ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 23

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 29. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/131 (2015. gada 23. janvāris) par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/132 (2015. gada 23. janvāris), ar ko nosaka aizliegumu Vācijas karoga kuģiem zvejot sarkanasarus Grenlandes ūdeņos NAFO 1F zonā un Grenlandes ūdeņos V un XIV zonā

5

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/133 (2015. gada 23. janvāris), ar ko nosaka aizliegumu Dānijas karoga kuģiem zvejot siļķes IV, VIId zonā un Savienības ūdeņos IIa zonā

7

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/134 (2015. gada 26. janvāris), ar ko nosaka aizliegumu Portugāles karoga kuģiem zvejot megrimus VIIIc, IX un X zonā; Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā

9

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/135 (2015. gada 28. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/136 (2015. gada 28. janvāris) par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 atvērtas 2015. gada janvāra apakšperiodam

13

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/137 (2015. gada 26. janvāris), ar ko pagarina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) priekšsēdētāja vietnieka un Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) apelācijas padomju divu priekšsēdētāju amata pilnvaru termiņu

17

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1987/2006 (2006. gada 20. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu ( OV L 381, 28.12.2006. )

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

29.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/131

(2015. gada 23. janvāris)

par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (1) un jo īpaši tās 33. panta 2. un 3. punktu un 38. panta d) punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 1235/2008 (2) III pielikumā ir to trešo valstu saraksts, kuru lauksaimniecības produktu bioloģiskās ražošanas sistēmas un kontroles pasākumi ir atzīti par līdzvērtīgiem Regulā (EK) Nr. 834/2007 noteiktajām sistēmām un pasākumiem.

(2)

Korejas Republika ir iesniegusi Komisijai atzīšanas lūgumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. punktu, un šis lūgums ir par iekļaušanu Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikumā pievienotajā sarakstā attiecībā uz dažiem pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem. Tā ir iesniegusi informāciju, kas prasīta saskaņā ar minētās regulas 7. un 8. pantu. Pēc minētās informācijas izskatīšanas un tai sekojošas apspriešanās ar Korejas Republikas iestādēm un pēc tam, kad uz vietas tika pārbaudīti Korejas Republikā piemērotie ražošanas noteikumi un kontroles pasākumi, ir secināts, ka noteikumi, kuri šajā valstī regulē pārstrādātu pārtikas lauksaimniecības produktu bioloģisko ražošanu un kontroli, ir līdzvērtīgi Regulas (EK) Nr. 834/2007 noteikumiem. Līdz ar to Korejas Republika būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikuma sarakstā attiecībā uz pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas paredzēti izmantošanai pārtikā (D kategorijas produkti).

(3)

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumā ir to kontroles organizāciju un kontroles iestāžu saraksts, kuras līdzvērtības pārbaudes nolūkos ir pilnvarotas trešās valstīs veikt pārbaudes un izdot sertifikātus. Ņemot vērā Korejas Republikas iekļaušanu minētās regulas III pielikumā, no IV pielikuma būtu jāsvītro tās kontroles organizācijas un kontroles iestādes, kuras līdz šim ir bijušas atzītas attiecībā uz D kategorijas produktu importu no Korejas Republikas.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III un IV pielikums.

(5)

Korejas Republikas iekļaušana Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikuma sarakstā būtu jāpiemēro no 2015. gada 1. februāra. Lai uzņēmēji paspētu pielāgoties Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III un IV pielikuma grozījumiem, šā pēdējā pielikuma grozījumus tomēr būtu jāsāk piemērot tikai pēc samērīgi ilga laika posma.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas regulatīvās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1235/2008 groza šādi:

1)

regulas III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

2)

regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šīs regulas 1. panta 1. punktu piemēro no 2015. gada 1. februāra.

Šīs regulas 1. panta 2. punktu piemēro no 2015. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1235/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 III pielikumā iekļauj šādu tekstu:

“KOREJAS REPUBLIKA

1.    Produktu kategorijas :

Produktu kategorija

Kategorijas apzīmējums kā IV pielikumā

Ierobežojumi

Pārstrādāti lauksaimniecības produkti izmantošanai pārtikā

D

 

2.    Izcelsme : bioloģiski audzētas D kategorijas produktu sastāvdaļas, kas izaudzētas Korejas Republikā vai kas Korejas Republikā importētas:

no Savienības vai

no trešās valsts, attiecībā uz kuru Korejas Republika ir atzinusi, ka produkti šajā trešā valstī ir ražoti un kontrolēti atbilstīgi noteikumiem, kas ir līdzvērtīgi Korejas Republikas tiesību aktu noteikumiem.

3.    Ražošanas standarts : Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

4.    Kompetentā iestāde :

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

5.    Kontroles organizācijas :

Kods

Nosaukums

Interneta adrese

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

Image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS (BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.    Sertifikāta izdevējas organizācijas un iestādes : kā 5. punktā.

7.    Iekļaušanas ilgums : 2018. gada 31. janvāris.”


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1235/2008 IV pielikumu groza šādi:

1)

ierakstā par “Australian Certified Organic” 3. punktā svītro aili, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-107”;

2)

ierakstā par “BCS Öko-Garantie GmbH” 3. punkta ailē, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-141”, svītro D slejā atzīmēto krustiņu; norādi “Dienvidkoreja” aizstāj ar norādi “Korejas Republika”;

3)

ierakstā par “Bioagricert S.r.l.” 3. punkta ailē, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-132”, svītro D slejā atzīmēto krustiņu; norādi “Dienvidkoreja” aizstāj ar norādi “Korejas Republika”;

4)

ierakstā par “Bio.inspecta AG” 3. punkta ailē, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-161”, svītro D slejā atzīmēto krustiņu; norādi “Dienvidkoreja” aizstāj ar norādi “Korejas Republika”;

5)

ierakstā par “Control Union Certifications” 3. punkta ailē, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-149”, svītro D slejā atzīmēto krustiņu; norādi “Dienvidkoreja” aizstāj ar norādi “Korejas Republika”;

6)

ierakstu par “Doalnara Certified Organic Korea, LLC” groza šādi:

a)

3. punkta ailē, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-129”, svītro D slejā atzīmēto krustiņu; norādi “Dienvidkoreja” aizstāj ar norādi “Korejas Republika”;

b)

4. punktā svītro vārdu “vīns”;

7)

ierakstā par “Ecocert SA” 3. punkta ailē, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-154”, svītro D slejā atzīmēto krustiņu; norādi “Dienvidkoreja” aizstāj ar norādi “Korejas Republika”;

8)

ierakstā par “Organic Certifiers” 3. punkta ailē, kas attiecas uz trešo valsti “Dienvidkoreja” un kodu “KR-BIO-106”, svītro D slejā atzīmēto krustiņu; norādi “Dienvidkoreja” aizstāj ar norādi “Korejas Republika”.


29.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/5


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/132

(2015. gada 23. janvāris),

ar ko nosaka aizliegumu Vācijas karoga kuģiem zvejot sarkanasarus Grenlandes ūdeņos NAFO 1F zonā un Grenlandes ūdeņos V un XIV zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) Nr. 43/2014 (2) ir noteiktas kvotas 2014. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2014. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2014. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 23. janvārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes 2014. gada 20. janvāra Regula (ES) Nr. 43/2014, ar ko 2014. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi (OV L 24, 28.1.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

87/TQ43

Dalībvalsts

Vācija

Krājums

RED/N1G14P

Suga

Sarkanasari (Sebastes spp.)

Zona

Grenlandes ūdeņi NAFO 1F zonā un Grenlandes ūdeņi V un XIV zonā

Aizlieguma datums

20.12.2014.


29.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/7


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/133

(2015. gada 23. janvāris),

ar ko nosaka aizliegumu Dānijas karoga kuģiem zvejot siļķes IV, VIId zonā un Savienības ūdeņos IIa zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) Nr. 43/2014 (2) ir noteiktas kvotas 2014. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2014. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2014. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 23. janvārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes 2014. gada 20. janvāra Regula (ES) Nr. 43/2014, ar ko 2014. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi (OV L 24, 28.1.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

89/TQ43

Dalībvalsts

Dānija

Krājums

HER/2A47DX

Suga

Siļķe (Clupea harengus)

Zona

IV, VIId zona un Savienības ūdeņi IIa zonā

Aizlieguma datums

22.12.2014.


29.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/9


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/134

(2015. gada 26. janvāris),

ar ko nosaka aizliegumu Portugāles karoga kuģiem zvejot megrimus VIIIc, IX un X zonā; Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) Nr. 43/2014 (2) ir noteiktas kvotas 2014. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2014. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2014. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 26. janvārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes 2014. gada 20. janvāra Regula (ES) Nr. 43/2014, ar ko 2014. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi (OV L 24, 28.1.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

90/TQ43

Dalībvalsts

Portugāle

Krājums

LEZ/8C3411

Suga

Megrimi (Lepidorhombus spp.)

Zona

VIIIc, IX un X zona; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

Aizlieguma datums

26.12.2014.


29.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/135

(2015. gada 28. janvāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 28. janvāris

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

EG

362,8

MA

99,0

TR

128,7

ZZ

196,8

0707 00 05

JO

229,9

TR

192,7

ZZ

211,3

0709 91 00

EG

122,4

ZZ

122,4

0709 93 10

EG

165,4

MA

226,4

TR

233,5

ZZ

208,4

0805 10 20

EG

47,9

IL

78,7

MA

55,0

TN

52,5

TR

77,7

ZZ

62,4

0805 20 10

IL

148,1

MA

90,6

ZZ

119,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

74,4

IL

100,6

MA

133,5

TR

126,1

ZZ

108,7

0805 50 10

TR

56,2

ZZ

56,2

0808 10 80

BR

59,3

CL

89,3

MK

26,7

US

161,6

ZZ

84,2

0808 30 90

CL

316,1

US

138,7

ZZ

227,4


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


29.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/136

(2015. gada 28. janvāris)

par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 atvērtas 2015. gada janvāra apakšperiodam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 188. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 (2) ir atvērtas konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredzēta šo kvotu pārvaldība; kvotas ir sagrupētas pēc produkta izcelsmes valsts un iedalītas apakšperiodos saskaņā ar minētās īstenošanas regulas I pielikumu.

(2)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā noteiktajām kvotām pirmais apakšperiods ir janvāris.

(3)

No paziņojumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 8. panta a) punktu, izriet, ka daudzumi, kuri norādīti pieteikumos, kas atbilstīgi minētās īstenošanas regulas 4. panta 1. punktam iesniegti 2015. gada janvāra pirmajās desmit darbdienās un attiecas uz kvotām ar kārtas numuriem 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 un 09.4166, pārsniedz pieejamo daudzumu. Tāpēc būtu jānosaka, par kādu apjomu importa licences var izdot, nosakot piešķīruma koeficientu, kas piemērojams pieprasītajiem daudzumiem un ir aprēķināts saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (3) 7. panta 2. punktu.

(4)

Turklāt no minētajiem paziņojumiem izriet, ka daudzumi, kas norādīti pieteikumos, kuri atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 4. panta 1. punktam iesniegti 2015. gada janvāra pirmajās desmit darbdienās un attiecas uz kvotām ar numuriem 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 un 09.4153, ir mazāki par pieejamo daudzumu.

(5)

Turklāt atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 5. panta pirmajai daļai būtu jānosaka nākamajā apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums kvotām, kuru kārtas numuri ir 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166.

(6)

Lai efektīvāk pārvaldītu importa licenču izdošanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Izdodot rīsu importa licences atbilstoši pieteikumiem, kuri iesniegti 2015. gada janvāra pirmajās desmit darbdienās un attiecas uz Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1273/2011 minētajām kvotām ar kārtas numuriem 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 un 09.4166, izdod licences, pieprasītajam daudzumam piemērojot šīs regulas pielikumā noteikto piešķīruma koeficientu.

2.   Šīs regulas pielikumā ir noteikts kopējais daudzums, kas attiecībā uz Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1273/2011 paredzētajām kvotām ar kārtas numuriem 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 ir pieejams nākamajā apakšperiodā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 28. janvārī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 7. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011, ar ko atver konkrētas tarifa kvotas rīsu un šķelto rīsu importam, kā arī paredz šo kvotu pārvaldību (OV L 325, 8.12.2011., 6. lpp.).

(3)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).


PIELIKUMS

2015. gada janvāra apakšperiodā piešķiramie daudzumi un nākamajā apakšperiodā pieejamie daudzumi, piemērojot Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011

a)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētā kvota pilnīgi vai daļēji slīpētiem rīsiem ar KN kodu 1006 30

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients 2015. gada janvāra apakšperiodā

2015. gada aprīļa apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums (kg)

Amerikas Savienotās Valstis

09.4127

 (1)

24 446 294

Taizeme

09.4128

 (1)

10 513 071

Austrālija

09.4129

 (2)

1 019 000

Citas valstis

09.4130

 (2)

1 805 000

b)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētā kvota lobītiem rīsiem ar KN kodu 1006 20

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients 2015. gada janvāra apakšperiodā

2015. gada jūlija apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums (kg)

Visas valstis

09.4148

 (3)

1 612 000

c)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētā kvota šķeltiem rīsiem ar KN kodu 1006 40 00

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients 2015. gada janvāra apakšperiodā

2015. gada jūlija apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums (kg)

Taizeme

09.4149

 (4)

50 566 471

Austrālija

09.4150

 (5)

16 000 000

Gajāna

09.4152

 (5)

11 000 000

Amerikas Savienotās Valstis

09.4153

 (5)

9 000 000

Citas valstis

09.4154

92,307692 %

6 000 001

d)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētā kvota pilnīgi vai daļēji slīpētiem rīsiem ar KN kodu 1006 30

Izcelsme

Kārtas numurs

Piešķīruma koeficients 2015. gada janvāra apakšperiodā

(%)

2015. gada jūlija apakšperiodā pieejamais kopējais daudzums (kg)

Taizeme

09.4112

0,842133

0

Amerikas Savienotās Valstis

09.4116

18,073078

0

Indija

09.4117

0,963486

0

Pakistāna

09.4118

0,895330

0

Citas valstis

09.4119

0,873150

0

Visas valstis

09.4166

0,655752

17 011 019


(1)  Pieprasītie daudzumi ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem vai vienādi ar tiem, tātad visi pieteikumi ir jāpieņem.

(2)  Šajā apakšperiodā nav pieejamo daudzumu.

(3)  Pieprasītie daudzumi ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem vai vienādi ar tiem, tātad visi pieteikumi ir jāpieņem.

(4)  Pieprasītie daudzumi ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem vai vienādi ar tiem, tātad visi pieteikumi ir jāpieņem.

(5)  Šajā apakšperiodā nepiemēro piešķīruma koeficientu, jo Komisija nav saņēmusi paziņojumus par licences pieteikumiem.


LĒMUMI

29.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/17


PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/137

(2015. gada 26. janvāris),

ar ko pagarina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) priekšsēdētāja vietnieka un Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) apelācijas padomju divu priekšsēdētāju amata pilnvaru termiņu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Kopienas preču zīmi (1) un jo īpaši tās 125. pantu un 136. pantu,

tā kā:

(1)

Biroja administratīvā valde 2014. gada 18. novembrī iesniedza Padomei priekšlikumus par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (turpmāk “Birojs”) priekšsēdētāja vietnieka un Biroja apelācijas padomju divu priekšsēdētāju amata pilnvaru termiņa pagarināšanu.

(2)

Christian ARCHAMBEAU kunga amata pilnvaru termiņš Biroja priekšsēdētāja vietnieka amatā un Tomás DE LAS HERAS kunga un Detlef SCHENNEN kunga amata pilnvaru termiņš Biroja apelācijas padomju priekšsēdētāju amatā būtu jāpagarina uz piecu gadu laikposmu vai līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai, ja pēdējais pienāk jaunā amata pilnvaru termiņa laikā.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Biroja priekšsēdētāja vietnieka Christian ARCHAMBEAU kunga amata pilnvaru termiņš tiek pagarināts uz laikposmu no 2015. gada 1. decembra līdz 2020. gada 30. novembrim vai līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai, ja pēdējais pienāk jaunā amata pilnvaru termiņa laikā.

2. pants

Ar šo Biroja apelācijas padomju priekšsēdētāja Tomás DE LAS HERAS kunga amata pilnvaru termiņš tiek pagarināts uz laikposmu no 2016. gada 1. marta līdz 2021. gada 28. februārim vai līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai, ja pēdējais pienāk jaunā amata pilnvaru termiņa laikā.

3. pants

Ar šo Biroja apelācijas padomju priekšsēdētāja Detlef SCHENNEN kunga amata pilnvaru termiņš tiek pagarināts uz laikposmu no 2015. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. oktobrim vai līdz pensionēšanās vecuma sasniegšanai, ja pēdējais pienāk jaunā amata pilnvaru termiņa laikā.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmit dienas pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2015. gada 26. janvārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. DŪKLAVS


(1)  OV L 78, 24.3.2009., 1. lpp.


Labojumi

29.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/19


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1987/2006 (2006. gada 20. decembris) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 381, 2006. gada 28. decembris )

4. lappusē 3. apsvēruma otrajā teikumā un 5. zemsvītras piezīmē:

tekstu:

“Padomes Lēmums 2006/000/TI (… gada…) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (1) veido (..).

lasīt šādi:

“Padomes Lēmums 2007/533/TI (2007. gada 12. jūnijs) par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu (2) veido (..).

15. lappusē 27. panta 3. punktā un 16. lappusē 31. panta 6. punktā:

tekstu:

“Lēmuma 2006/…/TI”

lasīt šādi:

“Lēmuma 2007/533/TI”.

19. lappusē 43. panta 3. punktā:

tekstu:

“līdz 2009. gada 17. janvāra”

lasīt šādi:

“līdz 2009. gada 17. janvārim”.