ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 116

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 30. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, lai provizoriski piemērotu Padziļinātas partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses

1

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/672 (2016. gada 29. aprīlis), ar ko peroksietiķskābi apstiprina par 1., 2., 3., 4., 5. un 6. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/673 (2016. gada 29. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/674 (2016. gada 29. aprīlis), ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 groza attiecībā uz apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu dažu veidu augļiem un dārzeņiem

23

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/675 (2016. gada 29. aprīlis), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/1519, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 597/2009 18. pantam piemēro galīgos kompensācijas maksājumus Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/676 (2016. gada 29. aprīlis), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/1518, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam piemēro galīgo antidempinga maksājumu Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam

31

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/677 (2016. gada 29. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

35

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/678 (2016. gada 29. aprīlis) pieņemts atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktam attiecībā uz izstrādājumu no spilventiņā ievietotiem žāvētiem lavandas ziediem un kas laists tirgū kožu atbaidīšanai ( 1 )

37

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā (KĀDP) 2016/446 (2016. gada 23. marts), ar ko groza Padomes Lēmumu 2013/34/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali), un pagarina tā piemērošanu ( OV L 78, 24.3.2016. )

39

 

*

Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 21/2004 (2003. gada 17. decembris), ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK ( OV L 5, 9.1.2004. ) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 42. sējums)

39

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/670 (2016. gada 28. aprīlis), ar ko ievieš iepriekšēju Savienības uzraudzību attiecībā uz dažu tādu dzelzs un tērauda ražojumu importu, kuru izcelsme ir dažās trešās valstīs ( OV L 115, 29.4.2016. )

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

30.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/1


Paziņojums par to, lai provizoriski piemērotu Padziļinātas partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses

No 2016. gada 1. maija Padziļinātas partnerības un sadarbības nolīgumā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses, kas parakstīts 2015. gada 21. decembrī Astanā, ievērojot 3. pantu Padomes Lēmumā par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu nolīgumu (1), provizoriski un tiktāl, ciktāl tās attiecas uz jautājumiem, kas ir Savienības kompetencē, piemēro šādas daļas:

 

I sadaļa;

 

II sadaļa: 4., 5., 9. un 10. pants;

 

III sadaļa (izņemot 56. un 58. pantu, 62. pantu – ciktāl tas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību krimināltiesisko aizsardzību – un 147. pantu);

nolīguma 141. panta provizoriska piemērošana neietekmē dalībvalstu suverēnās tiesības attiecībā uz to ogļūdeņraža resursiem saskaņā ar starptautiskajam tiesībām, tostarp to tiesības un pienākumus kā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada Jūras konvencijas Pusēm;

 

IV sadaļa: 5., 6. un 7. nodaļa (izņemot 210. panta c) punktu un 212. panta b), f), g), h) un i) punktu) un 12. un 15. nodaļa;

 

V sadaļa: 235. un 238. pants (izņemot 2. un 3. punktu);

 

VI sadaļa: 5. un 9. nodaļa;

 

VII sadaļa;

 

VIII sadaļa (ciktāl minētās sadaļas noteikumi aprobežojas ar nolīguma provizoriskas piemērošanas nodrošināšanu);

 

IX sadaļa (izņemot 281. panta 7. punktu, ciktāl minētās sadaļas noteikumi aprobežojas ar nolīguma provizoriskas piemērošanas nodrošināšanu saskaņā ar šo pantu);

 

I līdz VII pielikums, kā arī Protokols par savstarpēju administratīvo palīdzību muitas lietās.


(1)  OV L 29, 4.2.2016., 1. lpp.


30.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/2


Informācija par to, ka stājies spēkā Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Krievijas Federāciju, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (1), kura apstiprināšanas instrumenti ir deponēti attiecīgi 2014. gada 23. jūlijā un 2016. gada 23. martā, saskaņā ar tā 4. panta 2. punktu ir stājies spēkā 2016. gada 1. aprīlī.


(1)  OV L 373, 31.12.2014., 3. lpp.


REGULAS

30.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/672

(2016. gada 29. aprīlis),

ar ko peroksietiķskābi apstiprina par 1., 2., 3., 4., 5. un 6. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveidots to aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai lemtu par to iespējamu apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Minētajā sarakstā ir peroksietiķskābe.

(2)

Peroksietiķskābe saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) 16. panta 2. punktu ir novērtēta lietošanai biocīdos, kuri pieder pie 1. produkta veida biocīdiem “Cilvēku higiēnai paredzētie biocīdi produkti”, pie 2. produkta veida biocīdiem “Privātā sektora un sabiedrības veselības sektora dezinfekcijas līdzekļi un citi biocīdie produkti”, 3. produkta veida biocīdiem “Veterinārās higiēnas biocīdie produkti”, 4. produkta veida biocīdiem “Pārtikas produktu un dzīvnieku barības dezinfekcijas līdzekļi”, 5. produkta veida biocīdiem “Dzeramā ūdens dezinfekcijas līdzekļi” un 6. produkta veida biocīdiem “Konteineros izmantojami konservanti”, kas definēti minētās direktīvas V pielikumā un atbilst attiecīgi 1., 2., 3., 4., 5. un 6. produkta veida biocīdiem, kuri definēti Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par kompetento novērtētājiestādi tika izraudzīta Somija, un tā 2013. gada 16. janvārī iesniedza novērtējuma ziņojumu kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2015. gada 30. septembrī sagatavoja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumus.

(5)

Saskaņā ar minētajiem atzinumiem biocīdi, kurus lieto 1., 2., 3., 4., 5. un 6. produkta veidam un kuri satur peroksietiķskābi, varētu atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasībām, ja tiek ievēroti konkrēti nosacījumi attiecībā uz to lietošanu.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi peroksietiķskābi apstiprināt lietošanai 1., 2., 3., 4., 5. un 6. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Attiecībā uz lietošanu 4. produkta veida biocīdos novērtēšana neskāra peroksietiķskābi saturošu biocīdu iestrādāšanu materiālos un izstrādājumos, kuri paredzēti tiešai vai netiešai saskarei ar pārtiku Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1935/2004 (4) 1. panta 1. punkta izpratnē. Vielu migrāciju no šiem materiāliem uz pārtikas produktiem var būt nepieciešams ierobežot, nosakot Regulas (EK) Nr. 1935/2004 5. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētās īpatnējās migrācijas robežas (“īpaši ierobežojumi sastāvdaļu pārnešanai”). Tāpēc uz šādu lietošanu apstiprinājumam nebūtu jāattiecas, ja vien Komisija nav noteikusi šādas robežas vai ja saskaņā ar minēto regulu nav noteikts, ka šādas robežas nav nepieciešamas.

(8)

Peroksietiķskābe ir ūdens šķīdumā, kas satur etiķskābi un ūdeņraža peroksīdu. Saistībā ar ūdeņraža peroksīda klātbūtni, ko var izmantot sprāgstvielu prekursoru ražošanā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 98/2013 (5) būtu jāturpina piemērot attiecībā uz ūdeņraža peroksīdu.

(9)

Pirms aktīvo vielu apstiprina, būtu jāpaiet pietiekami ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Peroksietiķskābi apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 1., 2., 3., 4., 5. un 6. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regula (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 15. janvāra Regula (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (OV L 39, 9.2.2013., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Peroksietiķskābe

IUPAC nosaukums:

Peroksietānskābe

EK Nr.: 201-186-8

CAS Nr.: 79-21-0

Specifikācija balstīta uz peroksietiķskābes ražošanā izmantotajiem izejmateriāliem – ūdeņraža peroksīdu un etiķskābi.

Peroksietiķskābe ir ūdens šķīdumā, kas satur etiķskābi un ūdeņraža peroksīdu.

2017. gada 1. oktobris

2027. gada 30. septembris

1

Produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām, riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti.

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

saistībā ar ūdeņraža peroksīda klātbūtni biocīdu atļaujas piešķir, neskarot Regulu (ES) Nr. 98/2013;

2)

profesionāliem lietotājiem nosaka drošas darba metodes un attiecīgus organizatoriskos pasākumus.

2

Produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām, riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti.

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

saistībā ar ūdeņraža peroksīda klātbūtni biocīdu atļaujas piešķir, neskarot Regulu (ES) Nr. 98/2013;

2)

profesionāliem lietotājiem nosaka drošas darba metodes un attiecīgus organizatoriskos pasākumus. Ja citādā veidā ekspozīciju līdz pieņemamam līmenim samazināt nav iespējams, produktus lieto, izmantojot piemērotus individuālos aizsarglīdzekļus;

3)

ņemot vērā riskus virszemes ūdeņiem, atļauju nepiešķir notekūdeņu dezinfekcijas līdzekļiem, ja vien nevar pierādīt, ka riskus var samazināt līdz pieņemamam līmenim.

3

Produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām, riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti.

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

saistībā ar ūdeņraža peroksīda klātbūtni biocīdu atļaujas piešķir, neskarot Regulu (ES) Nr. 98/2013;

2)

profesionāliem lietotājiem nosaka drošas darba metodes un attiecīgus organizatoriskos pasākumus. Ja citādā veidā ekspozīciju līdz pieņemamam līmenim samazināt nav iespējams, produktus lieto, izmantojot piemērotus individuālos aizsarglīdzekļus.

4

Produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām, riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti.

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

saistībā ar ūdeņraža peroksīda klātbūtni biocīdu atļaujas piešķir, neskarot Regulu (ES) Nr. 98/2013;

2)

profesionāliem lietotājiem nosaka drošas darba metodes un attiecīgus organizatoriskos pasākumus. Ja citādā veidā ekspozīciju līdz pieņemamam līmenim samazināt nav iespējams, produktus lieto, izmantojot piemērotus individuālos aizsarglīdzekļus;

3)

produktus neiestrādā materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem Regulas (EK) Nr. 1935/2004 1. panta 1. punkta izpratnē, ja vien Komisija attiecībā uz peroksietiķskābi nav noteikusi īpatnējās migrācijas robežas vai ja saskaņā ar minēto regulu nav noteikts, ka šādas robežas nav nepieciešamas.

5

Produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām, riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti.

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

saistībā ar ūdeņraža peroksīda klātbūtni biocīdu atļaujas piešķir, neskarot Regulu (ES) Nr. 98/2013;

2)

profesionāliem lietotājiem nosaka drošas darba metodes un attiecīgus organizatoriskos pasākumus. Ja citādā veidā ekspozīciju līdz pieņemamam līmenim samazināt nav iespējams, produktus lieto, izmantojot piemērotus individuālos aizsarglīdzekļus.

6

Produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām, riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti.

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, jāizpilda šādi nosacījumi:

1)

saistībā ar ūdeņraža peroksīda klātbūtni biocīdu atļaujas piešķir, neskarot Regulu (ES) Nr. 98/2013;

2)

profesionāliem lietotājiem nosaka drošas darba metodes un attiecīgus organizatoriskos pasākumus. Ja citādā veidā ekspozīciju līdz pieņemamam līmenim samazināt nav iespējams, produktus lieto, izmantojot piemērotus individuālos aizsarglīdzekļus.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 1. punktu veiktajā novērtēšanā izmantotās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Aktīvās vielas tīrības pakāpe tirgū laistajā produktā var būt tāda pati vai citāda, ja ir pierādīts, ka tā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai.


30.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/673

(2016. gada 29. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu, 16. panta 1. punktu, 16. panta 3. punkta a) apakšpunktu, 19. panta 3. punktu, 20. panta 3. punktu, 21. panta 2. punktu, 22. panta 1. punktu un 38. panta a) punktu,

tā kā:

(1)

Uz jūras aļģēm un citām aļģēm attiecas Līguma I pielikumā ietvertās Briseles nomenklatūras 12. nodaļa. Tāpēc jūras aļģes un citas aļģes ir lauksaimniecības produkti, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 834/2007 1. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts. Ņemot vērā to, ka “citu aļģu” kategorija ietver arī mikroaļģes, uz mikroaļģēm attiecas Regulas (EK) Nr. 834/2007 darbības joma.

(2)

Līdz šim Komisijas Regulā (EK) Nr. 889/2008 (2) nebija paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par pārtikā izmantojamu mikroaļģu ražošanu, un rodas jautājums, kādi ražošanas noteikumi ražotājiem jāievēro, lai audzētu lietošanai pārtikā paredzētās mikroaļģes, tāpēc šī situācija ir jāprecizē un attiecībā uz šiem produktiem jāparedz sīki izstrādāti ražošanas noteikumi.

(3)

Mikroaļģu ražošana, lai gan tā nenoris jūrā, daudzējādā ziņā līdzinās jūras aļģu ražošanai. Turklāt, ja mikroaļģes tiek lietotas akvakultūras dzīvnieku barībā, uz tām, tāpat kā uz daudzšūnu jūras aļģēm un fitoplanktonu, jau attiecas sīki izstrādāti ražošanas noteikumi par jūras aļģu ievākšanu un audzēšanu, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 889/2008 6.a pantu. Tāpēc ir lietderīgi precizēt, ka sīki izstrādāti jūras aļģu ražošanas noteikumi būtu jāpiemēro arī lietošanai pārtikā paredzēto mikroaļģu ražošanai.

(4)

Regulas (EK) Nr. 889/2008 25.e panta 3. punktā un 25.o panta 1. punkta trešajā daļā paredzētie pārejas pasākumi attiecībā uz nebioloģiskās akvakultūras dzīvnieku mazuļu un divvāku gliemju nebioloģiskās akvakultūras inkubatoros iegūtas sēklas izmantošanu bioloģiskajā ražošanā ir spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim, un tas nozīmē, ka pēc šā datuma visiem akvakultūras dzīvnieku mazuļiem un visai gliemju sēklai, ko izmanto bioloģiskajā ražošanā, jābūt bioloģiskiem. Tomēr ir izrādījies, ka bioloģiskās akvakultūras dzīvnieku mazuļi un gliemju sēkla nav pieejami pietiekamos daudzumos, tāpēc šis termiņš būtu jāpagarina par vienu gadu ar mērķi dot ražotājiem papildu laiku, lai tie varētu izaudzēt bioloģiskās akvakultūras dzīvnieku mazuļus un gliemju sēklu pietiekamos daudzumos.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 889/2008 29.d panta 4. punktu Komisijai līdz 2015. gada 1. augustam bija atkārtoti jāpārbauda konkrētas vīndarības metodes, procesi un apstrāde, lai pakāpeniski atceltu vai vēl vairāk ierobežotu attiecīgo praksi.

(6)

Komisija lūdza ekspertu grupu tehnisku padomu sniegšanai par bioloģisko ražošanu (EGTOP) novērtēt, kā minētās vīndarības metodes, procesi un apstrāde ietekmē dažas būtiskas bioloģiskā vīna īpašības un vai ir pieejami alternatīvi paņēmieni, ar kuriem minētās metodes, procesus un apstrādi aizstāt. EGTOP ieteica (3) turpināt atļaut minēto vīndarības metožu, procesu un apstrādes izmantošanu bioloģiskā vīna ražošanā, jo patlaban nav citu dzīvotspējīgu alternatīvu. Turklāt grupa ieteica pēc kāda laika vēlreiz izvērtēt šos paņēmienus ar to pašu mērķi kā šajā reizē, proti, lai tos pakāpeniski atceltu vai ierobežotu. Tādēļ 2015. gada 1. augusta termiņš būtu jāpagarina par trim gadiem.

(7)

Kompetentajām iestādēm ir iespēja ļaut uz laiku atkāpties no dzīvnieku ražošanas noteikumiem, kad īpašu apstākļu dēļ ražotāji nevar turpināt vai atsākt bioloģisko ražošanu. It īpaši veselības apstākļu vai katastrofu izraisītas augstas dzīvnieku mirstības gadījumā kompetentās iestādes var atļaut veikt ganāmpulka vai dzīvnieku saimes atjaunošanu vai atkārtotu izveidi, izmantojot nebioloģiski audzētus dzīvniekus, ja bioloģiski audzēti dzīvnieki nav pieejami. Būtu jāprecizē, ka šādā gadījumā attiecībā uz nebioloģiski audzētiem dzīvniekiem, kas iekļauti ganāmpulkā vai dzīvnieku saimē, ir joprojām jāievēro attiecīgais pārejas periods.

(8)

Turklāt, tā kā pēdējos gados nebioloģiskās akvakultūras dzīvnieku mazuļu izmantošanas iespējas tika ierobežotas, ir lietderīgi paredzēt līdzīgus izņēmuma noteikumus, kas ražošanai piemērojami akvakultūras dzīvnieku augstas mirstības gadījumā.

(9)

Regulas (EK) Nr. 889/2008 II pielikumā ir uzskaitīti produkti, kurus atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 12. panta 1. punkta h) apakšpunktu un 16. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Šie produkti ir klasificēti septiņās grupās, pamatojoties uz dažādiem kritērijiem, tādiem kā produkta lietošana vai izcelsme. Ir lietderīgi vienkāršot attiecīgās tabulas un klasificēšanai izmantot tikai izcelsmes kritēriju.

(10)

Regulas (EK) Nr. 889/2008 II pielikuma tabulas labajā slejā ir sniegts minētajā pielikumā uzskaitīto produktu, tai skaitā mikroorganismu un vielu, apraksts, prasības attiecībā uz sastāvu un lietošanas nosacījumi. Tomēr šo produktu lietošanas nosacījumiem attiecībā uz bioloģisko ražošanu un it īpaši attiecīgajai lietošanas kategorijai (piemēram, insekticīds, akaricīds vai fungicīds) ir jāatbilst arī aktīvo vielu lietošanas nosacījumiem, kas paredzēti Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikumā un kas attiecas uz lauksaimniecību kopumā. Ja minētajā regulā ir paredzēti lietošanas ierobežojumi visai lauksaimniecībai kopumā, tad lietošanas atļaujas ir ierobežotas arī attiecībā uz bioloģisko ražošanu. Turklāt pieredze liecina, ka Regulas (EK) Nr. 889/2008 II pielikumā uzskaitīto produktu lietošanas nosacījumi bioloģiskajā akvakultūrā ļoti bieži ir tādi paši kā tradicionālajā lauksaimniecībā un ka lietošanas ierobežojumi ir retums.

(11)

Tāpēc vajadzētu vienkāršot sistēmu, lai Regulas (EK) Nr. 889/2008 II pielikumā netiktu uzskaitītas tādas lietošanas iespējas, kuras vairs nav atļautas saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011. Vienlaikus būtu jānorāda, ka visas lietošanas iespējas, kas attiecībā uz lauksaimniecību kopumā ir atļautas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011, tiek automātiski atļautas bioloģiskajā ražošanā, izņemot gadījumus, kad ir konkrēti norādīts, ka atsevišķām lietošanas iespējām tiek piemēroti ierobežojošāki nosacījumi.

(12)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 16. panta 3. punktā paredzēto procedūru dalībvalstis ir iesniegušas citām dalībvalstīm un Komisijai dokumentāciju par konkrētām vielām, lai par tām saņemtu attiecīgu atļauju un iekļautu tās Regulas (EK) Nr. 889/2008 II pielikumā. Šo dokumentāciju ir izskatījusi EGTOP un Komisija.

(13)

Savos ieteikumos (5) EGTOP cita starpā secināja, ka tādas vielas kā oglekļa dioksīds, diatomīts (diatomīta zeme), taukskābes un kālija bikarbonāts atbilst bioloģiskās ražošanas mērķiem un principiem. Tāpēc šīs vielas būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 889/2008 II pielikumā. Turklāt, lai aktīvo vielu nosaukumus saskaņotu ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011, ir lietderīgi vielas nosaukumu “taukskābes kālija sāls (šķidrās ziepes)” mainīt uz nosaukumu “taukskābes”.

(14)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (6) 23. pantu pamatvielas ir vielas, kuras ir noderīgas augu aizsardzībā, bet kuras šim mērķim pārsvarā netiek lietotas. Daudzas no šīm vielām vēl pirms to klasificēšanas pamatvielu kategorijā tika tradicionāli lietotas bioloģiskajā lauksaimniecībā. Šo vielu vidū ir vairāki augu vai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti. Ir lietderīgi atļaut šo pamatvielu izmantošanu bioloģiskajā lauksaimniecībā un tātad iekļaut šīs vielas Regulas (EK) Nr. 889/2008 II pielikumā, ja vien tās atbilst diviem kritērijiem, proti, ja uz tām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 (7) 2. panta “pārtikas produkta” definīcija un ja tās ir augu vai dzīvnieku izcelsmes vielas.

(15)

Regulas (EK) Nr. 889/2008 VI pielikumā ir uzskaitītas dzīvnieku barības piedevas, kuras atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 14. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 16. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

(16)

Lai pielāgotos Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1831/2003 (8) izvēlētajai pieejai, būtu jāmaina VI pielikuma izklāsts. Konkrēti, VI pielikuma tabulas kreisajā slejā būtu jānorāda piedevu unikālais identifikācijas numurs vai funcionālās grupas, turklāt klasifikācija grupā “tehnoloģiskās piedevas” un “uzturfizioloģiskās piedevas” būtu jāsaskaņo ar Regulā (EK) Nr. 1831/2003 lietoto klasifikāciju. Regulas (EK) Nr. 889/2008 VI pielikuma 4. iedaļas grupā “zootehniskās piedevas” ietverto vielu nosaukumi būtu jāsaskaņo ar Regulā (EK) Nr. 1831/2003 lietoto formulējumu.

(17)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 16. panta 3. punktā paredzēto procedūru dalībvalstis ir iesniegušas citām dalībvalstīm un Komisijai dokumentāciju par dzīvnieku barības piedevām, lai par tām saņemtu attiecīgu atļauju un iekļautu tās Regulas (EK) Nr. 889/2008 VI pielikumā. Šo dokumentāciju ir izskatījusi EGTOP un Komisija. Pamatojoties uz ieteikumiem, kas attiecībā uz barības sastāvdaļām un barības piedevām (9) saņemti no EGTOP, būtu jāatļauj konkrētu vielu lietošana, jo EGTOP tās uzskata par atbilstīgām bioloģiskās ražošanas mērķiem un principiem; šīs vielas ir: ar selēnu bagātināts raugs, divara hlorīda trihidroksīds (TBCC) un cinka hlorīda hidroksīda monohidrāts (TBZC).

(18)

Ņemot vērā izmaiņas, kas ieviestas ar Komisijas Īstenošanas regulām (ES) Nr. 131/2014 (10), (ES) 2015/861 (11) un (ES) 2015/1152 (12), tādas kādreiz lietotas vielas kā “dabīgas izcelsmes ekstrakti ar augstu tokoferola saturu”, “E2 jods” un “E3 kobalts” ir jāaizstāj ar jaunām tādas pašas kategorijas vielām. Turklāt būtu jākoriģē dažas neprecizitātes identifikācijas numuros, kuri attiecas uz bentonītu–montmorilonītu un klinoptilolītu funkcionālajā grupā “d) Saistvielas un pretsalipes vielas”.

(19)

Regulas (EK) Nr. 889/2008 VIII pielikumā ir uzskaitītas konkrētas vielas, kuras atļauts lietot pārstrādātas bioloģiskās pārtikas, rauga un rauga produktu ražošanā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 19. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 21. pantu.

(20)

Lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1333/2008 (13), ir jāmaina noteikti lietošanas nosacījumi silīcija dioksīdam gela vai koloīda šķīduma veidā (E 551) un noteikti tīrības kritēriji bentonītam. Būtu jāatsauc spēkā esošā atļauja kaolīnam (E 559), jo saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1333/2008 šīs piedevas lietošana bija atļauta tikai līdz 2014. gada 31. janvārim.

(21)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 21. panta 2. punktā paredzēto procedūru dalībvalstis ir iesniegušas citām dalībvalstīm un Komisijai dokumentāciju par pārtikas piedevām, pārstrādes palīglīdzekļiem un dažām citām vielām, lai par tām saņemtu attiecīgu atļauju un iekļautu tās Regulas (EK) Nr. 889/2008 VIII pielikumā. Šo dokumentāciju ir izskatījusi EGTOP un Komisija.

(22)

Pamatojoties uz ieteikumiem (14), kas attiecībā uz pārtikas piedevām saņemti no EGTOP, būtu jāatļauj konkrētu vielu lietošana, jo EGTOP tās uzskata par atbilstīgām bioloģiskās ražošanas mērķiem un principiem; šīs vielas ir: bišu vasks (E 901), karnaubvasks (E 903), želena sveķi (E 418) un eritritols (E 968).

(23)

Turklāt, ņemot vērā EGTOP ieteikumu, būtu jāgroza šādu piedevu lietošanas nosacījumi: sēra dioksīds, kālija metabisulfīts, ekstrakts ar augstu tokoferola saturu, lecitīns, citronskābe, nātrija citrāts, vīnskābe, glicerīns, nātrija karbonāts, silīcija dioksīds gela vai koloīda šķīduma veidā un nātrija hidroksīds. No bioloģiskām izejvielām iegūtais lecitīns ir pieejams tirgū, taču bioloģiskās pārtikas pārstrādes nozarei ir vajadzīgs galvenokārt noteiktas kvalitātes lecitīns. Tāda kvalitāte, kas atbilst bioloģiskās pārtikas ražošanas prasībām, patlaban nav pieejama pietiekamos daudzumos. Ņemot vērā to, ka pagaidām nav pilnībā pieejams dažādas kvalitātes bioloģiskais lecitīns, kas ir vajadzīgs bioloģiskai pārtikas ražošanai, būtu jānosaka, ka trīs gadu pārejas periodā bioloģiskās pārtikas ražošanā drīkst lietot lecitīnu, kas nav iegūts no bioloģiskām izejvielām.

(24)

Pamatojoties uz ieteikumiem, kas attiecībā uz pārstrādes palīglīdzekļiem saņemti no EGTOP, būtu jāatļauj etiķskābe/etiķis, tiamīna hidrohlorīds, diamonija fosfāts, nātrija karbonāts un koksnes šķiedra. Būtu jāgroza īpašie nosacījumi attiecībā uz nātrija karbonātu, citronskābi, nātrija hidroksīdu, augu eļļām, bentonītu, bišu vasku un karnaubvasku.

(25)

Attiecībā uz pārstrādes palīglīdzekļiem, kurus izmanto rauga ražošanā, būtu jāpieprasa lietot tikai bioloģiskajā ražošanā iegūtu kartupeļu cieti un augu eļļas, jo šie bioloģiski ražotie pārstrādes palīglīdzekļi patlaban ir pieejami pietiekamā daudzumā un kvalitātē.

(26)

Visbeidzot, vairs nav vajadzības Regulas (EK) Nr. 889/2008 II, VI un VIII pielikumā atsaukties uz regulu, saskaņā ar kuru produkti vai vielas ir atļautas.

(27)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 889/2008.

(28)

Lai ražotājiem, kontroles iestādēm un kontroles organizācijām dotu saprātīgu termiņu, lai pielāgotos tam, ka sīki izstrādāti jūras aļģu ražošanas noteikumi tiek piemēroti arī lietošanai pārtikā paredzēto mikroaļģu ražošanai, Regulas (EK) Nr. 889/2008 6.a panta grozījumu būtu jāsāk piemērot 12 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

(29)

Lai saglabātu noteikumu piemērošanas nepārtrauktību un nodrošinātu iespēju turpināt izmantot nebioloģiskās akvakultūras dzīvnieku mazuļus un divvāku gliemju nebioloģiskās akvakultūras inkubatoros iegūtu sēklu, Regulas (EK) Nr. 889/2008 25.e panta 3. punkta un 25.o panta 1. punkta grozījums būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2016. gada 1. janvāra.

(30)

Lai ražotājiem dotu iespēju pielāgoties grozījumiem, kas ieviesti attiecībā uz konkrētu produktu un vielu lietošanu pārstrādātu bioloģisko produktu, rauga un rauga produktu ražošanā, Regulas (EK) Nr. 889/2008 VIII pielikuma grozījumus būtu jāsāk piemērot sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

(31)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 889/2008

Regulu (EK) Nr. 889/2008 groza šādi:

1)

regulas 6.a pantu aizstāj ar šādu:

“6.a pants

Darbības joma

Šajā nodaļā ir paredzēti sīki izstrādāti jūras aļģu ražošanas noteikumi.

Šīs nodaļas nolūkos kategorijā “jūras aļģes” ietilpst arī daudzšūnu jūras aļģes, fitoplanktons un mikroaļģes.”;

2)

regulas 25.e panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Saimniecībā ievietoto nebioloģiskās akvakultūras dzīvnieku mazuļu maksimālais procentuālais daudzums ir šāds: 80 % no 2011. gada 31. decembra, 50 % no 2014. gada 31. decembra un 0 % no 2016. gada 31. decembra.”;

3)

regulas 25.o panta 1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Tomēr bioloģiskās ražošanas vienībās drīkst ievietot divvāku gliemju nebioloģiskās akvakultūras inkubatoros iegūtu sēklu, un maksimālais procentuālais daudzums ir šāds: 80 % no 2011. gada 31. decembra, 50 % no 2014. gada 31. decembra un 0 % no 2016. gada 31. decembra.”;

4)

regulas 29.d panta 4. punktā “2015. gada 1. augustu” aizstāj ar “2018. gada 1. augustu”;

5)

regulas 47. panta pirmo daļu groza šādi:

a)

daļas a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)

veselības apstākļu vai katastrofu izraisītas augstas dzīvnieku mirstības gadījumā veikt ganāmpulka vai dzīvnieku saimes atjaunošanu vai atkārtotu izveidi, izmantojot nebioloģiski audzētus dzīvniekus, ja bioloģiski audzēti dzīvnieki nav pieejami un ja nebioloģiski audzētiem dzīvniekiem tiek piemērots attiecīgais pārejas periods;”;

b)

pievieno šādu f) punktu:

“f)

akvakultūras dzīvnieku augstas mirstības gadījumā, kuru izraisījuši apstākļi, kas uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 508/2014 (*) 57. panta 1. punkta a)–d) apakšpunktā, veikt akvakultūras krājuma atjaunošanu vai atkārtotu izveidi, izmantojot nebioloģiskās akvakultūras dzīvniekus, ja bioloģiski audzēti dzīvnieki nav pieejami un ja vismaz pēdējās divas trešdaļas no ražošanas cikla tiek pārvaldītas saskaņā ar bioloģiskās saimniekošanas noteikumiem.

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.).”;"

6)

regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

7)

regulas VI pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu;

8)

regulas VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Turpmāk minētos 1. panta punktus piemēro no attiecīgi norādītā datuma:

a)

panta 1. punktu piemēro no 2017. gada 7. maija;

b)

panta 2. un 3. punktu piemēro no 2016. gada 1. janvāra;

c)

panta 8. punktu piemēro no 2016. gada 7. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 5. septembra Regula (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (OV L 250, 18.9.2008., 1. lpp.).

(3)  Galīgais ziņojums:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/.

(4)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(5)  Galīgais ziņojums:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-on-ppp-ii_en.pdf.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.).

(9)  Galīgais ziņojums:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-feed-ii_en.pdf.

(10)  Komisijas 2014. gada 11. februāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 131/2014, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 601/2013 par atļauju kā barības piedevas lietot kobalta(II) acetāta tetrahidrātu, kobalta(II) karbonātu, kobalta(II) hidroksīdkarbonāta (2:3) monohidrātu, kobalta(II) sulfāta heptahidrātu un apvalkotu granulētu kobalta(II) hidroksīdkarbonāta (2:3) monohidrātu (OV L 41, 12.2.2014., 3. lpp.).

(11)  Komisijas 2015. gada 3. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2015/861 par atļauju kālija jodīdu, bezūdens kalcija jodātu un apvalkotu granulētu bezūdens kalcija jodātu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem (OV L 137, 4.6.2015., 1. lpp.).

(12)  Komisijas 2015. gada 14. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2015/1152 par atļauju no augu eļļām iegūtus tokoferola ekstraktus, no augu eļļām (ar augstu delta saturu) iegūtus ekstraktus ar augstu tokoferola saturu un alfa-tokoferolu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem (OV L 187, 15.7.2015., 5. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.).

(14)  Galīgie ziņojumi:

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/final_report_egtop_on_organic_food_en.pdf;

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-ii_en.pdf;

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports/egtop-final-report-food-iii_en.pdf.


I PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Pesticīdi – 5. panta 1. punktā minētie produkti

Visām šajā pielikumā uzskaitītajām vielām jāatbilst vismaz lietošanas nosacījumiem, kā norādīts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (1) pielikumā. Katras tabulas otrajā slejā ir norādi stingrāki lietošanas nosacījumi attiecībā uz bioloģisko ražošanu.

1.   Augu vai dzīvnieku izcelsmes vielas

Nosaukums

Apraksts, prasības attiecībā uz sastāvu, lietošanas nosacījumi

Azadiraktīns, kas ekstrahēts no Azadirachta indica (Indijas azadirakta)

 

Pamatvielas

Tikai tās pamatvielas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (2) 23. panta 1. punkta nozīmē, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 (3) 2. pantā noteiktā “pārtikas produkta” definīcija un kurām ir augu vai dzīvnieku izcelsme.

Vielas nedrīkst lietot par herbicīdiem, bet tikai kaitīgo organismu un slimību apkarošanai

Bišu vasks

Lieto tikai par potvasku / koksni aizsargājošu vielu

Hidrolizēti proteīni, izņemot želatīnu

 

Laminarīns

Jūras aļģes vai nu audzē bioloģiski saskaņā ar 6.d pantu, vai iegūst ilgtspējīgi saskaņā ar 6.c pantu

Feromoni

Tikai slazdos un sadalītājos

Augu eļļas

Atļauti visi lietojuma veidi, bet nelieto par herbicīdiem

Piretrīni, kas ekstrahēti no Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Piretroīdi (tikai deltametrīns vai lambdacihalotrīns)

Tikai slazdos ar īpašiem atraktantiem; tikai pret Batrocera oleae un Ceratitis capitata Wied

Kvasija, kas ekstrahēta no Quassia amara

Lieto tikai par insekticīdu, repelentu

Dzīvnieku vai augu izcelsmes repelenti (pēc smaržas) / aitu tauki

Tikai uz neēdamām kultūraugu daļām un tur, kur kultūraugu materiālu neuzņem aitas vai kazas

2.   Mikroorganismi vai vielas, ko radījuši mikroorganismi

Nosaukums

Apraksts, prasības attiecībā uz sastāvu, lietošanas nosacījumi

Mikroorganismi

Nav ar ĢMO izcelsmi

Spinosads

 

3.   Vielas, kas nav 1. un 2. iedaļā minētās vielas

Nosaukums

Apraksts, prasības attiecībā uz sastāvu, lietošanas nosacījumi vai lietošanas ierobežojumi

Alumīnija silikāts (kaolīns)

 

Kalcija hidroksīds

Ja lieto par fungicīdu: tikai augļu kokiem, tai skaitā stādaudzētavās, Nectria galligena apkarošanai

Oglekļa dioksīds

 

Vara savienojumi šādā formā: vara hidroksīds, vara oksihlorīds, vara oksīds, bordo šķidrums un tribāziska vara sulfāts

Līdz 6 kg vara uz hektāru gadā

Daudzgadīgiem augiem dalībvalstis, atkāpjoties no pirmās daļas, drīkst paredzēt, ka attiecīgajā gadā 6 kg svara ierobežojumu pārsniegt drīkst tad, ja faktiski izmantotie vidējie daudzumi piecu gadu laikposmā, kas aptver attiecīgo gadu un iepriekšējos četrus gadus, nepārsniedz 6 kg.

Etilēns

 

Taukskābes

Atļauti visi lietojuma veidi, bet nelieto par herbicīdiem

Dzelzs fosfāts (dzelzs (III) ortofosfāts)

Preparāti, ko izklāj starp kultūraugiem”

Diatomīts (diatomīta zeme)

 

Sērkaļķis (kalcija polisulfīds)

 

Parafīneļļa

 

Kālija hidrogēnkarbonāts (kālija bikarbonāts)

 

Kvarca smiltis

 

Sērs

 


(1)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

“VI PIELIKUMS

Dzīvnieku barības piedevas, kas minētas 22. panta g) punktā, 24. panta 2. punktā un 25.m panta 2. punktā

Dzīvnieku barības piedevām, kas uzskaitītas šajā pielikumā, jābūt apstiprinātām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (1).

1.   TEHNOLOĢISKĀS PIEDEVAS

a)   Konservanti

Identifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Viela

Apraksts, lietošanas nosacījumi

 

E 200

Sorbīnskābe

 

 

E 236

Skudrskābe

 

 

E 237

Nātrija formiāts

 

 

E 260

Etiķskābe

 

 

E 270

Pienskābe

 

 

E 280

Propionskābe

 

 

E 330

Citronskābe

 

b)   Antioksidanti

Identifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Viela

Apraksts, lietošanas nosacījumi

 

1b306(i)

No augu eļļām iegūti tokoferola ekstrakti

 

 

1b306(ii)

No augu eļļām (ar augstu delta saturu) iegūti ekstrakti ar augstu tokoferola saturu

 

c)   Emulgatori, stabilizatori, recinātāji un biezinātāji

Identifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Viela

Apraksts, lietošanas nosacījumi

 

E 322

Lecitīni

Tikai tad, ja iegūti no bioloģiskām izejvielām

Izmantošanai tikai akvakultūras dzīvnieku barībā

d)   Saistvielas un pretsalipes vielas

Identifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Viela

Apraksts, lietošanas nosacījumi

 

E 535

Nātrija ferocianīds

Maksimālā deva 20 mg/kg NaCl, kas aprēķināts kā ferocianīda anjons

 

E 551b

Koloidāls silīcija oksīds

 

 

E 551c

Diatomīts (attīrīts diatomīts)

 

 

1m558i

Bentonīts

 

 

E 559

Kaolīna māli, bez azbesta

 

 

E 560

Dabīgi stearītu un hlorīta maisījumi

 

 

E 561

Vermikulīts

 

 

E 562

Sepiolīts

 

 

E 566

Natrolīts–fonolīts

 

 

1g568

Nogulumizcelsmes klinoptilolīts

 

 

E 599

Perlīts

 

e)   Skābbarības piedevas

Identifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Viela

Apraksts, lietošanas nosacījumi

1k

Fermenti un mikroorganismi

Tikai skābbarībai, ja laika apstākļu dēļ nenotiek pareiza fermentācija

2.   ORGANOLEPTISKĀS PIEDEVAS

Identifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Viela

Apraksts, lietošanas nosacījumi

2b

Aromatizējošas sastāvdaļas

Tikai lauksaimniecības produktu ekstrakti

3.   UZTURFIZIOLOĢISKĀS PIEDEVAS

a)   Vitamīni, provitamīni un ķīmiski labi definētas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību

Identifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Viela

Apraksts, lietošanas nosacījumi

3a

Vitamīni un provitamīni

Iegūti no lauksaimniecības produktiem.

Ja iegūti sintezējot: dzīvniekiem, kas nav atgremotāji, un akvakultūras dzīvniekiem tādus drīkst dot tikai tad, ja tie ir identiski no lauksaimniecības produktiem iegūtiem vitamīniem.

Ja iegūti sintezējot: atgremotājiem drīkst dot tikai tādus sintētiskos A, D un E vitamīnus, kas ir identiski no lauksaimniecības produktiem iegūtiem vitamīniem; drīkst lietot, iepriekš saņemot dalībvalsts atļauju, kuras pamatā ir novērtējums par to, vai bioloģiski audzētajiem atgremotājiem ir iespējams uzņemt tiem vajadzīgos šo vitamīnu daudzumus ar barības devām

b)   Mikroelementu maisījumi

Identifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Viela

Apraksts, lietošanas nosacījumi

 

E1 Dzelzs

Dzelzs oksīds

Dzelzs karbonāts

Dzelzs sulfāta heptahidrāts

Dzelzs sulfāta monohidrāts

 

 

3b201

Kālija jodīds

 

3b202

Bezūdens kalcija jodāts

3b203

Apvalkots granulēts bezūdens kalcija jodāts

 

3b301

Kobalta(II) acetāta tetrahidrāts

 

3b302

Kobalta(II) karbonāts

3b303

Kobalta(II) hidroksīdkarbonāta (2:3) monohidrāts

3b304

Apvalkots granulēts kobalta(II) karbonāts

3b305

Kobalta(II) sulfāta heptahidrāts

 

E4 Varš

Bāziskā vara karbonāta monohidrāts

Vara oksīds

Vara sulfāta pentahidrāts

 

(3b409)

Divara hlorīda trihidroksīds (TBCC)

 

E5 Mangāns

Mangāna oksīds

Mangāna sulfāta monohidrāts

Mangāna karbonāts

 

 

E6 Cinks

Cinka oksīds

Cinka sulfāta monohidrāts

Cinka sulfāta heptahidrāts

 

(3b609)

Cinka hlorīda hidroksīda monohidrāts (TBZC)

 

E7 Molibdēns

Nātrija molibdāts

 

 

E8 Selēns

Nātrija selenīts

Nātrija selenāts

 

3b8.10, 3b8.11, 3b8.12, 3b813 un 3b817

Inaktivēts, ar selēnu bagātināts raugs

4.   ZOOTEHNISKĀS PIEDEVAS

Identifikācijas numurs vai funkcionālā grupa

Viela

Apraksts, lietošanas nosacījumi

4a, 4b, 4c un 4d

Kategorijā “zootehniskās piedevas” ietvertie fermenti un mikroorganismi”

 


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.).


III PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 889/2008 VIII pielikumu groza šādi:

1)

svītro piezīmi pirms A iedaļas nosaukuma, piezīmi pēc B iedaļas nosaukuma un A un B iedaļas tabulu pirmo sleju ar nosaukumu “Atļauja”;

2)

A iedaļu groza šādi:

a)

rindas par sēra dioksīdu, kālija metabisulfītu, ekstraktu ar augstu tokoferola saturu, lecitīniem, citronskābi, nātrija citrātu, vīnskābi, glicerīnu, nātrija karbonātu, silīcija dioksīdu, nātrija hidroksīdu aizstāj ar šādām:

“E 220

Sēra dioksīds

X

X (Tikai medalum)

Augļu vīnos (*) un medalū, ar pievienotu cukuru vai bez tā: 100 mg (**)

E 224

Kālija metabisulfīts

X

X (Tikai medalum)

Augļu vīnos (*) un medalū, ar pievienotu cukuru vai bez tā: 100 mg (**)

E 306 (*)

Ekstrakts ar augstu tokoferola saturu

X

X

Antioksidants

E 322 (*)

Lecitīni

X

X

Piena produkti (2)

Tikai tad, ja iegūti no bioloģiskām izejvielām (***)

E 330

Citronskābe

X

X

 

E 331

Nātrija citrāts

X

X

 

E 334

Vīnskābe (L(+)–)

X

X (Tikai medalum)

 

E 422

Glicerīns

X

 

Ar augu izcelsmi.

Augu ekstraktiem un aromatizētājiem

E 500

Nātrija karbonāts

X

X

 

E 551

Silīcija dioksīds gela vai koloīda šķīduma veidā

X

X

Sausiem pulverveida garšaugiem un garšvielām, aromatizētājiem un propolisam

E 524

Nātrija hidroksīds

X

 

Laugengebäck virsmas apstrādei un kā skābuma regulētājs bioloģiskos aromatizētājos

b)

iekļauj šādas rindas kodu numuru secībā:

“E 418

Želena sveķi

X

X

Tikai ar augstu acila saturu

E 901

Bišu vasks

X

 

Tikai kā glazētājviela konditorejas izstrādājumos.

Bišu vasks, kas iegūts bioloģiskajā biškopībā

E 903

Karnaubvasks

X

 

Tikai kā glazētājviela konditorejas izstrādājumos

Tikai tad, ja iegūts no bioloģiskām izejvielām”;

c)

pievieno šādu rindu:

“E 968

Eritritols

X

X

Tikai tad, ja iegūts bioloģiskajā ražošanā, neizmantojot jonu apmaiņas tehnoloģiju”;

3)

B iedaļu groza šādi:

a)

rindas par nātrija karbonātu, citronskābi, nātrija hidroksīdu, augu eļļām, bentonītu, bišu vasku, vaska palmas vasku (karnaubvasku) aizstāj ar šādām:

“Nātrija karbonāts

X

X

 

Citronskābe

X

X

 

Nātrija hidroksīds

X

 

Cukura ražošanā.

Eļļas (izņemot olīveļļas) ražošanā

Augu eļļas

X

X

Ietaukošanas, pretsalipes vai pretputu līdzeklis.

Tikai tad, ja iegūti bioloģiskajā ražošanā

Bentonīts

X

X

Līpviela medalum (1)

Bišu vasks

X

 

Pretsalipes viela

Bišu vasks, kas iegūts bioloģiskajā biškopībā

Karnaubvasks

X

 

Pretsalipes viela

Tikai tad, ja iegūts no bioloģiskām izejvielām.”;

b)

svītro rindu par kaolīnu;

c)

pievieno šādas rindas:

“Etiķskābe/etiķis

 

X

Tikai tad, ja iegūta bioloģiskajā ražošanā

Zivju apstrādē, tikai no biotehnoloģiskā avota, izņemot, ja ĢMO radīta vai iegūta no ĢMO

Tiamīna hidrohlorīds

X

X

Tikai tad, ja lieto augļu vīnu (tai skaitā ābolu un bumbieru sidra un medalus) apstrādē

Diamonija fosfāts

X

X

Tikai tad, ja lieto augļu vīnu (tai skaitā ābolu un bumbieru sidra un medalus) apstrādē

Koksnes šķiedra

X

X

Koksnei jābūt ilgtspējīgā veidā iegūtai no sertificētiem produktiem.

Izmantotās koksnes sastāvā nedrīkst būt toksiskās komponentes (apstrāde pēc novākšanas, dabā sastopami toksīni vai mikroorganismu radītie toksīni)”;

4)

C iedaļas rindas par kartupeļu cieti un augu eļļām aizstāj ar šādām:

“Kartupeļu ciete

X

X

Filtrēšanai

Tikai tad, ja iegūtas bioloģiskajā ražošanā

Augu eļļas

X

X

Ietaukošanas, pretsalipes vai pretputu līdzeklis

Tikai tad, ja iegūtas bioloģiskajā ražošanā”


(*)  Šajā kontekstā “augļu vīns” ir vīns, kas izgatavots no augļiem, izņemot vīnogas (tai skaitā ābolu vai bumbieru sidrs).

(**)  Maksimāli pieļaujamais daudzums no visiem avotiem, kas izteikts kā SO2 mg/l.

(***)  No 2019. gada 1. janvāra.”;


30.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/674

(2016. gada 29. aprīlis),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 groza attiecībā uz apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu dažu veidu augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 183. panta b) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2011 (2) paredz tās XVIII pielikumā uzskaitīto produktu importa uzraudzību. Šī uzraudzība tiek veikta atbilstīgi Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (3) 308.d pantā noteiktajai kārtībai.

(2)

Lai piemērotu 5. panta 4. punktu Līgumā par lauksaimniecību (4), kas noslēgts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtas ietvaros, un pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem datiem par 2013., 2014. un 2015. gadu, būtu jāgroza apjomi, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu attiecībā uz dažu veidu augļiem un dārzeņiem no 2016. gada 1. maija.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2011. Skaidrības labad būtu jāaizstāj viss minētās regulas XVIII pielikums.

(4)

Ir jānodrošina šā pasākuma piemērošana iespējami drīz pēc atjaunināto datu nosūtīšanas, tādēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 XVIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(4)  OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.


PIELIKUMS

“XVIII PIELIKUMS

PAPILDU IEVEDMUITAS NODOKĻI: IV SADAĻAS I NODAĻAS 2. IEDAĻA

Neskarot kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus, uzskata, ka preču apraksta formulējumam ir vienīgi orientējoša nozīme. Šajā pielikumā papildu nodokļu piemērošanas jomu nosaka pēc tādiem KN kodiem, kādi tie ir šīs regulas pieņemšanas dienā.

Kārtas numurs

KN kods

Preču apraksts

Piemērošanas laikposms

Apjoms, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu (tonnās)

78.0015

0702 00 00

Tomāti

No 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 31. maijam

459 296

78.0020

No 2016. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 30. septembrim

33 923

78.0065

0707 00 05

Gurķi

No 2016. gada 1. maija līdz 2016. gada 31. oktobrim

20 972

78.0075

No 2016. gada 1. novembra līdz 2017. gada 30. aprīlim

15 253

78.0085

0709 91 00

Artišoki

No 2015. gada 1. novembra līdz 2016. gada 30. jūnijam

16 157

78.0100

0709 93 10

Kabači

No 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim

258 846

78.0110

0805 10 20

Apelsīni

No 2015. gada 1. decembra līdz 2016. gada 31. maijam

713 508

78.0120

0805 20 10

Klementīni

No 2015. gada 1. novembra līdz 2016. gada februāra beigām

267 618

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarīni (arī tanžerīni un sacumas); vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugu hibrīdu augļi

No 2015. gada 1. novembra līdz 2016. gada februāra beigām

105 541

78.0155

0805 50 10

Citroni

No 2016. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 31. decembrim

293 087

78.0160

No 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. maijam

65 269

78.0170

0806 10 10

Galda vīnogas

No 2016. gada 21. jūlija līdz 2016. gada 20. novembrim

70 580

78.0175

0808 10 80

Āboli

No 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. augustam

667 666

78.0180

No 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. decembrim

54 155

78.0220

0808 30 90

Bumbieri

No 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 30. aprīlim

170 513

78.0235

No 2016. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 31. decembrim

118 018

78.0250

0809 10 00

Aprikozes

No 2016. gada 1. jūnija līdz 2016. gada 31. jūlijam

4 939

78.0265

0809 29 00

Ķirši, izņemot skābos ķiršus

No 2016. gada 21. maija līdz 2016. gada 10. augustam

29 166

78.0270

0809 30

Persiki, arī gludie persiki un nektarīni

No 2016. gada 11. jūnija līdz 2016. gada 30. septembrim

3 849

78.0280

0809 40 05

Plūmes

No 2016. gada 11. jūnija līdz 2016. gada 30. septembrim

18 155 ”


30.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/675

(2016. gada 29. aprīlis),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/1519, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 597/2009 18. pantam piemēro galīgos kompensācijas maksājumus Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 11. jūnija Regulu (EK) Nr. 597/2009 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 23. panta 4. punktu,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

1.   Spēkā esošie pasākumi

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 598/2009 (2) Padome noteica galīgo kompensācijas maksājumu 10. apsvērumā definētās Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam.

(2)

Pēc pasākumu pretapiešanas izmeklēšanas Padome ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 443/2011 (3) galīgo kompensācijas maksājumu, kurš noteikts Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam, attiecināja arī uz biodīzeļdegvielas importu, kas sūtīts no Kanādas un kam ir vai nav deklarēta izcelsme Kanādā (“attiecinātie pasākumi”).

(3)

Pēc daļējas starpposma pārskatīšanas attiecībā uz antisubsidēšanas pasākumiem, kuri noteikti Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam un kas attiecināti arī uz tādas biodīzeļdegvielas importu, kura nosūtīta no Kanādas un kurai ir vai nav deklarēta izcelsme Kanādā, Padome ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 391/2014 (4) beidza daļēju starpposma pārskatīšanu, negrozot attiecinātos spēkā esošos pasākumus.

(4)

Pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi pamatregulas 18. panta 2. punktam Eiropas Komisija (“Komisija”) ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/1519 (5) noteica galīgo kompensācijas maksājumu Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam (“spēkā esošie pasākumi”).

B.   PĀRSKATĪŠANAS PIEPRASĪJUMS

(5)

Komisija saņēma pieprasījumu veikt daļēju starpposma pārskatīšanu (“pārskatīšanas pieprasījums”) atbilstīgi pamatregulas 19. pantam un 23. panta 6. punktam.

(6)

Pārskatīšanas pieprasījumu iesniedza ražotājs eksportētājs Kanādā DSM Nutritional Products Canada Inc. (“pieprasījuma iesniedzējs”), un tas attiecās tikai uz iespēju iegūt atbrīvojumu no attiecinātajiem pasākumiem.

(7)

Pārskatīšanas pieprasījumā pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka, kopš sākās 2. apsvērumā minētais tādas pretapiešanas izmeklēšanas periods, kuras rezultātā noteica spēkā esošos attiecinātos pasākumus, tas tiešām ir pārskatāmā ražojuma ražotājs un spēj saražot visu daudzumu, ko tas nosūta uz Savienību.

(8)

Turklāt pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka nebija saistīts ar ražotājiem eksportētājiem, uz kuriem attiecas spēkā esošie pasākumi, un ka nebija iesaistījies spēkā esošo pasākumu apiešanā.

C.   DAĻĒJAS STARPPOSMA PĀRSKATĪŠANAS SĀKŠANA

(9)

Komisija ir konstatējusi, ka pārskatīšanas pieprasījumā ietverti pietiekami pirmšķietamie pierādījumi, lai atbilstīgi pamatregulas 19. pantam un 23. panta 6. punktam sāktu daļēju starpposma pārskatīšanu. Tāpēc, publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (6) (“paziņojums par procedūras sākšanu”), Komisija 2015. gada 19. maijā sāka izmeklēšanu.

D.   PĀRSKATĀMAIS RAŽOJUMS

(10)

Pārskatāmais ražojums ir nefosilas izcelsmes taukskābju monoalkilesteri un/vai parafīnu gāzeļļas, kuri iegūti sintēzes un/vai destilācijas procesā, parasti dēvēti par “biodīzeļdegvielām”, tīrā veidā vai maisījumā, kas satur vairāk par 20 masas % tādu nefosilas izcelsmes taukskābju monoalkilesteru un/vai parafīnu gāzeļļu, kuri iegūti sintēzes un/vai destilācijas procesā, un kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (“pārskatāmais ražojums” jeb “biodīzeļdegviela”), to patlaban klasificē ar KN kodiem ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 un ex 3826 00 90.

E.   IZMEKLĒŠANAS PERIODS

(11)

Pārskata periods šajā izmeklēšanā aptvēra periodu no 2014. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 31. martam (“pārskata periods”). Dati tika vākti arī no 2009. gada 1. aprīļa līdz pārskata perioda beigām.

F.   IEINTERESĒTĀS PERSONAS

(12)

Komisija oficiāli paziņoja pieprasījuma iesniedzējam un Kanādas pārstāvjiem par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu. Ieinteresētajām personām tika dota iespēja paziņojumā par procedūras sākšanu noteiktajā termiņā rakstiski darīt zināmu savu viedokli un pieprasīt uzklausīšanu. Viedokli darīja zināmu vienīgi pieprasījuma iesniedzējs. Uzklausīšana netika pieprasīta.

(13)

Komisija saņēma pieprasījuma iesniedzēja atbildes uz anketas jautājumiem, un tās tika pārbaudītas uz vietas pieprasījuma iesniedzēja telpās Kanādā.

G.   IZMEKLĒŠANAS KONSTATĒJUMI

(14)

Pieprasījuma iesniedzējs tika nodibināts 1997. gadā kā omega-3 uztura bagātinātāju ražotājs.

(15)

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka pieprasījuma iesniedzējs tiešām ražo biodīzeļdegvielu, ko iegūst kā blakusproduktu omega-3 zivju eļļas koncentrātu ražošanas procesā, kas ir tā pamatdarbība.

(16)

Izmeklēšanā arī apstiprinājies, ka pieprasījuma iesniedzējs nav saistīts ar kādu no biodīzeļdegvielas ražotājiem, kas atrodas Amerikas Savienotajās valstīs un uz kuriem attiecas pasākumi.

(17)

Turklāt izmeklēšanā apstiprinājies, ka biodīzeļdegvielu, kas eksportēta uz Savienības tirgu, tik tiešām ir ražojis pieprasījuma iesniedzējs.

(18)

Vēl jo vairāk izmeklēšanā netika atklāti pierādījumi tam, ka pieprasījuma iesniedzējs iegādājies biodīzeļdegvielu Amerikas Savienotajās Valstīs, vai tam, ka tas pārsūtījis ASV ražoto biodīzeļdegvielu uz Savienību.

(19)

Ņemot vērā 14.–18. apsvēruma konstatējumus, Komisija noteica, ka pieprasījuma iesniedzējs tiešām ir pārskatāmā ražojuma ražotājs, un tādējādi tas būtu jāatbrīvo no attiecinātajiem pasākumiem.

(20)

Ieinteresētās personas tika informētas par nodomu piešķirt pieprasījuma iesniedzējam atbrīvojumu, un tām tika dota iespēja sniegt piezīmes. Netika saņemtas tādas piezīmes, kas liktu grozīt lēmumu par pārskatīšanas izmeklēšanas izbeigšanu.

(21)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 (7) 15. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2015/1519 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Galīgo kompensācijas maksājumu, kuru piemēro “visiem pārējiem uzņēmumiem”, kā noteikts 1. panta 2. punktā, piemēro arī tādu nefosilas izcelsmes taukskābju monoalkilesteru un/vai parafīnu gāzeļļu importam, kuri iegūti sintēzes un/vai destilācijas procesā, parasti dēvēti par “biodīzeļdegvielām”, tīrā veidā vai maisījumā, kas satur vairāk par 20 masas % tādu nefosilas izcelsmes taukskābju monoalkilesteru un/vai parafīnu gāzeļļu, kuri iegūti sintēzes un/vai destilācijas procesā, kas sūtīts no Kanādas un kam ir vai nav deklarēta izcelsme Kanādā, un ko patlaban klasificē ar KN kodiem ex 1516 20 98 (Taric kods 1516209821), ex 1518 00 91 (Taric kods 1518009121), ex 1518 00 99 (Taric kods 1518009921), ex 2710 19 43 (Taric kods 2710194321), ex 2710 19 46 (Taric kods 2710194621), ex 2710 19 47 (Taric kods 2710194721), ex 2710 20 11 (Taric kods 2710201121), ex 2710 20 15 (Taric kods 2710201521), ex 2710 20 17 (Taric kods 2710201721), ex 3824 90 92 (Taric kods 3824909210), ex 3826 00 10 (Taric kodi 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) un ex 3826 00 90 (Taric kods 3826009011), izņemot tos ražojumus, ko ražojuši turpmāk uzskaitītie uzņēmumi.

Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Kanāda

BIOX Corporation, Oakville, Ontārio, Kanāda

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmuta, Jaunskotija, Kanāda

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontārio, Kanāda

B108

Attiecināmais maksājums ir maksājums, kurš ar Regulas (EK) Nr. 598/2009 1. panta 2. punktu noteikts “visiem pārējiem uzņēmumiem”, proti, galīgais kompensācijas maksājums EUR 237 par tonnu neto.

Kompensācijas maksājumu maisījumiem piemēro proporcionāli tam, kāds pēc masas ir nefosilas izcelsmes taukskābju monoalkilesteru un parafīnu gāzeļļu, kas iegūti sintēzes un/vai destilācijas procesā, saturs (biodīzeļdegvielas saturs) maisījumā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp.

(2)  Padomes 2009. gada 7. jūlija Regula (EK) Nr. 598/2009, ar ko piemēro galīgo kompensācijas maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu par Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importu (OV L 179, 10.7.2009., 1. lpp.).

(3)  Padomes 2011. gada 5. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 443/2011, ar ko galīgo kompensācijas maksājumu, kurš ar Regulu (EK) Nr. 598/2009 noteikts Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam, piemēro arī biodīzeļdegvielas importam, kas sūtīts no Kanādas un kam ir vai nav deklarēta izcelsme Kanādā, ar ko importētai biodīzeļdegvielai maisījumā, kurā Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas saturs nepārsniedz 20 masas %, piemēro arī galīgo kompensācijas maksājumu, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 598/2009, un ar ko izbeidz izmeklēšanu par importu, kas sūtīts no Singapūras (OV L 122, 11.5.2011., 1. lpp.).

(4)  Padomes 2014. gada 14. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 391/2014, ar ko beidz daļēju starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antisubsidēšanas pasākumiem, ko piemēro Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam un kas attiecināti arī uz biodīzeļdegvielas importu, kura nosūtīta no Kanādas un kurai ir vai nav deklarēta izcelsme Kanādā (OV L 115, 17.4.2014., 14. lpp.).

(5)  Komisijas 2015. gada 14. septembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1519, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 597/2009 18. pantam piemēro galīgos kompensācijas maksājumus Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam (OV L 239, 15.9.2015., 99. lpp.).

(6)  Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz kompensācijas pasākumiem, kas piemērojami Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam un attiecināti uz importu, kurš nosūtīts no Kanādas, neatkarīgi no tā, vai tam deklarēta Kanādas izcelsme (OV C 162, 19.5.2015., 9. lpp.).

(7)  Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.).


30.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/676

(2016. gada 29. aprīlis),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/1518, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam piemēro galīgo antidempinga maksājumu Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu un 13. panta 4. punktu,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

1.   Spēkā esošie pasākumi

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 599/2009 (2) Padome noteica galīgo antidempinga maksājumu 10. apsvērumā definētās Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam.

(2)

Pēc pasākumu pretapiešanas izmeklēšanas Padome ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 444/2011 (3) galīgo antidempinga maksājumu, kurš noteikts Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam, attiecināja arī uz biodīzeļdegvielas importu, kas sūtīts no Kanādas un kam ir vai nav deklarēta izcelsme Kanādā (“attiecinātie pasākumi”).

(3)

Pēc daļējas starpposma pārskatīšanas attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kuri noteikti Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam un kas attiecināti arī uz tādas biodīzeļdegvielas importu, kura nosūtīta no Kanādas un kurai ir vai nav deklarēta izcelsme Kanādā, Padome ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 392/2014 (4) beidza daļēju starpposma pārskatīšanu, negrozot attiecinātos spēkā esošos pasākumus.

(4)

Pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi pamatregulas 11. panta 2. punktam Eiropas Komisija (“Komisija”) ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/1518 (5) noteica galīgo antidempinga maksājumu Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam (“spēkā esošie pasākumi”).

B.   PĀRSKATĪŠANAS PIEPRASĪJUMS

(5)

Eiropas Komisija saņēma pieprasījumu veikt daļēju starpposma pārskatīšanu (“pārskatīšanas pieprasījums”) atbilstīgi pamatregulas 11. panta 3. punktam un 13. panta 4. punktam.

(6)

Pārskatīšanas pieprasījumu iesniedza ražotājs eksportētājs Kanādā DSM Nutritional Products Canada Inc. (“pieprasījuma iesniedzējs”), un tas attiecās tikai uz iespēju iegūt atbrīvojumu no attiecinātajiem pasākumiem.

(7)

Pārskatīšanas pieprasījumā pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka kopš sākās tādas pretapiešanas izmeklēšanas periods, kuras rezultātā noteica attiecinātos pasākumus, tas tiešām ir pārskatāmā ražojuma ražotājs un spēj saražot visu daudzumu, ko tas nosūta uz Savienību.

(8)

Turklāt pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka nebija saistīts ar ražotājiem eksportētājiem, uz kuriem attiecas spēkā esošie pasākumi, un ka nebija iesaistījies spēkā esošo pasākumu apiešanā.

C.   DAĻĒJAS STARPPOSMA PĀRSKATĪŠANAS SĀKŠANA

(9)

Komisija ir konstatējusi, ka pārskatīšanas pieprasījumā ietverti pietiekami pirmšķietamie pierādījumi, lai atbilstīgi pamatregulas 11. panta 3. punktam un 13. panta 4. punktam sāktu daļēju starpposma pārskatīšanu. Tāpēc, publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (6) (“paziņojums par procedūras sākšanu”), Komisija 2015. gada 19. maijā sāka izmeklēšanu.

D.   PĀRSKATĀMAIS RAŽOJUMS

(10)

Pārskatāmais ražojums ir nefosilas izcelsmes taukskābju monoalkilesteri un/vai parafīnu gāzeļļas, kuri iegūti sintēzes un/vai destilācijas procesā, parasti dēvēti par “biodīzeļdegvielām”, tīrā veidā vai maisījumā, kas satur vairāk par 20 masas % tādu nefosilas izcelsmes taukskābju monoalkilesteru un/vai parafīnu gāzeļļu, kuri iegūti sintēzes un/vai destilācijas procesā, un kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs (“pārskatāmais ražojums” jeb “biodīzeļdegviela”), to patlaban klasificē ar KN kodiem ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 un ex 3826 00 90.

E.   IZMEKLĒŠANAS PERIODS

(11)

Pārskata periods šajā izmeklēšanā aptvēra periodu no 2014. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 31. martam (“pārskata periods”). Dati tika vākti arī no 2009. gada 1. aprīļa līdz pārskata perioda beigām.

F.   IEINTERESĒTĀS PERSONAS

(12)

Komisija oficiāli paziņoja pieprasījuma iesniedzējam un Kanādas pārstāvjiem par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu. Ieinteresētajām personām tika dota iespēja paziņojumā par procedūras sākšanu noteiktajā termiņā rakstiski darīt zināmu savu viedokli un pieprasīt uzklausīšanu. Viedokli darīja zināmu vienīgi pieprasījuma iesniedzējs. Uzklausīšana netika pieprasīta.

(13)

Komisija saņēma pieprasījuma iesniedzēja atbildes uz anketas jautājumiem, un tās tika pārbaudītas uz vietas pieprasījuma iesniedzēja telpās Kanādā.

G.   IZMEKLĒŠANAS KONSTATĒJUMI

(14)

Pieprasījuma iesniedzējs tika nodibināts 1997. gadā kā omega-3 uztura bagātinātāju ražotājs.

(15)

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka pieprasījuma iesniedzējs tiešām ražo biodīzeļdegvielu, ko iegūst kā blakusproduktu omega-3 zivju eļļas koncentrātu ražošanas procesā, kas ir tā pamatdarbība.

(16)

Izmeklēšanā arī apstiprinājies, ka pieprasījuma iesniedzējs nav saistīts ar kādu no biodīzeļdegvielas ražotājiem, kas atrodas Amerikas Savienotajās valstīs un uz kuriem attiecas spēkā esošie pasākumi.

(17)

Turklāt izmeklēšanā apstiprinājies, ka biodīzeļdegvielu, kas eksportēta uz Savienības tirgu, tik tiešām ir ražojis pieprasījuma iesniedzējs.

(18)

Vēl jo vairāk izmeklēšanā netika atklāti pierādījumi tam, ka pieprasījuma iesniedzējs iegādājies biodīzeļdegvielu Amerikas Savienotajās Valstīs, vai tam, ka tas pārsūtījis ASV ražoto biodīzeļdegvielu uz Savienību.

(19)

Ņemot vērā 14.–18. apsvēruma konstatējumus, Komisija noteica, ka pieprasījuma iesniedzējs tiešām ir pārskatāmā ražojuma ražotājs un tādējādi tas būtu jāatbrīvo no attiecinātajiem pasākumiem.

(20)

Ieinteresētās personas tika informētas par nodomu piešķirt pieprasījuma iesniedzējam atbrīvojumu, un tām tika dota iespēja sniegt piezīmes. Netika saņemtas tādas piezīmes, kas liktu grozīt lēmumu par pārskatīšanas izmeklēšanas izbeigšanu.

(21)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 15. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2015/1518 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ar šo galīgo antidempinga maksājumu, kuru piemēro “visiem pārējiem uzņēmumiem”, kā noteikts 1. panta 2. punktā, piemēro arī tādu nefosilas izcelsmes taukskābju monoalkilesteru un/vai parafīnu gāzeļļu importam, kuri iegūti sintēzes un/vai destilācijas procesā, parasti dēvēti par “biodīzeļdegvielām”, tīrā veidā vai maisījumā, kas satur vairāk par 20 masas % tādu nefosilas izcelsmes taukskābju monoalkilesteru un/vai parafīnu gāzeļļu, kuri iegūti sintēzes un/vai destilācijas procesā, kas sūtīts no Kanādas un kam ir vai nav deklarēta izcelsme Kanādā, un ko patlaban klasificē ar KN kodiem ex 1516 20 98 (Taric kods 1516209821), ex 1518 00 91 (Taric kods 1518009121), ex 1518 00 99 (Taric kods 1518009921), ex 2710 19 43 (Taric kods 2710194321), ex 2710 19 46 (Taric kods 2710194621), ex 2710 19 47 (Taric kods 2710194721), ex 2710 20 11 (Taric kods 2710201121), ex 2710 20 15 (Taric kods 2710201521), ex 2710 20 17 (Taric kods 2710201721), ex 3824 90 92 (Taric kods 3824909210), ex 3826 00 10 (Taric kodi 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) un ex 3826 00 90 (Taric kods 3826009011), izņemot tos ražojumus, ko ražojuši turpmāk uzskaitītie uzņēmumi.

Valsts

Uzņēmums

Taric papildu kods

Kanāda

BIOX Corporation, Oakville, Ontārio, Kanāda

B107

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmuta, Jaunskotija, Kanāda

C114

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontārio, Kanāda

B108

Attiecināmais maksājums ir maksājums, kurš ar 1. panta 2. punktu noteikts “visiem pārējiem uzņēmumiem”, proti, galīgais antidempinga maksājums EUR 172,2 par tonnu neto.

Antidempinga maksājumu maisījumiem piemēro proporcionāli tam, kāds pēc masas ir nefosilas izcelsmes taukskābju monoalkilesteru un parafīnu gāzeļļu, kas iegūti sintēzes un/vai destilācijas procesā, saturs (biodīzeļdegvielas saturs) maisījumā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  Padomes 2009. gada 7. jūlija Regula (EK) Nr. 599/2009, ar kuru piemēro galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas piemērots Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam (OV L 179, 10.7.2009., 26. lpp.).

(3)  Padomes 2011. gada 5. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 444/2011, ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kurš ar Regulu (EK) Nr. 599/2009 noteikts Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam, piemēro arī biodīzeļdegvielas importam, kas sūtīts no Kanādas un kam ir vai nav deklarēta izcelsme Kanādā, ar ko importētai biodīzeļdegvielai maisījumā, kurā Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas saturs nepārsniedz 20 masas %, piemēro arī galīgo antidempinga maksājumu, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 599/2009, un ar ko izbeidz izmeklēšanu par importu, kas sūtīts no Singapūras (OV L 122, 11.5.2011., 12. lpp.).

(4)  Padomes 2014. gada 14. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 392/2014, ar ko beidz daļēju starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam un kas attiecināti arī uz biodīzeļdegvielas importu, kura nosūtīta no Kanādas un kurai ir vai nav deklarēta izcelsme Kanādā (OV L 115, 17.4.2014., 17. lpp.).

(5)  Komisijas 2015. gada 14. septembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1518, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktam piemēro galīgo antidempinga maksājumu Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam (OV L 239, 15.9.2015., 69. lpp.).

(6)  Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kas piemērojami Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes biodīzeļdegvielas importam un attiecināti uz importu, kurš nosūtīts no Kanādas, neatkarīgi no tā, vai tam deklarēta Kanādas izcelsme (OV C 162, 19.5.2015., 13. lpp.).


30.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/35


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/677

(2016. gada 29. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 29. aprīlī

Komisijas

un tās priekšsēdētājs vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

IL

262,4

MA

90,3

ZZ

176,4

0707 00 05

MA

83,2

TR

118,9

ZZ

101,1

0709 93 10

MA

95,4

TR

124,4

ZZ

109,9

0805 10 20

AR

115,8

EG

50,9

IL

84,9

MA

55,5

TR

39,9

ZZ

69,4

0805 50 10

MA

147,0

TR

130,3

ZA

143,4

ZZ

140,2

0808 10 80

AR

110,2

BR

102,8

CL

111,7

CN

150,1

NZ

138,0

US

225,1

ZA

97,2

ZZ

133,6

0808 30 90

AR

126,7

CL

122,8

CN

73,7

ZA

118,8

ZZ

110,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

30.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/37


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/678

(2016. gada 29. aprīlis)

pieņemts atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktam attiecībā uz izstrādājumu no spilventiņā ievietotiem žāvētiem lavandas ziediem un kas laists tirgū kožu atbaidīšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Vācija 2015. gada 28. maijā lūdza Komisijai pieņemt lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu par to, vai izstrādājums, kas sastāv no spilventiņā ievietotiem žāvētiem lavandas ziediem un ko laiž tirgū, lai atbaidītu kodes, ir biocīds vai apstrādāts izstrādājums minētās regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta vai l) apakšpunkta nozīmē.

(2)

Saskaņā ar apstiprinātajiem Savienības ieteikumiem (2) veseli dzīvi vai nepārstrādāti nedzīvi organismi (piemēram, raugs, liofilizētas baktērijas) vai to daļas (piemēram, ķermeņa daļas, asinis, zari, lapas, ziedi utt.) nav uzskatāmi par vielām, maisījumiem vai izstrādājumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (3) izpratnē. Kaltētus lavandas ziedus nevajadzētu uzskatīt par vielu, maisījumu vai izstrādājumu minētās regulas izpratnē, un tādēļ tos nevajadzētu uzskatīt ne par biocīdu, ne par apstrādātu izstrādājumu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012.

(3)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Izstrādājums, kas sastāv no spilventiņā ievietotiem žāvētiem lavandas ziediem, nav ne biocīds, nedz arī apstrādāts izstrādājums Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) un l) apakšpunkta piemērošanas nolūkā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2016. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Ieteikumi V pielikumam. Atbrīvojumi no pienākuma reģistrēt (19. lpp.) pieejami vietnē http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/annex_v_en.pdf

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).


Labojumi

30.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/39


Labojums Padomes Lēmumā (KĀDP) 2016/446 (2016. gada 23. marts), ar ko groza Padomes Lēmumu 2013/34/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali), un pagarina tā piemērošanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 78, 2016. gada 24. marts )

75. lappusē 1. panta 2. punktā:

tekstu:

““2.   EUTM Mali kopējo izmaksu finanšu atsauces summa laikposmam no 2016. gada 19. maija līdz 2018. gada 18. maijam ir EUR 33 400 000. Padomes Lēmuma (KĀDP) 2015/528 (*) 25. panta 1. punktā minētā finanšu atsauces summas procentuālā daļa ir 60 %, un minētā lēmuma 34. panta 3. punktā minētās uzņemšanās procentuālā daļa ir 10 %.”

lasīt šādi:

““2.   EUTM Mali kopējo izmaksu finanšu atsauces summa laikposmam no 2016. gada 19. maija līdz 2018. gada 18. maijam ir EUR 33 400 000. Padomes Lēmuma (KĀDP) 2015/528 (*) 25. panta 1. punktā minētā finanšu atsauces summas procentuālā daļa ir 10 %, un minētā lēmuma 34. panta 3. punktā minētās uzņemšanās procentuālā daļa ir 60 %.”


30.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/39


Labojums Padomes Regulā (EK) Nr. 21/2004 (2003. gada 17. decembris), ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 5, 2004. gada 9. janvāris )

(Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 42. sējums)

62. lappusē 16. pantā, kas attiecas uz Direktīvas 64/432/EEK 3. panta 2. punkta d) apakšpunktu:

tekstu:

“Direktīvas 64/432/EEK 3. panta 2. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“d)

cūkas identificē …”

lasīt šādi:

“Direktīvas 64/432/EEK 3. panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“c)

cūkas identificē …”.


30.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/40


Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/670 (2016. gada 28. aprīlis), ar ko ievieš iepriekšēju Savienības uzraudzību attiecībā uz dažu tādu dzelzs un tērauda ražojumu importu, kuru izcelsme ir dažās trešās valstīs

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 115, 2016. gada 29. aprīlis )

42. lappusē I pielikumā to ražojumu saraksta, kuriem piemēro Savienības iepriekšēju uzraudzību, tabulā:

tekstu:

“7318 16 19”

lasīt šādi:

“7318 16 91”.