ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 161

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 18. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka ir parakstīts Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

1

 

*

Informācija par to, ka stājas spēkā Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses

1

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/971 (2016. gada 17. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu Deklarācijas par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem (ITN) veidā

2

 

 

Deklarācija par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem

4

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/972 (2016. gada 17. jūnijs) par atļauju lietot no Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP iegūtu L-arginīnu par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/973 (2016. gada 17. jūnijs) par atļauju izmantot cinka bislizinātu kā barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

21

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/974 (2016. gada 17. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

25

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/975 (2016. gada 17. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifu kvotām, kuras olu un olu albumīna nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

27

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/976 (2016. gada 17. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifu kvotu, kas Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes mājputnu gaļai atvērta ar Regulu (EK) Nr. 536/2007

29

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/977 (2016. gada 17. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras attiecībā uz Ukrainas izcelsmes olām, olu produktiem un olu albumīnu atvērtas ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2077

31

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/978 (2016. gada 17. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifu kvotām, kas Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas nozarē atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007

33

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/979 (2016. gada 20. maijs) par Horvātijas pievienošanos Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību

35

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/980 (2016. gada 14. jūnijs), ar ko ieceļ piecus Reģionu komitejas locekļus un sešus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Bulgārijas Republika

37

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2016/981 (2016. gada 16. jūnijs), ar ko ieceļ amatā Revīzijas palātas locekli

39

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/982 (2016. gada 17. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2014/386/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/1


Informācija par to, ka ir parakstīts Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

Minētais protokols starp Eiropas Savienību un Libānas Republiku tika parakstīts Briselē 2016. gada 28. aprīlī.


18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/1


Informācija par to, ka stājas spēkā Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, kas parakstīts 2014. gada 27. jūnijā Briselē (1), stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā saskaņā ar nolīguma 431. panta 2. punktu, jo pēdējais ratifikācijas vai apstiprināšanas instruments tika deponēts 2016. gada 23. maijā.


(1)  OV L 261, 30.8.2014., 4. lpp.


18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/1


Informācija par to, ka stājas spēkā Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses

Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, kas parakstīts 2014. gada 27. jūnijā Briselē (1), stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā saskaņā ar nolīguma 464. panta 2. punktu, jo pēdējais ratifikācijas vai apstiprināšanas instruments tika deponēts 2016. gada 23. maijā.


(1)  OV L 260, 30.8.2014., 4. lpp.


18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/2


PADOMES LĒMUMS (ES) 2016/971

(2016. gada 17. jūnijs)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu Deklarācijas par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem (ITN) veidā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar tā 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Ministru deklarācija par tirdzniecību ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem, parasti saukta par Informācijas tehnoloģiju nolīgumu (“ITN”), tika pieņemta Singapūrā 1996. gada 13. decembrī. ITN pielikuma 3. punktā norādīts, ka dalībnieki Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Preču tirdzniecības padomes aizgādnībā regulāri tiekas, lai pārskatītu to produktu tvērumu ar mērķi panākt vienprātīgu vienošanos par to, vai, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, tarifu koncesiju piemērošanas pieredzi vai harmonizētās sistēmas nomenklatūras izmaiņas, nav lietderīgi grozīt minētā pielikuma pielikumus, iekļaujot tajos papildu produktus.

(2)

Padome 2009. gada 8. jūlijā atļāva Komisijai vest sarunas par ITN pārskatīšanu nolūkā paplašināt tā izstrādājumu tvērumu, lai atspoguļotu tehnoloģiju attīstību un konverģenci.

(3)

ITN paplašināšanas sarunas Komisija veda, apspriežoties ar īpašu komiteju, kas izveidota saskaņā ar Līguma 207. panta 3. punktu.

(4)

Sarunu dalībnieki 2015. gada 28. jūlijā izdeva Deklarāciju par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem (“Deklarācija par ITN paplašināšanu”), kurā fiksēts sarunu iznākums.

(5)

Sarunu dalībnieki 10. PTO ministru konferencē Nairobi no 2015. gada 15. līdz 18. decembrim izdeva Ministru 2015. gada 16. decembra Deklarāciju par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem (WT/MIN 15/25) (“Ministru deklarācija”), kas saskaņā ar tās 9. punktu apstiprina un nodod akceptēšanai Deklarāciju par ITN paplašināšanu. Ministru deklarācijā ir fiksēta sarunu dalībnieku piekrišana sarakstu projektiem, ko katrs no tiem iesniedzis saskaņā ar 5. punktu Deklarācijā par ITN paplašināšanu, kas ietverta PTO dokumentā G/MA/W/117.

(6)

Nolīgums Deklarācijas par ITN paplašināšanu veidā Savienības vārdā būtu jāapstiprina kopā ar Savienības sarakstu un sarakstiem, ko iesnieguši citi sarunu dalībnieki, kas ir ietverti PTO dokumentā G/MA/W/117.

(7)

Saskaņā ar Deklarāciju par ITN paplašināšanu Savienībai būtu jāiesniedz PTO nepieciešamie grozījumi tās sarakstā, kas atrodas 1994. gada Vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (“1994. gada GATT”) pielikumā, kā izklāstīts Savienības sarakstā CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināta Deklarācija par ITN paplašināšanu un saraksti, kuri iesniegti saskaņā ar tās 5. punktu.

Deklarācijas par ITN paplašināšanu un tās pielikumu teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Komisijai atļauj iesniegt Pasaules Tirdzniecības organizācijai nepieciešamās izmaiņas Savienības sarakstā, kas pievienots 1994. gada GATT, kā izklāstīts Savienības sarakstā CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

3. pants

Padomes priekšsēdētājs norīko personu vai personas, kuras ir pilnvarotas Savienības vārdā deponēt akceptēšanas instrumentu, kas paredzēts Deklarācijas par ITN paplašināšanu 9. punktā (2).

4. pants

Deklarāciju par ITN paplašināšanu neinterpretē tā, ka tā piešķirtu tiesības vai uzliktu pienākumus, uz kuriem var tieši atsaukties Savienības vai dalībvalsts tiesās.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2016. gada 17. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  2016. gada 8. jūnija piekrišana (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(2)  Deklarācijas spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/4


DEKLARĀCIJA PAR TIRDZNIECĪBAS PAPLAŠINĀŠANU AR INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDĀJUMIEM

Šādi Pasaules Tirdzniecības organizācijas (“PTO”) dalībnieki ir vienojušies par starptautiskās tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem (“puses”).

 

Albānija

 

Austrālija

 

Kanāda

 

Ķīna

 

Kostarika

 

Eiropas Savienība

 

Gvatemala

 

Honkonga, Ķīna

 

Islande

 

Izraēla

 

Japāna

 

Koreja

 

Malaizija

 

Melnkalne

 

Jaunzēlande

 

Norvēģija

 

Filipīnas

 

Singapūra

 

Šveice (1)

 

Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķā muitas teritorija

 

Taizeme

 

Amerikas Savienotās Valstis

Nāk klajā ar šādu deklarāciju.

1.

Visas puses uzņemas saistības un atceļ muitas nodokļus un jebkurus citus maksājumus 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību II panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē, kā norādīts turpmāk, attiecībā uz:

a)

visiem izstrādājumiem, kas klasificēti 2007. gada Harmonizētās sistēmas (“HS”) apakšpozīcijās, kuras uzskaitītas šīs deklarācijas A pielikumā; un

b)

visiem izstrādājumiem, kas norādīti šīs deklarācijas B pielikumā, neatkarīgi no tā, vai tie iekļauti A pielikumā.

Posmu noteikšana

2.

Ja vien puses nav vienojušās citādi, tās kā standartposmu nosaka trīs gadu posmu (2016.–2019. gads) četriem vienādiem ikgadējiem muitas nodokļu samazinājumiem, atzīstot, ka ierobežotos apstākļos, iespējams, nosakāmi garāki samazinājumu posmi. Katrā posmā samazinātā likme jānoapaļo līdz pirmajam ciparam aiz komata. Visas puses iestrādā saistības par posmu noteikšanu katram izstrādājumam 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību koncesiju sarakstā (“koncesiju saraksts”).

Īstenošana

3.

Ja vien puses nav vienojušās citādi un ir izpildītas iekšējās procesuālās prasības, visas puses šādi atceļ visus muitas nodokļus un jebkurus citus maksājumus par izstrādājumiem, kas uzskaitīti pielikumos:

a)

vienādos posmos atceļ muitas nodokļus, un pirmais šāds likmju samazinājums stājas spēkā ne vēlāk kā 2016. gada 1. jūlijā, otrais šāds likmju samazinājums stājas spēkā ne vēlāk kā 2017. gada 1. jūlijā, trešais šāds likmju samazinājums stājas spēkā ne vēlāk kā 2018. gada 1. jūlijā, un muitas nodokļu pilnīgu atcelšanu pabeidz ne vēlāk kā 2019. gada 1. jūlijā; un

b)

šādu citu nodokļu un jebkuru citu maksājumu 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību II panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē atcelšanu pabeidz līdz 2016. gada 1. jūlijam.

Paātrināta īstenošana

4.

Puses sekmē muitas nodokļu tūlītēju autonomu atcelšanu vai paātrinātu īstenošanu pirms termiņiem, kas paredzēti 3. punktā, piemēram, attiecībā uz izstrādājumiem ar salīdzinoši maziem muitas nodokļiem.

Saraksta iesniegšanas termiņš

5.

Tiklīdz iespējams, bet ne vēlāk kā 2015. gada 30. oktobrī, visas puses iesniedz pārējām pusēm koncesiju saraksta projektu, kas ietver: a) sīkas ziņas par to, kā attiecīgās puses koncesiju sarakstā tiks nodrošināta atbilstoša nodokļu režīma piemērošana, un b) detalizētu HS apakšpozīciju sarakstu, kas attiecas uz B pielikumā norādītajiem izstrādājumiem un kurā ietverta arī ievadpiezīme par to, ka šādiem izstrādājumiem piemēro beznodokļu režīmu neatkarīgi no tā, vai tie ir klasificēti HS. Puses, panākot vienprātību, pārskata un apstiprina visus sarakstu projektus, ņemot vērā bažas, ko tās paudušas sarunās. Šāda pārskatīšana būtu jāpabeidz ne vēlāk kā 2015. gada 4. decembrī.

6.

Pēc tam, kad pabeigta kādas puses minētā saraksta projekta pārskatīšana, šī puse kā grozījumu koncesiju sarakstā saskaņā ar 1980. gada 26. marta lēmumu par tarifa koncesiju sarakstu grozīšanas un labojumu izdarīšanas procedūru (BISD 27S/25) iesniedz apstiprinātu sarakstu ar nosacījumu, ka ir izpildītas iekšējās procesuālās prasības.

7.

Visas puses, panākušas vienprātību, pārskatījušas un apstiprinājušas visus sarakstu projektus, kas veido aptuveni 90 % starptautiskās tirdzniecības (2) ar izstrādājumiem, uz kuriem attiecas šī deklarācija, īsteno šīs deklarācijas 3. un 6. punktu.

Koncesiju saraksta projekta formāts

8.

Lai īstenotu savas saistības un atceltu muitas nodokļus un jebkurus citus maksājumus, atceļ visus muitas nodokļus un jebkurus citus maksājumus par izstrādājumiem, kas uzskaitīti pielikumos, visu pušu koncesiju sarakstu grozījumos:

a)

attiecībā uz izstrādājumiem, kas klasificēti HS 2007 A pielikuma apakšpozīcijās, vajadzības gadījumā puses koncesiju sarakstā valsts tarifa pozīcijas līmenī izveido apakšpozīcijas; un

b)

attiecībā uz B pielikumā norādītajiem izstrādājumiem, puses koncesiju sarakstam pievieno pielikumu, kurā ietver visus B pielikuma izstrādājumus un ar ko nosaka detalizētu minēto izstrādājumu tarifa klasifikāciju valsts tarifa pozīcijas līmenī vai HS sešciparu koda līmenī.

Akceptēšana

9.

Deklarāciju var akceptēt visi PTO dalībnieki. Akceptu rakstiski dara zināmu PTO ģenerāldirektoram, kurš par to paziņo visām pusēm.

Ārpustarifu šķēršļi

10.

Puses vienojas pastiprināt konsultācijas par ārpustarifu šķēršļiem informācijas tehnoloģiju nozarē. Šajā nolūkā puses atbalsta iespēju izstrādāt pilnveidotu darba programmu par ārpustarifu šķēršļiem.

Noslēguma apsvērumi

11.

Puses tiekas regulāri un vismaz vienu gadu pirms regulāriem grozījumiem Pasaules Muitas organizācijas harmonizētās sistēmas nomenklatūrā un ne vēlāk kā 2018. gada janvārī, lai pārskatītu to izstrādājumu tvērumu, kuri norādīti pielikumos, un izsvērtu, vai, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, tarifa koncesiju piemērošanas pieredzi vai HS nomenklatūras izmaiņas, pielikumi būtu jāatjaunina, iekļaujot papildu izstrādājumus.

12.

Puses atzīst, ka šo sarunu rezultāti ietver koncesijas, kuras būtu jāņem vērā pašreizējās Dohas attīstības programmas satvarā notiekošās daudzpusējās sarunās par piekļuvi nelauksaimniecības tirgum.

Deklarācijas pielikumi

A pielikumā uzskaitītas HS 2007 apakšpozīcijas vai to daļas, kas iekļaujamas šajā deklarācijā.

B pielikumā uzskaitīti konkrēti izstrādājumi, kas iekļaujami šajā deklarācijā, neatkarīgi no tā, vai tie klasificēti HS 2007.


(1)  Šveices un Lihtenšteinas muitas savienības vārdā.

(2)  PTO sekretariāts veic aprēķinu un paziņo rezultātus pusēm, balstoties uz jaunākajiem pieejamajiem datiem.


A PIELIKUMS

Pozīcija

HS 2007

ex  (*)

Izstrādājuma apraksts

001

350691

ex

optiski skaidras plēves līmvielas un optiski skaidras sacietināmas šķidrās līmvielas, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas plakano ekrānu vai skārienjutīgu ekrānu ražošanai

002

370130

 

citas fotofilmas un fotoplates, kurām kāda no malām ir garāka par 255 mm

003

370199

 

citādas

004

370590

 

citādas

005

370790

 

citādas

006

390799

ex

termoplastiski šķidro kristālu aromātisko poliesteru kopolimēri

007

841459

ex

ventilatori, kas tikai vai galvenokārt izmantojami mikroprocesoru, telesakaru ierīču, automātiskās datu apstrādes iekārtu vai automātiskās datu apstrādes iekārtu bloku dzesēšanai

008

841950

ex

siltummaiņi no fluorpolimēriem un ar urbumiem ieplūdes un izplūdes caurulēm, kuru iekšējais diametrs ir 3 cm vai mazāk

009

842010

ex

ruļļu laminētāji, kas tikai vai galvenokārt izmantojami iespiedshēmu substrātu vai iespiedshēmu ražošanai

010

842129

ex

šķidrumu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces no fluorpolimēriem un ar filtrēšanas vai attīrīšanas membrānu, kuras biezums nepārsniedz 140 mikronus

011

842139

ex

gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces ar korpusu no nerūsējošā tērauda un ar urbumiem ieplūdes un izplūdes caurulēm, kuru iekšējais diametrs nepārsniedz 1,3 cm

012

842199

ex

šķidrumu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīču daļas no fluorpolimēriem un ar filtrēšanas vai attīrīšanas membrānu, kuras biezums nepārsniedz 140 mikronus gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīču daļas ar korpusu no nerūsējošā tērauda un ar urbumiem ieplūdes un izplūdes caurulēm, kuru iekšējais diametrs nepārsniedz 1,3 cm

013

842320

ex

svari izstrādājumu nepārtrauktai svēršanai uz konveijera, kas svara noteikšanai izmanto elektroniskos līdzekļus

014

842330

ex

pastāvīgas masas svari un svari noteiktu materiāla porciju iepildīšanai tilpnēs un konteineros, ieskaitot bunkura svarus, kas svara noteikšanai izmanto elektroniskos līdzekļus

015

842381

ex

citādas svēršanas iekārtas ne vairāk kā 30 kg svēršanai, kas svara noteikšanai izmanto elektroniskos līdzekļus

016

842382

ex

citādas svēršanas iekārtas vairāk nekā 30 kg, bet ne vairāk kā 5 000  kg svēršanai, kas svara noteikšanai izmanto elektroniskos līdzekļus, izņemot iekārtas mehānisko transportlīdzekļu svēršanai

017

842389

ex

citādas svēršanas iekārtas vairāk nekā 5 000  kg svēršanai, kas svara noteikšanai izmanto elektroniskos līdzekļus

018

842390

ex

daļas svēršanas iekārtām, kas svara noteikšanai izmanto elektroniskos līdzekļus, izņemot iekārtas mehānisko transportlīdzekļu svēršanai

019

842489

ex

mehāniskas ierīces izsmidzināšanai vai izkliedēšanai, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu vai iespiedshēmu bloku ražošanai

020

842490

ex

daļas mehāniskajām ierīcēm izsmidzināšanai vai izkliedēšanai, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu vai iespiedshēmu bloku ražošanai

021

844230

 

mašīnas, aparatūra un aprīkojums

022

844240

 

iepriekš minēto mašīnu, aparatūras un aprīkojuma daļas

023

844250

 

tipogrāfijas plates, cilindri un citādi tipogrāfijas elementi; plates, cilindri un litogrāfijas akmeņi, kas sagatavoti iespiešanai (piemēram, apvirpoti, slīpēti vai pulēti)

024

844331

 

mašīnas, kas veic divas vai vairākas printēšanas, kopēšanas vai faksa nosūtīšanas funkcijas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam

025

844332

 

citādas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam

026

844339

 

citādas

027

844391

 

iespiedmašīnu daļas un piederumi, ko izmanto iespiešanai ar plašu, cilindru un citu tipogrāfijas elementu palīdzību, kas minēti pozīcijā 8442

028

844399

 

citādas

029

845610

ex

darbmašīnas, kurās izmanto lāzera vai citādu gaismas vai kvantu starojumu un kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu vai iespiedshēmu bloku, pozīcijas 8517  daļu vai automātiskās datu apstrādes iekārtu daļu ražošanai

030

846693

ex

daļas un piederumi darbmašīnām, kurās izmanto lāzera vai citādu gaismas vai kvantu starojumu un kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu vai iespiedshēmu bloku, pozīcijas 8517  daļu vai automātiskās datu apstrādes iekārtu daļu ražošanai; daļas un piederumi darbmašīnām, kurās izmanto ultraskaņas procesus un kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu vai iespiedshēmu bloku, pozīcijas 8517  daļu vai automātiskās datu apstrādes iekārtu daļu ražošanai; daļas un piederumi daudzfunkcionālām darbmašīnām, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas pozīcijas 8517  daļu vai automātiskās datu apstrādes iekārtu daļu ražošanai; daļas un piederumi darbmašīnām ar programmētu ciparvadību (citādas virpas), kas tikai vai galvenokārt izmantojamas pozīcijas 8517  daļu vai automātiskās datu apstrādes iekārtu daļu ražošanai; daļas un piederumi darbmašīnām ar programmētu ciparvadību (citādas urbjmašīnas), kas tikai vai galvenokārt izmantojamas pozīcijas 8517  daļu vai automātiskās datu apstrādes iekārtu daļu ražošanai; daļas un piederumi darbmašīnām ar programmētu ciparvadību (citādas frēzmašīnas), kas tikai vai galvenokārt izmantojamas pozīcijas 8517  daļu vai automātiskās datu apstrādes iekārtu daļu ražošanai; daļas un piederumi zāģēšanas vai apgriešanas darbmašīnām, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas pozīcijas 8517  daļu vai automātiskās datu apstrādes iekārtu daļu ražošanai; daļas un piederumi darbmašīnām, kurās izmanto elektriskā loka izlādi un kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu vai iespiedshēmu bloku, pozīcijas 8517  daļu vai automātiskās datu apstrādes iekārtu daļu ražošanai

031

847210

 

pavairošanas mašīnas

032

847290

 

citādas

033

847310

 

daļas un piederumi mašīnām, kas minētas pozīcijā 8469

034

847340

 

daļas un piederumi mašīnām, kas minētas pozīcijā 8472

035

847521

 

mašīnas optisko šķiedru un to sagatavju izgatavošanai

036

847590

ex

daļas apakšpozīcijas 847521 mašīnām

037

847689

ex

naudas maiņas automāti

038

847690

ex

naudas maiņas automātu daļas

039

847989

ex

elektronisko komponentu guldīšanas automāti, kas tikai vai galvenokārt izmantojami iespiedshēmu bloku ražošanai

040

847990

ex

daļas elektronisko komponentu guldīšanas automātiem, kas tikai vai galvenokārt izmantojami iespiedshēmu bloku ražošanai

041

848610

 

iekārtas un aparāti kristālu vai kristālos nesagrieztu pusvadītājplākšņu ražošanai

042

848620

 

iekārtas un aparāti pusvadītājierīču vai elektronisko integrālo shēmu ražošanai

043

848630

 

iekārtas un aparatūra plakano ekrānu ražošanai

044

848640

 

iekārtas un aparāti, kas minēti šīs nodaļas 9. C piezīmē

045

848690

 

daļas un piederumi

046

850440

 

statiskie pārveidotāji

047

850450

 

citādas indukcijas spoles un droseles

048

850490

 

daļas

049

850590

ex

elektromagnēti, kas tikai vai galvenokārt izmantojami magnētiskās rezonanses attēldiagnostikas aparatūrai, izņemot elektromagnētus, kas minēti pozīcijā 9018

050

851430

ex

citādas krāsnis un kurtuves, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu vai iespiedshēmu bloku ražošanai

051

851490

ex

daļas citādām krāsnīm un kurtuvēm, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu vai iespiedshēmu bloku ražošanai

052

851519

ex

citādas viļņlodēšanas mašīnas, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu bloku ražošanai

053

851590

ex

daļas citādām viļņlodēšanas mašīnām, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu bloku ražošanai

054

851761

 

bāzes stacijas

055

851762

 

iekārtas balss, attēlu vai citu datu uztveršanai, konversijai un pārraidei vai reģenerācijai, ieskaitot komutācijas un maršrutēšanas aparātus

056

851769

 

citādas

057

851770

 

daļas

058

851810

 

mikrofoni un to statīvi

059

851821

 

atsevišķi korpusos iemontēti skaļruņi

060

851822

 

vairāki vienā korpusā iemontēti skaļruņi

061

851829

 

citādi

062

851830

 

galvas telefoni un austiņas, arī komplektā ar mikrofonu, un komplekti, kuros ir mikrofons un viens vai vairāki skaļruņi

063

851840

 

audiofrekvences elektriskie pastiprinātāji

064

851850

 

skaņas pastiprināšanas elektroierīces

065

851890

 

daļas

066

851981

 

kas izmanto magnētiskos, optiskos vai pusvadītāju datu nesējus

067

851989

 

citāda

068

852110

 

magnētiskās lentes tipa

069

852190

 

citāda

070

852290

 

citādi

071

852321

 

kartes ar magnētisko svītru

072

852329

 

citādi

073

852340

 

optiskie datu nesēji

074

852351

 

energoneatkarīgas datu uzglabāšanas ierīces

075

852352

 

“viedkartes”

076

852359

 

citādi

077

852380

 

citādi

078

852550

 

raidaparatūra

079

852560

 

raidaparatūra ar uztveres iekārtu

080

852580

 

televīzijas kameras, digitālās fotokameras un videokameras

081

852610

 

radiolokācijas aparatūra

082

852691

 

radionavigācijas aparatūra

083

852692

 

radio tālvadības aparatūra

084

852712

 

kabatas formāta radio audiokasešu atskaņotāji

085

852713

 

citādi aparāti, kas apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtu

086

852719

 

citādi

087

852721

ex

radiouztvērēji, kas nespēj darboties bez ārēja enerģijas avota, kurus izmanto mehāniskajos transportlīdzekļos, apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtu, kas spēj uztvert un dekodēt radio datu sistēmas ciparsignālus

088

852729

 

citādi

089

852791

 

apvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtu

090

852792

 

neapvienoti ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtu, bet apvienoti ar pulksteni

091

852799

 

citādi

092

852849

 

citādi

093

852871

 

aparāti, kuros nav iekļauts videodisplejs vai video ekrāns

094

852910

 

visu veidu antenas un reflektori; daļas, kas izmantojamas kopā ar šiem izstrādājumiem

095

852990

ex

citādas, izņemot organisko gaismas diožu moduļus un organisko gaismas diožu paneļus aparatūrai, kas minēta apakšpozīcijā 852872 vai 852873

096

853180

ex

citādi aparāti, izņemot durvju zvanus, signālzvanus, signālpīksteņus un tamlīdzīgus izstrādājumus

097

853190

 

daļas

098

853630

 

citādas ierīces elektroķēžu aizsardzībai

099

853650

 

citādi slēdži

100

853690

ex

citādas iekārtas, izņemot akumulatora spailes, kas izmantojamas pozīciju 8702 , 8703 , 8704 vai 8711 mehāniskajiem transportlīdzekļiem

101

853810

 

pultis, paneļi, konsoles, skapji un citas pamatnes pozīcijā 8537 minētajām precēm, kas nav komplektā ar aparatūru

102

853939

ex

aukstā katoda luminiscences spuldzes (CCFL) plakano ekrānu aizmugurizgaismošanai

103

854231

 

procesori un kontrolieri, savienojumā ar atmiņām vai ne, pārveidotāji, loģiskās shēmas, pastiprinātāji, pulksteņa un laika aprēķina shēmas vai citas shēmas

104

854232

 

atmiņas

105

854233

 

pastiprinātāji

106

854239

 

citādas

107

854290

 

daļas

108

854320

 

signālu ģeneratori

109

854330

ex

mašīnas galvaniskai pārklāšanai un elektrolīzei, kas tikai vai galvenokārt izmantojamas iespiedshēmu ražošanai

110

854370

ex

izstrādājumi, kas īpaši paredzēti pievienošanai telegrāfa vai telefona aparātiem vai instrumentiem vai telegrāfa vai telefona tīkliem

111

854370

ex

mikroviļņu pastiprinātāji

112

854370

ex

bezvadu infrasarkano staru tālvadības ierīces videospēļu konsolēm

113

854370

ex

digitālie lidojuma parametru reģistratori

114

854370

ex

portatīva, ar baterijām darbināma elektroniska lasāmierīce teksta, nekustīga attēla vai audioieraksta ierakstīšanai un reproducēšanai

115

854370

ex

digitālā signāla apstrādes iekārta, ko var pievienot vadu vai bezvadu tīklam skaņas miksēšanai

116

854390

 

daļas

117

880260

ex

telesakaru pavadoņi

118

880390

ex

daļas telesakaru pavadoņiem

119

880521

 

gaisa cīņu simulatori un to daļas

120

880529

 

citādi

121

900120

 

loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla

122

900190

 

citādas

123

900219

 

citādi

124

900220

 

filtri

125

900290

 

citādi

126

901050

 

citādas iekārtas un aprīkojums foto un kino laboratorijām; negatoskopi

127

901060

 

projicēšanas ekrāni

128

901090

ex

daļas un piederumi apakšpozīciju 901050 un 901060 izstrādājumiem

129

901110

 

stereoskopiskie mikroskopi

130

901180

 

citādi mikroskopi

131

901190

 

daļas un piederumi

132

901210

 

mikroskopi, kas nav optiskie mikroskopi; difrakcijas aparāti

133

901290

 

daļas un piederumi

134

901310

ex

teleskopi, kas paredzēti kā šajā nodaļā vai XVI sadaļā minēto mehānismu, ierīču vai aparātu daļas

135

901320

 

lāzeri, izņemot lāzerdiodes

136

901390

ex

daļas un piederumi, izņemot teleskopiskajiem tēmēkļiem ieročiem vai periskopiem

137

901410

 

kompasi virziena noteikšanai

138

901420

 

aeronavigācijas vai kosmiskās navigācijas ierīces un instrumenti (izņemot kompasus)

139

901480

 

citādas ierīces un instrumenti

140

901490

 

daļas un piederumi

141

901510

 

tālmēri

142

901520

 

teodolīti un taheometri

143

901540

 

fotogrammetrijas mērniecības instrumenti un ierīces

144

901580

 

citādas ierīces un instrumenti

145

901590

 

daļas un piederumi

146

901811

 

elektrokardiogrāfi

147

901812

 

ultraskaņas skenēšanas aparatūra

148

901813

 

kodolmagnētiskās rezonanases caurskates aparatūra

149

901819

 

citāda

150

901820

 

ultravioleto un infrasarkano staru iekārtas

151

901850

 

citādi oftalmoloģijas instrumenti un ierīces

152

901890

ex

elektriskie ķirurģijas vai medicīnas instrumenti un ierīces, to daļas un piederumi

153

902150

 

sirdsdarbības stimulatori, izņemot to daļas un piederumus

154

902190

 

citādi

155

902212

 

datortomogrāfi

156

902213

 

citāda aparatūra zobārstniecības vajadzībām

157

902214

 

citāda aparatūra medicīnas, ķirurģijas vai veterinārijas vajadzībām

158

902219

 

citām vajadzībām

159

902221

 

medicīnas, ķirurģijas, zobārstniecības vai veterinārijas vajadzībām

160

902229

 

citām vajadzībām

161

902230

 

rentgenlampas

162

902290

ex

daļas un piederumi aparatūrai, kurā izmanto rentgenstarojumu

163

902300

 

instrumenti, aparatūra un modeļi, kas izmantojami demonstrēšanai (piemēram, mācībām vai izstādēm) un nav izmantojami citādi

164

902410

 

mašīnas un ierīces metālu pārbaudei

165

902480

 

citādas mašīnas un ierīces

166

902490

 

daļas un piederumi

167

902519

 

citādi

168

902590

 

daļas un piederumi

169

902710

 

gāzu vai dūmu analizatori

170

902780

 

citādas ierīces un iekārtas

171

902790

 

mikrotomi; daļas un piederumi

172

902830

 

elektrības skaitītāji

173

902890

 

daļas un piederumi

174

903010

 

ierīces un aparatūra jonizējošā starojuma konstatēšanai vai mērīšanai

175

903020

 

osciloskopi un oscilogrāfi

176

903031

 

daudzfunkciju mēraparāti bez reģistrācijas kontrolierīces

177

903032

 

daudzfunkciju mēraparāti ar reģistrācijas kontrolierīci

178

903033

ex

citāda, bez reģistrācijas kontrolierīces, izņemot pretestības mērīšanas instrumentus

179

903039

 

citāda, ar reģistrācijas kontrolierīci

180

903084

 

citāda, ar reģistrācijas kontrolierīci

181

903089

 

citādi

182

903090

 

daļas un piederumi

183

903110

 

mehānisko daļu balansēšanas ierīces un mehānismi

184

903149

 

citādi

185

903180

 

citādi instrumenti, ierīces un iekārtas

186

903190

 

daļas un piederumi

187

903220

 

manostati

188

903281

 

hidrauliskās vai pneimatiskās

189

950410

 

videospēles, kas paredzētas televīzijas uztvērējiem

190

950430

ex

citādas spēles, ko darbina ar monētām, banknotēm, bankas kartēm, žetoniem vai citādiem maksāšanas līdzekļiem, izņemot automātiskas ķegļu iekārtas un laimes spēles, kurās iespējams saņemt tūlītēju naudas laimestu

191

950490

ex

videospēļu konsoles un iekārtas, izņemot pozīcijā 950430 minētās


(*)  Daļēji iekļautas apakšpozīcijas apzīmē ar simbolu “ex”.


B PIELIKUMS

192

vairāku sastāvdaļu integrālās shēmas ( MCO ), kurās viena vai vairākas monolītiskās, hibrīdās vai multimikroprocesoru integrālās shēmas ietver vismaz vienu no šādām sastāvdaļām: silīcija sensori, servomehānismi, svārstību ģeneratori, rezonatori vai to apvienojums, vai sastāvdaļas, kas veic pozīcijā 8532 , 8533 , 8541 klasificējamo izstrādājumu vai pozīcijā 8504 klasificējamo induktoru funkcijas, un kuras ir pilnīgi neatdalāmas un ietvertas vienotā integrālās shēmas korpusā kā tāda sastāvdaļa, ko uzmontē uz iespiedshēmas plates vai cita nesēja, savienojot adatiņas, pievadus, lodītes, vadlentītes, izcilņus vai uzkausētos metāla slāņus.

Šajā definīcijā izmantoti šādi apzīmējumi:

1.

“Sastāvdaļas” var būt nošķirtas, ražotas atsevišķi un pēc tam uzmontētas uz pārējās MCO daļas vai integrētas citās sastāvdaļās.

2.

Ar jēdzienu “silīcija” saprot: uz silīcija substrāta vai izgatavoti no silīcija materiāliem, vai izgatavoti uz integrālshēmas matrices.

a)

“Silīcija sensori” sastāv no mikroelektroniskām vai mehāniskām struktūrām, kas ir izveidotas pusvadītāja materiālā vai uz tā virsmas un kas konstatē fizikālus vai ķīmiskus lielumus un pārveido tos elektriskos signālos, kurus izraisa attiecīgas izmaiņas elektriskajos parametros vai mehāniskās struktūras pārvietošana.

Jēdziens “fizikāls vai ķīmisks lielums” attiecas uz tādām reālās pasaules parādībām kā spiediens, akustiskie viļņi, paātrinājums, vibrācija, kustība, orientācija, mehāniskais spriegums, magnētiskā lauka stiprums, elektriskā lauka stiprums, gaisma, radioaktivitāte, mitrums, plūsma, ķīmisko vielu koncentrācija utt.

3.b)

“Silīcija servomehānismi” sastāv no mikroelektroniskām vai mehāniskām struktūrām, kas ir izveidotas pusvadītāja materiālā vai uz tā virsmas un kas elektriskos signālus pārvērš fizikālā kustībā.

3.c)

“Silīcija rezonatori” ir sastāvdaļas, kurās ietvertas mikroelektroniskas vai mehāniskas struktūras, kas ir izveidotas pusvadītāja materiālā vai uz tā virsmas un kas, reaģējot uz ārēju ievadu, ģenerē mehāniskas vai elektriskas svārstības noteiktā frekvencē, kura atkarīga no minēto struktūru fizikālās ģeometrijas.

3.d)

“Silīcija svārstību ģeneratori” ir aktīvās sastāvdaļas, kas sastāv no mikroelektroniskām vai mehāniskām struktūrām, kas ir izveidotas pusvadītāja materiālā vai uz tā virsmas un kas ģenerē mehāniskas vai elektriskas svārstības noteiktā frekvencē, kura atkarīga no minēto struktūru fizikālās ģeometrijas.

193

gaismas diožu (LED) aizmugurizgaismojuma moduļi, t. i., gaismas avoti, kuros ir viena vai vairākas gaismas diodes (LED) un viens vai vairāki savienotāji un kuri ir montēti uz iespiedshēmas vai tamlīdzīga substrāta, un citi pasīvie komponenti, arī apvienoti ar optiskiem komponentiem vai aizsargdiodēm, un kuri ir izmantojami kā šķidro kristālu displeju (LCD) aizmugurizgaismojums

194

tādas skārienjutīgas datu ievadīšanas ierīces (t. s. skārienjutīgie ekrāni) bez displeja funkcijām iebūvēšanai iekārtās ar displeju, kuru funkcija ir noteikt skārienu un tā vietu displeja laukumā. Skārienu var uztvert, izmantojot pretestības, elektrostatiskās jaudas, akustiskā impulsa atpazīšanas, infrasarkanās gaismas vai citu skārienjutīgu tehnoloģiju

195

tintes kasetnes (ar integrētu drukāšanas galviņu vai bez tās) ievietošanai ierīcēs, kas minētas apakšpozīcijās 844331 , 844332 vai 844339 , ar mehāniskiem vai elektriskiem komponentiem termoplastiskas vai elektrostatiskas tonera kasetnes (ar kustīgām daļām vai bez tām) ievietošanai ierīcēs, kas minētas apakšpozīcijās 844331 , 844332 vai 844339 ; īpaši veidotu formu cietā tinte ievietošanai ierīcēs, kas minētas HS apakšpozīcijās 844331 , 844332 vai 844339

196

iespieddarbi, ar ko piešķir tiesības piekļūt, instalēt, reproducēt vai citādi izmantot programmatūru (arī spēles), datus, interneta saturu (arī spēles vai lietotnes iekšējo saturu) vai pakalpojumus, vai piekļūt telesakaru pakalpojumiem (tostarp mobilajiem pakalpojumiem) (**)

197

pašlīmējošas apaļas pulēšanas ripas, kuras izmanto pusvadītāju sagatavju ražošanai

198

kastes, lādes, redeļkastes un tamlīdzīgi izstrādājumi no plastmasas, kas īpaši veidoti vai aprīkoti apakšpozīciju 392310 vai 848690 pusvadītāju sagatavju, masku vai rastra pārvadāšanai vai iepakošanai

199

vakuumsūkņi, kas tikai vai galvenokārt izmantojami pusvadītāju vai plakano ekrānu ražošanai

200

plazmas tīrīšanas iekārtas organisko piesārņotāju notīrīšanai no elektronu mikroskopu paraugiem un paraugu turētājiem

201

portatīvas interaktīvas izglītojošas elektroniskās ierīces, kas galvenokārt paredzētas bērniem


(**)  Tarifu atcelšana iespieddarbiem attiecas vienīgi uz tiesībām un pienākumiem saistībā ar preču tirdzniecību, proti, tā neietekmē tirgus piekļuvi citādi kā vien attiecībā uz dalībnieku tarifiem. Nekas nolīgumā, ar ko paplašina Informācijas tehnoloģijas nolīgumu (“ITN”), neliedz ITN dalībniekam reglamentēt šādu preču saturu, cita starpā interneta saturu. Nekas nolīgumā, ar ko paplašina ITN, neietekmē dalībnieka tirgus piekļuves tiesības un pienākumus attiecībā uz pakalpojumu tirdzniecību vai neliedz tam reglamentēt savu pakalpojumu tirgu.


REGULAS

18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/972

(2016. gada 17. jūnijs)

par atļauju lietot no Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP iegūtu L-arginīnu par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju lietot L-arginīnu par barības piedevu. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Minētais pieteikums attiecas uz atļauju lietot no Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP iegūtu L-arginīnu par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem, paredzot to klasificēt piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2015. gada 1. decembra atzinumā (2) secināja, ka ierosinātajos lietošanas apstākļos no Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP iegūtam L-arginīnam nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka to var uzskatīt par vērtīgu arginīna aminoskābes avotu visām dzīvnieku sugām, un lai papildu L-arginīns būtu pilnībā iedarbīgs atgremotājiem, tas būtu jāpasargā no sadalīšanās spureklī. Iestāde neuzskata, ka būtu nepieciešamas īpašas prasības attiecībā uz uzraudzību pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5)

Minētās vielas novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ šo vielu būtu jāļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto vielu, kas iekļauta piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “aminoskābes, to sāļi un analogi”, ir atļauts lietot par piedevu dzīvnieku ēdināšanā atbilstīgi minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal, 2016; 14(1):4345.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: uzturfizioloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aminoskābes, to sāļi un analogi.

3c361

L-arginīns

Piedevas sastāvs

Pulveris ar minimālo L-arginīna saturu 98 % (sausnā) un maksimālo mitruma saturu 10 %.

Aktīvās vielas raksturojums

Fermentēšanā no Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP iegūts L-arginīns ((S)-2-amino-5-guanidinopentānskābe).

Ķīmiskā formula: C6H14N4O2

CAS numurs: 74-79-3

Analīzes metode  (1)

L-arginīna īpašību noteikšana barības piedevā:

pārtikas ķīmisko vielu kodeksa monogrāfija par L-arginīnu.

Arginīna kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā:

jonu apmaiņas hromatogrāfija ar pēckolonnas derivatizāciju un fotometrisko detektēšanu (IEC-VIS).

Arginīna kvantitatīvai noteikšanai premiksos, barības sastāvdaļās un barības maisījumos:

jonu apmaiņas hromatogrāfija ar pēckolonnas derivatizāciju un fotometrisko detektēšanu (IEC-VIS) – Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009 (2).

Visas sugas

 

 

 

1.

Mitruma saturu norāda piedevas marķējumā.

2.

L-arginīnu drīkst laist tirgū un lietot par barības piedevu preparāta veidā.

2026. gada 8. jūlijs


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Komisijas 2009. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 152/2009, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei (OV L 54, 26.2.2009., 1. lpp.).


18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/973

(2016. gada 17. jūnijs)

par atļauju izmantot cinka bislizinātu kā barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju lietot L-lizināta HCl cinka helātu, kam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Minētais pieteikums attiecas uz atļauju lietot L-lizināta HCl cinka helātu kā barības piedevu visu sugu dzīvniekiem, paredzot to klasificēt piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “Iestāde”) 2015. gada 20. oktobra atzinumā secināja (2), ka, ievērojot ierosinātos lietošanas nosacījumus, L-lizināta HCl cinka helātam nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku vai patērētāju veselību un ka, ievērojot pienācīgus aizsardzības pasākumus, lietotāju drošībai draudi neradīsies.

(5)

Attiecībā uz ietekmi uz vidi, jo īpaši cinka drenāžu un noteci uz virszemes ūdeņiem, Iestāde 2014. gada 8. aprīļa (3) atzinumā ieteica ievērojami samazināt maksimālo cinka saturu vairāku mērķsugu kompleksajā barībā. Tomēr, lai izvairītos no tā, ka īpašos dzīvnieku dzīves posmos netiek nodrošinātas to fizioloģiskās vajadzības, vai novērstu jebkādu citu negatīvu ietekmi uz dzīvnieku veselību, Iestādes ieteikto cinka satura samazināšanu nevajadzētu ieviest vienā piegājienā. Lai panāktu turpmākus samazinājumus, barības apritē iesaistītie uzņēmēji un pētniecības iestādes būtu jāmudina vākt jaunus zinātniskos datus par dažādu dzīvnieku sugu fizioloģiskajām vajadzībām.

(6)

Iestāde arī secināja, ka L-lizināta HCl cinka helātu var uzskatīt par vērtīgu cinka avotu visām dzīvnieku sugām un ieteica nosaukt šo vielu par cinka bislizinātu. Iestāde neuzskata, ka pēc piedevas laišanas tirgū būtu nepieciešamas īpašas uzraudzības prasības. Tā arī pārbaudīja ziņojumu par barībā lietotās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi Kopienas references laboratorija, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 21. pantu. Cinka bislizināta novērtējums liecina, ka atļaujas piešķiršanas nosacījumi, kurus paredz Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pants, ir izpildīti. Tādēļ šo vielu būtu jāļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto vielu, kas ietilpst barības piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “mikroelementu maisījumi”, ir atļauts izmantot kā barības piedevu atbilstīgi pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(11):4267.

(3)  EFSA Journal 2014; 12(5):3668.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % elementa (Zn) saturs mg/kg

Uzturfizioloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: mikroelementu maisījumi

3b613

Cinka bislizināts

Piedevas raksturojums

Pulveris vai granulas ar minimālo cinka saturu 13,5 % un minimālo lizīna saturu 85,0 %

Cinks bislizināta HCl cinka helāta formā: vismaz 85 %.

Aktīvās vielas raksturojums

Bislizināta HCl cinka helāts

Ķīmiskā formula:

Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O

CAS numurs: 23333-98-4

Analīzes metodes  (1)

Kopējā lizīna daudzuma kvantitatīvai noteikšanai piedevā un premiksos:

jonu apmaiņas hromatogrāfijas metode ar pēckolonnas derivatizāciju un fotometrisko detektēšanu (IEC-UV), vai

VDLUFA 4.11.6 vai EN ISO 17180.

Kopējā cinka daudzuma kvantitatīvai noteikšanai piedevā un premiksos:

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) – EN 15510 vai

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija pēc augstspiediena mineralizācijas (ICP-AES) – EN 15621.

Kopējā cinka kvantitatīvai noteikšanai barības sastāvdaļās un kombinētajā barībā:

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) – EN 15510 vai

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija pēc augstspiediena mineralizācijas (ICP-AES) – EN 15621, vai

atomabsorbcijas spektrometrija (AAS) – Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009 (2).

Visu sugu dzīvnieki

Suņiem un kaķiem: 200 (kopā)

Lašu dzimtas zivīm un piena aizstājējbarībā teļiem: 180 (kopā)

Sivēniem, cūkām, trušiem un visām zivju sugām, izņemot lašu dzimtas zivis: 150 (kopā)

Citām sugām un kategorijām: 120 (kopā)

1.

Piedevu iekļauj barībā premiksa veidā.

2.

Cinka bislizinātu drīkst laist tirgū un lietot par piedevu preparāta veidā.

3.

Barības apritē iesaistītais uzņēmējs piedevu un premiksu lietotājiem nodrošina darba procedūras un attiecīgus organizatoriskos pasākumus, lai mazinātu potenciālos riskus ieelpojot, saskarē ar ādu vai acīm. Ja riskus ar šīm procedūrām un pasākumiem nevar samazināt līdz pieņemamam līmenim, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus.

2026. gada 8. jūlijs


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Komisijas 2009. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 152/2009, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei (OV L 54, 26.2.2009., 1. lpp.)


18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/25


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/974

(2016. gada 17. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 17. jūnijā

Komisijas

un tās priekšsēdētājs vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

169,6

BR

92,5

MA

179,9

TR

151,6

UY

147,6

ZA

163,6

ZZ

150,8

0808 10 80

AR

127,0

BR

97,3

CL

131,1

CN

66,5

NZ

157,2

US

120,4

ZA

116,2

ZZ

116,5

0809 10 00

TR

267,2

ZZ

267,2

0809 29 00

TR

397,4

ZZ

397,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

174,9

ZZ

174,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/975

(2016. gada 17. jūnijs),

ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifu kvotām, kuras olu un olu albumīna nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 188. panta 2. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 539/2007 (2) ir atvērtas ikgadējas tarifu kvotas olu un olu albumīna nozares produktu importēšanai.

(2)

Daudzumi, kas norādīti importa licenču pieteikumos, kuri laikā no 2016. gada 1. līdz 7. jūnijam iesniegti par apakšperiodu no 2016. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem. Tāpēc būtu jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi, un šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam.

(3)

Lai nodrošinātu pasākuma efektīvu pārvaldību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Daudzumi, par kuriem nav iesniegti importa licenču pieteikumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 539/2007 un kuri jāpieskaita apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, ir norādīti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 17. jūnijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 15. maija Regula (EK) Nr. 539/2007 par tarifu kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu olu un olu albumīna nozarē (OV L 128, 16.5.2007., 19. lpp.).


PIELIKUMS

Kārtas numurs

Nepieprasītie daudzumi, kuri jāpieskaita apjomam, kas pieejams par apakšperiodu no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim

(ekvivalents – olas čaumalā kilogramos)

09.4015

27 000 000

09.4401

1 400 000

09.4402

3 875 000


18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/976

(2016. gada 17. jūnijs),

ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifu kvotu, kas Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes mājputnu gaļai atvērta ar Regulu (EK) Nr. 536/2007

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 188. panta 2. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 536/2007 (2) ir atvērta ikgadējā tarifu kvota Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes mājputnu gaļas nozares produktu importēšanai.

(2)

Daudzumi, kuri norādīti importa licenču pieteikumos, kas no 2016. gada 1. līdz 7. jūnijam iesniegti par apakšperiodu no 2016. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem. Tāpēc būtu jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi, un šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam.

(3)

Lai nodrošinātu pasākuma efektīvu pārvaldību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Daudzumi, par kuriem nav iesniegti importa licenču pieteikumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 536/2007 un kuri jāpieskaita apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, ir norādīti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 17. jūnijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 15. maija Regula (EK) Nr. 536/2007, ar ko atver Amerikas Savienotajām Valstīm piešķirtu tarifu kvotu mājputnu gaļai un paredz tās pārvaldīšanu (OV L 128, 16.5.2007., 6. lpp.).


PIELIKUMS

Kārtas numurs

Nepieprasītie daudzumi, kuri jāpieskaita apjomam, kas pieejams par apakšperiodu no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim

(kg)

09.4169

5 336 250


18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/977

(2016. gada 17. jūnijs),

ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras attiecībā uz Ukrainas izcelsmes olām, olu produktiem un olu albumīnu atvērtas ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2077

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 188. panta 2. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/2077 (2) ir atvērtas ikgadējas tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes olu un olu albumīna nozares produktu importēšanai.

(2)

Daudzumi, kuri norādīti importa licenču pieteikumos, kas no 2016. gada 1. līdz 7. jūnijam iesniegti par apakšperiodu no 2016. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem. Tāpēc būtu jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi, un šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam.

(3)

Lai nodrošinātu pasākuma efektīvu pārvaldību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Daudzumi, par kuriem nav iesniegti importa licenču pieteikumi saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2077 un kuri jāpieskaita apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, ir norādīti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 17. jūnijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 18. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2077, ar ko atklāj Savienības importa tarifa kvotas Ukrainas izcelsmes olām, olu produktiem un albumīniem (OV L 302, 19.11.2015., 57. lpp.).


PIELIKUMS

Kārtas numurs

Nepieprasītie daudzumi, kuri jāpieskaita apjomam, kas pieejams par apakšperiodu no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim

(ekvivalents – olas čaumalā kilogramos)

09.4275

1 012 500

09.4276

2 250 000


18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/978

(2016. gada 17. jūnijs),

ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifu kvotām, kas Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas nozarē atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 188. panta 2. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1384/2007 (2) ir atvērtas ikgadējās tarifa kvotas Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas nozares produktu importēšanai.

(2)

Daudzumi, kuri norādīti importa licenču pieteikumos, kas no 2016. gada 1. līdz 7. jūnijam iesniegti par apakšperiodu no 2016. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem. Tāpēc būtu jānosaka, par kādu apjomu netika iesniegti pieteikumi, un šis apjoms jāpieskaita daudzumiem, kas noteikti nākamajam kvotas apakšperiodam.

(3)

Lai nodrošinātu pasākuma efektīvu pārvaldību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Daudzumi, par kuriem nav iesniegti importa licenču pieteikumi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007 un kuri jāpieskaita apakšperiodam no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, ir norādīti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 17. jūnijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 26. novembra Regula (EK) Nr. 1384/2007, ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2398/96 attiecībā uz noteiktu tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas nozares produktu ievedumiem Kopienā (OV L 309, 27.11.2007., 40. lpp.).


PIELIKUMS

Kārtas numurs

Nepieprasītie daudzumi, kuri jāpieskaita apjomam, kas pieejams par apakšperiodu no 2016. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim

(kg)

09.4091

420 000

09.4092

2 800 000


LĒMUMI

18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/35


PADOMES LĒMUMS (ES) 2016/979

(2016. gada 20. maijs)

par Horvātijas pievienošanos Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,

ņemot vērā Horvātijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 3. panta 4. un 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas ieteikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Konvencija, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. pantu, par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību (2) (“Konvencija”) tika parakstīta 1997. gada 18. decembrī Briselē. Tā stājas spēkā, kad apritējušas 90 dienas pēc tās valsts paziņojuma par Konvencijas pieņemšanai nepieciešamo konstitucionālo procedūru pabeigšanu, kura minēto formalitāti izpilda pēdējā (un kura jau laikā, kad Padome pieņēma lēmumu par Konvencijas izstrādi, bija Eiropas Savienības dalībvalsts).

(2)

Saskaņā ar Konvencijas 32. panta 4. punktu katra dalībvalsts līdz Konvencijas spēkā stāšanās dienai, sniedzot Konvencijas 32. panta 2. punktā minēto paziņojumu, vai pēc tam var deklarēt, ka Konvencija jāpiemēro tās attiecībām ar dalībvalstīm, kuras ir nākušas klajā ar tādu pašu deklarāciju.

(3)

Horvātijas Pievienošanās akta (“Pievienošanās akts”) 3. panta 4. punktā ir paredzēts, ka Horvātijai jāpievienojas konvencijām un protokoliem, kas uzskaitīti Pievienošanās akta I pielikumā. Minētās konvencijas un protokoli ietver, inter alia, Konvenciju. Attiecībā uz Horvātiju Konvencijai jāstājas spēkā Padomes noteiktā datumā.

(4)

Saskaņā ar Pievienošanās akta 3. panta 5. punktu Padomei jālemj par Pievienošanās akta I pielikumā uzskaitīto konvenciju un protokolu pielāgojumiem, kuru nepieciešamība izriet no Horvātijas pievienošanās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz Horvātiju Konvencija stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc šā lēmuma publicēšanas datuma.

2. pants

Konvencijas teksts horvātu valodā (3) ir autentisks ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Konvencijas teksts pārējās valodās.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 20. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  2016. gada 28. aprīļa atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV C 24, 23.1.1998., 2. lpp.

(3)  Teksts horvātu valodā ir publicēts Oficiālā Vēstneša Īpašajā izdevumā (19. nodaļa, 14. sējums, 156. lpp.).


18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/37


PADOMES LĒMUMS (ES) 2016/980

(2016. gada 14. jūnijs),

ar ko ieceļ piecus Reģionu komitejas locekļus un sešus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Bulgārijas Republika

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Bulgārijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2015. gada 26. janvārī, 2015. gada 5. februārī un 2015. gada 23. jūnijā pieņēma Lēmumus (ES) 2015/116 (1), (ES) 2015/190 (2) un (ES) 2015/994 (3), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(2)

Pēc Vladimir KISSIOV kunga, Krassimir KOSTOV kunga, Madzhid MANDADZHA kunga, Krasimir MIREV kunga un Detelina NIKOLOVA kundzes pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojušās piecas Reģionu komitejas locekļu vietas.

(3)

Pēc Stanislav BLAGOV kunga, Nikolay IVANOV kunga, Dimitranka KAMENOVA kundzes, Anastasiya MLADENOVA kundzes un Emil NAIDENOV kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojušās piecas Reģionu komitejas locekļu aizstājēju vietas.

(4)

Pēc Malina Edreva AUDOIN kundzes iecelšanas Reģionu komitejas locekļa amatā ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2020. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā tiek iecelti:

a)

par locekļiem:

Malina Edreva AUDOIN kundze, Councillor, Sofia Municipal Council,

Rumen Iliev GUNINSKI kungs, Mayor of Pravets Municipality,

Diana Dimitrova OVCHAROVA kundze, Mayor of Ivaylovgrad Municipality,

Stefan Nikolov RADEV kungs, Mayor of Sliven Municipality,

Nikolay Jordanov ZAYCHEV kungs, Mayor of Peshtera Municipality;

un

b)

par locekļu aizstājējiem:

Lyubka Veselinova ALEKSANDROVA kundze, Mayor of Levski Municipality,

Georgi Aleksandrov CHAKAROV kungs, Mayor of Polski Trambesh Municipality,

Dobromir Stoykov DOBREV kungs, Mayor of Gorna Oryahovitsa Municipality,

Emil Stanev KABAIVANOV kungs, Mayor of Karlovo Municipality,

Korneliya Dobreva MARINOVA kundze, Mayor of Lovech Municipality,

Georg Leonidov SPARTANSKI kungs, Mayor of Pleven Municipality.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2016. gada 14. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A.G. KOENDERS


(1)  Padomes Lēmums (ES) 2015/116 (2015. gada 26. janvāris), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus (OV L 20, 27.1.2015., 42. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2015/190 (2015. gada 5. februāris), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (OV L 31, 7.2.2015., 25. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2015/994 (2015. gada 23. jūnijs), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus (OV L 159, 25.6.2015., 70. lpp.).


18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/39


PADOMES LĒMUMS (ES, Euratom) 2016/981

(2016. gada 16. jūnijs),

ar ko ieceļ amatā Revīzijas palātas locekli

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 286. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Lietuvas Republikas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Rasa BUDBERGYTĖ kundzes pilnvaru laiks beidzās 2016. gada 6. maijā.

(2)

Tādēļ būtu jāieceļ jauns loceklis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Rimantas ŠADŽIUS kungs tiek iecelts par Revīzijas palātas locekli laikposmam no 2016. gada 16. jūnija līdz 2022. gada 15. jūnijam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2016. gada 16. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

L.F. ASSCHER


(1)  2016. gada 7. jūnija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).


18.6.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/40


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2016/982

(2016. gada 17. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu 2014/386/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2014. gada 23. jūnijā Padome pieņēma Lēmumu 2014/386/KĀDP (1).

(2)

Padome neatzīst Krievijas Federācijas nelikumīgi veikto Krimas un Sevastopoles aneksiju un joprojām to nosoda, un tā joprojām ir apņēmusies pilnībā īstenot savu neatzīšanas politiku.

(3)

Pamatojoties uz Lēmuma 2014/386/KĀDP pārskatīšanu, ierobežojošie pasākumi būtu jāatjaunina līdz 2017. gada 23. jūnijam.

(4)

Tāpēc Lēmums 2014/386/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2014/386/KĀDP 5. panta otrā daļa tiek aizstāta ar šādu:

“Šo lēmumu piemēro līdz 2017. gada 23. jūnijam.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 17. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Padomes Lēmums 2014/386/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju (OV L 183, 24.6.2014., 70. lpp.).