ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 88

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 1. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/537 (2015. gada 31. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz tādu alumīnija laku lietošanu īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā diētiskā pārtikā, kas ir pagatavotas no košenila, karmīnskābes, karmīniem (E 120) ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/538 (2015. gada 31. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza attiecībā uz benzoskābes–benzoātu (E 210–213) lietošanu vārītās garnelēs sālījumā ( 1 )

4

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/539 (2015. gada 31. marts), ar ko atļauj tādu veselīguma norādi uz pārtikas produktiem, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 432/2012 ( 1 )

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/540 (2015. gada 31. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/541 (2015. gada 24. marts), ar ko atceļ Lēmumu 2011/492/ES par apspriežu procedūras pabeigšanu ar Gvinejas-Bisavas Republiku saskaņā ar 96. pantu ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumā

13

 

*

ES un Šveices Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2015 (2015. gada 20. marts), ar ko groza III tabulu un IV tabulas b) punktu 2. protokolā, kas pievienots Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīgumam par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem [2015/542]

16

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

1.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/537

(2015. gada 31. marts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz tādu alumīnija laku lietošanu īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā diētiskā pārtikā, kas ir pagatavotas no košenila, karmīnskābes, karmīniem (E 120)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un to lietošanas nosacījumi.

(2)

Minēto Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu var atjaunināt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1331/2008 (2) 3. panta 1. punktā minēto vienoto procedūru vai nu pēc Komisijas iniciatīvas, vai pēc pieteikuma saņemšanas.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2008. gada 22. maija atzinumā (3) ieteica samazināt alumīnija pieļaujamo nedēļas devu (TWI) līdz 1 mg/kg ķermeņa svara nedēļā. Turklāt Iestāde uzskatīja, ka lielā daļā Savienības intensīvi patērētāji, īpaši bērni, parasti pārsniedz pārskatīto TWI. Lai nodrošinātu, ka pārskatītā TWI netiek pārsniegta, ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 380/2012 (4) tika grozīti alumīniju saturošu pārtikas piedevu, tostarp alumīnija laku, lietošanas nosacījumi un daudzumi.

(4)

Regulā (ES) Nr. 380/2012 ir noteikts, ka līdz 2014. gada 31. jūlijam ir atļauts izmantot alumīnija lakas, kas pagatavotas no jebkuras Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma B daļas 1. tabulā uzskaitītās krāsvielas. Savukārt no 2014. gada 1. augusta ir atļauts izmantot tikai tās alumīnija lakas, kas pagatavotas no Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma A daļas 3. tabulā uzskaitītajām krāsvielām, un tikai tajās pārtikas kategorijās, par kurām minētā pielikuma E daļā ir skaidri norādīti noteikumi par alumīnija maksimālo robežvērtību no lakām.

(5)

Pieteikums pagarināt tādu alumīnija laku lietošanas termiņu īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā diētiskā pārtikā, kas ir pagatavotas no košenila, karmīnskābes, karmīniem (E 120), tika iesniegts 2013. gada 30. oktobrī, un, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1331/2008 4. panta prasības, tas tika darīts pieejams dalībvalstīm. Pieteikumā tika lūgts minētajā pārtikā noteikt maksimālo alumīnija daudzumu no alumīnija lakām, kas ir pagatavotas no košenila, karmīnskābes, karmīniem. Lietošanas atļaujas termiņa pagarinājums tika pieprasīts attiecībā uz īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu diētisko pārtiku, kas nav paredzēta zīdaiņiem un maziem bērniem. Lai nepārkāptu Regulu (ES) Nr. 380/2012, īpaša uzmanība, izskatot minēto pieteikumu, tika veltīta iespējamai eksponētībai alumīnijam.

(6)

Krāsainajās alumīnija lakās krāsviela tiek padarīta nešķīstoša, un tā funkcionē savādāk nekā tai ekvivalentā krāsviela (piemēram, ir stabilāka attiecībā pret gaismu, pH un karstumu, tāpēc krāsa neizbalo un nodrošina savādāku krāsas toni nekā parastā krāsa), padarot krāsvielu lakas veidā piemērotu konkrētiem tehniskiem izmantošanas veidiem. Alumīnija lakas, kas ir pagatavotas no košenila, karmīnskābes, karmīniem, ir piemērotas, lai atbilstu tehnoloģiskai nepieciešamībai, kas ir šķidrai, termiski apstrādātai, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai diētiskai pārtikai.

(7)

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiska pārtika Komisijas Direktīvā 1999/21/EK (5) ir definēta kā īpašas diētas pārtika, kas speciāli apstrādāta vai izgatavota un domāta diētiskai lietošanai mediķu uzraudzībā. Tā ir paredzēta kā vienīgā vai papildu barība gan pacientiem ar ierobežotu, vājinātu vai traucētu organisma vielmaiņu, spēju uzņemt, sagremot, uzsūkt vai izdalīt parastus pārtikas produktus, to sastāvā esošas noteiktas barības vielas vai metabolītus, gan pacientiem ar citām medicīniski noteiktām uztura prasībām, kuru diētu nevar izstrādāt, tikai pārveidojot parasto diētu, lietojot citus īpašas diētas pārtikas produktus vai apvienojot abus šos faktorus.

(8)

Ņemot vērā EFSA visaptverošajā pārtikas patēriņa datubāzē (6) esošos datus par īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētas diētiskas pārtikas patēriņu un pieņemot, ka tā satur maksimālo alumīnija daudzumu – 3mg/kg, tā eksponētība alumīnijam, kas rodas no minētās pārtikas, gan pieaugušajiem, gan bērniem joprojām ir krietni mazāka nekā TWI – 1 mg/kg ķermeņa svara nedēļā. Tādēļ, ņemot vērā, ka eksponētība alumīnijam no citiem uztura avotiem būtu ierobežota, jo īpaši gadījumos, kad īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika tiek izmantota kā vienīgā pārtika, nav sagaidāms, ka pacienti, kuri to lieto uzturā, varētu pārsniegt TWI.

(9)

Lai atjauninātu Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā iekļauto Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu, Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 2. punktu ir jālūdz Iestādes atzinums, izņemot gadījumus, kad šādi atjauninājumi nevar nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību. Tā kā atļauja izmantot alumīnija lakas, kas ir pagatavotas no košenila, karmīnskābes, karmīniem, ir tāds minētā saraksta atjauninājums, kas nevarētu ietekmēt cilvēku veselību, Iestādes atzinumu lūgt nav nepieciešams.

(10)

Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 31. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.).

(3)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing AIDS and Food Contact Materials (AFC) on Safety of aluminium from dietary intake (EFSA Journal (2008) 754, 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2012. gada 3. maija Regula (ES) Nr. 380/2012, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz alumīniju saturošu pārtikas piedevu lietošanas nosacījumiem un daudzumiem (OV L 119, 4.5.2012., 14. lpp.).

(5)  Komisijas 1999. gada 25. marta Direktīva 1999/21/EK par diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem (OV L 91, 7.4.1999., 29. lpp.).

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma E daļu groza šādi:

1)

pārtikas produktu kategorijā 13.2. “Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika, kā noteikts Direktīvā 1999/21/EK (izņemot 13.1.5. pārtikas produktu kategorijas produktus)” ierakstu attiecībā uz III grupu aizstāj ar šādu:

 

“III grupa

Krāsvielas ar kombinētu maksimālo daudzumu

50

(88)”

 

;

2)

pārtikas produktu kategorijā 13.2. “Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika, kā noteikts Direktīvā 1999/21/EK (izņemot 13.1.5. pārtikas produktu kategorijas produktus)” pievieno šādu zemsvītras piezīmi:

 

 

“(88)

Alumīnija maksimālā robežvērtība no E 120 (košenils, karmīnskābe, karmīni) alumīnija lakām ir 3 mg/kg (tikai šķidros, termiski apstrādātos produktos). Citas alumīnija lakas nedrīkst izmantot. Īstenojot Regulas (EK) Nr. 1333/2008 22. panta 1. punkta g) apakšpunktu, šo robežvērtību piemēro no 2013. gada 1. februāra.”


1.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/4


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/538

(2015. gada 31. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza attiecībā uz benzoskābes–benzoātu (E 210–213) lietošanu vārītās garnelēs sālījumā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un to lietošanas noteikumi.

(2)

Minēto sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1331/2008 (2) 3. panta 1. punktā minēto vienoto procedūru var atjaunināt pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc pieteikuma saņemšanas.

(3)

Dānijas Jūras produktu asociācija iesniedza prasījumu grozīt Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu, lai palielinātu benzoskābes–benzoātu (E 210–213) maksimālo pieļaujamo daudzumu vārītās garnelēs sālījumā.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteiktās maksimālās robežvērtības sorbīnskābei–sorbātiem; benzoskābei–benzoātiem (E 200–213) ir 2 000 mg/kg daļēji konservētās zivīs un zivsaimniecības produktos, tostarp vēžveidīgajos, gliemjos, surimi un zivju/vēžveidīgo pastētē; vārītos vēžveidīgajos un gliemjos. Turklāt vārītos vēžveidīgajos un gliemjos kopējais maksimālais pieļaujamais benzoskābes–benzoātu (E 210–213) daudzums ir 1 000 mg/kg.

(5)

Šie maksimālie pieļaujamie daudzumi vārītās, sālījumā konservētās garnelēs ar pH 5,6 līdz 5,7 būtu pietiekami, lai kavētu Listeria monocytogenes augšanu 5–8 °C dzesēšanas temperatūrā. Tomēr nelielas izmaiņas konservēšanas parametros var izraisīt Listeria monocytogenes augšanu. Dānijas Tehnoloģiju universitātē ir izstrādāta matemātiska prognozēšanas metode, ar kuru var noteikt vajadzīgo benzoskābes–benzoātu (E 210–213) daudzumu (3). Saskaņā ar minēto modeli E 210–213 daudzums 1 000 mg/kg apjomā nav pietiekams, lai novērstu Listeria monocytogenes augšanu garnelēm sālījumā ar pH 5,8. Modelis un testi liecina, ka Listeria monocytogenes augšanas novēršanai šajās garnelēs optimāla benzoskābes–benzoātu (E 210–213) un sorbīnskābes–sorbātu (E 200–203) kombinācija ir attiecīgi 1 500 mg/kg un 500 mg/kg.

(6)

Ziņojumā par zoonožu, zoonožu ierosinātāju un pārtikas produktu izraisītu infekcijas uzliesmojumu tendencēm un avotiem 2012. gadā (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “Iestāde”) secināja, ka to cilvēku skaits, kuri inficējušies ar listeriozi, ir nedaudz pieaudzis salīdzinājumā ar 2011. gadu, un 2012. gadā ziņots par 1 642 apstiprinātiem cilvēku saslimšanas gadījumiem. Statistiski būtiska pieauguma tendence Savienībā novērota laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam, taču pieaugums bija lēns un ar sezonālu raksturu. Saistībā ar šiem saslimšanas gadījumiem tāpat kā iepriekšējos gados tika ziņots par augstiem cilvēku mirstības rādītājiem (17,8 %). 2012. gadā 18 dalībvalstis ziņoja par kopumā 198 listeriozes izraisītiem nāves gadījumiem, un tas bija lielākais paziņoto nāves gadījumu skaits kopš 2006. gada. Tikai retos gadījumos tika konstatēts, ka Listeria monocytogenes pārsniedz juridiski noteikto drošības robežu lietošanai gatavos pārtikas produktos mazumtirdzniecības vietās. Paraugi, kas pārsniedza šo robežu, visbiežāk tika konstatēti zivsaimniecības produktos.

(7)

Komisijas ziņojumā par diētisko pārtikas piedevu patēriņu Eiropas Savienībā (5) secināts, ka eksponētība benzoskābei–benzoātiem var sasniegt līdz 96 % no pieļaujamās dienas devas maziem bērniem un 84 % pieaugušajiem, pamatojoties uz lietošanu maksimālajos pieļaujamajos daudzumos. Tolaik maksimālais daudzums vārītās garnelēs tika noteikts 2 000 mg/kg sorbīnskābei–sorbātiem kopā ar benzoskābi–benzoātiem. Šis daudzums tika pārskatīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/52/EK (6), kas šo atļauju paplašināja, attiecinot to uz visiem vārītajiem vēžveidīgajiem un gliemjiem, turklāt nosakot ne vairāk kā 1 000 mg/kg benzoskābei–benzoātiem. Tādējādi paredzams, ka šā daudzuma palielināšana līdz 1 500 mg/kg tikai vārītām garnelēm sālījumā neizraisīs papildu eksponētību, kas radītu bažas par kaitīgumu.

(8)

Lai atjauninātu Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu, kas iekļauts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā, Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 2. punktu jālūdz Iestādes atzinums, izņemot gadījumus, kad attiecīgais atjauninājums nevar nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību. Tā kā atļauja lietot benzoskābi–benzoātus (E 210–213) vārītās, sālījumā konservētās garnelēs ir atjauninājums, kas nevarētu nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību, Iestādes atzinumu lūgt nav nepieciešams.

(9)

Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 31. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1331/2008, ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.).

(3)  http://sssp.dtuaqua.dk

(4)  The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2012 (EFSA Journal 2014; 12(2):3547), http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3547.pdf.

(5)  COM(2001) 542 galīgā redakcija.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīva 2006/52/EK, ar ko groza Direktīvu 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji, un Direktīvu 94/35/EK par saldinātājiem, kurus lieto pārtikas produktos (OV L 204, 26.7.2006., 10. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma E daļā pārtikas kategorijā 09.2. “Pārstrādātas zivis un zivsaimniecības produkti, tostarp gliemji un vēžveidīgie” pēc ieraksta par pārtikas piedevu E 210–213 iekļauj šādu ierakstu:

 

“E 210–213

Benzoskābe–benzoāti

1 500

(1) (2)

Tikai vārītās garnelēs sālījumā”


1.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/7


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/539

(2015. gada 31. marts),

ar ko atļauj tādu veselīguma norādi uz pārtikas produktiem, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 432/2012

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 18. panta 4. punktu un 19. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006 veselīguma norādes uz pārtikas produktiem ir aizliegtas, ja vien Komisija tām nav piešķīrusi atļauju saskaņā ar minēto regulu un tās nav iekļautas atļauto norāžu sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktu Komisija pieņēma Regulu (ES) Nr. 432/2012 (2), ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1924/2006 paredzēts, ka uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, veselīguma norāžu atļaujas pieteikumus iesniedz dalībvalsts kompetentajai iestādei. Dalībvalsts kompetentā iestāde derīgos pieteikumus nosūta Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA, turpmāk “iestāde”) zinātniskā novērtējuma veikšanai, kā arī Komisijai un dalībvalstīm informācijai.

(4)

Komisija, ņemot vērā iestādes sniegto atzinumu, lemj par atļaujas piešķiršanu attiecībā uz veselīguma norādēm.

(5)

Lai veicinātu jauninājumus, atļaujas, kas attiecas uz veselīguma norādēm, kuras pamatotas ar jaunākajām zinātnes atziņām un/vai kurās ietverta prasība par īpašumtiesību datu aizsardzību, piešķir paātrināti.

(6)

Pēc tam, kad uzņēmums Barry Callebaut Belgium NV iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 19. panta 1. punktu, iekļaujot pieprasījumu īpašumtiesību datu aizsardzībai, iestādei lūdza sniegt atzinumu par atļaujas grozīšanu attiecībā uz veselīguma norādi “kakao flavanoli palīdz saglabāt asinsvadu elastību, kas veicina normālu asinsriti”. Minētā veselīguma norāde tika atļauta ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 851/2013 saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu (3). Pieteikuma iesniedzējs lūdza paplašināt norādes atļautās lietošanas nosacījumus, attiecinot to uz kakao ekstraktu ar augstu flavanolu saturu, ko lieto kapsulu un tablešu veidā vai pievieno “citiem pārtikas produktiem, tostarp dzērieniem”.

(7)

Komisija un dalībvalstis 2014. gada 5. maijā saņēma iestādes zinātnisko atzinumu (jautājums Nr. EFSA-Q-2013-00832) (4), kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka ir noteikta cēloņsakarība starp kakao ekstraktā ar augstu flavanola saturu (piemēram, kapsulās vai tabletēs) esošo kakao flavanolu patēriņu un norādīto ietekmi.

(8)

Iestāde savā atzinumā norādīja, ka tā nebūtu varējusi nonākt pie šādiem secinājumiem, neņemot vērā kādu pētījumu, kurā bija iesaistīti cilvēki un par kuru pieteikuma iesniedzējs ir paziņojis īpašumtiesības (5).

(9)

Komisija novērtēja visu pamatoto informāciju, ko bija sniedzis pieteikuma iesniedzējs, un tiek uzskatīts, ka attiecībā uz pētījumu, par kuru paziņotas īpašumtiesības, Regulas (EK) Nr. 1924/2006 21. panta 1. punkta prasības ir izpildītas. Tādējādi zinātniskos datus un citu šajā pētījumā ietverto informāciju nedrīkst izmantot citu pieteikuma iesniedzēju labā piecus gadus, sākot no šīs regulas spēkā stāšanās datuma, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1924/2006 21. panta 1. punkta nosacījumiem.

(10)

Viens no Regulas (EK) Nr. 1924/2006 mērķiem ir nodrošināt, lai veselīguma norādes būtu patiesas, skaidras, uzticamas un lietderīgas patērētājam un lai saistībā ar iepriekš minēto tiktu ņemts vērā veselīguma norāžu formulējums un noformējums. Tāpēc gadījumos, kad pieteikuma iesniedzēja izmantoto norāžu formulējums patērētājam nozīmē to pašu, ko atļautu veselīguma norāžu formulējums, jo tās norāda uz vienu un to pašu saikni starp pārtikas kategoriju, pārtiku vai kādu tās sastāvdaļu un veselību, uz tām būtu attiecināmi šīs regulas pielikumā minētie lietošanas nosacījumi.

(11)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 20. pantu Pārtikas produktu uzturvērtības un veselīguma norāžu reģistrs, kurā iekļautas visas atļautās veselīguma norādes, būtu jāatjaunina, lai tajā tiktu ņemta vērā šī regula.

(12)

Tā kā pieteikuma iesniedzējs pieprasa īpašumtiesību datu aizsardzību, ir uzskatāms par lietderīgu ierobežot šīs norādes izmantošanu pieteikuma iesniedzēja labā piecus gadus. Tomēr tas, ka šo norādi drīkst lietot tikai konkrēts uzņēmējs, neliedz citiem pieteikuma iesniedzējiem lūgt atļauju izmantot to pašu norādi, ja pieteikuma pamatā ir dati un pētījumi, kuri nav aizsargāti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1924/2006 21. pantam.

(13)

Nosakot šajā regulā paredzētos pasākumus, Komisija ņēma vērā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 16. panta 6. punktu saņemtās atsauksmes no pieteikuma iesniedzēja.

(14)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 432/2012 būtu attiecīgi jāgroza,

(15)

Ir notikusi apspriešanās ar dalībvalstīm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Šīs regulas pielikumā minēto veselīguma norādi iekļauj Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktā paredzētajā Savienības atļauto norāžu sarakstā.

2.   Pirmajā punktā minēto veselīguma norādi drīkst izmantot tikai attiecīgais pieteikuma iesniedzējs piecus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās datuma. Pēc šā perioda beigām minēto veselīguma norādi drīkst izmantot jebkurš pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs saskaņā ar tai piemērotajiem nosacījumiem.

2. pants

Pieteikumā iekļautos zinātniskos datus un citu informāciju, par ko pieteikuma iesniedzējs ir paziņojis īpašumtiesības un kas bija jāiesniedz, lai veselīguma norādi varētu atļaut, drīkst izmantot tikai attiecīgais pieteikuma iesniedzējs piecu gadu laikposmā, sākot no šīs regulas spēkā stāšanās datuma, saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1924/2006 21. panta 1. punktā.

3. pants

Regulas (ES) Nr. 432/2012 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 31. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 16. maija Regula (ES) Nr. 432/2012, ar ko izveido sarakstu ar atļautajām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (OV L 136, 25.5.2012., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2013. gada 3. septembra Regula (ES) Nr. 851/2013, ar ko atļauj noteiktas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 432/2012 (OV L 235, 4.9.2013., 3. lpp.).

(4)  EFSA Journal 2014, 12(5):3654.

(5)  ProDigest, 2012. Farmakokinētisks pētījums, lai novērtētu kakao flavanola epikatehīna biopieejamību no atšķirīgām matricām. ProDigest Report Nr. PD-2015009/C1-11.


PIELIKUMS

Ierakstu par kakao flavanoliem Regulas (ES) Nr. 432/2012 pielikumā aizstāj ar šādu:

Uzturviela, viela, pārtikas produkts vai pārtikas produktu kategorija

Norāde

Norādes izmantošanas nosacījumi

Pārtikas lietošanas nosacījumi un/vai ierobežojumi un/vai papildu paziņojums vai brīdinājums

EFSA žurnāla numurs

Attiecīgais ieraksta numurs konsolidētajā sarakstā, kas iesniegts novērtēšanai EFSA

“Kakao flavanoli

Kakao flavanoli palīdz saglabāt asinsvadu elastību, kas veicina normālu asinsriti (1)  (2)

Patērētāju informē, ka labvēlīgo ietekmi panāk, dienā uzņemot 200 mg kakao flavanolu.

Norādi var izmantot tikai kakao dzērieniem (ar kakao pulveri) vai tumšajai šokolādei, kas nodrošina vismaz dienas devu – 200 mg kakao flavanolu ar polimerizācijas pakāpi 1–10 (1).

Norādi var izmantot tikai kapsulām vai tabletēm, kuras satur kakao ekstraktu ar augstu flavanola saturu, kas nodrošina vismaz dienas devu – 200 mg kakao flavanolu ar polimerizācijas pakāpi 1–10 (2).

2012; 10(7):2809 (1)

2014; 12(5):3654 (2)


(1)  Atļauja piešķirta 2013. gada 24. septembrī, un to piecus gadus drīkst izmantot tikai Barry Callebaut Belgium NV., Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, Beļģija.

(2)  Atļauja piešķirta 2015. gada 21. aprīlī, un to piecus gadus drīkst izmantot tikai Barry Callebaut Belgium NV., Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, Beļģija.”


1.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/540

(2015. gada 31. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 31. martā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

IL

139,9

MA

103,2

TR

124,4

ZZ

122,5

0707 00 05

AL

119,5

MA

176,1

TR

143,1

ZZ

146,2

0709 93 10

MA

117,6

TR

174,9

ZZ

146,3

0805 10 20

EG

46,1

IL

71,7

MA

52,1

TN

54,4

TR

68,7

ZZ

58,6

0805 50 10

BO

92,8

TR

52,0

ZZ

72,4

0808 10 80

AR

94,0

BR

73,1

CL

103,5

CN

97,0

MK

25,7

US

186,4

ZA

118,9

ZZ

99,8

0808 30 90

AR

127,3

CL

140,2

CN

99,4

ZA

122,1

ZZ

122,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

1.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/13


PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/541

(2015. gada 24. marts),

ar ko atceļ Lēmumu 2011/492/ES par apspriežu procedūras pabeigšanu ar Gvinejas-Bisavas Republiku saskaņā ar 96. pantu ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (“ĀKK”) valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (1) (“ĀKK un ES partnerattiecību nolīgums”), tā grozījumus (2), un jo īpaši tā 96. pantu,

ņemot vērā Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, lai īstenotu ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu (3), un jo īpaši tā 3. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

ar Padomes Lēmumu 2011/492/ES (4) tika pabeigtas apspriedes ar Gvinejas-Bisavas Republiku saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīguma 96. pantu un tika pieņemti atbilstīgi pasākumi, kas precizēti minētā lēmuma pielikumā.

(2)

Minēto atbilstīgo pasākumu piemērošanu ar Padomes Lēmumu 2012/387/ES (5) pagarināja līdz 2013. gada 19. jūlijam un pēc tam ar Padomes Lēmumu 2013/385/ES (6) līdz 2014. gada 19. jūlijam. Ar Padomes Lēmumu 2014/467/ES (7) par vienu gadu, tas ir, līdz 2015. gada 19. jūlijam tika pagarināta Padomes Lēmuma 2011/492/ES spēkā esība, bet atcelta atbilstīgo pasākumu piemērošana.

(3)

Gvinejā-Bisavā 2014. gada 13. aprīlī un 18. maijā notika mierīgas, brīvas un ticamas parlamenta un prezidenta vēlēšanas, un valstī tika atjaunota konstitucionālā kārtība.

(4)

Tika izveidota iekļaujoša valdība, kas ir apņēmusies īstenot reformas, kuras vajadzīgas valsts attīstībai un stabilitātei, un sasniegti daudzsološi panākumi saskaņā ar 96. pantu pieņemto saistību īstenošanā, kas noteiktas Padomes Lēmumā 2011/492/ES.

(5)

Gvineja-Bisava ir nestabila un demokrātiski ievēlētajām iestādēm vajadzīgs starptautisko partneru atbalsts, lai īstenotu valsts reformu programmu un attīstības programmu.

(6)

Lai Savienība kopā ar citiem starptautiskiem partneriem atbalstītu valsts iestāžu centienus stabilizēt un nostiprināt demokrātiskās institūcijas un veicinātu sociāli ekonomisko attīstību Gvinejā-Bisavā, būtu jāatceļ Padomes Lēmums 2011/492/ES,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Padomes Lēmums 2011/492/ES tiek atcelts.

2. pants

Šā lēmuma pielikumā pievienoto vēstuli nosūta Gvinejas-Bisavas iestādēm.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2015. gada 24. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. RINKĒVIČS


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  Nolīgums, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (OV L 287, 4.11.2010., 3. lpp.).

(3)  OV L 317, 15.12.2000., 376. lpp., grozījumi izdarīti ar Iekšējo nolīgumu starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem Padomes sanāksmē, ar ko groza Iekšējo nolīgumu (2000. gada 18. septembris) par pasākumiem, kas jāveic, un procedūrām, kas jāievēro, īstenojot ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu (OV L 247, 9.9.2006., 48. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums 2011/492/ES (2011. gada 18. jūlijs) par apspriežu procedūras pabeigšanu ar Gvinejas-Bisavas Republiku saskaņā ar 96. pantu ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumā (OV L 203, 6.8.2011., 2. lpp.)

(5)  Padomes Lēmums 2012/387/ES (2012. gada 16. jūlijs), ar ko pagarina to atbilstīgo pasākumu piemērošanas laikposmu, kuri paredzēti Lēmumā 2011/492/ES (OV L 187, 17.7.2012., 1. lpp.)

(6)  Padomes Lēmums 2013/385/ES (2013. gada 15. jūlijs), ar ko pagarina to atbilstīgo pasākumu piemērošanas laikposmu, kuri paredzēti Lēmumā 2011/492/ES (OV L 194, 17.7.2013., 6. lpp.)

(7)  Padomes Lēmums 2014/467/ES (2014. gada 14. jūlijs), ar ko pagarina Lēmuma 2011/492/ES spēkā esības termiņu un aptur tajā ietverto atbilstīgo pasākumu piemērošanu (OV L 212, 18.7.2014., 12. lpp.)


PIELIKUMS

Savienības vēstule Gvinejas-Bisavas iestādēm

Viņa Ekselencei Gvinejas-Bisavas Republikas prezidentam

Viņa Ekselencei Gvinejas-Bisavas Republikas premjerministram

Godātie kungi!

Eiropas Savienība (ES) ir ļoti gandarīta par Gvinejas-Bisavas panākumiem pagājušajā gadā. Valsts pārvarēja krīzes saasinājumu, 2014. gada aprīlī un maijā noturot mierīgas un ticamas vēlēšanas, kuru rezultātā izveidoja demokrātiski ievēlētas iestādes, tostarp iekļaujošu valdību, kas, mūsuprāt, ir apņēmusies atjaunot valsti, stiprinot tās demokrātiskās iestādes un cenšoties sasniegt sociālpolitisku stabilitāti, kā arī ekonomikas attīstību.

Ņemot vērā konstitucionālās kārtības atjaunošanu un panākumus, kas gūti attiecībā uz Kotonū nolīguma 96. pantā noteikto Gvinejas-Bisavas saistību izpildi, kā arī Jūsu apņemšanos turpināt to īstenošanu, veicot vajadzīgās reformas un īstenojot atbilstīgus pasākumus, vēlamies Jūs informēt, ka ir atcelti pasākumi, kas kopš 2011. gada ir ierobežojuši ES attīstības sadarbību ar Gvineju-Bisavu. Tāpēc mēs pilnībā atsākam sadarbību ar Gvineju-Bisavu.

Tā kā Gvineja-Bisava joprojām saskaras ar daudzām politiskām un sociālekonomiskām problēmām, mēs aicinām jūs arī turpmāk būt vienotiem un turpināt centienus nostiprināt demokrātiskās iestādes, pamatos reformēt drošības sektoru, stiprināt tiesiskumu, apkarot korupciju, nesodāmību un narkotiku tirdzniecību, kā arī veicināt ilgtspējīgu attīstību. ES atbalsta Jūs visos Jūsu centienos šajā jomā.

Kotonū nolīguma 96. pantā noteikto atbilstīgo pasākumu atcelšana ļauj mums palīdzēt Jums organizēt 2015. gada 25. martā Briselē paredzēto apaļā galda sanāksmi par Gvineju-Bisavu, kā arī sniegt pilnīgu ieguldījumu tās veiksmīgā īstenošanā.

Turklāt mēs turpināsim 11. Eiropas Attīstības fonda apspriešanas un sagatavošanas fāzes pasākumus ar Gvinejas-Bisavas valdību, lai pēc iespējas ātrāk parakstītu valsts indikatīvo programmu, kas palīdzēs Jums īstenot valsts vērienīgo reformu programmu.

Visbeidzot, mēs ceram ne tikai pilnīgi atjaunot attiecības ar Gvineju-Bisavu attīstības jomā, bet arī stiprināt mūsu politisko dialogu saskaņā ar Kotonū nolīguma 8. pantu.

Ar cieņu,

Padomes vārdā –

Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos

F. MOGERĪNI

Komisijas vārdā –

Komisārs

N. MIMICA


1.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 88/16


ES UN ŠVEICES APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2015

(2015. gada 20. marts),

ar ko groza III tabulu un IV tabulas b) punktu 2. protokolā, kas pievienots Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīgumam par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem [2015/542]

APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā 1972. gada 22. jūlijā Briselē parakstīto Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu (1) (turpmāk “Nolīgums”), kas grozīts ar 2004. gada 26. oktobrī Luksemburgā parakstīto Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu, ar kuru groza 1972. gada 22. jūlija Nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem (2), un tā 2. protokolu, un jo īpaši minētā protokola 7. pantu,

tā kā:

(1)

Lai īstenotu Nolīguma 2. protokolu, līgumslēdzējām pusēm noteiktas vietējo tirgu salīdzināmās cenas.

(2)

Līgumslēdzēju pušu vietējos tirgos ir mainījušās to izejvielu faktiskās cenas, kam piemēro cenu kompensācijas pasākumus.

(3)

Tādēļ ir attiecīgi jāatjaunina 2. protokola III tabulā un IV tabulas b) punktā minētās salīdzināmās cenas un apjomi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nolīguma 2. protokolu groza šādi:

a)

protokola III tabulu aizstāj ar šā lēmuma I pielikumā iekļauto tekstu;

b)

protokola IV tabulas b) punktu aizstāj ar šā lēmuma II pielikumā iekļauto tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. aprīļa.

Briselē, 2015. gada 20. martā

Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Luc DEMARTY


(1)  OV L 300, 31.12.1972., 189. lpp.

(2)  OV L 23, 26.1.2005., 19. lpp.


I PIELIKUMS

“III TABULA

ES un Šveices vietējā tirgus salīdzināmās cenas

Lauksaimniecības izejvielas

Šveices vietējā tirgus salīdzināmā cena

ES vietējā tirgus salīdzināmā cena

4. panta 1. punkts

Piemēro Šveicē Šveices un ES salīdzināmo cenu starpība

3. panta 3. punkts

Piemēro ES Šveices un ES salīdzināmo cenu starpība

CHF par 100 kg neto

CHF par 100 kg neto

CHF par 100 kg neto

EUR par 100 kg neto

Parastie kvieši

52,35

22,60

29,75

0,00

Cietie kvieši

1,20

0,00

Rudzi

44,30

19,25

25,05

0,00

Mieži

Kukurūza

Parasto kviešu milti

93,05

44,90

48,15

0,00

Pilnpiena pulveris

648,75

393,20

255,55

0,00

Vājpiena pulveris

430,00

350,70

79,30

0,00

Sviests

1 101,55

435,85

665,70

0,00

Baltais cukurs

Olas

38,00

0,00

Svaigi kartupeļi

42,05

13,35

28,70

0,00

Augu tauki

170,00

0,00”


II PIELIKUMS

IV TABULA

“b)

Pamatsummas lauksaimniecības izejvielām, ko ņem vērā agrokomponentu aprēķinā:

Lauksaimniecības izejviela

Šveicē piemērotā pamatsumma

(3. panta 2. punkts)

ES piemērotā pamatsumma

(4. panta 2. punkts)

 

CHF par 100 kg neto

EUR par 100 kg neto

Parastie kvieši

25,00

0,00

Cietie kvieši

1,00

0,00

Rudzi

20,90

0,00

Mieži

Kukurūza

Parasto kviešu milti

41,00

0,00

Pilnpiena pulveris

215,95

0,00

Vājpiena pulveris

67,00

0,00

Sviests

560,60

0,00

Baltais cukurs

Olas

32,00

0,00

Svaigi kartupeļi

22,35

0,00

Augu tauki

145,00

0,00”