ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.087.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 87

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 22. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 288/2014 (2014. gada 25. februāris), ar kuru paredz noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz darbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība attiecībā uz sadarbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim Eiropas teritoriālā sadarbība

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 289/2014 (2014. gada 21. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu attiecībā uz foramsulfurona, azimsulfurona, jodsulfurona, oksasulfurona, mezosulfurona, flazasulfurona, imazosulfurona, propamokarba, bifenazāta, hlorprofāma un tiobenkarba maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem ( 1 )

49

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 290/2014 (2014. gada 21. marts), ar ko atļauj lietot no Talaromyces versatilis sp. nov. (IMI CC 378536) iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu kā barības piedevu mājputniem, atšķirtiem sivēniem un nobarojamām cūkām un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1259/2004, (EK) Nr. 943/2005, (EK) Nr. 1206/2005 un (EK) Nr. 322/2009 (atļaujas turētājs Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

84

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 291/2014 (2014. gada 21. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1289/2004 attiecībā uz dzīvnieku barības piedevas dekokvināta nelietošanas laiku un maksimālajiem atlieku līmeņiem ( 1 )

87

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 292/2014 (2014. gada 21. marts), ar ko no Trichoderma reesei (CBS 126897) iegūtas 6-fitāzes preparātu atļauj lietot kā barības piedevu mājputniem, atšķirtiem sivēniem, nobarojamām cūkām un sivēnmātēm (atļaujas turētājs ROAL Oy) ( 1 )

90

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 293/2014 (2014. gada 21. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

93

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2014/157/KĀDP (2014. gada 20. marts), ar ko groza Lēmumu 2011/173/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Bosnijā un Hercegovinā

95

 

 

2014/158/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 20. marts), ar ko groza Lēmumu 2006/594/EK attiecībā uz papildu piešķīrumiem no Eiropas Sociālā fonda konkrētām dalībvalstīm saskaņā ar konverģences mērķi (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1707)

96

 

 

2014/159/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 20. marts), ar ko groza Lēmumu 2006/593/EK attiecībā uz papildu piešķīrumiem no Eiropas Sociālā fonda dažām dalībvalstīm saistībā ar reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķi (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1708)

101

 

 

2014/160/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 20. marts), ar kuru atceļ uz Padomes Lēmuma 95/408/EK pamata pieņemtos sarakstus ar trešo valstu uzņēmumiem, no kuriem dalībvalstis atļauj importēt noteiktus dzīvnieku izcelsmes produktus (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1742)  ( 1 )

104

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

22.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 288/2014

(2014. gada 25. februāris),

ar kuru paredz noteikumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz darbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” attiecībā uz sadarbības programmu paraugu atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (1), un jo īpaši tās 96. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” (2) un jo īpaši tās 8. panta 11. punktu,

Pēc apspriešanās ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu koordinācijas komiteju, kas izveidota ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 150. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ir jāparedz divi paraugi: viens – darbības programmām atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un otrs – sadarbības programmām atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”. Katrā paraugā būs paredzēti vienoti noteikumi informācijas sniegšanai katrā darbības vai sadarbības programmu daļā. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka informācija ir konsekventa, salīdzināma un vajadzības gadījumā var tikt apvienota.

(2)

Šīs regulas noteikumi ir cieši saistīti, jo tie attiecas uz attiecas uz noteikumiem par to programmu saturu, kas attiecas uz kohēzijas politiku kas saistītas ar kohēzijas politiku Lai nodrošinātu saskaņotību starp šiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, un sekmētu to, ka visiem Savienības iedzīvotājiem tiek nodrošināts to visaptverošs pārskats un viegla pieeja tiem, vēlams noteikumus, ar kuriem nosaka ar kohēzijas politiku saistīto programmu paraugus, kas jāizveido ar īstenošanas aktiem, kuri prasīti Regulā (ES) Nr. 1303/2013 un Regulā (ES) Nr. 1299/2013, iekļaut vienā regulā.

(3)

Paraugi būs pamats Regulas (ES) Nr. 1303/2013 74. panta 4. punktā minētās elektroniskās datu apmaiņas sistēmas izveidei attiecībā uz darbības programmu un sadarbības programmu saturu un iesniegšanu. Tāpēc tiem būtu jānosaka veids, kādā dati par darbības programmām un sadarbības programmām tiks ievadīti elektronisko datu apmaiņas sistēmā. Tomēr tas nedrīkstētu ietekmēt galīgo darbības programmu un sadarbības programmu iesniegšanu, tostarp tekstu un tabulu izkārtojumu, jo elektronisko datu apmaiņas sistēmai jābūt tādai, lai šajā sistēmā varētu ievadīt dažādi strukturētus un noformētus datus.

(4)

Darbības programmu paraugam būtu jāatbilst darbības programmas struktūrai, kas noteikta Regula (ES) Nr. 1303/2013 96. pantā, un sadarbības programmu paraugam jāatbilst sadarbības programmas struktūrai, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. pantā. Lai nodrošinātu vienotus noteikumus attiecībā uz datu ievadīšanu, paraugos būtu jānosaka katra lauka tehniskie parametri elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā. Papildus strukturētajiem datiem, paraugos būtu jāparedz iespēja iesniegt nestrukturētu informāciju obligātu vai neobligātu pielikumu veidā. Šādiem pielikumiem nav nepieciešams noteikt tehniskos parametrus.

(5)

Lai nodrošinātu Regulas (ES) Nr. 1303/2013 un Regulas (ES) Nr. 1299/2013 pareizu piemērošanu, paraugos būtu jāapzina informācija, kas attiecas uz Komisijas īstenošanas lēmumu, ar kuru programmu apstiprina. Turklāt darbības programmu paraugā atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” būtu arī jānorāda elementi, kas var tikt iekļauti tikai partnerības nolīgumā, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 8. punktu.

(6)

Ir nepieciešams arī norādīt, kuras sadaļas darbības programmu paraugā atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” dalībvalstīm nav jāaizpilda, ja darbības programmas ir paredzētas tikai tehniskajai palīdzībai vai Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 1304/2013 (3) 16. pantā. Tā kā prasības attiecībā uz to darbības programmu saturu, kas paredzētas kopīgām neierobežotām garantijām un nodrošinājuma finanšu instrumentiem, kuri paredzēti mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā noteikts Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK (4), un ko īsteno Eiropas Investīciju banka, ir dažas prasības attiecībā uz citu programmu saturu atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, ir nepieciešams noteikt attiecīgā parauga laukus, kas būtu jāiekļauj šādās īpašās programmās.

(7)

Lai varētu nekavējoties piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Paraugs darbības programmu sagatavošanai atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” ir noteikts šīs regulas I pielikumā.

2.   Paraugs sadarbības programmu sagatavošanai atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība“ ir noteikts šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 25. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 259. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 470. lpp.).

(4)  Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikums par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.).


1 PIELIKUMS

DARBĪBAS PROGRAMMU PARAUGS ATBILSTĪGI MĒRĶIM "INVESTĪCIJAS IZAUGSMEI UN NODARBINĀTĪBAI" DOKUMENTAM

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S" "SME">  (1)

Nosaukums

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M" "SME">

Versija

<0.3 type="N" input="G" "SME">

Pirmais gads

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">

Pēdējais gads

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">

Atbilstīgi no

<0.6 type="D" input="G" "SME">

Atbilstīgi līdz

<0.7 type="D" input="G" "SME">

EK lēmuma numurs

<0.8 type="S" input="G" "SME">

EK lēmuma datums

<0.9 type="D" input="G" "SME">

DV grozošā lēmuma numurs

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M" "SME">

DV grozošā lēmuma datums

<0.11 type="D" input="M" "SME">

DV grozošā lēmuma spēkā stāšanās datums

<0.12 type="D" input="M" "SME">

NUTS reģioni, uz kuriem attiecas darbības programma

<0.12 type="S" input="S"SME >

1.   IEDAĻA

STRATĒĢIJA DARBĪBAS PROGRAMMAS IEGULDĪJUMAM SAVIENĪBAS STRATĒĢIJAS GUDRAI, ILGTSPĒJĪGAI UN INTEGRĒJOŠAI IZAUGSMEI ĪSTENOŠANĀ UN EKONOMISKĀS, SOCIĀLĀS UN TERITORIĀLĀS KOHĒZIJAS SASNIEGŠANĀ

(Atsauce: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (2) 27. panta 1. punkts un 96. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunkts)

1.1.   Stratēģija darbības programmas ieguldījumam Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei īstenošanā un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas sasniegšanā

1.1.1.

Apraksts par programmas stratėġiju ieguldījumam Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei īstenošanā un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas sasniegšanā.

<1.1.1 type="S" maxlength="70000" input="M">

1.1.2.

Tematisko mērķu izvēles un atbilstošo investīciju prioritāšu izvēles pamatojums, ņemot vērā partnerības nolīgumu, pamatojoties uz reģiona un attiecīgā gadījumā attiecīgās valsts vajadzību noteikšanu, tostarp nepieciešamību risināt problēmas, kas noteiktas attiecīgajos konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar LESD 121. panta 2. punktu un atbilstošajos Padomes ieteikumos, kas pieņemti saskaņā ar LESD 148. panta 4. punktu, ņemot vērā ex ante novērtējumu.

1.   tabula

Tematisko mērķu un investīciju prioritāšu atlases pamatojums

Atlasītais tematiskais mērķis

Atlasītā investīciju prioritāte

Atlases pamatojums

<1.1.2 type="S" input="S" PA=Y TA="NA">

<1.1.3 type="S" input="S" PA=Y TA="NA">

<1.1.4 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y TA="NA">

 

 

 

1.2.   Finanšu piešķīruma pamatojums

Finanšu piešķīruma (Savienības atbalsts) pamatojums katram tematiskajam mērķim un attiecīgā gadījumā investīciju prioritātes pamatojums saskaņā ar tematiskās koncentrācijas prasībām, ņemot vērā ex-ante novērtējumu

<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA="NA">

2.   tabula

Darbības programmas investīciju stratēģijas pārskats

Prioritārais virziens

Fonds (ERAF) (3), Kohēzijas fonds, ESF (4) vai JNI) (5)

Savienības atbalsts (6)

(EUR)

Savienības kopējā atbalsta daļa darbības programmai (7)

Tematiskais mērķis (8)

Investīciju prioritātes (9)

Konkrēti mērķi, kas atbilst investīciju prioritātei

Kopējie un konkrētās programmas rezultātu rādītāji, attiecībā uz kuriem ir izvirzīts mērķis

<1.2.1 type="S" input="G">

<1.2.2 type="S" input="G">

<1.2.3 type="N" input="G">

<1.2.4 type="P" input="G">

<1.2.5 type="S" input="G">

<1.2.6 type="S" input="G">

<1.2.7 type="S" input="G">

<1.2.8 type="S" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   IEDAĻA

PRIORITĀRIE VIRZIENI

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) un c) apakšpunkts)

2.A   Prioritāro virzienu apraksts (izņemot tehnisko palīdzību)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts)

2.A.1    Prioritārais virziens (atkārtoti par katru prioritāro virzienu)

Prioritārā virziena ID

<2A.1 type="N" input="G" "SME">

Prioritārā virziena nosaukums

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M" "SME">


Viss prioritārais virziens tiks īstenots, tikai izmantojot finanšu instrumentus

<2A.3 type="C" input="M">

Viss prioritārais virziens tiks īstenots, tikai izmantojot finanšu instrumentus, kas izveidoti Savienības līmenī

<2A.4 type="C" input="M""SME" >

Viss prioritārais virziens tiks īstenots, izmantojot sabiedrības virzītu vietējo attīstību

<2A.5 type="C" input="M">

Attiecībā uz ESF: viss prioritārais virziens ir veltīts sociālai inovācijai vai starptautiskajai sadarbībai, vai abām

<2A.6 type="C" input="M">

2.A.2    Prioritārā virziena noteikšanas pamatojums attiecībā uz vairāk nekā vienu reģionu kategoriju, tematisko mērķi vai fondu (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 1. punkts)

<2A.0 type="S" maxlength = "3500" input="M">

2.A.3    Fonds, reģionu kategorija un Savienības atbalsta aprēķina pamats

(Atkārtoti katrai kombinācijai atbilstīgi prioritārajam virzienam)

Fonds

<2A.7 type="S" input="S""SME" >

Reģionu kategorija

<2A.8 type="S" input="S""SME ">

Aprēķina pamats (kopējie atbilstīgie izdevumi vai atbilstīgie publiskie izdevumi)

<2A.9 type="S" input="S""SME" >

Reģionu kategorija attiecībā uz attālākajiem reģioniem un mazapdzīvotiem ziemeļu reģioniem (attiecīgā gadījumā)

<2A.9 type="S" input="S" >

2.A.4    Investīciju prioritāte

(Atkārtoti katrai investīciju prioritātei, uz kuru attiecas prioritārais virziens)

Investīciju prioritāte

<2A.10 type="S" input="S""SME" >

2.A.5    Konkrēti mērķi, kas atbilst investīciju prioritātei, un paredzamie rezultāti

(Atkārtoti katram konkrētajam mērķim, uz kuru attiecas investīciju prioritāte)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta i) un ii) punkts)

ID

<2A.1.1 type="N" input="G" "SME">

Konkrētais mērķis

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M" "SME">

Rezultāti, ko dalībvalsts vēlas sasniegt ar Savienības atbalstu.

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M" "SME">


3.   tabula

Konkrētas programmas rezultāta rādītāji atbilstīgi konkrētam mērķim (ERAF un Kohēzijas fondam)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta ii) punkts)

ID

Rādītājs

Mērvienība

Reģiona kategorija (attiecīgā gadījumā)

Atsauces vērtība

Atsauces gads

Mērķvērtība (10) (2023)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

<2A.1.4 type="S" maxlength="5" input="M" "SME" >

<2A.1.5 type="S" maxlength="255" input="M""SME" >

<2A.1.6 type="S" input="M" "SME">

<2A.1.7 type="S" input="S" "SME" >

Kvantitatīvā <2A.1.8 type="N" input="M""SME" >

Kvalitatīvā <2A.1.8 type="S" maxlength="100" input="M" "SME"

<2A.1.9 type="N" input="M" "SME">

Kvantitatīvā <2A.1.10 type="N" input="M""SME" >

Kvalitatīvā <2A.1.10 type="S" maxlength="100" input="M" "SME" >

<2A.1.11 type="S" maxlength="200" input="M""SME">

<2A.1.12 type="S" maxlength="100" input="M" "SME" >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.   tabula

Kopējie rezultātu rādītāji, kuru mērķvērtība ir noteikta, un konkrētas programmas rezultātu rādītāji, kas atbilst konkrētam mērķim (atbilstīgi investīciju prioritātei un reģionu kategorijai) (ESF)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta ii) punkts)

ID

Rādītājs

Reģionu kategorija

Rādītāja mērvienība

Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai

Atsauces vērtība

Atsauces un mērķa mērvienība

Atsauces gads

Mērķvērtība (11) (2023)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

V

S

K

V

S

K

Konkrētai programmai <2A.1.10 type="S" maxlength="5" input="M" "SME" >

Kopējie <2A.1.13 type="S" input="S">

Konkrētai programmai <2A.1.14 type="S" maxlength="255" input="M">

Kopējie <2A.1.14 type="S" input="S">

<2A.1.15 type="S" input="S">

Konkrētai programmai <2A.1.16 type="S" input="M">

Kopējie <2A.1.16 type="S" input="S">

Konkrētai programmai <2A.1.17 type="S" input="M">

Kopējie <2A.1.17 type="S" input="S">

Kopējie iznākuma rādītāji <2A.1.18 type="S" input="S">

Kvantitatīvas <2A.1.19 type="S" input="M">

Kopējie <2A.1.19 type="S" input="G">

<2A.1.20 type="N" input="M">

Kvantitatīvas <2A.1.21 type="N" input="M">

Kvalitatīvas <2A.1.21 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.22 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.23 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.a   tabula

JNI rezultātu rādītāji un konkrētas programmas rezultātu rādītāji, kas atbilst konkrētam mērķim

(atbilstīgi prioritārajam virzienam vai prioritārā virziena daļai)

(Atsauce: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1304/2013 (12) 19. panta 3. punkts)

ID

Rādītājs

Rādītāja mērvienība

Kopējais iznākuma rādītājs, ko izmanto par pamatu mērķu noteikšanai

Atsauces vērtība

Atsauces un mērķa mērvienība

Atsauces gads

Mērķvērtība (13) (2023)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

V

S

K

V

S

K

Konkrētai programmai <2A.1.24 type="S" maxlength="5" input="M">

Kopējie <2A.1.24 type="S" input="S">

Konkrētai programmai <2A.1.25 type="S" maxlength="255" input="M">

Kopējie <2A.1.25 type="S" input="S">

Konkrētai programmai <2A.1.26 type="S" input="M">

Kopējie <2A.1.26 type="S" input="S">

Konkrētai programmai <2A.1.27 type="S" input="M">

Kopējie <2A.1.27 type="S" input="S">

Kopējie iznākuma rādītāji <2A.1.28 type="S" input="S">

Kvantitatīvas <2A.1.29 type="S" input="M">

Kopējie <2A.1.29 type="S" input="G">

<2A.1.30 type="N" input="M">

Kvantitatīvas <2A.1.31 type="N" input="M">

Kvalitatīvas <2A.1.31 type="S" maxlength="100" input="M">

<2A.1.32 type="S" maxlength="200" input="M">

<2A.1.32 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.6    Atbalstāmā darbība saistībā ar investīciju prioritāti

(atbilstīgi investīciju prioritātei)

2.A.6.1   Atbalstāmo darbību veida un piemēru apraksts un to paredzamo ieguldījumu konkrēto mērķu sasniegšanā apraksts, tostarp attiecīgā gadījumā norādot galvenās mērķgrupas, īpašas mērķteritorijas, atbalsta saņēmēju veidus

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritāte

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.1.32 type="S" maxlength="17500" input="M">

2.A.6.2   Darbību atlases pamatprincipi

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritāte

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">

2.A.6.3   Finanšu instrumentu plānotais izlietojums (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritāte

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Finanšu instrumentu plānotais izlietojums

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.6.4.   Lielo projektu plānotais izmantojums (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritāte

<2A.2.4.1 type="S" input="S">

<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5   Iznākuma rādītāji atbilstīgi katrai investīciju prioritatei un attiecīgā gadījumā atbilstīgi reģionu kategorijai

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta iv) punkts)

5.   tabula

Kopējie un konkrētas programmas iznākuma rādītāji

(atbilstīgi investīciju prioritātei sadalījumā pa reģionu kategorijām saistībā ar ESF un attiecīgā gadījumā ar ERAF)

ID

Rādītājs

Mērvienība

Fonds

Reģionu kategorija (attiecīgā gadījumā)

Mērķvērtība (14) (2023)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

V

S

K

<2A.2.5.1 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.2 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.3 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.4 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.5 type="S" input="S" SME>

<2A.2.5.6 type="N" input="M" SME>

<2A.2.5.7 type="S" maxlength="200" input="M" SME>

<2A.2.5.8 type="S" maxlength="100" input="M" SME>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7    Sociālā inovācija, starptautiskā sadarbība un ieguldījums tematiskajos mērķos 1.–7.  (15)

Attiecīgā gadījumā īpaši noteikumi ESF (16) (atbilstīgi prioritārajam virzienam un attiecīgā gadījumā reģionu kategorijai): sociālā inovācija, starptautiskā sadarbība, un ESF ieguldījums 1.- 7. tematiskajā mērķī.

Apraksts par prioritārajā virzienā plānoto darbību ieguldījumu:

sociālajā inovācijā (ja uz to neattiecas īpašs prioritārais virziens);

starptautiskajā sadarbībā (ja uz to neattiecas īpašs prioritārais virziens);

tematiskajos mērķos, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 9. panta pirmās daļas 1.–7. punktā.

Prioritārais virziens

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.8    Darbības rezultātu satvars

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta v) punkts un II pielikums)

6.   tabula

Prioritārā virziena darbības rezultātu satvars

(atbilstīgi fondam, attiecībā uz ERAF un ESF – atbilstīgi reģionu kategorijai) (17)

Prioritārais virziens

Rādītāja veids

(Galvenie īstenošanas vai finanšu posmi, iznākums vai attiecīgā gadījumā rezultāta rādītājs)

ID

Radītājs vai galvenais īstenošanas posms

Attiecīgā gadījumā mērvienība

Fonds

Reģionu kategorija

Starpposma mērķis 2018. gadam (18)

Galamērķis (2023) (19)

Datu avots

Attiecīgā gadījumā rādītāja atbilstības skaidrojums

V

S

K

V

S

K

<2A.4.1 type="S" input="S">

<2A.4.2 type="S" input="S">

Īstenošanas posms vai finanšu rādītājs <2A.4.3 type="S" maxlength="5" input="M">

Iznākums vai rezultāts <2A.4.3 type="S" input="S">

Īstenošanas posms vai finanšu rādītājs <2A.4.4 type="S" maxlength="255" input="M">

Iznākums vai rezultāts <2A.4.4 type="S" input="G" or "M">

Īstenošanas posms vai finanšu rādītājs <2A.4.5 type="S" input="M">

Iznākums vai rezultāts <2A.4.5 type="S" input="G" or "M">

<2A.4.6 type="S" input="S">

<2A.4.7 type="S" input="S">

<2A.4.8 type="S" maxlength="255" input="M">

Īstenošanas posms vai finanšu rādītājs <2A.4.9 type="S" input="M">

Iznākums vai rezultāts <2A.4.8 type="S" input="M">

Īstenošanas posms vai finanšu rādītājs <2A.4.10 type="S" maxlength="200" input="M">

Iznākums vai rezultāts <2A.4.10 type="S" input="M">

<2A.4.11 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildu kvalitatīva informācija par darbības rezultātu satvara izveidi

(pēc izvēles)

<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.A.9    Intervences kategorijas

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta b) apakšpunkta vi) punkts.

Intervences kategorijas, kas atbilst prioritārā virziena saturam, kura pamatā ir Komisijas pieņemtā nomenklatūra un Savienības atbalsta indikatīvs sadalījums.

7.-11.   tabula

Intervences kategorijas  (20)

(atbilstīgi fondam un reģionu kategorijai, ja prioritārais virziens attiecas uz vairāk nekā vienu)

7.   tabula

1. dimensija – intervences joma

Fonds

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N>

Reģionu kategorija

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.5.1.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.1.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.1.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


8.   tabula

2. dimensija – finansējuma veids

Fonds

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N>

Reģionu kategorija

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.5.2.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.2.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.2.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


9.   tabula

3. dimensija – teritorijas veids

Fonds

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N>

Reģionu kategorija

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.5.3.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.3.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.3.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


10.   tabula

4. dimensija – teritoriālie īstenošanas mehānismi

Fonds

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N>

Reģionu kategorija

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.4.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.4.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 


11.   tabula

6. dimensija– ESF sekundārā tēma  (21) (tikai ESF)

Fonds

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N>

Reģionu kategorija

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.5.5.3 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.5.4 type="S" input="S" Decision=N>

<2A.5.5.5 type="N" input="M" Decision=N>

 

 

 

 

 

 

2.A.10.    Kopsavilkums par tehniskās palīdzības plānoto izmantošanu, tostarp vajadzības gadījumā par pasākumiem programmu pārvaldībā un kontrolē iesaistīto iestāžu un atbalsta saņēmēju administratīvās spējas uzlabošanai (attiecīgā gadījumā)

(atbilstīgi prioritārajam virzienam)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta b) apakšpunkta vii) punkts)

Prioritārais virziens

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.B   Prioritāro virzienu apraksts saistībā ar tehnisko palīdzību

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkts)

2.B.1    Prioritārais virziens (atkārtoti par katru tehniskās palīdzības prioritāro virzienu)

Prioritārā virziena ID

<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G">

Prioritārā virziena nosaukums

<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M">

2.B.2    Pamatojums to prioritāro virzienu noteikšanai, kuri attiecas uz vairāk nekā vienu reģionu kategoriju (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 1. punkts)

<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.3    Fonds un reģionu kategorija (atkārtoti katrai kombinācijai atbistīgi prioritārajam virzienam)

Fonds

<2B.0.4 type="S" input="S">

Reģionu kategorija

<2B.0.5 type="S" input="S">

Aprēķina pamats (kopējie atbilstīgie izdevumi vai atbilstīgie publiskie izdevumi)

<2B.0.6 type="S" input="S">

2.B.4    Konkrētie mērķi un plānotie rezultāti

(atkārtoti katram prioritārā virziena konkrētajam mērķim)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta i) un ii) punkts)

ID

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Konkrētais mērķis

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Rezultāti, ko dalībvalsts vēlas sasniegt ar Savienības atbalstu (22)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.B.5    Rezultātu rādītāji  (23)

12.   tabula

Konkrētas programmas rezultāta rādītāji (atbilstīgi konkrētajam mērķim)

(attiecībā uz ERAF/ESF/Kohēzijas fondu)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta ii) punkts)

ID

Rādītājs

Mērvienība

Atsauces vērtība

Atsauces gads

Mērķvērtība (24) (2023)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

V

S

K

V

S

K

<2.B.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.2.3 type="S" input="M">

Kvantitatīvas <2.B.2.4 type="N" input="M">

<2.B.2.5 type="N" input="M">

Kvantitatīvas <2.B.2.6 type="N" input="M">

Kvalitatīvas <2.B.2.6 type="S" maxlength="100" input="M">

<2.B.2.7 type="S" maxlength="200" input="M">

<2.B.2.8 type="S" maxlength="100" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.6    Atbalstāmās darbības un to plānotais ieguldījums konkrēto mērķu sasniegšanā (atbilstīgi prioritārajam virzienam)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta i) un iii) punkts)

2.B.6.1   Atbalstāmo darbību apraksts un to paredzamais ieguldījums konkrēto mērķu sasniegšanā,

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta i) un iii) punkts)

Prioritārais virziens

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

2.B.6.2   Iznākumu rādītāji, kuri, paredzams, veicinās rezultātu sasniegšanu (atbilstīgi prioritārajam virzienam)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta iv) punkts)

13.   tabula

Iznākuma rādītāji (atbilstīgi prioritārajam virzienam)

(ERAF/ESF/Kohēzijas fondam)

ID

Rādītājs

Mērvienība

Mērķvērtība (25) (2023)

(pēc izvēles)

Datu avots

V

S

K

<2.B.3.2.1 type="S" maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2.2 type="S" maxlength="255" input="M">

<2.B.3.2.3 type="S" input="M">

<2.B.3.2.4 type="N" input="M">

<2.B.3.2.5 type="S" maxlength="200" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

2.B.7    Intervences kategorijas (atbilstīgi prioritārajam virzienam)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta v) punkts)

Atbilstošās intervences kategorijas, kas pamatojas uz nomenklatūru, ko Komisija pieņēmusi, un Savienības atbalsta indikatīvs sadalījums.

14.-16.   tabula.

Intervences kategorijas  (26)

14.   tabula

1. dimensija – intervences joma

Reģionu kategorija <type="S" input="S">

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2B.4.1.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.1.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.1.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


15.   tabula

2. dimensija – finansējuma veids

Reģionu kategorija <type="S" input="S">

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2B.4.2.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.2.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.2.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 


16.   tabula

3. dimensija – teritorijas veids

Reģionu kategorija <type="S" input="S">

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2B.4.3.1 type="S" input="S" > Decision=N>

<2B.4.3.2 type="S" input="S"> Decision=N>

<2B.4.3.3 type="N" input="M"> Decision=N>

 

 

 

 

 

 

3.   IEDAĻA

FINANSĒJUMA PLĀNS

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunkts)

3.1   Finanšu apropriācija no katra fonda un izpildes rezerves summas

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunkta i) punkts)

17.   tabula

 

Fonds

Reģionu kategorija

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

 

 

 

Galvenais piešķīrums (27)

Izpildes rezerve

Galvenais piešķīrums

Izpildes rezerve

Galvenais piešķīrums

Izpildes rezerve

Galvenais piešķīrums

Izpildes rezerve

Galvenais piešķīrums

Izpildes rezerve

Galvenais piešķīrums

Izpildes rezerve

Galvenais piešķīrums

Izpildes rezerve

Galvenais piešķīrums

Izpildes rezerve

 

<3.1.1 type="S" input="G" "SME">

<3.1.2 type="S" input="G" "SME" >

<3.1.3 type="N" input="M" "SME">

<3.1.4 type="N" input="M"

KP - "NP" JNI –"NP">

<3.1.5 type="N" input="M" "SME">

<3.1.6 type="N" input="M"

KP - "NP" JNI –"NP">

<3.1.7type="N" input="M" "SME">

<3.1.8 type="N" input="M"

KP - "NP" JNI –"NP">

<3.1.9 type="N" input="M" "SME">

<3.1.10 type="N" input="M"

KP - "NP" JNI –"NP">

<3.1.11 type="N" input="M" "SME">

<3.1.12 type="N" input="M"

KP - "NP" JNI –"NP">

<3.1.13 type="N" input="M" "SME">

<3.1.14 type="N" input="M"

KP - "NP" JNI –"NP">

<3.1.15 type="N" input="M" "SME">

<3.1.16 type="N" input="M"

KP - "NP" JNI –"NP">

<3.1.17 type="N" input="G" "SME">

<3.1.18 type="N" input="G"

KP - "NP" JNI –"NP">

(1)

ERAF

Mazāk attīstītajos reģionos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

Pārejas reģionos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

Vairāk attīstītajos reģionos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

ESF  (28)

Mazāk attīstītajos reģionos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)

 

Pārejas reģionos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)

 

Vairāk attīstītajos reģionos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)

Konkrēts piešķīrums JNI

Netiek piemērots

 

Netiek piemērots

 

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

Netiek piemērots

(10)

Kohēzijas fonds

Netiek piemērots

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)

ERAF

Īpašs piešķīrums tālākiem reģioniem un mazapdzīvotiem ziemeļu reģioniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Kopējā finanšu apropriācija atbilstīgi fondam un valsts līdzfinansējums (EUR)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunkta ii) punkts)

1.

Tabulā norādīts finansējuma plāns atbilstīgi prioritārajam virzienam.

2.

Ja prioritārais virziens attiecas uz vairāk nekā vienu fondu, Savienības atbalstu un valsts līdzfinansējumu sadala attiecībā uz katru fondu ar atsevišķu līdzfinansējuma likmi katram prioritārajam virzienam attiecībā uz katru fondu.

3.

Ja prioritārais virziens attiecas uz vairāk nekā vienu reģionu kategoriju, Savienības atbalstu un valsts līdzfinansējumu sadala pa reġionu kategorijām ar atsevišķu līdzfinansējuma likmi katram prioritārajam virzienam attiecībā uz katru reģionu kategoriju.

4.

EIB ieguldījumu uzrāda prioritārā virziena līmenī.

18.a   tabula

Finansējuma plāns

Prioritārais virziens

Fonds

Reģionu kategorija

Savienības atbalsta aprēķina pamats

(Kopējās atbilstīgās izmaksas vai publiskā sektora atbilstīgās izmaksas)

Savienības atbalsts

Valsts līdzfinansējums

Valsts līdzfinansējuma indikatīvs sadalījums

Kopējais finansējums

Līdzfinansējuma likme

Zināšanai

EIB ieguldījumi

Galvenais piešķīrums (kopējais finansējums, atņemot izpildes rezervi)

Izpildes rezerve

Izpildes rezerves summa proporcionāli kopējam Savienības atbalstam

Valsts publiskais finansējums

Valsts privātais finansējums (29)

Savienības atbalsts

Valsts līdzfinansējums

Savienības atbalsts

Valsts līdzfinansējums (31)

 

 

 

 

 

(a)

Formula

(c)

(d)

Formula

Formula

 (30)

(g)

Formula

Formula

(j)

Formula

Formula

<3.2.A.1 type="S" input="G" "SME">

<3.2.A.2 type="S" input="G" "SME">

<3.2.A.3 type="S" input="G" "SME">

<3.2.A.4 type="S" input="G" "SME">

<3.2.A.5 type="N" input="M" "SME">

<3.2.A.6 type="N"SME" " input="G">

<3.2.A.7 type="N" input="M" "SME">

<3.2.A.8 type="N" input="M" "SME">

<3.2.A.9 type="N" input="G"SME" ">

<3.2.A.10 type="P" input="G" "SME">

<3.2.A.11 type="N" input="M" "SME">

<3.2.A.12 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">

<3.2.A.13 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">>

<3.2.A.14 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">

<3.2.A.15 type="N" input="M" TA - "NA" YEI –"NA">>

<3.2.A.16 type="N" input="G" TA - "NA" YEI –"NA">

1. prioritārais virziens

ERAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. prioritārais virziens

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. prioritārais virziens

JNI (32)

NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP

NP

NP

4. prioritārais virziens

ESF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JNI (33)

NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP

NP

NP

5. prioritārais virziens

Kohēzijas fonds

NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ERAF

Mazāk attīstītie reģioni

 

Vienāds ar kopējo (1) 17. tabulā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ERAF

Pārejas reģioni

 

Vienāds ar kopējo (2) 17. tabulā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ERAF

Vairāk attīstītie reģioni

 

Vienāds ar kopējo (3) 17. tabulā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ERAF

Īpašs piešķīrums attālākajiem reģioniem un mazapdzīvotiem ziemeļu reģioniem

 

Vienāds ar kopējo (11) 17. tabulā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ESF (34)

Mazāk attīstītie reģioni

 

Nav vienāds ar kopējo (5) 17. tabulā, kurā iekļauts ESF atbilstošais atbalsts JNI (35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ESF (36)

Pārejas reģioni

 

Nav vienāds ar kopējo (6) 17. tabulā, kurā iekļauts atbilstošais ESF atbalsts JNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ESF (37)

Vairāk attīstītie reģioni

 

Nav vienāds ar kopējo (7) 17. tabulā, kurā iekļauts atbilstošais ESF atbalsts JNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

JNI (38)

NP

 

Nav vienāds ar kopējo (9) 17. tabulā, kurā iekļauts tikai īpašais atbalsts JNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

Kohēzijas fonds

NP

 

Vienāds ar kopējo (10) 17. tabulā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavisam kopā

 

 

 

Vienāds ar kopējo (12) 17. tabulā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18.b   tabula

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva– īpaši piešķīrumi no ESF  (41) un JNI (attiecīgā gadījumā)

 

Fonds (42)

Reģionu kategorija

Savienības atbalsta aprēķina pamats

(Kopējās atbilstīgās izmaksas vai publiskā sektora atbilstīgās izmaksas)

Savienības atbalsts (a)

Valsts līdzfinansējums

Formula

Valsts līdzfinansējuma indikatīvs sadalījums

Kopējais finansējums

Formula

Līdzfinansējuma likme

Formula  (40)

Valsts publiskais finansējums

(c)

Valsts publiskais finansējums

(d) (39)

 

<3.2.B.1 type="S" input="G">

<3.2.B.2 type="S" input="G">

<3.2.B.3 type="S" input="G">

<3.2.B.1 type="N" input="M">

<3.2.B.4 type="N" input="G">

<3.2.B.5 type="N" input="M">

<3.2.B.6 type="N" input="M">

<3.2.B.7 type="N" input="G">

<3.2.B.8 type="P" input="G">

1.

Īpašs piešķīrums JNI

NP

 

 

0

 

 

 

100 %

2.

Atbilstošs ESF atbalsts

Mazāk attīstīti reģioni

 

 

 

 

 

 

 

3.

Atbilstošs ESF atbalsts

Pārejas reģioni

 

 

 

 

 

 

 

4.

Atbilstošs ESF atbalsts

Vairāk attīstītie reģioni

 

 

 

 

 

 

 

5.

KOPĀ: JNI prioritārā virziena [daļa]

Jābūt vienādām ar 3. prioritārā virziena [daļu]

 

Summa (1:4)

Summa (1:4)

 

 

 

 

6.

 

 

ESF īpatsvars mazāk attīstītajos reģionos

2/Summa (2:4)

<3.2.c.11 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

7.

 

 

ESF īpatsvars pārejas reģionos

3/Summa (2:4)

<3.2.c.13 type="P" input="G">

 

 

 

 

 

8.

 

 

ESF īpatsvars vairāk attīstītajos reģionos

4/Summa (2:4)

<3.2.c.14 type="P" input="G">

 

 

 

 

 


18.c   tabula

Finanšu plāna sadalījums pa prioritārajiem virzieniem, fondiem reģionu kategorijām un tematiskajiem mērķiem

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunkta ii) punkts)

Prioritārais virziens

Fonds (43)

Reģionu kategorija

Tematiskais mērķis

Savienības atbalsts

Valsts ieguldījums (līdzfinansējums)

Kopējais finansējums

<3.2.C.1 type="S" input="G">

<3.2.C.2 type="S" input="G">

<3.2.C.3 type="S" input="G">

<3.2.C.4 type="S" input="G">

<3.2.C.5 type="N" input="M">

<3.2.C.6 type="N" input="M">

<3.2.C.7 type="N" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 


19.   tabula

Indikatīvā atbalsta summa, kas izmantojama klimata pārmaiņu mērķiem

(Atsauce: (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (44) 27. panta 6. punkts)

Prioritārais virziens

Indikatīvā atbalsta summa, kas izmantojama klimata pārmaiņu mērķiem (EUR)

Savienības kopējā atbalsta procentuālā daļa darbības programmai (%)

<3.2.C.8 type="S" input="G">

<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N>

<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N>

 

 

 

Kopā

 

 

4.   IEDAĻA

INTEGRĒTA PIEEJA TERITORIĀLAJAI ATTĪSTĪBAI

(Atsauce: (Regulas (ES) Nr. 1303/201396 96. panta 3. punkts)

Apraksts par integrēto pieeju teritoriālajai attīstībai, ņemot vērā darbības programmas saturu un mērķus, ievērojot partnerības nolīgumu un parādot, kā tā sekmē darbības programmas mērķu un paredzamo rezultātu sasniegšanu.

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1   Sabiedrības virzīta vietējā attīstība (attiecīgā gadījumā)

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 3. punkta a) apakšpunkts.

Pieeja sabiedrības virzītas vietējās attīstības instrumentu izmantošanai un principi to teritoriju apzināšanai, kurās šo pieeju īstenos.

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

4.2   Integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 3. punkta b) apakšpunkts; Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1301/2013 (45) 7. panta 2. un 3. punkts)

Attiecīgā gadījumā ERAF atbalsta indikatīvo summu integrētām darbībām ilgtspējīgai pilsētu attīstībai, ko īstenos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1301/2013 7. panta 2. punktu, un ESF atbalsta indikatīvais piešķīrums integrētajai darbībai.

<4.2.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

20.   tabula

Integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai – indikatīvas ERAF un ESF atbalsta summas

Fonds

ERAF un ESF atbalsts (indikatīvs)

(EUR)

Fonda kopējā piešķīruma proporcija programmai

<4.2.2 type="S" input="G">

<4.2.3 type="N" input="M">

<4.2.3 type="P" input="G">

Kopā ERAF

 

 

Kopā ESF

 

 

Kopā ERAF un ESF

 

 

4.3   Integrētās teritoriālās investīcijas (ITI) (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 3. punkta c) apakšpunkts)

Pieeja integrētu teritoriālu investīciju (ITI) izmantošanai (kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 36. pantā), izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas 4.2 punkts, un to indikatīvais finanšu piešķīrums katram prioritārajam virzienam.

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">

21.   tabula

Indikatīvais finanšu piešķīrums ITI, izņemot tos, kas minēti 4.2. punktā

(kopsumma)

Prioritārais virziens

Fonds

Indikatīvais finanšu piešķīrums (Savienības atbalsts) (EUR)

<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y>

<4.3.3 type="S" input="G" PA=Y >

<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y >

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

4.4   Darbības programmu procedūras starpreģionālajām un transnacionālajām darbībām ar atbalsta saņēmējiem, kas atrodas vismaz vienā citā dalībvalstī (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 3. punkta d) apakšpunkts.

<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>

4.5   Programmā plānoto darbību ieguldījums makroreģionālajās un jūras baseinu stratēģijās, uz ko attiecas dalībvalsts norādītās programmas jomas vajadzības (attiecīgā gadījumā)

(Ja dalībvalsts un reģioni piedalās makroreģionālajās stratēģijās un jūras baseinu stratēģijās)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 3. punkta e) apakšpunkts.

<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M" >

5.   IEDAĻA

TO ĢEOGRĀFISKO APGABALU ĪPAŠĀS VAJADZĪBAS, KURUS VISVAIRĀK IETEKMĒ NABADZĪBA, VAI TO MĒRĶGRUPU ĪPAŠĀS VAJADZĪBAS, KURĀS IR LIELĀKAIS DISKRIMINĀCIJAS VAI SOCIĀLĀS ATSTUMTĪBAS RISKS (ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 4. punkta a) apakšpunkts)

5.1   Ģeogrāfiskie apgabali, kurus visvairāk ietekmē nabadzība / mērķgrupas, kurās ir lielākais diskriminācijas risks

<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

5.2   Stratēģija tādu ģeogrāfisko apgabalu īpašo vajadzību apmierināšanai, kurus visvairāk ietekmē nabadzība, to mērķgrupu īpašo vajadzību apmierināšanai, kurās ir lielākais diskriminācijas vai sociālās atstumtības risks, un attiecīgā gadījumā ieguldījums integrētajā pieejā, kas izklāstīta partnerības nolīgumā

<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

22.   tabula

Darbības tādu ģeogrāfisko apgabalu īpašo vajadzību apmierināšanai, kurus visvairāk ietekmē nabadzība/to mērķgrupu īpašo vajadzību apmierināšanai, kurās ir lielākais diskriminācijas vai sociālās izstumšanas risks  (46)

Mērķgrupa/ģeogrāfiskais apgabals

Galvenie plānoto darbību veidi, kas ir integrētās pieejas daļa.

Prioritārais virziens

Fonds

Reģionu kategorija

Investīciju prioritāte

<5.2.2 type="S" maxlength="255" input="M" Decision=N PA=Y >

<5.2.3type="S" maxlength= "1500" input="M" Decision= N PA=Y >

<5.2.4 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.6 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.7 type="S" input="S" Decision= N PA=Y >

<5.2.5 type="S" input="S" PA=Y >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   IEDAĻA

TO ĢEOGRĀFISKO APGABALU ĪPAŠĀS VAJADZĪBAS, KUROS IR BŪTISKAS UN PASTĀVĪGAS AR DABU SAISTĪTAS VAI DEMOGRĀFISKAS GRŪTĪBAS (ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 4. punkta b) apakšpunkts.

<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>

7.   IEDAĻA

PAR PĀRVALDĪBU, KONTROLI UN REVĪZIJU ATBILDĪGĀS IESTĀDES UN STRUKTŪRAS UN ATTIECĪGO PARTNERU LOMA

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 5. punkts)

7.1.   Attiecīgās iestādes un struktūras

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 5. punkta a) un b) apakšpunkts)

23.   tabula

Attiecīgās iestādes un struktūras

Iestāde/struktūra

Iestādes/struktūras, departamenta vai nodaļas nosaukums

Iestādes/struktūras vadītājs (amats vai amatvieta)

<7.1.1 type="S" input="S" Decision=N "SME" >

<7.1.2 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N "SME" >

<7.1.3 type="S" maxlength= "255" input="M" Decision=N "SME" >

Vadošā iestāde

 

 

Sertificējošā iestāde (attiecīgā gadījumā)

 

 

Revīzijas iestāde

 

 

Struktūra, kurai Komisija veiks maksājumus

 

 

7.2.   Attiecīgo partneru iesaistīšana

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 5. punkta c) apakšpunkts)

7.2.1.    Veiktās darbības, lai iesaistītu attiecīgos partnerus darbības programmas sagatavošanā, un šo partneru loma darbības programmas īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā

<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N "SME">

7.2.2.    Kopējās dotācijas (attiecīgā gadījumā ESF)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1304/2013 6. panta 1. punkts)

<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>

7.2.3.    Summas piešķīrums spēju veidošanai (attiecīgā gadījumā ESF)

(Atsauce: (Regulas (ES) Nr. 1304/2013 6. panta 2. un 3. punkts)

<7.2.3 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

8.   IEDAĻA

KOORDINĀCIJA STARP FONDIEM, ELFLA UN EJZF UN CITIEM SAVIENĪBAS UN VALSTS FINANSĒJUMA INSTRUMENTIEM UN KOORDINĀCIJA AR EIB

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 6. punkta a) apakšpunkts)

Mehānismi koordinācijas nodrošināšanai starp fondiem, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) un citiem Savienības un valsts finansēšanas instrumentiem, kā arī ar Eiropas Investīciju banku (EIB), ņemot vērā attiecīgos noteikumus, ko paredz vienotais stratēģiskais satvars.

<8.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N PA=Y>

9.   IEDAĻA

EX ANTE NOSACĪJUMI

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 6. punkta b) apakšpunkts)

9.1.    Ex ante nosacījumi

Informācija par piemērojamības izvērtējumu un ex-ante nosacījumu izpildi (pēc izvēles)

<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>

24.   tabula

Piemērojamie ex ante nosacījumi un to izpildes izvērtējums

Ex ante nosacījums

Prioritārie virzieni, kuriem piemēro nosacījumu

Ex ante nosacījums izpildīts (jā/nē/daļēji)

Kritēriji

Kritēriji izpildīti (jā/nē)

Atsauce

(atsauce uz stratēģijām, tiesību aktiem vai citiem attiecīgiem dokumentiem, tostarp attiecīgo sadaļu, pantu vai punktu, pievienojot Interneta saiti vai piekļuvi pilnam tekstam)

Paskaidrojumi

<9.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y"SME">

<9.1.2 type="S" maxlength="100" input="S" PA=Y "SME">

<9.1.3 type="C" input="G" PA=Y "SME">

<9.1.4 type="S" maxlength="500" input="S" PA=Y "SME">

<9.1.5 type="B" input="S" PA=Y "SME">

<9.1.6 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME">

<9.1.7 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME">

 

 

 

 

 

 

 

9.2.    Ex ante nosacījumu izpildes darbību apraksts, atbildīgās struktūras un grafiks  (47)

25.   tabula

Darbības piemērojamo vispārējo ex ante nosacījumu izpildei

Vispārējie ex ante nosacījumi

Neizpildītie kritēriji

Veicamās darbības

Termiņš (datums)

Atbildīgās struktūras

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME" >

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME" >

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME" >

<9.2.4 type="D" input="M" PA=Y "SME" >

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME" >

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26.   tabula

Darbības piemērojamo tematisko ex ante nosacījumu izpildei

Tematiskie ex ante nosacījumi

Neizpildītie kritēriji

Veicamās darbības

Termiņš (datums)

Atbildīgās struktūras

<9.2.1 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME" TA- "NA">

<9.2.2 type="S" maxlength="500" input="G" PA=Y "SME"

TA- "NA">

<9.2.3 type="S" maxlength="1000" input="M" PA=Y "SME">

TA- "NA">

<9.2.4 type="D" input="M" PA=Y "SME">

TA- "NA">

<9.2.5 type="S" maxlength="500" input="M" PA=Y "SME">

TA- "NA">

1. X

 

1. darbība

1. darbības termiņš

 

 

2. darbība

2. darbības termiņš

 

10.   IEDAĻA

ADMINISTRATĪVĀ SLOGA MAZINĀŠANA ATBALSTA SAŅĒMĒJIEM

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 6. punkta c) apakšpunkts)

Atbalsta saņēmējiem radītā administrativā sloga izvērtējuma kopsavilkums un vajadzības gadījumā plānotās darbības administratīvā sloga mazināšanai un to indikatīvais grafiks.

<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N PA=Y>

11.   IEDAĻA A.

HORIZONTĀLIE PRINCIPI

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 7. punkts)

11.1.   Ilgtspējīga attīstība

Apraksts par īpašām darbībām, kuras jāveic, lai darbību atlasē ņemtu vērā vides aizsardzības prasības, resursu efektivitāti, klimata pārmaiņu seku mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, izturību pret katastrofām, riska novēršanu un pārvaldību.

<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.2.   Vienlīdzīgas iespējas un nediskriminācija

Apraksts par īpašām darbībām, kuras jāveic, lai veicinātu iespēju vienlīdzību un darbības programmas sagatavošanā, izstrādē un īstenošanā novērstu diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ un jo īpaši attiecībā uz piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to dažādo mērķgrupu vajadzības, kurās ir šādas diskriminācijas risks, un jo īpaši nepieciešamību nodrošināt pieejamību personām ar invaliditāti.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.3   Vīriešu un sieviešu līdztiesība

Apraksts par darbības programmas ieguldījumu vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšanā un attiecīgā gadījumā par procedūru, kas piemērojama, lai nodrošinātu dzimuma jautājuma iekļaušanu programmas un darbības līmenī.

<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

12.   IEDAĻA

ATSEVIŠĶI ELEMENTI

12.1.   Plānošanas periodā īstenojamie lielie projekti

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta e) apakšpunkts)

27.   tabula

Lielo projektu saraksts

Projekts

Plānotais paziņošanas/iesniegšanas datums

(gads, ceturksnis)

Plānotais īstenošanas sākums

(gads, ceturksnis)

Plānotais pabeigšanas datums

(gads, ceturksnis)

Prioritārie virzieni/investīciju prioritātes

<12.1.1 type="S" maxlength="500" input="S" decision=N>

<12.1.2 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.3 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.4 type="D" input="M" decision=N >

<12.1.5 type="S" input="S" decision=N >

 

 

 

 

 

12.2.   Darbības programmas izpildes satvars

28.   tabula

Izpildes satvars atbilstīgi fondiem un reģionu kategorijām (kopsavilkuma tabula)

Prioritārais virziens

Fonds

Reģionu kategorija

Rādītājs vai galvenais īstenošanas posms

Mērvienība (attiecīgā gadījumā)

Starpposma mērķis 2018. gadam

Galamērķis (2023) (48)

V

S

K

<12.2.1 type="S" input="G">

<12.2.2 type="S" input="G">

<12.2.3 type="S" input="G">

<12.2.4 type="S" input="G">

<12.2.5 type="S" input="G">

<12.2.6 type="S" input="G">

<12.2.7 type="S"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.   Programmas sagatavošanā iesaistītie attiecīgie partneri

<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>

PIELIKUMI (augšupielādēti elektroniskā datu apmaiņas sistēmā kā atsevišķi faili):

Ex ante novērtējuma ziņojuma projekts ar kopsavilkumu (obligāti)

(Atsauce: (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 55. panta 2. punkts)

Dokumenti par ex ante nosacījumu piemērojamības un izpildes izvērtējumu (vajadzības gadījumā)

Valstu līdztiesības struktūru atzinums par 12.2. un 12.3. iedaļu ( attiecīgā gadījumā) (Atsauce: (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 96. panta 7. punkts)

Kopsavilkums sabiedrībai par darbības programmu (attiecīgā gadījumā)


(1)  Paskaidrojums lauku apzīmējumiem:

Tips (type):

N = numurs, D = datums, S= rinda, C = izvēles rūtiņa, P = procentu daļa, B = Būla vērtība

lēmums (decision):

N = nav daļa no Komisijas lēmuma, ar ko apstiprina darbības programmu

ievade (input):

M = manuāla, S = izvēles, G = sistēmas radīta

"maxlength" =

maksimālais zīmju skaits ar atstarpēm

PA – Y =

uz elementu attiecas tikai partnerības nolīgums

TA – NA =

nepiemēro, ja darbības programmas paredzētas tikai tehniskajai palīdzībai

YEI – NA =

nepiemēro, ja darbības programmas paredzētas tikai Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai

MVU (SME) =

piemēro arī programmām, kas paredzētas apvienotajiem garantiju un nodrošinājuma finanšu instrumentiem MVU, ko ievieš EIB.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(3)  Eiropas Reģionālās attīstības fonds

(4)  Eiropas Sociālais fonds.

(5)  Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

(6)  Savienības kopējais atbalsts (tostarp galvenais piešķīrums un izpildes rezerve).

(7)  Informācija par katru fondu un katru prioritāroprioritāro virzienu.

(8)  Tematiskā mērķa nosaukums (nepiemēro tehniskajai palīdzībai).

(9)  Investīciju prioritātes nosaukums (nepiemēro tehniskajai palīdzībai).

(10)  ERAF un Kohēzijas fonda mērķvērtības var būt kvalitatīvas vai kvantitatīvas.

(11)  Šajā sarakstā iekļauti kopējie rezultātu rādītāji, kuru mērķvērtība ir noteikta, un visi konkrētās programmas rezultātu rādītāji. Kopējo rezultātu rādītāju mērķvērtības jāizsaka skaitliskā izteiksmē; konkrētās programmas rezultātu rādītāji var būt kvalitatīvi un kvantitatīvi. Mērķvērtības var norādīt kopā (sievietes + vīrieši) vai sadalījumā pēc dzimuma, atsauces vērtības var attiecīgi pielāgot. “V” = vīrieši. “S” = sievietes, “K” = kopā

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1081/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 470. lpp.).

(13)  Šajā sarakstā iekļauti kopējie rezultātu rādītāji, kuru mērķvērtība ir noteikta, un visi konkrētās programmas rezultātu rādītāji. Kopējā rezultāta rādītāju mērķvērtības jāizsaka skaitliskā izteiksmē; konkrētas programmas rezultātu rādītāji var būt kvalitatīvi vai kvantitatīvi. Visu rezultātu rrādītāji Regulas (ES) Nr. 1304/2013 II pielikumā, kas izmantoti, lai pārrauzītu JNI īstenošanu, jāsaista ar skaitliski izteiktu mērķvērtību Mērķvērtības var norādīt kopā (sievietes + vīrieši) vai sadalījumā pēc dzimuma, atsauces vērtības var attiecīgi pielāgot. "V" = vīrieši. "S" = sievietes, "K" = kopā

(14)  Attiecībā uz ESF šajā sarakstā iekļauti kopējie iznākuma rādītāji, kuriem noteikta mērķvērtība. Mērķvērtības var norādīt kopā (sievietes + vīrieši) vai sadalījumā pēc dzimuma. Attiecībā uz ERAF un Kohēzijas fondu dzimumu sadalījums vairumā gadījumu nav vajadzīgs. "V" = vīrieši. "S" = sievietes, "K" = kopā

(15)  Tikai programmām, ko atbalsta ESF.

(16)  Attiecībā uz ESF šajā sarakstā iekļauti kopējie iznākuma rādītāji, kuru mērķvērtība ir noteikta, un visi konkrētās programmas iznākuma rādītāji.

(17)  Ja JNI īsteno kā prioritārā virziena daļu, JNI starpposma mērķi un galamērķi jānošķir no citiem prioritārā virziena starpposma mērķiem un galamērķiem saskaņā ar īstenošanas aktiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 22. panta 7. punkta piektajā daļā, jo JNI resursi (īpaši piešķīrumi un atbilstošais ESF atbalsts) nav iekļauti izpildes rezervē.

(18)  Starpposma mērķus var norādīt kopā (vīrieši +sievietes) vai sadalījumā pa dzimumiem. "V" = vīrieši. "S" = sievietes, "K" = kopā

(19)  Mērķvērtības var norādīt kopā (sievietes + vīrieši) vai sadalījumā pēc dzimuma. "V" = vīrieši. "S" = sievietes, "K" = kopā

(20)  Summās iekļauts kopējais Savienības atbalsts (galvenais piešķīrums un piešķīrums no izpildes rezerves).

(21)  Attiecīgā gadījumā iekļauj skaitliski izteiktu informāciju par ESF ieguldījumu tematiskajos mērķos, kas norādīti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 9. panta 1. līdz 7. punktā.

(22)  Jānorāda, ja Savienības atbalsts tehniskajai palīdzībai programmā pārsniedz EUR 15 milj.

(23)  Jānorāda, ja tas ir objektīvi pamatoti, ņemot vērā darbības saturu, un ja Savienības atbalsts tehniskajai palīdzībai programmā pārsniedz EUR 15 milj.

(24)  Mērķvērtības var būt kvalitatīvas vai kvantitatīvas. Mērķvērtības var norādīt kopā (sievietes + vīrieši) vai sadalījumā pēc dzimuma, atsauces vērtības var attiecīgi pielāgot. "V" = vīrieši. "S" = sievietes, "K" = kopā

(25)  Iznākuma rādītāju mērķvērtības attiecībā uz tehnisko palīdzību nav obligātas. Mērķvērtības var norādīt kopā (sievietes + vīrieši) vai sadalījumā pēc dzimuma. "V" = vīrieši. "S" = sievietes, "K" = kopā

(26)  Summās iekļauts kopējais Savienības atbalsts (galvenais piešķīrums un piešķīrums no izpildes rezerves).

(27)  Kopējais piešķīrums (Savienības atbalsts) bez piešķīruma no izpildes rezerves

(28)  Kopējais piešķīrums no ESF, tostarp atbilstošs ESF atbalsts JNI. Slejās par izpildes rezervi neiekļauj atbilstošo ESF atbalstu JNI, jo tas ir izslēgts no izpildes rezerves.

(29)  Aizpilda tikai tad, ja prioritārie virzieni izteikti kopējās izmaksās.

(30)  Šo likmi var noapaļot līdz tuvākajam veselajam skaitlim tabulā. Precīzā likme, ko izmanto maksājumu atmaksai, ir likme (f).

(31)  Valsts līdzfinansējumu sadala proporcionāli starp galveno piešķīrumu un izpildes rezervi.

(32)  Šajā prioritārajā virzienā iekļauts īpašs piešķīrums JNI un atbilstošais ESF atbalsts.

(33)  Šajā prioritārā virziena daļā iekļauts īpašs piešķīrums JNI un atbilstošais ESF atbalsts.

(34)  ESF piešķīrums bez atbilstošā atbalsta JNI.

(35)  ESF atbalsta kopējā summa mazāk attīstītajiem reģioniem, pārejas reģioniem vai vairāk attīstītajiem reģioniem un resursi, kas piešķirti JNI 18.a tabulā, ir vienāda ar ESF kopējo atbalsta summu šādos reģionos un īpašo piešķīrumu JNI 17. tabulā.

(36)  ESF piešķīrums bez atbilstošā atbalsta JNI

(37)  ESF piešķīrums bez atbilstošā atbalsta JNI

(38)  Iekļauj īpašo piešķīrumu JNI un atbilstošo ESF atbalstu.

(39)  Aizpilda tikai tad, ja prioritārie virzieni izteikti kopējās izmaksās.

(40)  Šo likmi var noapaļot līdz tuvākajam veselajam skaitlim tabulā. Precīzā likme, ko izmanto maksājumu atmaksai, ir likme (f).

(41)  Jāaizpilda attiecībā uz katru prioritāro virzienu (tā daļu), kas īsteno JNI.

(42)  JNI (īpašs piešķīrums un atbilstošais ESF atbalsts) tiek uzskatīts par fondu un to norāda atsevišķā rindā pat tad, ja tas ir prioritārā virziena daļa.

(43)  Šīs tabulas mērķiem JNI (īpašais piešķīrums un atbilstošais ESF stbalsts) tiek uzskatīts par fondu.

(44)  Šī tabula ir izveidota automātiski, par pamatu izmantojot intervences kategoriju tabulas katram prioritārajam virzienam.

(45)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai", un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 289. lpp.).

(46)  Ja programma attiecas uz vairāk nekā vienu reģionu kategoriju, var būt nepieciešams sadalījums pa kategorijām.

(47)  25. un 26. tabula attiecas tikai uz piemērojamiem ex ante vispārējiem un tematiskiem nosacījumiem, kas ir pilnībā neizpildīti vai daļēji izpildīti (skatīt 24. tabulu) programmas iesniegšanas laikā.

(48)  Mērķvērtības var uzrādīt kā kopējās mērķvērtības (sievietes + vīrieši) vai sadalījumā pēc dzimuma.


II PIELIKUMS

PARAUGS SADARBĪBAS PROGRAMMĀM ATBILSTĪGI MĒRĶIM “EIROPAS TERITORIĀLĀ SADARBĪBA”

CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’>  (1)

Nosaukums

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Versija

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Pirmais gads

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Pēdējais gads

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>>

Atbilstīgi no

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Atbilstīgi līdz

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>>

EK lēmuma numurs

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>>

EK lēmuma datums

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>>

DV grozošā lēmuma numurs

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>>

DV grozošā lēmuma datums

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>>

DV grozošā lēmuma spēkā stāšanās datums

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>>

NUTS reģionu, uz kuriem attiecas sadarbības programma

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>>

1.   IEDAĻA

STRATĒĢIJA SADARBĪBAS PROGRAMMAS IEGULDĪJUMAM SAVIENĪBAS STRATĒĢIJAS GUDRAI, ILGTSPĒJĪGAI UN INTEGRĒJOŠAI IZAUGSMEI ĪSTENOŠANĀ UN EKONOMISKĀS, SOCIĀLĀS UN TERITORIĀLĀS KOHĒZIJAS SASNIEGŠANĀ

(Atsauce: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (2) 27. panta 1. punkts un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1299/2013 (3) 8. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

1.1   Stratēģija sadarbības programmas ieguldījumam Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei īstenošanā un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas sasniegšanā

1.1.1.

Aprnaksts par programmas stratēģiju ieguldījumam Savienības stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei īstenošanā un ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas sasniegšanā

<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

1.1.2.

Tematisko mērķu izvēles un atbilstošo investīciju prioritāšu izvēles pamatojums, ņemot vērā vienoto stratēģisko satvaru, kura pamatā ir vajadzību analīze programmas jomā kopumā un stratēģija, kas izvēlēta, atbildot uz šādām vajadzībām, attiecīgā gadījumā, novēršot iztrūkstošos posmus pārrobežu infrastruktūrā, ņemto vērā ex ante novērtējuma rezultātus

1.   tabula

Tematisko mērķu izvēles un investīciju prioritātes izvēles pamatojums

Izvēlētais tematiskais mērķis

Izvēlētā investīciju prioritāte

Izvēles pamatojums

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’ input=‘M’>

1.2   Finanšu piešķīruma pamatojums

Finanšu piešķīruma (piem., Savienības atbalsts) pamatojums katram tematiskajam mērķim un attiecīgā gadījumā investīciju prioritātes pamatojums saskaņā ar tematiskās koncentrācijas prasībām, ņemot vērā ex-ante novērtējumu

<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.   tabula

Sadarbības programmas investīciju stratēģijas pārskats

Prioritārais virziens

ERAF atbalsts (EUR)

Daļa (%) no kopējā Savienības atbalsta sadarbības programmai (katram fondam) (4)

Tematiskie mērķi (5)

Investīciju prioritātes (6)

Konkrētie mērķi, kas atbilst investīciju prioritātēm

Rezultātu rādītāji, kas atbilst konkrētajam mērķim

ERAF (7)

EKI (8) (attiecīgā gadījumā)

IPA (9) (attiecīgā gadījumā)

<1.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<2.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.3type=‘N’ input=‘G’>

<1.2.4 type=‘S’ input=‘G’><1.2.9 type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.5 type=‘S’ input=‘G’><1.2.1 0type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.7 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.8 type=‘S’ input=‘G’>

<1.2.9 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   IEDAĻA

PRIORITĀRIE VIRZIENI

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) un c) apakšpunkts)

2.A.   Apraksts par prioritāšu virzieniem, kas nav tehniskā palīdzība

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

2.A.1.    Prioritārais virziens (atkārtoti par katru prioritāro virzienu)

Prioritārā virziena ID

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

Prioritārā virziena nosaukums

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>


Viss prioritārais virziens tiks īstenots tikai, izmantojot finanšu instrumentus

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>

Viss prioritārais virziens tiks īstenots tikai, izmantojot finanšu instrumentus, kas izveidoti Savienības līmenī

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>

Viss prioritārais virziens tiks īstenots, izmantojot sabiedrības virzītu vietējo attīstību

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

2.A.2.    Pamatojums par tāda prioritārā virziena noteikšanu, kas aptver vairāk nekā vienu tematisko mērķi (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 8. panta 1. punkts)

<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500’ input=‘M’>

2.A.3    Fonds un Savienības atbalsta aprēķina pamats (atkārtoti katram fondam un prioritārajam virzienam)

Fonds

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

Aprēķina pamats (kopējie atbilstīgie izdevumi vai atbilstīgie publiskie izdevumi)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.4    Investīciju prioritāte (atkārtoti katrai investīciju prioritātei, uz kuru attiecas prioritārais virziens)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punkts)

Investīciju prioritātes

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

2.A.5.    Konkrētie mērķi, kas atbilst investīciju prioritātei, un paredzamie rezultāti (atkārtoti katram konkrētajam mērķim, uz kuru attiecas investīciju prioritāte)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta) i) un ii) punkts)

ID

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Konkrētais mērķis

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Rezultāti, ko dalībvalstis vēlas sasniegt ar Savienības atbalstu

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength= ‘3500’ input=‘M’>


3.   tabula

Konkrētās programmas rezultātu rādītāji (katram konkrētajam mērķim)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) punkts)

ID

Rādītājs

Mērvienība

Atsauces vērtība

Atsauces gads

Mērķvērtība (2023) (10)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

<2A.1.4 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2A.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.1.6 type=‘S’ input=‘M’>

Kvantitatīvas<2A.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

Kvantitatīvas<2A.1.10 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.1.11 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.1.12 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

Qualitative <2A.1.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’

Kvalitatīvas <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

2.A.6.    Atbalstāmās darbības saistībā ar investīciju prioritāti (katrai investīciju prioritātei)

2.A.6.1.   Atbalstāmo darbību veida un piemēru apraksts un to paredzamā ieguldījuma konkrēto mērķu sasniegšanā apraksts, tostarp attiecīgā gadījumā norādot galvenās mērķgrupas, konkrētas mērķteritorijas, atbalsta saņēmēju veidus.

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritātes

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2.   Darbību atlases pamatprincipi

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritātes

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3.   Finanšu instrumentu plānotais izlietojums (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritātes

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Finanšu instrumentu plānotais izmantojums

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4.   Lielo projektu plānotais izmantojums (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) punkts)

Investīciju prioritātes

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.5.   Iznākuma rādītāji (atbilstīgi investīciju prioritātei)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta iv) punkts)

4.   tabula

Kopējie un konkrētās programmas iznākuma rādītāji

ID

Rādītājs (rādītāja nosaukums)

Mērvienība

Mērķvērtība (2023)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

<2A.2.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.2 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.3 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.6 type=‘N’ input=‘M’>

<2A.2.5.7 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

<2A.2.5.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A.7.    Darbības rezultātu satvars

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta v) punkts un Regulas (ES) Nr. 1303/2013 II pielikums)

5.   tabula

Prioritārā virziena darbības rezultātu satvars

Prioritārais virziens

Rādītāja veids

(Galvenais īstenošanas posms, finanšu, iznākuma vai, attiecīgā gadījumā, rezultātu rādītājs)

ID

Rādītājs vai galvenais īstenošanas posms

Mērvienība (attiecīgā gadījumā)

Starpposma mērķis 2018. gadam

Galamērķis (2023)

Datu avots

Paskaidrojums par rādītāja atbilstību (attiecīgā gadījumā)

<2A.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.3.2 type=‘S’ input=‘S’>

Īstenošanas vai finanšu posms <2A.3.3 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

Iznākums vai rezultāts<2A.3.3 type=‘S’ input=‘S’>

Īstenošanas vai finanšu posms <2A.3.4 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Iznākums vai rezultāts <2A.4.4 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

Īstenošanas vai finanšu posms <2A.3.5 type=‘S’ input=‘M’>

Iznākums vai rezultāts <2A.3.5 type=‘S’ input=‘G’ or ‘M’>

<2A.3.7 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

Iznākums vai rezultāts <2A.3.8 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.9 type=‘S’ maxlength=‘200’ input=‘M’>

Iznākums vai rezultāts <2A.3.9 type=‘S’ input=‘M’>

<2A.3.10 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildu kvalitatīva informācija par darbības rezultātu satvara izveidi

(pēc izvēles)

<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.8.    Intervences kategorijas

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta vii) punkts)

Intervences kategorijas, kas atbilst attiecīgā prioritārā virziena saturam, kura pamatā ir Komisijas pieņemtā nomenklatūra, un indikatīvs Savienības atbalsta sadalījums

6.-9.   tabula

Intervences kategorijas

6.   tabula

1. dimensija – intervences joma

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


7.   tabula

2. dimensija – finansējuma veids

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.4.1.4 type=<‘S’ input=<‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


8.   tabula

3. dimensija – teritorijas veids

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


9.   tabula

6. dimensija – teritoriālie īstenošanas mehānismi

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 

2.A.9.    Kopsavilkums par tehniskās palīdzības plānoto izmantošanu, tostarp vajadzības gadījumā iekļaujot darbības, lai pastiprinātu programmu pārvaldībā un kontrolē iesaistīto iestāžu un arī atbalsta saņēmēju administratīvās spējas, un vajadzības gadījumā darbības, lai uzlabotu attiecīgo partneru administratīvās spējas piedalīties programmu īstenošanā (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b) apakšpunkta vi) punkts)

Prioritārais virziens

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

2.B.   Prioritāro virzienu saraksts saistībā ar tehnisko palīdzību

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

2.B.1.    Prioritārais virziens

ID

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Nosaukums

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

2.B.2    Fonds un Savienības atbalsta aprēķinu pamats (atkārtoti katram fondam atbilstīgi prioritārajam virzienam)

Fonds

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

Aprēķina pamats (kopējie atbilstīgie izdevumi vai atbilstīgie publiskie izdevumi)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

2.B.3.    Konkrētie mērķi un sagaidāmie rezultāti

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta i) un ii) punkts)

Konkrētais mērķis (atkārtoti katram konkrētajam mērķim)

ID

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Konkrētais mērķis

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Rezultāti, ko dalībvalstis vēlas sasniegt ar Savienības atbalstu (11)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.B.4.    Rezultātu rādītāji  (12)

10.   tabula

Konkrētās programmas rezultātu rādītāji (katram konkrētajam mērķim)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta ii) punkts

ID

Rādītājs

Mērvienība

Atsauces vērtība

Atsauces gads

Mērķvērtība (13) (2023)

Datu avots

Ziņojumu sniegšanas biežums

<2.B.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

Kvantitatīvas <2.B.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.2.5 type=‘N’ input=‘M’>

Kvantitatīvas <2.B.2.6 type=‘N’ input=‘M’>

Kvalitatīvas <2A.1.10 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.7 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

<2.B.2.8 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B.5.    Atbalstāmās darbības un to paredzamais ieguldījums konkrēto mērķu īstenošanā (atbilstīgi prioritārajam virzienam)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta iii) punkts)

2.B.5.1.   Atbalstāmo darbību apraksts un to paredzamais ieguldījums konkrētu mērķu sasniegšanā

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta iii) punkts)

Prioritārais virziens

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.5.2   Iznākuma rādītāji, kuri, iespējams, veicinās rezultātu sasniegšanu (katram prioritārajam virzienam)

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta iv) punkts)

11.   tabula

Iznākuma rādītāji

ID

Rādītājs

Mērvienība

Mērķvērtība (2023)

(pēc izvēles)

Datu avots

<2.B.3.2.1 type=‘S’ maxlength=‘5’ input=‘M’>

<2.B.3.2.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<2.B.3.2.3 type=‘S’ input=‘M’>

<2.B.3.2.4 type=‘N’ input=‘M’>

<2.B.3.2.5 type=‘S’ maxlength=‘100’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

2.B.6.    Intervences kategorijas

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta c) apakšpunkta v) punkts)

Atbilstošās intervences kategorijas, kuru pamatā ir Komisijas pieņemtā nomenklatūra, un indikatīvs Savienības atbalsta sadalījums

12.-14.   tabula

Intervences kategorijas

12.   tabula

1. dimensija – intervences joma

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.1.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


13.   tabula

2. dimensija – finansējuma veids

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.2.2 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.2.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 


14.   tabula

3. dimensija – teritorijas veids

Prioritārais virziens

Kods

Summa (EUR)

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.3.2 type=‘S’ input= Decision=N ‘S’>

<2B.4.3.3 type=‘N’ input=‘M’ Decision=N>

 

 

 

 

 

 

3.   IEDAĻA

FINANSĒJUMA PLĀNS

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta d) apakšpunkts)

3.1   Finanšu apropriācijas no ERAF (EUR)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta d) apakšpunkta i) punkts)

15.   tabula

Fonds

<3.1.1 type=‘S’ input=‘G’>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kopā

ERAF

<3.1.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.5 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.6 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.8 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.9 type=‘N’ input=‘M’>

<3.1.10 type=‘N’ input=‘G’>

IPA summas (attiecīgā gadījumā)

 

 

 

 

 

 

 

 

EKI summas (attiecīgā gadījumā)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.A.    Kopējās finanšu apropriācijas no ERAF un valsts līdzfinansējums) (EUR)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta d) apakšpunkta ii) punkts)

1.

Finanšu tabulā norādīts sadarbības programmas finanšu plāns atbilstīgi prioritārajam virzienam. Ja attālāko reģionu programmas apvieno pārrobežu un starpvalstu sadarbības piešķīrumus, atsevišķu prioritāro virzienu norāda par katru no šiem virzieniem.

2.

Finanšu tabulā informācijas nolūkā norāda visu finansējumu no trešām valstīm, kas piedalās sadarbības programmā (izņemot investīcijas no IPA un EKI)

3.

EIB (14) investīcijas ir uzrādītas prioritārā virziena līmenī.

16.   tabula

Finansējuma plāns

Prioritārais virziens

Fonds

Savienības atbalsta aprēķina pamats

(kopējās atbilstīgās izmaksas vai publiskās atbilstīgās izmaksas)

Savienības atbalsts (a)

Valsts līdzfinansējums

Formula

Indikatīvs valsts līdzfinansējuma sadalījums

Kopējais finansējums

Formula

Līdzfinansējuma likme

Formula  (16)

Informācijai

 

 

 

 

Valsts publiskais finansējums (c)

Valsts privātais finansējums (d) (15)

 

 

Finansējums no trešām valstīm

Finansējums no EIB

<3.2.A.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.3 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.A.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.5 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.6 type=‘N’input=‘M’>

<3.2.A.7 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.8 type=‘N’ input=‘G’>

<3.2.A.9 type=‘P’ input=‘G’>

<3.2.A.10 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.A.11 type=‘N’ input=‘M’>

1. prioritārais virziens

ERAF (iespējams, ieskaitot summas, kas pārnestas no IPA un EKI) (17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

EKI

 

 

 

 

 

 

 

Prioritārais virziens N

ERAF (iespējams, ieskaitot summas, kas ir pārnestas no IPA un EKI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

EKI

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

ERAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA

 

 

 

 

 

 

 

EKI

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

Kopā visi fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.B.    Sadalījums atbilstīgi prioritārajam virzienam un tematiskajam mērķim

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta d) apakšpunkta ii) punkts)

17.   tabula

Prioritārais virziens

Tematiskais mērķis

Savienības atbalsts

Valsts līdzfinansējums

Kopējais finansējums

<3.2.B.1 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.2 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.3 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.4 type=‘N’ input=‘M’>

<3.2.B.5 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 


18.   tabula

Atbalsta indikatīvā summa, kas izmantojama klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanai

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1303/2013 27. panta 6. punkts) (18)

Prioritārais virziens

Atbalsta indikatīvā summa, kas izmantojama klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanai (EUR)

Daļa no kopējā piešķīruma programmai (%)

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

<3.2.B.9 type=‘N’ input=‘G’ Decision=N>

<3.2.B.10 type=‘P’ input=‘G’ Decision=N>

 

 

 

Kopā

 

 

4.   IEDAĻA

INTEGRĒTĀ PIEEJA TERITORIĀLAJAI ATTĪSTĪBAI

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 8. panta 3. punkts)

Apraksts par integrēto pieeju attiecībā uz teritoriālo attīstību, tostarp attiecībā uz LESD 174. panta trešajā daļā minētajiem reģioniem un apvidiem, ņemot vērā iesaistīto dalībvalstu partnerības nolīgumus un parāda, kā minētā sadarbības programma palīdz sasniegt tās mērķus un gaidāmos rezultātus.

<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

4.1.   Sabiedrības virzīta vietējā attīstība (attiecīgā gadījumā)

Pieeja sabiedrības virzītas vietējās attīstības instrumentiem un to jomu noteikšanas principi, kuros tie tiks īstenoti.

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 3. punkta a) apakšpunkts)

<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

4.2.   Integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai (attiecīgā gadījumā)

Principi to pilsētu teritoriju apzināšanai, kurās jāīsteno integrētas darbības pilsētvides ilgtspējīgai attīstībai, un paredzamā ERAF atbalsta indikatīvais piešķīrums šādām darbībām (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 3. punkta b) apakšpunkts)

<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

19.   tabula

Integrētas darbības ilgtspējīgai pilsētu attīstībai – indikatīvās ERAF atbalsta summas

Fonds

ERAF atbalsta indikatīvā summa

(EUR)

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

ERAF

 

4.3.   Integrētās teritoriālās investīcijas (ITI) (attiecīgā gadījumā)

Pieeja integrētajām teritoriālajām investīcijām (ITI) (kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 36. pantā), uz kurām neattiecas 4.2. punkts, un tām paredzētais indikatīvais finanšu piešķīrums no katra prioritārā virziena

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 3. punkta c) apakšpunkts)

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M’>

20.   tabula

Indikatīvais finanšu piešķīrums ITI, izņemot 4.2. punktā minētās (kopsumma)

Prioritārais virziens

Indikatīvais finanšu piešķīrums (Savienības atbalsts) (EUR)

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

 

 

 

 

Kopā

 

4.4.   Plānoto intervences pasākumu ieguldījums makroreģionālo un jūras baseinu stratēģiju īstenošanā saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu noteiktajām programmas jomas vajadzībām, vajadzības gadījumā ņemot vērā minētajās stratēģijās apzinātos stratēģiski svarīgos projektus (attiecīgā gadījumā)

(Ja dalībvalstis un reģioni piedalās makroreģionālās un jūras baseinu stratēģijās)

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 3. punkta d) apakšpunkts)

<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

5.   IEDAĻA

SADARBĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkts)

5.1.   Attiecīgās iestādes un struktūras

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkts)

21.   tabula

Programmā iesaistītās iestādes

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkta a) apakšpunkta i) punkts)

Iestāde/struktūra

Iestāde/struktūras nosaukums un departaments vai nodaļa

Iestādes/struktūras vadītājs (amats vai amatvieta)

Vadošā iestāde

<5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=N>

<5.2.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

Sertifikācijas iestāde (attiecīgā gadījumā)

<5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

<5.4.1 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

Revīzijas iestāde

<5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

<5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’ decision=‘N’>

Struktūra, kam Komisija veiks maksājumus

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkta b) apakšpunkts)

vadošā iestāde

<5.1.7 type type=‘C’ input=‘M’>

sertifikācijas iestāde

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>


22.   tabula

Struktūra vai struktūras, kas veic kontroles un revīzijas uzdevumus

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkta a) apakšpunkta ii) un iii) punkts)

Iestāde/struktūra

Iestādes/struktūras nosaukums un departaments vai nodaļa

Iestādes/struktūras vadītājs (amats vai amatvieta)

Struktūra vai struktūras, kam uzticēti kontroles pienākumi

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Struktūra vai struktūras, kam uzticēta atbildība par revīzijas uzdevumiem

<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

5.2.   Procedūra kopīgā sekretariāta izveidei

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkta a) apakšpunkta iv) punkts)

<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

5.3.   Pārvaldības un kontroles procedūru apraksta kopsavilkums

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkta a) apakšpunkta v) punkts)

<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’>

5.4.   Saistību sadalīšana iesaistīto dalībvalstu vidū gadījumā, ja vadošā iestāde vai Komisija ir noteikusi finanšu korekcijas

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkta a) apakšpunkta vi) punkts)

<5.4. type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’>

5.5.   Euro izmantošana (attiecīgā gadījumā)

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 28. pants)

Metode, kas izvēlēta izdevumu pārrēķināšanai citā valūtā, kas nav euro

<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

5.6.   Partneru iesaistīšana

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 4. punkta c) apakšpunkts)

Darbības, kas veiktas, lai iesaistītu Regulas (ES) Nr. 1303/2013 5. pantā minētos partnerus sadarbības programmas sagatavošanā, un minēto partneru loma sadarbības programmas sagatavošanā un īstenošanā, tostarp to iesaiste uzraudzības komitejā

<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

6.   IEDAĻA

KOORDINĀCIJA

(Atsauce: Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 5. punkta a) apakšpunkts)

Mehānismi, kas nodrošina efektīvu koordināciju starp ERAF, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un citiem Savienības un valsts finansēšanas instrumentiem, tostarp koordināciju un iespējamu papildināšanu ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, EKI, Eiropas Attīstības fondu (EAF), IPA un EIB, ņemot vērā noteikumus, kas paredzēti vienotajā stratēģiskajā satvarā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 I pielikumā. Ja dalībvalstis un trešās valstis piedalās sadarbības programmās, kas ietver ERAF apropriāciju izlietojumu attālākajiem reģioniem un EAF resursu izmantojumu, ir nepieciešami atbilstoša līmeņa koordinācijas mehānismi, lai nodrošinātu šo resursu izmantošanas efektīvu koordināciju.

<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

7.   IEDAĻA

ADMINISTRATĪVĀ SLOGA MAZINĀŠANA ATBALSTA SAŅĒMĒJIEM

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 5. punkta b) apakšpunkts (19))

Kopsavilkums par atbalsta saņēmējiem radītā administratīvā sloga izvērtējumu un vajadzības gadījumā darbības, ko plānots veikt, lai to samazinātu, norādot arī indikatīvo grafiku.

<7.0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N>

8.   IEDAĻA

HORIZONTĀLIE PRINCIPI

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 8. panta 7. punkts)

8.1.   Ilgtspējīga attīstība  (20)

To konkrēto darbību apraksts, kuras jāveic, lai darbību atlasē ņemtu vērā vides aizsardzības prasības, resursu efektivitāti, klimata pārmaiņu seku mazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, izturību pret katastrofām, riska novēršanu un pārvaldību.

<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.2.   Vienlīdzīgas iespējas un nediskriminācija  (21)

Apraksts par īpašām darbībām, kuras jāveic, lai veicinātu iespēju vienlīdzību un darbības programmas sagatavošanā, izstrādē un īstenošanā novērstu diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ un jo īpaši attiecībā uz piekļuvi finansējumam, ņemot vērā to dažādo mērķgrupu vajadzības, kurās ir šādas diskriminācijas risks, un jo īpaši nepieciešamību nodrošināt pieejamību personām ar invaliditāti.

<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3.   Vīriešu un sieviešu līdztiesība

Apraksts par sadarbības programmas ieguldījumu vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšanā un attiecīgā gadījumā par pasākumiem dzimumu līdztiesības principa integrēšanas nodrošināšanai sadarbības programmas un darbības līmenī.

<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

9.   IEDAĻA

ATSEVIŠĶI ELEMENTI

9.1.   Plānošanas periodā īstenojamie lielie projekti

(Atsauce Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta e) apakšpunkts)

23.   tabula

Svarīgāko projektu saraksts (22)

Projekts

Plānotais paziņošanas/iesniegšanas datums

(gads, ceturksnis)

Plānotais izpildes sākums

(gads, ceturksnis)

Plānotais pabeigšanas datums

(gads, ceturksnis)

Prioritārie virzieni / investīciju prioritātes

<9.1.1 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘S’ decision=‘N’>

<9.1.2 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N’>

<9.1.3 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N’>

<9.1.4 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N ’>

<9.1.5 type=‘D’ input=‘M’ decision=‘N’>

 

 

 

 

 

9.2.   Sadarbības programmas darbības rezultātu satvars

24.   tabula

Darbības izpildes satvars (kopsavilkuma tabula)

Prioritārais virziens

Indikators vai galvenais īstenošanas posms

Mērvienība (attiecīgā gadījumā)

Starpposma mērķis 2018. gadam

Galamērķis (2023)

<9.2.1 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.3 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.4 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.5 type=‘S’ input=‘G’>

<9.2.6 type=‘S’ input=‘G’>

 

 

 

 

 

9.3.   Sadarbības programmas sagatavošanā iesaistītie attiecīgie partneri

<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N>

9.4.   Piemērojamie programmas īstenošanas nosacījumi, kas reglamentē finanšu pārvaldību, plānošanu, uzraudzību, novērtēšanu un kontroli attiecībā uz trešo valstu līdzdalību transnacionālajās un starpreģionu programmās, izmantojot EKI un IPA finanšu ieguldījumu

(Atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 26. pants)

<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

PIELIKUMI (augšupielādēti elektronisko datu apmaiņas sistēmā kā atsevišķi faili):

ex-ante novērtējuma ziņojuma projekts ar kopsavilkumu (obligāti)

(atsauce: Regulas (EK) Nr. 1303/2013 55. panta 2. punkts),

rakstisks apstiprinājums par piekrišanu sadarbības programmas saturam (obligāti)

(atsauce: Regulas (EK) Nr. 1299/2013 8. panta 9. punkts),

sadarbības programmas aptvertās teritorijas karte (attiecīgā gadījumā),

kopsavilkums sabiedrībai par sadarbības programmu (attiecīgā gadījumā).


(1)  Apzīmējumi:

tips (type):

N = numurs, D = datums, S = rinda, C = izvēles rūtiņa, P = procentuālā daļa, B = Būla vērtība

lēmums (decision):

N = nav daļa no Komisijas lēmuma, ar ko apstiprina sadarbības programmu.

ievade (input):

M = manuāla, S = atlase, G = sistēmas radīta

Maksimālais zīmju daudzums ar atstarpēm – “maxlenght”

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” (OV L 347, 20.12.2013., 259. lpp.).

(4)  Informācijas sniegšana par daļām, kas atbilst EKI un IPA summām ir atkarīga no izvēlētā pārvaldības risinājuma.

(5)  Tematiskā mērķa nosaukums (nepiemēro tehniskajai palīdzībai).

(6)  Investīciju prioritātes nosaukums (nepiemēro tehniskajai palīdzībai).

(7)  Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

(8)  Eiropas Kaimiņattiecību instruments.

(9)  Pirmspievienošanās palīdzības instruments.

(10)  Mērķvērtības var būt kvalitatīvas vai kvantitatīvas.

(11)  Jānorāda, ja Savienības atbalsts tehniskajai palīdzībai sadarbības programmā pārsniedz EUR 15 milj.

(12)  Jānorāda, ja tas ir objektīvi pamatoti, ņemot vērā darbības saturu, un ja Savienības atbalsts tehniskajai palīdzībai sadarbības programmā pārsniedz EUR 15 milj.

(13)  Mērķvērtības var būt kvalitatīvas vai kvantitatīvas.

(14)  Eiropas Investīciju banka

(15)  Aizpilda tikai tad, ja prioritārie virzieni izteikti kopējās izmaksās.

(16)  Šo likmi var noapaļot līdz tuvākajam veselajam skaitlim tabulā. Precīzā likme, ko izmanto maksājumu atmaksai, ir likme (f).

(17)  Informācijas sniegšana par summām, kas pārnestas no EKI un IPA, ir atkarīga no izvēlētā pārvaldības risinājuma.

(18)  Šī tabula ir izveidota automātiski, par pamatu izmantojot tabulas par intervences kategorijām katram prioritārajam virzienam.

(19)  Nepiemēro INTERACT un ESPON.

(20)  Nepiemēro URBACT, INTERACT un ESPON.

(21)  Nepiemēro URBACT, INTERACT un ESPON.

(22)  Nav piemērojams URBACT, INTERACT un ESPON.


22.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 87/49


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 289/2014

(2014. gada 21. marts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu attiecībā uz foramsulfurona, azimsulfurona, jodsulfurona, oksasulfurona, mezosulfurona, flazasulfurona, imazosulfurona, propamokarba, bifenazāta, hlorprofāma un tiobenkarba maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 49. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Foramsulfurona, azimsulfurona, jodsulfurona, oksasulfurona, mezosulfurona, flazasulfurona un imazosulfurona maksimālie atlieku līmeņi (MAL) tika noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā un III pielikuma B daļā. Propamokarba MAL tika noteikti minētās regulas III pielikuma A daļā.

(2)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 2. punktu saistībā ar tās 12. panta 1. punktu sniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem foramsulfurona MAL (2). Dažiem produktiem iestāde ieteica palielināt vai saglabāt spēkā esošos MAL vai noteikt iestādes noteiktos MAL. Tā secināja, ka nav pieejama pilnīga informācija par MAL kukurūzas graudiem un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Risks patērētājiem nepastāv, tādēļ šā produkta spēkā esošie vai iestādes noteiktie MAL būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Šis MAL tiks pārskatīts; pārskatīšanā ņems vērā informāciju, kas pieejama divu gadu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas.

(3)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 2. punktu saistībā ar tās 12. panta 1. punktu sniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem azimsulfurona MAL (3). Tā ieteica samazināt MAL rīsiem.

(4)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 2. punktu saistībā ar tās 12. panta 1. punktu sniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem jodsulfurona MAL (4). Tā ierosināja mainīt atlieku definīciju. Tā ieteica samazināt MAL miežu graudiem, kukurūzas graudiem, rudzu graudiem un kviešu graudiem. Attiecībā uz linsēklām tā ieteica saglabāt spēkā esošo MAL. Tā secināja, ka nav pilnīgas informācijas par MAL linsēklām un lopbarības kukurūzai un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Risks patērētājiem nepastāv, tādēļ šo produktu spēkā esošie vai iestādes noteiktie MAL būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Šie MAL tiks pārskatīti; pārskatīšanā ņems vērā informāciju, kas pieejama divu gadu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas.

(5)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 2. punktu saistībā ar tās 12. panta 1. punktu sniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem oksasulfurona MAL (5). Tā ieteica samazināt MAL sojas pupām.

(6)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 2. punktu saistībā ar tās 12. panta 1. punktu sniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem mezosulfurona MAL (6). Tā ierosināja mainīt atlieku definīciju. Dažiem produktiem iestāde ieteica palielināt vai saglabāt spēkā esošos MAL vai noteikt iestādes noteiktos MAL.

(7)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 2. punktu saistībā ar tās 12. panta 1. punktu sniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem flazasulfurona MAL (7). Tā ierosināja samazināt MAL citrusaugļiem un galda un vīna vīnogām. Tā secināja, ka nav pilnīgas informācijas par MAL galda olīvām un olīvām eļļas ražošanai un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Risks patērētājiem nepastāv, tādēļ šo produktu spēkā esošie vai iestādes noteiktie MAL būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Šie MAL tiks pārskatīti; pārskatīšanā ņems vērā informāciju, kas pieejama divu gadu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas.

(8)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 2. punktu saistībā ar tās 12. panta 1. punktu sniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem imazosulfurona MAL (8). Tā secināja, ka nav pilnīgas informācijas par MAL miežu graudiem, rīsu graudiem, rudzu graudiem un kviešu graudiem un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Risks patērētājiem nepastāv, tādēļ šo produktu spēkā esošie vai iestādes noteiktie MAL būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Šie MAL tiks pārskatīti; pārskatīšanā ņems vērā informāciju, kas pieejama divu gadu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas.

(9)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 2. punktu saistībā ar tās 12. panta 1. punktu sniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem propamokarba MAL (9). Tā ierosināja mainīt atlieku definīciju. Pēc pirmajā teikumā minētā atzinuma iesniegšanas iestāde iesniedza papildu atzinumu par MAL sējas pazvērītēm (rukola salātiem) un puraviem (10). Ir lietderīgi ņemt vērā minēto atzinumu.

(10)

Iestāde norādīja, ka novērtētais propamokarba izmantojums puravos, kā arī spēkā esošais MAL lapu salātiem var radīt bažas saistībā ar patērētāju aizsardzību. Tādēļ iestāde ieteica pazemināt spēkā esošos MAL lapu salātiem. MAL puraviem būtu jānosaka atbilstoši konkrētai noteikšanas robežai vai jāpiemēro sākotnējais MAL, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

(11)

Iestāde ieteica samazināt spēkā esošos MAL kartupeļiem, redīsiem, sīpoliem, tomātiem, pipariem, baklažāniem, gurķiem, pipargurķīšiem, kabačiem, ķirbjiem, brokoļiem, Briseles kāpostiem, galviņkāpostiem, Ķīnas kāpostiem, kolrābjiem, lapu salātiem. Dažiem produktiem iestāde ieteica palielināt vai saglabāt spēkā esošos MAL vai noteikt iestādes noteiktos MAL. Tā secināja, ka nav pilnīgas informācijas par MAL ziedkāpostiem, salātu baldriņiem, platlapu cigoriņiem, kressalātiem, barbarejām, sējas pazvērītēm (rukola salātiem), brūnajām sinepēm, Brassica spp. (lapām un dzinumiem), svaigiem garšaugiem, cūkām (muskuļiem, taukiem, nierēm), liellopiem (muskuļiem, taukiem, nierēm), aitām (muskuļiem, taukiem, nierēm), kazām (muskuļiem, taukiem, nierēm), pienam (liellopu, aitu, kazu), mājputniem (muskuļiem, taukiem, aknām) un putnu olām un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Risks patērētājiem nepastāv, tādēļ šo produktu spēkā esošie vai iestādes noteiktie MAL būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Šie MAL tiks pārskatīti; pārskatīšanā ņems vērā informāciju, kas pieejama divu gadu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas. Attiecībā uz citiem produktiem tā ieteica palielināt vai saglabāt spēkā esošos MAL.

(12)

Attiecībā uz augu vai dzīvnieku izcelsmes produktiem, par kuru atļaujām vai pieļaujamo importa līmeni nav ziņots Savienības līmenī un kuriem nav kodeksā noteikto MAL, iestāde secināja, ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Ņemot vērā pašreizējās zinātnes un tehnikas atziņas, šo produktu MAL būtu jānosaka atbilstīgi konkrētai noteikšanas robežai vai jāpiemēro sākotnējais MAL saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

(13)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 1. punktu sniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem tiobenkarba MAL (11). Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 2. punktu saistībā ar tās 12. panta 1. punktu Iestāde sniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem bifenazāta un hlorprofāma MAL (12)  (13). Tā ierosināja mainīt atlieku definīcijas. Eiropas Savienības references laboratorijas konstatēja, ka atsauces standarti nav komerciāli pieejami attiecībā uz atlieku definīcijām, ko ierosinājusi iestāde. Bifenazāta un hlorprofāma atlieku definīcijas būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā, un tiobenkarba atlieku definīcija būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 396/2005 V pielikumā. Šīs atlieku definīcijas tiks pārskatītas; pārskatīšanā ņems vērā informāciju, kas pieejama divu gadu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas.

(14)

Pamatojoties uz iestādes pamatotajiem atzinumiem un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgās MAL izmaiņas atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(15)

Apspriedes ar Savienības tirdzniecības partneriem par jaunajiem MAL notika ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas starpniecību, un to komentāri ir ņemti vērā.

(16)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 396/2005.

(17)

Pirms grozīto MAL piemērošanas būtu jāparedz pietiekami ilgs laiks, lai dalībvalstis, trešās valstis un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji varētu sagatavoties jauno no MAL izmaiņām izrietošo prasību izpildei.

(18)

Lai nodrošinātu produktu normālu tirdzniecību, pārstrādi un patēriņu, šajā regulā būtu jāparedz pārejas pasākumi attiecībā uz produktiem, kuri ir likumīgi ražoti pirms izmaiņām MAL un par kuriem informācija liecina, ka tiek saglabāts augsts patērētāju aizsardzības līmenis.

(19)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Uz produktiem, kas likumīgi ražoti pirms 2014. gada 11. aprīļa, joprojām attiecas Regula (EK) Nr. 396/2005 tās iepriekšējā redakcijā pirms grozījumiem, kas izdarīti ar šo regulu:

1)

attiecībā uz aktīvo vielu foramsulfuronu, azimsulfuronu, jodsulfuronu, oksasulfuronu, mezosulfuronu, flazasulfuronu, imazosulfuronu, bifenazātu, hlorprofāmu un tiobenkarbu visos produktos un uz tiem;

2)

attiecībā uz aktīvo vielu propamokarbu visos produktos un uz tiem, izņemot lapu salātus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr to piemēro no 2014. gada 11. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 21. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 70, 16.3.2005, 1. lpp.

(2)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for foramsulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal, 2012; 10(1):2962 (28 lpp.).

(3)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for azimsulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal, 2012; 10(10):2941 (24 lpp.).

(4)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for iodosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal, 2012; 10(11):2974 (28 lpp.).

(5)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oxasulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal, 2012; 10(10):2942 (28 lpp.).

(6)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for mesosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal, 2012; 10(11):2976 (27 lpp.).

(7)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flazasulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal, 2012; 10(11):2958 (25 lpp.).

(8)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for imazosulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal, 2012; 10(12):3010 (26 lpp.).

(9)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propamocarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal, 2013; 11(4):2903 (72 lpp.).

(10)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Modification of the existing MRLs for propamocarb in rocket and leek. EFSA Journal, 2013; 11(6):3255 (32 lpp.).

(11)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiobencarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal, 2011; 9(8):2341 (17 lpp.).

(12)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenazate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal, 2011; 9(10):2484 (35 lpp.).

(13)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde. Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlorpropham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal, 2012; 10(2):2584 (53 lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza šādi:

1)

regulas II pielikumu groza šādi:

a)

slejas par foramsulfuronu, azimsulfuronu, jodsulfuronu, oksasulfuronu, mezosulfuronu, flazasulfuronu un imazosulfuronu aizstāj ar šādām:

Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu paraugi, uz ko attiecas MAL (1)

Azimsulfurons

Flazasulfurons

Foramsulfurons

Imazosulfurons

Jodsulfuronmetils (jodsulfuronmetila un tā sāļu summa, kas izteikta kā jodsulfuronmetils)

Mezosulfuronmetils

Oksasulfurons

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

1.

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI RIEKSTI

0,01  (2)

0,01  (2)

 

 

 

 

0,01  (2)

0110000

i)

Citrusaugļi

 

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

 

0110010

Greipfrūti (Pampelmūzes, pampelmūzes un greipfrūta hibrīdi (izņemot mineolas), mandarīna un greipfrūta hibrīdi, pārējie hibrīdi)

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Apelsīni (Bergamotes, pomerances, činoto un pārējie hibrīdi)

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroni (Dažādi citroni, pirkstainie citroni (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Laimi

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarīni (Klementīni, tanžerīni, mineolas un pārējie hibrīdi tangori (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Koku rieksti

 

 

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,02  (2)

 

0120010

Mandeles

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastaņi

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Lazdu rieksti (Dižlazdu rieksti)

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Priežu rieksti

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistācijas

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Valrieksti

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Sēkleņi

 

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

 

0130010

Āboli (Mežāboli)

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Bumbieri (Bumbierāboli)

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Cidonijas

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Mespili

 

 

 

 

 

 

 

0130050

Eriobotrijas

 

 

 

 

 

 

 

0130990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Kauleņi

 

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

 

0140010

Aprikozes

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Ķirši (Saldie ķirši, skābie ķirši)

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Persiki (Nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Plūmes (Damsonplūmes, renklodes, mirabeles, ērkšķu plūmes, sarkanās dateles / Ķīnas dateles / Ķīnas jujubes (Ziziphus zizyphus))

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0150000

v)

Ogas un sīkie augļi

 

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

 

0151000

a)

Galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Galda vīnogas

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Vīna vīnogas

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Zemenes

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

Ogas uz dzinumiem

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Kazenes

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Ziemeļu kaulenes (Kazeņavenes, citi aveņu un kazeņu hibrīdi (tayberries), boizenes, lācenes un citi Rubus hibrīdi)

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Avenes (Japānas avenes, ziemeļu kaulenes/avenes (Rubus arcticus), kauleņavenes (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Pārējie sīkie augļi un ogas

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Vairogu zilenes (Mellenes)

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Dzērvenes (Brūklenes (V. vitis-idaea))

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Ērkšķogas (Arī citu jāņogu ģints sugu hibrīdi)

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

 

 

 

 

 

 

0154060

Zīdkoka ogas (Lielaugļu zemeņkoka augļi)

 

 

 

 

 

 

 

0154070

Vilkābeles ogas (Kiviogas (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

 

 

0154080

Plūškoka ogas (Aronijas, pīlādžogas, smiltsērkšķa ogas, paērkšķa ogas un citas koku ogas)

 

 

 

 

 

 

 

0154990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Dažādi augļi

 

 

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

 

0161000

a)

Ar ēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dateles

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Vīģes

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Galda olīvas

 

(+)

 

 

 

 

 

0161040

Kumkvati (Marumi kumkvati, Nagami kumkvati, laimkvati (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karambolas (Bilimbi)

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Hurmas

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Javas salas plūmes (Javas salas āboli, pomeraki, Malabāras plūmes, pitangas/grumičamas, (Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

Mazi, ar neēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Ličī (Pulasāna un rambutāna koka augļi, longani, mangostāni, langsati, salaki)

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Pasifloru augļi

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Opuncijas

 

 

 

 

 

 

 

0162050

Hrizofilas

 

 

 

 

 

 

 

0162060

Amerikas hurmas (Sapotes (melnās, baltās, zaļās, dzeltenās, meimija sapotes))

 

 

 

 

 

 

 

0162990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Lieli, ar neēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banāni (Pundurbanāni, miltu banāni, ābolbanāni)

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaijas

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granātāboli

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Čerimojas (Anonas, ilamas (Anona diversifolia) un pārējie vidēji lielie anonu dzimtas augu augļi)

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Gvajaves (Sarkanā pitaija/pūķauglis (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananasi

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Maizeskoka augļi (Džekfrūti)

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Duriana augļi

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Guanabanas

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0211000

a)

Kartupeļi

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

Tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Manioki (Kolokāzijas, tannijas)

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Batātes

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamsi (Jamsa pupas, Meksikas jamsa pupas)

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Marantas

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Pārējie sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Galda bietes

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Burkāni

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Sakņu selerijas

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Mārrutki (Zirdzenes saknes, ārstniecības lupstāja saknes, genciāna saknes)

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Topinambūri (Ķīnas artišoki)

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinaki

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Redīsi (Melnie redīsi, Japānas redīsi, mazie redīsi un tiem līdzīgās pasugas, zemes mandeles (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Puravlapu plostbārži (Melnie plostbārži, Spānijas plostbārži, ēdamie diždadži)

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Kāļi

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Rāceņi

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Sīpolu dārzeņi

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0220010

Ķiploki

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Sīpoli (Citi sīpoli sīpoli konservēšanai)

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Šalotes

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli (Citi loksīpoli un līdzīgas šķirnes)

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Augļu dārzeņi

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0231000

a)

Nakteņu dzimtas augi

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomāti (Ķirštomāti, tamarillo, fizāļi, parastās līcijas ogas (goji), Ķīnas līcijas ogas (Lycium barbarum un L. chinense))

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Pipari (Čili pipari)

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Baklažāni (Pepino, baltie baklažāni (S. macrocarpon))

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Okra ("dāmu pirkstiņi")

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Gurķi

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Pipargurķīši

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Tumšzaļie kabači (Kabači, patisoni, trauku ķirbji (Lagenaria siceraria), ēdamie čajoti (Sechium edule), balzambumbieri, čūskveida trihozanti (Trichosanthes cucumerina), šķautņainās lufas (Luffa acutangula))

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Melones (Kivano)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Lielaugļu ķirbji (Vēlie ķirbji, patisoni (vēlīna šķirne))

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Arbūzi

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Cukurkukurūza (Jaunā kukurūza)

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

Pārējie augļu dārzeņi

 

 

 

 

 

 

 

0240000

iv)

Krustziežu dārzeņi

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0241000

a)

Ziedošie krustzieži

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokoļi (Kalabrijas, pavasara brokoļi, Ķīnas brokoļi)

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Galviņu krustzieži

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Briseles kāposti

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Galviņkāposti (Smailie kāposti, sarkanie kāposti, Savojas kāposti, baltie kāposti)

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Lapu krustzieži

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Ķīnas kāposti (Sareptas sinepes, pak choi, Ķīnas plakanie kāposti, Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti)

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Lapu kāposti (Kroklapu kāposti, kolardi, Portugāles lapu kāposti, Portugāles galviņkāposti, lopbarības kāposti)

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kolrābji

 

 

 

 

 

 

 

0250000

v)

Lapu dārzeņi un svaigi garšaugi

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Salāti un salātveidīgie

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0251010

Salātu baldriņi (Dūnaugļu baldriņi)

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Dārza salāti (Galviņsalāti, lollo rosso salāti, ledus salāti, romiešu salāti)

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Platlapu cigoriņi (endīvijas) (Savvaļas cigoriņi, sarkanlapu cigoriņi, Itālijas cigoriņi, kroklapu endīvijas, salātgalvas cigoriņi (C. endivia var. crispum / C. intybus var. foliosum), cūkpieņu laksti)

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Kressalāti (Zeltaino pupiņu dīgsti, lucernas asni)

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Barbarejas

 

 

 

 

 

 

 

0251060

Sējas pazvērītes, rukolas salāti (Šaurlapu divsēkle (Diplotaxis spp.))

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Brūnās sinepes

 

 

 

 

 

 

 

0251080

Brassica spp. lapas un dzinumi, arī rāceņu laksti (Mizuna, zirņu un redīsu lapas, kā arī citu, tostarp krustziežu dzimtas, augu jaunās lapiņas (augi, ko novāc līdz astoņu īsto lapu fāzei), kolrābju lapas )

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spināti un tiem līdzīgie (lapas)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0252010

Spināti (Jaunzēlandes spināti, amaranta spināti (pak-khom, tampara), tannijas lapas, cestrumi)

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Portulaki (Ziemas portulaki, dārza portulaki, parastie portulaki, skābenes, salikornijas, agretti (Salsola soda))

 

 

 

 

 

 

 

0252030

Lapu bietes (mangoldi) (Galda biešu lapas)

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Vīnogulāju lapas (Baltās bazellas (Basella alba), banānu lapas, kāpelējošās akācijas (Acacia pennata))

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0254000

d)

Ūdenskreses (Ūdens ipomejas (Ipomea aquatica), četrlapu marsilejas, ūdens mimozas (Neptunia oleracea))

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0255000

e)

Lapu cigoriņi

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0256000

f)

Garšaugi

0,02 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0256010

Kārveles

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Maurloki

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Lapu selerijas (Fenheļa lapas, koriandra lapas, diļļu zariņi, ķimeņu lapas, ārstniecības lupstājs, zirdzene, mirres un citu čemurziežu dzimtas augu lapas, garais koriandrs (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Pētersīļi (Sakņu pētersīļu lapas)

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvija (Kalnumētras, Borago officinalis lapas)

 

 

 

 

 

 

 

0256060

Rozmarīns

 

 

 

 

 

 

 

0256070

Timiāns (Majorāns, raudene)