ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 31

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 7. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/181 (2015. gada 30. janvāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/182 (2015. gada 2. februāris), ar kuru atceļ Regulu (ES) Nr. 827/2011 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/183 (2015. gada 2. februāris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 635/2005, kas attiecas uz dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/184 (2015. gada 2. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/185 (2015. gada 2. februāris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

9

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/186 (2015. gada 6. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu attiecībā uz arsēna, fluora, svina, dzīvsudraba, endosulfāna un Ambrosia sēklu maksimālajiem pieļaujamiem daudzumiem ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/187 (2015. gada 6. februāris), ar ko attiecībā uz rokas bagāžas pārbaudi groza Regulu (ES) Nr. 185/2010 ( 1 )

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/188 (2015. gada 6. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

20

 

 

Komisijas Istenošanas regula (ES) 2015/189 (2015. gada 6. februāris), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro olīveļļas ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti laikā no 2015. gada 2. līdz 3. februārim saskaņā ar Tunisijas tarifu kvotu, un ar ko aptur ievešanas atļauju izdošanu 2015. gada februārim

23

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/190 (2015. gada 5. februāris), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus

25

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2015/191 (2015. gada 5. februāris), ar ko groza Lēmumu 2010/670/ES attiecībā uz dažiem minētā lēmuma 9. pantā un 11. panta 1. punktā noteiktajiem termiņiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 466)

31

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

7.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/181

(2015. gada 30. janvāris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (2) 12. panta 6. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 30. janvārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Produkts ir smalks, balti dzeltenīgs pulveris 25 kg maisos un ir izgatavots no hidrogenētas augu eļļas ar pievienotiem citas augu eļļas mono- un diglicerīdiem. Pievienoto citas augu eļļas mono- un diglicerīdu daudzums ir 10 masas %.

Produkts ir sagatavots lietošanai par emulgatoru pārtikas rūpniecībā.

Tā pilēšanas punkts ir 58 °C un viskozitāte 68 °C ir mazāka nekā 1 paskālsekunde.

3404 90 00

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu, 34. nodaļas 5. piezīmi un KN kodu 3404 un 3404 90 00 formulējumu.

Nav iespējama klasificēšana pozīcijā 1516, jo ir pievienotas citas sastāvdaļas (10 % taukskābju mono- un diglicerīdi).

Nav iespējama arī klasificēšana pozīcijā 1517, jo produktam ir vasku pazīmes, uz ko pozīcija 1517 neattiecas.

Produkts ir ķīmiski ražots organisks produkts, kas atgādina vasku, nav šķīstošs (sk. 34. nodaļas 5. piezīmi) un atbilst arī mākslīgā vaska kritērijiem (sk. arī harmonizētās sistēmas skaidrojumus par pozīciju 3404, īpaši (A) grupa).

Tādēļ produkts klasificējams ar KN kodu 3404 90 00 pie citādiem mākslīgiem un gataviem vaskiem.


7.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/182

(2015. gada 2. februāris),

ar kuru atceļ Regulu (ES) Nr. 827/2011 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Komisijas Īstenošanas regulai (ES) Nr. 827/2011 (2) kombinētās nomenklatūras pozīcijā 3212 pie citādām krāsvielām tika klasificēta zila polimetīna krāsviela (fluorescenta krāsviela), kas izšķīdināta šķīdinātāju etilēnglikola un metanola maisījumā un ko izmanto automātiskajās asins analīzes ierīcēs, lai ar fluorescentās marķēšanas metodes palīdzību iekrāsotu leikocītus pēc tam, kad tiem veikta īpaša sagatavošanas apstrāde. Produkta klasificēšana kombinētās nomenklatūras pozīcijā 3822 nebija iespējama, jo pozīcijas 3204 krāsvielu, ja tā safasēta mazumtirdzniecībai, klasificē pozīcijā 3212.

(2)

Lietā C-480/13 Sysmex Europe GmbH pret Hauptzollamt Hamburg-Hafen  (3) Eiropas Savienības Tiesa nolēma, ka produkts, kas sastāv no šķīdinātājiem un vielas uz polimetīna bāzes, būtu klasificējams kombinētās nomenklatūras pozīcijā 3822 pie laboratorijas reaģentiem. Balstoties uz iesniegto informāciju, Tiesa uzskatīja, ka šā produkta izmantošana par krāsvielu ir iespējama tikai teorētiski.

(3)

Produkts, ko Tiesa izskatīja lietā C-480/13, ir identisks tam, kura klasifikācija ir noteikta Īstenošanas regulā (ES) Nr. 827/2011.

(4)

Tāpēc ir lietderīgi atcelt Īstenošanas regulu (ES) Nr. 827/2011, lai novērstu iespējamas atšķirības zilas polimetīna krāsvielas (fluorescentas krāsvielas), kas izšķīdināta šķīdinātāju etilēnglikola un metanola maisījumā, tarifu klasifikācijā un nodrošinātu vienotu kombinētās nomenklatūras piemērošanu Savienībā.

(5)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 827/2011 būtu jāatceļ.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regula (ES) Nr. 827/2011 tiek atcelta.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 2. februārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 12. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 827/2011 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā (OV L 211, 18.8.2011., 9. lpp.).

(3)  2014. gada 17. jūlija spriedums, Krājumā vēl nav publicēts, 42., 44. un 45. punkts.


7.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/183

(2015. gada 2. februāris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 635/2005, kas attiecas uz dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Komisijas Regulai (EK) Nr. 635/2005 (2) kombinētās nomenklatūras pozīcijā 1902 tika klasificēts produkts, kas sastāv no termiski apstrādātām, kaltētām kviešu miltu nūdelēm un garšvielām, ir safasēts bļodiņā mazumtirdzniecībai un ir gatavs lietošanai pēc verdoša ūdens pievienošanas. Produkta klasificēšana kombinētās nomenklatūras pozīcijā 2104 nebija iespējama, jo ar ūdens pievienošanu bļodiņā nepietiek zupas vai buljona pagatavošanai, bet tā piešķir produktam makaronu ēdiena īpašības.

(2)

Atbilstīgi Komisijas Īstenošanas regulai (ES) Nr. 767/2014 (3) kombinētās nomenklatūras pozīcijā 1902 tika klasificēts pietiekami līdzīgs produkts, kas sastāv no paciņas kaltētu iepriekš termiski apstrādātu nūdeļu, maisiņa ar garšvielām, maisiņa ar pārtikas eļļu un maisiņa ar kaltētiem dārzeņiem un kas ir safasēts mazumtirdzniecībai komplekta veidā un ir gatavs lietošanai pēc verdoša ūdens pievienošanas. Produkta klasificēšana kombinētās nomenklatūras pozīcijā 2104 nebija iespējama, jo tas ir safasēts mazumtirdzniecībai kombinētās nomenklatūras 3.b) vispārīgā interpretācijas noteikuma nozīmē un nūdeles kā produkta lielākā daļa piešķir tā pamatīpašības.

(3)

Lai gan abu produktu klasifikācija ir identiska, atšķiras iemesli, kādēļ nav iespējama to klasificēšana kombinētās nomenklatūras pozīcijā 2104. Iemesli attiecībā uz pirmo produktu padara klasifikāciju atkarīgu no pievienotā ūdens daudzuma, kamēr iemesli attiecībā uz otro produktu ir saistīti ar nūdeļu daudzumu tajā. Tomēr tas, ka pievienotā ūdens daudzums kļūst par kritēriju šādu produktu klasificēšanai, var radīt atšķirības to klasifikācijā, un tas nebūtu pamatoti, ņemot vērā, ka abu produktu objektīvās pazīmes un īpašības ir vienādas. Tādēļ vienīgajam piemērojamam kritērijam būtu jābūt nūdeļu daudzumam produktā.

(4)

Tā kā 1. ieraksts Regulas (EK) Nr. 635/2005 pielikumā ir kļuvis lieks, ņemot vērā tur norādītā produkta apraksta un tā klasificēšanai norādīto iemeslu izmaiņas, tas būtu jāsvītro.

(5)

Tādēļ ir lietderīgi grozīt Regulu (EK) Nr. 635/2005, lai novērstu iespējamas atšķirības tarifu klasifikācijā un nodrošinātu vienotu kombinētās nomenklatūras piemērošanu Savienībā.

(6)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 635/2005 būtu jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tiek dzēsta rinda, kas atbilst 1. ierakstam Regulas (EK) Nr. 635/2005 pielikuma tabulā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 2. februārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2005. gada 26. aprīļa Regula (EK) Nr. 635/2005 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā (OV L 106, 27.4.2005., 10. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 11. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 767/2014 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā (OV L 209, 16.7.2014., 12. lpp.).


7.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/184

(2015. gada 2. februāris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (2) 12. panta 6. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 2. februārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

KN kods

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Silīcija dioksīds (t. s. “silikagels”) nelielu caurspīdīgu granulu formā, kuru diametrs ir 0,5–1,5 mm un kuras iepakotas ūdens un tvaika caurlaidīgos papīra maisiņos vai plastmasas kapsulās.

Silīcija dioksīds uzsūc mitrumu un ir paredzēts, piemēram, lai aizsargātu un saglabātu medikamentus vai saglabātu preces sausas to pārvadāšanas laikā.

3824 90 96

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 3824, 3824 90 un 3824 90 96 formulējumu.

Klasificēšana pozīcijā 2811 nav iespējama, jo silikagels, kas iepakots papīra maisiņos vai plastmasas kapsulās, ir paredzēts konkrētam izmantojumam, nevis vispārējai lietošanai un tādēļ to nevar uzskatīt par noteikta ķīmiska sastāva savienojumu, kuru klasificē 28. nodaļā.

Tādēļ tas klasificējams ar KN kodu 3824 90 96 pie citādiem ķīmiskajiem produktiem, kas nav minēti vai iekļauti citur.


7.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/185

(2015. gada 2. februāris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (2) 12. panta 6. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 2. februārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD ģenerāldirektors

Heinz ZOUREK


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Viskozs produkts sarkanā krāsā, kas satur zemenes (veselus augļus un to gabaliņus) un kas sastāv no:

2103 90 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 2103, 2103 90 un 2103 90 90 formulējumu.

Produktu nevar klasificēt 20. nodaļā, jo tas ir izstrādājums uz augļu bāzes, kuru izmanto par mērci za(sk. arī harmonizētās sistēmas skaidrojumus par pozīciju 2103, A grupa, trešā daļa).

Tāpēc produkts klasificējams ar KN kodu 2103 90 90 pie mērcēm.

zemenēm

cukura

ūdens

(38 masas %),

(48 masas %),

(13 masas %),

kā arī neliela daudzuma pektīna un citronskābes.

Ražošanas procesā sastāvdaļas tiek sajauktas un vārītas samazinātā spiedienā, lai samazinātu ūdens saturu.

Produkts tiek piedāvāts 2 kg plastmasas maisiņā, un to izmanto par mērci, piemēram, desertiem.


7.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/11


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/186

(2015. gada 6. februāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu attiecībā uz arsēna, fluora, svina, dzīvsudraba, endosulfāna un Ambrosia sēklu maksimālajiem pieļaujamiem daudzumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīvu 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (1) un jo īpaši tās 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2002/32/EK noteikts, ka ir aizliegts izmantot dzīvnieku barībai paredzētus produktus, kuros nevēlamo vielu līmenis pārsniedz minētās direktīvas I pielikumā noteiktos maksimālos pieļaujamos daudzumus.

(2)

Ir iesniegti jauni dati, kas liecina, ka pašreizējais maksimālais pieļaujamais arsēna, fluora un svina daudzums nav sasniedzams kaļķi saturošās ūdensdzīvnieku čaulās. Tādēļ ir lietderīgi paaugstināt maksimāli pieļaujamos arsēna, fluora un svina daudzumus kaļķi saturošās ūdensdzīvnieku čaulās, lai nodrošinātu, ka kaļķi saturošas ūdensdzīvnieku čaulas ir pieejamas dzīvnieku ēdināšanā, vienlaikus saglabājot augsta līmeņa dzīvnieku un sabiedrības veselības aizsardzību.

(3)

Lolojumdzīvnieku barības ražošanas nozarē izmanto daudzus pārtikas rūpniecības līdzproduktus un blakusproduktus kā izejvielas, lai ražotu lolojumdzīvnieku barību, nodrošinot līdzsvarotu uzturu kaķiem vai suņiem, ņemot vērā to vajadzības pēc aminoskābēm, ogļhidrātiem, olbaltumvielām, minerālvielām, mikroelementiem un vitamīniem. Pašreizējie maksimāli pieļaujamie dzīvsudraba daudzumi šajos dzīvnieku barībai paredzētajos līdzproduktos un blakusproduktos ir stingrāki nekā maksimālais pieļaujamais dzīvsudraba daudzums zivju muskuļu gaļā, kas paredzēta lietošanai pārtikā. Tādēļ ir grūtības piegādāt šādus maksimālajam pieļaujamajam dzīvsudraba daudzumam atbilstošus līdzproduktus un blakusproduktus izmantošanai lolojumdzīvnieku barībā, radot nepieciešamību lolojumdzīvnieku barības ražošanai izmantot mazākas zivis ar zemāku dzīvsudraba daudzumu, kas ir pretrunā ilgtspējīgas zivsaimniecības principiem. Tādēļ ir lietderīgi pielāgot maksimālo pieļaujamo dzīvsudraba daudzumu attiecībā uz zivīm, citiem ūdensdzīvniekiem un no tiem iegūtiem produktiem, kas paredzēti suņu, kaķu, dekoratīvo zivju un kažokzvēru kombinētās barības ražošanai, vienlaikus nodrošinot augsta līmeņa dzīvnieku veselības aizsardzību.

(4)

Jaunāko datu novērtējumā par endosulfāna klātbūtni barības sastāvdaļās ir norādīts, ka maksimālo pieļaujamo endosulfāna daudzumu eļļas augu sēklās, kukurūzā un no tiem atvasinātos produktos var samazināt.

(5)

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1275/2013 (2) zemsvītras piezīme par Ambrosia sēklu klātbūtni barības sastāvdaļās kļūdas dēļ tika svītrota no Direktīvas 2002/32/EK I pielikuma. Pieredze liecina, ka daži zemsvītras piezīmes noteikumi ir jāstiprina, lai izvairītos no Ambrosia sēklu izplatības vidē. Tādēļ ir lietderīgi šo zemsvītras piezīmi atkārtoti iekļaut minētajā pielikumā.

(6)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2002/32/EK.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 6. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.

(2)  Komisijas 2013. gada 6. decembra Regula (ES) Nr. 1275/2013, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu attiecībā uz arsēna, kadmija, svina, nitrītu, gaistošās sinepju eļļas un kaitīgu botānisku piemaisījumu maksimālajiem pieļaujamiem daudzumiem (OV L 328, 7.12.2013., 86. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2002/32/EK I pielikuma grozījumi

Direktīvas 2002/32/EK I pielikumu groza šādi:

1)

I iedaļas 1. punktu “Arsēns” aizstāj ar šādu:

Nevēlama viela

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

“1.

Arsēns (1)

Barības sastāvdaļas,

izņemot:

2

miltus, kas iegūti no zāles, kaltētas lucernas un kaltēta āboliņa, kaltēta cukurbiešu mīkstuma un kaltēta melases cukurbiešu mīkstuma,

4

palmu kodolu raušus,

4 (2)

fosfātus, kaļķainas jūras aļģes,

10

kalcija karbonātu, kalcija un magnija karbonātu (10), kaļķi saturošas ūdensdzīvnieku čaulas,

15

magnija oksīdu, magnija karbonātu,

20

zivis, citus ūdensdzīvniekus un no tiem iegūtus produktus,

25 (2)

jūras aļģu miltus un no tām iegūtas barības sastāvdaļas.

40 (2)

Dzelzs daļiņas, ko izmanto kā marķieri

50

Piedevas, kas ietilpst mikroelementu maisījumu funkcionālajā grupā,

izņemot:

30

vara sulfāta pentahidrātu, vara karbonātu, divara hlorīda trihidroksīdu, dzelzs karbonātu,

50

cinka oksīdu, mangāna oksīdu, vara oksīdu.

100

Papildbarība,

izņemot:

4

minerālbarību,

12

lolojumdzīvniekiem paredzētu papildbarību, kurā ir zivis, citi ūdensdzīvnieki un no tiem iegūti produkti, un/vai jūras aļģu milti un no jūras aļģēm iegūtas barības sastāvdaļas,

10 (2)

ilgtermiņa lietošanai un īpašiem barošanas mērķiem paredzētus barības maisījumus, kuros mikroelementu koncentrācija 100 reizes pārsniedz kompleksajai barībai noteikto maksimālo pieļaujamo daudzumu.

30

Kompleksā barība,

izņemot:

2

komplekso barību zivīm un kažokzvēriem,

10 (2)

lolojumdzīvniekiem paredzētu komplekso barību, kurā ir zivis, citi ūdensdzīvnieki un no tiem iegūti produkti, un/vai jūras aļģu milti un no jūras aļģēm iegūtas barības sastāvdaļas.

10 (2)”

;

2)

I iedaļas 3. punktu “Fluors”, 4. punktu “Svins” un 5. punktu “Dzīvsudrabs” aizstāj ar šādiem:

Nevēlama viela

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

“3.

Fluors (7)

Barības sastāvdaļas,

izņemot:

150

dzīvnieku izcelsmes barības sastāvdaļas, izņemot jūras vēžveidīgos, piemēram, jūras krilu, kaļķi saturošas ūdensdzīvnieku čaulas,

500

tādus jūras vēžveidīgos kā jūras krils,

3 000

fosfātus,

2 000

kalcija karbonātu, kalcija un magnija karbonātu (10),

350

magnija oksīdu,

600

kaļķainas jūras aļģes.

1 000

Vermikulīts (E 561)

3 000

Papildbarība:

 

kurā fosfora daudzums ≤ 4 % (8),

500

kurā fosfora daudzums > 4 % (8).

125 uz 1 % fosfora (8)

Kompleksā barība,

izņemot:

150

komplekso barību cūkām,

100

komplekso barību mājputniem (izņemot cāļus) un zivīm,

350

komplekso barību cāļiem,

250

komplekso barību liellopiem, aitām un kazām,

 

– –

laktācijas periodā,

30

– –

citi.

50

4.

Svins (11)

Barības sastāvdaļas,

izņemot:

10

lopbarību (3),

30

fosfātus, kaļķainas jūras aļģes un kaļķi saturošas ūdensdzīvnieku čaulas,

15

kalcija karbonātu, kalcija un magnija karbonātu (10),

20

raugus.

5

Barības piedevas, kas ietilpst mikroelementu maisījumu funkcionālajā grupā,

izņemot:

100

cinka oksīdu,

400

mangāna oksīdu, dzelzs karbonātu, vara karbonātu.

200

Barības piedevas, kas ietilpst saistvielu un pretsalipes vielu funkcionālajās grupās,

izņemot:

30

vulkāniskas izcelsmes klinoptilolītu, natrolītu-fonolītu.

60

Premiksi (6)

200

Papildbarība,

izņemot:

10

minerālbarību,

15

ilgtermiņa lietošanai un īpašiem barošanas mērķiem paredzētus barības maisījumus, kuros mikroelementu koncentrācija 100 reizes pārsniedz kompleksajai barībai noteikto maksimālo pieļaujamo daudzumu.

60

Kompleksā barība

5

5.

Dzīvsudrabs (4)

Barības sastāvdaļas,

izņemot:

0,1

zivis, citus ūdensdzīvniekus un no tiem iegūtus produktus,

0,5 (13)

kalcija karbonātu, kalcija un magnija karbonātu (10).

0,3

Kombinētā barība,

izņemot:

0,1

minerālbarību,

0,2

kombinēto barību zivīm,

0,2

kombinēto barību suņiem, kaķiem un kažokzvēriem.

0,3”

;

3)

I iedaļas beigās pievieno šādu 13. beigu piezīmi:

“(13)

Maksimāli pieļaujamo daudzumu, pamatojoties uz mitru svaru, piemēro zivīm, citiem ūdensdzīvniekiem un no tiem iegūtiem produktiem, kas paredzēti kombinētās barības ražošanai suņiem, kaķiem, dekoratīvajam zivīm un kažokzvēriem.”

;

4)

IV iedaļas 6. punktu “Endosulfāns” aizstāj ar šādu:

Nevēlama viela

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

“6.

Endosulfāns (alfa- un beta-izomēru un endosulfāna sulfāta kopējais saturs, izteikts ar endosulfānu)

Barības sastāvdaļas un kombinētā barība,

izņemot:

0,1

kokvilnas sēklas un to pārstrādē iegūtos produktus, izņemot neapstrādātu kokvilnas sēklu eļļu,

0,3

sojas pupas un to pārstrādē iegūtos produktus, izņemot neapstrādātu sojas pupu eļļu,

0,5

neapstrādātu augu eļļu,

1,0

komplekso barību zivīm, izņemot lašu dzimtas zivis,

0,005

komplekso barību lašu dzimtas zivīm

0,05”

;

5)

VI iedaļu “Kaitīgi botāniski piemaisījumi” aizstāj ar šādu:

“VI IEDAĻA. KAITĪGI BOTĀNISKI PIEMAISĪJUMI

Nevēlama viela

Dzīvnieku barībai paredzēti produkti

Maksimālais saturs mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %

1.

Nezāļu sēklas un nemalti un nesasmalcināti augļi, kas satur alkaloīdus, glikozīdus vai citas toksiskas vielas, atsevišķi vai kopā, tostarp

Barības sastāvdaļas un kombinētā barība

3 000

Datura sp.

1 000

2.

Crotalaria spp.

Barības sastāvdaļas un kombinētā barība

100

3.

Sēklas un miziņas no Ricinus communis L., Croton tiglium L. un Abrus precatorius L., kā arī to pārstrādātie atvasinājumi (1), atsevišķi vai kopā

Barības sastāvdaļas un kombinētā barība

10 (2)

4.

Nelobīti meža dižskābarža augļi – Fagus sylvatica L.

Barības sastāvdaļas un kombinētā barība

Sēklas un augļi, kā arī to atvasinājumi barībā drīkst būt tikai ļoti mazā daudzumā, kas nav kvantitatīvi nosakāms

5.

Tapioka – Jatropha curcas L.

Barības sastāvdaļas un kombinētā barība

Sēklas un augļi, kā arī to atvasinājumi barībā drīkst būt tikai ļoti mazā daudzumā, kas nav kvantitatīvi nosakāms

6.

Ambrosia spp. sēklas

Barības sastāvdaļas (3),

izņemot:

50

prosu (Panicum miliaceum L. graudus) un sorgo (Sorghum bicolor (L) Moench s.l. graudus), kas netiek tieši izbaroti dzīvniekiem (3)

200

Kombinētā barība, kurā ir nemalti graudi un sēklas

50

7.

Šādas sēklas:

Indijas sinepes – Brassica juncea (L.) Czern. un Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.,

Sareptas sinepes – Brassica juncea (L.) Czern. un Coss. ssp. juncea,

Ķīniešu sinepes – Brassica juncea (L.) Czern. un Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin,

melnās sinepes – Brassica nigra (L.) Koch,

Etiopijas sinepes – Brassica carinata A. Braun

Barības sastāvdaļas un kombinētā barība

Sēklas barībā drīkst būt tikai ļoti mazā daudzumā, kas nav kvantitatīvi nosakāms


(1)  Ciktāl iespējams noteikt, izmantojot analītisko mikroskopu.

(2)  Ietver arī sēklu sēnalu fragmentus.

(3)  Ja ir nepārprotami pierādījumi tam, ka graudi un sēklas ir paredzēti malšanai un drupināšanai, graudus un sēklas, kurās Ambrossia spp. sēklu daudzums neatbilst pieļaujamam daudzumam, pirms malšanas un drupināšanas nav jātīra, ar nosacījumu, ka:

sūtījumu transportē kā vienu veselu uz malšanas vai drupināšanas ražotni un malšanas vai drupināšanas ražotne ir iepriekš informēta par liela daudzuma Ambrosia spp. sēklu klātbūtni, lai varētu veikt papildu preventīvus pasākumus nolūkā nepieļaut to izplatīšanos vidē, un

ir sniegti pārliecinoši pierādījumi, ka preventīvie pasākumi ir veikti, lai nepieļautu Ambrossia spp. sēklu izplatīšanos vidē transportēšanas laikā uz drupināšanas vai malšanas ražotni, un

kompetentā iestāde atļauj veikt transportēšanu pēc tam, kad tā ir pārliecinājusies, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti.

Ja šie nosacījumi nav izpildīti, sūtījums pirms ievešanas ES ir jātīra un atsijas ir pienācīgi jāiznīcina.”


7.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/187

(2015. gada 6. februāris),

ar ko attiecībā uz rokas bagāžas pārbaudi groza Regulu (ES) Nr. 185/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Neseni dati liecina, ka teroristi cenšas izveidot jaunus pašdarinātu spridzekļu slēpšanas paņēmienus, kas izstrādāti tā, lai apietu spēkā esošos ar rokas bagāžas pārbaudi saistītos aviācijas drošības pasākumus.

(2)

Tādēļ daži konkrēti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 185/2010 (2) noteikti aviācijas drošības pasākumi būtu jāgroza, lai veiksmīgāk mazinātu draudus, kas saistās ar rokas bagāžā paslēptiem pašdarinātiem spridzekļiem.

(3)

Ar šiem grozījumiem būtu jāprecizē tehniskās specifikācijas, ko izmantot ar sprāgstvielu atklāšanas sistēmām veiktā rokas bagāžas pārbaudē.

(4)

Šiem grozījumiem būtu arī jāpaver iespēja noteiktos apstākļos pārbaudīt rokas bagāžu, kurā ir pārnēsājamie datori un citas lielas elektroierīces.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 185/2010.

(6)

Lai aviācijas drošības riskus samazinātu līdz minimumam, šai regulai būtu jāstājas spēkā iespējami drīz.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Civilās aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas. To piemēro no 2015. gada 1. marta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 6. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 4. marta Regula (ES) Nr. 185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (OV L 55, 5.3.2010., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 185/2010 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 4. nodaļu groza šādi:

a)

pielikuma 4.1.2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1.2.1.

Ja vien rokas bagāžu nav paredzēts pārbaudīt ar sprāgstvielu atklāšanas sistēmas (EDS) iekārtu, kas atbilst standartam C2 vai augstākam standartam, pārnēsājamos datorus un citas lielas elektroierīces pirms pārbaudes izņem no rokas bagāžas un pārbauda atsevišķi.”

;

b)

pielikuma 4.1.2.8. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1.2.8.

Ja vien rokas bagāža nav pārbaudīta ar standartam C2 vai augstākam standartam atbilstošu EDS iekārtu, ja izrādās, ka bagāžā atrodas liela elektroierīce, bagāžu bez šīs ierīces pārbauda atkārtoti un šo ierīci pārbauda atsevišķi.”

;

2)

12. nodaļā pievieno šādu 12.4.2.7. līdz 12.4.2.9. punktu:

“12.4.2.7.

Visas EDS iekārtas, kas paredzētas rokas bagāžas pārbaudīšanai, atbilst vismaz standartam C1.

12.4.2.8.

Visas EDS iekārtas, kas paredzētas tādas rokas bagāžas pārbaudīšanai, kurā ir pārnēsājamie datori un citas lielas elektroierīces, atbilst vismaz standartam C2.

12.4.2.9.

Visas EDS iekārtas, kas paredzētas tādas rokas bagāžas pārbaudīšanai, kurā ir pārnēsājamie datori un citas lielas elektroierīces un LAG, atbilst vismaz standartam C3.”


7.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/188

(2015. gada 6. februāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 6. februārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

EG

344,2

IL

84,8

MA

75,8

TR

119,9

ZZ

156,2

0707 00 05

TR

188,4

ZZ

188,4

0709 91 00

EG

89,9

ZZ

89,9

0709 93 10

MA

226,1

TR

239,8

ZZ

233,0

0805 10 20

EG

49,0

IL

69,8

MA

57,7

TN

53,4

TR

67,4

ZZ

59,5

0805 20 10

IL

148,2

MA

107,9

ZZ

128,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,6

EG

74,4

IL

136,8

JM

115,2

MA

130,3

TR

82,5

ZZ

99,3

0805 50 10

TR

63,2

ZZ

63,2

0808 10 80

BR

65,9

CL

89,8

MK

22,6

US

191,7

ZZ

92,5

0808 30 90

CL

106,8

CN

93,4

US

130,9

ZA

95,1

ZZ

106,6


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


7.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/23


KOMISIJAS ISTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/189

(2015. gada 6. februāris),

ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro olīveļļas ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti laikā no 2015. gada 2. līdz 3. februārim saskaņā ar Tunisijas tarifu kvotu, un ar ko aptur ievešanas atļauju izdošanu 2015. gada februārim

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 188. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulu (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar 1. protokola (3) 3. panta 1. un 2. punktu Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumā par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses (4), atver tarifa kvotu ar nulles nodokļa likmi, lai ievestu Tunisijas izcelsmes neapstrādātu olīveļļu ar KN kodu 1509 10 10 un 1509 10 90, ko tieši no Tunisijas ieved Eiropas Savienībā, nepārsniedzot katram gadam noteikto ierobežojumu.

(2)

Komisijas 2006. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr. 1918/2006 par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu Tunisijas izcelsmes olīveļļai (5) 2. panta 2. punktā noteikti kvantitatīvie ierobežojumi ievešanas atļauju izdošanai mēnesī.

(3)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1918/2006 3. panta 1. punktam kompetentajām iestādēm iesniegto pieteikumu skaits ievešanas atļauju saņemšanai attiecas uz kopējo daudzumu, kas pārsniedz minētās regulas 2. panta 2. punktā februārim noteikto ierobežojumu.

(4)

Šajā gadījumā Komisijai ir jānosaka piešķīruma koeficients, lai varētu izdot ievešanas atļaujas proporcionāli pieejamajam daudzumam.

(5)

Tā kā ir sasniegts februāra maksimālais daudzums, minētajam mēnesim nevar izdot ievešanas atļaujas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti 2015. gada 2. un 3. februārī, atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1918/2006 3. panta 1. punktam piemēro piešķīruma koeficientu 8,627503 %.

Ievešanas atļauju izdošana 2015. gada februārim par daudzumiem, kas pieprasīti no 2015. gada 4. februāra, ir apturēta.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2015. gada 7. februārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 6. februārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 97, 30.3.1998., 57. lpp.

(4)  OV L 97, 30.3.1998., 2. lpp.

(5)  OV L 365, 21.12.2006., 84. lpp.


LĒMUMI

7.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/25


PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/190

(2015. gada 5. februāris),

ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un to aizstājējus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 300. panta 3. punktu un 305. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/930/ES (2014. gada 16. decembris), ar ko nosaka Reģionu komitejas sastāvu (1),

ņemot vērā dalībvalstu iesniegtos priekšlikumus,

tā kā:

(1)

Līguma 300. panta 3. punktā ir prasīts, ka bez tā, ka par locekli vai locekļa aizstājēju Reģionu komitejā ieceļ personas, kas ir reģionālo vai vietējo struktūru pārstāvji, tiem ir reģionālas vai vietējas vēlētas varas pilnvaras, vai arī tie ir politiski atbildīgi kādam vēlētam forumam.

(2)

Līguma 305. pantā ir noteikts, ka Padome uz pieciem gadiem ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un tādu pašu skaitu locekļu aizstājēju saskaņā ar dalībvalstu iesniegtajiem priekšlikumiem.

(3)

Ņemot vērā to, ka Reģionu komitejas locekļu un viņu aizstājēju pilnvaru termiņš beidzās 2015. gada 25. janvārī, bija jāieceļ jauni tās locekļi un locekļu aizstājēji.

(4)

Padome 2015. gada 26. janvārī pieņēma Lēmumu (ES) 2015/116 (2), ieceļot Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, Dānijas, Igaunijas, Īrijas, Grieķijas, Spānijas, Francijas, Horvātijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Ungārijas, Maltas, Nīderlandes, Austrijas, Portugāles, Rumānijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas valdību izvirzītos locekļus un viņu aizstājējus, kā arī Vācijas valdības izvirzītos 23 locekļus un 23 locekļu aizstājējus un Polijas valdības izvirzītos 18 locekļus un 16 locekļu aizstājējus laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim. Tos locekļus un locekļu aizstājējus, kuru kandidatūras nebija paziņotas Padomei līdz 2015. gada 22. janvārim, Lēmumā (ES) 2015/116 nevarēja iekļaut.

(5)

2015. gada 2. februārī un 2015. gada 3. februārī Padomei tika iesniegts Apvienotās Karalistes ierosinātais locekļu un locekļu aizstājēju saraksts un Vācijas valdības ierosinātais saraksts ar vienu locekli un vienu locekļa aizstājēju. Minētie locekļi un locekļu aizstājēji būtu jāieceļ amatā uz to pašu laikposmu, proti, no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim, kā locekļi un locekļu aizstājēji, kas iecelti ar Lēmumu (ES) 2015/116. Tādēļ šis lēmums būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2015. gada 26. janvāra. Trešo lēmumu, ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas atlikušos locekļus un viņu aizstājējus, pieņems vēlāk,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Par Reģionu komitejas locekļiem vai locekļu aizstājējiem laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ:

kā locekļus – personas, kas uzskaitītas šā lēmuma I pielikumā pēc piederības attiecīgai dalībvalstij;

kā locekļu aizstājējus – personas, kas uzskaitītas šā lēmuma II pielikumā pēc piederības attiecīgai dalībvalstij.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2015. gada 26. janvāra.

Briselē, 2015. gada 5. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. RINKĒVIČS


(1)  OV L 365, 19.12.2014., 143. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2015/116 (2015. gada 26. janvāris), ar ko laikposmam no 2015. gada 26. janvāra līdz 2020. gada 25. janvārim ieceļ amatā Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus (OV L 20, 27.1.2015., 42. lpp.).


I PIELIKUMS

ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ANNEX I – ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

DEUTSCHLAND

Frau Marion WALSMANN

Mitglied des Thüringer Landtags

UNITED KINGDOM

 

Cllr Stephen ALAMBRITIS

Leader of London Borough of Merton

 

Mr Michael ANTONIW

Assembly Member for Pontypridd

 

Cllr Sir Albert BORE

Member of Birmingham City Council

 

Cllr Robert Charles BRIGHT

Leader of Newport City Council

 

Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Councillor East Renfrewshire Council

 

Cllr Joseph COONEY

Leader of Pendle Council

 

Cllr Andrew Varah COOPER

Member of Kirklees Council

 

Cllr Trevor CUMMINGS

Member of Ards Borough Council

 

Jeremy Roger EVANS

Assembly Member Greater London Authority

 

Ms Megan FEARON

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Ms Patricia Josephine FERGUSON

Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn

 

Cllr Robert Ian Neilson GORDON

Member of Hertfordshire Council

 

Cllr Judith HUGHES

Member of Kirklees Council

 

Cllr Gordon Charles KEYMER

Leader of Tandridge District Council

 

Cllr Margaret Ann LISHMAN

Member of Burnley Council

 

Cllr Cormack MCCHORD

Councillor for Stirling

 

Mr William Stewart MAXWELL

MSP for West of Scotland

 

Cllr Kevin PEEL

Member of Manchester City Council

 

Cllr Dorothy SHARPE

Member of East Riding of Yorkshire Council

 

Cllr Jill SHORTLAND

Member of Somerset Council

 

Cllr Harvey SIGGS

Member of Mendip Council

 

Cllr Judith Anne WALLACE

Member of North Tyneside Council

 

Cllr Paul WATSON

Leader, Sunderland Council

 

Cllr Emily WESTLEY

Member of Hastings Council


II PIELIKUMS

ПРИЛОЖЕНИЕ II – ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ANNEX II – ANNEXE II – PRILOG II – ALLEGATO II – II PIELIKUMS – II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – BIJLAGE II – ZAŁĄCZNIK II – ANEXO II – ANEXA II – PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II – BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

DEUTSCHLAND

Frau Dorothea MARX

Mitglied des Thüringer Landtags

UNITED KINGDOM

 

Cllr Sanchia ALASIA

Member of London Borough of Barking & Dagenham

 

Jennette ARNOLD

Assembly Member Greater London Authority

 

Cllr Shurma BATSON

Member of Stevenage Council

 

Cllr Zahid Mehmood CHAUHAN

Member of Oldham Council

 

Cllr John Paul FINDLOW

Member of Cheshire East Council

 

Cllr Gillian FORD

Member of London Borough of Havering

 

Cllr Barbara GRANT

East Renfrewshire Council

 

Cllr Suzanne Ellen GROCOTT

Member of London Borough of Merton

 

Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council

 

Cllr Doreen HUDDART

Member of Newcastle City Council

 

Cllr Ronald Arvon HUGHES

Member of Conwy County Borough Council

 

Mr James Robert HUME

Regional List member for South of Scotland

 

Cllr Imran HUSSAIN

Member of Bradford Council

 

Cllr Geoffrey KNIGHT

Member of Lancaster Council

 

Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR

Regional List Member for the Highlands and Islands

 

Mr Fearghal MCKINNEY

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Cllr Robert John PRICE

Leader of Oxford Council

 

Cllr Gary ROBINSON

Leader Shetland Islands Council

 

Cllr Linda ROBINSON

Member of Wychavon Council

 

Cllr Sarah Elizabeth RUSSELL

Member of Derby Council

 

Cllr David SHAKESPEARE

Member of Wycombe Council

 

Rhodri Glyn THOMAS

Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr

 

Cllr Kay TWITCHEN

Member of Essex County Council

 

Cllr Martin John Beresford VEAL

Chairman, Bath & North East Somerset Council


7.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/31


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2015/191

(2015. gada 5. februāris),

ar ko groza Lēmumu 2010/670/ES attiecībā uz dažiem minētā lēmuma 9. pantā un 11. panta 1. punktā noteiktajiem termiņiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 466)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 10.a panta 8. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 2010/670/ES (2) ir paredzēti atlases un īstenošanas noteikumi un kritēriji attiecībā uz komerciāliem demonstrējumu projektiem, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā (turpmāk “CCS demonstrējumu projekti”), un attiecībā uz inovatīviem atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektiem (turpmāk “RES demonstrējumu projekti”), kas aptver 300 miljonus kvotu no Savienības emisiju tirdzniecības sistēmas rezerves, kura paredzēta jaunām iekārtām, kā arī izklāstīti pamatnoteikumi attiecībā uz kvotu monetizāciju un ieņēmumu pārvaldību.

(2)

Ekonomikas krīzes dēļ attiecībā uz ievērojamu skaitu projektu, kas atlasīti saskaņā ar Lēmumu 2010/670/ES, nebūs iespējams panākt galīgā ieguldījumu lēmuma pieņemšanu 24 mēnešos pēc tam, kad pieņemts lēmums par piešķiršanu RES demonstrējumu projektu gadījumā, vai 36 mēnešos pēc tam, kad pieņemts lēmums par piešķiršanu CCS demonstrējumu projektu gadījumā. Tādējādi šādus projektus nevarēs nodot ekspluatācijā četros gados pēc tam, kad pieņemts lēmums par piešķiršanu. Tāpēc par diviem gadiem būtu jāpagarina termiņi attiecībā uz galīgo ieguldījumu lēmumu un ekspluatācijas sākšanas datumu. Attiecībā uz ekspluatācijas sākšanas datumu būtu jāpiemēro arī labvēlības periods viena gada garumā.

(3)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/670/ES groza šādi:

1)

lēmuma 9. pantu groza šādi:

a)

pirmajā daļā vārdus “24 mēnešu laikā” aizstāj ar vārdiem “48 mēnešu laikā”;

b)

otrajā daļā vārdus “36 mēnešu laikā” aizstāj ar vārdiem “60 mēnešu laikā”;

2)

lēmuma 11. panta 1. punktu groza šādi:

a)

otrajā daļā vārdus “2015. gada 31. decembri” aizstāj ar vārdiem “2017. gada 31. decembri” un frāzi “četriem gadiem” aizstāj ar frāzi “sešiem gadiem”;

b)

pievieno šādu trešo un ceturto daļu:

“Ja projekts nav nodots ekspluatācijā līdz datumam, kas noteikts kā šā projekta ekspluatācijas sākuma datums, šādu termiņu automātiski pagarina par vienu gadu.

Lēmumi par piešķiršanu zaudē juridisko spēku, ja projekts nav nodots ekspluatācijā līdz datumam, kas noteikts kā ekspluatācijas sākuma datums saskaņā ar trešo daļu. Šādā gadījumā atlīdzina visu izmaksāto vai izmaksāšanai saņemto finansējumu.”

2. pants

Šo lēmumu piemēro arī tādiem CCS un RES demonstrējumu projektiem, par kuriem lēmums par piešķiršanu pieņemts pirms šā lēmuma stāšanās spēkā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2015. gada 5. februārī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Miguel ARIAS CAÑETE


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  Komisijas 2010. gada 3. novembra Lēmums 2010/670/ES, ar ko nosaka kritērijus un pasākumus tādu komerciālu demonstrējumu projektu finansēšanai, kuru mērķis ir CO2 uztveršana un ģeoloģiska uzglabāšana videi drošā veidā, kā arī inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrējumu projektu finansēšanai atbilstīgi sistēmai par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecību Kopienā, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 290, 6.11.2010., 39. lpp.).