ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.095.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 95

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 29. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 322/2014 (2014. gada 28. marts), ar kuru pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 323/2014 (2014. gada 28. marts), ar kuru groza I un II pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli ( 1 )

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 324/2014 (2014. gada 28. marts), ar ko pieņem ārkārtas atbalsta pasākumus Polijas cūkgaļas tirgum

24

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 325/2014 (2014. gada 28. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

27

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/173/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums BiH/21/2014 (2014. gada 18. marts), ar ko ieceļ ES operācijas komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai Bosnijā un Hercegovinā un atceļ Lēmumu BiH/17/2011

29

 

 

2014/174/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums EUTM MALI/1/2014 (2014. gada 18. marts) par ES misijas komandiera iecelšanu Eiropas Savienības militārajai misijai, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali) un atceļ Lēmumu EUTM MALI/1/2013

30

 

 

2014/175/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 27. marts), ar ko groza Lēmumu 2007/777/EK attiecībā uz gaļas produktu, apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu, kas gatavoti no svaigas mājputnu gaļas, tostarp saimniecībās audzētu un savvaļas medījamu putnu gaļas, importu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1904)  ( 1 )

31

 

 

2014/176/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 27. marts) par Savienības finansiālo ieguldījumu koordinēta kontroles plāna īstenošanā nolūkā noteikt krāpniecisku darbību izplatību konkrētu pārtikas produktu tirdzniecībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1912)

39

 

 

2014/177/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 27. marts), ar kuru groza Lēmuma 2003/467/EK II pielikumu attiecībā uz Lietuvas atzīšanu par dalībvalsti, kas ir oficiāli brīva no brucelozes (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1940)  ( 1 )

45

 

 

2014/178/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 27. marts) par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1979)  ( 1 )

47

 

 

2014/179/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2014. gada 22. janvāris), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (ECB/2014/1)

56

 

 

IETEIKUMI

 

 

2014/180/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2014. gada 27. marts) par otro koordinēto kontroles plānu nolūkā noteikt krāpniecisku darbību izplatību konkrētu pārtikas produktu tirdzniecībā ( 1 )

64

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/148/ES (2014. gada 17. marts), ar ko groza Lēmumu 2011/130/ES, ar kuru nosaka minimālās prasības kompetento iestāžu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū ( OV L 80, 19.3.2014. )

69

 

*

Labojums Komisijas 2004. gada 6. janvāra Lēmumā 2004/211/EK, kurā izstrādāts to trešo valstu un ar tām saistīto teritoriju daļu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus, un ar ko groza Lēmumus 93/195/EEK un 94/63/EK ( OV L 73, 11.3.2004. ) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 43. sējums)

70

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 322/2014

(2014. gada 28. marts),

ar kuru pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktu,

tā kā:

(1)

Lai aizsargātu sabiedrības veselību, dzīvnieku veselību vai vidi gadījumā, kad attiecīgu risku nevar apmierinoši novērst ar pasākumiem, ko veic atsevišķas dalībvalstis, Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. pantā paredzēta iespēja pieņemt atbilstošus Savienības ārkārtas pasākumus attiecībā uz pārtiku un barību, kas importēta no trešās valsts.

(2)

Pēc 2011. gada 11. marta avārijas Fukušimas atomelektrostacijā Komisija saņēma informāciju, ka radionuklīdu līmenis dažos Japānas izcelsmes pārtikas produktos pārsniedz Japānā piemērojamos darbības līmeņus attiecībā uz pārtiku. Šāda kontaminācija var apdraudēt sabiedrības veselību un dzīvnieku veselību Savienībā, tāpēc tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 297/2011 (2). Minētā regula tika aizstāta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 961/2011 (3), kas vēlāk tika aizstāta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 284/2012 (4). Attiecīgā regula tika aizstāta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 996/2012 (5).

(3)

Lai ņemtu vērā situācijas izmaiņas, Īstenošanas regula (ES) Nr. 996/2012 ir grozīta. Tā kā Īstenošanas regula (ES) Nr. 996/2012 ir piemērojama tikai līdz 2014. gada 31. martam un lai ņemtu vērā situācijas turpmāko attīstību, ir lietderīgi pieņemt jaunu regulu.

(4)

Līdzšinējie pasākumi pārskatīti, ņemot vērā datus, ko par trešo veģetācijas periodu pēc avārijas sniegušas Japānas iestādes, – vairāk nekā 85 000 analīžu datus par paaugstinātas radioaktivitātes sastopamību barībā un pārtikā, kura nav liellopu gaļa, un vairāk nekā 232 000 analīžu datus par paaugstinātas radioaktivitātes sastopamību liellopu gaļā.

(5)

Tā kā Fukušimas prefektūras izcelsmes barībā un pārtikā joprojām tiek konstatēti neatbilstīgi vai ievērojami radioaktivitātes līmeņi, ir lietderīgi saglabāt pašreizējo prasību pirms šīs prefektūras izcelsmes barības un pārtikas eksportēšanas uz Savienību veikt šīs prefektūras izcelsmes barības un pārtikas paraugu ņemšanu un analīzi. Tomēr attiecībā uz šādu barību un pārtiku būtu jāturpina piemērot vispārējos atbrīvojumus, piemēram, attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem un sūtījumiem personīgam patēriņam.

(6)

Japānas iestāžu sniegtie dati nodrošina pierādījumus, ka pirms eksportēšanas uz Savienību vairs nav jāņem Tokijas un Kanagavas prefektūru izcelsmes barības un pārtikas paraugi un nav jāanalizē to radioaktivitātes līmenis. No otras puses, tā kā ir konstatēta dažu tādu pārtikā lietojamu savvaļas augu neatbilstība, kuru izcelsmes vieta ir Akitas, Jamagatas un Nagano prefektūra, ir lietderīgi noteikt, ka ir jāņem šo prefektūru izcelsmes pārtikā lietojamo savvaļas augu paraugi un jāveic to analīze.

(7)

Attiecībā uz Gummas, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitamas, Ivates un Čibas prefektūrām pašlaik ir noteikta prasība pirms eksportēšanas uz Savienību ņemt paraugus no sēnēm, tējas, zivsaimniecības produktiem, konkrētiem pārtikā lietojamiem savvaļas augiem, konkrētiem dārzeņiem, konkrētiem augļiem, rīsiem un sojas pupiņām un no to pārstrādes produktiem un atvasinātajiem produktiem un veikt šo paraugu analīzi. Tās pašas prasības attiecas uz salikta sastāva pārtikas produktiem, kas satur vairāk nekā 50 % no minētajiem produktiem. Sastopamības dati par trešo veģetācijas periodu liecina, ka attiecībā uz daudzām no šīm barības un pārtikas precēm ir lietderīgi atcelt prasību, ka pirms eksportēšanas uz Savienību no tām jāņem paraugi un tie jāanalizē.

(8)

Sastopamības dati par trešo veģetācijas periodu liecina, ka ir lietderīgi saglabāt prasību pirms eksportēšanas uz Savienību ņemt paraugus no sēnēm, kuru izcelsme ir Šidzuokas, Jamanaši, Nagano, Ņiigatas un Aomori prefektūrā, un veikt to analīzi.

(9)

Ir lietderīgi šīs regulas noteikumus sniegt tā, lai prefektūras, kuru barībai un pārtikai pirms tās eksportēšanas uz Savienību jāņem paraugi, kas jāanalizē, būtu sagrupētas kopā, lai atvieglotu šīs regulas piemērošanu.

(10)

Nav konstatēts, ka tējas no trešā veģetācijas perioda būtu kontaminētas ar radioaktīvām vielām. Tāpēc ir lietderīgi atcelt prasību pirms eksportēšanas uz Savienību ņemt tādas tējas paraugus, kuras izcelsme ir prefektūrā, kas nav Fukušima, un tos analizēt. Fukušimas prefektūrā tēja tiek ražota tikai nelielos daudzumos, un tā paredzēta vietējam patēriņam, nevis eksportam. Japānas iestādes ir sniegušas garantijas, ka, ja tēja no Fukušimas tiks eksportēta uz Savienību – šāda varbūtība ir ļoti neliela –, no attiecīgajiem sūtījumiem tiks ņemti paraugi, tie tiks analizēti un šiem sūtījumiem tiks pievienota deklarācija, kas apliecina, ka no sūtījuma ir ņemti paraugi, tie ir analizēti un ir konstatēta to atbilstība piemērojamiem maksimālajiem radioaktivitātes līmeņiem. Tādas tējas sūtījumiem, kuras izcelsme ir prefektūrā, kas nav Fukušima, parasti pievieno deklarāciju, kas apliecina, ka tējas izcelsme ir prefektūrā, kas nav Fukušima. Tā kā tēju no šīm prefektūrām regulāri eksportē uz Savienību, tas rada ievērojamu administratīvo slogu. Ņemot vērā to, ka trešā veģetācijas periodā pēc avārijas nav konstatēta tējas kontaminācija, nelielo varbūtību, ka tēju varētu eksportēt no Fukušimas, un garantijas, ko sniegušas Japānas iestādes, ir lietderīgi administratīvā sloga samazināšanas nolūkā atcelt prasību sniegt izcelsmes deklarāciju par tēju, kuras izcelsme ir prefektūrā, kas nav Fukušima.

(11)

Kontroles, kas veiktas importēšanas laikā, liecina, ka Japānas iestādes pareizi īsteno īpašos nosacījumus, kas noteikti Savienības tiesību aktos, un ka jau ilgāk nekā divus gadus nav konstatēta neatbilstība. Tāpēc ir lietderīgi vēl vairāk samazināt importa kontroļu biežumu.

(12)

Ir lietderīgi paredzēt noteikumu nākamo pārskatīšanu, kad būs pieejami paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti par barības un pārtikas radioaktivitāti ceturtajā veģetācijas periodā pēc avārijas, tas ir, līdz 2015. gada 31. martam.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Šī regula attiecas uz tādu barību un pārtiku (turpmāk “produkti”) Padomes Regulas (Euratom) Nr. 3954/87 (6) 1. panta 2. punkta nozīmē, kuras izcelsme ir Japānā vai kura sūtīta no Japānas, izņemot:

a)

produktus, kas izvesti no Japānas pirms 2011. gada 28. marta;

b)

produktus, kas ir novākti un/vai pārstrādāti pirms 2011. gada 11. marta;

c)

alkoholiskos dzērienus, kurus klasificē ar KN kodiem no 2203 līdz 2208;

d)

tādus dzīvnieku izcelsmes barības un pārtikas sūtījumus personīgam patēriņam, uz kuriem attiecas Komisijas Regulas (EK) Nr. 206/2009 (7) 2. pants;

e)

tādus barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, sūtījumus personīgam patēriņam, kuri nav komerciāli un ir paredzēti tikai fiziskai personai personīgam patēriņam un lietošanai. Šaubu gadījumā pierādīšanas pienākums ir sūtījuma saņēmējam.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir spēkā šādas definīcijas:

a)

“Japānas tiesību aktos paredzētie pārejas pasākumi” ir pārejas pasākumi, kurus 2012. gada 24. februārī pieņēma Japānas iestādes attiecībā uz cēzija-134 un cēzija-137 kopējā daudzuma maksimālajiem līmeņiem, kas noteikti III pielikumā;

b)

“sūtījums” ir tāds šīs regulas darbības jomā ietilpstošas barības vai pārtikas daudzums, kas ir tajā pašā klasē vai ar tādu pašu aprakstu, kam pievienots tāds pats dokuments vai dokumenti, kas tiek transportēts tādā pašā veidā un no vienas un tās pašas Japānas prefektūras vai prefektūrām, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti 5. pantā minētajā deklarācijā.

3. pants

Importēšana Savienībā

Produktus drīkst importēt Savienībā tikai tad, ja tie atbilst šai regulai.

4. pants

Cēzija-134 un cēzija-137 maksimālie līmeņi

1.   Produkti, izņemot III pielikumā norādītos produktus, atbilst cēzija-134 un cēzija-137 kopējā daudzuma maksimālajam līmenim, kas noteikts II pielikumā.

2.   III pielikumā norādītie produkti atbilst radioaktīvā cēzija maksimālajam līmenim, kas noteikts attiecīgajā pielikumā.

5. pants

Deklarācija

1.   Izņemot tēju, ko klasificē ar KN kodiem 0902, 2101 20 un 2202 90 10, katram tādu produktu sūtījumam, kuru izcelsme ir prefektūrā, kas nav Fukušima, pievieno derīgu deklarāciju, kas sagatavota un parakstīta saskaņā ar 6. pantu.

2.   Deklarācijā, kas minēta 1. punktā:

a)

apliecina, ka produkti atbilst Japānā spēkā esošajiem tiesību aktiem; un

b)

norāda, vai uz produktiem attiecas pārejas pasākumi, kas paredzēti Japānas tiesību aktos.

3.   Deklarācijā, kas minēta 1. punktā, apliecina arī to, ka:

a)

produkts ir novākts un/vai pārstrādāts pirms 2011. gada 11. marta; vai

b)

produkts – izņemot sēnes, Eleuterococcus sciadophylloides dzinumus, bambusu dzinumus, Aralia spinosa asnus un ērgļpapardes, kuru izcelsmes vieta ir Akitas, Jamagatas un Nagano prefektūra, un izņemot sēnes, kuru izcelsmes vieta ir Jamanaši, Šidzuokas, Ņiigatas un Aomori prefektūra, – ir ar izcelsmi prefektūrā un nosūtīts no prefektūras, kas nav Fukušimas, Gummas, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitamas, Čibas un Ivates prefektūra; vai

c)

produkts ir ar izcelsmi Gummas, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitamas, Čibas un Ivates prefektūrā un nosūtīts no vienas no šīm prefektūrām, bet nav uzskaitīts šīs regulas IV pielikumā; vai

d)

produkts ir nosūtīts no Fukušimas, Gummas, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitamas, Čibas, Ivates, Akitas, Jamagatas, Nagano, Jamanaši, Šidzuokas, Ņiigatas un Aomori prefektūras, bet tā izcelsme nav šajās prefektūrās un tranzīta laikā tas nav bijis eksponēts radioaktivitātei; vai

e)

ja produkts ir sēnes, Eleuterococcus sciadophylloides dzinumi, bambusu dzinumi, Aralia spinosa asni un ērgļpapardes, kuru izcelsmes vieta ir Akitas, Jamagatas un Nagano prefektūra, vai sēnes, kuru izcelsmes vieta ir Jamanaši, Šidzuokas, Ņiigatas un Aomori prefektūra, vai no tiem atvasināts produkts, vai salikta sastāva barības vai pārtikas produkts, kas satur vairāk nekā 50 % šo produktu, produktam pievieno analītisko ziņojumu, kurā ietver paraugu ņemšanas un analīžu rezultātus; vai

f)

ja produkts, kas minēts šīs regulas IV pielikumā, ir ar izcelsmi Fukušimas, Gummas, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitamas, Čibas un Ivates prefektūrā vai ir no šiem produktiem atvasināts produkts, vai ir salikta sastāva barības vai pārtikas produkts, kas satur vairāk nekā 50 % šo produktu, produktam pievieno analītisko ziņojumu, kurā ietver paraugu ņemšanas un analīžu rezultātus. IV pielikuma produktu saraksts neskar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 258/97 (8) prasības; vai

g)

ja produkta vai sastāvdaļu, kuru produktā ir vairāk nekā 50 %, izcelsme nav zināma, produktam pievieno analītisko ziņojumu, kurā ietver paraugu ņemšanas un analīžu rezultātus.

4.   Uz produktiem, kas nozvejoti vai ievākti 3. punkta f) apakšpunktā minēto prefektūru piekrastes ūdeņos, attiecas tur minētā deklarācija neatkarīgi no tā, kur šos produktus izkrauj.

6. pants

Deklarācijas sagatavošana un parakstīšana

1.   Deklarāciju, kas minēta 5. pantā, sagatavo saskaņā ar I pielikumā sniegto paraugu.

2.   Deklarāciju par 5. panta 3. punkta a)–d) apakšpunktā minētajiem produktiem paraksta Japānas kompetentās iestādes pilnvarots pārstāvis vai tādas struktūras pilnvarots pārstāvis, kuru pilnvarojusi Japānas kompetentā iestāde un kura atrodas minētās Japānas kompetentās iestādes pakļautībā un pārraudzībā.

3.   Deklarāciju par 5. panta 3. punkta e)–g) apakšpunktā minētajiem produktiem paraksta Japānas kompetentās iestādes pilnvarots pārstāvis, un tai pievieno analītisku ziņojumu ar paraugu ņemšanas un analīžu rezultātiem.

7. pants

Identifikācija

Katru produktu sūtījumu identificē ar kodu, ko norāda 5. panta 1. punktā minētajā deklarācijā, 6. panta 3. punktā minētajā analītiskajā ziņojumā, sanitārajā sertifikātā un visos tirdzniecības dokumentos, kas pievienoti sūtījumam.

8. pants

Robežkontroles punkti un izraudzītās ievešanas vietas

Produktu sūtījumus – izņemot sūtījumus, kuri ietilpst Padomes Direktīvas 97/78/EK (9) darbības jomā, –, ko Savienībā paredzēts ievest caur robežkontroles punktu, Savienībā ieved caur izraudzīto ievešanas vietu Komisijas Regulas (EK) Nr. 669/2009 (10) 3. panta b) punkta nozīmē (turpmāk “izraudzītā ievešanas vieta”).

9. pants

Iepriekšēja paziņošana

1.   Uzņēmēji, kas iesaistīti barības un pārtikas apritē, vai to pārstāvji robežkontroles punkta vai izraudzītās ievešanas vietas kompetentajām iestādēm vismaz divas darbdienas pirms sūtījuma faktiskās pienākšanas paziņo par katra produktu sūtījuma pienākšanu, izņemot gadījumus, kad tiek sūtīta tēja, kuras izcelsmes prefektūra nav Fukušima.

2.   Lai izpildītu iepriekšējās paziņošanas pienākumu, viņi aizpilda Regulas (EK) Nr. 669/2009 3. panta a) punktā minētā kopējā ievešanas dokumenta (KID) I daļu un minēto dokumentu iesniedz kompetentajai iestādei izraudzītajā ievešanas vietā vai robežkontroles punktā vismaz divas darbdienas pirms sūtījuma faktiskās pienākšanas.

Aizpildot KID šīs regulas piemērošanai, uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, ņem vērā KID aizpildīšanas norādījumus, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 669/2009 II pielikumā.

10. pants

Oficiālās kontroles

1.   Robežkontroles punkta vai izraudzītās ievešanas vietas kompetentās iestādes veic:

a)

visu tādu produktu sūtījumu dokumentu pārbaudes, kuriem jābūt pievienotai 5. pantā minētajai deklarācijai;

b)

nejaušas identitātes pārbaudes un nejaušas fiziskas pārbaudes, tostarp laboratorijas analīzes cēzija-134 un cēzija-137 klātbūtnes noteikšanai. Analīžu rezultātiem jābūt pieejamiem piecu darbdienu laikā.

2.   Ja laboratorijas analīžu rezultāti sniedz pierādījumus, ka deklarācijā sniegtās garantijas ir nepatiesas, uzskata, ka deklarācija nav derīga un barības un pārtikas sūtījums neatbilst šīs regulas noteikumiem.

11. pants

Izmaksas

Visas izmaksas, kas rodas, veicot 10. pantā minētās oficiālās kontroles un īstenojot jebkādus pasākumus saistībā ar neatbilstību, sedz uzņēmēji, kas iesaistīti barības un pārtikas apritē.

12. pants

Laišana brīvā apgrozībā

Lai sūtījumi tiktu laisti brīvā apgrozībā, uzņēmēji, kas iesaistīti barības un pārtikas apritē, vai to pārstāvji pēc tam, kad veiktas visas oficiālās kontroles, muitas dienestiem (fiziski vai elektroniski) uzrāda KID, ko pienācīgi aizpildījusi kompetentā iestāde. Muitas dienesti apstiprina sūtījuma laišanu brīvā apgrozībā tikai tad, ja KID II daļas 14. ailē ir norādīts labvēlīgs kompetentās iestādes lēmums, kas II daļas 21. ailē parakstīts.

13. pants

Neatbilstīgi produkti

Produktus, kuri neatbilst šīs regulas noteikumiem, nedrīkst laist tirgū. Šādus produktus vai nu drošā veidā likvidē, vai nosūta atpakaļ uz Japānu.

14. pants

Ziņojumi

Dalībvalstis, izmantojot ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā (RASFF), ik pēc trim mēnešiem informē Komisiju par visiem iegūtajiem analīžu rezultātiem. Minēto ziņojumu iesniedz mēneša laikā pēc katra ceturkšņa beigām.

15. pants

Pārskatīšana

Šo regulu pārskata līdz 2015. gada 31. martam.

16. pants

Pārejas noteikums

Atkāpjoties no 3. panta, produktus Savienībā var importēt saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a)

tie atbilst Īstenošanas regulai (ES) Nr. 996/2012; un

b)

tie izvesti no Japānas pirms šīs regulas stāšanās spēkā, vai arī tie izvesti no Japānas pēc šīs regulas stāšanās spēkā, bet pirms 2014. gada 1. maija, un tiem pievienota saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 996/2012 izsniegta deklarācija, kas izsniegta pirms 2014. gada 1. aprīļa.

17. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 28. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 25. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 297/2011, ar ko pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas (OV L 80, 26.3.2011., 5. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 27. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 961/2011, ar kuru pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus noteikumus, kas reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas, un ar kuru atceļ Regulu (ES) Nr. 297/2011 (OV L 252, 28.9.2011., 10. lpp.).

(4)  Komisijas 2012. gada 29. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 284/2012, ar ko pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus noteikumus, kuri reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas, un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 961/2011 (OV L 92, 30.3.2012., 16. lpp.).

(5)  Komisijas 2012. gada 26. oktobra Īstenošanas regula (ES) Nr. 996/2012, ar ko pēc avārijas Fukusimas atomelektrostacijā paredz īpašus noteikumus, kuri reglamentē Japānas izcelsmes pārtikas un barības importu un pārtikas un barības sūtījumus no Japānas, un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 284/2012 (OV L 299, 27.10.2012., 31. lpp.).

(6)  Padomes 1987. gada 22. decembra Regula (Euratom) Nr. 3954/87 par pārtikas produktu un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas (OV L 371, 30.12.1987., 11. lpp.).

(7)  Komisijas 2009. gada 5. marta Regula (EK) Nr. 206/2009 par dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Kopienā personīgam patēriņam un Regulas (EK) Nr. 136/2004 grozīšanu (OV L 77, 24.3.2009., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām (OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.).

(9)  Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīva 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.).

(10)  Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK (OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.).


I PIELIKUMS

Deklarācija importam Savienībā

Image

Image


II PIELIKUMS

Japānas tiesību aktos paredzētie maksimālie līmeņi pārtikai  (1) (Bq/kg)

 

Zīdaiņu un mazu bērnu pārtika

Piens un dzērieni uz piena bāzes

Cita pārtika, izņemot: – minerālūdeni un tamlīdzīgus dzērienus, — tējas uzlējumu no nefermentētām lapām

Minerālūdens un tamlīdzīgi dzērieni un tējas uzlējums no nefermentētām lapām

Cēzija-134 un cēzija-137 kopējais daudzums

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Japānas tiesību aktos paredzētie maksimālie līmeņi barībai  (3) (Bq/kg)

 

Liellopiem un zirgiem paredzēta barība

Cūkām paredzēta barība

Mājputniem paredzēta barība

Zivīm paredzēta barība (4)

Cēzija-134 un cēzija-137 kopējais daudzums

100 (5)

80 (5)

160 (5)

40 (5)


(1)  Kaltētiem produktiem, kurus paredzēts lietot uzturā rekonstituētā veidā, maksimālo līmeni piemēro lietošanai uzturā gatavam rekonstituētam produktam.

Kaltētām sēnēm piemērojamais rekonstituēšanas koeficients ir 5.

Tējas gadījumā maksimālo līmeni piemēro uzlējumam no tējas lapām. Kaltētas tējas apstrādes koeficients ir 50, līdz ar to 500 Bq/kg maksimālais līmenis kaltētām tējas lapām nodrošina, ka līmenis tējas uzlējumā nepārsniedz 10 Bq/kg maksimālo līmeni.

(2)  Lai nodrošinātu atbilstību Japānā pašlaik piemērotajiem maksimālajiem līmeņiem, šīs vērtības pagaidu kārtā aizstāj vērtības, kas noteiktas Padomes Regulā (Euratom) Nr. 3954/87.

(3)  Maksimālais līmenis attiecas uz barību, kuras mitruma saturs ir 12 %.

(4)  Izņemot barību, kas paredzēta dekoratīvām zivīm.

(5)  Lai nodrošinātu atbilstību Japānā pašlaik piemērotajiem maksimālajiem līmeņiem, šī vērtība pagaidu kārtā aizstāj vērtību, kas noteikta Komisijas 1990. gada 29. marta Regulā (Euratom) Nr. 770/90 par barības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas (OV L 83, 30.3.1990., 78. lpp.).


III PIELIKUMS

Pārejas pasākumi, kas paredzēti Japānas tiesību aktos un kas piemērojami attiecībā uz šo regulu

a)

Piens un piena produkti, minerālūdens un tamlīdzīgi dzērieni, kas ražoti un/vai pārstrādāti pirms 2012. gada 31. marta, nedrīkst saturēt radioaktīvo cēziju tādā apmērā, ka pārsniegti 200 Bq/kg.

Citi pārtikas produkti, kas ražoti un/vai pārstrādāti pirms 2012. gada 31. marta, nedrīkst saturēt radioaktīvo cēziju tādā apmērā, ka pārsniegti 500 Bq/kg, taču tas neattiecas uz:

produktiem, kas izgatavoti no rīsiem,

sojas pupiņām un produktiem, kas izgatavoti no sojas pupiņām.

b)

No rīsiem izgatavoti produkti, kas ražoti un/vai pārstrādāti pirms 2012. gada 30. septembra, nedrīkst saturēt radioaktīvo cēziju tādā apmērā, ka pārsniegti 500 Bq/kg.

c)

Sojas pupiņas, kas novāktas un laistas tirgū pirms 2012. gada 31. decembra, nedrīkst saturēt radioaktīvo cēziju tādā apmērā, ka pārsniegti 500 Bq/kg.

d)

No sojas pupiņām izgatavoti produkti, kas ražoti un/vai pārstrādāti pirms 2012. gada 31. decembra, nedrīkst saturēt radioaktīvo cēziju tādā apmērā, ka pārsniegti 500 Bq/kg.


IV PIELIKUMS

Barība un pārtika, no kuras ir jāņem paraugi un kurai analīzēs jānosaka cēzija-134 un cēzija-137 klātbūtne pirms tās eksportēšanas uz Savienību

a)

Produkti, kuru izcelsme ir Fukušimas prefektūrā:

visi produkti, ievērojot šīs regulas 1. pantā minētos atbrīvojumus;

b)

produkti, kuru izcelsme ir Akitas, Jamagatas un Nagano prefektūrā:

sēnes un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 un 2005 99 80,

Aralia sp. asni un no tiem atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 99, 0710 80, 0711 90 un 0712 90,

bambusa dzinumi (Phyllostacys pubescens) un no tiem atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 un 2005 91,

ērgļpapardes (Pteridium aquilinum) un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 99, 0710 80, 0711 90 un 0712 90,

Eleuterococcus sciadophylloides dzinumi un no tiem atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 99, 0710 80, 0711 90 un 0712 90;

c)

produkti, kuru izcelsme ir Jamanaši, Šidzuokas, Ņiigatas vai Aomori prefektūrā:

sēnes un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 un 2005 99 80;

d)

produkti, kuru izcelsme ir Gummas, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitamas, Čibas vai Ivates prefektūrā:

sēnes un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 un 2005 99 80,

zivis un zivsaimniecības produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 un 1605, izņemot ķemmīšgliemenes, ko klasificē ar KN kodiem 0307 21, 0307 29 un 1605 52 00,

rīsi un no tiem atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 un 1905 90,

sojas pupiņas un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 1201 90, 1208 10, 1507;

Aralia sp. asni un no tiem atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 99, 0710 80, 0711 90 un 0712 90,

bambusa dzinumi (Phyllostacys pubescens) un no tiem atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 un 2005 91,

ērgļpapardes (Pteridium aquilinum) un no tām atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 99, 0710 80, 0711 90 un 0712 90,

Osmunda japonica un no tās atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 99, 0710 80, 0711 90 un 0712 90,

Eleuterococcus sciadophylloides dzinumi un no tiem atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 99, 0710 80, 0711 90 un 0712 90,

Matteuccia struthioptheris un no tās atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 99, 0710 80, 0711 90 un 0712 90,

Elatostoma umbellatum var. majus un no tā atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 0709 99, 0710 80, 0711 90 un 0712 90,

griķi un no tiem atvasinātie produkti, ko klasificē ar KN kodiem 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 un 1905 90;

e)

salikta sastāva produkti, kuru sastāvā vairāk nekā 50 % veido produkti, kas minēti šā pielikuma a)–d) punktā


29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 323/2014

(2014. gada 28. marts),

ar kuru groza I un II pielikumu Regulai (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 669/2009 (2) paredzēti noteikumi par pastiprinātu oficiālo kontroli, kas jāveic, importējot tās I pielikumā uzskaitīto (“saraksts”) barību un pārtiku, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, ievešanas vietās Regulas (EK) Nr. 882/2004 I pielikumā minētajās teritorijās.

(2)

Regulas (EK) Nr. 669/2009 2. pantā noteikts, ka sarakstu pārskata regulāri un ne retāk kā reizi ceturksnī, ņemot vērā vismaz tos informācijas avotus, kas norādīti minētajā pantā.

(3)

Kā liecina ar pārtiku saistītu incidentu biežums un nozīmīgums ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (RASFF), konstatējumi, kas gūti, Pārtikas un veterinārajam birojam apmeklējot trešās valstis, kā arī tie ceturkšņa ziņojumi par pārtikas un barības sūtījumiem, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika un barība, kurus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 669/2009 15. pantu Komisijai iesniegušas dalībvalstis, minētais saraksts būtu jāgroza.

(4)

Jo īpaši attiecībā uz Indijas un Taizemes izcelsmes beteļauga lapu, Indijas izcelsmes fermentu, Sudānas izcelsmes zemesriekstu un atvasināto produktu, kā arī Turcijas izcelsmes vīnogulāju lapu sūtījumiem attiecīgie informācijas avoti norāda, ka ir radušies jauni apdraudējumi, tādējādi liecinot, ka vajadzīga pastiprināta oficiālā kontrole. Tāpēc šajā sarakstā būtu jāiekļauj ieraksti par šiem sūtījumiem.

(5)

Turklāt saraksts būtu jāgroza, svītrojot ierakstus par precēm, par kurām pieejamajos informācijas avotos norādīts, ka kopumā tās pienācīgi atbilst attiecīgajām Savienības tiesību aktos noteiktajām nekaitīguma prasībām, un kurām tāpēc vairs nav pamata veikt pastiprinātu oficiālo kontroli. Tādēļ attiecīgi būtu jāsvītro ieraksts sarakstā par kaltētām nūdelēm no Ķīnas.

(6)

Turklāt dalībvalstis paziņoja Komisijai par vajadzību precizēt, ka ieraksti par garšaugu importu no Marokas, Taizemes un Vjetnamas, okras importu no Vjetnamas un piparu importu no Taizemes un Vjetnamas attiecas arī uz dzesinātiem izstrādājumiem. Savienības tiesību aktu skaidrības labad sarakstā ir jāizdara arī precizējums attiecībā uz ierakstiem par apelsīnu un zemeņu importu no Ēģiptes un zirņu un pupu importu no Kenijas.

(7)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 669/2009 II pielikumā ir vajadzīgi grozījumi, jo īpaši lai kopējā ievešanas dokumentā ņemtu vērā noteikumus par tālāku transportēšanu, kas paredzēti minētās regulas 8. pantā. Papildu tehniskas izmaiņas ir vajadzīgas arī norādījumos par kopējo ievešanas dokumentu.

(8)

Lai nodrošinātu konsekvenci un skaidrību, ir lietderīgi aizstāt Regulas (EK) Nr. 669/2009 I un II pielikumu.

(9)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 669/2009.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 669/2009 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā iekļauto tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 28. marts

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK (OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.).


PIELIKUMS

I PIELIKUMS

Barība un pārtika, kura nav dzīvnieku izcelsmes un kuru izraudzītajā ievešanas vietā pārbauda pastiprinātā oficiālā kontrolē

Barība un pārtika

(paredzētā izmantošana)

KN kods (1)

TARIC apakšgrupa

Izcelsmes valsts

Risks

Fiziskās kontroles un identitātes kontroles biežums (%)

Rozīnes

(Pārtika)

0806 20

 

Afganistāna (AF)

Ohratoksīns A

50

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Brazīlija (BR)

Aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

(Barība un pārtika)

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Zemenes (saldētas)

(Pārtika)

0811 10

 

Ķīna (CN)

Norovīruss un A hepatīts

5

Brassica oleracea

(citi pārtikā lietojami Brassica ģints augi, Ķīnas brokoļi) (2)

(Pārtika - svaiga vai dzesēta)

ex 0704 90 90

40

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (3)

20

Pomelo

(Pārtika – svaiga)

ex 0805 40 00

31; 39

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (4)

20

Tēja, arī aromatizēta

(Pārtika)

0902

 

Ķīna (CN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (5)

10

Baklažāni

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Dominikānas Republika (DO)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (6)

10

Balzambumbieri (Momordica charantia)

(Pārtika - svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

Sparģeļpupiņas

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Dominikānas Republika (DO)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (6)

20

Pipari (saldie un citi) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99

20

(Pārtika - svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Apelsīni (svaigi vai žāvēti)

0805 10 20;

0805 10 80

 

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (7)

10

Zemenes (svaigas)

(Pārtika)

0810 10 00

Pipari (saldie un citi) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

ex 0709 60 99;

20

Ēģipte (EG)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (8)

10

(Pārtika - svaiga, dzesēta vai saldēta)

0710 80 51;

ex 0710 80 59

20

Beteļauga lapas (Piper betle L.)

(Pārtika)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

Salmonella (9)

10

Capsicum annuum, veseli

0904 21 10

 

Indija (IN)

Aflatoksīni

10

Capsicum annuum, grūsti vai malti

ex 0904 22 00

10

Žāvēti Capsicum ģints augļi, veseli, izņemot saldos piparus (Capsicum annuum)

0904 21 90

Karijs (čilli produkti)

0910 91 05

Muskatrieksts

(Myristica fragrans)

(Pārtika - kaltētas garšvielas)

0908 11 00;

0908 12 00

Fermenti, gatavi fermenti

(Barība un pārtika)

3507

 

Indija (IN)

Hloramfenikols

50

Muskatrieksts

(Myristica fragrans)

(Pārtika - kaltētas garšvielas)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonēzija (ID)

Aflatoksīni

20

Zirņi ar pākstīm (nelobīti)

ex 0708 10 00

40

Kenija (KE)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (10)

10

Pupas ar pākstīm (nelobītas)

(Pārtika - svaiga vai dzesēta)

ex 0708 20 00

40

Piparmētras

(Pārtika - svaigi vai dzesēti garšaugi)

ex 1211 90 86

30

Maroka (MA)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (11)

10

Kaltētas pupiņas

(Pārtika)

0713 39 00

 

Nigērija (NG)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (12)

50

Arbūzu (Egusi, Citrullus lanatus) sēklas un no tām iegūti produkti

(Pārtika)

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sjerraleone (SL)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Sudāna (SD)

Aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

(Barība un pārtika)

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

(Pārtika – svaiga vai dzesēta)

ex 0709 60 99

20

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (13)

10

Beteļauga lapas (Piper betle L.)

(Pārtika)

ex 1404 90 00

10

Taizeme (TH)

Salmonella (9)

10

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Taizeme (TH)

Salmonella (9)

10

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 86

20

Piparmētras

(Pārtika - svaigi vai dzesēti garšaugi)

ex 1211 90 86

30

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (14)

10

Baziliks (svētais, saldais)

(Pārtika - svaigi vai dzesēti garšaugi)

ex 1211 90 86

20

Sparģeļpupiņas

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Taizeme (TH)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (14)

20

Baklažāni

(Pārtika - svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

Saldie pipari (Capsicum annuum)

(Pārtika - svaigi, dzesēti vai saldēti dārzeņi)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turcija (TR)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (15)

10

Vīnogulāju lapas

(Pārtika)

ex 2008 99 99

11; 19

Turcija (TR)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (16)

10

Rozīnes

(Pārtika)

0806 20

 

Uzbekistāna (UZ)

Ohratoksīns A

50

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (17)

20

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 86

20

Piparmētras

ex 1211 90 86

30

Pētersīļi

(Pārtika - svaigi vai dzesēti garšaugi)

ex 0709 99 90

40

Okras

ex 0709 99 90

20

Vjetnama (VN)

Pesticīdu atliekas, kas analizētas, izmantojot vairāku atlieku noteikšanas metodes, kuras balstītas uz GC-MS un LC-MS, vai izmantojot vienas atliekas noteikšanas metodes (17)

20

Pipari (izņemot saldos) (Capsicum spp.)

(Pārtika - svaiga vai dzesēta)

ex 0709 60 99

20

II PIELIKUMS

KOPĒJAIS IEVEŠANAS DOKUMENTS (KID)

Image

Image

Image

Kopējā ievešanas dokumenta aizpildīšanas norādījumi

Vispārīgas prasības:

kopējo ievešanas dokumentu aizpildīt drukātiem burtiem. Piezīmes ir sniegtas pie atbilstīgās ailes numura.

I daļa.   Šo daļu aizpilda barības un pārtikas uzņēmums vai tā pārstāvis, ja vien nav norādīts citādi.

I.1. aile.

Nosūtītājs: fiziskas vai juridiskas personas (barības vai pārtikas uzņēmums), kas sūta sūtījumu, nosaukums/vārds un uzvārds un pilna adrese. Ieteicams norādīt informāciju par tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.2. aile.

Informāciju par KID atsauces numuru sniedz izraudzītās ievešanas vietas (DPE) kompetentā iestāde. Barības un pārtikas uzņēmums norāda izraudzīto ievešanas vietu, kurā sūtījums ieradīsies.

I.3. aile.

Saņēmējs: fiziskas vai juridiskas personas (barības vai pārtikas uzņēmums), kas ir sūtījuma adresāts, nosaukums/vārds un uzvārds un pilna adrese. Ieteicams norādīt informāciju par tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.4. aile.

Par sūtījumu atbildīgā persona: persona (barības un pārtikas uzņēmums vai tā pārstāvis, vai persona, kas to vārdā sniedz apliecinājumu), kas atbildīga par sūtījumu, kad to uzrāda DPE, un kas importētāja vārdā DPE kompetentajai iestādei sniedz nepieciešamos apliecinājumus. Norādīt nosaukumu un pilnu adresi. Ieteicams norādīt informāciju par tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.5. aile.

Izcelsmes valsts: trešā valsts, no kuras prece cēlusies, kur tā audzēta, vākta vai ražota.

I.6. aile.

Nosūtītāja valsts: trešā valsts, kur sūtījums iekrauts transportlīdzeklī sūtīšanai uz Savienību.

I.7. aile.

Importētājs: nosaukums un pilna adrese. Ieteicams norādīt informāciju par tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.8. aile.

Galamērķis: piegādes adrese Savienībā. Ieteicams norādīt informāciju par tālruņa un faksa numuru vai e-pasta adresi.

I.9. aile.

Saņemšana DPE: ierakstīt paredzamo datumu, kad sūtījums nonāks DPE.

I.10. aile.

Dokumenti: pēc vajadzības ierakstīt sūtījumam pievienoto oficiālo dokumentu izsniegšanas datumu un numuru.

I.11. aile.

Sniegt izsmeļošu informāciju par sūtījuma transportu: lidmašīnām – lidojuma numurs, kuģiem – kuģa nosaukums, autotransportam – reģistrācijas numurs un vajadzības gadījumā piekabes numurs, dzelzceļa transportlīdzekļiem – vilciena identifikācijas numurs un vagona numurs.

Dokumentu atsauces: gaisa kravas pavadzīme, konosaments vai dzelzceļa vai autotransporta kravas pavadzīmes numurs.

I.12. aile.

Preces apraksts: sniegt sīku preces aprakstu (ja tā ir barība, norādīt arī barības veidu).

I.13. aile.

Preces kods: izmantot preces identifikācijas kodu, kā norādīts I pielikumā (vajadzības gadījumā arī TARIC apakšiedalījumu).

I.14. aile.

Bruto svars: kopsvars kilogramos. Tā ir produktu, to nepastarpinātās taras un visa iepakojuma kopējā masa, izņemot transporta konteinerus un pārējo transportēšanas aprīkojumu.

Neto svars: faktiskā produkta svars kilogramos, izņemot iepakojumu. To nosaka kā paša produkta masu bez nepastarpinātās taras vai iepakojuma.

I.15. aile.

Iepakojumu skaits.

I.16. aile.

Temperatūra: atzīmēt atbilstīgo transportēšanas/glabāšanas temperatūru.

I.17. aile.

Iepakojuma veids: precizēt produktu iepakojuma veidu.

I.18. aile.

Preces paredzētas šādam nolūkam: atzīmēt aili atkarībā no tā, vai prece ir paredzēta lietošanai pārtikā bez iepriekšējas šķirošanas vai citas fizikālas apstrādes (šādā gadījumā atzīmēt “lietošanai pārtikā”) vai ir paredzēta lietošanai pārtikā pēc šādas apstrādes (šādā gadījumā atzīmēt “turpmākai apstrādei”), vai to paredzēts izmantot kā “barību” (šādā gadījumā atzīmēt “barībai”).

I.19. aile.

Vajadzības gadījumā norādīt visu plombu un konteineru identifikācijas numurus.

I.20. aile.

Pārsūtīšanai uz kontroles punktu: 19. panta 1. punktā noteiktajā pārejas periodā DPE atzīmē šo aili, lai varētu transportēt uz citu kontroles punktu.

I.21. aile.

Neattiecas.

I.22. aile.

Importam: atzīmēt šo aili gadījumos, kad sūtījumu ir paredzēts importēt Savienībā (8. pants).

I.23. aile.

Neattiecas.

I.24. aile.

Atzīmēt atbilstīgo transportlīdzekli.

II daļa.   Šo daļu aizpilda kompetentā iestāde.

II.1. aile.

Norādīt to pašu atsauces numuru, kas minēts I.2. ailē.

II.2. aile.

Ja nepieciešams, aili aizpilda muitas dienests.

II.3. aile.

Dokumentu pārbaude: aizpildāma attiecībā uz visiem sūtījumiem.

II.4. aile.

DPE kompetentā iestāde norāda, vai sūtījums atlasīts, lai veiktu tā fizisko kontroli, kuru 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā drīkst veikt citā kontroles punktā.

II.5. aile.

DPE kompetentā iestāde norāda, uz kuru kontroles punktu 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā pēc tam, kad apmierinoši notikusi dokumentu kontrole, var transportēt sūtījumu, lai veiktu identitātes kontroli un fizisko kontroli.

DPE kompetentā iestāde arī norāda, vai atļauta sūtījuma tālāka transportēšana, kā paredzēts 8. pantā. Tālāku transportēšanu var atļaut tikai tad, ja DPE ir veikta identitātes kontrole un tās rezultāti ir apmierinoši. Tādēļ II.11. aili aizpilda tajā pašā laikā, kad tiek dota atļauja veikt tālāku transportēšanu, savukārt II.12. aili aizpilda, kad ir pieejami laboratorijas testu rezultāti.

II.6. aile.

Precizēt, kā jārīkojas gadījumā, ja sūtījums ticis noraidīts dokumentu kontroles neapmierinošo rezultātu dēļ. II.7. ailē jāieraksta galamērķa uzņēmuma adrese, ja sūtījums paredzēts “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” un “izmantošanai citam nolūkam”.

II.7. aile.

Pēc vajadzības norādīt apstiprinājuma numuru un visu galamērķu adresi (vai kuģa nosaukumu un ostu), ja ir nepieciešama papildu sūtījuma kontrole, piemēram, II.6. ailē, “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” vai “izmantošanai citam nolūkam”.

II.8. aile.

Šeit uzlikt DPE kompetentās iestādes oficiālo zīmogu.

II.9. aile.

DPE kompetentās iestādes atbildīgā ierēdņa paraksts.

II.10. aile.

Neattiecas.

II.11. aile.

DPE kompetentā iestāde vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentā iestāde norāda identitātes kontroles rezultātus.

II.12. aile.

DPE kompetentā iestāde vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentā iestāde norāda fiziskās kontroles rezultātus.

II.13. aile.

DPE kompetentā iestāde vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentā iestāde norāda laboratorijas testa rezultātus. Šajā ailē norāda tās vielas vai patogēna kategoriju, par kuru veikts laboratorijas tests.

II.14. aile.

Šo aili aizpilda par visiem sūtījumiem, kurus laiž brīvā apgrozībā Savienībā.

II.15. aile.

Neattiecas.

II.16. aile.

Precizēt, kā jārīkojas gadījumā, ja sūtījums ticis noraidīts identitātes kontroles vai fiziskās kontroles neapmierinošo rezultātu dēļ. II.18. ailē jāieraksta galamērķa uzņēmuma adrese, ja sūtījums paredzēts “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” un “izmantošanai citam nolūkam”.

II.17. aile.

Atteikuma iemesli: aili aizpilda pēc vajadzības, lai pievienotu atbilstīgo informāciju. Atzīmēt atbilstīgo variantu.

II.18. aile.

Pēc vajadzības norādīt apstiprinājuma numuru un visu galamērķu adresi (vai kuģa nosaukumu un ostu), ja ir nepieciešama papildu sūtījuma kontrole, piemēram, II.16. ailē, “pārsūtīšanai”, “iznīcināšanai”, “pārveidošanai” vai “izmantošanai citam nolūkam”.

II.19. aile.

Šo aili aizpildīt, ja sūtījuma oriģinālā plomba ir bojāta, atverot konteineru. Jāsaglabā visu šādā nolūkā izmantoto plombu apkopotais saraksts.

II.20. aile.

Šeit uzlikt DPE kompetentās iestādes vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentās iestādes oficiālo zīmogu.

II.21. aile.

DPE kompetentās iestādes vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentās iestādes atbildīgā ierēdņa paraksts.

III daļa.   Šo daļu aizpilda kompetentā iestāde.

III.1. aile.

Ziņas par pārsūtīšanu: DPE kompetentā iestāde vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta kompetentā iestāde, tiklīdz zināms, norāda izmantotā transportlīdzekļa veidu, tā identifikācijas numuru, galamērķa valsti un pārsūtīšanas datumu.

III.2. aile.

Turpmākie pasākumi: norādīt vietējo kompetentās iestādes nodaļu, kas attiecīgā gadījumā atbild par uzraudzību saistībā ar sūtījuma “iznīcināšanu”, “pārveidošanu” vai “izmantošanu citam nolūkam”. Minētā kompetentā iestāde šajā ailē norāda, vai sūtījums ir saņemts un vai tas ir atbilstīgs.

III.3. aile.

“Pārsūtīšanas” gadījumā DPE kompetentās iestādes atbildīgā ierēdņa paraksts vai, 19. panta 1. punktā paredzētajā pārejas periodā, kontroles punkta atbildīgā ierēdņa paraksts. “Iznīcināšanas”, “pārveidošanas” vai “izmantošanas citam nolūkam” gadījumā vietējās kompetentās iestādes atbildīgā ierēdņa paraksts.


(1)  Ja jāpārbauda tikai daži ar kādu KN kodu klasificēti produkti un preču nomenklatūrā šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, tad KN kodu marķē ar “ex”.

(2)  Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck sugas alboglabra šķirne. Pazīstama arī kā Kai Lan, Gai Lan, Gailan, Kailan, Chinese bare Jielan.

(3)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: hlorfenapils, fipronils (fipronila un sulfona metabolīta summa (MB46136), izteikta kā fipronils), karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), acetamiprīds, dimetomorfs un propikonazols.

(4)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: triazofoss, triadimefons un triadimenols (triadimefona un triadimenola summa), parationmetils (parationmetila un paraoksonmetila summa, kas izteikta kā parationmetils), fentoāts, metidations.

(5)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: buprofezīns, imidakloprīds, fenvalerāts un esfenvalerāts (RS un SR izomēru summa), profenofoss, trifluralīns, triazofoss, triadimefons un triadimenols (triadimefona un triadimenola summa), cipermetrīns (cipermetrīns, tostarp pārējie sastāvā esošo izomēru maisījumi (izomēru summa)).

(6)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: amitrazs (amitrazs, kura sastāvā ir metabolīti, kas satur 2,4-dimetilanilīna grupu, kas izteikta kā amitrazs), acefāts, aldikarbs (aldikarba, tā sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā aldikarbs), karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, izteikta kā karbendazīms), hlorfenapirs, hlorpirifoss, ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, kas izteikti kā CS2, ieskaitot manebu, mankocebu, metirāmu, propinebu, tirāmu un ciramu), diafentiurons, diazinons, dihlorvoss, dikofols (p, p' un o,p' izomēru summa), dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), endosulfāns (alfa un beta izomēru un endosulfāna sulfāta summa, kas izteikta kā endosulfāns), fenamidons, imidakloprīds, malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations), metamidofoss, metiokarbs (metiokarba un metiokarba sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā metiokarbs), metomils un tiodikarbs (metomila un tiodikarba summa, kas izteikta kā metomils), monokrotofoss, oksamils, profenofoss, propikonazols, tiabendazols, tiakloprīds.

(7)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), ciflutrīns (ciflutrīns, tostarp pārējie sastāvā esošo izomēru maisījumi (izomēru summa)), ciprodinils, diazinons, dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), etions, fenitrotions, fenpropatrīns, fludioksonils, heksaflumurons, lambda-cihalotrīns, metiokarbs (metiokarba un metiokarba sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā metiokarbs), metomils un tiodikarbs (metomila un tiodikarba summa, izteikta kā metomils), oksamils, fentoāts, tionfanātmetils.

(8)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbofurāns (karbofurāna un 3-hidroksi-karbofurāna summa, izteikta kā karbofurāns), hlorpirifoss, cipermetrīns (cipermetrīns, tostarp pārējie sastāvā esošo izomēru maisījumi (izomēru summa)), ciprokonazols, dikofols (p, p' un o,p' izomēru summa), difenokonazols, dinotefurāns, etions, flusilazols, folpets, prohlorāzs (prohlorāza un tā metabolītu summa, kas satur 2,4,6-trihlorfenola grupu, izteikts kā prohlorāzs), profenofoss, propikonazols, tiofanātmetils un triforīns.

(9)  Atsauces metode EN/ISO 6579 vai metode, kas apstiprināta attiecībā pret to, kā minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 2073/2005 5. pantā (OV L 338, 22.12.2005., 1. lpp.).

(10)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), hlorpirifoss, acefāts, metamidofoss, metomils un tiodikarbs (metomila un tiodikarba summa, izteikta kā metomils), diafentiurons, indoksakarbs kā izomēru S un R summa.

(11)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: hlorpirifoss, cipermetrīns (tostarp pārējie sastāvā esošo izomēru maisījumi (izomēru summa)), dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), endosulfāns (alfa un beta izomēru un endosulfāna sulfāta summa, kas izteikta kā endosulfāns), heksakonazols, parationmetils (parationmetila un paraoksonmetila summa, izteikta kā parationmetils), metomils un tiodikarbs (metomila un tiodikarba summa, izteikta kā metomils), flutriafols, karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), flubendiamīds, miklobutanils, malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations).

(12)  Jo īpaši dihlorvosa atliekas.

(13)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbofurāns (karbofurāna un 3-hidroksi-karbofurāna summa, izteikta kā karbofurāns), metomils un tiodikarbs (metomila un tiodikarba summa, kas izteikta kā metomils), dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), triazofoss, malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations), profenofoss, protiofoss, etions, karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), triforīns, procimidons, formetanāts (formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds)).

(14)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: acefāts, karbarils, karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), karbofurāns (karbofurāna un 3-hidroksi-karbofurāna summa, izteikta kā karbofurāns), hlorpirifoss, hlorpirifosmetils, dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), etions, malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations), metalaksils un metalaksils-M (metalaksils, tostarp pārējie sastāvā esošo izomēru maisījumi, ieskaitot metalaksilu-M (izomēru summa)), metamidofoss, metomils un tiodikarbs (metomila un tiodikarba summa, izteikta kā metomils), monokrotofoss, profenofoss, protiofoss, kvinalfoss, triadimefons un triadimenols (triadimefona un triadimenola summa), triazofoss, dikrotofoss, EPN, triforīns.

(15)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: metomils un tiodikarbs (metomila un tiodikarba summa, izteikta kā metomils), oksamils, karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), klofentezīns, diafentiurons, dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), formetanāts (formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds)), malations (malationa un malaoksona summa, izteikta kā malations), procimidons, tetradifons, tiofanātmetils.

(16)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: azoksistrobīns, boskalīds, hlorpirifoss, ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, tostarp manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams), endosulfāns (alfa un beta izomēru un endosulfāna-sulfāta summa, izteikta kā endosulfāns), krezoksimmetils, lambda-cihalotrīns, metalaksils un metalaksils-M (metalaksils, tostarp pārējie sastāvā esošo izomēru maisījumi, ieskaitot metalaksilu-M (izomēru summa)), metoksifenozīds, metrafenons, miklobutanils, penkonazols, piraklostrobīns, pirimetanils, triadimefons un triadimenols (triadimefona un triadimenola summa), trifloksistrobīns.

(17)  Jo īpaši šādu vielu atliekas: karbofurāns (karbofurāna un 3-hidroksi-karbofurāna summa, izteikta kā karbofurāns), karbendazīms un benomils (benomila un karbendazīma summa, kas izteikta kā karbendazīms), hlorpirifoss, profenofoss, permetrīns (izomēru summa), heksakonazols, difenokonazols, propikonazols, fipronils (fipronila un sulfona metabolīta summa (MB46136), izteikta kā fipronils), propargīts, fluzilazols, fentoāts, cipermetrīns (tostarp pārējie sastāvā esošo izomēru maisījumi (izomēru summa)), metomils un tiodikarbs (metomila un tiodikarba summa, izteikta kā metomils), kvinalfoss, pencikurons, metidations, dimetoāts (dimetoāta un ometoāta summa, izteikta kā dimetoāts), fenbukonazols.


29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 324/2014

(2014. gada 28. marts),

ar ko pieņem ārkārtas atbalsta pasākumus Polijas cūkgaļas tirgum

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 220. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Direktīvu 2002/60/EK (2) ievieš Savienības pasākumu minimumu Āfrikas cūku mēra kontrolei. Attiecīgi saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/100/ES (3), kā apstiprināts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/134/ES (4), un saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/178/ES (5) Polijai jānodrošina, lai tās teritorijas apgabals, kurā minētā slimība ir sastopama, ietvertu vismaz inficētos apgabalus, kas uzskaitīti minēto lēmumu pielikumos. Lai novērstu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos un turpmākus tirdzniecības traucējumus Polijā un ārpus tās, Polija 2014. gada 26. februārī (6) attiecībā uz minēto inficēto apgabalu pieņēma dažus papildu profilaktiskus pasākumus. Tādējādi attiecībā uz tirdzniecību ar svaigu cūkgaļu un cūkgaļas produktiem no minētā inficētā apgabala jāveic īpaši uzraudzības pasākumi, tie obligāti jāmarķē ar īpašu veselības marķējumu un tiem jāpiemēro daži tirdzniecības ierobežojumi vienotajā tirgū.

(2)

Svaigas cūkgaļas un cūkgaļas produktu tirdzniecības ierobežojumi, kas noteikti, piemērojot šos veterināros pasākumus, skartajos apgabalos būtiski samazina cenas un tajos izraisa cūkgaļas tirgus traucējumus. Tāpēc Polija 2014. gada 5. martā lūdza Komisiju ieviest tirgus atbalsta ārkārtas pasākumus, kā paredzēts Regulā (ES) Nr. 1308/2013. Šādi pasākumi, kuri attiecināmi vienīgi uz svaigu cūkgaļu un cūkgaļas produktiem, kas iegūti no cūkām, kuras audzētas apgabalos, uz ko tieši attiecas ierobežojumi, būtu jāpieņem tikai uz laiku, kāds noteikti nepieciešams.

(3)

Atbalsta apmērs būtu jāizsaka kā summa par 100 kilogramiem atbilstīgo dzīvnieku liemeņa svara un jāattiecina uz ierobežotu daudzumu un – par katru dzīvnieku – uz maksimālo kompensējamo liemeņa svaru. Atbalsta apmērs būtu jānosaka, ņemot vērā jaunāko tirgus informāciju.

(4)

Attiecībā uz cūkām, kas audzētas attiecīgajos apgabalos, atbalsts būtu jāsniedz atkarībā no tā, vai ir ievēroti nosacījumi par dzīvnieku nogādāšanu kautuvēs, to kaušanu un no tiem iegūtās gaļas vai gaļas produktu marķēšanu un tirgošanu saskaņā ar stingrākajiem veterinārajiem noteikumiem, kas tikuši piemēroti attiecīgajiem apgabaliem dienā, kad dzīvnieks nogādāts kautuvē.

(5)

Būtu jāparedz noteikums, ka Polijas kompetentajām iestādēm jāpiemēro visi vajadzīgie kontroles un uzraudzības pasākumi un attiecīgi jāinformē Komisija. Atbilstīgo dzīvnieku transportēšana un kaušana un, ja nepieciešams, no šiem dzīvniekiem iegūtās svaigās cūkgaļas un cūkgaļas produktu iespējama apstrāde un laišana tirgū būtu jāveic kompetento iestāžu kontrolē.

(6)

Svaigas cūkgaļas un cūkgaļas produktu tirdzniecības ierobežojumi attiecīgajās teritorijās ir tikuši piemēroti vairākas nedēļas, un šīs situācijas dēļ ir radušies tirgus traucējumi un ražotāji ir zaudējuši ienākumus, kā arī ir būtiski palielinājies dzīvnieku svars, un tas ir radījis nepieļaujamu dzīvnieku labturības situāciju. Tādēļ šajā regulā paredzētajiem pasākumiem būtu jāattiecas uz dzīvniekiem, kas ir piegādāti no 2014. gada 26. februāra – Polijas profilaktisko pasākumu pieņemšanas dienas. Tirgus situācija un šā pasākuma ietekme ir atkārtoti jānovērtē, ņemot vērā turpmāko attīstību, tādēļ šis pasākums būtu jāpiemēro tikai trīs mēnešus.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Polija ir tiesīga piešķirt atbalstu attiecībā uz tālāk minēto dzīvnieku kaušanu un no tiem iegūtas svaigas cūkgaļas un cūkgaļas produktu laišanu tirgū saskaņā ar attiecīgajiem veterinārajiem tiesību aktiem:

a)

cūkas, uz kurām attiecas KN kods 0103 92 19;

b)

sivēnmātes, uz kurām attiecas KN kods 0103 92 11.

2.   Atbalstu, kas paredzēts 1. punktā, piešķir tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

dzīvnieki attiecīgajos periodos ir audzēti apgabalos, kuri uzskaitīti Īstenošanas lēmuma 2014/100/ES vai 2014/134/ES pielikumā vai Īstenošanas lēmuma 2014/178/ES pielikuma II daļā, vai jebkurā citā šajā sakarībā pieņemtā Komisijas īstenošanas lēmumā, un uz cūkgaļu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuri audzēti minētajos apgabalos, attiecas noteikti tirgus ierobežojumi Āfrikas cūku mēra dēļ;

b)

dzīvnieki a) apakšpunktā minētajos apgabalos ir atradušies 2014. gada 26. februārī, vai tie minētajos apgabalos ir piedzimuši un audzēti pēc šā datuma;

c)

papildu profilaktiskie pasākumi, kas noteikti Polijas lauksaimniecības un lauku attīstības ministra 2014. gada 26. februāra rīkojumā par pasākumiem, kas jāīsteno saistībā ar savvaļas cūku saslimšanu ar Āfrikas cūku mēri, vai jebkuri citi šajā sakarībā pieņemti valsts noteikumi, ar kuriem cūkgaļai uzliek tirdzniecības ierobežojumus Āfrikas cūku mēra dēļ, ir piemērojami apgabalā, kur šie dzīvnieki tika audzēti dienā, kad tie nogādāti kautuvē.

2. pants

Atbalstu, kas paredzēts 1. pantā, uzskata par tirgus atbalsta ārkārtas pasākumu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 (7) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

3. pants

1.   Cūkgaļas ražotāji var pieteikties uz 1. pantā paredzēto atbalstu (“atbalsts”) par dzīvniekiem, kas nokauti no 2014. gada 26. februāra līdz 2014. gada 25. maijam.

2.   Atbalstu izsaka kā summu EUR 35,7 par 100 kilogramiem piegādāto dzīvnieku reģistrētā liemeņa svara. Komisija šo summu var pielāgot, lai ņemtu vērā norises tirgū.

3.   Atbalsts par dzīvniekiem, kuru liemeņa svars ir lielāks par 100 kilogramiem, nepārsniedz 2. punktā noteikto atbalstu par cūkām, kuru liemeņa svars ir 100 kilogrami.

4.   No Savienības budžeta finansē 50 % no izdevumiem saistībā ar atbalstu, kas kopā attiecināms ne vairāk kā uz 20 000 tonnām cūkas liemeņu.

5.   Uz Savienības finansējumu par izdevumiem var pretendēt tikai tad, ja Polija tos izmaksājusi saņēmējam līdz 2014. gada 31. augustam.

6.   Polija izmaksā atbalstu pēc cūku nokaušanas un no tām iegūtas svaigas cūkgaļas un cūkgaļas produktu laišanas tirgū saskaņā ar piemērojamajiem veterinārajiem noteikumiem un pēc kontroļu pabeigšanas saskaņā ar 4. pantu.

4. pants

1.   Polija veic visus nepieciešamos pasākumus, ieskaitot plašas administratīvas un fiziskas kontroles, lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem. Turklāt Polijas iestādes:

a)

uzrauga dzīvnieku transportēšanu no uzņēmuma uz kautuvi, izmantojot standartizētus kontrolsarakstus ar svēršanas un skaitīšanas lapām, un uzrauga arī dzīvnieku izcelsmi un galamērķi;

b)

nodrošina, lai visi produkti, attiecībā uz kuriem tiek piešķirts atbalsts, atbilstu ierobežojumiem, kas piemērojami 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajām teritorijām;

c)

vismaz reizi kalendārajā mēnesī veic administratīvās un uzskaites kontroles katrā iesaistītajā kautuvē, lai nodrošinātu, ka darbības, kas veiktas ar visiem piegādātajiem dzīvniekiem un no tiem iegūto gaļu, par kuriem var iesniegt atbalsta pieteikumu, kopš 2014. gada 26. februāra vai kopš pēdējās šādas kontroles, bijušas saskaņā ar šo regulu;

d)

nodrošina pārbaudes uz vietas un sīki izstrādātus ziņojumus par šīm pārbaudēm, jo īpaši norādot:

i)

no saimniecības transportēto atbilstīgo dzīvnieku svaru un kopējo skaitu katrā partijā, kā arī datumu un laiku, kad tie transportēti uz kautuvi un ievesti kautuvē;

ii)

kautuvē nokauto cūku un sivēnmāšu skaitu, katra liemeņa svaru un dzīvnieku pārvietošanas atļaujas numuru, kā arī dzīvniekiem, kas nokauti kopš šīs regulas spēkā stāšanās brīža, šo dzīvnieku transportēšanas līdzekļu plombu numurus.

2.   Kontroles un pārbaudes, kas minētas 1. punktā, veic pirms atbalsta izmaksas. Par pasākumiem un kontrolēm, kas ieviesti saskaņā ar šo pantu, Polija informē Komisiju ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

5. pants

1.   Polija katru trešdienu paziņo Komisijai šādu informāciju par iepriekšējo nedēļu:

a)

saskaņā ar šo regulu kaušanai nogādāto sivēnmāšu un citu cūku skaitu, kā arī to kopējo liemeņu svaru;

b)

aplēstās finansiālās izmaksas par katru dzīvnieku kategoriju, kas minēta 1. panta 1. punktā.

Pirmajā paziņojumā ziņo par dzīvniekiem, kas saskaņā ar šo regulu nogādāti kaušanai kopš 2014. gada 26. februāra. Pirmajā daļā minēto pienākumu piemēro līdz 2014. gada 4. jūnijam.

2.   Polija ne vēlāk kā 2014. gada 30. jūnijā nosūta Komisijai sīki izstrādātu ziņojumu par šīs regulas īstenošanu, ieskaitot informāciju par kontrolēm, pārbaudēm un uzraudzību, kas veiktas saskaņā ar 4. pantu.

6. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 28. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīva 2002/60/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus cīņai pret Āfrikas cūku mēri (OV L 192, 20.7.2002., 27. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 18. februāra Īstenošanas lēmums 2014/100/ES par dažiem pagaidu aizsardzības pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Polijā (OV L 50, 20.2.2014., 35. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 12. marta Īstenošanas lēmums 2014/134/ES par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Polijā (OV L 74, 14.3.2014., 63. lpp.).

(5)  Komisijas 2014. gada 27. marta Īstenošanas lēmums 2014/178/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 47. lpp.).

(6)  Lauksaimniecības un lauku attīstības ministra 2014. gada 26. februāra rīkojums par pasākumiem, kas jāveic saistībā ar savvaļas cūku saslimšanu ar Āfrikas cūku mēri (Dz.U. poz. 247).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).


29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 325/2014

(2014. gada 28. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 28. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

IL

219,4

MA

57,0

TN

82,0

TR

86,4

ZZ

111,2

0707 00 05

MA

39,8

TR

139,3

ZZ

89,6

0709 93 10

MA

31,1

TR

74,3

ZZ

52,7

0805 10 20

EG

48,9

IL

62,6

MA

58,1

TN

47,6

TR

50,7

ZA

60,4

ZZ

54,7

0805 50 10

MA

35,6

TR

76,2

ZZ

55,9

0808 10 80

AR

89,5

BR

91,6

CL

83,7

CN

113,3

MK

23,6

US

181,8

ZZ

97,3

0808 30 90

AR

91,6

CL

131,1

CN

52,7

TR

127,0

ZA

83,8

ZZ

97,2


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/29


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMSBiH/21/2014

(2014. gada 18. marts),

ar ko ieceļ ES operācijas komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai Bosnijā un Hercegovinā un atceļ Lēmumu BiH/17/2011

(2014/173/KĀDP)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2004/570/KĀDP (2004. gada 12. jūlijs) par Eiropas Savienības militāro operāciju Bosnijā un Hercegovinā (1) un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Vienotās rīcības 2004/570/KĀDP 6. panta 1. punktu Padome pilnvaroja Politikas un drošības komiteju (PDK) pieņemt attiecīgus lēmumus par ES operācijas komandiera iecelšanu.

(2)

Politikas un drošības komiteja 2011. gada 14. janvārī pieņēma Lēmumu BiH/17/2011 (2), ar ko ieceļ NATO Eiropas Apvienoto bruņoto spēku komandiera vietnieku (DSACEUR) ģenerāli seru Richard SHIRREFF par ES operāciju komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai Bosnijā un Hercegovinā.

(3)

NATO ir nolēmusi iecelt ģenerāli seru Adrian BRADSHAW par DSACEUR, lai aizstātu ģenerāli seru Richard SHIRREFF. Ģenerālis sers Adrian BRADSHAW stājas amatā 2014. gada 28. martā. Ģenerālim seram Adrian BRADSHAW no minētās dienas būtu arī jāaizstāj ģenerālis sers Richard SHIRREFF kā ES Operācijas komandieris Eiropas Savienības militārajai operācijai Bosnijā un Hercegovinā.

(4)

Tādēļ Lēmums BiH/17/2011 būtu jāatceļ.

(5)

Saskaņā ar 5. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās ar aizsardzību saistītu Savienības lēmumu un rīcību izstrādē un īstenošanā.

(6)

Eiropadomes Kopenhāgenas sanāksmē 2002. gada 12. un 13. decembrī tika pieņemta deklarācija, kurā paziņoja, ka “Berlīnes plus” mehānisms un tā īstenošana attieksies vienīgi uz tām Savienības dalībvalstīm, kuras ir arī vai nu NATO dalībvalstis, vai “Partnerattiecības mieram” locekles un kuras attiecīgi noslēgušas divpusējus drošības līgumus ar NATO,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo ģenerālis sers Adrian BRADSHAW no 2014. gada 28. marta tiek iecelts par ES operācijas komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai Bosnijā un Hercegovinā.

2. pants

Lēmumu BiH/17/2011 atceļ.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 28. martā.

Briselē, 2014. gada 18. martā

Politikas un drošības komitejas vārdā

priekšsēdētājs

W. STEVENS


(1)  OV L 252, 28.7.2004., 10. lpp.

(2)  Politikas un drošības komitejas Lēmums BiH/17/2011(2011. gada 14. janvāris), ar ko ieceļ ES operācijas komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai Bosnijā un Hercegovinā (OV L 18, 21.1.2011., 41. lpp.).


29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/30


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMSEUTM MALI/1/2014

(2014. gada 18. marts)

par ES misijas komandiera iecelšanu Eiropas Savienības militārajai misijai, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali) un atceļ Lēmumu EUTM MALI/1/2013

(2014/174/KĀDP)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/34/KĀDP (2013. gada 17. janvāris) par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali) (1), un jo īpaši tā 5. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Lēmuma 2013/34/KĀDP 5. panta 1. punktu Padome pilnvaroja Politikas un drošības komiteju (PDK) saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 38. pantu pieņemt attiecīgus lēmumus par EUTM Mali politisko kontroli un stratēģisko vadību, tostarp pieņemt lēmumus par nākamo ES misijas komandieru iecelšanu amatā.

(2)

PDK 2013. gada 19. jūlijā pieņēma Lēmumu EUTM Mali/1/2013 (2), ar ko par ES misijas EUTM Mali komandieri tika iecelts brigādes ģenerālis Bruno GUIBERT.

(3)

Francija 2014. gada 15. februārī ierosināja par jauno ES misijas EUTM Mali komandieri iecelt brigādes ģenerāli Marc RUDKIEWICZ, kas aizstātu brigādes ģenerāli Bruno GUIBERT.

(4)

ES Militārā komiteja 2014. gada 21. februārī Politikas un drošības komitejai (PDK) ieteica pēc brigādes ģenerāļa Bruno GUIBERT par ES misijas EUTM Mali komandieri iecelt brigādes ģenerāli Marc RUDKIEWICZ.

(5)

Lēmums EUTM MALI/1/2013 būtu jāatceļ.

(6)

Saskaņā ar 5. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās ar aizsardzību saistītu Savienības lēmumu un rīcību izstrādē un īstenošanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo brigādes ģenerālis Marc RUDKIEWICZ no 2014. gada 1. aprīļa tiek iecelts par ES misijas komandieri Eiropas Savienības militārajā misijai, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali).

2. pants

Lēmums EUTM MALI/1/2013 būtu jāatceļ.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 1. aprīlī.

Briselē, 2014. gada 18. martā

Politikas un drošības komitejas vārdā

priekšsēdētājs

W. STEVENS


(1)  OV L 14, 18.1.2013., 19. lpp.

(2)  Politikas un drošības komitejas Lēmums EUTM Mali/1/2013 (2013. gada 19. jūlijs) par ES misijas komandiera iecelšanu Eiropas Savienības militārajai misijai, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali) (OV L 202, 27.7.2013.,22. lpp.).


29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 27. marts),

ar ko groza Lēmumu 2007/777/EK attiecībā uz gaļas produktu, apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu, kas gatavoti no svaigas mājputnu gaļas, tostarp saimniecībās audzētu un savvaļas medījamu putnu gaļas, importu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1904)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/175/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 17. decembra Direktīvu 92/118/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības prasības attiecībā uz tādu produktu tirdzniecību un ievešanu Kopienā, uz kuriem neattiecas šādas prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 89/662/EEK A pielikuma I daļā, un – attiecībā uz slimību izraisītājiem – īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvā 90/425/EEK (1), un jo īpaši tās 10. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (2), un jo īpaši tās 8. panta ievadfrāzi, 8. panta 1. punkta pirmo daļu, 8. panta 4. punktu, 9. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 9. panta 4. punkta b) un c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Lēmumā 2007/777/EK (3) paredzēti noteikumi par importu Savienībā noteiktu gaļas produktu sūtījumiem, kas paredzēti lietošanai cilvēku uzturā, un apstrādātiem kuņģiem, pūšļiem un zarnām. Minētajā lēmumā ir iekļauts to trešo valstu un to daļu saraksts, no kurām šādu importu atļauj, un minētā lēmuma III pielikumā ir noteikts dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības sertifikāta paraugs attiecībā uz šīm precēm, ko paredzēts ievest Savienībā no trešām valstīm.

(2)

Komisijas Regula (EK) Nr. 798/2008 (4) nosaka veterinārās sertifikācijas prasības mājputnu un mājputnu produktu importam Savienībā un tranzītam caur to. Regulā paredzēts, ka mājputnu izcelsmes preces, uz kurām tā attiecas, drīkst importēt Savienībā un pārvadāt tranzītā caur to tikai no trešām valstīm, teritorijām, zonām vai nodalījumiem, kas ir iekļauti minētās regulas I pielikuma 1. daļas tabulā. Tajā arī paredzēts, ka šādam importam ir jāpievieno veterinārais sertifikāts, kā norādīts minētajā tabulā, attiecīgajai mājputnu izcelsmes precei, kurš aizpildīts saskaņā ar piezīmēm un veterināro sertifikātu paraugiem, kas noteikti minētā pielikuma 2. daļā.

(3)

Turklāt veterinārā sertifikāta paraugs mājputnu gaļai “POU”, paraugs saimniecībās audzētu skrējējputnu gaļai, kas paredzēta lietošanai pārtikā, “RAT” un paraugs savvaļas medījamo putnu gaļai “WGM”, kas minēti Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 2. daļā, noteic, ka svaigai gaļai jābūt iegūtai no mājputniem vai skrējējputniem, kas ir no uzņēmumiem, kuros nav noteikti dzīvnieku veselības ierobežojumi saistībā ar kādu no slimībām, pret kurām mājputni vai skrējējputni ir uzņēmīgi, vai no savvaļas medījamiem putniem, kuri ir nonāvēti teritorijās, ap kurām 10 km rādiusā, vajadzības gadījumā ietverot kaimiņvalstu teritoriju, nav bijis augsti patogēnās putnu gripas vai Ņūkāslas slimības uzliesmojums vismaz iepriekšējās 30 dienas.

(4)

Dzīvnieku veselības nosacījumi gaļas produktu, apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu sagatavošanai no svaigas mājputnu gaļas, tostarp saimniecībās audzētu un savvaļas medījamu putnu gaļas, kā noteikts II.1.3. daļā dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības sertifikāta paraugā, kas sniegts Lēmuma 2007/777/EK III pielikumā, attiecas uz putnu gripu un Ņūkāslas slimību. Tomēr veterināro sertifikātu paraugi “POU”, “RAT” un “WGM”, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 2. daļā, attiecas tikai uz īpaši patogēno putnu gripu. Tādēļ ir nepieciešams grozīt dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības sertifikāta paraugu, kas noteikts Lēmuma 2007/777/EK III pielikumā, lai to saskaņotu ar prasībām attiecībā uz svaigu gaļu, kā paredzēts veterināro sertifikātu paraugos “POU”, “RAT” un “WGM”, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 2. daļā.

(5)

Turklāt dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības sertifikāta paraugs, kas noteikts Lēmuma 2007/777/EK III pielikumā, atsaucas uz Padomes Direktīvu 90/539/EEK (5), kas ir aizstāta ar Padomes Direktīvu 2009/158/EK (6), un uz Komisijas Lēmumu 2006/696/EK (7), kurš ir aizstāts ar Regulu (EK) Nr. 798/2008. Tādēļ ir attiecīgi jāatjaunina minētās atsauces.

(6)

Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Lēmuma 2007/777/EK III pielikums.

(7)

Lai izvairītos no tirdzniecības traucējumiem, pārejas periodā būtu jāatļauj izmantot dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības sertifikāti attiecībā uz noteiktiem gaļas produktiem un apstrādātiem kuņģiem, pūšļiem un zarnām, ko paredzēts ievest Savienībā no trešām valstīm, kas aizpildīti saskaņā ar dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības sertifikāta paraugu Lēmuma 2007/777/EK III pielikumā, kā tas bija formulēts pirms grozījumiem, ko ievieš ar šo lēmumu.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2007/777/EK grozījums

Lēmuma 2007/777/EK III pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Pārejas noteikumi

Pārejas periodā līdz 2014. gada 30. septembrim gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu sūtījumu ievešanu Savienībā, pievienojot dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības sertifikātu, kas aizpildīts saskaņā ar paraugu Lēmuma 2007/777/EK III pielikumā, kā tas bija formulēts pirms grozījumiem, kas izdarīti ar šā lēmuma 1. pantu, turpina atļaut, ja dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības sertifikāts tika parakstīts pirms 2014. gada 30. jūlija.

3. pants

Adresāti

Lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 27. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 62, 15.3.1993., 49. lpp.

(2)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(3)  Komisijas 2007. gada 29. novembra Lēmums 2007/777/EK, ar kuru paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības prasības un sertifikātu paraugus tādu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu importam no trešām valstīm, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un ar kuru atceļ Lēmumu 2005/432/EK (OV L 312, 30.11.2007., 49. lpp.).

(4)  Komisijas 2008. gada 8. augusta Regula (EK) Nr. 798/2008 par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.).

(5)  Padomes 1990. gada 15. oktobra Direktīva 90/539/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (OV L 303, 31.10.1990., 6. lpp.).

(6)  Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīva 2009/158/EK, par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (OV L 343, 22.12.2009., 74. lpp.).

(7)  Komisijas 2006. gada 28. augusta Lēmums 2006/696/EK par to trešo valstu saraksta izveidošanu, no kurām drīkst ievest un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus, inkubējamas olas, diennakti vecus cāļus, mājputnu, skrējējputnu un savvaļas medījamo putnu gaļu, olas un olu produktus un noteiktas bezpatogēnu olas, un par spēkā esošajiem veterinārās sertifikācijas noteikumiem (OV L 295, 25.10.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības sertifikāta paraugs attiecībā uz noteiktiem gaļas produktiem un apstrādātiem kuņģiem, pūšļiem un zarnām, ko paredzēts ievest Eiropas Savienībā no trešām valstīm

Image

Image

Image

Image

Image

Image


29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 27. marts)

par Savienības finansiālo ieguldījumu koordinēta kontroles plāna īstenošanā nolūkā noteikt krāpniecisku darbību izplatību konkrētu pārtikas produktu tirdzniecībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1912)

(2014/176/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 66. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Ieteikumā 2014/180/ES (2) paredzēta tādu koordinētu kontroļu otrā kārta, kuras jāveic dalībvalstīm, lai noteiktu atkārtoti notiekošas krāpnieciskas darbības konkrētu pārtikas produktu tirdzniecībā.

(2)

Lai veicinātu netraucētu un ātru šā plāna īstenošanu, Savienībai būtu finansiāli jāatbalsta tās dalībvalstis, kuras īsteno Komisijas ieteikumā paredzētās oficiālās kontroles.

(3)

Pamatojoties uz aprēķiniem pēc testu veikšanas pirmās kārtas, ir aplēsts, ka izmaksas tādu DNS testu veikšanai, ar kuru palīdzību nosaka zirga gaļas klātbūtni pārtikas produktos, kas tiek tirgoti un/vai marķēti kā liellopu gaļu saturoši produkti, ir EUR 120 par testu. Savienības līdzfinansējuma standarta likme koordinētiem kontroles plāniem ir noteikta 50 % apmērā.

(4)

Pētniecības centram Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), kurš atrodas Gembloux, Beļģijā, pašlaik ir Eiropas Savienības references laboratorijas statuss attiecībā uz testiem, kas šim koordinētajam kontroles plānam ir atbilstošākie. Lai saskaņotu testēšanas metodi šā koordinētā plāna izpildes laikā, Komisija lūdza šā centra palīdzību. Šis ir papildu uzdevums, kas nav iekļauts esošajā darba programmā, kuru minētais centrs īsteno kā Eiropas Savienības references laboratorija. Ir aplēsts, ka šā papildu uzdevuma izmaksas ir ne vairāk kā EUR 20 000, un tās Komisijai būtu jākompensē 100 % apmērā.

(5)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (3) (Finanšu regula) 84. pantu un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 (4) 94. pantu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi pilnvaras, pieņem finansēšanas lēmumu, kurā nosaka ar izdevumiem saistītās darbības būtiskās sastāvdaļas. Būtu jānosaka atbilstības kritēriji.

(6)

Savienības finansiālais ieguldījums būtu jāpiešķir tikai tad, ja testi un analīzes ir veikti un ja kompetentās iestādes šajā lēmumā noteiktajā termiņā sniedz visu vajadzīgo informāciju. Efektīvas pārvaldības labad visi iesniegtie izdevumi Savienības finansiālā ieguldījuma saņemšanai būtu jāizsaka euro. Būtu jānosaka valūtas maiņas kurss izdevumiem, kas nav euro,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

1.   Savienība palīdz segt izmaksas, kas dalībvalstīm radušās, piemērojot Ieteikumā 2014/180/ES (turpmāk “Komisijas ieteikums”) minēto koordinēto kontroles plānu, ar kopējo maksimālo summu EUR 145 440.

2.   Savienība palīdz segt izmaksas, kas radušās pētniecības centram Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), kurš atrodas Gembloux, Beļģijā, par tādas testu veikšanas metodes kalibrēšanu un koordinēšanu, ar kuru nosaka nenorādītas dzīvnieku sugas gaļā un gaļas produktos, ar kopējo maksimālo summu EUR 20 000.

3.   Izmaksas, kas minētas 1. un 2. punktā, finansē no budžeta pozīcijas 17.0403.

2. pants

Dalībvalstu atbilstīgās izmaksas

1.   Šā lēmuma 1. panta 1. punktā minēto Savienības ieguldījumu īsteno, 50 % apmērā atlīdzinot izmaksas par testiem, kurus kompetentās iestādes veikušas, īstenojot Komisijas ieteikuma 1. punktā minēto kontroles plānu.

2.   Savienības ieguldījums nedrīkst pārsniegt:

a)

vidēji EUR 60 par vienu testu;

b)

šā lēmuma I pielikumā norādītās summas.

3.   Uz ieguldījumu var pretendēt tikai par šā lēmuma II pielikumā norādītajām izmaksām.

3. pants

Pētniecības centra Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Beļģija, atbilstīgās izmaksas

1.   Šā lēmuma 1. panta 2. punktā minēto Savienības ieguldījumu īsteno, 100 % apmērā atlīdzinot izmaksas par uzdevumiem saistībā ar tādas testu veikšanas metodes kalibrēšanu un koordinēšanu, kura izmantota, īstenojot Komisijas ieteikumā minēto kontroles plānu.

2.   Atbilstīgas ir šādas izmaksas:

a)

par personālu, kas pilnībā vai daļēji ir īpaši norīkots veikt uzdevumus laboratorijas telpās; šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt faktiskās algas kopā ar sociālā nodrošinājuma iemaksām un citām obligātajām izmaksām, kas iekļautas atalgojumā;

b)

par izlietojamiem materiāliem, ka saistīti ar standarta paraugu sagatavošanu;

c)

sūtīšanas izmaksas;

d)

pieskaitāmās izmaksas, kas ir 7 % no a), b) un c) apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas.

3.   Par izmaksām ziņo līdz 2014. gada 31. augustam šā lēmuma IV pielikumā noteiktajā formā.

4. pants

Atbilstības noteikumi

1.   Šā lēmuma 1. panta 1. punktā minēto Savienības ieguldījumu īsteno, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

testi ir veikti saskaņā ar Komisijas ieteikuma noteikumiem;

b)

dalībvalstis Komisijas ieteikumā minēto ziņojumu ir iesniegušas Komisijai ieteikumā noteiktajā termiņā;

c)

dalībvalstis līdz 2014. gada 31. augustam ir elektroniski iesniegušas Komisijai finanšu pārskatu šā lēmuma III pielikumā noteiktajā formā.

2.   Ja 1. punktā minētie nosacījumi nav ievēroti, Komisija, ņemot vērā pārkāpumu būtību un nopietnību, kā arī Savienībai radītos potenciālos zaudējumus, var samazināt šā lēmuma 1. pantā minēto ieguldījuma summu.

3.   Dalībvalstis pēc Komisijas lūguma iesniedz dokumentus, kas pierāda radušās izmaksas, par kurām saskaņā ar 2. pantu tiek pieprasīts atlīdzinājums.

5. pants

Valūta un valūtas maiņas kurss

1.   Dalībvalstu iesniegtos izdevumus Savienības finansiālā ieguldījuma saņemšanai izsaka euro un aprēķina, neietverot pievienotās vērtības nodokli un visus pārējos nodokļus.

2.   Ja dalībvalsts izdevumi ir valūtā, kas nav euro, attiecīgā dalībvalsts tos konvertē euro, piemērojot pēdējo valūtas maiņas kursu, ko Eiropas Centrālā banka ir noteikusi pirms tā mēneša pirmās dienas, kurā dalībvalsts ir iesniegusi pieteikumu.

6. pants

Šis lēmums ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 84. panta nozīmē.

7. pants

Šo lēmumu piemēro no Komisijas ieteikuma publicēšanas dienas.

8. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 27. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 27. marta Ieteikums 2014/180/ES par otro koordinēto kontroles plānu nolūkā noteikt krāpniecisku darbību izplatību konkrētu pārtikas produktu tirdzniecībā (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 64. lappusi).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

2. PANTA 2. PUNKTA B) APAKŠPUNKTĀ MINĒTĀ ES IEGULDĪJUMA MAKSIMĀLĀ SUMMA

Dalībvalsts

Ieteicamais paraugu skaits

Aplēstais paraugu skaits 2. kārtā (5 %)

Maksimālais ES ieguldījums par testu

Maksimālais ES ieguldījums vienai DV

KOPĒJAIS ES ieguldījums

Francija, Vācija, Itālija, Apvienotā Karaliste, Spānija, Polija

150

8

60

9 480

56 880

Rumānija, Nīderlande, Beļģija, Grieķija, Portugāle, Čehija, Ungārija, Zviedrija, Austrija, Bulgārija

100

5

60

6 300

63 000

Lietuva, Slovākija, Dānija, Īrija, Somija, Latvija, Horvātija

50

3

60

3 180

22 260

Slovēnija, Igaunija, Kipra, Luksemburga, Malta

10

1

60

660

3 300

KOPĀ

 

 

 

 

145 440


II PIELIKUMS

2. PANTA 3. PUNKTĀ MINĒTIE ATBILSTĪGIE IZDEVUMI

Izdevumi, par kuriem, veicot šajā īstenošanas lēmumā minētos testus, var saņemt Savienības finansiālo ieguldījumu, nepārsniedz izmaksas, kas dalībvalstīm radušās attiecībā uz:

a)

testu komplektu, reaģentu un visu pārējo izlietojamo materiālu iegādi, kurus atzīst un izmanto šādu testu veikšanai;

b)

personālu (neatkarīgi no statusa), kas pilnībā vai daļēji ir īpaši norīkots veikt testus laboratorijas telpās; šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt faktiskās darba algas, kam pieskaitītas sociālā nodrošinājuma iemaksas un citas atalgojumā iekļautās obligātās izmaksas, un

c)

pieskaitāmās izmaksas, kas ir 7 % apmērā no a) un b) apakšpunktā minēto izmaksu summas, ja vien dalībvalsts neizmanto komerciālu laboratoriju.


III PIELIKUMS

4. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētais finanšu pārskats

DNS

Personāls

Stundas

Izmaksas stundā

Personāla izmaksas

(1)

(2)

(3)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starpsumma: personāls

(5)

Testu komplekti, reaģenti, izlietojamie materiāli

Daudzums

Izmaksas par vienību

Kopējās izmaksas

(6)

(7)

(8)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Starpsumma: izlietojamie materiāli

(10)

KOPĀ

Formula

Kopā, ieskaitot pieskaitāmās izmaksas

(11) × (1,07)


4. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētais alternatīvais finanšu pārskats, ja izmanto komerciālu laboratoriju

Komerciālās laboratorijas nosaukums

 

Laboratorijai nosūtīto paraugu skaits

 

Komerciālās laboratorijas rēķina kopējā summa

 

 

 

 

 


IV PIELIKUMS

3. PANTA 3. PUNKTĀ MINĒTAIS FINANŠU PĀRSKATS

PERSONĀLS

Kategorija

Stundas

Izmaksas stundā

Personāla izmaksas

(1)

(2)

(3)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Izlietojamie materiāli

Kategorija

Daudzums

Izmaksas par vienību

Izlietojamo materiālu izmaksas

(5)

(6)

(7)

Formula

 

 

 

 

 

 

 

 

Sūtīšanas izmaksas

Precizējiet

Daudzums

Izmaksas par vienību

Sūtīšanas izmaksas

(9)

(10)

(11)

Formula

 

 

 

 

 

 

KOPĀ

Formula

 

 

KOPĀ + pieskaitāmās izmaksas

Formula


29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/45


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 27. marts),

ar kuru groza Lēmuma 2003/467/EK II pielikumu attiecībā uz Lietuvas atzīšanu par dalībvalsti, kas ir oficiāli brīva no brucelozes

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1940)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/177/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvu 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (1), un jo īpaši tās A pielikuma II daļas 7. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 64/432/EEK attiecas uz liellopu un cūku tirdzniecību Savienībā. Tajā ir paredzēti nosacījumi, ar kādiem dalībvalsti vai dalībvalsts reģionu var atzīt par oficiāli brīvu no brucelozes attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem.

(2)

Komisijas Lēmuma 2003/467/EK (2) II pielikumā ir norādītas dalībvalstis un to reģioni, kas ir atzīti par oficiāli brīviem no brucelozes.

(3)

Lietuva ir iesniegusi Komisijai dokumentus, kas apliecina atbilstību Direktīvā 64/432/EEK paredzētajiem nosacījumiem, lai visai tās teritorijai noteiktu no brucelozes oficiāli brīvu statusu.

(4)

Pēc Lietuvas iesniegto dokumentu novērtēšanas šī dalībvalsts būtu jāatzīst par oficiāli brīvu no brucelozes.

(5)

Tādēļ ir attiecīgi jāgroza Lēmuma 2003/467/EK II pielikums.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2003/467/EK II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 27. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.

(2)  Komisijas 2003. gada 23. jūnija Lēmums 2003/467/EK, ar ko nosaka no tuberkulozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvu statusu dažām dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem (OV L 156, 25.6.2003., 74. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2003/467/EK II pielikuma 1. nodaļu aizstāj ar šādu:

1. NODAĻA

No brucelozes oficiāli brīvas dalībvalstis

ISO kods

Dalībvalsts

BE

Beļģija

CZ

Čehija

DK

Dānija

DE

Vācija

EE

Igaunija

IE

Īrija

FR

Francija

LV

Latvija

LT

Lietuva

LU

Luksemburga

NL

Nīderlande

AT

Austrija

PL

Polija

RO

Rumānija

SI

Slovēnija

SK

Slovākija

FI

Somija

SE

Zviedrija”


29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/47


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 27. marts)

par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1979)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/178/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (3), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Direktīvu 2002/60/EK (4) ir noteikti obligātie pasākumi, kas jāpiemēro Savienībā cīņā pret Āfrikas cūku mēri, tostarp pasākumi, kas jāpiemēro Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma gadījumā un gadījumā, ja ir aizdomas vai ir apstiprināta savvaļas cūku saslimšana ar Āfrikas cūku mēri. Šie pasākumi ietver tādus plānus Āfrikas cūku mēra izskaušanai savvaļas cūku populācijā, kas jāizstrādā un jāīsteno dalībvalstīm un jāapstiprina Komisijai.

(2)

Komisijas Lēmumu 2005/363/EK (5) pieņēma, reaģējot uz konstatēto Āfrikas cūku mēra klātbūtni Sardīnijā (Itālija). Minētais lēmums nosaka dzīvnieku veselības noteikumus par Sardīnijas izcelsmes cūku un noteiktu cūku izcelsmes produktu pārvietošanu, nosūtīšanu un marķēšanu nolūkā novērst minētās slimības izplatību citos Savienības apgabalos.

(3)

Turklāt ar Komisijas Lēmumu 2005/362/EK (6) ir apstiprināts Komisijai iesniegtais Itālijas plāns attiecībā uz Āfrikas cūku mēra izskaušanu Sardīnijas savvaļas cūku populācijā.

(4)

Lietuvā un Polijā 2014. gadā tika konstatēti savvaļas cūku, konkrētāk, mežacūku, saslimšanas gadījumi ar Āfrikas cūku mēri sakarā ar Āfrikas cūku mēra vīrusa ievazāšanu no kaimiņos esošajām trešām valstīm, kurās šī slimība ir sastopama. Lai veiktu mērķtiecīgus kontroles pasākumus un novērstu slimības izplatīšanos, kā arī nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un izvairītos no tā, ka trešās valstis varētu uzlikt nepamatotus tirdzniecības šķēršļus, sadarbībā ar attiecīgajām dalībvalstīm steidzamā kārtā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/93/ES (7) un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/134/ES (8), kurus piemēro līdz 2014. gada 30. aprīlim, tika noteikts Savienības saraksts ar minēto valstu inficētajiem apgabaliem.

(5)

Āfrikas cūku mēri var uzskatīt par endēmisku slimību mājas un savvaļas cūku populācijā dažās trešās valstīs, kas robežojas ar Savienību, un tā ir pastāvīgs apdraudējums Savienībai.

(6)

Slimības situācija varētu apdraudēt cūku ganāmpulkus citos Lietuvas, Itālijas un Polijas reģionos un arī citās dalībvalstīs, jo notiek tirdzniecība ar cūku sugu dzīvnieku izcelsmes precēm.

(7)

Lietuva un Polija ir pieņēmušas pasākumus nolūkā izskaust Āfrikas cūku mēri saskaņā ar Direktīvu 2002/60/EK, un plāni Āfrikas cūku mēra izskaušanai savvaļas cūku populācijā šīm valstīm ir jāiesniedz Komisijai apstiprināšanai saskaņā ar minētās direktīvas 16. pantu.

(8)

Attiecīgās dalībvalstis un apgabalus pielikumā ir lietderīgi norādīt, tās diferencējot atkarībā no riska līmeņa attiecībā uz Āfrikas cūku mēra epidemioloģisko situāciju un atkarībā no tā, vai risks attiecas gan uz cūku audzēšanas saimniecībām, gan uz savvaļas cūku populāciju (III daļa), tikai uz savvaļas cūku populāciju (II daļa) vai arī risks ir saistīts ar netālu savvaļas populācijā sastopamu infekciju (I daļa).

(9)

Attiecībā uz Āfrikas cūku mēra izplatību, pārvietojot atšķirīgas cūku sugu dzīvnieku izcelsmes preces, rodas atšķirīga līmeņa risks. Kā norādīts Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes zinātniskajā atzinumā 2010. gadā (9), dzīvu cūku, to spermas, olšūnu un embriju un no cūku sugu dzīvniekiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārvietošana no inficētajiem apgabaliem attiecībā uz eksponētību infekcijai un sekām parasti rada lielāku risku nekā gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu pārvietošana. Tādēļ būtu jāaizliedz nosūtīt dzīvas cūkas, to spermu, olšūnas un embrijus, no cūku sugu dzīvniekiem iegūtus dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kā arī noteiktu gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kuru izcelsme ir norādītās zonās dalībvalstīs, kas uzskaitītas šā lēmuma pielikumā. Šis aizliegums ietver visus cūku dzimtas dzīvniekus, kā noteikts Padomes Direktīvā 92/65/EEK (10).

(10)

Lai ņemtu vērā riska līmeņa atšķirības, ko nosaka cūku sugu dzīvnieku izcelsmes preču veids un attiecīgo dalībvalstu epidemioloģiskā situācija, ir lietderīgi paredzēt dažas atkāpes attiecībā uz katra veida cūku sugu dzīvnieku izcelsmes precēm no teritorijām, kuras uzskaitītas šā lēmuma pielikuma dažādās daļās. Šīs atkāpes arī atbilst Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksā norādītajiem pasākumiem ar Āfrikas cūku mēri saistītā riska mazināšanai saistībā ar importu. Šajā lēmumā būtu jāparedz arī tādi papildu drošības pasākumi un veselības prasības vai apstrāde, kuru gadījumā minētās atkāpes piemēro.

(11)

Padomes Direktīvā 64/432/EEK (11) un Komisijas Lēmumā 93/444/EEK (12) ir paredzēts, ka dzīvnieku pārvietošana notiek, pievienojot veselības sertifikātus. Ja atkāpes no aizlieguma nosūtīt dzīvas cūkas no apgabaliem, kas uzskaitīti šā lēmuma pielikumā, piemēro dzīvām cūkām, kas paredzētas Savienības iekšējai tirdzniecībai vai eksportam uz trešo valsti, veselības sertifikātos būtu jāietver atsauce uz šo lēmumu, lai nodrošinātu, ka attiecīgajos sertifikātos ir sniegta pietiekama un precīza informācija par veselību.

(12)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 599/2004 (13) noteikts, ka noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošana notiek, pievienojot veselības sertifikātu. Lai izvairītos no Āfrikas cūku mēra izplatības citos Savienības apgabalos, ja uz dalībvalsti attiecina aizliegumu nosūtīt svaigu cūkgaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kuri sastāv no cūkgaļas vai to satur, no konkrētām dalībvalsts teritorijas daļām, būtu jānosaka konkrētas prasības, jo īpaši attiecībā uz sertifikāciju, šādas gaļas, gaļas izstrādājumu vai gaļas produktu nosūtīšanai no citiem minētās dalībvalsts apgabaliem, kuros minētais aizliegums nav spēkā, un šajos veselības sertifikātos būtu jāiekļauj atsauce uz šo lēmumu.

(13)

Turklāt, lai novērstu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos uz citiem Savienības apgabaliem un trešām valstīm, būtu lietderīgi noteikt, ka, nosūtot svaigu cūkgaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, kuri satur cūkgaļu vai sastāv no cūkgaļas, kas iegūta dalībvalstīs, kuru apgabali uzskaitīti pielikumā, ir jāizpilda konkrēti stingrāki nosacījumi. Konkrētāk, šāda svaiga cūkgaļa, gaļas izstrādājumi un cūkgaļas produkti būtu jāmarķē ar īpašu marķējumu, kuru nevar sajaukt ar identifikācijas marķējumu, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 853/2004 (14), un ar cūkgaļas veselības marķējumu, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 854/2004 (15).

(14)

Šajā lēmumā noteikto pasākumu piemērošanas laikposms būtu jānosaka, ņemot vērā Āfrikas cūku mēra epidemioloģiju un nosacījumus, kas jāizpilda, lai atgūtu no Āfrikas cūku mēra brīvas teritorijas statusu saskaņā ar Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas Sauszemes dzīvnieku veselības kodeksu, tādēļ šim laikposmam vajadzētu ilgt vismaz līdz 2017. gada 31. decembrim.

(15)

Īstenošanas lēmumi 2014/93/ES un 2014/134/ES būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo lēmumu. Lēmums 2005/363/EK ir vairākas reizes grozīts. Tāpēc minēto lēmumu ir lietderīgi atcelt un aizstāt ar šo lēmumu.

(16)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Ar šo lēmumu nosaka dzīvnieku veselības kontroles pasākumus saistībā ar Āfrikas cūku mēri dalībvalstīs vai to apgabalos, kas noteikti pielikumā (“attiecīgās dalībvalstis”).

To piemēro neatkarīgi no plāniem, kas paredzēti Āfrikas cūku mēra izskaušanai attiecīgās dalībvalsts savvaļas cūku populācijā un ko apstiprinājusi Komisija saskaņā ar Direktīvas 2002/60/EK 16. pantu.

2. pants

Aizliegums nosūtīt dzīvas cūkas, cūku spermu, olšūnas un embrijus, cūkgaļu, cūkgaļas izstrādājumus, cūkgaļas produktus un jebkādus citus produktus, kas satur cūkgaļu, kā arī no cūku sugu dzīvniekiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sūtījumus no noteiktiem apgabaliem, kas norādīti pielikumā

Attiecīgās dalībvalstis aizliedz:

a)

dzīvu cūku nosūtīšanu no apgabaliem, kas norādīti pielikuma II un III daļā;

b)

cūku spermas, olšūnu un embriju sūtījumu nosūtīšanu no apgabaliem, kas norādīti pielikuma III daļā;

c)

cūkgaļas, cūkgaļas izstrādājumu, cūkgaļas produktu un jebkādu citu produktu, kas satur cūkgaļu, sūtījumu nosūtīšanu no apgabaliem, kas norādīti pielikuma III daļā;

d)

no cūku sugu dzīvniekiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sūtījumu nosūtīšanu no apgabaliem, kas norādīti pielikuma III daļā.

3. pants

Atkāpe no aizlieguma nosūtīt dzīvas cūkas no apgabaliem, kas norādīti pielikuma II daļā

Atkāpjoties no aizlieguma, kas noteikts 2. panta a) punktā, attiecīgās dalībvalstis var atļaut dzīvu cūku nosūtīšanu no saimniecībām, kas atrodas apgabalos, kuri norādīti pielikuma II daļā, uz citiem apgabaliem tās pašas dalībvalsts teritorijā ar nosacījumu, ka cūkas ir uzturējušās saimniecībā vismaz 30 dienas vai kopš dzimšanas un ka minētajā saimniecībā laikposmā, kas ir vismaz 30 dienas pirms pārvietošanas dienas, nav ievesta neviena dzīva cūka, un:

1)

ka cūkām 15 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ar negatīviem rezultātiem ir veikti laboratorijas testi, ievērojot paraugu ņemšanas procedūras, kas noteiktas Āfrikas cūku mēra izskaušanas plānā, kurš minēts šā lēmuma 1. panta otrajā daļā, un oficiālais veterinārārsts nosūtīšanas dienā ir veicis klīnisku pārbaudi attiecībā uz Āfrikas cūku mēri saskaņā ar pārbaudes un paraugu ņemšanas procedūrām, kas noteiktas Komisijas Lēmuma 2003/422/EK (16) pielikuma IV nodaļas A daļā; vai

2)

cūkas ir no saimniecības:

a)

kuru vismaz divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu intervālu pārbaudījusi kompetenta veterinārā iestāde, un šajās pārbaudēs:

i)

ievērotas Lēmuma 2003/422/EK pielikuma IV nodaļā noteiktās vadlīnijas un procedūras;

ii)

ietverta klīniska pārbaude un paraugu ņemšana atbilstīgi pārbaudes un paraugu ņemšanas procedūrām, kas noteiktas Lēmuma 2003/422/EK pielikuma IV nodaļas A daļā:

iii)

pārbaudīts, vai faktiski tiek piemēroti Direktīvas 2002/60/EK 15. panta 2. punkta b) apakšpunkta otrajā ievilkumā un ceturtajā līdz septītajā ievilkumā paredzētie pasākumi;

b)

kura īsteno biodrošības prasības attiecībā uz Āfrikas cūku mēri, kā noteikusi kompetentā iestāde;

c)

kurā cūkām, kas vecākas par 60 dienām, attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ir veikti laboratorijas testi, kā minēts 1. punktā.

4. pants

Atkāpe no aizlieguma nosūtīt cūkgaļas, cūkgaļas izstrādājumu, cūkgaļas produktu un jebkādu citu produktu, kas sastāv no cūkgaļas vai to satur, sūtījumus no apgabaliem, kas norādīti pielikuma III daļā

Atkāpjoties no aizlieguma, kas noteikts 2. panta c) punktā, attiecīgās dalībvalstis var atļaut nosūtīt cūkgaļu, cūkgaļas izstrādājumus, cūkgaļas produktus un jebkādus citus produktus, kas sastāv no cūkgaļas vai to satur, no apgabaliem, kas norādīti pielikuma III daļā, ar nosacījumu, ka tie ir vai nu:

a)

iegūti no cūkām, kas no dzimšanas ir turētas saimniecībās, kuras atrodas ārpus pielikumā norādītajiem apgabaliem, un cūkgaļa, cūkgaļas izstrādājumi un cūkgaļas produkti, kas sastāv no šīs gaļas vai to satur, ir ražoti, uzglabāti un pārstrādāti uzņēmumos, kuri ir apstiprināti saskaņā ar 10. pantu; vai

b)

ražoti un apstrādāti atbilstīgi Direktīvas 2002/99/EK 4. panta 1. punktam.

5. pants

Atkāpe no aizlieguma nosūtīt no cūku sugu dzīvniekiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sūtījumus no apgabaliem, kas norādīti pielikuma III daļā

Atkāpjoties no aizlieguma, kas noteikts 2. panta d) punktā, attiecīgās dalībvalstis var atļaut nosūtīt atvasinātus produktus, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1069/2009 (17) 3. panta 2. punktā, kas iegūti no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri iegūti no cūku sugu dzīvniekiem, no apgabaliem, kas norādīti pielikuma III daļā, ar nosacījumu, ka minētie blakusprodukti ir apstrādāti tā, lai nodrošinātu, ka atvasinātais produkts nerada nekādu risku attiecībā uz Āfrikas cūku mēri.

6. pants

Aizliegums nosūtīt uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm dzīvas cūkas no pielikumā norādītajiem apgabaliem

1.   Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka dzīvas cūkas no šo valstu teritorijas netiek nosūtītas uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm, ja vien šo cūku izcelsme nav:

a)

ārpus pielikumā norādītajiem apgabaliem;

b)

saimniecībā, kurā vismaz 30 dienu laikā tieši pirms nosūtīšanas datuma nav ievestas dzīvas cūkas no pielikumā norādītajiem apgabaliem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, attiecīgās dalībvalstis var atļaut dzīvu cūku nosūtīšanu no saimniecībām, kas atrodas apgabalos, kuri uzskaitīti pielikuma I daļā, ar noteikumu, ka minētās dzīvās cūkas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tās saimniecībā ir uzturējušās vismaz 40 dienas vai kopš dzimšanas, un minētajā saimniecībā vismaz 30 dienu laikā pirms nosūtīšanas datuma nav ievestas dzīvas cūkas;

b)

tās ir no saimniecības, kura īsteno biodrošības prasības attiecībā uz Āfrikas cūku mēri, kā noteikusi kompetentā iestāde;

c)

15 dienu laikā pirms pārvietošanas datuma tām attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ar negatīviem rezultātiem ir veikti laboratorijas testi, ievērojot paraugu ņemšanas procedūras, kas noteiktas Āfrikas cūku mēra izskaušanas plānā, kurš minēts šā lēmuma 1. panta otrajā daļā, un oficiālais veterinārārsts nosūtīšanas dienā ir veicis klīnisku pārbaudi attiecībā uz Āfrikas cūku mēri saskaņā ar pārbaudes un paraugu ņemšanas procedūrām, kas noteiktas Lēmuma 2003/422/EK pielikuma IV nodaļas A daļā; vai

d)

tās ir no saimniecības, kur vismaz divas reizes gadā ar vismaz četru mēnešu intervālu bijusi kompetentās veterinārās iestādes veikta inspicēšana, kurā:

i)

ievērotas Lēmuma 2003/422/EK pielikuma IV nodaļā noteiktās vadlīnijas un procedūras;

ii)

ietverta klīniska pārbaude un paraugu ņemšana atbilstīgi pārbaudes un paraugu ņemšanas procedūrām, kas noteiktas Lēmuma 2003/422/EK pielikuma IV nodaļas A daļā;

iii)

pārbaudīts, vai faktiski tiek piemēroti Direktīvas 2002/60/EK 15. panta 2. punkta b) apakšpunkta otrajā ievilkumā un ceturtajā līdz septītajā ievilkumā noteiktajos noteikumos paredzētie pasākumi.

3.   Attiecībā uz šajā pantā minētajiem dzīvu cūku sūtījumiem pievieno šādu papildu tekstu attiecīgajos veselības sertifikātos, kas minēti:

a)

Direktīvas 64/432/EEK 5. panta 1. punktā; vai

b)

Lēmuma 93/444/EEK 3. panta 1. punktā:

“Cūkas atbilst Komisijas Īstenošanas lēmuma 2014/178/ES (18) 6. panta 2. punkta prasībām.

7. pants

Aizliegums uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm nosūtīt no tādām cūkām iegūtas spermas, olšūnu un embriju sūtījumus, kas ir no pielikumā norādītajiem apgabaliem

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka no to teritorijas uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm nenosūta šādu preču sūtījumus:

a)

cūku spermu, ja vien šī sperma nav no kuiļiem, kuri turēti apstiprinātā savākšanas centrā, kas minēts Padomes Direktīvas 90/429/EEK (19) 3. panta a) punktā un atrodas ārpus šā lēmuma pielikuma II un III daļā norādītajiem apgabaliem;

b)

cūku sugu dzīvnieku olšūnas un embrijus, ja vien olšūnas un embriji nav no cūku donormātītēm, kas turētas saimniecībās, kuras atbilst 6. panta 2. punktam un atrodas ārpus pielikuma II un III daļā norādītajiem apgabaliem, un embriji nav ieņemti ar a) punktam atbilstīgu spermu.

8. pants

Aizliegums uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm nosūtīt no cūku sugu dzīvniekiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sūtījumus no pielikumā norādītajiem apgabaliem

1.   Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka no to teritorijas uz citām dalībvalstīm un trešām dalībvalstīm nenosūta dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus, kas iegūti no cūku sugu dzīvniekiem, ja vien šie dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti nav iegūti no cūkām, kuru izcelsme ir tādās saimniecībās un kuras ir no tādām saimniecībām, kas atrodas ārpus pielikuma II un III daļā norādītajiem apgabaliem.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, attiecīgās dalībvalstis var atļaut uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm nosūtīt atvasinātus produktus, kas iegūti no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem no cūku sugu dzīvniekiem, kuri ir no pielikuma II un III daļā norādītajiem apgabaliem, ja:

a)

šie blakusprodukti ir apstrādāti tā, lai nodrošinātu, ka no cūku sugu dzīvniekiem iegūtais atvasinātais produkts nerada nekādu risku attiecībā uz Āfrikas cūku mēri;

b)

šiem sūtījumiem līdzi ir tirdzniecības dokuments, kas izdots, kā minēts Komisijas Regulas (ES) Nr. 142/2011 (20) VIII pielikuma III nodaļā.

9. pants

Aizliegums uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm nosūtīt svaigu cūkgaļu un noteiktus cūkgaļas izstrādājumus un cūkgaļas produktus no pielikumā norādītajiem apgabaliem

1.   Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm nenosūta sūtījumus ar svaigu cūkgaļu, kas iegūta no cūkām, kuru izcelsme ir pielikumā norādīto apgabalu saimniecībās, un ar cūkgaļas izstrādājumiem un cūkgaļas produktiem, kas sastāv no šādas cūkgaļas vai to satur, ja vien šāda cūkgaļa nav iegūta no cūkām, kuru izcelsme ir tādās saimniecībās un kuras ir no tādām saimniecībām, kas neatrodas pielikuma II vai III daļā norādītajos apgabalos.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, attiecīgās dalībvalstis, kurās atrodas pielikuma III daļā norādītie apgabali, var atļaut uz citām dalībvalstīm nosūtīt 1. punktā minēto svaigo cūkgaļu un cūkgaļas izstrādājumus un cūkgaļas produktus, kas sastāv no šādas cūkgaļas vai to satur, ar nosacījumu, ka šie cūkgaļas izstrādājumi un cūkgaļas produkti ir iegūti no cūkām, kuras kopš dzimšanas turētas saimniecībās ārpus pielikuma III daļā minētajiem apgabaliem, un ka svaigā cūkgaļa, cūkgaļas izstrādājumi un cūkgaļas produkti ir ražoti, glabāti un pārstrādāti saskaņā ar 10. pantu apstiprinātos uzņēmumos.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, attiecīgās dalībvalstis, kurās atrodas pielikuma II daļā norādītie apgabali, var atļaut uz citām dalībvalstīm nosūtīt 1. punktā minēto svaigo cūkgaļu un cūkgaļas izstrādājumus un cūkgaļas produktus, kas sastāv no šādas cūkgaļas vai to satur, ar nosacījumu, ka šie cūkgaļas izstrādājumi un cūkgaļas produkti ir iegūti no cūkām, kuras atbilst 3. panta 1. vai 2. punkta prasībām.

10. pants

Kautuvju, gaļas sadalīšanas uzņēmumu un gaļas pārstrādes uzņēmumu apstiprināšana 4. panta un 9. panta 2. punkta nolūkiem

Attiecīgo dalībvalstu kompetentā iestāde 4. panta un 9. panta 2. punkta mērķiem apstiprina tikai tādas kautuves, gaļas sadalīšanas uzņēmumus un gaļas apstrādes uzņēmumus, kuros sūtīšanai uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm saskaņā ar 4. pantā un 9. panta 2. punktā paredzētajām atkāpēm atļautu svaigu cūkgaļu un no šādas gaļas sastāvošus vai to saturošus cūkgaļas izstrādājumus un cūkgaļas produktus ražo, glabā un pārstrādā atsevišķi no citiem produktiem, kuri sastāv no tādas svaigas cūkgaļas vai satur tādu svaigu cūkgaļu, un cūkgaļas izstrādājumiem un cūkgaļas produktiem, kas sastāv no tādas gaļas vai satur tādu gaļu, kas iegūta no cūkām, kuru izcelsme ir pielikumā norādīto apgabalu saimniecībās vai kuras ir no pielikumā norādīto apgabalu saimniecībām, kas nav saskaņā ar šo pantu apstiprinātas saimniecības.

11. pants

Atkāpe no aizlieguma nosūtīt svaigu cūkgaļu un cūkgaļas izstrādājumus un cūkgaļas produktus no pielikumā norādītajiem apgabaliem

Atkāpjoties no 9. panta, attiecīgās dalībvalstis var atļaut no pielikuma II un III daļā norādītajiem apgabaliem uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm nosūtīt svaigu cūkgaļu un cūkgaļas izstrādājumus un cūkgaļas produktus, kuri sastāv no tādas cūkgaļas vai tādu satur, ja vien attiecīgajiem produktiem:

a)

ražošana un apstrāde ir veikta atbilstīgi Direktīvas 2002/99/EK 4. panta 1. punktam;

b)

ir piemērojama veterinārā sertificēšana saskaņā ar Direktīvas 2002/99/EK 5. pantu;

c)

ir līdzi attiecīgs Savienības iekšējās tirdzniecības veselības sertifikāts, kurš atbilst Regulā (EK) Nr. 599/2004 noteiktajam paraugam un kura II daļā ieraksta šādu informāciju:

“Produkts atbilst Komisijas 2014. gada 27. marta Īstenošanas lēmumam 2014/178/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (21).

12. pants

Informācija par 9. līdz 11. pantu

Ik pēc sešiem mēnešiem no šā lēmuma dienas dalībvalstis Komisijai un citām dalībvalstīm nosūta atjauninātu sarakstu ar 10. pantā minētajiem apstiprinātajiem uzņēmumiem un jebkādu būtisku informāciju par 9., 10. un 11. panta piemērošanu.

13. pants

Pasākumi attiecībā uz dzīvām savvaļas cūkām, svaigu gaļu, gaļas izstrādājumiem un gaļas produktiem, kas sastāv no savvaļas cūku gaļas vai to satur

1.   Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka:

a)

no pielikumā norādītajiem apgabaliem uz citām dalībvalstīm vai citiem tās pašas dalībvalsts teritorijas apgabaliem netiek nosūtītas dzīvas savvaļas cūkas;

b)

no pielikumā minētajiem apgabaliem uz citām dalībvalstīm vai citiem tās pašas dalībvalsts teritorijā esošiem apgabaliem netiek nosūtīti sūtījumi ar svaigu savvaļas cūku gaļu, gaļas izstrādājumiem un gaļas produktiem, kas sastāv no šādas gaļas vai to satur.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta b) apakšpunkta, attiecīgās dalībvalstis var atļaut sūtījumus ar svaigu savvaļas cūku gaļu, gaļas izstrādājumiem un gaļas produktiem, kas sastāv no šādas gaļas vai to satur, no pielikuma I daļā norādītajiem apgabaliem nosūtīt uz tās pašas dalībvalsts teritorijas citiem apgabaliem, kas pielikumā nav norādīti, ja vien savvaļas cūkas ir saskaņā ar Lēmuma 2003/422/EK pielikuma VI nodaļas C un D daļā aprakstītajām diagnostiskajām procedūrām testētas attiecībā uz Āfrikas cūku mēri un iegūtie rezultāti ir negatīvi.

14. pants

Īpaši veselības marķējumi un sertifikācijas prasības svaigai gaļai, gaļas izstrādājumiem un gaļas produktiem, uz kuriem attiecas 2., 9. un 13. pantā minētie aizliegumi

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka svaigu gaļu, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus, uz kuriem attiecas 2., 9. un 13. pantā paredzētie aizliegumi, marķē ar īpašu veselības marķējumu, kurš nedrīkst būt ovāls un kuru nevar sajaukt ar:

a)

gaļas izstrādājumiem un gaļas produktiem, kas satur cūkgaļu vai no tās sastāv, paredzēto identifikācijas zīmi, kura aprakstīta Regulas (EK) Nr. 853/2004 II pielikuma I sadaļā;

b)

svaigai cūkgaļai paredzēto veselības marķējumu, kas aprakstīts Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikuma I sadaļas III nodaļā.

15. pants

Prasības attiecībā uz saimniecībām un transportlīdzekļiem pielikumā norādītajos apgabalos

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka:

a)

cūku audzēšanas saimniecībās, kas atrodas šā lēmuma pielikumā norādītajos apgabalos, piemēro Direktīvas 2002/60/EK 15. panta 2. punkta b) apakšpunkta otrajā un ceturtajā līdz septītajā ievilkumā paredzētos nosacījumus;

b)

transportlīdzekļus, kas ir izmantoti tādu cūku vai no tādiem cūku sugu dzīvniekiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārvadāšanai, kuru izcelsme ir šā lēmuma pielikumā norādīto apgabalu saimniecībās, pēc katras pārvadāšanas darbības nekavējoties iztīra un dezinficē, un pārvadātājs sagādā pierādījumu, ka šāda tīrīšana un dezinfekcija veikta.

16. pants

Attiecīgo dalībvalstu informācijas prasības

Attiecīgās dalībvalstis Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā informē Komisiju un citas dalībvalstis par pielikumā norādītajos apgabalos veiktās Āfrikas cūku mēra uzraudzības rezultātiem, kā paredzēts Komisijas saskaņā ar Direktīvas 2002/60/EK 16. pantu apstiprinātajos un šā lēmuma 1. panta otrajā daļā minētajos plānos attiecībā uz Āfrikas cūku mēra izskaušanu (apkarošanu) savvaļas cūku populācijās.

17. pants

Atbilstība

Dalībvalstis izdara grozījumus pasākumos, ko tās piemēro tirdzniecībai, lai tie būtu saskaņā ar šo lēmumu, kā arī pieņemtos pasākumus nekavējoties attiecīgi publisko. Dalībvalstis par tiem nekavējoties informē Komisiju.

18. pants

Atcelšana

Lēmums 2005/363/EK, Īstenošanas lēmumi 2014/93/ES un 2014/134/ES tiek atcelti.

19. pants

Piemērojamība

Šo lēmumu piemēro līdz 2017. gada 31. decembrim.

20. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 27. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp.

(3)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(4)  Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīva 2002/60/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus cīņai pret Āfrikas cūku mēri un groza Direktīvu 92/119/EEK attiecībā uz Tešenas slimību un Āfrikas cūku mēri (OV L 192, 20.7.2002., 27. lpp.).

(5)  Komisijas 2005. gada 2. maija Lēmums 2005/363/EK par dzīvnieku veselības aizsardzības pasākumiem pret Āfrikas cūku mēri Sardīnijā, Itālijā (OV L 118, 5.5.2005., 39. lpp.).

(6)  Komisijas 2005. gada 2. maija Lēmums 2005/362/EK, ar ko apstiprina plānu Āfrikas cūku mēra apkarošanai savvaļas cūku populācijā Sardīnijā, Itālijā (OV L 118, 5.5.2005., 36. lpp.).

(7)  Komisijas 2014. gada 14. februāra Īstenošanas lēmums 2014/93/ES par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Lietuvā (OV L 46, 18.2.2014., 20. lpp.).

(8)  Komisijas 2014. gada 12. marta Īstenošanas lēmums 2014/134/ES par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Polijā (OV L 74, 14.3.2014., 63. lpp.).

(9)  The EFSA Journal 2010; 8(3):1556.

(10)  Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīva 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā (OV L 268, 14.9.1992., 54. lpp.).

(11)  Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīva 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā (OV 121, 29.7.1964., 1977./64. lpp.).

(12)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Lēmums 93/444/EEK par sīki izstrādātiem noteikumiem, ar ko reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar dažiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, kuri paredzēti izvešanai uz trešām valstīm (OV L 208, 19.8.1993., 34. lpp.).

(13)  Komisijas 2004. gada 30. marta Regula (EK) Nr. 599/2004 par vienota parauga sertifikāta un inspekcijas ziņojuma ieviešanu Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem (OV L 94, 31.3.2004., 44. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.).

(16)  Komisijas 2003. gada 26. maija Lēmums 2003/422/EK, ar ko apstiprina Āfrikas cūku mēra diagnostikas rokasgrāmatu (OV L 143, 11.6.2003., 35. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.).

(18)  OV L 95, 29.3.2014., 48. lpp.”

(19)  Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīva 90/429/EEK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūku sugu mājdzīvnieku spermu un tās importu (OV L 224, 18.8.1990., 62. lpp.).

(20)  Komisijas 2011. gada 25. februāra Regula (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (OV L 54, 26.2.2011., 1. lpp.).

(21)  OV L 95, 29.3.2014., 48. lpp.”


PIELIKUMS

I   DAĻA

1.   Lietuva

Šādas Lietuvas teritorijas:

a)

Viļņas apriņķī (apskritis):

Viļņas rajona pašvaldības daļa (dienvidu daļa, sākot no ceļiem Nr. A2 (E272) un Nr. 103),

 

Traķu rajona pašvaldība un Elektrēnu pašvaldība;

b)

Marijampoles apriņķī (apskritis):

Marijampoles pašvaldība, Kalvarijas pašvaldība un Kazlu Rūdas pašvaldība;

c)

Kauņas apriņķī (apskritis):

Prienu rajona pašvaldība un Birštonas pašvaldība;

2.   Polija

Šādas Polijas teritorijas:

Podlases vojevodistē:

Suvalku pilsēta,

Bjalistokas pilsēta,

Suvalku, Šiplišku un Račku pašvaldība Suvalku apriņķī,

Augustovas pašvaldības ar Augustovas, Novinkas, Štabinas un Barglovas Koscelni pilsētu Augustovas apriņķī,

Krasnopolas un Puņskas pašvaldības Sejnu apriņķī,

Goniondzas, Jasionovkas, Jasvilu, Knišinas, Kripno un Moņķu pašvaldība Moņķu apriņķī,

Suhovolas un Koricinas pašvaldības Sokulkas apriņķī,

Horoščas, Juhnovecas Koscelni, Suražas, Turosnas Koscelnas, Tikocinas, Zabludovas un Dobžiņevo Dužes pašvaldība Bjalistokas apriņķī,

Belskas Podlaskas pašvaldības ar Belskas Podlaskas, Orlas un Višku pilsētu Belskas apriņķī,

Narevas, Narevkas, Bjalovežas, Čižes, Dubičes Cerkevnes un Hajnuvkas pašvaldība Hajnuvkas apriņķī.

II   DAĻA

1.   Lietuva

Šādas Lietuvas teritorijas:

a)

Viļņas apriņķī (apskritis):

Šaļčininku rajona pašvaldība;

b)

Alītas apriņķī (apskritis):

Lazdiju rajona pašvaldība, Varēnas rajona pašvaldība, Alītas rajona pašvaldība, Alītas pilsētas pašvaldība un Druskininku pašvaldība.

2.   Polija

Šādas Polijas teritorijas:

Podlases vojevodistē:

Gibi un Sejnu pašvaldības ar Sejnu pilsētu Sejnu apriņķī,

Lipskas un Plaskas pašvaldības Augustovas apriņķī,

Čarnas Bjalostockas, Grodekas, Supraslas, Vasilkovas un Mihalovo pašvaldības Bjalistokas apriņķī,

Dombrovas Bjalostockas, Janovas, Krinku, Kužnicas, Novi Dvoras, Sidras, Sokulkas un Šudzjalovo pašvaldības Sokulkas apriņķī.

III   DAĻA

Itālija

Šādas Itālijas teritorijas:

visas Sardīnijas teritorijas.


29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/56


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2014. gada 22. janvāris),

ar ko groza Lēmumu ECB/2004/2, ar kuru pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu

(ECB/2014/1)

(2014/179/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.3. pantu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulu (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (1), un jo īpaši tās 25. panta 2. punktu un 26. panta 12. punktu,

tā kā:

(1)

ECB darba organizācija un tās lēmējinstitūcijas jāpielāgo jaunajām no Regulas (ES) Nr. 1024/2013 izrietošajām prasībām, lai precizētu uzraudzības lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā iesaistīto struktūru mijiedarbību.

(2)

Jāpieņem Ētikas kodekss, kas nosaka ētikas standartus, kurus savu funkciju izpildē ņem vērā ECB Padomes locekļi un to ieceltie aizstājēji.

(3)

Jāizveido augsta līmeņa revīzijas komiteju, lai stiprinātu iekšējo un ārējo kontroli un turpinātu uzlabot ECB un Eurosistēmas pārvaldību.

(4)

Reglamenta 21. pants nosaka, ka Nodarbināšanas kārtība un Personāla noteikumi regulē ECB un tās personāla darba attiecības. Nodarbināšanas kārtība un Personāla noteikumi grozīti, lai tajos iekļautu noteikumus, kas regulē kandidātu atlasi un iecelšanu amatā. Reglamenta 20. pants par personāla atlasi, iecelšanu amatā un paaugstināšanu vairs nav vajadzīgs, un tādēļ tas jāatceļ.

(5)

Tāpat jāatspoguļo dažas nelielas tehniskas un redakcionālas izmaiņas, piem., Līguma un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu pantu jaunā numerācija.

(6)

Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 8. punktā paredzētajai iebildumu procedūrai nav jāattiecas uz lēmumiem, kas saistīti ar vispārīgo regulējumu, saskaņā ar kuru tiks pieņemti uzraudzības lēmumi, piem., uz organizatorisko sistēmu, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 7. punktā.

(7)

Lēmums ECB/2004/2 (2) jāgroza, lai ņemtu vērā šīs izmaiņas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi Eiropas Centrālās bankas Reglamentā

Lēmumu ECB/2004/2 groza šādi:

1)

lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

1. pants

Definīcijas

1.1.

Šis Reglaments papildina Līgumu par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus. Neierobežojot 1.2. panta noteikumus, šajā Reglamentā termini ir lietoti tādā nozīmē, kāda tiem ir Līgumā un Statūtos.

1.2.

Terminiem “iesaistītā dalībvalsts”, “nacionālā kompetentā iestāde” un “nacionālā norīkotā iestāde” ir nozīme, kas tiem noteikta Padomes Regulā (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (3).

2)

iekļauj šādu jaunu 5.a pantu:

5.a pants

ECB Padomes locekļu Ētikas kodekss

5.a.1.

ECB Padome pieņem un atjaunina Ētikas kodeksu, kuru ņem vērā tās locekļi un kuru publicē ECB interneta vietnē.

5.a.2.

Katrs prezidents nodrošina, ka viņu pavadošās personas 3.2. panta izpratnē un viņa aizstājēji 3.3. panta izpratnē pirms piedalīšanās ECB Padomes sanāksmēs paraksta deklarāciju par Ētikas kodeksa ievērošanu.”;

3)

lēmuma 9. pantu aizstāj ar šādu:

9. pants

Eurosistēmas/ECBS komitejas

9.1.

Komitejas izveido un to darbību izbeidz ECB Padome. Tās palīdz ECB lēmējinstitūciju darbā un par savu darbību ar Valdes palīdzību ziņo ECB Padomei.

9.2.

Attiecībā uz politikas jautājumiem, kas saistīti ar kredītiestāžu uzraudzību, komitejas, kuras palīdz ECB darbā, tai pildot uzdevumus, kas ECB uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, sniedz ziņojumus Uzraudzības valdei vai attiecīgos gadījumos ECB Padomei. Uzraudzības valde saskaņā ar savām procedūrām pilnvaro priekšsēdētāja vietnieku ar Valdes palīdzību sniegt ziņojumus ECB Padomei par visām šādām darbībām.

9.3.

Komiteju sastāvā ir ne vairāk kā divi locekļi no katras Eurosistēmas NCB un no ECB, kurus ieceļ attiecīgi katrs prezidents vai Valde.

9.4.

Palīdz ECB lēmējinstitūciju darbā saistībā ar to uzdevumu izpildi, kas ECB uzticēti ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, komitejās iekļauj vienu locekli no centrālās bankas un vienu locekli no nacionālās kompetentās iestādes katrā iesaistītajā dalībvalstī, šos locekļus ieceļot prezidentam pēc apspriešanās ar attiecīgo kompetento iestādi, ja kompetentā iestāde nav centrālā banka.

9.5.

ECB Padome nosaka komiteju uzdevumus un ieceļ to priekšsēdētājus. Parasti priekšsēdētājs ir ECB darbinieks. Gan ECB Padomei, gan Valdei ir tiesības lūgt komitejas izskatīt kādu īpašu jautājumu. ECB nodrošina komitejām sekretariāta pakalpojumus.

9.6.

Ja komitejas priekšsēdētājs un Valde šādu dalību uzskata par nepieciešamu, katra ārpus Eurosistēmas esošā centrālā banka var uzdot ne vairāk kā diviem tās darbiniekiem piedalīties komitejas sēdēs, ja komiteja izskata jautājumus, kas ir Ģenerālpadomes kompetencē.

9.7.

Ja komitejas priekšsēdētājs un Valde to uzskata par nepieciešamu, Komitejas sēdēs var uzaicināt piedalīties citu Savienības iestāžu un organizāciju pārstāvjus vai citas trešās personas.”;

4)

iekļauj šādu jaunu 9.b pantu:

9.b pants

Revīzijas komiteja

Lai stiprinātu jau pastāvošo iekšējo un ārējo kontroli un turpinātu uzlabot ECB un Eurosistēmas pārvaldību, ECB Padome izveido revīzijas komiteju un nosaka tās pilnvaras un sastāvu.”;

5)

lēmuma 11.3. pantu aizstāj ar šādu:

“11.3.

Valde pieņem un atjaunina Ētikas kodeksu, kuru ņem vērā tās locekļi un ECB personāls un kuru publicē ECB interneta vietnē.”;

6)

lēmumā iekļauj šādus pantus:

“IVa   NODAĻA

UZRAUDZĪBAS UZDEVUMI

13.a pants

Uzraudzības valde

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 1. punktu Uzraudzības valde, kura izveidota kā iekšēja ECB struktūra, pilnībā uzņemas plānot un izpildīt uzdevumus, kas ECB uzticēti saistībā ar kredītiestāžu prudenciālu uzraudzību (turpmāk – “uzraudzības uzdevumi”). Uzraudzības valdes uzdevumi neierobežo ECB lēmējinstitūciju kompetenci.

13.b pants

Uzraudzības valdes sastāvs

13.b.1.

Uzraudzības valdes sastāvā ir priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, četri ECB pārstāvji un viens pārstāvis no nacionālās kompetentās iestādes katrā iesaistītajā dalībvalstī. Uzraudzības valdes locekļi rīkojas Savienības kopējās interesēs.

13.b.2.

Ja iesaistītās dalībvalsts nacionālā kompetentā iestāde nav centrālā banka, attiecīgais Uzraudzības valdes loceklis var ņemt līdzi savas dalībvalsts centrālās bankas pārstāvi. Balsošanā vienas dalībvalsts pārstāvjus uzskata par vienu Uzraudzības valdes locekli.

13.b.3.

Pēc Uzraudzības valdes uzklausīšanas ECB Padome pieņem priekšlikumu par Uzraudzības valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu, ko iesniedz pieņemšanai Eiropas Parlamentā.

13.b.4.

Uzraudzības valdes priekšsēdētāja nodarbināšanas noteikumus un nosacījumus, jo īpaši algu, pensiju un citus sociālā nodrošinājuma pabalstus nosaka ECB Padome un iekļauj viņa līgumā ar ECB.

13.b.5.

Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un viņu nevar iecelt amatā atkārtoti. Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņš nevar būt garāks par viņa Valdes locekļa amata pilnvaru termiņu.

13.b.6.

ECB Padome pēc Valdes priekšlikuma Uzraudzības valdē ieceļ četrus tādus ECB pārstāvjus, kuri neveic pienākumus, kas tieši saistīti ar monetārās politikas funkciju izpildi.

13.c pants

Balsošana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 7. punktu

Lai pieņemtu lēmumu projektus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 7. punktu un pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību 16. pantu, Līguma par Eiropas Savienības darbību 238. panta 3. punktu un Protokolu (Nr. 36) par pārejas noteikumiem, piemēro šādus noteikumus:

i)

līdz 2014. gada 31. oktobrim lēmumus uzskata par pieņemtiem, ja par tiem nobalsojuši vismaz 50 % Uzraudzības valdes locekļu, kuri pārstāv vismaz 74 % no svērto balsu kopējā skaita un 62 % no kopējā iedzīvotāju skaita;

ii)

no 2014. gada 1. novembra lēmumus uzskata par pieņemtiem, ja par tiem nobalsojuši vismaz 55 % Uzraudzības valdes locekļu, kuri pārstāv vismaz 65 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Bloķējošais mazākums ir vismaz minimālais Uzraudzības valdes locekļu skaits, kas pārstāv 35 % no kopējā iedzīvotāju skaita, un viens Uzraudzības valdes loceklis, pretējā gadījumā uzskatot, ka sasniegts kvalificēts balsu vairākums;

iii)

no 2014. gada 1. novembra līdz 2017. gada 31. martam pēc nacionālās kompetentās iestādes pārstāvja vai ECB pārstāvja Uzraudzības valdē lūguma lēmumus uzskata par pieņemtiem, ja par tiem nobalsojuši vismaz 50 % Uzraudzības valdes locekļu, kuri pārstāv vismaz 74 % no svērto balsu kopējā skaita un 62 % no kopējā iedzīvotāju skaita;

iv)

katra no četriem ECB Padomes ieceltajiem ECB pārstāvjiem svērums atbilst to iesaistīto dalībvalstu nacionālo kompetento iestāžu pārstāvju svēruma mediānai, kas aprēķināta, pamatojoties uz pielikumā noteikto metodi;

v)

priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka balsu svērums ir nulle, un tās skaita tikai vairākuma noteikšanai, ciktāl tas attiecas uz Uzraudzības valdes locekļu skaitu.

13.d pants

Uzraudzības valdes reglaments

Uzraudzības valde pēc apspriešanās ar ECB Padomi pieņem savu Reglamentu. Reglaments nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visām iesaistītajām dalībvalstīm.

13.e pants

Uzraudzības valdes locekļu Ētikas kodekss

13.e.1.

Uzraudzības valde pieņem un atjaunina Ētikas kodeksu, kuru ņem vērā tās locekļi un kuru publicē ECB interneta vietnē.

13.e.2.

Katrs Uzraudzības valdes loceklis nodrošina, ka pavadošās personas, aizstājēji un viņa nacionālās centrālās bankas pārstāvji, ja nacionālā kompetentā iestāde nav centrālā banka, pirms piedalīšanās Uzraudzības valdes sanāksmēs paraksta deklarāciju par Ētikas kodeksa ievērošanu.

13.f pants

Uzraudzības valdes sanāksmes

Parasti Uzraudzības valdes sanāksmes notiek ECB telpās. Uzraudzības valdes sanāksmju protokolus tūlīt pēc to pieņemšanas iesniedz ECB Padomei informācijai.

13.g pants

Lēmumu pieņemšana Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. pantā minēto uzdevumu izpildei

13.g.1.

Lai izpildītu Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. pantā minētos uzdevumus, Uzraudzības valde iesniedz ECB Padomei pilnībā izstrādātus lēmumu projektus, kopā ar paskaidrojuma rakstu, kurā izklāstīti lēmuma projekta pieņemšanas cēloņi un galvenie pamatojumi. Šādus lēmumu projektus vienlaikus nosūta nacionālajām kompetentajām iestādēm attiecīgajās iesaistītajās dalībvalstīs kopā ar informāciju par ECB Padomei saskaņā ar 13.g.2. pantu noteikto termiņu.

13.g.2.

Lēmuma projektu 13.g.1. panta izpratnē uzskata par pieņemtu, ja ECB Padome desmit darbadienu laikā pret to neiebilst. Ārkārtas situācijās Uzraudzības valde nosaka saprātīgu termiņu, kas nepārsniedz 48 stundas. Iebildumu iemeslus ECB Padome pauž rakstiski. Lēmumu nosūta Uzraudzības valdei un attiecīgo dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm.

13.g.3.

Ārpus euro zonas iesaistītā dalībvalsts paziņo ECB jebkurus pamatotus iebildumus pret Uzraudzības valdes lēmuma projektu piecu darbadienu laikā pēc lēmuma projekta saņemšanas saskaņā ar 13.g.1. pantu. ECB prezidents pamatotos iebildumus nekavējoties nosūta ECB Padomei un Uzraudzības valdei. ECB padome pilnībā ņem vērā Uzraudzības valdes sagatavotajā novērtējumā norādītos iemeslus, izlemjot jautājumu piecu darbadienu laikā pēc tam, kad saņēmusi informāciju par pamatotajiem iebildumiem. Lēmumu kopā ar rakstisku paskaidrojumu nosūta Uzraudzības valdei un attiecīgās dalībvalsts nacionālajai kompetentajai iestādei.

13.g.4.

Ārpus euro zonas iesaistītā dalībvalsts paziņo ECB jebkurus pamatotus iebildumus saistībā ar ECB Padomes iebildumu pret Uzraudzības valdes lēmuma projektu piecu darbadienu laikā pēc šāda iebilduma saņemšanas saskaņā ar 13.g.2. pantu. ECB prezidents pamatotos iebildumus nekavējoties nosūta ECB Padomei un Uzraudzības valdei. ECB Padome 30 darbadienu laikā sniedz savu atzinumu par dalībvalsts izteiktajiem pamatotajiem iebildumiem un, norādot iemeslus, apstiprina vai atsauc savu iebildumu. Šo lēmumu par sava iebilduma apstiprināšanu vai atsaukšanu nosūta attiecīgās dalībvalsts nacionālajai kompetentajai iestādei. Ja ECB Padome atsauc iebildumu, Uzraudzības valdes lēmuma projektu uzskata par pieņemtu no iebilduma atsaukšanas dienas.

13.h pants

Lēmumu pieņemšana Regulas (ES) Nr. 1024/2013 5. pantā minēto uzdevumu izpildei

13.h.1.

Ja nacionālā kompetentā vai norīkotā iestāde paziņo ECB par savu nolūku piemērot kapitāla rezerves prasības vai jebkurus citus pasākumus, kuru mērķis ir novērst sistēmiskus vai makroprudenciālus riskus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 5. panta 1. punktu, paziņojumu pēc tam, kad to saņēmis Uzraudzības valdes Sekretārs, nekavējoties nosūta ECB Padomei un Uzraudzības valdei. Pēc tam, kad Uzraudzības valde, pamatojoties uz attiecīgās komitejas un attiecīgās iekšējās struktūras iniciatīvu un ņemot vērā to ieguldījumu, sagatavojusi priekšlikumu, ECB Padome lemj par jautājumu trīs darbadienu laikā. Ja ECB Padome iebilst pret paziņotajiem pasākumiem, tā to rakstiski izskaidro attiecīgajai nacionālajai kompetentajai vai norīkotajai iestādei piecu darbadienu laikā pēc paziņojuma sniegšanas ECB.

13h.2.

Ja ECB Padome pēc tam, kad tā saņēmusi Uzraudzības valdes sagatavotu priekšlikumu, pamatojoties uz attiecīgās komitejas un attiecīgās iekšējās struktūras iniciatīvu un ņemot vērā to ieguldījumu, paredz piemērot augstākas kapitāla rezerves prasības vai citus pasākumus, kuru mērķis ir novērst sistēmiskus vai makroprudenciālus riskus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 5. panta 2. punktu, šāds nolūks jāpaziņo attiecīgajai nacionālajai kompetentajai vai norīkotajai iestādei vismaz desmit darbadienas pirms šāda lēmuma pieņemšanas. Ja attiecīgā nacionālā kompetentā vai norīkotā iestāde rakstiski paziņo ECB par tās pamatotiem iebildumiem piecu darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, šie iebildumi, pēc tam, kad to saņēmis Uzraudzības valdes Sekretārs, nekavējoties nosūta ECB Padomei un Uzraudzības valdei. ECB Padome lemj par šo jautājumu, pamatojoties uz Uzraudzības valdes sagatavotu priekšlikumu, kas balstās uz attiecīgās komitejas un attiecīgās iekšējās struktūras iniciatīvu un ņemot vērā to ieguldījumu. Šo lēmumu nosūta attiecīgajai nacionālajai kompetentajai vai norīkotajai iestādei.

13.h.3.

ECB Padomei ir tiesības apstiprināt, iebilst vai grozīt Uzraudzības valdes priekšlikumus panta 13.h.1. un 13.h.2. panta izpratnē. ECB Padomei ir arī tiesības lūgt Uzraudzības valdei iesniegt priekšlikumu 13.h.1. un 13.h.2. panta izpratnē vai veikt īpašu analīzi. Ja Uzraudzības valde nesniedz priekšlikumus saistībā ar šādiem lūgumiem, ECB Padome, ņemot vērā attiecīgās komitejas un attiecīgās iekšējās struktūras ieguldījumu, var pieņemt lēmumu, ja nav Uzraudzības valdes priekšlikuma.

13.i pants

Lēmumu pieņemšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 14. panta 2. līdz 4. punktu

Ja nacionālā kompetentā iestāde paziņo ECB par sava lēmumu projektu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 14. panta 2. punktu, Uzraudzības valde lēmuma projektu kopā ar savu vērtējumu piecu darbadienu laikā nosūta ECB Padomei. Lēmuma projektu uzskatāma par pieņemtu, ja ECB Padome neiebilst 10 darbadienu laikā pēc paziņojuma sniegšanas ECB, termiņu attiecīgi pamatotos gadījumos pagarinot vienu reizi uz to pašu laikposmu.

13.j pants

Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 7. punktā minētais vispārīgais regulējums

ECB Padome pieņem lēmumus, ar ko nosaka vispārīgu regulējumu praktisku pasākumu organizācijai, lai īstenotu Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. pantu, apspriežoties ar nacionālajām kompetentajām iestādēm, kā arī pamatojoties uz Uzraudzības valdes priekšlikumu, kas sniegts ārpus iebildumu procedūras piemērošanas jomas.

13.k pants

Monetārās politikas un uzraudzības uzdevumu nošķiršana

13.k.1.

ECB pilda tai ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013 uzticētos uzdevumus, neierobežojot tās uzdevumus, kas attiecas uz monetāro politiku un citus uzdevumus, un nodalot tos vienu no otra.

13.k.2.

ECB veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu monetārās politikas un uzraudzības funkciju nošķirtību.

13.k.3.

Monetārās politikas un uzraudzības funkciju nošķiršana neizslēdz tādas informācijas apmaiņu starp šīm divām funkcionālajām jomām, kura vajadzīga ECB un ECBS uzdevumu izpildei.

13.l pants

ECB Padomes sanāksmju organizācija saistībā ar uzraudzības uzdevumiem

13.l.1.

ECB Padomes sanāksmes, kas saistītas ar uzraudzības uzdevumiem, notiek atsevišķi no parastajām ECB Padomes sanāksmēm, un tām ir atsevišķas darba kārtības.

13.l.2.

Pēc Uzraudzības valdes priekšlikuma Valde sagatavo darba kārtības projektu un vismaz astoņas dienas pirms attiecīgās sanāksmes to kopā ar attiecīgajiem Uzraudzības valdes sagatavotajiem dokumentiem nosūta ECB Padomes locekļiem un citiem pilnvarotajiem dalībniekiem. Tas neattiecas uz ārkārtas gadījumiem, kuros Valde rīkojas atbilstīgi konkrētajiem apstākļiem.

13.l.3.

ECB Padome apspriežas ar ārpus Eurosistēmas iesaistīto dalībvalstu NCB prezidentiem pirms tā iebilst pret jebkuru Uzraudzības valdes sagatavoto lēmuma projektu, kas adresēts nacionālajām kompetentajām iestādēm attiecībā uz kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību ārpus euro zonas iesaistītajās dalībvalstīs. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad attiecīgās nacionālās kompetentās iestādes informē ECB Padomi par saviem pamatotiem iebildumiem pret šādu Uzraudzības valdes lēmuma projektu.

13.l.4.

Ja vien šajā nodaļā nav noteikts citādi, I nodaļā izklāstītie ECB Padomes sanāksmju vispārīgie noteikumi attiecas arī uz ECB Padomes sanāksmēm saistībā ar uzraudzības uzdevumiem.

13.m pants

Iekšējā organizācija saistībā ar uzraudzības uzdevumiem

13.m.1.

Valdes kompetence attiecībā uz ECB iekšējo struktūru un ECB personālu aptver uzraudzības uzdevumus. Valde apspriežas ar Uzraudzības valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku par šādu iekšējo struktūru. Piemēro attiecīgi 10. un 11. pantu.

13.m.2.

Uzraudzības valde, vienojoties ar Valdi, var izveidot pagaidu apakšstruktūras, piem., darba grupas, kā arī izbeigt to darbību. Tās palīdz darbā, kas saistīts ar uzraudzības uzdevumiem, un ir pakļautas Uzraudzības valdei.

13.m.3.

ECB prezidents pēc apspriešanās ar Uzraudzības valdes priekšsēdētāju ieceļ kādu no ECB darbiniekiem Uzraudzības valdes un Vadības komitejas sekretāra amatā. Sekretārs palīdz priekšsēdētājam vai viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietniekam sagatavot Uzraudzības valdes sanāksmes un atbild par šo sanāksmju protokolu projektu sagatavošanu.

13.m.4.

Sekretārs sazinās ar ECB Padomes sekretāru, lai sagatavotu ECB Padomes sanāksmes saistībā ar uzraudzības uzdevumiem, un atbild par šo sanāksmju protokolu projektu sagatavošanu.

13.n pants

Ziņojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 20. panta 2. punktu

Pēc Uzraudzības valdes priekšlikuma, ko iesniedz Valde, ECB Padome pieņem gada pārskatu, kas adresēts Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Eurogrupai, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1024/2013 20. panta 2. punktā.

13.o pants

ECB pārstāvji Eiropas Banku iestādē

13.o.1.

Pēc Uzraudzības valdes priekšlikuma ECB prezidents ieceļ vai atsauc ECB pārstāvi Eiropas Banku iestādes Uzraudzības padomē, kā paredzēts 40. panta 1. punkta d) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (4).

13.o.2.

Prezidents Eiropas Banku iestādes Uzraudzības padomē ieceļ pavadošo otro pārstāvi ar zināšanām par centrālo banku uzdevumiem.

7)

lēmuma 15.1. pantu aizstāj ar šādu:

“15.1.

Pirms katra finanšu gada beigām ECB Padome, pamatojoties uz Valdes priekšlikumu, un atbilstīgi ECB Padomes noteiktajiem principiem, pieņem ECB budžetu nākamajam finanšu gadam. Uzraudzības uzdevumu izpildes izdevumus budžetā norāda atsevišķi, un par tiem apspriežas ar Uzraudzības valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.”;

8)

lēmuma 17.5. pantu aizstāj ar šādu:

“17.5.

Neskarot Statūtu 43. panta otro daļu un 46.1. panta pirmo ievilkumu, ECB atzinumus pieņem ECB Padome. Tomēr īpašos apstākļos, un ja vismaz trīs prezidenti neizsaka vēlmi saglabāt ECB Padomes kompetenci kādu īpašu atzinumu pieņemšanā, ECB atzinumus var pieņemt Valde, ņemot vērā ECB Padomes komentārus un Ģenerālpadomes apsvērumus. Valde ir kompetenta pabeigt ECB atzinumu sagatavošanu īpaši tehniskos jautājumos un iekļaut atzinumos faktu grozījumus vai labojumus. ECB atzinumus paraksta prezidents. Par ECB atzinumiem, kurus pieņem saistībā ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ECB Padome var apspriesties ar Uzraudzības valdi.”;

9)

lēmuma 17.8. pantu aizstāj ar šādu:

“17.8.

Regulu Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (5), piemēro tiesību aktiem, kas norādīti Statūtu 34. pantā.

10)

lēmumā iekļauj šādu pantu:

17.a pants

Ar uzraudzības uzdevumiem saistītie ECB tiesību akti

17.a.1.

Ja vien citādi nav noteikts noteikumos, ko ECB pieņēmusi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1024/2013, un šajā pantā, 17. pants attiecas uz ECB tiesību aktiem, kas saistīti ar uzraudzības uzdevumiem.

17.a.2.

Ar uzraudzības uzdevumiem saistītās ECB pamatnostādnes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 3. punktu un 6. panta 5. punkta a) apakšpunktu pieņem ECB Padome, un tās vārdā paziņo un paraksta ECB prezidents. Paziņošanu nacionālajām kompetentajām iestādēm var veikt, izmantojot telefaksu, elektronisko pastu vai teleksu, vai arī nosūtīt papīra formā.

17.a.3.

Ar uzraudzības uzdevumiem saistītos ECB norādījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 3. punktu, 6. panta 5. punkta a) apakšpunktu, 7. panta 1. punktu, 7. panta 4. punktu, 9. panta 1. punktu un 30. panta 5. punktu pieņem ECB Padome, un tās vārdā paziņo un paraksta ECB prezidents. Norādījumos iekļauj to pamatojumu. ziņošanu kredītiestāžu uzraudzības nacionālajām kompetentajām iestādēm var veikt, izmantojot telefaksu, elektronisko pastu vai teleksu, vai arī nosūtīt papīra formā.

17.a.4.

ECB lēmumus attiecībā uz uzraudzītajām struktūrām un struktūrām, kas iesniegušas pieteikumus kredītiestāžu darbības uzsākšanai, pieņem ECB Padome, un tās vārdā paraksta prezidents. Pēc tam tos paziņo personām, kurām tie adresēti.”;

11)

lēmuma 18. pantu aizstāj ar šādu:

18. pants

Līguma 128. panta 2. punktā paredzētā procedūra

Līguma 128. panta 2. punktā paredzēto apstiprinājumu ECB Padome pieņem katra gada pēdējā ceturksnī par nākamo gadu kā visām dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, kopīgu lēmumu.”;

12)

lēmuma 20. pantu svītro;

13)

lēmuma 23.1. pantu aizstāj ar šādu:

“23.1.

ECB lēmējinstitūciju un jebkādu to izveidotu komiteju vai grupu, Uzraudzības valdes, tās Vadības komitejas un tās pagaidu apakšstruktūru procedūras ir konfidenciālas, izņemot gadījumus, kuros ECB Padome pilnvaro prezidentu darīt publiski pieejamus to apspriežu rezultātus. Prezidents apspriežas ar Uzraudzības valdes priekšsēdētāju pirms šāda lēmuma pieņemšanas attiecībā uz Uzraudzības valdes, tās Vadības komitejas un tās pagaidu apakšstruktūru sanāksmju protokoliem.”;

14)

lēmuma 23.3. panta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“ECB sastādītos vai turētos dokumentus klasificē un ar tiem rīkojas saskaņā ar organizatoriskajiem noteikumiem, kas attiecas uz dienesta noslēpumu, kā arī informācijas pārvaldību un konfidencialitāti.”;

15)

lēmumā iekļauj šādu pantu:

23.a pants

Konfidencialitāte un dienesta noslēpums attiecībā uz uzraudzības uzdevumiem

23.a.1.

Uz Uzraudzības valdes, Vadības komitejas un visu Uzraudzības valdes izveidoto apakšstruktūru locekļiem attiecas Statūtu 37. pantā noteiktās dienesta noslēpuma prasības, t. sk. pēc to amata pienākumu izpildes beigām.

23.a.2.

Novērotājiem nav piekļuves konfidenciālai informācijai, kas attiecas uz atsevišķām iestādēm.

23.a.3.

Uzraudzības valdes, Vadības komitejas un visu Uzraudzības valdes izveidoto pagaidu apakšstruktūru sagatavotie dokumenti ir ECB dokumenti, un tādēļ tos klasificē un apstrādā saskaņā ar 23.3. pantu.”;

16)

pielikumā izklāstīto tekstu pievieno kā pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada 24. janvārī.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 22. janvārī

ECB prezidents

Mario DRAGHI


(1)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(2)  2004. gada 19. februāra Lēmums ECB/2004/2, ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.).

(3)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.”;

(4)  OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.”;

(5)  OV 17, 6.10.1958., 385./58. lpp.”;


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

(Lēmuma 13.c panta iv) apakšpunktā minētais pielikums)

1.

Balsošanai saskaņā ar 13.c pantu četriem ECB pārstāvjiem jāpiešķir iesaistīto dalībvalstu svērto balsu mediāna saskaņā ar svērto balsu kritēriju, iesaistīto dalībvalstu iedzīvotāju skaita mediāna saskaņā ar iedzīvotāju skaita kritēriju un, ņemot vērā šo pārstāvju dalību Uzraudzības valdē, balss saskaņā ar Uzraudzības valdes locekļu skaita kritēriju, ņemot vērā turpmākajos punktos noteikto.

2.

Sakārtojot augošā secībā svērtās balsis, kas iesaistītajām dalībvalstīm piešķirtas ar 3. pantu Protokolā (Nr. 36) par pārejas noteikumiem iesaistītās dalībvalstis pārstāvošajiem locekļiem, svērto balsu mediāna ir vidējā svērtā balss, ja iesaistīto dalībvalstu skaits ir nepāra skaitlis, un līdz apaļam skaitlim noapaļots divu vidējo skaitļu vidējais lielums, ja iesaistīto dalībvalstu skaits ir pāra skaitlis. Iesaistīto dalībvalstu svērto balsu kopējam skaitam pieskaita četrkārtīgu svērtās balsu mediānu. Iegūtais svērto balsu skaits ir “svērto balsu kopējais skaits”.

3.

Iedzīvotāju skaita mediānu nosaka saskaņā ar to pašu principu. Šim nolūkam izmanto skaitļus, ko Eiropas Savienības Padome publicē saskaņā ar III pielikuma 1. un 2. pantu 2009. gada 1. decembra Padomes Lēmumā 2009/937/ES, ar ko pieņem Padomes reglamentu (1). Iesaistīto dalībvalstu kopējam iedzīvotāju skaitam pieskaita četrkārtīgu iesaistīto dalībvalstu iedzīvotāju skaita mediānu. Iegūtais iedzīvotāju skaits ir “kopējais iedzīvotāju skaits”.


(1)  OV L 325, 11.12.2009., 35. lpp”.


IETEIKUMI

29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/64


KOMISIJAS IETEIKUMS

(2014. gada 27. marts)

par otro koordinēto kontroles plānu nolūkā noteikt krāpniecisku darbību izplatību konkrētu pārtikas produktu tirdzniecībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/180/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (1), un jo īpaši tās 53. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulas (EK) Nr. 882/2004 53. pantu Komisijai ir piešķirtas pilnvaras vajadzības gadījumā ieteikt koordinētus kontroles plānus, kuru izpildi organizē ad hoc veidā, jo īpaši lai konstatētu apdraudējumu, kas izplatās ar dzīvnieku barību, pārtiku un dzīvniekiem.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/13/EK (2) nosaka Savienības noteikumus par pārtikas marķēšanu, kas piemērojami visai pārtikai.

(3)

Saskaņā ar Direktīvu 2000/13/EK marķējums un izmantotās metodes nedrīkst maldināt patērētāju, jo īpaši attiecībā uz pārtikas produkta raksturīgajām pazīmēm, tostarp tā patieso raksturu un identitāti. Turklāt, nepastāvot īpašiem Savienības vai attiecīgās valsts noteikumiem, pārtikas produkta komercnosaukumam būtu jāatbilst tajā dalībvalstī ierastajam nosaukumam, kur to pārdod, vai tam vajadzētu būt pietiekami skaidram pārtikas produkta aprakstam, kas ļauj pircējam izzināt tā patieso raksturu.

(4)

Visas sastāvdaļas jānorāda uz tādu fasētu pārtikas produktu etiķetes, kuri paredzēti galapatērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Jo īpaši gaļu saturošiem pārtikas produktiem, ja tie paredzēti galapatērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, tieši uz iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes ir jānorāda arī to dzīvnieku sugas, no kā gaļa iegūta. Ja sastāvdaļa ir norādīta pārtikas produkta nosaukumā, tās procentos izteiktais daudzums jānorāda arī sastāvdaļu sarakstā, lai izvairītos no patērētāju maldināšanas attiecībā uz pārtikas produkta identitāti un sastāvu.

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (3) paredz papildu marķēšanas prasības, ko piemēro specifiskiem dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem. Proti, tajā noteikts, ka – ja un ciktāl to paredz tās dalībvalsts tiesību akti, kuras teritorijā produktu laiž tirgū, – uz iepakojuma, kurš paredzēts piegādāšanai galapatērētājam un kurā ir maltā gaļa, tostarp nepārnadžu gaļa, ir jābūt norādei, ka šādi produkti pirms lietošanas uzturā ir termiski jāapstrādā.

(6)

Kopš 2012. gada decembra vairākās dalībvalstīs ir veiktas oficiālās kontroles, pēc kurām Komisija saņēma informāciju, ka konkrētu fasētu produktu sastāvā ir zirga gaļa, kas nav norādīta sastāvdaļu sarakstā tieši uz iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes. Tā vietā dažu šādu pārtikas produktu nosaukumos un/vai pievienotajos sastāvdaļu sarakstos maldinoši ir minēta vienīgi liellopu gaļas klātbūtne.

(7)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 (4) 17. pantu pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmējiem visos ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmos uzņēmumos, kas atrodas viņu pārziņā, jānodrošina, lai pārtikas produkti atbilstu pārtikas aprites tiesību aktu prasībām, kas attiecas uz viņu darbību, un jāpārbauda, vai minētās prasības ir izpildītas.

(8)

Komisijas Ieteikumā 2013/99/ES (5) dalībvalstīm tika ieteikts vienu mēnesi īstenot koordinētu kontroles plānu nolūkā noteikt krāpniecisku darbību izplatību konkrētu pārtikas produktu tirdzniecībā. Ieteiktais koordinētais kontroles plāns sastāvēja no diviem pasākumiem. Pirmais pasākums ietvēra pienācīgu kontroli mazumtirdzniecības līmenī un citos objektos nolūkā noteikt, vai fasēti pārtikas produkti un nefasēti pārtikas produkti satur zirga gaļu, kas nav pienācīgi norādīta iepakojuma marķējumā vai – nefasētu pārtikas produktu gadījumā – par kuras klātbūtni patērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem nav sniegta informācija. Otrais pasākums ietvēra pienācīgu kontroli objektos, kuros veic darbības ar tādu zirga gaļu, kura paredzēta lietošanai cilvēku uzturā, tostarp trešo valstu izcelsmes pārtikas produktiem; šādu kontroli veica nolūkā konstatēt fenilbutazona atliekas.

(9)

Koordinētā kontroles plāna rezultāti apliecināja atkārtotas neatbilstības tiesību aktiem, kas piemērojami gaļas produktu marķēšanai lielākajā daļā dalībvalstu. Tādēļ ir nepieciešams papildināt koordinēto kontroles plānu ar otru kontroļu kārtu mazumtirdzniecības līmenī un citos objektos nolūkā noteikt, vai joprojām ir izplatītas darbības, kas tika identificētas pirmā koordinētā kontroles plāna īstenošanas laikā.

(10)

Tomēr oficiālās kontroles, kas tika veiktas, lai pārbaudītu fenilbutazona atlieku klātbūtni, liecināja, ka plaši izplatītu atkārtotu neatbilstību nav; tādēļ šajā posmā nešķiet nepieciešams ieteikt otru koordinētu kontroļu kārtu šajā jautājumā.

(11)

Pirmā koordinētā kontroles plāna īstenošanas laikā Eiropas Savienības references laboratorija attiecībā uz dzīvnieku olbaltumvielām barības sastāvdaļās sniedza ieteikumu par metožu izmantojumu nenorādītu sugu dzīvnieku olbaltumvielu tiešas klātbūtnes noteikšanai paraugos. Šai analīzei joprojām nav validētas metodes, bet pēc apspriešanās ar speciālistiem minētā laboratorija ir atjauninājusi ieteikumu attiecībā uz saskaņota protokola izmantošanu un darījusi to pieejamu savā tīmekļa vietnē.

(12)

Dalībvalstīm noteiktā termiņā un saskaņotā formā būtu jāpaziņo Komisijai par izmantotajām metodēm, kontroļu rezultātiem un īstenotajiem pasākumiem pozitīvu rezultātu gadījumā.

(13)

Apspriedusies ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgo komiteju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

1.

Dalībvalstīm būtu jāīsteno koordinēts kontroles plāns četras secīgas nedēļas laikposmā no 2014. gada 21. aprīļa līdz 16. jūnijam saskaņā ar šā ieteikuma I pielikumu.

2.

Dalībvalstīm būtu jāpaziņo par oficiālo kontroļu, kas veiktas saskaņā ar 1. punktu, rezultātiem un jebkuriem atbilstīgiem piespiedu izpildes pasākumiem šā ieteikuma II pielikumā noteiktajā formā līdz 2014. gada 22. jūlijam.

Briselē, 2014. gada 27. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko paredz īpašus higiēnas noteikumus dzīvnieku izcelsmes pārtikai (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2013. gada 19. februāra Ieteikums 2013/99/ES par koordinētu kontroles plānu nolūkā noteikt krāpniecisku darbību izplatību konkrētu pārtikas produktu tirdzniecībā (OV L 48, 21.2.2013., 28. lpp.).


I PIELIKUMS

Otrais koordinētais kontroles plāns nolūkā noteikt krāpniecisku darbību izplatību konkrētu pārtikas produktu tirdzniecībā

KOORDINĒTĀ KONTROLES PLĀNA PASĀKUMI UN TVĒRUMS

A.   Produktu klāsts

1.

Pārtikas produkti, kas tiek tirgoti un/vai ir marķēti kā produkti, kuros dominējošā gaļas sastāvdaļa ir liellopu gaļa (piemēram, maltā gaļa, gaļas izstrādājumi un gaļas produkti) un kuri ietilpst šādās kategorijās:

a)

fasēti pārtikas produkti, kas ir paredzēti galapatērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem un ir marķēti kā produkti, kuru dominējošā sastāvdaļa ir liellopu gaļa;

b)

tādi pārtikas produkti, kas pārdošanai galapatērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem tiek piedāvāti nefasētā veidā, un tādi pārtikas produkti, kas pēc patērētāja pieprasījuma tiek fasēti tirdzniecības vietās vai ir safasēti tiešai pārdošanai, kuri tiek tirgoti un/vai kā citādi ir apzīmēti kā produkti, kuru gaļas daļas dominējošā sastāvdaļa ir liellopu gaļa.

2.

Šā koordinētā kontroles plāna īstenošanas vajadzībām piemēro “fasēta pārtikas produkta” definīciju, kas dota Direktīvas 2000/13/EK 1. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

3.

Šā koordinētā kontroles plāna īstenošanas vajadzībām piemēro “maltās gaļas”, “gaļas izstrādājumu” un “gaļas produktu” definīcijas, kas sniegtas Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 1.13., 1.15. un 7.1. punktā.

B.   Mērķis

Kompetentajām iestādēm jāveic oficiālas kontroles, lai noteiktu, vai A punktā minētie produkti satur zirga gaļu, kura nav pienācīgi norādīta marķējumā vai – nefasētu pārtikas produktu gadījumā – par kuras klātbūtni patērētājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem nav sniegta informācija saskaņā ar Savienības un attiecīgā gadījumā valsts noteikumiem.

C.   Paraugu ņemšanas vietas un metodes

1.

Paraugam jābūt dalībvalsts attiecīgo produktu reprezentatīvam paraugam un jāaptver plašs produktu klāsts.

2.

Produktu paraugu ņemšanai jānotiek mazumtirdzniecībā (piemēram, lielveikalos, mazākos mazumtirdzniecības veikalos, vietējos gaļas veikalos), un to varētu arī paplašināt, aptverot citus objektus (piemēram, saldētavas).

D.   Paraugu skaits un paraugu ņemšanas nosacījumi

Turpmākajā tabulā ir sniegts pārskats par to paraugu orientējošo ieteicamo skaitu, kas jāņem ieteikuma 1. punktā noteiktajā periodā. Paraugu sadalījums pa dalībvalstīm noteikts, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, un ir paredzēts ņemt vismaz 10 paraugus no attiecīgajiem produktiem vienā dalībvalstī 30 dienu laikā.

Pārtikas produkti, kas tiek tirgoti kā liellopu gaļu saturoši produkti

Realizācijas valsts

Ieteicamais paraugu skaits

Francija, Vācija, Itālija, Apvienotā Karaliste, Spānija, Polija

150

Rumānija, Nīderlande, Beļģija, Grieķija, Portugāle, Čehija, Ungārija, Zviedrija, Austrija, Bulgārija

100

Lietuva, Slovākija, Dānija, Īrija, Somija, Latvija, Horvātija

50

Slovēnija, Igaunija, Kipra, Luksemburga, Malta

10

E.   Metode

Jāizmanto šāds protokols:

1.

Visiem paraugiem būtu jāveic sākotnējs skrīninga tests, kura mērķis ir noteikt zirga gaļas klātbūtni gaļā (kā masas daļu %) 0,5 % vai augstākā līmenī. Skrīninga metodes izvēle ir dalībvalstu ziņā.

2.

Tikai tiem paraugiem, kuru 1. pantā minētā skrīninga testa rezultāts ir pozitīvs, būtu jāveic apstiprinājuma tests, izmantojot atgriezeniskās transkriptāzes PĶR un nosakot mitohondriālo DNS ar mērķi konstatēt zirga gaļas klātbūtni gaļā (kā masas daļu %) 1 % vai augstākā līmenī. Apstiprinājumam izmantotā metode jākalibrē pēc svaigas gaļas standartizēta kontroles parauga, kas piegādāts no Eiropas Savienības references laboratorijas attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielām barībā.

3.

Visi apstiprinājuma testi saskaņā ar 2. punktu dalībvalstī būtu jāveic laboratorijā, ko šim mērķim ir izraudzījusies kompetentā iestāde. Izraudzītā iestāde var atrasties citā dalībvalstī atbilstīgi nolīgumam ar kompetento iestādi minētajā dalībvalstī. Izraudzītajai iestādei būtu jābūt vismaz ISO 17025 sertifikātam salīdzināmu testu veikšanai. Ir iespējams, ka izraudzītā laboratorija ir piedalījusies arī sākotnējā skrīninga kārtā.

Izraudzīto laboratoriju, kuras piedalās apstiprinājuma testu veikšanā, nosaukums un adrese būtu jānosūta Eiropas Savienības references laboratorijai attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielām barībā, kas publicēs šo informāciju savā tīmekļa vietnē.

Sīkāki norādījumi attiecībā uz apstiprinājuma metodi ir pieejami Eiropas Savienības references laboratorijas attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielām barībā tīmekļa vietnē: http://eurl.craw.eu/en/164/legal-sources-and-sops


II PIELIKUMS

2. punktā minēto rezultātu paziņošanas forma

Produkta kategorija

Paraugu skaits

1. skrīninga kārtā izmantotā testēšanas metode (testa veids un zīmolvārds)

Pozitīvu rezultātu skaits pēc 1. skrīninga kārtas (=/> 0,5 %)

Apstiprinājuma kārtā izmantotā testa metode

Pozitīvu rezultātu skaits pēc 2. kārtas izraudzītajā laboratorijā (=/> 1 %)

Piezīmes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kopējais paraugu skaits

 

Kopā pozitīvi rezultāti pēc 1. skrīninga kārtas

 

Kopā pozitīvi rezultāti pēc 2. apstiprinājuma kārtas izraudzītajā laboratorijā

 


2. punktā minēto piespiedu izpildes pasākumu paziņošanas forma

Pozitīvu rezultātu skaits gadījumos, kad līdz attiecīgajam brīdim ir bijuši noteikti piespiedu izpildes pasākumi

 

Ja iespējams, sīkāk aprakstiet visbiežāk piemērotos piespiedu izpildes pasākumus (ne vairāk kā trīs apakšpunktos)

 

Pozitīvu rezultātu skaits gadījumos, kad līdz attiecīgajam brīdim nav bijuši noteikti piespiedu izpildes pasākumi

 

Ja iespējams, sīkāk aprakstiet visbiežākos iemeslus, kāpēc netika noteikti piespiedu izpildes pasākumi (ne vairāk kā trīs apakšpunktos)

 


Labojumi

29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/69


Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā 2014/148/ES (2014. gada 17. marts), ar ko groza Lēmumu 2011/130/ES, ar kuru nosaka minimālās prasības kompetento iestāžu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 80, 2014. gada 19. marts )

Satura rādītājā un 7. lappusē Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/148/ES (2014. gada 17. marts), ar ko groza Lēmumu 2011/130/ES, ar kuru nosaka minimālās prasības kompetento iestāžu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ir publicēts nepareizā apakšiedaļā.

Tekstu:

“Tiesību akti, ko pieņem struktūras, kuras izveidotas ar starptautiskiem nolīgumiem”

lasīt šādi:

“Lēmumi”.


29.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/70


Labojums Komisijas 2004. gada 6. janvāra Lēmumā 2004/211/EK, kurā izstrādāts to trešo valstu un ar tām saistīto teritoriju daļu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus, un ar ko groza Lēmumus 93/195/EEK un 94/63/EK

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 73, 2004. gada 11. marts )

(Īpašais izdevums latviešu valodā, 3. nodaļa, 43. sējums)

100. lappusē, I pielikuma tabulā, rindas “RU Krievija” 4. slejā:

tekstu:

“Kaļiņingradas, Arhangeļskas, Vologdas, Murmanskas, Ļeņingradas, Novgorodas, Pleskavas, Brjanskas, Vladimiras, Ivanovas, Tveras, Kalugas, Kostromas, Orlas, Rjazaņas, Smoļenskas, Tulas, Jaroslavļas, Ņižņijnovgorodas, Kirovas, Belgorodas, Voroņežas, Kurskas, Ļipeckas, Tambovas, Astrahaņas, Volgogradas, Penzas, Saratovas, Uļjanovskas, Rostovas, Orenburgas, Permas un Kurgānas apgabali”

lasīt šādi:

“Kaļiņingradas, Arhangeļskas, Vologdas, Murmanskas, Ļeņingradas, Novgorodas, Pleskavas, Brjanskas, Vladimiras, Ivanovas, Tveras, Kalugas, Kostromas, Maskavas, Orlas, Rjazaņas, Smoļenskas, Tulas, Jaroslavļas, Ņižņijnovgorodas, Kirovas, Belgorodas, Voroņežas, Kurskas, Ļipeckas, Tambovas, Astrahaņas, Volgogradas, Penzas, Saratovas, Uļjanovskas, Rostovas, Orenburgas, Permas un Kurgānas apgabals”.