ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 120

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 23. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/209/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 20. marts) par vadītāja apliecību kategoriju savstarpējo atbilstību (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1625) ( 1 )

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

LĒMUMI

23.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/1


KOMISIJAS LĒMUMS

(2014. gada 20. marts)

par vadītāja apliecību kategoriju savstarpējo atbilstību

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1625)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/209/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (1) un jo īpaši tās 13. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvu 2006/126/EK nosaka, ka visām vadītāja apliecībām, ko dalībvalstis ir izdevušas, tostarp tām apliecībām, kuras ir izdotas pirms savstarpējās atzīšanas principa piemērošanas datuma, jābūt savstarpēji atzītām.

(2)

Savstarpējas vadītāja apliecību atzīšanas princips ir saistīts ar visu to tiesību pilnīgu atzīšanu, kuras apliecības turētājam ir piešķirtas saskaņā ar tajā laikā spēkā esošajiem valsts noteikumiem.

(3)

Direktīva 2006/126/EK paredz, ka dalībvalstīm būtu jānosaka atbilstība starp to kategoriju vadītāja apliecībām, kas izdotas pirms minētās direktīvas īstenošanas, un tām, kuras noteiktas tās 4. pantā. Šī atbilstība jānosaka ar Komisijas piekrišanu juridiski saistošā formā.

(4)

Pēc Horvātijas pievienošanās Savienībai šīs valsts izdotās vadītāja apliecības ir jāiekļauj ar Komisijas Lēmumu 2013/21/ES (2) izveidotajās atbilstības tabulās.

(5)

Kopš Lēmuma 2013/21/ES pieņemšanas Čehijas Republika, Vācija, Grieķija, Itālija, Slovēnija un Zviedrija ir ziņojušas par labojumiem atbilstības tabulās, kas attiecīgi tiek apstiprināti.

(6)

Tāpēc Lēmums 2013/21/ES būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šis lēmums attiecas uz visām derīgajām vadītāja apliecībām, kuras ir izdotas dalībvalstīs un kuras joprojām ir apritē.

2. pants

Atbilstības tabulas starp to vadītāja apliecību kategorijām, kas izdotas dalībvalstīs pirms Direktīvas 2006/126/EK īstenošanas, un saskaņotajām vadītāja apliecību kategorijām, kā noteikts Direktīvas 2006/126/EK 4. pantā, ir dotas šā lēmuma pielikumā.

3. pants

1.   Attiecīgo kategoriju vadītāja apliecības, kas izdotas pirms Direktīvas 2006/126/EK īstenošanas, to turētājam dod tiesības, nemainot vadītāja apliecību, vadīt atbilstīgo kategoriju transportlīdzekļus, kā aprakstīts pielikumā. Var būt piemērojami daži ierobežojumi, un attiecībā uz atbilstīgajām tiesībām tie ir norādīti šā lēmuma pielikumā.

2.   Mainot vadītāja apliecību pret ES parauga vadītāja apliecību, kas aprakstīta Direktīvas 2006/126/EK I pielikumā, līdzvērtīgās tiesības piešķir, kā aprakstīts šā lēmuma pielikumā.

3.   Kodi, kas norāda uz atbilstīgo tiesību ierobežojumu, ir saskaņoti ES kodi, kā norādīts Direktīvas 2006/126/EK I pielikumā.

4.   Savstarpējas atzīšanas princips, kā noteikts Direktīvas 2006/126/EK 2. panta 1. punktā, netiek piemērots vadītāja apliecību valsts kategorijām.

4. pants

Lēmumu 2013/21/ES atceļ no dienas, kad stājas spēkā šis lēmums.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 20. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 403, 30.12.2006., 18. lpp.

(2)  Komisijas 2012. gada 18. decembra Lēmums 2013/21/ES par vadītāja apliecību kategoriju savstarpējo atbilstību (OV L 19, 22.1.2013., 1. lpp.).


PIELIKUMS

BEĻĢIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Beļģijas paraugs 1 (B1)

Izdots Beļģijā no 1.1.1967. līdz 31.12.1988.

Apraksts: paraugs ir vienā no šādām valodām: nīderlandiešu, franču un vācu. Pastāv atšķirības attiecībā uz parauga krāsu un iespiešanu. Rozā papīra paraugs (105/222 mm) ar sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

B1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

AM, A1, A2, A ar ES kodiem pielāgotiem transportlīdzekļiem

2

BF

B ar ES kodiem pielāgotiem transportlīdzekļiem

2

Papildu informācija.

1.

B* attiecas uz B kategorijas transportlīdzekļiem, kurus izmanto kā taksometrus, automobiļu nomai, personāla pārvadājumiem u. c.

2.

Lai būtu tiesības vadīt AF un/vai BF kategorijas transportlīdzekļus, bija vajadzīgs A un/vai B kategorijas, kā arī F kategorijas apstiprinājums, kā arī vadītāja apliecībā bija jānorāda reģistrācijas numura zīmes numurs.

Beļģijas paraugs 2 (B2)

Izdots Beļģijā no 1.1.1989. līdz 30.9.1998.

Apraksts: paraugs ir vienā no šādām valodām: nīderlandiešu, franču un vācu. Pastāv atšķirības attiecībā uz parauga krāsu un iespiešanu. Rozā papīra paraugs (106/222 mm) ar sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

B2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Beļģijas paraugs 3 (B3)

Izdots Beļģijā kopš 1.1.1998.

Apraksts: paraugs ir vienā no šādām valodām: nīderlandiešu, franču un vācu. Rozā papīra paraugs (106/222 mm) ar sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

B3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Beļģijas paraugs 4 (B4)

Izdots Beļģijā kopš 1.7.2010.

Apraksts: paraugs ir vienā no šādām valodām: nīderlandiešu, franču un vācu. Rozā polikarbonāta kartes paraugs, kas izgatavots saskaņā ar Direktīvas 2006/126/EK I pielikuma noteikumiem.

Atbilstību tabula:

B4 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE, C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

BULGĀRIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Bulgārijas paraugs 1 (BG1)

Izdots Bulgārijā no 1.1.2010. līdz 19.1.2013.

Apraksts: saskaņā ar Direktīvu 2006/126/EK.

Atbilstību tabula:

BG1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

ČEHIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Čehijas Republikas paraugs 1 (CZ1)

Izdots Čehijā no 1.1.2001. līdz 30.4.2004.

Apraksts: materiāls: daudzkrāsains banknošu papīrs, pārklāts ar plastmasu. Apļveida hologrāfisks attēls (ar burtiem “CZ” centrā) laminātā daļēji nosedz fotogrāfiju kreisajā apakšējā malā. Fotogrāfija – 35 mm × 45 mm, piestiprināta ierāmētā laukumā priekšpusē ar oficiālo zīmogu, kurā ietverts izdevējas iestādes nosaukums un valsts ģerbonis.

Vadītāja apliecības derīgums: beztermiņa. Šis paraugs jānomaina līdz 2013. gada 31. decembrim.

Atbilstību tabula:

CZ1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

AM

A1

AM, A1

A (18 gadi un vairāk)

AM, A1, A2

A (21 gads un vairāk)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE

T (lauksaimniecības traktoru valsts kategorija)

Čehijas Republikas paraugs 2 (CZ2)

Izdots Čehijā kopš 1.5.2004.

Apraksts: materiāls: Polikarbonāta plastmasas karte, kuras izmērs ID1 – 54 × 86 mm (kredītkartes izmērs), ar vārdiem “ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ” un valsts nosaukumu “ČESKÁ REPUBLIKA” augšā. Vārdi “MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ” un “VADĪTĀJA APLIECĪBA” ES valodās atrodas kartes labajā pusē. Dalībvalsts, kas izsniedz apliecību, atšķirības zīme (“CZ”), kura iespiesta negatīvā uz zila taisnstūra un kurai apkārt izvietotas divpadsmit dzeltenas zvaigznes, atrodas kartes kreisajā augšējā stūrī. Ar lāzeru iegravēti personas dati, tostarp fotogrāfija un turētāja paraksts. Pozitīvs reljefs cilspiedums ar gijošām un burtiem “CZ” kartes abās pusēs. Logotips ar burtiem “CZ” priekšpuses labajā augšējā stūrī ar optiski mainīgu iespiedkrāsu, kas mainās no zelta uz zaļu krāsu. Maināms attēls priekšpuses labajā apakšējā stūrī ar turētāja fotogrāfiju un vadītāja apliecības numuru (tas pats, kas 5. ailē).

Vadītāja apliecības derīgums: 10 gadi

Atbilstību tabula:

CZ2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

AM

A1

AM, A1

A (18 gadi un vairāk)

AM, A1, A2

A (21 gads un vairāk)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (valsts kategorija lauksaimniecības traktori)

DĀNIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Dānijas paraugs 1 (DK1)

Izdots Dānijā līdz 30.4.1986.

Apraksts: paraugs ir rozā krāsā, ar četrām lappusēm.

Atbilstību tabula:

DK1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Papildu informācija.

1.

Dānijas A1 kategorija ir motocikls bez blakusvāģa, bet A2 – motocikls ar blakusvāģi. Tāpēc šīs kategorijas neatbilst apakškategorijām A1 un A2, kā tas definēts Direktīvā 2006/126/EK. Tiesības vadīt transportlīdzekli ar Dānijas A1 kategorijas apliecību tiek attiecinātas uz motocikliem bez blakusvāģa un A2 – uz motocikliem ar blakusvāģi. Dānijas A1 un/vai A2 kategorijas apliecības turētājiem ir tiesības saņemt pilnu AM, A1, A2 un A kategoriju citās dalībvalstīs.

2.

Dānijas B kategorijas apliecības turētājiem ir atļauts vadīt arī motorizētus triciklus.

Šis paraugs vairs nav derīgs transportlīdzekļa vadīšanai Dānijā, jo no 1991. gada līdz 1993. gadam visas apliecības bija obligāti jāapmaina. Tomēr apliecību var apmainīt pret jaunu Dānijā izdotu vadītāja apliecību, un citām dalībvalstīm tā jāatzīst līdz 19.1.2033.

Dānijas paraugs 2 (DK2)

Izdots Dānijā no 1.5.1986. līdz 30.6.1996.

Apraksts: uz parauga ir rozā un smilškrāsas līnijas, četras lappuses.

Atbilstību tabula:

DK2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Papildu informācija:

1.

Dānijas A1 kategorija ir motocikls bez blakusvāģa, bet A2 – motocikls ar blakusvāģi. Tāpēc šīs kategorijas neatbilst apakškategorijām A1 un A2, kā tas definēts Direktīvā 2006/126/EK. Tiesības vadīt ar Dānijas A1 kategorijas apliecību tiek attiecinātas uz motocikliem bez blakusvāģa un A2 – uz motocikliem ar blakusvāģi. Dānijas A1 un/vai A2 kategorijas turētājiem ir tiesības saņemt pilnu AM, A1, A2, un A citās dalībvalstīs.

2.

Dānijas B kategorijas apliecības turētājiem ir atļauts vadīt arī motorizētus triciklus.

Dānijas paraugs 3 (DK3)

Izdots Dānijā no 1.7.1996. līdz 13.4.1997.

Apraksts: paraugs ar rozā un smilškrāsas līnijām, četras lappuses.

Atbilstību tabula:

DK3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A (mazs motocikls)

AM, A1,

1

A (liels motocikls)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Papildu informācija.

1.

Dānijas A (mazs motocikls) kategorijas apliecības turētājiem ir tiesības vadīt:

a)

divriteņu motociklu bez blakusvāģa, kura jaudas/masas (plus ūdens, eļļa un degviela) attiecība nepārsniedz 0,16 kW/kg un jauda nepārsniedz 25 kW;

b)

divriteņu motociklu ar blakusvāģi, kura jaudas/masas (plus ūdens, eļļa un degviela) attiecība nepārsniedz 0,16 kW/kg;

c)

motorizētus triciklus;

d)

transportlīdzekļus, kas minēti a), b) un c) apakšpunktā, ar piekabi;

e)

lielus mopēdus.

2.

Dānijas A (liels motocikls) kategorijas apliecības turētājiem ir tiesības vadīt:

a)

transportlīdzekļus, kas minēti 1. punktā;

b)

divriteņu motociklu bez blakusvāģa, kura jaudas/masas (plus ūdens, eļļa un degviela) attiecība pārsniedz 0,16 kW/kg vai jauda pārsniedz 25 kW;

c)

divriteņu motociklu ar blakusvāģi, kura jaudas/masas (plus ūdens, eļļa un degviela) attiecība pārsniedz 0,16 kW/kg;

d)

transportlīdzekļus, kas minēti b) un c) apakšpunktā, ar piekabi.

3.

Dānijas B kategorijas apliecības turētājiem ir atļauts vadīt arī motorizētus triciklus.

Dānijas paraugs 4 (DK4)

Izdots Dānijā kopš 14.4.1997.

Apraksts: plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Padomes Direktīvas 91/439/EEK (1) Ia pielikumu.

Atbilstību tabula:

DK4 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A (mazs motocikls)

AM, A1

1

A (liels motocikls)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Papildu informācija.

1.

Dānijas A (mazs motocikls) kategorijas turētājiem ir tiesības vadīt:

a)

divriteņu motociklu bez blakusvāģa, kura jaudas/masas (plus ūdens, eļļa un degviela) attiecība nepārsniedz 0,16 kW/kg un jauda nepārsniedz 25 kW;

b)

divriteņu motociklu ar blakusvāģi, kura jaudas/masas (plus ūdens, eļļa un degviela) attiecība nepārsniedz 0,16 kW/kg;

c)

motorizētus triciklus;

d)

transportlīdzekļus, kas minēti a), b) un c) apakšpunktā, ar piekabi;

e)

lielus mopēdus.

2.

Dānijas A (liels motocikls) kategorijas apliecības turētājiem ir tiesības vadīt:

a)

transportlīdzekļus, kas minēti 1. punktā;

b)

divriteņu motociklu bez blakusvāģa, kura jaudas/masas (plus ūdens, eļļa un degviela) attiecība pārsniedz 0,16 kW/kg vai jauda pārsniedz 25 kW;

c)

divriteņu motociklu ar blakusvāģi, kura jaudas/masas (plus ūdens, eļļa un degviela) attiecība pārsniedz 0,16 kW/kg;

d)

transportlīdzekļus, kas minēti b) un c), ar piekabi;

3.

Dānijas B kategorijas apliecības turētājiem ir atļauts vadīt arī motorizētus triciklus.

To kategoriju vadītāja apliecību, kuras izdeva pirms 1.5.1986., pirmo izdošanas datumu nevar noskaidrot. Šādos gadījumos apliecības 10. ailē var būt simbols “<” vai “≤” kopā ar konkrētu gadu, kas norāda, ka attiecīgo kategoriju izdeva minētajā gadā vai pirms tā.

Līdz 2013. gada 19. janvārim Dānijas noteikumi par tiesībām vadīt mazu mopēdu ir šādi.

Katrs no šiem nosacījumiem dod tiesības personai vadīt mazu mopēdu Dānijā:

a)

mopēda sertifikāts,

b)

traktora vadītāja apliecība, vai

c)

18 gadu vecums vai vairāk.

VĀCIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Vācijas paraugs 1 (D1)

Izdots Vācijā līdz 1.4.1986. (atsevišķos gadījumos izdošanas datums var būt pēc 1.4.1986.)

Apraksts: pelēks, četras lappuses. Praksē var būt dažādas atšķirības attiecībā uz parauga krāsu un formu, jo šo paraugu izdeva vairāk nekā 40 gadus. Paraugiem, kas izdoti Zārzemē (Saarland), var būt atšķirīgs izmērs, un tie ir divās valodās (vācu un franču valodā).

Atbilstību tabula:

D1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1.4.1980 – 31.3.1986

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

(5)

 

Papildu informācija.

Vēl iespējamas ļoti specifiskas un ierobežotas tiesības, kas tabulā nav norādītas. Tajos retajos gadījumus, kad tas tā notiek, jāsazinās ar Vācijas izdevējām iestādēm, ja rodas šaubas par konkrēto tiesību darbības jomu.

1.

Ja “Klasse 1” apliecība ir iegūta pirms 1.4.1954. (pirms 1.10.1960. Zārzemē), apliecības turētājs papildus ir tiesīgs vadīt arī B 79 (≤ 700 cm3) kategorijas transportlīdzekli, un tam apliecība nav jāmaina. Ja šādu apliecību apmaina, turētājam piešķir pilnas B kategorijas apliecību.

2.

Ja personai, kam ir “Klasse 2” tiesības, 50. dzimšanas diena pienāca pirms 31.12.1999., viņa tiesības bija spēkā līdz 31.12.2000. Ja apliecības turētājs ir apmainījis to pret jauna parauga apliecību 31.12.2000. vai līdz tam, ir spēkā jaunā parauga derīguma termiņš un medicīniskās apskates periodiskums. Ja apliecības turētājam 50 gadi paliek pēc 31.12.1999., tam apliecība jāapmaina pret jaunu paraugu vēlākais 50. dzimšanas dienā, un pēc tam tā ir spēkā piecus gadus.

Ja šāds apliecības turētājs iedibina savu pastāvīgo dzīvesvietu citā dalībvalstī, neievērojot iepriekš minētos noteikumus, tā “Klasse 2” tiesības nav jāatzīst (ja vien tas nav mainījis savu parasto dzīvesvietu, pirms uz viņu attiecās iepriekš minētie noteikumi).

3.

Ja “Klasse 2” vai “Klasse 3” apliecība ir iegūta pirms 1.12.1954. (pirms 1.10.1960. Zārzemē), turētājs papildus ir tiesīgs vadīt arī A1 un A79 (≤ 250 cm3) kategoriju transportlīdzekļus. Abos gadījumos, apliecību mainot, apliecības turētājam piešķir neierobežotas A kategorijas tiesības.

Ja “Klasse 2” vai “Klasse 3” apliecība ir iegūta pēc minētajiem datumiem, bet pirms 1.4.1980., turētājs papildus ir tiesīgs vadīt arī A1 kategorijas transportlīdzekļus.

4.

“Klasse 3” apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt arī šādu transportlīdzekli: CE 79 (C1E > 12 t, L≤3) (= kopā ne vairāk kā ar trim asīm).

Šīs tiesības jānorāda jaunajā apliecībā, kas ir izdota apmaiņā, tikai pēc apliecības turētāja nepārprotamas prasības.

5.

“Klasse 3” apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt tādus autobusus bez pasažieriem, kuru maksimālā masa ir mazāka nekā 7,5 t, tostarp arī starptautiskajos pārvadājumos. “Klasse 2” apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt autobusus bez pasažieriem starptautiskajos pārvadājumos. Pēc paraugu maiņas Vācijā tiesības vadīt autobusus bez pasažieriem ir tikai Vācijas teritorijā, piemērojot valsts kodu.

6.

Ja “Klasse 4” tiesības ir piešķirtas pirms 1.12.1954. (pirms 1.10.1960. Zārzemē), tā nav tikai valsts kategorija, bet arī tiesību turētājam dod tiesības vadīt šādu kategoriju transportlīdzekļus: A 1, A 79 (≤ 250 cm3) un B 79 (≤ 700 cm3). Abos gadījumos, apliecību mainot, tās turētājam piešķir neierobežotas A un B kategorijas tiesības.

Ja “Klasse 4” apliecība ir izdota pēc iepriekš minētajiem datumiem, bet pirms 1.4.1980., tā dod turētājam tiesības vadīt A1 kategorijas transportlīdzekļus.

7.

A1 ir derīga arī A1 kategorijas motocikliem, kuru jaudas/masas attiecība pārsniedz 0,1 kw/kg (kods 79.05)

8.

A1 ir derīga arī A1 motocikliem, kuru jaudas/masas attiecība pārsniedz 0,1 kW/kg (kods 79.05). A kategorija tiek attiecināta uz tricikliem (kods 79.03) un tricikliem apvienojumā ar piekabi, kuras maksimālā atļautā masa nepārsniedz 750 kg (kods 79.04). BE ir derīga arī attiecībā uz BE kategorijas transportlīdzekli, ja piekabes maksimālā atļautā masa pārsniedz 3 500 kg (kods 79.06).

9.

A1 un A kategorija tiek attiecināta uz tricikliem (kods 79.03) un tricikliem ar piekabi, kuras maksimālā atļautā masa nepārsniedz 750 kg (kods 79.04). BE ir derīga arī attiecībā uz BE kategorijas transportlīdzekli, ja piekabes maksimālā atļautā masa pārsniedz 3 500 kg (kods 79.06).

Vācijas paraugs 2 (D2)

Izdots Vācijas Demokrātiskajā Republikā līdz 1969. gadam

Apraksts: pelēks paraugs ar četrām lappusēm.

Ar likumu noteiktais grozījums, kas stājās spēkā 1.4.1957., izmainīja kategoriju piemērošanas jomu un definīcijas. Šī iemesla dēļ šim paraugam vajadzīgas divas atbilstības tabulas.

D2a:   paraugs izdots līdz 31.3.1957.

Atbilstību tabula:

D2a parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

1

 AM, A1, A2, A, B

5

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 4, 6

4

AM, A1, A2, A, B

4, 5

D2b:   paraugs izdots no 1.4.1957. līdz 1969. gadam

Atbilstību tabula:

D2b parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

1

 AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4, 5

3

AM, A1

7

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 6

Papildu informācija.

Vēl iespējamas ļoti specifiskas un ierobežotas tiesības, kas tabulā nav norādītas. Tajos retajos gadījumus, kad tas tā notiek, jāsazinās ar Vācijas izdevējām iestādēm, ja rodas šaubas par konkrēto tiesību darbības jomu.

1.

Ja “Klasse 2” tiesību, kas izdotas pirms 1.4.1957., vai “Klasse 5” tiesību, kas izdotas pēc 31.3.1957., turētāja 50. dzimšanas diena pienāca pirms 31.12.1999., tā tiesības bija spēkā līdz 31.12.2000. Ja apliecības turētājs ir apmainījis to pret jauna parauga apliecību 31.12.2000. vai līdz tam, ir spēkā jaunā parauga derīguma termiņš un medicīniskās apskates periodiskums. Ja apliecības turētājam 50 gadi paliek pēc 31.12.1999., tam apliecība jāapmaina pret jaunu paraugu vēlākais 50. dzimšanas dienā, un pēc tam tā ir spēkā piecus gadus.

Ja šāds apliecības turētājs iedibina savu pastāvīgo dzīvesvietu citā dalībvalstī, neievērojot iepriekš minētos noteikumus, tā “Klasse 2” tiesības nav jāatzīst (ja vien tas nav mainījis savu parasto dzīvesvietu, pirms uz viņu attiecās iepriekš minētie noteikumi).

2.

Pirms 1.4.1957. izdotas “Klasse 3” apliecības turētājs un pēc 31.3.1957. izdotas “Klasse 4” apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt arī šādu transportlīdzekli: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= kopā ne vairāk kā ar trim asīm).

Šīs tiesības jānorāda jaunajā apliecībā, kas ir izdota apmaiņā, tikai pēc turētāja nepārprotamas prasības.

3.

Pirms 1.4.1957. izdotas “Klasse 3” apliecības turētājs (D2a) un pēc 31.3.1957. izdotas “Klasse 4” apliecības turētājs (D2b) ir tiesīgs vadīt tādus autobusus bez pasažieriem, kuru maksimālā masa ir mazāka nekā 7,5 t, tostarp arī starptautiskajos pārvadājumos.

“Klasse 2”, kas izdota pirms 1.4.1957. (D2a), vai “Klasse 5” apliecības turētājs, kas izdota pēc 31.3.1957., ir tiesīgs vadīt autobusus bez pasažieriem starptautiskos pārvadājumos.

Pēc paraugu maiņas Vācijā tiesības vadīt autobusus bez pasažieriem ir tikai Vācijas teritorijā, piemērojot valsts kodu.

4.

Apliecības turētājam, kam ir “Klasse 2”, “Klasse 3” vai “Klasse 4” D2a parauga apliecība vai “Klasse 2”, “Klasse 4” vai “Klasse 5” D2b parauga apliecība, kura ir izdota pirms 1.12.1954., ir neierobežotas tiesības vadīt A kategorijas transportlīdzekļus tikai pēc apliecības maiņas. Ja apliecība nav apmainīta, paraugs dod apliecības turētājam tiesības vadīt tikai A 79 (≤ 250 cm3) kategorijas transportlīdzekļus.

5.

Ja dokuments nav apmainīts, piemēro šādus noteikumus.

Ja “Klasse 1” vai “Klasse 4” apliecība ir izdota pirms 1.12.1954., tās turētājs ir tiesīgs vadīt tikai B 79 (≤ 700 cm3) kategorijas transportlīdzekļus. Ja “Klasse 1” vai “Klasse 4” apliecība ir izdota pēc minētā datuma, bet pirms 1.4.1957., vai ja “Klasse 2” apliecība ir izdota pēc 31.3.1957., tās turētājs ir tiesīgs vadīt tikai A 79 (≤ 250 cm3) kategorijas transportlīdzekļus.

Ja dokumentu apmaina pret jaunu apliecību, tās turētājam piešķir pilnu B kategoriju.

6.

BE ir derīga arī attiecībā uz BE kategorijas transportlīdzekli, ja piekabes maksimālā atļautā masa pārsniedz 3 500 kg (kods 79.06).

7.

A1 ir derīga arī A1 motocikliem, kuru jaudas/masas attiecība pārsniedz 0,1 kW/kg (kods 79.05).

Vācijas paraugs 3 (D3)

Izdots Vācijas Demokrātiskajā Republikā no 1969. gada līdz 31.5.1982.

Apraksts: vadītāja apliecības grāmatiņa ar 12 lappusēm, pelēkos vākos.

Atbilstību tabula:

D3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, B

4, 5, 6

3

AM

6

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 6, 7

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 6, 7, 8

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

6

Papildu informācija.

Vēl iespējamas ļoti specifiskas un ierobežotas tiesības, kas tabulā nav norādītas. Tajos retajos gadījumus, kad tas tā notiek, jāsazinās ar Vācijas izdevējām iestādēm, ja rodas šaubas par konkrēto tiesību darbības jomu.

1.

Ja personai, kam ir “Klasse 5” tiesības, 50. dzimšanas diena pienāca pirms 31.12.1999., viņa tiesības bija spēkā līdz 31.12.2000. Ja apliecības turētājs ir to apmainījis pret jauna parauga apliecību 31.12.2000. vai pirms tam, ir spēkā jaunā parauga derīguma termiņš un medicīniskās apskates periodiskums. Ja apliecības turētājam 50 gadi paliek pēc 31.12.1999., tam apliecība jāapmaina pret jaunu paraugu vēlākais 50. dzimšanas dienā, un pēc tam tā ir derīga piecus gadus. Ja šāds apliecības turētājs iedibina savu pastāvīgo dzīvesvietu citā dalībvalstī, neievērojot iepriekš minētos noteikumus, tā “Klasse 2” tiesības nav jāatzīst (ja vien tas nav mainījis savu parasto dzīvesvietu, pirms uz viņu attiecās iepriekš minētie noteikumi).

2.

“Klasse 4” apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt arī šādu transportlīdzekli: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= kopā ne vairāk kā ar trim asīm).

Šīm tiesībām ir jāparādās jaunajā apliecībā, kas viņam ir izdota apmaiņā, tikai pēc tās turētāja nepārprotamas prasības.

3.

“Klasse 4” apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt tādus autobusus bez pasažieriem, kuru maksimālā masa ir mazāka nekā 7,5 t, tostarp arī starptautiskajos pārvadājumos. “Klasse 5” vadītāja apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt autobusus bez pasažieriem starptautiskajos pārvadājumos. Pēc paraugu maiņas Vācijā tiesības vadīt autobusus bez pasažieriem ir tikai Vācijas teritorijā, piemērojot valsts kodu.

4.

Apliecības turētājs, kam ir tāda “Klasse 2”, “4” vai “5” apliecība, kura sākotnēji ir izdota pirms 1.12.1954., ir neierobežotas tiesības vadīt A kategorijas transportlīdzekļus tikai pēc apliecības maiņas. Ja apliecība nav apmainīta, paraugs dod apliecības turētājam tiesības vadīt tikai A 79 (≤ 250 cm3) kategorijas transportlīdzekļus.

5.

Ja dokuments nav apmainīts, piemēro šādus noteikumus.

Ja “Klasse 1” apliecība ir izdota pirms 1.12.1954., turētājs ir tiesīgs vadīt B 79 (≤ 700 cm3) kategorijas transportlīdzekļus. Ja “Klasse 1” apliecība ir izdota pēc minētā datuma un pirms 1.4.1957., vai ja “Klasse 2” apliecība ir izdota pēc 1.4.1957., tās turētājs ir tiesīgs vadīt tikai B 79 kategorijas (≤ 250 cm3) transportlīdzekļus.

Ja dokumentu apmaina pret jaunu apliecību, tās turētājam piešķir pilnu B kategoriju.

6.

“Klasse 2”, “3”, “4” vai “5” apliecības turētājs, kurš ieguvis apliecību pirms 1.4.1980., vai to ieguvis saskaņā ar § 6 StVZO vai § 85 StVZO, turklāt ir tiesīgs vadīt A1 kategorijas transportlīdzekļus.

7.

BE ir derīga arī attiecībā uz BE kategorijas transportlīdzekli, ja piekabes maksimālā atļautā masa pārsniedz 3 500 kg (kods 79.06).

8.

A1 un A kategorija tiek attiecināta tikai uz tricikliem (kods 79.03).

Vācijas paraugs 4 (D4)

Izdots Vācijas Demokrātiskajā Republikā no 1.6.1982. līdz 2.10.1990.

Apraksts: spilgti rozā papīra paraugs, četras lappuses.

Atbilstību tabula:

D4 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

AM, A1, A2, A

4,

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6

Papildu informācija.

Vēl iespējamas ļoti specifiskas un ierobežotas tiesības, kas tabulā nav norādītas. Tajos retajos gadījumus, kad tas tā notiek, jāsazinās ar Vācijas izdevējām iestādēm, ja rodas šaubas par konkrēto tiesību darbības jomu.

1.

Ja “Klasse C”, “CE”, “D” un “DE” tiesību turētāja 50. dzimšanas diena pienāca pirms 31.12.1999., tā tiesības bija spēkā līdz 31.12.2000. Ja apliecības turētājs ir to apmainījis pret jauna parauga apliecību 31.12.2000. vai pirms tam, ir spēkā jaunā parauga derīguma termiņš un medicīniskās apskates periodiskums. Ja apliecības turētājam 50 gadi paliek pēc 31.12.1999., tam apliecība jāapmaina pret jaunu paraugu vēlākais 50. dzimšanas dienā, un pēc tam tā ir derīga piecus gadus.

Ja šāds apliecības turētājs iedibina savu pastāvīgo dzīvesvietu citā dalībvalstī, neievērojot iepriekš minētos noteikumus, tā “Klasse C” tiesības nav jāatzīst (ja vien tas nav mainījis savu parasto dzīvesvietu, pirms uz viņu attiecās iepriekš minētie noteikumi).

2.

“Klasse B” un “BE” apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt arī šādu transportlīdzekli: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= kopā ne vairāk kā ar trim asīm).

Šīm tiesībām ir jāparādās jaunajā apliecībā, kas viņam ir izdota apmaiņā, tikai pēc turētāja nepārprotamas prasības.

3.

“Klasse B” apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt autobusus bez pasažieriem ar maksimālo masu līdz 7,5 t, tostarp arī starptautiskajos pārvadājumos.

“Klasse C” apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt autobusus bez pasažieriem starptautiskajos pārvadājumos. Pēc paraugu maiņas Vācijā tiesības vadīt autobusu ir tikai Vācijas teritorijā, piemērojot valsts kodu.

4.

A1 ir derīga arī A1 motocikliem, kuru jaudas/masas attiecība pārsniedz 0,1 kW/kg (kods 79.05).

5.

A1 un A kategorija tiek attiecināta tikai uz tricikliem (kods 79.03).

6.

BE ir derīga arī attiecībā uz BE kategorijas transportlīdzekli, ja piekabes maksimālā atļautā masa pārsniedz 3 500 kg (kods 79.06).

Vācijas paraugs 5 (D5)

Izdots Vācijā no 1.4.1986. līdz 31.12.1998.

Apraksts: spilgti rozā papīra paraugs ar sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

D5 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

1

AM, A1, A2, A

2,7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

3, 4, 5, 8, 9

(4)

AM

6

(5)

AM

 

Papildu informācija.

Vēl iespējamas ļoti specifiskas un ierobežotas tiesības, kas tabulā nav norādītas. Tajos retajos gadījumus, kad tas tā notiek, jāsazinās ar Vācijas izdevējām iestādēm, ja rodas šaubas par konkrēto tiesību darbības jomu.

1.

Ja personai, kam ir “Klasse 2” tiesības, 50. dzimšanas diena pienāca pirms 31.12.1999., viņa tiesības bija spēkā līdz 31.12.2000. Ja apliecības turētājs ir to apmainījis pret jauna parauga apliecību 31.12.2000. vai pirms tam, ir spēkā jaunā parauga derīguma termiņš un medicīniskās apskates periodiskums. Ja apliecības turētājam 50 gadi paliek pēc 31.12.1999., tam apliecība jāapmaina pret jaunu paraugu vēlākais 50. dzimšanas dienā, un pēc tam tā ir derīga piecus gadus.

Ja šāds apliecības turētājs iedibina savu pastāvīgo dzīvesvietu citā dalībvalstī, neievērojot iepriekš minētos noteikumus, tā “Klasse 2” tiesības nav jāatzīst (ja vien tas nav mainījis savu parasto dzīvesvietu, pirms uz viņu attiecās iepriekš minētie noteikumi).

2.

Ja “Klasse 1” D1 parauga apliecība ir iegūta pirms 1.4.1954. (pirms 1.10.1960. Zārzemē), turētājs papildus ir tiesīgs vadīt arī B 79 (≤ 700 cm3) kategorijas transportlīdzekli, un tam apliecība nav jāmaina. Ja šādu apliecību apmaina, turētājam piešķir pilnas B kategorijas apliecību.

Iepriekš minētais attiecas uz D5 paraugu tikai tad, ja D1 tika izdots tam pašam turētājam pirms attiecīgajiem datumiem un ja pēc tam tas ir apmainīts pret D5 paraugu.

3.

Ja “Klasse 2” vai “Klasse 3” D1 parauga apliecība ir iegūta pirms 1.12.1954. (pirms 1.10.1960. Zārzemē), tās turētājs papildus ir tiesīgs vadīt arī A1 un A 79 (≤ 250 cm3) kategoriju transportlīdzekļus. Abos gadījumos, apliecību mainot, turētājam piešķir neierobežotas A kategorijas tiesības. Ja “Klasse 2” vai “Klasse 3” apliecība ir iegūta pēc iepriekš minētajiem datumiem, bet pirms 1.4.1980., tās turētājs turklāt ir tiesīgs vadīt A1 kategorijas transportlīdzekļus.

Iepriekš minētais attiecas uz D5 paraugu tikai tad, ja D1 tika izdots tam pašam turētājam pirms attiecīgajiem datumiem un ja pēc tam tas ir apmainīts pret D5 paraugu.

4.

“Klasse 3” apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt arī šādu transportlīdzekli: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= kopā ne vairāk kā ar trim asīm). Šīm tiesībām ir jāparādās uz jaunās apliecības, kas viņam ir izdota apmaiņā, tikai pēc tās turētāja nepārprotamas prasības.

5.

“Klasse 3” apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt tādus autobusus bez pasažieriem, kuru maksimālā masa ir mazāka nekā 7,5 t, tostarp arī starptautiskajos pārvadājumos. “Klasse 2” vadītaja apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt autobusus bez pasažieriem starptautiskajos pārvadājumos. Pēc paraugu maiņas Vācijā tiesības vadīt autobusus bez pasažieriem ir tikai Vācijas teritorijā, piemērojot valsts kodu.

6.

Ja “Klasse 4” D1 parauga tiesības ir piešķirtas pirms 1.12.1954. (pirms 1.10.1960. Zārzemē), tā nav tikai valsts kategorija, bet tā turētājam dod tiesības vadīt šādas kategorijas: A1, A 79 (≤ 250 cm3) un B 79 (≤ 700 cm3). Abos gadījumos, apliecību mainot, tās turētājam piešķir neierobežotas A un B kategorijas tiesības. Ja “Klasse 4” apliecība ir izdota pēc iepriekš minētajiem datumiem, bet pirms 1.4.1980., tā dot tiesības vadīt A1 kategorijas transportlīdzekļus.

Iepriekš minētais attiecas uz D5 paraugu tikai tad, ja D1 tika izdots tam pašam turētājam pirms attiecīgajiem datumiem un ja pēc tam tas ir apmainīts pret D5 paraugu.

7.

A1 ir derīga arī A1 motocikliem, kuru jaudas/masas attiecība pārsniedz 0,1 kW/kg (kods 79.05).

8.

A1 un A kategorija tiek attiecināta uz tricikliem (jaunais kods 79.03) un tricikliem apvienojumā ar piekabi, kuras maksimālā atļautā masa nepārsniedz 750 kg (kods 79.04).

9.

BE ir derīga arī attiecībā uz BE kategorijas transportlīdzekli, ja piekabes maksimālā atļautā masa pārsniedz 3 500 kg (kods 79.06).

Vācijas paraugs 6 (D6)

Izdots Vācijā no 1.1.1999. līdz 18.1.2013.

Apraksts: plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK Ia pielikumu.

Atbilstību tabula:

D6 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

AM, A1

1

A (beschränkt)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE,D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Papildu informācija:

1.

A1 ir derīga arī A1 kategorijas motocikliem, kuru jaudas/masas attiecība pārsniedz 0,1 kW/kg (kods 79.05).

2.

A1 un A kategorija tiek attiecināta uz tricikliem (kods 79.03) un tricikliem apvienojumā ar piekabi, kuras maksimālā atļautā masa nepārsniedz 750 kg (kods 79.04).

3.

BE ir derīga arī attiecībā uz BE kategorijas transportlīdzekli, ja piekabes maksimālā atļautā masa pārsniedz 3 500 kg (kods 79.06).

IGAUNIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Igaunijas paraugs 1 (EST1)

Izdots Igaunijā no 1.11.1999. līdz 30.9.2004.

Apraksts: vadītāja apliecības krāsa ir rozā, un tā ir izgatavota no īpaša sintētiska papīra (TESLIN, ISO 9002; 1994), kas ir pilnīgi noklāts ar drošības plastmasu. Papīram ir tīklveida drošības raksts; plastmasas pārklājumā aizmugurē ir iespiests reljefs raksts “EST” ar sešām viļņotām līnijām. Dati ir iespiesti, fotogrāfija tiek skenēta.

Atbilstību tabula:

EST1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

A kategorijas maksimālā jauda nepārsniedz 25 kW vai 0,16 kW/kg.

Papildu informācija.

Ierobežojums(-i) kodu veidā:

1 –

vajadzīgas brilles vai kontaktlēcas;

2 –

vajadzīgs dzirdes aparāts;

3 –

derīga ar roku darbināmām automašīnām;

4 –

A kategorijas maksimālā jauda nepārsniedz 25 kW vai 0,16 kW/kg.

5 –

automātiskā pārnesumkārba.

Vārds “ESMANE” apliecības priekšpusē apakšā centrā norāda, ka tās turētājs ir vadītājs iesācējs, un šādas apliecības derīguma termiņš ir ne vairāk kā 2 gadi.

Igaunijas paraugs 2 (EST2)

Izdots Igaunijā no 1.10.2004. līdz 7.9.2008.

Apraksts: plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK Ia pielikumu.

Apliecības materiāls ir plastmasa, un tai ir rozā fona zīmējums, kas ir unikāls tikai Igaunijas vadītāja apliecībām. Dati, ko pārnes uz individuālu vadītāja apliecību, ir iegravēti ar lāzeru (tostarp digitālā fotogrāfija un apliecības turētāja paraksts).

Atbilstību tabula:

EST 2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

A kategorijas maksimālā jauda nepārsniedz 25 kW vai 0,16 kW/kg.

Papildu informācija:

Ierobežojums(-i) kodu veidā:

101 –

vadītāja pagaidu apliecība. Transportlīdzekļu vadītājiem iesācējiem automobiļa (priekšpuses un aizmugures) logā ir obligāti jāievieto zaļas kļavu lapas attēls, kamēr tiem ir pagaidu vadītāja apliecība (2 gadi). Maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums ir 90 km/h;

102 –

šīs kategorijas ir atļauts vadīt tikai tajā laikā, kamēr vadītājs dien valsts bruņotajos spēkos;

103 –

D kategorija – vadītājam atļauts vadīt tikai trolejbusu;

105 –

motocikli, kuru jauda nepārsniedz 25 kW vai efektīvā dzinēja jauda nepārsniedz 0,16 kW/kg;

106 –

D kategorija – ierobežota līdz 50 km maršrutos.

Igaunijas paraugs 3 (EST3)

Izdots Igaunijā kopš 8.9.2008.

Apraksts: tāds pats kā 2. parauga apliecība, tikai pirmajā lappusē pievienoti vārdi “Driving Licence” un “Permis de conduire” vārda “JUHILUBA” tuvumā.

Atbilstību tabula:

EST 3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

GRIEĶIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Grieķijas paraugs 1 (GR1a)

Izdots Grieķijā līdz 11.1.1987.

Apraksts: zilā un dzeltenā krāsā ar melniem burtiem.

Šī apliecība sastāv no divpadsmit lappusēm un attiecas uz Β, Γ, Δ, Ε kategoriju.

Grieķijas paraugs 1 (GR1b)

Izdots Grieķijā līdz 11.1.1987.

Apraksts: rozā un dzeltenā krāsā ar melniem burtiem.

Šī apliecība sastāv no astoņām lappusēm un attiecas tikai uz A kategoriju.

Līdz 30.1.1985. jebkuras kategorijas vadītāja apliecība (Β, Γ, Δ, Ε) ietvēra tiesības vadīt arī AM kategorijas transportlīdzekli. Kopš tā laika līdz 18.1.2013. AM kategoriju izsniedz tikai Grieķijas satiksmes policijas iecirkņos kā atsevišķu vadītāja apliecību.

Atbilstību tabula:

GR1a un GR1b parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Papildu informācija:

Lai gan punktā “4.b” norādīts, ka dažiem paraugiem ir konkrēts derīguma termiņš, šis periods saskaņā ar Dekrētu 255/1984 tika pagarināts līdz 65 gadu vecumam.

1.

E kategorija bija atsevišķa kategorija, bet tika uzskatīta par derīgu tikai kopā ar citu kategoriju.

Grieķijas paraugs 2 (GR2)

Izdots Grieķijā no 12.1.1987. līdz 31.3.1997.

Apraksts: rozā ar melniem burtiem. Šī apliecība sastāv no sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

GR2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Papildu informācija:

No 30.1.1985 līdz 18.1.2013. AM kategoriju izsniedz tikai Grieķijas satiksmes policijas iecirkņos kā atsevišķu vadītāja apliecību.

1.

E kategorija bija atsevišķa kategorija, bet tika uzskatīta par derīgu tikai kopā ar citu kategoriju (“Β” vai “Γ”, vai “Δ”).

Grieķijas paraugs 3 (GR3)

Izdots Grieķijā no 1.4.1997. līdz 30.4.2001.

Apraksts: rozā ar melniem burtiem.

Šī apliecība sastāv no sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

GR3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Papildu informācija:

No 30.1.1985 līdz 18.1.2013. AM kategoriju izsniedz tikai Grieķijas satiksmes policijas iecirkņos kā atsevišķu vadītāja apliecību.

1.

Saskaņā ar Direktīvu 91/439/EEK, kura ir transponēta Grieķijas tiesību aktos ar Prezidenta dekrētu 19/1995, kategorijas, B 1, B apliecību turētājiem ir tiesības vadīt mehāniskas jaudas triciklus un kvadriciklus. Tādējādi A kategorijas ar 79.03. kodu var ierakstīt.

Grieķijas paraugs 4 (GR4)

Izdots Grieķijā no 1.5.2001. līdz 18.1.2009.

Apraksts: rozā ar melniem burtiem.

Šī apliecība sastāv no sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

GR4 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A/A (≤ 25 kW un ≤ 0,16 kW/Kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓE/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Papildu informācija:

No 30.1.1985 līdz 18.1.2013. AM kategoriju izsniedz tikai Grieķijas satiksmes policijas iecirkņos kā atsevišķu vadītāja apliecību.

1.

Saskaņā ar Direktīvu 91/439/EEK, kas Grieķijas tiesību aktos ir transponēta ar prezidenta dekrētu 19/1995, kategorijas B 1, B apliecību turētājam ir tiesības vadīt mehāniskas jaudas triciklus un kvadriciklus. Tādējādi A kategoriju ar 79.03. kodu var ierakstīt.

Grieķijas paraugs 5 (GR5)

Izdots Grieķijā no 19.01.2009. līdz 18.01.2013.

Apraksts: rozā ar melniem burtiem.

Izmēri: platums – 85,6 mm, augstums – 54 mm (biezums – 0,75 mm).

Jaunas vadītāja apliecības ir iespiestas plastmasas kartes veidā saskaņā ar starptautiskiem kvalitātes standartiem (ISO) un visām tehniskajām prasībām, kas minētas Direktīvas 2006/126/EK 1. pielikumā. Priekšpusē atrodas drošības hologramma (kreisajā stūrī). Visi burti ir mikroiespiedumā iespiesti uz drošības fona ar optiski mainīgu tinti (O.V.I.). Tiek plānoti arī duāli attēli un taustes drošības elementi. Aizmugurējā pusē atrodas 3D drošības hologramma un drošības fons, kas sastāv no ekskluzīviem attēliem un līnijām, kas krustojas. Iespiedums abās pusēs ir redzams ultravioletajā gaismā, taču tas nekādā veidā neietekmē apliecības kvalitāti.

Atbilstību tabula:

GR5 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A/A (≤ 25 kW un ≤ 0,16 kW/Kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1,B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓE/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔE/DE

BE, D1E, DE

 

Papildu informācija.

No 30.1.1985 līdz 18.1.2013. AM kategoriju izsniedz tikai Grieķijas satiksmes policijas iecirkņos kā atsevišķu vadītāja apliecību.

1.

Saskaņā ar Direktīvu 91/439/EEK, kas Grieķijas tiesību aktos ir transponēta ar prezidenta dekrētu 19/1995, kategorijas, B 1, B apliecības turētājam ir tiesības vadīt mehāniskas jaudas triciklus un kvadriciklus. Tādējādi A kategoriju ar 79.03. kodu var ierakstīt.

SPĀNIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Spānijas paraugs 1 (E1)

Izdots Spānijā no 27.6.1997. līdz 1.11.2004.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar sešām lappusēm saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK I pielikumu.

Atbilstību tabula:

E1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Spānijas paraugs 2 (E2)

Izdots Spānijā no 2.11.2004. līdz 7.12.2009.

Apraksts: plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK Ia pielikumu.

Atbilstību tabula:

E2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Spānijas paraugs 3 (E3)

Izdots Spānijā kopš 8.12.2009.

Apraksts: plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Direktīvas 2006/126/EK I pielikuma 3. punktu.

Atbilstību tabula:

E3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Papildu informācija.

AM un A2 kategorijas tiek izdotas kopš 8.12.2009.

FRANCIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Francijas paraugs 1 (F1)

Izdots Francijā līdz 31.12.1954.

Apraksts: rozā karte ar divām lappusēm un fotogrāfiju priekšpusē.

Atbilstību tabula:

F1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

AM, A1. B1. B

1, 2

1.

Transportlīdzekļi, kas piešķirti sabiedriskajam transportam

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2.

transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3 000 kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3.

Motocikli ar diviem riteņiem

AM, A1, A2, A, B1

 

Papildu informācija.

1.

Ja apliecības aizmugurē nekas nav norādīts, tā nav derīga 1., 2., 3.okategorijas transportlīdzekļu vadīšanai. Tāpēc dokumentā nav norādītas B kategorijai līdzvērtīgas tiesības, kas nav iekļautas kādā no trim aprakstītajām kategorijām. Tabulā tas ir parādīts ar simbolu “—”

2.

Atbilstība A1 kategorijai (mopēdi un L4e kategorijas transportlīdzekļi) ir spēkā tikai tad, ja ir pierādāma braukšanas prakse 5 gadus pirms 2011. gada 1. janvāra (apdrošināšanas sabiedrības sniegta informācija), vai pēc sertifikāta uzrādīšanas par dalību mācībās 3 vai 7 stundas.

Francijas paraugs 2 (F2)

Izdots Francijā no 1.1.1955. līdz 19.1.1975.

Apraksts: rozā papīra apliecība (ievērojami lielāka nekā paraugi Direktīvas 91/439/EEK I pielikumā), sešas lappuses.

Atbilstību tabula:

F2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kods (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kods (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kods (10, 15, …)

 

Papildu informācija.

1.

Atbilstība A1 kategorijai (viegli mopēdi un L5e kategorijas transportlīdzekļi) ir spēkā tikai tad, ja ir pierādāma faktiska braukšanas prakse pēdējos 5 gadus pirms 2011. gada 1. janvāra (apdrošināšanas sabiedrības sniegta informācija), vai pēc sertifikāta uzrādīšanas par dalību mācībās 3 vai 7 stundas.

2.

Ja vadītāja apliecības turētāja D vai DE kategorijas praktiskajos eksāmenos testēšanai izmantotā transportlīdzekļa masa ≤ 3 500 kg, turētājs ir tiesīgs vadīt tikai AM, A1 (sk. 1. piezīmi), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) un D 79 (≤ 3 500 kg) kategorijas transportlīdzekļus.

Francijas paraugs 3 (F3)

Izdots Francijā no 20.1.1975. līdz 29.2.1980.

Apraksts: rozā papīra apliecība (ievērojami lielāka nekā paraugi Direktīvas 91/439/EEK I pielikumā), sešas lappuses.

Atbilstību tabula:

F3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1,B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1 + kods (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + kods (10, 15, …)

 

FB

B1, B + kods (10, 15, …)

 

Papildu informācija.

1.

Atbilstība A1 kategorijai (viegli mopēdi un L5e kategorijas transportlīdzekļi) ir spēkā tikai tad, ja ir pierādāma faktiska braukšanas prakse ar šiem transportlīdzekļiem pēdējos 5 gadus pirms 2011. gada 1. janvāra (apdrošināšanas sabiedrības sniegta informācija), vai pēc sertifikāta uzrādīšanas par dalību mācībās 3 vai 7 stundas.

2.

Ja vadītāja apliecības turētāja D vai DE kategorijas praktiskajos eksāmenos testēšanai izmantotā transportlīdzekļa masa ≤ 3 500 kg (periodā no 20.1.1975. līdz 31.5.1979.), vai ≤ 7 000 kg (periodā no 1.6.1979. līdz 1.3.1980.), apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt tikai AM, A1 (sk. 1. piezīmi), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) un D 79 (≤ 3 500 kg) kategorijas transportlīdzekļus.

Francijas paraugs 4 (F4)

Izdots Francijā no 1.3.1980. līdz 31.12.1984.

Apraksts: rozā papīra apliecība (ievērojami lielāka nekā paraugi Direktīvas 91/439/EEK I pielikumā), sešas lappuses.

Atbilstību tabula:

F4 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1,B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + kods (10, 15, …)

 

FA2

AM, A, A2, A, B1 + kods (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + kods (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + kods (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + kods (10, 15, …)

 

Papildu informācija.

1.

Atbilstība A1 kategorijai (viegli mopēdi un L5e kategorijas transportlīdzekļi) ir spēkā tikai tad, ja ir pierādāma faktiska braukšanas prakse ar šiem transportlīdzekļiem pēdējos 5 gadus pirms 2011. gada 1. janvāra (apdrošināšanas sabiedrības sniegta informācija), vai pēc sertifikāta uzrādīšanas par dalību mācībās 3 vai 7 stundas.

2.

Ja vadītāja apliecību turētāja D kategorijas praktiskajos eksāmenos testēšanai izmantotā transportlīdzekļa masa ≤ 7 000 kg, turētājs ir tiesīgs vadīt tikai AM, A1 (sk. 1. punktu), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) un ≤ D 79 (≤ 3 500 kg) kategorijas transportlīdzekļus.

3.

Attiecībā uz A1: kods 79 L5e ≤ 15 kW.

Francijas paraugs 5 (F5)

Izdots Francijā no 1.1.1985. līdz 30.6.1990.

Apraksts: rozā papīra apliecība ar sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

F5 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Papildu informācija.

1.

Atbilstība A1 kategorijai (viegli mopēdi un L5e kategorijas transportlīdzekļi) ir spēkā tikai tad, ja ir pierādāma faktiska braukšanas prakse ar šiem transportlīdzekļiem pēdējos 5 gadus pirms 2011. gada 1. janvāra (apdrošināšanas sabiedrības sniegta informācija), vai pēc sertifikāta uzrādīšanas par dalību mācībās 3 vai 7 stundas.

2.

Ja vadītāja apliecību turētāja D kategorijas praktiskajos eksāmenos testēšanai izmantotā transportlīdzekļa masa ≤ 3 500 kg, apliecības turētājs ir tiesīgs vadīt tikai AM, A1 (sk. 1. punktu), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) un ≤ D 79 (≤ 3 500 kg) kategorijas transportlīdzekļus.

3.

Attiecībā uz A1: kods 79 L5e ≤ 15 kW.

Francijas paraugs 6 (F6)

Izdots Francijā no 1.7.1990. līdz 15.11.1994.

Apraksts: rozā papīra apliecība ar sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

F6 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Papildu informācija.

1.

Atbilstība A1 kategorijai (viegli mopēdi un L5e kategorijas transportlīdzekļi) ir spēkā tikai tad, ja ir pierādāma faktiska braukšanas prakse ar šiem transportlīdzekļiem pēdējos 5 gadus pirms 2011. gada 1. janvāra (apdrošināšanas sabiedrības sniegta informācija), vai pēc sertifikāta uzrādīšanas par dalību mācībās 3 vai 7 stundas.

2.

Attiecībā uz A1: kods 79 L5e ≤ 15 kW.

Francijas paraugs 7 (F7)

Izdots Francijā no 16.11.1994. līdz 28.2.1999.

Apraksts: rozā papīra apliecība ar sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

F7 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

AT

AM, A1,B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Papildu informācija.

1.

Atbilstība A1 kategorijai (viegli mopēdi un L5e kategorijas transportlīdzekļi) ir spēkā tikai tad, ja ir pierādāma faktiska braukšanas prakse ar šiem transportlīdzekļiem pēdējos 5 gadus pirms 2011. gada 1. janvāra (apdrošināšanas sabiedrības sniegta informācija), vai pēc sertifikāta uzrādīšanas par dalību mācībās 3 vai 7 stundas.

2.

Attiecībā uz A1: kods 79 L5e ≤ 15 kW.

Francijas paraugs 8 (F8)

Izdots Francijā no 1.3.1999. līdz 18.1.2013.

Apraksts: rozā papīra apliecība saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK I pielikumu.

Atbilstību tabula:

F8 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Papildu informācija.

1.

Atbilstība A1 kategorijai (viegli mopēdi un L5e kategorijas transportlīdzekļi) ir spēkā tikai tad, ja ir pierādāma faktiska braukšanas prakse ar šiem transportlīdzekļiem pēdējos 5 gadus pirms 2011. gada 1. janvāra (apdrošināšanas sabiedrības sniegta informācija), vai pēc sertifikāta uzrādīšanas par dalību mācībās 3 vai 7 stundas.

2.

Attiecībā uz A1: kods 79 L5e ≤ 15 kW.

3.

CE kategorija atļāva DE kategorijas transportlīdzekļu vadīšanu, ja apliecības turētājam ir arī D kategorijas apliecība.

HORVĀTIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Horvātijas paraugs 1 (HR 1)

Izdots Horvātijā no 1.4.1993. līdz 19.11.2004.

Apraksts: rozā papīra paraugs, salocīts, sešas lappuses.

Atbilstību tabula:

HR1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

H

AM,

1

A

A1, A2, A,

 

B

B1, B

 

C

C1, C

 

D

D1, D

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

3

F

4

G

2

H

1

Papildu informācija.

1.

Kategorija H bija spēkā attiecībā uz mopēdiem un darba iekārtām, piemēram, iekrāvēja, autokrāvēja utt.

2.

G kategorija bija spēkā attiecībā uz traktoriem. G un H kategorijas bija atsevišķas kategorijas, bet tās tika izdotas arī B, C vai D kategorijas vadītāja apliecību turētājiem.

3.

E kategorija bija atsevišķa kategorija, bet tika uzskatīta par derīgu tikai kopā ar citu kategoriju (B, C vai D).

4.

F kategorija bija spēkā attiecībā uz tramvajiem.

Horvātijas paraugs 2 (HR 2)

Izdots Horvātijā no 20.11.2004. līdz 31.1.2009.

Apraksts: rozā papīra paraugs, salocīts, ar sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

HR 2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

M

AM

 

A1

A1

 

A

A2, A,

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Papildu informācija:

1.

F kategorija attiecas uz traktoriem ar piekabi vai bez tās.

2.

G kategorija ir derīga darba iekārtām, piemēram, iekrāvēja, autokrāvēja utt. Kategorijas F, G un M ir atsevišķas kategorijas, bet tās tika izdotas arī B, C vai Dkategorijas vadītāja apliecības turētājiem.

3.

H kategorija bija spēkā attiecībā uz tramvajiem.

Horvātijas paraugs 3 (HR3)

Izdots Horvātijā no 1.2.2009. līdz 30.6.2013.

Apraksts: rozā papīra paraugs, salocīts, ar sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

HR 2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

M

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B1, B

 

B+E

BE

 

C1

C1

 

C1+E

C1E

 

C

C

 

C+E

CE

 

D

D1, D

 

D+E

D1E, DE

 

F

1

G

2

H

3

Papildu informācija:

1.

F kategorija attiecas uz traktoriem ar piekabi vai bez tās.

2.

G kategorija ir derīga darba iekārtām, piemēram, kravas, autokrāvēja utt. Kategorijām F, G un M ir atsevišķas kategorijas, bet tās tika izdotas arī B, C vai D kategorijas vadītāja apliecības turētājiem.

3.

H kategorija ir spēkā attiecībā uz tramvajiem.

ĪRIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Īrijas paraugs 1 (IRL1)

Izdots Īrijā no 25.6.1992. līdz 16.11.1999.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar plastmasas laminātu.

Atbilstību tabula:

IRL1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Papildu informācija.

Šis paraugs ir izdots divvalodu formātā ar tekstu īru (gēlu) valodā pirms teksta angļu valodā.

Īrijas paraugs 2 (IRL2)

Izdots Īrijā no aptuveni 17.11.1999. līdz 4.7.2005.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar plastmasas laminātu.

Atbilstību tabula:

IRL2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Papildu informācija.

Šis paraugs tika izdots divvalodu formātā, kur sākumā ir teksts īru (gēlu) valodā un tad teksts angļu valodā.

Īrijas paraugs 3 (IRL3)

Izdots Īrijā no 4.7.2007.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar plastmasas laminātu.

Atbilstību tabula:

IRL3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

ITĀLIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Itālijas paraugs 1 (I1)

Izdots Itālijā no 1959. gada līdz 1989. gadam

Atbilstību tabula:

I1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2,A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Papildu informācija.

1.

Katra kategorija ir spēkā arī attiecībā uz A1, A2, un A kategorijām tikai tad, ja tās izdotas pirms 1.1.1986.

2.

Katra kategorija ir spēkā arī attiecībā uz A1 kategoriju valsts teritorijā tikai tad, ja tās izdotas pirms 1.1.1986.

Itālijas paraugs 2 (I2)

Izdots Itālijā no 1989. gada līdz 1990. gadam

Atbilstību tabula:

I2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Papildu informācija:

1.

A1 kategorijas vadītāja apliecība ir spēkā tikai valsts teritorijā.

Itālijas paraugs 3 (I3)

Izdots Itālijā no 1990. gada līdz 1995. gadam

Atbilstību tabula:

I3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Papildu informācija.

1.

A1 kategorijas vadītāja apliecība ir spēkā tikai valsts teritorijā.

Itālijas paraugs 4 (I4)

Izdots Itālijā 1995. gadā

Atbilstību tabula:

I4 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Papildu informācija.

1.

A1 kategorijas vadītāja apliecība ir spēkā tikai valsts teritorijā.

Itālijas paraugs 5 (I5))

Izdots Itālijā 1996. gadā

Atbilstību tabula:

I5 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Papildu informācija.

1.

A1 kategorijas vadītāja apliecība ir spēkā tikai valsts teritorijā.

Itālijas paraugs 6 (I6)

Izdots Itālijā no 1996. gada līdz 1997. gadam

Atbilstību tabula:

I6 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE

1

Papildu informācija.

1.

A1 kategorijas vadītāja apliecībā ir spēkā tikai valsts teritorijā

Itālijas paraugs 7 (I7)

Izdots Itālijā no 1997. gada līdz 1999. gadam

Atbilstību tabula:

I7 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1 2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Papildu informācija.

1.

A1 ir derīga tikai valsts teritorijā.

Itālijas paraugs 8 (I8)

Izdots Itālijā no 1999. gada līdz 2004. gadam

Atbilstību tabula:

I8 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Papildu informācija.

1.

A1 ir derīga tikai valsts teritorijā.

2.

C1, C1E, C un CE ir derīgas vienīgi tad, ja D kategorijas vadītāja apliecība tika izdota pirms 1.10.2004.

Itālijas paraugs 9 (I9)

Izdots Itālijā no 2005. gada līdz 2007. gadam

Atbilstību tabula:

I9 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Papildu informācija.

1.

A1 ir derīga tikai valsts teritorijā.

Itālijas paraugs 10 (I10)

Izdots Itālijā no 2007. gada līdz 2013. gadam

Atbilstību tabula:

I10 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Papildu informācija.

1.

A1 ir derīga tikai valsts teritorijā.

KIPRĀ IZDOTIE PARAUGI

Kipras paraugs 1 (CY1)

Izdots Kiprā kopš 1.5.2004.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

CY1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓE/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔE/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

LATVIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Latvijas paraugs 1 (LV1)

Izdots Latvijā no 28.9.1993. līdz 30.4.2004.

Apraksts: rozā plastmasas kartes paraugs.

Atbilstību tabula:

LV1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Papildu informācija.

Valsts kategorijas TRAM un TROL dod tiesības vadīt attiecīgi tramvajus un trolejbusus.

Ir atsevišķas apliecības, kas izsniegtas attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem.

Latvijas paraugs 2 (LV2)

Izdots Latvijā kopš 1.5.2004.

Apraksts: plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK Ia pielikumu.

Atbilstību tabula:

LV2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Papildu informācija.

1.

Valsts kategorijas TRAM un TROL dod tiesības vadīt attiecīgi tramvajus un trolejbusus.

2.

Ir atsevišķas apliecības, kas izsniegtas attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem.

LIETUVĀ IZDOTIE PARAUGI

Lietuvas paraugs 1 (LT1)

Izdots Lietuvā līdz 1.4.2000.

Apraksts: dzeltens apzīmogots, laminēts divpusējas kartes paraugs.

Atbilstību tabula:

LT1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Papildu informācija.

Šajā paraugā nav norādīts derīguma termiņa beigu datums.

Visu apliecību turētājiem ir papildu tiesības vadīt AM transportlīdzekļus.

Lietuvas paraugs 2 (LT2)

Izdots Lietuvā no 1.4.2000. līdz 31.12.2002.

Apraksts: dzeltens apzīmogots, laminēts divpusējas kartes paraugs.

Atbilstību tabula:

LT2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Papildu informācija.

Šā parauga apliecības ir derīgas līdz dokumentā norādītajam derīguma termiņa beigu datumam.

Visu apliecību turētājiem ir papildu tiesības vadīt AM transportlīdzekļus.

Lietuvas paraugs 3 (LT3)

Izdots Lietuvā no 1.1.2003. līdz 31.10.2005.

Apraksts: rozā plastmasas kartes paraugs. Dati (fotogrāfija, kategorijas un personas dati) ar lāzeru iegravēti polikarbonāta slānī.

Atbilstību tabula:

LT3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Papildu informācija.

1.

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kategorijas apliecības turētājs pēc diviem gadiem var būt tiesīgs vadīt neierobežotu A kategoriju tikai pēc apliecības nomaiņas.

Visu apliecību turētājiem ir papildu tiesības vadīt AM transportlīdzekļus.

Lietuvas paraugs 4 (LT4)

Izdots Lietuvā kopš 1.11.2005.

Apraksts: plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK Ia pielikumu.

Atbilstību tabula:

LT4 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Papildu informācija:

1.

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) kategorijas apliecības turētājs pēc diviem gadiem var būt tiesīgs vadīt neierobežotu A kategoriju tikai pēc apliecības nomaiņas.

Visu apliecību turētājiem ir papildu tiesības vadīt AM transportlīdzekļus.

Derīgs: 3 mēnešus, 2 gadus, 10 gadus.

LUKSEMBURGĀ IZDOTIE PARAUGI

Luksemburgas paraugs 1 (L1)

Izdots Luksemburgā līdz 31.12.1985.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

L1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Papildu informācija.

1.

Ja B1/B2 kategorijas apliecība ir izdota pirms 1.7.1977., turētājs ir tiesīgs vadīt A kategorijas transportlīdzekļus.

2.

E2 kategorija dod tiesības vadīt transportlīdzekļus ar piekabēm un puspiekabēm, kuru atļautā maksimālā masa pārsniedz 1 750 kg.

3.

Valsts kategorijas.

Luksemburgas paraugs 2 (L2)

Izdots Luksemburgā līdz 31.12.1985.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

L2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1+2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Papildu informācija.

1.

Ja B1/B2 kategorijas apliecība ir izdota pirms 1.7.1977., tās turētājs ir tiesīgs vadīt A kategorijas transportlīdzekļus.

2.

E2 kategorija dod tiesības vadīt transportlīdzekļus ar piekabēm un puspiekabēm, kuru atļautā maksimālā masa pārsniedz 1 750 kg.

3.

Valsts kategorijas.

Luksemburgas paraugs 3 (L3)

Izdots Luksemburgā no 1.1.1986. līdz 30.9.1996.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

L3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Papildu informācija:

1.

Valsts kategorijas.

Luksemburgas paraugs 4 (L4)

Izdots Luksemburgā kopš 1.10.1996.

Apraksts: rozā papīra paraugs saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK I pielikumu.

Atbilstību tabula:

L4 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Papildu informācija:

1.

B kategorija ir derīga arī B1 kategorijas automobiļu vadīšanai.

2.

Valsts kategorijas.

UNGĀRIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Ungārijas paraugs 1 (H1)

Izdots Ungārijā no 1.1.1964. līdz 1.1.1984.

Apraksts: rozā papīra paraugs, salocīts, ar sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

H1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D

 

E

E

1

F

 

Papildu informācija.

1.

Kategorija E ir derīga tikai kopā ar saskaņotām kategorijām, kuru transportlīdzekļus vadītājam jau ir tiesības vadīt. Piemēram: tiesības vadīt B un E kategorijas transportlīdzekļus nozīmē, ka vienlaikus ir atļauts vadīt gan B, gan E kategorijas transportlīdzekļus (B + E).

Ungārijas paraugs 2 (H2)

Izdots Ungārijā no 1.1.1984. līdz 31.12.2000.

Apraksts: rozā papīra paraugs, četras lappuses.

Atbilstību tabula:

H2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Papildu informācija.

1.

Kategorija E ir derīga tikai kopā ar saskaņotām kategorijām, kuru transportlīdzekļus vadītājam jau ir tiesības vadīt. Piemēram: tiesības vadīt B un E kategorijas transportlīdzekļus nozīmē, ka vienlaikus ir atļauts vadīt gan B, gan E kategorijas transportlīdzekļus (B + E).

Ungārijas paraugs 3 (H3)

Izdots Ungārijā no 1.1.2000. līdz 31.12.2004.

Apraksts: rozā plastmasas kartes paraugs. Šis paraugs ir atzīts arī par valsts personu apliecinošu dokumentu Ungārijas teritorijā. To izdod centralizēti, tas ir kategorijas “A” dokuments ar īpašiem drošības elementiem, kas izgatavots ar lāzergravēšanas tehnoloģijas palīdzību.

Atbilstību tabula:

H3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Papildu informācija:

Vadītāja apliecība, kas dod tiesības vienlaikus vadīt vairāku kategoriju transportlīdzekļus var tikt izdota tikai tādai personai, kurai ir tiesības vadīt velkošo transportlīdzekli.

1.

Kategorija E, kas iegūta kopā ar C1 kategoriju, ir spēkā arī attiecībā uz B un D1 kategoriju.

2.

Kategorija E, kas iegūta kopā ar D1 kategoriju, ir spēkā arī B kategorijai.

3.

Kategorija E, kas iegūta kopā ar C kategoriju, ir spēkā visām kategorijām, kuru transportlīdzekļus persona ir tiesīga vadīt, un ir norādīta vadītāja apliecībā.

4.

Kategorija E, kas iegūta kopā ar D kategoriju, ir spēkā arī attiecībā uz B un D1 kategoriju.

Ungārijas paraugs 4 (H4)

Izdots Ungārijā kopš 5.8.2004.

Apraksts: plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK Ia pielikumu. Šis paraugs ir atzīts arī par valsts personu apliecinošu dokumentu Ungārijas teritorijā. To izdod centralizēti, tas ir kategorijas “A” dokuments ar īpašiem drošības elementiem, kas izgatavots ar lāzergravēšanas tehnoloģijas palīdzību.

Atbilstību tabula:

H4 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Papildu informācija.

Vadītāja apliecība, kas dod tiesības vienlaikus vadīt vairāku kategoriju transportlīdzekļus var tikt izdota tikai tādai personai, kurai ir tiesības vadīt velkošo transportlīdzekli.

1.

Kategorija E, kas iegūta kopā ar C1 kategoriju, ir spēkā arī attiecībā uz B un D1 kategoriju.

2.

Kategorija E, kas iegūta kopā ar D1 kategoriju, ir spēkā arī B kategorijai.

3.

Kategorija E, kas iegūta kopā ar C kategoriju, ir spēkā visām kategorijām, kuru transportlīdzekļus persona ir tiesīga vadīt, un ir norādīta vadītāja apliecībā.

4.

Kategorija E, kas iegūta kopā ar D kategoriju, ir spēkā arī attiecībā uz B un D1 kategoriju.

MALTĀ IZDOTIE PARAUGI

Maltas paraugs 1 (M1)

Izdots Maltā no 1.7.1991. līdz 31.12.2000.

Apraksts: rozā papīra apliecība, izmēri atvērtā veidā 221 mm × 100 mm, pirmoreiz izdota 1991. gada jūlijā, salocītā veidā uz sešām lappusēm.

Atbilstību tabula:

M1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C,CE,C1,C1E

D

D, DE, D1, D1E

Papildu informācija.

Vadītāja apliecība ir maltiešu un angļu valodā. Papīra apliecībai ir sērijas numurs divās lapās un uz tās izvietotas nelielas Maltas policijas emblēmas. Lielāka reljefa emblēma daļēji sedz fotogrāfiju un daļēji ir izvietota uz apliecības, un centrā virs sērijas numura lielā ierāmējumā ir redzams liels Maltas ģerbonis.

Maltas paraugs 2 (M2)

Paraugs izdots Maltā kopš 1.1.2001.

Apraksts: rozā plastmasas kartes paraugs ar fotogrāfiju, izmērs 85,4 mm × 54 mm – identitātes kartes lielums – izdots 2001.gadā, atbilstoši Direktīvai 91/439/EEK.

Vadītāja apliecībai ir divas daļas – plastmasas karte ar fotogrāfiju un tai atbilstoša tiesību apliecība. Uz kartes ar fotogrāfiju ir kartes turētāja fotogrāfija, adrese, paraksts un atļautās kategorijas. Tiesību apliecībā, kas papildina vadītāja apliecību, ir norādīts sērijas numurs, vadītāja personas dati, vadītāja apliecības numurs, ieskanēts paraksts, atļautās kategorijas un to darbības ilgums, informācijas kodi, atzīmes par soda punktiem, vadītāja apliecības derīguma termiņš personām virs 70 gadu vecuma un cita atbilstīga informācija. Apakšējā daļā ir norādīts apliecības saņemšanas pamatojums. Vadītāja apliecības aizmugurējā daļā ir norādīta: izdevējiestādes adrese, vadītāja apliecību kategoriju apraksts, ES un valsts informācijas kodu apraksts.

Vadītāja apliecības drošībai ir izmantota izturīga un elastīga kredītkartes stila fotokarte, kas ir jutīga pret ultravioleto gaismu. Kartes priekšpusē centrā ir redzams rozā Maltas krusts. Vārdi “Vadītāja apliecība” ES dalībvalstu valodās (starp vārdiem nav atstarpes) atkārtojas liektās līnijās gandrīz pa visu apliecības priekšējo pusi. Kartē ir redzams arī vadītāja apliecības turētāja sekundārais attēls (dubultattēls) un ap zilo kvadrātu ir burta M mikroiespiedums, un attēlotas 12 dzeltenas zvaigznes. Vadītāja apliecības aizmugurē kreisajā pusē ir reljefs piecu Maltas ģerboņu attēls. Līdzīgas līnijas ar vārdiem “vadītāja apliecība” arī atkārtojas pa visu aizmugurējo pusi. Kartes aizmugurē ir norādīta informācija: atļautās kategorijas, to darbības ilgums un citi informācijas kodi. Tiesību apliecība ir iedzeltens (iepriekš – zils un rozā) dokuments ar ūdenszīmi. Sērijas numurs ir attēlots labajā augšējā stūrī zem izdevējiestādes logotipa. Sērijas numurs ir norādīts arī uz saņemšanas pamatojuma.

Atbilstību tabula:

M2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

A1

A1

A

A2

A+

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

NĪDERLANDĒ IZDOTIE PARAUGI

Nīderlandes paraugs 1 (NL1)

Paraugs izdots Nīderlandē no 1.6.2002. līdz 1.10.2006

Apraksts: rozā papīra apliecība, izmērs 106 mm × 222 mm.

Atbilstību tabula:

NL1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Papildu informācija.

1.

Kategorijā “A atvieglinātā” (paraugs 1) ietilpst motocikli, kuru jauda nepārsniedz 25 kW un jaudas/masas attiecība nepārsniedz 0,16 kW/kg; tas nedaudz atšķiras no jaunās kategorijas A2 (ietilpst motocikli ar jaudu, kas nepārsniedz 35 kW, un jaudas/masas attiecība nepārsniedz 0,2 kW/kg). Minimālais vecums, lai persona iegūtu A atvieglinātās kategorijas vadītāja apliecību, tagad ir 18 gadi; saskaņā ar Direktīvu 2006/126/EK, lai nepastarpināti saņemtu A2 kategorijas vadītāja apliecību, minimālais vecums ir 18 gadi.

Minimālais vecums, lai persona iegūtu A kategorijas motociklu (Paraugs 1) vadītāja apliecību, tagad ir 21 gads. Ja personai ir divu gadu A atvieglinātās kategorijas autovadītāja pieredze, tā automātiski ir tiesīga vadīt arī A kategorijas motociklu. Saskaņā ar Direktīvu 2006/126/EK minimālais vecums A kategorijas nepastarpinātai iegūšanai ir 24 gadi vai 20 gadi, ja ir 2 gadu pieredze, vadot A2 kategorijas motociklu.

No 2004. gada 1. maija 2. parauga apliecības aizmugurē ir pievienoti arī jauno ES dalībvalstu nosaukumi.

Nīderlandes paraugs 2 (NL2)

Izdots Nīderlandē no 1.10.2006. līdz 19.1.2013.

Apraksts: rozā plastmasas paraugs (kredītkartes tips).

Atbilstību tabula:

NL2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

AM

AM

 

A1

 

A light

A2

1

A

A

 

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Papildu informācija:

1.

Kategorijā “A atvieglinātā” (paraugs 2) ietilpst motocikli, kuru jauda nepārsniedz 25 kW un jaudas/masas attiecība nepārsniedz 0,16 kW/kg; tas nedaudz atšķiras no jaunās kategorijas A2 (ietilpst motocikli ar jaudu, kas nepārsniedz 35 kW, un jaudas/masas attiecība nepārsniedz 0,2 kW/kg). Minimālais vecums, lai persona iegūtu A atvieglinātās kategorijas vadītāja apliecību, tagad ir 18 gadi; saskaņā ar Direktīvu 2006/126/EK, lai nepastarpināti saņemtu A2 kategorijas vadītāja apliecību, minimālais vecums ir 20 gadi.

Minimālais vecums, lai persona iegūtu A kategorijas motociklu (Paraugs 2) vadītāja apliecību, tagad ir 21 gads. Ja personai ir divu gadu A atvieglinātās kategorijas autovadītāja pieredze, tā automātiski ir tiesīga vadīt arī A kategorijas motociklu. Saskaņā ar Direktīvu 2006/126/EK minimālais vecums A kategorijas nepastarpinātai iegūšanai ir 24 gadi vai 20 gadi, ja ir 2 gadu pieredze, vadot A2 kategorijas motociklu.

Uz vadītāja apliecības parauga 2 jau ir rezervēta vieta jaunajām Direktīvas 2006/126/EK kategorijām. Tās netiek norādītas līdz 19.1.2013.

AUSTRIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Austrijas paraugs 1 (A1)

Izdots Austrijā no 25.3.1947. līdz 15.5.1952.

Apraksts: 15 × 10,5 cm, pelēks parasts biezs papīrs.

Atbilstību tabula:

A1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d

C,CE

 

 

D1

D1E

d

D, DE

 

 

(e)

(f)

Papildu informācija.

No 1947. gada līdz 1951. gada septembrim izdotiem paraugiem 4. lappusē ir iespiesta atsauce, ka šis paraugs ir izdots apmaiņā pret Vācijas izdotu vadītāja apliecību.

Austrijas paraugs 2 (A2)

Izdots Austrijā no 16.5.1952. līdz 31.12.1955.

Apraksts: 22 × 10,5 cm, pelēks parasts biezs papīrs.

Atbilstību tabula:

A2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

,

 

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

 

 

 

(e)

 

(f)

 

Papildu informācija:

1.

Kategorija d2: derīguma termiņš pieci gadi.

Austrijas paraugs 3 (A3)

Izdots Austrijā no 1.1.1956. līdz 1.11.1997.

Apraksts: 22 × 10,5 cm, rozā krāsas; izturīgs papīrs. Šā parauga izkārtojums var atšķirties. Tomēr šā parauga izdošanas laikā nav notikušas būtiskas izmaiņas attiecībā uz tiesību saturu.

Atbilstību tabula:

A3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Papildu informācija:

1.

BE, CE un DE kategorijas Direktīvas 91/439/EEK izpratnē nepastāvēja pirms A4 parauga ieviešanas. Kategorija E ir spēkā tikai saistībā ar vismaz vienu no B, C vai D kategorijām; D kategorijas derīguma termiņš pieci gadi ir spēkā arī attiecībā uz E kategoriju saistībā ar D kategoriju.

Austrijas paraugs 4 (A4)

Izdots Austrijā no 1.11.1997. līdz 1.3.2006.

Apraksts: 22 × 10,5 cm, rozā krāsā; izturīgs papīrs, plastmasas lamināts 2. lappusē (vadītāja apliecības turētāja dati un fotogrāfija).

Atbilstību tabula:

A4 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

Austrijas paraugs 5 (A5)

Paraugs izdots Austrijā kopš 1.3.2006.

Apraksts: 8,5 × 5,5 cm, rozā krāsā plastmasas kartes paraugs.

Atbilstību tabula:

A5 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

A (≤ 25 kW un ≤ 0,16 kW/kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

POLIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Polijas paraugs 1 (PL1)

Izdots Polijā no 1.7.1999. līdz 30.9.2001.

Apraksts: identifikācijas karte (horizontāls izkārtojums), izmērs 53,98 × 85,60 mm. Biezums: 0,76 mm, plastmasas karte rozā toņos ar caurspīdīgu aizsardzības pārklājumu.

Atbilstību tabula:

PL1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Papildu informācija.

1.

Dokuments, kas apliecina no 13 līdz 18 gadiem vecas personas tiesības vadīt mopēdu, ir mopēda vadītāja apliecība; persona, kas vecāka par 18 gadiem, var vadīt mopēdu bez vadītāja apliecības.

2.

Kategorija T dot tiesības vadīt lauksaimniecības traktoru ar piekabi (piekabēm) vai lēngaitas transportlīdzekli ar piekabi (piekabēm) tikai Polijas teritorijā.

Polijas paraugs 2 (PL2)

Izdots Polijā no 1.10.2001. līdz 30.4.2004.

Apraksts: Identifikācijas karte (horizontāls izkārtojums), izmērs 53,98 × 85,60 mm. Biezums: 0,76 mm, plastmasas karte rozā toņos ar caurspīdīgu aizsardzības pārklājumu.

Atbilstību tabula:

PL2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Papildu informācija.

1.

Dokuments, kas apliecina no 13 līdz 18 gadiem vecas personas tiesības vadīt mopēdu, ir mopēda vadītāja apliecība; persona, kas vecāka par 18 gadiem, var vadīt mopēdu bez vadītāja apliecības.

2.

Kategorija T dot tiesības vadīt lauksaimniecības traktoru ar piekabi (piekabēm) vai lēngaitas transportlīdzekli ar piekabi (piekabēm) tikai Polijas teritorijā.

Polijas paraugs 3 (PL3)

Izdots Polijā kopš 1.5.2004.

Apraksts: identifikācijas karte (horizontāls izkārtojums), izmērs 53,98 × 85,60 mm. Biezums: 0,76 mm, plastmasas karte rozā toņos ar caurspīdīgu aizsardzības pārklājumu.

Atbilstību tabula:

PL3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Papildu informācija.

1.

Dokuments, kas apliecina no 13 līdz 18 gadiem vecas personas tiesības vadīt mopēdu, ir mopēda vadītāja apliecība; persona, kas vecāka par 18 gadiem, var vadīt mopēdu bez vadītāja apliecības.

2.

Kategorija T dot tiesības vadīt lauksaimniecības traktoru ar piekabi (piekabēm) vai lēngaitas transportlīdzekli ar piekabi (piekabēm) tikai Polijas teritorijā.

PORTUGĀLĒ IZDOTIE PARAUGI

Portugāles paraugs 1 (P1)

Izdots Portugālē no 30.8.1965. līdz 1.9.1984.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar melniem burtiem, 6 lappuses, 105 × 222 mm.

Atbilstību tabula:

P1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

Lauksaimniecības traktori

Papildu informācija.

Vēl joprojām izmantoto apliecību darbības termiņš beigsies 2015. gadā.

Portugāles paraugs 2 (P2)

Izdots Portugālē no 1.9.1984. līdz 1.7.1994.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar melniem burtiem, 4 lappuses, 106 × 148 mm.

Atbilstību tabula:

P2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

 

 

F (lauksaimniecības traktori)

 

G (profesionāli transportlīdzekļu vadītāji)

 

Papildu informācija.

1.

Pastāv īpaša vadītāja apliecība, kas ļauj vadīt motociklu ar motoru, mazāku nekā 50 cm3, un mopēdu; A kategorijas vadītāja apliecības turētājam arī ir atļauts tos vadīt.

2.

Kategorijas E vadītāja apliecības tiek izsniegtas tikai jebkuras citas kategorijas vadītāja apliecības turētājam.

Portugāles paraugs 3 (P3)

Izdots Portugālē no 1.7.1994. līdz 18.10.1998.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar melniem burtiem; sešas lappuses. Augstums/platums ir 106 × 221 mm.

Atbilstību tabula:

P3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Papildu informācija.

1.

Pastāv īpaša vadītāja apliecība, kas ļauj vadīt motociklu ar motoru, mazāku nekā 50 cm3, un mopēdu; A kategorijas vadītāja apliecības turētājam arī ir atļauts tos vadīt.

2.

Kategorijas E vadītāja apliecība tiek izdota tikai kopā ar citas kategorijas vadītāja apliecību.

Portugāles paraugs 4 (P4)

Izdots Portugālē no 18.10.1998. līdz 1.7.1999.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar melniem burtiem; sešas lappuses. Augstums/platums ir 106 × 221 mm.

Atbilstību tabula:

P4 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A < 25 kW un 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW un 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1,D

 

DE

D1E,DE

 

Papildu informācija.

1.

Pastāv īpaša vadītāja apliecība, kas ļauj vadīt motociklu ar motoru, mazāku nekā 50 cm 3, un mopēdu; A kategorijas vadītāja apliecības turētājam arī ir atļauts tos vadīt.

Portugāles paraugs 5 (P5)

Izdots Portugālē no 1.7.1999. līdz 25.5.2005.

Apraksts: plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Direktīvu 91/439/EEK un ISO 7810/7816. Pārbaudes līdzekļi saskaņā ar ISO 10 373.

Atbilstību tabula:

P5 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A <25 kW un 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW un 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1 C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1 D

 

DE

D1E DE

 

Papildu informācija.

1.

Pastāv īpaša vadītāja apliecība, kas ļauj vadīt motociklu ar motoru, mazāku nekā 50 cm3, un mopēdu; A kategorijas vadītāja apliecības turētājam arī ir atļauts tos vadīt.

No 1.7.1999. līdz 31.12.1999. tika izdotas gan P5 parauga, gan P6 parauga vadītāja apliecības.

Portugāles paraugs 6 (P6)

Izdots Portugālē kopš 25.5.2005.

Apraksts: plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Direktīvu 91/439/EEK un ISO 7810/7816. Pārbaudes līdzekļi saskaņā ar ISO 10 373.

Atbilstību tabula:

P6 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW un 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW un 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Papildu informācija.

1.

Pastāv īpaša vadītāja apliecība, kas ļauj vadīt motociklu ar motoru, mazāku nekā 50 cm3, un mopēdu; A kategorijas vadītāja apliecības turētājam arī ir atļauts tos vadīt.

RUMĀNIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Rumānijas paraugs 1 (ROU1)

Izdots Rumānijā no 29.4.1966. līdz 28.6.1984.

Apraksts: vadītāja apliecības grāmatiņa ar vienu papīra lapu iekšpusē. Rozā krāsā. Vienas lappuses izmērs: 74 × 105 mm.

Transportlīdzekļa vadīšanai Rumānijā šis paraugs vairs nav derīgs, jo no 1995. gada līdz 2001. gadam tika noteikta obligāta apliecību nomaiņa. Tomēr apliecību var apmainīt pret jaunu Rumānijā izdotu vadītāja apliecību, un citām dalībvalstīm tā jāatzīst līdz 2033. gada 19. janvārim.

Atbilstību tabula:

ROU1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Papildu informācija.

1.

E kategorija bija atsevišķa kategorija un bija derīga tikai kopā ar kādu citu kategoriju šādi: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Rumānijas paraugs 2 (ROU2)

Izdots Rumānijā no 1.7.1984. līdz 9.4.1990.

Apraksts: smags banknošu kvalitātes papīrs (rozā krāsā), uz kura uzdrukāts drošības raksts. Izmēri: 76 × 112 mm.

Transportlīdzekļa vadīšanai Rumānijā šis paraugs vairs nav derīgs, jo no 1995. gada līdz 2001. gadam tika noteikta obligāta apliecību nomaiņa. Tomēr apliecību var apmainīt pret jaunu Rumānijā izdotu vadītāja apliecību, un citām dalībvalstīm tā jāatzīst līdz 2033. gada 19. janvārim.

Atbilstību tabula:

ROU2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Papildu informācija.

1.

E kategorija bija atsevišķa kategorija un bija derīga tikai kopā ar kādu citu kategoriju šādi: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Rumānijas paraugs 3 (ROU3)

Izdots Rumānijā no 9.4.1990. līdz 1.12.1995.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar sešām lappusēm. Vienas lappuses izmērs: 75 × 103 mm. Ir divas atsevišķas lappuses informācijai par periodiskām veselības pārbaudēm.

Transportlīdzekļa vadīšanai Rumānijā šis paraugs vairs nav derīgs, jo no 1995. gada līdz 2001. gadam tika noteikta obligāta apliecību nomaiņa. Tomēr apliecību var apmainīt pret jaunu Rumānijā izdotu vadītāja apliecību, un citām dalībvalstīm tā jāatzīst līdz 2033. gada 19. janvārim.

Atbilstību tabula:

ROU3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Papildu informācija.

1

E kategorija bija atsevišķa kategorija un bija derīga tikai kopā ar kādu citu kategoriju šādi: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Rumānijas paraugs 4 (ROU4)

Izdots Rumānijā no 1.12.1995. līdz 2008. gadam

Apraksts: laminētas kartes paraugs. Rozā krāsā. Izmēri atbilst ISO 7810 standartam. Plastmasas kartes paraugs pakāpeniski ieviests, sākot ar 1.12.1995. No 1.12.1995 līdz 31.10.1996. tika izdoti gan ROU3, gan ROU4 paraugi.

Atbilstību tabula:

ROU4 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Papildu informācija.

Šā parauga apliecības ir derīgas līdz derīguma termiņa beigu datumam, kas ierakstīts dokumentā (10 gadi).

Daudzveidīga aizsardzība pret viltojumiem: īpašs papīrs, ko nevar atdarināt (Litho Multiplex metode, iestrādātas nekopējamas līnijas, optiski mainīgs elements, prizmatiska druka, sudrabojums); fotoattēls tiek ieskenēts; blakus fotogrāfijai atrodas hologramma; aizsardzība redzama UV staru apgaismojumā (redzami/neredzami fluorescējošs); mikrodruka (ROMANIA) uz fotogrāfijas apmales un Microplex uz transportlīdzekļa attēla dokumenta otrā pusē.

Rumānijas paraugs 5 (ROU5)

Izdots Rumānijā no 2008. gada līdz 19.1.2013.

Apraksts: ROU 5 vadītāja apliecības paraugs atbilstīgi Direktīvai 2006/126/EK: polikarbonāta karte saskaņā ar ISO 7810 un ISO 7816-1; pasākumi pret viltojumiem: pielāgotas hologrammas; redzamās un neredzamās UV tintes; ĪK un luminiscējoši pigmenti, taustes laukumi; materiāli bez optiskajiem spilgtinātājiem; fona drošības raksts; optiski mainīgi elementi; lāzergravējums, drošības fons fotogrāfijas zonā.

Papildu iezīmes: caurspīdīgs logs, viļņojums.

Atbilstību tabula:

ROU5 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Papildu informācija.

Šā parauga apliecības ir derīgas līdz derīguma termiņa beigu datumam, kas ierakstīts dokumentā (10 gadi).

2008. gadā tika izdots gan paraugs ROU4, gan paraugs ROU5.

SLOVĒNIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Slovēnijas paraugs 1 (SLO1)

Izdots Slovēnijā no 15.2.1992. līdz 2006. gadam

Apraksts: rozā papīra paraugs, salocīts, sešas lappuses.

Šis paraugs var būt izdots šādās valodās: slovēņu; slovēņu un itāļu (divvalodīgs); slovēņu un ungāru (divvalodīgs).

Atbilstību tabula:

SLO1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Papildu informācija.

1.

Uz kategoriju A var attiekties šādi ierobežojumi (atzīmēti iedaļā piezīmēm):

“A – LE DO 50 KM/H” vai “21800 A LE DO 50 KM/H”, vai “A 79 (< 50 KM/H)”: ierobežojums, kas ļauj vadīt tikai A1 79 (< 50 km/h) kategorijas motociklus.

“A – DO 125 CCM” vai “20500 A <= 125 CCM”, vai “A <= 125 CCM IN <= 11KW”, vai “20800 A <= 125 CCM IN <= 11 KW”, vai “72. (A1)”: dod tiesības vadīt tikai A1 kategorijas motociklus;

“A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG”, vai “20900 A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG” vai “A 209. (<= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG)” dod tiesības vadīt A kategorijas motociklus, kuru jauda nepārsniedz 25 kW un jaudas attiecība pret masu nepārsniedz 0,16 kW/kg;

“A – DO 350 CCM” vai “20700 A <= 350 CCM”: dod tiesības vadīt A kategorijas motociklus 20 gadu vecumā (vai vairāk).

2.

Ja piezīmēm domātajā iedaļā ir atzīmēts turpmāk norādītais:

“E – LE Z VOZILI B KATEGORIJE” vai “20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE”, vai “E 206. LE Z VOZILI B KAT.”, apliecības turētājam papildus ir tiesības vadīt BE kategorijas transportlīdzekļus.

3.

E kategorijas apliecības turētājam papildus ir tiesības vadīt DE kategorijas transportlīdzekļus, ja pirms tam iegūtas D kategorijas tiesības.

Slovēnijas paraugs 2 (SLO2)

Izdots Slovēnijā no 1.1.2006. līdz 13.7.2009.

Apraksts: rozā papīrs termoplastiskā folijā.

Šis paraugs var būt izdots šādās valodās: slovēņu; slovēņu un itāļu (divvalodīgs), slovēņu un ungāru (divvalodīgs).

Atbilstību tabula:

SLO2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

Slovēnijas paraugs 3 (SLO3)

Izdots Slovēnijā no 13.7.2009. līdz 18.1.2013.

Apraksts: polikarbonāta karte saskaņā ar ISO/IEC 7810: 2003; 85,6 × 53,98 mm.

Šis paraugs var būt izdots šādās valodās: slovēņu; slovēņu un itāļu (divvalodīgs), slovēņu un ungāru (divvalodīgs).

Atbilstību tabula:

SLO3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

SLOVĀKIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Slovākijas paraugs 1 (SK1)

Izdots no 1.1.1993. līdz 30.4.2004.

Apraksts: apzīmogots rozā kartes paraugs ar divām lappusēm.

Izmēri 105 × 74 mm; papīrs termoplastiskā folijā.

Drošības elementi: vadītāja apliecības numuram izmantota īpaša UV luminiscences iespiešanas tehnika un gijošas. Abu dokumenta lapu fona apdruka.

Atbilstību tabula:

SK1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B+E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1. C. D1,D

E (D+E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Papildu informācija.

Līdz 2004. gada 1. janvārim tabulā teksts “skúšobná lehota” (pārbaudes laiks) tika ierakstīts tabulā “Osobitné záznamy” (papildu ieraksti) dokumenta aizmugurējā lappusē. Divu gadu pārbaudes laiks tika skaitīts no izdošanas datuma. Tādēļ šādiem dokumentiem derīguma termiņa ierobežojums bija divi gadI, kas reģistrēts 7. punktā. Pēc šādu apliecību apmaiņas, apmainītajā apliecībā derīguma termiņš netika norādīts. Visām kategorijām ir beztermiņa derīgums.

Saskaņotie kodi:

 

“Okuliare potrebné” = 01

 

“Ručné riadenie” = šis ierobežojums ir atkarīgs no turētāja fiziskās invaliditātes un var attiekties uz vairāk nekā vienu ES kodu – tas var attiekties uz vienu vai vairākiem no šādiem ES kodiem: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 un 44.

Slovākijas paraugs 2 (SK2)

Izdots kopš 1.5.2004.

Apraksts: rozā plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK Ia pielikumu.

Drošības elementi:

a)

apaļš caurspīdīgs difraktīvs optiski mainīgs attēls, kas atrodas pirmajā lappusē starp caurspīdīgas folijas un polikarbonāta slāni un daļēji sedz skenēto dokumenta turētāja sejas attēlu,

b)

ar satiksmi saistīti elementi, ceļa zīmju grafiski attēli un transportlīdzekļu piktogrammas, kas atrodas pirmajā lappusē uz polikarbonāta virsmas,

c)

reljefs elements “SLOVENSKÁ REPUBLIKA”, kas novietots, caurvijot turētāja sejas attēla kreiso augšējo daļu un pārējo karti,

d)

drošības diegs (kartes aizmugurē) ar optiski mainīgu burtu un teksta “SLOVENSKO/SLOVAKIA” atkārtojumiem,

e)

uz abām pusēm ir izmantotas divas pasteļkrāsas kopā ar divkāršu īrisiespiedumu, kas veido iespaidu, ka dokuments ir rozā krāsā,

f)

malai ir izmantota aptuveni 15 mm plata zilās krāsas svītra, kas parādās sarkana, ja tiek izmantots īsviļņu, un zila, ja tiek izmantots garo viļņu ultravioletais starojums; zils ES karogs kreisajā, augšējā stūrī, teksts: “VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA” pirmajā lappusē un transportlīdzekļa simbolu aizmugurē.

Atbilstību tabula:

SK2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

AM

A1

A1

A≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

SOMIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Somijas paraugs 1 (FIN1)

Izdots Somijā no 1.7.1972. līdz 30.9.1990.

Apraksts: rozā papīra paraugs, divas lappuses.

Atbilstību tabula:

FIN1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Somijas paraugs 2 (FIN2)

Izdots Somijā no 1.10.1990. līdz 30.6.1996.

Apraksts: rozā plastmasas kartes paraugs.

Atbilstību tabula:

FIN2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Somijas paraugs 3 (FIN3)

Izdots Somijā no 1.7.1996. līdz 31.12.1997.

Apraksts: rozā plastmasas kartes paraugs.

Atbilstību tabula:

FIN3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Somijas paraugs 4 (FIN4)

Izdots Somijā kopš 1.1.1998.

Apraksts: plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK Ia pielikumu.

Atbilstību tabula:

FIN4 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

M

AM

1,4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Papildu informācija.

1.

Valsts kategorija M (vieglajiem četrriteņu transportlīdzekļiem, standarta mopēdiem, neskaitot zemas jaudas mopēdus) tika ieviesta 1.1.2000. Tiem, kuri līdz minētajai dienai ir sasnieguši 15 gadu vecumu, joprojām ir tiesības vadīt mopēdus (neieskaitot vieglos kvadriciklus) bez vadītāja apliecības.

2.

Kategoriju T ieviesa pat pirms pirmā parauga (FIN1). T kategorija ļauj vadīt traktorus (izņemot traktorus, kuri var pārvietoties pa ceļiem), darba mašīnas ar motoru un sniega motociklus, un jebkurus transportlīdzekļus, ko tie velk. Tiesības vadīt T kategorijas transportlīdzekļus ir ietvertas visās citās kategorijās, izņemot kategoriju M/AM. T kategorija nav ierakstīta vadītāja apliecībā, ja tajā ir citas kategorijas, kurā tā ir ietverta. Tā var būt ierakstīta tikai tad, ja ir nokārtots atsevišķs pārbaudījums, lai varētu vadīt T kategorijas transportlīdzekļus. No 2013. gada 19. janvāra ir jāievieš jauna kategorija LT – traktoriem, ar kuriem var pārvietoties pa ceļiem. Tiesības vadīt LT kategorijas transportlīdzekļus ir ietvertas kategorijās C1 un C.

3.

No 2013. gada 19. janvāra A kategorija atbilst A2 kategorijai, ja nav beidzies attiecīgais divu gadu termiņš, pretējā gadījumā A kategorijai, ja vadītāja apliecība ir izdota pirms minētā datuma.

4.

No 2013. gada 19. janvāra vadītāja apliecībā, izmantojot atsevišķus valsts kodus, ieraksta, ka ir nokārtots kategorijas AM praktiskais pārbaudījums, kas piešķir tiesības vadīt mopēdus (rīcības pārbaudījums) un vieglos kvadraciklus (braukšanas eksāmens).

Somijas paraugs 5 (FIN5)

Izdots Ālandu salu teritorijā no 1.8.1973. līdz 31.5.1992.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar divām lappusēm.

Atbilstību tabula

FIN5 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Somijas paraugs 6 (FIN6)

Izdots Ālandu salu teritorijā no 1.6.1992. līdz 31.12.1997.

Apraksts: rozā plastmasas kartes paraugs.

Atbilstību tabula:

FIN6 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Papildu informācija.

Kategoriju A1 ieviesa 1.7.1996.

Kategoriju B1, C1, C1E, D1 un D1E ieviesa 1.9.1996.

Kad ieviesa kategorijas A1, B1, C1, C1E, D, D1 un D1E, vadītāja apliecības izskats nemainījās.

Somijas paraugs 7 (FIN7)

Izdots Ālandu salu teritorijā kopš 1.1.1998.

Apraksts: plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK Ia pielikumu.

Atbilstību tabula:

FIN7 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1,7

(T)

2

Papildu informācija.

1.

Kategoriju M (vieglajiem četrriteņu transportlīdzekļiem, standarta mopēdiem, neskaitot zemas jaudas mopēdus) ieviesa 1.6.2004.

2.

Kategorija T ļauj vadīt traktorus (izņemot traktorus, kuri var pārvietoties pa ceļiem), darba mašīnas ar motoru un sniega motociklus, un jebkurus transportlīdzekļus, ko tie velk.

3.

Kategorijas A vadītāja apliecību izsniedz vai nu motocikliem līdz 25 kW, kur jaudas/masas attiecība nepārsniedz 0,16 kW uz kilogramu, vai jebkāda veida motocikliem. Persona, kam A kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība ir divus gadus un atļauj vadīt motociklus līdz 25 kW, kur jaudas/masas attiecība nepārsniedz 0,16 kW uz kilogramu, ir tiesīga vadīt jebkāda veida motociklus.

4.

Vadītāja apliecības otrajā lappusē kategorija B1 nav norādīta.

5.

Kategorija A2 tiks ieviesta 19.1.2013.

6.

Kategorija B1 tiks atcelta 19.1.2013.

7.

Kategoriju M 19.1.2013. aizstāj kategorija AM.

ZVIEDRIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Zviedrijas paraugs 1 (S1)

Izdots Zviedrijā no 1.6.1999. līdz 30.11.2007.

Apraksts: vadītāja apliecība ir izdota kā ID-1 karte un ir izgatavota no polikarbonāta.

Atbilstību tabula:

S1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

AM

 

A1

A1

1,3,4

A2

 

A

A

1,3,5

B1

 

B

B

2,6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Papildu informācija:

1.

Apliecības turētāji, kas A kategorijas tiesības ar ierobežojumu attiecībā uz vieglajiem motocikliem ir ieguvuši pirms 1.7.1996., ir tiesīgi vadīt mehāniskus transportlīdzekļus ar motora tilpumu ne vairāk kā 125 cm3 bez jaudas (kW) ierobežojuma. Šīs tiesības paliek nemainīgas līdz vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām. Pēc apliecības anulēšanas un jaunās vadītāja apliecības izdošanas apliecības turētājs saskaņā ar Direktīvu 2006/126/EK ir tiesīgs vadīt tikai A1 kategorijas transportlīdzekļus. Vadītāja apliecības atjaunošana vai tās izsniegšana gadījumos, kas nav saistīti ar iepriekšējās apliecības anulēšanu, neietekmē iepriekšējās tiesības.

2.

Apliecības turētāji, kas B kategorijas vadītāja apliecību ir ieguvuši pirms 1996. gada 1. jūlija, ir tiesīgi vadīt privātos automobiļus, kuru maksimālā atļautā masa pārsniedz 3,5 t, ja transportlīdzeklis ir reģistrēts kā privātais automobilis, nevis kā vieglais kravas automobilis. Šīs tiesības paliek nemainīgas līdz vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām. Pēc apliecības anulēšanas un jaunās vadītāja apliecības izdošanas apliecības turētājs saskaņā ar Direktīvu 2006/126/EK ir tiesīgs vadīt tikai A1 kategorijas transportlīdzekļus. Vadītāja apliecības atjaunošana vai tās izsniegšana gadījumos, kas nav saistīti ar iepriekšējās apliecības anulēšanu, neietekmē iepriekšējās tiesības.

3.

Vadītāja apliecības turētāji, kas A1 vai A kategorijas vadītāja apliecību ieguvuši pirms 2013. gada 19. janvāra, ir tiesīgi vadīt kvadriciklus. Šīs tiesības paliek nemainīgas līdz vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām. Pēc apliecības anulēšanas un jaunās vadītāja apliecības izdošanas apliecības turētājs saskaņā ar Direktīvu 2006/126/EK ir tiesīgs vadīt tikai A1 vai A kategorijas transportlīdzekļus. Vadītāja apliecības atjaunošana vai izsniegšana gadījumos, kas nav anulēšana, neietekmē iepriekšējās tiesības.

4.

Vadītāja apliecības turētāji, kas A1 kategorijas apliecību ieguvuši pirms 2013. gada 19. janvāra, ir tiesīgi vadīt A1 kategorijas motociklus, kuru jaudas/svara attiecība pārsniedz 0,1 kW/kg (kods 79.05). Šīs tiesības paliek nemainīgas līdz vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām. Pēc apliecības anulēšanas un jaunās vadītāja apliecības izdošanas apliecības turētājs saskaņā ar Direktīvu 2006/126/EK ir tiesīgs vadīt tikai A1 kategorijas transportlīdzekļus. Vadītāja apliecības atjaunošana vai izsniegšana gadījumos, kas nav anulēšana, neietekmē iepriekšējās tiesības.

5.

Vadītāja apliecības turētāji, kas A kategorijas vadītāja apliecību ieguvuši pirms 2013. gada 19. janvāra, ir tiesīgi vadīt motociklus, kuru jauda pārsniedz 25 kW vai kuru jaudas/svara attiecība pārsniedz 0,16 kW/kg, tikai tad, ja A kategorijas apliecība viņiem bijusi vismaz divus gadus vai pēc 21 gada sasniegšanas viņi ir nokārtojusī vadīšanas pārbaudījumu uz šāda veida motocikliem.

6.

Vadītāja apliecības turētāji, kas ieguvuši B kategorijas vadītāja apliecību pirms 2013. gada 19. janvāra ir tiesīgi vadīt jebkādas jaudas triciklus. Šīs tiesības paliek nemainīgas līdz vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām. To B kategorijas vadītāja apliecību, kas izsniegtas pēc anulēšanas, sākot ar 2013. gada 19. janvāri, turētāji ir tiesīgi vadīt triciklus, kuru lietderīgā jauda pārsniedz 15 kW, tikai Zviedrijas teritorijā un ar nosacījumu, ka tās turētāja vecums ir 21 gads vai vairāk. Vadītāja apliecības atjaunošana vai izsniegšana gadījumos, kas nav anulēšana, neietekmē iepriekšējās tiesības.

7.

Vadītāja apliecību turētāji, kuri ieguvuši BE kategorijas vadītāja apliecību pirms 2013. gada 19. janvāra ir tiesīgi vadīt transportlīdzekļus, kura maksimālā atļautā piekabes masa pārsniedz 3,5 t (kods 79.06). Šīs tiesības paliek nemainīgas līdz vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām. Pēc apliecības anulēšanas un jaunās vadītāja apliecības izdošanas apliecības turētājs saskaņā ar Direktīvu 2006/126/EK ir tiesīgs vadīt tikai BE kategorijas transportlīdzekļus. Vadītāja apliecības atjaunošana vai izsniegšana gadījumos, kas nav anulēšana, neietekmē iepriekšējās tiesības.

Zviedrijas paraugs 2 (S2)

Izdots Zviedrijā no 27.11.2007. līdz 18.1.2013.

Apraksts: vadītāja apliecība ir izdota kā ID-1 karte un ir izgatavota no polikarbonāta. Karti izgatavo rozā krāsā, tās īpatnība ir skaidra skata (caurspīdīgs) logs kartes vidū, zem paraksta.

Atbilstību tabula:

S2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

AM

AM

3

A1

A1

1,4,5

A2

 

A

A

1,4,6

B1

 

B

B

2,7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Papildu informācija.

1.

Apliecības turētāji, kas A kategorijas tiesības ar ierobežojumu attiecībā uz vieglajiem motocikliem ir ieguvuši pirms 1.7.1996., ir tiesīgi vadīt mehāniskus transportlīdzekļus ar motora tilpumu ne vairāk kā 125 cm3 bez jaudas (kW) ierobežojuma. Šīs tiesības paliek nemainīgas līdz vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām. Pēc apliecības anulēšanas un jaunās vadītāja apliecības izdošanas apliecības turētājs saskaņā ar Direktīvu 2006/126/EK ir tiesīgs vadīt tikai A1 kategorijas transportlīdzekļus. Vadītāja apliecības atjaunošana vai izsniegšana gadījumos, kas nav anulēšana, neietekmē iepriekšējās tiesības.

2.

Apliecības turētāji, kas B kategorijas apliecību ir ieguvuši pirms 1996. gada 1. jūlija, ir tiesīgi vadīt privātās automašīnas, kuru maksimālā atļautā masa pārsniedz 3,5 t, ja transportlīdzeklis ir reģistrēts kā privāta automašīna un ne kā vieglais kravas automobilis. Šīs tiesības paliek nemainīgas līdz vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām. Pēc apliecības anulēšanas un jaunās vadītāja apliecības izdošanas apliecības turētājs saskaņā ar Direktīvu 2006/126/EK ir tiesīgs vadīt tikai B kategorijas transportlīdzekļus. Vadītāja apliecības atjaunošana vai izsniegšana gadījumos, kas nav anulēšana, neietekmē iepriekšējās tiesības.

3.

AM kategoriju Zviedrijā ieviesa 1.10.2009. kā valsts kategoriju.

4.

Vadītāja apliecības turētāji, kas A1 kategorijas vai A kategorijas apliecību ieguvuši pirms 2013. gada 19. janvāra, ir tiesīgi vadīt četrriteņu motociklus (kvadriciklus). Šīs tiesības paliek nemainīgas līdz vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām. Pēc apliecības anulēšanas un jaunās vadītāja apliecības izdošanas apliecības turētājs saskaņā ar Direktīvu 2006/126/EK ir tiesīgs vadīt tikai A1 vai A kategorijas transportlīdzekļus. Vadītāja apliecības atjaunošana vai izsniegšana gadījumos, kas nav anulēšana, neietekmē iepriekšējās tiesības.

5.

Vadītāja apliecības turētāji, kas A1 kategorijas apliecību ieguvuši pirms 2013. gada 19. janvāra ir tiesīgi vadīt A1 kategorijas motociklus, kuru jaudas/svara attiecība pārsniedz 0,1kW/kg (no 2013. gada 31. decembra jaunais kods 79.05). Šīs tiesības paliek nemainīgas līdz vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām. Pēc apliecības anulēšanas un jaunās vadītāja apliecības izdošanas apliecības turētājs saskaņā ar Direktīvu 2006/126/EK ir tiesīgs vadīt tikai A1 kategorijas transportlīdzekļus. Vadītāja apliecības atjaunošana vai izsniegšana gadījumos, kas nav anulēšana, neietekmē iepriekšējās tiesības.

6.

Vadītāja apliecības turētāji, kas A kategorijas vadītāja apliecību ieguvuši pirms 2013. gada 19. janvāra, ir tiesīgi vadīt triciklius, kuru jauda pārsniedz 25kW vai, kuru jaudas/svara attiecība pārsniedz 0,16kW/kg, tikai tad, ja A kategorijas apliecība viņiem bijusi vismaz divus gadus vai pēc 21 gada sasniegšanas viņi ir nokārtojusī vadīšanas pārbaudījumu uz šāda veida motocikliem.

7.

Vadītāja apliecības turētāji, kas ieguvuši B kategorijas vadītāja apliecību pirms 2013. gada 19. janvāra, ir tiesīgi vadīt jebkādas jaudas triciklus. Šīs tiesības paliek nemainīgas līdz vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām. To B kategorijas vadītāja apliecību, kas izsniegtas pēc anulēšanas, sākot ar 2013. gada 19. janvāri, turētāji ir tiesīgi vadīt triciklus, kuru lietderīgā jauda pārsniedz 15kW, tikai Zviedrijas teritorijā un ar nosacījumu, ka tās turētāja vecums ir 21 gads vai vairāk. Vadītāja apliecības atjaunošana vai izsniegšana gadījumos, kas nav anulēšana, neietekmē iepriekšējās tiesības.

8.

Vadītāja apliecību turētāji, kuri ieguvuši BE kategorijas vadītāja apliecību pirms 2013. gada 19. janvāra ir tiesīgi vadīt transportlīdzekļus, kura maksimālā atļautā piekabes masa pārsniedz 3,5 t (no 2013. gada 31. decembra jaunais kods ir 79.06). Šīs tiesības paliek nemainīgas līdz vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām. Pēc apliecības anulēšanas un jaunās vadītāja apliecības izdošanas apliecības turētājs saskaņā ar Direktīvu 2006/126/EK ir tiesīgs vadīt tikai BE kategorijas transportlīdzekļus. Vadītāja apliecības atjaunošana vai izsniegšana gadījumos, kas nav anulēšana, neietekmē iepriekšējās tiesības.

APVIENOTAJĀ KARALISTĒ IZDOTIE PARAUGI

Apvienotās Karalistes paraugs 1 (UK1)

Izdots Lielbritānijā no 1976. gada janvāra līdz 1986. gada janvārim

Apraksts: zaļš garš paraugs, salocīts.

Atbilstību tabula:

UK1 (Lielbritānija) parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8,25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8,25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Papildu informācija.

1.

A grupas vadītāja apliecību turētāji ir tiesīgi vadīt D1 un D1E kategorijas transportlīdzekļus, kas nav paredzēti nomai vai lietošanai pret atlīdzību (ne profesionālai lietošanai, pasažieri nemaksā ne tieši, ne netieši), un C1E kategorijas transportlīdzekļus, ja piekabes un velkošā transportlīdzekļa kopīgais svars nepārsniedz 8,25 t.

2.

Tāpat kā A grupas apliecības turētāji, bet visiem transportlīdzekļiem jābūt tikai ar automātisko pārnesumu.

Apvienotās Karalistes paraugs 2 (UK2)

Izdots Lielbritānijā no 1986. gada janvāra līdz 1990. gada jūnijam

Apraksts: rozā paraugs, salocīts. Tikai daļa no tā ir faktiskā vadītāja apliecība, atlikusī daļa ir tās papildinājums.

Atbilstību tabula:

UK2 (Lielbritānija) parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550 kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Papildu informācija.

1.

A grupas vadītāja apliecību turētāji ir tiesīgi vadīt D1 un D1E kategorijas transportlīdzekļus, kas nav paredzēti nomai vai lietošanai pret atlīdzību (ne profesionālai lietošanai, pasažieri nemaksā ne tieši, ne netieši), un C1E kategorijas transportlīdzekļus, ja piekabes un velkošā transportlīdzekļa kopīgais svars nepārsniedz 8,25 tonnas.

2.

Tāpat kā A grupas apliecības turētāji, bet visiem transportlīdzekļiem jābūt tikai ar automātisko pārnesumu.

3.

Vienīgi A kategorijas triciklu tipa transportlīdzekļiem vai B1 kategorijas kvadriciklu tipa transportlīdzekļiem, kam abos gadījumos maksimālā atļautā masa ir ≥ 550 kg.

4.

Tikai A1 kategorijas transportlīdzekļiem ar motora tilpumu ≤ 50 cm3 un ar maksimālo projektēto ātrumu ≤ 50 km/h.

Apvienotās Karalistes paraugs 3 (UK3)

Izdots Apvienotajā Karalistē no 1990. gada jūnija līdz 1996. gada decembrim

Apraksts: rozā un zaļš paraugs, salocīts. Tikai daļa no tā ir faktiskā vadītāja apliecība, atlikusī daļa ir tās papildinājums.

Atbilstību tabula:

UK3 (Lielbritānija) parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (invalīdu transportlīdzekļi)

4

F, G, H, K, L

 

 

Papildu informācija.

1.

Vienīgi A kategorijas triciklu tipa transportlīdzekļiem vai B1 kategorijas kvadriciklu tipa transportlīdzekļiem, kam abos gadījumos maksimālā atļautā masa ir ≥ 550 kg.

2.

A grupas vadītāja apliecību turētāji ir tiesīgi vadīt D1 un D1E kategorijas transportlīdzekļus, kas nav paredzēti nomai vai lietošanai pret atlīdzību (ne profesionālai lietošanai, pasažieri nemaksā ne tieši, ne netieši), un C1E kategorijas transportlīdzekļus, ja piekabes un velkošā transportlīdzekļa kopīgais svars nepārsniedz 8,25 tonnas.

3.

Tikai A1 kategorijas transportlīdzekļiem ar motora tilpumu ≤ 50 cm3 un ar maksimālo projektēto ātrumu ≤ 50 km/h.

4.

Valsts kategorija, invalīdiem projektēti un būvēti transportlīdzekļi, kas ir ≤ 254 kg.

Apvienotās Karalistes paraugs 4 (UK4)

Izdots Lielbritānijā no 1997. gada janvāra līdz 2000. gada martam

Apraksts: rozā un zaļš paraugs, salocīts. Tikai daļa no tā ir faktiskā vadītāja apliecība, atlikusī daļa ir tās papildinājums.

Atbilstību tabula:

UK4 (Lielbritānija) parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalīdu transportlīdzekļi)

F, G, H, K, P

 

3

Papildu informācija:

1.

Vienīgi A kategorijas triciklu tipa transportlīdzekļiem vai B1 kategorijas kvadriciklu tipa transportlīdzekļiem, kam abos gadījumos maksimālā atļautā masa ir ≥ 550 kg.

2.

Tikai A1 kategorijas transportlīdzekļiem ar motora tilpumu ≤ 50 cm3 un ar maksimālo projektēto ātrumu ≤ 50 km/h.

3.

Izdota tikai tām personām, kurām šīs tiesības bija pirms 1999. gada 12. novembra.

Paraugu 4 un 5 izdošanas periodi pārklājas.

Apvienotās Karalistes paraugs 5 (UK5)

Izdots Lielbritānijā no1998. gada jūlija un pirms 2013. gada 19. janvāra

Apraksts: plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK Ia pielikumu.

Apliecības papildinājumu, uz kura reģistrē izdarītos ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, izdod atsevišķi. Šā parauga izdošanas laiks daļēji sakrīt ar UK4 parauga izdošanas laiku sakarā ar pakāpenisku jaunā parauga ieviešanu.

Atbilstību tabula:

UK5 (Lielbritānija) parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalīdu transportlīdzekļi)

F, G, H, K, P

 

3

Papildu informācija.

1.

Vienīgi A kategorijas triciklu tipa transportlīdzekļiem vai B1 kategorijas kvadriciklu tipa transportlīdzekļiem (abos gadījumos maksimālā atļautā masa ir ≥ 550 kg).

2.

Tikai A1 kategorijas transportlīdzekļiem ar motora tilpumu ≤ 50 cm3 un ar maksimālo projektēto ātrumu ≤ 50 km/h.

3.

Izdota tikai tām personām, kurām šīs tiesības bija pirms 1999. gada 12. novembra.

Apvienotās Karalistes paraugs 6 (UK6)

Izdots Ziemeļīrijā no 1.4.1999. un pirms 19.1.2013.

Apraksts: plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK Ia pielikumu.

Apliecības papildinājumu, uz kura reģistrē izdarītos ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, izdod atsevišķi.

Atbilstību tabula:

UK6 (Ziemeļīrija) kategorijas paraugs

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (invalīdu transportlīdzekļi)

 

F, G, H, K

 

Papildu informācija.

1.

Vienīgi A kategorijas triciklu tipa transportlīdzekļiem vai B1 kategorijas kvadriciklu tipa transportlīdzekļiem (abos gadījumos maksimālā atļautā masa ir ≥ 550 kg).

2.

Tikai A1 kategorijas transportlīdzekļiem ar motora tilpumu ≤ 50 cm3 un ar maksimālo projektēto ātrumu ≤ 50 km/h.

Apvienotās Karalistes paraugs 7 (UK7)

Izdots Gibraltārā no 2.12.1990. līdz 15.1.1997.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar sešām lappusēm saskaņā ar Pirmās Padomes Direktīvas 80/1263/EEK (2) I pielikumu.

Atbilstību tabula:

UK7 (Gibraltārs) parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

A

A, B1 79 (≤ 400 kg) tikai tricikli

B

B, B1 (tikai kvadracikli)

BE

BE

C

C, C1

CE

CE. C1E

C1

BE, C, C1E, CE un D kategorijas apliecību turētājiem D1E un DE.

D

D, D1

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Apvienotās Karalistes paraugs 8 (UK8)

Izdots Gibraltārā no 16.1.1997. līdz 24.8.2006.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar sešām lappusēm saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK I pielikumu.

Atbilstību tabula:

UK8 (Gibraltārs) parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Apvienotās Karalistes paraugs 9 (UK9)

Izdots Gibraltārā kopš 15.8.2006.

Apraksts: rozā papīra paraugs ar sešām lappusēm saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK I pielikumu. Tāpat kā paraugam UK8, bet priekšējais vāks pārveidots, lai atspoguļotu jauno dalībvalstu pievienošanos.

Atbilstību tabula:

UK9 (Gibraltārs) parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

ISLANDĒ IZDOTIE PARAUGI

Islandes paraugs 1 (ÍS1)

Izdots Islandē no 12.4.1960. līdz 1981. gadam

Apraksts: zaļš papīrs, laminēts, ar divām lappusēm.

Atbilstību tabula:

ÍS1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Papildu informācija.

1.

Šo apliecību turētāju tiesības vadīt C kategorijas transportlīdzekļus attiecas tikai uz B un/vai E kategorijas transportlīdzekļu profesionālu vadīšanu, un tām Direktīvas 91/439/EEK nozīmē nav atbilstības.

Islandes paraugs 2 (ÍS2)

Izdots Islandē no 1981. gada līdz 1.3.1988.

Apraksts: rozā papīrs, laminēts, ar divām lappusēm.

Atbilstību tabula:

ÍS2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Papildu informācija.

1.

Šo apliecību turētāju tiesības vadīt C kategorijas transportlīdzekļus attiecas tikai uz B un/vai E kategorijas transportlīdzekļu profesionālu vadīšanu, un tām Direktīvas 91/439/EEK nozīmē nav atbilstības.

Islandes paraugs 3 (ÍS3)

Izdots Islandē no 1.3.1988. līdz 31.5.1993.

Apraksts: rozā papīrs, laminēts, ar divām lappusēm.

Atbilstību tabula:

ÍS3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Papildu informācija:

1.

Šo apliecību turētāju tiesības vadīt C kategorijas transportlīdzekļus attiecas tikai uz B un/vai E kategorijas transportlīdzekļu profesionālu vadīšanu, un tām Direktīvas 91/439/EEK nozīmē nav atbilstības.

Islandes paraugs 4 (ÍS4)

Izdots Islandē no 1.6.1993. līdz 14.8.1997.

Apraksts: rozā papīrs, laminēts, ar divām lappusēm.

Atbilstību tabula:

ÍS4 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

A

 

B

B, BE

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Papildu informācija:

1.

Šo apliecību turētāju tiesības vadīt C kategorijas transportlīdzekļus attiecas tikai uz B un/vai E kategorijas transportlīdzekļu profesionālu vadīšanu, un tām Direktīvas 91/439/EEK nozīmē nav atbilstības.

Islandes paraugs 5 (ÍS5)

Izdots Islandē kopš 15.8.1997.

Apraksts: plastmasas kartes paraugs saskaņā ar Direktīvas 91/439/EEK Ia pielikumu.

Atbilstību tabula:

ÍS5 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

LIHTENŠTEINĀ IZDOTIE PARAUGI

Lihtenšteinas paraugs 1 (FL1)

Izdots Lihtenšteinā no 1978. gada līdz 1993. gadam

Apraksts: zila papīra paraugs, izmērs A-5.

Atbilstību tabula:

FL1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B (profesionālai lietošanai)

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Lihtenšteinas paraugs 2 (FL2)

Izdots Lihtenšteinā no 1993. gada līdz 2003. gada aprīlim

Apraksts: zila papīra paraugs, izmērs A-5.

Atbilstību tabula:

FL2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

A1

A1

A2

A

A

A2 — 79 (≤ 400 kg)

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Lihtenšteinas paraugs 3 (FL3)

Izdots Lihtenšteinā kopš 2003. gada aprīļa

Apraksts: kredītkartes formāts, ES paraugs.

Atbilstību tabula:

FL3 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, M

NORVĒĢIJĀ IZDOTIE PARAUGI

Vispārīga piezīme attiecībā uz visiem paraugiem: visās Norvēģijas vadītāja apliecībās ir iepriekš iespiests teksts “bokmål” (būkmolā) vai “nynorsk” (jaunnorvēģu valodā). Abiem valodas veidiem ir līdzvērtīgs statuss. Vārdi “førerkort” un “Norge” norāda, ka teksts ir “bokmål” (būkmolā); vārds “førarkort” un “Noreg” norāda uz “nynorsk” (jaunnorvēģu) teksta veidu.

Norvēģijas paraugs 1 (N1)

Izdots Norvēģijā no 23.4.1967. līdz 31.3.1979.

Apraksts: tumši zaļš vāks, paraugs salocīts A7 formātā, sešas lappuses. Uz priekšējā vāka ir vārdi “Førerkort” vai “Førarkort”.

Atbilstību tabula:

N1 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Klasse 1

AM, A1, B, BE

Klasse 2

AM, A1, B, BE

Klasse 3

AM, A

Klasse 4

Papildu informācija:

Šis paraugs ir derīgs līdz apliecības turētāja 100. dzimšanas dienai, ja apliecībai bija desmit gadu derīguma termiņš un tā bija derīga 1982. gada 2. aprīlī. Valsts iestādes iesaka šā parauga turētājiem pirms braukšanas uz ārzemēm to apmainīt pret N4 paraugu vai ņemt līdzi apstiprinātu tulkojumu vai starptautisko vadītāja apliecību, kas atbilst Vīnes 1968. gada Konvencijai par ceļu satiksmi.

Norvēģijas paraugs 2 (N2)

Izdots Norvēģijā no 1.4.1979. līdz 1.3.1989.

Apraksts: spilgti rozā papīra paraugs, kas apvilkts ar caurspīdīgu plastmasu, divas lappuses. Apliecībās, kas izdotas pēc 1985. gada jūlija, ir pirmās izdošanas datums, kad apliecības turētājam izdota jebkura vadītāja apliecība (“Første førerkort”).

Atbilstību tabula:

N2 parauga kategorijas

Atbilstošās kategorijas

Piezīmes

A

AM, A

 

A + “Klasse A gjelder bare lett motorsykkel”

AM, A1

1

B

B

2