ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 183

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 24. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 689/2014 (2014. gada 23. jūnijs), ar ko īsteno 16. panta 2. punktu Regulā (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

1

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 690/2014 (2014. gada 23. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

3

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 691/2014 (2014. gada 23. jūnijs), ar ko īsteno Regulas (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā 17. panta 1. punktu

6

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 692/2014 (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču importu Savienībā, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

9

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 693/2014 (2014. gada 23. jūnijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

15

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 694/2014 (2013. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskiem standartiem, kas nosaka alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku veidus ( 1 )

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 695/2014 (2014. gada 23. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

21

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/78/ES (2014. gada 17. jūnijs), ar ko groza I, II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

23

 

*

Komisijas Direktīva 2014/81/ES (2014. gada 23. jūnijs), ar ko groza II pielikuma C papildinājumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu attiecībā uz bisfenolu A ( 1 )

49

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2014/380/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

52

 

*

Padomes Lēmums 2013/381/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2010/573/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

56

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2014/382/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs), ar ko īsteno Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

57

 

*

Padomes Lēmums 2014/383/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Afganistānā

60

 

*

Padomes Lēmums 2014/384/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2011/426/KĀDP, ar ko ieceļ Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Bosnijā un Hercegovinā

65

 

*

Padomes Lēmums 2014/385/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos

66

 

*

Padomes Lēmums 2014/386/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

70

 

*

Padomes Īstenošanas Lēmums 2014/387/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs), ar kuru īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

72

 

 

2014/388/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 16. jūnijs), ar ko izveido to reģionu un teritoriju sarakstu, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbilstīgi Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa pārrobežu un transnacionālās sadarbības sadaļai laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3898)

75

 

 

2014/389/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 23. jūnijs) par papildu aviācijas vēsturiskajām emisijām un papildu aviācijas nozares kvotām, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai ( 1 )

135

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 689/2014

(2014. gada 23. jūnijs),

ar ko īsteno 16. panta 2. punktu Regulā (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 204/2011 (2011. gada 2. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 2. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 204/2011.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 204/2011 16. panta 6. punktu Padome ir pārskatījusi minētās regulas III pielikumā izklāstīto sarakstu.

(3)

Būtu jāatjaunina identifikācijas informācija attiecībā uz vienu vienību Regulas (ES) Nr. 204/2011 III pielikumā izklāstītajā sarakstā.

(4)

Vairs nav pamatojuma Regulas (ES) Nr. 204/2011 III pielikumā izklāstītajā sarakstā paturēt divas vienības.

(5)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 204/2011 III pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 204/2011 III pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2014. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 58, 3.3.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Ar šo Regulas (ES) Nr. 204/2011 III pielikumu groza šādi:

1)

ierakstu attiecībā uz vienību Capitana Seas Limited aizstāj ar šādu:

 

“Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Datums, kad iekļauts sarakstā

36.

Capitana Seas Limited

 

Saadi Qadhafi īpašumā esoša vienība Britu Virdžīnu salās.

12.4.2011.”

2)

svītro ierakstus attiecībā uz šādām vienībām:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/3


PADOMES REGULA (ES) Nr. 690/2014

(2014. gada 23. jūnijs),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/137/KĀDP (2011. gada 28. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 204/2011 (2) īsteno pasākumus, kas paredzēti Lēmumā 2011/137/KĀDP.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padome 2014. gada 19. martā pieņēma Rezolūciju 2146 (2014) (ANO DPR 2146 (2014), ar ko aizliedz iekraut, transportēt vai izkraut jēlnaftu, kas nelikumīgi eksportēta no Lībijas ar kādas dalībvalsts karoga kuģiem, kurus izraudzījusi Sankciju komiteja (“izraudzītie kuģi”), ja Lībijas valdība nav norādījusi kontaktpunktu.

(3)

ANO DPR 2146 (2014) paredzēja arī, ka jāveic pasākumi, lai novērstu izraudzīto kuģu ienākšanu ostās un degvielas uzpildes vai kuģa piegāžu pakalpojumu nodrošināšanu tiem vai izraudzīto kuģu citādu apkalpošanu, ja tā noteikts Sankciju komitejas norādē.

(4)

Turklāt ANO DPR 2146 (2014) aizliedz darījumus attiecībā uz jēlnaftu, kas nelikumīgi eksportēta no Lībijas ar izraudzītajiem kuģiem, ja tā noteikts Sankciju komitejas norādē. Tomēr, tā kā ANO DPR 2146 (2014) konkrētos gadījumos atļauj ienākt ostā norādītajiem kuģiem, minētajos gadījumos var pieņemt ostas nodevu attiecībā uz jēlnaftu uz šādiem kuģiem.

(5)

Praktisku apsvērumu dēļ Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras grozīt izraudzīto kuģu sarakstu, kuriem šos pasākumus piemēro, ievērojot Lēmuma 2011/137/KĀDP V pielikuma grozījumus un pamatojoties uz to, ko Sankciju komiteja noteikusi saskaņā ar ANO DPR 2146 (2014) 11. un 12. punktu.

(6)

2014. gada 23. jūnijā Lēmums 2011/137/KĀDP tika grozīts ar Padomes Lēmumu 2014/380/KĀDP (3), lai īstenotu šos pasākumus.

(7)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 204/2011,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 204/2011 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu papildina ar šādiem punktiem:

“h)

“izraudzītie kuģi” ir kuģi, ko izraudzījusi Sankciju komiteja, kā minēts ANO DPR 2146 (2014) 11. punktā un kā uzskaitīts šīs regulas V pielikumā;

i)

“Lībijas valdības kontaktpunkts” ir Lībijas valdības iecelts kontaktpunkts, kā paziņots Sankciju komitejai saskaņā ar ANO DPR 2146 (2014) 3. punktu.”;

2)

regulā iekļauj šādu pantu:

“10.b pants

1.   Ir aizliegts iekraut, transportēt vai izkraut jēlnaftu no Lībijas uz izraudzītajiem kuģiem, kas kuģo ar kādas dalībvalsts karogu, ja vien to nav atļāvusi dalībvalsts kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar Lībijas valdības kontaktpunktu.

2.   Ir aizliegts pieņemt vai sniegt piekļuvi ostām Eiropas Savienības teritorijā izraudzītajiem kuģiem, ja tā noteikusi Sankciju komiteja.

3.   Ar 2. punktu noteikto pasākumu nepiemēro, ja ienākšana ostā Savienības teritorijā ir vajadzīga pārbaudes veikšanai, ārkārtas situācijas gadījumā vai ja kuģis atgriežas Lībijā.

4.   Ir aizliegta degvielas uzpildes vai kuģa piegāžu pakalpojumu sniegšana vai citāda kuģu apkalpošana izraudzītajiem kuģiem, tostarp degvielas vai piegāžu nodrošināšana, ko veic dalībvalstu valstspiederīgie vai no dalībvalstu teritorijām, ja tā noteikusi Sankciju komiteja.

5.   Dalībvalstu kompetentās iestādes, kas noteiktas IV pielikumā, var piešķirt atbrīvojumu no 4. punktā noteiktā pasākuma, ja tas vajadzīgs humānos vai drošības nolūkos vai ja kuģi atgriežas Lībijā. Par visām šādām atļaujām ir rakstiski jāpaziņo Sankciju komitejai un Komisijai.

6.   Ir aizliegti finanšu darījumi attiecībā uz jēlnaftu, kas atrodas uz izraudzītajiem kuģiem, tostarp jēlnaftas pārdošana vai jēlnaftas izmantošana par kredītu, kā arī apdrošināšana attiecībā uz jēlnaftas transportēšanu, ja tā noteikusi Sankciju komiteja. Šādu aizliegumu nepiemēro ostas nodevu saņemšanai gadījumos, kas minēti 3. punktā.”;

3)

regulas 15. pantu aizstāj ar šādu:

“15. pants

Komisija ir pilnvarota:

a)

grozīt IV pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju;

b)

grozīt V pielikumu, ievērojot Lēmuma 2011/137/KĀDP V pielikuma grozījumus un pamatojoties uz to, ko Sankciju komiteja noteikusi saskaņā ar ANO DPR 2146 (2014) 11. un 12. punktu.”;

4)

pievieno V pielikumu, kā tas sniegts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2014. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 58, 3.3.2011., 53. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 204/2011 (2011. gada 2. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (OV L 58, 3.3.2011., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2014/380/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 52. lpp.).


PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

TO KUĢU SARAKSTS, KAS MINĒTI 1. PANTA h) PUNKTĀ UN 10.b PANTĀ, UN PIEMĒROJAMIE PASĀKUMI, KĀ TO NOTEIKUSI SANKCIJU KOMITEJA”

 


24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/6


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 691/2014

(2014. gada 23. jūnijs),

ar ko īsteno Regulas (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā 17. panta 1. punktu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 224/2014 (2014. gada 10. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā (1) un jo īpaši tās 17. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 10. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 224/2014.

(2)

2014. gada 9. maijā Sankciju komiteja, kas izveidota atbilstīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) Rezolūcijai 2127 (2013), iekļāva trīs personas to personu un vienību sarakstā, uz kurām attiecas pasākumi, kas noteikti ANO DP Rezolūcijas 2134 (2014) 30. un 32. punktā.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 224/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā uzskaitītās personas pievieno sarakstam, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 224/2014 I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2014. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 70, 11.3.2014., 1. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 1. pantā minētās personas

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

UZVĀRDS:

BOZIZÉ

VĀRDS:

François Yangouvonda

PIEŅEMTS VĀRDS:

Bozize Yangouvonda

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA: 1946. gada 14. oktobris/Mouila, Gabona

PASES UN PERSONAS INFORMĀCIJA: Martine Kofio dēls

SARAKSTĀ IEKĻAUŠANAS IEMESLS/PAMATOJUMS Iesaistās darbībās, ar kurām apdraud Centrālāfrikas Republikas (CĀR) mieru, stabilitāti vai drošību, vai atbalsta tās: kopš valsts apvērsuma 2013. gada 24. martāBozizé ir sniedzis finansiālu un materiālu atbalstu kaujiniekiem, kuri cenšas destabilizēt notiekošo pāreju un panākt viņa atgriešanos pie varas. François Bozizé sadarbībā ar saviem atbalstītājiem mudināja veikt 2013. gada 5. decembrī notikušo uzbrukumu Bangui. Situācija Centrālāfrikas Republikā strauji pasliktinājās pēc anti-balaka spēku uzbrukuma 2013. gada 5. decembrīBangui, kur bojā gāja vairāk nekā 700 cilvēku. Kopš tā laika viņš turpina veikt destabilizēšanas operācijas un apvienot anti-balaka kaujiniekus, lai Centrālāfrikas Republikas galvaspilsētā saglabātu spriedzi. Bozizé centās pārstrukturēt daudzus Centrālāfrikas bruņoto spēku elementus, kas pēc valsts apvērsuma bija izklīduši lauku rajonos. Bozizé lojāli spēki iesaistījās atriebības uzbrukumos pret Centrālāfrikas Republikas musulmaņu iedzīvotājiem. Bozizé aicināja savus kaujiniekus veikt nežēlīgus noziegumus pret pašreizējo režīmu un islāmistiem.

2.   NOURREDINE ADAM

UZVĀRDS:

ADAM

VĀRDS:

Nourredine

PIEŅEMTS VĀRDS: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA: 1970/Ndele, Centrālāfrikas Republika

Iespējami dzimšanas datumi: 1969, 1971

PASES UN PERSONAS INFORMĀCIJA:

 

SARAKSTĀ IEKĻAUŠANAS IEMESLS/PAMATOJUMS Ir iesaistījies darbībās, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību CĀR, vai atbalsta tās: Noureddine ir viens no sākotnējiem Séléka vadītājiem. Viņš ir identificēts gan kā ģenerālis, gan kā priekšsēdētājs vienā no Séléka bruņotajām nemiernieku grupām Central PJCC – oficiāli šī grupa ir zināma kā Patriotu konvents taisnīgumam un mieram (Convention of Patriots for Justice and Peace), un tās nosaukuma saīsinājums ir zināms arī kā CPJP. Kā bijušais Patriotu konventa taisnīgumam un mieram (CPJP/F) Fundamental šķelšanās grupas vadītājs viņš bija ex-Séléka militārais koordinators uzbrukumos iepriekšējo nemieros Centrālāfrikas Republikā laikposmā no 2012. gada decembra sākuma līdz 2013. gada martam. Bez Noureddine iesaistīšanās Séléka, visticamāk, nebūtu spējuši izraut varu no iepriekšējā Centrālāfrikas Republikas prezidenta François Bozizé rokām. Kopš Catherine Samba-Panza iecelšanas pagaidu prezidentes amatā 2014. gada 20. janvārī viņš bija viens no galvenajiem ex-Séléka taktiskās atkāpšanās autoriem Sibut, lai īstenotu viņa plānu nostiprināt musulmaņu pozīcijas valsts ziemeļos. Viņš skaidri aicināja savus spēkus pretoties Āfrikas valstu vadītās starptautiskās atbalsta misijas Centrālāfrikas Republikā (MISCA) pārejas posma valdības un militāro līderu rīkojumiem. Noureddine aktīvi virza ex-Séléka – bijušos Séléka spēkus, ko Djotodia 2013. gada septembrī bija izklīdinājis, – un vada operācijas pret kristiešu apkaimi, un turpina sniegt būtisku atbalstu un vadību ex-Séléka, kas darbojas CĀR.

Attiecīgi iesaistīts tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, kas ir pretrunā ar starptautiskajām cilvēktiesībām vai starptautiskajām humanitārajām tiesībām: pēc tam, kad Séléka2013. gada 24. martā pārņēma kontroli pār Bangui, Nourredine Adam tika iecelts par drošības ministru, toreiz – ģenerāldirektors Demokrātisko sasniegumu ārkārtas aizsardzības komitejā (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, pašreiz tas ir neaktīvs CĀR izlūkošanas dienests).Nourredine Adam izmantoja CEDAD kā personīgo politisko policiju, veicot daudzus patvaļīgus arestus, spīdzināšanu un nāvessodus bez tiesas sprieduma. Turklāt Noureddine bija viena no galvenajām atbildīgajām personām Boy Rabe notikušajās asiņainajās darbībās. 2013. gada augustā Séléka spēki uzbruka Boy Rabe, CĀR apkaimei, ko uzskata par François Bozizé atbalstītāju un viņa etniskās grupas bastionu. Kā ziņots, aizbildinoties ar ieroču krājumu meklēšanu, Séléka karaspēks ir nogalinājis daudzus civiliedzīvotājus un ir veicis postošas laupīšanas. Kad šie uzbrukumi izplatījās uz citiem rajoniem, tūkstošiem iedzīvotāju ieņēma starptautisko lidostu, ko Francijas karaspēka klātbūtnes dēļ uzskatīja par drošu vietu, un ieņēma tās skrejceļu.

Nelegāli izmantojot dabas resursus, sniedz atbalstu bruņotām grupām vai noziedzīgiem tīkliem: 2013. gada sākumā Nourredine Adam bija svarīga loma ex-Séléka finansēšanas tīklos. Viņš devās uz Saūda Arābiju, Kataru un Apvienotajiem Arābu Emirātiem, lai vāktu līdzekļus iepriekšējiem nemieriem. Viņš darbojās arī kā koordinators Čadas dimantu kontrabandas grupējumā, kas darbojas starp Centrālāfrikas Republiku un Čadu.

3.   LEVY YAKETE

UZVĀRDS:

YAKETE

VĀRDS:

Levy

PIEŅEMTS VĀRDS: Levi Yakite; Levy Yakite

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA: 1964. gada 14. augusts/Bangui, Centrālāfrikas Republika

Iespējams dzimšanas datums: 1965

PASES UN PERSONAS INFORMĀCIJA: Pierre Yakété un Joséphine Yamazon dēls

SARAKSTĀ IEKĻAUŠANAS IEMESLS/PAMATOJUMS Iesaistās darbībās, ar kurām apdraud CĀR mieru, stabilitāti vai drošību, vai atbalsta tās:2013. gada 17. decembrīYakete kļuva par jaunizveidotās Centrālāfrikas Republikas reformēšanas Tautas pretošanās kustības anti-balaka nemiernieku grupas politisko koordinatoru. Viņš bija tieši iesaistīts tādas nemiernieku grupas lēmumu pieņemšanā, kas bija iesaistīta darbībās, kuras apdraud mieru, stabilitāti un drošību CĀR, jo īpaši 2013. gada 5. decembrī un pēc tam. Turklāt saistībā ar šādām darbībām šī grupa ir skaidri izcelta ANO Drošības padomes Rezolūcijās 2127, 2134 un 2149. Yakete ir apsūdzēts par tādu personu apcietināšanu, kas ir saistītas ar Séléka, par aicināšanu uzbrukt cilvēkiem, kuri neatbalsta prezidentu Bozizé, un par jaunu kaujinieku vervēšanu pret režīmam naidīgām personām vērstiem uzbrukumiem ar mačetēm. Pēc 2013. gada marta palicis par François Bozizé līdzgaitnieku, viņš pievienojās CĀR Konstitucionālās kārtības atjaunošanas frontei (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfriqueFROCCA), kuras mērķis bija ar jebkādiem līdzekļiem panākt gāztā prezidenta atgriešanos. 2013. gada vasaras beigās viņš devās uz Kamerūnu un Beninu, kur mēģināja savervēt dalībniekus cīņai pret Séléka. 2013. gada septembrī viņš centās atgūt kontroli pār operācijām, ko pilsētās un ciematos Bossangoa tuvumā vada Bozizé atbalstoši kaujinieki. Yakete tiek turēts aizdomās arī par to, ka ir veicinājis mačešu izdali kristiešu jauniešiem bezdarbniekiem, lai veicinātu viņu uzbrukumus musulmaņiem.


24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/9


PADOMES REGULA (ES) Nr. 692/2014

(2014. gada 23. jūnijs)

par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču importu Savienībā, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/386/KĀDP (1) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropadome savā sanāksmē 2014. gada 20. un 21. martā stingri nosodīja Krimas Autonomās Republikas (“Krima”) un Sevastopoles pilsētas (“Sevastopole”) aneksiju Krievijas Federācijai un uzsvēra, ka aneksiju neatzīs. Eiropadome lūdza Komisiju izvērtēt minētās aneksijas juridiskās sekas un attiecībā uz Krimu ierosināt ātri īstenojamus ekonomiskus, tirdzniecības un finansiālus ierobežojumus.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja 2014. gada 27. marta rezolūcijā apstiprināja savu apņemšanos atbalstīt Ukrainas suverenitāti, politisko neatkarību, vienotību un teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās, uzsverot, ka Krimas 16. marta referendums nav spēkā, un aicināja visas valstis neatzīt nekādas izmaiņas Krimas un Sevastopoles statusā.

(3)

Padome 2014. gada 23. jūnijā pieņēma Lēmumu 2014/386/KĀDP par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm un attiecībā uz finansējuma vai finansiālas palīdzības tiešu vai netiešu sniegšanu, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar šādu preču importu, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju. Lai mazinātu šādu ierobežojošo pasākumu ietekmi uz ekonomikas dalībniekiem, būtu jāparedz izņēmumi un pārejas laiki attiecībā uz preču tirdzniecību un saistītajiem pakalpojumiem, kuru nolūkos darījumi ir jāveic saskaņā ar tirdzniecības līgumu vai papildu līgumu, uz kuru attiecas paziņošanas procedūra.

(4)

Šie pasākumi ir Līguma par Eiropas Savienības darbību darbības jomā, tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(5)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“prasība” ir jebkura prasība, kas vai nu ir, vai nav izskatīta tiesā un kas celta pirms vai pēc 2014. gada 25. jūnija saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu, un jo īpaši:

i)

prasība izpildīt jebkuras saistības, kas rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu;

ii)

prasība pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, finanšu garantiju vai atlīdzību;

iii)

prasība par kompensācijas saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu;

iv)

pretprasība;

v)

prasība atzīt vai izpildīt, tostarp ar tiesas nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi valsts teritorijā, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu, neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

b)

“līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā “līgums” ietver juridiski neatkarīgas vai atkarīgas obligācijas, garantijas vai atlīdzību, jo īpaši finanšu garantijas vai finanšu atlīdzību, un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

c)

“Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preces” ir preces, kuras pilnībā iegūtas Krimā vai Sevastopolē vai kurām tur ir notikusi pēdējā būtiskā pārveide saskaņā, mutatis mutandis, ar 23. un 24. pantu Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2);

d)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa;

e)

“kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs.

2. pants

Aizliegts:

a)

importēt Eiropas Savienībā Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preces;

b)

tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar a) punktā minēto preču importu.

3. pants

Regulas 2. panta aizliegumus nepiemēro attiecībā uz:

a)

pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;

b)

Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) Nr. 978/2012 un (ES) Nr. 374/2014 (3) vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

4. pants

Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet 2. pantā minētos pasākumus vai aizliegumus.

5. pants

Darbības, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, nerada tām nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu šajā regulā noteikto pasākumu pārkāpums.

6. pants

1.   Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasības par atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodrošinātas prasības, jo īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, garantiju vai atlīdzību, jo sevišķi finanšu garantiju vai finanšu atlīdzību, neapmierina, ja tās iesniedz:

a)

norādītās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras uzskaitītas Padomes Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā;

b)

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar vienas no a) apakšpunktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru starpniecību vai tās vārdā;

c)

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, par kuru šķīrējtiesas, tiesas vai administratīvā lēmumā atzīts, ka tā ir pārkāpusi šajā regulā noteiktos aizliegumus;

d)

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, ja prasība attiecas uz precēm, kuru imports ir aizliegts saskaņā ar 2. pantu.

2.   Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai fiziskajai vai juridiskajai personai, kura pieprasa minētās prasības izpildi.

3.   Šis pants neskar 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saistībā ar šo regulu.

7. pants

1.   Komisija un dalībvalstis viena otru informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un apmainās ar citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.

2.   Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

8. pants

1.   Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.   Dalībvalstis par 1. punktā minētajiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

9. pants

1.   Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.

2.   Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp minēto kompetento iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.

3.   Ja šajā regulā noteikts pienākums paziņot, informēt vai jebkādā citā veidā sazināties ar Komisiju, šādai saziņai izmantojamā adrese un cita kontaktinformācija ir tā, kas norādīta pielikumā.

10. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c)

visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kurām ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

11. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2014. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  Padomes Lēmums 2014/386/KĀDP (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 70. lappusi).

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.

(3)  OV L 118, 22.4.2014., 1. lpp.


PIELIKUMS

Tīmekļa vietnes informācijai par kompetentajām iestādēm un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

 

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

 

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DĀNIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

 

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

 

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

 

SPĀNIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

 

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

 

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NĪDERLANDE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

 

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGĀLE

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

 

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVĀKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

 

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

 

APVIENOTĀ KARALISTE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu


24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/15


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 693/2014

(2014. gada 23. jūnijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 36/2012 (2012. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (1) un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 36/2012.

(2)

Būtu jāatjaunina informācija par vienu personu, kas iekļauta sarakstā Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā.

(3)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā iekļautajam to fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno divpadsmit personas.

(4)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumu groza tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2014. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.

Ierakstu par turpmāk norādīto personu, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma A iedaļā, aizstāj ar šādu ierakstu:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“152.

Dr. Qadri (

Image

) (jeb Kadri) Jamil (

Image

) (jeb Jameel)

 

Bijušais premjerministra vietnieks ekonomikas jautājumos, bijušais iekšzemes tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrs. Kā bijušais valdības ministrs līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.”

2.

Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikuma A iedaļā iekļauto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstu papildina ar turpmāk minētajām personām.

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

180.

Ahmad al-Qadri

Dzimšanas datums: 1956

Lauksaimniecības un agrārās reformas ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

181.

Suleiman Al Abbas

 

Naftas un minerālresursu ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Dzimšanas datums: 1959

Rūpniecības ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

183.

Kinda al-Shammat

(pazīstams arī kā Shmat)

Dzimšanas datums: 1973

Sociālo lietu ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

184.

Hassan Hijazi

Dzimšanas datums: 1964

Nodarbinātības ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

185.

Ismael Ismael

(pazīstams arī kā Ismail Ismail vai IsmaIl Ismail)

Dzimšanas datums: 1955

Finanšu ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

186.

Dr. Khodr Orfali

(pazīstams arī kā Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Dzimšanas datums: 1956

Ekonomikas un Ārējās tirdzniecības ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Dzimšanas datums: 1966

Iekšējās tirdzniecības un patērētāju tiesību aizsardzības ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

188.

Bishr Riyad Yazigi

Dzimšanas datums: 1972

Tūrisma ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

189.

Dr. Malek Ali

(pazīstams arī kā Malik)

Dzimšanas datums: 1956

Augstākās izglītības ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

190.

Hussein Arnous

(pazīstams arī kā Arnus)

Dzimšanas datums: 1953

Publisku būvdarbu ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

191.

Dr. Hassib Elias Shammas

(pazīstams arī kā Hasib)

Dzimšanas datums: 1957

Valsts ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.


24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/18


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 694/2014

(2013. gada 17. decembris),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskiem standartiem, kas nosaka alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku veidus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvu 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (1) un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ir svarīgi, lai regulatīvie tehniskie standarti, kas nosaka AIFP veidus, papildinātu Direktīvas 2011/61/ES noteikumus tā, ka noteiktas direktīvas prasības AIFP piemēro vienādi.

(2)

Lai pareizi piemērotu Direktīvas 2011/61/ES noteikumus par likviditātes pārvaldību un vērtēšanas procedūrām AIFP, ir vēlams noteikt, vai AIFP pārvalda atvērtus vai slēgtus AIF vai arī abu veidu fondus.

(3)

Lai noteiktu, vai AIFP pārvalda atvērtus vai slēgtus AIF, izšķirošajam faktoram vajadzētu būt tam, ka atvērti AIF no saviem ieguldītājiem atpērk vai dzēš savas ieguldījumu apliecības vai daļas (ja to lūdz kāds no fonda ieguldījumu apliecību vai daļu turētājiem) pirms tā likvidācijas uzsākšanas vai darbības izbeigšanas, un to veic saskaņā ar procedūrām un regularitāti, kas noteikta tā nolikumā vai dibināšanas dokumentos, prospektos vai piedāvājuma dokumentos. Nosakot to, vai AIF ir atvērts fonds, nebūtu jāņem vērā AIF kapitāla samazinājums saistībā ar sadali atbilstoši AIF nolikumam vai dibināšanas dokumentiem, AIF prospektiem vai piedāvājuma dokumentiem, tostarp kapitāla samazinājums, ko ieguldījumu apliecību vai daļu turētāji ir apstiprinājuši ar tādu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar minēto nolikumu vai dibināšanas dokumentiem, AIF prospektiem vai piedāvājuma dokumentiem.

(4)

Lai noteiktu to, vai AIFP pārvalda atvērtus vai slēgtus AIF, ir jāņem vērā tikai tāda atpirkšana vai dzēšana, ko īsteno no AIF aktīviem. Tādēļ, lai noteiktu, vai AIF ir vai nav atvērts fonds, nebūtu jāņem vērā tas, vai AIF ieguldījumu apliecības vai daļas var tirgot otrreizējā tirgū, kā arī tas, vai AIF tās nav atpirkusi vai dzēsusi.

(5)

AIFP, kas vienlaikus pārvalda vienu vai vairākus atvērtus AIF un vienu vai vairākus slēgtus AIF, būtu jāpiemēro katram AIF attiecīgā AIF veida noteikumi.

(6)

Jebkuru AIF dzēšanas politikas izmaiņu rezultātā, kas nozīmē, ka attiecīgais AIF vairs nav uzskatāms par atklātu vai slēgtu fondu, AIFP būtu jāpārtrauc piemērot noteikumi, kas saistīti ar tā pārvaldītā AIF iepriekšējo dzēšanas politiku, un būtu jāpiemēro noteikumi, kas saistīti ar šāda AIF jauno dzēšanas politiku.

(7)

Direktīvas 2011/61/ES 61. panta 3. un 4. punkta vajadzībām jāņem vērā juridiskās struktūras, atbilstīgi kurām 2013. gada 22. jūlijā tika izveidoti slēgti AIF. Direktīvas pieņemšanas brīdī Savienībā attiecībā uz slēgtu AIF juridisko struktūru nebija saskaņotas definīcijas, kas dalībvalstīs bija atšķirīga. Šī situācija ir atspoguļota direktīvā, kurā par slēgtu AIF atzīstamas atsevišķas esošās juridiskās struktūras, kas nevar izmantot dzēšanas tiesības piecos gados pēc sākotnējā ieguldījuma. Direktīvas 2011/61/ES 61. panta 3. un 4. punktā noteikti pārejas periodi, kuru laikā esošie AIFP, ciktāl tie pārvalda slēgtus AIF, kas ir ieguldījumu cikla attīstības vai beigu posmā, ko apliecina to termiņa beigas vai to nespēja pēc 2013. gada 22. jūlija veikt jebkādus papildu ieguldījumus, var turpināt pārvaldīt šādus AIF bez atļaujas vai pienākuma ievērot lielu daļu no šīs direktīvas prasībām. Tādēļ, lai saglabātu šo noteikumu paredzēto tvērumu, ņemot vērā šo mērķi un iepriekš minēto kontekstu, Direktīvas 2011/61/ES 61. panta 3. un 4. punkta vajadzībām par slēgta AIF AIFP būtu atzīstams katrs AIFP, ciktāl tas pārvalda AIF, kuru ieguldījumu apliecības vai daļas ir atpirktas vai dzēstas pēc sākotnējā vismaz 5 gadu laikposma, kura laikā dzēšanas tiesības nevar izmantot.

(8)

Šī regula balstās uz regulatīvu tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(9)

EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izanalizējusi iespējamās attiecīgās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

AIFM veidi

1.   AIFP var būt viens vai abi no turpmāk minētā:

atvērta AIF AIFP;

slēgta AIF AIFP.

2.   Par atvērta AIF AIFP uzskatāms AIFP, kas pārvalda AIF, kura noguldījumu apliecības vai daļas, ja to lūdz kāds no tā ieguldījumu apliecību vai daļu turētājiem, tiek atpirktas vai dzēstas pirms tā likvidācijas uzsākšanas vai darbības izbeigšanas, tieši vai netieši izmantojot AIF aktīvus, un saskaņā ar procedūrām un regularitāti, kas noteiktas tā nolikumā vai dibināšanas dokumentos, prospektos vai piedāvājuma dokumentos.

Nosakot to, vai AIF ir atvērts fonds, neņem vērā AIF kapitāla samazinājumu saistībā ar sadali atbilstoši AIF nolikumam vai dibināšanas dokumentiem, AIF prospektiem vai piedāvājuma dokumentiem, tostarp kapitāla samazinājumu, ko ieguldījumu apliecību vai daļu turētāji ir apstiprinājuši ar tādu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar minēto nolikumu vai dibināšanas dokumentiem, AIF prospektiem vai piedāvājuma dokumentiem.

Lai noteiktu, vai AIF ir vai nav atvērts fonds, neņem vērā to, vai AIF ieguldījumu apliecības vai daļas var tirgot otrreizējā tirgū, kā arī to, vai AIF tās nav atpirkusi vai dzēsusi.

3.   Slēgta AIF AIFP ir AIFP, kas pārvalda tādu AIF, kas nav minēts 2. punktā.

4.   Ja AIF dzēšanas politikas izmaiņu rezultātā mainās AIFP pārvaldītā AIF veids, tad AIFP piemēro šim AIF noteikumus, kas saistīti ar jaunā veida AIF.

5.   Direktīvas 2011/61/ES 61. panta 3. un 4. punkta vajadzībām AIFP ir uzskatāms par slēgta AIF AIFP, ciktāl tas pārvalda tādus AIF, kuru ieguldījumu apliecības vai daļas, ja to lūdz kāds no fonda ieguldījumu apliecību vai daļu turētājiem, tiek atpirktas vai dzēstas pirms tā likvidācijas uzsākšanas vai darbības izbeigšanas, tieši vai netieši izmantojot AIF aktīvus, – pēc sākotnējā vismaz 5 gadu laikposma, kura laikā dzēšanas tiesības nevar izmantot.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK.


24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 695/2014

(2014. gada 23. jūnijs),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 23. jūnijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MK

75,1

TR

61,5

ZZ

68,3

0707 00 05

MK

50,7

TR

85,3

ZZ

68,0

0709 93 10

TR

109,5

ZZ

109,5

0805 50 10

AR

109,3

BO

119,0

TR

141,7

ZA

123,1

ZZ

123,3

0808 10 80

AR

103,0

BR

76,7

CL

99,2

CN

130,3

NZ

130,7

US

223,4

ZA

120,8

ZZ

126,3

0809 10 00

TR

249,2

ZZ

249,2

0809 29 00

TR

310,3

ZZ

310,3

0809 30

MK

87,8

ZZ

87,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


DIREKTĪVAS

24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2014/78/ES

(2014. gada 17. jūnijs),

ar ko groza I, II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas c) un d) apakšpunktu,

apspriedusies ar attiecīgajām dalībvalstīm,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā pieaugošo starptautisko tirdzniecību un lai aizsargātu augus, augu produktus un citus objektus, ir tehniski pamatoti atkarībā no attiecīgo augiem kaitīgo organismu radītā riska pievienot Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas I iedaļā kaitīgos organismus Agrilus anxius Gory un Anthonomus eugenii Cano.

(2)

Lai aizsargātu augu, augu produktu un citu objektu ražošanu un tirdzniecību, ir tehniski pamatoti atkarībā no attiecīgo augiem kaitīgo organismu radītā riska svītrot no Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma A daļas I iedaļas kaitīgos organismus Agrilus planipennis Fairmaire, citrusu zaļēšanas baktēriju un Diaphorina citri Kuway, un tos pievienot Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas I iedaļā.

(3)

Kaitīgo organismu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. un Trioza erytreae Del Guercio klātbūtne rada nepieņemamu risku augu, augu produktu un citu objektu ražošanai un tirdzniecībai. Tāpēc tas ir tehniski pamatoti, atkarībā no attiecīgo augiem kaitīgo organismu radītā riska, šos kaitīgos organismus pārvietot no Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma uz tās I pielikumu. Portugāles sniegtā informācija liecina, ka ir zināms, ka minētie kaitīgie organismi pašlaik ir sastopami Savienībā. Tādēļ tie būtu jāpievieno Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas II iedaļā.

(4)

Tas ir tehniski pamatoti, atkarībā no attiecīgo augiem kaitīgo organismu radītā riska, svītrot kaitīgo organismu Monilinia fructicola (Winter) Honey no Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma A daļas I iedaļas un kaitīgo organismu Ciborinia camelliae Kohn no minētās direktīvas II pielikuma A daļas I iedaļas, jo šie kaitīgie organismi ir izplatījušies un ieviesušies plašā Savienības teritorijā, un nekādi pasākumi nespēj tos izskaust vai efektīvi novērst to tālāku izplatību.

(5)

Tas ir tehniski pamatoti, atkarībā no attiecīgo augiem kaitīgo organismu radītā riska, svītrot kaitīgo organismu citrusu dzīslu enāciju koksnaino izaugumu vīrusu no Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma A daļas II iedaļas, ņemot vērā tā nelielo novēroto ietekmi.

(6)

Daži augi, augu produkti un citi objekti ir uzņēmīgi pret šādiem kaitīgajiem organismiem: Agrilus anxius Gory, Agrilus planipennis Fairmaire, Amauromyza maculosa (Malloch), Anthonomus eugenii Cano, Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al., citrusu zaļēšanas baktērija, Diaphorina citri Kuway, Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, Helicoverpa armigera (Hübner) Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Spodoptera eridiana (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith, Spodoptera litura (Fabricus), Spodoptera littoralis (Boisd.) un Trioza erytreae Del Guercio, kas uzskaitīti vai tiks uzskaitīti Direktīvas 2000/29/EK I vai II pielikuma A daļā. Jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas liecina, ka Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļā noteiktās īpašās prasības nav atbilstošas, lai līdz pieņemam līmenim samazinātu fitosanitāro risku, ko rada šādu augu, augu produktu un citu objektu ievešana Savienībā un to aprite Savienībā. Tādēļ ir nepieciešams grozīt šīs īpašās prasības un pievienot papildu īpašās prasības. Attiecībā uzBursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. būtu jāgroza arī Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļā noteiktās īpašās prasības, lai saskaņotu tās ar Savienības noteikumiem par iekšējo apriti pret šo kaitīgo organismu.

(7)

Attiecībā uz dažiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kas nav uzskaitīti Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļā, jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas liecina, ka to ievešana Savienībā un to apriti Savienības teritorijā var radīt nepieņemamu fitosanitāro risku, jo tie ir uzņēmīgi pret 6. apsvērumā minētajiem kaitīgajiem organismiem. Tādēļ minētos augus, augu produktus un citus objektus būtu jāiekļauj IV pielikuma A daļā.

(8)

Turklāt augiem, augu produktiem vai citiem objektiem, kas minēti 6. apsvērumā, būtu jāveic augu veselības pārbaudes pirms to ievešanas vai aprites Savienībā. Tādēļ minētie augi, augu produkti un citi objekti būtu jāiekļauj Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma A un B daļā.

(9)

Bieži importa laikā aizturot Manihot esculenta Crantz, Limnophila L., Eryngium L. un Capsicum L., ir pierādīts, ka Manihot esculenta Crantz lapas, Limnophila L. un Eryngium L. lapu dārzeņi un Capsicum L. augļi ir uzņēmīgi pret kaitīgajiem organismiem, kas uzskaitīti Direktīvas 2000/29/EK I un II pielikumā. Tādēļ šiem augiem būtu jāveic augu veselības pārbaudes pirms tos ieved Savienībā, un to ievešana būtu jāatļauj tikai tad, ja tiem ir pievienots fitosanitārais sertifikāts. Tādēļ tie būtu jāiekļauj V pielikuma B daļas I iedaļā.

(10)

Ņemot vērā pārskatīto FAO Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu Nr. 15 “Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācija”, tiek uzskatīts, ka Direktīvā 2000/29/EK paredzētā pašreizējā pieeja noteikt atšķirīgas prasības atkarībā no tā, vai koksnes iepakojuma materiāli ir vai nav faktiski izmantoti, būtu jāatceļ, jo šī pieeja vairs nav tehniski pamatota. Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļa.

(11)

Turklāt koksne, ko izmanto par visu veidu kravu stiprinājumiem vai atbalstu, būtu jāuzskata par koksnes iepakojuma materiāla veidu saskaņā ar definīcijām Starptautiskajā fitosanitāro pasākumu standartā Nr. 15, jo nav tehniskā pamatojuma vairs to regulēt atsevišķi no citu veidu koksnes iepakojuma materiāla. Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļa.

(12)

Tiek uzskatīts, ka fitosanitārās prasības par koksnes un nomizotas mizas termisku apstrādi ir jāgroza, lai precizētu, ka vajadzīgais karsēšanas laiks attiecas uz nepārtrauktu laiku minūtēs un ka nepieciešamā temperatūra ir jāsasniedz visā koksnes vai nomizotas mizas profilā, lai veiksmīgi likvidētu koksnei kaitīgos organismus. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma A daļas I iedaļa.

(13)

KN kodi attiecībā uz skujkoku koksni Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļā jāatjaunina, lai ietvertu skujkoku koksni, kuras biezums nepārsniedz 6 mm un kas saskaņā ar nesen veiktu kaitīgo organismu riska analīzi arī rada Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. ieviešanās risku.

(14)

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. un citrusu zaļēšanas baktēriju nosaukumi būtu jāgroza saskaņā ar minēto organismu pārskatītajiem zinātniskajiem nosaukumiem. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith būtu jāsauc par Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. būtu jāsauc par Solanum lycopersicum L. Citrusu zaļēšanas baktērija būtu jāsauc par Candidatus Liberibacter spp., kas ir citrusu Huanlunas (Huanglongbing) slimības jeb citrusu zaļēšanas ierosinātājs.

(15)

Padomes Direktīvā 2007/33/EK (2) ir noteikti pasākumi, kas jāveic pret kartupeļu cistu nematodēm (Eiropas populācijas) (Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens), lai noteiktu to izplatību, novērstu to izplatīšanos un kontrolētu tās. Pašreizējie Direktīvas 2000/29/EK noteikumi par kartupeļu cistu nematodēm (Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens) būtu jāatjaunina, lai tos saskaņotu ar Direktīvas 2007/33/EK prasībām. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV un V pielikums.

(16)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 (3) dažas zonas ir atzītas par aizsargājamām zonām attiecībā uz dažādiem kaitīgiem organismiem. Regula (EK) Nr. 690/2008 ir grozīta, lai ņemtu vērā jaunāko informāciju attiecībā uz aizsargājamām zonām Savienībā un šādiem kaitīgiem organismiem: Citrus tristeza virus (Eiropas celmi), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un vīnogulāju dzelte flavescence dorée MLO. Tādēļ ir nepieciešams attiecīgi grozīt Direktīvas 2000/29/EK I līdz V pielikumu, lai nodrošinātu, ka prasības par aizsargājamām zonām attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem ir konsekventas.

(17)

Turklāt vairākas Savienības teritorijas, kuras ir atzītas par aizsargājamām zonām attiecībā uz konkrētiem kaitīgiem organismiem, vairs neatbilst prasībām, jo šie kaitīgie organismi patlaban ir šajās teritorijās sastopami. Tās ir šādas teritorijas: Kastīlijas-Lamančas, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomie apgabali, Kalatajudas rajons (comarca) Aragonā un Gipuskojas province Basku zemē (Spānija), Friuli–Venēcija Džūlija un Sondrio province Lombardijā (Itālija), Ohrady, Topoľníky un Trhová Hradská (Slovākija) komūnas attiecībā uz Erwinia amylovora (Burr.). Winsl. et al.; Argolidas un Hanjas reģionālā vienība (Grieķija), Korsika (Francija) un Algarve (Portugāle) attiecībā uz Citrus tristeza virus (Eiropas celmi). Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma B daļa, III pielikuma B daļa un IV pielikuma B daļa būtu attiecīgi jāgroza.

(18)

Lai aizsargātu augu, augu produktu un citu objektu ražošanu un tirdzniecību, ir tehniski pamatoti, atkarībā no attiecīgo augiem kaitīgo organismu radītā riska, pievienot Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma B daļā kaitīgos organismus Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu and Thaumatopoea processionea L.

(19)

Pamatojoties uz Īrijas, Portugāles un Apvienotās Karalistes sniegto informāciju, izriet, ka šo valstu teritorijā nav sastopams Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu un šīs teritorijas atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunktā par aizsargājamas zonas noteikšanu attiecībā uz minēto kaitīgo organismu. Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma B daļa un IV pielikuma B daļa būtu attiecīgi jāgroza. Tāpat Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļa un V pielikuma A daļa būtu jāgroza, lai ieviestu prasības par noteiktu augu, augu produktu un citu objektu apriti aizsargājamās zonās.

(20)

Pamatojoties uz Īrijas un Apvienotās Karalistes sniegto informāciju, izriet, ka Īrijas teritorijā un daļā Apvienotās Karalistes teritorijas nav sastopams Thaumatopoea processionea L. un šīs teritorijas atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunktā par aizsargājamas zonas noteikšanu attiecībā uz minēto kaitīgo organismu. Direktīvas 2000/29/EK I pielikuma B daļa un IV pielikuma B daļa būtu attiecīgi jāgroza. Tāpat Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļa un V pielikuma A daļa būtu jāgroza, lai ieviestu prasības par noteiktu augu, augu produktu un citu objektu apriti aizsargājamās zonās.

(21)

Pamatojoties uz Francijas nesen veikto kaitīgo organismu riska analīzi, izriet, ka Ips amitinus Eichhof nerada nepieļaujamu fitosanitāro risku Korsikā (Francija). Tāpēc Korsika būtu jāsvītro no aizsargājamo zonu saraksta attiecībā uz šo kaitīgo organismu. Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma B daļa un IV pielikuma B daļa būtu attiecīgi jāgroza.

(22)

Pamatojoties uz Apvienotās Karalistes sniegto informāciju, izriet, ka Menas salā nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr un Menas sala atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunktā par aizsargājamas zonas noteikšanu attiecībā uz minēto kaitīgo organismu. Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma B daļa un IV pielikuma B daļa būtu attiecīgi jāgroza.

(23)

Nesen veiktā kaitīgo organismu riska analīze liecina, ka pašreizējās prasības par augu, augu produktu un citu objektu ievešanu un apriti dažās aizsargājamās zonās attiecībā uz Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ir neatbilstošas, lai attiecīgo fitosanitāro risku samazinātu līdz pieļaujamam līmenim. Šīs prasības būtu jāatjaunina. Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma B daļa, IV pielikuma B daļa, V pielikuma A daļas II iedaļa un V pielikuma B daļas II iedaļa būtu attiecīgi jāgroza.

(24)

Pamatojoties uz Francijas un Itālijas sniegto informāciju, izriet, ka Pikardijā (Département de l'Aisne), Ildefransā (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) un Apūlijā nav sastopama vīnogulāju dzelte flavescence dorée MLO un šīs teritorijas atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta h) apakšpunktā par aizsargājamas zonas noteikšanu attiecībā uz minēto kaitīgo organismu. Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma B daļa un IV pielikuma B daļa būtu attiecīgi jāgroza.

(25)

Pamatojoties uz Šveices sniegto informāciju, izriet, ka Šveicē (izņemot Tesīnas kantonu un Misox ieleju) nav sastopama vīnogulāju dzelte flavescence dorée MLO. Tādēļ ir lietderīgi iekļaut Šveici (izņemot Tesīnas kantonu un Misox ieleju) kā teritoriju, no kuras Vitis L. augus drīkst ievest zonās, kas ir aizsargājamas attiecībā uz šo organismu. Attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2000/29/EK IV pielikuma B daļa.

(26)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2000/29/EK.

(27)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgā komitejas sniegto viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2000/29/EK I, II, III, IV un V pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2014. gada 30. septembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro minētos noteikums no 2014. gada 1. oktobra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.

(2)  Padomes 2007. gada 11. jūnija Direktīva 2007/33/EK par kartupeļu cistu nematožu kontroli un ar ko atceļ Direktīvu 69/464/EEK (OV L 156, 16.6.2007., 12. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 690/2008, ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem (OV L 193, 22.7.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2000/29/EK I, II, III, IV un V pielikumu groza šādi:

1)

I pielikumu groza šādi:

a)

A daļu groza šādi:

i)

I iedaļu groza šādi:

a) pozīcijā aiz 1. punkta iekļauj šādu 1.1. punktu:

“1.1.

Agrilus anxius Gory”,

a) pozīcijā aiz 1.1. punkta iekļauj šādu 1.2. punktu:

“1.2.

Agrilus planipennis Fairmaire”,

a) pozīcijā aiz 1.2. punkta iekļauj šādu 1.3. punktu:

“1.3.

Anthonomus eugenii Cano”,

a) pozīcijā aiz 10.4. punkta iekļauj šādu 10.5. punktu:

“10.5.

Diaphorina citri Kuway”,

b) pozīcijā pirms 1. punkta iekļauj šādu 0.1. punktu:

“0.1.

Candidatus Liberibacter spp., kas ir citrusu Huanlunas slimības (Huanglongbing) jeb citrusu zaļēšanas ierosinātājs”,

svītro c) pozīcijas 9. punktu;

ii)

II iedaļu groza šādi:

a) pozīcijā pirms 0.1. punkta iekļauj šādu 0.01. punktu:

“0.01.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.”,

a) pozīcijā aiz 9. punkta iekļauj šādu 10. punktu:

“10.

Trioza erytreae Del Guercio”,

b) pozīcijas 2. punktā tekstu “Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” aizstāj ar “Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.”;

b)

B daļas a) pozīciju groza šādi:

i)

aiz 1.1. punkta iekļauj šādu 1.2. punktu:

“1.2.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, P, UK”;

ii)

aiz 4. punkta iekļauj šādu 5. punktu:

“5.

Thaumatopoea processionea L.

IRL, UK (izņemot šādas pašvaldības teritorijas: Bārneta; Brenta; Bromleja; Elmbridžas rajons; Epsomas un Jūelas rajons; Hakneja; Hamersmita un Fulema; Haringeja; Harova; Haunslova; Hilingdona; Īlinga; Īslingtona; Kamdena; Kensingtona un Čelsija; Kingstona pie Temzas; Kroidona; Lambeta; Londonas Sitija; Lūišema; Mertona; Ranīmīdas rajons; Redinga; Ričmonda pie Temzas; Sateka; Satona; Sautoksfordšīra; Slau; Speltornas rajons; Tauerhamleta; Vandsvorta; Vestbērkšīra un Vestminsteras pilsēta)”;

2)

II pielikumu groza šādi:

a)

A daļu groza šādi:

i)

I iedaļu groza šādi:

a) pozīciju groza šādi:

svītro 1.1. punktu,

svītro 8. punktu,

svītro 10. punktu,

svītro 31. punktu,

svītro b) pozīcijas 1. punktu,

svītro c) pozīcijas 7. punktu,

d) pozīcijas 5.1. punktā tekstu “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.”, kas norādīts slejā pa labi, aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”;

ii)

II iedaļu groza šādi:

b) pozīciju groza šādi:

2. punktā tekstu “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.”, kas norādīts slejā pa labi, aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

9. punktā tekstu “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.”, kas norādīts slejā pa labi, aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

d) pozīciju groza šādi:

svītro 5. punktu,

15. punktā tekstu “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.”, kas norādīts slejā pa labi, aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

16. punktā tekstu “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.”, kas norādīts slejā pa labi, aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”;

b)

B daļu groza šādi:

i)

tekstu a) pozīcijas 6. punkta a) apakšpunkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“EL, IRL, UK”;

ii)

tekstu b) pozīcijas 2. punkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“E (izņemot Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu, kā arī Kalatajudas rajonu (comarca) Aragonā un Gipuskojas provinci Basku zemē), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinci), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano un Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT, P, SI (izņemot Gorenskas, Koroškas, Mariboras un Notranskas reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”;

iii)

c) pozīcijas 0.1. punktu aizstāj ar šādu:

“0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

Castanea Mill. koksne, izņemot koksni bez mizas, nomizota miza un augi, kas paredzēti stādīšanai

CZ, IRL, S, UK”;

iv)

d) pozīciju groza šādi:

tekstu 1. punkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“EL (izņemot Argolidas un Hanjas reģionālo vienību), M, P (izņemot Algarvi un Madeiru)”,

tekstu 2. punkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“CZ, FR (Elzasa, Šampaņa-Ardēni, Pikardija (Département de l'Aisne), Ildefransa (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) un Lotringa), I (Apūlija, Bazilikata un Sardīnija)”;

3)

III pielikuma B daļu groza šādi:

a)

tekstu 1. punkta otrajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“E (izņemot Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu, kā arī Kalatajudas rajonu (comarca) Aragonā un Gipuskojas provinci Basku zemē), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinci), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano un Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT, P, SI (izņemot Gorenskas, Koroškas, Mariboras un Notranskas reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”;

b)

tekstu 2. punkta otrajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“E (izņemot Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu, kā arī Kalatajudas rajonu (comarca) Aragonā un Gipuskojas provinci Basku zemē), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinci), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano un Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT, P, SI (izņemot Gorenskas, Koroškas, Mariboras un Notranskas reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas).”;

4)

IV pielikumu groza šādi:

a)

A daļu groza šādi:

i)

I iedaļu groza šādi:

1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.1.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, skujkoku (Coniferales) koksne, izņemot Thuja L. un Taxus L. koksni, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

Libocedrus decurrens Torr. koksne, ja ir pierādījums tam, ka tā ir apstrādāta vai pārstrādāta zīmuļu ražošanas nolūkā, piemērojot 7–8 dienas ilgu termisko apstrādi pie minimālās temperatūras 82 °C,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Ķīnā, Meksikā un Taivānā, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne pirms nosūtīšanas tikusi pakļauta atbilstīgai:

a)

termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam “HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam ir jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā;

vai

b)

fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h);

vai

c)

piemērojot spiedienu un ķīmisku vielu, piesūcināšanai ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%),

un

oficiālam apliecinājumam, ka pēc apstrādes koksne tās valsts teritorijā, kura izdod minēto apliecinājumu, nav transportēta pārnēsātāja Monochamus lidošanas periodā, ievērojot atbilstošu drošības rezervi, proti, četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās, vai, izņemot gadījumus, kad attiecīgā koksne ir koksne bez mizas, ir transportēts ar aizsargpārklāju, kas ļauj pilnīgi novērst koksnes invadēšanos ar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. vai to pārnēsātāju.”,

1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.2.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, skujkoku (Coniferales) koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Ķīnā, Meksikā un Taivānā, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ražojums pirms nosūtīšanas ticis pakļauts atbilstīgai:

a)

termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru; sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt attiecīgai norādei;

vai

b)

fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h),

un

oficiālam apliecinājumam, ka pēc apstrādes koksne tās valsts teritorijā, kura izdod minēto apliecinājumu, nav transportēta pārnēsātāja Monochamus lidošanas periodā, ievērojot atbilstošu drošības rezervi, proti, četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās, vai, izņemot gadījumus, kad attiecīgā koksne ir koksne bez mizas, ir transportēta ar aizsargpārklāju, kas ļauj pilnīgi novērst koksnes invadēšanos ar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. vai tā pārnēsātāju.”,

1.3. punktu aizstāj ar šādu:

“1.3.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, Thuja L. un Taxus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Ķīnā, Meksikā un Taivānā, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a)

ir bez mizas;

vai

b)

ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo praksi;

vai

c)

tikusi pakļauta termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam “HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam ir jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā;

vai

d)

tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h);

vai

e)

piemērojot spiedienu un ķīmisku vielu, tikusi pakļauta atbilstīgai piesūcināšanai ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%).”,

svītro 1.4. punktu,

1.5. punktu aizstāj ar šādu:

“1.5.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, skujkoku (Coniferales) koksne, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Kazahstānā, Krievijā un Turcijā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a)

ir ar izcelsmi vietās, kurās nav sastopami

Monochamus spp. kaitēkļi (ārpuseiropas sugu),

Pissodes spp. kaitēkļi (ārpuseiropas sugu),

Scolytidae spp. kaitēkļi (ārpuseiropas sugu).

Attiecīgo vietu norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, ailē “izcelsmes vieta”;

vai

b)

ir nomizota un tajā nav Monochamus ģints (ārpuseiropas sugu) kaitēkļu eju, kuru diametrs pārsniedz 3 mm;

vai

c)

ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo praksi;

vai

d)

tikusi pakļauta termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam “HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā;

vai

e)

tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h);

vai

f)

piemērojot spiedienu un ķīmisku vielu, tikusi pakļauta atbilstīgai piesūcināšanai ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%).”,

1.6. punktu aizstāj ar šādu:

“1.6.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, skujkoku (Coniferales) koksne, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi trešās valstīs, izņemot:

Kazahstānu, Krieviju un Turciju,

Eiropas valstis,

ASV, Japānu, Kanādu, Korejas Republiku, Ķīnu, Meksiku un Taivānu, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a)

ir nomizota un tajā nav Monochamus ģints (ārpuseiropas sugu) kaitēkļu eju, kuru diametrs pārsniedz 3 mm;

vai

b)

ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz 20 %; tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam “Kiln dried” (žāvēts kamerā) jeb “KD” vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo praksi;

vai

c)

tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai pēc specifikācijas, kas apstiprināta saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā koksnes temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h);

vai

d)

piemērojot spiedienu un ķīmisku vielu, tikusi pakļauta atbilstīgai piesūcināšanai ar kādu līdzekli, kas apstiprināts saskaņā ar 18. panta 2. punktā noteikto procedūru. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, spiediens (psi vai kPa) un koncentrācija (%);

vai

e)

tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru. Pierādījuma nolūkā uz pašas koksnes vai tās iepakojuma ir jābūt marķējumam “HT” saskaņā ar pašreizējo praksi; tam jābūt arī sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.”,

1.7. punktā labās puses slejā e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

tikusi pakļauta tādai termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru; sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt attiecīgai norādei.”,

2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot neapstrādātu koku, kas nav biezāks par 6 mm, apstrādātus kokmateriālus, kuru izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinācija, un stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava, ar izcelsmi trešās valstīs, izņemot Šveici.

Koksnes iepakojamos materiālus:

apstrādā, izmantojot vienu no apstiprinātajām procedūrām, kā norādīts I pielikumā FAO Starptautiskajā fitosanitāro pasākumu standartā Nr. 15 “Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācija”, un

marķē, kā norādīts minētā starptautiskā standarta II pielikumā, norādot, ka koksnes iepakojamais materiāls ir apstrādāts, izmantojot apstiprinātu fitosanitāro procedūru atbilstoši minētā standarta noteikumiem.”,

tekstu 2.1. punkta kreisās puses slejā aizstāj ar šādu:

Acer saccharum Marsh. koksne, ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, izņemot:

koksni, kas domāta finiera plākšņu ražošanai,

šķeldu un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumus un atgriezumus,

koksnes iepakojamo materiālu, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

ar izcelsmi ASV un Kanādā.”,

2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“2.3.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold un Zucc. koksne, izņemot

šķeldu un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumus un atgriezumus, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem kokiem,

koksnes iepakojamo materiālo, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, kā arī mēbeles un citus izstrādājumus, kas izgatavoti no neapstrādātas koksnes,

ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

koksnes izcelsme ir teritorijā, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, nav sastopams Agrilus planipennis Fairmaire. Attiecīgo teritoriju norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā;

vai

b)

miza un vismaz 2,5 cm biezs aplievas ārējais slānis ir noņemts uzņēmumā, ko ir pilnvarojusi un kura darbību uzrauga nacionālā augu aizsardzības organizācija;

vai

c)

koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu, kas ļauj visā koka profilā nodrošināt vismaz 1 kGy lielu absorbēto devu.”,

2.4. punktu aizstāj ar šādu:

“2.4.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,

ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksnes izcelsme ir teritorijā, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, nav sastopami Agrilus planipennis Fairmaire. Attiecīgo teritoriju norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.”,

2.5. punktu aizstāj ar šādu:

“2.5.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, nomizota Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. miza un priekšmeti, kas izgatavoti no šo koku mizas, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka mizas izcelsme ir teritorijā, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, nav sastopams Agrilus planipennis Fairmaire. Attiecīgo teritoriju norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.”,

tekstu 3. punkta kreisās puses slejā aizstāj ar šādu:

Quercus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

mucas, muciņas, kubli, toveri un pārējie mucinieku izstrādājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus, ja ir dokumentārs pierādījums tam, ka koksne iegūta vai izgatavota, piemērojot termisku apstrādi, kas ļauj uz 20 minūtēm sasniegt vismaz 176 °C temperatūru,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV.”,

aiz 3. punkta iekļauj šādu 4.1., 4.2. un 4.3. punktu:

“4.1.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, Betula L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem kokiem,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, kā arī mēbeles un citus izstrādājumus, kas izgatavoti no neapstrādātas koksnes, ar izcelsmi ASV un Kanādā, kur ir sastopams Agrilus anxius Gory.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

miza un vismaz 2,5 cm biezs aplievas ārējais slānis ir noņemts uzņēmumā, ko ir pilnvarojusi un kura darbību uzrauga nacionālā augu aizsardzības organizācija;

vai

b)

koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu, kas ļauj visā koka profilā nodrošināt vismaz 1 kGy lielu absorbēto devu.

4.2.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no Betula L.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksnes izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Agrilus anxius Gory.

4.3.

Neatkarīgi no tā, vai V pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, Betula L. miza un priekšmeti, kas izgatavoti no šo koku mizas, ar izcelsmi ASV un Kanādā, kur ir sastopams Agrilus anxius Gory.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka miza ir bez koksnes.”,

tekstu 5. punkta kreisās puses slejā aizstāj ar šādu:

Platanus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Armēnijā vai ASV.”,

tekstu 6. punkta kreisās puses slejā aizstāj ar šādu:

Populus L. koksne, kas nav šāda veida koksne:

šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

bet ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Amerikas kontinenta valstīs.”,

7.1. punktā labās puses slejā d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

tikusi pakļauta atbilstīgai termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru; sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt attiecīgai norādei.”,

7.2. punktā labās puses slejā c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

tikusi pakļauta atbilstīgai termiskai apstrādei, nodrošinot visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru; sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt attiecīgai norādei.”,

tekstu 7.3. punkta labās puses slejā aizstāj ar šādu:

“Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka nomizotā miza:

a)

tikusi pakļauta atbilstīgai fumigācijai ar fumigantu, kas apstiprināts saskaņā ar procedūru, kas noteikta 18. panta 2. punktā. Ir jābūt pierādījumam, kas apliecina to, ka tā ir veikta, t. i., sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jānorāda darbīgā viela, minimālā mizas temperatūra, deva (g/m3) un iedarbības laiks (h),

vai

b)

tikusi pakļauta atbilstošai termiskai apstrādei, nodrošinot visā mizas profilā (tostarp tās iekšienē) vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma ne mazāk kā 56 °C temperatūru; sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā, jābūt attiecīgai norādei,

un

oficiālam apliecinājumam, ka pēc apstrādes miza tās valsts teritorijā, kura izdod minēto apliecinājumu, nav transportēta pārnēsātāja Monochamus lidošanas periodā, ievērojot atbilstošu drošības rezervi, proti, četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās, vai ir transportēta ar aizsargpārklāju, kas ļauj pilnīgi novērst mizas invadēšanos ar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. vai to pārnēsātāju.”,

svītro 8. punktu,

11.4. punktu aizstāj ar šādu:

“11.4.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. augi, izņemot augļus un sēklas, bet ieskaitot grieztus zarus ar lapām vai bez tām, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir teritorijā, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, nav sastopams Agrilus planipennis Fairmaire. Attiecīgo teritoriju norāda sertifikātos, kas minēti 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā.”,

aiz 11.4. punkta iekļauj šādu 11.5. punktu:

“11.5.

Betula L. augi, izņemot augļus un sēklas, bet ieskaitot grieztus Betula L. zarus ar lapām vai bez tām.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Agrilus anxius Gory.”,

svītro 15. un 16. punktu,

aiz 18. punkta iekļauj šādu 18.1., 18.2. un 18.3. punktu:

“18.1.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle., Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. un Vepris Comm. augi, izņemot augļus (bet ieskaitot sēklas), un Citrus L., Fortunella Swingle un Poncirus Raf. un to hibrīdu sēklas ar izcelsmi trešās valstīs.

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 18.2. un 18.3. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir valstī, kurā, kā atzīts saskaņā ar 18. panta 2. punktā izklāstīto procedūru, nav sastopams citrusu Huanlunas (Huanglongbing) slimības jeb citrusu zaļēšanas ierosinātājs Candidatus Liberibacter spp.

18.2.

Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm. un Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas, ar izcelsmi trešās valstīs.

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 18.1. un 18.3. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augu izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Trioza erytreae Del Guercio;

vai

b)

augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Trioza erytreae Del Guercio, un tas ir norādīts šīs direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos ailē “Papildu deklarācija”.

18.3.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle un Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. un Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas, ar izcelsmi trešās valstīs.

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 18.1. un 18.2. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augu izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Diaphorina citri Kuway;

vai

b)

augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālā augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Diaphorina citri Kuway, un tas ir norādīts šīs direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos ailē “Papildu deklarācija”.”,

25.4. punkta aa) un bb) apakšpunktā vārdus “Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” aizstāj ar “Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.”,

25.4.1. punkta labās puses slejā vārdus “Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” aizstāj ar “Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.”,

25.6. punkta kreisās puses slejā vārdus “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

25.7. punktu aizstāj ar šādu:

“25.7.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. un Solanum melongena L. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai un kuru izcelsme ir valstīs, kurās ir sastopams Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 11. un 13. punktā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 25.5. un 25.6. punktā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augu izcelsme ir teritorijās, kurās nav sastopams Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

vai

b)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā uz augiem nav novēroti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. klātbūtnes simptomi.”,

27.1. punktu aizstāj ar šādu:

“27.1.

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

aa)

augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Helicoverpa armigera (Hübner) un Spodoptera littoralis (Boisd.);

vai

a)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā nav novēroti Helicoverpa armigera (Hübner) vai Spodoptera littoralis (Boisd.) klātbūtnes simptomi;

vai

b)

augi ir attiecīgi apstrādāti, lai tos pasargātu no minētajiem organismiem.”,

27.2. punktu aizstāj ar šādu:

“27.2.

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augi, izņemot sēklas

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas I iedaļas 27.1. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

aa)

augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Spodoptera eridiana (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith un Spodoptera litura (Fabricius);

vai

a)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā nav novēroti Spodoptera eridiana (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith vai Spodoptera litura (Fabricius) klātbūtnes simptomi;

vai

b)

augi ir attiecīgi apstrādāti, lai tos pasargātu no minētajiem organismiem.”,

28.1. punkta kreisās puses slejā vārdus “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

32.1. punkta labās puses slejā aiz c) apakšpunkta iekļauj šādu d) apakšpunktu:

“vai

d)

ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch); ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch); un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.”,

32.3. punkta labās puses slejā aiz c) apakšpunkta iekļauj šādu d) apakšpunktu:

“vai

d)

augi ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess); tie ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess); un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.”,

33. punktu aizstāj ar šādu:

“33.

Augi ar saknēm, iestādīti vai paredzēti stādīšanai, kas audzēti atklātā laukā

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

audzēšanas vietā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. un Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;

un

b)

augi auguši laukā, kurā nav sastopami Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.”,

36.1. punkta labās puses slejā aiz c) apakšpunkta iekļauj šādu d) apakšpunktu:

“vai

d)

ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Thrips palmi Karny; ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Thrips palmi Karny; un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.”,

aiz 36.2. punkta iekļauj šādu 36.3. punktu:

“36.3.

Capsicum L. augļi, kuru izcelsme ir ASV, Belizā, Dominikānas Republikā, Franču Polinēzijā, Gvatemalā, Hondurasā, Jamaikā, Kostarikā, Meksikā, Nikaragvā, Panamā, Puertoriko un Salvadorā, kur ir sastopams Anthonomus eugenii Cano

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augļi:

a)

ir iegūti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Anthonomus eugenii Cano, un tas ir norādīts šīs direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos ailē “Papildu deklarācija”;

vai

b)

ir iegūti tādā audzēšanas vietā eksportētājvalstī, kurā pēc šīs nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Anthonomus eugenii Cano, un tas ir norādīts šīs direktīvas 13. panta 1. punkta ii) apakšpunktā minētajos sertifikātos ailē “Papildu deklarācija”, paziņojot, ka pēdējo divu mēnešu laikā pirms augļu eksporta, vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes audzēšanas vietā un tās tiešā tuvumā, Anthonomus eugenii Cano klātbūtne audzēšanas vietā nav konstatēta.”,

svītro 38.1. punktu,

45.1. punkta labās puses slejā aiz c) apakšpunkta iekļauj šādu d) apakšpunktu:

“vai

d)

ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas); ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas); un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.”,

45.3. punkta kreisās puses slejā vārdus “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

46. punkta labās puses slejā aiz c) apakšpunkta iekļauj šādu d) apakšpunktu:

“vai

d)

augi ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas) un kuram nav novēroti nekādi attiecīgo kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi; ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas); un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.”,

48. punkta kreisās puses slejā vārdus “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

49.1. punkta labās puses slejā aiz b) apakšpunkta iekļauj šādu c) apakšpunktu:

“vai

c)

ir veikta atbilstoša sēklu fizikālā apstrāde pret Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev un, veicot reprezentatīva parauga laboratorisko pārbaudi, konstatēts, ka sēklas nesatur šo kaitīgo organismu.”,

ii)

II iedaļu groza šādi:

10. punktu aizstāj ar šādu:

“10.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augi, izņemot augļus un sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augu izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopami Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli un Gikashvili, un citrusu tristēzas vīruss (Eiropas celmi);

vai

b)

augi ir iegūti atbilstoši sertifikācijas shēmai, kurā paredzēts, ka tos iegūst tieši no materiāla, ko uzglabā piemērotos apstākļos un katru atsevišķi oficiāli pārbauda vismaz attiecībā uz citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas vīrusa celmiem), izmantojot attiecīgus testus vai metodes, kas atbilst starptautisko standartu prasībām, un tos pastāvīgi audzē no kukaiņiem aizsargātā siltumnīcā vai izolētā kamerā, kur nav novēroti Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli un Gikashvili, un citrusu tristēzas vīrusa (Eiropas celmu) klātbūtnes simptomi;

vai

c)

augi:

ir iegūti atbilstoši sertifikācijas shēmai, kurā paredzēts, ka tos iegūst tieši no materiāla, ko uzglabā piemērotos apstākļos un katru atsevišķi oficiāli pārbauda vismaz attiecībā uz citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmiem), izmantojot attiecīgus testus vai metodes, kas atbilst starptautisko standartu prasībām, un kurš saskaņā ar šo pārbaužu rezultātiem nav inficēts ar citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmiem), un attiecībā uz kuru, veicot oficiālas individuālas pārbaude saskaņā ar šajā ievilkumā minētajām metodēm, oficiāli atzīts, ka tas nesatur vismaz citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmus),

un

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, ir pienācīgi pārbaudīti un tiem nav novēroti Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli un Gikashvili, un citrusu tristēzas vīrusa (Eiropas celmu) klātbūtnes simptomi.”,

aiz 10. punkta iekļauj šādu 10.1. punktu:

“10.1.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu, kā arī Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Vepris Comm. un Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklas

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Trioza erytreae Del Guercio.”,

18.1. punktu aizstāj ar šādu:

“18.1.

Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanu;

un

b)

bumbuļu izcelsme ir teritorijā, kurā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al., vai arī ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. apkarošanu;

un

d)

aa)

bumbuļu izcelsme ir teritorijās, kurās nav sastopams Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; vai

bb)

teritorijās, kurās Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ir sastopams, bumbuļi ir iegūti audzēšanas vietā, kurā Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nav sastopams, vai vietā, ko par tādu uzskata pēc attiecīgu pasākumu veikšanas, lai iznīcinātu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

un

e)

bumbuļu izcelsme ir teritorijās, kuros Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (neviena populācija) un Meloidogyne fallax Karssen nav sastopami, vai teritorijās, kurās Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen ir sastopami:

bumbuļi ir iegūti audzēšanas vietā, kurā, ņemot vērā saimniekkultūru ikgadējās apsekošanas rezultātus, ko veic, noteiktā laikā vizuāli pārbaudot saimniekaugus un pēc audzēšanas vietā izaudzēto kartupeļu novākšanas gan ārēji apskatot bumbuļus, gan tos pārgriežot, Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (neviena populācija) un Meloidogyne fallax Karssen nav sastopami, vai

pēc bumbuļu novākšanas tiem izlases veidā pārbaudīti slimības simptomi pēc attiecīgās inducēšanas metodes vai tie pārbaudīti laboratorijā, kā arī piemērotā laikā veikta to pārbaude, gan ārēji apskatot bumbuļus, gan tos pārgriežot, arī tad, kad jāaizdara iepakojums vai tara pirms laišanas tirgū saskaņā ar noslēgšanas noteikumiem Padomes Direktīvā 66/403/EEK, un nav novēroti Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (nevienas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen klātbūtnes simptomi.”,

aiz 18.1. punkta iekļauj šādu 18.1.1. punktu:

“18.1.1.

Solanum tuberosum L. bumbuļi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot bumbuļus, ko paredzēts stādīt saskaņā ar Padomes Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta b) apakšpunkta noteikumiem

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz stādīšanai paredzētajiem Solanum tuberosum L. bumbuļiem, kas minēti IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1. punktā, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.”,

18.3. punkta labās puses slejā vārdus “Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith” aizstāj ar “Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.”,

18.5. punktu aizstāj ar šādu:

“18.5.

Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.1., 18.1.1., 18.2., 18.3. vai 18.4. punktā minētos bumbuļus

Uz iepakojuma jānorāda reģistrācijas numurs, bet, ja kartupeļus pārvadā bez iepakojuma kā beramkravu, tas jānorāda uz transportlīdzekļa, ar ko pārvadā kartupeļus, kas apliecina, ka kartupeļus izaudzējis oficiāli reģistrēts ražotājs vai tie ievesti no oficiāli reģistrētām kolektīvajām noliktavām vai nosūtīšanas centriem, kuri atrodas audzēšanas teritorijā, norādot, ka bumbuļi nesatur Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. un ka:

a)

ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanu;

un

b)

attiecīgā gadījumā ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. apkarošanu;

un

c)

Savienības noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.”,

aiz 18.6. punkta iekļauj šādu 18.6.1. punktu:

“18.6.1.

Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. un Solanum melongena L. augi ar saknēm, izņemot augus, ko paredzēts stādīt saskaņā ar Padomes Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta a) apakšpunkta noteikumiem

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.6. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.”,

18.7. punktu aizstāj ar šādu:

“18.7.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. un Solanum melongena L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 18.6. punktā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augu izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

vai

b)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā uz augiem nav novēroti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. klātbūtnes simptomi.”,

20. punktu aizstāj ar šādu:

“20.

Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un Pelargonium l'Hérit. ex Ait. augi, izņemot sēklas, kas paredzēti stādīšanai

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

aa)

augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc valsts augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Helicoverpa armigera (Hübner) un Spodoptera littoralis (Boisd.);

vai

a)

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā nav novēroti Helicoverpa armigera (Hübner) vai Spodoptera littoralis (Boisd.) klātbūtnes simptomi;

vai

b)

augi ir attiecīgi apstrādāti, lai tos pasargātu no minētajiem organismiem.”,

23. punkta labās puses slejā aiz c) apakšpunkta iekļauj šādu d) apakšpunktu:

“vai

d)

augi ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess); tie ir izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess); un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.”,

24. punktu aizstāj ar šādu:

“24.

Augi ar saknēm, iestādīti vai paredzēti stādīšanai, kas audzēti atklātā laukā

Jābūt pierādījumam, ka audzēšanas vietā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. un Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.”,

aiz 24. punkta iekļauj šādu 24.1. punktu:

“24.1.

Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. un Fragaria L. augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukā un paredzēti stādīšanai,

un

Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. un Tulipa L. sīpoli, gumi un sakneņi, kas audzēti atklātā laukā, izņemot augus, sīpolus, gumus un sakneņus, ko paredzēts stādīt saskaņā ar Padomes Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta a) vai c) apakšpunktu

Neierobežojot prasības, kas attiecas uz IV pielikuma A daļas II iedaļas 24. punktā minētajiem augiem, jābūt pierādījumam, ka ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.”,

26.1. punkta kreisās puses slejā vārdus “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

27. punkta kreisās puses slejā vārdus “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

28.1. punkta labās puses slejā aiz b) apakšpunkta iekļauj šādu c) apakšpunktu:

“vai

c)

ir veikta atbilstoša sēklu fizikālā apstrāde pret Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev un, veicot reprezentatīva parauga laboratorisko pārbaudi, konstatēts, ka sēklas nesatur šo kaitīgo organismu.”;

b)

B daļu groza šādi:

tekstu 4., 10. un 14.2. punkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona (-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“EL, IRL, UK”;

tekstu 6.3. un 14.9. punkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“CZ, IRL, S, UK”;

aiz 19. punkta iekļauj šādu 19.1. punktu:

“19.1.

Castanea Mill. augi, kas paredzēti stādīšanai

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 2. punktā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 11.1. un 11.2. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augi visā to dzīves ciklā ir audzēti audzēšanas vietās valstīs, kurās nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

vai

b)

augi visā to dzīves ciklā ir audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

vai

c)

augi visā to dzīves ciklā ir audzēti aizsargājamajās zonās, kas norādītas slejā pa labi.

CZ, IRL, S, UK”,

20.3. punktu aizstāj ar šādu:

“20.3.

Augi ar saknēm, iestādīti vai paredzēti stādīšanai, kas audzēti atklātā laukā

Jābūt pierādījumam, ka augi auguši laukā, kurā nav sastopams Globodera pallida (Stone) Behrens.

FI, LV, SI, SK”,

tekstu 21. punkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“E (izņemot Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu, kā arī Kalatajudas rajonu (comarca) Aragonā un Gipuskojas provinci Basku zemē), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinci), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano un Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT, P, SI (izņemot Gorenskas, Koroškas, Mariboras un Notranskas reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)”,

tekstu 21.3. punkta trešajā slejā (“Aizsargājamā(-ās) zona(-as)”) aizstāj ar šādu tekstu:

“E (izņemot Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomo apgabalu, kā arī Kalatajudas rajonu (comarca) Aragonā un Gipuskojas provinci Basku zemē), EE, F (Korsika), IRL, I (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Emīlija-Romanja (Parmas un Pjačencas province), Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas un Sondrio provinci), Marke, Molize, Pjemonta, Sardīnija, Sicīlija, Toskāna, Umbrija, Valle d'Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinci, Padujas provinces Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano un Vescovana komūnu un apgabalu uz dienvidiem no automaģistrāles A4 Veronas provincē)), LV, LT, P, SI (izņemot Gorenskas, Koroškas, Mariboras un Notranskas reģionu), SK (izņemot Blahová, Horné Mýto, Ohrady, Okoč, Topoľníky un Trhová Hradská (Dunajská Streda apgabals), Hronovce un Hronské Kľačany (Levice apgabals), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky apgabals), Málinec (Poltár apgabals), Hrhov (Rožňava apgabals), Veľké Ripňany (Topoľčany apgabals), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše un Zatín (Trebišov apgabals) komūnu), FI, UK (Ziemeļīrija, Menas sala un Normandijas salas)”,

31. punktu aizstāj ar šādu:

“31.

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi ar izcelsmi BG, HR, SI, EL (Argolidas un Hanjas reģionālā vienība), P (Algarve un Madeira), E, F, CY un I

Neierobežojot IV pielikuma A daļas II iedaļas 30.1. punkta prasības par to, ka uz iepakojuma jābūt norādei par izcelsmi:

a)

augļiem jābūt bez lapām un kātiem; vai

b)

ja augļiem ir lapas vai kāti, jābūt oficiālam paziņojumam, ka augļi iesaiņoti slēgtā tarā, kas oficiāli aizzīmogota, un tos tādā veidā pārvadā caur aizsargājamo zonu, kura noteikta attiecībā uz šiem augļiem, un uz taras jābūt atšķirības zīmei, kas jānorāda arī pasē.

EL (izņemot Argolidas un Hanjas reģionālo vienību), M, P (izņemot Algarvi un Madeiru)”,

32. punktu aizstāj ar šādu:

“32.

Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 15. punktā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 17. punktā un IV pielikuma B daļas 21.1. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir valstī, kurā nav sastopama vīnogulāju dzelte flavescence dorée MLO; vai

b)

augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem nav sastopama vīnogulāju dzelte flavescence dorée MLO; vai

c)

augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir Čehijas Republikā, Francijā (Elzasa, Šampaņa-Ardēni, Pikardija (Département de l'Aisne), Ildefransa (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) un Lotringa) vai Itālijā (Apūlija, Bazilikata un Sardīnija); vai

cc)

augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir Šveicē (izņemot Tičīno kantonu un Mezolčīnas ieleju); vai

d)

augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir tāda, kur:

aa)

kopš pēdējo divu pilno veģetācijas periodu sākuma, mātes celma augiem audzēšanas vietā nav novērotas vīnogulāju dzeltes flavescence dorée MLO klātbūtnes pazīmes; un

bb)

vai nu:

i)

augiem audzēšanas vietā nav novērotas vīnogulāju dzeltes flavescence dorée MLO klātbūtnes pazīmes; vai

ii)

augi tika apstrādāti ar karstu ūdeni vismaz 50 °C temperatūrā 45 minūtes, lai izskaustu vīnogulāju dzeltes flavescence dorée MLO klātbūtni.

CZ, FR (Elzasa, Šampaņa-Ardēni, Pikardija (Département de l'Aisne), Ildefransa (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) un Lotringa), I (Apūlija, Bazilikata un Sardīnija)”,

aiz 32. punkta iekļauj šādu 33. punktu:

“33.

Castanea Mill. augi, izņemot augus audu kultūrā, augļus un sēklas

Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 2. punktā un IV pielikuma A daļas I iedaļas 11.1. un 11.2. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augi visā to dzīves ciklā ir audzēti audzēšanas vietās valstīs, kurās nav sastopams Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;

vai

b)

augi visā to dzīves ciklā ir audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;

vai

c)

augi visā to dzīves ciklā ir audzēti aizsargājamajās zonās, kas norādītas slejā pa labi.

IRL, P, UK”;

5)

V pielikumu groza šādi:

a)

A daļu groza šādi:

i)

I iedaļu groza šādi:

1.4. punktu aizstāj ar šādu:

“1.4.

Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdu, kā arī Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. un Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas”,

2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“2.1.

Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. un hibrīdu, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., visu Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdu šķirņu, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. un Verbena L. ģints augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, un citi lakstaugi, izņemot stādīšanai paredzētus graudzāļu dzimtas augus (Graminae) un sīpolus, bumbuļsīpolus, sakneņus, sēklas un gumus”,

2.4. punkta trešajā ievilkumā vārdus “Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.” aizstāj ar “Solanum lycopersicum L.”,

3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Stādīšanai paredzēti Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston 'Golden Yellow', Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. ģints punduršķirņu un to hibrīdu, piemēram, Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. un Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. un Tulipa L. sīpoli, bumbuļsīpoli, gumi un sakneņi, ko ražojuši ražotāji, kuri drīkst ražot augus un augu produktus un tos pārdot personām, kuras profesionāli ražo augus, izņemot augus, augu produktus un citus izstrādājumus, kas ir sagatavoti un gatavi pārdošanai galalietotājam un par kuriem dalībvalstu atbildīgās oficiālās iestādes pārliecinājušās, ka to audzēšana vai ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas”;

ii)

II iedaļu groza šādi:

1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.2.

Populus L., Beta vulgaris L. un Quercus spp., izņemot Quercus suber, augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas”,

1.3. punktā aiz “Amelanchier Med.” iekļauj vārdus“, Castanea Mill.”,

1.8. punktā aiz “Beta vulgaris L.” iekļauj vārdus“, Castanea Mill.”;

b)

B daļu groza šādi:

i)

I iedaļu groza šādi:

1. un 2. punktu aizstāj ar šādu:

“1.

Stādīšanai paredzēti augi, izņemot sēklas, bet ieskaitot krustziežu dzimtas (Cruciferae), graudzāļu dzimtas (Gramineae) un Trifolium spp. ģints augu sēklas, kuru izcelsme ir Argentīnā, Austrālijā, Bolīvijā, Čīlē, Jaunzēlandē un Urugvajā, Triticum, Secale un X Triticosecale ģints augu sēklas, kuru izcelsme ir Afganistānā, ASV, Dienvidāfrikā, Indijā, Irākā, Irānā, Meksikā, Nepālā un Pakistānā, Citrus L., Fortunella Swingle un Poncirus Raf. un to hibrīdu sēklas un Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. un Phaseolus L. sēklas.

2.

Šādu augu daļas, izņemot augļus un sēklas:

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. un grieztie orhideju dzimtas (Orchidaceae) ziedi,

skujkoki (Coniferales),

Acer saccharum Marsh., ar izcelsmi ASV un Kanādā,

Prunus L., kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm,

grieztie Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. un Trachelium L. ziedi, kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm,

Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. un Eryngium L. lapu dārzeņi,

Manihot esculenta Crantz lapas,

griezti Betula L. zari ar lapām vai bez tām,

griezti Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. zari ar lapām vai bez tām, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā,

Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. un Zanthoxylum L.”,

aiz 2. punkta iekļauj šādu 2.1. punktu:

“2.1.

Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour un Vepris Comm. augu daļas, izņemot augļus, bet ieskaitot sēklas.”,

3. punktu papildina ar šādu ievilkumu:

“—

Capsicum L.”,

5. un 6. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Nomizota miza:

skujkoki (Coniferales), kuru izcelsme ir ārpus Eiropas valstīm,

Acer saccharum Marsh, Populus L. un Quercus L., izņemot Quercus suber L.,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā,

Betula L. ar izcelsmi ASV un Kanādā.

6.

Koksne 2. panta 2. punkta pirmās daļas nozīmē, ja tā

a)

pilnīgi vai daļēji iegūta no še turpmāk minēto augu kārtu, ģinšu vai sugu kokiem, izņemot iepakojuma materiālus no koka, kas definēti IV pielikuma A daļas I iedaļas 2. punktā:

Quercus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV, izņemot koksni, kas atbilst aprakstam, kas minēts KN koda 4416 00 00 b) punktā, un ja ir dokumentārs pierādījums tam, ka koksne apstrādāta vai pārstrādāta, piemērojot termisku apstrādi, kas ļauj uz 20 minūtēm sasniegt vismaz 176 °C temperatūru,

Platanus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Armēnijā vai ASV,

Populus L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi Amerikas kontinenta valstīs,

Acer saccharum Marsh., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV un Kanādā,

skujkoki (Coniferales), ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi valstīs ārpus Eiropas, Kazahstānā, Krievijā un Turcijā,

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold un Zucc., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV, Japānā, Kanādā, Korejas Republikā, Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā, Krievijā, Ķīnā, Mongolijā un Taivānā,

Betula L., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, ar izcelsmi ASV un Kanādā; un

b)

atbilst vienam no aprakstiem, kas iekļauti Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma otrajā daļā.

KN kods

Apraksts

4401 10 00

Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā

4401 21 00

Skujkoku koksne, šķeldā vai skaidās

4401 22 00

Lapu koku koksne, šķeldā vai skaidās

ex 4401 30 40

Zāģskaidas, kas nav aglomerētas apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi

ex 4401 30 80

Citi koksnes atlikumi un atgriezumi, kas nav aglomerēti apaļkoku, brikešu un granulu veidā vai tamlīdzīgi

4403 10 00

Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas

4403 20

Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas

4403 91

Neapstrādāti ozola (Quercus spp.) kokmateriāli, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, arī ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas

ex 4403 99

Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, kas minēti 44. nodaļas 1. apakšpozīciju piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.), dižskābaržus (Fagus spp.) vai bērzus (Betula L.)), neapstrādāti, arī ar mizu un aplievu, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

4403 99 51

Bērza (Betula L.) apaļkoki zāģēšanai, neapstrādāti, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas

4403 99 59

Bērza (Betula L.) kokmateriāli, izņemot apaļkokus zāģēšanai, neapstrādāti, arī bez mizas vai aplievas, vai četrskaldņu brusas

ex 4404

Šķeltas kārtis; koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti

4406

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

4407 10

Skujkoku kokmateriāli, gareniski zāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, biezāki par 6 mm

4407 91

Ozola (Quercus spp.) kokmateriāli, gareniski zāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, biezāki par 6 mm

ex 4407 93

Acer saccharum Marsh. kokmateriāli, gareniski zāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, biezāki par 6 mm

4407 95

Oša (Fraxinus spp.) kokmateriāli, gareniski zāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, biezāki par 6 mm

ex 4407 99

Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, kas minēti 44. nodaļas 1. apakšpozīciju piezīmē, vai citus tropu kokus, ozolus (Quercus spp.), dižskābaržus (Fagus spp.), kļavas (Acer spp.), ķiršus (Prunus spp.) vai ošus (Fraxinus spp.)), gareniski zāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti, biezāki par 6 mm

4408 10

Skujkoku loksnes finierim (ieskaitot loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un tamlīdzīgiem laminētas koksnes materiāliem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saaudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm

4416 00 00

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, ieskaitot mucu dēlīšus

9406 00 20

Saliekamās būvkonstrukcijas no koka”;

ii)

II iedaļas 5. punktā pirms “Dolichos Jacq.” iekļauj vārdus “Castanea Mill.”.


24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/49


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2014/81/ES

(2014. gada 23. jūnijs),

ar ko groza II pielikuma C papildinājumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu attiecībā uz bisfenolu A

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvu 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu (1) un jo īpaši tās 46. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2009/48/EK nosaka vispārējas prasības vielām, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (2) ir klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai sistēmai (CMR). Tādas vielas nedrīkst izmantot rotaļlietās, rotaļlietu sastāvdaļās vai mikrostrukturāli atšķirīgās rotaļlietu daļās, izņemot tad, ja tās nav pieejamas bērniem, to izmantošana ir atļauta ar Komisijas lēmumu un to individuālā koncentrācija ir vienāda ar vai mazāka par attiecīgajām koncentrācijām, kuras noteiktas šo vielu kā CMR saturošo maisījumu klasifikācijā. Lai vēl vairāk aizsargātu bērnu veselību, attiecīgā gadījumā šādām vielām var noteikt īpašas robežvērtības rotaļlietās, kuras paredzētas bērniem vecumā līdz trīs gadiem, vai citās rotaļlietās, kuras ir domātas ievietošanai mutē.

(2)

Bisfenols A ir liela ražošanas apjoma ķīmiskā viela, ko plaši izmanto daudzu dažādu patēriņa preču ražošanā. Bisfenolu A izmanto polikarbonāta plastmasas ražošanā kā monomēru. Polikarbonāta plastmasu cita starpā izmanto rotaļlietu ražošanā. Turklāt ir konstatēts, ka bisfenolu A satur noteiktas rotaļlietas.

(3)

Ar Padomes 1988. gada 3. maija Direktīvu 88/378/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rotaļlietu drošību (3) līdz 2013. gada 19. jūlijam tika reglamentētas rotaļlietu ķīmisko īpašību drošības pamatprasības. Eiropas standarts EN 71-9:2005+A1:2007 paredz bisfenola A migrācijas robežu – 0,1 mg/l. Eiropas standarti EN 71-10:2005 un EN 71-11:2005 paredz attiecīgās testēšanas metodes. Standartos EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 un EN 71-11:2005 noteiktās robežas un metodes attiecībā uz bisfenolu A rotaļlietu ražotāji izmanto par atsauci, lai nodrošinātu to, ka rotaļlietās esošais bisfenols A nerada nelabvēlīgu iedarbību. Tomēr minētie standarti nav harmonizēti.

(4)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 bisfenols A ir klasificēts kā 2. kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiska viela. Ja nav nekādu īpašu prasību, rotaļlietas bisfenolu A var saturēt tādās koncentrācijās, kas ir vienādas ar vai mazākas par attiecīgajām koncentrācijām, kuras noteiktas šo vielu kā CMR saturošo maisījumu klasifikācijā, proti, attiecīgā gadījumā 5 %, sākot ar 2013. gada 20. jūliju, un 3 %, sākot ar 2015. gada 1. jūniju. Nevar izslēgt, ka šāda koncentrācija var radīt pastiprinātu bisfenola A iedarbību uz maziem bērniem, salīdzinot ar migrācijas robežu 0,1 mg/l, kas bisfenolam A noteikta saskaņā ar Eiropas standartiem EN 71-9:2005+A1:2007, EN 71-10:2005 un EN 71-11:2005.

(5)

Saskaņā ar Padomes 1993. gada 23. marta Regulu (EEK) Nr. 793/93 par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli (4) 2003. un 2008. gadā tika veikta bisfenola A vispusīga novērtēšana. Galīgajā riska novērtējuma ziņojumā Updated European Union Risk Assessment Report 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol-A) cita starpā tika konstatēts, ka vairākās in vitro un in vivo skrīninga pārbaudēs bisfenolam A novērojama endokrīnās modulācijas aktivitāte, un tika secināts, ka jāveic turpmāki pētījumi, lai atrisinātu neskaidrības saistībā ar bisfenola A potenciālo spēju mazās devās kaitīgi ietekmēt attīstību. Tomēr, lai bērniem nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni pret rotaļlietās esošo ķīmisko vielu izraisīto risku, ņemot vērā bērnu, kuri ir neaizsargāta patērētāju grupa, īpašās vajadzības, bisfenola A migrācijas robeža 0,1 mg/l ir jāiekļauj Direktīvā 2009/48/EK.

(6)

Bisfenola A iedarbību pašlaik izvērtē zinātnes forumi un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Ja nākotnē būs pieejama būtiska jauna zinātniska informācija, šajā direktīvā noteiktā migrācijas robeža būtu jāpārskata.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2009/48/EK.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Rotaļlietu drošuma komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2009/48/EK II pielikuma C papildinājumu aizstāj ar šādu:

C papildinājums

Saskaņā ar 46. panta 2. punktu pieņemtās īpašās robežvērtības ķīmiskām vielām, kas izmantotas rotaļlietās, kuras paredzētas bērniem vecumā līdz 36 mēnešiem, vai citās rotaļlietās, kuras ir domātas ievietošanai mutē

Viela

CAS Nr.

Robežvērtība

TCEP

115-96-8

5 mg/kg (maksimālais saturs)

TCPP

13674-84-5

5 mg/kg (maksimālais saturs)

TDCP

13674-87-8

5 mg/kg (maksimālais saturs)

Bisfenols A

80-05-7

0,1 mg/l (migrācijas robeža) saskaņā ar standartos EN 71-10:2005 un EN 71-11:2005 noteiktajām metodēm”

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2015. gada 21. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto aktu tekstus.

Šos aktus piemēro no 2015. gada 21. decembra.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālaji publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 23. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 170, 30.6.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 187, 16.7.1988., 1. lpp.

(4)  OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp.


LĒMUMI

24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/52


PADOMES LĒMUMS 2014/380/KĀDP

(2014. gada 23. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

2011. gada 28. februārī Padome pieņēma Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (1).

(2)

2014. gada 19. martā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome pieņēma Rezolūciju 2146 (2014) (“ANO DPR 2146 (2014)”), ar ko ANO dalībvalstis tiek pilnvarotas atklātā jūrā veikt tādu kuģu pārbaudes, kurus norādījusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO DPR 1970 (2011) 24. punktu (“Komiteja”).

(3)

ANO DPR 2146 (2014) ir paredzēts tas, ka valstis, ar kuru karogu kuģo norādītie kuģi, ja Komitejas norādījumā ir šādi precizēts, veic visus vajadzīgos pasākumus, lai šādiem kuģiem sniegtu rīkojumu neiekraut, nepārvadāt vai neizkraut jēlnaftu, ko bez Lībijas valdības kontaktiestādes rīkojuma nelegāli eksportē uz kuģiem no Lībijas.

(4)

ANO DPR 2146 (2014) ir paredzēts arī tas, ka ANO dalībvalstis, ja Komitejas norādījumā ir šādi precizēts, veic nepieciešamos pasākumus, lai aizliegtu norādītajiem kuģiem iebraukt to ostās, ja vien tas nav vajadzīgs pārbaudei, ārkārtas situācijā vai atgriežoties Lībijā.

(5)

ANO DPR 2146 (2014) ir paredzēts arī tas, ka, ja Komitejas norādījumā ir šādi precizēts, būtu jāaizliedz norādītajiem kuģiem sniegt ar kuģu apkalpošanu saistītus pakalpojumus, piemēram, piegādāt degvielu vai krājumus vai sniegt citus apkopes pakalpojumus, ja vien šādi pakalpojumi nav vajadzīgi humānu apsvērumu dēļ vai atgriežoties Lībijā.

(6)

ANO DPR 2146 (2014) ir paredzēts arī tas, ka, ja Komitejas norādījumā ir šādi precizēts, nebūtu jāveic finanšu darījumi ar no Lībijas uz norādītajiem kuģiem nelikumīgi eksportētu jēlnaftu.

(7)

Saskaņā ar Lēmumu 2011/137/KĀDP Padome ir pilnībā pārskatījusi minētā lēmuma II un IV pielikumā ietvertos personu un vienību sarakstus.

(8)

Būtu jāatjauno identifikācijas informācija attiecībā uz vienu ierakstu to personu un vienību sarakstā, kas iekļauts Lēmuma 2011/137/KĀDP IV pielikumā.

(9)

Vairs nav pamata paturēt divas vienības Lēmuma 2011/137/KĀDP IV pielikumā ietvertajā personu un vienību sarakstā.

(10)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2011/137/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Lēmumu 2011/137/KĀDP groza šādi:

1)

iekļauj šādus pantus:

“4.b pants

1.   Saskaņā ar ANO DPR 2146 (2014) 5.–9. punktu dalībvalstis var atklātā jūrā pārbaudīt norādītos kuģus, izmantojot visus līdzekļus, kas ir atbilstoši konkrētajiem apstākļiem, attiecīgā gadījumā pilnībā ievērojot starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības, veikt šādas pārbaudes un nodot rīkojumu kuģim veikt vajadzīgās darbības, lai ar Lībijas valdības piekrišanu un pēc saskaņošanas ar to nogādātu jēlnaftu atpakaļ Lībijā.

2.   Pirms dalībvalstis uzsāk 1. punktā minēto pārbaudi, tām vispirms būtu jāmēģina panākt kuģa karoga valsts piekrišanu.

3.   Dalībvalstis, kuras veic 1. punktā minēto pārbaudi, nekavējoties iesniedz ziņojumu par pārbaudi Komitejai, norādot attiecīgās ziņas, tostarp par mēģinājumiem panākt kuģa karoga valsts piekrišanu.

4.   Dalībvalstis, kuras veic pārbaudes, kā minēts 1. punktā, nodrošina, ka šādas pārbaudes veic kara kuģi un kuģi, kuri pieder valstij un kurus ekspluatē valsts, un kurus izmanto vienīgi valdības ar tirdzniecību nesaistītā dienestā.

5.   Panta 1. punkts neskar dalībvalstu tiesības, pienākumus vai atbildību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, tostarp tiesības vai pienākumus saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju, tostarp vispārīgo principu par karoga valsts ekskluzīvu jurisdikciju par saviem kuģiem atklātā jūrā, attiecībā uz nenorādītiem kuģiem un jebkurā citā situācijā, kas nav minētajā punktā minētā situācija.

6.   V pielikumā ietverti 1. punktā minētie kuģi, kurus norādījusi Komiteja saskaņā ar ANO DPR 2146 (2014) 11. punktu.

4.c pants

1.   Dalībvalsts, kura ir norādītā kuģa karoga valsts, ja Komitejas norādījumā ir šādi precizēts, sniedz rīkojumu kuģim neiekraut, nepārvadāt vai neizkraut jēlnaftu, kas ar kuģi tiek nelegāli eksportēta no Lībijas bez Lībijas valdības kontaktiestādes rīkojuma, kā minēts ANO DPR 2146 (2014) 3. punktā.

2.   Dalībvalstis, ja Komitejas norādījumā ir šādi precizēts, neļauj norādītajiem kuģiem iebraukt to ostās, ja vien iebraukšana nav vajadzīga pārbaudes nolūkos vai ārkārtas situācijas gadījumā vai ja kuģis atgriežas Lībijā.

3.   Ja Komitejas norādījumā ir šādi precizēts, dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas ir aizliegts norādītajiem kuģiem sniegt ar kuģu apkalpošanu saistītus pakalpojumus, piemēram, piegādāt degvielu vai krājumus vai sniegt citus apkopes pakalpojumus.

4.   Panta 3. punktu nepiemēro, ja attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde pārliecinās, ka šādu pakalpojumu sniegšana ir vajadzīga humānu apsvērumu dēļ vai gadījumā, ja kuģis atgriežas Lībijā. Attiecīgā dalībvalsts informē Komiteju par katru šādu atļauju.

5.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai vienībām, kas ir to jurisdikcijā, vai no dalībvalstu teritorijas ir aizliegts veikt finanšu darījumus attiecībā uz jēlnaftu, kuru norādītajos kuģos nelegāli eksportē no Lībijas.

6.   V pielikumā iekļauts 1., 2., 3. un 5. punktā minēto kuģu saraksts, ko norādījusi Komiteja saskaņā ar ANO DPR 2146 (2014) 11. punktu.”;

2)

lēmuma 8. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Padome īsteno grozījumus I, III un V pielikumā, pamatojoties uz Komitejas noteikto.”;

3)

iekļauj šādu pantu:

“9.b pants

Ja Komiteja norāda kuģi, kā minēts 4.b panta 1. punktā un 4.c panta 1., 2., 3. un 5. punktā, tad Padome šādu kuģi iekļauj V pielikumā.”

2. pants

Šā lēmuma I pielikumu pievieno Lēmumam 2011/137/KĀDP kā V pielikumu.

3. pants

Lēmuma 2011/137/KĀDP IV pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma II pielikumu.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2014. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 58, 3.3.2011., 53. lpp.


I PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

LĒMUMA 4.b PANTA 1. PUNKTĀ UN 4.c PANTA 1., 2., 3. UN 5. PUNKTĀ MINĒTO KUĢU SARAKSTS

…”


II PIELIKUMS

Lēmuma 2011/137/KĀDP IV pielikumu ar šo groza šādi:

1)

ierakstu attiecībā uz vienību Capitana Seas Limited aizstāj ar šādu ierakstu:

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Iekļaušanas datums

“36.

Capitana Seas Limited

 

Saadi Qadhafi īpašumā esoša vienība Britu Virdžīnu salās

12.4.2011.”;

2)

svītro šādu vienību ierakstus:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/56


PADOMES LĒMUMS 2013/381/KĀDP

(2014. gada 23. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu 2010/573/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 27. septembrī pieņēma Lēmumu 2010/573/KĀDP (1).

(2)

Padome 2013. gada 27. septembrī pieņēma Lēmumu 2013/477/KĀDP (2), ar ko, pamatojoties uz Lēmuma 2010/573/KĀDP pārskatīšanu, līdz 2014. gada 30. septembrim pagarināja ierobežojošos pasākumus pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību.

(3)

Ierobežojošie pasākumi būtu jāpagarina līdz 2014. gada 31. oktobrim.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2010/573/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2010/573/KĀDP 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šo lēmumu piemēro līdz 2014. gada 31. oktobrim. To regulāri pārskata. Vajadzības gadījumā lēmumu var atjaunināt vai grozīt, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2014. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  Padomes Lēmums 2010/573/KĀDP (2010. gada 27. septembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību (OV L 253, 28.9.2010., 54. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2013/477/KĀDP (2013. gada 27. septembris), ar ko groza Lēmumu 2010/573/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību (OV L 257, 28.9.2013., 18. lpp.).


24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/57


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2014/382/KĀDP

(2014. gada 23. jūnijs),

ar ko īsteno Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/798/KĀDP (2013. gada 23. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku (1) un jo īpaši tā 2.c pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2013. gada 23. decembrī pieņēma Lēmumu 2013/798/KĀDP.

(2)

2014. gada 9. maijā Sankciju komiteja, kas izveidota atbilstīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) Rezolūcijai 2127 (2013) iekļāva trīs personas to personu un vienību sarakstā, uz kurām attiecas pasākumi, kas noteikti ANO DP Rezolūcijas 2134 (2014) 30. un 32. punktā.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmuma 2013/798/KĀDP pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā uzskaitītās personas pievieno sarakstam, kas izklāstīts Lēmuma 2013/798/KĀDP pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2014. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 352, 24.12.2013., 51. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 1. pantā minētās personas

1.   FRANÇOIS YANGOUVONDA BOZIZÉ

UZVĀRDS:

BOZIZÉ

VĀRDS:

François Yangouvonda

PIEŅEMTS VĀRDS:

Bozize Yangouvonda

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA: 1946. gada 14. oktobris/Mouila, Gabona

PASES UN PERSONAS INFORMĀCIJA: Martine Kofio dēls

SARAKSTĀ IEKĻAUŠANAS IEMESLS/PAMATOJUMS Iesaistās darbībās, ar kurām apdraud Centrālāfrikas Republikas (CĀR) mieru, stabilitāti vai drošību, vai atbalsta tās: kopš valsts apvērsuma 2013. gada 24. martāBozizé ir sniedzis finansiālu un materiālu atbalstu kaujiniekiem, kuri cenšas destabilizēt notiekošo pāreju un panākt viņa atgriešanos pie varas. François Bozizé sadarbībā ar saviem atbalstītājiem mudināja veikt 2013. gada 5. decembrī notikušo uzbrukumu Bangui. Situācija CĀR strauji pasliktinājās pēc anti-balaka spēku uzbrukuma 2013. gada 5. decembrīBangui, kur bojā gāja vairāk nekā 700 cilvēku. Kopš tā laika viņš turpina veikt destabilizēšanas operācijas un apvienot anti-balaka kaujiniekus, lai CĀR galvaspilsētā saglabātu spriedzi. Bozizé centās pārstrukturēt daudzus Centrālāfrikas bruņoto spēku elementus, kas pēc valsts apvērsuma bija izklīduši lauku rajonos. Bozizé lojāli spēki iesaistījās atriebības uzbrukumos pret CĀR musulmaņu iedzīvotājiem. Bozizé aicināja savus kaujiniekus veikt nežēlīgus noziegumus pret pašreizējo režīmu un islāmistiem.

2.   NOURREDINE ADAM

UZVĀRDS:

ADAM

VĀRDS:

Nourredine

PIEŅEMTS VĀRDS: Nourredine Adam; Nureldine Adam; Nourreldine Adam; Nourreddine Adam

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA: 1970/Ndele, Centrālāfrikas Republika

Iespējami dzimšanas datumi: 1969, 1971

PASES UN PERSONAS INFORMĀCIJA:

 

SARAKSTĀ IEKĻAUŠANAS IEMESLS/PAMATOJUMS Ir iesaistījies darbībās, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību CĀR, vai atbalsta tās: Noureddine ir viens no sākotnējiem Séléka vadītājiem. Viņš ir identificēts gan kā ģenerālis, gan kā priekšsēdētājs vienā no Séléka bruņotajām nemiernieku grupām Central PJCC – oficiāli šī grupa ir zināma kā Patriotu konvents taisnīgumam un mieram (Convention of Patriots for Justice and Peace), un tās nosaukuma saīsinājums ir zināms arī kā CPJP. Kā bijušais Patriotu konventa taisnīgumam un mieram (CPJP/F) Fundamental šķelšanās grupas vadītājs viņš bija ex-Séléka militārais koordinators uzbrukumos iepriekšējo nemieros Centrālāfrikas Republikā laikposmā no 2012. gada decembra sākuma līdz 2013. gada martam. Bez Noureddine iesaistīšanās Séléka, visticamāk, nebūtu spējuši izraut varu no iepriekšējā CĀR prezidenta François Bozizé rokām. Kopš Catherine Samba-Panza iecelšanas pagaidu prezidentes amatā 2014. gada 20. janvārī viņš bija viens no galvenajiem ex-Séléka taktiskās atkāpšanās autoriem Sibut, lai īstenotu viņa plānu nostiprināt musulmaņu pozīcijas valsts ziemeļos. Viņš skaidri aicināja savus spēkus pretoties Āfrikas valstu vadītās starptautiskās atbalsta misijas Centrālāfrikas Republikā (MISCA) pārejas posma valdības un militāro līderu rīkojumiem. Noureddine aktīvi virza ex-Séléka – bijušos Séléka spēkus, ko Djotodia 2013. gada septembrī bija izklīdinājis, – un vada operācijas pret kristiešu apkaimi, un turpina sniegt būtisku atbalstu un vadību ex-Séléka, kas darbojas CĀR.

Attiecīgi iesaistīts tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, kas ir pretrunā ar starptautiskajām cilvēktiesībām vai starptautiskajām humanitārajām tiesībām: pēc tam, kad Séléka2013. gada 24. martā pārņēma kontroli pār Bangui, Nourredine Adam tika iecelts par drošības ministru, toreiz – ģenerāldirektors Demokrātisko sasniegumu ārkārtas aizsardzības komitejā (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, pašreiz tas ir neaktīvs CĀR izlūkošanas dienests). Nourredine Adam izmantoja CEDAD kā personīgo politisko policiju, veicot daudzus patvaļīgus arestus, spīdzināšanu un nāvessodus bez tiesas sprieduma. Turklāt Noureddine bija viena no galvenajām atbildīgajām personām Boy Rabe notikušajās asiņainajās darbībās. 2013. gada augustā Séléka spēki uzbruka Boy Rabe, CĀR apkaimei, ko uzskata par François Bozizé atbalstītāju un viņa etniskās grupas bastionu. Kā ziņots, aizbildinoties ar ieroču krājumu meklēšanu, Séléka karaspēks ir nogalinājis daudzus civiliedzīvotājus un ir veicis postošas laupīšanas. Kad šie uzbrukumi izplatījās uz citiem rajoniem, tūkstošiem iedzīvotāju ieņēma starptautisko lidostu, ko Francijas karaspēka klātbūtnes dēļ uzskatīja par drošu vietu, un ieņēma tās skrejceļu.

Nelegāli izmantojot dabas resursus, sniedz atbalstu bruņotām grupām vai noziedzīgiem tīkliem: 2013. gada sākumā Nourredine Adam bija svarīga loma ex-Séléka finansēšanas tīklos. Viņš devās uz Saūda Arābiju, Kataru un Apvienotajiem Arābu Emirātiem, lai vāktu līdzekļus iepriekšējiem nemieriem. Viņš darbojās arī kā koordinators Čadas dimantu kontrabandas grupējumā, kas darbojas starp Centrālāfrikas Republiku un Čadu.

3.   LEVY YAKETE

UZVĀRDS:

YAKETE

VĀRDS:

Levy

PIEŅEMTS VĀRDS: Levi Yakite; Levy Yakite

DZIMŠANAS DATUMS UN VIETA: 1964. gada 14. augusts/Bangui, Centrālāfrikas Republika

Iespējams dzimšanas datums: 1965

PASES UN PERSONAS INFORMĀCIJA: Pierre Yakété un Joséphine Yamazon dēls

SARAKSTĀ IEKĻAUŠANAS IEMESLS/PAMATOJUMS Iesaistās darbībās, ar kurām apdraud CĀR mieru, stabilitāti vai drošību, vai atbalsta tās: 2013. gada 17. decembrīYakete kļuva par jaunizveidotās Centrālāfrikas Republikas reformēšanas Tautas pretošanās kustības anti-balaka nemiernieku grupas politisko koordinatoru. Viņš bija tieši iesaistīts tādas nemiernieku grupas lēmumu pieņemšanā, kas bija iesaistīta darbībās, kuras apdraud mieru, stabilitāti un drošību CĀR, jo īpaši 2013. gada 5. decembrī un pēc tam. Turklāt saistībā ar šādām darbībām šī grupa ir skaidri izcelta ANO Drošības padomes Rezolūcijās 2127, 2134 un 2149. Yakete ir apsūdzēts par tādu personu apcietināšanu, kas ir saistītas ar Séléka, par aicināšanu uzbrukt cilvēkiem, kuri neatbalsta prezidentu Bozizé, un par jaunu kaujinieku vervēšanu pret režīmam naidīgām personām vērstiem uzbrukumiem ar mačetēm. Pēc 2013. gada marta palicis par François Bozizé līdzgaitnieku, viņš pievienojās CĀR Konstitucionālās kārtības atjaunošanas frontei (Front pour le Retour à l'Ordre Constitutionnel en CentrAfriqueFROCCA), kuras mērķis bija ar jebkādiem līdzekļiem panākt gāztā prezidenta atgriešanos. 2013. gada vasaras beigās viņš devās uz Kamerūnu un Beninu, kur mēģināja savervēt dalībniekus cīņai pret Séléka. 2013. gada septembrī viņš centās atgūt kontroli pār operācijām, ko pilsētās un ciematos Bossangoa tuvumā vada Bozizé atbalstoši kaujinieki. Yakete tiek turēts aizdomās arī par to, ka ir veicinājis mačešu izdali kristiešu jauniešiem bezdarbniekiem, lai veicinātu viņu uzbrukumus musulmaņiem.


24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/60


PADOMES LĒMUMS 2014/383/KĀDP

(2014. gada 23. jūnijs),

ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Afganistānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu un 33. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2013. gada 22. jūlijā pieņēma Lēmumu 2013/393/KĀDP (1), ar ko Franz-Michael SKJOLD MELLBIN kungu iecēla par Eiropas Savienības īpašo pārstāvi (ESĪP) Afganistānā. ESĪP pilnvaru termiņš beigsies 2014. gada 30. jūnijā.

(2)

ESĪP pilnvaru termiņš būtu jāpagarina vēl par 8 mēnešiem.

(3)

ESĪP pilnvaras īstenos situācijā, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības īpašais pārstāvis

Ar šo ESĪP Afganistānā Franz-Michael SKJOLD MELLBIN kunga pilnvaru termiņš tiek pagarināts līdz 2015. gada 28. februārim. Padome var lemt, ka ESĪP pilnvaras beidzas agrāk, pamatojoties uz Politikas un drošības komitejas (PDK) vērtējumu un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) priekšlikumu.

2. pants

Politikas mērķi

ESĪP pārstāv Savienību un veicina Savienības politikas mērķu sasniegšanu Afganistānā, cieši sadarbojoties ar dalībvalstu pārstāvjiem Afganistānā. Jo īpaši ESĪP:

a)

sniedz ieguldījumu ES un Afganistānas Vienotās deklarācijas un ES stratēģijas attiecībā uz Afganistānu 2014.–2016. gadam un vajadzības gadījumā ES un Afganistānas sadarbības nolīguma par partnerību un attīstību īstenošanā;

b)

atbalsta Savienības un Afganistānas politisko dialogu;

c)

atbalsta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) vadošo nozīmi Afganistānā, īpašu uzmanību veltot ieguldījumam labāk koordinētas starptautiskās palīdzības izveidei, tādējādi veicinot Bonnas, Čikāgas un Tokijas konferenču paziņojumu, kā arī attiecīgu ANO rezolūciju īstenošanu.

3. pants

Pilnvaras

Lai īstenotu savas pilnvaras, ESĪP, cieši sadarbojoties ar dalībvalstu pārstāvjiem Afganistānā:

a)

izplata Savienības uzskatus par Afganistānas politikas procesu un norisēm;

b)

uztur ciešus kontaktus ar attiecīgām Afganistānas iestādēm, jo īpaši ar valdību un parlamentu, kā arī vietējām pašvaldībām, un atbalsta to attīstību. Tāpat būtu jāuztur kontakti arī ar citām Afganistānas politiskajām grupām un citiem attiecīgiem dalībniekiem Afganistānā, jo īpaši ar attiecīgiem pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem;

c)

uztur ciešus kontaktus ar attiecīgām starptautiskām un reģionālām ieinteresētām personām Afganistānā, jo īpaši ar ANO ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Augstāko civilo pārstāvi, kā arī ar citiem nozīmīgiem partneriem un organizācijām;

d)

sniedz konsultācijas par gūtajiem panākumiem attiecībā uz to mērķu sasniegšanu, kas noteikti ES un Afganistānas Vienotajā deklarācijā, ES stratēģijā attiecībā uz Afganistānu 2014.–2016. gadam, ES un Afganistānas sadarbības nolīgumā par partnerību un attīstību un Bonnas, Čikāgas un Tokijas konferenču paziņojumos, jo īpaši šādās jomās:

civiliedzīvotāju spēju veidošana, īpaši vietējā līmenī,

tiesībsargājošo iestāžu, jo īpaši neatkarīgas tiesas, laba pārvaldība un izveide,

vēlēšanu reformas,

drošības sektora reformas, tostarp tiesu iestāžu, valsts bruņoto spēku un policijas nostiprināšana, un jo īpaši civilās policijas dienesta izveide,

izaugsmes veicināšana, proti, veicinot lauksaimniecību un lauku attīstību,

Afganistānas starptautisko cilvēktiesību saistību ievērošana, tostarp minoritāšu tiesību, kā arī sieviešu un bērnu tiesību ievērošana,

demokrātijas principu un tiesiskuma principa ievērošana,

sieviešu līdzdalības veicināšana valsts pārvaldē un pilsoniskajā sabiedrībā, un – saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju 1325 – miera procesā,

Afganistānas starptautisko saistību ievērošana, tostarp sadarbība starptautiskās sabiedrības centienos apkarot terorismu, nelegālu narkotiku tirdzniecību, cilvēku tirdzniecību un masu iznīcināšanas ieroču un bruņojuma, kā arī ar tiem saistītu materiālu izplatīšanu,

humānās palīdzības veicināšana un bēgļu un valsts iekšzemē pārvietotu personu atpakaļnosūtīšana ar likumīgiem līdzekļiem, un

Savienības klātbūtnes un darbību efektivitātes stiprināšana Afganistānā un ieguldījums, gatavojot regulāros īstenošanas ziņojumus par ES stratēģiju attiecībā uz Afganistānu 2014.–2016. gadam, kurus Padome lūdz sagatavot;

e)

aktīvi piedalās vietējos koordinācijas forumos, piemēram, Kopīgajā koordinācijas un pārraudzības padomē, vienlaikus pilnībā informējot neiesaistītās dalībvalstis par lēmumu pieņemšanu minētajos līmeņos;

f)

sniedz konsultācijas par Savienības piedalīšanos un nostājām starptautiskās konferencēs saistībā ar Afganistānu;

g)

aktīvi piedalās reģionālas sadarbības veicināšanā, īstenojot attiecīgas ierosmes, tostarp Stambulas procesu un Reģionālo Ekonomikas konferenci par Afganistānu (RECCA);

h)

sniedz ieguldījumu Savienības politikas cilvēktiesību jomā un ES pamatnostādņu cilvēktiesību jomā īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz sievietēm un bērniem konfliktu skartās teritorijās, uzraugot jaunākos notikumus minētajā jomā uz risinot ar tiem saistītas problēmas;

i)

attiecīgā gadījumā sniedz atbalstu iekļaujošam un Afganistānas vadītam miera procesam, kā rezultātā tiktu panākts politisks risinājums, kas atbilstu “sarkano līniju” norādēm, par ko vienojās Bonnas konferencē.

4. pants

Pilnvaru īstenošana

1.   ESĪP ir atbildīgs par pilnvaru īstenošanu AP pakļautībā.

2.   PDK uztur privileģētus sakarus ar ESĪP un ir galvenais ESĪP kontaktpunkts sakariem ar Padomi. PDK saskaņā ar savām pilnvarām, neskarot AP pilnvaras, dod ESĪP stratēģiskas norādes un politisku virzību.

3.   ESĪP strādā ciešā sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un tā attiecīgajām struktūrām.

5. pants

Finansējums

1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētā finanšu atsauces summa laikposmā no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 28. februārim ir EUR 3 760 000.

2.   Izdevumus pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.

3.   Izdevumus pārvalda saskaņā ar ESĪP un Komisijas noslēgtu līgumu. ESĪP sniedz Komisijai pārskatu par visiem izdevumiem.

6. pants

Komandas izveide un sastāvs

1.   ESĪP saskaņā ar savām pilnvarām un atbilstīgajiem piešķirtajiem finanšu līdzekļiem ir atbildīgs par komandas izveidi. Komandā iekļauj personas, kam, kā pilnvarās paredzēts, ir īpašas zināšanas konkrētos politikas jautājumos. ESĪP operatīvi un regulāri informē Padomi un Komisiju par komandas sastāvu.

2.   Dalībvalstis, Savienības iestādes un EĀDD var ierosināt personāla norīkošanu darbā pie ESĪP. Atalgojumu šādam norīkotam personālam atbilstīgi maksā attiecīgā dalībvalsts, attiecīgā Savienības iestāde vai EĀDD. Darbā pie ESĪP var nosūtīt arī ekspertus, ko dalībvalstis ir norīkojušas darbā Savienības iestādēs vai EĀDD. Starptautiskajiem personāla līgumdarbiniekiem ir kādas dalībvalsts valstspiederība.

3.   Viss norīkotais personāls turpina būt nosūtītājas dalībvalsts, nosūtītājas Savienības iestādes vai EĀDD administratīvā pakļautībā, un tas veic savus pienākumus un rīkojas ESĪP pilnvaru interesēs.

7. pants

ESĪP un ESĪP personāla privilēģijas un imunitāte

Par privilēģijām, imunitāti un citām garantijām, kas vajadzīgas ESĪP un ESĪP personāla locekļu misijas veikšanai un sekmīgai norisei, attiecīgi vienojas ar uzņēmējvalsti. Šajā nolūkā dalībvalstis un EĀDD sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

8. pants

ES klasificētas informācijas drošība

ESĪP un viņa komandas locekļi ievēro drošības principus un minimālos standartus, kas ir noteikti Padomes Lēmumā 2013/488/ES (2).

9. pants

Piekļuve informācijai un apgādes atbalsts

1.   Dalībvalstis, Komisija un Padomes Ģenerālsekretariāts nodrošina, ka ESĪP var piekļūt jebkurai atbilstīgai informācijai.

2.   Savienības delegācijas un/vai dalībvalstis attiecīgā gadījumā nodrošina materiāltehnisko atbalstu reģionā.

10. pants

Drošība

Saskaņā ar Savienības politiku tāda personāla drošību, kas izvietots ārpus Savienības, lai veiktu operatīvas darbības saskaņā ar Līguma V sadaļu, ESĪP saskaņā ar savām pilnvarām un drošības situāciju ģeogrāfiskajā teritorijā, par ko ESĪP ir atbildīgs, veic visus praktiski iespējamos pasākumus visa ESĪP tiešā pakļautībā esošā personāla drošībai, īpaši:

a)

izstrādājot konkrētu drošības plānu, kurš pamatojas uz EĀDD norādījumiem, ietverot konkrētus fiziskos, organizatoriskos un procesuālos drošības pasākumus, ar kuru noteikta personāla droša pārvietošanās uz attiecīgo ģeogrāfisko teritoriju un minētajā teritorijā, kā arī aprakstīta rīcība drošības negadījumos un izklāstīts misijas ārkārtas situāciju un evakuācijas plāns;

b)

visam personālam, kas izvietots ārpus Savienības, nodrošinot augsta riska apdrošināšanu, kas atbilst apstākļiem ģeogrāfiskajā teritorijā;

c)

nodrošinot, lai visi ESĪP komandas locekļi, ko izvieto ārpus Savienības, tostarp uz vietas nolīgtie darbinieki, pirms vai pēc ierašanās ģeogrāfiskajā teritorijā būtu piedalījušies atbilstīgā drošības apmācībā, kuras pamatā ir minētajai teritorijai piešķirtā riska izvērtējuma pakāpe;

d)

nodrošinot, ka tiek īstenoti visi saskaņotie ieteikumi, kas sniegti pēc regulāra drošības izvērtējuma, un – saistībā ar progresa ziņojumu un pārskata ziņojumu par pilnvaru īstenošanu – rakstiski ziņojot AP, Padomei un Komisijai par šo ieteikumu īstenošanu un citiem drošības jautājumiem.

11. pants

Ziņojumi

ESĪP regulāri sniedz ziņojumus AP un PDK. Vajadzības gadījumā ESĪP ziņojumus sniedz arī Padomes darba grupām. Ziņojumus regulāri izsūta, izmantojot COREU tīklu. ESĪP var sniegt ziņojumus Ārlietu padomei. Saskaņā ar Līguma 36. pantu ESĪP var iesaistīt Eiropas Parlamenta informēšanā.

12. pants

Koordinācija

1.   Lai sasniegtu Savienības politiskos mērķus, ESĪP veicina Savienības darbību vienotību, saskaņotību un efektivitāti un palīdz nodrošināt to, ka visi Savienības instrumenti un dalībvalstu darbības tiek veiktas konsekventi. ESĪP darbības saskaņo ar Komisijas darbībām, kā arī ar Savienības delegāciju Pakistānā. ESĪP regulāri sniedz informatīvus ziņojumus dalībvalstu pārstāvniecībām un Savienības delegācijām.

2.   Misijas norises vietā ESĪP uztur ciešu saikni ar Savienības delegāciju vadītājiem un dalībvalstu pārstāvniecību vadītājiem. Viņi dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP īstenot pilnvaras. ESĪP sniedz norādes ES Policijas misijas vadītājam Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN) par vietējo politisko situāciju. ESĪP un civilais operāciju komandieris vajadzības gadījumā savstarpēji apspriežas. ESĪP uztur saikni arī ar citiem starptautiskajiem un reģionālajiem dalībniekiem attiecīgajā teritorijā.

13. pants

Palīdzība saistībā ar prasībām

ESĪP un viņa darbinieki palīdz, nodrošinot elementus reaģēšanai uz jebkādām prasībām un pienākumiem, kas izriet no iepriekšējo ESĪP Afganistānā pilnvarām, un šim nolūkam sniedz administratīvu palīdzību un piekļuvi būtiskajiem dokumentiem.

14. pants

Pārskatīšana

Šā lēmuma īstenošanu un tā saderību ar citām Savienības darbībām reģionā regulāri pārskata. ESĪP līdz 2014. gada novembra beigām AP, Padomei un Komisijai iesniedz visaptverošu pilnvaru īstenošanas pārskata ziņojumu.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2014. gada 1. jūlija.

Luksemburgā, 2014. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 198, 23.7.2013., 47. lpp.

(2)  Padomes Lēmums 2013/488/ES (2013. gada 23. septembris) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 274, 15.10.2013., 1. lpp.).


24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/65


PADOMES LĒMUMS 2014/384/KĀDP

(2014. gada 23. jūnijs),

ar kuru groza Lēmumu 2011/426/KĀDP, ar ko ieceļ Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Bosnijā un Hercegovinā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu un 33. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 18. jūlijā pieņēma Lēmumu 2011/426/KĀDP (1), ar ko par Eiropas Savienības īpašo pārstāvi (ESĪP) Bosnijā un Hercegovinā iecēla Peter SØRENSEN kungu. ESĪP pilnvaru termiņš beigsies 2015. gada 30. jūnijā.

(2)

Lēmumā 2011/426/KĀDP, kas pēdējo reizi ir grozīts ar Lēmumu 2013/351/KĀDP (2), ESĪP bija paredzēta finanšu atsauces summa laikposmam no 2011. gada 1. septembra līdz 2014. gada 30. jūnijam. Būtu jānosaka jauna finanšu atsauces summa laikposmam no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30. jūnijam.

(3)

ESĪP īstenos pilnvaras situācijā, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu.

(4)

Lēmums 2011/426/KĀDP tādēļ būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2011/426/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 5. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30. jūnijam ir EUR 5 250 000.”;

2)

lēmuma 13. pantam pievieno šādu daļu:

“Galīgo visaptverošo pilnvaru īstenošanas pārskata ziņojumu iesniedz līdz 2015. gada martam.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2014. gada 1. jūlija.

Luksemburgā, 2014. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 188, 19.7.2011., 30. lpp.

(2)  OV L 185, 4.7.2013., 7. lpp.


24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/66


PADOMES LĒMUMS 2014/385/KĀDP

(2014. gada 23. jūnijs),

ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu un 33. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 25. jūnijā pieņēma ES stratēģiju par cilvēktiesībām un demokrātiju un ES rīcības plānu par cilvēktiesībām un demokrātiju.

(2)

Padome 2012. gada 25. jūlijā pieņēma Lēmumu 2012/440/KĀDP (1) Stavros LAMBRINIDIS kungu iecelt par Eiropas Savienības īpašo pārstāvi (ESĪP) cilvēktiesību jautājumos. ESĪP pilnvaru termiņš beigsies 2014. gada 30. jūnijā.

(3)

ESĪP pilnvaru termiņš būtu jāpagarina vēl par 8 mēnešiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības īpašais pārstāvis

Ar šo ESĪP cilvēktiesību jautājumos Stavros LAMBRINIDIS kunga pilnvaru termiņš tiek pagarināts līdz 2015. gada 28. februārim. Padome var nolemt, ka ESĪP pilnvaras beidzas agrāk, pamatojoties uz Politikas un drošības komitejas (PDK) vērtējumu un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) priekšlikumu.

2. pants

Politikas mērķi

ESĪP pilnvaru pamatā ir Savienības politikas mērķi cilvēktiesību jomā, kas noteikti Līgumā, Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kā arī ES Stratēģiskajā satvarā par cilvēktiesībām un demokrātiju un ES Rīcības plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju:

a)

uzlabot Savienības darbības efektivitāti, tās klātbūtni un pamanāmību saistībā ar cilvēktiesību aizsardzību un centieniem veicināt to ievērošanu pasaulē, jo īpaši pilnveidojot Savienības sadarbību un politisko dialogu ar trešām valstīm, attiecīgajiem partneriem, uzņēmējiem, pilsonisko sabiedrību, starptautiskām un reģionālām organizācijām, kā arī darbojoties attiecīgajos starptautiskajos forumos;

b)

palielināt Savienības ieguldījumu, ar ko nostiprina demokrātiju un iestāžu izveidi, tiesiskumu un labu pārvaldību, kā arī veicina cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu visā pasaulē;

c)

uzlabot to darbību saskaņotību, kuras Savienības īsteno cilvēktiesību jomā, un panākt, lai cilvēktiesību jautājums tiktu iekļauts visās Savienības ārējās darbības jomās.

3. pants

Pilnvaras

Lai sasniegtu politikas mērķus, ESĪP ir pilnvarots:

a)

sekmēt to, ka tiek īstenota Savienības politika cilvēktiesību jomā, jo īpaši Eiropas Savienības stratēģija par cilvēktiesībām un demokrātiju un ES rīcības plāns par cilvēktiesībām un demokrātiju, tostarp izstrādājot ieteikumus šajā nolūkā;

b)

sekmēt to, ka tiek īstenotas Savienības pamatnostādnes, instrumenti un rīcības plāni cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību jomā;

c)

pastiprināt dialogu par cilvēktiesībām ar trešo valstu valdībām un starptautiskajām un reģionālajām organizācijām, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām un citiem attiecīgajiem dalībniekiem, lai Savienības politiku cilvēktiesību jomā padarītu efektīvāku un pamanāmāku;

d)

sekmēt, lai Savienības politika un darbības saistībā ar cilvēktiesību aizsardzību un centieniem veicināt to ievērošanu būtu saskaņotākas un konsekventākas, jo īpaši sekmējot attiecīgas Savienības politikas izstrādi.

4. pants

Pilnvaru īstenošana

1.   ESĪP ir atbildīgs par pilnvaru īstenošanu AP pakļautībā.

2.   PDK uztur privileģētus sakarus ar ESĪP un ir galvenais ESĪP kontaktpunkts sakariem ar Padomi. PDK saskaņā ar savām pilnvarām, neskarot AP pilnvaras, dod ESĪP stratēģiskas norādes un politisku virzību.

3.   ESĪP darbojas ciešā sadarbībā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un tā kompetentajiem dienestiem, lai nodrošinātu, ka to attiecīgais darbs cilvēktiesību jomā ir saskaņots un konsekvents.

5. pants

Finansējums

1.   ESĪP pilnvaru īstenošanas izdevumiem paredzētā finanšu atsauces summa laikposmam no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 28. februārim ir EUR 550 000.

2.   Lēmumu par finanšu atsauces summu turpmākajam ESĪP cilvēktiesību jautājumos pilnvaru laikposmam pieņem Padome.

3.   Izdevumus pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.

4.   Izdevumus pārvalda saskaņā ar ESĪP un Komisijas noslēgtu līgumu. ESĪP sniedz Komisijai pārskatu par visiem izdevumiem.

6. pants

Komandas izveide un sastāvs

1.   ESĪP saskaņā ar pilnvarām un atbilstīgajiem piešķirtajiem finanšu līdzekļiem ir atbildīgs par komandas izveidi. Komandā iekļauj personas, kam, kā pilnvarās paredzēts, ir īpašas zināšanas konkrētos politikas jautājumos. ESĪP operatīvi informē Padomi un Komisiju par komandas sastāvu.

2.   Dalībvalstis, Savienības iestādes un EĀDD var ierosināt personāla norīkošanu darbā pie ESĪP. Minētajam norīkotajam personālam atalgojumu maksā attiecīgā dalībvalsts, Savienības iestāde vai EĀDD. Darbā pie ESĪP var nosūtīt arī ekspertus, ko dalībvalstis ir norīkojušas darbā Savienības iestādēs vai EĀDD. Starptautiskajiem personāla līgumdarbiniekiem ir kādas dalībvalsts valstspiederība.

3.   Viss norīkotais personāls turpina būt nosūtītājas dalībvalsts, Savienības iestādes vai EĀDD administratīvā pakļautībā, un tas veic savus pienākumus un rīkojas ESĪP pilnvaru interesēs.

7. pants

ES klasificētās informācijas drošība

ESĪP un viņa komandas locekļi ievēro drošības principus un minimālos standartus, kas noteikti Padomes Lēmumā 2013/488/ES (2).

8. pants

Piekļuve informācijai un materiāltehniskais atbalsts

1.   Dalībvalstis, Komisija, EĀDD un Padomes Ģenerālsekretariāts nodrošina, lai ESĪP var piekļūt jebkurai atbilstīgai informācijai.

2.   Savienības delegācijas un dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības attiecīgos gadījumos nodrošina materiāltehnisko atbalstu ESĪP.

9. pants

Drošība

Saskaņā ar Savienības politiku par tāda personāla drošību, kas izvietots ārpus Savienības, lai veiktu operatīvas darbības saskaņā ar Līguma V sadaļu, ESĪP saskaņā ar pilnvarām un pamatojoties uz drošības situāciju attiecīgajā valstī, veic visus praktiski iespējamos pasākumus visa ESĪP tiešā pakļautībā esošā personāla drošībai, īpaši:

a)

izstrādājot konkrētu drošības plānu, kura pamatā ir EĀDD norādes un kurā ietverti konkrēti fiziski, organizatoriski un procesuāli drošības pasākumi, reglamentējot personāla drošu pārvietošanos uz attiecīgo ģeogrāfisko teritoriju un drošu pārvietošanos tajā, kā arī pasākumi drošības negadījumu novēršanai, un misijas ārkārtas situāciju un evakuācijas plānu;

b)

nodrošinot, ka visam personālam, kas izvietots ārpus Savienības, ir augsta riska apdrošināšana atbilstīgi apstākļiem ģeogrāfiskajā teritorijā;

c)

nodrošinot, ka visi ESĪP komandas locekļi, ko izvieto ārpus Savienības, tostarp vietējie līgumdarbinieki, pirms vai pēc ierašanās ģeogrāfiskajā teritorijā ir piedalījušies atbilstīgā drošības apmācībā, kuras pamatā ir minētajai teritorijai piešķirtā riska izvērtējuma pakāpe;

d)

nodrošinot, ka tiek īstenoti visi saskaņotie ieteikumi, kas sniegti pēc regulāra drošības izvērtējuma, un – saistībā ar progresa ziņojumu un pārskata ziņojumu par pilnvaru īstenošanu – rakstiski ziņojot AP, Padomei un Komisijai par šo ieteikumu īstenošanu un citiem drošības jautājumiem.

10. pants

Ziņojumi

ESĪP regulāri sniedz ziņojumus AP un PDK. Vajadzības gadījumā ESĪP ziņojumus sniedz arī Padomes darba grupām, jo īpaši Cilvēktiesību jautājumu darba grupai. Ziņojumus regulāri izsūta, izmantojot COREU tīklu. ESĪP var sniegt ziņojumus Ārlietu padomei. Saskaņā ar Līguma 36. pantu ESĪP var tikt iesaistīts Eiropas Parlamenta informēšanā.

11. pants

Koordinācija

1.   ESĪP dod ieguldījumu Savienības darbības vienotībai, saskaņotībai un efektivitātei un palīdz nodrošināt, ka visi Savienības instrumenti un dalībvalstu darbības ir saskaņoti, lai sasniegtu Savienības politikas mērķus. ESĪP savas darbības saskaņo ar dalībvalstīm un Komisiju, kā arī attiecīgā gadījumā ar citiem Eiropas Savienības īpašajiem pārstāvjiem. ESĪP regulāri sniedz informatīvus ziņojumus dalībvalstu pārstāvniecībām un Savienības delegācijām.

2.   Misijas teritorijā ESĪP uztur ciešu saikni ar Savienības delegāciju un dalībvalstu pārstāvniecību vadītājiem, kā arī Kopējās drošības un aizsardzības politikas misiju un operāciju vadītājiem vai komandieriem un attiecīgajā gadījumā ar citiem Eiropas Savienības īpašajiem pārstāvjiem, kuri dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP īstenot pilnvaras.

3.   ESĪP uztur saikni un cenšas panākt darbību papildināmību un sinerģiju arī ar citām starptautiskām un reģionālām struktūrām to vadības līmenī un misijas teritorijā. ESĪP uztur regulārus sakarus ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām gan vadības līmenī, gan misijas teritorijā.

12. pants

Pārskatīšana

Šā lēmuma īstenošanu un tā saderību ar citām Savienības darbībām reģionā regulāri pārskata. ESĪP līdz 2014. gada novembra beigām iesniedz AP, Padomei un Komisijai visaptverošu pilnvaru īstenošanas pārskata ziņojumu.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2014. gada 1. jūlija.

Luksemburgā, 2014. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 200, 27.7.2012., 21. lpp.

(2)  Padomes Lēmums 2013/488/ES (2013. gada 23. septembris) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 274, 15.10.2013., 1. lpp.).


24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/70


PADOMES LĒMUMS 2014/386/KĀDP

(2014. gada 23. jūnijs)

par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Savienības dalībvalstu vai to valdību vadītāji 2014. gada 6. martā stingri nosodīja to, ka Krievijas Federācija bez iemesla ir pārkāpusi Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(2)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP (1) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

(3)

Eiropadome 2014. gada 20. un 21. marta sanāksmē stingri nosodīja Krimas Autonomās Republikas (“Krima”) un Sevastopoles pilsētas (“Sevastopole”) nelikumīgo aneksiju Krievijas Federācijā un uzsvēra, ka to neatzīs. Eiropadome pauda uzskatu, ka attiecībā uz Krimu ātrai īstenošanai būtu jāierosina daži ekonomiski, tirdzniecības un finansiāli ierobežojumi.

(4)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 2014. gada 27. martā pieņēma Rezolūciju 68/262 par Ukrainas teritoriālo integritāti, kurā apstiprināja savu apņemšanos atbalstīt Ukrainas suverenitāti, politisko neatkarību, vienotību un teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās, uzsverot, ka Krimas 16. marta referendums nav spēkā, un aicināja visas valstis neatzīt nekādas izmaiņas Krimas un Sevastopoles statusā.

(5)

Šajā situācijā Padome uzskata, ka būtu jāaizliedz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču imports Eiropas Savienībā, izņemot tādas Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preces, kurām izcelsmes sertifikātu ir piešķīrusi Ukrainas valdība.

(6)

Lai nodrošinātu šajā lēmumā paredzēto pasākumu efektivitāti, tam būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas.

(7)

Ir vajadzīga Savienības papildu rīcība, lai īstenotu konkrētus pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ir aizliegts Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču imports Savienībā.

2.   Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču importu.

2. pants

Šā lēmuma 1. pantā noteiktie aizliegumi netiek piemēroti tādām Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas pārbaudei Ukrainas iestādēs un kuras minētās iestādes ir kontrolējušas, un kurām Ukrainas valdība ir piešķīrusi izcelsmes sertifikātu.

3. pants

Šā lēmuma 1. pantā noteiktie aizliegumi neskar tādu līgumu izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, kas noslēgti pirms 2014. gada 25. jūnija, vai tādu papildu līgumu noslēgšanu un izpildi vēlākais līdz 2014. gada 26. septembrim, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.

4. pants

Ir aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir izvairīties no 1. pantā noteiktajiem aizliegumiem.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo lēmumu piemēro līdz 2015. gada 23. jūnijam.

Šo lēmumu pastāvīgi pārskata. To atjauno vai atbilstīgi groza, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.

Luksemburgā, 2014. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.


24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/72


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2014/387/KĀDP

(2014. gada 23. jūnijs),

ar kuru īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/255/KĀDP (2013. gada 31. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (1) un jo īpaši tā 30. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2013. gada 31. maijā pieņēma Lēmumu 2013/255/KĀDP.

(2)

Būtu jāatjaunina Lēmuma 2013/255/KĀDP I pielikumā izklāstītā informācija par vienu sarakstā iekļautu personu.

(3)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Lēmuma 2013/255/KĀDP I pielikumā iekļautajam to fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, būtu jāpievieno divpadsmit personas.

(4)

Tādēļ Lēmums 2013/255/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2013/255/KĀDP I pielikumu groza tā, kā norādīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2014. gada 23. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 147, 1.6.2013., 14. lpp.


PIELIKUMS

1.

Ieraksts par turpmāk minēto personu, kā tas ietverts Lēmuma 2013/255/KĀDP I pielikuma A iedaļā, tiek aizstāts ar šo:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“152.

Dr. Qadri (

Image

) (jeb Kadri) Jamil (

Image

) (jeb Jameel)

 

Bijušais premjerministra vietnieks ekonomikas jautājumos, iekšzemes tirdzniecības un patērētāju aizsardzības ministrs. Kā bijušais valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

16.10.2012.”

2.

Lēmuma 2013/255/KĀDP I pielikuma A iedaļā iekļauto fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru sarakstu papildina ar turpmāk minētajām personām.

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

180.

Ahmad al-Qadri

Dzimšanas datums: 1956

Lauksaimniecības un agrārās reformas ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

181.

Suleiman Al Abbas

 

Naftas un minerālresursu ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Dzimšanas datums: 1959

Rūpniecības ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

183.

Kinda al-Shammat

(pazīstams arī kā Shmat)

Dzimšanas datums: 1973

Sociālo lietu ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

184.

Hassan Hijazi

Dzimšanas datums: 1964

Nodarbinātības ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

185.

Ismael Ismael

(pazīstams arī kā Ismail Ismail vai Isma'Il Isma'il)

Dzimšanas datums: 1955

Finanšu ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

186.

Dr. Khodr Orfali

(pazīstams arī kā Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Dzimšanas datums: 1956

Ekonomikas un Ārējās tirdzniecības ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Dzimšanas datums: 1966

Iekšējās tirdzniecības un patērētāju tiesību aizsardzības ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

188.

Bishr Riyad Yazigi

Dzimšanas datums: 1972

Tūrisma ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

189.

Dr. Malek Ali

(pazīstams arī kā Malik)

Dzimšanas datums: 1956

Augstākās izglītības ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

190.

Hussein Arnous

(pazīstams arī kā Arnus)

Dzimšanas datums: 1953

Publisku būvdarbu ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.

191.

Dr. Hassib Elias Shammas

(pazīstams arī kā Hasib)

Dzimšanas datums: 1957

Valsts ministrs. Kā valdības ministrs ir līdzatbildīgs par režīma īstenotajām vardarbīgajām represijām pret civiliedzīvotājiem.

24.6.2014.


24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/75


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 16. jūnijs),

ar ko izveido to reģionu un teritoriju sarakstu, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbilstīgi Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa pārrobežu un transnacionālās sadarbības sadaļai laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3898)

(2014/388/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punkta otro daļu un 3. panta 3. punkta pirmo daļu,

pēc apspriešanās ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu koordinācijas komiteju, kas izveidota ar 150. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Reģionālās attīstības fonds atbalsta Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi pārrobežu sadarbībai konkrētos reģionos, kuri atbilst kopējās statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 3. līmenim (turpmāk “NUTS 3. līmenis”), transnacionālai sadarbībai visos reģionos, kuri atbilst kopējās statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 2. līmenim (turpmāk “NUTS 2. līmenis”), kas noteikti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 (3), kura grozīta ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 31/2011 (4). Tādēļ jāizveido šādi to reģionu, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu, saraksti.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1299/2013 3. panta 1. punkta trešo daļu šajā reģionu, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu pārrobežu sadarbībai, sarakstā jānorāda arī šie Savienības NUTS 3. līmeņa reģioni, kas ir ņemti vērā saistībā ar ERAF piešķīrumu pārrobežu sadarbībai pie visām iekšējām robežām un tām ārējām robežām, uz kurām attiecas Savienības ārējie finanšu instrumenti, piemēram, Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI), uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 232/2014 (5), un pirmspievienošanās atbalsts (IPA II), uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 231/2014 (6).

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1299/2013 3. panta 1. punkta piekto daļu pēc attiecīgās dalībvalsts vai dalībvalstu pieprasījuma šajā sarakstā var ietvert arī tos NUTS 3. līmeņa tālākos reģionus pie jūras robežām, kas atrodas vairāk nekā 150 km attālumā cits no cita.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1299/2013 3. panta 6. punktu Komisijas lēmumā, ar kuru izveido pārrobežu un transnacionālo teritoriju sarakstus, informatīvos nolūkos jāpiemin arī trešo valstu vai teritoriju reģioni, kas norādīti minētās regulas 3. panta 2. un 4. punktā.

(5)

Tādēļ ir nepieciešams izveidot to pārrobežu un transnacionālo teritoriju sarakstus, kam ir tiesības saņemt finansējumu no ERAF, iedalot tās pēc sadarbības programmas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Reģioni un teritorijas, kam ir tiesības saņemt finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa pārrobežu komponentu, ir uzskaitīti I pielikumā.

2. pants

Savienības NUTS 3. līmeņa reģioni, kas ir ņemti vērā saistībā ar ERAF piešķīrumu pārrobežu sadarbībai, bet kas nav nevienas tādas pārrobežu teritorijas daļa, kas uzskaitītas I pielikumā, un uz kurām attiecas Savienības ārējie finanšu instrumenti, piemēram, Eiropas kaimiņattiecību instruments (EKI), uz ko attiecas Regula (ES) Nr. 232/2014, un pirmspievienošanās atbalsts (IPA II), uz ko attiecas Regula (ES) Nr. 231/2014, ir uzskaitīti II pielikumā.

3. pants

Reģioni un teritorijas, kas ir tiesīgi saņemt finansējumu no ERAF saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa transnacionālo komponentu, ir uzskaitīti III pielikumā.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 16. jūnijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Johannes HAHN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 259. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 17. janvāra Regula (ES) Nr. 31/2011, ar ko groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 13, 18.1.2011., 3. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 232/2014, ar ko izveido Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (OV L 77, 15.3.2014., 27. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regula (ES) Nr. 231/2014, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) (OV L 77, 15.3.2014., 11. lpp.).


I PIELIKUMS

Apgabalu saraksts, kas saņem atbalstu, iedalot tos pēc pārrobežu sadarbības programmas

2014TC16RFCB001

BE-DE-NL

(Interreg V-A) Beļģija–Vācija–Nīderlande (Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn  /Euregio Maas-Rhein)

 

 

 

 

 

 

BE221

Arr. Hasselt

 (1)

 

BE222

Arr. Maaseik

 (1)

 

BE223

Arr. Tongeren

 (1)

 

BE332

Arr. Liège

 (1)

 

BE335

Arr. Verviers – communes francophones

 (1)

 

BE336

Bezirk Verviers – Deutschsprachige Gemeinschaft

 (1)

 

DEA26

Düren

 (1)

 

DEA28

Euskirchen

 (1)

 

DEA29

Heinsberg

 (1)

 

DEA2D

Städteregion Aachen

 (1)

 

DEB23

Eifelkreis Bitburg-Prüm

 (1)

 

DEB24

Vulkaneifel

 (1)

 

NL422

Midden-Limburg

 (1)

 

NL423

Zuid-Limburg

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB002

AT-CZ

(Interreg V-A) Austrija–Čehija

 

 

 

 

 

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

CZ031

Jihočeský kraj

 (1)

 

CZ063

Kraj Vysočina

 (1)

 

CZ064

Jihomoravský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB003

SK-AT

(Interreg V-A) Slovākija–Austrija

 

 

 

 

 

 

AT111

Mittelburgenland

 (1)

 

AT112

Nordburgenland

 (1)

 

AT121

Mostviertel-Eisenwurzen

 

 

AT122

Niederösterreich-Süd

 

 

AT123

Sankt Pölten

 

 

AT124

Waldviertel

 (1)

 

AT125

Weinviertel

 (1)

 

AT126

Wiener Umland/Nordteil

 (1)

 

AT127

Wiener Umland/Südteil

 (1)

 

AT130

Wien

 (1)

 

SK010

Bratislavský kraj

 (1)

 

SK021

Trnavský kraj

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB004

AT-DE

(Interreg V-A) Austrija–Vācija/Bavārija (Bayern–Österreich)

 

 

 

 

 

 

AT311

Innviertel

 (1)

 

AT312

Linz-Wels

 

 

AT313

Mühlviertel

 (1)

 

AT314

Steyr-Kirchdorf

 

 

AT315

Traunviertel

 

 

AT321

Lungau

 

 

AT322

Pinzgau-Pongau

 (1)

 

AT323

Salzburg und Umgebung

 (1)

 

AT331

Außerfern

 (1)

 

AT332

Innsbruck

 (1)

 

AT333

Osttirol

 (1)

 

AT334

Tiroler Oberland

 (1)

 

AT335

Tiroler Unterland

 (1)

 

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

 (1)

 

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

 (1)

 

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE214

Altötting

 (1)

 

DE215

Berchtesgadener Land

 (1)

 

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

 (1)

 

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

 (1)

 

DE21F

Miesbach

 (1)

 

DE21G

Mühldorf a. Inn

 

 

DE21K

Rosenheim, Landkreis

 (1)

 

DE21M

Traunstein

 (1)

 

DE21N

Weilheim-Schongau

 

 

DE221

Landshut, Kreisfreie Stadt

 

 

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE224

Deggendorf

 

 

DE225

Freyung-Grafenau

 (1)

 

DE227

Landshut, Landkreis

 

 

DE228

Passau, Landkreis

 (1)

 

DE229

Regen

 (1)

 

DE22A

Rottal-Inn

 (1)

 

DE22C

Dingolfing-Landau

 

 

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

 (1)

 

DE274

Memmingen, Kreisfreie Stadt

 

 

DE27A

Lindau (Bodensee)

 (1)

 

DE27B

Ostallgäu

 (1)

 

DE27C

Unterallgäu

 

 

DE27E

Oberallgäu

 (1)

 

 

 

 

2014TC16RFCB005

ES-PT