ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 294

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 10. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 (2014. gada 4. augusts) par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1063/2014 (2014. gada 7. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot merlangus VIII zonā

35

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1064/2014 (2014. gada 7. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot parastās jūrasmēles VIIf un VIIg zonā

37

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1065/2014 (2014. gada 7. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot jūras zeltplekstes VIII, IX un X zonā un Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā

39

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1066/2014 (2014. gada 9. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

41

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/703/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 8. oktobris), ar ko groza I un II pielikumu Lēmumam 2004/558/EK attiecībā uz kontroles programmas apstiprināšanu infekciozā liellopu rinotraheīta izskaušanai Beļģijā un no infekciozā liellopu rinotraheīta brīva reģiona statusa noteikšanu Tīringenes federālajā zemē Vācijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7113)  ( 1 )

43

 

 

2014/704/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 8. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2009/821/EK attiecībā uz robežkontroles punktu sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7139)  ( 1 )

46

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

10.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1062/2014

(2014. gada 4. augusts)

par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1451/2007 (2) ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi esošo biocīdo aktīvo vielu pārskatīšanas programmai (turpmāk “pārskatīšanas programma”), kas sākta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) 16. panta 2. punktu. Tā kā minētā direktīva ir atcelta un aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 528/2012, sīki izstrādātie noteikumi pārskatīšanas programmas turpināšanai būtu jāpielāgo minētās regulas noteikumiem.

(2)

Ir svarīgi noteikt aktīvās vielas/produkta veida kombinācijas, kas var tikt piedāvātas tirgū un lietotas, ievērojot valsts noteikumus, saskaņā ar pārejas noteikumiem, kas paredzēti Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. pantā. Tam būtu jāattiecas uz aktīvās vielas/produkta veidu kombinācijām, kas tiek novērtētas pārskatīšanas programmā.

(3)

Ja attiecībā uz produktu ir izmantota atkāpe, kas pārtikai un barībai paredzēta Regulas (EK) Nr. 1451/2007 6. pantā, bet uz to neattiecas atbrīvojums attiecībā uz pārtiku un barību, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 528/2012 2. panta 5. punkta a) apakšpunktā, tā sastāvā esošā aktīvā viela būtu jānovērtē pārskatīšanas programmā attiecīgajam produkta veidam. Ievērojot valsts noteikumus, to būtu jāatļauj piedāvāt tirgū un lietot līdz minētā novērtējuma beigām. Ar iepriekšējas deklarācijas sistēmu vajadzētu definēt, kuriem produktiem piemēro šādu noteikumu. Tas pats princips būtu jāpiemēro gadījumos, kad par aktīvās vielas/produkta veida kombināciju nav paziņots tāpēc, ka jaunās produkta veidu definīcijas Regulā (ES) Nr. 528/2012 atšķiras no Direktīvā 98/8/EK ietvertajām, vai nepaziņošana ir pilnībā pamatota, balstoties uz Komisijas lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu, uz tiesu praksi, piemēram, lietu C-420/10 (4), vai uz autoritatīviem norādījumiem no Komisijas vai dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ko pēc tam pārskata.

(4)

Ja biocīds satur tādu aktīvo vielu, sastāv no tādas vai rada tādu aktīvo vielu, kas vairs nav iekļauta pārskatīšanas programmā, bet šā biocīda lietošana dalībvalstī ir būtiska, minētajā dalībvalstī ar dažiem nosacījumiem un uz ierobežotu laiku būtu jāatļauj biocīdu attiecīgi lietot un piedāvāt tirgū attiecīgajam lietojumam, par to atbildot dalībvalstij.

(5)

Lai nodrošinātu konsekvenci un vienkāršību, procedūrai, ko veic, lai pārskatīšanas programmā novērtētu aktīvās vielas, visās attiecīgajās daļās būtu jābūt identiskai tai, ko piemēro pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 7. pantu vai saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 88/2014 (5).

(6)

Attiecībā uz vielām, kas atbilst izslēgšanas kritērijiem vai aizstājamas vielas kritērijiem, kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, iesniedz aģentūrai priekšlikumu par attiecīgo mērķparametru harmonizētu klasifikāciju un marķēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (6) 37. panta 1. punktu, vienlaikus saglabājot dalībvalsts tiesības iesniegt priekšlikumu par citiem vai visiem mērķparametriem. Kompetentajai iestādei, kas veic novērtēšanu, būtu jākonsultējas ar aģentūru arī par vielām, kas atbilst noturīgas, bioakumulatīvas vai toksiskas vielas kritērijiem, vai par vielām, kuras būtu uzskatāmas par vielām, kurām piemīt endokrīnās sistēmas darbību traucējošas īpašības.

(7)

Lai nodrošinātu, ka pārskatīšanas programma tiek pabeigta līdz mērķa termiņam, kas norādīts Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 1. punktā, novērtējumi būtu jāveic tikai tām aktīvās vielas/produkta veida kombinācijām, par kurām attiecīgie dati ir iesniegti, ievērojot Regulā (EK) Nr. 1451/2007 vai šajā regulā noteiktos termiņus. Turklāt būtu jānosaka piemēroti termiņi novērtējumu pabeigšanai, ņemot vērā iespēju, ka pieteikumus varēja validēt mazāk nekā gadu pirms minētajiem termiņiem.

(8)

Vēl nav noteiktas nekādas datu prasības attiecībā uz iekļaušanu Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikuma 7. kategorijā. Tāpēc ir lietderīgi pašlaik ierobežot pieteikumus par iekļaušanu minētajā pielikumā, paredzot iekļaušanu tikai 1., 2., 3., 4., 5. vai 6. kategorijā.

(9)

Neatkarīgi no Regulas (ES) Nr. 528/2012 90. panta 2. punkta, no minētās regulas 91. panta izriet, ka tās 10. pantā uzskaitītajiem kritērijiem būtu jābūt pietiekamiem biocīdu turpmākai atļaušanai visos gadījumos. Tādēļ ir lietderīgi visos aktīvo vielu novērtējumos identificēt vielas, kas atbilst šiem kritērijiem.

(10)

Potenciālajam pārskatīšanas programmas dalībniekam būtu jādod iespēja pievienoties esošam dalībniekam vai to aizstāt, savstarpēji vienojoties, ar nosacījumu, ka novērtējums tādējādi netiek aizkavēts ierobežotas datu pieejamības dēļ, citādi potenciālajam pieteikuma iesniedzējam nāktos no jauna iegūt datus.

(11)

Dalība pārskatīšanas programmā ir brīvprātīga, tāpēc dalībniekam būtu jāļauj izstāties no programmas. Tādā gadījumā potenciālajiem dalībniekiem būtu jāļauj pārņemt atbalstu, ja vien šāda iespēja nav jau iepriekš piešķirta, tādējādi jau radot kavēšanos pārskatīšanas programmā, un ja vien aģentūra jau nav sākusi izstrādāt savu atzinumu.

(12)

Ja aktīvās vielas novērtēšana liecina, ka pārskatīšanas programmā oficiāli iekļautās vielas identitāte precīzi neatbilst tai, kas faktiski tiek novērtēta, un novērtējums neļauj izdarīt secinājumus par oficiāli iekļautās vielas identitāti, būtu jāparedz iespēja no jauna definēt vielu novērtēšanas gaitā un ļaut citām personām pārņemt oficiāli iekļautās vielas atbalstu.

(13)

Dažas vielas, kas iekļautas pārskatīšanas programmā, šīs regulas pieņemšanas laikā neatbalsta neviens dalībnieks. Tas pats attiecas uz dažiem nanomateriāliem, lai gan saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 4. panta 4. punktu šādus materiālus nevar apstiprināt, ja vien tas nav skaidri noteikts. Personām būtu jāļauj pārņemt dalību saistībā ar šīm vielām un nanomateriāliem, pretējā gadījumā minētās vielas un nanomateriāli būtu jāizslēdz no pārskatīšanas programmas.

(14)

Lai nodrošinātu, ka neviena viela netiek nepamatoti paturēta vai iekļauta pārskatīšanas programmā, to pēc tam nenovērtējot, uz to vielu paturēšanu vai iekļaušanu, kuras vēl netiek vērtētas, būtu jāattiecina prasība paziņot būtiskus datus attiecībā uz šo vielu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka to, kā veikt darba programmu, kas paredzēta visu to aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kas minētas Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. pantā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“neapstiprināšanas lēmums” ir lēmums neapstiprināt vielas/produkta veida kombināciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 1. punkta b) apakšpunktu vai minētās regulas 89. panta 1. punkta trešo daļu vai to neiekļaut Direktīvas 98/8/EK I vai IA pielikumā;

b)

“pārskatīšanas programmā iekļautā vielas/produkta veida kombinācija” ir vielas/produkta veida kombinācija, kas minēta II pielikumā un kas atbilst šādiem nosacījumiem:

i)

uz to nav bijis attiecināts neviens no šādiem aktiem:

direktīva par iekļaušanu Direktīvas 98/8/EK I vai IA pielikumā,

regula, kas paredz, ka tā ir apstiprināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 1. punkta trešo daļu;

ii)

par to nav pieņemts neapstiprināšanas lēmums, vai pēdējais tās neapstiprināšanas lēmums ir atcelts;

c)

“dalībnieks” ir persona, kas ir iesniegusi pieteikumu par pārskatīšanas programmā iekļautu vielas/produkta veida kombināciju vai iesniegusi paziņojumu, kas atzīts par atbilstīgu saskaņā ar šīs regulas 17. panta 5. punktu, vai kuras vārdā šāds pieteikums vai paziņojums ir iesniegts;

d)

“kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu” ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 81. pantu izraudzīta kompetentā iestāde no dalībvalsts, kas norādīta šīs regulas II pielikumā.

2. NODAĻA

DOKUMENTĀCIJAS NOVĒRTĒŠANAS PROCESS

3. pants

Pieteikums apstiprināšanai vai iekļaušanai Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumā

1.   Pieteikumu apstiprināšanai vai iekļaušanai Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumā var iesniegt tikai dalībnieks, kura paziņojumu aģentūra ir atzinusi par atbilstīgu saskaņā ar šīs regulas 17. panta 5. punktu.

Ja pieteikums attiecas uz iekļaušanu Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumā, tas var attiekties tikai uz minētā pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. vai 6. kategoriju.

2.   Šā panta 1. punktā minētos pieteikumus aģentūrai iesniedz divu gadu laikā no atbilstības deklarācijas saskaņā ar 17. panta 5. punktu.

4. pants

Pieteikumu pieņemšana

1.   Aģentūra informē dalībnieku par maksām, kas maksājamas saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 564/2013 (7), un noraida pieteikumu, ja dalībnieks nav samaksājis 30 dienu laikā. Tā attiecīgi informē par to dalībnieku un kompetento iestādi, kas veic novērtēšanu.

2.   Saņēmusi saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 564/2013 maksājamās maksas, aģentūra pieņem pieteikumu un par to informē dalībnieku un kompetento iestādi, kas veic novērtēšanu, norādot pieteikuma pieņemšanas datumu un tā unikālo identifikācijas kodu.

3.   Aģentūras lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. punktu, var pārsūdzēt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 77. pantu.

4.   Kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, informē dalībnieku par maksām, kas 30 dienu laikā pēc tam, kad aģentūra ir pieņēmusi pieteikumu, maksājamas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 80. panta 2. punktu, un noraida pieteikumu, ja dalībnieks nav samaksājis 30 dienu laikā. Tā attiecīgi informē par to dalībnieku un aģentūru.

5. pants

Apstiprināšanai vai iekļaušanai Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikuma 6. kategorijā iesniegto pieteikumu validācija

1.   Ja pieteikums apstiprināšanai vai iekļaušanai Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikuma 6. kategorijā satur datus, kas vajadzīgi saskaņā ar minētās regulas 6. panta 1. un 2. punktu, aģentūra šādu pieteikumu ir apstiprinājusi saskaņā ar 4. panta 2. punktu un ir samaksāta maksa saskaņā ar 4. panta 4. punktu, kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, validē pieteikumu 30 dienu laikā pēc maksu samaksāšanas.

2.   Ja kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, ir saņēmusi no dalībnieka dokumentāciju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1451/2007, bet vēl nav atzinusi dokumentāciju par pilnīgu saskaņā ar tās 13. pantu, kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, validē pieteikumu ne vēlāk kā 2015. gada 3. janvārī.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētajos gadījumos kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, neveic iesniegto datu vai pamatojumu kvalitātes vai atbilstības novērtēšanu.

4.   Ja kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, uzskata, ka pieteikums ir nepilnīgs, tā informē dalībnieku par to, kāda papildinformācija ir vajadzīga, lai validētu pieteikumu, un nosaka pieņemamu termiņu minētās informācijas iesniegšanai. Parasti minētais termiņš nepārsniedz 90 dienas.

Kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, 30 dienu laikā pēc papildu informācijas saņemšanas validē pieteikumu, ja tā secina, ka iesniegtā papildinformācija ir pietiekama, lai pieteikums atbilstu 2. punktā noteiktajai prasībai.

Kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, noraida pieteikumu, ja dalībnieks pieprasīto informāciju neiesniedz noteiktajā termiņā, un par noraidījumu informē dalībnieku un aģentūru. Šādos gadījumos daļēji atlīdzina maksu, kas samaksāta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 80. panta 1. un 2. punktu.

Validējot pieteikumu, kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, par to nekavējoties informē dalībnieku, aģentūru un citas kompetentās iestādes, norādot validācijas datumu.

6. pants

Pieteikumu novērtēšana

1.   Šo pantu piemēro, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

a)

ja pieteikums ir validēts saskaņā ar 5. pantu;

b)

ja kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, ir atzinusi dokumentāciju par pilnīgu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 13. pantu, bet vēl nav iesniegusi kompetentās iestādes ziņojumu Komisijai saskaņā ar minētās regulas 14. panta 4. punktu;

c)

ja pieteikumu iekļaušanai Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikuma 1., 2., 3., 4. vai 5. kategorijā aģentūra ir pieņēmusi saskaņā ar 4. panta 2. punktu un ir samaksāta maksa saskaņā ar 4. panta 4. punktu.

2.   Kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 528/2012 4. un 5. pantam novērtē pieteikumu, tostarp attiecīgā gadījumā saskaņā ar minētās regulas 6. panta 3. punktu iesniegtos ierosinājumus par datu sniegšanas prasību pielāgošanu, un nosūta aģentūrai novērtējuma ziņojumu un šajā novērtējumā gūtos secinājumus.

3.   Ja vairāki dalībnieki atbalsta tādu pašu vielas/produkta veida kombināciju, kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, sagatavo tikai vienu novērtējuma ziņojumu. Novērtējuma ziņojumu un novērtēšanā gūtos secinājumus nosūta vienā no šādiem termiņiem atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk:

a)

365 dienu laikā no 1. punkta a) apakšpunktā minētās pēdējās validācijas, 1. punkta b) apakšpunktā minētās dokumentācijas atzīšanas par pilnīgu vai 1. punkta c) apakšpunktā minētās maksas samaksāšanas attiecībā uz konkrēto vielas/produkta veida kombināciju;

b)

termiņos, kas paredzēti III pielikumā.

4.   Pirms secinājumu nosūtīšanas aģentūrai kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, dalībniekam dod iespēju 30 dienu laikā iesniegt rakstiskas piezīmes par novērtējuma ziņojumu un novērtēšanā gūtajiem secinājumiem. Kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, galīgajā novērtējumā pienācīgi ņem vērā minētās piezīmes.

5.   Ja tiek konstatēts, ka pieteikuma novērtēšanai ir vajadzīga papildinformācija, kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, dalībniekam pieprasa iesniegt šādu informāciju noteiktā termiņā un par to informē aģentūru.

Šā panta 3. punktā minēto 365 dienu termiņu aptur no pieprasījuma nosūtīšanas dienas līdz dienai, kad informācija ir saņemta. Ja vien to neattaisno pieprasīto datu būtība vai ārkārtēji apstākļi, apturēšana nepārsniedz šādus termiņus:

a)

365 dienas, ja papildu informācija attiecas uz jautājumiem, kas netika skarti Direktīvā 98/8/EK vai saskaņā ar iedibināto praksi attiecībā uz minētās direktīvas piemērošanu;

b)

180 dienas citos gadījumos.

6.   Ja kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, uzskata, ka pastāv iemesls bažām par cilvēku veselību, dzīvnieku veselību vai vidi kumulatīvās iedarbības dēļ, ko izraisa tādu biocīdu lietošana, kas satur vienu un to pašu aktīvo vielu vai dažādas aktīvās vielas, tā dokumentē savas bažas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (8) XV pielikuma II.3. sadaļas attiecīgajās daļās noteiktajām prasībām un iekļauj šos elementus savos secinājumos.

7.   Pabeigusi bīstamības novērtējumu, kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā brīdī, kad tiek iesniegts novērtējuma ziņojums atbilstīgi 3. punktam attiecīgi:

a)

aģentūrai iesniedz priekšlikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 37. panta 1. punktu gadījumos, kad tā uzskata, ka kāds no 36. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem ir izpildīts un nav pienācīgi ņemts vērā minētās regulas VI pielikuma 3. daļā;

b)

apspriežas ar aģentūru, ja tā uzskata, ka ir izpildīts kāds no Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 1. punkta d) apakšpunkta kritērijiem vai pastāv kāds no minētās regulas 10. panta 1. punkta d) apakšpunkta nosacījumiem, kas nav pienācīgi ņemts vērā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā vai tās pašas regulas 59. panta 1. punktā minētajā kandidātvielu sarakstā.

7. pants

Aģentūras atzinums

1.   Šo pantu piemēro, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

a)

ja kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, ir iesniegusi novērtējuma ziņojumu saskaņā ar 6. panta 2. punktu un vajadzības gadījumā iesniegusi priekšlikumu vai veikusi apspriešanos saskaņā ar 6. panta 7. punktu;

b)

ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. punktu Komisijai iesniegts kompetentās iestādes ziņojums, bet novērtēšanas ziņojumu vēl nav pārskatījusi Biocīdo produktu pastāvīgā komiteja saskaņā ar minētās regulas 15. panta 4. punktu.

2.   Pieņēmusi ziņojumu, aģentūra sagatavo un Komisijai iesniedz atzinumu par vielas/produkta veida kombinācijas apstiprināšanu vai tās iekļaušanu Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. vai 6. kategorijā, vai abiem gadījumiem, ņemot vērā secinājumus, ko sniegusi kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu.

Aģentūra sāk atzinuma sagatavošanu jebkurā no šādiem termiņiem atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk:

a)

trīs mēnešu laikā pēc ziņojuma pieņemšanas;

b)

termiņos, kas paredzēti III pielikumā.

Aģentūra iesniedz Komisijai atzinumu 270 dienu laikā pēc sagatavošanas sākuma.

8. pants

Aizstājamas aktīvās vielas

1.   Sagatavojot savu atzinumu saskaņā ar 7. panta 2. punktu, aģentūra pārbauda, vai aktīvā viela atbilst kādam no Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punktā uzskaitītajiem kritērijiem, un iekļauj šo jautājumu savā atzinumā.

2.   Pirms sava atzinuma iesniegšanas Komisijai, neskarot Regulas (ES) Nr. 528/2012 66. un 67. pantu, aģentūra dara publiski pieejamu informāciju par iespējamām aizstājamām vielām, ne ilgāk kā 60 dienas, kuru laikā ieinteresētās trešās puses var iesniegt attiecīgu informāciju, tostarp informāciju par pieejamiem aizstājējiem. Gatavojot galīgo atzinumu, aģentūra pienācīgi ņem vērā saņemto informāciju.

3.   Ja aktīvā viela ir apstiprināta un atbilst vienam no Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem, to nosaka par aizstājamu regulā, kas pieņemta saskaņā ar minētās regulas 89. panta 1. punkta pirmo daļu.

9. pants

Komisijas lēmums

Pēc aģentūras atzinuma saņemšanas saskaņā ar 7. panta 2. punktu Komisija bez nepamatotas kavēšanās sagatavo lēmuma projektu pieņemšanai saskaņā ar 89. panta 1. punktu vai attiecīgā gadījumā Regulas (ES) Nr. 528/2012 28. panta 1. punktu.

3. NODAĻA

PĀRSKATĪŠANAS PROGRAMMAS ELEMENTU MAIŅA

10. pants

Pievienošanās vai dalībnieka aizstāšana pēc savstarpējas vienošanās

1.   Dalībnieka funkciju pārņemšana vai dalīšana var notikt pēc savstarpējas vienošanās starp pašreizēju dalībnieku un potenciālu dalībnieku, ja potenciālajam dalībniekam ir tiesības atsaukties uz visiem datiem, ko iesniedzis vai uz ko atsaucies pašreizējais dalībnieks.

2.   Paziņojumu šā panta vajadzībām aģentūrai kopīgi iesniedz potenciālais un pašreizējais dalībnieks, izmantojot Biocīdu reģistru, kas minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 71. pantā (turpmāk “reģistrs”), un tas ietver visas attiecīgās piekļuves pilnvaras.

3.   Saņemot 2. punktam atbilstīgu paziņojumu, aģentūra reģistrā atjaunina informāciju attiecībā uz dalībnieka identitāti.

4.   Uzskata, ka persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un pārņēmusi dalībnieka funkcijas vai dala šīs funkcijas ar citu dalībnieku saskaņā ar šo pantu, ir iesniegusi dokumentāciju vai piekļuves pilnvaru attiecībā uz dokumentāciju Regulas (ES) Nr. 528/2012 95. panta vajadzībām.

11. pants

Dalībnieku atbalsta atsaukums

1.   Uzskata, ka dalībnieks ir atsaucis savu atbalstu attiecībā uz vielas/produkta veida kombināciju pārskatīšanas programmā šādos gadījumos:

a)

ja tas, izmantojot reģistru, ir informējis aģentūru vai kompetento iestādi, kas veic novērtēšanu, par atsaukuma nodomu;

b)

ja tas nav iesniedzis pieteikumu 3. panta 2. punktā noteiktajā termiņā;

c)

ja tā pieteikums ir noraidīts saskaņā ar 4. panta 1. punktu, 4. panta 4. punktu vai 5. panta 4. punktu;

d)

ja tas nav iesniedzis papildinformāciju termiņā, kas paredzēts 6. panta 5. punktā;

e)

ja tas citu iemeslu dēļ nav samaksājis kompetentajai iestādei, kas veic novērtēšanu, vai aģentūrai maksājamās maksas.

2.   Atsaukumu uzskata par savlaicīgu, ja vien tas nenotiek pēc datuma, kad kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, pieteikuma iesniedzējam iesniedz savu kompetentās iestādes ziņojumu saskaņā ar šīs regulas 6. panta 4. punktu.

12. pants

Savlaicīgas atsaukšanas sekas

1.   Ja savlaicīgs atsaukums ir zināms kompetentajai iestādei, kas veic novērtēšanu, bet ne aģentūrai, kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, bez nepamatotas kavēšanās ar reģistra starpniecību par to informē aģentūru.

2.   Ja savlaicīgs atsaukums ir zināms aģentūrai, tā atjaunina informāciju reģistrā attiecībā uz dalībnieka identitāti.

3.   Ja visi dalībnieki, kas atbalsta to pašu vielas/produkta veida kombināciju, ir savlaicīgi atsaukuši savu atbalstu no pārskatīšanas programmas un ja dalībnieka funkcijas minētajai kombinācijai pirms tam ir tikušas pārņemtas, aģentūra par to informē Komisiju, izmantojot reģistru.

13. pants

Aktīvo vielu pārdefinēšana

1.   Ja esošas aktīvās vielas novērtējums neļauj izdarīt secinājumus, kas attiecināmi uz II pielikumā noteiktu vielu, kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, pēc apspriešanās ar attiecīgo dalībnieku izveido jaunu vielas identitāti. Kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, par to informē aģentūru.

2.   Aģentūra atjaunina informāciju reģistrā attiecībā uz vielas identitāti.

14. pants

Dalībnieka funkciju pārņemšana

1.   Aģentūra publicē atklātu uzaicinājumu pārņemt dalībnieka funkcijas attiecībā uz vielas/produkta veida kombināciju, ja pastāv kāds no šādiem gadījumiem:

a)

ja visi dalībnieki, kas atbalsta to pašu vielas/produkta veida kombināciju, ir savlaicīgi atsaukuši atbalstu saskaņā ar 11. pantu un šai kombinācijai dalībnieka funkcijas līdz šim nav tikušas pārņemtas;

b)

viela pārdefinēta saskaņā ar 13. pantu – šādā gadījumā uzaicinājums attiecas tikai uz jebkuru vielu, ko aptver II pielikumā jau esošā identitāte, nevis jaunā vielas identitāte.

2.   Jebkura persona 12 mēnešu laikā no 1. punktā minētās publicēšanas dienas var iesniegt paziņojumu attiecībā uz kombināciju saskaņā ar 17. pantu.

3.   Jebkura persona 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā var paziņot par vielas/produkta veida kombināciju, kas iekļauta II pielikuma 2. daļā saskaņā ar 17. pantu.

15. pants

Vielas/produkta veida kombinācijas, ko var iekļaut pārskatīšanas programmā

Ja biocīds, uz ko attiecas Regulas (ES) Nr. 528/2012 darbības joma un kuru laiž tirgū, sastāv no esošas aktīvas vielas, tas satur vai rada esošu aktīvu vielu, kas nav ne apstiprināta, ne iekļauta pārskatīšanas programmā, attiecībā uz produkta veidu, un nav iekļauta minētās regulas I pielikumā, var pretendēt uz šīs vielas iekļaušanu pārskatīšanas programmā attiecīgajam produkta veidam, balstoties uz kādu no šādiem apsvērumiem:

a)

persona, kas laiž ražojumu tirgū, ir balstījusies uz norādījumiem, ko publicējusi, vai rakstveida konsultatīvu ieteikumu, ko sniegusi Komisija vai kompetentā iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 26. pantu vai Regulas (ES) Nr. 528/2012 81. pantu, ja minētie norādījumi vai ieteikums deva objektīvi pamatotu iemeslu uzskatīt, ka produkts ir izslēgts no Direktīvas 98/8/EK vai Regulas (ES) Nr. 528/2012 darbības jomas vai ka uz attiecīgo produkta veidu attiecas paziņotā aktīvā viela, un ja šie norādījumi vai ieteikumi pēc tam pārskatīti lēmumā, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu vai jaunos, autoritatīvos norādījumos, ko publicējusi Komisija;

b)

vielai tikusi piemērota atkāpe attiecībā uz pārtiku un barību, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1451/2007 6. pantā;

c)

biocīds saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 528/2012 pieder pie cita produkta veida, nekā tas bija saskaņā ar Direktīvu 98/8/EK, jo grozīts attiecīgo produkta veidu tvērums, un satur vielu, kas iekļauta pārskatīšanas programmā pēc sākotnējā produkta veida, bet ne pēc jaunā.

16. pants

Paziņošanas intereses deklarācija

1.   Interesi sniegt paziņojumu par vielu, kura var pretendēt uz iekļaušanu pārskatīšanas programmā saskaņā ar 15. pantu, izmantojot reģistru, var deklarēt ikviena persona, kam ir interese sniegt paziņojumu par vielas/produkta veida kombināciju vienam no šādiem saņēmējiem:

a)

Komisijai ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc 15. panta a) punktā minētā lēmuma vai norādījumu publicēšanas;

b)

aģentūrai ne vēlāk kā 2015. gada 30. oktobrī gadījumos, kas minēti 15. panta b) punktā;

c)

Komisijai vēlākais līdz 2015. gada 30. oktobrim gadījumos, kas minēti 15. panta c) punktā.

2.   Deklarācijā norāda attiecīgo vielas/produkta veida kombināciju. Gadījumos, kas minēti 15. panta a) punktā, deklarācijā sniedz pietiekamu pamatojumu, kas apliecina, ka ir izpildīti visi tajā uzskaitītie nosacījumi.

3.   Ja deklarācija sniegta 15. panta a) vai c) punktā minētajā gadījumā un Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm, konstatē, ka 6. punkts nav piemērojams un – attiecīgā gadījumā – ka paziņošanas nosacījumi, kas uzskaitīti 15. panta a) punktā ir ievēroti, tā par to informē aģentūru.

4.   Ja deklarācija sniegta 15. panta b) punktā minētajā gadījumā vai ja Komisija ir informējusi aģentūru saskaņā ar 3. punktu, aģentūra šo informāciju dara publiski pieejamu elektroniski, norādot attiecīgo vielas/produkta veida kombināciju. Šīs regulas vajadzībām publikāciju, kas veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 3.a panta 3. punkta trešo daļu, uzskata par publikāciju, kas veikta saskaņā ar šo punktu.

5.   Jebkura persona, kam ir interese sniegt paziņojumu par vielas/produkta veida kombināciju, sešu mēnešu laikā no 4. punktā minētās publikācijas dienas var to darīt saskaņā ar 17. pantu.

6.   Gadījumos, kas minēti 15. panta a) un c) punktā, vielas/produkta veida kombināciju uzskata par tādu, par kuru paziņojis dalībnieks, un par to nevar sniegt papildu paziņojumu, ja uz to attiecināmi šādi nosacījumi:

a)

attiecīgā aktīvā viela jau ir iekļauta pārskatīšanas programmā;

b)

kāda dokumentācija, kas par attiecīgo aktīvo vielu iesniegta novērtētājai dalībvalstij, jau ietver visus datus, kas vajadzīgi, lai novērtētu produkta veidu;

c)

dalībnieks, kurš ir iesniedzis šo dokumentāciju, norāda interesi atbalstīt attiecīgo vielas/produkta veida kombināciju.

17. pants

Paziņošanas procedūra

1.   Paziņojumus saskaņā ar 14. panta 2. un 3. punktu vai 16. panta 5. punktu aģentūrai sniedz ar reģistra starpniecību.

2.   Paziņojumu iesniedz IUCLID formātā. Tajā iekļauj I pielikumā minēto informāciju.

3.   Ja II pielikumā attiecīgajai aktīvajai vielai nav norādīta kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, paziņojuma iesniedzējs aģentūrai paziņo tā izvēlētās kompetentās iestādes nosaukumu, kas norīkota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 81. pantu, un sniedz rakstisku apstiprinājumu, ka minētā kompetentā iestāde piekrīt dokumentāciju novērtēt.

4.   Saņēmusi paziņojumu, aģentūra par to informē Komisiju un informē paziņojuma iesniedzēju par maksām, kas maksājamas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 564/2013. Ja 30 dienu laikā no minētās informācijas saņemšanas paziņojuma iesniedzējs samaksu neveic, aģentūra paziņojumu noraida un par to informē paziņojuma iesniedzēju un Komisiju.

5.   Kad maksājums ir saņemts, aģentūra 30 dienu laikā pārbauda, vai paziņojums atbilst 2. punkta prasībām. Ja paziņojums šīm prasībām neatbilst, aģentūra paziņojuma iesniedzējam piešķir 30 dienas, kuru laikā paziņojumu var papildināt vai labot. Kad šīs 30 dienas ir beigušās, aģentūra 30 dienu laikā vai nu paziņo, ka paziņojums atbilst 2. punkta prasībām, vai noraida paziņojumu un par to informē paziņojuma iesniedzēju un Komisiju.

6.   Aģentūras lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 4. vai 5. punktu, var pārsūdzēt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 77. pantu.

7.   Ja paziņojums ir atzīts par atbilstošu saskaņā ar 5. punktu, aģentūra nekavējoties:

a)

ja paziņojums ir iesniegts, ievērojot 14. panta 2. vai 3. punktu, – atjaunina informāciju reģistrā attiecībā uz dalībnieka un vajadzības gadījumā attiecīgās vielas identitāti;

b)

ja paziņojums ir iesniegts, ievērojot 16. panta 5. punktu, – informē Komisiju par atbilstību.

18. pants

Iekļaušana pārskatīšanas programmā

Ja vielas/produkta veida kombināciju uzskata par paziņotu saskaņā ar 16. panta 6. punktu vai ja aģentūra informē Komisiju par atbilstību saskaņā ar 17. panta 7. punkta b) apakšpunktu, Komisija iekļauj vielas/produkta veida kombināciju pārskatīšanas programmā.

19. pants

Informācija par vielām, ko pārskatīšanas programmā vairs neatbalsta

Ja 16. panta 5. punktā minētajā termiņā neviens paziņojums nav saņemts vai ja tajā pašā pantā minēto paziņojumu aģentūra ir saņēmusi, bet pēc tam noraidījusi saskaņā ar 17. panta 4. vai 5. punktu, aģentūra par to informē dalībvalstis, izmantojot reģistru, un publicē šo informāciju elektroniski.

20. pants

Komisijas lēmumi par vielām, ko pārskatīšanas programmā vairs neatbalsta

Komisija sagatavo neapstiprināšanas lēmuma projektu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 1. punkta trešo daļu šādos gadījumos:

a)

ja aģentūra informē Komisiju par to, ka visi dalībnieki iesnieguši savlaicīgu atsaukumu saskaņā ar šīs regulas 12. panta 3. punktu;

b)

ja neviena persona nav iesniegusi paziņojumu šīs regulas 14. panta 2. vai 3. punktā paredzētajā termiņā vai ja šāds paziņojums ir iesniegts, bet noraidīts saskaņā ar 17. panta 4. vai 5. punktu;

c)

ja paziņojums ir iesniegts šīs regulas 14. panta 2. vai 3. punktā paredzētajā termiņā un atzīts par atbilstošu saskaņā ar 17. panta 5. punktu, bet vielas identitāte paziņojumā aptver tikai daļu no šīs regulas II pielikumā esošas identitātes.

Gadījumā, kas minēts pirmās daļas c) punktā, neapstiprināšanas lēmuma projektu attiecina uz jebkuru vielu, ko aptver šīs regulas II pielikumā jau esoša identitāte, bet ne tādu, uz ko attiecas paziņojums vai kāds apstiprinājuma lēmums.

4. NODAĻA

PĀREJAS PASĀKUMI

21. pants

Pārejas pasākumi attiecībā uz vielām, kas minētas 15. pantā

1.   Dalībvalsts var turpināt piemērot tās pašreizējo sistēmu vai praksi tāda biocīda piedāvāšanai tirgū un lietošanai, kas sastāv no 15. panta b) un c) punktā minētām esošām aktīvām vielām, satur vai rada šādas aktīvās vielas. Šādos gadījumos:

a)

biocīdu pārtrauc piedāvāt tirgū no brīža, kas sākas 24 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā;

b)

biocīda esošo krājumu lietošanu drīkst turpināt ne ilgāk kā 30 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2.   Dalībvalsts var turpināt piemērot tās pašreizējo sistēmu vai praksi tāda biocīda piedāvāšanai tirgū un lietošanai, kas sastāv no 15. panta a) punktā minētām esošām aktīvām vielām, satur vai rada šādas aktīvās vielas. Šādos gadījumos:

a)

biocīdu pārtrauc piedāvāt tirgū no brīža, kas sākas 24 mēnešus pēc viena no šādiem datumiem atkarībā no tā, kas ir vēlāk:

i)

pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas;

ii)

pēc 15. panta a) punktā minētās paziņošanas vai lēmuma vai norādījumu publicēšanas;

b)

biocīda esošos krājumus var turpināt lietot ne ilgāk kā 30 mēnešus pēc viena no šādiem datumiem atkarībā no tā, kas ir vēlāk:

i)

pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas;

ii)

pēc 15. panta a) punktā minētās paziņošanas vai lēmuma vai norādījumu publicēšanas.

3.   Dalībvalsts var turpināt piemērot tās pašreizējo sistēmu vai praksi tāda biocīda piedāvāšanai tirgū vai lietošanai, kas sastāv no esošas aktīvās vielas, to satur vai rada, par kurām aģentūra ir sniegusi publikāciju saskaņā ar 16. panta 4. punktu attiecībā uz konkrēto produkta veidu. Šādos gadījumos:

a)

biocīdu pārtrauc piedāvāt tirgū no brīža, kas sākas 12 mēnešus pēc dienas, kad aģentūra ir veikusi 19. pantā minēto elektronisko publikāciju; un

b)

biocīda esošos krājumus var turpināt lietot ne ilgāk kā 18 mēnešus pēc minētās publikācijas datuma.

22. pants

Būtisks lietojums

1.   Neskarot Regulas (ES) Nr. 528/2012 55. panta 1. punktu, 18 mēnešu laikā pēc dienas, kad pieņemts lēmums neapstiprināt esošas aktīvās vielas, ja dalībvalsts uzskata, ka šī aktīvā viela ir būtiska kāda Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta pirmās daļas b) vai c) apakšpunktā minētā iemesla dēļ, dalībvalsts var iesniegt Komisijai pamatotu lūgumu piešķirt atkāpi no minētās regulas 89. panta 2. punkta otrās daļas.

2.   Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts ar reģistra starpniecību aģentūrai iesniedz pamatotu iesniegumu. Ja pieteikumā ir konfidenciāla informācija, dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, vienlaikus iesniedz nekonfidenciālu versiju.

3.   Aģentūra pieteikumu vai attiecīgā gadījumā tā nekonfidenciālo versiju dara publiski pieejamu elektroniskā veidā. Dalībvalstis vai jebkura cita persona var iesniegt piezīmes 60 dienu laikā pēc publicēšanas.

4.   Ņemot vērā saņemtās piezīmes, Komisija var piešķirt atkāpi no Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 2. punkta otrās daļas, ar ko atļauj biocīdus, kas sastāv no attiecīgās vielas, satur vai rada to, darīt pieejamus pieprasītājas dalībvalsts tirgū un lietot šajā dalībvalstī saskaņā ar valsts noteikumiem un ievērojot 5. punktā izklāstītos nosacījumus un jebkādus turpmākus nosacījumus, ko noteikusi Komisija.

5.   Dalībvalsts, kurai ir piešķirta atkāpe:

a)

nodrošina, ka lietošanu turpina tikai tajos gadījumos un tikai tajā laikā, kamēr pastāv atbilstība 1. punkta nosacījumiem;

b)

nosaka piemērotus riska mazināšanas pasākumus, lai nodrošinātu, ka iedarbība uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi ir pēc iespējas mazāka;

c)

nodrošina, ka tiek meklētas alternatīvas vai ka savlaicīgi pirms atbrīvojuma termiņa beigām tiek sagatavots aktīvās vielas apstiprināšanas pieteikums iesniegšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 7. pantu.

5. NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

23. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 1451/2007 atceļ.

Atsauces uz minēto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

24. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 4. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 4. decembra Regula (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).

(4)  Lieta C-420/10. Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 1. marta spriedums (Landgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Söll GmbH/Tetra GmbH (Biocīdo produktu laišana tirgū – Direktīva 98/8/EK – 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts – “Biocīdo produktu” jēdziens – Produkts, kas izraisa kaitīgo organismu flokulāciju, tos neiznīcinot, neatbaidot vai nepadarot nekaitīgus).

(5)  Komisijas 2014. gada 31. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 88/2014, ar kuru nosaka procedūru, kas jāievēro, grozot I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 32, 1.2.2014., 3. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 2013. gada 18. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 564/2013 par maksām un atlīdzību, kas maksājama Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 167, 19.6.2013., 17. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Informācija, kas iekļaujama paziņojumos, kuri jāsniedz saskaņā ar 17. pantu

Paziņojumā, kas jāsniedz saskaņā ar 17. pantu, ir iekļauta šāda informācija:

1)

pierādījums, ka viela ir esoša aktīvā viela Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta d) apakšpunkta nozīmē;

2)

norāde par produkta veidu vai veidiem, uz ko attiecas paziņojums;

3)

informācija par pētījumiem, kas pasūtīti, lai iesniegtu pieteikumu apstiprināšanai vai iekļaušanai Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumā, kā arī paredzamais pabeigšanas datums;

4)

informācija, kas minēta:

a)

Regulas (ES) Nr. 528/2012 II pielikuma 1. sadaļas tabulas 1., 2. un 7.1.–7.5. iedaļā attiecībā uz ķīmiskajām vielām;

b)

Regulas (ES) Nr. 528/2012 II pielikuma 2. sadaļas tabulas 1., 2. un 6.1.–6.4. iedaļā attiecībā uz mikroorganismiem;

5)

ja paziņojums ir sniegts gadījumā, kas minēts 15. panta a) punktā, pierādījums par to, ka dienā, kad sniegts paziņojums vai publicēts lēmums vai norādījumi, kā noteikts minētajā punktā, viela bija tirgū kā attiecīgajā produkta veidā ietilpstoša biocīda aktīvā viela.


II PIELIKUMS

VIELAS/PRODUKTA VEIDA KOMBINĀCIJAS, KAS IEKĻAUTAS PĀRSKATĪŠANAS PROGRAMMĀ 2014. GADA 4. AUGUSTĀ

1. DAĻA

Aktīvās vielas/produkta veida kombinācijas, kas 2014. gada 4. augustā ir atbalstītas, izņemot nanomateriālus, kuri nav skaidri minēti 1017. un 1019. ierakstā

Ieraksta numurs

Vielas nosaukums

Ziņotāja dalībvalsts

EK numurs

CAS numurs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehīds

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

6

2-(2-Butoksietoksi)etil-6-propilpiperonilēteris (piperonilbutoksīds/PBO)

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

9

Bronopols

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

29

Hlorkrezols

FR

200-431-6

59-50-7

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

36

Etanols

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Skudrskābe

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

40

Propān-2-ols

DE

200-661-7

67-63-0

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Salicilskābe

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Propān-1-ols

DE

200-746-9

71-23-8

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etilēnoksīds

N

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Citronskābe

BE

201-069-1

77-92-9

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glikolskābe

LT

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Peroksietiķskābe

FI

201-186-8

79-21-0

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-pienskābe

DE

201-196-2

79-33-4

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksihromēn[3,4-b]furo[2,3-h]hromēn-6-ons (rotenons)

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Simklozēns

UK

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

Bifenil-2-ols

ES

201-993-5

90-43-7

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

113

Kanēļaldehīds/3-fenil-propēn-2-āls (kanēļskābes aldehīds)

UK

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniols

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glioksāls

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Heksa-2,4-diēnskābe (sorbīnskābe)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136

Glutarāls (glutāraldehīds)

FI

203-856-5

111-30-8

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

154

Klorofēns

N

204-385-8

120-32-1

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-Fenoksietanols

UK

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

172

Cetilpiridīnija hlorīds

UK

204-593-9

123-03-5

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179

Oglekļa dioksīds

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

Nātrija dimetilarsināts (nātrija kakodilāts)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Nātrija tozilhloramīds (tozilhloramīdnātrijs – hloramīns T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kālija dimetilditiokarbamāts

UK

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Nātrija dimetilditiokarbamāts

UK

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

Nātrija 2-bifenilāts

ES

205-055-6

132-27-4

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

198

N-(trihlormetiltio)ftalimīds (folpets)

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

Tirams

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Metamnātrijs

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-Tiazol-4-il-1H-benzimidazols (tiabendazols)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diurons

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Ciānamīds

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazīn-2-tions (dazomets)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

279

Dihlor-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluor-N-(p-tolil)metānsulfēnamīds (tolilfluanīds)

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

283

Terbutrīns

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

288

N-(dihlorfluormetiltio)-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamīds (dihlofluanīds)

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

289

Vara tiocianāts

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

292

(1,3,4,5,6,7-Heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropānkarboksilāts (d-tetrametrīns)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

958

Kalcija dihidroksīds/kalcija hidroksīds/kodīgie kaļķi/dzēstie kaļķi

UK

215-137-3

1305-62-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

959

Kalcija oksīds/kaļķi/dedzinātie kaļķi/nedzēstie kaļķi

UK

215-138-9

1305-78-8

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306

Vara (I) oksīds

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

315

2-Butanona peroksīds

HU

215-661-2

1338-23-4

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321

Monolinurons

UK

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3-diamīns (diamīns)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-Ditio-bis[N-metilbenzamīds] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-Metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

346

Nātrija dihlorizocianurāta dihidrāts

UK

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

Troklozēnnātrijs

UK

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

Mecetronija etilsulfāts (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

Triklozāns

DK

222-182-2

3380-34-5

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

(Etilēndioksi)dimetanols (etilēnglikola reakcijas produkti ar paraformaldehīdu (EGForm))

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Piridīn-2-tiol-1-oksīda nātrija sāls (nātrija piritions)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Metēnamīna 3-hloralilhlorīds (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2′′-(Heksahidro-1,3,5-triazīn-1,3,5-triil)trietanols (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dions (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

387

N,N′-metilēnbismorfolīns (MBM)

AT

227-062-3

5625-90-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

392

Metilēnditiocianāts

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(Hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dions (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didecildimetilamonija hlorīds (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Sudrabs

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

403

Varš

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

405

Sēra dioksīds

DE

231-195-2

7446-09-5

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Nātrija bromīds

NL

231-599-9

7647-15-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

432

Nātrija hipohlorīts

IT

231-668-3

7681-52-9

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrīns

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Ūdeņraža peroksīds

FI

231-765-0

7722-84-1

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

444

7a-Etildihidro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazols (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Sudraba nitrāts

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinātrija peroksodisulfāts/nātrija persulfāts

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455

Kalcija hipohlorīts

IT

231-908-7

7778-54-3

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Hlors

IT

231-959-5

7782-50-5

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Amonija sulfāts

UK

231-984-1

7783-20-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

473

Piretrīni un piretroīdi

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

Hlora dioksīds

PT

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-Dibrom-2-ciānacetamīds (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

Karbendazims

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Amonija bromīds

SE

235-183-8

12124-97-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Piritioncinks (cinka piritions)

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodecilguanidīna monohidrohlorīds

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

526

Kālija 2-bifenilāts

ES

237-243-9

13707-65-8

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

529

Broma hlorīds

NL

237-601-4

13863-41-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Benziloksi)metanols

UK

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

534

bis(1-Hidroksi-1H-piridīn-2-tionāt-O,S)varš (vara piritions)

SE

238-984-0

14915-37-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

541

Nātrija p-hlor-m-krezolāts

FR

239-825-8

15733-22-9

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-glikonskābe, savienojums ar N,N′′-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekāndiamidīnu (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(Dijodmetil)sulfonil]toluols

UK

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Benzotiazol-2-iltio)metiltiocianāts (TCMTB)

N

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-Metil-4-okso-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-en-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropānkarboksilāts (praletrīns)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

Kālija (E,E)-heksa-2,4-diēnoāts (kālija sorbāts)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

alfa,alfa′,alfa′′-Trimetil-1,3,5-triazīn-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanols (HPT)

AT

246-764-0

25254-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-Oktil-2H-izotiazol-3-ons (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonija hlorīds

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

578

N′-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazīn-2,4-diamīns (cibutrīns)

NL

248-872-3

28159-98-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

588

Bromhlor-5,5-dimetilimidazolidīn-2,4-dions (BCDMH/bromhlordimetilhidantoīns)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-Izopropilfenil)-1,1-dimetilurīnviela/izoproturons

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(Aliloksi)-2-(2,4-dihlorfenil)etil]-1H-imidazols (imazalils)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-hlor-2-oksooksazol[4,5-b]piridīn-3(2H)-il)metil]-O,O-dimetiltiofosfāts (azametifoss)

UK

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

600

2-Brom-2-(brommetil)pentāndinitrils (DBDCB)

CZ

252-681-0

35691-65-7

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

961

Kalcija magnija oksīds/dolomītkaļķi

UK

253-425-0

37247-91-9

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

962

Kalcija magnija tetrahidroksīds/kalcija magnija hidroksīds/dzēstie dolomītkaļķi

UK

254-454-1

39445-23-3

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606

alfa-Ciān-3-fenoksibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropānkarboksilāts (cifenotrīns)

EL

254-484-5

39515-40-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetiltetradecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonija hlorīds

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

609

P-mentān-3,8-diola cis- un trans- izomēru maisījums (citriodiols)

UK

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

614

(RS)-alfa-ciān-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts (cipermetrīns)

BE

257-842-9

52315-07-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

615

3-Fenoksibenzil(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts (permetrīns)

IE

258-067-9

52645-53-1

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

618

1-Etinil-2-metilpent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropānkarboksilāts (empentrīns)

BE

259-154-4

54406-48-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

619

3-Jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

620

tetrakis(Hidroksimetil)fosfonija sulfāts (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

628

1-[[2-(2,4-Dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolān-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazols (propikonazols)

FI

262-104-4

60207-90-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

635

Koko alkiltrimetilamonija hlorīds (ATMAC/TMAC)

IT

263-038-9

61789-18-2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

648

4,5-Dihlor-2-oktilizotiazol-3(2H)-ons (4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons) (DCOIT))

N

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

649

2-Hlor-N-[[[4-(trifluormetoksi)fenil]amino]karbonil]benzamīds (triflumurons)

IT

264-980-3

64628-44-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

656

3,3′-Metilēn-bis[5-metiloksazolidīns] (oksazolidīns/MBO)

AT

266-235-8

66204-44-2

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

657

N-ciklopropil-1,3,5-triazīn-2,4,6-triamīns (ciromazīns)

EL

266-257-8

66215-27-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

666

alfa-Ciān-4-fluor-3-fenoksibenzil-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts (ciflutrīns)

DE

269-855-7

68359-37-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

667

Alkil (C12-18) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC/BKC (C12-16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didecildimetilamonija hlorīds (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-18-alkildimetilsāļi maisījumā ar 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona 1,1-dioksīdu (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Nātrija N-(hidroksimetil)glicināts

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Amīni, C10-16-alkildimetil-, N-oksīdi

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakālija bis(peroksimonosulfāts) bis(sulfāts)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

Magnija monoperoksiftalāta heksahidrāts (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015

Margozas ekstrakts

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

724

Alkil (C12-C14) dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkil (C12-C14) etilbenzilamonija hlorīds (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstr.

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

744

Lavanda, Lavandula hybrida, ekstr./lavandīnas eļļa

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

776

1-(3,5-Dihlor-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoksi)fenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)urīnviela (heksaflumurons)

PT

401-400-1

86479-06-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

779

Glutamīnskābes un N-(C12-14-alkil)propilēndiamīna reakcijas produkti (glukoprotamīns)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(Ftalimido)peroksiheksānskābe (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-Butil-benzo[d]izotiazol-3-ons (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Tetrahlordekaoksīda komplekss (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Sudraba nātrija cirkonija hidrogēnfosfāts

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

sek-Butil-2-(2-hidroksietil)piperidīn-1-karboksilāts/ikaridīns (ikaridīns)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

cis-1-(3-Hloralil)-3,5,7-triaza-1-azonijadamantāna hlorīds (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

800

[2,4-Diokso-(2-propīn-1-il)imidazolidīn-3-il]metil(1R)-cis-hrizantemāts; [2,4-diokso-(2-propīn-1-il)imidazolidīn-3-il]metil(1R)-trans-hrizantemāts (imiprotrīns)

UK

428-790-6

72963-72-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

790

5-Hlor-2-(4-hlorfenoksi)fenols (DCPP)

AT

429-290-0

3380-30-1

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

807

(E)-1-(2-hlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidīns (hlotianidīns)

DE

433-460-1

210880-92-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

952

Bacillus sphaericus 2362, celms ABTS-1743

IT

Mikroorganisms

143447-72-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

955

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, celms SA3A

IT

Mikroorganisms

Neattiecas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

957

Bacillus subtilis

DE

Mikroorganisms

Neattiecas

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

928

5-Hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona (EINECS 247-500-7) un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (EINECS 220-239-6) maisījums (CMIT/MIT maisījums)

FR

Maisījums

55965-84-9

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

939

Aktīvais hlors: iegūts hipohlorskābes reakcijā ar nātrija hipohlorītu, kas veidojas in situ

SK

Maisījums

Neattiecas

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

813

Peroksioktānskābe

FR

Neattiecas

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

Sudraba ceolīts

SE

Neattiecas

Neattiecas

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

849

3-Fenoksibenzil(1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropānkarboksilāts (d-fenotrīns)

IE

Neattiecas

188023-86-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

931

Amīni, N-C12-14 (pāra skaitļa)-alkiltrimetilēndi-, reakcijas produkti ar hloretiķskābi (ampolīts 20)

IE

Neattiecas

139734-65-9

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

5,5-Dimetilhidantoīna, 5-etil-5-metilhidantoīna reakcijas produkti ar bromu un hloru (DCDMH)

NL

Nav pieejams

Nav pieejams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Reakcijas masa, kas satur titāna dioksīdu un sudraba hlorīdu

SE

Nav pieejams

Nav pieejams

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

5,5-dimetilhidantoīna, 5-etil-5-metilhidantoīna reakcijas produkti ar hloru (DCEMH)

NL

Nav pieejams

Nav pieejams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Sudraba fosfātstikls

SE

Nav pieejams

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Sudraba cinka ceolīts

SE

Nav pieejams

130328-20-0

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Sudraba vara ceolīts

SE

Nav pieejams

130328-19-7

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Silīcija dioksīdā adsorbēts sudrabs (nanomateriāls stabila agregāta formā ar nanoizmēra primārajām daļiņām)

SE

Nav pieejams

Nav pieejams

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1019

Silīcija dioksīds (nanomateriāls, ko veido agregāti un aglomerāti)

FR

Nav pieejams

68909-20-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

831

Silīcija dioksīds (silīcija dioksīds/kīzelgūrs)

FR

Augu aizsardzības līdzeklis

61790-53-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

854

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropānkarboksilāts (4 izomēru maisījums: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-aletrīns)

DE

Augu aizsardzības līdzeklis

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropānkarboksilāts (2 izomēru maisījums: 1R trans: 1R/S tikai 1:3) (esbiotrīns)

DE

Augu aizsardzības līdzeklis

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

848

N-((6-hlor-3-piridinil)metil)-N′-ciān-N-metiletānimidamīds (acetamiprīds)

BE

Augu aizsardzības līdzeklis

160430-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

835

Esfenvalerāts/(S)-alfa-ciān-3-fenoksibenzil-(S)-2-(4-hlorfenil)-3-metilbutirāts (esfenvalerāts)

PT

Augu aizsardzības līdzeklis

66230-04-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

836

[1alfa(S*),3alfa]-(alfa)-ciān-(3-fenoksifenil)metil-3-(2,2-dihloretenil)-2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts (alfa-cipermetrīns)

BE

Augu aizsardzības līdzeklis

67375-30-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-Brom-2-(4-hlorfenil)-1-etoksimetil-5-trifluormetilpirol-3-karbonitrils (hlorfenapirs)

PT

Augu aizsardzības līdzeklis

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

N-metilmetānamīna (EINECS 204-697-4) polimērs ar (hlormetil)oksirānu (EINECS 203-439-8)/četraizvietotā amonija hlorīda polimērs (PQ polimērs)

HU

Polimērs

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

863

N,N′′′-1,6-heksāndiil-bis[N′-ciānguanidīna] (EINECS 240-032-4) un heksametilēndiamīna (EINECS 204-679-6) polimēra monohidrohlorīds/poliheksametilēnbiguanīds (monomērs: 1,5-bis(trimetilēn)-guanilguanidīnija monohidrohlorīds) (PHMB)

FR

Polimērs

27083-27-8/32289-58-0

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

868

Poli(heksametilēnbiguanīds)

FR

Polimērs

91403-50-8

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poli(oksi-1,2-etāndiils), alfa-[2-(didecilmetilamonij)etil]-omega-hidroksi-, propanoāts (sāls) (Bardap 26)

IT

Polimērs

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecil-N-dipolietoksiamonija borāts/didecilpolioksetilamonija borāts (polimērbetaīns)

EL

Polimērs

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DAĻA

Aktīvās vielas/produkta veida kombinācijas, kas 2014. gada 4. augustā nav atbalstītas

Šajā pielikuma daļā ir ietvertas:

tabulā uzskaitītās vielas/produkta veida kombinācijas, ieskaitot nanomateriālus,

jebkādus nanomateriālus no visām 1. daļas tabulā uzskaitītajām vielas/produkta veida kombinācijām, izņemot minētajā tabulā uzskaitītos, un

jebkādus nanomateriālus no visām aktīvās vielas/produkta veida kombinācijām, kas apstiprinātas līdz 2014. gada 4. augustam, izņemot skaidri apstiprinātās.

Uz vielas/produkta veida kombinācijām un nanomateriāliem, kas iekļauti šajā daļā, attieksies saskaņā ar 20. pantu pieņemts neapstiprināšanas lēmums, ja 12 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā netiks sniegts paziņojums saskaņā ar 14. panta 3. punktu vai ja šāds paziņojums tiks noraidīts saskaņā ar 17. panta 4. punktu vai 17. panta 5. punktu.

Ieraksta numurs

Vielas nosaukums

Ziņotāja dalībvalsts

EK numurs

CAS numurs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1021

1,3-Dihlor-5,5-dimetilhidantoīns (pārdefinēts atbilstīgi 152. ierakstam)

NL

204-258-7

118-52-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

166

Cetalkonija hlorīds (skatīt 948. ierakstu)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167

Benzildimetil(oktadecil)amonija hlorīds (skatīt 948. ierakstu)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Benzododecīnija hlorīds (skatīt 948. ierakstu)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Miristalkonija hlorīds (skatīt 948. ierakstu)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227

2-Tiazol-4-il-1H-benzimidazols (tiabendazols)

ES

205-725-8

148-79-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

Didecildimetilamonija bromīds (skatīt 949. ierakstu)

 

219-234-1

2390-68-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

384

Dimetildioktilamonija hlorīds (skatīt 949. ierakstu)

 

226-901-0

5538-94-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399

Benzildodecildimetilamonija bromīds (skatīt 948. ierakstu)

 

230-698-4

7281-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401

Sudrabs

SE

231-131-3

7440-22-4

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418

Silīcija dioksīds, amorfais

FR

231-545-4

7631-86-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

449

Vara sulfāts

FR

231-847-6

7758-98-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1016

Sudraba hlorīds

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(Dijodmetil)sulfonil]toluols

UK

243-468-3

20018-09-1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

587

Decildimetiloktilamonija hlorīds (skatīt 949. ierakstu)

 

251-035-5

32426-11-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

601

Benzildimetiloleilamonija hlorīds (skatīt 948. ierakstu)

 

253-363-4

37139-99-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615

3-Fenoksibenzil(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts (permetrīns)

IE

258-067-9

52645-53-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

637

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzilkokoalkildimetil-, hlorīdi (skatīt 948. ierakstu)

 

263-080-8

61789-71-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

638

Četraizvietotā amonija savienojumi, dikokoalkildimetil-, hlorīdi (skatīt 949. ierakstu)

 

263-087-6

61789-77-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

639

Četraizvietotā amonija savienojumi, bis(hidrogenēto talovalkil-)dimetil-, hlorīdi (skatīt 949. ierakstu)

 

263-090-2

61789-80-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

647

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C8-18-alkildimetil-, hlorīdi (skatīt 948. ierakstu)

 

264-151-6

63449-41-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

668

Četraizvietotā amonija savienojumi, di-C6-12-alkildimetil-, hlorīdi (skatīt 949. ierakstu)

 

269-925-7

68391-06-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C8-16-alkildimetil-, hlorīdi (skatīt 948. ierakstu)

 

270-324-7

68424-84-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

689

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C10-16-alkildimetil-, hlorīdi (skatīt 948. ierakstu)

 

273-544-1

68989-00-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

Amīni, C10-16-alkildimetil-, N-oksīdi

PT

274-687-2

70592-80-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

697

Četraizvietotā amonija savienojumi, di-C8-18-alkildimetil-, hlorīdi (skatīt 949. ierakstu)

 

277-453-8

73398-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

Dihidrogēnbis[monoperoksiftalāt(2-)-O1,OO1]magnezāt(2-)heksahidrāts

PL

279-013-0

14915-85-4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

998

Margozas ekstrakts, izņemot to, kuru no Azadirachta indica sēklām iegūst, ekstrahējot ar ūdeni un pēc tam apstrādājot ar organiskiem šķīdinātājiem

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

741

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C8-18-alkildimetil-, bromīdi (skatīt 948. ierakstu)

 

293-522-5

91080-29-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1,3-Dihlor-5-etil-5-metilimidazolidīn-2,4-dions (pārdefinēts atbilstīgi 777. ierakstam)

NL

401-570-7

89415-87-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

778

1-(4-Hlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentān-3-ols (tebukonazols)

DK

403-640-2

107534-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

805

Dimetiladipāta, dimetilglutarāta, dimetilsukcināta reakcijas produkts ar ūdeņraža peroksīdu (perestāns)

HU

432-790-1

Neattiecas

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

Alkilbenzildimetilamonija hlorīds/benzalkonija hlorīds (skatīt 948. ierakstu)

 

Maisījums

8001-54-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

949

Četraizvietotā amonija savienojumi (dialkildimetil- (alkili C6-C18, piesātināti un nepiesātināti, un tauku alkili, koko alkili un sojas alkili) hlorīdi, bromīdi vai metilsulfāti) (DDAC)

IT

EINECS uzskaitīto vielu maisījums

Neattiecas

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

950

Četraizvietotā amonija savienojumi (alkiltrimetil- (alkili C8-C18, piesātināti un nepiesātināti, tauku alkili, koko alkili un sojas alkili) hlorīdi, bromīdi vai metilsulfāti) (TMAC)

IT

EINECS uzskaitīto vielu maisījums

Neattiecas

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

948

Četraizvietotā amonija savienojumi (benzilalkildimetil- (alkili C8-C22, piesātināti un nepiesātināti, tauku alkili, koko alkili un sojas alkili) hlorīdi, bromīdi vai hidroksīdi) (BKC)

IT

EINECS uzskaitīto vielu maisījums

Neattiecas

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

849

3-Fenoksibenzil(1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropānkarboksilāts (d-fenotrīns)

IE

Neattiecas

188023-86-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1001

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetil-, hlorīdi (izņemot vielu, uz kuru attiecas 671. ieraksts)

IT

Neattiecas

Neattiecas

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1002

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-18-alkildimetil-, hlorīdi (izņemot vielu, uz kuru attiecas 667. ieraksts)

IT

Neattiecas

Neattiecas

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1003

Četraizvietotā amonija savienojumi, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil-, hlorīdi (izņemot vielu, uz kuru attiecas 725. ieraksts)

IT

Neattiecas

Neattiecas

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1005

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-14-alkildimetil-, hlorīdi (izņemot vielu, uz kuru attiecas 724. ieraksts)

IT

Neattiecas

Neattiecas

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1006

Sudraba-cinka-alumīnija-borfosfāta stikls/sudrabu un cinku saturošs stikla oksīds

SE

Neattiecas

398477-47-9

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1009

Četraizvietotā amonija savienojumi, di-C8-10-alkildimetil-, hlorīdi (izņemot vielu, uz kuru attiecas 673. ieraksts)

IT

Neattiecas

Neattiecas

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

1011

Četraizvietotā amonija savienojumi, kokoalkiltrimetil-, hlorīdi (izņemot vielu, uz kuru attiecas 635. ieraksts)

IT

Neattiecas

Neattiecas

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012

Alumīnija nātrija silikāta sudraba cinka komplekss/sudraba cinka ceolīts

SE

Neattiecas

130328-20-0

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

598

(±)-1-(beta-Aliloksi-2,4-dihlorfeniletil)imidazols (tehniskais imazalils)

DE

Augu aizsardzības līdzeklis

73790-28-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III PIELIKUMS

Termiņi

Produkta veidi

Termiņi, kādos jāiesniedz novērtējuma ziņojums saskaņā ar 6. panta 3. punkta b) apakšpunktu

Termiņi, kādos jāsāk atzinuma sagatavošana saskaņā ar 7. panta 2. punkta b) apakšpunktu

8, 14, 16, 18, 19 un 21

31.12.2015.

31.3.2016.

3, 4 un 5

31.12.2016.

31.3.2017.

1 un 2

31.12.2018.

31.3.2019.

6 un 13

31.12.2019.

31.3.2020.

7, 9 un 10

31.12.2020.

31.3.2021.

11, 12, 15, 17, 20 un 22

31.12.2022.

31.9.2023.


10.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/35


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1063/2014

(2014. gada 7. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot merlangus VIII zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) Nr. 43/2014 (2) ir noteiktas kvotas 2014. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2014. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2014. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 7. oktobrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes 2014. gada 20. janvāra Regula (ES) Nr. 43/2014, ar ko 2014. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi (OV L 24, 28.1.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

42/TQ43

Dalībvalsts

Beļģija

Krājums

WHG/08.

Suga

Merlangs (Merlangius merlangus)

Zona

VIII zona

Aizlieguma datums

13.9.2014.


10.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/37


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1064/2014

(2014. gada 7. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot parastās jūrasmēles VIIf un VIIg zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) Nr. 43/2014 (2) ir noteiktas kvotas 2014. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2014. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2014. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 7. oktobrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes 2014. gada 20. janvāra Regula (ES) Nr. 43/2014, ar ko 2014. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi (OV L 24, 28.1.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

41/TQ43

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Krājums

SOL/7FG.

Suga

Parastā jūrasmēle (Solea solea)

Zona

VIIf un VIIg zona

Aizlieguma datums

11.9.2014.


10.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/39


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1065/2014

(2014. gada 7. oktobris),

ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot jūras zeltplekstes VIII, IX un X zonā un Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) Nr. 43/2014 (2) ir noteiktas kvotas 2014. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2014. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc jāaizliedz ar šo krājumu saistītas zvejas darbības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2014. gadam, kura šīs regulas pielikumā minētajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

Ar šīs regulas pielikumā norādīto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic pielikumā minētās dalībvalsts karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti šajā dalībvalstī, ir aizliegtas no minētajā pielikumā noteiktās dienas. Konkrēti, pēc minētās dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārvietot, pārkraut citā kuģī vai izkraut zivis, ko minētie kuģi nozvejojuši no šā krājuma.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 7. oktobrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektore

Lowri EVANS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes 2014. gada 20. janvāra Regula (ES) Nr. 43/2014, ar ko 2014. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi (OV L 24, 28.1.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

43/TQ43

Dalībvalsts

Beļģija

Krājums

PLE/8/3411

Suga

Jūras zeltplekste (Pleuronectes platessa)

Zona

VIII, IX un X zona; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

Aizlieguma datums

13.9.2014.


10.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/41


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1066/2014

(2014. gada 9. oktobris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 9. oktobrī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

305,5

MK

57,4

XS

75,9

ZZ

146,3

0707 00 05

MK

29,8

TR

95,4

ZZ

62,6

0709 93 10

TR

118,0

ZZ

118,0

0805 50 10

AR

113,6

BR

84,6

CL

104,9

IL

102,2

TR

126,7

UY

58,0

ZA

138,9

ZZ

104,1

0806 10 10

BR

151,1

MK

31,8

TR

134,4

ZZ

105,8

0808 10 80

BA

57,3

BR

51,7

CL

76,3

NZ

132,8

US

192,8

ZA

121,0

ZZ

105,3

0808 30 90

CN

95,2

TR

124,7

ZZ

110,0


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas 2012. gada 27. novembra Regulā (ES) Nr. 1106/2012, ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

10.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/43


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 8. oktobris),

ar ko groza I un II pielikumu Lēmumam 2004/558/EK attiecībā uz kontroles programmas apstiprināšanu infekciozā liellopu rinotraheīta izskaušanai Beļģijā un no infekciozā liellopu rinotraheīta brīva reģiona statusa noteikšanu Tīringenes federālajā zemē Vācijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7113)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/703/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un 10. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 64/432/EEK paredzēti noteikumi attiecībā uz liellopu tirdzniecību Savienībā. Minētās direktīvas 9. pantā paredzēts, ka dalībvalsts, kas ieviesusi obligāto valsts kontroles programmu attiecībā uz kādu no lipīgajām slimībām, kuras minētas šīs direktīvas E pielikuma II daļā, attiecīgo programmu var iesniegt apstiprināšanai Komisijā. Infekciozais liellopu rinotraheīts ietilpst šajā sarakstā. Infekciozais liellopu rinotraheīts ir 1. tipa liellopu herpesvīrusa (BHV1) infekcijas izteiktāko klīnisko pazīmju apraksts.

(2)

Direktīvas 64/432/EEK 9. pantā paredzēta arī to papildu garantiju noteikšanas kārtība, ko var pieprasīt attiecībā uz Savienības iekšējo tirdzniecību.

(3)

Turklāt Direktīvas 64/432/EEK 10. pantā paredzēts, ka gadījumā, ja dalībvalsts uzskata, ka kāda no slimībām, kas minētas attiecīgās direktīvas E pielikuma II daļā, tās teritorijā vai teritorijas daļā nav sastopama, tā Komisijai iesniedz attiecīgus apliecinošus dokumentus. Minētajā pantā paredzēta arī to papildu garantiju noteikšanas kārtība, ko var pieprasīt attiecībā uz Savienības iekšējo tirdzniecību.

(4)

Komisijas Lēmumā 2004/558/EK (2) ir apstiprinātas BHV1 kontroles un izskaušanas programmas, ko iesniegušas minētā lēmuma I pielikumā norādītās dalībvalstis un kas attiecas uz minētajā pielikumā norādītajiem reģioniem, un kam saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 9. pantu piemēro papildu garantijas.

(5)

Turklāt Lēmuma 2004/558/EK II pielikumā norādīti tie dalībvalstu reģioni, kurus uzskata par brīviem no BHV1 infekcijas un attiecībā uz kuriem saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 10. pantu piemēro papildu garantijas.

(6)

Beļģija ir iesniegusi Komisijai programmu ar mērķi izskaust BHV1 infekciju visā tās teritorijā. Minētā programmas atbilst Direktīvas 64/432/EEK 9. panta 1. punktā paredzētajiem kritērijiem. Minētajā programmā turklāt paredzēti noteikumi par liellopu pārvietošanu valsts mērogā, un šie noteikumi ir līdzvērtīgi dažās dalībvalstīs vai to reģionos iepriekš īstenotajiem noteikumiem, ar kuriem minētajās dalībvalstīs un reģionos veiksmīgi izskausta slimība.

Būtu jāapstiprina Beļģijas iesniegtā programma un saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 9. pantu iesniegtās papildu garantijas.

(7)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2004/558/EK I pielikums.

(8)

Pašlaik Lēmuma 2004/558/EK I pielikumā ir norādīti visi Vācijas reģioni, izņemot Bavārijas federālo zemi. Bavārijas federālo zemi uzskata par brīvu no BHV1 infekcijas, un tādēļ tā patlaban ir norādīta minētā lēmuma II pielikumā.

(9)

Vācija ir iesniegusi Komisijai apliecinošus dokumentus par to, ka Tīringenes federālā zeme ir uzskatāma par brīvu no BHV1 infekcijas, un par papildu garantijām saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 10. pantu.

No minētās dalībvalsts iesniegto apliecinošo dokumentu izvērtējuma izriet, ka Tīringenes federālā zeme vairs nebūtu jāiekļauj Lēmuma 2004/558/EK I pielikumā, bet turpmāk tā būtu jāiekļauj tā II pielikumā un uz to būtu jāattiecina Direktīvas 64/432/EEK 10. pantā paredzētās papildu garantijas.

(10)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmuma 2004/558/EK II pielikums.

(11)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2004/558/EK.

(12)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2004/558/EK I un II pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 8. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.

(2)  Komisijas 2004. gada 15. jūlija Lēmums 2004/558/EK par Padomes Direktīvas 64/432/EEK ieviešanu attiecībā uz papildu garantijām Kopienas iekšējā liellopu tirdzniecībā sakarā ar liellopu infekciozo rinotraheītu un atsevišķu dalībvalstu iesniegto izskaušanas programmu apstiprināšanu (OV L 249, 23.7.2004., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2004/558/EK I un II pielikumu aizstāj ar šādiem:

I PIELIKUMS

Dalībvalstis

Tie dalībvalstu reģioni, uz kuriem papildu garantijas attiecībā uz liellopu infekciozo rinotraheītu attiecina saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 9. pantu

Beļģija

Visi reģioni

Čehijas Republika

Visi reģioni

Vācija

Visi reģioni, izņemot Bavārijas federālo zemi un Tīringenes federālo zemi

Itālija

Friuli-Venēcijas Džūlijas reģions

Valles d'Aostas reģions

Trento autonomā province

II PIELIKUMS

Dalībvalstis

Tie dalībvalstu reģioni, uz kuriem papildu garantijas attiecībā uz liellopu infekciozo rinotraheītu attiecina saskaņā ar Direktīvas 64/432/EEK 10. pantu

Dānija

Visi reģioni

Vācija

Bavārijas federālā zeme

Tīringenes federālā zeme

Itālija

Bolcāno autonomā province

Austrija

Visi reģioni

Somija

Visi reģioni

Zviedrija

Visi reģioni


10.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/46


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 8. oktobris),

ar ko groza Lēmumu 2009/821/EK attiecībā uz robežkontroles punktu sarakstu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7139)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/704/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 20. panta 1. punktu un 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/496/EEK, ar ko nosaka principus attiecībā uz tādu dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanu, kurus Kopienā ieved no trešām valstīm, un ar ko groza Direktīvu 89/662/EEK, Direktīvu 90/425/EEK un Direktīvu 90/675/EEK (2), un jo īpaši tās 6. panta 4. punkta otrās daļas otro teikumu un 6. panta 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (3), un jo īpaši tās 6. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2009/821/EK (4) ir noteikts to robežkontroles punktu saraksts, kuri ir apstiprināti saskaņā ar Direktīvu 91/496/EEK un Direktīvu 97/78/EK. Šis saraksts ir iekļauts minētā lēmuma I pielikumā.

(2)

Dānija ir paziņojusi, ka Koldingas robežkontroles punkts būtu jāsvītro no ierakstu saraksta attiecībā uz šo dalībvalsti. Vācija ir paziņojusi, ka Diseldorfas robežkontroles punkts būtu jāsvītro no ierakstu saraksta attiecībā uz šo dalībvalsti. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2009/821/EK I pielikumā iekļautie ierakstu saraksti par minētajām dalībvalstīm.

(3)

Pamatojoties uz Spānijas un Nīderlandes paziņojumu, Lēmuma 2009/821/EK I pielikumā iekļautajā sarakstā būtu jāgroza ieraksti par robežkontroles punktiem Barselonas, Grankanārijas un Tenerife Sur lidostās Spānijā un Roterdamas ostā Nīderlandē.

(4)

Pamatojoties uz apmierinošu revīziju, ko veica Komisijas revīzijas dienests (iepriekš – Komisijas inspekcijas dienests), Pārtikas un veterinārais birojs (PVB), robežkontroles punktu Nūkā Grenlandē var apstiprināt visu kategoriju produktiem, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā. Tādēļ būtu atbilstoši jāgroza Lēmuma 2009/821/EK I pielikumā iekļautais attiecīgais ieraksts par minēto robežkontroles punktu.

(5)

Pārtikas un veterinārais birojs (PVB) veica revīzijas Horvātijā, pēc kurām tas sniedza dažus ieteikumus attiecīgajai dalībvalstij. Horvātija šos ieteikumus ir pienācīgi ņēmusi vērā, izveidojot rīcības plānu un grozot Rijekas robežkontroles punkta apstiprinājuma kategoriju. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2009/821/EK I pielikumā iekļautais ieraksts par šo robežkontroles punktu.

(6)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2009/821/EK.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2009/821/EK I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 8. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(2)  OV L 268, 24.9.1991., 56. lpp.

(3)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

(4)  Komisijas 2009. gada 28. septembra Lēmums 2009/821/EK, ar ko izveido apstiprināto robežkontroles punktu sarakstu, paredz konkrētus noteikumus par inspekcijām, kuras veic Komisijas veterinārijas eksperti, un nosaka TRACES veterinārās vienības (OV L 296, 12.11.2009., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2009/821/EK I pielikumu groza šādi:

1)

saraksta daļā, kas attiecas uz Dāniju, ierakstu par Koldingas ostu svītro;

2)

saraksta daļā, kas attiecas uz Vāciju, ierakstu par Diseldorfas lidostu svītro;

3)

saraksta daļu, kas attiecas uz Spāniju, groza šādi:

a)

ierakstu par Barselonas lidostu aizstāj ar šādu:

“Barcelona

ES BCN 4

A

Iberia

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

WFS

HC-T(CH)(2)”

 

;

b)

ierakstu par Grankanārijas lidostu aizstāj ar šādu:

“Gran Canaria

ES LPA 4

A

 

HC(2), NHC-NT(2) (*)

O (*)”

;

c)

ierakstu par Tenerife Sur lidostu aizstāj ar šādu ierakstu:

“Tenerife Sur

ES TFS 4

A

Productos

HC(2) (*), NHC(2)

 

Animales

 

U (*), E (*), O”

;

4)

saraksta daļā, kas attiecas uz Grenlandi, ierakstu par Nūkas ostu aizstāj ar šādu:

“Nuuk

GL GOH 1

P

 

HC(1)(2)(15), NHC(2)(15)”

 

;

5)

saraksta daļā, kas attiecas uz Horvātiju, ierakstu par Rijekas ostu aizstāj ar šādu:

“Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)”

 

;

6)

saraksta daļā, kas attiecas uz Nīderlandi, ierakstu par Roterdamas ostu aizstāj ar šādu:

“Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC(2)

 

Coldstore Wibaco B.V.

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

 

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)”