ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 46

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 23. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/247 (2015. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/248 (2015. gada 17. decembris), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, un ar ko nosaka orientējošo šā atbalsta sadalījumu

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/249 (2016. gada 10. februāris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Jambon de l'Ardèche (AĢIN))

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/250 (2016. gada 22. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

17

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

23.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 46/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/247

(2015. gada 17. decembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 24. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2) un jo īpaši tās 64. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (3) ir aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, kurā ir izklāstīti jauni noteikumi attiecībā uz programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (turpmāk tekstā “programma”). Turklāt tajā noteikts, ka Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus un īstenošanas aktus šajā sakarā. Lai nodrošinātu netraucētu programmas darbību jaunā tiesiskā regulējuma ietvaros, ar šādiem aktiem ir jāpieņem konkrēti noteikumi. Ar minētajiem aktiem būtu jāaizstāj Komisijas Regula (EK) Nr. 288/2009 (4), kura tāpēc būtu jāatceļ.

(2)

Programmas mērķis ir palielināt augļu un dārzeņu īstermiņa un ilgtermiņa patēriņu un popularizēt veselīgas ēšanas paradumus.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 2. punktu dalībvalstis, kuras vēlas piedalīties programmā, valsts vai reģionālā līmenī izstrādā sākotnējo tās īstenošanas stratēģiju un paredz vajadzīgos papildu pasākumus. Ja dalībvalstis izvēlas īstenot programmu reģionālā līmenī, tām jāizstrādā stratēģija katram šādam reģionam.

(4)

Saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1370/2013 (5) 5. panta 2. punktu Komisija nosaka Savienības atbalsta orientējošo sadalījumu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktiem, uz ko attiecas programma (turpmāk “produkti”). Lai maksimāli izmantotu pieejamā finansējuma iespējas, ir lietderīgi paredzēt nepieprasītā Savienības atbalsta pārdali starp dalībvalstīm, kuras piedalās programmā un paziņojušas Komisijai par savu gatavību izmantot vairāk nekā savu orientējošo Savienības atbalsta sadalījumu.

(5)

Izmaksas par produktu iegādi, kā arī dažas ar programmas īstenošanu saistītās izmaksas ir atbilstīgas Savienības atbalsta saņemšanai, ja dalībvalsts tās iekļāvusi stratēģijā. Tomēr, lai saglabātu programmas efektivitāti, šīm saistītajām izmaksām var piešķirt tikai nelielu atbalsta procentu. Finanšu pārvaldības un kontroles mērķiem šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt noteiktu slieksni.

(6)

Pienācīgas pārvaldības, budžeta vadības un uzraudzības labad jānorāda atbalsta piešķiršanas nosacījumi, atbalsta pieteikuma iesniedzēju atlases un apstiprināšanas nosacījumi.

(7)

Lai novērtētu programmas efektivitāti un veiktu salīdzinošu novērtējumu un labākās prakses apmaiņu, dalībvalstīm būtu jāuzrauga un regulāri jāvērtē programmas īstenošana, kā arī jāsūta Komisijai tās rezultāti un secinājumi.

(8)

Lai atturētu pieteikuma iesniedzējus no krāpnieciskas rīcības un rupjas nolaidības, būtu jānosaka sodi.

(9)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 10. punktu sabiedrībai ir jābūt pietiekami informētai par Savienības finansiālo ieguldījumu programmā. Šajā nolūkā dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izmantot plakātu, kuru var izkārt līdzdalīgajās izglītības iestādēs. Plakāts būtu jāizstrādā saskaņā ar konkrētām minimālajām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Ar šo regulu nosaka noteikumus, kas papildina Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu (turpmāk “produkti”) piegādei un izplatīšanai bērniem un attiecībā uz konkrētām saistītām izmaksām saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (turpmāk “programma”), kas minēta regulas 23. pantā.

2. pants

Dalībvalstu stratēģija

1.   Izstrādājot stratēģiju, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 2. punktā, dalībvalstis var izvēlēties ģeogrāfisko vai administratīvo līmeni, kurā tās vēlas īstenot programmu. Ja dalībvalstis izlemj īstenot programmu reģionālā līmenī, tās izstrādā stratēģiju katram šādam reģionam.

Dalībvalsts, kas īsteno programmu reģionālā līmenī, izveido vienotu kontaktpunktu informācijai un paziņojumiem Komisijai.

Stratēģija var attiekties vairāk nekā uz vienu mācību gadu Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/248 (6) 1. panta 2. punkta nozīmē.

2.   Papildu pasākumi, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 2. punktā, atbalsta produktu izplatīšanu un ir tieši saistīti ar programmas mērķiem. Šajos pasākumos var iesaistīt arī vecākus un skolotājus.

3.   Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties programmā, paziņo savu stratēģiju Komisijai līdz tā gada 31. janvārim, kas ir pirms stratēģijā iekļautā pirmā mācību gada sākuma.

4.   Ja dalībvalsts groza savu stratēģiju, tā paziņo Komisijai par savu grozīto stratēģiju līdz tā gada 31. janvārim, kas ir pēc attiecīgā grozījuma.

3. pants

Savienības atbalsta pārdale

1.   Ja dalībvalstis nav pieteikušās uz Savienības atbalstu līdz termiņam, kas noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2016/248 3. pantā, vai ir pieprasījušas tikai daļu no atbalsta orientējošā sadalījuma, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 5. punktā un noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2016/248 pielikumā, to orientējošo sadalījumu vai atbalsta nepieprasīto daļu pārdala dalībvalstīm, kuras ir paziņojušas Komisijai līdz šim pašam termiņam par gatavību izmantot vairāk nekā savu orientējošo sadalījumu.

2.   Pārdale ir ierobežota atkarībā no Savienības atbalsta galīgā sadalījuma izmantošanas līmeņa attiecīgajā dalībvalstī mācību gadam, kas beidzies pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas. Izmantošanas līmeni nosaka, pamatojoties uz izdevumu deklarācijām, kas Komisijai nosūtītas līdz nākamā mācību gada 15. oktobrim saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014 (7) 10. pantu.

Ierobežojumi attiecībā uz pārdali:

a)

ja galīgā sadalījuma izmantošana ir 50 % vai mazāk, papildu sadalījums netiek piešķirts;

b)

ja galīgā sadalījuma izmantošana pārsniedz 50 %, bet ir 75 % vai mazāk, maksimālais papildu sadalījums nedrīkst pārsniegt 50 % no orientējošā sadalījuma;

c)

ja galīgā sadalījuma izmantošana pārsniedz 75 %, maksimālo papildu sadalījumu neierobežo.

Pirmajos divos programmas īstenošanas mācību gados dalībvalsts šos ierobežojumus nepiemēro.

4. pants

Attaisnotās izmaksas

1.   Savienības atbalstu ir tiesības saņemt par šādām izmaksām:

a)

izmaksas par produktiem, kas piegādāti saskaņā ar programmu un izplatīti bērniem izglītības iestādēs, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 22. pantā, tai skaitā produktu piegādē un izplatīšanā izmantoto iekārtu pirkšanas, nomas, īres un izpirkumnomas izmaksas, kā paredzēts dalībvalsts stratēģijā;

b)

šādas saistītās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar programmas īstenošanu:

i)

izmaksas, kas saistītas ar dalībvalsts uzraudzības un novērtēšanas pienākumu, kā minēts šīs regulas 8. pantā;

ii)

izmaksas par programmas reklāmu, kas tieši mērķēta uz plašas publikas informēšanu par programmu, tostarp:

izmaksas par šīs regulas 10. pantā minēto plakātu,

izmaksas par informatīvām kampaņām, izmantojot apraidi, elektronisko saziņu, laikrakstus un tamlīdzīgus saziņas līdzekļus,

izmaksas par informatīvām sesijām, konferencēm, semināriem un darbsemināriem, kas veltītas plašas publikas informēšanai par programmu, un līdzīgiem pasākumiem,

izmaksas par informācijas un popularizēšanas materiāliem, piemēram, vēstulēm, skrejlapām, brošūrām, reklāmas ielikumiem un tamlīdzīgiem;

iii)

izmaksas par šīs regulas 2. panta 2. punktā minētajiem papildu pasākumiem, tostarp:

izmaksas par degustācijas stundu organizēšanu, dārzkopības mācību kursu izstrādi un uzturēšanu, lauku saimniecību apmeklējumiem un tiem līdzīgām darbībām, kuru mērķis ir atjaunot bērnos saikni ar lauksaimniecību,

izmaksas par pasākumiem, kuru mērķis ir izglītot bērnus par lauksaimniecību, veselīgas ēšanas paradumiem un vides jautājumiem, kas saistīti ar produktu ražošanu, izplatīšanu un patēriņu.

2.   Ja par produktu transportu un piegādi izraksta atsevišķus rēķinus, šādas izmaksas ir attiecināmas uz Savienības atbalstu tikai tad, ja tās nepārsniedz 3 % no produktu izmaksām.

Ja produktus izglītības iestādēm piegādā bez maksas, par šo produktu transporta un izplatīšanas izmaksām ir tiesības saņemt Savienības atbalstu, pamatojoties uz rēķiniem, nepārsniedzot maksimālo apjomu, kas jānosaka dalībvalsts stratēģijā.

3.   Izmaksas par reklāmu un papildu pasākumiem nevar finansēt no citām Savienības atbalsta programmām.

4.   Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un izdevumi, kas saistīti ar personāla izmaksām, nav attiecināmi uz Savienības atbalstu, ja minētās personāla izmaksas finansē no dalībvalsts publiskajiem līdzekļiem.

5.   Kopējo attaisnoto izmaksu summa par reklāmu nepārsniedz 5 % no gada galīgā sadalījuma, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 5. punktā katrai attiecīgajai dalībvalstij.

Kopējo attaisnoto izmaksu summa par iekārtu pirkšanu, nomu, īri un izpirkumnomu un par uzraudzības un novērtēšanas darbībām nepārsniedz 10 % no gada galīgā sadalījuma katrai attiecīgajai dalībvalstij.

Kopējo attaisnoto izmaksu summa par papildu pasākumiem nepārsniedz 15 % no gada galīgā sadalījuma katrai attiecīgajai dalībvalstij.

5. pants

Atbalsta piešķiršanas un atbalsta pieteikuma iesniedzēju atlases vispārējie nosacījumi

1.   Saskaņā ar šo programmu dalībvalstij piešķirto atbalstu sadala starp pieteikuma iesniedzējiem, kuri ir iesnieguši kompetentajai iestādei pieteikumu atbalsta saņemšanai, kas attiecas uz vienu vai vairākām šādām jomām:

a)

produktu piegāde un/vai izplatīšana bērniem izglītības iestādēs saskaņā ar programmu;

b)

uzraudzības un novērtēšanas darbības;

c)

reklāma;

d)

papildu pasākumi.

Atbalsta pieteikumus iesniedz tikai pieteikuma iesniedzēji, kuri ir apstiprināti saskaņā ar 6. pantu.

2.   Dalībvalsts atlasa atbalsta pieteikuma iesniedzējus no šādām struktūrām:

a)

izglītības iestādes;

b)

izglītības pārvaldes iestādes;

c)

produktu piegādātāji un/vai izplatītāji;

d)

organizācijas, kuras darbojas vienas vai vairāku izglītības iestāžu vai izglītības pārvaldes iestāžu vārdā un īpaši izveidotas šim mērķim;

e)

citas publiskas vai privātas struktūras, kas iesaistītas kādā no 1. punktā minēto darbību pārvaldībā vai nodrošināšanā.

6. pants

Atbalsta pieteikuma iesniedzēju apstiprināšanas nosacījumi

1.   Atbalsta pieteikuma iesniedzējus apstiprina tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas izglītības iestāde, kurai produktus piegādā un/vai izplata. Uz apstiprinājumu attiecas šāda pieteikuma iesniedzēja rakstiska apņemšanās:

a)

nodrošināt, ka saskaņā ar programmu Savienības finansētie produkti tiek darīti pieejami bērniem patēriņam izglītības iestādēs, attiecībā uz kurām pieteikuma iesniedzēji iesniegs atbalsta pieteikumu;

b)

izmantot uzraudzībai un novērtēšanai, reklāmai vai papildu pasākumiem piešķirto atbalstu saskaņā ar šīs programmas mērķiem;

c)

atmaksāt nepamatoti samaksātu atbalstu par attiecīgajiem daudzumiem, ja ir konstatēts, ka produkti nav izplatīti bērniem vai ka produkti nav attiecināmi uz Savienības atbalstu;

d)

atmaksāt nepamatoti samaksātu atbalstu par papildu pasākumiem, ja ir konstatēts, ka šie pasākumi nav pienācīgi veikti;

e)

pēc kompetentās iestādes pieprasījuma darīt tai pieejamus apliecinošus dokumentus;

f)

ļaut veikt jebkuru pārbaudi, par ko izlēmusi kompetentā iestāde, jo īpaši padziļinātu grāmatvedības pārbaudi un preču fizisku pārbaudi.

2.   Attiecībā uz atbalsta pieteikumiem, kas saistīti ar produktu piegādi un izplatīšanu, atbalsta pieteikuma iesniedzēji papildus rakstiski apņemas uzturēt reģistru, kurā ieraksta izglītības iestāžu un attiecīgā gadījumā izglītības pārvaldes iestāžu nosaukumus un adreses, un produktus un to daudzumus, kas pārdoti vai piegādāti šīm iestādēm vai pārvaldes iestādēm.

3.   Attiecībā uz atbalsta pieteikumiem, kas saistīti ar uzraudzību, novērtēšanu vai reklāmu, piemēro tikai 1. punkta b) un e) apakšpunktu.

4.   Attiecībā uz atbalsta pieteikumiem, kas saistīti ar papildu pasākumiem, piemēro tikai 1. punkta b), d), e) un f) apakšpunktu. Turklāt kompetentā iestāde var noteikt pieteikuma iesniedzējam citas rakstiskas apņemšanās, jo īpaši attiecībā uz:

a)

skolās veiktiem papildu pasākumiem, ja šīs skolas nav atbalsta pieteikuma iesniedzējas;

b)

papildu pasākumiem, kuros ietverta produktu izplatīšana.

7. pants

Apstiprinājuma apturēšana un atsaukšana

Ja apstiprinātais atbalsta pieteikuma iesniedzējs nepilda pienākumus, kas paredzēti šajā regulā, kompetentā iestāde aptur apstiprinājumu uz laiku no viena līdz divpadsmit mēnešiem vai atsauc to atkarībā no tā, cik nopietna ir neatbilstība, un saskaņā ar proporcionalitātes principu.

Šādi nerīkojas Regulas (ES) Nr. 1306/2013 64. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētajos gadījumos vai ja neatbilstība ir maznozīmīga.

Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma un ja atļaujas atsaukšanas iemesli ir novērsti, kompetentā iestāde var pieteikuma iesniedzēja apstiprinājumu atjaunot ne agrāk kā pēc 12 mēnešiem no dienas, kad atsaukšanas iemesli ir novērsti.

8. pants

Uzraudzība un novērtēšana

1.   Dalībvalstis izveido pienācīgas struktūras un veidus, lai nodrošinātu programmas īstenošanas gada uzraudzību.

2.   Dalībvalstis novērtē programmas īstenošanu, lai izvērtētu tās efektivitāti attiecībā uz tās mērķu sasniegšanu.

3.   Ja dalībvalsts līdz Īstenošanas regulas (ES) 2016/248 6. panta 2. punktā noteiktajam termiņam neiesniedz Komisijai novērtējuma ziņojumu ar šā panta 2. punktā minētā novērtējuma rezultātiem, nākamā galīgā sadalījuma summu samazina šādi:

a)

par 5 %, ja termiņš pārsniegts par 1 līdz 30 dienām;

b)

par 10 %, ja termiņš pārsniegts par 31 līdz 60 dienām;

Ja termiņš pārsniegts vairāk nekā par 60 dienām, galīgo sadalījumu samazina par 1 % par katru papildu dienu, kuru aprēķina par atlikumu.

9. pants

Sodi

Nepareizu maksājumu gadījumā, kuru pamatā nav acīmredzamas kļūdas, un krāpšanas vai rupjas nolaidības gadījumā, par kuru pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs, pieteikuma iesniedzējs papildus nepamatoti samaksātās summas atgūšanai maksā arī summu, kas vienāda ar starpību starp sākotnēji samaksāto summu un summu, ko pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs saņemt.

10. pants

Savienības programmas skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem plakāts

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 10. punkta nolūkā dalībvalstis var izmantot plakātu, kas atbilst minimālajām prasībām, kuras noteiktas šīs regulas pielikumā. Plakāts pastāvīgi atrodas labi redzamā un labi salasāmā vietā pie līdzdalīgo izglītības iestāžu galvenās ieejas.

11. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 288/2009 atceļ.

12. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro atbalstam 2016./2017. mācību gadam un turpmākiem mācību gadiem.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”), (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2009. gada 7. aprīļa Regula (EK) Nr. 288/2009, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei bērniem mācību iestādēs saskaņā ar programmu “Augļi skolai” (OV L 94, 8.4.2009., 38. lpp.).

(5)  Padomes 2013. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) 2016/248, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, un ar ko nosaka orientējošo šā atbalsta sadalījumu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 8. lpp.).

(7)  Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību (OV L 255, 28.8.2014., 59. lpp.).


PIELIKUMS

Minimālās prasības 10. pantā minētajam plakātam

Plakāta izmērs: A3 vai lielāks

Burti: 1 cm vai lielāki

Virsraksts: Eiropas Savienības programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem

Saturs: vismaz šāds teksts:

“Ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu mūsu [precizēt izglītības iestādes veidu (piemēram, bērnudārzs/sākumskola/skola)] piedalās Eiropas Savienības programmā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem.”

Uz plakāta jābūt Eiropas Savienības simbolam.


23.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 46/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/248

(2015. gada 17. decembris),

ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, un ar ko nosaka orientējošo šā atbalsta sadalījumu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 25. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2), un jo īpaši tās 62. panta 2. punkta a)–d) apakšpunktu un 64. panta 7. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (3) un jo īpaši tās 5. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (4) ir tikusi aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, kurā ir izklāstīti jauni noteikumi attiecībā uz programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (turpmāk “programma”). Turklāt tajā noteikts, ka Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus un īstenošanas aktus šajā sakarā. Lai nodrošinātu netraucētu programmas darbību jaunā tiesiskā regulējuma ietvaros, ar šādiem aktiem ir jāpieņem konkrēti noteikumi. Ar šiem aktiem būtu jāaizstāj Komisijas Regula (EK) Nr. 288/2009 (5), kura atcelta ar Deleģēto regulu (ES) 2016/247 (6).

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 2. punktu dalībvalstis, kuras vēlas piedalīties programmā, izstrādā sākotnējo tās īstenošanas stratēģiju. Lai varētu novērtēt programmas īstenošanu, būtu jānosaka stratēģijas elementi.

(3)

Pareizas administratīvās un budžeta pārvaldības interesēs dalībvalstīm, kuras īsteno programmu, ik gadu būtu jāpiesakās uz Savienības atbalstu, un būtu jānosaka šāda atbalsta pieteikuma saturs.

(4)

Būtu jāparedz arī tādu atbalsta pieteikumu saturs un biežums, ko iesniedz atbalsta pieteikuma iesniedzēji, kā arī jānosaka pieteikumu iesniegšanas kārtība. Turklāt jāprecizē, kādi apliecinošie dokumenti jāiesniedz, lai pamatotu atbalsta pieteikumus. Būtu jāparedz sankcijas, kas kompetentajai iestādei jāpiemēro novēlotas atbalsta pieteikuma iesniegšanas gadījumā.

(5)

Vajadzētu sīkāk precizēt atbalsta maksājuma nosacījumus, lai ņemtu vērā atšķirību starp atbalstu produktu piegādei un izplatīšanai un atbalstu uzraudzībai, novērtēšanai, reklāmai un papildu pasākumiem. Būtu jāprecizē, kādiem satura ziņā jābūt dokumentāriem pierādījumiem, kas jāiesniedz, lai pamatotu katru pieteikumu atbalsta maksājuma saņemšanai.

(6)

Lai novērtētu programmas efektivitāti, dalībvalstīm būtu jāpaziņo Komisijai programmas uzraudzības un novērtējuma rezultāti un konstatējumi. Skaidrības labad ir lietderīgi noteikt datumu, līdz kuram jānosūta Komisijai novērtējuma ziņojums un veiktās uzraudzības rezultāti. Komisijai šādi dokumenti būtu jāpublicē.

(7)

Lai efektīvi aizsargātu Savienības finansiālās intereses, būtu jānosaka atbilstoši pārkāpumu un krāpšanas apkarošanas pasākumi. Šajos kontroles pasākumos būtu jāiekļauj pilna administratīvā pārbaude, ko papildina pārbaudes uz vietas. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu un vienveidīgu pieeju dalībvalstīs, ņemot vērā atšķirības, kādas tajās pastāv programmas īstenošanā, būtu jāprecizē šādu kontroles pasākumu apjoms, saturs, grafiks, kā arī jāparedz ziņošana par tiem.

(8)

Nepamatoti izmaksātās summas būtu jāatgūst saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 809/2014 (7).

(9)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 10. punktu sabiedrībai ir jābūt pietiekami informētai par Savienības finansiālo ieguldījumu programmā. Papildus Deleģētajā regulā (ES) 2016/247 paredzētajiem noteikumiem par plakātu ir lietderīgi paredzēt noteikumus par programmas reklāmu un Savienības emblēmas izmantošanu. Turklāt ir lietderīgi uz ierobežotu laiku atļaut patlaban lietoto plakātu un citu reklāmas līdzekļu pagaidu izmantošanu.

(10)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piemērošanas joma un definīcija

1.   Šajā regulā ir paredzēti noteikumi par to, kā piemērot Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1370/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu (turpmāk “produkti”) piegādei un izplatīšanai bērniem un atbalstu attiecībā uz konkrētajām saistītajām izmaksām saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. pantā (turpmāk “programma”).

2.   Minētās programmas nolūkā “mācību gads” nozīmē laikposmu no 1. augusta līdz nākamā gada 31. jūlijam.

2. pants

Dalībvalstu stratēģija

1.   Dalībvalsts stratēģijā, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1308/2013 23. panta 2. punktā un Deleģētās regulas (ES) 2016/247 2. pantā, ietverti vismaz šādi elementi:

a)

ģeogrāfiskais un administratīvais līmenis, kurā īstenos programmu;

b)

stratēģijas darbības laiks;

c)

ja iespējams, informācija par attiecīgo produktu patēriņa līmeni;

d)

programmas ietvaros izvirzītie darbības mērķi un rezultāti, kas jāsasniedz;

e)

ja spēkā esošā valsts programma skolām tiek pagarināta vai ar Savienības finansējumu tiek padarīta efektīvāka, ir jānorāda pasākumi, kas ieviesti, lai nodrošinātu programmas pievienoto vērtību;

f)

aplēstais budžets vai galveno programmas elementu procentuālā daļa budžetā;

g)

mērķgrupa;

h)

tādu produktu saraksts, kas tiks piegādāti saskaņā ar programmu;

i)

papildu pasākumu mērķi un būtība;

j)

apraksts, kurā sniegta informācija par to, kā tiks iesaistītas ieinteresētās personas;

k)

informācija par produktu izplatīšanas kārtību un piegādātāju atlases procedūrām;

l)

pasākumi, kas ieviesti, lai publiskotu informāciju par Savienības piešķirto atbalstu, arī tad, ja stratēģijā ir atļauts parastās skolas pusdienas ēst vienlaikus ar produktiem, kas finansēti saskaņā ar programmu;

m)

struktūras un līdzekļi, kas izveidoti, lai uzraudzītu un novērtētu programmas izpildi saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2016/247 8. pantu un veiktu šīs regulas 7. un 8. pantā paredzētās pārbaudes.

2.   Komisija publicē dalībvalstu stratēģijas.

3. pants

Dalībvalstu pieteikšanās uz atbalstu

Dalībvalstis līdz katra gada 31. janvārim iesniedz atbalsta pieteikumus attiecībā uz nākamo mācību gadu. Atbalsta pieteikumos iekļauj šādu informāciju:

a)

atbalsta orientējošais sadalījums, kas sniegts pielikumā;

b)

prasītā summa, ja nav paredzēts izmantot visu summu, kas minēta orientējošajā sadalījumā;

c)

vēlme izmantot vairāk naudas, nekā minēts orientējošajā sadalījumā, un prasītā maksimālā papildu summa, ja būs pieejams papildu piešķīrums;

d)

prasītā kopsumma.

Šajā pantā minētās summas tiek izteiktas euro.

4. pants

Pieteikuma iesniedzēju pieteikšanās uz atbalstu

1.   Dalībvalstis nosaka atbalsta pieteikumu formu, saturu un biežumu saskaņā ar savām stratēģijām un 2.–7. punktā paredzētajiem noteikumiem.

2.   Atbalsta pieteikumos attiecībā uz produktu piegādi un izplatīšanu ietver vismaz šādu informāciju:

a)

izplatīto produktu daudzumi;

b)

tādu izglītības iestāžu vai izglītības pārvaldes iestāžu nosaukumi un adreses vai identifikācijas numuri, kurās ir tikuši izplatīti minētie daudzumi;

c)

to bērnu skaits, kas regulāri apmeklē vienu no izglītības iestādēm, kurām ir tiesības saņemt programmā paredzētos produktus laikposmā, uz ko attiecas atbalsta pieteikums.

3.   Atbalsta pieteikumi attiecībā uz produktu piegādi un izplatīšanu aptver laikposmus, kas nedrīkst pārsniegt piecus mēnešus.

4.   Atbalsta pieteikumus iesniedz trīs mēnešu laikā no tā laikposma beigām, uz kuru minētie pieteikumi attiecas.

5.   Atbalsta pieteikumus attiecībā uz 6. panta 2. punktā paredzēto novērtējuma ziņojumu iesniedz viena mēneša laikā no dienas, kad iesniegts minētais ziņojums, atbilstīgi minētā punkta noteikumiem.

6.   Ja 4. un 5. punktā minētais termiņš ir pārsniegts par mazāk nekā 60 dienām, atbalstu tomēr izmaksā, bet samazina šādi:

a)

par 5 %, ja termiņš pārsniegts par 1 līdz 30 dienām;

b)

par 10 %, ja termiņš pārsniegts par 31 līdz 60 dienām.

Ja termiņš pārsniegts par vairāk nekā 60 dienām, atbalstu samazina par 1 % par katru papildu dienu, aprēķinu veicot no atlikuma.

7.   Atbalsta pieteikumos pieprasītās summas jāpamato ar dokumentāriem pierādījumiem, kuros norādīta piegādāto produktu, materiālu vai sniegto pakalpojumu cena un kuriem pievienota maksājuma kvīts vai maksājuma apliecinājums, vai līdzvērtīgs dokuments. Dalībvalstis precizē, kādi dokumenti jāiesniedz, lai pamatotu atbalsta pieteikumus.

Ja atbalsta pieteikumi attiecas uz uzraudzību, novērtēšanu, reklāmu un papildu pasākumiem, dokumentāros pierādījumos iekļauj finansiālo sadalījumu pa darbībām un precīzu informāciju par saistītajām izmaksām.

5. pants

Atbalsta maksājums

1.   Atbalstu attiecībā uz produktu piegādi un izplatīšanu izmaksā tikai tad:

a)

ja ir iesniegta kvīts par faktiski piegādāto un izplatīto daudzumu saņemšanu; vai

b)

pamatojoties uz kompetentās iestādes pirms galīgā atbalsta maksājuma veiktās inspekcijas ziņojumu, kurā konstatēts, ka maksājuma prasības ir izpildītas; vai

c)

ja iesniegts cita veida dokuments, kas apliecina, ka par daudzumiem, kas piegādāti un izplatīti programmas īstenošanai, ir samaksāts (ja dalībvalsts atļauj šādu izvēli).

2.   Atbalstu attiecībā uz uzraudzību, novērtēšanu, reklāmu un papildu pasākumiem izmaksā tikai tad, kad ir piegādāti attiecīgie materiāli vai sniegti attiecīgie pakalpojumi, un tikai tad, ja iesniegti dokumentāri pierādījumi, kā prasījušas dalībvalstu kompetentās iestādes.

3.   Kompetentā iestāde izmaksā atbalstu trīs mēnešu laikā no atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienas.

6. pants

Uzraudzība un novērtējums

1.   Deleģētās regulas (ES) 2016/247 8. panta 1. punktā minētajā uzraudzībā izmanto datus, ko iegūst, izpildot pārvaldības un kontroles pienākumus, tostarp šīs regulas 4. un 5. pantā minētos pienākumus.

Veiktās uzraudzības rezultātus dalībvalstis paziņo Komisijai līdz 30. novembrim pēc attiecīgā mācību gada beigām.

2.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai novērtējuma ziņojumu, kurā ietverti Deleģētās regulas (ES) 2016/247 8. panta 2. punktā paredzētā novērtējuma rezultāti par iepriekšējo programmas īstenošanas laikposmu, kas ir pieci mācību gadi, līdz 1. martam nākamajā gadā pēc minētā laikposma beigām.

Pirmo novērtējuma ziņojumu iesniedz vēlākais 2017. gada 1. martā.

3.   Komisija publicē dalībvalstu veiktās uzraudzības un novērtējuma ziņojumu rezultātus.

7. pants

Administratīvās pārbaudes

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai ievērotu šīs regulas noteikumus. Šie pasākumi ietver visu atbalsta pieteikumu administratīvu pārbaudi.

2.   Administratīvās pārbaudes attiecībā uz atbalstu, kas piešķirts produktu piegādei un izplatīšanai, ietver ar produktu piegādi un izplatīšanu saistīto apliecinošo dokumentu izskatīšanu, kā noteikušas dalībvalstis.

Administratīvās pārbaudes attiecībā uz atbalstu, kas piešķirts uzraudzībai, novērtēšanai, reklāmai un papildu pasākumiem, ietver materiālu piegādes un pakalpojumu sniegšanas pārbaudi, kā arī paziņoto izdevumu patiesuma pārbaudi.

3.   Ja atbalsts attiecas uz produktu piegādi un izplatīšanu un papildu pasākumiem, administratīvās pārbaudes jāpapildina ar pārbaudēm uz vietas saskaņā ar 8. pantu.

8. pants

Pārbaudes uz vietas

1.   Ja atbalsts attiecas uz produktu piegādi un izplatīšanu, ir jāveic pārbaudes uz vietas, kurās pārbauda:

a)

Deleģētās regulas (ES) 2016/247 6. panta 2. punktā minēto reģistru, tostarp finanšu dokumentus, piemēram, pirkšanas un pārdošanas faktūrrēķinus, piegādes pavadzīmes vai bankas kontu izrakstus;

b)

produktu izmantojumu saskaņā ar šo regulu.

2.   Pārbaudes uz vietas tiek veiktas attiecībā uz katru mācību gadu. Šīs pārbaudes attiecas uz iepriekšējos divpadsmit mēnešos veiktajām darbībām.

Pārbaudes uz vietas var notikt papildu pasākumu īstenošanas laikā.

3.   Uz vietas veikto pārbaužu kopskaits aptver vismaz 5 % no valsts līmenī izplatītā atbalsta un vismaz 5 % no visiem atbalsta pieteikuma iesniedzējiem, kuri atbildīgi par produktu piegādi un izplatīšanu un papildu pasākumiem.

Ja atbalsta pieteikuma iesniedzēju skaits dalībvalstī ir mazāks par simtu, pārbaudes uz vietas tiek veiktas vismaz piecu atbalsta pieteikuma iesniedzēju telpās.

Ja atbalsta pieteikuma iesniedzēju skaits dalībvalstī ir mazāks par pieciem, pārbaudes uz vietas tiek veiktas visu atbalsta pieteikuma iesniedzēju telpās.

Ja pieteikuma iesniedzējs, kas nav izglītības iestāde, iesniedz atbalsta pieteikumu attiecībā uz produktu piegādi un izplatīšanu, šā pieteikuma iesniedzēja telpās veiktās pārbaudes tiek papildinātas ar pārbaudēm uz vietas vismaz divu tādu izglītības iestāžu telpās vai vismaz 1 % tādu izglītības iestāžu telpās, kuras pieteikuma iesniedzējs ir reģistrējis (izvēloties to daudzumu, kas ir lielāks) saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2016/247 6. panta 2. punktu.

Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz atbalsta pieteikumu attiecībā uz papildu pasākumiem, pieteikuma iesniedzēja telpās veicamās pārbaudes var, pamatojoties uz riska analīzi, tikt aizstātas ar pārbaudēm uz vietas, kas tiek veiktas papildu pasākumu īstenošanas vietās. Dalībvalstis, pamatojoties uz riska analīzi, nosaka šādu uz vietas veicamo pārbaužu līmeni.

4.   Kompetentā iestāde, pamatojoties uz riska analīzi, atlasa pieteikuma iesniedzējus, kuriem tiks veiktas pārbaudes uz vietas.

Šajā nolūkā kompetentā iestāde jo īpaši ņem vērā:

a)

dažādus ģeogrāfiskos apgabalus;

b)

kļūdas, kas atkārtojas, un iepriekšējos gados veikto pārbaužu konstatējumus;

c)

attiecīgā atbalsta summu;

d)

pieteikuma iesniedzēju kategoriju;

e)

papildu pasākuma veidu (attiecīgā gadījumā).

5.   Ar nosacījumu, ka netiek apdraudēts pārbaužu mērķis, par šādām pārbaudēm var informēt iepriekš, stingri ierobežojot attiecīgo termiņu līdz minimālajam laikposmam.

6.   Kompetentā kontroles iestāde sagatavo kontrolziņojumu par katru pārbaudi uz vietas. Ziņojumā precīzi apraksta dažādus kontrolētos elementus.

Kontroles ziņojumu iedala šādās daļās:

a)

vispārējā daļa, kurā ietverta šāda informācija (ja attiecas):

i)

piemērojamā programmas stratēģija, aptvertais laikposms, pārbaudītie atbalsta pieteikumi, produktu daudzumi, līdzdalīgās izglītības iestādes, aplēse, kas pamatojas uz pieejamajiem datiem par to bērnu skaitu, par kuriem atbalsts ir ticis izmaksāts, un attiecīgā finansējuma summa;

ii)

klātesošās atbildīgās personas;

b)

daļa, kurā atsevišķi aprakstītas veiktās pārbaudes un kurā jo īpaši sniegta šāda informācija:

i)

pārbaudītie dokumenti;

ii)

veikto pārbaužu veids un apjoms;

iii)

piezīmes un konstatējumi.

7.   Par pārbaudēm, kas veiktas uz vietas, un attiecīgajiem konstatējumiem dalībvalstis paziņo Komisijai līdz 30. novembrim pēc mācību gada beigām.

9. pants

Nepamatotu maksājumu atgūšana

Nepamatoti samaksāto summu atgūšanai mutatis mutandis piemēro Īstenošanas regulas (ES) Nr. 809/2014 7. pantu.

10. pants

Programmā veiktā Savienības finansiālā ieguldījuma reklāma

1.   Ja dalībvalstis nolemj neizmantot Deleģētās regulas (ES) 2016/247 10. pantā minēto plakātu, tām savās stratēģijās nepārprotami jāpaskaidro, kā tās iecerējušas informēt sabiedrību par Savienības finansiālo ieguldījumu skolām paredzētajā programmā.

2.   Deleģētās regulas (ES) 2016/247 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētajos saziņas līdzekļos un reklāmas pasākumos, ciktāl iespējams, iekļauj Eiropas karoga attēlu un norādi uz Eiropas programmu “Augļi un dārzeņi skolai” vai tās akronīmu un Savienības finansiālo atbalstu.

3.   Deleģētās regulas (ES) 2016/247 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktā minētajos izglītības līdzekļos un materiālos, kurus izmantos papildu pasākumos, ciktāl iespējams, iekļauj Eiropas karoga attēlu un norādi uz Eiropas programmu “Augļi un dārzeņi skolai” vai tās akronīmu un Savienības finansiālo atbalstu.

4.   Norādēm uz Savienības finansiālo ieguldījumu jābūt vismaz tikpat redzamām kā norādēm par citu privātu vai valsts iestāžu ieguldījumu dalībvalsts programmā skolai.

5.   Dalībvalstis var turpināt izmantot esošos plakātu krājumus un citus izdrukātus reklāmas līdzekļus līdz 2016. gada 26. februārim saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 288/2009.

11. pants

Paziņojumi

Šajā regulā paredzētie dalībvalstu paziņojumi Komisijai tiek veikti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (8).

12. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro atbalstam, kas attiecas uz 2016./2017. mācību gadu un turpmākiem mācību gadiem.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.

(4)  Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2009. gada 7. aprīļa Regula (EK) Nr. 288/2009, ar kuru paredz sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanu attiecībā uz Kopienas atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei bērniem mācību iestādēs saskaņā ar programmu “Augļi skolai” (OV L 94, 8.4.2009., 38. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/247, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69. lpp.).

(8)  Komisijas 2009. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Provizoriskais Savienības atbalsta sadalījums pa dalībvalstīm

Dalībvalsts

Līdzfinansējuma likme (%)

Bērni vecumā no 6 līdz 10 gadiem (absolūtajos skaitļos)

EUR

Austrija

75

406 322

2 239 273

Beļģija

75

611 450

3 369 750

Bulgārija

90

316 744

2 094 722

Horvātija

90

205 774

1 360 845

Kipra

75

44 823

290 000

Čehija

88

480 495

3 124 660

Dānija

75

328 182

1 808 638

Igaunija

90

66 436

439 361

Somija

75

290 308

1 599 911

Francija

76

4 051 279

22 500 145

Vācija

75

3 575 991

19 707 575

Grieķija

81

529 648

3 143 600

Ungārija

86

482 160

3 031 022

Īrija

75

319 126

1 758 729

Itālija

80

2 853 098

16 719 794

Latvija

90

95 861

633 957

Lietuva

90

136 285

901 293

Luksemburga

75

29 473

290 000

Malta

75

19 511

290 000

Nīderlande

75

986 118

5 434 576

Polija

88

1 802 733

11 645 350

Portugāle

85

527 379

3 284 967

Rumānija

89

1 054 185

6 869 985

Slovākija

89

262 703

1 709 502

Slovēnija

83

91 095

554 291

Spānija

75

2 337 457

12 939 604

Zviedrija

75

518 322

2 856 514

Apvienotā Karaliste

76

3 494 635

19 401 935

ES 28

79

25 917 593

150 000 000


23.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 46/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/249

(2016. gada 10. februāris),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Jambon de l'Ardèche (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Francijas pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Jambon de l'Ardèche, kas reģistrēta saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1023/2010 (2).

(2)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šis specifikācijas grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz nosaukumu Jambon de l'Ardèche (AĢIN).

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 10. februārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 12. novembra Regula (ES) Nr. 1023/2010 par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Jambon de l'Ardèche (AĢIN)) (OV L 296, 13.11.2010., 5. lpp.).

(3)  OV C 330, 7.10.2015., 3. lpp.


23.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 46/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/250

(2016. gada 22. februāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 22. februārī

Komisijas

un tās priekšsēdētājs vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

IL

236,2

MA

92,5

SN

172,2

TN

107,9

TR

111,5

ZZ

144,1

0707 00 05

MA

84,0

TR

184,9

ZZ

134,5

0709 91 00

TN

173,6

ZZ

173,6

0709 93 10

MA

45,6

TR

162,7

ZZ

104,2

0805 10 20

CL

98,4

EG

46,8

IL

78,1

MA

59,5

TN

50,6

TR

62,1

ZZ

65,9

0805 20 10

IL

118,2

MA

84,8

TR

93,7

ZZ

98,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

68,8

IL

140,5

JM

160,3

MA

118,9

TR

54,9

ZZ

108,7

0805 50 10

EG

97,1

IL

96,1

MA

83,5

TR

93,3

ZZ

92,5

0808 10 80

CL

92,5

US

108,3

ZZ

100,4

0808 30 90

CL

173,8

CN

89,7

TR

156,1

ZA

95,2

ZZ

128,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.