ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 107

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 25. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/647 (2015. gada 24. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu groza un labo attiecībā uz konkrētu pārtikas piedevu lietošanu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/648 (2015. gada 24. aprīlis), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu attiecībā uz aromatizējošās vielas N-etil-(2E,6Z)-nonadiēnamīds svītrošanu no Savienības saraksta ( 1 )

15

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/649 (2015. gada 24. aprīlis), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu attiecībā uz L-leicīna izmantošanu par nesējvielu tablešu veida galda saldinātājos ( 1 )

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/650 (2015. gada 24. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

21

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/651 (2015. gada 24. aprīlis) par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 atvērtas 2015. gada aprīļa apakšperiodam

23

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva (ES) 2015/652 (2015. gada 20. aprīlis), ar ko nosaka aprēķina metodes un ziņošanas prasības, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, attiecībā uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti

26

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2015/653 (2015. gada 24. aprīlis), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām ( 1 )

68

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/654 (2015. gada 21. aprīlis), ar ko uz laikposmu no 2015. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam ieceļ Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāru

74

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/655 (2015. gada 23. aprīlis), ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu pieņem par odu apkarošanai paredzēto polidimetilsiloksāna bāzes savienojumu, kas tiek laists tirgū ( 1 )

75

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/656 (2015. gada 4. februāris) par nosacījumiem, kurus ievērojot kredītiestādēm ļauts 1. līmeņa pamatkapitālā iekļaut starpposma vai gada beigu peļņu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 26. panta 2. punktu (ECB/2015/4)

76

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

25.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/647

(2015. gada 24. aprīlis),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu groza un labo attiecībā uz konkrētu pārtikas piedevu lietošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā ir noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un to lietošanas nosacījumi.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumā ir noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts lietošanai pārtikas piedevās, pārtikas fermentos, pārtikas aromatizētājos un uzturvielās un to lietošanas nosacījumi.

(3)

Minētos sarakstus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1331/2008 (2) 3. panta 1. punktā minēto vienoto procedūru drīkst atjaunināt pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc pieteikuma saņemšanas.

(4)

Savienības pārtikas piedevu saraksts tika izveidots, pamatojoties uz pārtikas piedevām, ko atļauts lietot pārtikā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/35/EK (3), 94/36/EK (4) un 95/2/EK (5) pēc tam, kad tika pārbaudīta to atbilstība Regulas (EK) Nr. 1333/2008 6., 7. un 8. pantam. Pārtikas piedevas Savienības sarakstā iekļauj, par pamatu ņemot pārtikas kategorijas, kurām minētās pārtikas piedevas drīkst pievienot.

(5)

Pārnesot pārtikas piedevas uz jauno kategoriju sistēmu, kas noteikta Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā, radās grūtības, kuru dēļ ir konstatētas dažas kļūdas, kas būtu jālabo, turklāt jāprecizē citi noteikumi.

(6)

II pielikumā nav uzskaitītas pārtikas piedevas dažādās iespējamās lietošanas formas, piemēram, sorbīti (E 420) pastāv sorbīta (E 420 (i)) vai sorbīta sīrupa (E 420 (ii)) formā; nātrija citrāti (E 331) pastāv mononātrija citrāta (E 331 (i)), dinātrija citrāta (E 331 (ii)) un trinātrija citrāta (E 331 (iii)) formā. Šīs formas ir norādītas Komisijas Regulā (ES) Nr. 231/2012 (6). Būtu jāprecizē, ka var lietot dažādās minētās atļauto pārtikas piedevu formas.

(7)

Kantaksantīnu (E 161g) nevajadzētu tieši pārdot patērētājam. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma A daļas 2. iedaļas 5. punkts būtu jāgroza.

(8)

Konjac (E 425) nevajadzētu lietot tādas dehidrētas pārtikas ražošanā, ko paredzēts rehidrēt norīšanas laikā. Tāpēc II pielikuma C daļas 1. iedaļas I grupas ierakstā par E 425 būtu jāievieš zemsvītras piezīme (2).

(9)

Pārtikas kategorijā Nr. 01.7.2. “Nogatavināts siers” un 01.7.6. “Siera produkti (izņemot produktus, kas ietilpst 16. kategorijā)” būtu jāprecizē, ka natamicīnu ( 35) drīkst lietot vienīgi nesagrieztu sieru un nesagrieztu siera produktu ārējai apstrādei.

(10)

Konsekventa pieeja būtu jāievēro zemsvītras piezīmju formulējumos, kas attiecas uz maksimālajām robežvērtībām alumīnijam no alumīnija lakām, kas ieviestas ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 380/2012 (7). Teikums “Citas alumīnija lakas nedrīkst izmantot” būtu jāiekļauj visās zemsvītras piezīmēs, kas attiecas uz konkrētām pārtikas piedevām šādās kategorijās: 01.7.3. “Ēdama siera miza”, 01.7.5. “Pārstrādāts siers”, 04.2.5.2. “Džemi, želejas, marmelādes un saldināts kastaņu biezenis, kā noteikts Direktīvā 2001/113/EK”, 08.2. “Gaļas izstrādājumi, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 853/2004”, 08.3.1. “Termiski neapstrādāti gaļas produkti”, 08.3.2. “Termiski apstrādāti gaļas produkti”, 08.3.3. “Gaļai paredzēti apvalki, pārklājumi un rotājumi” un 09.3. “Zivju ikri”.

(11)

Kategorijā Nr. 02.1. “Tauki un eļļas, kuros nav ūdens (izņemot bezūdens piena taukus)” konkrētas piedevas nebūtu jālieto neapstrādātās eļļās un olīveļļā.

(12)

Kategorijā Nr. 04.2.3. “Augļu vai dārzeņu konservi bundžās, burkās, vai līdzīgos traukos” būtu jāatļauj sēra dioksīda – sulfītu (E 220–228) lietošana pārstrādātās sēnēs.

(13)

Pārtikas kategorijā Nr. 05.2. “Citi konditorejas izstrādājumi, tostarp elpu atsvaidzinoši mikrosaldumi” un pārtikas kategorijā Nr. 05.4. “Rotājumi, glazūras un pildījumi, izņemot uz augļiem bāzētus pildījumus, uz kuriem attiecas 4.2.4. kategorija” neotama (E 961), ko lieto par garšas pastiprinātāju, maksimālais daudzums cieti saturošos konditorejas izstrādājumos būtu jānosaka 3 mg/kg.

(14)

Pārtikas kategorijā Nr. 05.4. “Rotājumi, glazūras un pildījumi, izņemot uz augļiem bāzētus pildījumus, uz kuriem attiecas 4.2.4. kategorija” būtu jāatļauj ciklāmskābes un tās nātrija un kalcija sāļu (E 952) lietošana aromatizētā krējumā aerosolos.

(15)

Pārtikas kategorijā Nr. 06.4.4. “Kartupeļu gnocchi” piedevu lietošana svaigos, atdzesētos kartupeļu gnocchi būtu jāierobežo līdz noteiktam skaitam pārtikas piedevu, kas pieder pie I grupas.

(16)

Pārtikas kategorijā Nr. 07.2. “Smalki miltu konditorejas izstrādājumi” būtu jāprecizē sēra dioksīda – sulfītu (E 220–228) lietošana.

(17)

Pārtikas kategorijā Nr. 08.2. “Gaļas izstrādājumi, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 853/2004” ieraksts par kālija acetātu (E 261) būtu jālabo uz “kālija acetāti”.

(18)

Pārtikas kategorijā Nr. 08.3.1. “Termiski neapstrādāti gaļas produkti” būtu jāsvītro dubultie ieraksti par eritorbīnskābi (E 315) un nātrija eritorbātu (E 316).

(19)

Pārtikas kategorijā Nr. 08.2. “Gaļas izstrādājumi, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 853/2004”, 08.3.1. “Termiski neapstrādāti gaļas produkti”, 08.3.2. “Termiski apstrādāti gaļas produkti” un 08.3.4. “Tradicionāli konservēti (cured) gaļas produkti, kam piemēro īpašus nosacījumus attiecībā uz nitrītiem un nitrātiem” būtu jāprecizē norāde par nitrītu (E 249–250) un/vai nitrātu (E 251–252) maksimālajiem daudzumiem.

(20)

Pārtikas kategorijā Nr. 08.3.2. “Termiski apstrādāti gaļas produkti” būtu jāatļauj gallātu, TBHQ un BHA (E 310–320) lietošana dehidrētā gaļā.

(21)

Pārtikas kategorijā Nr. 08.3.3. “Gaļai paredzēti apvalki, pārklājumi un rotājumi” zemsvītras piezīmes skaitlis (80) būtu jālabo uz (89).

(22)

Pārtikas kategorijā Nr. 08.3.4.2. “Tradicionāli, sausi konservēti gaļas produkti” nitrītu (E 249–250) maksimālais daudzums būtu atkārtoti jāievieš jamón curado, paleta curada, lomo embuchado un cecina, kā arī līdzīgos produktos.

(23)

Pārtikas kategorijā Nr. 09.1.2. “Neapstrādāti gliemji un vēžveidīgie” un 09.2. “Pārstrādātas zivis un zivsaimniecības produkti, tostarp gliemji un vēžveidīgie” būtu jāprecizē, ka vienības, no kurām atkarīgas sēra dioksīda un sulfītu (E 220–228) maksimālās robežvērtības, tiek izteiktas kilogramos, un būtu arī jāprecizē un jālabo zemsvītras piezīme, kas attiecas uz 4-heksilrezorcīnu (E 586).

(24)

Pārtikas kategorijā Nr. 09.2. “Pārstrādātas zivis un zivsaimniecības produkti, tostarp gliemji un vēžveidīgie” titāna dioksīda (E 171) un dzelzs oksīdu un hidroksīdu (E 172) lietošana būtu jāattiecina tikai uz kūpinātām zivīm.

(25)

Pārtikas kategorijā Nr. 09.2. “Pārstrādātas zivis un zivsaimniecības produkti, tostarp gliemji un vēžveidīgie” būtu jāprecizē, ka sorbīnskābes – sorbātu; benzoskābes – benzoātu (E 200–213) maksimālo daudzumu piemēro piedevām atsevišķi vai kombinācijā un to summai un ka daudzumus izsaka kā brīvo skābi.

(26)

Pārtikas kategorijā Nr. 10.2. “Pārstrādātas olas un olu izstrādājumi” trietilcitrāta (E 1505) maksimālais daudzums būtu jāpiemēro tikai olas baltuma pulverim.

(27)

Pārtikas kategorijā Nr. 14.2.7.1. “Aromatizēti vīni” un 14.2.7.2. “Aromatizēti vīnu saturoši dzērieni” pie II un III grupas piederošu krāsvielu lietošana būtu jālabo atbilstoši tādu krāsvielu lietošanai, kas tika atļautas ar Direktīvu 94/36/EK.

(28)

Pārtikas kategorijā Nr. 17.1. “Uztura bagātinātāji cietā veidā, tostarp kapsulās, tabletēs un citos līdzīgos veidos, izņemot košļājamos produktus” zemsvītras piezīmes skaitlis (79) būtu jāmaina un jāievieš ierakstā par pārtikas piedevu dimetilpolisiloksānu (E 900).

(29)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikuma 4. daļā “Pārtikas piedevas, tostarp nesējvielas, pārtikas aromatizētājos” ar oktenilsukcinātskābi modificētu arabika sveķu (E 423) maksimālās robežvērtības būtu jāattiecina uz galaproduktu. Pielikuma 6. daļas “Pārtikas piedevu sadalījums grupās 1. līdz 5. daļas vajadzībām” 7. tabulā “Algīnskābe – algināti” būtu jāiekļauj kalcija algināts (E 404).

(30)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 2. punktu Komisijai ir jālūdz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (“Iestāde”) atzinums, lai atjauninātu Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā, izņemot gadījumus, kad attiecīgajiem atjauninājumiem nav nelabvēlīgas ietekmes uz cilvēku veselību. Savienības saraksts ir grozīts, iekļaujot piedevu lietojumus, kuri jau ir atļauti saskaņā ar Direktīvu 94/35/EK, Direktīvu 94/36/EK un Direktīvu 95/2/EK, tāpēc tas ir tāds minētā saraksta atjauninājums, kurš nevar nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību. Tāpēc Iestādes atzinums nav nepieciešams.

(31)

Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikums būtu attiecīgi jāgroza un jālabo.

(32)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 24. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīva 94/35/EK par saldinātājiem, kurus lieto pārtikas produktos (OV L 237, 10.9.1994., 3. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīva 94/36/EK par krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos (OV L 237, 10.9.1994., 13. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 20. februāra Direktīva 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji (OV L 61, 18.3.1995., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2012. gada 9. marta Regula (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2012. gada 3. maija Regula (ES) Nr. 380/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz alumīniju saturošu pārtikas piedevu lietošanas nosacījumiem un daudzumiem (OV L 119, 4.5.2012., 14. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza šādi:

I.

A daļu groza šādi:

1)

A daļas 1. iedaļas pirmo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

pārtikas piedevas nosaukums un tās E numurs; ja norādītās pārtikas piedevas tiešām ir pievienotas konkrētai pārtikai, kā alternatīvu drīkst izmantot konkrētākus E numurus un nosaukumus, kas uzskaitīti Komisijas Regulā (ES) Nr. 231/2012 (*), izņemot sinonīmus,

(*)  Komisijas 2012. gada 9. marta Regula (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp.).”"

;

2)

A daļas 2. iedaļas 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Par pārtikas piedevām drīkst izmantot tikai B daļā uzskaitītās vielas, kas noteiktas ar Regulu (ES) Nr. 231/2012, ja vien nav konkrētāku norāžu E daļā.”

;

3)

A daļas 2. iedaļas 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Krāsvielas E 123, E 127, E 160b, E 161g, E 173 un E 180 un to maisījumus nedrīkst tieši pārdot patērētājam.”

II.

C daļas 1. iedaļas I grupā ierakstu par E 425 aizstāj ar šādu:

“E 425

Konjac

i)

Konjac sveķi

ii)

Konjac glikomannāns

10 g/kg, atsevišķi vai kombinācijā (1) (2) (3)”

.

III.

E daļu groza šādi:

1)

kategorijā Nr. 01.7.2. “Nogatavināts siers” ierakstu par E 235 groza šādi:

a)

ierakstu par E 235 aizstāj ar šādu:

 

“E 235

Natamicīns

1 mg/dm2 virsmas (nav 5 mm dziļumā)

 

Tikai nesagriezta cietā, puscietā un pusmīkstā siera ārējai apstrādei”

;

b)

minētajā ierakstā zemsvītras piezīmi (8) svītro;

2)

kategorijā Nr. 01.7.3. “Ēdama siera miza” zemsvītras piezīmi (67) aizstāj ar šādu:

“(67)

Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) un E 180 (litolrubīns BK) alumīnija lakām ir 10 mg/kg. Citas alumīnija lakas nedrīkst izmantot. Minēto robežvērtību šīs regulas 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra.”

;

3)

kategorijā Nr. 01.7.5. “Pārstrādāts siers” zemsvītras piezīmi (66) aizstāj ar šādu:

“(66)

Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) alumīnija lakām ir 1,5 mg/kg. Citas alumīnija lakas nedrīkst izmantot. Minēto robežvērtību šīs regulas 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra.”

;

4)

kategorijā Nr. 01.7.6. “Siera produkti (izņemot 16. kategorijas produktus)” ierakstu par E 235 aizstāj ar šādu:

 

“E 235

Natamicīns

1 mg/dm2 virsmas (nav 5 mm dziļumā)

 

Tikai nesagrieztu cieto, puscieto un pusmīksto produktu ārējai apstrādei”

;

5)

kategoriju Nr. 02.1. “Tauki un eļļas, kuros nav ūdens (izņemot bezūdens piena taukus)” groza šādi:

a)

ierakstu par E 270 aizstāj ar šādu:

 

“E 270

Pienskābe

quantum satis

 

Tikai ēdiena gatavošanai un/vai cepšanai vai gaļas mērces sagatavošanai, izņemot neapstrādātas eļļas un olīveļļas”

;

b)

ierakstu par E 300 aizstāj ar šādu:

 

“E 300

Askorbīnskābe

quantum satis

 

Tikai ēdiena gatavošanai un/vai cepšanai vai gaļas mērces sagatavošanai, izņemot neapstrādātas eļļas un olīveļļas”

;

c)

ierakstu par E 472c aizstāj ar šādu:

 

“E 472c

Taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu citronskābes esteri

quantum satis

 

Tikai ēdiena gatavošanai un/vai cepšanai vai gaļas mērces sagatavošanai, izņemot neapstrādātas eļļas un olīveļļas”

;

6)

kategorijā Nr. 04.2.3. “Augļu vai dārzeņu konservi bundžās vai burkās, vai līdzīgos traukos” pirmo ierakstu par E 220–228 aizstāj ar šādu:

 

“E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

50

(3)

Tikai baltajos dārzeņos, tostarp pākšaugos un pārstrādātās sēnēs”

;

7)

kategorijā Nr. 04.2.5.2. “Džemi, želejas, marmelādes un saldināts kastaņu biezenis, kā noteikts Direktīvā 2001/113/EK” zemsvītras piezīmi (66) aizstāj ar šādu:

“(66)

Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) alumīnija lakām ir 1,5 mg/kg. Citas alumīnija lakas nedrīkst izmantot. Minēto robežvērtību šīs regulas 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra.”

;

8)

kategorijā Nr. 05.2. “Citi konditorejas izstrādājumi, tostarp elpu atsvaidzinoši mikrosaldumi” piekto ierakstu par E 961 aizstāj ar šādu:

 

“E 961

Neotams

3

 

Tikai cieti saturošos konditorejas izstrādājumos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienota cukura, kā garšas pastiprinātājs”

;

9)

kategoriju Nr. 05.4. “Rotājumi, glazūras un pildījumi, izņemot uz augļiem bāzētus pildījumus, uz kuriem attiecas 4.2.4. kategorija” groza šādi:

a)

otro ierakstu par E 961 aizstāj ar šādu:

 

“E 961

Neotams

3

 

Tikai cieti saturošos konditorejas izstrādājumos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienota cukura, kā garšas pastiprinātājs”

;

b)

pēc ieraksta par E 951 iekļauj šādu jaunu ierakstu par E 952:

 

“E 952

Ciklāmskābe un tās nātrija un kalcija sāļi

250

(51)

Tikai aromatizētā krējumā aerosolos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienota cukura”

;

10)

kategoriju Nr. 06.4.4. “Kartupeļu gnocchi” groza šādi:

a)

ierakstu par I grupu aizstāj ar šādu:

 

“I grupa

Piedevas

 

 

Izņemot svaigos, atdzesētos kartupeļu gnocchi

;

b)

pēc ieraksta par E 200–203 iekļauj šādus jaunus ierakstus:

 

“E 270

Pienskābe

quantum satis

 

Tikai svaigos, atdzesētos kartupeļu gnocchi

 

E 304

Askorbīnskābes taukskābju esteri

quantum satis

 

Tikai svaigos, atdzesētos kartupeļu gnocchi

 

E 330

Citronskābe

quantum satis

 

Tikai svaigos, atdzesētos kartupeļu gnocchi

 

E 334

Vīnskābe (L(+)-)

quantum satis

 

Tikai svaigos, atdzesētos kartupeļu gnocchi

 

E 471

Taukskābju monoglicerīdi un diglicerīdi

quantum satis

 

Tikai svaigos, atdzesētos kartupeļu gnocchi

;

11)

kategoriju Nr. 07.2. “Smalki miltu konditorejas izstrādājumi” groza šādi:

a)

ierakstu par E 220–228 aizstāj ar šādu:

 

“E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

50

(3)

Tikai sausajos cepumos”

;

b)

pēc zemsvītras piezīmes (2) pievieno šādu zemsvītras piezīmi (3):

“(3)

Maksimālo daudzumu izsaka kā SO2 attiecību pret kopējo no visiem avotiem pieejamo daudzumu, SO2 saturs, kas nepārsniedz 10 mg/kg vai 10 mg/l, netiek ņemts vērā.”

;

12)

kategoriju Nr. 08.2. “Gaļas izstrādājumi, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 853/2004” groza šādi:

a)

ierakstus par E 249–250 un E 261 aizstāj ar šādiem:

 

“E 249–250

Nitrīti

150

(7)

Tikai lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka un tatar wołowy (danie tatarskie)

 

E 261

Kālija acetāti

quantum satis

 

Tikai fasētos svaigas maltās gaļas izstrādājumos un gaļas izstrādājumos, kuriem pievienotas citas sastāvdaļas, kas nav pārtikas piedevas vai sāls”

;

b)

zemsvītras piezīmi (7) aizstāj ar šādu:

“(7)

Maksimālo daudzumu, ko drīkst pievienot ražošanas procesā, izsaka kā NaNO2 vai NaNO3.”

;

c)

zemsvītras piezīmi (7′) svītro;

d)

zemsvītras piezīmi (66) aizstāj ar šādu:

“(66)

Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) alumīnija lakām ir 1,5 mg/kg. Citas alumīnija lakas nedrīkst izmantot. Minēto robežvērtību šīs regulas 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra.”

;

13)

kategoriju Nr. 08.3.1. “Termiski neapstrādāti gaļas produkti” groza šādi:

a)

šādus ierakstus par E 315 un E 316 svītro:

 

“E 315

Eritorbīnskābe

500

 

Tikai konservētas (cured) gaļas produktos un gaļas prezervu produktos

 

E 316

Nātrija eritorbāts

500

 

Tikai konservētas (cured) gaļas produktos un gaļas prezervu produktos”

;

b)

zemsvītras piezīmi (7) aizstāj ar šādu:

“(7)

Maksimālo daudzumu, ko drīkst pievienot ražošanas procesā, izsaka kā NaNO2 vai NaNO3.”

;

c)

zemsvītras piezīmi (66) aizstāj ar šādu:

“(66)

Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) alumīnija lakām ir 1,5 mg/kg. Citas alumīnija lakas nedrīkst izmantot. Minēto robežvērtību šīs regulas 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra.”

;

14)

kategoriju Nr. 08.3.2. “Termiski apstrādāti gaļas produkti” groza šādi:

a)

pēc ieraksta par E 316 iekļauj šādu jaunu ierakstu par E 310–320:

 

“E 310–320

Gallāti, TBHQ un BHA

200

(1) (13)

Tikai dehidrētā gaļā”

;

b)

zemsvītras piezīmi (7) aizstāj ar šādu:

“(7)

Maksimālo daudzumu, ko drīkst pievienot ražošanas procesā, izsaka kā NaNO2 vai NaNO3.”

;

c)

pēc zemsvītras piezīmes (9) iekļauj šādu zemsvītras piezīmi (13):

“(13)

Maksimālo daudzumu izsaka taukos.”

;

d)

zemsvītras piezīmi (66) aizstāj ar šādu:

“(66)

Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) alumīnija lakām ir 1,5 mg/kg. Citas alumīnija lakas nedrīkst izmantot. Minēto robežvērtību šīs regulas 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra.”

;

15)

kategoriju Nr. 08.3.3. “Gaļai paredzēti apvalki, pārklājumi un rotājumi” groza šādi:

a)

ierakstu par E 339 aizstāj ar šādu:

 

“E 339

Nātrija fosfāti

12 600

(4) (89)

Tikai dabīgos desu apvalkos”

;

b)

zemsvītras piezīmi (78) aizstāj ar šādu:

“(78)

Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) alumīnija lakām ir 10 mg/kg. Citas alumīnija lakas nedrīkst izmantot. Minēto robežvērtību šīs regulas 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra.”

;

c)

zemsvītras piezīmi (80) aizstāj ar šādu:

“(89)

Pārpalikums galaproduktā nedrīkst pārsniegt 250 mg/kg.”

;

16)

kategoriju Nr. 08.3.4.1. “Tradicionāli, sālījumā mērcējot, konservēti gaļas produkti (Gaļas produkti, kas ir konservēti, mērcējot konservēšanas šķīdumā, un satur nitrītus un/vai nitrātus, sāli un citas sastāvdaļas)” groza šādi:

a)

zemsvītras piezīmi (7) aizstāj ar šādu:

“(7)

Maksimālo pievienoto daudzumu izsaka kā NaNO2 vai NaNO3.”

;

b)

zemsvītras piezīmi (39) aizstāj ar šādu:

“(39)

Maksimālo paliekošo daudzumu, paliekošo daudzumu ražošanas procesa beigās, izsaka kā NaNO2 vai NaNO3.”

;

17)

kategoriju Nr. 08.3.4.2. “Tradicionāli, sausi konservēti gaļas produkti (Konservēšanas procesā ietilpst sausa konservēšanas maisījuma, kas satur nitrītus un/vai nitrātus, sāli un citas sastāvdaļas, uzklāšana gaļas virsmai, un tai seko stabilizēšana/nogatavināšana)” groza šādi:

a)

trešo ierakstu par E 249–250 aizstāj ar šādu:

 

“E 249–250

Nitrīti

100

(39)

Tikai presunto, presunto da pa un paio do lombo, kā arī līdzīgos produktos: konservēšana apsālot 10–15 dienas, kam seko 30–45 dienu stabilizēšanas periods un vismaz divu mēnešu nogatavināšanas periods; jamón curado, paleta curada, lomo embuchado un cecina, kā arī līdzīgos produktos: konservēšana apsālot ar stabilizēšanas periodu vismaz 10 dienas un nogatavināšanas periodu vairāk par 45 dienām”

;

b)

zemsvītras piezīmi (39) aizstāj ar šādu:

“(39)

Maksimālo paliekošo daudzumu, paliekošo daudzumu ražošanas procesa beigās, izsaka kā NaNO2 vai NaNO3.”

;

18)

kategoriju Nr. 08.3.4.3. “Citi tradicionāli sālī konservēti gaļas produkti (Konservēšanas procesu mērcējot un žāvējot apvienošana vai gadījumā, ja nitirīti un/vai nitrāti ir salikta produkta sastāvā, vai arī ja konservēšanas šķīdums produktā ir ievadīts pirms sagatavošanas)” groza šādi:

a)

zemsvītras piezīmi (7) aizstāj ar šādu:

“(7)

Maksimālo pievienoto daudzumu izsaka kā NaNO2 vai NaNO3.”

;

b)

zemsvītras piezīmi (39) aizstāj ar šādu:

“(39)

Maksimālo paliekošo daudzumu, paliekošo daudzumu ražošanas procesa beigās, izsaka kā NaNO2 vai NaNO3.”

;

19)

kategoriju Nr. 09.1.2. “Neapstrādāti gliemji un vēžveidīgie” groza šādi:

a)

ierakstus par E 220–228 un E 586 aizstāj ar šādiem:

 

“E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

150

(3) (10)

Tikai svaigos, saldētos un dziļi sasaldētos vēžveidīgajos un galvkājos; Penaeidae, Solenoceridae un Aristaeidae dzimtas vēžveidīgajos, līdz 80 vienībām uz kg

 

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

200

(3) (10)

Tikai Penaeidae, Solenoceridae un Aristaeidae dzimtas vēžveidīgajos, no 80 līdz 120 vienībām uz kg

 

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

300

(3) (10)

Tikai Penaeidae, Solenoceridae un Aristaeidae dzimtas vēžveidīgajos, virs 120 vienībām uz kg

 

E 586

4-heksilrezorcīns

2

(90)

Tikai svaigos, saldētos vai dziļi sasaldētos vēžveidīgajos”

;

b)

zemsvītras piezīmi (42) aizstāj ar šādu:

“(90)

Kā pārpalikums gaļā”

;

20)

kategoriju Nr. 09.2. “Pārstrādātas zivis un zivsaimniecības produkti, tostarp gliemji un vēžveidīgie” groza šādi:

a)

trešo ierakstu par E 171 aizstāj ar šādu:

 

“E 171

Titāna dioksīds

quantum satis

 

Tikai kūpinātās zivīs”

;

b)

otro ierakstu par E 172 aizstāj ar šādu:

 

“E 172

Dzelzs oksīdi un hidroksīdi

quantum satis

 

Tikai kūpinātās zivīs”

;

c)

trešo ierakstu par E 200–213 aizstāj ar šādu:

 

“E 200–213

Sorbīnskābe – sorbāti; benzoskābe – benzoāti

6 000

(1) (2)

Tikai vārītos Crangon crangon un Crangon vulgaris

;

d)

otro ierakstu par E 220–228 aizstāj ar šādu:

 

“E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

135

(3) (10)

Tikai vārītos Penaeidae, Solenoceridae un Aristaeidae dzimtas vēžveidīgajos, līdz 80 vienībām uz kg”

;

e)

trešo ierakstu par E 220–228 aizstāj ar šādu:

 

“E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

180

(3) (10)

Tikai vārītos Penaeidae, Solenoceridae un Aristaeidae dzimtas vēžveidīgajos, no 80 līdz 120 vienībām uz kg”

;

f)

piekto ierakstu par E 220–228 aizstāj ar šādu:

 

“E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

270

(3) (10)

Tikai vārītos Penaeidae, Solenoceridae un Aristaeidae dzimtas vēžveidīgajos, virs 120 vienībām uz kg”

;

21)

kategorijā Nr. 09.3. “Zivju ikri” zemsvītras piezīmi (68) aizstāj ar šādu:

“(68)

Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 123 (amarants) alumīnija lakām ir 10 mg/kg. Citas alumīnija lakas nedrīkst izmantot. Minēto robežvērtību šīs regulas 22. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē piemēro no 2013. gada 1. februāra.”

;

22)

pārtikas kategoriju Nr. 10.2. “Pārstrādātas olas un olu izstrādājumi” groza šādi:

a)

pirmo ierakstu par E 1505 svītro;

b)

otro ierakstu par E 1505 aizstāj ar šādu:

 

“E 1505

Trietilcitrāts

quantum satis

 

Tikai olas baltuma pulverī”

;

23)

pārtikas kategoriju Nr. 14.2.7.1. “Aromatizēti vīni” groza šādi:

a)

šādus ierakstus par II un III grupu un pārtikas piedevām E 104, E 110, E 124 un E 160d svītro:

 

“II grupa

Krāsvielas, quantum satis

 

 

Izņemot americano, bitter vino

 

III grupa

Krāsvielas ar kombinētu maksimālo daudzumu

200

 

Izņemot americano, bitter vino

 

E 104

Hinolīna dzeltenais

50

(61)

Izņemot americano, bitter vino

 

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

50

(61)

Izņemot americano, bitter vino

 

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

50

(61)

Izņemot americano, bitter vino

 

E 160d

Likopēns

10

 

 

;

b)

pēc ieraksta par E 160d iekļauj šādu ierakstu par E 163:

 

“E 163

Antocianīni

quantum satis

 

Tikai americano

;

24)

pārtikas kategoriju Nr. 14.2.7.2. “Aromatizēti vīnu saturoši dzērieni” groza šādi:

a)

ierakstus par II un III grupu un E 160d svītro;

b)

ierakstus par E 104 aizstāj ar šādu:

 

“E 104

Hinolīna dzeltenais

50

(61)

Tikai bitter soda

;

c)

ierakstus par E 110 aizstāj ar šādu:

 

“E 110

Saulrieta dzeltenais FCF/oranždzeltenais S

50

(61)

Tikai bitter soda

;

d)

ierakstus par E 124 aizstāj ar šādu:

 

“E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

50

(61)

Tikai bitter soda

;

e)

ierakstu par E 150a–d aizstāj ar šādu:

 

“E 150a–d

Karameles

quantum satis

 

Izņemot sangria, clarea, zurra

;

25)

kategoriju Nr. 17.1. “Uztura bagātinātāji cietā veidā, tostarp kapsulās, tabletēs un citos līdzīgos veidos, izņemot košļājamos produktus” groza šādi:

a)

ierakstu par E 900 aizstāj ar šādu:

 

“E 900

Dimetilpolisiloksāns

10

(91)

Tikai uztura bagātinātājos putojošo tablešu veidā”

;

b)

zemsvītras piezīmi (79) aizstāj ar šādu:

“(91)

Maksimālo lietošanas devu piemēro uztura bagātinātājam, kas ir gatavs patēriņam, kad to izšķīdina 200 ml ūdens.”II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 4. daļā “Pārtikas piedevas, tostarp nesējvielas, pārtikas aromatizētājos” ierakstu par E 423 “Ar oktenilsukcinātskābi modificēti arabika sveķi” aizstāj ar šādu:

“E 423

Ar oktenilsukcinātskābi modificēti arabika sveķi

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 03.Saldējumi; 07.2. Smalkie miltu konditorejas izstrādājumi; 08.3. Gaļas produkti, tikai pārstrādāti mājputni; 09.2. Pārstrādātas zivis un zivsaimniecības produkti, tostarp gliemji un vēžveidīgie, un kategorijā Nr. 16. Deserti, izņemot 1., 3. un 4. kategorijas produktus

500 mg/kg pārtikas galaproduktā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 14.1.4. Aromatizēti dzērieni, tikai tādi aromatizēti dzērieni, kas nesatur augļu sulas, un gāzēti aromatizēti dzērieni, kas satur augļu sulas, un kategorijā Nr. 14.2. Alkoholiskie dzērieni, tostarp to bezalkoholiskie “līdzinieki” un “līdzinieki” ar mazu spirta saturu

220 mg/kg pārtikas galaproduktā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 05.1. Kakao un šokolādes produkti, uz ko attiecas Direktīva 2000/36/EK, kategorijā Nr. 05.2. Citi konditorejas izstrādājumi, tostarp elpu atsvaidzinoši mikrosaldumi, kategorijā Nr. 05.4. Rotājumi, glazūras un pildījumi, izņemot uz augļiem bāzētus pildījumus, uz kuriem attiecas Nr. 4.2.4. kategorija, un kategorijā Nr. 06.3. Sausās brokastis

300 mg/kg pārtikas galaproduktā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 01.7.5. Pārstrādāts siers

120 mg/kg pārtikas galaproduktā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 05.3. Košļājamā gumija

60 mg/kg pārtikas galaproduktā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 01.8. Piena produktu analogi, tostarp dzērienu baltinātāji; 04.2.5. Džemi, želejas, marmelādes un līdzīgi produkti; 04.2.5.4. Riekstu sviesti un riekstu pastas; 08.3. Gaļas produkti; 12.5. Zupas un buljoni, 14.1.5.2. Citi, tikai šķīstošā kafija un tēja un ēšanai sagatavotajos ēdienos, kuru pamatā ir graudaugi

240 mg/kg pārtikas galaproduktā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 10.2. Pārstrādātas olas un olu izstrādājumi

140 mg/kg pārtikas galaproduktā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 14.1.4. Aromatizēti dzērieni, tikai negāzēti aromatizēti dzērieni, kas satur augļu sulas; 14.1.2. Augļu sulas, kā noteikts Direktīvā 2001/112/EK, un dārzeņu sulas, tikai dārzeņu sulas, un kategorijā Nr. 12.6. Mērces, tikai gaļas mērces un saldās mērces

400 mg/kg pārtikas galaproduktā

Aromatizētājeļļu emulsijas, ko izmanto kategorijā Nr. 15. Ēšanai sagatavoti uzkožamie un uzkodas

440 mg/kg pārtikas galaproduktā”

;

2)

pielikuma 6. daļas 7. tabulā “Algīnskābe – algināti” pēc ieraksta par E 403 pievieno jaunu ierakstu par E 404:

“E 404

Kalcija algināts”

.


25.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/15


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/648

(2015. gada 24. aprīlis),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu attiecībā uz aromatizējošās vielas N-etil-(2E,6Z)-nonadiēnamīds svītrošanu no Savienības saraksta

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1334/2008 par aromatizētājiem un dažām pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju īpašībām izmantošanai pārtikā un uz tās un par grozījumiem Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91, Regulās (EK) Nr. 2232/96 un (EK) Nr. 110/2008 un Direktīvā 2000/13/EK (1) un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu un 25. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (2), un jo īpaši tās 7. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā ir noteikts lietošanai pārtikā un uz tās apstiprināto aromatizētāju un izejmateriālu Savienības saraksts un to lietošanas nosacījumi.

(2)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 872/2012 (3) ir pieņemts aromatizējošo vielu saraksts, iekļaujot to Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikuma A daļā.

(3)

Minēto sarakstu var atjaunināt saskaņā ar vienoto procedūru, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 1. punktā, vai nu pēc Komisijas iniciatīvas, vai pēc dalībvalsts vai ieinteresētas personas pieteikuma saņemšanas.

(4)

Aromatizētāju un izejmateriālu Savienības sarakstā iekļautas vairākas vielas, par kurām Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde nav pabeigusi novērtēšanu vai ir pieprasījusi papildu zinātniskos datus, kas jāsniedz, lai pabeigtu novērtēšanu. Attiecībā uz vienu no šīm vielām, proti, N-etil-(2E,6Z)-nonadiēnamīdu, personas, kas atbildīgas par šīs aromatizējošās vielas laišanu tirgū, tagad ir atsaukušas savu pieteikumu. Tāpēc minētā aromatizējošā viela būtu jāsvītro no Savienības saraksta.

(5)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikuma A daļa.

(6)

Komisijas Regulas (ES) Nr 873/2012 (4) 1. pantā noteikti pārejas pasākumi attiecībā uz aromatizējošas vielas saturošu pārtiku, kas likumīgi laista tirgū vai marķēta pirms 2014. gada 22. oktobra. Minētie pārejas pasākumi attiecībā uz tādas aromatizējošas vielas saturošu pārtiku, kas pēc 2014. gada 22. oktobra jāsvītro no Savienības saraksta, var nebūt pietiekami. Tādēļ attiecībā uz pārtiku, kas satur N-etil-(2E,6Z)-nonadiēnamīdu, būtu jānosaka papildu pārejas periods, lai pārtikas apritē iesaistītiem uzņēmējiem būtu pietiekams laiks pielāgoties šajā regulā noteiktajām prasībām.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Aromatizējošo vielu N-etil-(2E,6Z)-nonadiēnamīdu (FL Nr. 16.094) saturošu pārtiku, kas likumīgi laista tirgū vai marķēta sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā, bet neatbilst Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikuma A daļai, var turpināt tirgot līdz tās minimālajam derīguma termiņam vai “izlietot līdz” datumam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 24. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 34. lpp.

(2)  OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  Komisijas 2012. gada 1. oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr. 872/2012, ar ko pieņem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2232/96 paredzēto aromatizējošo vielu sarakstu, iekļauj to Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1565/2000 un Komisijas Lēmumu 1999/217/EK, OV L 267, 2.10.2012., 1. lpp.

(4)  Komisijas 2012. gada 1. oktobra Regula (ES) Nr. 873/2012 par pārejas pasākumiem attiecībā uz Savienības sarakstu ar aromatizētājiem un izejmateriāliem, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā (OV L 267, 2.10.2012., 162. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikuma A daļā svītro šādu ierakstu:

“16.094

N-etil-(2E,6Z)-nonadiēnamīds

608514-56-3

1 596

 

 

 

4

EFSA


25.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/17


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/649

(2015. gada 24. aprīlis),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu attiecībā uz L-leicīna izmantošanu par nesējvielu tablešu veida galda saldinātājos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu, 14. pantu un 30. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (2), un jo īpaši tās 7. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un to lietošanas nosacījumi.

(2)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 231/2012 (3) ir izklāstītas Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas.

(3)

Minētos sarakstus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 1. punktā minēto vienoto procedūru var atjaunināt pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc pieteikuma saņemšanas.

(4)

2010. gada 9. septembrī pieteikums atļaujai izmantot L-leicīnu par nesējvielu (tablešu izgatavošanas palīgvielu) tablešu veida galda saldinātājos tika saņemts no Vācijas, kur šāda izmantošana ir atļauta. Minētais pieteikums tika darīts pieejams dalībvalstīm saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 4. pantu.

(5)

L-leicīna izmantošanai tablešu veida galda saldinātājos ir tehnoloģiska funkcija, un pēc tās ir nepieciešamība. Pirms tablešu presēšanas saldinātājs tiek vienmērīgi sajaukts ar L-leicīnu, kas palīdz izgatavot tabletes, nodrošinot, ka tās nepielīp pie presēšanas iekārtām.

(6)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) izvērtēja aminoskābju un radniecīgo vielu nekaitīgumu, ja tās lieto par aromatizējošām vielām, un 2007. gada 29. novembrī sniedza savu atzinumu (4). Iestāde secināja, ka cilvēka eksponētība pārtikā esošām aminoskābēm ir būtiski augstāka par paredzamo eksponētības līmeni, tās lietojot par aromatizējošām vielām, un ka deviņas no šīm vielām, ieskaitot L-leicīnu, nerada bažas par drošumu, ja tās kā aromatizējošas vielas uzņem aplēstajos daudzumos.

(7)

Pieteikumā tika pierādīts, ka, pat patērējot lielu daudzumu saldinātāja tablešu, netiktu pārsniegti 4 % no ieteicamā L-leicīna uzņemšanas daudzuma.

(8)

Tādēļ ir lietderīgi atļaut lietot L-leicīnu par nesējvielu tablešu veida galda saldinātājos, kā noteikts šīs regulas I pielikumā, un piešķirt minētajai pārtikas piedevai E numuru – E 641.

(9)

Pirmo reizi iekļaujot L-leicīnu Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteiktajā Savienības sarakstā, Regulā (ES) Nr. 231/2012 būtu jāiekļauj šīs pārtikas piedevas specifikācijas. Šajā sakarā ir lietderīgi ņemt vērā Eiropas farmakopejas noteiktos tīrības kritērijus L-leicīnam.

(10)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 1333/2008 un (ES) Nr. 231/2012.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 24. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  Komisijas 2012. gada 9. marta Regula (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp.).

(4)  EFSA Journal (2008) 870, 1.–46. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma B daļas 3. tabulā “Pārtikas piedevas, kas nav krāsvielas vai saldinātāji” pēc ieraksta par pārtikas piedevu E 640 iekļauj šādu jaunu ierakstu:

“E 641

L-leicīns”

2)

pielikuma E daļā pārtikas produktu kategorijā 11.4.3. “Galda saldinātāji tablešu veidā” pēc ieraksta par pārtikas piedevu E 640 iekļauj šādu jaunu ierakstu:

 

“E 641

L-leicīns

50 000 ”

 

 


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumā pēc ieraksta par pārtikas piedevu E 640 iekļauj šādu jaunu ierakstu:

E 641 L-LEICĪNS

Sinonīmi

2-aminoizobutiletiķskābe; L-2-amino-4-metilbaldriānskābe; alfa-aminoizokapronskābe; (S)-2-amino-4-metilpentānskābe; L-lei

Definīcija

Einecs

200-522-0

CAS numurs

61-90-5

Ķīmiskais nosaukums

L-leicīns; L-2-amino-4-metilpentānskābe

Ķīmiskā formula

C6H13NO2

Molekulmasa

131,17

Pamatviela

Ne mazāk kā 98,5 % un ne vairāk kā 101,0 % bezūdens vielā

Apraksts

Balts vai gandrīz balts kristālisks pulveris vai spīdīgas plēksnes

Identifikācija

Šķīdība

Šķīst ūdenī, etiķskābē, atšķaidītā HCl un sārmu hidroksīdos un karbonātos; nedaudz šķīst etanolā

Īpatnējā griešana

[α]D 20 starp + 14,5° un + 16,5°

(4 % šķīdumam (bezūdens vielā) 6N HCl)

Tīrība

Žāvēšanas zudumi

Ne vairāk kā 0,5 % (100–105 °C)

Sulfātpelni

Ne vairāk kā 0,1 %

Hlorīdi

Ne vairāk kā 200 mg/kg

Sulfāti

Ne vairāk kā 300 mg/kg

Amonijs

Ne vairāk kā 200 mg/kg

Dzelzs

Ne vairāk kā 10 mg/kg

Arsēns

Ne vairāk kā 3 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 5 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 1 mg/kg”


25.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/650

(2015. gada 24. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 24. aprīlī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

89,6

TN

464,3

TR

94,0

ZZ

216,0

0707 00 05

AL

67,1

EG

191,6

MA

176,1

TR

125,6

ZZ

140,1

0709 91 00

TR

209,1

ZZ

209,1

0709 93 10

MA

121,8

TR

142,8

ZZ

132,3

0805 10 20

EG

50,8

IL

60,6

MA

58,5

TN

55,7

TR

70,3

ZZ

59,2

0805 50 10

BO

97,3

TR

68,6

ZZ

83,0

0808 10 80

AR

87,8

BR

96,1

CL

146,7

CN

83,8

MK

30,8

NZ

143,9

US

218,7

ZA

120,2

ZZ

116,0

0808 30 90

AR

118,2

CL

160,4

ZA

113,8

ZM

112,8

ZZ

126,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


25.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/651

(2015. gada 24. aprīlis)

par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 atvērtas 2015. gada aprīļa apakšperiodam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 188. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 (2) ir atvērtas konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredzēta šo kvotu pārvaldība; kvotas ir sagrupētas pēc produkta izcelsmes valsts un iedalītas apakšperiodos saskaņā ar minētās īstenošanas regulas I pielikumu.

(2)

Kvotai, kas paredzēta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā, otrais kvotas apakšperiods ir aprīļa mēnesis.

(3)

No paziņojumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 8. panta a) punktu, izriet, ka daudzumi, kuri norādīti pieteikumos, kas atbilstīgi minētās īstenošanas regulas 4. panta 1. punktam iesniegti 2015. gada aprīļa pirmajās 10 darbdienās par kvotu ar kārtas numuru 09.4130, pārsniedz pieejamo daudzumu. Tāpēc būtu jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, kas piemērojams pieprasītajiem attiecīgās kvotas daudzumiem un ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (3) 7. panta 2. punktu.

(4)

Turklāt no minētajiem paziņojumiem izriet, ka daudzumi, kas norādīti pieteikumos, kuri atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 4. panta 1. punktam iesniegti 2015. gada aprīļa pirmajās 10 darbdienās un attiecas uz kvotām ar kārtas numuriem 09.4127 – 09.4128 un 09.4129, ir mazāki par pieejamo daudzumu.

(5)

Turklāt atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 5. panta pirmajai daļai būtu jānosaka nākamajā apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums kvotām, kuru kārtas numuri ir 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 un 09.4130.

(6)

Lai efektīvāk pārvaldītu importa licenču izdošanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Izdodot rīsu importa licences atbilstoši pieteikumiem, kuri iesniegti 2015. gada aprīļa pirmajās 10 darbdienās un attiecas uz Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1273/2011 minēto kvotu ar kārtas numuru 09.4130, pieprasītajam daudzumam piemēro šīs regulas pielikumā noteikto piešķīruma koeficientu.

2.   Šīs regulas pielikumā ir noteikts kopējais daudzums, kas attiecībā uz Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1273/2011 paredzētajām kvotām ar kārtas numuriem 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 un 09.4130 ir pieejams nākamajā apakšperiodā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 24. aprīlī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 7. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011, ar ko atver konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredz šo kvotu pārvaldību (OV L 325, 8.12.2011., 6. lpp.).

(3)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).


PIELIKUMS

2015. gada aprīļa apakšperiodā piešķiramie daudzumi un nākamajā apakšperiodā pieejamie daudzumi saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētā kvota pilnīgi vai daļēji slīpētiem rīsiem ar KN kodu 1006 30:

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients 2015. gada aprīļa apakšperiodā

2015. gada jūlija apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums (kg)

Amerikas Savienotās Valstis

09.4127

 (1)

19 567 500

Taizeme

09.4128

 (1)

8 531 035

Austrālija

09.4129

 (1)

868 000

Citas valstis

09.4130

0,849768 %

0


(1)  Pieprasītie daudzumi ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem vai vienādi ar tiem, tātad pieņemami ir visi pieprasītie daudzumi.


DIREKTĪVAS

25.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 107/26


PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2015/652

(2015. gada 20. aprīlis),

ar ko nosaka aprēķina metodes un ziņošanas prasības, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, attiecībā uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK (1998. gada 13. oktobris), kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK (1), un jo īpaši tās 7.a panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Metodei, lai aprēķinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas no degvielām un citu veidu enerģijas, kas iegūta no nebioloģiskiem avotiem, kura jānosaka, ievērojot Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 5. punktu, būtu jānodrošina pietiekami precīzi ziņojumi, lai Komisija var kritiski novērtēt, kā piegādātāji izpildījuši tiem Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 2. punktā noteiktās saistības. Aprēķinu metodei būtu jānodrošina precizitāte, vienlaikus pienācīgi ņemot vērā saistīto administratīvo prasību sarežģītību. Reizē tai arī būtu jāstimulē piegādātāji samazināt piegādātās degvielas siltumnīcefekta gāzu intensitāti. Īpaši būtu jāizskata arī aprēķinu metodes ietekme uz Savienībā esošajām rafinēšanas rūpnīcām. Tāpēc aprēķinu metode būtu jābalsta uz vidējiem siltumnīcefekta gāzu intensitātes rādītājiem, kas atspoguļo vidējo konkrētai degvielai raksturīgo rādītāju nozarē. Šādas pieejas priekšrocība būtu mazāka administratīvā sloga radīšana piegādātājiem un dalībvalstīm. Šajā stadijā ierosinātajai aprēķinu metodei nevajadzētu ietvert degvielu siltumnīcefekta gāzu intensitātes diferencēšanu, pamatojoties uz jēlmateriāla avotu, jo tas ietekmētu pašreizējās investīcijas dažās Savienības rafinēšanas rūpnīcās.

(2)

Ziņošanas prasības, kas piemērojamas piegādātājiem, kuri ir mazi un vidēji uzņēmumi (MVU), kā noteikts Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK (2), Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 1. punkta kontekstā būtu pēc iespējas jāsamazina. Tāpat ārpus Savienības rafinēta benzīna un dīzeļdegvielas importētājiem nevajadzētu būt pienākumam sniegt detalizētu informāciju par degvielu ražošanai izmantoto jēlnaftu avotiem, jo šī informācija var nebūt pieejama vai var būt grūti iegūstama.

(3)

Lai stimulētu siltumnīcefekta gāzu emisiju vēl lielāku samazināšanu, piegādātāju aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinā būtu jāietver ietaupījumi, kas deklarēti par augšposma emisiju samazinājumiem (AES), tostarp lāpā sadedzinātā un atmosfērā novadītā gāzu daudzuma samazinājumiem. Lai piegādātājiem būtu vieglāk pieteikt AES, būtu jāatļauj dažādu shēmu lietošana emisiju samazinājumu aprēķināšanā un sertificēšanā. Būtu jānosaka, ka deklarēt var tikai AES projektus, kas sākti pēc Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 5. punkta b) apakšpunktā paredzētā degvielas pamatstandarta noteikšanas datuma, tas ir, pēc 2011. gada 1. janvāra.

(4)

Vidējās svērtās siltumnīcefekta gāzu standartvērtības, kas pārstāv Savienībā patērēto jēlnaftu, nodrošina vienkāršu aprēķinu metodi, ar kuru piegādātāji var noteikt piegādātās degvielas siltumnīcefekta gāzu intensitāti.

(5)

AES būtu jāaprēķina un jāvalidē saskaņā ar principiem un standartiem, kas noteikti starptautiskajos standartos, konkrētāk, ISO 14064, ISO 14065 un ISO 14066.

(6)

Turklāt ir lietderīgi atvieglot dalībvalstīm to tiesību aktu īstenošanu, kas attiecas uz AES, tostarp lāpās sadedzinātā un atmosfērā novadītā gāzu daudzuma samazinājumiem. Tāpēc Komisijas aizgādībā būtu jāizstrādā neleģislatīvas norādes par pieejām šādu AES (ietverot lāpās sadedzinātā un atmosfērā novadītā gāzu daudzuma samazinājumu ražošanas vietās) uzskaitei, pārbaudei, validācijai, monitoringam un ziņošanai par tiem pirms šīs direktīvas 7. pantā paredzētā transponēšanas termiņa beigām.

(7)

Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 5. punkta b) apakšpunkts prasa izveidot metodi, ar kuru noteikt degvielas pamatstandartu, kas pamatojas uz siltumnīcefekta gāzu aprites cikla emisijām uz vienu enerģijas vienību no fosilajām degvielām 2010. gadā. Degvielas pamatstandartam vajadzētu būt balstītam uz patērētajiem dīzeļdegvielas, benzīna, neautoceļu tehnikas gāzeļļas, sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) un saspiestās dabasgāzes (CNG) daudzumiem, kas noteikti, izmantojot dalībvalstu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai (UNFCCC) par klimata pārmaiņām 2010. gadā oficiāli ziņotos datus. Degvielas pamatstandartam nevajadzētu būt fosilās degvielas komparatoram, ko izmanto, aprēķinot siltumnīcefekta gāzu ietaupījumu no biodegvielām, un minētajam komparatoram būtu jāpaliek tādam, kāds noteikts Direktīvas 98/70/EK IV pielikumā.

(8)

Tā kā attiecīgo fosilo degvielu īpatsvars energoavotu struktūrā gadu no gada mainās maz, arī fosilo degvielu siltumnīcefekta gāzu intensitātes agregētā variācija no gada uz gadu būs neliela. Tāpēc ir lietderīgi degvielas pamatstandartu balstīt uz Savienības vidējiem patēriņa datiem 2010. gadā, kurus dalībvalstis paziņojušas UNFCCC.

(9)

Degvielas pamatstandartam būtu jāatspoguļo fosilo degvielu vidējā augšposma siltumnīcefekta gāzu intensitāte un vidējā kompleksā degvielas rafinēšanas rūpnīcu siltumnīcefekta gāzu intensitāte. Tāpēc degvielas pamatstandarts būtu jāaprēķina, izmantojot attiecīgās vidējās degvielu standartvērtības. Degvielas pamatstandartam būtu jāpaliek nemainīgam līdz 2020. gadam, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību piegādātājiem attiecībā uz to pienākumiem samazināt piegādāto degvielu siltumnīcefekta gāzu intensitāti.

(10)

Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 5. punkta b) apakšpunkts paredz pieņemt metodi, lai aprēķinātu elektromobiļu devumu aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā. Ievērojot minēto pantu, aprēķinu metodei vajadzētu būt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/28/EK 3. panta 4. punktu (3). Lai nodrošinātu šādu saskaņu, tāds pats korekcijas koeficients būtu jāpiemēro spēka piedziņas bloka efektivitātei.

(11)

Piegādātāji var ziņot par autotransportlīdzekļu patēriņam piegādāto elektroenerģiju saskaņā ar Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 1. punktu ikgadējos ziņojumos dalībvalstīm. Lai ierobežotu administratīvās izmaksas, ir lietderīgi, ka piegādātāju datu ziņošanas vajadzībām aprēķinu metodes pamatā ir aprēķini, nevis elektromobiļa vai elektromotocikla elektroenerģijas patēriņa faktiskie mērījumi.

(12)

Ir lietderīgi iekļaut sīki izstrādātu pieeju biodegvielu daudzuma un siltumnīcefekta gāzu intensitātes aprēķināšanai gadījumiem, kad biodegvielu un fosilo degvielu pārstrādā vienā un tajā pašā procesā. Ir vajadzīga konkrēta metode, jo iegūto biodegvielas daudzumu nav iespējams izmērīt, piemēram, augu eļļu un fosilās degvielas kopīgā hidropārstrādē. Direktīvas 98/70/EK 7.d panta 1. punkts nosaka, ka biodegvielu siltumnīcefekta gāzu emisiju aprites cikls, piemērojot minētās direktīvas 7.a pantu un 7.b panta 2. punktu, jāaprēķina, izmantojot to pašu metodi. Tāpēc siltumnīcefekta gāzu emisiju sertifikācija atzītās brīvprātīgās shēmās ir tikpat derīga, kā piemērojot Direktīvas 98/70/EK 7.a pantu, tā piemērojot tās7.b panta 2. punktu.

(13)

Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 1. punktā piegādātājiem noteiktās ziņošanas prasības būtu jāpapildina ar ziņojamo datu saskaņotu formātu un saskaņotām definīcijām. Lai ar individuāla piegādātāja ziņošanas pienākumiem saistīto siltumnīcefekta gāzu intensitāti aprēķinātu pareizi, ir jāsaskaņo datu definīcijas, jo dati ir svarīgs elements aprēķinu metodē, kas saskaņota, ievērojot Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 5. punkta a) apakšpunktu. Šie dati ietver piegādātāja identifikāciju, tirgū laistās degvielas vai enerģijas daudzumu un tirgū laistās degvielas vai enerģijas veidu.

(14)

Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 1. punktā piegādātājiem noteiktās ziņošanas prasības būtu jāpapildina ar saskaņotām ziņošanas prasībām, ziņošanas formātu un saskaņotām definīcijām dalībvalstu ziņojumiem Komisijai par Savienībā patērēto degvielu siltumnīcefekta gāzu rādītājiem. Konkrētāk, šīs ziņošanas prasības sniegs iespēju atjaunināt Direktīvas 98/70/EK IV pielikuma C daļas 19. punktā un Direktīvas 2009/28/EK V pielikuma C daļas 19. punktā aprakstīto fosilās degvielas komparatoru, atvieglos ziņošanu, kas prasīta Direktīvas 98/70/EK 8. panta 3. punktā un 9. panta 2. punktā, kā arī atvieglos aprēķinu metodes pielāgošanu tehnikas un zinātnes attīstībai, lai nodrošinātu, ka tā atbilst paredzētajam mērķim. Šiem datiem būtu jāietver tirgū laistās degvielas vai enerģijas daudzums un degvielas vai enerģijas veids, pirkuma vieta un tirgū laistās degvielas vai enerģijas izcelsme.

(15)

Ir lietderīgi, ka dalībvalstis ļauj pakalpojumu sniedzējiem izpildīt ziņošanas pienākumu, izmantojot ekvivalentus datus, kas tiek vākti, ievērojot citus Savienības vai valstu tiesību aktus, lai mazinātu administratīvo slogu, ja vien šī ziņošana notiek saskaņā ar IV pielikumā izklāstītajām prasībām un I un III pielikumā sniegtajām definīcijām.

(16)

Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 5. punkta c) apakšpunkts paredz iespēju pieņemt jebkurus vajadzīgos noteikumus, lai piegādātāju grupai būtu vieglāk ziņot, ievērojot minētās direktīvas 7.a panta 4. punktu. Ir vēlams šādu ziņošanu atvieglot, lai netiktu traucēta degvielas fiziska pārvietošana, jo dažādi piegādātāji laiž tirgū dažādas degvielas dažādās proporcijās un līdz ar to tiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāja sasniegšanai var būt jāatvēl atšķirīgs resursu daudzums. Tāpēc ir jāsaskaņo piegādātāja identifikācijas, tirgū laistās degvielas vai enerģijas daudzuma, degvielas vai enerģijas veida, pirkuma vietas un tirgū laistās degvielas vai enerģijas izcelsmes definīcijas. Turklāt, lai izvairītos no dubultas uzskaites piegādātāju kopīgas ziņošanas gadījumā, kas paredzēta 7.a panta 4. punktā, ir lietderīgi saskaņot aprēķina un ziņošanas metodes īstenošanu dalībvalstīs, tostarp ziņojumus Komisijai tā, lai vajadzīgā informācija no piegādātāju grupas attiektos uz konkrētu dalībvalsti.

(17)

Ievērojot Direktīvas 98/70/EK 8. panta 3. punktu, dalībvalstīm ir jāiesniedz ikgadējs valsts degvielas kvalitātes ziņojums par iepriekšējo gadu saskaņā ar paraugu, kas noteikts Komisijas Lēmumā 2002/159/EK (4). Lai ievērotu grozījumus Direktīvā 98/70/EK, kas tajā tika ieviesti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/30/EK (5), un izrietošās dalībvalstīm noteiktās papildu prasības par ziņošanu, kā arī efektivitātes un saskaņošanas uzlabošanai ir jāprecizē, kāda informācija būtu jāpaziņo, un jāpieņem formāts, ko piegādātāji un dalībvalstis izmantotu datu iesniegšanai.

(18)

Komisija 2012. gada 23. februārī iesniedza pasākuma projektu komitejai, kas izveidota ar Direktīvu 98/70/EK. Komitejai neizdevās pieņemt atzinumu ar vajadzīgo kvalificēto balsu vairākumu. Tāpēc ir lietderīgi, ka Komisija iesniedz priekšlikumu Padomei, ievērojot Padomes Lēmuma 1999/468/EK (6) 5.a panta 4. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo direktīvu paredz noteikumus aprēķina metodēm un ziņošanas prasībām saskaņā ar Direktīvu 98/70/EK.

2.   Šo direktīvu piemēro degvielām, ar ko darbina autotransportlīdzekļus un neautoceļu tehniku (tostarp iekšzemes ūdensceļu kuģus, kad tie nekuģo jūrā), lauksaimniecības un mežsaimniecības traktorus, kā arī atpūtas kuģus, kad tie nekuģo jūrā, un elektroenerģijai, ko izmanto autotransportlīdzekļos.

2. pants

Definīcijas

Šajā direktīvā papildus definīcijām, kas jau ir ietvertas Direktīvā 98/70/EK, ir spēkā šādas definīcijas:

1)

“augšposma emisijas” ir visas siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas rodas pirms jēlmateriāla nokļūšanas rafinēšanas rūpnīcā vai pārstrādes rūpnīcā, kur ražo I pielikumā minēto degvielu;

2)

“dabīgais bitumens” ir jebkurš rafinēšanas rūpnīcas jēlmateriāla avots:

a)

kura Amerikas Naftas institūta (API) blīvums nepārsniedz 10 grādus, jēlmateriālam atrodoties iegulā ekstrakcijas vietā, saskaņā ar Amerikas Testēšanas un materiālu biedrības (ASTM) (7) testēšanas metodi D287;

b)

kura vidējā viskozitāte gadā pie iegulas temperatūras ir lielāka par vērtību, kas aprēķināta pēc šāda vienādojuma: viskozitāte (centipuazos) = 518,98e – 0,038T, kur T ir temperatūra Celsija grādos;

c)

kurš atbilst Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (8) ar kombinētās nomenklatūras (KN) kodu 2714 klasificēto darvas smilšu definīcijai; un

d)

ja jēlmateriāla avota mobilizāciju panāk ar kalnrūpniecības metodēm vai gravitācijas drenāžu, ieguves palielināšanai izmantojot termisko paņēmienu, kam nepieciešamo siltumenerģiju galvenokārt iegūst no citiem avotiem, nevis paša izejvielas avota;

3)

“degslāneklis” ir jebkurš rafinēšanas rūpnīcas jēlmateriāla avots, kas atrodas iežu iegulā, satur cieto kerogēnu un atbilst Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ar KN kodu 2714 klasificētā degslānekļa definīcijai. Jēlmateriāla avota mobilizāciju panāk ar kalnrūpniecības metodēm vai gravitācijas drenāžu, ieguves palielināšanai izmantojot termisko paņēmienu;

4)

“degvielas pamatstandarts” ir degvielas pamatstandarts, kura pamatā ir aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisijas uz enerģijas vienību no fosilajām degvielām 2010. gadā;

5)

“tradicionālā jēlnafta” ir jebkurš ir rafinēšanas rūpnīcas izejvielas avots, kura API blīvums pārsniedz 10 grādus, jēlnaftai atrodoties iegulā izcelsmes vietā, ja tas mērīts saskaņā ar ASTM testēšanas metodi D287, un kurš nav klasificējams ar Regulā (EEK) Nr. 2658/87 noteikto KN kodu 2714.

3. pants

Metode tādu piegādāto degvielu un enerģijas siltumnīcefekta gāzu intensitātes aprēķināšanai, kuras nav biodegvielas, un piegādātāju ziņojumu sagatavošanai

1.   Piemērojot Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 2. punktu, dalībvalstis nodrošina, ka piegādātāji nosaka piegādāto degvielu siltumnīcefekta gāzu intensitāti, izmantojot šīs direktīvas I pielikumā izklāstīto aprēķinu metodi.

2.   Piemērojot Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 1. punkta otro daļu un 2. punktu, dalībvalstis pieprasa, lai piegādātāji ziņotu datus, izmantojot šīs direktīvas I pielikumā noteiktās definīcijas un aprēķinu metodi. Datus ziņo katru gadu, izmantojot šīs direktīvas IV pielikumā sniegto veidni.

3.   Piemērojot Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 4. punktu, visas dalībvalstis nodrošina to, ka piegādātāju grupa, kas izvēlas tikt uzskatīta par vienu piegādātāju, konkrētajā dalībvalstī izpilda 7.a panta 2. punktā noteikto pienākumu.

4.   Piegādātājiem, kuri ir MVU, dalībvalstis piemēro šīs direktīvas I pielikumā noteikto vienkāršoto metodi.

4. pants

Degvielas pamatstandarta un siltumnīcefekta gāzu intensitātes samazinājuma aprēķināšana

Lai pārliecinātos, ka piegādātāji pilda tiem Direktīvas 98/70/EK 7.a panta 2. punktā noteikto pienākumu, dalībvalstis nosaka piegādātājiem prasību panāktos degvielas un elektroenerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumus salīdzināt ar degvielas pamatstandartu, kas noteikts šīs direktīvas II pielikumā.

5. pants

Dalībvalstu ziņojumi

1.   Iesniedzot ziņojumus Komisijai saskaņā ar Direktīvas 98/70/EK 8. panta 3. punktu, dalībvalstis sniedz Komisijai datus, kuri saistīti ar minētās direktīvas 7.a panta prasību izpildi un kuru sniegšana paredzēta šīs direktīvas III pielikumā.

2.   Dalībvalstis šīs direktīvas III pielikumā noteiktos datus iesniedz, izmantojot Eiropas Vides aģentūras ReportNet rīkus, kas nodrošināti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 401/2009 (9). Dalībvalstis datus elektroniski nosūta uz Eiropas Vides aģentūras pārvaldīto centrālo datu repozitoriju.

3.   Datus sniedz katru gadu, izmantojot šīs direktīvas IV pielikumā paredzēto veidni. Dalībvalstis Komisijai paziņo nosūtīšanas dienu un tās kompetentās iestādes kontaktpersonas vārdu, kura atbild par datu verificēšanu un ziņošanu Komisijai.

6. pants

Sankcijas

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, ko piemēro par to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus vajadzīgos pasākumus minēto noteikumu īstenošanas nodrošināšanai. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis minētos noteikumus paziņo Komisijai ne vēlāk kā 2017. gada 21. aprīlī un nekavējoties Komisiju informē par visiem turpmāk veiktiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

7. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2017. gada 21. aprīlim. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2.   Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

3.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2015. gada 20. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. DŪKLAVS


(1)  OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp.

(2)  Komisijas Ieteikums 2003/361/EK (2003. gada 6. maijs) par mikro, mazu un vidēju uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.).

(4)  Komisijas Lēmums 2002/159/EK (2002. gada 18. februāris) par kopīgu paraugu attiecībā uz degvielas kvalitātes valsts datu kopsavilkumu iesniegšanu (OV L 53, 23.2.2002., 30. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/30/EK (2009. gada 23. aprīlis), ar ko groza Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām un ievieš mehānismu autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas kontrolei un samazināšanai, groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās degvielas specifikācijām, kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 93/12/EEK (OV L 140, 5.6.2009., 88. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.).

(7)  Amerikas Testēšanas un materiālu biedrība, http://www.astm.org/index.shtml.

(8)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 401/2009 (2009. gada 23. aprīlis) par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.).


I PIELIKUMS

METODE, PĒC KURAS PIEGĀDĀTĀJI APRĒĶINA UN ZIŅO DEGVIELU UN ENERĢIJAS APRITES CIKLA SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU INTENSITĀTI

1. daļa

Piegādātāja degvielu un enerģijas siltumnīcefekta gāzu intensitātes aprēķināšana

Degvielu un enerģijas siltumnīcefekta gāzu intensitāti izsaka kā oglekļa dioksīda ekvivalentu gramos uz vienu megadžoulu degvielas (g CO2 ekv./MJ).

1.

Siltumnīcefekta gāzes, ko ņem vērā degvielu siltumnīcefekta gāzu intensitātes aprēķināšanā, ir oglekļa dioksīds (CO2), dislāpekļa oksīds (N2O) un metāns (CH4). Aprēķinot CO2 ekvivalenci, minēto gāzu emisijas izsaka kā CO2 ekvivalenta emisijas šādi:

CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298.

2.

Emisijas no fosilo degvielu ekstrakcijā, ražošanā, rafinēšanā un patēriņā izmantotās tehnikas un aprīkojuma ražošanas siltumnīcefekta gāzu aprēķinā neņem vērā.

3.

Piegādātāja siltumnīcefekta gāzu intensitāti no visu piegādāto degvielu un enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisijām aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Formula

kur:

a)

“#” ir piegādātājs (identificēts subjekts, kas ir akcīzes nodokļa maksātājs), identificēts ar identifikācijas numuru, kas Komisijas Regulā (EK) Nr. 684/2009 (1) definēts kā komersanta akcīzes identifikācijas numurs (akcīzes nodokļa datu apmaiņas sistēmas (SEED) reģistrācijas numurs vai pievienotās vērtības nodokļa (PVN) identifikācijas numurs minētās regulas I pielikuma 1. tabulas 5. punkta a) apakšpunktā piegādes tipa kodiem 1 līdz 5 un 8), un šī persona ir arī tā, kura bija atbildīga par akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar Padomes Direktīvas 2008/118/EK (2) 8. pantu brīdī, kad akcīzes nodoklis kļuva uzliekams saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK 7. panta 2. punktu. Ja šis identifikācijas numurs nav pieejams, dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar valsts akcīzes nodokļa ziņošanas shēmu tiek izveidots līdzvērtīgs identifikācijas līdzeklis;

b)

“x” ir degvielas un enerģijas veidi, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 684/2009 I pielikuma 1. tabulas 17. punkta c) apakšpunktā. Ja šie dati nav pieejami, dalībvalstis savāc ekvivalentus datus saskaņā ar valstī izveidotu akcīzes nodokļa ziņošanas shēmu;

c)

“MJx” ir piegādātās enerģijas kopējais daudzums, pārrēķināts no degvielas “x” paziņotajiem daudzumiem un izteikts megadžoulos. To aprēķina šādi:

i)

Katra degvielas veida katras degvielas daudzums

To aprēķina pēc datiem, kas ziņoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 684/2009 I pielikuma 1. tabulas 17. punkta d), f) un o) apakšpunktu. Biodegvielas daudzumus pārrēķina to enerģijas saturā, kas izteikts kā zemākā siltumspēja, saskaņā Direktīvas 2009/28/EK III pielikumā noteiktajām enerģijas blīvuma vērtībām. Nebioloģiskas izcelsmes degvielu daudzumus pārrēķina to enerģijas saturā, kas izteikts kā zemākā siltumspēja, saskaņā ar Apvienotā izpētes centra EUCAR-CONCAWE (JEC)  (3) 2013. gada jūlija ziņojuma (4. versija) Well-to-Tank  (4) 1. pielikumā noteiktajām enerģijas blīvuma vērtībām.

ii)

Vienlaicīga fosilo degvielu un biodegvielu līdzpārstrāde

Pārstrāde ietver jebkādas tādas modifikācijas piegādātās degvielas vai enerģijas aprites ciklā, kas rada izmaiņas produkta molekulārajā struktūrā. Par šādu pārstrādi nav uzskatāma denaturanta pievienošana. Kopā ar nebioloģiskas izcelsmes degvielām līdzpārstrādāto biodegvielu daudzums atspoguļo biodegvielas pēcpārstrādes stāvokli. Līdzpārstrādātās biodegvielas daudzumu nosaka saskaņā ar līdzpārstrādes procesa energobilanci un efektivitāti, kā noteikts Direktīvas 98/70/EK IV pielikuma C daļas 17. punktā.

Ja ar fosilajām degvielām tiek sajauktas vairākas biodegvielas, piegādātāji aprēķinos ņem vērā un dalībvalstīm ziņo katras biodegvielas daudzumu un veidu.

Piegādātās biodegvielas daudzumu, kas neatbilst Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 1. punktā minētajiem ilgtspējības kritērijiem, ieskaita kā fosilo degvielu.

Benzīna–etanola maisījuma E85 daudzumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 443/2009 (5) 6. panta izpildei aprēķina kā atsevišķu degvielu.

Ja dati par daudzumiem netiek vākti, ievērojot Regulu (EK) Nr. 684/2009, dalībvalstis savāc ekvivalentus datus saskaņā ar valstī izveidotu akcīzes nodokļa ziņošanas shēmu.

iii)

Patērētais elektroenerģijas daudzums

Tas ir autotransportlīdzekļos vai motociklos patērētais elektroenerģijas daudzums, ja piegādātājs šo enerģijas daudzumu paziņo katras dalībvalsts attiecīgajai iestādei saskaņā ar šādu formulu:

patērētā elektroenerģija = nobrauktais attālums (km) × elektroenerģijas patēriņa efektivitāte (MJ/km);

d)

Augšposma emisiju samazinājums (AES)

AES ir piegādātāja deklarētais siltumnīcefekta gāzu augšposma emisiju samazinājums, izteikts g CO2 ekv., ja tas ir kvantificēts un ziņots saskaņā ar šādām prasībām:

i)

Atbilstība prasībām

AES piemēro tikai benzīna, dīzeļdegvielas, CNG vai LPG standartvērtību daļai, kas attiecas uz vidējām augšposma emisijām.

Jebkurā valstī radušos AES var ieskaitīt kā siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumus attiecībā uz jebkura piegādātāja piegādātām degvielām no jebkādiem izejvielu avotiem.

AES ieskaita tikai tad, ja tie ir saistīti ar projektiem, kas sākti pēc 2011. gada 1. janvāra.

Nav jāpierāda, ka AES nebūtu radušies bez Direktīvas 98/70/EK 7.a pantā noteiktajām ziņošanas prasībām.

ii)

Aprēķini

Ar naftas un gāzes ražošanu saistīto AES aprēķina un validē saskaņā ar principiem un standartiem, kas noteikti starptautiskajos standartos, konkrētāk, ISO 14064, ISO 14065 un ISO 14066.

AES un pamatstandarta emisijas monitorē, ziņo un verificē saskaņā ar ISO 14064 un nodrošinot rezultātus, kas ir tikpat uzticami kā tie, ko iegūst saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 600/2012 (6) un Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012 (7). AES aprēķināšanas metožu verifikācija jāveic saskaņā ar ISO 14064-3, un verificētājai organizācijai jābūt akreditētai saskaņā ar ISO 14065;

e)

“SEGix” ir degviela vai enerģijas “x” siltumnīcefekta gāzu intensitāte, izteikta g CO2 ekv./MJ. Piegādātāji katras degvielas vai enerģijas siltumnīcefekta gāzu intensitāti aprēķina šādi:

i)

Nebioloģiskas izcelsmes degvielu siltumnīcefekta gāzu intensitāte ir katra degvielas veida “aprites cikla svērtā siltumnīcefekta gāzu intensitāte uz vienību”, kas norādīta šā pielikuma 2. daļas 5. punktā iekļautās tabulas pēdējā ailē.

ii)

Elektroenerģiju aprēķina saskaņā ar 2. daļas 6. punktu.

iii)

Biodegvielu siltumnīcefekta gāzu intensitāte

To biodegvielu siltumnīcefekta gāzu intensitāti, kuras atbilst Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 1. punktā minētajiem ilgtspējības kritērijiem, aprēķina saskaņā ar minētās direktīvas 7.d pantu. Ja dati par biodegvielu aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisijām iegūti saskaņā ar nolīgumu vai shēmu, par kuru saskaņā ar Direktīvas 98/70/EK 7.c panta 4. punktu pieņemts lēmums, kas attiecas uz minētās direktīvas 7.b panta 2. punktu, šie dati jāizmanto arī biodegvielu siltumnīcefekta gāzu intensitātes noteikšanai saskaņā ar minētās direktīvas 7.b panta 1. punktu. To biodegvielu siltumnīcefekta gāzu intensitāte, kuras neatbilst Direktīvas 98/70/EK 7.b panta 1. punktā minētajiem ilgtspējības kritērijiem, ir vienāda ar to attiecīgo fosilo degvielu siltumnīcefekta gāzu intensitāti, kuras iegūst no tradicionālās jēlnaftas vai gāzes.

iv)

Nebioloģiskas izcelsmes degvielu un biodegvielu vienlaicīga līdzpārstrāde

Kopā ar fosilajām degvielām līdzpārstrādāto biodegvielu siltumnīcefekta gāzu intensitāte atspoguļo biodegvielas pēcpārstrādes stāvokli;

f)

“KK” ir korekcijas koeficienti, ar kuriem rādītājus pielāgo spēka piedziņas bloka efektivitātei:

Galvenā pārveides tehnoloģija

Efektivitātes koeficients

Iekšdedzes dzinējs

1

Elektriskais spēka piedziņas bloks ar akumulatoru

0,4

Elektriskais spēka piedziņas bloks ar ūdeņraža elementu

0,4

2. daļa

Piegādātāju ziņojumi par degvielām, kas nav biodegvielas

1.   Fosilo degvielu AES

Lai AES būtu prasībatbilstīgi, piemērojot ziņošanas un aprēķinu metodi, piegādātāji dalībvalstu nozīmētajai iestādei paziņo šādu informāciju:

a)

projekta sākuma datums, kam jābūt vēlākam par 2011. gada 1. janvāri;

b)

ikgadējie emisiju samazinājumi g CO2 ekv.;

c)

laikposms, kurā radās deklarētie samazinājumi;

d)

emisiju avotam vistuvākā projekta atrašanās vieta, kas norādīta platuma un garuma koordinātās grādos līdz ceturtajai zīmei aiz komata;

e)

pamatstandarta gada emisijas pirms emisiju samazināšanas pasākumu ieviešanas un gada emisijas pēc emisiju samazināšanas pasākumu ieviešanas, izteiktas g CO2 ekv. uz MJ iegūtās izejvielas;

f)

atkārtoti neizmantojams sertifikāta numurs, ar kuru unikāli identificēta shēma un deklarētie siltumnīcefekta gāzu samazinājumi;

g)

atkārtoti neizmantojams numurs, ar kuru unikāli identificēta aprēķinu metode un ar to saistītā shēma;

h)

ja projekts ir saistīts ar naftas ekstrakciju, gada vidējā vēsturiskā un pārskata gada gāzes–naftas attiecība (GNA) šķīdumā, jēlnaftas spiediens iegulā, dziļums un urbuma ražošanas rādītājs.

2.   Izcelsme

“Izcelsme” ir šā pielikuma 2. daļas 7. punktā uzskaitītais izejvielas komercnosaukums, bet tikai tajos gadījumos, kad piegādātājam ir nepieciešamā informācija, jo:

a)

piegādātājs ir persona vai uzņēmums, kas importē jēlnaftu no trešām valstīm vai saņem jēlnaftas piegādes no citām dalībvalstīm saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 2964/95 (8) 1. pantu; vai

b)

piegādātājs ir ar citiem piegādātājiem vienojies apmainīties ar informāciju.

Visos citos gadījumos “izcelsme” ir norāde, vai degviela ir no ES vai trešām valstīm.

Informācija, ko piegādātāji savāc un sniedz dalībvalstīm attiecībā uz degvielu izcelsmi, ir konfidenciāla, tomēr Komisija var publicēt vispārīgu informāciju vai kopsavilkumu, kas nesatur ziņas par konkrētiem uzņēmumiem.

Biodegvielu gadījumā “izcelsme” ir “biodegvielas ražošanas paņēmiens”, kas noteikts Direktīvas 98/70/EK IV pielikumā.

Ja izmanto vairākas izejvielas, piegādātāji paziņo katras tādas izejvielas daudzumu tonnās, kas saražota attiecīgajā pārstrādes rūpnīcā pārskata gadā.

3.   Pirkuma vieta

“Pirkuma vieta” ir tās pārstrādes rūpnīcas atrašanās valsts un nosaukums, kurā tika veikta pēdējā būtiskā degvielas vai enerģijas pārveide, kas piešķir degvielai vai enerģijai izcelsmi saskaņā ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2454/93 (9).

4.   MVU

Atkāpjoties no minētā, piegādātājiem, kas ir MVU, “izcelsme” un “pirkuma vieta” ir vai nu ES, vai trešā valsts neatkarīgi no tā, vai tie importē jēlnaftu vai piegādā no naftas eļļas un no bitumenmateriāliem iegūtas eļļas.

5.   Vidējā aprites cikla siltumnīcefekta gāzu intensitātes standartvērtības degvielām, kas nav biodegvielas, un elektroenerģijai

Jēlmateriāla avots un process

Tirgū laistās degvielas veids

Aprites cikla SEG intensitāte (g CO2 ekv./MJ)

Svērtā aprites cikla SEG intensitāte (g CO2 ekv./MJ)

Tradicionālā jēlnafta

Benzīns

93,2

93,3

No dabasgāzes sintezēta šķidrā degviela

94,3

No oglēm iegūta šķidrā degviela

172

Dabīgais bitumens

107

Degslāneklis

131,3

Tradicionālā jēlnafta

Dīzeļdegviela vai gāzeļļa

95

95,1

No dabasgāzes sintezēta šķidrā degviela

94,3

No oglēm iegūta šķidrā degviela

172

Dabīgais bitumens

108,5

Degslāneklis

133,7

Visi fosilie avoti

Sašķidrināta naftas gāze dzirksteļaizdedzes motorā

73,6

73,6

Dabasgāze, ES kombinācija

Saspiesta dabasgāze dzirksteļaizdedzes motorā

69,3

69,3

Dabasgāze, ES kombinācija

Sašķidrināta dabasgāze dzirksteļaizdedzes motorā

74,5

74,5

Sabatjē reakcija, izmantojot ūdeņradi, kas iegūts nebioloģisku atjaunojamu energoresursu enerģijas elektrolīzē

Saspiests sintētiskais metāns dzirksteļaizdedzes motorā

3,3

3,3

Dabasgāze, tvaika riformings

Saspiests ūdeņradis ūdeņraža elementā

104,3

104,3

Elektrolīze, kurai enerģiju nodrošina tikai no nebioloģiskiem atjaunojamiem energoresursiem

Saspiests ūdeņradis ūdeņraža elementā

9,1

9,1

Ogles

Saspiests ūdeņradis ūdeņraža elementā

234,4

234,4

Ogles ar procesā emitētā oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu

Saspiests ūdeņradis ūdeņraža elementā

52,7

52,7

No fosilajām izejvielām iegūtas plastmasas atkritumi

Benzīns, dīzeļdegviela vai gāzeļļa

86

86

6.   Elektroenerģija

Attiecībā uz ziņošanu, kas jāveic elektroenerģijas piegādātājiem, kuri piegādā enerģiju, ko patērē elektrotransportlīdzekļi un elektromotocikli, dalībvalstīm būtu jāaprēķina aprites cikla valsts vidējās standartvērtības saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem.

Alternatīvi dalībvalstis var atļaut saviem piegādātājiem noteikt elektroenerģijas siltumnīcefekta gāzu intensitātes vērtības (g CO2 ekv./MJ) pēc datiem, ko dalībvalstis ziņojušas saskaņā ar:

a)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2008 (10),

b)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (11); vai

c)

Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 666/2014 (12).

7.   Izejvielas komercnosaukums

Valsts

Izejvielas komercnosaukums

API

Sēra saturs (masas %)

Abū Dabī

Al Bunduq

38,5

1,1

Abū Dabī

Mubarraz

38,1

0,9

Abū Dabī

Murban

40,5

0,8

Abū Dabī

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

Abū Dabī

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Abū Dabī

Arzanah

44

0

Abū Dabī

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Abū Dabī

Murban Bottoms

21,4

NAV DATU (ND)

Abū Dabī

Top Murban

21

ND

Abū Dabī

Upper Zakum

34,4

1,7

Alžīrija

Arzew

44,3

0,1

Alžīrija

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Alžīrija

Zarzaitine

43

0,1

Alžīrija

Algerian

44

0,1

Alžīrija

Skikda

44,3

0,1

Alžīrija

Saharan Blend

45,5

0,1

Alžīrija

Hassi Ramal

60

0,1

Alžīrija

Algerian Condensate

64,5

ND

Alžīrija

Algerian Mix

45,6

0,2

Alžīrija

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Alžīrija

Algerian Condensate (Bejaia)

65,0

0

Alžīrija

Top Algerian

24,6

ND

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (West)

26

ND

Angola

Cavala-1

42,3

ND

Angola

Sulele (South-1)

38,7

ND

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (North)

30

ND

Angola

Malongo (South)

25

ND

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

ND

Angola

Kuito

20

ND

Angola

Hungo

28,8

ND

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

Argentīna

Tierra del Fuego

42,4

ND

Argentīna

Santa Cruz

26,9

ND

Argentīna

Escalante

24

0,2

Argentīna

Canadon Seco

27

0,2

Argentīna

Hidra

51,7

0,05

Argentīna

Medanito

34,93

0,48

Armēnija

Armenian Miscellaneous

ND

ND

Austrālija

Jabiru

42,3

0,03

Austrālija

Kooroopa (Jurassic)

42

ND

Austrālija

Talgeberry (Jurassic)

43

ND

Austrālija

Talgeberry (Up Cretaceous)

51

ND

Austrālija

Woodside Condensate

51,8

ND

Austrālija

Saladin-3 (Top Barrow)

49

ND

Austrālija

Harriet

38

ND

Austrālija

Skua-3 (Challis Field)

43

ND

Austrālija

Barrow Island

36,8

0,1

Austrālija

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Austrālija

Jackson Blend

41,9

0

Austrālija

Cooper Basin

45,2

0,02

Austrālija

Griffin

55

0,03

Austrālija

Buffalo Crude

53

ND

Austrālija

Cossack

48,2

0,04

Austrālija

Elang

56,2

ND

Austrālija

Enfield

21,7

0,13

Austrālija

Gippsland (Bass Strait)

45,4

0,1

Azerbaidžāna

Azeri Light

34,8

0,15

Bahreina

Bahrain Miscellaneous

ND

ND

Baltkrievija

Belarus Miscellaneous

ND

ND

Benina

Seme

22,6

0,5

Benina

Benin Miscellaneous

ND

ND

Beliza

Belize Light Crude

40

ND

Beliza

Belize Miscellaneous

ND

ND

Bolīvija

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brazīlija

Garoupa

30,5

0,1

Brazīlija

Sergipano

25,1

0,4

Brazīlija

Campos Basin

20

ND

Brazīlija

Urucu (Upper Amazon)

42

ND

Brazīlija

Marlim

20

ND

Brazīlija

Brazil Polvo

19,6

1,14

Brazīlija

Roncador

28,3

0,58

Brazīlija

Roncador Heavy

18

ND

Brazīlija

Albacora East

19,8

0,52

Bruneja

Seria Light

36,2

0,1

Bruneja

Champion

24,4

0,1

Bruneja

Champion Condensate

65

0,1

Bruneja

Brunei LS Blend

32

0,1

Bruneja

Brunei Condensate

65

ND

Bruneja

Champion Export

23,9

0,12

Kamerūna

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Kamerūna

Lokele

21,5

0,5

Kamerūna

Moudi Light

40

ND

Kamerūna

Moudi Heavy

21,3

ND

Kamerūna

Ebome

32,1

0,35

Kamerūna

Cameroon Miscellaneous

ND

ND

Kanāda

Peace River Light

41

ND

Kanāda

Peace River Medium

33

ND

Kanāda

Peace River Heavy

23

ND

Kanāda

Manyberries

36,5

ND

Kanāda

Rainbow Light and Medium

40,7

ND

Kanāda

Pembina

33

ND

Kanāda

Bells Hill Lake

32

ND

Kanāda

Fosterton Condensate

63

ND

Kanāda

Rangeland Condensate

67,3

ND

Kanāda

Redwater

35

ND

Kanāda

Lloydminster

20,7

2,8

Kanāda

Wainwright-Kinsella

23,1

2,3

Kanāda

Bow River Heavy

26,7

2,4

Kanāda

Fosterton

21,4

3

Kanāda

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Kanāda

Midale

29

2,4

Kanāda

Milk River Pipeline

36

1,4

Kanāda

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Kanāda

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Kanāda

Ipl Condensate

55

0,3

Kanāda

Aurora Light

39,5

0,4

Kanāda

Aurora Condensate

65

0,3

Kanāda

Reagan Field

35

0,2

Kanāda

Synthetic Canada

30,3

1,7

Kanāda

Cold Lake

13,2

4,1

Kanāda

Cold Lake Blend

26,9

3

Kanāda

Canadian Federated

39,4

0,3

Kanāda

Chauvin

22

2,7

Kanāda

Gcos

23

ND

Kanāda

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Kanāda

Light Sour Blend

35

1,2

Kanāda

Lloyd Blend

22

2,8

Kanāda

Peace River Condensate

54,9

ND

Kanāda

Sarnium Condensate

57,7

ND

Kanāda

Saskatchewan Light

32,9

ND

Kanāda

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Kanāda

Syncrude

32

0,1

Kanāda

Rangeland – South L & M

39,5

0,5

Kanāda

Northblend Nevis

34

ND

Kanāda

Canadian Common Condensate

55

ND

Kanāda

Canadian Common

39

0,3

Kanāda

Waterton Condensate

65,1

ND

Kanāda

Panuke Condensate

56

ND

Kanāda

Federated Light and Medium

39,7

2

Kanāda

Wabasca

23

ND

Kanāda

Hibernia

37,3

0,37

Kanāda

BC Light

40

ND

Kanāda

Boundary

39

ND

Kanāda

Albian Heavy

21

ND

Kanāda

Koch Alberta

34

ND

Kanāda

Terra Nova

32,3

ND

Kanāda

Echo Blend

20,6

3,15

Kanāda

Western Canadian Blend

19,8

3

Kanāda

Western Canadian Select

20,5

3,33

Kanāda

White Rose

31,0

0,31

Kanāda

Access

22

ND

Kanāda

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

ND

Kanāda

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Kanāda

Christina Lake

20,5

3

Kanāda

CNRL

34

ND

Kanāda

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Kanāda

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Kanāda

Seal Heavy(SH)

19,89

4,54

Kanāda

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Kanāda

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Kanāda

Peace Sour

33

ND

Kanāda

Western Canadian Resid

20,7

ND

Kanāda

Christina Dilbit Blend

21,0

ND

Kanāda

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Čada

Doba Blend (Early Production)

24,8

0,14

Čada

Doba Blend (Later Production)

20,8

0,17

Čīle

Chile Miscellanous

ND

ND

Ķīna

Taching (Daqing)

33

0,1

Ķīna

Shengli

24,2

1

Ķīna

Beibu

ND

ND

Ķīna

Chengbei

17

ND

Ķīna

Lufeng

34,4

ND

Ķīna

Xijiang

28

ND

Ķīna

Wei Zhou

39,9

ND

Ķīna

Liu Hua

21

ND

Ķīna

Boz Hong

17

0,282

Ķīna

Peng Lai

21,8

0,29

Ķīna

Xi Xiang

32,18

0,09

Kolumbija

Onto

35,3

0,5

Kolumbija

Putamayo

35

0,5

Kolumbija

Rio Zulia

40,4

0,3

Kolumbija

Orito

34,9

0,5

Kolumbija

Cano-Limon

30,8

0,5

Kolumbija

Lasmo

30

ND

Kolumbija

Cano Duya-1

28

ND

Kolumbija

Corocora-1

31,6

ND

Kolumbija

Suria Sur-1

32

ND

Kolumbija

Tunane-1

29

ND

Kolumbija

Casanare

23

ND

Kolumbija

Cusiana

44,4

0,2

Kolumbija

Vasconia

27,3

0,6

Kolumbija

Castilla Blend

20,8

1,72

Kolumbija

Cupiaga

43,11

0,082

Kolumbija

South Blend

28,6

0,72

Kongo (Brazavila)

Emeraude

23,6

0,5

Kongo (Brazavila)

Djeno Blend

26,9

0,3

Kongo (Brazavila)

Viodo Marina-1

26,5

ND

Kongo (Brazavila)

Nkossa

47

0,03

Kongo (Kinšasa)

Muanda

34

0,1

Kongo (Kinšasa)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Kongo (Kinšasa)

Coco

30,4

0,15

Kotdivuāra

Espoir

31,4

0,3

Kotdivuāra

Lion Cote

41,1

0,101

Dānija

Dan

30,4

0,3

Dānija

Gorm

33,9

0,2

Dānija

Danish North Sea

34,5

0,26

Dubaija

Dubai (Fateh)

31,1

2

Dubaija

Margham Light

50,3

0

Ekvadora

Oriente

29,2

1

Ekvadora

Quito

29,5

0,7

Ekvadora

Santa Elena

35

0,1

Ekvadora

Limoncoha-1

28

ND

Ekvadora

Frontera-1

30,7

ND

Ekvadora

Bogi-1

21,2

ND

Ekvadora

Napo

19

2

Ekvadora

Napo Light

19,3

ND

Ēģipte

Belayim

27,5

2,2

Ēģipte

El Morgan

29,4

1,7

Ēģipte

Rhas Gharib

24,3

3,3

Ēģipte

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Ēģipte

Geysum

19,5

ND

Ēģipte

East Gharib (J-1)

37,9

ND

Ēģipte

Mango-1

35,1

ND

Ēģipte

Rhas Budran

25

ND

Ēģipte

Zeit Bay

34,1

0,1

Ēģipte

East Zeit Mix

39

0,87

Ekvatoriālā Gvineja

Zafiro

30,3

ND

Ekvatoriālā Gvineja

Alba Condensate

55

ND

Ekvatoriālā Gvineja

Ceiba

30,1

0,42

Gabona

Gamba

31,8

0,1

Gabona

Mandji

30,5

1,1

Gabona

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabona

Oguendjo

35

ND

Gabona

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabona

T'Catamba

44,3

0,21

Gabona

Rabi

33,4

0,06

Gabona

Rabi Blend

34

ND

Gabona

Rabi Light

37,7

0,15

Gabona

Etame Marin

36

ND

Gabona

Olende

17,6

1,54

Gabona

Gabonian Miscellaneous

ND

ND

Gruzija

Georgian Miscellaneous

ND

ND

Gana

Bonsu

32

0,1

Gana

Salt Pond

37,4

0,1

Gvatemala

Coban

27,7

ND

Gvatemala

Rubelsanto

27

ND

Indija

Bombay High

39,4

0,2

Indonēzija

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indonēzija

Ardjuna

35,2

0,1

Indonēzija

Attaka

42,3

0,1

Indonēzija

Suri

18,4

0,2

Indonēzija

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indonēzija

Sepinggan

37,9

0,9

Indonēzija

Walio

34,1

0,7

Indonēzija

Arimbi

31,8

0,2

Indonēzija

Poleng

43,2

0,2

Indonēzija

Handil

32,8

0,1

Indonēzija

Jatibarang

29

0,1

Indonēzija

Cinta

33,4

0,1

Indonēzija

Bekapai

40

0,1

Indonēzija

Katapa

52

0,1

Indonēzija

Salawati

38

0,5

Indonēzija

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indonēzija

Sembakung

37,5

0,1

Indonēzija

Badak

41,3

0,1

Indonēzija

Arun Condensate

54,5

ND

Indonēzija

Udang

38

0,1

Indonēzija

Klamono

18,7

1

Indonēzija

Bunya

31,7

0,1

Indonēzija

Pamusian

18,1

0,2

Indonēzija

Kerindigan

21,6

0,3

Indonēzija

Melahin

24,7

0,3

Indonēzija

Bunyu

31,7

0,1

Indonēzija

Camar

36,3

ND

Indonēzija

Cinta Heavy

27

ND

Indonēzija

Lalang

40,4

ND

Indonēzija

Kakap

46,6

ND

Indonēzija

Sisi-1

40

ND

Indonēzija

Giti-1

33,6

ND

Indonēzija

Ayu-1

34,3

ND

Indonēzija

Bima

22,5

ND

Indonēzija

Padang Isle

34,7

ND

Indonēzija

Intan

32,8

ND

Indonēzija

Sepinggan – Yakin Mixed

31,7

0,1

Indonēzija

Widuri

32

0,1

Indonēzija

Belida

45,9

0

Indonēzija

Senipah

51,9

0,03

Irāna

Iranian Light

33,8

1,4

Irāna

Iranian Heavy

31

1,7

Irāna

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Irāna

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Irāna

Rostam

35,9

1,55

Irāna

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Irāna

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Irāna

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Irāna

Sirri

30,9

2,3

Irāna

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Irāna

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Irāna

Iranian Miscellaneous

ND

ND

Irāka

Basrah Light (Pers. Gulf)

33,7

2

Irāka

Kirkuk (Pers. Gulf)

35,1

1,9

Irāka

Mishrif (Pers. Gulf)

28

ND

Irāka

Bai Hasson (Pers. Gulf)

34,1

2,4

Irāka

Basrah Medium (Pers. Gulf)

31,1

2,6

Irāka

Basrah Heavy (Pers. Gulf)

24,7

3,5

Irāka

Kirkuk Blend (Pers. Gulf)

35,1

2

Irāka

N. Rumalia (Pers. Gulf)

34,3

2

Irāka

Ras el Behar

33

ND

Irāka

Basrah Light (Red Sea)

33,7

2

Irāka

Kirkuk (Red Sea)

36,1

1,9

Irāka

Mishrif (Red Sea)

28

ND

Irāka

Bai Hasson (Red Sea)

34,1

2,4

Irāka

Basrah Medium (Red Sea)

31,1

2,6

Irāka

Basrah Heavy (Red Sea)

24,7

3,5

Irāka

Kirkuk Blend (Red Sea)

34

1,9

Irāka

N. Rumalia (Red Sea)

34,3

2

Irāka

Ratawi

23,5

4,1

Irāka

Basrah Light (Turkey)

33,7

2

Irāka

Kirkuk (Turkey)

36,1

1,9

Irāka

Mishrif (Turkey)

28

ND

Irāka

Bai Hasson (Turkey)

34,1

2,4

Irāka

Basrah Medium (Turkey)

31,1

2,6

Irāka

Basrah Heavy (Turkey)

24,7

3,5

Irāka

Kirkuk Blend (Turkey)

34

1,9

Irāka

N. Rumalia (Turkey)

34,3

2

Irāka

FAO Blend

27,7

3,6

Kazahstāna

Kumkol

42,5

0,07

Kazahstāna

CPC Blend

44,2

0,54

Kuveita

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuveita

Magwa (Lower Jurassic)

38

ND

Kuveita

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Lībija

Bu Attifel

43,6

0

Lībija

Amna (high pour)

36,1

0,2

Lībija

Brega

40,4

0,2

Lībija

Sirtica

43,3

0,43

Lībija

Zueitina

41,3

0,3

Lībija

Bunker Hunt

37,6

0,2

Lībija

El Hofra

42,3

0,3

Lībija

Dahra

41

0,4

Lībija

Sarir

38,3

0,2

Lībija

Zueitina Condensate

65

0,1

Lībija

El Sharara

42,1

0,07

Malaizija

Miri Light

36,3

0,1

Malaizija

Tembungo

37,5

ND

Malaizija

Labuan Blend

33,2

0,1

Malaizija

Tapis

44,3

0,1

Malaizija

Tembungo

37,4

0

Malaizija

Bintulu

26,5

0,1

Malaizija

Bekok

49

ND

Malaizija

Pulai

42,6

ND

Malaizija

Dulang

39

0,037

Mauritānija

Chinguetti

28,2

0,51

Meksika

Isthmus

32,8

1,5

Meksika

Maya

22

3,3

Meksika

Olmeca

39

ND

Meksika

Altamira

16

ND

Meksika

Topped Isthmus

26,1

1,72

Nīderlande

Alba

19,59

ND

Neitrāla zona

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Neitrāla zona

Hout

32,8

1,9

Neitrāla zona

Khafji

28,5

2,9

Neitrāla zona

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Neitrāla zona

Ratawi

23,5

4,1

Neitrāla zona

Neutral Zone Mix

23,1

ND

Neitrāla zona

Khafji Blend

23,4

3,8

Nigērija

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigērija

Escravos

36,2

0,1

Nigērija

Brass River

40,9

0,1

Nigērija

Qua Iboe

35,8

0,1

Nigērija

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigērija

Pennington

36,6

0,1

Nigērija

Bomu

33

0,2

Nigērija

Bonny Light

36,7

0,1

Nigērija

Brass Blend

40,9

0,1

Nigērija

Gilli Gilli

47,3

ND

Nigērija

Adanga

35,1

ND

Nigērija

Iyak-3

36

ND

Nigērija

Antan

35,2

ND

Nigērija

OSO

47

0,06

Nigērija

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigērija

Yoho

39,6

ND

Nigērija

Okwori

36,9

ND

Nigērija

Bonga

28,1

ND

Nigērija

ERHA

31,7

0,21

Nigērija

Amenam Blend

39

0,09

Nigērija

Akpo

45,17

0,06

Nigērija

EA

38

ND

Nigērija

Agbami

47,2

0,044

Norvēģija

Ekofisk

43,4

0,2

Norvēģija

Tor

42

0,1

Norvēģija

Statfjord

38,4

0,3

Norvēģija

Heidrun

29

ND

Norvēģija

Norwegian Forties

37,1

ND

Norvēģija

Gullfaks

28,6

0,4

Norvēģija

Oseberg

32,5

0,2

Norvēģija

Norne

33,1

0,19

Norvēģija

Troll

28,3

0,31

Norvēģija

Draugen

39,6

ND

Norvēģija

Sleipner Condensate

62

0,02

Omāna

Oman Export

36,3

0,8

Papua-Jaungvineja

Kutubu

44

0,04

Peru

Loreto

34

0,3

Peru

Talara

32,7

0,1

Peru

High Cold Test

37,5

ND

Peru

Bayovar

22,6

ND

Peru

Low Cold Test

34,3

ND

Peru

Carmen Central-5

20,7

ND

Peru

Shiviyacu-23

20,8

ND

Peru

Mayna

25,7

ND

Filipīnas

Nido

26,5

ND

Filipīnas

Philippines Miscellaneous

ND

ND

Katara

Dukhan

41,7

1,3

Katara

Qatar Marine

35,3

1,6

Katara

Qatar Land

41,4

ND

Rāselhaima

Rak Condensate

54,1

ND

Rāselhaima

Ras Al Khaimah Miscellaneous

ND

ND

Krievija

Urals

31

2

Krievija

Russian Export Blend

32,5

1,4

Krievija

M100

17,6

2,02

Krievija

M100 Heavy

16,67

2,09

Krievija

Siberian Light

37,8

0,4

Krievija

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Krievija

E4 Heavy

18

2,35

Krievija

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Krievija

Sokol

39,7

0,18

Saūda Arābija

Light (Pers. Gulf)

33,4

1,8

Saūda Arābija

Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)

27,9

2,8

Saūda Arābija

Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Saūda Arābija

Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)

37,8

1,1

Saūda Arābija

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Saūda Arābija

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Saūda Arābija

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Saūda Arābija

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Saūda Arābija

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

Šārdža

Mubarek. Šārdža

37

0,6

Šārdža

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Singapūra

Rantau

50,5

0,1

Spānija

Amposta Marina North

37

ND

Spānija

Casablanca

34

ND

Spānija

El Dorado

26,6

ND

Sīrija

Syrian Straight

15

ND

Sīrija

Thayyem

35

ND

Sīrija

Omar Blend

38

ND

Sīrija

Omar

36,5

0,1

Sīrija

Syrian Light

36

0,6

Sīrija

Souedie

24,9

3,8

Taizeme

Erawan Condensate

54,1

ND

Taizeme

Sirikit

41

ND

Taizeme

Nang Nuan

30

ND

Taizeme

Bualuang

27

ND

Taizeme

Benchamas

42,4

0,12

Trinidāda un Tobāgo

Galeota Mix

32,8

0,3

Trinidāda un Tobāgo

Trintopec

24,8

ND

Trinidāda un Tobāgo

Land/Trinmar

23,4

1,2

Trinidāda un Tobāgo

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tunisija

Zarzaitine

41,9

0,1

Tunisija

Ashtart

29

1

Tunisija

El Borma

43,3

0,1

Tunisija

Ezzaouia-2

41,5

ND

Turcija

Turkish Miscellaneous

ND

ND

Ukraina

Ukraine Miscellaneous

ND

ND

Apvienotā Karaliste

Auk

37,2

0,5

Apvienotā Karaliste

Beatrice

38,7

0,05

Apvienotā Karaliste

Brae

33,6

0,7

Apvienotā Karaliste

Buchan

33,7

0,8

Apvienotā Karaliste

Claymore

30,5

1,6

Apvienotā Karaliste

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Apvienotā Karaliste

Tartan

41,7

0,6

Apvienotā Karaliste

Tern

35

0,7

Apvienotā Karaliste

Magnus

39,3

0,3

Apvienotā Karaliste

Dunlin

34,9

0,4

Apvienotā Karaliste

Fulmar

40

0,3

Apvienotā Karaliste

Hutton

30,5

0,7

Apvienotā Karaliste

N.W. Hutton

36,2

0,3

Apvienotā Karaliste

Maureen

35,5

0,6

Apvienotā Karaliste

Murchison

38,8

0,3

Apvienotā Karaliste

Ninian Blend

35,6

0,4

Apvienotā Karaliste

Montrose

40,1

0,2

Apvienotā Karaliste

Beryl

36,5

0,4

Apvienotā Karaliste

Piper

35,6

0,9

Apvienotā Karaliste

Forties

36,6

0,3

Apvienotā Karaliste

Brent Blend

38

0,4

Apvienotā Karaliste

Flotta

35,7

1,1

Apvienotā Karaliste

Thistle

37

0,3

Apvienotā Karaliste

S.V. (Ninian)

38

0,3

Apvienotā Karaliste

Argyle

38,6

0,2

Apvienotā Karaliste

Heather

33,8

0,7

Apvienotā Karaliste

South Birch

38,6

ND

Apvienotā Karaliste

Wytch Farm

41,5

ND

Apvienotā Karaliste

Cormorant. North

34,9

0,7

Apvienotā Karaliste

Cormorant. South (Cormorant “A”)

35,7

0,6

Apvienotā Karaliste

Alba

19,2

ND

Apvienotā Karaliste

Foinhaven

26,3

0,38

Apvienotā Karaliste

Schiehallion

25,8

ND

Apvienotā Karaliste

Captain

19,1

0,7

Apvienotā Karaliste

Harding

20,7

0,59

ASV: Aļaska

ANS

ND

ND

ASV: Kolorādo

Niobrara

ND

ND

ASV: Ņūmeksika

Four Corners

ND

ND

ASV: Ziemeļdakota

Bakken

ND

ND

ASV: Ziemeļdakota

North Dakota Sweet

ND

ND

ASV: Teksasa

WTI

ND

ND

ASV: Teksasa

Eagle Ford

ND

ND

ASV: Jūta

Covenant

ND

ND

ASV federālais ārējais kontinentālais šelfs

Beta

ND

ND

ASV federālais ārējais kontinentālais šelfs

Carpinteria

ND

ND

ASV federālais ārējais kontinentālais šelfs

Dos Cuadras

ND

ND

ASV federālais ārējais kontinentālais šelfs

Hondo

ND

ND

ASV federālais ārējais kontinentālais šelfs

Hueneme

ND

ND

ASV federālais ārējais kontinentālais šelfs

Pescado

ND

ND

ASV federālais ārējais kontinentālais šelfs

Point Arguello

ND

ND

ASV federālais ārējais kontinentālais šelfs

Point Pedernales

ND

ND

ASV federālais ārējais kontinentālais šelfs

Sacate

ND

ND

ASV federālais ārējais kontinentālais šelfs

Santa Clara

ND

ND

ASV federālais ārējais kontinentālais šelfs

Sockeye

ND

ND

Uzbekistāna

Uzbekistan Miscellaneous

ND

ND

Venecuēla

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venecuēla

Lama Lamar

36,7

1

Venecuēla

Mariago

27

1,5

Venecuēla

Ruiz

32,4

1,3

Venecuēla

Tucipido

36

0,3

Venecuēla

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venecuēla

Mara 16/18

16,5

3,5

Venecuēla

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venecuēla

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venecuēla

Officina

35,1

0,7

Venecuēla

Bachaquero

16,8

2,4

Venecuēla

Cento Lago

36,9

1,1

Venecuēla

Lagunillas

17,8

2,2

Venecuēla

La Rosa Medium

25,3

1,7

Venecuēla

San Joaquin

42

0,2

Venecuēla

Lagotreco

29,5

1,3

Venecuēla

Lagocinco

36

1,1

Venecuēla

Boscan

10,1

5,5

Venecuēla

Leona

24,1

1,5

Venecuēla

Barinas

26,2

1,8

Venecuēla

Sylvestre

28,4

1

Venecuēla

Mesa

29,2

1,2

Venecuēla

Ceuta

31,8

1,2

Venecuēla

Lago Medio

31,5

1,2

Venecuēla

Tigre

24,5

ND

Venecuēla

Anaco Wax

41,5

0,2

Venecuēla

Santa Rosa

49

0,1

Venecuēla

Bombai

19,6

1,6

Venecuēla

Aguasay

41,1

0,3

Venecuēla

Anaco

43,4

0,1

Venecuēla

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venecuēla

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venecuēla

BCF-21,9

21,9

ND

Venecuēla

BCF-24

23,5

1,9

Venecuēla

BCF-31

31

1,2

Venecuēla

BCF Blend

34

1

Venecuēla

Bolival Coast

23,5

1,8

Venecuēla

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Venecuēla

Corridor Block

26,9

1,6

Venecuēla

Cretaceous

42

0,4

Venecuēla

Guanipa

30

0,7

Venecuēla

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Venecuēla

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Venecuēla

Menemoto

19,3

2,2

Venecuēla

Cabimas

20,8

1,8

Venecuēla

BCF-23

23

1,9

Venecuēla

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Venecuēla

Pilon

13,8

2

Venecuēla

Recon (Venez)

34

ND

Venecuēla

102 Tj (25)

25

1,6

Venecuēla

Tjl Cretaceous

39

0,6

Venecuēla

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Venecuēla

Mesa-Recon

28,4

1,3

Venecuēla

Oritupano

19

2

Venecuēla

Hombre Pintado

29,7

0,3

Venecuēla

Merey

17,4

2,2

Venecuēla

Lago Light

41,2

0,4

Venecuēla

Laguna

11,2

0,3

Venecuēla

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Venecuēla

Bachaquero 13

13

2,7

Venecuēla

Ceuta – 28

28

1,6

Venecuēla

Temblador

23,1

0,8

Venecuēla

Lagomar

32

1,2

Venecuēla

Taparito

17

ND

Venecuēla

BCF-Heavy

16,7

ND

Venecuēla

BCF-Medium

22

ND

Venecuēla

Caripito Blend

17,8

ND

Venecuēla

Laguna/Ceuta Mix

18,1

ND

Venecuēla

Morichal

10,6

ND

Venecuēla

Pedenales

20,1

ND

Venecuēla

Quiriquire

16,3

ND

Venecuēla

Tucupita

17

ND

Venecuēla

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

ND

Venecuēla

Curazao Blend

18

ND

Venecuēla

Santa Barbara

36,5

ND

Venecuēla

Cerro Negro

15

ND

Venecuēla

BCF22

21,1

2,11

Venecuēla

Hamaca

26

1,55

Venecuēla

Zuata 10

15

ND

Venecuēla

Zuata 20

25

ND

Venecuēla

Zuata 30

35

ND

Venecuēla

Monogas

15,9

3,3

Venecuēla

Corocoro

24

ND

Venecuēla

Petrozuata

19,5

2,69

Venecuēla

Morichal 16

16

ND

Venecuēla

Guafita

28,6

0,73

Vjetnama

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Vjetnama

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Vjetnama

Rang Dong

37,7

0,5

Vjetnama

Ruby

35,6

0,08

Vjetnama

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Jemena

North Yemeni Blend

40,5

ND

Jemena

Alif

40,4

0,1

Jemena

Maarib Lt.

49

0,2

Jemena

Masila Blend

30-31

0,6

Jemena

Shabwa Blend

34,6

0,6

Jebkura

Degslāneklis

ND

ND

Jebkura

Slānekļa nafta

ND

ND

Jebkura

Dabasgāze: pa cauruļvadiem pievadīta no avota

ND

ND

Jebkura

Dabasgāze: no LNG

ND

ND

Jebkura

Slānekļa gāze: pa cauruļvadiem pievadīta no avota

ND

ND

Jebkura

Ogles

ND

ND


(1)  Komisijas Regula (EK) Nr. 684/2009 (2009. gada 24. jūlijs), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (OV L 197, 29.7.2009., 24. lpp.).

(2)  Padomes Direktīva 2008/118/EK (2008. gada 16. decembris) par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK (OV L 9, 14.1.2009., 12. lpp.).

(3)  JEC apvieno Eiropas Komisijas Apvienoto izpētes centru (JRC), EUCAR (Eiropadome Automotive R&D) un CONCAWE (naftas uzņēmumu apvienība videi, veselībai un drošumam attīrīšanā un izplatīšanā).

(4)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 443/2009 (2009. gada 23. aprīlis), ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem transportlīdzekļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem (OV L 140, 5.6.2009., 1. lpp.).

(6)  Komisijas Regula (ES) Nr. 600/2012 (2012. gada 21. jūnijs) par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 181, 12.7.2012., 1. lpp.).

(7)  Komisijas Regula (ES) Nr. 601/2012 (2012. gada 21. jūnijs) par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 181, 12.7.2012., 30. lpp.).

(8)  Padomes Regula (EK) Nr. 2964/95 (1995. gada 20. decembris), ar ko Kopienā ievieš jēlnaftas ievedumu un piegāžu reģistrāciju (OV L 310, 22.12.1995., 5. lpp.).

(9)  Komisijas Regula (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1099/2008 (2008. gada 22. oktobris) par enerģētikas statistiku (OV L 304, 14.11.2008., 1. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 525/2013 (2013. gada 21. maijs) par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu (OV L 165, 18.6.2013., 13. lpp.).

(12)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 666/2014 (2014. gada 12. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 nosaka Savienības pārskata sistēmas pamatprasības un ņem vērā izmaiņas globālās sasilšanas potenciālos un starptautiski apstiprinātās vadlīnijās par pārskatu veikšanu (OV L 179, 19.6.2014., 26. lpp.).


II PIELIKUMS

FOSILO DEGVIELU PAMATSTANDARTA APRĒĶINĀŠANA

Aprēķinu metode

a)

Pamatstandartu, izmantojot fosilo degvielu – benzīna, dīzeļdegvielas, gāzeļļas, LPG un CNG – vidējo patēriņu Savienībā, aprēķina šādi:

Formula

kur:

 

“x” ir dažādās degvielas un enerģija, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā un ir noteiktas nākamajā tabulā;

 

“SEGix” ir šīs direktīvas darbības jomā ietilpstošas degvielas “x” vai enerģijas gadā pārdotā daudzuma siltumnīcefekta gāzu intensitāte, izteikta g CO2 ekv./MJ. Izmantojamas fosilo degvielu vērtības, kas sniegtas I pielikuma 2. daļas 5. punktā;

 

“MJx” ir piegādātās enerģijas kopējais daudzums, pārrēķināts no degvielas “x” paziņotajiem daudzumiem un izteikts megadžoulos.

b)

Patēriņa dati

Vērtības aprēķinā izmanto tabulā norādītos patēriņa datus.

Degviela

Enerģijas patēriņš (MJ)

Avots

dīzeļdegviela

7 894 969 × 106

Dati, ko dalībvalstis 2010. gadā ziņoja UNFCCC

neautoceļu tehnikas gāzeļļa

240 763 × 106

benzīns

3 844 356 × 106

LPG

217 563 × 106

CNG

51 037 × 106

Siltumnīcefekta gāzu intensitāte

Degvielas pamatstandarts 2010. gadam ir 94,1 g CO2 ekv./MJ.


III PIELIKUMS

DALĪBVALSTU ZIŅOJUMI KOMISIJAI

1.

Dalībvalstis katru gadu līdz 31. decembrim paziņo 3. punktā uzskaitītos datus. Šie dati jāpaziņo par visu degvielu un enerģiju, kas laista tirgū attiecīgajā dalībvalstī. Ja ar fosilajām degvielām tiek sajauktas vairākas biodegvielas, jānorāda dati par katru biodegvielu.

2.

Šā pielikuma 3. punktā uzskaitītie dati jāpaziņo atsevišķi par degvielu vai enerģiju, ko piegādātāji ir laiduši tirgū attiecīgajā dalībvalstī (tostarp koppiegādātāji, kas darbojas vienā dalībvalstī).

3.

Par katru degvielu un enerģiju dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai šādi dati, kas agregēti saskaņā ar 2. punktu un atbilst I pielikuma definīcijām:

a)

degvielas vai enerģijas veids;

b)

degvielas vai elektroenerģijas apjoms vai daudzums;

c)

siltumnīcefekta gāzu intensitāte;

d)

AES;

e)

izcelsme;

f)

pirkuma vieta.


IV PIELIKUMS

INFORMĀCIJAS ZIŅOŠANAS VEIDNE ZIŅOTO DATU SASKANĪBAS NODROŠINĀŠANAI

Degviela – viens piegādātājs

Ieraksts

Kopīga ziņošana (JĀ/NĒ)

Valsts

Piegād.1

Degvielas veids7

Degvielas KN kods7

Daudzums2

Vidējā SEG intensitāte

Augšp. emisiju samazin.5

Samazin. sal. ar 2010. gada vid. rād.

litros

pēc enerģijas satura

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN kods

SEG intensitāte4

Izejviela

KN kods

SEG intensitāte4

ilgtspējīga (JĀ/NĒ)

 

Komponents F.1 (fosilās degvielas komponents)

Komponents B.1 (biodegvielas komponents)

 

 

 

 

 

 

 

Komponents F.n (fosilās degvielas komponents)

Komponents B.m (biodegvielas komponents)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN kods2

SEG intensitāte4

Izejviela

KN kods2

SEG intensitāte4

ilgtspējīga (JĀ/NĒ)

 

Komponents F.1 (fosilās degvielas komponents)

Komponents B.1 (biodegvielas komponents)

 

 

 

 

 

 

 

Komponents F.n (fosilās degvielas komponents)

Komponents B.m (biodegvielas komponents)

 

 

 

 

 

 

 

 


Degviela – koppiegādātāji

Ieraksts

Kopīga ziņošana (JĀ/NĒ)

Valsts

Piegād.1

Degvielas veids7

Degvielas KN kods7

Daudzums2

Vidējā SEG intensitāte

Augšp. emisiju samazin.5

Samazin. sal. ar 2010. gada vid. rād.

litros

pēc enerģijas satura

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starpsumma

 

 

 

 

 

 

KN kods

SEG intensitāte4

Izejviela

KN kods

SEG intensitāte4

ilgtspējīga (JĀ/NĒ)

 

Komponents F.1 (fosilās degvielas komponents)

Komponents B.1 (biodegvielas komponents)

 

 

 

 

 

 

 

Komponents F.n (fosilās degvielas komponents)

Komponents B.m (biodegvielas komponents)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starpsumma

 

 

 

 

 

 

KN kods2

SEG intensitāte4

Izejviela

KN kods2

SEG intensitāte4

ilgtspējīga (JĀ/NĒ)

 

Komponents F.1 (fosilās degvielas komponents)

Komponents B.1 (biodegvielas komponents)

 

 

 

 

 

 

 

Komponents F.n (fosilās degvielas komponents)

Komponents B.m (biodegvielas komponents)

 

 

 

 

 

 

 

 


Elektroenerģija

Kopīga ziņošana

Valsts

Piegādātājs1

Enerģijas veids7

Daudzums6

SEG intensitāte

Samazin. sal. ar 2010. gada vid. rād.

pēc enerģijas satura

 

 

 

 

 

 


Kopīgo piegādātāju informācija

 

Valsts

Piegādātājs1

Enerģijas veids7

Daudzums6

SEG intensitāte

Samazin. sal. ar 2010. gada vid. rād.

pēc enerģijas satura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starpsumma

 

 

 

 

 


Izcelsme – viens piegādātājs 8

Ieraksts 1

Komponents F.1

Ieraksts 1

Komponents F.n

Ieraksts k

Komponents F.1

Ieraksts k

Komponents F.n

Izejvielas komercn.

API blīvums3

Tonnas

Izejvielas komercn.

API blīvums3

Tonnas

Izejvielas komercn.

API blīvums3

Tonnas

Izejvielas komercn.

API blīvums3

Tonnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ieraksts 1

Komponents B.1

Ieraksts 1

Komponents B.m

Ieraksts k

Komponents B.1

Ieraksts k

Komponents B.m

Biodegv. ieguves ceļš

API blīvums3

Tonnas

Biodegv. ieguves ceļš

API blīvums3

Tonnas

Biodegv. ieguves ceļš

API blīvums3

Tonnas

Biodegv. ieguves ceļš

API blīvums3

Tonnas