ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 121

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 24. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 404/2014 (2014. gada 17. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikumu attiecībā uz tādu jaunu vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju monitoringu, kuriem tipa apstiprinājums piešķirts vairākposmu procesā ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 405/2014 (2014. gada 23. aprīlis), ar ko apstiprina laurīnskābi kā esošu aktīvo vielu izmantošanai 19. produktu veida biocīdos ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 406/2014 (2014. gada 23. aprīlis), ar ko apstiprina etilbutilacetilaminopropionātu kā esošu aktīvo vielu izmantošanai 19. produktu veida biocīdos ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 407/2014 (2014. gada 23. aprīlis), ar ko apstiprina transflutrīnu kā esošu aktīvo vielu izmantošanai 18. produktu veida biocīdos ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 408/2014 (2014. gada 23. aprīlis), ar ko apstiprina sintētisko amorfo silīcija dioksīdu kā esošu aktīvo vielu izmantošanai 18. produktu veida biocīdos ( 1 )

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 409/2014 (2014. gada 23. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (GTĪ))

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 410/2014 (2014. gada 23. aprīlis), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 293/2012 attiecībā uz tādu jaunu vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju monitoringu, kas apstiprināti, izmantojot vairākposmu tipa apstiprināšanu ( 1 )

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 411/2014 (2014. gada 23. aprīlis), ar ko atver Savienības importa tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes svaigai un saldētai liellopu un teļa gaļai un paredz šo kvotu pārvaldību

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014 (2014. gada 23. aprīlis), ar ko atver Savienības importa tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes olām, olu produktiem un albumīniem

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014 (2014. gada 23. aprīlis), ar ko atver Savienības importa tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes putnu gaļai un paredz šo kvotu pārvaldību

37

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014 (2014. gada 23. aprīlis), ar ko atver Savienības importa tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes svaigai un saldētai cūkgaļai un paredz to pārvaldību

44

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 415/2014 (2014. gada 23. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2535/2001 attiecībā uz tarifa kvotu pārvaldību Ukrainas izcelsmes piena produktiem un atkāpjas no minētās regulas

49

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 416/2014 (2014. gada 23. aprīlis), ar ko atver Savienības importa tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes labībai un paredz šo kvotu pārvaldību

53

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 417/2014 (2014. gada 23. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

56

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/225/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 14. aprīlis), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju no Nīderlandes

58

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (Euratom) Nr. 1369/2013 (2013. gada 13. decembris) par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmai Lietuvā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1990/2006 ( OV L 346, 20.12.2013. )

59

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība ( OV L 78, 17.3.2014. )

60

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 404/2014

(2014. gada 17. februāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikumu attiecībā uz tādu jaunu vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju monitoringu, kuriem tipa apstiprinājums piešķirts vairākposmu procesā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 11. maija Regulu (ES) Nr. 510/2011 par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem kravas automobiļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai (1) un jo īpaši tās 8. panta 9. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 692/2008 (2) XII pielikumā izklāstīta jauna metode, ar kuru nosaka CO2 emisijas no N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kam tipa apstiprinājums piešķirts vairākposmu procesā (turpmāk “vairākposmu procesā apstiprināti transportlīdzekļi”), un šo transportlīdzekļu degvielas patēriņu. Šo jauno metodi piemēro no 2014. gada 1. janvāra, bet brīvprātīgi to var piemērot jau no 2013. gada 1. janvāra.

(2)

Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikuma B daļas 7. punktā noteikts, ka vairākos posmos pabeigto transportlīdzekļu īpatnējās CO2 emisijas attiecina uz bāzes transportlīdzekļa ražotāju. Lai to izdarītu, jānodrošina, ka vairākos posmos pabeigtu transportlīdzekli monitoringa procesā var atpazīt un ka var identificēt bāzes transportlīdzekļa ražotāju. Tāpat ir vajadzīgi atsevišķi ar bāzes transportlīdzekli saistīti dati, kurus nosaka atbilstīgi metodoloģijai, kas izklāstīta Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumā.

(3)

Bāzes transportlīdzekļa ražotājiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 510/2011 8. panta 5. punktu ir tiesības pārbaudīt datus, kas saistīti ar vairākposmu procesā apstiprinātu transportlīdzekli un kas izmantoti par pamatu ražotāja īpatnējo CO2 emisiju mērķu aprēķinam. Tāpēc ir lietderīgi sniegt attiecīgos datu parametrus, lai nodrošinātu, ka šādu pārbaudi var veikt efektīvi.

(4)

Metodoloģiju, kas izklāstīta Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumā, piemēro attiecībā uz nepabeigtiem un vairākos posmos pabeigtiem transportlīdzekļiem. Savukārt, ja pabeigtu transportlīdzekli pirms pirmās reģistrācijas vēl pārveido, būtu jāprecizē, ka īpatnējo emisiju mērķu aprēķina vajadzībām būtu jāmonitorē un jāņem vērā transportlīdzekļa pašmasa un CO2 emisijas no pabeigtā transportlīdzekļa, ko izmanto par bāzes transportlīdzekli.

(5)

Lai nodrošinātu, ka vairākposmu procesā apstiprinātu transportlīdzekļu CO2 emisijas var pienācīgi un efektīvi monitorēt un pārbaudīt, ir vēl sīkāk jāprecizē, kādi dati būtu jāsniedz.

(6)

Transportlīdzekli identificē transportlīdzekļa identifikācijas numurs (turpmāk “VIN”), t. i., burtciparu kods, ko ražotājs [izgatavotājs] piešķir transportlīdzeklim saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 19/2011 (3). Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK (4) XVII pielikuma 4. iedaļa paredz pamatnoteikumu, ka bāzes transportlīdzekļa identifikācijas numurs jāsaglabā visos tipa apstiprināšanas procesa turpmākajos posmos, lai nodrošinātu procesa izsekojamību. Līdz ar to, izmantojot VIN, būtu jāvar vairākos posmos pabeigtu transportlīdzekli sasaistīt ar bāzes transportlīdzekli un tādējādi noteikt bāzes transportlīdzekļa ražotāju, kurš ir atbildīgs par CO2 emisijām. Turklāt VIN vajadzētu sniegt bāzes transportlīdzekļa ražotājam iespēju pārbaudīt atbilstošos datus, kas saistīti ar bāzes transportlīdzekli. Tā kā nepastāv citi parametri, kas varētu nodrošināt šāda veida sasaisti, ir lietderīgi prasīt, lai dalībvalstis uzraudzītu un Komisijai ziņotu pirmo reizi reģistrētu N1 kategorijas transportlīdzekļu VIN, izmantojot Eiropas Vides aģentūras (EVA) datu vākšanas sistēmu.

(7)

Lai aprēķinātu īpatnējo emisiju mērķi attiecībā uz vairākposmu procesā apstiprinātiem transportlīdzekļiem, ir nepieciešams saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikuma B daļas 7. punktu ņemt vērā iepriekš noteikto papildmasu, ko nosaka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikuma 5.3. punktu. Tādēļ būs jāuzrauga un jāziņo bāzes transportlīdzekļa pašmasa un tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa, ar ko varētu noteikt iepriekš noteikto papildmasu, vai jāuzrauga un jāziņo pati iepriekš noteiktā papildmasa. Turklāt, lai noteiktu, vai uz vairākposmu procesā apstiprinātu transportlīdzekli attiecas Regula (ES) Nr. 510/2011, ir jāpārbauda, vai vairākos posmos pabeigtā transportlīdzekļa standartmasa nepārsniedz ierobežojumus, kas norādīti minētās regulas 2. panta 1. punktā.

(8)

Ja dalībvalsts jauno vieglo kravas automobiļu datu reģistrēšanas sistēmas uzbūve ir tāda, ka dalībvalsts nespēj sniegt visus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikumu prasītos parametrus, tad šos parametrus var sniegt attiecīgie ražotāji paziņojumā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 510/2011 8. panta 5. punktā.

(9)

Šā paša iemesla dēļ ražotāji saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 293/2012 (5) var Komisijai un EVA iesniegt VIN, ko tie piešķīruši transportlīdzekļiem, kuri pārdoti iepriekšējā kalendārajā gadā vai par kuriem minētajā gadā izdota garantija.

(10)

Pēc transportlīdzekļa reģistrācijas tā dalībai ceļu satiksmē VIN var sasaistīt ar datu kopām, kas ļauj identificēt transportlīdzekļa īpašnieku. VIN pats par sevi tomēr nav personas datu nesējs, un, lai apstrādātu datus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 510/2011, nav nepieciešams piekļūt saistītajiem personas datiem vai tos apstrādāt. Tāpēc VIN uzraudzību un ziņošanu neuzskata par personas datu apstrādi, uz ko attiektos Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (6) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (7). Tomēr tiek atzīts, ka VIN var uzskatīt par sensitīviem datiem, inter alia attiecībā uz transportlīdzekļa pretaizdzīšanu, tāpēc jānodrošina, lai Komisijai un EVA paziņotie VIN netiktu publiskoti.

(11)

Komisijai ar EVA atbalstu, pārbaudot dalībvalstu ziņoto VIN un ražotāju sniegto VIN sakritību, būtu jāidentificē attiecīgie ražotāji un transportlīdzekļi un jāsagatavo provizoriska datu kopa saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 293/2012 10.b pantu.

(12)

Lai nodrošinātu, ka Regulas (ES) Nr. 510/2011 monitoringa prasības pilnībā atbilst vieglajiem automobiļiem piemērojamām monitoringa prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 443/2009 (8), ir lietderīgi pielāgot Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikumā noteiktās prasības par monitoringa datu kopsavilkumu sniegšanu un metodiku jaunu vieglo kravas automobiļu CO2 monitoringa informācijas noteikšanai.

(13)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 145, 31.5.2011., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 199, 28.7.2008., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 11. janvāra Regula (ES) Nr. 19/2011, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 8, 12.1.2011., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 3. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 293/2012 par jaunu vieglo kravas automobiļu reģistrācijas datu pārraudzību un paziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 510/2011 (OV L 98, 4.4.2012., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 443/2009, ar ko, īstenojot daļu no Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem transportlīdzekļiem, nosaka emisijas standartus jauniem vieglajiem automobiļiem (OV L 140, 5.6.2009., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma A daļu groza šādi:

a)

daļas 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Detalizēti dati

1.1.   Pabeigti transportlīdzekļi, kas reģistrēti kā N1 kategorijas transportlīdzekļi

Attiecībā uz pabeigtiem transportlīdzekļiem ar EK tipa apstiprinājumu, kas reģistrēti kā N1 kategorijas transportlīdzekļi, dalībvalstis par katru kalendāro gadu reģistrē šādus detalizētus datus par katru jaunu vieglo kravas automobili, kas pirmoreiz tiek reģistrēts attiecīgās dalībvalsts teritorijā:

a)

ražotājs;

b)

tipa apstiprinājuma numurs ar paplašinājumu;

c)

tips, variants un versija;

d)

marka;

e)

apstiprinātā transportlīdzekļa tipa kategorija;

f)

reģistrētā transportlīdzekļa kategorija;

g)

īpatnējās CO2 emisijas;

h)

pašmasa;

i)

tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa;

j)

balstvirsma: garenbāze, vadāmās ass šķērsbāze un pārējo asu šķērsbāze;

k)

degvielas tips un degvielas režīms;

l)

dzinēja darba tilpums;

m)

elektroenerģijas patēriņš;

n)

inovatīvās tehnoloģijas vai inovatīvo tehnoloģiju grupas kods un CO2 emisiju samazinājums šīs tehnoloģijas iespaidā;

o)

transportlīdzekļa identifikācijas numurs.

Datus sniedz formātā, kas noteikts C daļas 2. iedaļā.

1.2.   Transportlīdzekļi, kas apstiprināti vairākposmu procesā un reģistrēti kā N1 kategorijas transportlīdzekļi

Attiecībā uz vairākposmu procesā apstiprinātiem transportlīdzekļiem, kas reģistrēti kā N1 kategorijas transportlīdzekļi, dalībvalstis par katru kalendāro gadu reģistrē šādus detalizētus datus:

a)

par bāzes (nepabeigtu) transportlīdzekli – datus, kas minēti 1.1. apakšpunkta a), b), c), d), e), g), h), i), n) un o) punktā, vai – h) un i) punktā norādīto datu vietā – iepriekš noteikto papildmasu, kas norādīta kā daļa no tipa apstiprinājuma informācijas, kura noteikta Direktīvas 2007/46/EK I pielikuma 2.17.2. punktā;

b)

par bāzes (pabeigtu) transportlīdzekli – datus, kas minēti 1.1. apakšpunkta a), b), c), d), e), g), h), i), n) un o) punktā;

c)

par vairākos posmos pabeigtu transportlīdzekli – datus, kas minēti 1.1. apakšpunkta a), f), g), h), j), k), l), m) un o) punktā.

Ja kādus šā apakšpunkta a) un b) punktā minētos datus par bāzes transportlīdzekli nevar sniegt, tad dalībvalsts to vietā sniedz datus par vairākos posmos pabeigto transportlīdzekli.

Datus par vairākos posmos pabeigtiem N1 kategorijas transportlīdzekļiem sniedz formātā, kas noteikts C daļas 2. iedaļā.

Transportlīdzekļa identifikācijas numuru, kas minēts 1.1. apakšpunkta o) punktā, nedrīkst publiskot.”;

b)

daļas 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

Dalībvalstis par katru kalendāro gadu nosaka:

a)

avotus, ko izmanto, lai savāktu 1. punktā minētos detalizētos datus;

b)

to pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaitu, uz kuriem attiecas EK tipa apstiprinājums;

c)

to pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaitu, uz kuriem attiecas vairākposmu tipa apstiprinājums, ja šāda informācija ir pieejama;

d)

to pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaitu, kuriem piešķirts individuāls apstiprinājums;

e)

to pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaitu, kuriem piešķirts valsts tipa apstiprinājums mazām sērijām.”;

2)

pielikuma B daļu groza šādi:

a)

ievaddaļu un 1. punktu groza šādi:

“B.   Metodika jaunu vieglo kravas automobiļu CO2 monitoringa informācijas noteikšanai

Monitoringa informāciju, kas dalībvalstīm jānosaka atbilstīgi šā pielikuma A daļas 1. un 3. punktam, nosaka saskaņā ar šajā daļā norādīto metodiku.

1.   Reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu skaits

Dalībvalstis nosaka savā teritorijā reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu skaitu attiecīgajā monitoringa gadā, atsevišķi norādot transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas EK tipa apstiprinājums, individuāli apstiprinājumi un valsts tipa apstiprinājumi mazām sērijām, un, ja šāda informācija ir pieejama, vairākposmu procesā apstiprināto transportlīdzekļu skaitu.”;

b)

daļas 4. punktu svītro;

c)

daļas 7. punktam pievieno šādu daļu:

“Lai gan šā pielikuma C daļas vajadzībām nosaka iepriekš noteikto papildmasu, ja šo masas vērtību nevar noteikt, 8. panta 4. punktā minētā īpatnējo emisiju mērķa provizoriskajam aprēķinam var izmantot vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa pašmasu.

Ja bāzes transportlīdzeklis ir pabeigts transportlīdzeklis, īpatnējo emisiju mērķa aprēķinam izmanto minētā transportlīdzekļa pašmasu. Savukārt, ja šo masas vērtību nevar noteikt, īpatnējo emisiju mērķa aprēķinam var izmantot vairākos posmos pabeigtā transportlīdzekļa pašmasu.”;

3)

pielikuma C daļu aizstāj ar šādu:

“C.   Datu nosūtīšanas formāts

Dalībvalstis par katru gadu ziņo A daļas 1. un 3. punktā norādīto informāciju šādā formātā:

1. iedaļa. Monitoringa datu kopsavilkums

Dalībvalsts (1)

 

Gads

 

Datu avots

 

To pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaits, uz kuriem attiecas EK tipa apstiprinājums

 

To pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaits, kuriem piešķirts individuāls apstiprinājums

 

To pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaits, kuriem piešķirts valsts tipa apstiprinājums mazām sērijām

 

To pirmo reizi reģistrēto jauno vieglo kravas automobiļu kopskaits, uz kuriem attiecas vairākposmu tipa apstiprinājums (ja šāda informācija ir pieejama)

 


2. iedaļa. Detalizēti monitoringa dati – viena transportlīdzekļa ieraksts

Atsauce uz A daļas 1.1. apakšpunktu

Detalizēti dati par katru reģistrēto transportlīdzekli (2)

a)

Ražotājs, ES standarta nosaukums (3)

Ražotājs, OEM deklarācijā norādītais nosaukums

PABEIGTS TRANSPORTLĪDZEKLIS/BĀZES TRANSPORTLĪDZEKLIS (4)

Ražotājs, OEM deklarācijā norādītais nosaukums

VAIRĀKOS POSMOS PABEIGTS TRANSPORTLĪDZEKLIS (4)

Ražotāja nosaukums dalībvalsts reģistrā (3)

b)

Tipa apstiprinājuma numurs un tā paplašinājums

c)

Tips

Variants

Versija

d)

Marka

e)

Apstiprinātā transportlīdzekļa tipa kategorija

f)

Reģistrētā transportlīdzekļa kategorija

g)

Īpatnējās CO2 emisijas

h)

Pašmasa

BĀZES TRANSPORTLĪDZEKLIS

Pašmasa

VAIRĀKOS POSMOS PABEIGTS TRANSPORTLĪDZEKLIS/PABEIGTS TRANSPORTLĪDZEKLIS

i) (5)

Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa

j)

Garenbāze

Vadāmās ass (1. ass) šķērsbāze

Pārējo asu (2. ass) šķērsbāze

k)

Degvielas tips

Degvielas režīms

l)

Dzinēja darba tilpums (cm3)

m)

Elektroenerģijas patēriņš (Wh/km)

n)

Inovatīvās tehnoloģijas vai inovatīvo tehnoloģiju grupas kods

Emisiju samazinājums inovatīvās(-o) tehnoloģijas(-u) iespaidā

o)

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs

Direktīvas 2007/46/EK (6) I pielikuma 2.17.2. punkts

Iepriekš noteiktā papildmasa (attiecīgā gadījumā vairākposmu procesā apstiprinātiem transportlīdzekļiem)


(1)  ISO 3166 divu burtu kodi, izņemot Grieķiju un Apvienoto Karalisti, kuru kodi ir attiecīgi “EL” un “UK”.

(2)  Ja vairākposmu procesā apstiprināta transportlīdzekļa gadījumā nevar sniegt datus par bāzes transportlīdzekli, dalībvalsts sniedz vismaz šajā formātā sagatavotus datus par vairākos posmos pabeigto transportlīdzekli. Ja nevar sniegt transportlīdzekļa identifikācijas numuru, jāsniedz visi detalizētie dati par pabeigto transportlīdzekli, vairākos posmos pabeigto transportlīdzekli, kā arī bāzes transportlīdzekli saskaņā ar šā pielikuma A daļas 1.2. apakšpunkta a), b) un c) punktu.

(3)  Attiecībā uz valsts tipa apstiprinājumiem mazām sērijām (NSS) vai individuālajiem apstiprinājumiem (IVA) ražotāja nosaukumu norāda slejā “Ražotāja nosaukums dalībvalsts reģistrā”, savukārt slejā “Ražotājs, ES standarta nosaukums” norāda “AA-NSS” vai “AA-IVA” atkarībā no konkrētā gadījuma.

(4)  Vairākposmu procesā apstiprinātu transportlīdzekļu gadījumā norāda (nepabeigtā/pabeigtā) bāzes transportlīdzekļa ražotāju. Ja informācija par bāzes transportlīdzekļa ražotāju nav pieejama, norāda tikai vairākos posmos pabeigtā transportlīdzekļa ražotāju.

(5)  Vairākposmu procesā apstiprinātu transportlīdzekļu gadījumā norāda bāzes transportlīdzekļa tehniski pieļaujamo maksimālo pilno masu.

(6)  Vairākposmu procesā apstiprinātu transportlīdzekļu gadījumā pašmasu un bāzes transportlīdzekļa tehniski pieļaujamo maksimālo pilno masu var aizstāt ar iepriekš noteikto papildmasu, kas norādīta tipa apstiprinājuma informācijā saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK I pielikuma 2.17.2. punktu.”


24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 405/2014

(2014. gada 23. aprīlis),

ar ko apstiprina laurīnskābi kā esošu aktīvo vielu izmantošanai 19. produktu veida biocīdos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1451/2007 (2) ir izveidots novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) I, I A vai I B pielikumā. Minētajā sarakstā ir iekļauta laurīnskābe.

(2)

Laurīnskābe ir novērtēta saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktu izmantošanai 19. produktu veidā “Repelenti un atraktanti”, kas definēts minētās direktīvas V pielikumā un kas atbilst 19. produktu veidam, kurš definēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Vācija, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2010. gada 17. maijā iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu izskatīšanas gaitā izdarītie secinājumi tika iekļauti novērtējuma ziņojumā, kuru 2014. gada 13. martā izskatīja Biocīdu pastāvīgā komiteja.

(5)

Minētais novērtējuma ziņojums liecina, ka biocīdi, kurus izmanto 19. produktu veidā un kuri satur laurīnskābi, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām, ja vien ir ievēroti ar šīs vielas izmantošanu saistītie nosacījumi un specifikācijas.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi apstiprināt laurīnskābi izmantošanai 19. produktu veida biocīdos, ja vien minētās specifikācijas un nosacījumi tiek ievēroti.

(7)

Tā kā novērtēšana neskāra nanomateriālus, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 4. panta 4. punktu apstiprinājumam nebūtu jāattiecas uz tādiem materiāliem.

(8)

Pirms aktīvās vielas apstiprināšanas būtu jāpaiet pietiekami ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt nepieciešamos pasākumus un sagatavoties jauno prasību izpildei.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Laurīnskābi apstiprina kā aktīvo vielu izmantošanai 19. produktu veida biocīdos, ievērojot specifikācijas un nosacījumus, kas noteikti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 4. decembra Regula (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi (2)

Laurīnskābe

IUPAC nosaukums:

dodekānskābe

EK Nr.: 205-582-1

CAS Nr.: 143-07-7

980 g/kg

2015. gada 1. novembris

2025. gada 31. oktobris

19

Produkta novērtēšanā īpaša uzmanība jāpievērš iedarbībai, riskiem un efektivitātei, kas saistīti ar katru lietojuma veidu, uz kuru attiecas atļaujas pieteikums, bet kas nav skatīts aktīvās vielas Savienības līmeņa riska novērtējumā.


(1)  Tīrība, kas norādīta šajā slejā, ir tās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe, kuru izmantoja novērtēšanai, ko veica saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. pantu. Aktīvās vielas tīrības pakāpe tirgū laistajā produktā var būt tāda pati vai citāda, ja ir pierādīts, ka tā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai.

(2)  Par Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 406/2014

(2014. gada 23. aprīlis),

ar ko apstiprina etilbutilacetilaminopropionātu kā esošu aktīvo vielu izmantošanai 19. produktu veida biocīdos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1451/2007 (2) ir izveidots novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) I, I A vai I B pielikumā. Minētajā sarakstā ir iekļauts etilbutilacetilaminopropionāts.

(2)

Etilbutilacetilaminopropionāts ir novērtēts saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktu izmantošanai 19. produktu veidā “Repelenti un atraktanti”, kas definēts minētās direktīvas V pielikumā un kas atbilst 19. produktu veidam, kurš definēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Beļģija, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2009. gada 5. novembrī iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu izskatīšanas gaitā izdarītie secinājumi tika iekļauti novērtējuma ziņojumā, kuru 2014. gada 13. martā izskatīja Biocīdu pastāvīgā komiteja.

(5)

Minētais novērtējuma ziņojums liecina, ka biocīdi, kurus izmanto 19. produktu veidā un kuri satur etilbutilacetilaminopropionātu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām, ja vien ir ievēroti ar šīs vielas izmantošanu saistītie nosacījumi un specifikācijas.

(6)

Tāpēc ir lietderīgi apstiprināt etilbutilacetilaminopropionātu izmantošanai 19. produktu veida biocīdos, ja vien minētās specifikācijas un nosacījumi tiek ievēroti.

(7)

Tā kā novērtēšana neskāra nanomateriālus, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 4. panta 4. punktu apstiprinājumam nebūtu jāattiecas uz tādiem materiāliem.

(8)

Pirms aktīvās vielas apstiprināšanas būtu jāpaiet pietiekami ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt nepieciešamos pasākumus un sagatavoties jauno prasību izpildei.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Etilbutilacetilaminopropionātu apstiprina kā aktīvo vielu izmantošanai 19. produktu veida biocīdos, ievērojot specifikācijas un nosacījumus, kas noteikti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 4. decembra Regula (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi (2)

Etilbutilacetilaminopropionāts

IUPAC nosaukums:

3-(N-acetil-N-butil)aminopropionskābes etilesteris

EK Nr.: 257-835-0

CAS Nr.: 52304-36-6

990 g/kg

2015. gada 1. novembris

2025. gada 31. oktobris

19

Produkta novērtēšanā īpaša uzmanība jāpievērš iedarbībai, riskiem un efektivitātei, kas saistīti ar katru lietojuma veidu, uz kuru attiecas atļaujas pieteikums, bet kas nav skatīts aktīvās vielas Savienības līmeņa riska novērtējumā.

Atļaujas piešķir ar šādu nosacījumu:

 

produkta primāro iedarbību uz cilvēku samazina līdz minimumam, ņemot vērā un piemērojot attiecīgus riska mazināšanas pasākumus, tostarp vajadzības gadījumā instrukcijās norāda, cik daudz produkta var lietot uz cilvēka ādas un cik bieži to var darīt.


(1)  Tīrība, kas norādīta šajā slejā, ir tās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe, kuru izmantoja novērtēšanai, ko veica saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. pantu. Aktīvās vielas tīrības pakāpe tirgū laistajā produktā var būt tāda pati vai citāda, ja ir pierādīts, ka tā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai.

(2)  Par Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm/.


24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 407/2014

(2014. gada 23. aprīlis),

ar ko apstiprina transflutrīnu kā esošu aktīvo vielu izmantošanai 18. produktu veida biocīdos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1451/2007 (2) ir izveidots novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) I, I A vai I B pielikumā. Transflutrīns ir minētajā sarakstā.

(2)

Transflutrīns ir novērtēts saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktu lietošanai 18. produktu veidam “Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei”, kas definēts minētās direktīvas V pielikumā, un atbilst 18. produktu veidam, kas definēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Nīderlande, kura saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2010. gada 13. jūlijā iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(4)

Dalībvalstis un Komisija izskatīja kompetentās iestādes ziņojumu. Izskatīšanas konstatējumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu Biocīdu pastāvīgā komiteja 2014. gada 13. martā ir iekļāvusi novērtējuma ziņojumā.

(5)

Novērtējuma ziņojums pauž, ka biocīdi, kurus izmanto 18. produktu veidam un kuri satur transflutrīnu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. panta prasībām, ja vien tiek izpildītas noteiktas specifikācijas un nosacījumi attiecībā uz transflutrīna lietošanu.

(6)

Ar nosacījumu, ka minētās specifikācijas un nosacījumi tiek ievēroti, ir lietderīgi apstiprināt transflutrīnu lietošanai 18. produktu veida biocīdos.

(7)

Izvērtēšanā netika izskatīti nanomateriāli, tāpēc saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 4. panta 4. punktu uz šiem materiāliem apstiprinājumam nebūtu jāattiecas.

(8)

Pirms apstiprināt aktīvo vielu, būtu jāatvēl pietiekami ilgs laiks, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Transflutrīnu apstiprina kā aktīvo vielu izmantošanai 18. produktu veida biocīdos, ievērojot specifikācijas un nosacījumus, kas noteikti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 4. decembra Regula (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe  (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi (2)

Transflutrīns

IUPAC nosaukums:

2,3,5,6-tetrafluorbenzil (1R,3S)-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts

jeb

2,3,5,6-tetrafluorbenzil (1R)-trans-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropānkarboksilāts

EK Nr.: 405-060-5

CAS Nr.: 118712-89-3

965 g/kg vielas ar 1R transkonfigurāciju

2015. gada 1. novembris

2025. gada 31. oktobris

18

Produkta novērtēšanā īpaša uzmanība jāpievērš iedarbībai, riskiem un efektivitātei, kas saistīti ar katru lietojuma veidu, kuru aptver atļaujas pieteikums, bet kurš Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav skatīts.

Atļaujas piešķir ar šādu nosacījumu:

ņemot vērā riskus ūdenim, sedimentiem un augsnei, transflutrīnu nelieto iekštelpām paredzētos iztvaicētājos vai pretinsektu spirālēs, ja vien atļaujas pieteikumā nav iespējams pierādīt, ka riskus var samazināt līdz pieņemam līmenim.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. pantu veiktajā novērtēšanā izmantotās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Aktīvās vielas tīrības pakāpe tirgū laistajā produktā var būt tāda pati vai cita, ja ir pierādīts, ka tā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai.

(2)  Par Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma vispārējo principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietni: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 408/2014

(2014. gada 23. aprīlis),

ar ko apstiprina sintētisko amorfo silīcija dioksīdu kā esošu aktīvo vielu izmantošanai 18. produktu veida biocīdos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1451/2007 (2) ir izveidots novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) I, I A vai I B pielikumā. Minētajā sarakstā ir iekļauts silīcija dioksīds.

(2)

Silīcija dioksīds ir novērtēts saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. panta 2. punktu izmantošanai 18. produktu veidā “Insekticīdi, akaricīdi un produkti citu posmkāju kontrolei”, kas definēts minētās direktīvas V pielikumā un atbilst 18. produktu veidam, kas definēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Pamatojoties uz novērtēšanai iesniegtajiem datiem, ir izdarīti secinājumi tikai par konkrētu silīcija dioksīda veidu, t. i., sintētisko amorfo silīcija dioksīdu, kas aprakstīts kā slapjš silīcijs (CAS Nr. 112926-00-8). Novērtēšanā nebija iespējams izdarīt secinājumus par citām vielām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1451/2007 iepriekš minētajā aktīvo vielu sarakstā sniegtajai silīcija dioksīda (CAS Nr. 7631-86-9) definīcijai. Tāpēc apstiprinājumā būtu jāietver tikai sintētiskais amorfais silīcija dioksīds.

(4)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Francija, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 14. panta 4. un 6. punktu 2009. gada 16. aprīlī iesniedza Komisijai kompetentās iestādes sagatavotu ziņojumu un attiecīgu ieteikumu.

(5)

Dalībvalstis un Komisija ir izskatījušas kompetentās iestādes ziņojumu. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 15. panta 4. punktu izskatīšanas gaitā izdarītie secinājumi tika iekļauti novērtējuma ziņojumā, kuru 2014. gada 13. martā izskatīja Biocīdu pastāvīgā komiteja.

(6)

Minētais novērtējuma ziņojums liecina, ka biocīdi, kurus izmanto 18. produktu veidā un kuri satur sintētisko amorfo silīcija dioksīdu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. pantā noteiktajām prasībām, ja vien ir ievēroti ar šīs vielas izmantošanu saistītie nosacījumi un specifikācijas.

(7)

Tāpēc ir lietderīgi apstiprināt sintētisko amorfo silīcija dioksīdu izmantošanai 18. produktu veida biocīdos ar nosacījumu, ka minētās specifikācijas un nosacījumi tiek ievēroti.

(8)

Tā kā novērtētais sintētiskais amorfais silīcija dioksīds ir nanomateriāls, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 4. panta 4. punktu apstiprinājumam būtu jāattiecas uz tādiem nanomateriāliem ar nosacījumu, ka ir ievēroti ar šīs vielas izmantošanu saistītie nosacījumi un specifikācijas.

(9)

Pirms aktīvās vielas apstiprināšanas būtu jāpaiet pietiekami ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt nepieciešamos pasākumus un sagatavoties jauno prasību izpildei.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Sintētisko amorfo silīcija dioksīdu apstiprina kā aktīvo vielu izmantošanai 18. produkta veida biocīdos, ievērojot specifikācijas un nosacījumus, kas noteikti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 4. decembra Regula (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe (1)

Atskaites strukturālie raksturlielumi (2)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi (3)

Sintētiskais amorfais silīcija dioksīds (nano)

IUPAC nosaukums:

Silīcija dioksīds

EK Nr.: 231-545-4

CAS Nr.: 112926-00-8

Šis apstiprinājums attiecas uz sintētisko amorfo silīcija dioksīdu kā nanomateriālu stabilu agregētu daļiņu formā ar daļiņu izmēru > 1μm un primārajām nano izmēra daļiņām.

800 g/kg

Stabilu agregētu daļiņu izmērs > 1μm

Primāro daļiņu izmērs < 25 nm

Īpatnējais virsmas laukums uz tilpuma vienību > 600 m2/cm3

2015. gada 1. novembris

2025. gada 31. oktobris

18

Produkta novērtēšanā īpaša uzmanība jāpievērš iedarbībai, riskiem un efektivitātei, kas saistīti ar katru lietojuma veidu, uz kuru attiecas atļaujas pieteikums, bet kas nav skatīts aktīvās vielas Savienības līmeņa riska novērtējumā.


(1)  Tīrība, kas norādīta šajā slejā, ir tās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe, kuru izmantoja novērtēšanai, ko veica saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. pantu. Aktīvās vielas tīrības pakāpe tirgū laistajā produktā var būt tāda pati vai citāda, ja ir pierādīts, ka tā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai.

(2)  Strukturālie raksturlielumi, kas norādīti šajā slejā, ir tie aktīvās vielas raksturlielumi, kurus izmantoja novērtēšanai, ko veica saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. pantu.

(3)  Par Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma vienoto principu īstenošanu, novērtēšanas ziņojumu saturu un to secinājumiem sk. Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 409/2014

(2014. gada 23. aprīlis)

par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (GTĪ))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta b) apakšpunktu Portugāles pieprasījums reģistrēt nosaukumu Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukumu Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (GTĪ) ieraksta reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.7. grupas “Svaigas zivis, gliemji un vēžveidīgie un to izstrādājumi” saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1216/2007 (3) II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 292, 8.10.2013., 8. lpp.

(3)  Komisijas 2007. gada 18. oktobra Regula (EK) Nr. 1216/2007, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām (OV L 275, 19.10.2007., 3. lpp.).


24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 410/2014

(2014. gada 23. aprīlis),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 293/2012 attiecībā uz tādu jaunu vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju monitoringu, kas apstiprināti, izmantojot vairākposmu tipa apstiprināšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 11. maija Regulu (ES) Nr. 510/2011 par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem kravas automobiļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai (1) un jo īpaši tās 8. panta 9. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 692/2008 (2) XII pielikumā izklāstīta jauna metode, ar kuru nosaka CO2 emisijas no N1 transportlīdzekļiem, kas apstiprināti, izmantojot vairākposmu tipa apstiprināšanu (turpmāk “vairākposmu transportlīdzekļi”), un šo transportlīdzekļu degvielas patēriņu. Šo jauno metodi piemēro no 2014. gada 1. janvāra, bet brīvprātīgi to var piemērot no 2013. gada 1. janvāra.

(2)

Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikuma B daļas 7. punktā noteikts, ka vairākos posmos pabeigto transportlīdzekļu īpatnējās CO2 emisijas attiecina uz bāzes transportlīdzekļa ražotāju. Lai to izdarītu, jānodrošina, ka vairākos posmos pabeigtu transportlīdzekli monitoringa procesā var atpazīt un ka var identificēt bāzes transportlīdzekļa ražotāju. Tāpat ir vajadzīgi atsevišķi ar bāzes transportlīdzekli saistīti dati, kurus nosaka atbilstīgi jaunajai metodoloģijai, kas izklāstīta Regulas (EK) Nr. 692/2008 XII pielikumā.

(3)

Bāzes transportlīdzekļa ražotājiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 510/2011 8. panta 5. punktu ir tiesības pārbaudīt datus saistībā ar vairākposmu transportlīdzekli, kas izmantots par pamatu, lai aprēķinātu ražotāju īpatnējo CO2 emisiju mērķus. Tāpēc ir lietderīgi paredzēt sīki izstrādātus noteikumus par attiecīgo datu apmaiņu starp ražotājiem un Komisiju.

(4)

Tomēr transportlīdzekļu reģistrācijas sistēmu īpatnību un izstrādes dēļ dalībvalstis, iespējams, nevarēs sniegt visus vairākposmu transportlīdzekļu monitoringam vajadzīgos datus, kas Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikumā norādīti kā detalizētie dati. Tādēļ Komisijai vajadzētu būt iespējai ņemt vērā datus, kurus ražotāji ir snieguši pārbaudes procesā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 510/2011 8. panta 5. punktu, lai noteiktu provizoriskos īpatnējo emisiju mērķus.

(5)

Tāpēc ražotājiem būtu jāsniedz Komisijai un Eiropas Vides aģentūrai (EVA) transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), kas ir piešķirts vieglajiem kravas automobiļiem, kuri pārdoti iepriekšējā kalendārajā gadā vai kuriem minētajā gadā piešķirta garantija. Ražotājiem vajadzētu būt arī iespējai sniegt Komisijai detalizētus datus par minētajiem automobiļiem. Lai minētos datus varētu ņemt vērā provizorisko mērķu aprēķināšanā, ražotājiem šie dati būtu jāsniedz Komisijai un EVA vienlaikus ar ikgadējiem datiem, kurus iesniedz dalībvalstis.

(6)

Apkopojot dalībvalstu sniegtos detalizētos datus un datus, ko iesnieguši ražotāji, Komisijai, pamatojoties uz VIN, būtu jāsagatavo provizoriskas datu kopas provizorisko mērķu aprēķināšanai. Provizoriskajā datu kopā, kuru paziņo ražotājiem, būtu jāiekļauj VIN numuri tiem ierakstiem, kurus var apkopot no abām datu kopām. Vajadzības gadījumā provizoriskajā datu kopā būtu jāiekļauj arī tie ieraksti, kuru dalībvalsts iesniegtais VIN nesakrīt ar ražotāja iesniegto VIN. Šādos gadījumos ieraksti būtu jānosūta ražotājam, nenorādot VIN. Provizoriskai datu kopai, izņemot VIN numurus, vajadzētu būt pieejamai publiski saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 510/2011 8. panta 4. punktu.

(7)

Lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību starp prasībām, kas izklāstītas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 293/2012 (3), un vieglajiem automobiļiem piemērojamām prasībām, kas izklāstītas Komisijas Regulā (ES) Nr. 1014/2010 (4), ir lietderīgi pielāgot ražotājiem noteiktās prasības par kļūdu paziņošanu, saskaņojot tās ar minētās regulas noteikumiem.

(8)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 293/2012 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 293/2012 groza šādi:

1)

regulas 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3)

“detalizēti monitoringa dati” ir detalizēti dati, kas norādīti Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikuma C daļas 2. iedaļā un kas sīkāk iedalīti pa ražotājiem un transportlīdzekļa sērijām atbilstoši tipam, variantam un versijai vai vajadzības gadījumā pa atsevišķiem transportlīdzekļiem atbilstoši transportlīdzekļa identifikācijas numuram.”;

2)

regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

“8. pants

Transportlīdzekļi, uz kuriem neattiecas EK tipa apstiprinājums

Ja uz vieglajiem kravas automobiļiem attiecas valsts tipa apstiprinājums mazām sērijām saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 23. pantu vai individuāli apstiprinājumi saskaņā ar minētās direktīvas 24. pantu, dalībvalstis informē Komisiju par šādu to teritorijā reģistrēto transportlīdzekļu attiecīgo skaitu.

Sagatavojot detalizētos monitoringa datus, kompetentā iestāde ražotāja nosaukumu norāda ailē “Ražotāja nosaukums dalībvalsts reģistrā” tādā formātā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikuma C daļā, un ailē “Ražotājs, ES standarta nosaukums” norāda šādu informāciju:

a)

“AA-IVA”, ziņojot par transportlīdzekļu tipiem, kas apstiprināti atsevišķi;

b)

“AA-NSS”, ziņojot par transportlīdzekļu tipiem, kas apstiprināti valsts līmenī nelielās sērijās.”;

3)

regulas 10. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Ja datus nosūta saskaņā ar šā panta 3. punktu, ražotāja norādītajai kontaktpersonai piešķir tiesības detalizētos datus augšupielādēt Eiropas Vides aģentūras datu krātuvē”;

b)

pantam pievieno šādu 3. un 4. punktu:

“3.   Provizorisko datu pārbaudes nolūkā ražotāji ne vēlāk kā katra gada 28. februārī iesniedz Komisijai visu to pabeigto, vairākos posmos pabeigto vai nepabeigto vieglo kravas automobiļu transportlīdzekļu identifikācijas numurus, kurus ražotāji pārdevuši Savienībā iepriekšējā kalendārā gadā vai kuriem tie minētajā gadā izsnieguši garantiju. Ražotāji saistībā ar minētajiem automobiļiem vienlaikus Komisijai var iesniegt detalizētos datus, kas norādīti Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikumā.

Šos datus nosūta elektroniskā veidā uz Eiropas Vides aģentūras pārvaldīto datu krātuvi.

4.   Ja ražotāji neiesniedz transportlīdzekļu identifikācijas numurus un detalizētos datus, kas minēti 3. punktā, provizoriskos īpatnējo emisiju mērķus aprēķina, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajiem detalizētajiem datiem.”;

4)

regulai pievieno šādu 10.a un 10.b pantu:

“10.a pants

Ražotāju paziņotās kļūdas

1.   Ražotāji, kas ziņo par kļūdām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 510/2011 8. panta 5. punktu, par paziņojuma pamatu izmanto provizoriskās datu kopas, ko Komisija paziņojusi saskaņā ar 8. panta 4. punktu.

Ziņojumā par kļūdām ietver visas datu kopas, kas saistītas ar to transportlīdzekļu reģistrācijām, par kurām atbildīgs ražotājs, kas sniedz ziņojumu. Vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa gadījumā atbildīgais ražotājs ir ražotājs, kurš ir atbildīgs par bāzes transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu.

Kļūdu datu kopā katrai versijai norāda atsevišķā ierakstā ar nosaukumu “Ražotāja piezīmes”, izmantojot vienu no šādiem kodiem:

a)

kods A, ja ierakstus ir izmainījis ražotājs;

b)

kods B, ja transportlīdzeklis nav identificējams;

c)

kods C, ja Regula (ES) Nr. 510/2011 uz transportlīdzekli neattiecas vai ja transportlīdzekļa ražošana ir izbeigta;

d)

kods D, ja ražotājs, uz kuru attiecas konkrēts ieraksts, ir vairākos posmos pabeigtā transportlīdzekļa ražotājs, bet nav nepabeigtā bāzes transportlīdzekļa ražotājs.

Saistībā ar b) apakšpunktu transportlīdzeklis nav identificējams, ja ražotājs nevar identificēt transportlīdzekli, pamatojoties uz dalībvalsts sniegto transportlīdzekļa identifikācijas numuru, vai ja ierakstā šāda numura nav un attiecīgo transportlīdzekli citādi nav iespējams identificēt.

Saistībā ar d) apakšpunktu galīgā transportlīdzekļa ražotājs atsevišķā ailē “Ražotāja piezīmes” norāda bāzes transportlīdzekļa ražotāju.

2.   Ja ražotājs Komisijai nav paziņojis par kļūdām saskaņā ar 1. punktu vai ja paziņojums ir iesniegts pēc Regulas (ES) Nr. 510/2011 8. panta 5. punktā noteiktā trīs mēnešu termiņa, tad par galīgajām vērtībām uzskata saskaņā ar minētās regulas 8. panta 4. punktu iesniegtās provizoriskās vērtības.

3.   Ja 1. punktā minētajā kļūdas paziņojumā ir transportlīdzekļu identifikācijas numuri, to iesniedz, izmantojot 10. panta 3. punktā minēto Data Repository, bet citos gadījumos to iesniedz, izmantojot elektronisku, neizdzēšamu datu nesēju ar marķējumu “Paziņojums par kļūdām – CO2 no autofurgoniem”, un nosūta pa pastu uz šādu adresi:

European Commission

Secretariat-General

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Ziņojuma elektronisku kopiju informatīvā nolūkā nosūta uz šādām funkcionālajām e-pasta adresēm:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

un

CO2-monitoring@eea.europa.eu.

10.b pants

Provizorisko datu sagatavošana

1.   Ja ražotājs iesniedz Komisijai datus saskaņā ar 10. panta 3. punktu, provizoriskajā datu kopā, kura jānosūta ražotājam, ir šādi ieraksti:

a)

ieraksti ar transportlīdzekļu identifikācijas numuriem, ja transportlīdzekļa identifikācijas numuri, kurus ražotājs iesniedzis saskaņā ar 10. panta 3. punktu, sakrīt ar tiem numuriem, kurus iesniegusi dalībvalsts, kā norādīts Regulas (ES) Nr. 510/2011 II pielikuma C daļas 2. iedaļā;

b)

ieraksti, kas attiecas uz ražotāju, izņemot transportlīdzekļu identifikācijas numurus, ja dalībvalstu iesniegtie transportlīdzekļu identifikācijas numuri nesakrīt ar ražotāju iesniegtajiem attiecīgajiem numuriem.

Sagatavotās provizoriskās datu kopas, tostarp a) un b) apakšpunktā minētos ierakstus, ražotājam paziņo atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 510/2011 8. panta 4. punkta otrajai daļai.

Datu centralizētajā reģistrā, kas minēts 8. panta 4. punkta pirmajā daļā, neiekļauj datus par transportlīdzekļu identifikācijas numuriem.

2.   Transportlīdzekļu identifikācijas numuru apstrādē neveic tādu personas datu apstrādi, kurus var sasaistīt ar minētajiem numuriem, vai jebkādu tādu citu datu apstrādi, ar kuru palīdzību transportlīdzekļu identifikācijas numurus var sasaistīt ar personu datiem.”;

5)

regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 145, 31.5.2011., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 692/2008, ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 199, 28.7.2008., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 3. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 293/2012 par jaunu vieglo kravas automobiļu reģistrācijas datu pārraudzību un paziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 510/2011 (OV L 98, 4.4.2012., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2010. gada 10. novembra Regula (ES) Nr. 1014/2010 par jaunu vieglo automobiļu reģistrācijas datu pārraudzību un paziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 (OV L 293, 11.11.2010., 15. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

DATU AVOTI

Parametrs

Atbilstības sertifikāts (B paraugs Direktīvas 2007/46/EK IX pielikuma I daļā)

Tipa apstiprinājuma dokumentācija (Direktīva 2007/46/EK)

Ražotājs (vairākos posmos pabeigti transportlīdzekļi)

0.5. punkts

III pielikuma I daļas 0.5. punkts

Bāzes transportlīdzekļa ražotājs (vairākposmu transportlīdzekļi)

0.5.1. punkts

VI pielikuma I iedaļas 0.5. punkts

Tipa apstiprinājuma numurs

0.10. punkta b) apakšpunkts

VI pielikuma ievaddaļa

Tips

0.2. punkts

III pielikuma I daļas 0.2. punkts

Variants

0.2. punkts

III pielikuma I vai II daļa vai VIII pielikuma 3. iedaļa

Versija

0.2. punkts

III pielikuma I vai II daļa vai VIII pielikuma 3. iedaļa

Marka

0.1. punkts

III pielikuma I daļas 0.1. punkts

Apstiprinātā transportlīdzekļa tipa kategorija

0.4. punkts

III pielikuma I daļas 0.4. punkts

Pašmasa (pabeigti un vairākos posmos pabeigti transportlīdzekļi) (kg)

13. iedaļa

III pielikuma I daļas 2.6. punkts vai no 2014. gada 10. janvāra III pielikuma I daļas 2.6. punkta b) apakšpunkts (intervāla gadījumā norāda minimālo masu)

Pašmasa (bāzes transportlīdzekļi) (kg)

14. iedaļa

I pielikuma 2.17.1. punkts

Tehniski pieļaujamā maksimālā pilnā masa (vairākposmu transportlīdzekļiem norāda bāzes transportlīdzekļa masu) (kg)

16.1. punkts

III pielikuma I daļas 2.8. punkts

Balstvirsma – garenbāze (mm)

4. iedaļa

III pielikuma I daļas 2.1. punkts (1)

Balstvirsma – šķērsbāze (mm)

30. iedaļa

III pielikuma I daļas 2.3.1. un 2.3.2. punkts (2)

Īpatnējās CO2 emisijas (g/km) (3)

49.1. punkts

VIII pielikuma 3. iedaļa

Degvielas tips

26. iedaļa

III pielikuma 1. daļas 3.2.2.1. punkts

Degvielas režīms

26.1. punkts

III pielikuma 1. daļas 3.2.2.4. punkts

Dzinēja darba tilpums (cm3)

25. iedaļa

III pielikuma 1. daļas 3.2.1.3. punkts

Elektroenerģijas patēriņš (Wh/km)

49.2. punkts

VIII pielikuma 3. iedaļa

Inovatīvās tehnoloģijas vai inovatīvo tehnoloģiju grupa un CO2 emisiju samazinājums, izmantojot šīs tehnoloģijas

49.3. punkts

VIII pielikuma 4. iedaļa

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs

0.10. punkts

III pielikuma I daļas 9.17. punkts

Standarta papildmasa

 

I pielikuma 2.17.2. punkts


(1)  Saskaņā ar šīs regulas 4. panta 9. punktu.

(2)  Saskaņā ar šīs regulas 4. panta 8. un 9. punktu.

(3)  Saskaņā ar šīs regulas 4. panta 5. punktu.”


24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 411/2014

(2014. gada 23. aprīlis),

ar ko atver Savienības importa tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes svaigai un saldētai liellopu un teļa gaļai un paredz šo kvotu pārvaldību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 187. panta a), c) un d) punktu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 374/2014 (2) paredz preferenciālus pasākumus 2014. gadam attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem dažu Ukrainas izcelsmes preču importam. Saskaņā ar minētās regulas 3. pantu lauksaimniecības produktus, kas uzskaitīti tās pašas regulas III pielikumā, atļauts importēt Savienībā, nepārsniedzot tarifu kvotu limitus, kuri norādīti minētajā pielikumā. Regulas (ES) Nr. 374/2014 III pielikumā norādītās tarifu kvotas pārvalda Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

(2)

Lai gan attiecīgās kvotas parasti būtu jāpārvalda, izmantojot importa licences, tomēr ir lietderīgi vispirms piešķirt importa tiesības, tad izdot licences, kā paredzēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 3. punktā (3). Tādējādi uzņēmēji, kuriem ir piešķirtas importa tiesības, kvotas perioda laikā varētu izlemt, kurā brīdī tie vēlas pieprasīt importa atļaujas, ņemot vērā preču faktiskās plūsmas tirgū.

(3)

Komisijas Regula (EK) Nr. 376/2008 (4) un Komisijas Regula (EK) Nr. 382/2008 (5) būtu jāpiemēro importa licencēm, kas izdotas saskaņā ar šo regulu, ja vien nav noteiktas kādas atkāpes.

(4)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumi, kas attiecas uz pieteikumu iesniegšanu importa tiesību saņemšanai, pieteikumu iesniedzēju statusu un importa licenču izsniegšanu būtu jāpiemēro importa licencēm, kas izdotas saskaņā ar šo regulu, neskarot šajā regulā noteiktos papildu nosacījumus.

(5)

Lai nodrošinātu tarifu kvotu pienācīgu pārvaldību, iesniedzot importa tiesību pieteikumu, būtu jāiemaksā nodrošinājums.

(6)

Lai uzņēmējiem uzliktu pienākumu iesniegt importa licenču pieteikumus attiecībā uz visām piešķirtajām importa tiesībām, būtu jānosaka, ka šis pienākums ir primārā prasība Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2012 (6) nozīmē.

(7)

Ņemot vērā, ka kvotas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 374/2014 III pielikumā, ir atvērtas tikai līdz 2014. gada 31. oktobrim, šai regulai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas drīzāk.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tarifa kvotu atvēršana un pārvaldība

1.   Ar šo regulu atver un pārvalda importa tarifa kvotas I pielikumā norādītajiem produktiem.

2.   To produktu daudzums, uz ko attiecas 1. punktā minētā kvota, piemērojamā muitas nodokļa likme un attiecīgais kārtas numurs ir tāds, kā noteikts I pielikumā.

3.   Panta 1. punktā minēto importa tarifu kvotu pārvalda, vispirms piešķirot importa tiesības un tad izdodot importa atļaujas.

4.   Piemēro Regulu (EK) Nr. 1301/2006, Regulu (EK) Nr. 376/2008 un Regulu (EK) Nr. 382/2008, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

2. pants

Importa tarifu kvotas periods

Importa tarifa kvota, kas minēta 1. panta 1. punktā, ir atvērta līdz 2014. gada 31. oktobrim.

3. pants

Pieteikumi importa licences saņemšanai

1.   Pieteikumus importa tiesību saņemšanai iesniedz vēlākais līdz pulksten 13.00 pēc Briseles laika 15. kalendārajā dienā pēc dienas, kad stājas spēkā šī regula.

2.   Iesniedzot importa tiesību pieteikumu, iemaksā nodrošinājumu EUR 6 par 100 neto svara kilogramiem iemaksā.

3.   Pieteikumu iesniedzēji importa tiesību saņemšanai pierāda, ka KN kodiem 0201 vai 0202 atbilstīgas liellopu gaļas daudzumu viņi ir importējuši vai tas viņu vārdā ticis importēts saskaņā ar atbilstīgajiem muitas noteikumiem 12 mēnešu periodā tieši pirms tarifu kvotas perioda beigām (turpmāk tekstā “references daudzums”). Uzņēmums, kas izveidots, apvienojoties uzņēmumiem, kuri katrs importējuši references daudzumu, par pamatu pieteikumam var izmantot minēto references daudzumu.

4.   Kopējais daudzums, par kuru iesniegti importa tiesību pieteikumi importa tarifa kvotas periodā, nepārsniedz pieteikuma iesniedzēja references daudzumu. Kompetentās iestādes noraida pieteikumus, kas neatbilst šim noteikumam.

5.   Ne vēlāk kā 7. darbdienā pēc tam, kad beidzies pieteikumu iesniegšanas laikposms, kas minēts 1. punktā, dalībvalstis paziņo Komisijai visos pieteikumos norādīto kopējo daudzumu produkta svara kilogramos sadalījumā pēc kārtas numura.

6.   Importa tiesības piešķir laikposmā starp 7. un vēlākais 12. darbdienu pēc 5. punktā minētā paziņošanas perioda beigām.

7.   Ja Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktā minētā piešķīruma koeficienta piemērošanas rezultātā importa tiesības piešķir mazākā apmērā, nekā minēts pieteikumā, tūlīt atmaksā atbilstīgi 2. punktam iemaksātā nodrošinājuma proporcionālu daļu.

8.   Importa tiesības ir derīgas no izdošanas dienas līdz 2014. gada 31. oktobrim. Importa tiesības nav nododamas tālāk.

4. pants

Importa licenču izdošana

1.   Lai laistu brīvā apgrozībā daudzumu, kas piešķirts saskaņā ar importa tarfu kvotu, kura minēta 1. panta 1. punktā, ir jāuzrāda importa licence.

2.   Importa licences pieteikumus iesniedz par visu piešķirto importa tiesību daudzumu. Šis pienākums ir primāra prasība Regulas (ES) Nr. 282/2012 19. panta 2. punkta nozīmē.

3.   Importa licences drīkst iesniegt tikai tajā dalībvalstī, kurā pieteikuma iesniedzējs ir pieprasījis ar 1. panta 1. punktā minēto kvotu saistītās importa tiesības un tās saņēmis.

Katras importa licences izdošana nozīmē to, ka attiecīgi samazina iegūtās importa tiesības un atbilstīgi 3. panta 2. punktam nekavējoties proporcionāli atmaksā iemaksātā nodrošinājuma daļu.

4.   Importa licences izdod, pamatojoties uz pieteikumu, ko savā vārdā iesniedzis uzņēmējs, kuram ir piešķirtas importa tiesības, vai kas iesniegts šāda uzņēmēja vārdā.

5.   Licences pieteikumā min tikai vienu kārtas numuru. Pieteikums var būt iesniegts par vairākiem produktiem ar dažādiem KN kodiem. Tādā gadījumā visus KN kodus un to aprakstus ieraksta attiecīgi licences pieteikuma un licences 15. un 16. ailē.

6.   Licenču pieteikumos un importa licencēs norāda:

a)

8. ailē – vārdu “Ukraina” kā izcelsmes valsti un ailē “jā” atzīmē krustiņu;

b)

20. ailē norāda vienu no tiem ierakstiem, kas minēti II pielikumā.

7.   Katrā licencē norāda daudzumu atbilstīgi katram KN kodam.

8.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 382/2008 5. panta 3. punkta b) apakšpunkta, importa licences ir derīgas 30 dienas no faktiskās licences izdošanas dienas Regulas (EK) Nr. 376/2008 22. panta 2. punkta nozīmē. Tomēr importa licenču derīguma termiņš beidzas vēlākais 2014. gada 31. oktobrī.

5. pants

Paziņojumi Komisijai

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas noteikumiem, dalībvalstis Komisijai paziņo:

a)

vēlākais 2014. gada 14. novembrī – produktu daudzumu, ieskaitot nulles paziņojumus, par kuru kvotu laikposmā izdotas importa licences;

b)

vēlākais 2015. gada 28. februārī – produktu daudzumu, ieskaitot nulles paziņojumus, uz kuru attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās importa licences un kas atbilst starpībai starp importa licences otrajā pusē uzrādītajiem daudzumiem un daudzumiem, par kuriem tās izdotas.

2.   Vēlākais 2015. gada 28. februārī dalībvalstis paziņo Komisijai produktu daudzumu, kas faktiski laists brīvā apgrozībā šajā regulā paredzētajā importa tarifu kvotas periodā.

3.   Attiecībā uz paziņojumiem, kas minēti 1. un 2. punktā, daudzumu izsaka kilogramos produkta svara.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm (OV L 118, 22.4.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).

(4)  Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.).

(5)  Komisijas 2008. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 382/2008 par importa un eksporta licenču piemērošanas noteikumiem liellopu [un teļa] gaļas nozarē. (OV L 115, 29.4.2008., 10. lpp.).

(6)  Komisijas 2012. gada 28. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 282/2012, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (OV L 92, 30.3.2012., 4. lpp.).


I PIELIKUMS

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu aprakstu formulējumi uzskatāmi vienīgi par orientējošiem, šā pielikumā kontekstā preferenciālo pasākumu piemērojamību nosakot pēc KN koda.

Kārtas Nr.

KN kods

Apraksts

Daudzums tonnās (neto svars)

Piemērojamais nodoklis

(EUR par tonnu)

09.4270

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Svaiga, dzesināta vai saldēta liellopu gaļa

12 000

0


II PIELIKUMS

Regulas 4. panta 6. punkta b) apakšpunktā minētie ieraksti

bulgāru valodā: Регламент за изпълнение (ЕC) № 411/2014

spāņu valodā: Reglamento de ejecución (UE) no 411/2014

čehu valodā: Prováděcí Nařízení (EU) č. 411/2014

dāņu valodā: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 411./2014

vācu valodā: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 411./2014

igauņu valodā: Rakendusmäärus (EL) nr 411/2014

grieķu valodā: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2014

angļu valodā: Implementing Regulation (EU) No 411/2014

franču valodā: Règlement d'exécution (UE) no 411/2014

horvātu valodā Provedbena uredba (EU) br. 411/2014

itāļu valodā: Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014

latviešu valodā: Īstenošanas regula (ES) Nr. 411/2014

lietuviešu valodā: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 411/2014

ungāru valodā: 411/2014/EU végrehajtási rendelet

maltiešu valodā: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 411/2014

holandiešu valodā: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 411/2014

poļu valodā: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 411/2014

portugāļu valodā: Regulamento de execução (UE) n.o 411/2014

rumāņu valodā: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 411/2014

slovāku valodā: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 411/2014

slovēņu valodā: Izvedbena uredba (EU) št. 411/2014

somu valodā: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 411/2014

zviedru valodā: Genomförandeförordning (EU) nr 411/2014.


24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 412/2014

(2014. gada 23. aprīlis),

ar ko atver Savienības importa tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes olām, olu produktiem un albumīniem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 187. panta a), c) un d) punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 374/2014 (2) ir noteikti preferenciāli pasākumi 2014. gadam attiecībā uz dažu Ukrainas izcelsmes preču importu. Saskaņā ar minētās regulas 3. pantu lauksaimniecības produktus, kas uzskaitīti tās pašas regulas III pielikumā, atļauts importēt Savienībā, nepārsniedzot tarifu kvotu limitus, kuri norādīti minētajā pielikumā. Regulas (ES) Nr. 374/2014 III pielikumā minētās kvotas pārvalda Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

(2)

Attiecīgās importa tarifu kvotas būtu jāpārvalda, izmantojot importa licences. Tāpēc būtu jāpiemēro Komisijas Regula (EK) Nr. 1301/2006 (3), neskarot papildu nosacījumus, kas noteikti šajā regulā.

(3)

Importa licencēm, kas izdotas saskaņā ar šo regulu, būtu jāpiemēro Komisijas Regula (EK) Nr. 376/2008 (4), izņemot gadījumus, kad ir pieļaujamas atkāpes.

(4)

Tarifu kvotu pienācīgai pārvaldīšanai nodrošinājums, kas saistīts ar importa licencēm, būtu jāiemaksā, iesniedzot licences pieteikumu.

(5)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1001/2013 (5) daži KN kodi, kas minēti Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (6) I pielikumā, ir aizstāti ar jauniem KN kodiem, kuri atšķiras no tiem, kas minēti Regulā (ES) Nr. 374/2014. Tāpēc jaunie KN kodi būtu jāatspoguļo šīs regulas I pielikumā.

(6)

Ņemot vērā, ka kvotas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 374/2014 III pielikumā, ir atvērtas tikai līdz 2014. gada 31. oktobrim, šai regulai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas drīzāk.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tarifu kvotu atvēršana un pārvaldība

1.   Ar šo regulu atver un pārvalda importa tarifa kvotas I pielikumā norādītajiem olu nozares un albumīna produktiem.

2.   To produktu daudzums, uz ko attiecas 1. punktā minētā kvota, piemērojamais muitas nodoklis un attiecīgais kārtas numurs ir tāds, kā noteikts I pielikumā.

3.   Importa tarifu kvotas, kas norādītas 1. punktā, pārvalda, izmantojot importa licences.

4.   Piemēro Regulu (EK) Nr. 1301/2006 un Regulu (EK) Nr. 376/2008, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

5.   Šajā regulā olu produktu svaru izsaka olu čaumalās ekvivalentā atbilstīgi standarta ieguves normām, kas noteiktas Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (7) 69. pielikumā.

6.   Šajā regulā piena albumīnu svaru pārvērš olu čaumalās ekvivalentā pēc standarta ieguves normām 7,00 sausā piena albumīni (KN kods 3502 20 91) un 53,00 citiem piena albumīniem (KN kods 3502 20 99), pielietojot konversijas principus, kas noteikti Regulas (EEK) Nr. 2454/93 69. pielikumā.

2. pants

Importa tarifu kvotas periods

Importa tarifu kvotas, kas minētas 1. panta 1. punktā, ir atvērtas līdz 2014. gada 31. oktobrim.

3. pants

Pieteikumi importa licences saņemšanai un importa licences

1.   Licenču pieteikumus iesniedz vēlākais līdz pulksten 13.00 (Briseles laiks) 15. kalendārajā dienā pēc dienas, kad šī regula stājusies spēkā.

2.   Licences pieteikumos drīkst minēt tikai vienu kārtas numuru. Pieteikumi var būt iesniegti par vairākiem produktiem ar dažādiem KN kodiem. Tādā gadījumā visus KN kodus un to aprakstus ieraksta attiecīgi licences pieteikuma un licences 15. un 16. ailē. Attiecībā uz tarifu kvotu 09.4275, kas noteikta I pielikumā, kopējos daudzumus pārrēķina olu čaumalās ekvivalentā.

3.   Licences pieteikumus iesniedz daudzumam, kas ir ne mazāks par vienu tonnu un ne lielāks par 10 % no daudzuma, kas ir pieejams attiecīgajai kvotai.

4.   Licences pieteikumos un licencēs iekļauj:

a)

8. ailē – vārdu “Ukraina” kā izcelsmes valsti un ailē “jā” atzīmē krustiņu;

b)

20. ailē norāda vienu no ierakstiem, kas minēti II pielikumā.

5.   Iesniedzot licences pieteikumu, iemaksā nodrošinājumu EUR 20 apmērā par 100 kilogramiem.

6.   Ne vēlāk kā 7. darbdienā pēc tam, kad beidzies pieteikumu iesniegšanas laikposms, kas minēts 1. punktā, dalībvalstis paziņo Komisijai, kāds ir kopējais daudzums, par kuru iesniegti pieteikumi olu čaumalās svara ekvivalentā kilogramos sadalījumā pēc kārtas numura.

7.   Lai laistu brīvā apgrozībā daudzumus, kas piešķirti saskaņā 1. panta 1. punktā minēto kvotu, ir jāuzrāda importa licence.

8.   Importa licences izdod laikposmā starp 7. un vēlākais 12. darbdienu pēc 6. punktā minētā paziņošanas perioda beigām.

4. pants

Importa licenču derīguma termiņš

1.   Importa licences ir derīgas no pirmās izdošanas dienas līdz 2014. gada 31. oktobrim.

2.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 376/2008 8. panta 1. punktu, no licencēm izrietošās tiesības attiecas vienīgi uz personām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta nosacījumiem.

5. pants

Paziņojumi Komisijai

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas noteikumiem, dalībvalstis Komisijai paziņo:

a)

vēlākais 2014. gada 14. novembrī – produktu daudzumus, ieskaitot nulles paziņojumus, par kuriem izdotas importa licences kvotas periodā;

b)

vēlākais 2015. gada 28. februārī – produktu daudzumus, ieskaitot nulles paziņojumus, uz kuriem attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās importa licences un kuri atbilst starpībai starp importa licences otrajā pusē uzrādītajiem daudzumiem un daudzumiem, par kuriem tās izdotas.

2.   Vēlākais 2015. gada 28. februārī dalībvalstis paziņo Komisijai produktu daudzumus, kas faktiski laisti brīvā apgrozībā šajā regulā paredzētajā importa tarifu kvotas periodā.

3.   Panta 1. un 2. punktā minēto paziņojumu gadījumā daudzumu izsaka kilogramos olu čaumalās svara ekvivalentā un sadalījumā pēc kārtas numura.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm (OV L 118, 22.4.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).

(4)  Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.).

(5)  Komisijas 2013. gada 4. oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1001/2013,ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 290, 31.10.2013., 1. lpp.).

(6)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(7)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu aprakstu formulējumi uzskatāmi vienīgi par orientējošiem, šā pielikumā kontekstā preferenciālo pasākumu piemērojamību nosakot pēc KN koda.

Kārtas Nr.

KN kods

Apraksts

Daudzums tonnās

Piemērojamais nodoklis

(EUR par tonnu)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Svaigas, konservētas vai pagatavotas mājputnu olas čaumalās; svaigas, žāvētas, pagatavotas, tvaicējot vai vārot ūdenī, formētas, saldētas vai citādi konservētas putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez tās, kas derīgi lietošanai pārtikā; olu albumīni un piena albumīni, kas derīgi lietošanai pārtika

1 500

(ekvivalents olām čaumalās)

0

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Mājputnu olas čaumalās, svaigas, konservētas vai pagtavotas

3 000 (neto svars)

0


II PIELIKUMS

Norādes, kas minētas 3. panta 4. punkta b) apakšpunktā

bulgāru valodā: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014)

spāņu valodā: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014

čehu valodā: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014

dāņu valodā: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014

vācu valodā: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014

igauņu valodā: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014

grieķu valodā: Εκτελεστικός Κανονισμός (εε) αριθ. 412/2014

angļu valodā: Implementing Regulation (EU) No 412/2014

franču valodā: Règlement d'exécution (UE) no 412/2014

horvātu valodā Izvezeno: PII br. Provedbena uredba (EU) br. 412/2014

itāļu valodā: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014

latviešu valodā: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014

lietuviešu valodā: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014

ungāru valodā: 412/2014/EU végrehajtási rendelet

maltiešu valodā: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014

holandiešu valodā: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014

poļu valodā: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2014

portugāļu valodā: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014

rumāņu valodā: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014

slovāku valodā: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014

slovēņu valodā: Izvedbena Uredba (EU) št. 412/2014

somu valodā: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014

zviedru valodā: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014.


24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/37


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 413/2014

(2014. gada 23. aprīlis),

ar ko atver Savienības importa tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes putnu gaļai un paredz šo kvotu pārvaldību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 187. panta a), c) un d) punktu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 374/2014 (2) paredz preferenciālus pasākumus 2014. gadam attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem dažu Ukrainas izcelsmes preču importam. Saskaņā ar minētās regulas 3. pantu lauksaimniecības produktus, kas uzskaitīti tās pašas regulas III pielikumā, atļauts importēt Savienībā, nepārsniedzot tarifu kvotu limitus, kuri norādīti minētajā pielikumā. Minētās regulas III pielikumā norādītās tarifu kvotas pārvalda Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

(2)

Lai gan attiecīgās kvotas parasti būtu jāpārvalda, izmantojot importa licences, tomēr ir lietderīgi vispirms piešķirt importa tiesības, tad izdot importa licences, kā paredzēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (3) 6. panta 3. punktā. Tādējādi uzņēmēji, kuriem ir piešķirtas importa tiesības, kvotas perioda laikā varētu izlemt, kurā brīdī tie vēlas pieprasīt importa licences, ņemot vērā preču faktiskās plūsmas tirgū.

(3)

Komisijas Regula (EK) Nr. 376/2008 (4) būtu jāpiemēro importa licencēm, kas izdotas saskaņā ar šo regulu, ja vien nav noteiktas kādas atkāpes.

(4)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumi, kas attiecas uz pieteikumu iesniegšanu importa tiesību saņemšanai, pieteikumu iesniedzēju statusu un importa licenču izdošanu, būtu jāpiemēro importa licencēm, kas izdotas saskaņā ar šo regulu, neskarot šajā regulā noteiktos papildu nosacījumus.

(5)

Lai nodrošinātu tarifa kvotu pienācīgu pārvaldību, būtu jāiemaksā nodrošinājums importa tiesību pieteikuma un importa licences izsniegšanas laikā.

(6)

Lai uzņēmējiem uzliktu pienākumu iesniegt importa licenču pieteikumus attiecībā uz visām piešķirtajām importa tiesībām, būtu jānosaka, ka šis pienākums ir primārā prasība Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2012 (5) nozīmē.

(7)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1001/2013 (6) daži KN kodi, kas minēti Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (7) I pielikumā, ir aizstāti ar jauniem KN kodiem, kas ir atšķirīgi no Regulā (ES) Nr. 374/2014 minētajiem kodiem. Tāpēc šīs regulas pielikumā būtu jāatspoguļo jaunie KN kodi.

(8)

Ņemot vērā, ka kvotas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 374/2014 III pielikumā, ir atvērtas tikai līdz 2014. gada 31. oktobrim, šai regulai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas drīzāk.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tarifu kvotu atvēršana un pārvaldība

1.   Ar šo regulu atver un pārvalda importa tarifa kvotas I pielikumā minētajiem produktiem.

2.   To produktu daudzums, uz ko attiecas 1. punktā minētās kvotas, piemērojamais muitas nodoklis un attiecīgais kārtas numurs ir tāds, kā noteikts I pielikumā.

3.   Importa tarifa kvotas, kas norādītas 1. punktā, pārvalda, vispirms piešķirot importa tiesības un tad izdodot importa licences.

4.   Piemēro Regulu (EK) Nr. 1301/2006 un Regulu (EK) Nr. 376/2008, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

2. pants

Importa tarifu kvotas periods

Importa tarifu kvotas, kas minētas 1. pantā, ir atvērtas līdz 2014. gada 31. oktobrim.

3. pants

Pieteikumi importa licences saņemšanai

1.   Importa tiesību pieteikumus iesniedz vēlākais līdz pulksten 13.00 pēc Briseles laika 15. kalendārajā dienā pēc dienas, kad stājas spēkā šī regula.

2.   Iesniedzot importa tiesību pieteikumu, iemaksā nodrošinājumu EUR 35 apmērā par 100 kilogramiem.

3.   Pieteikumu iesniedzēji importa tiesību saņemšanai pierāda, ka KN kodiem 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 un 1602 39 21 atbilstīgu mājputnu gaļas produktu daudzumu, viņi ir importējuši vai tas viņu vārdā ticis importēts saskaņā ar atbilstīgajiem muitas noteikumiem 12 mēnešu periodā tieši pirms tarifu kvotas perioda beigām (turpmāk tekstā “references daudzums”). Uzņēmums, kas izveidots, apvienojoties uzņēmumiem, kuri katrs importējuši references daudzumu, par pamatu pieteikumam var izmantot minēto references daudzumu.

4.   Kopējais daudzums, par kuru iesniegti importa tiesību pieteikumi konkrētajā importa tarifa kvotas periodā, nepārsniedz pieteikuma iesniedzēja references daudzumu. Kompetentās iestādes noraida pieteikumus, kas neatbilst šim noteikumam.

5.   Ne vēlāk kā 7. darbdienā pēc tam, kad beidzies 1. punktā minētais pieteikumu iesniegšanas laikposms, dalībvalstis paziņo Komisijai visu pieteikumu kopējos daudzumus produkta svara kilogramos sadalījumā pēc kārtas numura.

6.   Importa tiesības piešķir laikposmā starp 7. un vēlākais 12. darbdienu pēc 5. punktā minētā paziņošanas perioda beigām.

7.   Ja Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktā minētā piešķīruma koeficienta piemērošanas rezultātā importa tiesības piešķir mazākā apmērā, nekā minēts pieteikumā, tūlīt atmaksā atbilstīgi 2. punktam iemaksātā nodrošinājuma proporcionālu daļu.

8.   Importa tiesības ir derīgas no izdošanas dienas līdz 2014. gada 31. oktobrim. Importa tiesības nav nododamas tālāk.

4. pants

Importa licenču izdošana

1.   Lai laistu brīvā apgrozībā daudzumus, kas piešķirti saskaņā ar importa tarifu kvotām, kuras minētas 1. panta 1. punktā, ir jāuzrāda importa licence.

2.   Importa licences pieteikumus iesniedz par visu piešķirto importa tiesību daudzumu. Šis pienākums ir primāra prasība Regulas (ES) Nr. 282/2012 19. panta 2. punkta nozīmē.

3.   Licences pieteikumu drīkst iesniegt tikai tajā dalībvalstī, kurā pieteikuma iesniedzējs ir pieprasījis ar 1. panta 1. punktā minētajām kvotām saistītās importa tiesības un tās saņēmis.

4.   Iesniedzot licences pieteikumu, uzņēmējs iemaksā nodrošinājumu EUR 75 apmērā par 100 kilogramiem. Katras importa licences izdošana nozīmē to, ka attiecīgi samazina iegūtās importa tiesības un nekavējoties proporcionāli atmaksā iemaksātā nodrošinājuma daļu.

5.   Importa licences izdod, pamatojoties uz pieteikumu, ko savā vārdā iesniedzis uzņēmējs, kuram ir piešķirtas importa tiesības, vai kas iesniegts šāda uzņēmēja vārdā.

6.   Licences pieteikumā min tikai vienu kārtas numuru. Pieteikums var būt iesniegts par vairākiem produktiem ar dažādiem KN kodiem. Tādā gadījumā visus KN kodus un to aprakstus ieraksta attiecīgi licences pieteikuma un licences 15. un 16. ailē.

7.   Atļaujas pieteikumos un importa licencēs norāda:

a)

8. ailē – vārdu “Ukraina” kā izcelsmes valsti un ailē “jā” atzīmē krustiņu;

b)

20. ailē norāda vienu no II pielikumā minētajiem ierakstiem.

8.   Katrā licencē norāda daudzumu atbilstīgi katram KN kodam.

9.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 22. panta 2. punktu importa licences ir derīgas 30 dienas no faktiskās licences izsniegšanas dienas. Tomēr importa licences derīguma termiņš beidzas vēlākais 2014. gada 31. oktobrī.

5. pants

Paziņojumi Komisijai

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas noteikumiem, dalībvalstis Komisijai paziņo:

a)

vēlākais 2014. gada 14. novembrī – produktu daudzumus, ieskaitot nulles paziņojumus, par kuriem kvotu laikposmā izdotas importa licences;

b)

vēlākais 2015. gada 28. februārī – produktu daudzumus, ieskaitot nulles paziņojumus, uz kuriem attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās importa licences un kuri atbilst starpībai starp importa licences otrajā pusē uzrādītajiem daudzumiem un daudzumiem, par kuriem tās izdotas.

2.   Vēlākais 2015. gada 28. februārī dalībvalstis paziņo Komisijai produktu daudzumus, kas faktiski laisti brīvā apgrozībā šajā regulā paredzētajā importa tarifu kvotas periodā.

3.   Attiecībā uz paziņojumiem, kas minēti 1. un 2. punktā, daudzumus norāda kilogramos sadalījumā pēc kārtas numura.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā–

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu precēm, kuru izcelsme ir Ukrainā (OV L 118, 22.4.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).

(4)  Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 28. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 282/2012, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (OV L 92, 30.3.2012., 4. lpp.).

(6)  Komisijas 2013. gada 4. oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1001/2013, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 290, 31.10.2013., 1. lpp.).

(7)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu aprakstu formulējumi uzskatāmi vienīgi par orientējošiem, šā pielikumā kontekstā preferenču pasākumu piemērojamību nosakot pēc KN koda. Ja ir norādīti KN “ex” kodi, tad preferenču pasākumi jānosaka, izmantojot gan KN kodus, gan attiecīgo aprakstu.

Kārtas Nr.

KN kods

Apraksts

Daudzums tonnās (neto svars)

Piemērojamais nodoklis

(EUR par tonnu)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Svaiga, dzesināta vai saldēta gaļa un ēdami mājputnu gaļas subprodukti; cita sagatavota vai konservēta tītaru gaļa un vistu (Gallus domesticus) gaļa

16 000

0

09.4274

0207 12

Saldēta, nesadalīta mājputnu gaļa un subprodukti

20 000

0


(1)  Svaigas vai dzesinātas pērļu vistiņu puses vai ceturtdaļas.


II PIELIKUMS

Regulas 4. panta 7. punkta b) apakšpunktā minētie ieraksti

bulgāru valodā: Регламент за изпълнение (ЕC) № 413/2014

spāņu valodā: Reglamento de Ejecución (UE) no 413/2014

čehu valodā: Prováděcí Nařízení (EU) č. 413/2014

dāņu valodā: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014

vācu valodā: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2014

igauņu valodā: Rakendusmäärus (EL) nr 413/2014

grieķu valodā: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014

angļu valodā: Implementing Regulation (EU) No 413/2014

franču valodā: Règlement d'exécution (UE) no 413/2014

horvātu valodā: Provedbena uredba (EU) br. 413/2014

itāļu valodā: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014

latviešu valodā: Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014

lietuviešu valodā: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014

ungāru valodā: 413/2014/EU végrehajtási rendelet

maltiešu valodā: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014

holandiešu valodā: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014

poļu valodā: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2014

portugāļu valodā: Regulamento de Execução (UE) n.o 413/2014

rumāņu valodā: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014

slovāku valodā: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 413/2014

slovēņu valodā: Izvedbena uredba (EU) št. 413/2014

somu valodā: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 413/2014

zviedru valodā: Genomförandeförordning (EU) nr 413/2014.


24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/44


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 414/2014

(2014. gada 23. aprīlis),

ar ko atver Savienības importa tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes svaigai un saldētai cūkgaļai un paredz to pārvaldību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 187. panta a), c) un d) punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 374/2014 (2) paredz preferenciālus pasākumus 2014. gadam attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem dažu Ukrainas izcelsmes preču importam. Saskaņā ar minētās regulas 3. pantu lauksaimniecības produktiem, kas uzskaitīti tās pašas regulas III pielikumā, atļauts importēt Savienībā, nepārsniedzot tarifu kvotu limitus, kuri norādīti minētajā pielikumā. Minētās regulas III pielikumā norādītās tarifu kvotas pārvalda Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

(2)

Lai gan attiecīgās kvotas parasti būtu jāpārvalda, izmantojot importa licences, tomēr ir lietderīgi vispirms piešķirt importa tiesības, tad izdot licences, kā paredzēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (3) 6. panta 3. punktā. Tādējādi uzņēmēji, kuriem ir piešķirtas importa tiesības, kvotas perioda laikā varētu izlemt, kurā brīdī tie vēlas pieprasīt importa atļaujas, ņemot vērā preču faktiskās plūsmas tirgū.

(3)

Komisijas Regula (EK) Nr. 376/2008 (4) būtu jāpiemēro importa licencēm, kas izsniegtas saskaņā ar šo regulu, ja vien nav noteiktas kādas atkāpes.

(4)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumi, kas attiecas uz pieteikumu iesniegšanu importa tiesību saņemšanai, pieteikumu iesniedzēju statusu un importa licenču izsniegšanu, būtu jāpiemēro importa licencēm, kas izdotas saskaņā ar šo regulu, neskarot šajā regulā noteiktos papildu nosacījumus.

(5)

Lai nodrošinātu tarifu kvotu pienācīgu pārvaldību, būtu jāiemaksā nodrošinājums importa tiesību pieteikuma iesniegšanas laikā un importa licences izsniegšanas laikā.

(6)

Lai uzņēmējiem uzliktu pienākumu iesniegt importa licenču pieteikumus attiecībā uz visām piešķirtajām importa tiesībām, būtu jānosaka, ka šis pienākums ir primārā prasība Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 282/2012 (5) nozīmē.

(7)

Ņemot vērā, ka kvotas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 374/2014 III pielikumā, ir atvērtas tikai līdz 2014. gada 31. oktobrim, šai regulai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas drīzāk.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tarifu kvotu atvēršana un pārvaldība

1.   Ar šo regulu atver un pārvalda importa tarifu kvotas I pielikumā norādītajiem produktiem.

2.   To produktu daudzums, uz ko attiecas 1. punktā minētās kvotas, piemērojamais muitas nodoklis un attiecīgais kārtas numurs ir tāds, kā noteikts I pielikumā.

3.   Panta 1.pPunktā minētās importa tarifu kvotas pārvalda, vispirms piešķirot importa tiesības un tad izsniedzot importa licences.

4.   Piemēro Regulu (EK) Nr. 1301/2006 un Regulu (EK) Nr. 376/2008, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

2. pants

Importa tarifu kvotas periods

Importa tarifu kvotas, kas minētas 1. panta 1. punktā, ir atvērtas līdz 2014. gada 31. oktobrim.

3. pants

Importa licences pieteikumi

1.   Importa tiesību pieteikumus iesniedz vēlākais līdz plkst. 13.00 pēc Briseles laika 15. kalendārajā dienā pēc dienas, kad stājas spēkā šī regula.

2.   Iesniedzot pieteikumu importa tiesību saņemšanai, iemaksā nodrošinājumu EUR 20 apmērā par 100 kilogramiem.

3.   Pieteikumu iesniedzēji importa tiesību saņemšanai pierāda, ka KN kodam 0203 atbilstīgu cūkgaļas produktu daudzumu viņi ir importējuši vai tas viņu vārdā ticis importēts saskaņā ar atbilstīgajiem muitas noteikumiem 12 mēnešu periodā tieši pirms tarifu kvotas perioda beigām (turpmāk tekstā “references daudzums”). Uzņēmums, kas izveidots, apvienojoties uzņēmumiem, kuri katrs importējuši references daudzumu, par pamatu pieteikumam var izmantot minēto references daudzumu.

4.   Kopējais daudzums, par kuru iesniegti importa tiesību pieteikumi konkrētajā importa tarifu kvotas periodā, nepārsniedz pieteikuma iesniedzēja references daudzumu. Kompetentās iestādes noraida pieteikumus, kas neatbilst šim noteikumam.

5.   Ne vēlāk kā 7. darbdienā pēc tam, kad beidzies pieteikumu iesniegšanas laikposms, kas minēts 1. punktā, dalībvalstis paziņo Komisijai visos pieteikumos norādīto kopējo daudzumu produkta svara kilogramos sadalījumā pēc kārtas numura.

6.   Importa tiesības piešķir laikposmā starp 7. un vēlākais 12. darbdienu pēc 5. punktā minētā paziņošanas perioda beigām.

7.   Ja Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktā minētā piešķīruma koeficienta piemērošanas rezultātā importa tiesības piešķir mazākā apmērā nekā minēts pieteikumā, tūlīt atmaksā atbilstīgi 2. punktam iemaksātā nodrošinājuma proporcionālu daļu.

8.   Importa tiesības ir derīgas no izdošanas dienas līdz 2014. gada 31. oktobrim. Importa tiesības nav nododamas tālāk.

4. pants

Importa licenču izdošana

1.   Lai laistu brīvā apgrozībā daudzumu, kas piešķirts saskaņā ar importa tarifu kvotām, kuras minētas 1. panta 1. punktā, ir jāuzrāda importa licence.

2.   Importa licences pieteikumus iesniedz par visu piešķirto importa tiesību daudzumu. Minētais pienākums ir primāra prasība Regulas (EEK) Nr. 282/2012 19. panta 2. punkta nozīmē.

3.   Licences pieteikumu drīkst iesniegt tikai tajā dalībvalstī, kurā pieteikuma iesniedzējs ir pieprasījis ar 1. panta 1. punktā minētajām importa tarifu kvotām saistītās importa tiesības un tās saņēmis.

4.   Iesniedzot licences pieteikumu, uzņēmējs iemaksā nodrošinājumu EUR 50 apmērā par 100 kilogramiem. Katras importa licences izsniegšana nozīmē to, ka attiecīgi samazina iegūtās importa tiesības un nekavējoties proporcionāli atmaksā iemaksātā nodrošinājuma daļu.

5.   Importa licences izdod, pamatojoties uz pieteikumu, ko savā vārdā iesniedzis uzņēmējs, kuram ir piešķirtas importa tiesības, vai kas iesniegts šāda uzņēmēja vārdā.

6.   Licences pieteikumā drīkst minēt tikai vienu kārtas numuru. Pieteikums var būt iesniegts par vairākiem produktiem ar dažādiem KN kodiem. Tādā gadījumā visus KN kodus un to aprakstus ieraksta attiecīgi licences pieteikuma un licences 15. un 16. ailē.

7.   Licences pieteikumos un importa licences norāda:

a)

8. ailē – vārdu “Ukraina” kā izcelsmes valsti un ailē “jā” atzīmē krustiņu;

b)

20. ailē norāda vienu no II pielikumā minētajiem ierakstiem.

8.   Katrā licencē norāda daudzumu atbilstīgi katram KN kodam.

9.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 22. panta 2. punktu importa licences ir derīgas 30 dienas no faktiskās licences izdošanas dienas. Tomēr importa licences derīguma termiņš beidzas vēlākais 2014. gada 31. oktobrī.

5. pants

Paziņojumi Komisijai

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta otrās daļas noteikumiem, dalībvalstis Komisijai paziņo:

a)

vēlākais 2014. gada 14. novembrī – produktu daudzumu, ieskaitot nulles paziņojumus, par kuru kvotu laikposmā izdotas importa licences;

b)

vēlākais 2015. gada 28. februārī – produktu daudzumu, ieskaitot nulles paziņojumus, uz kuru attiecas neizmantotās vai daļēji izmantotās importa licences un kuri atbilst starpībai starp importa licences otrajā pusē uzrādītajiem daudzumiem un daudzumiem, par kuriem tās izdotas.

2.   Vēlākais 2015. gada 28. februārī dalībvalstis paziņo Komisijai produktu daudzumu, kas faktiski laists brīvā apgrozībā šajā regulā paredzētajā importa tarifu kvotas periodā.

3.   Attiecībā uz paziņojumiem, kas minēti 1. un 2. punktā, daudzumus norāda kilogramos sadalījumā pēc kārtas numura.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm (OV L 118, 22.4.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).

(4)  Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 28. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 282/2012, ar ko nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus garantijas ķīlu sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (OV L 92, 30.3.2012., 4. lpp.).


I PIELIKUMS

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu aprakstu formulējumi uzskatāmi vienīgi par orientējošiem, šā pielikumā kontekstā preferenciālo pasākumu piemērojamību nosakot pēc KN koda.

Kārtas Nr.

KN kodi

Preču apraksts

Daudzums tonnās (neto svars)

Piemērojamais nodoklis

(EUR par tonnu)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Svaiga, dzesināta vai saldēta mājas cūku gaļa

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Svaiga, dzesēta vai saldēta mājas cūku gaļa, izņemot šķiņķi, muguras gabalus un izcirtņus bez kauliem

20 000

0


II PIELIKUMS

Regulas 4. panta 7. punkta b) apakšpunktā minētie ieraksti

bulgāru valodā: Регламент за изпълнение (ЕC) № 414/2014

spāņu valodā: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014

čehu valodā: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014

dāņu valodā: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014

vācu valodā: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014

igauņu valodā: Rakendusmäärus (EL) nr 414/2014

grieķu valodā: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014

angļu valodā: Implementing Regulation (EU) No 414/2014

franču valodā: Règlement d'exécution (UE) no 414/2014

horvātu valodā: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014

itāļu valodā Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014

latviešu valodā: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014

lietuviešu valodā: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014

ungāru valodā: 414/2014/EU végrehajtási rendelet

maltiešu valodā: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014

holandiešu valodā: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014

poļu valodā: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2014

portugāļu valodā: Regulamento de Execução (UE) n.o 414/2014

rumāņu valodā: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014

slovāku valodā: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014

slovēņu valodā Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014

somu valodā Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014

zviedru valodā: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014


24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/49


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 415/2014

(2014. gada 23. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2535/2001 attiecībā uz tarifa kvotu pārvaldību Ukrainas izcelsmes piena produktiem un atkāpjas no minētās regulas

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 187. panta a) un c) punktu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 374/2014 (2) paredz preferenciālus pasākumus 2014. gadam attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem dažu Ukrainas izcelsmes preču importam. Saskaņā ar minētās regulas 3. pantu lauksaimniecības produktus, kas uzskaitīti tās pašas regulas III pielikumā, atļauts importēt Savienībā, nepārsniedzot tarifu kvotu limitus, kuri norādīti minētajā pielikumā. Regulas (ES) Nr. 374/2014 III pielikumā norādītās tarifu kvotas pārvalda Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

(2)

Regulas (ES) Nr. 374/2014 III pielikumā iekļautas tarifu kvotas pienam un piena produktiem. Ir nepieciešams iekļaut šīs kvotas Komisijas Regulas (EK) Nr. 2535/2001 (3) I pielikumā un minētās regulas 19. pantā iekļaut atsauci uz attiecīgo noteikumu par izcelsmes apliecinājumu, kas vajadzīgs, lai importētu saskaņā ar šīm kvotām.

(3)

Ņemot vērā, ka kvotas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 374/2014 III pielikumā, ir atvērtas tikai līdz 2014. gada 31. oktobrim, būtu jāprecizē laikposms, kad jāiesniedz importa licenču pieteikumi, un importa licenču derīguma termiņš.

(4)

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 2535/2001 10. panta 1. punktu importētāji, kas apstiprināti 2013. gada maijā, var importēt saskaņā ar kvotām tikai laikposmā no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam. Tā kā kvotas, kas atvērtas Ukrainai, izņēmuma kārtā ilgst divus secīgus sešu mēnešu periodus, apstiprinātie importētāji var importēt tikai līdz 2014. gada 30. jūnijam, bet attiecīgās kvotas ir atvērtas līdz 2014. gada 31. oktobrim. Tāpēc ir atbilstoši ļaut šiem importētājiem importēt saskaņā ar kvotām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 374/2014 III pielikumā, līdz 2014. gada 31. oktobrim.

(5)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1001/2013 (4) daži KN kodi, kas minēti Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (5) I pielikumā, ir aizstāti ar jauniem kodiem, kuri tagad atšķiras no Regulā (ES) Nr. 374/2014 minētajiem kodiem. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 2535/2001 I pielikumā būtu jāatspoguļo jaunie kodi.

(6)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 2535/2001 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Ņemot vērā to, ka kvotas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 374/2014 III pielikumā, ir atvērtas tikai līdz 2014. gada 31. oktobrim, šai regulai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas drīzāk.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2535/2001 groza šādi.

a)

regulas 5. pantam pievieno šādu l) punktu:

“l)

I pielikuma L daļā minētās kvotas.”;

b)

regulas 19. panta 1. punktam pievieno šādu j) apakšpunktu:

“j)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 374/2014 (6) 2. panta a) punkts.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm (OV L 118, 22.4.2014., 1. lpp.).”;"

c)

regulas I pielikumam pievieno jaunu L daļu, kuras teksts ir ietverts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Licenču pieteikumus par kvotām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 2535/2001 I pielikuma L daļā, kura pievienota ar šīs regulas 1. panta c) punktu, iesniedz ne vēlāk kā pulksten 13.00 (Briseles laiks) 10. kalendārajā dienā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Izdotā licence ir derīga no tās izdošanas dienas līdz 2014. gada 31. oktobrim.

3. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 2535/2001 10. panta 1. punkta otrās daļas, importētājiem, kas apstiprināti 2013. un 2014. gadā saskaņā ar kvotām, kuras minētas I pielikuma L daļā, kas tika pievienota ar šīs regulas 1. panta c) punktu, ir atļauts importēt līdz 2014. gada 31. oktobrim.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu Ukrainas izcelsmes precēm (OV L 118, 22.4.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2001. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu (OV L 341, 22.12.2001., 29. lpp.).

(4)  Komisijas 2013. gada 4. oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1001/2013, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 290, 31.10.2013., 1. lpp.).

(5)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“I. L

REGULAS (ES) Nr. 374/2014 III PIELIKUMĀ MINĒTĀS TARIFU KVOTAS

Kvotas

numurs

KN kods

Apraksts (1)

Izcelsmes valsts

Importa periods

Kvotā iekļautais daudzums

(produkta svara tonnās)

Ievedmuitas nodoklis (EUR/100 kg neto svara)

09. 4600

0401

 

UKRAINA

Līdz 2014. gada 31. oktobrim

8 000

0

 

0402 91

 

 

 

 

 

 

0402 99

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

 

 

 

 

 

 

0403 10 13

 

 

 

 

 

 

0403 10 19

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

Piens un saldais krējums, kas nav pulveris, granulas vai citādā cietā veidā; jogurts, nearomatizēts bez augļiem, riekstiem vai kakao; fermentēti vai paskābināti piena produkti, nearomatizēti bez augļiem, riekstiem vai kakao un kas nav pulverī, granulās vai citādā cietā veidā

 

 

 

 

 

0403 10 33

 

 

 

 

 

 

0403 10 39

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

 

 

 

 

 

 

0403 90 53

 

 

 

 

 

 

0403 90 59

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

 

 

 

 

 

 

0403 90 63

 

 

 

 

 

 

0403 90 69

 

 

 

 

 

09. 4601

0402 10

 

UKRAINA

Līdz 2014. gada 31. oktobrim

1 500

0

 

0402 21

 

 

 

 

 

 

0402 29

Piens un krējums pulverī, granulās vai citādā cietā veidā; fermentēti vai paskābināti piena produkti pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, nearomatizēti, bez augļiem, riekstiem vai kakao; citur neminēti vai neiekļauti produkti, kas sastāv no dabīgām piena sastāvdaļām

 

 

 

 

 

0403 90 11

 

 

 

 

 

 

0403 90 13

 

 

 

 

 

 

0403 90 19

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

 

 

 

 

 

 

0403 90 33

 

 

 

 

 

 

0403 90 39

 

 

 

 

 

 

0404 90 21

 

 

 

 

 

 

0404 90 23

 

 

 

 

 

 

0404 90 29

 

 

 

 

 

 

0404 90 81

 

 

 

 

 

 

0404 90 83

 

 

 

 

 

 

0404 90 89

 

 

 

 

 

09. 4602

0405 10

 

UKRAINA

Līdz 2014. gada 31. oktobrim

1 500

0

 

0405 20 90

Sviests un citi no piena iegūti tauki un eļļas; ziežami piena produkti ar tauku saturu pēc svara, vairāk par 75 %, bet mazāk par 80 %

 

 

 

 

 

0405 90

 

 

 

 

 


(1)  Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu aprakstu formulējumi uzskatāmi vienīgi par orientējošiem, šā pielikumā kontekstā preferenciālo pasākumu piemērojamību nosakot pēc KN koda.”


24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/53


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 416/2014

(2014. gada 23. aprīlis),

ar ko atver Savienības importa tarifu kvotas Ukrainas izcelsmes labībai un paredz šo kvotu pārvaldību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 187. panta a) un c) punktu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 374/2014 (2) paredz jo īpaši tarifu kvotu atvēršanu līdz 2014. gada 31. oktobrim dažu Ukrainas izcelsmes labības veidu importam. Tarifu kvotas konkrētiem lauksaimniecības produktiem, kuri uzskaitīti minētās Regulas III pielikumā, Komisija pārvalda saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 184. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajiem noteikumiem.

(2)

Lai novērstu šajās tarifu kvotās paredzētās Ukrainas izcelsmes labības neorganizētu un spekulatīvu importu, būtu jānosaka, ka šāda importa veikšanai nepieciešams izdot importa licences. Tāpēc Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (3), (EK) Nr. 1342/2003 (4) un (EK) Nr. 376/2008 (5) būtu piemērojamas, neskarot šajā regulā paredzētās atkāpes.

(3)

Lai nodrošinātu pienācīgu šo kvotu pārvaldību, būtu jānosaka importa licenču pieteikumu iesniegšanas termiņi, kā arī jāprecizē, kādas ziņas norādāmas pieteikumos un licencēs.

(4)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu 1006/2011 (6) labības KN kodi, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 2658/89 (7) I pielikumā, ir aizstāti ar jauniem kodiem, kuri atšķiras no Regulā (ES) Nr. 374/2014 minētajiem kodiem.

(5)

Ņemot vērā to, ka kvotas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 374/2014 III pielikumā, ir atvērtas tikai līdz 2014. gada 31. oktobrim, šai regulai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas drīzāk.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotu atvēršana un pārvaldība

1.   Importa tarifu kvotas dažiem Ukrainas izcelsmes produktiem, kas minēti šīs regulas pielikumā, ir atvērtas līdz 2014. gada 31. oktobrim.

2.   Ievedmuitas nodokļu likme saskaņā ar tām tarifu kvotām, kas minētas 1. punktā, ir EUR 0 par tonnu.

3.   Piemēro Regulu (EK) Nr. 376/2008, Regulu (EK) Nr. 1301/2006 un Regulu (EK) Nr. 1342/2003, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi.

2. pants

Pieprasījums importa licenču izsniegšanai

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta, pieteikuma iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu atļaujas pieteikumu par vienu un to pašu kārtas numuru nedēļā. Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu, tad neizskata nevienu no tiem un pieteikuma iesniegšanas laikā iemaksātais nodrošinājums paliek attiecīgās dalībvalsts rīcībā.

Pieteikumus importa licenču saņemšanai katru nedēļu iesniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm vēlākais līdz piektdienai pulksten 13.00 (Briseles laiks). Tos var iesniegt tikai līdz piektdienai, 2014. gada 17. oktobrim, pulksten 13.00 (Briseles laiks).

2.   Katrā atļaujas pieteikumā norāda daudzumu kilogramos (veselos skaitļos), kas nedrīkst pārsniegt attiecīgās kvotas kopējo daudzumu.

3.   Importa licences izdod ceturtajā darbdienā pēc 4. panta 1. punktā minētā paziņojuma iesniegšanas.

4.   Importa licences pieteikuma un importa licences 8. ailē norāda valsts nosaukumu “Ukraina” un “jā” ailē ievelk krustiņu. Licences ir derīgas tikai Ukrainas izcelsmes produktiem.

3. pants

Importa licenču derīguma termiņš

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 22. panta 2. punktu importa licence kļūst derīga tās izdošanas dienā.

Importa licences derīguma termiņs ir termiņš, kas noteiks Regulas (EK) Nr. 1343/2003 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā. Katrā gadījumā šis derīguma termiņš izbeidzas vēlākais 2014. gada 31. oktobrī.

4. pants

Paziņojumi

1.   Vēlākais nākamajā pirmdienā pēc importa licenču pieteikumu iesniegšanas nedēļas beigām līdz pulksten 18.00 (Briseles laiks) dalībvalstis, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, nosūta Komisijai paziņojumu par visiem pieteikumiem, katram no tiem norādot kārtas numuru, produkta izcelsmes valsti un pieprasīto daudzumu, kā arī nulles paziņojumus.

2.   Importa licenču izdošanas dienā dalībvalstis, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, paziņo Komisijai Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikto informāciju par izdotajām licencēm, norādot kopējo daudzumu, par kuru importa licences ir izdotas.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 374/2014 par muitas nodokļu samazināšanu vai atcelšanu precēm, kuru izcelsme ir Ukrainā (OV L 118, 22.4.2014., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.).

(4)  Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regula (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem (OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp.).

(5)  Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 376/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.).

(6)  Komisijas 2011. gada 27. septembra Regula (ES) Nr. 1006/2011, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 282, 28.10.2011., 1. lpp.).

(7)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.)


PIELIKUMS

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu aprakstu formulējumi uzskatāmi vienīgi par orientējošiem, šā pielikumā kontekstā preferenciālo pasākumu piemērojamību nosakot pēc KN koda. Ja KN kodu marķē ar “ex”, preferenciālo pasākumu piemērošanu nosaka, pamatojoties uz KN kodu un produkta nosaukumu.

Kārtas numurs

KN kods

Produktu apraksts

Daudzums

09.4306

1001 99 (00)

speltas kvieši, parastie kvieši un kviešu un rudzu maisījums, izņemot sēklu

950 000 tonnu

1101 00 (15-90)

parasto kviešu un speltas kviešu milti, kviešu un rudzu maisījuma milti

1102 90 (90)

labības milti, izņemot kviešu, kviešu un rudzu maisījuma, rudzu, kukurūzas, miežu, auzu, rīsu miltus

1103 11 (90)

putraimi un rupja maluma milti no parastajiem un speltas kviešiem

1103 20 (60)

kviešu granulas

09.4307

1003 90 (00)

rudzi, izņemot sēklas rudzus

250 000 tonnu

1102 90 (10)

rudzu milti

ex 1103 20 (25)

rudzu granulas

09.4308

1005 90 (00)

kukurūza, izņemot sēklas kukurūzu

400 000 tonnu

1102 20 (10-90)

kukurūzas milti

1103 13 (10-90)

kukurūzas putraimi un rupja maluma milti

1103 20 (40)

kukurūzas granulas

1104 23 (40-98)

apstrādāti kukurūzas graudi


24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/56


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 417/2014

(2014. gada 23. aprīlis),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 23. aprīlī

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

59,7

MK

105,0

TR

95,2

ZZ

86,6

0707 00 05

AL

65,0

MA

44,0

MK

59,4

TR

124,2

ZZ

73,2

0709 93 10

MA

33,9

TR

83,0

ZZ

58,5

0805 10 20

EG

52,8

IL

68,4

MA

46,6

TN

50,0

TR

48,7

ZZ

53,3

0805 50 10

MA

35,6

TR

74,3

ZZ

55,0

0808 10 80

AR

98,2

BR

82,6

CL

101,8

CN

98,5

MK

25,2

NZ

142,5

US

189,1

ZA

120,6

ZZ

107,3

0808 30 90

AR

97,8

CL

160,8

ZA

108,2

ZZ

122,3


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/58


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 14. aprīlis),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju no Nīderlandes

(2014/225/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Nīderlandes valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma Lēmumu 2009/1014/ES (1) un Lēmumu 2010/29/ES (2), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(2)

Pēc P. G. de VEY MESTDAGH kunga pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa vieta. Pēc S. A. E. POEPJES kundzes pilnvaru termiņa beigām ir atbrīvojusies viena Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā tiek iecelti:

a)

par locekli:

 

Bote WILPSTRA kungs, member of the Executive Council of the Province of Groningen;

un

b)

par locekļa aizstājēju:

 

Hans KONST kungs, member of the Executive Council of the Province of Fryslân.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2014. gada 14. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. TSAFTARIS


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp.

(2)  OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.


Labojumi

24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/59


Labojums Padomes Regulā (Euratom) Nr. 1369/2013 (2013. gada 13. decembris) par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmai Lietuvā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1990/2006

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 346, 2013. gada 20. decembris )

1.

Saturā un 7. lappusē nosaukumā:

tekstu:

“Padomes Regula (Euratom) Nr. 1369/2013 (2013. gada 13. decembris) par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmai Lietuvā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1990/2006”

lasīt šādi:

“Padomes Regula (ES) Nr. 1369/2013 (2013. gada 13. decembris) par Savienības atbalstu kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmai Lietuvā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1990/2006”.

2.

8. lappusē 17. apsvērumā:

tekstu:

“(17)

Būtu jāatceļ Padomes Regula (EK) Nr. 1990/2006spēk.”

lasīt šādi:

“(17)

Būtu jāatceļ Padomes Regula (EK) Nr. 1990/2006.”


24.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 121/60


Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 78, 2014. gada 17. marts )

7. lappusē 2. panta 1. punktā:

tekstu:

“1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir jebkuru I pielikumā uzskaitītu fizisko personu vai ar tām saistītu fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā.”

lasīt šādi:

“1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir jebkuru tādu fizisko personu vai ar tām saistītu fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā, kuras uzskaitītas I pielikumā.”

8. lappusē 2. panta 2. punktā:

tekstu:

“2.   Netiek tieši vai netieši darīti pieejami līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā uzskaitītām fiziskajām personām vai ar tām saistītām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to labā.”

lasīt šādi:

“2.   Netiek tieši vai netieši darīti pieejami līdzekļi vai saimnieciskie resursi tādām fiziskajām personām vai ar tām saistītām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kuras uzskaitītas I pielikumā, vai to labā.”