ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 8

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 13. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/24 (2016. gada 8. janvāris), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē zemesriekstu importu no Brazīlijas, Capsicum annuum un muskatriekstu importu no Indijas un muskatriekstu importu no Indonēzijas, un groza Regulas (EK) Nr. 669/2009 un (ES) Nr. 884/2014 ( 1 )

1

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/25 (2016. gada 12. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

6

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

13.1.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/24

(2016. gada 8. janvāris),

ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē zemesriekstu importu no Brazīlijas, Capsicum annuum un muskatriekstu importu no Indijas un muskatriekstu importu no Indonēzijas, un groza Regulas (EK) Nr. 669/2009 un (ES) Nr. 884/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (2), un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 669/2009 (3) paredz minētās regulas I pielikumā uzskaitītas konkrētas barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli. Zemesrieksti no Brazīlijas un Capsicum annuum un muskatrieksti no Indijas šādai pastiprinātai oficiālai kontrolei attiecībā uz aflatoksīnu klātbūtni ir pakļauti jau kopš 2010. gada janvāra. Kopš 2012. gada jūlija pastiprināta oficiālā kontrole attiecībā uz aflatoksīniem tiek piemērota arī muskatriekstiem no Indonēzijas.

(2)

Rezultāti, kas iegūti minēto preču oficiālajās kontrolēs, ko dalībvalstis veic saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 669/2009, turpina uzrādīt biežu neatbilstību maksimālajiem aflatoksīnu līmeņiem. Minētie rezultāti liecina, ka minētās pārtikas un dzīvnieku barības imports apdraud cilvēku veselību un dzīvnieku veselību. Pēc vairākiem gadiem, kuru laikā tika veiktas biežākas kontroles uz Savienības robežām, netika novēroti situācijas uzlabojumi.

(3)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 884/2014 (4) paredz īpašus nosacījumus, kas piemērojami konkrētas barības un pārtikas importam no konkrētām trešām valstīm saistībā ar to piesārņojuma risku ar aflatoksīniem.

(4)

Lai aizsargātu cilvēku veselību un dzīvnieku veselību Savienībā, nepieciešams sniegt papildu garantijas saistībā ar minēto no Brazīlijas, Indijas un Indonēzijas importēto pārtiku un barību. Visiem zemesriekstu sūtījumiem no Brazīlijas, Capsicum annuum sūtījumiem no Indijas un muskatriekstu sūtījumiem no Indijas un Indonēzijas būtu jāpievieno veselības sertifikāts, kurā apliecināts, ka no produktiem ir ņemti paraugi un tie ir analizēti, lai noteiktu aflatoksīnu klātbūtni, un ka tie atzīti par atbilstošiem Savienības tiesību aktiem. Šie analītisko testu rezultāti būtu jāpievieno veselības sertifikātam.

(5)

Papildus atbrīvojumam, kas noteikts sūtījumiem, kuri paredzēti privātpersonai personīgam patēriņam un lietošanai, ir lietderīgi paredzēt atbrīvojumu arī ļoti maziem konkrētas barības un pārtikas sūtījumiem, proti, tādiem, kuri nepārsniedz 20 kg un tiek izmantoti, piemēram, tirdzniecības izstādēm vai nosūtīti kā tirdzniecības paraugi. Prasība, kas nosaka, ka veselības sertifikātam ir jāpievieno analītisko testu rezultāti, attiecībā uz minētajiem sūtījumiem nav samērīga ar šādu sūtījumu zemo risku sabiedrības veselībai.

(6)

Turcijas un Irānas iestādes ir informējušas Komisiju par to, ka ir mainījusies kompetentā iestāde, kuras pilnvarotais pārstāvis ir tiesīgs parakstīt veselības sertifikātu. Brazīlijas iestāde ir atbildīga arī par barību. Tāpēc minētās izmaiņas būtu attiecīgi jāievieš.

(7)

Lai samazinātu nevajadzīgu administratīvo slogu, ir lietderīgi paredzēt, ka sūtījumiem, kuru iepakojumā ir apvienoti vairāki mazi iepakojumi/vienības, sūtījuma identifikācijas numuram nav jābūt norādītam uz katra atsevišķa sūtījumā ietverta iepakojuma, bet gan tikai uz iepakojuma, kurā apvienoti minētie mazie iepakojumi/vienības.

(8)

Ņemot vērā pieredzētās problēmas, ir lietderīgi skaidri noteikt, ka kopējā ievešanas dokumenta iedaļas, kas attiecas uz pabeigtas dokumentu pārbaudes labvēlīgu rezultātu, ir jāaizpilda, pirms tiek dota atļauja sūtījumu pārvest uz NIP.

(9)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 669/2009 un Īstenošanas regula (ES) Nr. 884/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 669/2009 groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 884/2014 groza šādi:

1)

regulas 1. panta 1. punktam pievieno šādu i), j) un k) apakšpunktu:

“i)

nelobīti un lobīti zemesrieksti, zemesriekstu sviests, citādi sagatavoti vai konservēti zemesrieksti (barība un pārtika), kuru izcelsmes valsts ir Brazīlija vai kuri ir sūtīti no tās;

j)

Capsicum sp. un muskatrieksti, kuru izcelsmes valsts ir Indija vai kuri nosūtīti no tās;

k)

muskatrieksti, kuru izcelsmes valsts ir Indonēzija vai kuri nosūtīti no tās.”;

2)

regulas 1. panta 3. punktam pievieno šādu teikumu:

“Šo regulu nepiemēro barības un pārtikas sūtījumiem, kuru bruto svars nepārsniedz 20 kg.”;

3)

regulas 5. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Lauksaimniecības, lopkopības un pārtikas apgādes ministrija (MAPA) (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)), kas atbild par barību un pārtiku no Brazīlijas;”

4)

regulas 5. panta 2. punkta d) un e) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“d)

Veselības un medicīnas izglītības ministrija, kas atbild par pārtiku no Irānas;

e)

Turcijas Republikas Pārtikas, lauksaimniecības un lopkopības ministrijas Pārtikas un kontroles ģenerāldirektorāts, kas atbild par pārtiku no Turcijas;”;

5)

regulas 5. panta 2. punktam pievieno šādu i) apakšpunktu:

“i)

Lauksaimniecības ministrija, kas atbild par pārtiku no Indonēzijas.”;

6)

regulas 6. pantam pievieno šādu teikumu:

“Ja sūtījuma iepakojumā ir apvienoti vairāki mazi iepakojumi/vienības, ir pietiekami, ja sūtījuma identifikācijas numurs ir norādīts uz iepakojuma, kurā apvienoti minētie mazie iepakojumi/vienības.”;

7)

regulas 9. panta 4. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Pēc pabeigtu 2. punktā minēto pārbaužu labvēlīga rezultāta un KID II daļas attiecīgo iedaļu (II.3., II.5., II.8. un II.9.) aizpildīšanas kompetentā iestāde atļauj sūtījumu pārvest uz NIP.”;

8)

Regulas (ES) Nr. 884/2014 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1. panta 1. punkta i), j) un k) apakšpunktā minētās barības un pārtikas sūtījumus, kas atstājuši izcelsmes valsti pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas, atļauts importēt ES bez pievienota veselības sertifikāta un paraugu ņemšanas un analīžu rezultātiem.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 8. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(3)  Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK (OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 13. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 884/2014, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē konkrētas barības un pārtikas importu no konkrētām trešām valstīm saistībā ar to piesārņojuma risku ar aflatoksīniem, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1152/2009 (OV L 242, 14.8.2014., 4. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumā svītro šādus ierakstus:

Barība un pārtika

(paredzētā izmantošana)

KN kods

Taric apakšgrupa

Izcelsmes valsts vai nosūtīšanas valsts

Importa fiziskās kontroles un identitātes kontroles biežums (%)

“—

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Brazīlija (BR)

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Capsicum annuum, veseli

0904 21 10

 

Indija (IN)

20

Capsicum annuum, grūsti vai malti

ex 0904 22 00

10

Žāvēti Capsicum ģints augļi, veseli, izņemot saldos piparus (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskatrieksts (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

 

 

Muskatrieksts (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonēzija (ID)

20”

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

 


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 884/2014 I pielikumu groza šādi:

1)

pēdējā ierakstā tekstu “Arbūzu (Egusi, Citrullus lanatus) sēklas un no tām iegūtie produkti” aizstāj ar tekstu “Arbūzu (Egusi, Citrullus spp.) sēklas un no tām iegūtie produkti”;

2)

pievieno šādus ierakstus:

Barība un pārtika

(paredzētais izmantojums)

KN kods

Taric apakšiedalījums

Izcelsmes valsts vai nosūtīšanas valsts

Importa fizisko pārbaužu un identitātes pārbaužu biežums (%)

“—

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Brazīlija (BR)

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Barība un pārtika)

 

Capsicum annuum, veseli

0904 21 10

 

India (IN)

20

Capsicum annuum, grūsti vai malti

ex 0904 22 00

10

Kaltēti Capsicum ģints dārzeņi, veseli, izņemot dārzeņpiparus (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskatrieksti (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

 

 

Muskatrieksti (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonēzija (ID)

20”

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

 


13.1.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 8/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/25

(2016. gada 12. janvāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 12. janvāris

Komisijas

un tās priekšsēdētājs vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

EG

120,0

MA

72,0

TN

87,8

TR

105,5

ZZ

96,3

0707 00 05

MA

73,1

TR

154,2

ZZ

113,7

0709 93 10

MA

72,3

TR

145,5

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

50,3

MA

65,7

TR

78,1

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

62,5

0805 20 10

IL

167,2

MA

85,6

ZZ

126,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

127,6

JM

147,1

TR

83,5

ZZ

119,4

0805 50 10

EG

98,7

MA

94,2

TR

92,9

ZZ

95,3

0808 10 80

CA

156,8

CL

86,6

US

105,7

ZZ

116,4

0808 30 90

CN

80,0

TR

132,0

ZZ

106,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.