ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 185

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 25. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 650/2014 (2014. gada 4. jūnijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tās informācijas formātu, struktūru, satura uzskaitījumu un ikgadējās publicēšanas datumu, kura kompetentajām iestādēm jāizpauž saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES ( 1 )

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

25.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 650/2014

(2014. gada 4. jūnijs),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz tās informācijas formātu, struktūru, satura uzskaitījumu un ikgadējās publicēšanas datumu, kura kompetentajām iestādēm jāizpauž saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīvu 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (1), un jo īpaši tās 143. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2013/36/ES noteikts, ka kompetentajām iestādēm jāizpauž noteikta informācija, lai kāpinātu iekšējā banku pakalpojumu tirgus efektivitāti un lai Savienības iedzīvotājiem nodrošinātu atbilstošu pārredzamības līmeni. Izpaustajai informācijai vajadzētu būt pietiekamai, lai būtu iespējams pamatoti salīdzināt kompetento iestāžu noteiktās pieejas dažādās dalībvalstīs.

(2)

Lai turpmāk atvieglotu minēto novērtēšanu, informācija no visām kompetentajām iestādēm būtu jāpublicē vienotā formātā, regulāri jāatjaunina un jāpadara pieejama elektroniskā formātā vienā piekļuves adresē. Lai gan Direktīvas 2013/36/ES VIII sadaļā noteiktās uzraudzības informācijas izpaušanas prasības attiecas uz prudenciālā regulējuma jomu, šie tehniskie standarti vispirms pievēršas uzraudzības pienākumiem, kas izriet no minētās direktīvas un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2).

(3)

Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

(4)

EBI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Normatīvie un administratīvie akti un vispārējas norādes

Kompetentās iestādes, ievērojot Direktīvas 2013/36/ES 143. panta 1. punkta a) apakšpunktu, informāciju par normatīvo un administratīvo aktu un vispārējo norāžu tekstiem, kas dalībvalstī ir pieņemti prudenciālā regulējuma jomā, publicē, izmantojot I pielikuma 1. līdz 8. daļā norādītās piemērojamās veidlapas.

2. pants

Iespējas un rīcības brīvība

Kompetentās iestādes, ievērojot Direktīvas 2013/36/ES 143. panta 1. punkta b) apakšpunktu, informāciju par Savienības tiesību aktos pieejamo iespēju un rīcības brīvības izmantošanu publicē, izmantojot II pielikuma 1. līdz 12. daļā norādītās piemērojamās veidlapas.

3. pants

Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa vispārēji kritēriji un metodoloģija

Kompetentās iestādes, ievērojot Direktīvas 2013/36/ES 143. panta 1. punkta c) apakšpunktu, informāciju par vispārējiem kritērijiem un metodoloģiju, ko tās izmanto minētās direktīvas 97. pantā norādītajā uzraudzības pārbaudē un novērtēšanā, publicē, izmantojot III pielikumā norādīto veidlapu.

4. pants

Apkopotie statistikas dati

Kompetentās iestādes, ievērojot Direktīvas 2013/36/ES 143. panta 1. punkta d) apakšpunktu, informāciju attiecībā uz apkopotajiem statistikas datiem par prudenciālā regulējuma īstenošanas galvenajiem aspektiem publicē, izmantojot IV pielikuma 1. līdz 6. daļā norādītās veidlapas.

5. pants

Ikgadējās publicēšanas datums

Kompetentās iestādes informāciju, kas uzskaitīta Direktīvas 2013/36/ES 143. panta 1. punktā, elektroniskā formātā vienā piekļuves adresē pirmo reizi publicē līdz 2014. gada 31. jūlijam.

Kompetentās iestādes minētās direktīvas 143. panta 1. punkta d) apakšpunktā norādīto informāciju atjaunina katru gadu līdz 31. jūlijam, pamatojoties uz stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī.

Kompetentās iestādes minētās direktīvas 143. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā norādīto informāciju regulāri atjaunina katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. jūlijam, izņemot tad, ja publicētā informācija nav mainījusies.

6. pants

Nobeiguma noteikumi

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 4. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

NOTEIKUMI UN NORĀDES

Veidņu saraksts

1. daļa

Direktīvas 2013/36/ES transponēšana

2. daļa

Modeļa apstiprināšana

3. daļa

Specializētās kreditēšanas riska darījumi

4. daļa

Kredītriska mazināšana

5. daļa

Informācijas atklāšanas īpašas prasības, ko piemēro iestādēm

6. daļa

Atbrīvojumi no prudenciālo prasību piemērošanas

7. daļa

Būtiska līdzdalība kredītiestādē

8. daļa

Regulatīvie un finanšu pārskati

1.   DAĻA

Direktīvas 2013/36/ES transponēšana

Direktīvas 2013/36/ES noteikumu transponēšana

Direktīvas 2013/36/ES noteikumi

Valsts tiesību akta teksts

Atsauces

Pieejams angļu valodā (J/N)

Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums

 

(dd/mm/gggg)

I.

Priekšmets, darbības joma un definīcijas

1. līdz 3. pants

 

 

 

II.

Kompetentās iestādes

4. līdz 7. pants

 

 

 

III.

Prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai

8. līdz 27. pants

 

 

 

1.

Vispārīgas prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai

8. līdz 21. pants

 

 

 

2.

Būtiska līdzdalība kredītiestādē

22. līdz 27. pants

 

 

 

IV.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējais kapitāls

28. līdz 32. pants

 

 

 

V.

Noteikumi par uzņēmējdarbības veikšanas brīvību un pakalpojumu sniegšanas brīvību

33. līdz 46. pants

 

 

 

1.

Vispārīgie principi

33. līdz 34. pants

 

 

 

2.

Kredītiestāžu tiesības veikt uzņēmējdarbību

35. līdz 38. pants

 

 

 

3.

Pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošana

39. pants

 

 

 

4.

Uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu pilnvaras

40. līdz 46. pants

 

 

 

VI.

Attiecības ar trešām valstīm

47. līdz 48. pants

 

 

 

VII.

Prudenciālā uzraudzība

49. līdz 142. pants

 

 

 

1.

Prudenciālās uzraudzības principi

49. līdz 72. pants

 

 

 

1.1.

Piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts pilnvaras un pienākumi

49. līdz 52. pants

 

 

 

1.2.

Informācijas apmaiņa un dienesta slepenība

53. līdz 62. pants

 

 

 

1.3.

Par gada pārskatu un konsolidēto pārskatu juridisko pārraudzību atbildīgo personu pienākumi

63. pants

 

 

 

1.4.

Uzraudzības pilnvaras, pilnvaras noteikt sankcijas un pārsūdzības tiesības

64. līdz 72. pants

 

 

 

2.

Pārskatīšanas procesi

73. līdz 110. pants

 

 

 

2.1.

Iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas process

73. pants

 

 

 

2.2.

Iestāžu kārtība, procesi un mehānismi

74. līdz 96. pants

 

 

 

2.3.

Uzraudzības pārbaudes un izvērtējuma novērtēšanas process

97. līdz 101. pants

 

 

 

2.4.

Uzraudzības pasākumi un pilnvaras

102. līdz 107. pants

 

 

 

2.5.

Piemērošanas līmenis

108. līdz 110. pants

 

 

 

3.

Konsolidētā uzraudzība

111. līdz 127. pants

 

 

 

3.1.

Konsolidētās uzraudzības veikšanas principi

111. līdz 118. pants

 

 

 

3.2.

Finanšu pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības un jauktas darbības pārvaldītājsabiedrības

119. līdz 127. pants

 

 

 

4.

Kapitāla rezerves

128. līdz 142. pants

 

 

 

4.1.

Rezerves

128. līdz 134. pants

 

 

 

4.2.

Pretciklisko kapitāla rezervju noteikšana un aprēķināšana

135. līdz 140. pants

 

 

 

4.3.

Kapitāla saglabāšanas pasākumi

141. līdz 142. pants

 

 

 

VIII.

Informācijas sniegšana, ko veic kompetentās iestādes

143. līdz 144. pants

 

 

 

X.

Direktīvas 2002/87/EK grozījumi

150. pants

 

 

 

XI.

Pārejas un nobeiguma noteikumi

151. līdz 165. pants

 

 

 

1.

Pārejas noteikumi par tādu iestāžu uzraudzību, kas izmanto uzņēmējdarbības veikšanas brīvību un pakalpojumu sniegšanas brīvību

151. līdz 159. pants

 

 

 

2.

Pārejas noteikumi attiecībā uz kapitāla rezervēm

160. pants

 

 

 

3.

Nobeiguma noteikumi

161. līdz 165. pants

 

 

 


2.   DAĻA

Modeļa apstiprināšana

Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums

(dd/mm/gggg)

Uzraudzības pieeja uz iekšējiem reitingiem balstītās pieejas (IRB) apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības kredītriskam

Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu IRB pieejas izmantošanai

[brīvā formā]

Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji

[brīvā formā]

Kompetentās iestādes pieņemto lēmumu veids un to paziņošana pieteikuma iesniedzējiem

[brīvā formā]

Uzraudzības pieeja attīstītās mērīšanas pieejas (AMP) apstiprināšanai, lai aprēķinātu minimālās kapitāla prasības operacionālajam riskam

Obligāti nepieciešamie dokumenti, kas iestādēm jānodrošina, iesniedzot pieteikumu AMP pieejas izmantošanai

[brīvā formā]

Kompetentās iestādes veiktā novērtēšanas procesa apraksts (pašnovērtēšanas izmantošana, paļaušanās uz ārējiem auditoriem un pārbaudes uz vietas) un galvenie novērtēšanas kritēriji

[brīvā formā]

Kompetentās iestādes pieņemto lēmumu veids un to paziņošana pieteikuma iesniedzējiem

[brīvā formā]


3.   DAĻA

Specializētās kreditēšanas riska darījumi

Regula (ES) Nr. 575/2013

Noteikumi

Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde

Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums

(dd/mm/gggg)

153. panta 5. punkts

Vai kompetentā iestāde ir publicējusi norādes, lai precizētu, kā iestādēm būtu jāņem vērā 153. panta 5. punktā minētie faktori, piemērojot riska pakāpes specializētās kreditēšanas riska darījumiem?

[Jā/Nē]

Ja atbilde ir jā, tad sniedziet atsauci uz valsts norādēm

[atsauce uz valsts tiesību aktu]

Vai valsts norādes ir pieejamas angļu valodā?

[Jā/Nē]


4.   DAĻA

Kredītriska mazināšana

Regula (ES) Nr. 575/2013

Noteikumi

Apraksts

Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde

Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums

(dd/mm/gggg)

201. panta 2. punkts

Saraksta ar finanšu iestādēm – atbilstošiem nefondētās kredītaizsardzības devējiem – vai galveno kritēriju šādu finanšu iestāžu identificēšanai publicēšana

Kompetentās iestādes publicē un uztur tādu finanšu iestāžu sarakstu, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 201. panta 1. punkta f) apakšpunktu ir atbilstoši nefondētās kredītaizsardzības devēji – vai arī galvenos kritērijus šādu atbilstošo nefondētās kredītaizsardzības devēju identificēšanai

Saraksts ar minētajām finanšu iestādēm vai galvenie kritēriji šādu iestāžu identificēšanai

[brīvā formā – kompetentās iestādes tīmekļa vietnē var iekļaut saiti uz šādu sarakstu vai galvenajiem kritērijiem]

Piemērojamo prudenciālo prasību apraksts

Kompetentās iestādes publicē piemērojamo prudenciālo prasību aprakstu kopā ar atbilstošo finanšu iestāžu sarakstu vai galvenajiem kritērijiem šādu finanšu iestāžu identificēšanai

To piemērojamo prudenciālo prasību apraksts, kuras piemēro kompetentā iestāde

[brīvā formā]

227. panta 2. punkta e) apakšpunkts

Nosacījums 0 % svārstīguma korekcijas piemērošanai

Saskaņā ar finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi iestādes var piemērot 0 % svārstīguma korekciju, ja darījums tiek veikts norēķinu sistēmā, kas ir piemērota šāda veida darījumiem

Sīkāks apraksts par to, kā kompetentā iestāde atzīst norēķinu sistēmu par piemērotu sistēmu

[brīvā formā]

227. panta 2. punkta f) apakšpunkts

Nosacījums 0 % svārstīguma korekcijas piemērošanai

Saskaņā ar finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi iestādes var piemērot 0 % svārstīguma korekciju, ja līguma vai darījuma dokumentācija ir standarta tirgus dokumentācija repo darījumiem vai šāda veida vērtspapīru aizdevuma vai aizņēmuma darījumiem

Dokumenti, kas atzīstami par standarta tirgus dokumentāciju

[brīvā formā]

229. panta 1. punkts

Novērtēšanas principi nekustamā īpašuma nodrošinājumam saskaņā ar IRB pieeju

Neatkarīgs vērtētājs var novērtēt nekustamo īpašumu hipotekārās vērtības apmērā vai zemāk tajās dalībvalstīs, kuras normatīvajos aktos paredzējušas stingrus kritērijus šādas hipotekārās vērtības novērtēšanai

Valsts tiesību aktos noteiktie kritēriji hipotekārās vērtības novērtēšanai

[brīvā formā]


5.   DAĻA

Informācijas atklāšanas īpašas prasības, ko piemēro iestādēm

Direktīva 2013/36/ES

Regula (ES) Nr. 575/2013

Tiesību norma

Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde

 

Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums

(dd/mm/gggg)

106. panta 1. punkta a) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes var lūgt iestādēm publicēt Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotajā daļā noteikto informāciju biežāk nekā vienu reizi gadā un noteikt publicēšanas termiņus

Iestādēm piemērojamās publicēšanas biežums un termiņi

[brīvā formā]

106. panta 1. punkta b) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes var lūgt iestādēm izmantot īpašus informācijas nesējus un vietas tādām publikācijām, kas nav finanšu pārskati

Iestādēs izmantojamie īpaši informācijas nesēju veidi

[brīvā formā]

 

13. panta 1. un 2. punkts

Būtiski meitasuzņēmumi un tie meitasuzņēmumi, kas ir būtiski to vietējam tirgum, atklāj Regulas (ES) Nr. 575/2013 astotajā daļā norādīto informāciju individuāli vai subkonsolidēti

Kritēriji, kurus kompetentā iestāde piemēro, lai novērtētu meitasuzņēmuma būtiskumu

[brīvā formā]


6.   DAĻA

Atbrīvojumi no prudenciālo prasību piemērošanas

Regula (ES) Nr. 575/2013

Noteikumi

Apraksts

Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde

 

Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums

(dd/mm/gggg)

7. panta 1. un 2. punkts

(individuāls atbrīvojums meitasuzņēmumiem)

Atbrīvojums no tādu prudenciālo prasību piemērošanas individuāli, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz piektajā un astotajā daļā

Jebkuram meitasuzņēmumam var atļaut nepiemērot prasības, ja nepastāv vai nav paredzami nekādi būtiski praktiski vai juridiski šķēršļi, kas varētu kavēt mātesuzņēmumu veikt tūlītēju pašu kapitāla pārskaitīšanu vai saistību nokārtošanu saskaņā ar 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Kritēriji, kurus piemēro kompetentā iestāde, lai novērtētu, vai nepastāv šķēršļi tūlītējai pašu kapitāla pārskaitīšanai vai saistību nokārtošanai

[brīvā formā]

7. panta 3. punkts

(individuāls atbrīvojums mātes iestādēm)

Atbrīvojums no tādu prudenciālo prasību piemērošanas individuāli, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz piektajā un astotajā daļā

Jebkurai mātes iestādei var atļaut nepiemērot prasības, ja nepastāv vai nav paredzami nekādi būtiski praktiski vai juridiski šķēršļi, kas varētu kavēt veikt tūlītēju pašu kapitāla pārskaitīšanu vai saistību nokārtošanu attiecībā pret mātes iestādi skaņā ar 7. panta 3. punkta a) apakšpunktu

Kritēriji, kurus piemēro kompetentā iestāde, lai novērtētu, vai nepastāv šķēršļi tūlītējai pašu kapitāla pārskaitīšanai vai saistību nokārtošanai

[brīvā formā]

9. panta 1. punkts

(Individuālas konsolidēšanas metode)

Atļauja mātes iestādēm iekļaut meitasuzņēmumus to prudenciālo prasību aprēķinā, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz piektajā un astotajā daļā

Šo atļauju piešķir tikai tad, ja mātes iestāde sniedz kompetentajai iestādei pilnīgu skaidrojumu par to, ka nepastāv un nav paredzami nekādi būtiski praktiski vai juridiski šķēršļi tūlītējai pašu kapitāla pārskaitīšanai vai savlaicīgai tāda meitasuzņēmuma saistību nokārtošanai, kas iekļauts tā mātes iestādes prudenciālo prasību aprēķinā saskaņā ar 9. panta 2. punktu

Kritēriji, kurus piemēro kompetentā iestāde, lai novērtētu, vai nepastāv šķēršļi tūlītējai pašu kapitāla pārskaitīšanai vai saistību nokārtošanai

[brīvā formā]

8. pants

(likviditātes atbrīvojums meitasuzņēmumiem)

Atbrīvojums no tādu likviditātes prasību piemērošanas individuāli, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 sestajā daļā

Minētās prasības var atļaut nepiemērot apakšgrupā ietilpstošām iestādēm, ja tās ir noslēgušas līgumus, kas, ievērojot kompetento iestāžu prasības, paredz līdzekļu brīvu pārvietošanu starp tām, lai ļautu iestādēm pildīt to aktuālās individuālās un kopējās saistības saskaņā ar 8. panta 1. punkta c) apakšpunktu

Kritēriji, kurus piemēro kompetentā iestāde, lai novērtētu, vai minētie līgumi paredz līdzekļu brīvu pārvietošanu starp iestādēm likviditātes apakšgrupā

[brīvā formā]

10. pants

(kredītiestādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei)

Atbrīvojums no tādu prudenciālo prasību piemērošanas individuāli, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz astotajā daļā

Dalībvalstis var saglabāt un izmantot spēkā esošos valsts tiesību aktus attiecībā uz atbrīvojumu, ciktāl tas nav pretrunā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 vai Direktīvu 2013/36/ES

Piemērojamie valsts tiesību akti / regulējums attiecībā uz atbrīvojuma piemērošanu

[atsauce uz valsts tiesību aktu]

Kompetentajām iestādēm, kuras neatļauj piemērot atbrīvojumu, ailes iekrāso oranžā krāsā.


7.   DAĻA

Būtiska līdzdalība kredītiestādē

Direktīva 2013/36/ES

Novērtēšanas kritēriji un informācija, kas ir vajadzīga, lai novērtētu tā potenciālā ieguvēja piemērotību, kas vēlas iegādāties kredītiestādi, un plānotās iegādes finansiālo pamatotību

Informācija, kuru sniedz kompetentā iestāde

 

Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums

(dd/mm/gggg)

23. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Potenciālā ieguvēja reputācija

Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē potenciālā ieguvēja godprātību

[brīvā formā]

Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē potenciālā ieguvēja profesionālo kompetenci

[brīvā formā]

Praktiski jautājumi attiecībā uz kompetento iestāžu sadarbības procesu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 24. pantu

[brīvā formā]

23. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Jebkura vadības struktūras locekļa un augstākās vadības locekļa, kurš vadīs kredītiestādes darbību, reputācija, zināšanas, iemaņas un pieredze

Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē vadības struktūras locekļu un augstākās vadības locekļu reputāciju, zināšanas, iemaņas un pieredzi

[brīvā formā]

23. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Potenciālā ieguvēja finanšu stabilitāte

Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē potenciālā ieguvēja finanšu stabilitāti

[brīvā formā]

Praktiski jautājumi attiecībā uz kompetento iestāžu sadarbības procesu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 24. pantu

[brīvā formā]

23. panta 1. punkta d) apakšpunkts

Kredītiestādes atbilstība prudenciālajām prasībām

Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē, vai kredītiestāde būs vai nebūs spējīga izpildīt prudenciālās prasības

[brīvā formā]

23. panta 1. punkta e) apakšpunkts

Aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu

Apraksts par to, kā kompetentā iestāde novērtē, vai ir vai nav pamata aizdomām par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu

[brīvā formā]

Praktiski jautājumi attiecībā uz kompetento iestāžu sadarbības procesu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 24. pantu

[brīvā formā]

23. panta 4. punkts

Saraksts ar informāciju, kas kompetentajām iestādēm jāsaņem paziņojuma iesniegšanas brīdī.

Saraksts ar informāciju, kas potenciālajam ieguvējam jāiesniedz paziņojuma iesniegšanas brīdī, lai kompetentā iestāde varētu veikt potenciālā ieguvēja un plānotās iegādes novērtējumu

[brīvā formā]


8.   DAĻA

Regulatīvie un finanšu pārskati

Šajā veidnē ietvertās informācijas pēdējās atjaunināšanas datums

(dd/mm/gggg)

Pārskatu sniegšanas par finanšu informāciju īstenošana saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014

Vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 2. punktā iekļauto prasību piemēro arī iestādēm, kuras nepiemēro starptautiskos grāmatvedības standartus, kas piemērojami saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002?

[Jā/Nē]

Ja atbilde ir “jā”, tad kāds grāmatvedības regulējums ir piemērojams šīm iestādēm?

[brīvā formā]

Ja atbilde ir “jā”, tad cik lielā mērā piemēro pārskatu sniegšanu? (solo/konsolidēti/subkonsolidēti)

[brīvā formā]

Vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 2. punktā iekļautās prasības piemēro arī finanšu sabiedrībām, kas nav kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības?

[Jā/Nē]

Ja atbilde ir “jā”, tad kāda veida finanšu sabiedrībām (piemēram, finanšu uzņēmumiem) ir piemērojamas šīs pārskatu sniegšanas prasības?

[brīvā formā]

Ja atbilde ir “jā”, tad cik lielas (bilances kopsummas ziņā) ir šīs finanšu sabiedrības (solo līmenī)?

[brīvā formā]

Vai ir izmantoti XBRL standarti, iesniedzot pārskatu kompetentajai iestādei?

[Jā/Nē]

Pārskatu sniegšanas par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām īstenošana saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014

Vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 99. panta 1. punktā iekļautās prasības piemēro arī finanšu sabiedrībām, kas nav kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības?

[Jā/Nē]

Ja atbilde ir “jā”, tad kādi grāmatvedības regulējumi ir piemērojami šīm finanšu sabiedrībām?

[brīvā formā]

Ja atbilde ir “jā”, tad kāda veida finanšu sabiedrībām (piemēram, finanšu uzņēmumiem) ir piemērojamas šīs pārskatu sniegšanas prasības?

[brīvā formā]

Ja atbilde ir “jā”, tad cik lielas (bilances kopsummas ziņā) ir šīs finanšu sabiedrības (solo līmenī)?

[brīvā formā]

Vai ir izmantoti XBRL standarti, iesniedzot pārskatu kompetentajai iestādei?

[Jā/Nē]


II PIELIKUMS

IESPĒJAS UN RĪCĪBAS BRĪVĪBA

Veidņu saraksts

Pārskats par izvēles iespējām un rīcības brīvību, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013

1. daļa

Pārskats par izvēles iespējām un rīcības brīvību, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013

Sīka informācija par konkrētām pārejas posma iespējām un rīcības brīvību, kas izklāstītas Regulā (ES) Nr. 575/2013

2. daļa

Pārejas noteikums par pašu kapitāla prasībām (465. pants)

3. daļa

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības (467. pants)

4. daļa

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības (468. pants)

5. daļa

Pārejas procedūra attiecībā uz atskaitījumiem no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem (478. pants)

6. daļa

Tādu instrumentu un posteņu pārejas posma atzīšana konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā, kuri nav atzīstami par mazākuma līdzdalības daļu (479. pants)

7. daļa

Mazākuma līdzdalības daļas un atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla pārejas posma atzīšana (480. pants)

8. daļa

Papildu pārejas posma filtri un atskaitījumi (481. pants)

9. daļa

Tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumi pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitālā (486. pants)

Sīka informācija par konkrētām izvēles iespējām un rīcības brīvību, kas nav pārejas posma izvēles iespējas un rīcības brīvība un kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013

10. daļa

Atalgojuma mainīgie elementi (KPD 94. pants)

11. daļa

Riska pakāpes un kritēriji, ko piemēro riska darījumiem, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku (KPR 124. pants)

12. daļa

Minimālās saistību nepildīšanas zaudējumu (LGD) vērtības ar nekustamo īpašumu nodrošinātiem riska darījumiem ar privātpersonām un MVU (KPR 164. pants)

1.   DAĻA

Pārskats par izvēles iespējām un rīcības brīvību, kas izklāstītas Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013

Izvēles iespējas un rīcības brīvības raksturs

Direktīva 2013/36/ES

Regula (ES)

Nr. 575/2013

Nosaukums

Izvēles iespējas vai rīcības brīvības apraksts

Izmantota

(Jā/Nē/Nepiemēro)

Valsts tiesību akts

Atsauces

Pieejams angļu valodā

(Jā/Nē)

Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē

(dd/mm/gggg)

Prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai

9. panta 2. punkts

 

Atbrīvojums no aizlieguma personām vai uzņēmumiem, kas nav kredītiestādes, no sabiedrības pieņemt noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus

Aizliegums personām vai uzņēmumiem, kas nav kredītiestādes, no sabiedrības pieņemt noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus neattiecas uz dalībvalstīm, dalībvalstu reģionālajām valdībām vai pašvaldībām vai starptautiskām publiskām organizācijām, kurās viena vai vairākas dalībvalstis ir locekles, vai uz gadījumiem, kas nepārprotami paredzēti valsts vai Savienības tiesību aktos, ja uz minētajām darbībām attiecas noteikumi un kontrole, kas paredz noguldītāju un ieguldītāju aizsardzību.

 

 

 

 

Prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai

12. panta 3. punkts

 

Sākotnējais kapitāls

Dalībvalstis var nolemt, ka kredītiestādes, kuras neatbilst prasībām par atsevišķu pašu kapitālu un kuras pastāvēja 1979. gada 15. decembrī, var turpināt savu darījumdarbību. Tās var atbrīvot šādas kredītiestādes no pienākuma pildīt Direktīvas 2013/36/ES 13. panta 1. punkta pirmajā daļā paredzētās prasības.

 

 

 

 

Prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai

12. panta 4. punkts

 

Sākotnējais kapitāls

Dalībvalstis var piešķirt atļauju īpašu kategoriju kredītiestādēm, kuru sākotnējais kapitāls ir mazāks par 5 miljoniem euro, ar nosacījumu, ka sākotnējais kapitāls nav mazāks par 1 miljonu euro un ka attiecīgā dalībvalsts paziņo Komisijai un EBI iemeslus, kāpēc tā izmanto šo iespēju.

 

 

 

 

Prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai

21. panta 1. punkts

 

Atbrīvojumi kredītiestādēm, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei

Kompetentās iestādes var piešķirt kredītiestādēm, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei, atbrīvojumu no Direktīvas 2013/36/ES 10. un 12. pantā un 13. panta 1. punktā noteiktajām prasībām.

 

 

 

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējais kapitāls

29. panta 3. punkts

 

Sākotnējais kapitāls attiecībā uz īpašiem ieguldījumu brokeru sabiedrību veidiem

Dalībvalstis var samazināt sākotnējā kapitāla minimālo summu no 25 000 euro līdz 50 000 euro, ja sabiedrībai nav atļauts turēt klientu naudu vai vērtspapīrus, slēgt darījumus savā vārdā vai veikt finanšu instrumentu izvietošanu ar neizvietoto instrumentu izpirkšanas garantiju.

 

 

 

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējais kapitāls

32. panta 1. punkts

 

Tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus klauzula attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējo kapitālu

Dalībvalstis var turpināt piešķirt atļaujas tādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un sabiedrībām, uz kurām attiecas Direktīvas 2013/36/ES 30. pants, kuras pastāvējušas 1995. gada 31. decembrī vai agrāk un kuru pašu kapitāls ir mazāks par minētās direktīvas 28. panta 2. punktā, 29. panta 1. vai 3. punktā vai 30. pantā noteikto sākotnējā kapitāla līmeni.

 

 

 

 

Uzņēmēju dalībvalstu kompetento iestāžu pilnvaras

40. pants

 

Ziņošanas prasības, kas attiecas uz uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm

Uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes informācijas, statistikas un uzraudzības vajadzībām var noteikt, ka visas kredītiestādes, kurām ir filiāles to teritorijās, regulāri ziņo tām par savām darbībām attiecīgajās uzņēmējās dalībvalstīs, jo īpaši, lai izvērtētu, vai filiāle ir nozīmīga saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 51. panta 1. punktu.

 

 

 

 

Pārvaldība

94. panta 1. punkta g) apakšpunkta i) punkts

 

Atalgojuma mainīgie elementi

Dalībvalstis var noteikt mainīgās daļas maksimālo procentuālo lielumu, kas nepārsniedz 100 % no katra indivīda kopējā atalgojuma nemainīgās daļas.

Sk. 10. daļu

 

 

 

Pārvaldība

94. panta 1. punkta g) apakšpunkta ii) punkts

 

Atalgojuma mainīgie elementi

Dalībvalstis var atļaut finanšu iestāžu akcionāriem, īpašniekiem vai dalībniekiem apstiprināt augstāku maksimālo līmeni attiecībai starp atalgojuma nemainīgo un mainīgo daļu, ja mainīgās daļas kopējais līmenis nepārsniedz 200 % no katra indivīda kopējā atalgojuma nemainīgās daļas. Dalībvalsts var noteikt zemāku maksimālo procentuālo lielumu.

Sk. 10. daļu

 

 

 

Pārvaldība

94. panta 1. punkta g) apakšpunkta iii) punkts

 

Atalgojuma mainīgie elementi

Dalībvalstis var atļaut iestādēm piemērot 94. panta 1. punkta g) apakšpunkta iii) punkta otrajā daļā minēto diskonta likmi ne vairāk kā 25 % no kopējā mainīgā atalgojuma, ja to izmaksā instrumentos, kuru realizācija ir atlikta uz laikposmu, kas nav mazāks par 5 gadiem. Dalībvalstis var noteikt zemāku maksimālo procentuālo lielumu.

Sk. 10. daļu

 

 

 

Pārvaldība

94. panta 1. punkta l) apakšpunkts

 

Atalgojuma mainīgie elementi

Dalībvalstis vai to kompetentās iestādes var noteikt ierobežojumus 94. panta 1. punkta l) apakšpunktā minēto instrumentu veidiem un struktūrai vai attiecīgā gadījumā dažus instrumentus aizliegt.

 

 

 

 

Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process (UPNP)

103. pants

 

UPNP piemērošana iestādēm ar līdzīgiem riska profiliem

Ja kompetentās iestādes saskaņā ar 97. pantu nosaka, ka iestādes ar līdzīgiem riska profiliem, piemēram, līdzīgiem uzņēmējdarbības modeļiem vai riska darījumu līdzīgu ģeogrāfisko atrašanās vietu, ir vai varētu būt pakļautas līdzīgiem riskiem vai rada līdzīgus riskus finanšu sistēmai, tās var 97. pantā minēto uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesu piemērot minētajām iestādēm līdzīgā vai tādā pašā veidā.

 

 

 

 

Kapitāla rezerves

129. panta 2. punkts

 

Izņēmums attiecībā uz prasību uzturēt kapitāla saglabāšanas rezervi mazām un vidējām ieguldījumu brokeru sabiedrībām

Atkāpjoties no 129. panta 1. punkta, dalībvalsts var mazas un vidējas ieguldījumu brokeru sabiedrības atbrīvot no minētajā punktā noteiktajām prasībām, ja tāds atbrīvojums neapdraud attiecīgās dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitāti.

 

 

 

 

Kapitāla rezerves

130. panta 2. punkts

 

Izņēmums attiecībā uz prasību uzturēt pretciklisku kapitāla rezervi mazām un vidējām ieguldījumu brokeru sabiedrībām

Atkāpjoties no 130. panta 1. punkta, dalībvalsts var mazas un vidējas ieguldījumu brokeru sabiedrības atbrīvot no minētajā punktā noteiktajām prasībām, ja tāds atbrīvojums neapdraud attiecīgās dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitāti.

 

 

 

 

Kapitāla rezerves

133. panta 18. punkts

 

Prasība uzturēt sistēmiskā riska rezervi

Dalībvalstis var piemērot sistēmiskā riska rezerves prasību visiem riska darījumiem.

 

 

 

 

Kapitāla rezerves

134. panta 1. punkts

 

Sistēmiskā riska rezerves normas atzīšana

Citas dalībvalstis var atzīt sistēmiskā riska rezerves normu, kas noteikta saskaņā ar 133. pantu, un var piemērot šo rezerves normu iekšzemē atļauju saņēmušām iestādēm attiecībā uz riska darījumiem dalībvalstī, kura nosaka minēto rezerves normu.

 

 

 

 

Uzņēmēju dalībvalstu kompetento iestāžu pilnvaras

152. panta pirmā daļa

 

Pārejas noteikumi par ziņošanas prasībām, kas attiecas uz uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm

Uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes statistikas vajadzībām var pieprasīt visām kredītiestādēm, kurām ir filiāles to teritorijās, regulāri ziņot uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm par savu darbību attiecīgajās uzņēmējās dalībvalstīs.

 

 

 

 

Uzņēmēju dalībvalstu kompetento iestāžu pilnvaras

152. panta otrā daļa

 

Pārejas noteikumi par ziņošanas prasībām, kas attiecas uz uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm

Uzņēmējas dalībvalstis var pieprasīt, lai citu dalībvalstu kredītiestāžu filiāles tām sniegtu tādu pašu informāciju, kādu tās šajā nolūkā pieprasa no valsts kredītiestādēm.

 

 

 

 

Kapitāla rezerves

160. panta 6. punkts

 

Pārejas noteikumi attiecībā uz kapitāla rezervēm

Dalībvalstis var noteikt īsāku pārejas periodu attiecībā uz kapitāla rezervēm, nekā noteikts 160. panta 1. līdz 4. punktā. Šādu īsāku pārejas periodu var atzīt citas dalībvalstis.

 

 

 

 

Definīcijas

 

4. panta 2. punkts

Procedūra attiecībā uz netiešu līdzdalību nekustamajā īpašumā

Dalībvalstis vai to kompetentās iestādes var atļaut tās daļas, kas veido līdzvērtīgu netiešu līdzdalību nekustamajā īpašumā, uzskatīt par tiešu līdzdalību nekustamajā īpašumā ar nosacījumu, ka šāda netieša līdzdalība ir īpaši reglamentēta attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos un, ieķīlājot tās kā nodrošinājumu, kreditoriem garantē līdzvērtīgu aizsardzību.

 

 

 

 

Prasību piemērošanas līmenis

 

6. panta 4. punkts

Prasību individuāla piemērošana

Gaidot Komisijas saskaņā ar 508. panta 3. punktu izstrādāto pārskatu, kompetentās iestādes, ņemot vērā ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības būtību, apjomu un sarežģītību, var tās atbrīvot no sestajā daļā (likviditāte) izklāstīto saistību izpildes.

 

 

 

 

Prasību piemērošanas līmenis

 

18. panta 5. punkts

Prudenciālās konsolidācijas metodes

Tādas dalības vai kapitāla saikņu gadījumos, kas nav minētas 18. panta 1. un 4. punktā, kompetentās iestādes nosaka, vai un kā ir veicama konsolidācija. Konkrētāk, tās var pieļaut vai pieprasīt pašu kapitāla metodes izmantojumu. Tomēr šī metode nenozīmē attiecīgo uzņēmumu iekļaušanu konsolidētajā uzraudzībā.

 

 

 

 

Prasību piemērošanas līmenis

 

18. panta 6. punkts

Prudenciālās konsolidācijas metodes

Kompetentās iestādes nosaka, vai un kā ir veicama konsolidācija šādos gadījumos:

 

 

 

 

a)

ja pēc kompetento iestāžu atzinuma iestādei ir būtiska ietekme vienā vai vairākās iestādēs vai finanšu iestādēs, bet tai nav dalības vai citu kapitāla saikņu šajās iestādēs; un

 

 

 

 

b)

ja divām vai vairāk iestādēm vai finanšu iestādēm ir viena vadība, kas nav vadība, kura izveidota saskaņā ar dibināšanas dokumentiem vai statūtiem.

Konkrētāk, kompetentās iestādes var atļaut vai prasīt pielietot Direktīvas 83/349/EEK 12. pantā paredzētās metodes.

 

 

 

 

Būtiska līdzdalība ārpus finanšu sektora

 

89. panta 3. punkts

Būtiskas līdzdalības ārpus finanšu sektora riska pakāpe un aizliegums

Kompetentās iestādes attiecībā uz 1. un 2. punktā minēto iestāžu būtisko līdzdalību piemēro a) vai b) apakšpunktā noteiktās prasības:

 

 

 

 

a)

lai saskaņā ar šīs regulas trešo daļu aprēķinātu kapitāla prasības, iestādes piemēro riska pakāpi 1 250 % apmērā lielākajam no šādiem elementiem:

i)

šā panta 1. punktā minētās būtiskās līdzdalības apmēram, kas pārsniedz 15 % no atbilstošā kapitāla;

ii)

šā panta 2. punktā minētās būtiskās līdzdalības kopējam apmēram, kas pārsniedz 60 % no iestādes atbilstošā kapitāla;

 

 

 

 

b)

kompetentās iestādes aizliedz iestādēm tādu 1. un 2. punktā minēto būtisko līdzdalību, kuras apmērs pārsniedz šajos punktos noteiktās atbilstošā kapitāla procentuālās attiecības.

Kompetentās iestādes publicē informāciju par izvēli, ko tās izdarījušas saskaņā ar a) vai b) apakšpunktu.

 

 

 

 

Pašu kapitāla prasības attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām

 

95. panta 2. punkts

Prasības ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām piešķirta ierobežota atļauja sniegt ieguldījumu pakalpojumus

Kompetentās iestādes var noteikt ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām piešķirta ierobežota atļauja sniegt ieguldījumu pakalpojumus, pašu kapitāla prasības kā pašu kapitāla prasības, kas būtu minētajām sabiedrībām saistošas saskaņā ar valstu transponēšanas pasākumiem, kuri ir spēkā 2013. gada 31. decembrī, attiecībā uz Direktīvu 2006/49/EK un Direktīvu 2006/48/EK.

 

 

 

 

Aprēķinu un pārskatu sniegšanas prasības

 

99. panta 3. punkts

Pārskati par pašu kapitāla prasībām un finanšu informācija

Kompetentās iestādes var pieprasīt, lai minētās kredītiestādes piemērotu starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, lai ziņotu par pašu kapitālu konsolidēti atbilstīgi šīs regulas 24. panta 2. punktam ar mērķi sniegt arī finanšu informāciju, kā noteikts šā panta 2. punktā.

 

 

 

 

Kredītrisks: standartizētā pieeja

 

124. panta 2. punkts

Riska pakāpes un kritēriji, ko piemēro riska darījumiem, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku

Kompetentās iestādes, pamatojoties uz finansiālās stabilitātes apsvērumiem, pēc vajadzības var noteikt augstākas riska pakāpes, nekā paredzēts 125. panta 2. punktā un 126. panta 2. punktā.

Sk. 11. daļu

 

 

 

Kredītrisks: standartizētā pieeja

 

129. panta 1. punkts

Riska darījumi segto obligāciju veidā

Kompetentās iestādes pēc apspriešanās ar EBI var daļēji nepiemērot pirmās daļas c) apakšpunktu un atļaut piemērot 2. kredītkvalitātes pakāpi attiecībā uz ne vairāk kā 10 % no emitentiestādes neatmaksāto segto obligāciju kopējo riska darījumu nominālvērtības ar nosacījumu, ka var dokumentēt iespējamās būtiskas koncentrācijas problēmas attiecīgajās dalībvalstīs saistībā ar minētajā apakšpunktā norādītās kredītkvalitātes 1. pakāpes prasības piemērošanu.

 

 

 

 

Kredītrisks: IRB pieeja

 

164. panta 5. punkts

Minimālās vērtības vidējiem svērtiem saistību nepildīšanas zaudējumiem (LGD) attiecībā uz riska darījumiem, kas ir nodrošināti ar īpašumiem

Pamatojoties uz datiem, kas savākti saskaņā ar 101. pantu, un ņemot vērā nekustamā īpašuma tirgus tendenču prognozes un jebkādus citus attiecīgus rādītājus, kompetentās iestādes periodiski, vismaz reizi gadā, izvērtē, vai šā panta 4. punktā minētās minimālās LGD vērtības ir pienācīgas attiecībā uz riska darījumiem, kuri ir nodrošināti ar to teritorijā esošiem mājokļu vai komerciāliem nekustamiem īpašumiem. Kompetentās iestādes, pamatojoties uz finansiālās stabilitātes apsvērumiem, var attiecīgos gadījumos noteikt augstākas minimālās vērtības vidējiem svērtiem LGD attiecībā uz riska darījumiem, kas ir nodrošināti ar to teritorijā esošiem nekustamajiem īpašumiem.

Sk. 12. daļu

 

 

 

Kredītrisks: IRB pieeja

 

178. panta 1. punkta b) apakšpunkts

Parādnieka saistību neizpilde

Kompetentās iestādes var aizstāt 90 dienas ar 180 dienām riska darījumiem, kas nodrošināti ar mājokļa nekustamo īpašumu vai MVU komerciālo nekustamo īpašumu riska darījumu ar privātpersonām un MVU kategorijā, kā arī riska darījumiem ar publiskā sektora struktūrām.

 

 

 

 

Darījuma partnera kredītrisks

 

284. panta 4. punkts

Riska darījuma vērtība

Kompetentās iestādes var pieprasīt par 1,4 augstāku α vai saskaņā ar 9. punktu ļaut iestādēm izmantot pašu aplēses.

 

 

 

 

Tirgus risks: pozīcijas risks

 

327. panta 2. punkts

Ieskaits starp konvertējamo un izlīdzinošo pozīciju pamatā esošajā instrumentā

Kompetentās iestādes var pieņemt pieeju, saskaņā ar kuru tiek ņemta vērā iespēja, ka konkrētus konvertējamus vērtspapīrus konvertē, vai saskaņā ar kuru nosaka pašu kapitāla prasību, lai segtu visus zaudējumus, ko varētu izraisīt konvertēšana.

 

 

 

 

Lielie riska darījumi

 

395. panta 1. punkts

Ierobežojumi lieliem riska darījumiem ar iestādēm

Kompetentās iestādes var noteikt lieliem riska darījumiem ar iestādēm mazāku ierobežojumu nekā EUR 150 000 000.

 

 

 

 

Lielie riska darījumi

 

400. panta 2. punkta a) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Atbrīvojumi vai daļēji atbrīvojumi no lielu riska darījumu ierobežojumiem

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz segtajām obligācijām, kas atbilst 129. panta 1., 3 un 6. punkta noteikumiem.

 

 

 

 

 

400. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta b) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu posteņiem, kas ir prasījumi pret reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm.

 

 

 

 

 

400. panta 2. punkta c) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta c) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem, kas iestādei radušies ar tās mātesuzņēmumu vai filiālēm.

 

 

 

 

 

400. panta 2. punkta d) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta d) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar reģionālajām vai centrālajām kredītiestādēm, ar kurām kredītiestāde ir saistīta tīklā un kas ir atbildīgas par skaidras naudas mijieskaita operācijām šajā tīklā.

 

 

 

 

 

400. panta 2. punkta e) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta e) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar kredītiestādēm, kas rodas kredītiestādēm, no kurām viena darbojas ārpus konkurences un sniedz vai garantē aizdevumus atbilstīgi likumdošanas programmām vai tās statūtiem ar mērķi veicināt konkrētas ekonomikas nozares valdības īstenotā pārraudzībā un ievērojot ierobežojumus šo aizdevumu izlietojumā, ar nosacījumu, ka attiecīgos riska darījumus, kas izriet no šiem aizdevumiem vai šo aizdevumu garantijām, kredītiestādes nodod saņēmējiem.

 

 

 

 

 

400. panta 2. punkta f) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta f) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar iestādēm, ar noteikumu, ka šie riska darījumi nav šādu iestāžu pašu kapitāls, neilgst vairāk kā līdz nākamajai darbdienai un nav denominēti galvenajā tirdzniecības valūtā.

 

 

 

 

 

400. panta 2. punkta g) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta g) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrālajām bankām obligāto rezervju formā, kuras ir šo centrālo banku turējumā, un kas ir denominēti to valsts valūtās.

 

 

 

 

 

400. panta 2. punkta h) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta h) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz riska darījumiem ar centrālajām valdībām tādu tiesību aktos noteikto likviditātes rezervju formā, kuras tiek turētas valdības vērtspapīros, kas ir denominēti vai finansēti to valsts valūtās, ja, pēc kompetentās iestādes ieskatiem, šo centrālo valdību kredītnovērtējums, kuru veikusi norīkota ārēja kredītu novērtēšanas institūcija, atbilst ieguldījumu kategorijai.

 

 

 

 

 

400. panta 2. punkta i) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta i) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz 50 % no vidēja/zema riska ārpusbilances dokumentārajiem akreditīviem un no vidēja/zema riska ārpusbilances neizmantotām kredītiespējām, kas minēti I pielikumā, un, saņemot kompetento iestāžu piekrišanu, 80 % no garantijām, izņemot aizdevumu garantijas, kurām ir juridisks vai regulatīvs pamats un kuras par saviem dalībniekiem, kuriem ir kredītiestādes statuss, sniegušas savstarpējo garantiju shēmas.

 

 

 

 

 

400. panta 2. punkta j) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta j) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz tiesību aktos pieprasītām garantijām, ko izmanto gadījumos, kad hipotekāro aizdevumu, kuru finansē, emitējot hipotekārās ķīlas zīmes, piešķir hipotekārā kredīta ņēmējam pirms hipotēkas galīgās reģistrēšanas zemesgrāmatā ar nosacījumu, ka garantiju neizmanto, lai mazinātu risku, aprēķinot riska darījumu riska svērto vērtību.

 

 

 

 

 

400. panta 2. punkta k) apakšpunkts un 493. panta 3. punkta k) apakšpunkts

 

Kompetentās iestādes var piešķirt pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu attiecībā uz aktīvu posteņiem, kas ir prasījumi pret atzītām biržām un citi riska darījumi ar tām.

 

 

 

 

Likviditāte

 

412. panta 5. punkts

Likviditātes seguma prasība

Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest valsts noteikumus likviditātes prasību jomā, pirms Savienībā ir noteikti un pilnībā ieviesti saistoši likviditātes seguma prasību minimālie standarti saskaņā ar 460. pantu.

 

 

 

 

Likviditāte

 

412. panta 5. punkts

Likviditātes seguma prasība

Dalībvalstis vai kompetentās iestādes var pieprasīt, lai iekšzemē atļauju saņēmušās iestādes vai šo iestāžu apakšgrupas ievērotu augstāku likviditātes seguma prasību – līdz 100 % – līdz brīdim, kad saskaņā ar 460. pantu pilnībā ir ieviesti saistošie minimālie standarti, kas paredz 100 % līmeni.

 

 

 

 

Likviditāte

 

413. panta 3. punkts

Stabila finansējuma prasība

Dalībvalstis var saglabāt vai ieviest valsts noteikumus stabila finansējuma prasību jomā, pirms Savienībā saskaņā ar 510. pantu ir noteikti un ieviesti saistoši stabila finansējuma prasību minimālie standarti.

 

 

 

 

Likviditāte

 

415. panta 3. punkts

Prasības pārskatu sniegšanai par likviditāti

Kompetentās iestādes, izmantojot uzraudzības instrumentus, var turpināt vākt informāciju, lai uzraudzītu atbilstību spēkā esošajiem valsts likviditātes standartiem, līdz pilnībā ir ieviestas saistošas likviditātes prasības.

 

 

 

 

Likviditāte

 

420. panta 2. punkts

Likviditātes izejošās naudas plūsmas likme

Kompetentās iestādes var piemērot izejošās plūsmas likmi līdz 5 % tirdzniecības finansējuma ar ārpusbilanci saistītiem produktiem, kā minēts 429. pantā un 1. pielikumā.

 

 

 

 

Likviditāte

 

422. panta 4. punkts

Citu saistību likviditātes izejošās naudas plūsmas

Kamēr nav vienotas definīcijas, kompetentās iestādes var sniegt vispārīgus norādījumus, kas iestādēm jāievēro, identificējot noguldījumus, kurus noguldītājs uztur saistībā ar iedibinātām operacionālām attiecībām.

 

 

 

 

Pašu kapitāla prasības

 

465. panta 2. punkts

Pārejas noteikumi par pašu kapitāla prasībām

Kompetentās iestādes nosaka un publicē 465. panta 1. punktā noteiktajos diapazonos pirmā līmeņa pamata kapitāla un pirmā līmeņa kapitāla rādītājus, kuri iestādēm jāsasniedz vai jāpārsniedz.

Sk. 2. daļu

 

 

 

Pašu kapitāla prasības

 

467. panta 2. punkts

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības

Atkāpjoties no 467. panta 1. punkta, kompetentās iestādes gadījumos, kad šāda procedūra tika piemērota pirms 2014. gada 1. janvāra, var ļaut iestādēm neiekļaut nevienā no pašu kapitāla pozīcijām nerealizēto peļņu vai zaudējumus no riska darījumiem ar dalībvalstu centrālajām valdībām, kas klasificēti “pārdošanai pieejamo” kategorijā ES apstiprinātajā starptautisko grāmatvedības standartu 39. kritērijā.

 

 

 

 

Pašu kapitāla prasības

 

467. panta 3. punkts

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamo procentuālo attiecību 467. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunktā noteiktajos diapazonos.

Sk. 3. daļu

 

 

 

Pašu kapitāla prasības

 

468. panta 2. punkts

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības

Kompetentās iestādes var atļaut iestādēm iekļaut to pirmā līmeņa pamata kapitāla aprēķinā to nerealizēto peļņu patiesajā vērtībā 100 % apmērā, ja saskaņā ar 467. pantu iestādēm pirmā līmeņa pamata kapitāla aprēķinā ir jāiekļauj nerealizētie zaudējumi, kas novērtēti pēc to patiesās vērtības.

 

 

 

 

Pašu kapitāla prasības

 

468. panta 3. punkts

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības

Kompetentās iestādes nosaka un publicē 468. panta 2. punkta a) līdz c) apakšpunktā noteiktajos diapazonos nerealizētajai peļņai, kas tiek izslēgta no pirmā līmeņa pamata kapitāla, piemērojamo procentuālo attiecību.

Sk. 4. daļu

 

 

 

Pašu kapitāla prasības

 

471. panta 1. punkts

Atbrīvojums attiecībā uz kapitāla līdzdalības apdrošināšanas sabiedrībās atskaitījumam no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem

Atkāpjoties no 49. panta 1. punkta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atļaut iestādēm neatskaitīt līdzdalību apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, ja tiek ievēroti 471. panta 1. punkta nosacījumi.

 

 

 

 

Pašu kapitāla prasības

 

473. panta 1. punkts

Grozījumu ieviešana SGS Nr. 19

Atkāpjoties no 481. panta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atļaut iestādēm, kas sagatavo to pārskatus atbilstīgi starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 6. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, pievieno to pirmā līmeņa pamata kapitālam piemērojamo summu saskaņā attiecīgi ar 473. panta 2. vai 3. punktu, ko reizina ar koeficientu, kuru piemēro saskaņā ar 473. panta 4. punktu.

 

 

 

 

Pašu kapitāla prasības

 

478. panta 3. punkts

Pārejas posma atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 478. panta 1. un 2. punktā noteiktajos diapazonos katram no turpmāk minētajiem atskaitījumiem:

a)

36. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktā prasītie individuālie atskaitījumi, izņemot atliktā nodokļa aktīvus, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības;

b)

to atliktā nodokļa aktīvu kopējā summa, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības un 36. panta 1. punkta i) apakšpunktā minētajiem posteņiem, ko prasīts atskaitīt saskaņā ar 48. pantu;

c)

katrs no 56. panta b) līdz d) apakšpunktā prasītajiem atskaitījumiem;

d)

katrs no 66. panta b) līdz d) apakšpunktā prasītajiem atskaitījumiem.

Sk. 5. daļu

 

 

 

Pašu kapitāla prasības

 

479. panta 4. punkts

Tādu instrumentu un posteņu pārejas posma atzīšana konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā, kuri nav atzīstami par mazākuma līdzdalības daļām

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamo procentuālo attiecību 479. panta 3. punktā noteiktajos diapazonos.

Sk. 6. daļu

 

 

 

Pašu kapitāla prasības

 

480. panta 3. punkts

Mazākuma līdzdalības daļas un atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla pārejas posma atzīšana

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamā koeficienta vērtību 480. panta 2. punktā noteiktajos diapazonos.

Sk. 7. daļu

 

 

 

Pašu kapitāla prasības

 

481. panta 3. punkts

Papildu pārejas posma filtri un atskaitījumi

Katram 481. panta 1. un 2. punktā minētajam filtram un atskaitījumam kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības minētā panta 3. un 4. punktā noteiktajos diapazonos.

Sk. 8. daļu

 

 

 

Pašu kapitāla prasības

 

486. panta 6. punkts

Tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumi pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem

Kompetentās iestādes nosaka un publicē piemērojamās procentuālās attiecības 486. panta 5. punktā noteiktajos diapazonos.

Sk. 9. daļu

 

 

 

Kredītrisks: IRB pieeja

 

495. panta 1. punkts

Pārejas režīms attiecībā uz kapitāla vērtspapīru riska darījumiem atbilstīgi IRB pieejai

Atkāpjoties no trešās daļas 3. nodaļas, līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atbrīvot no IRB procedūras noteiktu kategoriju kapitāla vērtspapīru riska darījumus, kas bija iestāžu un iestāžu ES meitasuzņēmumu šajā dalībvalstī turējumā 2007. gada 31. decembrī.

 

 

 

 

Kredītrisks: standartizētā pieeja

 

496. panta 1. punkts

Pārejas noteikums par pašu kapitāla prasību aprēķināšanu riska darījumiem segto obligāciju veidā

Līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes augstākās prioritātes daļām, ko emitējuši Francijas Fonds Communs de Créances vai vērtspapīrošanu veicošas sabiedrības, kas ir līdzvērtīgas 129. panta 1. punkta d) un f) apakšpunktā norādītajiem Francijas Fonds Communs de Créances, var pilnībā vai daļēji nepiemērot 10 % limitu, ja ir izpildīti 496. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi.

 

 

 

 

Svira

 

499. panta 3. punkts

Pārejas noteikums sviras rādītāja aprēķināšanai

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 2. punkta, laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim kompetentās iestādes var atļaut iestādēm aprēķināt ceturkšņa beigu sviras rādītāju, ja tās uzskata, ka iestādei varētu nebūt pietiekami labas kvalitātes dati, lai aprēķinātu sviras rādītāju, kas ir ikmēneša sviras rādītāju vidējais aritmētiskais rādītājs ceturkšņa laikā.

 

 

 

 

“Bāzeles I” minimums

 

500. panta 5. punkts

Pārejas noteikumi – “Bāzeles I” minimums

Pēc konsultēšanās ar EBI kompetentās iestādes var atteikties no Regulas (ES) Nr. 575/2013 500. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanas iestādēm ar noteikumu, ka ir izpildītas visas prasības attiecībā uz minētās regulas trešās daļas II sadaļas 3. nodaļas 6. iedaļā noteikto uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju vai – attiecīgā gadījumā – ir izpildīti būtiskie kritēriji, lai varētu izmantot attīstītās mērīšanas pieeju, kas paredzēta minētās regulas trešās daļas III sadaļas 4. nodaļā.

 

 

 

 


2.   DAĻA

Pārejas noteikumi par pašu kapitāla prasībām

Regula (ES)

Nr. 575/2013

Pārejas noteikums

Gads

Atklājamā informācija

465. panta 2. punkts

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītāja līmenis, kas iestādēm jāsasniedz vai jāpārsniedz

(% noteiktā diapazonā)

2014

[Vērtība]

4 % līdz 4,5 %

Pirmā līmeņa kapitāla rādītāja līmenis, kas iestādēm jāsasniedz vai jāpārsniedz

(% noteiktā diapazonā)

2014

[Vērtība]

5,5 % līdz 6 %


3.   DAĻA

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizētiem zaudējumiem, kas novērtēti pēc patiesās vērtības

Regula (ES)

Nr. 575/2013

Pārejas noteikumi

Gads

Atklājamā informācija

467. panta 3. punkts

Procentuālā attiecība, kas piemērojama nerealizētajiem zaudējumiem saskaņā ar 467. panta 1. punktu, kuri iekļauti pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņu aprēķinā (procentuālā attiecība minētā panta 2. punktā noteiktajos diapazonos)

 

 

20 % līdz 100 %

2014

[Vērtība]

40 % līdz 100 %

2015

[Vērtība]

60 % līdz 100 %

2016

[Vērtība]

80 % līdz 100 %

2017

[Vērtība]


4.   DAĻA

Pārejas režīms attiecībā uz nerealizēto peļņu, kas novērtēta pēc patiesās vērtības

Regula (ES)

Nr. 575/2013

Pārejas noteikumi

Gads

Atklājamā informācija

468. panta 3. punkts

Procentuālā attiecība, kas piemērojama nerealizētai peļņai saskaņā ar 468. panta 1. punktu, kura izslēgta no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem (procentuālā attiecība minētā panta 2. punktā noteiktajos diapazonos)

 

 

60 % līdz 100 %

2015

[Vērtība]

40 % līdz 100 %

2016

[Vērtība]

20 % līdz 100 %

2017

[Vērtība]


5.   DAĻA

Pārejas procedūra attiecībā uz atskaitījumiem no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem

Regula (ES)

Nr. 575/2013

Pārejas noteikumi

Gads

Atklājamā informācija

478. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem (bez atliktā nodokļa aktīviem)

 

 

Vai kompetentā iestāde piemēro vienotu procentuālo attiecību visiem 36. panta 1. punkta a) līdz h) apakšpunktā prasītajiem individuālajiem atskaitījumiem no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem, izņemot atliktā nodokļa aktīvus, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības?

 

[Jā/Nē]

Vienotā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 478. panta 1. punktā noteiktajos diapazonos)

 

 

20 % līdz 100 %

2014

[Vērtība]

40 % līdz 100 %

2015

[Vērtība]

60 % līdz 100 %

2016

[Vērtība]

80 % līdz 100 %

2017

[Vērtība]

Ja netiek piemērota vienota procentuālā attiecība, 1. daļā norāda valsts tiesību aktus un atsauces uz piemērojamajām procentuālajām attiecībām

 

 

478. panta 3. punkta b) apakšpunkts

Atliktā nodokļa aktīvu un 36. panta 1. punkta i) apakšpunktā minēto posteņu atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem

 

 

Vai kompetentā iestāde piemēro vienotu procentuālo attiecību to atlikto nodokļu aktīvu kopējās summas, kuru realizācija atkarīga no peļņas gūšanas nākotnē un izriet no laika noviržu izraisītas pagaidu starpības un 36. panta 1. punkta i) apakšpunktā minētajiem posteņiem, atskaitījumiem no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem?

 

[Jā/Nē]

Vienotā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 478. panta 1. punktā noteiktajos diapazonos)

 

 

20 % līdz 100 %

2014

[Vērtība]

40 % līdz 100 %

2015

[Vērtība]

60 % līdz 100 %

2016

[Vērtība]

80 % līdz 100 %

2017

[Vērtība]

Ja netiek piemērota vienota procentuālā attiecība, 1. daļā norāda valsts tiesību aktus un atsauces uz piemērojamajām procentuālajām attiecībām

 

 

478. panta 2. punkts

Atliktā nodokļa aktīvu, kas pastāvēja pirms 2014. gada 1. janvāra, atskaitījumi no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem

 

 

Vai kompetentā iestāde piemēro alternatīvu procentuālo attiecību attiecībā uz atliktā nodokļa aktīviem, kas pastāvēja pirms 2014. gada 1. janvāra?

 

[Jā/Nē]

Piemērojamā alternatīvā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 478. panta 2. punktā noteiktajos diapazonos)

 

 

0 % līdz 100 %

2014

[Vērtība]

10 % līdz 100 %

2015

[Vērtība]

20 % līdz 100 %

2016

[Vērtība]

30 % līdz 100 %

2017

[Vērtība]

40 % līdz 100 %

2018

[Vērtība]

50 % līdz 100 %

2019

[Vērtība]

60 % līdz 100 %

2020

[Vērtība]

70 % līdz 100 %

2021

[Vērtība]

80 % līdz 100 %

2022

[Vērtība]

90 % līdz 100 %

2023

[Vērtība]

478. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Atskaitījumi no pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņiem

 

 

Vai kompetentā iestāde piemēro vienotu procentuālo attiecību visiem atskaitījumiem no pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņiem saskaņā ar 56. panta b) līdz d) punktu?

 

[Jā/Nē]

Vienotā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 478. panta 1. punktā noteiktajos diapazonos)

 

 

20 % līdz 100 %

2014

[Vērtība]

40 % līdz 100 %

2015

[Vērtība]

60 % līdz 100 %

2016

[Vērtība]

80 % līdz 100 %

2017

[Vērtība]

Ja netiek piemērota vienota procentuālā attiecība, 1. daļā norāda valsts tiesību aktus un atsauces uz piemērojamajām procentuālajām attiecībām

 

 

478. panta 3. punkta d) apakšpunkts

Atskaitījumi no otrā līmeņa kapitāla posteņiem

 

 

Vai kompetentā iestāde piemēro vienotu procentuālo attiecību visiem atskaitījumiem no otrā līmeņa kapitāla posteņiem saskaņā ar 66. panta b) līdz d) punktu?

 

[Jā/Nē]

Vienotā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 478. panta 1. punktā noteiktajos diapazonos)

 

 

20 % līdz 100 %

2014

[Vērtība]

40 % līdz 100 %

2015

[Vērtība]

60 % līdz 100 %

2016

[Vērtība]

80 % līdz 100 %

2017

[Vērtība]

Ja netiek piemērota vienota procentuālā attiecība, 1. daļā norāda valsts tiesību aktus un atsauces uz piemērojamajām procentuālajām attiecībām

 

 


6.   DAĻA

Tādu instrumentu un posteņu pārejas posma atzīšana konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā, kuri nav atzīstami par mazākuma līdzdalības daļām

Regula (ES)

Nr. 575/2013

Pārejas noteikumi

Gads

Atklājamā informācija

479. panta 4. punkts

Procentuālā attiecība, kas piemērojama tādu instrumentu un posteņu, kuri nav kvalificējami kā mazākuma līdzdalība, atzīšanai konsolidētajā pirmā līmeņa pamata kapitālā (procentuālā attiecība 479. panta 3. punktā noteiktajos diapazonos)

 

 

0 % līdz 80 %

2014

[Vērtība]

0 % līdz 60 %

2015

[Vērtība]

0 % līdz 40 %

2016

[Vērtība]

0 % līdz 20 %

2017

[Vērtība]


7.   DAĻA

Mazākuma līdzdalības daļas un atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla pārejas posma atzīšana

Regula (ES)

Nr. 575/2013

Pārejas noteikumi

Gads

Atklājamā informācija

480. panta 3. punkts

Koeficients, kas piemērojams mazākuma līdzdalības daļas un atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla atzīšanai konsolidētajā pašu kapitālā (skaitlis 480. panta 2. punktā noteiktajos diapazonos)

 

 

0,2 līdz 1,0

2014

[Vērtība]

0,4 līdz 1,0

2015

[Vērtība]

0,6 līdz 1,0

2016

[Vērtība]

0,8 līdz 1,0

2017

[Vērtība]


8.   DAĻA

Papildu pārejas posma filtri un atskaitījumi

Regula (ES)

Nr. 575/2013

Pārejas noteikumi

Gads

Atklājamā informācija

481. panta 1. punkts

Regulas 481. panta 1. punktā minētās korekcijas

 

[teksts brīvā formā]

Vai kompetentā iestāde piemēro vienotu procentuālo attiecību visiem filtriem vai atskaitījumiem, kā norādīts 481. panta 1. punktā?

 

[Jā/Nē/Nepiemēro]

Vienotā procentuālā attiecība, ja tāda tiek piemērota (procentuālā attiecība 481. panta 3. punktā noteiktajos diapazonos)

 

 

0 % līdz 80 %

2014

[Vērtība]

0 % līdz 60 %

2015

[Vērtība]

0 % līdz 40 %

2016

[Vērtība]

0 % līdz 20 %

2017

[Vērtība]

Ja netiek piemērota vienota procentuālā attiecība, 1. daļā norāda valsts tiesību aktus un atsauces uz piemērojamajām procentuālajām attiecībām

 

 

481. panta 2. punkts

Regulas 481. panta 2. punktā minētās korekcijas

 

[teksts brīvā formā]

Vai tad, ja nav izpildītas 49. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktās prasības, kompetentā iestāde pieprasa vai atļauj iestādēm piemērot 49. panta 1. punktā minētās metodes, nevis atskaitījumu saskaņā ar 36. panta 1. punktu?

 

[Jā/Nē]

Piemērojamā procentuālā attiecība, ja tiek izmantota rīcības brīvība (procentuālā attiecība 481. panta 4. punktā noteiktajos diapazonos)

 

 

0 % līdz 50 %

2014

[Vērtība]


9.   DAĻA

Tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumi pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem

Regula (ES)

Nr. 575/2013

Pārejas noteikumi

Gads

Atklājamā informācija

486. panta 6. punkts

Piemērojamā procentuālā attiecība, lai noteiktu tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumus pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem saskaņā ar 486. panta 2. punktu (procentuālā attiecība minētā panta 5. punktā noteiktajos diapazonos)

 

 

60 % līdz 80 %

2014

[Vērtība]

40 % līdz 70 %

2015

[Vērtība]

20 % līdz 60 %

2016

[Vērtība]

0 % līdz 50 %

2017

[Vērtība]

0 % līdz 40 %

2018

[Vērtība]

0 % līdz 30 %

2019

[Vērtība]

0 % līdz 20 %

2020

[Vērtība]

0 % līdz 10 %

2021

[Vērtība]

Piemērojamā procentuālā attiecība, lai noteiktu tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumus pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņiem saskaņā ar 486. panta 3. punktu (procentuālā attiecība minētā panta 5. punktā noteiktajos diapazonos)

 

 

60 % līdz 80 %

2014

[Vērtība]

40 % līdz 70 %

2015

[Vērtība]

20 % līdz 60 %

2016

[Vērtība]

0 % līdz 50 %

2017

[Vērtība]

0 % līdz 40 %

2018

[Vērtība]

0 % līdz 30 %

2019

[Vērtība]

0 % līdz 20 %

2020

[Vērtība]

0 % līdz 10 %

2021

[Vērtība]

Piemērojamā procentuālā attiecība, lai noteiktu tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus ierobežojumus otrā līmeņa kapitāla posteņiem saskaņā ar 486. panta 4. punktu (procentuālā attiecība minētā panta 5. punktā noteiktajos diapazonos)

 

 

60 % līdz 80 %

2014

[Vērtība]

40 % līdz 70 %

2015

[Vērtība]

20 % līdz 60 %

2016

[Vērtība]

0 % līdz 50 %

2017

[Vērtība]

0 % līdz 40 %

2018

[Vērtība]

0 % līdz 30 %

2019

[Vērtība]

0 % līdz 20 %

2020

[Vērtība]

0 % līdz 10 %

2021

[Vērtība]


10.   DAĻA

Atalgojuma mainīgie elementi

Direktīva 2013/36/ES

Uzkrājumi

Atklājamā informācija

 

Datums, kad informācija iepriekšējo reizi atjaunināta šajā veidnē

(dd/mm/gggg)

94. panta 1. punkta g) apakšpunkta i) punkts

Mainīgās daļas maksimālā procentuālā attiecība (% no kopējā atalgojuma nemainīgās daļas)

[Vērtība]

94. panta 1. punkta g) apakšpunkta ii) punkts

Mainīgās daļas maksimālais līmenis, kuru var apstiprināt iestāžu akcionāri, īpašnieki vai dalībnieki (% no kopējā atalgojuma nemainīgās daļas)

[Vērtība]

94. panta 1. punkta g) apakšpunkta iii) punkts

Vai iestādēm ir atļauts piemērot diskonta likmi attiecībā uz mainīgo atalgojumu?

[Jā/Nē]

Maksimālā daļa no kopējā mainīgā atalgojuma, kurai piemēro diskonta likmi (% no kopējā mainīgā atalgojuma)

[Vērtība]


11.   DAĻA

Riska pakāpes un kritēriji, ko piemēro riska darījumiem, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku

Regula (ES)

Nr. 575/2013

Uzkrājumi

Atklājamā informācija

124. panta 2. punkts

Riska darījumi, kas nodrošināti ar mājokļa hipotēku

Piemērotais riska svērums (no 35 % līdz 150 %)

[Vērtība]

Datums, kad veiktas jaunākās izmaiņas riska svērumā

(dd/mm/gggg)

Vai kompetentā iestāde piemēro stingrākus kritērijus, nekā paredzēts 125. panta 2. punktā?

[Jā/Nē]

Datums, kad veiktas jaunākās izmaiņas šajos kritērijos

(dd/mm/gggg)

Riska darījumi, kas nodrošināti ar komerciālu nekustamo īpašumu

Piemērotais riska svērums (no 50 % līdz 150 %)

[Vērtība]

Datums, kad veiktas jaunākās izmaiņas riska svērumā

(dd/mm/gggg)

Vai kompetentā iestāde piemēro stingrākus kritērijus, nekā paredzēts 126. panta 2. punktā?

[Jā/Nē]

Datums, kad veiktas jaunākās izmaiņas šajos kritērijos

(dd/mm/gggg)


12.   DAĻA

Minimālās saistību nepildīšanas zaudējumu (LGD) vērtības ar nekustamo īpašumu nodrošinātiem riska darījumiem ar privātpersonām un MVU

Regula (ES)

Nr. 575/2013

Uzkrājumi

Atklājamā informācija

164. panta 5. punkts

Minimālā vērtība vidējiem svērtiem (LGD) riska darījumiem ar privātpersonām un MVU, kas nodrošināti ar mājokļa īpašumu un kam nav centrālo valdību garantiju

Piemērotā minimālā LGD vērtība (%, kas pārsniedz 10 %)

[Vērtība]

Datums, kad notikušas jaunākās izmaiņas vērtībā

(dd/mm/gggg)

Minimālā vērtība vidējiem svērtiem (LGD) riska darījumiem ar privātpersonām un MVU, kas nodrošināti ar komerciāliem nekustamajiem īpašumiem un kam nav centrālo valdību garantiju

Piemērotā minimālā LGD vērtība (%, kas pārsniedz 15 %)

[Vērtība]

Datums, kad notikušas jaunākās izmaiņas vērtībā

(dd/mm/gggg)


III PIELIKUMS

Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process (SREP)

SREP piemērošanas tvērums

Kompetentās iestādes norādījumu par SREP piemērošanas tvērumu apraksts, tostarp:

norādījumi par to, uz kurām struktūrām attiecas/neattiecas SREP,

augsta līmeņa pārskats par to, kā kompetentā iestāde ievēro samērīguma principu, izvērtējot SREP tvērumu

[teksts brīvā formā vai atsauce vai saite uz šādiem norādījumiem]

Individuāla riska izvērtējums

Kompetentās iestādes norādījumu par individuāla riska izvērtējumu apraksts:

augsta līmeņa pārskats riska izvērtēšanas procesam,

augsta līmeņa pārskats par to, kā kompetentā iestāde ievēro samērīguma principu, izvērtējot individuālos riskus,

augsta līmeņa pārskats par izmantotajiem kritērijiem un vērtēšanas metodoloģiju, ko izmanto kompetentā iestāde individuālo risku izvērtēšanai

[teksts brīvā formā vai atsauce vai saite uz šādiem norādījumiem]

ICAAP pārbaude un novērtēšana

Kompetentās iestādes norādījumu attiecībā uz iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa (ICAAP) pārbaudi un novērtēšanu apraksts, kas ir daļa no SREP, izvērtējot ICAAP aprēķinu ticamību, lai noteiktu pašu kapitāla prasības individuālu kapitāla risku segšanai, tostarp:

pārskats par procedūru, kas iestādēm jāievēro, īstenojot ICAAP,

pārskats par metodiku, ko kompetentā iestāde piemēro iestāžu ICAAP pārbaudei,

informācija par to, vai kompetentajai iestādei ir jāveic neatkarīga ICAAP pārbaude

[teksts brīvā formā vai atsauce vai saite uz šādiem norādījumiem]

Kopējais SREP izvērtējums un uzraudzības pasākumi

Kompetentās iestādes norādījumu attiecībā uz kopējo SREP izvērtējumu un kompetentās iestādes veiktajiem uzraudzības pasākumiem apraksts, pamatojoties uz kopējo SREP izvērtējumu

[teksts brīvā formā vai atsauce vai saite uz šādiem norādījumiem]


IV PIELIKUMS

STATISTIKAS DATI

Veidņu saraksts

1. daļa

Dati par valsts finanšu sektoru

2. daļa

Dati par kredītrisku

3. daļa

Dati par tirgus risku

4. daļa

Dati par operacionālo risku

5. daļa

Dati par uzraudzības pasākumiem un administratīvajām sankcijām

6. daļa

Dati par atbrīvojumiem

1.   DAĻA

Dati par valsts finanšu sektoru (20XX. gads)

 

Atsauce uz COREP veidni (1)

Dati

Kredītiestāžu skaits un lielums

 

 

Kredītiestāžu skaits (1)

 

[Vērtība]

Kopējie aktīvi (milj. euro) (2)

 

[Vērtība]

Kopējie aktīvi % apmērā no IKP

 

[Vērtība]

Ārvalstu kredītiestāžu skaits un lielums

 

 

No EEZ valstīm

Filiāļu skaits (3)

 

[Vērtība]

Filiāļu kopējie aktīvi (milj. euro)

 

[Vērtība]

Meitasuzņēmumu skaits (4)

 

[Vērtība]

Meitasuzņēmumu kopējie aktīvi (milj. euro)

 

[Vērtība]

No trešām valstīm

Filiāļu skaits (3)

 

[Vērtība]

Filiāļu kopējie aktīvi (milj. euro)

 

[Vērtība]

Meitasuzņēmumu skaits (4)

 

[Vērtība]

Meitasuzņēmumu kopējie aktīvi (milj. euro)

 

[Vērtība]

Kredītiestāžu kopējais kapitāls un kapitāla prasības

 

 

Kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla

CA1 (020. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Kopējais pirmā līmeņa papildu kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla

CA1 (530. rinda/ 010. rinda)

[Vērtība]

Kopējais otrā līmeņa kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla

CA1 (750. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Kopējās kapitāla prasības (milj. euro)

CA2 (010. rinda) (1) 8 %

[Vērtība]

Kopējais kapitāla īpatsvars

CA3 (050. rinda)

[Vērtība]

Ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits un lielums

 

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrību skaits (1)

 

[Vērtība]

Kopējie aktīvi (milj. euro) (2)

 

[Vērtība]

Kopējie aktīvi % apmērā no IKP

 

[Vērtība]

Ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējais kapitāls un kapitāla prasības

 

 

Kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla

CA1 (020. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Kopējais pirmā līmeņa papildu kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla

CA1 (530. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Kopējais otrā līmeņa kapitāla īpatsvars % apmērā no kopējā kapitāla

CA1 (750. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Kopējās kapitāla prasības (milj. euro)

CA2 (010. rinda) (1) 8 %

[Vērtība]

Kopējais kapitāla īpatsvars

CA3 (050. rinda)

[Vērtība]

Norādes par veidni:

(1)

Šis rādītājs ietver vietējā līmenī inkorporētas iestādes, EEZ iestāžu, kā arī ārpus EEZ esosu iestāžu filiāles. Visas darījumdarbības vietas, ko attiecīgajā dalībvalstī ir izveidojusi iestāde, kuras galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī, uzskata par vienu iestādi. Definīcija attiecas uz ārvalstu iestāžu filiālēm/meitasuzņēmumiem, bet neattiecas uz vietējo iestāžu ārvalstu filiālēm/meitasuzņēmumiem (uzņēmējas valsts pieeja).

(2)

Ir nepieciešami nekonsolidēti dati. Tos aprēķina, izmantojot darījumdarbības vietu (uzņēmējas valsts pieeja, ņemot vērā datu kopumu, kas atbilst 1. punktā izklāstītajiem principiem).

(3)

Visas darījumdarbības vietas, ko vienā dalībvalstī izveidojusi kredītiestāde, kuras galvenais birojs ir citā dalībvalstī, būtu jāuzskata par vienu filiāli.

(4)

Visus meitasuzņēmuma meitasuzņēmumus uzskata par šo uzņēmumu vadībā esošā mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem.

2.   DAĻA

Dati par kredītrisku (20XX. gads)

Dati par kredītrisku

Atsauce uz COREP veidni (3)

Dati

Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku

 

 

Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku

% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām

CA2 (040. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Kredītiestādes: sadalījums pēc pieejas

%, pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu (2)

Standartizētā pieeja (SP)

 

[Vērtība]

Uz iekšējiem reitingiem balstītā pamata pieeja (FIRB)

 

[Vērtība]

Uz iekšējiem reitingiem balstītā attīstītā pieeja (AIRB)

 

[Vērtība]

%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku

SP

CA2 (050. rinda / 040. rinda)

[Vērtība]

FIRB

CR IRB, pamata IRB (010. rinda, 260. sleja) / CA2 (040. rinda)

[Vērtība]

AIRB

CR IRB, papildus IRB (010. rinda, 260. sleja) / CA2 (040. rinda)

[Vērtība]

Kredītiestādes: sadalījums pēc IRB riska darījumu kategorijas

%, pamatojoties uz kopējo IRB riska darījumu riska svērtās vērtības apjomu

IRB pieeja gadījumos, ja neizmanto ne pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem, ne korekcijas pakāpes

[Vērtība]

Centrālās valdības un centrālās bankas

CA2 (260. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Iestādes

CA2 (270. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Komercsabiedrības – MVU

CA2 (280. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Komercsabiedrības – specializētā kreditēšana

CA2 (290. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Komercsabiedrības – citas

CA2 (300. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

IRB pieeja gadījumos, ja neizmanto ne pašu aplēses attiecībā uz saistību nepildīšanas zaudējumiem un/vai korekcijas pakāpes

[Vērtība]

Centrālās valdības un centrālās bankas

CA2 (320. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Iestādes

CA2 (330. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Komercsabiedrības – MVU

CA2 (340. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Komercsabiedrības – specializētā kreditēšana

CA2 (350. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Komercsabiedrības – citas

CA2 (360. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Privātpersonas vai MVU – nodrošināti ar MVU nekustamo īpašumu

CA2 (370. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Privātpersonas vai MVU – nodrošināti ar nekustamo īpašumu, nav MVU

CA2 (380. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Privātpersonas vai MVU – atbilstīgi atjaunojami

CA2 (390. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Privātpersonas vai MVU – citi MVU

CA2 (400. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Privātpersonas vai MVU – citi, kas nav MVU

CA2 (410. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Kapitāla vērtspapīri – IRB

CA2 (420. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Vērtspapīrošanas pozīcijas – IRB

CA2 (430. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Citi aktīvi, kas nav kredītsaistības

CA2 (450. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Kredītiestādes: sadalījums pēc SP riska darījumu kategorijas (2)

%, pamatojoties uz kopējo SP riska darījumu riska svērtās vērtības apjomu

Centrālās valdības vai centrālās bankas

CA2 (070. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Reģionālās pašvaldības vai vietējās pašpārvaldes

CA2 (080. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Publiskā sektora struktūras

CA2 (090. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Daudzpusējās attīstības bankas

CA2 (100. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Starptautiskās organizācijas

CA2 (110. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Iestādes

CA2 (120. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Komercsabiedrības

CA2 (130. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Mazumtirdzniecība

CA2 (140. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku

CA2 (150. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Riska darījumi, kuros netiek pildītas saistības

CA2 (160. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Posteņi, kas saistīti ar īpaši augstu risku

CA2 (170. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Segtas obligācijas

CA2 (180. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Prasījumi pret iestādēm un komercsabiedrībām, kam ir noteikts īstermiņa kredītnovērtējums

CA2 (190. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

CA2 (200. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Pašu kapitāls

CA2 (210. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Citas pozīcijas

CA2 (211. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Vērtspapīrošanas pozīcijas, SP

CA2 (220. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Kredītiestādes: sadalījums pēc kredītriska mazināšanas (KRM) pieejas

%, pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu (2)

Finanšu nodrošinājuma vienkāršā metode

 

[Vērtība]

Finanšu nodrošinājuma paplašinātā metode

 

[Vērtība]

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku

 

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz kredītrisku

% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām

CA2 (040. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: sadalījums pēc pieejas

%, pamatojoties uz ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējo skaitu (2)

SP

 

[Vērtība]

IRB

 

[Vērtība]

%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz kredītrisku

SP

CA2 (050. rinda / 040. rinda)

[Vērtība]

IRB

CA2 (240. rinda / 040. rinda)

[Vērtība]

Papildinformācija par vērtspapīrošanu

Atsauce uz COREP veidni (3)

Dati

Kredītiestādes: iniciators

 

 

Bilances un ārpusbilances iniciēto vērtspapīrošanas riska darījumu kopējais apjoms

CR SEC SP (030. rinda, 010. sleja) + CR SEC IRB (030. rinda, 010. sleja)

[Vērtība]

[Vērtība]

Bilances un ārpusbilances atlikušo vērtspapīrošanas pozīciju kopējais apjoms (vērtspapīrošanas pozīcijas – sākotnējie riska darījumi pirms korekcijas pakāpēm)

CR SEC SP (030. rinda, 050. sleja) + CR SEC IRB (030. rinda, 050. sleja)

[Vērtība]

[Vērtība]

Riska darījumi un zaudējumi no kredītiem, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu

Atsauce uz COREP veidni (3)

Dati

Mājokļa īpašums kā nodrošinājums

Riska darījumu summa, kas nodrošināta ar mājokļa īpašumu

CR IP zaudējumi (010. rinda, 050. sleja)

[Vērtība]

Zaudējumu, kas izriet no kredītiem, summa līdz atsauces procentuālajai attiecībai

CR IP zaudējumi (010. rinda, 010. sleja)

[Vērtība]

no kuriem: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība

CR IP zaudējumi (010. rinda, 020. sleja)

[Vērtība]

Kopējo zaudējumu summa

CR IP zaudējumi (010. rinda, 030. sleja)

[Vērtība]

no kuriem: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība

CR IP zaudējumi (010. rinda, 040. sleja)

[Vērtība]

Komerciālais nekustamais īpašums kā nodrošinājums

Riska darījumu summa, kas nodrošināta ar komerciālo nekustamo īpašumu

CR IP zaudējumi (020. rinda, 050. sleja)

[Vērtība]

Zaudējumu, kas izriet no kredītiem, summa līdz atsauces procentuālajai attiecībai

CR IP zaudējumi (020. rinda, 010. sleja)

[Vērtība]

no kuriem: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība

CR IP zaudējumi (020. rinda, 020. sleja)

[Vērtība]

Kopējo zaudējumu summa

CR IP zaudējumi (020. rinda, 030. sleja)

[Vērtība]

no kuriem: nekustamais īpašums, kam noteikta hipotekārā vērtība

CR IP zaudējumi (020. rinda, 040. sleja)

[Vērtība]


3.   DAĻA

Dati par tirgus risku (20XX. gads)

Dati par tirgus risku

Atsauce uz COREP veidni (5)

Dati

Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku

 

 

Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku

% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām

CA2 (520. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Kredītiestādes: sadalījums pēc pieejas

%, pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu (4)

Standartizētā pieeja

 

[Vērtība]

Iekšējie modeļi

 

[Vērtība]

%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus risku

Standartizētā pieeja

CA2 (530. rinda / 520. rinda)

[Vērtība]

Iekšējie modeļi

CA2 (580. rinda / 520. rinda)

[Vērtība]

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku

 

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku

% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām

CA2 (520. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: sadalījums pēc pieejas

%, pamatojoties uz ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējo skaitu (4)

Standartizētā pieeja

 

[Vērtība]

Iekšējie modeļi

 

[Vērtība]

%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus risku

Standartizētā pieeja

CA2 (530. rinda / 520. rinda)

[Vērtība]

Iekšējie modeļi

CA2 (580. rinda / 520. rinda)

[Vērtība]


4.   DAĻA

Dati par operacionālo risku (20XX. gads)

Dati par operacionālo risku

Atsauce uz COREP veidni (7)

Dati

Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku

 

 

Kredītiestādes: pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku

% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām

CA2 (590. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Kredītiestādes: sadalījums pēc pieejas

%, pamatojoties uz kredītiestāžu kopējo skaitu (6)

Pamatrādītāja pieeja (PRP)

 

[Vērtība]

Standartizētā pieeja (SP) Alternatīvā standartizētā pieeja (ASP)

 

[Vērtība]

Attīstītā mērīšanas pieeja (AMP)

 

[Vērtība]

%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz operacionālo risku

PRP

CA2 (600. rinda / 590. rinda)

[Vērtība]

SP/ASP

CA2 (610. rinda / 590. rinda)

[Vērtība]

AMP

CA2 (620. rinda / 590. rinda)

[Vērtība]

Kredītiestādes: zaudējumi operacionālā riska dēļ

 

 

Kredītiestādes: kopējie bruto zaudējumi

Kopējie bruto zaudējumi % apmērā no kopējiem bruto ienākumiem

Sīkāki dati par operacionālo risku (OPR) (920. rinda, 080. sleja) / OPR ((summa (010. rinda līdz 130. rinda), 030. sleja)

[Vērtība]

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku

 

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: pašu kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku

% apmērā no kopējām pašu kapitāla prasībām

CA2 (590. rinda / 010. rinda)

[Vērtība]

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: sadalījums pēc pieejas

%, pamatojoties uz ieguldījumu brokeru sabiedrību kopējo skaitu (6)

PRP

 

[Vērtība]

SP/ASP

 

[Vērtība]

AMP

 

[Vērtība]

%, pamatojoties uz kopējām pašu kapitāla prasībām attiecībā uz operacionālo risku

PRP

CA2 (600. rinda / 590. rinda)

[Vērtība]

SP/ASP

CA2 (610. rinda / 590. rinda)

[Vērtība]

AMP

CA2 (620. rinda / 590. rinda)

[Vērtība]

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: zaudējumi operacionālā riska dēļ

 

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrības: kopējie bruto zaudējumi

Kopējie bruto zaudējumi % apmērā no kopējiem bruto ienākumiem

Sīkāki dati par operacionālo risku (OPR) (920. rinda, 080. sleja) / OPR ((summa (010. rinda līdz 130. rinda), 030. sleja)

[Vērtība]

5.   DAĻA

Dati par uzraudzības pasākumiem un administratīvajām sankcijām (20XX. gads)

Uzraudzības darbības un pasākumi (8)

Dati

Kredītiestādes

 

Uzraudzības darbības

Pārbaužu uz vietas skaits

[Vērtība]

Kopējo veikto novērtējumu skaits

[Vērtība]

Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 102. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:

[Vērtība]

turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības (104. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

[Vērtība]

pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību (104. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

[Vērtība]

iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām (104. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

[Vērtība]

pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu (104. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

[Vērtība]

ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas (104. panta 1) punkta e) apakšpunkts)

[Vērtība]

mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām (104. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

[Vērtība]

ierobežot mainīgo atalgojumu (104. panta 1. punkta g) apakšpunkts)

[Vērtība]

izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu (104. panta 1. punkta h) apakšpunkts)

[Vērtība]

ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus (104. panta 1. punkta i) apakšpunkts)

[Vērtība]

uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības (104. panta 1. punkta j) apakšpunkts)

[Vērtība]

uzlikt īpašas likviditātes prasības (104. panta 1. punkta k) apakšpunkts)

[Vērtība]

pieprasīt papildu informāciju (104. panta 1. punkta l) apakšpunkts)

[Vērtība]

Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)

[Vērtība]

Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 102. panta 1. punkta b) apakšpunktu un citiem Direktīvas 2013/36/ES vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 noteikumiem

Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:

[Vērtība]

turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības (104. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

[Vērtība]

pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību (104. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

[Vērtība]

iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām (104. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

[Vērtība]

pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu (104. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

[Vērtība]

ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas (104. panta 1) punkta e) apakšpunkts)

[Vērtība]

mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām (104. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

[Vērtība]

ierobežot mainīgo atalgojumu (104. panta 1. punkta g) apakšpunkts)

[Vērtība]

izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu (104. panta 1. punkta h) apakšpunkts)

[Vērtība]

ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus (104. panta 1. punkta i) apakšpunkts)

[Vērtība]

uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības (104. panta 1. punkta j) apakšpunkts)

[Vērtība]

uzlikt īpašas likviditātes prasības (104. panta 1. punkta k) apakšpunkts)

[Vērtība]

pieprasīt papildu informāciju (104. panta 1. punkta l) apakšpunkts)

[Vērtība]

Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)

[Vērtība]


Uzraudzības darbības un pasākumi (9)

Dati

Ieguldījumu brokeru sabiedrības

 

Uzraudzības darbības

Pārbaužu uz vietas skaits

[Vērtība]

Kopējo veikto novērtējumu skaits

[Vērtība]

Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 102. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:

[Vērtība]

turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības (104. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

[Vērtība]

pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību (104. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

[Vērtība]

iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām (104. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

[Vērtība]

pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu (104. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

[Vērtība]

ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas (104. panta 1) punkta e) apakšpunkts)

[Vērtība]

mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām (104. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

[Vērtība]

ierobežot mainīgo atalgojumu (104. panta 1. punkta g) apakšpunkts)

[Vērtība]

izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu (104. panta 1. punkta h) apakšpunkts)

[Vērtība]

ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus (104. panta 1. punkta i) apakšpunkts)

[Vērtība]

uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības (104. panta 1. punkta j) apakšpunkts)

[Vērtība]

uzlikt īpašas likviditātes prasības (104. panta 1. punkta k) apakšpunkts)

[Vērtība]

pieprasīt papildu informāciju (104. panta 1. punkta l) apakšpunkts)

[Vērtība]

Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)

[Vērtība]

Uzraudzības pasākumi, kas veikti saskaņā ar 102. panta 1. punkta b) apakšpunktu un citiem Direktīvas 2013/36/ES vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 noteikumiem

Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktu veikto uzraudzības pasākumu kopējais skaits nolūkā:

[Vērtība]

turēt pašu kapitālu, kas pārsniedz minimālās kapitāla prasības (104. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

[Vērtība]

pastiprināt pārvaldības kārtību un iekšējā kapitāla pārvaldību (104. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

[Vērtība]

iesniegt plānu ar mērķi atjaunot atbilstību uzraudzības prasībām (104. panta 1. punkta c) apakšpunkts)

[Vērtība]

pieprasīt iestādēm saviem aktīviem piemērot īpašu finansēšanas kārtību vai īpašu režīmu (104. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

[Vērtība]

ierobežot vai sašaurināt iestāžu uzņēmējdarbību vai operācijas (104. panta 1) punkta e) apakšpunkts)

[Vērtība]

mazināt risku, kas saistīts ar iestāžu darbībām, pakalpojumiem un sistēmām (104. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

[Vērtība]

ierobežot mainīgo atalgojumu (104. panta 1. punkta g) apakšpunkts)

[Vērtība]

izmantot tīro peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu (104. panta 1. punkta h) apakšpunkts)

[Vērtība]

ierobežot vai aizliegt peļņas sadali vai procentu maksājumus (104. panta 1. punkta i) apakšpunkts)

[Vērtība]

uzlikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības (104. panta 1. punkta j) apakšpunkts)

[Vērtība]

uzlikt īpašas likviditātes prasības (104. panta 1. punkta k) apakšpunkts)

[Vērtība]

pieprasīt papildu informāciju (104. panta 1. punkta l) apakšpunkts)

[Vērtība]

Citu veikto uzraudzības pasākumu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punktā)

[Vērtība]


Administratīvie sodi

Dati

Kredītiestādes

 

Administratīvie sodi (par atļauju saņemšanas prasību un būtiskas līdzdalības iegādes prasību pārkāpumiem)

Piemēroto administratīvo sodu kopējais skaits, kuri minēto Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā:

[Vērtība]

publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību (66. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

[Vērtība]

rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtošanas (66. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

[Vērtība]

administratīvie naudas sodi, kas noteikti juridiskām/fiziskām personām (66. panta 2. punkta c) līdz e) apakšpunkts)

[Vērtība]

akcionāru balsstiesību apturēšana (66. panta 2. punkta f) apakšpunkts)

[Vērtība]

Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā)

[brīvā formā]

Administratīvie sodi (par citiem Direktīvā 2013/36/ES vai Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteikto prasību pārkāpumiem)

Piemēroto administratīvo sodu kopējais skaits, kuri minēti Direktīvas 2013/36/ES 67. panta 2. punktā:

[Vērtība]

publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību (67. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

[Vērtība]

rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtošanas (67. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

[Vērtība]

kredītiestādes atļaujas anulēšana (67. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

[Vērtība]

pagaidu aizliegumi jebkurai fiziskai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, pildīt funkcijas kredītiestādē (67. panta 2. punkta d) apakšpunkts)

[Vērtība]

administratīvie naudas sodi, kas noteikti juridiskām/fiziskām personām (67. panta 2. punkta e) līdz g) apakšpunkts)

[Vērtība]

Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 67. panta 2. punktā)

[brīvā formā]

Ieguldījumu brokeru sabiedrības

 

Administratīvie sodi (par atļauju saņemšanas prasību un būtiskas līdzdalības iegādes prasību pārkāpumiem)

Piemēroto administratīvo sodu kopējais skaits, kuri minēti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā:

[Vērtība]

publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību (66. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

[Vērtība]

rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtošanas (66. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

[Vērtība]

administratīvi naudas sodi, kas noteikti juridiskām personām (66. panta 2. punkta c) līdz e) apakšpunkts)

[Vērtība]

akcionāru balsstiesību apturēšana (66. panta 2. punkta f) apakšpunkts)

[Vērtība]

Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā)

[Vērtība]

Administratīvie sodi (par citiem Direktīvā 2013/36/ES vai Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteikto prasību pārkāpumiem)

Piemēroto administratīvo sodu kopējais skaits, kuri minēti Direktīvas 2013/36/ES 66. panta 2. punktā:

[Vērtība]

publiski paziņojumi, kuros norāda atbildīgo fizisko/juridisko personu un pārkāpuma būtību (67. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

[Vērtība]

rīkojumi, ar ko fiziskajai vai juridiskajai personai pieprasa pārtraukt šādu rīcību un atturēties no šādas rīcības atkārtošanas (67. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

[Vērtība]

ieguldījumu brokeru sabiedrību atļaujas anulēšana (67. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

[Vērtība]

pagaidu aizliegumi jebkurai fiziskai personai, kura ir atbildīga par pārkāpumu, pildīt funkcijas ieguldījumu brokeru sabiedrībā (67. panta 2. punkta d) apakšpunkts)

[Vērtība]

administratīvie naudas sodi, kas noteikti juridiskām/fiziskām personām (67. panta 2. punkta e) līdz g) apakšpunkts)

[Vērtība]

Citu piemēroto administratīvo sodu skaits un raksturojums (nav uzskaitīti Direktīvas 2013/36/ES 67. panta 2. punktā)

[brīvā formā]

(*)

Tā kā pastāv atšķirības dalībvalstu valsts tiesību aktos un uzraudzības praksē un pieejās, šajā tabulā sniegtie rādītāji varētu neļaut veikt nozīmīgu salīdzinājumu starp valstīm, un visi secinājumi, kuros nav pietiekami ņemtas vērā šīs atšķirības, var būt maldinoši.

Indekss

:

N/A: nav pieejams

C: konfidenciāli

6.   DAĻA

Dati par atbrīvojumiem (20XX. gads)

Prudenciālo prasību individuālas piemērošanas izņēmums, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz piektajā un septītajā un astotajā daļā

Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013

7. panta 1. un 2. punkts

(prasību nepiemērošana meitasuzņēmumiem)

7. panta 3. punkts

(prasību nepiemērošana mātesuzņēmumiem)

Piešķirto atbrīvojumu kopējais skaits

[Vērtība]

[Vērtība]

Atbrīvojumu skaits, kas piešķirts mātesiestādēm, kam ir vai kas tur līdzdalību meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs

Nav norādīts

[Vērtība]

Konsolidētā pašu kapitāla kopapjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (milj. euro)

Nav norādīts

[Vērtība]

Kopējā konsolidētā pašu kapitāla procentuālais apjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)

Nav norādīts

[Vērtība]

Konsolidētā pašu kapitāla prasību procentuālais apjoms, kas piešķirts meitasuzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)

Nav norādīts

[Vērtība]

Mātesiestādēm piešķirtā atļauja, lai ietvertu meitasuzņēmumus to prudenciālo prasību aprēķinā, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz piektajā un astotajā daļā

Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013

9. panta 1. punkts

(Individuālas konsolidēšanas metode)

Piešķirto atļauju kopējais skaits

[Vērtība]

Atļauju skaits, kas piešķirts mātesiestādēm, lai to prasību aprēķinā ietvertu meitasuzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs

[Vērtība]

Konsolidētā pašu kapitāla kopapjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešajās valstīs (milj. euro)

[Vērtība]

Kopējā konsolidētā pašu kapitāla procentuālais apjoms, kas tiek turēts meitasuzņēmumos, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)

[Vērtība]

Konsolidētā pašu kapitāla prasību procentuālais apjoms, kas piešķirts meitasuzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešās valstīs (%)

[Vērtība]

Likviditātes prasību individuālas piemērošanas izņēmums, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 sestajā daļā

Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013

8. pants

(Likviditātes prasību nepiemērošana meitasuzņēmumiem)

Piešķirto atbrīvojumu kopējais skaits

[Vērtība]

Atbrīvojumu skaits, kas piešķirts saskaņā ar 8. panta 2. punktu, ja visām iestādēm vienā likviditātes apakšgrupā ir piešķirta atļauja tajā pašā dalībvalstī

[Vērtība]

Atbrīvojumu skaits, kas piešķirts saskaņā ar 8. panta 1. punktu, ja visām iestādēm vienā likviditātes apakšgrupā ir piešķirta atļauja vairākās dalībvalstīs

[Vērtība]

Atbrīvojumu skaits, kas saskaņā ar 8. panta 3. punktu piešķirts iestādēm, kuras ir vienas Institucionālās aizsardzības shēmas dalībnieces

[Vērtība]

Prudenciālo prasību individuālas piemērošanas izņēmums, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrajā līdz astotajā daļā

Juridiskā atsauce Regulā (ES) Nr. 575/2013

10. pants

(Kredītiestādes, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei)

Piešķirto atbrīvojumu kopējais skaits

[Vērtība]

Kredītiestādēm, kuras ir pastāvīgi radniecīgas centrālajai iestādei, piešķirto atbrīvojumu skaits

[Vērtība]

Centrālajām iestādēm piešķirto atbrīvojumu skaits

[Vērtība]

Kompetentajām iestādēm, kas nepiešķir atbrīvojumu vai atļauju, šūnas tiek iezīmētas oranžā krāsā.


(1)  Atsauces dati no COREP veidlapām saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014.

Indekss

:

N/A: nav pieejams

C: konfidenciāli

(2)  Ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, iestādi ietver katrā no minētajām pieejām.

(3)  Atsauces dati no COREP veidnēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014.

Indekss

:

N/A: nav pieejams

C: konfidenciāli

(4)  Ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, iestādi ietver katrā no minētajām pieejām.

(5)  Atsauces dati no COREP veidnēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014.

Indekss

:

N/A: nav pieejams

C: konfidenciāli

(6)  Ja iestāde izmanto vairāk nekā vienu pieeju, iestādi ietver katrā no minētajām pieejām.

(7)  Atsauces dati no COREP veidnēm saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 650/2014.

Indekss

:

N/A: nav pieejams

C: konfidenciāli

(8)  Tā kā pastāv atšķirības dalībvalstu valsts tiesību aktos un uzraudzības praksē un pieejās, šajā tabulā sniegtie rādītāji varētu neļaut veikt nozīmīgu salīdzinājumu starp valstīm, un visi secinājumi, kuros nav pietiekami ņemtas vērā šīs atšķirības, var būt maldinoši.

Indekss

:

N/A: nav pieejams

C: konfidenciāli

(9)  Tā kā pastāv atšķirības dalībvalstu valsts tiesību aktos un uzraudzības praksē un pieejās, šajā tabulā sniegtie rādītāji varētu neļaut veikt nozīmīgu salīdzinājumu starp valstīm, un visi secinājumi, kuros nav pietiekami ņemtas vērā šīs atšķirības, var būt maldinoši.

Indekss

:

N/A: nav pieejams

C: konfidenciāli