ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 139

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 26. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/799 (2016. gada 18. marts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 165/2014, ar kuru nosaka prasības attiecībā uz tahogrāfu un to komponentu konstrukciju, testēšanu, uzstādīšanu, darbību un remontu ( 1 )

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

26.5.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 139/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/799

(2016. gada 18. marts),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 165/2014, ar kuru nosaka prasības attiecībā uz tahogrāfu un to komponentu konstrukciju, testēšanu, uzstādīšanu, darbību un remontu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 4. februāra Regulu (ES) Nr. 165/2014 par tahogrāfiem autotransportā (1) un jo īpaši tās 11. pantu un 12. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 165/2014 ieviesa otrās paaudzes digitālos tahogrāfus, ko sauc arī par viedajiem tahogrāfiem, kuri ietver pieslēgumu globālās navigācijas satelītu sistēmas (“GNSS”) iekārtai, attālinātai savlaicīgas konstatēšanas saziņas iekārtai un saskarnei ar intelektiskām transporta sistēmām. Būtu jāizveido viedo tahogrāfu konstrukciju tehnisko prasību specifikācijas.

(2)

Attālinātas savlaicīgas konstatēšanas iekārtai būtu jānodod kontrolierim uz ceļa digitālā tahogrāfa dati saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 165/2014 9. panta 4. punktu un informācija par visa savienotā transportlīdzekļa (velkošā transportlīdzekļa un piekabes vai puspiekabes) masu un asslodzi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/53/EK (2). Šādi kontrolējošās iestādes varētu efektīvi un ātri pārbaudīt transportlīdzekļus, izmantojot mazāk elektronisku ierīču transportlīdzekļa kabīnē.

(3)

Saskaņā ar Direktīvu 96/53/EK attālinātas savlaicīgas konstatēšanas iekārtai būtu jāizmanto direktīvā minētie CEN DSRC standarti (3)5 795–5 805 MHz frekvenču joslā. Tā kā minēto frekvenču joslu izmanto arī elektroniskām iekasēšanas sistēmām, un, lai izvairītos no savstarpējiem iekasēšanas un kontroles lietotņu traucējumiem, kontrolieriem attālinātas savlaicīgas konstatēšanas iekārtu nevajadzētu izmantot iekasēšanas posteņos.

(4)

Lai novērstu pašreizējās drošības ievainojamības, ar viedajiem tahogrāfiem būtu jāievieš jauni drošības mehānismi digitālo tahogrāfu drošības līmeņa uzturēšanai. Viena no šādām ievainojamībām ir ciparsertifikātu derīguma termiņa beigu neesamība. Lai ievērotu drošības jautājumu paraugpraksi, tiek ieteikts neizmantot ciparsertifikātus, kuriem nav derīguma beigu termiņa. Transportlīdzekļa bloku parastajam darbības derīguma termiņam vajadzētu būtu 15 gadiem no transportlīdzekļa bloka ciparsertifikāta izsniegšanas dienas. Pēc minētā derīguma termiņa beigām transportlīdzekļa bloki būtu jāaizstāj.

(5)

Drošas un uzticamas atrašanās vietas informācijas sniegšana ir būtiska efektīvas viedo tahogrāfu darbības sastāvdaļa. Tāpēc, lai uzlabotu viedo tahogrāfu drošību, ir lietderīgi nodrošināt to saderību ar papildvērtības pakalpojumiem, ko nodrošina Galileo programma, kā izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1285/2013 (4).

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 165/2014 8. panta 1. punktu, 9. panta 1. punktu un 10. panta 1. un 2. punktu ar minēto regulu ieviestie drošības mehānismi būtu jāpiemēro 36 mēnešus pēc nepieciešamo īstenošanas aktu stāšanās spēkā, lai ražotājiem ļautu izstrādāt jaunas paaudzes viedos tahogrāfus un saņemt to tipa apstiprinājuma sertifikātus no kompetentajām iestādēm.

(7)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 165/2014 transportlīdzekļiem, kurus dalībvalstī pirmo reizi reģistrē 36 mēnešus pēc šīs Komisijas regulas stāšanās spēkā, vajadzētu būt aprīkotiem ar viedo tahogrāfu, kas atbilst šīs Komisijas regulas prasībām. Jebkurā gadījumā 15 gadus pēc minēto prasību piemērošanas dienas visiem transportlīdzekļiem, kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas dalībvalsts, vajadzētu būt aprīkotiem ar atbilstošu viedo tahogrāfu.

(8)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 68/2009 (5) atļāva pārejas periodā, kurš beidzās 2013. gada 31. decembrī, izmantot adapteri, lai tahogrāfus varētu uzstādīt M1 un N1 tipa transportlīdzekļos. Sakarā ar tehniskiem sarežģījumiem, meklējot alternatīvas adaptera izmantošanai, autobūves un tahogrāfu nozares eksperti kopā ar Komisiju secināja, ka adapteram nav alternatīva risinājuma, kas neradītu nozarei tirgus lielumam neproporcionālas izmaksas. Tāpēc adapteru izmantošana M1 un N1 tipa transportlīdzekļos būtu jāatļauj uz nenoteiktu laiku.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Regulas (ES) Nr. 165/2014 42. panta 3. punktā minētā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā paredzēti noteikumi, kas vajadzīgi šādu aspektu vienādai piemērošanai tahogrāfiem:

a)

transportlīdzekļa atrašanās vietas reģistrēšana konkrētos punktos vadītāja ikdienas darba laikposmā;

b)

iespējamas viedo tahogrāfu manipulācijas vai ļaunprātīgas izmantošanas attālināta savlaicīga konstatēšana;

c)

saskarne ar intelektiskām transporta sistēmām;

d)

administratīvās un tehniskās prasības tahogrāfu tipa apstiprināšanas procedūrām, tostarp drošības mehānismi.

2.   Viedo tahogrāfu un to komponentu konstrukcija, testēšana, uzstādīšana, inspekcija, darbība un remonts atbilst šīs regulas 1.C pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām.

3.   Tahogrāfi, kas nav viedie tahogrāfi, attiecībā uz to konstrukciju, testēšanu, uzstādīšanu, inspekciju, darbību un remontu turpina attiecīgā gadījumā atbilst Padomes Regulas (EEK) Nr. 3821/85 (6) I vai I.B pielikumam.

4.   Saskaņā ar Direktīvas 96/53/EK 10.d pantu, lai savlaicīgi konstatētu krāpšanu, attālinātas savlaicīgas konstatēšanas iekārta pārraida arī masas informāciju, kuru nodrošina iebūvēta svēršanas sistēma.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Regulas (ES) Nr. 165/2014 2. pantā noteiktās definīcijas.

Papildus piemēro šādas definīcijas:

1)

“digitālais tahogrāfs” jeb “pirmās paaudzes tahogrāfs” ir digitālais tahogrāfs, kas nav viedais tahogrāfs;

2)

“ārējā GNSS iekārta” ir iekārta, kurā ir ievietots GNSS uztvērējs, ja transportlīdzekļa bloks nesastāv no vienas vienības, kā arī citi komponenti, kas nepieciešami, lai aizsargātu atrašanās vietas datu nosūtīšanu uz pārējām transportlīdzekļa bloka daļām;

3)

“informācijas mape” ir tāda pilnīga mape elektroniskā vai papīra formā, kurā ir visa informācija, ko ražotājs vai tā pārstāvis iesniedzis tipa apstiprināšanas iestādei tahogrāfa vai tā komponenta tipa apstiprināšanai, tostarp sertifikāti, kas minēti Regulas (ES) Nr. 165/2014 12. panta 3. punktā, šīs regulas 1.C pielikumā noteikto testu rezultāti, kā arī rasējumi, fotoattēli un citi būtiski dokumenti;

4)

“informācijas pakete” ir tāda informācijas mape elektroniskā vai papīra formā, kam pievienoti jebkādi citi dokumenti, kurus informācijas mapei savu pienākumu veikšanas gaitā pievienojusi tipa apstiprināšanas iestāde, tostarp – tipa apstiprināšanas procesa beigās – tahogrāfa vai tā komponenta EK tipa apstiprinājuma sertifikāts;

5)

“informācijas paketes satura rādītājs” ir dokuments, kurā uzskaitīts sanumurēts informācijas paketes saturs, identificējot visas attiecīgās šīs paketes daļas. Minētā dokumenta formā norāda secīgos EK tipa apstiprināšanas procesa posmus, tostarp visus minētās paketes pārskatīšanas un atjaunināšanas datumus;

6)

“attālinātas savlaicīgas konstatēšanas iekārta” ir transportlīdzekļa bloka ierīce, ko izmanto mērķtiecīgu pārbaužu veikšanai uz ceļa;

7)

“viedais tahogrāfs” jeb “otrās paaudzes tahogrāfs” ir digitālais tahogrāfs, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 165/2014 8., 9. un 10. panta, kā arī šīs regulas 1.C pielikuma prasībām;

8)

“tahogrāfa komponents” jeb “komponents” ir jebkurš no šiem elementiem: transportlīdzekļa bloks, kustības sensors, tahogrāfa karte, reģistrācijas diagramma, ārējā GNSS iekārta un attālinātas savlaicīgas konstatēšanas iekārta;

9)

“tipa apstiprināšanas iestāde” ir dalībvalsts iestāde, kuras kompetencē ir tahogrāfa vai tā komponentu tipa apstiprināšana, licencēšanas procedūra, tipa apstiprinājuma sertifikātu izsniegšana un – vajadzības gadījumā – to anulēšana un kura ir kontaktpunkts pārējo dalībvalstu tipa apstiprināšanas iestādēm un nodrošina, ka ražotāji pilda savus pienākumus attiecībā uz atbilstību šīs regulas prasībām.

3. pants

Ar atrašanās vietu saistīti pakalpojumi

1.   Ražotāji nodrošina, ka viedie tahogrāfi ir savietojami ar pozicionēšanas pakalpojumiem, ko sniedz Galileo un Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma dienesta (“EGNOS”) sistēmas.

2.   Papildus 1. punktā minētajām sistēmām ražotāji var nolemt nodrošināt savietojamību ar citām satelītu navigācijas sistēmām.

4. pants

Tahogrāfa un tahogrāfa komponentu tipa apstiprināšanas procedūra

1.   Ražotājs vai tā pārstāvis dalībvalsts izraudzītajām tipa apstiprināšanas iestādēm iesniedz tahogrāfa vai jebkādu tā komponentu vai komponentu grupu tipa apstiprinājuma pieteikumu. Tas sastāv no informācijas mapes, kurā ir informācija par katru attiecīgo komponentu, tostarp attiecīgā gadījumā citu tādu komponentu tipa apstiprinājuma sertifikāti, kas nepieciešami tahogrāfa komplektēšanai, kā arī jebkādi citi būtiski dokumenti.

2.   Dalībvalsts piešķir tipa apstiprinājumu jebkuram tahogrāfam, komponentam vai komponentu grupai, kas atbilst 1. panta attiecīgi 2. vai 3. punktā minētajām administratīvajām un tehniskajām prasībām. Minētajā gadījumā tipa apstiprināšanas iestāde pieteikuma iesniedzējam izsniedz tipa apstiprinājuma sertifikātu, kas atbilst šīs regulas II pielikumā noteiktajam paraugam.

3.   Tipa apstiprināšanas iestāde var prasīt ražotājam vai tā pārstāvim iesniegt jebkādu papildu informāciju.

4.   Ražotājs vai tā pārstāvis tipa apstiprināšanas iestādēm, kā arī tiesību subjektiem, kas ir atbildīgi par Regulas (ES) Nr. 165/2014 12. panta 3. punktā minēto sertifikātu izsniegšanu, dara pieejamus tik daudzus tahogrāfus vai tahogrāfu komponentus, cik ir vajadzīgs, lai varētu pieņemami veikt tipa apstiprināšanas procedūru.

5.   Ja ražotājs vai tā pārstāvis lūdz konkrētu tahogrāfa komponentu vai komponentu grupu tipa apstiprināšanu, tas tipa apstiprināšanas iestādēm nodrošina citus komponentus, kuriem jau ir piešķirts tipa apstiprinājums, kā arī citas sastāvdaļas, kas nepieciešamas tahogrāfa būvniecībai, lai minētās iestādes varētu veikt nepieciešamos testus.

5. pants

Izmaiņas tipa apstiprinājumos

1.   Ražotājs vai tā pārstāvis par visām tahogrāfa informācijas paketē reģistrētās programmatūras vai aparatūras vai tā ražošanai izmantoto materiālu īpašību izmaiņām nekavējoties informē tipa apstiprināšanas iestādes, kas piešķīra sākotnējo tipa apstiprinājumu, un iesniedz pieteikumu par izmaiņām tipa apstiprinājumā.

2.   Atkarībā no izmaiņu veida un raksturlielumiem tipa apstiprināšanas iestādes var pārskatīt vai paplašināt esošo vai izsniegt jaunu tipa apstiprinājumu.

Pārskata tad, ja tipa apstiprināšanas iestāde uzskata, ka tahogrāfa programmatūras vai aparatūras izmaiņas vai tā ražošanai izmantoto materiālu īpašību izmaiņas ir nelielas. Šādos gadījumos tipa apstiprināšanas iestāde izsniedz pārskatītos informācijas paketes dokumentus, norādot veikto izmaiņu veidu un to apstiprināšanas dienu. Konsolidēta informācijas paketes atjauninātā redakcija, kam pievienots detalizēts veikto izmaiņu apraksts, ir pietiekams, lai izpildītu šo prasību.

Paplašina tad, ja tipa apstiprināšanas iestāde uzskata, ka tahogrāfa programmatūras vai aparatūras izmaiņas vai tā ražošanai izmantoto materiālu īpašību izmaiņas ir būtiskas. Šādos gadījumos tā var pieprasīt, lai tiktu veikti jauni testi, un attiecīgi informē ražotāju vai tā pārstāvi. Ja minētie testi ir apmierinoši, tipa apstiprināšanas iestāde izsniedz pārskatītu tipa apstiprinājuma sertifikātu, kurā ietverts numurs, kas attiecas uz piešķirto paplašinājumu. Tipa apstiprinājuma sertifikātā min paplašināšanas iemeslu un tā izsniegšanas datumu.

3.   Informācijas paketes satura rādītājā norāda jaunākās tipa apstiprinājuma paplašināšanas vai pārskatīšanas datumu vai jaunāko atjauninātās tipa apstiprinājuma redakcijas konsolidēšanas datumu.

4.   Ja pieprasītās izmaiņas tahogrāfā vai tā komponentos, kam ir piešķirts tipa apstiprinājums, ir par pamatu tam, lai izsniegtu jaunu drošības vai sadarbspējas sertifikātu, ir nepieciešams jauns tipa apstiprinājums.

6. pants

Spēkā stāšanās

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 2. marta.

Tomēr pielikumus piemēro no 2019. gada 2. marta, izņemot 16. papildinājumu, kuru piemēro no 2016. gada 2. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 18. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.

(2)  Padomes 1996. gada 25. jūlija Direktīva 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (OV L 235, 17.9.1996., 59. lpp.).

(3)  Specializēti Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) šaura diapazona datu pārraides standarti EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 un ISO 14906.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1285/2013 par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 876/2002 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008 (OV L 347, 20.12.2013., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2009. gada 23. janvāra Regula (EK) Nr. 68/2009, ar kuru devīto reizi tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (OV L 21, 24.1.2009., 3. lpp.).

(6)  Padomes 1985. gada 20. decembra Regula (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā (OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.).


I.C PIELIKUMS

Konstrukcijai, testēšanai, uzstādīšanai un inspekcijai noteiktās prasības

IEVADS 12

1.

DEFINĪCIJAS 13

2.

REĢISTRĀCIJAS KONTROLIERĪČU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS UN FUNKCIJAS 19

2.1.

Vispārīgs raksturojums 19

2.2.

Funkcijas 20

2.3.

Darbības režīmi 21

2.4.

Drošība 22

3.

REĢISTRĀCIJAS KONTROLIERĪCĒM NOTEIKTĀS KONSTRUKTĪVĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS 22

3.1.

Karšu ievietošanas un izņemšanas uzraudzība 22

3.2.

Ātruma, atrašanās vietas un attāluma mērīšana 23

3.2.1.

Nobrauktā attāluma mērīšana 23

3.2.2.

Ātruma mērīšana 23

3.2.3.

Atrašanās vietas noteikšana 24

3.3.

Laika skaitīšana 24

3.4.

Vadītāja darbību uzraudzība 24

3.5.

Braukšanas režīma uzraudzība 25

3.6.

Vadītāju veiktie ieraksti 25

3.6.1.

Ikdienas darba laikposmu sākuma un/vai beigu vietas ievade 25

3.6.2.

Transportlīdzekļa vadītāja darbību manuāla ievade un vadītāja apstiprinājums ITS saskarnei 25

3.6.3.

Īpašu nosacījumu ievadīšana 27

3.7.

Uzņēmuma atslēgu pārvaldība 27

3.8.

Kontroles darbību uzraudzība 28

3.9.

Notikumu un/vai kļūmju konstatēšana 28

3.9.1.

Notikums “ievietota nederīga karte” 28

3.9.2.

Notikums “kartes konflikts” 28

3.9.3.

Notikums “laika pārklāšanās” 28

3.9.4.

Notikums “vadīšana bez atbilstošas kartes” 29

3.9.5.

Notikums “kartes ievietošana transportlīdzekļa vadīšanas laikā” 29

3.9.6.

Notikums “nepareizi noslēgta pēdējā kartes sesija” 29

3.9.7.

Notikums “ātruma pārsniegšana” 29

3.9.8.

Notikums “barošanas strāvas pārtraukums” 29

3.9.9.

Notikums “kļūda saziņā ar attālinātās saziņas iekārtu” 29

3.9.10.

Notikums “no GNSS uztvērēja netiek saņemta informācija par atrašanās vietu” 29

3.9.11.

Notikums “kļūda saziņā ar ārēju GNSS iekārtu” 30

3.9.12.

Notikums “kustības datu kļūda” 30

3.9.13.

Notikums “pretrunīga informācija par transportlīdzekļa kustību” 30

3.9.14.

Notikums “drošības sistēmas pārkāpuma mēģinājums” 30

3.9.15.

Notikums “laika konflikts” 30

3.9.16.

“Kartes kļūme” 30

3.9.17.

“Reģistrācijas kontrolierīces kļūme” 30

3.10.

Iebūvētā testēšana un paštestēšana 31

3.11.

Datu atmiņas nolasīšana 31

3.12.

Datu ierakstīšana un saglabāšana datu atmiņā 31

3.12.1.

Kontrolierīces identifikācijas dati 32

3.12.1.1.

Transportlīdzekļa bloka identifikācijas dati 32

3.12.1.2.

Kustības sensora identifikācijas dati 32

3.12.1.3.

Globālas navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) identifikācijas dati 33

3.12.2.

Atslēgas un sertifikāti 33

3.12.3.

Dati par vadītāja vai darbnīcas kartes ievietošanu un izņemšanu 33

3.12.4.

Dati par transportlīdzekļa vadītāja darbībām 34

3.12.5.

Vietas un atrašanās vietas, kur ikdienas darba laikposmi sākas un beidzas un/vai kur ir sasniegts 3 stundu ilgs nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiks 34

3.12.6.

Odometra dati 35

3.12.7.

Sīki dati par braukšanas ātrumu 35

3.12.8.

Dati par notikumiem 35

3.12.9.

Dati par kļūmēm 37

3.12.10.

Dati par kalibrēšanu 38

3.12.11.

Dati par laika skaitīšanas korekcijām 39

3.12.12.

Dati par kontroles darbībām 39

3.12.13.

Dati par uzņēmuma atslēgām 39

3.12.14.

Dati par lejupielādes darbībām 39

3.12.15.

Dati par īpašajiem nosacījumiem 40

3.12.16.

Dati par tahogrāfa karti 40

3.13.

Tahogrāfa karšu nolasīšana 40

3.14.

Datu ierakstīšana un saglabāšana tahogrāfa kartēs 40

3.14.1.

Datu ierakstīšana un saglabāšana pirmās paaudzes tahogrāfa kartēs 40

3.14.2.

Datu ierakstīšana un saglabāšana otrās paaudzes tahogrāfa kartēs 41

3.15.

Attēlošana 41

3.15.1.

Noklusējuma displejs 42

3.15.2.

Brīdinājuma displejs 43

3.15.3.

Piekļuve izvēlnēm 43

3.15.4.

Citi displeji 43

3.16.

Izdrukāšana 43

3.17.

Brīdinājumi 44

3.18.

Datu lejupielāde ārējos datu nesējos 45

3.19.

Attālinātā saziņa saistībā ar mērķtiecīgām pārbaudēm uz ceļa 45

3.20.

Datu izvadīšana uz ārējām papildierīcēm 46

3.21.

Kalibrēšana 47

3.22.

Uz ceļa veikta kalibrēšanas pārbaude 47

3.23.

Laika skaitīšanas korekcija 48

3.24.

Darbības raksturlielumi 48

3.25.

Materiāli 48

3.26.

Marķējums 49

4.

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ TAHOGRĀFA KARŠU KONSTRUKCIJU UN DARBĪBU 49

4.1.

Redzamā informācija 49

4.2.

Drošība 52

4.3.

Standarti 53

4.4.

Vides un elektriskās specifikācijas 53

4.5.

Datu glabāšana 53

4.5.1.

Elementārdatnes identificēšanai un kartes vadībai 54

4.5.2.

Integrālo shēmu (IS) kartes identifikācija 54

4.5.2.1.

Mikroshēmas identifikācija 54

4.5.2.2.

DIR (tikai otrās paaudzes tahogrāfa kartēs) 54

4.5.2.3.

ATR (atiestatīšanas atbildes) informācija (kondicionāla, tikai otrās paaudzes tahogrāfa kartēs) 54

4.5.2.4.

Pagarināta garuma informācija (kondicionāla, tikai otrās paaudzes tahogrāfa kartēs) 55

4.5.3.

Vadītāja karte 55

4.5.3.1.

Tahogrāfa lietotne (pieejama pirmās un otrās paaudzes transportlīdzekļu blokiem) 55

4.5.3.1.1.

Lietotnes identifikācija 55

4.5.3.1.2.

Atslēgas un sertifikāti 55

4.5.3.1.3.

Kartes identifikācija 55

4.5.3.1.4.

Kartes turētāja identifikācija 55

4.5.3.1.5.

Datu lejupielāde no kartes 55

4.5.3.1.6.

Informācija par transportlīdzekļa vadītāja apliecību 55

4.5.3.1.7.

Dati par notikumiem 56

4.5.3.1.8.

Dati par kļūmēm 56

4.5.3.1.9.

Dati par transportlīdzekļa vadītāja darbībām 57

4.5.3.1.10.

Dati par transportlīdzekļa izmantošanu 57

4.5.3.1.11.

Vietas, kurās sākas un/vai beidzas ikdienas darba laikposmi 58

4.5.3.1.12.

Dati par kartes sesiju 58

4.5.3.1.13.

Dati par kontroles darbībām 58

4.5.3.1.14.

Dati par īpašajiem nosacījumiem 58

4.5.3.2.

Tahogrāfa 2. paaudzes lietotne (nav pieejama pirmās paaudzes transportlīdzekļu blokiem) 59

4.5.3.2.1.

Lietotnes identifikācija 59

4.5.3.2.2.

Atslēgas un sertifikāti 59

4.5.3.2.3.

Kartes identifikācija 59

4.5.3.2.4.

Kartes turētāja identifikācija 59

4.5.3.2.5.

Datu lejupielāde no kartes 59

4.5.3.2.6.

Informācija par transportlīdzekļa vadītāja apliecību 59

4.5.3.2.7.

Dati par notikumiem 59

4.5.3.2.8.

Dati par kļūmēm 60

4.5.3.2.9.

Dati par transportlīdzekļa vadītāja darbībām 61

4.5.3.2.10.

Dati par transportlīdzekļa izmantošanu 61

4.5.3.2.11.

Vietas, kurās sākas un/vai beidzas ikdienas darba laikposmi 62

4.5.3.2.12.

Dati par kartes sesiju 62

4.5.3.2.13.

Dati par kontroles darbībām 62

4.5.3.2.14.

Dati par īpašajiem nosacījumiem 63

4.5.3.2.15.

Dati, ko izmanto transportlīdzekļa bloki 63

4.5.3.2.16.

Dati par nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas vietām trijās stundās 63

4.5.4.

Darbnīcas karte 63

4.5.4.1.

Tahogrāfa lietotne (pieejama pirmās un otrās paaudzes transportlīdzekļu blokiem) 63

4.5.4.1.1.

Lietotnes identifikācija 63

4.5.4.1.2.

Atslēgas un sertifikāti 63

4.5.4.1.3.

Kartes identifikācija 64

4.5.4.1.4.

Kartes turētāja identifikācija 64

4.5.4.1.5.

Datu lejupielāde no kartes 64

4.5.4.1.6.

Dati par kalibrēšanu un laika skaitīšanas korekcijām 64

4.5.4.1.7.

Dati par notikumiem un kļūmēm 65

4.5.4.1.8.

Dati par transportlīdzekļa vadītāja darbībām 65

4.5.4.1.9.

Dati par transportlīdzekļa izmantošanu 65

4.5.4.1.10.

Dati par ikdienas darba laikposmu sākumu un/vai beigām 65

4.5.4.1.11.

Dati par kartes sesiju 65

4.5.4.1.12.

Dati par kontroles darbībām 65

4.5.4.1.13.

Dati par īpašajiem nosacījumiem 65

4.5.4.2.

Tahogrāfa 2. paaudzes lietotne (nav pieejama pirmās paaudzes transportlīdzekļu blokiem) 65

4.5.4.2.1.

Lietotnes identifikācija 65

4.5.4.2.2.

Atslēgas un sertifikāti 66

4.5.4.2.3.

Kartes identifikācija 66

4.5.4.2.4.

Kartes turētāja identifikācija 66

4.5.4.2.5.

Datu lejupielāde no kartes 66

4.5.4.2.6.

Dati par kalibrēšanu un laika skaitīšanas korekcijām 66

4.5.4.2.7.

Dati par notikumiem un kļūmēm 67

4.5.4.2.8.

Dati par transportlīdzekļa vadītāja darbībām 67

4.5.4.2.9.

Dati par transportlīdzekļa izmantošanu 67

4.5.4.2.10.

Dati par ikdienas darba laikposmu sākumu un/vai beigām 67

4.5.4.2.11.

Dati par kartes sesiju 67

4.5.4.2.12.

Dati par kontroles darbībām 67

4.5.4.2.13.

Dati, ko izmanto transportlīdzekļa bloki 67

4.5.4.2.14.

Dati par nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas vietām trijās stundās 68

4.5.4.2.15.

Dati par īpašajiem nosacījumiem 68

4.5.5.

Kontroles karte 68

4.5.5.1.

Tahogrāfa lietotne (pieejama pirmās un otrās paaudzes transportlīdzekļu blokiem) 68

4.5.5.1.1.

Lietotnes identifikācija 68

4.5.5.1.2.

Atslēgas un sertifikāti 68

4.5.5.1.3.

Kartes identifikācija 68

4.5.5.1.4.

Kartes turētāja identifikācija 68

4.5.5.1.5.

Dati par kontroles darbībām 69

4.5.5.2.

Tahogrāfa 2. paaudzes lietotne (nav pieejama pirmās paaudzes transportlīdzekļu blokiem) 69

4.5.5.2.1.

Lietotnes identifikācija 69

4.5.5.2.2.

Atslēgas un sertifikāti 69

4.5.5.2.3.

Kartes identifikācija 69

4.5.5.2.4.

Kartes turētāja identifikācija 69

4.5.5.2.5.

Dati par kontroles darbībām 70

4.5.6.

Uzņēmuma karte 70

4.5.6.1.

Tahogrāfa lietotne (pieejama pirmās un otrās paaudzes transportlīdzekļu blokiem) 70

4.5.6.1.1.

Lietotnes identifikācija 70

4.5.6.1.2.

Atslēgas un sertifikāti 70

4.5.6.1.3.

Kartes identifikācija 70

4.5.6.1.4.

Kartes turētāja identifikācija 70

4.5.6.1.5.

Dati par uzņēmuma darbību 70

4.5.6.2.

Tahogrāfa 2. paaudzes lietotne (nav pieejama pirmās paaudzes transportlīdzekļu blokiem) 71

4.5.6.2.1.

Lietotnes identifikācija 71

4.5.6.2.2.

Atslēgas un sertifikāti 71

4.5.6.2.3.

Kartes identifikācija 71

4.5.6.2.4.

Kartes turētāja identifikācija 71

4.5.6.2.5.

Dati par uzņēmuma darbību 71

5.

REĢISTRĀCIJAS KONTROLIERĪCES UZSTĀDĪŠANA 72

5.1.

Uzstādīšana 72

5.2.

Uzstādīšanas plāksnīte 73

5.3.

Plombēšana 74

6.

PĀRBAUDES, INSPEKCIJAS UN REMONTI 74

6.1.

Iekārtu uzstādītāju, darbnīcu un transportlīdzekļu ražotāju apstiprināšana 74

6.2.

Jaunu vai izremontētu instrumentu pārbaude 75

6.3.

Uzstādīšanas pārbaude 75

6.4.

Regulāras inspekcijas 75

6.5.

Kļūdu noteikšana 76

6.6.

Remontdarbi 76

7.

KARŠU IZSNIEGŠANA 76

8.

REĢISTRĀCIJAS KONTROLIERĪČU UN TAHOGRĀFA KARŠU TIPA APSTIPRINĀŠANA 77

8.1.

Vispārīgi norādījumi 77

8.2.

Drošības sertifikāts 78

8.3.

Funkcionalitātes sertifikāts 78

8.4.

Savietojamības sertifikāts 78

8.5.

Tipa apstiprinājuma sertifikāts 79

8.6.

Izņēmuma procedūra: pirmie savietojamības sertifikāti 2. paaudzes reģistrācijas kontrolierīcēm un tahogrāfa kartēm 80

IEVADS

Pirmās paaudzes digitālā tahogrāfa sistēma tiek izmantota kopš 2006. gada 1. maija. Šādu sistēmu drīkst izmantot vietējos pārvadājumos līdz tās ekspluatācijas laika beigām. Tomēr visi transportlīdzekļi, kas veic starptautiskos pārvadājumus, 15 gadu laikā pēc šīs Komisijas regulas stāšanās spēkā jāaprīko ar atbilstošu otrās paaudzes viedo tahogrāfu, ko ievieš ar šo regulu.

Šajā pielikumā ir aplūkotas prasības attiecībā uz otrās paaudzes reģistrācijas kontrolierīcēm un tahogrāfa kartēm. No otrās paaudzes reģistrācijas kontrolierīču ieviešanas datuma tās ir jāuzstāda transportlīdzekļos, kuriem veic pirmreizējo reģistrāciju, un ir jāizsniedz otrās paaudzes tahogrāfu kartes.

Lai sekmētu otrās paaudzes tahogrāfu sistēmas vienmērīgu ieviešanu,

otrās paaudzes tahogrāfu kartes izstrādājamas tā, lai tās varētu izmantot arī pirmās paaudzes transportlīdzekļu blokos,

netiek prasīts, lai pēc minētās sistēmas ieviešanas datuma derīgās pirmās paaudzes tahogrāfa kartes tiktu nomainītas.

Tas ļaus transportlīdzekļu vadītājiem paturēt viņu unikālo vadītāja karti un izmantot to abās sistēmās.

Taču otrās paaudzes reģistrācijas kontrolierīces varēs kalibrēt tikai tad, ja tiks izmantotas otrās paaudzes darbnīcas kartes.

Šajā pielikumā ir ietvertas visas prasības saistībā ar pirmās un otrās paaudzes tahogrāfu sistēmas savietojamību.

Papildinformācija par abu līdzāspastāvošo sistēmu vadību ir dota 15. papildinājumā.

Papildinājumu saraksts

1. papildinājums:

DATU VĀRDNĪCA

2. papildinājums:

TAHOGRĀFA KARŠU SPECIFIKĀCIJA

3. papildinājums:

PIKTOGRAMMAS

4. papildinājums:

IZDRUKAS

5. papildinājums:

ATAINOŠANA

6. papildinājums:

PRIEKŠĒJAIS SAVIENOTĀJS KALIBRĒŠANAI UN LEJUPIELĀDEI

7. papildinājums:

DATU LEJUPIELĀDES PROTOKOLI

8. papildinājums:

KALIBRĒŠANAS PROTOKOLS

9. papildinājums:

TIPA APSTIPRINĀJUMS UN NEPIECIEŠAMO TESTU MINIMUMA SARAKSTS

10. papildinājums:

DROŠĪBAS PRASĪBAS

11. papildinājums:

VIENOTIE DROSĪBAS MEHĀNISMI

12. papildinājums:

POZICIONĒŠANA UZ GLOBĀLĀS NAVIGĀCIJAS SATELĪTU SISTĒMAS (GNSS) PAMATA

13. papildinājums:

ITS SASKARNE

14. papildinājums:

ATTĀLINĀTĀS SAZIŅAS FUNKCIJA

15. papildinājums:

PĀREJA: DAŽĀDU PAAUDŽU APRĪKOJUMA LĪDZĀSPASTĀVĒŠANAS PĀRVALDĪBA

16. papildinājums:

ADAPTERS M1 UN N1 KATEGORIJAS TRANSPORTLĪDZEKĻIEM

1.   DEFINĪCIJAS

Šajā pielikumā:

a)

“aktivācija”

ir posms, kurā tahogrāfs sāk darboties pilnā apjomā un pilda visas funkcijas, tostarp drošības funkcijas, izmantojot darbnīcas karti;

b)

“autentificēšana”

ir noteiktas identitātes noteikšanas un pārbaudes funkcija;

c)

“autentiskums”

ir īpašība, kas nozīmē, ka informāciju sniedz persona, kuras identitāti var pārbaudīt;

d)

“iebūvēta testēšana”

ir testēšanas funkcija, ko veic pēc pieprasījuma; to ieslēdz operators vai ar ārējām iekārtām;

e)

“kalendārā diena”

ir diena, kas ilgst no plkst. 00.00 līdz plkst. 24.00; visas kalendārās dienas attiecina uz UTC laiku (universālais koordinētais laiks);

f)

viedā tahogrāfa “kalibrēšana”

ir datu atmiņā glabājamo transportlīdzekļa parametru atjaunināšana vai apstiprināšana. Transportlīdzekļa parametri ietver transportlīdzekļa identifikācijas datus (identifikācijas numuru (VIN), reģistrācijas numuru (VRN) un reģistrācijas dalībvalsts apzīmējumu) un tā raksturlielumus (w, k, l, riepu izmēru, ātruma ierobežošanas ierīces iestatījumu (ja attiecināms), UTC pašreizējo laiku, odometra pašreizējo rādījumu); reģistrācijas kontrolierīces kalibrēšanas laikā datu atmiņā saglabā arī visus ar tipa apstiprināšanu saistītos plombu tipus un identifikatorus;

jebkādu UTC laika atjaunināšanu vai apstiprināšanu uzskata par laika skaitīšanas korekciju, nevis par kalibrēšanu, ar nosacījumu, ka tā nav pretrunā ar 409. prasību;

reģistrācijas kontrolierīces kalibrēšanai jāizmanto darbnīcas karte;

g)

“kartes numurs”

ir 16 alfabētiski numerālu rakstzīmju kombinācija, ar kuru dalībvalstī nepārprotami identificē tahogrāfa karti. Kartes numurā ir ietverts kartes kārtas indekss (ja attiecināms), kartes nomaiņas indekss un kartes atjaunošanas indekss;

šā iemesla dēļ karte ir nepārprotami identificēta ar izdevējas dalībvalsts kodu un kartes numuru;

h)

“kartes kārtas indekss”

ir kartes 14. alfabētiski numerālā rakstzīme, ko izmanto, lai atšķirtu dažādas tahogrāfa kartes, kas izsniegtas tādam uzņēmumam, darbnīcai vai kontrolējošai iestādei, kuram ir tiesības saņemt vairākas tahogrāfa kartes. Uzņēmumu, darbnīcu vai kontrolējošo iestādi unikāli identificē pirmās 13 rakstzīmes kartes numurā;

i)

“kartes atjaunošanas indekss”

ir kartes numura 16. alfabētiski numerālā rakstzīme, ko palielina katrā tahogrāfa kartes atjaunošanas reizē;

j)

“kartes nomaiņas indekss”

ir kartes numura 15. alfabētiski numerālā rakstzīme, ko palielina katrā tahogrāfa kartes aizstāšanas reizē;

k)

“transportlīdzekļa raksturojuma koeficients”

ir skaitlisks raksturlielums, kas norāda ar reģistrācijas kontrolierīci saistītās transportlīdzekļa daļas (pārnesumkārbas izejošās vārpstas vai ass) emitētā izejas signāla vērtību laikā, kurā transportlīdzeklis veic viena kilometra attālumu standarta testa apstākļos, kas aprakstīti 414. prasībā. Raksturojuma koeficientu izsaka impulsos uz kilometru (w = … imp./km);

l)

“uzņēmuma karte”

ir tahogrāfa karte, kuru dalībvalsts iestādes ir izsniegušas transporta uzņēmumam, kuram ir jāizmanto ar tahogrāfu aprīkoti transportlīdzekļi; tā identificē transporta uzņēmumu un ļauj parādīt uz ekrāna, lejupielādēt un izdrukāt datus, kuri glabājas tahogrāfā un kurus minētais transporta uzņēmums ir aizslēdzis;

m)

“reģistrācijas kontrolierīces konstante”

ir skaitlisks raksturlielums, kas norāda ieejas signāla vērtību, kāda nepieciešama vienu kilometru gara brauciena parādīšanai un ierakstīšanai; šo konstanti izsaka kā impulsu skaitu uz kilometru (k = … imp./km);

n)

“nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiku” reģistrācijas kontrolierīcē aprēķina šādi (1):

nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiku aprēķina kā konkrētā transportlīdzekļa vadītāja pašreizējo uzkrāto transportlīdzekļa vadīšanas laiku kopš viņa pēdējā KLĀTBŪTNES vai PĀRTRAUKUMA/ATPŪTAS vai NEZINĀMAS (2) darbības 45 minūšu vai ilgāka laikposma beigām (šo laikposmu atļauts sadalīt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006 (3)). Šajos aprēķinos pēc vajadzības ņem vērā pēdējās vadītāja kartē saglabātās darbības. Ja transportlīdzekļa vadītājs reģistrācijas kontrolierīcē nav ievietojis savu karti, aprēķiniem izmanto datu atmiņā ierakstītos datus, kas ir saistīti ar kārtējo laikposmu, kad karte nav bijusi ievietota un nav bijusi saistīta ar attiecīgo slotu;

o)

“kontroles karte”

ir tahogrāfa karte, kuru dalībvalsts iestādes ir izsniegušas šīs valsts kompetentajai kontroles iestādei; tā identificē kontroles struktūru un pēc izvēles arī kontrolieri un ļauj piekļūt datiem, kas glabājas datu atmiņā vai vadītāja kartēs un pēc izvēles — darbnīcas kartēs, lai tos nolasītu, izdrukātu un/vai lejupielādētu.

Tā nodrošina arī piekļuvi uz ceļa veiktas kalibrēšanas pārbaudes funkcijai un attālinātās savlaicīgās konstatēšanas saziņas lasītāja datiem;

p)

“kopējo pārtraukumu laiku” reģistrācijas kontrolierīcē aprēķina šādi (1):

kopējo transportlīdzekļa vadīšanas pārtraukumu laiku aprēķina kā pašreizējo uzkrāto 15 minūšu vai ilgāku KLĀTBŪTNES vai PĀRTRAUKUMA/ATPŪTAS, vai NEZINĀMAS (2) darbības laika laikposmu summu kopš attiecīgā transportlīdzekļa vadītāja pēdējā 45 minūšu vai ilgāka KLĀTBŪTNES vai PĀRTRAUKUMA/ATPŪTAS, vai NEZINĀMAS (2) darbības laikposma beigām (šo laikposmu atļauts sadalīt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 561/2006).

Šajos aprēķinos pēc vajadzības ņem vērā pēdējās vadītāja kartē saglabātās darbības. Aprēķinos neņem vērā nezināmus negatīvus laikposmus (nezināmas darbības laikposma sākums > nezināmas darbības laikposma beigām), kas rodas divu dažādu reģistrācijas kontrolierīču darbības pārklāšanās dēļ.

Ja transportlīdzekļa vadītājs reģistrācijas kontrolierīcē nav ievietojis savu karti, aprēķiniem izmanto datu atmiņā ierakstītos datus, kas ir saistīti ar kārtējo laikposmu, kad karte nav bijusi ievietota un nav bijusi saistīta ar attiecīgo slotu;

q)

“datu atmiņa”

ir reģistrācijas kontrolierīcē iebūvēta elektroniska ierīce datu glabāšanai;

r)

“elektroniskais paraksts”

ir datu blokam pievienoti dati vai šā datu bloka kriptogrāfiska transformācija, kas šā datu bloka saņēmējam dod iespēju pārliecināties par attiecīgā datu bloka autentiskumu un integritāti;

s)

“lejupielāde”

ir visu transportlīdzekļa datu atmiņas ierīcē vai tahogrāfa kartē reģistrēto datu datņu vai to daļas kopēšana kopā ar elektronisko parakstu ar noteikumu, ka ar šo procesu netiek grozīti vai dzēsti saglabātie dati;

Transportlīdzekļu viedo tahogrāfu ražotāji un datu datņu lejupielādes ierīču ražotāji veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādu datu lejupielādi iespējams veikt, minimāli aizkavējot transporta uzņēmumu darbību vai autovadītājus.

Datnes, kas satur sīku informāciju par braukšanas ātrumu, var nebūt nepieciešamas, lai konstatētu atbilstību Regulai (EK) Nr. 561/2006, bet šo informāciju var izmantot citiem nolūkiem, piemēram, izmeklējot ceļu satiksmes negadījumus;

t)

“vadītāja karte”

ir tahogrāfa karte, kuru dalībvalsts iestādes ir izsniegušas konkrētam transportlīdzekļa vadītājam; tā identificē minēto vadītāju un ļauj saglabāt datus par viņa darbību;

u)

“riteņu faktiskais apkārtmērs”

ir vidējais attālums, ko, pārvietojot transportlīdzekli, viena pilna apgrieziena laikā nobrauc katrs no dzenošajiem riteņiem. Šie attālumi jāmēra testēšanas standartapstākļos, kā norādīts 414. prasībā, un tos izsaka šādi: “l = … mm”. Transportlīdzekļu ražotāji šo attālumu mērīšanu var aizstāt ar teorētiskiem aprēķiniem, kuros ņem vērā nepiekrautu un tehniskā kārtībā esošu transportlīdzekļu svara sadalījumu pa asīm. (4). Šādu teorētisko aprēķinu veikšanas metodes jāapstiprina dalībvalsts kompetentajai iestādei, un tās var īstenot tikai pirms tahogrāfa aktivēšanas;

v)

“notikums”

ir viedā tahogrāfa konstatēta anormāla darbība, kas var būt datu viltošanas mēģinājuma rezultāts;

w)

“ārēja GNSS iekārta”

ir iekārta, kurā ir ievietots GNSS uztvērējs, ja transportlīdzeklī uzstādāmā ierīce nesastāv no vienas vienības, kā arī citi komponenti, kas nepieciešami, lai atbalstītu atrašanās vietas datu nosūtīšanu uz pārējām transportlīdzekļa bloka daļām;

x)

“kļūme”

ir anormāla darbība, kuru konstatējis viedais tahogrāfs un kas var būt ierīces nepareizas darbības vai bojājuma rezultāts;

y)

“GNSS uztvērējs”

ir elektroniska ierīce, kas uztver un digitāli apstrādā signālus no vienas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) vai vairākām GNSS, lai varētu sniegt informāciju par atrašanās vietu, ātrumu un laiku.

z)

“uzstādīšana”

ir tahogrāfa uzstādīšana transportlīdzeklī;

aa)

“sadarbspēja”

ir sistēmu un ar tām saistīto uzņēmējdarbības procesu spēja veikt datu apmaiņu un nodrošināt informācijas apriti;

bb)

“saskarne”

ir starpniecības līdzeklis starp sistēmām, ar kura palīdzību tās var savienoties un mijiedarboties;

cc)

“atrašanās vieta”

ir transportlīdzekļa ģeogrāfiskās koordinātas attiecīgajā brīdī;

dd)

“kustības sensors”

ir tahogrāfa daļa, kas rada signālu, kurš liecina par transportlīdzekļa ātrumu un/vai nobraukto attālumu;

ee)

“nederīga karte”

ir karte, par kuru konstatēts, ka tā ir bojāta, kurai nav veikta sākotnējā autentizācija vai neizdodas to veikt, nav sācies vai ir beidzies derīguma termiņš;

ff)

“atvērts standarts”

ir standarts, kas izklāstīts standarta specifikācijas dokumentā, kurš pieejams bez maksas vai par nominālu maksu un kuru ir atļauts kopēt, izplatīt vai izmantot bez maksas vai par nominālu maksu.

gg)

“ārpus darbības jomas”

ir gadījumi, kad saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006 reģistrācijas kontrolierīces nav jāizmanto.

hh)

“ātruma pārsniegšana”

ir autotransporta līdzeklim atļautā maksimālā ātruma pārsniegšana, ko definē kā par 60 sekundēm ilgāku laikposmu, kurā transportlīdzekļa izmērītais ātrums pārsniedz ātruma ierobežošanas ierīcē iestatīto robežu, kas noteikta Padomes 1992. gada 10. februāra Direktīvas 92/6/EEK par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā (5) jaunākajā redakcijā;

ii)

“regulāra inspekcija”

ir darbību kopums, ko veic, lai pārbaudītu, vai tahogrāfs darbojas pareizi, vai tā iestatījumi atbilst transportlīdzekļa parametriem, un vai tahogrāfam nav pievienotas manipulāciju veikšanai paredzētas ierīces;

jj)

“printeris”

ir reģistrācijas kontrolierīces sastāvdaļa, ar kuru izdrukā saglabātos datus;

kk)

“attālinātas savlaicīgas konstatēšanas saziņa”

ir mērķtiecīgu, uz ceļa veiktu pārbaužu laikā pastāvoša saziņa starp attālinātas savlaicīgas konstatēšanas saziņas iekārtu un attālinātas savlaicīgas konstatēšanas saziņas lasītāju, lai attālināti konstatētu iespējamās manipulācijas ar reģistrācijas kontrolierīci vai tās ļaunprātīgu izmantošanu;

ll)

“attālinātas saziņas iekārta”

ir transportlīdzekļa bloka ierīce, ko izmanto mērķtiecīgu pārbaužu veikšanai uz ceļa;

mm)

“attālinātas savlaicīgas konstatēšanas saziņas lasītājs”

ir sistēma, kuru kontrolieri izmanto mērķtiecīgām pārbaudēm uz ceļa;

nn)

“atjaunošana”

ir jaunas tahogrāfa kartes izsniegšana gadījumos, kad esošajai kartei beidzas derīguma termiņš vai tā nedarbojas un tāpēc tiek nodota atpakaļ izsniedzējai iestādei; atjaunošana vienmēr nozīmē, ka nav divu vienlaikus derīgu karšu;

oo)

“remonts”

ir kustības sensora, transportlīdzekļa bloka vai kabeļa remonts, kura veikšanai šai ierīcei jāatslēdz barošanas strāva, tā jāatvieno no citiem tahogrāfa komponentiem vai ir jāatver kustības sensors vai transportlīdzekļa bloks;

pp)

“kartes nomaiņa”

ir tahogrāfa kartes izsniegšana ar mērķi nomainīt esošo karti, kas ir deklarēta kā pazaudēta, nozagta vai bojāta un nav nodota atpakaļ izdevējiestādei; nomaiņa vienmēr rada risku, ka ir divas vienlaikus derīgas kartes;

qq)

“drošības sertifikācija”

ir process, kurā kopējo kritēriju sertifikācijas iestāde apliecina, ka pārbaudītā reģistrācijas kontrolierīce (vai sastāvdaļa) vai tahogrāfa karte atbilst attiecīgajos aizsardzības profilos noteiktajām drošības prasībām;

rr)

“paštestests”

ir testi, kurus kļūmju noteikšanai cikliski un automātiski veic reģistrācijas kontrolierīce;

ss)

“laika skaitīšana”

ir koordinētā universālā laika (UTC) un datuma pastāvīga digitāla reģistrēšana;

tt)

“laika skaitīšanas korekcija”

ir kārtējā laika automātiska korekcija regulāros intervālos un pieļaujot atkāpi ne vairāk kā vienas minūtes robežās vai korekcija, ko veic kalibrēšanas laikā;

uu)

“riepu izmērs”

ir (ārējo dzenošo riteņu) riepu izmēru apzīmējums saskaņā ar 1992. gada 31. marta Padomes Direktīvas 92/23/EEK (6) jaunāko redakciju;

vv)

“transportlīdzekļa identifikācija”

ir numuri, pēc kuriem identificē transportlīdzekli: transportlīdzekļa reģistrācijas numurs (VRN), kurā norādīta reģistrācijas dalībvalsts, un transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN) (7);

ww)

aprēķinu veikšanai reģistrācijas kontrolierīcēs “nedēļa”

ir laikposms no pirmdienas plkst. 00.00 pēc koordinētā universālā laika (UTC) līdz svētdienai plkst. 24.00 pēc UTC;

xx)

“darbnīcas karte”

ir tahogrāfa karte, kuru dalībvalsts iestādes ir izsniegušas attiecīgās dalībvalsts apstiprināta tahogrāfu ražotāja, uzstādīšanas uzņēmuma, transportlīdzekļu ražotāja vai darbnīcas īpaši ieceltam personālam; tā identificē kartes turētāju un ļauj testēt, kalibrēt un aktivēt tahogrāfus un/vai lejupielādēt no tiem datus;

yy)

“adapters”

ir ierīce, kas nepārtraukti nodrošina transportlīdzekļa ātrumam un/vai nobrauktajam attālumam reprezentatīvu signālu un kas nav ierīce, kuru izmanto neatkarīgai pārvietošanās atklāšanai; to

uzstāda un izmanto tikai M1 un N1 tipa transportlīdzekļos (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK (8) jaunākās redakcijas II pielikumā noteikto definīciju), kuru ekspluatācija uzsākta kopš 2006. gada 1. maija,

uzstāda vietās, kurās tehniski nav iespējams uzstādīt nekāda cita esoša veida kustības sensoru, kas citādi atbilst šā pielikuma un tā 1.–15. papildinājuma noteikumiem,

uzstāda starp transportlīdzekļa bloku un vietu, kurā iebūvēti sensori vai alternatīvas saskarnes ģenerē ātruma/attāluma impulsus,

un attiecībā uz transportlīdzekļa bloku adapters darbojas tieši tāpat kā šajā pielikumā un tā 1.–16. papildinājumā minētajiem noteikumiem atbilstošs kustības sensors, kas pieslēgts transportlīdzekļa blokam;

šāda adaptera izmantošana iepriekš minētajos transportlīdzekļos nodrošina iespēju uzstādīt un pareizi izmantot transportlīdzekļa bloku, ievērojot visas šajā pielikumā noteiktās prasības,

šo transportlīdzekļu viedā tahogrāfa komplektācijā ietilpst vadi, adapters un transportlīdzekļa bloks;

zz)

“datu integritāte”

ir saglabāto datu precizitāte un atbilstība, ko apliecina jebkādu atšķirību neesamība divu datu reģistrācijas atjauninājumu datos. Integritāte nozīmē to, ka dati ir precīza oriģinālās versijas kopija, piemēram, tie nav tikuši bojāti, tos ierakstot tahogrāfa kartē vai tam paredzētā ierīcē vai nolasot no tahogrāfa kartes vai tam īpaši paredzētas ierīces, vai arī pārraidot jebkurā komunikāciju kanālā;

aaa)

“datu privātums”

ir vispārīgi tehniski pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu, ka pienācīgi tiek īstenoti principi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK (9) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvā 2002/58/EK (10) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē;

bbb)

“viedā tahogrāfa sistēma”

ir reģistrācijas kontrolierīce, tahogrāfa kartes un visu ražošanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas, testēšanas un kontroles laikā tieši vai netieši mijiedarbīgu iekārtu komplekts, piemēram, kartes, attālinātās saziņas lasītājs un jebkura cita ierīce, kas paredzēta datu lejupielādei, datu analīzei, kalibrēšanai, ģenerēšanai, vadīšanai vai drošības elementu ieviešanai u. c. darbībām;

ccc)

“ieviešanas datums”

36 mēneši no dienas, kad stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 165/2014 (11) 11. pantā norādītie sīki izstrādātie noteikumi.

Tas ir datums, pēc kura transportlīdzekļi, kuriem tiek veikta pirmreizējā reģistrācija:

ir jāaprīko ar tahogrāfu, kas savienots ar pozicionēšanas pakalpojumu, kura pamatā ir satelītnavigācijas sistēmas izmantošana,

ir jānodrošina ar iespēju mērķtiecīgu uz ceļa veiktu pārbaužu datus nosūtīt kompetentajām kontroles iestādēm, transportlīdzeklim atrodoties kustībā,

un var būt aprīkoti ar standartizētām saskarnēm, kas ļauj tahogrāfu reģistrētos vai ģenerētos datus ar ārējas ierīces palīdzību izmantot darba režīmā.

ddd)

“aizsardzības profils”

ir dokuments, kuru atbilstoši kopējiem kritērijiem izmanto kā daļu no sertifikācijas procesa, nodrošinot, ka tiek ieviesta neatkarīga specifikācija par drošības prasībām attiecībā uz informācijas ticamību;

eee)

“GNSS precizitāte”

no Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) iegūtas atrašanās vietas ar tahogrāfiem veiktas ierakstīšanas kontekstā ir horizontālās precizitātes samazināšanas (Horizontal Dilution of Precision, HDOP) vērtība, kas aprēķināta kā minimālā no HDOP vērtībām, kuras iegūtas no pieejamajām GNSS sistēmām.

2.   REĢISTRĀCIJAS KONTROLIERĪČU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS UN FUNKCIJAS

2.1.   Vispārīgs raksturojums

Reģistrācijas kontrolierīces ir paredzētas ar transportlīdzekļa vadītāja darbībām saistīto datu reģistrēšanai, glabāšanai, attēlošanai, izdrukāšanai un izvadīšanai.

Visiem transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti ar šā pielikuma noteikumiem atbilstošu reģistrācijas kontrolierīci, ir jābūt braukšanas ātruma rādītājam un odometram. Šīs funkcijas var izpildīt arī reģistrācijas kontrolierīce.

(1)

Reģistrācijas kontrolierīces komplektācijā ietilpst vadi, kustības sensors un transportlīdzekļa bloks.

(2)

Starp kustības sensoriem un transportlīdzekļa blokiem pastāvošā saskarne atbilst 11. papildinājumā aprakstītajām prasībām.

(3)

Transportlīdzekļa bloku savieno ar globālo(-ajām) navigācijas sistēmu(-ām), kā norādīts 12. papildinājumā.

(4)

Transportlīdzekļa bloks sazinās ar attālinātas agrīnās atklāšanas saziņas lasītājiem, kā aprakstīts 14. papildinājumā.

(5)

Transportlīdzekļa blokā var būt ietverta ITS saskarne, kas aprakstīta 13. papildinājumā.

Reģistrācijas kontrolierīci ar papildu saskarņu un/vai pēc izvēles uzstādāmas ITS saskarnes starpniecību var savienot ar citām iekārtam.

(6)

Neviena reģistrācijas kontrolierīcēs iekļauta vai tai pievienota apstiprināta vai neapstiprināta funkcija, ierīce vai ierīces nedrīkst radīt traucējumus vai būt tāda, kas varētu radīt traucējumus reģistrācijas kontrolierīču pareizai un drošai darbībai, kā arī kavēt šīs regulas noteikumu ievērošanu.

Reģistrācijas kontrolierīču lietotāji ierīcēs identificējas ar tahogrāfa karšu starpniecību.

(7)

Atkarībā no lietotāju veida un/vai identitātes reģistrācijas kontrolierīces nodrošina selektīvas tiesības piekļūt datiem un funkcijām.

Reģistrācijas kontrolierīces datus reģistrē un saglabā datu atmiņā, attālinātās saziņas iekārtā un tahogrāfa kartēs.

To veic atbilstoši 1995. gada 24. oktobra Direktīvai 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (12), 2002. gada 12. jūlija Direktīvai 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (13) un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 165/2014 7. pantu.

2.2.   Funkcijas

(8)

Reģistrācijas kontrolierīce nodrošina šādas funkcijas:

karšu ievietošanas un izņemšanas uzraudzību;

ātruma, attāluma un atrašanās vietas mērīšanu;

laika skaitīšanu;

transportlīdzekļa vadītāja darbību uzraudzību;

braukšanas režīma uzraudzību;

transportlīdzekļa vadītāja manuāli veiktu ierakstu reģistrēšanu:

ikdienas darba laikposmu sākuma un/vai beigu vietas ievadi;

manuāli veiktu ierakstu reģistrēšanu par vadītāja darbībām;

īpašu nosacījumu reģistrēšanu;

uzņēmuma atslēgu pārvaldību;

kontroles darbību uzraudzību,

notikumu un/vai kļūmju konstatēšanu;

iebūvēto testēšanu un paštestēšanu;

datu atmiņas nolasīšanu;

datu ierakstīšanu un saglabāšanu datu atmiņā;

tahogrāfa karšu nolasīšanu;

datu ierakstīšanu un saglabāšanu tahogrāfa kartēs;

parādīšanu uz ekrāna;

izdrukāšanu;

brīdināšanu;

datu lejupielādi ārējos datu nesējos;

attālinātu saziņu saistībā ar mērķtiecīgām pārbaudēm uz ceļa;

datu izvadīšanu uz papildierīcēm;

kalibrēšanu;

uz ceļa veiktas kalibrēšanas pārbaudi;

laika skaitīšanas korekciju.

2.3.   Darbības režīmi

(9)

Reģistrācijas kontrolierīcēm ir četri darbības režīmi:

darba režīms,

kontroles režīms,

kalibrēšanas režīms,

uzņēmuma režīms.

(10)

Atkarībā no tā, kāda derīga tahogrāfa karte ir ievietota kartes saskarnes ierīcēs, reģistrācijas kontrolierīces pārslēdzas uz tālāk minētajiem darbības režīmiem. Lai noteiktu darbības režīmu, tahogrāfa kartes paaudzei nav nozīmes, ja vien ievietotā karte ir derīga. Ja pirmās paaudzes darbnīcas karte tiek ievietota otrās paaudzes transportlīdzekļa blokā, tā vienmēr tiek uzskatīta par nederīgu.

Darbības režīms

Vadītāja slots

Bez kartes

Vadītāja karte

Kontroles karte

Darbnīcas karte

Uzņēmuma karte

Otra vadītāja slots

Bez kartes

darba

darba

kontroles

kalibrēšanas

uzņēmuma

Vadītāja karte

darba

darba

kontroles

kalibrēšanas

uzņēmuma

Kontroles karte

kontroles

kontroles

kontroles (*)

darba

darba

Darbnīcas karte

kalibrēšanas

kalibrēšanas

darba

kalibrēšanas (*)

darba

Uzņēmuma karte

uzņēmuma

uzņēmuma

darba

darba

uzņēmuma (*)

(11)

Reģistrācijas kontrolierīces nepieņem nederīgas kartes, tomēr no kartēm, kuru derīguma termiņš ir beidzies, var parādīt uz ekrāna, izdrukāt vai lejupielādēt tajās saglabātos datus.

(12)

Visas 2.2. punktā uzskaitītās funkcijas darbojas visos darbības režīmos, izņemot:

kalibrēšanas funkcijai var piekļūt tikai kalibrēšanas režīmā;

uz ceļa veiktas kalibrēšanas pārbaudes funkcija ir pieejama tikai kontroles režīmā;

uzņēmuma atslēgu pārvaldības funkcija ir pieejama tikai uzņēmuma režīmā;

kontroles darbību uzraudzības funkciju var izmantot tikai kontroles režīmā;

lejupielādes funkcija nav pieejama darba režīmā (izņemot 193. prasībā minētos gadījumus), izņemot vadītāja kartes datu lejupielādi, ja transportlīdzekļa blokā nav ievietota neviena cita karte..

(13)

Reģistrācijas kontrolierīces visus datus var izvadīt uz displeja, nosūtīt uz printeri vai ārējām saskarnēm, izņemot šādus gadījumus:

darba režīmā — personas identifikācijas dati (uzvārds un vārds(-i)), kas neatbilst ievietotajai tahogrāfa kartei, ir neaizpildīti, bet kartes numuri, kas neatbilst ievietotās tahogrāfa kartes numuram, ir daļēji neaizpildīti (neaizpilda visus nepāra ciparus no kreisās uz labo pusi),

uzņēmuma režīmā — datus par transportlīdzekļa vadītāju (102., 105. un 108. prasība) var izvadīt tikai attiecībā uz laikposmiem, kuros neeksistē atslēga vai kad atslēgas turētājs nav kāds cits uzņēmums (kuru uzņēmuma kartes numurā identificē pirmie 13 cipari),

ja reģistrācijas kontrolierīcē nav ievietota karte, datus par transportlīdzekļa vadītāju var izvadīt tikai par kārtējo dienu un astoņām iepriekšējām kalendārajām dienām;

personas datus, kuru avots ir transportlīdzekļa bloks, nedrīkst izvadīt caur transportlīdzekļa bloka ITS saskarni, ja vien nav saņemta tā vadītāja piekrišana, uz kuru dati attiecas,

transportlīdzekļa bloka parastais darbības derīguma ilgums ir 15 gadi no dienas, kad tam ir izsniegts sertifikāts, bet tikai datu lejupielādēšanai to var izmantot vēl 3 papildu mēnešus.

2.4.   Drošība

Sistēmas drošība ir vērsta uz datu atmiņas aizsardzību tādējādi, lai 1) novērstu neatļautu piekļuvi datiem un to viltošanu, turklāt noteiktu šādus mēģinājumus, 2) aizsargātu to datu integritāti un autentiskumu, ar kuriem notiek apmaiņa a) starp kustības sensoru un transportlīdzekļa bloku, b) starp reģistrācijas kontrolierīci un tahogrāfa kartēm, c) starp reģistrācijas kontrolierīci un ārējo GNSS iekārtu, kā arī 3) aizsargātu to datu konfidencialitāti, integritāti un autentiskumu, ar kuriem notiek apmaiņa caur attālināto savlaicīgās atklāšanas saziņu kontroles vajadzībām, un 4) verificētu lejupielādēto datu integritāti un autentiskumu.

(14)

Lai sistēma būtu droša, tālāk uzskaitītajām sastāvdaļām ir jāatbilst drošības prasībām, kas norādītas to aizsardzības profilos, kā noteikts 10. papildinājumā:

transportlīdzekļa bloks,

tahogrāfa karte,

kustības sensors,

ārējā GNSS iekārta (šis profils ir nepieciešams un piemērojams tikai ārējas GNSS gadījumā).

3.   REĢISTRĀCIJAS KONTROLIERĪCĒM NOTEIKTĀS KONSTRUKTĪVĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS

3.1.   Karšu ievietošanas un izņemšanas uzraudzība

(15)

Reģistrācijas kontrolierīce uzrauga karšu saskarnes ierīces, lai noteiktu karšu ievietošanu un izņemšanu.

(16)

Kad karte ir ievietota reģistrācijas kontrolierīcē, ierīce konstatē, vai ievietotā karte ir derīga tahogrāfa karte, un, ja tas tā ir, identificē kartes veidu un kartes paaudzi.

Ja reģistrācijas kontrolierīcē jau ir ievietota karte ar tādu pašu kartes numuru un augstāku atjaunošanas indeksu, karti atzīst par nederīgu.

Ja reģistrācijas kontrolierīcē jau ir ievietota karte ar tādu pašu kartes numuru un atjaunošanas indeksu, bet augstāku nomaiņas indeksu, karti atzīst par nederīgu.

(17)

Pēc tam, kad darbnīca atbilstoši 15. papildinājumā noteiktajam (MIG003 prasība) ir izslēgusi iespēju izmantot pirmās paaudzes tahogrāfa kartes, reģistrācijas kontrolierīce tās uzskata par nederīgām.

(18)

Pirmās paaudzes darbnīcas kartes, kas ievietotas otrās paaudzes reģistrācijas kontrolierīcē, tiek uzskatītas par nederīgām.

(19)

Reģistrācijas kontrolierīci projektē tā, lai kartes saskarnes ierīcēs pareizi ievietotas tahogrāfa kartes šādā stāvoklī tiktu bloķētas.

(20)

Tahogrāfa kartes ir izņemamas tikai pēc transportlīdzekļa apturēšanas, kad visi vajadzīgie dati ir tajās saglabāti. Lai izņemtu karti, tās lietotājam jāveic apstiprinoša darbība.

3.2.   Ātruma, atrašanās vietas un attāluma mērīšana

(21)

Kustības sensors (kas, iespējams, ir integrēts adapterī) ir galvenais ātruma un attāluma mērījumu avots.

(22)

Šī funkcija, izmantojot kustības sensora nodrošinātos impulsus, pastāvīgi veic mērījumus, un ar to ir iespējams noteikt odometra rādījumu, kas atbilst transportlīdzekļa kopējam nobrauktajam attālumam.

(23)

Šī funkcija, izmantojot kustības sensora nodrošinātos impulsus, pastāvīgi veic mērījumus, un ar to ir iespējams noteikt transportlīdzekļa kustības ātrumu.

(24)

Ātruma mērīšanas funkcija dod arī informāciju par to, vai transportlīdzeklis pārvietojas vai ir apstājies. Uzskata, ka transportlīdzeklis pārvietojas, ja šī funkcija vismaz 5 sekundes no kustības sensora ir uztvērusi vairāk nekā 1 impulsu sekundē, pretējā gadījumā uzskata, ka transportlīdzeklis ir apstājies.

(25)

Ierīces, kas parāda uz ekrāna braukšanas ātrumu (spidometrs) un kopējo veikto attālumu (odometrs) un kas ir uzstādītas visos transportlīdzekļos, kuri ir aprīkoti ar šīs regulas noteikumiem atbilstošām reģistrācijas kontrolierīcēm, atbilst šajā pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz pielaidēm (sk. 3.2.1. un 3.2.2. punktu).

(26)

Lai konstatētu manipulācijas ar kustības datiem, informāciju no kustības sensora apstiprina ar tādu informāciju par transportlīdzekļa kustību, ko iegūst no GNSS uztvērēja un (pēc izvēles) no cita(-iem) avota(-iem), kas nav atkarīgs(-i) no kustības sensora.

(27)

Šī funkcija mēra transportlīdzekļa atrašanās vietu, lai ļautu automātiski reģistrēt:

atrašanās vietas, kurās transportlīdzekļa vadītājs un/vai otrs vadītājs sāk savu ikdienas darba laikposmu;

atrašanās vietas, kurās vadītāja nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiks sasniedz 3 stundu intervālu robežas;

atrašanās vietas, kurās transportlīdzekļa vadītājs un/vai otrs vadītājs beidz savu ikdienas darba laikposmu.

3.2.1.   Nobrauktā attāluma mērīšana

(28)

Nobraukto attālumu var mērīt tā, lai:

saskaitītu kopā transportlīdzekļa uz priekšu un atpakaļgaitā veikto attālumu vai arī

ņemtu vērā tikai kustību uz priekšu.

(29)

Ar reģistrācijas kontrolierīcēm var izmērīt attālumu no 0 līdz 9 999 999,9 km.

(30)

Attāluma mērīšanas pieļaujamās kļūdas (vismaz 1 000 m attālumiem) ir šādas:

± 1 % pirms uzstādīšanas;

± 2 % uzstādīšanas un regulāro inspekciju laikā;

± 4 % lietošanas laikā.

(31)

Veiktā attāluma mērījumu izšķirtspēja ir vismaz 0,1 km.

3.2.2.   Ātruma mērīšana

(32)

Ar reģistrācijas kontrolierīcēm var izmērīt ātrumu no 0 līdz 220 km/h.

(33)

Lai nodrošinātu attēlotā braukšanas ātruma maksimālo pielaidi ± 6 km/h un ņemot vērā:

± 2 km/h pielaidi ieejas lielumiem (riepu izmērs, …);

± 1 km/h pielaidi mērījumiem, kas veikti uzstādīšanas un regulāro inspekciju laikā;

reģistrācijas kontrolierīce ātrumu no 20 līdz 180 km/h, ja transportlīdzekļa raksturojuma koeficients ir no 4 000 līdz 25 000 imp./km, mēra ar pielaidi ± 1 km/h (pie pastāvīga ātruma).

Piezīme: Datu glabāšanas izšķirtspēja dod papildu ± 0,5 km/h pielaidi reģistrācijas kontrolierīcē saglabātajiem datiem par braukšanas ātrumu.

(34)

Ātrumu pareizi mēra ar parasto pielaidi 2 sekundēs pēc ātruma izmaiņas beigām, ja ātrums ir izmainījies ne vairāk par 2 m/s2.

(35)

Ātruma mērījumu izšķirtspējai ir jābūt vismaz 1 km/h.

3.2.3.   Atrašanās vietas noteikšana

(36)

Reģistrācijas kontrolierīce nosaka transportlīdzekļa absolūto atrašanās vietu, izmantojot GNSS uztvērēju.

(37)

Absolūto atrašanās vietu nosaka ģeogrāfiskajā koordinātu sistēmā — ģeogrāfiskā platuma un garuma grādos un minūtēs, ar izšķirtspēju 1/10 minūtes.

3.3.   Laika skaitīšana

(38)

Laika skaitīšanas funkcija pastāvīgi skaita un digitāli izdod UTC datumu un laiku.

(39)

UTC datumu un laiku izmanto, lai datētu datus reģistrācijas kontrolierīcē (ierakstus, datu apmaiņu) un visās izdrukās, kas norādītas 4. papildinājumā “Izdrukas”.

(40)

Lai redzētu vietējā laika rādījumus, ir iespējams izmainīt uz displeja redzamā laika nobīdi ar pusstundas garuma soļiem. Nav pieļaujamas nekādas citas nobīdes, kas nav plus vai mīnus pusstunda vai plus vai mīnus vairākas pusstundas.

(41)

Tipa apstiprināšanai noteiktajos apstākļos bez jebkādas laika skaitīšanas korekcijas laika skaitīšanas kļūda ir ± 2 sekundes dienā.

(42)

Laika skaitīšanas izšķirtspēja ir vismaz 1 sekunde.

(43)

Tipa apstiprināšanas apstākļos laika skaitīšanu neietekmē ārēja elektroenerģijas avota atslēgšana uz laiku līdz 12 mēnešiem.

3.4.   Vadītāja darbību uzraudzība

(44)

Šī funkcija pastāvīgi un atsevišķi uzrauga transportlīdzekļa viena vadītāja un viena otrā vadītāja darbības.

(45)

Transportlīdzekļa vadītāja darbības ir TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪŠANA, DARBS, KLĀTBŪTNE, PĀRTRAUKUMS/ATPŪTA.

(46)

Transportlīdzekļa vadītājs un/vai otrais vadītājs var manuāli izvēlēties darbības DARBS, KLĀTBŪTNE, PĀRTRAUKUMS/ATPŪTA.

(47)

Transportlīdzekļa kustības laikā attiecībā uz transportlīdzekļa vadītāju automātiski tiek izvēlēta darbība TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪŠANA, bet attiecībā uz otru vadītāju — KLĀTBŪTNE.

(48)

Transportlīdzeklim apstājoties, attiecībā uz tā vadītāju automātiski tiek izvēlēta darbība DARBS.

(49)

Ja pirmā darbības maiņa uz ATPŪTA vai KLĀTBŪTNE notiek 120 sekundēs pēc automātiskas pārejas uz darbību DARBS transportlīdzekļa apstāšanās dēļ, uzskata, ka tā ir notikusi transportlīdzekļa apstāšanās brīdī (tāpēc, iespējams, atceļ pāreju uz DARBS).

(50)

Šī funkcija izvada darbības maiņu uz reģistrēšanas funkcijām ar izšķirtspēju 1 minūte.

(51)

Ja tieši pirms vai tieši pēc kādas noteiktas kalendārās minūtes tiek reģistrēta darbība TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪŠANA, uzskata, ka visu šo minūti ir notikusi TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪŠANA.

(52)

Ja kāda kalendārā minūte nav uzskatāma par TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪŠANU saskaņā ar iepriekšminēto 51. prasību, uzskata, ka visu šo minūti ir veikta tā pati darbība kā ilgākā šajā minūtē veiktā nepārtrauktā darbība (vai pēdējā no vienāda ilguma darbībām).

(53)

Šī funkcija pastāvīgi kontrolē arī nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiku un vadītāja kopējo pārtraukumu laiku.

3.5.   Braukšanas režīma uzraudzība

(54)

Šī funkcija pastāvīgi un automātiski kontrolē braukšanas režīmu.

(55)

Ja reģistrācijas kontrolierīcē ir ievietotas divas derīgas vadītāja kartes, tiek ieslēgts režīms APKALPE, visos pārējos gadījumos tiek ieslēgts transportlīdzekļa vadīšanas režīms INDIVIDUĀLS.

3.6.   Vadītāju veiktie ieraksti

3.6.1.   Ikdienas darba laikposmu sākuma un/vai beigu vietas ievade

(56)

Šī funkcija nodrošina iespēju ievadīt to vietu nosaukumus, kurās sākas un/vai beidzas transportlīdzekļa vadītāja un/vai otrā vadītāja ikdienas darba laikposmi.

(57)

Vietas apzīmē ar valsti, bet gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, papildus norāda arī reģionu, nosaukumus ievadot un apstiprinot manuāli.

(58)

Vadītāja kartes izņemšanas brīdī reģistrācijas kontrolierīce (otram) transportlīdzekļa vadītājam dod uzvedni ievadīt “vietu, kurā beidzies ikdienas darba laikposms”.

(59)

Vadītājs tad ievada transportlīdzekļa pašreizējo atrašanās vietu, ko uzskata par pagaidu ierakstu.

(60)

Ar izvēlnes komandām ir iespējams ievadīt to vietu nosaukumus, kur sākas un/vai beidzas ikdienas darba laikposmi. Ja vienā kalendārajā minūtē izdara vairāk nekā vienu šādu ievadi, reģistrēta tiek tikai pēdējā šajā laikā ievadītā darba sākšanas vieta un pēdējā šajā laikā ievadītā darba beigšanas vieta.

3.6.2.   Transportlīdzekļa vadītāja darbību manuāla ievade un vadītāja apstiprinājums ITS saskarnei

(61)

Reģistrācijas kontrolierīce ļauj ievadīt darbības manuāli tikai un vienīgi brīdī, kad tiek ievietota transportlīdzekļa vadītāja karte (vai darbnīcas karte). Veicot darbību ievadi manuāli, norāda vietējo laiku un laika zonas vērtību (UTC nobīdi), kas pašreiz iestatīta transportlīdzekļa blokam.

Vadītāja vai darbnīcas kartes ievietošanas brīdī kartes turētājs saņem atgādinājumu par:

datumu un laiku, kad viņš savu karti ir izņēmis pēdējo reizi;

neobligāti: vietējā laika nobīdi, kas pašreiz iestatīta transportlīdzekļa blokam.

Ja transportlīdzekļa blokā ievieto tādu vadītāja karti vai darbnīcas karti, kas tam pašreiz nav zināma, kartes turētājs saņem aicinājumu izteikt savu piekrišanu ar tahogrāfu saistītu personīgo datu nosūtīšanai caur neobligāto ITS saskarni.

Vadītāja (vai darbnīcas) piekrišanu jebkurā brīdī iespējams iespējot vai atspējot ar izvēlnē pieejamajām komandām, ja vien ir ievietota transportlīdzekļa vadītāja (vai darbnīcas) karte.

Ir iespējams ievadīt darbības ar šādiem ierobežojumiem:

darbības veidam ir jābūt DARBS, KLĀTBŪTNE vai PĀRTRAUKUMS/ATPŪTA;

katras darbības sākuma un beigu laiks ir laikposmā no kartes pēdējās izņemšanas brīža līdz pašreizējās ievietošanas brīdim;

darbības laikposmu savstarpēja pārklāšanās nav pieļaujama.

Pirmo reizi ievietojot iepriekš neizmantotu transportlīdzekļa vadītāja (vai darbnīcas) karti, vajadzības gadījumā ierakstus iespējams izdarīt manuāli.

Darbību manuālas ievades procedūra ietver tik daudz secīgu soļu, cik nepieciešams, lai iestatītu katras darbības veidu, sākšanas laiku un beigšanas laiku. Jebkurā laikposmā no kartes pēdējās izņemšanas brīža līdz pašreizējās ievietošanas brīdim kartes turētājs var nenorādīt nevienu darbību.

Ar kartes ievietošanu saistītu manuāli veiktu ierakstu izdarīšanas laikā kartes turētājs attiecīgos gadījumos var ievadīt:

tās vietas nosaukumu, kur beidzās iepriekšējais ikdienas darba laikposms, norādot attiecīgo laiku (tādējādi pārrakstot ierakstu, kas veikts, izņemot karti pēdējo reizi),

tās vietas nosaukumu, kur sākas kārtējais ikdienas darba laikposms, norādot attiecīgo laiku.

Ja kartes turētājs ar kartes ievietošanu saistītās manuālās ievades laikā neievada vietu, kurā sācies vai beidzies darba laikposms, uzskata, ka viņa darba laikposms kopš kartes pēdējās izņemšanas reizes nav mainījies. Kad nākamo reizi ievada vietu, kurā beidzies iepriekšējais ikdienas darba laikposms, ar šo ierakstu pārraksta kartes pēdējās izņemšanas reizē veikto pagaidu ierakstu.

Ja vieta ir ievadīta, tā tiek reģistrēta attiecīgajā tahogrāfa kartē.

Manuālā ievadīšana tiek pārtraukta, ja:

karte tiek izņemta vai ja;

transportlīdzeklis pārvietojas un karte atrodas vadītāja slotā.

Ir pieļaujama ievadīšanas pārtraukšana arī citos gadījumos, piemēram, noildze pēc noteikta laika, kurā lietotājs neveic nekādu darbību. Ja manuāla ievadīšana tiek pārtraukta, reģistrācijas kontrolierīce apstiprina jau izdarītos ierakstus par vietu un darbību (kur norādīta nepārprotama vieta un laiks vai darbības veids, sākšanas un beigšanas laiks).

Ja transportlīdzekļa otrā vadītāja vai darbnīcas karti ievieto laikā, kamēr turpinās darbību manuāla ievadīšana iepriekš ievietotajā kartē, tiek dota iespēja pabeigt manuālo ierakstu izdarīšanu iepriekšējā kartē, pirms var sākt izdarīt manuālus ierakstus otrajā kartē.

Kartes turētājam ir jābūt iespējai ievadīt manuālus ierakstus saskaņā ar šādu obligāto procedūru:

darbības manuāli ievada hronoloģiskā secībā attiecībā uz laikposmu no kartes pēdējās izņemšanas brīža līdz pašreizējās ievietošanas brīdim;

par pirmās darbības sākuma laiku iestata kartes izņemšanas laiku. Katram nākamajam ierakstam sākuma laiku nosaka tā, lai tas sekotu uzreiz pēc iepriekšējā ieraksta beigu laika. Katrai darbībai izvēlas darbības veidu un beigu laiku.

Procedūra beidzas, kad manuāli ievadītās darbības beigu laiks sakrīt ar kartes ievietošanas laiku. Tad reģistrācijas kontrolierīce var (neobligāti) ļaut kartes turētājam mainīt jebkuru manuāli ievadīto darbību, līdz brīdim, kad tā tiek apstiprināta, izvēloties noteiktu komandu. Pēc tam ir aizliegts veikt jebkādas izmaiņas.

3.6.3.   Īpašu nosacījumu ievadīšana

(62)

Reģistrācijas kontrolierīce ļauj transportlīdzekļa vadītājam reāllaikā ievadīt šādus divus īpašus nosacījumus:

“ĀRPUS DARBĪBAS JOMAS” (sākums, beigas);

“BRAUCIENS AR PRĀMI/VILCIENU” (sākums, beigas).

Ja ir atvērts nosacījums “ĀRPUS DARBĪBAS JOMAS”, nosacījums “BRAUCIENS AR PRĀMI/VILCIENU” nedrīkst parādīties.

Vadītāja kartes ievietošanas vai izņemšanas brīdī reģistrācijas kontrolierīce automātiski aizver atvērto nosacījumu “ĀRPUS DARBĪBAS JOMAS”.

Atvērts nosacījums “ĀRPUS DARBĪBAS JOMAS” nepieļauj šādus notikumus un brīdinājumus:

transportlīdzekļa vadīšana bez atbilstošas kartes;

brīdinājumi saistībā ar nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiku.

Nosacījuma “BRAUCIENS AR PRĀMI/VILCIENU” sākuma karodziņu iestata pirms tam, kad izslēgts dzinējs uz prāmja/vilciena.

Atvērta nosacījuma “BRAUCIENS AR PRĀMI/VILCIENU” darbība beidzas, ja notiek kāds no tālāk minētajiem gadījumiem:

transportlīdzekļa vadītājs manuāli aptur nosacījumu “BRAUCIENS AR PRĀMI/VILCIENU”;

transportlīdzekļa vadītājs izņem savu karti.

Atvērts nosacījums “BRAUCIENS AR PRĀMI/VILCIENU” beidzas, kad tas vairs nav pamatots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 561/2006 minētajiem noteikumiem.

3.7.   Uzņēmuma atslēgu pārvaldība

(63)

Šī funkcija ļauj pārvaldīt uzņēmuma atslēgas, kuras uzņēmums sev uzliek, lai ierobežotu piekļuvi datiem uzņēmuma režīmā.

(64)

Uzņēmuma atslēgas ietver sākuma datumu/laiku (aizslēgšana) un beigu datumu/laiku (atslēgšana), kas saistīts ar uzņēmuma identifikāciju, kura norādīta ar uzņēmuma kartes numuru (aizslēgšanas laikā).

(65)

Atslēgas var “aizslēgt” vai “atslēgt” tikai reāllaikā.

(66)

Atslēgšanu var veikt tikai uzņēmums (kas ir identificēts ar uzņēmuma kartes numura pirmajiem 13 cipariem), kura atslēga ir “aizslēgta”, vai

(67)

Atslēgšana notiek automātiski, ja aizslēgšanu veic cits uzņēmums.

(68)

Ja uzņēmums veic aizslēgšanu un iepriekšējo reizi aizslēgšanu ir veicis tas pats uzņēmums, tiks uzskatīts, ka iepriekšējā atslēga nav “atslēgta” un joprojām ir aizslēgtā stāvoklī.

3.8.   Kontroles darbību uzraudzība

(69)

Šī funkcija kontroles režīmā uzrauga datu ATTĒLOŠANU, DRUKĀŠANU, LEJUPIELĀDI no transportlīdzekļa bloka un kartes, kā arī KALIBRĒŠANAS UZ CEĻA pārbaudes darbības.

(70)

Šī funkcija kontroles režīmā uzrauga arī ĀTRUMA PĀRSNIEGŠANAS KONTROLES pasākumus. Ātruma pārsniegšanas kontroli uzskata par notikušu, ja kontroles režīmā “ātruma pārsniegšanas” dati ir nosūtīti uz printeri izdrukai vai uz displeju vai ja no transportlīdzekļa bloka datu atmiņas ir lejupielādēti dati par “notikumiem un kļūmēm”.

3.9.   Notikumu un/vai kļūmju konstatēšana

(71)

Šī funkcija konstatē šādus notikumus un/vai kļūmes:

3.9.1.   Notikums “ievietota nederīga karte”

(72)

Šo notikumu izraisa jebkādas nederīgas kartes ievietošana, jau aizstātas vadītāja kartes ievietošana un/vai gadījumi, kad beidzas ievietotās derīgās kartes derīguma termiņš.

3.9.2.   Notikums “kartes konflikts”

(73)

Šo notikumu izraisa tādas derīgu karšu kombinācijas, kas turpmāk dotajā tabulā ir apzīmētas ar X:

Kartes konflikts

Vadītāja slots

Bez kartes

Vadītāja karte

Kontroles karte

Darbnīcas karte

Uzņēmuma karte

Otra vadītāja slots

Bez kartes

 

 

 

 

 

Vadītāja karte

 

 

 

X

 

Kontroles karte

 

 

X

X

X

Darbnīcas karte

 

X

X

X

X

Uzņēmuma karte

 

 

X

X

X

3.9.3.   Notikums “laika pārklāšanās”

(74)

Šis notikums tiek izraisīts tad, ja datums/laiks, kas nolasīts no vadītāja kartes, to pēdējo reizi izņemot, ir vēlāks nekā pašreizējais tās reģistrācijas kontrolierīces datums/laiks, kurā karti ievieto.

3.9.4.   Notikums “vadīšana bez atbilstošas kartes”

(75)

Šo notikumu izraisa visas tabulā ar X atzīmētās tahogrāfa karšu kombinācijas, kad transportlīdzekļa vadītājs maina darbību uz TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪŠANA vai kad darbības režīms tiek mainīts laikā, kad vadītāja darbība ir TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪŠANA:

Vadīšana bez atbilstošas kartes

Vadītāja slots

Bez kartes (vai ar nederīgu karti)

Vadītāja karte

Kontroles karte

Darbnīcas karte

Uzņēmuma karte

Otra vadītāja slots

Bez kartes (vai ar nederīgu karti)

X

 

X

 

X

Vadītāja karte

X

 

X

X

X

Kontroles karte

X

X

X

X

X

Darbnīcas karte

X

X

X

 

X

Uzņēmuma karte

X

X

X

X

X

3.9.5.   Notikums “kartes ievietošana transportlīdzekļa vadīšanas laikā”

(76)

Šo notikumu izraisa tahogrāfa kartes ievietošana jebkurā slotā laikā, kad transportlīdzekļa vadītāja darbība ir TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪŠANA.

3.9.6.   Notikums “nepareizi noslēgta pēdējā kartes sesija”

(77)

Šis notikums tiek izraisīts tad, ja kartes ievietošanas brīdī reģistrācijas kontrolierīce konstatē, ka, neraugoties uz 3.1. punktā noteikto, iepriekšējā kartes sesija nav noslēgta pareizi (karte izņemta, pirms uz tās saglabāti visi vajadzīgie dati). Šo notikumu izraisa tikai transportlīdzekļa vadītāja kartes un darbnīcas kartes lietošana.

3.9.7.   Notikums “ātruma pārsniegšana”

(78)

Šis notikums tiek izraisīts katru reizi, kad tiek pārsniegts atļautais braukšanas ātrums.

3.9.8.   Notikums “barošanas strāvas pārtraukums”

(79)

Ja vien netiek izmantots kalibrēšanas vai kontroles režīms, šo notikumu izraisa barošanas strāvas padeves pārtraukumi kustības sensoram un/vai transportlīdzekļa blokam, kas ir ilgāki par 200 milisekundēm. Pārtraukuma robežvērtību nosaka ražotājs. Šo notikumu neizraisa sprieguma kritums transportlīdzekļa dzinēja iedarbināšanas laikā.

3.9.9.   Notikums “kļūda saziņā ar attālinātās saziņas iekārtu”

(80)

Ja vien netiek izmantots kalibrēšanas režīms, šis notikums tiek izraisīts gadījumos, kad pēc vairāk nekā trim mēģinājumiem nosūtīt no transportlīdzekļa bloka attālinātās saziņas datus, attālinātās saziņas iekārta neapstiprina to veiksmīgu saņemšanu.

3.9.10.   Notikums “no GNSS uztvērēja netiek saņemta informācija par atrašanās vietu”

(81)

Ja vien netiek izmantots kalibrēšanas režīms, šis notikums tiek izraisīts gadījumos, kad informācija par atrašanās vietu, ko ģenerē GNSS uztvērējs (iekšējs vai ārējs), netiek saņemta ilgāk par trīs stundām kopējā braukšanas laika.

3.9.11.   Notikums “kļūda saziņā ar ārēju GNSS iekārtu”

(82)

Ja vien netiek izmantots kalibrēšanas režīms, šis notikums tiek izraisīts gadījumos, kad, transportlīdzeklim atrodoties kustībā, saziņā starp ārēju GNSS iekārtu un transportlīdzekļa bloku ir radies par 20 minūtēm ilgāks pārtraukums.

3.9.12.   Notikums “kustības datu kļūda”

(83)

Ja vien netiek izmantots kalibrēšanas režīms, šis notikums tiek izraisīts, pārtrūkstot normālai datu plūsmai starp kustības sensoru un transportlīdzekļa bloku un/vai gadījumos, kad datu apmaiņas laikā starp kustības sensoru un transportlīdzekļa bloku notiek datu integritātes vai datu autentifikācijas kļūda.

3.9.13.   Notikums “pretrunīga informācija par transportlīdzekļa kustību”

(84)

Ja vien netiek izmantots kalibrēšanas režīms, šis notikums tiek izraisīts tad, ja pēc kustības sensora datiem aprēķinātā informācija par kustību ir pretrunā informācijai par kustību, kas tiek aprēķināta pēc iekšējā GNSS uztvērēja datiem vai pēc ārējās GNSS iekārtas datiem, vai (pēc izvēles) pēc citu neatkarīgu avotu datiem, kā minēts 12. papildinājumā. Šis notikums nedrīkst rasties laikā, kad notiek brauciens ar prāmi/vilcienu, kad ir spēkā nosacījums “ĀRPUS DARBĪBAS JOMAS” vai kad no GNSS uztvērēja nav pieejama informācija par atrašanās vietu.

3.9.14.   Notikums “drošības sistēmas pārkāpuma mēģinājums”

(85)

Ja vien netiek izmantots kalibrēšanas režīms, šo notikumu izraisa visi pārējie notikumi, kas pārkāpj kustības sensora un/vai transportlīdzekļa bloka drošību un/vai ārējas GNSS iekārtas drošību, kā noteikts 10. papildinājumā.

3.9.15.   Notikums “laika konflikts”

(86)

Ja vien netiek izmantots kalibrēšanas režīms, šis notikums tiek izraisīts gadījumos, kad transportlīdzekļa bloks konstatē par 1 minūti ilgāku neatbilstību starp laiku, ko ģenerē transportlīdzekļa bloka laika skaitīšanas funkcija, un laiku, ko ģenerē GNSS uztvērējs. Šo notikumu reģistrē kopā ar transportlīdzekļa iekšējā pulksteņa vērtību, un tajā ir ietverta automātiska laika skaitīšanas korekcija. Pēc laika konflikta notikuma izraisīšanas transportlīdzekļa bloks nākamajās 12 stundās neģenerēs citus laika konflikta notikumus. Šis notikums netiek izraisīts gadījumos, kad GNSS uztvērējs pēdējās 30 dienās nav uztvēris derīgu GNSS signālu. Taču tad, kad informācija par atrašanās vietu no GNSS uztvērēja atkal kļūst pieejama, ir jāveic automātiska laika skaitīšanas korekcija.

3.9.16.   “Kartes kļūme”

(87)

Šo kļūmi izraisa tahogrāfa kartes atteice darbības laikā.

3.9.17.   “Reģistrācijas kontrolierīces kļūme”

(88)

Ja vien netiek izmantots kalibrēšanas režīms, šo kļūmi izraisa jebkura no šādām kļūmēm:

transportlīdzekļa bloka iekšēja kļūme;

printera kļūme;

attēlošanas kļūme;

lejupielādes kļūme;

sensora kļūme;

GNSS uztvērēja vai GNSS iekārtas kļūme;

attālinātās saziņas iekārtas kļūme.

3.10.   Iebūvētā testēšana un paštestēšana

(89)

Reģistrācijas kontrolierīce veic kļūmju paškonstatēšanu, izmantojot paštestēšanu un iebūvēto testēšanu, saskaņā ar tālāk doto tabulu:

Pārbaudāmās sastāvdaļas

Paštestēšana

Iebūvētā testēšana

programmatūra

 

integritāte

datu atmiņa

piekļuve

piekļuve, datu integritāte

kartes saskarnes ierīces

piekļuve

piekļuve

tastatūra

 

manuāla pārbaude

printeris

(saskaņā ar ražotāja norādījumiem)

izdruka

displejs

 

vizuāla pārbaude

datu lejupielāde

(veic tikai lejupielādes laikā)

pareiza darbība

 

sensors

pareiza darbība

pareiza darbība

attālinātās saziņas iekārta

pareiza darbība

pareiza darbība

GNSS iekārta

pareiza darbība

pareiza darbība

3.11.   Datu atmiņas nolasīšana

(90)

Reģistrācijas kontrolierīce spēj nolasīt visus tās datu atmiņā saglabātos datus.

3.12.   Datu ierakstīšana un saglabāšana datu atmiņā

Šajā punktā:

“365 dienas” definē kā 365 kalendārās dienas, kad transportlīdzekļa vadītāji veica vidējas dienas aktivitātes transportlīdzeklī. Vidējo dienas aktivitāti transportlīdzeklī definē kā vismaz 6 vadītāju vai otro vadītāju ciklus, 6 kartes ievietošanas un izņemšanas ciklus un 256 darbības maiņas. Tāpēc “365 dienās” ir ietverti vismaz 2 190 transportlīdzekļa vadītāju un otro vadītāju cikli, 2 190 karšu ievietošanas un izņemšanas cikli un 93 440 darbības maiņas,

vidējais atrašanās vietu skaits dienā ir definēts kā vismaz 6 atrašanās vietas, kurās sākas ikdienas darba laikposms, 6 atrašanās vietas, kurās vadītāja nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiks sasniedz 3 stundu intervālu robežas, un 6 atrašanās vietas, kurās ikdienas darba laikposms beidzas, tātad “365 dienās” ir ietvertas vismaz 6 570 atrašanās vietas,

laiks tiek reģistrēts ar vienas minūtes izšķirtspēju, ja nav noteikts citādi,

odometra rādījumi tiek reģistrēti ar viena kilometra izšķirtspēju,

ātrums tiek reģistrēts ar izšķirtspēju 1 km/h,

atrašanās vietas (ģeogrāfiskais platums un garums) tiek reģistrētas, izsakot grādos un minūtēs, ar izšķirtspēju 1/10 minūtes, ar attiecīgo GNSS precizitāti un atrašanās laiku.

(91)

Datu atmiņā saglabātos datus tipa apstiprināšanai noteiktajos pārbaudes standartapstākļos neietekmē ārēja strāvas avota atslēgšana uz laiku līdz 12 mēnešiem. Turklāt ārējā attālinātās saziņas iekārtā saglabātos datus, kā noteikts 14. papildinājumā, neietekmē strāvas avota atslēgšana uz laiku līdz 28 dienām.

(92)

Reģistrācijas kontrolierīce datu atmiņā netieši vai tieši un detalizēti ieraksta un saglabā turpmāk uzskaitītos datus.

3.12.1.   Kontrolierīces identifikācijas dati

3.12.1.1.   Transportlīdzekļa bloka identifikācijas dati

(93)

Reģistrācijas kontrolierīce datu atmiņā saglabā šādu informāciju transportlīdzekļa bloka identificēšanai:

ražotāja nosaukums,

ražotāja adrese,

detaļas numurs,

sērijas numurs,

transportlīdzekļa bloka paaudze,

gatavība izmantot pirmās paaudzes tahogrāfa kartes,

programmatūras versijas numurs,

programmatūras versijas instalēšanas laiks,

ierīces ražošanas gads,

apstiprinājuma numurs.

(94)

Transportlīdzekļa bloka identifikācijas datus vienreiz un uz visiem laikiem ieraksta un saglabā tā ražotājs, izņemot datus, kas attiecas uz programmatūru un apstiprinājuma numuru, kuri programmatūras atjaunināšanas gadījumos var mainīties, un datus par gatavību izmantot pirmās paaudzes tahogrāfa kartes.

3.12.1.2.   Kustības sensora identifikācijas dati

(95)

Kustības sensors tā atmiņā saglabā šādus identifikācijas datus:

ražotāja nosaukums,

sērijas numurs,

apstiprinājuma numurs,

iegultās drošības sastāvdaļas identifikators (piem., iekšējās mikroshēmas / procesora detaļas numurs),

operētājsistēmas identifikators (piem., programmatūras versijas numurs).

(96)

Kustības sensora identifikācijas datus kustības sensorā vienreiz un uz visiem laikiem ieraksta un saglabā kustības sensora ražotājs.

(97)

Transportlīdzekļa bloks reģistrē un saglabā tā datu atmiņā šādus datus par 20 visnesenākajām kustības sensoru sapārošanas reizēm (ja vienas kalendārās dienas laikā sapārošana notiek vairākas reizes, saglabā datus tikai par pirmo un pēdējo sapārošanas reizi dienā):

par katru šādu sapārošanas reizi reģistrē šādus datus:

kustības sensora identifikācijas dati:

sērijas numurs,

apstiprinājuma numurs,

kustības sensora sapārošanas dati:

sapārošanas datums.

3.12.1.3.   Globālas navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) identifikācijas dati

(98)

Ārējā GNSS iekārta saglabā tās atmiņā šādus identifikācijas datus:

ražotāja nosaukums,

sērijas numurs,

apstiprinājuma numurs,

iegultās drošības sastāvdaļas identifikators (piem., iekšējās mikroshēmas / procesora detaļas numurs),

operētājsistēmas identifikators (piem., programmatūras versijas numurs).

(99)

Identifikācijas datus ārējā GNSS iekārtā vienreiz un uz visiem laikiem ieraksta un saglabā ārējās GNSS iekārtas ražotājs.

(100)

Transportlīdzekļa bloks reģistrē un saglabā tā datu atmiņā šādus datus par 20 visnesenākajām ārējo GNSS iekārtu sapārošanas reizēm (ja vienas kalendārās dienas laikā sapārošana notiek vairākas reizes, saglabā datus tikai par pirmo un pēdējo sapārošanas reizi dienā).

Par katru šādu sapārošanas reizi reģistrē šādus datus:

ārējās GNSS iekārtas identifikācijas dati:

sērijas numurs,

apstiprinājuma numurs,

ārējās GNSS iekārtas sapārošanas dati:

sapārošanas datums.

3.12.2.   Atslēgas un sertifikāti

(101)

Reģistrācijas kontrolierīce saglabā noteikta skaita kriptogrāfiskas atslēgas un sertifikātus, kā norādīts 11. papildinājuma A un B daļā.

3.12.3.   Dati par vadītāja vai darbnīcas kartes ievietošanu un izņemšanu

(102)

Par katru vadītāja kartes vai darbnīcas kartes ievietošanas un izņemšanas ciklu reģistrācijas kontrolierīces datu atmiņā tiek ierakstīta un saglabāta šāda informācija:

kartē saglabātais kartes turētāja uzvārds un vārds(-i),

kartē saglabātais kartes numurs, izdevēja dalībvalsts un derīguma termiņš,

kartes paaudze,

ievietošanas datums un laiks,

transportlīdzekļa odometra rādījums kartes ievietošanas brīdī,

slots, kurā karte ievietota,

izņemšanas datums un laiks,

transportlīdzekļa odometra rādījums kartes izņemšanas brīdī,

šāda kartē saglabātā informācija par transportlīdzekli, kuru transportlīdzekļa vadītājs izmantojis pirms tam:

transportlīdzekļa VRN un dalībvalsts, kurā transportlīdzeklis reģistrēts,

transportlīdzekļa bloka paaudze (ja informācija ir pieejama),

kartes izņemšanas datums un laiks,

karodziņš, kas norāda, vai, karti ievietojot, kartes turētājs ir vai nav manuāli ievadījis darbības.

(103)

Datu atmiņa šos datus saglabā vismaz 365 dienas.

(104)

Kad atmiņas ietilpība ir pilnīgi izmantota, ar jaunajiem datiem atmiņā tiek aizstāti paši vecākie dati.

3.12.4.   Dati par transportlīdzekļa vadītāja darbībām

(105)

Reģistrācijas kontrolierīce tās datu atmiņā ieraksta visas transportlīdzekļa vadītāja un/vai otra vadītāja darbības maiņas un/vai visas braukšanas režīma maiņas, un/vai visus transportlīdzekļa vadītāja vai darbnīcas kartes ievietošanas un izņemšanas gadījumus:

braukšanas režīms (APKALPE, INDIVIDUĀLS),

slots (VADĪTĀJA, OTRA VADĪTĀJA),

kartes statuss attiecīgajā slotā (IEVIETOTA, NEIEVIETOTA),

darbība (TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪŠANA, KLĀTBŪTNE, DARBS, PĀRTRAUKUMS/ATPŪTA),

izmaiņu datums un laiks.

IEVIETOTA nozīmē, ka slotā ievietota derīga transportlīdzekļa vadītāja karte vai darbnīcas karte. NEIEVIETOTA nozīmē pretējo, t. i., ka slotā nav ievietota derīga transportlīdzekļa vadītāja karte vai darbnīcas karte (piem., ir ievietota uzņēmuma karte vai nav ievietota nekāda karte).

Datu atmiņā netiek ierakstīti tādi dati par darbību, kurus transportlīdzekļa vadītājs ir ievadījis manuāli.

(106)

Datu atmiņa datus par transportlīdzekļa vadītāja darbībām saglabā vismaz 365 dienas.

(107)

Kad atmiņas ietilpība ir pilnīgi izmantota, ar jaunajiem datiem atmiņā tiek aizstāti paši vecākie dati.

3.12.5.   Vietas un atrašanās vietas, kur ikdienas darba laikposmi sākas un beidzas un/vai kur ir sasniegts 3 stundu ilgs nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiks

(108)

Reģistrācijas kontrolierīce tās datu atmiņā reģistrē un saglabā šādus datus:

vietas, kurās transportlīdzekļa vadītājs vai otrs vadītājs sāk savu ikdienas darba laikposmu;

atrašanās vietas, kurās vadītāja nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiks sasniedz 3 stundu intervālu robežas;

vietas, kurās transportlīdzekļa vadītājs vai otrs vadītājs beidz savu ikdienas darba laikposmu.

(109)

Ja šajos laikos informācija par transporta līdzekļa atrašanās vietu no GNSS uztvērēja nav pieejama, reģistrācijas kontrolierīce izmanto pēdējo zināmo atrašanās vietu un uz to attiecināto datumu un laiku.

(110)

Kopā ar katru atrašanās vietu reģistrācijas kontrolierīce ieraksta un saglabā tās datu atmiņā šādus datus:

otra vadītāja kartes numurs un kartes izdevēja dalībvalsts,

kartes paaudze.

datu ievades datums un laiks,

ievades veids (sākums, beigas vai 3 stundu ilgs nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiks),

attiecīgā GNSS precizitāte, datums un laiks, ja attiecināms,

transportlīdzekļa odometra rādījums.

(111)

Datu atmiņa atrašanās vietas, kur ikdienas darba laikposmi sākas un beidzas un/vai kur ir sasniegts 3 stundu ilgs nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiks, saglabā vismaz 365 dienas.

(112)

Kad atmiņas ietilpība ir pilnīgi izmantota, ar jaunajiem datiem atmiņā tiek aizstāti paši vecākie dati.

3.12.6.   Odometra dati

(113)

Katras kalendārās dienas pusnaktī reģistrācijas kontrolierīce tās datu atmiņā ieraksta transportlīdzekļa odometra rādījumu un attiecīgo datumu.

(114)

Datu atmiņa datus par odometra rādījumiem pusnaktī saglabā vismaz 365 kalendārās dienas.

(115)

Kad atmiņas ietilpība ir pilnīgi izmantota, ar jaunajiem datiem atmiņā tiek aizstāti paši vecākie dati.

3.12.7.   Sīki dati par braukšanas ātrumu

(116)

Reģistrācijas kontrolierīce reģistrē un tās datu atmiņā saglabā transportlīdzekļa momentāno ātrumu un attiecīgo datumu un laiku katru sekundi vismaz pēdējās 24 stundās, kurās transportlīdzeklis ir bijis kustībā.

3.12.8.   Dati par notikumiem

Saistībā ar šo apakšpunktu laiku reģistrē ar 1 sekundes izšķirtspēju.

(117)

Reģistrācijas kontrolierīce reģistrē un tās datu atmiņā saglabā šādus datus par katru konstatēto notikumu saskaņā ar šādiem saglabāšanas noteikumiem:

Notikums

Saglabāšanas noteikumi

Par notikumi ierakstāmie dati

Ievietota nederīga karte

10 pēdējie notikumi

notikuma datums un laiks,

notikumu izveidojušās kartes(-šu) veids, numurs, izdevēja dalībvalsts un kartes paaudze,

līdzīgu notikumu skaits attiecīgajā dienā

Kartes konflikts

10 pēdējie notikumi

notikuma sākuma datums un laiks,

notikuma beigu datums un laiks,

abu konfliktu izraisošo karšu veids, numurs, izdevēja dalībvalsts un paaudze

Vadīšana bez atbilstošas kartes

ilgākais notikums katrā no pēdējām 10 dienām, kurās notikums fiksēts;

5 ilgākie notikumi pēdējās 365 dienās

notikuma sākuma datums un laiks,

notikuma beigu datums un laiks,

jebkuras notikuma sākumā un/vai beigās ievietotas kartes veids, numurs, izdevēja dalībvalsts un paaudze,

līdzīgu notikumu skaits attiecīgajā dienā

Kartes ievietošana transportlīdzekļa vadīšanas laikā

pēdējais notikums katrā no pēdējām 10 dienām, kurās notikums fiksēts

notikuma datums un laiks,

kartes(-šu) veids, numurs un izdevēja dalībvalsts un paaudze,

līdzīgu notikumu skaits attiecīgajā dienā

Nepareizi noslēgta pēdējā kartes sesija

10 pēdējie notikumi

kartes ievietošanas datums un laiks,

kartes(-šu) veids, numurs un izdevēja dalībvalsts un paaudze,

no kartes nolasītās pēdējās sesijas dati:

kartes ievietošanas datums un laiks,

VRN, reģistrācijas dalībvalsts un transportlīdzekļa bloka paaudze

Ātruma pārsniegšana (1)

visnopietnākais notikums katrā no pēdējām 10 dienām, kurās notikums fiksēts (t. i., gadījums, kurā konstatēts visaugstākais vidējais ātrums);

pieci nopietnākie notikumi pēdējās 365 dienās;

pirmais notikums pēc pēdējās kalibrēšanas

notikuma sākuma datums un laiks,

notikuma beigu datums un laiks,

maksimālais izmērītais ātrums notikuma laikā,

notikuma laikā izmērītais vidējais aritmētiskais ātrums,

kartes veids, numurs, izdevēja dalībvalsts un vadītāja kartes paaudze (ja attiecināma),

līdzīgu notikumu skaits attiecīgajā dienā

Barošanas strāvas pārtraukums (2)

ilgākais notikums katrā no pēdējām 10 dienām, kurās notikums fiksēts;

5 ilgākie notikumi pēdējās 365 dienās

notikuma sākuma datums un laiks,

notikuma beigu datums un laiks,

jebkuras notikuma sākumā un/vai beigās ievietotas kartes veids, numurs, izdevēja dalībvalsts un paaudze,

līdzīgu notikumu skaits attiecīgajā dienā

Kļūda saziņā ar attālinātās saziņas iekārtu

ilgākais notikums katrā no pēdējām 10 dienām, kurās notikums fiksēts;

5 ilgākie notikumi pēdējās 365 dienās

notikuma sākuma datums un laiks,

notikuma beigu datums un laiks,

jebkuras notikuma sākumā un/vai beigās ievietotas kartes veids, numurs, izdevēja dalībvalsts un paaudze,

līdzīgu notikumu skaits attiecīgajā dienā

No GNSS uztvērēja netiek saņemta informācija par atrašanās vietu

ilgākais notikums katrā no pēdējām 10 dienām, kurās notikums fiksēts;

5 ilgākie notikumi pēdējās 365 dienās

notikuma sākuma datums un laiks,

notikuma beigu datums un laiks,

jebkuras notikuma sākumā un/vai beigās ievietotas kartes veids, numurs, izdevēja dalībvalsts un paaudze,

līdzīgu notikumu skaits attiecīgajā dienā

Kustības datu kļūda

ilgākais notikums katrā no pēdējām 10 dienām, kurās notikums fiksēts;

5 ilgākie notikumi pēdējās 365 dienās

notikuma sākuma datums un laiks,

notikuma beigu datums un laiks,

jebkuras notikuma sākumā un/vai beigās ievietotas kartes veids, numurs, izdevēja dalībvalsts un paaudze,

līdzīgu notikumu skaits attiecīgajā dienā

Pretrunīga informācija par transportlīdzekļa kustību

ilgākais notikums katrā no pēdējām 10 dienām, kurās notikums fiksēts;

5 ilgākie notikumi pēdējās 365 dienās

notikuma sākuma datums un laiks,

notikuma beigu datums un laiks,

jebkuras notikuma sākumā un/vai beigās ievietotas kartes veids, numurs, izdevēja dalībvalsts un paaudze,

līdzīgu notikumu skaits attiecīgajā dienā

Drošības sistēmas pārkāpuma mēģinājums

10 pēdējie notikumi sadalījumā pa notikuma veidiem

notikuma sākuma datums un laiks,

notikuma beigu datums un laiks (ja attiecināms),

jebkuras notikuma sākumā un/vai beigās ievietotas kartes veids, numurs, izdevēja dalībvalsts un paaudze,

notikuma veids

Laika konflikts

ilgākais notikums katrā no pēdējām 10 dienām, kurās notikums fiksēts;

5 ilgākie notikumi pēdējās 365 dienās

reģistrācijas kontrolierīces datums un laiks,

GNSS datums un laiks,

jebkuras notikuma sākumā un/vai beigās ievietotas kartes veids, numurs, izdevēja dalībvalsts un paaudze,

līdzīgu notikumu skaits attiecīgajā dienā

(1)

Reģistrācijas kontrolierīce tās datu atmiņā reģistrē un saglabā arī šādus datus:

pēdējās ĀTRUMA PĀRSNIEGŠANAS KONTROLES datums un laiks,

pēc šīs ĀTRUMA PĀRSNIEGŠANAS KONTROLES notikušās pirmās ātruma pārsniegšanas datums un laiks,

ātruma pārsniegšanas gadījumu skaits kopš iepriekšējās ĀTRUMA PĀRSNIEGŠANAS KONTROLES.

(2)

Šos datus var ierakstīt tikai barošanas strāvas atjaunošanas gadījumā, laiki var būt zināmi ar minūtes precizitāti.

3.12.9.   Dati par kļūmēm

Saistībā ar šo apakšpunktu laiku reģistrē ar 1 sekundes izšķirtspēju.

(118)

Reģistrācijas kontrolierīce mēģina ierakstīt un saglabāt savā datu atmiņā datus par katru konstatēto kļūmi saskaņā ar šādiem saglabāšanas noteikumiem:

Kļūme

Saglabāšanas noteikumi

Par kļūmi ierakstāmie dati

Kartes kļūme

10 pēdējās vadītāja kartes kļūmes

kļūmes sākuma datums un laiks,

kļūmes beigu datums un laiks,

kartes(-šu) veids, numurs un izdevēja dalībvalsts un paaudze

Reģistrācijas kontrolierīces kļūme

10 pēdējās kļūmes sadalījumā pa kļūmju veidiem,

pirmā kļūme pēc pēdējās kalibrēšanas

kļūmes sākuma datums un laiks,

kļūmes beigu datums un laiks,

kļūmes veids;

kļūmes sākumā un/vai beigās ievietotas jebkuras kartes veids, numurs, izdevēja dalībvalsts un paaudze

3.12.10.   Dati par kalibrēšanu

(119)

Reģistrācijas kontrolierīce ieraksta un saglabā tās datu atmiņā datus, kas ir saistīti ar:

zināmajiem kalibrēšanas parametriem aktivācijas brīdī,

pašu pirmo kalibrēšanu pēc aktivēšanas,

pirmo kalibrēšanu pašreiz izmantotajā transportlīdzeklī (kas identificēts ar transportlīdzekļa identifikācijas numuru),

20 pēdējām kalibrēšanas reizēm (ja vienā kalendārajā dienā kalibrēšana veikta vairākkārt, saglabā datus tikai par pirmo un pēdējo kalibrēšanu attiecīgajā dienā).

(120)

Par katru kalibrēšanu jāieraksta šādi dati:

kalibrēšanas nolūks (aktivēšana, pirmā uzstādīšana, uzstādīšana, regulāra inspekcija),

darbnīcas nosaukums un adrese,

darbnīcas kartes numurs, kartes izdevēja dalībvalsts un kartes derīguma termiņš,

transportlīdzekļa identifikācija,

aktualizētie vai apstiprinātie parametri: w, k, l, riepu izmērs, ātruma ierobežošanas ierīces iestatījumi, odometra rādījumi (vecais un jaunais) datums un laiks (iepriekšējais un jaunais),

visu uzstādīto plombu tipi un identifikatori.

(121)

Turklāt reģistrācijas kontrolierīce ieraksta un saglabā tās datu atmiņā informāciju par tās gatavību izmantot pirmās paaudzes tahogrāfa kartes (kas var būt joprojām aktivēta, bet var arī nebūt).

(122)

Kustības sensors tā atmiņā ieraksta un saglabā šādus datus par kustības sensora uzstādīšanu:

pirmais savienojums ar transportlīdzekļa bloku (datums, laiks, transportlīdzekļa bloka apstiprinājuma numurs, transportlīdzekļa bloka sērijas numurs),

pēdējais savienojums ar transportlīdzekļa bloku (datums, laiks, transportlīdzekļa bloka apstiprinājuma numurs, transportlīdzekļa bloka sērijas numurs).

(123)

Ārējā GNSS iekārta ieraksta un saglabā tās datu atmiņā šādus datus par ārējās GNSS iekārtas uzstādīšanu:

pirmais savienojums ar transportlīdzekļa bloku (datums, laiks, transportlīdzekļa bloka apstiprinājuma numurs, transportlīdzekļa bloka sērijas numurs),

pēdējais savienojums ar transportlīdzekļa bloku (datums, laiks, transportlīdzekļa bloka apstiprinājuma numurs, transportlīdzekļa bloka sērijas numurs).

3.12.11.   Dati par laika skaitīšanas korekcijām

(124)

Reģistrācijas kontrolierīce ieraksta un saglabā tās datu atmiņā datus, kas attiecas uz laika skaitīšanas korekcijām, kuras veiktas kalibrēšanas režīmā papildus regulāri veicamajai kalibrēšanai (f) definīcija):

par pēdējo laika skaitīšanas korekciju,

par 5 lielākajām laika skaitīšanas korekcijām.

(125)

Par katru šādu laika skaitīšanas korekciju ir jāieraksta šādi dati:

iepriekšējais datums un laiks,

jaunais datums un laiks,

darbnīcas nosaukums un adrese,

darbnīcas kartes numurs, kartes izdevēja dalībvalsts, kartes paaudze un kartes derīguma termiņš.

3.12.12.   Dati par kontroles darbībām

(126)

Reģistrācijas kontrolierīce ieraksta un saglabā tās datu atmiņā šādus datus, kas attiecas uz 20 pēdējām kontroles darbībām:

kontroles datums un laiks,

kontroles kartes numurs, kartes izdevēja dalībvalsts un kartes paaudze,

kontroles veids (attēlošana un/vai izdrukāšana, un/vai lejupielāde no transportlīdzekļa bloka, un/vai lejupielāde no kartes, un/vai uz ceļa veikta kalibrēšanas pārbaude).

(127)

Lejupielādes gadījumā reģistrē arī datus par pašu pirmo un pašu pēdējo lejupielādēto dienu.

3.12.13.   Dati par uzņēmuma atslēgām

(128)

Reģistrācijas kontrolierīce ieraksta un savā datu atmiņā saglabā šādus datus, par 255 pēdējām uzņēmuma atslēgām:

aizslēgšanas datums un laiks,

atslēgšanas datums un laiks,

uzņēmuma kartes numurs, kartes izdevēja dalībvalsts un kartes paaudze,

uzņēmuma nosaukums un adrese.

Ja dati iepriekš bija aizslēgti ar atslēgu, kas no atmiņas ir dzēsta saistībā ar iepriekš norādīto ierobežojumu, tad uzskata, ka minētie dati vairs nav aizslēgti.

3.12.14.   Dati par lejupielādes darbībām

(129)

Reģistrācijas kontrolierīce ieraksta un savā datu atmiņā saglabā informāciju par pēdējo datu atmiņā saglabāto datu lejupielādi ārējā informācijas nesējā, kas veikta uzņēmuma režīmā vai kalibrēšanas režīmā:

informācijas lejupielādes datums un laiks,

uzņēmuma vai darbnīcas kartes numurs, kartes izdevēja dalībvalsts un kartes paaudze,

uzņēmuma vai darbnīcas nosaukums.

3.12.15.   Dati par īpašajiem nosacījumiem

(130)

Reģistrācijas kontrolierīce ieraksta un savā datu atmiņā saglabā šādus datus par īpašajiem nosacījumiem:

ieraksta datums un laiks,

īpašā nosacījuma veids.

(131)

Datu atmiņa īpašu nosacījumu datus saglabā vismaz 365 dienas (pieņemot, ka dienā vidēji atver un noslēdz vienu nosacījumu). Kad atmiņas ietilpība ir pilnīgi izmantota, ar jaunajiem datiem atmiņā tiek aizstāti paši vecākie dati.

3.12.16.   Dati par tahogrāfa karti

(132)

Reģistrācijas kontrolierīce saglabā savā datu atmiņā šādus datus par dažādām tahogrāfa kartēm, kas tikušas izmantotas transportlīdzekļa blokā:

tahogrāfa kartes numurs un sērijas numurs,

tahogrāfa kartes izgatavotājs,

tahogrāfa kartes tips,

tahogrāfa kartes versija.

(133)

Reģistrācijas kontrolierīce var saglabāt savā datu atmiņā vismaz 88 šādus ierakstus.

3.13.   Tahogrāfa karšu nolasīšana

(134)

Attiecīgā gadījumā reģistrācijas kontrolierīce no pirmās un otrās paaudzes tahogrāfa kartēm var nolasīt datus, kas nepieciešami:

kartes veida, kartes turētāja, iepriekš izmantotā transportlīdzekļa, kartes pēdējās izņemšanas datuma un laika, kā arī tajā laikā izvēlētās darbības identificēšanai;

lai pārbaudītu, vai kartes pēdējā sesija ir noslēgta pareizi;

transportlīdzekļa vadītāja nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laika, kopējā pārtraukumu laika un kopējā braukšanas laika aprēķināšanai iepriekšējā un kārtējā nedēļā;

vadītāja kartē ierakstīto datu izdrukāšanai;

lai ārējos informācijas nesējos lejupielādētu vadītāja kartē saglabātos datus.

Šī prasība ir piemērojama tikai pirmās paaudzes tahogrāfa kartēm, ja darbnīca to lietošanu nav ierobežojusi.

(135)

Nolasīšanas kļūdas gadījumā reģistrācijas kontrolierīce mēģinājumu nolasīt karti ar to pašu komandu atkārto ne vairāk par trim reizēm un, ja tas neizdodas, paziņo, ka karte ir bojāta un nederīga.

3.14.   Datu ierakstīšana un saglabāšana tahogrāfa kartēs

3.14.1.   Datu ierakstīšana un saglabāšana pirmās paaudzes tahogrāfa kartēs

(136)

Ja darbnīca pirmās paaudzes tahogrāfa karšu lietošanu nav ierobežojusi, reģistrācijas kontrolierīce datus reģistrē un saglabā tieši tādā pašā veidā, kā to darītu pirmās paaudzes reģistrācijas kontrolierīce.

(137)

Reģistrācijas kontrolierīce iestata “kartes sesijas datus” transportlīdzekļa vadītāja kartē vai darbnīcas kartē tūlīt pēc kartes ievietošanas.

(138)

Reģistrācijas kontrolierīce atjaunina derīgās transportlīdzekļa vadītāja kartēs, darbnīcas kartēs un/vai kontroles kartēs saglabātos datus, papildinot tos ar informāciju, kas attiecas uz attiecīgo laikposmu, kurā karte ir ievietota, un kartes turētāju. Šajās kartēs saglabājamie dati noteikti 4. nodaļā.

(139)

Reģistrācijas kontrolierīce atjaunina datus par transportlīdzekļa vadītāju darbībām un atrašanās vietām (kā norādīts 4.5.3.1.9. un 4.5.3.1.11. punktā), kas saglabāti derīgās transportlīdzekļa vadītāja kartēs un/vai darbnīcas kartēs, papildinot tos ar datiem par darbībām un vietām, kurus kartes turētājs ir ievadījis manuāli.

(140)

Visi notikumi, kas nav definēti pirmās paaudzes reģistrācijas kontrolierīcēm, transportlīdzekļa vadītāja un darbnīcas kartē netiek saglabāti.

(141)

Tahogrāfa kartēs ierakstītos datus atjaunina tā, lai nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā kartes atmiņas faktisko ietilpību, ar visjaunākajiem datiem tiktu aizstāti paši vecākie dati.

(142)

Rakstīšanas kļūdas gadījumā reģistrācijas kontrolierīce mēģinājumu ierakstīt datus ar to pašu rakstīšanas komandu atkārto ne vairāk par trim reizēm un, ja tas neizdodas, paziņo, ka karte ir bojāta un nederīga.

(143)

Pirms vadītāja kartes atbrīvošanas un pēc tam, kad visi vajadzīgie dati kartē ir saglabāti, reģistrācijas kontrolierīce atiestata “kartes sesijas datus”.

3.14.2.   Datu ierakstīšana un saglabāšana otrās paaudzes tahogrāfa kartēs

(144)

Otrās paaudzes tahogrāfa kartes satur 2 dažādas kartes lietotnes, no kurām pirmā ir tāda pati kā pirmās paaudzes tahogrāfa karšu lietotne TACHO, bet otra ir “TACHO_G2” lietotne, kā norādīts 2. papildinājuma 4. nodaļā.

(145)

Reģistrācijas kontrolierīce iestata “kartes sesijas datus” transportlīdzekļa vadītāja kartē vai darbnīcas kartē tūlīt pēc kartes ievietošanas.

(146)

Reģistrācijas kontrolierīce atjaunina derīgās transportlīdzekļa vadītāja, darbnīcas, uzņēmuma un/vai kontroles kartēs uzstādītās divās lietotnēs saglabātos datus, papildinot tos ar visu nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz laikposmu, kurā karte bija ievietota, un uz kartes turētāju. Šajās kartēs saglabājamie dati noteikti 4. nodaļā.

(147)

Reģistrācijas kontrolierīce atjaunina datus par transportlīdzekļa vadītāju darbības vietām un atrašanās vietām (kā norādīts 4.5.3.1.9., 4.5.3.1.11., 4.5.3.2.9. un 4.5.3.2.11. punktā), kas saglabāti derīgās transportlīdzekļa vadītāja kartēs un/vai darbnīcas kartēs, papildinot tos ar datiem par darbību un vietām, kurus kartes turētājs ir ievadījis manuāli.

(148)

Tahogrāfa kartēs ierakstītos datus atjaunina tā, lai nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā kartes atmiņas faktisko ietilpību, ar visjaunākajiem datiem tiktu aizstāti paši vecākie dati.

(149)

Rakstīšanas kļūdas gadījumā reģistrācijas kontrolierīce mēģinājumu ierakstīt datus ar to pašu rakstīšanas komandu atkārto ne vairāk par trim reizēm un, ja tas neizdodas, paziņo, ka karte ir bojāta un nederīga.

(150)

Pirms vadītāja kartes atbrīvošanas un pēc tam, kad visi vajadzīgie dati ir saglabāti 2 kartes lietotnēs, reģistrācijas kontrolierīce atiestata “kartes sesijas datus”.

3.15.   Attēlošana

(151)

Uz displeja var attēlot vismaz 20 rakstzīmes.

(152)

Rakstzīmju minimālais augstums ir 5 mm, bet platums — 3,5 mm.

(153)

Displejs atbalsta rakstzīmes, kas norādītas 1. papildinājuma 4. nodaļā “Rakstzīmju kopas”. Attēlošanai var izmantot vienkāršotas rakstzīmes (piem., akcentētas rakstzīmes var attēlot bez akcenta zīmēm, mazo burtu vietā var parādīt lielos burtus).

(154)

Displejam ir pietiekams nežilbinošs apgaismojums.

(155)

Rādījumi ir saskatāmi no reģistrācijas kontrolierīces ārpuses.

(156)

Reģistrācijas kontrolierīce attēlo:

noklusējuma datus,

ar brīdinājumiem saistītos datus,

datus, kas saistīti ar piekļuvi izvēlnei,

citus lietotāja pieprasītos datus.

Reģistrācijas kontrolierīces displejā var attēlot arī papildu informāciju, ievērojot nosacījumu, ka tā ir skaidri atšķirama no iepriekš minētajiem datiem.

(157)

Reģistrācijas kontrolierīces displejā izmanto 3. papildinājumā uzskaitītās piktogrammas vai piktogrammu kombinācijas. Uz displeja var attēlot arī citas papildu piktogrammas vai piktogrammu kombinācijas, ja tās ir skaidri atšķiramas no minētajām piktogrammām vai piktogrammu kombinācijām.

(158)

Transportlīdzekļa kustības laikā displejs vienmēr ir ieslēgts.

(159)

Reģistrācijas kontrolierīcei var būt automātiska vai ar roku ieslēdzama funkcija displeja izslēgšanai laikā, kad transportlīdzeklis nepārvietojas.

Formāts, kādā informācija tiek parādīta uz ekrāna, ir noteikts 5. papildinājumā.

3.15.1.   Noklusējuma displejs

(160)

Kad displejā nav jāattēlo nekāda cita informācija, reģistrācijas kontrolierīce pēc noklusējuma attēlo šādu informāciju:

vietējais laiks (UTC laiks + vadītāja iestatītā nobīde),

darbības režīms,

transportlīdzekļa vadītāja pašreizējā darbība un otra vadītāja pašreizējā darbība,

informācija par transportlīdzekļa vadītāju:

ja vadītāja pašreizējā darbība ir TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪŠANA — vadītāja pašreizējais nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiks un pašreizējais kopējais pārtraukumu laiks,

ja vadītāja pašreizējā darbība nav TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪŠANA — viņa pašreizējais attiecīgās darbības laiks (kopš attiecīgās darbības izvēlēšanās brīža) un pašreizējais kopējais pārtraukumu laiks.

(161)

Par katru transportlīdzekļa vadītāju uz displeja attēlotie dati ir skaidri saprotami, vienkārši un nepārprotami. Ja uz displeja nevar vienlaikus attēlot datus gan par transportlīdzekļa vadītāju, gan par otru vadītāju, reģistrācijas kontrolierīce pēc noklusējuma uz displeja attēlo informāciju par vadītāju, bet lietotājs var attēlot uz displeja informāciju par otru vadītāju.

(162)

Ja displejs ir par šauru, lai pēc noklusējuma uz tā varētu attēlot darbības režīmu, reģistrācijas kontrolierīce darbības režīma nomaiņas brīdī displejā īslaicīgi attēlo jauno režīmu.

(163)

Kartes ievietošanas laikā reģistrācijas kontrolierīce uz displeja īslaicīgi attēlo kartes turētāja vārdu.

(164)

Ja ir atvērts nosacījums “ĀRPUS DARBĪBAS JOMAS” vai “BRAUCIENS AR PRĀMI/VILCIENU”, atbilstoši noklusējumam uz displeja attēlo piktogrammu, kas informē, ka šis nosacījums ir atvērts (pieļaujams, ka vienlaicīgi var nebūt attēlota transportlīdzekļa vadītāja pašreizējā darbība).

3.15.2.   Brīdinājuma displejs

(165)

Reģistrācijas kontrolierīce displejā brīdinājuma informāciju attēlo galvenokārt 3. papildinājumā noteikto piktogrammu formā, vajadzības gadījumā papildinot to ar ciparu formātā kodētu informāciju. Var pievienot arī vārdisku brīdinājuma aprakstu transportlīdzekļa vadītāja izvēlētajā valodā.

3.15.3.   Piekļuve izvēlnēm

(166)

Reģistrācijas kontrolierīce nodrošina vajadzīgās komandas ar attiecīgas izvēlnes struktūras starpniecību.

3.15.4.   Citi displeji

(167)

Pēc vajadzības uz displeja var selektīvi attēlot:

UTC datumu un laiku, kā arī vietējās laika zonas nobīdi,

jebkuru sešu izdruku saturu tādā pašā formātā kā izdrukās,

vadītāja nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiku un kopējo pārtraukumu laiku,

otra vadītāja nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiku un kopējo pārtraukumu laiku,

vadītāja kopējo transportlīdzekļa vadīšanas laiku iepriekšējā un kārtējā nedēļā,

otra vadītāja kopējo transportlīdzekļa vadīšanas laiku iepriekšējā un kārtējā nedēļā,

pēc izvēles:

pašreizējās darbības laiku (kopš attiecīgās darbības izvēlēšanās brīža),

vadītāja kopējo transportlīdzekļa vadīšanas laiku kārtējā nedēļā,

otra vadītāja kopējo transportlīdzekļa vadīšanas laiku kārtējā ikdienas darba laikposmā,

vadītāja kopējo transportlīdzekļa vadīšanas laiku kārtējā ikdienas darba laikposmā.

(168)

Izdrukas saturu displejā attēlo secīgi, rindu pa rindai. Ja displeja platums ir mazāks par 24 rakstzīmēm, lietotājam visu informāciju sniedz attiecīgi piemērotā veidā (piem., vairākās rindās, piedāvājot teksta ritināšanas iespēju).

Izdrukas rindas, kas paredzētas ar roku ierakstāmai informācijai, uz displeja var neizvadīt.

3.16.   Izdrukāšana

(169)

Reģistrācijas kontrolierīce var izdrukāt informāciju no tās datu atmiņas un/vai no tahogrāfa kartēm septiņu šādu izdruku veidā:

transportlīdzekļa vadītāja darbību ikdienas izdruka no kartes,

transportlīdzekļa vadītāja darbību ikdienas izdruka no transportlīdzekļa bloka,

notikumu un kļūmju izdruka no kartes,

notikumu un kļūmju izdruka no transportlīdzekļa bloka,

tehnisko datu izdruka,

ātruma pārsniegšanas izdruka,

attiecīgā transportlīdzekļa bloka tahogrāfa kartes datu vēsture (sk. 3.12.16. sadaļu).

Šo izdruku precīzs formāts un saturs ir noteikts 4. papildinājumā.

Izdruku beigās var pievienot papildu datus.

Reģistrācijas kontrolierīce papildus var nodrošināt arī citas izdrukas, ja tās ir skaidri nošķiramas no septiņām minētajām izdrukām.

(170)

“Vadītāja darbību ikdienas izdruka no kartes” un “notikumu un kļūmju izdruka no kartes” ir pieejama tikai tad, ja reģistrācijas kontrolierīcē ir ievietota vadītāja karte vai darbnīcas karte. Pirms izdrukāšanas sākšanas reģistrācijas kontrolierīce aktualizē attiecīgajā kartē saglabātos datus.

(171)

Lai sagatavotu “transportlīdzekļa vadītāja darbību ikdienas izdruku no kartes” vai “notikumu un kļūmju izdruku no kartes”, reģistrācijas kontrolierīce:

automātiski izvēlas vadītāja karti vai darbnīcas karti, ja kāda no tām ir ievietota reģistrācijas kontrolierīcē, vai

ja reģistrācijas kontrolierīcē ir ievietotas abas šīs kartes, dod komandu izvēlēties avota karti vai transportlīdzekļa vadītāja slotā ievietoto karti.

(172)

Printeris var izdrukā 24 rakstzīmes rindā.

(173)

Rakstzīmju minimālais augstums ir 2,1 mm, bet platums — 1,5 mm.

(174)

Printeris atbalsta rakstzīmes, kas norādītas 4. nodaļas 1. papildinājumā “Rakstzīmju kopas”.

(175)

Printeru konstrukcijai ir jābūt tādai, lai izdrukas būtu tik skaidras, ka tās ir nepārprotamas.

(176)

Izdrukas saglabā izmērus un tajās rakstīto normālos apstākļos, proti, ja gaisa temperatūra ir normāla un relatīvais gaisa mitrums ir 10–90 %.

(177)

Uz reģistrācijas kontrolierīcēs izmantojamā apstiprinātā tipa papīra ir attiecīga tipa apstiprinājuma zīme un norāde par to, kāda(-u) veida(-u) reģistrācijas kontrolierīcēs to drīkst izmantot.

(178)

Glabājot izdrukas normāla apgaismojuma, mitruma un temperatūras apstākļos, tās ir labi salasāmas un identificējamas vismaz divus gadus.

(179)

Izdrukas atbilst vismaz 9. papildinājumā definētajām testa specifikācijām.

(180)

Ir jābūt iespējai šiem dokumentiem pievienot arī ar roku rakstītas piezīmes, piemēram, transportlīdzekļa vadītāja parakstu.

(181)

Reģistrācijas kontrolierīce drukāšanas laikā izvada “papīra izbeigšanās” notikumus, pēc papīra ievietošanas atsākot drukāšanu no sākuma vai arī turpinot drukāt un dodot nepārprotamu atsauci uz iepriekš izdrukāto daļu.

3.17.   Brīdinājumi

(182)

Reģistrācijas kontrolierīce, konstatējot jebkuru notikumu un/vai kļūmi, par to brīdina transportlīdzekļa vadītāju.

(183)

Brīdinājums par barošanas strāvas pārtraukumiem var aizkavēties līdz laikam, kamēr tiek atjaunota strāvas padeve.

(184)

Reģistrācijas kontrolierīce brīdina transportlīdzekļa vadītāju 15 minūtes pirms maksimāli atļautā nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanas, kā arī tā pārsniegšanas brīdī.

(185)

Brīdinājumi ir vizuāli. Papildus vizuālajiem brīdinājuma signāliem var atskaņot arī brīdinošus skaņas signālus.

(186)

Vizuālie brīdinājuma signāli lietotājam ir skaidri saredzami, tie atrodas vadītāja redzamības laukā un ir labi salasāmi gan dienā, gan naktī.

(187)

Vizuālie brīdinājumi var būt iebūvēti reģistrācijas kontrolierīcē un/vai uzstādīti ārpus tās.

(188)

Otrajā gadījumā to apzīmē ar simbolu “T”.

(189)

Ja lietotājs, nospiežot vienu vai vairākus specifiskus reģistrācijas kontrolierīces taustiņus, neapstiprina brīdinājuma signāla saņemšanu, tā ilgums ir vismaz 30 sekundes. Ar šo pirmo apstiprinājumu neizdzēš nākamajā punktā minēto brīdinājuma cēloņa ekrānu.

(190)

Brīdinājuma cēloni attēlo reģistrācijas kontrolierīces displejā, un tas ir redzams tikmēr, kamēr lietotājs ar īpašu reģistrācijas kontrolierīces taustiņu vai komandu neapstiprina tā saņemšanu.

(191)

Var dot arī papildu brīdinājuma signālus, ja tie transportlīdzekļa vadītājiem nerada neskaidrības par iepriekšējiem brīdinājumiem.

3.18.   Datu lejupielāde ārējos datu nesējos

(192)

Reģistrācijas kontrolierīce, izmantojot kalibrēšanas / datu lejupielādēšanas savienotāju, pēc pieprasījuma lejupielādē datus no tās datu atmiņas vai vadītāja kartes ārējā informācijas nesējā. Pirms datu lejupielādes reģistrācijas kontrolierīce aktualizē attiecīgajā kartē saglabātos datus.

(193)

Papildus un kā izvēles funkciju reģistrācijas kontrolierīce visos darba režīmos, izmantojot jebkuru metodi, var lejupielādēt datus ar šā kanāla starpniecību autentificētam uzņēmumam. Šādā gadījumā uz šo datu lejupielādi attiecas piekļuves tiesības datiem uzņēmuma režīmā.

(194)

Datu lejupielāde nedrīkst sagrozīt vai izdzēst saglabātos datus.

(195)

Kalibrēšanas / datu lejupielādes savienotāja elektriskā saskarne aprakstīta 6. papildinājumā.

(196)

Lejupielādes protokoli aprakstīti 7. papildinājumā.

3.19.   Attālinātā saziņa saistībā ar mērķtiecīgām pārbaudēm uz ceļa

(197)

Ja aizdedze ir ieslēgta, transportlīdzekļa bloks ik pa 60 sekundēm attālinātās saziņas iekārtā saglabā jaunākos datus, kas nepieciešami saistībā ar mērķtiecīgu pārbaužu veikšanu uz ceļa. Šādiem datiem ir jābūt šifrētiem un parakstītiem, kā norādīts 11. un 14. papildinājumā.

(198)

Attālināti pārbaudāmajiem datiem attālinātas saziņas lasītājos ir jābūt pieejamiem ar bezvadu saziņas palīdzību, kā norādīts 14. papildinājumā.

(199)

Datiem, kas nepieciešami mērķtiecīgu pārbaužu veikšanai uz ceļa, ir jābūt saistītiem ar šādiem notikumiem:

jaunākais drošības sistēmas pārkāpuma mēģinājums,

ilgākais barošanas strāvas padeves pārtraukums,

sensora kļūme,

kustības datu kļūda,

pretrunīga informācija par transportlīdzekļa kustību,

braukšana bez derīgas kartes,

kartes ievietošana transportlīdzekļa vadīšanas laikā,

dati par laika skaitīšanas korekciju,

dati par kalibrēšanu, tostarp divu jaunāko kalibrēšanas reižu datumi,

transportlīdzekļa reģistrācijas numurs,

tahogrāfa reģistrētais ātrums.

3.20.   Datu izvadīšana uz ārējām papildierīcēm

(200)

Reģistrācijas kontrolierīce var būt aprīkota arī ar standartizētām saskarnēm, kas ļauj tahogrāfa reģistrētos vai ģenerētos datus ar ārējas ierīces palīdzību izmantot darba vai kalibrēšanas režīmā.

Izvēles ITS saskarne ir aprakstīta un standartizēta 13. papildinājumā. Līdztekus minētajām var pastāvēt arī citas saskarnes, ja vien tās attiecībā uz minimālo datu sarakstu, drošību un transportlīdzekļa vadītāja piekrišanu pilnībā atbilst 13. papildinājumā norādītajām prasībām.

Uz ITS datiem, kas ir darīti pieejami ar šīs saskarnes palīdzību, attiecas šādas prasības:

šie dati ir izvēlētu pastāvošu datu komplekts no tahogrāfa datu vārdnīcas (1. papildinājums),

šo izvēlēto datu apakškopa ir marķēta kā “personīgie dati”,

“personīgo datu” apakškopa ir pieejama tikai tad, ja ir iespējams saņemt pārbaudāmu transportlīdzekļa vadītāja piekrišanu, ar ko tiek atļauts viņa personīgos datus darīt zināmus ārpus transportlīdzekļa tīkla,

transportlīdzekļa vadītāja izteikto piekrišanu jebkurā brīdī iespējams iespējot vai atspējot ar izvēlnē pieejamām komandām, ja vien ir ievietota vadītāja karte,

datu kopas un apakškopas apraide notiks ar Bluetooth bezvada protokola starpniecību transportlīdzekļa kabīnes rādiusā, ar atsvaidzes intensitātes vērtību 1 minūte,

ārējās ierīces un ITS saskarnes sapārojumu aizsargās īpaši atvēlēts un nejauši izvēlēts no vismaz 4 cipariem veidots personīgs identifikācijas numurs (PIN), kas ir ierakstīts un pieejams ar katra transportlīdzekļa bloka displeja starpniecību,

visos gadījumos ITS saskarnes pastāvēšana nedrīkst traucēt transportlīdzekļa bloka pareizai darbībai un drošībai vai ietekmēt to.

Papildus izvēlētu pastāvošu datu komplektiem, kurus uzskata par minimālo sarakstu, var izvadīt arī citus datus, ja vien tos nevar uzskatīt par personīgiem datiem.

Reģistrācijas kontrolierīce informāciju par transportlīdzekļa vadītāja piekrišanu nosūta uz citām ārējām iekārtām.

Kad transportlīdzekļa aizdedze ir ieslēgta, šo datu apraide notiek nepārtraukti.

(201)

Atpakaļsavietojamības nodrošināšanai tahogrāfus arī turpmāk var aprīkot ar sērijveida saites saskarni, kas noteikta Regulas (EEK) Nr. 3821/85 pēdējās redakcijas 1.B pielikumā. Visos gadījumos personīgu datu pārraidīšanas gadījumā joprojām ir jāsaņem transportlīdzekļa vadītāja apstiprinājums.

3.21.   Kalibrēšana

(202)

Kalibrēšanas funkcija ļauj:

kustības sensoru automātiski pievienot transportlīdzekļa blokam,

ārēju GNSS iekārtu automātiski pievienot transportlīdzekļa blokam, ja attiecināms,

digitāli pielāgot reģistrēšanas ierīces konstanti (k) transportlīdzekļa raksturojuma koeficientam (w),

koriģēt kārtējā laika skaitīšanu ievietotās darbnīcas kartes derīguma termiņa ietvaros,

koriģēt pašreizējo odometra rādījumu,

aktualizēt datu atmiņā saglabātos kustības sensora identifikācijas datus,

aktualizēt datu atmiņā saglabātos ārējās GNSS iekārtas identifikācijas datus, ja attiecināms,

aktualizēt visu uzstādīto plombu tipus un identifikatorus,

aktualizēt vai apstiprināt citus reģistrācijas kontrolierīces atpazītos parametrus — transportlīdzekļa identifikāciju, w, l, riepu izmēru un ātrumu ierobežojošās ierīces iestatījumu, ja attiecināms.

(203)

Turklāt kalibrēšanas funkcija ļauj ierobežot pirmās paaudzes tahogrāfa karšu lietošanu reģistrācijas kontrolierīcē, ja vien ir izpildīti 15. papildinājumā minētie nosacījumi.

(204)

Kustības sensora pievienošana transportlīdzekļa blokam sastāv vismaz no:

kustības sensora saglabāto kustības sensora instalācijas datu aktualizēšanas (pēc vajadzības),

vajadzīgo kustības sensora identifikācijas datu kopēšanas no kustības sensora transportlīdzekļa bloka datu atmiņā.

(205)

GNSS iekārtas pievienošana transportlīdzekļa blokam sastāv vismaz no:

ārējā GNSS iekārtā saglabāto glabāto GNSS instalācijas datu aktualizēšanas (pēc vajadzības),

nepieciešamo ārējās GNSS iekārtas identifikācijas datu, tostarp ārējās GNSS iekārtas sērijas numura, kopēšanas no ārējās GNSS iekārtas uz transportlīdzekļa bloka datu atmiņu.

Pēc savienošanas notiek GNSS sniegtās atrašanās vietas informācijas verifikācija.

(206)

Kalibrēšanas funkcija ievada vajadzīgos datus caur kalibrēšanas / datu lejupielādes savienotāju saskaņā ar 8. papildinājumā noteikto kalibrēšanas protokolu. Kalibrēšanas funkcija vajadzīgos datus var arī ievadīt, izmantojot citus līdzekļus.

3.22.   Uz ceļa veikta kalibrēšanas pārbaude

(207)

Uz ceļa veiktas kalibrēšanas pārbaudes funkcijai ir jānodrošina kustības sensora sērijas numura (kas var būt iegults adapterī) un transportlīdzekļa blokam pievienotas ārējas GNSS iekārtas sērijas numura (ja attiecināms) nolasīšana pieprasījuma izdarīšanas brīdī.

(208)

Šis lasījums ir iespējams vismaz ar izvēlnēs iekļautu komandu palīdzību uz transportlīdzekļa bloka displeja.

(209)

Uz ceļa veiktas kalibrēšanas pārbaudes funkcijai ar K-līnijas saskarnes starpniecību ir jānodrošina arī iespēja kontrolēt 6. papildinājumā aprakstītās kalibrēšanas I/O signāla līnijas I/O režīma izvēle. To dara ar ECUAdjustmentSession starpniecību, kā norādīts 8. papildinājuma 7. nodaļā “Testa impulsu kontrole — ievades un izvades kontroles funkcionālā vienība”.

3.23.   Laika skaitīšanas korekcija

(210)

Laika skaitīšanas korekcijas funkcija nodrošina kārtējā laika automātisku korekciju. Laika skaitīšanas korekcijai reģistrācijas kontrolierīcē izmanto divus laika avotus: 1) transportlīdzekļa bloka iekšējo pulksteni, 2) GNSS uztvērēju.

(211)

Transportlīdzekļa bloka iekšējais pulksteņa laika iestatījums automātiski tiek pārkoriģēts, ievērojot intervālus, kas nepārsniedz 12 stundas. Ja šī aizkave ir pagājusi un GNSS signāls nav pieejams, laika iestatījumu veic uzreiz pēc tam, kad transportlīdzekļa bloks atbilstoši transportlīdzekļa aizdedzes stāvokļiem no GNSS uztvērēja ir varējis saņemt derīgu laiku. Laika atsauci automātiskai transportlīdzekļa bloka iekšējā pulksteņa laika iestatīšanai iegūst no GNSS uztvērēja. Laika konflikta notikums tiek izraisīts tad, ja kārtējais laiks vairāk kā par vienu (1) minūti atšķiras no laika informācijas, ko sniedzis GNSS uztvērējs.

(212)

Kalibrēšanas režīmā laika skaitīšanas korekcijas funkcija arī ļauj izraisīt kārtējā laika korekciju.

3.24.   Darbības raksturlielumi

(213)

Transportlīdzekļa bloks un ārējā GNSS iekārta bez ierobežojumiem darbojas temperatūrā no – 20 °C līdz 70 °C, bet kustības sensors — no – 40 °C līdz 135 °C. Datu atmiņas saturs saglabājas temperatūrā, kas nav zemāka par – 40 °C.

(214)

Tahogrāfs pilnībā darbojas, ja gaisa relatīvais mitrums ir 10–90 %.

(215)

Viedajā tahogrāfā izmantotās plombas iztur tādus pašus apstākļus, kādi attiecināmi uz tiem tahogrāfa elementiem, kuriem tās ir piestiprinātas.

(216)

Reģistrācijas kontrolierīcei ir jābūt aizsargātai pret pārspriegumu, barošanas strāvas polaritātes maiņu un īssavienojumiem.

(217)

Kustības sensori vai nu:

reaģē uz magnētisko lauku, kas traucē noteikt transportlīdzekļa kustību. Šādos gadījumos transportlīdzekļa bloks ierakstīs un saglabās informāciju par sensora kļūmi (88. prasība), vai arī

tiem ir devēja elements, kas ir aizsargāts vai nejutīgs pret magnētiskajiem laukiem.

(218)

Reģistrācijas kontrolierīce un ārējā GNSS iekārta atbilst starptautisko noteikumu UN ECE R10 prasībām un ir aizsargātas pret elektrostatiskām izlādēm un traucējumiem.

3.25.   Materiāli

(219)

Visām reģistrācijas kontrolierīces daļām jābūt izgatavotām no pietiekami stabiliem un mehāniski izturīgiem materiāliem, kam piemīt stabilas elektriskās un magnētiskās īpašības.

(220)

Normālos izmantošanas apstākļos visām ierīces iekšienē esošajām daļām ir jābūt aizsargātām pret mitrumu un putekļiem.

(221)

Transportlīdzekļa blokam un ārējai GNSS iekārtai ir jāatbilst standartā IEC 60529:1989, tostarp A1:1999 un A2:2013, noteiktajai IP 40 aizsardzības kategorijai, kustības sensoram ir jāatbilst IP 64 aizsardzības kategorijai.

(222)

Reģistrācijas kontrolierīce atbilst piemērojamajām tehniskajām specifikācijām, kas saistītas ar konstrukcijas ergonomiskuma rādītājiem.

(223)

Reģistrācijas kontrolierīcei ir jābūt aizsargātai pret nejaušiem bojājumiem.

3.26.   Marķējums

(224)

Ja reģistrācijas kontrolierīce attēlo transportlīdzekļa odometra rādījumu un braukšanas ātrumu, displejā parādās šādi apzīmējumi:

blakus skaitlim, kas rāda attālumu, ir norādīta attāluma mērvienība, ko apzīmē ar saīsinājumu “km”,

blakus skaitlim, kas rāda braukšanas ātrumu, ir uzraksts “km/h”.

Reģistrācijas kontrolierīce var būt arī pārslēgta ātruma mērīšanai jūdzēs stundā, un tādā gadījumā ātruma mērvienību norāda ar saīsinājumu “mph”. Reģistrācijas kontrolierīce var būt arī pārslēgta attāluma mērīšanai jūdzēs, un tādā gadījumā attāluma mērvienību norāda ar saīsinājumu “mi”.

(225)

Pie katras atsevišķas reģistrācijas kontrolierīces daļas ir jābūt piestiprinātai aprakstošai plāksnītei, kurā norāda šādu informāciju:

ierīces ražotāja nosaukums un adrese,

ražotāja detaļas šifrs un ierīces izgatavošanas gads,

ierīces sērijas numurs,

ierīces tipa apstiprinājuma zīme.

(226)

Ja uz plāksnītes nav pietiekami daudz vietas visas minētās informācijas norādīšanai, uz tās norāda vismaz ražotāja nosaukumu vai logotipu un ierīces detaļas numuru.

4.   PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ TAHOGRĀFA KARŠU KONSTRUKCIJU UN DARBĪBU

4.1.   Redzamā informācija

Kartes priekšējā pusē norāda:

(227)

atkarībā no kartes veida tās izdevējas valsts oficiālajā valodā vai valodās ar lielajiem burtiem drukātus vārdus “Vadītāja karte”, “Kontroles karte”, “Darbnīcas karte” vai “Uzņēmuma karte”;

(228)

kartes izdevējas dalībvalsts nosaukumu (nav obligāti);

(229)

tās dalībvalsts, kas izdod karti, atšķirības zīmi, kura iespiesta negatīvā uz zila taisnstūra un kurai apkārt izvietotas 12 dzeltenas zvaigznes. Atšķirības zīmes ir šādas:

B

BG

CZ

CY

Beļģija

Bulgārija

Čehijas Republika

Kipra

LV

L

LT

M

Latvija

Luksemburga

Lietuva

Malta

DK

Dānija

NL

Nīderlande

D

EST

Vācija

Igaunija

A

PL

Austrija

Polija

GR

Grieķija

P

RO

SK

SLO

Portugāle

Rumānija

Slovākija

Slovēnija

E

Spānija

FIN

Somija

F

HR

H

Francija

Horvātija

Ungārija

S

Zviedrija

IRL

Īrija

UK

Apvienotā Karaliste

I

Itālija

 

 

(230)

informāciju par izsniegto karti, kas sarindota šādi:

 

Vadītāja karte

Kontroles karte

Uzņēmuma vai darbnīcas karte

1.

transportlīdzekļa vadītāja uzvārds

kontroles struktūras nosaukums

uzņēmuma vai darbnīcas nosaukums

2.

transportlīdzekļa vadītāja vārds(-i);

kontroliera uzvārds

(ja attiecināms)

kartes turētāja uzvārds

(ja attiecināms)

3.

transportlīdzekļa vadītāja dzimšanas datums

kontroliera vārds(-i)

(ja attiecināms)

kartes turētāja vārds(-i)

(ja attiecināms)

4.a

kartes derīguma termiņa sākums

4.b

kartes derīguma termiņa beigas

4.c

izdevējas iestādes nosaukums (var būt iespiests aizmugures pusē)

4.d

no 5. iedaļā norādītā numura atšķirīgs numurs, administratīviem mērķiem (nav obligāti)

5.a

transportlīdzekļa vadītāja apliecības numurs

(vadītāja kartes izsniegšanas dienā)

5.b

kartes numurs

6.

transportlīdzekļa vadītāja fotogrāfija

kontroliera fotogrāfija (nav obligāti)

uzstādītāja fotogrāfija (nav obligāti)

7.

turētāja paraksts (nav obligāti)

8.

turētāja parastā dzīvesvieta vai pasta adrese (nav obligāti).

kontroles struktūras pasta adrese

uzņēmuma vai darbnīcas pasta adrese

(231)

datumi jāraksta formātā “dd/mm/gggg” vai “dd.mm.gggg” (diena, mēnesis, gads).

Kartes aizmugures pusē norāda:

(232)

skaidrojumu par kartes priekšējā pusē sarindoto informāciju;

(233)

ar īpašu kartes turētāja rakstisku piekrišanu var pievienot arī informāciju, kas nav saistīta ar kartes administrēšanu, šādi papildinājumi nekādā gadījumā nemainīs to, ka paraugs tiks izmantots kā tahogrāfa karte.

(234)

Tahogrāfa kartes jāiespiež, fonā izmantojot šādas dominējošas krāsas:

—   transportlīdzekļa vadītāja karte: balta,

—   kontroles karte: zila,

—   darbnīcas karte: sarkana,

—   uzņēmuma karte: dzeltena.

(235)

Tahogrāfa kartēm ir vismaz šādi elementi aizsardzībai pret kartes viltošanu vai bojāšanu:

aizsargfons ar sīku gijošētu rakstu un īrisiespiedumu,

fotogrāfijas vietā aizsargfons un fotogrāfija pārklājas,

vismaz viena divkrāsu mikroiespieduma līnija.

Image

(236)

Dalībvalstis pēc apspriedēm ar Komisiju drīkst pievienot krāsas vai marķējumu, piemēram, svītrkodus, valstu simbolus un aizsardzības elementus, neskarot citus šā pielikuma noteikumus.

(237)

Regulas (ES) Nr. 165/2014 26.4. punktā minētās pagaidu kartes atbilst šajā pielikumā noteiktajām prasībām.

4.2.   Drošība

Sistēmas aizsardzība ir vērsta uz to, lai tiktu nodrošināta starp kartēm un reģistrēšanas sistēmu apmaināmo datu integritāte un autentiskums, no kartēm lejupielādēto datu integritāte un autentiskums, dažu rakstīšanas operāciju veikšana no kartēm tikai reģistrēšanas kontrolierīcē, noteiktu datu atšifrēšana, tiktu izslēgtas jebkādas iespējas falsificēt kartē saglabātos datus, novērstas viltošanas iespējas un tiktu konstatētas visas šādas darbības.

(238)

Lai sistēma būtu droša, tahogrāfa kartēm jāatbilst drošības prasībām, kas definētas 10. un 11. papildinājumā.

(239)

Tahogrāfa kartes ir nolasāmas ar citām iekārtām, piemēram, personālajiem datoriem.

4.3.   Standarti

(240)

Tahogrāfa kartes atbilst šādiem standartiem:

ISO/IEC 7810 Identifikācijas kartes. Fizikālās īpašības,

ISO/IEC 7816 Identifikācijas kartes. Integrēto shēmu kartes:

1. daļa: Fizikālās īpašības,

2. daļa: Izmēri un kontaktu atrašanās vieta (ISO/IEC 7816-2:2007),

3. daļa: Elektroniskie signāli un pārraides protokoli (ISO/IEC 7816-3:2006),

4. daļa: Organizācija, drošība un komandas savstarpējai apmaiņai (ISO/IEC 7816-4:2013 + Cor 1:2014),

6. daļa: Starpnozaru datu elementi savstarpējai apmaiņai (ISO/IEC 7816-6:2004 + Cor 1:2006),

8. daļa: Drošības operāciju komandas (ISO/IEC 7816-8:2004),

Tahogrāfa karšu testēšanu veic atbilstoši standartam ISO/IEC 10373-3:2010 Identifikācijas kartes. Testēšanas metodes. 3. daļa: Integrēto shēmu kartes ar kontaktiem un saistītām saskarnes ierīcēm.

4.4.   Vides un elektriskās specifikācijas

(241)

Tahogrāfa kartēm ir pareizi jādarbojas visos Kopienas teritorijā parasti novērojamajos klimatiskajos apstākļos, un vismaz temperatūras diapazonā no – 25 °C līdz + 70 °C ar īslaicīgu temperatūras paaugstināšanos līdz + 85 °C, kur jēdziens “īslaicīgi” nozīmē laiku, kas nepārsniedz 4 stundas vienā reizē un ne vairāk kā 100 reižu visā kartes lietošanas laikā.

(242)

Tahogrāfa kartēm ir pareizi jādarbojas, ja relatīvais gaisa mitrums ir 10–90 %.

(243)

Ievērojot vides un elektriskās specifikācijas, tahogrāfa kartēm ir pareizi jādarbojas piecus gadus.

(244)

Ekspluatācijas laikā tahogrāfa kartes atbilst ECE R10 noteiktajām prasībām par elektromagnētisko savietojamību, un tām jābūt aizsargātām pret elektrostatiskām izlādēm.

4.5.   Datu glabāšana

Saistībā ar šo punktu:

laiks tiek reģistrēts ar vienas minūtes izšķirtspēju, ja nav noteikts citādi,

odometra rādījumi tiek reģistrēti ar viena kilometra izšķirtspēju,

ātrums tiek reģistrēts ar izšķirtspēju 1 km/h,

atrašanās vietas (ģeogrāfiskais platums un garums) tiek reģistrētas, izsakot tās grādos un minūtēs ar izšķirtspēju 1/10 minūtes.

Tahogrāfa karšu funkcijas, komandas un loģiskās struktūras atbilst 2. papildinājumā noteiktajām prasībām attiecībā uz datu glabāšanu.

Ja nav norādīts citādi, datu glabāšana tahogrāfa kartes ir jāorganizē tā, lai gadījumā, kad paredzētais atmiņas apjoms kādam konkrētam ierakstam ir iztērēts, ar jaunākajiem datiem tiktu aizstāti vecākie dati.

(245)

Šajā punktā noteikta dažādu lietotņu datu datņu minimālā atmiņas ietilpība. Tahogrāfa kartes norāda reģistrācijas kontrolierīcei šo datu datņu faktisko atmiņas ietilpību.

(246)

Visus papildu datus, ko var saglabāt tahogrāfa kartēs un kas ir saistīti ar citām lietotnēm, kurām karte varētu kalpot kā platforma, saglabā atbilstoši Direktīvai 95/46/EK, Direktīvai 2002/58/EK un Regulas (ES) Nr. 165/2014 7. pantam.

(247)

Jebkuras tahogrāfa kartes katra pamatdatne (Master File (MF)) satur ne vairāk kā piecas elementārdatnes (Elementary File (EF)) kartes vadībai un lietotņu un mikroshēmu identifikācijai un divas īpašdatnes (Dedicated Files (DF)):

DF Tachograph, kas satur pirmās paaudzes transportlīdzekļu blokiem pieejamu lietotni, kura atrodas arī pirmās paaudzes tahogrāfa kartēs,

DF Tachograph_G2, kas satur tikai otrās paaudzes transportlīdzekļu blokiem pieejamu lietotni, kura atrodas tikai otrās paaudzes tahogrāfa kartēs.

Detalizēta informācija par tahogrāfa karšu struktūru ir norādīta 2. papildinājumā.

4.5.1.   Elementārdatnes identificēšanai un kartes vadībai

4.5.2.   Integrālo shēmu (IS) kartes identifikācija

(248)

Tahogrāfa kartes saglabā šādus viedkaršu identifikācijas datus:

pulksteņa apstāšanās,

kartes sērijas numurs (tostarp ražotāja atsauces),

kartes tipa apstiprinājuma numurs,

kartes personalizētāja identifikācija (ID),

shēmas ievietotāja ID,

IS identifikators.

4.5.2.1.   Mikroshēmas identifikācija

(249)

Tahogrāfa kartes saglabā šādus integrālo shēmu (IS) identifikācijas datus:

IS sērijas numurs,

IS ražotāju norādes.

4.5.2.2.   DIR (tikai otrās paaudzes tahogrāfa kartēs)

(250)

Tahogrāfa kartes saglabā 2. papildinājumā norādītos lietotņu identificēšanas datu objektus.

4.5.2.3.   ATR (atiestatīšanas atbildes) informācija (kondicionāla, tikai otrās paaudzes tahogrāfa kartēs)

(251)

Tahogrāfa kartes saglabā šādu pagarināta garuma informācijas datu objektu:

ja tahogrāfa karte atbalsta pagarināta garuma laukus, pagarinātā garuma informācijas datu objekts norādīts 2. papildinājumā.

4.5.2.4.   Pagarināta garuma informācija (kondicionāla, tikai otrās paaudzes tahogrāfa kartēs)

(252)

Tahogrāfa kartes saglabā šādus pagarināta garuma informācijas datu objektus:

ja tahogrāfa karte atbalsta pagarināta garuma laukus, pagarinātā garuma informācijas datu objekti norādīti 2. papildinājumā.

4.5.3.   Vadītāja karte

4.5.3.1.   Tahogrāfa lietotne (pieejama pirmās un otrās paaudzes transportlīdzekļu blokiem)

4.5.3.1.1.   Lietotnes identifikācija

(253)

Vadītāja karte saglabā šādus lietotnes identifikācijas datus:

tahogrāfa lietotnes identifikācija,

tahogrāfa kartes veida identifikācija.

4.5.3.1.2.   Atslēgas un sertifikāti

(254)

Vadītāja karte saglabā noteikta skaita kriptogrāfiskas atslēgas un sertifikātus, kā norādīts 11. papildinājuma A daļā.

4.5.3.1.3.   Kartes identifikācija

(255)

Vadītāja karte saglabā šādus kartes identifikācijas datus:

kartes numurs,

izdevējas dalībvalsts nosaukums, izdevējas iestādes nosaukums, izdošanas datums,

kartes derīguma termiņa sākuma un beigu datums.

4.5.3.1.4.   Kartes turētāja identifikācija

(256)

Vadītāja karte saglabā šādus kartes turētāja identifikācijas datus:

turētāja uzvārds,

turētāja vārds(-i),

dzimšanas datums,

vēlamā valoda.

4.5.3.1.5.   Datu lejupielāde no kartes

(257)

Vadītāja karte saglabā šādus datus, kas saistīti ar lejupielādi no kartes:

datums un laiks, kad notikusi pēdējā datu lejupielāde no kartes (citiem nolūkiem, izņemot kontroli).

(258)

Vadītāja karte saglabā vienu šādu ierakstu.

4.5.3.1.6.   Informācija par transportlīdzekļa vadītāja apliecību

(259)

Vadītāja karte saglabā šādus transportlīdzekļa vadītāja apliecības datus:

izdevējas dalībvalsts nosaukums, izdevējas iestādes nosaukums,

vadītāja apliecības numurs (kartes izsniegšanas dienā),

4.5.3.1.7.   Dati par notikumiem

Saistībā ar šo apakšpunktu laiku saglabā ar 1 sekundes izšķirtspēju.

(260)

Vadītāja karte saglabā datus par šādiem reģistrācijas kontrolierīces konstatētiem notikumiem laikā, kamēr karte bija ievietota:

laika pārklāšanās (gadījumos, kad notikuma cēlonis ir šī karte),

kartes ievietošana transportlīdzekļa vadīšanas laikā (gadījumos, kad notikuma cēlonis ir šī karte),

kartes pēdējā sesija nav pareizi pabeigta (gadījumos, kad notikuma cēlonis ir šī karte),

barošanas strāvas pārtraukums,

kustības datu kļūda,

drošības sistēmas pārkāpuma mēģinājumi.

(261)

Vadītāja karte saistībā ar šiem notikumiem saglabā šādus datus:

notikuma kods,

notikuma sākuma datums un laiks (vai kartes ievietošanas laiks gadījumos, kad notikums attiecīgajā laikā notika),

notikuma beigu datums un laiks (vai kartes izņemšanas laiks gadījumos, kad notikums attiecīgajā laikā notika),

VRN un reģistrācijas dalībvalsts transportlīdzeklim, kurā notikums notika.

Piezīme: Notikumam “laika pārklāšanās”:

notikuma sākuma datums un laiks atbilst datumam un laikam, kad karte izņemta no iepriekšējā transportlīdzekļa,

notikuma beigu datums un laiks atbilst datumam un laikam, kad karte ievietota pašreiz izmantojamajā transportlīdzeklī,

transportlīdzekļa dati atbilst pašreiz izmantojamajam transportlīdzeklim, ar kuru notikums saistīts.

Piezīme: Notikumam “nepareizi noslēgta pēdējā kartes sesija”:

notikuma sākuma datums un laiks atbilst kartes ievietošanas datumam un laikam, kas atbilst nepareizi noslēgtajai kartes sesijai,

notikuma beigu datums un laiks atbilst kartes ievietošanas datumam un laikam, kas atbilst sesijai, kuras laikā notikums konstatēts (kārtējai sesijai),

transportlīdzekļa dati atbilst transportlīdzeklim, kurā kartes sesija netika noslēgta pareizi.

(262)

Vadītāja karte saglabā datus par pēdējiem sešiem katra veida notikumiem (t. i., par 36 notikumiem).

4.5.3.1.8.   Dati par kļūmēm

Saistībā ar šo apakšpunktu laiku reģistrē ar 1 sekundes izšķirtspēju.

(263)

Vadītāja karte saglabā datus par šādām reģistrācijas kontrolierīces konstatētām kļūmēm laikā, kamēr karte bija ievietota:

kartes kļūme (gadījumos, kad notikuma cēlonis ir šī karte),

reģistrācijas kontrolierīces kļūme.

(264)

Vadītāja karte par šīm kļūmēm saglabā šādus datus:

kļūmes kods,

kļūmes sākuma datums un laiks (vai kartes ievietošanas laiks gadījumos, kad kļūme attiecīgajā laikā notika),

kļūmes beigu datums un laiks (vai kartes izņemšanas laiks gadījumos, kad kļūme attiecīgajā laikā notika);

VRN un reģistrācijas dalībvalsts transportlīdzeklim, kurā kļūme gadījusies.

(265)

Vadītāja karte saglabā datus par pēdējām divpadsmit katra veida kļūmēm (t. i., par 24 notikumiem).

4.5.3.1.9.   Dati par transportlīdzekļa vadītāja darbībām

(266)

Vadītāja karte par katru kalendāro dienu, kad karte tika lietota vai par kuru vadītājs datus tika ievadījis manuāli, saglabā šādus datus:

datums,

ikdienas klātbūtnes skaitītājs (katrā šādā kalendārajā dienā palielinās par vienu vienību),

kopējais nobraukums, ko attiecīgajā dienā veicis vadītājs,

vadītāja statuss pulksten 00.00,

katra reize, kad vadītājs mainījis darbību un/vai mainījis braukšanas režīmu, un/vai ievietojis vai izņēmis savu karti:

braukšanas režīms (APKALPE, INDIVIDUĀLS),

slots (VADĪTĀJA, OTRA VADĪTĀJA),

kartes statuss (IEVIETOTA, IZŅEMTA),

darbība (TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪŠANA, KLĀTBŪTNE, DARBS, PĀRTRAUKUMS/ATPŪTA),

izmaiņu laiks.

(267)

Vadītāja karte atmiņā saglabā datus par transportlīdzekļa vadītāja darbībām vismaz 28 dienās (vadītāja vidējā aktivitāte ir definēta šādi: 93 darbības maiņas dienā).

(268)

Datus, kas minēti 261., 264. un 266. prasībā, glabā tā, lai varētu izgūt darbības to veikšanas secībā, arī situācijās, kad notiek to laika daļēja pārklāšanās.

4.5.3.1.10.   Dati par transportlīdzekļa izmantošanu

(269)

Vadītāja karte par katru kalendāro dienu, kad karte tika izmantota, un par katru attiecīgā transportlīdzekļa izmantošanas laikposmu saglabā (saistībā ar karti izmantošanas laikposmā ietilpst viss transportlīdzeklī esošās kartes secīgais ievietošanas/izņemšanas cikls) šādus datus:

datums un laiks pirmajā transportlīdzekļa izmantošanas reizē (t. i., kad karte ievietota pirmoreiz konkrētajā transportlīdzekļa izmantošanas laikā, vai plkst. 00.00, ja tajā laikā izmantošanas laikposms turpinās),

transportlīdzekļa odometra rādījums šajā laikā,

datums un laiks pēdējā transportlīdzekļa izmantošanas reizē (t. i., kad karte izņemta pēdējoreiz konkrētajā transportlīdzekļa izmantošanas laikposmā, vai plkst. 23.59, ja tajā laikā izmantošanas laikposms turpinās),

transportlīdzekļa odometra rādījums šajā laikā,

transportlīdzekļa VRN un dalībvalsts, kurā minētais transportlīdzeklis reģistrēts.

(270)

Vadītāja karte saglabā vismaz 84 šādus ierakstus.

4.5.3.1.11.   Vietas, kurās sākas un/vai beidzas ikdienas darba laikposmi

(271)

Vadītāja karte saglabā šādus transportlīdzekļa vadītāja ievadītus datus par vietām, kurās sākas un/vai beidzas ikdienas darba laikposmi:

ievadīšanas datums un laiks (vai ar ierakstu saistītais datums/laiks gadījumos, kad ieraksts izdarīts, ievadot datus manuāli),

ieraksta veids (sākums vai beigas, ievadīšanas nosacījumi),

ievadītā valsts un reģions,

transportlīdzekļa odometra rādījums.

(272)

Vadītāja kartes atmiņa saglabā vismaz 42 šādus ierakstu pārus.

4.5.3.1.12.   Dati par kartes sesiju

(273)

Vadītāja karte saglabā datus par transportlīdzekli, kurā ir sākusies kārtējā sesija:

sesijas sākuma (t. i., kartes ievietošanas) datums un laiks ar vienas sekundes izšķirtspēju,

transportlīdzekļa VRN un dalībvalsts, kurā transportlīdzeklis reģistrēts.

4.5.3.1.13.   Dati par kontroles darbībām

(274)

Vadītāja karte par kontroles darbībām saglabā šādus datus:

kontroles datums un laiks,

kontroles kartes numurs un izdevēja dalībvalsts,

kontroles veids (datu attēlošana un/vai izdrukāšana, un/vai lejupielāde no transportlīdzekļa bloka un/vai kartes (sk. piezīmi)),

lejupielādes gadījumā — laikposms, uz kuru attiecas lejupielādētie dati,

VRN un reģistrācijas dalībvalsts transportlīdzeklim, kurā veikta kontrole.

Piezīme: lejupielāde no kartes tiks reģistrēta tikai tad, ja to veic, izmantojot reģistrācijas kontrolierīci.

(275)

Vadītāja karte saglabā vienu šādu ierakstu.

4.5.3.1.14.   Dati par īpašajiem nosacījumiem

(276)

Vadītāja karte par īpašajiem nosacījumiem, kas ievadīti laikā, kamēr karte bijusi ievietota (jebkurā slotā), saglabā šādus datus:

ieraksta datums un laiks,

īpašā nosacījuma veids.

(277)

Vadītāja karte saglabā vismaz 56 šādus ierakstus.

4.5.3.2.   Tahogrāfa 2. paaudzes lietotne (nav pieejama pirmās paaudzes transportlīdzekļu blokiem)

4.5.3.2.1.   Lietotnes identifikācija

(278)

Vadītāja karte saglabā šādus lietotnes identifikācijas datus:

tahogrāfa lietotnes identifikācija,

tahogrāfa kartes veida identifikācija.

4.5.3.2.2.   Atslēgas un sertifikāti

(279)

Vadītāja karte saglabā noteiktu skaitu kriptogrāfisku atslēgu un sertifikātu, kā norādīts 11. papildinājuma A daļā.

4.5.3.2.3.   Kartes identifikācija

(280)

Vadītāja karte saglabā šādus kartes identifikācijas datus:

kartes numurs,

izdevējas dalībvalsts nosaukums, izdevējas iestādes nosaukums, izdošanas datums,

kartes derīguma termiņa sākuma un beigu datums.

4.5.3.2.4.   Kartes turētāja identifikācija

(281)

Vadītāja karte saglabā šādus kartes turētāja identifikācijas datus:

turētāja uzvārds,

turētāja vārds(-i),

dzimšanas datums,

vēlamā valoda.

4.5.3.2.5.   Datu lejupielāde no kartes

(282)

Vadītāja karte saglabā šādus datus par lejupielādi no kartes:

datums un laiks, kad notikusi pēdējā datu lejupielāde no kartes (citiem nolūkiem, izņemot kontroli).

(283)

Vadītāja karte saglabā vienu šādu ierakstu.

4.5.3.2.6.   Informācija par transportlīdzekļa vadītāja apliecību

(284)

Vadītāja karte saglabā šādus transportlīdzekļa vadītāja apliecības datus:

izdevējas dalībvalsts nosaukums, izdevējas iestādes nosaukums,

transportlīdzekļa vadītāja apliecības numurs (kartes izsniegšanas dienā).

4.5.3.2.7.   Dati par notikumiem

Saistībā ar šo apakšpunktu laiku saglabā ar 1 sekundes izšķirtspēju.

(285)

Vadītāja karte saglabā datus par šādiem reģistrācijas kontrolierīces konstatētiem notikumiem laikā, kamēr karte bija ievietota:

laika pārklāšanās (gadījumos, kad notikuma cēlonis ir šī karte),

kartes ievietošana transportlīdzekļa vadīšanas laikā (gadījumos, kad notikuma cēlonis ir šī karte),

kartes pēdējā sesija nav pareizi pabeigta (gadījumos, kad notikuma cēlonis ir šī karte),

barošanas strāvas pārtraukums,

kļūda saziņā ar attālinātas saziņas iekārtu,

no GNSS uztvērēja netiek saņemta informācija par atrašanās vietu notikuma laikā,

kļūda saziņā ar ārēju GNSS iekārtu,

kustības datu kļūda,

pretrunīga informācija par transportlīdzekļa kustību,

drošības sistēmas pārkāpuma mēģinājumi,

laika konflikts.

(286)

Vadītāja karte saistībā ar šiem notikumiem saglabā šādus datus:

notikuma kods,

notikuma sākuma datums un laiks (vai kartes ievietošanas laiks gadījumos, kad notikums attiecīgajā laikā notika),

notikuma beigu datums un laiks (vai kartes izņemšanas laiks gadījumos, kad notikums attiecīgajā laikā notika),

VRN un reģistrācijas dalībvalsts transportlīdzeklim, kurā notikums notika.

Piezīme: Notikumam “laika pārklāšanās”:

notikuma sākuma datums un laiks atbilst datumam un laikam, kad karte izņemta no iepriekšējā transportlīdzekļa,

notikuma beigu datums un laiks atbilst datumam un laikam, kad karte ievietota pašreiz izmantojamajā transportlīdzeklī,

transportlīdzekļa dati atbilst pašreiz izmantojamajam transportlīdzeklim, ar kuru notikums saistīts.

Piezīme: Notikumam “nepareizi noslēgta pēdējā kartes sesija”:

notikuma sākuma datums un laiks atbilst kartes ievietošanas datumam un laikam, kas atbilst nepareizi noslēgtajai kartes sesijai,

notikuma beigu datums un laiks atbilst kartes ievietošanas datumam un laikam, kas atbilst sesijai, kuras laikā notikums konstatēts (kārtējai sesijai),

transportlīdzekļa dati atbilst transportlīdzeklim, kurā kartes sesija netika noslēgta pareizi.

(287)

Vadītāja karte saglabā datus par pēdējiem sešiem katra veida notikumiem (t. i., par 66 notikumiem).

4.5.3.2.8.   Dati par kļūmēm

Saistībā ar šo apakšpunktu laiku reģistrē ar 1 sekundes izšķirtspēju.

(288)

Vadītāja karte saglabā datus par šādām reģistrācijas kontrolierīces konstatētām kļūmēm laikā, kamēr karte bija ievietota:

kartes kļūme (gadījumos, kad notikuma cēlonis ir šī karte),

reģistrācijas kontrolierīces kļūme.

(289)

Vadītāja karte par šīm kļūmēm saglabā šādus datus:

kļūmes kods,

kļūmes sākuma datums un laiks (vai kartes ievietošanas laiks gadījumos, kad kļūme attiecīgajā laikā notika),

kļūmes beigu datums un laiks (vai kartes izņemšanas laiks gadījumos, kad kļūme attiecīgajā laikā notika);

VRN un reģistrācijas dalībvalsts transportlīdzeklim, kurā kļūme gadījusies.

(290)

Vadītāja karte saglabā datus par pēdējām divpadsmit katra veida kļūmēm (t. i., par 24 notikumiem).

4.5.3.2.9.   Dati par transportlīdzekļa vadītāja darbībām

(291)

Vadītāja karte par katru kalendāro dienu, kad karte tika lietota vai par kuru vadītājs datus tika ievadījis manuāli, saglabā šādus datus:

datums,

ikdienas klātbūtnes skaitītājs (katrā šādā kalendārajā dienā palielinās par vienu vienību),

kopējais nobraukums, ko attiecīgajā dienā veicis vadītājs,

vadītāja statuss pulksten 00.00,

katra reize, kad transportlīdzekļa vadītājs mainījis darbību un/vai braukšanas režīmu un/vai ievietojis vai izņēmis savu karti:

braukšanas režīms (APKALPE, INDIVIDUĀLS),

slots (VADĪTĀJA, OTRA VADĪTĀJA),

kartes statuss (IEVIETOTA, IZŅEMTA),

darbība (TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪŠANA, KLĀTBŪTNE, DARBS, PĀRTRAUKUMS/ATPŪTA),

izmaiņu laiks.

(292)

Vadītāja karte atmiņā saglabā datus par transportlīdzekļa vadītāja darbībām vismaz 28 dienās (vadītāja vidējā aktivitāte ir definēta šādi: 93 darbības maiņas dienā).

(293)

Datus, kas minēti 286., 289. un 291. prasībā, glabā tā, lai varētu izgūt darbības to veikšanas secībā, arī situācijās, kad notiek to laika daļēja pārklāšanās.

4.5.3.2.10.   Dati par transportlīdzekļa izmantošanu

(294)

Vadītāja karte par katru kalendāro dienu, kad karte tika izmantota, un par katru attiecīgā transportlīdzekļa izmantošanas laikposmu saglabā (saistībā ar karti izmantošanas laikposmā ietilpst viss transportlīdzeklī esošās kartes secīgais ievietošanas/izņemšanas cikls) šādus datus:

datums un laiks pirmajā transportlīdzekļa izmantošanas reizē (t. i., kad karte ievietota pirmoreiz konkrētajā transportlīdzekļa izmantošanas laikā, vai plkst. 00.00, ja tajā laikā izmantošanas laikposms turpinās),

transportlīdzekļa odometra rādījums pirmās izmantošanas laikā,

datums un laiks transportlīdzekļa pēdējā izmantošanas reizē (t. i., kad karte izņemta pēdējoreiz konkrētajā transportlīdzekļa izmantošanas laikposmā, vai plkst. 23.59, ja tajā laikā izmantošanas laikposms turpinās),

transportlīdzekļa odometra rādījums pēdējās izmantošanas laikā,

transportlīdzekļa VRN un dalībvalsts, kurā minētais transportlīdzeklis reģistrēts,

transportlīdzekļa VIN.

(295)

Vadītāja karte saglabā vismaz 84 šādus ierakstus.

4.5.3.2.11.   Vietas, kurās sākas un/vai beidzas ikdienas darba laikposmi

(296)

Vadītāja karte saglabā šādus transportlīdzekļa vadītāja ievadītus datus par vietām, kurās sākas un/vai beidzas ikdienas darba laikposmi:

ievadīšanas datums un laiks (vai ar ierakstu saistītais datums/laiks gadījumos, kad ieraksts izdarīts, ievadot datus manuāli),

ieraksta veids (sākums vai beigas, ievadīšanas nosacījumi),

ievadītā valsts un reģions,

transportlīdzekļa odometra rādījums,

transportlīdzekļa atrašanās vieta,

GNSS precizitāte, atrašanās vietas noteikšanas datums un laiks.

(297)

Vadītāja kartes atmiņa saglabā vismaz 84 šādus ierakstu pārus.

4.5.3.2.12.   Dati par kartes sesiju

(298)

Vadītāja karte saglabā datus par transportlīdzekli, kurā ir sākusies kārtējā sesija:

sesijas sākuma (t. i., kartes ievietošanas) datums un laiks ar vienas sekundes izšķirtspēju,

transportlīdzekļa VRN un dalībvalsts, kurā transportlīdzeklis reģistrēts.

4.5.3.2.13.   Dati par kontroles darbībām

(299)

Vadītāja karte par kontroles darbībām saglabā šādus datus:

kontroles datums un laiks,

kontroles kartes numurs un kartes izdevēja dalībvalsts,

kontroles veids (attēlošana un/vai izdrukāšana un/vai lejupielāde no transportlīdzekļa bloka un/vai lejupielāde no kartes (sk. piezīmi)),

lejupielādes gadījumā — laikposms, uz kuru attiecas lejupielādētie dati,

VRN un reģistrācijas dalībvalsts transportlīdzeklim, kurā veikta kontrole.

Piezīme: drošības prasības nosaka, ka datu lejupielāde no kartes tiks reģistrēta tikai tad, ja to veic, izmantojot reģistrācijas kontrolierīci.

(300)

Vadītāja karte saglabā vienu šādu ierakstu.

4.5.3.2.14.   Dati par īpašajiem nosacījumiem

(301)

Vadītāja karte par īpašajiem nosacījumiem, kas ievadīti laikā, kamēr karte bijusi ievietota (jebkurā slotā), saglabā šādus datus:

ieraksta datums un laiks,

īpašā nosacījuma veids.

(302)

Vadītāja karte saglabā vismaz 56 šādus ierakstus.

4.5.3.2.15.   Dati, ko izmanto transportlīdzekļa bloki

(303)

Vadītāja karte saglabā šādus datus par dažādiem transportlīdzekļa blokiem, kuros karte izmantota:

transportlīdzekļa bloka lietošanas laikposma sākuma datums un laiks (t. i., pirmā reize, kad attiecīgajā laikposmā karte tikusi ievietota transportlīdzekļa blokā),

transportlīdzekļa bloka ražotāja nosaukums,

transportlīdzekļa bloka tips,

transportlīdzekļa bloka programmatūras versijas numurs.

(304)

Vadītāja karte saglabā vismaz 84 šādus ierakstus.

4.5.3.2.16.   Dati par nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas vietām trijās stundās

(305)

Vadītāja karte saglabā šādus datus par transportlīdzekļa atrašanās vietu, kur vadītāja nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiks sasniedz 3 stundu intervālu robežas:

datums un laiks, kad kartes turētāja nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas laiks sasniedz 3 stundu intervālu robežas,

transportlīdzekļa atrašanās vieta,

GNSS precizitāte, atrašanās vietas noteikšanas datums un laiks.

(306)

Vadītāja karte saglabā vismaz 252 šādus ierakstus.

4.5.4.   Darbnīcas karte

4.5.4.1.   Tahogrāfa lietotne (pieejama pirmās un otrās paaudzes transportlīdzekļu blokiem)

4.5.4.1.1.   Lietotnes identifikācija

(307)

Darbnīcas karte saglabā šādus lietotnes identifikācijas datus:

tahogrāfa lietotnes identifikācija,

tahogrāfa kartes veida identifikācija.

4.5.4.1.2.   Atslēgas un sertifikāti

(308)

Darbnīcas karte saglabā noteiktu skaitu kriptogrāfisku atslēgu un sertifikātu, kā norādīts 11. papildinājuma A daļā.

(309)

Darbnīcas karte saglabā personas identifikācijas numuru (PIN kodu).

4.5.4.1.3.   Kartes identifikācija

(310)

Darbnīcas karte saglabā šādus kartes identifikācijas datus:

kartes numurs,

izdevējas dalībvalsts nosaukums, izdevējas iestādes nosaukums, izdošanas datums,

kartes derīguma termiņa sākuma un beigu datums.

4.5.4.1.4.   Kartes turētāja identifikācija

(311)

Darbnīcas karte saglabā šādus kartes turētāja identifikācijas datus:

darbnīcas nosaukums,

darbnīcas adrese,

turētāja uzvārds,

turētāja vārds(-i),

vēlamā valoda.

4.5.4.1.5.   Datu lejupielāde no kartes

(312)

Darbnīcas karte datus par lejupielādi no kartes saglabā tādā pašā veidā kā vadītāja karte.

4.5.4.1.6.   Dati par kalibrēšanu un laika skaitīšanas korekcijām

(313)

Darbnīcas karte saglabā datus par kalibrēšanu un/vai laika skaitīšanas korekcijām, kas izdarītas laikā, kamēr karte bija ievietota reģistrācijas kontrolierīcē.

(314)

Katrs kalibrēšanas ieraksts saglabā šādus datus:

kalibrēšanas nolūks (aktivēšana, pirmā uzstādīšana, uzstādīšana, regulāra inspekcija),

transportlīdzekļa identifikācija,

aktualizētie vai apstiprinātie parametri: w, k, l, riepu izmērs, ātruma ierobežošanas ierīces iestatījumi, odometra rādījumi (jaunais un vecais), datums un laiks (jaunais un iepriekšējais),

reģistrācijas kontrolierīces identifikācija (transportlīdzekļa bloka detaļas numurs un sērijas numurs, kustības sensora sērijas numurs).

(315)

Darbnīcas karte saglabā vismaz 88 šādus ierakstus.

(316)

Darbnīcas kartē ir skaitītājs, kas rāda, cik reizes attiecīgā karte ir izmantota kalibrēšanai.

(317)

Darbnīcas kartē ir skaitītājs, kas rāda, cik reizes attiecīgā karte ir izmantota kalibrēšanai kopš pēdējās reizes, kad no tās tika lejupielādēti dati.

4.5.4.1.7.   Dati par notikumiem un kļūmēm

(318)

Darbnīcas karte datus par notikumiem un kļūmēm saglabā tādā pašā veidā kā vadītāja karte.

(319)

Darbnīcas karte saglabā datus par pēdējiem trim katra veida notikumiem (t. i., par 18 notikumiem) un par sešām pēdējām katra veida kļūmēm (t. i., 12 kļūmēm).

4.5.4.1.8.   Dati par transportlīdzekļa vadītāja darbībām

(320)

Darbnīcas karte datus par transportlīdzekļa vadītāja darbībām saglabā tādā pašā veidā kā vadītāja karte.

(321)

Darbnīcas karte saglabā datus par vismaz vienā tādā dienā veiktajām transportlīdzekļa vadītāja darbībām, kad vadītāja aktivitāte ir bijusi vidēja.

4.5.4.1.9.   Dati par transportlīdzekļa izmantošanu

(322)

Darbnīcas karte datus par transportlīdzekļu izmantošanu saglabā tādā pašā veidā kā vadītāja karte.

(323)

Darbnīcas karte saglabā vismaz 4 šādus ierakstus.

4.5.4.1.10.   Dati par ikdienas darba laikposmu sākumu un/vai beigām

(324)

Darbnīcas karte saglabā datus par ikdienas darba laikposmu sākumu un/vai beigām tādā pašā veidā kā vadītāja karte.

(325)

Darbnīcas karte saglabā vismaz 3 šādus ierakstu pārus.

4.5.4.1.11.   Dati par kartes sesiju

(326)

Darbnīcas karte datus par kartes sesiju saglabā tādā pašā veidā kā vadītāja karte.

4.5.4.1.12.   Dati par kontroles darbībām

(327)

Darbnīcas karte saglabā datus par kontroles darbībām tādā pašā veidā kā vadītāja karte.

4.5.4.1.13.   Dati par īpašajiem nosacījumiem

(328)

Darbnīcas karte saglabā datus par īpašajiem nosacījumiem tādā pašā veidā kā vadītāja karte.

(329)

Darbnīcas karte saglabā vismaz 2 šādus ierakstus.

4.5.4.2.   Tahogrāfa 2. paaudzes lietotne (nav pieejama pirmās paaudzes transportlīdzekļu blokiem)

4.5.4.2.1.   Lietotnes identifikācija

(330)

Darbnīcas karte saglabā šādus lietotnes identifikācijas datus:

tahogrāfa lietotnes identifikācija,

tahogrāfa kartes veida identifikācija.

4.5.4.2.2.   Atslēgas un sertifikāti

(331)

Darbnīcas karte saglabā noteikta skaita kriptogrāfiskas atslēgas un sertifikātus, kā norādīts 11. papildinājuma B daļā.

(332)

Darbnīcas karte saglabā personas identifikācijas numuru (PIN kodu).

4.5.4.2.3.   Kartes identifikācija

(333)

Darbnīcas karte saglabā šādus kartes identifikācijas datus:

kartes numurs,

izdevējas dalībvalsts nosaukums, izdevējas iestādes nosaukums, izdošanas datums,

kartes derīguma termiņa sākuma un beigu datums.

4.5.4.2.4.   Kartes turētāja identifikācija