ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 75

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 22. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/414 (2016. gada 10. marts), ar ko Eiropas Savienības interesēs atļauj Austrijas Republikai parakstīt un ratificēt Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās un Maltai – pievienoties minētajai Konvencijai

1

 

 

Konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/415 (2016. gada 21. marts), ar kuru atsauc divu ražotāju eksportētāju saistību pieņemšanu un atceļ Lēmumu 2008/577/EK, ar ko pieņem saistības, kas piedāvātas attiecībā uz Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importa antidempinga procedūru

10

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/416 (2016. gada 21. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

14

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/417 (2016. gada 17. marts), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1509)

16

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/418 (2016. gada 18. marts) par 2016. gada tarifikācijas zonu vienības likmju atbilstību Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. pantam (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1583)  ( 1 )

57

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/419 (2016. gada 18. marts) par 2016. gada tarifikācijas zonu vienības likmju neatbilstību Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. pantam (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1588)  ( 1 )

60

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/420 (2016. gada 18. marts) par 2015. gada tarifikācijas zonu vienības likmju neatbilstību Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. pantam (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1592)  ( 1 )

63

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/421 (2016. gada 18. marts) par Šveices 2015. un 2016. gada tarifikācijas zonu vienības likmju neatbilstību Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. pantam (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1594)  ( 1 )

66

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/422 (2016. gada 18. marts) par 2015. gada tarifikācijas zonu vienības likmju atbilstību Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. pantam (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1595)  ( 1 )

68

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/423 (2016. gada 18. marts), ar ko pilnvaro dažas laboratorijas Ēģiptē, Apvienotajos Arābu Emirātos un Amerikas Savienotajās Valstīs veikt seroloģiskos testus, lai pārraudzītu trakumsērgas vakcīnu efektivitāti suņiem, kaķiem un seskiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1609)  ( 1 )

70

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2016/113 (2016. gada 28. janvāris), ar ko Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes betona stiegrojuma stieņu no tērauda, kuriem ir paaugstināta izturība pret nogurumu, importam nosaka pagaidu antidempinga maksājumu ( OV L 23, 29.1.2016. )

72

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

22.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2016/414

(2016. gada 10. marts),

ar ko Eiropas Savienības interesēs atļauj Austrijas Republikai parakstīt un ratificēt Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās un Maltai – pievienoties minētajai Konvencijai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 81. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Ar Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās (“Konvencija”) vienkāršo metodes tiesas un ārpustiesas dokumentu pārsūtīšanai starp līgumslēdzējām valstīm. Tādējādi tiek atvieglota tiesu iestāžu sadarbība pārrobežu tiesvedībā civillietās un komerclietās.

(2)

Daudzas valstis, tostarp dalībvalstis, izņemot Austrijas Republiku un Maltu, ir Konvencijas puses. Austrijas Republika un Malta ir paudušas interesi kļūt par Konvencijas pusēm. Savienība ir ieinteresēta, lai visas dalībvalstis būtu Konvencijas puses. Turklāt saistībā ar Savienības ārpolitiku civiltiesību jomā Savienība veicina trešo valstu pievienošanos Konvencijai un tās ratificēšanu.

(3)

Savienībai attiecībā uz Konvenciju ir ārēja kompetence, ciktāl tās noteikumi skar normas, kas izklāstītas konkrētos Savienības tiesību aktu noteikumos, vai ciktāl jaunu dalībvalstu pievienošanās Konvencijai maina darbības jomu konkrētiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 1215/2012 (2) 28. panta 4. punktam.

(4)

Konvencija neļauj reģionālām ekonomiskās integrācijas organizācijām, piemēram, Savienībai, kļūt par tās dalībniecēm. Tāpēc Savienība nav tiesīga pievienoties Konvencijai.

(5)

Tādēļ Padomei būtu jāļauj Savienības interesēs Austrijas Republikai parakstīt un ratificēt Konvenciju un Maltai – pievienoties tai. Dalībvalstis saglabā savu kompetenci tajās Konvencijas jomās, kas neietekmē Savienības noteikumus vai nemaina to darbības jomu, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 3. panta 2. punktu.

(6)

Apvienotajai Karalistei un Īrijai ir saistoša Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 (3), un tādēļ tās piedalās šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(7)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Padome Savienības interesēs atļauj Austrijas Republikai parakstīt un ratificēt Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās un Maltai – pievienoties minētajai Konvencijai.

Konvencijas teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

1.   Austrijas Republika veic vajadzīgos pasākumus, lai samērīgā laikposmā un vēlākais līdz 2017. gada 31. decembrim deponētu savu Konvencijas ratifikācijas instrumentu Nīderlandes Karalistes Ārlietu ministrijā.

2.   Austrijas Republika informē Padomi un Komisiju par tās ratifikācijas instrumenta deponēšanas datumu.

3. pants

1.   Pēc šā lēmuma stāšanās spēkā Malta paziņo Nīderlandes Karalistes Ārlietu ministrijai datumu, kurā Maltā sāks piemērot Konvenciju.

2.   Malta informē arī Padomi un Komisiju par 1. punktā minēto datumu.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts Maltai un Austrijas Republikai.

Briselē, 2016. gada 10. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 (2007. gada 13. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000 (OV L 324, 10.12.2007., 79. lpp.).


22.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/3


TULKOJUMS

KONVENCIJA

par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās

(Noslēgta 1965. gada 15. novembrī)

ŠĪS KONVENCIJAS PARAKSTĪTĀJAS VALSTIS,

VĒLOTIES radīt atbilstošus līdzekļus, lai nodrošinātu, ka, izsniedzot tiesas un ārpustiesas dokumentus ārvalstīs, adresātam par to tiktu paziņots pienācīgā laikā,

VĒLOTIES uzlabot savstarpējo tiesiskās palīdzības sadarbību, šajā nolūkā, lai vienkāršotu un paātrinātu sadarbību,

lai to izpildītu, IR NOLĒMUŠAS noslēgt konvenciju, un ir vienojušās par sekojošiem noteikumiem.

1. pants

Šo konvenciju piemēro civillietās vai komerclietās gadījumos, kad tiesas un ārpustiesas dokumenti ir jāpārsūta izsniegšanai ārvalstī.

Šo konvenciju nepiemēro, ja nav zināma personas adrese, kurai šie dokumenti ir jāizsniedz.

I NODAĻA

TIESAS DOKUMENTI

2. pants

Katra līgumslēdzēja valsts nozīmē centrālo iestādi, kas apņemas saņemt tiesiskās palīdzības lūgumus par dokumentu izsniegšanu no citas līgumslēdzējas valsts un rīkoties atbilstoši 3.–6. panta noteikumiem.

Katra valsts organizē centrālo iestādi atbilstoši savas valsts nacionālo tiesību normām.

3. pants

Atbilstoši dokumentu izcelsmes valsts nacionālo tiesību normām kompetentā iestāde vai kompetentā tiesas varas amatpersona iesniedz lūgumu saņēmējas valsts centrālajai iestādei saskaņā ar konvencijai pievienotās veidlapas paraugu, bez jebkādām legalizācijas vai citām līdzīgām formalitātēm.

Izsniedzamo dokumentu vai tā kopiju pievieno tiesiskās palīdzības lūgumam. lūgumu, gan izsniedzamo dokumentu iesniedz divos eksemplāros.

4. pants

Ja centrālā iestāde uzskata, ka lūgums neatbilst šīs konvencijas noteikumiem, tā nekavējoties informē lūguma iesniedzēju, norādot iebildumus attiecībā uz šo lūgumu.

5. pants

Lūguma saņēmējas valsts centrālā iestāde pati izsniedz dokumentus vai nodod tos izsniegšanai attiecīgajai iestādei, vai nu:

a)

saskaņā ar šīs valsts nacionālo tiesību normām, kas nosaka dokumentu izsniegšanas kārtību nacionālajos tiesvedības procesos personām, kas atrodas tās teritorijā; vai

b)

īpašā lūguma iesniedzēja lūgtā veidā, izņemot gadījumus, kad šāds dokumenta izsniegšanas veids ir pretrunā ar lūguma saņēmējas iestādes nacionālo tiesību normām.

Izņemot šī panta pirmās daļas b) punktu, dokumentu vienmēr var izsniegt adresātam, ja tas to pieņem labprātīgi.

Ja dokumentu izsniedz saskaņā ar šī panta pirmo daļu, centrālā iestāde var lūgt, lai dokuments būtu sagatavots vai tulkots oficiālajā vai kādā no lūguma saņēmējas valsts oficiālajām valodām.

Tā tiesiskās palīdzības lūguma daļa, kas ietver izsniedzamo dokumentu pārskatu saskaņā ar konvencijai pievienoto veidlapu, jāizsniedz kopā ar izsniedzamajiem dokumentiem.

6. pants

Lūguma saņēmējas valsts centrālā iestāde vai jebkura cita šim nolūkam nozīmēta iestāde aizpilda apliecinājumu, izmantojot konvencijai pievienotās veidlapas paraugu.

Apliecinājumā ir jānorāda, ka dokuments ir izsniegts, kā arī jānorāda dokumenta izsniegšanas veids, vieta, datums un persona, kurai dokuments ir izsniegts. Ja dokuments nav izsniegts, apliecinājumā norāda neizsniegšanas iemeslus.

Ja apliecinājumu nav izdevusi centrālā vai tiesu varas iestāde, tad lūguma iesniedzējs var prasīt, lai to apstiprina viena no šīm iestādēm.

Apliecinājumu nosūta tieši lūguma iesniedzējam.

7. pants

Konvencijai pievienotās veidlapas standartnoteikumus visos gadījumos izmanto franču vai angļu valodā. Papildus tos var izmantot arī oficiālajā vai vienā no oficiālajām dokumentu izcelsmes valsts valodām.

Veidlapas attiecīgajās aizpildāmajās vietās aizpilda lūguma saņēmējas valsts oficiālajā valodā, franču vai angļu valodā.

8. pants

Jebkura līgumslēdzēja valsts var brīvi izsniegt tiesas dokumentus personām ārvalstīs bez jebkādiem piespiedu līdzekļiem tieši ar tās diplomātisko vai konsulāro amatpersonu starpniecību.

Jebkura valsts var paziņot, ka tā iebilst pret šādu dokumentu izsniegšanu savas valsts teritorijā, ja vien dokuments nav izsniedzams dokumentu izcelsmes valsts pilsonim.

9. pants

Turklāt jebkura līgumslēdzēja valsts var brīvi izmantot konsulāros kanālus, lai pārsūtītu izsniedzamos dokumentus citas līgumslēdzējas valsts iestādēm, kuras šī pēdējā valsts ir nozīmējusi šim nolūkam.

Katra līgumslēdzēja valsts, ja īpaši apstākļi to prasa, var izmantot diplomātiskos kanālus šādam pašam nolūkam.

10. pants

Ja lūguma saņēmēja valsts neiebilst, šī konvencija neietekmē:

a)

tiesības nosūtīt tiesas dokumentus pa pastu tieši personām ārvalstīs;

b)

tiesu varas ierēdņu, amatpersonu vai citu kompetentu dokumentu izcelsmes valsts personu tiesības veikt tiesas dokumentu izsniegšanu tieši ar lūguma saņēmējas valsts tiesu varas ierēdņu, amatpersonu vai citu kompetentu personu starpniecību;

c)

jebkuras tiesvedībā ieinteresētās personas tiesības veikt tiesas dokumentu izsniegšanu tieši, izmantojot dokumenta izsniegšanas valsts tiesu varas ierēdņu, amatpersonu vai citu kompetentu personu starpniecību.

11. pants

Šī konvencija nekādi neierobežo divu vai vairāku līgumslēdzēju valstu tiesības vienoties par citu pārsūtīšanas veidu izmantošanu tiesas dokumentu izsniegšanas nolūkā, nekā paredzēts iepriekšējos pantos, jo īpaši, par tiešu sazināšanos starp šo valstu attiecīgajām iestādēm.

12. pants

Par citas līgumslēdzējas valsts tiesas dokumentu izsniegšanu nav jāmaksā vai jāatlīdzina nodokļi vai izmaksas par pakalpojumiem, ko sniedz lūguma saņēmēja valsts.

Iesniedzējs maksā vai atlīdzina izmaksas par:

a)

tiesu varas amatpersonu vai saskaņā ar lūguma saņēmējas valsts nacionālo tiesību normām kompetentu personu nodarbināšanu;

b)

īpaša izsniegšanas veida izmantošanu.

13. pants

Ja tiesiskās palīdzības lūgums atbilst šīs konvencijas prasībām, lūguma saņēmēja valsts var atteikt izpildīt šo lūgumu tikai tad, ja tā uzskata, ka lūguma izpilde varētu apdraudēt tās suverenitāti vai drošību.

Tiesiskās palīdzības lūguma izpildi nevar atteikt, pamatojoties tikai uz to, ka valsts nacionālo tiesību normas paredz izņēmuma piekritību attiecībā uz prasības priekšmetu vai ka šīs valsts nacionālo tiesību normas neparedz tiesības veikt jebkādas darbības jautājumā, par kuru celta prasība.

Atteikuma gadījumā centrālā iestāde nekavējoties informē lūguma iesniedzēju par atteikuma iemesliem.

14. pants

Jebkuras grūtības, kas var rasties saistībā ar tiesas dokumentu pārsūtīšanu izsniegšanai, tiek novērstas diplomātiskā ceļā.

15. pants

Ja tiesas pavēste vai līdzvērtīgs dokuments bija jāpārsūta ārvalstij izsniegšanas nolūkā saskaņā ar šīs konvencijas noteikumiem un atbildētājs nav ieradies, spriedumu netaisa, pirms nekonstatē, ka:

a)

dokuments tika izsniegts saskaņā ar šīs valsts nacionālo tiesību normām, kas nosaka dokumentu izsniegšanas kārtību nacionālajos tiesvedības procesos attiecībā uz personām, kas atrodas tās teritorijā, vai

b)

dokuments tika faktiski nodots atbildētājam vai izsniegts viņa dzīvesvietā citā šajā konvencijā noteiktā veidā;

un ka jebkurā no šiem gadījumiem izsniegšana vai nodošana tika veikta pietiekami savlaicīgi, lai atbildētājs varētu sagatavoties aizstāvībai.

Katrai līgumslēdzējai valstij ir tiesības paziņot, ka tiesnesis, neskatoties uz šī panta pirmās daļas noteikumiem, var taisīt spriedumu pat tad, ja nav saņemts apliecinājums par izsniegšanu vai nodošanu, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a)

dokuments tika pārsūtīts ar kādu no šajā konvencijā noteiktajiem veidiem;

b)

no dokumenta pārsūtīšanas dienas ir pagājuši ne mazāk kā seši mēneši, ja tiesnesis konkrētajā lietā uzskata par atbilstošu laika posmu;

c)

nav saņemts apliecinājums, lai gan ir darīts viss iespējamais, lai to iegūtu no lūguma saņēmējas valsts kompetentajām iestādēm.

Neskatoties uz iepriekšējo daļu noteikumiem, tiesnesis steidzamos gadījumos var noteikt pagaidu vai nodrošināšanas pasākumus.

16. pants

Ja tiesas pavēste vai līdzvērtīgs dokuments bija jāpārsūta uz ārvalstīm izsniegšanas nolūkā saskaņā ar šīs konvencijas noteikumiem un ir taisīts spriedums bez atbildētāja klātbūtnes, tiesnesim ir tiesības atbrīvot atbildētāju no sprieduma pārsūdzēšanas termiņa noilguma, ja izpildīti šādi nosacījumi:

a)

atbildētājs no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ nav varējis savlaicīgi iepazīties ar dokumentu, lai sagatavotos aizstāvībai vai uzzināt par spriedumu pietiekami laicīgi, lai to pārsūdzētu; un

b)

atbildētājs ir iesniedzis prima facie iebildumus attiecībā uz lietu pēc būtības.

Pieteikums atbrīvot no sprieduma pārsūdzēšanas termiņa noilguma iesniedzams saprātīgā laika posmā pēc tam, kad atbildētājs ir uzzinājis par spriedumu.

Katra līgumslēdzēja valsts var paziņot, ka šāds pieteikums netiks pieņemts, ja tas tiks iesniegts pēc paziņojumā noteiktā termiņa beigām, bet jebkurā gadījumā šis termiņš nevar būt īsāks par vienu gadu pēc spriedumu pieņemšanas dienas.

Šis pants neattiecas uz spriedumiem par personu statusu vai rīcībspēju.

II NODAĻA

ĀRPUSTIESAS DOKUMENTI

17. pants

Līgumslēdzēju valstu iestāžu vai tiesu ierēdņu sagatavotus ārpustiesas dokumentus var pārsūtīt izsniegšanas nolūkā citā līgumslēdzējā valstī saskaņā ar šajā konvencijā paredzētajiem veidiem un noteikumiem.

III NODAĻA

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

18. pants

Katra līgumslēdzēja valsts var nozīmēt citas iestādes papildu centrālajai iestādei, nosakot šīs iestādes kompetences apjomu.

Visos gadījumos lūguma iesniedzējam tomēr ir tiesības lūgumu adresēt tieši centrālajai iestādei.

Federālas valstis ir tiesīgas nozīmēt vairāk nekā vienu centrālo iestādi.

19. pants

Ja līgumslēdzējas valsts nacionālo tiesību normas paredz atšķirīgus noteikumus no iepriekšējos pantos noteiktajiem dokumentu pārsūtīšanas veidiem attiecībā uz ārvalstu dokumentu izsniegšanu tās teritorijā, šī konvencija neietekmē to noteikumus.

20. pants

Šī konvencija nekādi neierobežo vienošanās starp jebkurām divām vai vairākām līgumslēdzējām valstīm, ja šāda vienošanās paredz atkāpes no:

a)

nepieciešamības pēc pārsūtīto dokumentu kopijām saskaņā ar 3. panta otrajā daļā noteikto;

b)

5. panta trešās daļas un 7. panta noteikumiem par valodas prasībām;

c)

5. panta ceturtās daļas noteikumiem;

d)

12. panta otrās daļas noteikumiem.

21. pants

Katra līgumslēdzēja valsts ratifikācijas vai pievienošanās instrumenta deponēšanas laikā vai vēlākā laikā informē Nīderlandes Ārlietu ministriju par:

a)

iestāžu nozīmēšanu saskaņā ar 2. un 18. panta noteikumiem;

b)

kompetentās iestādes nozīmēšanu izdot apliecinājumus saskaņā ar 6. pantu;

c)

kompetentās iestādes nozīmēšanu saņemt pa konsulārajiem kanāliem pārsūtītos dokumentus saskaņā ar 9. pantu.

Ja nepieciešams, katra līgumslēdzēja valsts informē ministriju par:

a)

iebildumiem pret dokumentu pārsūtīšanas veidu izmantošanu saskaņā ar 8. un 10. pantu;

b)

paziņojumiem saskaņā ar 15. panta otro daļu un 16. panta trešo daļu;

c)

par visām izmaiņām iepriekš minēto iestāžu nozīmēšanā, izteiktajiem iebildumiem un paziņojumiem.

22. pants

Ja šīs konvencijas līgumslēdzējas valstis ir arī līgumslēdzējas valstis vienai vai abām Konvencijām par civilprocesu, kas parakstītas Hāgā 1905. gada 17. jūlijā un 1954. gada 1. martā, tad šī konvencija aizstāj iepriekšējo konvenciju 1.–7. pantu.

23. pants

Šī konvencija neietekmē Konvencijas par civilprocesu, kas parakstīta Hāgā 1905. gada 17. jūlijā, 23. panta piemērošanu un Hāgas 1954. gada 1. marta konvencijas par civilprocesu 24. panta piemērošanu.

Šos pantus piemēro tikai tad, ja lieto sazināšanās metodes, kas ir identiskas šajās konvencijās noteiktajām.

24. pants

Papildu vienošanās starp līgumslēdzējām pusēm 1905. gada un 1954. gada konvencijām ir uzskatāmas par piemērojamām arī attiecībā uz šo konvenciju, izņemot gadījumus, kad līgumslēdzējas puses ir vienojušās citādi.

25. pants

Neskarot 22. un 24. panta noteikumus, šī konvencija neietekmē citu konvenciju noteikumus par jautājumiem, ko regulē šī konvencija, kuras puses līgumslēdzējas valstis ir vai par kuras līgumslēdzējām pusēm līgumslēdzējas valstis kļūs.

26. pants

Šī konvencija ir atvērta parakstīšanai valstīm, kas ir pārstāvētas Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences 10. sesijā.

Tā ir jāratificē un ratifikācijas instrumenti ir jādeponē Nīderlandes Ārlietu ministrijai.

27. pants

Šī konvencija stājas spēkā sešdesmitajā dienā pēc tam, kad trešais ratifikācijas instruments saskaņā ar 26. panta otro daļu ir deponēts Nīderlandes Ārlietu ministrijai.

Konvencija stājas spēkā attiecībā uz katru valsti, kas to ratificē vēlākā laikā, sešdesmitajā dienā pēc tās ratifikācijas instrumenta deponēšanas.

28. pants

Jebkura valsts, kas nav pārstāvēta Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences 10. sesijā, var pievienoties šai konvencijai pēc tam, kad tā ir stājusies spēkā saskaņā ar 27. panta pirmo daļu. Pievienošanās instruments ir deponējams Nīderlandes Ārlietu ministrijai.

Konvencija stājas spēkā šajā valstī, ja neviena valsts, kura ir ratificējusi konvenciju pirms šīs pievienošanās deponēšanas, sešu mēnešu laikā kopš pievienošanās paziņošanas Nīderlandes Ārlietu ministrijai nav paziņojusi par iebildumiem pret šādu pievienošanos minētajai ministrijai.

Ja šādi iebildumi nav izteikti, konvencija valstī, kas pievienojusies, stājas spēkā pirmajā dienā pēc pēdējā iepriekšējā daļā minētā termiņa beigām.

29. pants

Jebkura valsts parakstīšanas, ratifikācijas vai pievienošanās laikā var paziņot, ka šo konvenciju piemēro visās teritorijās, par kurām šī valsts ir atbildīga starptautiskajās attiecībās, vai arī vienā vai vairākās no šīm teritorijām. Šāds paziņojums stājas spēkā dienā, kad šī konvencija stājas spēkā attiecīgajā valstī.

Jebkurā laikā par šādiem papildinājumiem ir jāpaziņo Nīderlandes Ārlietu ministrijai.

Konvencija stājas spēkā attiecībā uz paziņojumā minētajām teritorijām sešdesmitajā dienā pēc iepriekšējā daļā minētā paziņojuma.

30. pants

Šī konvencija ir spēkā piecus gadus no datuma, kad tā stājusies spēkā saskaņā ar 27. panta pirmo daļu pat attiecībā uz valstīm, kas to ir ratificējušas vai pievienojušās vēlākā laikā.

Ja šī konvencija nav denonsēta, tā ir uzskatāma par pagarinātu vēl uz pieciem gadiem.

Par jebkuru denonsēšanu ir jāpaziņo Nīderlandes Ārlietu ministrijai vismaz sešus mēnešus pirms piecu gadu perioda beigām.

Tā var tikt ierobežota attiecībā uz noteiktām teritorijām, kurās konvencija ir spēkā.

Denonsēšana ir spēkā attiecībā tikai uz to valsti, kura par to ir paziņojusi. Šī konvencija paliek spēkā visu pārējo līgumslēdzēju valstu starpā.

31. pants

Nīderlandes Ārlietu ministrija paziņo 26. pantā minētajām valstīm un valstīm, kas ir pievienojušās saskaņā ar 28. pantu, par:

a)

parakstīšanu un ratifikāciju saskaņā ar 26. pantu;

b)

saskaņā ar 27. panta pirmo daļu šīs konvencijas spēkā stāšanās datumu;

c)

pievienošanos saskaņā ar 28. pantu un datumu, kad tā stājas spēkā;

d)

piemērošanas paplašināšanu, kas norādīta 29. pantā un datumu, kad tā stājas spēkā;

e)

nozīmēšanām, iebildumiem un paziņojumiem saskaņā ar 21. pantu;

f)

denonsēšanu saskaņā ar 30. panta trešo daļu.

To apliecinot, būdami pienācīgi pilnvaroti, ir parakstījuši šo konvenciju.

Parakstīta Hāgā 1965. gada 15. novembrī angļu un franču valodā, abi teksti ir vienlīdz autentiski, vienā kopijā, ko deponē Nīderlandes valdības arhīvos un kuras apliecinātu kopiju izsūta, izmantojot diplomātiskos kanālus, katrai valstij, kas ir pārstāvēta Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences 10. sesijā.

 


REGULAS

22.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/415

(2016. gada 21. marts),

ar kuru atsauc divu ražotāju eksportētāju saistību pieņemšanu un atceļ Lēmumu 2008/577/EK, ar ko pieņem saistības, kas piedāvātas attiecībā uz Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importa antidempinga procedūru

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (turpmāk “pamatregula”), un jo īpaši tās 8. pantu,

informējot dalībvalstis,

tā kā:

A.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(1)

Padome ar Regulu (EK) Nr. 2022/95 (2) piemēroja galīgo antidempinga maksājumu Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importam. Pēc termiņbeigu un starpposma pārskatīšanas Padome ar Regulu (EK) Nr. 658/2002 (3) piemēroja galīgo antidempinga maksājumu Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importam. Pēc vēl vienas termiņbeigu un starpposma pārskatīšanas Padome ar Regulu (EK) Nr. 661/2008 (4) piemēroja galīgo antidempinga maksājumu Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importam. Pēc vēl vienas termiņbeigu pārskatīšanas Komisija ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 999/2014 (5) piemēroja galīgo antidempinga maksājumu Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importam.

(2)

Komisija ar Lēmumu 2008/577/EK (6) (turpmāk “lēmums”) pieņēma cenu saistības (turpmāk “saistības”) cita starpā no Krievijas ražotājiem AS Acron un AS Dorogobuzh (turpmāk kopā “Acron”), kuri ir Acron pārvaldītājsabiedrības uzņēmumi, attiecībā uz šo uzņēmumu ražotā un pirmajam neatkarīgajam pircējam Savienībā pārdotā amonija nitrāta importu.

(3)

Komisija ar to pašu lēmumu pieņēma arī saistības no Ukrainas atklātās akciju sabiedrības Azot Cherkassy. Ukrainas izcelsmes amonija nitrāta importam piemērojamie pasākumi beidzās 2012. gada 17. jūnijā (7), tādējādi tajā pašā dienā beidzās arī attiecīgās saistības.

(4)

Komisija ar to pašu lēmumu pieņēma arī saistības no EuroChem grupas. Saistību neiespējamības dēļ Komisija ar Lēmumu 2012/629/ES (8) atsauca savu piekrišanu pieņemt Eurochem grupas piedāvātās saistības.

(5)

No Acron pieņemtās cenu saistības balstās uz šādiem trim elementiem: 1) minimālo cenu indeksācija atbilstīgi starptautiskām publiskām etaloncenām, 2) daudzuma ierobežojums un 3) apņemšanās nepārdot ražojumus, uz ko attiecas saistības, tiem pašiem pircējiem Eiropas Savienībā, kuriem tā pārdod citus ražojumus, izņemot konkrētus citus ražojumus, attiecībā uz ko Acron apņēmās ievērot konkrētus cenu režīmus.

(6)

Lēmuma 2008/577/EK 14. apsvērumā minēts, ka cenu saistību pieņemšanas brīdī Acron pārdošanas struktūra bija tāda, ka Komisija uzskatīja saistību apiešanas risku par ierobežotu.

B.   APSTĀKĻU IZMAIŅAS

Acron darījumu attiecības

(7)

2012. gada maijā Acron informēja Komisiju par nodomu iegūt daļas kādā ķīmisko produktu ražotnē Savienībā. 2012. gada augustā Acron informēja Komisiju par izmaiņām tās korporatīvajā struktūrā, proti, ka tas ir ieguvis mazākuma akcijas šādā ķīmisko produktu ražotnē Savienībā, un norādīja, ka minētās korporatīvās struktūras izmaiņas nav ietekmējušas saistību īstenošanu. Pēc Acron iesniegto pierādījumu izvērtēšanas Komisija sākotnēji neuzskatīja, ka minētās korporatīvās struktūras izmaiņas ietekmē saistības. Tomēr Komisijas rīcībā pašlaik ir jauni pierādījumi, kas liecina, ka Acron, sākotnēji informējot Komisiju par izmaiņām tās struktūrā, ir iesniedzis nepilnīgu informāciju. Konkrētāk – Komisija netika informēta, ka minētais Savienības ražotājs ražo un pārdod ne tikai ķīmiskus produktus, bet arī mēslojumu, tostarp amonija nitrātu. Turklāt pierādījumi, kas pašlaik ir Komisijas rīcībā, arī liecina, ka pēc 2012. gada augusta paziņojuma Komisijai Acron akciju pakete palielinājusies vēl vairāk.

Sākotnējais izvērtējums

(8)

Komisija izanalizēja tās rīcībā esošo pierādījumu ietekmi un uzskatīja, ka pastāv liels šķērskompensācijas risks. Ja mēslojuma ražošanas un pārdošanas uzņēmums Savienībā, kurā Acron ir ieguvis akcijas, pārdod dažus ražojumus tiem pašiem pircējiem, kam pārdod Acron, tad šādu darījumu cenas var noteikt tā, lai kompensētu minimālo importa cenu, uz kuru attiecas saistības. Tomēr ar uzraudzību šādu kompensēšanu nevarētu konstatēt, jo cenu struktūra lielākajai daļai ražojumu, ko ražo mēslojuma ražošanas un pārdošanas uzņēmumā, kurā Acron ir ieguvis akcijas, nav publiski pieejama. Tādējādi nav iespējams novērtēt, vai pircēju maksātās cenas atbilst ražojumu vērtībai, vai arī tiek piemērots iespējams rabats, lai kompensētu darījumus, uz ko attiecas saistības ievērot minimālo importa cenu. Citiem vārdiem sakot, saistību uzraudzība kļūtu neiespējama.

(9)

Komisija attiecīgi informēja Acron un paziņoja, ka, ņemot vērā apstākļus, kas minēti 7. un 8. apsvērumā, Komisija uzskata, ka saistības būtu jāatsauc. Acron tika dota iespēja izteikt piezīmes.

C.   RAKSTISKI IESNIEGTA INFORMĀCIJA UN UZKLAUSĪŠANA

(10)

Acron rakstiski iesniedza apsvērumus, un tam tika dota iespēja tikt uzklausītam. Atbildot uz informācijas izpaušanas dokumentu, Acron atkārtoja argumentus, kurus tas jau pauda, kad tika sākotnēji informēts par saistību nesaderību ar faktu, ka tam pieder akcijas Savienības mēslojuma ražotnē. Uz minētajiem argumentiem ir atbildēts informācijas izpaušanas dokumentā un tiek atbildēts arī šajā regulā.

(11)

Vairākas personas rakstiski iesniedza Komisijai apsvērumus, atbalstot Acron nostāju (tomēr šīs personas nebija Komisijas informācijas izpaušanas dokumenta adresāti un tām netika prasīts iesniegt piezīmes). Šīs personas norādīja, ka tās nav iesaistītas šķērskompensācijas praksē ar Acron. Tomēr šādi apgalvojumi paši par sevi nemazina šķērskompensācijas risku. Komisijas parastā prakse jebkurā gadījumā ir nepieņemt cenu saistības, ja pastāv liels šķērskompensācijas risks, neraugoties uz to, vai šķērskompensācija patiešām ir notikusi.

(12)

Acron apgalvoja, ka ir rīkojies godprātīgi, kad saskaņā ar saistītas personas definīciju un saistību 5.14. noteikumu informējis Komisiju par dažām izmaiņām savā korporatīvajā struktūrā.

(13)

Turklāt Acron apgalvoja, ka būtu uzskatāms par finanšu ieguldītāju minētajā Savienības uzņēmumā un ka Acron piederošā akciju pakete tam piešķir tikai ierobežotas likumīgas tiesības lēmumu pieņemšanas procesā, tādējādi neparedzot Acron kontroli pār šo Savienības uzņēmumu Savienības konkurences tiesību nozīmē.

(14)

Acron uzsvēra, ka Savienības tiesību akti un valsts konkurences tiesību akti liedz apmainīties ar sensitīvu komercinformāciju vai saskaņot pārdošanu ar saviem konkurentiem Savienībā vai citur, kas būtu nepieciešams šķērskompensācijas gadījumā.

(15)

Komisija uzskata, ka Acron argumenti būtu jānoraida šādu iemeslu dēļ.

(16)

Pirmkārt, saistības, ko piedāvā Acron, ietver saistītās personas definīciju. Kā noteikts saistību 1. noteikumā, ja uzņēmumam pieder 5 % vai vairāk akciju citā uzņēmumā, tas ir pietiekams pamats, lai to uzskatītu par saistīto personu; tas ir kritērijs, kas būtu jāņem vērā, izvērtējot saistību uzraudzības un izpildes iespējamību;

(17)

Turklāt Komisija atkārtoti norāda uz šķērskompensācijas problēmām, kas minētas 8. apsvērumā. Tāpat nevar izslēgt, ka dažas kotētās cenas (kas ir saistību cenu indeksācijas mehānisma pamatā) varētu ietekmēt Savienībā esošā saistītā ražotāja veiktā pārdošana.

(18)

Pats Acron pieļāva, ka akciju turēšana Savienības ražotnē rada pieņēmumu par šķērskompensācijas riska esību, ko gan iespējams atspēkot. Apsvērumi, kas balstīti uz valstu vai Savienības konkurences tiesību aktiem, par to, ka šāda rīcība teorētiski nebūtu Acron interesēs, nav svarīgi, novērtējot saistību uzraudzības un izpildes iespējamību. Šādi apsvērumi paši par sevi nemazina šķērskompensācijas risku.

(19)

Acron apgalvoja, ka šķērskompensācija nav ne tā komerciālajās interesēs, ne arī saistītā Savienības ražotāja komerciālajās interesēs. Šis apgalvojums pats par sevi nemazina šķērskompensācijas risku, jo īpaši tādēļ, ka komerciālo interešu jēdzienu nevar izvērtēt abstrakti. Turklāt saskaņā ar Komisijas novērtējumu nevar izslēgt šķērskompensācijas stimulus, jo gan saistītais Savienības ražotājs, gan Acron Savienībā, iespējams, tiem pašiem pircējiem bez amonija nitrāta pārdod arī citus ražojumus. Konstatēt šādu pārdošanu Savienībā būtu neiespējami. Attiecībā uz to jāvērš uzmanība uz Acron un saistītā Savienības ražotāja uzņēmumu grupu sarežģīto struktūru. Tādējādi pastāv augsts šķērskompensācijas risks ar amonija nitrāta vai citu ražojumu pārdošanu tiem pašiem pircējiem.

(20)

Otrkārt, uz ražotāju, kas darbojas Savienībā, nevar attiecināt uzraudzību tādēļ, ka tas nevar būt puse saistībās, jo saskaņā ar pamatregulas 8. pantu saistības var piedāvāt tikai eksportētāji.

(21)

Treškārt, pat tad, ja Savienības ražotājs varētu būt puse saistībās, kas tā nav, šādu saistību uzraudzība nebūtu iespējama, kā minēts iepriekš 8. un 19. apsvērumā.

(22)

Tāpēc, ņemot vērā pierādījumus, kas ir Komisijas rīcībā, Komisija secināja, ka pēc izmaiņām Acron korporatīvajā struktūrā pastāv liels šķērskompensācijas risks un no Acron pieņemtās saistības kļūst neiespējamas, un tādēļ tās būtu jāatsauc.

(23)

Visbeidzot, Acron ierosināja saistībās piemērot papildu uzraudzības mehānismu. Proti, tas piedāvāja regulāri sniegt Komisijai revidētu pārskatu par naudas plūsmu starp abām uzņēmumu grupām. Tomēr šis jaunais mehānisms padarītu saistību uzraudzību vēl sarežģītāku un apgrūtinošāku un nemazinātu konstatētos šķērskompensācijas riskus un problēmas.

(24)

Neviens no Acron iesniegtajiem argumentiem nav tāds, kas mainītu Komisijas vērtējumu, ka uzraudzība ir kļuvusi neiespējama.

D.   LĒMUMA 2008/577/EK ATCELŠANA

(25)

Tādējādi saskaņā ar pamatregulas 8. panta 9. punktu un saskaņā ar attiecīgajiem saistību noteikumiem, kas ļauj Komisijai vienpusēji atsaukt piekrišanu saistībām, Komisija secināja, ka piekrišana Acron piedāvātajām saistībām būtu jāatsauc un būtu jāatceļ Komisijas Lēmums 2008/577/EK. Tādējādi galīgais antidempinga maksājums, kas noteikts ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 999/2014, būtu jāpiemēro Acron ražotā attiecīgā ražojuma importam (Taric papildu kods A532),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek atsaukta saistību pieņemšana attiecībā uz Acron pārvaldītājas sabiedrības uzņēmumiem AS Acron, Veliky Novgorod, Krievija, un AS Dorogobuzh, Dorogobuzh, Krievija, attiecībā uz šo uzņēmumu ražotā un pirmajam neatkarīgajam pircējam Savienībā pārdotā amonija nitrāta importu (Taric papildu kods A532).

2. pants

Ar šo atceļ Lēmumu 2008/577/EK.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 21. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  OV L 198, 23.8.1995., 1. lpp.

(3)  OV L 102, 18.4.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 185, 12.7.2008., 1. lpp.

(5)  OV L 280, 24.9.2014., 19. lpp.

(6)  OV L 185, 12.7.2008., 43. lpp.

(7)  OV C 171, 16.6.2012., 25. lpp.

(8)  OV L 277, 11.10.2012., 8. lpp.


22.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/416

(2016. gada 21. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 21. martā

Komisijas

un tās priekšsēdētājs vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

IL

125,9

MA

88,1

TR

110,3

ZZ

108,1

0707 00 05

MA

83,5

TR

140,8

ZZ

112,2

0709 93 10

MA

56,0

TR

162,4

ZZ

109,2

0805 10 20

EG

45,9

IL

76,9

MA

55,3

TN

69,6

TR

64,8

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

138,5

TR

73,5

ZZ

106,0

0808 10 80

BR

87,2

US

133,3

ZA

110,3

ZZ

110,3

0808 30 90

AR

143,9

CL

163,8

CN

106,6

TR

153,6

ZA

99,9

ZZ

133,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

22.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/417

(2016. gada 17. marts),

ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1509)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, dāņu, franču, grieķu, itāļu, lietuviešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, somu, spāņu, vācu un zviedru valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 52. pantu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības fondu komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 (2) 31. pantu un no 2015. gada 1. janvāra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 52. pantu Komisijai ir jāveic vajadzīgās pārbaudes, jāpaziņo dalībvalstīm minēto pārbaužu rezultāti, jāpieņem zināšanai dalībvalstu skaidrojumi, jāsasauc divpusējas apspriedes, lai panāktu vienošanos ar attiecīgajām dalībvalstīm, un oficiāli jāpaziņo tām savi secinājumi.

(2)

Dalībvalstīm ir bijusi iespēja pieprasīt samierināšanas procedūras uzsākšanu. Dažos gadījumos šī iespēja ir izmantota, un Komisija ir izskatījusi procedūras rezultātā sagatavotos ziņojumus.

(3)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1306/2013 finansēt drīkst vienīgi lauksaimniecības izdevumus, kas radušies, nepārkāpjot Savienības tiesības.

(4)

Ņemot vērā veiktās pārbaudes, divpusējo apspriežu rezultātus un samierināšanas procedūras, atklājās, ka daļa dalībvalstu deklarēto izdevumu neatbilst šai prasībai, tāpēc tos nevar finansēt no ELGF un ELFLA.

(5)

Būtu jānorāda summas, kuras neatzīst par pieprasāmām no ELGF un ELFLA. Minētās summas nav saistītas ar izdevumiem, kas radušies vairāk nekā divdesmit četrus mēnešus pirms Komisijas rakstveida paziņojuma dalībvalstīm par veikto pārbaužu rezultātiem.

(6)

Attiecībā uz šajā lēmumā norādītajiem gadījumiem Komisija attiecīgajā kopsavilkuma ziņojumā ir informējusi dalībvalstis par to summu novērtējumu, kuras izslēdzamas no finansējuma sakarā ar to neatbilstību Savienības tiesībām.

(7)

Šis lēmums neskar secinājumus par finansēm, kurus Komisija var izdarīt no Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem lietās, kuru izskatīšana vēl nebija pabeigta 2015. gada 31. decembrī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Summas, kas norādītas pielikumā un saistītas ar izdevumiem, kuri radušies dalībvalstu akreditētajām maksājumu aģentūrām un deklarēti, tos attiecinot uz ELGF vai ELFLA, izslēdz no Savienības finansējuma.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Dānijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Itālijas Republikai, Lietuvas Republikai, Nīderlandes Karalistei, Austrijas Republikai, Polijas Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Somijas Republikai, Zviedrijas Karalistei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2016. gada 17. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(2)  Padomes 2005. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Budžeta postenis: 05070107

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

DE

Ciete

2003

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-557/13

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

1 901 395,66

0,00

1 901 395,66

 

Ciete

2004

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-557/13

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

1 883 474,60

0,00

1 883 474,60

 

Ciete

2005

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-557/13

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

2 408 081,08

0,00

2 408 081,08

 

 

 

 

 

 Kopā DE:

EUR

6 192 951,34

0,00

6 192 951,34

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

GR

Savstarpējā atbilstība

2009

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-107/14

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

4 936 572,90

55 807,14

4 880 765,76

 

Savstarpējā atbilstība

2010

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-107/14

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

547,38

751,51

– 204,13

 

Cits tiešais atbalsts – Regulas (EK) Nr. 1782/2003 69. pants, izņemot par aitām un liellopiem

2007

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-241/13

VIENREIZĒJS

 

EUR

358 518,51

0,00

358 518,51

 

Cits tiešais atbalsts – Regulas (EK) Nr. 1782/2003 69. pants, izņemot par aitām un liellopiem

2008

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-241/13

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 12,58

0,00

– 12,58

 

Cits tiešais atbalsts – Regulas (EK) Nr. 1782/2003 69. pants, izņemot par aitām un liellopiem

2009

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-241/13

VIENREIZĒJS

 

EUR

1 066,26

0,00

1 066,26

 

 

 

 

 

 Kopā GR:

EUR

5 296 692,47

56 558,65

5 240 133,82

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

NL

Pārkāpumi

2007

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-126/14

VIENREIZĒJS

 

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78

 

 

 

 

 

 Kopā NL:

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78


Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

EUR

16 192 875,59

56 558,65

16 136 316,94

Budžeta postenis: 05040501

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

FI

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2009

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-124/14

VIENREIZĒJS

 

EUR

32 799,76

0,00

32 799,76

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2010

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-124/14

VIENREIZĒJS

 

EUR

255 575,05

0,00

255 575,05

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2011

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-124/14

VIENREIZĒJS

 

EUR

301 891,12

0,00

301 891,12

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2012

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-124/14

VIENREIZĒJS

 

EUR

337 561,65

0,00

337 561,65

 

 

 

 

 

 Kopā FI:

EUR

927 827,58

0,00

927 827,58

GR

Savstarpējā atbilstība

2010

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-107/14

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

201 962,44

0,00

201 962,44

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2009

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-346/13

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

959 020,82

0,00

959 020,82

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2010

Atmaksāšana pēc sprieduma lietā T-346/13

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

992 833,01

0,00

992 833,01

 

 

 

 

 

 Kopā GR:

EUR

2 153 816,27

0,00

2 153 816,27


Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

EUR

3 081 643,85

0,00

3 081 643,85

Budžeta postenis: 6701

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

BE

Pārkāpumi

2012

Grāmatojumu noskaidrošana

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 9 601 619,00

0,00

– 9 601 619,00

 

Pārkāpumi

2006

Procentu neziņošana (2006)

VIENREIZĒJS

0,00 %

EUR

– 3 717 323,80

0,00

– 3 717 323,80

 

Pārkāpumi

2007

Procentu neziņošana (2007)

VIENREIZĒJS

0,00 %

EUR

– 1 331,61

0,00

– 1 331,61

 

 

 

 

 

 Kopā BE:

EUR

– 13 320 274,41

0,00

– 13 320 274,41

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

DK

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2011

Atzīšanas un darbības programmas: PPV un RO galveno darbību pārbaudes

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 153 323,91

– 7 977,91

– 145 346,00

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2012

Atzīšanas un darbības programmas: PPV un RO galveno darbību pārbaudes

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 98 614,78

0,00

– 98 614,78

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2013

Atzīšanas un darbības programmas: PPV un RO galveno darbību pārbaudes

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 638,51

0,00

– 1 638,51

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas (iesk. izņemšanu)

2014

Atzīšanas un darbības programmas: PPV un RO galveno darbību pārbaudes

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 409,20

0,00

– 409,20

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2011

RO atzīšana

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 159 558,14

0,00

– 159 558,14

 

 

 

 

 

 Kopā DK:

EUR

– 413 544,54

– 7 977,91

– 405 566,63

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

DE

Sertifikācija

2010

Iepriekšējo gadu finansiāla rakstura kļūdas, par kurām summas nav atgūtas

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 7 427,16

0,00

– 7 427,16

 

Sertifikācija

2011

Iepriekšējo gadu finansiāla rakstura kļūdas, par kurām summas nav atgūtas

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 84,61

0,00

– 84,61

 

Sertifikācija

2012

Iepriekšējo gadu finansiāla rakstura kļūdas, par kurām summas nav atgūtas

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 363,89

0,00

– 363,89

 

 

 

 

 

 Kopā DE:

EUR

– 7 875,66

0,00

– 7 875,66

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

ES

Pārkāpumi

2007

Jaunā PACA piemērošana

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 28 221,44

0,00

– 28 221,44

 

Pārkāpumi

2008

Jaunā PACA piemērošana

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 19 882,61

0,00

– 19 882,61

 

Pārkāpumi

2009

Jaunā PACA piemērošana

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 50 479,42

0,00

– 50 479,42

 

Pārkāpumi

2010

Jaunā PACA piemērošana

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 3 712,91

0,00

– 3 712,91

 

Sertifikācija

2011

Korekcijas saistībā ar 2009. finanšu gadu

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 46 445,53

0,00

– 46 445,53

 

Pārkāpumi

2007

Kavēšanās atgūšanas procesā

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 24 376,08

0,00

– 24 376,08

 

Pārkāpumi

2008

Kavēšanās atgūšanas procesā

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 17 173,48

0,00

– 17 173,48

 

Pārkāpumi

2009

Kavēšanās atgūšanas procesā

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 43 601,28

0,00

– 43 601,28

 

Pārkāpumi

2010

Kavēšanās atgūšanas procesā

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 3 207,00

0,00

– 3 207,00

 

Pārkāpumi

2007

Procentu aprēķins par 2006. un 2007. finanšu gadu

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 23 059,55

0,00

– 23 059,55

 

Atsaistītais tiešais atbalsts

2014

Trūkumi pārbaudēs uz vietas

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 47 510,41

0,00

– 47 510,41

 

Vīns – pārstrukturēšana

2009

Galvenā kontroles mehānisma nepilnība: vienotās likmes pārmērīga kompensēšana

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 59 660,14

0,00

– 59 660,14

 

Vīns – pārstrukturēšana

2010

Galvenā kontroles mehānisma nepilnība: vienotās likmes pārmērīga kompensēšana

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 1 392 719,07

0,00

– 1 392 719,07

 

Vīns – pārstrukturēšana

2011

Galvenā kontroles mehānisma nepilnība: vienotās likmes pārmērīga kompensēšana

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 2 440 054,08

– 5,65

– 2 440 048,43

 

Vīns – pārstrukturēšana

2012

Galvenā kontroles mehānisma nepilnība: vienotās likmes pārmērīga kompensēšana

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 13 697 204,46

0,00

– 13 697 204,46

 

Vīns – pārstrukturēšana

2013

Galvenā kontroles mehānisma nepilnība: vienotās likmes pārmērīga kompensēšana

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 16 379 396,64

– 2 665,74

– 16 376 730,90

 

 

 

 

 

 Kopā ES:

EUR

– 34 276 704,10

– 2 671,39

– 34 274 032,71

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

FI

Sertifikācija

2011

Korekcija par atgūšanas procedūru nesākšanu

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 7 835,62

0,00

– 7 835,62

 

Sertifikācija

2012

Korekcija par atgūšanas procedūru nesākšanu

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 11 413,17

0,00

– 11 413,17

 

Sertifikācija

2013

Korekcija par atgūšanas procedūru nesākšanu

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 1 271,91

0,00

– 1 271,91

 

 

 

 

 

 Kopā FI:

EUR

20 520,70

0,00

20 520,70

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

FR

Pārkāpumi

2009

Summa atzīta par neatgūstamu saņēmēja bankrota dēļ. Tomēr MA nepiedalījās bankrota procedūrā novēlotas atbildes dēļ

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 40 352,24

0,00

– 40 352,24

 

Pārkāpumi

2009

Parādu vērtība nav noteikta III pielikuma tabulā, tie nav atgūti, pamatojoties uz dalībvalsts lēmumu, vai kavēšanās atgūšanas procedūrā notika dalībvalsts dēļ

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 3 268 314,30

0,00

– 3 268 314,30

 

Pārkāpumi

2010

Kavēšanās saistībā ar iespējamo parādu turpmākajiem pasākumiem

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 4 375 725,65

0,00

– 4 375 725,65

 

Pārkāpumi

2010

ELFLA sankcijas aprēķinātas nepareizi vai nav reģistrētas III pielikuma tabulā

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 794,08

0,00

– 794,08

 

Pārkāpumi

2010

Finanšu korekcijas saistībā ar ELGF pārkāpumiem: nepamatota atgūšanas procedūras apturēšana un parāda nereģistrēšana

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 1 800,42

0,00

– 1 800,42

 

Pārkāpumi

2009

FR19: neatgūšanas iemesls ir saistīts ar dalībvalsts nolaidību (lieta Nr. FR/1998/054); FR20: lietai nav piemērots 50/50 nosacījums, jo III pielikuma tabulā ir norādīts nepareizs PACA (lieta Nr. SHSP1999900001)

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 1 904 968,31

0,00

– 1 904 968,31

 

Pārkāpumi

2009

III pielikuma tabulā nav norādīti procenti, un tādēļ nav piemērots 50/50 nosacījums

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 6 370,48

0,00

– 6 370,48

 

Savstarpējā atbilstība

2011

Sankciju sistēmas pielaidība, 2010. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 13 900 346,00

– 27 800,69

– 13 872 545,31

 

Savstarpējā atbilstība

2012

Sankciju sistēmas pielaidība, 2011. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 5 015 760,00

– 22 903,73

– 4 992 856,27

 

Savstarpējā atbilstība

2013

Sankciju sistēmas pielaidība, 2012. pieprasījumu gads

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 5 883 866,00

– 26 488,62

– 5 857 377,38

 

Pārkāpumi

2010

Dalībvalsts iestāžu nolaidība atgūšanas procedūrā: maksājumu aģentūra nepiedalījās parādnieku bankrota procedūrā

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 44 471,48

0,00

– 44 471,48

 

Pārkāpumi

2009

Procentu neaprēķināšana atgūtajām summām (mīklas izstrādājumu sviests)

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 264 337,54

0,00

– 264 337,54

 

Pārkāpumi

2010

Procentu neaprēķināšana pasākumam saistībā ar mīklas izstrādājumu sviestu

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 96 600,46

0,00

– 96 600,46

 

Savstarpējā atbilstība

2011

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2010. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 15 999 850,09

– 287 378,67

– 15 712 471,42

 

Savstarpējā atbilstība

2012

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2010. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

2 342,47

0,00

2 342,47

 

Savstarpējā atbilstība

2013

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2010. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 707,23

0,00

– 707,23

 

Savstarpējā atbilstība

2010

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2011. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 167 635,51

– 8 744,49

– 158 891,02

 

Savstarpējā atbilstība

2011

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2011. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 44 605,02

– 11 415,70

– 33 189,32

 

Savstarpējā atbilstība

2012

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2011. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 15 835 116,53

– 136 742,25

– 15 698 374,28

 

Savstarpējā atbilstība

2013

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2011. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 2 104,03

– 110,28

– 1 993,75

 

Savstarpējā atbilstība

2011

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 253 702,72

– 11 415,70

– 242 287,02

 

Savstarpējā atbilstība

2012

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 60 987,30

– 33,15

– 60 954,15

 

Savstarpējā atbilstība

2013

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 15 882 638,43

– 346 705,47

– 15 535 932,96

 

Pārkāpumi

2009

Atgūšanas procedūras atceltas formālu iemeslu dēļ, un nolaidība attiecināma uz dalībvalsti

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 71 193,30

0,00

– 71 193,30

 

 

 

 

 

 Kopā FR:

EUR

– 83 119 904,65

– 879 738,75

– 82 240 165,90

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

GB

Atsaistītais tiešais atbalsts

2013

Nepilnības ZGIS un atgūto summu trūkums, 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 41 356 361,86

0,00

– 41 356 361,86

 

Atsaistītais tiešais atbalsts

2014

Nepilnības ZGIS un atgūto summu trūkums, 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 37 543,55

0,00

– 37 543,55

 

Atsaistītais tiešais atbalsts

2014

Nepilnības ZGIS un atgūto summu trūkums, 2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 40 099 448,21

0,00

– 40 099 448,21

 

Atsaistītais tiešais atbalsts

2015

Nepilnības ZGIS un atgūto summu trūkums, 2014. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 38 524 608,30

0,00

– 38 524 608,30

 

 

 

 

 

 Kopā GB:

EUR

– 120 017 961,92

0,00

– 120 017 961,92

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

GR

Atsaistītais tiešais atbalsts

2013

Rezultātu ekstrapolācijas neveikšana

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 6 095,07

0,00

– 6 095,07

 

Pārkāpumi

2013

Kavēšanās saistībā ar atgūšanas procedūrām un nolaidība saistībā ar parādu turpmākajiem pasākumiem

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 203 932,27

0,00

– 203 932,27

 

Atsaistītais tiešais atbalsts

2013

Acīmredzamas kļūdas nepareiza izmantošana

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 30 000,00

0,00

– 30 000,00

 

Atsaistītais tiešais atbalsts

2013

Novēlotu pieprasījumu gadījumā nepareizi piemērotas sankcijas

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 985,65

0,00

– 985,65

 

Augļi un dārzeņi – ārkārtas atbalsta pasākumi

2011

Ražas nenovākšanas darbības kopš Regulas (ES) Nr. 585/2011 stāšanās spēkā – pārbaudes uz vietas tvērums

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 240 659,00

0,00

– 240 659,00

 

Atsaistītais tiešais atbalsts

2013

Nepilnība attiecināmo pastāvīgo ganību definīcijā

PĒC VIENOTAS LIKMES

25,00 %

EUR

– 99 103 011,64

0,00

– 99 103 011,64

 

Atsaistītais tiešais atbalsts

2014

Nepilnība attiecināmo pastāvīgo ganību definīcijā, acīmredzama kļūda un nepilnība attālinātajā pārbaudē uz vietas

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 30 531 692,80

0,00

– 30 531 692,80

 

Atsaistītais tiešais atbalsts

2014

Nepilnība definīcijā par attiecināmajām pastāvīgajām ganībām, acīmredzama kļūda un attālinātajā pārbaudē uz vietas

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 37 163 161,78

0,00

– 37 163 161,78

 

Atsaistītais tiešais atbalsts

2013

Nepilnības attālinātajās pārbaudēs uz vietas

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 564 313,10

0,00

– 564 313,10

 

Augļi un dārzeņi – ārkārtas atbalsta pasākumi

2011

Izņemšanas darbības kopš Regulas (ES) Nr. 585/2011 stāšanās spēkā

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 84 786,51

0,00

– 84 786,51

 

Augļi un dārzeņi — Ārkārtas atbalsta pasākumi

2011

Izņemšanas darbības pirms Regulas (ES) Nr. 585/2011 stāšanās spēkā

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 28 125,34

0,00

– 28 125,34

 

 

 

 

 

 Kopā GR:

EUR

– 167 956 763,16

0,00

– 167 956 763,16

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

IT

Savstarpējā atbilstība

2010

Pielaides piemērošana, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2009. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 65 691,69

– 10,44

– 65 681,25

 

Savstarpējā atbilstība

2011

Pielaides piemērošana, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2010. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 88 702,46

– 11,88

– 88 690,58

 

Savstarpējā atbilstība

2009

Pielaides piemērošana, nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm un veterinārārsta pārbaudēm, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2008. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 2 884 942,56

– 3 768,57

– 2 881 173,99

 

Savstarpējā atbilstība

2010

Pielaides piemērošana, nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm un veterinārārsta pārbaudēm, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2009. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 389 806,32

– 3 342,68

– 1 386 463,64

 

Savstarpējā atbilstība

2011

Pielaides piemērošana, nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm un veterinārārsta pārbaudēm, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2010. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 243 958,54

– 3 694,76

– 1 240 263,78

 

Savstarpējā atbilstība

2010

Pielaides piemērošana, nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2009. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 591 374,91

– 397,18

– 590 977,73

 

Savstarpējā atbilstība

2011

Pielaides piemērošana, nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2010. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 649 949,87

– 218,52

– 649 731,35

 

Piena kvota

2012

Piena nodevas korekcija

VIENREIZĒJS

 

EUR

229 851,79

229 851,79

0,00

 

Pārkāpumi

2011

Nepareiza informācija III pielikumā un nolaidība atgūšanas procedūrā

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 5 470 744,00

0,00

– 5 470 744,00

 

Finanšu revīzija – novēloti maksājumi un maksājumu termiņi

2012

Novēlots maksājums

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 6 172 870,18

– 6 305 956,88

133 086,70

 

Pārkāpumi

2013

Nolaidība atgūšanas procedūrā

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 63 891 740,43

0,00

– 63 891 740,43

 

Savstarpējā atbilstība

2009

Iepriekšēji labojumi, 2008. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

0,00

– 372,46

372,46

 

Savstarpējā atbilstība

2009

Iepriekšēji labojumi, 2008. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

0,00

– 6 991,99

6 991,99

 

Savstarpējā atbilstība

2010

Iepriekšēji labojumi, 2009. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

0,00

– 67,76

67,76

 

Savstarpējā atbilstība

2010

Iepriekšēji labojumi, 2009. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

0,00

– 2 534,97

2 534,97

 

Savstarpējā atbilstība

2009

Nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm un veterinārārsta pārbaudēm, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2008. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 625 639,55

– 63,25

– 625 576,30

 

Savstarpējā atbilstība

2010

Nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm un veterinārārsta pārbaudēm, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2009. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 602 924,23

– 214,77

– 602 709,46

 

Savstarpējā atbilstība

2009

Nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm, lauksaimnieki bez dzīvniekiem, 2008. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 1 917 822,51

0,00

– 1 917 822,51

 

Savstarpējā atbilstība

2010

Nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm, lauksaimnieki bez dzīvniekiem, 2009. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 1 533 726,99

0,00

– 1 533 726,99

 

Savstarpējā atbilstība

2011

Nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm, lauksaimnieki bez dzīvniekiem, 2010. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 1 081 038,12

0,00

– 1 081 038,12

 

 

 

 

 

 Kopā IT:

EUR

– 87 981 080,57

– 6 097 794,32

– 81 883 286,25

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

NL

Sertifikācija

2013

Finanšu korekcija

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 2 692 849,00

0,00

– 2 692 849,00

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2010

Nepietiekamas pārbaudes saistībā ar atzīšanu, 2010.–2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 267 405,71

– 13 670,46

– 1 253 735,25

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2011

Nepietiekamas pārbaudes saistībā ar atzīšanu, 2010.–2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 3 682 681,34

0,00

– 3 682 681,34

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2012

Nepietiekamas pārbaudes saistībā ar atzīšanu, 2010.–2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 2 608 143,33

0,00

– 2 608 143,33

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2013

Nepietiekamas pārbaudes saistībā ar atzīšanu, 2010.–2013. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 362 117,22

0,00

– 362 117,22

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas (iesk. izņemšanu)

2014

Nepietiekamas pārbaudes saistībā ar atzīšanu, 2014. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 26 061,78

0,00

– 26 061,78

 

 

 

 

 

 Kopā NL:

EUR

– 10 639 258,38

– 13 670,46

– 10 625 587,92

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

PT

Sertifikācija

2009

Summas, kas reģistrētas parādnieka virsgrāmatā, bet nav atgūtas

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 101 980,26

0,00

– 101 980,26

 

Sertifikācija

2012

Zināmās kļūdas ELGF IAKS

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 343,56

0,00

– 343,56

 

Sertifikācija

2012

Iespējamākā kļūda ELGF, kas nav IAKS

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 240 677,39

0,00

– 240 677,39

 

Cits tiešais atbalsts – Regulas (EK) Nr. 73/2009 68.–72. pants

2011

Pārbaužu uz vietas neveikšana

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 126 701,30

0,00

– 126 701,30

 

Cits tiešais atbalsts – Regulas (EK) Nr. 73/2009 68.–72. pants

2012

Pārbaužu uz vietas neveikšana

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 99 604,68

0,00

– 99 604,68

 

Cits tiešais atbalsts – Regulas (EK) Nr. 73/2009 68.–72. pants

2013

Pārbaužu uz vietas neveikšana

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 159 456,24

0,00

– 159 456,24

 

 

 

 

 

 Kopā PT:

EUR

– 728 763,43

0,00

– 728 763,43

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

RO

Augļi un dārzeņi – ārkārtas atbalsta pasākumi

2011

EHEC ražas nenovākšana

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 260,03

0,00

– 260,03

 

Pārkāpumi

2013

Atgūšanas procedūra netika sākta viena gada laikā pēc PACA

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 5 758,63

0,00

– 5 758,63

 

Pārkāpumi

2014

Atgūšanas procedūra netika sākta viena gada laikā pēc PACA

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 12 741,33

0,00

– 12 741,33

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2011

Trūkumi RO atzīšanā

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 8 275,06

0,00

– 8 275,06

 

Augļi un dārzeņi – darbības programmas

2012

Trūkumi RO atzīšanā

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 56 494,53

0,00

– 56 494,53

 

 

 

 

 

 Kopā RO:

EUR

– 83 529,58

0,00

– 83 529,58

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

SE

Atsaistītais tiešais atbalsts

2012

Nepilnības ZGIS atjauninājumā pēc pārbaudes uz vietas (2011. pieprasījumu gads), nav veikta atgūšana ar atpakaļejošu spēku, kontrolpārbaudes, neatbilstoši pieteikumi papīra formātā

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 851 382,71

0,00

– 851 382,71

 

Atsaistītais tiešais atbalsts

2013

Nepilnības ZGIS atjauninājumā pēc pārbaudes uz vietas (2012. pieprasījumu gads), nav veikta atgūšana ar atpakaļejošu spēku

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 831 883,84

0,00

– 831 883,84

 

Atsaistītais tiešais atbalsts

2014

Nav veikta atgūšana ar atpakaļejošu spēku (2013. pieprasījumu gads)

APRĒĶINĀTĀ SUMMA

 

EUR

– 414 905,24

0,00

– 414 905,24

 

Atsaistītais tiešais atbalsts

2014

Nepilnības RS riska analīzē, tā neizvērtēšana un neatjaunināšana (2013. pieprasījumu gads)

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 8 811 286,44

0,00

– 8 811 286,44

 

 

 

 

 

 Kopā SE:

EUR

– 10 909 458,23

0,00

– 10 909 458,23


Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

EUR

– 529 475 639,33

– 7 001 852,83

– 522 473 786,50

Budžeta postenis: 6711

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

AT

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, ar platībām nesaistīti pasākumi)

2012

Pārbaudes uz vietas tvērums

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 70 795,87

0,00

– 70 795,87

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, ar platībām nesaistīti pasākumi)

2013

Pārbaudes uz vietas tvērums

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 142 245,32

0,00

– 142 245,32

 

 

 

 

 

 Kopā AT

EUR

– 213 041,19

0,00

– 213 041,19

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

DE

Sertifikācija

2011

Finansiālas kļūdas ELFLA ārpus IAKS datu kopas

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 232 843,16

0,00

– 232 843,16

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2013

Zināma kļūda pasākuma 323-C pārvaldībā

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 24 474,17

0,00

– 24 474,17

 

Sertifikācija

2013

Zināmās kļūdas, kas iegūtas pēc IAKS datu kopas padziļinātas testēšanas

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 19 704,48

0,00

– 19 704,48

 

Sertifikācija

2013

Iespējamākā kļūda, kas iegūta pēc IAKS datu kopas padziļinātas testēšanas

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 268 082,29

0,00

– 268 082,29

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – publiskie saņēmēji

2013

IT rīku iegādei nav ievērota iepirkuma procedūra

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 2 706 123,93

0,00

– 2 706 123,93

 

Sertifikācija

2009

Nenovērstas finansiāla rakstura kļūdas par iepriekšējo gadu

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 5 069,40

0,00

– 5 069,40

 

Sertifikācija

2010

Nenovērstas finansiāla rakstura kļūdas par iepriekšējo gadu

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 4 538,21

0,00

– 4 538,21

 

Sertifikācija

2011

Nenovērstas finansiāla rakstura kļūdas par iepriekšējo gadu

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 365,82

0,00

– 365,82

 

Sertifikācija

2012

Nenovērstas finansiāla rakstura kļūdas par iepriekšējo gadu

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 560,65

0,00

– 560,65

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2012

Iepirkuma procedūra nav pareizi novērtēta un pārbaudīta

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 841 263,73

0,00

– 841 263,73

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2013

Iepirkuma procedūra nav pareizi novērtēta un pārbaudīta

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 543 911,96

0,00

– 1 543 911,96

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – publiskie saņēmēji

2014

Iepirkuma procedūra nav pareizi novērtēta un pārbaudīta

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 441 912,56

0,00

– 1 441 912,56

 

Sertifikācija

2012

Kontroles statistikas pārskatīšana

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 69 518,37

0,00

– 69 518,37

 

 

 

 

 

 Kopā DE:

EUR

– 7 158 368,73

0,00

– 7 158 368,73

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

ES

Sertifikācija

2011

Zināmas kļūdas korekcija – ELFLA IAKS

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 2 916,99

0,00

– 2 916,99

 

Sertifikācija

2011

Zināmas kļūdas korekcija – ELFLA ārpus IAKS

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 5 013,25

0,00

– 5 013,25

 

Sertifikācija

2011

Iespējamākās kļūdas korekcija – ELFLA IAKS

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 20 953,46

0,00

– 20 953,46

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2014

Maksājumi par AV apakšpasākumu “Bioloģiskā lauksaimniecība”

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 9 130,61

0,00

– 9 130,61

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2014

Maksājumi saņēmējiem pirms pārbaudes uz vietas pabeigšanas (agrovides pasākums)

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 106 066,65

0,00

– 106 066,65

 

 

 

 

 

 Kopā ES:

EUR

– 144 080,96

0,00

– 144 080,96

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

FI

Sertifikācija

2011

Korekcija par atgūšanas procedūru nesākšanu

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

 

 

 

 

 

 Kopā FI:

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

FR

Sertifikācija

2010

Piecu ikgadējo zāles piemaksu vietā samaksātas sešas

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 12 978,78

0,00

– 12 978,78

 

Sertifikācija

2010

Iespējamākās kļūdas korekcija ELFLA ārpus IAKS datu kopas

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 1 270 251,62

0,00

– 1 270 251,62

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2010

Atbilstības kritēriji nav pārbaudīti

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 143 933,09

– 143 933,09

0,00

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2010

Atbilstības kritēriji nav pārbaudīti

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 359 832,71

0,00

– 359 832,71

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2010

Atbilstības kritēriji nav pārbaudīti

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 20 653,38

0,00

– 20 653,38

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2011

Atbilstības kritēriji nav pārbaudīti

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 653 002,96

– 653 002,96

0,00

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2011

Atbilstības kritēriji nav pārbaudīti

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 632 507,39

– 9 777,90

– 1 622 729,49

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2011

Atbilstības kritēriji nav pārbaudīti

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 131 070,04

0,00

– 131 070,04

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2012

Atbilstības kritēriji nav pārbaudīti

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 714 128,24

– 714 128,24

0,00

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2012

Atbilstības kritēriji nav pārbaudīti

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 785 320,60

0,00

– 1 785 320,60

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2012

Atbilstības kritēriji nav pārbaudīti

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 149 439,53

0,00

– 149 439,53

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2013

Atbilstības kritēriji nav pārbaudīti

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 179 735,46

– 179 735,46

0,00

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2013

Atbilstības kritēriji nav pārbaudīti

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 449 338,69

0,00

– 449 338,69

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2013

Atbilstības kritēriji nav pārbaudīti

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 44 643,36

0,00

– 44 643,36

 

Sertifikācija

2010

Zināma kļūda ELFLA ārpus IAKS datu kopas: PVN līdzfinansēts no ES līdzekļiem valsts iestādēm

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 813 607,17

0,00

– 813 607,17

 

Savstarpējā atbilstība

2010

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2010. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 728 973,79

– 87 084,56

– 641 889,23

 

Savstarpējā atbilstība

2011

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2010. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 276 681,27

– 98 285,34

– 178 395,93

 

Savstarpējā atbilstība

2012

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2010. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 20 437,53

0,00

– 20 437,53

 

Savstarpējā atbilstība

2013

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2010. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 667,67

0,00

– 667,67

 

Savstarpējā atbilstība

2011

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2011. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 729 955,39

0,00

– 729 955,39

 

Savstarpējā atbilstība

2012

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2011. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 694 669,61

– 128 311,12

– 566 358,49

 

Savstarpējā atbilstība

2013

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2011. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 2 004,69

0,00

– 2 004,69

 

Savstarpējā atbilstība

2012

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 445 542,80

0,00

– 445 542,80

 

Savstarpējā atbilstība

2013

LLVA nedefinēšana, neatbilstība pārbaudēs uz vietas 1., 2. un 5. pārskatā par vienoto tirgu, 2012. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 618 564,62

– 95 434,72

– 523 129,90

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2010

Izmaksu samērīgums nav pārbaudīts

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 466 051,99

– 466 051,99

0,00

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2010

Izmaksu samērīgums nav pārbaudīts

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 165 129,98

– 200 489,14

– 964 640,84

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2011

Izmaksu samērīgums nav pārbaudīts

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 1 318 962,23

– 1 318 962,23

0,00

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2011

Izmaksu samērīgums nav pārbaudīts

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 3 297 405,58

– 67 253,62

– 3 230 151,96

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2012

Izmaksu samērīgums nav pārbaudīts

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 1 646 751,71

– 1 646 751,71

0,00

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2012

Izmaksu samērīgums nav pārbaudīts

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 4 116 879,28

– 62 387,68

– 4 054 491,60

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2013

Izmaksu samērīgums nav pārbaudīts

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 346 040,61

– 346 040,61

0,00

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2013

Izmaksu samērīgums nav pārbaudīts

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 865 101,55

– 58 386,10

– 806 715,45

 

 

 

 

 

 Kopā FR:

EUR

– 25 100 263,32

– 6 276 016,47

– 18 824 246,85

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

GB

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 4. prioritārais virziens LEADER (2007–2013)

2012

413. pasākums: vienreizēja korekcija, jo nav pārbaudīts izmaksu samērīgums un trīs cenu piedāvājumu pieejamība vienā projektā

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 9 791,59

0,00

– 9 791,59

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 4. prioritārais virziens LEADER (2007–2013)

2012

411./413. pasākums: nepilnības vairākās galvenajās pārbaudēs (projekta atlase, pārbaudes par pieteikuma iesniedzēja godprātību un finansējuma dublēšanos, pārbaudes uz vietas)

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 116 143,13

– 489,58

– 115 653,55

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 4. prioritārais virziens LEADER (2007–2013)

2013

411./413. pasākums: nepilnības vairākās galvenajās pārbaudēs (projekta atlase, pārbaudes par pieteikuma iesniedzēja godprātību un finansējuma dublēšanos, pārbaudes uz vietas)

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 731 861,46

0,00

– 1 731 861,46

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 4. prioritārais virziens LEADER (2007–2013)

2014

411./413. pasākums: nepilnības vairākās galvenajās pārbaudēs (projekta atlase, pārbaudes par pieteikuma iesniedzēja godprātību un finansējuma dublēšanos, pārbaudes uz vietas)

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 748 948,33

0,00

– 748 948,33

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2012

214. pasākums: nepilnības administratīvajā kontrolpārbaudē par lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 3 121 252,71

0,00

– 3 121 252,71

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2013

214. pasākums: nepilnības administratīvajā kontrolpārbaudē par lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 3 258 827,27

0,00

– 3 258 827,27

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2014

214. pasākums: nepilnības administratīvajā kontrolpārbaudē par lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 291 507,12

0,00

– 1 291 507,12

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, ar platībām nesaistīti pasākumi)

2012

216. pasākums: nepilnības pārbaudē par finansējuma dublēšanos, PVN reģistrāciju, apmeklējumiem uz vietas, izmaksu samērīgumu, investīciju ieguldīšanu un pārbaužu uz vietas tvērumu

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 70 521,65

0,00

– 70 521,65

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, ar platībām nesaistīti pasākumi)

2013

216. pasākums: nepilnības pārbaudē par finansējuma dublēšanos, PVN reģistrāciju, apmeklējumiem uz vietas, izmaksu samērīgumu, investīciju ieguldīšanu un pārbaužu uz vietas tvērumu

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 761 093,10

0,00

– 761 093,10

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, ar platībām nesaistīti pasākumi)

2014

216. pasākums: nepilnības pārbaudē par finansējuma dublēšanos, PVN reģistrāciju, apmeklējumiem uz vietas, izmaksu samērīgumu, investīciju ieguldīšanu un pārbaužu uz vietas tvērumu

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 733 293,71

0,00

– 733 293,71

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, ar platībām nesaistīti pasākumi)

2012

227. pasākums: nepilnības pārbaudē par pieteikuma iesniedzēja godprātību, apmeklējumiem uz vietas, investīciju ieguldīšanu un pārbaužu uz vietas tvērumu

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 42 403,20

0,00

– 42 403,20

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, ar platībām nesaistīti pasākumi)

2013

227. pasākums: nepilnības pārbaudē par pieteikuma iesniedzēja godprātību, apmeklējumiem uz vietas, investīciju ieguldīšanu un pārbaužu uz vietas tvērumu

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 364 039,25

0,00

– 364 039,25

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, ar platībām nesaistīti pasākumi)

2014

227. pasākums: nepilnības pārbaudē par pieteikuma iesniedzēja godprātību, apmeklējumiem uz vietas, investīciju ieguldīšanu un pārbaužu uz vietas tvērumu

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 366 157,36

0,00

– 366 157,36

 

 

 

 

 

 Kopā GB:

EUR

– 12 615 839,88

– 489,58

– 12 615 350,30

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

GR

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2010

Atlases kritēriju piemērošanas nepilnības

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 506 480,19

0,00

– 506 480,19

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2011

Atlases kritēriju piemērošanas nepilnības

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 699 174,68

0,00

– 699 174,68

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2012

Atlases kritēriju piemērošanas nepilnības

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 1 002 840,61

0,00

– 1 002 840,61

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2013

Atlases kritēriju piemērošanas nepilnības

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 899 008,70

0,00

– 899 008,70

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2011

Sankciju politika nav efektīva, proporcionāla un preventīva

VIENREIZĒJS

0,00 %

EUR

– 536 620,15

0,00

– 536 620,15

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2012

Sankciju politika nav efektīva, proporcionāla un preventīva

VIENREIZĒJS

0,00 %

EUR

– 100 072,61

0,00

– 100 072,61

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2013

Sankciju politika nav efektīva, proporcionāla un preventīva

VIENREIZĒJS

0,00 %

EUR

– 136 263,56

0,00

– 136 263,56

 

 

 

 

 

 Kopā GR:

EUR

– 3 880 460,50

0,00

– 3 880 460,50

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

IT

Savstarpējā atbilstība

2010

Pielaides piemērošana, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2009. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 78 405,91

0,00

– 78 405,91

 

Savstarpējā atbilstība

2011

Pielaides piemērošana, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2010. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 38 637,69

0,00

– 38 637,69

 

Savstarpējā atbilstība

2009

Pielaides piemērošana, nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm un veterinārārsta pārbaudēm, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2008. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 143 572,52

0,00

– 143 572,52

 

Savstarpējā atbilstība

2010

Pielaides piemērošana, nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm un veterinārārsta pārbaudēm, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2009. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 100 094,63

0,00

– 100 094,63

 

Savstarpējā atbilstība

2011

Pielaides piemērošana, nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm un veterinārārsta pārbaudēm, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2010. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 134 296,47

– 3 255,87

– 131 040,60

 

Savstarpējā atbilstība

2010

Pielaides piemērošana, nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2009. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 42 005,10

0,00

– 42 005,10

 

Savstarpējā atbilstība

2011

Pielaides piemērošana, nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2010. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 43 429,85

0,00

– 43 429,85

 

Savstarpējā atbilstība

2009

Iepriekšēji labojumi, 2008. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

0,00

– 13 570,69

13 570,69

 

Savstarpējā atbilstība

2010

Iepriekšēji labojumi, 2009. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

0,00

– 12 124,12

12 124,12

 

Savstarpējā atbilstība

2009

Nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm un veterinārārsta pārbaudēm, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2008. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 19 365,24

0,00

– 19 365,24

 

Savstarpējā atbilstība

2010

Nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm un veterinārārsta pārbaudēm, lauksaimnieki ar dzīvniekiem, 2009. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 23 218,80

0,00

– 23 218,80

 

Savstarpējā atbilstība

2009

Nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm, lauksaimnieki bez dzīvniekiem, 2008. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 90 181,34

0,00

– 90 181,34

 

Savstarpējā atbilstība

2010

Nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm, lauksaimnieki bez dzīvniekiem, 2009. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 96 173,02

0,00

– 96 173,02

 

Savstarpējā atbilstība

2011

Nepilnības ziņojumā par atbilstības pārbaudēm, lauksaimnieki bez dzīvniekiem, 2010. pieprasījumu gads

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 104 882,23

0,00

– 104 882,23

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2011

Nepilnības pārbaudēs uz vietas – 211. pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

540,56

0,00

540,56

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2012

Nepilnības pārbaudēs uz vietas – 211. pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 248 449,43

0,00

– 248 449,43

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2013

Nepilnības pārbaudēs uz vietas – 211. pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 215 733,48

0,00

– 215 733,48

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2014

Nepilnības pārbaudēs uz vietas – 211. pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 175 805,33

0,00

– 175 805,33

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2011

Nepilnības pārbaudēs uz vietas – 214. pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

193,13

0,00

193,13

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2012

Nepilnības pārbaudēs uz vietas – 214. pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 341 406,39

0,00

– 341 406,39

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2013

Nepilnības pārbaudēs uz vietas – 214. pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 416 214,54

0,00

– 416 214,54

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2014

Nepilnības pārbaudēs uz vietas – 214. pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 454 241,45

0,00

– 454 241,45

 

 

 

 

 

 Kopā IT:

EUR

– 2 765 379,73

– 28 950,68

– 2 736 429,05

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

LT

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2009

Nepilnības pārbaudēs uz vietas – 214. pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 84 153,64

0,00

– 84 153,64

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 2. prioritārais virziens (2007–2013, platībatkarīgie pasākumi)

2010

Nepilnības pārbaudēs uz vietas – 214. pasākums

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 144 593,73

0,00

– 144 593,73

 

 

 

 

 

 Kopā LT:

EUR

– 228 747,37

0,00

– 228 747,37

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

PL

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. prioritārais virziens – pasākumi ar vienotas likmes atbalstu

2010

Nepilnības priekšlaicīgas pensionēšanās shēmas maksājumos

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 234 331,35

0,00

– 234 331,35

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. prioritārais virziens – pasākumi ar vienotas likmes atbalstu

2010

Nepilnības priekšlaicīgas pensionēšanās shēmas maksājumos

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 3 515 081,52

0,00

– 3 515 081,52

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. prioritārais virziens – pasākumi ar vienotas likmes atbalstu

2011

Nepilnības priekšlaicīgas pensionēšanās shēmas maksājumos

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 675 353,06

0,00

– 675 353,06

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. prioritārais virziens – pasākumi ar vienotas likmes atbalstu

2011

Nepilnības priekšlaicīgas pensionēšanās shēmas maksājumos

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 10 229 852,44

0,00

– 10 229 852,44

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. prioritārais virziens – pasākumi ar vienotas likmes atbalstu

2012

Nepilnības priekšlaicīgas pensionēšanās shēmas maksājumos

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 717 693,11

0,00

– 717 693,11

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. prioritārais virziens – pasākumi ar vienotas likmes atbalstu

2012

Nepilnības priekšlaicīgas pensionēšanās shēmas maksājumos

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 10 110 275,83

0,00

– 10 110 275,83

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. prioritārais virziens – pasākumi ar vienotas likmes atbalstu

2013

Nepilnības priekšlaicīgas pensionēšanās shēmas maksājumos

PĒC VIENOTAS LIKMES

2,00 %

EUR

– 758 347,29

0,00

– 758 347,29

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. prioritārais virziens – pasākumi ar vienotas likmes atbalstu

2013

Nepilnības priekšlaicīgas pensionēšanās shēmas maksājumos

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 11 230 876,11

0,00

– 11 230 876,11

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. prioritārais virziens – pasākumi ar vienotas likmes atbalstu

2011

Nepilnības daļēji naturālās saimniecības shēmā

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 3 614 511,65

0,00

– 3 614 511,65

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. prioritārais virziens – pasākumi ar vienotas likmes atbalstu

2011

Nepilnības daļēji naturālās saimniecības shēmā

VIENREIZĒJS

11,00 %

EUR

– 4 467 373,95

0,00

– 4 467 373,95

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. prioritārais virziens – pasākumi ar vienotas likmes atbalstu

2012

Nepilnības daļēji naturālās saimniecības shēmā

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 619,90

0,00

– 619,90

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. prioritārais virziens – pasākumi ar vienotas likmes atbalstu

2012

Nepilnības daļēji naturālās saimniecības shēmā

VIENREIZĒJS

11,00 %

EUR

– 766,17

0,00

– 766,17

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. prioritārais virziens – pasākumi ar vienotas likmes atbalstu

2013

Nepilnības daļēji naturālās saimniecības shēmā

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

7 909,14

0,00

7 909,14

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. prioritārais virziens – pasākumi ar vienotas likmes atbalstu

2013

Nepilnības daļēji naturālās saimniecības shēmā

VIENREIZĒJS

11,00 %

EUR

9 775,34

0,00

9 775,34

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2011

Nepilnības izmaksu samērīguma pārbaudē, MVU kritērija pārbaudē un saistībā ar pārbaužu uz vietas tvērumu

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 2 046 731,11

0,00

– 2 046 731,11

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2012

Nepilnības izmaksu samērīguma pārbaudē, MVU kritērija pārbaudē un saistībā ar pārbaužu uz vietas tvērumu

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 5 369 057,29

0,00

– 5 369 057,29

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2013

Nepilnības izmaksu samērīguma pārbaudē, MVU kritērija pārbaudē un saistībā ar pārbaužu uz vietas tvērumu

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 3 857 372,46

0,00

– 3 857 372,46

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – privātie saņēmēji

2014

Nepilnības izmaksu samērīguma pārbaudē, MVU kritērija pārbaudē un saistībā ar pārbaužu uz vietas tvērumu

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 437 316,75

0,00

– 437 316,75

 

 

 

 

 

 Kopā PL:

EUR

– 57 247 875,51

0,00

– 57 247 875,51

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

PT

Sertifikācija

2009

Zināma kļūda ELFLA IAKS datu kopā

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 74 565,74

– 5 457,44

– 69 108,30

 

Sertifikācija

2009

Zināma kļūda ELFLA ārpus IAKS datu kopas

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 487,20

– 11,93

– 475,27

 

 

 

 

 

 Kopā PT:

EUR

– 75 052,94

– 5 469,37

– 69 583,57

Dalībvalsts

Pasākums

FG

Pamatojums

Tips

Korekcijas %

Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

RO

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – publiskie saņēmēji

2010

Nepietiekamas publiskā iepirkuma procedūras pārbaudes

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 3 837 667,96

0,00

– 3 837 667,96

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2011

Nepietiekamas publiskā iepirkuma procedūras pārbaudes

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 362 166,32

0,00

– 362 166,32

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – publiskie saņēmēji

2011

Nepietiekamas publiskā iepirkuma procedūras pārbaudes

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 30 088 395,70

0,00

– 30 088 395,70

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2012

Nepietiekamas publiskā iepirkuma procedūras pārbaudes

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 4 835 357,49

0,00

– 4 835 357,49

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – publiskie saņēmēji

2012

Nepietiekamas publiskā iepirkuma procedūras pārbaudes

PĒC VIENOTAS LIKMES

10,00 %

EUR

– 26 711 026,12

0,00

– 26 711 026,12

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, 1. un 3. prioritārais virziens – uz ieguldījumiem vērsti pasākumi (2007–2013)

2013

Nepietiekamas publiskā iepirkuma procedūras pārbaudes

PĒC VIENOTAS LIKMES

5,00 %

EUR

– 15 638 250,66

0,00

– 15 638 250,66

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – publiskie saņēmēji

2010

Nav piemēroti sodi, kad ir nokavēts darbu pabeigšanas termiņš

EKSTRAPOLĒTS

2,44 %

EUR

– 959 810,35

0,00

– 959 810,35

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – publiskie saņēmēji

2011

Nav piemēroti sodi, kad ir nokavēts darbu pabeigšanas termiņš

EKSTRAPOLĒTS

2,44 %

EUR

– 7 525 183,01

0,00

– 7 525 183,01

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – publiskie saņēmēji

2012

Nav piemēroti sodi, kad ir nokavēts darbu pabeigšanas termiņš

EKSTRAPOLĒTS

2,44 %

EUR

– 8 104 689,34

0,00

– 8 104 689,34

 

ELFLA atbalsts lauku attīstībai, ieguldījumi – publiskie saņēmēji

2013

Nav piemēroti sodi, kad ir nokavēts darbu pabeigšanas termiņš

EKSTRAPOLĒTS

2,44 %

EUR

– 5 405 977,31

0,00

– 5 405 977,31

 

Sertifikācija

2011

ELFLA atgūšanas procedūras novēlota uzsākšana

VIENREIZĒJS

 

EUR

– 7 084,36

0,00

– 7 084,36

 

 

 

 

 

 Kopā RO:

EUR

– 103 475 608,62

0,00

– 103 475 608,62


Naudas vienība

Summa

Atskaitījumi

Finansiālā ietekme

EUR

– 212 933 390,91

– 6 311 034,44

– 206 622 356,47


22.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/57


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/418

(2016. gada 18. marts)

par 2016. gada tarifikācijas zonu vienības likmju atbilstību Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. pantam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1583)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, bulgāru, čehu, dāņu, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Pakalpojumu sniegšanas regula) (1) un jo īpaši tās 16. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 3. maija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 391/2013, ar ko nosaka kopīgu tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem (2), un jo īpaši tās 17. panta 1. punkta d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 391/2013 ir noteikta kopīga tarifikācijas sistēma aeronavigācijas pakalpojumiem. Kopīgā tarifikācijas sistēma ir būtisks elements, lai tiktu sasniegti darbības uzlabošanas sistēmas mērķi, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 549/2004 (3) 11. pantā un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 390/2013 (4).

(2)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/132/ES (5) izvirza Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus, tostarp izmaksu efektivitātes mērķi maršruta aeronavigācijas pakalpojumiem, ko izsaka noteiktās vienības cenās par šo pakalpojumu sniegšanu, attiecībā uz otro pārskata periodu, kas aptver 2015.–2019. gadu.

(3)

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu Komisija atbilstoši minētās regulas 9. panta 1. un 2. punktā noteiktajām prasībām izvērtē 2016. gada tarifikācijas zonu vienības likmes, ko dalībvalstis tai iesniegušas līdz 2015. gada 1. jūnijam. Izvērtējot pārbauda minēto vienības likmju atbilstību Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

(4)

Komisija ir veikusi vienības likmju izvērtēšanu ar Eirokontroles darbības novērtēšanas vienības un Centrālā maršruta maksājumu biroja atbalstu, izmantojot dalībvalstu līdz 2015. gada 1. jūnijam iesniegtos datus un papildu informāciju, kā arī valstu uzraudzības iestāžu ziņojumus par to izmaksu izvērtējumu, kurām nepiemēro izmaksu dalīšanas mehānismu. Komisijas izvērtējumā ņēma vērā arī paskaidrojumus un labojumus, kas izdarīti pirms apspriedes par 2016. gada maršruta pakalpojumu vienības likmēm, kura notika 2015. gada 24. un 25. jūnijā, piemērojot Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 9. panta 1. punktu, kā arī dalībvalstu veiktās vienības likmes korekcijas pēc turpmākas saziņas ar Komisiju.

(5)

Pamatojoties uz minēto izvērtējumu, Komisija saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 1. punkta d) apakšpunktu ir konstatējusi, ka 2016. gada tarifikācijas zonu vienības likmes, ko iesniegušas Apvienotā Karaliste, Austrija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija un Zviedrija, ir saskaņā ar Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

(6)

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 1. punkta d) apakšpunktu attiecīgās dalībvalstis būtu jāinformē par šo konstatējumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā noteiktās 2016. gada tarifikācijas zonu vienības likmes ir saskaņā ar Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Bulgārijas Republikai, Čehijas Republikai, Dānijas Karalistei, Igaunijas Republikai, Īrijai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Horvātijas Republikai, Itālijas Republikai, Kipras Republikai, Latvijas Republikai, Lietuvas Republikai, Ungārijai, Maltas Republikai, Austrijas Republikai, Polijas Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Slovēnijas Republikai, Slovākijas Republikai, Somijas Republikai, Zviedrijas Karalistei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2016. gada 18. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Violeta BULC


(1)  OV L 96, 31.3.2004., 10. lpp.

(2)  OV L 128, 9.5.2013., 31. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2013. gada 3. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 390/2013, ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu (OV L 128, 9.5.2013., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 11. marta Īstenošanas lēmums 2014/132/ES noteikt gaisa satiksmes pārvaldības tīkla Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus un brīdinājuma robežvērtības otrajam pārskata periodam no 2015. līdz 2019. gadam (OV L 71, 12.3.2014., 20. lpp.).


PIELIKUMS

 

Tarifikācijas zona

2016. gadā iesniegtā maršruta vienības likme valsts valūtā (*) (ISO kods)

1

Austrija

73,63

2

Bulgārija

44,16

3

Horvātija

359,09

4

Kipra

33,57

5

Čehijas Republika

1 160,75

6

Dānija

460,05

7

Igaunija

30,69

8

Somija

56,23

9

Grieķija

36,02

10

Ungārija

10 872,57

11

Itālija

80,08

12

Īrija

29,67

13

Latvija

27,31

14

Lietuva

44,90

15

Malta

25,79

16

Polija

145,47

17

Portugāle

39,90

18

Rumānija

162,62

19

Slovākija

52,54

20

Slovēnija

65,38

21

Spānijas Kanāriju salas

58,36

22

Spānijas kontinentālā daļa

71,69

23

Zviedrija

579,36

24

Apvienotā Karaliste

72,89


(*)  Šajās vienības likmēs nav ietverta administratīvās vienības likme, kas minēta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 18. panta 1. punktā un ko piemēro valstīm, kuras pievienojušās Eirokontroles daudzpusējam nolīgumam par maksājumiem maršrutā.


22.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/60


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/419

(2016. gada 18. marts)

par 2016. gada tarifikācijas zonu vienības likmju neatbilstību Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. pantam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1588)

(Autentisks ir tikai teksts franču, nīderlandiešu un vācu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Pakalpojumu sniegšanas regula) (1) un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 3. maija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 391/2013, ar ko nosaka kopīgu tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem (2), un jo īpaši tās 17. panta 1. punkta e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 391/2013 ir noteikta kopīga tarifikācijas sistēma aeronavigācijas pakalpojumiem. Kopīgā tarifikācijas sistēma ir būtisks elements, lai tiktu sasniegti darbības uzlabošanas sistēmas mērķi, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 549/2004 (3) 11. pantā un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 390/2013 (4).

(2)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/132/ES (5) izvirza Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus, tostarp izmaksu efektivitātes mērķi maršruta aeronavigācijas pakalpojumiem, ko izsaka noteiktās vienības cenās par šo pakalpojumu sniegšanu, attiecībā uz otro pārskata periodu, kas aptver 2015.–2019. gadu.

(3)

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu Komisija atbilstoši minētās regulas 9. panta 1. un 2. punktā noteiktajām prasībām izvērtē 2015. gada tarifikācijas zonu vienības likmes, ko dalībvalstis tai iesniegušas līdz 2014. gada 1. jūnijam. Izvērtējumā pārbauda minēto vienības likmju atbilstību Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

(4)

Komisija ir veikusi vienības likmju izvērtēšanu ar Eirokontroles Darbības izvērtēšanas iestādes un Centrālā maršruta maksājumu biroja atbalstu, izmantojot dalībvalstu līdz 2015. gada 1. jūnijam iesniegtos datus un papildu informāciju, kā arī valstu uzraudzības iestāžu ziņojumus par izmaksām, kurām nepiemēro izmaksu dalīšanas mehānismu, kas iesniegti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 14. panta 2. punkta f) apakšpunktu. Komisijas izvērtējumā ņēma vērā arī paskaidrojumus un labojumus, kas izdarīti pirms apspriedes par 2016. gada maršruta pakalpojumu vienības likmēm, kura notika 2015. gada 25. un 26. jūnijā, piemērojot Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 9. panta 1. punktu, kā arī dalībvalstu veiktās vienības likmes korekcijas pēc turpmākas saziņas ar Komisiju.

(5)

Pamatojoties uz šo novērtējumu, ņemot vērā Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/670 (6) un Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/420 (7), Komisija saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 1. punkta e) apakšpunktu ir secinājusi, ka Beļģijas, Francijas, Luksemburgas, Nīderlandes un Vācijas 2016. gada tarifikācijas zonu vienības likmes nav saskaņā ar Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

(6)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 390/2013 11. panta 1. punktā paredzēts, ka dalībvalstu valsts uzraudzības iestādes izstrādā darbības uzlabošanas plānus, kuros ietverti Savienības mēroga darbības mērķiem atbilstoši mērķi. Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 11. panta 2. punktu un IV pielikumu vienības likmes aprēķina, pamatojoties uz noteiktajām maršruta izmaksām un prognozētajām pakalpojumu vienībām, kas norādītas dalībvalsts darbības uzlabošanas plānā, t. i., maršruta aprēķinātajās vienotajās izmaksās. Kamēr Beļģijas, Francijas, Luksemburgas, Nīderlandes un Vācijas darbības uzlabošanas mērķi nav atzīti par atbilstošiem Savienības mēroga mērķiem, uz to pamata aprēķinātās vienības likmes nevar atzīt par atbilstošām Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

(7)

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 1. punkta e) apakšpunktu attiecīgās dalībvalstis būtu jāinformē par Komisijas secinājumiem.

(8)

Saskaņā ar 17. panta 1. punkta e) apakšpunktu dalībvalstis viena mēneša laikā iesniedz Komisijai pārskatītas vienības likmes,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā dotās 2016. gada tarifikācijas zonu vienības likmes nav saskaņā ar Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Francijas Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei un Nīderlandes Karalistei.

Briselē, 2016. gada 18. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Violeta BULC


(1)  OV L 96, 31.3.2004., 10. lpp.

(2)  OV L 128, 9.5.2013., 31. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2013. gada 3. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 390/2013, ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu (OV L 128, 9.5.2013., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 11. marta Īstenošanas lēmums 2014/132/ES noteikt gaisa satiksmes pārvaldības tīkla Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus un brīdinājuma robežvērtības otrajam pārskata periodam no 2015. līdz 2019. gadam (OV L 71, 12.3.2014., 20. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 27. aprīļa Īstenošanas lēmums (ES) 2015/670 par 2015. gada tarifikācijas zonu vienības likmju atbilstību Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. pantam (OV L 110, 29.4.2015., 25. lpp.).

(7)  Komisijas 2016. gada 18. marta Īstenošanas lēmums (ES) 2016/420 par 2015. gada tarifikācijas zonu vienības likmju neatbilstību Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. pantam (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 63. lpp.).


PIELIKUMS

Iesniegtās 2016. gada maršruta tarifikācijas zonu vienības likmes, par kurām konstatēts, ka tās nav atbilstošas

 

Tarifikācijas zona

Iesniegtā 2016. gada maršruta vienības likme valsts valūtā (*) (ISO kods)

1

Beļģija–Luksemburga

65,41

2

Francija

67,54

3

Vācija

82,59

4

Nīderlande

67,00


(*)  Šajās vienības likmēs nav ietverta administratīvās vienības likme, kas minēta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 18. panta 1. punktā un ko piemēro valstīm, kuras pievienojušās Eirokontroles daudzpusējam nolīgumam par maksājumiem maršrutā.


22.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/63


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/420

(2016. gada 18. marts)

par 2015. gada tarifikācijas zonu vienības likmju neatbilstību Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. pantam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1592)

(Autentisks ir tikai teksts franču, nīderlandiešu un vācu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Pakalpojumu sniegšanas regula) (1) un jo īpaši tās 16. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 3. maija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 391/2013, ar ko nosaka kopīgu tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem (2), un jo īpaši tās 17. panta 1. punkta e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 391/2013 ir noteikta kopīga tarifikācijas sistēma aeronavigācijas pakalpojumiem. Kopīgā tarifikācijas sistēma ir būtisks elements, lai tiktu sasniegti darbības uzlabošanas sistēmas mērķi, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 549/2004 (3) 11. pantā un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 390/2013 (4).

(2)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/132/ES (5) izvirza Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus, tostarp izmaksu efektivitātes mērķi maršruta aeronavigācijas pakalpojumiem, ko izsaka noteiktās vienības cenās par šo pakalpojumu sniegšanu, attiecībā uz otro pārskata periodu, kas aptver 2015.–2019. gadu.

(3)

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 17. panta 2. punktu Komisija izvērtē 2015. gada tarifikācijas zonu vienības likmes, ko dalībvalstis tai iesniegušas pēc Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/347 (6) rezultātā veiktā darbības uzlabošanas mērķu pārskatījuma. Izvērtējumā pārbauda minēto vienības likmju atbilstību Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

(4)

Komisija ir veikusi vienības likmju izvērtēšanu ar Darbības izvērtēšanas iestādes, kuras uzdevums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 390/2013 3. pantu ir palīdzēt Komisijai īstenot darbības uzlabošanas shēmu, un ar Eirokontroles Centrālā maršruta maksājumu biroja atbalstu, izmantojot dalībvalstu līdz 2015. gada 1. jūnijam iesniegtos datus un papildu informāciju, kā arī attiecīgo informāciju, kas iesniegta kā daļa no pārskatītajiem darbības uzlabošanas plāniem. Novērtējumā ņēma vērā arī dalībvalstu veiktās vienības likmju korekcijas pēc turpmākas saziņas ar Komisiju, Darbības izvērtēšanas iestādi un attiecīgajām dalībvalstīm. Turklāt 2015. gada vienības likmju izvērtējumā ir ņemts vērā Darbības izvērtēšanas iestādes ziņojums par pārskatītajiem darbības uzlabošanas plāniem otrajam pārskata periodam, kurš Komisijai tika iesniegts 2015. gada 15. oktobrī.

(5)

Balstoties uz minēto izvērtējumu, Komisija saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 1. punkta e) apakšpunktu ir secinājusi, ka 2015. gada tarifikācijas zonu vienības likmes, ko iesniegušas Beļģija, Francija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija, nav saskaņā ar Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

(6)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 390/2013 11. panta 1. punktā paredzēts, ka dalībvalstu valsts uzraudzības iestādes izstrādā darbības uzlabošanas plānus, kuros ietverti Savienības mēroga darbības mērķiem atbilstoši mērķi. Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 11. panta 2. punktu un IV pielikumu vienības likmes aprēķina, pamatojoties uz noteiktajām maršruta izmaksām un prognozētajām pakalpojumu vienībām, kas norādītas dalībvalsts darbības uzlabošanas plānā, t. i., maršruta aprēķinātajās vienotajās izmaksās. Kamēr Beļģijas, Francijas, Luksemburgas, Nīderlandes un Vācijas darbības uzlabošanas mērķi nav neatzīti par atbilstošiem Savienības mēroga mērķiem, uz to pamata aprēķinātās vienības likmes nevar atzīt par atbilstošām Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

(7)

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 1. punkta e) apakšpunktu attiecīgās dalībvalstis būtu jāinformē par Komisijas secinājumiem.

(8)

Ņemot vērā, ka otrā pārskata perioda pārskatītie darbības uzlabošanas plāni nebija pieņemti līdz 1. novembrim gadā, kas ir pirms otrā pārskata perioda sākuma gada, jāatgādina, ka saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 2. punktu dalībvalstīm ir pienākums, ja nepieciešams, pārrēķināt 2015. gada tarifikācijas zonu vienības likmes, pamatojoties uz galīgajā versijā pieņemtajiem darbības uzlabošanas plāniem, un starpību, kas radusies, īslaicīgi piemērojot vienības likmes, kas noteiktas šajā lēmumā, pārnest uz nākamā gada vienības likmes aprēķinu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā noteiktās 2015. gada tarifikācijas zonu vienības likmes nav saskaņā ar Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Vācijas Federatīvajai Republikai, Francijas Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei un Nīderlandes Karalistei.

Briselē, 2016. gada 18. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Violeta BULC


(1)  OV L 96, 31.3.2004., 10. lpp.

(2)  OV L 128, 9.5.2013., 31. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2013. gada 3. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 390/2013, ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu (OV L 128, 9.5.2013., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 11. marta Īstenošanas lēmums 2014/132/ES noteikt gaisa satiksmes pārvaldības tīkla Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus un brīdinājuma robežvērtības otrajam pārskata periodam no 2015. līdz 2019. gadam (OV L 71, 12.3.2014., 20. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 2. marta Īstenošanas lēmums (ES) 2015/347, kurā iztirzāta dažu mērķu, kas iekļauti valsts vai funkcionālo gaisa telpas bloku plānos, kuri iesniegti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 549/2004, neatbilstība Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem otrajam pārskata periodam un izklāstīti ieteikumi minēto mērķu pārskatīšanai (OV L 60, 4.3.2015., 48. lpp.).


PIELIKUMS

Iesniegtās 2015. gada maršruta tarifikācijas zonu vienības likmes, par kurām konstatēts, ka tās nav atbilstošas

 

Tarifikācijas zona

Iesniegtā maršruta vienības likme valsts valūtā (*) (ISO kods)

1

Beļģija–Luksemburga

68,76

2

Francija

69,34

3

Vācija

88,22

4

Nīderlande

66,57


(*)  Šajās vienības likmēs nav ietverta administratīvās vienības likme, kas minēta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 18. panta 1. punktā un ko piemēro valstīm, kuras pievienojušās Eirokontroles daudzpusējam nolīgumam par maksājumiem maršrutā.


22.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/66


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/421

(2016. gada 18. marts)

par Šveices 2015. un 2016. gada tarifikācijas zonu vienības likmju neatbilstību Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. pantam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1594)

(Autentisks ir tikai teksts franču, itāļu un vācu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par gaisa transportu (“Nolīgums”) (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Pakalpojumu sniegšanas regula) (2) un jo īpaši tās 16. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 3. maija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 391/2013, ar ko nosaka kopīgu tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem (3), un jo īpaši tās 17. panta 1. punkta e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 391/2013 ir noteikta kopīga tarifikācijas sistēma aeronavigācijas pakalpojumiem. Kopīgā tarifikācijas sistēma ir būtisks elements, lai tiktu sasniegti darbības uzlabošanas sistēmas mērķi, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 549/2004 (4) 11. pantā un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 390/2013 (5).

(2)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/132/ES (6) izvirza Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus, tostarp izmaksu efektivitātes mērķi maršruta aeronavigācijas pakalpojumiem, ko izsaka noteiktās vienības cenās par šo pakalpojumu sniegšanu, attiecībā uz otro pārskata periodu, kas aptver 2015.–2019. gadu.

(3)

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 17. panta 2. punktu Komisija izvērtē 2015. un 2016. gada tarifikācijas zonu vienības likmes, ko dalībvalstis tai iesniegušas pēc Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/347 (7) rezultātā veiktā darbības uzlabošanas mērķu pārskatījuma. Izvērtējumā pārbauda minēto vienības likmju atbilstību Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

(4)

Komisija ir veikusi vienības likmju izvērtēšanu ar Darbības izvērtēšanas iestādes, kuras uzdevums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 390/2013 3. pantu ir palīdzēt Komisijai īstenot darbības uzlabošanas shēmu, un ar Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Centrālā maršruta maksājumu biroja atbalstu, izmantojot Šveices līdz 2015. gada 1. jūnijam iesniegtos datus un papildu informāciju, kā arī attiecīgo informāciju, kas iesniegta kā daļa no pārskatītā darbības uzlabošanas plāna. 2015. un 2016. gada vienības likmju izvērtējumā ir ņemts vērā Darbības izvērtēšanas iestādes ziņojums par pārskatītajiem darbības uzlabošanas plāniem otrajam pārskata periodam, kurš Komisijai tika iesniegts 2015. gada 15. oktobrī.

(5)

Balstoties uz minēto izvērtējumu, Komisija saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 1. punkta e) apakšpunktu ir secinājusi, ka 2015. un 2016. gada tarifikācijas zonu vienības likmes, ko iesniegusi Šveice, nav saskaņā ar Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

(6)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 390/2013 11. panta 1. punktā paredzēts, ka dalībvalstu valsts uzraudzības iestādes izstrādā darbības uzlabošanas plānus, kuros ietverti Savienības mēroga darbības mērķiem atbilstoši mērķi. Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 11. panta 2. punktu un IV pielikumu vienības likmes aprēķina, pamatojoties uz noteiktajām maršruta izmaksām un prognozētajām pakalpojumu vienībām, kas norādītas dalībvalsts darbības uzlabošanas plānā, t. i., maršruta aprēķinātajās vienotajās izmaksās. Kamēr Šveices darbības uzlabošanas mērķi nav atzīti par atbilstošiem Savienības mēroga mērķiem, uz to pamata aprēķinātās vienības likmes nevar atzīt par atbilstošām Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

(7)

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 1. punkta e) apakšpunktu attiecīgās dalībvalstis būtu jāinformē par Komisijas secinājumiem.

(8)

Ņemot vērā, ka otrā pārskata perioda pārskatītie darbības uzlabošanas plāni nebija pieņemti līdz 1. novembrim gadā, kas ir pirms otrā pārskata perioda sākuma gada, jāatgādina, ka saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 2. punktu dalībvalstīm ir pienākums pārrēķināt tarifikācijas zonu vienības likmes, ja nepieciešams, pamatojoties uz galīgajā versijā pieņemtajiem darbības uzlabošanas plāniem, un starpību, kas radusies, īslaicīgi piemērojot vienības likmes, kas noteiktas šajā lēmumā, pārnest uz nākamā gada vienības likmes aprēķinu.

(9)

Saskaņā ar 17. panta 1. punkta pēdējo daļu vienības likmes nosaka valsts valūtā. Tādēļ vienības likmes šajā lēmumā ir izteiktas Šveices frankos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šveices tarifikācijas zonas 2015. gada vienības likme 118,97 un 2016. gada vienības likme 113,69 nav saskaņā ar Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Šveices Konfederācijai.

Briselē, 2016. gada 18. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Violeta BULC


(1)  OV L 114, 30.4.2002., 73. lpp.

(2)  OV L 96, 31.3.2004., 10. lpp.

(3)  OV L 128, 9.5.2013., 31. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2013. gada 3. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 390/2013, ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu (OV L 128, 9.5.2013., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2014. gada 11. marta Īstenošanas lēmums 2014/132/ES noteikt gaisa satiksmes pārvaldības tīkla Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus un brīdinājuma robežvērtības otrajam pārskata periodam no 2015. līdz 2019. gadam (OV L 71, 12.3.2014., 20. lpp.).

(7)  Komisijas 2015. gada 2. marta Īstenošanas lēmums (ES) 2015/347, kurā iztirzāta dažu mērķu, kas iekļauti valsts vai funkcionālo gaisa telpas bloku plānos, kuri iesniegti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 549/2004, neatbilstība Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem otrajam pārskata periodam un izklāstīti ieteikumi minēto mērķu pārskatīšanai (OV L 60, 4.3.2015., 48. lpp.).


22.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/68


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/422

(2016. gada 18. marts)

par 2015. gada tarifikācijas zonu vienības likmju atbilstību Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. pantam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1595)

(Autentisks ir tikai teksts itāļu, slovāku un vācu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulu (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (Pakalpojumu sniegšanas regula) (1) un jo īpaši tās 16. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 3. maija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 391/2013, ar ko nosaka kopīgu tarifikācijas sistēmu aeronavigācijas pakalpojumiem (2), un jo īpaši tās 17. panta 1. punkta d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 391/2013 ir noteikta kopīga tarifikācijas sistēma aeronavigācijas pakalpojumiem. Kopīgā tarifikācijas sistēma ir būtisks elements, lai tiktu sasniegti darbības uzlabošanas sistēmas mērķi, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 549/2004 (3) 11. pantā un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 390/2013 (4).

(2)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/132/ES (5) izvirza Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus, tostarp izmaksu efektivitātes mērķi maršruta aeronavigācijas pakalpojumiem, ko izsaka noteiktās vienības cenās par šo pakalpojumu sniegšanu, attiecībā uz otro pārskata periodu, kas aptver 2015.–2019. gadu.

(3)

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 17. panta 2. punktu Komisija izvērtē 2015. gada tarifikācijas zonu vienības likmes, ko dalībvalstis tai iesniegušas pēc Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/348 (6) rezultātā veiktos darbības uzlabošanas mērķu pārskatījumus. Izvērtējumā pārbauda minēto vienības likmju atbilstību Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

(4)

Komisija ir veikusi vienības likmju izvērtēšanu ar Eirokontroles Darbības novērtēšanas vienības un Centrālā maršruta maksājumu biroja atbalstu, izmantojot dalībvalstu līdz 2015. gada 1. jūnijam iesniegtos datus un papildu informāciju, kā arī attiecīgo informāciju, kas iesniegta kā daļa no pārskatītajiem darbības uzlabošanas plāniem. Novērtējumā ņēma vērā arī dalībvalstu veiktās vienības likmju korekcijas pēc turpmākas saziņas ar Komisiju. Turklāt 2015. gada vienības likmju izvērtējumā ir ņemts vērā Darbības izvērtēšanas iestādes ziņojums par darbības uzlabošanas plāniem otrajam pārskata periodam, kurš Komisijai tika iesniegts 2015. gada 15. oktobrī.

(5)

Balstoties uz minēto izvērtējumu, Komisija saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 1. punkta d) apakšpunktu ir secinājusi, ka vienības likmes 2015. gadam par maršruta tarifikācijas zonām Austrijā, Itālijā un Slovākijā ir saskaņā ar Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

(6)

Saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 1. punkta d) apakšpunktu attiecīgās dalībvalstis būtu jāinformē par šo konstatējumu.

(7)

Ņemot vērā, ka attiecīgās 2015. gada vienības likmes pamatojas uz darbības uzlabošanas plāniem, kas pieņemti pēc 1. novembra gadā, kas ir pirms otrā pārskata perioda sākuma gada, jāatgādina, ka saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 17. panta 2. punktu ieņēmumu starpība, kas radusies, 2015. gadā īslaicīgi piemērojot sākotnēju vienības likmi, būtu jāpārnes 2016. gada vienības likmes aprēķinā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā noteiktās 2015. gada maršruta tarifikācijas zonas vienības likmes ir saskaņā ar Īstenošanas regulām (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Austrijas Republikai, Itālijas Republikai un Slovākijas Republikai.

Briselē, 2016. gada 18. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Violeta BULC


(1)  OV L 96, 31.3.2004., 10. lpp.

(2)  OV L 128, 9.5.2013., 31. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (pamatregula) (OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2013. gada 3. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 390/2013, ar ko nosaka aeronavigācijas pakalpojumu un tīkla funkciju darbības uzlabošanas sistēmu (OV L 128, 9.5.2013., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 11. marta Īstenošanas lēmums 2014/132/ES noteikt gaisa satiksmes pārvaldības tīkla Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķus un brīdinājuma robežvērtības otrajam pārskata periodam no 2015. līdz 2019. gadam (OV L 71, 12.3.2014., 20. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 2. marta Īstenošanas lēmums (ES) 2015/348 par dažu mērķu, kas iekļauti valsts vai funkcionālo gaisa telpas bloku plānos, kuri iesniegti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 549/2004, atbilstību Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem otrajam pārskata periodam (OV L 60, 4.3.2015., 55. lpp.).


PIELIKUMS

 

Tarifikācijas zona

Iesniegtās 2015. gada maršruta vienības likmes valsts valūtā (*) (ISO kods)

1

Austrija

73,34

2

Itālija

80,49

3

Slovākija

54,99


(*)  Šajās vienības likmēs nav ietverta administratīvās vienības likme, kas minēta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 18. panta 1. punktā un ko piemēro valstīm, kuras pievienojušās Eirokontroles daudzpusējam nolīgumam par maksājumiem maršrutā.


22.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/70


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/423

(2016. gada 18. marts),

ar ko pilnvaro dažas laboratorijas Ēģiptē, Apvienotajos Arābu Emirātos un Amerikas Savienotajās Valstīs veikt seroloģiskos testus, lai pārraudzītu trakumsērgas vakcīnu efektivitāti suņiem, kaķiem un seskiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1609)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 20. marta Lēmumu 2000/258/EK, ar ko tiek izraudzīta īpaša iestāde, kas atbildīga par tādu kritēriju noteikšanu, kas vajadzīgi, lai standartizētu seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai (1), un jo īpaši tā 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2000/258/EK aģentūra Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) Nansī (Francija) ir izraudzīta par īpašo iestādi, kas atbildīga par tādu kritēriju noteikšanu, kas vajadzīgi seroloģisko testu standartizācijai, lai pārraudzītu trakumsērgas vakcīnu efektivitāti. AFSSA tagad ir integrēta aģentūrā Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) Francijā.

(2)

Lēmums 2000/258/EK cita starpā paredz, ka ANSES uzdevums ir novērtēt trešo valstu laboratorijas, kuras iesniegušas pieteikumu, lai saņemtu apstiprinājumu seroloģisko testu veikšanai ar mērķi pārraudzīt trakumsērgas vakcīnu efektivitāti.

(3)

Ēģiptes kompetentā iestāde ir iesniegusi pieteikumu, lai saņemtu apstiprinājumu attiecībā uz Dzīvnieku veselības pētniecības institūtu Gīzā, un ANSES ir izstrādājusi un iesniegusi Komisijai pozitīvu novērtējuma ziņojumu, kas sagatavots 2015. gada 29. septembrī attiecībā uz minēto laboratoriju.

(4)

Apvienoto Arābu Emirātu kompetentā iestāde ir pieteikumu, lai saņemtu apstiprinājumu attiecībā uz Centrālās Veterinārās pētniecības laboratoriju Dubaijā, un ANSES ir izstrādājusi un iesniegusi Komisijai pozitīvu novērtējuma ziņojumu, kas sagatavots 2015. gada 29. septembrī attiecībā uz minēto laboratoriju.

(5)

ASV kompetentā iestāde ir iesniegusi pieteikumu, lai saņemtu apstiprinājumu attiecībā uz Atlantas Veselības apvienības Trakumsērgas laboratoriju Kamingā, Oburnas Veterinārmedicīnas universitātes koledžas virusoloģijas laboratoriju Oburnā un Slimību kontroles un profilakses centru trakumsērgas laboratoriju Atlantā (turpmāk tekstā – “ASV laboratorijas”), un ANSES ir izstrādājusi un iesniegusi Komisijai pozitīvu novērtējuma ziņojumu, kas sagatavots 2015. gada 29. septembrī attiecībā uz ASV laboratorijām.

(6)

Tādēļ Dzīvnieku veselības pētniecības institūtam Gīzā, Centrālajai Veterinārās pētniecības laboratorijai Dubaijā un ASV laboratorijām būtu jāatļauj veikt seroloģiskos testus, lai pārraudzītu trakumsērgas vakcīnu efektivitāti attiecībā uz suņiem, kaķiem un seskiem.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Saskaņā ar Lēmuma 2000/258/EK 3. panta 2. punktu seroloģiskos testus, lai pārraudzītu trakumsērgas vakcīnu efektivitāti suņiem, kaķiem un mājas seskiem, ir atļauts veikt šādās laboratorijās:

a)

Animal Health Research Institute

7 Nadi El-Said Street

P.O. Box 12618

Dokki

Giza

Egypt

b)

Central Veterinary Research Laboratory

P.O.Box 597

Dubai

United Arab Emirates

c)

Atlanta Health Associates Rabies Laboratory

309 Pirkle Ferry Road, Suite D300,

Cumming, GA 30040,

United States of America

d)

Auburn University College of Veterinary Medicine

Department of Pathobiology, Virology Laboratory

261 Greene Hall

Auburn, AL 36849

United States of America

e)

Centers for Disease Control and Prevention

Rabies Laboratory

1600 Clifton Road, NE

Atlanta, GA 30333

United States of America

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2016. gada 15. aprīļa.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 18. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 79, 30.3.2000., 40. lpp.


Labojumi

22.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/72


Labojums Komisijas Regulā (ES) 2016/113 (2016. gada 28. janvāris), ar ko Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes betona stiegrojuma stieņu no tērauda, kuriem ir paaugstināta izturība pret nogurumu, importam nosaka pagaidu antidempinga maksājumu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 23, 2016. gada 29. janvāris )

16. lappusē nosaukumā:

tekstu:

“Komisijas Regula (ES) 2016/113”

lasīt šādi:

“Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/113”.