ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 73

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 17. marts


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

BUDŽETS

 

*

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2 (ES, Euratom) 2015/366 pieņemšana galīgajā variantā

1

 

*

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3 (ES, Euratom) 2015/367 pieņemšana galīgajā variantā

366

 

*

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4 (ES, Euratom) 2015/368 pieņemšana galīgajā variantā

460

 

*

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 5 (ES, Euratom) 2015/369 pieņemšana galīgajā variantā

468

 

*

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6 (ES, Euratom) 2015/370 pieņemšana galīgajā variantā

493

 

*

Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7 (ES, Euratom) 2015/371 pieņemšana galīgajā variantā

501

Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.

Jebkādi ieņēmumi saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. un 3. punktu, kas ir iekļauti ieņēmumu pārskata 5. un 6. sadaļā, var būt par pamatu papildu apropriāciju piešķiršanai tām pozīcijām, kurās bija ietverti sākotnējie izdevumi, kuri bija atbilstošo ieņēmumu pamatā.

Izpildes rādītāji attiecas uz visām piešķirtajām apropriācijām, tostarp budžeta apropriācijām, papildu apropriācijām un īpašiem mērķiem iezīmētiem ieņēmumiem.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

BUDŽETS

17.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/1


Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2

(ES, Euratom) 2015/366 PIEŅEMŠANA GALĪGAJĀ VARIANTĀ

EIROPAS PARLAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJS,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. panta 4. punkta a) apakšpunktu un 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (1),

ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (2),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (3),

ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2013. gada 20. novembrī (4),

ņemot vērā Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3 projektu, ko Komisija pieņēma 2014. gada 28. maijā,

ņemot vērā 2014. gada 12. decembrī pieņemto un tajā pašā dienā Parlamentam nosūtīto Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3 projektu,

ņemot vērā to, ka Parlaments 2014. gada 17. decembrī apstiprināja Padomes nostāju,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta Reglamenta 88. un 91. pantu,

PAZIŅO:

Vienīgais pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantā noteiktā procedūra ir izpildīta un Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījums Nr. 2 ir pieņemts galīgajā variantā.

Strasbūrā, 2014. gada 17. decembrī

Priekšsēdētājs

M. SCHULZ


(1)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)  OV L 51, 20.2.2014.


2. FINANŠU GADA BUDŽETA GROZĪJUMS Nr. 2014

SATURS

VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS

A. Ievads un vispārējā budžeta finansējums 4
B. Vispārējs ieņēmumu dokuments pa budžeta pozīcijām 12

— 1. sadaļa:

Pašu resursi 13

— 7. sadaļa:

Procenti par novēlotiem maksājumiem un soda naudas 17

— 8. sadaļa:

Aizņēmumu un aizdevumu operācijas 20

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS PA IEDAĻĀM

III iedaļa: Komisija

— Ieņēmumi 24

— 7. sadaļa:

Procenti par novēlotiem maksājumiem un soda naudas 25

— 8. sadaļa:

Aizņēmumu un aizdevumu operācijas 28
— Izdevumi 31

— XX. sadaļa:

Politikas jomām piešķirtie administratīvie izdevumi 33

— 01. sadaļa:

Ekonomika un finanses 37

— 02. sadaļa:

Uzņēmējdarbība un rūpniecība 43

— 03. sadaļa:

Konkurence 51

— 04. sadaļa:

Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība 53

— 05. sadaļa:

Lauksaimniecība un lauku attīstība 68

— 06. sadaļa:

Mobilitāte un transports 89

— 07. sadaļa:

Vide 91

— 08. sadaļa:

Pētniecība un inovācija 97

— 09. sadaļa:

Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija 110

— 11. sadaļa:

Jūrlietas un zivsaimniecība 126

— 12. sadaļa:

Iekšējais tirgus un pakalpojumi 166

— 13. sadaļa:

Reģionālā politika un pilsētpolitika 174

— 14. sadaļa:

Nodokļu politika un muitas savienība 188

— 15. sadaļa:

Izglītība un kultūra 194

— 16. sadaļa:

Komunikācija 204

— 17. sadaļa:

Veselība un patērētāju aizsardzība 212

— 18. sadaļa:

Iekšlietas 222

— 19. sadaļa:

Ārpolitikas instrumenti 234

— 20. sadaļa:

Tirdzniecība 239

— 21. sadaļa:

Attīstība un sadarbība 246

— 22. sadaļa:

Paplašināšanās 272

— 23. sadaļa:

Humānā palīdzība un civilā aizsardzība 278

— 24. sadaļa:

Krāpšanas apkarošana 285

— 25. sadaļa:

Komisijas politikas koordinācija un juridiskās konsultācijas 289

— 26. sadaļa:

Komisijas administrācija 292

— 27. sadaļa:

Budžets 302

— 28. sadaļa:

Revīzija 304

— 29. sadaļa:

Statistika 306

— 31. sadaļa:

Valodu dienesti 311

— 32. sadaļa:

Enerģētika 314

— 33. sadaļa:

Tiesiskums 318

— 34. sadaļa:

Klimata politika 325

— 40. sadaļa:

Rezerves 332
— Personāls 334
Pielikumi 340

VII iedaļa: Reģionu komiteja

— Izdevumi 353

— 1. sadaļa:

Personas, kas saistītas ar iestādi 354
— Personāls 358

IX iedaļa: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

— Izdevumi 361

— 1. sadaļa:

Izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem 362
— Personāls 365

A.   IEVADS UN VISPĀRĒJĀ BUDŽETA FINANSĒJUMS

VISPĀRĒJĀ BUDŽETA FINANSĒJUMS

Apropriācijas, kuras 2014. finanšu gadā paredzētas saskaņā ar 1. pantu Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumā 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu

IZDEVUMI

Apraksts

2014. gada budžets (1)

2013. gada budžets (2)

Izmaiņas (%)

1.

Gudra un iekļaujoša izaugsme

65 300 076 773

69 127 255 205

–5,54

2.

Ilgtspējīga izaugsme: dabas resursi

56 443 752 595

57 814 298 094

–2,37

3.

Drošība un pilsonība

1 665 510 850

1 894 151 766

–12,07

4.

Globālā Eiropa

6 840 655 156

6 731 869 945

+1,62

5.

Administrācija

8 405 638 341

8 417 791 740

–0,14

6.

Kompensācija

28 600 000

75 000 000

–61,87

Īpašie instrumenti

350 000 000

390 465 192

–10,36

Kopējie izdevumi  (3)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


IEŅĒMUMI

Apraksts

2014. gada budžets (4)

2013. gada budžets (5)

Izmaiņas (%)

Dažādi ieņēmumi (4.–9. sadaļa)

3 112 428 277

3 067 967 007

+1,45

Pieejamais pārpalikums no iepriekšējā finanšu gada (3 0. nodaļa, 3 0 0. pants)

p. m.

1 023 276 526

Pašu resursu atlikums, kas radies, atmaksājot atlikumu no Garantiju fonda ārējiem darījumiem (3 0. nodaļa, 3 0 2. pants)

p. m.

34 000 000

Pašu resursu atlikums, kas uzkrāts no iepriekšējo gadu pašu resursiem, kuru pamatā ir PVN un NKP/NKI (3 1. un 3 2. nodaļa)

p. m.

p. m.

Kopējie 3. līdz 9. sadaļas ieņēmumi

3 112 428 277

4 125 243 533

–24,55

Muitas nodokļu un cukura nodevu neto summa (1 1. un 1 2. nodaļa)

16 310 700 000

14 822 700 000

+10,04

PVN pašu resursi ar vienoto likmi (1. un 2. tabula, 1 3. nodaļa)

17 882 179 650

14 680 052 250

+21,81

Atlikums, ko finansē no papildu resursiem (NKI pašu resursi, 3. tabula, 1 4. nodaļa)

101 728 925 788

110 822 836 159

–8,21

Apropriācijas, ko finansē no Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. pantā minētajiem pašu resursiem (6)

135 921 805 438

140 325 588 409

–3,14

Kopējie ieņēmumi  (7)

139 034 233 715

144 450 831 942

–3,75


1. TABULA

Saskaņotā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksimuma aprēķināšana atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam

Dalībvalsts

1 % no PVN bāzes, kurai nav noteikta nepārsniedzamā likme

1 % no nacionālā kopienākuma

Nepārsniedzamā likme (%)

1 % no nacionālā kopienākuma, kas reizināts ar nepārsniedzamo likmi

1 % no nepārsniedzamās PVN resursu bāzes (8)

Dalībvalstis, kurām ir noteikta nepārsniedzamā PVN resursu bāze

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Beļģija

1 675 608 000

3 995 217 000

50

1 997 608 500

1 675 608 000

 

Bulgārija

206 005 000

414 657 000

50

207 328 500

206 005 000

 

Čehija

645 752 000

1 428 027 000

50

714 013 500

645 752 000

 

Dānija

1 020 116 000

2 641 773 000

50

1 320 886 500

1 020 116 000

 

Vācija

12 384 113 000

28 440 033 000

50

14 220 016 500

12 384 113 000

 

Igaunija

87 252 000

184 233 000

50

92 116 500

87 252 000

 

Īrija

653 931 000

1 384 808 000

50

692 404 000

653 931 000

 

Grieķija

650 120 000

1 813 897 000

50

906 948 500

650 120 000

 

Spānija

4 561 628 000

10 515 414 000

50

5 257 707 000

4 561 628 000

 

Francija

9 681 072 000

21 602 716 000

50

10 801 358 000

9 681 072 000

 

Horvātija

277 716 000

438 824 000

50

219 412 000

219 412 000

Horvātija

Itālija

6 568 051 000

16 020 137 000

50

8 010 068 500

6 568 051 000

 

Kipra

107 177 000

154 720 000

50

77 360 000

77 360 000

Kipra

Latvija

82 650 000

249 297 000

50

124 648 500

82 650 000

 

Lietuva

141 652 000

353 042 000

50

176 521 000

141 652 000

 

Luksemburga

272 111 000

340 956 000

50

170 478 000

170 478 000

Luksemburga

Ungārija

410 328 000

977 036 000

50

488 518 000

410 328 000

 

Malta

52 918 000

68 120 000

50

34 060 000

34 060 000

Malta

Nīderlande

2 661 465 000

6 274 369 000

50

3 137 184 500

2 661 465 000

 

Austrija

1 487 892 000

3 296 730 000

50

1 648 365 000

1 487 892 000

 

Polija

1 924 394 000

3 938 971 000

50

1 969 485 500

1 924 394 000

 

Portugāle

775 448 000

1 615 868 000

50

807 934 000

775 448 000

 

Rumānija

544 383 000

1 507 998 000

50

753 999 000

544 383 000

 

Slovēnija

176 664 000

349 637 000

50

174 818 500

174 818 500

Slovēnija

Slovākija

259 706 000

759 723 000

50

379 861 500

259 706 000

 

Somija

972 177 000

2 066 821 000

50

1 033 410 500

972 177 000

 

Zviedrija

1 990 462 000

4 549 119 000

50

2 274 559 500

1 990 462 000

 

Apvienotā Karaliste

9 546 932 000

19 611 871 000

50

9 805 935 500

9 546 932 000

 

Kopā

59 817 723 000

134 994 014 000

 

67 497 007 000

59 607 265 500

 


2. TABULA

PVN pašu resursu sadalījums atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam (1 3. nodaļa)

Dalībvalsts

1 % no nepārsniedzamās PVN likmes bāzes

PVN pašu resursu vienotā likme (%)

PVN pašu resursi ar vienotu likmi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Beļģija

1 675 608 000

0,300

502 682 400

Bulgārija

206 005 000

0,300

61 801 500

Čehija

645 752 000

0,300

193 725 600

Dānija

1 020 116 000

0,300

306 034 800

Vācija

12 384 113 000

0,300

3 715 233 900

Igaunija

87 252 000

0,300

26 175 600

Īrija

653 931 000

0,300

196 179 300

Grieķija

650 120 000

0,300

195 036 000

Spānija

4 561 628 000

0,300

1 368 488 400

Francija

9 681 072 000

0,300

2 904 321 600

Horvātija

219 412 000

0,300

65 823 600

Itālija

6 568 051 000

0,300

1 970 415 300

Kipra

77 360 000

0,300

23 208 000

Latvija

82 650 000

0,300

24 795 000

Lietuva

141 652 000

0,300

42 495 600

Luksemburga

170 478 000

0,300

51 143 400

Ungārija

410 328 000

0,300

123 098 400

Malta

34 060 000

0,300

10 218 000

Nīderlande

2 661 465 000

0,300

798 439 500

Austrija

1 487 892 000

0,300

446 367 600

Polija

1 924 394 000

0,300

577 318 200

Portugāle

775 448 000

0,300

232 634 400

Rumānija

544 383 000

0,300

163 314 900

Slovēnija

174 818 500

0,300

52 445 550

Slovākija

259 706 000

0,300

77 911 800

Somija

972 177 000

0,300

291 653 100

Zviedrija

1 990 462 000

0,300

597 138 600

Apvienotā Karaliste

9 546 932 000

0,300

2 864 079 600

Kopā

59 607 265 500

 

17 882 179 650


3. TABULA

Vienotas likmes un nacionālā kopienākuma resursu sadalījuma noteikšana atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktam (1 4. nodaļa)

Dalībvalsts

1 % no nacionālā kopienākuma

Vienotā papildu bāzes likme, pašu resursi

Papildu bāze, pašu resursi ar vienotu likmi

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Beļģija

3 995 217 000

 

3 010 719 673

Bulgārija

414 657 000

 

312 477 642

Čehija

1 428 027 000

 

1 076 134 033

Dānija

2 641 773 000

 

1 990 789 973

Vācija

28 440 033 000

 

21 431 868 872

Igaunija

184 233 000

 

138 834 491

Īrija

1 384 808 000

 

1 043 565 015

Grieķija

1 813 897 000

 

1 366 918 338

Spānija

10 515 414 000

 

7 924 216 332

Francija

21 602 716 000

 

16 279 396 602

Horvātija

438 824 000

 

330 689 434

Itālija

16 020 137 000

 

12 072 471 065

Kipra

154 720 000

 

116 594 054

Latvija

249 297 000

0,7535810 (9)

187 865 486

Lietuva

353 042 000

 

266 045 748

Luksemburga

340 956 000

 

256 937 968

Ungārija

977 036 000

 

736 275 778

Malta

68 120 000

 

51 333 939

Nīderlande

6 274 369 000

 

4 728 245 346

Austrija

3 296 730 000

 

2 484 353 132

Polija

3 938 971 000

 

2 968 333 755

Portugāle

1 615 868 000

 

1 217 687 444

Rumānija

1 507 998 000

 

1 136 398 660

Slovēnija

349 637 000

 

263 479 805

Slovākija

759 723 000

 

572 512 828

Somija

2 066 821 000

 

1 557 517 062

Zviedrija

4 549 119 000

 

3 428 129 703

Apvienotā Karaliste

19 611 871 000

 

14 779 133 610

Kopā

134 994 014 000

 

101 728 925 788


4. TABULA

Budžeta nelīdzsvarotības korekcija Apvienotajai Karalistei 2013. gadam atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 4. pantam (1 5. nodaļa)

Apraksts

Koeficients (10) (%)

Summa

1.

Apvienotās Karalistes daļa (%) neierobežotās PVN bāzes domājamā daļā

16,2077

 

2.

Apvienotās Karalistes daļa (%) kopējos iedalītajos izdevumos, kas koriģēti, ņemot vērā paplašināšanās izdevumus

6,5970

 

3.

(1) – (2)

9,6107

 

4.

Kopējie iedalītie izdevumi

 

133 640 172 409

5.

Ar paplašināšanos saistītie izdevumi (11)

 

31 848 333 003

6.

Kopējie iedalītie izdevumi, kas koriģēti, ņemot vērā paplašināšanās izdevumus = (4) – (5)

 

101 791 839 406

7.

Apvienotās Karalistes korektīvais sākotnējais apjoms = (3) × (6) × 0,66

 

6 456 694 911

8.

Apvienotās Karalistes priekšrocības (12)

 

1 176 577 247

9.

Apvienotās Karalistes pamatkorekcija = (7) – (8)

 

5 280 117 664

10.

Neplānotie ieguvumi no tradicionālajiem pašu resursiem (13)

 

–17 223 040

11.

Korekcija Apvienotajai Karalistei = (9) – (10)

 

5 297 340 704


5. TABULA

Apvienotās Karalistes korekcijas finansējuma aprēķins – EUR 5 297 340 704 (15. nodaļa)

Dalībvalsts

Samazinātas NKI bāzes procentuālā daļa

Daļas bez Apvienotās Karalistes

Daļas bez Vācijas, Nīderlandes, Austrijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes

Trīs ceturtdaļas no 2. ailē minētās Vācijas, Nīderlandes, Austrijas un Zviedrijas daļas

4. aile sadalīta saskaņā ar 3. ailē minēto

Finansēšanas skala

Korekcijai piemērotā finansēšanas skala

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Beļģija

2,96

3,46

5,49

 

1,52

4,98

263 826 803

Bulgārija

0,31

0,36

0,57

 

0,16

0,52

27 382 150

Čehija

1,06

1,24

1,96

 

0,54

1,78

94 300 710

Dānija

1,96

2,29

3,63

 

0,99

3,29

174 451 231

Vācija

21,07

24,65

0,00

–18,49

0,00

6,16

326 429 505

Igaunija

0,14

0,16

0,25

 

0,07

0,23

12 165 948

Īrija

1,03

1,20

1,90

 

0,53

1,73

91 446 714

Grieķija

1,34

1,57

2,49

 

0,69

2,26

119 781 891

Spānija

7,79

9,11

14,44

 

3,99

13,11

694 392 334

Francija

16,00

18,72

29,67

 

8,21

26,93

1 426 549 672

Horvātija

0,33

0,38

0,60

 

0,17

0,55

28 978 034

Itālija

11,87

13,88

22,00

 

6,09

19,97

1 057 900 367

Kipra

0,11

0,13

0,21

 

0,06

0,19

10 217 038

Latvija

0,18

0,22

0,34

 

0,09

0,31

16 462 493

Lietuva

0,26

0,31

0,48

 

0,13

0,44

23 313 363

Luksemburga

0,25

0,30

0,47

 

0,13

0,43

22 515 255

Ungārija

0,72

0,85

1,34

 

0,37

1,22

64 519 220

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,03

0,08

4 498 349

Nīderlande

4,65

5,44

0,00

–4,08

0,00

1,36

72 016 062

Austrija

2,44

2,86

0,00

–2,14

0,00

0,71

37 839 265

Polija

2,92

3,41

5,41

 

1,50

4,91

260 112 561

Portugāle

1,20

1,40

2,22

 

0,61

2,01

106 704 915

Rumānija

1,12

1,31

2,07

 

0,57

1,88

99 581 648

Slovēnija

0,26

0,30

0,48

 

0,13

0,44

23 088 511

Slovākija

0,56

0,66

1,04

 

0,29

0,95

50 168 812

Somija

1,53

1,79

2,84

 

0,79

2,58

136 483 895

Zviedrija

3,37

3,94

0,00

–2,96

0,00

0,99

52 213 958

Apvienotā Karaliste

14,53

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Kopā

100,00

100,00

100,00

–27,66

27,66

100,00

5 297 340 704

Aprēķini tiek veikti līdz 15 zīmēm aiz komata.

6. TABULA

Vispārējā budžeta finansējuma kopsavilkums (14) pēc pašu resursu veida un dalībvalstīm

Dalībvalsts

Tradicionālie pašu resursi (TPR)

PVN un NKI pašu resursi, ieskaitot korekcijas

Pašu resursu kopsumma (15)

Neto cukura nozares nodevas (75 %)

Neto muitas nodokļi (75 %)

Neto tradicionālie pašu resursi kopā (75 %)

Iekasēšanas izmaksas (25 % no bruto TPR) p. m.

PVN pašu resursi

NKI pašu resursi

Apvienotās Karalistes korekcija

Kopā “valstu iemaksas”

Daļa kopējās “valstu iemaksās” (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (5) + (6) + (7)

(9)

(10) = (3) + (8)

Beļģija

6 600 000

1 585 000 000

1 591 600 000

530 533 333

502 682 400

3 010 719 673

263 826 803

3 777 228 876

3,16

5 368 828 876

Bulgārija

400 000

53 700 000

54 100 000

18 033 333

61 801 500

312 477 642

27 382 150

401 661 292

0,34

455 761 292

Čehija

3 400 000

173 400 000

176 800 000

58 933 333

193 725 600

1 076 134 033

94 300 710

1 364 160 343

1,14

1 540 960 343

Dānija

3 400 000

295 900 000

299 300 000

99 766 667

306 034 800

1 990 789 973

174 451 231

2 471 276 004

2,07

2 770 576 004

Vācija

26 300 000

3 386 600 000

3 412 900 000

1 137 633 332

3 715 233 900

21 431 868 872

326 429 505

25 473 532 277

21,30

28 886 432 277

Igaunija

0

23 700 000

23 700 000

7 900 000

26 175 600

138 834 491

12 165 948

177 176 039

0,15

200 876 039

Īrija

0

213 300 000

213 300 000

71 100 000

196 179 300

1 043 565 015

91 446 714

1 331 191 029

1,11

1 544 491 029

Grieķija

1 400 000

114 600 000

116 000 000

38 666 667

195 036 000

1 366 918 338

119 781 891

1 681 736 229

1,41

1 797 736 229

Spānija

4 700 000

1 030 900 000

1 035 600 000

345 200 000

1 368 488 400

7 924 216 332

694 392 334

9 987 097 066

8,35

11 022 697 066

Francija

30 900 000

1 468 900 000

1 499 800 000

499 933 333

2 904 321 600

16 279 396 602

1 426 549 672

20 610 267 874

17,23

22 110 067 874

Horvātija

1 700 000

35 500 000

37 200 000

12 400 000

65 823 600

330 689 434

28 978 034

425 491 068

0,36

462 691 068

Itālija

4 700 000

1 498 800 000

1 503 500 000

501 166 667

1 970 415 300

12 072 471 065

1 057 900 367

15 100 786 732

12,62

16 604 286 732

Kipra

0

16 000 000

16 000 000

5 333 333

23 208 000

116 594 054

10 217 038

150 019 092

0,13

166 019 092

Latvija

0

22 100 000

22 100 000

7 366 667

24 795 000

187 865 486

16 462 493

229 122 979

0,19

251 222 979

Lietuva

800 000

53 900 000

54 700 000

18 233 334

42 495 600

266 045 748

23 313 363

331 854 711

0,28

386 554 711

Luksemburga

0

12 300 000

12 300 000

4 100 000

51 143 400

256 937 968

22 515 255

330 596 623

0,28

342 896 623

Ungārija

2 000 000

94 500 000

96 500 000

32 166 667

123 098 400

736 275 778

64 519 220

923 893 398

0,77

1 020 393 398

Malta

0

9 600 000

9 600 000

3 200 000

10 218 000

51 333 939

4 498 349

66 050 288

0,06

75 650 288

Nīderlande

7 300 000

1 938 600 000

1 945 900 000

648 633 333

798 439 500

4 728 245 346

72 016 062

5 598 700 908

4,68

7 544 600 908

Austrija

3 200 000

164 700 000

167 900 000

55 966 667

446 367 600

2 484 353 132

37 839 265

2 968 559 997

2,48

3 136 459 997

Polija

12 800 000

369 400 000

382 200 000

127 400 000

577 318 200

2 968 333 755

260 112 561

3 805 764 516

3,18

4 187 964 516

Portugāle

200 000

120 500 000

120 700 000

40 233 334

232 634 400

1 217 687 444

106 704 915

1 557 026 759

1,30

1 677 726 759

Rumānija

1 000 000

106 200 000

107 200 000

35 733 333

163 314 900

1 136 398 660

99 581 648

1 399 295 208

1,17

1 506 495 208

Slovēnija

0

66 400 000

66 400 000

22 133 333

52 445 550

263 479 805

23 088 511

339 013 866

0,28

405 413 866

Slovākija

1 400 000

85 500 000

86 900 000

28 966 667

77 911 800

572 512 828

50 168 812

700 593 440

0,59

787 493 440

Somija

800 000

136 600 000

137 400 000

45 800 000

291 653 100

1 557 517 062

136 483 895

1 985 654 057

1,66

2 123 054 057

Zviedrija

2 600 000

485 100 000

487 700 000

162 566 667

597 138 600

3 428 129 703

52 213 958

4 077 482 261

3,41

4 565 182 261

Apvienotā Karaliste

9 500 000

2 623 900 000

2 633 400 000

877 800 000

2 864 079 600

14 779 133 610

–5 297 340 704

12 345 872 506

10,33

14 979 272 506

Kopā

125 100 000

16 185 600 000

16 310 700 000

5 436 900 000

17 882 179 650

101 728 925 788

0

119 611 105 438

100,00

135 921 805 438

B.   VISPĀRĒJS IEŅĒMUMU DOKUMENTS PA BUDŽETA POZĪCIJĀM

Sadaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

1

PAŠU RESURSI

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

3

PĀRPALIKUMI, ATLIKUMI UN KOREKCIJAS

p.m.

 

p.m.

4

IEŅĒMUMI NO PERSONĀM, KAS SAISTĪTAS AR IESTĀDĒM UN CITĀM SAVIENĪBAS STRUKTŪRĀM

1 274 999 230

 

1 274 999 230

5

UZKRĀTIE IEŅĒMUMI NO IESTĀŽU ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

53 752 047

 

53 752 047

6

IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR SAVIENĪBAS NOLĪGUMIEM UN PROGRAMMĀM

60 000 000

 

60 000 000

7

PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM UN SODA NAUDAS

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

8

AIZŅĒMUMU UN AIZDEVUMU OPERĀCIJAS

2 477 000

151 000 000

153 477 000

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

30 200 000

 

30 200 000

 

KOPSUMMA

135 504 613 000

4 535 027 640

139 034 233 715

1. SADAĻA

PAŠU RESURSI

Pants

Postenis

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

1 1. NODAĻA

1 1 0

Ražošanas nodevas par 2005./2006. tirdzniecības gadu un iepriekšējiem gadiem

p.m.

 

p.m.

1 1 1

Cukura uzglabāšanas maksājumi

p.m.

 

p.m.

1 1 3

Maksājumi, ko uzliek par neeksportēta C cukura, C izoglikozes un C inulīna sīrupa ražošanu un par C cukura un C izoglikozes aizstājēju

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Ražošanas nodeva

125 100 000

 

125 100 000

1 1 8

Vienreizēja nodeva par papildu cukura kvotu un papildu izoglikozes kvotu

p.m.

 

p.m.

1 1 9

Pārpalikuma maksājums

p.m.

 

p.m.

 

1 1. NODAĻA – KOPĀ

125 100 000

 

125 100 000

1 2. NODAĻA

1 2 0

Muitas nodokļi un citas nodevas, kas minētas Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā

16 185 600 000

 

16 185 600 000

 

1 2. NODAĻA – KOPĀ

16 185 600 000

 

16 185 600 000

1 3. NODAĻA

1 3 0

Pašu resursi no pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta b) apakšpunktam

17 882 179 650

 

17 882 179 650

 

1 3. NODAĻA – KOPĀ

17 882 179 650

 

17 882 179 650

1 4. NODAĻA

1 4 0

Pašu resursi, kuru pamatā ir nacionālais kopienākums saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

 

1 4. NODAĻA – KOPĀ

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

1 5. NODAĻA

1 5 0

Budžeta nelīdzsvarotības korekcija, kas piešķirta Apvienotajai Karalistei saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 4. un 5. pantu

0,—

 

0,—

 

1 5. NODAĻA – KOPĀ

0,—

 

0,—

1 6. NODAĻA

1 6 0

Nīderlandei un Zviedrijai piešķirtais bruto samazinājums ikgadējām NKI iemaksām saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 5. punktu

p.m.

 

p.m.

 

1 6. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

 

1. sadaļa – Kopā

133 960 184 723

2 967 027 640

135 921 805 438

1 1. NODAĻA —

MAKSĀJUMI UN CITAS NODEVAS, KAS PAREDZĒTAS CUKURA TIRGU KOPĪGĀS ORGANIZĀCIJAS SISTĒMĀ (LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS)

1 2. NODAĻA —

MUITAS NODOKĻI UN CITAS NODEVAS, KAS MINĒTAS LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA A) APAKŠPUNKTĀ

1 3. NODAĻA —

PAŠU RESURSI NO PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKĻA ATBILSTOŠI LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTAM

1 4. NODAĻA —

PAŠU RESURSI, KURU PAMATĀ IR NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS SASKAŅĀ AR LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTU

1 5. NODAĻA —

BUDŽETA NELĪDZSVAROTĪBAS KOREKCIJA

1 6. NODAĻA —

NĪDERLANDEI UN ZVIEDRIJAI PIEŠĶIRTAIS BRUTO SAMAZINĀJUMS IKGADĒJĀM NKI IEMAKSĀM

1 4. NODAĻA —   PAŠU RESURSI, KURU PAMATĀ IR NACIONĀLAIS KOPIENĀKUMS SASKAŅĀ AR LĒMUMA 2007/436/EK, EURATOM 2. PANTA 1. PUNKTA C) APAKŠPUNKTU

1 4 0
Pašu resursi, kuru pamatā ir nacionālais kopienākums saskaņā ar Lēmuma 2007/436/EK, Euratom 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

99 767 305 073

2 967 027 640

101 728 925 788

Piezīmes

NKI resursi ir “papildu” resursi, kas nodrošina ieņēmumus, ko izmanto, lai segtu izdevumus, kas pārsniedz summu, ko veido tradicionālie pašu resursi, PVN maksājumi un citi ieņēmumi jebkurā noteiktā gadā. Tādējādi NKI resursu izmantošana vienmēr nodrošina Savienības vispārējā budžeta iepriekšēju līdzsvarotību.

NKI pieprasījuma likmi nosaka atbilstoši papildu ieņēmumiem, kas nepieciešami, lai finansētu budžeta izdevumus, ko nesedz citi resursi (PVN maksājumi, tradicionālie pašu resursi un citi ieņēmumi). Tādējādi pieprasījuma likmi piemēro katras dalībvalsts NKI.

Likme, kas piemērojama dalībvalstu NKI par šo finanšu gadu, ir 0,7536 %.

Juridiskais pamats

Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmums 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.) un jo īpaši tā 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Dalībvalsts

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Beļģija

2 952 664 503

58 055 170

3 010 719 673

Bulgārija

306 452 191

6 025 451

312 477 642

Čehija

1 055 383 132

20 750 901

1 076 134 033

Dānija

1 952 401 925

38 388 048

1 990 789 973

Vācija

21 018 601 971

413 266 901

21 431 868 872

Igaunija

136 157 370

2 677 121

138 834 491

Īrija

1 023 442 137

20 122 878

1 043 565 015

Grieķija

1 340 560 296

26 358 042

1 366 918 338

Spānija

7 771 415 083

152 801 249

7 924 216 332

Francija

15 965 483 903

313 912 699

16 279 396 602

Horvātija

324 312 809

6 376 625

330 689 434

Itālija

11 839 679 761

232 791 304

12 072 471 065

Kipra

114 345 792

2 248 262

116 594 054

Latvija

184 242 909

3 622 577

187 865 486

Lietuva

260 915 635

5 130 113

266 045 748

Luksemburga

251 983 479

4 954 489

256 937 968

Ungārija

722 078 304

14 197 474

736 275 778

Malta

50 344 075

989 864

51 333 939

Nīderlande

4 637 071 435

91 173 911

4 728 245 346

Austrija

2 436 447 794

47 905 338

2 484 353 132

Polija

2 911 095 906

57 237 849

2 968 333 755

Portugāle

1 194 206 994

23 480 450

1 217 687 444

Rumānija

1 114 485 688

21 912 972

1 136 398 660

Slovēnija

258 399 171

5 080 634

263 479 805

Slovākija

561 473 165

11 039 663

572 512 828

Somija

1 527 483 739

30 033 323

1 557 517 062

Zviedrija

3 362 025 690

66 104 013

3 428 129 703

Apvienotā Karaliste

14 494 150 216

284 983 394

14 779 133 610

1 4 0. pants – Kopā

99 767 305 073

1 961 620 715

101 728 925 788

7. SADAĻA

PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM UN SODA NAUDAS

Pants

Postenis

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

7 0. NODAĻA

7 0 0

Procenti par novēlotiem maksājumiem

7 0 0 0

Procenti, kas pienākas par novēlotiem maksājumiem kontos dalībvalstu Valsts kasēs

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Citi procenti par novēlotiem maksājumiem

3 000 000

 

3 000 000

 

7 0 0. pants – Kopā

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Kavējuma procenti un citi soda naudu procenti

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

7 0. NODAĻA – KOPĀ

23 000 000

9 000 000

32 000 000

7 1. NODAĻA

7 1 0

Soda naudas, periodiski soda maksājumi un citi līgumsodi

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Pārmērīgas emisijas jaunām pasažieru automašīnām

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Soda maksājumi un vienreizējas summas, kas uzliktas dalībvalstij par to, ka tā neievēro Eiropas Savienības Tiesas lēmumu par Līgumā paredzētu saistību nepildīšanu

p.m.

 

p.m.

 

7 1. NODAĻA – KOPĀ

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 2. NODAĻA

7 2 0

Noguldījumu procenti un soda naudas

7 2 0 0

Noguldījumu procenti un soda naudas saistībā ar pārmērīga budžeta deficīta procedūras piemērošanu – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

 

7 2 0. pants – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

7 2. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

 

7. sadaļa – Kopā

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

7 0. NODAĻA —

PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM

7 1. NODAĻA —

SODA NAUDAS

7 2. NODAĻA —

NOGULDĪJUMU PROCENTI UN SODA NAUDAS

7 0. NODAĻA —   PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM

7 0 1
Kavējuma procenti un citi soda naudu procenti

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts saņemt uzkrātos procentus speciālajos kontos soda naudas procentiem un kavējuma procentiem par novēlotajiem maksājumiem.

Juridiskais pamats

Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).

Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.), un jo īpaši tās 14. un 15. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.) un jo īpaši tās 78. panta 4. punkts.

Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.) un jo īpaši tās 83. pants.

7 1. NODAĻA —   SODA NAUDAS

7 1 0
Soda naudas, periodiski soda maksājumi un citi līgumsodi

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Piezīmes

Komisija var piemērot soda naudas, periodiskus soda maksājumus un citus maksājumus uzņēmumiem un uzņēmumu asociācijām, kas neievēro aizliegumus vai nepilda saistības saskaņā ar turpmāk minētajām regulām vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pantu.

Soda naudas parasti maksā trīs mēnešu laikā no Komisijas lēmuma paziņošanas. Tomēr Komisija neiekasē atmaksājamo summu, ja uzņēmums ir iesniedzis pārsūdzību Eiropas Savienības Tiesā; uzņēmumam jāpieņem, ka procenti tiks maksāti par parādu pēc pēdējās maksājuma dienas, un jāiesniedz Komisijai bankas garantija par summu, kas vienāda ar parāda pamatsummu un procentiem vai papildu atskaitījumiem līdz pēdējai maksājuma dienai.

Juridiskais pamats

Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).

Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.) un jo īpaši tās 14. un 15. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).

8. SADAĻA

AIZŅĒMUMU UN AIZDEVUMU OPERĀCIJAS

Pants

Postenis

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

8 0. NODAĻA

8 0 0

Eiropas Savienības garantija Savienības aizņēmumiem, kas piesaistīti maksājumu bilances atbalstam

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Eiropas Savienības garantija piesaistītajiem Euratom aizņēmumiem

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Eiropas Savienības garantija Savienības aizņēmumiem, kas piesaistīti finansiālajam atbalstam saskaņā ar Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu

p.m.

 

p.m.

 

8 0. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

8 1. NODAĻA

8 1 0

Kapitāla atmaksas un procenti attiecībā uz īpašiem aizdevumiem un riska kapitālu, kas piešķirts sadarbībai finanšu jomā ar trešām valstīm Vidusjūras reģionā

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Kapitāla atmaksa un procenti attiecībā uz aizdevumiem un riska kapitālu, ko Komisija piešķīrusi jaunattīstības valstīm Vidusjūras reģionā un Dienvidāfrikā Eiropas Savienības ieguldījumu partneru darbībai

p.m.

 

p.m.

 

8 1. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 2. NODAĻA

8 2 7

Eiropas Savienības garantija aizņēmuma programmām, par kurām Savienība slēdz līgumus, lai sniegtu makrofinansiālu palīdzību trešām valstīm

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Garantija Eiropas Atomenerģijas kopienas aizņēmumiem, lai uzlabotu kodolelektrostaciju efektivitāti un drošību Viduseiropas un Austrumeiropas, un Neatkarīgo Valstu Savienības valstīs

p.m.

 

p.m.

 

8 2. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

8 3. NODAĻA

8 3 5

Eiropas Savienības garantija Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem trešām valstīm

p.m.

 

p.m.

 

8 3. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

8 5. NODAĻA

8 5 0

Eiropas Investīciju fonda izmaksātās dividendes

2 477 000

 

2 477 000

 

8 5. NODAĻA – KOPĀ

2 477 000

 

2 477 000

 

8. sadaļa – Kopā

2 477 000

151 000 000

153 477 000

8 0. NODAĻA —

IEŅĒMUMI NO EIROPAS SAVIENĪBAS GARANTIJAS AIZŅĒMUMU UN AIZDEVUMU OPERĀCIJĀM DALĪBVALSTĪS

8 1. NODAĻA —

KOMISIJAS PIEŠĶIRTIE AIZDEVUMI

8 2. NODAĻA —

IEŅĒMUMI NO EIROPAS SAVIENĪBAS GARANTIJAS AIZŅĒMUMU UN AIZDEVUMU OPERĀCIJĀM ATTIECĪBĀ UZ TREŠĀM VALSTĪM

8 3. NODAĻA —

IEŅĒMUMI NO EIROPAS SAVIENĪBAS GARANTIJAS AIZDEVUMIEM, KO IZSNIEGUŠAS FINANŠU IESTĀDES TREŠĀS VALSTĪS

8 5. NODAĻA —

IEŅĒMUMI NO GARANTIJU INSTITŪCIJU IEMAKSĀM

8 1. NODAĻA —   KOMISIJAS PIEŠĶIRTIE AIZDEVUMI

8 1 0
Kapitāla atmaksas un procenti attiecībā uz īpašiem aizdevumiem un riska kapitālu, kas piešķirts sadarbībai finanšu jomā ar trešām valstīm Vidusjūras reģionā

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

p.m.

151 000 000

151 000 000

Piezīmes

Šajā pantā ir paredzēts ierakstīt kapitāla atmaksu un procentu maksājumus par īpašiem aizdevumiem un riska kapitālu, kas piešķirts trešām valstīm Vidusjūras reģionā no III iedaļas “Komisija” izdevumu pārskata 21 03. un 22 02. nodaļas apropriācijām.

Šajā postenī saskaņā ar Finanšu regulas 21. pantu var iekļaut piešķirtos ieņēmumus, kas izmantojami, lai nodrošinātu papildu apropriācijas to izdevumu finansēšanai, kuriem šie ieņēmumi ir paredzēti.

Šajā pantā ir uzskaitīti arī kapitāla atmaksas un procentu maksājumi par īpašiem aizdevumiem un riska kapitālu, kas piešķirts noteiktām Vidusjūras reģiona ES valstīm, taču šie maksājumi veido pavisam nelielu daļu no kopsummas. Aizdevumi un riska kapitāls bija piešķirti vienlaicīgi, kad valstis vēl nepievienojās Savienībai.

Iegūtie ieņēmumi parasti pārsniedz budžeta apjoma prognozes īpašu aizdevumu procentu maksājumu dēļ, kurus joprojām var maksāt gan iepriekšējā, gan kārtējā finanšu gadā. Procentus par īpašiem aizdevumiem un riska kapitālu aprēķina no dienas, kad izmaksā aizdevumus; procentus par īpašiem aizdevumiem maksā pa daļām kā periodiskus maksājumus reizi sešos mēnešos, bet procentus par riska kapitālu parasti maksā reizi gadā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Regula (EK) Nr. 1638/2006, ar ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai (OV L 310, 9.11.2006., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.), un jo īpaši tās 21. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 231/2014, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (OV L 77, 15.03.2014., 11. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 232/2014, ar ko izveido Eiropas Kaimiņattiecību instrumentu (OV L 77, 15.03.2014., 27. lpp.).

III IEDAĻA

KOMISIJA

IEŅĒMUMI

7. SADAĻA

PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM UN SODA NAUDAS

Pants

Postenis

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

7 0. NODAĻA

7 0 0

Procenti par novēlotiem maksājumiem

7 0 0 0

Procenti, kas pienākas par novēlotiem maksājumiem kontos dalībvalstu valsts kasēs

5 000 000

 

5 000 000

7 0 0 1

Citi procenti par novēlotiem maksājumiem

3 000 000

 

3 000 000

 

7 0 0. pants – Kopā

8 000 000

 

8 000 000

7 0 1

Procenti par novēlotiem maksājumiem un citi soda naudu procenti

15 000 000

9 000 000

24 000 000

 

7 0. NODAĻA – KOPĀ

23 000 000

9 000 000

32 000 000

7 1. NODAĻA

7 1 0

Soda naudas, periodiski soda maksājumi un citi līgumsodi

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 1 1

Maksas par pārsniegtajām emisijām attiecībā uz jauniem vieglajiem automobiļiem

p.m.

 

p.m.

7 1 2

Soda maksājumi un vienreizējas summas, kas uzliktas dalībvalstij par to, ka tā neievēro Eiropas Savienības Tiesas lēmumu par Līgumā paredzētu saistību nepildīšanu

p.m.

 

p.m.

 

7 1. NODAĻA – KOPĀ

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

7 2. NODAĻA

7 2 0

Noguldījumu procenti un soda naudas

7 2 0 0

Noguldījumu procenti un soda naudas, kas radušās, īstenojot pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

 

7 2 0. pants – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

7 2. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

 

7. sadaļa – Kopā

123 000 000

1 417 000 000

1 540 000 000

7 0. NODAĻA —

PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM

7 1. NODAĻA —

SODA NAUDAS

7 2. NODAĻA —

NOGULDĪJUMU PROCENTI UN SODA NAUDAS

7 0. NODAĻA —   PROCENTI PAR NOVĒLOTIEM MAKSĀJUMIEM

7 0 1
Procenti par novēlotiem maksājumiem un citi soda naudu procenti

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

15 000 000

9 000 000

24 000 000

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts uzskaitīt uzkrātos procentus speciālajos kontos soda naudām un kavējuma procentiem par novēlotiem maksājumiem saistībā ar soda naudām.

Juridiskais pamats

Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).

Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula) (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.) un jo īpaši tās 14. un 15. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.) un jo īpaši tās 78. panta 4. punkts.

Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.) un jo īpaši tās 83. pants.

7 1. NODAĻA —   SODA NAUDAS

7 1 0
Soda naudas, periodiski soda maksājumi un citi līgumsodi

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

100 000 000

1 408 000 000

1 508 000 000

Piezīmes

Komisija uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām var uzlikt soda naudas, periodiskus soda maksājumus un citus līgumsodus par to, ka tās neievēro aizliegumus vai nepilda savas saistības saskaņā ar turpmāk minētajām regulām vai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pantu.

Parasti soda naudas jāsamaksā trīs mēnešu laikā pēc Komisijas lēmuma paziņošanas. Tomēr Komisija neiekasēs pienākošos summu, ja uzņēmums būs iesniedzis pārsūdzību Eiropas Savienības Tiesā; uzņēmumam jāņem vērā, ka pēc galīgā maksājuma termiņa beigām būs jāmaksā parāda procenti, kā arī līdz galīgajai maksājuma dienai Komisijai jāsniedz bankas garantija, kas sedz gan pamatsummu, gan procentus vai uzrēķinus.

Juridiskais pamats

Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).

Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula) (OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.) un jo īpaši tās 14. un 15. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).

8. SADAĻA

AIZŅĒMUMU UN AIZDEVUMU OPERĀCIJAS

Pants

Postenis

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

8 0. NODAĻA

8 0 0

Eiropas Savienības garantija Savienības aizņēmumiem, kas piesaistīti maksājumu bilances atbalstam

p.m.

 

p.m.

8 0 1

Eiropas Savienības garantija Euratom aizņēmumiem

p.m.

 

p.m.

8 0 2

Eiropas Savienības garantija Savienības aizņēmumiem, kas piesaistīti finansiālajam atbalstam saskaņā ar Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu

p.m.

 

p.m.

 

8 0. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

8 1. NODAĻA

8 1 0

Kapitāla atmaksas un procenti attiecībā uz īpašiem aizdevumiem un riska kapitālu, kas piešķirts sadarbībai finanšu jomā ar ārpuskopienas valstīm Vidusjūras reģionā

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 1 3

Kapitāla atmaksa un procenti par aizdevumiem un riska kapitālu, ko Komisija piešķīrusi jaunattīstības valstīm Vidusjūras reģionā un Dienvidāfrikā Eiropas Kopienas ieguldījumu partneru darbībai

p.m.

 

p.m.

 

8 1. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

151 000 000

151 000 000

8 2. NODAĻA

8 2 7

Eiropas Savienības garantija aizņēmuma programmām, par kurām Savienība slēdz līgumus, lai sniegtu makrofinansiālu palīdzību trešām valstīm

p.m.

 

p.m.

8 2 8

Garantija Eiropas Atomenerģijas kopienas aizņēmumiem, lai uzlabotu kodolelektrostaciju efektivitāti un drošību Viduseiropas un Austrumeiropas, un Neatkarīgo Valstu Savienības valstīs

p.m.

 

p.m.

 

8 2. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

8 3. NODAĻA

8 3 5

Eiropas Savienības garantija Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem trešām valstīm

p.m.

 

p.m.

 

8 3. NODAĻA – KOPĀ

p.m.

 

p.m.

8 5. NODAĻA

8 5 0

Eiropas Investīciju fonda izmaksātās dividendes

2 477 000

 

2 477 000

 

8 5. NODAĻA – KOPĀ

2 477 000

 

2 477 000

 

8. sadaļa – Kopā

2 477 000

151 000 000

153 477 000

8 0. NODAĻA —

IEŅĒMUMI NO EIROPAS SAVIENĪBAS GARANTIJAS UN AIZŅĒMUMU OPERĀCIJĀM DALĪBVALSTĪS

8 1. NODAĻA —

KOMISIJAS PIEŠĶIRTIE AIZDEVUMI

8 2. NODAĻA —

IEŅĒMUMI NO EIROPAS SAVIENĪBAS GARANTIJAS AIZŅĒMUMU UN AIZDEVUMU OPERĀCIJĀM ATTIECĪBĀ UZ TREŠĀM VALSTĪM

8 3. NODAĻA —

IEŅĒMUMI, KAS SAISTĪTI AR EIROPAS SAVIENĪBAS GARANTIJU AIZDEVUMIEM, KURUS PIEŠĶĪRUŠAS FINANŠU IESTĀDES TREŠĀS VALSTĪS

8 5. NODAĻA —

IEŅĒMUMI NO GARANTIJU INSTITŪCIJU IEMAKSĀM

8 1. NODAĻA —   KOMISIJAS PIEŠĶIRTIE AIZDEVUMI

8 1 0
Kapitāla atmaksas un procenti attiecībā uz īpašiem aizdevumiem un riska kapitālu, kas piešķirts sadarbībai finanšu jomā ar ārpuskopienas valstīm Vidusjūras reģionā

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

p.m.

151 000 000

151 000 000

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts ierakstīt kapitāla atmaksu un procentu maksājumus par īpašiem aizdevumiem un riska kapitālu, kas piešķirts trešām valstīm Vidusjūras reģionā no šīs iedaļas izdevumu pārskata 21 03. un 22 02. nodaļas apropriācijām.

Šajā pantā saskaņā ar Finanšu regulas 21. pantu var iekļaut piešķirtos ieņēmumus, kas izmantojami, lai nodrošinātu papildu apropriācijas to izdevumu finansēšanai, kuriem šie ieņēmumi ir paredzēti.

Tas ietver arī kapitāla atmaksas un procentu maksājumus par īpašiem aizdevumiem un riska kapitālu, kas piešķirts konkrētām dalībvalstīm no Vidusjūras reģiona; tomēr tā ir tikai neliela daļa no kopējās summas. Minētos aizdevumus / riska kapitālu šīm valstīm piešķīra tobrīd, kad tās vēl nebija pievienojušās Savienībai.

Gūtie ieņēmumi parasti pārsniedz budžeta apjoma prognozes īpašu aizdevumu procentu maksājumu dēļ, kurus joprojām var maksāt gan iepriekšējā, gan kārtējā finanšu gadā. Īpašu aizdevumu un riska kapitāla procentus uzliek no aizdevumu izmaksāšanas brīža, bet īpašu aizdevumu procentus maksā sešu mēnešu periodiskos maksājumos pa daļām un riska kapitāla procentus parasti – reizi gadā.

Juridiskais pamats

Juridiskajam pamatam skatīt piezīmi 21 03. un 22 02. nodaļai šīs iedaļas izdevumu pārskatā.

Atsauces dokumenti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 232/2014, ar ko izveido Eiropas Kaimiņattiecību instrumentu (OV L 77, 15.03.2014., 27. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 231/2014, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (OV L 77, 15.03.2014., 11. lpp.).

IZDEVUMI

Sadaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

01

EKONOMIKA UN FINANSES

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Rezerves (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

02

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN RŪPNIECĪBA

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

03

KONKURENCE

94 462 975

94 462 975

–13 238

–13 238

94 449 737

94 449 737

04

NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀS LIETAS UN IEKĻAUTĪBA

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

05

LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

06

MOBILITĀTE UN TRANSPORTS

2 867 191 650

1 003 428 934

–7 078

–7 078

2 867 184 572

1 003 421 856

07

VIDE

407 281 956

345 558 517

–7 995

348 057

407 273 961

345 906 574

08

PĒTNIECĪBA UN INOVĀCIJA

6 198 703 944

4 091 136 052

–1 453

– 490 632

6 198 702 491

4 090 645 420

09

KOMUNIKĀCIJAS TĪKLI, SATURS UN TEHNOLOĢIJA

1 637 399 923

961 129 100

–6 593

104 109 720

1 637 393 330

1 065 238 820

10

TIEŠĀ PĒTNIECĪBA

419 601 970

414 982 955

 

 

419 601 970

414 982 955

11

JŪRLIETAS UN ZIVSAIMNIECĪBA

950 774 942

667 482 286

–1 588 919

67 951 207

949 186 023

735 433 493

Rezerves (40 02 41)

115 342 000

112 342 000

–69 567 000

–69 567 000

115 342 000

42 775 000

 

1 066 116 942

779 824 286

–71 155 919

–1 615 793

1 064 528 023

778 208 493

12

IEKŠĒJAIS TIRGUS UN PAKALPOJUMI

116 900 978

117 126 978

–8 808

–1 998 611

116 892 170

115 128 367

13

REĢIONĀLĀ POLITIKA UN PILSĒTPOLITIKA

33 073 259 166

40 223 363 359

–10 072

2 794 259 758

33 073 249 094

43 017 623 117

14

NODOKĻU POLITIKA UN MUITAS SAVIENĪBA

157 048 298

122 369 692

–7 718

9 992 282

157 040 580

132 361 974

15

IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA

2 820 024 822

2 241 707 412

–8 601

178 972 015

2 820 016 221

2 420 679 427

16

KOMUNIKĀCIJA

246 356 400

244 896 374

–11 041

5 488 959

246 345 359

250 385 333

17

VESELĪBA UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA

618 166 222

566 799 722

–13 273

–11 065 191

618 152 949

555 734 531

18

IEKŠLIETAS

1 201 391 889

762 599 931

–4 465

2 744 535

1 201 387 424

765 344 466

19

ĀRPOLITIKAS INSTRUMENTI

732 732 818

463 169 988

–1 368

54 364 467

732 731 450

517 534 455

20

TIRDZNIECĪBA

121 107 855

115 403 729

–8 237

2 173 572

121 099 618

117 577 301

21

ATTĪSTĪBA UN SADARBĪBA

5 083 850 744

3 658 319 989

–12 564

336 507 436

5 083 838 180

3 994 827 425

22

PAPLAŠINĀŠANĀS

1 519 908 038

903 886 742

–3 686

44 996 314

1 519 904 352

948 883 056

23

HUMĀNĀ PALĪDZĪBA UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA

1 006 464 161

850 884 342

–3 565

255 647 335

1 006 460 596

1 106 531 677

24

KRĀPŠANAS APKAROŠANA

78 230 900

74 910 993

–10 000

1 613 362

78 220 900

76 524 355

25

KOMISIJAS POLITIKAS KOORDINĀCIJA UN JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS

194 113 789

194 836 589

–24 280

–24 280

194 089 509

194 812 309

26

KOMISIJAS ADMINISTRĀCIJA

1 001 465 044

991 092 001

–52 824

9 697 176

1 001 412 220

1 000 789 177

27

BUDŽETS

95 786 613

95 786 613

–7 043

–7 043

95 779 570

95 779 570

28

REVĪZIJA

11 633 979

11 633 979

–1 713

–1 713

11 632 266

11 632 266

29

STATISTIKA

131 894 632

152 072 858

–10 903

–21 177 712

131 883 729

130 895 146

30

PENSIJAS UN AR TĀM SAISTĪTI IZDEVUMI

1 449 531 000

1 449 531 000

 

 

1 449 531 000

1 449 531 000

31

VALODU DIENESTI

387 659 143

387 659 143

–54 338

–54 338

387 604 805

387 604 805

32

ENERĢĒTIKA

933 452 862

588 030 260

–8 220

64 991 780

933 444 642

653 022 040

33

TIESISKUMS

203 414 816

193 026 816

–5 711

–7 183 411

203 409 105

185 843 405

34

KLIMATA POLITIKA

121 471 119

42 711 025

–2 440

8 825 949

121 468 679

51 536 974

40

REZERVES

573 523 000

264 342 000

 

–69 567 000

573 523 000

194 775 000

 

Kopā

139 108 831 838

131 972 965 267

–1 945 900

3 529 637 550

139 106 885 938

135 502 602 817

Tai skaitā rezerves (40 02 41)

117 342 000

114 342 000

–69 567 000

–69 567 000

117 342 000

44 775 000

XX. SADAĻA

POLITIKAS JOMĀM PIEŠĶIRTIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

XX 01

POLITIKAS JOMĀM PIEŠĶIRTIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

XX 01 01

Izdevumi, kas saistīti ar politikas jomās nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem

XX 01 01 01

Izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem

XX 01 01 01 01

Darba samaksa un pabalsti

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Izdevumi un pabalsti saistībā ar pieņemšanu darbā, pārcelšanu un dienesta attiecību pārtraukšanu

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Darba samaksas korekcijas

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Starpsumma

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

XX 01 01 02

Izdevumi, kas saistīti ar Komisijas ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri strādā Savienības delegācijās

XX 01 01 02 01

Atlīdzība un pabalsti

5,2

107 033 000

 

107 033 000

XX 01 01 02 02

Izdevumi un pabalsti saistībā ar pieņemšanu darbā, pārcelšanu un dienesta attiecību pārtraukšanu

5,2

7 506 000

 

7 506 000

XX 01 01 02 03

Apropriācijas jebkādu atlīdzības korekciju segšanai

5,2

p.m.

 

p.m.

 

Starpsumma

 

114 539 000

 

114 539 000

 

XX 01 01. pants – Starpsumma

 

1 944 928 000

– 317 000

1 944 611 000

XX 01 02

Ārštata darbinieki un citi pārvaldības izdevumi

XX 01 02 01

Iestādē strādājošie ārštata darbinieki

XX 01 02 01 01

Palīgpersonāls

5,2

62 598 343

 

62 598 343

XX 01 02 01 02

Aģentūru personāls un tehniskā un administratīvā palīdzība dažādu darbību atbalstam

5,2

23 545 000

 

23 545 000

XX 01 02 01 03

Valsts ierēdņi un personāls, kas uz laiku piesaistīts iestādei

5,2

38 076 000

 

38 076 000

 

Starpsumma

 

124 219 343

 

124 219 343

XX 01 02 02

Komisijas ārštata darbinieki Savienības delegācijās

XX 01 02 02 01

Atlīdzība pārējam personālam

5,2

8 794 000

 

8 794 000

XX 01 02 02 02

Jaunu ekspertu un valstu norīkoto ekspertu apmācība

5,2

1 792 000

 

1 792 000

XX 01 02 02 03

Pārējā personāla izmaksas un samaksa par citiem pakalpojumiem

5,2

337 000

 

337 000

 

Starpsumma

 

10 923 000

 

10 923 000

XX 01 02 11

Citi iestādes pārvaldības izdevumi

XX 01 02 11 01

Komandējumu un reprezentācijas izmaksas

5,2

56 654 546

 

56 654 546

XX 01 02 11 02

Ar konferencēm, sanāksmēm un ekspertu grupām saistītie izdevumi

5,2

26 017 658

 

26 017 658

XX 01 02 11 03

Komiteju sanāksmes

5,2

12 215 651

 

12 215 651

XX 01 02 11 04

Pētījumi un konsultācijas

5,2

6 394 145

 

6 394 145

XX 01 02 11 05

Informācijas un vadības sistēmas

5,2

26 974 674

 

26 974 674

XX 01 02 11 06

Kvalifikācijas celšana un vadības apmācība

5,2

12 981 983

 

12 981 983

 

Starpsumma

 

141 238 657

 

141 238 657

XX 01 02 12

Citi ar Komisijas darbiniekiem saistītie Savienības delegāciju pārvaldības izdevumi

XX 01 02 12 01

Komandējumi, konferences un reprezentācijas izdevumi

5,2

5 797 000

 

5 797 000

XX 01 02 12 02

Delegāciju darbinieku kvalifikācijas celšana

5,2

350 000

 

350 000

 

Starpsumma

 

6 147 000

 

6 147 000

 

XX 01 02. pants – Starpsumma

 

282 528 000

 

282 528 000

XX 01 03

Izdevumi, kas saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekārtām un pakalpojumiem un ēkām

XX 01 03 01

Izdevumi, kas saistīti ar Komisijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekārtām un pakalpojumiem

XX 01 03 01 03

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekārtas

5,2

54 612 000

 

54 612 000

XX 01 03 01 04

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumi

5,2

63 867 000

 

63 867 000

 

Starpsumma

 

118 479 000

 

118 479 000

XX 01 03 02

Ēkas un ar tām saistītie izdevumi attiecībā uz Komisijas darbiniekiem Savienības delegācijās

XX 01 03 02 01

Ēku iegāde, īre un saistītie izdevumi

5,2

45 057 000

 

45 057 000

XX 01 03 02 02

Iekārtas, mēbeles, piegādes un pakalpojumi

5,2

8 741 000

 

8 741 000

 

Starpsumma

 

53 798 000

 

53 798 000

 

XX 01 03. pants – Starpsumma

 

172 277 000

 

172 277 000

 

XX 01. NODAĻA – KOPĀ

 

2 399 733 000

– 317 000

2 399 416 000

XX 01. NODAĻA —   POLITIKAS JOMĀM PIEŠĶIRTIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

XX 01 01
Izdevumi, kas saistīti ar politikas jomās nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem

XX 01 01 01
Izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

XX 01 01 01

Izdevumi, kas saistīti ar iestādē strādājošiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem

XX 01 01 01 01

Darba samaksa un pabalsti

5,2

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

XX 01 01 01 02

Izdevumi un pabalsti saistībā ar pieņemšanu darbā, pārcelšanu un dienesta attiecību pārtraukšanu

5,2

14 398 000

 

14 398 000

XX 01 01 01 03

Darba samaksas korekcijas

5,2

p.m.

 

p.m.

 

XX 01 01 01. postenis – Kopā

 

1 830 389 000

– 317 000

1 830 072 000

Piezīmes

Izņemot trešās pasaules valstīs strādājošo personālu, ar šo apropriāciju paredzēts segt štatu sarakstā iekļautiem ierēdņiem un pagaidu personālam:

algas, pabalstus un citus ar atalgojumu saistītus maksājumus,

nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas,

bezdarba apdrošināšanu pagaidu personālam, ko Komisija nodrošina pagaidu personālam, lai radītu un rūpētos par viņu tiesībām uz pensiju to sākotnējā mītnes zemē,

dažādus pabalstus un grantus,

ierēdņiem un pagaidu personālam pabalstus par maiņu darbu vai dīkstāvi amatpersonas darbavietā vai mājās,

atbrīvošanas pabalstus par acīm redzamu nepiemērotību pārbaudes laiku strādājošiem ierēdņiem,

pabalstus līguma laušanas gadījumā starp institūciju pagaidu darbiniekiem,

izdevumu atlīdzināšanu par drošības pasākumiem to ierēdņu dzīvesvietā, kuri strādā Savienības birojos un Savienības delegācijās Savienībā,

vienotas likmes pabalstus un stundu tarifa likmes maksājumus par virsstundu darbu ierēdņiem AST kategorijā, kuriem saskaņā ar noteikto kārtību nepienākas kompensējošs atvaļinājums,

atalgojuma koeficientu, kas piemērojams ierēdņiem un pagaidu personālam kā ienākumu daļa, kas iemaksāta tajā valstī, kas nav nodarbinātības valsts,

komandējuma izmaksas ierēdņiem un pagaidu personālam (un to ģimenēm), sākot darbu, beidzot darbu institūcijā vai tiekot pārceltam strādāt citā darba vietā,

darbā ievadīšanas un pārcelšanās pabalstus ierēdņiem un pagaidu personālam, kam ir jāmaina dzīvesvieta, sākot darbu, tiekot pārceltam strādāt citā darba vietā, beidzot darbu institūcijā un pārceļoties citur,

pārvietošanās izmaksas ierēdņiem un pagaidu personālam, kam ir jāmaina dzīvesvieta, sākot darbu, tiekot pārceltam strādāt citā darba vietā, beidzot darbu institūcijā un pārceļoties citur,

komandējuma dienas naudas likmes ierēdņiem un pagaidu personālam, kas pamato dzīvesvietas maiņas nepieciešamību, sākot darbu vai tiekot pārceltam strādāt citā darba vietā,

pārejas izmaksas saistībā ar ierēdņiem, kuri iecelti amatos jaunajās dalībvalstīs pirms to pievienošanās, kuriem ir jāpaliek amatā attiecīgajās dalībvalstīs pēc pievienošanās dienas un kuriem izņēmuma kārtā tiks nodrošināti tādi paši finansiālie un materiālie apstākļi, kādus Komisija piemēroja pirms pievienošanās, atbilstīgi Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības X pielikumam,

atalgojuma izmaiņu izmaksas, kuras finanšu gada laikā apstiprinājusi Padome.

Padomes regulu, ar ko atjaunina visu Savienības iestāžu ierēdņu un pārējo darbinieku algu likmes, kā arī piemaksas un pabalstus, katru gadu publicē Oficiālajā Vēstnesī (jaunākais pielāgojums: OV L 338, 22.12.2010., 1. lpp.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 48 900 000 apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

XX 01 01 01 01
Darba samaksa un pabalsti

Skaitļi

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

1 815 991 000

– 317 000

1 815 674 000

01. SADAĻA

EKONOMIKA UN FINANSES

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

01 01

POLITIKAS JOMAS “EKONOMIKA UN FINANSES” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

83 091 934

83 091 934

–11 162

–11 162

83 080 772

83 080 772

01 02

EKONOMIKAS UN MONETĀRĀ SAVIENĪBA

9 000 000

9 000 000

 

 

9 000 000

9 000 000

Rezerves (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

11 000 000

11 000 000

 

 

11 000 000

11 000 000

01 03

STARPTAUTISKĀ EKONOMIKA UN FINANSES

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 04

FINANŠU OPERĀCIJAS UN INSTRUMENTI

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

 

01. sadaļa – Kopā

253 024 228

337 966 113

–11 162

–16 971 162

253 013 066

320 994 951

Rezerves (40 02 41)

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

255 024 228

339 966 113

–11 162

–16 971 162

255 013 066

322 994 951

01 01. NODAĻA —   POLITIKAS JOMAS “EKONOMIKA UN FINANSES” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

01 01

POLITIKAS JOMAS “EKONOMIKA UN FINANSES” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

01 01 01

Ar politikas jomā “Ekonomika un finanses” nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem saistītie izdevumi

5,2

64 450 317

–11 162

64 439 155

01 01 02

Ārštata darbinieki un citi pārvaldības izdevumi politikas jomas “Ekonomika un finanses” atbalstam

01 01 02 01

Ārštata darbinieki

5,2

6 403 755

 

6 403 755

01 01 02 11

Citi pārvaldības izdevumi

5,2

7 766 066

 

7 766 066

 

01 01 02. pants – Starpsumma

 

14 169 821

 

14 169 821

01 01 03

Izdevumi, kas saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojumu un pakalpojumiem, un izdevumi, kas attiecas tieši uz politikas jomu “Ekonomika un finanses”

01 01 03 01

Izdevumi, kas saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojumu un pakalpojumiem, un izdevumi, kas attiecas tieši uz politikas jomu “Ekonomika un finanses”

5,2

4 171 796

 

4 171 796

01 01 03 04

Izdevumi saistībā ar konkrētām elektronikas, telekomunikāciju un informācijas vajadzībām

5,2

300 000

 

300 000

 

01 01 03. pants – Starpsumma

 

4 471 796

 

4 471 796

 

01 01. nodaļa – Kopā

 

83 091 934

–11 162

83 080 772

01 01 01
Ar politikas jomā “Ekonomika un finanses” nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem saistītie izdevumi

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

64 450 317

–11 162

64 439 155

01 03. NODAĻA —   STARPTAUTISKĀ EKONOMIKA UN FINANSES

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

01 03

STARPTAUTISKĀ EKONOMIKA UN FINANSES

01 03 01

Līdzdalība starptautisko finanšu institūciju kapitālā

01 03 01 01

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka – Parakstītā kapitāla samaksātās daļas

4

 

 

01 03 01 02

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka – Parakstītā kapitāla pieprasāmā daļa

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

01 03 01. pants – Starpsumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 02

Makrofinansiālā palīdzība

4

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

01 03 03

Eiropas Savienības garantija Savienības aizņēmumiem, kas piesaistīti makrofinansiālai palīdzībai trešām valstīm

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 04

Garantija Euratom aizņēmumiem, lai uzlabotu atomelektrostaciju efektivitāti un drošību trešās valstīs

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 05

Eiropas Savienības garantija Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem un aizdevumu garantijām darījumiem trešās valstīs

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 06

Garantiju fonda finansējums

4

58 432 294

58 432 294

 

 

58 432 294

58 432 294

 

01 03. nodaļa – Kopā

 

118 432 294

110 585 305

 

–28 960 000

118 432 294

81 625 305

01 03 02
Makrofinansiālā palīdzība

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

60 000 000

52 153 011

 

–28 960 000

60 000 000

23 193 011

Piezīmes

Šīs ārkārtas palīdzības mērķis ir mazināt finansiālus ierobežojumus dažām trešām valstīm, kurās pastāv ar maksājumu bilances deficītu un/vai būtisku budžeta nelīdzsvarotību saistītas makrofinansiālas problēmas.

Tā ir tieši saistīta ar makrofinansiālās stabilizācijas un strukturālo pielāgojumu pasākumu īstenošanu valstīs, kuras saņem palīdzību. Parasti Savienības rīcība papildina Starptautiskā Valūtas fonda darbību, kas saskaņota ar citiem divpusējiem līdzekļu devējiem.

Neatkarīgas valsts revīzijas iestādes esamība saņēmējā valstī ir nosacījums, lai piešķirtu makrofinansiālu palīdzību.

Komisija regulāri informēs budžeta lēmējinstitūcijas iestādes par makrofinansiālo stāvokli saņēmējvalstīs un ik gadu sniegs plašus ziņojumus par šīs palīdzības īstenošanu.

Šajā pantā iekļautās apropriācijas izlietos arī tam, lai sniegtu finansiālu atbalstu to Gruzijas apgabalu atjaunošanai, kuri cietuši konfliktā ar Krieviju. Par pasākumu galveno mērķi būtu jāizvirza valsts makrofinansiālā stabilizācija. Par finansiālā atbalsta kopējo apjomu tika lemts 2008. gada starptautisko līdzekļu devēju konferencē.

Šajā pantā iekļautās apropriācijas izlietos arī tam, lai segtu izmaksas vai sniegtu iepriekšēju pagaidu finansējumu izmaksām, kas radušās Savienībai, apstiprinot un īstenojot darbības saistībā ar makrofinansiālās palīdzības aizņēmumu un aizdevumu operācijām.

Juridiskais pamats

Padomes 2006. gada 30. novembra Lēmums 2006/880/EK par Kopienas ārkārtas finanšu palīdzības sniegšanu Kosovai (OV L 339, 6.12.2006., 36. lpp.).

Padomes 2007. gada 10. decembra Lēmums 2007/860/EK, ar ko piešķir makrofinansiālo palīdzību Libānai (OV L 337, 21.12.2007., 111. lpp.).

Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmums 2009/889/EK, ar ko piešķir makrofinansiālo palīdzību Gruzijai (OV L 320, 5.12.2009., 1. lpp.).

Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmums 2009/890/EK, ar ko piešķir makrofinansiālo palīdzību Armēnijai (OV L 320, 5.12.2009., 3. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Lēmums Nr. 388/2010/ES, ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Ukrainai (OV L 179, 14.7.2010., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Lēmums Nr. 938/2010/ES par makrofinansiālo palīdzību Moldovas Republikai (OV L 277, 21.10.2010., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta Lēmums Nr. 778/2013/ES, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai (OV L 218, 14.8.2013., 15. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Lēmums Nr. 1025/2013/ES par makroekonomiskās finansiālās palīdzības piešķiršanu Kirgizstānas Republikai (OV L 283, 25.10.2013., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Lēmums Nr. 1351/2013/ES par makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei (OV L 341, 18.12.2013., 4. lpp.).

01 04. NODAĻA —   FINANŠU OPERĀCIJAS UN INSTRUMENTI

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

01 04

FINANŠU OPERĀCIJAS UN INSTRUMENTI

01 04 01

Eiropas Investīciju fonds

01 04 01 01

Eiropas Investīciju fonds – Parakstītā kapitāla samaksātā daļa

1,1

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 01 02

Eiropas Investīciju fonds – Parakstītā kapitāla pieprasāmā daļa

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

01 04 01. pants – Starpsumma

 

42 500 000

42 500 000

 

 

42 500 000

42 500 000

01 04 02

Kodoldrošība – Sadarbība ar Eiropas Investīciju banku

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 03

Garantija piesaistītajiem Euratom aizņēmumiem

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 04 51

Programmu izpilde mazo un vidējo uzņēmumu (SMS) jomā (pirms 2014. gada)

1,1

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

 

01 04. nodaļa – Kopā

 

42 500 000

135 288 874

 

12 000 000

42 500 000

147 288 874

01 04 51
Programmu izpilde mazo un vidējo uzņēmumu (SMS) jomā (pirms 2014. gada)

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

p.m.

92 788 874

 

12 000 000

p.m.

104 788 874

Piezīmes

Līdzšinējais 01 04 04., 01 04 05. un 01 04 06. pants

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu maksājumus attiecībā uz saistībām, kas nav izpildītas iepriekšējos gados.

Lai gan ir pienākušas saistību perioda beigas, šiem instrumentiem jādarbojas vairākus gadus, kuru laikā būs nepieciešami maksājumi ieguldījumiem un pienākumu izpildes garantēšanai. Tāpēc prasības par ziņošanu un uzraudzību paliek spēkā līdz attiecīgo instrumentu darbības beigām.

Pildot pienākumus, Komisija savos naudas resursos var noformēt pagaidu parādu apkalpošanu. Šajā gadījumā piemēro 12. pantu Padomes 2000. gada 22. maija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar ko īsteno Lēmumu 2007/436, Euratom par Kopienu pašu resursu sistēmu (OV L 130, 31.5.2000., 1. lpp.).

Iemaksas no EBTA valstīm saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu un jo īpaši ar tā 82. pantu un pievienoto 32. protokolu jāpieskaita šajā pantā iekļauto apropriāciju summai. Informācijai – šīs summas izriet no EBTA valstu iemaksām, kuras ieskaitītas ieņēmumu dokumenta 6 3 0. pantā un kuras veido piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta e) līdz g) apakšpunktu; ar tām nodrošina attiecīgās apropriācijas un veic budžeta izpildi atbilstīgi šīs iedaļas izdevumu pārskatam šīs daļas pielikumā “Eiropas Ekonomikas zona”, kas ir neatņemama vispārējā budžeta sastāvdaļa.

Visi ieņēmumi no kandidātvalstu un vajadzības gadījumā Rietumbalkānu potenciālo kandidātvalstu iemaksām saistībā ar piedalīšanos Savienības programmās, kas iekļauti ieņēmumu dokumenta 6 0 3 1. postenī, var būt pamats papildu apropriāciju piešķiršanai saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta e) līdz g) apakšpunktu.

Visi ieņēmumi no trasta kontiem, kas iekļauti ieņēmumu dokumenta 5 2 3. pantā, veicinās papildu apropriāciju piešķiršanu, kas iekļaujamas šajā pantā atbilstīgi Finanšu regulai.

Juridiskais pamats

Padomes 1998. gada 19. maija Lēmums 98/347/EK par pasākumiem saistībā ar finansiālo palīdzību maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas ir novatoriski un rada darba vietas – izaugsmes un nodarbinātības iniciatīva (OV L 155, 29.5.1998., 43. lpp.).

Padomes 2000. gada 20. decembra Lēmums 2000/819/EK par uzņēmumu un uzņēmējdarbības daudzgadu programmu, īpaši attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) (2001–2005) (OV L 333, 29.12.2000., 84. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra Lēmums Nr. 1776/2005/EK, ar ko groza Padomes Lēmumu 2000/819/EK par uzņēmumu un uzņēmējdarbības daudzgadu programmu, īpaši attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) (2001–2005) (OV L 289, 3.11.2005., 14. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmums Nr. 1639/2006/EK, ar ko izveido konkurētspējas un inovācijas pamatprogrammu (2007. līdz 2013. gads) (OV L 310, 9.11.2006., 15. lpp.).

02. SADAĻA

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN RŪPNIECĪBA

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

02 01

POLITIKAS JOMAS “UZŅĒMĒJDARBĪBA UN RŪPNIECĪBA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

119 530 259

119 530 259

–11 387

–11 387

119 518 872

119 518 872

02 02

UZŅĒMUMU KONKURĒTSPĒJA UN MAZIE UN VIDĒJIE UZŅĒMUMI (COSME)

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 03

IEKŠĒJAIS PREČU TIRGUS UN NOZARU POLITIKA

39 170 000

32 330 554

 

 

39 170 000

32 330 554

02 04

“APVĀRSNIS 2020” – PĒTNIECĪBA SAISTĪBĀ AR UZŅĒMUMIEM

401 518 263

486 556 651

 

 

401 518 263

486 556 651

02 05

EIROPAS SATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS PROGRAMMAS (EGNOS UN GALILEO)

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 06

EIROPAS ZEMES NOVĒROŠANAS PROGRAMMA

360 433 000

186 675 815

 

 

360 433 000

186 675 815

 

02. sadaļa – Kopā

2 515 125 797

2 083 893 666

–11 387

74 528 739

2 515 114 410

2 158 422 405

02 01. NODAĻA —   POLITIKAS JOMAS “UZŅĒMĒJDARBĪBA UN RŪPNIECĪBA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

02 01

POLITIKAS JOMAS “UZŅĒMĒJDARBĪBA UN RŪPNIECĪBA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

02 01 01

Izdevumi, kas saistīti ar politikas jomā “Uzņēmējdarbība un rūpniecība” nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem

5,2

65 749 316

–11 387

65 737 929

02 01 02

Ārštata darbinieki un citi pārvaldības izdevumi politikas jomas “Uzņēmējdarbība un rūpniecība” atbalstam

02 01 02 01

Ārštata darbinieki

5,2

5 487 197

 

5 487 197

02 01 02 11

Citi pārvaldības izdevumi

5,2

4 125 657

 

4 125 657

 

02 01 02. pants – Starpsumma

 

9 612 854

 

9 612 854

02 01 03

Izdevumi, kas saistīti ar politikas jomas “Uzņēmējdarbība un rūpniecība” informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojumu un pakalpojumiem

5,2

4 255 878

 

4 255 878

02 01 04

Atbalsta izdevumi politikas jomas “Uzņēmējdarbība un rūpniecība” darbībām un programmām

02 01 04 01

Atbalsta izdevumi Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmai (COSME)

1,1

3 675 000

 

3 675 000

02 01 04 02

Atbalsta izdevumi tiesību aktu standartizācijai un tuvināšanai

1,1

160 000

 

160 000

02 01 04 03

Atbalsta izdevumi Eiropas satelītnavigācijas programmām

1,1

3 350 000

 

3 350 000

02 01 04 04

Atbalsta izdevumi Eiropas Zemes novērošanas programmai (Copernicus)

1,1

2 500 000

 

2 500 000

 

02 01 04. pants – Starpsumma

 

9 685 000

 

9 685 000

02 01 05

Atbalsta izdevumi politikas jomas “Uzņēmējdarbība un rūpniecība” pētniecības un inovācijas programmām

02 01 05 01

Izdevumi saistībā ar ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri īsteno pētniecības un inovācijas programmas – “Apvārsnis 2020”

1,1

12 347 430

 

12 347 430

02 01 05 02

Ārštata darbinieki, kas īsteno pētniecības un inovācijas programmas – “Apvārsnis 2020”

1,1

3 637 467

 

3 637 467

02 01 05 03

Citi pārvaldības izdevumi pētniecības un inovācijas programmām – “Apvārsnis 2020”

1,1

7 217 314

 

7 217 314

 

02 01 05. pants – Starpsumma

 

23 202 211

 

23 202 211

02 01 06

Izpildaģentūras

02 01 06 01

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra — Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmas (Cosme) iemaksa

1,1

7 025 000

 

7 025 000

 

02 01 06. pants – Starpsumma

 

7 025 000

 

7 025 000

 

02 01. nodaļa – Kopā

 

119 530 259

–11 387

119 518 872

02 01 01
Izdevumi, kas saistīti ar politikas jomā “Uzņēmējdarbība un rūpniecība” nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

65 749 316

–11 387

65 737 929

02 02. NODAĻA —   UZŅĒMUMU KONKURĒTSPĒJA UN MAZIE UN VIDĒJIE UZŅĒMUMI (COSME)

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

02 02

UZŅĒMUMU KONKURĒTSPĒJA UN MAZIE UN VIDĒJIE UZŅĒMUMI (COSME)

02 02 01

Uzņēmējdarbības veicināšana un Savienības uzņēmumu konkurētspējas un piekļuves tirgiem uzlabošana

1,1

102 709 687

14 575 804

 

 

102 709 687

14 575 804

02 02 02

Finansējuma pieejamības uzlabošana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) kapitāla un aizņēmumu veidā

1,1

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

02 02 51

Agrāko darbību pabeigšana konkurētspējas un uzņēmējdarbības jomā

1,1

p.m.

26 666 655

 

 

p.m.

26 666 655

02 02 77

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

02 02 77 01

Sagatavošanas darbība – Atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) jaunajā finanšu vidē

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 02

Izmēģinājuma projekts – Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 03

Sagatavošanas darbība – Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

1,1

p.m.

835 000

 

 

p.m.

835 000

02 02 77 04

Izmēģinājuma projekts – Rīcība saistībā ar tekstilizstrādājumu un apavu ražošanas nozari

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 05

Sagatavošanas darbība – Eiropas labākie galamērķi

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 06

Sagatavošanas darbība – Tūrisma ilgtspējība

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 07

Sagatavošanas darbība – Sociālais tūrisms Eiropā

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 08

Sagatavošanas darbība – Eiropas un transnacionālu tūrisma produktu veicināšana, īpaši izceļot kultūras un industriālos produktus

1,1

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

02 02 77 09

Sagatavošanas darbība – Tūrisms un pieejamība visiem

1,1

690 000

1 035 000

 

 

690 000

1 035 000

02 02 77 10

Sagatavošanas darbība – Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu inovatīvie uzņēmēji pārmaiņām

1,1

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

02 02 77 11

Izmēģinājuma projekts – Atvieglota piekļuve apdrošināšanai pašnodarbinātiem celtniekiem un maziem celtniecības uzņēmumiem, lai stimulētu jauninājumus un veicinātu ekotehnoloģiju izmantošanu Eiropas Savienībā

1,1

p.m.

286 000

 

 

p.m.

286 000

02 02 77 12

Izmēģinājuma projekts – Eiropas Retzemju metālu kompetences tīkls

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 13

Izmēģinājuma projekts – Eiropas “radošo apgabalu” izveide

3

p.m.

350 000

 

 

p.m.

350 000

02 02 77 14

Izmēģinājuma projekts – Ātra un efektīva to mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) atlikto prasību izpilde, kuri darbojas pārrobežu mērogā

3

p.m.

500 000

 

 

p.m.

500 000

02 02 77 15

Sagatavošanas darbība – Saskaņoti e-komercijas procesi un standarti Eiropas mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU) savstarpēji saistītās rūpniecības nozarēs

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

02 02 77 16

Izmēģinājuma projekts – Ražošanas nākotne

1,1

1 000 000

500 000

 

 

1 000 000

500 000

 

02 02 77. pants – Starpsumma

 

3 690 000

6 506 000

 

 

3 690 000

6 506 000

 

02 02. nodaļa – Kopā

 

247 057 275

114 412 459

 

4 540 126

247 057 275

118 952 585

02 02 02
Finansējuma pieejamības uzlabošana mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) kapitāla un aizņēmumu veidā

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

140 657 588

66 664 000

 

4 540 126

140 657 588

71 204 126

Piezīmes

Jauns pants

Šī apropriācija jāizmanto, lai atvieglotu finansējuma pieejamību MVU kapitāla un aizņēmumu veidā to darbības sākšanas, izaugsmes un nodošanas posmā.

Aizdevuma garantiju mehānisms (LGF) sniedz pretgarantijas, tiešās garantijas un citus riska dalīšanas pasākumus: aizņēmuma finansēšanai, lai novērstu konkrētas grūtības finansējuma pieejamības ziņā, ar ko sastopas perspektīvi MVU to paaugstinātās riska pakāpes dēļ vai pietiekamas pieejamas ķīlas trūkuma dēļ, un MVU aizņēmuma finanšu portfeļa pārvēršanai vērtspapīros.

Kapitāla mehānisms izaugsmei (EFG) dod iespēju ieguldīt riska kapitāla fondos, kuri investē MVU paplašināšanās un izaugsmes posmā, un jo īpaši tajos uzņēmumos, kuri veic pārrobežu darbību. Ir iespēja ieguldīt agrīna darbības posma fondos kopā ar kapitāla mehānismu pētniecībai, attīstībai un inovācijai (RDI) pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros. Ja tiek veikti kopīgi ieguldījumi daudzposmu fondos, ieguldījumi tiks sniegti proporcionāli no COSME programmas EFG un kapitāla mehānisma RDI pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros. Atbalsts no EFG ir: vai nu tieši no Eiropas Investīciju fonda (EIF) vai citas struktūras, kurai Komisijas vārdā uzticēts veikt īstenošanu, vai no fondu fondiem vai ieguldījumu instrumentiem, kas veic pārrobežu ieguldījumus.

Iemaksas no EBTA valstīm saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu un jo īpaši ar tā 82. pantu un pievienoto 32. protokolu jāpieskaita šajā pantā iekļauto apropriāciju summai. Informācijai – šīs summas rodas no EBTA valstu iemaksām, kuras ieskaitītas ieņēmumu dokumenta 6 3 0. pantā un veido piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta e) līdz g) apakšpunktu; tos izmanto atbilstīgām apropriācijām un īstenošanai atbilstīgi pielikumam “Eiropas Ekonomikas zona”, kas pievienots šai daļai šīs iedaļas izdevumu pārskatā un ir neatņemama vispārējā budžeta sastāvdaļa.

Visas atmaksas no finanšu instrumentiem saskaņā ar Finanšu regulas 140. panta 6. punktu, tostarp kapitāla atmaksas, atbrīvotās garantijas un aizdevumu pamatsummas atmaksa, kuras maksā atpakaļ Komisijai un iekļauj ieņēmumu dokumenta 6341. postenī, var būt par iemeslu papildu apropriāciju piešķiršanai saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta i) apakšpunktu.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1287/2013, ar ko izveido Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmu (COSME) (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1639/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013., 33. lpp.), un jo īpaši 3. panta 1. punkta d) apakšpunkts.

02 05. NODAĻA —   EIROPAS SATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS PROGRAMMAS (EGNOS UN GALILEO)

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

02 05

EIROPAS SATELĪTU RADIONAVIGĀCIJAS PROGRAMMAS (EGNOS UN GALILEO)

02 05 01

Globālās satelītu radionavigācijas infrastruktūras un pakalpojumu (“Galileo”) izveide un nodrošināšana līdz 2019. gadam

1,1

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

02 05 02

Ar satelītiem saistītu pakalpojumu sniegšana, uzlabojot GPS veiktspēju, lai līdz 2020. gadam pakāpeniski aptvertu visu Eiropas Civilās aviācijas konferences (ECAC) valstu reģionu (EGNOS)

1,1

225 000 000

170 148 008

 

 

225 000 000

170 148 008

02 05 11

Eiropas GNSS aģentūra

1,1

24 587 000

24 587 000

 

 

24 587 000

24 587 000

02 05 51

Eiropas satelītu navigācijas programmu pabeigšana (EGNOS un Galileo)

1,1

p.m.

281 994 299

 

 

p.m.

281 994 299

 

02 05. nodaļa – Kopā

 

1 347 417 000

1 144 387 928

 

70 000 000

1 347 417 000

1 214 387 928

02 05 01
Globālās satelītu radionavigācijas infrastruktūras un pakalpojumu (“Galileo”) izveide un nodrošināšana līdz 2019. gadam

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1 097 830 000

667 658 621

 

70 000 000

1 097 830 000

737 658 621

Piezīmes

Jauns pants

Savienības finansējums Eiropas globālās satelītu navigācijas sistēmas (GNSS) programmām ir piešķirts, lai finansētu šādas darbības attiecībā uz:

Galileo programmas izvēršanas posma noslēgumu, kas ietver kosmosa un zemes infrastruktūras būvniecību, uzstādīšanu un aizsardzību, kā arī sagatavošanas darbus ekspluatācijas posmam, tostarp pasākumus, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu,

Galileo programmas ekspluatācijas posmu, kas ietver kosmosa un zemes infrastruktūras vadību, tehnisko apkopi, pastāvīgu uzlabošanu, pilnveidi un aizsardzību, sistēmas turpmāko paaudžu izstrādi un tās sniegto pakalpojumu turpmāku attīstīšanu, sertifikācijas un standartizācijas operācijas, sistēmas sniegto pakalpojumu nodrošināšanu un pārdošanu, kā arī visas citas darbības, kas vajadzīgas šīs programmas sekmīgas darbības nodrošināšanai.

Iemaksas no EBTA valstīm saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu un jo īpaši ar tā 82. pantu un pievienoto 32. protokolu jāpieskaita šajā pantā iekļauto apropriāciju summai. Informācijai – šīs summas rodas no EBTA valstu iemaksām, kuras ieskaitītas ieņēmumu dokumenta 6 3 0. pantā un veido piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta b) un d) apakšpunktu; tos izmanto atbilstīgām apropriācijām un īstenošanai atbilstīgi pielikumam “Eiropas Ekonomikas zona”, kas pievienots šai daļai šīs iedaļas izdevumu pārskatā un ir neatņemama vispārējā budžeta sastāvdaļa.

Dalībvalstu ieguldījums specifiskiem programmu elementiem var tikt pievienots šajā pantā iekļautajām apropriācijām.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 683/2008 par Eiropas satelītu radionavigācijas programmu (EGNOS un Galileo) turpmāku īstenošanu (OV L 196, 24.7.2008., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1285/2013 par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu ieviešanu un ekspluatāciju un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 876/2002 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 683/2008 (OV L 347, 20.12.2013., 1. lpp.), un jo īpaši 2. panta 4. punkts.

03. SADAĻA

KONKURENCE

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

03 01

POLITIKAS JOMAS “KONKURENCE” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

94 462 975

–13 238

94 449 737

 

03. sadaļa – Kopā

94 462 975

–13 238

94 449 737

03 01. NODAĻA —   POLITIKAS JOMAS “KONKURENCE” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

03 01

POLITIKAS JOMAS “KONKURENCE” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

03 01 01

Ar politikas jomā “Konkurence” nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem saistītie izdevumi

5,2

76 441 073

–13 238

76 427 835

03 01 02

Ārštata darbinieki un citi pārvaldības izdevumi politikas jomas “Konkurence” atbalstam

03 01 02 01

Ārštata darbinieki

5,2

5 627 112

 

5 627 112

03 01 02 11

Citi pārvaldības izdevumi

5,2

7 446 847

 

7 446 847

 

03 01 02. pants – Starpsumma

 

13 073 959

 

13 073 959

03 01 03

Izdevumi, kas saistīti ar politikas jomas “Konkurence” informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtām un pakalpojumiem

5,2

4 947 943

 

4 947 943

03 01 07

Zaudējumu atlīdzības pieprasījumi, kas izriet no tiesvedības pret Komisijas lēmumiem konkurences politikas jomā

5,2

p.m.

 

p.m.

 

03 01. nodaļa – Kopā

 

94 462 975

–13 238

94 449 737

03 01 01
Ar politikas jomā “Konkurence” nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem saistītie izdevumi

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

76 441 073

–13 238

76 427 835

04. SADAĻA

NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀS LIETAS UN IEKĻAUTĪBA

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

04 01

POLITIKAS JOMAS “NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀS LIETAS UN IEKĻAUTĪBA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

91 404 590

91 404 590

–10 332

–10 332

91 394 258

91 394 258

04 02

EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

04 03

NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀS LIETAS UN IEKĻAUTĪBA

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 04

EIROPAS GLOBALIZĀCIJAS PIELĀGOŠANĀS FONDS

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

04 05

PIRMSPIEVIENOŠANĀS PALĪDZĪBAS INSTRUMENTS – NODARBINĀTĪBAS, SOCIĀLĀS POLITIKAS JOMAS UN CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA

p.m.

69 900 164

 

 

p.m.

69 900 164

04 06

EIROPAS VISTRŪCĪGĀKO PERSONU ATBALSTĪŠANAS FONDS

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

 

04. sadaļa – Kopā

13 839 025 490

11 621 742 555

–10 332

– 331 075 108

13 839 015 158

11 290 667 447

04 01. NODAĻA —   POLITIKAS JOMAS “NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀS LIETAS UN IEKĻAUTĪBA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

04 01

POLITIKAS JOMAS “NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀS LIETAS UN IEKĻAUTĪBA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

04 01 01

Politikas jomas “Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība” izdevumi saistībā ar ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem

5,2

59 654 015

–10 332

59 643 683

04 01 02

Ārštata darbinieki un citi pārvaldības izdevumi politikas jomas “Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība” atbalstam

04 01 02 01

Ārštata darbinieki

5,2

3 918 717

 

3 918 717

04 01 02 11

Citi pārvaldības izdevumi

5,2

4 670 521

 

4 670 521

 

04 01 02. pants – Starpsumma

 

8 589 238

 

8 589 238

04 01 03

Politikas jomas “Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība” izdevumi saistībā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojumu un pakalpojumiem

5,2

3 861 337

 

3 861 337

04 01 04

Politikas jomas “Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība” atbalsta izdevumi saistībā ar darbībām un programmām

04 01 04 01

Atbalsta izdevumi saistībā ar Eiropas Sociālo fondu un ar darbību nesaistītu tehnisko palīdzību

1,2

15 500 000

 

15 500 000

04 01 04 02

Atbalsta izdevumi Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmai

1,1

3 800 000

 

3 800 000

04 01 04 03

Atbalsta izdevumi Pirmspievienošanās palīdzības instrumentam – Nodarbinātības, sociālās politikas jomas un cilvēkresursu attīstība

4

p.m.

 

p.m.

04 01 04 04

Atbalsta izdevumi Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondam (EGF)

9

p.m.

 

p.m.

 

04 01 04. pants – Starpsumma

 

19 300 000

 

19 300 000

 

04 01. nodaļa – Kopā

 

91 404 590

–10 332

91 394 258

04 01 01
Politikas jomas “Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība” izdevumi saistībā ar ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

59 654 015

–10 332

59 643 683

04 02. NODAĻA —   EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

04 02

EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS

04 02 01

Eiropas Sociālā fonda izpilde – 1. mērķis (2000.–2006. gads)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 02

Īpašās programmas mieram un saskaņai Ziemeļīrijā un Īrijas robežapgabalos pabeigšana (2000.–2006. gads)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 03

Eiropas Sociālā fonda pabeigšana – 1. mērķis (līdz 2000. gadam)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 04

Eiropas Sociālā fonda pabeigšana – 2. mērķis (2000.–2006. gads)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 05

Eiropas Sociālā fonda pabeigšana – 2. mērķis (līdz 2000. gadam)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 06

Eiropas Sociālā fonda pabeigšana – 3. mērķis (2000.–2006. gads)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 07

Eiropas Sociālā fonda pabeigšana – 3. mērķis (līdz 2000. gadam)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 08

“Equal” pabeigšana (2000.–2006. gads)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 09

Kopienas iepriekšējo iniciatīvu pabeigšana (līdz 2000. gadam)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 10

Eiropas Sociālā fonda pabeigšana – Jauninājumi un tehniskā palīdzība (2000.–2006. gads)

1,2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Eiropas Sociālā fonda pabeigšana – Jauninājumi un tehniskā palīdzība (līdz 2000. gadam)

1,2

 

 

04 02 17

Eiropas Sociālā fonda pabeigšana – Konverģence (2007.–2013. gads)

1,2

p.m.

6 769 000 000

 

 

p.m.

6 769 000 000

04 02 18

Eiropas Sociālā fonda pabeigšana – PEACE (2007.–2013. gads)

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Eiropas Sociālā fonda pabeigšana – Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība (2007.–2013. gads)

1,2

p.m.

2 997 183 133

 

 

p.m.

2 997 183 133

04 02 20

Eiropas Sociālā fonda pabeigšana – Operatīvā tehniskā palīdzība (2007.–2013. gads)

1,2

p.m.

6 000 000

 

 

p.m.

6 000 000

04 02 60

Eiropas Sociālais fonds – Mazāk attīstīti reģioni – Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

1,2

5 636 300 000

364 000 000

 

 

5 636 300 000

364 000 000

04 02 61

Eiropas Sociālais fonds – Pārejas reģioni – Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

1,2

1 832 300 000

108 366 526

 

 

1 832 300 000

108 366 526

04 02 62

Eiropas Sociālais fonds – Attīstītākie reģioni – Mērķis “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai”

1,2

3 752 500 000

219 610 040

 

 

3 752 500 000

219 610 040

04 02 63

Eiropas Sociālais fonds – Operatīvā tehniskā palīdzība

04 02 63 01

Eiropas Sociālais fonds – Operatīvā tehniskā palīdzība

1,2

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 63 02

Eiropas Sociālais fonds – Operatīvā tehniskā palīdzība, ko pārvalda Komisija pēc dalībvalsts lūguma

1,2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

04 02 63. pants – Starpsumma

 

10 000 000

6 000 000

 

 

10 000 000

6 000 000

04 02 64

Jaunatnes nodarbinātības ierosme

1,2

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

 

04 02. nodaļa – Kopā

 

13 035 200 000

10 920 159 699

 

– 420 000 000

13 035 200 000

10 500 159 699

Piezīmes

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 175. pantā paredzēts, ka 174. pantā noteiktos ekonomikas, sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķus atbalsta ar darbībām, ko tā veic, izmantojot struktūrfondus, kas ietver ESF. Struktūrfondu uzdevumi, prioritārie mērķi un organizācija ir noteikta saskaņā ar LESD 177. pantu.

Finanšu regulas 80. pantā paredzētas finanšu korekcijas, ja rodas izdevumi, pārkāpjot piemērojamos tiesību aktus.

Regulas (EK) Nr. 1260/1999 39. pantā, Regulas (EK) Nr. 1083/2006 100. un 102. pantā un Regulas (ES) Nr. 1303/2013 85., 144. un 145. pantā paredzēti konkrēti noteikumi par finanšu korekcijām, ko piemēro ESF.

Ieņēmumus, kas gūti no finanšu korekcijām, kuras veiktas uz šā pamata, iekļauj ieņēmumu pārskata 6 5 0 0. postenī , un tie ir piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

Finanšu regulas 177. pantā paredzēti nosacījumi ar konkrēto darbību saistīto priekšfinansējuma maksājumu pilnīgai vai daļējai atmaksāšanai atpakaļ kontā.

Regulas (EK) Nr. 1083/2006 82. pantā paredzēti īpaši noteikumi par ESF piemērojamā avansa maksājuma atmaksāšanu.

Atmaksātās avansa maksājuma summas veido iekšējos piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 4. punktu, un tos iekļauj 6 1 5 0. vai 6 1 5 7. postenī.

Pasākumi cīņai pret krāpniecību tiek finansēti saskaņā ar 24 02 01. pantu.

Juridiskais pamats

Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 174., 175. un 177. pants.

Padomes 1999. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.), un jo īpaši tās 39. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 1784/1999 par Eiropas Sociālo fondu (OV L 213, 13.8.1999., 5. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu (OV L 210, 31.7.2006., 12. lpp.).

Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.), un jo īpaši tās 82., 83., 100. un 102. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.) un jo īpaši tās 21. panta 3. un 4. punkts, 80. un 177. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

Atsauces dokumenti

Eiropadomes 1999. gada 24. un 25. marta Berlīnes sanāksmes secinājumi.

Eiropadomes 2005. gada 16. un 17. decembra Briseles sanāksmes secinājumi.

Eiropadomes 2013. gada 7. un 8. februāra sanāksmes secinājumi.

04 02 64
Jaunatnes nodarbinātības ierosme

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1 804 100 000

450 000 000

 

– 420 000 000

1 804 100 000

30 000 000

Piezīmes

Jauns pants

Šī apropriācija paredzēta, lai sniegtu papildu atbalstu pasākumiem, kas vērsti pret jaunatnes bezdarbu un ko finansē ESF. Tas ir īpašs piešķīrums Jaunatnes nodarbinātības ierosmei atbilstīgi mērķim “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” reģionos, kuros jauniešu bezdarba līmenis 2012. gadā pārsniedz 25 %, vai dalībvalstīs, kurās bezdarba līmenis 2012. gadā ir pieaudzis vairāk nekā par 30 %, reģionos, kuros jauniešu bezdarba līmenis 2012. gadā pārsniedz 20 % (“atbilstīgie reģioni”). Šajā pozīcijā 2014.–2020. gada plānošanas periodam piešķirtie papildu EUR 3 000 000 000 paredzēti, lai sniegtu līdzfinansējumu ESF intervences pasākumiem atbilstīgajos reģionos.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 470. lpp.).

04 03. NODAĻA —   NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀS LIETAS UN IEKĻAUTĪBA

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

04 03

NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀS LIETAS UN IEKĻAUTĪBA

04 03 01

Prerogatīvas un īpašas kompetences

04 03 01 01

Arodbiedrību pārstāvju sākotnējo konsultatīvo sanāksmju izmaksas

1,1

425 000

225 000

 

 

425 000

225 000

04 03 01 03

Brīva darbaspēka kustība, sociālā nodrošinājuma shēmu koordinēšana un pasākumi migrantiem, tostarp migrantiem no trešām valstīm

1,1

6 400 000

5 000 000

 

 

6 400 000

5 000 000

04 03 01 04

Sociālās situācijas, demogrāfijas un ģimenes analīze un pētījumi

1,1

3 687 000

2 487 000

 

 

3 687 000

2 487 000

04 03 01 05

Informācijas un apmācības pasākumi darba ņēmēju organizācijām

1,1

18 600 000

14 675 010

 

 

18 600 000

14 675 010

04 03 01 06

Uzņēmumu pārstāvju informēšana, konsultēšana un līdzdalība

1,1

7 250 000

6 146 352

 

 

7 250 000

6 146 352

04 03 01 07

Eiropas Aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes gads (2012)

1,1

p.m.

740 000

 

 

p.m.

740 000

04 03 01 08

Darba attiecības un sociālais dialogs

1,1

15 935 000

10 320 293

 

 

15 935 000

10 320 293

 

04 03 01. pants – Starpsumma

 

52 297 000

39 593 655

 

 

52 297 000

39 593 655

04 03 02

Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma

04 03 02 01

PROGRESS – Savienības nodarbinātības un sociālās politikas un tiesību aktu par darba apstākļiem izstrādes, īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas atbalsts

1,1

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

04 03 02 02

EURES – Darba ņēmēju ģeogrāfiskās mobilitātes veicināšana un nodarbinātības iespēju palielināšana

1,1

21 300 000

12 077 585

 

 

21 300 000

12 077 585

04 03 02 03

Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība – Atvieglot piekļuvi finansējumam uzņēmējiem, īpaši tiem, kuri atrodas vistālāk no darba tirgus

1,1

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

 

04 03 02. pants – Starpsumma

 

118 976 000

42 299 539

 

–10 064 776

118 976 000

32 234 763

04 03 11

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

1,1

19 854 000

19 854 000

 

 

19 854 000

19 854 000

04 03 12

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

1,1

14 013 900

14 013 900

 

 

14 013 900

14 013 900

04 03 51

PROGRESS pabeigšana

1,1

p.m.

31 294 613

 

 

p.m.

31 294 613

04 03 52

EURES pabeigšana

1,1

p.m.

10 082 958

 

 

p.m.

10 082 958

04 03 53

Citu darbību pabeigšana

1,1

p.m.

14 894 437

 

 

p.m.

14 894 437

04 03 77

Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības

04 03 77 02

Izmēģinājuma projekts – Tiesību uz mājokli aizsardzības veicināšana

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 03

Izmēģinājuma projekts – Norīkoto darbinieku dzīves un darba apstākļi

1,1

p.m.

 

 

p.m.

04 03 77 04

Izmēģinājuma projekts – Nodarbinātības saglabāšanas pasākumi

1,1

65 000

 

 

65 000

04 03 77 05

Izmēģinājuma projekts – Darba ņēmēju mobilitātes un integrācijas veicināšana Savienībā

1,1

20 000

 

 

20 000

04 03 77 06

Izmēģinājuma projekts – Valsts iestāžu, komercuzņēmumu un bezpeļņas uzņēmumu visaptveroša sadarbība iedzīvotāju integrācijai sabiedrībā un nodarbinātībā

1,1

350 000

 

 

350 000

04 03 77 07

Sagatavošanas darbība – Tava pirmā EURES darba vieta

1,1

p.m.

3 880 000

 

 

p.m.

3 880 000

04 03 77 08

Izmēģinājuma projekts – Sociālā solidaritāte sociālajai integrācijai

1,1

p.m.

600 000

 

 

p.m.

600 000

04 03 77 09

Sagatavošanas darbība – Informācijas centri darbā norīkotiem darbiniekiem un migrējošiem darba ņēmējiem

1,1

1 000 000

600 000

 

 

1 000 000

600 000

04 03 77 10

Izmēģinājuma projekts – Veicināt nedrošu darba vietu pārveidi darba vietās, kurās nodrošina tiesību ievērošanu

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 11

Izmēģinājuma projekts – Nepieļaujamas izturēšanās pret vecāka gadagājuma cilvēkiem novēršana

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 03 77 12

Izmēģinājuma projekts – Vecāka gadagājuma darba ņēmēju drošība un veselības aizsardzība darbā

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

04 03 77 13

Sagatavošanas darbība – Jauniešiem paredzēti aktivizēšanas pasākumi, ar kuriem īsteno iniciatīvu “Jaunatne kustībā”

1,1

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 03 77 14

Sagatavošanas darbība – Sociālās uzņēmējdarbības un jauniešu uzņēmējdarbības virzīta sociālā inovācija

1,1

1 000 000

650 000

 

 

1 000 000

650 000

04 03 77 15

Izmēģinājuma projekts — Eiropas bezdarbnieku apdrošināšanas vai pabalsta shēmas īstenošanas iespējas un pievienotā vērtība

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

04 03 77 16

Sagatavošanas darbība — Īpaši jauniešu bezdarba novēršanai paredzēti mikrokredīti

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

 

04 03 77. pants – Starpsumma

 

6 000 000

10 965 000

 

 

6 000 000

10 965 000

 

04 03. nodaļa – Kopā

 

211 140 900

182 998 102

 

–10 064 776

211 140 900

172 933 326

04 03 02
Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma

04 03 02 01
PROGRESS – Savienības nodarbinātības un sociālās politikas un tiesību aktu par darba apstākļiem izstrādes, īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas atbalsts

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

71 176 000

20 774 736

 

–2 950 000

71 176 000

17 824 736

Piezīmes

Jauns postenis

Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) vispārējais mērķis ir dot ieguldījumu stratēģijā “Eiropa 2020” un veicināt saistītos nodarbinātības, izglītības un nabadzības pamatmērķus, sniedzot finansiālu atbalstu Savienības mērķiem.

Lai sasniegtu EaSI vispārējos mērķus nolūkā veicināt augsta līmeņa nodarbinātību, garantēt atbilstošu sociālo aizsardzību, apkarot sociālo atstumtību un nabadzību un uzlabot darba apstākļus, programmas sadaļas PROGRESS īpašie mērķi ir šādi:

pilnveidot un izplatīt augstvērtīgas salīdzinošās analītiskās zināšanas, lai nodrošinātu to, ka Savienības nodarbinātības un sociālās politikas un darba apstākļu tiesību akti balstās uz pamatotiem pierādījumiem un atbilst vajadzībām, problēmām un apstākļiem atsevišķās dalībvalstīs un citās programmā iesaistītajās valstīs,

veicināt efektīvu un iekļaujošu informācijas izplatīšanu, abpusēju zināšanu apguvi un dialogu par Savienības nodarbinātības un sociālo politiku un darba apstākļu tiesību aktiem Savienības, dalībvalstu un starptautiskā līmenī, lai palīdzētu dalībvalstīm un citām programmā iesaistītajām valstīm politikas izveidē un Savienības tiesību aktu īstenošanā,

sniegt politikas veidotājiem finansiālu atbalstu, lai sekmētu sociālās politikas un darba tirgus politikas reformas, izveidotu galveno iesaistīto personu spēju izveidot un īstenot sociālos eksperimentus un darīt pieejamu attiecīgo zinātību un kompetences,

uzraudzīt un izvērtēt Eiropas nodarbinātības pamatnostādņu un ieteikumu īstenošanu un to ietekmi, īpaši ar kopīgo nodarbinātības ziņojumu, un analizēt mijiedarbību starp ENS un vispārējo ekonomiku un sociālās politikas jomām,

sniegt finansiālu atbalstu Savienības un dalībvalstu organizācijām, lai attīstītu, veicinātu un atbalstītu Savienības nodarbinātības un sociālās politikas un darba apstākļu tiesību aktu īstenošanu,

palielināt informētību, apmainīties ar paraugpraksi, izplatīt informāciju un veicināt debates par galvenajām problēmām un politikas jautājumiem, kas saistīti ar darba apstākļiem un darba un ģimenes dzīves apvienošanu (piemēram, neformālās aprūpes sniedzējiem un ģimenei draudzīgu politiku darbavietā, pietiekami kvalitatīvu un izmaksu ziņā pieejamu bērnu aprūpi, atbalstošu infrastruktūru topošajām un strādājošām mātēm un tām mātēm, kas cenšas atgriezties darba tirgū u. c.), kā arī novecojošu sabiedrību, tostarp starp sociālajiem partneriem,

veicināt darba vietu izveidi, uzlabot jaunatnes nodarbinātību un cīnīties pret nabadzību, palielinot sociālo konverģenci ar sociālā marķējuma starpniecību.

Sociālā marķējuma mērķis ir veicināt:

sociālo standartu minimuma piemērošanu visā Eiropā, izmantojot iesaistīto uzņēmumu regulāru uzraudzību un novērtēšanu,

sociālās konverģences uzlabošanu Eiropas līmenī,

nedrošu darba vietu skaita samazināšanu,

ieguldījumus sociāli atbildīgā uzņēmējdarbībā.

Šis projekts būs saistīts ar sociālās uzņēmējdarbības ekspertu grupas darbu, papildinās 2014. gadā gaidāmo starpposma ziņojumu par sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu un būs saistīts ar EaSI un Eiropas stratēģiju par uzņēmumu sociālo atbildību (2014–2020).

Sociālais marķējums ir minēts astoņos Eiropas Parlamenta pieņemtos tekstos (pieci no tiem ir leģislatīvi teksti).

Sagatavojot priekšizpēti un organizējot augsta līmeņa konferenci kopā ar ieinteresētajām personām, būtu jāizpētī iespējas sociālā marķējuma izveidei – gan attiecībā uz politisko ietekmi dažādās politikas jomās, gan uzņēmumu līmenī. Izpētē jo īpaši būtu jānoskaidro:

sociālā marķējuma iespējamā ietekme uz dažādām politikas jomām un piedāvātās priekšrocības,

kādu veidu uzņēmumi vēlētos brīvprātīgi piedalīties un ievērot sociālo kritēriju minimumu, kas pārsniedz kritērijus, kuri paredzēti starptautiskajos, Eiropas un valstu tiesību aktos sociālajā jomā,

iespēju radīt uzņēmējdarbības hartu uzņēmumiem, kuriem ir sociāla vērtība, un izstrādāt progresīvus sociālos kritērijus, kuri jāievēro, lai uzņēmums varētu izmantot šā marķējuma piedāvātās priekšrocības,

kā novērtēt un uzraudzīt uzņēmumus, kuri pretendē uz šo marķējumu,

kā īstenot komunikācijas plānu (paredzētu uzņēmumiem un pilsoņiem), izveidot sociālajam marķējumam veltītu tīmekļa vietni, kurā publicē piešķiršanas kritērijus, to uzņēmumu sarakstu, kam marķējums piešķirts, u. tml.

Ar šo projektu vajadzētu rast iespēju vienkāršot marķējumu kopumā, radot vienotu Eiropas marķējumu patērētājiem un investoriem, lai panāktu labāku informētību un lielāku pārredzamību.

Iemaksas no EBTA valstīm saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu un jo īpaši ar tā 82. pantu un pievienoto 32. protokolu jāpieskaita šajā postenī iekļauto apropriāciju summai. Informācijai — šīs summas izriet no EBTA valstu iemaksām, kuras ieskaitītas ieņēmumu dokumenta 6 3 0. pantā un kuras veido piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta e) līdz g) apakšpunktu; ar tām nodrošina attiecīgās apropriācijas un veic budžeta izpildi atbilstīgi šīs iedaļas izdevumu pārskatam šīs daļas pielikumā “Eiropas Ekonomikas zona”, kas ir neatņemama vispārējā budžeta sastāvdaļa.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1296/2013 par Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (EaSI) un ar kuru groza Lēmumu Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai (OV L 347, 20.12.2013., 238. lpp.), un jo īpaši tās 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

04 03 02 03
Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība – Atvieglot piekļuvi finansējumam uzņēmējiem, īpaši tiem, kuri atrodas vistālāk no darba tirgus

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

26 500 000

9 447 218

 

–7 114 776

26 500 000

2 332 442

Piezīmes

Jauns postenis

EaSI vispārējais mērķis ir dot ieguldījumu stratēģijā “Eiropa 2020” un veicināt saistītos nodarbinātības, izglītības un nabadzības pamatmērķus, sniedzot finansiālu atbalstu Savienības mērķiem.

EaSI veido šādas trīs komplementāras sadaļas: PROGRESS, EURES un “Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība”.

Lai sasniegtu EaSI vispārējos mērķus, jo īpaši veicināt nodarbinātību un sociālo iekļaušanu, palielinot mikrofinansējuma pieejamību un saņemšanas iespējas neaizsargātām grupām un mikrouzņēmumiem un palielinot finansējuma pieejamību sociālajiem partneriem, sadaļas “Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība” īpašie mērķi ir šādi:

palielināt mikrofinansējuma pieejamību un saņemšanas iespējas personām, kuras ir zaudējušas darbu vai kurām draud darba zaudēšana, vai kurām ir grūtības iekļauties vai no jauna iekļauties darba tirgū; personām, kurām draud sociālā atstumtība, un neaizsargātām personām, kuras atrodas neizdevīgā stāvoklī attiecībā uz piekļuvi parastajam kredītu tirgum un kuras vēlas nodibināt vai pilnveidot savus mikrouzņēmumus, un mikrouzņēmumiem, kuros jo īpaši ir nodarbinātas minētās personas,

palielināt mikrokredītu nodrošinātāju iestāžu kapacitāti,

atbalstīt sociālo uzņēmumu attīstību, it īpaši – atvieglojot piekļuvi finansējumam.

Iemaksas no EBTA valstīm saskaņā ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu un jo īpaši ar tā 82. pantu un pievienoto 32. protokolu jāpieskaita šajā postenī iekļauto apropriāciju summai. Informācijai – šīs summas izriet no EBTA valstu iemaksām, kuras ieskaitītas ieņēmumu dokumenta 6 3 0. pantā un kuras veido piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta e) līdz g) apakšpunktu; ar tām nodrošina attiecīgās apropriācijas un veic budžeta izpildi atbilstīgi šīs iedaļas izdevumu pārskatam šīs daļas pielikumā “Eiropas Ekonomikas zona”, kas ir neatņemama vispārējā budžeta sastāvdaļa.

Turklāt atbalstu var sniegt darbībām, kas saistītas ar EaSI kopīgo noteikumu īstenošanu, piemēram, uzraudzība, novērtēšana, rezultātu izplatīšana un saziņa. Regulas (ES) Nr. 1296/2013 16. pantā aprakstīti finansējamo darbību veidi.

Jebkāda līdzekļu atmaksāšana no finanšu instrumentiem saskaņā ar Finanšu regulas 140. panta 6. punktu, tostarp kapitāla atmaksa, atbrīvotās garantijas un aizdevumu pamatsummu atmaksa, kas atmaksāti Komisijai un iekļauti ieņēmumu pārskata 6 3 4 1. postenī, var veicināt papildu apropriāciju piešķiršanu saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta i) apakšpunktu.

Atsauces dokumenti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1296/2013 par Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmu (EaSI) un ar kuru groza Lēmumu Nr. 283/2010/ES, ar ko izveido Eiropas progresa mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai iekļaušanai (OV L 347, 20.12.2013., 238. lpp.), un jo īpaši tās 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts un jo īpaši tās 3. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

04 06. NODAĻA —   EIROPAS VISTRŪCĪGĀKO PERSONU ATBALSTĪŠANAS FONDS

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

04 06

EIROPAS VISTRŪCĪGĀKO PERSONU ATBALSTĪŠANAS FONDS

04 06 01

Sociālās kohēzijas veicināšana un vissmagāko nabadzības izpausmju mazināšana Savienībā

1,2

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

04 06 02

Tehniskā palīdzība

1,2

1 280 000

1 280 000

 

 

1 280 000

1 280 000

 

04 06. nodaļa – Kopā

 

501 280 000

307 280 000

 

99 000 000

501 280 000

406 280 000

Piezīmes

LESD 174. pantā noteikts Savienības ekonomikas, sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķis, savukārt 175. pantā precizēta struktūrfondu nozīme šā mērķa sasniegšanā un paredzēti noteikumi īpašu darbību pieņemšanai papildus struktūrfondiem.

Finanšu regulas 80. pantā paredzētas finanšu korekcijas, ja rodas izdevumi saistībā ar piemērojamo tiesību aktu pārkāpumiem.

53. un 54. pantā regulas priekšlikumā par Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu (EVPAF) (COM(2012) 617 final) par Komisijas veikto finanšu korekciju kritērijiem paredzēti īpaši noteikumi par EVPAF piemērojamajām finanšu korekcijām.

Ieņēmumus, kas gūti no finanšu korekcijām, kuras veiktas uz šā pamata, iekļauj ieņēmumu pārskata 6 5 0 0. postenī , un tie ir piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

Finanšu regulas 177. pantā paredzēti nosacījumi ar konkrēto darbību saistīto priekšfinansējuma maksājumu pilnīgai vai daļējai atmaksāšanai atpakaļ kontā.

Regulas priekšlikuma 41. pantā paredzēti īpaši noteikumi par EVPAF piemērojamā avansa maksājuma atmaksāšanu.

Atmaksātās avansa maksājuma summas veido iekšējos piešķirtos ieņēmumus saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 4. punktu, un tos iekļauj 6 1 5 0. vai 6 1 5 7. postenī.

Juridiskais pamats

Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 174. un 175. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.) un jo īpaši tās 21. panta 3. un 4. punkts, 80. un 177. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 223/2014 (2014. gada 11. marts) par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (OV L 72, 12.3.2014., 1. lpp.).

Atsauces dokumenti

Eiropadomes 2013. gada 7. un 8. februāra sanāksmes secinājumi.

04 06 01
Sociālās kohēzijas veicināšana un vissmagāko nabadzības izpausmju mazināšana Savienībā

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

500 000 000

306 000 000

 

99 000 000

500 000 000

405 000 000

Piezīmes

Jauns pants

Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds (EVPAF) aizstāj Eiropas Savienības Pārtikas izdalīšanas programmu vistrūcīgākajām personām, kura tika pārtraukta 2013. gada beigās.

EVPAF, vienlaikus papildinot ESF darbību, veicina sociālo kohēziju, palielina sociālo integrāciju un izskauž nabadzību Savienībā, sekmējot nabadzības mazināšanas mērķa sasniegšanu, proti, saskaņā ar stratēģiju “Eiropa 2020” panākt, ka vismaz 20 miljoniem cilvēku tiek novērsts nabadzības risks un sociālā atstumšana. EVPAF veicina konkrēta mērķa sasniegšanu, t. i., mazina un izskauž nabadzības vissmagākos veidus, jo īpaši pārtikas trūkumu, sniedzot nefinansiālu palīdzību vistrūcīgākajām personām.

EVPAF veicina ilgtspējīgu pārtikas trūkuma izskaušanu, sniedzot vistrūcīgākajām personām izredzes dzīvot cilvēka cienīgos apstākļos. Šis EVPAF mērķis un strukturālā ietekme jāizvērtē kvalitatīvi un kvantitatīvi.

EVPAF papildina un nevis aizstāj vai ierobežo valstu nabadzības izskaušanas un sociālās integrācijas ilgtermiņa programmu darbību, jo tās joprojām paliek dalībvalstu kompetencē.

Saskaņā ar politisko vienošanos par Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.), šai programmai tiek paredzēts papildu palielinājums līdz EUR 1 miljardam (papildus EUR 2,5 miljardiem, par ko vienojās jau iepriekš) visam 2014.–2020. gada laikposmam tām dalībvalstīm, kuras vēlas šo palielinājumu izmantot.

Saskaņā ar minēto politisko vienošanos 2014. gada budžetā tika paredzētas atbilstīgas budžeta apropriācijas. Summas, par kurām notikusi vienošanās, ir izteiktas 2011. gada cenās.

Komisija un dalībvalstis ar pārejas noteikumiem nodrošina, ka darbības, kurām var piešķirt atbalstu, var sākt 2014. gada 1. janvārī, pat ja darbības programmas vēl nav iesniegtas.

Daļu šīs apropriācijas paredzēts izmantot Eiropas Vecāko ekspertu apvienību konfederācijas (CESES) un tajā iesaistīto apvienību veiktajām darbībām, tostarp tehniskajai palīdzībai, konsultāciju pakalpojumiem un apmācībai, kas tiek nodrošināta īpaši izraudzītos publiskā un privātā sektora uzņēmumos un iestādēs. Šajā nolūkā Savienības kredītrīkotāji tiek mudināti pilnībā izmantot jaunās Finanšu regulas piedāvātās iespējas, un jo īpaši ņemt vērā Savienības projektiem nodrošināto CESES ieguldījumu natūrā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 223/2014 (2014. gada 11. marts) par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (OV L 72, 12.3.2014., 1. lpp.).

04 06 02
Tehniskā palīdzība

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

1 280 000

 

1 280 000

Piezīmes

Jauns pants

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu tehniskās palīdzības pasākumus, kā paredzēts ierosinātās regulas 25. pantā.

Tehniskā palīdzība var ietvert sagatavošanas, uzraudzības, administratīvos, revīzijas, informācijas, kontroles un novērtēšanas pasākumus.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

Atsauces dokumenti

Komisijas 2012. gada 24. oktobrī iesniegtais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu (COM(2012) 617 final).

05. SADAĻA

LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

05 01

POLITIKAS JOMAS “LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

129 051 616

129 051 616

–16 873

–16 873

129 034 743

129 034 743

05 02

LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA AR INTERVENCES PASĀKUMIEM LAUKSAIMNIECĪBAS TIRGOS

2 233 400 000

2 233 250 000

 

– 308 029

2 233 400 000

2 232 941 971

05 03

TIEŠĀ ATBALSTA PASĀKUMI, KO VEIC, LAI PAPILDINĀTU LAUKU SAIMNIECĪBU IENĀKUMUS, MAZINĀTU LAUKU SAIMNIECĪBU IENĀKUMU SVĀRSTĪBAS UN SASNIEGTU VIDES UN KLIMATA JOMĀ IZVIRZĪTOS MĒRĶUS

41 447 275 640

41 447 275 640

 

 

41 447 275 640

41 447 275 640

05 04

LAUKU ATTĪSTĪBA

13 987 271 059

11 611 354 028

 

–20 000 000

13 987 271 059

11 591 354 028

05 05

PIRMSPIEVIENOŠANĀS PALĪDZĪBAS INSTRUMENTS – LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA

90 000 000

110 997 038

 

 

90 000 000

110 997 038

05 06

POLITIKAS JOMAS “LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA” STARPTAUTISKIE ASPEKTI

6 696 000

5 590 437

 

–3 784 411

6 696 000

1 806 026

05 07

TĀDU LAUKSAIMNIECĪBAS IZDEVUMU REVĪZIJA, KO FINANSĒ EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS GARANTIJU FONDS (ELGF)

60 200 000

60 200 000

 

 

60 200 000

60 200 000

05 08

POLITIKAS JOMAS “LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA” POLITIKAS STRATĒĢIJA UN KOORDINĀCIJA

40 793 360

35 010 852

 

–2 162 329

40 793 360

32 848 523

05 09

“APVĀRSNIS 2020” – PĒTNIECĪBA UN INOVĀCIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS JOMĀ

52 163 000

2 290 968

 

–1 666 954

52 163 000

624 014

 

05. sadaļa – Kopā

58 046 850 675

55 635 020 579

–16 873

–27 938 596

58 046 833 802

55 607 081 983

05 01. NODAĻA —   POLITIKAS JOMAS “LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

05 01

POLITIKAS JOMAS “LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA” ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

05 01 01

Izdevumi, kas saistīti ar politikas jomā “Lauksaimniecība un lauku attīstība” nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem

5,2

97 424 898

–16 873

97 408 025

05 01 02

Ārštata darbinieki un citi pārvaldības izdevumi politikas jomas “Lauksaimniecība un lauku attīstība” atbalstam

05 01 02 01

Ārštata darbinieki

5,2

3 399 499

 

3 399 499

05 01 02 11

Citi pārvaldības izdevumi

5,2

7 338 776

 

7 338 776

 

05 01 02. pants – Starpsumma

 

10 738 275

 

10 738 275

05 01 03

Izdevumi, kas saistīti ar politikas jomas “Lauksaimniecība un lauku attīstība” informācijas un komunikācijas tehnoloģijas aprīkojumu un pakalpojumiem

5,2

6 306 203

 

6 306 203

05 01 04

Atbalsta izdevumi, kas saistīti ar politikas jomas “Lauksaimniecība un lauku attīstība” darbībām un programmām

05 01 04 01

Atbalsta izdevumi, kas saistīti ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) – Neoperatīvā tehniskā palīdzība

2

7 931 000

 

7 931 000

05 01 04 02

Atbalsta izdevumi, kas saistīti ar Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

9

p.m.

 

p.m.

05 01 04 03

Atbalsta izdevumi, kas saistīti ar pirmspievienošanās palīdzību lauksaimniecības un lauku attīstības jomā (pirmspievienošanās palīdzības instruments)

4

545 000

 

545 000

05 01 04 04

Atbalsta izdevumi, kas saistīti ar Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) – Neoperatīvā tehniskā palīdzība

2

3 735 000

 

3 735 000

 

05 01 04. pants – Starpsumma

 

12 211 000

 

12 211 000

05 01 05

Atbalsta izdevumi, kas saistīti ar politikas jomas “Lauksaimniecība un lauku attīstība” pētniecības un inovāciju programmām

05 01 05 01

Izdevumi, kas saistīti ar ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri īsteno pētniecības un inovācijas programmas – “Apvārsnis 2020”

1,1

1 238 086

 

1 238 086

05 01 05 02

Ārštata darbinieki, kas īsteno pētniecības un inovācijas programmas – “Apvārsnis 2020”

1,1

420 000

 

420 000

05 01 05 03

Citi pārvaldības izdevumi, kas saistīti ar pētniecības un inovācijas programmām – “Apvārsnis 2020”

1,1

713 154

 

713 154

 

05 01 05. pants – Starpsumma

 

2 371 240

 

2 371 240

 

05 01. nodaļa – Kopā

 

129 051 616

–16 873

129 034 743

Piezīmes

Ja nav norādīts citādi, visiem šīs nodaļas pantiem piemēro turpmāk minēto juridisko pamatu.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).

05 01 01
Izdevumi, kas saistīti ar politikas jomā “Lauksaimniecība un lauku attīstība” nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

97 424 898

–16 873

97 408 025

05 02. NODAĻA —   LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA AR INTERVENCES PASĀKUMIEM LAUKSAIMNIECĪBAS TIRGOS

Sadaļa

Nodaļa

Pants

Postenis

Pozīcija

FS

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2/2014

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

05 02

LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARES KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA AR INTERVENCES PASĀKUMIEM LAUKSAIMNIECĪBAS TIRGOS

05 02 01

Labības produkti

05 02 01 01

Eksporta kompensācijas par labības produktiem

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 02

Labības produktu intervences uzglabāšana

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 01 99

Citi pasākumi (attiecībā uz labības produktiem)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 02 01. pants – Starpsumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02

Rīsi

05 02 02 01

Eksporta kompensācijas par rīsiem

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 02

Rīsu intervences uzglabāšana

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 02 99

Citi pasākumi (attiecībā uz rīsiem)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 02 02. pants – Starpsumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 03

Kompensācijas par produktiem, kas nav iekļauti 1. pielikumā

2

4 000 000

4 000 000

 

 

4 000 000

4 000 000

05 02 04

Pārtikas programmas

05 02 04 99

Citi pasākumi (pārtikas programmas)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 02 04. pants – Starpsumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05

Cukurs

05 02 05 01

Eksporta kompensācijas par cukuru un izoglikozi

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 03

Ražošanas kompensācijas par ķīmijas rūpniecībā izmantotu cukuru

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 08

Uzglabāšanas pasākumi attiecībā uz cukuru

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 05 99

Citi pasākumi (attiecībā uz cukuru)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 02 05. pants – Starpsumma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06

Olīveļļa

05 02 06 03

Olīveļļas uzglabāšanas pasākumi

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 06 05

Kvalitātes uzlabošanas pasākumi

2

45 000 000

45 000 000

 

 

45 000 000

45 000 000

05 02 06 99

Citi pasākumi (attiecībā uz olīveļļu)

2

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

 

05 02 06. pants – Starpsumma

 

45 300 000

45 300 000

 

 

45 300 000

45 300 000

05 02 07

Tekstilaugi

05 02 07 02

Linšķiedras uzglabāšanas pasākumi

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 02 07 03

Kokvilna – Pārstrukturēšanas valsts programmas

2

6 100 000

6 100 000

 

 

6 100 000

6 100 000

05 02 07 99

Citi pasākumi (tekstilaugi)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

05 02 07. pants – Starpsumma

 

6 200 000

6 200 000

 

 

6 200 000

6 200 000

05 02 08

Augļi un dārzeņi

05 02 08 03

Darbības fondi ražotāju organizācijām

2

285 000 000

285 000 000

 

 

285 000 000

285 000 000

05 02 08 11

Atbalsts ražotāju grupām saistībā ar pagaidu atzīšanu

2

269 000 000

269 000 000

 

 

269 000 000

269 000 000

05 02 08 12

Programma skolu apgādei ar augļiem

2

122 000 000

122 000 000

 

 

122 000 000

122 000 000

05 02 08 99

Citi pasākumi (attiecībā uz augļiem un dārzeņiem)

2

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

 

05 02 08. pants – Starpsumma

 

676 700 000

676 700 000

 

 

676 700 000

676 700 000

05 02 09

Vīnkopības nozares produkti

05 02 09 08

Valsts atbalsta programmas vīna nozarei

2

1 083 000 000

1 083 000 000

 

 

1 083 000 000

1 083 000 000

05 02 09 99

Citi pasākumi (attiecībā uz vīnkopības nozari)

2

2 000 000

2 000 000

 

 

2 000 000

2 000 000

 

05 02 09. pants – Starpsumma

 

1 085 000 000

1 085 000 000

 

 

1 085 000 000

1 085 000 000

05 02 10

Veicināšana

05 02 10 01

Veicināšanas pasākumi – Dalībvalstu maksājumi

2

60 000 000

60 000 000

 

 

60 000 000

60 000 000

05 02 10 02

Veicināšanas pasākumi – Savienības tiešie maksājumi

2

1 500 000

1 350 000

 

– 308 029

1 500 000

1 041 971

05 02 10 99

Citi pasākumi (veicināšana)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 02 10. pants – Starpsumma

 

61 500 000

61 350 000

 

– 308 029

61 500 000

61 041 971

05 02 11

Citi augu valsts produkti / citi pasākumi

05 02 11 03

Apiņi – Atbalsts ražotāju organizācijām

2

2 300 000

2 300 000

 

 

2 300 000

2 300 000

05 02 11 04

POSEI programmas (izņemot tiešo atbalstu)

2

238 000 000

238 000 000

 

 

238 000 000

238 000 000

05 02 11 99

Citi pasākumi (citi augu valsts produkti / citi pasākumi)

2

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

05 02 11. pants – Starpsumma

 

240 400 000

240 400 000

 

 

240 400 000

240 400 000

05 02 12

Piens un piena produkti

05 02 12 01

Kompensācijas par pienu un piena produktiem

2</