ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 189

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 17. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, ka ir stājusies spēkā Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES)

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1170 (2015. gada 16. jūlijs), ar ko 2015. gada nozvejas kvotām pievieno konkrētus daudzumus, kas 2014. gadā ieturēti atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktam

2

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1171 (2015. gada 16. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

32

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1172 (2015. gada 16. jūlijs), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti importa licenču pieteikumos, kas no 2015. gada 1. līdz 7. jūlijam ir iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras attiecībā uz ķiplokiem atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 341/2007

34

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1173 (2015. gada 14. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2009/790/EK, ar ko Polijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, ar kuru atkāpjas no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

36

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1174 (2015. gada 14. jūlijs), ar ko attiecībā uz bankas Banka Slovenije ārējo revidentu groza Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem

38

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1175 (2015. gada 15. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2006/473/EK attiecībā uz Dienvidāfrikas administratīvā rajona Gordonijas atzīšanu par tādu, kurā nav sastopams Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem) (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 4749)

39

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Austrumtimoras Demokrātisko Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu ( OV L 173, 3.7.2015. )

40

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

17.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/1


Paziņojums par to, ka ir stājusies spēkā Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES)

Vašingtonā 1973. gada 3. martā parakstītā Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) (1) saskaņā ar tās XXII panta 2. punktu stājās spēkā 2015. gada 8. jūlijā.


(1)  OV L 75, 19.3.2015., 4. lpp.


REGULAS

17.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/2


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1170

(2015. gada 16. jūlijs),

ar ko 2015. gada nozvejas kvotām pievieno konkrētus daudzumus, kas 2014. gadā ieturēti atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 6. maija Regulu (EK) Nr. 847/96, kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktu dalībvalstis var līdz tām iedalītās nozvejas kvotas piemērošanas gada 31. oktobrim lūgt Komisiju ieturēt un pārcelt uz nākamo gadu līdz 10 % no attiecīgās kvotas. Komisijai ieturētais daudzums ir jāpievieno attiecīgajai kvotai.

(2)

Padomes Regulās (ES) Nr. 1262/2012 (2), (ES) Nr. 1180/2013 (3), (ES) Nr. 24/2014 (4) un (ES) Nr. 43/2014 (5) ir noteiktas konkrētu krājumu nozvejas kvotas 2014. gadam un norādīts, uz kuriem krājumiem var attiecināt Regulā (EK) Nr. 847/96 paredzētos pasākumus.

(3)

Padomes Regulās (ES) Nr. 1221/2014 (6), (ES) Nr. 1367/2014 (7), (ES) 2015/104 (8) un (ES) 2015/106 (9) ir noteiktas konkrētu krājumu nozvejas kvotas 2015. gadam.

(4)

Dažas dalībvalstis atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktam līdz 2014. gada 31. oktobrim ir lūgušas daļu no tām iedalītajām 2014. gada kvotām ieturēt un pārcelt uz nākamo gadu. Ieturētie daudzumi būtu jāpievieno 2015. gada kvotai, nepārsniedzot minētajā regulā norādītos limitus.

(5)

Krievijas Federācija 2014. gada 6. augustā noteica embargo dažu lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu importam no Savienības. Ņemot vērā šos ārkārtas apstākļus, ar Regulu (ES) Nr. 1221/2014 tika grozīta Regula (ES) Nr. 43/2014 un Regula (ES) Nr. 1180/2013 attiecībā uz vissmagāk vai vistiešāk skartajiem krājumiem. Grozījums paredzēja, ka uz šādiem krājumiem 2015. gadam iedalītajām kvotām atļauts pārcelt 2014. gadā neizmantoto daudzumu lielāku procentuālo daļu. Tādējādi uz šīm kvotām jau attiecās pārcelšana izņēmuma kārtā un tās ir izslēgtas no šīs regulas darbības jomas.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

2015. gada nozvejas kvotas, kas noteiktas Regulās (ES) Nr. 1221/2014, (ES) Nr. 1367/2014 un (ES) 2015/104, palielina atbilstīgi pielikumā norādītajam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 16. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 115, 9.5.1996., 3. lpp.

(2)  Padomes 2012. gada 20. decembra Regula (ES) Nr. 1262/2012, ar ko nosaka konkrētu dziļūdens zivju krājumu zvejas iespējas ES kuģiem 2013. un 2014. gadā (OV L 356, 22.12.2012., 22. lpp.).

(3)  Padomes 2013. gada 19. novembra Regula (ES) Nr. 1180/2013, ar ko 2014. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā (OV L 313, 22.11.2013., 4. lpp.).

(4)  Padomes 2014. gada 10. janvāra Regula (ES) Nr. 24/2014, ar ko 2014. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā (OV L 9, 14.1.2014., 1. lpp.).

(5)  Padomes 2014. gada 20. janvāra Regula (ES) Nr. 43/2014, ar ko 2014. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi (OV L 24, 28.1.2014., 1. lpp.).

(6)  Padomes 2014. gada 10. novembra Regula (ES) Nr. 1221/2014, ar ko 2015. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 43/2014 un Regulu (ES) Nr. 1180/2013 (OV L 330, 15.11.2014., 16. lpp.).

(7)  Padomes 2014. gada 15. decembra Regula (ES) Nr. 1367/2014, ar ko 2015. un 2016. gadam nosaka Savienības zvejas kuģu zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (OV L 366, 20.12.2014., 1. lpp.).

(8)  Padomes 2015. gada 19. janvāra Regula (ES) 2015/104, ar ko 2015. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, groza Regulu (ES) Nr. 43/2014 un atceļ Regulu (ES) Nr. 779/2014 (OV L 22, 28.1.2015., 1. lpp.).

(9)  Padomes 2015. gada 19. janvāra Regula (ES) 2015/106, ar ko 2015. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā (OV L 19, 24.1.2015., 8. lpp.).


PIELIKUMS

Valsts kods

Krājuma kods

Suga

Zona

Galīgā kvota (2014) (1) (tonnās)

Nozveja (2014) (tonnās)

Nozveja (īpaši nosacījumi) (2014) (tonnās)

% no galīgās kvotas

Pārceltais daudzums (tonnās)

BE

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

2 434,880

491,079

177,243

27,45 %

243,488

BE

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

311,380

216,867

/

69,65 %

31,138

BE

ANF/8ABDE.

Jūrasvelni

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

139,500

108,098

/

77,49 %

13,950

BE

COD/07A.

Menca

VIIa

11,080

9,151

/

82,59 %

1,108

BE

COD/07D.

Menca

VIId

76,710

72,230

/

94,16 %

4,480

BE

COD/7XAD34

Menca

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

355,370

141,495

/

39,82 %

35,537

BE

HAD/07A.

Pikša

VIIa

8,790

7,035

/

80,03 %

0,879

BE

HAD/2AC4.

Pikša

IV; Savienības ūdeņi IIa zonā

128,000

98,275

/

76,78 %

12,800

BE

HAD/5BC6A.

Pikša

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb un VIa zonā

0,070

/

/

N/A

0,007

BE

HAD/7X7A34

Pikša

VIIb–k, VIII, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

112,500

100,445

/

89,28 %

11,250

BE

HKE/2AC4-C

Heks

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

44,820

42,086

/

93,20 %

2,734

BE

HKE/571214

Heks

VI un VII; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

188,730

12,395

/

6,57 %

18,873

BE

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

15,300

5,824

/

38,07 %

1,530

BE

LEZ/07.

Megrimi

VII

622,810

166,763

/

26,78 %

62,281

BE

LEZ/2AC4-C

Megrimi

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

10,690

9,791

/

91,59 %

0,899

BE

LEZ/8ABDE.

Megrimi

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

27,500

12,227

/

44,46 %

2,750

BE

LIN/04-C.

Jūras līdaka

Savienības ūdeņi IV zonā

17,600

16,351

/

92,90 %

1,249

BE

LIN/6X14.

Jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

99,740

80,200

/

80,41 %

9,974

BE

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII

10,620

8,277

/

77,94 %

1,062

BE

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

914,480

494,412

/

54,06 %

91,448

BE

NEP/8ABDE.

Norvēģijas omārs

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

5,560

0,083

/

1,49 %

0,556

BE

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa

165,030

99,898

/

60,53 %

16,503

BE

PLE/2A3AX4

Jūras zeltplekste

IV; Savienības ūdeņi IIa zonā; IIIa zonas daļa, kas neietilpst Skagerakā un Kategatā

7 892,500

7 151,559

/

90,61 %

740,941

BE

PLE/7DE.

Jūras zeltplekste

VIId un VIIe

1 437,630

1 429,908

/

99,46 %

7,722

BE

PLE/7FG.

Jūras zeltplekste

VIIf un VIIg

183,000

181,270

/

99,05 %

1,730

BE

POK/2A34.

Saida

IIIa un IV; Savienības ūdeņi IIa, IIIb, IIIc zonā un 22.–32. apakšrajonā

6,000

4,485

/

74,75 %

0,600

BE

SOL/07D.

Parastā jūrasmēle

VIId

1 661,690

1 495,916

/

90,02 %

165,774

BE

SOL/07E.

Parastā jūrasmēle

VIIe

29,380

24,828

/

84,51 %

2,938

BE

SOL/24-C.

Parastā jūrasmēle

Savienības ūdeņi II un IV zonā

971,480

964,970

/

99,33 %

6,510

BE

SOL/7FG.

Parastā jūrasmēle

VIIf un VIIg

720,800

703,148

/

97,55 %

17,652

BE

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk

53,190

42,106

/

79,16 %

5,319

BE

WHG/07A.

Merlangs

VIIa

3,450

1,618

/

46,90 %

0,345

BE

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk

347,060

311,723

/

89,82 %

34,706

DE

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

360,390

351,597

/

97,56 %

8,793

DE

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

334,960

325,690

/

97,23 %

9,270

DE

ARU/1/2.

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

26,730

0

/

0 %

2,673

DE

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības ūdeņi III un IV zonā

204,820

204,323

/

99,76 %

0,497

DE

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

1 117,040

999,842

/

89,51 %

111,704

DE

BLI/5B67-

Zilā jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

24,500

0

/

0 %

2,450

DE

BSF/56712-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII un XII zonā

125,250

0

/

0 %

12,525

DE

COD/03AS.

Menca

Kategats

0,220

0,004

/

1,82 %

0,022

DE

COD/3DX32.

Menca

Savienības ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

5 796,140

0

791,277

13,65 %

579,614

DE

GFB/1234-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

9,990

0

/

0 %

0,999

DE

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

11,100

0

/

0 %

1,110

DE

GHL/2A-C46

Grenlandes paltuss

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb un VI zonā

42,800

0

/

0 %

4,280

DE

HAD/2AC4.

Pikša

IV; Savienības ūdeņi IIa zonā

689,950

355,219

316,511

97,36 %

18,220

DE

HAD/3A/BCD

Pikša

IIIa; Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

121,000

114,464

/

94,60 %

6,536

DE

HAD/5BC6A.

Pikša

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb un VIa zonā

5,180

0

/

0 %

0,518

DE

HAD/6B1214

Pikša

Savienības un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

3,400

0

/

0 %

0,340

DE

HER/5B6ANB

Siļķe

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

3 361,170

3 354,224

/

99,79 %

6,946

DE

HKE/2AC4-C

Heks

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

216,130

119,835

/

55,75 %

21,613

DE

HKE/3A/BCD

Heks

IIIa; Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

3

0

/

0 %

0,300

DE

LEZ/2AC4-C

Megrimi

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

5,560

0,780

/

14,03 %

0,556

DE

LIN/04-C.

Jūras līdaka

Savienības ūdeņi IV zonā

50,420

40,329

/

79,99 %

5,042

DE

LIN/1/2.

Jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

4,890

1,893

/

38,71 %

0,489

DE

LIN/3A/BCD

Jūras līdaka

IIIa; Savienības ūdeņi IIIbcd zonā

1,420

0,545

/

38,38 %

0,142

DE

LIN/6X14.

Jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

19,310

0,245

/

1,27 %

1,931

DE

MAC/8C3411

Makrele

VIIIc, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

1 205,500

0

1 205,476

100 %

0,453

DE

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

484,170

416,656

/

86,05 %

48,417

DE

NEP/3A/BCD

Norvēģijas omārs

IIIa; Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

12,250

7,465

/

60,94 %

1,225

DE

PLE/2A3AX4

Jūras zeltplekste

IV; Savienības ūdeņi IIa zonā; IIIa zonas daļa, kas neietilpst Skagerakā un Kategatā

6 387,000

4 211,595

10,832

66,11 %

638,700

DE

POK/2A34.

Saida

IIIa un IV; Savienības ūdeņi IIa, IIIb, IIIc zonā un 22.–32. apakšrajonā

9 824,600

8 754,943

/

89,11 %

982,460

DE

POK/56-14

Saida

VI; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, XII un XIV zonā

8,530

0

/

0 %

0,853

DE

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

8,850

0

/

0 %

0,885

DE

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

20,600

0

/

0 %

2,060

DE

SOL/24-C.

Parastā jūrasmēle

Savienības ūdeņi II un IV zonā

681,350

641,153

/

94,10 %

40,197

DE

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa; Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

15,240

2,233

/

14,65 %

1,524

DE

USK/04-C.

Brosme

Savienības ūdeņi IV zonā

21,080

1,893

/

8,98 %

2,108

DE

USK/1214EI

Brosme

Savienības un starptautiskie ūdeņi I, II un XIV zonā

1,470

0

/

0 %

0,147

DE

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

7,770

0,001

/

0,01 %

0,770

DE

USK/567EI.

Brosme

Savienības un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

13,300

0

/

0 %

1,330

DE

WHB/1X14

Putasu

Savienības un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

27 144,970

20 735,395

3 691,752

89,99 %

2 714,497

DE

WHG/56-14

Merlangs

VI; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

2,200

0

/

0 %

0,220

DK

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

685,660

288,340

/

42,05 %

68,566

DK

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības ūdeņi III un IV zonā

513,730

137,690

/

26,80 %

51,373

DK

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

838,550

710,920

/

84,78 %

83,855

DK

BOR/678-

Kaproīdas

Savienības un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā

31 291,000

8 746,220

/

27,95 %

3 129,100

DK

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

15 945,440

0

5 948,150

37,30 %

1 594,544

DK

GHL/2A-C46

Grenlandes paltuss

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb un VI zonā

12,320

0

/

0 %

1,232

DK

HAD/2AC4.

Pikša

IV; Savienības ūdeņi IIa zonā

1 192,020

1 078,790

/

90,50 %

113,230

DK

HAD/3A/BCD

Pikša

IIIa; Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

1 909,000

1 764,190

/

92,41 %

144,810

DK

HER/5B6ANB

Siļķe

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

24,750

19,700

/

79,60 %

2,475

DK

HKE/2AC4-C

Heks

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

1 307,160

553,790

/

42,37 %

130,716

DK

HKE/3A/BCD

Heks

IIIa; Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

1 149,680

258,590

/

22,49 %

114,968

DK

LEZ/2AC4-C

Megrimi

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

27,920

23,450

/

83,99 %

2,792

DK

LIN/04-C.

Jūras līdaka

Savienības ūdeņi IV zonā

142,430

111,340

/

78,17 %

14,243

DK

LIN/1/2.

Jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

8,890

0

/

0 %

0,889

DK

LIN/3A/BCD

Jūras līdaka

IIIa; Savienības ūdeņi IIIbcd zonā

71,330

63,880

/

89,56 %

7,133

DK

LIN/6X14.

Jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

6,560

0

/

0 %

0,656

DK

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

914,510

470,360

/

51,43 %

91,451

DK

NEP/3A/BCD

Norvēģijas omārs

IIIa; Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

4 117,870

2 844,750

/

69,08 %

411,787

DK

PLE/2A3AX4

Jūras zeltplekste

IV; Savienības ūdeņi IIa zonā; IIIa zonas daļa, kas neietilpst Skagerakā un Kategatā

19 514,000

7 333,780

4 415,820

60,21 %

1 951,400

DK

POK/2A34.

Saida

IIIa un IV; Savienības ūdeņi IIa, IIIb, IIIc zonā un 22.–32. apakšrajonā

5 427,000

4 917,090

/

90,60 %

509,910

DK

POK/56-14

Saida

VI; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, XII un XIV zonā

16,000

15,470

/

96,69 %

0,530

DK

PRA/2AC4-C

Ziemeļu garnele

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

2 071,060

107,150

/

5,17 %

207,106

DK

SOL/24-C.

Parastā jūrasmēle

Savienības ūdeņi II un IV zonā

351,210

315,590

/

89,86 %

35,121

DK

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa; Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

351,890

283,080

/

80,45 %

35,189

DK

USK/04-C.

Brosme

Savienības ūdeņi IV zonā

70,990

3,250

/

4,58 %

7,099

DK

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

16,630

1,210

/

7,28 %

1,663

DK

WHB/1X14

Putasu

Savienības un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

38 597,750

34 708,170

45,880

90,04 %

3 843,700

EE

BLI/5B67-

Zilā jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

4,000

0

/

0 %

0,400

EE

COD/3DX32.

Menca

Savienības ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

1 666,370

0

165,069

9,91 %

166,637

EE

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

69,300

0

/

0 %

6,930

ES

ANE/08.

Eiropas anšovs

VIII

16 737,840

2 755,181

/

16,46 %

1 673,784

ES

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

3 300,710

3 011,828

/

91,25 %

288,882

ES

ANF/8ABDE.

Jūrasvelni

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

1 300,550

1 062,647

/

81,71 %

130,055

ES

ANF/8C3411

Jūrasvelni

VIIIc, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

2 103,170

1 956,693

/

93,04 %

146,477

ES

BLI/5B67-

Zilā jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

12,000

10,800

/

90,00 %

1,200

ES

GHL/2A-C46

Grenlandes paltuss

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb un VI zonā

12,320

0

/

0 %

1,232

ES

HAD/6B1214

Pikša

Savienības un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

0,330

0

/

0 %

0,033

ES

HKE/571214

Heks

VI un VII; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

15 545,900

14 745,757

/

94,85 %

800,143

ES

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

10 547,660

7 444,799

2 491,896

94,21 %

610,965

ES

HKE/8C3411

Heks

VIIIc, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

11 397,220

6 979,913

/

61,24 %

1 139,722

ES

JAX/08C.

Stavridas un ar tām saistītās piezvejas sugas

VIIIc

19 444,850

18 897,069

36,630

97,37 %

511,101

ES

JAX/09.

Stavridas un ar tām saistītās piezvejas sugas

IX

10 168,630

10 168,067

/

99,99 %

0,563

ES

LEZ/07.

Megrimi

VII

5 199,790

3 227,351

/

62,07 %

519,979

ES

LEZ/56-14

Megrimi

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; VI zona; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

505,740

129,342

/

25,57 %

50,574

ES

LEZ/8ABDE.

Megrimi

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

793,510

551,034

/

69,44 %

79,351

ES

LEZ/8C3411

Megrimi

VIIIc, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

2 199,880

934,369

/

42,47 %

219,988

ES

LIN/6X14.

Jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

2 315,970

1 573,013

/

67,92 %

231,597

ES

MAC/8C3411

Makrele

VIIIc, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

42 110,380

34 920,382

1 537,107

86,58 %

4 211,038

ES

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII

1 390,850

20,321

126,527

10,56 %

139,085

ES

NEP/08C.

Norvēģijas omārs

VIIIc

61,870

14,879

/

24,05 %

6,187

ES

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā

34,720

0,152

/

0,44 %

3,472

ES

NEP/8ABDE.

Norvēģijas omārs

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

42,120

0,445

/

1,06 %

4,212

ES

NEP/9/3411

Norvēģijas omārs

IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

33,690

24,403

/

72,43 %

3,369

ES

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

3 410,000

2 895,712

304,000

93,83 %

210,288

ES

SBR/09-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi IX zonā

682,250

67,856

49,120

17,15 %

68,225

ES

SBR/10-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi X zonā

9,000

0

/

0 %

0,900

ES

USK/567EI.

Brosme

Savienības un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

15,770

15,762

/

99,95 %

0,008

ES

WHB/1X14

Putasu

Savienības un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

12 411,720

29,415

/

0,24 %

1 241,172

ES

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

26 806,790

24 301,590

/

90,65 %

2 505,200

ES

WHG/56-14

Merlangs

VI; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

1,110

0

/

0 %

0,111

FI

COD/3DX32.

Menca

Savienības ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

1 284,010

0

339,873

26,47 %

128,401

FR

ALF/3X14-

Beriksas

ES un starptautiskie ūdeņi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

21,120

13,766

/

65,18 %

2,112

FR

ANE/08.

Eiropas anšovs

VIII

4 479,090

3 402,243

/

75,96 %

447,909

FR

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

18 678,450

14 168,831

/

75,86 %

1 867,845

FR

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

64,020

35,974

/

56,19 %

6,402

FR

ANF/8ABDE.

Jūrasvelni

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

8 351,760

6 804,687

/

81,48 %

835,176

FR

ANF/8C3411

Jūrasvelni

VIIIc, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

56,950

44,391

/

77,95 %

5,695

FR

ARU/1/2.

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

8,890

0

/

0 %

0,889

FR

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības ūdeņi III un IV zonā

7,780

0,536

/

6,89 %

0,778

FR

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

7,780

0,080

/

1,03 %

0,778

FR

BLI/5B67-

Zilā jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

2 017,960

1 549,058

/

76,76 %

201,796

FR

BSF/56712-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII un XII zonā

3 510,710

2 185,617

/

62,26 %

351,071

FR

BSF/8910-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX un X zonā

32,190

9,234

/

28,69 %

3,219

FR

COD/07A.

Menca

VIIa

2,160

0,079

/

3,66 %

0,216

FR

COD/07D.

Menca

VIId

1 501,440

1 243,900

/

82,85 %

150,144

FR

COD/7XAD34

Menca

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

5 653,210

218,332

/

38,36 %

565,321

FR

GFB/1012-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi X un XII zonā

10,000

0,231

/

2,31 %

1,000

FR

GFB/1234-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III un IV zonā

10,000

1,122

/

11,22 %

1,000

FR

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

693,700

481,192

24,591

72,91 %

69,370

FR

GFB/89-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi VIII un IX zonā

16,600

14,384

/

86,65 %

1,660

FR

GHL/2A-C46

Grenlandes paltuss

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb un VI zonā

490,740

368,921

/

75,18 %

49,074

FR

HAD/07A.

Pikša

VIIa

94,590

0,072

/

0,08 %

9,459

FR

HAD/2AC4.

Pikša

IV; Savienības ūdeņi IIa zonā

526,670

215,752

/

40,97 %

52,667

FR

HAD/5BC6A.

Pikša

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb un VIa zonā

138,310

66,913

/

48,38 %

13,831

FR

HAD/6B1214

Pikša

Savienības un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

57,980

0,086

/

0,15 %

5,798

FR

HAD/7X7A34

Pikša

VIIb–k, VIII, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

6 500,400

6 386,416

/

98,25 %

113,984

FR

HER/5B6ANB

Siļķe

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

597,600

589,421

/

98,63 %

8,179

FR

HKE/2AC4-C

Heks

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

1 201,280

1 038,359

/

86,44 %

120,128

FR

HKE/571214

Heks

VI un VII; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

21 730,940

19 251,427

/

88,59 %

2 173,094

FR

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

22 206,900

15 999,364

3 510,648

87,86 %

2 220,690

FR

HKE/8C3411

Heks

VIIIc, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

1 094,170

137,015

/

12,52 %

109,417

FR

JAX/08C.

Stavridas un ar tām saistītās piezvejas sugas

VIIIc

328,110

1,788

/

0,54 %

32,811

FR

LEZ/07.

Megrimi

VII

6 732,380

3 389,510

/

50,35 %

673,238

FR

LEZ/2AC4-C

Megrimi

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

37,520

8,156

/

21,74 %

3,752

FR

LEZ/56-14

Megrimi

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; VI zona; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

1 971,560

127,294

/

6,46 %

197,156

FR

LEZ/8ABDE.

Megrimi

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

1 085,470

919,510

/

84,71 %

108,547

FR

LEZ/8C3411

Megrimi

VIIIc, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

85,210

10,049

/

11,79 %

8,521

FR

LIN/04-C.

Jūras līdaka

Savienības ūdeņi IV zonā

198,390

179,877

/

90,67 %

18,513

FR

LIN/1/2.

Jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

12,890

11,298

/

87,65 %

1,289

FR

LIN/6X14.

Jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

3 267,720

2 435,022

/

74,52 %

326,772

FR

MAC/8C3411

Makrele

VIIIc, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

913,710

177,262

/

19,40 %

91,371

FR

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII

4 204,560

462,945

/

10,77 %

420,456

FR

NEP/08C.

Norvēģijas omārs

VIIIc

13,460

0,925

/

6,87 %

1,346

FR

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

27,080

0

/

0 %

2,708

FR

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā

138,770

0

/

0 %

13,877

FR

NEP/8ABDE.

Norvēģijas omārs

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

4 284,550

2 801,545

/

65,39 %

428,455

FR

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa

16,000

0,062

/

0,39 %

1,600

FR

PLE/2A3AX4

Jūras zeltplekste

IV; Savienības ūdeņi IIa zonā; IIIa zonas daļa, kas neietilpst Skagerakā un Kategatā

1 232,000

275,215

/

22,34 %

123,200

FR

PLE/7DE.

Jūras zeltplekste

VIId un VIIe

2 917,240

2 532,598

/

86,81 %

291,724

FR

PLE/7FG.

Jūras zeltplekste

VIIf un VIIg

155,700

154,863

/

99,46 %

0,837

FR

PLE/7HJK.

Jūras zeltplekste

VIIh, VIIj un VIIk

50,700

50,693

/

99,99 %

0,007

FR

POK/2A34.

Saida

IIIa un IV; Savienības ūdeņi IIa, IIIb, IIIc zonā un 22.–32. apakšrajonā

12 366,000

9 382,012

/

75,87 %

1 236,600

FR

POK/56-14

Saida

VI; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, XII un XIV zonā

4 107,400

2 931,744

/

71,38 %

410,740

FR

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

4 192,870

667,350

/

15,92 %

419,287

FR

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

120,390

0,057

/

0,05 %

12,039

FR

SBR/678-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā

45,850

45,680

/

99,63 %

0,170

FR

SOL/07D.

Parastā jūrasmēle

VIId

3 105,560

2 481,903

/

79,92 %

310,556

FR

SOL/07E.

Parastā jūrasmēle

VIIe

361,000

349,116

/

96,71 %

11,884

FR

SOL/24-C.

Parastā jūrasmēle

Savienības ūdeņi II un IV zonā

755,910

674,588

/

89,24 %

75,591

FR

SOL/7FG.

Parastā jūrasmēle

VIIf un VIIg

69,850

58,570

/

83,85 %

6,985

FR

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk

79,680

61,838

/

77,61 %

7,968

FR

SOL/8AB.

Parastā jūrasmēle

VIIIa un VIIIb

3 724,200

3 716,200

/

99,79 %

8,000

FR

USK/04-C.

Brosme

Savienības ūdeņi IV zonā

48,770

13,432

/

27,54 %

4,877

FR

USK/1214EI

Brosme

Savienības un starptautiskie ūdeņi I, II un XIV zonā

10,370

9,078

/

87,54 %

1,037

FR

USK/567EI.

Brosme

Savienības un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

610,500

226,596

/

37,12 %

61,050

FR

WHB/1X14

Putasu

Savienības un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

19 448,900

11 485,997

424,434

61,24 %

1 944,890

FR

WHG/07A.

Merlangs

VIIa

1,330

0,336

/

25,26 %

0,133

FR

WHG/56-14

Merlangs

VI; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

22,900

1,451

/

6,34 %

2,290

FR

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk

12 894,890

7 041,728

/

54,61 %

1 289,489

IE

ALF/3X14-

Beriksas

ES un starptautiskie ūdeņi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

9,110

0

/

0 %

0,911

IE

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

3 766,730

3 351,000

/

88,96 %

376,673

IE

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības ūdeņi III un IV zonā

0,780

0

/

0 %

0,078

IE

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

0,880

0

/

0 %

0,088

IE

BLI/5B67-

Zilā jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

6,020

0,228

/

3,79 %

0,602

IE

BOR/678-

Kaproīdas

Savienības un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā

88 155,000

34 622,406

/

39,29 %

8 815,500

IE

BSF/56712-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII un XII zonā

113,010

0

/

0 %

11,301

IE

COD/07A.

Menca

VIIa

154,410

147,634

/

95,61 %

6,776

IE

COD/7XAD34

Menca

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

1 334,930

1 207,295

/

90,44 %

127,635

IE

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

32,670

26,975

/

82,57 %

3,267

IE

GHL/2A-C46

Grenlandes paltuss

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb un VI zonā

11,000

0

/

0 %

1,100

IE

HAD/07A.

Pikša

VIIa

564,740

541,202

/

95,83 %

23,538

IE

HAD/5BC6A.

Pikša

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb un VIa zonā

687,990

644,742

/

93,71 %

43,257

IE

HAD/6B1214

Pikša

Savienības un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

97,320

93,691

/

96,27 %

3,629

IE

HAD/7X7A34

Pikša

VIIb–k, VIII, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

2 106,100

2 097,103

/

99,57 %

8,997

IE

HER/5B6ANB

Siļķe

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

3 347,950

2 332,951

/

69,68 %

334,795

IE

HKE/571214

Heks

VI un VII; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

2 888,220

2 597,795

/

89,94 %

288,822

IE

LEZ/07.

Megrimi

VII

3 466,610

2 412,958

/

69,61 %

346,661

IE

LEZ/56-14

Megrimi

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; VI zona; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

576,730

475,829

/

82,51 %

57,673

IE

LIN/6X14.

Jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

662,250

586,987

/

88,64 %

66,225

IE

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII

9 997,240

8 201,674

816,441

90,21 %

979,285

IE

NEP/*07U16

Norvēģijas omārs

VII (Porkupīnas sēklis – 16. vienība)

906,140

816,441

/

90,10 %

89,699

IE

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā

231,710

50,579

/

21,83 %

23,171

IE

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa

858,780

123,109

/

14,34 %

85,878

IE

PLE/7FG.

Jūras zeltplekste

VIIf un VIIg

50,000

49,104

/

98,21 %

0,896

IE

POK/56-14

Saida

VI; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, XII un XIV zonā

449,500

127,875

/

28,45 %

44,950

IE

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

31,770

0

/

0 %

3,177

IE

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

4,570

0

/

0 %

0,457

IE

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk

178,040

82,700

/

46,45 %

17,804

IE

USK/567EI.

Brosme

Savienības un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

54,430

1,714

/

3,15 %

5,443

IE

WHB/1X14

Putasu

Savienības un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

23 762,390

21 467,916

/

90,34 %

2 294,474

IE

WHG/07A.

Merlangs

VIIa

61,550

59,660

/

96,93 %

1,890

IE

WHG/56-14

Merlangs

VI; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

112,240

102,481

/

91,31 %

9,759

IE

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk

7 623,740

6 872,720

/

90,15 %

751,020

LT

BSF/56712-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII un XII zonā

1,000

0

/

0 %

0,100

LT

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

4 618,340

0

1 196,954

25,92 %

461,834

LT

GHL/2A-C46

Grenlandes paltuss

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb un VI zonā

11,000

0

/

0 %

1,100

LT

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

81,000

0

/

0 %

8,100

LT

RNG/8X14-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX, X, XII un XIV zonā

4,000

0

/

0 %

0,400

LV

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

6 082,300

0

1 998,200

32,85 %

608,230

NL

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

0,320

0

/

0 %

0,032

NL

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

206,410

60,696

/

29,41 %

20,641

NL

ARU/1/2.

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

21,070

0

/

0 %

2,107

NL

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

2 744,210

2 431,554

/

88,61 %

274,421

NL

COD/07A.

Menca

VIIa

0,100

0

/

0 %

0,010

NL

COD/07D.

Menca

VIId

54,000

46,681

/

86,45 %

5,400

NL

COD/7XAD34

Menca

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

3,260

0

/

0 %

0,326

NL

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

33,900

0

/

0 %

3,390

NL

HAD/07A.

Pikša

VIIa

0,020

0

/

0 %

0,002

NL

HAD/2AC4.

Pikša

IV; Savienības ūdeņi IIa zonā

111,560

96,982

/

86,93 %

11,156

NL

HAD/7X7A34

Pikša

VIIb–k, VIII, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

19,260

19,219

/

99,79 %

0,041

NL

HER/5B6ANB

Siļķe

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

3 094,280

2 785,353

/

90,02 %

308,927

NL

HKE/2AC4-C

Heks

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

91,100

53,889

/

95,33 %

9,111

NL

HKE/571214

Heks

VI un VII; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

228,420

158,930

/

69,58 %

22,842

NL

HKE/8ABDE.

Heks

VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe

28,480

4,273

/

15,00 %

2,848

NL

LEZ/2AC4-C

Megrimi

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

29,760

1,980

/

6,65 %

2,976

NL

LIN/04-C.

Jūras līdaka

Savienības ūdeņi IV zonā

5,560

0

/

0 %

0,556

NL

LIN/6X14.

Jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

0,130

0,084

/

64,62 %

0,013

NL

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

1 315,930

1 145,066

/

87,02 %

131,593

NL

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā

13,800

0

/

0 %

1,380

NL

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa

9,010

0

/

0 %

0,901

NL

PLE/2A3AX4

Jūras zeltplekste

IV; Savienības ūdeņi IIa zonā; IIIa zonas daļa, kas neietilpst Skagerakā un Kategatā

42 870,700

27 810,886

/

64,87 %

4 287,070

NL

POK/2A34.

Saida

IIIa un IV; Savienības ūdeņi IIa, IIIb, IIIc zonā un 22.–32. apakšrajonā

46,000

41,273

/

89,72 %

4,600

NL

PRA/2AC4-C

Ziemeļu garnele

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

51,190

0,503

/

0,01 %

5,190

NL

SOL/24-C.

Parastā jūrasmēle

Savienības ūdeņi II un IV zonā

9 774,700

8 672,210

/

88,72 %

977,470

NL

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa; Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

0,390

0,220

/

56,41 %

0,039

NL

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk

26,900

0

/

0 %

2,690

NL

WHB/1X14

Putasu

Savienības un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

42 267,870

35 203,366

2 897,115

90,14 %

4 167,389

NL

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk

771,230

695,271

/

90,15 %

75,959

PL

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

20 483,840

0

11 055,357

53,97 %

2 048,384

PT

ALF/3X14-

Beriksas

ES un starptautiskie ūdeņi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

184,000

178,716

/

97,13 %

5,284

PT

BSF/8910-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi VIII, IX un X zonā

4 037,470

2 123,349

/

52,59 %

403,747

PT

GFB/1012-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi X un XII zonā

40,000

10,358

/

25,90 %

4,000

PT

GFB/89-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi VIII un IX zonā

10,000

7,463

/

74,63 %

1,000

PT

HKE/8C3411

Heks

VIIIc, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

5 320,460

2 554,318

/

47,82 %

532,046

PT

JAX/08C.

Stavridas un ar tām saistītās piezvejas sugas

VIIIc

1 367,130

1 366,057

/

99,92 %

1,073

PT

JAX/09.

Stavridas un ar tām saistītās piezvejas sugas

IX

27 786,380

20 336,310

442,092

74,78 %

2 778,638

PT

LEZ/8C3411

Megrimi

VIIIc, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

104,620

103,550

/

98,98 %

1,070

PT

LIN/6X14.

Jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

6,000

0,042

/

0,70 %

0,600

PT

MAC/8C3411

Makrele

VIIIc, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

8 405,500

8 053,498

/

95,81 %

352,002

PT

NEP/9/3411

Norvēģijas omārs

IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

168,300

152,311

/

90,50 %

15,989

PT

SBR/09-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi IX zonā

177,420

79,447

1,021

45,35 %

17,742

PT

SBR/10-

Sarkanā zobaine

ES un starptautiskie ūdeņi X zonā

1 016,800

762,325

/

74,97 %

101,680

PT

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

6 165,000

1 939,187

/

31,45 %

616,500

SE

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

7,000

0,208

/

2,97 %

0,700

SE

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības ūdeņi III un IV zonā

35,000

0

/

0 %

3,500

SE

COD/03AS.

Menca

Kategats

35,000

34,905

/

99,73 %

0,095

SE

COD/3DX32.

Menca

ES ūdeņi 25.–32. apakšrajonā

16 948,210

0

4 143,519

24,45 %

1 694,821

SE

HAD/2AC4.

Pikša

IV; Savienības ūdeņi IIa zonā

47,850

23,282

/

48,66 %

4,785

SE

HKE/3A/BCD

Heks

IIIa; Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

207,840

25,222

/

12,14 %

20,784

SE

LIN/04-C.

Jūras līdaka

Savienības ūdeņi IV zonā

11,100

0,364

/

3,28 %

1,110

SE

LIN/3A/BCD

Jūras līdaka

IIIa; Savienības ūdeņi IIIbcd zonā

18,730

14,674

/

78,34 %

1,873

SE

NEP/3A/BCD

Norvēģijas omārs

IIIa; Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

1 473,840

1 262,116

/

85,63 %

147,384

SE

POK/2A34.

Saida

IIIa un IV; Savienības ūdeņi IIa, IIIb, IIIc zonā un 22.–32. apakšrajonā

438,000

432,438

/

98,73 %

5,562

SE

PRA/2AC4-C

Ziemeļu garnele

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

83,130

0

/

0 %

8,313

SE

SOL/3A/BCD

Parastā jūrasmēle

IIIa; Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

45,590

39,045

/

0 %

4,559

SE

USK/04-C.

Brosme

Savienības ūdeņi IV zonā

6,660

0,003

/

0,05 %

0,666

SE

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

7,770

0,576

/

7,41 %

0,770

SE

WHB/1X14

Putasu

Savienības un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

52,970

0,408

/

0,77 %

5,297

UK

ALF/3X14-

Beriksas

ES un starptautiskie ūdeņi III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

10,110

0,485

/

4,80 %

1,011

UK

ANF/07.

Jūrasvelni

VII

7 555,060

7 162,844

212,129

97,62 %

180,087

UK

ANF/2AC4-C

Jūrasvelni

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

7 194,380

6 025,313

590,600

91,96 %

578,467

UK

ARU/1/2.

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

43,360

0

/

0 %

4,336

UK

ARU/34-C

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības ūdeņi III un IV zonā

17,790

0

/

0 %

1,779

UK

ARU/567.

Ziemeļatlantijas argentīna

Savienības un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

19,570

0

/

0 %

1,957

UK

BLI/5B67-

Zilā jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

355,360

286,839

/

80,72 %

35,536

UK

BOR/678-

Kaproīdas

Savienības un starptautiskie ūdeņi VI, VII un VIII zonā

8 103,000

34,800

/

0,43 %

810,300

UK

BSF/56712-

Melnā mataste

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII un XII zonā

180,190

112,166

/

62,25 %

18,019

UK

COD/07A.

Menca

VIIa

91,040

78,557

/

86,29 %

9,104

UK

COD/07D.

Menca

VIId

158,520

155,734

/

98,24 %

2,786

UK

COD/7XAD34

Menca

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

619,350

469,211

/

75,76 %

61,935

UK

GFB/567-

Lielacu diegspuru vēdzele

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

587,910

146,521

/

24,92 %

58,791

UK

GHL/2A-C46

Grenlandes paltuss

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb un VI zonā

536,600

327,874

/

61,10 %

53,660

UK

HAD/07A.

Pikša

VIIa

637,500

425,948

/

66,82 %

63,750

UK

HAD/2AC4.

Pikša

IV; Savienības ūdeņi IIa zonā

29 876,690

25 772,724

4 013,973

99,70 %

89,993

UK

HAD/6B1214

Pikša

Savienības un starptautiskie ūdeņi VIb, XII un XIV zonā

1 176,780

1 152,102

/

97,90 %

24,678

UK

HAD/7X7A34

Pikša

VIIb–k, VIII, IX un X; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

814,730

784,858

/

96,33 %

29,872

UK

HER/5B6ANB

Siļķe

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, VIb un VIaN zonā

18 539,550

16 998,777

/

91,69 %

1 540,773

UK

HKE/2AC4-C

Heks

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

3 015,000

2 765,598

/

91,73 %

249,402

UK

HKE/571214

Heks

VI un VII; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

7 130,780

6 723,018

163,332

96,57 %

244,430

UK

LEZ/07.

Megrimi

VII

3 134,650

2 922,057

/

93,22 %

212,593

UK

LEZ/2AC4-C

Megrimi

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

2 185,360

1 468,449

/

67,19 %

218,536

UK

LEZ/56-14

Megrimi

Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; VI zona; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

1 395,930

560,063

/

40,12 %

139,593

UK

LIN/04-C.

Jūras līdaka

Savienības ūdeņi IV zonā

2 152,300

2 018,075

/

93,76 %

134,225

UK

LIN/1/2.

Jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

8,890

0,494

/

5,56 %

0,889

UK

LIN/3A/BCD

Jūras līdaka

IIIa; Savienības ūdeņi IIIbcd zonā

5,000

0

/

0 %

0,500

UK

LIN/6X14.

Jūras līdaka

Savienības un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā

2 973,980

2 718,859

/

91,42 %

255,121

UK

NEP/07.

Norvēģijas omārs

VII

7 794,800

6 438,547

96,881

83,84 %

779,480

UK

NEP/2AC4-C

Norvēģijas omārs

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

13 822,990

11 158,857

/

80,73 %

1 382,299

UK

NEP/5BC6.

Norvēģijas omārs

VI; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā

16 682,850

12 715,768

/

76,22 %

1 668,285

UK

PLE/07A.

Jūras zeltplekste

VIIa

351,960

58,531

/

16,63 %

35,196

UK

PLE/2A3AX4

Jūras zeltplekste

IV; Savienības ūdeņi IIa zonā; IIIa zonas daļa, kas neietilpst Skagerakā un Kategatā

26 216,800

16 856,415

424,477

65,92 %

2 621,680

UK

PLE/7FG.

Jūras zeltplekste

VIIf un VIIg

28,300

24,516

/

86,63 %

2,830

UK

PLE/7HJK.

Jūras zeltplekste

VIIh, VIIj un VIIk

16,000

15,010

/

93,81 %

0,990

UK

POK/2A34.

Saida

IIIa un IV; Savienības ūdeņi IIa, IIIb, IIIc zonā un 22.–32. apakšrajonā

8 809,400

8 612,835

/

97,77 %

196,565

UK

POK/56-14

Saida

VI; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb, XII un XIV zonā

3 893,580

3 325,546

/

85,41 %

389,358

UK

PRA/2AC4-C

Ziemeļu garnele

Savienības ūdeņi IIa un IV zonā

581,070

0,100

/

0,02 %

58,107

UK

RNG/5B67-

Strupdeguna garaste

ES un starptautiskie ūdeņi Vb, VI, VII zonā

227,290

7,150

/

3,15 %

22,729

UK

SOL/07D.

Parastā jūrasmēle

VIId

721,820

648,752

/

89,88 %

72,182

UK

SOL/07E.

Parastā jūrasmēle

VIIe

522,400

509,613

/

97,55 %

12,787

UK

SOL/24-C.

Parastā jūrasmēle

Savienības ūdeņi II un IV zonā

929,420

842,055

/

90,60 %

87,365

UK

SOL/7FG.

Parastā jūrasmēle

VIIf un VIIg

255,250

252,487

/

98,92 %

2,763

UK

SOL/7HJK.

Parastā jūrasmēle

VIIh, VIIj un VIIk

88,980

53,619

/

60,26 %

8,898

UK

USK/04-C.

Brosme

Savienības ūdeņi IV zonā

106,530

60,518

/

56,81 %

10,653

UK

USK/1214EI

Brosme

Savienības un starptautiskie ūdeņi I, II un XIV zonā

7,400

7,371

/

99,61 %

0,029

UK

USK/567EI.

Brosme

Savienības un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII zonā

290,480

67,029

/

23,08 %

29,048

UK

WHB/1X14

Putasu

Savienības un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

28 430,200

27 810,875

/

97,82 %

619,325

UK

WHG/07A.

Merlangs

VIIa

21,170

10,929

/

51,62 %

2,117

UK

WHG/56-14

Merlangs

VI; Savienības un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

183,410

105,259

/

57,39 %

18,341

UK

WHG/7X7A-C

Merlangs

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj un VIIk

1 646,500

1 404,308

/

85,29 %

164,650


(1)  Kvotas, kas dalībvalstij pieejamas saskaņā ar attiecīgajām regulām par zvejas iespējām, ņemot vērā apmaiņu ar zvejas iespējām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.) 16. panta 8. punktu, kvotu pārcēlumus saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96 4. panta 2. punktu un/vai zvejas iespēju pārdalīšanu un atvilkumus saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.) 37. un 105. pantu.


17.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1171

(2015. gada 16. jūlijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 16. jūlijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

179,5

MK

39,0

ZZ

109,3

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

TR

113,5

ZZ

113,5

0805 50 10

AR

126,5

TR

109,0

UY

111,4

ZA

128,7

ZZ

118,9

0808 10 80

AR

95,4

BR

111,1

CL

135,1

NZ

158,9

US

172,6

UY

155,7

ZA

125,4

ZZ

136,3

0808 30 90

AR

114,9

CL

142,9

NZ

307,3

ZA

137,9

ZZ

175,8

0809 10 00

TR

249,4

ZZ

249,4

0809 29 00

CA

1 187,7

TR

232,0

US

493,3

ZZ

637,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

142,5

ZZ

142,5

0809 40 05

BA

70,3

IL

133,1

ZZ

101,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


17.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1172

(2015. gada 16. jūlijs),

ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti importa licenču pieteikumos, kas no 2015. gada 1. līdz 7. jūlijam ir iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras attiecībā uz ķiplokiem atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 341/2007

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 188. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 341/2007 (2) ir atvērtas ikgadējas tarifa kvotas ķiploku importam.

(2)

Daudzumi, kuri norādīti “A” importa licenču pieteikumos, kas iesniegti 2015. gada jūlija pirmajās septiņās kalendārajās dienās par apakšperiodu no 2015. gada 1. septembra līdz 30. novembrim, ir lielāki par pieejamajiem daudzumiem. Tāpēc būtu jānosaka, par kādu apjomu “A” importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, kas piemērojams pieprasītajiem daudzumiem un ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (3) 7. panta 2. punktu.

(3)

Lai nodrošinātu pasākuma efektīvu pārvaldību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Daudzumiem, kas norādīti “A” importa licenču pieteikumos, kuri saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 341/2007 iesniegti par apakšperiodu no 2015. gada 1. septembra līdz 30. novembrim, piemēro šīs regulas pielikumā norādīto piešķīruma koeficientu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 16. jūlijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 29. marta Regula (EK) Nr. 341/2007, ar ko atver tarifu kvotas un nosaka to administrēšanu, un ievieš ievešanas atļauju un izcelsmes sertifikātu sistēmu attiecībā uz ķiplokiem un dažiem citiem lauksaimniecības produktiem, kas ievesti no trešām valstīm (OV L 90, 30.3.2007., 12. lpp.).

(3)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).


PIELIKUMS

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients – pieteikumi, kas iesniegti par apakšperiodu no 1.9.2015. līdz 30.11.2015.

(%)

Argentīna

Tradicionālie importētāji

09.4104

Jaunie importētāji

09.4099

Ķīna

Tradicionālie importētāji

09.4105

74,341279

Jaunie importētāji

09.4100

0,479293

Citas trešās valstis

Tradicionālie importētāji

09.4106

Jaunie importētāji

09.4102


LĒMUMI

17.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/36


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/1173

(2015. gada 14. jūlijs),

ar kuru groza Lēmumu 2009/790/EK, ar ko Polijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, ar kuru atkāpjas no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) un jo īpaši tās 395. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvas 2006/112/EK 287. panta 14. punktu Polijai ir atļauts piešķirt atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) tiem nodokļa maksātājiem, kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 10 000 ekvivalentu valsts valūtā pēc valūtas maiņas kursa, kas bija spēkā pievienošanās dienā.

(2)

Ar Padomes Lēmumu 2009/790/EK (2) Polijai līdz 2012. gada 31. decembrim, piemērojot atkāpi, bija atļauts piešķirt atbrīvojumu no PVN tiem nodokļa maksātājiem, kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 30 000 ekvivalentu valsts valūtā pēc valūtas maiņas kursa, kas bija spēkā pievienošanās dienā.

(3)

Ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2012/769/ES (3) Lēmumā 2009/790/EK paredzētās atkāpes piemērošanas termiņš tika pagarināts līdz 2015. gada 31. decembrim.

(4)

Vēstulē, kura Komisijā reģistrēta 2014. gada 23. decembrī, Polija lūdza atļauju piemērot papildu pagarinājumu tā pasākuma piemērošanas termiņam, ar ko atkāpjas no Direktīvas 2006/112/EK 287. panta 14. punkta, lai tā varētu turpināt atbrīvot no PVN tos nodokļa maksātājus, kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 30 000 ekvivalentu valsts valūtā pēc valūtas maiņas kursa, kas bija spēkā pievienošanās dienā. Ar minēto pasākumu minētie nodokļa maksātāji arī turpmāk būtu atbrīvoti no dažām vai visām saistībām attiecībā uz PVN, kuras minētas Direktīvas 2006/112/EK XI sadaļas 2.–6. nodaļā.

(5)

Komisija 2015. gada 6. februāra vēstulē informēja pārējās dalībvalstis par Polijas pieprasījumu. Komisija ar 2015. gada 9. februāra vēstuli paziņoja Polijai, ka tās rīcībā ir visa informācija, kas vajadzīga pieprasījuma izvērtēšanai.

(6)

Polijas sniegtā informācija liecina, ka, piemērojot pasākumu, no PVN tika atbrīvoti 103 617 nodokļa maksātāji un saskaņā ar aplēsēm budžeta ieņēmumi no PVN 2013. gadā tāpēc ir sarukuši par aptuveni 0,32 %.

(7)

Ņemot vērā to, ka šī robežvērtības palielināšana ir samazinājusi PVN saistības mazākajiem uzņēmumiem, un to, ka tie joprojām var izvēlēties parasto PVN režīmu saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 290. pantu, būtu jāatļauj Polijai piemērot minēto pasākumu vēl vienu ierobežotu laikposmu.

(8)

Atkāpe neietekmē Savienības pašu resursus, ko veido iekasētais PVN.

(9)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2009/790/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2009/790/EK 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Šo lēmumu piemēro no 2010. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā paziņošanas dienā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Polijas Republikai.

Briselē, 2015. gada 14. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. GRAMEGNA


(1)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.

(2)  Padomes Lēmums 2009/790/EK (2009. gada 20. oktobris), ar ko Polijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, ar kuru atkāpjas no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 283, 30.10.2009., 53. lpp.).

(3)  Padomes Īstenošanas lēmums 2012/769/ES (2012. gada 4. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2009/790/EK, ar ko Polijas Republikai atļauj piemērot pasākumu, ar kuru atkāpjas no 287. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 338, 12.12.2012., 27. lpp.).


17.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/38


PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/1174

(2015. gada 14. jūlijs),

ar ko attiecībā uz bankas Banka Slovenije ārējo revidentu groza Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā 4. protokolu par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un jo īpaši tā 27. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Ieteikumu (2015. gada 10. jūnijs) Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējo revidentu (ECB/2015/23) (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) un dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku pārskati jārevidē neatkarīgiem ārējiem revidentiem, kurus ieteikusi ECB Padome un apstiprinājusi Padome.

(2)

Banka Slovenije pašreizējā ārējā revidenta Deloitte Revizija d.o.o. pilnvaras beidzās pēc 2014. finanšu gada revīzijas. Tādēļ ir jāieceļ jauns ārējais revidents, sākot no 2015. finanšu gada.

(3)

Banka Slovenije par ārējo revidentu laikposmam no 2015. līdz 2017. finanšu gadam ir izvēlējusies Ernst & Young d.o.o.

(4)

ECB Padome ieteica Ernst & Young d.o.o. apstiprināt par Banka Slovenje ārējo revidentu no 2015. līdz 2017. finanšu gadam.

(5)

Ņemot vērā ECB Padomes ieteikumu, būtu attiecīgi jāgroza Padomes Lēmums 1999/70/EK (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 1999/70/EK 1. panta 13. punktu aizstāj ar šādu:

“13.

Ar šo par Banka Slovenije ārējo revidentu laikposmam no 2015. līdz 2017. finanšu gadam ieceļ Ernst & Young d.o.o.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā paziņošanas dienā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Eiropas Centrālajai bankai.

Briselē, 2015. gada 14. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. GRAMEGNA


(1)  OV C 201, 18.6.2015., 1. lpp.

(2)  Padomes Lēmums 1999/70/EK (1999. gada 25. janvāris) par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem (OV L 22, 29.1.1999., 69. lpp.).


17.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/1175

(2015. gada 15. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 2006/473/EK attiecībā uz Dienvidāfrikas administratīvā rajona Gordonijas atzīšanu par tādu, kurā nav sastopams Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 4749)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās IV pielikuma A daļas I iedaļas 16.4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2006/473/EK (2) daži Dienvidāfrikas Ziemeļkāpas provinces administratīvie rajoni atzīti par tādiem, kuros nav sastopams Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem).

(2)

Pamatojoties uz Dienvidāfrikas iesniegto informāciju par Ziemeļkāpas provinces administratīvo rajonu Gordoniju un sakarā ar Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem) nekonstatēšanu uz citrusaugļiem, kuru izcelsme ir minētajā apgabalā, šķiet, ka administratīvajā rajonā Gordonija šis kaitīgais organisms nav sastopams. Tāpēc ir lietderīgi šo administratīvo rajonu atzīt par tādu, kurā nav sastopams Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem).

(3)

Tādēļ Lēmums 2006/473/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/473/EK 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“a)

Dienvidāfrikā – Rietumkāpa un Ziemeļkāpas administratīvie rajoni Gordonija, Hartsvotera un Varentona;”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 15. jūlijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2006. gada 5. jūlija Lēmums 2006/473/EK, ar ko dažas trešās valstis un dažas trešo valstu teritorijas atzīst par tādām, kurās nav sastopams Xanthomonas campestris (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem), Cercospora angolensis Carv. un Mendes un Guignardia citricarpa Kiely (visi celmi, kas ir patogēni Citrus ģints augiem) (OV L 187, 8.7.2006., 35. lpp.).


Labojumi

17.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 189/40


Labojums Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Austrumtimoras Demokrātisko Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 173, 2015. gada 3. jūlijs )

6. lappusē:

tekstu:

“Съставено в Брюксел на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého osmého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit astotajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde maj tjugohundrafemton.”

lasīt šādi:

“Съставено в Брюксел на двадесет и шести май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého šestého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-six mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset šestog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit sestajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șase mai două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne šestindvajsetega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte maj tjugohundrafemton.”