ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 326

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 11. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2302 (2015. gada 25. novembris) par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2303 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/EK attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas definīcijas un koordinēta papildu uzraudzība pār riska koncentrāciju un grupas iekšējiem darījumiem ( 1 )

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2304 (2015. gada 10. decembris) par atļauju lietot no Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 un Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu par barības piedevu gaļas un vaislas tītariem (atļaujas turētājs Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

39

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2305 (2015. gada 10. decembris) ar kuru no Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) iegūtas endo-1,4-beta-glikanāzes (EC 3.2.1.4) preparātu atļauj lietot par barības piedevu gaļas cāļiem, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputniem un atšķirtiem sivēniem un groza Regulu (EK) Nr. 2148/2004 un (EK) Nr. 1520/2007 (atļaujas turētājs Huvepharma NV) ( 1 )

43

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2306 (2015. gada 10. decembris) par atļauju L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu lietot par barības piedevu kaķiem un suņiem ( 1 )

46

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2307 (2015. gada 10. decembris) par atļauju menadiona nātrija bisulfītu un menadiona nikotīnamīda bisulfītu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

49

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2308 (2015. gada 10. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

54

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/2309 (2015. gada 10. decembris) par ieroču eksporta efektīvas kontroles sekmēšanu

56

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/2310 (2015. gada 10. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2013/189/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu

64

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2311 (2015. gada 9. decembris), ar ko groza Īstenošanas lēmumus (ES) 2015/1500 un (ES) 2015/2055 par aizsardzības pasākumiem pret nodulāro dermatītu Grieķijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8585)  ( 1 )

65

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/608 (2015. gada 14. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 798/2008 attiecībā uz ierakstiem par Ukrainu un Izraēlu trešo valstu sarakstā, uz Ukrainas programmas Salmonella kontrolei dējējvistām apstiprināšanu, uz veterinārās sertifikācijas prasībām Ņūkāslas slimībai un uz olu produktu pārstrādes prasībām ( OV L 101, 18.4.2015. )

68

 

*

Labojums Komisijas 2015. gada 20. oktobra Īstenošanas regulā (ES) 2015/1884, ar ko Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumā groza ierakstus par Kanādu un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā, no kuriem attiecībā uz augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem minētajās valstīs atļauts Savienībā importēt vai tranzītā caur to pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus ( OV L 276, 21.10.2015. )

69

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

DIREKTĪVAS

11.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2015/2302

(2015. gada 25. novembris)

par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīvā 90/314/EEK (3) ir paredzētas vairākas svarīgas patērētāju tiesības attiecībā uz kompleksajiem ceļojumiem, jo īpaši attiecībā uz informācijas prasībām, tirgotāju atbildību par kompleksā pakalpojuma sniegšanu un aizsardzību organizatora vai mazumtirgotāja maksātnespējas gadījumā. Tomēr tiesiskais regulējums ir jāpielāgo tirgus attīstības tendencēm, lai tas būtu piemērotāks iekšējā tirgus vajadzībām un lai novērstu neskaidrības un tiesiskā regulējuma nepilnības.

(2)

Tūrismam ir būtiska nozīme Savienības ekonomikā, un kompleksie ceļojumi, kompleksās brīvdienas un kompleksās ekskursijas (“kompleksie pakalpojumi”) ieņem nozīmīgu ceļojumu tirgus daļu. Kopš Direktīvas 90/314/EEK pieņemšanas minētais tirgus ir ievērojami mainījies. Papildus tradicionālajām izplatīšanas ķēdēm internets ir kļuvis arvien nozīmīgāks līdzeklis, caur kuru piedāvā vai pārdod ceļojumu pakalpojumus. Ceļojumu pakalpojumus apvieno ne tikai tradicionālo iepriekš sagatavoto komplekso pakalpojumu veidā, bet bieži tos apvieno pēc individuāla pasūtījuma. Daudzi no šiem ceļojumu pakalpojumu apvienojumiem atrodas “pelēkajā zonā” no juridiskā viedokļa vai pilnīgi noteikti neietilpst Direktīvas 90/314/EEK piemērošanas jomā. Šīs direktīvas mērķis ir pielāgot aizsardzības tvērumu, lai ņemtu vērā minēto attīstības gaitu, veicinātu pārredzamību un palielinātu juridisko noteiktību ceļotājiem un tirgotājiem.

(3)

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 169. panta 1. punktā un 169. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzēts, ka Savienība veicina augsta patērētāju aizsardzības līmeņa sasniegšanu, izmantojot pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar LESD 114. pantu.

(4)

Direktīva 90/314/EEK piešķir plašu rīcības brīvību dalībvalstīm attiecībā uz transponēšanu. Tādēļ joprojām saglabājas būtiskas atšķirības starp dalībvalstu tiesību aktiem. Tiesiskā regulējuma sadrumstalotība rada paaugstinātas izmaksas uzņēmumiem un šķēršļus tiem, kuri vēlas darboties pāri robežām, tādējādi ierobežojot patērētāju izvēli.

(5)

Saskaņā ar LESD 26. panta 2. punktu un 49. pantu iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta preču un pakalpojumu brīva aprite un brīvība veikt uzņēmējdarbību. No līgumiem, kas attiecas uz kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, izrietošo tiesību un pienākumu saskaņošana ir nepieciešama, lai šajā jomā izveidotu faktiski darbojošos iekšējo tirgu patērētājiem, pareizi līdzsvarojot augstu patērētāju aizsardzības līmeni un uzņēmumu konkurētspēju.

(6)

Komplekso ceļojumu tirgus pārrobežu potenciāls Savienībā pašlaik nav pilnībā izmantots. Atšķirības noteikumos par ceļotāju aizsardzību dažādās dalībvalstīs attur ceļotājus no vienas dalībvalsts iegādāties kompleksos pakalpojumus un saistītus ceļojumu pakalpojumus citā dalībvalstī, un līdzīgi tās attur arī organizatorus un mazumtirgotājus no vienas dalībvalsts pārdot šādus pakalpojumus citā dalībvalstī. Lai ceļotāji un tirgotāji varētu pilnībā izmantot iekšējā tirgus priekšrocības, vienlaikus nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni visā Savienībā, ir nepieciešams turpināt tuvināt dalībvalstu tiesību aktus par kompleksiem pakalpojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem.

(7)

Lielākā daļa ceļotāju, kas iegādājas kompleksos pakalpojumus vai saistītos ceļojumu pakalpojumus, ir patērētāji Savienības patērētāju aizsardzības tiesību izpratnē. Tajā pašā laikā ne vienmēr ir viegli nošķirt patērētājus un mazo uzņēmumu pārstāvjus vai profesionāļus, kas rezervē ceļojumus saistībā ar savu darījumdarbību vai profesiju, izmantojot tos pašus rezervēšanas kanālus kā patērētāji. Šādiem ceļotājiem bieži ir vajadzīgs līdzīgs aizsardzības līmenis. Turpretim pastāv uzņēmumi vai organizācijas, kas ceļojumus organizē, pamatojoties uz vispārēju līgumu, ko tās nereti noslēdz, piemēram, ar ceļojumu aģentūru, par vairākiem ceļojumu pakalpojumiem uz konkrētu laikposmu. Šāda veida ceļojumu organizēšanai nav vajadzīgs patērētājiem paredzētais aizsardzības līmenis. Tādēļ šī direktīva būtu jāattiecina uz personām, kas dodas darījuma braucienos, tostarp brīvo profesiju pārstāvjiem, vai pašnodarbinātajiem vai citām fiziskām personām, ja viņu ceļojumu organizēšana nenotiek, balstoties uz vispārēju līgumu. Lai izvairītos no sajukuma ar termina “patērētājs” definīciju, kas izmantota citos Savienības tiesību aktos, personas, ko aizsargā saskaņā ar šo direktīvu, būtu jāsauc par “ceļotājiem”.

(8)

Tā kā ceļojumu pakalpojumus var apvienot daudzos dažādos veidos, ir lietderīgi par kompleksajiem pakalpojumiem uzskatīt visus ceļojumu pakalpojumu apvienojumus, kam piemīt pazīmes, kuras ceļotāji parasti saista ar komplekso pakalpojumu, jo īpaši, ja atsevišķi ceļojumu pakalpojumi ir apvienoti vienā ceļojumu produktā, par kura pienācīgu sniegšanu atbildību uzņemas organizators. Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru (4) nevajadzētu būt atšķirībai, vai ceļojumu pakalpojumus apvieno pirms jebkādas saskares ar ceļotāju vai pēc ceļotāja pieprasījuma, vai saskaņā ar ceļotāja izdarīto izvēli. Tie paši principi būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai rezervācija veikta pie tirgotāja klātienē vai tiešsaistē.

(9)

Lai nodrošinātu pārredzamību, kompleksie pakalpojumi būtu jānošķir no saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ja tirgotāji tiešsaistē vai klātienē palīdz ceļotājiem iegādāties ceļojuma pakalpojumus, kā rezultātā ceļotājs noslēdz līgumus ar dažādiem ceļojumu pakalpojumu sniedzējiem, tostarp izmantojot sasaistītus rezervācijas procesus, kuriem nepiemīt kompleksa pakalpojuma pazīmes un attiecībā uz kuriem nebūtu lietderīgi piemērot visus kompleksajiem pakalpojumiem piemērojamos pienākumus.

(10)

Ņemot vērā tirgus attīstību, ir lietderīgi sīkāk definēt kompleksos pakalpojumus, pamatojoties uz alternatīviem objektīviem kritērijiem, kas galvenokārt attiecas uz veidu, kā ceļojumu pakalpojumus noformē vai iegādājas, un gadījumiem, kad ceļotāji var pamatoti sagaidīt, ka viņus aizsargā šī direktīva. Tas tā ir, piemēram, gadījumā, kad dažāda veida ceļojuma pakalpojumus iegādājas vienam un tam pašam ceļojumam vai tām pašām brīvdienām vienā tirdzniecības vietā un kad minētie pakalpojumi ir izvēlēti, pirms ceļotājs piekrīt maksāt, proti, viena un tā paša rezervācijas procesa ietvaros, vai ja šādus pakalpojumus piedāvā vai pārdod par kopīgu vai vienu cenu, vai par tiem iekasē vienu vai kopēju cenu, kā arī ja šādi pakalpojumi tiek reklamēti vai pārdoti ar nosaukumu “kompleksais pakalpojums” vai līdzīgu jēdzienu, kas norāda ciešu saikni starp attiecīgajiem ceļojuma pakalpojumiem. Šādi līdzīgi jēdzieni var būt, piemēram, “apvienots darījums”, “visaptverošs” vai “visaptverošs pakalpojums”.

(11)

Būtu jāprecizē, ka ceļojumu pakalpojumi, kas apvienoti pēc tam, kad noslēgts līgums, ar kuru tirgotājs piešķir ceļotājam tiesības izvēlēties no dažādu veidu ceļojumu pakalpojumu izlases, piemēram, kompleksā ceļojuma pakalpojuma dāvanu karte, veido komplekso pakalpojumu. Turklāt ceļojumu pakalpojumu apvienojums būtu jāuzskata par komplekso pakalpojumu, ja ceļotāja vārds, maksājuma informācija un e-pasta adrese tiek pārsūtīta starp tirgotājiem un ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tam, kad ir apstiprināta pirmā ceļojumu pakalpojuma rezervācija, tiek noslēgts vēl viens līgums.

(12)

Tajā pašā laikā saistīti ceļojumu pakalpojumi būtu jānošķir no ceļojumu pakalpojumiem, ko ceļotāji rezervē neatkarīgi, bieži dažādos laikos, pat ja tas darīts viena un tā paša ceļojuma vai to pašu brīvdienu nolūkos. Saistīti ceļojumu pakalpojumi tiešsaistē arī būtu jānošķir no saistītām tīmekļa vietnēm, kuru mērķis nav noslēgt līgumu ar ceļotāju, un no saitēm, ar kurām ceļotāji vispārīgā veidā vienkārši tiek informēti par papildu ceļojumu pakalpojumiem, piemēram, ja viesnīca vai pasākuma organizators savā tīmekļa vietnē izvieto sarakstu ar visiem operatoriem, kas piedāvā transporta pakalpojumus nokļūšanai līdz tā atrašanās vietai, neatkarīgi no jebkāda rezervācijas procesa vai ja reklāmas izvietošanai tīmekļa vietnēs izmanto sīkdatnes vai metadatus.

(13)

Īpaši noteikumi būtu jāparedz attiecībā uz tirgotājiem klātienē vai tiešsaistē, kas vienas saziņas ar viņu tirdzniecības vietu vai tās viena apmeklējuma gadījumā palīdz ceļotājiem noslēgt atsevišķus līgumus ar atsevišķiem pakalpojumu sniedzējiem, un attiecībā uz tiešsaistes tirgotājiem, kas, piemēram, ar sasaistītiem tiešsaistes rezervācijas procesiem mērķtiecīgi sekmē vismaz viena papildu ceļojumu pakalpojuma iegādi no cita tirgotāja, kad līgums tiek noslēgts ne vēlāk kā 24 stundas pēc pirmā ceļojuma pakalpojuma rezervācijas apstiprināšanas. Šādas sekmēšanas pamatā bieži vien ir komerciāla saikne, kas ietver atlīdzību starp tirgotāju, kurš sekmē papildu ceļojumu pakalpojumu iegādi, un otru tirgotāju, neatkarīgi no šādas atlīdzības aprēķināšanas metodes, kuras pamatā varētu būt, piemēram, klikšķu skaits vai apgrozījums. Minētie noteikumi būtu piemērojami, piemēram, ja kopā ar pirmā ceļojumu pakalpojuma, piemēram, lidojuma vai vilciena reisa, rezervācijas apstiprinājumu ceļotājs saņem uzaicinājumu rezervēt papildu ceļojuma pakalpojumu, kas pieejams izraudzītajā ceļojuma galamērķī, piemēram, izmitināšanu viesnīcā, ar saiti uz cita pakalpojumu sniedzēja vai starpnieka rezervācijas tīmekļa vietni. Lai gan šādi pakalpojumi nebūtu uzskatāmi par komplekso pakalpojumu daļu šīs direktīvas nozīmē, saskaņā ar kuru atbildību par visu ceļojumu pakalpojumu pienācīgu sniegšanu uzņemas viens organizators, šādi saistīti ceļojuma pakalpojumi ir alternatīvs darījumdarbības modelis, kas bieži cieši konkurē ar kompleksiem pakalpojumiem.

(14)

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci un aizsargātu ceļotājus, pienākums sniegt pietiekamas drošības garantijas attiecībā uz maksājumu atmaksu un ceļotāju repatriāciju pakalpojuma sniedzēja maksātnespējas gadījumā būtu attiecināms arī uz saistītiem ceļojumu pakalpojumiem.

(15)

Viena paša atsevišķa ceļojumu pakalpojuma iegādei nevajadzētu būt ne kompleksam pakalpojumam, ne saistītam ceļojumu pakalpojumam.

(16)

Lai palielinātu skaidrību ceļotājiem un ļautu viņiem veikt apzinātu izvēli attiecībā uz dažādiem piedāvātajiem ceļojumu organizēšanas veidiem, tirgotājiem būtu jāpieprasa skaidri un uzskatāmā veidā paziņot, vai tie piedāvā komplekso pakalpojumu vai saistītu ceļojuma pakalpojumu, un sniegt informāciju par atbilstīgo aizsardzības līmeni, pirms ceļotājs piekrīt maksāt. Tirgotāja deklarācijai par pārdošanai piedāvātā ceļojuma produkta juridisko būtību būtu jāatbilst attiecīgā produkta faktiskajai juridiskajai būtībai. Attiecīgām tiesībaizsardzības iestādēm būtu jāiejaucas, ja tirgotāji nesniedz precīzu informāciju ceļotājiem.

(17)

Lai noteiktu, vai pastāv komplekss pakalpojums vai saistīts ceļojumu pakalpojums, būtu jāņem vērā tikai tas, vai ir apvienoti dažāda veida ceļojumu pakalpojumi – piemēram, izmitināšana, pasažieru pārvadājumi ar autobusu, pa dzelzceļu, ūdeni vai gaisu, kā arī mehānisko transportlīdzekļu vai noteiktu motociklu noma. Izmitināšana ar mērķi apmesties uz dzīvi, tostarp ilgtermiņa valodu kursu apmeklēšanai, nebūtu jāuzskata par izmitināšanu šīs direktīvas nozīmē. Tādi finanšu pakalpojumi kā ceļojuma apdrošināšana nebūtu jāuzskata par ceļojuma pakalpojumiem. Turklāt pakalpojumi, kas ir cita ceļojuma pakalpojuma neatņemama sastāvdaļa, paši par sevi nebūtu jāuzskata par ceļojuma pakalpojumiem. Tas ietver, piemēram, bagāžas pārvietošanu, ko nodrošina pasažieru pārvadāšanas ietvaros, sīkus transporta pakalpojumus, piemēram, pasažieru pārvadāšanu, ko veic ekskursijas gida pavadībā ietvaros, vai pārvadājumus starp viesnīcu un lidostu vai dzelzceļa staciju, maltītes, dzērienus un tīrīšanu, ko nodrošina izmitināšanas ietvaros, vai piekļuvi tādiem uz vietas esošiem objektiem kā peldbaseins, sauna, spa vai sporta zāle, kas viesnīcas viesiem ir iekļauta uzturēšanās laikā. Tas nozīmē arī to, ka gadījumos, kad – atšķirībā no kruīza ceļojuma – naktsmītnes nodrošina kā daļu no pasažieru pārvadāšanas pa sauszemi, dzelzceļu, ūdeni vai gaisu, izmitināšana pati par sevi nebūtu jāuzskata par ceļojuma pakalpojumu, ja galvenais komponents nepārprotami ir pārvadājums.

(18)

Citi tūrisma pakalpojumi, kas nav pasažieru pārvadājumu, izmitināšanas vai mehānisko transportlīdzekļu vai noteiktu motociklu nomas neatņemama sastāvdaļa, var būt, piemēram, biļetes uz koncertiem, sporta pasākumiem, ekskursijām vai atrakciju parkiem, ekskursijas gida pavadībā, slēpošanas trašu pacēlāju biļetes un sporta aprīkojuma, piemēram, slēpošanas aprīkojuma, noma vai spa procedūras. Tomēr, ja šādi pakalpojumi ir apvienoti tikai ar vienu citu ceļojuma pakalpojumu veidu, piemēram, izmitināšanu, kompleksajam pakalpojumam vai saistītam ceļojuma pakalpojumam vajadzētu izveidoties tikai tad, ja tie veido nozīmīgu daļu no kompleksā pakalpojuma vai saistītā ceļojuma pakalpojuma vērtības vai tiek reklamēti kā ceļojuma vai brīvdienu būtiska iezīme, vai citādi ir ceļojuma vai brīvdienu būtiska iezīme. Ja citi tūrisma pakalpojumi veido 25 % vai vairāk no apvienojuma vērtības, tie būtu jāuzskata par tādiem pakalpojumiem, kas veido kompleksā pakalpojuma vai saistītu ceļojumu pakalpojumu nozīmīgu daļu. Būtu jāprecizē, ka, ja tiek pievienoti citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, izmitināšana viesnīcā, kas rezervēta kā atsevišķs pakalpojums pēc tam, kad ceļotājs ir ieradies viesnīcā, tad tiem nevajadzētu kļūt par kompleksā pakalpojuma daļu. Tam nevajadzētu novest pie šīs direktīvas apiešanas, proti, pie tā, ka organizatori vai mazumtirgotāji ceļotājam iepriekš piedāvā papildu tūrisma pakalpojumu izvēli un tad līgumu par minētajiem pakalpojumiem piedāvā noslēgt tikai pēc tam, kad ir sākusies pirmā ceļojuma pakalpojuma sniegšana.

(19)

Tā kā nepieciešamība aizsargāt ceļotājus īstermiņa ceļojuma laikā ir mazāka un lai izvairītos no nevajadzīga sloga tirgotājiem, ceļojumi, kas ilgst mazāk nekā 24 stundas un neietver izmitināšanu, kā arī kompleksie pakalpojumi vai saistītie ceļojumu pakalpojumi, ko piedāvā vai kurus sekmē tikai reizēm, pēc bezpeļņas principa un tikai ierobežotai ceļotāju grupai, būtu jāizslēdz no šīs direktīvas piemērošanas jomas. Pēdējā minētā grupa var ietvert, piemēram, ceļojumus, kurus ne vairāk kā dažas reizes gadā saviem locekļiem organizē labdarības organizācijas, sporta klubi vai skolas un kurus nepiedāvā sabiedrībai. Pienācīgai informācijai par minēto izņēmumu vajadzētu būt publiski pieejamai, lai tirgotāji un ceļotāji būtu pienācīgi informēti, ka šī direktīva neattiecas uz tādiem kompleksajiem pakalpojumiem vai saistītajiem ceļojumu pakalpojumiem.

(20)

Šai direktīvai nebūtu jāskar valsts tiesību akti līgumtiesību jomā attiecībā uz tiem aspektiem, kas nav reglamentēti šajā direktīvā.

(21)

Dalībvalstīm būtu jāsaglabā kompetence saskaņā ar Savienības tiesību aktiem piemērot šīs direktīvas noteikumus nozarēs, kas neietilpst tās darbības jomā. Tādējādi dalībvalstis var paturēt spēkā vai ieviest valstu tiesību aktus, kas ir atbilstīgi šīs direktīvas vai konkrētu tās noteikumu prasībām, attiecībā uz līgumiem, kuri ir ārpus šīs direktīvas darbības jomas. Dalībvalstis var, piemēram, saglabāt vai ieviest atbilstīgus noteikumus attiecībā uz konkrētiem atsevišķiem līgumiem par vienu atsevišķu ceļojuma pakalpojumu (piemēram, brīvdienu māju nomu) vai par kompleksiem pakalpojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ko piedāvā vai veicina bezpeļņas nolūkos, ierobežotai ceļotāju grupai un tikai reizēm, vai attiecībā uz kompleksiem pakalpojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, kuri aptver laikposmu, kas ir mazāks nekā 24 stundas, un kuri neietver izmitināšanu.

(22)

Kompleksā ceļojuma pakalpojuma galvenā pazīme ir tā, ka ir viens tirgotājs, kas kā organizators ir atbildīgs par visa kompleksā pakalpojuma pienācīgu sniegšanu. Tikai tajos gadījumos, kad cits tirgotājs darbojas kā kompleksā pakalpojuma organizators, tirgotājam, visbiežāk ceļojumu aģentūrai vai tiešsaistes ceļojumu aģentam, varētu būt iespēja rīkoties tikai kā mazumtirgotājam vai starpniekam un nebūt atbildīgam kā organizatoram. Tam, vai tirgotājs rīkojas kā konkrētā kompleksā pakalpojuma organizators, vajadzētu būt atkarīgam no minētā tirgotāja iesaistes kompleksā pakalpojuma izveidē, nevis no tā, kā tirgotājs apraksta savu darījumdarbību. Apsverot to, vai tirgotājs ir organizators vai mazumtirgotājs, nevajadzētu būt atšķirībai, vai tirgotājs rīkojas kā piegādātājs vai norāda, ka ir aģents, kas rīkojas ceļotāja interesēs.

(23)

Direktīva 90/314/EEK dalībvalstīm ir piešķīrusi rīcības brīvību noteikt, vai par kompleksā pakalpojuma pienācīgu sniegšanu ir atbildīgs mazumtirgotājs, organizators vai mazumtirgotājs kopā ar organizatoru. Minētā elastīgā pieeja dažās dalībvalstīs radījusi neskaidrību par to, kurš tirgotājs ir atbildīgs par attiecīgo ceļojumu pakalpojumu sniegšanu. Tādēļ šajā direktīvā būtu jāprecizē, ka atbildība par kompleksā ceļojuma līgumā iekļauto ceļojuma pakalpojumu sniegšanu ir organizatoram, ja vien valsts tiesību aktos nav paredzēts, ka atbildīgs ir gan organizators, gan mazumtirgotājs.

(24)

Attiecībā uz kompleksiem pakalpojumiem mazumtirgotājiem kopā ar organizatoru vajadzētu būt atbildīgiem par informācijas sniegšanu pirms līguma noslēgšanas. Lai veicinātu saziņu, jo īpaši pārrobežu lietās, ceļotājiem vajadzētu būt iespējai sazināties ar organizatoru arī ar tā mazumtirgotāja palīdzību, pie kura viņi nopirkuši komplekso pakalpojumu.

(25)

Ceļotājam būtu jāsaņem visa vajadzīgā informācija pirms kompleksā pakalpojuma iegādes neatkarīgi no tā, vai to pārdod, izmantojot distances saziņas līdzekļus, pie letes vai ar citu veidu izplatīšanas līdzekļiem. Sniedzot minēto informāciju, tirgotājam būtu jāņem vērā to ceļotāju īpašās vajadzības, kuri vecuma vai fizisko traucējumu dēļ ir īpaši neaizsargāti, ja tirgotājs tādas vajadzības var saprātīgi paredzēt.

(26)

Pamatinformācijai, piemēram, ceļojumu pakalpojumu galvenajām pazīmēm vai cenai, kas norādīta reklāmā, organizatora tīmekļa vietnē vai brošūrā kā daļa no informācijas, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, vajadzētu būt saistošai, izņemot, ja organizators patur tiesības grozīt šos elementus un ja šādas izmaiņas ir skaidri, saprotami un uzskatāmā veidā paziņotas ceļotājam pirms kompleksā ceļojuma līguma noslēgšanas. Tomēr, ņemot vērā jaunās saziņas tehnoloģijas, kuras dod iespēju viegli veikt atjauninājumus, vairs nav vajadzības paredzēt īpašus noteikumus par brošūrām, lai gan ir lietderīgi nodrošināt, ka izmaiņas informācijā, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, tiek paziņotas ceļotājam. Vienmēr vajadzētu būt iespējai veikt izmaiņas informācijā, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, ja abas kompleksā ceļojuma līguma puses par to ir skaidri vienojušās.

(27)

Prasības par informāciju, kas paredzētas šajā direktīvā, ir izsmeļošas, taču tām nebūtu jāskar informācijas prasības, kas izklāstītas citos piemērojamos Savienības tiesību aktos (5).

(28)

Organizatoriem būtu jāsniedz vispārīga informācija par vīzu režīmu galamērķa valstī. Informāciju par to, cik aptuveni ilgā laikā var saņemt vīzu, var sniegt kā atsauci uz oficiālu informāciju galamērķa valstī.

(29)

Ņemot vērā komplekso ceļojumu līgumu īpatnības, būtu jāparedz līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumi laikposmam pirms un pēc kompleksā pakalpojuma sākuma, jo īpaši, ja kompleksais pakalpojums nav sniegts pienācīgi vai ir mainījušies konkrēti apstākļi.

(30)

Tā kā kompleksos pakalpojumus bieži iegādājas ilgu laiku pirms to sniegšanas, var iestāties neparedzēti apstākļi. Tādēļ ceļotājam, ievērojot konkrētus nosacījumus, vajadzētu būt tiesībām nodot kompleksā ceļojuma līgumu citam ceļotājam. Šādos gadījumos organizatoram vajadzētu būt iespējai atgūt savus izdevumus, piemēram, ja apakšuzņēmējs pieprasa maksu par ceļotāja vārda izmaiņām vai par transporta biļetes anulēšanu un izsniegšanu no jauna.

(31)

Ceļotājiem vajadzētu būt arī iespējai jebkurā brīdī pirms kompleksā pakalpojuma sākuma izbeigt kompleksā ceļojuma līgumu, samaksājot pienācīgu un pamatojamu izbeigšanas maksu, kurā ir ņemti vērā gaidāmie izmaksu ietaupījumi un ienākumi no ceļojumu pakalpojumu alternatīvas izmantošanas. Viņiem vajadzētu būt arī tiesībām izbeigt kompleksā ceļojuma līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, ja nenovēršami un ārkārtas apstākļi ievērojami ietekmēs kompleksā pakalpojuma izpildi. Tādi apstākļi var būt, piemēram, karadarbība, tādas citas nopietnas drošības problēmas kā terorisms, tādi ievērojami riski cilvēka veselībai kā nopietnas slimības uzliesmojums ceļojuma galamērķī vai dabas katastrofas, piemēram, plūdi, zemestrīces, vai tādi laikapstākļi, kuru dēļ nav iespējams droši nokļūt līdz galamērķim, kā par to puses vienojušās kompleksā ceļojuma līgumā.

(32)

Īpašos gadījumos arī organizatoram vajadzētu būt tiesībām izbeigt kompleksā ceļojuma līgumu pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, nemaksājot kompensāciju, piemēram, ja nav sasniegts minimālais dalībnieku skaits un ja minētā iespēja ir paredzēta līgumā. Šādā gadījumā organizatoram būtu jāatmaksā visi maksājumi, ko tas saņēmis saistībā ar komplekso pakalpojumu.

(33)

Dažos gadījumos organizatoriem vajadzētu būt iespējai izdarīt vienpusējas izmaiņas kompleksā ceļojuma līgumā. Tomēr ceļotājiem vajadzētu būt tiesībām izbeigt kompleksā ceļojuma līgumu, ja izmaiņas būtiski maina kādu no ceļojuma pakalpojuma galvenajām pazīmēm. Tā varētu būt, piemēram, gadījumā, ja samazinās ceļojuma pakalpojumu kvalitāte vai vērtība. Kompleksā ceļojuma līgumā norādīto izbraukšanas vai ierašanās laiku izmaiņas būtu jāuzskata par nozīmīgām, piemēram, tādā gadījumā, ja tās ceļotājam radītu ievērojamas neērtības vai papildu izmaksas, piemēram, par pārkārtojumiem saistībā ar transportu vai izmitināšanu. Cenu palielinājums būtu jāatļauj tikai tad, ja ir mainījusies degvielas vai citu enerģijas avotu cena attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem, ir mainījušies nodokļi vai maksas, ko iekasē trešā persona, kas nav tieši iesaistīta kompleksā ceļojuma līgumā ietverto ceļojuma pakalpojumu sniegšanā, vai ir mainījies valūtas maiņas kurss, kas attiecas uz komplekso pakalpojumu, un turklāt tikai tad, ja līgumā ir skaidri paredzēta šāda cenas palielināšanas iespēja un tajā noteikts, ka ceļotājam ir tiesības saņemt cenas samazinājumu, kas atbilst minēto izmaksu samazinājumam. Ja organizators piedāvā cenas palielinājumu, kas ir lielāks nekā 8 % no kopējās cenas, ceļotājam vajadzētu būt tiesībām izbeigt kompleksā ceļojuma līgumu, nemaksājot izbeigšanas maksu.

(34)

Ir lietderīgi izstrādāt īpašus noteikumus par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem attiecībā uz neatbilstībām kompleksā ceļojuma līguma izpildē. Ceļotājam vajadzētu būt tiesībām saņemt problēmu risinājumu, un, ja ievērojamu daļu no kompleksā ceļojuma līgumā iekļautajiem ceļojuma pakalpojumiem nav iespējams sniegt, ceļotājam būtu jāpiedāvā atbilstoši alternatīvi pakalpojumi. Ja organizators saprātīgā laikposmā, ko noteicis ceļotājs, nenovērš neatbilstību, būtu jādod iespēja ceļotājam to darīt pašam un prasīt nepieciešamo izmaksu kompensāciju. Dažos gadījumos nevajadzētu paredzēt prasību noteikt laika ierobežojumu, jo īpaši tad, ja ir vajadzīga tūlītēja novēršana. Tas attiektos, piemēram, uz gadījumiem, kad organizatora nodrošinātā autobusa kavēšanās dēļ ceļotājam ir jāizmanto taksometra pakalpojumi, lai laikus paspētu uz lidojumu. Ceļotājiem tāpat būtu jāpiešķir tiesības uz cenas samazinājumu, kompleksā ceļojuma līguma izbeigšanu un/vai kompensāciju par zaudējumiem. Kompensācijai būtu jāsedz arī nemateriālie zaudējumi, piemēram, zaudēta iespēja baudīt ceļojumu vai brīvdienas būtisku problēmu dēļ saistībā ar attiecīgo ceļojumu pakalpojumu sniegšanu. Ceļotājam vajadzētu būt pienākumam, ņemot vērā lietas apstākļus, bez liekas kavēšanās informēt organizatoru par jebkādu neatbilstību, ar ko viņš saskaras kompleksā ceļojuma līgumā iekļauta ceļojuma pakalpojuma sniegšanas laikā. Minētā pienākuma neizpildīšanu var ņemt vērā, nosakot atbilstīgo cenas samazinājumu vai kompensāciju par zaudējumiem, ja šāds paziņojums būtu novērsis vai mazinājis zaudējumus.

(35)

Lai nodrošinātu konsekvenci, ir lietderīgi saskaņot šīs direktīvas noteikumus ar starptautiskām konvencijām, kas reglamentē ceļojumu pakalpojumus, un ar Savienības tiesību aktiem par pasažieru tiesībām. Ja organizators ir atbildīgs par kompleksā pakalpojuma līgumā iekļauto ceļojumu pakalpojumu nesniegšanu vai nepienācīgu sniegšanu, organizatoram vajadzētu būt iespējai piemērot pakalpojumu sniedzēju atbildības ierobežojumus, kas noteikti tādās starptautiskās konvencijās kā 1999. gada Monreālas Konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (6), 1980. gada Konvencija par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) (7) un 1974. gada Atēnu Konvencija par pasažieru un viņu bagāžas pārvadājumiem pa jūru (8). Ja nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt ceļotāja savlaicīgu atgriešanos izbraukšanas vietā, organizatoram būtu jāsedz izmaksas par ceļotāja nepieciešamo izmitināšanu par laikposmu, kas nepārsniedz trīs naktis vienam ceļotājam, ja vien esošos vai turpmākos Savienības tiesību aktos par patērētāju tiesībām nav paredzēti ilgāki laikposmi.

(36)

Šai direktīvai nebūtu jāskar ceļotāju tiesības iesniegt prasījumus gan saskaņā ar šo direktīvu, gan saskaņā ar citiem attiecīgiem Savienības tiesību aktiem vai starptautiskām konvencijām, lai ceļotājiem arī turpmāk būtu iespēja adresēt prasījumus organizatoram, pārvadātājam vai jebkurai citai atbildīgai pusei, vai attiecīgā gadījumā vairāk nekā vienai pusei. Būtu jāprecizē, ka, lai izvairītos no kompensācijas pārmaksas, saskaņā ar šo direktīvu piešķirtā kompensācija vai cenas samazinājums un saskaņā ar citiem attiecīgiem Savienības tiesību aktiem vai starptautiskām konvencijām piešķirtā kompensācija vai cenas samazinājums būtu savstarpēji jāatvelk. Organizatora atbildībai nebūtu jāskar tiesības pieprasīt atlīdzinājumu no trešām personām, tostarp pakalpojumu sniedzējiem.

(37)

Ja ceļotājs ir nonācis grūtībās ceļojuma vai brīvdienu laikā, organizatoram vajadzētu būt pienākumam bez nepamatotas kavēšanās sniegt atbilstīgu palīdzību. Šādai palīdzībai galvenokārt būtu jāizpaužas, attiecīgā gadījumā sniedzot informāciju par tādiem jautājumiem kā veselības aprūpes dienesti, vietējās iestādes un konsulārā palīdzība, kā arī praktiskas palīdzības veidā, piemēram, attiecībā uz distances saziņu un alternatīviem ceļojuma pakalpojumiem.

(38)

Savā 2013. gada 18. marta paziņojumā ar nosaukumu “Pasažieru aizsardzība aviosabiedrību maksātnespējas gadījumā” Komisija noteica pasākumus, lai uzlabotu ceļotāju aizsardzību aviosabiedrības maksātnespējas gadījumā, tostarp paredzēja labāk īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 261/2004 (9) un Regulu (EK) Nr. 1008/2008 un sadarboties ar nozares ieinteresētajām personām, pretējā gadījumā paredzot iespēju apsvērt likumdošanas pasākumu. Minētais paziņojums attiecas uz atsevišķu sastāvdaļu, proti, gaisa transporta pakalpojumu, iegādi un tāpēc nerisina jautājumu par aizsardzību maksātnespējas gadījumā attiecībā uz kompleksajiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem.

(39)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai ceļotāji, kas iegādājas komplekso pakalpojumu, būtu pilnībā aizsargāti organizatora maksātnespējas gadījumā. Dalībvalstīm, kurās organizatori veic uzņēmējdarbību, būtu jānodrošina, lai tie sniegtu nodrošinājumu, ka to maksātnespējas gadījumā ceļotājiem tiks atlīdzināti visi viņu vai viņu vārdā izdarītie maksājumi un – ciktāl kompleksajā pakalpojumā ir iekļauta pasažieru pārvadāšana – ceļotājiem tiks nodrošināta repatriācija. Tomēr vajadzētu būt iespējai piedāvāt ceļotājiem kompleksā pakalpojuma turpināšanu. Saglabājot rīcības brīvību attiecībā uz veidu, kā tiek nokārtota aizsardzība maksātnespējas gadījumā, dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai aizsardzība būtu efektīva. Efektivitāte nozīmē, ka aizsardzībai būtu jākļūst pieejamai, tiklīdz organizatora likviditātes problēmu dēļ vairs netiek vai netiks sniegti ceļojuma pakalpojumi vai tiklīdz tie tiks sniegti tikai daļēji, vai ja pakalpojumu sniedzēji liek ceļotājiem par tiem maksāt. Dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai organizatori izsniedz ceļotājiem sertifikātu, kur dokumentāri apstiprinātas tiešas tiesības attiecībā pret maksātnespējas aizsardzības sniedzēju.

(40)

Lai aizsardzība maksātnespējas gadījumā būtu efektīva, tai būtu jāsedz paredzamās maksājumu summas, kuras tiktu skartas organizatora maksātnespējas gadījumā, un attiecīgā gadījumā paredzamās repatriācijas izmaksas. Tas nozīmē, ka aizsardzībai vajadzētu būt pietiekamai, lai segtu visus paredzamos maksājumus, ko veicis ceļotājs vai kas ceļotāju vārdā veikti par kompleksajiem pakalpojumiem visintensīvākajā sezonā, ņemot vērā laikposmu starp šādu maksājumu saņemšanu un ceļojuma vai brīvdienu beigām, kā arī attiecīgos gadījumos paredzamās repatriācijas izmaksas. Kopumā tas nozīmēs to, ka nodrošinājumam ir jāsedz pietiekami liela procentuālā daļa no organizatora apgrozījuma saistībā ar kompleksajiem pakalpojumiem un ka tas var būt atkarīgs no tādiem faktoriem kā pārdoto komplekso pakalpojumu veids, tostarp transporta veids, ceļamērķis un jebkādi juridiski ierobežojumi vai organizatora saistības attiecībā uz priekšapmaksas summām, ko tas var pieņemt, un maksājumu termiņi pirms kompleksā ceļojuma sākuma. Ja nepieciešamo apdrošinājumu var aprēķināt, pamatojoties uz aktuālākajiem uzņēmuma datiem, piemēram, uz pagājušajā uzņēmējdarbības gada apgrozījumu, organizatoriem palielināta riska gadījumā, tostarp, ja būtiski pieaug pārdoto komplekso pakalpojumu skaits, vajadzētu būt pienākumam pielāgot aizsardzību maksātnespējas gadījumā. Tomēr efektīvai aizsardzībai maksātnespējas gadījumā nebūtu jāņem vērā maz iespējami riski, piemēram, vairāku lielāko organizatoru vienlaicīga maksātnespēja, ja šādā gadījumā tiktu nesamērīgi ietekmētas aizsardzības izmaksas, tādējādi mazinot tās efektivitāti. Šādos gadījumos atmaksāšanas garantijas var būt ierobežotas.

(41)

Ņemot vērā atšķirības valstu tiesību aktos un praksē attiecībā uz kompleksu ceļojumu līgumu līgumslēdzējām pusēm un ceļotāju veikto vai ceļotāju vārdā veikto maksājumu saņemšanu, vajadzētu ļaut dalībvalstīm prasīt arī no mazumtirgotājiem, lai tiem būtu aizsardzība maksātnespējas gadījumā.

(42)

Saskaņā ar Direktīvu 2006/123/EK ir lietderīgi paredzēt noteikumus, lai novērstu to, ka aizsardzības pienākumi maksātnespējas gadījumā kļūst par šķērsli pakalpojumu sniegšanas brīvībai un brīvībai veikt uzņēmējdarbību. Tādēļ dalībvalstīm vajadzētu būt pienākumam atzīt aizsardzību maksātnespējas gadījumā, kas atbilst uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalsts tiesību aktiem. Lai atvieglotu administratīvo sadarbību un to organizatoru un, attiecīgā gadījumā, mazumtirgotāju uzraudzību, kuri darbojas dažādās dalībvalstīs, attiecībā uz aizsardzību maksātnespējas gadījumā, dalībvalstīm vajadzētu būt pienākumam izraudzīties centrālos kontaktpunktus.

(43)

Tirgotājiem, kas sekmē saistītus ceļojumu pakalpojumus, vajadzētu būt pienākumam informēt ceļotājus, ka tie neiegādājas kompleksu pakalpojumu un ka katrs atsevišķs ceļojuma pakalpojuma sniedzējs atbild tikai par savu līgumu pienācīgu izpildi. Tirgotājiem, kas sekmē saistītus ceļojumu pakalpojumus, papildus vajadzētu būt pienākumam nodrošināt aizsardzību maksātnespējas gadījumā attiecībā uz saņemto maksājumu atmaksu un, ciktāl tie atbild par pasažieru pārvadāšanu, attiecībā uz ceļotāju repatriāciju, un tiem būtu par to jāinformē ceļotāji. Uz tirgotājiem, kas atbild par atsevišķu līgumu izpildi, kuri ietilpst saistītā ceļojumu pakalpojumā, attiecas vispārējie Savienības tiesību akti patērētāju tiesību aizsardzības jomā un konkrētās nozares Savienības tiesību akti.

(44)

Paredzot noteikumus par aizsardzības shēmām maksātnespējas gadījumā saistībā ar kompleksiem pakalpojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, nevajadzētu liegt dalībvalstīm ņemt vērā mazāku uzņēmumu īpašo situāciju, vienlaikus nodrošinot ceļotājiem tādu pašu aizsardzības līmeni.

(45)

Ceļotāji būtu jāaizsargā saistībā ar komplekso pakalpojumu un saistītu ceļojumu pakalpojumu rezervācijas procesā pieļautām kļūdām.

(46)

Būtu jāapstiprina, ka ceļotāji nevar atteikties no tiesībām, kas izriet no šīs direktīvas, un ka organizatori vai tirgotāji, kuri sekmē saistītus ceļojumu pakalpojumus, nevar izvairīties no saviem pienākumiem, apgalvojot, ka tie rīkojas tikai kā ceļojumu pakalpojumu sniedzēji, starpnieki vai jebkurā citā statusā.

(47)

Dalībvalstīm būtu jāparedz noteikumi par sankcijām par to valsts noteikumu pārkāpumiem, ar ko transponē šo direktīvu, un jānodrošina to īstenošana. Šīm sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(48)

Pieņemot šo direktīvu, ir nepieciešams pielāgot atsevišķus Savienības patērētāju aizsardzības tiesību aktus. Jo īpaši būtu jāpaskaidro, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 2006/2004 (10) attiecas uz šīs direktīvas pārkāpumiem. Arī, ņemot vērā to, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES (11) tās pašreizējā redakcijā neattiecas uz līgumiem, kam ir piemērojama Direktīva 90/314/EEK, ir jāgroza Direktīva 2011/83/ES, lai nodrošinātu, ka tā arī turpmāk attiecas uz atsevišķiem ceļojuma pakalpojumiem, kas ietilpst kādā saistītā ceļojumu pakalpojumā, ciktāl minētie atsevišķie pakalpojumi nav kā citādi izslēgti no Direktīvas 2011/83/ES darbības jomas, un ka dažas patērētāju tiesības, kas noteiktas minētajā direktīvā, attiecas arī uz kompleksajiem pakalpojumiem.

(49)

Šī direktīva neskar noteikumus par personas datu aizsardzību, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (12) un Savienības noteikumus par starptautiskām privāttiesību normām, tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 593/2008 (13).

(50)

Būtu jāprecizē, ka šīs direktīvas normatīvās prasības par aizsardzību maksātnespējas gadījumā un informāciju par saistītiem ceļojumu pakalpojumiem būtu jāpiemēro arī tirgotājiem, kas neveic uzņēmējdarbību nevienā dalībvalstī, bet kas Regulas (EK) Nr. 593/2008 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 (14) nozīmē jebkādā veidā vērš savu darbību uz vienu vai vairākām dalībvalstīm.

(51)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus, proti, veicināt iekšējā tirgus pienācīgu darbību un sasniegt augstu un pēc iespējas vienādu patērētāju aizsardzības līmeni, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet rīcības mēroga dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(52)

Šajā direktīvā tiek ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Šajā direktīvā jo īpaši tiek ievērota Hartas 16. pantā noteiktā darījumdarbības brīvība, vienlaikus saskaņā ar Hartas 38. pantu nodrošinot augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni Savienībā.

(53)

Saskaņā ar dalībvalstu un Komisijas 2011. gada 28. septembra kopīgo politisko deklarāciju par skaidrojošajiem dokumentiem (15) dalībvalstis ir apņēmušās, paziņojot savus transponēšanas pasākumus, pamatotos gadījumos pievienot vienu vai vairākus dokumentus, kuros paskaidrota saikne starp direktīvas sastāvdaļām un atbilstīgajām daļām valsts pieņemtos transponēšanas instrumentos. Attiecībā uz šo direktīvu likumdevējs uzskata, ka šādu dokumentu nosūtīšana ir pamatota.

(54)

Tādēļ Direktīva 90/314/EEK būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA, DEFINĪCIJAS UN SASKAŅOŠANAS LĪMENIS

1. pants

Priekšmets

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā tirgus pienācīgu darbību un augsta un pēc iespējas vienāda patērētāju aizsardzības līmeņa sasniegšanu, tuvinot konkrētus dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu aspektus saistībā ar līgumiem starp ceļotājiem un tirgotājiem, kas attiecas uz kompleksiem ceļojumu pakalpojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem.

2. pants

Darbības joma

1.   Šo direktīvu piemēro kompleksiem pakalpojumiem, ja tos piedāvā tirdzniecībā vai ja tirgotāji tos pārdod ceļotājiem, un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, kurus ceļotājiem veicina tirgotāji.

2.   Šo direktīvu nepiemēro:

a)

kompleksiem pakalpojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas aptver laikposmu, kas ir mazāks nekā 24 stundas, ja vien tajos nav iekļauta naktsmītne;

b)

kompleksiem pakalpojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, kurus attiecīgi piedāvā vai sekmē tikai reizēm, bez peļņas gūšanas nolūka un tikai ierobežotai ceļotāju grupai;

c)

kompleksiem pakalpojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas iegādāti, pamatojoties uz vispārēju nolīgumu par darījumu braucienu rīkošanu, kurš noslēgts starp tirgotāju un kādu citu fizisku vai juridisku personu, kas rīkojas ar tās komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju saistītos nolūkos.

3.   Šī direktīva neietekmē valstu vispārējās līgumtiesības, piemēram, noteikumus par līguma spēkā esību, sagatavošanu vai sekām, ciktāl vispārējo līgumtiesību aspekti šajā direktīvā nav reglamentēti.

3. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

1)

“ceļojuma pakalpojums” ir:

a)

pasažieru pārvadāšana;

b)

izmitināšana, kura nav pasažieru pārvadāšanas neatņemama sastāvdaļa un kuras mērķis nav apmešanās uz dzīvi;

c)

automobiļu noma, citu mehānisko transportlīdzekļu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK (16) 3. panta 11. punkta nozīmē noma vai tādu motociklu noma, kuru vadīšanai ir nepieciešama A kategorijas vadītāja apliecība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/126/EK (17) 4. panta 3. punkta c) apakšpunktu;

d)

jebkurš cits tūrisma pakalpojums, kas nav kāda ceļojuma pakalpojuma a), b) vai c) apakšpunkta nozīmē neatņemama sastāvdaļa;

2)

“komplekss pakalpojums” ir vismaz divu dažādu veidu ceļojuma pakalpojumu apvienojums viena un tā paša ceļojuma vai to pašu brīvdienu nolūkā, ja:

a)

minētos pakalpojumus apvieno viens tirgotājs, tostarp pēc ceļotāja pieprasījuma vai saskaņā ar ceļotāja veikto izvēli, pirms tiek noslēgts vienots līgums par visiem pakalpojumiem; vai

b)

neatkarīgi no tā, vai tiek noslēgti atsevišķi līgumi ar atsevišķiem ceļojuma pakalpojumu sniedzējiem, minētie pakalpojumi ir:

i)

iegādāti vienā tirdzniecības vietā, un minētie pakalpojumi ir izvēlēti, pirms ceļotājs piekrīt veikt samaksu;

ii)

piedāvāti, pārdoti par kopīgu vai vienu cenu vai par tiem iekasēta kopīga vai viena cena;

iii)

reklamēti vai pārdoti, izmantojot vārdu savienojumu “kompleksais pakalpojums” vai līdzīgu vārdu savienojumu;

iv)

apvienoti pēc tāda līguma noslēgšanas, ar kuru tirgotājs dod ceļotājam tiesības izvēlēties no dažādu veidu ceļojuma pakalpojumu izlases; vai

v)

nopirkti no atsevišķiem tirgotājiem, izmantojot saistītus tiešsaistes rezervācijas procesus, ja ceļotāja vārds, maksājuma informācija un e-pasta adrese tiek nosūtīti no tirgotāja, ar kuru ir noslēgts pirmais līgums, citam tirgotājam vai citiem tirgotājiem un līgums ar pēdējo tirgotāju vai tirgotājiem tiek noslēgts ne vēlāk kā 24 stundas pēc pirmā ceļojuma pakalpojuma rezervācijas apstiprinājuma.

Ceļojuma pakalpojumu apvienojums, kurā ne vairāk kā viens 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētais ceļojuma pakalpojumu veids ir apvienots ar vienu vai vairākiem tūrisma pakalpojumiem, kas minēti 1. punkta d) apakšpunktā, nav komplekss pakalpojums, ja pēdējie minētie pakalpojumi:

a)

neveido nozīmīgu daļu no apvienojuma vērtības un netiek reklamēti kā apvienojuma būtiska iezīme, un arī citādi nav apvienojuma būtiska iezīme; vai

b)

ir izvēlēti un iegādāti tikai pēc tam, kad ir sākta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētā ceļojuma pakalpojuma sniegšana;

3)

“kompleksā ceļojuma līgums” ir viss līgums par komplekso pakalpojumu kopumā vai, ja komplekso pakalpojumu piedāvā saskaņā ar atsevišķiem līgumiem, visi līgumi, kas attiecas uz kompleksajā pakalpojumā ietvertajiem ceļojuma pakalpojumiem;

4)

“kompleksā pakalpojuma sākums” ir brīdis, kad sāk sniegt ceļojuma pakalpojumus, kas iekļauti kompleksajā pakalpojumā;

5)

“saistīts ceļojuma pakalpojums” ir vismaz divi dažādu veidu ceļojuma pakalpojumi, kuri iegādāti viena un tā paša ceļojuma vai to pašu brīvdienu nolūkā, kuri nav kompleksa pakalpojuma sastāvdaļas un par kuriem ir noslēgti atsevišķi līgumi ar atsevišķiem ceļojuma pakalpojumu sniedzējiem, ja tirgotājs:

a)

sekmē to, lai ceļotāji, vienreiz apmeklējot tā tirdzniecības vietu vai vienreiz ar to sazinoties, atsevišķi izvēlētos un atsevišķi maksātu par katru ceļojuma pakalpojumu; vai

b)

mērķtiecīgi rīkojoties, sekmē vismaz viena papildu ceļojuma pakalpojuma iegādi no cita tirgotāja, ja līgums ar šādu citu tirgotāju tiek noslēgts ne vēlāk kā 24 stundas pēc pirmā ceļojuma pakalpojuma rezervācijas apstiprināšanas.

Ja tiek iegādāts ne vairāk kā viens 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētais ceļojuma pakalpojumu veids un viens vai vairāki 1. punkta d) apakšpunktā minētie tūrisma pakalpojumi, tie nav saistīts ceļojuma pakalpojums, ja pēdējie minētie pakalpojumi neveido nozīmīgu daļu no pakalpojumu apvienotās vērtības un netiek reklamēti kā brauciena vai brīvdienu būtiska iezīme, un arī citādi nav tāda iezīme;

6)

“ceļotājs” ir jebkura persona, kura vēlas noslēgt līgumu vai kurai ir tiesības ceļot, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts šīs direktīvas darbības jomas ietvaros;

7)

“tirgotājs” ir jebkura fiziska persona vai jebkura juridiska persona, neatkarīgi no tā vai tā ir privāta vai publiska persona, kas saistībā ar līgumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, rīkojas – tostarp ar jebkuras citas personas starpniecību, kura darbojas tās vārdā vai uzdevumā, – nolūkos, kas ir saistīti ar tās komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju, neatkarīgi no tā, vai tā rīkojas organizatora, mazumtirgotāja, tirgotāja, kas sekmē saistītu ceļojuma pakalpojumu, vai ceļojuma pakalpojumu sniedzēja statusā;

8)

“organizators” ir tirgotājs, kurš apvieno un pārdod vai piedāvā tirdzniecībā kompleksos pakalpojumus vai nu tieši vai ar cita tirgotāja starpniecību, vai kopā ar citu tirgotāju, vai tirgotājs, kurš nosūta ceļotāja datus citam tirgotājam saskaņā ar 2. punkta b) apakšpunkta v) punktu;

9)

“mazumtirgotājs” ir tirgotājs, kas nav organizators un kas pārdod vai piedāvā tirdzniecībā kompleksos pakalpojumus, kurus ir apvienojis kāds organizators;

10)

“uzņēmējdarbības veikšana” ir uzņēmējdarbības veikšana, kā tā definēta Direktīvas 2006/123/EK 4. panta 5. punktā;

11)

“pastāvīgs informācijas nesējs” ir jebkurš instruments, kas ceļotājam vai tirgotājam dod iespēju uzglabāt personīgi viņam adresētu informāciju tā, lai tā būtu pieejama turpmākai atsaucei informācijas saturam atbilstīgā laikposmā, un kas ļauj neizmainītā veidā pavairot uzglabāto informāciju;

12)

“nenovēršami un ārkārtas apstākļi” ir situācija, kura nepakļaujas tās līgumslēdzējas puses kontrolei, kas atsaucas uz šādu situāciju, un kuras sekas nebūtu bijis iespējams novērst pat tad, ja būtu veikti visi saprātīgi iespējamie pasākumi;

13)

“neatbilstība” ir kompleksajā pakalpojumā ietverto ceļojuma pakalpojumu nesniegšana vai nepienācīga sniegšana;

14)

“nepilngadīgais” ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu;

15)

“tirdzniecības vieta” ir jebkuras gan pārvietojamas, gan nepārvietojamas mazumtirdzniecības telpas vai mazumtirdzniecības tīmekļa vietne, vai līdzīgs tiešsaistes tirdzniecības mehānisms, tostarp arī tad, ja mazumtirdzniecības tīmekļa vietnes vai tiešsaistes tirdzniecības mehānismi ceļotājiem tiek piedāvāti kā vienots mehānisms, tostarp telefona pakalpojums;

16)

“repatriācija” ir ceļotāja nogādāšana atpakaļ izbraukšanas vietā vai kādā citā vietā, par kuru līgumslēdzējas puses vienojas.

4. pants

Saskaņošanas līmenis

Ja vien šajā direktīvā nav noteikts citādi, dalībvalstis savos valsts tiesību aktos nepatur spēkā vai neievieš noteikumus, kuri atšķiras no šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem, tostarp stingrākus vai mazāk stingrus noteikumus, kuri nodrošinātu ceļotājiem atšķirīgu aizsardzības līmeni.

II NODAĻA

PIENĀKUMS SNIEGT INFORMĀCIJU UN KOMPLEKSĀ CEĻOJUMA LĪGUMA SATURS

5. pants

Informācija, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka, pirms ceļotājam kļūst saistošs jebkāds kompleksā ceļojuma līgums vai jebkurš attiecīgs piedāvājums, organizators un, ja komplekso pakalpojumu pārdod ar mazumtirgotāja starpniecību, arī mazumtirgotājs ceļotājam sniedz standarta informāciju, izmantojot I pielikuma A vai B daļā iekļauto attiecīgo veidlapu un, ja tā attiecas uz konkrēto komplekso pakalpojumu, arī šādu informāciju:

a)

galvenās ceļojuma pakalpojumu pazīmes:

i)

ceļamērķis(-i), maršruts un uzturēšanās periodi, norādot datumus, un, ja ir iekļauta izmitināšana, iekļauto nakšu skaits;

ii)

transporta līdzekļi, to raksturojums un kategorijas, izbraukšanas un atgriešanās vietas, datumi un laiks, apstāšanās un pārsēšanās laiki un vietas.

Ja precīzs laiks vēl nav noteikts, organizators un attiecīgā gadījumā mazumtirgotājs informē ceļotāju par aptuveno izbraukšanas un atgriešanās laiku;

iii)

naktsmītņu atrašanās vieta, galvenās iezīmes un attiecīgā gadījumā naktsmītņu tūrisma kategorija saskaņā ar attiecīgās galamērķa valsts noteikumiem;

iv)

maltīšu grafiks;

v)

apmeklējumi, ekskursija(-as) vai citi pakalpojumi, kas ietverti nolīgtajā kompleksā pakalpojuma kopējā cenā;

vi)

ja tas nav skaidrs no konteksta, informācija par to, vai kādu no ceļojuma pakalpojumiem ceļotājam sniegs grupā, un ja tā – ja tas ir iespējams – informācija par aptuveno grupas lielumu;

vii)

gadījumā, ja ceļotāja guvums no citiem tūrisma pakalpojumiem ir atkarīgs no efektīvas mutiskās saziņas – valoda, kurā minētie pakalpojumi tiks sniegti; un

viii)

informācija par to, vai ceļojums vai brīvdienas kopumā ir piemēroti personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un pēc ceļotāja pieprasījuma precīza informācija par ceļojuma vai brīvdienu piemērotību, ņemot vērā ceļotāja vajadzības;

b)

organizatora un attiecīgā gadījumā mazumtirgotāja tirdzniecības nosaukums un ģeogrāfiskā adrese, kā arī viņu tālruņa numurs un attiecīgā gadījumā e-pasta adrese;

c)

kompleksā pakalpojuma kopējā cena, ieskaitot nodokļus un attiecīgā gadījumā visas papildu maksas, maksājumi un citas izmaksas vai, ja minētās izmaksas nevar pamatoti aprēķināt pirms līguma noslēgšanas, tad norāde par to, kādu veidu papildu izmaksas ceļotājam vēl varētu nākties segt;

d)

maksāšanas kārtība, tostarp jebkāda summa vai cenas procentuālā daļa, kas jāmaksā kā pirmā iemaksa, un grafiks atlikušās daļas samaksai vai finanšu garantijas, kas ceļotājam jāmaksā vai jāsniedz;

e)

minimālais cilvēku skaits, kas nepieciešams kompleksā pakalpojuma īstenošanai, un 12. panta 3. punkta a) apakšpunktā minētais termiņš pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, kurā iespējams izbeigt līgumu, ja minētais skaits nav sasniegts;

f)

vispārīga informācija par galamērķa valsts pasu un vīzu režīmu, tostarp par to, cik aptuveni ilgā laikā var saņemt vīzu, un informācija par galamērķa valsts medicīniskajām formalitātēm;

g)

informācija par to, ka ceļotājs saskaņā ar 12. panta 1. punktu jebkurā brīdī pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu, samaksājot atbilstošu izbeigšanas maksu vai attiecīgā gadījumā organizatora pieprasītās standarta izbeigšanas maksas;

h)

informācija par fakultatīvu vai obligātu apdrošināšanu, lai segtu izmaksas līguma izbeigšanas gadījumā, ja to izbeidz ceļotājs, vai palīdzības izmaksas – ieskaitot repatriāciju – nelaimes, slimības vai nāves gadījumā.

Ja kompleksā ceļojuma līgums noslēgts telefoniski, organizators un attiecīgā gadījumā mazumtirgotājs ceļotājam sniedz standarta informāciju, kas izklāstīta I pielikuma B daļā, un informāciju, kas izklāstīta pirmās daļas a) līdz h) apakšpunktā.

2.   To komplekso pakalpojumu gadījumā, kas definēti 3. panta 2. punkta b) apakšpunkta v) punktā, organizators un tirgotājs, kuriem tiek nosūtīti dati, nodrošina, ka katrs no tiem sniedz ceļotājam informāciju, kas noteikta šā panta 1. punkta pirmās daļas a) līdz h) apakšpunktā, pirms tam kļūst saistošs līgums vai jebkāds atbilstošs piedāvājums, ciktāl šāda informācija ir atbilstoša viņu piedāvātajiem attiecīgajiem ceļojuma pakalpojumiem. Organizators vienlaikus sniedz arī standarta informāciju, izmantojot I pielikuma C daļā iekļauto veidlapu.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minēto informāciju sniedz skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā. Ja šādu informāciju sniedz rakstiski, tā ir salasāma.

6. pants

Informācijas, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, saistošais raksturs un kompleksā ceļojuma līguma noslēgšana

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka informācija, kas ceļotājam sniegta saskaņā ar 5. panta 1. punkta pirmās daļas a), c), d), e) un g) apakšpunktu, ir kompleksā ceļojuma līguma sastāvdaļa un to nemaina, ja vien līgumslēdzējas puses skaidri nevienojas citādi. Organizators un attiecīgā gadījumā mazumtirgotājs paziņo ceļotājam visas izmaiņas informācijā, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā pirms kompleksā ceļojuma līguma noslēgšanas.

2.   Ja organizators vai attiecīgā gadījuma mazumtirgotājs nav izpildījis informācijas sniegšanas prasības attiecībā uz 5. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā minētajām papildu maksām, maksājumiem vai citām izmaksām pirms kompleksā ceļojuma līguma noslēgšanas, ceļotājs attiecīgās maksas, maksājumus vai citas izmaksas nesedz.

7. pants

Kompleksā ceļojuma līguma saturs un dokumenti, ko izsniedz pirms kompleksā pakalpojuma sākuma

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka kompleksā ceļojuma līgumi ir vienkāršā un saprotamā valodā un, ciktāl tie ir rakstiski – salasāmi. Kompleksā ceļojuma līguma noslēgšanas brīdī vai bez nepamatotas kavēšanās pēc tam organizators vai mazumtirgotājs izsniedz ceļotājam līguma eksemplāru vai tā apstiprinājumu uz pastāvīga informācijas nesēja. Ceļotājam ir tiesības prasīt papīra eksemplāru, ja kompleksā ceļojuma līgums ir noslēgts pusēm vienlaicīgi klātesot.

Attiecībā uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem, kā tie definēti Direktīvas 2011/83/ES 2. panta 8. punktā, ceļotājam izsniedz kompleksā ceļojuma līguma eksemplāru vai tā apstiprinājumu papīra formā vai, ja ceļotājs tam piekrīt, uz cita pastāvīga informācijas nesēja.

2.   Kompleksā ceļojuma līgumā vai līguma apstiprinājumā izklāsta visu vienošanās saturu, kas ietver visu informāciju, kas minēta 5. panta 1. punkta pirmās daļas a) līdz h) apakšpunktā, un šādu informāciju:

a)

ceļotāja īpašās prasības, kurām organizators ir piekritis;

b)

informācija, ka:

i)

organizators saskaņā ar 13. pantu atbild par visu līgumā ietverto ceļojuma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu; un

ii)

organizatoram saskaņā ar 16. pantu ir pienākums sniegt palīdzību, ja ceļotājs ir nonācis grūtībās;

c)

tās vienības nosaukums, kas atbild par aizsardzību maksātnespējas gadījumā, un tās kontaktinformācija, tostarp tās ģeogrāfiskā adrese un attiecīgā gadījumā kompetentās iestādes nosaukums, kuru attiecīgā dalībvalsts ir norīkojusi šim mērķim, un tās kontaktinformācija;

d)

organizatora vietējā pārstāvja, kontaktpunkta vai cita dienesta nosaukums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un attiecīgā gadījumā faksa numurs, kas ceļotājam ļauj ātri un efektīvi sazināties ar organizatoru, lai pieprasītu palīdzību, ja ceļotājs ir nonācis grūtībās, vai lai sūdzētos par jebkuru neatbilstību, ar ko viņš saskāries kompleksā pakalpojuma sniegšanas laikā;

e)

informācija par to, ka ceļotājam saskaņā ar 13. panta 2. punktu ir jāpaziņo jebkāda neatbilstība, ar ko viņš saskāries kompleksā pakalpojuma sniegšanas laikā;

f)

ja uz tāda kompleksā ceļojuma līguma pamata, kas ietver izmitināšanu, ceļo nepilngadīgie, ko nepavada vecāks vai cita pilnvarota persona, – informācija, kas ļauj tieši sazināties ar nepilngadīgo vai ar personu, kas ir atbildīga par nepilngadīgo nepilngadīgā uzturēšanās vietā;

g)

informācija par pieejamām procedūrām sūdzību izskatīšanai un par strīdu alternatīvas izšķiršanas (SAI) mehānismiem, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/11/ES (18), un attiecīgā gadījumā par SAI vienību, kas attiecas uz tirgotāju, un par strīdu izšķiršanas tiešsaistē platformu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 524/2013 (19);

h)

informācija par ceļotāja tiesībām nodot līgumu citam ceļotājam saskaņā ar 9. pantu.

3.   To komplekso pakalpojumu gadījumā, kas definēti 3. panta 2. punkta b) apakšpunkta v) punktā, tirgotājs, kuram tiek nosūtīti dati, organizatoru informē par līguma noslēgšanu, kā rezultātā tiek izveidots komplekss pakalpojums. Tirgotājs organizatoram sniedz informāciju, kas vajadzīga, lai organizators varētu izpildīt savus pienākumus.

Tiklīdz organizators ir saņēmis informāciju, ka komplekss pakalpojums ir izveidots, tas ceļotājam sniedz 2. punkta a) līdz h) apakšpunktā minēto informāciju, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju.

4.   Šā panta 2. un 3. punktā minēto informāciju sniedz skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā.

5.   Laikus pirms kompleksā pakalpojuma sākuma organizators izsniedz ceļotājam nepieciešamās kvītis, sertifikātus un biļetes, informāciju par plānotajiem izbraukšanas laikiem un attiecīgā gadījumā reģistrēšanās termiņiem, kā arī par plānotajiem apstāšanās, pārsēšanās un ierašanās laikiem.

8. pants

Pierādīšanas pienākums

Pierādīšanas pienākums, ka ir izpildītas šajā nodaļā noteiktās informēšanas prasības, gulstas uz tirgotāju.

III NODAĻA

IZMAIŅAS KOMPLEKSĀ CEĻOJUMA LĪGUMĀ PIRMS KOMPLEKSĀ PAKALPOJUMA SĀKUMA

9. pants

Kompleksā ceļojuma līguma nodošana citam ceļotājam

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka ceļotājs, saprātīgā termiņā pirms kompleksā pakalpojuma sākuma sniedzot organizatoram paziņojumu uz pastāvīga informācijas nesēja, kompleksā ceļojuma līgumu var nodot personai, kas atbilst visiem līgumam piemērojamiem nosacījumiem. Jebkurā gadījumā par saprātīgā termiņā sniegtu paziņojumu uzskata paziņojumu, kas sniegts ne vēlāk kā septiņas dienas pirms kompleksā pakalpojuma sākuma.

2.   Persona, kas nodod kompleksā ceļojuma līgumu, un tā saņēmējs ir solidāri atbildīgi par atlikušā maksājuma samaksu un par visu no šādas nodošanas izrietošo papildu maksu, maksājumu vai citu izmaksu segšanu. Organizators informē personu, kas nodod līgumu, par nodošanas faktiskajām izmaksām. Minētās izmaksas nav nesaprātīgas un nepārsniedz faktiskās izmaksas, kas organizatoram rodas kompleksā ceļojuma līguma nodošanas dēļ.

3.   Organizators sniedz personai, kas nodod līgumu, pierādījumu par papildu maksām, maksājumiem vai citām izmaksām, kas izriet no kompleksā ceļojuma līguma nodošanas.

10. pants

Cenas izmaiņas

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka pēc kompleksā ceļojuma līguma noslēgšanas cenas var palielināt tikai tad, ja šāda iespēja uzskatāmi paredzēta līgumā un tajā noteikts, ka ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu saskaņā ar 4. punktu. Šādā gadījumā kompleksā ceļojuma līgumā nosaka, kā veicams aprēķins, pārskatot cenu. Cenas palielinājumi ir iespējami tikai un vienīgi kā tiešas sekas izmaiņām:

a)

pasažieru pārvadājumu cenās, ko izraisījušas degvielas vai citu enerģijas avotu cenas;

b)

tādu līgumā iekļauto ceļojumu pakalpojumu nodokļu vai maksu apmēros, ko nosaka trešās personas, kas nav tieši iesaistītas kompleksā pakalpojuma sniegšanā, tostarp tūrisma nodokļos, nolaišanās nodokļos, iekāpšanas vai izkāpšanas maksās ostās un lidostās; vai

c)

valūtas maiņas kursos, kas attiecas uz komplekso pakalpojumu.

2.   Ja cenas palielinājums, kas minēts šā panta 1. punktā, pārsniedz 8 % no kompleksā pakalpojuma kopējās cenas, piemēro 11. panta 2. līdz 5. punktu.

3.   Neatkarīgi no tā apjoma cenas palielinājums ir iespējams tikai tad, ja organizators ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā pakalpojuma sākuma skaidri un saprotami par to paziņo ceļotājam uz pastāvīga informācijas nesēja, pievienojot minētā palielinājuma pamatojumu un sniedzot aprēķinu.

4.   Ja kompleksā ceļojuma līgumā ir paredzēta cenas palielinājumu iespēja, tad ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, kas atbilst jebkādam 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajam izmaksu samazinājumam, kas notiek pēc līguma noslēgšanas un pirms kompleksā pakalpojuma sākuma.

5.   Ja cena samazinās, organizatoram ir tiesības atņemt no ceļotājam atmaksājamās summas faktiskās administratīvās izmaksas. Pēc ceļotāja pieprasījuma organizators sniedz minēto administratīvo izmaksu pierādījumus.

11. pants

Izmaiņas citos kompleksā ceļojuma līguma noteikumos

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka pirms kompleksā pakalpojuma sākuma organizators nevar vienpusēji mainīt citus kompleksā ceļojuma līguma noteikumus kā vien cenu saskaņā ar 10. pantu, izņemot, ja:

a)

organizators šādas tiesības ir paredzējis līgumā;

b)

izmaiņas ir nenozīmīgas; un

c)

organizators par izmaiņām ceļotāju informē skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā uz pastāvīga informācijas nesēja.

2.   Ja pirms kompleksā pakalpojuma sākuma organizators ir spiests ievērojami grozīt kādu no 5. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minētajām galvenajām ceļojuma pakalpojumu pazīmēm vai nevar izpildīt 7. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētās īpašās prasības, vai piedāvā saskaņā ar 10. panta 2. punktu palielināt kompleksā pakalpojuma cenu par vairāk nekā 8 %, ceļotājs saprātīgā termiņā, ko noteicis organizators, var:

a)

piekrist ierosinātajai izmaiņai; vai

b)

līgumu izbeigt, nemaksājot izbeigšanas maksu.

Ja ceļotājs kompleksā ceļojuma līgumu izbeidz, ceļotājs var piekrist saņemt kompleksā pakalpojuma aizvietojumu, ja organizators tādu piedāvā, kas, ja iespējams, ir tādas pašas vai augstākas kvalitātes.

3.   Organizators bez nepamatotas kavēšanās informē ceļotāju skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā uz pastāvīga informācijas nesēja:

a)

par ierosinātajām izmaiņām, kas minētas 2. punktā, un attiecīgā gadījumā saskaņā ar 4. punktu – par to ietekmi uz kompleksā pakalpojuma cenu;

b)

par saprātīgu termiņu, kurā saskaņā ar 2. punktu ceļotājam organizators ir jāinformē par lēmumu;

c)

par sekām, kas iestāsies saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem, ja ceļotājs atbildi nesniegs b) apakšpunktā minētajā termiņā; un

d)

attiecīgā gadījumā par piedāvāto kompleksā pakalpojuma aizvietojumu un tā cenu.

4.   Ja 2. punkta pirmajā daļā minētās izmaiņas kompleksā ceļojuma līgumā vai 2. punkta otrajā daļā minētais kompleksā pakalpojuma aizvietojums izraisa kompleksā pakalpojuma kvalitātes pasliktināšanos vai izmaksu samazināšanos, ceļotājam ir tiesības uz attiecīgu cenas samazinājumu.

5.   Ja kompleksā ceļojuma līgumu izbeidz saskaņā ar šā panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu un ceļotājs nepieņem kompleksā pakalpojuma aizvietojumu, organizators bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc līguma izbeigšanas atmaksā visus maksājumus, ko veicis ceļotājs vai kas veikti ceļotāja vārdā. 14. panta 2., 3., 4., 5. un 6. punktu piemēro mutatis mutandis.

12. pants

Kompleksā ceļojuma līguma izbeigšana un atteikuma tiesības pirms kompleksā pakalpojuma sākuma

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka ceļotājs jebkurā laikā pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt kompleksā ceļojuma līgumu. Ja ceļotājs izbeidz kompleksā ceļojuma līgumu saskaņā ar šo punktu, ceļotājam var prasīt maksāt atbilstošu un pamatojamu izbeigšanas maksu organizatoram. Kompleksā ceļojuma līgumā var norādīt saprātīgas standarta izbeigšanas maksas, kuru apmērs ir atkarīgs no tā, cik ilgi pirms kompleksā pakalpojuma sākuma līgums izbeigts, un no gaidāmajiem izmaksu ietaupījumiem un ienākumiem no ceļojuma pakalpojumu alternatīvas izmantošanas. Ja standarta izbeigšanas maksas nav paredzētas, izbeigšanas maksas apmērs atbilst kompleksā pakalpojuma cenai, atskaitot izmaksu ietaupījumus un ienākumus no ceļojuma pakalpojumu alternatīvas izmantošanas. Pēc ceļotāja pieprasījuma organizators pamato izbeigšanas maksas apmēru.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta, ceļotājam ir tiesības izbeigt kompleksā ceļojuma līgumu pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, ja galamērķa vietā vai tās tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtēji apstākļi, kas būtiski ietekmē kompleksā pakalpojuma sniegšanu vai kas būtiski ietekmē pasažieru pārvadāšanu uz galamērķi. Ja kompleksā ceļojuma līgums tiek izbeigts saskaņā ar šo punktu, ceļotājam ir tiesības uz pilnīgu visu tādu maksājumu atmaksu, kas veikti par komplekso pakalpojumu, bet nav tiesību saņemt papildu kompensāciju.

3.   Organizators var izbeigt kompleksā ceļojuma līgumu un pilnībā atmaksāt ceļotājam visus maksājumus, kas veikti par komplekso pakalpojumu, bet tam nav pienākuma maksāt papildu kompensāciju, ja:

a)

cilvēku skaits, kas pieteikušies kompleksajam pakalpojumam, ir mazāks par minimālo skaitu, kas noteikts līgumā, un organizators paziņo ceļotājam par līguma izbeigšanu līgumā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā:

i)

20 dienas pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, ja ceļojums ilgst vairāk nekā sešas dienas;

ii)

septiņas dienas pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, ja ceļojums ilgst no divām līdz sešām dienām;

iii)

48 stundas pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, ja ceļojums ilgst mazāk nekā divas dienas;

vai

b)

organizators nespēj izpildīt līgumu nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ un bez nepamatotas kavēšanās paziņo ceļotājam par līguma izbeigšanu pirms kompleksā pakalpojuma sākuma.

4.   Organizators atmaksā visu, kas prasīts saskaņā ar 2. un 3. punktu, vai – attiecībā uz 1. punktu – atlīdzina visus maksājumus, ko veicis ceļotājs vai kas veikti ceļotāja vārdā par komplekso pakalpojumu, atskaitot atbilstošu izbeigšanas maksu. Šādas atmaksāšanas vai atlīdzināšanas ceļotājam veic bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc kompleksā ceļojuma līguma izbeigšanas.

5.   Attiecībā uz ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem dalībvalstis savos tiesību aktos var paredzēt, ka ceļotājam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no kompleksā ceļojuma līguma, neminot nekādus iemeslus.

IV NODAĻA

KOMPLEKSĀ PAKALPOJUMA SNIEGŠANA

13. pants

Atbildība par kompleksā pakalpojuma sniegšanu

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka organizators ir atbildīgs par kompleksā ceļojuma līgumā ietverto ceļojuma pakalpojumu sniegšanu neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus sniedz organizators vai citi ceļojuma pakalpojumu sniedzēji.

Dalībvalstis savos valsts tiesību aktos var paturēt vai ieviest noteikumus, kas paredz, ka mazumtirgotājs arī ir atbildīgs par kompleksā pakalpojuma sniegšanu. Šādā gadījumā 7. panta un III nodaļas, šīs nodaļas un V nodaļas noteikumus, kas ir piemērojami organizatoram, piemēro mutatis mutandis arī mazumtirgotājam.

2.   Ceļotājs bez nepamatotas kavēšanās, ņemot vērā lietas apstākļus, informē organizatoru par jebkādu neatbilstību, ar ko viņš saskaras kompleksā ceļojuma līgumā iekļauta ceļojuma pakalpojuma sniegšanas laikā.

3.   Ja kāds no ceļojuma pakalpojumiem netiek sniegts saskaņā ar kompleksā ceļojuma līgumu, organizators novērš neatbilstību, izņemot, ja tas:

a)

nav iespējams; vai

b)

ir saistīts ar nesamērīgām izmaksām, ņemot vērā neatbilstības apjomu un skarto ceļojuma pakalpojumu vērtību.

Ja organizators saskaņā ar šā punkta pirmās daļas a) vai b) apakšpunktu nenovērš neatbilstību, piemēro 14. pantu.

4.   Neskarot 3. punktā paredzētos izņēmumus, ja organizators ceļotāja noteiktā saprātīgā termiņā neatbilstību nenovērš, ceļotājs to var darīt pats un prasīt atlīdzināt vajadzīgos izdevumus. Ceļotājam nav jānosaka konkrēts termiņš, ja organizators atsakās novērst neatbilstību vai ja ir vajadzīga tūlītēja novēršana.

5.   Ja ievērojamu daļu no ceļojuma pakalpojumiem nevar izpildīt, kā paredzēts kompleksa ceļojuma līgumā, organizators bez papildu izmaksām ceļotājam piedāvā atbilstošus alternatīvus risinājumus – ja iespējams, līdzvērtīgas vai augstākas kvalitātes nekā līgumā paredzētie – kompleksā pakalpojuma turpināšanai, tostarp gadījumos, kad ceļotāja atgriešanās izbraukšanas vietā netiek nodrošināta tā, kā to paredz vienošanās.

Ja piedāvātie alternatīvie risinājumi izraisa kompleksā pakalpojuma kvalitātes pasliktināšanos salīdzinājumā ar kompleksa ceļojuma līgumā paredzēto, organizators piešķir ceļotājam atbilstošu cenas samazinājumu.

Piedāvātos alternatīvos risinājumus ceļotājs var noraidīt tikai tad, ja tie nav salīdzināmi ar to, par ko panākta vienošanās kompleksā ceļojuma līgumā, vai ja piešķirtais cenas samazinājums ir neatbilstošs.

6.   Ja neatbilstība būtiski ietekmē kompleksā pakalpojuma sniegšanu un organizators to nav novērsis ceļotāja noteiktā saprātīgā termiņā, ceļotājs var izbeigt kompleksā ceļojuma līgumu, nemaksājot izbeigšanas maksu, un attiecīgā gadījumā saskaņā ar 14. pantu prasīt cenas samazinājumu un/vai kompensāciju par zaudējumiem.

Ja nav iespējams nodrošināt alternatīvus risinājumus vai ja ceļotājs saskaņā ar šā panta 5. punkta trešo daļu noraida piedāvātos alternatīvos risinājumus, ceļotājam attiecīgā gadījumā ir tiesības uz cenas samazinājumu un/vai kompensāciju par zaudējumiem saskaņā ar 14. pantu, neizbeidzot kompleksā ceļojuma līgumu.

Ja kompleksais pakalpojums ietver pasažieru pārvadājumus, organizators pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos bez nepamatotas kavēšanās un bez papildu izmaksām ceļotājam nodrošina arī ceļotāja repatriāciju ar līdzvērtīgu transportu.

7.   Kamēr nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt ceļotāja atgriešanos, kā paredzēts kompleksā ceļojuma līgumā, organizators sedz izmaksas par nepieciešamo izmitināšanu – ja iespējams, līdzvērtīgas kategorijas –, uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs naktis vienam ceļotājam. Ja Savienības tiesību aktos par pasažieru tiesībām, kas piemērojami attiecīgajam transporta veidam, ar kuru ceļotājs atgriežas, ir paredzēti ilgāki termiņi, piemēro minētos termiņus.

8.   Šā panta 7. punktā minēto izmaksu ierobežošanu nepiemēro personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā tās definētas Regulas (EK) Nr. 1107/2006 2. panta a) punktā, un personām, kas tās pavada, grūtniecēm un nepilngadīgajiem bez pavadoņa, kā arī personām, kam nepieciešama īpaša medicīniskā palīdzība, ar noteikumu, ka organizatoram ir paziņots par to īpašajām vajadzībām vismaz 48 stundas pirms kompleksā pakalpojuma sākuma. Organizators nevar atsaukties uz nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem, lai ierobežotu šā panta 7. punktā minēto atbildību, ja saskaņā ar piemērojamiem Savienības tiesību aktiem uz šādiem apstākļiem nevar atsaukties attiecīgais transporta pakalpojumu sniedzējs.

14. pants

Cenas samazinājums un kompensācija par zaudējumiem

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka ceļotājam ir tiesības uz atbilstošu cenas samazinājumu par jebkādu laikposmu, kurā notika neatbilstība, ja vien organizators nepierāda, ka par neatbilstību ir atbildīgs pats ceļotājs.

2.   Ceļotājam ir tiesības saņemt atbilstošu kompensāciju no organizatora par visiem zaudējumiem, ko ceļotājs cieš jebkādas neatbilstības rezultātā. Kompensāciju izmaksā bez nepamatotas kavēšanās.

3.   Ceļotājam nav tiesību uz kompensāciju par zaudējumiem, ja organizators pierāda, ka par neatbilstību ir:

a)

atbildīgs pats ceļotājs;

b)

atbildīga trešā persona, kas nav saistīta ar kompleksā ceļojuma līgumā ietverto ceļojuma pakalpojumu sniegšanu, un neatbilstība bija neparedzama vai nenovēršama; vai

c)

neatbilstība ir radusies nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ.

4.   Ciktāl Savienībai saistošas starptautiskās konvencijas ierobežo kompensācijas apjomu vai apstākļus, kuros pakalpojuma sniedzējam, kurš sniedz ceļojuma pakalpojumu, kas ir daļa no kompleksa pakalpojuma, jāmaksā kompensācija, tie paši ierobežojumi attiecas uz organizatoru. Ciktāl Savienībai nesaistošas starptautiskās konvencijas ierobežo kompensāciju, kas pakalpojumu sniedzējam ir jāmaksā, dalībvalstis var atbilstoši ierobežot kompensāciju, kas organizatoram jāmaksā. Citos gadījumos kompensāciju, kas organizatoram ir jāmaksā, var ierobežot kompleksā ceļojuma līgumā, ciktāl šis ierobežojums neattiecas uz miesas bojājumiem vai uz tīši vai aiz neuzmanības nodarītu zaudējumu un nav mazāks par kompleksā pakalpojuma trīskāršu kopējo cenu.

5.   Tiesības uz kompensāciju vai cenas samazinājumu, kas paredzētas šajā direktīvā, neskar ceļotāju tiesības, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 261/2004, Regulā (EK) Nr. 1371/2007, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 392/2009 (20), Regulā (ES) Nr. 1177/2010 un Regulā (ES) Nr. 181/2011 un starptautiskās konvencijās. Ceļotājiem ir tiesības iesniegt prasības saskaņā ar šo direktīvu un minētajām regulām un starptautiskajām konvencijām. Kompensāciju vai cenas samazinājumu, kas piešķirts saskaņā ar šo direktīvu, un kompensāciju vai cenas samazinājumu, kas piešķirts saskaņā ar minētajām regulām un starptautiskajām konvencijām, vienu no otra atskaita, lai izvairītos no pārmērīgas kompensācijas.

6.   Noilguma termiņš prasību iesniegšanai saskaņā ar šo pantu nav īsāks par diviem gadiem.

15. pants

Iespēja ar mazumtirgotāja palīdzību sazināties ar organizatoru

Neskarot 13. panta 1. punkta otro daļu, dalībvalstis nodrošina, ka ceļotājs var adresēt paziņojumus, pieprasījumus vai sūdzības par kompleksā pakalpojuma sniegšanu tieši mazumtirgotājam, caur kuru tas tika iegādāts. Mazumtirgotājs bez nepamatotas kavēšanās nosūta šos paziņojumus, pieprasījumus vai sūdzības organizatoram.

Attiecībā uz termiņu vai noilguma termiņu ievērošanu uzskata, ka organizators ir saņēmis pirmajā daļā minētos paziņojumus, pieprasījumus vai sūdzības, kad tos saņem mazumtirgotājs.

16. pants

Pienākums sniegt palīdzību

Dalībvalstis nodrošina, ka organizators bez nepamatotas kavēšanās sniedz atbilstošu palīdzību ceļotājam, kas nonācis grūtībās, tostarp arī apstākļos, kas minēti 13. panta 7. punktā, jo īpaši:

a)

sniedzot atbilstīgu informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām iestādēm un konsulāro palīdzību; un

b)

palīdzot ceļotājam izmantot distances saziņas līdzekļus un palīdzot ceļotājam atrast alternatīvus ceļojuma risinājumus.

Organizators var iekasēt saprātīgu maksu par šādu palīdzību, ja grūtības ir izraisījis pats ceļotājs ar nolūku vai tās radušās viņa neuzmanības rezultātā. Minētā maksa nekādā gadījumā nepārsniedz faktiskās izmaksas, kas radušās organizatoram.

V NODAĻA

AIZSARDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS GADĪJUMĀ

17. pants

Aizsardzības maksātnespējas gadījumā efektivitāte un piemērošanas joma

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori, kas veic uzņēmējdarbību to teritorijā, sniedz nodrošinājumu visu to maksājumu atmaksāšanai, ko veikuši ceļotāji vai kas veikti ceļotāju vārdā, ciktāl attiecīgie pakalpojumi nav tikuši sniegti organizatora maksātnespējas dēļ. Ja komplekso ceļojumu pakalpojumu līgumā ir iekļauta pasažieru pārvadāšana, organizatori arī sniedz nodrošinājumu attiecībā uz ceļotāju repatriāciju. Var piedāvāt kompleksā pakalpojuma turpinājumu.

Organizatoriem, kas neveic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, bet pārdod vai piedāvā pārdošanai kompleksus pakalpojumus kādā dalībvalstī vai kas jebkādā veidā šādu darbību vērš uz kādu dalībvalsti, ir pienākums sniegt nodrošinājumu saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem.

2.   Nodrošinājums, kas minēts 1. punktā, ir efektīvs un aptver saprātīgi paredzamas izmaksas. Tas aptver maksājumu summas, ko veic ceļotāji vai kas veiktas ceļotāju vārdā attiecībā uz kompleksiem pakalpojumiem, ņemot vērā laikposma ilgumu starp pirmajām iemaksām un galīgajiem maksājumiem un kompleksā pakalpojuma pabeigšanu, kā arī aplēstās repatriācijas izmaksas organizatora maksātnespējas gadījumā.

3.   Aizsardzību organizatora maksātnespējas gadījumā ceļotāji var izmantot neatkarīgi no savas dzīvesvietas, izbraukšanas vietas vai kompleksā pakalpojuma pārdošanas vietas un neatkarīgi no dalībvalsts, kurā atrodas vienība, kas ir atbildīga par aizsardzību maksātnespējas gadījumā.

4.   Kad kompleksā pakalpojuma sniegšanu ietekmē organizatora maksātnespēja, bez maksas ir pieejams nodrošinājums, lai nodrošinātu repatriācijas un, ja vajadzīgs, finansētu izmitināšanu pirms repatriācijas.

5.   Par ceļojumu pakalpojumiem, kas nav tikuši sniegti, atmaksāšanu veic bez nepamatotas kavēšanās pēc ceļotāja pieprasījuma.

18. pants

Aizsardzības maksātnespējas gadījumā savstarpēja atzīšana un administratīvā sadarbība

1.   Dalībvalstis atzīst par atbilstošu prasībām, ko paredz to noteikumi, ar kuriem transponē 17. pantu, ikvienu aizsardzību maksātnespējas gadījumā, ko organizators sniedz saskaņā ar šādiem savas uzņēmējdarbības veikšanas vietas dalībvalsts noteikumiem.

2.   Dalībvalstis norīko centrālos kontaktpunktus, lai atvieglotu administratīvo sadarbību un dažādās dalībvalstīs darbojošos organizatoru uzraudzību. Tās paziņo minēto kontaktpunktu kontaktinformāciju visām pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

3.   Centrālie kontaktpunkti savstarpēji dara pieejamu visu nepieciešamo informāciju par savu valstu prasībām attiecībā uz aizsardzību maksātnespējas gadījumā un tās vienības vai vienību identitāti, kas ir atbildīga par aizsardzību maksātnespējas gadījumā konkrētiem organizatoriem, kuri veic uzņēmējdarbību to teritorijā. Minētie kontaktpunkti piešķir cits citam piekļuvi jebkuram pieejamam sarakstam, kurā uzskaitīti organizatori, kas ir izpildījuši savus pienākumus attiecībā uz aizsardzību maksātnespējas gadījumā. Visi šādi saraksti ir publiski pieejami, tostarp tiešsaistē.

4.   Ja kādai dalībvalstij ir šaubas par organizatora aizsardzību maksātnespējas gadījumā, tā lūdz precizējumus no organizatora uzņēmējdarbības veikšanas vietas dalībvalsts. Dalībvalstis atbild uz citu dalībvalstu pieprasījumiem pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā jautājuma steidzamību un sarežģītību. Jebkurā gadījumā pirmo atbildi dod ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

VI NODAĻA

SAISTĪTI CEĻOJUMU PAKALPOJUMI

19. pants

Prasības par aizsardzību maksātnespējas gadījumā un informācijas prasības saistītiem ceļojumu pakalpojumiem

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka tirgotāji, kas sekmē saistītus ceļojumu pakalpojumus, sniedz nodrošinājumu, ka tiks atmaksāti visi maksājumi, ko viņi saņem no ceļotājiem, ciktāl viņu maksātnespējas rezultātā netiek veikts ceļojuma pakalpojums, kurš ietilpst saistītā ceļojuma pakalpojumā. Ja šādi tirgotāji ir tā puse, kas ir atbildīga par pasažieru pārvadāšanu, nodrošinājums ietver arī ceļotāja repatriāciju. Mutatis mutandis piemēro 17. panta 1. punkta otro daļu, 17. panta 2. līdz 5. punktu un 18. pantu.

2.   Pirms ceļotājam kļūst saistošs jebkurš līgums, kura rezultātā tiek radīts saistīts ceļojuma pakalpojums, vai jebkāds atbilstošs piedāvājums, tirgotājs, kas sekmē saistītus ceļojumu pakalpojumus, tostarp, ja attiecīgais tirgotājs neveic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, bet ar jebkādiem līdzekļiem šādas darbības vērš uz kādu dalībvalsti, skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā norāda, ka ceļotājs:

a)

nevarēs izmantot nekādas tiesības, kas saskaņā ar šo direktīvu tiek piemērotas tikai komplekso ceļojumu pakalpojumiem, un ka katrs atsevišķs pakalpojumu sniedzējs būs pilnībā atbildīgs par pienācīgu līgumsaistību izpildi attiecībā uz savu pakalpojumu; un

b)

varēs izmantot aizsardzību maksātnespējas gadījumā saskaņā ar 1. punktu.

Lai izpildītu šā punkta prasības, tirgotājs, kas sekmē saistītu ceļojumu pakalpojumu, minēto informāciju ceļotājam sniedz, izmantojot attiecīgo standarta veidlapu, kas iekļauta II pielikumā, vai, ja uz konkrēto saistīta ceļojumu pakalpojuma veidu neattiecas neviena minētajā pielikumā iekļautā veidlapa, sniedz tajā ietverto informāciju.

3.   Ja tirgotājs, kas sekmē saistītus ceļojumu pakalpojumus, nav izpildījis šā panta 1. un 2. punktā izklāstītās prasības, attiecībā uz ceļojuma pakalpojumiem, kuri iekļauti saistītā ceļojuma pakalpojumā, piemēro tiesības un pienākumus, kas noteikti 9. un 12. pantā un IV nodaļā.

4.   Ja saistīts ceļojuma pakalpojums ir rezultāts līgumam starp ceļotāju un tādu tirgotāju, kas nesekmē saistīto ceļojuma pakalpojumu, minētais tirgotājs informē tirgotāju, kas sekmē saistīto ceļojuma pakalpojumu, par attiecīgā līguma noslēgšanu.

VII NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

20. pants

Īpaši mazumtirgotāja pienākumi, ja organizators veic uzņēmējdarbību ārpus Eiropas Ekonomikas zona

Neskarot 13. panta 1. punkta otro daļu, ja organizators veic uzņēmējdarbību ārpus Eiropas Ekonomikas zona, mazumtirgotājam, kurš veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, piemēro pienākumus, kas IV un V nodaļā noteikti organizatoram, izņemot, ja mazumtirgotājs sniedz pierādījumus, ka organizators atbilst minēto nodaļu prasībām.

21. pants

Atbildība par rezervācijas kļūdām

Dalībvalstis nodrošina, ka tirgotājs ir atbildīgs par jebkādām kļūdām, kas izriet no rezervācijas sistēmas tehniskiem defektiem, par kuriem vinš ir atbildīgs, un gadījumos, kad tirgotājs ir piekritis nodrošināt rezervāciju kompleksam pakalpojumam vai ceļojuma pakalpojumiem, kas ir daļa no saistītiem ceļojuma pakalpojumiem – par kļūdām, kas pieļautas rezervācijas procesā.

Tirgotājs nav atbildīgs par rezervācijas kļūdām, kuras var piedēvēt pašam ceļotājam vai kuras izraisa nenovēršami un ārkārtas apstākļi.

22. pants

Tiesības uz atlīdzinājumu

Gadījumos, kad organizators vai saskaņā ar 13. panta 1. punkta otro daļu vai 20. pantu mazumtirgotājs maksā kompensāciju, piešķir cenas samazinājumu vai pilda pārējās saistības, kas tam noteiktas ar šo direktīvu, dalībvalstis nodrošina, ka organizatoram vai mazumtirgotājam ir tiesības prasīt atlīdzinājumu no jebkuras trešās personas, kura veicināja to apstākļu iestāšanos, kas izraisīja pienākumu maksāt kompensāciju, samazināt cenu vai citas saistības.

23. pants

Direktīvas imperatīvais raksturs

1.   Kompleksa pakalpojuma organizatora vai tirgotāja, kas sekmē saistītu ceļojuma pakalpojumu, paziņojums, ka viņš rīkojas tikai kā ceļojuma pakalpojuma sniedzējs, kā starpnieks vai jebkurā citā statusā, vai ka komplekss pakalpojums vai saistīts ceļojuma pakalpojums nav komplekss pakalpojums vai saistīts ceļojuma pakalpojums, neatbrīvo minēto organizatoru vai tirgotāju no pienākumiem, kas tiem paredzēti saskaņā ar šo direktīvu.

2.   Ceļotāji nevar atteikties no tiesībām, ko viņiem piešķir valsts akti, ar kuriem transponē šo direktīvu.

3.   Jebkurš līguma noteikums vai jebkurš ceļotāja paziņojums, kurš tieši vai netieši atceļ vai ierobežo tiesības, kas ceļotājam piešķirtas ar šo direktīvu, vai kura mērķis ir apiet šīs direktīvas piemērošanu, ceļotājam nav saistošs.

24. pants

Izpilde

Dalībvalstis nodrošina, ka pastāv atbilstīgi un efektīvi līdzekļi, lai nodrošinātu šīs direktīvas prasību izpildi.

25. pants

Sankcijas

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kuras piemēro par to valsts tiesību aktu pārkāpumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

26. pants

Komisijas ziņojums un pārskatīšana

Komisija līdz 2019. gada 1. janvārim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas noteikumiem, kurus piemēro tiešsaistes rezervācijām, ko veic dažādās tirdzniecības vietās, un par šādu rezervāciju kvalificēšanu par kompleksiem pakalpojumiem, saistītiem ceļojumu pakalpojumiem vai atsevišķiem ceļojumu pakalpojumiem, un jo īpaši par 3. panta 2. punkta b) apakšpunkta v) punktā noteikto kompleksā pakalpojuma definīciju un par to, vai ir lietderīgi pielāgot vai paplašināt minēto definīciju.

Komisija līdz 2021. gada 1. janvārim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei vispārīgu ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

Vajadzības gadījumā pirmajā un otrajā daļā minētajiem ziņojumiem pievieno tiesību aktu priekšlikumus.

27. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2011/83/ES

1.   Regulas (EK) Nr. 2006/2004 pielikuma 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2302 (21).

2.   Direktīvas 2011/83/ES 3. panta 3. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

par kompleksiem pakalpojumiem, kā tie definēti 3. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/2302 (22).

Šīs direktīvas 6. panta 7. punktu, 8. panta 2. un 6. punktu un 19., 21. un 22. pantu mutatis mutandis piemēro kompleksiem pakalpojumiem, kā tie definēti 3. panta 2. punktā Direktīvā (ES) 2015/2302 attiecībā uz ceļotājiem, kā tie definēti minētās direktīvas 3. panta 6. punktā.

VIII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

28. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis līdz 2018. gada 1. janvārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus.

2.   Tās piemēro minētos noteikumus no 2018. gada 1. jūlija.

3.   Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

4.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

29. pants

Atcelšana

Direktīvu 90/314/EEK atceļ no 2018. gada 1. jūlija.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas sniegta III pielikumā.

30. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

31. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2015. gada 25. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

N. SCHMIT


(1)  OV C 170, 5.6.2014., 73. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2015. gada 18. septembra nostāja pirmajā lasījumā (OV C 360, 30.10.2015., 1. lpp.). Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(3)  Padomes Direktīva 90/314/EEK (1990. gada 13. jūnijs) par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām (OV L 158, 23.6.1990., 59. lpp.).

(4)  Skatīt Eiropas Savienības Tiesas 2002. gada 30. aprīļa spriedumu, Club Tour, Viagens e Turismo SA pret Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, piedaloties Club Med Viagens Ld, C-400/00, ECLI:EU:C2002:272.

(5)  Skatīt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/31/EK (2000. gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) par pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2111/2005 (2005. gada 14. decembris) par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2006 (2006. gada 5. jūlijs) par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu (OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1371/2007 (2007. gada 23. oktobris) par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (OV L 315, 3.12.2007., 14. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1008/2008 (2008. gada 24. septembris) par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (OV L 293, 31.10.2008., 3. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1177/2010 (2010. gada 24. novembris) par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 334, 17.12.2010., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 181/2011 (2011. gada 16. februāris) par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 55, 28.2.2011., 1. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 2001/539/EK (2001. gada 5. aprīlis) par to, kā Eiropas Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas Konvenciju) (OV L 194, 18.7.2001., 38. lpp.).

(7)  Padomes Lēmums 2013/103/ES (2011. gada 16. jūnijs) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Starptautisko Dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizāciju par Eiropas Savienības pievienošanos 1980. gada 9. maija Konvencijai par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF), kas grozīta ar 1999. gada 3. jūnija Viļņas protokolu (OV L 51, 23.2.2013., 1. lpp.).

(8)  Padomes Lēmums 2012/22/ES (2011. gada 12. decembris) par Eiropas Savienības pievienošanos 1974. gada Atēnu Konvencijas par pasažieru un viņu bagāžas pārvadājumiem pa jūru 2002. gada protokolam, izņemot tā 10. un 11. pantu (OV L 8, 12.1.2012., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2006/2004 (2004. gada 27. oktobris) par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (“Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā”) (OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 593/2008 (2008. gada 17. jūnijs) par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I) (OV L 177, 4.7.2008., 6. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 1. lpp.).

(15)  OV C 369, 17.12.2011., 14. lpp.

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/126/EK (2006. gada 20. decembris) par vadītāju apliecībām (OV L 403, 30.12.2006., 18. lpp.).

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/11/ES (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju SAI) (OV L 165, 18.6.2013., 63. lpp.).

(19)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 524/2013 (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT) (OV L 165, 18.6.2013., 1. lpp.).

(20)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 392/2009 (2009. gada 23. aprīlis) par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras (OV L 131, 28.5.2009., 24. lpp.).


I PIELIKUMS

A daļa

Standarta informācijas veidlapa kompleksā ceļojuma līgumiem, ja ir iespējams lietot hipersaites

Jums piedāvātais ceļojumu pakalpojumu kopums ir komplekss pakalpojums Direktīvas (ES) 2015/2302 nozīmē.

Tāpēc Jūs varēsiet izmantot visas ES tiesības, kas attiecas uz kompleksiem pakalpojumiem. Uzņēmums XY/uzņēmumi XY būs pilnībā atbildīgs (atbildīgi) par kompleksā pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

Turklāt saskaņā ar tiesību aktu prasībām uzņēmumam XY/uzņēmumiem XY ir aizsardzība, lai maksātnespējas gadījumā atlīdzinātu Jūsu maksājumus un, ja kompleksajā pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju.

Plašāka informācija par Direktīvā (ES) 2015/2302 paredzētajām pamattiesībām [jāsniedz kā hipersaite]

Sekojot hipersaitei, ceļotājs saņems šādu informāciju:

 

Pamattiesības saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2302

Ceļotāji pirms kompleksā ceļojuma līguma noslēgšanas saņems visu būtisko informāciju par komplekso pakalpojumu.

Vienmēr ir vismaz viens tirgotājs, kurš ir atbildīgs par to, lai visi līgumā ietvertie ceļojuma pakalpojumi tiktu sniegti pienācīgi.

Ceļotājiem izsniedz tālruņa numuru saziņai ārkārtas gadījumos vai informāciju par kontaktpunktu, kurā viņi var sazināties ar organizatoru vai ceļojumu aģentu.

Ceļotāji, par to paziņojot saprātīgā termiņā, var nodot komplekso pakalpojumu citai personai, par ko var paredzēt pienākumu segt papildu izmaksas.

Kompleksā pakalpojuma cenu var palielināt tikai tad, ja pieaug noteiktas izmaksas (piemēram, degvielas cenas) un ja tas ir skaidri paredzēts līgumā, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā pakalpojuma sākuma. Ja cenas palielinājums pārsniedz 8 % no kompleksā pakalpojuma cenas, ceļotājs var izbeigt līgumu. Ja organizators sev patur tiesības palielināt cenu, ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, ja samazinās attiecīgās izmaksas.

Ceļotāji var izbeigt līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, un saņemt veikto maksājumu pilnu atmaksu, ja ievērojami tiek mainīts jebkurš no kompleksā pakalpojuma būtiskajiem elementiem, izņemot cenu. Ja pirms kompleksā pakalpojuma sākuma par komplekso pakalpojumu atbildīgais tirgotājs atceļ komplekso pakalpojumu, ceļotājiem ir tiesības saņemt atmaksu un attiecīgā gadījumā kompensāciju.

Ceļotāji ārkārtas gadījumos pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, piemēram, ja pastāv nopietnas drošības problēmas galamērķa vietā, kuras, visticamāk, ietekmētu komplekso pakalpojumu.

Turklāt ceļotāji jebkurā laikā pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu par atbilstošu un pamatojamu izbeigšanas maksu.

Ja pēc kompleksā pakalpojuma sākuma nozīmīgus kompleksā pakalpojuma elementus nevar sniegt tā, kā paredz vienošanās, jāpiedāvā ceļotājam atbilstīgi alternatīvi risinājumi bez papildu maksas. Ceļotāji var izbeigt līgumu, nemaksājot izbeigšanas maksu, ja pakalpojumi netiek sniegti saskaņā ar līgumu un tas būtiski ietekmē kompleksā pakalpojuma izpildi un organizators nenovērš problēmu.

Ceļotājiem arī ir tiesības uz cenas samazinājumu un/vai kompensāciju par zaudējumiem, ja ceļojuma pakalpojumi netiek sniegti vai tiek sniegti neatbilstīgi.

Ja ceļotājs nonāk grūtībās, organizatoram ir jānodrošina palīdzība.

Ja organizators vai – dažās dalībvalstīs – mazumtirgotājs kļūst maksātnespējīgs, maksājumi tiek atmaksāti. Ja organizators vai – attiecīgā gadījumā – mazumtirgotājs kļūst maksātnespējīgs pēc kompleksā pakalpojuma sākuma un ja transports ir iekļauts kompleksajā pakalpojumā, tiek nodrošināta ceļotāju repatriācija. Uzņēmumam XY ir aizsardzība maksātnespējas gadījumā, ko nodrošina YZ [vienība, kura ir atbildīga par aizsardzību maksātnespējas gadījumā, piemēram, garantiju fonds vai apdrošināšanas sabiedrība]. Ja XY maksātnespējas dēļ tiek liegti pakalpojumi, ceļotāji var sazināties ar šo vienību vai attiecīgā gadījumā ar kompetento iestādi (kontaktinformācija, tostarp ģeogrāfiskā adrese, e-pasts un telefona numurs).

 

Direktīva (ES) 2015/2302, kas transponēta valsts tiesību aktos [HIPERSAITE]

B daļa

Standarta informācijas veidlapa kompleksā ceļojuma līgumiem, gadījumos, kurus neaptver A daļa

Jums piedāvātais ceļojumu pakalpojumu kopums ir komplekss pakalpojums Direktīvas (ES) 2015/2302 nozīmē.

Tāpēc Jūs varēsiet izmantot visas ES tiesības, kas attiecas uz kompleksiem pakalpojumiem. Uzņēmums XY/uzņēmumi XY būs pilnībā atbildīgs (atbildīgi) par kompleksā pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

Turklāt saskaņā ar tiesību aktu prasībām uzņēmumam XY/uzņēmumiem XY ir aizsardzība, lai maksātnespējas gadījumā atlīdzinātu Jūsu maksājumus un, ja kompleksajā pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju.

Pamattiesības saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2302

Ceļotāji pirms kompleksa ceļojuma līguma noslēgšanas saņems visu būtisko informāciju par komplekso pakalpojumu.

Vienmēr ir vismaz viens tirgotājs, kurš ir atbildīgs par to, lai visi līgumā ietvertie ceļojuma pakalpojumi tiktu sniegti pienācīgi.

Ceļotājiem izsniedz tālruņa numuru saziņai ārkārtas gadījumos vai informāciju par kontaktpunktu, kurā viņi var sazināties ar organizatoru vai ceļojumu aģentu.

Ceļotāji, par to paziņojot saprātīgā termiņā, var nodot komplekso pakalpojumu citai personai, par ko var paredzēt pienākumu segt papildu izmaksas.

Kompleksā pakalpojuma cenu var palielināt tikai tad, ja pieaug noteiktas izmaksas (piemēram, degvielas cenas) un ja tas ir skaidri paredzēts līgumā, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā pakalpojuma sākuma. Ja cenas palielinājums pārsniedz 8 % no kompleksā pakalpojuma cenas, ceļotājs var izbeigt līgumu. Ja organizators sev patur tiesības palielināt cenu, ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, ja samazinās attiecīgās izmaksas.

Ceļotāji var izbeigt līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, un saņemt veikto maksājumu pilnu atmaksu, ja ievērojami tiek mainīts jebkurš no kompleksā pakalpojuma būtiskajiem elementiem, izņemot cenu. Ja pirms kompleksā pakalpojuma sākuma par komplekso pakalpojumu atbildīgais tirgotājs atceļ komplekso pakalpojumu, ceļotājiem ir tiesības saņemt atmaksu un attiecīgā gadījumā kompensāciju.

Ceļotāji izņēmuma kārtā pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, ja ir ārkārtēji apstākļi, piemēram, pastāv nopietnas drošības problēmas galamērķa vietā, kuras, visticamāk, ietekmētu komplekso pakalpojumu.

Turklāt ceļotāji jebkurā laikā pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu par atbilstošu un pamatojamu izbeigšanas maksu.

Ja pēc kompleksā pakalpojuma sākuma nozīmīgus kompleksā pakalpojuma elementus nevar sniegt tā, kā paredz vienošanās, jāpiedāvā ceļotājam atbilstīgi alternatīvi risinājumi bez papildu maksas. Ceļotāji var izbeigt līgumu, nemaksājot izbeigšanas maksu, ja pakalpojumi netiek sniegti saskaņā ar līgumu un tas būtiski ietekmē kompleksā pakalpojuma izpildi un organizators nenovērš problēmu.

Ceļotājiem arī ir tiesības uz cenas samazinājumu un/vai kompensāciju par zaudējumiem, ja ceļojuma pakalpojumi netiek sniegti vai tiek sniegti neatbilstīgi.

Ja ceļotājs nonāk grūtībās, organizatoram ir jānodrošina palīdzība.

Ja organizators vai – dažās dalībvalstīs – mazumtirgotājs kļūst maksātnespējīgs, maksājumi tiek atmaksāti. Ja organizators vai – attiecīgā gadījumā – mazumtirgotājs kļūst maksātnespējīgs pēc kompleksā pakalpojuma sākuma un ja transports ir iekļauts attiecīgajā kompleksajā pakalpojumā, tiek nodrošināta ceļotāju repatriācija. Uzņēmumam XY ir aizsardzība maksātnespējas gadījumā, ko nodrošina YZ [vienība, kura ir atbildīga par aizsardzību maksātnespējas gadījumā, piemēram, garantiju fonds vai apdrošināšanas sabiedrība]. Ja XY maksātnespējas dēļ tiek liegti pakalpojumi, ceļotāji var sazināties ar šo vienību vai attiecīgā gadījumā ar kompetento iestādi (kontaktinformācija, tostarp ģeogrāfiskā adrese, e-pasts un telefona numurs).

[Tīmekļa vietne, kur atrodama Direktīva (ES) 2015/2302, kas transponēta valsts tiesību aktos.]

C daļa

Standarta informācijas veidlapa, ja organizators nodod datus citam tirgotājam saskaņā ar 3. panta 2. punkta b) apakšpunkta v) punktu

Ja Jūs noslēdzat līgumu ar uzņēmumu AB ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas no uzņēmuma XY, tad ceļojuma pakalpojums, ko sniedz XY un AB, būs kompleksais pakalpojums Direktīvas (ES) 2015/2302 nozīmē.

Tāpēc Jūs varēsiet izmantot visas ES tiesības, kas attiecas uz kompleksiem pakalpojumiem. Uzņēmums XY būs pilnībā atbildīgs par kompleksā pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.

Turklāt saskaņā ar tiesību aktu prasībām uzņēmumam XY ir aizsardzība, lai maksātnespējas gadījumā atlīdzinātu Jūsu maksājumus un, ja kompleksajā pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju.

Plašāka informācija par Direktīvā (ES) 2015/2302 paredzētajām pamattiesībām [jāsniedz kā hipersaite]

Sekojot hipersaitei, ceļotājs saņems šādu informāciju:

 

Pamattiesības saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2302

Ceļotāji saņems visu būtisko informāciju par ceļojuma pakalpojumiem pirms kompleksā ceļojuma pakalpojumu līguma noslēgšanas.

Vienmēr ir vismaz viens tirgotājs, kurš ir atbildīgs par to, lai visi līgumā ietvertie ceļojuma pakalpojumi tiktu sniegti pienācīgi.

Ceļotājiem izsniedz tālruņa numuru saziņai ārkārtas gadījumos vai informāciju par kontaktpunktu, kurā viņi var sazināties ar organizatoru vai ceļojumu aģentu.

Ceļotāji, par to paziņojot saprātīgā termiņā, var nodot komplekso pakalpojumu citai personai, par ko var paredzēt pienākumu segt papildu izmaksas.

Kompleksā pakalpojuma cenu var palielināt tikai tad, ja pieaug noteiktas izmaksas (piemēram, degvielas cenas) un ja tas ir skaidri paredzēts līgumā, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā pakalpojuma sākuma. Ja cenas palielinājums pārsniedz 8 % no kompleksā pakalpojuma cenas, ceļotājs var izbeigt līgumu. Ja organizators sev patur tiesības palielināt cenu, ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, ja samazinās attiecīgās izmaksas.

Ceļotāji var izbeigt līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, un saņemt veikto maksājumu pilnu atmaksu, ja ievērojami tiek mainīts jebkurš no kompleksā pakalpojuma būtiskajiem elementiem, izņemot cenu. Ja pirms kompleksā pakalpojuma sākuma par komplekso pakalpojumu atbildīgais tirgotājs atceļ komplekso pakalpojumu, ceļotājiem ir tiesības saņemt atmaksu un attiecīgā gadījumā kompensāciju.

Ceļotāji izņēmuma kārtā pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu, nemaksājot nekādu izbeigšanas maksu, ja ir ārkārtēji apstākļi, piemēram, ja pastāv nopietnas drošības problēmas galamērķa vietā, kuras, visticamāk, ietekmētu komplekso pakalpojumu.

Turklāt ceļotāji jebkurā laikā pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt līgumu par atbilstošu un pamatojamu izbeigšanas maksu.

Ja pēc kompleksā pakalpojuma sākuma nozīmīgus kompleksā pakalpojuma elementus nevar sniegt tā, kā paredz vienošanās, jāpiedāvā ceļotājam atbilstīgi alternatīvi risinājumi bez papildu maksas. Ceļotāji var izbeigt līgumu, nemaksājot izbeigšanas maksu, ja pakalpojumi netiek sniegti saskaņā ar līgumu un tas būtiski ietekmē kompleksā pakalpojuma izpildi un organizators nenovērš problēmu.

Ceļotājiem arī ir tiesības uz cenas samazinājumu un/vai kompensāciju par zaudējumiem, ja ceļojuma pakalpojumi netiek sniegti vai tie tiek sniegti neatbilstīgi.

Ja ceļotājs nonāk grūtībās, organizatoram ir jānodrošina palīdzība.

Ja organizators vai – dažās dalībvalstīs – mazumtirgotājs kļūst maksātnespējīgs, maksājumi tiek atmaksāti. Ja organizators vai – attiecīgā gadījumā – mazumtirgotājs kļūst maksātnespējīgs pēc kompleksā pakalpojuma sākuma un ja transports ir iekļauts attiecīgajā kompleksajā pakalpojumā, tiek nodrošināta ceļotāju repatriācija. Uzņēmumam XY ir aizsardzība maksātnespējas gadījumā, ko nodrošina YZ [vienība, kura ir atbildīga par aizsardzību maksātnespējas gadījumā, piemēram, garantiju fonds vai apdrošināšanas sabiedrība]. Ja XY maksātnespējas dēļ tiek liegti pakalpojumi, ceļotāji var sazināties ar šo vienību vai attiecīgā gadījumā ar kompetento iestādi (kontaktinformācija, tostarp ģeogrāfiskā adrese, e-pasts un telefona numurs).

 

Direktīva (ES) 2015/2302, kas transponēta valsts tiesību aktos [HIPERSAITE]


II PIELIKUMS

A daļa

Standarta informācijas veidlapa, kas izmantojama, ja tirgotājs, kas tiešsaistē sekmē saistīto ceļojuma pakalpojumu 3. panta 5. punkta a) apakšpunkta nozīmē, ir pārvadātājs, kas pārdod biļeti turpceļam un atpakaļceļam

Ja Jūs rezervējat papildu ceļojuma pakalpojumus ar šīs saites starpniecību, Jūs NEVARĒSIET izmantot tiesības, kādas piemērojamas kompleksajiem pakalpojumiem saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2302.

Tāpēc mūsu uzņēmums/XY nebūs atbildīgs par minēto papildu ceļojumu pakalpojumu pienācīgu sniegšanu. Problēmu gadījumā lūdzam sazināties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.

Tomēr, ja Jūs rezervējat kādu papildu ceļojuma pakalpojumu mūsu uzņēmuma/XY tīmekļa vietnes viena apmeklējuma laikā, ceļojuma pakalpojumi kļūs par saistītā ceļojuma pakalpojuma daļu. Šajā gadījumā atbilstīgi ES tiesību aktiem XY ir aizsardzība, lai atlīdzinātu Jūsu maksājumus, kas veikti XY par pakalpojumiem, kas netika sniegti XY maksātnespējas dēļ. Lūdzu ņemiet vērā, ka tas nenodrošina atmaksu gadījumā, ja maksātnespējīgs ir attiecīgais pakalpojuma sniedzējs.

Plašāka informācija par aizsardzību maksātnespējas gadījumā [jāsniedz kā hipersaite]

Sekojot hipersaitei, ceļotājs saņems šādu informāciju:

Uzņēmumam XY ir aizsardzība maksātnespējas gadījumā, ko nodrošina YZ [vienība, kura ir atbildīga par aizsardzību maksātnespējas gadījumā, piemēram, garantiju fonds vai apdrošināšanas sabiedrība].

Ja XY maksātnespējas dēļ tiek liegti pakalpojumi, ceļotāji var sazināties ar šo vienību vai attiecīgā gadījumā ar kompetento iestādi (kontaktinformācija, tostarp ģeogrāfiskā adrese, e-pasts un telefona numurs).

Piezīme. Šī aizsardzība maksātnespējas gadījumā neattiecas uz līgumiem ar pusēm, kas nav XY, kuri, neraugoties uz XY maksātnespēju, var tikt izpildīti.

Direktīva (ES) 2015/2302, kas transponēta valsts tiesību aktos [HIPERSAITE]

B daļa

Standarta informācijas veidlapa, kas izmantojama, ja tirgotājs, kas tiešsaistē sekmē saistīto ceļojuma pakalpojumu 3. panta 5. punkta a) apakšpunkta nozīmē, ir kāds cits tirgotājs, nevis pārvadātājs, kas pārdod biļeti turpceļam un atpakaļceļam

Ja pēc tam, kad esat izvēlējušies un samaksājuši par vienu ceļojuma pakalpojumu, Jūs savam ceļojumam vai brīvdienām rezervējat papildu ceļojumu pakalpojumus, izmantojot mūsu uzņēmumu/XY, Jūs NEVARĒSIET izmantot tiesības, kādas piemērojamas kompleksajiem pakalpojumiem saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2302.

Tāpēc mūsu uzņēmums/XY nebūs atbildīgs par atsevišķo ceļojuma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu. Problēmu gadījumā lūdzam sazināties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.

Tomēr, ja Jūs rezervējat kādu papildu ceļojuma pakalpojumu mūsu uzņēmuma/XY tīmekļa vietnes viena apmeklējuma laikā, ceļojuma pakalpojumi kļūs par saistītā ceļojuma pakalpojuma daļu. Šajā gadījumā atbilstīgi ES tiesību aktiem XY ir aizsardzība, lai atlīdzinātu Jūsu maksājumus, kas veikti XY par pakalpojumiem, kas netika sniegti XY maksātnespējas dēļ. Lūdzu ņemiet vērā, ka tas nenodrošina atmaksu gadījumā, ja maksātnespējīgs ir attiecīgais pakalpojuma sniedzējs.

Plašāka informācija par aizsardzību maksātnespējas gadījumā [jāsniedz kā hipersaite]

Sekojot hipersaitei, ceļotājs saņems šādu informāciju:

Uzņēmumam XY ir aizsardzība maksātnespējas gadījumā, ko nodrošina YZ [vienība, kura ir atbildīga par aizsardzību maksātnespējas gadījumā, piemēram, garantiju fonds vai apdrošināšanas sabiedrība]

Ja XY maksātnespējas dēļ tiek liegti pakalpojumi, ceļotāji var sazināties ar šo vienību vai attiecīgā gadījumā ar kompetento iestādi (kontaktinformācija, tostarp ģeogrāfiskā adrese, e-pasts un telefona numurs).

Piezīme. Šī aizsardzība maksātnespējas gadījumā neattiecas uz līgumiem ar pusēm, kas nav XY, kuri, neraugoties uz XY maksātnespēju, var tikt izpildīti.

Direktīva (ES) 2015/2302, kas transponēta valsts tiesību aktos [HIPERSAITE]

C daļa

Standarta informācijas veidlapa, kas izmantojama saistītiem ceļojuma pakalpojumiem 3. panta 5. punkta a) apakšpunkta nozīmē, ja līgumus slēdz vienlaicīgā tirgotāja (kurš nav pārvadātājs, kas pārdod biļeti turpceļam un atpakaļceļam) un ceļotāja fiziskā klātbūtnē

Ja pēc tam, kad esat izvēlējušies un samaksājuši par vienu ceļojuma pakalpojumu, Jūs savam ceļojumam vai brīvdienām rezervējat papildu ceļojumu pakalpojumus, izmantojot mūsu uzņēmumu/XY, Jūs NEVARĒSIET izmantot tiesības, kādas piemērojamas kompleksajiem pakalpojumiem saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2302.

Tāpēc mūsu uzņēmums/XY nebūs atbildīgs par atsevišķo ceļojuma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu. Problēmu gadījumā lūdzam sazināties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.

Tomēr, ja Jūs rezervējat kādu papildu ceļojuma pakalpojumu mūsu uzņēmumā/XY tā paša apmeklējuma vai saziņas laikā, ceļojuma pakalpojumi kļūs par saistītā ceļojuma pakalpojuma daļu. Šajā gadījumā atbilstīgi ES tiesību aktiem XY ir aizsardzība, lai atlīdzinātu Jūsu maksājumus, kas veikti XY par pakalpojumiem, kas netika sniegti XY maksātnespējas dēļ. Lūdzu ņemiet vērā, ka tas nenodrošina atmaksu gadījumā, ja maksātnespējīgs ir attiecīgais pakalpojuma sniedzējs.

Uzņēmumam XY ir aizsardzība maksātnespējas gadījumā, ko nodrošina YZ [vienība, kura ir atbildīga par aizsardzību maksātnespējas gadījumā, piemēram, garantiju fonds vai apdrošināšanas sabiedrība].

Ja XY maksātnespējas dēļ tiek liegti pakalpojumi, ceļotāji var sazināties ar šo vienību vai attiecīgā gadījumā ar kompetento iestādi (kontaktinformācija, tostarp ģeogrāfiskā adrese, e-pasts un telefona numurs).

Piezīme. Šī aizsardzība maksātnespējas gadījumā neattiecas uz līgumiem ar citām pusēm, kas nav XY, kuri, neraugoties uz XY maksātnespēju, var tikt pildīti.

[Tīmekļa vietne, kur atrodama Direktīva (ES) 2015/2302, kā tā transponēta valsts tiesību aktos.]

D daļa

Standarta informācijas veidlapa, kas izmantojama, ja tirgotājs, kas tiešsaistē sekmē saistīto ceļojuma pakalpojumu 3. panta 5. punkta b) apakšpunkta nozīmē, ir pārvadātājs, kas pārdod biļeti turpceļam un atpakaļceļam

Ja Jūs rezervējat papildu ceļojuma pakalpojumus Jūsu braucienam vai brīvdienām ar šīs saites/šo saišu starpniecību, Jūs NEVARĒSIET izmantot tiesības, kādas piemērojamas kompleksajiem pakalpojumiem saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2302

Tāpēc mūsu uzņēmums/XY nebūs atbildīgs par minēto papildu ceļojumu pakalpojumu pienācīgu sniegšanu. Problēmu gadījumā lūdzam sazināties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.

Tomēr, ja Jūs rezervējat papildu ceļojuma pakalpojumus ar šīs saites/šo saišu starpniecību ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas no mūsu uzņēmuma/XY, minētie ceļojuma pakalpojumi kļūs par saistītā ceļojuma pakalpojuma daļu. Šajā gadījumā atbilstīgi ES tiesību aktiem XY ir aizsardzība, lai atlīdzinātu Jūsu maksājumus, kas veikti XY par pakalpojumiem, kas netika sniegti XY maksātnespējas dēļ, un lai vajadzības gadījumā veiktu Jūsu repatriāciju. Lūdzu ņemiet vērā, ka tas nenodrošina atmaksu gadījumā, ja maksātnespējīgs ir attiecīgais pakalpojuma sniedzējs.

Plašāka informācija par aizsardzību maksātnespējas gadījumā [jāsniedz kā hipersaite]

Sekojot hipersaitei, ceļotājs saņems šādu informāciju:

Uzņēmumam XY ir aizsardzība maksātnespējas gadījumā, ko nodrošina YZ [vienība, kura ir atbildīga par aizsardzību maksātnespējas gadījumā, piemēram, garantiju fonds vai apdrošināšanas sabiedrība].

Ja XY maksātnespējas dēļ tiek liegti pakalpojumi, ceļotāji var sazināties ar šo vienību vai attiecīgā gadījumā ar kompetento iestādi (kontaktinformācija, tostarp ģeogrāfiskā adrese, e-pasts un telefona numurs).

Piezīme. Šī aizsardzība maksātnespējas gadījumā neattiecas uz līgumiem ar citām pusēm, kas nav XY, kuri, neraugoties uz XY maksātnespēju, var tikt izpildīti.

Direktīva (ES) 2015/2302, kas transponēta valsts tiesību aktos [HIPERSAITE]

E daļa

Standarta informācijas veidlapa, kas izmantojama, ja tirgotājs, kas tiešsaistē sekmē saistīto ceļojuma pakalpojumu 3. panta 5. punkta b) apakšpunkta nozīmē, ir kāds cits tirgotājs, nevis pārvadātājs, kas pārdod biļeti turpceļam un atpakaļceļam

Ja Jūs rezervējat papildu ceļojuma pakalpojumus Jūsu braucienam vai brīvdienām ar šīs saites starpniecību, Jūs NEVARĒSIET izmantot tiesības, kādas piemērojamas kompleksajiem pakalpojumiem saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2302

Tāpēc mūsu uzņēmums/XY nebūs atbildīgs par minēto papildu ceļojuma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu. Problēmu gadījumā lūdzam sazināties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.

Tomēr, ja Jūs rezervējat kādu papildu ceļojuma pakalpojumu ar šīs saites/šo saišu starpniecību ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas no mūsu uzņēmuma/XY, minētie ceļojuma pakalpojumi kļūs par saistītā ceļojuma pakalpojuma daļu. Šajā gadījumā atbilstīgi ES tiesību aktiem XY ir aizsardzība, lai atlīdzinātu Jūsu maksājumus, kas veikti XY par pakalpojumiem, kas netika sniegti XY maksātnespējas dēļ, un lai vajadzības gadījumā veiktu Jūsu repatriāciju. Lūdzu ņemiet vērā, ka tas nenodrošina atmaksu gadījumā, ja maksātnespējīgs ir attiecīgais pakalpojuma sniedzējs.

Plašāka informācija par aizsardzību maksātnespējas gadījumā [jāsniedz kā hipersaite]

Sekojot hipersaitei, ceļotājs saņems šādu informāciju:

Uzņēmumam XY ir aizsardzība maksātnespējas gadījumā, ko nodrošina YZ [vienība, kura ir atbildīga par aizsardzību maksātnespējas gadījumā, piemēram, garantiju fonds vai apdrošināšanas sabiedrība].

Ja XY maksātnespējas dēļ tiek liegti pakalpojumi, ceļotāji var sazināties ar šo vienību vai attiecīgā gadījumā ar kompetento iestādi (kontaktinformācija, tostarp ģeogrāfiskā adrese, e-pasts un telefona numurs).

Piezīme. Šī aizsardzība maksātnespējas gadījumā neattiecas uz līgumiem ar citām pusēm, kas nav XY, un kuri, neraugoties uz XY maksātnespēju, var tikt pildīti.

Direktīva (ES) 2015/2302, kas transponēta valsts tiesību aktos [HIPERSAITE]


III PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Direktīva 90/314/EEK

Šī direktīva

1. pants

1. pants

2. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts un 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts

2. panta 2. punkts

3. panta 8. punkts

2. panta 3. punkts

3. panta 9. punkts

2. panta 4. punkts

3. panta 6. punkts

2. panta 5. punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 1. punkts

Svītrots

3. panta 2. punkts

Svītrots, taču galvenās daļas iekļautas 5. un 6. pantā

4. panta 1. punkta a) apakšpunkts

5. panta 1. punkta f) apakšpunkts

4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

5. panta 1. punkta h) apakšpunkts, 7. panta 2. punkta d) un f) apakšpunkts un 7. panta 4. punkts

4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

7. panta 2. punkts

4. panta 2. punkta b) apakšpunkts

5. panta 3. punkts un 7. panta 1. un 4. punkts

4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

Svītrots

4. panta 3. punkts

9. pants

4. panta 4. punkts

10. pants

4. panta 5. punkts

11. panta 2. un 3. punkts

4. panta 6. punkts

11. panta 2., 3. un 4. punkts un 12. panta 3. un 4. punkts

4. panta 7. punkts

13. panta 5., 6. un 7. punkts

5. panta 1. punkts

13. panta 1. punkts

5. panta 2. punkts

14. panta 2., 3. un 4. punkts un 16. pants

5. panta 3. punkts

23. panta 3. punkts

5. panta 4. punkts

7. panta 2. punkta e) apakšpunkts un 13. panta 2. punkts

6. pants

13. panta 3. punkts

7. pants

17. pants un 18. pants

8. pants

4. pants

9. panta 1. punkts

28. panta 1. punkts

9. panta 2. punkts

28. panta 4. punkts

10. pants

31. pants

Pielikums, a) punkts

5. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Pielikums, b) punkts

5. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkts

Pielikums, c) punkts

5. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punkts

Pielikums, d) punkts

5. panta 1. punkta e) apakšpunkts

Pielikums, e) punkts

5. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts

Pielikums, f) punkts

5. panta 1. punkta a) apakšpunkta v) punkts

Pielikums, g) punkts

5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Pielikums, h) punkts

5. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 10. panta 1. punkts

Pielikums, i) punkts

5. panta 1. punkta d) apakšpunkts

Pielikums, j) punkts

7. panta 2. punkta a) apakšpunkts

Pielikums, k) punkts

13. panta 2. punkts


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

11.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/34


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2303

(2015. gada 28. jūlijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/EK attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizētas definīcijas un koordinēta papildu uzraudzība pār riska koncentrāciju un grupas iekšējiem darījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK (1) un jo īpaši tās 21.a panta 1.a punktu,

tā kā:

(1)

Būtu jānosaka regulatīvie tehniskie standarti, lai precīzāk formulētu definīcijas, kas izklāstītas Direktīvas 2002/87/EK 2. pantā, un lai nodrošinātu, ka pienācīgi tiek koordinēti noteikumi par papildu uzraudzību, kas pieņemti, pamatojoties uz minētās direktīvas 7. un 8. pantu un II pielikumu.

(2)

Ir svarīgi sniegt papildu informāciju par elementiem, kas ņemami vērā ziņojumos par nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem un nozīmīgu riska koncentrāciju.

(3)

Direktīvas 2002/87/EK 7. un 8. pantā ir paredzēts, ka dalībvalstis nosaka regulētu vienību un jauktu finanšu kontrolakciju sabiedrību (jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību) pienākumu iesniegt ziņojumus par konkrētām ziņām. Šādai ziņošanai būtu jānotiek koordinēti, lai palīdzētu koordinatoriem un pārējām attiecīgajām kompetentajām iestādēm apzināt nozīmīgos jautājumus, kā arī lai veicinātu efektīvāku informācijas apmaiņu. Lai panāktu lielāku saskaņotību ziņojumos par nozīmīgu riska koncentrāciju un grupas iekšējiem darījumiem, regulētām vienībām un jauktām finanšu kontrolakciju sabiedrībām (jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām) būtu jāiesniedz koordinatoriem vismaz konkrēts standartizētas informācijas minimums.

(4)

Direktīvas 2002/87/EK 7. un 8. pantā koordinatori tiek arī pilnvaroti uzraudzīt nozīmīgu riska koncentrāciju un nozīmīgus grupas iekšējos darījumus un apzināt risku veidus un darījumus, par kuriem regulētām vienībām, kas ietilpst finanšu konglomerātā, ir pienākums ziņot. Koordinatori ir arī pilnvaroti noteikt robežvērtības (sliekšņus). Lai šos noteikumus koordinētu, būtu jānosaka metodes, kas palīdzētu koordinatoriem un pārējām attiecīgajām kompetentajām iestādēm veikt savas funkcijas.

(5)

Savienībā ir spēkā dažāds regulējums par riska koncentrācijas un grupas iekšējo darījumu papildu uzraudzību. Atzīstot spēkā esošā Savienības un valstu tiesiskā regulējuma nozīmi, vienlaikus būtu jānosaka vairāki obligāti uzraudzības pasākumi attiecībā uz riska koncentrācijas un grupas iekšējo darījumu papildu uzraudzību. Ņemot vērā šos obligātos pasākumus, kompetentās iestādes nodrošinās vienlīdzīgus konkurences apstākļus un atvieglos koordinētu uzraudzības praksi visā Savienībā.

(6)

Prasības, kas noteiktas attiecībā uz regulētām vienībām vai jauktām finanšu kontrolakciju sabiedrībām (jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām), ir balstītas uz pašreizējām nozares prasībām par riska koncentrāciju un grupas iekšējiem darījumiem, un tās nebūtu jāuzskata par tādām, kas pārklājas ar minētajām prasībām.

(7)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegušas EUI (Eiropas Banku iestāde, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde).

(8)

EUI ir rīkojušas atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru balstās šī regula, izvērtējušas potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un saskaņā ar attiecīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37. pantu, Regulas (ES) Nr. 1094/2010 (3) 37. pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (4) 37. pantu ir lūgušas katru attiecīgo ieinteresēto personu grupu sniegt savu atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi attiecībā uz:

a)

Direktīvas 2002/87/EK 2. panta 18) un 19) punktā iekļauto terminu “grupas iekšējie darījumi” un “riska koncentrācija” definīciju precīzāku formulēšanu, nosakot kritērijus, pēc kuriem novērtē, kādos apstākļos tie ir nozīmīgi;

b)

saskaņā ar Direktīvas 2002/87/EK 7. un 8. pantu un II pielikumu pieņemto noteikumu koordinēšanu attiecībā uz:

i)

informāciju, ko regulētas vienības vai jauktas finanšu kontrolakciju sabiedrības sniedz koordinatoram un pārējām attiecīgajām kompetentajām iestādēm, lai tās varētu veikt uzraudzību pār riska koncentrāciju un grupas iekšējiem darījumiem;

ii)

metodiku, ko koordinators un pārējās attiecīgās kompetentās iestādes piemēro, lai apzinātu nozīmīgas riska koncentrācijas un grupas iekšējo darījumu veidus;

iii)

uzraudzības pasākumiem, ko kompetentās iestādes piemēro saskaņā ar Direktīvas 2002/87/EK 7. panta 3. punktu un 8. panta 3. punktu.

2. pants

Nozīmīgi grupas iekšējie darījumi

1.   Nozīmīgi grupas iekšējie darījumi var ietvert šādus darījumus finanšu konglomerāta ietvaros:

a)

ieguldījumi un komercsabiedrību savstarpējie atlikumi, tostarp nekustamais īpašums, obligācijas, kapitāla vērtspapīri, aizdevumi, hibrīdi un subordinēti instrumenti, nodrošinātas parādsaistības, aktīvu vai naudas līdzekļu centralizētas pārvaldības un izmaksu dalīšanas shēmas, pensiju plāni, vadības pakalpojumi, atbalsta dienestu un citi pakalpojumi, dividendes, procentu maksājumi un citi debitoru parādi;

b)

galvojumi, apņemšanās, akreditīvi un citi ārpusbilances darījumi;

c)

atvasināto instrumentu darījumi;

d)

aktīvu un saistību pirkums, pārdevums vai noma;

e)

grupas iekšējās komisijas maksas saistībā ar izplatīšanas līgumiem;

f)

darījumi par riska novirzīšanu starp vienībām finanšu konglomerāta ietvaros, tostarp darījumi ar īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām vai palīgvienībām;

g)

apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un retrocesijas darījumi;

h)

darījumi, kas sastāv no vairākiem savstarpēji saistītiem darījumiem, kuros aktīvi vai saistības tiek nodoti vienībām, kas neietilpst finanšu konglomerātā, bet risks galu galā tiek nodots atpakaļ finanšu konglomerātam.

2.   Koordinators un pārējās attiecīgās kompetentās iestādes, apzinot nozīmīgu grupas iekšējo darījumu veidus, nosakot atbilstošas robežvērtības (sliekšņus), pārskatu sniegšanas un nozīmīgu grupas iekšējo darījumu kontrolēšanas periodus attiecībā uz regulētām vienībām un jauktām finanšu kontrolakciju sabiedrībām, citstarp ņem vērā:

a)

finanšu konglomerāta konkrēto struktūru, grupas iekšējo darījumu sarežģītību, darījumu partnera konkrēto ģeogrāfiskās atrašanās vietu un to, vai darījuma partneris ir regulēta vienība;

b)

iespējamo kaitīgas ietekmes izplatīšanos finanšu konglomerāta ietvaros;

c)

iespējamo nozares noteikumu apiešanu;

d)

iespējamos interešu konfliktus;

e)

darījuma partnera maksātspējas un likviditātes pozīciju;

f)

darījumus starp vienībām, kas darbojas dažādās nozarēs finanšu konglomerāta ietvaros, ja vien tie nav jau paziņoti nozares līmenī;

g)

darījumus finanšu sektora ietvaros, kas vēl nav tikuši paziņoti saskaņā ar nozares noteikumiem.

3.   Koordinators un pārējās attiecīgās kompetentās iestādes vienojas par tā ziņojuma formu un saturu, kas iesniedzams par nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem, tai skaitā par valodu, ziņojumu nosūtīšanas datumiem un saziņas kanāliem.

4.   Koordinators un pārējās attiecīgās kompetentās iestādes paredz, ka regulētās vienības un jauktās finanšu kontrolakciju sabiedrības iesniedz ziņojumus vismaz ar šādu informāciju:

a)

nozīmīgo darījumu datumi un summas, attiecīgo grupas vienību un darījuma partneru nosaukums un uzņēmuma reģistra numurs vai cits identifikācijas numurs un – attiecīgos apstākļos – arī juridiskās personas identifikators (LEI);

b)

īss apraksts par nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem sadalījumā pa darījumu veidiem, kas izklāstīti 1. punktā;

c)

konkrēta finanšu konglomerāta visu nozīmīgo grupas iekšējo darījumu apjoma kopsumma konkrētajā pārskata sniegšanas periodā;

d)

informācija par to, kā tiek risināti (pārvaldīti) interešu konflikti un kaitīgas ietekmes izplatīšanās riski visa finanšu konglomerāta mērogā saistībā ar nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem, ņemot vērā finanšu konglomerāta stratēģiju attiecībā uz darbības banku, apdrošināšanas un ieguldījumu pakalpojumu nozarē apvienošanu, vai pašnovērtējums par nozares riskiem, tai skaitā apsvērumi par interešu konfliktu risināšanu un kaitīgas ietekmes izplatīšanās risku pārvaldību saistībā ar nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem.

5.   Darījumus, kurus veic ekonomiskā ziņā vienota darījuma ietvaros, veicot robežvērtību aprēķinu saskaņā ar Direktīvas 2002/87/EK 8. panta 2. punktu, summē.

3. pants

Nozīmīga riska koncentrācija

1.   Regulētu vienību un jauktu finanšu kontrolakciju sabiedrību gadījumā ir uzskatāms, ka nozīmīga riska koncentrācija izriet no tādu darījumu partneru riska, kuri neietilpst finanšu konglomerātā, neatkarīgi no tā, vai šāds riska darījums:

a)

ir tiešs vai netiešs;

b)

ir iekļauts bilancē vai ir ārpusbilances postenis;

c)

attiecas uz regulētām un neregulētām vienībām, kas darbojas tajā pašā vai citā finanšu nozarē viena finanšu konglomerāta ietvaros;

d)

sastāv no jebkādas a), b) vai c) apakšpunktā minēto riska darījumu kombinācijas vai mijiedarbības.

2.   Ir uzskatāms, ka darījuma partnera risks jeb kredītrisks citstarp ietver riskus, kas saistīti ar savstarpēji saistītiem darījumu partneriem grupās, ja šie darījumu partneri neietilpst šajā finanšu konglomerātā, tostarp riska darījumu uzkrāšanos attiecībā pret šiem darījumu partneriem.

3.   Koordinators un pārējās attiecīgās kompetentās iestādes, apzinot nozīmīgas riska koncentrācijas veidus, nosakot atbilstošas robežvērtības (sliekšņus), pārskatu sniegšanas un nozīmīgas riska koncentrācijas kontrolēšanas periodus attiecībā uz regulētām vienībām un jauktām finanšu kontrolakciju sabiedrībām, citstarp ņem vērā:

a)

finanšu konglomerāta mēroga, kā arī atsevišķu šādā finanšu konglomerātā ietilpstošo vienību maksātspējas un likviditātes pozīciju;

b)

finanšu konglomerāta lielumu, sarežģītību un konkrēto struktūru, tai skaitā to, vai pastāv īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, palīgvienības un trešo valstu vienības;

c)

finanšu konglomerāta konkrēto riska pārvaldības struktūru un pārvaldības sistēmas iezīmes;

d)

finanšu konglomerāta riska darījumu un tā ieguldījumu portfeļa dažādošanu;

e)

finanšu konglomerāta finanšu darbības dažādošanu ģeogrāfisko teritoriju un komercdarbības virzienu ziņā;

f)

saikni, korelāciju un mijiedarbību starp riska faktoriem dažādās finanšu konglomerāta vienībās;

g)

iespējamo nelabvēlīgo ietekmi finanšu konglomerāta ietvaros;

h)

iespējamo nozares noteikumu apiešanu;

i)

iespējamos interešu konfliktus;

j)

risku līmeni jeb apjomu;

k)

iespējamo tādu riska darījumu uzkrāšanos un mijiedarbību, kurus uzņēmušās vienības, kas finanšu konglomerāta ietvaros darbojas dažādās finanšu nozarēs, ja vien tas jau nav paziņots nozares mērogā;

l)

riska darījumus finanšu konglomerāta vienas finanšu nozares ietvaros, kuri nav tikuši uzrādīti saskaņā ar nozares noteikumiem.

4.   Koordinators un pārējās attiecīgās kompetentās iestādes vienojas par nozīmīgās riska koncentrācijas ziņojuma formu un saturu, tai skaitā par valodu, ziņojumu nosūtīšanas datumiem un saziņas kanāliem.

5.   Koordinators un pārējās attiecīgās kompetentās iestādes paredz, ka regulētās vienības un jauktās finanšu kontrolakciju sabiedrības iesniedz ziņojumus vismaz ar šādu informāciju:

a)

apraksts par nozīmīgo riska koncentrāciju sadalījumā pa 1. punktā minētajiem riska veidiem;

b)

nozīmīgās riska koncentrācijas sadalījums pa darījumu partneriem un savstarpēji saistītu darījumu partneru grupām, ģeogrāfiskām zonām, ekonomikas nozarēm, valūtām, norādot attiecīgo finanšu konglomerāta grupas sabiedrību un to attiecīgos darījumu partneru nosaukumu, uzņēmuma reģistrācijas numuru vai citu identifikācijas numuru un – attiecīgos apstākļos – arī LEI;

c)

katras nozīmīgās riska koncentrācijas kopsumma konkrētā pārskata perioda beigās, kas novērtēta saskaņā ar piemērojamajiem nozares noteikumiem;

d)

attiecīgos apstākļos – nozīmīgās riska koncentrācijas apjoms, ņemot vērā riska mazināšanas paņēmienus un riska svēruma koeficientus;

e)

informācija par to, kā finanšu konglomerāta mērogā tiek risināti (pārvaldīti) interešu konflikti un kaitīgas ietekmes izplatīšanās riski attiecībā uz nozīmīgu riska koncentrāciju, ņemot vērā finanšu konglomerāta stratēģiju par to, kā apvienot darbību banku, apdrošināšanas un ieguldījumu pakalpojumu nozarēs, vai pašnovērtējums par nozares riskiem, tai skaitā apsvērumi par interešu konfliktu risināšanu un kaitīgas ietekmes izplatīšanās risku pārvaldību saistībā ar nozīmīgu riska koncentrāciju.

4. pants

Uzraudzības pasākumi

Neskarot citas kompetentajām iestādēm uzticētās uzraudzības pilnvaras, tās citstarp:

1)

attiecīgos apstākļos nosaka, ka regulētās vienības vai jauktās finanšu kontrolakciju sabiedrības:

a)

veic finanšu konglomerāta grupas iekšējos darījumus godīgas konkurences apstākļos vai informē par grupas iekšējiem darījumiem, kas netiek veikti godīgas konkurences apstākļos;

b)

apstiprina finanšu konglomerāta grupas iekšējos darījumus, izmantojot konkrētas iekšējās procedūras, iesaistot savu izpildinstitūciju, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (5) 3. panta 1. punktā, vai savu pārvaldes institūciju, izpildinstitūciju vai pārraudzības institūciju, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK (6) 40. pantā;

c)

pārskatus par nozīmīgu risku koncentrāciju un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem sniedz biežāk, nekā paredzēts Direktīvas 2002/87/EK 7. panta 2. punktā un 8. panta 2. punktā;

d)

ievieš papildu pārskatu sniegšanu par finanšu konglomerāta nozīmīgu riska koncentrāciju un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem;

e)

stiprina finanšu konglomerāta riska pārvaldības procesus un iekšējās kontroles mehānismus;

f)

sagatavo vai uzlabo plānus par to, kā atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām, un par tās īstenošanas termiņa noteikšanu.

2)

nosaka atbilstošas robežvērtības (sliekšņus), lai apzinātu un kontrolētu nozīmīgu riska koncentrāciju un nozīmīgus grupas iekšējos darījumus.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 28. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 35, 11.2.2003., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1094/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).


11.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2304

(2015. gada 10. decembris)

par atļauju lietot no Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 un Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu par barības piedevu gaļas un vaislas tītariem (atļaujas turētājs Adisseo France S.A.S.)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju lietot no Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 un Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes EC 3.2.1.8 un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes EC 3.2.1.6 preparātu. Šim pieteikumam bija pievienotas minētās regulas 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Minētais pieteikums attiecas uz atļauju lietot no Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 un Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes EC 3.2.1.8 un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes EC 3.2.1.6 preparātu par barības piedevu visiem biežāk audzētu un retāk audzētu sugu gaļas mājputniem, dējējmājputniem un vaislas mājputniem, klasificējot to piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/661 (2) minēto preparātu atļāva desmit gadus lietot gaļas cāļiem, dējējvistām un retāk audzētu sugu gaļas mājputniem un dējējmājputniem.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2015. gada 28. aprīļa atzinumā (3) secināja, ka, ievērojot piedāvātos lietošanas nosacījumus, no Talaromyces versatilis IMI CC 378536 un Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 iegūtās endo-1,4-beta-ksilanāzes EC 3.2.1.8 un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes EC 3.2.1.6 preparātam nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēka veselību vai vidi un ka tas būtiski uzlabo gaļas tītaru svara pieauguma rādītājus attiecībā pret uzņemto barību. Šo secinājumu attiecina arī uz vaislas tītariem. Iestāde uzskata, ka īpašas prasības uzraudzībai pēc laišanas tirgū noteikt nav vajadzīgs. Iestāde arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(6)

Endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minēto preparātu būtu jāatļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā aprakstīto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot par piedevu dzīvnieku ēdināšanā saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 10. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2015/661 par atļauju no Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 un Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu lietot par barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistām un retāk audzētu sugu gaļas mājputniem un dējējputniem (atļaujas turētājs Adisseo France S.A.S.) (OV L 110, 29.4.2015., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal, 2014; 13(5):4106.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Aktīvās vienības/kg kompleksās barības ar 12 % mitruma saturu

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a22

Adisseo France S.A.S.

Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8

un

endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6

Piedevas sastāvs

No Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 un Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes (EC 3.2.1.8) un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes (EC 3.2.1.6) preparāts ar šādu minimālo aktivitāti:

cietā veidā: endo-1,4-beta-ksilanāze 22 000 VV/g un endo-1,3(4)-beta-glikanāze 15 200 VV (1)/g,

šķidrā veidā: endo-1,4-beta-ksilanāze ar aktivitāti 5 500 VV/ml un endo-1,3(4)-beta-glikanāze 3 800 VV/ml.

Aktīvās vielas raksturojums

No Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 un Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 iegūta endo-1,4-beta-ksilanāze (EC 3.2.1.8) un endo-1,3(4)-beta-glikanāze (EC 3.2.1.6).

Analītiskā metode  (2)

Endo-1,4-beta-ksilanāzes aktivitātes kvantificēšanai:

viskozimetriskā metode, kas pamatojas uz viskozitātes samazināšanos, ko radījusi endo-1,4-beta-ksilanāzes iedarbība uz ksilānu saturošu substrātu (kviešu arabinoksilānu).

Endo-1,3(4)-beta-glikanāzes aktivitātes kvantificēšanai:

viskozimetriskā metode, kas pamatojas uz viskozitātes samazināšanos, ko radījusi endo-1,3(4)-beta-glikanāzes iedarbība uz glikānu saturošu substrātu (miežu betaglikānu) pie pH = 5,5 un 30 °C temperatūrā.

Gaļas tītari

Vaislas tītari

Endo-1,4-beta-ksilanāze 1 100 VV

Endo-1,3(4)-beta-glikanāze 760 VV

1.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret granulēšanos.

2.

Drošības apsvērumi: rīkojoties ar piedevu, izmanto elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

2025. gada 31. decembris


(1)  1 VV (viskozimetriskā vienība) ir fermenta daudzums, kas hidrolizē substrātu (attiecīgi miežu betaglikānu un kviešu arabinoksilānu), samazinot šķīduma viskozitāti, kā rezultātā relatīvā plūstamība mainās par 1 (bezdimensiālo vienību) minūtē 30 °C temperatūrā un pie pH 5,5.

(2)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


11.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/43


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2305

(2015. gada 10. decembris)

ar kuru no Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) iegūtas endo-1,4-beta-glikanāzes (EC 3.2.1.4) preparātu atļauj lietot par barības piedevu gaļas cāļiem, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputniem un atšķirtiem sivēniem un groza Regulu (EK) Nr. 2148/2004 un (EK) Nr. 1520/2007 (atļaujas turētājs Huvepharma NV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu izmantošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. pantā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK (2), jānovērtē atkārtoti.

(2)

Saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK no Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (agrākais nosaukums Trichoderma longibrachiatum) iegūtas endo-1,4-beta-glikanāzes (EC 3.2.1.4) preparātu, turpmāk “pielikumā minētais preparāts”, bez termiņa ierobežojuma atļāva lietot par barības piedevu – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2148/2004 (3) – gaļas cāļiem un – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1520/2007 (4) – atšķirtiem sivēniem. Pēc tam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu minēto preparātu kā esošu lopbarības līdzekli iekļāva Lopbarības piedevu reģistrā. Pēc tam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu minēto preparātu kā esošu barības līdzekli iekļāva Lopbarības piedevu reģistrā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegts pieteikums atkārtoti novērtēt no Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (agrākais nosaukums Trichoderma longibrachiatum) iegūtas endo-1,4-beta-glikanāzes (EC 3.2.1.4) preparātu kā barības piedevu gaļas cāļiem, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputniem un atšķirtiem sivēniem. Pieteikuma iesniedzējs lūdza minēto piedevu klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2013. gada 17. aprīļa atzinumā (5) un 2015. gada 10. marta atzinumā (6) secināja, ka, ievērojot ierosinātos lietošanas nosacījumus, no Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (agrākais nosaukums Trichoderma longibrachiatum) iegūtas endo-1,4-beta-glikanāzes (EC 3.2.1.4) preparātam nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi. Iestāde arī secināja, ka minētā preparāta lietošana ir potenciāli efektīva gaļas cāļiem un atšķirtiem sivēniem. Turklāt Iestāde uzskatīja, ka secinājumus par efektivitāti var ekstrapolēt uz mazāk izplatītu sugu gaļas mājputniem. Tā uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analītisko metodi.

(5)

No Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (agrākais nosaukums Trichoderma longibrachiatum) iegūtas endo-1,4-beta-glikanāzes (EC 3.2.1.4) preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šo preparātu būtu jāļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 2148/2004 un Regula (EK) Nr. 1520/2007.

(7)

Drošības apsvērumi neprasa tūlītēji piemērot atļaujas nosacījumu izmaiņas, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā aprakstīto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot kā piedevu dzīvnieku ēdināšanā saskaņā ar minētajā pielikumā ietvertajiem nosacījumiem.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 2148/2004 grozījums

Regulas (EK) Nr. 2148/2004 IV pielikumā svītro ierakstu par E 1616, endo-1,4-beta-glikanāzi.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 1520/2007 grozījums

Regulu (EK) Nr. 1520/2007 groza šādi:

1)

regulas 5. pantu svītro;

2)

regulas V pielikumu svītro.

4. pants

Pārejas pasākumi

Pielikumā norādīto preparātu un šo preparātu saturošo barību, kas ražoti un marķēti pirms 2016. gada 30. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2015. gada 31. decembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 10. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2004. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 2148/2004 par pastāvīgu un pagaidu atļauju izmantot dzīvnieku barībā konkrētas piedevas un atļauju izmantot jau atļautu jaunu piedevu (OV L 370, 17.12.2004., 24. lpp.).

(4)  Komisijas 2007. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1520/2007 par pastāvīgu atļauju izmantot dažas barības piedevas (OV L 335, 20.12.2007., 17. lpp.).

(5)  EFSA Journal, 2013; 11(7):3207.

(6)  EFSA Journal, 2015; 13(3):4054.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Aktīvās vienības/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija “Zootehniskās piedevas”. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a1616

Huvepharma NV

Endo-1,4-beta-glikanāze

EC 3.2.1.4

Piedevas sastāvs

No Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes (EC 3.2.1.4) preparāts ar minimālo aktivitāti 2 000 CU (1)/g (cietā un šķidrā formā).

Aktīvās vielas raksturojums

No Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) iegūta endo-1,4-beta-glikanāze (EC 3.2.1.4).

Analītiskā metode  (2)

Endo- 1,4-beta-glikanāzes noteikšanai barības piedevā, premiksos un dzīvnieku barībā:

kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir tādu ūdenī šķīstošu krāsotu fragmentu (azurīna) daudzuma noteikšana, kas rodas, endo-1,4-beta-glikanāzei reaģējot ar celulozi, kura saistīta ar azurīnu.

Gaļas cāļi un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputni

500 CU

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret granulēšanos.

2.

Drošības apsvērumi: rīkojoties ar piedevu, jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.

3.

Izmantošanai atšķirtiem sivēniem, kuru svars nepārsniedz aptuveni 35 kg.

2025. gada 31. decembris

Atšķirti sivēni

350 CU


(1)  CU ir fermenta daudzums, kas no miežu beta-glikāna vienā minūtē 30 °C temperatūrā un pie pH 4,5 izdala 0,128 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentos).

(2)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


11.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/46


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2306

(2015. gada 10. decembris)

par atļauju L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu lietot par barības piedevu kaķiem un suņiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu izmantošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. pantā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK (2), jāizvērtē atkārtoti.

(2)

Saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu bez termiņa ierobežojuma atļāva lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem. Pēc tam šo piedevu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu kā esošu lopbarības līdzekli iekļāva Lopbarības piedevu reģistrā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz kaķiem un suņiem paredzēta L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāta kā barības piedevas atkārtotu izvērtēšanu. Pieteikuma iesniedzējs lūdza minēto piedevu klasificēt piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas”. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2013. gada 10. oktobra atzinumā (3) secināja, ka, ievērojot piedāvātos lietošanas nosacījumus, L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāts nelabvēlīgi neietekmēs dzīvnieku veselību, cilvēka veselību vai vidi. Iestāde turklāt norādīja, ka L-cistīns un L-cisteīna hidrohlorīds ir aromatizējošas vielas, kuras atļauts lietot pārtikā un kuru iedarbīgums ir pierādīts, kaut gan nav skaidrības par to, vai L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu lolojumdzīvnieku barībā izmanto tāpat kā pārtikā. Ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja iesniegtos pierādījumus, Iestāde arī secināja, ka L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāta iedarbīgums attiecībā uz tā galīgo koncentrāciju dzīvnieku barībā nevar tikt novērtēts. Tomēr Iestāde arī norādīja, ka šo piedevu ir atļauts lietot pārtikā un, ja tā funkcija dzīvnieku barībā būtībā ir tāda pati kā pārtikā, papildu pierādījumi par iedarbīgumu nav vajadzīgi. Ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja iesniegtos papildu pierādījumus, Komisija secināja, ka, lai gan L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātam ir no L-cistīna un L-cisteīna hidrohlorīda atšķirīga ķīmiskā struktūra, tā iedarbīgumu nemaina fakts, ka šī piedeva ir monohidratēta. Komisija arī secināja, ka šīs piedevas lietošanas daudzumi pārsniedz normālos lietošanas daudzumus un maksimālos lietošanas daudzumus dažādos pārtikas produktos, par kuriem ir ziņots, tāpēc par šīs vielas iedarbīgumu pierādījumi ir pietiekami.

(5)

Iestāde secināja, ka, ievērojot attiecīgus aizsardzības pasākumus, lietotāju drošībai draudi neradīsies. Iestāde uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevas laišanas tirgū. Turklāt tā pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par dzīvnieku barības piedevu analīzes metodi.

(6)

L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu būtu jāatļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Drošuma apsvērumi neliek L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāta atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā minēto vielu, kas klasificējama piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “aromatizējošas sastāvdaļas”, ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu atbilstīgi minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Pārejas pasākumi

1.   Tādu pielikumā minēto vielu un šo vielu saturošus premiksus, kuri ražoti un marķēti pirms 2016. gada 30. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2015. gada 31. decembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

2.   Pielikumā minēto vielu saturošus dzīvnieku barības maisījumus un dzīvnieku barības sastāvdaļas, kuri ražoti un marķēti pirms 2017. gada 31. decembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2015. gada 31. decembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 10. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2013;11(10):3437.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b920

L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāts

Piedevas sastāvs

L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāts.

Aktīvās vielas raksturojums

L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāts

C3H7NO2S·HClH2O

CAS Nr.: 7048-04-6

L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāts cietā veidā, ko iegūst, hidrolizējot keratīnu no putnu spalvām.

Tīrība: vismaz 98,5 %.

Analīzes metode  (1)

L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāta kvantificēšanai dzīvnieku barības piedevā: titrimetrija, Eiropas farmakopeja (Ph. Eur. 6.0, metode 01/2008:0895).

Cist(e)īna (tai skaitā L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāta) kvantificēšanai premiksos un dzīvnieku barībā: jonu apmaiņas hromatogrāfijas metode ar pēckolonnas derivatizāciju un fotometrisko detektēšanu: Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009 (2) (III pielikums, F daļa).

Kaķi un suņi

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda:

glabāšanas nosacījumus,

dzīvnieku barības papildināšana ar L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu ir atkarīga no kaķu un suņu vajadzībām attiecībā uz sēru saturošām aminoskābēm un citu sēru saturošu aminoskābju līmeņa uzturā.

2.

Drošības apsvērumi: apstrādes laikā jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.

2025. gada 31. decembris


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Komisijas 2009. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 152/2009, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei (OV L 54, 26.2.2009., 1. lpp.).


11.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/49


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2307

(2015. gada 10. decembris)

par atļauju menadiona nātrija bisulfītu un menadiona nikotīnamīda bisulfītu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. pantā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK (2), jāizvērtē atkārtoti.

(2)

K vitamīnu saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK bez termiņa ierobežojuma atļāva lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem. Pēc tam minēto piedevu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu kā esošu lopbarības līdzekli ierakstīja Lopbarības piedevu reģistrā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegts pieteikums, kurā lūgts atkārtoti izvērtēt K3 vitamīna menadiona nātrija bisulfīta un menadiona nikotīnamīda bisulfīta formu lietošanu par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem. Pieteikuma iesniedzējs lūdza minētās piedevas klasificēt piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”. Šim pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2014. gada 16. janvāra atzinumā (3) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem menadiona nātrija bisulfīts un menadiona nikotīnamīda bisulfīts nelabvēlīgi neietekmēs ne dzīvnieku vai cilvēku veselību, ne vidi.

(5)

Iestāde arī secināja, ka menadiona nātrija bisulfīts un menadiona nikotīnamīda bisulfīts ir lietderīgi K vitamīna avoti un ka, ievērojot atbilstošus aizsardzības pasākumus, attiecībā uz lietotājiem neradīsies nekādas bažas par drošumu. Iestāde uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevu laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodi.

(6)

Menadiona nātrija bisulfīta un menadiona nikotīnamīda bisulfīta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc menadiona nātrija bisulfītu un menadiona nikotīnamīda bisulfītu būtu jāatļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Lai gan pieteikuma iesniedzējs atsauca pieteikumu uz menadiona nātrija bisulfīta lietošanu dzeramajā ūdenī, minēto piedevu var lietot barības maisījumā, ko pēc tam organismā uzņem ar ūdeni.

(8)

Drošuma apsvērumi neliek menadiona nātrija bisulfīta un menadiona nikotīnamīda bisulfīta atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā minētās vielas, kas pieder pie barības piedevu kategorijas “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot minētā pielikuma nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1.   Tādas pielikumā minētās vielas un šīs vielas saturošus premiksus, kuri ražoti un marķēti pirms 2016. gada 30. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2015. gada 31. decembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

2.   Pielikumā minētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, ja tie paredzēti produktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2016. gada 31. decembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2015. gada 31. decembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3.   Pielikumā minētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, ja tie paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2017. gada 31. decembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2015. gada 31. decembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 10. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2014;12(1):3532.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Uzturfizioloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību

3a710

-

“Menadiona nātrija bisulfīts” jeb “K3 vitamīns”

Piedevas sastāvs

Menadiona nātrija bisulfīts

Hroms ≤ 45 mg/kg

Aktīvās vielas raksturojums

Menadiona nātrija bisulfīts

C11H9NaO5S·3H2O

CAS Nr.: 6147-37-1

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: vismaz 96 % MNB kompleksa, kas atbilst vismaz 50 % menadiona.

Analīzes metode  (1)

Menadiona nātrija bisulfīta noteikšanai barības piedevā: spektrofotometriskā metode, izmantojot redzamās gaismas detektoru pie 635 nm (VDLUFA -Bd.III 13.7.1).

Menadiona nātrija bisulfīta noteikšanai premiksos un dzīvnieku barībā: normālās fāzes augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfs kopā ar UV detektoru – dekrēts 29.4.2010., Official Italian Journal Nr. 120, 25.5.2010.

Visu sugu dzīvnieki

1.

Piedevu iekļauj barībā premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus.

3.

Ja piedevas daudzums ir norādīts marķējumā, izmanto šādu ekvivalenci: 1 mg K3 vitamīna = 1 mg menadiona = 2 mg menadiona nātrija bisulfīta.

4.

Jāveic atbilstīgi pasākumi, lai izvairītos no hroma emisijas gaisā un inhalatīvās vai dermālās ekspozīcijas. Ja šādi pasākumi nav tehniski iespējami vai nav pietiekami, jāveic aizsardzības pasākumi saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem īsteno Savienības tiesību aktus par darba aizsardzību, tostarp Padomes Direktīvas 89/391/EEK (2), 89/656/EEK (3), 92/85/EEK (4) un 98/24/EK (5) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK (6).

5.

Apstrādes laikā jālieto piemēroti aizsargcimdi, elpceļu aizsarglīdzekļi un aizsargbrilles saskaņā ar Padomes Direktīvu 89/686/EEK (7).

2025. gada 31. decembris

3a711

“Menadiona nikotīnamīda bisulfīts” jeb “K3 vitamīns”

Piedevas sastāvs

Menadiona nikotīnamīda bisulfīts

Hroms ≤ 142 mg/kg

Aktīvās vielas raksturojums

Menadiona nikotīnamīda bisulfīts

C11H9O5S.C6H7N2O

CAS Nr.: 73581-79-0

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: vismaz 96 % menadiona nikotīnamīda bisulfīta kompleksa, kas atbilst vismaz 43,9 % menadiona un vismaz 31,2 % nikotīnamīda

Analīzes metode  (1)

Menadiona nikotīnamīda bisulfīta noteikšanai barības piedevā: spektrofotometriskā metode, izmantojot redzamās gaismas detektoru pie 635 nm (VDLUFABd.III 13.7.1).

Menadiona nikotīnamīda bisulfīta noteikšanai premiksos un dzīvnieku barībā: normālās fāzes augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfs – dekrēts 29.4.2010., Official Italian Journal Nr. 120, 25.5.2010.

Visu sugu dzīvnieki

1.

Piedevu iekļauj barībā premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus.

3.

Ja piedevas daudzums ir norādīts marķējumā, izmanto šādu ekvivalenci: 1 mg K3 vitamīna = 1 mg menadiona = 2,27 mg menadiona nikotīnamīda bisulfīta.

4.

Jāveic atbilstīgi pasākumi, lai izvairītos no hroma emisijas gaisā un inhalatīvās vai dermālās ekspozīcijas. Ja šādi pasākumi nav tehniski iespējami vai nav pietiekami, jāveic aizsardzības pasākumi saskaņā ar valsts noteikumiem, ar kuriem īsteno Savienības tiesību aktus par darba aizsardzību, tostarp Direktīvas 89/391/EEK, 89/656/EEK, 92/85/EEK, 98/24/EK un 2004/37/EK.

5.

Apstrādes laikā jālieto piemēroti aizsargcimdi, elpceļu aizsarglīdzekļi un aizsargbrilles saskaņā ar Direktīvu 89/686/EEK.

2025. gada 31. decembris


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm pieejama Eiropas Savienības references laboratorijas barības piedevu jomā tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīva 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.).

(3)  Padomes 1989. gada 30. novembra Direktīva 89/656/EEK par drošības un veselības aizsardzības minimālajām prasībām, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus darba vietās (OV L 393, 30.12.1989., 18. lpp.).

(4)  Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti (OV L 348, 28.11.1992., 1. lpp.).

(5)  Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp.).

(7)  Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīva 89/686/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (OV L 399, 30.12.1989., 18. lpp.).


11.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/54


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2308

(2015. gada 10. decembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 10. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājs vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

94,8

TR

83,5

ZZ

89,2

0707 00 05

MA

90,3

TR

152,1

ZZ

121,2

0709 93 10

MA

61,3

TR

151,4

ZZ

106,4

0805 10 20

MA

71,7

TR

62,0

ZA

67,0

ZW

32,0

ZZ

58,2

0805 20 10

MA

73,5

ZZ

73,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

83,1

ZA

96,8

ZZ

90,0

0805 50 10

TR

94,3

ZZ

94,3

0808 10 80

AU

155,4

CL

80,0

NZ

213,1

US

119,6

ZA

187,3

ZZ

151,1

0808 30 90

CN

58,1

TR

130,9

ZZ

94,5


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

11.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/56


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/2309

(2015. gada 10. decembris)

par ieroču eksporta efektīvas kontroles sekmēšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 26. panta 2. punktu un 31. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Drošības stratēģijā, ko valstu un valdību vadītāji pieņēma 2003. gada 12. decembrī, ir izklāstītas piecas galvenās problēmas, kas Savienībai jārisina: terorisms, masu iznīcināšanas ieroču izplatīšana, reģionāli konflikti, valstu disfunkcija un organizētā noziedzība. Parasto ieroču nekontrolētas aprites sekas ir jautājums, kas ir būtisks četrās no piecām minētajām problēmām. Minētajā stratēģijā ir uzsvērta eksporta kontroles nozīme ieroču izplatīšanas ierobežošanā.

(2)

Savienība 1998. gada 5. jūnijā pieņēma politiski saistošu Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu, kurā noteikti kopējie kritēriji, ar ko reglamentēt likumīgu tirdzniecību ar parastajiem ieročiem.

(3)

Eiropadomes 2005. gada 15. un 16. decembrī pieņemtajā ES Stratēģijā vieglo un kājnieku ieroču (VIKI) un to munīcijas nelikumīgas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanai ir noteikts, ka Savienība reģionālā un starptautiskā mērogā atbalsta stingrākas eksporta kontroles un to, ka tiek sekmēti Rīcības kodeksa attiecībā uz ieroču eksportu kritēriji, – inter alia palīdzot valstīm, kas nav ES valstis, izstrādāt attiecīgus vietējus tiesību aktus un sekmējot pasākumus, kas uzlabotu pārredzamību.

(4)

Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu 2008. gada 8. decembrī aizstāja ar Padomes Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP (1), kura ir juridiski saistoša un kurā paredzēti astoņi kritēriji, ar ko izvērtē parasto ieroču eksporta atļauju pieteikumus. Tajā arī ir ietverts ieroču eksporta atteikumu paziņojumu un konsultāciju mehānisms un pārredzamības pasākumi, piemēram, ikgadēja ES gada ziņojuma par ieroču eksportu publicēšana. Vairākas valstis, kas nav ES valstis, ir pievienojušās Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP piemērošanai.

(5)

Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP 11. pantā noteikts, ka dalībvalstīm ir jāpieliek visas pūles, lai mudinātu citas valstis, kas eksportē militāras tehnologijas vai ekipējumu, piemērot minētās kopējās nostājas principus.

(6)

2013. gada 2. aprīlī ANO Ģenerālā asambleja pieņēma Ieroču tirdzniecības līgumu (ITL), kas stājās spēkā 2014. gada 24. decembrī. ITL mērķis ir ieroču tirdzniecībā stiprināt pārredzamību un atbildību. ITL līdzīgi kā Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP ir izklāstīti vairāki riska novērtēšanas kritēriji, ar kuriem ir jāizvērtē ieroču tirdzniecība. Savienība ar tās īpašo programmu, kas pieņemta saskaņā ar Padomes Lēmumu 2013/768/KĀDP (2), konkrēti atbalsta ITL efektīvu īstenošanu un vispārēju piemērošanu. Ar minēto programmu vairākām valstīm, kas nav ES valstis, pēc to pieprasījuma sniedz atbalstu, lai atbilstīgi ITL prasībām stiprinātu to ieroču nodošanas sistēmas.

(7)

Tādēļ ir svarīgi nodrošināt šajā lēmumā paredzēto un Lēmumā 2013/768/KĀDP paredzēto informatīvo un atbalsta darbību papildināmību. Kā saņēmēji ar šo lēmumu ir identificētas: Albānija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbija, Kosova (3), Alžīrija, Ēģipte, Lībija, Maroka un Tunisija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldovas Republika, Ukraina, Benina, Burkinafaso, Kaboverde, Kotdivuāra, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja-Bisava, Libērija, Mali, Nigēra, Nigērija, Senegāla, Sjerraleone, Togo, Mauritānija, Kamerūna, Čada un Ķīna. Vajadzības gadījumā ar šo lēmumu identificētie saņēmēji, kas nav veikuši nekādas darbības attiecībā uz ITL parakstīšanu vai pievienošanos tam, būtu jāmudina to darīt, izmantojot saskaņā ar šo lēmumu veiktās darbības. Līdzīgi, vajadzības gadījumā, tie saņēmēji, kas parakstījuši ITL, bet vēl nav to ratificējuši, būtu jāmudina ratificēt ITL. Šo lēmumu, ja tas sekmīgi īstenots, varētu izmantot arī kā līdzekli, lai sniegtu pastiprinātu ar ITL saistītu atbalstu saskaņā ar Lēmumu 2013/768/KĀDP.

(8)

Kopš 2008. gada, ievērojot Padomes Vienoto rīcību 2008/230/KĀDP (4) un Padomes Lēmumus 2009/1012/KĀDP (5) un 2012/711/KĀDP (6) ir izstrādātas Savienības darbības, ar ko sekmē efektīvu un pārredzamu ieroču eksporta kontroli. Ar minētajām darbībām jo īpaši tika atbalstīta padziļināta reģionālā sadarbība, pastiprināta pārredzamība un nodrošināta lielāka atbildība atbilstoši Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP principiem un tajā noteiktajiem riska novērtēšanas kritērijiem. Ar attiecīgajiem pasākumiem tradicionāli pievērsās trešām valstīm Savienības austrumu un dienvidu kaimiņreģionos.

(9)

Lai valstīs, kas nav ES valstis, uzlabotu divējāda lietojuma preču eksporta kontroli, beidzamajos gados Savienība arī ir sniegusi atbalstu saistībā ar projektiem, ko veic saskaņā ar Savienības finanšu instrumentiem, kas nav iekļauti kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) jomai atvēlētajā budžetā. Minētie centieni tika padziļināti saskaņā ar izcilības centru iniciatīvu. Būtu jānodrošina koordinācija ar tām darbībām, kas ir nozīmīgas saistībā ar divējāda lietojuma preču eksporta kontroli.

(10)

Lēmuma 2009/1012/KĀDP un Lēmuma 2012/711/KĀDP tehnisko īstenošanu Padome ir uzticējusi Vācijas Federālajam ekonomikas un eksporta kontroles birojam (BAFA). Tas ir sekmīgi pabeidzis visu minētajos lēmumos paredzēto darbību organizāciju. BAFA ir arī īstenošanas aģentūra projektiem, ar ko saskaņā ar Lēmumu 2013/768/KĀDP atbalsta Ieroču tirdzniecības līguma efektīvu īstenošanu. Ņemot vērā minēto, izvēle noteikt BAFA par īstenošanas aģentūru šajā lēmumā paredzētajām Savienības darbībām ir pamatota, jo BAFA rīcībā ir pārbaudīta pieredze, kvalifikācija un vajadzīgās speciālās zināšanas par visu Savienības veikto ieroču eksporta kontroles darbību loku. BAFA izvēlēšanās sekmēs to, ka tiks identificētas sinerģijas starp informatīvo programmu ITL jomā un šajā lēmumā paredzētajām darbībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Lai sekmētu mieru un drošību un rīkojoties saskaņā ar Eiropas drošības stratēģiju, Savienība tiecas sasniegt šādus mērķus:

a)

sekmēt to, lai valstis, kas nav ES valstis, veiktu efektīvu ieroču eksporta kontroli saskaņā ar Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP un Ieroču tirdzniecības līgumā noteiktajiem principiem, un attiecīgā gadījumā censties rast papildināmību un sinerģijas ar Savienības atbalsta projektiem divējāda lietojuma preču eksporta kontroles jomā;

b)

atbalstīt valstu, kas nav ES valstis, vietējā un reģionālā līmenī veiktos centienus, lai padarītu parasto ieroču tirdzniecību atbildīgāku un pārredzamāku.

2.   Savienība tiecas īstenot 1. punktā minētos mērķus, veicot šādas projekta darbības:

a)

turpinot valstīs, kas nav ES valstis, sekmēt kritērijus un principus, kas izklāstīti Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP un Ieroču tirdzniecības līgumā, pamatojoties uz sasniegumiem, kas gūti, īstenojot Lēmumus 2012/711/KĀDP un 2009/1012/KĀDP un Vienoto rīcību 2008/230/KĀDP;

b)

palīdzot valstīm, kas nav ES valstis, attiecīgā gadījumā izstrādāt, atjaunināt un īstenot attiecīgus tiesību aktus un administratīvus pasākumus, kuru mērķis ir izveidot parasto ieroču eksporta kontroles efektīvu sistēmu;

c)

sniedzot saņēmējiem palīdzību atļauju izsniegšanā un izpildē nodarbināto amatpersonu apmācībā, lai nodrošinātu ieroču eksporta kontroļu pienācīgu īstenošanu un izpildi;

d)

starptautiskajā ieroču tirdzniecībā sekmējot pārredzamību un atbildību, tostarp atbalstot valstu un reģionālus pasākumus, ar ko veicina parasto ieroču eksporta pārredzamību un pienācīgu pārbaudi;

e)

mudinot tos saņēmējus, kas nav veikuši nekādas darbības attiecībā uz ITL parakstīšanu vai pievienošanos tam, pievienoties ITL un mudinot parakstītājus to ratificēt;

f)

sekmējot to, ka, ņemot vērā gan importa, gan eksporta perspektīvu, turpina apsvērt ieroču novirzīšanas risku un tā mazināšanu.

Pielikumā ir dots sīki izklāstīts šajā punktā minēto projekta darbību apraksts.

2. pants

1.   Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) ir atbildīgs par šā lēmuma īstenošanu.

2.   Lēmuma 1. panta 2. punktā minēto projekta darbību tehnisko īstenošanu veic BAFA.

3.   BAFA savus uzdevumus veic Augstā pārstāvja atbildībā. Šajā nolūkā Augstais pārstāvis ar BAFA noslēdz vajadzīgās vienošanās.

3. pants

1.   Finanšu atsauces summa 1. panta 2. punktā minēto projektu darbību īstenošanai ir EUR 999 000.

2.   Izdevumus, ko finansē no 1. punktā minētās summas, pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības budžetam.

3.   Komisija uzrauga 1. punktā minētās finanšu atsauces summas pareizu pārvaldību. Šajā nolūkā tā noslēdz finansēšanas nolīgumu ar BAFA. Nolīgumā paredz, ka BAFA nodrošina Savienības ieguldījuma apjomam atbilstīgu pamanāmību.

4.   Komisija 3. punktā minēto finansēšanas nolīgumu cenšas noslēgt cik drīz vien iespējams pēc šā lēmuma stāšanās spēkā. Tā informē Padomi par jebkādām grūtībām šajā procesā, kā arī par finansēšanas nolīguma noslēgšanas datumu.

4. pants

Augstais pārstāvis ziņo Padomei par šā lēmuma īstenošanu, pamatojoties uz BAFA sagatavotiem regulāriem ziņojumiem. Padome veic novērtēšanu, pamatojoties uz minētajiem ziņojumiem. Komisija ziņo par 1. panta 2. punktā minēto projekta darbību īstenošanas finanšu aspektiem.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Tas zaudē spēku 30 mēnešus pēc 3. panta 3. punktā minētā finansēšanas nolīguma noslēgšanas vai sešus mēnešus pēc tā pieņemšanas dienas, ja minētajā laikposmā finansēšanas nolīgumu nenoslēdz.

Briselē, 2015. gada 10. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

F. BAUSCH


(1)  Padomes Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP (2008. gada 8. decembris), ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli (OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2013/768/KĀDP (2013. gada 16. decembris) par ES darbībām, ar kurām saskaņā ar Eiropas Drošības stratēģiju atbalsta Ieroču tirdzniecības līguma īstenošanu (OV L 341, 18.12.2013., 56. lpp.).

(3)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

(4)  Padomes Vienotā rīcība 2008/230/KĀDP (2008. gada 17. marts) par atbalstu ES darbībām, lai veicinātu ieroču eksporta kontroli un ES Rīcības kodeksā attiecībā uz ieroču eksportu ietvertos principus un kritērijus trešās valstīs (OV L 75, 18.3.2008., 81. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums 2009/1012/KĀDP (2009. gada 22. decembris) par atbalstu ES darbībām, lai trešās valstīs veicinātu ieroču eksporta kontroli un principus un kritērijus, kas iekļauti Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP (OV L 348, 29.12.2009., 16. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 2012/711/KĀDP (2012. gada 19. novembris) par atbalstu Savienības darbībām, lai trešās valstīs veicinātu ieroču eksporta kontroli un Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP principus un kritērijus (OV L 321, 20.11.2012., 62. lpp.).


PIELIKUMS

PROJEKTA DARBĪBAS, KAS MINĒTAS 1. PANTA 2. PUNKTĀ

1.   MĒRĶI

Šā lēmuma mērķi ir sekmēt uzlabotu ieroču nodošanas kontroli un atbalstīt vietējā un reģionālā līmenī veiktos centienus padarīt parasto ieroču starptautisko tirdzniecību atbildīgāku un pārredzamāku. Attiecīgā gadījumā šajos mērķos būtu jāiekļauj arī Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP un Ieroču tirdzniecības līgumā noteikto principu un kritēriju sekmēšana. Minētos mērķus būtu jātiecas sasniegt, attiecīgā gadījumā cenšoties nodrošināt pienācīgu papildināmību un sinerģijas ar Savienības atbalsta projektiem divējāda lietojuma preču eksporta kontroļu jomā.

Lai sasniegtu minētos mērķus, Savienībai būtu jāturpina veicināt Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP standartus, pamatojoties uz sasniegumiem, kas gūti, īstenojot Lēmumus 2012/711/KĀDP, 2009/1012/KĀDP un Vienoto rīcību 2008/230/KĀDP. Šajā nolūkā būtu jāpalīdz saņēmējiem attiecīgā gadījumā izstrādāt, atjaunināt un īstenot attiecīgus tiesību aktus un administratīvus pasākumus, ar kuriem atbalsta parasto ieroču nodošanas kontroles efektīvu sistēmu. Atbalsts būtu jāsniedz arī attiecībā uz to, lai tiktu izvērtēti un mazināti ieroču novirzīšanas riski.

Būtu jāatbalsta arī apmācība, ko nodrošina atļauju izsniegšanas un izpildes jomu amatpersonām, kuras ir atbildīgas par ieroču nodošanas kontroles īstenošanu un izpildi, un būtu jāatbalsta valstu un reģionālie pasākumi, ar ko veicina parasto ieroču eksporta pārredzamību un pienācīgu pārbaudi. Turklāt būtu jāsekmē kontakti ar privāto sektoru un atbilstība attiecīgiem valsts juridiskiem un administratīviem noteikumiem, ar ko reglamentē ieroču nodošanu.

2.   ĪSTENOŠANAS AĢENTŪRAS IZVĒLE

Šā lēmuma īstenošana tiek uzticēta BAFA. Attiecīgā gadījumā BAFA sadarbosies ar dalībvalstu eksporta kontroles aģentūrām, attiecīgām reģionālām un starptautiskām organizācijām, ideju laboratorijām, pētniecības institūtiem un NVO.

Aģentūrai BAFA ir vadoša pieredze eksporta kontroles atbalsta sniegšanā un informatīvo darbību īstenošanā. Tā šādu pieredzi ir uzkrājusi visās attiecīgajās stratēģiskas eksporta kontroles jomās, pievēršoties aspektiem, kas saistīti ar ķīmiskiem, bioloģiskiem, radioloģiskiem un nukleāriem materiāliem (CBRN), divējāda lietojuma precēm un ieročiem. Īstenojot minētās programmas un darbības, BAFA ir uzkrājusi padziļinātas zināšanas par to, kādas ir eksporta kontroles sistēmas vairumā saņēmēju, uz kuriem attiecas šis lēmums.

Attiecībā uz ieroču eksporta kontroles atbalstu un informatīvajiem pasākumiem BAFA ir veiksmīgi pabeigusi Lēmumu 2009/1012/KĀDP un 2012/711/KĀDP īstenošanu. BAFA atbildībā ir arī ar Lēmumu 2013/768/KĀDP izveidotās ITL īstenošanas atbalsta programmas tehniskā īstenošana.

Tādējādi kopumā BAFA ir visizdevīgākajā situācijā, lai identificētu šajā lēmumā paredzēto darbību saņēmēju eksporta kontroles sistēmu stiprās un vājās puses. Tādēļ tā vislabāk var veicināt sinerģijas starp dažādajām ieroču eksporta kontroles atbalsta un informatīvajām programmām un izvairīties no nevajadzīgas dublēšanās.

3.   KOORDINĒŠANA AR CITIEM SAVIENĪBAS ATBALSTA PROJEKTIEM EKSPORTA KONTROLES JOMĀ

Pamatojoties uz pieredzi, kas iepriekš gūta, eksporta kontroles jomā Savienība īstenojot informatīvās darbības, kuras attiecas gan uz divējāda lietojuma precēm, gan parastajiem ieročiem, būtu jātiecas pēc sinerģijas un papildināmības. Šajā nolūkā 4.2.1. līdz 4.2.3. punktā minētās darbības attiecīgā gadījumā būtu jāveic saistībā ar citām divējāda lietojuma preču eksporta kontroles darbībām, kuras finansē ar Savienības finanšu instrumentiem, kas nav KĀDP jomai atvēlētajā budžetā. Jo īpaši būtu jāpievēršas gadījumiem, kad vienam pasākumam tūdaļ seko nākamais. Tas būtu jādara, pilnībā ievērojot juridiskos un finansiālos ierobežojumus, kas noteikti attiecīgo Savienības finanšu instrumentu izmantošanai.

4.   PROJEKTA DARBĪBU APRAKSTS

4.1.   Projekta mērķi

Galvenais mērķis ir sniegt tehnisku atbalstu vairākiem saņēmējiem, kas ir izrādījuši vēlmi attīstīt ieroču eksporta kontroles standartus un praksi. Lai to panāktu, izvēršot attiecīgās darbības, tiks pievērsta uzmanība saņēmēju statusam, jo īpaši attiecībā uz:

iespējamu dalību vai pieteikumu dalībai starptautiskos eksporta kontroles režīmos, kuri attiecas uz parasto ieroču un divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju nodošanu,

kandidatūru dalībai Savienībā un to, vai saņēmēji ir oficiālas vai potenciālas kandidātvalstis,

nostāju ITL jautājumā.

Ja saņēmēji, pie kuriem vēršas, ir tikai parakstījuši ITL, ar darbībām, ja tas ir lietderīgi, tiecas labāk noskaidrot ratifikācijas šķēršļus, jo īpaši – ja minētie šķēršļi ir tehniskas dabas un saistīti ar īstenošanas spēju trūkumiem vai vajadzībām. Attiecīgā gadījumā būtu jāsekmē iespējams Savienības atbalsts saskaņā ar Lēmumu 2013/768/KĀDP. Ja saņēmēji, pie kuriem vēršas, nav veikuši nekādas darbības attiecībā uz ITL parakstīšanu, ratificēšanu un pievienošanos tam, ar darbībām būtu jāsekmē pievienošanās ITL, to, ja iespējams, darot ar citu tādu saņēmēju atbalstu, kuri ir ratificējuši ITL.

Vēl viens papildu mērķis ir gan no importa, gan eksporta perspektīvas pievērst vairāku saņēmēju uzmanību ieroču novirzīšanas riska izvērtēšanai un ieroču novirzīšanas iespējamības mazināšanai. No šā papildu mērķa izrietošās darbības jo īpaši dos iespēju ieroču nodošanas kontroli sasaistīt ar citiem projektiem, kuru mērķis ir novērst ieroču novirzīšanu, piemēram, ar fiziskās drošības un krājumu pārvaldības (FDKP) pasākumiem un ieroču un munīcijas izsekojamības atbalsta pasākumiem.

4.2.   Projekta apraksts

4.2.1.   Reģionāli semināri

Projektu īstenos divdienu semināru formā, rīkojot maksimums sešus divdienu seminārus, kuros notiks apmācība attiecīgās parasto ieroču eksporta kontroles jomās.

Semināru dalībnieki (maksimums 30) būs attiecīgo saņēmēju valdību, atļauju izsniegšanas jomas un izpildes jomas amatpersonas. Attiecīgā gadījumā var uzaicināt parlamentu, nozaru un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.

Apmācību sniegs eksperti no dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēm, tostarp bijušās amatpersonas, to valstu pārstāvji, kuras ir pievienojušās Kopējai nostājai 2008/944/KĀDP, privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Semināri var notikt vietā, ko nosaka Augstais pārstāvis, apspriežoties ar Padomes Parasto ieroču eksporta jautājumu darba grupu (COARM).

Rīkos šādus reģionālus seminārus:

a)

līdz diviem semināriem Dienvidaustrumeiropā;

b)

līdz diviem semināriem Eiropas kaimiņattiecību politikā ietvertajām Austrumeiropas un Kaukāza valstīm;

c)

līdz diviem semināriem Eiropas kaimiņattiecību politikā ietvertajām Vidusjūras reģiona Ziemeļāfrikas valstīm.

Šo reģionālo sadalījumu, kas paredz katram reģionam rīkot divus seminārus, var arī nesasniegt, ja apstākļi nebūs labvēlīgi, piemēram, ja ir negaidīti mazs dalībnieku skaits, ja nav nopietnu attiecīgā reģiona saņēmēju piedāvājumu uzņemt semināru vai ja ir dublēšanās ar citām darbībām, ko īsteno citi informatīvo pasākumu veicēji. Šādā gadījumā, kad vienā vai divos reģionos netiek panākta īstenošana, attiecīgi var palielināt semināru skaitu citā(-os) reģionā(-os), nepārsniedzot vispārējo sešu semināru slieksni.

4.2.2.   Izpētes apmeklējumi

Projektu īstenos divdienu izpētes apmeklējumu formā, dalībvalstu attiecīgajās iestādēs rīkojot maksimums sešus valdību, atļauju izsniegšanas jomas un izpildes jomas amatpersonu izpētes apmeklējumus. Izpētes apmeklējumi būtu jāattiecina uz vismaz trim saņēmējiem, un tostarp būtu jāiekļauj vismaz viens saņēmējs, kas nav ratificējis ITL.

4.2.3.   Individuāla palīdzība saņēmējiem

Projektu īstenos semināru formā, maksimums kopumā 30 dienu garumā, vēlams in situ, atsevišķiem saņēmējiem rīkojot seminārus, kuros piedalīsies valdību, atļauju izsniegšanas jomas un izpildes jomas amatpersonas. Atkarībā no tā, kādas ir precīzās vajadzības un kāda ir ES dalībvalstu un saņēmēju ekspertu pieejamība, kopumā pieejamās 30 dienas iedalīs tā, lai semināri būtu vismaz divu līdz maksimums piecu dienu formā.

Ar savu pieredzi dalīsies eksperti no dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēm (tostarp bijušās amatpersonas), to valstu pārstāvji, kuras ir pievienojušās Kopējai nostājai 2008/944/KĀDP, vai privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Minētos individuālos atbalsta seminārus rīkos galvenokārt pēc saņēmēju lūguma. Tie ir domāti, lai risinātu specifiskus jautājumus vai pievērstos specifiskām vajadzībām, ko saņēmējs izvirzījis, piemēram, reģionālos semināros vai regulāros kontaktos ar Savienības ekspertiem un īstenošanas aģentūru.

4.2.4.   Kontrolsarakstu piemērošana

Īstenošanas aģentūra izveido tehnisko ekspertu reģistru eksporta kontrolsarakstu piemērošanas jomā. Ekspertus izraugās tā, lai būtu aptvertas pēc iespējas vairāk dalībvalstis.

Pamatojoties uz ekspertu standarta honorāriem, kas noteikti 5. punktā, būs pieejamas 100 darba stundas, kuras (atkarībā no ekspertu pieejamības) paredzēts iedalīt attiecībā uz attiecīgo saņēmēju iestāžu iesniegtajiem pieprasījumiem par kontrolsarakstu piemērošanu. Īstenošanas aģentūra izstrādās šādu pieprasījumu paraugus, pievēršot pienācīgu uzmanību izvērtēšanas atzinuma neformālajai būtībai un slepenības jautājumam.

4.2.5.   Galīgā izvērtējuma pasākums

Lai nodrošinātu šajā lēmumā paredzēto darbību galīgo novērtēšanu, Briselē rīkos divdienu pasākumu, kurā piedalītos gan saņēmēji, gan dalībvalstis, iespēju robežās saskaņojot ar COARM sanāksmi.

No katra 6.1. punktā minētā saņēmēja tiks uzaicināti maksimums divi pārstāvji (valdību, atļauju izsniegšanas jomas un izpildes jomas amatpersonas).

4.2.6.   Ar ieroču novirzīšanu saistīti pasākumi

Šo projektu īstenos divu semināru formā, kurus Rietumāfrikas un Sāhelas valstīm, un Ķīnai rīkos šādi:

vienu divdienu sākotnēju ievada semināru maksimums diviem pārstāvjiem no katra saņēmēja,

vienu divdienu nobeiguma semināru maksimums trim pārstāvjiem no katra saņēmēja.

Semināriem būtu jānotiek Rietumāfrikas un Sāhelas valstīs.

5.   EKSPERTU HONORĀRI

Ekspertu honorārus darīs pieejamus par darbībām, ko veic saskaņā ar 4.2.2. līdz 4.2.4. punktu. Saistībā ar darbībām, ko veic saskaņā ar 4.2.4. punktu, ekspertu honorārus sadalīs pa stundām atkarībā no laika (ko aprēķina stundās), kas faktiski pavadīts attiecībā uz preču identifikācijas pieprasījumiem. Gaidāmi maksimums 100 ekspertu honorāri (800 stundu).

6.   SAŅĒMĒJI

6.1.   4.2.1. līdz 4.2.5. punktā paredzēto darbību saņēmēji

i)

Dienvidaustrumeiropa (Albānija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbija un Kosova*);

ii)

Eiropas kaimiņattiecību politikas Vidusjūras reģiona Ziemeļāfrikas valstis (Alžīrija, Ēģipte, Lībija, Maroka un Tunisija);

iii)

Eiropas kaimiņattiecību politikas Austrumeiropas un Kaukāza reģionu valstis (Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldovas Republika un Ukraina).

6.2.   4.2.6. punktā paredzēto darbību saņēmēji

ECOWAS valstis (Benina, Burkinafaso, Kaboverde, Kotdivuāra, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja-Bisava, Libērija, Mali, Nigēra, Nigērija, Senegāla, Sjerraleone, Togo); Mauritānija, Kamerūna, Čada, Ķīna.

6.3.   Grozījumi saņēmēju darbības jomā

COARM darba grupa pēc Augstā pārstāvja priekšlikuma var pieņemt lēmumu grozīt saņēmēu sarakstu, balstoties uz pienācīgu pamatojumu.

7.   PROJEKTU REZULTĀTI UN ĪSTENOŠANAS RĀDĪTĀJI

Papildus 4.2.5. punktā minētajam galīgā novērtējuma pasākumam, izvērtējot projekta rezultātus, ņems vērā arī šādus apsvērumus:

7.1.   Saņēmēju individuālais novērtējums

Pēc darbību pabeigšanas īstenošanas aģentūra par katru 6.1. punktā minēto saņēmēju EĀDD un Komisijai iesniedz progresa ziņojumu. Minēto ziņojumu sagatavos sadarbībā ar attiecīgajām ES delegācijām, un tajā tiks apkopotas Lēmuma darbības laikā veiktās darbības. Šajā ziņojumā izvērtēs arī saņēmēja spējas, kas novirzītas ieroču nodošanas kontrolei. Ja saņēmējs ir ITL Puse, izvērtējumā analizēs to, kā pieejamās spējas tiek izmantotas, lai īstenotu ITL.

7.2.   Ietekmes novērtējums un īstenošanas rādītāji

Attiecībā uz 6.1. punktā minētajiem saņēmējiem pēc šajā lēmumā paredzēto darbību pabeigšanas būtu tehniski jāizvērtē to ietekme. Ietekmes novērtējumu veiks Augstais pārstāvis sadarbībā ar COARM un attiecīgā gadījumā ar attiecīgajām ES delegācijām, kā arī ar citām attiecīgām ieinteresētajām personām.

Šajā nolūkā izmantos šādus rādītājus:

vai ir izstrādāti attiecīgi iekšēji ieroču nodošanas kontroles noteikumi un vai / cik lielā mērā tie atbilst Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP noteikumiem, inter alia attiecībā uz novērtēšanas kritēriju piemērošanu, ES Kopējā militāro preču saraksta īstenošanu un ziņošanu,

informācija par izpildes gadījumiem, ja tāda ir pieejama,

vai saņēmēji spēj ziņot par ieroču eksportu un/vai importu, ņemot vērā inter alia ANO reģistru, ITL gada pārskatus, valsts ziņojumus,

vai saņēmējs ir oficiāli pievienojies Kopējai nostājai 2008/944/KĀDP vai arī gatavojas to darīt.

Uz šiem īstenošanas rādītājiem attiecīgi būtu jāatsaucas saskaņā ar 7.1. punktu paredzētajos individuālajos novērtējuma ziņojumos.

8.   SEKMĒT ES INFORMATĪVĀ TĪMEKĻA PORTĀLA IZMANTOŠANU

Kā paredzēts Lēmumā 2012/711/KĀDP, ir izveidots tīmekļa portāls, kas ir ES īpašumā esošs resurss (https://export-control.jrc.ec.europa.eu). Tas darbojas kā visu ES informatīvo programmu kopīga platforma (divējāda lietojuma preces, ieroči, ITL). Ar 4.2.1. līdz 4.2.5. punktā uzskaitītajām darbībām sekmē informētību par šo ES informatīvo portālu un sekmē tā izmantošanu. Informatīvo pasākumu dalībnieki būtu jāinformē par tīmekļa portāla privāto daļu, kas ļauj izveidot pastāvīgu piekļuvi resursiem, dokumentiem un kontaktiem. Līdzīgi būtu jāsekmē tas, ka tīmekļa portālu izmanto citas amatpersonas, kas tiešā veidā nevarēja piedalīties atbalsta un informatīvajos pasākumos.

9.   ES PAMANĀMĪBA

Īstenošanas aģentūra veic visus atbilstīgos pasākumus, lai darītu plaši zināmu to, ka darbību ir finansējusi Eiropas Savienība. Šādus pasākumus īstenos saskaņā ar Eiropas Komisijas publicēto ES Ārējo darbību komunikācijas un redzamības rokasgrāmatu. Tādējādi aģentūra nodrošinās Savienības ieguldījuma pamanāmību ar pienācīgu atpazīstamību un publicitāti, uzsverot Savienības nozīmi un palielinot informētību par Lēmuma pamatā esošajiem iemesliem, kā arī par Savienības atbalstu Lēmumam un minētā atbalsta rezultātiem. Projekta gaitā izstrādātajos materiālos redzamā vietā saskaņā ar attiecīgajām Savienības pamatnostādnēm būs attēlots Savienības karogs.

Tā kā plānotās darbības pēc sava mēroga un būtības krietni atšķiras, izmantos virkni atpazīstamības veicināšanas līdzekļu, tostarp tradicionālos plašsaziņas līdzekļus, tīmekļa vietni, sociālos plašsaziņas līdzekļus, informācijas un reklāmas materiālus, piemēram, infografikas, skrejlapas, biļetenus, paziņojumus presei un attiecīgā gadījumā citus materiālus. Saskaņā ar projektu izdotajās publikācijās un rīkotajos sabiedriskajos pasākumos tiks izmantotas attiecīgas atpazīstamības zīmes.

10.   ILGUMS

Kopējais projekta ilgums būs 24 mēneši.

11.   ZIŅOŠANA

Īstenošanas aģentūra reizi ceturksnī regulāri sagatavos ziņojumus, tostarp pēc katras darbības pabeigšanas. Šos ziņojumus iesniedz Augstajam pārstāvim vēlākais sešas nedēļas pēc attiecīgo darbību pabeigšanas.

12.   LĒSTĀS PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS UN SAVIENĪBAS FINANŠU IEGULDĪJUMS

Kopējās lēstās projekta izmaksas ir EUR 1 110 000 ar līdzfinansējumu no Vācijas. Kopējās lēstās ES finansētā projekta izmaksas ir EUR 999 000.


11.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/64


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/2310

(2015. gada 10. decembris),

ar kuru groza Lēmumu 2013/189/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2013. gada 22. aprīlī pieņēma Lēmumu 2013/189/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (1).

(2)

Padome 2014. gada 22. jūlijā pieņēma Lēmumu 2014/491/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2013/189/KĀDP (2).

(3)

Lēmumā 2013/189/KĀDP, kas grozīts ar Lēmumu 2014/491/KĀDP, ir paredzēta finanšu atsauces summa pirmajiem 12 mēnešiem no 2013. gada 1. augusta līdz 2014. gada 31. jūlijam un turpmākajam laikposmam no 2014. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. decembrim.

(4)

Vadības komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 2013/189/KĀDP, 2014. gada 25. martā vienojās, ka finansēšanas nolīguma laikposms būtu jāpielāgo gada pārskata laikposmam, kurš ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim, lai no 2016. gada tiktu prasīts tikai viens pārskatu komplekts.

(5)

Tāpēc būtu jānosaka jauna finanšu atsauces summa laikposmam no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.

(6)

Tādēļ Lēmums 2013/189/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2013/189/KĀDP 16. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Finanšu atsauces summa EDAK darbības izmaksu segšanai pirmajos 12 mēnešos pēc 3. punktā minētā finansēšanas nolīguma noslēgšanas ir EUR 535 000.

Finanšu atsauces summa EDAK darbības izmaksu segšanai laikposmā no 2014. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. decembrim ir EUR 756 000.

Finanšu atsauces summa EDAK darbības izmaksu segšanai laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim ir EUR 630 000.

Finanšu atsauces summu EDAK darbības izmaksu segšanai turpmākajiem laikposmiem nosaka Padome.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2015. gada 10. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

F. BAUSCH


(1)  Padomes Lēmums 2013/189/KĀDP (2013. gada 22. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK) un atceļ Vienoto rīcību 2008/550/KĀDP (OV L 112, 24.4.2013., 22. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2014/491/KĀDP (2014. gada 22. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2013/189/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK) (OV L 218, 24.7.2014., 6. lpp.).


11.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/65


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/2311

(2015. gada 9. decembris),

ar ko groza Īstenošanas lēmumus (ES) 2015/1500 un (ES) 2015/2055 par aizsardzības pasākumiem pret nodulāro dermatītu Grieķijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8585)

(Autentisks ir tikai teksts grieķu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/119/EEK, ar ko ievieš vispārīgus Kopienas pasākumus noteiktu dzīvnieku slimību kontrolei un īpašus pasākumus saistībā ar cūku vezikulāro slimību (3), un jo īpaši tās 19. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 3. punkta a) apakšpunktu un 6. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (4), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 92/119/EEK nosaka vispārīgus pasākumus noteiktu dzīvnieku slimību kontrolei. Starp tiem ir arī pasākumi, kas jāveic, ja ir aizdomas par nodulāro dermatītu saimniecībā un šāds gadījums tiek apstiprināts, pasākumi, kas veicami ierobežojumu zonās, un citi papildu pasākumi šīs slimības kontrolei. Papildus citiem kontroles pasākumiem šie pasākumi paredz arī ārkārtas vakcināciju nodulārā dermatīta uzliesmojuma gadījumā.

(2)

Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2015/1500 (5) noteikti visaptveroši aizsardzības pasākumi un liellopu un to spermas pārvietošanas un nosūtīšanas ierobežojumi, kā arī noteikumi, saskaņā ar kuriem laiž tirgū konkrētus dzīvnieku izcelsmes produktus no konkrētiem nodulārā dermatīta skartiem Grieķijas apgabaliem.

(3)

Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2015/2055 (6) ir paredzēti nosacījumi programmas ieviešanai attiecībā uz liellopu ārkārtas vakcināciju pret nodulāro dermatītu Grieķijā. Turklāt ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/2055 ir grozīti daži Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/1500 noteikumi un ir paplašināta ierobežojumu zona, lai iekļautu ne tikai Evras reģionālo vienību, bet arī Rodopi, Ksantes, Kavalas un Limnas reģionālās vienības.

(4)

Grieķijas iestādes 2015. gada 19. oktobrī paziņoja Komisijai par citiem uzliesmojumiem Halkidikes reģionālajā vienībā, savukārt 2015. gada 21. oktobrī informēja par nodomu vakcinēt dzīvniekus pret nodulāro dermatītu Halkidikes, Saloniku un Kilkidas reģionālajās vienībās un 11. novembrī – par nodomu veikt vakcināciju Dramas un Seres reģionālajās vienībās. Tādēļ būtu jāpaplašina Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/1500 pielikumā noteiktā ierobežojumu zona, kā arī Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/2055 I pielikumā noteiktais apgabals, kur drīkst veikt vakcināciju.

(5)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1500 un Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2055 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/1500 pielikumu aizstāj ar šādu:

“PIELIKUMS

LĒMUMA 2. PANTA b) PUNKTĀ MINĒTĀS IEROBEžOJUMU ZONAS

Šādas reģionālās vienības Grieķijā:

Evras reģionālā vienība,

Rodopi reģionālā vienība,

Ksantes reģionālā vienība,

Kavalas reģionālā vienība,

Halkidikes reģionālā vienība,

Saloniku reģionālā vienība,

Kilkidas reģionālā vienība,

Limnas reģionālā vienība,

Dramas reģionālā vienība,

Seres reģionālā vienība.”

2. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/2055 I pielikumu aizstāj ar šādu:

“I PIELIKUMS

Šādas reģionālās vienības Grieķijā:

Evras reģionālā vienība,

Rodopi reģionālā vienība,

Ksantes reģionālā vienība,

Kavalas reģionālā vienība,

Halkidikes reģionālā vienība,

Saloniku reģionālā vienība,

Kilkidas reģionālā vienība,

Limnas reģionālā vienība,

Dramas reģionālā vienība,

Seres reģionālā vienība.”

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Grieķijas Republikai.

Briselē, 2015. gada 9. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  OV L 62, 15.3.1993., 69. lpp.

(4)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(5)  Komisijas 2015. gada 7. septembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1500 par dažiem aizsardzības pasākumiem pret nodulāro dermatītu Grieķijā un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1423 (OV L 234, 8.9.2015., 19. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 10. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2055, ar ko paredz nosacījumus programmas ieviešanai attiecībā uz liellopu ārkārtas vakcināciju pret nodulāro dermatītu Grieķijā un groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1500 (OV L 300, 17.11.2015., 31. lpp.).


Labojumi

11.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/68


Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/608 (2015. gada 14. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 798/2008 attiecībā uz ierakstiem par Ukrainu un Izraēlu trešo valstu sarakstā, uz Ukrainas programmas Salmonella kontrolei dējējvistām apstiprināšanu, uz veterinārās sertifikācijas prasībām Ņūkāslas slimībai un uz olu produktu pārstrādes prasībām

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 101, 2015. gada 18. aprīlis )

4. lappusē 2. pantā:

tekstu:

“Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.”

lasīt šādi:

“Regulas (EK) Nr. 798/2008 I un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.”


11.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/69


Labojums Komisijas 2015. gada 20. oktobra Īstenošanas regulā (ES) 2015/1884, ar ko Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumā groza ierakstus par Kanādu un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā, no kuriem attiecībā uz augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem minētajās valstīs atļauts Savienībā importēt vai tranzītā caur to pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 276, 2015. gada 21. oktobris )

32. lappusē pielikumā attiecībā uz Komisijas Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas grozījumiem, ar kuriem aizstāj ierakstu par “CA – Kanāda”, ailē, kas attiecas uz kodu CA-2.2:

tekstu:

“CA – Kanāda

CA-2.2

teritorija Ontārio provinces apgabalā, ko iezīmē šādas robežas:

no County Road 119 krustojuma ar County Road 64 un 25th Line,

pa 25th Line uz ziemeļiem līdz krustojumam ar Road 68, pa Road 68 uz austrumiem līdz vietai, kur šis ceļš atkal savienojas ar 25th Line, un tad pa 25th Line uz ziemeļiem līdz 74 Road,

no 25th Line pa 74 Road uz austrumiem līdz 31st Line,

no 74 Road pa 31st Line uz ziemeļiem līdz 78 Road,

no 31th Line pa 78 Road uz austrumiem līdz 33rd Line,

no 78 Road pa 33rd Line uz ziemeļiem līdz 84 Road,

no 33rd Line pa 84 Road uz austrumiem līdz Highway 59,

no 84 Road pa Highway 59 uz dienvidiem līdz Road 78,

no Highway 59 pa Road 78 uz austrumiem līdz 13th Line,

no 78 Road pa 13 Line uz dienvidiem līdz Oxford Road 17,

no 13 Line pa Oxford Road 17 uz austrumiem līdz Oxford Road 4,

no Oxford Road 17 pa Oxford Road 4 uz dienvidiem līdz County Road 15,

no Oxford Road 4 pa County Road 15 uz austrumiem (šķērsojot Highway 401) līdz Middletown Line,

no County Road 15 pa Middletown Line uz dienvidiem (šķērsojot Highway 403) līdz Old Stage Road,

no Middletown Line pa Old Stage Road uz rietumiem līdz County Road 59,

no Old Stage Road pa County Road 59 uz dienvidiem līdz Curries Road,

no County Road 59 pa Curries Road uz rietumiem līdz Cedar Line,

no Curries Road pa Cedar Line uz dienvidiem līdz Rivers Road,

no Cedar Line pa Rivers Road uz dienvidrietumiem līdz Foldens Line,

no Rivers Road pa Foldens Line uz ziemeļrietumiem līdz Sweaburg Road,

no Foldens Line pa Sweaburg Road uz dienvidrietumiem līdz Harris Street,

no Sweaburg Road pa Harris Street uz ziemeļrietumiem līdz Highway 401,

no Harris Street pa Highway 401 uz rietumiem līdz Ingersoll Street (County Road 10),

no Highway 401 pa Ingersoll Street (County Road 10) uz ziemeļiem līdz County Road 119,

no Ingersoll Street (County Road 10) pa County Road 119 līdz sākuma punktam, kur County Road 119 savienojas ar 25 Line

WGM

VIII

P2

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.4.2015.

8.10.2015.

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER,

SRP, SRA

 

 

S1, ST1”

lasīt šādi:

“CA – Kanāda

CA-2.2

teritorija Ontārio provinces apgabalā, ko iezīmē šādas robežas:

no County Road 119 krustojuma ar County Road 64 un 25th Line,

pa 25th Line uz ziemeļiem līdz krustojumam ar Road 68, pa Road 68 uz austrumiem līdz vietai, kur šis ceļš atkal savienojas ar 25th Line, un tad pa 25th Line uz ziemeļiem līdz 74 Road,

no 25th Line pa 74 Road uz austrumiem līdz 31st Line,

no 74 Road pa 31st Line uz ziemeļiem līdz 78 Road,

no 31th Line pa 78 Road uz austrumiem līdz 33rd Line,

no 78 Road pa 33rd Line uz ziemeļiem līdz 84 Road,

no 33rd Line pa 84 Road uz austrumiem līdz Highway 59,

no 84 Road pa Highway 59 uz dienvidiem līdz Road 78,

no Highway 59 pa Road 78 uz austrumiem līdz 13th Line,

no 78 Road pa 13 Line uz dienvidiem līdz Oxford Road 17,

no 13 Line pa Oxford Road 17 uz austrumiem līdz Oxford Road 4,

no Oxford Road 17 pa Oxford Road 4 uz dienvidiem līdz County Road 15,

no Oxford Road 4 pa County Road 15 uz austrumiem (šķērsojot Highway 401) līdz Middletown Line,

no County Road 15 pa Middletown Line uz dienvidiem (šķērsojot Highway 403) līdz Old Stage Road,

no Middletown Line pa Old Stage Road uz rietumiem līdz County Road 59,

no Old Stage Road pa County Road 59 uz dienvidiem līdz Curries Road,

no County Road 59 pa Curries Road uz rietumiem līdz Cedar Line,

no Curries Road pa Cedar Line uz dienvidiem līdz Rivers Road,

no Cedar Line pa Rivers Road uz dienvidrietumiem līdz Foldens Line,

no Rivers Road pa Foldens Line uz ziemeļrietumiem līdz Sweaburg Road,

no Foldens Line pa Sweaburg Road uz dienvidrietumiem līdz Harris Street,

no Sweaburg Road pa Harris Street uz ziemeļrietumiem līdz Highway 401,

no Harris Street pa Highway 401 uz rietumiem līdz Ingersoll Street (County Road 10),

no Highway 401 pa Ingersoll Street (County Road 10) uz ziemeļiem līdz County Road 119,

no Ingersoll Street (County Road 10) pa County Road 119 līdz sākuma punktam, kur County Road 119 savienojas ar 25 Line

WGM

VIII

P2

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.4.2015.

8.10.2015.

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER,

SRP, SRA

A

 

S1, ST1”