ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 320

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 6. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/762/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 16. oktobris), ar kuru paredz noteikumus par to, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu, un atceļ Komisijas Lēmumu 2004/277/EK, Euratom un 2007/606/EK, Euratom (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7489)  ( 1 )

1

 

 

2014/763/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 24. oktobris), ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai absorbējošiem higiēnas produktiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7735)  ( 1 )

46

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

LĒMUMI

6.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 16. oktobris),

ar kuru paredz noteikumus par to, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu, un atceļ Komisijas Lēmumu 2004/277/EK, Euratom un 2007/606/EK, Euratom

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7489)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/762/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (1) un jo īpaši tā 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Savienības civilās aizsardzības mehānisma (“Savienības mehānisms”) vispārējais mērķis ir nostiprināt sadarbību starp dalībvalstīm un Savienību un veicināt koordināciju civilās aizsardzības jomā, lai uzlabotu to sistēmu efektivitāti, kuru mērķis ir novērst dabas un cilvēku izraisītas katastrofas, sagatavoties tām un reaģēt uz tām.

(2)

Katastrofas var notikt jebkurā laikā, tādēļ Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centram (ERCC), kas izveidots saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 7. pantu, vienmēr būtu jānodrošina ciešs kontakts ar dalībvalstu kontaktpunktiem.

(3)

Kopīgā ārkārtējo situāciju sakaru un informācijas sistēma (CECIS) ir būtiska Savienības mehānisma sastāvdaļa, jo tai būtu jāgarantē tās informācijas autentiskums, integritāte un konfidencialitāte, ar kuru parastos apstākļos un ārkārtas situācijās apmainās dalībvalstis. Būtu jāizveido atsevišķa CECIS versija, kas būtu pieejama reģionālo jūras konvenciju sekretariātiem un trešām valstīm, kurām ir kopīga reģionāla jūras teritorija ar Savienību, ņemot vērā īpatnības saistībā ar reaģēšanu jūras piesārņojuma gadījumā.

(4)

Lai nodrošinātu operatīvo efektivitāti, jānosaka minimālās prasības attiecībā uz moduļiem, citām reaģēšanas spējām un ekspertiem, kas norādīti saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 9. panta 1. punktu, kā arī attiecībā uz operatīvajām prasībām, to darbību un savietojamību, kā paredzēts Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 9. panta 2. punktā. Moduļiem jāspēj darboties pašpietiekami konkrētā laikposmā un ātri būt izmantošanas gatavībā, un jābūt savietojamiem. Lai uzlabotu moduļu savietojamību, ir vajadzīgi pasākumi Savienības un dalībvalstu līmenī.

(5)

Būtu jādefinē un regulāri jāpārskata ar spējām saistītie mērķi attiecībā uz Eiropas ārkārtas reaģēšanas spējām (EERC), lai nodrošinātu pietiekamu skaitu visu nepieciešamo veidu moduļu, citas reaģēšanas spējas un ekspertus, kas pieejami izvietošanai saskaņā ar Savienības mehānismu. Būtu jādefinē un regulāri jāpārskata kvalitātes un savietojamības prasības, lai nodrošinātu visu EERC iesaistīto spēju vienotu minimālo kvalitātes un savietojamības līmeni.

(6)

Būtu jādefinē sertifikācijas un reģistrācijas procedūra, ieskaitot pašnovērtējuma elementus, lai apstiprinātu, ka brīvprātīgo rezervju sarakstā iekļautās spējas atbilst visām nepieciešamajām prasībām un vajadzības gadījumā izmanto ierobežotu Savienības līdzfinansējumu “pielāgošanas izmaksu” ietvaros. Šai sertifikācijas un reģistrācijas procedūrai turklāt būtu jānodrošina pietiekoši līdzsvarots spēju ģeogrāfiskais sadalījums atbilstoši risku izvietojumam un jāapsver visu ieinteresēto dalībvalstu līdzdalība.

(7)

Iespējamo EERC reaģēšanas spēju nepietiekamību apzināšana dotu iespēju Komisijai un dalībvalstīm kopīgi noteikt, kur brīvprātīgo rezervju sarakstā vai ārpus tā nav pieejamas attiecīgas spējas. Dalībvalstīm, kuras cenšas novērst šādu nepietiekamību atsevišķi vai konsorcijos, vajadzētu būt iespējai izmantot ierobežotu Savienības līdzfinansējumu ar nosacījumu, ka izmaksas ir lietderīgas un spēju nepietiekamību apstiprina riska novērtējumi.

(8)

Lai attīstītu EERC darbību, ar ierobežotām Savienības līdzfinansējuma summām pamatnolīgumu, partnerattiecību pamatnolīgumu vai līdzīgu noteikumu ietvaros būtu jāatbalsta papildspēju pieejamība dalībvalstīm, lai ārkārtējās katastrofās risinātu pagaidu nepilnības, t. i., tāda rakstura un apmēra katastrofās, ko var pamatoti sagaidīt un kam var sagatavoties. Šīs spējas būtu jāiekļauj brīvprātīgo rezervju sarakstā izvietošanai saskaņā ar Savienības mehānismu.

(9)

Savienības mehānisma apmācības programma joprojām ir būtisks elements, lai nodrošinātu saskaņā ar Savienības mehānismu izvietotā civilās aizsardzības un katastrofu pārvarēšanas personāla sagatavotību. Saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 13. panta 1. punktā definēto darbības jomu tai būtu jāattiecas uz novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas posmu.

(10)

Savienības mehānisma praktisko mācību programmai arī turpmāk vajadzētu būt svarīgai praktiskajā sagatavotībā attiecībā uz izvietošanu Savienības mehānisma ietvaros un pieredzes apmaiņā par atziņām, kas gūtas civilās aizsardzības darbībās, kuras veiktas saskaņā ar Savienības mehānismu. Praktisko mācību programmai vajadzētu būt balstītai uz stratēģisku satvaru, kurā izklāstīti Savienības mehānisma ietvaros veikto praktisko mācību mērķi un nozīme, kā arī konkrētas prioritātes, kas iekļautas gada darba programmās.

(11)

Būtu jāpieņem sistemātiska, mērķtiecīga un saskaņota pieeja gūto atziņu vākšanai, analizēšanai, izplatīšanai un īstenošanai, kas attiektos uz visu katastrofu pārvarēšanas ciklu kopumā.

(12)

Savienības mehānisma ietvaros svarīgas ir skaidras operatīvās procedūras, lai reaģētu uz katastrofām saskaņā ar mehānismu, ar mērķi nodrošināt efektīvu palīdzību katastrofu gadījumos, cita starpā attiecīgajām starptautiskajām organizācijām, kas minētas Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 16. panta 1. punktā.

(13)

Lai nodrošinātu Savienības mehānisma maksimālu efektivitāti un lietderību, palīdzības pieprasījumiem un piedāvājumiem jābūt pēc iespējas precīziem, ietverot visu nepieciešamo informāciju.

(14)

Lai nodrošinātu efektīvu palīdzības koordināciju, ERCC vajadzētu sniegt visām dalībvalstīm informāciju par vitālo vajadzību novērtējumu un ieteikumiem attiecībā uz izvietošanu no brīvprātīgo rezervju saraksta un izstrādāt attiecīgus izvietošanas plānus ikvienam palīdzības pieprasījumam. Izvēloties spējas no brīvprātīgo rezervju saraksta, būtu jābalstās uz konkrētiem un objektīviem kritērijiem, kuru prioritāte būtu jāizvērtē, ņemot vērā attiecīgā brīža operatīvās vajadzības.

(15)

Lai attiecīgā gadījumā uzlabotu reaģēšanas laiku Savienības mehānisma ietvaros, dalībvalstīm vajadzētu veikt nepieciešamos sagatavošanās pasākumus savu brīvprātīgo rezervju sarakstā reģistrēto spēju izvietošanai.

(16)

Tehnisko, novērtējuma un koordinēšanas ekspertu un vienību vadītāju pieejamība ir Savienības mehānisma būtisks elements. Būtu jānosaka šo ekspertu uzdevumi un funkcijas un jāparedz to izvietošanas procedūra.

(17)

Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 23. pants paredz īpašus noteikumus par transporta atbalsta nodrošināšanu katastrofas gadījumā, lai veicinātu ātru un efektīvu reaģēšanu, izmantojot Savienības mehānismu. Ir jāparedz noteikumi un procedūras dalībvalstu iesniegtajiem pieprasījumiem saņemt finansiālo atbalstu no Savienības, lai transportētu palīdzību uz katastrofas skarto valsti, un šo pieprasījumu izskatīšanas kārtībai Komisijā.

(18)

Pārredzamības, saskaņotības un efektivitātes apsvērumu dēļ ir jānosaka informācija, kas dalībvalstīm un Komisijai jānorāda transporta atbalsta pieprasījumos un ar tiem saistītajās atbildēs.

(19)

Gadījumos, kad Savienības finansiālo atbalstu var sniegt saskaņā ar Lēmumu Nr. 1313/2013/ES, dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt iespēju izvēlēties, vai pieprasīt dotāciju vai transporta pakalpojumu.

(20)

Komisijas Lēmums 2004/277/EK, Euratom (2) un 2007/606/EK, Euratom (3) būtu jāatceļ.

(21)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Civilās aizsardzības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā lēmumā paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par Lēmuma Nr. 1313/2013/ES īstenošanu attiecībā uz:

a)

Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centra (ERCC) mijiedarbību ar dalībvalstu kontaktpunktiem;

b)

kopīgās ārkārtējo situāciju sakaru un informācijas sistēmas (CECIS) elementiem un to, kā tiek organizēta informācijas apmaiņa, izmantojot CECIS;

c)

moduļu, citu reaģēšanas spēju un ekspertu apzināšanu, kā arī operatīvajām prasībām attiecībā uz moduļu darbību un savietojamību, tostarp attiecībā uz to uzdevumiem, spējām, galvenajiem elementiem, pašpietiekamību un izvietošanu;

d)

tiem spēju mērķiem, kvalitātes un savietojamības prasībām un sertifikācijas un reģistrācijas procedūru, kas ir vajadzīgi EERC darbībai, arī attiecībā uz finanšu noteikumiem;

e)

EERC nepietiekamību apzināšanu un novēršanu;

f)

apmācības programmas, praktisko mācību sistēmas un gūto atziņu programmas organizāciju;

g)

operatīvās procedūras, lai reaģētu uz katastrofām Savienībā un ārpus tās, ieskaitot attiecīgo starptautisko organizāciju noteikšanu;

h)

procesu, lai izvietotu ekspertu vienības;

i)

atbalsta organizēšanu palīdzības transportēšanai.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“palīdzības pieprasītājs” ir dalībvalsts vai trešā valsts, kuru skārusi katastrofa vai kurai draud katastrofa, vai kur ir sagaidāmi katastrofas draudi, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācija un tās aģentūras, un citas attiecīgās starptautiskās organizācijas, kā norādīts VII pielikumā;

2)

“civilās aizsardzības palīdzība” ir vienības, eksperti vai moduļi, kas paredzēti civilās aizsardzības nodrošināšanai, ar to aprīkojumu, kā arī glābšanas darbiem paredzētas materiālu rezerves vai krājumi, kas nepieciešami katastrofas tūlītējo seku mazināšanai;

3)

“rezerves spējas” ir reaģēšanas spējas katastrofu gadījumos, kuru pieejamību un ātru piekļūšanu tām līdzfinansē saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 21. panta 2. punkta d) apakšpunktu;

4)

“intervences vienības” ir cilvēkresursi un materiālie resursi, tostarp moduļi, ko izveidojusi viena vai vairākas dalībvalstis, lai veiktu civilās aizsardzības intervences;

5)

“tehniskās palīdzības un atbalsta vienība” ir cilvēkresursi un materiālie resursi, ko izveidojusi viena vai vairākas dalībvalstis, lai veiktu atbalsta uzdevumus, kas minēti II pielikumā.

2. NODAĻA

ĀRKĀRTAS REAĢĒŠANAS KOORDINĒŠANAS CENTRS (ERCC)

3. pants

ERCC mijiedarbība ar dalībvalstu kontaktpunktiem

1.   Katra dalībvalsts izraugās nacionālo ERCC kontaktpunktu, kas ir pieejams 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā. Izraugoties kontaktpunktu, izmanto “Valsts veidlapu”, kas norādīta I pielikumā.

2.   ERCC uztur ciešus sakarus ar dalībvalstu kontaktpunktiem, lai veiktu savus ikdienas pienākumus un reaģēšanas operācijas saskaņā ar šo lēmumu un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES.

3. NODAĻA

KOPĪGA ĀRKĀRTĒJO SITUĀCIJU SAKARU UN INFORMĀCIJAS SISTĒMA (CECIS)

4. pants

CECIS līmeņi

CECIS ietver šādus trīs elementus:

a)

tīkla līmeni, kas savieno kompetentās iestādes un kontaktpunktus dalībvalstīs ar ERCC;

b)

lietojuma līmeni, kas sastāv no datubāzēm un citām informācijas sistēmām, kuras vajadzīgas Savienības mehānisma darbībai un jo īpaši, lai:

i)

nosūtītu paziņojumus;

ii)

nodrošinātu saziņu un informācijas apmaiņu starp ERCC un kompetentajām iestādēm, un kontaktpunktiem;

iii)

izplatītu intervencēs gūtās atziņas;

c)

drošības līmeni, kas sastāv no sistēmām, noteikumiem un procedūrām, kuras vajadzīgas, lai nodrošinātu kopīgajā ārkārtējo situāciju sakaru un informācijas sistēmā saglabāto un caur to izplatīto datu konfidencialitāti.

5. pants

Informācijas drošība

1.   CECIS spēj drošā veidā rīkoties ar dokumentiem, datubāzēm un informācijas sistēmām, izmantojot drošus Eiropas pakalpojumus telemātikai starp iestādēm (sTESTA) vai līdzīgu tīklu.

2.   Dokumentus un informāciju, kas klasificēta ar EU CONFIDENTIAL vai augstāku klasifikācijas pakāpi, pārsūta atbilstoši īpašai kārtībai starp autoru un saņēmēju(-iem), kā paredzēts Komisijas Lēmumā 2001/844/EK, EOTK, Euratom (4).

6. pants

Informācija un atjaunināšana

1.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai attiecīgo informāciju, izmantojot “Valsts veidlapu”, kas norādīta I pielikumā.

2.   Dalībvalstis sniedz informāciju par kontaktpunktiem un vajadzības gadījumā par citiem dienestiem, kas reaģē uz dabas, tehnoloģiju un radiācijas izraisītām katastrofām vai vides avārijām, ieskaitot nejaušu jūras piesārņošanu.

3.   Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai par visām izmaiņām informācijā, kas minēta 1. un 2. punktā.

4.   CECIS datubāzē ir noteikta sadaļa ar informāciju par reaģēšanas spēju reģistrāciju un pieejamību EERC. Komisija nodrošina, ka datubāze ir pastāvīgi pieejama dalībvalstu civilās aizsardzības kontaktpunktiem.

5.   Dalībvalstis nodrošina, ka noteiktā sadaļa CECIS datubāzē vienmēr ir atjaunināta attiecībā uz pieejamības statusu un visiem nepieciešamajiem faktiskajiem datiem par visu EERC reģistrēto reaģēšanas spēju attiecīgajām raksturīgajām iezīmēm.

6.   Attiecīgā gadījumā dalībvalstis var piešķirt citām attiecīgām valsts iestādēm tikai lasīšanas piekļuves tiesības CECIS.

7. pants

CECIS lietotāju grupa

Lietotāju grupa, kurā darbojas dalībvalstu ieceltie pārstāvji, palīdz Komisijai validēt, testēt un pilnveidot CECIS.

8. pants

Īstenošana un tālāka pilnveidošana

1.   Komisija pārvalda un pilnveido CECIS, ņemot vērā dalībvalstu vajadzības un prasības.

2.   Dalībvalstis savā teritorijā īsteno attiecīgo CECIS informācijas tehnoloģijas vidi atbilstoši saistībām, ko tās uzņēmušās saskaņā ar “Valsts veidlapu”, kas norādīta I pielikumā.

9. pants

CECIS attiecībā uz jūras piesārņošanu

1.   Komisija nodrošina, ka dalībvalstīm un Eiropas Jūras drošības aģentūrai internetā ir pieejama specializēta CECIS lietojumprogramma attiecībā uz jūras piesārņošanu, lai atspoguļotu īpatnības saistībā ar reaģēšanu uz negadījumiem jūrā.

2.   Minētajai lietojumprogrammai internetā jābūt pieejamai arī trešām valstīm, kurām ir kopīga reģionāla jūras teritorija ar Savienību. Piekļuvi ar konkrētu nolūku var piešķirt arī attiecīgo reģionālo jūras konvenciju sekretariātiem.

4. NODAĻA

MODUĻI, TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS UN ATBALSTA VIENĪBAS, CITAS REAĢĒŠANAS SPĒJAS UN EKSPERTI

10. pants

Moduļu, tehniskās palīdzības un atbalsta vienību, citu reaģēšanas spēju un ekspertu reģistrācija

1.   Dalībvalstis reģistrē CECIS datubāzē savus moduļus, tehniskās palīdzības un atbalsta vienības, citas reaģēšanas spējas un ekspertus, kas norādīti saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 9. panta 6. punktu.

2.   EERC jau iepriekš iekļautos moduļus, tehniskās palīdzības un atbalsta vienības, citas reaģēšanas spējas un ekspertus reģistrē CECIS datubāzes noteiktajā sadaļā.

3.   Vajadzības gadījumā 1. un 2. punktā minēto informāciju atjaunina.

11. pants

Moduļu, tehniskās palīdzības un atbalsta vienību, citu reaģēšanas spēju un ekspertu sastāvs

1.   Moduļu un tehniskās palīdzības un atbalsta vienību sastāvā var būt vienas vai vairāku dalībvalstu nodrošinātie resursi.

2.   Ja modulis vai tehniskās palīdzības un atbalsta vienība sastāv no vairāk nekā viena elementa, intervencē var izvietot tikai konkrētajai intervencei vajadzīgos attiecīgā moduļa vai tehniskās palīdzības un atbalsta vienības elementus.

12. pants

Moduļu pašpietiekamība

1.   Uz katru moduli attiecas šādi pašpietiekamības elementi saskaņā ar II pielikumu:

a)

valdošajiem laika apstākļiem piemērots patvērums;

b)

strāvas ražošana un apgaismojums, kas pietiekams, lai nodrošinātu operāciju bāzes un misijas izpildīšanai vajadzīgā aprīkojuma patēriņu;

c)

sanitārijas un higiēnas aprīkojums moduļa personāla vajadzībām;

d)

pārtikas un ūdens pieejamība moduļa personāla vajadzībām;

e)

medicīnas darbinieki vai medicīnas palīgdarbinieki, aprīkojums un medicīniskie materiāli moduļa personāla vajadzībām;

f)

moduļa aprīkojuma glabāšana un apkope;

g)

aprīkojums saziņai ar attiecīgajiem partneriem, konkrētāk, tiem, kuri atbildīgi par koordināciju notikuma vietā;

h)

vietējais transports;

i)

loģistika, aprīkojums un personāls, lai varētu izveidot operāciju bāzi un uzreiz pēc ierašanās notikuma vietā sākt pildīt misiju.

2.   Palīdzības sniedzēja dalībvalsts nodrošina pašpietiekamības prasību ievērošanu ar šādiem elementiem:

a)

iekļaujot modulī vajadzīgo personālu, aprīkojumu un patēriņa preces;

b)

veicot vajadzīgos pasākumus operāciju norises vietā;

c)

veicot nepieciešamos sagatavošanās pasākumus, lai apvienotu intervences vienību, kas nav pašpietiekama, ar tehniskās palīdzības un atbalsta vienību ar mērķi nodrošināt 13. pantā minēto prasību izpildi pirms attiecīgā moduļa reģistrācijas saskaņā ar 10. panta 1. punktu.

3.   Laika posms, kurā jānodrošina pašpietiekamība misijas sākumposmā, nedrīkst būt mazāks par:

a)

96 stundām; vai

b)

II pielikumā noteiktajiem termiņiem.

13. pants

Prasības attiecībā uz moduļiem un tehniskās palīdzības un atbalsta vienībām

1.   Moduļiem jāatbilst II pielikumā paredzētajām vispārīgajām prasībām.

2.   Tehniskās palīdzības un atbalsta vienībām jāatbilst II pielikumā paredzētajām vispārīgajām prasībām.

3.   II pielikumā paredzētās vispārīgās prasības laiku pa laikam pārskata.

4.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka:

a)

moduļi spēj darboties kopā ar citiem moduļiem;

b)

tehniskās palīdzības un atbalsta vienības spēj darboties kopā ar citām tehniskās palīdzības un atbalsta vienībām un ar attiecīgajiem dalībniekiem uz vietas;

c)

moduļa komponenti spēj darboties kopā kā viens modulis;

d)

tehniskās palīdzības un atbalsta vienības komponenti spēj darboties kopā kā vienota tehniskās palīdzības un atbalsta vienība;

e)

gadījumos, kad moduļus un tehniskās palīdzības un atbalsta vienības izvieto ārpus Savienības teritorijas, tie spēj darboties kopā ar starptautiskiem reaģēšanas spēkiem, kas sniedz palīdzību katastrofas skartajai valstij;

f)

moduļu un tehniskās palīdzības un atbalsta vienību vadītāji, viņu vietnieki un sadarbības koordinatori piedalās attiecīgos mācību kursos un praktiskās mācībās, ko organizē Komisija, kā paredzēts 26.–32. pantā.

5. NODAĻA

EIROPAS ĀRKĀRTAS REAĢĒŠANAS SPĒJU (EERC) ATTĪSTĪŠANA BRĪVPRĀTĪGO REZERVJU SARAKSTA VEIDĀ

14. pants

Spēju mērķi

1.   EERC mērķi ir norādīti III pielikumā.

2.   Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm vismaz reizi divos gados izvērtē spēju mērķu piemērotību un, ja nepieciešams, tos pārskata, pamatojoties uz valstu riska novērtējumos vai citos attiecīgos valsts vai starptautiskos informācijas avotos konstatētiem riskiem.

3.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai attiecīgo informāciju par riskiem, kas nepieciešama spēju mērķu izvērtēšanai.

15. pants

Kvalitātes un savietojamības prasības

1.   Kvalitātes un savietojamības prasības, kas minētas IV pielikumā, piemēro moduļiem, tehniskās palīdzības un atbalsta vienībām, citām reaģēšanas spējām un ekspertiem EERC ietvaros.

2.   Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm vismaz reizi divos gados izvērtē kvalitātes un savietojamības prasību piemērotību un, ja nepieciešams, tās pārskata. Kvalitātes prasības balstās uz atzītiem starptautiskiem standartiem, ja tādi jau pastāv.

16. pants

Sertifikācijas un reģistrācijas procedūra

1.   Sertifikācijas un reģistrācijas procedūru, kas minēta 2.–8. punktā, piemēro moduļiem, tehniskās palīdzības un atbalsta vienībām, citām reaģēšanas spējām un ekspertiem EERC ietvaros.

2.   Sertifikāciju un reģistrāciju veic, ievērojot IV pielikumā paredzētās kvalitātes prasības, izņemot rezerves spējas, uz ko attiecas 25. panta 3. punkts.

3.   Dalībvalstis, kuras piedāvā iekļaut EERC konkrētu moduli, tehniskās palīdzības un atbalsta vienību, citas reaģēšanas spējas vai ekspertu, nodrošina V pielikumā norādītos informācijas elementus.

4.   Komisija novērtē, vai var apsvērt moduļa, tehniskās palīdzības un atbalsta vienības, citu reaģēšanas spēju vai eksperta iekļaušanu EERC, un nekavējoties paziņo savus secinājumus attiecīgajai dalībvalstij. Minētajā novērtējumā Komisija jo īpaši ņem vērā to, kā izpildītas kvalitātes prasības, spēju mērķus, sniegtās informācijas pilnīgumu, ģeogrāfisko tuvumu un visu dalībvalstu līdzdalību, kā arī citus būtiskus faktorus, ko tā nosaka jau iepriekš un ko piemēro visiem līdzīgiem moduļiem, tehniskās palīdzības un atbalsta vienībām, citām reaģēšanas spējām vai ekspertiem.

5.   Ja Komisija apsver konkrētā moduļa, tehniskās palīdzības un atbalsta vienības, citu reaģēšanas spēju vai eksperta iekļaušanu EERC, tā sāk sertifikācijas procedūru, pamatojoties uz sniegto informāciju un visu papildu informāciju, ko Komisija var pieprasīt attiecīgajai dalībvalsts iestādei. Gadījumos, kad, pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija uzskata, ka kvalitātes un savietojamības prasības ir izpildītas, tā var reģistrēt moduli, tehniskās palīdzības un atbalsta vienību, citas reaģēšanas spējas vai ekspertu brīvprātīgo rezervju sarakstā.

6.   Komisija rakstiski paziņo attiecīgajai dalībvalsts iestādei savu novērtējumu par vajadzīgajiem mācību kursiem, praktiskām mācībām un/vai semināriem, un citiem būtiskiem sertifikācijas un reģistrācijas nosacījumiem.

7.   Ja ir izpildīti visi sertifikācijas nosacījumi, Komisija paziņo, ka modulis, tehniskās palīdzības un atbalsta vienība, citas reaģēšanas spējas vai eksperts ir sertificēts iekļaušanai EERC, un dara to zināmu konkrētajai dalībvalstij.

8.   Moduļa, tehniskās palīdzības un atbalsta vienības, citu reaģēšanas spēju vai eksperta sertifikācija vēlākais pēc trijiem gadiem būtu jānovērtē atkārtoti, ja attiecīgais resurss ir iesniegts pārreģistrācijai EERC.

9.   Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm vismaz reizi divos gados izvērtē sertifikācijas un reģistrācijas procedūras piemērotību un, ja nepieciešams, to pārskata.

17. pants

Finanšu noteikumi attiecībā uz pielāgošanas izmaksām

1.   Pielāgošanas izmaksu finansēšanai dalībvalstis var pieprasīt atsevišķu dotāciju katram modulim, tehniskās palīdzības un atbalsta vienībai vai citām reaģēšanas spējām, un Komisijai nav tādēļ jāpublicē uzaicinājums iesniegt priekšlikumus. Pielāgošanas izmaksas ietver Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 21. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētos izmaksu elementus.

2.   Lai pamatotu šādu pieprasījumu, dalībvalstis iesniedz Komisijai pielāgošanas izmaksu īstenošanas plānus, ietverot paredzētās izmaksas un grafiku.

3.   Komisija izvērtē un, ja attiecīgās prasības ir izpildītas, apstiprina 2. punktā minētos īstenošanas plānus, norādot, kuras no attiecīgajām izmaksām atbilst pielāgošanas izmaksām.

4.   Pēc pieprasījuma izvērtēšanas Komisija pieņem lēmumu par dotācijas piešķiršanu.

5.   Dalībvalstis sniedz Komisijai detalizētu informāciju par izmaksām, kas radušās saistībā ar pielāgošanas izmaksām.

6. NODAĻA

REAĢĒŠANAS SPĒJU NEPIETIEKAMĪBAS NOVĒRŠANA

18. pants

Spēju mērķu īstenošanas progresa uzraudzība

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm pastāvīgi uzrauga spēju mērķu īstenošanas progresu, ņemot vērā 20. pantā norādītās spējas, un regulāri informē dalībvalstis par progresa novērtējumu. Komisija pēc vajadzības sniedz dalībvalstīm detalizētu informāciju par joprojām nenovērstu reaģēšanas spēju nepietiekamību.

19. pants

Procedūra, lai apzinātu reaģēšanas spēju nepietiekamību

1.   Spēju mērķu īstenošanas progresa uzraudzības ietvaros Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm novērtē atšķirību starp spējām, ko dalībvalstis reģistrējušas EERC, un III pielikumā paredzētajiem spēju mērķiem.

2.   Komisija un dalībvalstis uzskata par EERC iekļaujamām spējām tikai tās, kas ir reģistrētas kā spējas, ko dalībvalstis ir darījušas pieejamas EERC, atbilstoši 16. pantam.

20. pants

Procedūra, lai apzinātu reaģēšanas spējas ārpus EERC

1.   Ja Komisija kopā ar dalībvalstīm ir apzinājusi potenciāli būtisku reaģēšanas spēju nepietiekamību saskaņā ar šā lēmuma 19. pantu, Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm pārbauda, vai nepieciešamās spējas ir pieejamas ārpus EERC, saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 12. panta 2. punktu.

2.   Komisija uzskata par pieejamām ārpus EERC tikai šādas spējas:

a)

spējas, kas reģistrētas CECIS;

b)

rezerves spējas; vai

c)

spējas, uz ko neattiecas a) un b) apakšpunkts, bet kuras var darīt pieejamas dalībvalstij vai dalībvalstīm vajadzīgajā apmērā, vajadzīgajā vietā, noteiktajā termiņā un uz vajadzīgo laiku.

3.   Lai noteiktu 2. punkta c) apakšpunktā minētās spējas, Komisija iesniedz pieprasījumu dalībvalstu kontaktpunktiem, norādot detalizētu informāciju par potenciāli būtiskas reaģēšanas spēju nepietiekamības novērtējumu un aicinot dalībvalstis sniegt informāciju par spējām, kuras ir pieejamas ārpus EERC, kā minēts 2. punkta c) apakšpunktā.

4.   Komisija pieprasījumā norāda termiņu atbildes iesniegšanai līdz 60 kalendārajām dienām, taču tā konkrētais ilgums ir atkarīgs no dalībvalstu veiktās 2. punktā minēto spēju noteikšanas paredzamās sarežģītības.

5.   Dalībvalstis noteiktajā termiņā rakstiski iesniedz Komisijai detalizētu informāciju par jebkuru no 2. punktā minētajām spējām.

6.   Ja dalībvalsts noteiktajā termiņā neiesniedz rakstisku atbildi, Komisija šā novērtējuma vajadzībām uzskata, ka attiecīgajā dalībvalstī nav pieejamas 2. punktā minētās spējas.

7.   Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no dalībvalstīm, un ņemot vērā tikai 2. punktā minētās spējas, Komisija izvērtē, vai minētās spējas novērš saskaņā ar šā lēmuma 19. pantu apzināto reaģēšanas spēju nepietiekamību. Komisija uzskata, ka spēju nepietiekamība jānovērš tikai tad, ja EERC ietvaros pieejamo spēju un 2. punktā minēto spēju kopējais daudzums atbilst vai pārsniedz III pielikumā norādītos spēju mērķus.

21. pants

Procedūra reaģēšanas spēju nepietiekamības novēršanas sākšanai

1.   Ja Komisija kopā ar dalībvalstīm ir apzinājusi potenciāli būtisku reaģēšanas spēju nepietiekamību saskaņā ar 19. pantu, ko nevar sākt novērst saskaņā ar 20. pantu, tā rakstiski par to paziņo dalībvalstīm, detalizēti norādot, ko tā uzskata par stratēģisku reaģēšanas spēju nepietiekamību.

2.   Komisija rakstiski aicina dalībvalstis sākt stratēģisko reaģēšanas spēju nepietiekamības novēršanu saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 12. panta 3. punktu.

3.   Dalībvalstis paziņo Komisijai, ja tās – katra atsevišķi vai sadarbojoties ar citām dalībvalstīm – plāno sākt stratēģisko reaģēšanas spēju nepietiekamības novēršanu, kad un kādā veidā tās plāno to darīt.

22. pants

Komisijas atbalsts stratēģisku reaģēšanas spēju nepietiekamības novēršanas sākšanai

1.   Gadījumos, kad ir vajadzīgs Savienības finansējums, lai sāktu stratēģisko reaģēšanas spēju nepietiekamības novēršanu saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 12. panta 3. punktu un 21. panta 1. punkta j) apakšpunktu, Komisija publicē uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus atbalsta sniegšanai dalībvalstīm.

2.   Atbildot uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, dalībvalstis ievēro Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 21. panta 1. punkta j) apakšpunkta iii) un iv) punktu.

3.   Dalībvalstis cita starpā norāda vajadzīgā Savienības līdzfinansējuma procentuālo daļu.

23. pants

Attiecināmās izmaksas atbalsta saņemšanai, lai sāktu reaģēšanas spēju nepietiekamības novēršanu

1.   Attiecināmās izmaksas ir visas aprīkojuma, pakalpojumu vai cilvēkresursu izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai sākotnēji izveidotu reaģēšanas spējas.

2.   Uz atbalstu neattiecina izmaksas par kārtējās apkopes veikšanu vai darbības nodrošināšanu.

7. NODAĻA

PAGAIDU NEPILNĪBU RISINĀŠANA ĀRKĀRTĒJĀS KATASTROFĀS

24. pants

Finanšu noteikumi

1.   Komisija gada darba programmā vispārīgi nosaka nepieciešamo rezerves spēju veidus un skaitu, ņemot vērā konkrētu ārkārtēju katastrofu veidu iespējamību dalībvalstīs, kā arī ārkārtēju intensitāti vai citus faktorus, kuri nosaka katastrofas ārkārtējo raksturu, piemēram, tās norisināšanos vienlaicīgi ar citu katastrofu, kā arī pagaidu nepilnību iespējamību šādos scenārijos.

2.   Komisija regulāri sāk nepieciešamās finanšu procedūras, lai segtu Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 21. panta 2. punkta d) apakšpunktā noteiktās izmaksas, ar mērķi nodrošināt ātru piekļūšanu rezerves spējām, kas noteiktas gada darba programmā.

3.   Rezerves spējas, ko līdzfinansē Komisija, papildina esošās reaģēšanas spējas, kuras ir pieejamas dalībvalstīs valsts mēroga sagatavotības ietvaros, un neaizstāj esošās reaģēšanas spējas.

25. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma nosacījumi

1.   Savienības finansiālo ieguldījumu veic ar nosacījumu, ka dalībvalstis, kas piedalās 24. panta 2. punktā paredzētajās finanšu procedūrās, piekrīt 2. līdz 9. punktā minētajiem nosacījumiem. Komisija var noteikt papildu nosacījumus attiecībā uz finanšu procedūrām.

2.   Dalībvalstis nodrošina rezerves spēju pieejamību brīvprātīgo rezervju sarakstā.

3.   Rezerves spējas atbilst nepieciešamajām kvalitātes un sertifikācijas prasībām, kas norādītas 24. panta 2. punktā paredzētajās finanšu procedūrās.

4.   Rezerves spējas reģistrē brīvprātīgo rezervju sarakstā uz visu laika posmu, kas noteikts attiecīgajos pamatnolīgumos, partnerattiecību pamatnolīgumos vai līdzīgos noteikumos. Visi nosacījumi un ierobežojumi, ko paredz dalībvalsts(-is), kas reģistrē spējas, ir pienācīgi pamatoti ar operatīvajām prasībām.

5.   Uz rezerves spējām neattiecas tiesības saņemt 17. pantā minēto finansiālo palīdzību.

6.   Komisija ar CECIS palīdzību nekavējoties informē visas dalībvalstis par brīvprātīgo rezervju sarakstā reģistrētajām rezerves spējām.

7.   Brīvprātīgo rezervju sarakstā reģistrētās rezerves spējas ir pieejamas izvietošanai Savienības mehānisma ietvaros ar tiem pašiem vispārīgiem nosacījumiem, kuri attiecas uz citām brīvprātīgo rezervju sarakstā reģistrētajām spējām saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 11. pantu.

8.   Pēc tam, kad ar ERCC starpniecību saņemts palīdzības pieprasījums, brīvprātīgo rezervju sarakstā reģistrēto rezerves spēju izvietošana notiek saskaņā ar 11. nodaļā minētajām operatīvajām procedūrām, lai reaģētu uz katastrofām.

9.   Brīvprātīgo rezervju sarakstā reģistrētās rezerves spējas ir pieejamas vietējai izmantošanai dalībvalstīs, kuras ir līdzfinansējušas šo spēju pieejamību. Pirms šādas spēju izmantošanas uz vietas dalībvalstis apspriežas ar ERCC, lai apstiprinātu, ka:

i)

vienlaicīgi nenotiek vai nedraud notikt ārkārtas katastrofa, kam var sekot pieprasījums par rezerves spēju izvietošanu;

ii)

vietēja izmantošana nepamatoti nekavē ātru piekļūšanu spējām citām dalībvalstīm jaunas ārkārtas katastrofas gadījumā.

8. NODAĻA

APMĀCĪBAS PROGRAMMA

26. pants

Apmācības programma

1.   Izveido apmācības programmu, kas attiecas uz katastrofu novēršanu, sagatavotību tām un reaģēšanu uz tām. Programmā ietver vispārējus un konkrētus mācību kursus un ekspertu apmaiņas sistēmu. Programma ir paredzēta 27. pantā minētajām mērķgrupām.

2.   Komisija atbild par apmācības programmas koordinēšanu un organizēšanu un par tās satura un laika grafika noteikšanu.

27. pants

Dalībnieki

1.   Apmācības programmas mērķgrupas ir:

a)

dalībvalstu civilās aizsardzības un katastrofu pārvarēšanas personāls, jo īpaši vienību vadītāji, to vietnieki un sadarbības koordinatori, dalībvalstu eksperti, kas minēti 41. pantā, ieskaitot ekspertus novēršanas un sagatavotības jomā, un dalībvalstu kontaktpunktu galvenie darbinieki;

b)

Eiropas Savienības iestāžu un aģentūru darbinieki;

c)

izraudzītie eksperti no Eiropas kaimiņattiecību politikas valstīm, kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm.

2.   Mācību kursi ir pieejami arī izraudzītajiem ekspertiem no:

a)

Apvienoto Nāciju Organizācijas un tās aģentūrām;

b)

starptautiskajām organizācijām, kas minētas VII pielikumā;

c)

trešām valstīm un attiecīgā gadījumā citiem iesaistītajiem dalībniekiem.

3.   Dalībvalstis un Komisija izraugās savus praktikantus katram apmācības kursam.

28. pants

Mācību kursi

1.   Programma ietver vairākus mācību kursus ievada, operatīvajā un vadības līmenī.

2.   Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm nosaka, kādi kursi tie būs, un šo mācību kursu sistēmas saturu, programmu un grafiku, kā arī uzņemšanas prasības.

3.   Komisija nodrošina, lai instruktori un lektori būtu informēti par jaunākajām būtiskajām norisēm saistībā ar Savienības mehānismu.

29. pants

Ekspertu apmaiņa

Ekspertu apmaiņas sistēma starp dalībvalstīm un Komisiju nodrošina ekspertiem iespēju:

a)

iegūt pieredzi un apmainīties ar to;

b)

iepazīties ar dažādām izmantotajām metodēm un operatīvajām procedūrām;

c)

apgūt pieejas, ko pieņēmuši iesaistītie avārijas dienesti un iestādes.

30. pants

Papildu apmācības pasākumi

Attiecīgā gadījumā un saskaņā ar gada darba programmu tiek nodrošinātas papildu apmācības iespējas, lai realizētu apzinātās vajadzības vienmērīgai un efektīvai civilās aizsardzības un katastrofu pārvarēšanas pasākumu īstenošanai.

31. pants

Vērtēšanas sistēma

Komisija nodrošina mācību līmeņa un satura saskanību. Šajā nolūkā Komisija organizē attiecīgu veikto apmācības pasākumu vērtēšanas sistēmu.

9. NODAĻA

PRAKTISKO MĀCĪBU SISTĒMA

32. pants

Praktisko mācību programma, stratēģiskais satvars un prioritātes

1.   Civilās aizsardzības praktisko mācību programmu izveido un pārvalda Komisija.

2.   Civilās aizsardzības praktisko mācību programma ir balstīta uz stratēģisku satvaru, kurā izklāstīti praktisko mācību mērķi un nozīme saskaņā ar Savienības mehānismu.

3.   Praktisko mācību programma jo īpaši ir vērsta uz:

a)

dalībvalstu reaģēšanas spēju uzlabošanu, jo īpaši attiecībā uz vienībām un citiem resursiem, kas nodrošināti palīdzības intervencēs saskaņā ar Savienības mehānismu;

b)

procedūru uzlabošanu un pārbaudi un kopīgas pieejas noteikšanu civilās aizsardzības palīdzības intervenču koordinēšanai, un reaģēšanas laika samazināšanu lielu katastrofu gadījumā;

c)

dalībvalstu civilās aizsardzības dienestu un Komisijas sadarbības veicināšanu;

d)

gūto atziņu apzināšanu un šīs pieredzes apmaiņu;

e)

testiem par gūto atziņu izmantošanu.

4.   Praktisko mācību vispārējās prioritātes ir norādītas ilgtermiņa visaptverošā plānā. Tajā ietver attiecīgo katastrofu scenāriju un spēju elementus.

5.   Komisija:

a)

sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādā stratēģisko satvaru un ilgtermiņa visaptverošu plānu, ņemot vērā gūto atziņu programmu un citu būtisku informāciju;

b)

paredz praktisko mācību mērķus un nozīmi saistībā ar citiem Savienības mehānisma komponentiem; un

c)

katru gadu izstrādā priekšlikumu darba programmā attiecībā uz praktisko mācību konkrētām prioritātēm saskaņā ar ilgtermiņa visaptverošo plānu.

10. NODAĻA

GŪTO ATZIŅU PROGRAMMA

33. pants

Uzraudzība, analīze un novērtējums

1.   Komisija un dalībvalstis apmainās ar datiem, informāciju un novērtējumiem, kas tām nepieciešami, lai uzraudzītu, analizētu un novērtētu visas attiecīgās civilās aizsardzības darbības Savienības mehānisma ietvaros.

2.   Komisija izveido un pārvalda datubāzi, ko dalībvalstis un Komisija var izmantot datu vākšanai un apmaiņai ar tiem, lai izplatītu apzinātās atziņas un uzturētu pārskatu par to izmantošanu.

3.   Komisija veicina gūto atziņu apzināšanu attiecīgo ieinteresēto personu vidū, cita starpā, rīkojot sanāksmes.

34. pants

Gūto atziņu izmantošanas veicināšana

1.   Komisija nodrošina, ka atziņas, ko apzinājusi Komisija, dalībvalstis un attiecīgās ieinteresētās personas, tiek izmantotas lēmumu pieņemšanas procesā, lai turpinātu pilnveidot Savienības mehānismu.

2.   Apzinātās atziņas jo īpaši veicina:

a)

prioritāšu noteikšanu apmācības programmai, attiecīgā gadījumā ietverot mācību kursu saturu un programmu un praktisko mācību programmu;

b)

prioritāšu noteikšanu ikgadējiem uzaicinājumiem iesniegt projektu priekšlikumus novēršanas un sagatavotības jomā; un

c)

prioritāšu noteikšanu Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 10. pantā minētajām plānošanas darbībām.

3.   Komisija regulāri ziņo par gūto atziņu programmu, norādot attiecīgās apzinātās atziņas, paredzētos korektīvos pasākumus, pienākumus un termiņus, kā arī situāciju gūto atziņu izmantošanas ziņā.

4.   Dalībvalstis periodiski ziņo par sasniegumiem valsts kompetencē esošo apzināto atziņu izmantošanas ziņā.

11. NODAĻA

OPERATĪVĀS PROCEDŪRAS REAĢĒŠANAI UZ KATASTROFĀM

35. pants

Palīdzības pieprasījumi un reaģēšana

1.   Ja Savienībā notiek katastrofa vai pastāv katastrofas draudi, saņemot palīdzības pieprasījumu ar CECIS starpniecību, Komisija pēc vajadzības un bez kavēšanās veic pasākumus, kas paredzēti Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 15. panta 3. punktā.

2.   Ja ārpus Savienības notiek katastrofa vai pastāv katastrofas draudi, kuras dēļ var būt vajadzīga civilās aizsardzības palīdzība, Komisija var informēt trešo valsti par iespēju prasīt palīdzību saskaņā ar Savienības mehānismu.

3.   Ja dalībvalsts vai trešā valsts, kuru skārusi vai kurai draud katastrofa, vēlas prasīt palīdzību, izmantojot Savienības mehānismu, tā ar savas valsts kompetentās iestādes starpniecību iesniedz rakstisku civilās aizsardzības palīdzības pieprasījumu ERCC. Ja tā vēlas pieprasīt palīdzību Savienības mehānisma ietvaros, Apvienoto Nāciju Organizācija vai tās aģentūras, vai kāda no VII pielikumā minētajām starptautiskajām organizācijām nosūta rakstisku civilās aizsardzības palīdzības pieprasījumu ERCC.

4.   Palīdzības pieprasītājs sniedz ERCC visu attiecīgo informāciju par situāciju un jo īpaši par konkrētām vajadzībām, par prasīto atbalstu un par notikuma vietu.

5.   Palīdzības pieprasītājs informē ERCC par prasītās palīdzības piegādāšanas termiņu, ievešanas punktu un atrašanās vietu, un par vietējo operatīvo kontaktpunktu, kas atbild par katastrofas pārvarēšanu.

6.   ERCC sagatavo, cik iespējams, specifiskus izvietošanas plānus katram palīdzības pieprasījumam. Tie ietver ieteikumus par palīdzības sniegšanu, arī aicinājumus izvietot moduļus, tehniskās palīdzības un atbalsta vienības, citas reaģēšanas spējas un ekspertus, kas reģistrēti ERCC, un iespējamo vitālo vajadzību novērtējumu. Specifiskie izvietošanas plāni atbilst struktūrai un izklāstam, kā norādīts VI pielikumā, un ir balstīti uz Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 15. panta 3. punkta c) apakšpunktā un 16. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajiem vispārējiem iepriekš izstrādātiem plāniem, kas attiecas uz vissvarīgākajiem katastrofu risku veidiem un ņem vērā dalībvalstu riska novērtējumos apzinātos riska scenārijus. Specifiskos izvietošanas plānus nosūta visām dalībvalstīm.

7.   Izvēloties spējas no ERRC, ņem vērā šādus kritērijus, kuru prioritāte var būt atkarīga no palīdzības pieprasījuma specifikas:

a)

pieejamība;

b)

piemērotība;

c)

atrašanās vieta/tuvums;

d)

paredzamais transportēšanas laiks un izmaksas;

e)

iepriekšēja pieredze;

f)

attiecīgā resursa iepriekšēja izmantošana;

g)

citi būtiski kritēriji, piemēram, valodu zināšanas, radniecīga kultūrvide.

8.   Izņemot gadījumus, kad vienošanās ar dalībvalstīm paredz citādu rīcību, ERCC neaicina dalībvalstis izvietot EERC iekļautas specifiskas spējas bruņotu konfliktu zonās un teritorijās, kur ir šādu konfliktu draudi vai citi apstākļi, kas apdraud vienību drošumu un drošību.

9.   Dalībvalstis, kurām ir adresēts uzaicinājums izvietot EERC iekļautas spējas, saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 11. panta 7. punktu paziņo ERCC savu galīgo lēmumu par izvietošanu. ERCC norāda termiņu, līdz kuram dalībvalsts principā sniedz atbildi. Šo termiņu nosaka, pamatojoties uz katastrofas veidu, un tas nekādā gadījumā nav mazāks par divām stundām.

10.   Palīdzības pieprasītājs informē ERCC par to, kurus palīdzības piedāvājumus tas ir pieņēmis.

11.   Ja palīdzība ir vajadzīga, lai apmierinātu vitālas vajadzības, un tā nav pieejama vai nav pilnā mērā pieejama EERC, Komisija ar CECIS starpniecību nekavējoties informē visus dalībvalstu kontaktpunktus par pieejamo Savienības finansiālo atbalstu, kas paredzēts transporta resursiem, saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 23. panta 3. punkta b) apakšpunktu.

12.   EERC informē dalībvalstis par palīdzības pieprasītāja izvēlētajām intervences vienībām un līdzekļiem. Dalībvalstis, kas sniedz palīdzību, regulāri informē ERCC par nosūtītajām intervences vienībām un līdzekļiem, arī par visām spējām, kuras ir iekļautas EERC.

13.   Komisija var atlasīt, iecelt un nosūtīt ekspertu vienību atbalsta sniegšanai uz vietas saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 17. pantu.

36. pants

Ekspertu misijas

1.   Nosūtītie eksperti veic uzdevumus, kas paredzēti Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 8. panta d) punktā. Tie regulāri ziņo tās valsts iestādēm, kas prasījusi palīdzību, un ERCC.

2.   ERCC informē dalībvalstis par ekspertu misijas norisi.

3.   Palīdzības pieprasītājs regulāri informē ERCC par to, kā attīstās darbība uz vietas.

4.   Gadījumā, kad tiek veiktas intervences trešās valstīs, vienības vadītājs regulāri informē ERCC par to, kā attīstās darbība uz vietas.

5.   ERCC apkopo visu saņemto informāciju un izsūta to dalībvalstu kontaktpunktiem un kompetentajām iestādēm.

37. pants

Operatīvās darbības pabeigšana

1.   Dalībvalsts, kas prasījusi palīdzību, vai ikviena dalībvalsts, kas sniedz palīdzību, pēc iespējas ātrāk informē ERCC, kā arī nosūtītos ekspertus un intervences vienības, ja uzskata, ka to palīdzība vairs nav vajadzīga vai nevar vairs tikt sniegta. Operatīvās darbības faktisko pabeigšanu piemērotā veidā organizē palīdzības pieprasītājs un dalībvalstis. Par to informē ERCC.

2.   Trešās valstīs vienības vadītājs pēc iespējas ātrāk ziņo ERCC, ja pēc attiecīgas apspriešanās ar palīdzības pieprasītāju uzskata, ka palīdzība vairs nav vajadzīga vai ja ir šķēršļi, kas kavē efektīvu palīdzības sniegšanu. ERCC šo informāciju nosūta Savienības delegācijai attiecīgajā valstī, kā arī attiecīgajiem Komisijas dienestiem, EĀDD un dalībvalstīm. ERCC sadarbībā ar palīdzības pieprasītāju nodrošina nosūtīto ekspertu un intervences vienību darbības faktisko pabeigšanu.

38. pants

Ziņojumu sniegšana un apzinātās atziņas

1.   Palīdzības pieprasītāja un to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras ir sniegušas palīdzību, kā arī nosūtītajiem ekspertiem ir iespēja sniegt secinājumus ERCC par visiem intervences jautājumiem. ERCC sagatavo kopsavilkuma ziņojumu par sniegto palīdzību un visām būtiskajām apzinātajām atziņām.

2.   Papildus 33. un 34. pantā minētajam ERCC kopā ar dalībvalstīm uzrauga, kā tiek īstenotas apzinātās atziņas, lai uzlabotu saskaņā ar Savienības mehānismu veiktās palīdzības intervences.

39. pants

Izdevumi

1.   Izņemot gadījumus, kad ir spēkā cita vienošanās, palīdzības pieprasītājs sedz dalībvalstu sniegtās palīdzības izmaksas.

2.   Ikviena dalībvalsts, kas sniedz palīdzību, jo īpaši ņemot vērā katastrofas specifiku un jebkāda kaitējuma apjomu, var piedāvāt palīdzību pilnīgi vai daļēji bez maksas. Minētā dalībvalsts katrā laikā var arī atteikties no tās izmaksu atmaksāšanas.

3.   Izņemot gadījumus, kad ir spēkā cita vienošanās, intervences laikā palīdzības pieprasītājs atvieglo palīdzības vienību uzturēšanos un ēdināšanu un bez maksas papildina materiālu un pārtikas krājumus. Tomēr palīdzības vienības materiālā nodrošinājuma ziņā sākotnēji ir neatkarīgas un pašpietiekamas piemērotā laika posmā atkarībā no izmantotajiem resursiem, un tās attiecīgi informē ERCC.

4.   Ekspertu nosūtīšanas un attiecīgā loģistikas atbalsta izmaksas sedz saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 22. panta a) punktu. Par šīm izmaksām ir tiesības saņemt Savienības finansējumu.

40. pants

Zaudējumu atlīdzināšana

1.   Dalībvalstis, kas prasa palīdzību, nepieprasa zaudējumu atlīdzināšanu no dalībvalstīm par nodarīto kaitējumu gadījumos, kad kaitējums nodarīts, veicot palīdzības intervenci saskaņā ar Savienības mehānismu un šo lēmumu, izņemot, ja ir pierādīts, ka tas ir krāpšanas vai smaga pārkāpuma rezultāts.

2.   Ja, veicot palīdzības intervenci, kaitējums nodarīts trešām personām, dalībvalstis, kas prasa palīdzību, un dalībvalsts, kas sniedz palīdzību, sadarbojas, lai sekmētu šādu zaudējumu atlīdzināšanu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un attiecīgo regulējumu.

12. NODAĻA

EKSPERTU VIENĪBU IZVIETOŠANAS PROCESS

41. pants

Ekspertu kategorijas

Dalībvalstis iedala ekspertus šādās kategorijās:

a)

tehniskie eksperti;

b)

novērtēšanas eksperti;

c)

koordinācijas eksperti;

d)

vienību vadītāji.

42. pants

Uzdevumi un funkcijas

1.   Tehniskie eksperti ir spējīgi sniegt konsultācijas par īpašiem, augsta tehniska līmeņa jautājumiem un par saistītajiem riskiem un ir pieejami misiju veikšanai.

2.   Novērtēšanas eksperti ir spējīgi sniegt situācijas novērtējumu un konsultācijas par attiecīgo veicamo rīcību un ir pieejami misiju veikšanai.

3.   Koordinācijas eksperti var būt arī vienību vadītāju vietnieki, personas, kas atbild par loģistiku un sakariem, un cits vajadzīgais personāls. Ja ir tāda prasība, tehniskie eksperti un novērtēšanas eksperti var tikt iekļauti koordinācijas vienībā, lai palīdzētu vienības vadītājam visā misijas laikā.

4.   Vienības vadītājs intervences laikā ir atbildīgs par novērtēšanas un koordinācijas vienības vadīšanu. Vienības vadītājs uztur pienācīgus sakarus ar skartās valsts iestādēm, ar ERCC, cita starpā ar ERCC sadarbības koordinatoru, ar citām starptautiskajām organizācijām un gadījumos, kad palīdzības intervences saskaņā ar Savienības mehānismu tiek veiktas ārpus dalībvalstīm, arī ar Savienības delegāciju attiecīgajā valstī.

5.   Sagatavošanās uzdevumos izvietotiem ekspertiem Komisija, vienojoties ar dalībvalsti, kura tos nosūtījusi, var piešķirt pilnvaras uzņemties kādu no 41. pantā noteiktajām funkcijām, un viņiem ir jāspēj sniegt konsultācijas un ziņot par atbilstošiem sagatavotības pasākumiem, cita starpā administratīvajām spējām, agrīnās brīdināšanas vajadzībām, apmācību, praktiskām mācībām un izpratnes veicināšanu.

6.   Novēršanas uzdevumos izvietotiem ekspertiem Komisija, vienojoties ar dalībvalsti, kura tos nosūtījusi, var piešķirt pilnvaras uzņemties kādu no 41. pantā noteiktajām funkcijām, un viņiem ir jāspēj sniegt konsultācijas un ziņot par atbilstošiem novēršanas pasākumiem un riska pārvaldības spējām.

43. pants

Ekspertu datubāze

1.   Informāciju par ekspertiem Komisija apkopo ekspertu datubāzē un dara to pieejamu ar CECIS starpniecību.

2.   EERC iekļautie eksperti ir īpaši jānorāda 1. punktā minētajā datubāzē.

44. pants

Prasības attiecībā uz apmācību

Eksperti vajadzības gadījumā apgūst apmācības programmu, kas izveidota saskaņā ar 26. pantu.

45. pants

Izvirzīšana

Gadījumā, ja tiek prasīta palīdzība, dalībvalstis atbild par pieejamo ekspertu izvirzīšanu un to kontaktinformācijas nosūtīšanu ERCC.

46. pants

Mobilizācija un dienesta līgums

1.   EERC ir spējīgs mobilizēt un nosūtīt izraudzītos ekspertus ļoti īsā laikā pēc tam, kad dalībvalstis ir izvirzījušas ekspertus konkrētajai misijai.

2.   Komisija ar katru ekspertu paraksta dienesta līgumu, kurā ir ietverti šādi elementi:

a)

misijas mērķi;

b)

uzdevuma nosacījumi;

c)

paredzētais misijas ilgums;

d)

vietējās kontaktpersonas informācija;

e)

apdrošināšanas nosacījumu segums;

f)

dienasnauda, lai segtu izdevumus;

g)

īpaši samaksas nosacījumi;

h)

pamatnostādnes tehniskajiem ekspertiem, novērtējuma ekspertiem, koordinācijas ekspertiem un vienību vadītājiem.

13. NODAĻA

TRANSPORTA ATBALSTS

47. pants

Transporta atbalsta veidi

Transporta atbalstu var piešķirt šādos veidos

a)

apvienojot vai kopīgi izmantojot transporta kapacitāti;

b)

apzinot un atvieglojot dalībvalstu piekļuvi transporta resursiem, kas pieejami tirgū un/vai no citiem avotiem; vai

c)

nodrošinot Savienības atbalstu dalībvalstīm ar dotācijām vai veicot transporta pakalpojumu iepirkumu no privātpersonām vai juridiskām personām.

48. pants

Procedūra transporta atbalsta sniegšanai saskaņā ar Savienības mehānismu

1.   Procedūras, kas paredzētas 49. un 50. pantā, piemēro, kad tiek iesniegts transporta atbalsta pieprasījums.

2.   Kompetentā iestāde, kas minēta 56. pantā, sagatavo pieprasījumus un tos nosūta Komisijai rakstveidā. Tajos sniedz VIII pielikuma A daļā norādīto informāciju.

3.   Transporta kapacitātes apvienošanas gadījumā viena dalībvalsts var uzņemties vadību, pieprasot Savienības finansiālo atbalstu par visu operāciju.

4.   Visus saskaņā ar šo lēmumu iesniegtos transporta atbalsta pieprasījumus un ar tiem saistītās atbildes un informāciju, ar ko apmainās dalībvalstis un Komisija, nosūta ERCC, kas to apstrādā.

5.   Pieprasījumus nosūta ar CECIS starpniecību vai pa elektronisko pastu. Ar Savienības finansiālo atbalstu saistītus palīdzības pieprasījumus var nosūtīt ar CECIS starpniecību, pa telefaksu vai elektronisko pastu ar nosacījumu, ka to oriģinālus, ko parakstījusi kompetentā iestāde, tūlīt pēc tam iesniedz Komisijai.

6.   Tomēr Komisija var izmantot elektroniskās apmaiņas sistēmu, veicot visu apmaiņu ar saņēmējiem, cita starpā dotāciju nolīgumu noslēgšanu, dotāciju lēmumu paziņošanu un jebkurus to grozījumus, saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 (5) 179. pantu.

49. pants

Transporta atbalsta pieprasījumi

1.   Komisija, saņemot atbalsta pieprasījumu, nekavējoties paziņo par to kontaktpunktiem, ko dalībvalstis izraudzījušās saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 9. panta 7. punktu.

2.   Paziņojumā Komisija attiecīgā gadījumā var aicināt dalībvalstis sniegt informāciju par transporta resursiem, ko tās var darīt pieejamus dalībvalstij, kura prasījusi palīdzību, vai par ikvienu citu alternatīvu risinājumu, ko tās varētu ierosināt, lai nodrošinātu katastrofas skartās valsts izteiktās vajadzības. Komisija var norādīt maksimālo termiņu, kad jāsniedz minētā informācija.

3.   Pēc 1. punktā minētā Komisijas paziņojuma kontaktpunktiem par prasīto transporta atbalstu ir tiesības saņemt Savienības līdzfinansējumu, neskarot 53. pantu.

50. pants

Atbildes uz transporta atbalsta pieprasījumiem

1.   Dalībvalstis, kas var nodrošināt transporta atbalstu, pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā no brīža, kad saņemts 49. pantā minētais paziņojums, izņemot gadījumus, kad paziņojumā ir noteikts citādi, informē Komisiju par transporta resursiem, kurus tās brīvprātīgi var darīt pieejamus, atbildot uz transporta resursu apvienošanas vai apzināšanas pieprasījumu. Minētā informācija ietver elementus, kas paredzēti VIII pielikuma B daļā, un tajā jābūt iekļautai informācijai par finanšu nosacījumiem vai citiem ierobežojumiem, ja tādi ir.

2.   Komisija pēc iespējas ātrāk apkopo informāciju par pieejamajiem transporta resursiem un nosūta to dalībvalstij, kas prasījusi palīdzību.

3.   Papildus 2. punktā minētajai informācijai Komisija dalībvalstīm nosūta visu citu informāciju, kas ir tās rīcībā attiecībā uz transporta resursiem, kuri pieejami no citiem avotiem, cita starpā tirgū, un atvieglo dalībvalstu piekļuvi šādiem papildu resursiem.

4.   Dalībvalsts, kas prasa palīdzību, informē Komisiju par transporta risinājumiem, kurus tā ir izraudzījusies, un sadarbojas ar dalībvalstīm, kas sniedz šādu palīdzību, vai ar Komisijas noteikto operatoru.

5.   Komisija informē visas dalībvalstis par dalībvalsts, kas prasījusi palīdzību, izdarīto izvēli. Minētā dalībvalsts regulāri informē Komisiju par civilās aizsardzības palīdzības sniegšanas norisi.

51. pants

Dotācijas pieprasījums

1.   Gadījumos, kad dalībvalsts ir apzinājusi transporta risinājumu, taču civilās aizsardzības palīdzības transportēšanai ir nepieciešams Savienības finansējums, šī dalībvalsts var pieprasīt Savienības dotāciju.

2.   Dalībvalsts pieprasījumā norāda, cik lielu Savienības līdzfinansējuma procentuālo daļu tā pieprasa, bet tā nepārsniedz 55 % no attiecināmajām izmaksām attiecībā uz transporta darbībām saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 23. panta 2. punktu un nepārsniedz 85 % no attiecināmām izmaksām attiecībā uz transporta darbību saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 23. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu. Komisija nekavējoties informē pārējās dalībvalstis par šo pieprasījumu.

3.   Komisija var izveidot līdzdalības sistēmas ar attiecīgajām dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā minēts Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 178. pantā.

52. pants

Transporta pakalpojumu pieprasījums

1.   Gadījumos, kad dalībvalsts, kura prasījusi transporta atbalstu, nav apzinājusi transporta risinājumu, tā var prasīt Komisijai slēgt līgumus par transporta pakalpojumiem ar privātpersonām vai juridiskām personām civilās aizsardzības palīdzības transportēšanai uz katastrofas skarto valsti.

2.   Saņemot 1. punktā minēto pieprasījumu, Komisija par to nekavējoties informē visas dalībvalstis un paziņo dalībvalstij, kura prasījusi transporta pakalpojumu, par pieejamajiem transporta risinājumiem un par to izmaksām.

3.   Pamatojoties uz 1. un 2. punktā minēto informācijas apmaiņu, dalībvalsts rakstiski apstiprina transporta pakalpojuma pieprasījumu un savas saistības atmaksāt izdevumus Komisijai saskaņā ar 54. pantu. Dalībvalsts norāda, cik lielu attaisnoto izdevumu procentuālo daļu tā atmaksās. Minētā procentuālā daļa nedrīkst būt mazāka par 45 % attiecībā uz transporta darbībām saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 23. panta 2. punktu un 15 % attiecībā uz transporta darbībām saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 23. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu.

4.   Dalībvalsts nekavējoties paziņo Komisijai par visām transporta pakalpojuma pieprasījumā izdarītajām izmaiņām.

53. pants

Lēmums par Savienības finansējumu transporta atbalstam

1.   Lai noteiktu, vai ir ievēroti Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 23. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētie kritēriji un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (6) paredzētie saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principi, ņem vērā turpmāk minēto:

a)

informāciju, ko dalībvalsts sniegusi Savienības finansējuma pieprasījumā saskaņā ar 48. panta 2. punktu;

b)

katastrofas skartās valsts izteiktās vajadzības;

c)

vajadzību novērtējumus, ko sagatavojuši eksperti, kas ziņo Komisijai katastrofas laikā;

d)

citu atbilstošu un ticamu informāciju, kas ir Komisijas rīcībā lēmuma pieņemšanas laikā, ko sniegušas dalībvalstis un starptautiskās organizācijas;

e)

civilās aizsardzības palīdzības savlaicīgai nogādāšanai paredzēto transporta risinājumu lietderību un efektivitāti;

f)

vietējo iepirkumu iespējas;

g)

citus Komisijas veiktos pasākumus.

2.   Dalībvalstis sniedz jebkādu papildu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 23. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteikto kritēriju ievērošanu. Dalībvalstis pēc šādas informācijas pieprasījuma saņemšanas pēc iespējas ātrāk to paziņo Komisijai.

3.   Komisija norāda izmaksājamā priekšfinansējuma apjomu, kas var būt līdz 85 % no pieprasītā Savienības finansiālā ieguldījuma, ņemot vērā pieejamos budžeta resursus. Priekšfinansējumu neparedz par dotācijām, kas ir mazākas par robežlielumu, kas paredzēts mazas vērtības dotācijām, kā definēts Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 185. pantā, izņemot gadījumus, kad dalībvalsts, kura pieprasījusi finansiālo atbalstu, var apliecināt, ka priekšfinansējuma neizmaksāšana apdraudētu darbības īstenošanu.

4.   Lēmumu par finansiālo atbalstu nekavējoties paziņo dalībvalstij, kura pieprasījusi finansiālo atbalstu. To paziņo arī visām pārējām dalībvalstīm.

5.   Par atsevišķo transporta dotāciju pieteikumiem, attiecībā uz kuriem pieprasītais Savienības finansiālais ieguldījums ir mazāks par EUR 2 500, nav tiesību saņemt Savienības līdzfinansējumu, izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 51. panta 3. punktā minētās līdzdalības sistēmas.

54. pants

Transporta atbalstam piešķirtā Savienības finansējuma atmaksāšana

Par izmaksām, kas Komisijai radušās saskaņā ar 52. pantā noteikto procedūru, 90 dienu laikā pēc transporta operācijas veikšanas, kurai piešķirts Savienības finansiālais atbalsts, Savienības finansējumu saņēmušajām dalībvalstīm Komisija izdod parādzīmi par summu, kas atbilst tā lēmuma noteikumiem, kuru Komisija pieņēmusi attiecībā uz transporta pakalpojumu lūgumu, un ir vismaz 15 % no transporta izmaksām attiecībā uz transporta darbībām saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 23. panta 3. punktu un 45 % attiecībā uz transporta darbībām saskaņā ar Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 23. panta 2. punktu.

55. pants

Zaudējumu atlīdzināšana

Dalībvalsts, kura prasa transporta atbalstu, nepieprasa zaudējumu atlīdzināšanu no Savienības par tās īpašumam vai personālsastāvam nodarīto kaitējumu gadījumos, kad kaitējums nodarīts, sniedzot transporta atbalstu, ko reglamentē šis lēmums, izņemot, ja ir pierādīts, ka tas ir krāpšanas vai smaga pārkāpuma rezultāts.

56. pants

Kompetento iestāžu izraudzīšanās

Dalībvalstis izraugās attiecīgās kompetentās iestādes, kurām, piemērojot šo lēmumu, ir tiesības Komisijai lūgt finansiālo atbalstu un to saņemt, par ko tās informē Komisiju 60 dienu laikā pēc šā lēmuma izziņošanas. Visas izmaiņas saistībā ar šo informāciju nekavējoties jāpaziņo Komisijai.

Tomēr paziņojumi par kompetentajām iestādēm, ko dalībvalstis sniegušas saskaņā ar Lēmuma 2007/606/EK, Euratom 12. pantu, paliek spēkā līdz turpmākam attiecīgās dalībvalsts paziņojumam.

14. NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

57. pants

Atcelšana

Lēmumu 2004/277/EK, Euratom un 2007/606/EK, Euratom atceļ. Atsauces uz atceltajiem lēmumiem uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas iekļauta IX pielikumā.

58. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 16. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Kristalina GEORGIEVA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 924. lpp.

(2)  Padomes 2003. gada 29. decembra Lēmums 2004/277/EK, Euratom, ar kuru paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Lēmumu 2001/792/EK, Euratom, ar ko izveido Kopienas mehānismu pastiprinātas sadarbības veicināšanai civilās aizsardzības palīdzības intervenču jomā (OV L 87, 25.3.2004., 20. lpp.).

(3)  Komisijas 2007. gada 8. augusta Lēmums 2007/606/EK, ar kuru paredz noteikumus par to, kā īstenot noteikumus par transportu Padomes Lēmumā 2007/162/EK, Euratom, ar ko izveido civilās aizsardzības finanšu instrumentu (OV L 241, 14.9.2007., 17. lpp.).

(4)  Komisijas 2001. gada 29. novembra Lēmums 2001/844/EK, EOTK, Euratom, ar ko groza tās iekšējo reglamentu (OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

CECIS

Image

Teksts attēlu

Image

Teksts attēlu

II PIELIKUMS

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ MODUĻIEM UN TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS UN ATBALSTA VIENĪBĀM

1.   Lieljaudas sūknēšana

Uzdevumi

Nodrošināt sūknēšanu:

applūdušās zonās,

lai palīdzētu ugunsdzēsībā, piegādājot ūdeni.

Spējas

Nodrošināt sūknēšanu, izmantojot vidējas jaudas un lieljaudas sūkņus, kam ir:

kopējā jauda vismaz 1 000 m3 stundā un

samazinātā jauda, lai nodrošinātu sūknēšanu, ja augstuma atšķirība ir 40 m.

Spēja:

darboties grūti pieejamās zonās un apvidos,

sūknēt dubļainu ūdeni, kas satur ne vairāk kā 5 % cieto daļiņu, kuru diametrs ir līdz 40 mm,

ilgās operācijās sūknēt ūdeni līdz 40 °C temperatūrā,

piegādāt ūdeni 1 000  m attālumā.

Galvenie komponenti

Vidējas jaudas un lieljaudas sūkņi.

Šļūtenes un savienojumi, kas atbilst dažādiem standartiem, ieskaitot Storz standartu.

Pietiekami daudz personāla, lai pildītu uzdevumu, ja vajadzīgs, bez pārtraukuma.

Pašpietiekamība

Piemēro 12. pantu.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc tam, kad piedāvājums pieņemts.

Izvietošana var ilgt līdz 21 dienai.

2.   Ūdens attīrīšana

Uzdevumi

Nodrošināt dzeramo ūdeni no virszemes ūdens avota saskaņā ar piemērojamiem standartiem, proti, vismaz tādā līmenī, kas atbilst PVO standartiem.

Kontrolēt ūdens kvalitāti attīrīšanas iekārtas ūdens uzņemšanas vietā.

Spējas

Attīrīt 225 000 litru ūdens dienā.

Glabāšanas tilpums vienāds ar pusē dienas attīrītā ūdens tilpumu.

Galvenie komponenti

Mobila ūdens attīrīšanas iekārta.

Mobila ūdens glabāšanas iekārta.

Mobila lauka laboratorija.

Savienojumi, kas atbilst dažādiem standartiem, ieskaitot Storz standartu.

Pietiekami daudz personāla, lai pildītu uzdevumu, ja vajadzīgs, bez pārtraukuma.

Pašpietiekamība

Piemēro 12. pantu.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc tam, kad piedāvājums pieņemts.

Izvietošana var ilgt līdz 12 nedēļām.

3.   Vidēja mēroga meklēšana un glābšana pilsētvidē

Uzdevumi

Meklēt, lokalizēt un glābt upurus (1), kas atrodas zem drupām (piemēram, sabrukušām celtnēm, avarējušiem transportlīdzekļiem).

Vajadzības gadījumā sniegt neatliekamo palīdzību dzīvības glābšanai, līdz cietušajiem var nodrošināt tālāku aprūpi.

Spējas

Modulis spēj veikt šādas funkcijas, ņemot vērā atzītas starptautiskās vadlīnijas, piemēram, Starptautiskās meklēšanas un glābšanas padomdevējgrupas (INSAGAR) vadlīnijas:

meklēšana ar dienesta suņiem un/vai tehnisko meklēšanas aprīkojumu,

glābšana, cita starpā izcelšana,

betona griešana,

troses,

gruvešu nostiprināšana,

bīstamu materiālu uziešana un izolēšana (2),

paplašinātie dzīvības uzturēšanas pasākumi (3).

Spēja notikuma vietā darboties septiņas dienas 24 stundas dienā.

Galvenie komponenti

Pārvaldība (vadība, sakari/koordinācija, plānošana, saziņas līdzekļi/ziņošana, novērtēšana/analīze, drošība/drošums).

Meklēšana (ar tehniskiem līdzekļiem un/vai suņiem, bīstamu materiālu uziešana, bīstamu materiālu izolēšana).

Glābšana (graušana un laušana, griešana, celšana un pārvietošana, gruvešu nostiprināšana, troses).

Medicīniskā palīdzība, tostarp pacientu, vienības personāla un meklēšanas suņu aprūpe.

Pašpietiekamība

Vismaz septiņas operācijas dienas.

Piemēro 12. pantu.

Izvietošana

Katastrofas skartajā valstī var sākt darboties 32 stundu laikā.

4.   Plaša mēroga meklēšana un glābšana pilsētvidē

Uzdevumi

Meklēt, lokalizēt un glābt upurus (4), kas atrodas zem drupām (piemēram, sabrukušām celtnēm, avarējušiem transportlīdzekļiem).

Vajadzības gadījumā sniegt neatliekamo palīdzību dzīvības glābšanai, līdz cietušajiem var nodrošināt tālāku aprūpi.

Spējas

Modulis spēj veikt šādas funkcijas, ņemot vērā atzītas starptautiskās vadlīnijas, piemēram, INSAGAR vadlīnijas:

meklēšana ar dienesta suņiem un tehnisko meklēšanas aprīkojumu,

glābšana, cita starpā izcelšana sarežģītos apstākļos,

dzelzsbetona un būvtērauda konstrukciju griešana,

troses,

gruvešu nostiprināšana sarežģītos apstākļos,

bīstamu materiālu uziešana un izolēšana (5),

paplašinātie dzīvības uzturēšanas pasākumi (6).

Spēja vairākās notikuma vietās darboties 10 dienas 24 stundas dienā.

Galvenie komponenti

Pārvaldība (vadība, sakari/koordinācija, plānošana, saziņas līdzekļi/ziņošana, novērtēšana/analīze, drošība/drošums).

Meklēšana (ar tehniskiem līdzekļiem un suņiem, bīstamu materiālu uziešana, bīstamu materiālu izolēšana).

Glābšana (graušana un laušana, griešana, celšana un pārvietošana, gruvešu nostiprināšana, troses).

Medicīniskā palīdzība, tostarp pacientu, vienības personāla un meklēšanas suņu aprūpe (7).

Pašpietiekamība

Vismaz 10 operācijas dienas.

Piemēro 12. pantu.

Izvietošana

Katastrofas skartajā valstī var sākt darboties 48 stundu laikā.

5.   Ugunsdzēsības modulis meža ugunsgrēku dzēšanai, izmantojot helikopterus

Uzdevumi

Piedalīties lielu meža ugunsgrēku un veģetācijas ugunsgrēku dzēšanā, dzēšot ugunsgrēku no gaisa.

Spējas

Trīs helikopteri, kas katrs spēj uzņemt 1 000 litru ūdens.

Spēja veikt pastāvīgas operācijas.

Galvenie komponenti

Trīs helikopteri ar apkalpi, lai nodrošinātu, ka vismaz divi helikopteri vienmēr ir darba kārtībā.

Tehniskais personāls.

Četras ūdens tvertnes un trīs dzēšanas aparāti

Viens apkopes komplekts.

Viens rezerves daļu komplekts.

Divi glābšanas grozi.

Sakaru iekārtas.

Pašpietiekamība

Piemēro 12. panta 1. punkta f) un g) apakšpunktu.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā triju stundu laikā pēc tam, kad piedāvājums pieņemts.

6.   Ugunsdzēsības modulis meža ugunsgrēku dzēšanai, izmantojot lidmašīnas

Uzdevumi

Piedalīties lielu meža ugunsgrēku un veģetācijas ugunsgrēku dzēšanā, dzēšot ugunsgrēku no gaisa.

Spējas

Divas lidmašīnas, kas katra spēj uzņemt 3 000 litru ūdens.

Spēja veikt pastāvīgas operācijas.

Galvenie komponenti

Divas lidmašīnas.

Vismaz četras apkalpes.

Tehniskais personāls.

Apkopes komplekts apkopes veikšanai uz vietas.

Sakaru iekārtas.

Pašpietiekamība

Piemēro 12. panta 1. punkta f) un g) apakšpunktu.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā triju stundu laikā pēc tam, kad piedāvājums pieņemts.

7.   Priekšējais medicīniskās palīdzības punkts

Uzdevumi

Veikt pacientu profilēšanu (šķirošanu pēc ievainojumu smaguma) katastrofas vietā.

Stabilizēt pacientu stāvokli un sagatavot tos pārvešanai uz vispiemērotāko veselības aprūpes iestādi tālākai ārstēšanai.

Spējas

Spēja šķirot vismaz 20 pacientus stundā.

Medicīnas personāls, strādājot divās maiņās, 24 darba stundu laikā spēj stabilizēt vismaz 50 pacientu stāvokli.

Pieejami ārstniecības līdzekļi, lai 24 stundu laikā varētu sniegt palīdzību 100 pacientiem ar viegliem ievainojumiem.

Galvenie komponenti

Medicīnas personāla vienība vienai 12 stundu maiņai:

šķirošana: 1 medmāsa un/vai 1 ārsts,

intensīvā aprūpe: 1 ārsts un 1 medmāsa,

smagas, taču ne dzīvībai bīstamas traumas: 1 ārsts un 2 medmāsas,

evakuācija: 1 medmāsa,

īpašs atbalsta personāls: 4.

Teltis:

telts(-is) ar savstarpēji savienotām zonām šķirošanai, medicīniskai aprūpei un evakuācijai,

telts(-is) personālam.

Komandpunkts.

Loģistika un medicīnisko materiālu noliktava.

Pašpietiekamība

Piemēro 12. pantu.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc tam, kad piedāvājums pieņemts.

Var sākt darboties vienas stundas laikā pēc ierašanās notikuma vietā.

8.   Priekšējais medicīniskās palīdzības punkts ar ķirurģiju

Uzdevumi

Veikt pacientu profilēšanu (šķirošanu pēc ievainojumu smaguma) katastrofas vietā.

Veikt ķirurģiskas manipulācijas bojājumu stabilizēšanai.

Stabilizēt pacientu stāvokli un sagatavot tos pārvešanai uz vispiemērotāko veselības aprūpes iestādi tālākai ārstēšanai.

Spējas

Spēja šķirot vismaz 20 pacientus stundā.

Medicīnas personāls, strādājot divās maiņās, 24 darba stundu laikā spēj stabilizēt vismaz 50 pacientu stāvokli.

Ķirurģijas vienība, strādājot divās maiņās, 24 darba stundu laikā spēj veikt neatliekamas ķirurģiskas manipulācijas vismaz 12 pacientiem.

Pieejami ārstniecības līdzekļi, lai 24 stundu laikā varētu sniegt palīdzību 100 pacientiem ar viegliem ievainojumiem.

Galvenie komponenti

Medicīnas personāla vienība vienai 12 stundu maiņai:

šķirošana: 1 medmāsa un/vai 1 ārsts,

intensīvā aprūpe: 1 ārsts un 1 medmāsa,

ķirurģija: 3 ķirurgi, 2 operāciju māsas, 1 anesteziologs, 1 anestēzijas māsa,

smagas, taču ne dzīvībai bīstamas traumas: 1 ārsts un 2 medmāsas,

evakuācija: 1 medmāsa,

speciālistu atbalsta personāls: 4.

Teltis:

telts(-is) ar savstarpēji savienotām zonām šķirošanai, medicīniskai aprūpei un evakuācijai,

telts(-is) ķirurģiskām manipulācijām,

telts(-is) personālam.

Komandpunkts.

Loģistika un medicīnisko materiālu noliktava.

Pašpietiekamība

Piemēro 12. pantu.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc tam, kad piedāvājums pieņemts.

Var sākt darboties vienas stundas laikā pēc ierašanās notikuma vietā.

9.   Lauka hospitālis

Uzdevumi

Sniegt sākotnējo un/vai turpmāko traumas un medicīnisko aprūpi, ņemot vērā atzītas starptautiskas vadlīnijas par ārvalstu lauka hospitāļu izmantošanu, piemēram, Pasaules Veselības organizācijas vai Sarkanā Krusta vadlīnijas.

Spējas

10 gultas pacientiem ar smagām traumām; iespēja palielināt gultu skaitu.

Galvenie komponenti

Medicīnas vienība šādu funkciju veikšanai:

šķirošana,

intensīvā aprūpe,

ķirurģija,

smagas, taču ne dzīvībai bīstamas traumas,

evakuācija,

īpašs atbalsta personāls,

un vismaz vispārējas aprūpes ārsts, katastrofu mediķi, ortopēds, pediatrs, anesteziologs, farmaceits, dzemdniecības speciālists, higiēnas speciālists, laborants, rentgenolaborants.

Teltis:

medicīniskām manipulācijām piemērotas teltis,

teltis personālam.

Komandpunkts.

Loģistika un medicīnisko materiālu noliktava.

Pašpietiekamība

Piemēro 12. pantu.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā septiņu stundu laikā pēc pieprasījuma.

Var sākt darboties 12 stundu laikā pēc ierašanās notikuma vietā.

Spēj darboties vismaz 15 dienas.

10.   Katastrofā cietušo medicīniskā evakuācija ar gaisa transportu

Uzdevumi

Pārvest katastrofā cietušos uz veselības aprūpes iestādēm ārstēšanai.

Spējas

Spēja pārvest 50 pacientus 24 stundu laikā.

Spēja lidot gan dienā, gan naktī.

Galvenie komponenti

Helikopteri/lidmašīnas ar nestuvēm.

Pašpietiekamība

Piemēro 12. panta 1. punkta f) un g) apakšpunktu.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc tam, kad piedāvājums pieņemts.

11.   Pagaidu nometne ārkārtas situācijās

Uzdevumi

Nodrošināt pagaidu patvērumu, cita starpā personālu nometnes ierīkošanai, ārkārtas situācijās, galvenokārt katastrofas sākumposmos sadarbībā ar esošajām struktūrām, vietējām iestādēm vai humānās palīdzības organizācijām, līdz šo uzdevumu var uzticēt vietējām iestādēm vai humānās palīdzības organizācijām, ja šie uzdevumi jāveic ilgāku laiku.

Ja uzdevumus pārņem cita struktūra, pirms moduļa izvešanas apmācīt attiecīgo personālu (vietējo un/vai starptautisko).

Spējas

Aprīkota telšu nometne, kas var uzņemt 250 personas (50 teltis).

Galvenie komponenti

Ņemot vērā atzītas starptautiskās un ES vadlīnijas:

apsildāmas teltis (ziemas apstākļiem) un guļvietas ar guļammaisu un/vai segu,

strāvas ģeneratori un apgaismojums,

sanitārijas un higiēnas aprīkojums,

dzeramā ūdens sadale saskaņā ar PVO standartu,

patvērums elementārām sociālām aktivitātēm (vai iespēja tādu ierīkot).

Pašpietiekamība

Piemēro 12. pantu.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc tam, kad piedāvājums pieņemts.

Parasti misija ilgst ne ilgāk kā 4–6 nedēļas, vai vajadzības gadījumā ir jāuzsāk pārņemšanas process.

12.   Ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolstarojuma briesmu noteikšana un paraugu ņemšana (CBRN)

Uzdevumi

Veikt/apstiprināt sākotnējo novērtēšanu, tostarp:

sagatavot apdraudējumu vai risku aprakstu,

noteikt piesārņoto zonu,

izvērtēt vai apstiprināt jau veiktos aizsardzības pasākumus.

Veikt kvalificētu paraugu ņemšanu.

Iezīmēt piesārņoto zonu.

Prognozēt situāciju, veikt monitoringu un dinamisku risku izvērtēšanu, tostarp sagatavot ieteikumus brīdinājumiem un citiem pasākumiem.

Sniegt atbalstu tūlītējai riska samazināšanai.

Spējas

Spēja identificēt ķīmiskos apdraudējumus, konstatēt radioloģiskos apdraudējumus, izmantojot dažādas portatīvas, mobilas un laboratorijas iekārtas:

spēja noteikt alfa, beta un gamma starojumu un identificēt biežāk sastopamos izotopus,

spēja identificēt biežāk lietotās toksiskās rūpnieciskās ķimikālijas un pazīstamas ķīmiskās kaujas vielas un, ja iespējams, veikt to daļēji kvantitatīvu analīzi.

Spēja savākt, apstrādāt un sagatavot bioloģiskos, ķīmiskos un radioloģiskos paraugus, lai citur varētu veikt turpmākas analīzes (8).

Spēja izmantot atbilstošu zinātnisko modeli apdraudējuma prognozēšanai un, veicot pastāvīgu monitoringu, šo modeli apstiprināt.

Sniegt atbalstu tūlītējai riska samazināšanai:

apdraudējuma ierobežošana,

apdraudējuma neitralizēšana,

tehniska atbalsta sniegšana citām vienībām vai moduļiem.

Galvenie komponenti

Mobila ķīmiskā un radioloģiskā lauka laboratorija.

Portatīvi un mobili detektori.

Aprīkojums lauka paraugu ņemšanai.

Izplatīšanās modelēšanas sistēmas.

Mobila meteoroloģiskā stacija.

Iezīmēšanas materiāls.

Atsauces dokumentācija un piekļuve noteiktiem zinātnisko datu avotiem.

Droša un bezriska paraugu un atkritumu savākšana.

Personāla atsārņošanas aprīkojums.

Piemēroti individuālie aizsarglīdzekļi, lai varētu veikt operāciju piesārņotā vidē un/vai vidē, kur trūkst skābekļa, tostarp (vajadzības gadījumā) gāznecaurlaidīgs apģērbs.

Tehniskā aprīkojuma piegāde apdraudējuma ierobežošanai un neitralizēšanai.

Pašpietiekamība

Piemēro 12. pantu.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc tam, kad piedāvājums pieņemts.

13.   Meklēšana un glābšana CBRN apstākļos

Uzdevumi

Īpaša meklēšana un glābšana, izmantojot aizsargapģērbu.

Spējas

Īpaša meklēšana un glābšana, izmantojot aizsargapģērbu, saskaņā ar prasībām, kas attiecīgā gadījumā izvirzītas vidēja mēroga un liela mēroga meklēšanas un glābšanas moduļiem pilsētās.

“Karstajā zonā” vienlaikus darbojas trīs cilvēki.

Intervence ilgst 24 stundas bez pārtraukuma.

Galvenie komponenti

Iezīmēšanas materiāls.

Droša un bezriska atkritumu savākšana.

Personāla un izglābto cietušo atsārņošanas aprīkojums.

Piemēroti individuālie aizsarglīdzekļi, lai varētu veikt meklēšanas un glābšanas operācijas piesārņotā vidē, saskaņā ar prasībām, kas attiecīgā gadījumā izvirzītas vidēja mēroga un liela mēroga meklēšanas un glābšanas moduļiem pilsētās.

Tehniskā aprīkojuma piegāde apdraudējuma ierobežošanai un neitralizēšanai.

Pašpietiekamība

Piemēro 12. pantu.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc tam, kad piedāvājums pieņemts.

14.   Meža ugunsgrēku dzēšana uz sauszemes

Uzdevumi

Piedalīties lielu meža ugunsgrēku un veģetācijas ugunsgrēku dzēšanā, dzēšot ugunsgrēku uz sauszemes.

Spējas

Pietiekami cilvēkresursi, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību septiņas dienas.

Spēja darboties ierobežotas pieejas zonās.

Spēja izveidot garas šļūteņu rindas ar sūkņiem vismaz 2 km garumā un/vai izveidot nepārtrauktas aizsardzības līnijas.

Galvenie komponenti

Ugunsdzēsēji, kuri apmācīti veikt iepriekšminētos uzdevumus un kuri izgājuši papildu drošības apmācību, ņemot vērā ugunsgrēku dažādos veidus, kuriem varētu piemērot šo moduli.

Manuāli instrumenti aizsardzības līniju izveidei.

Šļūtenes, pārvietojamas tvertnes un sūkņi, lai izveidotu aizsardzības līniju.

Adapteri šļūtenes savienojumiem, ieskaitot Storz standartu.

Mugursomas ar ūdeni.

Iekārtas, ko var nolaist no helikoptera, izmantojot trosi vai vinču.

Ugunsdzēsēju evakuācijas procedūras ir jāsaskaņo ar saņēmēju valsti.

Pašpietiekamība

Piemēro 12. pantu.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā sešu stundu laikā pēc tam, kad piedāvājums pieņemts.

Spēj darboties septiņas dienas bez pārtraukuma.

15.   Meža ugunsgrēku dzēšana uz sauszemes, izmantojot transportlīdzekļus

Uzdevumi

Piedalīties lielu meža ugunsgrēku un veģetācijas ugunsgrēku dzēšanā, izmantojot transportlīdzekļus.

Spējas

Pietiekami cilvēkresursi un transportlīdzekļi, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību vismaz 20 ugunsdzēsēju sastāvā katrā laikā.

Galvenie komponenti

Ugunsdzēsēji, kuri apmācīti veikt iepriekš minētos uzdevumus.

Četri apvidus transportlīdzekļi.

Katra transportlīdzekļa tvertnes tilpums ir vismaz 2 000 litru.

Adapteri šļūtenes savienojumiem, ieskaitot Storz standartu.

Pašpietiekamība

Piemēro 12. pantu.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā sešu stundu laikā pēc tam, kad piedāvājums pieņemts.

Spēj darboties septiņas dienas bez pārtraukuma.

Izmantošana uz sauszemes vai ūdenī. Izmantošana gaisā ir iespējama tikai pienācīgi pamatotos gadījumos.

16.   Plūdu ierobežošana

Uzdevumi

Pastiprināt esošās struktūras un izveidot jaunas barjeras, lai novērstu turpmākus plūdus, ko rada ūdens līmeņa celšanās upēs, ūdens baseinos un uz ūdensceļiem.

Spējas

Spēja aizsprostot ūdeni vismaz 0,8 metru augstumā, izmantojot:

materiālus, kas ļauj izveidot 1 000 metru garu barjeru,

citus materiālus, kas pieejami uz vietas.

Spēja pastiprināt esošos aizsargdambjus.

Spēja vienlaicīgi darboties vismaz trijās vietās, kas atrodas zonā, kur var piekļūt ar kravas automobiļiem.

Spēja darboties 24 stundas septiņas dienas.

Barjeru un dambju uzraudzība un uzturēšana.

Spēja sadarboties ar vietējo personālu.

Galvenie komponenti

Materiāli ūdensnecaurlaidīgu barjeru izveidei kopumā 1 000 metru garumā (smiltis nodrošina vietējās iestādes).

Folija/plastmasas plēve (ja nepieciešama esošu barjeru ūdensnecaurlaidīguma nodrošināšanai atkarībā no barjeras konstrukcijas).

Smilšu maisu piepildīšanas iekārta.

Pašpietiekamība

Piemēro 12. pantu.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc tam, kad piedāvājums pieņemts.

Izmantošana uz sauszemes vai ūdenī. Izmantošana gaisā ir iespējama tikai pienācīgi pamatotos gadījumos.

Spēj darboties vismaz 10 dienas.

17.   Glābšana plūdos, izmantojot laivas

Uzdevumi

Meklēšana un glābšana ūdenī, kā arī palīdzība plūdos norobežotiem cilvēkiem, izmantojot laivas.

Vajadzības gadījumā nodrošināt dzīvības glābšanas palīdzību un pirmās nepieciešamības produktus.

Spējas

Spēja meklēt cilvēkus pilsētu un lauku rajonos.

Spēja glābt cilvēkus plūdu skartajos rajonos un sniegt tiem neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Spēja sadarboties ar gaisa meklēšanas grupām (helikopteri un lidmašīnas).

Spēja nodrošināt neatliekamas vajadzības plūdu skartajās zonās:

mediķu un medikamentu transportēšana utt.,

pārtika un ūdens.

Modulim jābūt vismaz piecam laivām un jāspēj transportēt 50 cilvēkus, neskaitot moduļa personālu.

Laivām jābūt veidotām tā, lai tās varētu izmantot auksta klimata apstākļos un pārvietoties pret straumi ar ātrumu vismaz 10 jūras jūdzes stundā.

Spēja darboties 24 stundas septiņas dienas.

Galvenie komponenti

Laivas paredzētas:

kuģošanai seklos ūdeņos (> 0,5 m),

izmantošanai vējainos apstākļos,

izmantošanai dienā un naktī,

tām jābūt aprīkotām saskaņā ar starptautiskajiem drošības standartiem, tostarp ar pasažieriem paredzētām glābšanas vestēm.

Cilvēki, kuri trenēti veikt glābšanu straujos ūdeņos. (Ne niršana, tikai glābšana uz ūdens virsmas.)

Pašpietiekamība

Piemēro 12. pantu.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc tam, kad piedāvājums pieņemts.

Izmantošana uz sauszemes vai ūdenī. Izmantošana gaisā ir iespējama tikai pienācīgi pamatotos gadījumos.

Spēj darboties vismaz 10 dienas.

Tehniskās palīdzības un atbalsta vienības

Vispārīgās prasības attiecībā uz tehniskās palīdzības un atbalsta vienībām

Uzdevumi

Nodrošināt:

biroja izveidošanu un darbību,

IKT atbalstu,

loģistikas un iztikas atbalstu,

transporta atbalstu notikuma vietā.

Spējas

Spēja palīdzēt novērtēšanas, koordinācijas un/vai sagatavošanās vienībām, koordinācijas centram notikuma vietā vai tikt apvienots ar civilās aizsardzības moduli, kā norādīts 12. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

Galvenie komponenti

Šādi atbalsta komponenti, kas ļauj veikt visas koordinācijas centra funkcijas notikuma vietā, ņemot vērā atzītas starptautiskās vadlīnijas, piemēram, ANO vadlīnijas:

biroja izveidošana un darbība,

IKT atbalsts,

loģistikas un iztikas atbalsta aprīkojums,

transporta atbalsts notikuma vietā.

Šos komponentus var sadalīt dažādās vienībās, lai nodrošinātu elastību, pielāgojoties konkrētas intervences vajadzībām.

Izvietošana

Spēj izbraukt ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc pieprasījuma.


(1)  Dzīvi upuri.

(2)  Pamatdarbība, plašāka darbība iekļauta modulī “Ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolstarojuma briesmu noteikšana un paraugu ņemšana”.

(3)  Pacientu aprūpe (neatliekamā palīdzība, medicīniskā stāvokļa stabilizēšana) no brīža, kad cietušajam piekļūts, līdz brīdim, kad viņš nonāk citu dienestu aprūpē.

(4)  Dzīvi upuri.

(5)  Pamatdarbība, plašāka darbība iekļauta modulī “Ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolstarojuma briesmu noteikšana un paraugu ņemšana”.

(6)  Pacientu aprūpe (neatliekamā palīdzība, medicīniskā stāvokļa stabilizēšana) no brīža, kad cietušajam piekļūts, līdz brīdim, kad viņš nonāk citu dienestu aprūpē.

(7)  Piemēro medicīniskās un veterinārās licencēšanas noteikumus.

(8)  Šajā procesā, ja iespējams, ņem vērā tās valsts prasības par pierādījumu datiem, kura prasījusi palīdzību.


III PIELIKUMS

EERC SĀKOTNĒJĀ KONFIGURĀCIJA

Moduļi

Modulis

Izvietošanai vienlaicīgi pieejamo moduļu skaits (1)

HCP (Lieljaudas sūknēšana)

6

MUSAR (Vidēja mēroga meklēšana un glābšana pilsētvidē – 1 izmantošanai aukstuma apstākļos)

6

WP (Ūdens attīrīšana)

2

FFFP (Ugunsdzēsības modulis meža ugunsgrēku dzēšanai, izmantojot lidmašīnas)

2

AMP (Priekšējais medicīniskās palīdzības punkts)

2

ETC (Pagaidu nometne ārkārtas situācijās)

2

HUSAR (Plaša mēroga meklēšana un glābšana pilsētvidē)

2

CBRNDET (Ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolstarojuma briesmu noteikšana un paraugu ņemšana)

2

GFFF (Meža ugunsgrēku dzēšana uz sauszemes)

2

GFFF-V (Meža ugunsgrēku dzēšana uz sauszemes, izmantojot transportlīdzekļus)

2

CBRNUSAR (Meklēšana un glābšana pilsētvidē CBRN apstākļos)

1

AMP-S (Priekšējais medicīniskās palīdzības punkts ar ķirurģiju)

1

FC (Plūdu ierobežošana)

2

FRB (Glābšana plūdos, izmantojot laivas)

2

MEVAC (Katastrofā cietušo medicīniskā evakuācija ar gaisa transportu)

1

FHOS (Lauka hospitālis)

2

FFFH (Ugunsdzēsības modulis meža ugunsgrēku dzēšanai, izmantojot helikopterus)

2


Tehniskās palīdzības un atbalsta vienības (TAST)

Tehniskās palīdzības un atbalsta vienība

Izvietošanai vienlaicīgi pieejamo TAST skaits (1)

TAST (Tehniskās palīdzības un atbalsta vienība)

2


Citas reaģēšanas spējas

Citas reaģēšanas spējas

Izvietošanai vienlaicīgi pieejamo citu reaģēšanas spēju skaits (1)

Vienības meklēšanai un glābšanai kalnos

2

Vienības meklēšanai un glābšanai ūdenī

2

Vienības meklēšanai un glābšanai pazemē

2

Vienības ar speciālu meklēšanas un glābšanas aprīkojumu, piemēram, meklēšanas robotiem

2

Vienības ar bezpilota gaisa kuģiem

2

Vienības reaģēšanai uz negadījumiem jūrā

2

Strukturālās inženierijas vienības, kas veic zaudējumu un drošības novērtējumu, nojaukšanai/remontēšanai paredzētu ēku ekspertīzi, infrastruktūras novērtēšanu, īslaicīgu gruvešu nostiprināšanu

2

Evakuācijas atbalsts: ieskaitot informācijas pārvaldības un loģistikas vienības

2

Ugunsdzēsība: konsultatīvās/novērtēšanas vienības

2

CBRN atsārņošanas vienības

2

Mobilas laboratorijas vides avāriju situācijām

2

Sakaru vienības vai platformas, lai ātri atjaunotu sakarus attālos apvidos

2

Medicīniska evakuācija ar reaktīvo sanitāro gaisa kuģi un medicīniska evakuācija ar helikopteru attiecīgi Eiropas teritorijā un pasaulē

2

Papildu patvēruma kapacitāte: vienības, kas paredzētas 250 cilvēkiem (50 teltis), ieskaitot pašpietiekamības nodrošināšanas vienību pārvietošanas personālam

100

Papildu patvēruma piederumi: vienības, kas paredzētas 2 500  cilvēkiem (500 brezenta pārklāji), ar instrumentu komplektu, ko iespējams iepirkt uz vietas

6

Ūdens sūkņi ar minimālo sūknēšanas jaudu 800 l minūtē

100

Strāvas ģeneratori (5–150 kW)

Strāvas ģeneratori (>150 kW)

100

10

Spējas jūras piesārņojuma gadījumā

pēc vajadzības

Citas reaģēšanas spējas, kas nepieciešamas konstatēto risku novēršanai (1)

pēc vajadzības


(1)  Lai nodrošinātu šādu pieejamību, tiek paredzēta iespēja EERC reģistrēt lielāku skaitu spēju (piemēram, rotācijas gadījumā). Tāpat, ja dalībvalstis nodrošina vairāk spēju, arī EERC var reģistrēt lielāku skaitu.


IV PIELIKUMS

EERC KVALITĀTES UN SAVIETOJAMĪBAS PRASĪBAS

Moduļiem un tehniskās palīdzības un atbalsta vienībām sākotnējā konfigurācijā piemēro II pielikumā paredzētās prasības. Pēc tam Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm pārskata kvalitātes un savietojamības prasības ar mērķi vēl vairāk uzlabot reaģēšanas spēju pieejamību EERC, ieskaitot reaģēšanas laiku.

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm nosaka kvalitātes un savietojamības prasības arī citām reaģēšanas spējām un ekspertiem.


V PIELIKUMS

EERC SERTIFIKĀCIJAS UN REĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRA – INFORMĀCIJAS ELEMENTI

INFORMĀCIJAS ELEMENTI

Informācijas elementi, kas jānodrošina, lai pieteiktos sertifikācijas un reģistrācijas procedūrai attiecībā uz konkrētu EERC resursu, ietver šādus elementus un visu papildu informāciju, ko Komisija uzskata par nepieciešamu:

1)

pašnovērtējumu, kas apliecina, ka attiecīgais resurss atbilst šāda veida resursiem noteiktajām kvalitātes prasībām;

2)

faktu lapu par moduli, ieskaitot tehniskās palīdzības un atbalsta vienību, citas reaģēšanas spējas vai ekspertus (CECIS faktu lapas);

3)

apstiprinājumu, ka ir veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka attiecīgā iestāde un dalībvalstu kontaktpunkti spēj nepārtraukti un bez kavēšanās apstrādāt pieprasījumus par rezerves spēju izvietošanu attiecībā uz to EERC reģistrētajiem resursiem;

4)

apstiprinājumu, ka ir veikti visi nepieciešamie pasākumi, ieskaitot nepieciešamos finansēšanas pasākumus, lai nodrošinātu, ka EERC reģistrēto resursu var izvietot nekavējoties pēc Komisijas uzaicinājuma sākt izvietošanu;

5)

precīzu laika posmu, kurā solītās spējas būs pieejamas EERC [vismaz vienu gadu, ne ilgāk kā trīs gadus, izņemot ekspertus, kuru pieejamības ilgums var būt pat sešus mēnešus īss];

6)

informāciju par garantēto maksimālo mobilizācijas laiku [ne vēlāk kā 12 stundas pēc tam, kad piedāvājums pieņemts];

7)

resursa ģeogrāfisko atrašanās vietu, norādošu mobilizācijas vietu (lidosta u. tml.), izvietošanas normālo ģeogrāfisko teritoriju un ģeogrāfiskos ierobežojumus, ja tādi ir;

8)

moduļa standarta operāciju procedūras, ieskaitot tehniskās palīdzības un atbalsta vienību vai citas reaģēšanas spējas (piemēram, Moduļu standarta operāciju procedūru pamatnostādnes);

9)

visu būtisko informāciju par transportēšanu, piemēram, izmēriem, svaru, aviopārvadājumu ierobežojumiem utt., vēlamajiem transportēšanas veidiem, attiecīgā gadījumā – par pieeju ostām;

10)

citus ierobežojumus vai citus paredzamus izvietošanas nosacījumus;

11)

“Pieredzes dokumentu” ar kopsavilkumu par moduļa, citu reaģēšanas spēju vai ekspertu izvietošanas iepriekšējo pieredzi; piedalīšanos Savienības mehānisma praktiskajās mācībās, vadošā personāla (vienības vadītājs, vienības vadītāja vietnieks) apmācību Savienības mehānisma ietvaros, attiecīgos gadījumos starptautisko standartu ievērošana (piemēram, INSARAG, PVO, Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācija u. c.);

12)

pašnovērtējumu par pielāgošanas vajadzībām un ar tām saistītajām izmaksām;

13)

visu nepieciešamo kontaktinformāciju;

14)

apliecinājumu par to, ka modulis, ieskaitot tehniskās palīdzības un atbalsta vienību, citas reaģēšanas spējas vai ekspertus, atbilst kvalitātes prasībām [un ir sekmīgi pabeidzis sertifikācijas procedūru].

Modulis

Faktu lapas, standarta operāciju procedūras, apmācība

Moduļi – lauka mācības

Moduļi – teorijas mācības

HCP (Lieljaudas sūknēšana)

x

x

x

MUSAR (Vidēja mēroga meklēšana un glābšana pilsētvidē)

x

(x) ja nav IEC  (*)

x

WP (Ūdens attīrīšana)

x

x

x

FFFP (Ugunsdzēsības modulis meža ugunsgrēku dzēšanai, izmantojot lidmašīnas)

x

 

x

AMP (Priekšējais medicīniskās palīdzības punkts)

x

x

x

ETC (Pagaidu nometne ārkārtas situācijās)

x

 

x

HUSAR (Plaša mēroga meklēšana un glābšana pilsētvidē)

x

(x) ja nav IEC  (*)

x

CBRNDET (Ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolstarojuma briesmu noteikšana un paraugu ņemšana)

x

x

x

GFFF (Meža ugunsgrēku dzēšana uz sauszemes)

x

 

x

GFFF-V (Meža ugunsgrēku dzēšana uz sauszemes, izmantojot transportlīdzekļus)

x

 

x

CBRNUSAR (Meklēšana un glābšana pilsētvidē CBRN apstākļos)

x

x

x

AMP-S (Priekšējais medicīniskās palīdzības punkts ar ķirurģiju)

x

 

x

FC (Plūdu ierobežošana)

x

 

x

FRB (Glābšana plūdos, izmantojot laivas)

x

x

x

MEVAC (Katastrofā cietušo medicīniskā evakuācija ar gaisa transportu)

x

 

x

FHOS (Lauka hospitālis)

x

 

x

FFFH (Ugunsdzēsības modulis meža ugunsgrēku dzēšanai, izmantojot helikopterus)

x

 

x

TAST (Tehniskās palīdzības un atbalsta vienība)

x

x

x


(*)  IEC ir INSARAG ārējā atestācija.


VI PIELIKUMS

EERC SPECIFISKO IZVIETOŠANAS PLĀNU IZKLĀSTS

EERC specifiskais izvietošanas plāns [katastrofu gadījumos]

Intervences scenārija apraksts

Situācijas analīze – koordinācija uz vietas

Norāde par agrāk izstrādātiem vispārējiem intervences scenārijiem

Izejas scenāriji

EERC resursu atlases kritēriji

Norāde par drošības situāciju uz vietas

Norāde par iepriekš definētiem atlases kritērijiem: pieejamību, piemērotību, atrašanās vietu/tuvumu, transportēšanas ilgumu un izmaksām u. c.

Atzīme par steidzamību

Ģeogrāfiskie ierobežojumi un citi iepriekš noteikti ierobežojumi

Atjaunināta informācija par mehānisma statusu

Pieprasījumi, piedāvājumi, ES civilās aizsardzības vienība, transporta resursu apvienošana

Ieteikumi par:

palīdzības sniegšanu

vitālām vajadzībām

citiem būtiskiem elementiem, ja iespējams, piemēram, loģistiku, muitu, saņēmējiem


VII PIELIKUMS

ATTIECĪGĀS STARPTAUTISKĀS ORGANIZĀCIJAS

Šajā pielikumā norādītas Lēmuma Nr. 1313/2013/ES 16. panta 1. punktā minētās starptautiskās organizācijas. Savienības civilās aizsardzības palīdzību var pieprasīt ikviena no turpmāk minētajām attiecīgajām starptautiskajām organizācijām vai ar to starpniecību:

1)

Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM);

2)

Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību federācija (IFRC);

3)

Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija (OPCW).


VIII PIELIKUMS

TRANSPORTA ATBALSTS

A DAĻA

Informācija, kas jānorāda dalībvalstīm, kuras pieprasa transporta atbalstu

1.

Katastrofa/ārkārtas situācija, skartā valsts.

2.

Norādes par Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centra (ERCC) sniegtajiem paziņojumiem.

3.

Valsts/iestāde, kas pieprasa transporta atbalstu.

4.

Prasītais transporta atbalsta veids (izvēlēties kādu no turpmāk minētajiem variantiem):

A.   citās dalībvalstīs pieejamo transportlīdzekļu apzināšana (resursu apvienošana)

JĀ/NĒ

B.   Tirgū pieejamo transportlīdzekļu apzināšana (transporta pakalpojumu sniedzējs, ar ko Eiropas Komisija noslēgusi līgumu) vai citi avoti

JĀ/NĒ

C.   Finansiālais atbalsts transporta dotācijas veidā

JĀ/NĒ

5.

Transportētās palīdzības galasaņēmējs/saņēmējs.

6.

Sīka informācija par transportējamo civilās aizsardzības palīdzību, cita starpā precīzs priekšmetu, svara, izmēru, tilpuma, aizņemtās platības un iepakojuma apraksts ar atbilstošām norādēm par iepakojuma standartiem pārvadājumiem pa gaisu, sauszemi un jūru, vai ir bīstami priekšmeti, transportlīdzekļu raksturojums, kā arī to kopējā masa, izmēri, tilpums, aizņemtā platība un citas palīdzības transportēšanai un sniegšanai būtiskas juridiskās, muitas, veselības aizsardzības vai sanitārās prasības.

Informācija par personāla skaitu braucienā/transportējamiem pasažieriem.

7.

Informācija par to, kā šī palīdzība atbilst cietušās valsts vajadzībām, ņemot vērā cietušās valsts pieprasījumu vai vajadzību novērtējumu, jo īpaši attiecībā uz apzinātām vitālām vajadzībām.

8.

Cietušās valsts vai koordinējošās iestādes informācija par stāvokli saistībā ar šo palīdzību (pieņemta/gaida pieņemšanu).

9.

Prasītais vai paredzētais transportēšanas maršruts.

10.

Nosūtīšanas vieta/osta un vietējais kontaktpunkts.

11.

Saņemšanas vieta/osta un vietējais kontaktpunkts. Informācija (ja tā ir pieejama) par to, kurš organizēs izkraušanu un muitošanu saņemšanas vietā/ostā.

12.

Kontaktpunkts muitas dokumentiem/formalitātēm.

13.

Datums/laiks, kad palīdzība/pasažieri ir gatavi transportēšanai no nosūtīšanas ostas.

14.

Informācija par iespējām pārvietot palīdzību/pasažierus uz citu nosūtīšanas vietu/nosūtīšanas ostu/transporta mezglu tālākai transportēšanai.

15.

Papildu informācija (vajadzības gadījumā), ja tāda ir pieejama, piegādes vieta, saņēmēja adrese un kontaktinformācija.

16.

Informācija par iespējamo ieguldījumu transporta izmaksās.

17.

Informācija par citiem jau apzinātiem transporta risinājumiem.

18.

Informācija par Savienības līdzfinansējuma pieprasījumā (attiecīgā gadījumā).

19.

Transporta atbalstu pieprasījušās organizācijas pārstāvja vārds, uzvārds un kontaktinformācija.

B DAĻA

Informācija, kas jānorāda dalībvalstīm vai komisijai, piedāvājot transporta atbalstu

1.

Katastrofa/ārkārtas situācija, skartā valsts.

2.

Valsts/organizācija, kas atbild uz pieprasījumu.

3.

Norādes par Ārkārtas reaģēšanas koordinēšanas centra (ERCC) un transporta atbalstu pieprasījušās dalībvalsts/organizācijas sniegtajiem paziņojumiem.

4.

Sīka tehniska informācija par transporta piedāvājumu, cita starpā par pieejamo transporta resursu veidiem, transportēšanas datumiem un laikiem, nepieciešamo pārvietojumu vai izbraukšanu skaitu.

5.

Konkrēta informācija par transportējamo civilās aizsardzības palīdzību, tās ierobežojumiem un veidiem, cita starpā svaru, izmēru, tilpumu, aizņemto platību, iepakojumu, iespējamiem bīstamiem priekšmetiem, transportlīdzekļu sagatavošanu, pārkraušanas noteikumiem, personālu/pasažieriem, kas brauc, un par citām transportēšanai būtiskām juridiskām, muitas, veselības aizsardzības vai sanitārajām prasībām.

6.

Ierosinātais transportēšanas maršruts.

7.

Nosūtīšanas vieta/osta un vietējais kontaktpunkts.

8.

Saņemšanas vieta/osta un vietējais kontaktpunkts.

9.

Kontaktpunkts muitas dokumentiem/formalitātēm.

10.

Datums/laiks, kad palīdzībai/pasažieriem jābūt gataviem transportēšanai no nosūtīšanas ostas.

11.

Informācija par ikvienu pieprasījumu pārvietot palīdzību/pasažierus uz citu nosūtīšanas vietu/nosūtīšanas ostu/transporta mezglu tālākai transportēšanai.

12.

Datums/laiks, kad paredzama palīdzības/pasažieru ierašanās saņemšanas vietā/ostā.

13.

Papildu informācija (pēc vajadzības).

14.

Informācija par iespējamu pieprasījumu attiecībā uz ieguldījumu transporta izmaksās, finansiālo ieguldījumu un sīka informācija par īpašiem nosacījumiem vai ierobežojumiem, kas saistīti ar piedāvājumu.

15.

Transporta atbalstu piedāvājošās organizācijas pārstāvja vārds, uzvārds un kontaktinformācija.


IX PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Lēmums 2004/277/EK, Euratom

Lēmums 2007/606/EK, Euratom

Šis lēmums

1. pants

 

1. pants

2. pants

 

2. pants

3. panta 1. punkts (1)

3. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 4. punkts

 

10. panta 1. punkts

10. panta 3. punkts

3.a panta 1. punkts

3.a panta 2. punkts

3.a panta 3. punkts

3.a panta 4. punkts

 

13. panta 1. punkts

13. panta 2. punkts

11. panta 1. punkts

11. panta 2. punkts

3.b pants

 

12. pants

3.c pants

 

13. panta 4. punkts

4. pants

 

5. pants

 

3. panta 2. punkts

6. pants

 

7. pants

 

8. pants

 

4. pants

9. pants

 

10. pants

 

5. pants

11. panta 1. punkts

11. panta 2. punkts

11. panta 3. punkts

 

6. panta 1. punkts

6. panta 2. punkts

6. panta 3. punkts

12. pants

 

7. pants

13. pants

 

14. pants

 

10. panta 1. punkts un 10. panta 3. punkts

15. pants

 

41. pants

16. panta 1. punkts

16. panta 2. punkts

16. panta 3. punkts

16. panta 4. punkts

 

42. panta 1. punkts

42. panta 2. punkts

42. panta 3. punkts

42. panta 4. punkts

17. pants

 

43. pants

18. pants

 

44. pants

19. pants

 

45. pants

20. pants

 

46. pants

21. pants

 

26. pants

22. pants

 

27. panta 1. punkts

23. pants

 

26. panta 1. punkta trešais teikums

24. pants

 

32. panta 3. punkts

25. pants

 

29. pants

26. pants

 

30. pants

27. panta 1. punkts

27. panta 2. punkts

27. panta 3. punkts

 

31. panta pirmais teikums

27. panta 3. punkts

31. panta otrais teikums

28. pants

 

29. panta 1. punkts

29. panta 2. punkts

29. panta 3. punkts

29. panta 4. punkts

29. panta 5. punkts

29. panta 6. punkts

29. panta 7. punkts

29. panta 8. punkts

29. panta 9. punkts

29. panta 10. punkts

29. panta 11. punkts

 

35. panta 3. punkta pirmais teikums

35. panta 2. punkts

35. panta 4. punkts un 35. panta 5. punkts

35. panta 1. punkts

35. panta 10. punkts

35. panta 12. punkts

46. panta 1. punkts

30. pants

 

31. pants

 

32. panta 1. punkts

32. panta 2. punkts

32. panta 3. punkts

32. panta 4. punkts

32. panta 5. punkts

32. panta 6. punkts

 

36. panta 1. punkts

36. panta 2. punkts

36. panta 2. punkts

36. panta 3. punkts

36. panta 4. punkts

36. panta 5. punkts

33. pants

 

37. pants

34. pants

 

38. pants

35. pants

 

39. pants

36. pants

 

40. pants

37. pants

 

58. pants

 

1. pants

1. pants

 

2. pants

2. pants

 

3. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 4. punkts

3. panta 5. punkts

48. panta 1. punkts

48. panta 2. punkts

48. panta 4. punkts

48. panta 5. punkts

 

4. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts

4. panta 3. punkts

49. panta 1. punkts

49. panta 2. punkts

49. panta 2. punkta otrais teikums un 50. panta 1. punkta pirmais teikums

 

5. panta 1. punkts

5. panta 2. punkts

5. panta 3. punkts

5. panta 4. punkts

5. panta 5. punkts

5. panta 6. punkts

50. panta 1. punkts

50. panta 2. punkts

50. panta 3. punkts

50. panta 4. punkts

50. panta 5. punkts

 

6. pants

51. pants

 

7. pants

52. pants

 

8. panta 1. punkts

8. panta 2. punkts

8. panta 3. punkts

8. panta 4. punkts

8. panta 5. punkts

53. panta 1. punkts

53. panta 2. punkts

53. panta 3. punkts

53. panta 4. punkts

 

9. pants

 

10. pants

54. pants

 

11. pants

55. pants

 

12. pants

56. pants

 

13. pants

58. pants

 

Pielikums

VIII pielikums

I pielikums (2)

 

I pielikums

II pielikums (3)

 

II pielikums

III pielikums (4)

 

II pielikums, beigās


(1)  3.a, 3.b un 3.c pants pievienots ar Komisijas Lēmumu 2008/73/EK, Euratom (OV L 20, 24.1.2008., 23. lpp.), ar ko groza Lēmumu 2004/277/EK, Euratom.

(2)  I pielikums ieviests ar Lēmumu 2008/73/EK, Euratom, ar ko groza Lēmumu 2004/277/EK, Euratom.

(3)  II pielikums grozīts ar Komisija Lēmumu 2010/481/ES, Euratom (OV L 236, 7.9.2010., 5. lpp.), ar ko groza Lēmumu 2004/277/EK, Euratom.

(4)  III pielikums ieviests ar Lēmumu 2008/73/EK, Euratom, ar ko groza Lēmumu 2004/277/EK, Euratom.


6.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/46


KOMISIJAS LĒMUMS

(2014. gada 24. oktobris),

ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai absorbējošiem higiēnas produktiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7735)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/763/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 ES ekomarķējumu var piešķirt produktiem, kam visā to aprites ciklā ir samazināta ietekme uz vidi.

(2)

Regula (EK) Nr. 66/2010 paredz noteikt konkrētus ES ekomarķējuma kritērijus katrai produktu grupai.

(3)

Šiem kritērijiem un ar tiem saistītajām novērtēšanas un verifikācijas prasībām vajadzētu būt spēkā četrus gadus no šā lēmuma pieņemšanas dienas, ņemot vērā šīs produktu grupas inovācijas ciklu.

(4)

Tā kā absorbējošu higiēnas produktu kopējo ietekmi uz vidi var būtiski ietekmēt materiālu patēriņš, ir lietderīgi noteikt ES ekomarķējuma kritērijus šai produktu grupai. Šiem kritērijiem jo īpaši vajadzētu veicināt materiālu ilgtspējīgu ieguvi, ierobežot bīstamu vielu izmantošanu un sekmēt tādu augstas kvalitātes un veiktspējas produktu radīšanu, kuri ir piemēroti lietošanai un izstrādāti tā, lai samazinātu atkritumu rašanos.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 16. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Produktu grupu “absorbējoši higiēnas produkti” veido zīdaiņu autiņbiksītes, higiēniskās paketes, tamponi un ieliktnīši zīdīšanas periodam (krūšturu ieliktnīši), kas ir vienreizlietojami produkti un sastāv no dabīgu šķiedru un polimēru kombinācijas, kurā šķiedras veido mazāk nekā 90 % no masas (izņemot tamponu gadījumā).

2.   Produktu grupa neietver ne inkontinences līdzekļus, ne arī citu veidu ražojumus, uz kuriem attiecas Padomes Direktīva 93/42/EEK (2).

2. pants

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“celulozes pulpa” ir šķiedrains materiāls, kas galvenokārt sastāv no celulozes un ko iegūst, lignocelulozes materiālus apstrādājot ar vienu vai vairākiem šķiedrošanas un/vai balināšanas ķimikāliju ūdens šķīdumiem;

2)

“optisks balinātājs” un “fluorescējošs baltināšanas līdzeklis” ir jebkura piedeva, ko izmanto vienīgi materiāla baltināšanai vai optiskai balināšanai;

3)

“plastmasas materiāli” jeb “plastmasa” ir sintētiski polimēri, kuriem var būt pievienotas piedevas vai citas vielas un kurus var veidot un izmantot par galamateriālu un izstrādājumu struktūras pamatelementu;

4)

“sintētiski polimēri” ir lielmolekulāras vielas, izņemot celulozes pulpu, kuras ar nolūku iegūst vai nu polimerizācijas procesā, vai ķīmiski modificējot dabīgas vai sintētiskas makromolekulas, vai mikrobioloģiskā fermentācijā;

5)

“īpaši augstas absorbcijas polimēri” ir sintētiski polimēri, kas izstrādāti, lai absorbētu un aizturētu šķidruma daudzumu, kas ievērojami pārsniedz pašu polimēru masu.

3. pants

Regulā (EK) Nr. 66/2010 paredzēto ES ekomarķējumu piešķir tikai tādiem produktiem, kuri pieder pie šā lēmuma 1. pantā noteiktās produktu grupas “absorbējoši higiēnas produkti” un atbilst šā lēmuma pielikumā noteiktajiem kritērijiem un ar tiem saistītajām novērtēšanas un verifikācijas prasībām.

4. pants

Produktu grupai “absorbējoši higiēnas produkti” piemērojamie kritēriji un ar tiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā četrus gadus no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

5. pants

Administratīviem mērķiem produktu grupai “absorbējoši higiēnas produkti” piešķir kodu “047”.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 24. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.

(2)  Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm (OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.).


PIELIKUMS

NOVĒRTĒŠANAS UN VERIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

Konkrētas novērtēšanas un verifikācijas prasības ir norādītas katram kritērijam atsevišķi.

Ja pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz deklarācijas, dokumentācija, analīžu rezultāti, testēšanas pārskati vai citi pierādījumi par atbilstību kritērijiem, tos var sagatavot pieteikuma iesniedzējs vai piegādātājs, vai abi.

Kompetentās iestādes pirmām kārtām atzīst tādus testus, kas ir akreditēti saskaņā ar ISO 17025, un tādu struktūru veiktu verifikāciju, kas ir akreditētas saskaņā ar NE 45011 standartu vai tam pielīdzināmu starptautisku standartu.

Vajadzības gadījumā var izmantot citas testēšanas metodes nekā tās, kuras ir norādītas katram kritērijam, ja pieteikumu novērtējošā kompetentā iestāde atzīst šādas metodes par līdzvērtīgām.

Attiecīgos gadījumos kompetentās iestādes var pieprasīt iesniegt apliecinošus dokumentus un var veikt neatkarīgu verifikāciju.

Priekšnoteikums ir tāds, ka produktam jāatbilst visām tās valsts (valstu) attiecīgajām juridiskajām prasībām, kurā (kurās) produktu paredzēts laist tirgū. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par produkta atbilstību šai prasībai.

ES EKOMARĶĒJUMA KRITĒRIJI

Kritēriji ES ekomarķējuma piešķiršanai absorbējošiem higiēnas produktiem:

1.

Produkta apraksts

2.

Pūkveida pulpa

3.

Celulozes mākslīgās šķiedras (tostarp viskozes šķiedras, modālviskozes šķiedras, liocela šķiedras, kupro šķiedras, triacetātšķiedras)

4.

Kokvilna un citas dabīgas celuloziskas sēklu lidpūku šķiedras

5.

Plastmasas materiāli un īpaši augstas absorbcijas polimēri

6.

Citi materiāli un sastāvdaļas

7.

Aizliegta vai ierobežota lietojuma vielas un maisījumi

8.

Materiālu izmantošanas efektivitāte ražošanas posmā

9.

Norādes par produktu izmešanu

10.

Produkta piemērotība lietošanai un kvalitāte

11.

Sociālie aspekti

12.

Informācija ES ekomarķējumā

ES ekomarķējuma kritēriji atbilst to tirgū pieejamo absorbējošo higiēnas produktu parametriem, kuriem ir vislabākie ekoloģiskie raksturlielumi.

1. kritērijs. Produkta apraksts

Produkta un iepakojuma aprakstu (kurā norāda produkta nosaukumu, klasifikāciju, funkcijas) iesniedz kopā ar informāciju par visiem šiem parametriem:

produkta un iepakojuma kopējā masa,

produkta ražošanā izmantotās sastāvdaļas, materiāli un piedevas, katra šā elementa masa un CAS numurs, ja tāds ir.

Produkta masu norāda arī uz iepakojuma.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz produkta paraugu un pārskatu, kurā sniegts produkta un katras izmantotās sastāvdaļas, materiāla un piedevas tehniskais apraksts un masa.

2. kritērijs. Pūkveida pulpa

2.1.   Izcelsme

Visai pulpas šķiedrai jābūt piešķirtiem derīgiem piegādes ķēdes sertifikātiem, ko izdevusi neatkarīga sertifikācijas sistēma, piemēram, FSC, PEFC vai tām pielīdzināma sistēma.

Vismaz 25 % pulpas šķiedras jābūt piešķirtiem derīgiem ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas sertifikātiem, ko izdevusi neatkarīga sertifikācijas sistēma, piemēram, FSC, PEFC vai tām pielīdzināma sistēma.

Atlikušajai pulpas šķiedras daļai piemēro verifikācijas sistēmu, kas nodrošina, ka tās izcelsme ir likumīga un ka tā atbilst citām sertifikācijas sistēmas prasībām attiecībā uz nesertificēto materiālu.

Sertifikācijas iestādēm, kas izdod mežu apsaimniekošanas un/vai piegādes ķēdes sertifikātus, jābūt akreditētām/atzītām attiecīgajā sertifikācijas sistēmā.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs no pulpas ražotāja(-iem) saņem derīgus, neatkarīgi sertificētus piegādes ķēdes sertifikātus, kas apliecina, ka koksnes šķiedru ieguvei izmantotie augi ir audzēti saskaņā ar ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas principiem un/vai ka šķiedras ir iegūtas no likumīgiem un kontrolētiem avotiem. FSC, PEFC vai tām pielīdzināmas sistēmas ir uzskatāmas par neatkarīgām sertifikācijas sistēmām.

2.2.   Balināšana

Produktā izmantotā pulpa nedrīkst būt balināta ar gāzveida hloru. Kopējais adsorbējamo organisko halogēnsavienojumu (AOH) emisiju daudzums, kas rodas pulpas ražošanā, nedrīkst pārsniegt 0,170 kg uz gaissausa materiāla tonnu (GMT).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pulpas ražotāja izsniegtu deklarāciju, kas apliecina, ka nav izmantots gāzveida hlors, kā arī testēšanas pārskatu, kas apliecina atbilstību AOH robežvērtībai. Par pieņemamām testēšanas metodēm ir uzskatāma ISO 9562 vai tai pielīdzināmā EPA 1650C metode, un pārskatam pievieno sīkus aprēķinus, kas apliecina atbilstību šai prasībai, kā arī attiecīgos apliecinošos dokumentus.

Apliecinošajos dokumentos iekļauj norādi par mērījumu biežumu. AOH mēra tikai tajos ražošanas procesos, kuros pulpas balināšanai izmanto hlora savienojumus.

Mērījumus veic nefiltrēta un nenostādināta ūdens paraugiem pēc attīrīšanas ražotnē vai kopējās attīrīšanas iekārtās.

Mērījumu periods ilgst 12 ražošanas mēnešus. Mērījumus veic katru mēnesi, un tiem izmanto reprezentatīvus apvienotos paraugus (apvienoto paraugu iegūst 24 stundu ilgā paraugu ņemšanas periodā).

Ja ražotne ir jauna vai pārbūvēta vai ir mainīts ražošanas process, mērījumus veic ik nedēļu kopumā astoņas secīgas nedēļas pēc tam, kad ražotnes ekspluatācija nostabilizējusies. Mērījumi ir attiecīgajam laikposmam reprezentatīvi.

2.3.   Optiskie balinātāji un krāsvielas

Pulpai nedrīkst ar nodomu pievienot optiskos balinātājus un krāsvielas, tostarp fluorescējošus baltināšanas līdzekļus.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, ka prasības ir izpildītas.

2.4.   Ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP) un fosfora (P) emisijas ūdenī un sēra (S) savienojumu un NOx emisijas gaisā ražošanas laikā

Pulpas ražošanā radušās emisijas gaisā un ūdenī izsaka punktos (PĶSP, PP, PS, PNOx). Punktus aprēķina, faktiskās emisijas dalot ar 1. tabulā sniegtajām references vērtībām.

Neviens no punktiem – PĶSP, PP, PS, PNOx – nedrīkst pārsniegt 1,5.

Punktu kopsumma (Psumma = PĶSP + PP + PS + PNOx) nedrīkst pārsniegt 4,0.

Ar katru izmantoto pulpu “i” saistītajām izmērītajām emisijām (ko izsaka kg uz gaissausa materiāla tonnu jeb GMT) piemēro svērumu atbilstīgi pulpas proporcionālajam daudzumam (pulpa “i” attiecībā pret gaissausas pulpas tonnu) un rezultātus saskaita. Katra izmantotā pulpas veida references vērtība un papīrražošanas references vērtība ir norādīta 1. tabulā. Visbeidzot, emisiju kopvērtību dala ar kopējo references vērtību, kas redzama šajā formulā, ko izmanto ĶSP aprēķināšanai:

Formula

1. tabula

Dažādu pulpas veidu emisiju references vērtības

Pulpas veids

References vērtības (kg/GMT)

ĶSPref

Pref

Sref

NOx ref

Balināta ķīmiskā pulpa (izņemot sulfītpulpu)

18,0

0,045 (*)

0,6

1,6

Balināta ķīmiskā pulpa (sulfītpulpa)

25,0

0,045

0,6

1,6

Ķīmiski termomehāniskā pulpa

15,0

0,01

0,2

0,3

Ja tajā pašā ražotnē veic siltuma un elektroenerģijas koģenerāciju, S un NOx emisijas, kas rodas elektroenerģijas ražošanā, atskaita no kopējā daudzuma. Lai aprēķinātu emisiju proporcionālo daudzumu, kas rodas siltuma ražošanā, izmanto šādu vienādojumu: [MWh (siltumenerģija) – MWh (siltumenerģija)pārdotā]/[MWh (siltumenerģija) + 2 × MWh (elektroenerģija)],

kur:

“MWh (elektroenerģija)” ir koģenerācijas iekārtā saražotā elektroenerģija,

“MWh (siltumenerģija)” ir lietderīgā siltumenerģija, kas saražota koģenerācijas procesā,

“MWh (siltumenerģija)pārdotā” ir lietderīgā siltumenerģija, ko izmanto ārpus pulpas ražotnes.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz precīzus aprēķinus, kas apliecina atbilstību šim kritērijam, kā arī attiecīgus apliecinošus dokumentus, tostarp testēšanas pārskatus, kas sagatavoti, izmantojot šādas testēšanas metodes:

ĶSP – ISO 6060, EPA SM 5220D vai HACH 8000,

P – ISO 6878, SM 4500, APAT IRSA CNR 4110 vai Dr Lange LCK 349,

S(oks.) – EPA 8 vai līdzvērtīga metode,

S(red.) – EPA 8, EPA 16A vai līdzvērtīga metode,

S saturs naftas produktos – ISO 8754 vai EPA 8,

S saturs oglēs – ISO 351 vai EPA 8,

NOx – ISO 11564 vai EPA 7E.

Apliecinošajos dokumentos iekļauj norādi par mērījumu biežumu un ĶSP, P, S un NOx punktu aprēķinus. Dokumentos iekļauj ziņas par visām S un NOx emisijām, kas rodas pulpas ražošanā, tostarp par tvaika ģenerāciju ārpus ražotnes, izņemot ar elektroenerģijas ražošanu saistītās emisijas.

Mērījumus veic reģenerācijas katliem, kaļķu cepļiem, tvaika katliem un spēcīgi smakojošu gāzu iznīcināšanas krāsnīm. Ņem vērā difūzās emisijas.

Paziņotajās S emisiju vērtībās gaisā iekļauj gan oksidētā, gan reducētā S emisijas (dimetilsulfīds, metilmerkaptāns, sērūdeņradis un līdzīgas emisijas). Ar siltumenerģijas ražošanu saistītās S emisijas, kas rodas, izmantojot naftas produktus, ogles vai citus ārējos kurināmā avotus, kuru sēra saturs ir zināms, var nemērīt, bet aprēķināt, un tās ņem vērā.

Emisijas ūdenī mēra nefiltrēta un nenostādināta ūdens paraugos pēc attīrīšanas ražotnē vai kopējās attīrīšanas iekārtās.

Mērījumu periods ilgst 12 ražošanas mēnešus. ĶSP un P daudzumu mēra ik mēnesi, bet S un NOx daudzumu – ik gadu. Pieņemami var būt arī nepārtraukti mērījumi, ja tos vismaz reizi gadā verificē neatkarīga struktūra.

Ja ražotne ir jauna vai pārbūvēta vai ir mainīts ražošanas process, mērījumus veic ik nedēļu kopumā astoņas secīgas nedēļas pēc tam, kad ražotnes ekspluatācija nostabilizējusies. Mērījumi ir attiecīgajam laikposmam reprezentatīvi.

2.5.   CO2 emisijas no ražošanas

CO2 emisijas no neatjaunojamiem energoresursiem, tostarp elektroenerģijas ražošanas radītās emisijas (ražošanas objektā vai ārpus tā), nedrīkst pārsniegt 450 kg uz tonnu saražotās pulpas. Kurināmā radīto CO2 emisiju aprēķināšanai izmanto 2. tabulā sniegtās emisiju references vērtības.

2. tabula

Dažādu energoresursu radīto CO2 emisiju references vērtības

Kurināmais

CO2 emisijas no fosilā kurināmā

Vienība

Ogles

95

g CO2 fos./MJ

Jēlnafta

73

g CO2 fos./MJ

Naftas pārtvaices 1. frakcija

74

g CO2 fos./MJ

Naftas pārtvaices 2.–5. frakcija

77

g CO2 fos./MJ

Sašķidrināta naftas gāze

69

g CO2 fos./MJ

Dabasgāze

56

g CO2 fos./MJ

Elektroenerģija no tīkla

400

g CO2 fos./kWh

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz sīkus aprēķinus, kas pierāda atbilstību šai prasībai, kā arī attiecīgus apliecinošus dokumentus.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz datus par oglekļa dioksīda emisijām gaisā. Datos iekļauj informāciju par visiem neatjaunojamiem kurināmā resursiem, kurus izmanto pulpas ražošanai, tostarp elektroenerģijas ražošanas radītajām emisijām (ražošanas objektā vai ārpus tā).

Mērījumu periods ilgst 12 ražošanas mēnešus. Mērījumus veic reizi gadā.

Ja ražotne ir jauna vai pārbūvēta vai ir mainīts ražošanas process, mērījumus veic ik nedēļu kopumā astoņas secīgas nedēļas pēc tam, kad ražotnes ekspluatācija nostabilizējusies. Jāuzrāda arī rezultāti, kas iegūti pēc 12 ražošanas mēnešiem. Mērījumi ir attiecīgajam laikposmam reprezentatīvi.

Aprēķinot CO2 emisijas, neņem vērā no atjaunojamiem energoresursiem iegūtu enerģiju (1), kas iepirkta un izmantota ražošanas procesiem; pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz dokumenti, kas pierāda, ka ražotnē izmanto šādu enerģiju vai to iepērk no ārējiem piegādātājiem.

3. kritērijs. Celulozes mākslīgās šķiedras (tostarp viskozes šķiedras, modālviskozes šķiedras, liocela šķiedras, kupro šķiedras, triacetātšķiedras)

3.1.   Izcelsme

a)

Visai pulpas šķiedrai jābūt piešķirtiem derīgiem piegādes ķēdes sertifikātiem, ko izdevusi neatkarīga sertifikācijas sistēma, piemēram, FSC, PEFC vai tām pielīdzināma sistēma.

Vismaz 25 % pulpas šķiedras jābūt piešķirtiem derīgiem ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas sertifikātiem, ko izdevusi neatkarīga sertifikācijas sistēma, piemēram, FSC, PEFC vai tām pielīdzināma sistēma.

Atlikušajai pulpas šķiedras daļai piemēro verifikācijas sistēmu, kas nodrošina, ka tās izcelsme ir likumīga un ka tā atbilst citām sertifikācijas sistēmas prasībām attiecībā uz nesertificēto materiālu.

Sertifikācijas iestādēm, kas izdod mežu apsaimniekošanas un/vai piegādes ķēdes sertifikātus, jābūt akreditētām/atzītām attiecīgajā sertifikācijas sistēmā.

b)

No kokvilnas pūkām izgatavotai pulpai ķīmiskajai pārstrādei jāatbilst 4.1. kritērijam, ko piemēro kokvilnai (izcelsme un izsekojamība).

Novērtēšana un verifikācija

a)

Pieteikuma iesniedzējs no pulpas ražotāja(-iem) saņem derīgus, neatkarīgi sertificētus piegādes ķēdes sertifikātus, kas apliecina, ka koksnes šķiedru ieguvei izmantotie augi ir audzēti saskaņā ar ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas principiem un/vai ka šķiedras ir iegūtas no likumīgiem un kontrolētiem avotiem. FSC, PEFC vai tām pielīdzināmas sistēmas ir uzskatāmas par neatkarīgām sertifikācijas sistēmām.

b)

Pieteikuma iesniedzējs sniedz pierādījumus par atbilstību saskaņā ar 4.1. kritēriju, ko piemēro kokvilnai (izcelsme un izsekojamība).

3.2.   Balināšana

Šķiedru izgatavošanai izmantotā pulpa nedrīkst būt balināta ar gāzveida hloru. Adsorbējamo organisko halogēnsavienojumu (AOH) un organiski saistītā hlora (OCl) kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt nevienu no šīm vērtībām:

0,170 kg/GMT, ja mēra to līmeni pulpas ražošanas notekūdeņos (AOH), vai

150 ppm, ja mēra to līmeni gatavajās šķiedrās (OCl).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz pulpas piegādātāja izsniegtu deklarāciju, kas apliecina, ka nav izmantots gāzveida hlors, kā arī testēšanas pārskatu, kas apliecina, ka atbilstība vai nu AOH, vai OCl robežvērtībai ir pārbaudīta ar atbilstošo testēšanas metodi:

AOH gadījumā – ISO 9562 vai tai pielīdzināmo EPA 1650C,

OCl gadījumā – ISO 11480.

AOH mērīšanas biežumu nosaka saskaņā ar 2.2. kritēriju, ko piemēro plūksnu pulpai.

3.3.   Optiskie balinātāji un krāsvielas

Šķiedrām nedrīkst ar nodomu pievienot optiskos balinātājus un krāsvielas, tostarp fluorescējošus baltināšanas līdzekļus.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, ka prasības ir izpildītas.

3.4.   Šķiedru ražošana

a)

Vairāk nekā 50 % no pulpas, ko izmanto šķiedru ražošanai, iegūst no ražotnēm, kurās ražo pulpu ķīmiskajai pārstrādei un kuras atsārmu nelaiž zudumā, vai nu:

objektā ģenerējot elektroenerģiju un tvaiku, vai

ražojot ķīmiskos līdzproduktus.

b)

Viskozes un modālviskozes šķiedru ražošanas procesā jāievēro šādas robežvērtības sēra savienojumu emisijai gaisā:

3. tabula

Sēra emisijas vērtības viskozes un modālviskozes šķiedru ražošanai

Šķiedru veids

Sēra emisijas gaisā – robežvērtība (g/kg)

Štāpeļšķiedras

30

Filamentārie pavedieni

 

Skalošana pa partijām

40

Integrētā skalošana

170

Piezīme. Robežvērtības ir izteiktas kā gada vidējais rādītājs.

Novērtēšana un verifikācija

a)

Pieteikuma iesniedzējs šķiedru ražotājiem prasa iesniegt sarakstu ar piegādātājiem, kuru piegādātā pulpu izmantota šķiedru ražošanā, un informāciju par to, kādu procentuālo daļu pulpas tie piegādā. Iesniedz apliecinošus dokumentus un pierādījumus, ka attiecīgajās piegādātāju ražotnēs prasībām atbilstošā proporcijā ir uzstādīts piemērots enerģijas ražošanas aprīkojums vai līdzproduktu reģenerācijas un ražošanas sistēmas.

b)

Pieteikuma iesniedzējs kopā ar atbilstības deklarāciju iesniedz sīku dokumentāciju un testēšanas pārskatus, kas pierāda atbilstību šim kritērijam.

4. kritērijs. Kokvilna un citas dabīgas celuloziskas sēklu lidpūku šķiedras

4.1.   Izcelsme un izsekojamība

a)

Kokvilnas audzēšanā ievēro prasības, kas noteiktas Padomes Regulā (EK) Nr. 834/2007 (2), ASV Bioloģiskās ražošanas valsts programmā (NOP), vai tām pielīdzināmas juridiskas saistības, ko nosaka Savienības tirdzniecības partneri. Bioloģiskās kokvilnas saturu var veidot bioloģiski audzēta kokvilna un pārejas posma bioloģiskā kokvilna.

b)

Ja absorbējošo higiēnas produktu ražošanā izmantota kokvilna ir izaudzēta saskaņā ar 4.1. kritērija a) punktu, tās izcelsmei jābūt izsekojamai no ražošanas standarta verifikācijas brīža.

Novērtēšana un verifikācija

a)

Neatkarīga kontroles struktūra izsniedz sertifikātu, ka bioloģiskā kokvilna ir saražota, ievērojot ražošanas un inspekcijas prasības, kuras noteiktas Regulā (EK) Nr. 834/2007, ASV Bioloģiskās ražošanas valsts programmā (NOP) vai kuras noteikuši citi tirdzniecības partneri. Katras izcelsmes valsts produkciju verificē reizi gadā.

b)

Pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka ir ievērota kokvilnas satura prasība attiecībā uz kokvilnas daudzumu, ko gada laikā iepērk, lai saražotu galaproduktu(-us), un attiecībā uz katru produktu līniju par katru gadu. Iesniedz darījumu dokumentus vai rēķinus, kuros norādīts, kāds kokvilnas daudzums gada laikā tiek iepirkts no lauksaimniekiem vai ražotāju grupām, un sertificēto ķīpu kopējā masa.

4.2.   Balināšana

Kokvilna nedrīkst būt balināta ar gāzveida hloru.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, ka nav izmantots gāzveida hlors.

4.3.   Optiskie balinātāji un krāsvielas

Kokvilnai nedrīkst ar nodomu pievienot optiskos balinātājus un krāsvielas, tostarp fluorescējošus baltināšanas līdzekļus.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, ka prasības ir izpildītas.

5. kritērijs. Plastmasas materiāli un īpaši augstas absorbcijas polimēri

5.1.   Sintētisko polimēru un plastmasas materiālu ražošana

Visās ražotnēs, kurās ražo sintētiskos polimērus un plastmasas materiālus, kas izmantoti produktā, ir šādas sistēmas:

ūdens taupīšanas sistēma (piemēram, objekta ūdens plūsmas monitorings un ūdens cirkulācija slēgtās sistēmās),

integrēts atkritumu apsaimniekošanas plāns, kas izstrādāts ar mērķi optimizēt atkritumu rašanās novēršanu, atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju un galīgo likvidēšanu (piemēram, atkritumu dažādo frakciju atdalīšana),

energoefektivitātes un energopārvaldības optimizācijas sistēma (piemēram, īpaši augstas absorbcijas polimēru ražošanas laikā radītā tvaika atkārtota izmantošana).

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāju izsniegtu deklarāciju, kas apliecina prasības ievērošanu. Deklarācijai pievieno par katru attiecīgo objektu sagatavotu pārskatu, kurā sīki aprakstītas procedūras, ko piegādātāji ieviesuši prasību izpildei.

5.2.   Plastmasas materiālu piedevas

a)

Svina, kadmija, sešvērtīgā hroma un saistītu savienojumu saturam ir jābūt mazākam par 0,01 % (100 ppm) no katra plastmasas materiāla un sintētiskā polimēra masas, kas izmantots produktā.

b)

Plastmasas materiālu piedevas, kuru koncentrācija pārsniedz 0,10 % masas, nedrīkst būt klasificētas ne ar vienu no turpmāk norādītajiem bīstamības apzīmējumiem saskaņā ar klasifikācijas noteikumiem, kas sniegti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1272/2008 (3):

kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas, 1.a, 1.b un 2. kategorija (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df),

akūti toksiskas, 1. un 2. kategorija (H300, H310, H330, H304),

toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (STOT), 1. kategorija (H370, H372),

bīstamas ūdens videi, 1. un 2. kategorija (H400, H410, H411).

Novērtēšana un verifikācija

a), b) Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāju izsniegtu deklarāciju, kas apliecina prasību ievērošanu. Iesniedz arī pievienoto vielu sarakstu, kurā norāda arī vielu koncentrāciju un ar tām saistītos bīstamības apzīmējumus (B apzīmējumus)/riska frāzes (R frāzes), informāciju pamatojot ar drošības datu lapām.

Lai varētu vieglāk pārbaudīt un uzraudzīt dokumentāciju, piegādātājus izlases kārtā var pārbaudīt. Piegādātājs nodrošina piekļuvi ražošanas objektiem, noliktavām u. tml. Visi iesniegtie dokumenti un atklātā informācija ir konfidenciāli.

5.3.   Īpaši augstas absorbcijas polimēri

a)

Produktam nedrīkst ar nodomu pievienot akrilamīdu (CAS numurs: 79-06-1).

b)

Produktā izmantotie īpaši augstas absorbcijas polimēri drīkst saturēt ne vairāk kā 1 000 ppm tādu monomēru atlieku, kuri klasificēti ar B apzīmējumiem, kas norādīti 7. kritērijā par aizliegta vai ierobežota lietojuma vielām vai maisījumiem. Nātrija poliakrilāta gadījumā ņem vērā neizreaģējušās akrilskābes un šķērssaišu kopējo daudzumu.

c)

Produktā izmantotie īpaši augstas absorbcijas polimēri drīkst saturēt ne vairāk kā 10 % (masas procenti) ūdenī šķīstošu ekstraktu, un tie atbilst 7. kritērijam par aizliegta vai ierobežota lietojuma vielām vai maisījumiem. Nātrija poliakrilāta gadījumā ņem vērā akrilskābes monomērus un oligomērus, kuru molekulmasa ir zemāka nekā īpaši augstas absorbcijas polimēru molekulmasa saskaņā ar ISO 17190.

Novērtēšana un verifikācija

a)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par to, ka šī viela nav izmantota.

b)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, kurā dokumentēts produktā izmantotā(-o) īpaši augstas absorbcijas polimēra(-u) sastāvs. Šajā nolūkā iesniedz produkta drošības datu lapas, kurās norādīts pilns nosaukums, CAS numurs un produktā esošās monomēru atliekas, kas klasificētas saskaņā ar prasību, un to daudzumi. Ieteicamās testēšanas metodes ir ISO 17190 un WSP 210. Analīžu metodes apraksta, un norāda, kādās laboratorijās analīzes veiktas.

c)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, kurā norāda, kādā daudzumā īpaši augstas absorbcijas polimērs(-i) satur ūdenī šķīstošus ekstraktus. Ieteicamās testēšanas metodes ir ISO 17190 un WSP 270. Analīžu metodes apraksta, un norāda, kādās laboratorijās analīzes veiktas.

6. kritērijs. Citi materiāli un sastāvdaļas

6.1.   Adhezīvie materiāli

Adhezīvie materiāli nedrīkst saturēt šādas vielas:

kolofonija sveķi (CAS numuri 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

diizobutilftalāts (DIBP, CAS numurs: 84-69-5),

diizononilftalāts (DINP, CAS numurs: 28553-12-0),

formaldehīds (CAS numurs: 50-00-0).

Šo prasību nepiemēro, ja šīs vielas materiālam vai galaproduktam nav pievienotas ar nodomu un ja tās adhezīvajos materiālos sastopamas koncentrācijā, kas nesasniedz 100 ppm (0,010 % masas).

Formaldehīda daudzums, kas rodas adhezīvu ražošanā, nepārsniedz 250 ppm, un to mēra tikko saražotā polimēru dispersijā. Brīvā formaldehīda saturs sacietējušā adhezīvā (līmē) nedrīkst pārsniegt 10 ppm. Šo prasību neattiecina uz termoadhezīviem.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, ka prasības ir izpildītas. Par pierādījumu var izmantot drošības datu lapas. Par visiem adhezīviem, izņemot termoadhezīvus, iesniedz formaldehīda satura testēšanas rezultātus.

6.2.   Tintes un krāsas

Ne produktu, ne kādu homogēnu produkta daļu nedrīkst krāsot. Atkāpes no šīs prasības piemēro:

tamponu diegiem, iepakojuma materiāliem un līplentēm,

titāna dioksīdam polimēros un viskozē,

materiālus, kas nenonāk tiešā saskarē ar ādu, drīkst krāsot, ja krāsai ir konkrēta funkcija (piemēram, produkts ir grūtāk pamanāms zem balta vai gaiša apģērba; ir īpaši iezīmētas vietas, kur jāpielīmē līplente; krāsa norāda uz mitrumu).

Izmantotajām tintēm un krāsām arī jāatbilst 7. kritērijam par aizliegta vai ierobežota lietojuma vielām vai maisījumiem.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par to, ka prasības ir izpildītas, un nodrošina, ka to iesniedz piegādātāji. Ja tiek izmantotas krāsas, to lietojumu pamato, norādot katras krāsas konkrēto funkciju.

6.3.   Smaržvielas

a)

Produkti, ko tirgo kā bērniem izstrādātus un paredzētus produktus, kā arī tamponi un ieliktnīši zīdīšanas periodam nedrīkst saturēt smaržvielas.

b)

Visām izmantotajām vielām vai maisījumiem, kas pievienoti produktam kā smaržvielas, jābūt ražotiem atbilstīgi Starptautiskās Smaržvielu asociācijas (International Fragrance AssociationIFRA) prakses kodeksam, un ar tām jārīkojas atbilstīgi minētajam kodeksam. Kodekss ir pieejams IFRA tīmekļa vietnē: http://www.ifraorg.org. Ražotājiem jāievēro IFRA standartu rekomendācijas attiecībā uz materiālu aizliegumu, lietošanas ierobežojumiem un norādītajiem tīrības kritērijiem.

c)

Visām izmantotajām smaržvielām neatkarīgi no koncentrācijas galaproduktā arī jāatbilst 7. kritērijam par aizliegta vai ierobežota lietojuma vielām vai maisījumiem.

d)

Nedrīkst izmantot ne smaržvielas un smaržvielu maisījumu sastāvdaļas, ko Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (4) atzinusi par pierādītiem īpaši problemātiskiem kontaktalergēniem, ne arī smaržvielas, kuru klātbūtne jānorāda sastāvdaļu sarakstā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 (5) III pielikumu. Nav atļauta arī nitromuskusu un policiklisko muskusu lietošana.

e)

Smaržvielu lietojumu norāda uz produkta iepakojuma. Turklāt jānorāda arī smaržvielas un smaržvielu maisījumu sastāvdaļas, kuras Patērētāju drošības zinātniskā komiteja atzinusi par pierādītiem kontaktalergēniem un kuru lietojumu neierobežo 6.3. kritērija c) un d) punkts.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par visu a) līdz e) punktā noteikto prasību ievērošanu, vajadzības gadījumā kā pamatojumu pievienojot smaržvielas ražotāja deklarāciju. Ja smaržvielas tiek izmantotas, iesniedz arī smaržvielu sarakstu un vizuālus pierādījumus, ka uz iepakojuma ir norādīta prasītā informācija.

6.4.   Losjoni

a)

Higiēniskajās paketēs, tamponos un ieliktnīšos zīdīšanas periodam nedrīkst izmantot losjonus. Losjonu izmantojumu citos produktos norāda uz iepakojuma.

b)

Jebkuram losjonam, kuru izmanto produktos, kas nav higiēniskās paketes, tamponi un ieliktnīši zīdīšanas periodam, neatkarīgi no tā koncentrācijas galaproduktā jāatbilst 6.3. kritērijam par smaržvielām un 7. kritērijam par aizliegta vai ierobežota lietojuma vielām vai maisījumiem.

c)

Nedrīkst izmantot šādas vielas: triklozānu, parabēnus, formaldehīdu un formaldehīdu izdalošus savienojumus.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par prasību ievērošanu, vajadzības gadījumā kā pamatojumu pievienojot losjona ražotāja deklarāciju. Ja losjoni tiek izmantoti, iesniedz arī vizuālus pierādījumus, ka uz iepakojuma ir norādīta prasītā informācija.

6.5.   Silikons

a)

Ja produkta sastāvdaļas tiek apstrādātas ar silikonu, ražotājs nodrošina darbinieku aizsardzību pret šķīdinātājiem.

b)

Ķīmiskie produkti, ko izmanto sastāvdaļu apstrādei ar silikonu, nedrīkst saturēt ne oktametilciklotetrasiloksānu D4 (CAS numurs: 556-67-2), ne dekametilciklopentasiloksānu D5 (CAS numurs: 541-02-6). Šo prasību nepiemēro, ja D4 un D5 materiālam vai galaproduktam nav pievienoti ar nodomu un ja tie silikonā sastopami koncentrācijā, kas nesasniedz 100 ppm (0,01 % masas).

Novērtēšana un verifikācija

a)

Pieteikuma iesniedzējs sniedz informāciju par to, kādu metodi izmanto sastāvdaļu apstrādei ar silikonu, un dokumentus, kas apliecina, ka darbinieki ir aizsargāti.

b)

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz piegādātāja izsniegtu deklarāciju, ka šī prasība ir izpildīta.

6.6.   Sudraba nanodaļiņas

Ne produktam, ne kādu homogēnai produkta daļai vai materiālam nedrīkst ar nodomu pievienot sudraba nanodaļiņas.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par to, ka prasība ir izpildīta, un nodrošina, ka to iesniedz piegādātāji.

7. kritērijs. Aizliegta vai ierobežota lietojuma vielas un maisījumi

7.1.   Bīstamas vielas un maisījumi

Izņemot gadījumus, kad noteikta īpaša atkāpe, ES ekomarķējumu nedrīkst piešķirt, ja produkts vai jebkurš tā izstrādājums atbilstoši definīcijai, kas sniegta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (6) 3. panta 3. punktā, vai kāda homogēna tā daļa satur vielas vai maisījumus, kas atbilst kritērijiem to klasificēšanai ar 4. tabulā ietvertajiem bīstamības apzīmējumiem vai riska frāzēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 vai Padomes Direktīvu 67/548/EEK (7), vai tie satur vielas vai maisījumus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. pantā.

Jaunākajiem Savienības pieņemtajiem klasificēšanas noteikumiem ir priekšroka pār norādītajiem bīstamības apzīmējumiem un riska frāzēm. Tāpēc pieteikumu iesniedzējiem ir jānodrošina, lai klasificēšanai tiktu izmantoti visjaunākie klasifikācijas noteikumi.

4. tabulā minētie bīstamības apzīmējumi un riska frāzes parasti attiecas uz vielām. Tomēr, ja nevar iegūt informāciju par vielām, piemēro maisījumu klasifikācijas noteikumus.

7.1. kritērijs neattiecas uz tādām vielām vai maisījumiem, kuri pārstrādē maina īpašības un tāpēc zaudē biopieejamību vai ar kuriem notiek tādas ķīmiskas pārvērtības, kas novērš iepriekš konstatēto bīstamību. Pie tiem pieder, piemēram, modificētie polimēri un monomēri vai piedevas, kas kļūst kovalenti saistīti plastmasas materiālos.

Robežkoncentrācija vielām vai maisījumiem, kam varētu tikt piešķirti vai ir piešķirti 4. tabulā norādītie bīstamības apzīmējumi vai riska frāzes un kas atbilst kritērijiem par klasifikāciju bīstamības klasēs vai kategorijās, un vielām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a), b) vai c) punktā minētajiem kritērijiem, nedrīkst būt lielāka par vispārīgajām vai specifiskajām robežkoncentrācijām, kas noteiktas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 10. pantu. Ja ir noteikta specifiskā robežkoncentrācija, izmanto to, nevis vispārīgo robežkoncentrāciju.

4. tabula

Bīstamības apzīmējumi un attiecīgās riska frāzes

Bīstamības apzīmējums (1)

Riska frāze (2)

H300 Norijot iestājas nāve

R28

H301 Toksisks, ja norīts

R25

H304 Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos

R65

H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve

R27

H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu

R24

H330 Ieelpojot iestājas nāve

R23/26

H331 Toksisks ieelpojot

R23

H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus

R46

H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus

R68

H350 Var izraisīt vēzi

R45

H350i Var izraisīt vēzi ieelpojot

R49

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi

R40

H360F Var negatīvi ietekmēt auglību

R60

H360D Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R61

H360FD Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R60/61/60–61

H360Fd Var negatīvi ietekmēt auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R60/63

H360Df Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību

R61/62

H361f Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību

R62

H361d Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R63

H361fd Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam

R62–63

H362 Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam

R64

H370 Izraisa orgānu bojājumus

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Var izraisīt orgānu bojājumus

R68/20/21/22

H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas ekspozīcijas gadījumā

R48/25/24/23

H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas ekspozīcijas gadījumā

R48/20/21/22

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

R50

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem, ar ilglaicīgām sekām

R50–53

H411 Toksisks ūdens organismiem, ar ilglaicīgām sekām

R51–53

H412 Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilglaicīgām sekām

R52-53

H413 Var radīt ilglaicīgas kaitīgas sekas ūdens organismiem

R53

EUH059 Bīstams ozona slānim

R59

EUH029 Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes

R29

EUH031 Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes

R31

EUH032 Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes

R32

EUH070 Toksisks saskarē ar acīm

R39–41

H317 (1.A apakškategorija) Var izraisīt alerģisku ādas reakciju (iestājas, ja koncentrācija ≥ 0,1 % masas) (3)

R43

H317 (1.B apakškategorija) Var izraisīt alerģisku ādas reakciju (iestājas, ja koncentrācija ≥ 1,0 % masas) (3)

H334 Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus vai apgrūtināt elpošanu

R42

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz produkta materiālu sarakstu, tostarp visu produkta izstrādājumu un homogēno daļu sarakstu.

Pieteikuma iesniedzējs pārbauda, vai produktā sastopamas vielas un maisījumi, kurus var klasificēt ar šajā kritērijā norādītajiem bīstamības apzīmējumiem vai riska frāzēm. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par produkta, visu tā izstrādājumu vai visu tā homogēno daļu atbilstību šim kritērijam.

Pieteikuma iesniedzēji izvēlas atbilstošos verifikācijas veidus. Galvenie verifikācijas veidi ir šādi:

homogēnās daļas un saistītie apstrādes materiāli vai piemaisījumi (piemēram, īpaši augstas absorbcijas polimēra slānis): par materiāliem, no kuriem sastāv šī produkta daļa, un par materiālu sastāvā un apstrādē izmantotām vielām un maisījumiem, kuru daudzums gatavajā daļā pārsniedz 0,10 % masas robežvērtību, iesniedz drošības datu lapas, ja vien saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 10. pantu nav piemērojama zemāka vispārīgā vai specifiskā robežkoncentrācija,

ķīmiskie preparāti, kas izmantoti, lai piešķirtu produktam vai tā sastāvdaļām konkrētu funkciju (piemēram, līmes un adhezīvi, krāsas): par vielām un maisījumiem, kurus izmanto galaprodukta elementu savienošanai, vai vielām vai maisījumiem, ar kuriem apstrādā produkta sastāvdaļas un kuri saglabājas produkta sastāvdaļās, iesniedz drošības datu lapas.

Minētajā deklarācijā iekļauj saistīto dokumentāciju, piemēram, piegādātāju parakstītas deklarācijas, kas apliecina, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 vielas, maisījumi vai materiāli nav klasificējami nevienā bīstamības klasē, kas saistīta ar 4. tabulā norādītajiem bīstamības apzīmējumiem vai riska frāzēm, ciktāl to var noteikt vismaz no informācijas, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 VII pielikumā norādītajām prasībām.

Informāciju sniedz par galaproduktā izmantoto vielu vai maisījumu formu vai agregātstāvokli.

Lai pamatotu deklarācijas par katras vielas vai maisījuma klasificēšanu vai neklasificēšanu, pievieno šādu tehnisko informāciju:

i)

par vielām, kas nav reģistrētas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 vai kurām vēl nav harmonizētas CLP klasifikācijas: informāciju, kas atbilst minētās regulas VII pielikumā norādītajām prasībām;

ii)

par vielām, kas ir reģistrētas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 un kuras neatbilst prasībām CLP klasifikācijas piešķiršanai: informāciju, kuras pamatā ir REACH reģistrācijas dokumentācija ar apstiprinājumu, ka viela nav klasificēta;

iii)

par vielām, kurām ir harmonizēta klasifikācija vai kuras ir patstāvīgi klasificētas: drošības datu lapas, ja tās ir pieejamas. Ja tās nav pieejamas vai viela ir patstāvīgi klasificēta, jāsniedz informācija par vielas bīstamības klasifikāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu;

iv)

par maisījumiem: drošības datu lapas, ja tās ir pieejamas. Ja tās nav pieejamas, jānorāda maisījuma klasifikācija saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1272/2008 paredzētajiem noteikumiem kopā ar informāciju, kas attiecas uz maisījuma bīstamības klasifikāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu.

Drošības datu lapas (DDL) jāaizpilda saskaņā ar norādījumiem, kas sniegti Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikuma (“Norādījumi drošības datu lapu sastādīšanai”) 2., 3., 9., 10., 11. un 12. iedaļā. Nepilnīgas DDL papildina ar ķīmisko vielu piegādātāju deklarācijās ietverto informāciju.

Informāciju par vielām raksturīgajām īpašībām var iegūt ne vien testēšanā, bet arī ar citiem līdzekļiem, piemēram, izmantojot tādas alternatīvas kā in vitro metodes, struktūras un aktivitātes kvantitatīvās sakarības modeļus, veicot grupēšanu vai izmantojot analoģijas principu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XI pielikumu. Īpaši ieteicams attiecīgos datus koplietot visā piegādes ķēdē.

7.2.   Vielas, kas ietvertas sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu

Atkāpes no Regulas (EK) Nr. 66/2010 6. panta 6. punktā minētā aizlieguma nepiešķir attiecībā uz vielām, kuras uzskatāmas par tādām, kas rada ļoti lielas bažas, un kuras ir iekļautas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktā paredzētajā sarakstā, un kuras maisījumos, izstrādājumā vai jebkurā produkta homogēnā daļā ir sastopamas koncentrācijā, kas pārsniedz 0,10 % masas.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniegšanas dienā iekļauj norādi uz jaunāko sarakstu, kurā uzskaitītas vielas, kas rada ļoti lielas bažas. Attiecībā uz vielām vai maisījumiem pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par 7.2. kritērija ievērošanu, kā arī saistīto dokumentāciju, tostarp materiālu piegādātāju parakstītas atbilstības deklarācijas un attiecīgo DDL kopijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu. Vielu un maisījumu robežkoncentrācijas norāda drošības datu lapās atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantam.

8. kritērijs. Materiālu izmantošanas efektivitāte ražošanas posmā

Produktu ražošanas un iepakošanas posmā radušos atkritumu daudzums, atskaitot frakciju, ko izmanto atkārtoti vai no kā iegūst noderīgus materiālus un/vai enerģiju, nedrīkst pārsniegt:

tamponiem – 10 % no galaproduktu masas,

visiem pārējiem produktiem – 5 % no galaproduktu masas.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs sniedz pierādījumus par to, kāds atkritumu daudzums nav ne atkārtoti izmantots ražošanas procesā, ne izmantots materiālu un/vai enerģijas ieguvei.

Aprēķinus norāda saskaņā ar ISO 14025, un pieteikuma iesniedzējs norāda visus šos parametrus attiecībā uz:

produkta un iepakojuma masu,

visām atkritumu plūsmām, kas rodas ražošanā, un

attiecīgo apsaimniekošanas veidu (piemēram, pārstrādi, incinerāciju), tostarp reģenerēto atkritumu frakciju un likvidēto atkritumu frakciju.

Atkritumu neto daudzumu aprēķina kā starpību starp radušos atkritumu daudzumu un reģenerēto atkritumu daudzumu.

9. kritērijs. Norādes par produktu izmešanu

Ražotāji uz iepakojuma rakstiski vai ar vizuāliem simboliem norāda:

ka produktu nedrīkst izmest klozetpodā,

kā produktu izmest pareizi.

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz iepakojuma paraugu.

10. kritērijs. Produkta piemērotība lietošanai un kvalitāte

Produkta efektivitātei un kvalitātei jābūt apmierinošai un ne mazākai kā tirgū jau pieejamo produktu efektivitātei un kvalitātei. Piemērotību lietošanai testē, pārbaudot raksturlielumus un parametrus, kas norādīti 5. tabulā. Ja ir noteiktas efektivitātes robežvērtības, produktam tās jāsasniedz.

5. tabula

Raksturlielumi un parametri, kas raksturo testējamā produkta piemērotību lietošanai

Raksturlielums

Prasītais testēšanas paņēmiens (efektivitātes robežvērtība)

Zīdaiņu autiņbiksītes

Higiēniskās paketes

Tamponi

Ieliktnīši zīdīšanas periodam

Lietošanas testi

U1.

Absorbcija un aizsardzība pret noplūdēm (**)

Patērētāju grupas tests (noplūde konstatējama mazāk nekā 5 % produkta lietošanas reižu)

U2.

Ādas sausums

Patērētāju grupas tests (80 % patērētāju, kuri testē produktu, atzīst tā efektivitāti par apmierinošu)

Neattiecas

Tāpat kā zīdaiņu autiņbiksītēm

U3.

Ērtums un komforts

Patērētāju grupas tests (80 % patērētāju, kuri testē produktu, atzīst tā efektivitāti par apmierinošu)

U4.

Vispārējā efektivitāte

Patērētāju grupas tests (80 % patērētāju, kuri testē produktu, atzīst tā efektivitāti par apmierinošu)

Tehniskie testi

T1.

Absorbcija un aizsardzība pret noplūdēm

Absorbcijas spēja un maksimālais apjoms, ko produkts spēj absorbēt bez noplūdes

Syngina metode

Nav ieteiktas metodes

T2.

Ādas sausums

Transepidermālā ūdens zuduma novērtēšana, atkārtotas samitrināšanas metode vai korneometriskā testēšana

Neattiecas

Nav ieteiktas metodes

Novērtēšana un verifikācija

Par lietošanas un tehniskajiem testiem iesniedz testēšanas pārskatu, kurā aprakstītas testēšanas metodes, testu rezultāti un izmantotie dati. Testēšanu veic laboratorijās, kas ir sertificētas piemērot iekšējas vai ārējas kvalitātes pārvaldības sistēmas.

Testēšanā pārbauda tieši tā veida un izmēra produktus, par kuriem iesniegts pieteikums ES ekomarķējuma saņemšanai. Tomēr, ja ir iespējams pierādīt, ka produktu efektivitāte ir vienāda, no katras konstrukcijas produktu klāsta var būt pietiekami testēt viena izmēra paraugu vai reprezentatīvu dažādu izmēru paraugu kopumu. Lai garantētu rezultātu reproducējamību, īpaša uzmanība jāvelta produktu paraugu izvēlei, transportēšanai un glabāšanai. Nav ieteicams veikt produktu maskēšanu vai pārpakošanu neitrālā iepakojumā, jo tas var mainīt produktu un/vai iepakojuma efektivitāti.

Informāciju par testēšanu dara pieejamu kompetentajām iestādēm, ievērojot konfidencialitātes apsvērumus. Testēšanas rezultātus saprotami paskaidro un norāda, izraugoties tādu valodu, mērvienības un simbolus, kas ir saprotami datu lietotājiem. Norāda šādu informāciju: testēšanas vieta un datums; testējamo produktu atlases kritēriji un to reprezentativitāte; izraudzītie testējamie raksturlielumi un, ja daži no raksturlielumiem nav izraudzīti, to neizraudzīšanās pamatojums; izmantotās testēšanas metodes un to ierobežojumi, ja tādi ir. Jāsniedz skaidras vadlīnijas par testēšanas rezultātu izmantošanu.

Papildu vadlīnijas lietošanas testiem:

Paraugu izvēle, testa plānošana, lietotāju grupas atlase un testa rezultātu analīze jāveic, ievērojot standarta statistikas praksi (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 vai līdzvērtīgu praksi).

Katru produktu novērtē, izmantojot aptaujas veidlapu. Testam jāilgst vismaz 72 stundas, ja iespējams – pilnu nedēļu; tam jānorit parastos produkta lietošanas apstākļos.

Ieteicamais testētāju skaits ir vismaz 30. Ir svarīgi, ka visas personas, kas piedalās aptaujā, parasti lieto tāda paša veida un izmēra produktu kā testējamais produkts.

Ja produkts nav paredzēts tikai viena dzimuma personām, vīriešu un sieviešu attiecībai testētāju vidū jābūt 1:1.

Aptaujā piedalās dažādas personas, kas proporcionāli reprezentē dažādās tirgū sastopamās patērētāju grupas. Skaidri norāda testētāju vecumu, valsti un dzimumu.

Testā nevajadzētu piedalīties cilvēkiem ar veselības problēmām vai hroniskām ādas slimībām. Ja persona saslimst lietošanas izmēģinājuma laikā, tas ir jānorāda aptaujas veidlapā, un attiecīgās atbildes neņem vērā novērtējumā.

80 % patērētāju ādas sausuma, ērtuma un komforta un vispārējās efektivitātes raksturlielumi jānovērtē kā apmierinoši; tas varētu nozīmēt, piemēram, ka patērētājs produktam ir piešķīris vērtējumu, kas pārsniedz 60 (kvantitatīvā skalā no 1 līdz 100), vai ka produkts ir novērtēts kā “labs” vai “ļoti labs” (ja ir sniegti pieci kvalitatīvā vērtējuma varianti: “ļoti slikts”, “slikts”, “vidējs”, “labs”, “ļoti labs”). Kad testē absorbciju un aizsardzību pret noplūdēm, noplūde drīkst rasties mazāk nekā 5 % produkta lietošanas reižu.

Pēc lietošanas izmēģinājuma pabeigšanas rezultātus izvērtē statistiski.

Paziņo par ārējiem faktoriem, piemēram, zīmolu simboliku, tirgus daļām un reklāmu, kas varētu pamudināt testētājus produktu efektivitāti novērtēt augstāk.

Papildu prasības tehniskajiem testiem:

Testēšanas metožu pamatā iespēju robežās jābūt produktam piemērotām metodēm, kas ļauj iegūt reproducējamus un precīzus rezultātus.

Testē vismaz piecus paraugus. Pārskatā ziņo vidējos rezultātus, norādot standartnovirzi.

Apraksta un iesniedz produkta masu, izmērus un konstrukcijas īpatnības saskaņā ar 1. kritēriju.

11. kritērijs. Sociālie aspekti

Pieteikuma iesniedzēji nodrošina, ka visas piegādes ķēdē ietvertās ražotnes, kuras iesaistītas licencētā(-o) produkta(-u) ražošanā, ievēro darba jomas pamatprincipus un pamattiesības, kas norādīti Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) darba pamatstandartos, ANO Globālajā līgumā un ESAO Pamatnostādnēs daudznacionāliem uzņēmumiem. Verificēšanas nolūkos atsaucei izmanto šādus Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) darba pamatstandartus:

C029

Konvencija par piespiedu darbu;

C087

Konvencija par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību;

C098

Konvencija par tiesībām apvienoties organizācijās un sarunām par darba koplīguma slēgšanu;

C100

Konvencija par vienlīdzīgu atalgojumu;

C105

Konvencija par piespiedu darba izskaušanu;

C111

Konvencija par diskriminācija darba un nodarbošanās jomā;

C138

Minimālā vecuma konvencija;

C155

Konvencija par darba drošību un veselību;

C182

Bērnu darba ļaunāko formu konvencija.

Par šiem standartiem paziņo visām piegādes ķēdē ietvertajām ražotnēm, kuras iesaistītas galaprodukta ražošanā.

Novērtēšana un verifikācija

To, ka prasību izpilde ir neatkarīgi verificēta, pieteikuma iesniedzējs pierāda, iesniedzot pierādījumus par neatkarīgu verifikāciju vai dokumentārus pierādījumus, tostarp pierādījumus, ka revidenti, verificējot licencēto produktu piegādes ķēdes ražotnes ekomarķējuma piešķiršanas procesā, ir objektus pārbaudījuši klātienē. To veic pēc pieteikuma iesniegšanas laikā un pēc tam licences darbības laikā, ja tiek izmantotas jaunas ražotnes.

12. kritērijs. Informācija ES ekomarķējumā

Uz produkta iepakojuma norāda ES ekomarķējuma logotipu. ES ekomarķējuma 2. ailē iekļauj šādu tekstu:

“Resursu patēriņa mazāka ietekme”,

“Ierobežots bīstamu vielu lietojums”,

“Pozitīvi efektivitātes un kvalitātes testu rezultāti”.

Uz iepakojuma būtu jānorāda arī šāds teksts: “Lai saņemtu papildinformāciju par to, kāpēc šim ražojumam piešķirts ES ekomarķējums, apmeklējiet tīmekļa vietni http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.”

Novērtēšana un verifikācija

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par prasības ievērošanu un vizuālus pierādījumus.


(*)  Aprēķinā ņemtas vērā P neto emisijas. Koksnes izejvielās un ūdenī dabiski esošo P var atskaitīt no P emisiju kopējā daudzuma. Pieņem emisiju samazinājumus, kas ir mazāki par 0,010 kg/GMT.

(1)  Saskaņā ar definīciju, kas sniegta Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvā 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV L 140, 5.6.2009., 16. lpp.).

(2)  Padomes 2007. gada 28. jūnija Regula (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(4)  PDZK atzinums par kosmētikas līdzekļos izmantotām smaržvielām, kas ir alergēni, pieņemts 2012. gada jūnijā: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(7)  Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīva 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.).

(1)  Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008.

(2)  Saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 31. maija Direktīvu 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu jautājumos, kas attiecas uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp.).

(3)  Saskaņā ar Komisijas 2011. gada 10. marta Regulu (ES) Nr. 286/2011 par grozījumiem, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 83, 30.3.2011., 1. lpp.).

(**)  Šī prasība neattiecas uz nepolsterētiem biksīšu ieliktnīšiem (plānajiem ieliktnīšiem), kas paredzēti sieviešu veļas aizsargāšanai.