ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 162

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 27. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1010 (2014. gada 18. novembris) par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

 

Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1011 (2015. gada 24. aprīlis), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, un ar kuru atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1277/2005 ( 1 )

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1012 (2015. gada 23. jūnijs), ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli ( 1 )

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1013 (2015. gada 25. jūnijs), ar ko paredz noteikumus attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības starp Savienību un trešām valstīm ( 1 )

33

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1014 (2015. gada 25. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi ( 1 )

65

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1015 (2015. gada 26. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

98

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1016 (2015. gada 23. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz EEZ līguma 31. protokola par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības, grozījumu

100

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

27.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 162/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/1010

(2014. gada 18. novembris)

par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā 2005. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 23. oktobrī pilnvaroja Komisiju Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā risināt sarunas par protokoliem, ar ko groza nolīgumus, kas noslēgti starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un trešām valstīm, kā, piemēram, Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses (1), lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai.

(2)

Sarunas ar Libānas Republiku ir pabeigtas.

(3)

Protokola Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (turpmāk “protokols”), teksta 8. panta 2. punkts paredz protokola provizorisku piemērošanu pirms tā stāšanās spēkā.

(4)

Tāpēc protokols būtu jāparaksta un jāpiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas nepieciešamās procedūras tā noslēgšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Protokola Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, parakstīšana Savienības un tās dalībvalstu vārdā ir atļauta, ņemot vērā minētā protokola noslēgšanu.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas parakstīt protokolu Savienības un tās dalībvalstu vārdā.

3. pants

Savstarpēji vienojoties, šo protokolu provizoriski piemēro tajā paredzētajā dienā, kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas nepieciešamas tā noslēgšanai.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2014. gada 18. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

S. GOZI


(1)  OV L 143, 30.5.2006., 2. lpp.


27.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 162/3


PROTOKOLS

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJA,

MALTAS REPUBLIKA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

turpmāk “Savienības dalībvalstis”, ko pārstāv Eiropas Savienības Padome, un

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk “Savienība”, ko pārstāv Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija,

no vienas puses, un

LIBĀNAS REPUBLIKA, turpmāk “Libāna”,

no otras puses,

TĀ KĀ Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses (1) (turpmāk “Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums”), tika parakstīts Luksemburgā 2002. gada 17. jūnijā un stājās spēkā 2006. gada 1. aprīlī;

TĀ KĀ Līgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos tika parakstīts Luksemburgā 2005. gada 25. aprīlī un stājās spēkā 2007. gada 1. janvārī;

TĀ KĀ Pagaidu nolīgums par tirdzniecību un ar to saistītiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Libānas Republiku (2), no otras puses, stājās spēkā 2003. gada 1. martā;

TĀ KĀ saskaņā ar 6. panta 2. punktu aktā, kas pievienots pievienošanās līgumam, jauno līgumslēdzēju pušu pievienošanos Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam apstiprina, noslēdzot minētajam nolīgumam pievienojamu protokolu;

TĀ KĀ ir notikušas apspriedes, kas paredzētas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma 22. pantam, lai tiktu ievērotas Savienības un Libānas abpusējās intereses,

IR VIENOJUŠĀS ŠĀDI.

1. pants

Bulgārijas Republika un Rumānija kļūst par līgumslēdzējām pusēm Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, kurš noslēgts starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, un, tāpat kā pārējās Savienības dalībvalstis, attiecīgi pieņem un ņem vērā minētā nolīguma tekstu, kā arī kopīgās deklarācijas, deklarācijas un vēstuļu apmaiņu.

PIRMĀ NODAĻA

GROZĪJUMI EIROPAS UN VIDUSJŪRAS REĢIONA VALSTU NOLĪGUMĀ, TOSTARP TĀ PIELIKUMOS UN PROTOKOLOS

2. pants

(Izcelsmes noteikumi)

Nolīguma 4. protokolu groza šādi:

1)

protokola 18. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu.

“Retrospektīvi izsniegtie sertifikāti EUR.1 ir jāapstiprina ar vienu no šīm frāzēm:

BG

“ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

RO

“EMIS A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AR

Image

””;

2)

protokola 19. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“Šādā veidā izdota kopija ir jāapstiprina ar vienu no šiem vārdiem:

BG

“ДУБЛИКАТ”

ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

RO

“DUPLICAT”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

AR

Image

””;

3)

protokola V pielikumu aizstāj ar šādu pielikumu:

“V PIELIKUMS

FAKTŪRAS DEKLARĀCIJA

Faktūras deklarācija, kuras teksts norādīts turpmāk, jāsagatavo saskaņā ar zemsvītras piezīmēm. Zemsvītras piezīmes tomēr nav jāpārraksta.

Teksts bulgāru valodā

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (3)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (4).

Teksts spāņu valodā

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (3).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (4).

Teksts čehu valodā

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (3)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (4).

Teksts dāņu valodā

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (3)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (4).

Teksts vācu valodā

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (3)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (4) Ursprungswaren sind.

Teksts igauņu valodā

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (3)) deklareerib, et need tooted on … (4) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Teksts grieķu valodā

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (3)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (4).

Teksts angļu valodā

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (3)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (4) preferential origin.

Teksts franču valodā

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (3)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (4).

Teksts itāļu valodā

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n … (3)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (4)

Teksts latviešu valodā

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (3)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (4).

Teksts lietuviešu valodā

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (3)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (4) preferencinės kilmės produktai.

Teksts ungāru valodā

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (3)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (4) származásúak.

Teksts maltiešu valodā

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (3)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (4).

Teksts holandiešu valodā

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (3)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (4).

Teksts poļu valodā

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (3)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (4) preferencyjne pochodzenie.

Teksts portugāļu valodā

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (3)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (4).

Teksts rumāņu valodā

Exportatorul produselor care fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (3)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (4).

Teksts slovēņu valodā

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (3)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (4) poreklo.

Teksts slovāku valodā

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (3)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (4).

Teksts somu valodā

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (3)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (4).

Teksts zviedru valodā

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (3)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (4).

Teksts arābu valodā

Image

 (5)

(vieta un datums)

 (6)

(Eksportētāja paraksts, papildus salasāmā rakstā jānorāda tās personas vārds, kura parakstījusi deklarāciju)

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(3)  Ja faktūras deklarāciju ir sastādījis atzīts eksportētājs, šajā vietā jānorāda atzītā eksportētāja atļaujas numurs. Ja faktūras deklarāciju nesagatavo apstiprināts eksportētājs, tad vārdus iekavās izlaidīs vai vietu atstās tukšu."

(4)  Produktu izcelsme ir jānorāda. Ja faktūrrēķina deklarācija daļēji vai pilnībā attiecas uz produktiem ar izcelsmi Seutā vai Meliļā Protokola 37. panta nozīmē, eksportētājam tie skaidri jānorāda ar simbolu “CM” dokumentā, par kuru ir sastādīta deklarācija."

(5)  Šos norādījumus var neņemt vērā, ja dokumentā ir sniegta šāda informācija."

(6)  Gadījumos, kad nav nepieciešams eksportētāja paraksts, paraksta trūkums nozīmē arī parakstītāja vārda trūkumu.”"

OTRĀ NODAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI

3. pants

(Izcelsmes apliecinājums un administratīvā sadarbība)

1.   Saskaņā ar šo protokolu attiecīgā valsts pieņem izcelsmes apliecinājumus, ko pienācīgi izsniegusi Libāna vai kāda jaunā dalībvalsts saskaņā ar preferenču nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, kurus savstarpēji piemēro, ja:

a)

šāda izcelsme dod tiesības izmantot preferenciālu tarifu režīmu, pamatojoties uz preferenciālo tarifu pasākumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona nolīgumā vai Savienības vispārējo tarifa preferenču sistēmā;

b)

izcelsmes apliecinājums un pārvadājuma dokumenti ir izsniegti vēlākais dienā pirms pievienošanās dienas;

c)

izcelsmes apliecinājums ir iesniegts muitas iestādēm četru mēnešu laikā no pievienošanās dienas.

Ja preces deklarētas importam Libānā vai kādā jaunajā ES dalībvalstī pirms pievienošanās dienas saskaņā ar preferenču nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, kurus šajā laikā piemēro Libāna un attiecīgā jaunā ES dalībvalsts, var arī pieņemt izcelsmes pierādījumu, kas retrospektīvi izsniegts saskaņā ar minētajiem nolīgumiem vai režīmiem, ja tas iesniegts muitas iestādēm četru mēnešu laikā no pievienošanās dienas.

2.   Libāna un jaunās dalībvalstis ir tiesīgas saglabāt atļaujas, kas nodrošina “atzīta eksportētāju” statusu saskaņā ar preferenču nolīgumiem vai autonomajiem režīmiem, kurus tās savstarpēji piemēro, ja:

a)

šādu noteikumu paredz arī nolīgums, kuru Libāna un Savienība noslēgusi pirms pievienošanās dienas; kā arī

b)

atzītais eksportētājs izmanto spēkā esošos izcelsmes noteikumus saskaņā ar šo nolīgumu.

Šādas atļaujas vēlākais gadu pēc pievienošanās dienas aizstāj ar jaunām atļaujām, ko izsniedz saskaņā ar nolīguma noteikumiem.

3.   Libānas vai jauno dalībvalstu atbildīgās muitas iestādes var iesniegt pieprasījumus papildus pārbaudīt izcelsmes apliecinājumus, kas izsniegti saskaņā ar preferenču nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, kuri minēti 1. un 2. punktā, un minētās iestādes tos pieņem trīs gadus pēc attiecīgā izcelsmes apliecinājuma izdošanas.

4. pants

(Tranzītpreces)

1.   Eiropas un Vidusjūras reģiona nolīguma noteikumus var piemērot precēm, ko eksportē no Libānas uz kādu jauno dalībvalsti vai no kādas jaunās dalībvalsts uz Libānu, un kuras atbilst 4. protokola noteikumiem un kuras pievienošanās dienā ir ceļā vai atrodas pagaidu glabāšanā, muitas noliktavā vai Libānas vai attiecīgās jaunās dalībvalsts brīvajā zonā.

2.   Šādos gadījumos preferenču režīmu var nodrošināt, ja četru mēnešu laikā kopš pievienošanās dienas importētāja valsts muitas iestādēm iesniedz izcelsmes apliecinājumu, ko retrospektīvi izsniegušas eksportētājas valsts muitas iestādes.

VISPĀRĪGIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

5. pants

Libāna apņemas neiesniegt pieprasījumus, neizvirzīt prasības vai nenodot lietu izskatīšanai, kā arī negrozīt vai neatsaukt nevienu koncesiju atbilstoši 1994. gada VVTT XXIV.6. un XXVIII pantam saistībā ar šo Savienības paplašināšanos.

6. pants

Šis protokols ir Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma sastāvdaļa.

7. pants

1.   Šo protokolu apstiprina Savienība, Eiropas Savienības Padome dalībvalstu vārdā un Libāna saskaņā ar savām procedūrām.

2.   Līgumslēdzējas puses paziņo viena otrai par 1. punktā minēto attiecīgo procedūru pabeigšanu. Apstiprināšanas dokumentus deponē Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

8. pants

1.   Šis protokols stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc pēdējā apstiprināšanas dokumenta deponēšanas.

2.   Šis protokols provizoriski tiek piemērots no 2007. gada 1. janvāra.

9. pants

Šis protokols ir sagatavots divos eksemplāros visās līgumslēdzēju pušu oficiālajās valodās; un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

10. pants

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma teksts, tostarp pielikumi un protokoli, kas ir šā nolīguma sastāvdaļa, kā arī Nobeiguma akta un pielikumā pievienoto deklarāciju teksti tiek sagatavoti bulgāru un rumāņu valodā, un tie visi ir tikpat autentiski kā oriģinālie teksti. Asociācijas padomei ir jāapstiprina šie teksti.

Съставено в Брюксел на осемнадесети юни две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de junio de dos mil quince.

V Bruselu dne osmnáctého června dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende juni to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Juni zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the eighteenth day of June in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit juin deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog lipnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto giugno duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada astoņpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų birželio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év június havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de achttiende juni tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego czerwca roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de junho de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece iunie două mii cincisprezece.

V Bruseli osemnásteho júna dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne osemnajstega junija leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den artonde juni tjugohundrafemton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Ливан

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image


(1)  OV L 143, 30.5.2006., 2. lpp.

(2)  OV L 262, 30.9.2002., 2. lpp.


REGULAS

27.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 162/12


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2015/1011

(2015. gada 24. aprīlis),

ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, un ar kuru atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1277/2005

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem (1) un jo īpaši tās 3. panta 8. punktu, 8. panta 3. punktu un 13. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 6. panta 1. punkta trešo daļu, 7. panta 1. punkta trešo daļu, 8. panta 2. punktu, 9. panta 2. punkta otro daļu, 11. panta 1. un 3. punktu, 19. pantu un 32. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1277/2005 (3) paredzēti īstenošanas noteikumi Regulai (EK) Nr. 273/2004 un Regulai (EK) Nr. 111/2005 narkotisko vielu prekursoru jomā. Gan Regula (EK) Nr. 273/2004, gan Regula (EK) Nr. 111/2005 tika grozītas pēc Regulas (EK) Nr. 1277/2005 pieņemšanas, lai iekļautu pilnvarojumus pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus saskaņā ar Līguma 290. un 291. pantu. Tādēļ jaunie noteikumi būtu jāpieņem saskaņā ar jaunajām pilnvarām.

(2)

Kaut arī Regula (EK) Nr. 273/2004 attiecas uz iekšzemes tirdzniecību un Regula (EK) Nr. 111/2005 attiecas uz starptautisko tirdzniecību, daudzi noteikumi ir kopīgi abām šīm regulām. Lai nodrošinātu saskaņotību, ir pamatoti pieņemt vienu deleģēto aktu attiecībā uz abām šīm regulām.

(3)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un šīs regulas noteikumu saskaņotu īstenošanu, ir nepieciešams definēt jēdzienu “uzņēmuma telpas”.

(4)

Licences un reģistrācijas, kas ir vajadzīgas uzņēmējiem, kuri vēlas veikt darbības, kas ietver konkrētas vielas (narkotiku prekursori), ko var izmantot nelikumīgai narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanai, būtu jāpiešķir tikai uzticamiem uzņēmējiem, kas tās pieprasa. Šiem uzņēmējiem ir jābūt veikušiem pienācīgus pasākumus, kuru mērķis ir attiecīgo narkotisko vielu prekursoru droša apstrāde un glabāšana, un tiem ir jābūt ieceltai identificējamai atbildīgai amatpersonai, kas spēj nodrošināt, ka darbības saistībā ar šīm vielām notiek saskaņā ar atbilstošajām tiesību normām.

(5)

Daži uzņēmēji, kas rīkojas ar narkotisko vielu prekursoriem medicīniskam lietojumam, piemēram, aptiekas un veterinārās ārstniecības iestādes, varētu tikt atbrīvoti no prasības par licenci vai reģistrāciju, lai tie varētu veikt darbības saistībā ar šādām vielām. To pašu varētu attiecināt uz dažām valsts iestādēm.

(6)

Uzņēmējiem, kuri veic darbības saistībā ar narkotisko vielu prekursoriem, kas nav paredzēti Savienības tirgum, bet ir ievesti Savienības muitas teritorijā, būtu jāsniedz informācija, kas apliecina, ka minēto vielu eksports tika veikts saskaņā ar attiecīgām starptautiskām konvencijām, lai pierādītu attiecīgā darījuma nolūku likumību.

(7)

Uzņēmējiem, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, būtu jāsniedz konkrēta pamatinformācija par darbībām, ko tie veikuši, lai atvieglotu uzraudzību, ko kompetentās iestādes īsteno attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību.

(8)

Lai samazinātu konkrētu narkotisko vielu prekursoru novirzīšanas risku, pirms to eksportēšanas būtu jāsniedz pirmseksporta paziņojums un būtu jāsaņem eksporta atļauja.

(9)

Saraksti, kuros ir norādītas trešās valstis, kas ir galamērķa valstis Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 2. un 3. kategorijā uzskaitīto klasificēto vielu eksportam, tiek bieži mainīti. Lai minētos sarakstus varētu ātri atjaunināt saskaņā ar kritērijiem, kuri šiem sarakstiem noteikti šajā regulā, šie saraksti būtu jāpublicē Komisijas tīmekļa vietnē.

(10)

Lai mazinātu administratīvo slogu noteiktu narkotisko vielu prekursoru kategoriju tirdzniecībai, būtu jāievieš vienkāršota procedūra pirmseksporta paziņojumam un eksporta atļaujai.

(11)

Lai uzlabotu uzraudzības pasākumu īstenošanas saskaņošanu, dalībvalstīm ir lietderīgi regulāri sniegt Komisijai informāciju par sagrābtajiem vai aizturētajiem narkotisko vielu prekursoriem.

(12)

Lai nodrošinātu konsekvenci, likumdošanas saskaņotību un juridisko noteiktību, šī deleģētā regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas, kad sāk piemērot minēto īstenošanas regulu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti nosacījumi licenču piešķiršanai un reģistrāciju veikšanai; noteikti gadījumi, kad licence vai reģistrācija nav vajadzīga; paredzēti kritēriji, lai pierādītu darījuma nolūka likumību; noteikta informācija, kas vajadzīga tirdzniecības uzraudzībai; paredzēti nosacījumi, lai noteiktu galamērķa valstu sarakstus attiecībā uz 2. un 3. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu eksportu; noteikti kritēriji, lai noteiktu vienkāršotas procedūras attiecībā uz pirmseksporta paziņojumiem un eksporta atļaujām; un precizētas prasības attiecībā uz informāciju, kas sniedzama par uzraudzības pasākumu īstenošanu attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā jēdziens “uzņēmumu telpas” nozīmē ēku(-as) kopā ar zemi, ko uzņēmējs aizņem katrā šim nolūkam paredzētā vietā.

3. pants

Licenču piešķiršanas nosacījumi

1.   Lai iegūtu licenci saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 6. panta 1. punktu, uzņēmējs ieceļ amatpersonu, kas atbild par minētās regulas pielikuma 1. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu tirdzniecību, dara kompetentajai iestādei zināmu minētās amatpersonas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju un nekavējoties tai ziņo par jebkādām turpmākām izmaiņām šajā informācijā.

Atbildīgā amatpersona nodrošina, lai imports, eksports vai starpniecības darbības norisinātos saskaņā ar attiecīgajām tiesību normām, un tā ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmēju un pieņemt lēmumus šā uzdevuma veikšanai.

2.   Attiecīgais uzņēmējs atbilst visām turpmāk minētajām prasībām un nosacījumiem:

a)

uzņēmējs veic atbilstošus pasākumus pret Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikuma 1. kategorijā un Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā uzskaitīto klasificētu vielu neatļautu izņemšanu no uzglabāšanas vietām, klasificēto vielu ražošanu, izgatavošanu un apstrādi un nodrošina uzņēmuma telpas;

b)

uzņēmējs iesniedz pieteikumu, kas ietver šādu informāciju:

i)

pieteikuma iesniedzēja pilns vārds un uzvārds/nosaukums, adrese, tālruņa un/vai faksa numurs, un e-pasta adrese;

ii)

atbildīgās amatpersonas pilns vārds un uzvārds un kontaktinformācija;

iii)

atbildīgās amatpersonas amata un uzdevumu apraksts;

iv)

uzņēmumu telpu atrašanās vietu pilnas adreses;

v)

visu to vietu apraksts, kur tiek veiktas x punktā aprakstītās darbības;

vi)

informācija, kas apliecina, ka 2. punkta a) apakšpunktā minētie atbilstošie pasākumi ir veikti;

vii)

klasificēto vielu nosaukums un KN kods, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā;

viii)

ja tas ir maisījums vai dabīgs produkts, šādas norādes:

a)

maisījuma vai dabīgā produkta nosaukums;

b)

maisījumā vai dabīgajā produktā ietverto klasificēto vielu nosaukums un KN kods, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā;

c)

maisījumā vai dabīgajā produktā ietvertais maksimālais šo klasificēto vielu procentuālais daudzums;

ix)

Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. pantā un Regulas (EK) Nr. 111/2005 6. panta 1. punktā paredzēto darbību veida apraksts;

x)

attiecīgā gadījumā komercreģistra vai uzņēmējdarbības reģistra apliecināta kopija;

xi)

izziņa par attiecīgā uzņēmēja un atbildīgās amatpersonas nesodāmību vai dokuments, kas apliecina, ka šīs personas spēj nodrošināt vajadzīgās garantijas darbību pareizai veikšanai, vai informācija, kas kompetentajai iestādei ļauj šādu dokumentu iegūt.

3.   Ja uzņēmējam jau ir piešķirts atzīta uzņēmēja statuss saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (4) 5.a pantu, viņš var norādīt atzīta uzņēmēja (AEO) sertifikāta numuru, iesniedzot pieteikumu licences saņemšanai, lai kompetentā iestāde varētu ņemt vērā viņa AEO statusu.

4.   Pēc rakstiska pieprasījuma no attiecīgās kompetentās iestādes pieteikuma iesniedzējs iesniedz attiecīgu papildu informāciju.

5.   Ja pieteikuma iesniedzējs ir fiziska persona, 2. punkta b) apakšpunkta ii) un iii) punktu nepiemēro, savukārt 2. punkta b) apakšpunkta iv) punktu piemēro tikai tad, ja nepieciešams.

6.   Neskarot pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 273/2004 10. panta 1. punktu un Regulas (EK) Nr. 111/2005 26. panta 3. punktu, kompetentā iestāde nepiešķir licenci, ja nav izpildīti šīs regulas 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā izklāstītie nosacījumi vai ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka klasificētās vielas ir paredzētas nelikumīgai narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanai.

7.   Tirdzniecībā starp Savienību un trešām valstīm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 111/2005 kompetentā iestāde var vai nu ierobežot licences derīguma termiņu, lai tas nepārsniegtu trīs gadus, vai arī pieprasīt uzņēmējiem ne retāk kā reizi trīs gados pierādīt, ka joprojām tiek izpildīti nosacījumi, ievērojot kurus licence tika piešķirta.

To licenču derīguma termiņš, kuras izsniegtas pirms šīs regulas stāšanās spēkā, nemainās.

8.   Licences nav nododamas citiem.

9.   Licences turētājs iesniedz pieteikumu jaunas licences saņemšanai, ja sagaidāms kāds no šādiem apstākļiem:

a)

kādas klasificētas vielas pievienošana;

b)

jaunas darbības uzsākšana;

c)

to uzņēmumu telpu atrašanās vietas maiņa, kur darbības norisinās.

Šādos gadījumos esošā licence vairs nav derīga, sākot ar agrāko no šādiem datumiem:

i)

derīguma termiņa beigas, ja tas noteikts saskaņā ar šīs regulas 3. panta 6. punktu vai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 5. punktu;

ii)

jaunās licences spēkā stāšanās datums.

10.   Šā panta 9. punkts attiecas arī uz licencēm, kas izsniegtas pirms šīs regulas piemērošanas dienas.

11.   Šā panta 2.–6. punktu un 8., 9. un 10. punktu piemēro arī, lai saņemtu licences saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 2. punktu, izņemot speciālas licences.

12.   Valsts iestādes, kas minētas Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 2. un 6. punktā, ir muita, policija un kompetento iestāžu oficiālās laboratorijas.

4. pants

Gadījumi, kad licence nav vajadzīga

Aptiekas, veterinārmedicīnas iestādes, muita, policija, bruņotie spēki un kompetento iestāžu oficiālās laboratorijas var tikt atbrīvotas no licencēšanas prasības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 6. panta 1. punktu, ciktāl šie uzņēmēji narkotisko vielu prekursorus izmanto vienīgi savu oficiālo pienākumu veikšanai.

Pirmajā daļā norādītajiem uzņēmējiem nav arī:

a)

jāsniedz dokumenti, kas minēti Regulas (EK) Nr. 111/2005 3. pantā;

b)

jāieceļ atbildīgā amatpersona, kā noteikts šīs regulas 3. panta 1. punktā.

5. pants

Reģistrāciju veikšanas nosacījumi

1.   Lai iegūtu reģistrāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 7. panta 1. punktu, uzņēmējs ieceļ amatpersonu, kas atbild par minētās regulas pielikuma 2. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu tirdzniecību, dara kompetentajai iestādei zināmu minētās amatpersonas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju un nekavējoties tai ziņo par jebkādām turpmākām izmaiņām šajā informācijā.

Atbildīgā amatpersona nodrošina, lai imports, eksports vai starpniecības darbības norisinātos saskaņā ar attiecīgajām tiesību normām, un tā ir pilnvarota pārstāvēt uzņēmēju un pieņemt lēmumus šā uzdevuma veikšanai.

2.   Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 2. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu uzņēmējs iesniedz pieteikumu, kas ietver attiecīgo informāciju un dokumentus, kā minēts 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā, izņemot 3. panta 2. punkta b) apakšpunkta vi), x) un xi) punktā, ja vien kompetentā iestāde to nepieprasa.

Tas pats attiecas uz uzņēmējiem, kas iesaistīti Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 3. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu eksportā.

3.   Piemēro arī 3. panta 3. un 4. punktu.

4.   Šā panta 2. punkta pirmo daļu un 3. punktu piemēro mutatis mutandis attiecībā uz uzņēmējiem un lietotājiem, kas minēti Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 6. punktā, attiecībā uz minētās regulas I pielikuma 2. kategorijā uzskaitītām klasificētām vielām.

5.   Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikuma 2.A kategorijā klasificēto vielu lietotāji sniedz arī informāciju par klasificēto vielu izmantošanu.

6. pants

Gadījumi, kad reģistrācija nav vajadzīga

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 7. panta 1. punktu no reģistrācijas prasības var atbrīvot šādas kategorijas:

a)

aptiekas, veterinārmedicīnas iestādes, muitu, policiju, kompetento iestāžu oficiālās laboratorijas un bruņotos spēkus, ciktāl tie narkotisko vielu prekursorus izmanto vienīgi savu oficiālo pienākumu veikšanai;

b)

uzņēmēji, kas ir iesaistīti Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 3. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu eksportā, ja kopējais to eksportētais daudzums iepriekšējā kalendārajā gadā (1. janvāris līdz 31. decembris) nepārsniedz šīs regulas I pielikumā noteiktos daudzumus. Ja kārtējā kalendārajā gadā šis daudzums tiek pārsniegts, uzņēmējs nekavējoties izpilda reģistrācijas prasību;

c)

uzņēmēji, kas ir iesaistīti tādu maisījumu eksportā, kuri satur Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 3. kategorijā uzskaitītas klasificētas vielas, ja maisījumos ietvertais kopējais klasificētās vielas daudzums iepriekšējā kalendārajā gadā nepārsniedz šīs regulas I pielikumā noteiktos daudzumus. Ja kārtējā kalendārajā gadā šis daudzums tiek pārsniegts, uzņēmējs nekavējoties izpilda reģistrācijas prasību.

7. pants

Nosacījumi atbrīvojumiem no dažām prasībām

Regulas (EK) Nr. 273/2004 6. panta vajadzībām klienti informē piegādātājus par to, vai uz tiem šis pants attiecas.

8. pants

Kritēriji darījuma nolūka likumības noteikšanai

1.   Uzņēmējs sniedz informāciju, ka sūtījums ir atstājis eksportētājvalsti saskaņā ar spēkā esošajiem valsts noteikumiem, kas pieņemti atbilstīgi 12. pantam Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apriti (5), lai pierādītu savu darījumu nolūka likumību saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 8. panta 1. punktu.

2.   Šajā nolūkā uzņēmējs izmanto vai nu šīs regulas II pielikumā ietverto paraugu, vai uzrāda importa atļauju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 111/2005 20. pantā, vai arī klienta deklarāciju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 273/2004 4. pantā.

9. pants

Tirdzniecības uzraudzīšanai nepieciešamā informācija

1.   Regulas (EK) Nr. 273/2004 8. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā uzņēmēji kompetentajām iestādēm kopsavilkuma veidā sniedz informāciju par izmantotajiem vai piegādātajiem klasificēto vielu daudzumiem un, ja veiktas piegādes, par katrai trešai personai piegādāto daudzumu.

Uz Regulas (EK) Nr. 273/2004 I pielikuma 3. kategorijā uzskaitītajām klasificētajām vielām pirmo daļu attiecina tikai pēc kompetento iestāžu lūguma.

2.   Regulas (EK) Nr. 111/2005 9. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā uzņēmēji sniedz kompetentajām iestādēm informāciju par:

a)

to klasificēto vielu eksportu, kurām nepieciešama eksporta atļauja;

b)

Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 1. kategorijā uzskaitīto klasificēto vielu importu, par ko jāsaņem importa atļauja, vai visiem gadījumiem, kad Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 2. kategorijā uzskaitītās klasificētās vielas tiek ievestas II tipa kontrolei pakļautā brīvajā zonā, tiek pakļautas kādam neuzlikšanas režīmam, izņemot tranzītu, vai tiek laistas brīvā apgrozībā;

c)

visiem starpniecības pasākumiem saistībā ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 1. un 2. kategorijā uzskaitītajām klasificētajām vielām.

3.   Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto informāciju strukturē šādi: attiecīgi, galamērķa valstis, eksportētie daudzumi un eksporta atļauju numuri.

4.   Šā panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto informāciju strukturē šādi: attiecīgi, eksportētāja trešā valsts un importa atļaujas numurs.

5.   Šā panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto informāciju strukturē šādi: attiecīgi, trešās valstis, kas iesaistītas šajos starpniecības pasākumos, un eksporta vai importa atļauja. Pēc kompetento iestāžu pieprasījuma uzņēmēji sniedz papildu informāciju.

6.   Kompetentās iestādes šajā pantā minēto informāciju apstrādā kā konfidenciālu uzņēmējdarbības informāciju.

10. pants

Nosacījumi, lai noteiktu galamērķa valstu sarakstus, uz kurām eksportē 2. un 3. kategorijā uzskaitītās klasificētās vielas

Regulas (EK) Nr. 111/2005 11. panta 1. punktā minētie saraksti ietver visu turpmāk minēto:

a)

trešās valstis, ar kurām Savienība ir noslēgusi konkrētu nolīgumu par narkotisko vielu prekursoriem;

b)

trešās valstis, kas ir pieprasījušas saņemt pirmseksporta paziņojumus saskaņā ar 1988. gada ANO Konvencijas pret narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu tirdzniecību 12. panta 10. punktu;

c)

trešās valstis, kas ir pieprasījušas saņemt pirmseksporta paziņojumus saskaņā ar 1988. gada ANO Konvencijas pret narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu tirdzniecību 24. pantu.

Sarakstus ar konkrētām galamērķa valstīm, uz kurām eksportē 2. un 3. kategorijā uzskaitītās klasificētās vielas un kuras minētas a), b) un c) apakšpunktā, publicē Komisijas tīmekļa vietnē.

11. pants

Kritēriji vienkāršotu procedūru noteikšanai attiecībā uz pirmseksporta paziņojumiem

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 111/2005 11. panta 3. punktu kompetentā iestāde var nosūtīt vienkāršotu pirmseksporta paziņojumu, kurš aptver vairākas eksporta darbības, ko veic konkrētā laikposmā, kas ilgst sešus vai divpadsmit mēnešus, ja runa ir par eksportu, kuram paredzēts piemērot vienkāršotu eksporta atļaujas procedūru.

2.   Eksportētājvalsts kompetentā iestāde Regulas (EK) Nr. 111/2005 13. panta 1. punktā noteikto informāciju sniedz kompetentajai iestādei galamērķa trešā valstī.

3.   Kompetentā iestāde attiecīgi informē galamērķa valsti un šim nolūkam izmanto PEN tiešsaistes sistēmu vai šīs regulas pielikumā ietverto “Daudzpusējo paziņojumu par ķīmiskām vielām”.

12. pants

Kritēriji vienkāršotu procedūru noteikšanai attiecībā uz eksporta atļaujām

1.   Pēc attiecīgā uzņēmēja pieprasījuma kompetentā iestāde var izsniegt eksporta atļauju, piemērojot vienkāršotu procedūru, kā minēts Regulas (EK) Nr. 111/2005 19. pantā, ja tiek bieži eksportēta viena minētās regulas pielikumā uzskaitīta konkrēta 3. un 4. kategorijā klasificēta viela un šajā procesā iesaistīts viens un tas pats Savienības reģistrēts eksportētājs un viens un tas pats importētājs vienā un tajā pašā galamērķa trešā valstī, aptverot konkrētu sešu vai divpadsmit mēnešu ilgu laika posmu.

Šo vienkāršoto eksporta atļauju var piešķirt tikai šādos gadījumos:

a)

ja iepriekšējā eksporta laikā uzņēmējs ir demonstrējis spēju izpildīt visus pienākumus saistībā ar šo eksportu un nav izdarījis nekādus attiecīgo tiesību aktu pārkāpumus;

b)

ja kompetentā iestāde var pārliecināties, ka šo eksporta darbību nolūki ir likumīgi.

2.   Pieteikumā vienkāršotas eksporta atļaujas saņemšanai ietver vismaz šādu informāciju:

a)

eksportētāja, importētāja trešā valstī un galīgā saņēmēja vārds, uzvārds un adrese/nosaukums;

b)

klasificētās vielas nosaukums, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā, vai – attiecībā uz maisījumiem vai dabīgiem produktiem – to nosaukums un KN kods, kā arī tās klasificētās vielas nosaukums, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā, kura ietilpst maisījumā vai dabīgajā produktā;

c)

eksportam paredzētās klasificētās vielas maksimālais daudzums;

d)

eksporta darbībām paredzētais laika posms.

3.   Kompetentā iestāde lēmumu par vienkāršotās eksporta atļaujas pieteikumu pieņem 15 darbdienu laikā no tās dienas, kad tā saņēmusi vajadzīgo informāciju.

4.   Ārkārtas medicīniskās aprūpes gadījumā, ja ir izpildīti šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi, kompetentā iestāde lēmumu par vienkāršotās eksporta atļaujas procedūras piemērošanu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikuma 4. kategorijā uzskaitīto klasificētu vielu eksportu pieņem nekavējoties vai vēlākais triju darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

13. pants

Nosacījumi un prasības attiecībā uz informāciju, kas jāsniedz par uzraudzības pasākumu īstenošanu

1.   Dalībvalstis paziņojumus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 111/2005 32. panta 1. punktā un Regulas (EK) Nr. 273/2004 13. panta 1. punktā, iesniedz Komisijai nākamajā mēnesī pēc katra kalendārā ceturkšņa. Paziņojumos ietverta informācija par visiem gadījumiem, kad klasificēto un neklasificēto vielu izlaišana tikusi apturēta vai klasificētās un neklasificētās vielas tikušas aizturētas.

2.   Šajā informācijā ietver:

a)

vielu nosaukumus;

b)

ja ir zināms, vielu izcelsmi, ražošanas vietu un galamērķi;

c)

klasificēto vielu daudzumu, to muitas statusu un izmantotā transporta veidu.

3.   Katra kalendārā gada beigās Komisija visām dalībvalstīm sniedz informāciju, ko tā saņēmusi saskaņā ar 1. punktu.

14. pants

Atcelšana

Regula (EK) Nr. 1277/2005 tiek atcelta.

15. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 24. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 47, 18.2.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 22, 26.1.2005., 1. lpp.

(3)  Komisijas 2005. gada 27. jūlija Regula (EK) Nr. 1277/2005 par īstenošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulai (EK) Nr. 111/2005, ar ko izstrādā noteikumus narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības starp Kopienu un trešām valstīm uzraudzībai (OV L 202, 3.8.2005., 7. lpp.).

(4)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).

(5)  Padomes 1990. gada 22. oktobra Lēmums 90/611/EEK par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu tirdzniecību noslēgšanu Eiropas Ekonomikas kopienas vārdā (OV L 326, 24.11.1990., 56. lpp.).


I PIELIKUMS

Viela

Daudzums

Acetons (1)

50 kg

Etilēteris (1)

20 kg

Metiletilketons (1)

50 kg

Toluols (1)

50 kg

Sērskābe

100 kg

Hlorūdeņražskābe

100 kg


(1)  Tā ietver šo vielu sāļus, ja tādi var būt.


II PIELIKUMS

Image

Piezīmes

1.

Šā parauga izkārtojums nav obligāts.

2.

Obligāti ir kārtas numuri un teksts paraugā.

3.   Personas datu aizsardzība

Ja Eiropas Komisija apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Ja kompetentais dalībvalsts dienests apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemēroti valsts tiesību akti, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Personas datu apstrādes mērķis ir uzraudzīt narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību Savienībā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 273/2004, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1258/2013, un starp Savienību un trešām valstīm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 111/2005, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1259/2013.

Datu pārzinis attiecībā uz datu apstrādi ir valsts kompetentā iestāde, ja šis dokuments ir ticis iesniegts. Kompetento iestāžu saraksts ir publicēts Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Saskaņā ar 17. pantu Regulā (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, neskarot piemērojamos noteikumus par datu aizsardzību Savienībā un nolūkā kontrolēt un uzraudzīt noteiktas vielas, ko bieži izmanto narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai ražošanai, Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes var personas datus un šajā dokumentā ietverto informāciju darīt zināmus attiecīgajām iestādēm trešās valstīs.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt ar viņu saistītiem personas datiem, kas tiks apstrādāti, un vajadzības gadījumā viņam ir tiesības labot, dzēst vai bloķēt minētos personas datus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 vai valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Visi lūgumi saistībā ar piekļuvi, labošanu, dzēšanu vai bloķēšanu ir jāiesniedz kompetentajām iestādēm, kurām šis dokuments ir iesniegts, un tām minētie lūgumi ir jāapstrādā.

Juridiskais pamats personas datu apstrādei ir Regulas (EK) Nr. 111/2005 33. pants un Regulas (EK) Nr. 273/2004 13.b pants.

Šajā dokumentā ietvertos personas datus neglabā ilgāk, nekā nepieciešams mērķiem, kuru dēļ tie tika vākti.

Strīdu gadījumā sūdzības var iesniegt attiecīgajai valsts datu aizsardzības iestādei. Valstu datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Ja sūdzība attiecas uz Eiropas Komisijas veikto personas datu apstrādi, tā būtu jāiesniedz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam:

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/


III PIELIKUMS

Image

Piezīmes

1.

Šā parauga izkārtojums nav obligāts.

2.

Obligāti ir kārtas numuri un teksts paraugā. Obligāti jāaizpilda ar trekniem burtiem izceltās ailes.

3.

Sīkāka informācija par ailēm:

 

Aile “A daļa”: norādīt, vai daudzpusējais paziņojums par ķīmiskām vielām attiecas uz vienu vai vairākām eksporta darbībām. Ja tas attiecas uz vairākām darbībām, norādīt paredzēto laika posmu.

 

14. aile (daudzums un svars): ja daudzpusējais paziņojums par ķīmiskām vielām attiecas uz vairākām eksporta darbībām, norādīt maksimālo daudzumu un svaru.

 

18. aile (izvešanas datums): ja daudzpusējais paziņojums par ķīmiskām vielām attiecas uz vairākām eksporta darbībām, šī aile jāaizpilda, norādot pēdējo paredzamo izvešanas datumu.

4.   Personas datu aizsardzība

Ja Eiropas Komisija apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Ja kompetentais dalībvalsts dienests apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemēroti valsts tiesību akti, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Personas datu apstrādes mērķis ir uzraudzīt narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību Savienībā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 273/2004, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1258/2013, un starp Savienību un trešām valstīm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 111/2005, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1259/2013.

Datu pārzinis attiecībā uz datu apstrādi ir valsts kompetentā iestāde, ja šis dokuments ir ticis iesniegts. Kompetento iestāžu saraksts ir publicēts Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Saskaņā ar 17. pantu Regulā (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, neskarot piemērojamos noteikumus par datu aizsardzību Savienībā un nolūkā kontrolēt un uzraudzīt noteiktas vielas, ko bieži izmanto narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai ražošanai, Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes var personas datus un šajā dokumentā ietverto informāciju darīt zināmus attiecīgajām iestādēm trešās valstīs.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt ar viņu saistītiem personas datiem, kas tiks apstrādāti, un vajadzības gadījumā viņam ir tiesības labot, dzēst vai bloķēt minētos personas datus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 vai valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Visi lūgumi saistībā ar piekļuvi, labošanu, dzēšanu vai bloķēšanu ir jāiesniedz kompetentajām iestādēm, kurām šis dokuments ir iesniegts, un tām minētie lūgumi ir jāapstrādā.

Juridiskais pamats personas datu apstrādei ir Regulas (EK) Nr. 111/2005 33. pants un Regulas (EK) Nr. 273/2004 13.b pants.

Šajā dokumentā ietvertos personas datus neglabā ilgāk, nekā nepieciešams mērķiem, kuru dēļ tie tika vākti.

Strīdu gadījumā sūdzības var iesniegt attiecīgajai valsts datu aizsardzības iestādei. Valstu datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).

Ja sūdzība attiecas uz Eiropas Komisijas veikto personas datu apstrādi, tā būtu jāiesniedz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam:

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/


27.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 162/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1012

(2015. gada 23. jūnijs),

ar kuru groza I pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 669/2009 (2) paredz noteikumus par pastiprinātu oficiālo kontroli, kas jāpiemēro, importējot tās I pielikumā uzskaitīto (“saraksts”) barību un pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, ievešanas vietās Regulas (EK) Nr. 882/2004 I pielikumā minētajās teritorijās.

(2)

Regulas (EK) Nr. 669/2009 2. pantā noteikts, ka saraksts ir jāpārskata regulāri un ne retāk kā reizi ceturksnī, ievērojot vismaz tos informācijas avotus, kas norādīti minētajā pantā.

(3)

Kā liecina ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (RASFF) paziņoto ar pārtiku saistīto neseno incidentu biežums un nozīmīgums, konstatējumi, kas gūti, Pārtikas un veterinārajam birojam veicot revīzijas trešās valstīs, kā arī tie ceturkšņa ziņojumi par barības un pārtikas sūtījumiem, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, kurus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 669/2009 15. pantu Komisijai iesniegušas dalībvalstis, minētais saraksts būtu jāgroza.

(4)

Konkrētāk, saraksts būtu jāgroza, svītrojot ierakstus par precēm, par kurām pieejamajos informācijas avotos norādīts, ka kopumā tās pienācīgi atbilst attiecīgajām Savienības tiesību aktos noteiktajām nekaitīguma prasībām, un kurām līdz ar to vairs nav pamata veikt pastiprinātas oficiālās kontroles. Tāpēc saraksta ieraksts par Kenijas izcelsmes pupām būtu jāsvītro.

(5)

Turklāt saraksts būtu jāgroza, lai palielinātu oficiālo kontroļu biežumu precēm, par kurām minētajos informācijas avotos norādīta lielāka neatbilstība attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, tādējādi pamatojot pastiprinātu oficiālo kontroļu nepieciešamību. Tāpēc saraksta ieraksti par Vjetnamas izcelsmes koriandra lapām, baziliku, piparmētru, pētersīļiem, čili pipariem un okru, kā arī Turcijas izcelsmes vīnogulāju lapām būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Lai nodrošinātu konsekvenci un skaidrību, ir lietderīgi aizstāt Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu ar šīs regulas pielikumā iekļauto tekstu.

(7)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 669/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā iekļauto tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 23. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK (OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Barība un pārtika, kura nav dzīvnieku izcelsmes un kuru izraudzītajā ievešanas vietā pārbauda pastiprinātā oficiālā kontrolē

Barība un pārtika

(paredzētā izmantošana)

KN kods (1)

Taric apakšgrupa

Izcelsmes valsts

Risks

Fiziskās kontroles un identitātes kontroles biežums (%)

Rozīnes

0806 20

 

Afganistāna (AF)

Ohratoksīns A

50

(Pārtika)

 

 

Mandeles, nelobītas

0802 11

 

Austrālija (AU)

Aflatoksīni

20

Mandeles, lobītas

0802 12

 

(Pārtika)

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Brazīlija (BR)

Aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Barība un pārtika)

 

 

Sparģeļpupiņas (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

Pesticīdu atliekas (2)  (3)

50

Baklažāni

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

Lapu selerijas (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Pesticīdu atliekas (2)  (4)

50

(Pārtika – svaigi vai dzesēti garšaugi)

 

 

Brassica oleracea (citi pārtikā lietojami Brassica ģints augi, “Ķīnas brokoļi”) (5)

ex 0704 90 90

40

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas (2)

50

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

 

 

Tēja, arī aromatizēta

0902

 

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas (2)  (6)

10

(Pārtika)

 

 

Baklažāni

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Dominikānas Republika (DO)

Pesticīdu atliekas (2)  (7)

10

Balzambumbieri (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

Sparģeļpupiņas (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikānas Republika (DO)

Pesticīdu atliekas (2)  (7)

20

Pipari (saldie un citi) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Zemenes (svaigas)

0810 10 00

 

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atliekas (2)  (8)

10

(Pārtika)

 

 

Pipari (saldie un citi) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atliekas (2)  (9)

10

(Pārtika – svaiga, dzesēta vai saldēta)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Beteļauga lapas (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

Salmonella (10)

50

(Pārtika)

 

 

Sezama sēklas

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonella (10)

20

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

 

 

Capsicum annuum, veseli

0904 21 10

 

Indija (IN)

Aflatoksīni

20

Capsicum annuum, grūsti vai malti

ex 0904 22 00

10

Žāvēti Capsicum ģints augļi, veseli, izņemot saldos piparus (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muskatrieksts (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

 

 

Fermenti; fermentu preparāti

3507

 

Indija (IN)

Hloramfenikols

50

(Barība un pārtika)

 

 

Muskatrieksts (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonēzija (ID)

Aflatoksīni

20

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

 

 

Zirņi ar pākstīm (nelobīti)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

Pesticīdu atliekas (2)  (11)

10

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

 

 

Piparmētras

ex 1211 90 86;

30

Maroka (MA)

Pesticīdu atliekas (2)  (12)

10

(Pārtika – svaigi vai dzesēti garšaugi)

ex 2008 99 99

70

Galda vīnogas

0806 10 10

 

Peru (PE)

Pesticīdu atliekas (2)  (13)

10

(Pārtika – svaiga)

 

 

Arbūzu (Egusi, Citrullus lanatus) sēklas un no tām iegūti produkti

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sjerraleone (SL)

Aflatoksīni

50

(Pārtika)

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Sudāna (SD)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Barība un pārtika)

 

 

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas (2)  (14)

10

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

 

 

Beteļauga lapas (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Taizeme (TH)

Salmonella (10)

50

(Pārtika)

 

 

Sparģeļpupiņas (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas (2)  (15)

20

Baklažāni

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

Žāvētas aprikozes

0813 10 00

 

Turcija (TR)

Sulfīti (16)

10

Aprikozes, citādi sagatavotas vai konservētas

2008 50 61

 

(Pārtika)

 

 

Saldie pipari (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turcija (TR)

Pesticīdu atliekas (2)  (17)

10

(Pārtika – svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

 

 

Vīnogulāju lapas

ex 2008 99 99

11; 19

Turcija (TR)

Pesticīdu atliekas (2)  (18)

50

(Pārtika)

 

 

Pistācijas, nelobītas

0802 51 00

 

Amerikas Savienotās Valstis (US)

Aflatoksīni

20

Pistācijas, lobītas

0802 52 00

 

(Pārtika)

 

 

Žāvētas aprikozes

0813 10 00

 

Uzbekistāna (UZ)

Sulfīti (16)

50

Aprikozes, citādi sagatavotas vai konservētas

2008 50 61

 

(Pārtika)

 

 

Rozīnes

0806 20

 

Uzbekistāna (UZ)

Ohratoksīns A

50

(Pārtika)

 

 

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atliekas (2)  (19)

50

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 86

ex 2008 99 99

20

75

Piparmētras

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

30

70

Pētersīļi

ex 0709 99 90

40

(Pārtika – svaigi vai dzesēti garšaugi)

 

 

Okras

ex 0709 99 90

20

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atliekas (2)  (19)

50

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

 

 

Pitahaja (pūķauglis)

ex 0810 90 20

10

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atliekas (2)  (19)

20

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

 

 


(1)  Ja jāpārbauda tikai daži ar kādu KN kodu klasificēti produkti un šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, tad KN kodu marķē ar “ex”.

(2)  Pesticīdu atliekas vismaz tiem pesticīdiem, kuri uzskaitīti kontroles programmā, kas pieņemta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulas (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.), 29. panta 2. punktu, un kurus var analizēt, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuru pamatā ir GC-MS un LC-MS (pesticīdi, kas jākontrolē tikai augu izcelsmes produktos vai uz tiem).

(3)  Hlorbufāma atliekas.

(4)  Fentoāta atliekas.

(5)  Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. italica Plenck sugas alboglabra šķirne. Pazīstama arī kā “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “Chinese bare Jielan”.

(6)  Trifluralīna atliekas.

(7)  Šādu vielu atliekas: acefāts, aldikarbs (aldikarba, tā sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā aldikarbs), amitrāzs (amitrāzs, ieskaitot metabolītus, kuri satur 2,4-dimetilanilīna grupu, kas izteikta kā amitrāzs), diafentiurons, dikofols (p, p′ un o,p′ izomēru summa), ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, tostarp manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams) un metiokarbs (metiokarba un metiokarba sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā metiokarbs).

(8)  Šādu vielu atliekas: heksaflumurons, metiokarbs (metiokarba un metiokarba sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā metiokarbs), fentoāts un tiofanātmetils.

(9)  Šādu vielu atliekas: dikofols (p, p′ un o,p′ izomēru summa), dinotefurāns, folpets, prohlorāzs (prohlorāza un tā metabolītu, kas satur 2,4,6-trihlorfenola grupu, summa, izteikta kā prohlorāzs), tiofanātmetils un triforīns.

(10)  Atsauces metode EN/ISO 6579 vai attiecībā pret to validēta metode, kā minēts Komisijas 2005. gada 15. novembra Regulas (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem (OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.) 5. pantā.

(11)  Acefāta un diafentiurona atliekas.

(12)  Flubendiamīda atliekas.

(13)  Etefona atliekas.

(14)  Formetanāta atliekas: formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds), protiofoss un triforīns.

(15)  Šādu vielu atliekas: acefāts, dikrotofoss, protiofoss, kvinalfoss un triforīns.

(16)  Atsauces metodes: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 vai ISO 5522:1981.

(17)  Diafentiurona un formetanāta atliekas: formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds) un tiofanātmetils.

(18)  Šādu vielu atliekas: ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, tostarp manebs, mankocebs, metriāms, propinebs, tirāms un cirams) un metrafenons.

(19)  Šādu vielu atliekas: ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, tostarp manebs, mankocebs, metriāms, propinebs, tirāms un cirams), fentoāts un kvinalfoss.”


27.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 162/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1013

(2015. gada 25. jūnijs),

ar ko paredz noteikumus attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības starp Savienību un trešām valstīm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem (1) un jo īpaši tās 14. pantu,

ņemot vērā Padomes 2004. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu, 9. panta 2. punkta trešo daļu un 28. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1277/2005 (3) ir noteiktas īstenošanas prasības Regulai (EK) Nr. 273/2004 un Regulai (EK) Nr. 111/2005 narkotisko vielu prekursoru jomā. Gan Regula (EK) Nr. 273/2004, gan Regula (EK) Nr. 111/2005 tika grozītas pēc Regulas (EK) Nr. 1277/2005 pieņemšanas, lai iekļautu pilnvarojumu pieņemt deleģētos un īstenošanas aktus saskaņā ar Līguma 290. un 291. pantu. Tādēļ saskaņā ar jaunajām pilnvarām būtu jāpieņem jauni noteikumi.

(2)

Kaut arī Regula (EK) Nr. 273/2004 attiecas uz iekšzemes tirdzniecību un Regula (EK) Nr. 111/2005 attiecas uz starptautisko tirdzniecību, daudzi noteikumi ir kopīgi abām regulām. Lai nodrošinātu saskaņotību, ir pamatoti pieņemt vienotu īstenošanas aktu, kas attiecas uz abām regulām.

(3)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un saskaņotu šīs regulas noteikumu īstenošanu, ir nepieciešams definēt “uzņēmumu telpas”.

(4)

Spēkā esošie noteikumi attiecībā uz licenču piešķiršanas procedūras noteikumiem, procedūru un paraugu, kādā sniedzama informācija, kas vajadzīga, lai uzraudzītu tirdzniecību, un importa un eksporta atļauju paraugu, ir izrādījušies lietderīgi, un tāpēc būtībā tie aizvien piemērojami saskaņā ar šo regulu.

(5)

Reģistrācijas piešķiršanas procedūras noteikumos uzņēmējiem un lietotājiem, kā definēts Regulā (EK) Nr. 273/2004 un Regulā (EK) Nr. 111/2005, vajadzētu atspoguļot šo licenču piešķiršanu.

(6)

Lai nodrošinātu narkotisko vielu prekursoru Eiropas datubāzē ievadītās informācijas datu kvalitāti un konsekvenci un izvairītos no informācijas dublēšanās, katrai dalībvalstij būtu jānosaka viens vienots kontaktpunkts, kas nosūta informāciju datubāzei. Informācija būtu jāiesniedz bez liekas kavēšanās. Informācijā par licenci vai reģistrāciju būtu jāiekļauj elementi, kas nepieciešami, lai identificētu uzņēmēju vai lietotāju, kas ir licences vai reģistrācijas turētājs, kā arī attiecīgā(-s) viela(-s). Piekļuve informācijai būtu jāierobežo līdz minimumam, kas vajadzīgs publisko iestāžu pienākumu veikšanai.

(7)

Pārejas noteikumos būtu jāļauj izmantot papīra veidlapas, kas izsniegtas pirms šīs regulas stāšanās spēkā saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem, līdz šādu papīra veidlapu krājumu izsīkšanai.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Narkotisko vielu prekursoru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā paredzēti vienoti procedūras noteikumi Regulas (EK) Nr. 273/2004 un Regulas (EK) Nr. 111/2005 īstenošanai attiecībā uz uzņēmēju un lietotāju licencēšanu un reģistrāciju un to ietveršanu narkotisko vielu prekursoru Eiropas datubāzē, tādas informācijas sniegšanu, ko veic uzņēmēji, kas vajadzīga tirdzniecības un eksporta un importa atļauju uzraudzībai narkotisko vielu prekursoru jomā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā jēdziens “uzņēmumu telpas” nozīmē ēku(-as) kopā ar zemi, ko uzņēmējs aizņem katrā konkrētajā vietā.

3. pants

Licences piešķiršanas procedūra

1.   Uzņēmējs vai lietotājs elektroniski vai rakstiski, kā to noteikusi attiecīgā dalībvalsts, iesniedz kompetentajai iestādei pieteikumu, lai saņemtu licenci, kas minēta Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 2. punktā vai Regulas (EK) Nr. 111/2005 6. panta 1. punktā.

Pieteikumu uzskata par pilnīgu, ja tajā ir ietverta visa Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/1011 (4) 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā norādītā informācija.

2.   Izvērtējot pieteikumu, lai saņemtu licenci, kompetentā iestāde var ņemt vērā arī jebkuru iepriekšēju izvērtēšanu vai revīziju rezultātus, kas veiktas par pieteikumu iesniegušo uzņēmēju, kuram ir atzīta uzņēmēja (AEO) statuss, kā noteikts Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (5) 5.a pantā, ciktāl tie attiecas uz pārbaudi par licences piešķiršanas nosacījumiem.

Atkāpjoties no šīs regulas 3. panta 1. punkta, kompetentā iestāde var atļaut uzņēmējiem, kam piešķirsts AEO statuss, neiesniegt visu Deleģētās regulas (ES) 2015/1011 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā norādīto informāciju, iesniedzot pieteikumu.

3.   Kompetentā iestāde vispirms izvērtē, vai pieteikums ir pilnīgs.

Ja pieteikums tiek atzīts par nepilnīgu, kompetentā iestāde informē par to pieteikuma iesniedzēju un aicina to iesniegt trūkstošo informāciju vai atbilstošu papildinformāciju.

Ja pieteikumu uzskata par pilnīgu, kompetentā iestāde pieteikuma iesniedzējam apstiprina pilnīga pieteikuma saņemšanu.

4.   Kompetentā iestāde pieņem lēmumu piešķirt vai nepiešķirt licenci 60 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts pilnīgs pieteikums attiecībā uz jaunu licenci, un 30 darba dienu laikā, pagarinot licenci.

5.   Jebkurš lēmums nepiešķirt licenci tiek pamatots, un pieteikuma iesniedzējs par to tiek informēts elektroniski vai rakstiski.

6.   Licence var aptvert darbības, kas minētas Regulā (EK) Nr. 273/2004 un Regulā (EK) Nr. 111/2005.

4. pants

Licences darbības joma

Kompetentā iestāde var piešķirt licenci:

a)

kas aptver visas klasificētās vielas un visas darbības attiecīgajās uzņēmumu telpās; vai

b)

kas aptver visas klasificētās vielas un visas darbības attiecīgajā dalībvalstī.

5. pants

Licences paraugs

Licenci, kas minēta Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 2. punktā vai Regulas (EK) Nr. 111/2005 6. panta 1. punktā, izsniedz atbilstoši šīs regulas I pielikumā noteiktajam paraugam.

6. pants

Turpmākās izmaiņas

Ja pēc licences piešķiršanas pieteikumā par minēto licenci sniegtā informācija, izņemot informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/1011 3. panta 9. punktā, ir mainījusies, licences turētājs elektroniski vai rakstiski par to informē kompetento iestādi 10 darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas.

Ja pēc šīm izmaiņām Deleģētās regulas (ES) 2015/1011 3. pantā minētie nosacījumi joprojām tiek izpildīti un maināmā informācija ir ietverta licencē, kompetentā iestāde attiecīgi groza licenci.

7. pants

Licences termiņš, licences apturēšana un atsaukšana

1.   Ja licences termiņš ir beidzies, vai gadījumā, ja licence ir atsaukta, licences turētājs atdod licenci, kas vairs nav spēkā, kompetentajai iestādei 10 darba dienu laikā no derīguma termiņa beigām vai atsaukšanas dienas.

2.   Ja kompetentā iestāde pieņem lēmumu apturēt vai atsaukt licenci, lēmumu elektroniski vai rakstiski nosūta licences turētājam un norāda apturēšanas vai atsaukšanas pamatojumu.

8. pants

Speciālās licences

Šīs regulas 3.–7. pantu nepiemēro speciālajām licencēm, kas minētas Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 2. punktā.

9. pants

Registrācijas procedūra

1.   Regulas 3., 4., 6. un 7. pantu piemēro reģistrācijas procedūrai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 6. punktu vai Regulas (EK) Nr. 111/2005 7. panta 1. punktu.

2.   Reģistrāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 6. punktu vai Regulas (EK) Nr. 111/2005 7. panta 1. punktu piešķir atbilstoši šīs regulas II pielikumā noteiktajam paraugam.

3.   Atkāpjoties no šī panta 2. punkta, kompetentā iestāde var piešķirt reģistrāciju uz veidlapas, kas iespiesta pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas un kas atbilst valsts tiesību aktiem, kuri bija spēkā pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas, līdz šādu veidlapu krājumu izsīkšanai.

4.   Šī panta 1., 2. un 3. pantu nepiemēro speciālajām licencēm, kas minētas Regulas (EK) Nr. 273/2004 3. panta 6. punktā.

10. pants

Tirdzniecības uzraudzībai vajadzīgā informācija

1.   Uzņēmēji elektroniski vai rakstiski, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts, līdz katra kalendārā gada 15. februārim sniedz informāciju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 273/2004 8. panta 2. punktā, par minētās regulas I pielikumā 1. un 2. kategorijā klasificētajām vielām.

2.   Uzņēmēji elektroniski vai rakstiski, kā noteikusi attiecīgā dalībvalsts, līdz katra kalendārā gada 15. februārim sniedz informāciju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 111/2005 9. panta 2. punktā.

3.   Uzņēmējs iesniedz gada ziņojumus, kas minēti 1. un 2. punktā, pat ja attiecīgajā gadā darījumu nav bijis.

11. pants

Eksporta un importa atļaujas

1.   Eksporta un importa atļaujas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 111/2005 28. pantā, atbilst šīs regulas III vai IV pielikumā noteiktajam paraugam.

Atkāpjoties no šī panta pirmā punkta, gadījumos, ja eksporta vai importa atļauju piešķir, izmantojot elektroniskos līdzekļus, atļaujas numuram paredzētā aile var atbilst atšķirīgam paraugam.

2.   Eksporta atļauju sagatavo četros eksemplāros, kas numurēti no 1 līdz 4. 1. eksemplāru patur atļaujas izdevējiestāde. 2. un 3. eksemplāru pievieno klasificētajai vielai un uzrāda muitas punktā, kur tiek sastādīta muitas eksporta deklarācija, un pēc tam – kompetentajai iestādei izvešanas vietā no Savienības muitas teritorijas. Izvešanas vietā kompetentā iestāde atdod 2. eksemplāru atpakaļ izdevējiestādei. 3. eksemplārs pavada klasificētās vielas līdz importētājvalsts kompetentajām iestādēm. 4. eksemplāru patur eksportētājs.

3.   Importa atļauju sagatavo četros eksemplāros, kas numurēti no 1 līdz 4. 1. eksemplāru patur atļaujas izdevējiestāde. 2. eksemplāru izdevējiestāde nosūta eksportētājvalsts kompetentajai iestādei. 3. eksemplārs pavada klasificēto vielu no ievešanas vietas Savienības muitas teritorijā līdz importētāja uzņēmumu telpām, un importētājs nosūta šo eksemplāru izdevējiestādei. 4. eksemplāru patur importētājs.

4.   Vienā eksporta vai importa atļaujā neietver vairāk par divām klasificētām vielām.

5.   Atļaujas izsniedz vienā vai vairākās Savienības oficiālajās valodās. Ja vien tās netiek izsniegtas, izmantojot elektroniskus līdzekļus, tajās ir iespiests gijošēts aizsargraksta fons, kas padara acij pamanāmus ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem veiktus viltojumus.

6.   Dalībvalsts var iespiest atļauju veidlapas pati vai likt tās iespiest apstiprinātās tipogrāfijās. Pēdējā gadījumā katrā atļaujas veidlapā jābūt atsaucei uz šādu apstiprinājumu, kā arī jābūt tipogrāfijas nosaukumam un adresei vai zīmei, pēc kā šo tipogrāfiju var identificēt.

7.   Atkāpjoties no 1.-6. punkta, dalībvalsts var izsniegt eksporta vai importa atļauju uz veidlapas, kas iespiesta pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas, un kas atbilst Komisijas Regulas (EK) Nr. 1277/2005 noteikumiem, līdz šādu veidlapu krājumu izsīkšanai.

8.   Eksporta atļauju, ko piešķir ar vienkāršoto procedūru, sagatavo, izmantojot III pielikumā dotās veidlapas 1., 2. un 4. eksemplāru. 1. eksemplāru patur atļaujas izdevējiestāde. 2. un 4. eksemplāru patur eksportētājs. Eksportētājs veidlapas 2. eksemplāra otrā pusē norāda sīkas ziņas par katru eksporta darbību, jo īpaši klasificētās vielas daudzumu katrā eksporta darbībā un atlikušo daudzumu. 2. eksemplāru iesniedz muitas punktam, sastādot muitas deklarāciju. Šis muitas punkts informāciju apstiprina un 2. eksemplāru atdod atpakaļ eksportētājam.

9.   Uzņēmējs muitas deklarācijā par katru eksporta darbību ieraksta atļaujas numuru un vārdus “vienkāršota eksporta atļaujas procedūra”. Ja izvešanas muitas punkts neatrodas tajā izvešanas vietā no Savienības muitas teritorijas, informāciju sniedz dokumentos, kas pievienoti eksporta sūtījumam.

10.   Eksportētājs atdod 2. eksemplāru atpakaļ izdevējiestādei ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc vienkāršotajā procedūrā piešķirtās eksporta atļaujas derīguma termiņa beigām.

12. pants

Uzņēmēju un lietotāju uzskaitīšana narkotisko vielu prekursoru Eiropas datubāzē

1.   Lai narkotisko vielu prekursoru Eiropas datubāzē uzskaitītu uzņēmējus un lietotājus, kas ir saņēmuši licenci vai reģistrāciju saskaņā ar Regula (EK) Nr. 273/2004 3. panta 7. punktu, katra dalībvalsts izvirza vienu kontaktpunktu un paziņo kontaktinformāciju Komisijai.

2.   Atbildīgais kontaktpunkts 30 darba dienu laikā no licences vai reģistrācijas izsniegšanas attiecīgo informāciju nosūta elektroniski. Ja attiecīgais uzņēmējs vai lietotājs paziņo kompetentajai iestādei par izmaiņām attiecīgajā informācijā, vai ja licence vai reģistrācija ir apturēta vai atsaukta, atbildīgais kontaktpunkts atjaunina informāciju 30 darba dienu laikā no izmaiņu saņemšanas vai no licences vai reģistrācijas apturēšanas vai atsaukšanas.

3.   Komisija nodrošina, ka:

a)

informācijas elektroniska sūtīšana ir droša;

b)

datubāze ir ierobežota, un tā ir pieejama tikai dalībvalstu ieceltām amatpersonām un Komisijas ierēdņiem, kas atbildīgi par Eiropas datubāzi.

4.   Komisija un kompetentās iestādes veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka informāciju par datubāzē uzskaitītajiem uzņēmējiem un lietotājiem izmanto tikai iecelto amatpersonu un Komisijas ierēdņu darba pienākumiem.

5.   Informācijā par uzņēmējiem un lietotājiem ietver pilnu nosaukumu, adresi, licences vai reģistrācijas numuru, licences vai reģistrācijas derīguma statusu, tās klasificētās vielas nosaukumu un KN kodu, kurai attiecīgā licence vai reģistrācija izsniegta.

6.   Komisija datubāzē saglabā pieejamu informāciju par licenci un reģistrāciju, kuras termiņš ir beidzies vai kura ir atsaukta, vismaz trīs gadus pēc termiņa beigām vai atsaukšanas.

13. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 25. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 47, 18.2.2004., 1. lpp.

(2)  OV L 22, 26.1.2005., 1. lpp.

(3)  Komisijas 2005. gada 27. jūlija Regula (EK) Nr. 1277/2005 par īstenošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes Regulai (EK) Nr. 111/2005, ar ko izstrādā noteikumus narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības starp Kopienu un trešām valstīm uzraudzībai (OV L 202, 3.8.2005., 7. lpp.).

(4)  Komisijas 2015. gada 24. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2015/1011, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, un ar kuru atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1277/2005 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 12. lappusi.).

(5)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Image

Piezīmes

1.

Šā parauga izkārtojums nav obligāts.

2.

Obligāti ir kārtas numuri un teksts paraugā. Obligāti jāaizpilda ar trekniem burtiem izceltās ailes.

3.

Informācija par ailēm:

 

1. aile (Licences turētājs): var pievienot atbildīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu.

 

3. aile (derīguma sākums/beigas): norādīt derīguma termiņa beigas vai arī to, vai licences turētājiem ne retāk kā reizi trijos gados ir jāpierāda, ka joprojām tiek izpildīti nosacījumi, ar kuriem licence tikusi piešķirta.

 

4. aile (klasificētās vielas): klasificētās vielas nosaukums, kā norādīts pielikumā, vai – attiecībā uz maisījumu vai dabīgu produktu – tā nosaukums, kā arī tās klasificētās vielas nosaukums, kā norādīts pielikumā, kura maisījumā vai dabīgajā produktā ietilpst. Ja vajadzīgs, norādīt sāļus.

 

4. aile (KN kods): papildus KN kodam var pievienot CAS numuru.

 

4. aile (darbība): norādīt eksporta, importa un/vai starpniecības darbības. Importa gadījumā norādīt, ja vajadzīgs – uzglabāšana, apstrāde, pārstrāde, izmantošana, parastās manipulācijas un/vai laišana brīvā apgrozībā. Attiecībā uz darbībām, ko aptver Regula (EK) Nr. 273/2004, norādīt – uzglabāšana, ražošana, izgatavošana, pārstrāde, tirdzniecība, izplatīšana un/vai starpniecība.

 

4. aile (uzņēmumu telpas): attiecībā uz starpniecības darbībām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 111/2005 2. pantā, uzņēmumu telpas nav jānorāda.

4.

Dalībvalstis var ieviest papildu ailes savām vajadzībām. Šīs ailes apzīmē ar kārtas numuru, kam seko lielais burts (piemēram, 4A).

5.   Personas datu aizsardzība

Ja Eiropas Komisija apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Ja kompetentais dalībvalsts dienests apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemēroti valsts tiesību akti, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Personas datu apstrādes mērķis ir uzraudzīt narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību Savienībā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 273/2004, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1258/2013, un starp Savienību un trešām valstīm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 111/2005, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1259/2013.

Datu pārzinis attiecībā uz datu apstrādi ir valsts kompetentā iestāde, ja šis dokuments ir ticis iesniegts. Kompetento iestāžu saraksts ir publicēts Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Saskaņā ar 17. pantu Regulā (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, neskarot piemērojamos noteikumus par datu aizsardzību Savienībā un nolūkā kontrolēt un uzraudzīt noteiktas vielas, ko bieži izmanto narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai ražošanai, Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes var personas datus un šajā dokumentā ietverto informāciju darīt zināmus attiecīgajām iestādēm trešās valstīs.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt ar viņu saistītiem personas datiem, kas tiks apstrādāti, un vajadzības gadījumā viņam ir tiesības labot, dzēst vai bloķēt minētos personas datus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 vai valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Visi lūgumi saistībā ar piekļuvi, labošanu, dzēšanu vai bloķēšanu ir jāiesniedz kompetentajām iestādēm, kurām šis dokuments ir iesniegts, un tām minētie lūgumi ir jāapstrādā.

Juridiskais pamats personas datu apstrādei ir Regulas (EK) Nr. 111/2005 33. pants un Regulas (EK) Nr. 273/2004 13.b pants.

Šajā dokumentā ietvertos personas datus neglabā ilgāk, nekā nepieciešams mērķiem, kuru dēļ tie tika vākti.

Strīdu gadījumā sūdzības var iesniegt attiecīgajai valsts datu aizsardzības iestādei. Valstu datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Ja sūdzība attiecas uz Eiropas Komisijas veikto personas datu apstrādi, tā būtu jāiesniedz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


II PIELIKUMS

Image

Piezīmes

1.

Šā parauga izkārtojums nav obligāts.

2.

Obligāti ir kārtas numuri un teksts paraugā. Obligāti jāaizpilda ar trekniem burtiem izceltās ailes.

3.

Informācija par ailēm:

 

1. aile (Reģistrācijas turētājs): var pievienot atbildīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu.

 

3. aile (derīguma sākums/beigas): norādīt derīguma termiņa sākumu vai, ja vajadzīgs – beigas.

 

4. aile (klasificētās vielas): klasificētās vielas nosaukums, kā norādīts pielikumā, vai – attiecībā uz maisījumu vai dabīgu produktu – tā nosaukums, kā arī tās klasificētās vielas nosaukums, kā norādīts pielikumā, kura maisījumā vai dabīgajā produktā ietilpst. Ja vajadzīgs, norādīt sāļus.

 

4. aile (KN kods): papildus KN kodam var pievienot CAS numuru.

 

4. aile (darbība): norādīt eksporta, importa un/vai starpniecības darbības. Importa gadījumā norādīt, ja vajadzīgs – uzglabāšana, apstrāde, pārstrāde, izmantošana, parastās manipulācijas un/vai laišana brīvā apgrozībā. Attiecībā uz darbībām, ko aptver Regula (EK) Nr. 273/2004, norādīt – uzglabāšana, ražošana, izgatavošana, pārstrāde, tirdzniecība, izplatīšana un/vai starpniecība.

 

4. aile (uzņēmumu telpas): attiecībā uz starpniecības darbībām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 111/2005 2. pantā, uzņēmumu telpas nav jānorāda.

4.

Dalībvalstis var ieviest papildu ailes savām vajadzībām. Šīs ailes apzīmē ar kārtas numuru, kam seko lielais burts (piemēram, 4A).

5.   Personas datu aizsardzība

Ja Eiropas Komisija apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Ja kompetentais dalībvalsts dienests apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemēroti valsts tiesību akti, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Personas datu apstrādes mērķis ir uzraudzīt narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību Savienībā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 273/2004, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1258/2013, un starp Savienību un trešām valstīm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 111/2005, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1259/2013.

Datu pārzinis attiecībā uz datu apstrādi ir valsts kompetentā iestāde, ja šis dokuments ir ticis iesniegts. Kompetento iestāžu saraksts ir publicēts Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Saskaņā ar 17. pantu Regulā (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, neskarot piemērojamos noteikumus par datu aizsardzību Savienībā un nolūkā kontrolēt un uzraudzīt noteiktas vielas, ko bieži izmanto narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai ražošanai, Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes var personas datus un šajā dokumentā ietverto informāciju darīt zināmus attiecīgajām iestādēm trešās valstīs.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt ar viņu saistītiem personas datiem, kas tiks apstrādāti, un vajadzības gadījumā viņam ir tiesības labot, dzēst vai bloķēt minētos personas datus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 vai valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Visi lūgumi saistībā ar piekļuvi, labošanu, dzēšanu vai bloķēšanu ir jāiesniedz kompetentajām iestādēm, kurām šis dokuments ir iesniegts, un tām minētie lūgumi ir jāapstrādā.

Juridiskais pamats personas datu apstrādei ir Regulas (EK) Nr. 111/2005 33. pants un Regulas (EK) Nr. 273/2004 13.b pants.

Šajā dokumentā ietvertos personas datus neglabā ilgāk, nekā nepieciešams mērķiem, kuru dēļ tie tika vākti.

Strīdu gadījumā sūdzības var iesniegt attiecīgajai valsts datu aizsardzības iestādei. Valstu datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Ja sūdzība attiecas uz Eiropas Komisijas veikto personas datu apstrādi, tā būtu jāiesniedz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


III PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Piezīmes

I.

1.

Atļauju sastāda vienā no Savienības oficiālajām valodām; ja to raksta ar roku, lieto tinti un raksta drukātiem burtiem.

2.

Informācija 1., 3., 5., 7. un 9.–19. ailē pieteikuma iesniedzējam jāsniedz pieprasījuma brīdī; savukārt informāciju 7., 8., 10.–13. un 18. ailē var iesniegt vēlāk, ja pieprasījuma brīdī tā nav zināma. Šajā gadījumā informācija 18. ailē ir jāsniedz vismaz tad, kad sastāda eksporta deklarāciju, un papildu informācija 7., 8. un 10.–13. ailē ir jāsniedz muitai vai citai iestādei vietā, kur notiek izvešana no Savienības teritorijas, vismaz pirms preču faktiskās izvešanas.

3.

1., 5., 7. un 9. aile: ierakstīt pilnus vārdus, uzvārdus/nosaukumus un adreses (tālruni, faksu, e-pastu).

4.

5. aile: attiecīgi, ierakstīt trešās valsts importētāja importa atļaujas dokumenta (piemēram, piekrišanas vēstules, importa atļaujas, cita trešās galamērķa valsts paziņojuma) identifikācijas numuru.

5.

7. aile: ierakstīt citu uzņēmēju, kas iesaistīti eksporta darbībā, piemēram, pārvadātāju, starpnieku, muitas aģentu, pilnus vārdus, uzvārdus/nosaukumus un adreses (tālruni, faksu, e-pastu).

6.

9. aile: ierakstīt personas vai uzņēmuma, kam preces piegādā galamērķa valstī (var arī nebūt galīgais lietotājs), pilnu vārdu, uzvārdu/nosaukumu un adresi (tālruni, faksu, e-pastu).

7.

10. aile: attiecīgi norādīt dalībvalsti, ostu, lidostu vai robežpunktu.

8.

11. aile: attiecīgi norādīt valsti, ostu, lidostu vai robežpunktu.

9.

12. aile: precizēt visus izmantojamos transporta līdzekļus (piemēram, kravas auto, kuģis, lidmašīna, vilciens utt.). Ja eksporta atļauja attiecas uz vairākām eksporta darbībām, šī aile nav jāaizpilda.

10.

13. aile: sniegt iespējami daudz informācijas par maršrutu.

11.

14 a, b ailes: ierakstīt klasificētās vielas nosaukumu, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā, 4. kategorijā uzskaitīto zāļu tirdzniecības nosaukumu, vienību skaits sūtījumā,tablešu/ampulu skaitu katrā vienībā, klasificētās vielas saturu vienā vienībā (vienā tabletē/ampulā), bet maisījumiem vai dabīgiem produktiem – maisījuma vai dabīgā produkta tirdzniecības nosaukumu un 8 ciparu KN kodu.

12.

15 a, b ailes: norādīt klasificētās vielas 8 ciparu KN kodu, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā.

13.

16 a, b ailes: attiecībā uz 4. kategoriju norādīt zāļu sūtījumā ietvertas klasificētās vielas kopējo neto svaru.

14.

19. aile:

drukātiem burtiem norādīt iesniedzēja vārdu un uzvārdu vai, attiecīgā gadījumā, viņa pilnvarotā pārstāvja, kurš paraksta šo pieteikumu, vārdu un uzvārdu,

iesniedzēja vai viņa pilnvarotā pārstāvja paraksts saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts paredzēto kārtību norāda, ka attiecīgā persona deklarē, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas ir norādītas pareizi un pilnā apjomā. Neskarot iespējamo sodu piemērošanu, šī deklarācija ir līdzvērtīga atbildības atzīšanai saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošiem noteikumiem attiecībā uz:

deklarācijā sniegto ziņu pareizību;

pievienoto dokumentu autentiskumu;

visu pienākumu, kas saistās ar klasificēto vielu, kuras uzskaitītas norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā, ievērošanu,

ja atļauju izdod, izmantojot datorizētu režīmu, šajā atļaujā minētajā ailē var nebūt iesniedzēja paraksts, ja pieteikumā jau ir šāds paraksts.

II.   (Vienkāršota eksporta atļaujas procedūra)

1.

Ja izmanto vienkāršotu eksporta atļaujas procedūru, 7., 8., 10.–13. aile un 18. aile nav jāaizpilda.

2.

2. eksemplāra otrā pusē jāaizpilda 24.–27. aile par katru eksporta darbību.

3.

23. aile: norādīt atļauto maksimālo daudzumu un neto svaru. Attiecībā uz 4. kategoriju norādīt zāļu sūtījumā ietvertas klasificētās vielas kopējo neto svaru.

24. aile: pie 1. punkta norādīt pieejamo daudzumu un pie 2. punkta – konkrētā eksporta daudzumu. Attiecībā uz 4. kategoriju norādīt zāļu sūtījumā ietvertas klasificētās vielas kopējo neto svara daudzumu.

25. aile: norādīt konkrētā eksporta daudzumu vārdiem.

26. aile: muitas deklarācijas numurs un datums.

Personas datu aizsardzība

Ja Eiropas Komisija apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Ja kompetentais dalībvalsts dienests apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemēroti valsts tiesību akti, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Personas datu apstrādes mērķis ir uzraudzīt narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību Savienībā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 273/2004, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1258/2013, un starp Savienību un trešām valstīm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 111/2005, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1259/2013.

Datu pārzinis attiecībā uz datu apstrādi ir valsts kompetentā iestāde, ja šis dokuments ir ticis iesniegts. Kompetento iestāžu saraksts ir publicēts Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Saskaņā ar 17. pantu Regulā (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, neskarot piemērojamos noteikumus par datu aizsardzību Savienībā un nolūkā kontrolēt un uzraudzīt noteiktas vielas, ko bieži izmanto narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai ražošanai, Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes var personas datus un šajā dokumentā ietverto informāciju darīt zināmus attiecīgajām iestādēm trešās valstīs.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt ar viņu saistītiem personas datiem, kas tiks apstrādāti, un vajadzības gadījumā viņam ir tiesības labot, dzēst vai bloķēt minētos personas datus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 vai valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Visi lūgumi saistībā ar piekļuvi, labošanu, dzēšanu vai bloķēšanu ir jāiesniedz kompetentajām iestādēm, kurām šis dokuments ir iesniegts, un tām minētie lūgumi ir jāapstrādā.

Juridiskais pamats personas datu apstrādei ir Regulas (EK) Nr. 111/2005 33. pants un Regulas (EK) Nr. 273/2004 13.b pants.

Šajā dokumentā ietvertos personas datus neglabā ilgāk, nekā nepieciešams mērķiem, kuru dēļ tie tika vākti.

Strīdu gadījumā sūdzības var iesniegt attiecīgajai valsts datu aizsardzības iestādei. Valstu datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Ja sūdzība attiecas uz Eiropas Komisijas veikto personas datu apstrādi, tā būtu jāiesniedz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


IV PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Piezīmes

1.

Atļauju sastāda vienā no Savienības oficiālajām valodām; ja to raksta ar roku, lieto tinti un raksta drukātiem burtiem.

2.

Informācija 1., 4., 6., 8. un 11.–16. ailē pieteikuma iesniedzējam jāsniedz pieprasījuma brīdī; savukārt informāciju 7., 9., 10. un 15. ailē var iesniegt vēlāk. Šajā gadījumā informācija jāsniedz vismaz tad, kad preces ieved Savienības muitas teritorijā.

3.

1. un 4. aile: ierakstīt pilnus vārdus, uzvārdus/nosaukumus un adreses (tālruni, faksu, e-pastu).

4.

6. aile: ierakstīt citu uzņēmēju, kas iesaistīti importa darbībā, piemēram, pārvadātāju, starpnieku, muitas aģentu, pilnus vārdus, uzvārdus/nosaukumus un adreses (tālruni, faksu, e-pastu).

5.

8. aile: ierakstīt galīgā saņēmēja pilnu vārdu, uzvārdu/nosaukumu un adresi. Galīgais saņēmējs var būt tas pats, kas importētājs.

6.

7. aile: ierakstīt trešās valsts iestādes nosaukumu un adresi (tālruni, faksu, e-pastu).

7.

9. aile: norādīt dalībvalsti un ostu, lidostu vai robežpunktu.

8.

10. aile: precizēt visus izmantojamos transporta līdzekļus (piemēram, kravas auto, kuģis, lidmašīna, vilciens utt.).

9.

11 a, b ailes: ierakstīt klasificētās vielas nosaukumu, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā, 4. kategorijā uzskaitīto zāļu tirdzniecības nosaukumu, vienību skaits sūtījumā, tablešu/ampulu skaitu katrā vienībā, klasificētās vielas saturu vienā vienībā (vienā tabletē/ampulā), bet maisījumiem vai dabīgiem produktiem – maisījuma vai dabīgā produkta tirdzniecības nosaukumu un 8 ciparu KN kodu.

10.

11 a, b ailes: precīzi identificēt iesaiņojumus un vielas (piemēram, 2 tvertnes pa 5 litriem katrā). Ja tas ir maisījums, dabīgs produkts vai preparāts, norādīt attiecīgo tirdzniecības nosaukumu.

11.

12 a, b ailes: norādīt klasificētās vielas 8 ciparu KN kodu, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 111/2005 pielikumā.

13 a, b ailes: attiecībā uz 4. kategoriju norādīt zāļu sūtījumā ietvertas klasificētās vielas kopējo neto svaru.

12.

16. aile:

drukātiem burtiem norādīt iesniedzēja vārdu un uzvārdu vai, attiecīgā gadījumā, viņa pilnvarotā pārstāvja, kurš paraksta šo pieteikumu, vārdu un uzvārdu,

iesniedzēja vai viņa pilnvarotā pārstāvja paraksts saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts paredzēto kārtību norāda, ka attiecīgā persona deklarē, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas ir norādītas pareizi un pilnā apjomā. Neskarot iespējamo sodu piemērošanu, šī deklarācija ir līdzvērtīga atbildības atzīšanai saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošiem noteikumiem attiecībā uz:

informācijas pareizību;

pievienoto dokumentu autentiskumu;

visu pārējo pienākumu ievērošanu,

ja atļauju izdod, izmantojot datorizētu režīmu, šajā atļaujā minētajā ailē var nebūt iesniedzēja paraksts, ja pieteikumā jau ir šāds paraksts.

13.   Personas datu aizsardzība

Ja Eiropas Komisija apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Ja kompetentais dalībvalsts dienests apstrādā šajā dokumentā ietvertos personas datus, tiek piemēroti valsts tiesību akti, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Personas datu apstrādes mērķis ir uzraudzīt narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību Savienībā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 273/2004, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1258/2013, un starp Savienību un trešām valstīm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 111/2005, kas grozīta ar Regulu (ES) Nr. 1259/2013.

Datu pārzinis attiecībā uz datu apstrādi ir valsts kompetentā iestāde, ja šis dokuments ir ticis iesniegts. Kompetento iestāžu saraksts ir publicēts Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Saskaņā ar 17. pantu Regulā (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, neskarot piemērojamos noteikumus par datu aizsardzību Savienībā un nolūkā kontrolēt un uzraudzīt noteiktas vielas, ko bieži izmanto narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai ražošanai, Komisija un dalībvalstu kompetentās iestādes var personas datus un šajā dokumentā ietverto informāciju darīt zināmus attiecīgajām iestādēm trešās valstīs.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt ar viņu saistītiem personas datiem, kas tiks apstrādāti, un vajadzības gadījumā viņam ir tiesības labot, dzēst vai bloķēt minētos personas datus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 vai valsts tiesību aktiem, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

Visi lūgumi saistībā ar piekļuvi, labošanu, dzēšanu vai bloķēšanu ir jāiesniedz kompetentajām iestādēm, kurām šis dokuments ir iesniegts, un tām minētie lūgumi ir jāapstrādā.

Juridiskais pamats personas datu apstrādei ir Regulas (EK) Nr. 111/2005 33. pants un Regulas (EK) Nr. 273/2004 13.b pants.

Šajā dokumentā ietvertos personas datus neglabā ilgāk, nekā nepieciešams mērķiem, kuru dēļ tie tika vākti.

Strīdu gadījumā sūdzības var iesniegt attiecīgajai valsts datu aizsardzības iestādei. Valstu datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Ja sūdzība attiecas uz Eiropas Komisijas veikto personas datu apstrādi, tā būtu jāiesniedz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


27.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 162/65


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1014

(2015. gada 25. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 (2) ir izveidots to gaisa pārvadātāju saraksts, kuriem Savienībā noteikts Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā minētais darbības aizliegums.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 4. panta 3. punktu dažas dalībvalstis un Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) ir sniegušas Komisijai informāciju, kas attiecas uz minētā Savienības saraksta atjaunināšanu. Attiecīgu informāciju ir sniegušas arī dažas trešās valstis. Savienības saraksts tagad būtu jāatjaunina, pamatojoties uz minēto informāciju un Komisijas veiktajām pārbaudēm.

(3)

Komisija ir informējusi visus attiecīgos gaisa pārvadātājus vai nu tieši, vai ar to iestāžu starpniecību, kuras ir atbildīgas par attiecīgo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, un norādījusi būtiskos faktus un apsvērumus, ar ko tā pamatos lēmumu noteikt šiem gaisa pārvadātājiem darbības aizliegumu Savienībā vai grozīt nosacījumus darbības aizliegumam, kas noteikts Savienības sarakstā jau iekļautam gaisa pārvadātājam.

(4)

Komisija attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem ir devusi iespēju iepazīties ar dalībvalstu, EASA un trešo valstu iesniegtajiem dokumentiem, iesniegt rakstiskas piezīmes un mutiski izklāstīt savus apsvērumus Komisijai un ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/1991 (3) izveidotajai Aviācijas drošības komitejai.

(5)

Aviācijas drošības komiteja ir saņēmusi no Komisijas atjauninātu informāciju par notiekošajām kopīgajām apspriedēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005 un tās Īstenošanas regulu (EK) Nr. 473/2006 (4) ar Angolas, Botsvānas, Filipīnu, Gabonas, Ganas, Indijas, Indonēzijas, Irānas, Jemenas, Kazahstānas, Kongo Demokrātiskās Republikas, Libānas, Lībijas, Madagaskaras, Mauritānijas Islāma Republikas, Mozambikas, Sudānas, Taizemes un Zambijas kompetentajām iestādēm un gaisa pārvadātājiem. Aviācijas drošības komiteja ir saņēmusi no Komisijas arī informāciju par Afganistānu, Beninu, Gvinejas Republiku, Kirgizstānas Republiku, Nepālu, Santomi un Prinsipi, Taivānu un Ziemeļkoreju, kā arī Komisija tai sniedza jaunāko informāciju par tehniskajām konsultācijām ar Krievijas Federāciju.

(6)

EASA ir iesniegusi Komisijai un Aviācijas drošības komitejai izklāstus par rezultātiem, kas gūti, analizējot ziņojumus par revīziju, ko veica Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO) ICAO Universālās drošības uzraudzības revīzijas programmas (USOAP) ietvaros. Šajā kontekstā tika atgādināts, ka ir svarīgi, lai dalībvalstis piešķirtu prioritāti to gaisa pārvadātāju perona pārbaudēm, kas licencēti valstīs, attiecībā uz kurām ICAO konstatējusi nopietnas ar drošību saistītas problēmas (SSC) vai attiecībā uz kurām EASA ir secinājusi, ka pastāv būtiskas nepilnības drošības uzraudzības sistēmā. Papildus apspriešanai, kuru Komisija sākusi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005, paredzams, ka šāda prioritātes piešķiršana ļaus gūt papildu informāciju par to gaisa pārvadātāju darbības drošību, kuri licencēti minētajās valstīs.

(7)

EASA ir iesniegusi Komisijai un Aviācijas drošības komitejai izklāstus par rezultātiem, kas gūti, analizējot perona pārbaudes, kuras veiktas atbilstīgi Ārvalstu gaisa kuģu drošības novērtēšanas programmai (SAFA) saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 965/2012 (5).

(8)

EASA arī sniedza Komisijai un Aviācijas drošības komitejai jaunāko informāciju par tehniskās palīdzības projektiem, ko īsteno valstīs, uz kurām attiecas Regulā (EK) Nr. 2111/2005 paredzētie pasākumi vai pārraudzība. EASA iepazīstināja ar saviem plāniem šajā ziņā un sniedza informāciju par lūgumiem arī turpmāk saņemt tehnisku palīdzību un turpināt sadarbību nolūkā uzlabot civilās aviācijas iestāžu administratīvo un tehnisko spēju, lai palīdzētu novērst jebkuru neatbilstību spēkā esošajiem starptautiskajiem standartiem. Dalībvalstis tika aicinātas atbildēt uz šiem lūgumiem uz divpusējas vienošanās pamata, to koordinējot ar Komisiju un EASA. Šajā saistībā Komisija uzsvēra, ka ir lietderīgi informēt — šim nolūkam it sevišķi izmantojot ICAO kopīgā palīdzības tīkla drošības jomā datubāzi — starptautiskās aviācijas aprindas par tehnisko palīdzību, ko Savienība un tās dalībvalstis sniedz nolūkā uzlabot aviācijas drošību visā pasaulē.

(9)

Eirokontrole sniedza Komisijai un Aviācijas drošības komitejai jaunāko informāciju par SAFA brīdināšanas funkcijas statusu un jaunākos statistikas datus par brīdinājuma ziņojumiem par pārvadātājiem, kuru darbībai piemērots aizliegums.

Savienības gaisa pārvadātāji

(10)

Pēc analīzes, kuru veica EASA, iepazīstoties ar informāciju, kuras pamatā ir Savienības gaisa pārvadātāju gaisa kuģiem veiktās perona pārbaudes vai EASA veiktās standartizācijas pārbaudes, kā arī specifiskas valstu aviācijas iestāžu veiktas pārbaudes un revīzijas, dažas dalībvalstis ir veikušas konkrētus izpildes nodrošināšanas pasākumus un informējušas Komisiju un Aviācijas drošības komiteju par šiem pasākumiem. Igaunija informēja, ka Igaunijas civilās aviācijas iestāde ir veikusi gaisa pārvadātāja AS Avies revīziju un gaisa pārvadātājs patlaban izskata revīzijas konstatējumus.

(11)

Dalībvalstis atkārtoti apliecināja savu gatavību attiecīgi rīkoties, ja jebkāda drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kurš radies tāpēc, ka Savienības gaisa pārvadātāji nenodrošina atbilstību attiecīgajiem drošības standartiem.

Angolas gaisa pārvadātāji

(12)

Ar Regulu (EK) Nr. 474/2006, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1197/2011 (6), Angolā sertificētam pārvadātājam TAAG Angolan Airlines atļauts veikt lidojumus uz Savienību ar četriem Boeing 737-700 tipa gaisa kuģiem ar reģistrācijas zīmēm D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH un D2-TBJ, ar trim Boeing 777-200 tipa gaisa kuģiem ar reģistrācijas zīmēm D2-TED, D2-TEE un D2-TEF un ar diviem Boeing 777-300 tipa gaisa kuģiem ar reģistrācijas zīmēm D2-TEG un D2-TEH.

(13)

TAAG Angolan Airlines2014. gada 21. novembrī ar Angolas kompetentās iestādes (INAVIC) starpniecību iesniedza lūgumu Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikumā iekļaut jaunu Boeing 777-300 tipa gaisa kuģi. Pēc Komisijas uzaicinājuma INAVIC un TAAG Angola Airlines2015. gada 25. februārī apmeklēja tehnisko konsultāciju sanāksmi Briselē, kurā visos aspektos tika rūpīgi izskatīts pašreizējais stāvoklis drošības ziņā, tostarp jaunu gaisa kuģu iekļaušana TAAG Angola Airlines flotē.

(14)

INAVIC galvenokārt pievērsusies tiesiskā regulējuma saskaņošanai ar starptautiskajām prasībām, infrastruktūras uzlabošanai (radiosakaru pārklājums teritorijā) un personāla un organizāciju licencēšanas prasību pastiprināšanai, kā arī esošo ekspluatantu uzraudzībai. Tā kā pēdējā no minētajām darbībām vēl pilnībā neatbilst vajadzīgajiem starptautiskajiem drošības standartiem, jo ekspluatantu sertifikācija nav pietiekami stabils process, nav iespējams atvieglot pašreizējo darbības aizliegumu visiem INAVIC sertificētiem pārvadātājiem, izņemot TAAG Angola Airlines. Komisija atzīmēja, ka ir uzlabojusies saziņa un koordinācija starp INAVIC un TAAG Angola Airlines un regulāri notiek sanāksmes, kurās tiek apspriesti visi gaisa pārvadātāja darbības aspekti.

(15)

TAAG Angola Airlines sniedza informāciju par flotes atjaunināšanu un paplašināšanu, proti, no ekspluatācijas izņemti B737-200 un B747-300 Combi gaisa kuģi un iegādāti jauni B777-200, B777-300ER un B737-700 gaisa kuģi, pie tam pastiprināta uzmanība tiek pievērsta darbības, inženiertehnisko darbu un tehniskās apkopes kvalitātei un izaugsmei. Ar pieaicināto konsultantu palīdzību ir izdevies ievērojami uzlabot pilotu apmācību. Drošību veicinājis arī tas, ka ieviests sankcijas neparedzošs, anonīms mehānisms ziņošanai par notikumiem. Šī informācija kopā ar visaptverošu lidojuma datu uzraudzības (FDM) analīzi tagad tiek sistemātiski lietota, lai konstatētu un novērstu reiz notikušu starpgadījumu vai anomāliju atkārtošanos, un tiek izmantota pilotu apmācības programmā.

(16)

Saistībā ar atļauju piešķiršanu trešo valstu gaisa kuģu ekspluatantiem (7) TAAG Angola Airlines kopš 2014. gada novembra iesaistījies pastāvīgā dialogā ar EASA un sniedzis faktuālu un detalizētu informāciju par savu gaisa kuģu floti un darbību.

(17)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības saraksts būtu jāgroza, Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikumā iekļaujot jaunu TAAG Angola Airlines Boeing 777-300 tipa gaisa kuģi ar reģistrācijas zīmi D2-TEI, kuram būtu atļauta darbība Savienībā.

(18)

Dalībvalstīm jāturpina pārbaudīt, vai TAAG Angola Airlines faktiski izpilda attiecīgo drošības standartu prasības, un tālab jāpiešķir prioritāte šā gaisa pārvadātāja gaisa kuģu perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

Botsvānas gaisa pārvadātāji

(19)

Pēc Komisijas pieprasījuma Botsvānas civilās aviācijas iestāde 2015. gada 30. janvāra vēstulē sniedza informāciju par to, kā tiek risinātas nopietnas ar drošību saistītas problēmas un citi ICAO konstatējumi. Botsvānas civilās aviācijas iestādes sniegtā informācija liecina, ka gūti turpmāki panākumi starptautisko drošības standartu īstenošanā. Botsvānas civilās aviācijas iestāde tiek aicināta lūgt ICAO verifikāciju rastajiem nopietno ar drošību saistīto problēmu risinājumiem.

(20)

Pieejamā drošības informācija nedod pamatu lēmumam noteikt darbības aizliegumu vai darbības ierobežojumus Botsvānā sertificētiem gaisa pārvadātājiem. Tomēr Komisija uzskata, ka būtu jāturpina rūpīgi uzraudzīt situāciju.

(21)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu, iekļaujot tajā Botsvānas gaisa pārvadātājus.

Kongo Demokrātiskās Republikas gaisa pārvadātāji

(22)

Visi Kongo Demokrātiskajā Republikā sertificētie gaisa pārvadātāji ir iekļauti Regulas (EK) Nr. 474/2006 (8) A pielikumā kopš 2006. gada marta.

(23)

Kongo Demokrātiskās Republikas kompetentā iestāde Autorité de l'Aviation Civile (AAC)2015. gada 27. maija vēstulē informēja Komisiju par to, ka gaisa pārvadātāju Air Baraka, Biega Airways, Cetrac Aviation Service SPRL, Congo Express, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, Katanga Express, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Sion Airlines un Tracep Congo gaisa kuģa ekspluatanta apliecības ir anulētas, tāpēc šie gaisa pārvadātāji būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma.

(24)

AAC2015. gada 4. jūnijā sniedza Komisijai papildu informāciju, kas liecina, ka gaisa pārvadātāju African Air Service Commuter, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Business Aviation, CHC Stellavia, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Safe Air, Stellar Airways, Waltair Aviation un Wimbi Dira Airways gaisa kuģa ekspluatanta apliecības ir anulētas, tāpēc šie gaisa pārvadātāji būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma.

(25)

AAC arī informēja Komisiju par to, ka gaisa pārvadātājiem Dakota SPRL, Malu Aviation, Serve Air un Congo Airways ir piešķirta darbības licence, bet nav pierādīts, ka šo gaisa pārvadātāju sertifikācija un uzraudzība pilnībā atbilst piemērojamajiem starptautiskajiem drošības standartiem. Tāpēc šie gaisa pārvadātāji būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā.

(26)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības saraksts būtu jāgroza, no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma svītrojot gaisa pārvadātājus African Air Service Commuter, Air Baraka, Air Castilla, Air Malebo, Armi Global Business Airways, Biega Airways, Business Aviation, Cetrac Aviation Service SPRL, CHC Stellavia, Congo Express, Eagles Services, Ephrata Airlines, Filair, Fly Congo, Galaxy Kavatsi, GIS'AIR, Goma Express, GTRA, International Trans Air Business, Jet Congo Airlines, Katanga Express, Katanga Wings, Lignes Aériennes Congolaises, Mavivi Air Trade, Okapi Airlines, Patron Airways, Pegasus Aviation, Safe Air, Sion Airlines, Stellar Airways, Tracep Congo, Waltair Aviation un Wimbi Dira Airways un Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā iekļaujot gaisa pārvadātājus Dakota, Malu Aviation, Serve Air un Congo Airways.

Gabonas gaisa pārvadātāji

(27)

Gaisa pārvadātāji Air Services SA un SCD Aviation ir iekļauti A pielikumā kopš 2008. gada jūlija. Gaisa pārvadātājam Gabon Airlines kopš 2008. gada jūlija atļauta darbība ES tikai ar Boeing 767-200 tipa gaisa kuģi, kura reģistrācijas zīme ir TR-LHP, atbilstīgi nosacījumiem, kas ietverti Regulas (EK) Nr. 715/2008 (9) 15. apsvērumā.

(28)

Gabonas kompetentās iestādes 2015. gada 5. jūnijā sniedza Komisijai pierādījumus par gaisa pārvadātāju Air Services SA, SCD Aviation un Gabon Airlines gaisa kuģa ekspluatanta apliecību (AOC) anulēšanu, tāpēc šie gaisa pārvadātāji būtu jāsvītro no darbības aizliegumam vai darbības ierobežojumiem pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības saraksta.

(29)

Gabonas kompetentās iestādes informēja Komisiju par to, ka 2015. gada 6. maijā piešķirta jauna AOC gaisa pārvadātājam Tropical Air Gabon, bet nav pierādīts, ka šā gaisa pārvadātāja sertifikācija un uzraudzība pilnībā atbilst piemērojamajiem starptautiskajiem drošības standartiem. Tāpēc šis gaisa pārvadātājs būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā.

(30)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības saraksts būtu jāgroza, no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma svītrojot gaisa pārvadātājus Air Services SA un SCD Aviation, no Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikuma svītrojot gaisa pārvadātāju Gabon Airlines un Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā iekļaujot gaisa pārvadātāju Tropical Air Gabon.

Ganas gaisa pārvadātāji

(31)

Meridian Airways LTD 2010. gada septembrī tika iekļauts Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā (10). Airlift International (GH) LTD 2010. gada septembrī tika iekļauts Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikumā, un tikai vienu konkrētu DC-8-63F tipa gaisa kuģi tika atļauts ekspluatēt Savienībā. Abu lēmumu iemesls bija nopietnie drošības trūkumi, kas konstatēti saskaņā ar SAFA programmu veiktajās perona pārbaudēs. 2010. gada novembrī tika secināts, ka Airlift International (GH) LTD drīkstētu Savienībā ekspluatēt otru DC-8-63F tipa gaisa kuģi (11).

(32)

Ganas civilās aviācijas iestāde (GCAA) 2014. gada 5. februārī nosūtīja Komisijai konkrētu Ganā reģistrētu DC-8-63F tipa gaisa kuģu reģistrācijas anulēšanas sertifikātus. GCAA arī ziņoja, ka tā izdevusi tehnisku direktīvu, ar ko Ganā sertificētiem gaisa pārvadātājiem aizliedz izmantot DC-8 tipa gaisa kuģus un kas stājās spēkā 2013. gada 31. decembrī. Būtu jāuzskata, ka šis pierādījums ir apliecinājums tam, ka Gana valsts gaisa kuģu reģistrā vairs neatbalsta DC-8 tipa gaisa kuģu izmantošanu.

(33)

GCAA2015. gada 16. februārī sniedza Komisijai rakstiskus pierādījumus par to, ka GCAA ir anulējusi Meridian Airways LTD un Airlift International (GH) LTD gaisa kuģa ekspluatanta apliecības. 2015. gada 17. martā notika GCAA vadošo pārstāvju, Komisijas un EASA tehniska sanāksme, kurā GCAA sniedza detalizētu informāciju par tās pašreizējo organizatorisko struktūru, Ganā sertificēto gaisa pārvadātāju uzraudzību un gaisa kuģa ekspluatanta apliecību piešķiršanas procesu. Pierādījumi par abu minēto gaisa kuģa ekspluatanta apliecību anulēšanu un tehniskajā sanāksmē izklāstītā informācija par GCAA aviācijas drošības uzraudzības pasākumiem tika uzskatīti par pietiekamiem, lai secinātu, ka Meridian Airways LTD un Airlift International (GH) LTD ir izbeiguši darbību.

(34)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības saraksts būtu jāgroza, no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma svītrojot Meridian Airways LTD un no Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikuma svītrojot Airlift International (GH) LTD.

(35)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta rīkoties atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Indijas gaisa pārvadātāji

(36)

Indijas Civilās aviācijas ģenerāldirektorāts (DGCA) 2014. gada 24. decembra vēstulē sniedza Komisijai jaunāko informāciju par korektīvajiem pasākumiem, kurus Indijas DGCA veicis saistībā ar ASV Federālās aviācijas administrācijas (FAA) 2014. gada janvārī pieņemto lēmumu pēc FAA starptautiskās aviācijas drošības novērtējuma (IASA) revīzijas pazemināt Indijas atbilstības statusu no 1. uz 2. kategoriju. Šajā vēstulē arī norādīts, ka FAA 2014. gada decembrī vēlreiz novērtēja Indijas DGCA. FAA 2015. gada 8. aprīlī paziņoja par Indijas IASA atbilstības statusa paaugstināšanu no 2. uz 1. kategoriju.

(37)

Komisija vēstulē, kas Indijas DGCA nosūtīta 2015. gada 10. aprīlī, atzinīgi novērtēja FAA labvēlīgo lēmumu paaugstināt Indijas IASA atbilstības statusu, tomēr atkārtoti uzsvēra, ka Indijas DGCA nāksies arī turpmāk sadarboties ar Komisiju, regulāri sniedzot jaunāko informāciju par to, kā Indijas DGCA pilda starptautiskās drošības un uzraudzības saistības.

(38)

2015. gada 7. maijā notika tehniskās konsultācijas, kurās piedalījās Komisijas, EASA un dalībvalsts speciālisti un Indijas DGCA vadošie pārstāvji. Indijas DGCA bija iespēja šajā sanāksmē sīki izklāstīt informāciju par veiktajiem pasākumiem, kuru rezultātā FAA paaugstināja Indijas IASA atbilstības statusu no 2. uz 1. kategoriju. Indijas DGCA tuvāk iepazīstināja ar īstenoto korektīvo pasākumu plānu un konkretizēja informāciju par ilgtspējīgiem pasākumiem, kas īstenoti DGCA drošības uzraudzības spējas uzlabošanai. Komisija ņēma vērā Indijas DGCA izklāstīto informāciju. Tika secināts, ka nav vajadzīgs Indijā sertificēto gaisa pārvadātāju darbības aizliegums vai darbības ierobežojumi, tomēr arī turpmāk būtu noderīgas tehniskās konsultācijas, kurās ar Indijas DGCA tiktu pastāvīgi apspriesti ar drošību saistīti jautājumi.

(39)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu, iekļaujot tajā Indijas gaisa pārvadātājus.

(40)

Dalībvalstīm jāturpina pārbaudīt, vai tiek faktiski izpildītas attiecīgo drošības standartu prasības, un tālab jāpiešķir prioritāte Indijas gaisa pārvadātāju gaisa kuģu perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

Indonēzijas gaisa pārvadātāji

(41)

Turpinās regulāras apspriedes starp Komisiju un Indonēzijas Civilās aviācijas ģenerāldirektorātu (DGCA), kuru mērķis ir novērot Indonēzijas DGCA sasniegto progresu visu Indonēzijā sertificēto gaisa pārvadātāju drošības uzraudzībā atbilstīgi starptautiskajiem drošības standartiem. Pēc 2014. gada maijā veiktās ICAO revīzijas DGCA pabeidza izstrādāt korektīvo pasākumu plānu un patlaban īsteno šos korektīvos pasākumus.

(42)

2014. gada 28. decembrī gaisa pārvadātāja Indonesia AirAsia reiss QZ8501 avarēja virs Javas jūras. Gaisa kuģis tika iznīcināts, un visi pasažieri un apkalpe gāja bojā. Indonēzijas Valsts transporta drošības komiteja (NTSC) izmeklē nelaimes gadījumu, un galīgais ziņojums gaidāms līdz 2015. gada beigām.

(43)

Komisijas pārstāvji 2015. gada janvārī apmeklēja Indonēziju, lai apspriestu 2014. gada maijā veiktās ICAO revīzijas rezultātus nolūkā nodrošināt, ka to gaisa pārvadātāju, kuri vairs nav iekļauti Savienības sarakstā, drošības uzraudzības līmenis arī turpmāk ir tāds, lai nebūtu pamatojuma tos iekļaut minētajā sarakstā. Komisijas pārstāvji tikās ar Indonēzijas transporta ministru un Indonēzijas DGCA, Valsts transporta drošības komitejas un attiecīgo gaisa pārvadātāju pārstāvjiem. Šie gaisa pārvadātāji sniedza sekmīgu pārskatu par savām drošības pārvaldības sistēmām un starptautisko drošības standartu īstenošanu.

(44)

DGCA2015. gada 31. marta vēstulē plaši izklāstīja informāciju par korektīvajiem pasākumiem, kas tiek īstenoti, lai risinātu ICAO konstatējumos norādītās problēmas. DGCA arī sniedza informāciju par attiecīgo gaisa pārvadātāju drošības uzraudzību. Pēc saņemtās informācijas analīzes Komisija pieprasīja papildu paskaidrojumus par Indonēzijā sertificēto gaisa pārvadātāju drošības uzraudzību, kā arī Indonēzijas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības turētāju aktuālo sarakstu.

(45)

Papildu paskaidrojumi tika sniegti 2015. gada 13. maija vēstulē. Tika sniegta informācija par to gaisa pārvadātāju, kuri patlaban ir atbrīvoti no darbības aizlieguma, proti, PT. Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua un Indonesia AirAsia, uzraudzības un pārraudzības programmu. Pamatojoties uz sniegto informāciju, tika secināts, ka DGCA veic minēto gaisa pārvadātāju drošības uzraudzību un ka nav attiecīgas drošības informācijas, kas pamatotu lēmumu noteikt darbības aizliegumu.

(46)

Tajā pašā vēstulē Indonēzijas DGCA paziņoja Komisijai, ka ir anulētas gaisa pārvadātāju Mandala Airlines (AOC Nr. 121-005), Merpati Nusantara Airlines (AOC Nr. 121-002), Sky Aviation (AOC Nr. 121-028 un 135-044) un Republik Express (AOC Nr. 121-040) gaisa kuģa ekspluatanta apliecības. Tāpēc gaisa pārvadātājs Mandala Airlines būtu jāsvītro no to Indonēzijas gaisa pārvadātāju saraksta, kuri ir atbrīvoti no darbības aizlieguma, un Merpati Nusantara Airlines, Sky Aviation un Republik Express būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma.

(47)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības saraksts būtu jāgroza, no to gaisa pārvadātāju saraksta, kuri ir atbrīvoti no darbības aizlieguma, svītrojot gaisa pārvadātāju Mandala Airlines un no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma svītrojot gaisa pārvadātājus Merpati NusantaraAirlines, Sky Aviation un Republik Express.

Irānas gaisa pārvadātāji

(48)

Irānas Islāma Republikas Civilās aviācijas organizācijas sertificētais gaisa pārvadātājs Iran Air2010. gada 30. martā tika iekļauts Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikumā (12). Pēc Savienības novērtējuma apmeklējuma uz vietas 2010. gada 5. jūlijā tika papildus konkretizēti Iran Air flotes darbības ierobežojumi (13).

(49)

Iran Air iesniedza Komisijai informāciju par savu pašreizējo floti un attiecīgos pavaddokumentus. Gaisa pārvadātājs lūdza atbrīvot A320 tipa gaisa kuģus no darbības ierobežojumiem, lai šos gaisa kuģus drīkstētu ekspluatēt Savienībā. Tomēr vēl aizvien nav bijusi iespēja pārbaudīt iesniegtos pierādījumus tehniskā sanāksmē un/vai Savienības novērtējuma apmeklējumā uz vietas. Tāpēc šobrīd nevar pieņemt lēmumu par atļauju gaisa pārvadātājam Iran Air ekspluatēt A320 tipa gaisa kuģus.

(50)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu attiecībā uz Irānā sertificētiem gaisa pārvadātājiem.

Kazahstānas gaisa pārvadātāji

(51)

Komisija turpina uzraudzīt to, kā pēc 2014. gada ICAO koordinētā validācijas apmeklējuma (ICVM) Kazahstāna īsteno korektīvo pasākumu plānu. Šajā ICVM apstiprinājās, ka ir atrisināta viena nopietna ar drošību saistīta problēma lidojumderīguma jomā un gūti vispārēji panākumi starptautisko drošības standartu īstenošanā. Tomēr ICAO konstatēja ievērojamus trūkumus gaisa kuģu ekspluatācijas jomā un pat paplašināja nopietnu ar drošību saistītu problēmu šajā jomā.

(52)

2015. gada 27. aprīlī notika tehniskās konsultācijas ar Kazahstānas Civilās aviācijas komiteju (CAC), kuru laikā CAC bija iespēja sniegt Komisijai jaunāko informāciju par savām uzraudzības darbībām un prioritātēm tuvākajā laikā un vidējā termiņā. CAC sniegtajā informācijā pausts, ka ir uzsākti daži korektīvi pasākumi. Citi korektīvie pasākumi ir dažādās pabeigtības pakāpēs. Saskaņā ar CAC teikto tās prioritātes 2015. gadā ir gaisa kuģa ekspluatantu sertifikācijas piecposmu procesa ieviešana, īpašo apstiprinājumu procedūru izveide, papildu tehniskā personāla pieņemšana darbā, drošības uzraudzības programmas un pārbaužu plāna izstrāde un īstenošana, jaunu kontrolsarakstu ieviešana pārbaudēm un revīzijām, inspektoru apmācība un viņu pilnvarošana īstenot uzraudzības un kontroles funkcijas.

(53)

Tehniskajās konsultācijās Air Astana informēja, ka CAC 2015. gada aprīlī veica gaisa pārvadātāja atkārtotu sertifikāciju. Turklāt gaisa pārvadātājs regulāri sniedza jaunāko informāciju par saviem lidojumiem, apmācību un tehniskās apkopes darbībām.

(54)

2015. gada aprīlī notikušajās tehniskajās konsultācijās gaisa pārvadātājs SCAT Air Company arī informēja Komisiju par to, ka ir jau veikta minētā pārvadātāja Starptautiskās gaisa transporta asociācijas darbības drošības revīzija un ka gaisa pārvadātājam, visticamāk, līdz 2015. gada beigām tiks piešķirts Starptautiskās gaisa transporta asociācijas drošības revīzijas sertifikāts, ja tiks sekmīgi novērstas konstatētās neatbilstības.

(55)

Pamatojoties uz Komisijai pieejamo informāciju un tehniskajās konsultācijās notikušajām diskusijām, tika secināts, ka Kazahstāna vēl aizvien saskaras ar problēmām starptautisko drošības standartu īstenošanā. Komisija stingri iesaka CAC pastiprināt centienus īstenot starptautiskos drošības standartus, jo tas ir priekšnosacījums, lai Komisija pieņemtu labvēlīgu lēmumu mazināt ierobežojumus, kurus šobrīd piemēro CAC uzraudzībā esošajiem gaisa pārvadātājiem.

(56)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu attiecībā uz Kazahstānas gaisa pārvadātājiem.

(57)

Dalībvalstīm jāturpina pārbaudīt, vai tiek faktiski izpildītas attiecīgo drošības standartu prasības, un tālab jāpiešķir prioritāte Air Astana gaisa kuģu perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

Libānas gaisa pārvadātāji

(58)

Turpinās apspriedes ar Libānas Civilās aviācijas ģenerāldirektorātu (DGCA), kuru mērķis ir apstiprināt, ka Libāna īsteno korektīvo pasākumu plānu, kas tika izstrādāts, reaģējot uz konstatējumiem un nopietno ar drošību saistīto problēmu pēc 2012. gada decembrī notikušā ICAO koordinētā validācijas apmeklējuma.

(59)

Libānas transporta ministra padomnieks 2015. gada 9. aprīlī Briselē notikušajā sanāksmē informēja Komisiju un EASA par Civilās aviācijas iestādes valdes izveidi. Viņš arī minēja priekšlikumus nošķirt drošības uzraudzības funkcijas no pakalpojumu sniegšanas funkcijām, jo ar abu šo funkciju veidu organizēšanu šobrīd nodarbojas Libānas DGCA. Tika sniegta papildu informācija par pasākumiem, kurus DGCA veica kopā ar ICAO. 2015. gada martā notika ICAO reģionālā biroja drošības komandas apmeklējums, kura mērķis bija pārbaudīt, kā virzās pasākumi nopietnās ar drošību saistītās problēmas novēršanai.

(60)

Komisija ar EASA starpniecību no 2014. gada septembra līdz 2015. gada martam sniedza Libānas DGCA tehnisku palīdzību starptautisko drošības standartu īstenošanā, un tas bija papildu pasākums saistībā ar Vidusjūras reģiona aviācijas drošības struktūras projektu. Šīs darbības palīdzēja Libānas DGCA īstenot korektīvos pasākumus, uzlabot iekšējās procedūras, instrukcijas un rokasgrāmatas un sagatavoties organizatoriskās struktūras pilnveidošanai.

(61)

Pieejamā drošības informācija nedod pamatu lēmumam noteikt darbības aizliegumu vai darbības ierobežojumus Libānā sertificētiem gaisa pārvadātājiem. Tomēr Komisija uzskata, ka būtu jāturpina rūpīgi uzraudzīt situāciju. Apspriedes ar Libānas iestādēm jāturpina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 473/2006 3. panta 2. punktu.

(62)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu, iekļaujot tajā Libānas gaisa pārvadātājus.

(63)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta rīkoties atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Lībijas gaisa pārvadātāji

(64)

Komisija turpina paust bažas par aviācijas drošības stāvokli Lībijā. Savienības atzītā valdība ir izraudzījusies jaunu kompetento iestādi – Lībijas Civilās aviācijas iestādi (LCAA). Dažus ar aviācijas drošību saistītus uzdevumus, piemēram, paziņojumu pilotiem (NOTAM) izdošanu, LCAA uzticējusi citu valstu kompetentajām iestādēm. Tomēr bijusī kompetentā iestāde, proti, Lībijas Civilās aviācijas iestāde (LYCAA), turpina darbu un turpina izdot NOTAM papildus tiem NOTAM, kuri tiek izdoti LCAA vārdā. Tas var ietekmēt aviācijas drošību, jo minēto organizāciju izdotie NOTAM var saturēt pretrunīgu informāciju, ja tie attiecas uz vienu un to pašu gaisa telpu vai uz vieniem un tiem pašiem lidlaukiem.

(65)

Komisija ir nodibinājusi kontaktus ar LCAA, tomēr nav saņēmusi noderīgu un pārbaudāmu informāciju par pašreizējo stāvokli civilās aviācijas uzraudzībā vai aviācijas drošības statusu Lībijā.

(66)

Sakarā ar pašreizējo neskaidro un nestabilo situāciju Lībijā un LCAA ierobežoto spēju pietiekami uzraudzīt Lībijas gaisa pārvadātājus un kontrolēt tiešus drošības apdraudējumus ir secināts, ka Lībija nespēj pildīt starptautiskās saistības attiecībā uz aviācijas drošību.

(67)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu attiecībā uz Lībijas gaisa pārvadātājiem.

Madagaskaras gaisa pārvadātāji

(68)

Aktīvi turpinājusies apspriešanās ar Madagaskaras kompetento iestādi Aviation Civile de Madagascar (ACM) nolūkā pārraudzīt progresu, kuru šī iestāde panākusi, lai nodrošinātu, ka visu Madagaskarā sertificēto gaisa pārvadātāju drošības uzraudzība atbilst starptautiskajiem drošības standartiem.

(69)

Komisija ar EASA palīdzību 2015. gada 28. aprīlī organizēja konsultatīvu sanāksmi ar ACM un gaisa pārvadātāja Air Madagascar pārstāvjiem. Šajā sanāksmē ACM un gaisa pārvadātājs sniedza informāciju par panākumiem savu attiecīgo korektīvo un preventīvo pasākumu plānu īstenošanā, kas tiek veikta, lai risinātu ar drošību saistītās problēmas, kuras konstatētas ES novērtējuma apmeklējumā Madagaskarā 2014. gada februārī.

(70)

Konkrēti, ACM ziņoja par panākumiem inspektoru apmācībā, kas tiek veikta ICAO tehniskās palīdzības programmas (SAFE) satvarā, un norādīja, ka tā uzskata, ka sanāksmes norises laikā pašreizējie kvalificētie inspektori ir pabeiguši aptuveni 65 % no apmācības, kas nepieciešama, lai ACM varētu sasniegt pieņemamu uzraudzības pienākumu izpildes līmeni. Lai gan 2014. gada uzraudzības programma īstenota ar trešo personu palīdzību, ACM bija pārliecināta, ka 2015. gada uzraudzības programma pierādīs tās spēju izpildīt uzraudzības pienākumus. ACM arī paziņoja, ka tā nesen nolēmusi apturēt gaisa pārvadātāju Aeromarine, Henri Fraise Fils Transport Aérien un Insolite Travel Fl gaisa kuģa ekspluatanta apliecību darbību, kā arī mācību organizācijas Ecole Nationale d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie apstiprinājuma darbību. Visbeidzot, ACM uzsvēra, ka ICAO turpina drošības uzraudzības sistēmas 1.–5. kritiskā elementa izvērtēšanu neklātienē un to paredzēts pabeigt 2015. gada jūlijā.

(71)

Papildus informācijai par preventīvo un korektīvo pasākumu plānu gaisa pārvadātājs Air Madagascar sniedza jaunāko detalizēto informāciju par savas flotes attīstību un konkrēti paziņoja, ka tiek apsvērta trešā ATR 72-600 tipa gaisa kuģa iegāde un ka 2015. gada ceturtajā ceturksnī plānots abus Boeing 737-300 tipa gaisa kuģus aizstāt ar Boeing 737-700 tipa gaisa kuģiem.

(72)

Komisija ņēma vērā ACM un gaisa pārvadātāja Air Madagascar sniegto informāciju. Komisija atzinīgi novērtēja panākumus, ko ACM un gaisa pārvadātājs Air Madagascar guvuši jaunu procesu izveidē vai esošo procesu pilnveidošanā. Tomēr Komisija stingri uzsver, ka abām organizācijām jāspēj faktiski īstenot šos procesus. Komisija iesaka virzīties soli pa solim un izvairīties no procesu daļējas īstenošanas, kā tika atzīmēts Savienības novērtējuma apmeklējumā Madagaskarā 2014. gada februārī.

(73)

ACM2015. gada 8. maijā paziņoja Komisijai, ka gaisa pārvadātājs Air Madagascar pieprasījis aviokompānijas gaisa kuģu sarakstā, kas jau minēts Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikumā, iekļaut Airbus A340-300 tipa gaisa kuģi, kura reģistrācijas zīme ir 5R-EAA.

(74)

Madagaskaras tūrisma, transporta un meteoroloģijas ministrs 2015. gada 29. maijā pauda vēlmi, lai Aviācijas drošības komitejas 2015. gada jūnija sanāksmē tiktu atkārtoti novērtēta abu Airbus A340-300 tipa gaisa kuģu situācija. Ja iespēju svītrot gaisa pārvadātāju Air Madagascar no Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikuma neizdotos atkārtoti novērtēt pirms 2015. gada jūnija sanāksmes, ministrs tomēr atbalstītu gaisa pārvadātāja Air Madagascar pieprasījumu Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikumā iekļaut Airbus A340-300 tipa gaisa kuģi, kura reģistrācijas zīme ir 5R-EAA.

(75)

Ņemot vērā ES novērtējuma apmeklējumā Madagaskarā 2014. gada februārī izdarīto konstatējumu nopietnību, Komisija uzskata, ka nosacījumi, kas atļautu šādu iekļaušanu, būtībā neatšķiras no nosacījumiem, kas jāizpilda, lai gaisa pārvadātāju Air Madagascar svītrotu no Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikuma. Pārskatot ACM un gaisa pārvadātāja Air Madagascar sniegto informāciju pēc 2014. gada 28. aprīļa sanāksmes nolūkā atbalstīt Airbus A340-300 tipa gaisa kuģa, kura reģistrācijas zīme ir 5R-EAA, iekļaušanu Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikumā, nav pierādīts, ka šie nosacījumi ir izpildīti.

(76)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu attiecībā uz Madagaskaras gaisa pārvadātājiem.

Mauritānijas Islāma Republikas gaisa pārvadātāji

(77)

Briselē 2015. gada 24. februārī notika Komisijas, EASA, vairāku dalībvalstu un Mauritānijas civilās aviācijas iestādes Agence Nationale de l'Aviation Civile, kā arī gaisa pārvadātāja Mauritania Airlines International (MAI) pārstāvju tehniska sanāksme. Agence Nationale de l'Aviation Civile iepazīstināja ar drošības situāciju Mauritānijā un valsts aviācijas drošības plānu, uzsverot, ka ICAO revīzijā gūti labi rezultāti, kas nodrošinājuši starptautisko drošības standartu faktisku izpildi augstā līmenī. MAI paskaidroja, kāda rīcība sekojusi nesenajiem SAFA konstatējumiem, un paziņoja par nodomu reģistrēties Starptautiskās gaisa transporta asociācijas darbības drošības revīzijai. MAI apstiprināja, ka ekonomisku apsvērumu dēļ izbeigti lidojumi uz dažiem galamērķiem Savienībā un ka plānots attīstīt reģionālu tīklu sadarbībā ar Savienības gaisa pārvadātāju. No tā izriet arī MAI lēmums veikt flotes sastāva izmaiņas nolūkā ekspluatēt mazākus gaisa kuģus, bet veikt lidojumus biežāk.

(78)

Jaunākā EASA veiktā SAFA analīze liecina par uzlabojumiem tādā ziņā, ka SAFA pārbaudēs Savienībā konstatēts mazāk trūkumu, lai gan dažas dalībvalstis uzsvēra, ka jauna gaisa kuģu tipa Embraer ERJ145 ieviešana MAI flotē nav veikta apmierinoši. No 2015. gada 10. marta līdz 14. martam Nuakšotā notika Starptautiskās gaisa transporta asociācijas iepriekšēja darbības drošības revīzija. Agence Nationale de l'Aviation Civile un MAI iepazīstināja Komisiju ar šīs iepriekšējās revīzijas provizoriskajiem rezultātiem. Pamatojoties uz šo informāciju, šķiet, ka starptautisko drošības standartu īstenošana noritējusi apmierinoši un ka nav elementu, kas norādītu uz tādu drošības trūkumu pastāvēšanu, kuri radītu īpašas bažas.

(79)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu, iekļaujot tajā Mauritānijas Islāma Republikas gaisa pārvadātājus.

(80)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta rīkoties atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Mozambikas gaisa pārvadātāji

(81)

ICAO koordinētais validācijas apmeklējums norisinājās 2014. gada novembrī un decembrī, un tā mērķis bija novērtēt to, kādus panākumus Mozambikas kompetentā civilās aviācijas iestāde Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM) guvusi korektīvo pasākumu plāna īstenošanā. ICAO koordinētajā validācijas apmeklējumā tika apskatītas tādas jomas kā civilās aviācijas tiesību akti Mozambikā, IACM iekšējā organizācija, lidlauki un uz zemes pieejamie līdzekļi, kā arī aeronavigācijas pakalpojumi Mozambikā. Ziņojums par šo ICAO koordinēto validācijas apmeklējumu 2015. gada 5. maijā publicēts ICAO tīmekļa vietnē.

(82)

Atzīstot panākumus, ko IACM guvusi ICAO konstatēto trūkumu novēršanā, kā arī IACM centienus izveidot starptautiskajiem drošības standartiem atbilstošu aviācijas sistēmu, iepriekš tika plānots, ka Savienības drošības novērtējuma apmeklējums varētu notikt 2015. gadā.

(83)

Savienības novērtējuma apmeklējums Mozambikā notika 2015. gada aprīlī, un tajā piedalījās Komisijas, EASA un dalībvalstu speciālisti. Tika vērtētas tādas jomas kā primārie aviācijas tiesību akti un civilās aviācijas noteikumi, IACM iekšējā organizācija, personāla licencēšana un apmācība, gaisa kuģu lidojumderīguma uzraudzība un gaisa kuģu ekspluatācijas uzraudzība.

(84)

Savienības novērtējuma apmeklējumā tapa skaidrs, ka spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā ir vairākas novirzes no starptautiskajiem drošības standartiem. Pārskatītais aviācijas pamatlikums, kurā iestrādātas izmaiņas, kas novērsīs šīs konstatētās novirzes, vēl jāapstiprina valdībai. Īpaši juridiski un tehniski noteikumi ir izstrādāti, bet tiem trūkst pabeigtības un konsekvences. Pārskatītie IACM statūti, ar ko IACM piešķir vajadzīgo finansiālo un darbības neatkarību un novērš šajā ziņā konstatētos trūkumus, arī vēl jāapstiprina valdībai. Lai gan personāla pieņemšana darbā ir gandrīz pabeigta un īstenotas dažas no plānotajām organizatoriskajām izmaiņām, vēl jāīsteno nozīmīga daļa turpmāko ieceru.

(85)

Savienības novērtējuma apmeklējumā konstatētas arī nepilnības un trūkumi dažādās IACM darbības jomās, tostarp personāla licencēšanā un apmācībā, gaisa kuģu lidojumderīguma uzraudzībā un gaisa kuģu ekspluatācijas uzraudzībā. Izlases veidā apmeklējot trīs ekspluatantus, Savienības novērtētāju grupa konstatēja, ka pastāv ievērojami trūkumi uzskaitē, neatbilstīgas rokasgrāmatas, pavirši organizatoriskie mehānismi un slikta tehniskās apkopes prakse. Lai gan par dažiem no šiem trūkumiem pilnībā ir atbildīgs ekspluatants, daudzus var uzskatīt par pierādījumu tam, ka iestāde neveic pietiekamu uzraudzību.

(86)

No otras puses, IACM apliecināja stingru apņemšanos turpināt darbu, lai sasniegtu galīgo mērķi – izveidot starptautiskajiem drošības standartiem atbilstošu aviācijas sistēmu, un tā joprojām saņem pilnīgu valdības atbalstu un apstiprinājumu. Tomēr IACM turpmāk būs vajadzīgs arī profesionāls, kompetents un objektīvs padoms. Komisija sadarbībā ar IACM un EASA gatavojas sniegt šādu tehnisku palīdzību nolūkā veicināt atlikušo trūkumu novēršanu un pabeigt iekšējās kapacitātes veidošanas procesu, kas vajadzīgs nepieciešamās ilgtspējas sasniegšanai.

(87)

Savienības novērtējuma apmeklējums Komisijai ļāva secināt, ka, lai gan IACM guvusi nozīmīgus panākumus starptautisko drošības standartu īstenošanā, Mozambikas drošības uzraudzības sistēmai vēl aizvien piemīt nopietni trūkumi. IACM spēja pārraudzīt civilās aviācijas darbības Mozambikā patlaban vēl nav sasniegusi līmeni, kas pietiekami atbilst starptautiskajiem drošības standartiem. Tāpēc nav pietiekami daudz pierādījumu par labu lēmumam mazināt darbības aizliegumu visiem Mozambikā sertificētajiem gaisa pārvadātājiem.

(88)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu attiecībā uz Mozambikas gaisa pārvadātājiem.

Filipīnu gaisa pārvadātāji

(89)

Visi Filipīnu Republikā sertificētie gaisa pārvadātāji 2010. gada martā tika iekļauti Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā (14), pamatojoties uz pārbaudītiem pierādījumiem par to, ka iestādēm, kuras atbildīgas par šo gaisa pārvadātāju uzraudzību, nav pietiekamas spējas novērst trūkumus drošības ziņā. Nebija arī pietiekamu pierādījumu par to, ka Filipīnu Republikā sertificētie gaisa pārvadātāji nodrošina atbilstību piemērojamajiem starptautiskajiem drošības standartiem un ieteiktajai praksei.

(90)

Gaisa pārvadātājs Philippine Airlines 2013. gada jūlijā tika svītrots no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma (15). Gaisa pārvadātājs Cebu Pacific Air 2014. gada aprīlī arī tika svītrots no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma (16). Abu lēmumu pamatā bija 2013. gada jūnijā notikušais Savienības novērtējuma apmeklējums uz vietas, minēto gaisa pārvadātāju labāka drošības uzraudzība, ko veic Filipīnu Civilās aviācijas iestāde (CAAP), un minēto gaisa pārvadātāju spēja nodrošināt faktisku atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem. ASV Federālā aviācijas administrācija 2014. gada aprīlī arī paziņoja par savu lēmumu saistībā ar starptautiskās aviācijas drošības novērtējuma programmu paaugstināt Filipīnu atbilstības statusu no 2. uz 1. kategoriju.

(91)

2015. gada 10. martā notika tehniskās konsultācijas, kurās piedalījās Komisijas, EASA un dalībvalsts speciālisti un CAAP, kā arī trīs Filipīnās sertificētu gaisa pārvadātāju, proti, Zest Airways Inc. (Dba “Air Asia Zest”), Air Philippines Corporation un South East Asian Airlines (SEAir) Inc. vadošie pārstāvji. CAAP iepazīstināja ar jaunāko informāciju par notiekošajiem organizatoriskajiem uzlabojumiem, tostarp CAAP Lidojumu standartu inspektoru dienesta reorganizāciju, un sniedza sīkāku informāciju par CAAP inspektoru apmācību. Turklāt CAAP izklāstīja sīkāku informāciju par tās veikto gaisa pārvadātāju Air Asia Zest, Air Philippines Corporation un South East Asian Airlines (SEAir) Inc. drošības uzraudzību. Runājot par CAAP veikto drošības uzraudzību, sanāksmē tika izklāstīta informācija par katram pārvadātājam ieplānoto obligāti nepieciešamo ikgadējo pārbaužu programmu, kā arī konkrēta informācija par uzraudzības darbībām, kas attiecas uz katru pārvadātāju. Sanāksmē CAAP arī iepazīstināja ar jaunāko informāciju par Filipīnu valsts aviācijas drošības programmas īstenošanu. Tika sniegta konkrēta informācija par Filipīnu valsts skrejceļu drošības programmu un ar to saistīto apmācību un informētības uzlabošanas programmu. CAAP sniedza arī jaunāko informāciju par izmeklēšanu saistībā ar Air Asia Zest gaisa kuģa novirzīšanos no skrejceļa, kas notika 2014. gada 30. decembrī.

(92)

2015. gada 10. martā notikušajās tehniskajās konsultācijās Air Asia Zest, Air Philippines Corporation un South East Asian Airlines (SEAir) Inc sniedza paskaidrojumus katrs par savu attiecīgo darbību. Katra gaisa pārvadātāja sniegtajā informācijā bija ietverts izklāsts par atsevišķo Drošības un kvalitātes nodaļu organizatorisko struktūru un darbību. Tika sniegta konkrēta informācija par katra pārvadātāja pašreizējo floti, ar drošību saistīto problēmu risināšanu un iekšējo kvalitātes nodrošināšanu. Turklāt katrs pārvadātājs iepazīstināja ar savu individuālo lidojuma datu uzraudzības programmu.

(93)

Pamatojoties uz šajās tehniskajās konsultācijās sniegtajiem pierādījumiem, 2015. gada aprīlī notika Savienības novērtējuma apmeklējums uz vietas Filipīnās. Šajā novērtējuma apmeklējumā piedalījās Komisijas, EASA un dalībvalstu pārstāvji. Novērtējuma apmeklējums notika CAAP birojā un izlases veidā pie vairākiem Filipīnās sertificētiem gaisa pārvadātājiem, proti, Air Asia Inc, Air Asia Zest, Air Philippines Corporation, Island Aviation Inc, Magnum Air (Skyjet) Inc, South East Asian Airlines (SEAir) Inc un South East Asian Airlines (SEAIR) International.

(94)

Savienības novērtējuma apmeklējumā uz vietas tika gūti dažādi pierādījumi, tostarp informācija, ka Lidojumu standartu inspektoru dienestā ir 173 darbinieki, kuru tiešie pienākumi ir sertifikācijas un uzraudzības veikšana. Gūtie pierādījumi apliecināja, ka galvenajiem ekspluatācijas un tehniskās apkopes inspektoriem ir pietiekama pieredze efektīvas uzraudzības veikšanai un ka inspektori ir pabeiguši oficiālu apmācību par uzraudzības pienākumiem. Lai palīdzētu inspektoriem izpildīt uzraudzības pienākumus, CAAP ir izstrādājusi inspektoru darba palīglīdzekli, kas ietver strukturētus kontrolsarakstus, CAAP tehniskos norādījumus, pārbaužu veidlapas un uzraudzības atsauces dokumentus.

(95)

Laikā, kad notika Savienības novērtējuma apmeklējums uz vietas, CAAP sniedza arī pierādījumus par to, ka CAAP izmanto civilās aviācijas drošības pārraudzības paziņošanas un uzraudzības datubāzi (CASORT), lai palīdzētu plānot obligāti nepieciešamo ikgadējo pārbaužu grafiku. Lai katrs inspektors spētu izveidot strukturētu uzraudzības grafiku, CAAP publicē “Valsts uzraudzības un pārbaužu programmas vadlīnijas”. Šajā dokumentā izskatītas iespējas, kā veikt mērķtiecīgas pārbaudes, ja gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) turētājs nestrādā pietiekami kvalitatīvi. Attiecībā uz AOC sertifikāciju un atjaunināšanu CAAP ir publicējusi “Gaisa kuģu ekspluatantu sertifikācijas un administrācijas rokasgrāmatu”. Savienības novērtējuma apmeklējuma laikā izlases veidā tika izskatīta deviņu CAAP sertificētu gaisa pārvadātāju AOC sertifikācijas un atjaunināšanas dokumentācija, izlasē ietverot arī visus gaisa pārvadātājus, kurus apmeklēja ES novērtētāju grupa. Turklāt tika novēroti CAAP inspektori, kad tie veica konkrētu uzraudzības darbību. Tika atzīts, ka šī darbība plānota un veikta apmierinoši.

(96)

Pēc Filipīnās sertificēto gaisa pārvadātāju attiecīgas atlases Savienības novērtējuma apmeklējumā uz vietas tika apmeklēti septiņi gaisa pārvadātāji. Šī izlase ietvēra četrus lielākos Filipīnās sertificētos gaisa pārvadātājus, kuri vēl joprojām ir iekļauti Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā. Apmeklējuma mērķis bija pārbaudīt, cik lielā mērā šie pārvadātāji atbilst starptautiskajiem drošības standartiem. Turklāt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem apmeklējuma mērķis bija novērtēt katra šā gaisa pārvadātāja vēlmi un spēju novērst trūkumus drošības ziņā. Galvenais secinājums pēc šo gaisa pārvadātāju apmeklējuma bija tāds, ka netrūkst vēlmes un kopumā arī netrūkst spējas novērst trūkumus drošības ziņā.

(97)

Attiecībā uz Savienības novērtējuma apmeklējumu uz vietas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem tika secināts, ka Filipīnu Civilās aviācijas iestāde vēlas un spēj novērst trūkumus drošības ziņā un ka tai ir pietiekama spēja īstenot attiecīgos starptautiskos drošības standartus, tostarp Filipīnu civilās aviācijas noteikumus, un vajadzības gadījumā panākt to izpildi.

(98)

Aviācijas drošības komiteja uzklausīja CAAP2015. gada 10. jūnijā. Tajā pašā reizē pēc attiecīgas atlases tika uzklausīti arī trīs Filipīnās sertificēti gaisa pārvadātāji (Air Asia Zest, Air Philippines Corporation un Cebgo Inc, bijušais South East Asian Airlines (SEAir) Inc).

(99)

CAAP iepazīstināja komiteju ar pašreizējo Lidojumu standartu inspektoru dienesta organizatorisko struktūru, sniedza sīkāku informāciju par darbiniekiem, kuriem patlaban uzticēti drošības uzraudzības uzdevumi, un iezīmēja vispārējo aviācijas darbības ainu Filipīnās. CAAP ziņoja, ka tās pienākumos ietilpst 36 AOC turētāju uzraudzība un ka deviņi no tiem klasificēti kā lielu gaisa kuģu ekspluatanti. CAAP arī sniedza kopsavilkumu par 2015. gadā ieplānoto uzraudzību attiecībā uz trīs gaisa pārvadātājiem, kuri piedalījās uzklausīšanā. Turklāt CAAP kā Filipīnu kompetentā iestāde uzsvēra apņemšanos arī turpmāk īstenot pastāvīgus uzlabojumus.

(100)

CAAP sniedza kopsavilkumu par korektīvo pasākumu plānu saistībā ar ES novērtētāju grupas novērojumiem, kurus tā pauda Savienības novērtējuma apmeklējumā uz vietas. Izklāstītie korektīvie pasākumi ietvēra pievēršanos konkrētiem prioritāriem jautājumiem, tādiem kā CAAP inspektoru apmācības programmas pilnveidošana, informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzlabošana, pastāvīgi pasākumi inspektoru prasmju pilnveidošanai un apņemšanās turpināt drošības uzraudzības standartizāciju. Turklāt CAAP sniedza konkrētu informāciju par infrastruktūras uzlabojumiem, tostarp par pasākumiem, kas saistīti ar valsts skrejceļu drošības programmu.

(101)

Air Philippines Corporation sniedza konkrētu informāciju par tā organizatorisko struktūru, gaisa kuģu flotes plāniem un drošības pārvaldības sistēmu. Pārvadātājs ziņoja par tā drošības sanāksmju struktūru, drošības ziņojumiem un pārvaldību, lidojuma datu uzraudzības programmu un to, kā tiek veikta pastāvīga novēršanas pasākumu uzraudzība. Air Philippines Corporation sniedza konkrētu informāciju par tā drošības garantijas funkciju un izmaiņu pārvaldības procedūru piemērošanu. Turklāt gaisa pārvadātājs ziņoja par pasākumiem, ko tas veicis pēc Savienības novērtējuma apmeklējumā uz vietas paustajiem novērojumiem.

(102)

Cebgo Inc sniedza sīkāku informāciju par tā pārvaldības struktūru, drošības pārvaldības sistēmu, nelaimes gadījumu novēršanas un lidojumu drošības programmu, lidojuma datu pārvaldības programmu, kvalitātes pārvaldības sistēmu un lidojumderīguma un tehniskās apkopes kontroli. Tika izklāstīta konkrēta informācija par drošības mērķiem 2015. gadam un pierādījumi par drošības ziņojumu sniegšanas procesu. Cebgo Inc ziņoja par savām piecām prioritātēm drošības ziņā un saistībā ar tām veiktajiem pasākumiem. Turklāt gaisa pārvadātājs sniedza kopsavilkumu par pasākumiem, ko tas veicis pēc Savienības novērtējuma apmeklējumā uz vietas paustajiem novērojumiem.

(103)

Air Asia Zest sniedza sīkāku informāciju par tā floti, organizatorisko struktūru un drošības un kvalitātes pārvaldības nodaļu. Tika izklāstīta konkrēta informācija par augsta līmeņa drošības mērķiem, drošības ziņojumu sniegšanas procesu un lidojuma datu analīzes programmu, kā arī par pārvadātāja piecām prioritātēm drošības ziņā. Turklāt gaisa pārvadātājs sniedza kopsavilkumu par pasākumiem, ko tas veicis pēc Savienības novērtējuma apmeklējumā uz vietas paustajiem novērojumiem.

(104)

Pamatojoties uz visu pieejamo informāciju, tostarp uz Savienības novērtējuma apmeklējumā uz vietas gūtajiem rezultātiem un Aviācijas drošības komitejas uzklausīšanā saņemto informāciju, Komisija uzskata, ka CAAP ilgstošā laikā veikusi ilgtspējīgus uzlabojumus. Komisija arī atzina, ka CAAP nav trūcis vēlmes pastāvīgi sadarboties ar Komisiju un ka CAAP nepārprotami atzīst turpmāku uzlabojumu nepieciešamību, lai pilnveidotu savas drošības uzraudzības un pārraudzības procedūras. Komisija atzina, ka CAAP ir spēja pildīt Filipīnās sertificēto gaisa pārvadātāju uzraudzības pienākumus. Aviācijas drošības komitejas uzklausīšanā CAAP pauda apņemšanos pilnībā iesaistīties pastāvīgā drošības dialogā ar Komisiju, tostarp piedalīties papildu sanāksmēs, ja un kad Komisija uzskatīs par nepieciešamu.

(105)

Komisija atzīmēja, ka visi trīs Filipīnās sertificētie gaisa pārvadātāji, kuri izlases veidā bija uzaicināti piedalīties Aviācijas drošības komitejas uzklausīšanā, sniedza apmierinošu izklāstu un spēja dot konkrētu informāciju par savas darbības drošu veikšanu. Komisija uzskata, ka ir pietiekami daudz pierādījumu par to, ka Filipīnu Republikā sertificētie gaisa pārvadātāji nodrošina atbilstību piemērojamajiem starptautiskajiem drošības standartiem un ieteiktajai praksei.

(106)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības saraksts būtu jāgroza, no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma svītrojot visus Filipīnu Republikā sertificētos gaisa pārvadātājus.

(107)

Dalībvalstīm jāturpina pārbaudīt, vai visi Filipīnu gaisa pārvadātāji nodrošina faktisku atbilstību attiecīgajiem drošības standartiem, un tālab jāpiešķir prioritāte perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012. Ja šādu pārbaužu rezultāti vai jebkura cita drošības informācija liecinās par to, ka starptautiskie drošības standarti netiek izpildīti, Komisija būs spiesta rīkoties atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Krievijas Federācijas gaisa pārvadātāji

(108)

Komisija, EASA un dalībvalstis turpināja rūpīgi uzraudzīt to gaisa pārvadātāju drošības rādītājus, kuri sertificēti Krievijas Federācijā un veic lidojumus Savienībā, tostarp piešķīra prioritāti perona pārbaudēm, kas jāveic dažu Krievijas gaisa pārvadātāju gaisa kuģiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

(109)

Komisija 2015. gada 23. martā ar EASA palīdzību tikās ar Krievijas Federālās gaisa transporta aģentūras (FATA) pārstāvjiem. Šīs tikšanās mērķis bija pārskatīt Krievijas gaisa pārvadātāju drošības rādītājus, kas konstatēti SAFA perona pārbaudēs laikā no 2014. gada 10. marta līdz 2015. gada 9. martam, un apzināt gadījumus, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība. Tikšanās laikā FATA apņēmās veikt turpmākus pasākumus saistībā ar dažām neatbilstībām, kas vēl nav pienācīgi novērstas, un līdz maija beigām sniegt Komisijai jaunāko informāciju par to statusu.

(110)

FATA informēja Komisiju par to, ka, ņemot vērā SAFA sistēmas paplašināšanos, tā novēro arī Krievijas gaisa pārvadātāju SAFA rādītājus dažās trešās valstīs. FATA arī norādīja, ka tā norīkojusi jaunus drošības inspektorus, kuru pienākums ir risināt jautājumus ar gaisa pārvadātājiem, kuri vēl nav novērsuši pārbaudēs saskaņā ar SAFA programmu konstatētos trūkumus. FATA pauda cerību, ka šī pārraudzība vēl vairāk paātrinās ekspluatantu atbildes pasākumus un uzlabos ekspluatantu veikto korektīvo pasākumu kvalitāti. FATA arī sniedza Komisijai jaunāko informāciju par tās atbildībā esošo gaisa kuģu ekspluatantu apliecību darbības apturēšanu un anulēšanu.

(111)

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija secināja, ka nav vajadzīga Krievijas aviācijas iestāžu vai Krievijas Federācijā sertificēto gaisa pārvadātāju uzklausīšana Aviācijas drošības komitejā.

(112)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu, iekļaujot tajā Krievijas Federācijas gaisa pārvadātājus.

(113)

Dalībvalstīm jāturpina pārbaudīt, vai Krievijas Federācijas pārvadātāji nodrošina faktisku atbilstību attiecīgajiem drošības standartiem, un tālab jāpiešķir prioritāte perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

(114)

Ja minētās pārbaudes norādīs uz tiešu drošības apdraudējumu, kuru izraisījusi neatbilstība attiecīgajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta pret Krievijas Federācijas gaisa pārvadātājiem rīkoties atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Sudānas gaisa pārvadātāji

(115)

Pamatojoties uz regulāru saziņu starp Sudānas Civilās aviācijas iestādi (SCAA) un Komisiju, šķiet, ka SCAA guvusi labus panākumus Sudānā sertificēto gaisa pārvadātāju uzraudzībā. SCAA arī informēja Komisiju par to, ka daži gaisa pārvadātāji guvuši labus panākumus starptautisko drošības standartu īstenošanā.

(116)

SCAA piekrita 2015. gada oktobrī uzņemt Savienības novērtējuma apmeklējumu uz vietas. Šajā novērtējuma apmeklējumā iecerēts pārbaudīt SCAA sniegto informāciju un gūt papildu informāciju, kas dotu pamatu iespējamam lēmumam attiecībā uz Sudānā sertificētiem gaisa pārvadātājiem. Patlaban nav pietiekami daudz informācijas, lai varētu pieņemt lēmumu attiecībā uz Sudānā sertificētiem gaisa pārvadātājiem.

(117)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu attiecībā uz Sudānas gaisa pārvadātājiem.

Taizemes gaisa pārvadātāji

(118)

ICAO 2015. gada janvārī Taizemes Karalistē veica pilnīgu Universālās drošības uzraudzības revīzijas programmas pastāvīgās pārraudzības pieejas revīziju. Vispārējie rezultāti liecināja, ka starptautisko drošības standartu faktiskā īstenošana Taizemē ir krietni vien zem pasaules vidējā līmeņa. Pamatojoties uz revīzijas rezultātiem, ICAO norādīja uz nopietnu ar drošību saistītu problēmu gaisa kuģu ekspluatantu sertificēšanas jomā, tostarp atļauju piešķiršanā konkrētām ekspluatācijas procedūrām. Taizemes Civilās aviācijas departaments (DCA) iesniedza ICAO korektīvo pasākumu plānu konstatēto trūkumu novēršanai.

(119)

DCA lūdza Eiropas Savienībai un EASA tehnisko palīdzību ICAO konstatēto trūkumu novēršanā. EASA 2015. gada aprīlī veica tehniskās palīdzības apmeklējumu Taizemē, un nākamajos mēnešos notiks turpmāka palīdzības sniegšana un sadarbība.

(120)

Pamatojoties uz ICAO revīzijas rezultātiem un pēc tehniskās palīdzības apmeklējuma dotajiem ieteikumiem, Taizemes DCA kopā ar gaisa pārvadātāju Thai Airways International tika uzaicināti uz tehniskajām konsultācijām Briselē, lai apkopotu papildu informāciju par korektīvajiem pasākumiem, kurus DCA plāno veikt īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā. Taizemes DCA un Thai Airways International atzinīgi pieņēma šo uzaicinājumu un pirms sanāksmes pārskatāmā veidā sniedza visu prasīto informāciju.

(121)

Tehniskajās konsultācijās, kas notika 2015. gada 3. jūnijā, gan DCA, gan Thai Airways International izrādīja nepārprotamu vēlmi sadarboties un sniedza iespējami daudz informācijas. DCA uzsvēra, ka Taizemes valdība ļoti skaidri apzinās civilās aviācijas drošības nozīmīgumu un ir apņēmusies nodrošināt līdzekļus, kas vajadzīgi Taizemes DCA drošības uzraudzības sistēmas uzlabošanai, un norādīja, ka Taizemes DCA drīz tiks pārveidota par Taizemes Civilās aviācijas iestādi, kuras rīcībā būs ievērojami lielāks budžets.

(122)

Thai Airways International skaidri izklāstīja savu drošības un kvalitātes pārvaldības sistēmu. Gaisa pārvadātājs pierādīja, ka spēj nodrošināt pienācīgu atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem.

(123)

Komisija uzskata, ka pieejamā drošības informācija nedod pamatu lēmumam noteikt darbības aizliegumu vai darbības ierobežojumus Taizemē sertificētiem gaisa pārvadātājiem. Tomēr Komisija uzskata, ka būtu jāturpina rūpīgi uzraudzīt situāciju.

(124)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu attiecībā uz Taizemes gaisa pārvadātājiem.

(125)

Dalībvalstīm jāturpina pārbaudīt, vai tiek faktiski izpildītas attiecīgo drošības standartu prasības, un tālab jāpiešķir prioritāte Taizemē sertificēto gaisa pārvadātāju gaisa kuģu perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

(126)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta rīkoties atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Jemenas gaisa pārvadātāji

(127)

Komisija 2015. gada 10. aprīļa vēstulē Jemenas Civilās aviācijas un meteoroloģijas iestādei (CAMA) uzdeva jautājumu, vai drošības stāvokļa pasliktināšanās Jemenā ietekmē CAMA spēju nodrošināt Jemenā sertificēto gaisa pārvadātāju drošības uzraudzību.

(128)

Gaisa pārvadātājs Yemen Airways (Yemenia) 2015. gada 18. maijā paziņoja Komisijai, ka 2015. gada marta beigās ir apturējis darbību, jo stāvoklis Jemenā pasliktinās. Turklāt Yemenia šajā paziņojumā norādīja, ka tā gaisa kuģi nodoti glabāšanai dažādās vietās ārpus Jemenas. CAMA2015. gada 1. jūnija vēstulē Komisijai paziņoja, ka Yemenia gaisa kuģi vairs neatrodas Jemenā un ka CAMA nodoms ir savus drošības uzraudzības pienākumus saskaņot ar aviācijas iestādēm valstīs, kurās gaisa kuģi patlaban atrodas glabāšanā. Tajā pašā vēstulē CAMA arī norādīja, ka drošības stāvokļa pasliktināšanās dēļ gaisa kuģu ekspluatācijas aktivitāte Jemenā patlaban ir neliela.

(129)

Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no CAMA un Yemenia, tika secināts, ka, lai gan situācija joprojām būtu rūpīgi jāuzrauga, šobrīd nav pietiekami daudz pierādījumu, kas pamatotu lēmumu noteikt darbības aizliegumu Jemenā sertificētajiem gaisa pārvadātājiem.

(130)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu attiecībā uz Jemenas gaisa pārvadātājiem.

(131)

Dalībvalstīm jāturpina pārbaudīt, vai tiek faktiski izpildītas attiecīgo drošības standartu prasības, un tālab jāpiešķir prioritāte Jemenā sertificēto gaisa pārvadātāju gaisa kuģu perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

Zambijas gaisa pārvadātāji

(132)

2015. gada 25. februārī notika tehniska sanāksme, kurā piedalījās Zambijas Civilās aviācijas iestādes (ZCAA), Komisijas, EASA un dalībvalstu vadošie pārstāvji. ZCAA sniedza visaptverošu un pārredzamu pārskatu par pagājušajā gadā veiktajiem pasākumiem attiecībā uz ZCAA attīstību, personāla pieņemšanu darbā ZCAA, Zambijas civilās aviācijas noteikumu pilnveidošanu un gaisa pārvadātāju uzraudzības uzlabošanu.

(133)

Šķiet, ka ZCAA guvusi labus panākumus vairāku ICAO konstatēto trūkumu novēršanā un ka ir ielikti stabili pamati civilās aviācijas drošības uzraudzības sistēmas turpmākai attīstībai Zambijā. Tomēr attiecībā uz lielāko daļu no astoņiem ICAO kritiskajiem elementiem, kuri veido civilās aviācijas drošības uzraudzības sistēmu, vēl paveicams liels darbs.

(134)

ZCAA norādīja, ka turpinās starptautisko drošības standartu īstenošanu. Komisija nodomājusi veikt turpmākus novērtējumus nolūkā noteikt, vai būtu lietderīgi pirms 2015. gada oktobra beigām organizēt Savienības novērtējuma apmeklējumu uz vietas, lai pārbaudītu starptautisko drošības standartu īstenošanu Zambijā.

(135)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu attiecībā uz Zambijas gaisa pārvadātājiem.

Noslēguma apsvērumi

(136)

Komisija ir pārbaudījusi, vai ir lietderīgi atjaunināt Savienības sarakstu attiecībā uz citiem šobrīd sarakstā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem, un secinājusi, ka tas nav vajadzīgs. Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem ir secināts, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Savienības sarakstu attiecībā uz minētajiem gaisa pārvadātājiem.

(137)

Regulas (EK) Nr. 2111/2005 8. panta 2. punktā ir atzīts, ka lēmumi jāpieņem bez kavēšanās un vajadzības gadījumā pat steidzami atkarībā no tā, kā tie ietekmē drošību. Tāpēc sensitīvas informācijas aizsardzībai un komerciālās ietekmes mazināšanai ir svarīgi, lai Komisijas lēmumi, kas saistīti ar to gaisa pārvadātāju saraksta atjaunināšanu, kuriem Savienībā piemērots darbības aizliegums vai ierobežojumi, tiktu publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un stātos spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

(138)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 474/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(139)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza šādi:

(1)

Regulas A pielikumu aizstāj ar šīs regulas A pielikuma tekstu;

(2)

Regulas B pielikumu aizstāj ar šīs regulas B pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 25. jūnijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas locekle

Violeta BULC


(1)  OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.

(2)  Komisijas 2006. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (OV L 84, 23.3.2006., 14. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 16. decembra Regula (EEK) Nr. 3922/1991 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.).

(4)  Komisijas 2006. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 473/2006, ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstam, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (OV L 84, 23.3.2006., 8. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 296, 25.10.2012., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2011. gada 21. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1197/2011 (OV L 303, 22.11.2011., 14. lpp.). Īpaši sk. šīs regulas 26.–30. apsvērumu.

(7)  Komisijas 2014. gada 29. aprīļa Regula (ES) Nr. 452/2014, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008.

(8)  Komisijas 2006. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (OV L 84, 23.3.2006., 14. lpp.).

(9)  Komisijas 2008. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 715/2008, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (OV L 197, 25.7.2008., 36. lpp.).

(10)  Komisijas 2010. gada 6. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 791/2010 (OV L 237, 8.9.2010., 10. lpp.). Īpaši sk. šīs regulas 9.–23. apsvērumu.

(11)  Komisijas 2010. gada 22. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1071/2010 (OV L 306, 23.11.2010., 44. lpp.). Īpaši sk. šīs regulas 29.–31. apsvērumu.

(12)  Komisijas 2010. gada 30. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 273/2010 (OV L 84, 31.3.2010., 25. lpp.). Īpaši sk. šīs regulas 41.–49. apsvērumu.

(13)  Komisijas 2010. gada 5. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 590/2010 (OV L 170, 6.7.2010., 9. lpp.). Īpaši sk. šīs regulas 60.–71. apsvērumu.

(14)  Komisijas 2010. gada 30. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 273/2010 (OV L 84, 31.3.2010., 25. lpp.). Īpaši sk. šīs regulas 74.–87. apsvērumu.

(15)  Komisijas 2013. gada 10. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 659/2013 (OV L 190, 11.7.2013., 54. lpp.). Īpaši sk. šīs regulas 80.–94. apsvērumu.

(16)  Komisijas 2014. gada 10. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 368/2014 (OV L 108, 11.4.2014., 16. lpp.). Īpaši sk. šīs regulas 102.–119. apsvērumu.


A PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURU DARBĪBA SAVIENĪBĀ IR AIZLIEGTA, AR IZŅĒMUMIEM  (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs vai darbības licences numurs

Aviosabiedrības identifikācijas ICAO kods

Ekspluatanta valsts

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinama

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Afganistānā, tostarp šādi:

 

 

Afganistānas Islāma Republika

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistānas Islāma Republika

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistānas Islāma Republika

PAMIR AIRLINES

Nav zināms

PIR

Afganistānas Islāma Republika

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afganistānas Islāma Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Angolā, izņemot pārvadātāju TAAG Angola Airlines, kas iekļauts B pielikumā, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Angolas Republika

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Angolas Republika

AIR GICANGO

009

Nav zināms

Angolas Republika

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolas Republika

AIR NAVE

017

Nav zināms

Angolas Republika

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolas Republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

Nav zināms

Angolas Republika

DIEXIM

007

Nav zināms

Angolas Republika

FLY540

AO 004-01 FLYA

Nav zināms

Angolas Republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolas Republika

HELIANG

010

Nav zināms

Angolas Republika

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Nav zināms

Angolas Republika

MAVEWA

016

Nav zināms

Angolas Republika

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Beninā, tostarp šādi:

 

 

Beninas Republika

AERO BENIN

PEA Nr. 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Beninas Republika

AFRICA AIRWAYS

Nav zināms

AFF

Beninas Republika

ALAFIA JET

PEA Nr. 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Nav zināms

Beninas Republika

BENIN GOLF AIR

PEA Nr. 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS

BGL

Beninas Republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA Nr. 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

LTL

Beninas Republika

COTAIR

PEA Nr. 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

COB

Beninas Republika

ROYAL AIR

PEA Nr. 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninas Republika

TRANS AIR BENIN

PEA Nr. 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo Republikā, tostarp šādi:

 

 

Kongo Republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongo Republika

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Nav zināms

Kongo Republika

EMERAUDE

RAC06-008

Nav zināms

Kongo Republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongo Republika

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo Republika

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Nav zināms

Kongo Republika

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Nav zināms

Kongo Republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Kongo Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), tostarp šādi:

 

 

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/ TVC/0112/2011

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/0053/2012

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/ TVC/0056/2012

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/ TVC/00625/2011

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/ TVC/0028/2012

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/ TVC/0064/2010

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/ TVC/0050/2012

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/ TVC/071/2011

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Džibutijā, tostarp šāds:

 

 

Džibutija

DAALLO AIRLINES

Nav zināms

DAO

Džibutija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Ekvatoriālajā Gvinejā, tostarp šādi:

 

 

Ekvatoriālā Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatoriālā Gvineja

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

TANGO AIRWAYS

Nav zināms

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Eritrejā, tostarp šādi:

 

 

Eritreja

ERITREAN AIRLINES

AOC Nr. 004

ERT

Eritreja

NASAIR ERITREA

AOC Nr. 005

NAS

Eritreja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Gabonas Republikā, izņemot pārvadātājus Afrijet un SN2AG, kas iekļauti B pielikumā, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Gabonas Republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonas Republika

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonas Republika

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonas Republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonas Republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonas Republika

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Nav zināms

Gabonas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Indonēzijā, izņemot pārvadātājus Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua un Indonesia Air Asia, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Indonēzijas Republika

AIR BORN INDONESIA

135-055

Nav zināms

Indonēzijas Republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Indonēzijas Republika

ASCO NUSA AIR

135-022

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Indonēzijas Republika

AVIASTAR MANDIRI

121-043

Nav zināms

Indonēzijas Republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Indonēzijas Republika

BATIK AIR

121-050

BTK

Indonēzijas Republika

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Indonēzijas Republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Nav zināms

Indonēzijas Republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonēzijas Republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonēzijas Republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonēzijas Republika

EASTINDO

135-038

ESD

Indonēzijas Republika

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Nav zināms

Indonēzijas Republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonēzijas Republika

HEAVY LIFT

135-042

Nav zināms

Indonēzijas Republika

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Nav zināms

Indonēzijas Republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Indonēzijas Republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nav zināms

Indonēzijas Republika

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Indonēzijas Republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Indonēzijas Republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonēzijas Republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonēzijas Republika

KOMALA INDONESIA

135-051

Nav zināms

Indonēzijas Republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonēzijas Republika

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonēzijas Republika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

MNS

Indonēzijas Republika

MARTABUANA ABADION

135-049

Nav zināms

Indonēzijas Republika

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Nav zināms

Indonēzijas Republika

MIMIKA AIR

135-007

Nav zināms

Indonēzijas Republika

MY INDO AIRLINES

121-042

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NAM AIR

121-058

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Indonēzijas Republika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Nav zināms

Indonēzijas Republika

PACIFIC ROYALE AIRWAYS

121-045

PRQ

Indonēzijas Republika

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Nav zināms

Indonēzijas Republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonēzijas Republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nav zināms

Indonēzijas Republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nav zināms

Indonēzijas Republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonēzijas Republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Nav zināms

Indonēzijas Republika

SMAC

135-015

SMC

Indonēzijas Republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonēzijas Republika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

PNS

Indonēzijas Republika

SURYA AIR

135-046

Nav zināms

Indonēzijas Republika

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Indonēzijas Republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Indonēzijas Republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonēzijas Republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Indonēzijas Republika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonēzijas Republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonēzijas Republika

UNINDO

135-040

Nav zināms

Indonēzijas Republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonēzijas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kazahstānā, izņemot pārvadātāju Air Astana, kas iekļauts B pielikumā, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Kazahstānas Republika

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Kazahstānas Republika

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Kazahstānas Republika

AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Kazahstānas Republika

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Kazahstānas Republika

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Kazahstānas Republika

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Kazahstānas Republika

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Kazahstānas Republika

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Kazahstānas Republika

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Kazahstānas Republika

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Kazahstānas Republika

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Kazahstānas Republika

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Kazahstānas Republika

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Kazahstānas Republika

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Kazahstānas Republika

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Kazahstānas Republika

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Kazahstānas Republika

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Kazahstānas Republika

SCAT

KZ-01/004

VSV

Kazahstānas Republika

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Kazahstānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kirgizstānas Republikā, tostarp šādi:

 

 

Kirgizstānas Republika

AIR BISHKEK (iepriekš EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgizstānas Republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizstānas Republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizstānas Republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgizstānas Republika

HELI SKY

47

HAC

Kirgizstānas Republika

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizstānas Republika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgizstānas Republika

S GROUP INTERNATIONAL (iepriekš S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgizstānas Republika

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgizstānas Republika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizstānas Republika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgizstānas Republika

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizstānas Republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizstānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Libērijā

 

 

Libērija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Lībijā, tostarp šādi:

 

 

Lībija

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Lībija

AIR LIBYA

004/01

TLR

Lībija

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Lībija

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Lībija

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Lībija

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Lībija

PETRO AIR

025/08

PEO

Lībija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Mozambikas Republikā, tostarp šādi:

 

 

Mozambikas Republika

AERO-SERVIÇOS SARL

MOZ-08

Nav zināms

Mozambikas Republika

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

Nav zināms

Mozambikas Republika

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

Nav zināms

Mozambikas Republika

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

Nav zināms

Mozambikas Republika

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

Nav zināms

Mozambikas Republika

EMÍLIO AIR CHARTER LDA

MOZ-05

Nav zināms

Mozambikas Republika

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

Nav zināms

Mozambikas Republika

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

Nav zināms

Mozambikas Republika

KAY – KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Mozambikas Republika

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Mozambikas Republika

MAKOND, LDA

MOZ-20

Nav zināms

Mozambikas Republika

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Mozambikas Republika

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

Nav zināms

Mozambikas Republika

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

Nav zināms

Mozambikas Republika

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

Nav zināms

Mozambikas Republika

TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Mozambikas Republika

UNIQUE AIR CHARTER LDA

MOZ-13

Nav zināms

Mozambikas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Nepālā, tostarp šādi:

 

 

Nepālas Republika

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Nav zināms

Nepālas Republika

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Nav zināms

Nepālas Republika

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepālas Republika

FISHTAIL AIR

017/2001

Nav zināms

Nepālas Republika

GOMA AIR

064/2010

Nav zināms

Nepālas Republika

MAKALU AIR

057A/2009

Nav zināms

Nepālas Republika

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Nav zināms

Nepālas Republika

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Nav zināms

Nepālas Republika

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Nav zināms

Nepālas Republika

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepālas Republika

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepālas Republika

SIMRIK AIR

034/2000

Nav zināms

Nepālas Republika

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepālas Republika

SITA AIR

033/2000

Nav zināms

Nepālas Republika

TARA AIR

053/2009

Nav zināms

Nepālas Republika

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepālas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Santomē un Prinsipi, tostarp šādi:

 

 

Santome un Prinsipi

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Santome un Prinsipi

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Santome un Prinsipi

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sjerraleonē, tostarp šādi:

 

 

Sjerraleone

AIR RUM, LTD

NAV ZINĀMS

RUM

Sjerraleone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

NAV ZINĀMS

DTY

Sjerraleone

HEAVYLIFT CARGO

NAV ZINĀMS

Nav zināms

Sjerraleone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

NAV ZINĀMS

ORJ

Sjerraleone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

NAV ZINĀMS

PRR

Sjerraleone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

NAV ZINĀMS

SVT

Sjerraleone

TEEBAH AIRWAYS

NAV ZINĀMS

Nav zināms

Sjerraleone

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sudānā, tostarp šādi:

 

 

Sudānas Republika

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Sudānas Republika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Sudānas Republika

BADER AIRLINES

35

BDR

Sudānas Republika

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Sudānas Republika

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudānas Republika

DOVE AIRLINES

52

DOV

Sudānas Republika

ELIDINER AVIATION

8

DND

Sudānas Republika

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Sudānas Republika

GREEN FLAG AVIATION

17

Nav zināms

Sudānas Republika

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudānas Republika

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudānas Republika

KUSH AVIATION

60

KUH

Sudānas Republika

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Sudānas Republika

MID AIRLINES

25

NYL

Sudānas Republika

NOVA AIRLINES

46

NOV

Sudānas Republika

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Sudānas Republika

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Sudānas Republika

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Sudānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Zambijā, tostarp šāds:

 

 

Zambija

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambija


(1)  A pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.


B PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURIEM PIEMĒRO DARBĪBAS IEROBEŽOJUMUS SAVIENĪBĀ  (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs

Aviosabiedrības identifikācijas ICAO kods

Ekspluatanta valsts

Gaisa kuģa tips, uz kuru attiecas ierobežojumi

Gaisa kuģa, uz kuru attiecas ierobežojumi, reģistrācijas zīme(-es) un (ja zināms) konstrukcijas sērijas numurs(-i)

Reģistrācijas valsts

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolas Republika

Visa flote, izņemot sešus Boeing B777 tipa gaisa kuģus un četrus Boeing B737-700 tipa gaisa kuģus.

Visa flote, izņemot D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Angolas Republika

AIR ASTANA  (2)

AK-0475-13

KZR

Kazahstāna

Visa flote, izņemot Boeing B767 tipa gaisa kuģus, Boeing B757 tipa gaisa kuģus, Airbus A319/320/321 tipa gaisa kuģus.

Visa flote, izņemot Boeing B767 flotes gaisa kuģus, kā norādīts AOC; Boeing B757 flotes gaisa kuģus, kā norādīts AOC; Airbus A319/320/321 flotes gaisa kuģus, kā norādīts AOC.

Aruba (Nīderlandes Karaliste)

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komoru Salas

Visa flote, izņemot LET 410 UVP.

Visa flote, izņemot D6-CAM (851336).

Komoru Salas

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (3)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot divus Falcon 50 tipa gaisa kuģus, divus Falcon 900 tipa gaisa kuģus.

Visa flote, izņemot TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gabonas Republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot vienu Challenger CL-601 tipa gaisa kuģi, vienu HS-125-800 tipa gaisa kuģi.

Visa flote, izņemot TR-AAG, ZS-AFG.

Gabonas Republika; Dienvidāfrikas Republika

IRAN AIR  (4)

FS100

IRA

Irānas Islāma Republika

Visa flote, izņemot 14 Airbus A300 tipa gaisa kuģus, astoņus Airbus A310 tipa gaisa kuģus, vienu Boeing B737 tipa gaisa kuģi.

Visa flote, izņemot EP-IBA, EP-IBB, EP-IBC, EP-IBD, EP-IBG, EP-IBH, EP-IBI, EP-IBJ, EP-IBM, EP-IBN, EP-IBO, EP-IBS, EP-IBT, EP-IBV, EP-IBX, EP-IBZ, EP-ICE, EP-ICF, EP-IBK, EP-IBL, EP-IBP, EP-IBQ, EP-AGA.

Irānas Islāma Republika

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

Visa flote, izņemot divus TU- 204 tipa gaisa kuģus.

Visa flote, izņemot P-632, P-633.

Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskara

Visa flote, izņemot Boeing B737 tipa gaisa kuģus, ATR 72/42 tipa gaisa kuģus un trīs DHC 6-300 tipa gaisa kuģus.

Visa flote, izņemot Boeing B737 flotē esošos gaisa kuģus, kā norādīts AOC, ATR 72/42 flotē esošos gaisa kuģus, kā norādīts AOC; 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Madagaskaras Republika


(1)  B pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.

(2)  Air Astana ir atļauts izmantot tikai minētos konkrētu tipu gaisa kuģus, ar nosacījumu, ka tie ir reģistrēti Arubā un ka visas AOC izmaiņas ir laikus iesniegtas Komisijai un Eirokontrolei.

(3)  Afrijet ir atļauts izmantot tikai konkrētus gaisa kuģus, kas norādīti attiecībā uz tā pašreizējo darbības līmeni Savienībā.

(4)  Iran Air ir atļauts nodrošināt lidojumus uz Savienību, izmantojot tikai konkrētus gaisa kuģus, atbilstīgi nosacījumiem, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 590/2010 69. apsvērumā (OV L 170, 6.7.2010., 15. lpp.).


27.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 162/98


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1015

(2015. gada 26. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 26. jūnijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

32,3

MA

145,0

MK

33,9

ZZ

70,4

0707 00 05

MK

20,6

TR

111,1

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

113,0

BO

143,4

BR

107,1

TR

102,0

ZA

145,3

ZZ

122,2

0808 10 80

AR

163,3

BR

100,0

CL

131,7

NZ

142,4

US

184,1

ZA

118,9

ZZ

140,1

0809 10 00

TR

270,4

ZZ

270,4

0809 29 00

TR

344,4

US

581,4

ZZ

462,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

27.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 162/100


PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/1016

(2015. gada 23. jūnijs)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz EEZ līguma 31. protokola par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības, grozījumu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par Eiropas Ekonomikas zona līguma īstenošanas kārtību (1) un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu (2) (turpmāk “EEZ līgums”) stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.

(2)

Saskaņā ar EEZ līguma 98. pantu EEZ Apvienotā komiteja inter alia var lemt par tā 31. protokola grozīšanu.

(3)

EEZ līguma 31. protokolā ietverti noteikumi un pasākumi sadarbībai īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības.

(4)

Ir lietderīgi turpināt sadarbību starp EEZ līguma Līgumslēdzējām pusēm darbībās, ko finansē no Savienības vispārējā budžeta pozīcijām “Iekšējā tirgus darbība un attīstība, jo īpaši paziņošanas, sertificēšanas un nozaru tuvināšanas jomā” un “Iekšējā tirgus īstenošana un attīstība”.

(5)

Tādēļ, lai šī paplašinātā sadarbība varētu turpināties pēc 2014. gada 31. decembra, būtu jāgroza EEZ līguma 31. protokols.

(6)

Savienības nostājai EEZ Apvienotajā komitejā būtu jāpamatojas uz pievienoto lēmuma projektu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kura Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz ierosināto grozījumu EEZ līguma 31. protokolā, pamatā ir minētās komitejas lēmuma projekts, kurš pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2015. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. RINKĒVIČS


(1)  OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.

(2)  OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.


PROJEKTS

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. …/2015

(… gada …),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Ir lietderīgi turpināt EEZ līguma Līgumslēdzēju pušu sadarbību Savienības pasākumos, kurus finansē no Eiropas Savienības vispārējā budžeta un kuri saistīti ar iekšējā tirgus īstenošanu, darbību un attīstību.

(2)

Tādēļ, lai šī paplašinātā sadarbība varētu turpināties pēc 2014. gada 31. decembra, būtu jāgroza EEZ līguma 31. protokols,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma 31. protokola 7. pantu groza šādi:

1)

aiz 9. punkta iekļauj šādu punktu:

“10.   No 2015. gada 1. janvāra EBTA valstis iesaistās Savienības darbībās, kuras saistītas ar šādām budžeta pozīcijām, kas 2015. finanšu gadam ir iekļautas Eiropas Savienības vispārējā budžetā:

Budžeta pozīcija 02 03 01: “Iekšējā tirgus darbība un attīstība, jo īpaši paziņošanas, sertificēšanas un nozaru tuvināšanas jomā”,

Budžeta pozīcija 12 02 01: “Iekšējā tirgus īstenošana un attīstība”.”;

2)

panta 3. un 4. punktā vārdus “5. līdz 9. punktā” aizstāj ar vārdiem “5. līdz 10. punktā”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu.] (1)

To piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē,

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

EEZ Apvienotās komitejas

sekretāri –


(1)  [Konstitucionālās prasības nav norādītas.] [Konstitucionālās prasības norādītas.]