ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 62

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 6. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/357 (2015. gada 5. marts), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/358 (2015. gada 3. marts), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Cereza del Jerte (ACVN))

5

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/359 (2015. gada 4. marts), ar ko attiecībā uz statistiku par veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/360 (2015. gada 5. marts), ar ko atļauj privātu cūkgaļas uzglabāšanu un iepriekš nosaka atbalsta summu

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/361 (2015. gada 5. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

20

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/362 (2015. gada 2. marts), ar ko nosaka nostāju, kura Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Ģenerālpadomē, par Amerikas Savienoto Valstu lūgumu piemērot PTO izņēmumu, lai pagarinātu ASV Karību jūras baseina Ekonomiskās atveseļošanas akta (CBERA) darbības termiņu un paplašinātu tā darbības jomu

22

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/363 (2015. gada 5. marts) par dažu palestīniešu pagaidu uzņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs

24

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/364 (2015. gada 5. marts), ar kuru groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

25

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/365 (2015. gada 4. marts), ar ko piešķir atkāpes konkrētām dalībvalstīm attiecībā uz statistikas nosūtīšanu par veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 1377)  ( 1 )

29

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/738/ES (2014. gada 9. oktobris), ar ko pieņem labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) secinājumus par minerāleļļas un gāzes pārstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām ( OV L 307, 28.10.2014. )

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

6.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/357

(2015. gada 5. marts),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 208/2014 (2014. gada 5. marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 5. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 208/2014.

(2)

Pamatojoties uz Padomes veikto pārskatīšanu, būtu jāgroza ieraksti attiecībā uz astoņpadsmit personām.

(3)

Attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 208/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 208/2014 I pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā, pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 5. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  OV L 66, 6.3.2014., 1. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

To personu, vienību un struktūru saraksts, kas minētas 2. pantā

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Sarakstā iekļaušanas pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Віктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

dzimis 9.7.1950. Yenakiieve (Doņeckas apgabals), bijušais Ukrainas prezidents

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Віталій Юрійович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

dzimis 20.1.1963. Kostiantynivka (Doņeckas apgabals), bijušais iekšlietu ministrs

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Віктор Павлович Пшонка)

dzimis 6.2.1954. Serhiyivka (Doņeckas apgabals), bijušais Ukrainas ģenerālprokurors

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонідівна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

dzimusi 12.11.1976. Rîbnița (Moldova), bijusī tieslietu ministre

Persona, saistībā ar kuru Ukrainas iestādes veic izmeklēšanu par amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, lai panāktu nepamatotas priekšrocības sev vai trešai personai, tādējādi radot zaudējumus Ukrainas publiskajiem līdzekļiem.

6.3.2014.

5.

Andrii Petrovych Kliuiev

(Андрій Петрович Клюєв),

Andriy Petrovych Klyuyev

dzimis 12.8.1964. Doņeckā, bijušais Ukrainas prezidenta administrācijas vadītājs

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par valsts līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos un par darbībām, kas saistītas ar amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, cenšoties panākt nepamatotas priekšrocības sev vai trešai personai, tādējādi radot zaudējumus Ukrainas valsts budžetam vai aktīviem.

6.3.2014.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Віктор Іванович Ратушняк)

dzimis 16.10.1959., bijušais iekšlietu ministra vietnieks

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos un par līdzdalību tādā darbībā.

6.3.2014.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

(Олександр Вікторович Янукович)

dzimis 10.7.1973. Yenakiieve (Doņeckas apgabals), bijušā prezidenta dēls, uzņēmējs

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

8.

Viktor Viktorovych Yanukovych

(Віктор Вікторович Янукович)

dzimis 16.7.1981. Yenakiieve (Doņeckas apgabals), bijušā prezidenta dēls, Ukrainas Verkhovna Rada deputāts

Persona, saistībā ar kuru Ukrainas iestādes veic izmeklēšanu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos. Persona, kas saistīta ar sarakstā iekļautu personu (bijušo Ukrainas prezidentu Viktor Fedorovych Yanukovych), pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вікторович Пшонка)

dzimis 19.3.1976. Kramatorsk (Doņeckas apgabals), bijušā ģenerālprokurora dēls, Ukrainas Verkhovna Rada Reģionu partijas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos un par līdzdalību tādā darbībā.

6.3.2014.

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

(Сергій Петрович Клюєв),

Serhiy Petrovych Klyuyev

dzimis 19.8.1969. Doņeckā, Andrii Kliuiev kunga brālis, uzņēmējs.

Persona, saistībā ar kuru Ukrainas iestādes veic izmeklēšanu par iesaistīšanos nelikumīgā publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanā un amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības sev vai trešai personai, tādējādi radot zaudējumus Ukrainas publiskajiem līdzekļiem vai aktīviem. Persona, kas saistīta ar sarakstā iekļautu personu (Andrii Petrovych Kliuiev), pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par valsts līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

11.

Mykola Yanovych Azarov

(Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov

(Николай Янович Азаров)

dzimis 17.12.1947. Kalugā (Krievija), Ukrainas premjerministrs līdz 2014. gada janvārim

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

(Сергій Віталійович Курченко)

dzimis 21.9.1985. Harkovā, uzņēmējs

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

dzimis 28.11.1963. Kijevā, bijušais izglītības un zinātnes ministrs

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic izmeklēšanu par amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, lai panāktu nepamatotas priekšrocības sev vai trešai personai, tādējādi radot zaudējumus Ukrainas publiskajiem līdzekļiem vai aktīviem.

6.3.2014.

14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

(Раїса Василівна Богатирьова),

Raisa Vasilievna Bogatyreva

(Раиса Васильевна Богатырёва)

dzimusi 6.1.1953. Bakal (Čeļabinskas apgabals, Krievija) bijusī veselības ministre

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

(Сергій Геннадійович Арбузов),

Sergei Gennadievich Arbuzov

(Сергей Геннадиевич Арбузов)

dzimis 24.3.1976. Doņeckā, bijušais Ukrainas premjerministrs.

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

15.4.2014.

16.

Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko

(Юрій Володимирович Іванющенко)

dzimis 21.2.1959. Yenakiieve (Doņeckas apgabals), Parlamenta deputāts no Reģionu partijas

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

15.4.2014.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

(Олександр Вікторович Клименко)

dzimis 16.11.1980. Makiivka (Doņeckas apgabals), bijušais ieņēmumu un nodevu ministrs.

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par nelikumīgu publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos un par amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, lai panāktu nepamatotas priekšrocības sev vai trešai personai, tādējādi radot zaudējumus Ukrainas publiskajiem līdzekļiem vai aktīviem.

15.4.2014.

18.

Edward Stavytskyi,

Eduard Anatoliyovych Stavytsky

(Едуард Анатолійович Ставицький)

dzimis 4.10.1972. Lebedyn (Sumy apgabals), bijušais Ukrainas degvielas un enerģētikas ministrs.

Saskaņā ar ziņoto viņš uzturas Izraēlā. Tomēr viņš joprojām ir Ukrainas pilsonis.

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

15.4.2014.”


6.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/358

(2015. gada 3. marts),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Cereza del Jerte (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Spānijas pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto cilmes vietas nosaukumu Cereza del Jerte, kas reģistrēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1485/2007 (2).

(2)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šis specifikācijas grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz nosaukumu Cereza del Jerte (ACVN).

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 3. martā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Phil HOGAN


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 1485/2007 par noteiktu nosaukumu ierakstīšanu Aizsargātu cilmes vietu nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Carne de Bísaro Transmontano jeb Carne de Porco Transmontano (ACVN), Szegedi szalámi jeb Szegedi téliszalámi (ACVN), Pecorino di Filiano (ACVN), Cereza del Jerte (ACVN), Garbanzo de Fuentesaúco (AĢIN), Lenteja Pardina de Tierra de Campos (AĢIN), Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou) (AĢIN), Skalický trdelník (AĢIN)) (OV L 330, 15.12.2007., 13. lpp.).

(3)  OV C 387, 1.11.2014., 8. lpp.


6.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/6


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/359

(2015. gada 4. marts),

ar ko attiecībā uz statistiku par veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punktu un II pielikuma d) punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1338/2008 izveido vienotu sistēmu, lai regulāri sagatavotu Eiropas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā.

(2)

Ar īstenošanas pasākumiem nosaka iesniedzamos datus un metadatus par veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu un datu sniegšanas pārskata posmus, intervālus un termiņus.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1338/2008 6. panta 2. punktu, ņemot vērā datu pieejamības priekšrocību attiecībā pret datu vākšanas izmaksām, dalībvalstis kopš 2005. gada ir brīvprātīgi veikušas izmaksu lietderīguma analīzi, ievērojot principus, kas izklāstīti Veselības aprūpes kontu sistēmā, un analīzi par dalībvalstīm uzlikto slogu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1338/2008 6. panta 1. punktu Komisija 2013. un 2014. gadā organizēja izmēģinājuma pētījumus, kurus dalībvalstīs veica brīvprātīgi. Komisija ir apspriedusi lietotāju vajadzības dažādās sanāksmēs ar dalībvalstīm. Datu pieejamība ES mērogā var nodrošināt būtiskas priekšrocības lēmumu pieņemšanā veselības un sociālās politikas jomā.

(4)

Lai nodrošinātu datu atbilstību un salīdzināmību, būtu jāizmanto System of Health Accounts 2011 manual  (2) (Veselības aprūpes kontu sistēmas 2011. gada rokasgrāmata), kuru kopīgi sagatavoja Komisija (Eurostat), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) un Pasaules Veselības organizācija (PVO) un kurā izklāstīti tādas datu apstrādes jēdzieni, definīcijas un metodes, kas attiecas uz veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu, kā pamats detalizētai anketai un saistītajām pamatnostādnēm, ko izmanto kopējā ikgadējā datu vākšanā, kuru veic minētās trīs struktūras.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā paredzēti noteikumi Eiropas statistikas izstrādei un sagatavošanai veselības aprūpes izdevumu un finansējuma jomā, kas ir viens no veselības aprūpes statistikas tematiem, kuri uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1338/2008 II pielikumā.

2. pants

Definīcijas, kas jāizmanto, piemērojot šo regulu, ir izklāstītas I pielikumā.

3. pants

Dalībvalstis sniedz datus par II pielikumā norādītajiem tematiem.

4. pants

1.   Dalībvalstis ik gadu sniedz vajadzīgos datus un ar tiem saistītos standarta pārskata metadatus. Pārskata periods ir kalendārais gads.

2.   Datus un metadatus pārskata gadam N nosūta līdz N+2 gada 30. aprīlim.

3.   Datus un metadatus ik gadu nosūta Komisijai (Eurostat), izmantojot vienotā kontaktpunkta pakalpojumus, vai izguves nolūkā tos dara pieejamus Komisijai (Eurostat) elektroniski.

4.   Pirmais pārskata gads ir 2014. gads.

5.   Pēdējais pārskata gads ir 2020. gads.

6.   Atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstis sniedz datus un pārskata metadatus par 2014. pārskata gadu līdz 2016. gada 31. maijam.

5. pants

1.   Dalībvalstis sniedz datus II pielikumā norādītajā agregācijas līmenī.

2.   Dalībvalstis sniedz vajadzīgos metadatus, īpaši attiecībā uz datu avotiem, to aptvērumu un izmantotajām apkopošanas metodēm, informāciju par valsts veselības aprūpes izdevumu un finansējuma pazīmēm, kas atšķiras no I pielikumā sniegtajām definīcijām, atsauces uz valsts tiesību aktiem, ja tie veido veselības aprūpes izdevumu un finansējuma pamatu, kā arī informāciju par visām izmaiņām minētajos statistikas jēdzienos.

6. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 4. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 70. lpp.

(2)  OECD, Eurostat, WHO (2011), A System of Health Accounts, OECD Publishing, doi: 10.1787/9789264116016-en.


I PIELIKUMS

Definīcijas

1.

“Veselības aprūpe” ir visas darbības ar pamatmērķi uzlabot un saglabāt personu veselības stāvokli un novērst tā pasliktināšanos, un mazināt sliktas veselības sekas, izmantojot kvalificētas zināšanas veselības jomā.

2.

“Kārtējie veselības aprūpes izdevumi” ir rezidentvienību galapatēriņa izdevumi par veselības aprūpes precēm un pakalpojumiem, ieskaitot veselības aprūpes preces un pakalpojumus, ko tieši nodrošina indivīdiem, kā arī izdevumi par kolektīvās veselības aprūpes pakalpojumiem.

3.

“Veselības aprūpes funkcijas” attiecas uz vajadzības veidu, ko tiecas apmierināt ar kārtējiem veselības aprūpes izdevumiem, vai izvirzītā mērķa veidu.

4.

“Ārstnieciskā aprūpe” ir veselības aprūpes pakalpojumi, kas galvenokārt vērsti uz simptomu atvieglošanu vai slimības vai traumas smaguma mazināšanu, vai uz aizsardzību pret to pastiprināšanos vai komplikācijām, kas varētu apdraudēt dzīvību vai normālo funkciju.

5.

“Rehabilitācijas aprūpe” ir pakalpojumi, kas vērsti uz ķermeņa funkciju un struktūru stabilizēšanu, uzlabošanu vai atjaunošanu, ķermeņa funkciju un struktūru neesības vai zaudēšanas kompensēšanu, darbību un līdzdalības uzlabošanu un veselības traucējumu, medicīnisko komplikāciju un risku novēršanu.

6.

“Stacionārā aprūpe” ir ārstēšana un/vai aprūpe, ko veselības aprūpes iestādē nodrošina pacientiem, kuri ir oficiāli uzņemti un kuriem nepieciešams palikt slimnīcā vismaz diennakti.

7.

“Ambulatorā aprūpe” ir medicīniskie pakalpojumi un palīgpakalpojumi, ko veselības aprūpes iestādē sniedz pacientiem, kuri nav oficiāli uzņemti un kuriem nav nepieciešams diennakts stacionārs.

8.

“Dienas aprūpe” ir plānveida medicīniskie un paramedicīniskie pakalpojumi, ko veselības aprūpes iestādē sniedz pacientiem, kuri ir oficiāli uzņemti diagnostikas, ārstēšanas vai cita veida veselības aprūpes nolūkā un kurus izraksta tajā pašā dienā.

9.

“Ilgtermiņa aprūpe (veselība)” ir vairāki medicīniskie un personu aprūpes pakalpojumi, kas galvenokārt vērsti uz sāpju un ciešanu mazināšanu un tādu pacientu veselības stāvokļa pasliktināšanās mazināšanu un ierobežošanu, kuriem nepieciešama ilgtermiņa aprūpe.

10.

“Mājas aprūpe” ir medicīniskie pakalpojumi, palīgpakalpojumi un kopšanas pakalpojumi, ko pacienti saņem savās mājās un kas ietver pakalpojumu sniedzēju fizisku klātbūtni.

11.

“Palīgpakalpojumi” (nav konkretizēti pēc funkcijas) ir veselības aprūpes vai ilgtermiņa aprūpes pakalpojumi, kas nav konkretizēti pēc funkcijas un sniegšanas veida un kurus pacients saņem tieši, ja tas neatkarīgi izmanto veselības sistēmu, un kas nav aprūpes pakalpojumu kopuma neatņemama daļa, piemēram, laboratoriskie vai vizualizācijas pakalpojumi, pacienta transportēšana un glābšanas darbi.

12.

“Zāles un citas īslaicīga lietojuma medicīnas preces” (nav konkretizētas pēc funkcijas) ir zāles un īslaicīga lietojuma medicīnas preces, kas paredzētas izmantošanai slimību diagnostikā, ārstēšanā, simptomu mazināšanā vai terapijā, ieskaitot recepšu zāles un bezrecepšu zāles; funkcija un izmantošanas veids nav konkretizēti.

13.

“Terapeitiskās ierīces un citas medicīnas preces” (nav konkretizētas pēc funkcijas) ir ilglietojuma preces, ieskaitot ortozes, kas līdzsvaro vai koriģē cilvēka ķermeņa deformāciju un/vai anomāliju, ortopēdiskās ierīces, protēzes vai mākslīgi pagarinājumi, kas aizstāj trūkstošo ķermeņa daļu, un citas protezēšanas ierīces, ieskaitot implantus, kas aizstāj vai papildina trūkstošās bioloģiskās struktūras funkcionalitāti un medicīniski tehniskās ierīces; funkcija un izmantošanas veids nav konkretizēti.

14.

“Profilaktiskā aprūpe” ir visi pasākumi, kuru mērķis ir nepieļaut traumas un slimības vai samazināt traumu un slimību skaitu, to sekas un komplikācijas.

15.

“Pārvaldība, veselības aprūpes sistēmas administrēšana un finanšu vadība” ir pakalpojumi, kas nav tieši vērsti uz veselības aprūpi, bet drīzāk uz veselības aprūpes sistēmu, tās vadību un atbalsta funkcijām; šie pakalpojumi uzskatāmi par kolektīviem, jo tie neattiecas uz konkrētiem indivīdiem, bet ir pieejami visiem veselības aprūpes sistēmas lietotājiem.

16.

“Veselības aprūpes finansēšanas shēmas” ir finansēšanas mehānismu veidi, ar kuru palīdzību cilvēki saņem veselības aprūpes pakalpojumus, ieskaitot mājsaimniecību tiešos maksājumus par precēm un pakalpojumiem, un trešo personu finansēšanas mehānismi.

17.

“Valdības shēmas” ir veselības aprūpes finansēšanas shēmas, kuru iezīmes nosaka ar tiesību aktiem vai ar valdības lēmumiem; tām ir atsevišķs programmas budžets un valdības vienības uzņemas vispārējo atbildību par tām.

18.

“Obligāto iemaksu veselības apdrošināšanas shēma” ir finansēšanas mehānisms, kas konkrētām iedzīvotāju grupām nodrošina piekļuvi veselības aprūpei; to nosaka ar obligāto dalību, kas paredzēta tiesību aktos vai valdības lēmumos, un piekļuves tiesības balstās uz veselības apdrošināšanas iemaksām, ko veic attiecīgie indivīdi vai kas tiek veiktas viņu vārdā.

19.

“Obligātie medicīniskie krājkonti (MSA)” ir tiesību aktos paredzētie krājkonti; to līdzekļu piesaistes metodi un konkrētos jautājumus par konta izmantošanu veselības aprūpes pakalpojuma apmaksas nolūkā reglamentē valdība; tie netiek izmantoti kolektīvi (izņēmums – ģimenes locekļi).

20.

“Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas” ir shēmas, kas balstās uz veselības apdrošināšanas polises iegādi, ko valdība nav paredzējusi kā obligātu; valdība var tieši vai netieši subsidēt apdrošināšanas prēmijas.

21.

“Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmas” ir neobligātie finansēšanas mehānismi un programmas ar tiesībām uz atlīdzību, kas nav atkarīga no iemaksām, un to pamatā ir sabiedrības, valdības vai uzņēmumu ziedojumi.

22.

“Uzņēmumu finansēšanas shēmas” galvenokārt ir mehānismi, ar kuru palīdzību uzņēmumi tieši piedāvā veselības aprūpes pakalpojumus saviem darbiniekiem vai finansē tos, neiesaistot apdrošināšanas tipa shēmu.

23.

“Tiešie mājsaimniecību maksājumi” ir tiešie maksājumi par veselības aprūpes precēm un pakalpojumiem no mājsaimniecību primārā ienākuma vai uzkrājumiem; lietotājs veic maksājumu brīdī, kad tiek iegādātas preces vai izmantoti pakalpojumi.

24.

“Pārējās pasaules finansēšanas shēmas” ir finanšu mehānismi, kas ietver vai ko pārvalda tādas institucionālās vienības, kuras nav rezidentvienības, bet kuras rezidentu vārdā vāc un pārvalda resursus un iegādājas veselības aprūpes preces un pakalpojumus, nenovirzot savus finanšu līdzekļus caur rezidentshēmu.

25.

“Veselības aprūpes sniedzēji” ir organizācijas un nozares dalībnieki, kuru pamatdarbība vai sekundārā darbība ietver veselības aprūpes preču un pakalpojumu nodrošināšanu.

26.

“Slimnīcas” ir licencētas institūcijas, kurās galvenokārt sniedz medicīniskos, diagnostikas un ārstēšanas pakalpojumus, ieskaitot ārstu, kopšanas un citus veselības aprūpes pakalpojumus stacionāriem pacientiem, un kurās sniedz specializētos izmitināšanas pakalpojumus, kas nepieciešami stacionāriem pacientiem; pakalpojumu klāsts var ietvert dienas aprūpi, ambulatorās un mājas veselības aprūpes pakalpojumus.

27.

“Ilgtermiņa stacionārās aprūpes iestādes” ir iestādes, kurās galvenokārt sniedz ilgtermiņa stacionārās aprūpes pakalpojumus, kas ietver kopšanu, pieskatīšanu un citu veidu aprūpi, ievērojot iemītnieku vajadzības; būtisks procesa un nodrošinātās aprūpes elements ir veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu kombinācija (veselības aprūpes pakalpojumi galvenokārt ietver kopšanas aprūpi kopā ar personu kopšanas pakalpojumiem).

28.

“Ambulatorās veselības aprūpes sniedzēji” ir institūcijas, kurās galvenokārt sniedz veselības aprūpes pakalpojumus tieši ambulatoriem pacientiem, kuriem nav nepieciešami stacionārie pakalpojumi, ieskaitot vispārējās medicīnas ārstus un medicīnas speciālistus un institūcijas, kas specializējas dienas klīnisko un mājas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā.

29.

“Palīgpakalpojumu sniedzēji” ir institūcijas, kas veselības aprūpes speciālistu uzraudzībā sniedz konkrētus palīgpakalpojumu veidus tieši ambulatoriem pacientiem; šos pakalpojumus ārstēšanās laikā nenodrošina slimnīcas, kopšanas aprūpes iestādes, ambulatorās veselības aprūpes sniedzēji vai citi pakalpojumu sniedzēji.

30.

“Mazumtirgotāji un citi medicīnas preču piegādātāji” ir institūcijas, kuru pamatdarbība ir medicīnas preču mazumtirdzniecība plašai sabiedrībai individuālajam vai mājsaimniecību patēriņam vai izmantošanai, ieskaitot uzstādīšanu un remontu, kas saistīts ar pārdošanu.

31.

“Profilaktiskās aprūpes sniedzēji” ir organizācijas, kas galvenokārt piedāvā kolektīvās profilakses programmas un kampaņas/sabiedrības veselības programmas konkrētām iedzīvotāju grupām vai iedzīvotājiem kopumā, piemēram, veselības veicināšanas un aizsardzības aģentūras vai sabiedrības veselības institūti, kā arī specializētas institūcijas, kuru pamatdarbība ir primārās profilaktiskās aprūpes nodrošināšana.

32.

“Veselības aprūpes sistēmas administrēšanas un finanšu vadības pakalpojumu sniedzēji” ir institūcijas, kuru pamatdarbība ir vērsta uz tādu aģentūru darbību reglamentēšanu, kas nodrošina veselības aprūpi, un veselības aprūpes nozares vispārējo administrēšanu, ieskaitot veselības aprūpes finanšu vadību.

33.

“Pārējās ekonomikas nozares” ir citi veselības aprūpes sniedzēji, kas ir rezidenti un kas nav klasificēti citur, ieskaitot mājsaimniecības kā personu mājas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus ģimenes locekļiem, ja viņi ir tiesīgi saņemt sociālos pārvedumu maksājumus, ko piešķir šajā nolūkā, kā arī citas nozares, kas kā sekundāro darbību piedāvā veselības aprūpes pakalpojumus.

34.

“Pārējās pasaules pakalpojumu sniedzēji” ir visas nerezidentvienības, kas nodrošina veselības aprūpes preces un pakalpojumus un kas ir iesaistīti veselības aprūpes jomas darbībās.


II PIELIKUMS

Aptveramie temati un to raksturlielumi, datu šķērsklasifikācija un dalījumi

1.   Kārtējo veselības aprūpes izdevumu pēc veselības aprūpes funkcijām (HC) un finansēšanas shēmu (HF) (1) šķērsklasifikācija

 

Finansēšanas shēmas

HF.1.1

HF.1.2; HF.1.3

HF.2.1

HF.2.2

HF2.3

HF.3

HF.4

 

Veselības aprūpes funkcijas

 

Valdības shēmas

Obligāto iemaksu veselības apdrošināšanas shēmas un Obligātie medicīniskie krājkonti (2)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas

Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmas

Uzņēmumu finansēšanas shēmas

Tiešie mājsaimniecību maksājumi

Pārējās pasaules finansēšanas shēmas

Kārtējie veselības aprūpes izdevumi

HF.1–HF.4

HC.1.1; HC.2.1

Stacionārā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2; HC.2.2

Dienas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3; HC.2.3

Ambulatorā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4; HC.2.4

Mājas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1

Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2

Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3

Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4

Mājas ilgtermiņa aprūpe (veselība)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4

Palīgpakalpojumi (nav konkretizēti pēc funkcijas)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1

Zāles un citas īslaicīga lietojuma medicīnas preces (nav konkretizētas pēc funkcijas)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2

Terapeitiskās ierīces un citas medicīnas preces (nav konkretizētas pēc funkcijas)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6

Profilaktiskā aprūpe (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7

Pārvaldība, veselības aprūpes sistēmas administrēšana un finanšu vadība

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9

Citi veselības aprūpes pakalpojumi, kas nav klasificēti citur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kārtējie veselības aprūpes izdevumi

HC.1–HC.9

 

 

 

 

 

 

 

 


2.   Kārtējo veselības aprūpes izdevumu pēc veselības aprūpes funkcijām (HC) un veselības aprūpes sniedzēju (HP) (4) šķērsklasifikācija

 

Veselības aprūpes sniedzēji

HP.1

HP.2

HP.3

HP.4

HP.5

HP.6

HP.7

HP.8

HP.9

 

Veselības aprūpes funkcijas

 

Slimnīcas

Ilgtermiņa stacionārās aprūpes iestādes

Ambulatorās veselības aprūpes sniedzēji

Palīgpakalpojumu sniedzēji

Mazumtirgotāji un citi medicīnas preču piegādātāji

Profilaktiskās aprūpes sniedzēji

Veselības aprūpes sistēmas administrēšanas un finanšu vadības pakalpojumu sniedzēji

Pārējās ekonomikas nozares

Pārējā pasaule

Kārtējie veselības aprūpes izdevumi

HP.1–HP.9

HC.1.1; HC.2.1

Stacionārā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.2; HC.2.2

Dienas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.3; HC.2.3

Ambulatorā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.1.4; HC.2.4

Mājas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.1

Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.2

Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.3

Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.3.4

Mājas ilgtermiņa aprūpe (veselība)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4

Palīgpakalpojumi (nav konkretizēti pēc funkcijas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.1

Zāles un citas īslaicīga lietojuma medicīnas preces (nav konkretizētas pēc funkcijas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.5.2

Terapeitiskās ierīces un citas medicīnas preces (nav konkretizētas pēc funkcijas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.6

Profilaktiskā aprūpe (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.7

Pārvaldība, veselības aprūpes sistēmas administrēšana un finanšu vadība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.9

Citi veselības aprūpes pakalpojumi, kas nav klasificēti citur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kārtējie veselības aprūpes izdevumi

HC.1–HC.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.   Kārtējo veselības aprūpes izdevumu pēc veselības aprūpes sniedzējiem (HP) un finansēšanas shēmu (HF) (6) šķērsklasifikācija

 

Finansēšanas shēmas

HF.1.1

HF.1.2; HF.1.3

HF.2.1

HF.2.2

HF.2.3

HF.3

HF.4

 

Veselības aprūpes sniedzēji

 

Valdības shēmas

Obligāto iemaksu veselības apdrošināšanas shēmas un Obligātie medicīniskie krājkonti (7)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas

Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmas

Uzņēmumu finansēšanas shēmas

Tiešie mājsaimniecību maksājumi

Pārējās pasaules finansēšanas shēmas (nerezidentu)

Kārtējie veselības aprūpes izdevumi

HF.1–HF.4

HP.1

Slimnīcas

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.2

Ilgtermiņa stacionārās aprūpes iestādes

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.3

Ambulatorās veselības aprūpes sniedzēji

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.4

Palīgpakalpojumu sniedzēji

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.5

Mazumtirgotāji un citi medicīnas preču piegādātāji

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.6

Profilaktiskās aprūpes sniedzēji

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.7

Veselības aprūpes sistēmas administrēšanas un finanšu vadības pakalpojumu sniedzēji

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.8

Pārējās ekonomikas nozares

 

 

 

 

 

 

 

 

HP.9

Pārējā pasaule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kārtējie veselības aprūpes izdevumi

HP.1–HP.9

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Datus norāda miljonos valsts valūtā.

(2)  HF.1.3 izdevumus norāda metadatos.

(3)  Profilaktiskā aprūpe balstās uz veselības veicināšanas stratēģiju, kas cilvēkiem piedāvā iespējas uzlabot veselību, kontrolējot tūlītējus veselības faktorus. Intervences pasākumi ir iekļauti, ja to galvenais mērķis ir veselības veicināšana un ja tie notiek, pirms tiek noteikta diagnoze. Profilaktiskā aprūpe ietver intervences pasākumus individuālajai un kolektīvajai izmantošanai.

(4)  Datus norāda miljonos valsts valūtā.

(5)  Profilaktiskā aprūpe balstās uz veselības veicināšanas stratēģiju, kas cilvēkiem piedāvā iespējas uzlabot veselību, kontrolējot tūlītējus veselības faktorus. Intervences pasākumi ir iekļauti, ja to galvenais mērķis ir veselības veicināšana un ja tie notiek, pirms tiek noteikta diagnoze. Profilaktiskā aprūpe ietver intervences pasākumus individuālajai un kolektīvajai izmantošanai.

(6)  Datus norāda miljonos valsts valūtā.

(7)  HF.1.3 izdevumus norāda metadatos.


6.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/360

(2015. gada 5. marts),

ar ko atļauj privātu cūkgaļas uzglabāšanu un iepriekš nosaka atbalsta summu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 18. panta 2. punktu, 20. panta c), k), l), m) un n) punktu un 223. panta 3. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (2) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 17. panta pirmās daļas h) punktā paredzēta iespēja piešķirt atbalstu par privātu cūkgaļas uzglabāšanu.

(2)

Vidējās reģistrētās Savienības tirgus cenas vairāk nekā 18 secīgas nedēļas ir bijušas zemākas par salīdzināmajiem robežlielumiem, kuri noteikti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 7. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un tas ir negatīvi ietekmējis cūkkopības nozarē esošās rezerves. Ilgstoši sarežģītā tirgus situācija apdraud daudzu saimniecību finansiālo stabilitāti. Šķiet, lai atjaunotu tirgus līdzsvaru un palielinātu cenas, ir nepieciešama cūkgaļas pagaidu izņemšana no tirgus. Tāpēc ir lietderīgi piešķirt atbalstu par privātu cūkgaļas uzglabāšanu un tā summu noteikt jau iepriekš.

(3)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 826/2008 (3) ir paredzēti kopīgi noteikumi par privātas uzglabāšanas atbalsta shēmu īstenošanu.

(4)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 826/2008 6. pantam iepriekš noteikts atbalsts jāpiešķir saskaņā ar minētās regulas III nodaļā paredzētajiem sīki izstrādātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

(5)

Šā pasākuma pārvaldības vienkāršošanai cūkgaļas produkti būtu jāklasificē kategorijās pēc uzglabāšanas izmaksu līdzības.

(6)

Lai atvieglotu pārvaldi un kontroli saistībā ar līgumu noslēgšanu, būtu jānosaka minimālie produktu daudzumi, kas būtu jāparedz katram pieteikumam.

(7)

Jānosaka nodrošinājums, lai panāktu, ka uzņēmēji izpilda savas līgumsaistības un pasākumam ir vēlamā ietekme uz tirgu.

(8)

Regulas (EK) Nr. 826/2008 35. pantā noteikts, kāda informācija dalībvalstīm jāsniedz Komisijai. Šajā regulā ir lietderīgi noteikt dažus īpašus noteikumus par to, cik bieži būtu jāsniedz paziņojumi par pieteikumos norādītajiem daudzumiem.

(9)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

1.   Šajā regulā paredzēts atbalsts par privātu cūkgaļas uzglabāšanu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 17. panta pirmās daļas h) punktā.

2.   To produktu kategoriju saraksts, par kurām ir tiesības saņemt atbalstu, un attiecīgā atbalsta apjoms ir noteikts šīs regulas pielikumā.

3.   Ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, piemēro Regulu (EK) Nr. 826/2008.

2. pants

Pieteikumu iesniegšana

1.   Pieteikumus atbalsta saņemšanai par tādu cūkgaļas produktu kategoriju privātu uzglabāšanu, par kurām ir tiesības saņemt 1. pantā minēto atbalstu, var iesniegt no 2015. gada 9. marta.

2.   Pieteikumā norāda attiecīgi 90, 120 vai 150 dienas ilgu uzglabāšanas laiku.

3.   Vienā pieteikumā var norādīt tikai vienu no produktu kategorijām, kas noteiktas pielikumā, norādot attiecīgo KN kodu kategorijā.

4.   Minimālais daudzums, par kuru iesniedz vienu pieteikumu, ir 10 tonnas atkaulotiem produktiem un 15 tonnas pārējiem produktiem.

3. pants

Nodrošinājums

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 826/2008 16. panta 2. punkta i) apakšpunktu noteiktais nodrošinājums ir 20 % no atbalsta apjoma, kas norādīts šīs regulas pielikumā sniegtās tabulas 3., 4. un 5. slejā.

4. pants

Paziņošanas biežums par pieteikumos norādītajiem daudzumiem

Dalībvalstis divreiz nedēļā paziņo Komisijai produktu daudzumus, par kuriem ir iesniegti pieteikumi līgumu noslēgšanai:

a)

katru pirmdienu līdz pulksten 12.00 (pēc Briseles laika) – produktu daudzumus, par kuriem pieteikumi iesniegti iepriekšējās nedēļas ceturtdienā un piektdienā;

b)

katru ceturtdienu līdz pulksten 12.00 (pēc Briseles laika) – produktu daudzumus, par kuriem pieteikumi iesniegti tās pašas nedēļas pirmdienā, otrdienā un trešdienā.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 5. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.

(3)  Komisijas 2008. gada 20. augusta Regula (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (OV L 223, 21.8.2008., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Produktu kategorijas

Produkti, par kuriem piešķir atbalstu

Atbalsta apjoms par uzglabāšanas laiku

(EUR par tonnu)

90 dienas

120 dienas

150 dienas

1

2

3

4

5

1. kategorija

 

230

243

257

ex 0203 11 10

Pusliemeņi bez priekškājām, astes, nierēm, diafragmas plānās daļas un mugurkaula smadzenēm (1)

 

 

 

2. kategorija

 

254

266

278

ex 0203 12 11

Šķiņķi

 

 

 

ex 0203 12 19

Pleči

 

 

 

ex 0203 19 11

Priekšējās daļas

 

 

 

ex 0203 19 13

Garie muguras gabali ar kakla daļu vai bez tās vai kakla daļas atsevišķi, garie muguras gabali ar mīkstumu vai bez tā (2)  (3)

 

 

 

3. kategorija

 

281

293

305

ex 0203 19 55

Kājas, pleči, priekšējās daļas, garie muguras gabali ar kakla daļu vai bez tās vai kakla daļas atsevišķi, garie muguras gabali ar mīkstumu vai bez tā, atkauloti (2)  (3)

 

 

 

4. kategorija

 

210

221

233

ex 0203 19 15

Vēdergabali, veseli vai sagriezti taisnstūra veida gabalos

 

 

 

5. kategorija

 

226

238

254

ex 0203 19 55

Vēdergabali, veseli vai sagriezti taisnstūra veida gabalos, bez ādas un ribām

 

 

 

6. kategorija

 

228

241

254

ex 0203 19 55

Izcirtņi, kas atbilst “liemeņa vidusdaļai”, ar ādu un taukiem vai bez tiem, atkauloti (4)

 

 

 


(1)  Atbalstu var piešķirt arī par cūku pusliemeņiem jeb Wiltshire sānu daļām, t. i., bez galvas, vaigiem, žokļiem, kājām, astes, taukiem, nierēm, filejas, lāpstiņas, krūšu kaula, mugurkaula, iegurņa kaula un diafragmas.

(2)  Garie muguras gabali un kakla daļas var būt ar ādu vai bez tās, tomēr tauku kārtas biezums nedrīkst būt lielāks par 25 mm.

(3)  Daudzums, par ko noslēdz līgumu, var attiekties uz visām minēto produktu kombinācijām.

(4)  Tāpat kā produktiem, kas atbilst KN kodam 0210 19 20.


6.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/361

(2015. gada 5. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 5. martā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

EG

104,1

MA

84,2

TR

98,5

ZZ

95,6

0707 00 05

JO

253,9

TR

186,5

ZZ

220,2

0709 93 10

MA

93,4

TR

189,9

ZZ

141,7

0805 10 20

EG

47,6

IL

75,4

MA

70,9

TN

64,3

TR

70,7

ZZ

65,8

0805 50 10

TR

61,6

ZZ

61,6

0808 10 80

BR

69,1

CA

85,3

CL

94,8

MK

24,7

US

170,6

ZZ

88,9

0808 30 90

AR

117,6

CL

135,4

CN

79,8

US

122,7

ZA

110,5

ZZ

113,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

6.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/22


PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/362

(2015. gada 2. marts),

ar ko nosaka nostāju, kura Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Ģenerālpadomē, par Amerikas Savienoto Valstu lūgumu piemērot PTO izņēmumu, lai pagarinātu ASV Karību jūras baseina Ekonomiskās atveseļošanas akta (CBERA) darbības termiņu un paplašinātu tā darbības jomu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Marrākešas līguma par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu (“PTO līgums”) IX panta 3. un 4. punktā noteiktas procedūras, saskaņā ar kurām piemēro izņēmumus saistībā ar daudzpusējiem tirdzniecības nolīgumiem, kas atrodami PTO līguma 1A, 1B vai 1C pielikumā un to pielikumos.

(2)

Amerikas Savienotajām Valstīm 1985. gada 15. februārī tika piemērots pienākumu izpildes izņēmums saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (“GATT 1994”) I panta 1. punktu laikposmam no 1984. gada 1. janvāra līdz 1995. gada 30. septembrim. Amerikas Savienotajām Valstīm 1995. gada 15. novembrī minētais izņēmums tika atjaunots līdz 2005. gada 30. septembrim un pēc tam 2009. gada 29. maijā vēlreiz – līdz 2014. gada 31. decembrim, ciktāl tas bija nepieciešams, lai ļautu Amerikas Savienotajām Valstīm varētu paredzēt beznodokļu režīmu tādu attiecināmu produktu importu, kuru izcelsme ir saņēmējās Centrālamerikas un Karību jūras reģiona valstīs un teritorijās (“saņēmējvalstīs”), kas noteiktas saskaņā ar 1983. gada Karību jūras baseina Ekonomiskās atveseļošanas aktu, kurā grozījumi izdarīti ar 1990. gada Karību jūras baseina valstu Ekonomiskās atveseļošanas paplašināšanas aktu un Amerikas Savienoto Valstu un Karību jūras baseina valstu Tirdzniecības partnerības aktu, Haiti Puslodes iespēju, izmantojot 2006. gada Partnerības veicināšanas aktu, Haiti Puslodes iespēju, izmantojot 2008. gada Partnerības veicināšanas aktu (“pašreizējais izņēmums”).

(3)

Saskaņā ar PTO līguma IX panta 3. punktu Amerikas Savienotās Valstis iesniedza lūgumu, lai pagarinātu pašreizējā izņēmuma piemērošanas termiņu līdz 2019. gada 31. decembrim un paplašinātu pašreizējā izņēmuma pienākumu izpildes darbības jomu saskaņā ar 1994. gada GATT I panta 1. punktu, ciktāl tas ir nepieciešams, lai ļautu Amerikas Savienotajām Valstīm paredzēt beznodokļu režīmu attiecināmiem produktiem, kuru izcelsme ir saņēmējvalstīs, ievērojot 1983. gada Karību jūras baseina valstu Ekonomiskās atveseļošanas aktu, kurā grozījumi izdarīti ar 1990. gada Karību jūras baseina valstu Ekonomiskās atveseļošanas paplašināšanas aktu un Amerikas Savienoto Valstu un Karību jūras baseina valstu Tirdzniecības partnerības aktu, Haiti Puslodes iespēju, izmantojot 2006. gada Partnerības veicināšanas aktu, Haiti Puslodes iespēju, izmantojot 2008. gada Partnerības veicināšanas aktu, un 2010. gada Haiti Ekonomikas atjaunināšanas programmas aktu.

(4)

Amerikas Savienoto Valstu lūguma piešķirt PTO izņēmumu apmierināšana negatīvi neietekmēs ne Savienības ekonomiku, ne tirdzniecības attiecības ar valstīm, kuras gūst labumu no šā izņēmuma. Turklāt Savienība kopumā atbalsta pasākumus, kas paredzēti, lai cīnītos ar nabadzību un veicinātu stabilitāti saņēmējvalstīs.

(5)

Tāpēc ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem PTO Ģenerālpadomē, atbalstīt Amerikas Savienoto Valstu izņēmuma piemērošanas lūgumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostāja, kas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas Ģenerālpadomē, ir atbalstīt Amerikas Savienoto Valstu lūgumu ļaut nepildīt pienākumus saskaņā ar1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību I panta 1. punktu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu izņēmuma piemērošanas lūguma noteikumiem.

Šo nostāju pauž Komisija.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2015. gada 2. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

D. REIZNIECE-OZOLA


6.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/24


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/363

(2015. gada 5. marts)

par dažu palestīniešu pagaidu uzņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu un 31. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2013. gada 31. janvārī pieņēma Lēmumu 2013/71/KĀDP par dažu palestīniešu pagaidu uzņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs (1), ar ko paredzēja vēl uz 12 mēnešiem pagarināt derīguma termiņu viņu ieceļošanas un uzturēšanās atļaujām dalībvalstu teritorijā, kā minēts Padomes Kopējā nostājā 2002/400/KĀDP (2).

(2)

Pamatojoties uz izvērtējumu par Kopējās nostājas 2002/400/KĀDP piemērošanu, Padome uzskata, ka ir lietderīgi minēto atļauju derīguma termiņu pagarināt vēl uz 24 mēnešiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopējās nostājas 2002/400/KĀDP 2. pantā minētās dalībvalstis vēl uz 24 mēnešu laikposmu, kas sākas 2014. gada 31. janvārī, pagarina derīguma termiņu ieceļošanas un uzturēšanās atļaujām, ko šīs dalībvalstis piešķīrušas, ievērojot minētās kopējās nostājas 3. pantu.

2. pants

Sešos mēnešos pēc šā lēmuma pieņemšanas Padome izvērtē Kopējās nostājas 2002/400/KĀDP piemērošanu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2015. gada 5. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Padomes Lēmums 2013/71/KĀDP (2013. gada 31. janvāris) par dažu palestīniešu pagaidu uzņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs (OV L 32, 1.2.2013., 19. lpp.).

(2)  Padomes Kopējā nostājā 2002/400/KĀDP (2002. gada 21. maijs) par dažu palestīniešu pagaidu uzņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs (OV L 138, 28.5.2002., 33. lpp.).


6.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/25


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/364

(2015. gada 5. marts),

ar kuru groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 5. martā pieņēma Padomes Lēmumu 2014/119/KĀDP (1).

(2)

2015. gada 29. janvārī Padomes Lēmumā (KĀDP) 2015/143 (2) precizēja sarakstā iekļaušanas kritērijus, lai iesaldētu līdzekļus, vēršoties pret personām, kuras ir atbildīgas par Ukrainas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos.

(3)

Lēmumā 2014/119/KĀDP izklāstītos ierobežojošos pasākumus piemēro līdz 2015. gada 6. martam. Pamatojoties uz minētā lēmuma pārskatīšanu, minēto ierobežojošo pasākumu piemērošana attiecībā uz četrpadsmit personām būtu jāpagarina līdz 2016. gada 6. martam un attiecībā uz četrām personām – līdz 2015. gada 6. jūnijam. Būtu jāgroza ieraksti attiecībā uz astoņpadsmit personām.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/119/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/119/KĀDP groza šādi.

1)

lēmuma 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo lēmumu piemēro līdz 2016. gada 6. martam. Lēmuma 1. pantā minētos pasākumus attiecībā uz pielikuma ierakstiem Nr. 4, 8, 10 un 13 piemēro līdz 2015. gada 6. jūnijam.

Šo lēmumu pastāvīgi pārskata. To atjauno vai atbilstīgi groza, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.”

;

2)

pielikumu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2015. gada 5. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Padomes Lēmums 2014/119/KĀDP (2014. gada 5. marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV L 66, 6.3.2014., 26. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/143 (2015. gada 29. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV L 24, 30.1.2015., 16. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

To personu, vienību un struktūru saraksts, kas minētas 1. pantā

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Sarakstā iekļaušanas pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Віктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

Dzimis: 9.7.1950. Yenakiieve (Doņeckas apgabals), bijušais Ukrainas prezidents

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Віталій Юрійович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Dzimis: 20.1.1963. Kostiantynivka (Doņeckas apgabals), bijušais iekšlietu ministrs

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Віктор Павлович Пшонка)

Dzimis: 6.2.1954. Serhiyivka (Doņeckas apgabals), bijušais Ukrainas ģenerālprokurors

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

4.

Olena Leonidivna Lukash

(Олена Леонідівна Лукаш),

Elena Leonidovna Lukash

(Елена Леонидовна Лукаш)

Dzimusi: 12.11.1976. Rîbnița (Moldova), bijusī tieslietu ministre

Persona, saistībā ar kuru Ukrainas iestādes veic izmeklēšanu par amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, lai panāktu nepamatotas priekšrocības sev vai trešai personai, tādējādi radot zaudējumus Ukrainas publiskajiem līdzekļiem.

6.3.2014.

5.

Andrii Petrovych Kliuiev

(Андрій Петрович Клюєв),

Andriy Petrovych Klyuyev

Dzimis: 12.8.1964. Doņeckā, bijušais Ukrainas prezidenta administrācijas vadītājs

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par valsts līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos un par darbībām, kas saistītas ar amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, cenšoties panākt nepamatotas priekšrocības sev vai trešai personai, tādējādi radot zaudējumus Ukrainas valsts budžetam vai aktīviem.

6.3.2014.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Віктор Іванович Ратушняк)

Dzimis: 16.10.1959., bijušais iekšlietu ministra vietnieks

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos un par līdzdalību tādā darbībā.

6.3.2014.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

(Олександр Вікторович Янукович)

Dzimis: 10.7.1973. Yenakiieve (Doņeckas apgabals), bijušā prezidenta dēls, uzņēmējs

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

8.

Viktor Viktorovych Yanukovych

(Віктор Вікторович Янукович)

Dzimis: 16.7.1981. Yenakiieve (Doņeckas apgabals), bijušā prezidenta dēls, Ukrainas Verkhovna Rada deputāts

Persona, saistībā ar kuru Ukrainas iestādes veic izmeklēšanu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos. Persona, kas saistīta ar sarakstā iekļautu personu (bijušo Ukrainas prezidentu Viktor Fedorovych Yanukovych), pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вікторович Пшонка)

Dzimis: 19.3.1976. Kramatorsk (Doņeckas apgabals), bijušā ģenerālprokurora dēls, Ukrainas Verkhovna Rada Reģionu partijas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos un par līdzdalību tādā darbībā.

6.3.2014.

10.

Serhii Petrovych Kliuiev

(Сергій Петрович Клюєв),

Serhiy Petrovych Klyuyev

Dzimis: 19.8.1969. Doņeckā, Andrii Kliuiev kunga brālis, uzņēmējs.

Persona, saistībā ar kuru Ukrainas iestādes veic izmeklēšanu par iesaistīšanos nelikumīgā publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanā un amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības sev vai trešai personai, tādējādi radot zaudējumus Ukrainas publiskajiem līdzekļiem vai aktīviem. Persona, kas saistīta ar sarakstā iekļautu personu (Andrii Petrovych Kliuiev), pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par valsts līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

11.

Mykola Yanovych Azarov

(Микола Янович Азаров),

Nikolai Yanovich Azarov

(Николай Янович Азаров)

Dzimis: 17.12.1947. Kalugā (Krievija), Ukrainas premjerministrs līdz 2014. gada janvārim

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

12.

Serhiy Vitaliyovych Kurchenko

(Сергій Віталійович Курченко)

Dzimis: 21.9.1985. Harkovā, uzņēmējs

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

(Дмитро Володимирович Табачник)

Dzimis: 28.11.1963. Kijevā, bijušais izglītības un zinātnes ministrs

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic izmeklēšanu par amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, lai panāktu nepamatotas priekšrocības sev vai trešai personai, tādējādi radot zaudējumus Ukrainas publiskajiem līdzekļiem vai aktīviem.

6.3.2014.

14.

Raisa Vasylivna Bohatyriova

(Раїса Василівна Богатирьова),

Raisa Vasilievna Bogatyreva

(Раиса Васильевна Богатырёва)

Dzimusi: 6.1.1953. Bakal (Čeļabinskas apgabals, Krievija), bijusī veselības ministre

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

6.3.2014.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

(Сергій Геннадійович Арбузов),

Sergei Gennadievich Arbuzov

(Сергей Геннадиевич Арбузов)

Dzimis: 24.3.1976. Doņeckā, bijušais Ukrainas premjerministrs.

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

15.4.2014.

16.

Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko

(Юрій Володимирович Іванющенко)

Dzimis: 21.2.1959. Yenakiieve (Doņeckas apgabals), parlamenta deputāts no Reģionu partijas

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

15.4.2014.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

(Олександр Вікторович Клименко)

Dzimis: 16.11.1980. Makiivka (Doņeckas apgabals), bijušais ieņēmumu un nodevu ministrs

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par nelikumīgu publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos un par amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, lai panāktu nepamatotas priekšrocības sev vai trešai personai, tādējādi radot zaudējumus Ukrainas publiskajiem līdzekļiem vai aktīviem.

15.4.2014.

18.

Edward Stavytskyi,

Eduard Anatoliyovych Stavytsky

(Едуард Анатолійович Ставицький)

Dzimis: 4.10.1972. Lebedyn (Sumy apgabals), bijušais Ukrainas degvielas un enerģētikas ministrs.

Saskaņā ar ziņoto viņš uzturas Izraēlā. Tomēr viņš joprojām ir Ukrainas pilsonis.

Persona, pret kuru Ukrainas iestādes veic kriminālprocesu par publisko līdzekļu vai aktīvu nelikumīgu piesavināšanos.

15.4.2014.”


6.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2015/365

(2015. gada 4. marts),

ar ko piešķir atkāpes konkrētām dalībvalstīm attiecībā uz statistikas nosūtīšanu par veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 1377)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, nīderlandiešu, rumāņu un spāņu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1338/2008 izveido vienotu sistēmu, lai regulāri sagatavotu Eiropas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1338/2008 paredzēts, ka dalībvalstis sniedz statistiku par veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1338/2008 9. panta 2. punktu vajadzības gadījumā attiecībā uz dalībvalstīm var pieņemt atkāpes un pārejas posmus, ko pamato ar objektīviem iemesliem.

(4)

Spānijas Karaliste, Nīderlandes Karaliste, Rumānija un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste ir pieprasījušas atkāpes, jo tām jāveic būtiski pielāgojumi valstu statistikas sistēmās, lai tās atbilstu Regulai (EK) Nr. 1338/2008.

(5)

Tādēļ minētajām dalībvalstīm jāpiešķir pieprasītās atkāpes.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pielikumā izklāstītās atkāpes piešķir Spānijas Karalistei, Nīderlandes Karalistei, Rumānijai un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Spānijas Karalistei, Nīderlandes Karalistei, Rumānijai un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2015. gada 4. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Marianne THYSSEN


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 70. lpp.


PIELIKUMS

ATKĀPES NO REGULAS (EK) NR. 1338/2008 ATTIECĪBĀ UZ STATISTIKU PAR VESELĪBAS APRŪPES IZDEVUMIEM UN FINANSĒJUMU

Spānijas Karaliste, Nīderlandes Karaliste, Rumānija un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste nesniedz turpmākajā tabulā norādītos mainīgos lielumus.

Dalībvalsts

Mainīgie lielumi un dalījumi

Atkāpes termiņa beigas

Spānija

1.

Datus un metadatus par 2014. pārskata gadu paziņo vēlākais līdz 2016. gada 31. augustam.

2016. gada augusts

2.

Datus un metadatus par 2015. pārskata gadu paziņo vēlākais līdz 2017. gada 31. augustam.

2017. gada augusts

3.

Datus un metadatus par 2016. pārskata gadu paziņo vēlākais līdz 2018. gada 31. augustam.

2018. gada augusts

Nīderlande

1.

Rādītāji par visu veidu finansēšanas shēmām (HF.1.1–HF.4) un kārtējiem veselības aprūpes izdevumiem (HF.1.1 līdz HF.4 summa) šādā dalījumā:

a)

Stacionārā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.1; HC.2.1) ietvers arī Dienas ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.2; HC.2.2)

b)

Datus par Dienas ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.2; HC.2.2) nesniegs

c)

Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1) ietvers arī Dienas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.2) un Ambulatoro ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.3)

d)

Datus par Dienas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.2) nesniegs

e)

Datus par Ambulatoro ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.3) nesniegs

2.

Rādītāji par visu veidu veselības aprūpes sniedzējiem (HP.1–HP.9) un kārtējiem veselības aprūpes izdevumiem (HP.1 līdz HP.9 summa) šādā dalījumā:

a)

Stacionārā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.1; HC.2.1) ietvers arī Dienas ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.2; HC.2.2)

b)

Datus par Dienas ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.2; HC.2.2) nesniegs

c)

Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1) ietvers arī Dienas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.2) un Ambulatoro ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.3)

d)

Datus par Dienas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.2) nesniegs

e)

Datus par Ambulatoro ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.3) nesniegs

3.

Rādītāji par visu veidu veselības aprūpes funkcijām (HC.1.1; HC.2.1–HC.9) šādā dalījumā:

a)

Obligāto iemaksu veselības apdrošināšanas shēmas un obligātie medicīniskie krājkonti (HF.1.2; HF.1.3) daļēji ietvers arī Tiešos mājsaimniecību maksājumus (HF.3)

b)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas (HF.2.1) daļēji ietvers arī Tiešos mājsaimniecību maksājumus (HF.3)

c)

Datus par Tiešajiem mājsaimniecību maksājumiem (HF.3) nesniegs

4.

Rādītāji par visu veidu pakalpojumu sniedzējiem (HP.1–HP.9) šādā dalījumā:

a)

Obligāto iemaksu veselības apdrošināšanas shēmas un obligātie medicīniskie krājkonti (HF.1.2; HF.1.3) daļēji ietvers arī Tiešos mājsaimniecību maksājumus (HF.3)

b)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas (HF.2.1) daļēji ietvers arī Tiešos mājsaimniecību maksājumus (HF.3)

c)

Datus par Tiešajiem mājsaimniecību maksājumiem (HF.3) nesniegs

2018. gada marts

Rumānija

1.

Attiecībā uz tabulu par veselības aprūpes funkcijām pēc veselības aprūpes sniedzējiem:

a)

Visi rādītāji par Slimnīcām (HP.1) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Stacionāro ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.1; HC.2.1) un Profilaktisko aprūpi (HC.6)

b)

Visi rādītāji par Ilgtermiņa stacionārās aprūpes iestādēm (HP.2) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Stacionāro ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.1; HC.2.1) un Stacionāro ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.1)

c)

Visi rādītāji par Ambulatorās veselības aprūpes sniedzējiem (HP.3) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Ambulatoro ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.3; HC.2.3) un Mājas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.4)

d)

Visi rādītāji par Palīgpakalpojumu sniedzējiem (HP.4) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Ambulatoro ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.3; HC.2.3), Palīgpakalpojumus (nav konkretizēti pēc funkcijas) (HC.4) un Profilaktisko aprūpi (HC.6)

e)

Visi rādītāji par Mazumtirgotājiem un citiem medicīnas preču piegādātājiem (HP.5) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Zāles un citas īslaicīga lietojuma medicīnas preces (HC.5.1) un Terapeitiskās ierīces un citas medicīnas preces (HC.5.2)

f)

Visi rādītāji par Profilaktiskās aprūpes sniedzējiem (HP.6) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Profilaktisko aprūpi (HC.6)

g)

Visi rādītāji par Veselības aprūpes sistēmas administrēšanas un finanšu vadības pakalpojumu sniedzējiem (HP.7) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Pārvaldību, veselības aprūpes sistēmas administrēšanu un finanšu vadību (HC.7)

h)

Visi rādītāji par Pārējām ekonomikas nozarēm (HP.8) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Mājas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.4) un Profilaktisko aprūpi (HC.6)

i)

Visi rādītāji par Pārējo pasauli (HP.9) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9), izņemot Stacionāro ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.1; HC.2.1), Ambulatoro ārstniecisko un rehabilitācijas aprūpi (HC.1.3; HC.2.3) un Palīgpakalpojumus (nav konkretizēti pēc funkcijas) (HC.4)

2017. gada marts

2.

Attiecībā uz tabulu par veselības aprūpes funkcijām pēc veselības aprūpes finansēšanas shēmām:

a)

Rādītāji par Valdības shēmām (HF.1.1) šādā dalījumā: Dienas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.2; HC.2.2), Mājas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.4; HC.2.4), Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2), Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3), Terapeitiskās ierīces un citas medicīnas preces (HC.5.2) un Citi veselības aprūpes pakalpojumi, kas nav klasificēti citur (HC.9)

b)

Rādītāji par Obligāto iemaksu veselības apdrošināšanas shēmām un obligātajiem medicīniskajiem krājkontiem (HF.1.2; HF.1.3) šādā dalījumā: Dienas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.2; HC.2.2), Mājas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.4; HC.2.4), Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1), Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2), Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3) un Profilaktiskā aprūpe (HC.6)

c)

Rādītāji par Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmām (HF.2.1) šādā dalījumā: Dienas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.2; HC.2.2), Mājas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.4; HC.2.4), Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1), Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2), Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3), Mājas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.4), Zāles un citas īslaicīga lietojuma medicīnas preces (HC.5.1), Terapeitiskās ierīces un citas medicīnas preces (HC.5.2) un Profilaktiskā aprūpe (HC.6)

d)

Rādītāji par Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmām (HF.2.2) šādā dalījumā: Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1), Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2), Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3), Palīgpakalpojumi (nav konkretizēti pēc funkcijas) (HC.4), Zāles un citas īslaicīga lietojuma medicīnas preces (HC.5.1), Terapeitiskās ierīces un citas medicīnas preces (HC.5.2) un Pārvaldība, veselības aprūpes sistēmas administrēšana un finanšu vadība (HC.7)

e)

Rādītāji par Uzņēmumu finansēšanas shēmām (HF.2.3) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9)

f)

Rādītāji par Tiešajiem mājsaimniecību maksājumiem (HF.3) šādā dalījumā: Dienas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.2; HC.2.2), Mājas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.4; HC.2.4), Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1), Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2), Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3), Mājas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.4), Profilaktiskā aprūpe (HC.6), Pārvaldība, veselības aprūpes sistēmas administrēšana un finanšu vadība (HC.7) un Citi veselības aprūpes pakalpojumi, kas nav klasificēti citur (HC.9)

g)

Rādītāji par Pārējās pasaules finansēšanas shēmām (nerezidentu) (HF.4) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā (HC.1.1; HC.2.1–HC.9)

3.

Attiecībā uz tabulu par veselības aprūpes sniedzējiem pēc veselības aprūpes finansēšanas shēmām:

a)

Rādītāji par Valdības shēmām (HF.1.1) pēc Pārējās pasaules (HP.9)

b)

Rādītāji par Obligāto iemaksu veselības apdrošināšanas shēmām un obligātajiem medicīniskajiem krājkontiem (HF.1.2; HF.1.3) šādā dalījumā: Ilgtermiņa stacionārās aprūpes iestādes (HP.2) un Profilaktiskās aprūpes sniedzēji (HP.6)

c)

Rādītāji par Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmām (HF.2.1) šādā dalījumā: Ilgtermiņa stacionārās aprūpes iestādes (HP.2), Mazumtirgotāji un citi medicīnas preču piegādātāji (HP.5), Profilaktiskās aprūpes sniedzēji (HP.6) un Pārējās ekonomikas nozares (HP.8)

d)

Rādītāji par Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmām (HF.2.2) šādā dalījumā: Palīgpakalpojumu sniedzēji (HP.4), Mazumtirgotāji un citi medicīnas preču piegādātāji (HP.5), Profilaktiskās aprūpes sniedzēji (HP.6), Veselības aprūpes sistēmas administrēšanas un finanšu vadības pakalpojumu sniedzēji (HP.7), Pārējās ekonomikas nozares (HP.8) un Pārējā pasaule (HP.9)

e)

Rādītāji par Uzņēmumu finansēšanas shēmām (HF.2.3) visu veidu veselības aprūpes sniedzēju dalījumā (HP.1–HP.9)

f)

Rādītāji par Tiešajiem mājsaimniecību maksājumiem (HF.3) šādā dalījumā: Ilgtermiņa stacionārās aprūpes iestādes (HP.2), Profilaktiskās aprūpes sniedzēji (HP.6), Veselības aprūpes sistēmas administrēšanas un finanšu vadības pakalpojumu sniedzēji (HP.7), Pārējās ekonomikas nozares (HP.8) un Pārējā pasaule (HP.9)

g)

Rādītāji par Pārējās pasaules finansēšanas shēmām (nerezidentu) (HF.4) visu veidu veselības aprūpes sniedzēju dalījumā (HP.1–HP.9)

2017. gada marts

Apvienotā Karaliste

1.

Rādītāji par Stacionāro ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.1) šādā dalījumā:

a)

Valdības shēmas (HF.1.1)

b)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas (HF.2.1)

c)

Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmas (HF.2.2)

d)

Tiešie mājsaimniecību maksājumi (HF.3)

2018. gada marts

2.

Rādītāji par Dienas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.2) šādā dalījumā:

a)

Valdības shēmas (HF.1.1)

b)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas (HF.2.1)

c)

Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmas (HF.2.2)

d)

Tiešie mājsaimniecību maksājumi (HF.3)

2018. gada marts

3.

Rādītāji par Ambulatoro ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.3) šādā dalījumā:

a)

Valdības shēmas (HF.1.1)

b)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas (HF.2.1)

c)

Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmas (HF.2.2)

d)

Tiešie mājsaimniecību maksājumi (HF.3)

2018. gada marts

4.

Rādītāji par Mājas ilgtermiņa aprūpi (veselība) (HC.3.4) šādā dalījumā:

a)

Valdības shēmas (HF.1.1)

b)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas (HF.2.1)

c)

Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmas (HF.2.2)

d)

Tiešie mājsaimniecību maksājumi (HF.3)

2018. gada marts

5.

Rādītāji par Pārējās pasaules finansēšanas shēmām (HF.4) un kārtējiem veselības aprūpes izdevumiem (HF.1.1 līdz HF.4 summa) šādā dalījumā:

a)

Stacionārā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.1; HC.2.1)

b)

Dienas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.2; HC.2.2)

c)

Ambulatorā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.3; HC.2.3)

d)

Mājas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.4; HC.2.4)

e)

Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1)

f)

Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2)

g)

Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3)

h)

Mājas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.4)

i)

Palīgpakalpojumi (nav konkretizēti pēc funkcijas) (HC.4)

j)

Zāles un citas īslaicīga lietojuma medicīnas preces (HC.5.1)

k)

Terapeitiskās ierīces un citas medicīnas preces (HC.5.2)

l)

Profilaktiskā aprūpe (HC.6)

m)

Pārvaldība, veselības aprūpes sistēmas administrēšana un finanšu vadība (HC.7)

n)

Citi veselības aprūpes pakalpojumi, kas nav klasificēti citur (HC.9)

2018. gada marts

6.

Rādītāji par visu veidu veselības aprūpes sniedzējiem (HP.1–HP.9) šādā dalījumā:

a)

Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1)

b)

Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2)

c)

Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3)

d)

Mājas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.4)

e)

Brīvprātīgās veselības apdrošināšanas shēmas (HF.2.1)

f)

Bezpeļņas organizāciju finansēšanas shēmas (HF.2.2)

g)

Tiešie mājsaimniecību maksājumi (HF.3)

h)

Pārējās pasaules finansēšanas shēmas (nerezidentu) (HF.4)

i)

Kārtējie veselības aprūpes izdevumi (HF.1.1 līdz HF.4 summa)

2019. gada marts

7.

Rādītāji par Pārējām ekonomikas nozarēm (HP.8), Pārējo pasauli (HP.9) un Kārtējiem veselības aprūpes izdevumiem (HP.1 līdz HP.9 summa) šādā dalījumā:

a)

Stacionārā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.1; HC.2.1)

b)

Dienas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.2; HC.2.2)

c)

Ambulatorā ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.3; HC.2.3)

d)

Mājas ārstnieciskā un rehabilitācijas aprūpe (HC.1.4; HC.2.4)

e)

Stacionārā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.1)

f)

Dienas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.2)

g)

Ambulatorā ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.3)

h)

Mājas ilgtermiņa aprūpe (veselība) (HC.3.4)

i)

Palīgpakalpojumi (nav konkretizēti pēc funkcijas) (HC.4)

j)

Zāles un citas īslaicīga lietojuma medicīnas preces (HC.5.1)

k)

Terapeitiskās ierīces un citas medicīnas preces (HC.5.2)

l)

Profilaktiskā aprūpe (HC.6)

m)

Pārvaldība, veselības aprūpes sistēmas administrēšana un finanšu vadība (HC.7)

n)

Citi veselības aprūpes pakalpojumi, kas nav klasificēti citur (HC.9)

2019. gada marts

8.

Rādītāji par visu veidu veselības aprūpes sniedzējiem (HP.1–HP.9) visu veidu veselības aprūpes funkciju dalījumā sastāv no Valdības shēmu (HF.1.1) finanšu datiem

2019. gada marts


Labojumi

6.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/35


Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/738/ES (2014. gada 9. oktobris), ar ko pieņem labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) secinājumus par minerāleļļas un gāzes pārstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 307, 2014. gada 28. oktobris )

Pielikuma 1.20.6., 1.20.7., 1.21.1. un 1.21.2. iedaļā attiecīgajām tabulām pievieno šādu virsraksta rindu:

“Paņēmiens

Apraksts”