ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 143

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 9. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2015/878 (2015. gada 8. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1352/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/879 (2015. gada 8. jūnijs), ar ko īsteno 15. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 1352/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/880 (2015. gada 4. jūnijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 575/2013 un (ES) Nr. 648/2012 noteikto pārejas periodu pagarināšanu attiecībā uz pašu kapitāla prasībām riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem ( 1 )

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/881 (2015. gada 8. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/882 (2015. gada 8. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2014/932/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

11

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/883 (2015. gada 8. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2010/565/KĀDP par Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo) un pagarina tā termiņu

14

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/41/ES (2014. gada 3. aprīlis) par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās ( OV L 130, 1.5.2014. )

16

 

*

Labojums ES un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas padomes Lēmumā Nr. 1 (2013. gada 21. oktobris), ar ko pieņem tās reglamentu [2015/857] ( OV L 135, 2.6.2015. )

16

 

*

Labojums Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3 (ES, Euratom) 2015/367 pieņemšanā galīgajā variantā ( OV L 73, 17.3.2015. )

17

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

9.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 143/1


PADOMES REGULA (ES) 2015/878

(2015. gada 8. jūnijs),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1352/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/932/KĀDP (2014. gada 18. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2014/932/KĀDP īsteno Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2014. gada 26. februāra Rezolūciju (ANO DPR) 2140 (2014) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā un paredz ieceļošanas ierobežojumus un līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu attiecībā uz konkrētām personām, kuras norādījusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO DPR 2140 (2014) 19. punktu.

(2)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1352/2014 (2) īsteno Lēmumu 2014/932/KĀDP.

(3)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2015. gada 14. aprīlī pieņēma Rezolūciju 2216 (2015), ar ko paplašina piemērošanas jomu iekļaušanas sarakstā kritērijiem un paredz ieroču piegādes embargo attiecībā uz sarakstā iekļautajām personām un vienībām vai to interesēs un tām personām un vienībām, kas darbojas to vārdā vai to vadībā Jemenā. Padome ar Lēmumu (KĀDP) 2015/882 (3), ar ko groza Lēmumu 2014/932/KĀDP, nolēma attiecīgi paplašināt piemērošanas jomu iekļaušanas sarakstā kritērijiem.

(4)

Daži no minētajiem pasākumiem ir Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērošanas jomā, un tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(5)

Tāpēc attiecīgi būtu jāatjaunina Regula (ES) Nr. 1352/2014,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1352/2014 groza šādi:

1)

regulas 1. pantam pievieno šādu punktu:

“j)

“tehniskā palīdzība” ir jebkāds tehnisks atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādāšanu, ražošanu, montāžu, testēšanu, apkopi vai jebkādu citu tehnisku pakalpojumu, un tā var izpausties kā instruēšana, konsultācijas, apmācība, praktisko zināšanu vai iemaņu nodošana vai konsultatīvie pakalpojumi, tostarp palīdzība mutiskā veidā.”

;

2)

pievieno šādu pantu:

“1.a pants

Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši sniegt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ietverta sarakstā I pielikumā, tehnisku palīdzību saistībā ar militārām darbībām un visu veidu bruņojuma un saistītu materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un aprīkojuma, paramilitārā aprīkojuma un visa minētā rezerves daļu, piegādi, ražošanu, apkopi un lietošanu;

b)

tieši vai netieši sniegt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ietverta sarakstā I pielikumā, finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīta ar militārām darbībām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu jebkādiem bruņojuma un ar to saistīto materiālu pārdošanas, piegādes, nodošanas vai eksporta darījumiem vai saistītas tehniskās palīdzības sniegšanai.”

;

3)

regulas 3. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“d)

darbības, ar ko pārkāpj Lēmuma 2014/932/KĀDP 1. pantā noteikto ieroču embargo vai kas kavē humānās palīdzības sniegšanu Jemenai, piekļuvi humānajai palīdzībai vai tās sadali Jemenā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2015. gada 8. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  OV L 365, 19.12.2014., 147. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 1352/2014 (2014. gada 18. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā (OV L 365, 19.12.2014., 60. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/882 (2015. gada 8. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2014/932/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 11. lpp.).


9.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 143/3


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/879

(2015. gada 8. jūnijs),

ar ko īsteno 15. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 1352/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1352/2014 (2014. gada 18. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā (1) un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 18. decembrī pieņēma Regulu (ES) Nr. 1352/2014.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2015. gada 14. aprīlī pieņēma Rezolūciju 2216 (2015), ar kuru cita starpā iekļauj sarakstā vēl divas personas, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 1352/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1352/2014 I pielikumu aizstāj ar tekstu, kas izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2015. gada 8. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  OV L 365, 19.12.2014., 60. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

REGULAS 2. PANTĀ MINĒTO PERSONU, VIENĪBU UN STRUKTŪRU SARAKSTS

A.   Personas

1.

Abdullah Yahya Al Hakim ( jeb : a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad).

Oriģinālā rakstība: Image

Amats: Huthi grupējuma komandiera vietnieks. Adrese: Dahyan, Sa'dah Governorate, Jemena. Dzimšanas datums: a) aptuveni 1985. gads; b) starp 1984. un 1986. gadu. Dzimšanas vieta: a) Dahyan, Jemena; b) Sa'dah Governorate, Jemena. Valstspiederība: Jemena. Cita informācija: Dzimums: vīrietis. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 7.11.2014.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Abdullah Yahya al Hakim sankcijas tika noteiktas 2014. gada 7. novembrī saskaņā ar ANO DPR 2140 (2014) 11. un 15. punktu, tā kā viņš atbilda rezolūcijas 17. un 18. punktā iekļautajiem sankciju noteikšanas kritērijiem.

Abdullah Yahya al Hakim bija iesaistīts darbībās, ar kurām apdraud Jemenas mieru, drošību vai stabilitāti, piemēram, tādās darbībās, kas kavē 2011. gada 23. novembra nolīguma īstenošanu, kuru noslēdza Jemenas valdība un tās opozīcija un kurā ir paredzēta mierīga varas pāreja Jemenā, kā arī tādās darbībās, kas kavē Jemenas politisko procesu norisi.

Tiek ziņots, ka 2014. gada jūnijā Abdullah Yahya al Hakim noturēja sanāksmi, lai izplānotu apvērsumu pret Jemenas prezidentu Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim tikās ar militāriem un drošības komandieriem, un cilšu vecākajiem; arī bijušajam Jemenas prezidentam Ali Abdullah Saleh lojāli vadošie piekritēji piedalījās sanāksmē, kuras mērķis bija koordinēt militāros centienus ieņemt Jemenas galvaspilsētu Sanu (Sana'a).

2014. gada 29. augusta publiskajā paziņojumā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes priekšsēdētājs paziņoja, ka Padome nosoda darbības, ko veic Abdullah Yahya al Hakim vadītie spēki, kuri ieņēma Amrānu (Amran) Jemenā, tostarp Jemenas armijas brigādes štābu 2014. gada 8. jūlijā. Al Hakim vadīja 2014. gada jūlijā notikušo vardarbīgo Amrānas provinces ieņemšanu un bija militārais komandieris, kas atbildīgs par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz ilgstošajiem konfliktiem Amrānas provincē un Hamdānā (Hamdan) Jemenā.

No 2014. gada septembra sākuma Abdullah Yahya al Hakim palika Sanā, lai pārraudzītu kaujas operācijas gadījumā, ja sāktos cīņas. Viņa uzdevums bija organizēt militārās operācijas, lai varētu gāzt Jemenas valdību, un viņš bija arī atbildīgs par to, lai visi ceļi uz Sanu un no tās būtu droši un kontrolēti.

2.

Abd Al-Khaliq Al-Huthi ( jeb : a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus).

Oriģinālā rakstība: Image

Amats: Huthi grupējuma militārais komandieris. Dzimšanas datums: 1984. gads. Valstspiederība: Jemena. Cita informācija: Dzimums: vīrietis. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 7.11.2014.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Abd al-Khaliq al-Huthi sankcijas tika noteiktas 2014. gada 7. novembrī saskaņā ar ANO DPR 2140 (2014) 11. un 15. punktu, tā kā viņš atbilda rezolūcijas 17. un 18. punktā iekļautajiem sankciju noteikšanas kritērijiem.

Abd al-Khaliq al-Huthi bija iesaistīts darbībās, ar kurām apdraud Jemenas mieru, drošību vai stabilitāti, piemēram, tādās darbībās, kas kavē 2011. gada 23. novembra nolīguma īstenošanu, kuru noslēdza Jemenas valdība un tās opozīcija un kurā ir paredzēta mierīga varas pāreja Jemenā, kā arī tādās darbībās, kas kavē Jemenas politisko procesu norisi.

2013. gada oktobra beigās Abd al-Khaliq al-Huthi vadīja Jemenas militārās uniformās ģērbtu kaujinieku grupējumu, kas uzbruka vairākām vietām Dimaj Jemenā. Šajās cīņās bija daudz bojāgājušo.

2014. gada septembra beigās nezināms skaits neidentificētu kaujinieku esot tikuši sagatavoti, lai uzbruktu diplomātiskām iestādēm Sanā Jemenā, pamatojoties uz Abd al-Khaliq al-Huthi sniegtām pavēlēm. 2014. gada 30. augustāal-Huthi koordinēja ieroču pārvietošanu no Amrānas uz protestētāju nometni Sanā.

3.

Ali Abdullah Saleh ( jeb : Ali Abdallah Salih).

Oriģinālā rakstība: Image

Amats: a) Jemenas Vispārējā tautas kongresa partijas priekšsēdētājs; b) Jemenas Republikas bijušais prezidents. Dzimšanas datums: a) 21.3.1945.; b) 21.3.1946.; c) 21.3.1942.; d) 21.3.1947. Dzimšanas vieta: a) Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate, Jemena; b) Sana'a, Jemena; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Valstspiederība: Jemena. Pases Nr.: 00016161 (Yemen). Nacionālais identifikācijas Nr.: 01010744444. Cita informācija: Dzimums: vīrietis. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 7.11.2014.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Ali Abdullah Saleh sankcijas tika noteiktas 2014. gada 7. novembrī saskaņā ar Rezolūcijas 2140 (2014) 11. un 15. punktu, tā kā viņš atbilda rezolūcijas 17. un 18. punktā iekļautajiem sankciju noteikšanas kritērijiem.

Ali Abdullah Saleh bija iesaistīts darbībās, ar kurām apdraud Jemenas mieru, drošību vai stabilitāti, piemēram, tādās darbībās, kas kavē 2011. gada 23. novembra nolīguma īstenošanu, kuru noslēdza Jemenas valdība un tās opozīcija un kurā ir paredzēta mierīga varas pāreja Jemenā, kā arī tādās darbībās, kas kavē Jemenas politisko procesu norisi.

Ar 2011. gada 23. novembra nolīgumu, ko atbalstīja Persijas līča sadarbības padome, Ali Abdullah Saleh pēc vairāk nekā 30 gadiem atkāpās no Jemenas prezidenta amata.

Kā ziņots, 2012. gada rudenī Ali Abdullah Saleh kļuva par vienu no galvenajiem atbalstītājiem vardarbīgām Huthi grupējuma darbībām Jemenas ziemeļos.

Konfliktus Jemenas dienvidos 2013. gada februārī izraisīja Saleh, AQAP un dienvidu separātista Ali Salim al-Bayd kopīgie pūliņi, kuru nolūks bija radīt nemierus pirms Jemenas Nacionālā dialoga konferences 2013. gada 18. martā. Pēdējā laikā – kopš 2014. gada septembra – Saleh destabilizē Jemenu, izmantojot citus, lai iedragātu centrālo valdību un radītu pietiekamu nestabilitāti valsts apvērsuma izraisīšanai. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jemenas ekspertu grupas sagatavoto 2014. gada septembra ziņojumu – aptaujātās personas liecina, ka Saleh atbalsta dažu jemeniešu vardarbīgas darbības, sniedzot tiem līdzekļus un politisku atbalstu, kā arī nodrošinot, ka Vispārējā tautas kongresa (GPC) locekļi turpina sekmēt Jemenas destabilizāciju, izmantojot dažādus līdzekļus.

4.

Abdulmalik al-Houthi

Cita informācija: Jemenas Houthi kustības vadītājs. Ir iesaistījies darbībās, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Jemenā. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 14.4.2015.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Abdul Malik al-Houthi ir līderis grupai, kura ir iesaistījusies darbībās, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Jemenā.

2014. gada septembrī Houthi spēki sagrāba Sanu (Sanaa), un 2015. gada janvārī tie mēģināja vienpusēji nomainīt Jemenas likumīgo valdību ar nelikumīgu Houthis kontrolē esošu pārvaldes struktūru. Jemenas Houthi kustības vadību Al-Houthi uzņēmās 2004. gadā pēc viņa brāļa Hussein Badredden al-Houthi nāves. Kā grupas līderis al-Houthi ir vairākkārt draudējis Jemenas iestādēm ar turpmākiem nemieriem, ja tie nereaģēs uz viņa prasībām, un aizturējis prezidentu Hadi, premjerministru un vadošus ministru kabineta locekļus. Hadi pēc tam aizbēga uz Adenu (Aden). Vēlāk Houthi grupējums ar bijušajam prezidentam Saleh un viņa dēlam Ahmed Ali Saleh lojālu bruņotu vienību palīdzību izvērsa vēl vienu uzbrukumu Adenai.

5.

Ahmed Ali Abdullah Saleh

Cita informācija: Viņam ir bijusi liela loma, veicinot Houthi militāru paplašināšanos. Ir iesaistījies darbībās, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Jemenā. Ahmed Saleh ir bijušā Jemenas Republikas prezidenta Ali Abdullah Saleh dēls. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 14.4.2015.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Ahmed Ali Saleh ir darbojies ar mērķi graut prezidenta Hadi autoritāti, izjaukt Hadi centienus reformēt armiju un likt šķēršļus Jemenas mierīgai pārejai uz demokrātiju. Saleh ir bijusi liela loma, veicinot Houthi militāru paplašināšanos. No 2013. gada februāra vidus Ahmed Ali Saleh ir izsniedzis tūkstošiem jaunu šauteņu Republikas gvardes brigādēm un neidentificētiem cilšu šeihiem. Ieroči tika sākotnēji iepirkti 2010. gadā un noglabāti tam, lai vēlākā posmā nopirktu to saņēmēju lojalitāti politiska labuma gūšanai.

Pēc tam, kad 2011. gadā no Jemenas prezidenta amata atkāpās Saleh tēvs – bijušais Jemenas prezidents Ali Abdullah Saleh, Ahmed Ali Saleh saglabāja savu Jemenas Republikas gvardes komandiera posteni. Mazliet vairāk nekā gadu vēlāk prezidents Hadi atlaida Saleh, tomēr Saleh saglabāja būtisku ietekmi Jemenas armijas aprindās pat pēc komandiera pilnvaru zaudēšanas. 2014. gada novembrī ANO iekļāva Ali Abdullah Saleh sarakstā saskaņā ar ANO DPR 2140.”


9.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 143/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/880

(2015. gada 4. jūnijs)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 575/2013 un (ES) Nr. 648/2012 noteikto pārejas periodu pagarināšanu attiecībā uz pašu kapitāla prasībām riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1) un jo īpaši tās 497. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Lai izvairītos no traucējumiem starptautiskajos finanšu tirgos un nepieļautu iestāžu sodīšanu, piemērojot tām augstākas pašu kapitāla prasības esošo centrālo darījumu partneru (CCP) atļauju piešķiršanas un atzīšanas procesos, Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 1. un 2. punktā tika noteikts pārejas periods, kura laikā visi CCP, ar kuriem iestādes, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, veic darījumu tīrvērti, tiek uzskatīti par atbilstīgiem CCP.

(2)

Ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 tika grozīta arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2) attiecībā uz noteiktiem elementiem, ko izmanto, aprēķinot iestāžu pašu kapitāla prasības riska darījumiem ar CCP. Attiecīgi Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 5.a punktā ir noteikta prasība noteiktiem CCP ierobežotu laikposmu ziņot par sākotnējās drošības rezerves kopējo summu, ko tie saņēmuši no saviem tīrvērtes dalībniekiem. Šis pārejas periods atbilst periodam, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. pantā.

(3)

Gan pārejas periodam pašu kapitāla prasībām, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 1. un 2. punktā, gan pārejas periodam ziņošanai par sākotnējās drošības rezervi, kurš noteikts Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 5.a punkta pirmajā un otrajā daļā, vajadzēja beigties 2014. gada 15. jūnijā.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 3. punktu Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktu, lai izņēmuma gadījumos pagarinātu pārejas periodu par sešiem mēnešiem. Šis pagarinājums būtu jāpiemēro arī laika limitiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 5.a punktā. Sākotnēji ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 591/2014 (3) un pēc tam ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1317/2014 (4) minētie pārejas periodi jau tika pagarināti līdz 2015. gada 15. jūnijam.

(5)

Atļaujas piešķiršanas process attiecībā uz esošajiem CCP, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā, jau norisinās, bet netiks pabeigts līdz 2015. gada 15. jūnijam. Esošajiem CCP, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs un kas jau ir iesnieguši pieteikumus atzīšanai, tā vēl nav piešķirta. Tāpēc pēc Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1317/2014 noteiktā pārejas perioda pagarinājuma beigām saglabāsies nepieciešamība izvairīties no traucējumiem starptautiskajos finanšu tirgos, kuru rezultātā iepriekš tika pagarināti pārejas periodi, kas Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 2. punktā noteikti attiecībā uz CCP, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs. Pārejas perioda papildu pagarināšanai būtu jāļauj iestādēm, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā (vai to meitasuzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības), izvairīties no pašu kapitāla prasību ievērojamas paaugstināšanās sakarā ar to, ka nepastāv atzīti CCP, kuri veic uzņēmējdarbību katrā attiecīgajā trešā valstī un pieņemamā un pieejamā veidā sniedz īpašus tīrvērtes pakalpojumus, kas nepieciešami minētajām Savienības iestādēm. Lai gan minētā prasību paaugstināšanās var būt tikai īslaicīga, tā potenciāli varētu likt minētajām iestādēm pārtraukt tieša līdzdalībnieka statusu minētajos CCP un līdz ar to radīt traucējumus tirgos, kuros minētie CCP darbojas. Tāpēc ir lietderīgi pagarināt pārejas periodus vēl par sešiem mēnešiem.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Banku komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 1. un 2. punktā un Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 5.a punkta pirmajā un otrajā daļā minētie 15 mēnešu periodi, kas jau iepriekš pagarināti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 591/2014 1. pantu un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1317/2014, tiek attiecīgi pagarināti vēl par sešiem mēnešiem līdz 2015. gada 15. decembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 4. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 3. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 591/2014 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteikto pārejas periodu pagarināšanu attiecībā uz pašu kapitāla prasībām riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem (OV L 165, 4.6.2014., 31. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 11. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1317/2014 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 un (ES) Nr. 648/2012 noteikto pārejas periodu pagarināšanu attiecībā uz pašu kapitāla prasībām riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem (OV L 355, 12.12.2014., 6. lpp.).


9.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 143/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/881

(2015. gada 8. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 8. jūnijs

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

46,1

MA

114,3

MK

68,9

TN

138,3

TR

83,9

ZZ

90,3

0707 00 05

MK

39,4

TR

106,6

ZZ

73,0

0709 93 10

TR

128,9

ZZ

128,9

0805 50 10

AR

111,5

BO

147,7

TR

67,0

ZA

135,9

ZZ

115,5

0808 10 80

AR

110,0

BR

98,8

CL

147,5

NZ

139,7

US

143,9

ZA

123,6

ZZ

127,3

0809 10 00

TR

263,7

ZZ

263,7

0809 29 00

US

525,9

ZZ

525,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

9.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 143/11


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/882

(2015. gada 8. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu 2014/932/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 18. decembrī pieņēma Lēmumu 2014/932/KĀDP (1).

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2015. gada 14. aprīlī pieņēma Rezolūciju 2216 (2015), ar kuru cita starpā paredz ieroču embargo pret Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al Hakim, Abd Al-Khaliq Al-Huthi un personām un vienībām, ko norādījusi saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) Rezolūcijas 2140 (2014) 19. punktu izveidotā komiteja. Tas neskar vispārējo aizliegumu tieši vai netieši darīt saimnieciskos līdzekļus pieejamus minētajām personām vai vienībām vai to labā.

(3)

ANO DP Rezolūcijā 2216 (2015) uzsvērts arī, ka darbības, kas apdraud Jemenas mieru, drošību vai stabilitāti, var būt arī ieroču embargo pārkāpšana vai humānās palīdzības sniegšanas kavēšana Jemenai, vai piekļuves humānajai palīdzībai vai tās sadales kavēšana Jemenā.

(4)

Ar ANO DP Rezolūciju 2216 (2015) iekļauj sarakstā vēl divas personas, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas noteikti ar ANO DP Rezolūcijas 2140 (2014) 11. un 15. punktu.

(5)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2014/932/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/932/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 1. pantu pārnumurē par 2.a pantu un 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“d)

darbības, ar kurām pārkāpj ieroču embargo vai kuras kavē humānās palīdzības sniegšanu Jemenai vai piekļuvi humānajai palīdzībai, vai tās sadali Jemenā.”

;

2)

lēmuma 2.pantu pārnumurē par 2.b pantu un 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“d)

darbības, ar kurām pārkāpj ieroču embargo vai kuras kavē humānās palīdzības sniegšanu Jemenai vai piekļuvi humānajai palīdzībai, vai tās sadali Jemenā.”

;

3)

lēmuma 2.b panta 5. punktā tekstu “2. panta 1. punktā” aizstāj ar “1. punktā”;

4)

iekļauj šādus pantus:

“1. pants

1.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām, vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu gaisa kuģus, ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt bruņojumu un ar to saistītus visu veidu materiālus, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un ekipējumu, paramilitāro ekipējumu un visa minētā rezerves daļas – neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir attiecīgo dalībvalstu teritorijās –, personām un vienībām, ko norādījusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome vai saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas 2140 (2014) 19. punktu izveidotā komiteja, vai šo personu vai vienību interesēs, vai tiem, kas darbojas to vārdā vai to vadībā Jemenā.

Šajā punktā minētās personas un vienības ir uzskaitītas šā lēmuma pielikumā.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai 1. punktā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai sniegt tehnisko palīdzību, apmācību vai cita veida palīdzību, tostarp nodrošināt bruņotus algotņus, kas saistīta ar militārām darbībām un ar bruņojuma un ar to saistītu visu veidu materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un ekipējuma, paramilitārā ekipējuma un visa minētā rezerves daļu, piegādi, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai 1. punktā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kas saistīta ar militārām darbībām, tostarp jo īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu jebkādai ieroču un ar tiem saistītu materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tiem saistītas tehniskas vai citādas palīdzības sniegšanai.

2. pants

1.   Saskaņā ar savām valsts iestādēm un tiesību aktiem un atbilstīgi starptautiskām tiesībām, jo īpaši jūras tiesībām un atbilstīgiem starptautiskiem nolīgumiem civilās aviācijas jomā, dalībvalstis savā teritorijā, tostarp savās jūras ostās un lidostās, inspicē visas kravas, kas tiek sūtītas uz Jemenu, ja to rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka kravā ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana saskaņā ar šo lēmumu ir aizliegta.

2.   Atklājot priekšmetus, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksports atbilstīgi šim lēmumam ir aizliegts, dalībvalstis tos konfiscē un likvidē, tostarp iznīcinot, padarot darboties nespējīgus, nododot glabāšanā vai nododot likvidēšanai valstij, kas nav izcelsmes vai galamērķa valsts.

3.   Dalībvalstis nekavējoties iesniedz sākotnēju rakstisku ziņojumu Sankciju komitejai par 1. punktā minēto inspekciju, jo īpaši iekļaujot skaidrojumu par inspekciju pamatojumiem, šādu inspekciju rezultātiem un to, vai tika nodrošināta sadarbība, kā arī vai tika atrasti aizliegti priekšmeti. Turklāt dalībvalstis Sankciju komitejai 30 dienu laikā iesniedz vēl vienu rakstisku ziņojumu, kurā ietver būtiskas ziņas par inspekciju, konfiscēšanu un likvidēšanu un būtiskas ziņas par nodošanu, ietverot priekšmetu aprakstu, to izcelsmi un paredzēto galamērķi, ja šāda informācija nav ietverta sākotnējā rakstiskā ziņojumā.”

2. pants

Ar šo Lēmuma 2014/932/KĀDP pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2015. gada 8. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Padomes Lēmums 2014/932/KĀDP (2014. gada 18. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Jemenā (OV L 365, 19.12.2014., 147. lpp.).


PIELIKUMS

I.

Lēmuma 2014/932/KĀDP pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Lēmuma 1. panta 1. punktā, 2.a panta 1. punktā un 2.b panta 1. un 2. punktā minēto personu un vienību saraksts”

.

II.

Lēmuma 2014/932/KĀDP pielikumā ietvertajam sarakstam pievieno šādus ierakstus:

“4.   Abdulmalik al-Houthi

Cita informācija: Jemenas Houthi kustības vadītājs. Ir iesaistījies darbībās, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Jemenā. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 14.4.2015.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Abdul Malik al-Houthi ir līderis grupai, kura ir iesaistījusies darbībās, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Jemenā.

2014. gada septembrī Houthi spēki sagrāba Sanu (Sanaa), un 2015. gada janvārī tie mēģināja vienpusēji nomainīt Jemenas likumīgo valdību ar nelikumīgu Houthis kontrolē esošu pārvaldes struktūru. Jemenas Houthi kustības vadību Al-Houthi uzņēmās 2004. gadā pēc viņa brāļa Hussein Badredden al-Houthi nāves. Kā grupas līderis al-Houthi ir vairākkārt draudējis Jemenas iestādēm ar turpmākiem nemieriem, ja tie nereaģēs uz viņa prasībām, un aizturējis prezidentu Hadi, premjerministru un vadošus ministru kabineta locekļus. Hadi pēc tam aizbēga uz Adenu (Aden). Vēlāk Houthi grupējums ar bijušajam prezidentam Saleh un viņa dēlam Ahmed Ali Saleh lojālu bruņotu vienību palīdzību izvērsa vēl vienu uzbrukumu Adenai.

5.   Ahmed Ali Abdullah Saleh

Cita informācija: viņam ir bijusi liela loma, veicinot Houthi militāru paplašināšanos. Ir iesaistījies darbībās, kas apdraud mieru, drošību vai stabilitāti Jemenā. Ahmed Saleh ir bijušā Jemenas Republikas prezidenta Ali Abdullah Saleh dēls. Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 14.4.2015.

Papildu informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Ahmed Ali Saleh ir darbojies ar mērķi graut prezidenta Hadi autoritāti, izjaukt Hadi centienus reformēt armiju un likt šķēršļus Jemenas mierīgai pārejai uz demokrātiju. Saleh ir bijusi liela loma, veicinot Houthi militāru paplašināšanos. No 2013. gada februāra vidus Ahmed Ali Saleh ir izsniedzis tūkstošiem jaunu šauteņu Republikas gvardes brigādēm un neidentificētiem cilšu šeihiem. Ieroči tika sākotnēji iepirkti 2010. gadā un noglabāti tam, lai vēlākā posmā nopirktu to saņēmēju lojalitāti politiska labuma gūšanai.

Pēc tam, kad 2011. gadā no Jemenas prezidenta amata atkāpās Saleh tēvs – bijušais Jemenas prezidents Ali Abdullah Saleh, Ahmed Ali Saleh saglabāja savu Jemenas Republikas gvardes komandiera posteni. Mazliet vairāk nekā gadu vēlāk prezidents Hadi atlaida Saleh, tomēr Saleh saglabāja būtisku ietekmi Jemenas armijas aprindās pat pēc komandiera pilnvaru zaudēšanas. 2014. gada novembrī ANO iekļāva Ali Abdullah Saleh sarakstā saskaņā ar ANO DPR 2140.”


9.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 143/14


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/883

(2015. gada 8. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu 2010/565/KĀDP par Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo) un pagarina tā termiņu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. pantu, 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko iesniegusi Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 21. septembrī pieņēma Lēmumu 2010/565/KĀDP (1), kurā jaunākie grozījumi ir izdarīti ar Lēmumu 2014/674/KĀDP (2). Lēmums 2010/565/KĀDP zaudē spēku 2015. gada 30. jūnijā.

(2)

Padome 2015. gada 20. aprīlī apstiprināja krīzes pārvarēšanas koncepciju, ar ko groza EUSEC RD Congo misiju Kongo Demokrātiskajā Republikā un pagarina tās termiņu.

(3)

EUSEC RD Congo darbība notiks apstākļos, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/565/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Pamatuzdevums

Lai nostiprinātu EUSEC RD Congo sasniegumus un sagatavotu pārēju uz FARDC, kad kopējās drošības un aizsardzības politikas iesaiste būs beigusies, EUSEC RD Congo:

turpinās FARDC reformas īstenošanu un uzraudzību, turpinot sniegt stratēģiskas konsultācijas, tostarp ģenerālinspekcijā, ņemot vērā cilvēktiesības un integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, vienlaikus nodrošinot ciešu koordināciju ar attiecīgajiem dalībniekiem, lai veiktu pārejas procesu un nodotu uzdevumus,

sadarbosies ar militārām iestādēm, lai izveidotu ilgtspējīgu militārās izglītības sistēmu, galveno uzmanību pievēršot virsnieku un instruktoru skolām, vienlaikus gatavojoties pārejas procesam un uzdevumu nodošanai.

Savu mērķu sasniegšanai EUSEC RD Congo darbojas saskaņā ar tiem parametriem, kuri ir izklāstīti krīzes pārvarēšanas koncepcijā un noteikti misijas plānā.”

2)

lēmuma 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ar misiju saistīto izdevumu segšanai paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2010. gada 1. oktobra līdz 2011. gada 30. septembrim ir EUR 12 600 000.

Ar misiju saistīto izdevumu segšanai paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2011. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 30. septembrim ir EUR 13 600 000.

Ar misiju saistīto izdevumu segšanai paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2012. gada 1. oktobra līdz 2013. gada 30. septembrim ir EUR 11 000 000.

Ar misiju saistīto izdevumu segšanai paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. septembrim ir EUR 8 455 000.

Ar misiju saistīto izdevumu segšanai paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 30. jūnijam ir EUR 4 600 000.

Ar misiju saistīto izdevumu segšanai paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2015. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 30. jūnijam ir EUR 2 700 000.”

3)

lēmuma 9.a pantu svītro.

4)

lēmuma 17. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro līdz 2016. gada 30. jūnijam.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2015. gada 1. jūlija.

Luksemburgā, 2015. gada 8. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Padomes Lēmums 2010/565/KĀDP (2010. gada 21. septembris) par Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo) (OV L 248, 22.9.2010., 59. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2014/674/KĀDP (2014. gada 25. septembris), ar ko groza Lēmumu 2010/565/KĀDP par Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo) un pagarina tā termiņu (OV L 282, 26.9.2014., 24. lpp.).


Labojumi

9.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 143/16


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/41/ES (2014. gada 3. aprīlis) par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 130, 2014. gada 1. maijs )

24. lappusē A pielikuma C iedaļas otrajā rindā:

svītro numuru “1.”.


9.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 143/16


Labojums ES un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas padomes Lēmumā Nr. 1 (2013. gada 21. oktobris), ar ko pieņem tās reglamentu [2015/857]

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 135, 2015. gada 2. jūnijs )

Satura rādītajā un 35. lappusē:

tekstu:

“ES un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas padomes Lēmums Nr. 1 (2013. gada 21. oktobris), ar ko pieņem tās reglamentu [2015/857]”

lasīt šādi:

“ES un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2013 (2013. gada 21. oktobris), ar ko pieņem tās reglamentu [2015/857]”


9.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 143/17


Labojums Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3 (ES, Euratom) 2015/367 pieņemšanā galīgajā variantā

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 73, 2015. gada 17. marts )

401. un 402. lappusē tabulu aizstāj ar šādu:

“IZDEVUMI

Sadaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 3/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

01

EKONOMIKA UN FINANSES

253 013 066

320 994 951

 

 

253 013 066

320 994 951

 

Rezerves (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 013 066

322 994 951

 

 

255 013 066

322 994 951

02

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN RŪPNIECĪBA

2 515 114 410

2 158 422 405

 

 

2 515 114 410

2 158 422 405

03

KONKURENCE

94 449 737

94 449 737

 

 

94 449 737

94 449 737

04

NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀS LIETAS UN IEKĻAUTĪBA

13 839 015 158

11 290 667 447

 

 

13 839 015 158

11 290 667 447

05

LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA

58 046 833 802

55 607 081 983

 

 

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILITĀTE UN TRANSPORTS

2 867 184 572

1 003 421 856

 

 

2 867 184 572

1 003 421 856

07

VIDE

407 273 961

345 906 574

 

 

407 273 961

345 906 574

08

PĒTNIECĪBA UN INOVĀCIJA

6 198 702 491

4 090 645 420

 

 

6 198 702 491

4 090 645 420

09

KOMUNIKĀCIJAS TĪKLI, SATURS UN TEHNOLOĢIJA

1 637 393 330

1 065 238 820

 

 

1 637 393 330

1 065 238 820

10

TIEŠĀ PĒTNIECĪBA

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

JŪRLIETAS UN ZIVSAIMNIECĪBA

949 186 023

735 433 493

– 3 701 500

p.m.

945 484 523

735 433 493

 

Rezerves (40 02 41)

115 342 000

42 775 000

– 71 000 000

 

44 342 000

42 775 000

 

1 064 528 023

778 208 493

– 74 701 500

 

989 826 523

778 208 493

12

IEKŠĒJAIS TIRGUS UN PAKALPOJUMI

116 892 170

115 128 367

 

 

116 892 170

115 128 367

13

REĢIONĀLĀ POLITIKA UN PILSĒTPOLITIKA

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117

14

NODOKĻU POLITIKA UN MUITAS SAVIENĪBA

157 040 580

132 361 974

 

 

157 040 580

132 361 974

15

IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA

2 820 016 221

2 420 679 427

 

 

2 820 016 221

2 420 679 427

16

KOMUNIKĀCIJA

246 345 359

250 385 333

 

 

246 345 359

250 385 333

17

VESELĪBA UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA

618 152 949

555 734 531

 

 

618 152 949

555 734 531

18

IEKŠLIETAS

1 201 387 424

765 344 466

 

 

1 201 387 424

765 344 466

19

ĀRPOLITIKAS INSTRUMENTI

732 731 450

517 534 455

 

 

732 731 450

517 534 455

20

TIRDZNIECĪBA

121 099 618

117 577 301

 

 

121 099 618

117 577 301

21

ATTĪSTĪBA UN SADARBĪBA

5 083 838 180

3 994 827 425

 

 

5 083 838 180

3 994 827 425

22

PAPLAŠINĀŠANĀS

1 519 904 352

948 883 056

 

 

1 519 904 352

948 883 056

23

HUMĀNĀ PALĪDZĪBA UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA

1 006 460 596

1 106 531 677

 

248 460

1 006 460 596

1 106 780 137

24

KRĀPŠANAS APKAROŠANA

78 220 900

76 524 355

 

 

78 220 900

76 524 355

25

KOMISIJAS POLITIKAS KOORDINĀCIJA UN JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS

194 089 509

194 812 309

 

 

194 089 509

194 812 309

26

KOMISIJAS ADMINISTRĀCIJA

1 001 412 220

1 000 789 177

 

 

1 001 412 220

1 000 789 177

27

BUDŽETS

95 779 570

95 779 570

 

 

95 779 570

95 779 570

28

REVĪZIJA

11 632 266

11 632 266

 

 

11 632 266

11 632 266

29

STATISTIKA

131 883 729

130 895 146

 

 

131 883 729

130 895 146

30

PENSIJAS UN AR TĀM SAISTĪTI IZDEVUMI

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

VALODU DIENESTI

387 604 805

387 604 805

 

 

387 604 805

387 604 805

32

ENERĢĒTIKA

933 444 642

653 022 040

 

 

933 444 642

653 022 040

33

TIESISKUMS

203 409 105

185 843 405

 

 

203 409 105

185 843 405

34

KLIMATA POLITIKA

121 468 679

51 536 974

 

 

121 468 679

51 536 974

40

REZERVES

573 523 000

194 775 000

– 71 000 000

 

502 523 000

194 775 000

 

Kopā

139 106 885 938

135 502 602 817

– 74 701 500

248 460

139 032 184 438

135 502 851 277

 

Tai skaitā rezerves: 40 02 41

117 342 000

44 775 000

– 71 000 000

 

46 342 000

44 775 000 ”

436. lappusē tabulu aizstāj ar šādu:

“13. SADAĻA

REĢIONĀLĀ POLITIKA UN PILSĒTPOLITIKA

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 3/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

13 01

POLITIKAS JOMAS “REĢIONĀLĀ POLITIKA UN PILSĒTPOLITIKA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

 

82 299 094

82 299 094

 

 

82 299 094

82 299 094

13 03

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS UN CITI REĢIONĀLIE PASĀKUMI

1

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080

13 04

KOHĒZIJAS FONDS (KF)

1

7 963 000 000

11 092 840 264

 

 

7 963 000 000

11 092 840 264

13 05

PIRMSPIEVIENOŠANĀS PALĪDZĪBAS INSTRUMENTS – REĢIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN REĢIONĀLĀ UN TERITORIĀLĀ SADARBĪBA

 

39 000 000

405 590 679

– 2 480 038

 

36 519 962

405 590 679

13 06

SOLIDARITĀTES FONDS

9

p.m.

150 000 000

 

 

p.m.

150 000 000

 

13. sadaļa – Kopā

 

33 073 249 094

43 017 623 117

 

 

33 073 249 094

43 017 623 117 ”

437.–441. lappusē tabulu aizstāj ar šādu:

“13. SADAĻA

REĢIONĀLĀ POLITIKA UN PILSĒTPOLITIKA

13 03. NODAĻA – EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS UN CITI REĢIONĀLIE PASĀKUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 3/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

Saistības

Maksājums

13 03

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS UN CITI REĢIONĀLIE PASĀKUMI

 

 

 

 

 

 

 

13 03 01

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – 1. mērķis (2000.–2006. gads)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 02

Īpašās programmas mieram un saskaņai Ziemeļīrijā un Īrijas robežapgabalos pabeigšana (2000.–2006. gads)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 03

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – 1. mērķis (līdz 2000. gadam)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 04

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – 2. mērķis (2000.–2006. gads)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 05

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – 2. mērķis (līdz 2000. gadam)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 06

Programmas “Urban” pabeigšana (2000.–2006. gads)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 07

Iepriekšējo programmu pabeigšana – Kopienas iniciatīvas (līdz 2000. gadam)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 08

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – Tehniskā palīdzība un jauninājumi (2000.–2006. gads)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 09

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – Tehniskā palīdzība un jauninājumu ieviešanas pasākumi (līdz 2000. gadam)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 12

Savienības ieguldījums starptautiskajā Īrijas fondā

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 13

Kopienas iniciatīvas “Interreg III” pabeigšana (2000.–2006. gads)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 14

Atbalsts kandidātvalstu pierobežu apgabaliem – Iepriekšējo programmu pabeigšana (2000.–2006. gads)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 16

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – Konverģence

1.2

p.m.

23 944 700 000

 

 

p.m.

23 944 700 000

13 03 17

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – “Peace”

1.2

p.m.

26 000 000

 

 

p.m.

26 000 000

13 03 18

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība

1.2

p.m.

4 376 486 929

 

 

p.m.

4 376 486 929

13 03 19

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – Eiropas teritoriālā sadarbība

1.2

p.m.

1 286 126 020

 

 

p.m.

1 286 126 020

13 03 20

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pabeigšana – Operatīvā tehniskā palīdzība

1.2

p.m.

25 600 000

 

 

p.m.

25 600 000

13 03 31

Tehniskās palīdzības un informācijas izplatīšanas pabeigšana Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas vajadzībām un vairāk zināšanu par makroreģionu stratēģiju (2007.–2013. gads)

1.2

p.m.

1 600 000

 

 

p.m.

1 600 000

13 03 40

Riska dalīšanas instrumentu, ko finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) konverģences finanšu līdzekļiem (2007.–2013. gads), pabeigšana

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 41

Riska dalīšanas instrumentu, ko finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības finanšu līdzekļiem (2007.–2013. gads), pabeigšana

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 60

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Mazāk attīstīti reģioni – Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

1.2

17 627 800 000

1 125 000 000

 

 

17 627 800 000

1 125 000 000

13 03 61

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Pārejas reģioni – Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

1.2

2 865 400 000

167 824 266

 

 

2 865 400 000

167 824 266

13 03 62

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Vairāk attīstīti reģioni – Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

1.2

3 650 900 000

209 061 086

 

 

3 650 900 000

209 061 086

13 03 63

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Papildu piešķīrumi tālākajiem reģioniem un mazapdzīvotiem reģioniem – Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

1.2

209 100 000

13 000 000

 

 

209 100 000

13 000 000

13 03 64

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Eiropas teritoriālā sadarbība

 

505 700 000

53 703 765

– 505 700 000

– 53 703 765

 

 

13 03 64 01

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Eiropas teritoriālā sadarbība

1.2

 

 

505 700 000

53 703 765

505 700 000

53 703 765

13 03 64 02

Kandidātvalstu un iespējamo kandidātvalstu līdzdalība ERAF ETS – iemaksa no 4. izdevumu kategorijas (IPA II)

1.2

 

 

2 480 038

 

2 480 038

p.m.

13 03 64 03

Eiropas kaimiņattiecību politikas valstu līdzdalība ERAF ETS – iemaksa no 4. izdevumu kategorijas (IPA II)

1.2

 

 

 

 

p.m.

p.m.

 

13 03 64. pants – Starpsumma

 

505 700 000

53 703 765

2 480 038

 

508 180 038

53 703 765

13 03 65

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Operatīvā tehniskā palīdzība

 

 

 

 

 

 

 

13 03 65 01

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Operatīvā tehniskā palīdzība

1.2

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 65 02

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Operatīvā tehniskā palīdzība, ko pārvalda Komisija pēc dalībvalsts lūguma

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

13 03 65. pants – Starpsumma

 

69 000 000

47 000 000

 

 

69 000 000

47 000 000

13 03 66

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – Inovatīvas darbības ilgtspējīgas pilsētu attīstības jomā

1.2

50 100 000

p.m.

 

 

50 100 000

p.m.

13 03 67

Tehniskā palīdzība un informācijas izplatīšana Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas vajadzībām un vairāk zināšanu par makroreģionu stratēģiju

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 68

Makroreģionālās stratēģijas 2014.–2020. gadam – Eiropas Savienības stratēģija Donavas reģionam – Tehniskā palīdzība

1.2

2 500 000

1 250 000

 

 

2 500 000

1 250 000

13 03 77

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

 

 

 

 

 

 

 

13 03 77 01

Izmēģinājuma projekts – Romu integrācijas metožu Eiropas mēroga koordinēšana

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 02

Izmēģinājuma projekts – Reģionālās un vietējās sadarbības stiprināšana, veicinot Savienības reģionālo politiku pasaules mērogā

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 03

Sagatavošanas darbība – Mikrokredītiem labvēlīgākas vides veicināšana Eiropā

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 04

Izmēģinājuma projekts – Priekšpilsētu ilgtspējīga atjaunošana

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 05

Sagatavošanas darbība – RURBAN – Partnerība ilgtspējīgai pilsētu un lauku attīstībai

1.2

p.m.

549 014

 

 

p.m.

549 014

13 03 77 06

Sagatavošanas darbība – Reģionālās un vietējās sadarbības stiprināšana, veicinot Savienības reģionālo politiku pasaules mērogā

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

13 03 77 07

Sagatavošanas darbība – Stratēģijas Eiropas Savienības Donavas reģionam pārvaldības modeļa noteikšana – uzlabota un efektīva koordinācija

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

13 03 77 08

Izmēģinājuma projekts – Virzība uz kopīgu reģionālo identitāti, etnisko samierināšanu, kā arī ekonomisko un sociālo sadarbību, tostarp Eiropas mēroga kompetenču un izcilības platformas struktūrā, Donavas makroreģionā

1.2

p.m.

1 300 000

 

 

p.m.

1 300 000

13 03 77 09

Sagatavošanas darbība attiecībā uz Atlantijas forumu par Eiropas Savienības stratēģiju Atlantijas reģionam

1.2

167 000

 

 

167 000

13 03 77 10

Sagatavošanas darbība – Atbalsts Majotas vai jebkuras citas līdzīgā situācijā esošas teritorijas pārejai uz attālākā reģiona statusu

1.2

p.m.

400 000

 

 

p.m.

400 000

13 03 77 11

Sagatavošanas darbība – “Erasmus” vēlētiem vietējiem un reģionāliem pārstāvjiem

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

13 03 77 12

Sagatavošanas darbība – Virzība uz kopīgu reģionālo identitāti, etnisko samierināšanu, kā arī ekonomisko un sociālo sadarbību, tostarp Eiropas mēroga kompetenču un izcilības platformas struktūrā, Donavas makroreģionā

1.2

1 800 000

800 000

 

 

1 800 000

800 000

13 03 77 13

Izmēģinājuma projekts – Kohēzijas politika un sinerģija ar pētniecības un izstrādes fondiem: kāpnes uz izcilību

1.2

1 200 000

600 000

 

 

1 200 000

600 000

13 03 77 14

Sagatavošanas darbība – Reģionāla stratēģija Ziemeļjūras reģionam

1.2

250 000

125 000

 

 

250 000

125 000

13 03 77 15

Sagatavošanas darbība – Pasaules pilsētas: ES un trešo valstu sadarbība pilsētattīstībā

1.2

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

13 03 77 16

Sagatavošanas darbība – Faktiskā un vēlamā situācija attiecībā uz ekonomisko potenciālu reģionos ārpus Grieķijas galvaspilsētas Atēnām

1.2

700 000

350 000

 

 

700 000

350 000

 

13 03 77. pants – Starpsumma

 

5 950 000

8 291 014

 

 

5 950 000

8 291 014

 

13 03. nodaļa – Kopā

 

24 988 950 000

31 286 893 080

2 480 038

 

24 991 430 038

31 286 893 080 ”