ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 267

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 14. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1840 (2015. gada 7. oktobrī) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Istarski pršut/Istrski pršut (ACVN))

1

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1841 (2015. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1842 (2015. gada 9. oktobris) par kombinēto brīdinājumu par smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu ietekmi uz veselību izvietojuma, dizaina un formas tehniskajām specifikācijām (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 6729)  ( 1 )

5

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

14.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1840

(2015. gada 7. oktobrī)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Istarski pršut/Istrski pršut (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Horvātijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu Istarski pršut, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Ar 2013. gada 30. augusta paziņojumu par iebildumiem un 2013. gada 25. oktobra pamatoto iebildumu paziņojumu Slovēnija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. panta 2. punktu iebilda pret šo reģistrēšanu. Iebildumi tika uzskatīti par pieņemamiem.

(3)

Ar 2014. gada 7. februāra vēstulēm Komisija aicināja ieinteresētās personas uzsākt attiecīgas apspriedes, lai panāktu vienošanos saskaņā ar minēto personu iekšējām procedūrām. Termiņš apspriedēm tika papildus pagarināts par trim mēnešiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. panta 3. punkta trešo daļu.

(4)

Slovēnija cita starpā apgalvoja, ka Istarski pršut reģistrēšana neatbilst aizsargāta cilmes vietas nosaukuma definīcijai, jo izejvielu ieguves ģeogrāfiskais apgabals ir lielāks nekā noteiktais ģeogrāfiskais apgabals. Turklāt Slovēnija apgalvoja, ka šī reģistrēšana apdraudētu nosaukuma Istrski pršut pastāvēšanu; tas ir nosaukums, kuru lieto Slovēnijā attiecībā uz produktu, kam ir tādas pašas raksturīgās īpašības kā Istarski pršut un kas likumīgi bijis tirgū vairāk nekā piecus gadus pirms vienotā dokumenta Istarski pršut publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(5)

Pēc sešu mēnešu ilgām apspriedēm starp Slovēniju un Horvātiju tika panākta vienošanās. Tā ir paziņota Komisijai ar 2014. gada 3. un 10. septembra vēstulēm.

(6)

Pēc vienošanās produkta specifikācijā ir veikti vairāki grozījumi. Horvātijas pieteikums kļuva par divvalstu (Horvātijas un Slovēnijas) pieteikumu. Produkta nosaukums Istarski pršut ir pārdēvēts par Istarski pršut/Istrski pršut, tādējādi iekļaujot tajā arī nosaukumu slovēņu valodā. Ražošanas apgabals ir paplašināts, ietverot tajā Istras pussalas Slovēnijas daļu. Nelieli pielāgojumi ir izdarīti citās produkta specifikācijas sadaļās.

(7)

Ievērojot to, ka vienotais dokuments ir ticis būtiski grozīts, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. panta 4. punktu Komisija atkārtoti veica pieteikuma pārbaudi un secināja, ka reģistrēšanas nosacījumi ir izpildīti.

(8)

Attiecībā uz apgabala Horvātijas daļu starpība starp izejvielu ieguves apgabalu un noteikto ģeogrāfisko apgabalu ir saglabāta, kā tas bija sākotnējā pieteikumā. Visas prasības, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 5. panta 3. punktā, ir izpildītas, tāpēc attiecībā uz nosaukumu var izmantot atkāpi, kas noteikta minētajā pantā, un nosaukums var attiecīgi tikt reģistrēts kā aizsargāts cilmes vietas nosaukums.

(9)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Horvātijas un Slovēnijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu Istarski pršut/Istrski pršut, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(10)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums Istarski pršut/Istrski pršut būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums Istarski pršut/Istrski pršut (AĢIN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.2. grupas “Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u. c.)” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (4) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 7. oktobrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 155, 1.6.2013., 3. lpp.

(3)  OV L 186, 5.6.2015., 9. lpp.

(4)  Komisijas 2014. gada 13. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


14.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1841

(2015. gada 13. oktobris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 13. oktobrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

49,1

MA

145,5

MK

41,5

TR

118,1

ZZ

88,6

0707 00 05

AL

38,5

TR

112,1

ZZ

75,3

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AR

133,8

CL

149,0

TR

106,2

UY

86,1

ZA

114,7

ZZ

118,0

0806 10 10

BR

250,8

EG

188,2

MA

56,6

MK

97,5

TR

179,3

ZZ

154,5

0808 10 80

AR

258,5

CL

209,5

MK

23,1

NZ

168,2

ZA

138,6

ZZ

159,6

0808 30 90

CN

65,9

TR

134,0

XS

96,3

ZA

218,5

ZZ

128,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

14.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/1842

(2015. gada 9. oktobris)

par kombinēto brīdinājumu par smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu ietekmi uz veselību izvietojuma, dizaina un formas tehniskajām specifikācijām

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 6729)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīvu 2014/40/ES par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (1) un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvu 2014/40/ES tika ieviesti jauni noteikumi par brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, tostarp par kombinētajiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, kas izvietojami uz smēķēšanai paredzētiem tabakas izstrādājumiem [tabakas izstrādājumiem smēķēšanai]. Kombinētajiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību būtu jāietver viens no direktīvas I pielikumā uzskaitītajiem rakstiskajiem brīdinājumiem, attiecīgs krāsains fotoattēls, kas iekļauts attēlu galerijā minētās direktīvas II pielikumā, un informācija par smēķēšanas atmešanu. Tiem būtu jāsedz 65 % no iepakojuma vienību un jebkāda ārējā iepakojuma priekšējās un aizmugurējās ārējās virsmas.

(2)

Būtu jānosaka tehniskās specifikācijas attiecībā uz kombinēto brīdinājumu par ietekmi uz veselību izvietojumu, dizainu un formu, ņemot vērā dažādas iepakojuma formas. Lai nodrošinātu, ka katrs elements ir pilnībā redzams, jo īpaši būtu jānosaka fotoattēla, rakstiskā brīdinājuma un informācijas par smēķēšanas atmešanu izvietojums kombinētajā brīdinājumā par ietekmi uz veselību, minēto elementu izmērs, kā arī izmantojamais formāts, krāsas un šrifts.

(3)

Ņemot vērā tirgū piedāvātā iepakojuma dažādās formas un izmērus, ir lietderīgi noteikt, ka kombinētie brīdinājumi par ietekmi uz veselību jāizvieto stabiņveida vai blakusizkārtojuma formātā. Ja kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību augstums ir lielāks par 70 % no tā platuma, būtu jāizmanto stabiņveida formāts. Ja kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību augstums ir lielāks par 20 %, bet mazāks par 65 % no tā platuma, būtu jāizmanto blakusizkārtojuma formāts. Ja kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību augstums ir lielāks par vai vienāds ar 65 %, bet mazāks par vai vienāds ar 70 % no tā platuma, tabakas izstrādājumu ražotājiem būtu jāļauj izvēlēties, kuru formātu izmantot, ar nosacījumu, ka visi kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību elementi saglabājas pilnībā redzami un nav deformēti.

(4)

Lai nodrošinātu, ka fotoattēls ir pamanāmākais kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību elements, tas būtu jāizvieto kombinēto brīdinājumu par ietekmi uz veselību augšpusē, ja tiek izmantots stabiņveida formāts, un kombinēto brīdinājumu par ietekmi uz veselību kreisajā pusē, ja tiek izmantots blakusizkārtojuma formāts. Fotoattēlam vajadzētu būt arī lielākajam elementam kombinētajā brīdinājumā par ietekmi uz veselību.

(5)

Tomēr, ja iepakojuma vienības vai ārējā iepakojuma formas dēļ kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību platums ir ievērojami lielāks par tā augstumu, ir lietderīgi paredzēt īpašus noteikumus attiecībā uz kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību elementu izmēru, lai nodrošinātu, ka fotoattēls pēc mērogošanas nav deformēts un ka rakstiskais brīdinājums un informācija par smēķēšanas atmešanu ir pilnībā redzama un salasāma.

(6)

Lai nodrošinātu kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību uzskatāmību un skaidrību, būtu jāparedz noteikumi attiecībā uz krāsām, minimālo izšķirtspēju, šriftu un atstarpi starp rakstu rindām. Par pieņemamām uzskata drukas pielaides, no kurām nevar izvairīties.

(7)

Ir lietderīgi paredzēt īpašus noteikumus attiecībā uz kombinētajiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, kas izvietojami iepakojuma vienību ar atliecamu augšējo vāciņu priekšpusē, kur vāciņš aizņem virsmas laukumu, kas lielāks vai mazāks par 50 % no fotoattēlam paredzētās virsmas laukuma, un, atverot atliecamo augšējo vāciņu, fotoattēls, rakstiskais brīdinājums vai informācija par smēķēšanas atmešanu sadalītos. Šajos gadījumos ir lietderīgi paredzēt elastīgākus noteikumus attiecībā uz izmēru katram no trim kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību elementiem. Ja vien tiek nodrošināts, ka visi elementi saglabājas pilnībā redzami, būtu arī jāatļauj ražotājiem vai importētājiem samazināt rakstiskā brīdinājuma un informācijas par smēķēšanas atmešanu burtu izmēru un atstarpi starp rakstu rindām, ja kombinētais brīdinājums par ietekmi uz veselību šādu iepakojumu priekšpusē ir vairākās valodās vai ja no samazināšanas nevar izvairīties attiecībā uz smēķēšanai paredzētiem tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes, tinamā tabaka un ūdenspīpju tabaka.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Direktīvas 2014/40/ES 25. pantā minētā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā lēmumā ir izklāstīti noteikumi par kombinēto brīdinājumu par smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu [tabakas izstrādājumu smēķēšanai] ietekmi uz veselību izvietojumu, dizainu un formu.

2. pants

Kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību izvietojums un forma

1.   Ja kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību augstums ir lielāks par 70 % no tā platuma, ražotāji kombinētos brīdinājums par ietekmi uz veselību izvieto stabiņveida formātā, kā attēlots pielikuma 1. iedaļā.

Ja kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību augstums ir lielāks par 20 %, bet mazāks par 65 % no tā platuma, ražotāji kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz veselību izvieto blakusizkārtojuma formātā, kā attēlots pielikuma 2. iedaļā.

Ja kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību augstums ir lielāks par vai vienāds ar 65 %, bet mazāks par vai vienāds ar 70 % no tā platuma, ražotāji var izvēlēties izmantot vai nu stabiņveida, vai blakusizkārtojuma formātu ar nosacījumu, ka visi kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību elementi saglabājas pilnībā redzami un nav deformēti.

2.   Ja izmanto stabiņveida formātu, fotoattēlu izvieto kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību augšpusē un rakstisko brīdinājumu un informāciju par smēķēšanas atmešanu drukā zem fotoattēla, kā attēlots pielikuma 1. iedaļā. Fotoattēls aizņem 50 %, rakstiskais brīdinājums – 38 % un informācija par smēķēšanas atmešanu – 12 % no kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību virsmas laukuma, kas ir ārējās melnās apmales iekšpusē.

Ja izmanto blakusizkārtojuma formātu, fotoattēlu izvieto kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību kreisajā pusē, rakstisko brīdinājumu – augšējā labajā pusē un informāciju par smēķēšanas atmešanu – apakšējā labajā pusē, kā attēlots pielikuma 2. iedaļā. Fotoattēls aizņem 50 %, rakstiskais brīdinājums – 40 % un informācija par smēķēšanas atmešanu – 10 % no kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību virsmas laukuma, kas ir ārējās melnās apmales iekšpusē.

3.   Ja iepakojuma vienības vai ārējā iepakojuma formas dēļ kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību augstums ir mazāks par vai vienāds ar 20 % no tā platuma, kombinēto brīdinājumu par ietekmi uz veselību izvieto īpaši platā blakusizkārtojuma formātā, kā attēlots pielikuma 3. iedaļā. Fotoattēls aizņem 35 %, rakstiskais brīdinājums – 50 % un informācija par smēķēšanas atmešanu – 15 % no kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību virsmas laukuma, kas ir ārējās melnās apmales iekšpusē.

3. pants

Kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību dizains

1.   Kombinēto brīdinājumu par ietekmi uz veselību drukā, izmantojot četru krāsu modeli – CMYK (ciānfuksīndzeltenmelnais krāsu modelis). Visi elementi melnā krāsā atbilst C0, M0, Y0 un K100, un elementi silti dzeltenā krāsā atbilst C0, M10, Y100 un K0.

Kombinēto brīdinājumu par ietekmi uz veselību reproducē ar minimālo izšķirtspēju 300 dpi, ja to drukā faktiskajā izmērā.

2.   Rakstisko brīdinājumu drukā baltā krāsā uz melna fona.

Ja smēķēšanai paredzētus tabakas izstrādājumus paredzēts laist tirgū dalībvalstīs, kurās ir vairākas oficiālās valodas, rakstisko brīdinājumu pirmajā valodā drukā baltā krāsā, rakstisko brīdinājumu otrajā valodā drukā silti dzeltenā krāsā un – attiecīgā gadījumā – rakstisko brīdinājumu trešajā valodā drukā baltā krāsā.

Informāciju par smēķēšanas atmešanu drukā melnā krāsā uz silti dzeltena fona, kā attēlots pielikumā.

3.   Ja izmanto blakusizkārtojuma formātu, apvērsto stabiņveida formātu vai īpaši plato blakusizkārtojuma formātu, laukumā, kas paredzēts informācijai par smēķēšanas atmešanu, starp informāciju par smēķēšanas atmešanu un fotoattēlu drukā 1 mm platu melnu līniju.

4.   Ražotāji vai importētāji nodrošina, ka fotoattēls ir:

a)

reproducēts, neizmantojot efektus, nepielāgojot krāsas, neveicot retušēšanu vai nepaplašinot fonu;

b)

nav apcirpts pārāk tuvu attēla fokusa punktam vai pārāk tālu no tā; un

c)

mērogots proporcionāli, to neizstiepjot vai nesablīvējot.

5.   Ražotāji nodrošina, ka:

a)

rakstiskais brīdinājums un informācija par smēķēšanas atmešanu ir pa kreisi līdzināta un vertikāli centrēta;

b)

rakstiskais brīdinājums un informācija par smēķēšanas atmešanu ir drukāta Neue Frutiger Condensed Bold šriftā;

c)

rakstiskais brīdinājums ir drukāts ar vienāda izmēra burtiem;

d)

rakstiskā brīdinājuma un informācijas par smēķēšanas atmešanu burtu izmērs ir pēc iespējas lielāks, lai nodrošinātu teksta maksimālu uzskatāmību;

e)

rakstiskā brīdinājuma minimālais burtu izmērs ir 6 pt un informācijas par smēķēšanas atmešanu minimālais burtu izmērs ir 5 pt;

f)

atstarpe starp rakstu rindām ir par 2 pt lielāka nekā rakstiskā brīdinājuma burtu izmērs un par 1–2 pt lielāka nekā informācijas par smēķēšanas atmešanu burtu izmērs;

g)

rakstiskais brīdinājums ir reproducēts, kā norādīts Direktīvas 2014/40/ES I pielikumā, tostarp attiecībā uz lielo burtu lietojumu, bet izņemot numerāciju.

Atkāpjoties no e) un f) apakšpunkta, tādu smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu ražotāji vai importētāji, kas nav cigaretes, tinamā tabaka un ūdenspīpju tabaka, gadījumos, kad no tā nevar izvairīties, var samazināt rakstiskā brīdinājuma un informācijas par smēķēšanas atmešanu burtu izmēru vai atstarpi starp rakstu rindām ar nosacījumu, ka visi kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību elementi saglabājas pilnībā redzami.

4. pants

Īpaši noteikumi attiecībā uz konkrētām iepakojuma vienībām ar atliecamu augšējo vāciņu

1.   Atkāpjoties no 2. panta 2. punkta pirmās daļas, attiecībā uz kombinētajiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, kas izvietojami iepakojuma vienību ar atliecamu augšējo vāciņu priekšpusē, piemēro šādus noteikumus:

a)

ja vāciņš ir mazāks par 2. panta 2. punktā fotoattēlam paredzēto virsmas laukumu un minētā noteikuma ievērošana izraisītu to, ka fotoattēls iepakojuma atvēršanas brīdī sadalās:

i)

rakstisko brīdinājumu izvieto kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību augšpusē, un informāciju par smēķēšanas atmešanu un fotoattēlu – zem rakstiskā brīdinājuma, kā attēlots pielikuma 4. iedaļā; un

ii)

fotoattēls aizņem vismaz 50 % no kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību virsmas laukuma, rakstiskais brīdinājums vismaz 30 % un informācija par smēķēšanas atmešanu vismaz 10 %, bet ne vairāk par 12 % no kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību virsmas laukuma, kas ir ārējās melnās apmales iekšpusē;

b)

ja vāciņš ir lielāks par 2. panta 2. punktā fotoattēlam paredzēto virsmas laukumu un minētā noteikuma ievērošana izraisītu to, ka rakstiskais brīdinājums vai informācija par smēķēšanas atmešanu iepakojuma atvēršanas brīdī sadalās:

i)

fotoattēlu izvieto kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību augšpusē un rakstisko brīdinājumu un informāciju par smēķēšanas atmešanu – zem fotoattēla, kā attēlots pielikuma 1. iedaļā; un

ii)

fotoattēls aizņem vismaz 50 % no kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību virsmas laukuma, rakstiskais brīdinājums vismaz 30 % un informācija par smēķēšanas atmešanu vismaz 10 %, bet ne vairāk par 12 % no kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību virsmas laukuma, kas ir ārējās melnās apmales iekšpusē.

Ražotāji nodrošina, ka neviens no trim kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību elementiem iepakojuma vienības atvēršanas brīdī nesadalās.

2.   Atkāpjoties no 3. panta 5. punkta e) un f) apakšpunkta, ja kombinētais brīdinājums par ietekmi uz veselību ir vairākās valodās, iepakojuma vienībās ar atliecamu augšējo vāciņu esošu cigarešu, tinamās tabakas un ūdenspīpju tabakas ražotāji vai importētāji var samazināt iepakojuma priekšpusē izvietotā rakstiskā brīdinājuma un informācijas par smēķēšanas atmešanu burtu izmēru vai atstarpi starp rakstu rindām ar nosacījumu, ka visi kombinētā brīdinājuma par ietekmi uz veselību elementi saglabājas pilnībā redzami.

5. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 9. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 127, 29.4.2014., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.   Stabiņveida formāts (2. panta 1. un 2. punkts un 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

Image

2.   Blakusizkārtojuma formāts (2. panta 1. un 2. punkts)

Image

3.   Īpaši plats blakusizkārtojuma formāts (2. panta 3. punkts)

Image

4.   Apvērsts stabiņveida formāts (4. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Image