ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 271

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 16. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1850 (2015. gada 13. oktobris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1851 (2015. gada 15. oktobris), ar ko groza Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz līgumā noteikto uzglabāšanas laiku un atbalsta apjomu, ko piešķir par sausā vājpiena privātu uzglabāšanu

12

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1852 (2015. gada 15. oktobris), ar ko atver pagaidu ārkārtas atbalsta shēmu noteiktu sieru privātai uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta summu

15

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1853 (2015. gada 15. oktobris), ar ko paredz pagaidu ārkārtas atbalstu lopkopības nozaru lauksaimniekiem

25

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1854 (2015. gada 15. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

31

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1855 (2015. gada 13. oktobris), ar ko nosaka nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Ar tirdzniecību saistīto intelektuālā īpašuma tiesību padomē un Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējā padomē attiecībā uz to PTO dalībvalstu, kuras ir vismazāk attīstītās valstis, lūgumu pagarināt tām pārejas laiku saskaņā ar Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām 66. panta 1. punktu attiecībā uz noteiktiem pienākumiem saistībā ar zālēm un piešķirt atbrīvojumu no pienākumiem saskaņā ar minētā līguma 70. panta 8. un 9. punktu

33

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 321/14/COL (2014. gada 10. septembris), ar ko simto reizi groza procesuālo un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, ieviešot jaunas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai [2015/1856]

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

16.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1850

(2015. gada 13. oktobris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem (1) un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1007/2009 ļauj īpašos gadījumos laist tirgū tādus izstrādājumus no roņiem, kas iegūti medībās, kuras veic inuīti un citas iezemiešu kopienas. Ar to ļauj arī laist tirgū izstrādājumus no roņiem, ja šo izstrādājumu importam ir gadījuma raksturs un ja importētajos izstrādājumos ietilpst tikai tādas preces, kas paredzētas ceļotāju vai viņu ģimeņu personiskām vajadzībām.

(2)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 737/2010 (2) ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi par izstrādājumu no roņiem laišanu tirgū saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1007/2009 3. pantu.

(3)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/1775 (3) no tās piemērošanas dienas ir izdarīti grozījumi Regulas (EK) Nr. 1007/2009 3. pantā un ir atcelta Regula (ES) Nr. 737/2010. Tādēļ būtu jāparedz pasākumi, ar kuriem īsteno grozītās Regulas (EK) Nr. 1007/2009 3. pantu.

(4)

Ir lietderīgi paredzēt, ka noteiktām prasībām atbilstošas iestādes tiek iekļautas tādu atzītu iestāžu sarakstā, kas izdod dokumentus, kuri apliecina atbilstību nosacījumiem par izstrādājumu no roņiem laišanu tirgū.

(5)

Lai atvieglotu atbilstības dokumentu pārvaldību un pārbaudi, būtu jānosaka atbilstības dokumentu oriģinālu un kopiju paraugi.

(6)

Būtu jānosaka atbilstības dokumentu kontroles procedūras. Minētajām procedūrām vajadzētu būt iespējami vienkāršām un praktiskām, vienlaikus neapdraudot kontroles sistēmas uzticamību un saskaņotību.

(7)

Lai atvieglotu datu apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, Komisiju un atzītajām iestādēm, būtu jāatļauj izmantot elektroniskās sistēmas.

(8)

Personas datu apstrādei, ko veic šīs regulas īstenošanas vajadzībām, jo īpaši atbilstības dokumentos ietverto personas datu apstrādei, būtu jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 45/2001 (5).

(9)

Ņemot vērā to, ka šī regula nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1007/2009, kas grozīta ar Regulu (ES) 2015/1775, kuru piemēro no 2015. gada 18. oktobra, 3. panta īstenošanai, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā tās komitejas atzinumu, kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 (6) 18. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu paredz sīki izstrādātus noteikumus par izstrādājumu no roņiem laišanu tirgū un par izstrādājumu no roņiem importu ceļotāju vai viņu ģimeņu personiskām vajadzībām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1007/2009 3. pantu.

2. pants

Izstrādājumi ceļotāju vai viņu ģimeņu personiskām vajadzībām

1.   Izstrādājumus no roņiem, kurus ceļotāji vai viņu ģimenes paredz izmantot personiskām vajadzībām, drīkst importēt tikai tad, ja ir ievērota jebkura no šādām prasībām:

a)

ceļotāji izstrādājumus no roņiem valkā vai tie atrodas ceļotāju personīgajā bagāžā;

b)

tie ir tādas fiziskas personas īpašumā, kura maina dzīvesvietu no trešās valsts uz Savienību;

c)

izstrādājumus no roņiem ceļotāji ir ieguvuši trešā valstī uz vietas, un ceļotāji tos ir importējuši vēlāk ar nosacījumu, ka, ierodoties Savienības teritorijā, šie ceļotāji uzrāda attiecīgās dalībvalsts muitas iestādēm šādus dokumentus:

i)

rakstisku paziņojumu par importu;

ii)

apliecinošu dokumentu, kas pierāda, ka izstrādājumi iegūti attiecīgajā trešā valstī.

2.   Panta 1. punkta c) apakšpunkta piemērošanas nolūkā rakstisko paziņojumu un apliecinošo dokumentu apstiprina muitas iestādes un tos atgriež ceļotājam. Izstrādājumus importējot, muitas iestādēm kopā ar paziņojumu un apliecinošo dokumentu uzrāda muitas deklarāciju par attiecīgajiem izstrādājumiem.

3. pants

Atzītās iestādes

1.   Iestādi iekļauj atzīto iestāžu sarakstā, ja tā pierāda, ka atbilst šādām prasībām:

a)

tai ir juridiskas personas statuss;

b)

tā spēj nodrošināt, ka tiek izpildītas Regulas (EK) Nr. 1007/2009 3. panta 1. punkta prasības;

c)

tā spēj izdot un pārvaldīt 4. panta 1. punktā minētos atbilstības dokumentus, kā arī veikt datu apstrādi un uzglabāšanu;

d)

tā spēj veikt savas funkcijas, izvairoties no interešu konflikta;

e)

tā spēj uzraudzīt atbilstību Regulas (EK) Nr. 1007/2009 3. panta 1. punktā noteiktajām prasībām;

f)

tā spēj atsaukt 4. panta 1. punktā minētos atbilstības dokumentus vai apturēt to derīgumu, ja netiek ievērotas šajā regulā noteiktās prasības, un veikt pasākumus, lai par to informētu dalībvalstu kompetentās iestādes un muitas iestādes;

g)

neatkarīgas trešā persona tai veic revīzijas;

h)

tā darbojas valsts vai reģionālā līmenī.

2.   Lai iestādi iekļautu 1. punktā minētajā sarakstā, tā Komisijai iesniedz pieteikumu, kuram pievienoti dokumentāri pierādījumi par iestādes atbilstību 1. punktā noteiktajām prasībām.

3.   Atzītā iestāde katra ziņojumu sniegšanas perioda beigās iesniedz Komisijai 1. punkta g) apakšpunktā minētās neatkarīgās trešās personas sagatavotu revīzijas ziņojumu.

4. pants

Atbilstības dokumenti

1.   Ja ir ievēroti Regulas (EK) Nr. 1007/2009 3. panta 1. punktā noteiktie nosacījumi laišanai tirgū, atzītā iestāde pēc pieprasījuma izdod atbilstības dokumentus, kas atbilst šīs regulas pielikumā noteiktajiem paraugiem.

2.   Atzītā iestāde pieteikuma iesniedzējam izsniedz atbilstības dokumentu un datu uzglabāšanas nolūkā trīs gadus glabā tā kopiju.

3.   Ievērojot 5. panta 2. punktu, laižot tirgū izstrādājumu no roņiem, oriģinālo atbilstības dokumentu izsniedz kopā ar izstrādājumu no roņiem. Pieteikuma iesniedzējs var paturēt atbilstības dokumenta kopiju.

4.   Atbilstības dokumenta numuru norāda visos turpmākajos rēķinos.

5.   Izstrādājumu no roņiem, kam ir pievienots saskaņā ar 1. punktu izdots atbilstības dokuments, uzskata par atbilstošu Regulas (EK) Nr. 1007/2009 3. panta 1. punktam.

6.   Lai pieņemtu muitas deklarāciju par izstrādājuma no roņiem laišanu brīvā apgrozībā saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (7) 79. pantu, jāuzrāda saskaņā ar šā panta 1. punktu izdots atbilstības dokuments. Neskarot Regulas (EEK) Nr. 2913/92 77. panta 2. punktu, muitas iestādes savā reģistrā glabā atbilstības dokumenta kopiju.

7.   Ja rodas šaubas par tā atbilstības dokumenta autentiskumu vai pareizību, kas izdots saskaņā ar 1. punktu, kā arī ja ir vajadzīga turpmāka konsultēšanās, muitas iestādes un citi tiesībsargājošie darbinieki sazinās ar kompetento iestādi, ko attiecīgā dalībvalsts izraudzījusies saskaņā ar 6. pantu. Kompetentā iestāde, ar kuru sazinās, pieņem lēmumu par veicamajiem pasākumiem.

5. pants

Atbilstības dokumentu formāts

1.   Regulas 4. panta 1. punktā minētais atbilstības dokuments ir papīra vai elektroniskā veidā.

2.   Elektroniska atbilstības dokumenta gadījumā, laižot tirgū izstrādājumu no roņiem, tam pievieno izdrukātu minētā atbilstības dokumenta kopiju.

3.   Atbilstības dokumenta izmantošana neskar visas citas formalitātes, kas saistītas ar laišanu tirgū.

4.   Saskaņā ar 6. pantu izraudzītā kompetentā iestāde var pieprasīt, lai atbilstības dokuments būtu tulkots tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā izstrādājumu ir paredzēts laist tirgū.

6. pants

Kompetentās iestādes

1.   Katra dalībvalsts izraugās vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kuras ir atbildīgas par šādiem uzdevumiem:

a)

pēc muitas iestāžu pieprasījuma, kas veikts saskaņā ar 4. panta 7. punktu, pārbaudīt importēto izstrādājumu no roņiem atbilstības dokumentus;

b)

kontrolēt atbilstības dokumentu izdošanu, ko veic atzītās iestādes, kas izveidotas un darbojas attiecīgajā dalībvalstī;

c)

uzglabāt to atbilstības dokumentu kopijas, kas izdoti par izstrādājumiem no roņiem, kuri iegūti roņu medībās attiecīgajā dalībvalstī.

2.   Dalībvalsts paziņo Komisijai par kompetentajām iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar 1. punktu.

3.   Komisija tās tīmekļa vietnē dara pieejamu saskaņā ar 1. punktu izraudzīto kompetento iestāžu sarakstu. Sarakstu regulāri atjaunina.

7. pants

Elektroniskas sistēmas datu apmaiņai un reģistrēšanai

1.   Atbilstības dokumentos norādīto datu apmaiņai un reģistrēšanai kompetentās iestādes var izmantot elektroniskas sistēmas.

2.   Dalībvalstis ņem vērā 1. punktā minēto elektronisko sistēmu papildināmību, saderību un savietojamību.

8. pants

Aizsardzība, kas saistīta ar personas datu apstrādi

Šī regula neskar personu aizsardzības līmeni attiecībā uz personas datu apstrādi saskaņā ar Savienības un valsts tiesību aktiem, un jo īpaši tā nemaina pienākumus un tiesības, kas noteikti Direktīvā 95/46/EK un Regulā (EK) Nr. 45/2001. Personu aizsardzību, kas saistīta ar personas datu apstrādi, jo īpaši nodrošina attiecībā uz atbilstības dokumentā norādītu personas datu izpaušanu vai paziņošanu.

9. pants

Pārejas noteikums

Atbilstības dokumenti, ko atzītā iestāde pirms 2015. gada 18. oktobra izdevusi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 737/2010, pēc minētā datuma paliek spēkā.

10. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 18. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 286, 31.10.2009., 36. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 10. augusta Regula (ES) Nr. 737/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem (OV L 216, 17.8.2010., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 6. oktobra Regula (ES) 2015/1775, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 737/2010 (OV L 262, 7.10.2015., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(6)  Padomes 1996. gada 9. decembra Regula (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.).

(7)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Norādījumi

Vispārīga prasība:

aizpilda ar drukātiem burtiem

1. aile

Izdevēja iestāde

Norāda tās atzītās iestādes nosaukumu un adresi, kas izdevusi atbilstības dokumentu

2. aile

Aizpilda izdevēja valsts

Aile izdevējas valsts vajadzībām

3. aile

Atbilstības dokumenta numurs

Norāda izdevējas iestādes piešķirto atbilstības dokumenta numuru

4. aile

Valsts, kurā izstrādājumu laiž tirgū

Norāda valsti, kurā izstrādājumu no roņiem ir paredzēts pirmoreiz laist Eiropas Savienības tirgū

5. aile

ISO kods

Norāda 4. ailē minētās valsts kodu, kas sastāv no diviem burtiem

6. aile

Izstrādājums no roņiem: komerciāls apraksts

Iekļauj izstrādājuma(-u) no roņiem komerciālu aprakstu. Aprakstam jāatbilst ierakstam 7. ailē

7. aile

Zinātniskais nosaukums

Norāda izstrādājuma izgatavošanā izmantotās(-o) roņu sugas(-u) zinātnisko nosaukumu. Ja salikta izstrādājuma izgatavošanā izmantotas vairākas sugas, katru sugu norāda atsevišķā rindā

8. aile

HS pozīcija

Ieraksta izstrādājuma četrciparu vai sešciparu kodu atbilstīgi preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētajai sistēmai

9. aile

Notveršanas valsts

Norāda valsti, kurā izstrādājuma izgatavošanā izmantotie roņi ir notverti savvaļā

10. aile

ISO kods

Norāda 9. ailē minētās valsts kodu, kas sastāv no diviem burtiem

11. aile

Neto svars

Norāda kopējo svaru kilogramos. Kopējais svars ir roņu izstrādājumu tīrsvars, kurā nav iekļauts konteinera vai iepakojuma svars, izņemot balstus, starplikas, uzlīmes u. c.

12. aile

Vienību skaits

Norāda vienību skaitu, ja tas ir attiecināms

13. aile

Atšķirības zīmes

Attiecīgā gadījumā norāda atšķirības zīmes, piemēram, izlaiduma vai preču pavadzīmes numuru

14. aile

Unikālais identifikators

Norāda jebkurus izsekojamības identifikatorus, kuri atrodas uz izstrādājuma

15. aile

Atzītās izdevējas iestādes paraksts un zīmogs

Aili paraksta pilnvarota amatpersona, norāda vietu un datumu un apzīmogo ar atzītās izdevējas iestādes oficiālo zīmogu

16. aile

Muitas iestādes apstiprinājums

Muitas iestādei ir jānorāda muitas deklarācijas numurs un jāparaksta un jāapzīmogo dokuments


16.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1851

(2015. gada 15. oktobris),

ar ko groza Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz līgumā noteikto uzglabāšanas laiku un atbalsta apjomu, ko piešķir par sausā vājpiena privātu uzglabāšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 18. panta 2. punktu, 20. panta c), l) un m) punktu un 223. panta 3. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (2) un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 948/2014 (3) tika atklāta sausā vājpiena privāta uzglabāšana, ievērojot īpaši sarežģīto situāciju tirgū, ko izraisījis Krievijas aizliegums importēt Krievijā piena produktus no Savienības.

(2)

Pēc turpmākas sausā vājpiena cenu krišanās privātās uzglabāšanas shēmas tika pagarinātas līdz 2015. gada 28. februārim ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1337/2014 (4), līdz 2015. gada 30. septembrim ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/303 (5) un līdz 2016. gada 29. februārim ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/1548 (6).

(3)

Ievērojot ieilgušo sausā vājpiena cenu lejupslīdes tendenci, ko izraisījis būtisks piedāvājuma pārpalikums iekšējā tirgū, un pastāvīgus globālā pieprasījuma ierobežojumus, ir lietderīgi paredzēt papildu pasākumus ar mērķi mudināt uzņēmējus uzglabāt lielākus daudzumus, lai mazinātu spiedienu uz tirgu, un būtu jāpiešķir lielākas atbalsta summas, ja produkti tiek uzglabāti ilgāku līgumiskās uzglabāšanas periodu.

(4)

Tomēr, lai uzņēmējiem, reaģējot uz tirgus signāliem, būtu iespējama elastība, būtu jāļauj atbrīvot šādus produktus ar samazinātu atbalsta līmeni pēc deviņu mēnešu ilga minimālā uzglabāšanas perioda.

(5)

Ievērojot pagarināto līgumiskās uzglabāšanas ilgumu, būtu jāpielāgo avansa maksājums, kas minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 826/2008 (7) 31. pantā.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 826/2008 35. panta 3. punktu un lai stingri kontrolētu pasākuma izmantošanu, ir lietderīgi noteikt to ziņojumu iesniegšanas termiņu, kuri paredzēti minētās regulas 35. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

(7)

Lai panāktu tūlītēju ietekmi uz tirgu un palīdzētu stabilizēt cenas, pasākumam, kas noteikts ar šo regulu, būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc šīs regulas publicēšanas.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 948/2014 groza šādi:

1)

regulas 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

1.   Atbalsts par produktiem, kas minēti 1. pantā, ir noteikts šādi:

a)

ja līgumiskās uzglabāšanas periods ir no 90 līdz 210 dienām, atbalsts ir:

1)

EUR 8,86 par uzglabāšanā nodota produkta tonnu (fiksētām uzglabāšanas izmaksām);

2)

EUR 0,16 par tonnu dienā (līgumiskai uzglabāšanai);

b)

ja līgumiskās uzglabāšanas periods ir 365 dienas, atbalsts ir:

1)

EUR 8,86 par uzglabāšanā nodota produkta tonnu (fiksētām uzglabāšanas izmaksām);

2)

EUR 0,36 par tonnu dienā (līgumiskai uzglabāšanai).

Tomēr, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 826/2008 34. panta 6. punkta, ja līgumā noteikto daudzumu var izņemt pēc 270 dienu ilga minimālā uzglabāšanas perioda, atbalsta summu samazina par 10 %.

2.   Pieteikumi ir derīgi tikai tad, ja tajos ir norādītas pieprasītās atbalsta likmes.

Saskaņā ar šo regulu noslēgtos līgumus par uzglabāšanas periodu no 90 līdz 210 dienām nevar pārvērst par līgumiem saskaņā ar 4. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu.

3.   Līgumiskā uzglabāšana beidzas dienā pirms dienas, kurā notiek izņemšana no uzglabāšanas.”;

2)

iekļauj šādu 4.a pantu:

“4.a pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 826/2008 31. panta 2. punkta, atbalsta avansa maksājums par līgumiem saskaņā ar šīs regulas 4. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu nepārsniedz atbalsta summu, kas atbilst 270 dienu ilgam uzglabāšanas periodam.”;

3)

regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

Dalībvalstis paziņo Komisijai:

a)

līdz katrai otrdienai par iepriekšējo nedēļu un atsevišķi par daudzumiem, kas minēti attiecīgi 4. panta 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, – daudzumus, par kuriem ir noslēgti līgumi, kā arī produktu daudzumus, par kuriem iepriekšējās nedēļas laikā iesniegti līgumu noslēgšanas pieteikumi, kā prasīts Regulas (EK) Nr. 826/2008 35. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

b)

ne vēlāk kā mēneša beigās par iepriekšējo mēnesi – informāciju par krājumiem, kā prasīts Regulas (EK) Nr. 826/2008 35. panta 1. punkta b) apakšpunktā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.

(3)  Komisijas 2014. gada 4. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 948/2014, ar ko atļauj sausā vājpiena privātu uzglabāšanu un veic atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu (OV L 265, 5.9.2014., 18. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 16. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1337/2014, ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu (OV L 360, 17.12.2014., 15. lpp.).

(5)  Komisijas 2015. gada 25. februāra Īstenošanas regula (ES) 2015/303, ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu (OV L 55, 26.2.2015., 4. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 17. septembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1548, ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu (OV L 242, 18.9.2015., 26. lpp.).

(7)  Komisijas 2008. gada 20. augusta Regula (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (OV L 223, 21.8.2008., 3. lpp.).


16.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/15


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1852

(2015. gada 15. oktobris),

ar ko atver pagaidu ārkārtas atbalsta shēmu noteiktu sieru privātai uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta summu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 219. panta 1. punktu saistībā ar tās 228. pantu,

tā kā:

(1)

Piena un piena produktu pieprasījums pasaulē kopumā 2014. gadā un 2015. gada pirmajā pusē ir krities, it īpaši saistībā ar importa samazināšanos no Ķīnas, kas ir pasaulē lielākā piena produktu importētāja.

(2)

Sakarā ar Savienībā un pasaules galvenajos piena ražošanas reģionos vērojamu piedāvājuma paaugstināšanos ir novērota piena produktu cenas pazeminoša ietekme.

(3)

Turklāt 2015. gada 25. jūnijā Krievijas valdība paziņoja lēmumu uz vēl vienu gadu – līdz 2016. gada 6. augustam – pagarināt aizliegumu importēt lauksaimniecības produktus un pārtikas produktus, kuru izcelsme ir Savienībā.

(4)

Piena nozarē tāpēc ir vērojami tirgus darbības traucējumi, kuru cēlonis ir izteikta piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotība.

(5)

Rezultātā svaigpiena un piena produktu cenas Savienībā ir vēl vairāk pazeminājušās, un jādomā, ka šī pazeminošā ietekme turpināsies, sasniedzot līmeni, kas daudziem lauksaimniekiem, kuri saskaras ar naudas plūsmas un finanšu grūtībām, nebūs ilgtspējīgs. Savienības vidējās cenas galveno šķirņu sieriem 2015. gadā ir samazinājušās par 17 %.

(6)

Situācijā, kas nesen radusies, ar Regulā (ES) Nr. 1308/2013 pieejamajiem tirgus intervences pasākumiem nepietiek, jo tie attiecas uz citiem produktiem, tādiem kā sviests un vājpiena pulveris, un tikai uz tādiem sieriem, kurus apzīmē ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

(7)

Būtiskas nelīdzsvarotības draudus siera tirgū varētu mazināt vai likvidēt ar uzglabāšanu. Tāpēc ir lietderīgi piešķirt siera privātas uzglabāšanas atbalstu un tā summu noteikt jau iepriekš.

(8)

Ir lietderīgi paredzēt maksimālo apjomu, uz ko attieksies šī atbalsta shēma, un kopējā apjoma sadalījumu dalībvalstīm atkarībā no siera ražošanas apmēriem katrā dalībvalstī.

(9)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 17. pantā privātās uzglabāšanas atbalstu paredzēts piešķirt vienīgi attiecībā uz sieriem, kas ieguvuši aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (2). Tomēr sieri ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi veido tikai nelielu daļu no Savienības kopējās siera produkcijas. Operativitātes un administratīvas efektivitātes apsvērumu labad ir lietderīgi izveidot vienotu privātās uzglabāšanas atbalsta shēmu, kas aptver visu veidu sierus.

(10)

Ir lietderīgi to neattiecināt uz sieriem, kas uzglabāšanai nav piemēroti.

(11)

Kopumā, lai atvieglotu pārvaldību un kontroli, privātas uzglabāšanas atbalsts būtu jāpiešķir tikai tiem tirgus dalībniekiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un ir tur reģistrēti PVN maksātāji.

(12)

Lai nodrošinātu to, ka šādu kārtību var pienācīgi uzraudzīt, ar šo regulu būtu jānosaka uzglabāšanas līguma noslēgšanai vajadzīgā informācija un līgumslēdzēju pušu pienākumi.

(13)

Lai shēma sekmīgāk darbotos, līgumiem būtu jāattiecas uz konkrētu minimālo daudzumu un uz pienākumiem, kuri jāpilda līgumslēdzējai pusei, jo īpaši tādiem pienākumiem, kuri par uzglabāšanas darbību pārbaudi atbildīgajai kompetentajai iestādei dod iespēju faktiski pārbaudīt uzglabāšanas apstākļus.

(14)

Lai varētu piešķirt privātas uzglabāšanas atbalstu, viena no prasībām ir līguma regulētā daudzuma uzglabāšana līguma regulētajā uzglabāšanas laikā. Ņemot vērā tirdzniecības praksi un praktiskus apsvērumus, attiecībā uz daudzumu, par kuru pienākas atbalsts, būtu jāatļauj pielaide.

(15)

Lai garantētu pieteikuma nopietnību un nodrošinātu to, ka pasākumam būs vēlamā ietekme uz tirgu, ir nepieciešams nodrošinājums. Tāpēc būtu jāpieņem noteikumi par nodrošinājuma iemaksāšanu, atbrīvošanu un atsavināšanu.

(16)

Lai nodrošinātu to, ka uzglabāšanu pienācīgi pārvalda, ir lietderīgi pieņemt noteikumus par maksājamās atbalsta summas samazināšanu tad, ja līguma regulētajā uzglabāšanas laikā uzglabātais daudzums ir mazāks par līguma regulēto daudzumu.

(17)

Atbalsta summa būtu jānosaka, pamatojoties uz uzglabāšanas izmaksām un/vai citiem būtiskiem tirgus elementiem. Ir lietderīgi noteikt atbalstu par fiksētām uzglabāšanas izmaksām, kas radušās, attiecīgos produktus novietojot uzglabāšanā un izņemot no tās, un par dienas izmaksām uzglabāšanai aukstumā un par uzglabāšanas finansiālajām izmaksām.

(18)

Jānorāda, ar kādiem nosacījumiem var piešķirt avansa maksājumu, kā var koriģēt atbalstu gadījumos, kur nav pilnībā ievērots līguma regulētais daudzums, kā veic pārbaudes par tiesībām pretendēt uz atbalstu, iespējamās sankcijas un informācija, kas dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai.

(19)

Ne visas dalībvalstis varētu pasākumu izmantot pilnā apmērā, tāpēc ir lietderīgi paredzēt, ka trīs mēnešus pēc pasākuma piemērošanas sākuma tiek veikta daudzumu pārdale. Būtu jāļauj Komisijai vajadzības gadījumā pieņemt īstenošanas aktu, ar ko dalībvalstīm pārdala neizmantotos daudzumus un nosaka jauno termiņu, kurā iesniedzami pieteikumi.

(20)

Būtu jāparedz arī noteikumi par pārbaužu dokumentāciju, uzskaiti un biežumu un veidu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā paredzēts pagaidu ārkārtas atbalsts ar KN kodu 0406 apzīmētu sieru privātai uzglabāšanai, izņemot sierus, kuri pēc 3. panta 1. punktā minētā nogatavināšanās perioda beigām nav piemēroti turpmākai uzglabāšanai.

Pielikumā katrai dalībvalstij ir noteikts maksimālais produkcijas apjoms, uz ko attiecas šī pagaidu shēma.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā “dalībvalstu kompetentās iestādes” ir iestādes vai struktūrvienības, kuras dalībvalstis akreditējušas kā maksājumu aģentūras, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 (3) 7. panta nosacījumiem.

3. pants

Produktu atbilstība

1.   Par sieru var saņemt 1. pantā minēto privātas uzglabāšanas atbalstu (turpmāk “atbalsts”), ja šis siers ir nebojāts un labā tirdzniecības kvalitātē, ar izcelsmi Savienībā un ja uzglabāšanas līguma sākuma dienā tā minimālais vecums atbilst nogatavināšanās periodam, kāds noteikts produkta specifikācijā (sieriem, kas ieguvuši aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012) vai dalībvalstu noteiktajam parastajam nogatavināšanās periodam (pārējiem sieriem).

2.   Siers atbilst vismaz šādām prasībām:

a)

katra partija sver vismaz 0,5 tonnas;

b)

tas neizdzēšami marķēts ar norādi par ražošanas uzņēmumu un izgatavošanas datumu, turklāt norādi atļauts kodēt;

c)

uz tā ir uzglabāšanas sākuma datums;

d)

par to nav agrāk nav slēgts uzglabāšanas atbalsta līgums;

e)

tas glabājas dalībvalstī, kurā siers ir ražots.

3.   Ja noliktavas pārvaldnieks apņemas uzturēt reģistru, kurā 2. punkta c) apakšpunktā minētajā uzglabāšanas sākuma datumā ieraksta 2. punkta b) apakšpunktā minētos datus, dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu attiecībā uz pienākumu uz siera norādīt uzglabāšanas sākuma datumu.

4. pants

Atbalsta pieteikumi

1.   Tirgus dalībnieks, kas vēlas saņemt atbalstu, iesniedz pieteikumu tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā produktus uzglabā.

2.   Tirgus dalībnieki, kas pieteicas uz atbalstu, Savienībā veic uzņēmējdarbību un ir tajā reģistrēti PVN maksātāji.

3.   Atbalsta pieteikumus var iesniegt no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 15. janvāris.

4.   Atbalsta pieteikumi attiecas uz produktiem, kas pilnībā novietoti uzglabāšanā.

5.   Pieteikumus iesniedz ar tādu paņēmienu, ko attiecīgā dalībvalsts darījusi pieejamu tirgus dalībniekiem.

Dalībvalstu kompetentās iestādes var pieprasīt elektroniskiem pieteikumiem pievienot uzlabotu elektronisko parakstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 1999/93/EK (4) 2. panta 2. punkta nozīmē vai elektronisko parakstu, kas piedāvā parakstam raksturīgajām funkcijām līdzvērtīgu nodrošinājumu, piemērojot tos pašus noteikumus un nosacījumus, kādus paredz Komisijas Lēmumā 2004/563/EK, Euratom (5) un tā īstenošanas noteikumos izklāstītie Komisijas noteikumi par elektroniskajiem un digitālajiem dokumentiem.

6.   Pieteikums ir pieņemams tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

tas atsaucas uz šo regulu;

b)

tajā norādīti pieteikuma iesniedzēja identifikācijas dati: vārds vai nosaukums, adrese un PVN reģistrācijas numurs;

c)

tajā norādīts produkts ar tā attiecīgo sešciparu KN kodu;

d)

tajā norādīts produktu daudzums, kāds tas ir pieteikuma iesniegšanas laikā;

e)

tajā norādīts uzglabāšanas vietas nosaukums un adrese, uzglabātās partijas numurs un apstiprinājuma numurs, kas identificē ražošanas uzņēmumu;

f)

tajā nav ietverti nekādi citi pieteikuma iesniedzēja ieviesti papildu nosacījumi, kā vien šajā regulā noteiktie;

g)

tas iesniegts tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā iesniegts pieteikums;

h)

pieteikuma iesniedzējs ir iemaksājis 20 EUR/t lielu nodrošinājumu attiecīgajai maksājumu aģentūrai saskaņā ar Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 907/2014 (6) IV nodaļas 2. iedaļu.

7.   Pieteikumu saturu pēc to iesniegšanas negroza.

5. pants

Nodrošinājuma atsavināšana un atbrīvošana

1.   Nodrošinājumu, kas paredzēts 4. panta 6. punkta h) apakšpunktā, atsavina, ja:

a)

līguma pieteikums tiek atsaukts;

b)

daudzums, kas noteikts 16. panta 2. punktā paredzētajās pārbaudēs, ir mazāks par 95 % no pieteikumā norādītā daudzuma, kas minēts 4. panta 6. punkta d) apakšpunktā. Šādā gadījumā līgums paliek nenoslēgts;

c)

uzglabāšanā novieto un līguma regulētajā uzglabāšanas laikā glabā mazāk nekā 95 % no līguma regulētā daudzuma, risku uzņemoties līgumslēdzējai pusei 6. panta nozīmē un saskaņā ar 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta nosacījumiem.

2.   Ja līguma pieteikumu nepieņem, nodrošinājumu tūlīt atbrīvo.

3.   Nodrošinājumu atbrīvo attiecībā uz daudzumiem, par kuriem ir izpildīti līgumā noteiktie pienākumi.

6. pants

Līgumu slēgšana

1.   Līgumus slēdz starp tās dalībvalsts kompetento iestādi, kuras teritorijā produkti tiek uzglabāti, un pieteikuma iesniedzēju (turpmāk “līgumslēdzēja puse”).

2.   Līgumus noslēdz 30 dienu laikā pēc 4. panta 6. punkta e) apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas dienas un attiecīgā gadījumā ar nosacījumu, ka vēlāk atbilstīgi 16. panta 2. punkta otrajai daļai tiek apstiprināts tiesīgums pretendēt uz atbalstu par konkrētajiem produktiem. Ja tiesīgums pretendēt uz atbalstu nav apstiprināts, attiecīgo līgumu uzskata par spēkā neesošu.

7. pants

Līgumslēdzējas puses pienākumi

1.   Līgumos nosaka vismaz šādus līgumslēdzējas puses pienākumus:

a)

līguma regulētajā uzglabāšanas laikā novietot uzglabāšanā līguma regulēto daudzumu un, uzņemoties risku un izdevumus, to uzglabāt apstākļos, kas nodrošina produktu īpašību saglabāšanu, uzglabātos produktus neaizstājot ar citiem vai nepārvedot tos uz citu uzglabāšanas vietu. Ja līgumslēdzēja puse iesniedz pamatotu pieprasījumu, kompetentā iestāde var atļaut uzglabātos produktus pārvietot;

b)

saglabāt dokumentus par svēršanu, kas sagatavoti brīdī, kad produktus nodod uzglabāšanas vietā;

c)

ļaut kompetentajai iestādei jebkurā brīdī pārbaudīt, vai tiek pildīti visi līgumā noteiktie pienākumi;

d)

uzglabātos produktus darīt viegli piekļūstamus un individuāli identificējamus: katru atsevišķi uzglabāto vienību marķē, norādot dienu, kad tā novietota uzglabāšanā, līguma numuru, produktu un svaru. Tomēr attiecībā uz prasību marķējumā norādīt līguma numuru dalībvalstis var noteikt atbrīvojumu, ja noliktavas pārvaldnieks līguma numuru apņemas ierakstīt 3. panta 3. punktā minētajā reģistrā.

2.   Par visu dokumentu pārbaudi atbildīgajai iestādei līgumslēdzēja puse par katru līgumu dara pieejamu šādu informāciju, jo īpaši paverot iespēju attiecībā uz privātā uzglabāšanā novietotiem produktiem verificēt:

a)

apstiprinājuma numuru, kas identificē ražošanas uzņēmumu un ražotāju dalībvalsti;

b)

produktu izcelsmi un izgatavošanas datumu;

c)

datumu, kad produkti novietoti uzglabāšanā;

d)

iepakoto gabalu svaru un skaitu;

e)

atrašanos uzglabāšanā un uzglabāšanas adresi;

f)

līguma regulētā uzglabāšanas laika paredzamās beigas un papildus sniegto faktiskās izņemšanas datumu.

3.   Līgumslēdzēja puse vai attiecīgā gadījumā uzglabāšanas vietas operators noliktavā tur pieejamu krājumu uzskaiti pēc līguma numura par:

a)

privātā uzglabāšanā novietoto produktu identifikāciju pa partijām;

b)

datumu, kad notikusi novietošana uzglabāšanā un izņemšana no tās;

c)

daudzumu pa uzglabātajām partijām;

d)

produktu atrašanās vietu noliktavā.

8. pants

Līguma regulētais uzglabāšanas laiks

1.   Līguma regulētais uzglabāšanas laiks sākas nākamajā dienā pēc dienas, kad kompetentās iestādes saņēmušas 4. panta 6. punkta e) apakšpunktā minēto informāciju.

2.   Līguma regulētā uzglabāšana beidzas dienu pirms dienas, kurā notiek izņemšana no uzglabāšanas.

3.   Atbalstu var piešķirt tikai tad, ja līguma regulētās uzglabāšanas laiks ir no 60 līdz 210 dienām.

9. pants

Izņemšana no uzglabāšanas

1.   Produktus var sākt izņemt no uzglabāšanas nākamajā dienā pēc līguma regulētā uzglabāšanas laika pēdējās dienas.

2.   No uzglabāšanas izņem pilnas partijas vai, ja kompetentā iestāde ļauj, mazākus daudzumus. Tomēr 16. panta 5. punkta a) apakšpunktā minētajā gadījumā no noliktavas var izvest tikai daudzumu, kam uzlikta plomba.

3.   Pirms līgumslēdzēja puse plāno sākt izņemt produktus no uzglabāšanas, tā saskaņā ar 16. panta 6. punkta noteikumiem informē kompetento iestādi.

4.   Ja 30 dienu laikā pēc izņemšanas no uzglabāšanas vietas 3. punktā noteiktā prasība nav izpildīta, bet kompetentā iestāde piekrīt, ka ir sniegti pietiekami pierādījumi par datumu, kad notikusi izņemšana no uzglabāšanas, un par attiecīgajiem daudzumiem, atbalstu par 15 % samazina un maksā tikai par periodu, par kuru līgumslēdzēja puse sniedz kompetentajai iestādei pietiekamus pierādījumus, ka produkts ir bijis līguma regulētajā uzglabāšanā.

5.   Ja 3. punktā noteiktā prasība nav izpildīta un kompetentā iestāde nav pārliecināta, ka 30 dienu laikā pēc izņemšanas no uzglabāšanas vietas ir sniegti pietiekami pierādījumi par datumu, kad notikusi izņemšana no uzglabāšanas, un par attiecīgajiem daudzumiem, atbalstu par attiecīgo līgumu nemaksā un attiecīgā gadījumā atsavina visu šā līguma nodrošinājumu.

10. pants

Atbalsta summas

Atbalsts ir:

EUR 15,57 par uzglabāšanā novietota produkta tonnu (fiksētām uzglabāšanas izmaksām),

EUR 0,40 par tonnu dienā (līguma regulētai uzglabāšanai).

11. pants

Atbalsta avansa maksājums

1.   Kad pagājušas 60 uzglabāšanas dienas, pēc līgumslēdzējas puses pieprasījuma un ja tā iesniedz nodrošinājumu, kura apmērs ir par 10 % lielāks nekā avansa maksājums, var veikt vienu atbalsta avansa maksājumu.

2.   Avansa maksājums nepārsniedz 90 dienu uzglabāšanas laikam atbilstīgo atbalsta summu. Šā panta 1. punktā minēto nodrošinājumu atbrīvo, tiklīdz ir samaksāts atbalsta atlikums.

12. pants

Atbalsta maksājums

1.   Atbalstu vai, ja piešķirts avansa maksājums saskaņā ar 11. pantu, atbalsta atlikumu maksā, pamatojoties uz maksājuma pieteikumu, kuru līgumslēdzēja puse iesniegusi triju mēnešu laikā pēc līguma regulētā uzglabāšanas laika beigām.

2.   Ja triju mēnešu laikā, kaut arī līgumslēdzēja puse ir nekavējoties rīkojusies, lai laikus sagādātu attaisnojošus dokumentus, minētā puse tos nevar uzrādīt, tai var piešķirt pagarinājumus, kas kopā nedrīkst pārsniegt trijus mēnešus.

3.   Atbalstu vai atbalsta atlikumu izmaksā 120 dienu laikā pēc atbalsta maksājuma pieteikuma iesniegšanas dienas ar nosacījumu, ka līgumā noteiktie pienākumi ir izpildīti un ir veikta galīgā pārbaude. Tomēr, ja notiek administratīva izmeklēšana, maksājumu neveic, kamēr nav atzītas tiesības uz šo maksājumu.

4.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, ja līguma regulētajā uzglabāšanas laikā faktiski uzglabātais daudzums ir mazāks par līguma regulēto daudzumu un nav mazāks par 95 % no minētā daudzuma, atbalstu maksā par faktiski uzglabāto daudzumu. Tomēr, ja kompetentā iestāde konstatē, ka līgumslēdzēja puse rīkojusies tīši vai nolaidīgi, tā var lemt atbalstu vēl vairāk samazināt vai to nemaksāt.

5.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, ja līguma regulētajā uzglabāšanas laikā faktiski uzglabātais daudzums ir mazāks par 4. punktā norādīto īpatsvaru, bet nav mazāks par 80 % no līguma regulētā daudzuma, atbalstu par faktiski uzglabāto daudzumu samazina uz pusi. Tomēr, ja kompetentā iestāde konstatē, ka līgumslēdzēja puse rīkojusies tīši vai nolaidīgi, tā var lemt atbalstu vēl vairāk samazināt vai to nemaksāt.

6.   Izņemot nepārvaramas varas gadījumus, ja līguma regulētajā uzglabāšanas laikā faktiski uzglabātais daudzums ir mazāks par 80 % no līguma regulētā daudzuma, atbalstu nemaksā.

7.   Ja pārbaudēs uzglabāšanas laikā vai izņemšanas brīdī konstatē bojātus produktus, par šiem daudzumiem atbalstu nemaksā. Pārējā uzglabājamā partija, par kuru joprojām ir tiesības pretendēt uz atbalstu, nedrīkst būt mazāka par 3. panta 2. punktā noteikto minimālo daudzumu. Tāds pats noteikums ir spēkā gadījumos, kur minētā iemesla dēļ daļu no uzglabājamās partijas izņem pirms minimālā uzglabāšanas laika beigām.

Bojātus produktus 4., 5. un 6. punktā minētajā faktiski uzglabātā daudzuma aprēķinā neiekļauj.

13. pants

Paziņojumi

1.   Dalībvalstis Komisijai līdz katrai otrdienai paziņo iepriekšējā nedēļā noslēgtajos līgumos paredzētos daudzumus, kā arī produktu daudzumus, par kuriem ir iesniegti atbalsta pieteikumi.

2.   Ne vēlāk kā līdz mēneša beigām dalībvalstis Komisijai dara zināmu šādu informāciju par iepriekšējo mēnesi:

a)

attiecīgajā mēnesī uzglabāšanā novietoto un no uzglabāšanas izņemto produktu daudzumi;

b)

attiecīgā mēneša beigās uzglabāšanā esošo produktu daudzumi;

c)

tādu produktu daudzumi, kuriem ir beidzies līguma regulētais uzglabāšanas laiks.

3.   Dalībvalstu paziņojumus, kas minēti 1. un 2. punktā, izdara saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (7).

14. pants

Maksimālā daudzuma ievērošanai paredzētie pasākumi

Dalībvalstis nodrošina to, ka darbojas uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem balstīta sistēma, kas neļauj pārsniegt pielikumā katrai dalībvalstij noteiktos maksimālos daudzumus.

15. pants

Neizmantoto daudzumu sakarībā paredzētie pasākumi

Attiecīgā gadījumā visus atlikušos neizmantotos piešķīrumus pēc 2016. gada 15. janvāra dara pieejamus dalībvalstīm, kuras – ja tās vēlas vairāk izmantot privātās uzglabāšanas atbalsta shēmu – ne vēlāk kā 2015. gada 31. decembrī par to paziņo Komisijai. Piešķīrumu katrai dalībvalstij – ņemot vērā daudzumus, par kuriem dalībvalsts līdz 2016. gada 15. janvārim ir iesniegusi pieteikumu – un pieteikumu iesniegšanas termiņu nosaka ar īstenošanas aktu, kuru pieņem, nepiemērojot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 229. panta 2. un 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

16. pants

Pārbaudes

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šīs regulas ievērošanu. Šie pasākumi ietver atbalsta pieteikumu pilnīgu administratīvu pārbaudi, kuru papildina ar pārbaudēm uz vietas, kā noteikts 2. līdz 9. punktā.

2.   Produktus, ko nodod uzglabāšanā, par pārbaudēm atbildīgās iestādes pārbauda 30 dienu laikā no dienas, kad saņemta 4. panta 6. punkta e) apakšpunktā minētā informācija.

Neskarot šā panta 5. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu un lai nodrošinātu, ka par uzglabātajiem produktiem ir tiesības pretendēt uz atbalstu, fiziski pārbauda reprezentatīvu paraugu izlasi vismaz 5 % apmērā no uzglabāšanā novietotā daudzuma, lai pārliecinātos, ka attiecībā uz (cita starpā) produktu svaru, identifikāciju un veidu uzglabātās partijas atbilst līguma noslēgšanas pieteikumā sniegtajām ziņām.

Atbalsta izmaksāšanā noteicošais ir produktu svars, kas noteikts līguma darbības laika sākumā. Tomēr atbalstu neizmaksā par daudzumu, kas pārsniedz to, par kuru iesniegts pieteikums, kā minēts 4. panta 6. punkta d) apakšpunktā.

3.   Ja dalībvalsts var norādīt pienācīgi pamatotus iemeslus, 2. punktā noteikto 30 dienu termiņu var pagarināt par 15 dienām.

4.   Ja pārbaudēs konstatē, ka uzglabātie produkti neatbilst 3. pantā izklāstītajiem atbilstības kritērijiem un nav tādi, kā norādīts 4. panta 6. punkta c) apakšpunktā, atsavina 4. panta 6. punkta h) apakšpunktā minēto nodrošinājumu.

5.   Par pārbaudi atbildīgā iestāde:

a)

2. punktā paredzētās pārbaudes laikā produktus pa līgumdaudzumiem, uzglabāto partiju daudzumiem vai pa mazākiem daudzumiem plombē; vai

b)

veic neizziņotu pārbaudi, lai pārliecinātos par to, vai uzglabāšanas vietā atrodas līguma regulētais daudzums.

Pirmās daļas b) apakšpunktā minētā pārbaude aptver vismaz 10 % no līgumā paredzētā kopējā daudzuma un ir reprezentatīva. Šādas pārbaudes aptver 7. panta 3. punktā minētās krājumu uzskaites dokumentus un attaisnojošos dokumentus, piemēram, svēršanas kvītis un piegādes pavadzīmes, kā arī produktu esības verificēšanu noliktavā un produktu veida verificēšanu un to identificēšanu vismaz attiecībā uz 5 % no neizziņotajā pārbaudē pārbaudītā daudzuma.

6.   Līguma regulētā uzglabāšanas laika beigās par pārbaudi atbildīgā iestāde, aptverot vismaz pusi no līgumu skaita, izlases kārtībā verificē uzglabāšanā esošo produktu svaru un identifikāciju. Šīs pārbaudes nolūkā līgumslēdzēja puse informē kompetento iestādi, norādot attiecīgās uzglabātās partijas, vismaz piecas darba dienas pirms:

a)

līguma regulētā maksimālā uzglabāšanas laika beigām vai

b)

izņemšanas darbību sākšanas, ja produktus izņem pirms līguma regulētā maksimālā uzglabāšanas laika beigām.

Dalībvalstis var akceptēt par piecām darba dienām īsāku termiņu.

7.   Kad līguma regulētajā uzglabāšanas laikā un tā beigās verificē produktu svaru, lai šādi verificētu produktu esību noliktavā, iespējamais dabīgais svara zudums nedrīkst kļūt par atbalsta samazināšanas un nodrošinājuma atsavināšanas iemeslu.

8.   Ja piemēro 5. punkta a) apakšpunktā paredzēto iespēju, līguma regulētā uzglabāšanas laika beigās verificē uzlikto plombu esību un veselumu. Plombu uzlikšanas un manipulāciju izmaksas sedz līgumslēdzēja puse.

9.   Jebkādas paraugu izlases produktu kvalitātes un sastāva verificēšanai ņem par pārbaudi atbildīgās iestādes amatpersonas vai to klātbūtnē.

Svara fizisku pārbaudi vai verificēšanu veic minēto amatpersonu klātbūtnē svēršanas procedūrā.

Revīzijas izsekojamības nolūkā visus minēto amatpersonu pārbaudītos krājumus, kā arī finanšu uzskaiti un dokumentus kontroles apmeklējuma laikā apzīmogo vai paraksta ar iniciāļiem. Ja verificē datorizētu uzskaiti, izdrukā un pārbaudes lietā saglabā kopiju.

17. pants

Revīzijas ziņojumi

1.   Par pārbaudīšanu atbildīgā iestāde par katru pārbaudi uz vietas sastāda kontroles ziņojumu. Ziņojumā precīzi apraksta dažādos pārbaudītos priekšmetus.

Ziņojumā norāda:

a)

pārbaudes sākšanas datumu un laiku;

b)

ziņas par iepriekšējo paziņošanu;

c)

pārbaudes ilgumu;

d)

klātesošās atbildīgās personas;

e)

veikto pārbaužu veidu un apmēru, konkrētāk, sniedzot ziņas par pārbaudītajiem dokumentiem un produktiem;

f)

konstatējumus un secinājumus;

g)

vai ir vajadzīga pēcpārbaude.

Ziņojumu paraksta atbildīgās amatpersonas un ar parakstu apstiprina līgumslēdzēja puse vai attiecīgā gadījumā noliktavas operators, un to iekļauj maksājuma lietā.

2.   Tādu būtisku pārkāpumu gadījumā, kas skar vismaz 5 % no viena pārbaudītā līguma aptverto produktu daudzumiem, verificēšanu attiecina uz lielāku paraugu izlasi, kas jānosaka par pārbaudi atbildīgajai iestādei.

3.   Pamatojoties uz tādiem kritērijiem kā neatbilstības smagums, apmērs, ilgums un atkārtošanās, par pārbaudi atbildīgā iestāde reģistrē jebkuru neatbilstības gadījumu, kura rezultātā var notikt izslēgšana saskaņā ar 18. panta 1. punktu un/vai nepienācīgi izmaksātā atbalsta, tostarp attiecīgā gadījumā procentu, atmaksāšana saskaņā ar minētā panta 4. punktu.

18. pants

Sankcijas

1.   Ja dalībvalsts kompetentā iestāde konstatē, ka pieteikuma iesniedzēja iesniegtā un no šīs regulas izrietošo tiesību piešķiršanai paredzētā dokumentā sniegta nepareiza informācija, un ja attiecīgā nepareizā informācija ir izšķirīga minēto tiesību piešķiršanai, kompetentā iestāde pieteikuma iesniedzēju attiecībā uz to pašu produktu, par kuru ir sniegta nepareizā informācija, izslēdz no atbalsta piešķiršanas procedūras uz vienu gadu no brīža, kad ir pieņemts galīgais administratīvais lēmums par pārkāpuma konstatēšanu.

2.   Šā panta 1. punktā paredzēto izslēgšanu neveic, ja pieteikuma iesniedzējs kompetentajai iestādei pieņemami pierāda, ka minētajā punktā norādītā situācija ir radusies nepārvaramas varas vai acīmredzamas kļūdas dēļ.

3.   Nepienācīgi izmaksātu atbalstu no attiecīgajiem tirgus dalībniekiem atgūst ar procentiem. Mutatis mutandis piemēro Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 809/2014 (8) 7. pantu.

4.   Administratīvu sankciju īstenošana un nepienācīgi izmaksātu summu atgūšana, kā paredzēts šajā pantā, neierobežo ziņošanu par pārkāpumiem Komisijai saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1848/2006 (9).

19. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regula (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 13. decembra Direktīva 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu (OV L 13, 19.1.2000., 12. lpp.).

(5)  Komisijas 2004. gada 7. jūlija Lēmums 2004/563/EK, Euratom par grozījumiem tās reglamentā (OV L 251, 27.7.2004., 9. lpp.).

(6)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.).

(7)  Komisijas 2009. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām salām (OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.).

(8)  Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 809/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (OV L 227, 31.7.2014., 69. lpp.).

(9)  Komisijas 2006. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 1848/2006 par pārkāpumiem un par tādu summu atgūšanu, kas nepareizi izmaksātas saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un informācijas sistēmas organizēšanu šajā jomā, kā arī par Regulas (EEK) Nr. 595/91 atcelšanu (OV L 355, 15.12.2006., 56. lpp.).


PIELIKUMS

Dalībvalsts

Maksimālais daudzums

(tonnās)

Beļģija

1 243

Bulgārija

696

Čehijas Republika

1 421

Dānija

3 334

Vācija

23 626

Igaunija

454

Īrija

1 835

Grieķija

1 880

Spānija

3 635

Francija

20 830

Horvātija

348

Itālija

12 015

Kipra

199

Latvija

348

Lietuva

1 163

Luksemburga

33

Ungārija

827

Malta

30

Nīderlande

8 156

Austrija

1 968

Polija

7 859

Portugāle

704

Rumānija

797

Slovēnija

164

Slovākija

426

Somija

1 210

Zviedrija

945

Apvienotā Karaliste

3 854

Kopā

100 000


16.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/25


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1853

(2015. gada 15. oktobris),

ar ko paredz pagaidu ārkārtas atbalstu lopkopības nozaru lauksaimniekiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 219. panta 1. punktu saistībā ar tās 228. pantu,

tā kā:

(1)

Piena un piena produktu pieprasījums pasaulē kopumā 2014. gadā un 2015. gada pirmajā pusē ir samazinājies, it īpaši saistībā ar eksporta samazināšanos uz Ķīnu, kas ir pasaulē lielākā piena produktu importētāja.

(2)

Visā 2014. un 2015. gadā samazinājās Savienības cūkgaļas tirgus. Pašmāju ražošanas apjoms Savienībā ir pieaudzis, bet plaukstošais eksports ir ievērojami krities Krievijas eksporta tirgus zaudējuma rezultātā. Cūkgaļas tirgus specifikas dēļ, un tādēļ, ka cūkkopības nozare būtiski kavējas ar pielāgošanos samazinātajam pieprasījumam pēc kaujamām cūkām, tirgū izveidojusies situācija ar kritisku pārpalikumu un nepārtrauktu spiedienu uz cenām, kas pārsniedz to, kāds parasti vērojams, periodiem cikliski atkārtojoties.

(3)

2015. gada 25. jūnijā Krievijas valdība paziņoja lēmumu uz vēl vienu gadu – līdz 2016. gada 6. augustam – pagarināt aizliegumu importēt lauksaimniecības produktus un pārtikas produktus, kuru izcelsme ir Savienībā.

(4)

Tādēļ piena un piena produktu un cūkgaļas nozares piedzīvo tirgus traucējumus, ko izraisa liela neatbilstība starp piedāvājumu un pieprasījumu.

(5)

Tā rezultātā piena un cūkgaļas cenas Savienībā ir vēl vairāk pazeminājušās, un šķiet, ka šīs krišanās radītais spiediens turpināsies, kļūstot nepanesams daudziem lauksaimniekiem, kuri saskaras ar naudas plūsmas un finanšu grūtībām. Vidējās piena iepirkuma cenas Savienībā 2015. gada jūlijā pazeminājās par 12 % salīdzinājumā ar vidējo cenu jūlijā no 2010. līdz 2014. gadam, un par 20 % tikai salīdzinājumā ar 2014. gada jūliju. 2015. gada jūlijā cūku liemeņu cenas pazeminājās par 13 %, bet sivēnu cenas par 23 % salīdzinājumā ar vidējo cenu 2014. gada jūlijā. Turklāt cenas ir nokritušās līdz ļoti zemam līmenim, zemāk par pēdējo piecu gadu vidējo rādītāju.

(6)

Turklāt pavasara un vasaras kultūraugu ražu vairākās dalībvalstīs negatīvi ietekmēja augstā temperatūra jūlijā un augustā un ļoti mazais nokrišņu daudzums. Liellopu un teļa gaļas, piena un piena produktu, cūkgaļas, aitas un kazas gaļas nozari smagi ietekmēja ražošanas izmaksu pieaugums lopbarības kultūraugu ražu un ganību trūkuma dēļ.

(7)

Tirgus intervences instrumenti valsts intervences un privātās uzglabāšanas veidā sviestam un sausajam vājpienam ir pieejami bez pārtraukuma kopš 2014. gada septembra. Lai gan minētie instrumenti ir mazinājuši negatīvo ietekmi uz cenu kritumu, tie nav novērsuši piena produktu cenu un svaigpiena cenu nepārtraukto pazemināšanos. Cūkgaļas privātā uzglabāšana ir stabilizējusi cūku cenas 2015. gada martā un aprīlī, bet nav veicinājusi cenu ievērojamu atgūšanos. Ņemot vērā cūkgaļas ražošanas ciklu, privātās uzglabāšanas atbalsta shēmas atklāšana pašlaik pienācīgi neatrisinātu pašreizējos tirgus traucējumus. Līdzīgā kārtā tirgus instrumenti, kas noteikti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz citām lopkopības nozarēm, nav paredzēti, lai atvieglotu reģionāla mēroga ekonomiskas problēmas. Lai gan visi papildu tirgus intervences pasākumi, ko varētu paredzēt privātas uzglabāšanas atbalsta veidā, lai gan papildinātu mērķtiecīgu finansiālu palīdzību, tie neatrisinātu vajadzību pēc tūlītējas likviditātes lopkopības nozarēs, jo saimniecību mērogā tiem ir vidēja termiņa ietekme.

(8)

Tāpēc ir radusies situācija, kad pasākumi, kas ir izmantojami saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, izrādās tirgus traucējuma novēršanai nepietiekami.

(9)

Lai nepieļautu situāciju, kad cenas turpina pazemināties un padziļinās tirgus traucējumi, ir svarīgi, ka mērķtiecīgs finansiāls atbalsts tiek adresēts tām Savienības lopkopības nozarēm, kuras ir lielā mērā skartas.

(10)

Tādēļ, lai lietderīgi un efektīvi risinātu esošo tirgus traucējumu un nepieļautu situāciju, kas izveidojas minētā traucējuma dēļ vai tādēļ, ka tas ietekmē tirgu, šādas situācijas turpināšanos vai tālāku pasliktināšanos, ir lietderīgi piešķirt atbalstu dalībvalstīm vienreizēju finanšu dotāciju veidā nolūkā atbalstīt lauksaimniekus lopkopības nozarēs, kuras piedzīvo cenu krasāko kritumu, kas ir tiešas sekas tam, ka Krievija pagarināja noteikto importa aizliegumu, kā arī sausumam, kurš ietekmēja lopbarības kultūraugus.

(11)

Katrai attiecīgajai dalībvalstij pieejamā finanšu dotācija būtu jāaprēķina, pamatojoties uz 2014./2015. gada piena kvotu un cūku populāciju valstī, un proporcionāli novērotajam piena iepirkuma un cūku liemeņu cenu pazeminājumam, atkarības pakāpei no Krievijas tirgus un sausuma ietekmei uz lopbarības kultūraugu ražošanu un cenu. Lai nodrošinātu atbalsta mērķtiecīgu novirzīšanu tiem lauksaimniekiem, kurus tirgus traucējums skar visvairāk, ņemot vērā ierobežotos budžeta resursus, attiecīgajām dalībvalstīm būtu jāatļauj elastīga pieeja, lai tās varētu izplatīt šo valstij pieejamo summu, izmantojot visefektīvākos līdzekļus, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, piemēram, cenu kritumu attiecīgajās nozarēs, vienlaikus nodrošinot, ka lopkopības nozaru lauksaimnieki ir mērķtiecīgā atbalsta galvenie labuma guvēji, un nepieļaujot tirgus un konkurences kropļošanu.

(12)

Tā kā katrai attiecīgajai dalībvalstij atvēlētā finanšu dotācija kompensēs tikai nelielu daļu no lopkopības nozaru lauksaimnieku faktiskajiem zaudējumiem, dalībvalstīm būtu jāļauj piešķirt papildu atbalstu šiem lauksaimniekiem ar tādiem pašiem objektivitātes, nediskriminācijas un konkurences nekropļošanas nosacījumiem.

(13)

Lai dotu tām iespēju izplatīt mērķtiecīgu finansiālu palīdzību, kas vajadzīga traucējuma novēršanai, dalībvalstīm būtu jāļauj to kumulēt ar citu atbalstu, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

(14)

Tā kā finanšu dotācija katrai attiecīgajai dalībvalstij ir izteikta euro, tad, lai nodrošinātu vienotu un vienlaicīgu piemērošanu, ir nepieciešams noteikt datumu Apvienotajai Karalistei, Bulgārijai, Čehijas Republikai, Dānijai, Horvātijai, Polijai, Rumānijai, Ungārijai un Zviedrijai piešķirtās summas konvertēšanai savas valsts valūtā. Tādēļ ir lietderīgi noteikt noteicošo dienu attiecībā uz maiņas kursu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 (2) 106. pantu. Ņemot vērā principu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1306/2013 106. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un minētās regulas 106. panta 5. punkta c) apakšpunktā noteiktos kritērijus, noteicošajai dienai vajadzētu būt dienai, kad stājas spēkā šī regula.

(15)

Šajā regulā paredzētais atbalsts būtu jāpiešķir kā lauksaimniecības tirgu atbalsta pasākums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1306/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

(16)

Budžeta apsvērumu dēļ attiecīgajām dalībvalstīm radušies izdevumi saistībā ar atbalstu lopkopības nozaru lauksaimniekiem Savienībai būtu jāfinansē tikai tad, ja šādi maksājumi veikti noteiktā termiņā.

(17)

Lai nodrošinātu tām pieejamās summas pārredzamību, kā arī uzraudzību un pienācīgu pārvaldību, attiecīgajām dalībvalstīm būtu jāinformē Komisija par objektīviem kritērijiem, kas izmantoti, lai noteiktu metodes atbalsta piešķiršanai, un par noteikumiem, kas veikti, lai nepieļautu konkurences kropļošanu.

(18)

Lai nodrošinātu, ka lopkopības nozaru lauksaimnieki saņem atbalstu iespējami drīz, attiecīgajām dalībvalstīm jādod iespēja īstenot šo regulu nekavējoties. Tādēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Savienības atbalsts par kopējo summu EUR 420 000 000 apmērā ir pieejams, lai sniegtu mērķtiecīgu atbalstu liellopu un teļa gaļas, piena un piena produktu, cūkgaļas un aitas un kazas gaļas nozares (“lopkopības nozaru”) lauksaimniekiem.

Dalībvalstis izmanto tām pieejamās pielikumā noteiktās summas pasākumiem, kas īstenoti, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, ar nosacījumu, ka šajā sakarā veiktie maksājumi nerada konkurences kropļojumus.

Dalībvalstu veikto pasākumu mērķis ir mīkstināt ekonomiskās sekas, kas izriet no tirgus traucējumiem, un iespaido lopkopības nozaru lauksaimniekus.

Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja lopkopības nozaru lauksaimnieki tieši nesaņem maksājumus, atbalsta ekonomiskais ieguvums tiek pilnībā novirzīts uz tiem.

Tiesības saņemt Savienības atbalstu par dalībvalstu izdevumiem, kas saistīti ar šai regulai atbilstīgajiem maksājumiem, ir spēkā tikai tad, ja tie veikti līdz 2016. gada 30. jūnijam.

2.   Attiecībā uz Apvienoto Karalisti, Bulgāriju, Čehijas Republiku, Dāniju, Horvātiju, Poliju, Rumāniju, Ungāriju un Zviedriju noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu pielikumā noteiktajām summām ir diena, kad stājas spēkā šī regula.

3.   Saskaņā ar šo regulu piešķirto atbalstu var kumulēt ar citu atbalstu, ko finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

2. pants

Dalībvalstis var piešķirt papildu atbalstu pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 1. pantu, maksimāli 100 % no attiecīgās summas, kas noteikta pielikumā, un ar tādiem pašiem nosacījumiem par objektivitāti, kā noteikts 1. pantā.

Dalībvalstis papildu atbalstu izmaksā ne vēlāk kā 2016. gada 30. jūnijā.

3. pants

Dalībvalstis paziņo Komisijai:

a)

nekavējoties un ne vēlāk kā 2015. gada 31. decembrī – objektīvos kritērijus, kas izmantoti, lai noteiktu metodes mērķtiecīga atbalsta piešķiršanai, un pasākumus, kas veikti, lai nepieļautu konkurences kropļojumus;

b)

ne vēlāk kā 2016. gada 30. septembrī – izmaksātās kopsummas un saņēmēju skaitu un veidu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).


PIELIKUMS

Dalībvalsts

EUR

Beļģija

13 049 568

Bulgārija

6 004 009

Čehijas Republika

11 155 561

Dānija

11 103 077

Vācija

69 233 789

Igaunija

7 561 692

Īrija

13 734 230

Grieķija

2 258 253

Spānija

25 526 629

Francija

62 899 543

Horvātija

1 812 383

Itālija

25 017 897

Kipra

354 997

Latvija

8 452 333

Lietuva

12 631 869

Luksemburga

669 120

Ungārija

9 505 286

Malta

119 570

Nīderlande

29 937 209

Austrija

7 004 590

Polija

28 946 973

Portugāle

4 764 178

Rumānija

11 145 958

Slovēnija

1 368 433

Slovākija

2 464 247

Somija

8 985 522

Zviedrija

8 220 625

Apvienotā Karaliste

36 072 462


16.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1854

(2015. gada 15. oktobris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 15. oktobrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

84,4

MA

132,6

MK

46,1

TR

56,6

ZZ

79,9

0707 00 05

AL

36,9

TR

116,7

ZZ

76,8

0709 93 10

TR

136,8

ZZ

136,8

0805 50 10

AR

161,3

CL

149,0

TR

110,2

UY

78,7

ZA

104,7

ZZ

120,8

0806 10 10

BR

252,3

EG

198,3

MA

56,6

MK

97,5

TR

169,2

ZZ

154,8

0808 10 80

AR

122,1

CL

86,3

MK

23,1

NZ

155,0

US

86,4

ZA

144,4

ZZ

102,9

0808 30 90

CN

65,9

TR

135,5

XS

95,1

ZA

218,5

ZZ

128,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

16.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/33


PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/1855

(2015. gada 13. oktobris),

ar ko nosaka nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Ar tirdzniecību saistīto intelektuālā īpašuma tiesību padomē un Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējā padomē attiecībā uz to PTO dalībvalstu, kuras ir vismazāk attīstītās valstis, lūgumu pagarināt tām pārejas laiku saskaņā ar Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām 66. panta 1. punktu attiecībā uz noteiktiem pienākumiem saistībā ar zālēm un piešķirt atbrīvojumu no pienākumiem saskaņā ar minētā līguma 70. panta 8. un 9. punktu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (“TRIPS līgums”) 66. panta 1. punktu, Ar tirdzniecību saistīto intelektuālā īpašuma tiesību padomei (“TRIPS padome”) pēc pienācīgi motivēta lūguma no kādas PTO dalībvalsts, kura ir vismazāk attīstītā valsts, jāpiešķir pārejas laika pagarinājumi.

(2)

Pasaules Tirdzniecības organizācijas (“PTO”) Dohas Ministru konference 2001. gada 14. novembrī pieņēma Deklarāciju par TRIPS līgumu un sabiedrības veselību (“Dohas deklarācija”). Tajā tika norādīts, ka TRIPS līguma 66. panta 1. punktā paredzētais pārejas laika pagarinājums neskar PTO dalībvalstu, kuras ir vismazāk attīstītās valstis, tiesības lūgt citus pagarinājumus.

(3)

Saskaņā ar Dohas deklarācijas 7. punktu un TRIPS līguma 66. panta 1. punktu TRIPS padome ar 2002. gada 27. jūnija lēmumu pagarināja līdz 2016. gada 1. janvārim pārejas laiku, kura laikā PTO dalībvalstīm, kuras ir vismazāk attīstītās valstis, nav pienākuma nodrošināt patenta aizsardzību zālēm.

(4)

PTO Vispārējā padome 2002. gada 8. jūlijā pieņēma cieši saistītu lēmumu, ar ko vismazāk attīstītajām valstīm tiek piešķirts atbrīvojums no pienākuma piešķirt ekskluzīvas tirdzniecības tiesības saskaņā ar TRIPS līguma 70. panta 9. punktu. Atbrīvojumu piemēro līdz 2016. gada 1. janvārim.

(5)

Bangladeša 2015. gada 23. februārī to PTO dalībvalstu, kuras ir vismazāk attīstītās valstis, grupas vārdā lūdza piešķirt – kamēr katra no tām turpina būt vismazāk attīstītās valsts – pārejas laika pagarinājumu uz nenoteiktu laiku saskaņā ar TRIPS līguma 66. panta 1. punktu un atbrīvojumu no pienākumiem uz nenoteiktu laiku saskaņā ar minētā līguma 70. panta 8. un 9. punktu.

(6)

Tā kā kopš 2002. gada ir ticis piešķirts atsevišķs atbrīvojums attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar zālēm, Savienībai ir lietderīgi piekrist pārejas laika pagarināšanai, lai nekavētu pieeju zālēm tām PTO dalībvalstīm, kuras ir vismazāk attīstītās valstis.

(7)

Vairākas PTO dalībvalstis šķiet gatavas piešķirt pagarinājumu uz nenoteiktu laiku un atbrīvojumu uz nenoteiktu laiku, un tādēļ Savienībai atbilstīgi tās pastāvīgam atbalstam Dohas deklarācijai būtu jāpievienojas konsensam. Tomēr, ja PTO dalībvalstis vienojas par risinājumu piešķirt turpmāku pagaidu pagarinājumu un pagaidu atbrīvojumu, Savienībai būtu jāpiekrīt arī šādam risinājumam.

(8)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem TRIPS Padomē un PTO Vispārējā padomē attiecībā uz PTO dalībvalstu, kuras ir vismazāk attīstītās valstis, lūgumu pagarināt pārejas laiku saskaņā ar TRIPS līguma 66. panta 1. punktu attiecībā uz noteiktiem pienākumiem saistībā ar zālēm un piešķirt atbrīvojumu no pienākumiem saskaņā ar minētā līguma 70. panta 8. un 9. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostāja, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Ar tirdzniecību saistīto intelektuālā īpašuma tiesību padomē un Pasaules Tirdzniecības organizācijas (“PTO”) Vispārējā padomē, ir šāda:

a)

piekrist:

i)

PTO dalībvalstu, kuras ir vismazāk attīstītās valstis, lūgumam piešķirt pārejas laika pagarinājumu saskaņā ar Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (“TRIPS līgums”) 66. panta 1. punktu attiecībā uz noteiktiem pienākumiem saistībā ar zālēm; un

ii)

lūgumam piešķirt PTO dalībvalstīm, kuras ir vismazāk attīstītās valstis, atbrīvojumu no pienākumiem saskaņā ar TRIPS līguma 70. panta 8. un 9. punktu; un

b)

piekrist vai nu:

i)

lūgumam par šā panta a) punkta i) apakšpunktā minēto pagarinājumu vai par šā panta a) punkta ii) apakšpunktā minēto atbrīvojumu, vai abiem, kas piemērojami tik ilgi, kamēr katra PTO dalībvalsts, kas ir vismazāk attīstītā valsts, turpina būt vismazāk attīstītā valsts; vai

ii)

lūgumam par pagaidu pagarinājumu vai pagaidu atbrīvojumu, vai abiem, ja minētais lūgums ir pieņemams arī citām PTO dalībvalstīm.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2015. gada 13. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


III Citi tiesību akti

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

16.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/35


EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES LĒMUMS

Nr. 321/14/COL

(2014. gada 10. septembris),

ar ko simto reizi groza procesuālo un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā, ieviešot jaunas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai [2015/1856]

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE (turpmāk “Iestāde”),

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”), jo īpaši tā 61.–63. pantu un 26. protokolu,

ņemot vērā EBTA valstu Nolīgumu par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi (“Uzraudzības iestādes un Tiesas nolīgums”), jo īpaši tā 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 24. pantu un 3. protokola I daļas 1. pantu,

tā kā:

Saskaņā ar Uzraudzības iestādes un Tiesas nolīguma 24. pantu Iestāde īsteno EEZ līguma noteikumus par valsts atbalstu.

Saskaņā ar Uzraudzības iestādes un Tiesas nolīguma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu Iestāde sniedz paziņojumus vai izdod pamatnostādnes par EEZ līgumā regulētajiem jautājumiem, ja šis Līgums vai Uzraudzības iestādes un Tiesas nolīgums to skaidri paredz vai ja Iestāde to uzskata par nepieciešamu.

2014. gada 9. jūlijā Eiropas Komisija pieņēma “Pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai” (1). Pamatnostādnēs ir izklāstīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai var uzskatīt par saderīgu. Tās piemēro no 2014. gada 1. augusta.

Šīs pamatnostādnes attiecas uz Eiropas Ekonomikas zonu.

Visā Eiropas Ekonomikas zonā ir jānodrošina EEZ valsts atbalsta noteikumu vienāda piemērošana saskaņā ar EEZ līguma 1. pantā noteikto viendabīguma mērķi.

Saskaņā ar EEZ līguma XV pielikumā iekļautās nodaļas “VISPĀRĒJAIS” II punktu Iestādei pēc apspriešanās ar Komisiju ir jāpieņem jaunas pamatnostādnes atbilstoši tām, ko pieņēmusi Komisija.

Apspriedusies ar Eiropas Komisiju,

Apspriedusies ar EBTA valstīm, sūtot 2014. gada 1. augustā vēstuli par šo jautājumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Materiālo tiesību noteikumi valsts atbalsta jomā ir grozīti, ieviešot jaunas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai. Jaunās pamatnostādnes ir pievienotas šā lēmuma pielikumā un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

2. pants

Autentisks ir tikai teksts angļu valodā.

Briselē, 2014. gada 10. septembrī

EBTA Uzraudzības iestādes vārdā –

priekšsēdētāja

Oda Helen SLETNES

Kolēģijas locekle

Helga JÓNSDÓTTIR


(1)  OV C 249, 31.7.2014., 1. lpp.


PIELIKUMS

PAMATNOSTĀDNES PAR VALSTS ATBALSTU GRŪTĪBĀS NONĀKUŠU NEFINANŠU UZŅĒMUMU GLĀBŠANAI UN PĀRSTRUKTURĒŠANAI

III DAĻA

HORIZONTĀLIE NOTEIKUMI

Pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai  (1)

Saturs

1.

IEVADS 38

2.

PAMATNOSTĀDŅU DARBĪBAS JOMA 41

2.1.

Nozaru tvērums 41

2.2.

Materiāltiesiskā piemērošanas joma – jēdziens “grūtībās nonācis uzņēmums” 41

2.3.

Glābšanas atbalsts, pārstrukturēšanas atbalsts un pārstrukturēšanas pagaidu atbalsts 42

2.4.

Atbalsts pārstrukturēšanas sociālo izmaksu segšanai 42

3.

SADERĪBA AR EEZ LĪGUMA DARBĪBU 43

3.1.

Ieguldījums vispārējas nozīmes mērķa sasniegšanā 44

3.1.1.

Sociālo grūtību vai tirgus nepilnības pierādīšana 44

3.1.2.

Pārstrukturēšanas plāns un ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošana 45

3.2.

Valsts iejaukšanās nepieciešamība 46

3.3.

Piemērotība 46

3.3.1.

Glābšanas atbalsts 46

3.3.2.

Pārstrukturēšanas atbalsts 47

3.4.

Stimulējošā iedarbība 47

3.5.

Atbalsta samērīgums/līdz minimumam ierobežots atbalsts 47

3.5.1.

Glābšanas atbalsts 47

3.5.2.

Pārstrukturēšanas atbalsts 47

3.6.

Negatīvā ietekme 49

3.6.1.

Princips “vienreiz un pēdējoreiz” 49

3.6.2.

Konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumi 50

3.6.3.

Iepriekšēja nelikumīga atbalsta saņēmēji 52

3.6.4.

Atbalsta apstiprināšanas īpašie nosacījumi 52

3.7.

Pārredzamība 52

4.

PĀRSTRUKTURĒŠANAS ATBALSTS ATBALSTĀMAJOS APGABALOS 53

5.

ATBALSTS GRŪTĪBĀS NONĀKUŠIEM VTNP SNIEDZĒJIEM 53

6.

ATBALSTA SHĒMAS NELIELIEM ATBALSTA APJOMIEM UN SAŅĒMĒJIEM 54

6.1.

Vispārīgie nosacījumi 54

6.2.

Kopīgu interešu mērķis 55

6.3.

Piemērotība 55

6.4.

Atbalsta samērīgums/līdz minimumam ierobežots atbalsts 55

6.5.

Negatīvā ietekme 56

6.6.

Pārstrukturēšanas pagaidu atbalsts 56

6.7.

Ilgums un novērtēšana 57

7.

PROCEDŪRAS 57

7.1.

Glābšanas atbalsta paātrinātā procedūra 57

7.2.

Procedūras attiecībā uz pārstrukturēšanas plāniem 58

7.2.1.

Pārstrukturēšanas plāna īstenošana 58

7.2.2.

Pārstrukturēšanas plāna grozījumi 58

7.2.3.

Nepieciešamība paziņot Iestādei par atbalstu, ko saņēmējam piešķir pārstrukturēšanas periodā 58

8.

ZIŅOJUMU SNIEGŠANA UN UZRAUDZĪBA 59

9.

ATTIECĪGIE PASĀKUMI SASKAŅĀ AR 3. PROTOKOLA I DAĻAS 1. PANTA 1. PUNKTU 59

10.

PIEMĒROŠANAS DATUMS UN ILGUMS 59

1.   Ievads

1.

Šajās pamatnostādnēs EBTA Uzraudzības iestāde (“Iestāde”) ir izklāstījusi nosacījumus, saskaņā ar kuriem valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai var uzskatīt par saderīgu ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”), pamatojoties uz EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

2.

Iestāde savas sākotnējās pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (2) pieņēma 1994. gadā. Grozīta pamatnostādņu versija tika pieņemta 1999. gadā (3). Iestāde 2004. gadā pieņēma jaunas pamatnostādnes (4), kuru spēkā esamība vispirms tika pagarināta līdz 2012. gada 30. novembrim (5) un pēc tam – līdz to aizstāšanai ar jauniem noteikumiem (6).

3.

Savā 2012. gada 8. maija paziņojumā par ES valsts atbalsta modernizāciju (7) Eiropas Komisija (“Komisija”) noteica trīs mērķus attiecībā uz valsts atbalsta kontroles modernizāciju:

a)

veicināt ilgtspējīgu, viedu un iekļaujošu izaugsmi konkurētspējīgā iekšējā tirgū;

b)

Komisijas ex ante pārbaudes mērķtiecīgi vērst uz lietām, kurām ir vislielākā ietekme uz iekšējo tirgu, vienlaikus stiprinot dalībvalstu sadarbību valsts atbalsta noteikumu izpildē;

c)

vienkāršot noteikumus un paātrināt lēmumu pieņemšanas procesu.

4.

Minētajā paziņojumā bija pausts aicinājums izmantot kopīgu pieeju dažādu pamatnostādņu un regulējuma pārskatīšanā, lai stiprinātu iekšējo tirgu, palielinātu valsts izdevumu efektivitāti, valsts atbalstu labāk izmantojot kopīgu interešu mērķu sasniegšanai un rūpīgāk pārbaudot stimulējošo ietekmi, ierobežotu atbalstu līdz minimumam un novērstu atbalsta iespējamo negatīvo ietekmi uz konkurenci un tirdzniecību. Iestāde arī atbalsta šo pieeju.

5.

Iestāde pamatnostādnes par grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanu un pārstrukturēšanu ir pārskatījusi, balstoties uz savu pieredzi esošo noteikumu piemērošanā un ievērojot iepriekš minēto kopīgo pieeju. Pārskatīšanā ņemta vērā arī Komisijas pieņemtā stratēģija “Eiropa 2020” (8) un tas, ka valsts atbalsta negatīva ietekme varētu būt pretrunā nepieciešamībai veicināt produktivitāti un izaugsmi, saglabāt vienlīdzīgas iespējas uzņēmumiem un apkarot valsts protekcionismu.

6.

Glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsts ir viens no visvairāk kropļojošiem valsts atbalsta veidiem. Ir skaidri pierādījies, ka veiksmīgo ekonomikas nozaru produktivitātes izaugsme notiek nevis tāpēc, ka visi uzņēmumi, kas darbojas tirgū, kļūst produktīvāki, bet gan tāpēc, ka efektīvākie un tehnoloģiski attīstītākie uzņēmumi aug uz to uzņēmumu rēķina, kuri ir mazāk efektīvi vai kuru produkti ir novecojuši. Mazāk efektīvu uzņēmumu iziešana no tirgus ļauj to efektīvākajiem konkurentiem augt, un to aktīvi atgriežas tirgū, kur tos var izmantot produktīvāk. Glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsts, iejaucoties šajā procesā, var ievērojami palēnināt ekonomikas izaugsmi attiecīgajās nozarēs.

7.

Ja neveiksmīga uzņēmuma atsevišķas daļas būtībā paliek dzīvotspējīgas, uzņēmums var veikt pārstrukturēšanu, kā rezultātā tas atsakās no konkrētām strukturāli zaudējumus radošām darbībām, un var pārorganizēt paliekošās darbības uz tādiem pamatiem, kas paver pamatotas ilgtermiņa dzīvotspējas izredzes. Šādu pārstrukturēšanu parasti būtu jāvar veikt bez valsts atbalsta, vienojoties ar kreditoriem vai izmantojot maksātnespējas vai reorganizācijas procedūras. Mūsdienīgiem maksātnespējas tiesību aktiem būtu jāpalīdz spēcīgiem uzņēmumiem izdzīvot, jāpalīdz saglabāt darbvietas, jāpalīdz piegādātājiem paturēt savus klientus un īpašniekiem – nezaudēt dzīvotspējīgo uzņēmumu vērtību (9). Maksātnespējas procedūras var arī atgriezt dzīvotspējīgu uzņēmumu tirgū, ja trešās personas iegādājas šo uzņēmumu tā darbības turpināšanai vai iegādājas tā ražošanas līdzekļus.

8.

Tātad uzņēmumiem būtu jābūt tiesīgiem saņemt valsts atbalstu tikai tad, kad tie ir izsmēluši visus tirgus risinājumus, un ja šāds atbalsts ir nepieciešams skaidri noteikta kopīgu interešu mērķa sasniegšanai. Uzņēmumiem būtu jāļauj saņemt atbalstu saskaņā ar šīm pamatnostādnēm tikai vienu reizi desmit gados (princips “vienreiz un pēdējoreiz”).

9.

Vēl viena problēma ir valsts atbalsta radītais bezrūpīgas rīcības risks. Ja uzņēmumi paļaujas uz to, ka grūtību gadījumā tie varētu tikt glābti, tie var aizrauties ar pārāk riskantām un neilgtspējīgām darījumdarbības stratēģijām. Turklāt izredzes saņemt glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstu var konkrētam uzņēmumam mākslīgi samazināt tā kapitāla izmaksas, radot tam nepamatotas konkurences priekšrocības tirgū.

10.

Valsts atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai var arī negatīvi ietekmēt iekšējo tirgu, netaisnīgā apmērā novirzot uz citām līgumslēdzējām pusēm strukturālo pielāgojumu slogu un saistītās sociālās un ekonomiskās problēmas. Tas jau pats par sevi nav vēlams un turklāt var izraisīt izšķērdīgu subsidēšanas sacensību starp līgumslēdzējām pusēm. Šāds atbalsts var arī radīt šķēršļus ieiešanai tirgū un mazināt stimulus pārrobežu darbībām pretēji iekšējā tirgus mērķiem.

11.

Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka atbalsts tiek pieļauts vienīgi ar nosacījumiem, kas ierobežo iespējamo kaitīgo ietekmi un veicina valsts izdevumu efektivitāti. Attiecībā uz pārstrukturēšanas atbalstu prasības par dzīvotspējas atjaunošanu, pašu ieguldījumu un pasākumiem konkurences kropļojumu ierobežošanai ir pierādījušas savu nozīmi šāda atbalsta iespējamās kaitīgās ietekmes mazināšanā. Šīs prasības ir joprojām piemērojamas šo pamatnostādņu kontekstā, ar nepieciešamajiem pielāgojumiem, lai ņemtu vērā Iestādes jaunāko pieredzi. Ir ieviesta sloga sadales koncepcija, tostarp ar mērķi efektīvāk risināt bezrūpīgas rīcības problēmu. Glābšanas atbalsta un pārstrukturēšanas pagaidu atbalsta gadījumā iespējamo kaitīgo ietekmi mazina ierobežojumi attiecībā uz atbalsta ilgumu un veidu.

12.

Ja atbalsts izpaužas kā likviditātes atbalsts, kuram ir ierobežots apjoms un ilgums, bažas par tā iespējamo kaitīgo ietekmi ir daudz mazākas, tāpēc to var apstiprināt ar mazāk stingriem nosacījumiem. Lai gan šādu atbalstu principā varētu izmantot, lai atbalstītu visu pārstrukturēšanas procesu, glābšanas atbalsta perioda ierobežojums līdz sešiem mēnešiem nozīmē, ka praksē tas reti ir iespējams, un glābšanas atbalstam parasti seko pārstrukturēšanas atbalsts.

13.

Lai mudinātu izmantot mazāk kropļojošus atbalsta veidus, šajās pamatnostādnēs ieviests jauns jēdziens “pārstrukturēšanas pagaidu atbalsts”. Tāpat kā glābšanas atbalsts, arī pārstrukturēšanas pagaidu atbalsts var izpausties vienīgi kā likviditātes atbalsts, kuram ir ierobežots apjoms un ilgums. Tomēr, lai ar to varētu atbalstīt visu pārstrukturēšanas procesu, maksimālais pārstrukturēšanas pagaidu atbalsta ilgums ir 18 mēneši. Pārstrukturēšanas pagaidu atbalstu var piešķirt vienīgi MVU (10) un nelieliem valsts uzņēmumiem (11), kuriem ir lielākas grūtības nodrošināt likviditāti nekā lieliem uzņēmumiem.

14.

Ja šīs pamatnostādnes attiecas uz atbalstu grūtībās nonākušiem vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu (VTNP) sniedzējiem, novērtējums jāveic saskaņā ar pamatnostādņu standartprincipiem. Tomēr vajadzības gadījumā konkrētā minēto principu piemērošana jāpielāgo, ņemot vērā VTNP konkrētās īpatnības un jo īpaši nepieciešamību nodrošināt pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību saskaņā ar EEZ līguma 59. panta 2. punktu.

15.

Pašreizējos būtiska jaudas pārpalikuma apstākļos Eiropā un pasaulē valsts atbalsts grūtībās nonākušu tērauda nozares uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai nav attaisnojams. Tāpēc tērauda nozare būtu jāizslēdz no šo pamatnostādņu darbības jomas.

16.

Eiropas Savienībā Padomes Lēmumā 2010/787/ES (12) ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem nekonkurētspējīgiem ražotājiem ogļrūpniecības nozarē līdz 2027. gadam var piešķirt darbības, sociālo un vides aizsardzības atbalstu (13). Pašreizējie noteikumi aizstāj iepriekšējos nozares noteikumus, kuri tika piemēroti no 2002. gada līdz 2010. gadam (14) un no 1993. gada līdz 2002. gadam (15) un ar kuriem tika veicināta ogļrūpniecības nozarē strādājošu nekonkurētspējīgu uzņēmumu pārstrukturēšana. Tā rezultātā, un ņemot vērā joprojām pastāvošo nepieciešamību nodrošināt atbalstu Savienības ogļrūpniecības strukturālajiem pielāgojumiem, pašreizējie noteikumi ir stingrāki nekā iepriekšējie un prasa pilnībā pārtraukt atbalstāmo ogļrūpniecības ražotņu darbību un to produkcijas pārdošanu un nekonkurētspējīgās ražotnes neatgriezeniski slēgt vēlākais līdz 2018. gada 31. decembrim. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis ir pieņēmušas un pašlaik ievieš plānus, kuru mērķis ir neatgriezeniski slēgt grūtībās nonākušas ogļraktuves, ko ekspluatē šīs nozares uzņēmumi (16). Iestāde atzīmē, ka Lēmums 2010/787/ES neattiecas uz EEZ/EBTA valstīm. Iestāde ir nolēmusi ogļrūpniecības nozari, ņemot vērā tās īpašās iezīmes, neiekļaut šo pamatnostādņu darbības jomā.

17.

Iestādes pieredze ar finanšu iestāžu glābšanu un pārstrukturēšanu finanšu un ekonomikas krīzes situācijā ir pierādījusi, ka īpaši noteikumi, kas piemērojami finanšu nozarei, var būt lietderīgi, ņemot vērā finanšu iestāžu un finanšu tirgu konkrētās īpatnības. Tāpēc uzņēmumi, uz kuriem attiecas speciāli noteikumi, ko piemēro finanšu nozarē, ir izslēgti no šo pamatnostādņu darbības jomas.

2.   Pamatnostādņu darbības joma

2.1.   Nozaru tvērums

18.

Iestāde šīs pamatnostādnes piemēros atbalstam visiem grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, izņemot ogļrūpniecības nozares (17) un tērauda nozares (18) uzņēmumus un tos, uz kuriem attiecas konkrēti noteikumi finanšu iestādēm (19), neskarot īpašos noteikumus, kas attiecas uz grūtībās nonākušiem uzņēmumiem konkrētā nozarē (20).

2.2.   Materiāltiesiskā piemērošanas joma – jēdziens “grūtībās nonācis uzņēmums”

19.

Līgumslēdzējai pusei, kas kādam uzņēmumam vēlas piešķirt atbalstu saskaņā ar šīm pamatnostādnēm, ar objektīvu pamatojumu jāpierāda, ka attiecīgais uzņēmums ir nonācis grūtībās šīs iedaļas nozīmē, ievērojot īpašos 29. punkta noteikumus par glābšanas atbalstu un pārstrukturēšanas pagaidu atbalstu.

20.

Šajās pamatnostādnēs uzņēmums tiek uzskatīts par nonākušu grūtībās, ja bez valsts iejaukšanās tas gandrīz noteikti īstermiņā vai vidējā termiņā būs spiests beigt darbību. Tādējādi uzņēmumu uzskata par nonākušu grūtībās, ja pastāv vismaz viena no šādām situācijām:

a)

attiecībā uz kapitālsabiedrībām/sabiedrībām ar ierobežotu atbildību/uzņēmējsabiedrībām (21) – ja uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no to parakstītā kapitāla (22). Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla;

b)

attiecībā uz sabiedrībām, kurās vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām (23) – ja uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no sabiedrības grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

c)

uzņēmumam tiek piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra vai tas atbilst savas valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru;

d)

attiecībā uz uzņēmumu, kas nav MVU, pēdējos divus gadus:

i)

uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5; un

ii)

uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc EBITDA, ir bijusi mazāka par 1,0.

21.

Jaunizveidots uzņēmums nav tiesīgs saņemt atbalstu saskaņā ar šīm pamatnostādnēm pat tad, ja tā sākotnējais finansiālais stāvoklis ir nedrošs. Tas attiecas, piemēram, uz gadījumiem, kad iepriekšēja uzņēmuma likvidācijas rezultātā rodas jauns uzņēmums vai kad tas vienkārši pārņem šāda iepriekšēja uzņēmuma aktīvus. Uzņēmumu principā uzskata par jaunizveidotu pirmos trīs gadus pēc tā darbības sākšanas attiecīgajā darbības jomā. Tikai pēc šā laikposma tas kļūst tiesīgs saņemt atbalstu saskaņā ar šīm pamatnostādnēm, ja:

a)

tas atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma kritērijiem šo pamatnostādņu nozīmē; un

b)

tas neietilpst uzņēmumu grupā (24), izņemot gadījumus, kad ir izpildīti 22. punktā paredzētie nosacījumi.

22.

Uzņēmums, kas pieder uzņēmumu grupai vai ko pārņem uzņēmumu grupa, parasti nav tiesīgs saņemt atbalstu saskaņā ar šīm pamatnostādnēm, izņemot, ja var pierādīt, ka uzņēmumam ir iekšēja rakstura grūtības, kas neizriet no izmaksu patvaļīgas sadales starp grupas dalībniekiem, un grūtības ir pārāk nopietnas, lai tās varētu novērst pati grupa. Ja grūtībās nonākušais uzņēmums izveido meitasuzņēmumu, to kopā ar grūtībās nonākušo uzņēmumu, kurš to kontrolē, uzskata par grupu, un tā var saņemt atbalstu saskaņā ar šajā punktā paredzētajiem nosacījumiem.

23.

Ņemot vērā to, ka ir apdraudēta pati grūtībās nonākušā uzņēmuma pastāvēšana, šādu uzņēmumu nevar uzskatīt par piemērotu instrumentu citu sabiedriskās kārtības mērķu sasniegšanai, kamēr nav nodrošināta tā dzīvotspēja. Līdz ar to Iestāde uzskata, ka atbalsts grūtībās nonākušiem uzņēmumiem var sekmēt saimnieciskās darbības attīstību, neietekmējot tirdzniecību negatīvā veidā tādā mērā, ka tas būtu pretrunā kopīgajām interesēm, vienīgi tad, ja ir izpildīti šajās pamatnostādnēs paredzētie nosacījumi, pat ja šo atbalstu piešķir saskaņā ar jau apstiprinātu shēmu.

24.

Tāpēc vairākās regulās un paziņojumos valsts atbalsta jomā un citās jomās ir aizliegts, ka grūtībās nonākuši uzņēmumi saņem atbalstu. Šo regulu un paziņojumu mērķiem un ja vien tajos nav noteikts citādi:

a)

“grūtībās nonākuši uzņēmumi” ir grūtībās nonākuši uzņēmumi šo pamatnostādņu 20. punkta nozīmē; un

b)

tādus MVU, kas ir pastāvējuši mazāk nekā trīs gadus, neuzskata par grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, izņemot, ja tie atbilst 20. punkta c) apakšpunkta nosacījumam.

2.3.   Glābšanas atbalsts, pārstrukturēšanas atbalsts un pārstrukturēšanas pagaidu atbalsts

25.

Šajās pamatnostādnēs ir apskatīti trīs atbalsta veidi: glābšanas atbalsts, pārstrukturēšanas atbalsts un pārstrukturēšanas pagaidu atbalsts.

26.

Glābšanas atbalsts pēc savas būtības ir neatliekams un pagaidu atbalsts. Tā galvenais mērķis ir dot grūtībās nonākušam uzņēmumam iespēju turpināt darbību to neilgo laiku, kas nepieciešams pārstrukturēšanas vai likvidācijas plāna izstrādei. Vispārīgais princips ir tāds, ka glābšanas atbalsts dod iespēju īslaicīgi atbalstīt uzņēmumu, ko skārusi finansiālā stāvokļa nopietna pasliktināšanās, par ko liecina akūta likviditātes krīze vai tehniska maksātnespēja. Šādam pagaidu atbalstam būtu jādod laiks izanalizēt apstākļus, kuru dēļ radušās grūtības, un izstrādāt piemērotu plānu minēto grūtību novēršanai.

27.

Pārstrukturēšanas atbalsts bieži nozīmē ilgāku atbalstu, un tam jāatjauno saņēmēja ilgtermiņa dzīvotspēja, balstoties uz realizējamu, konsekventu un vērienīgu pārstrukturēšanas plānu, līdztekus paredzot pietiekamu pašu ieguldījumu un sloga sadali un ierobežojot iespējamos konkurences kropļojumus.

28.

Pārstrukturēšanas pagaidu atbalsts ir likviditātes atbalsts, kura mērķis ir atbalstīt uzņēmuma pārstrukturēšanu, nodrošinot saņēmējam nepieciešamos apstākļus, lai tas varētu izstrādāt un īstenot piemērotu rīcību tā ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošanai. Pārstrukturēšanas pagaidu atbalstu var piešķirt vienīgi MVU un nelieliem valsts uzņēmumiem.

29.

Atkāpjoties no 19. punkta, glābšanas atbalstu un – attiecībā uz MVU un nelieliem valsts uzņēmumiem – pārstrukturēšanas pagaidu atbalstu var piešķirt arī uzņēmumiem, kas nav nonākuši grūtībās 20. punkta nozīmē, bet kuri saskaras ar akūtām likvīdu vajadzībām ārkārtas un neparedzētu apstākļu dēļ.

2.4.   Atbalsts pārstrukturēšanas sociālo izmaksu segšanai

30.

Pārstrukturēšana parasti ietver skarto darbību apjoma samazināšanu vai izbeigšanu. Tas bieži ir vajadzīgs racionalizācijas un efektivitātes interesēs, pilnīgi neatkarīgi no jaudas samazinājumiem, kurus var pieprasīt kā nosacījumu atbalsta piešķiršanai. Neatkarīgi no attiecīgajiem iemesliem šie pasākumi parasti izraisa saņēmēja darbaspēka samazināšanu.

31.

Līgumslēdzēju pušu darba tiesību aktos var būt ietvertas vispārējas sociālā nodrošinājuma shēmas, saskaņā ar kurām noteiktus pabalstus izmaksā tieši atlaistajiem darbiniekiem. Šādas shēmas nevar uzskatīt par valsts atbalstu atbilstoši EEZ līguma 61. panta 1. punkta darbības jomai.

32.

Papildus šādiem sociālā nodrošinājuma pabalstiem darbiniekiem vispārējās sociālā atbalsta shēmas bieži paredz, ka valdība sedz izmaksas par pabalstiem, kurus uzņēmums piešķir atlaistajiem darbiniekiem, bet kuri nav paredzēti šim uzņēmumam likumā noteiktajās saistībās vai līgumsaistībās. Ja šādas shēmas ir vispārēji un bez nozaru ierobežojumiem pieejamas jebkuram darbiniekam, kas atbilst iepriekš noteiktiem un automātiskiem atbilstības nosacījumiem, uzskata, ka tās neietver atbalstu saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 1. punktu tiem uzņēmumiem, kuri veic pārstrukturēšanu. Savukārt, ja shēmas izmanto, lai atbalstītu pārstrukturēšanu konkrētās nozarēs, tās var ietvert atbalstu selektīvā veida dēļ, kādā tās izmanto (25).

33.

Uzņēmuma paša saistības saskaņā ar nodarbinātības tiesību aktiem vai koplīgumiem ar arodbiedrībām, kas paredz atlaistajiem darbiniekiem nodrošināt noteiktus labumus, piemēram, atlaišanas pabalstus vai nodarbināmības palielināšanas pasākumus, pieder pie parastajām darījumdarbības izmaksām, kuras uzņēmumam jāsedz no paša resursiem. Tādējādi valsts ieguldījums minēto izmaksu segšanā ir uzskatāms par atbalstu. Tas attiecas gan uz gadījumiem, kad maksājumus veic tieši uzņēmumam, gan gadījumiem, kad tos darbiniekiem piešķir ar valsts iestādes starpniecību.

34.

Iestādei nav a priori iebildumu pret šādu atbalstu, ja to piešķir grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, jo tas nodrošina saimnieciskus labumus, kas pārsniedz attiecīgā uzņēmuma intereses un tādējādi atvieglo strukturālās pārmaiņas un samazina sociālās grūtības.

35.

Papildus tieša finansiālā atbalsta nodrošināšanai šādu atbalstu konkrētas pārstrukturēšanas shēmas ietvaros bieži sniedz apmācībai, konsultācijām un praktiskai palīdzībai atrast citu darbu, pārcelšanās palīdzībai un profesionālai apmācībai un palīdzībai darbiniekiem, kas vēlas veidot jaunus uzņēmumus. Tā kā šādi pasākumi, kas palielina atlaisto darbinieku nodarbināmību, palīdz sasniegt sociālo grūtību mazināšanas mērķi, Iestāde šādu atbalstu konsekventi vērtē pozitīvi, ja to piešķir grūtībās nonākušiem uzņēmumiem.

3.   Saderība ar EEZ līguma darbību

36.

Apstākļi, kādos valsts atbalstu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem var apstiprināt kā saderīgu ar EEZ līguma darbību, ir noteikti EEZ līguma 61. panta 2. un 3. punktā. Saskaņā ar 61. panta 3. punkta c) apakšpunktu Iestāde ir pilnvarota atļaut “atbalstu, kas veicina konkrētu saimniecisko darbību (..) attīstību, ja šādam atbalstam nav tāds nelabvēlīgs iespaids uz tirdzniecības apstākļiem, kas ir pretrunā kopīgām interesēm”. Tas jo īpaši var attiekties uz gadījumiem, kad atbalsts ir vajadzīgs, lai novērstu tirgus nepilnību izraisītu nevienlīdzību vai nodrošinātu ekonomisko un sociālo kohēziju.

37.

Par atbalsta pasākumiem par labu lieliem uzņēmumiem Iestādei jāpaziņo individuāli. Noteiktos apstākļos Iestāde var apstiprināt shēmas, kas paredz nelielas atbalsta summas MVU un nelieliem valsts uzņēmumiem; apstākļi ir noteikti 6. nodaļā (26).

38.

Vērtējot, vai paziņoto atbalstu var atzīt par saderīgu ar EEZ līguma darbību, Iestāde izvērtē, vai ir izpildīts ikviens no turpmāk minētajiem kritērijiem:

a)

ieguldījums precīzi definēta kopīgu interešu mērķa sasniegšanā – valsts atbalsta pasākuma mērķim jābūt kopīgu interešu mērķim saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punktu (3.1. iedaļa);

b)

valsts iejaukšanās nepieciešamība – valsts atbalsta pasākumam jābūt vērstam uz tādu situāciju, kurā atbalsts var panākt būtisku uzlabojumu, ko tirgus pats nespētu nodrošināt, piemēram, novēršot tirgus nepilnību vai atrisinot taisnīguma vai kohēzijas problēmu (3.2. iedaļa);

c)

atbalsta pasākuma piemērotība – atbalsta pasākumu uzskata par nesaderīgu, ja citi mazāk kropļojoši pasākumi ļauj sasniegt to pašu mērķi (3.3. iedaļa);

d)

stimulējošā iedarbība – jāpierāda, ka bez konkrētā atbalsta saņēmējs tiktu pārstrukturēts, pārdots vai likvidēts tādā veidā, ka netiktu sasniegts kopīgu interešu mērķis (3.4. iedaļa);

e)

atbalsta samērīgums (līdz minimumam ierobežots atbalsts) – atbalsta summa nedrīkst pārsniegt minimālo summu, kas nepieciešama, lai sasniegtu kopīgu interešu mērķi (3.5. iedaļa);

f)

izvairīšanās no nepamatotas negatīvas ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību starp līgumslēdzējām pusēm – atbalsta negatīvajai ietekmei jābūt pietiekami ierobežotai, lai pasākuma ietekmes kopējais samērs būtu pozitīvs (3.6. iedaļa);

g)

atbalsta pārredzamība: līgumslēdzējām pusēm, Iestādei, ekonomikas dalībniekiem un sabiedrībai ir jābūt vienkāršai piekļuvei visiem attiecīgajiem tiesību aktiem un derīgai informācijai par piešķirto atbalstu (3.7. iedaļa).

39.

Ja kāds no iepriekš minētajiem kritērijiem nav izpildīts, atbalstu neuzskata par saderīgu ar EEZ līguma darbību.

40.

Attiecībā uz konkrētu shēmu kategoriju ietekmes kopējo samēru var noteikt arī prasību veikt ex post vērtējumu, kā aprakstīts šo pamatnostādņu 118., 119. un 120. punktā.

41.

Turklāt, ja atbalsta pasākums vai tā nosacījumi (tostarp finansēšanas metode, ja tā ir atbalsta pasākuma neatņemama sastāvdaļa) nozīmētu EEZ tiesību nenodalāmu pārkāpumu, attiecīgo atbalstu nevar atzīt par saderīgu ar EEZ līguma darbību (27).

42.

Šajā nodaļā Iestāde ir izklāstījusi nosacījumus, saskaņā ar kuriem tā novērtē katru 38. punktā minēto kritēriju.

3.1.   Ieguldījums vispārējas nozīmes mērķa sasniegšanā

43.

Ņemot vērā iziešanas no tirgus nozīmi produktivitātes pieauguma procesā, uzņēmuma iziešanas no tirgus novēršana nav pietiekams atbalsta pamatojums. Jāsniedz skaidri pierādījumi, ka atbalstam ir kopīgu interešu mērķis, jo tas ir vērsts uz sociālo grūtību vai tirgus nepilnību novēršanu (3.1.1. iedaļa), atjaunojot uzņēmuma ilgtermiņa dzīvotspēju (3.1.2. iedaļa).

3.1.1.   Sociālo grūtību vai tirgus nepilnības pierādīšana

44.

Līgumslēdzējām pusēm jāpierāda, ka saņēmēja iziešana no tirgus, visticamāk, radītu būtiskas sociālās grūtības vai nopietnu tirgus nepilnību, konkrēti, jāpierāda, ka:

a)

bezdarba līmenis attiecīgajā(-os) reģionā(-os) (NUTS II līmenī) ir:

i)

augstāks par EEZ vidējo līmeni un pastāvīgs, un attiecīgajā(-os) reģionā(-os) pastāv arī grūtības radīt jaunas darbvietas; vai

ii)

augstāks par valsts vidējo līmeni un pastāvīgs, un attiecīgajā(-os) reģionā(-os) pastāv arī grūtības radīt jaunas darbvietas;

b)

pastāv risks pārtraukt tāda būtiska pakalpojuma sniegšanu, ko ir grūti dublēt, un jebkuram konkurentam būtu grūti pārņemt tā sniegšanu (piemērs: valsts infrastruktūras pakalpojumu sniedzējs);

c)

uzņēmuma, kam ir būtiska sistēmiskā loma konkrētā reģionā vai nozarē, iziešanai no tirgus būtu potenciālas negatīvās sekas (piemērs: būtisku resursu piegādātājs);

d)

pastāv risks pārtraukt VTNP pastāvīgu sniegšanu;

e)

kredīttirgu nepilnība vai šo tirgu negatīvi stimuli izraisītu citādi dzīvotspējīga uzņēmuma maksātnespēju;

f)

attiecīgā uzņēmuma iziešana no tirgus radītu būtisku tehnisko zināšanu vai kompetenču neatgriezenisku zudumu; vai

g)

rastos līdzīgas nopietnu grūtību situācijas, ko attiecīgā līgumslēdzēja puse pienācīgi pamatojusi.

3.1.2.   Pārstrukturēšanas plāns un ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošana

45.

Pārstrukturēšanas atbalsts, kas ietilpst šo pamatnostādņu darbības jomā, nevar aprobežoties ar finansiālo atbalstu, kura mērķis ir segt līdzšinējos zaudējumus, nepievēršoties šo zaudējumu iemesliem. Tāpēc pārstrukturēšanas atbalsta gadījumā Iestāde pieprasa, lai attiecīgā līgumslēdzēja puse iesniegtu realizējamu, konsekventu un vērienīgu pārstrukturēšanas plānu, kas vērsts uz saņēmēja ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošanu (28). Pārstrukturēšanā var iekļaut vienus vai vairākus šādus elementus: saņēmēja darbība tiek reorganizēta un racionalizēta, lai to padarītu efektīvāku, parasti tiek pārtrauktas zaudējumus nesošās darbības, pārstrukturētas tās darbības, kuras var atkal kļūt konkurētspējīgas, un, iespējams, tiek veikta uzņēmuma diversifikācija, lai apgūtu jaunas un dzīvotspējīgas darbības. Parasti tā ietver arī finanšu pārstrukturēšanu, kas izpaužas kā jaunu vai esošo dalībnieku/akcionāru kapitāla ieguldījumi un esošo kreditoru parāda samazinājums.

46.

Tāpēc atbalsta piešķiršanai jāizvirza nosacījums, ka tiek īstenots pārstrukturēšanas plāns, kas visos ad hoc atbalsta gadījumos jāapstiprina Iestādei.

47.

Pārstrukturēšanas plānam jāļauj atjaunot saņēmēja ilgtermiņa dzīvotspēju pieņemamā termiņā un pamatojoties uz reāliem pieņēmumiem attiecībā uz turpmākajiem darbības apstākļiem, izslēdzot jebkādu papildu valsts atbalstu, kas nav paredzēts pārstrukturēšanas plānā. Pārstrukturēšanas periodam jābūt pēc iespējas īsākam. Pārstrukturēšanas plāns, kas ietver visu būtisko informāciju, jāiesniedz Iestādei, un tajā jo īpaši jāietver šajā iedaļā (3.1.2. iedaļa) noteiktā informācija.

48.

Pārstrukturēšanas plānā jāapzina saņēmēja grūtību iemesli un saņēmēja paša vājās puses un jāapraksta, kā ierosinātie pārstrukturēšanas pasākumi novērsīs attiecīgās pamatā esošās saņēmēja problēmas.

49.

Pārstrukturēšanas plānā ir jāsniedz informācija par saņēmēja darījumdarbības modeli, uzskatāmi parādot, kā šis plāns sekmēs tā ilgtermiņa dzīvotspēju. Tajā jo īpaši jāiekļauj informācija par saņēmēja organizatorisko struktūru, finansējumu, korporatīvo pārvaldību un visiem citiem būtiskajiem aspektiem. Pārstrukturēšanas plānā jānovērtē, vai saņēmēja grūtības būtu bijis iespējams novērst ar atbilstīgu un laicīgu vadības rīcību, un, ja tā ir, uzskatāmi jāparāda, ka ir veiktas atbilstīgas izmaiņas pārvaldībā. Ja saņēmēja grūtības izriet no trūkumiem tā darījumdarbības modelī vai korporatīvās pārvaldības sistēmā, nepieciešams veikt atbilstīgas izmaiņas.

50.

Plānotās pārstrukturēšanas paredzamie rezultāti uzskatāmi jāparāda pamatscenārija gadījumā, kā arī pesimistiskā (jeb ļaunākā) scenārija gadījumā. Tāpēc pārstrukturēšanas plānā cita starpā jāņem vērā pašreizējais stāvoklis un nākotnes izredzes attiecībā uz piedāvājumu un pieprasījumu konkrētajā produktu tirgū un nozares galvenie izmaksu faktori, atspoguļojot pamata un negatīvā scenārija pieņēmumus, kā arī saņēmēja stiprās un vājās puses. Pieņēmumi jāsalīdzina ar atbilstīgiem nozares rādītājiem, kas attiecīgi jāpielāgo valsts un nozares apstākļiem. Saņēmējam jāsniedz tirgus apsekojums un jutīguma analīze, kas apkopo saņēmēja darbības noteicošos parametrus un galvenos paredzamos riska faktorus.

51.

Saņēmēja dzīvotspējas atjaunošanai galvenokārt jābalstās uz iekšējiem pasākumiem, kas jo īpaši paredz pārtraukt tādas darbības, kas vidējā termiņā turpinātu strukturāli radīt zaudējumus. Dzīvotspējas atjaunošana nedrīkst balstīties uz optimistiskiem pieņēmumiem par ārējiem faktoriem, piemēram, ierobežoto resursu cenu, pieprasījuma vai piedāvājuma svārstībām, ne uz pieņēmumiem, ka saņēmēja darbības rezultāti būs labāki nekā tirgus un tā konkurentu rezultāti vai ka tas sāks un izvērsīs jaunas darbības tādās jomās, kurās tam nav pieredzes un konkrētu rezultātu (ja vien tas nav pienācīgi pamatots un nepieciešams diversifikācijas un dzīvotspējas iemeslu dēļ).

52.

Ilgtermiņa dzīvotspēja ir sasniegta, kad uzņēmums pēc visu savu izmaksu segšanas, ieskaitot nolietojuma un finansējuma izmaksas, spēj gūt atbilstīgu plānoto peļņu no kapitāla. Pārstrukturētajam uzņēmumam ir jāspēj konkurēt tirgū pašam saviem spēkiem.

3.2.   Valsts iejaukšanās nepieciešamība

53.

Līgumslēdzējām pusēm, kas plāno piešķirt pārstrukturēšanas atbalstu, jāiesniedz salīdzinājums ar ticamu alternatīvu scenāriju, kas neietver valsts atbalstu, uzskatāmi parādot, ka alternatīvā scenārija gadījumā netiktu sasniegts 3.1.1. iedaļā minētais attiecīgais mērķis vai mērķi vai ka tie tiktu sasniegti mazākā mērā. Šie scenāriji var ietvert, piemēram, parāda pārstrukturēšanu, aktīvu atsavināšanu, privātā kapitāla piesaistīšanu, pārdošanu konkurentam vai sadalīšanu, katrā konkrētajā gadījumā izmantojot maksātnespējas vai reorganizācijas procedūru vai to panākot citā veidā.

3.3.   Piemērotība

54.

Līgumslēdzējām pusēm būtu jānodrošina, ka atbalsts tiek piešķirts tādā veidā, kas dod iespēju sasniegt attiecīgo mērķi ar vismazākajiem kropļojumiem. Grūtībās nonākušu uzņēmumu gadījumā to var panākt, nodrošinot, ka atbalsta veids ir piemērots, lai risinātu saņēmēja grūtības, un atbalsts ir pienācīgi atlīdzināts. Šajā iedaļā noteiktas prasības, kas jāievēro, lai pierādītu, ka atbalsta pasākums ir piemērots.

3.3.1.   Glābšanas atbalsts

55.

Lai Iestāde apstiprinātu glābšanas atbalstu, tam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tam ir jābūt likviditātes pagaidu atbalstam aizdevumu garantiju vai aizdevumu veidā;

b)

aizdevuma finanšu izmaksām vai – aizdevuma garantiju gadījumā – garantētā aizdevuma kopējām finanšu izmaksām, ieskaitot aizdevuma procentu likmi un garantijas prēmiju, jāatbilst 56. punktam;

c)

ja d) apakšpunktā nav noteikts citādi, visi aizdevumi jāatmaksā un visām garantijām jābeidzas periodā, kas nepārsniedz sešus mēnešus no pirmā maksājuma veikšanas saņēmējam;

d)

Līgumslēdzējām pusēm jāapņemas ne vēlāk kā sešos mēnešos no glābšanas atbalsta pasākuma atļaušanas vai – nepaziņota atbalsta gadījumā – ne vēlāk kā sešos mēnešos no pirmā maksājuma veikšanas saņēmējam iesniegt Iestādei;

i)

pierādījumu, ka aizdevums ir pilnā mērā atmaksāts un/vai garantija ir izbeigta; vai

ii)

pārstrukturēšanas plānu, kā paredzēts 3.1.2. iedaļā, ja saņēmējs kvalificējas kā grūtībās nonācis uzņēmums (nevis tikai saskaras ar akūtām likvīdu vajadzībām 29. punktā paredzēto apstākļu dēļ). Iesniedzot pārstrukturēšanas plānu, glābšanas atbalsta apstiprinājums tiek automātiski pagarināts līdz brīdim, kad Iestāde pieņem savu galīgo lēmumu par pārstrukturēšanas plānu, ja vien tā nenolemj, ka šāds pagarinājums nav pamatots vai ir jāierobežo tā termiņš vai darbības joma. No brīža, kad pārstrukturēšanas plāns, attiecībā uz kuru ir pieprasīts atbalsts, ir ieviests un tiek īstenots, visu turpmāko atbalstu uzskata par pārstrukturēšanas atbalstu; vai

iii)

likvidācijas plānu, kurā pamatotā veidā noteikta saņēmēja likvidācijas kārtība pieņemamā laikposmā bez papildu atbalsta;

e)

glābšanas atbalstu nedrīkst izmantot tādu strukturālo pasākumu finansēšanai kā nozīmīgu uzņēmuma daļu vai aktīvu iegāde, izņemot, ja tie glābšanas periodā ir nepieciešami saņēmēja izdzīvošanai.

56.

Atlīdzībai, kas saņēmējam ir jāmaksā par glābšanas atbalstu, jāatspoguļo saņēmēja attiecīgā kredītspēja, neņemot vērā likviditātes grūtību un valsts atbalsta pagaidu ietekmi, un tai jārada saņēmējam stimuls pēc iespējas drīz atmaksāt atbalstu. Tāpēc Iestādes prasība ir, ka atlīdzības likme nedrīkst būt mazāka par atsauces likmi, kas atsauces likmju pamatnostādnēs (29) noteikta vājiem uzņēmumiem, kuri piedāvā parastu nodrošinājuma līmeni (pašlaik viena gada IBOR likme plus 400 bāzes punkti), (30) un ka tā jāpalielina par vismaz 50 bāzes punktiem tādam glābšanas atbalstam, kura apstiprinājums ir pagarināts saskaņā ar 55. punkta d) apakšpunkta ii) punktu.

57.

Ja pastāv pierādījumi, ka iepriekš 56. punktā noteiktā likme nav atbilstīgs atsauces rādītājs, piemēram, ja tā ievērojami atšķiras no saņēmēja nesen emitētu līdzīgu instrumentu tirgus cenām, Iestāde var attiecīgi pielāgot nepieciešamo atlīdzības līmeni.

3.3.2.   Pārstrukturēšanas atbalsts

58.

Līgumslēdzējas puses var pēc saviem ieskatiem izvēlēties pārstrukturēšanas atbalsta veidu. Tomēr tām ir jānodrošina, ka izvēlētais instruments ir piemērots problēmai, kuru ar to ir paredzēts risināt. Jo īpaši līgumslēdzējām pusēm būtu jānovērtē, vai saņēmēju problēmas ir saistītas ar likviditāti vai maksātspēju, un jāizvēlas piemēroti instrumenti, lai risinātu apzinātās problēmas. Piemēram, maksātspējas problēmu gadījumā piemērots risinājums varētu būt aktīvu palielināšana, izmantojot rekapitalizāciju, bet situācijā, kurā problēmas galvenokārt saistītas ar likviditāti, var būt pietiekami nodrošināt palīdzību ar aizdevumiem vai aizdevumu garantijām.

3.4.   Stimulējošā iedarbība

59.

Līgumslēdzējai pusei, kas plāno piešķirt pārstrukturēšanas atbalstu, jāpierāda, ka bez šā atbalsta saņēmējs tiktu pārstrukturēts, pārdots vai likvidēts tādā veidā, ka netiktu sasniegts 3.1.1. iedaļā noteiktais kopīgu interešu mērķis. Šis pierādījums var būt ietverts analīzē, kas iesniegta saskaņā ar 53. punktu.

3.5.   Atbalsta samērīgums/līdz minimumam ierobežots atbalsts

3.5.1.   Glābšanas atbalsts

60.

Glābšanas atbalstam jābūt ierobežotam līdz apjomam, kas nepieciešams, lai saņēmējs varētu turpināt darbību sešus mēnešus. Nosakot minēto apjomu, ņem vērā I pielikumā noteiktās formulas rezultātu. Atbalstu, kas pārsniedz šā aprēķina rezultātu, apstiprina vienīgi tad, ja tas ir pienācīgi pamatots ar iesniegtu likviditātes plānu, kurā uzskaitītas saņēmēja likvīdu vajadzības turpmākajos sešos mēnešos.

3.5.2.   Pārstrukturēšanas atbalsts

61.

Pārstrukturēšanas atbalsta apjoms un intensitāte jāierobežo līdz stingram minimumam, kas nepieciešams, lai veiktu pārstrukturēšanu, ņemot vērā saņēmēja, tā dalībnieku/akcionāru vai uzņēmumu grupas, kurā tas ietilpst, esošos finanšu resursus. Jo īpaši jānodrošina pietiekams pašu ieguldījums pārstrukturēšanas izmaksās un pietiekams sloga sadales līmenis, kā sīkāk noteikts šajā iedaļā (3.5.2.). Šajā novērtējumā ņem vērā visu iepriekš piešķirto glābšanas atbalstu.

3.5.2.1.   Pašu ieguldījums

62.

Būtisks ieguldījums (31) pārstrukturēšanas izmaksās jāveic no pašu resursiem, kas ir atbalsta saņēmēja, tā dalībnieku/akcionāru, kreditoru, uzņēmumu grupas, kuram tas pieder, vai jaunu ieguldītāju rīcībā. Šim pašu ieguldījumam parasti būtu jābūt līdzīgam piešķiramajam atbalstam tā ietekmes ziņā uz saņēmēja maksātspēju vai likviditāti. Piemēram, ja piešķiramais atbalsts uzlabo saņēmēja pašu kapitāla pozīciju, arī pašu ieguldījumam būtu jāietver pasākumi, kas uzlabo pašu kapitāla pozīciju, piemēram, jauna pašu kapitāla piesaistīšana no saviem dalībniekiem/akcionāriem, esošā parāda un kapitāla parādzīmju norakstīšana, esošā parāda konvertēšana pašu kapitālā vai jauna ārēja kapitāla piesaistīšana atbilstoši tirgus nosacījumiem. Iestāde, saskaņā ar 90. punktu vērtējot konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumu nepieciešamo apmēru, ņem vērā, kādā mērā pašu ieguldījuma ietekme ir līdzīga piešķiramā atbalsta ietekmei.

63.

Šim ieguldījumam jābūt reālam, tas ir, faktiskam, kas izslēdz nākotnē plānoto peļņu, piemēram, naudas plūsmas, un tam jābūt pēc iespējas lielam. Valsts vai publiska uzņēmuma ieguldījumu var ņemt vērā vienīgi tad, ja tas neietver nekādu atbalstu. Šāds gadījums varētu būt īpaši tad, ja ieguldījumu veic no atbalsta piešķīrējas iestādes neatkarīgs subjekts (piemēram, valsts īpašumā esoša banka vai publiska pārvaldītājsabiedrība) un tas savu ieguldījumu lēmumu pieņem, pamatojoties uz savām komercinteresēm (32).

64.

Pašu ieguldījumu parasti uzskata par pietiekamu, ja tā apjoms ir vismaz 50 % no pārstrukturēšanas izmaksām. Ārkārtas apstākļos un īpašu grūtību gadījumā, kas līgumslēdzējai pusei jāpierāda, Iestāde var piekrist ieguldījumam, kas ir mazāks par 50 % no pārstrukturēšanas izmaksām, ja šā ieguldījuma apjoms tik un tā ir būtisks.

3.5.2.2.   Sloga sadale

65.

Ja valsts atbalstu nodrošina tādā veidā, kas uzlabo saņēmēja pašu kapitāla pozīciju, piemēram, ja valsts piešķir dotācijas, iepludina kapitālu vai noraksta parādu, tas var aizsargāt dalībniekus/akcionārus un subordinētos kreditorus pret sekām, ko rada to izvēle ieguldīt saņēmējā. Tas var radīt bezrūpīgas rīcības risku un nelabvēlīgi ietekmēt tirgus disciplīnu. Attiecīgi atbalstu zaudējumu segšanai var piešķirt vienīgi ar noteikumiem, kas paredz atbilstīgu sloga sadali ar esošajiem ieguldītājiem.

66.

Atbilstīga sloga sadale parasti nozīmē to, ka esošajiem dalībniekiem/akcionāriem un attiecīgā gadījumā subordinētajiem kreditoriem pilnībā jāsedz attiecīgie zaudējumi. Subordinētajiem kreditoriem zaudējumu segšanā jāpiedalās vai nu ar attiecīgo instrumentu konvertēšanu pašu kapitālā, vai to pamatsummas norakstīšanu. Tādējādi valsts iejaukšanās var notikt vienīgi tad, kad ir pilnībā ņemti vērā attiecīgie zaudējumi un tie sadalīti starp esošajiem dalībniekiem/akcionāriem un subordinētajiem parāda turētājiem (33). Jebkurā gadījumā pārstrukturēšanas periodā juridiski iespējamajā apjomā jānovērš naudas aizplūšana no saņēmēja uz pašu kapitāla vai subordinētā parāda turētājiem, izņemot, ja tas nesamērīgi ietekmētu tos, kuri iepludinājuši jaunu pašu kapitālu.

67.

Atbilstīga sloga sadale cita starpā nozīmē, ka valsts atbalsts, kas uzlabo saņēmēja pašu kapitāla pozīciju, jāpiešķir ar noteikumiem, kuri valstij nodrošina samērīgu daļu no saņēmēja vērtības turpmākā pieauguma, ievērojot valsts ieguldītā pašu kapitāla summu attiecībā pret uzņēmuma pašu kapitālu, kas paliek pēc zaudējumu ņemšanas vērā.

68.

Iestāde var pieļaut izņēmumus attiecībā uz 66. punktā noteikto pasākumu pilnīgu īstenošanu, ja šie pasākumi radītu nesamērīgus rezultātus. Šādas situācijas varētu ietvert gadījumus, kad atbalsta apjoms salīdzinājumā ar pašu ieguldījumu ir neliels, vai ja attiecīgā līgumslēdzēja puse pierāda, ka subordinētie kreditori ekonomiskā izteiksmē saņemtu mazāk nekā tad, ja īstenotu parastu maksātnespējas procedūru un valsts atbalsts netiktu piešķirts.

69.

Iestāde neizvirza sistemātisku prasību augstākas prioritātes parāda turētājiem veikt ieguldījumu saņēmēja pašu kapitāla pozīcijas atjaunošanā. Tomēr tā var uzskatīt šādu ieguldījumu par pamatu konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumu nepieciešamā apmēra samazināšanai saskaņā ar 90. punktu.

3.6.   Negatīvā ietekme

3.6.1.   Princips “vienreiz un pēdējoreiz”

70.

Lai samazinātu bezrūpīgas rīcības risku, pārlieku liela riska uzņemšanās stimulus un iespējamos konkurences kropļojumus, atbalstu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem drīkst piešķirt tikai vienai pārstrukturēšanas darbībai. Tas ir princips “vienreiz un pēdējoreiz”. Ja uzņēmumam, kas jau ir saņēmis atbalstu saskaņā ar šīm pamatnostādnēm, vajadzīgs vēl papildu šāda veida atbalsts, tas nozīmē, ka uzņēmuma grūtībām ir tendence atkārtoties vai tās netika pienācīgi risinātas, kad tika piešķirts iepriekšējais atbalsts. Atkārtota valsts iejaukšanās, visticamāk, radītu bezrūpīgas rīcības problēmas un konkurences kropļojumus, kas ir pretrunā kopīgām interesēm.

71.

Paziņojot Iestādei par plānotu glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu, līgumslēdzējai pusei jānorāda, vai attiecīgais uzņēmums jau iepriekš ir saņēmis glābšanas atbalstu, pārstrukturēšanas atbalstu vai pārstrukturēšanas pagaidu atbalstu, tostarp šāda veida atbalstu, kas piešķirts pirms šo pamatnostādņu spēkā stāšanās dienas, vai nepaziņotu atbalstu (34). Ja tā ir un ja pagājis mazāk nekā 10 gadu kopš atbalsta piešķiršanas, pārstrukturēšanas perioda beigām vai pārstrukturēšanas plāna īstenošanas apstādināšanas (ņemot vērā visnesenāko no šiem notikumiem), Iestāde neatļauj piešķirt papildu atbalstu saskaņā ar šīm pamatnostādnēm.

72.

Izņēmumi no šā noteikuma ir atļauti šādos gadījumos:

a)

ja pārstrukturēšanas atbalsts seko glābšanas atbalstam un ietilpst vienotā pārstrukturēšanas procesā;

b)

ja glābšanas atbalsts vai pārstrukturēšanas pagaidu atbalsts ir piešķirts saskaņā ar šīm pamatnostādnēm un pēc šā atbalsta nav sekojis pārstrukturēšanas atbalsts, ja:

i)

laikā, kad tika piešķirts attiecīgais atbalsts saskaņā ar šīm pamatnostādnēm, varēja pamatoti uzskatīt, ka saņēmējs ilgtermiņā būs dzīvotspējīgs; un

ii)

vajadzība pēc jauna glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsta rodas ne mazāk kā pēc pieciem gadiem sakarā ar neparedzētiem apstākļiem (35), par ko saņēmējs nav atbildīgs;

c)

ārkārtas un neparedzētu apstākļu gadījumā, par ko saņēmējs nav atbildīgs.

73.

Principa “vienreiz un pēdējoreiz” piemērošanu nekādā veidā neskar saņēmēja īpašnieku maiņa pēc atbalsta piešķiršanas, ne arī tiesas vai administratīvi procesi, kā rezultātā tiek uzlabota saņēmēja bilance, samazinātas tā saistības vai nokārtoti iepriekšējie parādi, ja darījumdarbību turpina tas pats uzņēmums.

74.

Ja glābšanas atbalstu, pārstrukturēšanas atbalstu vai pārstrukturēšanas pagaidu atbalstu saņēmusi uzņēmumu grupa, Iestāde parasti neatļauj turpmāku glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu pašai grupai vai kādam no grupai piederošajiem subjektiem, ja nav pagājis 10 gadu kopš atbalsta piešķiršanas, pārstrukturēšanas perioda beigām vai pārstrukturēšanas plāna īstenošanas apstādināšanas (ņemot vērā visnesenāko no šiem notikumiem). Ja glābšanas atbalstu, pārstrukturēšanas atbalstu vai pārstrukturēšanas pagaidu atbalstu saņēmis kāds uzņēmumu grupai piederošs subjekts, tad grupa kopumā, kā arī pārējie grupai piederošie subjekti, izņemot iepriekšējo atbalsta saņēmēju, var saņemt glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu (ievērojot pārējos šo pamatnostādņu noteikumus). Līgumslēdzējām pusēm jāpierāda, ka grupa vai citi grupai piederošie subjekti iepriekšējam atbalsta saņēmējam nenodos nekādu atbalstu.

75.

Ja uzņēmums pārņem kāda cita uzņēmuma aktīvus un jo īpaši tāda uzņēmuma aktīvus, uz kuru ir attiecināta kāda no 73. punktā minētajām procedūrām vai kolektīvas maksātnespējas procedūras saskaņā ar valstu tiesību aktiem un kurš jau ir saņēmis glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu vai pārstrukturēšanas pagaidu atbalstu, princips “vienreiz un pēdējoreiz” uz pircēju neattiecas, ar nosacījumu, ka starp veco uzņēmumu un pircēju nepastāv ekonomiska pēctecība (36).

3.6.2.   Konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumi

76.

Piešķirot pārstrukturēšanas atbalstu, ir jāveic konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumi, lai tādējādi panāktu, ka pēc iespējas tiek samazināta negatīvā ietekme uz tirdzniecības apstākļiem un pozitīvā ietekme pārsniedz negatīvo ietekmi. Iestāde šo pasākumu formas piemērotību un darbības jomu novērtē saskaņā ar šo iedaļu (3.6.2.).

3.6.2.1.   Konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumu raksturs un forma

77.

Neskarot 84. punktu, konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumu parastā forma ir strukturālu pasākumu veidā. Attiecīgos apstākļos Iestāde konkurences kropļojumu mazināšanai konkrētos gadījumos var akceptēt tādus rīcības pasākumus, kas nav noteikti 84. punktā, vai arī dažu vai visu parasti prasīto strukturālo pasākumu vietā akceptēt tirgus atvēršanas pasākumus.

Strukturālie pasākumi – atsavināšana un darījumdarbības samazināšana

78.

Balstoties uz novērtējumu saskaņā ar konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumu kalibrēšanas kritērijiem (noteikti 3.6.2.2. iedaļā), uzņēmumiem, kas saņem pārstrukturēšanas atbalstu, var noteikt prasību atsavināt aktīvus vai samazināt jaudu vai tirgus daļu. Šādi pasākumi jo īpaši būtu jāveic tādā tirgū vai tirgos, kur uzņēmumam pēc pārstrukturēšanas būs nozīmīgs stāvoklis, sevišķi tādos, kuros ir būtisks jaudas pārpalikums. Atsavināšana konkurences kropļojumu ierobežošanas nolūkā jāveic bez liekas kavēšanās, ņemot vērā atsavināmo aktīvu veidu un jebkādus šķēršļus to atsavināšanai (37), un jebkurā gadījumā pārstrukturēšanas plāna īstenošanas laikā. Tāda atsavināšana, norakstīšana un zaudējumus nesošu darbību izbeigšana, kas jebkurā gadījumā būtu vajadzīga ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošanai, parasti nav uzskatāma par pietiekamu konkurences kropļojumu mazināšanai, ņemot vērā 3.6.2.2. iedaļā noteiktos principus.

79.

Lai šādi pasākumi stiprinātu konkurenci un veicinātu pienācīgu iekšējā tirgus darbību, tiem būtu jāveicina jaunu konkurentu ienākšana tirgū un esošo mazo konkurentu izaugsme vai pārrobežu darbības paplašināšana. Jāizvairās no savrupēšanās valsts robežās un iekšējā tirgus sadrumstalošanas.

80.

Konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumi nedrīkst izraisīt tirgus struktūras pasliktināšanos. Tāpēc strukturālajiem pasākumiem parasti būtu jāizpaužas kā tādu dzīvotspējīgu, autonomu uzņēmuma daļu atsavināšanai pēc darbības turpināšanas principa, kas var efektīvi konkurēt ilgtermiņā, ja tās izmanto atbilstīgs pircējs. Gadījumā, ja šāda subjekta nav, saņēmējs var nodalīt un pēc tam atsavināt esošu un atbilstoši finansētu darbību, izveidojot jaunu un dzīvotspējīgu subjektu, kuram būtu jāspēj konkurēt tirgū. Strukturālie pasākumi tikai aktīvu atsavināšanas veidā, kas neparedz tāda dzīvotspējīga subjekta izveidi, kurš spētu konkurēt tirgū, ir mazāk efektīvi no konkurences saglabāšanas viedokļa, un tāpēc tie tiek akceptēti tikai izņēmuma gadījumos, ja attiecīgā līgumslēdzēja puse pierāda, ka neviena cita strukturālo pasākumu forma nav iespējama vai ka citi strukturālie pasākumi nopietni apdraudētu uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju.

81.

Saņēmējam jāveicina atsavināšanas pasākumu īstenošana, piemēram, nodalot attiecīgās darbības un apņemoties nepiesaistīt atsavinātās uzņēmuma daļas klientus.

82.

Ja šķiet, ka varētu būt grūti atrast pircēju aktīviem, ko saņēmējs piedāvā atsavināt, tam, kolīdz tas apzinās šīs grūtības, jāapzina alternatīvi atsavināšanas pasākumi vai veicamie pasākumi saistībā ar attiecīgo tirgu vai tirgiem gadījumam, ja sākotnēji plānotā aktīvu atsavināšana neizdotos.

Ar rīcību saistīti pasākumi

83.

Ar rīcību saistīto pasākumu mērķis ir nodrošināt, ka atbalstu izmanto vienīgi tam, lai finansētu ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošanu, un tas netiek nepamatoti izmantots, lai uzturētu nopietnus un pastāvīgus tirgus struktūras kropļojumus vai aizsargātu saņēmēju no veselīgas konkurences.

84.

Lai novērstu strukturālo pasākumu ietekmes apdraudēšanu, visos gadījumos jāveic turpmāk minētie ar rīcību saistītie pasākumi, un tie principā ir jānosaka uz visu pārstrukturēšanas plāna īstenošanas laiku:

a)

pārstrukturēšanas periodā saņēmējiem jāatturas no daļu/akciju iegādāšanās citos uzņēmumos, izņemot gadījumus, kad tas ir absolūti nepieciešams saņēmēja ilgtermiņa dzīvotspējas nodrošināšanai. Tā mērķis ir nodrošināt, ka atbalstu izmanto, lai atjaunotu dzīvotspēju, nevis finansētu ieguldījumus vai paplašinātu saņēmēja klātbūtni esošajā tirgū vai jaunos tirgos. Pēc paziņošanas par šādu iegādi Iestāde to var apstiprināt kā daļu no pārstrukturēšanas plāna;

b)

saņēmējiem savu produktu un pakalpojumu tirgvedībā jāatturas no valsts atbalsta kā konkurences priekšrocības publiskošanas.

85.

Izņēmuma apstākļos var būt nepieciešams likt saņēmējiem atturēties no iesaistīšanās komerciālā rīcībā ar mērķi strauji paplašināt savu tirgus daļu attiecībā uz konkrētiem produktiem vai ģeogrāfiskajiem tirgiem, piedāvājot nosacījumus (piemēram, attiecībā uz cenām un citiem komerciāliem nosacījumiem), ko nespēj piedāvāt konkurenti, kuri nesaņem valsts atbalstu. Šādus ierobežojumus piemēro tikai tad, ja ne ar kādu citu strukturālu vai ar rīcību saistītu līdzekli nevar pienācīgi novērst apzinātos konkurences kropļojumus un ja šāds pasākums pats neierobežotu konkurenci attiecīgajā tirgū. Piemērojot šo prasību, Iestāde salīdzina saņēmēja piedāvātos nosacījumus ar nosacījumiem, ko piedāvā ticami konkurenti, kuriem ir būtiska tirgus daļa.

Tirgus atvēršanas pasākumi

86.

Iestāde savā vispārīgajā novērtējumā ņem vērā līgumslēdzējas puses iespējamās saistības par tādu pasākumu veikšanu no pašas līgumslēdzējas puses vai no saņēmēja puses, kuru mērķis ir sekmēt atvērtākus, stabilākus un konkurenci vairāk veicinošus tirgus, piemēram, atvieglojot ieiešanu tirgū un iziešanu no tā. Jo īpaši tas var ietvert pasākumus, kas paredz saskaņā ar EEZ tiesību aktiem atvērt citiem EEZ tirgus dalībniekiem konkrētus tirgus, kuri ir tieši vai netieši saistīti ar saņēmēja darbībām. Šādas iniciatīvas var aizstāt citus konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumus, kas parasti jāveic saņēmējam.

3.6.2.2.   Konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumu kalibrēšana

87.

Konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumiem jābūt vērstiem gan uz bezrūpīgas rīcības riskiem, gan iespējamiem kropļojumiem tirgos, kuros darbojas saņēmējs. Šo pasākumu apjoms ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, kuru vidū cita starpā ir šādi: atbalsta apjoms un raksturs un tā piešķiršanas nosacījumi un apstākļi; saņēmēja lielums (38) un relatīvais nozīmīgums tirgū un attiecīgā tirgus iezīmes; apmērs, kādā pēc pašu ieguldījuma un sloga sadales pasākumu īstenošanas saglabājas bezrūpīgas rīcības riski.

88.

Konkrētāk, atbalsta apjomu (attiecīgā gadījumā izmantojot aproksimācijas) un raksturu Iestāde novērtē gan absolūtā izteiksmē, gan attiecībā pret saņēmēja aktīviem un tirgus kopējo apjomu.

89.

Attiecībā uz saņēmēja lielumu un relatīvo nozīmīgumu tā tirgos pirms un pēc pārstrukturēšanas Iestāde novērtē ietekmi, kāda atbalstam varētu būt uz šiem tirgiem, salīdzinājumā ar iespējamo rezultātu situācijā bez valsts atbalsta. Lai nodrošinātu efektīvas konkurences saglabāšanu, pasākumus pielāgo attiecīgā tirgus īpatnībām (39).

90.

Attiecībā uz bezrūpīgas rīcības riskiem Iestāde novērtē arī pašu ieguldījuma un sloga sadales apmēru. Ja pašu ieguldījuma un sloga sadales apmērs ir lielāks nekā prasīts 3.5.2. iedaļā un tādējādi ierobežo atbalsta apjomu un bezrūpīgas rīcības riskus, tas var nozīmēt mazāku apmēru, kādā jāveic konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumi.

91.

Tā kā pārstrukturēšanas darbības var apdraudēt iekšējā tirgus darbību, pozitīvi tiek vērtēti tādi konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumi, kas palīdz nodrošināt to, ka valstu tirgi paliek atvērti konkurencei.

92.

Konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumi nedrīkst apdraudēt saņēmēja dzīvotspējas atjaunošanas izredzes, kas var notikt gadījumā, ja pasākuma īstenošana ir ļoti dārga vai ja izņēmuma gadījumos, ko attiecīgā līgumslēdzēja puse pienācīgi pamatojusi, šie pasākumi samazinātu saņēmēja darbību tādā mērā, ka tiktu apdraudēta tā dzīvotspējas atjaunošana, un tāpat tos nedrīkst veikt uz patērētāju un konkurentu rēķina.

93.

Atbalsts, kas sedz pārstrukturēšanas sociālās izmaksas, kuras minētas 32.–35. punktā, skaidri jānorāda pārstrukturēšanas plānā, jo konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumu apmēra noteikšanā neņem vērā atbalstu sociāliem pasākumiem, ko veic vienīgi štatu samazināšanas dēļ atlaisto darbinieku labā. Kopīgo interešu labad Iestāde pārstrukturēšanas plāna kontekstā raugās, lai pārstrukturēšanas sociālā ietekme citās līgumslēdzējās pusēs, kas nav atbalsta piešķīrēja līgumslēdzēja puse, būtu minimāla.

3.6.3.   Iepriekšēja nelikumīga atbalsta saņēmēji

94.

Ja grūtībās nonākušam uzņēmumam iepriekš sniegts nelikumīgs atbalsts, par ko Iestāde ir pieņēmusi negatīvu lēmumu ar rīkojumu par atbalsta atgūšanu, un atgūšana nav notikusi, tādējādi pārkāpjot 3. protokola II daļas 14. pantu (40), tad, saskaņā ar šīm pamatnostādnēm novērtējot jebkādu atbalstu, ko gatavojas piešķirt tam pašam uzņēmumam, ņem vērā, pirmkārt, vecā un jaunā atbalsta kumulatīvo ietekmi un, otrkārt, to, ka vecais atbalsts nav atmaksāts (41).

3.6.4.   Atbalsta apstiprināšanas īpašie nosacījumi

95.

Iestāde var noteikt jebkādus nosacījumus un saistības, ko tā uzskata par vajadzīgiem, lai nodrošinātu, ka atbalsts nekropļo konkurenci tādā mērā, ka tas būtu pretrunā kopīgām interesēm, ja attiecīgā līgumslēdzēja puse nav apņēmusies pieņemt šādus noteikumus. Piemēram, tā var prasīt no līgumslēdzēja puses, lai tā pati veiktu konkrētus pasākumus, uzliktu konkrētas saistības saņēmējam vai pārstrukturēšanas periodā atturētos no cita veida atbalsta sniegšanas saņēmējam.

3.7.   Pārredzamība

96.

Līgumslēdzēja pusēm ir jānodrošina, ka valsts atbalstam veltītā valsts vai reģionāla līmeņa tīmekļa vietnē tiek publicēta šāda informācija:

apstiprinātās atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta piešķiršanas lēmuma un tā īstenošanas noteikumu pilns teksts vai saite uz to,

atbalsta piešķīrēja(-as) iestāde(-es),

individuālo saņēmēju vārdi vai nosaukumi, katram saņēmējam piešķirtā atbalsta veids un summa, piešķiršanas datums, uzņēmuma veids (MVU/liels uzņēmums), saņēmēja atrašanās vietas reģions (NUTS II līmenī) un saņēmēja darbības galvenā ekonomikas nozare (NACE grupu līmenī) (42).

No šīs prasības var atbrīvot, ja individuālais atbalsts ir mazāks par EUR 500 000. Attiecībā uz shēmām nodokļu atvieglojumu veidā informāciju par individuālā atbalsta summām (43) var norādīt pa šādiem diapazoniem (miljonos EUR): [0,5–1]; [1–2]; [2–5]; [5–10]; [10–30]; [30 un vairāk].

Šī informācija jāpublicē pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, tā jāglabā vismaz 10 gadus, un tai ir bez ierobežojumiem jābūt pieejamai sabiedrībai (44).Līgumslēdzējām pusēm tiks prasīts publicēt iepriekš minēto informāciju ne agrāk kā 2016. gada 1. jūlijā (45).

4.   Pārstrukturēšanas atbalsts atbalstāmajos apgabalos

97.

Pamatojoties uz EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu, tādu valsts atbalstu, kura mērķis ir veicināt atsevišķu EEZ mazāk attīstītu teritoriju ekonomisko attīstību, Iestāde var uzskatīt par saderīgu ar EEZ līguma darbību. Tāpēc Iestāde, novērtējot pārstrukturēšanas atbalstu atbalstāmajos apgabalos, ņem vērā arī reģionālās attīstības vajadzības. Tomēr fakts, ka grūtībās nonācis uzņēmums atrodas atbalstāmā reģionā, vien nav pamats, lai varētu saņemt atbalstu pārstrukturēšanai: vidējā vai ilgā laika posmā šādam reģionam nepalīdzēs mākslīga uzņēmumu uzturēšana. Turklāt, lai veicinātu reģionālo attīstību, pašu reģionu interesēs ir izmantot savus resursus tā, lai ātri attīstītu darbības, kas ir dzīvotspējīgas un ilgtspējīgas. Visbeidzot, konkurences kropļojumi jāsamazina pat attiecībā uz atbalstu uzņēmumiem atbalstāmos apgabalos. Šajā kontekstā jāņem vērā arī varbūtēja negatīvā blakusietekme attiecīgajā apgabalā un citos atbalstāmajos apgabalos.

98.

Tādējādi 3. nodaļā minētie kritēriji ir vienlīdz piemērojami arī atbalstāmajiem apgabaliem, pat ja tiek ņemtas vērā reģionālās attīstības vajadzības. Ja vien noteikumos par valsts atbalstu konkrētajā nozarē nav noteikts citādi, Iestāde atbalstāmajos apgabalos 3.6.2. iedaļas noteikumus par konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumiem tomēr piemēro tādā veidā, lai ierobežotu negatīvu sistēmisko ietekmi uz reģionu. Tas jo īpaši var nozīmēt mazāk stingras prasības attiecībā uz jaudas vai tirgus daļas samazināšanu. Šādos gadījumos tiks ievērots nošķīrums starp apgabaliem, kas var saņemt reģionālo atbalstu saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktu, un apgabaliem, kas to var saņemt saskaņā ar 61. panta 3. punkta c) apakšpunktu, lai ņemtu vērā to, ka pirmajos no šiem minētajiem apgabaliem reģionālās problēmas ir smagākas. Ja tas nepieciešams atbalstāmo apgabalu īpašo apstākļu dēļ, piemēram, ja saņēmējam ir īpašas grūtības piesaistīt jaunu tirgus finansējumu tāpēc, ka tas atrodas atbalstāmajā apgabalā, Iestāde saskaņā ar 64. punktu var apstiprināt ieguldījumu, kas ir mazāks par 50 % no pārstrukturēšanas izmaksām.

5.   Atbalsts grūtībās nonākušiem VTNP sniedzējiem

99.

Novērtējot valsts atbalstu grūtībās nonākušiem VTNP sniedzējiem, Iestāde ņem vērā VTNP konkrētās īpatnības un jo īpaši nepieciešamību nodrošināt pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību saskaņā ar EEZ līguma 59. panta 2. punktu.

100.

VTNP sniedzējiem valsts atbalsts var būt nepieciešams, lai turpinātu sniegt VTNP ar tādiem nosacījumiem, kas ir saderīgi ar to ilgtermiņa dzīvotspēju. Tāpēc 47. punkta nolūkā ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošana jo īpaši var tikt balstīta uz pieņēmumu, ka valsts atbalsts, kas atbilst saderības prasībām, kuras noteiktas VTNP nostādnēs (46), VTNP lēmumā (47), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1370/2007 (48), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 (49) un Aviācijas pamatnostādnēs (50) vai Padomes Regulā (EEK) Nr. 3577/92 (51) un Jūras transporta pamatnostādnēs (52), aizvien būs pieejams visā tāda pilnvarojuma darbības laikā, kas noslēgts pirms pārstrukturēšanas vai tās laikā.

101.

Novērtējot atbalstu grūtībās nonākušiem VTNP sniedzējiem saskaņā ar šīm pamatnostādnēm, Iestāde ņem vērā visu valsts atbalstu, ko ir saņēmis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs, tostarp kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām. Tomēr, tā kā VTNP sniedzēji lielu daļu no saviem parastajiem ienākumiem var gūt no kompensācijas par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, šādā veidā noteiktais kopējais atbalsta apjoms var būt ļoti liels salīdzinājumā ar saņēmēja lielumu un var tikt pārspīlēti novērtēts valsts slogs saistībā ar saņēmēja pārstrukturēšanu. Tāpēc, nosakot 3.5.2.1. iedaļā prasīto pašu ieguldījumu, Iestāde neņems vērā kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, kas atbilst saderības prasībām saskaņā ar VTNP nostādnēm, VTNP lēmumu, Regulu (EK) Nr. 1370/2007, Regulu (EK) Nr. 1008/2008 un Aviācijas pamatnostādnēm vai Padomes Regulu (EEK) Nr. 3577/92 un Jūras transporta pamatnostādnēm.

102.

Ja aktīvi ir nepieciešami VTNP sniegšanai, tad, nosakot konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumus saskaņā ar 3.6.2. iedaļu, nebūtu racionāli prasīt šo aktīvu atsavināšanu. Šādos gadījumos Iestāde var pieprasīt veikt alternatīvus pasākumus, lai nodrošinātu, ka konkurence netiek kropļota tādā mērā, ka tas būtu pretrunā kopīgām interesēm, jo īpaši pēc iespējas ātrāk ieviest taisnīgu konkurenci attiecībā uz konkrēto VTNP.

103.

Ja VTNP sniedzējs nespēj ievērot šo pamatnostādņu nosacījumus, attiecīgo atbalstu nevar uzskatīt par saderīgu. Tomēr Iestāde šādos gadījumos var atļaut atbalsta izmaksāšanu tādā apmērā, kāds nepieciešams VTNP nepārtrauktības nodrošināšanai, līdz attiecīgā pakalpojuma sniegšanai pilnvaro jaunu sniedzēju. Iestāde atbalstu apstiprina vienīgi tad, ja attiecīgā līgumslēdzēja puse ar objektīvu pamatojumu pierāda, ka atbalsta apjoms un ilgums ir stingri ierobežoti tādā mērā, kāds nepieciešams, lai pilnvarotu jaunu pakalpojuma sniedzēju.

6.   Atbalsta shēmas nelieliem atbalsta apjomiem un saņēmējiem

6.1.   Vispārīgie nosacījumi

104.

Ja līgumslēdzējas puses vēlas atbalstu saskaņā ar šīm pamatnostādnēm sniegt MVU vai nelieliem valsts uzņēmumiem, šāds atbalsts parasti būtu jāpiešķir saskaņā ar shēmām. Shēmu izmantošana palīdz ierobežot konkurences kropļojumus, kas saistīti ar bezrūpīgas rīcības risku, jo dod līgumslēdzējai pusei iespēju skaidri iepriekš paredzēt noteikumus, saskaņā ar kuriem tā var lemt par atbalsta piešķiršanu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem.

105.

Shēmās jānorāda maksimālais atbalsta apjoms, ko var piešķirt vienam uzņēmumam glābšanas atbalsta, pārstrukturēšanas atbalsta vai pārstrukturēšanas pagaidu atbalsta sniegšanas procesā, tostarp tad, ja plāns tiek grozīts. Maksimālais atbalsta kopapjoms, ko var piešķirt vienam uzņēmumam, nedrīkst pārsniegt EUR 10 miljonus, ietverot atbalstu, kas iegūts no citiem avotiem vai saskaņā ar citām shēmām.

106.

Kaut arī šo shēmu saderību vispārīgi novērtē, ņemot vērā 3., 4. un 5. nodaļā paredzētos nosacījumus, ir lietderīgi attiecībā uz noteiktiem aspektiem paredzēt vienkāršotus nosacījumus, lai līgumslēdzējas puses minētos nosacījumus varētu piemērot, nevēršoties pie Iestādes, un lai samazinātu slogu, ko MVU un nelieliem valsts uzņēmumiem rada prasītās informācijas sniegšana. Tā kā attiecīgās atbalsta summas un saņēmēji ir nelieli, Iestāde uzskata, ka šajos gadījumos nopietnu konkurences kropļojumu iespēja ir mazāka. Tāpēc 3., 4. un 5. nodaļas noteikumus šādām shēmām piemēro mutatis mutandis, izņemot, ja 6.2., 6.3., 6.4. un 6.5. iedaļā ir paredzēts citādi. Šajā nodaļā ir ietverti arī noteikumi par pārstrukturēšanas pagaidu atbalstu un par shēmu ilgumu un novērtēšanu.

6.2.   Kopīgu interešu mērķis

107.

Kaut arī ir maz ticams, ka atsevišķa MVU (53) iziešana no tirgus radītu sociālās grūtības vai tirgus nepilnības tādā apmērā, kāds paredzēts 44. punktā, attiecībā uz MVU pastāv lielākas bažas, ka var tikt iznīcinātas vērtības, ja tādiem MVU, kuri spētu veikt pārstrukturēšanu, lai atjaunotu savu ilgtermiņa dzīvotspēju, šāda iespēja tiek liegta to likviditātes problēmu dēļ. Tāpēc attiecībā uz atbalsta piešķiršanu saskaņā ar shēmām pietiek, ja līgumslēdzēja puse nosaka, ka saņēmēja iziešana no tirgus, visticamāk, radītu sociālas grūtības vai tirgus nepilnību, konkrēti:

a)

novatoriska MVU vai MVU ar augstu izaugsmes potenciālu iziešana no tirgus varētu radīt negatīvas sekas;

b)

uzņēmuma ar spēcīgu saikni ar citiem vietējiem vai reģiona uzņēmumiem, jo īpaši citiem MVU, iziešana no tirgus varētu radīt negatīvas sekas;

c)

kredīttirgu nepilnība vai šo tirgu negatīvi stimuli izraisītu citādi dzīvotspējīga uzņēmuma maksātnespēju; vai

d)

rastos līdzīgas grūtību situācijas, ko attiecīgais saņēmējs pienācīgi pamatojis.

108.

Atkāpjoties no 50. punkta, saskaņā ar shēmām piešķirta atbalsta saņēmējiem nav jāiesniedz tirgus apsekojums.

6.3.   Piemērotība

109.

Prasību, kas paredzēta 55. punkta d) apakšpunktā, uzskata par ievērotu, ja glābšanas atbalsts ir piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus, kuru laikā jāveic saņēmēja stāvokļa analīze. Līdz minētā perioda beigām:

a)

līgumslēdzējai pusei jāapstiprina pārstrukturēšanas vai likvidācijas plāns vai

b)

saņēmējam jāiesniedz vienkāršots pārstrukturēšanas plāns saskaņā ar 115. punktu, vai

c)

aizdevumam jābūt atmaksātam vai garantijai jābūt izbeigtai.

110.

Atkāpjoties no 57. punkta, līgumslēdzējām pusēm nav jānovērtē, vai saskaņā ar 56. punktu noteiktā atlīdzība ir atbilstīgs atsauces rādītājs.

6.4.   Atbalsta samērīgums/līdz minimumam ierobežots atbalsts

111.

Atkāpjoties no 64. punkta, līgumslēdzējas puses pašu ieguldījumu var uzskatīt par pietiekamu, ja tas atbilst vismaz 40 % no pārstrukturēšanas izmaksām attiecībā uz vidējiem uzņēmumiem un 25 % no pārstrukturēšanas izmaksām attiecībā uz maziem uzņēmumiem.

6.5.   Negatīvā ietekme

112.

Līgumslēdzējai pusei, kura plāno piešķirt glābšanas atbalstu, pārstrukturēšanas atbalstu vai pārstrukturēšanas pagaidu atbalstu, jāpārbauda, vai ir ievērots 3.6.1. iedaļā paredzētais princips “vienreiz un pēdējoreiz”. Šajā nolūkā līgumslēdzējai pusei jānosaka, vai attiecīgais uzņēmums jau iepriekš ir saņēmis glābšanas atbalstu, pārstrukturēšanas atbalstu vai pārstrukturēšanas pagaidu atbalstu, tostarp šāda veida atbalstu, kas piešķirts pirms šo pamatnostādņu spēkā stāšanās dienas, vai nepaziņotu atbalstu. Ja tā ir un ja pagājis mazāk nekā 10 gadu kopš glābšanas vai pārstrukturēšanas pagaidu atbalsta piešķiršanas, pārstrukturēšanas perioda beigām vai pārstrukturēšanas plāna īstenošanas apstādināšanas (ņemot vērā visnesenāko no šiem notikumiem), papildu glābšanas, pārstrukturēšanas vai pārstrukturēšanas pagaidu atbalstu nedrīkst piešķirt, izņemot:

a)

ja pārstrukturēšanas pagaidu atbalsts seko glābšanas atbalstam un ietilpst vienotā pārstrukturēšanas procesā;

b)

ja pārstrukturēšanas atbalsts seko glābšanas atbalstam vai pārstrukturēšanas pagaidu atbalstam un ietilpst vienotā pārstrukturēšanas procesā;

c)

ja glābšanas atbalsts vai pārstrukturēšanas pagaidu atbalsts ir piešķirts saskaņā ar šīm pamatnostādnēm un pēc šā atbalsta nav sekojis pārstrukturēšanas atbalsts, ja:

i)

laikā, kad tika piešķirts attiecīgais atbalsts saskaņā ar šīm pamatnostādnēm, varēja pamatoti uzskatīt, ka saņēmējs ilgtermiņā būs dzīvotspējīgs; un

ii)

vajadzība pēc jauna glābšanas, pārstrukturēšanas vai pārstrukturēšanas pagaidu atbalsta rodas ne mazāk kā pēc pieciem gadiem sakarā ar neparedzētiem apstākļiem, par ko saņēmējs nav atbildīgs;

d)

ārkārtas un neparedzētu apstākļu gadījumā, par ko saņēmējs nav atbildīgs.

113.

Konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumi var nesamērīgi ietekmēt mazos uzņēmumus, jo īpaši ņemot vērā šādu pasākumu īstenošanas slogu. Tāpēc, atkāpjoties no 76. punkta, līgumslēdzējām pusēm šādi pasākumi maziem uzņēmumiem nav jāpiemēro, izņemot gadījumus, kad noteikumos par valsts atbalstu konkrētā nozarē ir noteikts citādi. Tomēr mazi uzņēmumi pārstrukturēšanas periodā parasti nedrīkst palielināt savu jaudu.

6.6.   Pārstrukturēšanas pagaidu atbalsts

114.

Atsevišķos gadījumos uzņēmums var spēt īstenot pārstrukturēšanu bez pārstrukturēšanas atbalsta, ja tas var saņemt likviditātes atbalstu ilgāku laiku, nekā tas ir pieejams saskaņā ar glābšanas atbalsta noteikumiem. Līgumslēdzējas puses atbilstoši turpmāk paredzētajiem nosacījumiem var ieviest shēmas, ar kurām likviditātes atbalstu atļauj ilgāk nekā uz sešiem mēnešiem (“pārstrukturēšanas pagaidu atbalsts”).

115.

Pārstrukturēšanas pagaidu atbalstam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

a)

atbalstam jābūt aizdevumu garantiju vai aizdevumu veidā;

b)

aizdevuma finanšu izmaksām vai – aizdevuma garantiju gadījumā – garantētā aizdevuma kopējām finanšu izmaksām, ieskaitot aizdevuma procentu likmi un garantijas prēmiju, jāatbilst 116. punktam;

c)

pārstrukturēšanas pagaidu atbalstam jāatbilst šo pamatnostādņu 3. nodaļas noteikumiem, ievērojot šajā nodaļā paredzētos pielāgojumus;

d)

pārstrukturēšanas pagaidu atbalstu var piešķirt uz ilgākais 18 mēnešiem (no šā perioda attiecīgā gadījumā jāatņem tieši pirms tam sniegtā glābšanas atbalsta periods). Līdz minētā perioda beigām:

i)

līgumslēdzējai pusei jāapstiprina pārstrukturēšanas plāns, kā paredzēts 55. punkta d) apakšpunkta ii) punktā, vai likvidācijas plāns; vai

ii)

aizdevumam jābūt atmaksātam vai garantijai jābūt izbeigtai;

e)

ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pirmā maksājuma veikšanas saņēmējam (no šā perioda attiecīgā gadījumā jāatņem tieši pirms tam sniegtā glābšanas atbalsta periods) līgumslēdzējai pusei jāapstiprina vienkāršots pārstrukturēšanas plāns. Šajā plānā nav noteikti jābūt visiem 47.–52. punktā minētajiem elementiem, bet vismaz jānorāda darbības, kas saņēmējam jāveic, lai atjaunotu tā ilgtermiņa dzīvotspēju bez valsts atbalsta.

116.

Pārstrukturēšanas pagaidu atbalsta atlīdzības likme nedrīkst būt mazāka par atsauces likmi, kas atsauces likmju pamatnostādnēs noteikta vājiem uzņēmumiem, kuri piedāvā parastu nodrošinājuma līmeni (pašlaik viena gada IBOR likme plus 400 bāzes punkti) (54). Lai stimulētu atbalsta izmantojuma izbeigšanu, likme pēc 12 mēnešiem no pirmā maksājuma veikšanas saņēmējam (no šā perioda attiecīgā gadījumā jāatņem tieši pirms tam sniegtā glābšanas atbalsta periods) jāpalielina par vismaz 50 bāzes punktiem.

117.

Pārstrukturēšanas pagaidu atbalstam jābūt ierobežotam līdz apjomam, kas ir nepieciešams, lai saņēmējs varētu turpināt darbību 18 mēnešus; nosakot šo apjomu, ņem vērā I pielikumā noteiktās formulas rezultātu; atbalstu, kas pārsniedz šā aprēķina rezultātu, var piešķirt vienīgi tad, ja tas ir pienācīgi pamatots ar iesniegtu likviditātes plānu, kurā uzskaitītas saņēmēja likvīdu vajadzības turpmākajos 18 mēnešos.

6.7.   Ilgums un novērtēšana

118.

Iestāde var pieprasīt līgumslēdzējām pusēm ierobežot konkrētu shēmu darbības ilgumu (parasti uz laikposmu līdz četriem gadiem vai mazāk) un veikt šo shēmu novērtējumu.

119.

Novērtējums ir nepieciešams attiecībā uz shēmām, kuru potenciāli radītie izkropļojumi ir īpaši lieli, tas ir, shēmām, kuras varētu būtiski ierobežot konkurenci, ja to īstenošana netiek laikus pārskatīta.

120.

Ņemot vērā attiecīgos mērķus un lai līgumslēdzējām pusēm neradītu nesamērīgu slogu saistībā ar nelieliem atbalsta projektiem, minēto pienākumu attiecina vienīgi uz atbalsta shēmām ar lielu budžetu vai jaunām iezīmēm vai tad, ja ir paredzamas būtiskas pārmaiņas tirgū, tehnoloģijās vai regulējumā. Novērtējums jāveic no valsts atbalsta piešķīrējas iestādes neatkarīgam ekspertam, pamatojoties uz kopēju metodiku (55), un tas ir jāpublisko. Novērtējums jāiesniedz Iestādei laikus, lai varētu izvērtēt atbalsta shēmas iespējamo pagarināšanu, un jebkurā gadījumā pēc shēmas darbības beigām. Šā novērtējuma konkrēto tvērumu un veikšanas kārtību nosaka lēmumā, ar ko apstiprina atbalsta pasākumu. Ja pēc tam tiek īstenots atbalsta pasākums ar līdzīgu mērķi, tajā jāņem vērā minētā novērtējuma rezultāti.

7.   Procedūras

7.1.   Glābšanas atbalsta paātrinātā procedūra

121.

Ciktāl iespējams, Iestāde attiecībā uz glābšanas atbalstu centīsies pieņemt lēmumu viena mēneša laikā, ja šis atbalsts atbilst visiem 3. nodaļā paredzētajiem nosacījumiem un šādām kumulatīvām prasībām:

a)

glābšanas atbalsts nepārsniedz summu, kas izriet no I pielikumā norādītās formulas, un nepārsniedz EUR 10 miljonus;

b)

atbalsts netiek piešķirts 72. punkta b) vai c) apakšpunktā minētajās situācijās.

7.2.   Procedūras attiecībā uz pārstrukturēšanas plāniem

7.2.1.   Pārstrukturēšanas plāna īstenošana

122.

Saņēmējam pilnībā jāīsteno pārstrukturēšanas plāns un jāizpilda visas citas saistības, kas paredzētas Iestādes lēmumā, ar kuru atļauj piešķirt atbalstu. Iestāde uzskata, ka jebkuras kļūdas plāna īstenošanā vai saistību izpildē ir atbalsta nepareiza izmantošana, neskarot 3. protokola II daļas 23. pantu vai iespēju celt prasību EBTA tiesā saskaņā ar 3. protokola I daļas 1. panta 2. punktu.

123.

Ja pārstrukturēšanas darbības ilgst vairākus gadus un paredz ievērojamu atbalsta apjomu, Iestāde var noteikt, ka pārstrukturēšanas atbalsta maksājumi sadalāmi un katrs maksājums veicams tikai pēc tam, kad saņemts:

a)

pirms katra maksājuma ir iegūts apliecinājums par katra pārstrukturēšanas plāna posma apmierinošu īstenojumu saskaņā ar plānoto grafiku; vai

b)

pēc plāna apmierinoša īstenojuma pārbaudes pirms katra maksājuma ir saņemts Iestādes apstiprinājums.

7.2.2.   Pārstrukturēšanas plāna grozījumi

124.

Ja pārstrukturēšanas atbalsts ir apstiprināts, attiecīgā līgumslēdzēja puse pārstrukturēšanas periodā var lūgt Iestādes piekrišanu mainīt pārstrukturēšanas plānu un atbalsta apjomu. Iestāde var atļaut šādas pārmaiņas, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

grozītajam plānam joprojām jāļauj pieņemamā termiņā atjaunot uzņēmuma dzīvotspēju;

b)

ja tiek palielinātas pārstrukturēšanas izmaksas, attiecīgi jāpalielinās pašu ieguldījumam;

c)

ja tiek palielināts atbalsta apjoms, konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumiem jābūt plašākiem nekā sākotnēji noteiktajiem;

d)

ja ierosinātie konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumi ir ierobežotāki nekā sākotnēji noteiktie, attiecīgi jāsamazina atbalsta apjoms;

e)

jaunā konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumu ieviešanas grafika īstenošanu var salīdzinājumā ar sākotnēji pieņemto grafiku aizkavēt vienīgi tādu iemeslu dēļ, kurus saņēmējs un līgumslēdzēja puse nespēj ietekmēt; pretējā gadījumā attiecīgi jāsamazina atbalsta apjoms.

125.

Ja tiek mīkstināti Iestādes noteikumi vai līgumslēdzējas puses apņemšanās, vai nu atbilstoši jāsamazina atbalsta apjoms, vai arī jāparedz citi nosacījumi.

126.

Ja attiecīgā līgumslēdzēja puse apstiprinātā pārstrukturēšanas plānā ievieš izmaiņas, par to attiecīgi neinformējot Iestādi, vai ja saņēmējs atkāpjas no apstiprinātā pārstrukturēšanas plāna, Iestāde sāk procedūru saskaņā ar 3. protokola II daļas 4. panta 4. punktu, kā paredzēts 3. protokola II daļas 16. pantā (atbalsta ļaunprātīga izmantošana), neskarot 3. protokola II daļas 23. pantu un iespēju celt prasību EBTA Tiesā saskaņā ar 3. protokola I daļas 1. panta 2. punktu.

7.2.3.   Nepieciešamība paziņot Iestādei par atbalstu, ko saņēmējam piešķir pārstrukturēšanas periodā

127.

Ja pārstrukturēšanas atbalstu izskata saskaņā ar šīm pamatnostādnēm, cita atbalsta piešķiršana pārstrukturēšanas periodā, pat tad, ja tas notiek saskaņā ar jau atļautu shēmu, var ietekmēt Iestādes novērtējumu attiecībā uz konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumu nepieciešamo apmēru.

128.

Tāpēc paziņojumos par pārstrukturēšanas atbalstu jānorāda viss pārējais jebkāda veida atbalsts, ko pārstrukturēšanas periodā plāno piešķirt saņēmējam, ja vien uz to neattiecas de minimis noteikums vai atbrīvojuma regulas. Iestāde ņem vērā šādu palīdzību, kad tā novērtē pārstrukturēšanas atbalstu.

129.

Par visu pārstrukturēšanas periodā faktiski piešķirto atbalstu, tostarp atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar apstiprinātu shēmu, individuāli jāpaziņo Iestādei, ja tā nebija par to informēta tad, kad pieņēma lēmumu par pārstrukturēšanas atbalstu.

130.

Iestāde nodrošina, ka atbalsts, kuru piešķir saskaņā ar apstiprinātām shēmām, nevar apiet šo pamatnostādņu prasības.

8.   Ziņojumu sniegšana un uzraudzība

131.

Saskaņā ar 3. protokolu līgumslēdzējām pusēm jāiesniedz Iestādei gada ziņojumi. Šos gada ziņojumus publicē Iestādes tīmekļa vietnē.

132.

Pieņemot lēmumu saskaņā ar šīm pamatnostādnēm, Iestāde attiecībā uz piešķirto atbalstu var uzlikt papildu ziņojumu sniegšanas pienākumus, lai varētu pārbaudīt, vai ir ievērots lēmums, ar kuru apstiprināts attiecīgais atbalsta pasākums. Konkrētos gadījumos Iestāde var prasīt iecelt uzraudzības pilnvaroto vai atsavināšanas pilnvaroto, vai abus, lai nodrošinātu atbilstību visiem atbalsta apstiprināšanas nosacījumiem un saistībām.

9.   Attiecīgie pasākumi saskaņā ar 3. protokola I daļas 1. panta 1. punktu

133.

Saskaņā ar EEZ līguma 62. panta 1. punktu un 3. protokola I daļas 1. panta 1. punktu, Iestāde iesaka līgumslēdzējām pusēm vajadzības gadījumā grozīt pastāvošās atbalsta shēmas, lai vēlākais līdz 2015. gada 1. februārim panāktu to atbilstību šīm pamatnostādnēm Iestāde atļauj ikvienu turpmāku shēmu tikai tad, ja tiek nodrošināta atbilstība šiem noteikumiem.

134.

Līgumslēdzējas puses tiek aicinātas paust skaidru beznosacījumu piekrišanu 133. punktā ierosinātajiem attiecīgajiem pasākumiem divu mēnešu laikā no dienas, kurā šīs pamatnostādnes publicētas Iestādes tīmekļa vietnē. Ja kāda līgumslēdzēja puse nebūs atbildējusi, Iestāde uzskatīs, ka attiecīgā līgumslēdzēja puse ierosinātajiem pasākumiem nepiekrīt.

10.   Piemērošanas datums un ilgums

135.

Iestāde šīs pamatnostādnes piemēros no to pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 31. decembrim.

136.

Paziņojumi, kurus Iestāde reģistrējusi pirms pieņemšanas dienas, jāpārbauda, ņemot vērā paziņojuma laikā spēkā esošos kritērijus.

137.

Ja saskaņā ar šīm pamatnostādnēm glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsts pilnībā vai daļēji ir piešķirts bez Iestādes atļaujas un tādējādi pārkāpjot 3. protokola I daļas 1. panta 3. punktu, Iestāde tā saderību ar EEZ līguma darbību izskata saskaņā ar šīm pamatnostādnēm.

138.

Visos pārējos gadījumos tā šo izskatīšanu veic, pamatojoties uz pamatnostādnēm, kas bija piemērojamas atbalsta piešķiršanas laikā.

139.

Neskarot 136., 137. un 138. punkta noteikumus, Iestāde, izskatot atbalstu grūtībās nonākušiem VTNP sniedzējiem, 5. nodaļas noteikumus piemēros no pamatnostādņu pieņemšanas brīža neatkarīgi no tā, kad par šo atbalstu ir paziņots vai kad tas ir piešķirts.

140.

Ja Iestāde atbilstoši VTNP nostādņu 9. punktam saskaņā ar šīm pamatnostādnēm izskata atbalstu, kas līdz 2012. gada 31. janvārim piešķirts grūtībās nonākušam VTNP sniedzējam, tā šo atbalstu uzskatīs par saderīgu ar EEZ līguma darbību, ja tas atbilst VTNP nostādņu noteikumiem, izņemot 9., 14., 19., 20., 24., 39. un 60. punktu.

I PIELIKUMS

FORMULA  (56), AR KO APRĒĶINA GLĀBŠANAS ATBALSTA VAI PĀRSTRUKTURĒŠANAS PAGAIDU ATBALSTA MAKSIMĀLO SUMMU SEŠU MĒNEŠU PERIODAM

Formula

Formula balstās uz saņēmēja darbības rezultātiem (EBIT: peļņa pirms procentiem un nodokļiem) gadā pirms atbalsta piešķiršanas/paziņošanas (apzīmēts ar t). Šai summai pieskaita nolietojumu. Tad no summas atņem izmaiņas apgrozāmajā kapitālā. Izmaiņas apgrozāmajā kapitālā aprēķina kā starpību starp apgrozāmajiem līdzekļiem un īstermiņa saistībām (57) pēdējā noslēgtajā grāmatvedības pārskata periodā. Tāpat skaidri jānorāda jebkādas rezerves peļņas līmenī, un tās nedrīkst būt ietvertas rezultātā.

Formulas mērķis ir noteikt saņēmēja negatīvo pamatdarbības naudas plūsmu gadā pirms atbalsta pieteikuma (vai pirms atbalsta piešķiršanas attiecībā uz nepaziņotu atbalstu). Pusei no šīs summas vajadzētu dot iespēju saņēmējam turpināt darbību sešus mēnešus. Tādēļ 60. punkta mērķiem formulas rezultāts jādala ar 2. Savukārt 117. punkta mērķiem formulas rezultāts jāreizina ar 1,5.

Šo formulu var piemērot tikai tad, ja rezultāts ir negatīvs. Ja šīs formulas rezultāts ir pozitīvs, jāiesniedz sīks skaidrojums, kurā tiek pierādīts, ka saņēmējs ir grūtībās nonācis uzņēmums, kā definēts 20. punktā.

Piemērs:

Peļņa pirms procentiem un nodokļiem (miljoni EUR)

(12)

Nolietojums (miljoni EUR)

2

Bilance (miljoni EUR)

31. decembris, t

31. decembris, t – 1

Apgrozāmie līdzekļi

Nauda vai tās ekvivalenti

10

5

Debitoru parādi

30

20

Krājumi

50

45

Nākamo periodu izdevumi

20

10

Citi apgrozāmie līdzekļi

20

20

Apgrozāmie līdzekļi kopā

130

100

Īstermiņa saistības

Kreditoru parādi

20

25

Uzkrātie izdevumi

15

10

Nākamo periodu ienākumi

5

5

Īstermiņa saistības kopā

40

40

Apgrozāmais kapitāls

90

60

Izmaiņas apgrozāmajā kapitālā

30

[– 12 + 2 – 30]/2 = – EUR 20 miljoni

Tā kā formulas iznākums ir lielāks nekā EUR 10 miljoni, nevar izmantot 121. punktā aprakstīto paātrināto procedūru. Turklāt, ja šajā piemērā glābšanas atbalsta summa pārsniedz EUR 20 miljonus vai pārstrukturēšanas pagaidu atbalsta summa pārsniedz EUR 60 miljonus, atbalsta summa ir pienācīgi jāpamato, iesniedzot likviditātes plānu, kurā uzskaitītas saņēmēja likvīdu vajadzības.

II PIELIKUMS

Indikatīvs pārstrukturēšanas plāna paraugs

Šajā pielikumā sniegts indikatīvs pārstrukturēšanas plāna saturs, lai līgumslēdzējām pusēm un Iestādei palīdzētu pēc iespējas efektīvāk sagatavot un izskatīt pārstrukturēšanas plānus.

Turpmāk norādītā informācija neskar pamatnostādnēs noteiktās sīkāk izstrādātās prasības attiecībā uz pārstrukturēšanas plāna saturu un citiem jautājumiem, kas attiecīgajai līgumslēdzējai pusei jāpierāda.

1.

Saņēmēja apraksts

2.

Tā tirgus vai to tirgu apraksts, kuros saņēmējs darbojas

3.

Pierādījumi par sociālajām grūtībām vai tirgus nepilnībām, kā novēršana ir atbalsta mērķis, un salīdzinājums ar ticamu alternatīvu scenāriju bez valsts atbalsta, pierādot, ka alternatīvā scenārija gadījumā attiecīgais mērķis vai mērķi netiktu sasniegti vai tiktu sasniegti mazākā apmērā

4.

Saņēmēja grūtību iemeslu apraksts (tostarp novērtējums par nozīmi, kāda saņēmēja darījumdarbības modeļa vai korporatīvās vadības sistēmas nepilnībām bijusi šo grūtību izraisīšanā, un apmērs, kādā no grūtībām būtu bijis iespējams izvairīties ar atbilstīgu un laicīgu vadības rīcību) un SWOT analīze

5.

Iespējamo plānu apraksts saņēmēja problēmu risināšanai un šo plānu salīdzinājums, ņemot vērā nepieciešamo valsts atbalsta apjomu un šo plānu paredzamos rezultātus

6.

Valsts iejaukšanās apraksts, katra valsts pasākuma sīks apraksts (tostarp katra pasākuma veids, apjoms un atlīdzība) un pierādījumi, ka izvēlētie valsts atbalsta instrumenti ir atbilstīgi problēmām, ko ar tiem paredzēts risināt

7.

Procesa apraksts vēlamā plāna īstenošanai, lai pieņemamā laikposmā (principā ne ilgāk kā triju gadu laikā) atjaunotu saņēmēja ilgtermiņa dzīvotspēju, ietverot darbību grafiku un katras darbības izmaksu aprēķinu

8.

Darījumdarbības plāns, kurā norādītas finanšu prognozes nākamajiem pieciem gadiem un pierādīta ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošana

9.

Dzīvotspējas atjaunošanas pierādījumu apraksts saskaņā gan ar pamatscenāriju, gan pesimistisko scenāriju, izmantoto pieņēmumu izklāsts un pamatojums, balstoties uz tirgus apsekojumu, un jutīguma analīze

10.

Ierosinātais pašu ieguldījums un sloga sadales pasākumi

11.

Ierosinātie konkurences kropļojumu ierobežošanas pasākumi


(1)  Šīs pamatnostādnes atbilst Eiropas Komisijas pamatnostādnēm par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai, kas pieņemtas 2014. gada 9. jūlijā (OV C 249, 31.7.2014., 1. lpp.).

(2)  Lēmums Nr. 4/94/COL (OV L 231, 3.9.1994., 1. lpp., un EEZ papildinājums Nr. 32, 3.9.1994., 1. lpp.). Šo pamatnostādņu spēkā esība vispirms tika pagarināta līdz 1998. gada 31. decembrim un pēc tam līdz 1999. gada 31. decembrim.

(3)  Lēmums Nr. 329/99/COL (OV L 274, 26.10.2000., 1. lpp., un EEZ papildinājums Nr. 48, 26.10.2000., 14. lpp.).

(4)  Lēmums Nr. 305/04/COL (OV L 107, 28.4.2005., 28. lpp., un EEZ papildinājums Nr. 21, 28.4.2005., 1. lpp.).

(5)  Lēmums Nr. 433/09/COL (OV L 48, 25.2.2010., 27. lpp., un EEZ papildinājums Nr. 9, 25.2.2010., 12. lpp.).

(6)  Lēmums Nr. 438/12/COL (OV L 190, 11.7.2013., 91. lpp., un EEZ papildinājums Nr. 40, 11.7.2013., 15. lpp.).

(7)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES valsts atbalsta modernizācija (VAM)”, COM(2012) 209 final.

(8)  Komisijas paziņojums “Eiropa 2020. Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”, COM(2010) 2020 galīgā redakcija.

(9)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Jauna Eiropas pieeja neveiksmīgai uzņēmējdarbībai un maksātnespējai”, COM(2012) 742 final. Skatīt arī Komisijas 2014. gada 12. marta ieteikumu par jaunu pieeju neveiksmīgai darījumdarbībai un maksātnespējai, C(2014) 1500 final, jo īpaši tā 12. apsvērumu.

(10)  Šajās pamatnostādnēs jēdzieni “MVU”, “mazs uzņēmums” un “vidējs uzņēmums” atbilst to definējumam Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumā 2003/361/EK par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.). Iestādes pamatnostādnēs par atbalstu mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas pieņemts ar Lēmumu Nr. 94/06/COL (OV L 36, 5.2.2009., 62. lpp.), iekļauta Komisijas ieteikumā izklāstītā definīcija. “Liels uzņēmums” ir uzņēmums, kas nav MVU.

(11)  Šajās pamatnostādnēs nolūkā novērst diskrimināciju starp publiskā un privātā īpašumā esošiem uzņēmumiem “nelieli valsts uzņēmumi” ir saimnieciskās darbības vienības ar neatkarīgas lemšanas pilnvarām, kas kvalificētos kā mazi vai vidēji uzņēmumi saskaņā ar Ieteikumu 2003/361/EK, izņemot to, ka 25 % vai vairāk no to kapitāla vai balsstiesībām tieši vai netieši un kopā vai atsevišķi kontrolē viena vai vairākas publiskās struktūras.

(12)  Padomes 2010. gada 10. decembra Lēmums 2010/787/ES par valsts atbalstu nekonkurētspējīgu ogļraktuvju slēgšanas atvieglošanai (OV L 336, 21.12.2010., 24. lpp.).

(13)  OV L 336, 21.12.2010., 24. lpp.

(14)  Padomes 2002. gada 23. jūlija Regula (EK) Nr. 1407/2002 par valsts atbalstu ogļu rūpniecībai (OV L 205, 2.8.2002., 1. lpp.).

(15)  Komisijas 1993. gada 28. decembra Lēmums Nr. 3632/93/EOTK, ar ko nosaka Kopienas noteikumus valsts atbalstam ogļu rūpniecībai (OV L 329, 30.12.1993., 12. lpp.).

(16)  Sk. Komisijas lēmumus lietās N 175/10 – Slovēnija, SA 33013 – Polija, N 708/07 – Vācija, SA 33033 – Rumānija un SA 33861 – Ungārija.

(17)  Kā tā definēta Lēmumā 2010/787/ES.

(18)  Kā tā definēta Reģionālā atbalsta pamatnostādņu 2014.–2020. gadam II pielikumā, Lēmums Nr. 407/13/COL (OV L 166, 5.6.2014., 44. lpp., un EEZ papildinājums Nr. 33, 5.6.2014., 1. lpp.).

(19)  Pamatnostādnes par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu no 2013. gada 1. decembra atbalsta pasākumiem banku labā saistībā ar finanšu krīzi (“2013. gada Banku darbības pamatnostādnes”), Lēmums Nr. 464/13/COL (OV L 264, 4.9.2014., 6. lpp.).

(20)  Šāda veida konkrēti noteikumi ir dzelzceļa kravu pārvadājumu nozarē – skatīt Komisijas vadlīnijas valsts atbalstam dzelzceļa uzņēmumiem, Lēmums Nr. 788/08/COL (OV L 105, 21.4.2011., 32. lpp., un EEZ papildinājums Nr. 23, 21.4.2011., 1. lpp.).

(21)  Tas jo īpaši attiecas uz tiem sabiedrību veidiem, kas minēti I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvā 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

(22)  Attiecīgā gadījumā “kapitāls” ietver daļu/akciju uzcenojumu.

(23)  Tas jo īpaši attiecas uz tiem sabiedrību veidiem, kas minēti Direktīvas 2013/34/ES II pielikumā.

(24)  Lai noteiktu, vai uzņēmums ir neatkarīgs vai ietilpst grupā, ņem vērā Ieteikuma 2003/361/EK I pielikumā noteiktos kritērijus.

(25)  Savā spriedumā lietā C-241/94 Francija/Komisija, ECLI:EU:C:1996:353 (Kimberly Clark Sopalin) Tiesa apstiprināja, ka Francijas iestāžu diskrecionāri īstenotā finansēšanas sistēma no Valsts nodarbinātības fonda varēja ļaut dažiem uzņēmumiem nonākt labvēlīgākā stāvoklī nekā citiem, un tādējādi tā uzskatāma par atbalstu Līguma 107. panta 1. punkta nozīmē. Tiesas spriedums neapšaubīja Komisijas secinājumu, ka atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu.

(26)  Lai novērstu jebkādas šaubas, tas neliedz līgumslēdzējām pusēm individuāli paziņot par atbalstu MVU un nelieliem valsts uzņēmumiem. Šādos gadījumos Iestāde attiecīgo atbalstu vērtēs saskaņā ar šajās pamatnostādnēs noteiktajiem principiem.

(27)  Skatīt, piemēram, spriedumu lietā C-156/98 Vācija/Komisija, EU:C:2000:467, 78. punkts, un spriedumu lietā C-333/07 Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne, EU:C:2008:764, 94.–116. punkts.

(28)  Indikatīvs pārstrukturēšanas plāna paraugs ir sniegts II pielikumā.

(29)  Noteikumi par piemērojamajām likmēm: atsauces likmes un diskonta likmes (“atsauces likmju pamatnostādnes”), Lēmums Nr. 788/08/COL.

(30)  Lai novērstu jebkādas šaubas, minētā paziņojuma aizdevumu rezervju tabulā ietvertā piezīme attiecībā uz glābšanas atbalsta atlīdzību neattiecas uz atbalstu, ko novērtē saskaņā ar šīm pamatnostādnēm.

(31)  Šis ieguldījums nedrīkst ietvert nekādu atbalstu. Piemēram, tas nevar būt aizdevums ar subsidētu procentu likmi vai aizdevums, kurš ir segts ar valdības garantijām, kas ietver atbalsta elementus.

(32)  Skatīt, piemēram, Komisijas lēmumu lietā SA.32698 Air Åland.

(33)  Šajā nolūkā jāsagatavo uzņēmuma bilance uz datumu, kad tiek nodrošināts atbalsts.

(34)  Attiecībā uz nepaziņotu atbalstu Iestāde savā vērtējumā ņem vērā iespēju, ka atbalstu varēja pasludināt par saderīgu ar EEZ līguma darbību kā cita veida atbalstu, nevis kā glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu.

(35)  Neparedzēts apstāklis ir tāds apstāklis, ko saņēmēja vadība nekādi nebūtu spējusi paredzēt pārstrukturēšanas plāna izstrādes laikā un ko nav radījusi saņēmēja vadības nolaidība vai kļūmes vai tās grupas lēmumi, kurai saņēmējs pieder.

(36)  Skatīt spriedumu apvienotajās lietās Itālija un SIM 2 Multimedia pret Komisiju, C-328/99 un C-399/00, EU:C:2003:252; Apvienotajās lietās Grieķija un citi pret Komisiju, T-415/05, T-416/05 un T-423/05, EU:T:2010:386; Lietā Ryanair pret Komisiju, T-123/09, EU:T:2012:164 (to apstiprina pārsūdzība Eiropas Kopienu Tiesas spriedums lietā C-287/12 P, EU:C:2013:395).

(37)  Piemēram, portfeli vai atsevišķus aktīvus var būt iespējams un tāpēc būtu nepieciešams pārdot ievērojami īsākā laikā nekā pārdot funkcionējošu uzņēmumu, jo īpaši gadījumā, ja šis uzņēmums vispirms jānodala no lielāka subjekta.

(38)  Šajā saistībā Iestāde var ņemt vērā arī to, vai saņēmējs ir vidējs vai liels uzņēmums.

(39)  Jo īpaši var tikt ņemts vērā koncentrācijas līmenis, jaudas ierobežojumi, ienesīguma līmenis un šķēršļi ieiešanai tirgū un darbības paplašināšanai.

(40)  EBTA valstu Nolīgumu par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi 3. protokols (“3. protokols”).

(41)  Lieta Textilwerke Deggendorf/Komisija un citi, C-355/95 P, EU:C:1997:241.

(42)  Izņemot komercnoslēpumus un citu konfidenciālu informāciju, ja ir sniegts pietiekams pamatojums un Iestāde tam ir piekritusi (Nodaļa “Dienesta noslēpums valsts atbalsta lēmumu jomā”, Lēmums Nr. 15/04/COL (OV L 154, 8.6.2006., 27. lpp., un EEZ papildinājums Nr. 29, 8.6.2006., 1. lpp.).

(43)  Publicējamā summa ir maksimālais atļautais nodokļu atvieglojums, nevis katru gadu atskaitītā summa (piemēram, nodokļu kredīta gadījumā publicē maksimālo atļauto nodokļu kredīta summu, nevis faktisko summu, kura var būt atkarīga no apliekamajiem ienākumiem un katru gadu var mainīties).

(44)  Šo informāciju publicē 6 mēnešu laikā no piešķiršanas dienas (vai atbalstam nodokļu atvieglojumu veidā – viena gada laikā no dienas, kad jāiesniedz nodokļu deklarācija). Nelikumīga atbalsta gadījumā līgumslēdzējām pusēm būs jānodrošina, ka šī informācija tiek publicēta ex post vēlākais sešu mēnešu laikā no Iestādes lēmuma datuma. Informāciju dara pieejamu formātā, kas nodrošina iespēju datus meklēt, izgūt un viegli publicēt internetā, piemēram, CSV vai XML formātā.

(45)  Nav prasīts publicēt informāciju par atbalstu, kas piešķirts līdz 2016. gada 1. jūlijam, un fiskālā atbalsta gadījumā – par atbalstu, kas pieprasīts vai piešķirts līdz 2016. gada 1. jūlijam.

(46)  Nostādnes par valsts atbalstu, ko piešķir kā kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, Lēmums Nr. 12/12/COL (OV L 161, 13.6.2013., 12. lpp., un EEZ papildinājums Nr. 34, 13.6.2013., 1. lpp.).

(47)  Valsts atbalsta noteikumu piemērošana kompensācijai, kas piešķirta par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanu, Lēmums Nr. 12/12/COL.

(48)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV L 315, 3.12.2007., 1. lpp.), kas iekļauta EEZ līguma XIII pielikuma 4.a punktā ar Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 85/2008 (OV L 280, 23.10.2008., 20. lpp., un EEZ papildinājums Nr. 64, 23.10.2008., 13. lpp.).

(49)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (OV L 293, 31.10.2008., 3. lpp.) (16., 17. un 18. pants), kas iekļauta EEZ līguma XIII pielikuma 64.a punktā ar Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 90/2011 (OV L 262, 6.10.2011., 62. lpp., un EEZ papildinājums Nr. 54, 6.10.2011., 78. lpp.).

(50)  Komisijas paziņojums “Pamatnostādnes par valsts atbalstu lidostām un aviokompānijām”, Lēmums Nr. 216/14/COL.

(51)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1992. gada 7. decembra Regula (EEK) Nr. 3577/92 ar ko piemēro principu, kurš paredz jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs (jūras kabotāža) (OV L 364, 12.12.1992., 7. lpp.), kas iekļauta EEZ līguma XIII pielikuma 53.a punktā ar Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 70/1997 (OV L 30, 5.2.1998., 42. lpp., un EEZ papildinājums Nr. 5, 5.2.1998., 175. lpp.).

(52)  Pamatnostādnes par valsts atbalstu jūras transportam, Lēmums Nr. 62/04/COL (OV L 240, 13.9.2007., 9. lpp., un EEZ papildinājums Nr. 43, 13.9.2007., 1. lpp.).

(53)  6. nodaļas vajadzībām termins “MVU” ietver nelielus valsts uzņēmumus.

(54)  Lai novērstu jebkādas šaubas, minētā paziņojuma aizdevumu rezervju tabulā ietvertā piezīme attiecībā uz glābšanas atbalsta atlīdzību neattiecas uz atbalstu, ko novērtē saskaņā ar šīm pamatnostādnēm.

(55)  Šādu kopēju metodiku var nodrošināt Iestāde.

(56)  Pie EBIT jāpieskata nolietojums tajā pašā laikposmā un jāatņem izmaiņas apgrozāmajā kapitālā divu gadu periodā (gads pirms pieteikuma un iepriekšējais gads), dalot to visu ar divi, lai noteiktu summu sešiem mēnešiem.

(57)  Apgrozāmie līdzekļi: likvīdie līdzekļi, debitoru parādi (klientu un debitoru rēķini), citi apgrozāmie līdzekļi un nākamo periodu izdevumi, krājumi. Īstermiņa saistības: finansiālais parāds, kreditoru parādi (piegādātāju un kreditoru rēķini) un citas īstermiņa saistības, nākamo periodu ienākumi, citas uzkrātās saistības, nodokļu saistības.