ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 67

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 12. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/402 (2015. gada 11. marts) par atteikumu piešķirt atļauju dažām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/403 (2015. gada 11. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikumu attiecībā uz Ephedra sugām un Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/404 (2015. gada 11. marts), ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām beflubutamīdam, kaptānam, dimetoātam, dimetomorfam, etoprofosam, fipronilam, folpetam, formetanātam, glufosinātam, metiokarbam, metribuzīnam, fosmetam, pirimifosmetilam un propamokarbam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/405 (2015. gada 11. marts), ar ko alfa-cipermetrīnu apstiprina par aktīvo vielu izmantošanai 18. produkta veida biocīdos ( 1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/406 (2015. gada 11. marts), ar ko Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotips H14, celms SA3A) apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 18. produkta veida biocīdos ( 1 )

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/407 (2015. gada 11. marts), ar ko propān-2-olu apstiprina par aktīvo vielu izmantošanai 1., 2. un 4. produkta veida biocīdos ( 1 )

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/408 (2015. gada 11. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū 80. panta 7. punkta īstenošanu un aizstājamo vielu saraksta izveidošanu ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/409 (2015. gada 11. marts), ar kuru groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 917/2011, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas flīžu importam

23

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/410 (2015. gada 11. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

28

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/411 (2015. gada 11. marts) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punkta sakarībā par krāsu un pārklājumu sastāvā iekļautām četraizvietotā amonija savienojumus saturošām katjonajām polimēru saistvielām ( 1 )

30

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu ( OV L 343, 14.12.2012. )

32

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) 2015/104 (2015. gada 19. janvāris), ar ko 2015. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, groza Regulu (ES) Nr. 43/2014 un atceļ Regulu (ES) Nr. 779/2014 ( OV L 22, 28.1.2015. )

32

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/47/EK (2007. gada 5. septembris), ar kuru groza Padomes Direktīvu 90/385/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm, Padomes Direktīvu 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm un Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū ( OV L 247, 21.9.2007. )

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

12.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/402

(2015. gada 11. marts)

par atteikumu piešķirt atļauju dažām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 18. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006 veselīguma norādes uz pārtikas produktiem ir aizliegtas, ja vien Komisija tās nav atļāvusi saskaņā ar minēto regulu un tās nav iekļautas atļauto norāžu sarakstā.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1924/2006 arī paredzēts, ka pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji veselīguma norāžu atļaujas pieteikumus var iesniegt dalībvalsts kompetentajai iestādei. Dalībvalsts kompetentā iestāde nosūta derīgus pieteikumus Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA) (turpmāk “iestāde”) zinātniskā novērtējuma veikšanai, kā arī Komisijai un dalībvalstīm informācijai.

(3)

Iestāde sniedz atzinumu par attiecīgo veselīguma norādi.

(4)

Komisija, ņemot vērā iestādes sniegto atzinumu, lemj par veselīguma norāžu atļaujas piešķiršanu.

(5)

Pēc tam, kad uzņēmums ICP Ltd iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu, iestādei bija jāsniedz atzinums par veselīguma norādi saistībā ar Dictyolone® sastāvā esošā Padina pavonica ekstrakta ietekmi un kaulu minerālvielu blīvuma palielināšanos (jautājums Nr. EFSA-Q-2013-00249) (2). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “uzlabo kaulu blīvumu, radot kalcitrofiskus efektus un fizioloģiski atjaunojot kaulu proteīnu, it īpaši kaulu masas zuduma gadījumos, ko izraisa veselu cilvēku novecošanas process”.

(6)

Komisija un dalībvalstis 2014. gada 10. janvārī saņēma iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka cēloņsakarība starp Dictyolone® sastāvā esošā Padina pavonica ekstrakta lietošanu pārtikā un norādīto ietekmi nav noteikta. Tā kā veselīguma norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajām prasībām, atļauja tai nebūtu jāpiešķir.

(7)

Pēc tam, kad uzņēmums Omikron Italia S.r.l. iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu, iestādei bija jāsniedz atzinums par veselīguma norādi saistībā ar citidīn-5′-difosfoholīna (CDF-holīna jeb citikolīna) ietekmi uz normālas redzes uzturēšanu (jautājums Nr. EFSA-Q-2013-00757) (3). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “CDF-holīna šķīdums iekšķīgai lietošanai kā holīna avots palīdz uzturēt normālas oftalmisko nervu struktūru funkcijas”.

(8)

Komisija un dalībvalstis 2014. gada 21. februārī saņēma iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka cēloņsakarība starp citidīn-5′-difosfoholīna lietošanu un norādīto ietekmi nav noteikta. Tā kā veselīguma norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajām prasībām, atļauja tai nebūtu jāpiešķir.

(9)

Pēc tam, kad uzņēmums Hassia Mineralquellen GmbH & Co KG iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 5. punktu, iestādei bija jāsniedz atzinums par veselīguma norādi saistībā ar Rosbacher drive® ietekmi un uzmanības veicināšanu (jautājums Nr. EFSA-Q-2013-00444) (4). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja cita starpā šādu norādes formulējumu: “veicina/atbalsta/uztur koncentrēšanos”.

(10)

Komisija un dalībvalstis 2014. gada 24. februārī saņēma iestādes zinātnisko atzinumu, kurā tā, pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, secināja, ka cēloņsakarība starp Rosbacher drive ® lietošanu un norādīto ietekmi nav noteikta. Tā kā veselīguma norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajām prasībām, atļauja tai nebūtu jāpiešķir.

(11)

Nosakot šajā regulā paredzētos pasākumus, Komisija ņēma vērā atsauksmes, ko tā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 16. panta 6. punktu saņēmusi no pieteikuma iesniedzējiem un sabiedrības pārstāvjiem.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā minētās veselīguma norādes neiekļauj Regulas (EK) Nr. 1924/2006 13. panta 3. punktā paredzētajā Savienības atļauto norāžu sarakstā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(1):3518.

(3)  EFSA Journal (2014); 12(2):3575.

(4)  EFSA Journal (2014); 12(2):3576.


PIELIKUMS

Noraidītās veselīguma norādes

Pieteikums – Regulas (EK) Nr. 1924/2006 attiecīgie noteikumi

Uzturviela, viela, pārtikas produkts vai pārtikas produktu kategorija

Norāde

Atsauce uz EFSA atzinumu

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātniskām atziņām un/vai ietver prasību pēc īpašumtiesību datu aizsardzības

Padina pavonica ekstrakts Dictyolone® sastāvā

Uzlabo kaulu blīvumu, radot kalcitrofiskus efektus un fizioloģiski atjaunojot kaulu proteīnu, it īpaši kaulu masas zuduma gadījumos, ko izraisa veselu cilvēku novecošanas process

Q-2013-00249

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātniskām atziņām un/vai ietver prasību pēc īpašumtiesību datu aizsardzības

Citidīn-5'-difosfoholīns (CDF-holīns jeb citikolīns)

CDF-holīna šķīdums iekšķīgai lietošanai kā holīna avots palīdz uzturēt normālas oftalmisko nervu struktūru funkcijas

Q-2013-00757

Veselīguma norāde saskaņā ar 13. panta 5. punktu, kas pamatota ar jaunākajām zinātniskām atziņām un/vai ietver prasību pēc īpašumtiesību datu aizsardzības

Rosbacher drive®

Veicina/atbalsta/uztur koncentrēšanos

Q-2013-00444


12.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/4


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/403

(2015. gada 11. marts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikumu attiecībā uz Ephedra sugām un Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Gadījumos, kad viela, kura nav ne vitamīns, ne minerālviela, vai sastāvdaļa, kura satur attiecīgo vielu, bet kura nav ne vitamīns, ne minerālviela, ir saistīta ar potenciālu risku patērētājiem, kā aprakstīts Regulas (EK) Nr. 1925/2006 8. panta 1. punktā, dalībvalsts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1925/2006 8. panta 2. punktu var pieprasīt, lai Komisija ierosina procedūru minētās vielas vai sastāvdaļas iekļaušanai Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikumā, kurā uzskaitītas vielas, kuru lietošana pārtikā ir aizliegta, ierobežota vai kuras pārbauda Savienības iestādes.

(2)

Vācija 2009. gada 7. septembrī nosūtīja pieprasījumu Komisijai attiecībā uz varbūtēju kaitīgu ietekmi, kas saistīta ar Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) un Ephedra sugu un to preparātu uzņemšanu, kā arī lūdza Komisiju sākt procedūru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1925/2006 8. pantu attiecībā uz abām minētajām vielām.

(3)

Vācijas pieprasījums atbilda nosacījumiem un prasībām, kuras izvirzītas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 307/2012 (2) 3. un 4. pantā.

(4)

Komisija 2011. gada 9. septembrī lūdza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (turpmāk “Iestāde”) novērtēt Ephedra un Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) sugu lietošanas nekaitīgumu pārtikā.

(5)

Iestāde 2013. gada 3. jūlijā pieņēma zinātnisko atzinumu par Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (3) lietošanas nekaitīguma novērtējumu. Atzinumā secināts, ka Yohimbe koku mizas un tās preparātu, kas pagatavoti no Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille), ķīmiskais un toksikoloģiskais raksturojums ir nepietiekams, lai varētu izdarīt secinājumus par to nekaitīgumu pārtikas sastāvā. Tādējādi Iestāde nevarēja sniegt ieteikumu attiecībā uz Yohimbe koka mizas un tās preparātu dienas devu, kas neradītu bažas cilvēku veselībai.

(6)

Iestāde 2013. gada 6. novembrī pieņēma zinātnisko atzinumu par Ephedra sugu lietošanas nekaitīguma novērtējumu pārtikā (4). Iestāde secināja, ka Eiropas mazumtirdzniecības tīklā Ephedra augu un tā preparātus saturoša pārtika nav dokumentēta, tomēr internettirdzniecībā ir viegli iegādāties uztura bagātinātājus, kas satur Ephedra augu vai tā preparātus un parasti ir paredzēti svara samazināšanai un rezultativitātes paaugstināšanai sportistiem. Iestāde secināja, ka nevar izslēgt to, ka internetā patērētāji varētu iegādāties zāļu tējas no Ephedra auga. Ņemot vērā to, ka Ephedra augs un tā preparāti gandrīz vienmēr tiek tirgoti kā uztura bagātinātāji, Iestāde aprēķināja potenciālos eksponētības līmeņus minētajam augam no uztura bagātinātājiem. Iestāde secināja, ka Ephedra augs un tā preparāti uztura bagātinātājos var izraisīt eksponētību tādiem kopējiem efedras alkaloīdu vai efedrīna daudzumiem, kas attiecībā uz atsevišķiem efedras alkaloīdiem vai efedrīnu ir zāļu terapeitiskās devas robežās vai pārsniedz to.

(7)

Iestāde secināja, ka nav pienācīgu datu par toksiskumu, tāpēc nav iespējams sniegt ieteikumu par Ephedra auga un tā preparātu nekaitīgu dienas devu no visiem pārtikas avotiem, kas neradītu bažas attiecībā uz cilvēku veselību. Tomēr tā secināja, ka eksponētība kopējiem efedras alkaloīdu vai efedrīna daudzumiem pārtikā, galvenokārt no uztura bagātinātājiem, var izraisīt nopietnu kaitīgu ietekmi uz sirds un asinsvadu sistēmu un centrālo nervu sistēmu (piemēram, hipertensiju un insultu), turklāt ietekme var pastiprināties kombinācijā ar kofeīnu. Tāpēc efedras alkaloīdus saturošā Ephedra auga un tā preparātu lietošana pārtikā rada nopietnas bažas par kaitīgumu cilvēku veselībai.

(8)

Pēc Iestādes publicētajiem atzinumiem par Ephedra sugām un Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) Komisija nesaņēma komentārus no ieinteresētajām personām.

(9)

Ņemot vērā to, ka pastāv varbūtēja saistība starp Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) un tā preparātu lietošanu pārtikā un kaitīgu ietekmi uz veselību, taču pārliecinošs zinātnisks viedoklis nav sniegts, viela būtu jāpārbauda Savienības iestādēm, un tāpēc tā būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikuma C daļā. Attiecīgi, kamēr Savienības iestādes veic pārbaudi un nav pieņemts lēmums, vai pārbaudes perioda beigās vielu atļaut lietot vai iekļaut to Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikuma A daļā vai B daļā, joprojām būtu jāturpina piemērot valstu noteikumi, kas reglamentē Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) lietošanu pārtikā.

(10)

Ņemot vērā to, ka ar Ephedra augu un tā preparātiem pārtikā, jo īpaši saistībā ar eksponētību efedras alkaloīdiem, kas ir uztura bagātinātāju sastāvā, ir saistītas nopietnas bažas par kaitīgumu, un to, ka Ephedra augam un tā preparātiem nevar noteikt dienas devas, kas neradītu bažas attiecībā uz cilvēku veselību, šīs vielas lietošana pārtikā būtu jāaizliedz. Tādēļ Ephedra augs un tā preparāti būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikuma A daļā.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1925/2006 III pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma A daļu papildina ar šādu ierakstu:

Ephedra augs un tā preparāti, kas iegūti no Ephedra sugām”

;

2)

pielikuma C daļu papildina ar šādu ierakstu:

Yohimbe koka miza un tās preparāti, kas iegūti no Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)”

.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 404, 30.12.2006., 26. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 11. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 307/2012, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus par to, kā piemērojams 8. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai (OV L 102, 12.4.2012., 2. lpp.).

(3)  EFSA ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar pārtikas piedevām un pārtikai pievienotajiem uzturvielu avotiem (ANS); Scientific Opinion on the evaluation of the safety in use of Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille). EFSA Journal (2013); 11(7):3302.

(4)  EFSA ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar pārtikas piedevām un pārtikai pievienotajiem uzturvielu avotiem (ANS); Scientific Opinion on safety evaluation of Ephedra species for use in food. EFSA Journal 2013;11(11):3467.


12.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/404

(2015. gada 11. marts),

ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām beflubutamīdam, kaptānam, dimetoātam, dimetomorfam, etoprofosam, fipronilam, folpetam, formetanātam, glufosinātam, metiokarbam, metribuzīnam, fosmetam, pirimifosmetilam un propamokarbam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 17. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (2) pielikuma A daļu ir noteiktas darbīgās vielas, kuras uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

(2)

Darbīgo vielu kaptāna, dimetoāta, dimetomorfa, etoprofosa, fipronila, folpeta, formetanāta, glufosināta, metiokarba, metribuzīna, fosmeta, pirimifosmetila un propamokarba apstiprinājumu termiņš beigsies 2017. gada 30. septembrī, savukārt darbīgās vielas beflubutamīda apstiprinājuma termiņš beigsies 2017. gada 30. novembrī. Ir iesniegti pieteikumi uz šo darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanu. Uz minētajām darbīgajām vielām attiecas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 844/2012 (3) noteiktās prasības, tāpēc saskaņā ar minēto regulu jāparedz pietiekami ilgs laiks atjaunošanas procedūras pabeigšanai. Šo darbīgo vielu apstiprinājumu termiņš, visticamāk, beigsies, pirms būs pieņemts lēmums par to atjaunošanu. Tāpēc ir jāpagarina to apstiprinājuma periodi.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011.

(4)

Ņemot vērā mērķi, kas izvirzīts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. panta pirmajā daļā, gadījumos, kad ne vēlāk kā 30 mēnešus pirms šīs regulas pielikumā noteiktā attiecīgā termiņa beigu datuma nav iesniegta papildu dokumentācija saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/2012, Komisija par termiņa beigām nosaka to pašu datumu, kāds bija noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai pēc iespējas tuvāku vēlāku datumu.

(5)

Ņemot vērā mērķi, kas izvirzīts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. panta pirmajā daļā, gadījumos, kad Komisija pieņem regulu, kurā noteikts, ka kādai šīs regulas pielikumā minētajai darbīgajai vielai apstiprinājums nav atjaunots, jo nav izpildīti apstiprinājuma kritēriji, Komisija par termiņa beigām nosaka vai nu to pašu datumu, kāds bija noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai tās regulas spēkā stāšanās datumu, kura paredz neatjaunot darbīgās vielas apstiprinājumu, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāks.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza šādi:

1)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 145. ierakstu “Kaptāns” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

2)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 146. ierakstu “Folpets” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

3)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 147. ierakstu “Formetanāts” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

4)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 148. ierakstu “Metiokarbs” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

5)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 149. ierakstu “Dimetoāts” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

6)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 150. ierakstu “Dimetomorfs” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

7)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 151. ierakstu “Glufosināts” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

8)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 152. ierakstu “Metribuzīns” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

9)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 153. ierakstu “Fosmets” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

10)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 154. ierakstu “Propamokarbs” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

11)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 155. ierakstu “Etoprofoss” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

12)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 156. ierakstu “Pirimifosmetils” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

13)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 157. ierakstu “Fipronils” datumu “2017. gada 30. septembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”;

14)

sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” attiecībā uz 158. ierakstu “Beflubutamīds” datumu “2017. gada 30. novembris” aizstāj ar “2018. gada 31. jūlijs”.


12.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/405

(2015. gada 11. marts),

ar ko alfa-cipermetrīnu apstiprina par aktīvo vielu izmantošanai 18. produkta veida biocīdos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveido to aktīvo vielu sarakstu, kuras jānovērtē, lai lemtu par to apstiprināšanu lietošanai biocīdos vai iekļaušanu Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumā. Alfa-cipermetrīns ir minētajā sarakstā.

(2)

Alfa-cipermetrīns saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 90. panta 2. punktu ir novērtēts lietošanai biocīdos, kuri pieder pie 18. biocīdu produkta veida “Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei”, kas definēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par kompetento novērtētājiestādi tika izraudzīta Beļģija, un tā saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1451/2007 (3) 14. panta 4. un 6. punktu 2011. gada 17. novembrī Komisijai iesniedza novērtējuma ziņojumu kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2014. gada 17. jūnijā formulēja Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras atzinumu.

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu 18. produkta veida biocīdi, kas satur alfa-cipermetrīnu, varētu atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (4) 5. panta prasībām, ja attiecībā uz to lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi alfa-cipermetrīnu apstiprināt lietošanai 18. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 4. panta 4. punktu apstiprinājumam nebūtu jāattiecas uz nanomateriāliem, jo tie netika vērtēti.

(8)

Pirms apstiprina aktīvo vielu, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Alfa-cipermetrīnu apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 18. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2007. gada 4. decembra Regula (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas tīrības minimālā pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi (2)

Alfa cipermetrīns

IUPAC nosaukums:

reakcijas masa, (S)-α-ciān-3-fenoksibenzil-(1R,3R)-3-(2,2 dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts un (R)-α-ciān-3-fenoksibenzil-(1S,3S)-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2 imetilciklopropānkarboksilāts (1:1)

EK Nr.: nav pieejams

CAS Nr.: 67375-30-8

930 g/kg

Izomēru summa proporcijā 1:1

2016. gada 1. jūlijs

2026. gada 30. jūnijs

18

Produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (iedarbībai), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav vērtēti.

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, ievēro šādas prasības:

1)

profesionāliem lietotājiem nosaka drošas darba metodes un attiecīgus organizatoriskos pasākumus. Ja eksponētību līdz pieņemamam līmenim nevar samazināt ar citiem līdzekļiem, produktus lieto, izmantojot piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus;

2)

lai novērstu riskus ūdensvidei, biežai slapjajai tīrīšanai pakļautu virsmu apstrādē produktu izmanto tikai plaisām un spraugām, ja vien pieteikumā uz produkta atļauju nav iespējams pierādīt, ka risku ūdensvidei ir iespējams samazināt līdz pieņemamam līmenim.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. pantu veiktajā novērtēšanā izmantotās aktīvās vielas tīrības minimālā pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.

(2)  Par Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma vispārējo principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas vietni: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.


12.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/406

(2015. gada 11. marts),

ar ko Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotips H14, celms SA3A) apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 18. produkta veida biocīdos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveido to aktīvo vielu sarakstu, kuras jānovērtē, lai lemtu par to apstiprināšanu lietošanai biocīdos vai iekļaušanu Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumā. Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotips H14) ir minētajā sarakstā.

(2)

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotips H14), saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 90. panta 2. punktu novērtēts lietošanai biocīdos, kuri pieder pie 18. biocīdu produkta veida “Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei”, kas definēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Novērtēšanai iesniegtie dati deva iespēju izdarīt secinājumus tikai par noteiktu Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotips H14) veidu, t. i., Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotips H14, celms SA3A). Novērtēšanā nebija iespējams izdarīt secinājumus ne par vienu citu vielu, kas atbilstu Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotips H14) definīcijai iepriekš minētajā Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 aktīvo vielu sarakstā. Tāpēc šim apstiprinājumam būtu jāattiecas tikai uz Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotips H14, celms SA3A).

(4)

Par kompetento novērtētājiestādi tika izraudzīta Itālija, un tā saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1451/2007 (3) 14. panta 4. un 6. punktu 2009. gada 12. jūnijā Komisijai iesniedza novērtējuma ziņojumu kopā ar saviem ieteikumiem.

(5)

Ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2014. gada 19. jūnijā formulēja Eiropas Ķimikāliju aģentūras atzinumu.

(6)

Saskaņā ar minēto atzinumu 18. produkta veida biocīdi, kas satur Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotips H14, celms SA3A), varētu atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (4) 5. panta prasībām, ja attiecībā uz šīs vielas lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Tāpēc ir lietderīgi Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotips H14, celms SA3A) apstiprināt lietošanai 18. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 4. panta 4. punktu apstiprinājumam nebūtu jāattiecas uz nanomateriāliem, jo tie netika vērtēti.

(9)

Pirms apstiprina aktīvo vielu, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotips H14, celms SA3A) apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 18. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2007. gada 4. decembra Regula (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas tīrības minimālā pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi (2)

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (serotips H14, celms SA3A)

Neattiecas

Būtisku piemaisījumu nav

2016. gada 1. jūlijs

2026. gada 30. jūnijs

18

Produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (iedarbībai), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav vērtēti.

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, ievēro šādas prasības:

1)

profesionāliem lietotājiem nosaka drošas darba metodes un attiecīgus organizatoriskos pasākumus. Ja eksponētību līdz pieņemamam līmenim nevar samazināt ar citiem līdzekļiem, produktus lieto, izmantojot piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus;

2)

attiecībā uz produktiem, kuru atliekas var nonākt pārtikā vai dzīvnieku barībā, pārliecinās, vai nav nepieciešams saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 470/2009 (3) vai Eiropas Parlamenta vai Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (4) noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL), un veic visus attiecīgos riska mazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie MRL netiek pārsniegti.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. pantu veiktajā novērtēšanā izmantotās aktīvās vielas tīrības minimālā pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.

(2)  Par Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma vispārējo principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas vietni: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).


12.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/407

(2015. gada 11. marts),

ar ko propān-2-olu apstiprina par aktīvo vielu izmantošanai 1., 2. un 4. produkta veida biocīdos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveido to aktīvo vielu sarakstu, kuras jānovērtē, lai lemtu par to apstiprināšanu lietošanai biocīdos vai iekļaušanu Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumā. Propān-2-ols ir minētajā sarakstā.

(2)

Propān-2-ols saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 90. panta 2. punktu ir novērtēts lietošanai biocīdos, kuri pieder pie 1. biocīdu produkta veida “Cilvēka higiēnai paredzētie dezinfekcijas līdzekļi”, 2. biocīdu produkta veida “Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem” un 4. biocīdu produkta veida “Pārtikas un dzīvnieku barības jomai paredzētie dezinfekcijas līdzekļi”, kas definēti Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par kompetento novērtētājiestādi tika izraudzīta Vācija, un tā saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1451/2007 (3) 14. panta 4. un 6. punktu 2012. gada 5. novembrī Komisijai iesniedza novērtējuma ziņojumus kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2014. gada 18. jūnijā formulēja Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras atzinumus.

(5)

Saskaņā ar minētajiem atzinumiem 1., 2. un 4. produkta veida biocīdi, kas satur propān-2-olu, varētu atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (4) 5. panta prasībām, ja attiecībā uz to lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi propān-2-olu apstiprināt lietošanai 1., 2. un 4. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 4. panta 4. punktu apstiprinājumam nebūtu jāattiecas uz nanomateriāliem, jo tie netika vērtēti.

(8)

Kas attiecas uz lietošanu 4. produkta veida biocīdos, novērtēšana neskāra propān-2-olu saturošu biocīdu iestrādāšanu materiālos un izstrādājumos, kuri paredzēti tiešai vai netiešai saskarei ar pārtiku Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1935/2004 (5) 1. panta 1. punkta nozīmē. Vielu migrāciju no šiem materiāliem uz pārtikas produktiem var būt nepieciešams ierobežot, nosakot Regulas (EK) Nr. 1935/2004 5. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētās īpatnējās migrācijas robežas (“īpaši ierobežojumi sastāvdaļu pārnešanai”). Tāpēc uz šādu lietošanu apstiprinājumam nebūtu jāattiecas, ja vien Komisija nav noteikusi šādas robežas vai ja saskaņā ar minēto regulu nav noteikts, ka šādas robežas nav nepieciešamas.

(9)

Pirms apstiprina aktīvo vielu, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Propān-2-olu apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 1., 2. un 4. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 4. augusta Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2007. gada 4. decembra Regula (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regula (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas tīrības minimālā pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi (2)

Propān-2-ols

IUPAC nosaukums:

2-propanols

EK Nr.: 200-661-7

CAS Nr.: 67-63-0

99 masas procenti

2016. gada 1. jūlijs

2026. gada 30. jūnijs

1

Produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (iedarbībai), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav vērtēti.

2

Produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (iedarbībai), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav vērtēti.

4

Produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (iedarbībai), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav vērtēti.

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, ievēro šādas prasības:

1)

attiecībā uz produktiem, kuru atliekas var nonākt pārtikā vai dzīvnieku barībā, pārliecinās, vai nav nepieciešams saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 470/2009 (3) vai Eiropas Parlamenta vai Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (4) noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimāli pieļaujamos atlieku daudzumus (MRL), un veic visus attiecīgos riska mazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie MRL netiek pārsniegti;

2)

produktus, kas satur propān-2-olu, neiestrādā materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem Regulas (EK) Nr. 1935/2004 1. panta 1. punkta nozīmē, ja vien Komisija attiecībā uz propān-2-olu nav noteikusi īpatnējās migrācijas robežas vai ja saskaņā ar minēto regulu nav noteikts, ka šādas robežas nav nepieciešamas.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. pantu veiktajā novērtēšanā izmantotās aktīvās vielas tīrības minimālā pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.

(2)  Par Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma vispārējo principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietni: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).


12.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/408

(2015. gada 11. marts)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū 80. panta 7. punkta īstenošanu un aizstājamo vielu saraksta izveidošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Darbīgās vielas ir jāatzīst par aizstājamām vielām, ja tās atbilst vienam vai vairākiem kritērijiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 4. punktā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta 7. punktu Komisijai jāizveido to Padomes Direktīvas 91/414/EEK (2) I pielikumā iekļauto vielu saraksts, kuras atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 4. punktā izklāstītajiem kritērijiem, turpmāk “aizstājamo vielu saraksts”.

(3)

Lai nodrošinātu Savienības politikas konsekvenci attiecībā uz darbīgajām vielām, kam ir īpašības, kas atbilst aizstājamo vielu kritērijiem, un lai piemērotu šādām vielām vienlīdzīgu attieksmi, Komisijai minētajā sarakstā būtu jāiekļauj arī darbīgās vielas, kas ir apstiprinātas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta 1. punkta pārejas noteikumiem.

(4)

No informācijas, kas sniegta vai nu pārskata ziņojumā, vai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes secinājumos (3), vai novērtējuma ziņojuma projektā un ar to saistītajos papildinājumos, un salīdzinošās izvērtēšanas ziņojumos, vai arī klasifikācijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (4), bija iespējams identificēt vielas, kuras atbilst kritērijiem, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 4. punktā. Šie dokumenti attiecīgā gadījumā sniedz informāciju par piemērojamo pieļaujamo diennakts devu (ADI), akūto standartdevu (ARfD) vai pieļaujamo iedarbības līmeni uz lietotāju (AOEL), informāciju par noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku (PBT) vielu īpašībām, informāciju par būtisko iedarbību, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 4. punkta trešajā ievilkumā, par neaktīvo izomēru proporciju, par vielām, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 klasificētas kā kancerogēnas 1.A un 1.B kategorijas vielas, reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1.A vai 1.B kategorijas vielas un vielas, kam ir endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības. Pamatojoties uz minēto informāciju, tika konstatēts, ka šīs regulas pielikumā norādītās vielas atbilst vienam vai vairākiem kritērijiem, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 4. punktā. Informācija ir konsolidēta, un to var atrast atbalsta instrumentā, kas paredzēts aizstājamo vielu saraksta izveidei un pieejams Komisijas tīmekļa vietnē (5).

(5)

Darbīgo vielu 1-metilciklopropēna, amitrola, diklofopa, dimetoāta, etoprofosa, fenamifosa, fipronila, fluometurona, haloksifopa-P, metama, oksamila, sulkotriona un triazoksīda pieļaujamā diennakts deva (ADI) ir ievērojami zemāka nekā lielākajai daļai apstiprināto darbīgo vielu attiecīgajā vielu grupā/lietojuma kategorijā. Darbīgo vielu dimoksistrobīna, fenamifosa, metomila un oksamila akūtā standartdeva (ARfD) ir ievērojami zemāka nekā lielākajai daļai apstiprināto darbīgo vielu attiecīgajā vielu grupā/lietojuma kategorijā. Darbīgo vielu amitrola, bromadiolona, difenakuma, dimetoāta, dikvata, etoprofosa, fenamifosa, flukvinkonazola, metama, sulkotriona, triazoksīda un varfarīna pieļaujamais iedarbības līmenis uz lietotāju (AOEL) ir ievērojami zemāks nekā lielākajai daļai apstiprināto darbīgo vielu attiecīgajā vielu grupā/lietojuma kategorijā. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut minētās darbīgās vielas aizstājamo vielu sarakstā.

(6)

Darbīgās vielas lufenurons, oksifluorfēns un hinoksifēns atbilst kritērijiem, lai tās uzskatītu par noturīgām un bioakumulatīvām vielām. Darbīgās vielas amitrols, bifentrīns, bromukonazols, hlortolurons (bez stereoķīmijas), vara savienojumi (vara hidroksīda, vara oksihlorīda, vara oksīda, Bordo šķidruma un tribāziska vara sulfāta formā), ciprokonazols, ciprodinils, difenokonazols, diflufenikāns, dimoksistrobīns, dikvats, epoksikonazols, fenbutatīnoksīds, fludioksonils, flufenacets, fluopikolīds, flukvinkonazols, haloksifops-P, imazamokss, imazosulfurons, izoproturons, izopirazāms, lenacils, lufenurons, metkonazols, metribuzīns, metsulfuronmetils, miklobutanils, nikosulfurons, oksadiazons, oksifluorfēns, paklobutrazols, pirimikarbs, prohlorāzs, propikonazols, propoksikarbazons, prosulfurons, hinoksifēns, tebukonazols, tebufēnpirads, tepraloksidīms, triallāts, triasulfurons un cirams atbilst kritērijiem, lai tās uzskatītu par noturīgām un toksiskām vielām. Darbīgās vielas aklonifēns, difenakums, esfenvalerāts, etofenprokss, etoksazols, famoksadons, lambda-cihalotrīns, lufenurons, oksifluorfēns, pendimetalīns un hinoksifēns atbilst kritērijiem, lai tās uzskatītu par bioakumulatīvām un toksiskām vielām. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut minētās darbīgās vielas aizstājamo vielu sarakstā.

(7)

Darbīgās vielas mekoprops un metalaksils satur ievērojamu neaktīvo izomēru proporciju. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut minētās darbīgās vielas aizstājamo vielu sarakstā.

(8)

Darbīgās vielas karbendazīms, epoksikonazols, flumioksazīns, glufosināts, linurons, oksadiargils, kvizalofops-P (variants tefuril-kvizalofops-P) un varfarīns saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 ir jāklasificē kā 1.A vai 1.B kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut minētās darbīgās vielas aizstājamo vielu sarakstā.

(9)

Vēl nav pieņemti pasākumi attiecībā uz konkrētiem zinātniskiem kritērijiem, pēc kuriem nosaka endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 3.6.5. punkta pirmajā daļā, tāpēc saskaņā ar minētā punkta trešo daļu bija jānosaka, vai var uzskatīt, ka vielai ir šādas īpašības. Saskaņā ar minēto noteikumu darbīgās vielas hlortolurons (bez stereoķīmijas), dimoksistrobīns, epoksikonazols, molināts, profoksidims, tepraloksidīms un tiakloprīds ir uzskatāmas par vielām, kurām piemīt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus izraisošas īpašības, kas var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut minētās darbīgās vielas aizstājamo vielu sarakstā.

(10)

Dalībvalstīm un ieinteresētajām personām būtu jānodrošina pietiekams laiks, lai tās varētu pielāgoties šīs regulas noteikumiem.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Aizstājamās vielas

Darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, kuras atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 4. punktā izklāstītajiem kritērijiem, ir šīs regulas pielikuma sarakstā ietvertās darbīgās vielas.

Šā panta pirmā daļa attiecas arī uz darbīgajām vielām, kas ir apstiprinātas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 pārejas pasākumiem 80. panta 1. punktā.

2. pants

Pārejas pasākumi

Šīs regulas 1. pants un pielikums neattiecas uz pieteikumiem augu aizsardzības līdzekļu atļauju piešķiršanai, kas iesniegti līdz 2015. gada 1. augustam.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(5)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm


PIELIKUMS

 

1-metilciklopropēns

 

aklonifēns

 

amitrols

 

bifentrīns

 

bromadiolons

 

bromukonazols

 

karbendazīms

 

hlortolurons (bez stereoķīmijas)

 

vara savienojumi (vara hidroksīda, vara oksihlorīda, vara oksīda, Bordo šķidruma un tribāziska vara sulfāta formā)

 

ciprokonazols

 

ciprodinils

 

diklofops

 

difenakums

 

difenokonazols

 

diflufenikāns

 

dimetoāts

 

dimoksistrobīns

 

dikvats

 

epoksikonazols

 

esfenvalerāts

 

etoprofoss

 

etofenprokss

 

etoksazols

 

famoksadons

 

fenamifoss

 

fenbutatīnoksīds

 

fipronils

 

fludioksonils

 

flufenacets

 

flumioksazīns

 

fluometurons

 

fluopikolīds

 

flukvinkonazols

 

glufosināts

 

haloksifops-P

 

imazamokss

 

imazosulfurons

 

izoproturons

 

izopirazāms

 

lambda-cihalotrīns

 

lenacils

 

linurons

 

lufenurons

 

mekoprops

 

metalaksils

 

metams

 

metkonazols

 

metomils

 

metribuzīns

 

metsulfuronmetils

 

molināts

 

miklobutanils

 

nikosulfurons

 

oksadiargils

 

oksadiazons

 

oksamils

 

oksifluorfēns

 

paklobutrazols

 

pendimetalīns

 

pirimikarbs

 

prohlorāzs

 

profoksidims

 

propikonazols

 

propoksikarbazons

 

prosulfurons

 

hinoksifēns

 

kvizalofops-P (variants tefuril-kvizalofops-P)

 

sulkotrions

 

tebukonazols

 

tebufēnpirads

 

tepraloksidīms

 

tiakloprīds

 

triallāts

 

triasulfurons

 

triazoksīds

 

varfarīns

 

cirams


12.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/409

(2015. gada 11. marts),

ar kuru groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 917/2011, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas flīžu importam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Spēkā esošie pasākumi

(1)

Padome 2011. gada 15. septembrī ar Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 917/2011 (2) (“sākotnējā regula”) noteica antidempinga maksājumus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas flīzēm.

(2)

Attiecīgā ražojuma importam, ko ražo turpmāk minētie ražotāji eksportētāji, noteica vienotu maksājuma likmi 26,3 % apmērā:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd un Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd (kopā turpmāk Wonderful Group) un

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd un Foshan Gani Ceramics Co. Ltd (kopā turpmāk Gani Group).

(3)

Kā minēts sākotnējās regulas 96.–98. apsvērumā, Eiropas Komisijai (“Komisija”) pēc provizorisko secinājumu publiskošanas tika paziņots, ka uzņēmumi vairs nav saistīti un ka tādēļ Gani Group un Wonderful Group būtu jāpiemēro individuālie maksājumi. Tobrīd minēto pieprasījumu nevarēja apstiprināt, jo bija jāpārbauda tā pamatotība.

1.2.   Pieprasījums veikt daļēju starpposma pārskatīšanu

(4)

Komisija 2012. gada 2. oktobrī saņēma Gani Group pieprasījumu veikt daļēju starpposma pārskatīšanu.

(5)

Gani Group apgalvoja, ka uzņēmums vairs nav saistīts ar diviem pārējiem uzņēmumiem (Wonderful Group), jo kopš 2011. gada marta tie vairs nav saistīti kā daļu turētāji. Tādēļ Gani Group pieprasīja spēkā esošo pasākumu starpposma pārskatīšanu, jo vienota maksājuma likme vairs nebija piemērota.

1.3.   Daļējas starpposma pārskatīšanas sākšana

(6)

Komisija pēc apspriešanās ar padomdevēju komiteju konstatēja, ka būtu jāsāk starpposma pārskatīšana.

(7)

Saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu Komisija 2014. gada 31. janvārī sāka daļēju starpposma pārskatīšanu par spēkā esošajiem pasākumiem attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas flīžu importu Savienībā. Komisija publicēja paziņojumu par procedūras sākšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(8)

Pārskatīšana attiecās tikai uz Gani Group īpašumtiesību struktūras pārbaudi un pamatotā gadījumā – dempinga starpības ex officio pārbaudi attiecībā uz Gani Group.

(9)

Ex officio pārskatīšana tika veikta par tiem pašiem jautājumiem attiecībā uz Wonderful Group.

1.4.   Pārskatīšanas izmeklēšanas periods

(10)

Dempinga izmeklēšana attiecās uz periodu no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim (“pārskatīšanas izmeklēšanas periods”).

1.5.   Personas, uz kurām attiecas izmeklēšana

(11)

Komisija aicināja Gani Group un Wonderful Group sadarboties izmeklēšanā un sniegt atbildes uz Komisijas anketas jautājumiem. Turklāt Komisija sniedza iespēju uzņēmumiem pieprasīt tirgus ekonomikas režīmu saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punktu.

(12)

Paziņojumā par procedūras sākšanu Komisija provizoriski izvēlējās Amerikas Savienotās Valstis par tirgus ekonomikas trešo valsti (“analogā valsts”) pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktā nozīmē un aicināja ieinteresētās personas sniegt piezīmes par minēto izvēli.

(13)

Ieinteresētajām personām bija iespēja sniegt piezīmes par izmeklēšanas sākšanu un pieprasīt, lai tās uzklausītu Komisija un/vai tirdzniecības procedūru uzklausīšanas amatpersona.

1.6.   Atbildes uz anketas jautājumiem un pārbaudes apmeklējumi

(14)

Komisija saņēma atbildes uz anketas jautājumiem no abām grupām un arī no diviem analogās valsts ražotājiem.

(15)

Komisija pieprasīja un pārbaudīja visu informāciju, ko tā uzskatīja par nepieciešamu pārskatīšanas veikšanai. Pārbaudes apmeklējumi saskaņā ar pamatregulas 16. pantu tika veikti šādu uzņēmumu telpās:

ražotāji eksportētāji attiecīgajā valstī:

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd,

Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd,

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd un

Foshan Gani Ceramics Co. Ltd,

ražotāji analogajā valstī, kas, pamatojoties uz pretpasākumu risku, pieprasīja ievērot konfidencialitāti.

2.   ATTIECĪGAIS RAŽOJUMS

(16)

Ražojums, uz ko attiecas pārskatīšana, ir tāds pats ražojums kā sākotnējā izmeklēšanā, proti, glazētas un neglazētas keramikas plātnes bruģēšanai un ceļa noklāšanai, kamīna vai sienas flīzes, glazēti un neglazēti keramikas mozaīkas klucīši un tamlīdzīgi izstrādājumi uz pamatnes vai bez tās (“attiecīgais ražojums”), ko patlaban klasificē ar KN kodiem 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 un 6908 90 99.

3.   DEMPINGS

3.1.   Tirgus ekonomikas režīms

(17)

Neviena grupa nepieprasīja tirgus ekonomikas režīmu atbilstīgi pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktam.

3.2.   Analogā valsts

(18)

Kā izklāstīts iepriekš, Komisija ierosināja izmantot Amerikas Savienotās Valstis kā analogo valsti, kā tas bija iepriekšējā izmeklēšanā. Komisija sazinājās arī ar uzņēmumiem vairākās citās iespējamās analogajās valstīs, bet nesaņēma citu uzņēmumu atbildes vai sadarbības piedāvājumus. Tāpēc tika apstiprināts, ka izvēlēties Amerikas Savienotās Valstis ir atbilstīgi.

3.3.   Izmeklēšana

(19)

Izmeklēšanā, kuras rezultātā tika noteikti spēkā esošie pasākumi, konstatēts, ka Gani Group un Wonderful Group bija saistīti, jo vienam no Wonderful Group daļu turētājiem piederēja vairāk nekā 5 % Gani Group daļu. Katrai minētajai grupai dempinga starpību aprēķinātas atsevišķi. Kaitējuma starpība abām grupām bija augstāka par dempinga starpību.

(20)

Lai ņemtu vērā risku, kas saistīts ar uzņēmumu korporatīvo saikni, proti, uzņēmumi ar augstāku individuālo dempinga starpību varētu novirzīt eksportu uz uzņēmumiem ar zemāku dempinga starpību, abām grupām tika aprēķināta viena vidējā svērtā dempinga starpība un noteikta vienota maksājuma likme.

(21)

Komisija pārbaudīja, vai iespējamās pārmaiņas korporatīvajās attiecībās nozīmē, ka vienotā maksājuma likme vairs nav pamatota. Pēc tam Komisija pārbaudīja, vai ir nepieciešams pārskatīt individuālās dempinga starpības.

(22)

Pārskatīšanas izmeklēšanā konstatēja, ka 19. apsvērumā minētās daļas tika pārdotas Gani Group īpašniekam un ka Wonderful Group vairs nav daļu uzņēmumā Gani Group. Nekas neliecināja par to, ka abas grupas saistītu citas strukturālas vai korporatīvas saiknes. Līdz ar to apgalvotās attiecību pārmaiņas starp abām uzņēmumu grupām tika apstiprinātas, un Gani Group un Wonderful Group maksājuma noteikšanas ziņā vairs netika uzskatītas par saistītiem uzņēmumiem.

(23)

No tā izriet, ka vairs nav iemeslu noteikt vienotu maksājuma likmi. Tā vietā Gani Group un Wonderful Group būtu jānosaka atsevišķas individuālas maksājuma likmes.

(24)

Attiecībā uz vajadzību pārskatīt individuālo dempinga starpību, kas aprēķināta abām grupām, Komisija novērtēja izmeklēšanā, kuras rezultātā noteikti spēkā esošie pasākumi, vai apstākļi attiecībā uz abām attiecīgajām grupām ir būtiski mainījušies tā, lai šīs pārmaiņas pamatotu individuālo dempinga starpību pārskatīšanu.

(25)

Izmeklēšanā, kuras rezultātā noteikti spēkā esošie pasākumi, konstatēts, ka uzņēmumiem:

1)

kopīgi nepiederēja ražošanas iekārtas;

2)

kopīgi nepiederēja tirdzniecības uzņēmumus un

3)

savā starpā neslēdza apakšlīgumus.

(26)

Pārskatīšanas izmeklēšanā apstiprinājās, ka, neraugoties uz attiecību pārmaiņām, šī situācija saglabājās nemainīga.

(27)

Šajos apstākļos Komisija uzskata, ka saistības pārtraukšana nemainīja abu grupu darbību tā, lai tas ietekmētu dempinga starpības aprēķinu. Tādēļ minēto dempinga starpību grozījumi, kas tika izdarīti, pamatojoties uz jaunajiem aprēķiniem, nav pamatoti pamatregulas 11. panta 3. punkta nozīmē.

(28)

Ņemot vērā iepriekšminēto, atsevišķas dempinga starpības, ko aprēķināja sākotnējā izmeklēšanā, būtu jānosaka kā individuāli maksājumi. Dempinga starpības ir 13,9 % Gani Group un 32,0 % Wonderful Group.

(29)

Šos atzinumus paziņoja ieinteresētajām personām un tām deva laiku sniegt piezīmes.

(30)

Wonderful Group vispirms apgalvoja, ka uzņēmums pārbaudes apmeklējuma laikā Ķīnas Tautas Republikā informējis Komisiju par to, ka daži Gani Group pierādījumi, kas sniegti pārskatīšanas pieprasījumā, ir nepatiesi vai maldinoši. Tas norādīja, ka Komisijai šādā gadījumā būtu jāizmanto pamatregulas 18. pants. Tas arī apšaubīja, vai šajā sakarībā ievēroti pamatregulas 11. panta 3. punkta noteikumi.

(31)

Komisija pārbaudīja visus būtiskos un pienācīgi dokumentētos pierādījumus, kas gūti izmeklēšanā un kas liecināja, ka abas grupas vairs nav savstarpēji saistītas, kā arī pierādījumus abu grupu darbībai pirms un pēc saistības pārtraukšanas. Šie pierādījumi apstiprina, ka grupa ir neatgriezeniski sadalīta divās grupās, un Wonderful Group nav apstrīdējusi šo faktu.

(32)

Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, Komisijai nav pamata piemērot pamatregulas 18. pantu. Turklāt šie fakti apliecina, ka pamatregulas 11. panta 3. punkts ticis ievērots.

(33)

Otrkārt, Wonderful Group apšaubīja, vai pamatregulas 9. panta 4. punkta noteikums par to, ka “antidempinga maksājumu apmērs nepārsniedz konstatēto dempinga starpību” ir ievērots, pamatojoties uz to, ka šajā izmeklēšanā pārbaudītas jaunās eksporta cenas un analogās valsts normālā vērtība.

(34)

Kā izklāstīts 24.–27. apsvērumā, izmeklēšanā konstatēja, ka saistības pārtraukšanas rezultātā abu grupu darbība nav mainījusies. Kā paskaidrots arī paziņojumā par procedūras sākšanu, šajā lietā nebija nepieciešamas jaunas dempinga starpības. Pamatregulas 9. panta 4. punkts ir ievērots, jo antidempinga maksājuma apmērs nepārsniedza sākotnējā izmeklēšanā konstatēto dempinga starpību. Turklāt apstāklis, ka šajā izmeklēšanā tika pārbaudītas arī jaunās eksporta cenas un analogās valsts normālās vērtības, nemaina šo secinājumu.

(35)

Visbeidzot saskaņā ar Wonderful Group ierosinājumu “individuālu dempinga starpību noteikšana uzņēmumiem, kuri kādreiz bija saistīti un kuru saistība ir pārtraukta” ir bīstams precedents, kas ļauj uzņēmumu grupām manipulēt ar tirdzniecības aizsardzības pasākumiem.

(36)

Komisija iebilda pret šo ierosinājumu. Katru pārskatīšanu veic, izmantojot izmeklēšanas rezultātus, nevis pieņēmumus, un, ja uzņēmumi nav savstarpēji saistīti, tiem ir tiesības uz individuālo maksājumu, kā noteikts pamatregulas 9. panta 5. punktā.

(37)

Savienības ražošanas nozares apvienības Cerame-Unie (“CET”) apgalvoja, ka daļu turētāju saistības pārtraukšana nenozīmē to, ka ir iespējams izslēgt pasākumu apiešanas iespējamību, izmantojot grupu ar mazāko maksājumu. Lai to ilustrētu, CET norādīja, ka laiks, kurā abas grupas tika sadalītas, sakrita ar pagaidu pasākumu noteikšanu sākotnējā izmeklēšanā un ka abas grupas pirms sākotnējās izmeklēšanas sākšanas neapsprieda sadalīšanos. Sākotnējā izmeklēšanā abas grupas bija saistītas, un tādēļ CET sniedza informāciju, ka Gani Group un Wonderful Group bija pieejami cits cita dati.

(38)

Tomēr CET nesniedza pierādījumus, kas pamatotu šo pieņēmumu. Turklāt Komisijai tagad ir pienākums noteikt individuālus maksājumus katrai grupai, jo ir konstatēts, ka minētās grupas vairs nav savstarpēji saistītas. Komisija nav tiesīga uzskatīt divas juridiski nesaistītas uzņēmumu grupas par saistītām, lai noteiktu vienotu maksājuma likmi tikai tāpēc vien, ka šīs abas grupas varētu sadarboties.

(39)

CET apgalvoja, ka abu grupu saimnieciskā darbība nav mainījusies (kā paziņots iepriekš), tāpēc pasākumu apiešanas risks abām grupām nav mainījies.

(40)

Komisija noraidīja šo argumentu. Vienīgais iemesls, kādēļ šīs abas grupas sākotnējā izmeklēšanā tika uzskatītas par vienu, bija īpašumtiesību saikne, un šā apstākļa vairs nav.

(41)

CET arī norādīja, ka abu uzņēmumu ražošanas iekārtas atrodas salīdzinoši tuvu cita citai, kas nozīmē, ka pasākumu apiešana uz vietas būtu salīdzinoši vienkārša.

(42)

Komisija noraidīja arī šo argumentu. Patiesībā nav juridiska pamata, lai noteiktu nesaistītiem uzņēmumiem tādu pašu maksājuma likmi tikai tādēļ, ka šie uzņēmumi atrodas salīdzinoši tuvu cits citam un ka pasākumu apiešana ir salīdzinoši vienkāršāka. Saskaņā ar parasto praksi Ķīnas Tautas Republikā daudzi konkrēta produkta ražotāji atrodas vienā pilsētā vai apgabalā.

(43)

Ņemot vērā iepriekš minēto, pēc konstatējumu paziņošanas saņemtās piezīmes nemainīja 28. apsvēruma secinājumu. Tādējādi būtu jānosaka individuālie maksājumi atsevišķo dempinga starpību apmērā, ko aprēķināja sākotnējā izmeklēšanā. Dempinga starpības ir 13,9 % Gani Group un 32,0 % Wonderful Group.

(44)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota atbilstīgi pamatregulas 15. panta 1. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 917/2011 1. panta 2. punkta tabulu groza šādi:

tabulā svītro šādu rindu:

Uzņēmums

Maksājums

Taric papildu kods

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd.

26,3 %

B011”

tabulā iekļauj šādas rindas:

Uzņēmums

Maksājums

Taric papildu kods

Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd

32,0 %

B938

Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd

13,9 %

B939”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  Padomes 2011. gada 12. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 917/2011, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas flīžu importam (OV L 238, 15.9.2011., 1. lpp.).

(3)  OV C 28, 31.1.2014., 11. lpp.


12.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/410

(2015. gada 11. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. martā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

EG

65,8

MA

86,2

TR

87,5

ZZ

79,8

0707 00 05

JO

229,9

MA

182,1

TR

183,7

ZZ

198,6

0709 93 10

MA

121,0

TR

191,3

ZZ

156,2

0805 10 20

EG

46,4

IL

72,4

MA

68,8

TN

53,2

TR

63,6

ZZ

60,9

0805 50 10

TR

49,2

ZZ

49,2

0808 10 80

BR

69,0

CA

81,0

CL

100,4

MK

27,7

US

197,6

ZZ

95,1

0808 30 90

AR

113,6

CL

105,5

CN

90,9

ZA

95,6

ZZ

101,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

12.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/30


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/411

(2015. gada 11. marts)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punkta sakarībā par krāsu un pārklājumu sastāvā iekļautām četraizvietotā amonija savienojumus saturošām katjonajām polimēru saistvielām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu Nīderlande 2013. gada 30. oktobrī lūdza Komisiju izlemt to, vai konkrēti produkti (četraizvietotā amonija savienojumus saturošas katjonās polimēru saistvielas), kurus laiž tirgū, lai tos iekļautu krāsu un pārklājumu (turpmāk “krāsu”) sastāvā, tādā veidā piešķirot šīm krāsām spēju nonāvēt kaitīgus un patogēnus mikroorganismus, kuri nonāk uz nožuvušās krāsas virsmas, ir vai nav uzskatāmi par biocīdiem, kas definēti minētās regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmajā ievilkumā, un vai šādas krāsas pašas par sevi būtu jāuzskata par biocīdiem.

(2)

Saskaņā ar informāciju, ko sniedzis uzņēmums, kas šos produktus laiž tirgū (turpmāk “uzņēmums”), minētie produkti sastāv no polimēriem, kas modificēti ar četraizvietotā amonija grupām. Izmantotie polimēri dažādos produktos ir dažādi atkarībā no tā, ko pieprasījis krāsas ražotājs. Produktiem pašiem par sevi nepiemīt pretmikrobu iedarbība. Uzņēmums pārdod minētos produktus krāsas ražotājiem, kuri pēc tam tos sajauc ar citiem polimēriem, kurus izmanto krāsu ražošanā, un ar cietinātāju, tādējādi veidojot sašūtos polimērus. Sašūtie polimēri nožuvušajā krāsā veido katjono virsmu, kurai piemīt pretmikrobu iedarbība.

(3)

Pēc pirmās diskusiju kārtas ar dalībvalstu ekspertiem Komisija 2014. gada 2. februārī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 75. panta 1. punkta g) apakšpunktu lūdza Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras atzinumu par to, vai uzņēmuma produkti palīdz veidot pretmikrobu īpašības krāsās, kuru sastāvā tie var tikt iekļauti, un vai minētās īpašības ir aktīvās vielas iedarbības rezultāts, un – ja tā ir – kas konkrēti ir šī aktīvā viela.

(4)

Biocīdu komiteja 2014. gada 9. aprīlī sagatavoja Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras atzinumu.

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu attiecīgās iedarbības veids ir saistīts ar aktīvo vielu, jo tā pamatā ir viela – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (2) 3. panta nozīmē –, kas iedarbojas uz kaitīgu organismu.

(6)

Krāsas sastāvā iekļautā aktīvā viela šajā krāsā veidojas, ķīmiski reaģējot trijām sastāvdaļām, un tās ir: četraizvietotā amonija savienojumus saturošas katjonās polimēru saistvielas dažāda garuma ķēdēs un ar funkcionālo grupu, polimērais izkliedētājs, kuram ir tāda pati funkcionālā grupa kā katjonajai polimēru saistvielai, un polimērais cietinātājs, kas vajadzīgs, lai sašūtu iepriekš minētās polimērās sastāvdaļas.

(7)

Turklāt saskaņā ar minēto atzinumu aktīvās vielas iedarbības veida pamatā ir elektrostatiska pievilkšanās, kas izmaina fizioloģiskos un bioķīmiskos mehānismus (piemēram, bakteriālās signālu transdukcijas sistēmas) un izraisa mērķorganisma bojāeju. Tāpēc nevar teikt, ka iedarbības veids ir tīri fizisks vai mehānisks.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunktu iedarbība, lai iznīcinātu, atbaidītu, padarītu nekaitīgu jebkuru kaitīgu organismu, kavētu tā iedarbību vai uz to iedarbotos citādā veidā, ir biocīdā funkcija.

(9)

Katjonajām polimēru saistvielām tādā formā, kādā uzņēmums tās piegādā krāsu ražotājiem, nav paredzēta biocīdā funkcija, un tāpēc tās neatbilst biocīda definīcijai.

(10)

Minētos produktus saturošas krāsas ir maisījumi, kuri tādā formā, kādā krāsu ražotāji tos piegādā klientiem, ģenerē aktīvu vielu un kuriem ir paredzēta biocīdā funkcija, kas nav vienkārša fiziska vai mehāniska iedarbība, un tāpēc šīs krāsas atbilst biocīda definīcijai.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Četraizvietotā amonija savienojumus saturošas katjonās polimēru saistvielas, ko laiž tirgū, lai krāsu ražotāji tās iekļautu krāsu un pārklājumu (turpmāk “krāsu”) sastāvā, tādējādi piešķirot šīm krāsām biocīdo funkciju, nav biocīdi.

Krāsas, kurās krāsu ražotāji ir iekļāvuši četraizvietotā amonija savienojumus saturošas katjonās polimēru saistvielas un tādējādi piešķīruši šīm krāsām biocīdo funkciju, ir biocīdi.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2015. gada 11. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).


Labojumi

12.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/32


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 343, 2012. gada 14. decembris )

62. lappusē 65. panta pirmajā daļā:

tekstu:

“…, atceļ no 2012. gada 15. decembris, …”

lasīt šādi:

“…, atceļ no 2015. gada 17. jūnija, …”.


12.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/32


Labojums Padomes Regulā (ES) 2015/104 (2015. gada 19. janvāris), ar ko 2015. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi, groza Regulu (ES) Nr. 43/2014 un atceļ Regulu (ES) Nr. 779/2014

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 22, 2015. gada 28. janvāris )

24. lappusē 48. panta sestajā teikumā:

tekstu:

“… izklāstīti 23., 24. un 25. pantā un IE un V pielikumā, piemēro no tajos norādītajiem datumiem.”

lasīt šādi:

“… izklāstīti 24., 25. un 26. pantā un IE un V pielikumā, piemēro no tajos norādītajiem datumiem.”


12.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/33


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/47/EK (2007. gada 5. septembris), ar kuru groza Padomes Direktīvu 90/385/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm, Padomes Direktīvu 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm un Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 247, 2007. gada 21. septembris )

25. lappusē 1. panta 2. punktā, aizstātajā Direktīvas 90/385/EEK 2. pantā:

tekstu:

“…, ja tās atbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, ja tās savlaicīgi piegādā, pareizi implantē un/vai pareizi uzstāda, uztur un lieto atbilstoši tām paredzētajiem nolūkiem.””

lasīt šādi:

“…, ja tās atbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām, kad tās tiek savlaicīgi piegādātas, pareizi implantētas un/vai pareizi uzstādītas, uzturētas un lietotas atbilstoši tām paredzētajiem nolūkiem.””