesārņojuma līmeņa kontroli veic tikai tad, ja tas ir vajadzīgs konkrētajā situācijā, un nepieciešamajā laikposmā.

I.   Cukurs

Cukurs, par kuru iesniedz piedāvājumu vai pieteikumu, ir:

a)

baltais cukurs kristāliskā formā, nefasēts vai fasēts lielmaisos (800 kg vai vairāk) ar norādītu tīrsvaru;

b)

ar mitruma saturu, kas nepārsniedz 0,06 %.

Līdz 2016./2017. cukura tirdzniecības gada beigām tam ir jābūt saražotam saskaņā ar kvotu, kas noteikta tirdzniecības gadam, kurā iesniedz piedāvājumu vai pieteikumu, izņemot cukuru, kas ir izņemts no tirgus vai pārnests uz nākamo tirdzniecības gadu.

II.   Linšķiedra

Atbalstu piešķir tikai par garo linšķiedru, kas iegūta, pilnībā atdalot šķiedras no stiebra koksnes daļām, un kas pēc kulstīšanas vidēji ir vismaz 50 cm gara, un ko paralēlos saišķos sakārto kūlīšos, slāņos vai sloksnēs, turklāt minimālais daudzums, par kuru var iesniegt atbalsta saņemšanas pieteikumu vai piedāvājumu, ir 2 000 kg.

Garās linšķiedras uzglabā ķīpās, uz kurām attiecīgā gadījumā var norādīt šādas kodētas ziņas:

a)

ražošanas uzņēmuma identifikācijas numurs un ražošanas dalībvalsts;

b)

uzglabāšanas sākuma datums;

c)

tīrsvars.

III.   Gaļa

Atbalstu piešķir tikai par:

a)

liellopu gaļu, kas klasificēta saskaņā ar Komisijas Regulā (EK) Nr. 1249/2008 (1) paredzēto Savienības skalu liemeņu klasifikācijai un kas identificēta saskaņā ar minētās regulas 6. panta 3. punktu;

b)

tādu jēru liemeņiem un to izcirtņiem, kas ir jaunāki par 12 mēnešiem;

c)

tādu dzīvnieku gaļu, kas ir audzēti Savienībā vismaz trīs mēnešus (liellopu gaļas gadījumā) vai divus mēnešus (cūkgaļas un aitas un kazas gaļas gadījumā) un kas nokauti ne agrāk ka 10 dienas pirms nodošanas uzglabāšanā. Ja cūkas ir nokautas pirms divu mēnešu vecuma, gaļai jābūt iegūtai no dzīvniekiem, kas ir audzēti Savienībā kopš dzimšanas;

d)

gaļu no dzīvniekiem, kas ir nokauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004;

e)

gaļu no dzīvniekiem, kam nav īpašību, kuru dēļ to gaļa nebūtu piemērota uzglabāšanai un turpmākai izmantošanai;

f)

gaļu no dzīvniekiem, kas nav nokauti ārkārtas pasākumu rezultātā;

g)

svaigu gaļu un saldētu gaļu.

IV.   Sviests

Atbalstu piešķir tikai par sviestu, kurš:

a)

ir ar minimālo piena tauku saturu 80 % no masas, maksimālo beztauku sausnas saturu 2 % no masas un maksimālo ūdens saturu 16 % no masas;

b)

ir ražots 60 dienu laikā pirms pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Uz sviesta iepakojuma jābūt norādītam tīrsvaram. Turklāt piemērojami sviesta iepakošanas noteikumi, kuri izklāstīti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 IV pielikuma II daļā, izņemot pienākumu pievienot norādi “saldkrējuma”, ja sviesta pH līmenis ir 6,2 vai vairāk.

Atbilstību izcelsmes prasībām var pamatot ar pierādījumu, ka sviests ticis ražots uzņēmumā, kas ir apstiprināts saskaņā ar šīs regulas IV pielikuma III daļas 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu, vai ar citu piemērotu pierādījumu, ko izdevusi ražošanas dalībvalsts kompetentā iestāde un kas apliecina atbilstību minētajai prasībai.

Ja sviests ir ražots dalībvalstī, kas nav uzglabāšanas līguma noslēgšanas dalībvalsts, ražošanas dalībvalsts sniedz palīdzību, kādu var lūgt dalībvalsts, kurā noslēdz uzglabāšanas līgumu, lai pārbaudītu produkta izcelsmi.

V.   Siers

Atbalstu var piešķirt tikai par sieru ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN), kura minimālais vecums dienā, kad sākas uzglabāšanas līguma darbība, atbilst nogatavināšanas laikam, kas paredzēts specifikācijā, kura minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 (2) 7. pantā attiecībā uz konkrēto sieru, kādu to tirgos pēc līgumā paredzētās uzglabāšanas, kura paildzina siera nogatavināšanas laiku un šādi vairo siera vērtību.

Ja nogatavināšanas laiks nav noteikts produkta specifikācijā, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. pantā, tad siera minimālais vecums uzglabāšanas līguma darbības sākuma dienā atbilst jebkuram nogatavināšanās laikam, kas palīdz vairot siera vērtību.

Turklāt siers atbilst šādām prasībām:

a)

tas neizdzēšami marķēts ar norādi par ražošanas uzņēmumu un izgatavošanas dienas datumu, turklāt norādi atļauts kodēt;

b)

tas tiek uzglabāts kā vesels siers ražošanas dalībvalstī, kurā tas drīkst būt apzīmēts ar ACVN vai AĢIN saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012; un

c)

par to nav agrāk slēgts uzglabāšanas līgums.

Noliktavas pārzinis veic uzskaiti reģistrācijas žurnālā, kurā dienā, kad sieru nodod uzglabāšanā, reģistrē šā punkta trešās daļas a) apakšpunktā minētās ziņas.

VI.   Vājpiena pulveris

Atbalstu piešķir tikai par vājpiena pulveri:

a)

kurš satur ne vairāk kā 1,5 % tauku un 5 % ūdens un kura olbaltumvielu saturs beztauku sausnā ir vismaz 34 %;

b)

kurš ir izgatavots 60 dienu laikā pirms pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienas;

c)

kuru uzglabā maisos ar 25 kg tīrsvaru vai lielmaisos, kuru svars nepārsniedz 1 500 kg.

Uz maisiem norāda tīrsvaru. Turklāt piemērojami vājpiena pulvera piegādes un iepakošanas noteikumi, kuri izklāstīti Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 V pielikuma II daļas 2. un 3. punktā, izņemot pienākumu maisus marķēt ar norādi “strūklas vājpiena pulveris”.

Atbilstību izcelsmes prasībām var pamatot ar pierādījumu, ka vājpiena pulveris ticis ražots uzņēmumā, kas ir apstiprināts saskaņā ar šīs regulas V pielikuma III daļas 1. punkta a), b) un c) apakšpunktu, vai ar citu piemērotu pierādījumu, ko izdevusi ražošanas dalībvalsts kompetentā iestāde un kas apliecina atbilstību minētajai prasībai.

Ja vājpiena pulveris ir ražots dalībvalstī, kas nav uzglabāšanas līguma noslēgšanas dalībvalsts, ražošanas dalībvalsts sniedz palīdzību, kādu var lūgt dalībvalsts, kurā noslēdz uzglabāšanas līgumu, lai pārbaudītu produkta izcelsmi.


(1)  Komisijas 2008. gada 10. decembra Regula (EK) Nr. 1249/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas skalu ieviešanu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un cenu paziņošanas kārtību (OV L 337, 16.12.2008., 3. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regula (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.).


VII PIELIKUMS

NOSACĪJUMI, KAS PIEMĒROJAMI TIRGUS DALĪBNIEKIEM, KURI IESNIEDZ PIEDĀVĀJUMU VAI PIETEIKUMU PRIVĀTĀS UZGLABĀŠANAS ATBALSTA SAŅEMŠANAI OLĪVEĻĻAS NOZARĒ

Olīveļļas tirgus dalībnieki ietilpst vienā no šādām kategorijām:

a)

ražotāju organizācija vai ražotāju organizāciju apvienība, kas ir atzīta saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts spēkā esošajiem tiesību aktiem;

b)

olīveļļas spiestuve, kas atbilst attiecīgās dalībvalsts noteiktajām prasībām;

c)

olīveļļas fasēšanas uzņēmums, kas atbilst attiecīgās dalībvalsts noteiktajām prasībām.

Ja olīveļļas tirgus dalībnieks neizpilda pienākumus, kas noteikti šajā regulā vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1305/2013 (1), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1307/2013 (2) vai (ES) Nr. 1308/2013, tas nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu vai pieteikumu privātās uzglabāšanas atbalsta saņemšanai divpadsmit mēnešus no dienas, kurā novērsti neatbilstības cēloņi.

Šādi pasākumi netiks piemēroti gadījumos, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1306/2013 64. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā, vai gadījumos, kad neatbilstības raksturs nav nopietns.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.).


30.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/44


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1239

(2016. gada 18. maijs),

kurā izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanas noteikumi, kas attiecas uz importa un eksporta licenču sistēmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), jo īpaši tās 178. pantu un 223. panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) Nr. 1308/2013 atceļ un aizstāj Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 (2), un tajā ir izklāstīti noteikumi par lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm. Tā arī pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus par tām. Ar šādiem aktiem ir jāpieņem daži noteikumi, kas jaunajā tiesiskajā regulējumā nodrošinātu importa un eksporta licenču nevainojamu darbību. Minēto aktu mērķis ir importa un eksporta licenču sistēmai piemērojamos noteikumus vienkāršot un pielāgot jaunajam regulējumam, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, tāpēc Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1237 (3) groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 2535/2001 (4), (EK) Nr. 1342/2003 (5), (EK) Nr. 2336/2003 (6), (EK) Nr. 951/2006 (7), (EK) Nr. 341/2007 (8) un (EK) Nr 382/2008 (9) un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2390/98 (10), (EK) Nr. 1345/2005 (11), (EK) Nr. 376/2008 (12) un (EK) Nr. 507/2008 (13).

(2)

Domājot par pareizu un vienotu licencēšanas sistēmas pārvaldību, ir lietderīgi izklāstīt kopīgus noteikumus par licenču pieprasīšanu un izdošanu.

(3)

Licences pieteikuma iesniedzēja un licences turētāja nepārprotamai identificēšanai jāizmanto EORI (reģistrācijas un identifikācijas) numurs.

(4)

Ir jānosaka piemērots izdodamo licenču nodrošinājuma līmenis, kas garantētu produktu importēšanu vai eksportēšanu licences derīguma termiņā.

(5)

Būtu jābūt iespējai izdot licences izrakstu, kam ir tāds pats spēks kā licencēm, no kurām tie ņemti, lai vienā reizē ar vienu licenci varētu veikt vairākas darbības.

(6)

Ir jānosaka importa un eksporta licenču derīguma termiņi. Licences derīgums konkrētiem produktiem var atšķirties, un tam ir jābūt fiksētam, lai varētu noteikt, kad ir jābūt izpildītam pienākumam eksportēt vai importēt.

(7)

Ņemot vērā attiecīgo lauksaimniecības preču starptautiskās tirdzniecības praksi, būtu nosakāms pielaides apmērs importējamo vai eksportējamo preču daudzumam salīdzinājumā ar licencē norādīto daudzumu.

(8)

Importa un eksporta licences dod tiesības un uzliek pienākumu laist brīvā apgrozībā vai eksportēt. Ir jānosaka, kurā brīdī apņemšanās eksportēt vai importēt ir izpildīta un kā tas pierādāms.

(9)

Ir lietderīgi noteikt procedūru, kas jāizpilda, ja licence ir sabojāta vai nozaudēta.

(10)

Lai mazinātu administratīvo nastu gadījumos, kad licences darbībai vajadzīgā nodrošinājuma summa ir relatīvi maza, ir jānosaka slieksnis, zem kura nodrošinājums netiek prasīts.

(11)

Lai mazinātu administratīvo nastu, ir lietderīgi noteikt konkrētu preču maksimālos daudzumus, kuriem licence nav vajadzīga.

(12)

Ir jārīkojas gadījumos, kad pienākums importēt vai eksportēt nav izpildīts, it īpaši atzītos nepārvaramas varas gadījumos. Tādos gadījumos drīkst minēto pienākumu uzskatīt par atceltu vai pagarināt licences derīguma termiņu.

(13)

Ir jānosaka papildu ziņošanas prasības attiecībā uz kaņepju, ķiploku un lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta importa licencēm, ievērojot šo nozaru specifiku.

(14)

Ir vajadzīga gluda pāreja no pastāvošajiem noteikumiem uz tiem, kurus ievieš ar šo regulu, tāpēc būtu jāpieņem daži pārejas noteikumi.

(15)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (14) 5. panta 15. punkta jēdzienu “deklarētājs” un 5. panta 25. punkta jēdzienu “riska pārvaldība”, un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 (15) 1. panta 19. punkta jēdzienu “eksportētājs”. Piemēro arī jēdzienus, kas definēti Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 1. pantā.

2. pants

Licenču pieprasīšana un izdošana

1.   Licences pieprasa un izdod, izmantojot informācijas tehnoloģijas lietojumus (“IT lietojumi”), ievērojot integritātes un kvalitātes standartus, kas noteikti Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 (16) I pielikuma 3. iedaļas B daļā.

Gadījumos, kad tādi IT lietojumi nav pieejami vai nedarbojas, un alternatīvi IT lietojumiem to atteices gadījumos licences var pieprasīt un izdot izdrukātā veidā pēc šās regulas I pielikumā dotā parauga, ievērojot minētajā pielikumā dotos norādījumus.

2.   To iestāžu nosaukumus un adreses, kas ir kompetentas saņemt pieteikumu un izdot licenci, publicē to oficiālajā vietnē vai oficiālajā vietnē, kas dalībvalstī paredzēta lauksaimniecības produktu tirdzniecības jautājumiem.

3.   Pieteikumus un licences aizpilda un izdod izdrukātā veidā vienā no Savienības oficiālajām valodām tā, kā noteikušas izdevējas dalībvalsts kompetentās iestādes.

4.   Dalībvalstu kompetentās iestādes vajadzības gadījumā var likt neharmonizētos tekstus licences pieteikumos vai pavaddokumentos uz pieteikuma iesniedzēja rēķinu pārtulkot attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām.

5.   Licences pieteikumu aizpilda atbilstoši licences mērķim un tā, kā noteikts instrukcijā par lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm (17).

6.   Licences izdevēja iestāde nepieņem pieteikumus, kas nav saskaņā ar attiecīgajiem Savienības noteikumiem. Licenci izdod nekavējoties, izmantojot apstiprināto informāciju, ko sniedzis pieteikuma iesniedzējs, un informāciju aizpildot tā, kā noteikts instrukcijā par lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm. Papīra eksemplāros licences izdevējas iestādes apstiprina izdošanu ar parakstu un ar zīmogu vai reljefo zīmogu. Elektroniskos eksemplārus apstiprina saskaņā ar 1. punktā minētajiem standartiem.

3. pants

Termiņi

1.   Atkāpjoties no Padomes Regulas (EEK, Euratom) (18) Nr. 1182/71 5. panta, par licences pieteikuma iesniegšanas dienu uzskata darba dienu, kurā to saņēmusi licences izdevēja iestāde, ja tas ir saņemts ne vēlāk kā plkst. 13:00 pēc Briseles laika.

Pieteikumu, kas saņemts pēc plkst. 13:00 pēc Briseles laika darba dienā, uzskata par iesniegtu pirmajā darba dienā pēc dienas, kurā tas faktiski saņemts.

2.   Pieprasījumu anulēt licences pieteikumu var iesniegt tikai elektroniski vai rakstveidā tā, ka licences izdevēja iestāde to saņem līdz plkst.13:00 pēc Briseles laika dienā, kad saņemts pieteikums.

3.   Ja šajā regulā ir noteikts procedūras termiņš un sākuma vai beigu datums ir sestdiena, svētdiena vai svētku diena, kā noteikts Padomes Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1182/71:

a)

piemērojamais sākuma datums ir nākamā darba diena un sākas plkst. 00:00, ņemot vērā biroja oficiālo darba laiku;

b)

atkāpjoties no minētās regulas 3. panta 2. punkta b) apakšpunkta un 4. panta, piemērojamais beigu datums ir nākamā darba diena un beidzas plkst. 13:00 pēc Briseles laika.

Pirmo daļu pēc vajadzības piemēro valsts un reģiona svētku dienām, ko dalībvalsts pienācīgi publicējusi.

4. pants

Komersanta reģistrācijas un identifikācijas numurs

1.   Komersanta reģistrācijas un identifikācijas numuru (“EORI numurs”), kas pieteikuma iesniedzējam, nominālajam īpašniekam vai pārņēmējam piešķirts atbilstoši Regulas (ES) Nr. 952/2013 9. pantam, ieraksta pieteikuma un licences 4. iedaļā vai – attiecīgā gadījumā – 6. iedaļā.

Pieteikuma iesniedzēji vai licences izdevējas iestādes, pamatojoties uz valsts norādījumiem, var pieteikuma iesniedzēja, nominālā īpašnieka vai pārņēmēja EORI numuru norādīt 20. iedaļā, ja nosaukums vai identifikācijas numurs 4. vai 6. iedaļā saistās ar EORI numuru 20. iedaļā.

2.   Ja laišanai brīvā apgrozībā vai eksportam produktus deklarē pārstāvis muitā, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 952/2013 18. pantā, nominālā īpašnieka vai pārņēmēja EORI numuru norāda attiecīgās elektroniskās muitas deklarācijas datu elementā.

5. pants

Nodrošinājuma summa

1.   Ja saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 4. panta 1. punktu ir vajadzīgs nodrošinājums, nodrošinājuma summa ir tāda, kāda noteikta šās Regulas II pielikumā.

2.   Ja licencē ierakstāmā summa, kas rodas, pārrēķinot euro valstu valūtās, ir decimāldaļskaitlis, nodrošinājuma summu noapaļo līdz tuvākajai mazākajai summai veselās valsts valūtas vienībās.

6. pants

Izraksti

1.   Ja licencē norādītais daudzums procedūras vai loģistikas iemeslu dēļ ir jāsadala vai ja nominālajam īpašniekam vai pārņēmējam vienā dalībvalstī elektroniski izdota licence ir jāizmanto citā dalībvalstī, kas nav pieslēgta izsniegšanas dalībvalsts IT lietojumiem, licences izdevēja iestāde pēc nominālā īpašnieka vai pārņēmēja pieprasījuma var izsniegt licenču izrakstus (“izraksti”).

2.   Izrakstiem ir tāds pats juridiskais spēks kā licencēm, no kurām tos izraksta, tā daudzuma robežās, par kuru izrakstus izdod.

3.   Licences pieteikuma iesniegšanas un licences izdošanas un atpakaļnodošanas procedūras attiecas arī uz izrakstiem. Licences izdevēja iestāde var paredzēt vienkāršotas pieteikšanās procedūras.

4.   Izrakstā norādīto daudzumu licences izdevēja iestāde atskaita no sākotnējā daudzuma, kas norādīts licencē, un attiecīgā gadījumā pieskaita pielaidi, un vārdu “izraksts” ieraksta licences oriģinālā blakus atskaitītajam daudzumam.

5.   Izrakstus izdod bez kavēšanās un bez papildu maksas elektroniskā vai izdrukātā veidā, izmantojot I pielikumā doto paraugu.

6.   No izraksta nedrīkst taisīt tālākus izrakstus.

7.   Izmantota vai notecējuša izraksta turētāja eksemplāru nominālais īpašnieks nodod atpakaļ licences izdevējai iestādei kopā ar licences oriģināla nominālā īpašnieka eksemplāru.

7. pants

Derīguma termiņš

1.   II pielikumā minēto produktu licenču derīguma termiņš ir tāds, kāds norādīts minētajā pielikumā.

2.   Licence ir derīga no faktiskās izdošanas dienas, kas norādīta importa licences 25. iedaļā vai eksporta licences 23. iedaļā un ko apstiprina licences izdevējas iestādes kods vai zīmogs. Minēto dienu ieskaita licences derīguma termiņā.

Ja saskaņā ar īpašiem tiesību aktiem ir piemērojams cits derīguma sākuma datums, licences izdevēja iestāde to papildus norāda aiz vārdiem “Derīga no” pirmajā daļā minētajās licences iedaļās.

8. pants

Pielaides un noapaļošana

1.   Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 5. panta 4. punktā norādītā pozitīvā vai negatīvā pielaide ir līdz 5 %.

2.   Aprēķinot daudzumus, piemēro šādus noapaļošanas noteikumus:

a)

ja pirmais cipars aiz komata ir pieci vai lielāks, daudzumu noapaļo līdz pirmajai augstākajai mērvienībai, kas minēta licences 17. iedaļā. Ja pirmais cipars aiz komata ir mazāks par pieci, daudzumu aiz komata svītro;

b)

daudzumos “uz galvu” daudzumus noapaļo līdz nākamajam veselajam lopu skaitam.

9. pants

Muitas deklarācija

1.   Muitas deklarācijā uz licenci vai izrakstu norāda ar īpašu kodu un licences izdošanas numuru, kas norādīts importa licences 23. iedaļā vai eksporta licences 25. iedaļā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (19) B pielikuma II sadaļā, vai – attiecīgā gadījumā – 2. iedaļā saskaņā ar I pielikuma 4. punktu.

2.   Licences izdevējas iestādes IT lietojumi var muitas iestādei nodrošināt tiešu piekļuvi elektroniskajai licencei vai izrakstam. Ja tiešas piekļuves nav, deklarētājs vai licences izdevēja iestāde licenci vai izrakstu nosūta muitas iestādei elektroniski.

Ja licences izdevējas iestādes vai muitas iestādes IT lietojumi nav derīgi pirmās daļas piemērošanai, licences vai izrakstus var nosūtīt papīra formā.

3.   Deklarētājs iesniedz papīra licences vai izraksta nominālā īpašnieka eksemplāru muitas iestādei vai nodod muitas rīcībā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 163. pantu.

10. pants

Piešķiršana un vizēšana

1.   Noteikumos par elektronisko licenču izdošanas kārtību nosaka iestādi, kam ir licencē jānorāda brīvā apgrozībā laistais vai eksportētais daudzums, un norāda, kā deklarētājs un licences izdevēja iestāde piekļūst minētajai informācijai.

2.   Papīra licencē muitas iestāde norāda un apstiprina brīvā apgrozībā laisto vai eksportēto daudzumu vai, ja tā paredzēts valsts administratīvajos noteikumus, apstiprina deklarētāja norādīto daudzumu nominālā īpašnieka eksemplāra 29. un 30. iedaļā, vizē to un minēto eksemplāru nodod atpakaļ deklarētājam vai, ja tā prasa īpaši tiesību akti, minēto eksemplāru nodod atpakaļ licences izdevējai iestādei.

3.   Ja brīvā apgrozībā laistais vai eksportētais daudzums neatbilst licencē norādītajam daudzumam, muita labo ierakstu licencē, norādot faktisko daudzumu, licencē pieejamā daudzuma robežās.

4.   Ja papīra licencēs vai izrakstos nepietiek piešķiršanai atvēlētās vietas, iestādes var pievienot papildlapas, ko apstiprina ar papildlapu zīmogiem.

5.   Piešķiršanas datums ir datums, kad akceptēta deklarācija par preču laišanu brīvā apgrozībā vai eksportu.

6.   Dalībvalstis pieņem lēmumu par to, kura iestāde šajā pantā minētās darbības veic elektroniskās licencēs, un publicē šo informāciju savā publiskajā vietnē.

11. pants

Nodošana

Ja nominālais īpašnieks pieprasa tiesību nodošanu, saņēmēja datus un attiecīgā ieraksta datus licencē ieraksta saskaņā ar instrukciju par lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm. Nodošanu apstiprina licences izdevēja iestāde.

Ja tiesības tiek nodotas atpakaļ nominālajam īpašniekam, licences izdevēja iestāde atpakaļnodošanu un tās datumu apstiprina licencē saskaņā ar instrukciju par lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm.

Nodošana vai atpakaļnodošana stājas spēkā no dienas, kad licences izdevēja iestāde to apstiprina.

12. pants

Glabāšana

1.   Dalībvalstis var atļaut licenci nodot glabāšanā licences izdevējai iestādei, maksājumu aģentūrai vai muitai vai atstāt to pieejamu IT lietojumos.

2.   Licences izdevēja iestāde nosaka gadījumus, kuros piemēro licences glabāšanu iestādēs, kas iesaistītas laišanas brīvā apgrozībā vai eksporta procedūrā, un nosacījumus, kuri jāizpilda nominālajam īpašniekam vai tiesību pārņēmējam.

3.   Dalībvalstis izraugās glabāšanas sistēmā iesaistītu iestādi, kurai jāveic 10. pantā minētās darbības, un publicē šo informāciju savā publiskajā vietnē.

4.   Papīra muitas deklarācijas 44. iedaļā vai elektroniskās muitas deklarācijas attiecīgajā datu elementā deklarētājs licences izdošanas numuram pievieno vārdu “glabāšanā”. Elektronisko licenču gadījumā dalībvalstis var viņu atbrīvot no šā pienākuma vai piemērot īpašu kodu šim nolūkam.

13. pants

Licences integritāte un kontroles, savstarpēja palīdzība

1.   Licencēs vai izrakstos izdarītos ierakstus pēc to izdošanas nedrīkst mainīt.

2.   Ja kompetentā muitas iestāde šaubās par ierakstu pareizību licencē vai izrakstā, tā licenci vai izrakstu nodod atpakaļ licences izdevējai iestādei. Ja licences izdevēja iestāde šaubās par ierakstu pareizību licencē vai izrakstā, tā licenci vai izrakstu nodod atpakaļ kompetentajai muitas iestādei.

Pirmo daļu nepiemēro, ja ir runa par sīkām vai acīmredzamām kļūdām, kuras licences izdevēja iestāde vai kompetentā muitas iestāde var novērst, pareizi piemērojot tiesību aktus.

3.   Ja licences izdevēja iestāde uzskata, ka nepieciešams labojums, tā nekavējoties atsauc licenci vai izrakstu un izdod attiecīgi izlabotu licenci vai izrakstu.

4.   Elektronisko licenču vai izrakstu gadījumā licences izdevēja iestāde apstiprina izlaboto versiju, kas aizstāj sākotnējo. Papīra licencēs vai izrakstos licences izdevēja iestāde ieraksta “labota …” vai “labots …”. Katrā eksemplārā pārraksta visus agrāk izdarītos ierakstus.

5.   Ja licences izdevēja iestāde neuzskata, ka labojums ir nepieciešams, tā to apstiprina IT lietojumos. Papīra licencēs un izrakstos licences izdevēja iestāde atzīmē licences vai izraksta pareizības apstiprinājumu ar vīzu “pārbaudīts …” un zīmogu, iniciāļiem un datumu vai līdzīgā veidā.

6.   Pēc licences izdevējas iestādes pieprasījuma nominālais īpašnieks vai pārņēmējs licenci vai izrakstu nodod atpakaļ.

Ja riska pārvaldības dēļ ir vajadzība pārbaudīt vai šaubas par papīra licences vai izraksta vai tajā izdarīto ierakstu vai vīzu autentiskumu, attiecīgā iestāde licenci vai izrakstu vai tā (tās) fotokopiju nodod atpakaļ kompetentajām iestādēm, kas atbild par pārbaudīšanu.

Pārbaudes pieprasījumu un rezultātu dara zināmu elektroniski saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 (20), izmantojot standarta veidlapu, kas dota instrukcijā par lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm. Iestādes var vienoties par vēl lielāku vienkāršošanu, ieskaitot tiešas konsultācijas, izmantojot muitas iestāžu sarakstu (COL), kas publicēts Komisijas oficiālajā vietnē (21).

Pieprasījuma saņēmēja iestāde nodrošina, ka atbildi pieprasītājai iestādei nosūta 20 kalendāro dienu laikā, ja iestādes ir izveidotas vienā un tajā pašā dalībvalstī. Ja ir iesaistītas dažādas dalībvalstis, atbildi nosūta 60 kalendāro dienu laikā.

7.   Ja licenci vai izrakstu nodod atpakaļ, kompetentā iestāde pēc pieprasījuma izsniedz attiecīgajai pusei kvīti vai ieraksta un apzīmogo saņemšanas datumu attiecīgās puses iesniegtā fotokopijā.

14. pants

Pienākuma izpilde un pierādījumi

1.   Licences nodrošinājumu atdod, ja ir izpildīti Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 24. pantā un šajā pantā norādītie pienākumi.

2.   Tiesības produktus laist brīvā apgrozībā vai eksportēt uzskata par izlietotām un attiecīgo pienākumu uzskata par izpildītu dienā, kad tiek akceptēta attiecīgā muitas deklarācija licences derīguma termiņā un ar nosacījumiem, ka:

a)

laišanas brīvā apgrozībā gadījumā produkti ir faktiski laisti brīvā apgrozībā;

b)

eksporta gadījumā produkti ir atstājuši Savienības muitas teritoriju 150 kalendāro dienu laikā no muitas deklarācijas akceptēšanas dienas.

3.   Pienākuma laist brīvā apgrozībā izpildes pierādījums ir nominālā īpašnieka vai saņēmēja licences vai izraksta eksemplārs, kas pienācīgi vizēts muitā, vai tā elektronisks ekvivalents.

4.   Pienākuma eksportēt izpildes pierādījums ir:

a)

nominālā īpašnieka vai saņēmēja licences vai izraksta eksemplārs, kas pienācīgi vizēts muitā, vai tā elektronisks ekvivalents un

b)

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 334. pantā norādītais izvešanas apliecinājums no eksporta muitas punkta eksportētājam vai deklarētājam.

5.   4. punkta b) apakšpunktā minēto pierādījumu sniedz un pārbauda šādi:

a)

4. punkta b) apakšpunktā minētais eksportētājs vai deklarētājs nodod izvešanas apliecinājumu nominālajam īpašniekam, un nominālais īpašnieks pierādījumu elektroniski iesniedz licences izdevējai iestādei. Ja izvešanas apliecinājums tiek atcelts izvešanas muitas punkta labojumu dēļ, eksporta muitas iestāde informē eksportētāju vai viņa pārstāvi muitā un eksportētājs vai viņa muitas pārstāvis informē nominālo īpašnieku, kas attiecīgi informē licences izdevēju iestādi;

b)

a) apakšpunktā noteiktajā procedūrā ietilpst Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 1. panta 22. punktā definētā iesniegšanas galvenā atsauces numura (MRN) nosūtīšana licences izdevējai iestādei,

ja eksporta procedūrā ir iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts,

ja eksporta muitas iestāde ir citā, nevis licences izdevējas iestādes dalībvalstī, vai

ja MRN izmanto eksporta procedūrā, ko pabeidz dalībvalstī, kurā ir tikusi iesniegta eksporta deklarācija;

c)

licences izdevēja iestāde pārbauda saņemto informāciju, ieskaitot izvešanas no Savienības muitas teritorijas datuma pareizību, pamatojoties uz riska pārvaldību. Ja MRN un MRN datubanka (22) neļauj veikt piemērotas pārbaudes, muita pēc licences izdevējas iestādes pieprasījuma, pamatojoties uz attiecīgo MRN, apstiprina vai labo izvešanas datumu.

Ja eksporta muitas punkts ir izveidots nevis licences izdevējas iestādes, bet citā dalībvalstī, pēc analoģijas piemēro 13. panta 6. punkta otrās daļas procedūras.

Iestādes var vienoties, ka pirmajā daļā noteiktās procedūras tiek veiktas tieši starp attiecīgajām iestādēm. Licences izdevējas iestādes var vienoties par vienkāršotu a) apakšpunkta izpildes procedūru.

6.   Produktu laišanas brīvā apgrozībā pierādījums licences izdevējai iestādei ir jāsaņem 60 kalendārās dienās pēc licences derīguma beigām.

Eksporta un izvešanas no Savienības muitas teritorijas pierādījums licences izdevējai iestādei ir jāsaņem 180 kalendārās dienās pēc licences derīguma beigām.

Ja pirmajā un otrajā daļā paredzētos termiņus nevar ievērot tehnisku problēmu dēļ, licences izdevēja iestāde pēc nominālā īpašnieka pieprasījuma un ar viņa pierādījumu, vajadzības gadījumā – pēc fakta, var šo periodu pagarināt līdz ne vairāk kā 730 kalendārajām dienām, ņemot vērā Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 23. panta 4. punktu.

7.   Licences izdevējas iestādes drīkst atcelt pienākumu sniegt 2., 3. un 4. punktā minēto pierādījumu, ja to rīcībā jau ir vajadzīgā informācija.

15. pants

Aizstāšana un licenču vai izrakstu dublikāti

1.   Ja papīra licence vai izraksts, kas izdots(-a) par Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta vai 2. punkta a) apakšpunktā norādītajiem produktiem tiek daļēji vai pilnīgi sabojāta vai nozaudēta, nominālais īpašnieks vai pārņēmējs var lūgt licences izdevēju iestādi izdot aizstājēju licenci vai izrakstu. Aizstājēja licence vai aizstājējs izraksts aizstāj licences vai izraksta oriģinālu, aptverot visas attiecīgās tiesības un pienākumus.

Par aizstājējām licencēm saskaņā ar šo punktu dod nodrošinājumu, kā noteikts 5. pantā.

Ja nozaudētais vai daļēji sabojātais licences oriģināls atrodas, nominālais īpašnieks licences oriģinālu nodod atpakaļ licences izdevējai iestādei, kas tūlīt atdod atlikušo nodrošinājumu par licences oriģinālu.

2.   Aizstājēju licenci vai izrakstu var izdot tikai vienreiz un uz tādu derīguma termiņu un ar tādu daudzuma bilanci, kāds palicis pieejams licences vai izraksta oriģinālam.

Aizstājēju licenci vai izrakstu neizdod, ja licenču vai izrakstu izdošana par attiecīgo produktu ir apturēta vai ja tas attiecas uz importa vai eksporta tarifa likmes kvotu.

3.   Nodrošinājumu aizstājējai licencei kopā ar nodrošinājumu licences oriģinālam, ja tas nav atradies, atdod saskaņā ar 14. pantu.

4.   Ja lūgums attiecas uz daļēji vai pilnīgi sabojātu licenci vai izrakstu, kas izdots(-a) nevis par Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 2. punkta a) apakšpunktā norādītajiem produktiem, bet par citiem, piemēro šādus nosacījumus:

a)

nominālais īpašnieks vai pārņēmējs licences izdevējai iestādei apmierinoši pierāda pilnīgu vai daļēju bojājumu;

b)

aizstājēju licenci vai izrakstu neizdod, ja nominālais īpašnieks vai pārņēmējs nav pierādījis, ka ir veicis pienācīgus piesardzības pasākumus, lai novērstu licences vai izraksta bojājumu, vai nominālā īpašnieka sniegtie pierādījumi nav apmierinoši;

c)

nodrošinājums aizstājējai licencei vai izrakstam ir 150 % no nodrošinājuma licences oriģinālam un vismaz EUR 3 par 100 kg vai par hektolitru, vai “uz galvu”, ņemot vērā pieejamā daudzuma bilanci bojājuma brīdī un – attiecīgā gadījumā – pozitīvo pielaidi. Nodrošinājuma atlikumu, kas pieejams par licences oriģinālu, var izmantot, dodot nodrošinājumu aizstājējai licencei. Ja ir licences oriģināla nodrošinājuma pārpalikums virs aizstājējas licences nodrošinājuma, to nekavējoties atdod, ņemot vērā atlikušo pieejamo daudzumu.

5.   Izdodot aizstājējas licences vai izrakstus, licences izdevēja iestāde nekavējoties dara zināmu Komisijai:

a)

izdoto aizstājēju licenču vai izrakstu licences izdošanas numuru un aizstāto licenču vai izrakstu izdošanas numuru;

b)

attiecīgos produktus ar to kombinētās nomenklatūras kodiem (“KN kods”) un to daudzumu.

Komisija par to informē dalībvalstis.

6.   Ja papīra licence vai izraksts tiek nozaudēts vai sabojāts un nozaudētais vai sabojātais dokuments ir pilnīgi vai daļēji izlietots, tad, tikai ar mērķi atdot vēl palikušo nodrošinājumu preču laišanai brīvā apgrozībā vai eksportēšanai, kas jau bijis reģistrēts sākotnējā licencē, piemēro šādus nosacījumus:

a)

nominālais īpašnieks vai pārņēmējs var lūgt licences izdevēju iestādi izdot licences vai izraksta dublikātu, ko sastāda un vizē tāpat kā dokumenta oriģinālu. Var izdot tikai vienu licences vai izraksta dublikātu;

b)

licences izdevēja iestāde var nominālajam īpašniekam vai pārņēmējam sagādāt licences vai izraksta dublikātu, kurā skaidri katrā eksemplārā atzīmēts “Dublikāts”;

c)

licences vai izraksta dublikātu uzrāda muitas iestādei, kuras kompetencē ir deklarācija par laišanu brīvā apgrozībā vai eksportu, ja minētā deklarācija akceptēta saskaņā ar zudušo licenci vai izrakstu. Minētā muitas iestāde izdara ierakstus dublikātā un to vizē attiecībā uz preču laišanu brīvā apgrozībā vai eksportu, kas veikts saskaņā ar licences vai izraksta oriģinālu.

16. pants

Nepārvarama vara

1.   Licenci vai izrakstu izdevušās dalībvalsts kompetentā iestāde var atzīt nepārvaramas varas gadījumu, ņemot vērā Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 (23) 50. pantu, un nolemt:

a)

atcelt pienākumu licencē norādītos produktus un daudzumus laist brīvā apgrozībā vai eksportēt licences derīguma termiņā, kā norādīts šās regulas 14. panta 1. punktā, un atdot nodrošinājumu vai pagarināt licences derīguma termiņu par ne vairāk kā 180 dienām no licences sākotnējā derīguma beigām, ņemot vērā lietas apstākļus; vai

b)

pagarināt termiņu, kurā iesniedzams pierādījums par preču laišanu brīvā apgrozībā vai eksportu, kā norādīts šās regulas 14. panta 6. punktā, ievērojot minētajā normā noteiktās robežas, bez nodrošinājuma daļējas ieturēšanas.

Saskaņā ar a) apakšpunktu pieņemts lēmums attiecas tikai uz produktu daudzumu, ko nav varēts laist brīvā apgrozībā vai eksportēt nepārvaramas varas dēļ.

2.   Paziņojumā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 50. panta 4. punktu kompetentās iestādes informē Komisiju par attiecīgajiem produktiem ar to KN kodiem un par iesaistītajiem daudzumiem un norāda, vai runa ir par preču laišanu brīvā apgrozībā vai eksportu un par licences anulēšanu un vai nu licences derīguma termiņa pagarināšanu, vai pierādījuma par preču laišanu brīvā apgrozībā vai eksportu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, nosakot jauno termiņu. Komisija informē pārējās kompetentās iestādes savā specializētajā vietnē, kas pieejama licences izdevējām iestādēm un muitai.

3.   Ja nominālais īpašnieks vai pārņēmējs, kamēr vēl nav lēmuma par nepārvaramu varu, izsaka vajadzību turpināt licences izmantošanu attiecībā uz daudzumu, par kuru nav pieprasīts lēmums par nepārvaramu varu, licences izdevēja iestāde izdod izrakstu par bilanci, kurā norādīta informācija, kas noteikta instrukcijā par lauksaimniecības produktu importa un eksporta licencēm.

Tāds izraksts nav nododams citai personai.

17. pants

Informācija un paziņojumi sakarā ar kaņepēm

1.   Lai izkontrolētu Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 9. panta 4. punktā norādītās darbības gadījumos, kad tās tiek veiktas dalībvalstī, kura nav tā, kur importētājam ir atļauts importēt kaņepju sēklas, kas nav domātas sējai, licenci izdevusī iestāde nosūta otras dalībvalsts kompetentajai iestādei dokumentu kopijas no licencēto importētāju iesniegtajiem dokumentiem par darbībām, kas veiktas otrās teritorijā.

Ja Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 9. panta 4. punkta ceturtajā daļā norādītajās pārbaudēs atklājas nelikumības, attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde informē iestādi, kuras kompetencē ir piešķirt atļauju dalībvalstī, kur atļauja dota attiecīgajam importētājam.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai noteikumus, kas pieņemti Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 9. panta 1., 2. un 3. punkta un 4. punkta pirmās, otrās un trešās daļas piemērošanai.

Līdz katra gada 31. janvārim kompetentās iestādes paziņo Komisijai par piemērotajām sankcijām vai veiktajiem pasākumiem, kas saistīti ar iepriekšējā tirdzniecības gadā atklātajiem pārkāpumiem.

Kompetentās iestādes nosūta Komisijai to iestāžu nosaukumus un adreses, kas atbild par pārbaudēm, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 9. panta 4. punkta ceturtajā daļā. Šos nosaukumus un adreses Komisija pārsūta pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

18. pants

Paziņojumi sakarā ar ķiplokiem

Katru nedēļu līdz trešdienai dalībvalstis paziņo Komisijai B licences pieteikumu aptvertos kopējos daudzumus, kas attiecas uz iepriekšējā nedēļā saņemtajiem pieteikumiem.

Attiecīgos daudzumus iedala pēc importa licences pieteikuma datuma, izcelsmes un KN koda. Attiecībā uz produktiem, kas nav ķiploki, kā izklāstīts II pielikuma E un F iedaļā, ir jāpaziņo arī produkta nosaukums, kas norādīts importa licences pieteikuma 14. iedaļā.

19. pants

Paziņojumi sakarā ar lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta importa licencēm

1.   Katru ceturtdienu vai pirmajā nākamajā darba dienā, ja ceturtdiena ir valsts svētku diena, dalībvalstis paziņo Komisijai II pielikuma I daļas H iedaļā minētos produktu daudzumus, par kuriem iepriekšējā nedēļā ir izdotas importa licences, daudzumus iedalot pēc KN koda un izcelsmes valsts.

2.   Ja dalībvalsts uzskata, ka daudzumi, par kuriem pieprasītas importa licences, tajā rada tirgus traucējumu risku, tā tūlīt informē Komisiju, norādot daudzumus pa attiecīgā produkta veidiem. Komisija izpēta situāciju un par to informē dalībvalstis.

20. pants

Informācijas apmaiņa un paziņojumi Komisijai

1.   Ja tas vajadzīgs šās regulas kārtīgai piemērošanai, dalībvalstu kompetentās iestādes dalās informācijā par licencēm un to izrakstiem, kā arī par nelikumībām un pārkāpumiem, kas ar tiem saistīti.

2.   Kompetentās iestādes informē Komisiju, tiklīdz uzzinājušas par nelikumībām un pārkāpumiem, kas attiecas uz šo regulu.

3.   Dalībvalstis informāciju dara zināmu Komisijai iestāžu, kuras ir kompetentas pieņemt pieteikumus un izdot licences un izrakstus, kā minēts 2. panta 2. punktā, tīmekļa adreses vienotajā resursu vietrādī (URL) un šo informāciju pastāvīgi atjaunina un pēc vajadzības nosūta no jauna. Attiecīgos URL Komisija publicē savā publiskajā vietnē.

4.   Dalībvalstis arī dara zināmus Komisijai iestāžu izmantoto oficiālo zīmogu nospiedumus un – attiecīgā gadījumā – reljefā zīmoga nospiedumus. Komisija nekavējoties informē pārējās dalībvalstis drošā vietnē, kas pieejama tikai dalībvalstu iestādēm.

5.   Šajā regulā minētos paziņojumus Komisijai sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (24).

21. pants

Pārejas noteikumi

1.   Kompetentās iestādes drīkst turpināt pieteikuma iesniegšanai un licenču izdošanai izmantot papīra formu pēc Regulas (EK) Nr. 376/2008 17. pantā noteiktā parauga, kas dots minētās regulas I pielikumā, līdz pastāvošie krājumi ir izlietoti. Jebkurā procedūras posmā katrā gadījumā ir pieņemami pieteikumi un licences, kas atbilstoši šās regulas 3. panta 1. punktam veidotas citā dalībvalstī pēc šās regulas I pielikumā dotā parauga.

2.   14. panta 4. punkta b) apakšpunktā un 5. punktā paredzēto pierādījumu par izvešanu no Savienības muitas teritorijas pieņem visos gadījumos, kad šāds pierādījums būtu bijis jāsniedz, izmantojot T5 kontroleksemplāru, uz ko norādīts Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (25) 912.a–912.g pantā.

22. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 6. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 18. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2016. gada 18. maija Deleģētā regula (ES) 2016/1237, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem importa un eksporta licenču sistēmas piemērošanai un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz noteikumiem šādu licenču saņemšanai iemaksātā nodrošinājuma atbrīvošanai un atsavināšanai un ar ko groza Komisijas Regulas (EK) Nr. 2535/2001, (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 2336/2003, (EK) Nr. 951/2006, (EK) Nr. 341/2007 un (EK) Nr. 382/2008 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 2390/98, (EK) Nr. 1345/2005, (EK) Nr. 376/2008 un (EK) Nr. 507/2008 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2001. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu (OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp.).

(5)  Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regula (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem (OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp.).

(6)  Komisijas 2003. gada 30. decembra Regula (EK) Nr. 2336/2003, ar kuru ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 670/2003, ar ko nosaka īpašus pasākumus attiecībā uz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta tirgu (OV L 346, 31.12.2003., 19. lpp.).

(7)  Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.).

(8)  Komisijas 2007. gada 29. marta Regula (EK) Nr. 341/2007, ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm (OV L 90, 30.3.2007., 12. lpp.).

(9)  Komisijas 2008. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 382/2008 par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu [un teļa] gaļas nozarē (OV L 115, 29.4.2008., 10. lpp.).

(10)  Komisijas 1998. gada 5. novembra Regula (EK) Nr. 2390/98, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1706/98 attiecībā uz režīmu, ko piemēro, importējot konkrētus labības aizvietotāju produktus un labības un rīsa pārstrādes produktus, kam ir Āfrikas, Karību jūras baseina un Klusā okeāna valstu vai aizjūras zemju un teritoriju izcelsme, un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 2245/90 (OV L 297, 6.11.1998., 7. lpp.).

(11)  Komisijas 2005. gada 16. augusta Regula (EK) Nr. 1345/2005, kurā noteikti sīki izstrādāti noteikumi ievešanas atļauju sistēmas piemērošanai olīveļļas nozarē (OV L 212, 17.8.2005., 13. lpp.).

(12)  Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.).

(13)  Komisijas 2008. gada 6. jūnija Regula (EK) Nr. 507/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1673/2000 par šķiedras linu un kaņepju tirgu kopīgo organizāciju piemērošanai (OV L 149, 7.6.2008., 38. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(15)  Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.).

(16)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.).

(17)  Instrukcija par importa un eksporta licencēm (OV C 278, 30.7.2016.).

(18)  Padomes 1971. gada 3. jūnija Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71, ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus (OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.).

(19)  Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).

(20)  Padomes 1997. gada 13. marta Regula (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu muitas jomā un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.).

(21)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&Screen=0

(22)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=en

(23)  Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību (OV L 255, 28.8.2014., 59. lpp.).

(24)  Komisijas 2009. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.).

(25)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

2. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTAIS PARAUGS

NORĀDĪJUMI PAR IZMANTOŠANU

1.

Licences veidlapas izgatavo komplektos, kas sastāv no 1. eksemplāra, 2. eksemplāra un pieteikuma, kopā ar licences papildeksemplāriem, ja tādi ir, minētajā secībā.

Tomēr izdevēja iestāde drīkst pieteikuma iesniedzējiem prasīt pirmajā daļā noteikto komplektu vietā aizpildīt tikai pieteikuma veidlapu.

2.

Ja kāda Savienības pasākuma rezultātā daudzums, par kuru ir izdota licence, ir mazāks nekā daudzums, par kuru sākotnēji iesniegts licences pieteikums, pieprasītais daudzums un ar to saistītā nodrošinājuma summa jāieraksta tikai pieteikuma veidlapā.

3.

Licences izraksta veidlapas izgatavo komplektos, kas sastāv no 1. eksemplāra un 2. eksemplāra, minētajā secībā.

4.

2. iedaļā ar attiecīgo valsts kodu norāda dalībvalsti, kura izdevusi dokumentu. Licences izdevēja iestāde var pievienot dokumenta identifikācijas numurus.

Dalībvalsts

Valsts kods

Beļģija

BE

Bulgārija

BG

Čehija

CZ

Dānija

DK

Vācija

DE

Igaunija

EE

Īrija

IE

Grieķija

EL

Spānija

ES

Francija

FR

Horvātija

HR

Itālija

IT

Kipra

CY

Latvija

LV

Lietuva

LT

Luksemburga

LU

Ungārija

HU

Malta

MT

Nīderlande

NL

Austrija

AT

Polija

PL

Portugāle

PT

Rumānija

RO

Slovēnija

SI

Slovākija

SK

Somija

FI

Zviedrija

SE

Apvienotā Karaliste

UK

5.

Izdošanas brīdī licencēs un izrakstos 23. iedaļā (eksporta licence) vai 25. iedaļā (importa licence) var būt licences izdevējas iestādes piešķirtais izdošanas numurs.

6.

Pieteikumus, licences un izrakstus aizpilda ar rakstāmmašīnu vai datorizēti.

7.

Licences izdevējas iestādes drīkst atļaut pieteikumus aizpildīt rokrakstā – ar tinti, drukātiem lielajiem burtiem.

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

II PIELIKUMS

I DAĻA

PIENĀKUMS IMPORTĒT SASKAŅĀ AR LICENCI

Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādīto produktu saraksts

A.   Rīsi (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta b) apakšpunkts un I pielikuma II daļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājuma summa

Derīguma termiņš

1006 20

Lobīti rīsi, ieskaitot produktus, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

30 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir licences izdošanas diena, saskaņā ar 7. panta 2. punktu

1006 30

Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi, arī pulēti vai glazēti, ieskaitot produktus, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

30 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir licences izdošanas diena, saskaņā ar 7. panta 2. punktu

1006 40 00

Šķeltie rīsi, ieskaitot produktus, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

1 EUR/t

līdz otrā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir licences izdošanas diena, saskaņā ar 7. panta 2. punktu


B.   Cukurs (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta c) apakšpunkts un I pielikuma III daļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājuma summa

Derīguma termiņš

1701

Visi produkti, ko importē ar preferenču nosacījumiem, izņemot tarifa kvotas (1), (2)

20 EUR/t

līdz trešā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir licences izdošanas diena (saskaņā ar 7. panta 2. punktu)


C.   Sēklas (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta e) apakšpunkts un I pielikuma V daļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājuma summa

Derīguma termiņš

ex 1207 99 20

Kaņepju šķirņu sēklas sējai

 (3)

ja dalībvalstis nav noteikušas citādi, līdz sestā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir licences izdošanas diena, saskaņā ar 7. panta 2. punktu


D.   Lini un kaņepes (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta h) apakšpunkts un I pielikuma VIII daļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājuma summa

Derīguma termiņš

5302 10 00

Neapstrādāti vai mērcēti kaņepāji

 (4)

ja dalībvalstis nav noteikušas citādi, līdz sestā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir licences izdošanas diena, saskaņā ar 7. panta 2. punktu


E.   Augļi un dārzeņi (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta i) apakšpunkts un I pielikuma IX daļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājuma summa

Derīguma termiņš

0703 20 00

Svaigi vai atdzesēti ķiploki, ieskaitot produktus, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (5)

50 EUR/t

3 mēneši no izdošanas dienas saskaņā ar 7. panta 2. punktu

ex 0703 90 00

Citi svaigi vai atdzesēti sīpolu dārzeņi, ieskaitot produktus, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā (5)

50 EUR/t

3 mēneši no izdošanas dienas saskaņā ar 7. panta 2. punktu


F.   Pārstrādāti augļi un dārzeņi (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta j) apakšpunkts un I pielikuma X daļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājuma summa

Derīguma termiņš

ex 0710 80 95

Saldēti ķiploki (6) Allium sativum un Allium ampeloprasum (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), ieskaitot produktus, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 (7) 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

50 EUR/t

3 mēneši no izdošanas dienas saskaņā ar 7. panta 2. punktu

ex 0710 90 00

Saldēti dārzeņu maisījumi, kuros ir ķiploki (6) Allium sativum un/vai Allium ampeloprasum (termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī), ieskaitot produktus, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 (7) 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

50 EUR/t

3 mēneši no izdošanas dienas saskaņā ar 7. panta 2. punktu

ex 0711 90 80

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti ķiploki (6) Allium sativum un Allium ampeloprasum (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai, ieskaitot produktus, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 (7) 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

50 EUR/t

3 mēneši no izdošanas dienas saskaņā ar 7. panta 2. punktu

ex 0711 90 90

Īslaicīgai glabāšanai iekonservēti dārzeņu maisījumi, kuros ir ķiploki (6) Allium sativum un/vai Allium ampeloprasum (piemēram, ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā), kas nav derīgi tūlītējai lietošanai, ieskaitot produktus, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 (7) 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

50 EUR/t

3 mēneši no izdošanas dienas saskaņā ar 7. panta 2. punktu

ex 0712 90 90

Kaltēti ķiploki (6) Allium sativum un Allium ampeloprasum un kaltētu dārzeņu maisījumi, kuros ir ķiploki (6) Allium sativum un/vai Allium ampeloprasum, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai pulverī, bet tālāk neapstrādāti, ieskaitot produktus, ko importē saskaņā ar tarifa kvotām, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 (7) 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā

50 EUR/t

3 mēneši no izdošanas dienas saskaņā ar 7. panta 2. punktu


G.   Citi produkti (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta x) apakšpunkts un I pielikuma XXIV daļas 1. iedaļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājuma summa

Derīguma termiņš

1207 99 91

Kaņepju sēklas, izņemot sējai paredzētās

 (8)

ja dalībvalstis nav noteikušas citādi, līdz sestā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir licences izdošanas diena, saskaņā ar 7. panta 2. punktu


H.   Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta u) apakšpunkts un I pielikuma XXI daļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājuma summa

Derīguma termiņš

ex 2207 10 00

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 % vai vairāk, kas iegūts no Līguma I pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības produktiem

EUR 1 par hektolitru

līdz ceturtā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir licences izdošanas diena, saskaņā ar 7. panta 2. punktu

ex 2207 20 00

Denaturēts etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, iegūti no Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

EUR 1 par hektolitru

līdz ceturtā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir licences izdošanas diena, saskaņā ar 7. panta 2. punktu

ex 2208 90 91

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %, iegūts no Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

EUR 1 par hektolitru

līdz ceturtā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir licences izdošanas diena, saskaņā ar 7. panta 2. punktu

ex 2208 90 99

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %, iegūts no Līguma I pielikumā minētajiem lauksaimniecības produktiem

EUR 1 par hektolitru

līdz ceturtā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir licences izdošanas diena, saskaņā ar 7. panta 2. punktu

II DAĻA

PIENĀKUMS EKSPORTĒT SASKAŅĀ AR LICENCI

Deleģētās regulas (ES) 2016/1237 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā norādīto produktu saraksts

A.   Rīsi (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta b) apakšpunkts un I pielikuma II daļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājuma summa

Derīguma termiņš

1006 20

Lobīti rīsi

3 EUR/t

līdz ceturtā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir licences izdošanas diena, saskaņā ar 7. panta 2. punktu

1006 30

Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti rīsi, arī pulēti vai glazēti

3 EUR/t

līdz ceturtā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir licences izdošanas diena, saskaņā ar 7. panta 2. punktu


B.   Cukurs (Regulas (ES) Nr. 1308/2013 1. panta 2. punkta c) apakšpunkts un I pielikuma III daļa)

KN kods

Apraksts

Nodrošinājuma summa

Derīguma termiņš

1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā (9)

11 EUR/100 kg

līdz trešā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir izdošanas diena, saskaņā ar 7. panta 2. punktu (10)

1702 60 95

1702 90 95

Citādi cukuri cietā veidā un cukura sīrupi, bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām, izņemot laktozi, glikozi, maltodekstrīnu un izoglikozi (9)

4,2 EUR/100 kg

līdz trešā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir izdošanas diena, saskaņā ar 7. panta 2. punktu (10)

2106 90 59

Aromatizēti vai iekrāsoti cukura sīrupi, izņemot izoglikozes, laktozes, glikozes un maltodekstrīna sīrupu (9)

4,2 EUR/100 kg

līdz trešā mēneša beigām pēc mēneša, kurā ir izdošanas diena, saskaņā ar 7. panta 2. punktu (10)


(1)  Pienākums importēt saskaņā ar licenci ir spēkā līdz 2017. gada 30. septembrim.

(2)  Izņemot Moldovas izcelsmes preferences cukura importu ar KN kodu 1701 99 10 saskaņā ar Padomes 2014. gada 16. jūnija Lēmumu 2014/492/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (OV L 260, 30.8.2014., 1. lpp.), un Gruzijas izcelsmes preferences cukura importu ar KN kodu 1701 saskaņā ar Padomes 2014. gada 16. jūnija Lēmumu 2014/494/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (OV L 261, 30.8.2014., 1. lpp.).

(3)  Nodrošinājums nav vajadzīgs.

(4)  Nodrošinājums nav vajadzīgs.

(5)  Pienākums importēt saskaņā ar licenci ir spēkā līdz 2017. gada 30. septembrim.

(6)  Arī produkti, kuru aprakstā vārds “ķiploks” ir tikai daļa. Var būt tādi nosaukumi kā “ziloņķiploki”, “soloķiploki”, “bezdaivu ķiploki”, “lielgalvas ķiploki” u. c.

(7)  Pienākums importēt saskaņā ar licenci ir spēkā līdz 2017. gada 30. septembrim.

(8)  Nodrošinājums nav vajadzīgs.

(9)  Pienākums eksportēt saskaņā ar licenci ir spēkā līdz 2017. gada 30. septembrim.

(10)  Daudzumiem, kas nepārsniedz 10 t, attiecīgā persona vienai eksporta operācijai drīkst izmantot tikai vienu šādu licenci.


30.7.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/71


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/1240

(2016. gada 18. maijs),

ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 20. panta a), b), d), e), i), j), k), l), m), n) un o) punktu un 223. panta 3. punkta a), b) un c) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2) un jo īpaši tās 62. panta 2. punkta a), b), c) un i) apakšpunktu un 64. panta 7. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (3) un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu un 3. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (4) tika aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, kurā noteikti jauni noteikumi par valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu. Tā turklāt Komisiju pilnvaro šajā sakarā pieņemt deleģētos aktus un īstenošanas aktus. Lai nodrošinātu valsts intervences un privātās uzglabāšanas atbalsta shēmu sekmīgu darbību jaunajā tiesiskajā regulējumā, ar šādiem aktiem ir jāpieņem daži noteikumi. Ar minētajiem aktiem vajadzētu aizstāt Komisijas Regulu (EEK) Nr. 3427/87 (5), Regulu (EEK) Nr. 2351/91 (6), Regulu (EK) Nr. 720/2008 (7), Regulu (EK) Nr. 826/2008 (8), Regulu (EK) Nr. 1130/2009 (9) un Regulu (ES) Nr. 1272/2009 (10). Minētās regulas ir atceltas ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/1238 (11).

(2)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. pants nosaka, ka valsts intervence attiecas uz parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem, miežiem, kukurūzu, nelobītiem rīsiem, svaigu vai atdzesētu liellopu un teļa gaļu, sviestu un vājpiena pulveri saskaņā ar minētajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem.

(3)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 17. pants nosaka, ka atbalstu par privāto uzglabāšanu var piešķirt attiecībā uz balto cukuru, olīveļļu, linšķiedru, svaigu vai atdzesētu gaļu no vismaz astoņus mēnešus veciem liellopiem, sviestu, sieru, vājpiena pulveri, cūkgaļu un aitas un kazas gaļu saskaņā ar minētajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem.

(4)

Regula (ES) Nr. 1370/2013 nosaka noteikumus par valsts intervences cenām, valsts intervences iepirkumu kvantitatīvos ierobežojumus un par privātu uzglabāšanu izmaksātā atbalsta apmēra noteikšanu.

(5)

Lai vienkāršotu ar valsts intervences un privātās uzglabāšanas atbalsta shēmām saistītos pārvaldības un kontroles mehānismus un uzlabotu to iedarbīgumu, ir jānosaka kopīgi noteikumi attiecībā uz visiem Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. un 17. pantā uzskaitītajiem produktiem.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 13. panta 1. punktu Komisija, ja tas vajadzīgs attiecīgajā tirgus situācijā, var nolemt, ka jāveic cieto kviešu, miežu, kukurūzas un nelobīto rīsu iepirkšana. Ja vidējā tirgus cena reprezentatīvā laikposmā ir mazāka par 85 % no salīdzināmā robežlieluma, kas noteikts Regula (ES) Nr. 1308/2013 7. panta 1. punktā, valsts intervenci var sākt arī attiecībā uz liellopu gaļu. Šādos gadījumos iepirkšanu veic konkursa kārtībā.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1370/2013 4. panta 1. punktu Komisija var noteikt apmēru atbalstam par tādu produktu privātu uzglabāšanu, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 17. pantā, vai nu ar konkursa procedūru, vai iepriekš nosakot atbalsta apmēru.

(8)

Lai valsts intervences un privātās uzglabāšanas atbalsta shēmas darbotos efektīvi, tirgus dalībniekiem būtu jāizmanto metode, ko maksājumu aģentūra darījusi pieejamu attiecībā uz piedāvājumu (offer), konkursa piedāvājumu (tender) un pieteikumu (application) iesniegšanu.

(9)

Lai nodrošinātu shēmu pareizu pārvaldību, būtu jānosaka noteikumi attiecībā uz intervenci par fiksētu cenu, attiecībā uz konkursa procedūrām intervences produktu iepirkšanai, intervences krājumu pārdošanai vai privātās uzglabāšanas atbalsta maksimālā apmēra noteikšanai un attiecībā uz privātās uzglabāšanas atbalsta iepriekšnoteikšanu, kā arī piedāvājumu, konkursa piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas kārtību un pieņemamību.

(10)

Lai uzlabotu valsts intervences efektivitāti, izbeidzot izmantot mazus uzglabāšanas kompleksus, kas var būt izkliedēti pa visu reģionu, būtu jānosaka intervences produktu uzglabāšanas vietu minimālā ietilpība, bet tai nevajadzētu būt piemērojamai gadījumos, kad no uzglabāšanas vietas var viegli piekļūt upes, jūras vai dzelzceļa savienojumam.

(11)

Tā kā produkti, uz kuriem attiecas valsts intervences un privātās uzglabāšanas atbalsta shēmas, no ražošanas vai ražas ievākšanas laika un uzglabāšanas prasību viedokļa atšķiras, tiem ir jāparedz īpaši atbilstības nosacījumi.

(12)

Lai valsts intervences un privātās uzglabāšanas atbalsta shēmas tiktu pārvaldītas pareizi, ir jānosaka minimālais daudzums, par kuru mazāka daudzuma iepirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu vai konkursa piedāvājumu maksājumu aģentūra nevar pieņemt, vai jānolemj, vai noteikt maksimālo privātās uzglabāšanas atbalsta apmēru. Tomēr, ja vairumtirdzniecības nosacījumi un prakse vai dalībvalstī spēkā esošie vides jomas noteikumi dod pamatu izmantot lielāku minimālo daudzumu, nekā noteikts šajā regulā, attiecīgajai maksājumu aģentūrai vajadzētu būt tiesībām iepirkšanai par fiksētu cenu pieprasīt šādu lielāku minimālo daudzumu.

(13)

Lai garantētu intervences piedāvājuma vai konkursa piedāvājuma nopietnību un nodrošinātu, ka pasākumam būs vajadzīgā ietekme uz tirgu, gan attiecībā uz intervenci par fiksētu cenu, gan attiecībā uz intervenci konkursa kārtībā ir jānosaka nodrošinājuma līmenis.

(14)

Lai nodrošinātu efektīvu valsts intervences shēmas pārvaldību, būtu jāparedz dalībvalstu un Komisijas savstarpēji paziņojumi par iesniegtajiem piedāvājumiem un konkursa piedāvājumiem. Būtu jāievieš pasākumi, kas vajadzīgi, lai tiktu ievēroti Regulas (ES) Nr. 1370/2013 3. pantā noteiktie kvantitatīvie ierobežojumi.

(15)

Pamatojoties uz saņemtajiem piedāvājumiem un konkursa piedāvājumiem, var noteikt maksimālo iepirkšanas cenu vai maksimālo privātās uzglabāšanas atbalsta apmēru. Tomēr tirgū var rasties situācijas, kurās ekonomisku apsvērumu vai citu apsvērumu dēļ var būt vajadzīgs šādu cenu vai atbalsta apmēru nenoteikt un visus saņemtos konkursa piedāvājumus noraidīt.

(16)

Lai garantētu skaidru un rezultatīvu valsts intervences shēmas darbību, ir jāparedz vispārīgi noteikumi par piegādes rīkojuma izdošanu un produktu piegādi uz maksājumu aģentūras norādīto uzglabāšanas vietu. Turklāt, ņemot vērā labības un rīsu nozares, kā arī liellopu gaļas, sviesta un vājpiena pulvera nozares specifiku, šīm nozarēm ir jāparedz īpaši noteikumi.

(17)

Lai uzglabātos intervences krājumus pareizi pārvaldītu, ņemot vērā labības un rīsu nozares specifiku, ir jāprecizē dalībvalstu pienākumi attiecībā uz maksimālo attālumu līdz uzglabāšanas vietai un izmaksas, kas jāsedz, ja šis attālums ir pārsniegts.

(18)

Lai piemērotu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 907/2014 (12) sniegtos kopīgos noteikumus, ir lietderīgi paredzēt, ka uzglabāšanas laikā produkti jāpārbauda minētās regulas 3. pantā paredzētajā kārtībā. Pārņemšanas protokols būtu jāizdod, pamatojoties uz minētajām pārbaudēm un analīzēm.

(19)

Lai nodrošinātu valsts intervences ietvaros uzglabāto produktu labo kvalitāti, gadījumiem, kad produkti neatbilst piemērojamajām atbilstības prasībām, tirgus dalībniekam būtu jāparedz pienākums produktus pieņemt atpakaļ un segt visus izdevumus par laiku, kad produkti glabāti uzglabāšanas vietās.

(20)

Ja liellopu gaļa jāatkaulo, šai nozarei ir jāparedz īpaši noteikumi papildus vispārīgajiem noteikumiem.

(21)

Būtu jānosaka maksājumu noteikumi, paredzot cenu koriģēšanu atkarībā no produkta kvalitātes vai uzglabāšanas vietas novietojuma. Lai tirgus dalībniekiem dotu laiku pielāgoties jaunajai valsts intervences shēmai, daži cenu koriģēšanas nosacījumi labībai būtu jāpiemēro tikai no 2017./2018. tirdzniecības gada sākuma.

(22)

Lai sniegtu vajadzīgo informāciju par produktu īpašībām un to uzglabāšanas vietu, maksājumu aģentūrai, kuras rīcībā ir pārdodamie intervences krājumi, būtu jāsagatavo un jāpublicē uzaicinājumi iesniegt konkursa piedāvājumu. Šādā nolūkā no šāda paziņojuma publicēšanas datuma līdz pirmajam konkursa piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam būtu jāpaiet saprātīgam laikam.

(23)

Pamatojoties uz konkursa piedāvājumiem un situāciju Savienības tirgū, Komisijai būtu jāpieņem lēmums, vai noteikt minimālo intervences pārdošanas cenu vai ne. Maksājumu aģentūras konkursa piedāvājumus par pārdošanai pieejamajiem produktiem vai nu pieņems, vai noraidīs atkarībā no minētā lēmuma. Būtu jāpieņem īpaši noteikumi par liellopu gaļas, sviesta un vājpiena pulvera piešķiršanu.

(24)

Lai būtu vieglāk pārdot dalībvalsts uzglabāšanas vietās vēl glabātos ļoti mazos produktu daudzumus un būtu nodrošināta pareiza sistēmas pārvaldība, ir lietderīgi paredzēt, ka maksājumu aģentūrai ir tiesības uz savu atbildību sākt tādu intervences produktu daudzumu tālākpārdošanas konkursa procedūru, mutatis mutandis piemērojot noteikumus, kas noteikti attiecībā uz Savienības sāktajām konkursa procedūrām, lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi visām attiecīgajām personām. Šā paša iemesla dēļ maksājumu aģentūrām būtu jāatļauj laist tiešā pārdošanā produktu daudzumus, kurus pēc apskates ikgadējā inventarizācijā vai inspekcijā pēc pieņemšanas intervencē vairs nevar pārpakot vai kuri ir sabojājušies.

(25)

Lai nodrošinātu, ka privātās uzglabāšanas atbalsta shēmu var pienācīgi uzraudzīt, būtu jānorāda uzglabāšanas līguma noslēgšanai vajadzīgā informācija, kā arī līgumslēdzēju pušu saistības un nosacījumi nodošanai uzglabāšanā, it sevišķi tie, kas par uzglabāšanas darbību pārbaudi atbildīgajai kompetentajai iestādei ļauj efektīvi inspicēt uzglabāšanas apstākļus. Būtu jānosaka arī noteikumi par līgumisko uzglabāšanas periodu.

(26)

Lai nodrošinātu privātās uzglabāšanas atbalsta shēmas efektīvu darbību, ir jāparedz vispārīgi noteikumi par produktu izņemšanu no uzglabāšanas un privātās uzglabāšanas atbalsta izmaksāšanu. Ņemot vērā sviesta un vājpiena pulvera specifiku, papildus vispārīgajiem noteikumiem jāparedz īpaši noteikumi.

(27)

Ja privātās uzglabāšanas atbalsta apmēru nosaka iepriekš, ir lietderīgi paredzēt pārdomu periodu, kas dotu iespēju novērtēt tirgus situāciju, pirms paziņot lēmumus par atbalsta pieteikumiem. Turklāt, lai nepieļautu pārmērīgu vai spekulatīvu privātās uzglabāšanas shēmas izmantošanu, attiecīgā gadījumā būtu jāparedz noteikumi par īpašiem pasākumiem, kurus piemēro izskatāmiem pieteikumiem. Šādiem pasākumiem ir vajadzīga ātra rīcība, un Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai rīkoties, nepiemērojot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru, un bez kavēšanās veikt visus vajadzīgos pasākumus.

(28)

Lai aizsargātu Savienības finansiālās intereses, būtu jāpieņem pienācīgi kontroles pasākumi pārkāpumu un krāpšanas apkarošanai. Minētajos kontroles pasākumos būtu jāparedz pilnīga administratīvā pārbaude, ko papildina pārbaudes uz vietas. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstu pieeja ir taisnīga un vienveidīga, būtu jānosaka šādu kontroles pasākumu tvērums, saturs, grafiks un paziņošana.

(29)

Nepamatoti izmaksātās summas būtu jāatgūst saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 908/2014 (13).

(30)

Lai valsts intervences un privātās uzglabāšanas atbalsta shēmas tiktu pārvaldītas efektīvi, ir dalībvalstīm jāparedz pienākums Komisiju periodiski informēt par situāciju attiecībā uz krājumiem, par produktiem, ko ievieto uzglabāšanas vietās vai no tām izņem, un par situāciju attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. un 17. pantā uzskaitīto produktu cenām un ražošanu.

(31)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

I NODAĻA

Ievadnoteikums

1. pants

Darbības joma

1.   Šī regula paredz noteikumus par to, kā piemērot Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1370/2013 attiecībā uz:

a)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. pantā uzskaitīto produktu iepirkšanu un pārdošanu valsts intervencē;

b)

privātās uzglabāšanas atbalsta piešķiršanu par produktiem, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 17. pantā.

2.   Šo regulu piemēro, neskarot īpašus noteikumus, kas īstenošanas regulās noteikti attiecībā uz:

a)

produktu iepirkšanas konkursa procedūras sākšanu vai intervences produktu pārdošanas sākšanu; vai

b)

konkursa procedūras sākšanu vai privātās uzglabāšanas atbalsta apmēra iepriekšnoteikšanu.

II NODAĻA

Vispārīgi kopīgie noteikumi

2. pants

Piedāvājumu, konkursa piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas kārtība un pieņemamība

1.   Tirgus dalībnieki valsts intervences piedāvājumus un konkursa piedāvājumus, kā arī privātās uzglabāšanas atbalsta konkursa piedāvājumus un pieteikumus uz šo atbalstu iesniedz, izmantojot metodi, ko darījusi pieejamu attiecīgās dalībvalsts maksājumu aģentūra.

2.   Piedāvājums, konkursa piedāvājums vai pieteikums ir pieņemams, ja tas ir iesniegts tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai kādā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā piedāvājumu, konkursa piedāvājumu vai pieteikumu iesniedz, un tajā, izmantojot veidlapu, kuru dara pieejamu maksājumu aģentūra, ir sniegta vismaz šī informācija:

a)

tirgus dalībnieka nosaukums, adrese un PVN reģistrācijas numurs dalībvalstī, kurā tirgus dalībnieks veic savu galveno darbību;

b)

produkts vai produkta veids, attiecīgā gadījumā ar attiecīgo KN kodu;

c)

piedāvājumā, konkursa piedāvājumā vai pieteikumā norādītais daudzums, attiecīgā gadījumā – ņemot vērā 5. pantā noteiktos minimālos daudzumus.

3.   Tirgus dalībnieks piedāvājumā, konkursa piedāvājumā vai pieteikumā neiekļauj nekādus papildu nosacījumus, kas nav noteikti šajā regulā vai attiecīgajā īstenošanas regulā par konkursa procedūras sākšanu vai privātās uzglabāšanas atbalsta apmēra iepriekšnoteikšanu.

4.   Ja piedāvājumu, konkursa piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņš ir oficiāla brīvdiena, piedāvājumus, konkursa piedāvājumus vai pieteikumus iesniedz ne vēlāk kā pēdējā darbdienā pirms oficiālās brīvdienas.

5.   Uzskata, ka maksājumu aģentūra piedāvājumus, konkursa piedāvājumus vai pieteikumus, kuri iesniegti sestdienā, svētdienā vai oficiālā brīvdienā, saņēmusi pirmajā darbdienā pēc dienas, kurā tie iesniegti.

6.   Piedāvājumus, konkursa piedāvājumus vai pieteikumus pēc to iesniegšanas neatsauc un negroza.

7.   Pieņemamos piedāvājumus, konkursa piedāvājumus vai pieteikumus un attiecīgos daudzumus maksājumu aģentūra reģistrē dienā, kurā tie saņemti.

8.   Tiesības un pienākumi, kas izriet no piedāvājuma, konkursa piedāvājuma vai pieteikuma pieņemšanas, nav nododami citām personām.

II SADAĻA

VALSTS INTERVENCE

I NODAĻA

Īpaši noteikumi, kas attiecas uz valsts intervenci

3. pants

Intervences produktu uzglabāšanas vietas

1.   Katrai intervences produktu uzglabāšanas vietai (“uzglabāšanas vieta”) ir šāda minimālā uzglabāšanas ietilpība:

a)

attiecībā uz labību: 5 000 tonnu, no 2017./2018. gada valsts intervences perioda 7 500 tonnu, no 2018./2019. gada perioda 10 000 tonnu, no 2019./2020. gada perioda 15 000 tonnu;

b)

attiecībā uz rīsiem: 5 000 tonnu, no 2017./2018. gada valsts intervences perioda 7 500 tonnu, no 2018./2019. gada perioda 10 000 tonnu;

c)

attiecībā uz sviestu un vājpiena pulveri: 400 tonnu, no 2017. gada valsts intervences perioda 600 tonnu, no 2018. gada perioda 800 tonnu.

Ja dalībvalsts gadā vidēji saražo mazāk nekā 20 miljonus tonnu labības, tā no 2019./2020. gada perioda var turpināt piemērot 10 000 tonnu minimālo uzglabāšanas ietilpību.

2.   Šajā pantā “minimālā uzglabāšanas ietilpība” ir minimālā ietilpība, kurai nav jābūt pieejamai pastāvīgi, bet kura ir viegli panākama laikā, kad varētu notikt iepirkšana.

3.   Maksājumu aģentūra no 1. punkta var atkāpties tikai tad, ja tā pierāda, ka minētajā punktā piesauktā minimālā uzglabāšanas ietilpība nav pieejama, un ja no aizstājējām uzglabāšanas vietām var viegli piekļūt upes, jūras vai dzelzceļa savienojumam.

4. pants

Produktu atbilstības noteikšana

1.   Produktu atbilstību valsts intervences vajadzībām nosaka ar šādos noteikumos norādītajām metodēm:

a)

attiecībā uz labību – I pielikuma I, II, III un IV daļa;

b)

attiecībā uz rīsiem – II pielikuma I daļa;

c)

attiecībā uz liellopu gaļu – III pielikuma I daļa;

d)

attiecībā uz sviestu – šīs regulas IV pielikuma I daļa un Komisijas Regula (EK) Nr. 273/2008 (14);

e)

attiecībā uz vājpiena pulveri – šīs regulas V pielikuma I daļa un Regula (EK) Nr. 273/2008.

2.   Valsts intervences labības kvalitāti nosaka ar I pielikumā minētajām metodēm, kas noteiktas tajās attiecīgo Eiropas vai starptautisko standartu jaunākajās redakcijās, kuras ir spēkā attiecīgā tirdzniecības gada pirmajā dienā.

II NODAĻA

Produktu iepirkšana intervencē

1. iedaļa

Vispārīgi noteikumi

5. pants

Minimālie piedāvājamie vai konkursā piedāvājamie produktu daudzumi

1.   Minimālie iepirkšanai piedāvājamie vai konkursā piedāvājamie produktu daudzumi ir:

a)

parastajiem kviešiem, miežiem un kukurūzai – 160 tonnas;

b)

cietajiem kviešiem – 20 tonnas;

c)

rīsiem – 40 tonnas;

d)

liellopu gaļai – 20 tonnas;

e)

sviestam – 30 tonnas;

f)

vājpiena pulverim – 30 tonnas.

Ja dalībvalsts gadā vidēji saražo mazāk nekā 20 miljonus tonnu labības, tā var nolemt uz parastajiem kviešiem, miežiem un kukurūzu attiecināt 120 tonnu minimālo daudzumu.

2.   Maksājumu aģentūra var noteikt minimālo daudzumu, kas ir lielāks par 1. punktā noteikto, ja to attaisno vairumtirdzniecības apstākļi un prakse vai attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošie vides jomas noteikumi.

6. pants

Produktu iepirkšanas nodrošinājuma līmenis

Tā Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 4. panta a) punktā prasītā nodrošinājuma līmenis, kas jāiemaksā, iesniedzot piedāvājumu vai konkursa piedāvājumu par produktu iepirkšanu valsts intervencē, ir šāds:

a)

labībai – EUR 20 par tonnu;

b)

rīsiem – EUR 30 par tonnu;

c)

liellopu gaļai – EUR 300 par tonnu;

d)

sviestam – EUR 50 par tonnu;

e)

vājpiena pulverim – EUR 50 par tonnu.

7. pants

Piedāvājumu un konkursa piedāvājumu iesniegšanas kārtība un pieņemamība

1.   Piedāvājums vai konkursa piedāvājums ir pieņemams, ja tas atbilst prasībām, kas noteiktas 2. pantā un – konkursa procedūras gadījumā – 12. pantā minētajā īstenošanas regulā par konkursa procedūras sākšanu. Tas arī atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tajā ir iekļauta vismaz šāda informācija:

i)

attiecībā uz rīsiem – veids un šķirne;

ii)

attiecībā uz produktiem, kas nav liellopu gaļa, – vieta, kurā produkts tiek glabāts piedāvājuma vai konkursa piedāvājuma iesniegšanas laikā;

iii)

attiecībā uz labību un rīsiem – uzglabāšanas vieta, par kuru tiek iesniegts piedāvājums vai konkursa piedāvājums;

iv)

attiecībā uz labību un rīsiem – ražas novākšanas gads un Savienības apgabals vai apgabali, kuros tie audzēti;

v)

attiecībā uz sviestu un vājpiena pulveri – ražošanas datums;

vi)

attiecībā uz sviestu un vājpiena pulveri – tā apstiprinātā uzņēmuma nosaukums un apstiprināšanas numurs, kurā produkts ražots;

b)

tirgus dalībnieks ir iemaksājis nodrošinājumu saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 4. panta a) punktu;

c)

attiecībā uz labību un rīsiem – tirgus dalībnieks ir:

i)

apliecinājis, ka produktu izcelsmes vieta ir Savienība;

ii)

apliecinājis, ka piedāvājums vai konkursa piedāvājums attiecas uz viendabīgu partiju, kurā, ja piedāvā rīsus, jābūt vienas šķirnes nelobītiem rīsiem;

iii)

paziņojis, vai pēc ražas novākšanas ir veikta kāda apstrāde, un – attiecīgā gadījumā – izmantotā līdzekļa nosaukumu, un apliecinājis, ka tas ir lietots atbilstoši lietošanas nosacījumiem un ka līdzeklis ir atļauts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (15).

2.   Attiecībā uz produktiem, kas nav liellopu gaļa, tirgus dalībnieks, izmantojot 2. panta 2. punktā minēto veidlapu, var lūgt produktu pārņemt uzglabāšanas vietā, kurā tas tiek glabāts piedāvājuma vai konkursa piedāvājuma iesniegšanas laikā, ja vien attiecīgā uzglabāšanas vieta atbilst Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 7. panta 1. punktā un šīs regulas 3. pantā noteiktajām prasībām.

8. pants

Maksājumu aģentūras veikta piedāvājumu un konkursa piedāvājumu verifikācija

1.   Maksājumu aģentūras par piedāvājumu un konkursa piedāvājumu pieņemamību lemj, pamatojoties uz 2. un 7. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

Ja maksājumu aģentūra nolemj, ka piedāvājums vai konkursa piedāvājums ir nepieņemams, tā trīs darbdienu laikā pēc piedāvājuma vai konkursa piedāvājuma saņemšanas par to informē attiecīgo tirgus dalībnieku. Ja tirgus dalībnieks, kas iesniedzis piedāvājumu, šādu informāciju nesaņem, piedāvājums tiek uzskatīts par pieņemamu.

2.   Kas attiecas uz labību un rīsiem, pēc tam, kad maksājumu aģentūra ir verificējusi, ka piedāvājumi vai konkursa piedāvājumi ir pieņemami, var administratīvi pārbaudīt 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto apliecinājumu atbilstību, vajadzības gadījumā – ar tās maksājumu aģentūras palīdzību, kura atbild par tirgus dalībnieka norādīto uzglabāšanas vietu, saskaņā ar 57. panta 2. punktu.

9. pants

Piedāvājumu un konkursa piedāvājumu paziņošana Komisijai

1.   Dalībvalstis Komisijai par visiem pieņemamajiem piedāvājumiem un konkursa piedāvājumiem paziņo šādos termiņos:

a)

piedāvājumu gadījumā paziņojumus iesniedz katru otrdienu ne vēlāk kā 12.00 (pēc Briseles laika) un tie attiecas uz tiem produktu daudzumiem, par kuriem iepriekšējā nedēļā ir iesniegts pieņemams piedāvājums, un saistīto informāciju.

Ja piedāvātie daudzumi tuvojas Regulas (ES) Nr. 1370/2013 3. panta 1. punktā noteiktajiem ierobežojumiem, Komisija dalībvalstis informē par to, no kuras dienas tās Komisijai informāciju paziņo katru darbdienu.

No minētās dienas dalībvalstis Komisijai ik darbdienu ne vēlāk kā plkst. 14.00 (pēc Briseles laika) paziņo par daudzumiem, kas piedāvāti intervencei iepriekšējā darbdienā;

b)

konkursa piedāvājumu gadījumā piemēro termiņus, kas noteikti īstenošanas regulā par konkursa procedūras sākšanu.

2.   Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajos paziņojumos neiekļauj tirgus dalībnieka nosaukumu, adresi un PVN reģistrācijas numuru un – sviesta un vājpiena pulvera gadījumā – apstiprinātā uzņēmuma nosaukumu un apstiprināšanas numuru.

3.   Ja dalībvalsts Komisijai 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajos termiņos nepaziņo ne par vienu pieņemamu konkursa piedāvājumu vai pieteikumu, uzskata, ka tā ir Komisijai sniegusi nulles paziņojumu.

2. iedaļa

Iepirkšana par fiksētu cenu

10. pants

Kārtība, kādā iesniedz piedāvājumus par parasto kviešu, sviesta un vājpiena pulvera iepirkšanu par fiksētu cenu

Piedāvājumus maksājumu aģentūrai var iesniegt, tiklīdz sākas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 12. pantā noteiktie valsts intervences laikposmi.

11. pants

Kvantitatīvo ierobežojumu ievērošanas pasākumi

1.   Lai izpildītu Regulas (ES) Nr. 1370/2013 3. panta 1. punktā noteiktos kvantitatīvos ierobežojumus, Komisija, kā paredzēts minētās regulas 3. panta 6. punkta a) apakšpunktā, lemj:

a)

beigt intervences produktu iepirkšanu par fiksētu cenu;

b)

ja visa piedāvātā daudzuma pieņemšana novestu pie maksimālā daudzuma pārsniegšanas, noteikt piešķīruma koeficientu, kas piemērojams kopējam daudzumam piedāvājumos, kuri no katra tirgus dalībnieka saņemti un par kuriem Komisijai paziņots lēmuma dienā;

c)

attiecīgā gadījumā – noraidīt neizskatītos piedāvājumus, kas iesniegti dalībvalstu maksājumu aģentūrām.

Komisija izlemj divu darbdienu laikā pēc 9. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas un piecu darbdienu laikā pēc 9. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas.

Ja paziņošanas diena Komisijai ir oficiāla brīvdiena, šā panta vajadzībām termiņš sāk ritēt nākamajā darbdienā pēc attiecīgās oficiālās brīvdienas. Ja šādas oficiālas brīvdienas ietilpst Komisijas lēmuma pieņemšanas termiņā, skaita tikai darbdienas.

2.   Atkāpjoties no 2. panta 6. punkta, tirgus dalībnieks, kuram piemēro 1. punkta b) apakšpunktā minēto piešķīruma koeficientu, piecu darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā lēmums, ar kuru nosaka piešķīruma koeficientu, var nolemt savu konkursa piedāvājumu atsaukt.

3. iedaļa

Iepirkšana konkursa kārtībā

12. pants

Konkursa procedūra

1.   Regulas (ES) Nr. 1308/2013 11. pantā minēto produktu iepirkšanas konkursa procedūru sāk ar īstenošanas regulu par konkursa procedūras sākšanu, kurā ietver šādu informāciju:

a)

aptvertie produkti un:

i)

attiecībā uz rīsiem – veids un šķirne;

ii)

attiecībā uz liellopu gaļu – vai konkursa procedūrā iepērk atkaulojamus liemeņus vai bez atkaulošanas glabājamus liemeņus;

b)

aptvertais periods (“konkursa periods”) un vajadzības gadījumā dažādie apakšperiodi, kuros var iesniegt konkursa piedāvājumus.

2.   Komisija var sākt konkursa procedūru liellopu gaļas iepirkšanai pa kategorijām un dalībvalstīm vai to reģioniem, kā paredzēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 13. panta 1. punkta c) apakšpunktā, pamatojoties uz divām jaunākajām reģistrētajām nedēļas tirgus cenām. Komisija var minēto konkursa procedūru slēgt, kā paredzēts minētās regulas 13. panta 2. punktā, pamatojoties uz jaunākajām reģistrētajām nedēļas tirgus cenām.

3.   Ja Komisija sāk Regulas (ES) Nr. 1370/2013 3. panta 3. punktā minēto ierobežoto konkursa procedūru, īstenošanas regulā par minētās procedūras sākšanu norāda, konkrēti uz kuru dalībvalsti vai dalībvalsts reģionu vai reģioniem konkursa procedūra attiecas.

4.   Attiecībā uz rīsiem konkursa procedūru var ierobežot, norādot konkrētas šķirnes vai vienu vai vairākus nelobīto rīsu veidus, konkrētāk, “apaļgraudu rīsi”, “vidējgraudu rīsi”, “A tipa garengraudu rīsi”, “B tipa garengraudu rīsi”, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II pielikuma I daļas I punkta 2. apakšpunkta a), b) vai c) punktā.

5.   Attiecībā uz liellopu gaļu piemēro šādus noteikumus:

a)

katras atbilstīgās kategorijas vidējā tirgus cenā dalībvalstī vai tās reģionā ņem vērā cenas par U, R un O kvalitātes klasi, kas izteikta kā R3 kvalitātes klase, izmantojot III pielikuma II daļā noteiktos pārrēķina koeficientus, kas noteikti šai dalībvalstij vai attiecīgajam intervences reģionam;

b)

vidējās tirgus cenas reģistrē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1249/2008 (16);

c)

katras atbilstīgās kategorijas vidējā tirgus cena dalībvalstī vai tās reģionā ir visu b) punktā minēto kvalitātes klašu vidējā tirgus cena, kam piemēroti svērumi pēc katras kvalitātes klases īpatsvara attiecīgajā dalībvalstī vai reģionā nokauto dzīvnieku kopskaitā.

Apvienotajā Karalistē ir šādi divi intervences reģioni:

i)

I reģions – Lielbritānija;

ii)

II reģions – Ziemeļīrija.

13. pants

Konkursa piedāvājumu iesniegšanas kārtība un pieņemamība

1.   Papildus 2. un 7. pantā noteiktajiem vispārīgajiem nosacījumiem konkursa piedāvājums ir pieņemams tikai tad, ja tajā ir norādīta piedāvātā cena euro par produkta vienību, noapaļota līdz ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata, bez PVN.

Attiecībā uz labību un rīsiem konkursā piedāvātā cena par tonnu produktu ir cena par produktiem, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 I pielikuma II daļā noteiktajam labības kvalitātes prasību minimumam vai Regulas (ES) Nr. 1308/2013 III pielikuma A daļā noteiktajai rīsu standarta kvalitātei un kas piegādāti uz uzglabāšanas vietu un nav izkrauti.

Konkursā piedāvātā cena par sviestu un vājpiena pulveri ir cena par 100 kg produktu, kas piegādāti uz uzglabāšanas vietas kravas telpu.

Attiecībā uz liellopu gaļu konkursa piedāvājumos norāda saskaņā ar 12. panta 5. punkta a) apakšpunktu piedāvāto cenu, kas izteikta uz tonnu R3 kvalitātes klases produktu, un to, vai šī cena attiecas uz neatkaulotu gaļu, kas atkaulojama, vai bez atkaulošanas uzglabājamu gaļu.

2.   Neskarot šīs regulas 15. panta 2. punktu, konkursā piedāvātā cena nedrīkst pārsniegt valsts intervences cenu līmeni, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 1370/2013 2. panta 1. punktā.

14. pants

Lēmumi par iepirkšanas cenu

1.   Pamatojoties uz konkursa piedāvājumiem, kas ir paziņoti saskaņā ar 9. pantu, Komisija lemj:

a)

maksimālo iepirkšanas cenu nenoteikt; vai

b)

maksimālo iepirkšanas cenu noteikt.

2.   Lēmumu, kas minēts 1. punktā, publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

15. pants

Individuāli lēmumi par konkursa piedāvājumiem

1.   Ja maksimālā iepirkšanas cena nav noteikta, visus konkursa piedāvājumus noraida.

2.   Ja maksimālā iepirkšanas cena ir noteikta, maksājumu aģentūra pieņem konkursa piedāvājumus, kuros piedāvāta tāda vai zemāka cena. Visus pārējos konkursa piedāvājumus noraida.

Maksājumu aģentūra pieņem tikai tādus konkursa piedāvājumus, kas saskaņā ar 9. pantu paziņoti Komisijai.

3.   Maksājumu aģentūra šā panta 1. un 2. punktā minētos lēmumus pieņem pēc 14. panta 1. punktā minētā Komisijas lēmuma publicēšanas.

Maksājumu aģentūra tirgus dalībniekiem paziņo, kā beigusies viņu dalība konkursa procedūrā, trīs darbdienu laikā pēc minētā Komisijas lēmuma stāšanās spēkā.

Konkursa piedāvājuma pieņemšanas gadījumā šis paziņojums nav vajadzīgs, ja maksājumu aģentūra izdod 17. pantā minēto piegādes rīkojumu piecu darbdienu laikā pēc minētā Komisijas lēmuma stāšanās spēkā. Šādas pieņemšanas gadījumā nevar vēl pagarināt piegādes rīkojuma izdošanu tā, kā minēts 17. panta 1. punkta otrajā daļā.

16. pants

Liellopu gaļas iepirkšanas ierobežojums

Ja maksājumu aģentūrām piedāvā vairāk liellopu gaļas, nekā tās spēj pārņemt, tās var iepirkt tikai tādus daudzumus, kādus spēj pārņemt savā teritorijā vai vienā no saviem intervences reģioniem, kas minēti 12. panta 5. punktā.

Šāda ierobežojuma gadījumā maksājumu aģentūras visām iesaistītajām personām nodrošina vienlīdzīgu piekļuvi.

4. iedaļa

Piegāde un transporta izmaksas

17. pants

Piegādes rīkojums

1.   Pēc tam, kad maksājumu aģentūra ir pārbaudījusi piedāvājuma vai konkursa piedāvājuma pieņemamību saskaņā ar 8. un 13. pantu, tā piecu darbdienu laikā pēc termiņa, kas minēts 11. panta 1. punkta otrajā daļā, vai pēc 14. panta 1. punktā minētā lēmuma stāšanās spēkā izdod piegādes rīkojumu.

Ja tas nepieciešams tāpēc, ka pieņemts liels daudzums labības vai rīsu, maksājumu aģentūra var nolemt piegādes rīkojuma izdošanas termiņu pagarināt. Tomēr produktu piegādes galīgais termiņš nav vēlāk kā 65 dienas pēc pirmajā daļā minētā termiņa apritēšanas vai tur minētās stāšanās spēkā. Šādos gadījumos maksājumu aģentūra par to informē attiecīgos tirgus dalībniekus.

2.   Piegādes rīkojumu datē un numurē, un tajā norāda šādu informāciju:

a)

piegādājamais daudzums;

b)

produktu piegādes galīgais termiņš;

c)

uzglabāšanas vieta, uz kuru produkti jāpiegādā;

d)

cenu, uz kuras pamata piedāvājums vai konkursa piedāvājums pieņemts.

3.   Piegādes rīkojumu izdod tikai par daudzumiem, par kuriem paziņots Komisijai, kā noteikts 9. pantā.

18. pants

Īpaši noteikumi par labības un rīsu piegādi

1.   Maksājumu aģentūra norāda uzglabāšanas vietu, uz kuru labību vai rīsus piegādā ar vismazākajām izmaksām.

2.   Produktus uz uzglabāšanas vietu piegādā ne vēlāk kā 60 dienas pēc piegādes rīkojuma izdošanas dienas. Tomēr atkarībā no pieņemtajiem daudzumiem maksājumu aģentūra var minēto laikposmu pagarināt par laiku, kas nepārsniedz 14 dienas. Šādos gadījumos 17. panta 1. punkta otrajā daļā minēto piegādes termiņu var attiecīgi pagarināt. Maksājumu aģentūra par to informē attiecīgos tirgus dalībniekus.

3.   Tirgus dalībnieks sedz izmaksas, kas saistītas ar turpmāk norādīto labības testēšanu saskaņā ar I pielikuma IV daļā minēto metodiku:

i)

amilāzes aktivitātes (Hāgberja) testu;

ii)

tests cieto kviešu un parasto kviešu olbaltumvielu satura noteikšanai;

iii)

Zelenija testu;

iv)

automatizētas apstrādājamības testu;

v)

kontaminantu analīzi.

19. pants

Labības un rīsu transportēšanas izmaksas

1.   Ja attālums nepārsniedz 50 km, izmaksas par labības vai rīsu transportēšanu no vietas, kur produkti tikuši uzglabāti piedāvājuma vai konkursa piedāvājuma iesniegšanas laikā, uz uzglabāšanas vietu, kas norādīta piegādes rīkojumā, sedz tirgus dalībnieks.

Ja attālums ir garāks par šo maksimālo attālumu, papildu transportēšanas izmaksas sedz maksājumu aģentūra un atmaksā Komisija pēc likmes EUR 0,05 par tonnu un par kilometru.

2.   Ja maksājumu aģentūra, kas iepērk labību vai rīsus, atrodas dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kuras teritorijā produkts tiek uzglabāts, 1. punktā minētā maksimālā attāluma aprēķinā attālumu starp tirgus dalībnieka glabātavu un iepircējas maksājumu aģentūras dalībvalsts robežu neņem vērā.

20. pants

Īpaši noteikumi par liellopu gaļas piegādi

1.   Liellopu gaļas iepirkšanas cena ir cena par liellopu gaļu, kas piegādāta līdz uzglabāšanas vietas svēršanas punkta ieejai vai, ja gaļa ir atkaulojama, piegādāta uz gaļas sadalīšanas cehu.

2.   Izkraušanas izmaksas sedz tirgus dalībnieks.

3.   Tirgus dalībnieki produktus piegādā ne vēlāk kā 15 dienas pēc piegādes rīkojuma izdošanas dienas. Tomēr atkarībā no piešķirtajiem daudzumiem maksājumu aģentūra var minēto laikposmu pagarināt par laiku, kas nepārsniedz septiņas dienas. Šādos gadījumos maksājumu aģentūra par to informē attiecīgos tirgus dalībniekus.

21. pants

Īpaši noteikumi par sviesta un vājpiena pulvera iepakošanu, piegādi un uzglabāšanu

1.   Sviestu iepako un piegādā blokos, kuru tīrsvars ir 25 kg, ievērojot IV pielikuma II daļā noteiktās prasības.

2.   Vājpiena pulveri iepako un piegādā maisos, kuru tīrsvars ir 25 kg, ievērojot V pielikuma II daļā noteiktās prasības.

3.   Tirgus dalībnieks sviestu vai vājpiena pulveri uz uzglabāšanas vietas kravas telpu piegādā ne vēlāk kā 21 dienu pēc piegādes rīkojuma izdošanas dienas. Tomēr atkarībā no pieņemtajiem daudzumiem maksājumu aģentūra var minēto laikposmu pagarināt par laiku, kas nepārsniedz septiņas dienas. Šādos gadījumos maksājumu aģentūra par to informē attiecīgos tirgus dalībniekus.

Sviestu un vājpiena pulveri piegādā uz paliktņiem, kuru kvalitāte ir piemērota produktu ilgtermiņa uzglabāšanai un kuri maināmi pret līdzvērtīgas kvalitātes paliktņiem. Maksājumu aģentūra var arī apstiprināt citu, līdzvērtīgu kārtību.

Izmaksas, kas saistītas ar sviesta vai vājpiena pulvera izkraušanu uzglabāšanas vietas kravas telpā, sedz maksājumu aģentūra.

4.   Maksājumu aģentūra pieprasa, lai sviests un vājpiena pulveris tiktu nodots glabāšanā un glabāts uz paliktņiem viegli identificējamās un piekļūstamās partijās.

22. pants

Piegāde

1.   Piegādes diena ir:

a)

attiecībā uz labību, rīsiem, sviestu un vājpiena pulveri – diena, kurā tiek apstiprināts, ka norādītajā uzglabāšanas vietā ir nogādāts viss piegādes rīkojumā minētais daudzums. Šī diena nevar būt pirms dienas, kas seko piegādes rīkojuma izdošanas dienai;

b)

attiecībā uz katru liellopu gaļas sūtījumu – diena, kad sūtījumu ieved intervences uzglabāšanas vietas svēršanas punktā vai, ja gaļa ir atkaulojama, gaļas sadalīšanas cehā.

2.   Maksājumu aģentūra var nolemt, ka labības, rīsu, sviesta vai vājpiena pulvera pārņemšana notiek uzglabāšanas vietā, kurā produkti atrodas piedāvājuma vai konkursa piedāvājuma iesniegšanas laikā, ar nosacījumu, ka uzglabāšanas vieta atbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 7. panta 1. punktā un šīs regulas 3. pantā. Tādā gadījumā piegādes diena ir diena pēc piegādes rīkojuma izdošanas dienas, un to uzskata par Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 18. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto datumu.

3.   Produktus pārņem maksājumu aģentūra vai tās pārstāvis, kas ir no tirgus dalībnieka neatkarīgai persona.

5. iedaļa

Kontrole un pārņemšana

23. pants

Pārņemšanas protokols

1.   Pārņemšanas protokolu izdod maksājumu aģentūra, kad prasītajās pārbaudēs un analīzēs ir konstatēts, ka ir izpildītas Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 3. pantā noteiktās atbilstības prasības. Tajā norāda vismaz:

a)

piegādātos daudzumus un – attiecībā uz rīsiem – šķirni;

b)

analīzēs noskaidrotās produktu īpašības tādā mērā, kādā tās ietekmē cenas aprēķinu;

c)

attiecīgā gadījumā – daudzumus, kas nav pārņemti. Šādā gadījumā par to informē attiecīgo tirgus dalībnieku.

2.   Pārņemšanas protokolu datē un nosūta tirgus dalībniekam un glabāšanas pārzinim.

24. pants

Tirgus dalībnieka pienākumi

Produkti atbilst Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 3. pantā noteiktajām atbilstības prasībām. Ja prasītajās pārbaudēs atklājas, ka produkti atbilstības prasībām neatbilst, tirgus dalībnieks:

a)

uz sava rēķina attiecīgos produktus pieņem atpakaļ;

b)

sedz saistītās izmaksas par laiku no dienas, kad produkti ievietoti uzglabāšanas vietā, līdz dienai, kad tos izņem no glabāšanas.

To, kādas izmaksas tirgus dalībniekam jāsedz, nosaka, balstoties uz ievietošanas, izņemšanas un glabāšanas standarta izmaksām saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 906/2014 (17) 3. pantu.

25. pants

Liellopu gaļas atkaulošanas prasība

Ja obligāts konkursa procedūras nosacījums ir atkaulošana, maksājumu aģentūra visu iepirkto gaļu atkaulo saskaņā ar III pielikuma III daļu.

6. iedaļa

Cenu korekcijas un maksājumi

26. pants

Labības un rīsu cenu korekcijas

1.   Regulas (ES) Nr. 1370/2013 2. panta 2. punktā un 3. panta 4. punktā paredzētās cenu korekcijas izdara saskaņā ar:

a)

šīs regulas I pielikuma V un VI daļu, ja tās ir labības cenas;

b)

šīs regulas II pielikuma II daļu, ja tās ir rīsu cenas.

2.   Ja maksājumu aģentūra labību un rīsus pārņem un uzglabā uzglabāšanas vietā saskaņā ar 22. panta 2. punktu, iepirkuma cenu samazina par EUR 5 tonnā.

27. pants

Maksājumi

1.   Par pārņemšanas protokolā norādītajiem daudzumiem samaksā ne vēlāk kā 65. dienā pēc 22. pantā minētās piegādes dienas, ja vien nenotiek administratīva izmeklēšana.

2.   Maksā tikai par faktiski piegādāto un pieņemto daudzumu. Tomēr, ja minētais daudzums ir lielāks par piegādes rīkojumā norādīto daudzumu, maksā tikai par piegādes rīkojumā norādīto daudzumu.

III NODAĻA

Intervences produktu pārdošana

28. pants

Konkursa procedūras sākšana

1.   Produktus, kas pārņemti valsts intervencē un ir pieejami pārdošanai, pārdod, izmantojot konkursa procedūru.

2.   Konkursa procedūru sāk ar īstenošanas regulu par pārdošanas sākšanu.

Pirmo konkursa piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņu nosaka ne agrāku kā sešas dienas pēc minētās īstenošanas regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.   Var sākt vienā vai vairākos Savienības vai dalībvalsts reģionos glabāto produktu pārdošanas konkursa procedūras.

4.   Īstenošanas regulā par pārdošanas sākšanu jo īpaši iekļauj šādu informāciju:

a)

aptvertie produkti un, konkrētāk:

i)

attiecībā uz rīsiem – veids un šķirne;

ii)

attiecībā uz liellopu gaļu – attiecīgie izcirtņi;

b)

aptvertais periods (“konkursa periods”) un dažādie apakšperiodi, kuros var iesniegt konkursa piedāvājumus;

c)

attiecībā uz liellopu gaļu, sviestu un vājpiena pulveri – minimālais daudzums, par kuru var iesniegt piedāvājumu;

d)

cik liels nodrošinājums jāiemaksā, iesniedzot piedāvājumu.

Turklāt minētajā īstenošanas regulā var norādīt:

a)

kopējo daudzumu, uz kuru attiecas konkursa procedūra;

b)

attiecīgā gadījumā – noteikumus par labības un rīsu transportēšanas izmaksām.

5.   Konkursa procedūras var ierobežot, norādot konkrētus izlietojumus vai galamērķus, un paredzēt noteikumus par izlietojuma vai galamērķa verifikāciju.

29. pants

Uzaicinājums iesniegt konkursa piedāvājumu un uzaicināšanas kārtība

1.   Katra maksājumu aģentūra, kurai ir pārdošanai pieejami intervences krājumi, sagatavo uzaicinājumu iesniegt konkursa piedāvājumu un to publicē vismaz četras dienas pirms konkursa piedāvājumu iesniegšanas pirmā termiņa.

2.   Uzaicinājumā iesniegt konkursa piedāvājumu īpaši norāda:

a)

tās maksājumu aģentūras nosaukumu un adresi, kas publicē uzaicinājumu iesniegt konkursa piedāvājumu;

b)

atsauci uz īstenošanas regulu par pārdošanas sākšanu;

c)

katras konkursa daļas konkursa piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņu;

d)

par katru uzglabāšanas vietu – glabāšanas pārziņa vārdu un adresi un attiecīgā gadījumā:

i)

attiecībā uz labību un rīsiem – pieejamos daudzumus tādās pārdodamajās partijās, lai tirgus dalībniekiem būtu vienlīdzīga piekļuve, un katras pārdošanas partijas kvalitātes aprakstu;

ii)

attiecībā uz liellopu gaļu – pieejamos daudzumus pēc izcirtņu veida saskaņā ar III pielikuma IV daļu un piegādes datumu;

iii)

attiecībā uz sviestu un vājpiena pulveri – pieejamos daudzumus un piegādes datumu;

e)

regulas 30. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto piegādes posmu un attiecīgā gadījumā iepakojuma veidu;

f)

visu uzglabāšanas vietā esošo aprīkojumu produktu iekraušanai transportlīdzeklī;

g)

attiecībā uz sviestu un attiecīgā gadījumā – katrā uzglabāšanas vietā pieejamo saldkrējuma sviesta daudzumu, ievērojot IV pielikuma II daļas 2. punkta d) apakšpunktā sniegto norādi.

3.   Maksājumu aģentūra nodrošina, ka uzaicinājumi iesniegt konkursa piedāvājumu tiek pienācīgi izziņoti.

4.   Maksājumu aģentūra veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai ieinteresētās personas varētu:

a)

pirms konkursa piedāvājuma iesniegšanas par saviem līdzekļiem inspicēt pārdošanai piedāvāto labību un rīsus un paņemt un pārbaudīt to paraugus;

b)

pēc vajadzības iepazīties ar I pielikuma IV daļā, II pielikuma I daļā, IV pielikuma I daļā vai V pielikuma I daļā minēto analīžu rezultātiem.

30. pants

Konkursa piedāvājumu iesniegšanas kārtība un pieņemamība

1.   Konkursa piedāvājums ir pieņemams, ja tas atbilst 2. pantā noteiktajām prasībām un īstenošanas regulai par pārdošanas sākšanu. Tas arī atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tajā norādīta atsauce uz īstenošanas regulu par pārdošanas sākšanu un konkursa piedāvājumu iesniegšanas apakšperioda beigu datums;

b)

attiecībā uz liellopu gaļu tajā norādīti attiecīgie izcirtņi;

c)

attiecībā uz labību un rīsiem tajā norādīts viss pārdodamās partijas daudzums;

d)

tajā norādīta konkursa piedāvājuma cena EUR par mērvienību, noapaļota līdz ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata, bez PVN:

i)

attiecībā uz labību un rīsiem – par produktu, kas iekrauts transportlīdzeklī;

ii)

attiecībā uz sviestu vai vājpiena pulveri – par produktu, kas piegādāts uz paliktņiem līdz uzglabāšanas vietas kravas telpai vai, ja nepieciešams, piegādāts uz paliktņiem, kas iekrauti transportlīdzeklī, ja transportlīdzeklis ir kravas automobilis vai dzelzceļa vagons;

iii)

attiecībā uz liellopu gaļu – par produktu, kas piegādāts līdz uzglabāšanas vietas kravas telpai;

e)

attiecībā uz liellopu gaļu, sviestu un vājpiena pulveri – tas attiecas vismaz uz minimālo daudzumu, kas minēts īstenošanas regulā par pārdošanas sākšanu;

f)

tajā norādīta uzglabāšanas vieta, kurā produktu uzglabā, un attiecībā uz sviestu un vājpiena pulveri var būt norādīta alternatīva uzglabāšanas vieta;

g)

tirgus dalībnieks ir iemaksājis nodrošinājumu, kas paredzēts īstenošanas regulā par pārdošanas sākšanu.

2.   Konkursa piedāvājuma cena attiecas uz labību, kura atbilst kvalitātes prasību minimumam, kas noteikts Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 I pielikuma II daļā, vai uz rīsiem, kuri atbilst standarta kvalitātei, kas definēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 III pielikuma A iedaļā.

3.   Liellopu gaļas, sviesta un vājpiena pulvera cenu konkursa piedāvājumā norāda par tīrsvaru.

Attiecībā uz sviestu attiecīgā gadījumā konkursa piedāvājumā var norādīt, ka tas ir iesniegts tikai par saldkrējuma sviestu, kas minēts 29. panta 2. punkta g) apakšpunktā.

31. pants

Konkursa piedāvājumu paziņošana Komisijai

1.   Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem pieņemamajiem konkursa piedāvājumiem termiņā, kas noteikts īstenošanas regulā par pārdošanas sākšanu.

2.   Paziņojumi, kas noteikti 1. punktā, neietver tirgus dalībnieka nosaukumu, adresi un PVN reģistrācijas numuru.

3.   Ja dalībvalsts Komisijai 1. punktā minētajā termiņā nepaziņo ne par vienu pieņemamu konkursa piedāvājumu, uzskata, ka tā ir Komisijai sniegusi nulles paziņojumu.

32. pants

Lēmums par pārdošanas cenu

1.   Pamatojoties uz konkursa piedāvājumiem, kas paziņoti saskaņā ar 31. pantu, Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 229. panta 2. punktā noteikto procedūru pieņem lēmumu:

a)

nenoteikt minimālo pārdošanas cenu; vai

b)

noteikt minimālo pārdošanas cenu.

Sviesta un vājpiena pulvera minimālā pārdošanas cena var mainīties atkarībā no pārdošanai piedāvāto produktu atrašanās vietas.

2.   Lēmumu, kas minēts 1. punktā, publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

33. pants

Individuāli lēmumi par konkursa piedāvājumiem

1.   Ja minimālā pārdošanas cena nav noteikta, visus konkursa piedāvājumus noraida.

2.   Ja ir noteikta minimālā pārdošanas cena, maksājumu aģentūras noraida visus konkursa piedāvājumus, kuros piedāvātā cena ir zemāka par minimālo pārdošanas cenu.

Maksājumu aģentūras pieņem tikai tādus konkursa piedāvājumus, kas ir paziņoti Komisijai saskaņā ar 31. pantu.

3.   Maksājumu aģentūras pieņem šā panta 1. un 2. punktā minētos lēmumus pēc 32. pantā minētā Komisijas lēmuma publicēšanas.

Maksājumu aģentūra paziņo tirgus dalībniekiem viņu dalības iznākumu konkursa procedūrā trīs darbdienu laikā pēc minētā Komisijas lēmuma stāšanās spēkā.

34. pants

Īpaši noteikumi par liellopu gaļas, sviesta un vājpiena pulvera piešķiršanu

1.   Attiecībā uz sviestu un vājpiena pulveri izraudzītais tirgus dalībnieks ir tirgus dalībnieks, kurš piedāvā visaugstāko cenu. Ja viss pieejamais daudzums nav piešķirts, tad atlikumu piešķir citiem tirgus dalībniekiem, pamatojoties uz konkursa kārtībā piedāvātajām cenām, sākot ar augstāko cenu.

2.   Ja konkursa piedāvājuma pieņemšanas rezultātā rastos situācija, ka līgumi tiktu slēgti, pārsniedzot liellopu gaļas, sviesta vai vājpiena pulvera pieejamo daudzumu konkrētā uzglabāšanas vietā, attiecīgajam tirgus dalībniekam piešķir tikai pieejamo daudzumu. Tomēr, lai ievērotu konkursa piedāvājuma daudzumu, maksājumu aģentūra ar tirgus dalībnieka piekrišanu var piešķirt produktu no citām uzglabāšanas vietām.

3.   Ja, pieņemot divus vai vairākus konkursa piedāvājumus, kuros piedāvāta viena un tā pati cena, konkrētā uzglabāšanas vietā rastos situācija, ka līgumi tiktu slēgti, pārsniedzot pieejamo liellopu gaļas, sviesta vai vājpiena pulvera daudzumu, tad pieejamo daudzumu sadala proporcionāli konkursa kārtībā piedāvātajiem daudzumiem. Tomēr, ja šādas sadalīšanas rezultātā būtu jāpiešķir daudzumi, kas ir mazāki par 28. panta 4. punkta c) apakšpunktā minēto minimālo daudzumu, tad iedalīšanu veic ar izlozi.

4.   Ja pēc visu sekmīgo konkursa piedāvājumu pieņemšanas uzglabāšanas vietā atlikušais liellopu gaļas, sviesta vai vājpiena pulvera daudzums ir mazāks par 28. panta 4. punkta c) apakšpunktā minēto minimālo daudzumu, šo atlikušo daudzumu maksājumu aģentūra piedāvā izraudzītajiem tirgus dalībniekiem, sākot ar to, kurš piedāvājis augstāko cenu. Izraudzītajam tirgus dalībniekam piedāvā iespēju nopirkt atlikušo daudzumu par minimālo pārdošanas cenu.

5.   Maksājumu aģentūra produktu piešķir, pamatojoties uz tā uzglabāšanas sākuma datumu, sākot ar vecāko produktu no kopējā daudzuma, kas pieejams tirgus dalībnieka norādītajā uzglabāšanas vietā, vai attiecīgā gadījumā vecāko produktu no sviesta vai saldkrējuma sviesta, vai liellopu gaļas izcirtņu daudzuma, kas pieejams tirgus dalībnieka norādītajā uzglabāšanas vietā ar aukstumiekārtām.

35. pants

Maksājumi

Pirms produkta izņemšanas un 37. panta 2. punktā minētajā laikposmā tirgus dalībnieki samaksā maksājumu aģentūrai summu, kas atbilst to konkursa piedāvājumam, par katru daudzumu, ko viņi izņem no uzglabāšanas vietas, kā to ir paziņojusi maksājumu aģentūra saskaņā ar 33. panta 3. punktu.

36. pants

Dalībvalstu veikta pārdošana

1.   Dalībvalstī, kurā nenorit neviena 28. pantā paredzētā konkursa procedūra, maksājumu aģentūra pati var sākt intervences produktu pārdošanas konkursa procedūru, ja visās tās uzglabāšanas vietās atlikušais kopējais daudzums ir mazāks nekā:

a)

katram labības veidam – 10 000 tonnu;

b)

rīsiem – 2 000 tonnu;

c)

liellopu gaļai, sviestam vai vājpiena pulverim – 200 tonnu.

2.   Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 II nodaļa un šī nodaļa attiecas uz konkursa procedūru, ko saskaņā ar 1. punktu sāk maksājumu aģentūra, izņemot šīs regulas 28. panta 2. punktu, 29. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 30. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu, 31. pantu un 32. panta 2. punktu. 32. panta 1. punktu mutatis mutandis piemēro attiecīgajam dalībvalsts lēmumam.

3.   1. punktā noteikto daudzumu ietvaros maksājumu aģentūras drīkst laist tiešā pārdošanā produktus, kurus pēc apskates ikgadējā inventarizācijā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 3. panta 3. punkta pirmās daļas g) apakšpunktu un 3. panta 4. punktu vai inspekcijā pēc pieņemšanas intervencē vairs nevar pārpakot vai kuri ir sabojājušies.

4.   Maksājumu aģentūras visām iesaistītajām personām nodrošina līdzvērtīgu piekļuvi.

37. pants

Izņemšanas rīkojums

1.   Līdzko 35. pantā minētā summa ir samaksāta, maksājumu aģentūra izdod izņemšanas rīkojumu, kurā norāda:

a)

daudzumu, par kuru ir samaksāta attiecīgā summa;

b)

uzglabāšanas vietu, kurā glabājas produkts;

c)

produkta izņemšanas galīgo termiņu.

2.   Izraudzītie tirgus dalībnieki izņem piešķirto produktu 30 dienu laikā pēc 33. panta 3. punktā minētā paziņojuma. Pēc šā termiņa izmaksas sedz un riskus uzņemas tirgus dalībnieks.

38. pants

Sviesta un vājpiena pulvera izņemšana

1.   Ja no uzglabāšanas vietas izņem sviestu un vājpiena pulveri, kas jāpiegādā ārpus uzglabāšanas vietas, maksājumu aģentūra nodrošina, ka tas ir pieejams uz paliktņiem uzglabāšanas vietas kravas telpā un tiek iekrauts transportlīdzeklī, ja transportlīdzeklis ir kravas automobilis vai dzelzceļa vagons. Radušās izmaksas sedz maksājumu aģentūra.

2.   Izņemot produktu no uzglabāšanas vietas, tirgus dalībnieks maksājumu aģentūrai atdod līdzvērtīgas kvalitātes paliktņus. Ar maksājumu aģentūru ir iespējams vienoties arī par citu līdzvērtīgu kārtību.

3.   Visas izmaksas, kas saistītas ar sviesta vai vājpiena pulvera uzglabāšanu un noņemšanu no paliktņiem, sedz tirgus dalībnieks.

III SADAĻA

PRIVĀTĀS UZGLABĀŠANAS ATBALSTS

I NODAĻA

Īpaši noteikumi par privātās uzglabāšanas atbalstu

I iedaļa

Vispārīgi noteikumi

39. pants

Konkursa procedūru sākšana un atbalsta iepriekšnoteikšana

1.   Īstenošanas regulā par konkursa procedūras sākšanu vai atbalsta apmēra iepriekšnoteikšanu var iekļaut šādu informāciju:

a)

produkti vai produktu veidi, attiecīgā gadījumā ar to attiecīgajiem KN kodiem;

b)

attiecībā uz iepriekšnoteikto atbalstu – uzglabāšanas atbalsta apmērs par aptverto produktu vienību;

c)

daudzumu mērvienība;

d)

vai konkursa piedāvājums vai iepriekšnoteiktais atbalsts attiecas uz produktiem, kas jau ir nodoti uzglabāšanā;

e)

attiecībā uz konkursa piedāvājumiem – aptvertais periods (“konkursa periods”) un vajadzības gadījumā dažādie apakšperiodi, kad var iesniegt konkursa piedāvājumus, bet attiecībā uz iepriekšnoteikto atbalstu – pieteikuma iesniegšanas periods;

f)

uzglabāšanas laiks;

g)

attiecīgā gadījumā – kopējais daudzums;

h)

minimālais daudzums katrā konkursa piedāvājumā vai pieteikumā;

i)

nodrošinājuma summa par mērvienību konkursa piedāvājumiem un attiecīgā gadījumā – pieteikumiem;

j)

laikposmi nodošanai uzglabāšanā un izņemšanai no uzglabāšanas;

k)

attiecīgā gadījumā specifikācijas, kas jānorāda uz iepakojuma.

2.   Ja privātās uzglabāšanas atbalsta piešķiršana ir ierobežota, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 18. panta 2. punkta b) apakšpunktā, proti, to piešķir dažām dalībvalstīm vai dalībvalsts reģioniem, konkursa piedāvājumus un pieteikumus drīkst iesniegt tikai attiecīgajā(-ās) dalībvalstī(-īs).

3.   Attiecībā uz konkursa piedāvājumiem starp dienu, kad stājas spēkā īstenošanas regula par konkursa procedūras sākšanu, un konkursa piedāvājumu iesniegšanas pirmo termiņu ir vismaz sešas dienas.

40. pants

Privātās uzglabāšanas konkursa piedāvājumu un atbalsta pieteikumu iesniegšanas kārtība un pieņemamība

Privātās uzglabāšanas konkursa piedāvājums vai atbalsta pieteikums ir pieņemams, ja tas atbilst 2. pantā noteiktajām prasībām un ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

tajā ir iekļauta šāda informācija:

i)

atsauce uz īstenošanas regulu par konkursa procedūras sākšanu vai privātās uzglabāšanas atbalsta apmēra iepriekšnoteikšanu;

ii)

uzglabāšanas periods, ja tas prasīts īstenošanas regulā par konkursa procedūras sākšanu vai privātās uzglabāšanas atbalsta apmēra iepriekšnoteikšanu;

iii)

produktu daudzums, uz kuru attiecas konkursa piedāvājums vai pieteikums;

iv)

ja produkti jau ir nodoti uzglabāšanā, katras privātās uzglabāšanas vietas nosaukums un adrese, uzglabāšanas partiju/sēriju/cisternu/tvertņu atrašanās vieta ar atbilstošajiem daudzumiem un attiecīgā gadījumā numuru, kas identificē apstiprināto uzņēmumu;

v)

konkursa piedāvājumu gadījumā – iesniegšanas apakšperioda beigu datums;

vi)

konkursa piedāvājumu gadījumā – piedāvātais atbalsta apmērs EUR par mērvienību, noapaļots līdz ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata, bez PVN;

b)

tirgus dalībnieks ir iemaksājis nodrošinājuma summu, kas minēta īstenošanas regulā par konkursa procedūras sākšanu vai privātās uzglabāšanas atbalsta apmēra iepriekšnoteikšanu.

41. pants

Konkursa piedāvājumu un pieteikumu verifikācija, ko veic maksājumu aģentūra

1.   Maksājumu aģentūra lemj par konkursa piedāvājumu un pieteikumu pieņemamību, pamatojoties uz 2. un 40. pantā paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Ja maksājumu aģentūra izlemj, ka konkursa piedāvājums vai pieteikums ir nepieņemams, tā par to informē attiecīgo tirgus dalībnieku trīs darbdienu laikā pēc konkursa piedāvājuma vai pieteikuma saņemšanas.

42. pants

Konkursa piedāvājumu un pieteikumu paziņošana Komisijai

1.   Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem pieņemamajiem konkursa piedāvājumiem un pieteikumiem šādos termiņos:

a)

konkursa piedāvājumu gadījumā piemēro termiņu, kas noteikts īstenošanas regulā par konkursa procedūras sākšanu;

b)

pieteikumu gadījumā paziņojumus iesniedz katru otrdienu ne vēlāk kā 12.00 (pēc Briseles laika) un tie attiecas uz tādiem produktu daudzumiem, par kuriem iepriekšējā nedēļā iesniegts pieņemams pieteikums, un saistīto informāciju. Komisija var lūgt, lai šādi paziņojumi tiktu sniegti biežāk, ja šāda informācija ir nepieciešama shēmu pārvaldības vajadzībām.

2.   Paziņojumos, kas noteikti 1. punkta a) un b) apakšpunktā, neiekļauj tirgus dalībnieku nosaukumu, adresi un PVN reģistrācijas numuru.

3.   Ja dalībvalsts Komisijai 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajos termiņos nepaziņo ne par vienu pieņemamu konkursa piedāvājumu vai pieteikumu, uzskata, ka tā ir Komisijai sniegusi nulles paziņojumu.

II iedaļa

Privātās uzglabāšanas atbalsta apmēra noteikšana konkursa kārtībā

43. pants

Lēmumi par privātās uzglabāšanas atbalsta maksimālo apmēru

1.   Pamatojoties uz konkursa piedāvājumiem, kas paziņoti saskaņā ar 42. pantu, Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1370/2013 4. panta 2. punkta a) apakšpunktu pieņem lēmumu:

a)

nenoteikt maksimālo atbalsta apmēru; vai

b)

noteikt maksimālo atbalsta apmēru.

2.   Ja uz konkursa piedāvājumu attiecas 39. panta 1. punkta g) apakšpunktā minētais kopējais daudzums un ja tādu kopējo daudzumu piešķiršana, par kuriem ir piedāvāts minētais apmērs, nozīmētu kopējā daudzuma pārsniegšanu, Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 229. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem lēmumu, ar kuru nosaka piešķīruma koeficientu. Koeficientu piemēro konkursa piedāvājumiem, kas iesniegti atbalsta maksimālā apmēra līmenī.

Atkāpjoties no 2. panta 6. punkta, tirgus dalībnieks, kuram piemēro piešķīruma koeficientu, var atsaukt savu konkursa piedāvājumu 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā lēmums, ar kuru nosaka piešķīruma koeficientu.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētos lēmumus par atbalstu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

44. pants

Individuāli lēmumi par konkursa piedāvājumiem

1.   Ja nav noteikts privātās uzglabāšanas atbalsta maksimālais apmērs, visus konkursa piedāvājumus noraida.

2.   Ja ir noteikts atbalsta maksimālais apmērs, maksājumu aģentūra pieņem konkursa piedāvājumus, kuri ir vienādi ar minēto apmēru vai mazāki par to, neskarot 43. panta 2. punktu. Visus pārējos konkursa piedāvājumus noraida.

Maksājumu aģentūras pieņem tikai tādus konkursa piedāvājumus, kas ir paziņoti saskaņā ar 42. pantu.

3.   Maksājumu aģentūra pieņem šā panta 1. un 2. punktā minētos lēmumus pēc 43. panta 1. punktā minētā Komisijas lēmuma publicēšanas.

Maksājumu aģentūra paziņo tirgus dalībniekiem viņu dalības iznākumu konkursa procedūrā trīs darbdienu laikā pēc minētā Komisijas lēmuma stāšanās spēkā.

III iedaļa

Privātās uzglabāšanas atbalsta apmēra iepriekšnoteikšana

45. pants

Lēmumi par pieteikumiem iepriekšnoteiktam privātās uzglabāšanas atbalstam

1.   Attiecībā uz produktiem, kas jau ir nodoti uzglabāšanā, uzskata, ka pieņemams pieteikums ir pieņemts astotajā darbdienā pēc dienas, kurā ir saņemts minētais pieteikums, ja Komisija pa šo laiku nepieņem lēmumu saskaņā ar 3. punktu.

2.   Attiecībā uz produktiem, kas vēl nav nodoti uzglabāšanā, maksājumu aģentūra paziņo lēmumus par pieņemama pieteikuma pieņemšanu tirgus dalībniekam astotajā darbdienā pēc dienas, kurā ir saņemts minētais pieteikums, ja Komisija pa to laiku nepieņem lēmumu saskaņā ar 3. punktu.

3.   Ja situācijas pārbaudē tiek konstatēta pārmērīga privātās uzglabāšanas atbalsta shēmas izmantošana vai pārmērīgas izmantošanas vai spekulācijas risks, Komisija var, nepiemērojot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru, pieņemt lēmumu:

a)

apturēt shēmas piemērošanu ne vairāk kā uz piecām darbdienām; pieteikumi, kas iesniegti minētajā periodā, netiek pieņemti;

b)

noteikt vienotu procentuālo daļu, par kādu samazina pieteikumos norādītos daudzumus, attiecīgā gadījumā ievērojot minimālo līgumisko daudzumu;

c)

noraidīt pieteikumus, kuri iesniegti pirms apturēšanas perioda un kuru pieņemšana tiktu izlemta apturēšanas perioda laikā.

Atkāpjoties no 2. panta 6. punkta, tirgus dalībnieks, kuram piemēro pirmās daļas b) punktu, var atsaukt savu pieteikumu 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā lēmums, ar kuru nosaka procentuālo samazinājumu.

IV iedaļa

Produktu nodošana privātā uzglabāšanā

46. pants

Informācija, kas saistīta ar privātās uzglabāšanas vietu uzglabāšanā vēl neesošiem produktiem

Pēc 44. panta 3. punkta otrajā daļā minētā paziņojuma vai 45. panta 2. punktā minētā paziņojuma par lēmumu saņemšanas tirgus dalībnieks maksājumu aģentūrai paziņo par termiņu produktu ievietošanai uzglabāšanā, katras privātās uzglabāšanas vietas nosaukumu un adresi un attiecīgos daudzumus. Paziņojumu maksājumu aģentūrai sniedz vismaz piecas darbdienas pirms partiju nodošanas uzglabāšanā. Maksājumu aģentūra var izlemt pieņemt periodu, kas ir īsāks par piecām darbdienām.

47. pants

Uzglabāšanā vēl neesošu produktu nodošana uzglabāšanā

1.   Produktus konkursa piedāvājumu gadījumā nodod uzglabāšanā 28 dienu laikā pēc 44. panta 3. punkta otrajā daļā minētā paziņojuma un pieteikumu gadījumā – pēc 45. panta 2. punktā minētās lēmuma paziņošanas.

2.   Attiecībā uz gaļu daudzuma, uz kuru attiecas konkursa piedāvājums vai pieteikums, katras atsevišķās partijas nodošana uzglabāšanā sākas dienā, kad tā nonāk kompetentās iestādes kontrolē. Tā ir diena, kad nosaka svaiga vai atdzesēta produkta tīrsvaru:

a)

privātās uzglabāšanas vietā, ja produktu sasaldē tās telpās;

b)

sasaldēšanas vietā, ja produktu sasaldē piemērotās iekārtās ārpus privātās uzglabāšanas vietas.

3.   Nodošana uzglabāšanā ir uzskatāma par pabeigtu dienā, kurā daudzuma, uz kuru attiecas konkursa piedāvājums vai pieteikums, pēdējā atsevišķā partija ir nodota uzglabāšanā.

II NODAĻA

Uzglabāšanas līgumi

I iedaļa

Līgumu slēgšana

48. pants

Līgumiskais uzglabāšanas periods

1.   Līgumiskais uzglabāšanas periods sākas dienā pēc:

a)

44. panta 3. punktā minētās paziņošanas dienas vai pieņemama pieteikuma saņemšanas dienas, neskarot 45. panta 1. punktu, produktiem, kas jau ir nodoti uzglabāšanā;

b)

dienas, kad nodošana uzglabāšanā ir uzskatāma par pabeigtu saskaņā ar 47. panta 3. punktu, uzglabāšanā vēl neesošiem produktiem.

2.   Līgumiskā uzglabāšanas perioda pēdējo dienu var noteikt īstenošanas regulā par konkursa procedūras sākšanu vai privātās uzglabāšanas atbalsta apmēra iepriekšnoteikšanu, kā minēts 39. panta 1. punkta f) apakšpunktā.

Atkāpjoties no Padomes Regulas (EEK) Nr. 1182/71 (18) 3. panta 4. punkta, ja līgumiskā uzglabāšanas perioda pēdējā diena iekrīt sestdienā, svētdienā vai oficiālā brīvdienā, līgumiskais uzglabāšanas periods beidzas līdz ar minētās dienas pēdējās stundas apritēšanu.

49. pants

Līgumu slēgšana

Līgumus slēdz starp tās dalībvalsts maksājumu aģentūru, kuras teritorijā produkti tiek vai tiks uzglabāti, un tirgus dalībniekiem, kuri atbilst Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 2. pantā noteiktajām prasībām un no kuriem ir saņemts konkursa piedāvājums vai pieteikums.

Līgumus slēdz par daudzumu, kurš faktiski nodots uzglabāšanā (“līgumiskais daudzums”) un kurš konkursa piedāvājumu gadījumā nepārsniedz 44. panta 3. punkta otrajā daļā noteikto daudzumu, vai – attiecībā uz produktiem, kas jau ir uzglabāšanā, – pieteikumā norādīto daudzumu, vai – attiecībā uz produktiem, kas uzglabāšanā vēl nav, – 45. panta 2. punktā minētajā paziņojumā par lēmumu norādīto daudzumu.

Ja daudzums, kas faktiski nodots uzglabāšanā, ir mazāks par 95 % no daudzuma konkursa piedāvājumā vai pieteikumā vai par daudzumu, kas izriet, piemērojot 45. panta 3. punkta b) apakšpunktu, līgumus neslēdz.

Līgumus neslēdz tad, ja nav apstiprināta produktu atbilstība.

50. pants

Paziņošana par līgumu slēgšanu

Maksājumu aģentūra piecu darbdienu laikā pēc 61. panta 1. punktā minētā kontroles ziņojuma izdošanas dienas izraudzītajam tirgus dalībniekam paziņo par līgumu, kas uzskatāms par noslēgtu, ja ir saņemti visi līguma noslēgšanai vajadzīgie dokumenti.

Līguma noslēgšanas datums ir datums, kurā maksājumu aģentūra nosūta paziņojumu tirgus dalībniekam.

II iedaļa

Līguma elementi un tirgus dalībnieka pienākumi

51. pants

Līguma elementi

Līgumu interpretē kā tādu, kas attiecīgā gadījumā ietver 52. pantā paredzētos elementus, kā arī tādus elementus, kas paredzēti:

a)

attiecīgajos noteikumos īstenošanas regulā par konkursa procedūras sākšanu un konkursa piedāvājumā; vai

b)

attiecīgajos noteikumos īstenošanas regulā par privātās uzglabāšanas atbalsta apmēra iepriekšnoteikšanu un pieteikumā.

52. pants

Tirgus dalībnieka pienākumi

1.   Līgumos iekļauj vismaz šādus tirgus dalībnieka pienākumus:

a)

nodot uzglabāšanā un uzglabāt līgumisko daudzumu līgumiskajā uzglabāšanas laikā, uzņemoties risku un izdevumus, apstākļos, kas nodrošina to produktu īpašību saglabāšanu, kuras minētas Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 3. pantā,

i)

uzglabātos produktus neaizstājot ar citiem, izņemot cukuru saskaņā ar 3. punktu;

ii)

vai nepārvietojot tos uz citu privātās uzglabāšanas vietu vai – cukura gadījumā – uz citu tvertni;

b)

saglabāt dokumentus par svēršanu, kas sagatavoti brīdī, kad cukuru ievieto privātās uzglabāšanas vietā;

c)

dokumentus, kas saistīti ar nodošanas uzglabāšanā darbībām, ieskaitot uzglabāšanas partiju/sēriju/cisternu/tvertņu atrašanās vietu un attiecīgos daudzumus, nosūtīt maksājumu aģentūrai ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc 47. panta 3. punktā minētās dienas, kad nodošana uzglabāšanā ir pabeigta;

d)

ļaut maksājumu aģentūrai jebkurā brīdī pārbaudīt, vai tiek pildīti visi līgumā noteiktie pienākumi;

e)

uzglabātos produktus darīt viegli piekļūstamus un individuāli identificējamus pēc uzglabāšanas partijas/sērijas/cisternas/tvertnes.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkta, maksājumu aģentūra var atļaut uzglabātos produktus pārvietot, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

i)

sierus ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN), ja tirgus dalībnieks iesniedz pamatotu pieprasījumu;

ii)

izņēmuma gadījumos citus produktus, ja tirgus dalībnieks iesniedz pamatotu pieprasījumu.

3.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta e) apakšpunkta, cukuru, par kuru noslēgts līgums, var uzglabāt tirgus dalībnieka norādītā tvertnē kopā ar citu cukuru, ja līgumiskais daudzums tiek uzglabāts norādītajā tvertnē līgumiskajā periodā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 8. panta 1. punktu.

4.   Par visu dokumentu pārbaudi atbildīgajai maksājumu aģentūrai tirgus dalībnieks pēc pieprasījuma par katru līgumu dara pieejamu šādu informāciju, jo īpaši dodot iespēju attiecībā uz uzglabāšanā nodotiem produktiem verificēt:

a)

apstiprinātā uzņēmuma identifikācijas numuru un vajadzības gadījumā ražošanas dalībvalsti;

b)

produktu izcelsmi un ražošanas datumu vai – attiecībā uz cukuru – ražošanas tirdzniecības gadu un – attiecībā uz gaļu – nokaušanas dienu;

c)

datumu, kurā produkti nodoti uzglabāšanā;

d)

svaru un – attiecībā uz gaļu – iepakoto izcirtņu skaitu;

e)

privātās uzglabāšanas vietas adresi un līdzekļus, kas ļauj viegli identificēt produktu privātās uzglabāšanas vietā, vai – attiecībā uz nefasētu cukuru – tirgus dalībnieka norādītās tvertnes identifikāciju;

f)

līgumiskā uzglabāšanas perioda beigu datumu un izņemšanas no līgumiskās uzglabāšanas faktisko datumu.

5.   Tirgus dalībnieks vai attiecīgā gadījumā glabāšanas pārzinis noliktavā veic uzskaiti reģistrācijas žurnālā, kurā atbilstīgi līguma numuram iekļauj:

a)

uzglabāšanā nodoto produktu identifikāciju pēc partijas/sērijas/cisternas/tvertnes;

b)

datumu, kad notikusi nodošana uzglabāšanā un izņemšana no tās;

c)

uzglabāto produktu daudzumu pēc partijas/sērijas/cisternas/tvertnes;

d)

produktu atrašanās vietu uzglabāšanas vietā pēc partijas/sērijas/cisternas/tvertnes.

III NODAĻA

Produktu izņemšana un privātās uzglabāšanas atbalsta izmaksa

I iedaļa

Produktu izņemšana no uzglabāšanas

53. pants

Izņemšana no uzglabāšanas

1.   Izņemšanu no uzglabāšanas var sākt dienā pēc līgumiskā uzglabāšanas perioda pēdējās dienas vai attiecīgā gadījumā no datuma, kas noteikts īstenošanas regulā par konkursa procedūras sākšanu vai privātās uzglabāšanas atbalsta apmēra iepriekšnoteikšanu.

2.   Izņemšana no uzglabāšanas notiek veselās partijās, ja vien maksājumu aģentūra nav atļāvusi izņemšanu mazākos daudzumos.

Tomēr 60. pantā minētajā gadījumā, kas attiecas uz produktiem ar plombu, no uzglabāšanas var izņemt tikai daudzumu, kam uzlikta plomba.

3.   Ja īstenošanas regulā par konkursa procedūras sākšanu vai privātās uzglabāšanas atbalsta apmēra iepriekšnoteikšanu ir paredzēts, ka līgumiskais uzglabāšanas periods ir no viena dienu skaita līdz citam dienu skaitam, tirgus dalībnieks maksājumu aģentūrai paziņo par to, ka tas plāno sākt izņemt produktus no uzglabāšanas, un norāda attiecīgās uzglabāšanas partijas/sērijas/cisternas/tvertnes vismaz piecas dienas pirms izņemšanas darbību sākšanas.

Maksājumu aģentūra var izlemt pieņemt periodu, kas ir īsāks par piecām darbdienām.

II iedaļa

Izmaksa

54. pants

Pieteikums uz privātās uzglabāšanas atbalsta izmaksu

Tirgus dalībnieks iesniedz pieteikumu uz izmaksu trīs mēnešu laikā pēc līgumiskā uzglabāšanas perioda beigām.

55. pants

Privātās uzglabāšanas atbalsta izmaksa

Atbalstu izmaksā ne vēlāk kā 120 dienas pēc datuma, kurā ir iesniegts pieteikums uz izmaksu, ja ir izpildīti līgumā noteiktie pienākumi.

Tomēr, ja notiek administratīva izmeklēšana, maksājumu neveic, kamēr nav atzītas tiesības uz šo maksājumu.

IV SADAĻA

PĀRBAUDES UN SANKCIJAS

I NODAĻA

Pārbaudes

56. pants

Vispārīgi noteikumi par pārbaudēm, kas saistītas ar valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu

1.   Maksājumu aģentūras veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību prasībām, kas attiecas uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalsta piešķiršanu un kas noteiktas Deleģētajā regulā (ES) 2016/1238, šajā regulā un šīs regulas 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētajās īstenošanas regulās.

Pasākumos ietilpst valsts intervences piedāvājumu un konkursa piedāvājumu un privātās uzglabāšanas atbalsta konkursa piedāvājumu un pieteikumu administratīva pārbaude, ko papildina dokumentu un fiziskas pārbaudes uz vietas, kas noteiktas šajā sadaļā.

2.   Valsts intervencei piegādāto produktu svara verifikāciju un – privātās uzglabāšanas atbalsta gadījumā – līgumiskā daudzuma verifikāciju veic maksājumu aģentūras amatpersonu klātbūtnē.

3.   Fiziskos paraugus, kas tiek ņemti valsts intervences un privātās uzglabāšanas atbalsta produktu kvalitātes un sastāva verificēšanas mērķiem, ņem maksājumu aģentūras amatpersonas vai viņu klātbūtnē.

4.   Revīzijas izsekojamības nolūkā visus maksājumu aģentūras pārbaudītos krājumus, kā arī finanšu uzskaiti un dokumentus kontroles apmeklējuma laikā apzīmogo vai paraksta ar iniciāļiem. Ja verificē datorizētu uzskaiti, veiktās pārbaudes protokolu iekļauj inspekcijas dokumentācijā vai nu uz papīra, vai elektroniskā formā. Šādus uzskaites datus pēc pieprasījuma dara pieejamus Komisijai.

57. pants

Īpaši noteikumi par pārbaudēm, kas saistītas valsts intervenci

1.   Neskarot pārbaudes, kas šajā regulā prasītas sakarā ar produktu pārņemšanu, intervences krājumu pārbaudes veic saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 3. pantu.

2.   Ja 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minētā uzglabāšanas vieta atrodas dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā ir iesniegts piedāvājums vai konkursa piedāvājums, maksājumu aģentūra, kas saņēmusi piedāvājumu vai konkursa piedāvājumu, var lūgt par minēto uzglabāšanas vietu atbildīgās maksājumu aģentūras palīdzību, ieskaitot pārbaudi uz vietas. Palīdzību sniedz periodā, kurā to lūgusi sniegt maksājumu aģentūra, kas saņēmusi piedāvājumu vai konkursa piedāvājumu.

3.   Attiecībā uz liellopu gaļu pārbaudes veic saskaņā ar III pielikuma I un III daļu.

58. pants

Īpaši noteikumi par pārbaudēm, kas saistītas valsts intervenci attiecībā uz labību un rīsiem

1.   Neatkarīgi no 56. panta 2. punkta piegādāto daudzumu nosver, klātesot tirgus dalībniekam un maksājumu aģentūras pārstāvim, kas ir neatkarīgs no tirgus dalībnieka.

Tomēr, ja maksājumu aģentūras pārstāvis ir arī glabāšanas pārzinis, maksājumu aģentūra 30 dienu laikā pēc piegādes veic inspekciju, kas ietver vismaz tilpuma pārbaudi. Jebkāda starpība starp daudzumu, kas noteikts sverot, un daudzumu, kas aplēsts saskaņā ar tilpuma metodi, nedrīkst pārsniegt 5 %.

Ja 5 % pielaide nav pārsniegta, tad glabāšanas pārzinis sedz visas izmaksas, kas saistītas ar vēlākā svara pārbaudē novērotu novirzi no dokumentos reģistrētā svara pārņemšanas laikā.

Ja 5 % pielaide ir pārsniegta, tad labību vai rīsus nekavējoties nosver. Ja noteiktais svars ir mazāks par reģistrēto, svēršanas izmaksas sedz glabāšanas pārzinis. Pārējos gadījumos svēršanas izmaksas sedz maksājumu aģentūra.

2.   Ja jāpārbauda kontaminantu līmenis labībā, izmantojot Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 I pielikuma I daļas 3. punktā minēto riska analīzi, tad maksājumu aģentūra atbild par finansiālajām sekām, kuras rodas no maksimālo kontaminantu līmeņu neievērošanas, saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 3. panta 6. punktā.

Tomēr ohratoksīna A un aflatoksīna gadījumā, ja attiecīgā maksājumu aģentūra spēj Komisijai pieņemami pierādīt, ka ievietošanas laikā produkts atbilda standartiem, bija ievēroti parastie uzglabāšanas apstākļi un tika izpildīti glabāšanas pārziņa pārējie pienākumi, tad finanšu saistības sedz no Savienības budžeta.

59. pants

Īpaši noteikumi labības un rīsu pārņemšanai glabāšanas pārziņa uzglabāšanas vietā

1.   Ja labības vai rīsu pārņemšana notiek uzglabāšanas vietā, kur produktus uzglabā piedāvājuma vai konkursa piedāvājuma iesniegšanas laikā, tad pārņemto daudzumu nosaka, pamatojoties uz glabāšanas reģistru, kurš atbilst profesionālajiem standartiem, kas ļauj garantēt, ka tiek ievēroti Savienības tiesību akti, īpaši Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 III pielikums, ar nosacījumu, ka:

a)

glabāšanas reģistrā ir norādīts(-a):

i)

svars, kas reģistrēts svēršanā, kura veikta ne vēlāk kā 10 mēnešus pirms pārņemšanas;

ii)

fizisko kvalitātes īpašību raksturojums svēršanas laikā un jo īpaši mitruma saturs;

iii)

pārvietošana, ja tāda bijusi, un veiktā apstrāde;

b)

glabāšanas pārzinis apliecina, ka piedāvātā partija pilnībā atbilst glabāšanas reģistrā ietvertajai informācijai;

c)

svēršanas laikā noteiktās kvalitātes īpašības ir tās pašas, kas reprezentatīvajam paraugam, kurš sastāv no paraugiem, ko maksājumu aģentūra vai tās pārstāvis ņem pa vienam no katrām 60 tonnām.

2.   Ja tiek piemērots 1. punkts, Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 3. panta 3. punkta pirmās daļas a) punktā noteiktajā glabāšanas reģistrā un finanšu uzskaitē reģistrējamais labības svars ir svars, kurš ir reģistrēts glabāšanas reģistrā un attiecīgā gadījumā koriģēts, lai ņemtu vērā atšķirību starp svēršanas brīdī reģistrēto mitruma saturu vai dažādu piemaisījumu (Schwarzbesatz) procentuālo daudzumu un to, kas noteikts, pamatojoties uz reprezentatīvo paraugu. Dažādu piemaisījumu procentuālā daudzuma atšķirības var ņemt vērā tikai tālab, lai samazinātu glabāšanas reģistrā ierakstīto svaru.

30 dienu laikā pēc pārņemšanas maksājumu aģentūra veic tilpuma pārbaudi. Jebkāda starpība starp daudzumu, kas noteikts sverot, un daudzumu, kas aplēsts saskaņā ar tilpuma metodi, nedrīkst pārsniegt 5 %.

Ja 5 % pielaide nav pārsniegta, tad glabāšanas pārzinis sedz visas izmaksas, kas saistītas ar vēlākā svara pārbaudē novērotu novirzi no dokumentos reģistrētā svara pārņemšanas laikā.

Ja 5 % pielaide ir pārsniegta, tad labību vai rīsus nekavējoties nosver. Ja, ņemot vērā Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 IV pielikuma 1. punktā noteiktos pielaides ierobežojumus, noteiktais svars ir mazāks par reģistrēto, svēršanas izmaksas sedz glabāšanas pārzinis. Pārējos gadījumos svēršanas izmaksas sedz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds.

60. pants

Īpaši noteikumi par pārbaudēm, kas saistītas ar privātās uzglabāšanas atbalstu

1.   Attiecībā uz visām glabāšanā nodotajām partijām 30 dienu laikā pēc dienas, kurā sākas 48. panta 1. punktā minētais līgumiskais uzglabāšanas periods, maksājumu aģentūra veic dokumentu pārbaudes uz vietas, lai verificētu 49. pantā minēto līgumisko daudzumu. Šādas pārbaudes ietver 52. panta 5. punktā minētā glabāšanas reģistra un attaisnojošo dokumentu, piemēram, svēršanas kvīšu un piegādes pavadzīmju, pārbaudi, kā arī partiju esības un produktu identitātes fizisku verificēšanu privātās uzglabāšanas vietā.

Attiecībā uz gaļu pārbaudes notiek laikā, kad tā tiek nodota privātā uzglabāšanā, un attiecībā uz olīveļļu – pirms oficiālas plombas uzlikšanas cisternām.

Pienācīgi pamatotos apstākļos maksājumu aģentūra var pagarināt pirmajā daļā minēto periodu par laiku līdz 15 dienām. Šādos gadījumos maksājumu aģentūra par to informē attiecīgos tirgus dalībniekus.

2.   Papildus pārbaudēm, kas jāveic saskaņā ar 1. punktu, fiziski pārbauda reprezentatīvu statistisku izlasi, kurā iekļauj vismaz 5 % no partijām, kas atbilst vismaz 5 % no kopējiem uzglabāšanā nodotajiem daudzumiem, lai nodrošinātu, ka produktu un uzglabāšanas partiju daudzums, veids un sastāvs, iepakojums un marķējums atbilst privātās uzglabāšanas prasībām un informācijai, ko tirgus dalībnieks norādījis savā konkursa piedāvājumā vai pieteikumā.

Attiecībā uz sieru visas partijas fiziski pārbauda, lai verificētu līgumisko daudzumu.

3.   Uzglabāšanas perioda laikā maksājumu aģentūra arī veic neizziņotas pārbaudes uz vietas, lai nodrošinātu līgumiskā daudzuma esību un identitāti privātās uzglabāšanas vietā un to, ka nefasētais cukurs atrodas tirgus dalībnieka norādītajā tvertnē. Pārbaudi veic, izmantojot nejaušu statistisku izlasi, kurā ietilpst vismaz 5 % no partijām, kas atbilst vismaz 5 % no kopējiem daudzumiem, par kuriem ir noslēgti līgumi. Šajā izlasē iekļauj ne vairāk kā 25 % no partijām, kas jau ir pārbaudītas saskaņā ar 2. punktu, izņemot gadījumu, kad citādi nebūtu iespējams uz vietas pārbaudīt vismaz 5 % partiju, kas atbilst vismaz 5 % no kopējiem daudzumiem, par kuriem ir noslēgti līgumi.

Pirmajā daļā minētā neizziņotā pārbaude nav vajadzīga, ja maksājumu aģentūra ar tirgus dalībnieka piekrišanu ir uzlikusi plombu produktiem tā, ka līgumiskos daudzumus nav iespējams izņemt no uzglabāšanas vietas, nenoņemot plombu.

4.   Līgumiskā uzglabāšanas perioda beigās vai – ja piemēro 53. panta 3. punktu – pirms produktu izņemšanas sākšanas maksājumu aģentūra veic pārbaudes uz vietas, lai, pamatojoties uz glabātavas reģistra un attaisnojošo dokumentu pārbaudi, verificētu, ka līgumiskās saistības ir izpildītas, kā arī veic partiju esības un produktu identitātes verificēšanu privātās uzglabāšanas vietā.

Papildus pirmajā daļā minētajām pārbaudēm fiziski pārbauda reprezentatīvu statistisku izlasi, kurā ietilpst vismaz 5 % no partijām, kas atbilst vismaz 5 % no kopējiem daudzumiem, par kuriem ir noslēgti līgumi, nolūkā verificēt produktu daudzumu, veidu, iepakojumu un marķējumu un identitāti privātās uzglabāšanas vietā.

5.   Ja maksājumu aģentūra ar tirgus dalībnieka piekrišanu ir uzlikusi produktiem plombu tā, ka uzglabāto daudzumu nevar izņemt no atsevišķas partijas, nenoņemot plombu, 3. un 4. punktā minētās pārbaudes var iekļaut tikai plombu esības un veseluma verificēšanu.

61. pants

Ziņošana par pārbaudēm

1.   Maksājumu aģentūra sastāda kontroles ziņojumu piecu darbdienu laikā pēc katras pārbaudes uz vietas pabeigšanas un attiecīgā gadījumā sastāda kontroles ziņojumu par 56. panta 3. punktā minētajām pārbaudēm. Ziņojumā precīzi apraksta dažādos pārbaudītos elementus un norāda:

a)

pārbaudes sākšanas datumu un laiku;

b)

informāciju par iepriekšēju izziņošanu;

c)

pārbaudes ilgumu;

d)

klātesošās atbildīgās personas;

e)

veikto pārbaužu veidu un apmēru, konkrētāk, sniedzot ziņas par pārbaudītajiem dokumentiem un produktiem;

f)

konstatējumus un secinājumus;

g)

vai ir vajadzīga pēcpārbaude.

Ziņojumu paraksta atbildīgā maksājumu aģentūras amatpersona un vai nu ar parakstu apstiprina tirgus dalībnieks vai attiecīgā gadījumā glabāšanas pārzinis, vai to reģistrējamā veidā nosūta tirgus dalībniekam. Ziņojumu iekļauj maksājuma lietā.

2.   Ja pārbaudītie produkti ir neatbilstīgi, verifikāciju paplašina, izveidojot lielāku statistisko izlasi, kuru nosaka maksājumu aģentūra.

3.   Pamatojoties uz tādiem kritērijiem kā neatbilstības smagums, apmērs, ilgums un atkārtošanās, maksājumu aģentūra reģistrē visus neatbilstības gadījumus, kuru rezultātā var notikt izslēgšana saskaņā ar 62. panta 1. punktu vai nepienācīgi izmaksāta privātās uzglabāšanas atbalsta, ieskaitot attiecīgā gadījumā procentus, atmaksāšana saskaņā ar 62. panta 4. punktu.

II NODAĻA

Sankcijas un administratīvie pasākumi

62. pants

Sankcijas un administratīvie pasākumi, kas attiecas uz privātās uzglabāšanas atbalstu

1.   Ja maksājumu aģentūra konstatē, ka tirgus dalībnieka iesniegtā dokumentā, kurš jāiesniedz saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2016/1238, šo regulu vai šīs regulas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto īstenošanas regulu, sniegta nepareiza informācija, un ja attiecīgā nepareizā informācija ir izšķirīga attiecībā uz privātās uzglabāšanas atbalsta piešķiršanu, maksājumu aģentūra tirgus dalībnieku attiecībā uz produktu, par kuru ir sniegta nepareizā informācija, izslēdz no atbalsta piešķiršanas procedūras uz vienu gadu no dienas, kad ir pieņemts galīgais administratīvais lēmums par pārkāpuma konstatēšanu.

2.   Šā panta 1. punktā paredzēto izslēgšanu neveic, ja tirgus dalībnieks maksājumu aģentūrai pieņemami pierāda, ka minētajā punktā norādītā situācija ir radusies nepārvaramas varas vai acīmredzamas kļūdas dēļ.

3.   Nepienācīgi izmaksātu atbalstu no attiecīgajiem tirgus dalībniekiem atgūst ar procentiem. Mutatis mutandis piemēro Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 27. panta noteikumus.

4.   Administratīvu sankciju īstenošana un nepienācīgi izmaksātu summu atgūšana, kas paredzēta šajā pantā, neskar ziņošanu par pārkāpumiem Komisijai saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1848/2006 (19).

V SADAĻA

PAZIŅOJUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

I NODAĻA

Paziņojumi

I iedaļa

Vispārīgi noteikumi attiecībā uz paziņojumiem

63. pants

Paziņošanas metode

Šajā regulā un 1. pantā minētajās īstenošanas regulās minētā paziņošana jāveic saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (20).

64. pants

Paziņojumi par maksājumu aģentūrām

1.   Dalībvalstis paziņo Komisijai apstiprinātās maksājumu aģentūras, kas atbild par intervences produktu iepirkšanu un pārdošanu un par privātās uzglabāšanas atbalstu.

2.   Apstiprināto aģentūru sarakstu Komisija dara pieejamu dalībvalstīm un sabiedrībai, arī publicējot to internetā.

II iedaļa

Paziņojumi par valsts intervenci

65. pants

Informācijas paziņošana par intervences krājumiem

1.   Dalībvalstis, kuru maksājumu aģentūrām ir intervences krājumi, ne vēlāk kā katra mēneša 15. datumā paziņo Komisijai šādus datus:

a)

par labību un rīsiem:

i)

no tirdzniecības gada sākuma uzglabātie daudzumi;

ii)

kopējie daudzumi, kas pārņemti kopš tirdzniecības gada sākuma;

iii)

kopējie daudzumi, kas ir izņemti no uzglabāšanas vietas kopš tirdzniecības gada sākuma un kam attiecīgā gadījumā norāda izmantošanas veidu vai galamērķi, un kopējie zaudētie daudzumi;

iv)

kopējie līgumsaistītie daudzumi, kuriem attiecīgā gadījumā norādīts izmantošanas veids vai galamērķis;

v)

daudzumi, par kuriem iesniegts piedāvājums mēneša pārskata perioda beigās;

b)

par sviestu un vājpiena pulveri:

i)

katra uzglabāšanā esošā produkta daudzumi iepriekšējā mēneša beigās un tajā mēnesī uzglabāšanas vietās ienākošie un no tām izejošie daudzumi;

ii)

no uzglabāšanas vietām izejošo katra produkta daudzumu sadalījums atbilstīgi īstenošanas regulai par konkursa procedūras sākšanu attiecīgo produktu pārdošanai;

iii)

uzglabāšanā esošo daudzumu sadalījums pēc vecuma iepriekšējā mēneša beigās;

c)

par liellopu gaļu:

i)

katra uzglabāšanā esošā produkta daudzumi iepriekšējā mēneša beigās un tajā mēnesī uzglabāšanas vietās ienākošie un no tām izejošie daudzumi;

ii)

no uzglabāšanas vietām izejošo katra produkta daudzumu sadalījums atbilstīgi īstenošanas regulai par konkursa procedūras sākšanu attiecīgo produktu pārdošanai;

iii)

katra izcirtņu veida daudzumi, uz kuriem attiecas iepriekšējā mēnesī noslēgtie pārdošanas līgumi;

iv)

katra izcirtņu veida daudzumi, uz kuriem attiecas iepriekšējā mēnesī izdotie izņemšanas rīkojumi;

v)

katra izcirtņu veida daudzumi, kas ir iepirkti iepriekšējā mēneša laikā;

vi)

katra izcirtņu veida līgumnesaistītie un fiziskie krājumi iepriekšējā mēneša beigās un līgumnesaistīto krājumu uzglabāšanas ilgums;

d)

par visiem produktiem:

i)

konkursa procedūras sākuma datums, piešķirtie daudzumi un minimālās pārdošanas cenas, kas ir fiksētas, ja piemēro 36. pantu;

ii)

informācija, kas attiecas uz realizāciju saskaņā ar shēmu vistrūcīgāko personu atbalstam.

2.   Komisija var pieprasīt, lai 1. punktā minētie paziņojumi tiktu sniegti biežāk, ja tas ir nepieciešams intervences sistēmas efektīvas pārvaldības vajadzībām.

3.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām:

a)

“ienākošie daudzumi” ir daudzumi, kas fiziski nodoti uzglabāšanā neatkarīgi no tā, vai maksājumu aģentūra tos ir pārņēmusi vai nav;

b)

“izejošie daudzumi” ir daudzumi, kas izņemti no uzglabāšanas, vai pārņemtie daudzumi, ja tos pirms izņemšanas pārņēmis pircējs.

4.   Šā panta 1. punkta c) apakšpunkta piemērošanas vajadzībām:

a)

“līgumnesaistītie krājumi” ir krājumi, uz kuriem vēl neattiecas pārdošanas līgums;

b)

“fiziskie krājumi” ir līgumnesaistītie krājumi kopā ar krājumiem, uz kuriem attiecas pārdošanas līgums, bet kuri vēl nav pārņemti.

III iedaļa

Paziņojumi par privātās uzglabāšanas atbalstu

66. pants

Informācijas paziņošana par privātās uzglabāšanas atbalstu

Dalībvalstis, kurās izmanto privātās uzglabāšanas atbalsta shēmu, Komisijai paziņo:

a)

vismaz reizi nedēļā – produktus un daudzumus, par kuriem iepriekšējās nedēļas laikā ir noslēgti līgumi, un to sadalījumu pēc uzglabāšanas perioda;

b)

ne vēlāk kā katra mēneša 15. datumā par iepriekšējo mēnesi:

i)

produktu daudzumus, kas nodoti privātajā uzglabāšanā un izņemti no tās attiecīgā mēneša laikā, un attiecīgā gadījumā to sadalījumu pa kategorijām;

ii)

privātajā uzglabāšanā esošo produktu daudzumus attiecīgā mēneša beigās un attiecīgā gadījumā sadalījumu pa kategorijām;

iii)

tādu produktu daudzumus, kuriem ir beidzies līgumiskais uzglabāšanas periods;

iv)

ja uzglabāšanas periods ir saīsināts vai pagarināts, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 20. panta m) punktā, – produktus un daudzumus, kuru uzglabāšanas periods ir pārskatīts, un izņemšanas no uzglabāšanas sākotnējo un pārskatīto datumu;

c)

līdz katra gada 31. martam par iepriekšējo kalendāro gadu – saskaņā ar IV sadaļu veikto pārbaužu uz vietas rezultātus.

II NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

67. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulu piemēro no 2016. gada 1. oktobra. Tomēr attiecībā uz iepirkšanu valsts intervencē I pielikuma V daļas III un IV tabulu un VI daļas b) punktu piemēro no 2017. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 18. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.

(4)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 1987. gada 16. novembra Regula (EEK) Nr. 3427/87, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus intervencei rīsu tirgū (OV L 326, 17.11.1987., 25. lpp.).

(6)  Komisijas 1991. gada 30. jūlija Regula (EEK) Nr. 2351/91, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, kurus piemēro intervences aģentūru rīcībā esošo rīsu iepirkšanai pārtikas atbalsta piegādei (OV L 214, 2.8.1991., 51. lpp.).

(7)  Komisijas 2008. gada 25. jūlija Regula (EK) Nr. 720/2008, kas izklāsta kopīgus sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1234/2007 par intervences aģentūras vai maksājumu aģentūras iepirktu produktu glabāšanu un pārvietošanu (OV L 198, 26.7.2008., 17. lpp.).

(8)  Komisijas 2008. gada 20. augusta Regula (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (OV L 223, 21.8.2008., 3. lpp.).

(9)  Komisijas 2009. gada 24. novembra Regula (EK) Nr. 1130/2009, kas nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus intervences produktu izmantošanas un/vai galamērķa pārbaudei (OV L 310, 25.11.2009., 5. lpp.).

(10)  Komisijas 2009. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1272/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopīgus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz lauksaimniecības produktu iepirkšanu un pārdošanu valsts intervencē (OV L 349, 29.12.2009., 1. lpp.).

(11)  Komisijas 2016. gada 18. maija Deleģētā regula (ES) 2016/1238, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 15. lpp.).

(12)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.).

(13)  Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību (OV L 255, 28.8.2014., 59. lpp.).

(14)  Komisijas 2008. gada 5. marta Regula (EK) Nr. 273/2008, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz piena un piena produktu analīžu un kvalitātes vērtēšanas metodēm (OV L 88, 29.3.2008., 1. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

(16)  Komisijas 2008. gada 10. decembra Regula (EK) Nr. 1249/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas skalu ieviešanu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un cenu paziņošanas kārtību (OV L 337, 16.12.2008., 3. lpp.).

(17)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 906/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz valsts intervences izdevumiem (OV L 255, 28.8.2014., 1. lpp.).

(18)  Padomes 1971. gada 3. jūnija Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71, ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus (OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.).

(19)  Komisijas 2006. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 1848/2006 par pārkāpumiem un par tādu summu atgūšanu, kas nepareizi izmaksātas saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un informācijas sistēmas organizēšanu šajā jomā, kā arī par Regulas (EEK) Nr. 595/91 atcelšanu (OV L 355, 15.12.2006., 56. lpp.).

(20)  Komisijas 2009. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.).


I PIELIKUMS

LABĪBA

I DAĻA

1.   TO SASTĀVDAĻU DEFINĪCIJA, KAS NEPIEDER PIE NEVAINOJAMAS KVALITĀTES LABĪBAS PAMATVEIDIEM

1.1.   Šķelti graudi

Attiecībā uz cietajiem kviešiem, parastajiem kviešiem un miežiem “šķeltu graudu” definīcija ir iekļauta standartā EN 15587.

Attiecībā uz kukurūzu “šķeltu graudu” definīcija ir iekļauta standartā EN 16378.

1.2.   Graudu piemaisījumi

a)   Sarukuši graudi

Attiecībā uz cietajiem kviešiem, parastajiem kviešiem un miežiem “sarukušu graudu” definīcija ir iekļauta standartā EN 15587. Tomēr attiecībā uz Igaunijas, Latvijas, Somijas un Zviedrijas miežiem “sarukuši graudi” ir graudi, kuru īpatnējais svars ir vienāds ar vai lielāks par 64 kilogramiem hektolitrā un par ko iesniegts intervences piedāvājums vai konkursa piedāvājums vai kas nodoti intervencei šajās dalībvalstīs; tie ir tādi graudi, kurus pēc visu pārējo šajā pielikumā minēto elementu atdalīšanas var izsijāt caur sietu ar 2,0 milimetru lieliem gareniem caurumiem.

“Sarukušu graudu” jēdzienu nepiemēro kukurūzai.

b)   Cita labība

Attiecībā uz cietajiem kviešiem, parastajiem kviešiem un miežiem “citas labības” definīcija ir iekļauta standartā EN 15587.

Attiecībā uz kukurūzu “citas labības” definīcija ir iekļauta standartā EN 16378.

c)   Kaitēkļu bojāti graudi

Attiecībā uz cietajiem kviešiem, parastajiem kviešiem un miežiem “kaitēkļu bojātu graudu” definīcija ir iekļauta standartā EN 15587.

Attiecībā uz kukurūzu “kaitēkļu bojātu graudu” definīcija ir iekļauta standartā EN 16378.

d)   Graudi, kuru dīglis mainījis krāsu

Attiecībā uz cietajiem kviešiem un parastajiem kviešiem šī definīcija ir iekļauta standartā EN 15587.

Jēdzienu par “graudiem, kuru dīglis mainījis krāsu” nepiemēro miežiem un kukurūzai.

e)   Kaltēšanas laikā pārkarsēti graudi

Attiecībā uz cietajiem kviešiem, parastajiem kviešiem un miežiem “kaltēšanas laikā pārkarsētu graudu” definīcija ir iekļauta standartā EN 15587.

Attiecībā uz kukurūzu “kaltēšanas laikā pārkarsētu graudu” definīcija ir iekļauta standartā EN 16378.

f)   Plankumaini graudi

Attiecībā uz cietajiem kviešiem “plankumainu graudu” definīcija ir iekļauta standartā EN 15587.

“Plankumainu graudu” jēdzienu nepiemēro parastajiem kviešiem, miežiem un kukurūzai.

1.3.   Sadīguši graudi

Attiecībā uz cietajiem kviešiem, parastajiem kviešiem un miežiem “sadīgušu graudu” definīcija ir iekļauta standartā EN 15587.

Attiecībā uz kukurūzu “sadīgušu graudu” definīcija ir iekļauta standartā EN 16378.

1.4.   Dažādi piemaisījumi

a)   Svešas izcelsmes sēklas

Attiecībā uz cietajiem kviešiem, parastajiem kviešiem un miežiem “svešas izcelsmes sēklu” definīcija ir iekļauta standartā EN 15587.

Attiecībā uz kukurūzu “svešas izcelsmes sēklu” definīcija ir iekļauta standartā EN 16378.

“Kaitīgas sēklas” nozīmē sēklas, kas ir toksiskas cilvēkiem un dzīvniekiem, sēklas, kas kavē vai sarežģī labības graudu attīrīšanu un malšanu, un sēklas, kas ietekmē graudu pārstrādes produktu kvalitāti.

b)   Bojāti graudi

Attiecībā uz cietajiem kviešiem, parastajiem kviešiem un miežiem “bojātu graudu” definīcija ir iekļauta standartā EN 15587.

Attiecībā uz kukurūzu “bojātu graudu” definīcija ir iekļauta standartā EN 16378.

Standartā EN 15587 attiecībā uz cietajiem kviešiem, parastajiem kviešiem un miežiem “bojātu graudu” definīcijā ir iekļauta arī “ar fuzariozi inficētu graudu” definīcija.

c)   Svešas izcelsmes sastāvdaļas

Attiecībā uz cietajiem kviešiem, parastajiem kviešiem un miežiem “svešas izcelsmes sastāvdaļu” definīcija ir iekļauta standartā EN 15587.

Attiecībā uz kukurūzu “svešas izcelsmes sastāvdaļu” definīcija ir iekļauta standartā EN 16378.

d)   Sēnalas (kukurūzai: vālīšu seržu paliekas)

e)   Melnie graudi

f)   Puvuši graudi

Attiecībā uz cietajiem kviešiem un parastajiem kviešiem “puvušu graudu” definīcija ir iekļauta standartā EN 15587.

“Puvušu graudu” jēdzienu nepiemēro miežiem un kukurūzai.

g)   Dzīvnieku izcelsmes piemaisījumi

1.5.   Dzīvi kaitēkļi

1.6.   Graudi, kam zudusi stiklainība

Attiecībā uz cietajiem kviešiem “graudi, kam zudusi stiklainība” ir tādi graudi, kuru endospermu nevar uzskatīt par tādu, kas pilnībā saglabājusi stiklainību. Šo graudu definīcija iekļauta standartā EN 15585.

2.   ĪPAŠIE FAKTORI, KAS JĀŅEM VĒRĀ ATTIECĪBĀ UZ KATRU LABĪBAS VEIDU, LAI DEFINĒTU PIEMAISĪJUMUS

2.1.   Cietie kvieši

“Graudu piemaisījumi” nozīmē sarukušus graudus, citas labības graudus, kaitēkļu bojātus graudus, graudus, kuru dīglis ir mainījis krāsu, plankumainus graudus un kaltēšanas laikā pārkarsētus graudus.

“Dažādi piemaisījumi” nozīmē svešas izcelsmes sēklas, bojātus graudus (tostarp ar fuzariozi inficētus graudus), svešas izcelsmes sastāvdaļas, pelavas, melnos graudus, puvušus graudus un dzīvnieku izcelsmes piemaisījumus.

2.2.   Parastie kvieši

“Graudu piemaisījumi” nozīmē sarukušus graudus, citas labības graudus, kaitēkļu bojātus graudus, graudus, kuru dīglis ir mainījis krāsu (tikai tad, ja to saturs pārsniedz 8 %), un kaltēšanas laikā pārkarsētus graudus.

“Dažādi piemaisījumi” nozīmē svešas izcelsmes sēklas, bojātus graudus (tostarp ar fuzariozi inficētus graudus), svešas izcelsmes sastāvdaļas, pelavas, melnos graudus, puvušus graudus un dzīvnieku izcelsmes piemaisījumus.

2.3.   Mieži

“Graudu piemaisījumi” nozīmē sarukušus graudus, citas labības graudus, kaitēkļu bojātus graudus un kaltēšanas laikā pārkarsētus graudus.

“Dažādi piemaisījumi” nozīmē svešas izcelsmes sēklas, bojātus graudus (tostarp ar fuzariozi inficētus graudus), svešas izcelsmes sastāvdaļas, sēnalas un dzīvnieku izcelsmes piemaisījumus.

2.4.   Kukurūza

“Graudu piemaisījumi” nozīmē citas labības graudus, kaitēkļu bojātus graudus un kaltēšanas laikā pārkarsētus graudus.

“Dažādi piemaisījumi” nozīmē svešas izcelsmes sēklas, bojātus graudus, svešas izcelsmes sastāvdaļas, vālīšu seržu paliekas un dzīvnieku izcelsmes piemaisījumus.

II DAĻA

Metodes, kas izmantotas, lai noteiktu tās labības kvalitāti, par ko iesniegts intervences piedāvājums vai konkursa piedāvājums vai kas nodota intervencei

Lai noteiktu tās labības kvalitāti, par ko iesniegts intervences piedāvājums vai konkursa piedāvājums vai kas nodota intervencei, saskaņā ar 4. pantu izmanto šādas metodes:

a)

standartmetodi, lai noteiktu sastāvdaļas, kas nepieder pie nevainojamas kvalitātes pamatlabības:

i)

standarts EN 15587 parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem un miežiem;

ii)

standarts EN 16378 kukurūzai;

b)

standartmetodi mitruma satura noteikšanai:

i)

standarts EN ISO 6540 kukurūzai;

ii)

standarts EN ISO 712 pārējai labībai, kas nav kukurūza, vai metode, kuras pamatā ir infrasarkano staru tehnoloģijas izmantošana, kas atbilst standartam EN 15948.

Strīda gadījumā par derīgiem uzskata tikai rezultātus, kas attiecībā uz kukurūzu iegūti, piemērojot standartu EN ISO 6540, bet attiecībā uz pārējo labību, kas nav kukurūza, – piemērojot standartu EN ISO 712;

c)

šā pielikuma III daļā izklāstīto standartmetodi, lai noteiktu no parastajiem kviešiem gatavotas mīklas lipīguma pakāpi un tās derīgumu automatizētai apstrādei;

d)

standartmetodi olbaltumvielu satura noteikšanai cieto kviešu graudos un drupinātos parasto kviešu graudos:

i)

standarts EN ISO 20483; vai

ii)

standarts CEN ISO/TS 16634-2.

Strīda gadījumā par derīgiem uzskata tikai rezultātus, kas iegūti saskaņā ar standartu EN ISO 20483;

e)

standartā EN ISO 5529 noteikto metodi, lai noteiktu drupinātu parasto kviešu graudu Zelenija indeksu;

f)

standartā EN ISO 3093 noteikto metodi (amilāzes aktivitātes testu), lai noteiktu Hāgberja krišanas skaitli;

g)

standartā EN 15585 noteikto metodi stiklainības zuduma pakāpes noteikšanai cieto kviešu graudos;

h)

standartā EN ISO 7971/3 noteikto metodi, lai noteiktu īpatnējo svaru;

i)

paraugu ņemšanas metodes un analīzes metodes mikotoksīnu līmeņa noteikšanai, kas izklāstītas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1881/2006 (1) pielikumā un noteiktas Komisijas Regulas (EK) Nr. 401/2006 (2) I un II pielikumā.

III DAĻA

Metode, ar kuru nosaka no parastajiem kviešiem gatavotas mīklas lipīguma pakāpi un derīgumu automatizētai apstrādei

1.   Nosaukums

Kviešu miltu kontrolcepšanas metode.

2.   Piemērošanas noteikumi

Metodi piemēro rauga maizes ražošanai paredzētu kviešu miltu eksperimentāliem malumiem.

3.   Princips

Īpašā maisītājā pagatavo mīklu no miltiem, ūdens, rauga, sāls un saharozes. Pēc tam, kad mīklu sadala vienādos ieapaļos gabalos, 30 minūtes ļauj tiem uzrūgt; mīklu formē, novieto uz plātīm un pēc noteikta laika cep. Apstrādes laikā novēro mīklas īpašības. Kukuļus novērtē pēc to tilpuma un augstuma.

4.   Sastāvdaļas

4.1.   Raugs

Aktīvs Saccharomyces cerevisiae DHW-Hamburg-Wansbeck tipa sausais raugs vai cits produkts ar tādām pašām īpašībām.

4.2.   Ūdensvada ūdens

4.3.   Cukura, sāls un askorbīnskābes šķīdums

800 ± 5 g ūdens izšķīdina 30 ± 0,5 g nātrija hlorīda (tirdzniecības kvalitātes), 30 ± 0,5 g saharozes (tirdzniecības kvalitātes) un 0,040 ± 0,001 g askorbīnskābes. Katru dienu gatavo svaigu šķīdumu.

4.4.   Cukura šķīdums

95 ± 1 g ūdens izšķīdina 5 ± 0,1 g saharozes (tirdzniecības kvalitātes). Katru dienu gatavo svaigu šķīdumu.

4.5.   Enzīmaktīvi iesala milti

Tirdzniecības kvalitātes produkts.

5.   Aprīkojums un aparatūra

5.1.   Ceptuves telpa

Kontrolējama tā, lai tajā varētu pastāvīgi uzturēt 22 līdz 25 °C temperatūru.

5.2.   Dzesinātājs

4 ± 2 °C temperatūras uzturēšanai.

5.3.   Svari

Svari ar svērtspēju līdz 2 kg un precizitāti līdz 2 g.

5.4.   Svari

Svari ar svērtspēju līdz 0,5 kg un precizitāti līdz 0,1 g.

5.5.   Analītiskie svari

Ar precizitāti 0,1 × 10-3 g.

5.6.   Maisītājs

Maisītājs Stephan UMTA 10, maisošā elementa modelis Detmold (Stephan Soehne GmbH) vai cita ierīce ar tādiem pašiem raksturlielumiem.

5.7.   Kontroles telpa

Kontrolējama tā, lai tajā varētu pastāvīgi uzturēt 30 ± 1 °C temperatūru.

5.8.   Vaļējas plastmasas kastes

Izgatavotas no polimetilmetakrilāta (Plexiglas, Perspex). Iekšējie izmēri: 25 × 25 cm, augstums 15 cm, sieniņu biezums 0,5 ± 0,05 cm.

5.9.   Kvadrātveida plastmasas paliktņi

Izgatavoti no polimetilmetakrilāta (Plexiglas, Perspex). Vismaz 30 × 30 cm, biezums 0,5 ± 0,05 cm.

5.10.   Formēšanas ierīce

Brabendera homogenizētājs (Brabender OHG) vai cita līdzīga ierīce ar tādiem pašiem raksturlielumiem.

6.   Paraugu ņemšana

Saskaņā ar standartu EN ISO 24333.

7.   Procedūra

7.1.   Ūdens uzsūktspējas noteikšana

Nosaka ūdens absorbciju saskaņā ar SLĶA standartu Nr. 115/1.

7.2.   Iesala miltu pievienošanas nepieciešamības noteikšana

Nosaka miltu “krišanas skaitli” saskaņā ar standartu EN ISO 3093. Ja “krišanas skaitlis” ir lielāks par 250, nosaka iesala miltu daudzumu, kas jāpievieno, lai “krišanas skaitlis” būtu robežās no 200 līdz 250, šim nolūkam izmantojot miltu maisījumu porcijas, kam pievienots arvien lielāks daudzums iesala miltu (4.5. punkts). Ja “krišanas skaitlis” ir mazāks par 250, iesala miltus pievienot nevajag.

7.3.   Aktīvā sausā rauga aktivēšana

Noregulē cukura šķīduma temperatūru (4.4. punkts) līdz 35 ± 1 °C. Pievieno vienu (svara) daļu aktīvā sausā rauga četrām (svara) daļām šā cukura šķīduma. Nemaisa. Vajadzības gadījumā saskalo.

Ļauj nostāvēties 10 ± 1 minūti, tad izmaisa, līdz iegūst homogēnu suspensiju. Iegūto suspensiju izlieto 10 minūšu laikā.

7.4.   Miltu un mīklas šķidruma temperatūras pielāgošana

Miltu un ūdens temperatūrai jābūt tādai, lai pēc to sajaukšanas iegūtās mīklas temperatūra būtu 27 ± 1 °C.

7.5.   Mīklas sastāvs

Ar precizitāti līdz 2 g nosver 10 y/3 g miltu, svēršanā neņemot vērā mitruma saturu (atbilstoši 1 kg miltu ar 14 % mitruma saturu), kur “y” ir miltu daudzums, ko izmanto farinogrāfa testā (sk. SLĶA standartu Nr. 115/1).

Ar precizitāti līdz 0,2 g nosver tik daudz iesala miltu, cik vajadzīgs, lai “krišanas skaitlis” būtu robežās no 200 līdz 250 (7.2. punkts).

Nosver 430 ± 5 g cukura–sāls–askorbīnskābes šķīduma (4.3. punkts) un pievieno ūdeni tā, lai kopējā masa būtu (x – 9) 10 y/3 g (10.2. punkts), kur “x” ir ūdens daudzums, ko izmanto farinogrāfa testā (sk. SLĶA standartu Nr. 115/1). Šī kopējā masa, kas parasti ir robežās no 450 līdz 650 g, jāsasniedz ar precizitāti līdz 1,5 g.

Nosver 90 ± 1 g rauga suspensijas (7.3. punkts).

Nosaka mīklas kopējo masu (P), kas ir miltu, cukura–sāls–askorbīnskābes šķīduma un ūdens, rauga suspensijas un iesala miltu masu summa.

7.6.   Sajaukšana

Pirms maisīšanas ar pietiekamu daudzumu atbilstošas temperatūras ūdens jāpanāk, ka maisītāja temperatūra ir 27 ± 1 °C.

Ievieto mīklas šķidrās sastāvdaļas maisītājā un virsū uzber miltus un iesala miltus.

Iedarbina maisītāju (1. ātrums, 1 400 apgr./min) un darbina to 60 sekundes. Divdesmit sekundes pēc maisīšanas sākuma divreiz apgriež maisīšanas trauka vākam piestiprināto skrāpi.

Izmēra mīklas temperatūru. Ja temperatūra nav robežās no 26 līdz 28 °C, mīklu izņem un pēc sastāvdaļu temperatūras noregulēšanas iejauc jaunu mīklu.

Atzīmē mīklas īpašības, izmantojot šādus terminus:

nav lipīga un ir piemērota automatizētai apstrādei vai

lipīga un nav piemērota automatizētai apstrādei.

Lai mīklu uzskatītu par “nelīpošu un piemērotu automatizētai apstrādei”, tai maisīšanas beigās būtu jāveido viendabīga masa, kas praktiski nelīp pie maisīšanas trauka sieniņām un nevērpjas ap maisīšanas elementu. Vajadzētu būt iespējamam mīklu izņemt no maisīšanas trauka ar roku, turklāt ar vienu rokas kustību un bez ievērojamiem mīklas zudumiem.

7.7.   Dalīšana un apaļošana

Ar precizitāti līdz 2 g nosver trīs gabalus mīklas pēc šādas formulas:

p

=

0,25 P, kur:

p

=

viena sadalītās mīklas gabala masa;

P

=

mīklas kopējā masa.

Nekavējoties veic gabalu apaļošanu, uz 15 sekundēm ievietojot tos formēšanas ierīcē (5.10. punkts), un uz 30 ± 2 minūtēm novieto tos kontroles telpā (5.7. punkts) uz kvadrātveida plastmasas paliktņiem (5.9. punkts), ko pārsedz ar apvērstām plastmasas kastēm (5.8. punkts).

Gabalus nepārkaisa ar miltiem.

7.8.   Formēšana

Uz plastmasas paliktņiem esošos un ar apvērstām kastēm pārsegtos mīklas gabalus atkārtoti ievieto formēšanas ierīcē (5.10. punkts) un katru gabalu apaļo 15 sekundes. Pārklājumu no mīklas gabala noņem tikai tieši pirms apaļošanas. Atkal atzīmē mīklas īpašības, izmantojot kādu no šiem terminiem:

a)

nav lipīga un ir piemērota automatizētai apstrādei; vai

b)

lipīga un nav piemērota automatizētai apstrādei.

Lai mīklu uzskatītu par “nelīpošu un piemērotu automatizētai apstrādei”, tai tikpat kā nemaz vai nemaz nebūtu jālīp pie ierīces sieniņām un aparāta darbības laikā tai būtu brīvi jārotē ap sevi, veidojot regulāras formas lodi. Pēc darbības beigām, paceļot ierīces vāku, mīklai nebūtu jālīp pie mīklas formēšanas ierīces trauka sieniņām.

8.   Testa ziņojums

Testa ziņojumā būtu jāietver:

a)

mīklas apstrādes īpašības maisīšanas beigās un formēšanas laikā;

b)

miltu “krišanas skaitlis”, ja nav pievienoti iesala milti;

c)

visas novērotās novirzes no normas;

d)

izmantotā metode;

e)

visas ziņas, kas vajadzīgas parauga identificēšanai.

9.   Vispārīgas piezīmes

9.1.

Mīklas šķidruma daudzuma aprēķina formulas pamatā ir šādi apsvērumi.

Pievienojot x ml ūdens 300 gramiem miltu ar 14 % mitruma saturu, iegūst vajadzīgo konsistenci. Tā kā kontrolcepšanai izmanto 1 kg miltu ar 14 % mitruma saturu, kur x attiecas uz 300 g miltu, tad attiecībā uz kontrolcepšanu x dala ar trīs un reizina ar 10 g ūdens, tātad 10 x/3 g.

430 g cukura–sāls–askorbīnskābes šķīduma sastāvā ir 15 g sāls un 15 g cukura. Šie 430 g šķīduma ietilpst mīklas šķidrumā. Tad, lai pievienotu mīklai 10 x/3 g ūdens, ir jāpievieno (10 x/3 + 30) g mīklas šķidruma, kas sastāv no 430 g cukura–sāls–askorbīnskābes šķīduma un papildu ūdens daudzuma.

Kaut arī daļu ūdens, kas tika pievienots rauga suspensijā, absorbē raugs, šajā suspensijā ir arī “brīvais” ūdens. Ir patvaļīgi pieņemts, ka 90 g rauga suspensijas ir 60 g “brīvā” ūdens. Šo 60 g “brīvā” ūdens dēļ rauga suspensijā ir jākoriģē mīklas šķidruma daudzums, tātad mīklai beigās jāpievieno 10 x/3 plus 30 mīnus 60 g. To var pārveidot šādi: (10 x/3 + 30) – 60 = 10 x/3 – 30 = (x/3 – 3) 10 = (x – 9) 10/3, kas ir 7.5. punktā minētā formula. Ja, piemēram, ūdens pievienojuma daudzums x, kas izmantots farinogrāfa testā, ir 165 ml, tad šī vērtība jāievieto formulā, tātad 430 g cukura–sāls–askorbīnskābes šķīdumam jāpievieno tik daudz ūdens, lai kopējā masa būtu:

(165 – 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.

9.2.

Šī metode nav tieši piemērojama kviešiem. Procedūra, kas jāievēro, nosakot kviešu cepšanas īpašības, ir šāda.

Attīra kviešus un nosaka attīrīto kviešu mitruma saturu. Ja mitruma saturs ir robežās no 15,0 % līdz 16,0 %, to kviešiem nemaina. Ja mitruma saturs ir ārpus minētajām robežām, vismaz trīs stundas pirms malšanas to koriģē līdz 15,5 ± 0,5 % mitruma saturam.

Kviešus samaļ miltos, izmantojot Bīlera (Bühler) laboratorijas dzirnavas MLU 202 vai Brabender Quadrumat Senior dzirnavas, vai līdzīgu aparatūru ar tādiem pašiem raksturlielumiem.

Izvēlas malšanas režīmu, kurā iegūst vismaz 72 % miltu, un pelnu saturs sausnā ir no 0,50 līdz 0,60 %.

Nosaka pelnu saturu miltos saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 234/2010 (3) II pielikumu un mitruma saturu saskaņā ar šo regulu. Aprēķina ekstrakcijas pakāpi, izmantojot šādu vienādību:

E = (((100 – f) F) / (100 – w) W) × 100 %

kur:

E

=

ieguves rādītājs;

f

=

miltu mitrums;

w

=

kviešu mitruma saturs;

F

=

miltu masa, kas iegūta, ja mitruma saturs ir f;

W

=

samalto kviešu masa, ja mitruma saturs ir w.

Piezīme. Informācija par izmantojamajām sastāvdaļām un aparatūru ir publicēta Nīderlandes Graudu, miltu un maizes institūta (Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO – Postbus 15, Wageningen, Netherlands) 1977. gada 31. marta dokumentā T/77 300.

IV DAĻA

Labības paraugu ņemšanas un analīžu metodoloģija

1.

Katrai labības partijai kvalitātes raksturlielumus nosaka, pamatojoties uz piedāvātās partijas reprezentatīvu paraugu, kas sastāv no paraugiem, ko ņem vismaz vienreiz katrā piegādes reizē un vismaz no katrām 60 tonnām labības.

2.

Standartmetodes, kas izmantotas, lai noteiktu tās labības kvalitāti, par ko iesniegts intervences piedāvājums vai konkursa piedāvājums vai kas nodota intervencei, ir noteiktas šā pielikuma I, II un III daļā.

3.

Strīdu gadījumā maksājumu aģentūra atkārtoti veic attiecīgās labības nepieciešamās pārbaudes, kuru izmaksas sedz zaudētāja puse.

V DAĻA

Cenu paaugstinājumi un samazinājumi

I tabula

Cenas paaugstinājums atkarībā no mitruma satura labībai, kas nav kukurūza

Mitruma saturs

(%)

Paaugstinājums

(EUR/t)

Mazāk nekā 12,5 līdz 12

0,5

Mazāk nekā 12 līdz 11,5

1

Mazāk nekā 11,5

1.5


Cenas paaugstinājums atkarībā no mitruma satura kukurūzai

Mitruma saturs

(%)

Paaugstinājums

(EUR/t)

Mazāk nekā 12 līdz 11,5

0,5

Mazāk nekā 11,5

1

II tabula

Cenas samazinājums atkarībā no mitruma satura labībai, kas nav kukurūza

Mitruma saturs

(%)

Samazinājums

(EUR/t)

Vairāk nekā 13,0 līdz 13,5

0,5

Vairāk nekā 13,5 līdz 14,0

1,0

Vairāk nekā 14,0 līdz 14,5

1,5


Cenas samazinājums atkarībā no mitruma satura kukurūzai

Mitruma saturs

(%)

Samazinājums

(EUR/t)

Vairāk nekā 12,5 līdz 13,0

0,5

Vairāk nekā 13,0 līdz 13,5

1,0

III tabula

Cenas paaugstinājums atkarībā no olbaltumvielu satura parastajiem kviešiem

Olbaltumvielu saturs (4)

(N × 5,7)

Cenas paaugstinājums

(EUR/t)

Vairāk par 12,0

2,5