ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 314

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 1. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2203 (2015. gada 25. novembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kazeīniem un kazeinātiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un Padomes Direktīvas 83/417/EEK atcelšanu

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/2204 (2015. gada 30. novembris), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

10

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2205 (2015. gada 6. augusts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu ( 1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2206 (2015. gada 30. novembris), ar ko attiecībā uz maksām, kuras maksājamas Kopienas Augu šķirņu birojam, groza Regulu (EK) Nr. 1238/95

22

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2207 (2015. gada 30. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

25

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2015/2208 (2015. gada 27. oktobris) par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

27

 

 

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2015. gada 27. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

29

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2015/2209 (2015. gada 27. oktobris) par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

32

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2015/2210 (2015. gada 27. oktobris) par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

34

 

 

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2015. gada 27. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

36

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2015/2211 (2015. gada 27. oktobris) par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

39

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2015/2212 (2015. gada 27. oktobris) par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

41

 

 

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2015. gada 27. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

43

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2015/2213 (2015. gada 27. oktobris) par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

46

 

*

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2015/2214 (2015. gada 27. oktobris) par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

48

 

 

Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2015. gada 27. oktobris) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

49

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/2215 (2015. gada 30. novembris) par atbalstu ANO DP Rezolūcijai 2235 (2015), ar kuru izveido OPCW un ANO kopīgu izmeklēšanas mehānismu, lai identificētu ķīmisko uzbrukumu izdarītājus Sīrijas Arābu Republikā

51

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/2216 (2015. gada 30. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

58

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2217 (2015. gada 27. novembris) par pasākumiem, lai novērstu mutes un nagu sērgas vīrusa ievešanu Savienībā no Lībijas un Marokas (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8223)  ( 1 )

60

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/2218 (2015. gada 20. novembris) par procedūru, kādā darbiniekiem nepiemēro pieņēmumu, ka tiem ir būtiska ietekme uz uzraudzītās kredītiestādes riska profilu (ECB/2015/38)

66

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2015/2075 (2015. gada 18. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz abamektīna, desmedifāma, dihlorpropa-P, haloksifopa-P, orizalīna un fenmedifāma maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem ( OV L 302, 19.11.2015. )

72

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

DIREKTĪVAS

1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2015/2203

(2015. gada 25. novembris)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kazeīniem un kazeinātiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un Padomes Direktīvas 83/417/EEK atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 83/417/EEK (3) paredz dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažiem laktoproteīniem (kazeīniem un kazeinātiem), kas paredzēti lietošanai pārtikā. Kopš minētā direktīva stājās spēkā, ir veiktas vairākas izmaiņas, jo īpaši ir izstrādāts visaptverošs tiesiskais regulējums pārtikas aprites tiesību jomā un Pārtikas kodeksa komisija (Codex Alimentarius Commission) ir pieņēmusi starptautisko standartu pārtikas kazeīna produktiem (“Kodeksa standarts pārtikas kazeīna produktiem”), kas ir jāņem vērā.

(2)

Ar Direktīvu 83/417/EEK Komisijai piešķirtas pilnvaras īstenot dažus tās noteikumus. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā šīs pilnvaras jāpielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 290. pantam.

(3)

Tādēļ skaidrības labad Direktīva 83/417/EEK būtu jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu direktīvu.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 178/2002 (4) ir ietverti vispārīgi, horizontāli un vienoti Savienības noteikumi par ārkārtas pasākumu pieņemšanu pārtikas un barības jomā. Attiecīgie Direktīvas 83/417/EEK noteikumi tādēļ vairs nav nepieciešami.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 882/2004 (5) ir ietverti vispārīgi, horizontāli un vienoti Savienības noteikumi par pārtikas produktu paraugu ņemšanas metodēm un analīzi. Attiecīgie Direktīvas 83/417/EEK noteikumi tādēļ vairs nav nepieciešami.

(6)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 (6) uzņēmumiem savās attiecībās vienam ar otru ir jāsniedz pietiekama informācija, lai nodrošinātu to, ka galapatērētājam tiek sniegta pārtikas produktu informācija un ka šī informācija ir precīza. Tā kā produktus, uz kuriem attiecas šī direktīva, ir paredzēts tirgot uzņēmumu starpā ar mērķi izgatavot pārtikas produktus, ir lietderīgi spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā saglabāt un tam pielāgot tos īpašos noteikumus, kas jau ir iekļauti Direktīvā 83/417/EEK, un tos vienkāršot. Ar šādiem konkrētiem noteikumiem būtu jāparedz informācija, kas uzņēmumiem savās attiecībās vienam ar otru jāsniedz par šajā direktīvā ietvertajiem produktiem, lai, no vienas puses, pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem sniegtu galaproduktu marķēšanai nepieciešamo informāciju, piemēram, par alergēniem, un, no otras puses, izvairītos no tā, ka šos produktus sajauc ar līdzīgiem produktiem, kuri nav paredzēti vai nav piemēroti lietošanai pārtikā.

(7)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1333/2008 (7) ir sniegta pārtikas piedevu un pārstrādes palīglīdzekļu definīcija; Direktīvā 83/417/EEK tie ir nosaukti par tehnoloģiskajām palīgvielām. Līdz ar to šajā direktīvā termina “tehnoloģiskās palīgvielas” vietā būtu jālieto “pārtikas piedevas” un “pārstrādes palīglīdzekļi”. Šādas terminoloģijas lietošana būtu arī saskaņā ar Kodeksa standartu pārtikas kazeīna produktiem.

(8)

Pārējie Direktīvas 83/417/EEK pielikumos lietotie termini un atsauces būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā tos, kas lietoti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1332/2008 (8) un Regulā (EK) Nr. 1333/2008.

(9)

Direktīvas 83/417/EEK I pielikumā noteikts, ka pārtikas kazeīna maksimālajam mitruma saturam jābūt 10 %, bet skābā pārtikas kazeīna maksimālajam piena tauku saturam attiecīgi 2,25 %. Tā kā Kodeksa standartā pārtikas kazeīna produktiem minētie parametri ir noteikti attiecīgi 12 % un 2 %, attiecīgie parametri būtu jānosaka saskaņā ar minēto standartu, lai izvairītos no tirdzniecības traucējumiem.

(10)

Lai nekavējoties pielāgotu vai atjauninātu šīs direktīvas pielikumos ietvertos tehniskos elementus nolūkā ņemt vērā attiecīgo starptautisko standartu jaunākās prasības vai tehnikas progresu, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz I un II pielikumā izklāstītajiem standartiem, kurus piemēro pārtikas kazeīniem un kazeinātiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(11)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus, proti, ar dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu veicināt lietošanai pārtikā paredzēto kazeīnu un kazeinātu brīvu apriti, vienlaikus nodrošinot augsta līmeņa veselības aizsardzību un saskaņojot spēkā esošos noteikumus ar vispārīgajiem Savienības tiesību aktiem par pārtiku un ar starptautiskajiem standartiem, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet to mēroga un iedarbības dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Darbības joma

Šī direktīva attiecas uz pārtikā lietojamiem kazeīniem un kazeinātiem un to maisījumiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

a)

“skābais pārtikas kazeīns” ir piena produkts, kas iegūts, ar skābi recinot vājpienu un/vai produktus, kas iegūti no piena, pēc tam atdalot sūkalas un iegūto koagulātu skalojot un žāvējot;

b)

“pārtikas himozīnkazeīns” ir piena produkts, kas iegūts, recinot vājpienu un/vai produktus, kas iegūti no piena, pēc tam atdalot sūkalas un iegūto koagulātu skalojot un žāvējot; koagulātu iegūst, izmantojot himozīnu vai citus recināšanas fermentus;

c)

“pārtikas kazeināti” ir piena produkti, kas iegūti, žāvējot ar neitralizējošām vielām apstrādātu pārtikas kazeīnu vai pārtikas kazeīna koagulāta recekli.

3. pants

Dalībvalstu pienākumi

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

a)

direktīvas 2. pantā definētos piena produktus tirgo ar minētajā pantā noteiktajiem nosaukumiem tikai tad, ja tie atbilst šajā direktīvā paredzētajiem noteikumiem un I un II pielikumā noteiktajiem standartiem; un

b)

kazeīnus un kazeinātus, kuri neatbilst I pielikuma I iedaļas b) un c) punktā, I pielikuma II iedaļas b) un c) punktā vai II pielikuma b) un c) punktā noteiktajiem standartiem, neizmanto pārtikas produktu izgatavošanā un, ja tie tiek tirgoti likumīgi citiem nolūkiem, tos nosauc un marķē tā, lai pircējam neradītu maldīgu priekšstatu par to īpašībām, kvalitāti vai paredzēto izmantošanu.

4. pants

Marķējums

1.   Uz 2. pantā definēto piena produktu iesaiņojuma, taras vai etiķetes ar labi redzamām, skaidri salasāmām un neizdzēšamām rakstu zīmēm marķē šādus datus:

a)

piena produkta nosaukumu, kas minētajiem produktiem ir noteikts 2. panta a), b) un c) punktā, par pārtikas kazeinātiem norādot II pielikuma d) punktā minēto katjonu vai katjonus;

b)

produktiem, ko pārdod kā maisījumus:

i)

vārdkopu “… maisījums”, norādot maisījumā ietilpstošo produktu nosaukumus pēc to masas satura dilstošā secībā;

ii)

pārtikas kazeinātiem norāda II pielikuma d) punktā minēto katjonu vai katjonus;

iii)

maisījumiem, kas satur pārtikas kazeinātus, norāda olbaltumvielu saturu;

c)

produktu neto masu kilogramos vai gramos;

d)

uzņēmēja, kas iesaistīts pārtikas apritē, vārdu vai uzņēmuma nosaukumu un adresi, ar kura vārdu vai uzņēmuma nosaukumu šo produktu pārdod, vai gadījumos, kad minētais uzņēmējs, kas iesaistīts pārtikas apritē, Savienībā neveic uzņēmējdarbību, importētāju Savienības tirgū;

e)

izcelsmes valsti produktiem, kas ievesti no trešām valstīm;

f)

produktu partijas identifikācijas numuru vai ražošanas datumu.

Atkāpjoties no pirmās daļas, datus, kas minēti šā panta 1. punkta b) apakšpunkta iii) punktā un c), d) un e) apakšpunktā, var norādīt tikai pavaddokumentā.

2.   Dalībvalstis savā teritorijā aizliedz 2. panta a), b) un c) punktā minēto piena produktu tirdzniecību, ja to marķējumā šā panta 1. punkta pirmajā daļā minētie dati nav sniegti valodā, ko pircēji minētajā dalībvalstī, kurā šie produkti tiek tirgoti, var viegli saprast, ja vien šādu informāciju uzņēmējs, kas iesaistīts pārtikas apritē, nav sniedzis citādā veidā. Minētos datus marķējumā var norādīt vairākās valodās.

3.   Ja 2. pantā definētajos piena produktos I pielikuma I iedaļas a) punkta 2. apakšpunktā un I pielikuma II iedaļas a) punkta 2. apakšpunktā un II pielikuma a) punkta 2. apakšpunktā paredzētais minimālais piena olbaltumvielu saturs ir lielāks, neskarot citu Savienības tiesību aktu noteikumus, to var pienācīgi marķēt uz produkta iesaiņojuma, taras vai etiķetes.

5. pants

Pilnvaru deleģēšana

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6. pantu attiecībā uz I un II pielikumā noteikto standartu grozīšanu, lai ņemtu vērā attiecīgo starptautisko standartu jaunākās prasības un tehnikas attīstību.

6. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus. Ir īpaši būtiski, lai Komisija ievērotu parasto praksi un pirms 5. pantā minēto deleģēto aktu pieņemšanas apspriestos ar ekspertiem, tostarp dalībvalstu ekspertiem.

2.   Pilnvaras pieņemt 5. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2015. gada 21. decembra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 5. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Saskaņā ar 5. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

7. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas ir vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2016. gada 22. decembrim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

8. pants

Atcelšana

Direktīvu 83/417/EEK atceļ no 2016. gada 22. decembra.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

10. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2015. gada 25. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

N. SCHMIT


(1)  OV C 424, 26.11.2014., 72. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2015. gada 7. oktobra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2015. gada 10. novembra lēmums.

(3)  Padomes Direktīva 83/417/EEK (1983. gada 25. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažiem laktoproteīniem (kazeīnu un kazeinātiem), kas paredzēti lietošanai cilvēku uzturā (OV L 237, 26.8.1983., 25. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas piedevām (OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1332/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas fermentiem un par grozījumiem Padomes Direktīvā 83/417/EEK, Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, Direktīvā 2000/13/EK, Padomes Direktīvā 2001/112/EK un Regulā (EK) Nr. 258/97 (OV L 354, 31.12.2008., 7. lpp.).


I PIELIKUMS

PĀRTIKAS KAZEĪNS

I.   STANDARTI, KO PIEMĒRO SKĀBAJIEM PĀRTIKAS KAZEĪNIEM

a)   Pamatrādītāji, kas raksturo sastāvu

1.

Maksimālais mitruma saturs

12 % m/m

2.

Minimālais piena olbaltumvielu saturs sausnā

90 % m/m

no tā minimālais kazeīna saturs

95 % m/m

3.

Maksimālais piena tauku saturs

2 % m/m

4.

Maksimālais titrējamais skābums mililitros decinormāla nātrija hidroksīda šķīduma uz gramu parauga

0,27

5.

Maksimālais pelnu saturs (ieskaitot P2O5)

2,5 % m/m

6.

Maksimālais bezūdens laktozes saturs

1 % m/m

7.

Maksimālais nogulšņu saturs (piedegušas daļiņas)

22,5 mg/25 g

b)   Piesārņotājvielas

Maksimālais svina saturs

0,75 mg/kg

c)   Piemaisījumi

Svešķermeņi (piem., koksnes vai metāla daļiņas, spalvas vai kukaiņu atliekas)

25 g paraugā neatrod

d)   Pārstrādes palīglīdzekļi, baktēriju kultūras un atļautās piedevas

1.

Skābes:

pienskābe

sālsskābe

sērskābe

citronskābe

etiķskābe

ortofosforskābe

2.

Pienskābi ražojošu baktēriju kultūras

3.

Sūkalas

e)   Organoleptiskās īpašības

1.

:

Smarža

:

neraksturīga smarža nepiemīt.

2.

:

Izskats

:

baltā vai krēmbaltā krāsā; produkts nedrīkst saturēt gabalus, kas nesabirzt, tos viegli saspiežot.

II.   STANDARTI, KO PIEMĒRO PĀRTIKAS HIMOZĪNKAZEĪNIEM

a)   Pamatrādītāji, kas raksturo sastāvu

1.

Maksimālais mitruma saturs

12 % m/m

2.

Minimālais piena olbaltumvielu saturs sausnā

84 % m/m

no tā minimālais kazeīna saturs

95 % m/m

3.

Maksimālais piena tauku saturs

2 % m/m

4.

Minimālais pelnu saturs (ieskaitot P2O5)

7,5 % m/m

5.

Maksimālais bezūdens laktozes saturs

1 % m/m

6.

Maksimālais nogulšņu saturs (piedegušas daļiņas)

15 mg/25 g

b)   Piesārņotājvielas

Maksimālais svina saturs

0,75 mg/kg

c)   Piemaisījumi

Svešķermeņi (piem., koksnes vai metāla daļiņas, spalvas vai kukaiņu atliekas)

25 g paraugā neatrod

d)   Pārstrādes palīglīdzekļi

himozīns, kas atbilst Regulā (EK) Nr. 1332/2008 noteiktajām prasībām,

citi piena recināšanas fermenti, kas atbilst Regulā (EK) Nr. 1332/2008 noteiktajām prasībām.

e)   Organoleptiskās īpašības

1.

:

Smarža

:

neraksturīga smarža nepiemīt.

2.

:

Izskats

:

baltā vai krēmbaltā krāsā; produkts nedrīkst saturēt gabalus, kas nesabirzt, tos viegli saspiežot.


II PIELIKUMS

PĀRTIKAS KAZEINĀTI

STANDARTI, KO PIEMĒRO PĀRTIKAS KAZEINĀTIEM

a)   Pamatrādītāji, kas raksturo sastāvu

1.

Maksimālais mitruma saturs

8 % m/m

2.

Minimālais piena olbaltumvielu saturs sausnā

88 % m/m

no kura minimālais kazeīna saturs

95 % m/m

3.

Maksimālais piena tauku saturs

2 % m/m

4.

Maksimālais bezūdens laktozes saturs

1 % m/m

5.

pH

6,0 līdz 8,0

6.

Maksimālais nogulšņu saturs (piedegušas daļiņas)

22,5 mg/25 g

b)   Piesārņotājvielas

Maksimālais svina saturs

0,75 mg/kg

c)   Piemaisījumi

Svešķermeņi (piem., koksnes vai metāla daļiņas, spalvas vai kukaiņu atliekas)

25 g paraugā neatrod

d)   Pārtikas piedevas

(fakultatīvas neitralizējošas vielas un bufervielas)

hidroksīdi

karbonāti

fosfāti

citrāti

 

nātrija

kālija

kalcija

amonija

magnija

e)   Īpašības

1.

:

Smarža

:

ļoti vāja neraksturīga piegarša un smarža.

2.

:

Izskats

:

baltā vai krēmbaltā krāsā; produkts nedrīkst saturēt gabalus, kas nesabirzt, tos viegli saspiežot.

3.

:

Šķīdība

:

gandrīz pilnīgi šķīst destilētā ūdenī, izņemot kalcija kazeinātu.


III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Padomes Direktīva 83/417/EEK

Šī direktīva

1. pants

1. un 2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. panta 1. punkts

4. panta 1. punkta pirmā daļa

4. panta 2. punkta pirmā daļa

4. panta 2. punkts

4. panta 2. punkta otrā daļa

4. panta 1. punkta otrā daļa

5. pants

6. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

7. pants

8. pants

9. pants

10. pants

11. pants

5. pants

6. pants

12. pants

7. pants

8. pants

9. pants

13. pants

10. pants

I pielikuma I iedaļa

2. panta a) un b) punkts

I pielikuma II iedaļa

I pielikuma I iedaļa

I pielikuma III iedaļa

I pielikuma II iedaļa

II pielikuma I iedaļa

2. panta c) punkts

II pielikuma II iedaļa

II pielikums

III pielikums


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/10


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2204

(2015. gada 30. novembris),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 267/2012 (2012. gada 23. marts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un Regulas (ES) Nr. 961/2010 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 46. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 23. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu.

(2)

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa ar 2015. gada 18. septembra spriedumu lietā T-121/13 atcēla Padomes lēmumu par Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC) iekļaušanu Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikumā izklāstītajā to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Balstoties uz jaunu lēmuma pamatojumu, OPIC būtu atkal jāiekļauj to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 267/2012,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2015. gada 1. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 30. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


(1)  OV L 88, 24.3.2012., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 267/2012 IX pielikuma I daļā izklāstītajā sarakstā iekļauj turpmāk minēto vienību:

I.   Personas un vienības, kuras ir iesaistītas kodolprogrammas vai ballistisko raķešu programmas darbībās, un personas un vienības, kuras atbalsta Irānas valdību

B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

“159.

Oil industry Pension Fund Investment Company (OPIC)

No 234, Taleghani St, Teheran, Irāna

OPIC sniedz ievērojamu atbalstu Irānas valdībai, jo vairākām ar Irānas valdību saistītām struktūrām, tostarp valstij piederošu uzņēmumu (NIOC) meitasuzņēmumiem, nodrošina finanšu resursus un finanšu pakalpojumus naftas un gāzes atradņu projektiem. OPIC īpašumā ir bijis IOEC (Iranian Offshore Engineering Construction Co.), kuru ES ir iekļāvusi sarakstā par loģistikas atbalsta sniegšanu Irānas valdībai.

Naftas un gāzes nozare ir nozīmīgs Irānas valdības finansējuma avots, un pastāv iespējama saikne starp Irānas ienākumiem no enerģētikas nozares un Irānas ar kodolieroču izplatīšanu saistīto darbību finansēšanu.

OPIC izpilddirektors ir Naser Maleki, kuru ANO iekļāvusi sarakstā kā privātpersonu, pamatojoties uz to, ka viņš ir Shahid Hemat Industrial Group (SHIG) vadītājs un arī MODAFL (Irānas Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrijas) amatpersona, kas pārrauga ballistisko raķešu programmas Shahab 3 (pašlaik bruņojumā esoša Irānas tālā darbības rādiusa ballistiskā raķete) darbu. SHIG ir vienība, kas iekļauta ANO sarakstā, pamatojoties uz to, ka tā ir Aerospace Industries Organisation (AIO, kas ir ES sarakstā iekļauta vienība) pakļauta vienība un iesaistīta Irānas ballistisko raķešu programmā. Attiecīgi OPIC ir tieši saistīts ar Irānas ar kodolieroču izplatīšanu saistītajām darbībām vai kodolieroču nogādes sistēmu izstrādi.

1.12.2015”.


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/13


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/2205

(2015. gada 6. augusts),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) ir tikusi informēta par procentu likmju ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm, attiecībā uz kurām konkrētiem centrālajiem darījumu partneriem (turpmāk – “CCP”) ir piešķirta atļauja veikt tīrvērti. Attiecībā uz katru no šīm klasēm EVTI ir novērtējusi būtiskos kritērijus, pēc kuriem uz tām attiecina tīrvērtes pienākumu, tostarp standartizācijas pakāpi, apjomu un likviditāti, kā arī cenu noteikšanas informācijas pieejamību. EVTI, ņemot vērā vispārējo mērķi – sistēmiskā riska samazināšanu, saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 648/2012 izklāstīto procedūru ir noteikusi, uz kurām procentu likmju ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm būtu jāattiecina tīrvērtes pienākums.

(2)

Procentu likmju ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem var būt konstants nomināls, mainīgs nomināls vai nosacīts nomināls. Līgumiem ar konstantu nominālu ir nomināls, kas visā līguma darbības laikā paliek nemainīgs. Līgumiem ar mainīgu nominālu ir nomināls, kas līguma darbības laikā mainās prognozējamā veidā. Līgumiem ar nosacītu nominālu ir nomināls, kas līguma darbības laikā mainās neprognozējamā veidā. Nosacīts nomināls vēl vairāk sarežģī cenu noteikšanu un riska pārvaldību saistībā ar procentu likmju ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem un tādējādi arī CCP spēju veikt to tīrvērti. Šī iezīme būtu jāņem vērā, nosakot, uz kurām procentu likmju ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm ir attiecināms tīrvērtes pienākums.

(3)

Lai noteiktu, uz kurām ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu klasēm būtu jāattiecina tīrvērtes pienākums, būtu jāņem vērā to ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu konkrētās būtiskās iezīmes, kuri ir noslēgti ar nodrošināto obligāciju emitentiem vai ar nodrošināto obligāciju nodrošinājuma portfeļiem. Šajā ziņā procentu likmju ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm, uz kurām saskaņā ar šo regulu attiecas tīrvērtes pienākums, nebūtu jāietver līgumi, kas noslēgti ar nodrošināto obligāciju emitentiem vai nodrošināto obligāciju nodrošinājuma portfeļiem, ja vien tie atbilst konkrētiem nosacījumiem.

(4)

Dažādiem darījumu partneriem ir nepieciešami atšķirīgi laikposmi, lai noslēgtu nepieciešamās vienošanās par tādu procentu likmju ārpusbiržas atvasināto instrumentu tīrvērti, uz kuriem attiecas tīrvērtes pienākums. Lai nodrošinātu, ka šis pienākums tiek īstenots pienācīgi un laikus, darījumu partneri būtu jāklasificē kategorijās, kurās uz pietiekamiem līdzīgiem darījumu partneriem tīrvērtes pienākums attiecas no tā paša datuma.

(5)

Pirmajā kategorijā būtu jāiekļauj gan finanšu, gan nefinanšu darījumu partneri, kas šīs regulas spēkā stāšanās dienā ir tīrvērtes dalībnieki vismaz vienam no attiecīgajiem CCP un attiecībā uz vismaz vienu no procentu likmju ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm, uz kurām attiecas tīrvērtes pienākums, jo šādiem darījumu partneriem jau ir pieredze ar brīvprātīgo tīrvērti, un tie jau ir izveidojuši saikni ar minētajiem CCP nolūkā veikt tīrvērti vismaz vienai no šīm klasēm. Nefinanšu darījumu partneriem, kas ir tīrvērtes dalībnieki, arī vajadzētu būt iekļautiem šajā pirmajā kategorijā, jo to pieredze un sagatavošanās centralizētajai tīrvērtei ir salīdzināma ar tajā iekļauto finanšu darījumu partneru pieredzi un sagatavošanos.

(6)

Otrajā kategorijā un trešajā kategorijā būtu jāiekļauj finanšu darījumu partneri, kas nav iekļauti pirmajā kategorijā, sagrupējot tos atbilstoši to tiesībspējas un darbībspējas pakāpei attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem. Finanšu darījumu partneru dažādo tiesībspējas un darbībspējas pakāpju diferencēšana būtu jābalsta uz apjomu, kādā tiek veikta darbība ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, un tāpēc būtu jānosaka kvantitatīvs slieksnis dalījumam starp otro kategoriju un trešo kategoriju, balstoties uz atvasināto instrumentu, kuru tīrvērte tiek veikta necentralizēti, nominālu vidējo kopsummu mēneša beigās. Šis slieksnis būtu jānosaka atbilstošā līmenī, lai diferencētu mazākus tirgus dalībniekus, vienlaikus arī otrās kategorijas ietvaros aptverot ievērojamu riska līmeni. Šim slieksnim arī vajadzētu būt pielāgotam starptautiskā mērogā saskaņotajam nodrošinājuma rezerves (margin) prasību slieksnim attiecībā uz atvasināto instrumentu necentralizētu tīrvērti, lai tādējādi veicinātu regulējuma konverģenci un lai mazinātu darījumu partneru izmaksas saistībā ar atbilstības nodrošināšanu. Tāpat kā minētajos starptautiskajos standartos, lai gan vispār slieksni piemēro grupas mērogā, ņemot vērā potenciālos riskus, kas piemīt visai grupai, ieguldījumu fondu gadījumā šis slieksnis būtu jāpiemēro atsevišķi katram fondam, jo parasti citu fondu saistības un ieguldījumu pārvaldītāja saistības neietekmē konkrēta fonda saistības. Tādējādi slieksnis būtu jāpiemēro katram fondam atsevišķi, ciktāl fonda maksātnespējas vai bankrota gadījumā katrs ieguldījumu fonds ir uzskatāms par pilnīgi nošķirtu un norobežotu aktīvu kopumu, kam nav nodrošinājuma, galvojuma vai citāda atbalsta no citiem ieguldījumu fondiem vai paša ieguldījumu pārvaldītāja.

(7)

Regulā (ES) Nr. 648/2012 minētā finanšu darījumu partneru definīcija neaptver dažus alternatīvos ieguldījumu fondus (AIF), lai gan to darbībspējas pakāpe attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem līdzinās šajā definīcijā ietverto AIF darbībspējai. Tādēļ AIF, kas klasificēti kā nefinanšu darījumu partneri, būtu jāiekļauj tajās pašās darījumu partneru kategorijās kā AIF, kas klasificēti kā finanšu darījumu partneri.

(8)

Ceturtajā kategorijā būtu jāiekļauj nefinanšu darījumu partneri, kas nav iekļauti pārējās kategorijās, ņemot vērā, ka tiem ir mazāka pieredze un darbībspēja ārpusbiržas atvasināto instrumentu un centralizētās tīrvērtes jomā nekā darījumu partneriem, kuri ietilpst pārējās kategorijās.

(9)

Jautājumā par dienu, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā attiecībā uz darījumu partneriem, kas ietilpst pirmajā kategorijā, būtu jāņem vērā tas, ka tiem var nebūt nepieciešamās, jau iepriekš pastāvošās saiknes ar CCP attiecībā uz visām klasēm, uz kurām attiecas tīrvērtes pienākums. Turklāt darījumu partneri, kas ietilpst šajā kategorijā, ir uzskatāmi par tādiem, kas nodrošina piekļuvi tīrvērtei tādiem darījumu partneriem, kuri nav tīrvērtes dalībnieki, un ir sagaidāms, ka līdz ar tīrvērtes pienākuma stāšanos spēkā būtiski palielināsies klientu tīrvērte un netiešo klientu tīrvērte. Visbeidzot, šī pirmā darījumu partneru kategorija veido ievērojamu daļu no tādu procentu likmju ārpusbiržas atvasināto instrumentu apjoma, kuriem jau tiek veikta tīrvērte, un to darījumu apjoms, kuriem ir veicama tīrvērte, ievērojami palielināsies pēc tam, kad stāsies spēkā šajā regulā noteiktais tīrvērtes pienākums. Tādēļ attiecībā uz darījumu partneriem, kuri ietilpst pirmajā kategorijā, būtu jānosaka termiņš, kas būtu saprātīgs un dotu iespēju sagatavoties papildu klašu tīrvērtei, kā arī reaģēt uz klientu tīrvērtes un netiešo klientu tīrvērtes pieaugumu un pielāgoties to darījumu apjoma kāpumam, kuriem veicama tīrvērte, proti, seši mēneši.

(10)

Jautājumā par dienu, kurā tīrvērtes pienākums stājas spēkā attiecībā uz darījumu partneriem, kuri ietilpst otrajā kategorijā vai trešajā kategorijā, būtu jāņem vērā tas, ka to lielākā daļa iegūs piekļuvi CCP, kļūstot par kāda tīrvērtes dalībnieka klientu vai netiešo klientu. Šis process varētu ilgt 12 līdz 18 mēnešus atkarībā no darījumu partneru tiesībspējas un darbībspējas un to gatavības slēgt vienošanās ar tīrvērtes dalībniekiem, kuras ir nepieciešamas, lai veiktu līgumu tīrvērti.

(11)

Jautājumā par dienu, kurā tīrvērtes pienākums stājas spēkā attiecībā uz darījumu partneriem, kas ietilpst ceturtajā kategorijā, būtu jāņem vērā to tiesībspēja un darbībspēja, kā arī tas, ka to pieredze ar ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un centralizēto tīrvērti ir mazāka nekā darījumu partneriem, kuri ietilpst pārējās kategorijās.

(12)

Attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuri noslēgti starp darījumu partneri, kas uzņēmējdarbību veic (ir reģistrēts) trešā valstī, un citu darījumu partneri, kas uzņēmējdarbību veic Savienībā, kad abi ietilpst vienā grupā, pilnā apmērā ir iekļauti kopīgā konsolidācijā un uz tiem attiecas atbilstošas centralizētas riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras, būtu jāparedz atlikts tīrvērtes pienākuma piemērošanas datums. Šādai atliktai piemērošanai būtu jānodrošina, ka uz ierobežotu laikposmu – apstākļos, kad nepastāv Regulas (ES) Nr. 648/2012 13. panta 2. punktā minētie īstenošanas akti, kas aptvertu šīs regulas pielikumā minētos ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumus un tādas tiesību sistēmas ārpus Savienības, kurās uzņēmējdarbību veic darījumu partneri, tīrvērtes pienākums uz minētajiem līgumiem neattiecas. Kompetentām iestādēm būtu jāspēj iepriekš pārbaudīt, vai darījumu partneri, kas noslēdz šādus līgumus, ietilpst vienā grupā un atbilst pārējiem Regulā (ES) Nr. 648/2012 izklāstītajiem grupas iekšējo darījumu nosacījumiem.

(13)

Atšķirībā no ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, kuru darījumu partneri ir nefinanšu darījumu partneri, tādu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu gadījumā, kuru darījumu partneri ir finanšu darījumu partneri, Regula (ES) Nr. 648/2012 paredz, ka tīrvērtes pienākumu piemēro tad, ja līgumi noslēgti pēc paziņojuma nosūtīšanas uz EVTI pēc tam, kad CCP ir piešķirta atļauja veikt konkrētas ārpusbiržas atvasināto instrumentu klases tīrvērti, tomēr pirms dienas, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā, un ja to attaisno minēto līgumu atlikušais termiņš (dienā, kad stājas spēkā tīrvērtes pienākums). Tīrvērtes pienākuma attiecināšanai uz minētajiem līgumiem būtu jāatbilst mērķim – nodrošināt vienveidīgu un saskaņotu Regulas (ES) Nr. 648/2012 piemērošanu. Ar tā palīdzību varētu veicināt finanšu stabilitāti un mazināt sistēmisko risku, kā arī nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus tirgus dalībniekiem apstākļos, kad uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu klasi tiek attiecināts tīrvērtes pienākums. Tāpēc būtu jānosaka tāds minimālais atlikušais termiņš, kas nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu.

(14)

Pirms stājas spēkā regulatīvie tehniskie standarti, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 5. panta 2. punktu, darījumu partneri nevar prognozēt, vai dienā, kad stāsies spēkā tīrvērtes pienākums, šis pienākums attieksies uz to noslēgtajiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem. Šī nenoteiktība ievērojami ietekmē tirgus dalībnieku spēju precīzi noteikt cenu to noslēgtajiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, jo uz līgumiem, kuriem veic centralizētu tīrvērti, attiecas nodrošinājuma režīms, kas atšķiras no tā, kurš attiecas uz līgumiem, kuriem veic necentralizētu tīrvērti. Ja nākotnes (forward) tīrvērte tiktu attiecināta uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kas noslēgti pirms šīs regulas stāšanās spēkā (neatkarīgi no to atlikušā termiņa dienā, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā), tas varētu mazināt darījumu partneru spēju atbilstoši ierobežot savus tirgus riskus un varētu vai nu ietekmēt tirgus darbību un finanšu stabilitāti, vai arī liegt tiem iespēju veikt savu parasto darbību, ierobežojot risku ar citiem piemērotiem līdzekļiem.

(15)

Turklāt uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kas noslēgti pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pirms tīrvērtes pienākuma stāšanās spēkā, tīrvērtes pienākums nebūtu jāattiecina – līdz laikam, kad šādus līgumus noslēgušie darījumu partneri var konstatēt, kurā kategorijā tie ietilpst un vai uz tiem attiecas konkrētu līgumu (tostarp to grupas iekšējo darījumu) tīrvērtes pienākums, un kad tie varēs īstenot vienošanās, kas nepieciešamas, lai noslēgtu šādus līgumus, ņemot vērā tīrvērtes pienākumu. Tāpēc, lai nodrošinātu tirgus pienācīgu darbību un stabilitāti, kā arī vienlīdzīgu konkurenci starp darījumu partneriem, būtu atbilstoši uzskatīt, ka neatkarīgi no minēto līgumu atlikušā termiņa tīrvērtes pienākums uz tiem nebūtu jāattiecina.

(16)

Uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kas noslēgti pēc EVTI informēšanas pēc tam, kad CCP ir piešķirta atļauja veikt konkrētas ārpusbiržas atvasināto instrumentu klases tīrvērti, bet pirms dienas, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā, nebūtu jāattiecina tīrvērtes pienākums, ja šādi līgumi sistēmiskā riska ziņā nav ievērojami nozīmīgi vai ja tīrvērtes pienākuma attiecināšana uz tiem varētu apdraudēt vienveidīgu un saskaņotu Regulas (ES) Nr. 648/2012 piemērošanu. Darījumu partneru kredītrisks, kas saistīts ar ilgāka termiņa procentu likmju ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, tirgū pastāv ilgāk nekā kredītrisks, kas saistīts ar procentu likmju ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem ar īsu atlikušo termiņu. Ja tīrvērtes pienākums tiktu attiecināts uz līgumiem ar īsu atlikušo termiņu, tas nozīmētu slogu darījumu partneriem, kas nebūtu samērīgs ar mazinātā riska apmēru. Turklāt procentu likmju ārpusbiržas atvasinātie instrumenti ar īsu atlikušo termiņu veido salīdzinoši nelielu daļu no tirgus kopapjoma un tādējādi salīdzinoši nelielu daļu no sistēmiskā riska kopapjoma, kas saistīts ar šo tirgu. Tādēļ būtu jānosaka tādi minimālie atlikušie termiņi, kas nodrošinātu, ka uz līgumiem, kuru atlikušais termiņš nepārsniedz dažus mēnešus, tīrvērtes pienākums neattiecas.

(17)

Darījumu partneri, kas ietilpst trešajā kategorijā, uzņemas salīdzinoši nelielu daļu no vispārējā sistēmiskā riska, un tiem ir mazāka tiesībspēja un darbībspēja attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem nekā darījumu partneriem, kuri ietilpst pirmajā kategorijā vai otrajā kategorijā. Būtiski ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu elementi, tostarp cenu noteikšana procentu likmju ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, uz kuriem attiecas tīrvērtes pienākums un kuri noslēgti pirms šā pienākuma stāšanās spēkā, īsā laikā būs jāpielāgo, lai tajos iekļautu tīrvērti, kas notiks tikai vairākus mēnešus pēc līguma noslēgšanas. Šis nākotnes tīrvērtes process ir saistīts ar svarīgiem cenu noteikšanas modeļa pielāgojumiem un šādu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu dokumentācijas grozījumiem. Darījumu partneriem, kas ietilpst trešajā kategorijā, ir ļoti nelielas iespējas savos ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumos iekļaut šādu nākotnes tīrvērti. Tādējādi, ja uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kas noslēgti pirms tīrvērtes pienākuma stāšanās spēkā, attiecinātu tīrvērtes pienākumu, tiktu mazināta šo darījumu partneru spēja pienācīgi ierobežot savus riskus un vai nu tiktu ietekmēta tirgus darbība un stabilitāte, vai arī šiem darījumu partneriem tiktu liegta iespēja veikt savu parasto darbību, ja tie nevarētu turpināt ierobežot riskus. Tādēļ uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kurus pirms tīrvērtes pienākuma stāšanās spēkā ir noslēguši trešajā kategorijā ietilpstoši darījumu partneri, tīrvērtes pienākums nebūtu jāattiecina.

(18)

Turklāt ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi, kas noslēgti starp darījumu partneriem, kuri ietilpst vienā grupā, var tikt atbrīvoti no tīrvērtes pienākuma (ja vien ir ievēroti konkrēti nosacījumi), lai izvairītos no grupas iekšējo riska pārvaldības procesu efektivitātes mazināšanās un lai tādējādi neapdraudētu Regulas (ES) Nr. 648/2012 vispārējā mērķa sasniegšanu. Tāpēc uz grupas iekšējiem darījumiem, kuri atbilst konkrētiem nosacījumiem un kuri ir noslēgti pirms dienas, kad attiecībā uz šādiem darījumiem stājas spēkā tīrvērtes pienākums, tīrvērtes pienākums nebūtu jāattiecina.

(19)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI ir iesniegusi Komisijai.

(20)

Komisija saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 10. panta 1. punkta piektajā un sestajā daļā, ir informējusi EVTI par savu nodomu atbalstīt EVTI ierosināto regulatīvo tehnisko standartu projektu (ar grozījumiem). EVTI ir pieņēmusi formālu atzinumu par šiem grozījumiem un iesniegusi to Komisijai.

(21)

EVTI ir rīkojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, ir izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus, kā arī ir lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 37. pantu, un ir apspriedusies ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ārpusbiržas atvasināto instrumentu klases, uz kurām attiecas tīrvērtes pienākums

1.   Uz šīs regulas pielikumā minētajām ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm attiecas tīrvērtes pienākums.

2.   Pielikumā minēto ārpusbiržas atvasināto instrumentu klases neietver līgumus, kas noslēgti ar nodrošināto obligāciju emitentiem vai nodrošināto obligāciju nodrošinājuma portfeļiem, ja vien minētie līgumi atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

a)

tie tiek izmantoti vienīgi tam, lai ierobežotu nodrošinājuma portfeļa procentu likmju vai valūtu nesakritības risku saistībā ar nodrošināto obligāciju;

b)

tie ir reģistrēti jeb ierakstīti nodrošinātās obligācijas nodrošinājuma portfelī saskaņā ar valsts tiesību aktiem par nodrošinātām obligācijām;

c)

nodrošinātu obligāciju emitenta vai nodrošinājuma portfeļa noregulējuma vai maksātnespējas gadījumā to darbība netiek izbeigta;

d)

ārpusbiržas atvasinātā instrumenta, kas noslēgts ar nodrošināto obligāciju emitentiem vai nodrošināto obligāciju nodrošinājuma portfeļiem, darījumu partnera rangs ir vismaz līdzvērtīgs (pari-passu) nodrošināto obligāciju turētāju rangam, ja vien nav tā, ka ārpusbiržas atvasinātā instrumenta, kas noslēgts ar nodrošināto obligāciju emitentiem vai nodrošināto obligāciju nodrošinājuma portfeļiem, darījumu partneris nepilda savas saistības, ir ietekmētā puse vai atsakās no šāda līdzvērtīga ranga;

e)

nodrošinātā obligācija atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (3) 129. panta prasībām un uz to attiecas regulatora prasība par nodrošinājuma attiecību vismaz 102 % apmērā.

2. pants

1.   Šīs regulas 3. un 4. panta vajadzībām darījumu partnerus, uz kuriem attiecas tīrvērtes pienākums, iedala šādās kategorijās:

a)

1. kategorijā ietilpst darījumu partneri, kuri dienā, kad stājas spēkā šī regula, ir tīrvērtes dalībnieki Regulas (ES) Nr. 648/2012 2. panta 14. punkta izpratnē attiecībā uz vismaz vienu no šīs regulas pielikumā minētajām ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm vismaz vienam no CCP, kuri pirms minētās dienas ir saņēmuši atļauju (vai ir atzīti) veikt vismaz vienas šādas klases tīrvērti;

b)

2. kategorijā ietilpst darījumu partneri, kuri neietilpst 1. kategorijā, bet kuri ietilpst grupā, kuras vēl nedzēsto atvasināto instrumentu, kuru tīrvērte tiek veikta necentralizēti, bruto nominālu vidējā kopsumma mēneša beigās attiecībā uz 2016. gada janvāri, februāri un martu pārsniedz astoņus miljardus EUR un kuri atbilst jebkurai no šādām pazīmēm:

i)

finanšu darījumu partneris;

ii)

alternatīvo ieguldījumu fonds, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES (4) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kas ir nefinanšu darījumu partneris;

c)

3. kategorijā ietilpst darījumu partneri, kuri neietilpst 1. un 2. kategorijā un kuri atbilst jebkurai no šādām pazīmēm:

i)

finanšu darījumu partneris;

ii)

alternatīvo ieguldījumu fonds, kas definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā un kas ir nefinanšu darījumu partneris;

d)

4. kategorijā ietilpst nefinanšu darījumu partneri, kuri neietilpst 1., 2. un 3. kategorijā.

2.   Aprēķinot 1. punkta b) apakšpunktā minēto grupas vēl nedzēsto nominālu vidējo bruto kopsummu mēneša beigās, aprēķinā iekļauj visus grupas atvasinātos instrumentus, kuru tīrvērti veic necentralizēti, tostarp ārvalstu valūtu nākotnes darījumus, mijmaiņas darījumus un valūtu mijmaiņas darījumus.

3.   Ja darījumu partneri ir alternatīvie ieguldījumu fondi, kas definēti Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, vai pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (5) 1. panta 2. punktā, šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto astoņu miljardu EUR slieksni piemēro atsevišķi katram fondam.

3. pants

Datumi, kuros stājas spēkā tīrvērtes pienākums

1.   Attiecībā uz līgumiem, kas ietilpst kādā no pielikumā minētajām ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm, tīrvērtes pienākums stājas spēkā:

a)

2016. gada 21. jūnijā attiecībā uz darījumu partneriem, kas ietilpst 1. kategorijā;

b)

2016. gada 21. decembrī attiecībā uz darījumu partneriem, kas ietilpst 2. kategorijā;

c)

2017. gada 21. jūnijā attiecībā uz darījumu partneriem, kas ietilpst 3. kategorijā;

d)

2018. gada 21. decembrī attiecībā uz darījumu partneriem, kas ietilpst 4. kategorijā.

Ja līgums ir noslēgts starp diviem darījumu partneriem, kas ietilpst dažādās darījumu partneru kategorijās, tīrvērtes pienākums attiecībā uz šo līgumu stājas spēkā vēlākajā datumā.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta a), b) un c) apakšpunkta, attiecībā uz līgumiem, kas ietilpst kādā no pielikumā minētajām ārpusbiržas atvasināto instrumentu klasēm un kas noslēgti starp darījumu partneriem, kuri neietilpst 4. kategorijā, bet kuri ietilpst vienā grupā, un ja viens darījumu partneris uzņēmējdarbību veic trešā valstī, bet otrs darījumu partneris uzņēmējdarbību veic Savienībā, tīrvērtes pienākums stājas spēkā:

a)

2018. gada 21. decembrī, ja nav pieņemts Regulas (ES) Nr. 648/2012 13. panta 2. punktā paredzētais lēmums par līdzvērtību minētās regulas 4. panta vajadzībām, kas aptvertu šīs regulas pielikumā minētos ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumus attiecībā uz konkrēto trešo valsti; vai

b)

ja ir pieņemts Regulas (ES) Nr. 648/2012 13. panta 2. punktā paredzētais lēmums par līdzvērtību minētās regulas 4. panta vajadzībām, kas aptver šīs regulas pielikumā minētos ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumus attiecībā uz konkrēto trešo valsti, vēlākajā no šādiem datumiem:

i)

60. dienā pēc tāda lēmuma stāšanās spēkā, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 13. panta 2. punktu minētās regulas 4. panta vajadzībām par šīs regulas pielikumā minētajiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem attiecībā uz konkrēto trešo valsti;

ii)

dienā, kad saskaņā ar 1. punktu stājas spēkā tīrvērtes pienākums.

Šo izņēmumu piemēro vienīgi tad, ja darījumu partneri atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

darījumu partneris, kas uzņēmējdarbību veic trešā valstī, ir finanšu darījumu partneris vai nefinanšu darījumu partneris;

b)

darījumu partneris, kas uzņēmējdarbību veic Savienībā, ir:

i)

finanšu darījumu partneris, nefinanšu darījumu partneris, finanšu pārvaldītājsabiedrība, finanšu iestāde vai palīgpakalpojumu uzņēmums, uz kuru attiecas atbilstošas prudenciālās uzraudzības prasības, bet a) apakšpunktā minētais darījumu partneris ir finanšu darījumu partneris; vai

ii)

finanšu darījumu partneris vai nefinanšu darījumu partneris, bet a) apakšpunktā minētais darījumu partneris ir nefinanšu darījumu partneris;

c)

abi darījumu partneri saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 3. panta 3. punktu pilnā apmērā ir iekļauti kopīgā konsolidācijā;

d)

uz abiem darījumu partneriem attiecas atbilstošas centralizētas riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras;

e)

darījumu partneris, kas uzņēmējdarbību veic Savienībā, ir rakstveidā informējis savu kompetento iestādi, ka ir ievēroti a), b), c) un d) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi, un 30 kalendāro dienu laikā pēc šādas informācijas saņemšanas kompetentā iestāde ir apliecinājusi, ka šie nosacījumi ir ievēroti.

4. pants

Minimālais atlikušais termiņš

1.   Attiecībā uz finanšu darījumu partneriem, kas ietilpst 1. kategorijā, dienā, kad stājas spēkā tīrvērtes pienākums, Regulas (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētais minimālais atlikušais termiņš ir:

a)

50 gadi attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti vai pārjaunoti pirms 2016. gada 21. februāra un kas ietilpst kādā no pielikuma 1. vai 2. tabulā minētajām klasēm;

b)

trīs gadi attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti vai pārjaunoti pirms 2016. gada 21. februāra un kas ietilpst kādā no pielikuma 3. vai 4. tabulā minētajām klasēm;

c)

seši mēneši attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti vai pārjaunoti 2016. gada 21. februārī vai pēc tam un kas ietilpst kādā no pielikuma 1.–4. tabulā minētajām klasēm.

2.   Attiecībā uz finanšu darījumu partneriem, kas ietilpst 2. kategorijā, dienā, kad stājas spēkā tīrvērtes pienākums, Regulas (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētais minimālais atlikušais termiņš ir:

a)

50 gadi attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti vai pārjaunoti pirms 2016. gada 21. maija un kas ietilpst kādā no pielikuma 1. vai 2. tabulā minētajām klasēm;

b)

trīs gadi attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti vai pārjaunoti pirms 2016. gada 21. maija un kas ietilpst kādā no pielikuma 3. vai 4. tabulā minētajām klasēm;

c)

seši mēneši attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti vai pārjaunoti 2016. gada 21. maijā vai pēc tam un kas ietilpst kādā no pielikuma 1.–4. tabulā minētajām klasēm.

3.   Attiecībā uz finanšu darījumu partneriem, kas ietilpst 3. kategorijā, un attiecībā uz šīs regulas 3. panta 2. punktā minētajiem darījumiem, kuri noslēgti starp finanšu darījumu partneriem, dienā, kad stājas spēkā tīrvērtes pienākums, Regulas (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētais minimālais atlikušais termiņš ir:

a)

50 gadi attiecībā uz līgumiem, kas ietilpst kādā no pielikuma 1. vai 2. tabulā minētajām klasēm;

b)

trīs gadi attiecībā uz līgumiem, kas ietilpst kādā no pielikuma 3. vai 4. tabulā minētajām klasēm.

4.   Ja līgums ir noslēgts starp diviem finanšu darījumu partneriem, kas ietilpst dažādās kategorijās, vai starp diviem finanšu darījumu partneriem, kuri ir iesaistīti 3. panta 2. punktā minētajos darījumos, minimālais atlikušais termiņš, kas ņemams vērā šā panta vajadzībām, ir ilgākais piemērojamais atlikušais termiņš.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 6. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).


PIELIKUMS

Procentu likmju ārpusbiržas atvasināto instrumentu klases, uz kurām attiecas tīrvērtes pienākums

1. tabula

Bāzes mijmaiņas darījumu klases

ID

Veids

Atsauces indekss

Norēķinu valūta

Termiņš

Norēķinu valūtas veids

Izvēles iespējas

Nomināla veids

A.1.1

Bāze

EURIBOR

EUR

28d–50g

Viena valūta

Nav

Konstants vai mainīgs

A.1.2

Bāze

LIBOR

GBP

28d–50g

Viena valūta

Nav

Konstants vai mainīgs

A.1.3

Bāze

LIBOR

JPY

28d–30g

Viena valūta

Nav

Konstants vai mainīgs

A.1.4

Bāze

LIBOR

USD

28d–50g

Viena valūta

Nav

Konstants vai mainīgs


2. tabula

Fiksēto un svārstīgo procentu likmju mijmaiņas darījumu klases

ID

Veids

Atsauces indekss

Norēķinu valūta

Termiņš

Norēķinu valūtas veids

Izvēles iespējas

Nomināla veids

A.2.1

Fiksētās un svārstīgās

EURIBOR

EUR

28d–50g

Viena valūta

Nav

Konstants vai mainīgs

A.2.2

Fiksētās un svārstīgās

LIBOR

GBP

28d–50g

Viena valūta

Nav

Konstants vai mainīgs

A.2.3

Fiksētās un svārstīgās

LIBOR

JPY

28d–30g

Viena valūta

Nav

Konstants vai mainīgs

A.2.4

Fiksētās un svārstīgās

LIBOR

USD

28d–50g

Viena valūta

Nav

Konstants vai mainīgs


3. tabula

Regulētā tirgū netirgotu procentu likmju nākotnes līgumu klases

ID

Veids

Atsauces indekss

Norēķinu valūta

Termiņš

Norēķinu valūtas veids

Izvēles iespējas

Nomināla veids

A.3.1

FRA

EURIBOR

EUR

3d–3g

Viena valūta

Nav

Konstants vai mainīgs

A.3.2

FRA

LIBOR

GBP

3d–3g

Viena valūta

Nav

Konstants vai mainīgs

A.3.3

FRA

LIBOR

USD

3d–3g

Viena valūta

Nav

Konstants vai mainīgs


4. tabula

Uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu klases

ID

Veids

Atsauces indekss

Norēķinu valūta

Termiņš

Norēķinu valūtas veids

Izvēles iespējas

Nomināla veids

A.4.1

OIS

EONIA

EUR

7d–3g

Viena valūta

Nav

Konstants vai mainīgs

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7d–3g

Viena valūta

Nav

Konstants vai mainīgs

A.4.3

OIS

SONIA

GBP

7d–3g

Viena valūta

Nav

Konstants vai mainīgs


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2206

(2015. gada 30. novembris),

ar ko attiecībā uz maksām, kuras maksājamas Kopienas Augu šķirņu birojam, groza Regulu (EK) Nr. 1238/95

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 27. jūlija Regulu (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību (1) (“pamatregula”) un jo īpaši tās 113. pantu,

pēc apspriešanās ar Kopienas Augu šķirņu biroja Administratīvo padomi,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1238/95 (2) 3. panta 2. punkts paredz, ka Kopienas Augu šķirņu biroja (“Birojs”) priekšsēdētājs var atļaut alternatīvus maksu un uzrēķinu maksāšanas veidus, tai skaitā apstiprinātu čeku iesniegšanu vai pārvedumu. Tomēr tiek uzskatīts, ka tiesību īpašniekiem prasība par maksāšanas līdzekli izmantot apstiprinātos čekus ir pārāk apgrūtinoša. Turklāt ir nepieciešams nodrošināt elektroniskos maksājumus.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1238/95 5. panta 1. punktā ir noteikta prasība personai, kas veic maksu vai uzrēķinu samaksu, norādīt savu vārdu un šāda maksājuma mērķi. Ņemot vērā, ka Birojā var ienākt maksājums, saistībā ar kuru nav iespējams noteikt maksājumu veikušās personas identitāti un atmaksāt to šai personai, būtu lietderīgi, ja Birojs šo naudu ieturētu kā citus ieņēmumus.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1238/95 7. pantā ir aprakstīti noteikumi attiecībā uz pieteikuma maksas līmeni, kādā tā maksājama Birojam par izskatīšanā esošajiem pieteikumiem uz Kopienas augu šķirņu aizsardzības piešķiršanu. Lai nodrošinātu pieteikumu iedarbīgu, efektīvu un ātru izskatīšanu, ir svarīgi veicināt pieteikumu iesniegšanu elektroniskā formā, izmantojot tiešsaistes veidlapu. Tāpēc būtu lietderīgi maksu par pieteikuma izskatīšanu samazināt, ja pieteikums iesniegts elektroniski.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1238/95 7. panta 2. punkta formulējums attiecībā uz apakšbiroju un valstu pārstāvniecību iecelšanu un tiem uzticētajiem uzdevumiem ir jāsaskaņo ar pamatregulu.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1238/95 7. panta 7. punkts regulē pieteikuma maksu atmaksāšanu par pieteikumiem, kuri saskaņā ar pamatregulas 50. pantu ir nederīgi. Pamatojoties uz Biroja gūto pieredzi attiecībā uz maksu, kas saistīta ar nederīgu Kopienas augu šķirņu aizsardzības pieteikumu izskatīšanu, ir lietderīgi samazināt summu, kuru Birojs ietur no pieteikuma maksas.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1238/95 8. pants attiecas uz maksām par šķirnes tehnisko izskatīšanu. Tāda izskatīšanas rezultātu ziņojuma gadījumā, kas attiecas uz tehnisku izskatīšanu, kuru izskatīšanas birojs, kam tas uzticēts, jau ir veicis pirms dienas, kad iesniegts pieteikums uz Kopienas augu šķirņu aizsardzību, kā minēts 8. panta 5. punktā, ir lietderīgi precizēt, ka maksa būtu jānosaka Biroja priekšsēdētājam pēc apspriešanās ar Biroja Administratīvo padomi.

(7)

Regulas (EK) Nr. 1238/95 12. panta 1. punkta c) apakšpunkts paredz, ka Biroja priekšsēdētājam ir jānosaka maksas attiecībā uz Biroja oficiālo izdevumu. Biroja oficiālais izdevums, kas atspoguļo Biroja datubāzu saturu, tiek periodiski publicēts tikai elektroniski un vairs neiznāk drukātā formātā. Šādam izdevumam nav nepieciešami īpaši papildu resursi, tāpēc būtu jāatceļ īpaša maksa par to.

(8)

Regulas (EK) Nr. 1238/95 13. pants attiecas uz uzrēķiniem. Pieredze liecina, ka Biroja papildu darbs, kas minēts 13. panta 1. punktā un 2. punkta b) apakšpunktā, saistībā ar šķirņu nosaukumu sākotnējo neatbilstību noteiktajām prasībām vai ar grozījumiem, kuri jāveic, kad pastāv kādas trešās personas iepriekšējas konfliktējošas tiesības, ir ierasta prakse, un tam nav nepieciešams vairāk resursu. Tāpēc uzrēķini par šo papildu darbu nav pamatoti.

(9)

Regulas 13. panta 2. punkta a) apakšpunkts paredz, ka Birojs kopā ar gada maksu var iekasēt uzrēķinu, ja attiecīgais tiesību īpašnieks gada maksu nav nomaksājis. Šādos gadījumos Birojs var ierosināt procedūru aizsardzības anulēšanai. Pieredze liecina, ka Birojs uzrēķinu par gada maksas nenomaksāšanu neiekasē, tāpēc šis noteikums būtu jāsvītro.

(10)

Komisijas Regula (EK) No 874/2009 (3) nav pārņēmusi Komisijas Regulas (EK) Nr. 1239/95 (4) 93. panta 3. punktu un 94. pantu. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1238/95 14. panta 3. un 4. punkts, kurā minēti šie noteikumi, būtu jāsvītro.

(11)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1238/95 būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Būtu lietderīgi ierosinātos grozījumus piemērot no 2016. gada 1. janvāra, pielāgojoties Biroja budžeta jaunā finanšu gada sākumam.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1238/95 groza šādi:

a)

regulas 3. panta 2. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

tādu čeku iesniegšana vai pārvedums, kuri ir euro maksājami Birojam;”

ii)

punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

elektronisks maksājums ar norēķinu karti vai tiešo debetu.”;

b)

regulas 5. pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Ja pēc sazināšanās ar attiecīgo banku nav iespējams apstiprināt maksājumu veikušās personas identitāti un atmaksāt šo summu kādai konkrētai personai, summu uzskata par citiem ieņēmumiem termiņos, kas noteikti pamatregulas 112. pantā minētajos un Biroja Administratīvās padomes pieņemtajos Biroja iekšējos finanšu noteikumos.”;

c)

regulas 7. pantu groza šādi:

i)

panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Kopienas augu šķirņu aizsardzības pieteikuma iesniedzējs (“pieteikuma iesniedzējs”) par pieteikuma izskatīšanu maksā EUR 450, ja pieteikums iesniegts elektroniski, izmantojot tiešsaistes veidlapu, kas sagatavota Biroja tiešsaistes pieteikumu sistēmā.

Pieteikuma iesniedzējs par pieteikuma izskatīšanu maksā EUR 650, ja pieteikums iesniegts, neizmantojot Biroja tiešsaistes pieteikumu sistēmu.

2.   Pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar šīs regulas 3. pantu veic vajadzīgās darbības, lai pieteikuma maksu samaksātu līdz dienai vai dienā, kad pieteikumu iesniedz tieši Birojā vai kādā no izveidotajiem apakšbirojiem vai attiecīgo valstu pārstāvniecībām, kurām tas uzticēts, atbilstīgi pamatregulas 30. panta 4. punktam.”;

ii)

panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Ja pieteikuma maksa ir saņemta, bet pieteikums saskaņā ar pamatregulas 50. pantu ir nederīgs, Birojs ietur EUR 150 no pieteikuma maksas, bet atlikumu atmaksā, kad pieteikuma iesniedzējam paziņo par pieteikumā konstatētajiem trūkumiem.”;

d)

regulas 8. panta 5. punktam pievieno šādu teikumu:

“Minētās maksas summu nosaka Biroja priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar Administratīvo padomi, un to publicē Biroja oficiālajā izdevumā.”;

e)

regulas 12. panta 1. punkta c) apakšpunktu svītro;

f)

regulas 13. pantu svītro;

g)

regulas 14. panta 3. un 4. punktu svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 227, 1.9.1994., 1. lpp.

(2)  Komisijas 1995. gada 31. maija Regula (EK) Nr. 1238/95, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2100/94 piemērošanai attiecībā uz maksām, kuras maksājamas Kopienas Augu šķirņu birojam (OV L 121, 1.6.1995., 31. lpp.).

(3)  Komisijas 2009. gada 17. septembra Regula (EK) Nr. 874/2009 par noteikumiem, kas jāievēro, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 2100/94 attiecībā uz lietu izskatīšanas procesiem Kopienas Augu šķirņu birojā (OV L 251, 24.9.2009., 3. lpp.).

(4)  Komisijas 1995. gada 31. maija Regula (EK) Nr. 1239/95 par noteikumiem, kas jāievēro, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 2100/94 attiecībā uz lietu izskatīšanas procesiem Kopienas Augu šķirņu birojā (OV L 121, 1.6.1995., 37. lpp.).


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/25


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2207

(2015. gada 30. novembris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 30. novembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājs vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

53,3

MA

77,9

ZZ

65,6

0707 00 05

AL

48,7

MA

93,1

TR

148,3

ZZ

96,7

0709 93 10

AL

80,9

MA

66,5

TR

157,4

ZZ

101,6

0805 20 10

CL

96,2

MA

77,9

PE

78,3

ZZ

84,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

80,9

ZZ

80,9

0805 50 10

AR

61,0

TR

106,6

ZZ

83,8

0808 10 80

CA

159,0

CL

85,8

MK

32,8

US

115,5

ZA

152,4

ZZ

109,1

0808 30 90

BA

88,2

CN

63,9

TR

128,6

ZZ

93,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/27


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS (ES) 2015/2208

(2015. gada 27. oktobris)

par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm (1),

ņemot vērā deklarāciju (2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu (3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī ESCEL kopuzņēmuma (bijušais ARTEMIS kopuzņēmums) izpilddirektora atbildes,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (4),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (5) un jo īpaši tās 209. pantu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā (6),

ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL  (7), un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (8),

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā (9),

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0283/2015),

1.

sniedz kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram apstiprinājumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.

izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV C 452, 16.12.2014., 8. lpp.

(2)  OV C 452, 16.12.2014., 9. lpp.

(3)  OV L 255, 30.9.2015., 416. lpp.

(4)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(5)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(6)  OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.

(7)  OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.

(8)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(9)  OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/29


EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJA

(2015. gada 27. oktobris)

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā lēmumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0283/2015),

A.

tā kā ARTEMIS kopuzņēmumu (turpmāk “Kopuzņēmums”) izveidoja 2007. gada decembrī uz 10 gadiem ar mērķi sagatavot un īstenot pētniecības programmu, lai izstrādātu iegulto datorsistēmu pamattehnoloģijas dažādās lietojumu jomās, tādējādi kāpinot Eiropas konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību un veicinot jaunu tirgu rašanos un jaunus lietojumu veidus sabiedrībā;

B.

tā kā Kopuzņēmums patstāvīgu darbību sāka 2009. gada oktobrī;

C.

tā kā Kopuzņēmuma dalībvalstu kopējai iemaksai vajadzētu būt 1,8 reizes lielākai par Savienības finanšu iemaksu un tā kā to pētniecības un izstrādes organizāciju ieguldījums natūrā, kuras piedalās projektos Kopuzņēmuma darbības laikā, ir līdzvērtīgs publisko iestāžu ieguldījumam vai lielāks par to;

D.

tā kā Kopuzņēmumu apvienoja ar kopuzņēmumu ENIAC, lai izveidotu struktūru “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas kopējā tehnoloģijas iniciatīvā” (ECSEL KTI), kas sāka darboties 2014. gada jūnijā un darbosies 10 gadus,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.

atgādina Revīzijas palātas norādīto, ka Kopuzņēmuma 2013. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī un ka darbības rezultāti un naudas plūsmas minētā gada beigās atbilst Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem;

2.

iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka attiecībā uz administratīvajiem nolīgumiem ar dalībvalstu finansēšanas iestādēm ir noteikti praktiskie pasākumi ex post revīziju veikšanai; pieņem zināšanai, ka praktiskie pasākumi ietver īpašas ziņošanas veidlapas ieviešanu, ko papildina Kopuzņēmuma veikts valstu apliecināšanas sistēmu izvērtējums un Revīzijas palātas vizītes dalībvalstu finansēšanas iestādēs;

3.

atgādina, ka Kopuzņēmuma pieņemtajā ex post revīzijas stratēģijā ir paredzēts, ka tam vismaz reizi gadā ir jāizvērtē, vai dalībvalstu finansēšanas iestāžu atsūtītā informācija sniedz pietiekamu pārliecību par veikto darījumu pareizību un likumību;

4.

iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka 23 dalībvalstu finansēšanas iestādes, kuras sniedza informāciju par savām revīzijas stratēģijām, pārvaldīja 95 % no kopējā piešķirto dotāciju apjoma; atzinīgi vērtē to, ka nolūkā papildināt Kopuzņēmuma iegūto informāciju Revīzijas palāta papildu informāciju saņem tieši no dalībvalstu finansēšanas iestādēm, lai sniegtu atzinumu par pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

5.

saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka tas ir sekmīgi īstenojis rīcības plānu, kura mērķis ir novērst trūkumus, kas norādīti Revīzijas palātas atzinumā ar iebildēm; norāda, ka valstu sistēmu sniegtie apliecinājumi tika pozitīvi novērtēti attiecībā uz valstīm, kuras pārvaldīja 54 % no kopējā dotāciju apjoma, savukārt izvērtējums attiecībā uz pārējām valstīm ir tā īstenošanas beigu posmā un tādējādi izvērtēto dotāciju saņēmēju valstu īpatsvars sasniegs 84 %; aicina Kopuzņēmumu turpināt izvērtēšanu, lai nodrošinātu 100 % kopējo dotāciju tvērumu;

6.

pieņem zināšanai, ka tika rīkots darbseminārs par apliecināšanu, kurā piedalījās Revīzijas palātas, Komisijas un Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta pārstāvji, kā arī to valstu finansēšanas iestāžu pārstāvji, kas darbojas Kopuzņēmumā; norāda, ka šajā darbseminārā tika uzsvērtas Eiropas programmu prasības un tika sniegta iespēja apmainīties ar informāciju un labāko praksi ar valstu finansēšanas iestādēm;

7.

norāda, ka Kopuzņēmums, lai aplēstu atlikušo kļūdu īpatsvaru, ir izstrādājis jaunu metodiku, kas ir līdzīga tai, ko izmanto Komisijas dienesti, kuri ir atbildīgi par dalīti pārvaldīto finansējumu; atzīst, ka pirmajā izvērtējumā, pamatojoties uz revidētajiem 157 darījumiem, atlikušo kļūdu īpatsvars bija 0,73 %, savukārt nesen, atkārtoti veicot šādu izvērtējumu, pamatojoties uz 331 darījumu, kļūdu līmenis bija 0,66 %, kas ir zemāks par 2 % būtiskuma slieksni;

8.

atgādina, ka maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis gada beigās pēc budžeta grozījumiem bija 69 %; iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka maksājumi tiek veikti nekavējoties, tiklīdz tiek saņemti valstu apliecinājumi, savukārt viens no galvenajiem zemā izlietojuma līmeņa iemesliem ir tas, ka valstu finansēšanas iestādes maksājumu apliecinājumus izsniedz ar kavēšanos; turklāt atzīst, ka lēnāks maksājumu veikšanas temps nav ietekmējis projektu tehnisko īstenošanu;

9.

iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka iemaksas, ko dalībvalstis bija apņēmušās veikt, pārsniedza ES saistības 1,8 reizes; atzīst, ka, piešķirot dotācijas, dalībvalstu saistību apmērs bija jāsamazina, lai tas būtu mazāks par 1,8 robežvērtību un tādējādi ievērotu ierobežojumus, kas noteikti saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem; pieņem zināšanai, ka rezultātā Savienības iemaksa Kopuzņēmumā bija EUR 181 454 844, turpretim dalībvalstu iemaksa bija EUR 341 842 261, tādējādi nodrošinot 1,88 līmeni;

10.

ņem vērā, ka Komisija veiks novērtēšanu, lai izvērtētu ARTEMIS līdzšinējo aktivitāti saistībā ar ECSEL KTI izveidi, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu par 2014. finanšu gadu;

Iekšējās kontroles sistēmas

11.

iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka papildus tā izveides regulas 6. panta 2. punktā noteiktajām prasībām iekšējās revīzijas struktūra (IAC), kas izveidota kopuzņēmumā ENIAC, sakarā ar abu minēto kopuzņēmumu apvienošanos tagad ir noteikta par Kopuzņēmuma IAC;

12.

iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka ir apstiprināts tā plāns datu atgūšanai ārkārtas situācijās, kas attiecas uz Kopuzņēmuma kopīgo IT infrastruktūru;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

13.

atzīmē, ka sakarā ar apvienošanos ar kopuzņēmumu ENIAC tā visaptverošā politika interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai ir piemērojama arī Kopuzņēmumā; turklāt norāda, ka procedūras interešu konflikta situāciju pārvaldībai, kā arī procedūru mehānisms noteikumu pārkāpumu gadījumā ir daļa no pieņemtās politikas;

14.

iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka izpilddirektora un vadītāju dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas netika apkopotas un publicētas Kopuzņēmuma tīmekļa vietnē, kā prasīts Civildienesta noteikumos un to īstenošanas kārtībā; norāda, ka ir izveidota un tiek regulāri atjaunināta visaptveroša datubāze, kurā ietverta visa konstatētā informācija saistībā ar interešu konfliktiem, kā arī veiktajiem pasākumiem;

Uzraudzība un ziņošana par pētījumu rezultātiem

15.

atgādina, ka lēmumā, ar kuru pieņēma Septīto pamatprogrammu (1), ir noteikta uzraudzības un ziņošanas sistēma, kas aptver pētījumu rezultātu aizsardzību, izplatīšanu un tālāknodošanu; iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka 211,5 publikācijas un 16,6 patenti uz EUR 10 000 000 Savienības dotāciju liecina par augstu Kopuzņēmuma pētījumu rezultātu produktivitāti un tas atbilst visiem Septītās pamatprogrammas koordinatoru līdzšinējiem pieprasījumiem.


(1)  7. pants Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumā Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.).


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/32


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS (ES) 2015/2209

(2015. gada 27. oktobris)

par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā kopuzņēmuma ECSEL (bijušais ARTEMIS kopuzņēmums) 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm (1),

ņemot vērā deklarāciju (2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu (3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī kopuzņēmuma ECSEL (bijušais ARTEMIS kopuzņēmums) izpilddirektora atbildes,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (4),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (5) un jo īpaši tās 209. pantu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā (6),

ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL  (7), un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (8),

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā (9),

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0283/2015),

1.

apstiprina ARTEMIS kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatus;

2.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma ECSEL izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV C 452, 16.12.2014., 8. lpp.

(2)  OV C 452, 16.12.2014., 9. lpp.

(3)  OV L 255, 30.9.2015., 416. lpp.

(4)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(5)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(6)  OV L 30, 4.2.2008., 52. lpp.

(7)  OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.

(8)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(9)  OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/34


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS (ES) 2015/2210

(2015. gada 27. oktobris)

par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildes (1),

ņemot vērā deklarāciju (2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015),

ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu (3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktora atbildes,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (4),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (5) un jo īpaši tās 208. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi (6) un jo īpaši tās 21. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (7),

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (8) un jo īpaši tās 108. pantu,

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0282/2015),

1.

sniedz Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktoram apstiprinājumu par Institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.

izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV C 442, 10.12.2014., 184. lpp.

(2)  Sk. 1. zemsvītras piezīmi.

(3)  OV L 255, 30.9.2015., 409. lpp.

(4)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(5)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(6)  OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp.

(7)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(8)  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/36


EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJA

(2015. gada 27. oktobris)

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā lēmumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0282/2015),

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

1.

atgādina, ka Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (turpmāk “Institūts”) pārskatiem par 2013. finanšu gadu norādīja, ka otro gadu pēc kārtas nav guvusi pamatotu pārliecību par dotāciju darījumu likumību un pareizību; norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas viedokli to apliecinājumu, kuri pamato aptuveni 87 % no dotāciju izdevumiem, kvalitāte bija apšaubāma, jo tos bija sniegušas dotāciju saņēmēju nolīgtas neatkarīgas revidentu komercsabiedrības; atgādina arī to, ka, lai novērstu ar revīzijas apliecinājumu kvalitāti saistītos trūkumus, Institūts ir uzlabojis norādījumus, kas paredzēti apliecinājumus sagatavojošiem revidentiem, un 2013. gada jūnijā par atjauninātajiem norādījumiem paziņojis “Zināšanu un inovācijas kopienām” (ZIK), kas ir Institūta dotāciju saņēmējas;

2.

pēc iepazīšanās ar Institūta sniegto informāciju konstatē, ka uzlabotie norādījumi ir uzlabojuši to revīzijas apliecinājumu kvalitāti, kas saņemti par 2013. gada dotāciju darījumiem, par kuriem galīgie maksājumi tika veikti 2014. gadā;

3.

pieņem zināšanai, ka, sākot ar 2014. gada dotāciju nolīgumiem, Institūts izmanto to pašu revīzijas apliecinājumu metodiku, ko visas citas programmas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros; norāda, ka detalizētākas un saskaņotākas apliecinājumu sagatavošanas metodikas izmantošana ir vēl vairāk uzlabojusi pārliecību, kas gūta, veicot ex ante pārbaudes;

4.

atgādina, ka nolūkā gūt otrā līmeņa pārliecību par dotāciju darījumu likumību un pareizību Institūts ieviesa dotāciju darījumu papildu ex post pārbaudes; pieņem zināšanai, ka Institūts veica revīzijas uz vietas, kas aptvēra aptuveni 40 % no dotācijām, kuras izmaksātas saskaņā ar 2013. gada dotāciju nolīgumiem; norāda, ka šo revīziju rezultātā no kopējās pārbaudītās summas, proti, EUR 29 163 272, tika atgūti EUR 263 239; pieņem zināšanai, ka pārbaudītajā izlasē atklātais kļūdu īpatsvars bija 0,90 % un ka atlikušo kļūdu īpatsvars ir 0,69 %, kas nepārsniedz būtiskuma slieksni – 2 %; norāda, ka Revīzijas palātai provizoriskajos apsvērumos attiecībā uz 2014. finanšu gadu nav bijis komentāru vai konstatējumu saistībā ar ex ante vai ex post pārbaudēm;

5.

pēc iepazīšanās ar Institūta sniegto informāciju konstatē, ka tas kopš 2013. gada ir uzlabojis iepirkuma procedūras un aktīvi reaģējis saistībā ar Revīzijas palātas atklātajām kļūdām; īpaši norāda, ka Institūts ir atcēlis divus 2010. un 2012. gadā noslēgtus pamatlīgumus, saistībā ar kuriem sarunu procedūras izmantošana tika atzīta par nepareizu; turklāt norāda, ka Institūts ir pārskatījis savas iekšējās procedūras, shēmas un veidnes, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību attiecīgajiem publiskā iepirkuma noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot pārdomātai plānošanai un vajadzību aplēsēm; pieņem zināšanai, ka Institūts 2015. gadā pieņēma darbā vēl vienu iepirkuma procedūru speciālistu un noturēja virkni apmācību iepirkuma jomā saviem darbiniekiem;

6.

pieņem zināšanai, ka papildus konsultācijām, ko veica Institūta iekšējās revīzijas struktūrvienība (IAC), Institūts īstenoja šādas darbības:

izstrādāja vade mecum iepirkuma jomā, kas ietver kontrolsarakstus dažādām iepirkuma procedūrām un atsevišķiem līgumiem, kuru pamatā ir pamatlīgums,

prasīja iepirkuma struktūrvienībai pārbaudīt visus pakalpojumu pieprasījumus pirms piedāvājuma pieprasīšanas, tādējādi iekļaujot vēl vienu kontroles līmeni,

nodrošināja, ka darbinieki ir pietiekami apmācīti, izmantojot mērķorientētu apmācību virkni,

precizēja iepirkuma, darbības un līgumu pārvaldības struktūru lomu, kā arī ieviesa uzlabotus kontrolsarakstus un pavaddokumentus,

dokumentēja iepirkuma procedūras, izmantojot vienotu praktisku reģistru, kas atbilst Institūta lielumam;

7.

saskaņā ar Institūta sniegto informāciju konstatē, ka par 2014. gadu netika atklāta neviena ar iepirkumu saistīta kļūda; norāda arī to, ka atlikušo kļūdu īpatsvars dotāciju izdevumos ir 0,69 % un kopējais kļūdu īpatsvars administratīvajiem un darbības izdevumiem ir aptuveni 0,5 % no visiem 2014. gadā veiktajiem maksājumiem; ar nepacietību gaida Revīzijas palātas ziņojumu par Institūta 2014. gada pārskatiem, lai apstiprinātu šos konstatējumus;

8.

konstatē, ka Institūts ir ieguvis revīzijas apliecinājumus par ZIK papildu darbību izmaksām, kas radušās laikposmā no 2010. līdz 2014. gadam; norāda, ka Institūts ir veicis ZIK papildu darbību portfeļa pārbaudi, lai nodrošinātu, ka tiek apstiprinātas tikai tādas darbības, kuras nepārprotami saistītas ar Institūta finansētām ZIK pievienotās vērtības darbībām;

9.

pieņem zināšanai, ka finansējums, ko Institūts nodrošinājis ZIK 2010.–2014. gadā, nav pārsniedzis 25 % apmērā noteikto maksimālo apjomu, kā norādīts starp ZIK un Institūtu noslēgtajos partnerības pamatnolīgumos;

Budžeta un finanšu pārvaldība

10.

norāda, ka Institūts ir uzlabojis ar budžeta izpildi saistītās plānošanas un uzraudzības procedūras; pieņem zināšanai, ka tagad šīs procedūras ietver stingrāku visu to ierosināto pasākumu novērtējumu, kuru ietekme uz budžetu pārsniedz EUR 50 000, kā arī tiek ieviesti papildu plānošanas dokumenti, tādējādi nodrošinot, ka cilvēkresursu un finanšu resursu vajadzības tiek atbilstoši konstatētas un apmierinātas, lai varētu īstenot visus plānotos pasākumus; norāda arī to, ka ir pastiprināta saikne starp plānotajiem pasākumiem un resursu piešķiršanu, sasaistot gada darba programmu ar gada budžetu;

11.

norāda, ka Institūts kopā ar ZIK ir ievērojami uzlabojis to ZIK apguves spēju, kas tika īstenotas pirmajā posmā 2010.–2014. gadā, Institūta apgūto dotāciju vidējam gada izaugsmes rādītājam sasniedzot 85 %; norāda arī to, ka Institūta valde atlasīja un apstiprināja divas partnerības, kas kļūtu par otrā posma ZIK, un tas vēl vairāk palielinās apguves spēju, sākot ar 2015. gadu, kā arī uzlabos Institūta budžeta izpildi;

12.

atgādina, ka zemais budžeta izpildes līmenis I sadaļā (personāla izdevumi) galvenokārt ir saistīts ar lielo kadru mainību un nepieņemtajiem noteikumiem par algu korekcijām; pieņem zināšanai, ka, aptaujājot darbiniekus, kuri aizgāja no darba, tika konstatēts, ka augstās kadru mainības galvenie iemesli ir skaidras karjeras perspektīvas trūkums, grūti darba apstākļi un nepievilcīga atalgojuma pakete, kas saistīta ar Ungārijai piemērojamo korekcijas koeficientu;

13.

pieņem zināšanai pasākumus, ko Institūts veicis augstās kadru mainības mazināšanai; īpaši ņem vērā uzlabojumus vakanču pārvaldībā, novērtējuma un pārklasifikācijas sistēmas izveidi, labākas karjeras perspektīvas nodrošināšanu un vidējā vadības līmeņa nostiprināšanu; atzinīgi vērtē kadru mainības līmeņa samazināšanos no 20–25 % laikposmā no 2012. līdz 2013. gadam līdz 12 % 2014. gadā; pieņem zināšanai, ka četras atlikušās vakances plānots pakāpeniski aizpildīt 2015. gadā;

Iekšējā revīzija

14.

pieņem zināšanai, ka 2014. gada jūnijā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) nāca klajā ar pēcpārbaudes revīzijas ziņojumu saistībā ar to, kā Institūtā tiek īstenots rīcības plāns, kas paredzēts dokumentā “Dotāciju pārvaldības daļēja pārskatīšana – ikgadējo dotāciju nolīgumu sagatavošana”; pieņem zināšanai, ka IAS slēdza divus ieteikumus no sākotnēji sešiem un ka vēl viena ieteikuma klasifikācija tika pazemināta no “ārkārtīgi būtisks” uz “ļoti svarīgs”;

15.

pieņem zināšanai, ka IAS 2014. gada decembrī apmeklēja Institūtu faktu vākšanas nolūkā, lai pārbaudītu vēl līdz galam neizpildīto ieteikumu īstenošanā sasniegto; pieņem zināšanai arī to, ka šī apmeklējuma rezultātā IAS atzina, ka ir veikti jauni ikgadējā dotāciju piešķiršanas procesa uzlabojumi un ka visi detalizētie pasākumi, kas apmeklējuma laikā tika iesniegti IAS, neatkarīgi no tā, vai tie ir pabeigti, īstenošanas stadijā vai tiek plānoti, atbilst riskiem, kas uzsvērti IAS veiktajā ierobežotajā pārbaudē;

16.

norāda, ka no 25 no rīcības plāna izrietošajiem pasākumiem 18 bija īstenoti un ka turpinās septiņu atlikušo pasākumu īstenošana; norāda arī to, ka trīs no minētajiem septiņiem pasākumiem ir jāīsteno līdz 2015. gada beigām pēc tam, kad būs parakstīts grozītais partnerības pamatnolīgums starp Institūtu un ZIK; pieņem zināšanai Institūta sniegto informāciju, ka atlikušo pasākumu īstenošana norit saskaņā ar plānoto;

17.

norāda, ka IAC 2014. gadā ir veikusi septiņas revīzijas un konsultācijas, un pieņem zināšanai pasākumus, ko Institūts veicis saistībā ar IAC ieteikumiem.


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/39


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS (ES) 2015/2211

(2015. gada 27. oktobris)

par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbildes (1),

ņemot vērā deklarāciju (2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05304/2015 – C8-0054/2015),

ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu (3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktora atbildes,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (4),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (5) un jo īpaši tās 208. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi (6) un jo īpaši tās 21. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (7),

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (8), un jo īpaši tās 108. pantu,

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0282/2015),

1.

apstiprina Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2013. finanšu gada pārskatus;

2.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV C 442, 10.12.2014., 184. lpp.

(2)  Sk. 1. zemsvītras piezīmi.

(3)  OV L 255, 30.9.2015., 409. lpp.

(4)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(5)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(6)  OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp.

(7)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(8)  OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/41


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS (ES) 2015/2212

(2015. gada 27. oktobris)

par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm (1),

ņemot vērā deklarāciju (2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu (3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī ECSEL kopuzņēmuma (bijušais ENIAC kopuzņēmums) izpilddirektora atbildes,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (4),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (5) un jo īpaši tās 209. pantu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu (6),

ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL  (7), un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (8),

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā (9),

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0285/2015),

1.

sniedz ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.

izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV C 452, 16.12.2014., 26. lpp.

(2)  OV C 452, 16.12.2014., 27. lpp.

(3)  OV L 255, 30.9.2015., 424. lpp.

(4)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(5)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(6)  OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.

(7)  OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.

(8)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(9)  OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/43


EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJA

(2015. gada 27. oktobris)

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā lēmumu par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0285/2015),

A.

tā kā ENIAC kopuzņēmums (turpmāk “Kopuzņēmums”) tika izveidots 2007. gada 20. decembrī uz 10 gadiem, lai sagatavotu un īstenotu pētniecības programmu ar mērķi izstrādāt galvenās prasmes nanoelektronikā dažādās lietojumu jomās;

B.

tā kā Kopuzņēmums ieguva finansiālu autonomiju 2010. gada jūlijā;

C.

tā kā ENIAC kopuzņēmuma dibinātāji ir Savienība, ko pārstāv Komisija, Beļģija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Zviedrija, Apvienotā Karaliste un Eiropas Nanoelektronikas pasākumu asociācija (AENEAS);

D.

tā kā maksimālais Savienības ieguldījums Kopuzņēmumā tā 10 gadu darbības laikā ir EUR 450 000 000, kas finansējams no Septītās pētniecības pamatprogrammas budžeta;

E.

tā kā maksimālā summa, kas AENEAS ir jāiegulda Kopuzņēmuma darbības izdevumu segšanai, ir EUR 30 000 000, un dalībvalstīm, sniedzot ieguldījumus natūrā, ir jāpiedalās darbības izdevumu segšanā un jāveic finanšu iemaksas 1,8 reižu apmērā no Savienības iemaksas;

F.

tā kā Kopuzņēmumu apvienoja ar ARTEMIS kopuzņēmumu, lai izveidotu struktūru “Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas kopējā tehnoloģijas iniciatīvā” (ECSEL KTI), kas sāka darboties 2014. gada jūnijā un darbosies 10 gadus,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.

atgādina Revīzijas palātas norādīto, ka Kopuzņēmuma 2013. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī un ka darbības rezultāti un naudas plūsmas minētā gada beigās atbilst Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un Komisijas galvenā grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem;

2.

atgādina, ka Revīzijas palāta ir sniegusi atzinumu ar iebildēm par gada pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, jo nebija iespējams secināt, vai ex post revīzijas stratēģija, kas attiecībā uz projektu izmaksu deklarāciju revīziju lielā mērā balstās uz dalībvalstu finansēšanas iestādēm, sniedz pietiekamu pārliecību par pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

3.

iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka Revīzijas palāta veiks pasākumus, lai gūtu pietiekamu pārliecību par dalībvalstu finansēšanas iestāžu veikto revīziju; turklāt atzīst, ka ECSEL KTI pēc Kopuzņēmuma apvienošanās ar ARTEMIS kopuzņēmumu turpina valstu apliecināšanas sistēmu izvērtēšanu;

4.

secina, ka attiecībā uz administratīvajiem nolīgumiem ar dalībvalstu finansēšanas iestādēm Kopuzņēmums ir noteicis praktiskus pasākumus ex post revīziju veikšanai; pieņem zināšanai, ka praktiskie pasākumi ietver īpašas ziņošanas veidlapas ieviešanu, ko papildina Kopuzņēmuma veikts valstu apliecināšanas sistēmu izvērtējums un Revīzijas palātas vizītes dalībvalstu finansēšanas iestādēs;

5.

pieņem zināšanai, ka ierobežotā izmaksu deklarāciju pārbaude, ko Kopuzņēmums veica 2012. gadā, bija viens no elementiem, kas papildināja apliecinājumu sniegšanu un tādējādi nodrošināja Kopuzņēmumam iespēju pirms īpašās ziņojumu sagatavošanas veidlapas ieviešanas uzraudzīt, kuri darījumi tika iesniegti revīzijas veikšanai; norāda, ka šajā atlasē tika konstatēts, ka pirmās valstu revīzijas tika sāktas 2012. gadā, kad tika veiktas dažas revīzijas, 2014. gadā sasniedzot apjomu, kas ļāva veikt būtiskus statistikas novērtējumus;

6.

iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka 23 dalībvalstu finansēšanas iestādes, kuras veica informācijas apmaiņu par savām revīzijas stratēģijām, pārvaldīja 95 % no kopējā piešķirto dotāciju apjoma; atzinīgi vērtē to, ka nolūkā papildināt Kopuzņēmuma iegūto informāciju Revīzijas palāta papildu informāciju saņem tieši no dalībvalstu finansēšanas iestādēm, lai sniegtu atzinumu par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

7.

saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka tas ir sekmīgi īstenojis rīcības plānu, kura mērķis ir novērst trūkumus, kas norādīti Revīzijas palātas atzinumā ar iebildēm; norāda, ka valstu sistēmu sniegtie apliecinājumi tika pozitīvi novērtēti attiecībā uz valstīm, kuras pārvaldīja 54 % no kopējā dotāciju apjoma, savukārt izvērtējums attiecībā uz pārējām valstīm ir tā īstenošanas beigu posmā un tādējādi izvērtēto dotāciju saņēmēju valstu īpatsvars sasniegs 84 %; aicina Kopuzņēmumu turpināt izvērtēšanu, lai nodrošinātu 100 % kopējo dotāciju tvērumu;

8.

pieņem zināšanai, ka tika rīkots darbseminārs par apliecināšanu, kurā piedalījās Revīzijas palātas, Komisijas un Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta pārstāvji, kā arī to valstu finansēšanas iestāžu pārstāvji, kas darbojas Kopuzņēmumā; norāda, ka šajā darbseminārā tika uzsvērtas Eiropas programmu prasības un tika sniegta iespēja apmainīties ar informāciju un labāko praksi ar valstu finansēšanas iestādēm;

9.

norāda, ka Kopuzņēmums, lai aplēstu atlikušo kļūdu īpatsvaru, ir izstrādājis jaunu metodiku, kas ir līdzīga tai, ko izmanto Komisijas dienesti, kuri ir atbildīgi par dalīti pārvaldīto finansējumu; atzīst, ka pirmajā izvērtējumā, pamatojoties uz revidētajiem 157 darījumiem, atlikušo kļūdu īpatsvars bija 0,73 %, savukārt nesen, atkārtoti veicot šādu izvērtējumu, pamatojoties uz 331 darījumu, kļūdu līmenis bija 0,66 %, kas ir zemāks par 2 % būtiskuma slieksni;

10.

iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka dalībvalstu iemaksas bija zem līmeņa 1,8 reizes Kopienas iemaksas apmērā, kā prasīts Kopuzņēmuma Statūtos, lai ievērotu ierobežojumus, kas noteikti saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem; jo īpaši norāda, ka rūpniecības dalībniekiem lielos izmēģinājuma projektos kopējais publiskais finansējums nedrīkst pārsniegt 25 %, bet Kopuzņēmuma Statūtos ir prasība visiem dalībniekiem piešķirt vienādu atmaksas likmi;

11.

atzīst, ka zemākas iemaksas no dalībvalstīm vairāk nekā nepieciešams kompensēja lielākas privātā sektora iemaksas, kas sedza 65 % no kopējām izmaksām, tādējādi ievērojami līdzsvarojot Savienības finansējumu;

12.

ņem vērā, ka Komisija veiks novērtēšanu, lai izvērtētu ENIAC līdzšinējo aktivitāti saistībā ar ECSEL KTI izveidi, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu, saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu par 2014. finanšu gadu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

13.

iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka izpilddirektora un vadītāju dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas netika apkopotas un publicētas Kopuzņēmuma tīmekļa vietnē, kā prasīts Civildienesta noteikumos un to īstenošanas kārtībā; norāda, ka ir izveidota un tiek regulāri atjaunināta visaptveroša datubāze, kurā ietverta visa konstatētā informācija saistībā ar interešu konfliktiem, kā arī veiktajiem pasākumiem;

Uzraudzība un ziņošana par pētījumu rezultātiem

14.

atgādina, ka lēmumā, ar kuru pieņēma Septīto pamatprogrammu (1), ir noteikta uzraudzības un ziņošanas sistēma, kas aptver pētījumu rezultātu aizsardzību, izplatīšanu un tālāknodošanu; iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka 211,5 publikācijas un 16,6 patenti uz EUR 10 000 000 Savienības dotāciju liecina par augstu Kopuzņēmuma pētījumu rezultātu produktivitāti un tas atbilst visiem Septītās pamatprogrammas koordinatoru līdzšinējiem pieprasījumiem.


(1)  7. pants Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumā Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.).


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/46


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS (ES) 2015/2213

(2015. gada 27. oktobris)

par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm (1),

ņemot vērā deklarāciju (2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu (3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī ECSEL kopuzņēmuma (bijušais ENIAC kopuzņēmums) izpilddirektora atbildes,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (4),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (5) un jo īpaši tās 209. pantu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu (6),

ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL  (7), un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (8),

ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā (9),

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0285/2015),

1.

apstiprina ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatus;

2.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV C 452, 16.12.2014., 26. lpp.

(2)  OV C 452, 16.12.2014., 27. lpp.

(3)  OV L 255, 30.9.2015., 424. lpp.

(4)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(5)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(6)  OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.

(7)  OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.

(8)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(9)  OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/48


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS (ES) 2015/2214

(2015. gada 27. oktobris)

par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējo budžetu (1),

ņemot vērā Eiropas Savienības konsolidētos pārskatus par 2013. finanšu gadu (COM(2014) 510 – C8-0148/2014) (2),

ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par budžeta izpildi 2013. finanšu gadā un iestāžu atbildes (3),

ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību (4), kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu (5) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī tam pievienoto rezolūciju,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 10. punktu, kā arī 317., 318. un 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (6),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (7) un jo īpaši tās 55., 99., 164., 165. un 166. pantu,

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0269/2015),

1.

nesniedz Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Eiropadomes un Padomes 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.

izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai, Eiropas Savienības Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un Eiropas Ārējās darbības dienestam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV L 66, 8.3.2013.

(2)  OV C 403, 13.11.2014., 1. lpp.

(3)  OV C 398, 12.11.2014., 1. lpp.

(4)  OV C 403, 13.11.2014., 128. lpp.

(5)  OV L 255, 30.9.2015., 21. lpp.

(6)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(7)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/49


EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJA

(2015. gada 27. oktobris)

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome,

ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0269/2015),

A.

tā kā visām Savienības iestādēm vajadzētu būt pārredzamām un pilnībā atbildēt Savienības pilsoņiem par tām kā Savienības iestādēm uzticētajiem līdzekļiem;

B.

tā kā Eiropadomei un Padomei kā Savienības iestādēm vajadzētu būt demokrātiski pārskatatbildīgām Savienības pilsoņu priekšā, jo tās saņem Eiropas Savienības vispārējā budžeta līdzekļus;

C.

tā kā Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā Savienības iestāde un tam ir pienākums sniegt apstiprinājumu par Eiropas Savienības vispārējā budžeta izpildi,

1.

uzsver Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikto Parlamenta lomu attiecībā uz budžeta izpildes apstiprināšanu;

2.

uzsver, ka saskaņā ar LESD 335. pantu “jautājumos, kas saistīti ar konkrētu iestāžu darbību, to [Savienību] pārstāv attiecīgās iestādes, ņemot vērā to administratīvo autonomiju”, un ka attiecīgi, ņemot vērā Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (Finanšu regulas) 55. pantu, iestādes pašas ir atbildīgas par savu budžetu izpildi;

3.

uzsver Parlamenta un citu iestāžu lomu budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrā, ko reglamentē Finanšu regulas noteikumi, jo īpaši tās 164., 165. un 166. pants;

4.

norāda, ka saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 94. pantu “noteikumi par procedūru, kura jāpiemēro, lai pieņemtu lēmumu sniegt Komisijai apstiprinājumu par budžeta izpildi, tieši tāpat attiecas uz procedūru, kurā (…) atbildīgajiem darbiniekiem sniedz apstiprinājumu par citu Eiropas Savienības iestāžu un struktūru, piemēram, Padomes (attiecībā uz tās kā izpildiestādes darbību) (…) attiecīgo budžetu izpildi (…)”;

5.

pauž nožēlu par to, ka Padome nav sniegusi nekādus paskaidrojumus par arvien pieaugošo nepietiekamo izlietojuma līmeni un saistību apropriāciju pārnesumiem to 2013. gada budžetā;

Neatrisinātie jautājumi

6.

atgādina Padomei par Parlamenta prasību iesniegt progresa ziņojumus par ēku projektiem un detalizētu līdz šim radušos izmaksu sadalījumu;

7.

mudina Padomi sniegt rakstisku detalizētu skaidrojumu, kurā sīki izklāstīta to apropriāciju kopējā summa, kas izlietotas Residence Palace ēkas iegādei, budžeta posteņi, no kuriem šīs apropriācijas ņemtas, līdz šim veiktās iemaksas un atlikušās veicamās iemaksas;

8.

atkārto aicinājumu Padomei informēt par savu administratīvās modernizācijas procesu, jo īpaši par konkrētiem īstenošanas pasākumiem šajā procesā un par paredzamo ietekmi uz Padomes budžetu;

9.

pauž nožēlu par grūtībām, kas atkārtoti radušās līdzšinējās budžeta izpildes apstiprinājuma procedūrās un ko izraisīja Padomes nesadarbošanās; norāda, ka Parlaments nesniedza Padomes ģenerālsekretāram apstiprinājumu par 2009., 2010., 2011. un 2012. finanšu gadu to iemeslu dēļ, kuri minēti 2011. gada 10. maija (1), 2011. gada 25. oktobra (2), 2012. gada 10. maija (3), 2012. gada 23. oktobra (4), 2013. gada 17. aprīļa (5), 2013. gada 9. oktobra (6), 2014. gada 3. aprīļa (7) un 2014. gada 23. oktobra rezolūcijā (8), un atlika lēmumu par apstiprinājuma sniegšanu Padomes ģenerālsekretāram par 2013. finanšu gada budžeta izpildi to iemeslu dēļ, kuri minēti 2015. gada 29. aprīļa rezolūcijā (9);

10.

uzstāj, ka efektīvas budžeta kontroles veikšanai ir nepieciešama Parlamenta un Padomes sadarbība, kā tas izklāstīts 2015. gada 29. aprīļa rezolūcijā; apliecina, ka Parlaments nevar pieņemt informētu lēmumu par budžeta izpildes apstiprināšanu;

11.

atgādina Padomei par Komisijas 2014. gada 23. janvāra vēstulē pausto viedokli, ka visām iestādēm pilnībā jāpiedalās pēcpārbaudes procesā saistībā ar Parlamenta konstatējumiem budžeta izpildes apstiprināšanā un ka visām iestādēm būtu jāsadarbojas, lai nodrošinātu budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras raitu norisi;

12.

norāda, ka Komisija iepriekš minētajā vēstulē paziņoja arī, ka tā nepārraudzīs citu iestāžu budžeta izpildi un ka, atbildot uz citai iestādei uzdotiem jautājumiem, tiktu pārkāpta attiecīgās iestādes autonomija pašai veikt savas budžeta iedaļas izpildi;

13.

pauž nožēlu, ka Padome joprojām neatbild uz Parlamenta jautājumiem; atgādina secinājumus Parlamenta darbseminārā “Parlamenta tiesības apstiprināt Padomes budžeta izpildi”, kurš notika 2012. gada 27. septembrī un kurā tiesību speciālisti un akadēmiķi bija vienisprātis par Parlamenta tiesībām uz informāciju; šajā sakarībā atsaucas uz LESD 15. panta 3. punkta trešo daļu, kurā ir noteikts, ka katrai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai ir jānodrošina darba pārredzamība;

14.

uzstāj, ka Padomes izdevumi ir jāpārbauda tādā pašā veidā, kā tiek pārbaudīti citu iestāžu izdevumi, un ka šādas pārbaudes pamatelementi ir norādīti Parlamenta iepriekšējo gadu rezolūcijās par budžeta izpildes apstiprināšanu;

15.

uzsver Parlamenta prerogatīvas sniegt apstiprinājumu par budžeta izpildi saskaņā ar LESD 316., 317. un 319. pantu atbilstīgi pašreizējai interpretācijai un praksei, proti, sniegt apstiprinājumu par katru budžeta pozīciju atsevišķi, lai saglabātu pārredzamību un demokrātisku pārskatatbildību attiecībā pret Savienības nodokļu maksātājiem;

16.

uzskata, ka tas, ka Padome nesniedz Parlamentam pieprasītos dokumentus, pārkāpj galvenokārt Savienības pilsoņu tiesības uz informāciju un pārredzamību un sāk raisīt bažas, jo liecina par zināmu demokrātijas trūkumu Savienības iestādēs;

17.

uzskata, ka nepieciešams apsvērt dažādas iespējas atjaunināt budžeta izpildes apstiprināšanas noteikumus, kas paredzēti LESD;

18.

uzskata, ka Parlamenta, Eiropadomes un Padomes laba sadarbība, kas izpaužas kā atvērta un oficiāla dialoga procedūra, var kalpot par pozitīvu signālu Savienības pilsoņiem.


(1)  OV L 250, 27.9.2011., 25. lpp.

(2)  OV L 313, 26.11.2011., 13. lpp.

(3)  OV L 286, 17.10.2012., 23. lpp.

(4)  OV L 350, 20.12.2012., 71. lpp.

(5)  OV L 308, 16.11.2013., 22. lpp.

(6)  OV L 328, 7.12.2013., 97. lpp.

(7)  OV L 266, 5.9.2014., 26. lpp.

(8)  OV L 334, 21.11.2014., 95. lpp.

(9)  OV L 255, 30.9.2015., 22. lpp.


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/51


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/2215

(2015. gada 30. novembris)

par atbalstu ANO DP Rezolūcijai 2235 (2015), ar kuru izveido OPCW un ANO kopīgu izmeklēšanas mehānismu, lai identificētu ķīmisko uzbrukumu izdarītājus Sīrijas Arābu Republikā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 26. panta 2. punktu un 31. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

ANO Drošības padome 2015. gada 7. augustā vienprātīgi pieņēma Rezolūciju (ANO DPR) 2235 (2015), nosodot jebkuru toksisku ķīmisku vielu, piemēram, hlora, izmantošanu par ķīmisku ieroci Sīrijas Arābu Republikā un paužot apņēmību identificēt tos, kas ir atbildīgi par šādiem aktiem. Šajā nolūkā ANO Drošības padome uz viena gada termiņu, kuru iespējams pagarināt, ja tā to uzskata par nepieciešamu, izveidoja kopīgu izmeklēšanas mehānismu (KIM), lai pēc iespējas pilnīgāk identificētu personas, vienības, grupas vai valdības, kas bija izdarītāji, organizētāji, sponsori vai bija kā citādi iesaistītas ķīmisko vielu, tostarp hlora vai jebkuras citas toksiskas ķīmiskas vielas, izmantošanā par ieročiem Sīrijas Arābu Republikā, gadījumos, kad Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas (OPCW) faktu vākšanas misija (FVM) konstatē vai ir konstatējusi, ka konkrētā incidentā Sīrijas Arābu Republikā kā ieroči tika pielietotas vai, iespējams, tika pielietotas ķīmiskas vielas, tostarp hlors vai jebkura cita toksiska ķīmiska viela.

(2)

ANO Drošības padome 2015. gada 10. septembrī apstiprināja ieteikumus, tostarp pilnvaru elementus attiecībā uz OPCW un ANO KIM, kas izveidots ar ANO DPR 2235 (2015), kurus ANO ģenerālsekretārs iesniedza ANO Drošības padomes priekšsēdētājam vēstulēs, kas datētas ar 2015. gada 27. augustu un 2015. gada 9. septembri.

(3)

ES Stratēģijā masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (“Stratēģija”) ir uzsvērta Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu (ĶIK) un OPCW būtiskā nozīme no ķīmiskiem ieročiem brīvas pasaules izveidē.

(4)

Savienība aktīvi īsteno Stratēģiju un veic pasākumus, kas uzskaitīti tās III nodaļā, jo īpaši nodrošinot finanšu līdzekļus tādu konkrētu projektu atbalstam, kurus īsteno daudzpusējas iestādes, piemēram, OPCW. Tādēļ Padome 2013. gada 9. decembrī pieņēma Lēmumu 2013/726/KĀDP (1) par atbalstu OPCW pasākumiem saistībā ar ANO DPR 2118 (2013), OPCW Izpildpadomes 2013. gada 27. septembra Lēmumu par Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšanu un turpmākām un saistītām rezolūcijām un lēmumiem. Savukārt 2015. gada 17. februārī Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/259 (2) par atbalstu OPCW darbībām saistībā ar Stratēģijas īstenošanu.

(5)

OPCW ģenerāldirektors 2015. gada 23. septembrī vēstulē vērsās pie Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstā pārstāve”), lūdzot Savienības finansiālu ieguldījumu trasta fondā, kas paredzēts OPCW misijām Sīrijas Arābu Republikā, tostarp pasākumiem saistībā ar OPCW FVM, atbalstot KIM, kad tas analizē apgalvojumus par ķīmisko vielu, tostarp hlora vai jebkuras citas toksiskas ķīmiskas vielas, izmantošanu par ieročiem.

(6)

OPCW un ANO KIM vadītājs 2015. gada 24. septembrī vēstulē vērsās pie Augstās pārstāves, lūdzot ar trasta fonda starpniecību sniegt finansiālu atbalstu KIM.

(7)

Pēc Sīrijas Arābu Republikas pievienošanās ĶIK, kas stājās spēkā 2013. gada 14. oktobrī, OPCW pienākums ir pārbaudīt, vai Sīrijas Arābu Republika ievēro ĶIK un visu attiecīgo OPCW Izpildpadomes lēmumu noteikumus, un, saskaņojot ar ANO ģenerālsekretāru, vajadzības gadījumā ziņot ANO Drošības padomei par ANO DPR 2118 (2013) neievērošanu.

(8)

Šā lēmuma tehniskā īstenošana būtu jāuztic OPCW un ANO Atbruņošanās lietu birojam (UNODA), kas ir KIM trasta fonda īstenotājbirojs. Savienības atbalstītos projektus var finansēt tikai ar brīvprātīgām iemaksām attiecīgajos OPCW un KIM trasta fondos. Šādām iemaksām, kas jāveic Savienībai, būs svarīga nozīme, lai OPCW un KIM varētu pildīt uzdevumus, kas norādīti ANO DPR 2235 (2015).

(9)

Savienības finansiālā ieguldījuma pienācīgu īstenošanu būtu jāuztic pārraudzīt Komisijai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Lai īstenotu dažus Stratēģijas elementus, Savienība atbalsta OPCW un KIM, palīdzot segt izmaksas, kas saistītas ar to pasākumiem saskaņā ar ANO DPR 2235 (2015), kuru vispārējais mērķis ir pēc iespējas pilnīgāk identificēt personas, vienības, grupas vai valdības, kas bija izdarītāji, organizētāji, sponsori vai bija kā citādi iesaistītas ķīmisko vielu, tostarp hlora vai jebkuras citas toksiskas ķīmiskas vielas, izmantošanā par ieročiem Sīrijas Arābu Republikā, ja OPCW FVM konstatē vai ir konstatējusi, ka konkrētā incidentā Sīrijas Arābu Republikā kā ieroči tika pielietotas vai, iespējams, tika pielietotas ķīmiskas vielas, tostarp hlors vai jebkura cita toksiska ķīmiska viela.

2.   Lai sasniegtu 1. punktā minēto mērķi, Savienība atbalsta šādus projektus:

a)

OPCW īpašās misijas Sīrijas Arābu Republikā, tostarp pasākumus saistībā ar OPCW FVM, atbalstot KIM, kad tas analizē apgalvojumus par ķīmisko vielu, tostarp hlora vai jebkuras citas toksiskas ķīmiskas vielas, izmantošanu par ieročiem;

b)

OPCW un ANO KIM, tostarp tā izveidi un spēju pilnībā uzsākt darbību saskaņā ar ANO DPR 2235(2015).

Šo projektu sīks apraksts ir izklāstīts pielikumā.

2. pants

1.   Par šā lēmuma īstenošanu atbild Augstais pārstāvis.

2.   1. panta 2. punktā minēto projektu tehnisko īstenošanu uztic OPCW un UNODA, kas ir KIM trasta fonda īstenotājbirojs. Tie veic šo uzdevumu Augstā pārstāvja uzraudzībā. Šim nolūkam Augstais pārstāvis slēdz vajadzīgās vienošanās ar OPCW un UNODA.

3. pants

1.   Finanšu atsauces summa 1. panta 2. punktā minēto projektu īstenošanai ir EUR 4 586 096,00.

2.   Izdevumus, ko finansē no 1. punktā minētās summas, pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.

3.   Komisija uzrauga 1. punktā minēto izdevumu pareizu pārvaldību. Šim nolūkam tā slēdz finansēšanas nolīgumus attiecīgi ar OPCW un ar UNODA, kas ir KIM trasta fonda īstenošanas birojs. Finansēšanas nolīgumos paredz, ka OPCW un ANO nodrošina Savienības ieguldījuma apjomam atbilstīgu redzamību.

4.   Komisija 3. punktā minētos finansēšanas nolīgumus cenšas noslēgt cik drīz vien iespējams pēc šā lēmuma stāšanās spēkā. Tā informē Padomi par jebkādām grūtībām šajā procesā, kā arī par minēto finansēšanas nolīgumu noslēgšanas dienu.

4. pants

1.   Pamatojoties uz OPCW un OPCW un ANO KIM sagatavotiem regulāriem ziņojumiem, Augstais pārstāvis ziņo Padomei par šā lēmuma īstenošanu. Minētie ziņojumi ir pamatā Padomes veiktam izvērtējumam.

2.   Komisija ziņo Padomei par 1. panta 2. punktā minēto projektu īstenošanas finansiālajiem aspektiem.

5. pants

1.   Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

2.   Tas zaudē spēku 18 mēnešus pēc tam, kad noslēgti 3. panta 3. punktā minētie finansēšanas nolīgumi starp Komisiju un OPCW un UNODA, vai tas zaudē spēku 2016. gada 31. maijā, ja līdz minētajai dienai neviens šāds finansēšanas nolīgums nav noslēgts.

Briselē, 2015. gada 30. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

É. SCHNEIDER


(1)  Padomes Lēmums 2013/726/KĀDP (2013. gada 9. decembris) par atbalstu ANO DP Rezolūcijai 2118 (2013) un OPCW Izpildpadomes Lēmumam EC-M-33/Dec 1, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 329, 10.12.2013., 41. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/259 (2015. gada 17. februāris) par atbalstu Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas (OPCW) darbībām, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 43, 18.2.2015., 14. lpp.).


PIELIKUMS

Eiropas Savienības atbalsts ANO DP Rezolūcijai 2235 (2015), īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

1.   Vispārīgās pamatnostādnes un mērķi

2014. gada aprīlī, kad operācija, lai aizvāktu un iznīcinātu Sīrijas ķīmiskos ieročus, sasniedza kulmināciju, tika izteikti vairāki nopietni apgalvojumi par to, ka hlors kā ierocis tiek izmantots pret civilpersonām. Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas (OPCW) ģenerāldirektors izveidoja OPCW faktu vākšanas misiju (FVM), lai pārbaudītu šos apgalvojumus. Viņa lēmumu atbalstīja OPCW Izpildpadome, un Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretārs apņēmās sniegt palīdzību.

Grupa, kas sastāvēja no OPCW un ANO personāla, 2014. gada maijā mēģināja veikt izmeklēšanu uz vietas vienā no ciematiem, par kuru tika ziņots, ka pret to vērstā uzbrukumā tika izmantots hlors. Šķērsojot buferzonu starp Sīrijas valdības kontrolētajām teritorijām un tām, ko kontrolē opozīcija, grupa piedzīvoja bruņotu uzbrukumu un bija spiesta pārtraukt misiju. Tomēr faktu vākšanas misija turpināja darbu un drošā vietā ārpus Sīrijas aptaujāja aculieciniekus, praktizējošos ārstus, pirmās palīdzības sniedzējus un cietušos. Pamatojoties uz šo darbu, faktu vākšanas misija ar augstu ticamības pakāpi secināja, ka hlors, vai nu tīrā veidā, vai maisījumā, tiešām tika izmantots kā ierocis trīs ciematos Sīrijas ziemeļu daļā.

OPCW Izpildpadome savā 2015. gada 4. februārī pieņemtajā Lēmumā EC-M-48/DEC.1 pauda nopietnas bažas par faktu vākšanas misijā konstatēto un atkārtoti apstiprināja savu visdziļāko nosodījumu ķīmisko ieroču izmantošanai neatkarīgi no tā, kas un kādos apstākļos to dara. Turklāt OPCW Izpildpadome pauda atbalstu faktu vākšanas misijas turpmākam darbam, jo īpaši, izvērtējot visu pieejamo informāciju, kas attiecas uz apgalvojumiem par ķīmisko ieroču izmantošanu Sīrijā, tostarp informāciju, ko sniedza Sīrijas Arābu Republika, kā arī citi. Pēc tam 2015. gada 6. martā tika pieņemta ANO Drošības padomes Rezolūcija (ANO DPR) 2209 (2015), kurā ANO Drošības padome apstiprināja OPCW Izpildpadomes lēmumu un aicināja saukt pie atbildības šādos uzbrukumos vainīgos.

Pēc minētās rezolūcijas ANO Drošības padome 2015. gada 7. augustā vienprātīgi pieņēma ANO DPR 2235 (2015), nosodot jebkādu toksisku ķīmisku vielu, piemēram, hlora, kā ķīmiska ieroča izmantošanu Sīrijas Arābu Republikā un paužot apņēmību identificēt tos, kas ir atbildīgi par šādiem aktiem. Šajā sakarā ANO Drošības padome atgādināja Protokolu par aizliegumu kara laikā izmantot smacējošas, indīgas un citas gāzes un bakterioloģiskās karadarbības metodes, Konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu (ĶIK) un ANO DPR 1540 (2004), 2118 (2013) un 2209 (2015). ANO Drošības padome uz viena gada laikposmu, ko iespējams vēlāk pagarināt, ja tā to uzskata par nepieciešamu, izveidoja OPCW un ANO kopīgu izmeklēšanas mehānismu (KIM), lai pēc iespējas pilnīgāk identificētu personas, vienības, grupas vai valdības, kas bija izdarītāji, organizētāji, sponsori vai bija kā citādi iesaistītas ķīmisko vielu, tostarp hlora vai jebkuras citas toksiskas vielas, izmantošanā par ieročiem Sīrijas Arābu Republikā, ja OPCW FVM konstatē vai ir konstatējusi, ka konkrētā incidentā Sīrijas Arābu Republikā kā ieroči tika izmantotas vai, iespējams, tika izmantotas ķīmiskas vielas, tostarp hlors vai jebkura cita toksiska viela. Minētais mehānisms pašlaik tiek veidots.

Šajā nolūkā Savienībai būtu jāatbalsta OPCW un KIM savu attiecīgo uzdevumu veikšanā saskaņā ar ANO DPR 2235 (2015) un OPCW Izpildpadomes Lēmumu EC-M-48/DEC.1, kā arī ĶIK.

2.   Projektu apraksts

A.   Projekts Nr. 1 – OPCW FVM

1.   Projekta mērķis

Atbalstīt OPCW FVM pilnvaru īstenošanu gan saskaņā ar ANO DPR 2235 (2015), gan OPCW Izpildpadomes Lēmumu EC-M-48/DEC.1, kā arī saskaņā ar ĶIK, sedzot ar FVM saistītās darbības izmaksas. Minētās izmaksas ietver ārējo konsultantu nolīgšanu, kam ir konkrētas iemaņas (piemēram, tulkus un ārstus), kā arī OPCW iekārtas, kas vajadzīgas FVM.

2.   Gaidāmie rezultāti

Faktu vākšanas misijas pašreizējais darbs sniegs skaidrību par vairākiem apgalvojumiem attiecībā uz toksisku ķīmisko vielu izmantošanu Sīrijas Arābu Republikā, un šis darbs notiek ciešā sadarbībā ar KIM, tādējādi palīdzot īstenot KIM pilnvaras saskaņā ar ANO DRR 2235 (2015) 5. punktu.

3.   Projekta apraksts

Faktu vākšanas misija turpina izvērtēt, vai iespējamajos incidentos Sīrijas Arābu Republikā par ieročiem tika izmantotas vai, iespējams, tika izmantotas ķīmiskas vielas. Faktu vākšanas misijas darbības aptver apgalvojumus gan par notikušajiem incidentiem, gan par incidentiem, kas varētu notikt nākotnē. Šo darbību sarežģītība var būtiski atšķirties; tādēļ precīzi operāciju skaitu nevar noteikt.

Balstoties uz 2015. gadā izvērsto operāciju pieredzi, OPCW prognozē, ka 2016. gadā FVM operācijās varētu tikt iesaistīti 6 līdz 12 inspektori 6 misijās, no kurām katra ilgtu aptuveni trīs nedēļas. Domājams, ka katrā misijā nolīgs ārējos konsultantus, kam ir konkrētas iemaņas, piemēram, tulkus un ārstus.

Faktu vākšanas misijās tiek plānotas šādas darbības:

a)

Intervijas – paziņotie incidenti pēc būtības ir tādi, ka var būt nepieciešams aptaujāt daudzus un dažādus lieciniekus. Šie liecinieki ir:

medicīnas darbinieki,

pirmās palīdzības sniedzēji,

praktizējošie ārsti,

cietušie,

citi liecinieki.

Tādēļ intervētāju komandām vajadzīgas daudzpusīgas zināšanas, tostarp par ieročiem, ķīmiskām vielām, medicīniskām pazīmēm un simptomiem, kā arī tulkošana.

b)

Medicīniskā izmeklēšana un biomedicīnisko paraugu ņemšana.

c)

Paraugu identificēšana, savākšana un analīze.

d)

Pierādījumu apstrāde, ieskaitot atklātos avotus, kā arī ar liecinieku un trešo personu sniegtās ziņas. Papildus intervētāju komandām šajā jomā ir īpaši vajadzīgas arī daudzpusīgas speciālās zināšanas.

e)

Ziņojumu rakstīšana.

f)

Mācības, tostarp kvalifikācijas celšanas mācības, lai zinātu aktuālāko par mūsdienīgiem paņēmieniem:

pieejas drošības jautājumiem notikumu vietā,

intervēšanas metodes,

pierādījumu apstrāde un to glabāšana, tostarp pārraudzības ķēde,

informētība par sprādzienbīstamām kara paliekām,

mācību kurss par toksiskām vielām,

informētība par tiesu medicīnu,

rūpnieciskās ķīmijas pamati un ķīmiskā analīze.

g)

Notikuma vietas novērtēšana un notikumu ainas izmeklēšana.

h)

Misijas atbalsta personāls un speciālās zināšanas, jo īpaši kompleksās misijās.

B.   Projekts Nr. 2 – OPCW un ANO KIM

1.   Projekta mērķis

Sniegt atbalstu KIM ātrai izveidei un palīdzēt tam kļūt pilnībā darboties spējīgam saskaņā ar ANO DPR 2235 (2015).

2.   Paredzamie rezultāti

Pēc iespējas pilnīgāk tiek identificētas personas, vienības, grupas vai valdības, kas bija izdarītāji, organizētāji, sponsori vai bija kā citādi iesaistītas ķīmisko vielu, tostarp hlora vai jebkuras citas toksiskas ķīmiskas vielas, izmantošanā par ieročiem Sīrijas Arābu Republikā.

3.   Projekta apraksts

ANO Drošības padome apstiprināja ANO ģenerālsekretāra ieteikumus attiecībā uz KIM izveidi un darbību un uzdeva ANO ģenerālsekretāram sadarbībā ar OPCW ģenerāldirektoru nekavējoties spert soļus, veikt pasākumus un slēgt vienošanās, kas vajadzīgas KIM ātrai izveidei un pilnīgai darbības spēju nodrošināšanai, tostarp – pieņemt darbā objektīvus un pieredzējušus darbiniekus ar atbilstīgām prasmēm un speciālajām zināšanām, lai pilnībā īstenotu pienākumus saskaņā ar ANO DPR 2235 (2015).

Kopīgo izmeklēšanas mehānismu vada neatkarīga triju speciālistu grupa (vadības grupa), kuru atbalsta profesionāls pamatpersonāls, kas grupēts trīs komponentos. Šajā sakarā kopīgo izmeklēšanas mehānismu vada ģenerālsekretāra palīgs, kam ir vispārēja atbildība, un divi vietnieki, kuri ir atbildīgi attiecīgi par politisko un izmeklēšanas komponentu.

KIM vadību balsta trīs komponenti. Politikas birojs, kuru paredzēts izvietot Ņujorkā, sniedz politisku analīzi, juridiskas konsultācijas, organizē attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem un sniedz administratīvu atbalstu. Izmeklēšanas birojs, kuru paredzēts izvietot Hāgā, nodrošina ķīmisku un medicīnisku analīzi, tiesu medicīnas ekspertīzi, militārās munīcijas analīzi, izmeklēšanu un informācijas analīzi. Operāciju atbalsta birojs, kuru paredzēts izvietot Ņujorkā, sniedz atbalstu politikas un izmeklēšanas komponentiem.

KIM pamatpersonālu, izņemot administratīvo funkciju veicējus, finansē no pastāvīgā budžeta. Drošības padome ir nolēmusi, ka materiālās un tehniskās vajadzības finansē no brīvprātīgiem ieguldījumiem. Šajā nolūkā ANO ģenerālsekretārs izveidoja trasta fondu, kuru pārvalda saskaņā ar ANO administratīvajiem un finanšu noteikumiem.

Atbilstīgi ES Masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanas stratēģijai, kur izvirzīts mērķis veicināt ANO Drošības padomes lomu un stiprināt tās speciālās zināšanas izplatīšanas novēršanas problēmu risināšanā, Savienība sniedz atbalstu ANO DPR 2235 (2015) īstenošanai, jo īpaši tajās jomās, kur ir liels potenciāls panākt uzskatāmu un drīzu ietekmi, izveidojot KIM un panākot, ka tas ir gatavs pilnībā uzsākt darbību.

Tas ietver atbalstu šādām darbībām:

a)

pabeigt biroju iekārtošanu gan Ņujorkā, gan Hāgā, kas attiecīgi paredzēti Vadības grupai un tās Politikas un Izmeklēšanas birojiem, kā arī Operāciju atbalsta biroja iekārtošanu un iegādāties biroja mēbeles un aizslēdzamus skapjus, lai nodrošinātu KIM saņemtās un/vai sagatavotās informācijas un materiālu drošu uzglabāšanu;

b)

izstrādāt un ieviest uzskaites pārvaldības sistēmu, kas būtu pakļauta stingram informācijas drošības režīmam, kas jāpiemēro visai KIM darba gaitā saņemtajai un/vai sagatavotajai informācijai; šajā režīmā ņem vērā konfidencialitātes un drošības prasības, kuras uzskatīs par nepieciešamām KIM saņemtās un/vai sagatavotās informācijas uzglabāšanai un izmantošanai;

c)

sagatavot KIM izmeklētāju iespējamo nosūtīšanu uz Sīrijas Arābu Republiku, ja KIM to uzskata par izmeklēšanai nepieciešamu un secina, ka ir pamatots iemesls uzskatīt, ka piekļuve Sīrijai, tostarp apgabaliem Sīrijas teritorijā, bet ārpus Sīrijas Arābu Republikas kontroles, ir pamatota;

d)

iegādāties ar komunikāciju un drošību saistītu aprīkojumu un biroja piederumus KIM pilnvaru īstenošanas atbalstam. Tas ietver informācijas tehnoloģiju aprīkojumu (speciālu serveri, datorus, klēpjdatorus ar dokstacijām, papildu datoru komplektu iekšējam tīklam, kas netiks pieslēgts internetam, profesionālus papīra smalcinātājus utt.), kas nepieciešams, lai īstenotu b) apakšpunktā minēto informācijas drošības režīmu.

Papildu ekspertīzes un darbības, rodoties jaunām vajadzībām, finansē no brīvprātīgiem ieguldījumiem. Uz neilgu laiku pieņem darbā īpašus ekspertus konsultantus, tostarp b) apakšpunktā minētās uzskaites pārvaldības sistēmas un informācijas drošības režīma straujai izstrādei, kā arī standarta darbības procedūru izstrādei.

3.   Darbības laiks

Šo projektu paredzētais īstenošanas laiks ir 12 mēneši.

4.   Īstenošanas aģentūras

Projekta Nr. 1 tehnisko īstenošanu uzticēs OPCW. Minēto projektu īstenos OPCW personāls, eksperti un līgumdarbinieki.

Projekta Nr. 2 tehnisko īstenošanu OPCW un ANO KIM vārdā uzticēs Apvienoto Nāciju Organizācijas Atbruņošanās lietu birojam. Minēto projektu īstenos KIM personāls, eksperti un līgumdarbinieki.

ANO un OPCW savas darbības sagatavos sadarbībā ar attiecīgiem partneriem, tostarp starptautiskām organizācijām un aģentūrām, lai nodrošinātu efektīvas sinerģijas un lai novērstu darbību dublēšanos.

5.   Savienības pamanāmība

Īstenošanas aģentūras veic visus atbilstīgos pasākumus, lai darītu plaši zināmu to, ka darbību ir finansējusi Savienība. Šādus pasākumus īsteno saskaņā ar Eiropas Komisijas publicēto ES ārējo darbību komunikācijas un redzamības rokasgrāmatu.

6.   Ziņošana

Īstenošanas aģentūras sagatavo:

a)

regulārus ziņojumus par attiecīgo projektu īstenošanu;

b)

gala ziņojumu – ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc attiecīgo darbību pabeigšanas.

7.   Projektu aplēstās kopējās izmaksas

Projektu aplēstās kopējās izmaksas ir EUR 4 586 096,00.


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/58


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/2216

(2015. gada 30. novembris),

ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/413/KĀDP (2010. gada 26. jūlijs), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP (1), un jo īpaši tā 23. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 26. jūlijā pieņēma Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu.

(2)

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa ar 2015. gada 18. septembra spriedumu lietā T-121/13 atcēla Padomes lēmumu par Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC) iekļaušanu Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumā izklāstītajā to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Balstoties uz jaunu lēmuma pamatojumu, OPIC būtu atkal jāiekļauj to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(4)

Lēmums 2010/413/KĀDP tāpēc būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikumu groza, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2015. gada 1. decembrī.

Briselē, 2015. gada 30. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


(1)  OV L 195, 27.7.2010., 39. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2010/413/KĀDP II pielikuma I daļā izklāstītajā sarakstā iekļauj turpmāk minēto vienību:

I.   Personas un vienības, kuras ir iesaistītas kodolprogrammas vai ballistisko raķešu programmas darbībās, un personas un vienības, kuras atbalsta Irānas valdību

B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

“159.

Oil industry Pension Fund Investment Company (OPIC)

No 234, Taleghani St, Teheran, Irāna

OPIC sniedz ievērojamu atbalstu Irānas valdībai, jo vairākām ar Irānas valdību saistītām struktūrām, tostarp valstij piederošu uzņēmumu (NIOC) meitasuzņēmumiem, nodrošina finanšu resursus un finanšu pakalpojumus naftas un gāzes atradņu projektiem. OPIC īpašumā ir bijis IOEC (Iranian Offshore Engineering Construction Co.), kuru ES ir iekļāvusi sarakstā par loģistikas atbalsta sniegšanu Irānas valdībai.

Naftas un gāzes nozare ir nozīmīgs Irānas valdības finansējuma avots, un pastāv iespējama saikne starp Irānas ienākumiem no enerģētikas nozares un Irānas ar kodolieroču izplatīšanu saistīto darbību finansēšanu.

OPIC izpilddirektors ir Naser Maleki, kuru ANO iekļāvusi sarakstā kā privātpersonu, pamatojoties uz to, ka viņš ir Shahid Hemat Industrial Group (SHIG) vadītājs un arī MODAFL (Irānas Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrijas) amatpersona, kas pārrauga ballistisko raķešu programmas Shahab 3 (pašlaik bruņojumā esoša Irānas tālā darbības rādiusa ballistiskā raķete) darbu. SHIG ir vienība, kas iekļauta ANO sarakstā, pamatojoties uz to, ka tā ir Aerospace Industries Organisation (AIO, kas ir ES sarakstā iekļauta vienība) pakļauta vienība un iesaistīta Irānas ballistisko raķešu programmā. Attiecīgi OPIC ir tieši saistīts ar Irānas ar kodolieroču izplatīšanu saistītajām darbībām vai kodolieroču nogādes sistēmu izstrādi.

1.12.2015”.


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/60


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/2217

(2015. gada 27. novembris)

par pasākumiem, lai novērstu mutes un nagu sērgas vīrusa ievešanu Savienībā no Lībijas un Marokas

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8223)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (1), un jo īpaši tās 18. panta 6. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 22. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvu 91/496/EEK nosaka principus, kuri reglamentē veterinārās pārbaudes attiecībā uz dzīvniekiem, ko ieved Savienībā no trešām valstīm. Tajā noteikti pasākumi, ko Komisija var pieņemt, ja trešās valsts teritorijā parādās vai izplatās slimība, kas var radīt nopietnus draudus dzīvnieku vai cilvēku veselībai.

(2)

Ar Direktīvu 97/78/EK nosaka principus, kuri reglamentē veterinārās pārbaudes attiecībā uz produktiem, ko ieved Savienībā no trešām valstīm. Tajā noteikti pasākumi, ko Komisija var pieņemt, ja trešās valsts teritorijā parādās vai izplatās slimība, kas var radīt nopietnus draudus dzīvnieku vai cilvēku veselībai.

(3)

Mutes un nagu sērga ir viena no lipīgākajām liellopu, aitu, kazu un cūku slimībām. Slimību izraisošais vīruss var strauji izplatīties, jo īpaši tad, ja tiek patērēti no inficētiem dzīvniekiem iegūti produkti un lietoti inficēti priekšmeti, tostarp transports, piemēram, lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļi. Vīruss var saglabāties arī inficētajā vidē ārpus saimniekdzīvnieka vairākas nedēļas atkarībā no temperatūras.

(4)

Pēc mutes un nagu sērgas uzliesmojumiem 2014. gadā Alžīrijā, Lībijā un Tunisijā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/689/ES (3) tika paredzēti aizsardzības pasākumi, lai nepieļautu minētās slimības ievešanu Savienībā.

(5)

Konkrēti ar Īstenošanas lēmumu 2014/689/ES tika noteikti pasākumi par lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļu un kuģu no Alžīrijas, Lībijas un Tunisijas tīrīšanu un dezinficēšanu. Tā kā Maroka ir potenciāla tranzīta valsts lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļiem, kas atgriežas Savienībā no Alžīrijas, Lībijas un Tunisijas, šie pasākumi attiecās arī uz transportlīdzekļiem un kuģiem no šīs valsts. Minētais lēmums bija piemērojams līdz 2015. gada 1. oktobrim.

(6)

Maroka 2015. gada 2. novembrī apstiprināja Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijai (OIE) mutes un nagu sērgas serotipa O uzliesmojumu valsts rietumu daļā.

(7)

Mutes un nagu sērgas sastopamība Marokā var radīt nopietnu risku Savienības lauksaimniecības dzīvnieku populācijai.

(8)

Situācija saistībā ar mutes un nagu sērgu Lībijā joprojām ir neskaidra, un uz šo valsti no ES dalībvalstīm tiek eksportēts ievērojams skaits dzīvu liellopu sūtījumu.

(9)

Turklāt Lībija un Maroka ir potenciālas tranzīta valstis lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļiem, kas atgriežas Savienībā no citām Āfrikas valstīm.

(10)

Tādēļ mutes un nagu sērgas situācija Lībijā un Marokā liek pieņemt aizsardzības pasākumus Savienības līmenī, ņemot vērā mutes un nagu sērgas vīrusa izdzīvošanu vidē un šā vīrusa potenciālos inficēšanās ceļus.

(11)

Lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļi un kuģi, kurus izmanto dzīvu dzīvnieku pārvadāšanai uz Lībiju un Maroku, var būt inficēti ar mutes un nagu sērgas vīrusu šajās valstīs un tādējādi var radīt slimības ievešanas risku pēc to atgriešanās Savienībā.

(12)

Vispiemērotākais veids, kā mazināt ātras vīrusa izplatības risku lielos attālumos, ir atbilstoša lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļu un kuģu tīrīšana un dezinficēšana.

(13)

Tāpēc ir lietderīgi nodrošināt, ka visi lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļi un kuģi, kas pārvadājuši dzīvus dzīvniekus uz galamērķiem Lībijā un Marokā, tiktu atbilstoši iztīrīti un dezinficēti un lai šī tīrīšana un dezinficēšana tiktu pienācīgi dokumentēta deklarācijā, ko operators vai vadītājs ievešanas punktā Savienībā iesniedz kompetentajai iestādei.

(14)

Operatoram vai vadītājam būtu jānodrošina, ka sertifikātu par katra lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļa un kuģa, kas pārvadājuši dzīvus dzīvniekus uz galamērķiem Lībijā un Marokā, tīrīšanu un dezinficēšanu glabā vismaz trīs gadus.

(15)

Dalībvalstīm vajadzētu arī būt iespējai noteikt, ka tādiem transportlīdzekļiem, kuri transportē barību no slimības skartajām valstīm vai ir transportējuši barību uz tām un attiecībā uz kuriem nevar izslēgt būtisku mutes un nagu sērgas ievešanas risku Savienības teritorijā, uz vietas jādezinficē riteņi vai jebkura cita transportlīdzekļa daļa, ja to uzskata par nepieciešamu, lai mazinātu minēto risku.

(16)

Turklāt, lai gan tādu dzīvu dzīvnieku sugu, kuras ir uzņēmīgas pret mutes un nagu sērgu, imports nav atļauts no nevienas valsts Āfrikā, saskaņā ar Padomes Direktīvu 2009/156/EK (4) konkrētu kategoriju zirgu dzimtas dzīvniekus ir atļauts importēt no Marokas, un saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2010/57/ES (5) zirgu dzimtas dzīvnieki no šīs trešās valsts ceļā uz citu trešo valsti drīkst šķērsot Savienības teritoriju tranzītā. Tādēļ dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai noteikt, ka tādiem lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļiem, kuri transportē zirgu dzimtas dzīvniekus no minētās trešās valsts, uz vietas jādezinficē riteņi vai jebkura cita transportlīdzekļa daļa, ja to uzskata par nepieciešamu, lai mazinātu mutes un nagu sērgas ievešanas risku Savienībā.

(17)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi būtu jāpiemēro uz laiku, kas ļauj pilnībā izvērtēt mutes un nagu sērgas attīstību tās skartajās teritorijās.

(18)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šajā lēmumā “lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzeklis” vai “lauksaimniecības dzīvnieku kuģis” ir ikviens transportlīdzeklis vai kuģis, ko izmanto vai kas ir izmantots dzīvu sauszemes dzīvnieku pārvadāšanai.

2. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļa vai lauksaimniecības dzīvnieku kuģa operators vai vadītājs, ierodoties no Lībijas un Marokas, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas iebraukšanas vieta Savienībā, sniedz informāciju, kas apliecina, ka lauksaimniecības dzīvnieku vai kravas nodalījums, vajadzības gadījumā arī kravas transportlīdzekļa virsbūve, iekraušanas rampa, aprīkojums, kas bijis saskarē ar dzīvniekiem, riteņi un vadītāja kabīne, kā arī izkraušanas laikā izmantotais aizsargtērps/apavi pēc pēdējās dzīvnieku izkraušanas ir iztīrīti un dezinficēti.

2.   Informāciju, kas minēta 1. punktā, iekļauj deklarācijā, kas aizpildīta saskaņā ar I pielikumā sniegto paraugu vai jebkādā citā līdzvērtīgā formātā, kurā iekļauta vismaz paraugā minētā informācija.

3.   Kompetentā iestāde 2. punktā minēto deklarācijas oriģinālu glabā trīs gadus.

3. pants

1.   Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas ievešanas vieta Savienībā, vizuāli pārbauda lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļus, kas iebrauc no Lībijas un Marokas, lai noteiktu, vai tie ir pietiekami labi iztīrīti un dezinficēti.

2.   Kompetentā iestāde, kas dalībvalstī atbild par veterinārā sertifikāta izsniegšanu iekraujamo dzīvu dzīvnieku importam Lībijā un Marokā, vizuāli pārbauda lauksaimniecības dzīvnieku kuģus, lai noteiktu, vai tie ir pietiekami labi iztīrīti un dezinficēti pirms dzīvnieku iekraušanas.

3.   Ja 1. un 2. punktā minētās pārbaudes liecina, ka tīrīšana un dezinfekcija veikta pietiekami labi, vai ja kompetentās iestādes papildus 1. punktā noteiktajiem pasākumiem noteikušas, organizējušas un veikušas tādu iepriekš tīrītu lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļu vai kuģu papildu dezinfekciju, kompetentā iestāde apstiprina šo faktu, izdodot sertifikātu atbilstīgi II pielikumā sniegtajam paraugam.

4.   Ja 1. un 2. punktā minētās pārbaudes liecina, ka lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļa vai kuģa tīrīšana un dezinfekcija nav veikta pietiekami labi, kompetentā iestāde veic vienu no šiem pasākumiem:

a)

veic lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļa vai kuģa pienācīgu tīrīšanu un dezinficēšanu vietā, ko iespējami tuvu ievešanas vietai attiecīgajā dalībvalstī izraudzījusies kompetentā iestāde, un izdod 3. punktā norādīto sertifikātu;

b)

ja ievešanas vietas tuvumā nav pienācīga aprīkojuma tīrīšanai vai dezinfekcijai vai ja pastāv risks, ka dzīvnieku produktu atliekas no neiztīrītā lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļa vai kuģa var nonākt apkārtējā vidē:

i)

lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzeklim vai kuģim neļauj iebraukt Savienībā; vai

ii)

uz vietas veic neapmierinoši iztīrītā un dezinficētā lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļa vai kuģa sākotnēju dezinfekciju, līdz tiek piemēroti pasākumi, kas paredzēti a) apakšpunktā.

5.   Šā panta 3. punktā minētā sertifikāta oriģinālu lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļa operators vai vadītājs glabā trīs gadus. Sertifikāta kopiju kompetentā iestāde glabā trīs gadus.

4. pants

Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas ievešanas punkts Savienībā, var noteikt, ka jebkuram transportlīdzeklim, kas ir transportējis barību no Lībijas un Marokas vai uz tām, un attiecībā uz kuru nevar izslēgt būtisku mutes un nagu sērgas ievešanas risku Savienības teritorijā, uz vietas jādezinficē riteņi vai jebkura cita transportlīdzekļa daļa, ja to uzskata par nepieciešamu, lai mazinātu minēto risku.

5. pants

Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā atrodas ievešanai Savienībā paredzētais robežkontroles punkts, var noteikt, ka transportlīdzekļiem, kas pārvadā tādus zirgu dzimtas dzīvniekus no Marokas, kurus ieved Savienībā saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK noteikumiem un, tranzīta gadījumā, saskaņā ar Lēmumu 2010/57/ES un attiecībā uz kuriem nevar izslēgt būtisku mutes un nagu sērgas ievešanas risku Savienības teritorijā, uz vietas jādezinficē riteņi vai jebkura cita transportlīdzekļa daļa, ja to uzskata par nepieciešamu, lai mazinātu minēto risku.

6. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2016. gada 31. decembrim.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 27. novembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.

(2)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

(3)  Komisijas 2014. gada 29. septembra Īstenošanas lēmums 2014/689/ES par pasākumiem, lai novērstu mutes un nagu sērgas vīrusa ievešanu Savienībā no Alžīrijas, Lībijas, Marokas un Tunisijas (OV L 287, 1.10.2014., 27. lpp.).

(4)  Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/156/EK par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2010. gada 3. februāra Lēmums 2010/57/ES, ar ko nosaka veselības garantijas attiecībā uz tādu zirgu dzimtas dzīvnieku tranzītu, kurus transportē caur teritorijām, kas uzskaitītas Padomes Direktīvas 97/78/EK I pielikumā (OV L 32, 4.2.2010., 9. lpp.).


I PIELIKUMS

Deklarācijas paraugs, ko iesniedz lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļa/kuģa operators/vadītājs, kurš iebrauc no Lībijas un Marokas

Es, lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļa/kuģa … (1) operators/vadītājs,

deklarēju, ka:

dzīvnieku un barības pēdējā izkraušana notikusi:

Valsts, reģions, vieta

Datums (dd.mm.gggg.)

Laiks (hh.mm)

 

 

 

 

pēc izkraušanas lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzeklis/kuģis ir iztīrīts un dezinficēts. Iztīrīts un dezinficēts lauksaimniecības dzīvnieku vai kravas nodalījums, [kravas transportlīdzekļa virsbūve] (2), iekraušanas rampa, aprīkojums, kas bijis saskarē ar dzīvniekiem, riteņi un vadītāja kabīne, kā arī izkraušanas laikā izmantotais aizsargtērps/apavi,

tīrīšana un dezinficēšana notikusi:

Valsts, reģions, vieta

Datums (dd.mm.gggg.)

Laiks (hh.mm)

 

 

 

 

dezinfekcijas līdzeklis lietots ražotāja ieteiktajā koncentrācijā (3):

nākamā dzīvnieku iekraušana notiks:

Valsts, reģions, vieta

Datums (dd.mm.gggg.)

Laiks (hh.mm)

 

 

 

 

Datums

Vieta

Operatora/vadītāja paraksts

 

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļa operatora/vadītāja vārds, uzvārds un adrese (lielajiem burtiem)


(1)  Ierakstīt lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļa/kuģa reģistrācijas/identifikācijas numuru.

(2)  Nevajadzīgo svītrot.

(3)  Norādīt vielu un koncentrāciju.


II PIELIKUMS

Tīrīšanas un dezinficēšanas sertifikāta paraugs lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļiem/kuģiem, kas iebrauc no Lībijas un Marokas

Es, apakšā parakstījies(-usies) ierēdnis(-e), apliecinu, ka šajā datumā esmu pārbaudījis(-usi):

1)

lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekli(-us)/kuģi(-us), ar reģistrācijas/identifikācijas numuru(-iem) … (1) un, vizuāli pārbaudot, esmu konstatējis(-usi), ka lauksaimniecības dzīvnieku vai kravas nodalījums, [kravas transportlīdzekļa virsbūve] (2), iekraušanas rampa, aprīkojums, kas bijis saskarē ar dzīvniekiem, riteņi un vadītāja kabīne, un izkraušanas laikā izmantotais aizsargtērps/apavi ir pietiekami labi iztīrīti;

2)

informācija sniegta Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/2217 (3) I pielikumā norādītās deklarācijas vai citā līdzvērtīgā veidā, iekļaujot Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/2217 I pielikumā minētās pozīcijas.

Datums

Laiks

Vieta

Kompetentā iestāde

Ierēdņa paraksts (4)

 

 

 

 

 

Zīmogs:

Vārds, uzvārds lielajiem burtiem:


(1)  Ierakstīt lauksaimniecības dzīvnieku transportlīdzekļa(-u)/kuģa(-u) reģistrācijas/identifikācijas numuru(-us).

(2)  Nevajadzīgo svītrot.

(3)  Komisijas 2015. gada 27. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2217 par pasākumiem, lai novērstu mutes un nagu sērgas vīrusa ievešanu Savienībā no Lībijas un Marokas (OV L 314, 1.12.2015., 60. lpp.).

(4)  Zīmogam un parakstam jābūt krāsā, kas atšķiras no drukājuma krāsas.


1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/66


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2015/2218

(2015. gada 20. novembris)

par procedūru, kādā darbiniekiem nepiemēro pieņēmumu, ka tiem ir būtiska ietekme uz uzraudzītās kredītiestādes riska profilu (ECB/2015/38)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 6. punktu un 132. pantu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. pantu izveidotā regulējuma ietvaros Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir ekskluzīva kompetence veikt uzdevumus, kas tai uzticēti ar minētās regulas 4. pantu, saistībā kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, un kredītiestāžu, kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs.

(2)

Lai sasniegtu banku savienības mērķus, ievērojot Eiropadomes 2012. gada 19. oktobra secinājumu par to, ka dziļākas ekonomiskās un monetārās savienības procesam jābalstās uz Savienības institucionālo un tiesisko regulējumu, Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros jāizveido saskaņots tiesiskais regulējums.

(3)

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (2) izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru ECB sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm. Jo īpaši III daļas 2. sadaļā noteikti vispārīgi noteikumi par taisnīgu lietas izskatīšanu ECB uzraudzības lēmuma pieņemšanā.

(4)

Prudenciālas uzraudzības regulējums, kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (3), prasa iestādēm identificēt visus darbiniekus, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē iestādes riska profilu. Jebkuriem šim mērķim izmantotajiem kritērijiem jānodrošina, ka darbinieku, kuru profesionālajai darbībai ir būtiska ietekme uz iestādes riska profilu, identificēšana atspoguļo dažādu darbību riska līmeni iestādes ietvaros.

(5)

ECB ir atbildīga par to, lai Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 (4) regulējuma ietvaros nodrošinātu, ka tās tieši uzraudzītās iestādes noteikumus par darbinieku identificēšanu, kuri būtiski ietekmē iestādes riska profilu, piemēro saskaņoti un nodrošinot jebkuras šādas identificēšanas drošību. Tādēļ ar šo lēmumu tiek noteikta procedūra attiecībā uz Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. pantā izklāstīto kvantitatīvo kritēriju piemērošanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Piemērošanas joma

Ar šo lēmumu tiek noteiktas procedūras prasības paziņojumam un iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumam, ko uzraudzītās kredītiestādes iesniedz ECB, lai darbiniekiem vai darbinieku kategorijām nepiemērotu pieņēmumu, saskaņā ar kuru tie tiek identificēti, pamatojoties uz Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. pantā noteiktajiem kvantitatīvajiem kritērijiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā:

1)

“uzraudzītā kredītiestāde” ir nozīmīga uzraudzītā iestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 16. punktā vai nozīmīga uzraudzītā grupa, kas definēta Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 22. punktā;

2)

“ECB uzraudzības lēmums” ir ECB uzraudzības lēmums, kas definēts Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 26. punktā;

3)

“identificētais darbinieks” ir uzraudzītās kredītiestādes darbinieks, kura profesionālajai darbībai saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 604/2014 ir būtiska ietekme uz kredītiestādes riska profilu individuālā, subkonsolidētā vai konsolidētā līmenī, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (5) 4. panta 1. punkta 48. un 49. apakšpunktā.

3. pants

ECB sniedzamā vispārīgā informācija

1.   Paziņojumā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu un iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumā saskaņā ar minētās regulas 4. panta 5. punktu iekļauj šādu informāciju par iepriekšējā finanšu gada beigām un pašreizējo finanšu gadu:

a)

atsauces dati;

b)

uzraudzītās kredītiestādes juridiskas personas identifikators (JPI);

c)

pilna darba laika ekvivalenta darbinieku skaits;

d)

identificēto darbinieku skaits;

e)

to darbinieku skaits, kas identificēti, pamatojoties uz kvalitatīvajiem kritērijiem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 3. pantu;

f)

to darbinieku skaits, kas identificēti, pamatojoties vienīgi uz kvantitatīvajiem kritērijiem, kas noteikti Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. pantā, kopā ar norādi par to, kurā no Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā noteiktajām kategorijām iekļauts katrs identificētais darbinieks;

g)

to darbinieku skaits, kas identificēti, pamatojoties vienīgi uz papildu kritērijiem, ko noteikusi uzraudzītā kredītiestāde.

2.   Paziņojumā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu un iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumā saskaņā ar minētās regulas 4. panta 5. punktu iekļauj šādu informāciju par katru darbinieku, attiecībā uz kuru tiek lūgts nepiemērot pieņēmumu:

a)

darbinieka vārds, struktūrvienība, uzņēmējdarbības vienība, nodaļa un amats kopā ar pilna darba laika ekvivalenta darbinieku skaitu, kas pakļauti attiecīgā darbinieka vadībai;

b)

vai darbinieks ir saistīts ar kādu riska uzņemšanās vai riska kontroles funkciju un, ja tā ir, attiecīgajai funkcijai atļautās riska pozīciju uzņemšanās robežas miljonos euro;

c)

vai darbinieks ir kādas komitejas loceklis un, ja tā ir, komitejas nosaukums, tās pakļautības līmenis un tās pilnvaru līmenis, pieņemot riska lēmumus, kas izteikts procentos no 1. līmeņa pamatkapitāla;

d)

atlīdzības kopsumma euro un mainīgās un nemainīgās atlīdzības daļas koeficients, kas darbiniekam piešķirta iepriekšējā finanšu gadā;

e)

darbinieka mainīgās atlīdzības darba rezultātu rādītāji;

f)

kvantitatīvie kritēriji, pamatojoties uz kuriem, darbinieks tika uzskatīts par identificētu darbinieku (Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunkts);

g)

kritēriji, pamatojoties uz kuriem tiek lūgts darbiniekam nepiemērot pieņēmumu (Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 2. punkta a) vai b) apakšpunkts).

3.   Paziņojumā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu un iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumā saskaņā ar minētās regulas 4. panta 5. punktu iekļauj iekšējas vai ārējas revīzijas gada novērtējuma pārskatu par identificēto darbinieku identifikācijas procesu un tā rezultātiem, iekļaujot arī pieprasītos izņēmumus.

4. pants

Dokumenti, kas vajadzīgi, lai pamatotu, ka uzņēmējdarbības vienība nav būtiska

1.   Sniedzot paziņojumu saskaņā 4. panta 4. punktu vai piesakoties iepriekšējam apstiprinājumam saskaņā ar 4. panta 5. punktu, uzraudzītās kredītiestādes iesniedz ECB šādus dokumentus, lai pamatotu, ka darbinieks vai darbinieku kategorija, kurā iekļauts darbinieks, profesionālo darbību veic tikai uzņēmējdarbības vienībā, kas nav būtiska uzņēmējdarbības vienība, kā norādīts Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā:

a)

attiecīgā darbinieka vai darbinieku kategorijas, kurā iekļauts darbinieks, pienākumu un atbildības detalizētu un visaptverošu aprakstu;

b)

attiecīgās uzņēmējdarbības vienības organizācijas shēmu, kas rāda hierarhisko struktūru un pakļautību, t. sk. attiecīgo darbinieku vai darbinieku kategoriju, kurā iekļauts darbinieks;

c)

detalizētu aprakstu par iekšējo kapitāla piešķiršanu attiecīgajai uzņēmējdarbības vienībai saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 73. pantu par pašreizējo finanšu gadu un par diviem iepriekšējiem finanšu gadiem;

d)

pārskatu par iekšējo kapitāla piešķiršanu visām uzņēmējdarbības vienībām saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 73. pantu par pašreizējo finanšu gadu un par diviem iepriekšējiem finanšu gadiem;

e)

paziņojumu, kurā paskaidrots, kādēļ uzraudzītā kredītiestāde plāno piešķirt darbiniekam vai darbinieku kategorijai, kurā iekļauts darbinieks, atlīdzību, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, lai gan darbiniekam nav būtiskas ietekmes uz būtiskās uzņēmējdarbības vienības riska profilu;

f)

pamatotu paziņojumu, kurā paskaidrots, kādēļ darbinieks vai darbinieku kategorija, kurā iekļauts darbinieks, neatbilst kvalitatīvajiem kritērijiem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 3. pantā

2.   Ja uzņēmējdarbības vienību dalījums uzraudzītās kredītiestādes ietvaros iepriekšējo trīs gadu laikā mainījies, uzraudzītā iestāde paziņo šādu izmaiņu iemeslus.

3.   ECB var lūgt uzraudzītajai kredītiestādei iesniegt papildu informāciju pieteikuma pamatošanai.

5. pants

Dokumenti, ar kuriem pamato, ka darbinieka profesionālā darbība būtiski neietekmē būtiskas uzņēmējdarbības vienības riska profilu

1.   Sniedzot paziņojumu saskaņā 4. panta 4. punktu vai piesakoties iepriekšējam apstiprinājumam saskaņā ar 4. panta 5. punktu, uzraudzītās kredītiestādes iesniedz ECB šādus dokumentus, lai pamatotu, ka darbinieku vai darbinieku kategorijas profesionālajai darbībai nav būtiskas ietekmes uz būtiskās uzņēmējdarbības vienības riska profilu, kā minēts Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā:

a)

attiecīgā darbinieka vai darbinieku kategorijas, kurā iekļauts darbinieks, pienākumu un atbildības detalizētu un visaptverošu aprakstu;

b)

attiecīgās uzņēmējdarbības vienības organizācijas shēmu, kas rāda hierarhisko struktūru un pakļautību, t. sk. attiecīgo darbinieku vai darbinieku kategoriju, kurā iekļauts darbinieks;

c)

detalizētu aprakstu par Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 3. punktā noteiktajiem objektīvajiem kritērijiem, kas izmantoti, lai novērtētu, ka attiecīgā darbinieka vai darbinieku kategorijas, kurā iekļauts darbinieks, profesionālajai darbībai nav būtiskas ietekmes uz būtiskās uzņēmējdarbības vienības riska profilu, norādot, kā šie kritēriji piemēroti un kā ņemti vērā visi attiecīgie riska un darba rezultātu rādītāji, kas izmantoti iekšējās riska novērtēšanas vajadzībām;

d)

paziņojumu, kurā paskaidrots, kādēļ uzraudzītā kredītiestāde piešķīra darbiniekam vai darbinieku kategorijai, kurā iekļauts darbinieks, atlīdzību, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, lai gan darbiniekam nav būtiskas ietekmes uz būtiskās uzņēmējdarbības vienības riska profilu;

e)

pamatotu paziņojumu, kurā paskaidrots, kādēļ attiecīgais darbinieks vai darbinieku kategorija, kurā iekļauts darbinieks, neatbilst kvalitatīvajiem kritērijiem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 3. pantā.

2.   ECB var lūgt uzraudzītajai kredītiestādei iesniegt papildu informāciju pieteikuma pamatošanai.

6. pants

Papildu dokumenti, ar kuriem pamato pieteikumus par darbiniekiem, kam piešķirta EUR 1 000 000 vai lielāka kopējā atlīdzība

1.   Piesakoties iepriekšējam apstiprinājumam saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu attiecībā uz darbinieku, kam iepriekšējā finanšu gadā piešķirta EUR 1 000 000 vai lielāka kopējā atlīdzība, uzraudzītās kredītiestādes ECB iesniedz šādus dokumentus, kas pamato Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktā minētos ārkārtas apstākļus:

a)

detalizētu aprakstu par ārkārtas apstākļiem saistībā ar attiecīgā darbinieka profesionālo darbību un to ietekmi uz uzraudzītās kredītiestādes riska profilu. Ļoti spēcīgas konkurences apstākļi netiek uzskatīti par ārkārtas apstākļiem;

b)

detalizētu aprakstu par jebkuriem ārkārtas apstākļiem saistībā ar attiecīgā darbinieka atlīdzību, kas paskaidro, kāpēc uzraudzītā kredītiestāde piešķīra darbiniekam EUR 1 000 000 vai lielāku atlīdzību, lai gan darbiniekam nav būtiskas ietekmes uz uzraudzītās kredītiestādes riska profilu.

2.   ECB var lūgt uzraudzītajai kredītiestādei iesniegt papildu informāciju pieteikuma pamatošanai.

7. pants

Paziņojumu iesniegšanas laiks

1.   Paziņojumus saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu iesniedz bez kavēšanās, vēlākais sešu mēnešu laikā pēc iepriekšējā finanšu gada beigām. Paziņojuma pamatā esošais uzraudzītās kredītiestādes lēmums attiecas uz darbinieka pienākumu izpildi finanšu gadā, kas ir pēc tā finanšu gada, kurā sniegts paziņojums.

2.   Par darbiniekiem, uz kuriem attiecās paziņojums iepriekšējā paziņojumu iesniegšanas periodā, jauns paziņojums nav jāsniedz, ciktāl joprojām piemērojams lēmuma pieņemšanā izmantotais kritērijs.

3.   Tāda darbinieka gadījumā, par kuru paziņojumu sniedz pirmo reizi, lēmums attiecas uz darbinieka pienākumu izpildi finanšu gadā, kurā sniegts paziņojums, un uz darbinieka pienākumu izpildi nākamajā finanšu gadā. Šis noteikums attiecas vienīgi uz paziņojumiem, kas iesniegti pēc šī lēmuma spēkā stāšanās.

8. pants

Iepriekšēja apstiprinājuma pieteikuma iesniegšanas laiks

Iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumus saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu iesniedz bez kavēšanās, vēlākais sešu mēnešu laikā pēc iepriekšējā finanšu gada beigām.

9. pants

ECB novērtējums

1.   Pamatojoties uz paziņojumiem, kas iesniegti saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu, un iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu, ECB izvērtē:

a)

dokumentu pilnīgumu;

b)

pamatojumu, balstoties uz kuru uzraudzītā kredītiestāde noteikusi, ka attiecīgais darbinieks vai darbinieku kategorija, kurā darbinieks iekļauts, atbilst kādam no nosacījumiem, kas noteikti Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 2. punktā;

c)

vai attiecīgajam darbiniekam vai darbinieku kategorijai, kurā darbinieks iekļauts, veicot profesionālo darbību, nav būtiskas ietekmes uz būtiskas uzņēmējdarbības vienības riska profilu, pārbaudot:

i)

vai uzraudzītā kredītiestāde ir piemērojusi objektīvus kritērijus, kas ņem vērā visus attiecīgos riska un pienākumu izpildes rādītājus, ko tā parasti izmanto, lai noteiktu, pārvaldītu un kontrolētu riskus saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 74. pantu;

ii)

vai uzraudzītā kredītiestāde ir salīdzinājusi darbinieka vai darbinieku kategorijas, kurā darbinieks iekļauts, pienākumus un pilnvaras, un to ietekmi uz uzraudzītās iestādes riska profilu ar to darbinieku profesionālās darbības ietekmi, kuri identificēti, izmantojot Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 3. pantā noteiktos kvalitatīvos kritērijus;

d)

attiecībā uz iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumiem par darbiniekiem, kas piešķirta EUR 1 000 000 vai lielāka atlīdzība, – vai attiecas ārkārtas apstākļi. Šādos gadījumos ECB pirms lēmuma pieņemšanas par sākotnējā novērtējuma rezultātiem informē Eiropas Banku iestādi.

2.   Ja iesniegts iepriekšēja apstiprinājuma pieteikums saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu, ECB pieņem lēmumu trīs mēnešu laikā no visu dokumentu saņemšanas.

3.   Ja iesniegts paziņojums saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu un ja novērtējumā tiek norādīts, ka prasības, kas noteiktas šajā lēmumā un Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 2. punktā, nav ievērotas, ECB par to paziņo uzraudzītajai kredītiestādei trīs mēnešu laikā no visu dokumentu saņemšanas. Uzraudzītā kredītiestāde nepiemēro Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 2. punktu. Ja nav saņemts ECB paziņojums saskaņā ar šī punkta pirmo teikumu, tiek uzskatīts, ka uzraudzītā kredītiestāde atbilst Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 2. punktam un tajā noteiktajām prasībām.

10. pants

Piešķirtā iepriekšējā apstiprinājuma derīguma laiks

1.   Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu piešķirtais iepriekšējais apstiprinājums attiecas uz darbinieka pienākumu izpildi finanšu gadā pēc tā finanšu gada, kurā uzraudzītajai kredītiestādei paziņots ECB uzraudzības lēmums ar apstiprinājumu.

2.   Gadījumā, ja apstiprinājuma pieteikumu par attiecīgo darbinieku iesniedz pirmo reizi, apstiprinājumu piešķir darbinieka pienākumu izpildei finanšu gadā, kurā uzraudzītajai kredītiestādei paziņots ECB uzraudzības lēmums ar apstiprinājumu, kā arī darbinieka pienākumu izpildei nākamajā finanšu gadā. Šis noteikums attiecas vienīgi uz pieteikumiem, kas iesniegti pēc šī lēmuma spēkā stāšanās.

11. pants

Pārejas noteikumi

1.   Šis lēmums attiecas uz paziņojumiem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu vai iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumiem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu, kas iesniegti pēc šī lēmuma spēkā stāšanās.

2.   Izņēmuma kārtā paziņojumus saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 4. punktu vai iepriekšēja apstiprinājuma pieteikumus saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu, kas balstās uz 2014. gada informāciju, iesniedz līdz 2015. gada 31. decembrim.

3.   Apstiprinājumus, ko ECB saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 604/2014 4. panta 5. punktu piešķīrusi, ievērojot šos pārejas noteikumus, piemēro darbinieka pienākumu izpildei 2015. un 2016. finanšu gadā.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2015. gada 20. novembrī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 604/2014 (2014. gada 4. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kvalitātes un attiecīgiem kvantitātes kritērijiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu to darbinieku kategorijas, kuru profesionālajai darbībai ir būtiska ietekme uz iestādes riska profilu (OV L 167, 6.6.2014., 30. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).


Labojumi

1.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/72


Labojums Komisijas Regulā (ES) 2015/2075 (2015. gada 18. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz abamektīna, desmedifāma, dihlorpropa-P, haloksifopa-P, orizalīna un fenmedifāma maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 302, 2015. gada 19. novembris )

17. lappusē 2. pantā:

tekstu:

“2. pants

Uz produktiem, kas ražoti pirms 2015. gada 8. decembra, joprojām attiecas Regula (EK) Nr. 396/2005 tās iepriekšējā redakcijā pirms grozījumiem, kas izdarīti ar šo regulu.”

lasīt šādi:

“2. pants

Uz produktiem, kas ražoti pirms 2016. gada 8. jūnija, joprojām attiecas Regula (EK) Nr. 396/2005 tās iepriekšējā redakcijā pirms grozījumiem, kas izdarīti ar šo regulu.”