ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 321

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 5. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, lai provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2252 (2015. gada 30. septembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/288 groza attiecībā uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta pieteikumu nepieņemamības laikposmu

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2253 (2015. gada 2. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2254 (2015. gada 2. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2255 (2015. gada 2. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

10

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/2256 (2015. gada 4. decembris), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1983/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz primāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu ( 1 )

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2257 (2015. gada 4. decembris) par nosaukuma ierakstīšanu Tradicionālo īpatnību reģistrā (Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) (GTĪ))

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2258 (2015. gada 4. decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 798/2008 groza attiecībā uz tādu atsevišķu sūtījumu importu un tranzītu, kuros ir mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu vienību ( 1 )

23

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2259 (2015. gada 4. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

56

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2260 (2015. gada 3. decembris), ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/630/EK par ārkārtas pasākumiem, kas piemērojami no Bangladešas importētiem un cilvēku uzturā lietošanai paredzētiem vēžveidīgajiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8472)  ( 1 )

58

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un Gruzijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2014 (2014. gada 17. novembris), ar ko pieņem Asociācijas padomes un Asociācijas komitejas un apakškomiteju reglamentus [2015/2261]

60

 

*

ES un Gruzijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 2/2014 (2014. gada 17. novembris) par divu apakškomiteju izveidi [2015/2262]

70

 

*

ES un Gruzijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 3/2014 (2014. gada 17. novembris) par atsevišķu Asociācijas padomes pilnvaru deleģēšanu Asociācijas komitejai īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai [2015/2263]

72

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

5.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/1


Paziņojums par to, lai provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

Šādas daļas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, kas 2014. gada 21. martā un 2014. gada 27. jūnijā parakstīts Briselē, saskaņā ar 4. pantu Padomes lēmumos par nolīguma parakstīšanu un provizorisku piemērošanu (1) (otrais lēmums ar grozījumiem (2)) tiks no 2016. gada 1. janvāra provizoriski piemērotas tiktāl, ciktāl tās attiecas uz jautājumiem, kas ir Savienības kompetencē:

IV sadaļa

(izņemot 158. pantu, ciktāl tas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību krimināltiesisko aizsardzību, un izņemot 285. un 286. pantu, ciktāl minētie panti attiecas uz administratīvo tiesvedību, pārskatīšanu un pārsūdzību dalībvalsts līmenī).

279. panta provizoriska piemērošana neietekmē dalībvalstu suverēnās tiesības attiecībā uz to ogļūdeņraža resursiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, tostarp to ANO 1982. gada Jūras tiesību konvencijas pušu tiesības un pienākumus.

280. panta 3. punkta provizoriska piemērošana, ko veic Savienība, neietekmē pastāvošo kompetenču sadalījumu starp Savienību un tās dalībvalstīm attiecībā uz atļaujas piešķiršanu ogļūdeņraža atrašanai, izpētei un ražošanai;

VII sadaļa

(izņemot 479. panta 1. punktu), ciktāl minētās sadaļas noteikumi aprobežojas ar nolūku nodrošināt šā nolīguma provizorisku piemērošanu;

I–XXV pielikums, kā arī I un II protokols.


(1)  OV L 161, 29.5.2014., 1. lpp. OV L 278, 20.9.2014., 1. lpp.

(2)  OV L 289, 3.10.2014., 1. lpp.


REGULAS

5.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/2


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2252

(2015. gada 30. septembris),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/288 groza attiecībā uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta pieteikumu nepieņemamības laikposmu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (1), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Lai sasniegtu kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) mērķus un aizsargātu Savienības un tās nodokļu maksātāju finansiālās intereses, operatori, kuri noteiktu laiku pirms finansiālās palīdzības pieteikuma iesniegšanas ir izdarījuši smagus pārkāpumus, noziedzīgu nodarījumu vai krāpniecisku darbību, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. pantā, nedrīkstētu gūt labumu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) finansiālās palīdzības.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 1. un 3. punktu konkrēti pieteikumi, kurus operatori iesniedz, lai saņemtu atbalstu no EJZF, noteiktu laiku nav pieņemami. Šādi pieteikumi cita starpā ir nepieņemami, ja tie iesniegti, lai saņemtu atbalstu, ko sniedz saskaņā ar minētās regulas V sadaļas II nodaļu attiecībā uz ilgtspējīgu akvakultūras attīstību, un ja kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka attiecīgais operators ir izdarījis kādu no noziedzīgajiem nodarījumiem vides jomā, kas nosaukti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/99/EK (2) 3. un 4. pantā. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu laikposms, kurā pieteikumi ir nepieņemami, un minētā laikposma sākuma vai beigu diena Komisijai jānosaka deleģētajā aktā.

(3)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/288 (3) ir noteikts nepieņemamības laikposms, kā arī minētā laikposma sākuma vai beigu diena attiecībā uz tādu operatoru iesniegtiem pieteikumiem, kuri ir izdarījuši vienu vai vairākas darbības, kas minētas Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā un 3. punktā.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 1. punkta d) apakšpunktu ir jānosaka arī noteikumi par to, kā aprēķināms nepieņemamības laikposma ilgums un attiecīgā sākuma vai beigu diena attiecībā uz pieteikumiem uz atbalstu, ko sniedz saskaņā ar minētās regulas V sadaļas II nodaļu. Minēto pieteikumu nepieņemamībai būtu jāpalīdz nodrošināt labāku atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem vides aizsardzības jomā.

(4)

Ar Direktīvu 2008/99/EK ir noteikti pasākumi, kas saistīti ar krimināltiesībām un paredzēti vides efektīvākai aizsardzībai. Minētās direktīvas 3. pantā ir minētas darbības, kas ir sodāmas kā noziedzīgi nodarījumi, ja tās ir nelikumīgas minētās direktīvas nozīmē un izdarītas ar nodomu vai vismaz rupjas nolaidības dēļ. Saskaņā ar minētās direktīvas 4. pantu dalībvalstīm ir jānodrošina, ka kūdīšana uz 3. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, palīdzēšana tajos un to atbalstīšana ir sodāma kā noziedzīgs nodarījums.

(5)

Lai nodrošinātu samērīgumu, gadījumos, kad operators noziedzīgu nodarījumu ir izdarījis rupjas nolaidības dēļ, un gadījumos, kad operators noziedzīgu nodarījumu ir izdarījis ar nodomu, būtu jānosaka dažāda ilguma nepieņemamības laikposmi. Turklāt tā paša iemesla dēļ ir lietderīgi izstrādāt noteikumus, kuri nepieņemamības laikposma aprēķināšanā ņem vērā atbildību pastiprinošus un mīkstinošus apstākļus.

(6)

Lai nodrošinātu samērīgumu, par noziedzīgiem nodarījumiem, kas ilguši vairāk nekā vienu gadu, būtu jānosaka ilgāki nepieņemamības laikposmi.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 1. punkta d) apakšpunktu, ja kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka operators ir izdarījis kādu no noziedzīgiem nodarījumiem, kas nosaukti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/99/EK 3. un 4. pantā, operatora pieteikums uz EJZF atbalstu, ko sniedz saskaņā ar minētās regulas V sadaļas II nodaļu, nav pieņemams vismaz vienu gadu. Tā kā Regulu (ES) Nr. 508/2014 piemēro no 2014. gada 1. janvāra, nepieņemamības laikposma aprēķināšanā būtu jāņem vērā tikai tie noziedzīgie nodarījumi, kas izdarīti, sākot no 2013. gada 1. janvāra.

(8)

Lai nodrošinātu efektīvu vides aizsardzību, gadījumos, kad operatora pieteikums ir nepieņemams sakarā ar noziedzīgiem nodarījumiem vides jomā, kas nosaukti Direktīvas 2008/99/EK 3. un 4. pantā, visi minētā operatora pieteikumi, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 V sadaļas II nodaļu, būtu jāuzskata par nepieņemamiem. Lai nodrošinātu samērīgumu, ir lietderīgi paredzēt arī noteikumus par nepieņemamības laikposma pārskatīšanu gadījumos, kad operators minētajā laikposmā izdara jaunus noziedzīgus nodarījumus. Tā paša iemesla dēļ ir lietderīgi arī paredzēt, ka atkārtotu noziedzīgu nodarījumu rezultātā tiek noteikti ilgāki nepieņemamības laikposmi.

(9)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2015/288 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Lai būtu iespējams nekavējoties piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus un ņemot vērā to, cik svarīgi ir jau no plānošanas perioda sākuma nodrošināt saskaņotu un vienlīdzīgu attieksmi pret operatoriem visās dalībvalstīs, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas, un tā būtu jāpiemēro no pirmās dienas, kurā ir tiesības pretendēt uz EJZF atbalstu, proti, no 2014. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2015/288 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šo regulu piemēro Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta pieteikumiem, un tajā nosaka laikposmu, kurā nav pieņemami tādu operatoru iesniegtie pieteikumi, kas izdarījuši Regulas (ES) Nr. 508/2014 10. panta 1. punkta a), b) un d) apakšpunktā vai tās pašas regulas 10. panta 3. punktā minētās darbības (“nepieņemamības laikposms”).”;

2)

iekļauj šādu 4.a pantu:

“4.a pants

To operatoru pieteikumu nepieņemamība, kuri izdarījuši noziedzīgus nodarījumus vides jomā

1.   Ja kompetentā iestāde pirmajā oficiālajā lēmumā ir noteikusi, ka operators ir izdarījis kādu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/99/EK (4) 3. pantā nosauktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, pieteikumi uz EJZF atbalstu, ko minētais operators ir iesniedzis saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 V sadaļas II nodaļu, ir nepieņemami:

a)

12 mēnešus, ja noziedzīgais nodarījums ir izdarīts rupjas nolaidības dēļ; vai

b)

24 mēnešus, ja noziedzīgais nodarījums ir izdarīts ar nodomu.

2.   Ja kompetentā iestāde pirmajā oficiālajā lēmumā ir noteikusi, ka operators ir izdarījis kādu no Direktīvas 2008/99/EK 4. pantā nosauktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, pieteikumi uz EJZF atbalstu, ko minētais operators ir iesniedzis saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 V sadaļas II nodaļu, ir nepieņemami 24 mēnešus.

3.   Nepieņemamības laikposmu pagarina par sešiem mēnešiem, ja 1. vai 2. punktā minētajā lēmumā kompetentā iestāde ir:

a)

skaidri norādījusi uz vainu pastiprinošiem apstākļiem; vai

b)

noteikusi, ka operatora izdarītais noziedzīgais nodarījums ir ildzis vairāk nekā vienu gadu.

4.   Ja nepieņemamības laikposms ilgst vismaz 12 mēnešus, to samazina par sešiem mēnešiem, ja kompetentā iestāde 1. vai 2. punktā minētajā lēmumā ir skaidri norādījusi uz vainu mīkstinošiem apstākļiem.

5.   Nepieņemamības laikposms sākas dienā, kad kompetentā iestāde ir pieņēmusi pirmo oficiālo lēmumu, ar ko nosaka, ka ir izdarīts viens vai vairāki noziedzīgi nodarījumi, kas nosaukti Direktīvas 2008/99/EK 3. un 4. pantā.

6.   Aprēķinot nepieņemamības laikposmu, ņem vērā tikai tos noziedzīgos nodarījumus, kuri izdarīti, sākot no 2013. gada 1. janvāra, un par kuriem lēmums iepriekšējā punkta nozīmē ir pieņemts, sākot no minētā datuma.

7.   Ja operatora pieteikums ir nepieņemams saskaņā ar 1. un 2. punktu, visi pieteikumi, ko minētais operators iesniedzis saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 V sadaļas II nodaļu, ir nepieņemami.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību (OV L 328, 6.12.2008., 28. lpp.).”;"

3)

regulas 9. pantu groza šādi:

a)

pievieno šādu d) un e) apakšpunktu:

“d)

par katru papildu noziedzīgo nodarījumu, kas nosaukts Direktīvas 2008/99/EK 3. pantā un ko operators izdarījis nepieņemamības laikposmā, pagarina:

i)

par 12 mēnešiem, ja papildu noziedzīgais nodarījums ir izdarīts rupjas nolaidības dēļ;

ii)

par 24 mēnešiem, ja papildu noziedzīgais nodarījums ir izdarīts ar nodomu;

e)

par katru papildu noziedzīgo nodarījumu, kas nosaukts Direktīvas 2008/99/EK 4. pantā un ko operators izdarījis nepieņemamības laikposmā, pagarina par 24 mēnešiem.”;

b)

pievieno šādu daļu:

“Ja papildu noziedzīgais nodarījums, kas minēts pirmās daļas d) vai e) apakšpunktā, ir tāda paša veida nodarījums vides jomā kā tas, kura dēļ nepieņemamības laikposms noteikts vai kura dēļ tas jau ir pārskatīts, d) un e) apakšpunktā paredzēto nepieņemamības laikposma pagarinājumu minētā noziedzīgā nodarījuma dēļ pagarina vēl par sešiem mēnešiem.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 30. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību (OV L 328, 6.12.2008., 28. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu (OV L 51, 24.2.2015., 1. lpp.).


5.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2253

(2015. gada 2. decembris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (2) 12. panta 6. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 2. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Izstrādājums (tā dēvētais “caurvēja bloķētājs”jeb “durvjapakšas blīvējums”), kas sastāv no alumīnija pamatnes, kuras izmēri ir aptuveni 100 cm × 3 cm, un aptuveni 2 cm gariem plastmasas sariem ar šķērsgriezumu virs 1 mm, kuri piestiprināti pamatnei. Pamatnes viena puse ir pārklāta ar pašlīmējošu plēvi.

Pamatne ir piestiprināma ar līmplēvi durvju apakšdaļai. Sari aizklāj plaisu starp durvju apakšpusi un grīdu, tādējādi novēršot gaisa plūsmas, netīrumu u. c. iekļūšanu.

 (1) Sk. attēlu.

3926 90 97

Klasifikācija ir noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1., 3.b) un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 3926, 3926 90 un 3926 90 97 formulējumu.

Ņemot vērā izstrādājuma objektīvās īpašības, tas ir paredzēts tam, lai aizklātu plaisu starp durvīm un grīdu, tādējādi novēršot gaisa plūsmas, netīrumu u. c. iekļūšanu. To nav paredzēts izmantot kā birsti tīrīšanai. Tādēļ to nav iespējams klasificēt pozīcijā 9603 pie birstēm.

Izstrādājums ir salikta prece, kas sastāv no dažādām sastāvdaļām, proti, alumīnija pamatnes, plastmasas sariem un līmplēves. Sari izstrādājumam piešķir tā būtiskās īpašības, jo tiem šā ražojuma izmantošanā ir liela nozīme. Tādēļ to nav arī iespējams klasificēt pozīcijā 7616 pie citādiem alumīnija izstrādājumiem.

Tādēļ izstrādājums ir klasificējams ar KN kodu 3926 90 97 pie citādiem plastmasas izstrādājumiem.

Image

(1)  Attēls pievienots tikai informācijai.


5.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2254

(2015. gada 2. decembris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (2) 12. panta 6. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 2. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Iesiets izstrādājums ar cietiem vākiem (tā sauktā “fotogrāmata”), izgatavots no papīra, ar aptuveniem izmēriem 21 × 31 cm, ar krāsainām iespiestām personalizētām fotogrāfijām un īsu aprakstu par darbībām, notikumiem, personām u. c., kas attēloti attiecīgajās fotogrāfijās.

4911 91 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 4911 un 4911 91 00 formulējumu.

Klasificēšana pozīcijā 4901 pie grāmatām nav iespējama, jo izstrādājums nav paredzēts lasīšanai (sk. arī HS skaidrojumus pozīcijai 4901, pirmo daļu).

Izstrādājumu paredzēts izmantot, lai privātai aplūkošanai izrādītu personalizētas fotogrāfijas.

Tāpēc tas ir klasificējams ar KN kodu 4911 91 00 pie fotogrāfijām.


5.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2255

(2015. gada 2. decembris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras (KN) vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (2) 12. panta 6. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 2. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Apaļas formas izstrādājums (tā sauktais “monētas veida vibrācijas motors”), kura diametrs ir 9 mm un biezums 4 mm un kurā iebūvēts 4 V DC, 1 W elektromotors.

Šis izstrādājums ir paredzēts izmantošanai planšetdatoros, mobilajos tālruņos u. tml., lai radītu vibrācijas efektu. Šis efekts rodas, rotējot motora vārpstai, kurai pievienota nesimetriska masa.

Montēšanas mērķiem izstrādājuma vienā pusē ir pievienota pašlīmējoša lenta.

Sk. attēlu (1)

8479 89 97

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 8479, 8479 89 un 8479 89 97 formulējumu.

Tā kā izstrādājuma funkcija ir radīt vibrāciju, ir izslēgta klasifikācija pozīcijā 8501 (elektromotors) (sk. arī Harmonizētās sistēmas skaidrojumus par pozīciju 8501, II grupu, 8. b) punktu).

Tādējādi izstrādājums klasificējams ar KN kodu 8479 89 97 pie citādiem mehānismiem un mehāniskām ierīcēm ar atsevišķām funkcijām, kas citur šajā nodaļā nav minētas.

Image

(1)  Attēls pievienots tikai informācijai.


5.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/12


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/2256

(2015. gada 4. decembris),

ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1983/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz primāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. jūnija Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (1) un jo īpaši tās 15. panta 2. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1177/2003 ir noteikta vienota sistēma Savienības statistikas sistemātiskai sagatavošanai par ienākumiem un dzīves apstākļiem.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1983/2003 (2) pieņemts primāro mērķa mainīgo lielumu saraksts, šo mainīgo lielumu kodi un datu pārsūtīšanas tehniskais formāts attiecībā uz EU-SILC galvenajiem darbības aspektiem.

(3)

Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padome 2010. gada 7. un 8. jūnija sanāksmē pieņēma lēmumu par to, ka 2015. gadā īstenojamā Savienības pamatmērķa vidusposma pārskatā būtu jāiekļauj arī rādītāju pārskats, kurā ņemtu vērā ekonomiskās norises un uzlabotus mērīšanas instrumentus.

(4)

Ņemot to vērā, Komisijas Regulās (ES) Nr. 112/2013 (3) un (ES) Nr. 67/2014 (4) tika iekļauti jauni mainīgie lielumi, ar kuriem mērīt mājsaimniecību un indivīdu (pieaugušo) materiālo nenodrošinātību to sekundāro mērķa mainīgo lielumu sarakstā, par kuriem dati vācami 2014. un 2015. gadā.

(5)

Lai veiktu turpmākās datu vākšanas darbības, jāpielāgo arī primāro mērķa mainīgo lielumu saraksts. Tas ietver novecojušu mainīgo lielumu svītrošanu un jaunu mainīgo lielumu pievienošanu Regulas (EK) Nr. 1983/2003 pielikumam. Lai īstenotu uzticamu materiālās nenodrošinātības mērīšanas pasākumu, šīs pozīcijas izvēlētas pēc divām padziļinātām statistiskas analīzēm, kas balstītas uz datiem, kuri apkopoti 2009. un 2013. gada EU-SILC.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1983/2003.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1983/2003 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 165, 3.7.2003., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2003. gada 7. novembra Regula (EK) Nr. 1983/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz primāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu (OV L 298, 17.11.2003., 34. lpp.).

(3)  Padomes 2013. gada 7. februāra Regula (ES) Nr. 112/2013, ar ko attiecībā uz to sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2014. gada sarakstu, kuri attiecas uz materiālo nenodrošinātību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (OV L 37, 8.2.2013., 2. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 27. janvāra Regula (ES) Nr. 67/2014, ar ko attiecībā uz to sekundāro mērķa mainīgo lielumu 2015. gada sarakstu, kuri attiecas uz līdzdalību sociālajā un kultūras dzīvē un materiālo nenodrošinātību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (OV L 23, 28.1.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1983/2003 pielikumu groza šādi:

1)

sadaļu “Dati par saimi – Sociālā atstumtība – Nemonetāri saimes pametuma rādītāji, ietverot grūtības” savilkt galus kopā“, parāda apmērs un pirmās nepieciešamības preču pastiprināts trūkums” groza šādi:

a)

svītro šādus mainīgos lielumus:

Sastāvdaļa

Mainīgā lieluma nosaukums

Kods

Mērķa mainīgais lielums

“X,L

HS070

 

Vai Jums ir telefons (ietverot mobilo telefonu)?

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē, citi iemesli

 

HS070_F

– 1

Trūkstošais

1

Aizpilda mainīgo lielumu

X,L

HS080

 

Vai Jums ir krāsu televizors?

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē, citi iemesli

 

HS080_F

– 1

Trūkstošais

1

Aizpilda mainīgo lielumu”

un

“X,L

HS100

 

Vai Jums ir veļas mašīna?

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē, citi iemesli

 

HS100_F

– 1

Trūkstošais

1

Aizpilda mainīgo lielumu”

b)

pēc mainīgajiem lielumiem HS150 un HS150_F tiek pievienoti šādi mainīgie lielumi:

Komponents

Mainīgā lieluma apzīmējums

Kods

Mērķa mainīgais lielums

“X,L

HD080

 

Nolietotu mēbeļu aizstāšana

1

2

Nē – mājsaimniecība to nevar atļauties

3

Nē – citi iemesli

 

HD080_F

1

Aizpilda mainīgo lielumu

– 1

Trūkst”

2)

starp sadaļu “Personas dati – Pamatdati – Demogrāfiskie dati 16+” un “Personas dati – Izglītība – Izglītība, ietverot augstāko iegūto ISCED līmeni” iekļauj šādu jaunu sadaļu “Personas dati – Sociālā atstumtība – Rādītāji par nemonetāro personas nenodrošinātību”:

Komponents

Mainīgā lieluma apzīmējums

Kods

Mērķa mainīgais lielums

Personas dati

Sociālā atstumtība

“RĀDĪTĀJI PAR NEMONETĀRO PERSONAS NENODROŠINĀTĪBU

X,L

PD020

 

Nolietotu apģērbu aizstāj ar jaunu (nevis lietotu) apģērbu

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē – citi iemesli

 

PD020_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

– 1

Trūkst

– 3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

X,L

PD030

 

Divi pāri derīgu apavu (tostarp viens pāris apavu, kuri valkājami jebkādos laika apstākļos)

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē – citi iemesli

 

PD030_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

– 1

Trūkst

– 3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

X,L

PD050

 

Vismaz reizi mēnesī tiekas ar draugiem/ģimeni (radiem), lai kopā dotos iedzert vai paēst

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē – citi iemesli

 

PD050_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

– 1

Trūkst

– 3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

X,L

PD060

 

Regulāri izmanto kādu brīvā laika pavadīšanas iespēju

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē – citi iemesli

 

PD060_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

– 1

Trūkst

– 3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

X,L

PD070

 

Katru nedēļu tērē nelielu naudas summu savām vajadzībām

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē – citi iemesli

 

PD070_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

– 1

Trūkst

– 3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents

X,L

PD080

 

Interneta pieslēgums mājās personīgām vajadzībām

1

2

Nē, nevaru atļauties

3

Nē – citi iemesli

 

PD080_F

1

Mainīgais lielums ir ierakstīts

– 1

Trūkst

– 3

Attiecīgā persona nav izvēlētais respondents”


5.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2257

(2015. gada 4. decembris)

par nosaukuma ierakstīšanu Tradicionālo īpatnību reģistrā (Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) (GTĪ))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 3. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta b) apakšpunktu Bulgārijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya), ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisija 2014. gada 11. jūnijā saņēma paziņojumu par iebildumu no Kajseri Tirdzniecības palātas (Turcija). Šim paziņojumam par iebildumu sekoja pamatots iebildumu paziņojums, kas tika elektroniski nosūtīts 2014. gada 14. augustā. Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. panta 2. punktā ir noteikts, ka pamatots iebildumu paziņojums pēc paziņojuma par iebildumu jāsūta divu mēnešu laikā. Pamatots iebildumu paziņojums tika saņemts pēc minētā termiņa. Tāpēc Komisija uzskata, ka Kajseri Tirdzniecības palātas (Turcija) iebildums nav pieņemams.

(3)

Grieķija 2014. gada 12. jūnijā nosūtīja paziņojumu par iebildumu un arī pamatoto iebildumu paziņojumu. Iebilduma pamatā bija Regulas (ES) Nr. 1151/2012 21. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Grieķija apgalvoja, ka – tā kā Trāķijas reģiona daļa pieder Grieķijai – nosaukuma Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) reģistrācija ierobežotu Grieķijas ražotāju tiesības izmantot ģeogrāfisko nosaukumu “Θράκη” (Trāķija). Ir vairāki gaļas produkti, kuru tirdzniecības nosaukumos likumīgi tiek lietots apzīmējums “Trāķija”.

(4)

Komisija izskatīja Grieķijas iebildumu un atzina to par pieņemamu Regulas (ES) Nr. 1151/2012 21. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē. Ar 2014. gada 10. oktobra vēstuli Komisija aicināja ieinteresētās personas uzsākt attiecīgas konsultācijas, lai panāktu savstarpējo vienošanos saskaņā ar minēto personu iekšējām procedūrām.

(5)

Bulgārija un Grieķija panāca šādu vienošanos un par to paziņoja Komisijai 2015. gada 5. maijā.

(6)

Starp Bulgāriju un Grieķiju panāktās vienošanās saturs var tikt ņemts vērā, ciktāl tas atbilst Regulas (ES) Nr. 1151/2012 un citu ES tiesību aktu noteikumiem.

(7)

Ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 1151/2012 18. panta 3. punktu, lai atšķirtu produktus, kuriem ir līdzīgi nosaukumi, un novērstu risku, ka patērētāji varētu tikt maldināti par produkta izcelsmi, Bulgārija un Grieķija vienojās, ka nosaukumam Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) būtu pievienojams uzraksts “izgatavots pēc Bulgārijas tradīcijām”.

(8)

Abas puses vienojās arī par to, ka šajā regulā būtu iekļaujams apgalvojums, kas skaidro, ka ģeogrāfisko nosaukumu “Trāķija” nav paredzēts rezervēt nosaukumam Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya).

(9)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka nosaukumam Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) būtu jāpievieno uzraksts “izgatavots pēc Bulgārijas tradīcijām”.

(10)

Turklāt būtu jāskaidro, ka, neskarot Regulas (ES) Nr. 1151/2012 24. panta 2. punktu, ar nosaukumu Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) apzīmēta produkta reģistrācija, pievienojot uzrakstu “izgatavots pēc Bulgārijas tradīcijām”, neliedz ražotājiem izmantot ģeogrāfisko nosaukumu “Trāķija” un tā tulkojumus produktu marķējumā vai noformējumā Savienības teritorijā saskaņā ar ES tiesību aktiem un jo īpaši saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 (3) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) (GTĪ) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.2. grupas “Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u. c.)” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 668/2014 (4) XI pielikumu.

2. pants

Regulas 1. pantā minētajam nosaukumam pievieno uzrakstu “izgatavots pēc Bulgārijas tradīcijām”. Produkta specifikācijas konsolidēta redakcija ir iekļauta šīs regulas pielikumā.

3. pants

Ģeogrāfisko nosaukumu “Trāķija”, arī tā tulkojumus, var turpināt izmantot marķējumā vai noformējumā Savienības teritorijā ar noteikumu, ka ir ievēroti tās tiesību sistēmā piemērojamie principi un noteikumi.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 75, 14.3.2014., 16. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu, OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.

(4)  Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


PIELIKUMS

PIETEIKUMS GARANTĒTAS TRADICIONĀLĀS ĪPATNĪBAS (GTĪ) REĢISTRĀCIJAI

PADOMES REGULA (EK) Nr. 509/2006 (1)

КАЙСЕРОВАН ВРАТ ТРАКИЯ (KAYSEROVAN VRAT TRAKIYA)

EK Nr.: BG-TSG-0007-01018 – 23.7.2012.

1.   Pieteikuma iesniedzējas grupas nosaukums un adrese

Grupas vai organizācijas nosaukums (attiecīgā gadījumā): Sdruzhenie Traditsionni surovo-susheni mesni produkti (Tradicionālo vītinātas jēlas gaļas produktu apvienība (STSSMP)

Adrese: bul. Shipchenski prohod, bl. 240, vh A, ap 6, et. 3, Sofia 1111

Tālrunis: +359 29712671

Fakss: +359 29733069

E-pasta adrese: office@amb-bg.com

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Bulgārija

3.   Produkta specifikācija

3.1.   Reģistrējamais(-ie) nosaukums(-i) (Komisijas Regulas (EK) Nr. 1216/2007  (2) 2. pants)

Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya)

Nosaukumam pievieno uzrakstu “izgatavots pēc Bulgārijas tradīcijām”.

3.2.   Vai nosaukums

ir specifisks pats par sevi

izsaka lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta specifiskās iezīmes

Nosaukums Kayserovan vrat Trakia pirmo reizi minēts 1980. gadā ar tā ražošanu saistītā standartizācijas dokumentā (nozares standarts 18-71996-80), kuru sagatavojuši divi bulgāru pētnieki – Dževizovs un Kiseva. Produkts strauji iekaroja popularitāti, un tagad tā ražošana ar minēto nosaukumu Bulgārijā notiek jau vairāk nekā 30 gadus. Šis nosaukums ir arī specifisks pats par sevi, jo tajā norādītas produkta galvenās sastāvdaļas, kas aprakstītas 3.6. punktā.

3.3.   Vai ir lūgta nosaukuma rezervēšana atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 509/2006 13. panta 2. punktam

Reģistrācija ar nosaukuma rezervēšanu

Reģistrācija bez nosaukuma rezervēšanas

3.4.   Produkta veids

1.2. grupa. Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u. c.)

3.5.   Tā lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums atbilstīgi 3.1. punktam (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 3. panta 1. punkts)

Kayserovan vrat Trakia ir jēli nogatavinātas, nesagrieztas gaļas delikatese. Produktu gatavo no svaigas, atkaulotas cūkas liemeņa kakla daļas. Nogatavināšanas laikā to atkārtoti presē un pārziež ar “Kaiser” maisījumu (kayserova smes) no garšaugiem un baltvīna. Produkts ir piemērots tiešam patēriņam visām patērētāju grupām.

Fizikālās īpašības – forma un izmēri

Iegarens, saplacināts, 3–4 cm biezs cilindrs.

Ķīmiskās īpašības

Ūdens saturs: ne vairāk kā 40,0 % no kopējās masas.

Vārāmais sāls: ne vairāk kā 5,0 % no kopējās masas.

Nitrīti (atlieku daudzums galaproduktā): ne vairāk kā 50 mg/kg.

pH ne zemāks par 5,4.

Organoleptiskās īpašības

 

Ārējais izskats un krāsa

Kvalitatīvi izkaltusi virsa ir klāta ar brūngani sarkanīgu “Kaiser” maisījumu, kas veido izteiktu garozu.

 

Šķērsgriezums

Muskuļaudi ir koši sarkani, savukārt speķis – lašu sārts un ne biezāks par 1 cm.

 

Konsistence: blīva un elastīga.

 

Garša un smarža: raksturīga, patīkama, viegli iesāļa, ar izteiktu pievienoto garšvielu aromātu, bez neraksturīgas garšas un smaržas.

Kayserovan vrat Trakia tirdzniecībā var piedāvāt veselu, sagriezu gabalos vai šķēlēs, iesaiņojot to vakuumiepakojumā, celofānā vai modificētā atmosfērā.

3.6.   Tā lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta ražošanas metodes apraksts, uz kuru attiecas nosaukums atbilstīgi 3.1. punktam (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 3. panta 2. punkts)

Kayserovan vrat Trakia ražošanā jāizmanto turpmāk norādītās sastāvdaļas un piedevas.

 

Gaļa: 100 kg cūkas liemeņa kakla daļas.

 

Sālījuma maisījums 100 kg cūkas liemeņa kakla daļas: 3,35 kg vārāmā sāls; 40 g askorbīnskābes (E300) kā antioksidanta; 100 g kālija nitrāta (E252) vai 85 g nātrija nitrāta (E251); 500 g rafinēta granulētā cukura.

 

Kaiser” maisījums 100 kg cūkas liemeņa kakla daļas:

4,0 kg sarkanās paprikas;

3,0 kg grieķu sierāboliņa sēklu;

2,0 kg ķiploku;

12,0 litru baltvīna.

 

Aukla/kaņepājs.

Ražošanas metode

Kayserovan vrat Trakia ražošanā izmanto svaigu, pilnībā pieaugušas cūkas liemeņa kakla daļu ar pH 5,6–6,2. Gaļu rūpīgi atkaulo, atstājot muskuļu grupas neskartas. Gabala priekšējā robeža ir starp pakauša kaulu un pirmo kakla skriemeli, pakaļējā robeža ir starp piekto un sesto krūšu skriemeli un uz leju no piektās starpribu daļas. Apakšējā robeža horizontāli šķērso pirmās piecas ribas. Atkaulotā gaļa ir attīrīta no asinīm, sagriezta vajadzīgajā formā un aplīdzināta. Cūkgaļas liemeņa kakla gabalus, kuriem piešķirta vajadzīgā forma, saliek piemērotos tīros traukos sālīšanai. Vārāmā sāls, askorbīnskābes, kālija vai nātrija nitrāta un rafinētā granulētā cukura maisījumu gaļā ierīvē ar rokām vai mehanizēti. Sālīto gaļu cieši saliek plastmasas vai nerūsošā tērauda traukos nogatavināšanai aukstā režīma noliktavā, kur gaisa temperatūra ir 0–4 °C. Pēc trīs līdz četrām dienām gaļas gabalu izkārtojumu apvērš pretējā secībā (samaina vietām augšējos un apakšējos gabalus), un atstāj tos uz vēl vismaz 10 dienām tādos pašos apstākļos, līdz tie ir pilnībā un vienmērīgi iesālīti. Katram sālītās gaļas gabalam apsien auklas cilpu, un tos iekar uz koka un/vai metāla rāmjiem (stieņiem), kas izvietoti desu ratiņos no nerūsošā tērauda. Gabaliem neļauj savstarpēji saskarties. Tos atstāj ratiņos notecināšanai līdz 24 stundām gaisa temperatūrā, kas nepārsniedz 12 °С. Pēc tam tos izvieto dabiskās vai ventilētās kaltēšanas (vītināšanas) telpās ar regulējamu temperatūru un mitrumu. Kaltēšana notiek vidē, kur gaisa temperatūra ir 12–17 °С, bet relatīvais gaisa mitrums ir 70–85 %. Kaltēšanas un nogatavināšanas laikā gabalus vairākas reizes presē. Presēšana ilgst 12–14 stundas. Pirmā presēšana notiek, kad Kayserovan vrat Trakia gabali ir mēreni apkaltuši pēc taustes, un ir jūtama plāna garoziņa. Pirms presēšanas tos sašķiro pēc biezuma. Kaltēšana turpinās, līdz gaļa ir ieguvusi blīvi elastīgu konsistenci, un ūdens saturs tajā vairs nepārsniedz 40 % no kopējās masas. Pēc beidzamās presēšanas gabalus pārziež ar “Kaiser” maisījumu, kurā saskaņā ar recepti ir garšvielas, ūdens un baltvīns un kuru rūpīgi izlīdzina, lai iegūtu 2–3 mm biezu slāni. Pēc tam gabalus izkarina kaltēties, līdz maisījums ir pilnībā sakaltis, izveidojot garozu. Grieķu sierāboliņa sēklas jau iepriekš rūpīgi samaļ un 24 stundas izmērcē remdenā ūdenī.

3.7.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta specifiskums (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 3. panta 3. punkts)

—   Produkta garšas un smaržas īpašības

Svaigās cūkas liemeņa kakla daļas gabalu rūpīgā atlase un sašķirošana un “Kaiser” maisījums piešķir produktam Kayserovan vrat Trakia tā neatkārtojamo garšu un smaržu.

Kayserovan vrat Trakia ražošanā neizmanto ieraugu kultūras un pH regulatorus, tāpēc tas atšķiras no produktiem, kurus ražo, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas.

—   Saplacināto gabalu specifiskā forma

Raksturīgo formu iegūst, gaļu kaltēšanas procesā atkārtoti presējot.

3.8.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta tradicionālais raksturs (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 3. panta 4. punkts)

Kayserovan vrat Trakia pieder pie jēli nogatavinātas, nesagrieztas cūkgaļas delikatešu grupas. Plašajā gaļas produktu sortimentā tas ir viens no produktiem, kurus Bulgārijā ražo jau vairākus gadu desmitus. Tā ražošanai Bulgārijā ir vairāk nekā 30 gadu sena vēsture.

Vēsturiskie dati par Kayserovan vrat Trakia ražošanas tehnoloģiju un recepti ir atrodami standartizācijas dokumentā, kas attiecas uz prasībām ON 18-71996-80 šādiem produktiem: “Plovdiv” kaltētas gaļas strēmeles ar garšvielām, “Rodopa” kaltētas gaļas strēmeles ar garšvielām, “Kayserovan svinski vrat Trakia” (Valsts agrorūpniecības savienība (NAPS), Sofija, 1980). Ražošanas metode ir aprakstīta 1980. gada 20. oktobra tehniskajā instrukcijā Nr. 326 par “Plovdiv” un “Rodopa” kaltētas gaļas strēmeļu ar garšvielām un “Kayserovan svinski vrat Trakia” ražošanu (Valsts agrorūpniecības savienība (NAPS), Sofija, 1980), un tās autori ir Plovdivas pētnieki Dževizovs un Kiseva.

Saskaņā ar tradicionālo Kayserovan vrat Trakia ražošanas metodi kaltēšanas procesā ir jāievēro noteikti temperatūras un mitruma parametri. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 (3) 10. panta 4. punktu tiek izmantotas preses ar koka virsmu. Tādējādi tiek radīti labvēlīgi apstākļi vēlamās mikrofloras dabiskai attīstībai kaltēšanas laikā. Presēšana piešķir produktam raksturīgo saplacināto formu un specifisko, tradicionālo garšu, kas saglabājusies nemainīga līdz pat mūsu dienām.

3.9.   Prasību minimums un procedūras specifisko iezīmju pārbaudei (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 4. pants)

Kayserovan vrat Trakia ražošanas procesā un pēc tā beigām pārbauda:

izmantoto gaļas sastāvdaļu atbilstību prasībām, kas noteiktas specifikācijas 3.6. punktā,

receptē noteikto gaļas sastāvdaļu un sālījuma maisījuma proporciju ievērošanu, kad sālījuma maisījums tiek sadalīts devās un iejaukts gaļas sastāvdaļās, kā arī receptē noteikto sastāvdaļu un piedevu daudzumu ievērošanu,

ražošanas metožu pienācīgu izmantošanu formēto gaļas gabalu sālīšanai saskaņā ar 3.6. punktu,

temperatūru un mitrumu notecināšanas un kaltēšanas laikā, vizuāli inspicējot produktu,

receptē noteikto gaļas sastāvdaļu un “Kaiser” maisījuma proporciju ievērošanu, kad “Kaiser” maisījums tiek sadalīts devās un iejaukts gaļas sastāvdaļās, kā arī receptē noteikto sastāvdaļu un garšvielu daudzumu ievērošanu,

Kaiser” maisījumā izmantotā baltvīna dzidrumu un derīguma termiņu, kā arī receptei atbilstošo baltvīna daudzumu, kas minēts 3.6. punktā,

pienācīgu ārējo izskatu un krāsu, vizuāli inspicējot produktu, lai noteiktu, cik lielā mērā “Kaiser” maisījums ir izveidojis produkta virsā garozu,

griezuma virsmas pienācīgu konsistenci, smaržu un garšu, sensoriski analizējot gatavo produktu,

izmantojot apstiprinātas laboratoriskās metodes, gatavā produkta atbilstību fizikāli ķīmiskajiem parametriem, kas noteikti specifikācijas 3.5. punktā.

Minētos parametrus jāpārbauda reizi gadā. Ja kādā posmā tiek konstatēta neatbilstība, pārbaužu biežumu palielina līdz reizei sešos mēnešos.

4.   Iestādes vai institūcijas, kuras pārbauda atbilstību produkta specifikācijai

4.1.   Nosaukums un adrese

Nosaukums: Q Certificazioni S.r.l.

Adrese: Villa Parigini, loc. Basciano, 53035 Monteriggioni (SI), Italy;

Bulgaria 4000 Plovdiv No 42a, Ulitsa Leonardo da Vinci

Tālrunis/fakss: +359 32649228

Mobilais tālrunis: +359 897901680

E-pasta adrese: office@qci.bg.

☐ Publiska

☒ Privāta

4.2.   Iestāžu vai institūciju konkrētie uzdevumi

4.1. punktā minētā pārbaudes struktūra pārbauda visu specifikācijās noteikto prasību ievērošanu.


(1)  Padomes 2006. gada 20. marta Regula (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām (OV L 93, 31.3.2006., 1. lpp.). Regula aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012.

(2)  Komisijas 2007. gada 18. oktobra Regula (EK) Nr. 1216/2007, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām (OV L 275, 19.10.2007., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).


5.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2258

(2015. gada 4. decembris),

ar ko Regulu (EK) Nr. 798/2008 groza attiecībā uz tādu atsevišķu sūtījumu importu un tranzītu, kuros ir mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu vienību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/158/EK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 23. panta 1. punktu, 24. panta 2. punktu 25. pantu, 26. panta 2. punktu un 28. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 798/2008 (2) paredz veterinārās sertifikācijas noteikumus attiecībā uz mājputnu, inkubējamo olu, diennakti vecu cāļu un noteiktu bezpatogēnu olu (“preču”) importu Savienībā un tranzītu caur to. Regula nosaka, ka Savienībā drīkst importēt un tranzītā caur to pārvadāt tikai no minētās regulas I pielikuma 1. daļas tabulā iekļautajām trešām valstīm, teritorijām, zonām vai nodalījumiem nākušas preces.

(2)

Minētās regulas 5. panta 1. un 3. punktā attiecībā uz preču importu un tranzītu noteikti dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības nosacījumi, kas saskaņā ar 5. panta 2. punktu neattiecas uz sūtījumiem, kuros ir mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu vienību.

(3)

Minētās regulas 5. panta 3. punkta d) apakšpunkts attiecas uz ierobežojumiem, kas saistīti ar salmonellu kontroles programmu, kuru attiecībā uz konkrētu preču importu no trešām valstīm Komisija apstiprinājusi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 (3). Salmonellu kontroles statuss un ar to saistītie ierobežojumi ir norādīti Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas 9. slejā.

(4)

Regulas (EK) Nr. 2160/2003 1. panta 3. punkts nosaka, ka minētā regula neattiecas uz mājputnu primāro ražošanu, kas paredzēta pašu vajadzību nodrošināšanai, vai tādu primāro ražošanu, kā rezultātā ražotājs nelielā daudzumā pats tieši piegādā pamatproduktus galapatērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri pamatproduktus tieši piegādā galapatērētājam.

(5)

Attiecībā uz prasībām pēc importēšanas Regulas (EK) Nr. 798/2008 14. panta 1. punkts konkrētām precēm nosaka īpašus importa nosacījumus, kuri ir izklāstīti minētās regulas VIII un IX pielikumā. Saskaņā ar 14. panta 2. punktu šie nosacījumi nav piemērojami sūtījumiem, kuros ir mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu vienību.

(6)

Lai nodrošinātu Savienības tiesību aktu vienādu piemērošanu tādu atsevišķu sūtījumu importam, kuros ir mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu vienību, Regulas (EK) Nr. 798/2008 5. un 14. pantu ir lietderīgi grozīt, lai definētu, kuri nosacījumi būtu jāizpilda attiecībā uz šādiem sūtījumiem.

(7)

Regulas 5. panta grozījumam būtu jānodrošina, ka 6. un 7. pantā noteiktās prasības par laboratoriskās testēšanas procedūrām un slimības ziņošanas prasības, kuras piemēro mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu importam, būtu jāizpilda arī, importējot Savienībā un pārvadājot tranzītā caur to atsevišķus sūtījumus, kuros ir mazāk nekā 20 minēto preču vienību, jo šie pasākumi ievērojami samazina risku ievazāt slimību ar minētajām precēm.

(8)

Būtu jāgroza arī 5. pants, lai norādītu, ka nosacījumi par salmonellu kontroles programmas apstiprināšanu un ar to saistītie importa un tranzīta ierobežojumi neattiecas uz mājputnu primāro ražošanu, kas paredzēta pašu vajadzību nodrošināšanai, vai tādu primāro ražošanu, kā rezultātā ražotājs nelielā daudzumā pats tieši piegādā pamatproduktus galapatērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri pamatproduktus tieši piegādā galapatērētājam. Tomēr pirms šādu sūtījumu nosūtīšanas, būtu jāveic laboratorisks tests, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 798/2008 III pielikumā.

(9)

Attiecībā uz trešās valsts salmonellu kontroles statusu Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļas 9. slejā būtu jāiekļauj 6. zemsvītras piezīme, kura norādītu, ka saskaņā ar iepriekšminētajiem nosacījumiem atbilstība salmonellu kontroles programmas prasībām netiek pieprasīta.

(10)

Ņemot vērā jaunākās zinātnes atziņas par laboratoriskajām metodēm un jaunās juridiskās prasības, Regulas (EK) Nr. 798/2008 III pielikuma I iedaļas 7. punktā noteiktās paraugu ņemšanas un testēšanas prasības attiecībā uz “sabiedrības veselībai bīstamām salmonellām” būtu jāatjaunina un jāiekļauj atsauce uz paraugu ņemšanas protokolu, kas noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 200/2010 (4) pielikuma 2.2. punktā.

(11)

Veterinārie sertifikāti vaislas un produktīvo mājputnu (BPP), diennakti vecu cāļu (DOC) un inkubējamo olu (HEP) importam un tranzītam neparedz sertificēšanu attiecībā uz īpašajām prasībām, kas jāievēro attiecībā uz sūtījumiem, kuros ir mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu vienību. Tādēļ būtu lietderīgi izveidot veterinārā sertifikāta paraugu “LT20”, kurā būtu iekļautas dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības prasības, ko piemēro šādiem sūtījumiem.

(12)

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļa būtu jāgroza, lai 4. slejā norādītu, no kurām trešām valstīm, teritorijām, zonām vai nodalījumiem saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas veterinārā sertifikāta paraugā “LT20”, drīkst atļaut tādu atsevišķu sūtījumu importu, kuros ir mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu vienību.

(13)

Turklāt būtu jāatjaunina novecojušās atsauces uz Savienības tiesību aktiem Regulas (EK) Nr. 798/2008 III, VIII un IX pielikumā.

(14)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 798/2008.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 798/2008 groza šādi:

1)

regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Importa un tranzīta nosacījumi

1.   Attiecībā uz precēm, ko importē Savienībā vai pārvadā tranzītā caur to, ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

III nodaļas 6. un 7. pantā izklāstītie nosacījumi;

b)

papildu garantijas, kā norādīts I pielikuma 1. daļas tabulas 5. slejā;

c)

īpašie nosacījumi, kas norādīti I pielikuma 1. daļas tabulas 6. slejā, un attiecīgā gadījumā 6.A slejā norādītie noslēguma datumi un 6.B slejā norādītie sākuma datumi;

d)

nosacījumi par salmonellu kontroles programmas apstiprināšanu un ar to saistītie ierobežojumi, kurus piemēro tikai tad, ja tas norādīts I pielikuma 1. daļas tabulas attiecīgajā slejā;

e)

dzīvnieku veselības papildu garantijas, ja to pieprasa saņēmēja dalībvalsts un ja tas norādīts sertifikātā.

2.   Atsevišķiem sūtījumiem, kuros ir mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu vienību, nepiemēro šādus 1. punktā izklāstītos nosacījumus:

a)

nosacījumus, kas minēti b) apakšpunktā;

b)

nosacījumus, kas minēti d) apakšpunktā, ja tie attiecas uz mājputnu primāro ražošanu, kas paredzēta pašu vajadzību nodrošināšanai, vai tādu primāro ražošanu, kā rezultātā ražotājs nelielā daudzumā pats tieši piegādā pamatproduktus, kā minēts Regulas (EK) Nr. 2160/2003 1. panta 3. punktā.=”;

2)

regulas 14. pantu aizstāj ar šādu:

“14. pants

Īpaši mājputnu, inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu importa nosacījumi

1.   Papildus II un III nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem, importējot turpmāk norādītās preces, jāievēro šādi īpaši nosacījumi:

a)

attiecībā uz vaislas un produktīvajiem mājputniem (izņemot skrējējputnus), to inkubējamām olām un diennakti veciem cāļiem – VIII pielikumā izklāstītās prasības;

b)

attiecībā uz vaislas un produktīvajiem skrējējputniem, to inkubējamām olām un diennakti veciem cāļiem – IX pielikumā izklāstītās prasības.

2.   Šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie īpašie nosacījumi neattiecas uz atsevišķiem sūtījumiem, kuros ir mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu vienību. Tomēr šādiem sūtījumiem piemēro VIII pielikuma II iedaļā izklāstītās prasības pēc importēšanas.”;

3)

regulas I, III, VIII un IX pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 4. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 74. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 8. augusta Regula (EK) Nr. 798/2008 par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regula (EK) Nr. 2160/2003 par salmonellas un dažu citu pārtikā sastopamu zoonozes īpašu izraisītāju kontroli (OV L 325, 12.12.2003., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2010. gada 10. marta Regula (ES) Nr. 200/2010, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2160/2003 attiecībā uz Savienības mērķi samazināt salmonellas serotipu izplatību pieaugušo Gallus gallus vaislas saimēs (OV L 61, 11.3.2010., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I, III, VIII un IX pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļu aizstāj ar šādu:

“1. DAĻA

Trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksts

Trešās valsts vai teritorijas ISO kods un nosaukums

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma kods

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma apraksts

Veterinārais sertifikāts

Īpaši nosacījumi

Īpaši nosacījumi

Putnu gripas uzraudzības statuss

Putnu gripas vakcinācijas statuss

Salmonellu kontroles statuss (6)

Paraugs(-i)

Papildu garantijas

Noslēguma datums (1)

Sākuma datum (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albānija

AL-0

Visa valsts

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentīna

AR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Austrālija

AU-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP, LT20

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brazīlija

BR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Šādas pavalstis:

Riugrandi du Sula, Santakatarina, Parana, Sanpaulu un Matugrosu du Sula

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Šādas pavalstis:

Matugrosu, Parana, Riugrandi du Sula, Santakatarina un Sanpaulu

BPP, DOC, HEP, SRP, LT20

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Federālais apgabals un šādas pavalstis:

Gojasa, Minasžeirasa, Matugrosu, Matugrosu du Sula, Parana, Riugrandi du Sula, Santakatarina un Sanpaulu

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Botsvāna

BW-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Baltkrievija

BY – 0

Visa valsts

EP un E (abi “tikai tranzītam caur Lietuvu”)

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Kanāda

CA-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

CA-1

Visa Kanādas valsts, izņemot CA-2 teritoriju

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CA-2

Šādas teritorijas Kanādā:

 

 

 

 

 

 

 

 

CA-2.1

“primārā kontroles zona”,

ko iezīmē šādas robežas:

rietumos – Klusais okeāns,

dienvidos – robeža ar Amerikas Savienotajām Valstīm,

ziemeļos – Highway 16,

austrumos – robeža starp Britu Kolumbijas un Albertas provincēm

WGM

VIII

P2

4.12.2014.

9.6.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S1, ST1

CA-2.2

teritorija Ontārio provinces apgabalā, ko iezīmē šādas robežas:

no County Road 119 krustojuma ar County Road 64 un 25th Line,

pa 25th Line uz ziemeļiem līdz krustojumam ar Road 68, pa Road 68 uz austrumiem līdz vietai, kur šis ceļš atkal savienojas ar 25th Line, un tad pa 25th Line uz ziemeļiem līdz 74 Road,

no 25th Line pa 74 Road uz austrumiem līdz 31st Line,

no 74 Road pa 31st Line uz ziemeļiem līdz 78 Road,

no 31th Line pa 78 Road uz austrumiem līdz 33rd Line,

no 78 Road pa 33rd Line uz ziemeļiem līdz 84 Road,

no 33th Line pa 84 Road uz austrumiem līdz Highway 59,

no 84 Road pa Highway 59 uz dienvidiem līdz Road 78,

no Highway 59 pa Road 78 uz austrumiem līdz 13th Line,

no 78 Road pa 13 Line uz dienvidiem līdz Oxford Road 17,

no 13 Line pa Oxford Road 17 uz austrumiem līdz Oxford Road 4,

no Oxford Road 4 pa Oxford Road 17 uz dienvidiem līdz County Road 15,

no Oxford Road 4 pa County Road 15 uz austrumiem (šķērsojot Highway 401) līdz Middletown Line,

no County Road 15 pa Middletown Line uz dienvidiem (šķērsojot Highway 403) līdz Old Stage Road,

no Middletown Line pa Old Stage Road uz rietumiem līdz County Road 59,

no Old Stage Road pa County Road 59 uz dienvidiem līdz Curries Road,

no County Road 59 pa Curries Road uz rietumiem līdz Cedar Line,

no Curries Road pa Cedar Line uz dienvidiem līdz Rivers Road,

no Cedar Line pa Rivers Road uz dienvidrietumiem līdz Foldens Line,

no Rivers Road pa Foldens Line uz ziemeļrietumiem līdz Sweaburg Road,

no Foldens Line pa Sweaburg Road uz dienvidrietumiem līdz Harris Street,

no Sweaburg Road pa Harris Street uz ziemeļrietumiem līdz Highway 401,

no Harris Street pa Highway 401 uz rietumiem līdz Ingersoll Street (County Road 10),

no Highway 401 pa Ingersoll Street (County Road 10) uz ziemeļiem līdz County Road 119,

no Ingersoll Street (County Road 10) pa County Road 119 līdz sākuma punktam, kur County Road 119 savienojas ar 25 Line

WGM

VIII

P2

8.4.2015.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.10.2015.

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

A

 

S1, ST1

CA-2.3

teritorija Ontārio provinces apgabalā, ko iezīmē šādas robežas:

no Township Road 4 un Highway 401 krustojuma pa Township Road 4 uz rietumiem līdz Blandford Road,

no Township Road 4 pa Blandford Road uz ziemeļiem līdz Oxford-Waterloo Road,

no Blandford Road pa Oxford-Waterloo Road uz austrumiem līdz Walker Road,

no Oxford-Waterloo Road pa Walker Road uz ziemeļiem līdz Bridge Street,

no Walker Road pa Bridge Street uz austrumiem līdz Puddicombe Road,

no Bridge Street pa Puddicombe Road uz ziemeļiem līdz Bethel Road,

no Puddicombe Road pa Bethel Road uz austrumiem līdz Queen Street,

no Bethel Road pa Queen Street uz dienvidiem līdz Bridge Street,

no Queen Street pa Bridge Street uz austrumiem līdz Trussler Road,

no Bridge Street pa Trussler Road uz dienvidiem līdz Oxford Road 8,

no Trussler Road pa Oxford Road 8 uz austrumiem līdz Northumberland Street,

no Oxford Road 8 pa Northumberland Street uz dienvidiem, turpinot pa Swan Street / Ayr Road līdz Brant Waterloo Road,

no Swan Street / Ayr Road pa Brant Waterloo Road uz rietumiem līdz Trussler Road,

no Brant Waterloo Road pa Trussler Road uz dienvidiem līdz Township Road 5,

no Trussler Road pa Township Road 5 uz rietumiem līdz Blenheim Road,

no Township Road 5 pa Blenheim Road uz dienvidiem līdz Township Road 3,

no Blenheim Road pa Township Road 3 uz rietumiem līdz Oxford Road 22,

no Township Road 3 pa Oxford Road 22 uz ziemeļiem līdz Township Road 4,

no Oxford Road 22 pa Township Road 4 uz rietumiem līdz Highway 401

WGM

VIII

P2

8.4.2015.

8.10.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N,

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S1, ST1

CH – Šveice

CH-0

Visa valsts

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Čīle

CL-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN – Ķīna

CN-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Šaņdunas province

POU, E

VI

P2

6.2.2004.

 

 

S4

GL – Grenlande

GL-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Honkonga

HK-0

Visa Honkongas īpašās pārvaldes apgabala teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

IL – Izraēla (5)

IL-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, LT20

X

N

 

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015.

 

 

 

 

POU, RAT

X

N

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015.

 

 

 

 

E

X

 

 

 

 

 

S4

EP

 

 

 

 

 

 

 

IN – Indija

IN-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islande

IS-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Korejas Republika

KR-0

Visa valsts

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

MD – Moldova

MD-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

ME – Melnkalne

ME-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskara

MG-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malaizija

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Rietumu pussala

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

S4

MK – bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (4)

MK-0 (4)

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Meksika

MX-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

P2

17.5.2013.

 

 

 

 

NA – Namībija

NA-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Jaunkaledonija

NC-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Jaunzēlande

NZ-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Senpjēra un Mikelona

PM-0

Visa teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbija

RS-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Krievija

RU-0

Visa valsts

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapūra

SG-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Taizeme

TH-0

Visa valsts

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012.

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012.

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012.

 

 

S4

TN – Tunisija

TN-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPP, LT20, BPR, DOR, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turcija

TR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

UA – Ukraina

UA-0

Visa valsts

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

 

US – Amerikas Savienotās Valstis

US-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

Amerikas Savienoto Valstu teritorija, izņemot US-2 teritoriju

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

A

 

S3, ST1

US-2

Šādas teritorijas Amerikas Savienotajās Valstīs:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Vašingtonas štats:

 

Benton County

 

Franklin County

WGM

VIII

P2

19.12.2014.

7.4.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.2

Vašingtonas štats:

Clallam County

WGM

VIII

P2

19.12.2014.

11.5.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.3

Vašingtonas štats:

Okanogan County (1):

a)

ziemeļos – sākot no US 97 WA 20 un S. Janis Road krustojuma, pagrieziens pa labi uz S. Janis Road. Pagrieziens pa kreisi uz McLaughlin Canyon Road, tad pa labi uz Hardy Road, pēc tam pa kreisi uz Chewilken Valley Road;

b)

austrumos – no Chewilken Valley Road pagrieziens pa labi uz JH Green Road, tad pa kreisi uz Hosheit Road, tad pa kreisi uz Tedrow Trail Road, pēc tam pa kreisi uz Brown Pass Road līdz Colville Tribe robežlīnijai. Sekot Colville Tribe robežlīnijai uz rietumiem, pēc tam uz dienvidiem, līdz tā šķērso US 97 WA 20;

c)

dienvidos – pagrieziens pa labi uz US 97 WA 20, tad pa kreisi uz Cherokee Road, pēc tam pa labi uz Robinson Canyon Road. Pagrieziens pa kreisi uz Bide A Wee Road, tad pa kreisi uz Duck Lake Road, tad pa labi uz Soren Peterson Road, tad pa kreisi uz Johnson Creek Road, pēc tam pa labi uz George Road. Pagrieziens pa kreisi uz Wetherstone Road, tad pa labi uz Eplay Road;

d)

rietumos – no Eplay Road pagrieziens pa labi uz Conconully Road / 6th Avenue N., tad pa kreisi uz Green Lake Road, tad pa labi uz Salmon Creek Road, tad pa labi uz Happy Hill Road, pēc tam pa kreisi uz Conconully Road (kas turpinās kā Main Street). Pagrieziens pa labi uz Broadway, tad pa kreisi uz C Street, tad pa labi uz Lake Street E, tad pa labi uz Sinlahekin Road, tad pa labi uz S. Fish Lake Road, pēc tam pa labi uz Fish Lake Road. Pagrieziens pa kreisi uz N. Pine Creek Road, tad pa labi uz Henry Road (kas turpinās kā N. Pine Creek Road), tad pa labi uz Indian Springs Road, pēc tam pa labi uz Hwy 7, kas beidzas pie US 97 WA 20.

WGM

VIII

P2

29.1.2015.

16.6.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.4

Vašingtonas štats:

Okanogan County (2):

a)

ziemeļos – sākot no vietas, kur US Hwy 95 šķērso Kanādas robežu, turpina tālāk uz austrumiem gar Kanādas robežu, pēc tam pagrieziens pa labi uz 9 Mile Road (County Hwy 4777);

b)

austrumos – no 9 Mile Road pagrieziens pa labi uz Old Hwy 4777, kas aiz pagrieziena uz dienvidiem turpinās kā Molson Road. Pagrieziens pa labi uz Chesaw Road, pa kreisi uz Forest Service 3525, pa kreisi uz Forest Development Road 350, kas turpinās kā Forest Development Road 3625. No šīs vietas, virzoties tieši uz rietumiem, pagrieziens pa kreisi uz Forest Service 3525, tad pa labi uz Rone Road, tad pa labi uz Box Spring Road, tad pa kreisi uz Mosquito Creek Road, pēc tam pa labi uz Swanson Mill Road;

c)

dienvidos – no Swanson Mill Road pagrieziens pa kreisi uz O'Neil Road, tad turpina uz dienvidiem pa 97N. Pagrieziens pa labi uz Ellis Forde Bridge Road, tad pa kreisi uz Janis Oroville (SR 7), tad pa labi uz Loomis Oroville Road, tad pa labi uz Wannact Lake Road, tad pa kreisi uz Ellemeham Moutain Road, tad pa kreisi uz Earth Dam Road, tad pa kreisi uz ceļa bez nosaukuma, tad pa labi uz ceļa bez nosaukuma, tad pa labi uz cita ceļa bez nosaukuma, pēc tam pa kreisi uz ceļa bez nosaukuma un pa kreisi uz cita ceļa bez nosaukuma;

d)

rietumos – no ceļa bez nosaukuma pagrieziens pa labi uz Loomis Oroville Road, tad pa kreisi uz Smilkameen Road līdz Kanādas robežai.

WGM

VIII

P2

3.2.2015.

6.5.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.5

Oregonas štats:

Douglas County

WGM

VIII

P2

19.12.2014.

23.3.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.6

Oregonas štats:

Deschutes County

WGM

VIII

P2

14.2.2015.

19.5.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.7

Oregonas štats:

Malheur County

WGM

VIII

P2

20.1.2015.

11.5.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

Aidaho štats:

 

Canyon County

 

Payette County

WGM

VIII

P2

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.8

Kalifornijas štats:

Stanislaus County / Tuolumne County:

zona 10 km rādiusā, kas sākas N punktā uz apļveida kontroles zonas robežas un turpinās pulksteņrādītāja kustības virzienā:

a)

ziemeļos – 2,5 jūdzes uz austrumiem no State Hwy. 108 un Williams Road krustojuma;

b)

ziemeļaustrumos – 1,4 jūdzes uz dienvidaustrumiem no Rock River Dr. un Tulloch Road krustojuma;

c)

austrumos – 2,0 jūdzes uz ziemeļrietumiem no Milpitas Road un Las Cruces Road krustojuma;

d)

dienvidaustrumos – 1,58 jūdzes uz austrumiem no Rushing Road ziemeļu gala;

e)

dienvidos – 0,70 jūdzes uz dienvidiem no State Highway 132 un Crabtree Road krustojuma;

f)

dienvidrietumos – 0,8 jūdzes uz dienvidaustrumiem no Hazel Dean Road un Loneoak Road krustojuma;

g)

rietumos – 2,5 jūdzes uz dienvidrietumiem no Warnerville Road un Tim Bell Road krustojuma;

h)

ziemeļrietumos – 1,0 jūdzi uz dienvidaustrumiem no CA-120 un Tim Bell Road krustojuma.

WGM

VIII

P2

23.1.2015.

5.5.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.9

Kalifornijas štats:

Kings County:

zona 10 km rādiusā, kas sākas N punktā uz apļveida kontroles zonas robežas un turpinās pulksteņrādītāja kustības virzienā:

a)

ziemeļos – 0,58 jūdzes uz ziemeļiem no Kansas Avenue;

b)

ziemeļaustrumos – 0,83 jūdzes uz austrumiem no CA-43;

c)

austrumos – 0,04 jūdzes uz austrumiem no 5th Avenue;

d)

dienvidaustrumos – 0,1 jūdzi uz austrumiem no Paris Avenue un 7th Avenue krustojuma;

e)

dienvidos – 1,23 jūdzes uz ziemeļiem no Redding Avenue;

f)

dienvidrietumos – 0,6 jūdzes uz rietumiem no Paris Avenue un 15th Avenue krustojuma;

g)

rietumos – 1,21 jūdzi uz austrumiem no 19th Avenue;

h)

ziemeļrietumos – 0,3 jūdzes uz ziemeļiem no Laurel Avenue un 16th Avenue krustojuma;

WGM

VIII

P2

12.2.2015.

26.5.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.10

Minesotas štats

WGM

VIII

P2

5.3.2015.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.11.1

Misūri štats:

 

Barton County

 

Jasper County

WGM

VIII

P2

8.3.2015.

18.6.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.11.2

Misūri štats:

 

Moniteau County

 

Morgan County

WGM

VIII

P2

10.3.2015.

11.6.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.11.3

Misūri štats:

Lewis County

WGM

VIII

P2

5.5.2015.

20.9.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.13

Ārkanzasas štats:

 

Boone County

 

Marion County

WGM

VIII

P2

11.3.2015.

13.7.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.14

Kanzasas štats:

 

Leavenworth County

 

Wyandotte County

WGM

VIII

P2

13.3.2015.

12.6.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.15

Kanzasas štats:

 

Cherokee County

 

Crawford County

WGM

VIII

P2

9.3.2015.

18.6.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.16

Montānas štats:

 

Fergus County

 

Judith Basin County

WGM

VIII

P2

2.4.2015.

2.7.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.17

Ziemeļdakotas štats:

 

Dickey County

 

La Moure County

WGM

VIII

P2

11.4.2015.

27.7.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

S3, ST1

US-2.18

Dienviddakotas štats:

 

Beadle County

 

Bon Homme County

 

Brookings County

 

Brown County

 

Hutchinson County

 

Kingsbury County

 

Lake County

 

McCook County

 

McPherson County

 

Minnehaha County

 

Moody County

 

Roberts County

 

Spink County

 

Yankton County

WGM

VIII

P2

1.4.2015.

10.9.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.19.1

Viskonsinas štats:

Barron County

WGM

VIII

P2

16.4.2015.

18.8.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.19.2

Viskonsinas štats:

Jefferson County

WGM

VIII

P2

11.4.2015.

17.8.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.19.3

Viskonsinas štats:

Chippewa County

WGM

VIII

P2

23.4.2015.

29.7.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N,

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.19.4

Viskonsinas štats:

Juneau County

WGM

VIII

P2

17.4.2015.

6.8.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N,

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.20.1

Aiovas štats:

 

Buena Vista County

 

Calhoun County

 

Cherokee County

 

Clay County

 

Dickinson County

 

Emmet County

 

Hamilton County

 

Hardin County

 

Humboldt County

 

Ida County

 

Kossuth County

 

Lyon County

 

O'Brien County

 

Osceola County

 

Palo Alto County

 

Plymouth County

 

Pocahontas County

 

Sac County

 

Sioux County

 

Webster County

 

Woodbury County

 

Wright County

WGM

VIII

P2

14.4.2015.

11.11.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.20.2

Aiovas štats:

 

Adair County

 

Guthrie County

 

Madison County

WGM

VIII

P2

4.5.2015.

9.9.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.21

Indiānas štats:

Whitley County

WGM

VIII

P2

10.5.2015.

8.8.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

 

US-2.22

Nebraskas štats:

 

Dakota County

 

Dixon County

 

Thurston County

 

Wayne County

WGM

VIII

P2

11.5.2015.

21.10.2015.

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

UY – Urugvaja

UY-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Dienvidāfrika

ZA-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

P2

9.4.2011.

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

HER

III

 

 

 

RAT

VII

H

9.4.2011.

25.8.2015.

 

 

 

ZW – Zimbabve

ZW-0

Visa valsts

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

b)

pielikuma 2. daļu groza šādi:

i)

iedaļā, kurā uzskaitīti veterināro sertifikātu paraugi, pēc ieraksta par sertifikātu “SRA” (veterinārā sertifikāta paraugs kaujamiem skrējējputniem) un pirms ieraksta par sertifikātu “POU” (veterinārā sertifikāta paraugs mājputnu gaļai) iekļauj šādu ierakstu:

““LT20”: veterinārā sertifikāta paraugs atsevišķiem sūtījumiem, kuros ir mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu vienību”;

ii)

pēc veterinārā sertifikāta parauga kaujamiem skrējējputniem “SRA” un pirms veterinārā sertifikāta parauga mājputnu gaļai “POU” iekļauj šādu veterināro sertifikātu “LT20” atsevišķiem sūtījumiem, kuros ir mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu vienību:

Veterinārā sertifikāta paraugs atsevišķiem sūtījumiem, kuros ir mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu vienību (LT20)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

”;

2)

III pielikuma I daļu groza šādi:

a)

minētās daļas 2. punkta trešajā ievilkumā atsauci uz Direktīvu 90/539/EEK aizstāj ar atsauci uz Direktīvu 2009/158/EK;

b)

minētās daļas 3. punkta pirmajā ievilkumā atsauci uz Direktīvu 90/539/EEK aizstāj ar atsauci uz Direktīvu 2009/158/EK;

c)

minētās daļas 4. punkta pirmajā ievilkumā atsauci uz Direktīvu 90/539/EEK aizstāj ar atsauci uz Direktīvu 2009/158/EK;

d)

minētās daļas 5. punkta pirmajā ievilkumā atsauci uz Direktīvu 90/539/EEK aizstāj ar atsauci uz Direktīvu 2009/158/EK;

e)

minētās daļas 6. punktā atsauci uz Direktīvu 90/539/EEK aizstāj ar atsauci uz Direktīvu 2009/158/EK;

f)

minētās daļas 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Sabiedrības veselībai bīstamas salmonellas

Paraugu ņemšanu veic saskaņā ar paraugu ņemšanas protokolu, kas aprakstīts Komisijas Regulas (ES) Nr. 200/2010 pielikuma 2.2. punktā.

Izmanto noteikšanas metodi, ko ieteikusi ES references laboratorija (ESRL) attiecībā uz salmonellām (Bilthoven, Nīderlandē), vai līdzvērtīgu metodi. Minētā metode aprakstīta ISO 6579 (2002) D pielikuma pašreizējā redakcijā: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in samples of the primary production stage. Izmantojot šo noteikšanas metodi, par vienīgo selektīvo barotni izmanto pusšķidru barotni (modificētu pusšķidru Rapaporta–Vasilada barotni (MSRV)).

Serotipu nosaka pēc Kaufmaņa–Vaita shēmas vai ar līdzvērtīgu metodi.”;

3)

VIII pielikumu groza šādi:

a)

I iedaļas 1. punktā atsauci uz Direktīvu 90/539/EEK aizstāj ar atsauci uz Direktīvu 2009/158/EK;

b)

II iedaļas 2. punktā atsauci uz Direktīvu 90/539/EEK aizstāj ar atsauci uz Direktīvu “2009/158/EK”;

4)

IX pielikuma IV iedaļas c) punktā atsauci uz Direktīvu 90/539/EEK aizstāj ar atsauci uz Direktīvu 2009/158/EK.


(1)  Preces, ieskaitot atklātā jūrā transportētas preces, kuras ražotas pirms šā datuma, atļauts importēt Savienībā 90 dienu laikposmā pēc šā datuma.

(2)  Savienībā atļauts ievest tikai preces, kas ražotas pēc šā datuma.

(3)  Saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.).

(4)  Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika: par šīs valsts galīgo nomenklatūru vienosies pēc tam, kad tiks pabeigtas pašlaik notiekošās sarunas Apvienoto Nāciju Organizācijā.

(5)  Turpmāk uzskata par Izraēlas Valsti, izņemot teritorijas, kas Izraēlas pārvaldē atrodas kopš 1967. gada jūnija, proti, Golānas augstienes, Gazas joslu, Austrumjeruzālemi un pārējo Rietumkrastu.

(6)  Ar salmonellu kontroles programmām saistītos ierobežojumus, kas minēti 2. daļā, nepiemēro tādiem atsevišķiem sūtījumiem, kuros ir mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu vienību, ja tie attiecas uz mājputnu primāro ražošanu, kas paredzēta pašu vajadzību nodrošināšanai, vai tādu primāro ražošanu, kā rezultātā ražotājs nelielā daudzumā pats tieši piegādā pamatproduktus galapatērētājam vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri pamatproduktus tieši piegādā galapatērētājam, un kuri ir sertificēti saskaņā ar veterinārā sertifikāta paraugu “LT20””;


5.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/56


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2259

(2015. gada 4. decembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 4. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājs vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

78,9

TR

83,5

ZZ

81,2

0707 00 05

MA

95,7

TR

152,2

ZZ

124,0

0709 93 10

MA

71,3

TR

159,2

ZZ

115,3

0805 10 20

MA

83,9

TR

50,5

UY

52,1

ZA

70,1

ZZ

64,2

0805 20 10

MA

72,9

ZZ

72,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

89,7

ZA

96,8

ZZ

93,3

0805 50 10

TR

109,2

ZZ

109,2

0808 10 80

AU

155,4

CA

159,0

CL

92,5

NZ

213,1

US

116,7

ZA

123,2

ZZ

143,3

0808 30 90

CN

80,5

TR

154,7

ZZ

117,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

5.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/58


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/2260

(2015. gada 3. decembris),

ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/630/EK par ārkārtas pasākumiem, kas piemērojami no Bangladešas importētiem un cilvēku uzturā lietošanai paredzētiem vēžveidīgajiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8472)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmums 2008/630/EK (2) tika pieņemts pēc tam, kad Savienībā no Bangladešas importētos vēžveidīgajos, kas paredzēti lietošanai cilvēku uzturā (“produkti”), tika konstatētas veterināro zāļu atliekas un neatļautas vielas.

(2)

Lēmumā 2008/630/EK ir noteikts, ka dalībvalstis šos produktus atļauj importēt Savienībā ar nosacījumu, ka tiem ir pievienoti izcelsmes vietā veikta analītiska testa (“analītiskais tests”) rezultāti, lai nodrošinātu, ka tie neapdraud cilvēku veselību.

(3)

Komisija no 2015. gada 20. aprīlim līdz 2015. gada 30. aprīlim Bangladešā veica revīziju (3) (“revīzija”), lai izvērtētu atlieku un piesārņotāju kontroli dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, tai skaitā veterināro zāļu kontroles. Revīzijas ziņojumā secināts, ka ieviestā sistēma atlieku kontrolei akvakultūrā piedāvā garantijas, kas līdzvērtīgas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām.

(4)

Neatbilstīgu sūtījumu skaits ir ievērojami samazinājies.

(5)

Pamatojoties uz minētās revīzijas rezultātiem un neatbilstīgo sūtījumu ļoti nelielo skaitu, šķiet lieki prasīt, lai Savienībā importēto produktu sūtījumiem no Bangladešas tiktu pievienoti analītiskie testi. Tāpēc Lēmums 2008/630/EK būtu jāatceļ.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmums 2008/630/EK ar šo tiek atcelts.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 3. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 24. jūlija Lēmums 2008/630/EK par ārkārtas pasākumiem, kas piemērojami no Bangladešas importētiem un cilvēku uzturā lietošanai paredzētiem vēžveidīgajiem (OV L 205, 1.8.2008., 49. lpp.).

(3)  Galīgais ziņojums par Bangladešā no 2015. gada 20. aprīlim līdz 2015. gada 30. aprīlim notikušo revīziju, kas veikta, lai izvērtētu atlieku un piesārņotāju kontroli dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, tai skaitā veterināro zāļu kontroles – DG (SANTE) 2015-7517 – MR.

http://ec.europa.eu/food/fvo/audit_reports/details.cfm?rep_id=3501.


TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

5.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/60


ES UN GRUZIJAS ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS Nr. 1/2014

(2014. gada 17. novembris),

ar ko pieņem Asociācijas padomes un Asociācijas komitejas un apakškomiteju reglamentus [2015/2261]

ES UN GRUZIJAS ASOCIĀCIJAS PADOME,

ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (“nolīgums”) (1), un jo īpaši tā 404. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar nolīguma 431. pantu atsevišķas tā daļas no 2014. gada 1. septembra piemēro provizoriski.

(2)

Saskaņā ar nolīguma 405. panta 2. punktu Asociācijas padome pieņem savu reglamentu.

(3)

Saskaņā ar nolīguma 407. panta 1. punktu Asociācijas komiteja palīdz Asociācijas padomei veikt tās pienākumus un uzdevumus, bet saskaņā ar nolīguma 408. panta 1. punktu Asociācijas padome savā reglamentā paredz Asociācijas komitejas pienākumus un darbības kārtību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo pieņem Asociācijas padomes un Asociācijas komitejas un apakškomiteju reglamentus, kas izklāstīti attiecīgi I un II pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2014. gada 17. novembrī

Asociācijas padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 261, 30.8.2014., 4. lpp.


I PIELIKUMS

ASOCIĀCIJAS PADOMES REGLAMENTS

1. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Asociācijas padome, kas izveidota saskaņā ar 404. panta 1. punktu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (“nolīgums”), veic savus pienākumus, kas paredzēti nolīguma 404. un 406. pantā.

2.   Nolīguma 405. panta 1. punktā ir noteikts, ka Asociācijas padomes sastāvā ietilpst Eiropas Savienības Padomes locekļi un Eiropas Komisijas locekļi, no vienas puses, un Gruzijas valdības locekļi, no otras puses. Asociācijas padomes sastāva izveidē ņem vērā konkrētos, attiecīgajā sanāksmē izskatāmos jautājumus. Asociācijas padome sanāk ministru līmenī.

3.   Kā paredzēts nolīguma 406. panta 1. punktā un lai sasniegtu tā mērķus, Asociācijas padome ir pilnvarota pieņemt lēmumus, kas pusēm ir saistoši. Asociācijas Padome veic atbilstošus pasākumus attiecībā uz tās lēmumu īstenošanu, tostarp vajadzības gadījumā pilnvarojot konkrētas struktūras, kas izveidotas saskaņā ar nolīgumu, rīkoties tās uzdevumā. Asociācijas padome var arī sniegt ieteikumus. Lēmumus un ieteikumus pieņem, pusēm vienojoties, pēc attiecīgu to pieņemšanai paredzētu iekšējo procedūru pabeigšanas. Asociācijas padome savas pilnvaras var deleģēt Asociācijas komitejai.

4.   Šajā reglamentā “puses” nozīmē puses, kas definētas nolīguma 428. pantā.

2. pants

Priekšsēdētājs

Puses pārmaiņus un ikreiz 12 mēnešus ilgi veic Asociācijas padomes priekšsēdētāja pienākumus. Pirmais šāds laikposms sākas pirmās Asociācijas padomes sanāksmes dienā un beidzas tā paša gada 31. decembrī.

3. pants

Sanāksmes

1.   Asociācijas padome tiekas vismaz reizi gadā, bet vajadzības gadījumā – papildus pēc abpusējas pušu vienošanās. Ja vien puses nevienojas citādi, Asociācijas padomes sanāksmes notiek vietā, kur parasti notiek Eiropas Savienības Padomes sanāksmes.

2.   Ikviena Asociācijas padomes sanāksme tiek rīkota pušu saskaņotā laikā.

3.   Asociācijas padomes sanāksmes vismaz 30 kalendārās dienas pirms sanāksmes dienas kopīgi sasauc Asociācijas padomes sekretāri, to iepriekš saskaņojot ar Asociācijas padomes priekšsēdētāju.

4. pants

Pārstāvība

1.   Ja Asociācijas padomes loceklis nevar apmeklēt sanāksmi, viņu var pārstāvēt cita persona. Ja Asociācijas padomes loceklis vēlas šādu pārstāvību, viņš pirms sanāksmes, kurā viņu paredzēts pārstāvēt, rakstveidā paziņo Asociācijas padomes priekšsēdētājam sava pārstāvja vārdu un uzvārdu.

2.   Asociācijas padomes locekļa pārstāvis izmanto visas attiecīgā locekļa tiesības.

5. pants

Delegācijas

1.   Asociācijas padomes locekli var pavadīt ierēdņi/amatpersonas. Pirms katras sanāksmes Asociācijas padomes sekretariāts informē Asociācijas padomes priekšsēdētāju par katras puses delegācijas paredzēto sastāvu.

2.   Ja puses savstarpēji vienojas, Asociācijas padome var uzaicināt pušu citu struktūru pārstāvjus vai neatkarīgus nozares ekspertus piedalīties tās sanāksmēs novērotāja statusā vai sniegt informāciju par konkrētām tēmām. Puses vienojas par noteikumiem un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem minētie novērotāji var piedalīties sanāksmēs.

6. pants

Sekretariāts

Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta ierēdnis/amatpersona un Gruzijas ierēdnis/amatpersona kopīgi darbojas kā Asociācijas padomes sekretāri.

7. pants

Sarakste

1.   Asociācijas padomei adresēto saraksti nosūta Savienības vai Gruzijas puses sekretāram, kas savukārt informē otru sekretāru.

2.   Asociācijas padomes sekretāri nodrošina sarakstes pārsūtīšanu Asociācijas padomes priekšsēdētājam un vajadzības gadījumā arī Asociācijas padomes locekļiem.

3.   Minētajā veidā pārsūtīto saraksti nosūta attiecīgi Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariātam, Eiropas Ārējās darbības dienestam, dalībvalstu pastāvīgajām pārstāvniecībām Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam, kā arī Gruzijas misijai Eiropas Savienībā.

4.   Sekretāri priekšsēdētāja paziņojumus priekšsēdētāja uzdevumā nosūta adresātiem. Vajadzības gadījumā šādi paziņojumi tiek izsūtīti 3. punktā minētajiem Asociācijas padomes locekļiem.

8. pants

Konfidencialitāte

Ja vien puses nenolemj citādi, Asociācijas padomes sanāksmes nav atklātas. Ja viena puse iesniedz Asociācijas padomei informāciju ar norādi “konfidenciāli”, arī otra puse šādu informāciju atzīst par konfidenciālu.

9. pants

Sanāksmes darba kārtība

1.   Asociācijas padomes priekšsēdētājs katrai Asociācijas padomes sanāksmei sagatavo pagaidu darba kārtību. Asociācijas padomes sekretāri vismaz 15 kalendārās dienas pirms sanāksmes to izsūta 7. pantā minētajiem adresātiem.

Pagaidu darba kārtībā iekļauj jautājumus, par kuriem priekšsēdētājs vismaz 21 kalendāro dienu pirms sanāksmes sākuma ir saņēmis lūgumu par iekļaušanu darba kārtībā. Ja līdz darba kārtības izsūtīšanas dienai sekretāriem nav nosūtīti attiecīgi apliecinoši dokumenti, šādus jautājumus pagaidu darba kārtībā neiekļauj.

2.   Asociācijas padome katras sanāksmes sākumā pieņem darba kārtību. Ja puses attiecīgi vienojas, darba kārtībā var iekļaut arī pagaidu darba kārtībā neiekļautus jautājumus.

3.   Pēc apspriešanās ar pusēm priekšsēdētājs, ņemot vērā konkrētā gadījuma vajadzības, var saīsināt 1. punktā minētos termiņus.

10. pants

Protokols

1.   Asociācijas padomes sekretāri kopīgi sagatavo katras sanāksmes protokola projektu.

2.   Protokolā par katru darba kārtības jautājumu parasti tiek norādīti:

a)

Asociācijas padomei iesniegtie dokumenti;

b)

paziņojumi, kuru iekļaušanu protokolā ir lūdzis kāds no Asociācijas padomes locekļiem; un

c)

jautājumi, par kuriem puses ir vienojušās, piemēram, pieņemtie lēmumi un saskaņotie paziņojumi un secinājumi.

3.   Protokola projektu iesniedz apstiprināšanai Asociācijas padomē. Asociācijas padome minēto protokola projektu apstiprina nākamajā sanāksmē. Minēto protokola projektu var arī apstiprināt rakstiski.

11. pants

Lēmumi un ieteikumi

1.   Asociācijas padome pieņem lēmumus un sniedz ieteikumus, pusēm savstarpēji vienojoties un pēc attiecīgo iekšējo procedūru pabeigšanas.

2.   Ja puses attiecīgi vienojas, Asociācijas padome var pieņemt lēmumus vai sniegt ieteikumus arī rakstveida procedūrā. Šajā nolūkā Asociācijas padomes priekšsēdētājs saskaņā ar 7. pantu priekšlikuma tekstu rakstveidā nosūta tās locekļiem, norādot termiņu, kas nav īsāks par 21 kalendāro dienu, kurā locekļi dara zināmas atrunas vai grozījumus, kurus viņi vēlas ieviest. Pēc apspriešanās ar pusēm priekšsēdētājs, ņemot vērā konkrētā gadījuma vajadzības, var saīsināt iepriekš minēto termiņu.

3.   Asociācijas padomes akti nolīguma 406. panta 1. punkta izpratnē tiek saukti attiecīgi “lēmums” vai “ieteikums”, kam seko kārtas numurs, pieņemšanas datums un priekšmeta apraksts. Minētos Asociācijas padomes lēmumus un ieteikumus paraksta priekšsēdētājs, un tos apstiprina Asociācijas padomes sekretāri. Minētos lēmumus un ieteikumus nosūta visiem šā reglamenta 7. pantā minētajiem adresātiem. Katra puse var lemt par Asociācijas padomes lēmumu un ieteikumu publicēšanu savā attiecīgajā oficiālajā izdevumā.

4.   Visi Asociācijas padomes lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas dienā, ja vien konkrētajā lēmumā nav paredzēts citādi.

12. pants

Valodas

1.   Asociācijas padomes oficiālās valodas ir pušu oficiālās valodas.

2.   Ja vien netiek nolemts citādi, Asociācijas padomes apspriedes notiek, balstoties uz minētajās valodās sagatavotiem dokumentiem.

13. pants

Izdevumi

1.   Katra puse sedz jebkurus izdevumus, kas tai radušies saistībā ar dalību Asociācijas padomes sanāksmēs – gan personāla izdevumus, gan komandējuma un uzturēšanās izdevumus, gan izdevumus par pasta un telesakaru pakalpojumiem.

2.   Izdevumus, kas saistīti ar sanāksmēs veikto mutisko tulkošanu un dokumentu tulkošanu un pavairošanu, sedz Savienība. Ja Gruzijai ir vajadzīga mutiskā vai rakstiskā tulkošana uz vai no valodām, kas nav paredzētas 12. pantā, ar to saistītos izdevumus sedz Gruzija.

3.   Citus izdevumus saistībā ar būtiskiem sanāksmju organizēšanas pasākumiem sedz puse, kas rīko attiecīgo sanāksmi.

14. pants

Asociācijas komiteja

1.   Saskaņā ar nolīguma 407. panta 1. punktu Asociācijas komiteja palīdz Asociācijas padomei pildīt tās pienākumus un uzdevumus. Asociācijas komitejas sastāvā ietilpst pušu pārstāvji parasti augstāko civildienesta ierēdņu līmenī.

2.   Asociācijas komiteja sagatavo Asociācijas padomes sanāksmes un apspriedes, attiecīgā gadījumā īsteno Asociācijas padomes lēmumus un kopumā nodrošina asociācijas attiecību nepārtrauktību un nolīguma pienācīgu darbību. Asociācijas komiteja izskata visus jautājumus, kurus tai iesniedz Asociācijas padome, kā arī visus citus jautājumus, kas var rasties nolīguma īstenošanas gaitā. Asociācijas komiteja apstiprināšanai Asociācijas padomē iesniedz priekšlikumus, kā arī lēmumu vai ieteikumu projektus. Saskaņā ar nolīguma 408. panta 2. punktu Asociācijas padome var pilnvarot Asociācijas komiteju pieņemt lēmumus.

3.   Asociācijas komiteja pieņem lēmumus un ieteikumus, kurus tai ir atļauts pieņemt saskaņā ar nolīgumu.

4.   Ja vien nolīgumā nav norādīts citādi, gadījumos, kad nolīgumā ir minēts pienākums vai iespēja apspriesties vai kad puses vienojoties nolemj savstarpēji apspriesties, šāda apspriešanās var notikt Asociācijas komitejā. Ja puses attiecīgi vienojas, apspriešanos var turpināt Asociācijas padomē.

15. pants

Reglamenta grozījumi

Šo reglamentu var grozīt saskaņā ar 11. pantu.


II PIELIKUMS

ASOCIĀCIJAS KOMITEJAS UN APAKŠKOMITEJU REGLAMENTS

1. pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Asociācijas komiteja, kas izveidota saskaņā ar 407. panta 1. punktu Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (“nolīgums”), palīdz Asociācijas padomei veikt tās pienākumus un funkcijas, kā arī veic nolīgumā paredzētus uzdevumus, kurus tai uztic Asociācijas padome. Saskaņā ar nolīguma 408. panta 1. punktu Asociācijas padome savā reglamentā nosaka Asociācijas komitejas pienākumus un darbības kārtību.

2.   Asociācijas komiteja sagatavo Asociācijas padomes sanāksmes un apspriedes, attiecīgā gadījumā īsteno Asociācijas padomes lēmumus un kopumā nodrošina asociācijas attiecību nepārtrauktību un nolīguma pienācīgu darbību. Asociācijas komiteja izskata visus jautājumus, kurus tai iesniedz Asociācijas padome, kā arī visus citus jautājumus, kas ikdienā var rasties nolīguma īstenošanas gaitā. Asociācijas komiteja iesniedz pieņemšanai Asociācijas padomē priekšlikumus, kā arī lēmumu vai ieteikumu projektus.

3.   Nolīguma 407. panta 2. punktā ir noteikts, ka Asociācijas komitejas sastāvā ietilpst pušu pārstāvji, parasti to augstāko civildienesta ierēdņu līmenī, kuri atbilst par konkrētajiem attiecīgajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.

4.   Saskaņā ar nolīguma 408. panta 4. punktu, kad Asociācijas komiteja īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai, kā noteikts nolīguma 408. panta 4. punktā (“Asociācijas komiteja īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai”), veic uzdevumus, kas tai ir uzticēti nolīguma IV sadaļā, tajā ietilpst Eiropas Komisijas un Gruzijas augstākie ierēdņi/amatpersonas, kas atbild par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem. Eiropas Komisijas vai Gruzijas pārstāvis, kas atbild par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem, saskaņā ar šā reglamenta 2. pantu darbojas Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai priekšsēdētāja statusā. Sanāksmēs piedalās arī Eiropas Ārējās darbības dienesta pārstāvis.

5.   Nolīguma 408. panta 3. punktā ir noteikts, ka Asociācijas komiteja ir pilnvarota pieņemt lēmumus nolīgumā paredzētos gadījumos un jomās, kurās Asociācijas padome tai ir deleģējusi pilnvaras. Minētie lēmumi pusēm ir saistoši, un tās veic atbilstošus to izpildes pasākumus. Asociācijas komiteja savus lēmumus pieņem, pusēm par tiem vienojoties, pēc attiecīgo iekšējo pieņemšanas procedūru pabeigšanas.

6.   Šajā reglamentā “puses” nozīmē puses, kas definētas nolīguma 428. pantā.

2. pants

Priekšsēdētājs

Puses pārmaiņus un ikreiz 12 mēnešus ilgi veic Asociācijas komitejas priekšsēdētāja funkcijas. Pirmais šāds laikposms sākas Asociācijas padomes pirmās sanāksmes dienā un beidzas tā paša gada 31. decembrī.

3. pants

Sanāksmes

1.   Ja vien puses nevienojas citādi, Asociācijas komitejas sanāksmes notiek regulāri, vismaz reizi gadā. Ja puses attiecīgi vienojas, Asociācijas komiteja var pēc jebkuras puses lūguma rīkot ārkārtas sanāksmes.

2.   Asociācijas komitejas priekšsēdētājs ikvienu sanāksmi sasauc pušu saskaņotā vietā un laikā. Ja vien puses nevienojas citādi, Asociācijas komitejas sekretariāts paziņojumu par sanāksmes sasaukšanu sniedz vismaz 28 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma.

3.   Asociācijas komiteja īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai tiekas vismaz reizi gadā un arī ikreiz, kad rodas attiecīga vajadzība. Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai priekšsēdētājs ikvienu sanāksmi sasauc pušu saskaņotā vietā un laikā, un ar konkrētu līdzekļu izmantošanu. Ja vien puses nevienojas citādi, Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai sekretariāts paziņojumu par sanāksmes sasaukšanu sniedz vismaz 15 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma.

4.   Kad vien iespējams, Asociācijas komitejas kārtējo sanāksmi sasauc pienācīgu laiku pirms Asociācijas padomes kārtējās sanāksmes.

5.   Izņēmuma gadījumos, ja puses attiecīgi vienojas, Asociācijas komitejas sanāksmes var rīkot, izmantojot jebkādus tehniskos līdzekļus, piemēram, videokonferenci.

4. pants

Delegācijas

Pirms katras sanāksmes Asociācijas komitejas sekretariāts puses informē par abu pušu delegāciju plānoto sastāvu, kas piedalīsies sanāksmē.

5. pants

Sekretariāts

1.   Ja vien šajā reglamentā nav paredzēts citādi, Savienības ierēdnis/amatpersona un Gruzijas ierēdnis/amatpersona kopīgi darbojas kā Asociācijas komitejas sekretāri un kopīgi veic sekretariāta uzdevumus savstarpējas uzticēšanās un sadarbības gaisotnē.

2.   Eiropas Komisijas ierēdnis/amatpersona un Gruzijas ierēdnis/amatpersona, kuri ir atbildīgi par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem, kopā darbojas kā Asociācijas komitejas īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai sekretāri.

6. pants

Sarakste

1.   Asociācijas komitejai adresēto saraksti nosūta vienas vai otras puses Asociācijas komitejas sekretāram, kas savukārt informē otru sekretāru.

2.   Asociācijas komitejas sekretariāts nodrošina, ka Asociācijas komitejai adresētā sarakste tiek pārsūtīta Asociācijas komitejas priekšsēdētājam un attiecīgā gadījumā tiek izplatīta kā 7. pantā minētie dokumenti.

3.   Sekretariāts priekšsēdētāja saraksti priekšsēdētāja uzdevumā nosūta pusēm. Šāda sarakste attiecīgā gadījumā tiek izplatīta 7. pantā paredzētajā kārtībā.

7. pants

Dokumenti

1.   Dokumentus izplata ar Asociācijas komitejas sekretāru starpniecību.

2.   Puse savus dokumentus nosūta savam sekretāram. Sekretārs šos dokumentus nosūta otras puses sekretāram.

3.   Savienības puses sekretārs dokumentus nosūta Savienības attiecīgajiem pārstāvjiem un sistemātiski šādas sarakstes kopiju nosūta Gruzijas puses sekretāram.

4.   Gruzijas puses sekretārs dokumentus nosūta Gruzijas attiecīgajiem pārstāvjiem un sistemātiski šādas sarakstes kopiju nosūta Savienības puses sekretāram.

8. pants

Konfidencialitāte

Ja vien puses nenolemj citādi, Asociācijas komitejas sanāksmes nav atklātas. Ja puse Asociācijas komitejai iesniedz informāciju ar norādi “konfidenciāli”, arī otra puse šādu informāciju atzīst par konfidenciālu.

9. pants

Sanāksmes darba kārtība

1.   Asociācijas komitejas sekretariāts, balstoties uz pušu iesniegtiem priekšlikumiem, ikvienai Asociācijas komitejas sanāksmei sagatavo pagaidu darba kārtību un 10. pantā paredzēto secinājumu par darbību projektu. Pagaidu darba kārtība ietver jautājumus, par kuriem Asociācijas komitejas sekretariāts vismaz 21 kalendāro dienu pirms sanāksmes dienas ir saņēmis puses lūgumu par iekļaušanu darba kārtībā, kā arī attiecīgus dokumentus.

2.   Pagaidu darba kārtību kopā ar attiecīgajiem dokumentiem izplata saskaņā ar 7. pantu un vismaz 15 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma.

3.   Asociācijas komiteja katras sanāksmes sākumā pieņem darba kārtību. Ja puses attiecīgi vienojas, darba kārtībā var iekļaut arī provizoriskajā darba kārtībā neiekļautus jautājumus.

4.   Ja otra puse piekrīt, Asociācijas komitejas sanāksmes priekšsēdētājs var pēc ad hoc principa pieaicināt pušu citu struktūru pārstāvjus vai neatkarīgus nozares ekspertus piedalīties tās sanāksmēs, lai sniegtu informāciju par konkrētām tēmām. Puses nodrošina, ka šie novērotāji vai eksperti ievēro konfidencialitātes prasības.

5.   Asociācijas komitejas sanāksmes priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar pusēm, ņemot vērā pastāvošos īpašos apstākļus, var saīsināt 1. un 2. punktā paredzētos termiņus.

10. pants

Protokols un secinājumi par darbību

1.   Asociācijas komitejas sekretāri kopīgi sagatavo katras Asociācijas komitejas sanāksmes protokola projektu.

2.   Protokolā par katru darba kārtības jautājumu parasti tiek norādīti:

a)

sanāksmes dalībnieku saraksts, viņus pavadošo ierēdņu/amatpersonu saraksts un sanāksmi apmeklējošo novērotāju vai ekspertu saraksts;

b)

Asociācijas komitejai iesniegtie dokumenti;

c)

paziņojumi, kurus Asociācijas komiteja ir lūgusi iekļaut protokolā, un

d)

panta 4. punktā paredzētie sanāksmes secinājumi par darbību.

3.   Protokola projektu iesniedz apstiprināšanai Asociācijas komitejā. Asociācijas komiteja minēto protokola projektu apstiprina nākamajā sanāksmē. Minēto protokola projektu var arī apstiprināt rakstiski. Asociācijas komitejas īpašā sastāva tirdzniecības jautājumu risināšanai sanāksmju protokolu projektus apstiprina 28 kalendāro dienu laikā pēc katras sanāksmes. Ikvienam 7. pantā minētajam adresātam nosūta kopiju.

4.   Ikvienas sanāksmes secinājumu par darbību projektu sagatavo tās puses Asociācijas komitejas sekretārs, kuras pārstāvis ieņem Asociācijas komitejas priekšsēdētāja amatu, un parasti vismaz 15 kalendārās dienas pirms sanāksmes sākuma to kopā ar darba kārtību izsūta pusēm. Sanāksmes gaitā minēto projektu atbilstoši atjaunina, lai sanāksmes beigās, ja vien puses nevienojas citādi, Asociācijas komiteja varētu pieņemt secinājumus par darbību, kuros atspoguļotas pušu saskaņotās sekojumdarbības. Tiklīdz secinājumi par darbību ir saskaņoti, tos pievieno protokolam, un to īstenošanu pārskata kādā no turpmākajām Asociācijas komitejas sanāksmēm. Šajā nolūkā Asociācijas komiteja pieņem paraugtekstu, kurā var izsekot ikviena rīcības punkta konkrētajam termiņam.

11. pants

Lēmumi un ieteikumi

1.   Asociācijas komiteja konkrētos gadījumos, kad nolīgums to pilnvaro pieņemt lēmumu vai kad šādas pilnvaras tai ir deleģējusi Asociācijas padome, pieņem lēmumu. Asociācijas komiteja arī sniedz ieteikumus. Lēmumus pieņem un ieteikumus sniedz, pusēm savstarpēji vienojoties un pēc attiecīgo iekšējo procedūru pabeigšanas. Katru lēmumu vai ieteikumu paraksta Asociācijas komitejas priekšsēdētājs, un to apstiprina Asociācijas komitejas sekretāri.

2.   Ja puses attiecīgi vienojas, Asociācijas komiteja var pieņemt lēmumus vai sniegt ieteikumus rakstveida procedūrā. Rakstveida procedūra sastāv no piezīmju apmaiņas starp sekretāriem, kas savas darbības saskaņo ar pusēm. Šajā nolūkā saskaņā ar 7. pantu priekšlikuma tekstu izplata, norādot termiņu, kurš ir vismaz 21 kalendāro dienu ilgs un kurā dara zināmas jebkādas atrunas vai grozījumus. Priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar pusēm, ņemot vērā pastāvošos īpašos apstākļus, var saīsināt šajā punktā minētos termiņus. Kad par tekstu ir panākta vienošanās, lēmumu vai ieteikumu paraksta priekšsēdētājs, un to apstiprina sekretāri.

3.   Asociācijas komitejas akts tiek dēvēts attiecīgi “lēmums” vai “ieteikums”. Visi lēmumi stājas spēkā to pieņemšanas dienā, ja vien tajos nav paredzēts citādi.

4.   Lēmumus un ieteikumus nosūta pusēm.

5.   Katra puse var lemt par Asociācijas komitejas lēmumu un ieteikumu publicēšanu savā attiecīgajā oficiālajā izdevumā.

12. pants

Ziņojumi

Ikvienā kārtējā Asociācijas padomes sanāksmē Asociācijas komiteja ziņo Asociācijas padomei par savu, tās apakškomiteju, darba grupu un citu struktūru darbību.

13. pants

Valodas

1.   Asociācijas komitejas oficiālās valodas ir pušu oficiālās valodas.

2.   Asociācijas komitejas darba valodas ir angļu valoda un gruzīnu valoda. Ja vien netiek nolemts citādi, Asociācijas komitejas apspriedes notiek, balstoties uz minētajās valodās sagatavotiem dokumentiem.

14. pants

Izdevumi

1.   Katra puse sedz izdevumus, kas tai ir radušies saistībā ar dalību Asociācijas komitejas sanāksmēs – gan personāla izdevumus, gan komandējuma un uzturēšanās izdevumus, gan izdevumus par pasta un telesakaru pakalpojumiem.

2.   Izdevumus saistībā ar sanāksmju organizēšanu un dokumentu pavairošanu sedz puse, kas rīko attiecīgo sanāksmi.

3.   Izdevumus, kas saistīti ar sanāksmju mutisko tulkošanu un dokumentu tulkošanu no angļu valodas gruzīnu valodā (vai otrādi), kas minētas 13. panta 1. punktā, sedz puse, kas rīko attiecīgo sanāksmi.

Izdevumus, kas saistīti ar mutisko un rakstveida tulkošanu citās valodās (vai no tām), tieši sedz puse, kura šādu tulkojumu ir lūgusi.

4.   Ja ir vajadzīgs dokumentu tulkojums Savienības oficiālajās valodās, izdevumus sedz Savienība.

15. pants

Reglamenta grozījumi

Šo reglamentu var grozīt ar Asociācijas padomes lēmumu, ievērojot nolīguma 408. panta 1. punkta noteikumus.

16. pants

Apakškomitejas, īpašās komitejas vai struktūras

1.   Saskaņā ar nolīguma 409. panta 1. un 3. punktu Asociācijas komiteja var nolemt nolīguma īstenošanas vajadzībām izveidot nolīgumā neparedzētas apakškomitejas konkrētā jomā, kuras palīdzētu Asociācijas komitejai veikt tās pienākumus. Asociācijas komiteja var pieņemt lēmumu likvidēt jebkuru šādu apakškomiteju un noteikt vai grozīt tās reglamentu. Ja vien nav nolemts citādi, jebkura šāda apakškomiteja darbojas Asociācijas komitejas pakļautībā, un pēc katras sanāksmes tā Asociācijas komitejai iesniedz ziņojumu.

2.   Ja vien nolīgumā nav noteikts citādi vai ja vien Asociācijas padomē netiek panākta citāda vienošanās, šo reglamentu mutatis mutandis piemēro jebkurai apakškomitejai, kas minēta 1. punktā.

3.   Apakškomiteju sanāksmes var rīkot elastīgi un pēc vajadzības – klātienē (Briselē vai Gruzijā) vai, piemēram, izmantojot videokonferenci. Apakškomitejas darbojas kā platformas, kas uzrauga progresu attiecībā uz aktu tuvināšanu konkrētās jomās, apspriež konkrētus jautājumus un problēmas, kas rodas šajā procesā, un izstrādā ieteikumus un secinājumus par darbību.

4.   Asociācijas komitejas sekretariāts saņem kopijas no jebkādas nozīmīgas sarakstes, dokumentiem un paziņojumiem, kas attiecas uz kādu apakškomiteju, īpašo komiteju vai struktūru.

5.   Ja vien nolīgumā nav noteikts citādi vai ja vien puses Asociācijas padomē nevienojas citādi, apakškomitejas, īpašās komitejas vai struktūras ir pilnvarotas tikai sniegt ieteikumus Asociācijas komitejai.

17. pants

Ja vien nav noteikts citādi, šo reglamentu mutatis mutandis piemēro attiecībā uz Asociācijas komiteju īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai.


5.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/70


ES UN GRUZIJAS ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS Nr. 2/2014

(2014. gada 17. novembris)

par divu apakškomiteju izveidi [2015/2262]

ES UN GRUZIJAS ASOCIĀCIJAS PADOME,

ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (“nolīgums”) (1), un jo īpaši tā 409. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar nolīguma 431. pantu atsevišķas tā daļas no 2014. gada 1. septembra piemēro provizoriski.

(2)

Saskaņā ar nolīguma 409. panta 2. punktu Asociācijas padome var nolemt izveidot jebkādu speciālu komiteju vai struktūru konkrētās jomās (ja tas nepieciešams nolīguma īstenošanai), kuras Asociācijas komitejai palīdz veikt tās pienākumus.

(3)

Lai dotu iespēju rīkot ekspertu līmeņa diskusijas par galvenajām jomām, uz kurām attiecas nolīguma provizoriskā piemērošana, būtu jāizveido divas apakškomitejas.

(4)

Pēc pušu vienošanās būtu jābūt iespējamam mainīt gan apakškomiteju sarakstu, gan atsevišķu apakškomiteju darbības jomu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo izveido pielikumā minētās apakškomitejas.

2. pants

Uz pielikumā uzskaitīto apakškomiteju reglamentu attiecas 16. pants Asociācijas komitejas un apakškomiteju reglamentā, kas pieņemts ar ES un Gruzijas Asociācijas padomes Lēmumu Nr. 1/2014.

3. pants

Pielikumā iekļauto apakškomiteju sarakstu un atsevišķu pielikumā iekļauto apakškomiteju darbības jomu var mainīt pēc pušu vienošanās.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2014. gada 17. novembrī

Asociācijas padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 261, 30.8.2014., 4. lpp.


PIELIKUMS

APAKŠKOMITEJU SARAKSTS

1)

Brīvības, drošības un tieslietu apakškomiteja;

2)

Ekonomikas un citu nozaru sadarbības apakškomiteja.


5.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/72


ES UN GRUZIJAS ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS Nr. 3/2014

(2014. gada 17. novembris)

par atsevišķu Asociācijas padomes pilnvaru deleģēšanu Asociācijas komitejai īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai [2015/2263]

ES UN GRUZIJAS ASOCIĀCIJAS PADOME,

ņemot vērā Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (“nolīgums”) (1), un jo īpaši tā 406. panta 3. punktu un 408. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar nolīguma 431. pantu atsevišķas tā daļas no 2014. gada 1. septembra piemēro provizoriski.

(2)

Saskaņā ar nolīguma 404. panta 1. punktu Asociācijas padome ir atbildīga par nolīguma piemērošanas un īstenošanas pārraudzību un uzraudzību.

(3)

Saskaņā ar nolīguma 408. panta 2. punktu Asociācijas padome var deleģēt Asociācijas komitejai jebkuras savas pilnvaras, tostarp pilnvaras pieņemt saistošus lēmumus.

(4)

Saskaņā ar nolīguma 408. panta 4. punktu Asociācijas komiteja tiekas īpašā sastāvā, lai izskatītu visus jautājumus saistībā ar nolīguma IV sadaļu (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi), kā noteikts.

(5)

Lai nodrošinātu, ka nolīguma daļa attiecībā uz padziļinātu un visaptverošu brīvās tirdzniecības zonu tiek īstenota sekmīgi un laikus, Asociācijas padomei būtu jādeleģē Asociācijas komitejai īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai, kā paredzēts nolīguma 408. panta 4. punktā, pilnvaras atjaunināt vai grozīt nolīguma pielikumus, kuri attiecas uz IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 1., 3., 5., 6. un 8. nodaļu, ciktāl minētajās nodaļās nav speciālu normu attiecībā uz minēto pielikumu atjaunināšanu vai grozīšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Asociācijas padome deleģē Asociācijas komitejai nolīguma 408. panta 4. punktā minētajā īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai pilnvaras atjaunināt vai grozīt nolīguma pielikumus, kuri attiecas uz nolīguma IV sadaļas (Tirdzniecība un ar tirdzniecību saistīti jautājumi) 1., 3., 5., 6. nodaļu (nolīguma XV-C pielikums) un 8. nodaļu, ciktāl minētajās nodaļās nav speciālu normu attiecībā uz minēto pielikumu atjaunināšanu vai grozīšanu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2014. gada 17. novembrī

Asociācijas padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  OV L 261, 30.8.2014., 4. lpp.