ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.079.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 79

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 18. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par dienu, kad stājas spēkā Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku

1

 

*

Informācija saistībā ar to, ka stājas spēkā Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā atjaunošana

1

 

 

2014/146/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 28. janvāris) par to, lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku

2

 

*

Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku

3

 

 

Protokols ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku

9

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 270/2014 (2014. gada 17. marts), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 889/2005, ar ko paredz konkrētus ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

34

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 271/2014 (2014. gada 17. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

35

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 272/2014 (2014. gada 17. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras maksu korekciju atbilstoši inflācijas līmenim ( 1 )

37

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 273/2014 (2014. gada 17. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

40

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2014/147/KĀDP (2014. gada 17. marts), ar ko groza Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku

42

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

18.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/1


Informācija par dienu, kad stājas spēkā Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku

Pēc parakstīšanas 2013. gada 21. decembrī Maurīcijas Republika un Eiropas Savienība 2014. gada 17. janvārī un attiecīgi 2014. gada 28. janvārī paziņoja par to, ka tās pabeigušas iekšējās procedūras, lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē.

Nolīgums tādējādi stājās spēkā 2014. gada 28. janvārī saskaņā ar tā 17. pantu.


18.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/1


Informācija saistībā ar to, ka stājas spēkā Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā atjaunošana

Saskaņā ar 12. panta a) punktu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā – nolīgums tika parakstīts 2000. gada 16. novembrī (1) un atjaunots 2003. (2), 2009. (3) un 2014. gadā (4) – 2014. gada 14. februārī ir stājusies spēkā šā nolīguma atjaunošana. Nolīguma atjaunošana vēl uz pieciem gadiem saskaņā ar tā 12. panta b) punktu ir spēkā no 2014. gada 20. februāra.


(1)  OV L 299, 28.11.2000., 14. lpp.

(2)  OV L 299, 18.11.2003., 20. lpp.

(3)  OV L 92, 4.4.2009., 3. lpp.

(4)  OV L 32, 1.2.2014., 1. lpp.


18.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/2


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 28. janvāris)

par to, lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku

(2014/146/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Savienība ir risinājusi sarunas ar Maurīcijas Republiku par Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē, ar kuru ES kuģiem nodrošina zvejas iespējas ūdeņos, kas ir Maurīcijas Republikas suverenitātē vai jurisdikcijā.

(2)

Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku (“Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē”) tika parakstīts saskaņā ar Padomes Lēmumu 2012/670/ES (2012. gada 9. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku (1).

(3)

Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku.

Partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz Partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē (2) 17. pantā paredzētos paziņojumus.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2014. gada 28. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

G. STOURNARAS


(1)  OV L 300, 30.1.2012., 34. lpp.

(2)  Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


18.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/3


PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMS ZIVSAIMNIECĪBAS NOZARĒ STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN MAURĪCIJAS REPUBLIKU

EIROPAS SAVIENĪBA, turpmāk “Savienība”,

un

MAURĪCIJAS REPUBLIKA, turpmāk “Maurīcija”,

abas kopā turpmāk “Puses”,

IEVĒROJOT ciešo sadarbību starp Savienību un Maurīciju, jo īpaši Kotonū nolīguma satvarā, kā arī Pušu kopējo vēlmi šo sadarbību pastiprināt;

IEVĒROJOT Pušu vēlēšanos sadarbojoties veicināt zvejas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

ŅEMOT VĒRĀ Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju;

ATZĪSTOT Maurīcijas suverēno tiesību vai jurisdikcijas īstenošanu zonā, kura plešas 200 jūras jūdzes aiz bāzes līnijas, ko nosaka atbilstīgi ANO Jūras tiesību konvencijai;

APŅEMOTIES ievērot to attiecīgo reģionālo organizāciju lēmumus un rekomendācijas, kurās Puses ir dalībnieces;

APZINOTIES to, cik svarīgi ir principi, kas noteikti ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) 1995. gada konferencē pieņemtajā Atbildīgas zivsaimniecības vadības kodeksā,

APŅEMOTIES ar savstarpēji izdevīgu sadarbību veicināt atbildīgu zivsaimniecību, lai nodrošinātu jūras dzīvo resursu saglabāšanu ilgtermiņā un ilgtspējīgu izmantošanu;

PĀRLIECĪBĀ par to, ka šādai sadarbībai ir jāizpaužas tādu iniciatīvu un pasākumu veidā, kas gan kopā, gan atsevišķi viens otru papildina, nodrošinot politikas saskanību un pasākumu sinerģiju;

APŅEMOTIES tādēļ sākt Maurīcijas zivsaimniecības politikas īstenošanai vajadzīgo dialogu, iesaistot sabiedrību un uzņēmējus;

VĒLOTIES paredzēt noteikumus un nosacījumus, ar kādiem Savienības kuģi var veikt zvejas darbības Maurīcijas ūdeņos un ar kādiem var saņemt Savienības atbalstu atbildīgai zvejniecībai minētajos ūdeņos;

APŅEMOTIES panākt ciešāku ekonomisko sadarbību zivsaimniecībā un ar to saistītās jomās, veicinot sadarbību starp abu Pušu uzņēmumiem,

IR VIENOJUŠĀS PAR TURPMĀKO.

1. pants

Definīcijas

Šajā nolīgumā:

a)

“Maurīcijas iestādes” ir Maurīcijas Republikas Zvejniecības ministrija;

b)

“Savienības iestādes” ir Eiropas Komisija;

c)

“zvejas kuģis” ir jebkurš kuģis, kuru izmanto zvejai saskaņā ar Maurīcijas tiesību aktiem;

d)

“Savienības kuģis” ir Savienības dalībvalsts karoga zvejas kuģis, kas reģistrēts Savienībā;

e)

“Apvienotā komiteja” ir komiteja, kuras sastāvā ir Savienības un Maurīcijas pārstāvji, kā paredzēts šā nolīguma 9. pantā;

f)

“pārkraušana citā kuģī” ir ostā notiekoša visas nozvejas vai nozvejas daļas pārvietošana no viena zvejas kuģa otrā kuģī;

g)

“kuģa īpašnieks” ir par zvejas kuģi juridiski atbildīgā persona, kuras pārziņā kuģis atrodas un kura kontrolē tā darbību;

h)

“ĀKK jūrnieki” ir jūrnieki no valstīm, kuras nav Eiropas valstis un kuras ir parakstījušas Kotonū nolīgumu;

i)

FAO” ir ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija.

2. pants

Darbības joma

Šā nolīguma mērķis ir paredzēt noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem ES karoga kuģi un kuģi, kas reģistrēti ES (turpmāk “ES kuģi”), var veikt tunzivju zveju ūdeņos, kas ir Maurīcijas suverenitātē vai jurisdikcijā (turpmāk “Maurīcijas ūdeņi”) saskaņā ar UNCLOS noteikumiem un citiem starptautisku tiesību aktu noteikumiem un praksi.

Ar šo nolīgumu paredz principus, noteikumus un procedūras šādās jomās:

ekonomiskā, finansiālā, tehniskā un zinātniskā sadarbība zivsaimniecības nozarē, lai Maurīcijas ūdeņos veicinātu atbildīgu zveju, kas nodrošina zvejas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, un lai attīstītu Maurīcijas zvejniecības nozari,

sadarbība attiecībā uz zvejas kontroles mehānismiem Maurīcijas ūdeņos, lai nodrošinātu iepriekš minēto noteikumu un nosacījumu ievērošanu, lai zivju krājumu saglabāšanas un pārvaldības pasākumi būtu efektīvi un lai novērstu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju,

uzņēmumu partnerība, kopējās interesēs izvēršot ekonomisku darbību zivsaimniecības nozarē un ar to saistītās jomās.

3. pants

Nolīguma īstenošanas principi un mērķi

1.   Puses apņemas veicināt atbildīgu zvejniecību Maurīcijas ūdeņos saskaņā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) Atbildīgas zivsaimniecības vadības kodeksu, ievērojot nediskriminēšanas principu attiecībā uz dažādām minētajos ūdeņos zvejojošajām flotēm.

2.   Puses sadarbojas, lai uzraudzītu Maurīcijas valdības pieņemtās zivsaimniecības politikas īstenošanas rezultātus un novērtētu pasākumus, programmas un darbības, kas veiktas, pamatojoties uz šo nolīgumu, un tālab iesaistās politiskā dialogā par zivsaimniecības nozares jautājumiem. Novērtējumu rezultātus analizē šā nolīguma 9. pantā paredzētā Apvienotā komiteja.

3.   Puses apņemas nodrošināt šā nolīguma īstenošanu saskaņā ar labas ekonomiskās un sociālās vadības principiem un ievērojot zvejas resursu stāvokli.

4.   Maurīcijas jūrnieku nodarbināšanu uz Savienības kuģiem reglamentē ar Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) Deklarāciju par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā, kuru ar pilnām tiesībām piemēro attiecīgajiem darba līgumiem un vispārīgiem darba nosacījumiem. Tas jo īpaši attiecas uz apvienošanās brīvību un darba koplīguma slēgšanas tiesību faktisku atzīšanu, kā arī diskriminācijas novēršanu attiecībā uz nodarbinātību un profesijām. Uz ĀKK jūrniekiem, kas nav Maurīcijas jūrnieki un kas nodarbināti uz Savienības kuģiem, attiecas tādi paši nosacījumi.

5.   Puses apspriežas pirms tādu lēmumu pieņemšanas, kas var ietekmēt ar šo nolīgumu saistītās Savienības kuģu darbības.

4. pants

Zinātniskā sadarbība

1.   Šā nolīguma darbības laikā Savienība un Maurīcijas iestādes pastāvīgi cenšas uzraudzīt resursu stāvokli Maurīcijas ūdeņos.

2.   Puses apņemas – apvienotā zinātniskajā darba grupā vai attiecīgajās starptautiskajās organizācijās – apspriesties par to, kā nodrošināt dzīvo resursu pārvaldību un saglabāšanu Indijas okeānā, un par sadarbību attiecīgajās zinātniskās pētniecības jomās.

3.   Puses, ievērojot 2. punktu, apspriežas 9. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā un kopīgi pieņem zivju krājumu ilgtspējīgai pārvaldībai vajadzīgos saglabāšanas pasākumus, kuri ietekmē Savienības kuģu darbības.

5. pants

Savienības kuģu piekļuve zvejas zonām Maurīcijas ūdeņos

1.   Maurīcija apņemas ļaut Savienības kuģiem veikt zvejas darbības Maurīcijas ūdeņos saskaņā ar šo nolīgumu un tam pievienoto protokolu un pielikumu.

2.   Zvejas darbības, uz kurām attiecas šis nolīgums, veic atbilstīgi spēkā esošajiem Maurīcijas tiesību aktiem. Maurīcijas iestādes paziņo Savienības iestādēm par visiem minētajos tiesību aktos izdarītajiem grozījumiem.

3.   Maurīcija apņemas veikt visus attiecīgos pasākumus, lai faktiski piemērotu šā nolīguma protokolā paredzētos zvejas uzraudzības noteikumus. Savienības kuģi sadarbojas ar Maurīcijas iestādēm, kas atbild par šādu uzraudzību.

4.   Savienība apņemas veikt visus attiecīgos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka tās kuģi ievēro šā nolīguma noteikumus, kā arī tiesību aktus, ar kuriem reglamentē zveju Maurīcijas ūdeņos.

6. pants

Zvejas atļaujas

1.   Savienības kuģi drīkst zvejot Maurīcijas ūdeņos tikai tad, ja uz kuģa ir saskaņā ar šo nolīgumu un tam pievienoto protokolu izdota zvejas atļauja vai tās kopija.

2.   Kuģa zvejas atļaujas izdošanas kārtība, no kuģa īpašnieka iekasējamās maksas un maksāšanas kārtība ir noteikta šā nolīguma protokola pielikumā.

7. pants

Finansiālais ieguldījums

1.   Savienība piešķir Maurīcijai finansiālu ieguldījumu saskaņā ar šā nolīguma protokolā un pielikumos paredzētajiem noteikumiem un nosacījumiem. Šā ieguldījuma pamatā ir divi elementi, proti:

a)

Savienības kuģu piekļuve Maurīcijas ūdeņiem un zvejas resursiem un

b)

Savienības finansiālais atbalsts atbildīgas zvejniecības un zvejas resursu ilgtspējīga izmantojuma veicināšanai Maurīcijas ūdeņos.

2.   Finansiālā ieguldījuma elementu, kas minēts 1. punkta b) apakšpunktā, nosaka, ņemot vērā mērķus, par kuriem Puses vienojas saskaņā ar šā nolīguma protokolā paredzētajiem noteikumiem un kurus ir paredzēts sasniegt ar Maurīcijas zivsaimniecības politikas un tās īstenošanas gada un daudzgadu programmu palīdzību.

3.   Savienības piešķirto finansiālo ieguldījumu izmaksā ik gadu, ievērojot šā nolīguma protokolā paredzēto maksāšanas kārtību, un tam piemēro šā nolīguma un minētā protokola noteikumus, ja maksājamās summas apjomu maina šādu iemeslu dēļ:

a)

neparedzēti apstākļi, kas nav dabas parādības un kas traucē zvejot Maurīcijas ūdeņos;

b)

Savienības kuģiem iedalīto zvejas iespēju samazināšana, ko pēc abpusējas vienošanās veic attiecīgo krājumu pārvaldības nolūkā, ja, pamatojoties uz labāko pieejamo zinātnisko ieteikumu, to uzskata par vajadzīgu resursu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai;

c)

Savienības kuģiem piešķirto zvejas iespēju palielināšana, ko pēc abpusējas vienošanās veic, ja saskaņā ar labāko pieejamo zinātnisko ieteikumu krājumu stāvoklis to ļauj;

d)

Maurīcijas zivsaimniecības politikas īstenošanai piešķirtā finansiālā atbalsta nosacījumu pārvērtēšana, ja tās pamatā ir Pušu konstatētie gada un daudzgadu programmu rezultāti;

e)

šā nolīguma darbības izbeigšana saskaņā ar 12. pantu;

f)

šā nolīguma darbības apturēšana saskaņā ar 13. pantu.

8. pants

Uzņēmēju un sabiedrības sadarbības veicināšana

1.   Puses atbalsta ekonomisku, zinātnisku un tehnisku sadarbību zivsaimniecības nozarē un ar to saistītajās jomās. Tās apspriežas, lai saskaņotu dažādos iespējamos pasākumus.

2.   Puses apņemas veicināt informācijas apmaiņu par zvejas paņēmieniem un rīkiem, zvejas produktu saglabāšanas metodēm un rūpniecisko apstrādi.

3.   Vajadzības gadījumā Puses cenšas radīt labvēlīgus apstākļus Pušu uzņēmumu tehniskās, ekonomiskās un komerciālās sadarbības veicināšanai, atbalstot uzņēmējdarbībai un ieguldījumiem labvēlīgas vides radīšanu.

4.   Pušas apņemas īstenot plānu un pasākumus starp Maurīcijas un Savienības uzņēmējiem, kas paredzēti, lai uzlabotu zivju izkraušanu no Savienības kuģiem Maurīcijā.

5.   Vajadzības gadījumā Puses atbalsta kopuzņēmumu veidošanu, kas ir abpusēji izdevīga, un šādiem uzņēmumiem vienmēr jāatbilst gan Maurīcijas, gan Savienības tiesību aktu prasībām.

9. pants

Apvienotā komiteja

1.   Šā nolīguma piemērošanas uzraudzībai izveido Apvienoto komiteju. Apvienotā komiteja veic šādas funkcijas:

a)

uzrauga šā nolīguma izpildi, interpretāciju un piemērošanu, jo īpaši 7. panta 2. punktā minēto gada un daudzgadu programmu izstrādi un to īstenošanas novērtēšanu;

b)

nodrošina nepieciešamo saziņu Puses interesējošajos jautājumos, kas saistīti ar zvejniecību;

c)

darbojas kā forums izlīguma panākšanai strīdos par šā nolīguma interpretēšanu vai piemērošanu;

d)

vajadzības gadījumā no jauna novērtē zvejas iespēju apjomu un līdz ar to – finansiālā ieguldījuma apjomu;

e)

veic citas funkcijas, par kurām Puses savstarpēji vienojas.

2.   Apvienotā komiteja savas funkcijas pilda arī saistībā ar šā nolīguma 4. pantā minēto zinātnisko apspriežu rezultātiem.

3.   Apvienotā komiteja tiekas vismaz reizi gadā, pārmaiņus Maurīcijā un Savienībā, un sanāksmi vada tās rīkotāja Puse. Ja kāda no Pusēm to pieprasa, tiek rīkota īpaša Apvienotās komitejas sanāksme.

10. pants

Nolīguma piemērošanas ģeogrāfiskais apgabals

Šo nolīgumu piemēro, no vienas puses, teritorijās, uz kurām attiecas Eiropas Savienības dibināšanas līgums, un ar minētajā līgumā paredzētajiem nosacījumiem un, no otras puses, Maurīcijas teritorijā.

11. pants

Nolīguma termiņš

Šo nolīgumu piemēro sešus (6) gadus, sākot no tā spēkā stāšanās dienas; to automātiski pagarina uz turpmākiem trīs (3) gadu periodiem, ja vien saskaņā ar 12. pantu neiesniedz paziņojumu par nolīguma darbības izbeigšanu.

12. pants

Nolīguma darbības izbeigšana

1.   Šā nolīguma darbību var izbeigt jebkura no Pusēm, ja rodas neparedzēti apstākļi, kas nav dabas parādības, ko neviena no Pusēm nespēj pienācīgi kontrolēt un kas traucē zvejot Maurīcijas ūdeņos. Turklāt jebkura no Pusēm var izbeigt šā nolīguma darbību, ja ir noplicināti attiecīgie krājumi vai ja konstatēts, ka samazinājies Savienības kuģiem piešķirto zvejas iespēju izmantojums, vai ja Puses nepilda apņemšanos apkarot nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju.

2.   Ja kāda no Pusēm vēlas izbeigt šā nolīguma darbību, tā vismaz sešus mēnešus pirms sākotnējā vai katra nākamā perioda beigām rakstveidā paziņo otrai Pusei par savu nodomu.

3.   Pēc iepriekš minētā paziņojuma nosūtīšanas Puses sāk apspriešanos.

4.   Šā nolīguma 7. pantā minētā finansiālā ieguldījuma maksājumu gadam, kurā tiek izbeigta šā nolīguma darbība, samazina samērīgi un proporcionāli laikam.

13. pants

Nolīguma darbības apturēšana

1.   Nolīguma darbību var apturēt pēc jebkuras Puses pieprasījuma, ja radušās nopietnas nesaskaņas par nolīgumā paredzēto noteikumu piemērošanu. Lai nolīguma darbību apturētu, attiecīgajai Pusei vismaz trīs mēnešus pirms dienas, kad apturēšanai jāstājas spēkā, rakstveidā jāpaziņo par savu nodomu. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Puses apspriežas, lai nesaskaņas atrisinātu izlīgstot.

2.   Finansiālo ieguldījumu, kas minēts 7. pantā, samērīgi un proporcionāli laikam samazina atkarībā no nolīguma darbības apturēšanas ilguma.

14. pants

Protokols un pielikums

Protokols, tā pielikums un pielikuma papildinājumi ir šā nolīguma neatņemama daļa.

15. pants

Piemērojamie valsts tiesību akti

Savienības kuģu darbības Maurīcijas ūdeņos reglamentē Maurīcijā piemērojamie tiesību akti, izņemot tad, ja šajā nolīgumā vai tā protokolā, pielikumā vai pielikuma papildinājumos ir noteikts citādi.

16. pants

Atcelšana

Šā nolīguma spēkā stāšanās dienā ar to atceļ un aizstāj nolīgumu starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republikas valdību par zveju pie Maurīcijas krastiem, kurš stājās spēkā 1990. gada 1. decembrī.

17. pants

Stāšanās spēkā

Šis nolīgums ir sagatavots divos eksemplāros angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā un ir vienlīdz autentisks visās šajās valodās.

Šis nolīgums stājas spēkā datumā, kad Līgumslēdzējas puses viena otrai paziņo par šim nolūkam vajadzīgo procedūru pabeigšanu.

Съставено в Брюксел на двадесет и първи декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne dvacátého prvního prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada divdesmit pirmajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundratolv.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Μαυρίκιου

For the Republic of Mauritius

Pour la République de Maurice

Per la Repubblica di Maurizio

Maurīcijas Salu Republikas vārdā –

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Mawrizju

Namens de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskoú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

Image


18.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/9


PROTOKOLS

ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku

1. pants

Piemērošanas laikposms un zvejas iespējas

1.   Saskaņā ar zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 5. pantu piešķirtās zvejas iespējas trīs (3) gadu laikposmā ir šādas:

tālu migrējošajām sugām (sugām, kas minētas Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada Jūras tiesību konvencijas 1. pielikumā):

a)

41 okeāna zvejas tunzivju seineri un

b)

45 kuģi zvejai ar dreifējošām āķu jedām.

2.   Šā panta 1. punktu piemēro atbilstīgi šā protokola 5. un 6. panta noteikumiem.

3.   Saskaņā ar zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 6. pantu un šā protokola 7. pantu Eiropas Savienības dalībvalsts karoga kuģi drīkst iesaistīties zvejas darbībās Maurīcijas ūdeņos tikai tad, ja tiem ir zvejas atļauja, kura izdota atbilstīgi šim protokolam saskaņā ar tā pielikumu.

2. pants

Finansiālais ieguldījums un maksāšanas veidi

1.   Zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 7. pantā minētais finansiālais ieguldījums 1. pantā minētajam laikposmam ir EUR 1 980 000 visā šā protokola darbības laikā.

2.   Šo kopējo finansiālo ieguldījumu veido:

a)

ikgadēja summa EUR 357 500 apmērā, ko piešķir par piekļuvi Maurīcijas ūdeņiem un kas atbilst atsauces daudzumam 5 500 tonnu gadā, un

b)

īpaša summa EUR 302 500 gadā, kas paredzēta Maurīcijas zivsaimniecības un jūrlietu politikas atbalstam un īstenošanai.

3.   Šā panta 1. punktu piemēro saskaņā ar šā protokola 3., 4., 5. un 6. pantu.

4.   Eiropas Savienība katru šā protokola piemērošanas laikposma gadu veic maksājumu, kas atbilst šā panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētajai kopsummai (t. i., EUR 660 000 gadā). Maksājumu par pirmo gadu veic ne vēlāk kā sešdesmit (60) dienas pēc šā protokola stāšanās spēkā, un maksājumus par nākamajiem gadiem – ne vēlāk kā šā protokola parakstīšanas gadadienā.

5.   Ja kopējais tunzivju daudzums, kuru Eiropas Savienības kuģi nozvejojuši Maurīcijas ūdeņos, pārsniedz 5 500 tonnu gadā, par piekļuves tiesībām piešķirto ikgadējo finansiālais ieguldījumu palielina līdz EUR 65 par katru nozvejoto papildu tonnu. Tomēr Eiropas Savienības samaksātā ikgadējā kopsumma nedrīkst vairāk nekā divas reizes pārsniegt 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto summu (EUR 715 000). Ja daudzums, ko Eiropas Savienības kuģi nozvejojuši Maurīcijas ūdeņos, pārsniedz daudzumu, kas atbilst divkāršotai ikgadējai kopsummai, tad summu, kura jāmaksā par minētā limita pārsnieguma daudzumu, izmaksā nākamajā gadā saskaņā ar pielikuma noteikumiem.

6.   Maurīcijai ir tiesības brīvi lemt par 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā finansiālā ieguldījuma izmantošanu.

7.   Finansiālo ieguldījumu ieskaita vienā Maurīcijas valsts kases kontā, kas atvērts Maurīcijas centrālajā bankā. Maurīcijas iestādes paziņo šā konta numuru.

3. pants

Atbildīgas zvejas un ilgtspējīgas zvejniecības veicināšana Maurīcijas ūdeņos

1.   Iespējami drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šā protokola stāšanās spēkā Eiropas Savienība un Maurīcija zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 9. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā vienojas par nozares daudzgadu programmu un par sīki izstrādātiem tās īstenošanas noteikumiem, jo īpaši par šādiem jautājumiem:

a)

gada un daudzgadu vadlīnijas par 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās finansiālā ieguldījuma īpašās summas izmantošanu;

b)

gada un daudzgadu mērķi, kas jāsasniedz, lai laika gaitā panāktu atbildīgu zveju un ilgtspējīgu zvejniecību, ņemot vērā prioritātes, ko Maurīcija izvirzījusi valsts zivsaimniecības politikā un jūrniecības politikā, un citu nozaru politikā, kas ir saistīta ar atbildīgas zvejas un ilgtspējīgas zvejniecības veicināšanu vai ietekmē to, tostarp saistībā ar aizsargājamām jūras teritorijām;

c)

ikgadējo rezultātu novērtēšanas kritēriji un procedūras.

2.   Visus ierosinātos grozījumus nozares daudzgadu programmā Puses apstiprina Apvienotajā komitejā.

3.   Katru gadu Maurīcija vajadzības gadījumā sadala 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto finansiālā ieguldījuma papildu summu daudzgadu programmas īstenošanas vajadzībām. Par šo sadalījumu paziņo Eiropas Savienībai.

4. pants

Zinātniskā sadarbība atbildīgas zvejas veicināšanā

1.   Puses apņemas veicināt atbildīgu zveju Maurīcijas ūdeņos, pamatojoties uz principu par nediskriminējošu attieksmi pret dažādajām flotēm, kas zvejo šajos ūdeņos.

2.   Šā protokola darbības laikā Eiropas Savienība un Maurīcija cenšas uzraudzīt zvejas resursu stāvokli Maurīcijas ūdeņos.

3.   Abas Puses cenšas ievērot Indijas okeāna tunzivju komisijas (IOTC) pieņemtās rezolūcijas, ieteikumus un, vajadzības gadījumā, attiecīgos pārvaldības plānus par resursu saglabāšanu un atbildīgu zvejniecības pārvaldību.

4.   Pamatojoties uz IOTC pieņemtajiem ieteikumiem un rezolūcijām un labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem atzinumiem, un attiecīgā gadījumā rezultātiem, kas gūti zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 4. pantā paredzētās apvienotās zinātniskās darba grupas sanāksmē, Puses var apspriesties Apvienotajā komitejā, kas paredzēta zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 9. pantā, un vajadzības gadījumā vienoties par pasākumiem, lai nodrošinātu Maurīcijas zvejas resursu ilgtspējīgu pārvaldību.

5. pants

Zvejas iespēju pielāgošana pēc savstarpējas vienošanās

1.   Zvejas iespējas, kas minētas 1. pantā, var pielāgot, savstarpēji vienojoties, ciktāl IOTC ieteikumi un rezolūcijas liecina, ka šāda pielāgošana nodrošinās tunzivju un tunzivjveidīgo sugu ilgtspējīgu pārvaldību Indijas okeānā.

2.   Šādā gadījumā 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto finansiālo ieguldījumu pielāgo samērīgi un proporcionāli laikam. Tomēr Eiropas Savienības samaksātā ikgadējā kopsumma nedrīkst vairāk nekā divas reizes pārsniegt 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto summu.

3.   Abas Puses rakstiski paziņo viena otrai par visām izmaiņām to zivsaimniecības politikā un tiesību aktos.

6. pants

Jaunas zvejas iespējas

1.   Ja Eiropas Savienības zvejas kuģi vēlas iesaistīties zvejā, kas nav paredzēta zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 1. pantā, pirms atļaujas potenciālas piešķiršanas jebkurai šādai darbībai Puses savstarpēji apspriežas un attiecīgā gadījumā vienojas par nosacījumiem, ko piemēro šādai zvejai, tostarp par attiecīgo grozījumu izdarīšanu šajā protokolā un tā pielikumā.

2.   Pusēm jāveicina izpētes zveja, jo īpaši attiecībā uz Maurīcijas ūdeņos sastopamām dziļūdens sugām, kuru krājumi netiek pietiekami izmantoti. Šajā nolūkā un pēc vienas Puses lūguma Puses savstarpēji apspriežas, lai, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, pieņemtu lēmumu par sugām, nosacījumiem un citiem attiecīgiem parametriem.

3.   Puses veic izpētes zveju saskaņā ar parametriem, kurus atzīst abas Puses, attiecīgā gadījumā noslēdzot administratīvu vienošanos. Par izpētes zvejas atļauju izdošanu jāvienojas ilgākais uz 6 mēnešiem.

4.   Ja Puses uzskata, ka izpētes zveja ir devusi pozitīvus rezultātus, Maurīcijas valdība var Eiropas Savienības flotei iedalīt jauno sugu zvejas iespējas līdz šā protokola termiņa beigām. Tādā gadījumā šā protokola 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto finansiālo ieguldījumu palielina. Attiecīgi groza pielikumā paredzētās maksas un nosacījumus, kas piemērojami kuģu īpašniekiem.

7. pants

Zvejas darbībām piemērojamie nosacījumi un ekskluzivitātes klauzula

Neskarot zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 6. pantu, Eiropas Savienības kuģi drīkst zvejot Maurīcijas ūdeņos tikai tad, ja tiem ir derīga zvejas atļauja, ko Maurīcija izdevusi saskaņā ar šo protokolu un tā pielikumu.

8. pants

Finansiālā ieguldījuma maksājumu apturēšana un pārskatīšana

1.   Neskarot šā protokola 9. pantā izklāstītos noteikumus, 2. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minēto finansiālo ieguldījumu pēc abu Pušu apspriešanās pārskata vai aptur turpmāk minētajos gadījumos, ja Eiropas Savienība ir pilnībā samaksājusi visas apturēšanas brīdī piekritīgās summas:

a)

sakarā ar ārkārtējiem apstākļiem, kuri nav dabas parādības, nav iespējams veikt zvejas darbības Maurīcijas ūdeņos;

b)

vienas Puses politikas nostādnēs tiek ieviestas būtiskas pārmaiņas, kuras ietekmē šā protokola attiecīgos noteikumus;

c)

Eiropas Savienība ir konstatējusi, ka ir pārkāpti cilvēktiesību svarīgākie elementi un pamatelementi, kas izklāstīti Kotonū nolīguma 9. pantā, un izpildījusi minētā nolīguma 8. un 96. pantā paredzētās procedūras. Šādā gadījumā visas ES kuģu zvejas darbības tiek apturētas.

2.   Eiropas Savienība patur tiesības pilnībā vai daļēji apturēt 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās finansiālā ieguldījuma īpašās summas maksājumus, ja pēc veiktā novērtējuma un šā protokola 3. pantā paredzētās apspriešanās Apvienotajā komitejā tiek konstatēts, ka nozares politikas atbalsta rezultāti pēc būtības neatbilst budžetā paredzētajam līdzekļu izlietojumam.

3.   Finansiālā ieguldījuma maksājumus un zvejas darbības var atsākt, tiklīdz ir atjaunots sākotnējais stāvoklis, kāds bija pirms iepriekš minēto apstākļu rašanās, un ja Puses apspriešanās rezultātā vienojas par atsākšanu.

9. pants

Protokola īstenošanas apturēšana

1.   Šā protokola īstenošanu pēc vienas Puses iniciatīvas un pēc Pušu apspriešanās un vienošanās nolīguma 9. pantā paredzētajā Apvienotajā komitejā aptur šādos gadījumos:

a)

sakarā ar ārkārtējiem apstākļiem, kuri nav dabas parādības, nav iespējams veikt zvejas darbības Maurīcijas ūdeņos;

b)

Eiropas Savienība neveic 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētos maksājumus šā protokola 8. pantā neparedzētu iemeslu dēļ;

c)

starp Pusēm rodas neatrisināms strīds par šā protokola un tā pielikuma interpretāciju un īstenošanu;

d)

viena no Pusēm neievēro šajā protokolā un tā pielikumā izklāstītos noteikumus;

e)

vienas Puses politikas nostādnēs tiek ieviestas būtiskas pārmaiņas, kuras ietekmē šā protokola attiecīgos noteikumus;

f)

viena no Pusēm ir konstatējusi, ka ir pārkāpti cilvēktiesību svarīgākie elementi un pamatelementi, kas izklāstīti Kotonū nolīguma 9. pantā, un izpildījusi minētā nolīguma 8. un 96. pantā paredzētās procedūras;

g)

netiek ievērota Starptautiskās Darba organizācijas Deklarācija par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā, kā paredzēts zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma 3. panta 5. punktā.

2.   Lai apturētu šā protokola īstenošanu, attiecīgā Puse vismaz trīs mēnešus pirms dienas, kad apturēšanai jāstājas spēkā, rakstiski paziņo par savu nodomu.

3.   Ja īstenošana ir apturēta, Puses turpina apspriesties, lai strīdu atrisinātu, panākot izlīgumu. Ja izlīgumu izdodas panākt, šā protokola īstenošanu atsāk un finansiālo ieguldījumu samērīgi un proporcionāli laikam samazina atbilstīgi laikposmam, kurā šā protokola īstenošana bija apturēta.

10. pants

Valsts tiesību akti

1.   Eiropas Savienības zvejas kuģu darbības Maurīcijas ūdeņos regulē Maurīcijas valsts tiesību akti un noteikumi, ja vien šajā protokolā un tā pielikumā nav noteikts citādi.

2.   Maurīcijas iestādes informē Eiropas Komisiju par visām izmaiņām vai jauniem tiesību aktiem saistībā ar zivsaimniecības politiku.

11. pants

Konfidencialitāte

Puses nodrošina, ka visi dati, kas attiecas uz ES kuģiem un to zvejas darbībām Maurīcijas ūdeņos, vienmēr tiek uzskatīti par konfidenciāliem. Minētos datus izmanto tikai nolīguma īstenošanai un zvejas pārvaldībai, uzraudzībai, kontrolei un pārraudzībai, ko veic attiecīgās kompetentās iestādes.

12. pants

Datu elektroniska apmaiņa

Maurīcija un Eiropas Savienība apņemas ieviest vajadzīgās sistēmas, lai elektroniski apmainītos ar visu informāciju un dokumentiem, kas saistīti ar nolīguma īstenošanu. Dokumentu elektroniskā formātā vienmēr uzskata par līdzvērtīgu dokumentam papīra formātā.

Abas Puses nekavējoties paziņo par jebkādiem datorizētās sistēmas traucējumiem, kas kavē šādu apmaiņu. Šādā gadījumā ar nolīguma īstenošanu saistīto informāciju un dokumentus automātiski aizstāj ar dokumentiem papīra formātā atbilstīgi pielikumā paredzētajiem noteikumiem.

13. pants

Ilgums

Šo protokolu un tā pielikumus piemēro trīs (3) gadus no tā spēkā stāšanās dienas, ja vien saskaņā ar 14. pantu nav nosūtīts paziņojums par īstenošanas izbeigšanu.

14. pants

Protokola izbeigšana

1.   Ja protokola īstenošanu izbeidz, attiecīgā Puse vismaz sešus mēnešus pirms dienas, kad šai izbeigšanai jāstājas spēkā, rakstiski paziņo otrai Pusei par nodomu izbeigt protokola īstenošanu.

2.   Pēc iepriekš minētā paziņojuma nosūtīšanas Puses sāk apspriešanos.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šis protokols un tā pielikums stājas spēkā dienā, kad Puses viena otrai paziņo par šim nolūkam vajadzīgo procedūru pabeigšanu.


PIELIKUMS

NOSACĪJUMI, KAS PIEMĒROJAMI EIROPAS SAVIENĪBAS KUĢU ZVEJAS DARBĪBĀM MAURĪCIJAS ŪDEŅOS

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.   Kompetentās iestādes iecelšana

Ja vien nav norādīts citādi, visas atsauces uz Eiropas Savienību (ES) vai Maurīciju kā kompetento iestādi šajā pielikumā ir:

attiecībā uz ES: Eiropas Komisija, kas vajadzības gadījumā rīkojas ar ES delegācijas Maurīcijā starpniecību,

attiecībā uz Maurīciju: Zivsaimniecības ministrija.

2.   Maurīcijas ūdeņi

Visi protokola un tā pielikumu noteikumi attiecas tikai uz Maurīcijas ūdeņiem, kā norādīts 2. papildinājumā.

3.   Bankas konts

Pirms protokola stāšanās spēkā Maurīcija paziņo ES bankas konta(-u) rekvizītus, uz kuru(-iem) saskaņā ar nolīgumu jāpārskaita naudas summas, kuras maksā ES kuģi. Bankas pārskaitījumu izdevumus apmaksā kuģu īpašnieki.

II   NODAĻA

TUNZIVJU ZVEJAS ATĻAUJAS

1.   Tunzivju zvejas atļaujas saņemšanas nosacījums un zvejottiesīgie kuģi

Nolīguma 6. pantā minētās tunzivju zvejas atļaujas izdod ar nosacījumu, ka kuģis ir iekļauts to ES zvejas kuģu reģistrā, kas ir IOTC atļauju saņēmušo kuģu sarakstā, un ir izpildītas visas iepriekšējās kuģa īpašnieka, kapteiņa vai paša kuģa saistības, kuras radušās, veicot zvejas darbības Maurīcijā, saskaņā ar nolīgumu un Maurīcijas tiesību aktiem zivsaimniecības jomā.

2.   Zvejas atļaujas pieprasīšana

Par katru kuģi, kas vēlas zvejot saskaņā ar nolīgumu, ES iesniedz Maurīcijai zvejas atļaujas pieprasījumu vismaz divdesmit piecas (25) darbdienas pirms pieprasītās atļaujas derīguma termiņa sākuma, izmantojot šā pielikuma 1. papildinājumā pievienoto veidlapu. Pieprasījumam jābūt drukātā formā vai salasāmi aizpildītam ar lielajiem drukātajiem burtiem.

Katram pirmajam zvejas atļaujas pieprasījumam saskaņā ar spēkā esošo protokolu vai pēc attiecīgā kuģa tehnisko parametru izmaiņām pievieno:

i)

pierādījumu par avansa maksājuma nokārtošanu uz pieprasītās zvejas atļaujas derīguma termiņu;

ii)

nosaukumu, adresi un kontaktinformāciju attiecībā uz:

zvejas kuģa īpašnieku,

zvejas kuģa operatoru;

iii)

nesen uzņemtu krāsainu fotoattēlu, kurā kuģis redzams sānskatā un kura minimālie izmēri ir 15 cm x 10 cm;

iv)

kuģa jūrasspējas apliecību;

v)

kuģa reģistrācijas apliecību;

vi)

zvejas kuģa kontaktinformāciju (fakss, e-pasts u. c.)

Lai saskaņā ar spēkā esošo protokolu atjaunotu zvejas atļauju kuģim, kura tehniskie parametri nav mainījušies, atjaunošanas pieprasījumam pievieno tikai pierādījumu par to, ka ir samaksāts avansa maksājums.

3.   Avansa maksājums

Avansa maksājuma summu nosaka, pamatojoties uz gada likmi, kura noteikta šā pielikuma 2. papildinājumā pievienotajās tehnisko datu lapās. Tajā ir iekļauti visi vietējie un valsts nodokļi, izņemot ostas nodokļus, izkraušanas maksu, maksu par pārkraušanu citā kuģī un maksu par pakalpojumiem.

4.   Provizorisks zvejottiesīgo kuģu saraksts

Tiklīdz ir saņemti zvejas atļaujas pieprasījumi, valsts struktūra, kas atbild par zvejas darbību uzraudzību, katrai kuģu kategorijai nekavējoties izveido provizorisku sarakstu ar pieprasījumu iesniegušajiem kuģiem. Šo sarakstu Maurīcijas kompetentā iestāde bez kavēšanās nosūta ES.

ES nosūta provizorisko sarakstu kuģa īpašniekam vai viņa pārstāvim. Ja ES pārstāvniecības ir slēgtas, Maurīcija var nosūtīt provizorisko sarakstu tieši kuģa īpašniekam vai viņa pārstāvim un kopiju ES delegācijai Maurīcijā.

5.   Zvejas atļaujas izdošana

Zvejas atļaujas visiem kuģiem izdod kuģu īpašniekiem vai viņu pārstāvjiem divdesmit (20) darbdienu laikā no dienas, kad kompetentā iestāde ir saņēmusi pilnīgu pieprasījumu. Minētās zvejas atļaujas kopiju nekavējoties nosūta ES delegācijai Maurīcijā.

6.   Zvejottiesīgo kuģu saraksts

Tiklīdz ir izdota zvejas atļauja, valsts struktūra, kas atbild par zvejas darbību uzraudzību, katrai kuģu kategorijai nekavējoties izveido galīgo sarakstu ar kuģiem, kuriem atļauts zvejot Maurīcijas ūdeņos. Šo sarakstu nekavējoties nosūta ES, un tas aizstāj iepriekš minēto provizorisko sarakstu.

7.   Zvejas atļaujas derīguma termiņš

Zvejas atļaujas ir derīgas vienu gadu, un tās ir atjaunojamas.

Lai noteiktu derīguma termiņa sākumu, piemēro gada periodu:

i)

pirmajā protokola piemērošanas gadā tas ir laikposms no protokola spēkā stāšanās dienas līdz tā paša gada 31. decembrim;

ii)

pēc tam – katrs pilns kalendārais gads;

iii)

pēdējā protokola piemērošanas gadā – laikposms no 1. janvāra līdz protokola termiņa beigu datumam.

Pirmajam un pēdējam protokola piemērošanas gadam avansa maksājumu jāaprēķina proporcionāli laikam.

8.   Dokumenti, kam jābūt uz kuģa

Atrodoties Maurīcijas ūdeņos vai Maurīcijas ostā, uz kuģa vienmēr jābūt šādiem dokumentiem:

a)

zvejas atļauja;

b)

šāda zvejas kuģa karoga valsts kompetentās iestādes izdoti dokumenti, kuros ir iekļauts:

numurs, ar kādu zvejas kuģis ir reģistrēts,

kuģa reģistrācijas apliecība;

c)

atjaunināti un sertificēti zvejas kuģa uzbūves rasējumi vai apraksti un, konkrētāk, zvejas kuģu zivju uzglabāšanas tilpņu skaits, uzglabāšanas kapacitāti norādot kubikmetros;

d)

ja zvejas kuģa parametros ieviestas izmaiņas attiecībā uz tā lielāko garumu, reģistrēto tilpību tonnās, galvenā dzinēja vai dzinēju jaudu zirgspēkos vai tā kravas telpu tilpību – zvejas kuģa karoga valsts kompetentās iestādes apstiprināts sertifikāts, kurā aprakstīta šādu izmaiņu būtība;

e)

ja zvejas kuģis ir aprīkots ar ledu vai aukstumiekārtu atdzesēta jūras ūdens tvertnēm – kuģa karoga valsts kompetentās iestādes apstiprināts dokuments, kurā norādīta tvertņu kalibrācija kubikmetros;

f)

Maurīcijas 2007. gada zivsaimniecības un jūras resursu tiesību akta kopija.

9.   Zvejas atļaujas nodošana

Zvejas atļauju izdod konkrētam kuģim, un tā nav nododama citam kuģim.

Tomēr, ja ir pierādīti nepārvaramas varas apstākļi, pēc ES lūguma kuģa zvejas atļauju var aizstāt ar jaunu atļauju, kura izdota citam līdzīgam kuģim vai aizstājējkuģim, kas ir līdzīgs aizstājamajam kuģim, neveicot jaunu avansa maksājumu. Šādā gadījumā paziņojumā par maksām attiecībā uz IV nodaļā minētajiem tunzivju saldētājseineriem un kuģiem zvejai ar dreifējošām āķu jedām ņem vērā abu kuģu kopējo nozveju Maurīcijas ūdeņos.

Kuģa īpašnieks vai viņa pārstāvis atdod aizstājamo zvejas atļauju Maurīcijai, savukārt Maurīcija pēc iespējas drīzāk sagatavo aizstājējatļauju. Aizstājējatļauju bez liekas kavēšanās izdod kuģa īpašniekam vai viņa pārstāvim, kad ir atdota aizstājamā atļauja. Aizstātā atļauja stājas spēkā aizstājamās atļaujas atdošanas dienā.

Maurīcija pēc iespējas drīzāk atjaunina zvejas atļauju saņēmušo kuģu sarakstu. Jauno sarakstu nekavējoties nosūta par zvejas uzraudzību atbildīgajai valsts iestādei un ES.

III   NODAĻA

TEHNISKIE PASĀKUMI

Tehniskie pasākumi, kurus piemēro zvejas atļauju saņēmušiem kuģiem un saistībā ar Maurīcijas ūdeņiem, zvejas rīkiem un piezveju, katrai zvejas kategorijai ir noteikti tehnisko datu lapās šā pielikuma 2. papildinājumā.

Kuģi ievēro Maurīcijas tiesību aktus zivsaimniecības jomā un visas IOTC (Indijas okeāna tunzivju komisijas) pieņemtās rezolūcijas.

IV   NODAĻA

ZIŅOŠANA PAR NOZVEJU

1.   Zvejas reisa definēšana

Šajā pielikumā ES kuģa zvejas reisa ilgumu definē šādi:

laikposms, kas aizritējis no kuģa ieiešanas Maurīcijas ūdeņos līdz iziešanai no tās, vai

laikposms, kas aizritējis no kuģa ieiešanas Maurīcijas ūdeņos līdz nozvejas pārkraušanai citā kuģī ostā un/vai izkraušanai Maurīcijā.

2.   Zvejas žurnāls

Saskaņā ar nolīgumu zvejojoša ES kuģa kapteinis kārto IOTC zvejas žurnālu, kura paraugs katrai zvejas kategorijai ir iekļauts šā pielikuma 3. papildinājumā.

Zvejas žurnālam ir jāatbilst IOTC Rezolūcijai 08/04 par kuģiem zvejai ar āķu jedām un Rezolūcijai 10/03 par kuģiem, kas zvejo ar riņķvadiem.

Kapteinis aizpilda zvejas žurnālu par katru dienu, kurā kuģis atrodas Maurīcijas ūdeņos.

Kapteinis zvejas žurnālā katru dienu ieraksta nozvejoto un uz kuģa paturēto katras sugas daudzumu, sugas apzīmēšanai izmantojot FAO trīsburtu kodu un norādot dzīvsvara kilogramus vai, attiecīgā gadījumā, īpatņu skaitu. Par katru galveno sugu kapteinis norāda arī piezveju.

Zvejas žurnālu aizpilda salasāmi ar lielajiem drukātajiem burtiem, un to paraksta kapteinis.

Par zvejas žurnālā reģistrēto datu pareizību atbild kapteinis.

3.   Ziņošana par nozveju

Kapteinis ziņo par kuģa nozveju, iesniedzot Maurīcijai zvejas žurnālus par laikposmu, kurā kuģis ir atradies Maurīcijas ūdeņos.

Zvejas žurnālus iesniedz, ievērojot šādus nosacījumus:

i)

ieejot Maurīcijas ostā, katra zvejas žurnāla oriģinālu nodod vietējam Maurīcijas pārstāvim, kas rakstveidā apstiprina tā saņemšanu; zvejas žurnāla kopiju iesniedz Maurīcijas inspekcijas grupai;

ii)

izejot no Maurīcijas ūdeņiem bez iepriekšējas ienākšanas Maurīcijas ostā, katra zvejas žurnāla oriģinālu septiņu (7) darbdienu laikā pēc ierašanās jebkurā citā ostā un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā piecpadsmit (15) darbdienu laikā pēc iziešanas no Maurīcijas ūdeņiem nosūta:

a)

pa e-pastu uz e-pasta adresi, kuru norādījusi valsts struktūra, kas uzrauga zvejas darbības, vai

b)

pa faksu uz numuru, kuru norādījusi valsts struktūra, kas uzrauga zvejas darbības, vai

c)

vēstulē, ko nosūta valsts struktūrai, kas uzrauga zvejas darbības.

Kapteinis visu zvejas žurnālu kopijas nosūta ES un kuģa karoga valsts kompetentajai iestādei. Attiecībā uz tunzivju zvejas kuģiem un kuģiem zvejai ar dreifējošām āķu jedām kapteinis visu zvejas žurnālu kopijas nosūta arī šādiem zinātniskajiem institūtiem:

i)

Institut de recherche pour le développement (IRD);

ii)

Instituto Español de Oceanografia (IEO);

iii)

Instituto Português de Investigação Maritima (IPIMAR).

Ja kuģis atgriežas Maurīcijas ūdeņos tā zvejas atļaujas derīguma termiņā, jāsagatavo jauns nozvejas ziņojums.

Ja netiek ievēroti noteikumi par nozvejas ziņojumiem, Maurīcija var apturēt attiecīgā kuģa zvejas atļauju līdz trūkstošo nozvejas ziņojumu iesniegšanas brīdim un veikt pasākumus pret kuģa īpašnieku saskaņā ar noteikumiem, kurus šajā saistībā paredz spēkā esošie valsts tiesību akti. Atkārtota pārkāpuma gadījumā Maurīcija var atteikt zvejas atļaujas atjaunošanu. Maurīcija nekavējoties informē ES par visām šajā sakarībā piemērotajām sankcijām.

4.   Galīgais paziņojums par maksām tunzivju zvejas kuģiem un kuģiem zvejai ar dreifējošām āķu jedām

Saskaņā ar iepriekš minēto zinātnisko institūtu apstiprinātajiem nozvejas ziņojumiem ES katram okeānā zvejojošam tunzivju zvejas kuģim un kuģim zvejai ar dreifējošām āķu jedām sagatavo galīgo paziņojumu par maksām, kuras par kuģi jānomaksā saistībā ar iepriekšējā kalendārā gada zvejas sezonu.

ES galīgo paziņojumu Maurīcijai un kuģa īpašniekam nosūta līdz kārtējā gada 31. jūlijam. Maurīcija galīgo paziņojumu var apstrīdēt trīsdesmit (30) darbdienu laikā pēc tā nosūtīšanas dienas, sniedzot dokumentāru pamatojumu. Domstarpību gadījumā puses tās risina Apvienotajā komitejā. Ja Maurīcija neiesniedz iebildumus trīsdesmit (30) darbdienu laikā, galīgo paziņojumu uzskata par pieņemtu.

Ja galīgajā paziņojumā norādītā summa ir lielāka par iepriekš minēto (II nodaļas 3. punkts) avansa maksājumu, kas samaksāts zvejas atļaujas saņemšanai, kuģa īpašnieks pārskaita atlikušo summu Maurīcijai līdz kārtējā gada 30. septembrim. Ja galīgajā paziņojumā norādītā summa ir mazāka par paredzēto vienotas likmes maksu, kuģa īpašnieks nevar atgūt pārmaksāto summu.

V   NODAĻA

IZKRAUŠANA UN PĀRKRAUŠANA CITĀ KUĢĪ

Jūrā veikt pārkraušanu citā kuģī ir aizliegts. Visas ostā veiktas citā kuģī pārkraušanas darbības klātbūtnē novēro Maurīcijas zvejas inspektori.

ES kuģa kapteinim, kas vēlas izkraut vai pārkraut citā kuģī, vismaz 72 stundas pirms izkraušanas vai pārkraušanas citā kuģī Maurīcijai jāpaziņo šāda informācija:

a)

tā zvejas kuģa vārds, kuram jāveic izkraušana vai pārkraušana citā kuģī, un tā IOTC zvejas kuģu reģistra numurs;

b)

osta, kurā veic izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī;

c)

datums un laiks, kad paredzēts veikt izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī;

d)

katras izkraujamās vai citā kuģī pārkraujamās sugas daudzumu (izsakot dzīvsvara kilogramos vai vajadzības gadījumā norādot īpatņu skaitu un sugas apzīmēšanai izmantojot FAO trīsburtu kodu);

e)

saņēmējkuģa vārdu, ja veic pārkraušanu citā kuģī.

Attiecībā uz saņēmējkuģiem ne vēlāk kā 24 stundas pirms uzsākt pārkraušanu citā kuģī un tās beigās kravas saņēmējkuģa kapteinis informē Maurīcijas iestādes par tunzivju un tunzivjveidīgo sugu daudzumiem, kas pārkrauti viņa kuģī, un aizpilda un Maurīcijas iestādei 24 stundu laikā nosūta citā kuģī pārkraušanas deklarāciju.

Uz citā kuģī pārkraušanas darbību attiecas iepriekšēja atļauja, ko Maurīcija izsniedz kapteinim vai viņa pārstāvim 24 stundu laikā pēc iepriekš minētās paziņošanas. Pārkraušanu citā kuģī var veikt šim nolūkam apstiprinātā Maurīcijas ostā.

Apstiprinātā zvejas osta, kurs atļauts veikt citā kuģī pārkraušanas darbības Maurīcijā, ir Portluisa (osta, kas paziņota IOTC saskaņā ar Rezolūciju 10/11 un atbilstīgi Ostas valsts pasākumu prasībām).

Šo noteikumu neievērošanas gadījumā piemēro attiecīgās sankcijas, kas paredzētas Maurīcijas tiesību aktos.

VI   NODAĻA

KONTROLE

1.   Ieiešana Maurīcijas ūdeņos un iziešana no tiem

Par katru zvejas atļauju saņēmuša ES kuģa ieiešanu Maurīcijas ūdeņos vai iziešanu no tiem Maurīcijai paziņo 24 stundu laikā pirms ieiešanas vai iziešanas.

Paziņojumā par ieiešanu vai iziešanu kuģis jo īpaši norāda:

i)

plānoto ieiešanas/iziešanas datumu, laiku un vietu;

ii)

katras uz kuģa paturētās mērķsugas daudzumu, sugas apzīmēšanai izmantojot FAO trīsburtu kodu un izsakot dzīvsvara kilogramos vai vajadzības gadījumā norādot īpatņu skaitu;

iii)

katras piezvejā gūtās sugas daudzumu, sugas apzīmēšanai izmantojot FAO trīsburtu kodu un izsakot dzīvsvara kilogramos vai vajadzības gadījumā norādot īpatņu skaitu.

Paziņojumu nosūta pa e-pastu vai, ja tādas iespējas nav, pa faksu, uz Maurīcijas norādīto e-pasta adresi, izmantojot pielikuma 4. papildinājumā pievienoto veidlapu. Maurīcija nekavējoties apstiprina saņemšanu, nosūtot atbildes e-pastu vai faksu.

Maurīcija nekavējoties paziņo attiecīgajiem kuģiem un ES par izmaiņām nosūtīšanai izmantojamajā e-pasta adresē, tālruņa numurā vai frekvencē.

Ja konstatē, ka kuģis zvejo Maurīcijas ūdeņos, iepriekš nepaziņojis par savu ierašanos, uzskata, ka šis kuģis zvejo bez atļaujas.

Personām, kas pārkāpj šo noteikumu, piemēro sodu vai sankcijas saskaņā ar 2007. gada zivsaimniecības un jūras resursu tiesību aktu.

Ieiešanas/iziešanas ziņojumiem jābūt uz kuģa vismaz vienu gadu no ziņojuma nosūtīšanas datuma.

2.   Regulāri nozvejas ziņojumi

Kad ES kuģis darbojas Maurīcijas ūdeņos, zvejas atļauju saņēmuša ES kuģa kapteiņa pienākums ir katru (3) trešo dienu paziņot Maurīcijas iestādei par Maurīcijas ūdeņos gūto nozveju. Pirmo nozvejas deklarāciju nosūta trīs (3) dienas pēc ieiešanas Maurīcijas ūdeņos.

Ik pēc trim (3) dienām, nosūtot periodisku nozvejas ziņojumu, kuģis jo īpaši norāda:

i)

datumu, laiku un atrašanās vietu ziņošanas laikā;

ii)

katras trīs (3) dienu laikā nozvejotās un uz kuģa paturētās mērķsugas daudzumu, sugas apzīmēšanai izmantojot FAO trīsburtu kodu un izsakot dzīvsvara kilogramos vai vajadzības gadījumā norādot īpatņu skaitu;

iii)

katras 3 dienu laikā piezvejā gūtās sugas daudzumu, sugas apzīmēšanai izmantojot FAO trīsburtu kodu un izsakot dzīvsvara kilogramos vai vajadzības gadījumā norādot īpatņu skaitu;

iv)

produktu sagatavošanas veidu;

v)

zvejas kuģiem, kas zvejo tunzivis ar riņķvadiem:

sekmīgo zvejas rīku iemetienu skaits, izmantojot zivju pievilināšanas ierīces (ZPI), kopš pēdējā ziņojuma,

sekmīgo iemetienu skaits, zvejojot brīvajos zivju baros, kopš pēdējā ziņojuma,

nesekmīgo iemetienu skaits;

vi)

kuģiem, kas zvejo tunzivis ar āķu jedām:

iemetienu skaits kopš pēdējā ziņojuma,

kopš pēdējā ziņojuma izmantoto āķu skaits.

Paziņojumu nosūta pa e-pastu vai pa faksu, uz Maurīcijas norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru, izmantojot pielikuma 5. papildinājumā pievienoto veidlapu. Maurīcija nekavējoties paziņo attiecīgajiem kuģiem un ES par izmaiņām nosūtīšanai izmantojamajā e-pasta adresē, tālruņa numurā vai frekvencē.

Ja konstatē, ka kuģis zvejo Maurīcijas ūdeņos, nenosūtījis savu trīs (3) dienu regulāro nozvejas ziņojumu, uzskata, ka šis kuģis zvejo bez atļaujas. Personām, kas pārkāpj šo noteikumu, piemēro sodu vai sankcijas saskaņā ar 2007. gada zivsaimniecības un jūras resursu tiesību aktu.

Periodiskajiem nozvejas ziņojumiem jābūt uz kuģa vismaz vienu (1) gadu no ziņojuma nosūtīšanas datuma.

3.   Inspekcija jūrā

Zvejas atļauju saņēmušo ES kuģu inspekciju jūrā Maurīcijas ūdeņos veic Maurīcijas kuģi un inspektori, kurus var skaidri identificēt kā pilnvarotus veikt zvejas pārbaudes.

Pirms uzkāpšanas uz kuģa pilnvarotie inspektori brīdina ES kuģi par savu lēmumu veikt inspekciju. Inspekciju veic zvejas inspektori, kuri pirms inspekcijas uzsākšanas uzrāda personu apliecinošu dokumentu un inspektora apliecību.

Pilnvarotie inspektori neuzturas uz ES kuģa ilgāk, nekā tas vajadzīgs inspekcijas uzdevumu veikšanai. Viņi veic inspekciju tādā veidā, kas minimāli ietekmē kuģi, tā zvejas darbību un kravu.

Pēc katras inspekcijas beigām pilnvarotie inspektori sagatavo inspekcijas ziņojumu. ES kuģa kapteinim ir tiesības ierakstīt inspekcijas ziņojumā savas piezīmes. Inspekcijas ziņojumu paraksta inspektors, kas to ir sagatavojis, un ES kuģa kapteinis.

Pirms nokāpšanas no kuģa pilnvarotie inspektori izdod ES kuģa kapteinim inspekcijas ziņojuma kopiju. Pārkāpuma gadījumā pārkāpuma paziņojuma kopiju nosūta arī ES, kā paredzēts VIII nodaļā.

4.   Inspekcija ostā, ja veic izkraušanu un pārkraušanu citā kuģī

ES kuģus, kuri Maurīcijas ūdeņos gūto nozveju izkrauj vai pārkrauj citā kuģī, Maurīcijas ostā inspicē Maurīcijas inspektori, kurus var skaidri identificēt kā tādus, kas ir pilnvaroti veikt zvejas kontroli.

Inspektoriem pirms inspekcijas uzsākšanas jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un inspektora apliecība. Maurīcijas inspektori neuzturas uz ES kuģa ilgāk, nekā tas vajadzīgs inspekcijas uzdevumu veikšanai, un veic inspekciju tādā veidā, kas minimāli ietekmē kuģi, izkraušanu vai pārkraušanu citā kuģī un kravu.

Katras inspekcijas beigās inspektori sagatavo inspekcijas ziņojumu. ES kuģa kapteinim ir tiesības ierakstīt inspekcijas ziņojumā savas piezīmes. Inspekcijas ziņojumu paraksta inspektors, kas to ir sagatavojis, un ES kuģa kapteinis.

Maurīcijas inspektori inspekcijas beigās izdod ES kuģa kapteinim inspekcijas ziņojuma kopiju.

VII   NODAĻA

SATELĪTNOVĒROŠANAS SISTĒMA (VMS)

1.   Kuģu atrašanās vietas ziņojumi un VMS sistēma

Atļauju saņēmušajiem ES kuģiem jābūt aprīkotiem ar satelītnovērošanas sistēmu (Vessel Monitoring System jeb VMS), kas nodrošina automātisku un pastāvīgu to atrašanās vietas paziņošanu reizi stundā kuģa karoga valsts Zvejas uzraudzības centram (FMC).

Katrs atrašanās vietas ziņojums satur:

a)

kuģa identifikācijas datus;

b)

nesenāko kuģa ģeogrāfisko atrašanās vietu (ģeogrāfiskais garums un platums), kuras noteikšanas kļūda nepārsniedz 500 m un ticamības intervāls ir 99 %;

c)

atrašanās vietas reģistrēšanas datumu un laiku;

d)

kuģa ātrumu un kursu.

Katrs atrašanās vietas ziņojums jāsagatavo šā pielikuma 4. papildinājumā norādītajā formātā.

Pirmo reģistrēto atrašanās vietu pēc ieiešanas Maurīcijas ūdeņos apzīmē ar kodu “ENT”. Visas turpmākās atrašanās vietas apzīmē ar kodu “POS”, izņemot pirmo reģistrēto atrašanās vietu pēc iziešanas no Maurīcijas ūdeņiem, kuru apzīmē ar kodu “EXI”. Karoga valsts FMC nodrošina atrašanās vietas ziņojumu automātisku apstrādi un, vajadzības gadījumā, to elektronisku pārsūtīšanu. Ziņojumus par atrašanās vietu reģistrē drošā veidā un glabā trīs gadus.

2.   Kuģa datu pārraidīšana VMS sistēmas nedarbošanās gadījumā

Kapteinim ir pienākums vienmēr nodrošināt viņa kuģa VMS sistēmas uzturēšanu pilnā darba kārtībā un atrašanās vietas ziņojumu pareizu nosūtīšanu karoga valsts FMC.

ES kuģiem, kuru VMS sistēmas ir bojātas, nav atļauts ieiet Maurīcijas ūdeņos. Ja VMS sistēma pārstāj darboties, jau atrodoties Maurīcijas ūdeņos, kuģa VMS sistēmu saremontē reisa beigās vai aizstāj piecpadsmit (15) darbdienu laikā. Pēc minētā termiņa beigām kuģim vairs nav atļauts zvejot Maurīcijas ūdeņos.

Kuģiem, kuri zvejo Maurīcijas ūdeņos un kuru VMS sistēma ir bojāta, savi atrašanās vietas ziņojumi jānosūta karoga valsts un Maurīcijas FMC pa e-pastu vai faksu vismaz reizi divās stundās un jānorāda visa obligātā informācija.

3.   Atrašanās vietas ziņojumu droša nosūtīšana Maurīcijai

Karoga valsts FMC automātiski nosūta attiecīgo kuģu atrašanās vietas ziņojumus Maurīcijas FMC. Karoga valsts un Maurīcijas FMC apmainās ar savām e-pasta adresēm, ko izmanto saziņai, un nekavējoties informē viena otru par izmaiņām šajās adresēs.

Atrašanās vietas ziņojumus pārsūta starp karoga valsts un Maurīcijas FMC, izmantojot drošu elektronisko sakaru sistēmu.

Maurīcijas FMC nekavējoties informē karoga valsts FMC un ES par jebkādiem traucējumiem zvejas atļauju saņēmuša kuģa turpmāku atrašanās vietas ziņojumu saņemšanā, ja attiecīgais kuģis nav paziņojis par savu iziešanu no Maurīcijas ūdeņiem.

4.   Sakaru sistēmas traucējumi

Maurīcija nodrošina sava elektroniskā aprīkojuma sadarbspēju ar karoga valsts FMC un nekavējoties informē ES par traucējumiem saistībā ar atrašanās vietas ziņojumu nosūtīšanu un saņemšanu, lai pēc iespējas drīzāk rastu tehnisku risinājumu. Visu iespējamo domstarpību atrisināšanai sasauc Apvienoto komiteju.

Kapteinis ir atbildīgs par visām konstatētām kuģa VMS sistēmas manipulācijām, kuru nolūks ir traucēt tās darbību vai viltot atrašanās vietas ziņojumus. Par visiem pārkāpumiem piemēro Maurīcijas spēkā esošajos tiesību aktos paredzētās sankcijas.

5.   Atrašanās vietas ziņojumu biežuma pārskatīšana

Balstoties uz dokumentāriem pierādījumiem par pārkāpumu, Maurīcija var pieprasīt karoga valsts FMC (nosūtot šāda pieprasījuma kopiju arī ES) uz noteiktu izmeklēšanas laiku samazināt kuģa atrašanās vietas ziņojumu nosūtīšanas intervālu līdz trīsdesmit minūtēm. Maurīcijai šāds dokumentārais pierādījums ir jānosūta karoga valsts FMC un ES. Karoga valsts FMC nekavējoties nosūta Maurīcijai atrašanās vietas ziņojumus, ievērojot jauno nosūtīšanas biežumu.

Maurīcijas FMC tūlīt paziņo karoga valsts Zvejas uzraudzības centram un Eiropas Komisijai par inspekcijas procedūras beigšanu.

Noteiktā izmeklēšanas perioda beigās Maurīcija informē karoga valsts FMC un ES par vajadzīgo uzraudzību.

VIII   NODAĻA

PĀRKĀPUMI

Ja netiek ievēroti Protokola noteikumi, dzīvo jūras resursu pārvaldības un saglabāšanas pasākumi vai Maurīcijas tiesību akti zivsaimniecības jomā, par to var sodīt, uzliekot naudassodu, apturot, atsaucot vai neatjaunojot kuģa zvejas atļauju.

1.   Pārkāpumu noformēšana

Jebkurš pārkāpums, ko saskaņā ar šā pielikuma noteikumiem zvejas atļauju saņēmis ES kuģis izdarījis Maurīcijas ūdeņos, jānorāda (inspekcijas) ziņojumā.

Ja veic inspekciju uz kuģa, kapteiņa paraksts inspekcijas ziņojumā neskar kuģa īpašnieka tiesības aizstāvēties saistībā ar konstatēto pārkāpumu. Ja kapteinis atsakās parakstīt inspekcijas ziņojumu, viņš inspekcijas ziņojumā ieraksta atteikšanās iemeslus un frāzi “atteikšanās parakstīt”.

Attiecībā uz pārkāpumu, ko zvejas atļauju saņēmis ES kuģis izdarījis Maurīcijas ūdeņos, paziņojumu par noteikto pārkāpumu un attiecīgām sankcijām, kas noteiktas kapteinim vai zvejas uzņēmumam, tieši nosūta kuģa īpašniekam, ievērojot procedūras, kas paredzētas Maurīcijas tiesību aktos zivsaimniecības jomā. Paziņojuma kopiju 72 stundu laikā nosūta kuģa karoga valstij un ES.

2.   Kuģa aizturēšana

Ikvienam pārkāpumu izdarījušam ES kuģim var pieprasīt pārtraukt zvejas darbības un – ja kuģis atrodas jūrā – atgriezties Maurīcijas ostā, ja Maurīcijas tiesību akti paredz šādus pasākumus attiecībā uz konstatēto pārkāpumu.

Maurīcija ne vēlāk kā 24 stundu laikā paziņo ES par zvejas atļauju saņēmuša ES kuģa aizturēšanu. Paziņojumā norāda kuģa arestēšanas un/vai aizturēšanas iemeslus.

Pirms jebkādu pasākumu veikšanas attiecībā uz kuģi, kapteini, apkalpi vai kravu, izņemot pierādījumu saglabāšanai nepieciešamos pasākumus, Maurīcija izraugās izmeklētāju un pēc ES pieprasījuma vienas darbdienas laikā pēc paziņojuma par kuģa aizturēšanu organizē informatīvu sanāksmi, lai noskaidrotu apstākļus, kuru dēļ kuģis tika aizturēts, un informētu par iespējamiem turpmākiem pasākumiem. Šajā informatīvajā sanāksmē var piedalīties kuģa karoga valsts pārstāvis un kuģa īpašnieka pārstāvis.

3.   Sankcijas par pārkāpumu un izlīguma procedūra

Sankcijas par konstatēto pārkāpumu nosaka saskaņā ar Maurīcijas spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Ja kuģa īpašnieks neakceptē naudassodus, pirms tiesvedības procesa sākšanas Maurīcijas iestādes un ES kuģis uzsāk izlīguma procedūru, lai jautājumu atrisinātu, panākot izlīgumu. Šajā izlīguma procedūrā var piedalīties kuģa karoga valsts pārstāvis. Izlīguma procedūru pabeidz ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc paziņojuma par kuģa aizturēšanu.

4.   Tiesvedības process un bankas garantija

Ja iepriekš minēto izlīgumu nav izdevies panākt un pārkāpums ir nodots izskatīšanai kompetentā tiesas iestādē, pārkāpumu izdarījušā kuģa īpašnieks iemaksā bankas garantiju Maurīcijas izraudzītā bankā, un garantijas summa, kuru nosaka Maurīcija, sedz visas ar kuģa aizturēšanu saistītās izmaksas, aplēsto naudassodu un iespējamās kompensācijas summu. Bankas garantija nav atgūstama līdz tiesvedības procesa beigām.

Bankas garantiju atbrīvo un nekavējoties atmaksā kuģa īpašniekam pēc sprieduma pasludināšanas:

a)

pilnā apmērā, ja nav noteiktas nekādas sankcijas;

b)

daļēji, t. i., izmaksā starpību, ja sankcija ir naudassods, kas nepārsniedz drošības naudas summu.

Maurīcija informē ES par tiesvedības procesa rezultātiem 8 dienu laikā pēc sprieduma pasludināšanas.

5.   Kuģa un apkalpes atbrīvošana

Kuģis un tā apkalpe drīkst atstāt ostu, tiklīdz ir izpildītas izlīguma procedūras rezultātā noteiktās sankcijas vai iemaksāta bankas garantija.

IX   NODAĻA

JŪRNIEKU NODARBINĀŠANA

1.   Nodarbināmo jūrnieku skaits

Veicot darbības Maurīcijas ūdeņos, ES flote nodarbina desmit (10) kvalificētus Maurīcijas jūrniekus. ES kuģu īpašnieki cenšas rast papildu iespējas Maurīcijas jūrnieku nodarbināšanai.

Nenodarbināšana gadījumā kuģu īpašnieki samaksā vienreizēju summu, kas līdzvērtīga zvejas laikā Maurīcijas ūdeņos nenodarbināto jūrnieku algai. Ja zveja ilgst mazāk par vienu mēnesi, kuģu īpašnieku pienākums ir samaksāt summu, kas atbilst viena mēneša algai.

2.   Jūrnieku darba līgumi

Darba līgumu sadarbībā ar Maurīciju sagatavo kuģa īpašnieks vai viņa pārstāvis un jūrnieks, kuru vajadzības gadījumā pārstāv arodbiedrība. Jo īpaši tajā nosaka dienu un ostu, kurā jūrnieks stājas darbā uz kuģa.

Šajos līgumos jūrniekiem ir paredzētas attiecīgās sociālā nodrošinājuma garantijas Maurīcijā, ietverot dzīvības, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Katrs līguma parakstītājs saņem vienu tā eksemplāru.

Maurīcijas jūrniekiem piešķir Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) deklarācijā paredzētās darba pamattiesības. Tas jo īpaši attiecas uz apvienošanās brīvību un darba koplīguma slēgšanas tiesību faktisku atzīšanu, kā arī diskriminācijas novēršanu attiecībā uz nodarbinātību un profesijām.

3.   Jūrnieku darba samaksa

Maurīcijas jūrnieku algu maksā kuģa īpašnieks. To nosaka pirms zvejas atļaujas izdošanas un pēc savstarpējas vienošanās starp kuģa īpašnieku un viņa pārstāvi Maurīcijā.

Darba alga nevar būt mazāka par valsts kuģu apkalpēm noteikto darba algu, un tai ir jāatbilst ILO prasībām.

4.   Jūrnieku pienākumi

Jūrnieks piesakās kuģa kapteinim, kas viņu iekļāvis apkalpē, iepriekšējā dienā pirms līgumā paredzētās darbā stāšanās dienas. Kapteinis paziņo jūrniekam darbā stāšanās dienu un laiku. Ja jūrnieks atsakās no darba piedāvājuma vai nepiesakās paredzētajai darbā stāšanās dienā un laikā, jūrnieka darba līgumu uzskata par anulētu un kuģa īpašnieks tiek automātiski atbrīvots no pienākuma nodarbināt attiecīgo jūrnieku. Šādā gadījumā kuģa īpašniekam nepiemēro naudassodu vai kompensācijas maksājumus.

X   NODAĻA

1.   Zvejas darbību novērošana

Novērotāju programma atbilst noteikumiem, kas paredzēti IOTC (Indijas okeāna tunzivju komisija) pieņemtajās rezolūcijās

2.   Izraudzītie kuģi un novērotāji

Maurīcijas iestādes sagatavo sarakstu ar kuģiem, kas izraudzīti novērotāja uzņemšanai uz kuģa. Šo sarakstu atjaunina. Tiklīdz saraksts ir gatavs, to nosūta Eiropas Komisijai.

Maurīcijas iestādes ne vēlāk kā piecpadsmit (15) dienas pirms novērotāja plānotās ierašanās dienas paziņo attiecīgajiem kuģu īpašniekiem tā norīkotā novērotāja vārdu, kas jāuzņem uz kuģa.

Laiks, ko novērotājs pavada uz kuģa, nepārsniedz viņa uzdevumu izpildei vajadzīgo laiku.

3.   Novērotāja darba alga

Novērotāju algu maksā un sociālās iemaksas veic Maurīcijas iestādes.

4.   Nosacījumi par uzturēšanos uz kuģa

Nosacījumus, ar kādiem novērotājs uzturas uz kuģa, jo īpaši laiku, ko viņš pavada uz kuģa, nosaka pēc savstarpējas vienošanās starp kuģa īpašnieku vai viņa pārstāvi un Maurīciju.

Novērotājam uz kuģa ir virsnieka statuss. Tomēr, izmitinot novērotāju uz kuģa, ņem vērā kuģa tehniskās iespējas.

Izdevumus par novērotāja uzturēšanos un ēdināšanu uz kuģa sedz kuģa īpašnieks.

Kapteinis veic visus pasākumus, kas ir viņa atbildības jomā, lai nodrošinātu novērotāja fizisko drošību un labklājību.

Novērotāju rīcībā nodod visus līdzekļus, kas vajadzīgi viņa pienākumu izpildei. Viņiem nodrošina piekļuvi sakaru līdzekļiem un dokumentiem uz kuģa un ar kuģa zvejas darbībām saistītajiem dokumentiem, jo īpaši zvejas žurnālam, saldēšanas žurnālam un navigācijas žurnālam, kā arī tām kuģa vietām, kuras ir tieši saistītas ar viņu uzdevumiem.

5.   Novērotāja uzkāpšana uz kuģa un nokāpšana no tā

Novērotāju uzņem uz kuģa tā īpašnieka izvēlētā ostā.

Kuģa īpašnieks vai viņa pārstāvis desmit (10) dienas pirms novērotāja uzņemšanas uz kuģa paziņo Maurīcijai dienu, laiku un ostu, kurā novērotāju paredzēts uzņemt uz kuģa. Ja novērotāju uz kuģa uzņem ārvalsts ostā, viņa ceļa izdevumus līdz iekāpšanas ostai sedz kuģa īpašnieks.

Ja novērotājs neierodas 12 stundu laikā pēc paredzētās dienas un laika, kuģa īpašnieks tiek automātiski atbrīvots no pienākuma uzņemt šādu novērotāju.

Kuģis var brīvi atstāt ostu un uzsākt zvejas darbības.

Ja novērotājs neizkāpj no kuģa Maurīcijas ostā, kuģa īpašnieks sedz uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas, kamēr novērotājs gaida izlidošanas reisu.

6.   Novērotāja uzdevumi

Atrodoties uz kuģa, novērotājs:

a)

veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nepārtrauktu vai nekavētu zvejas darbību norisi;

b)

saudzīgi izturas pret materiāliem un aprīkojumu, kas atrodas uz kuģa;

c)

ievēro konfidencialitāti attiecībā uz visiem ar kuģi saistītajiem dokumentiem.

Novērotāji vismaz reizi nedēļā, kamēr kuģis zvejo Maurīcijas ūdeņos, pa radio, faksu vai e-pastu paziņo savus novērojumus, tostarp uz kuģa paturēto nozvejas un piezvejas apjomu, kā arī citu iestādes pieprasīto informāciju.

7.   Novērotāja ziņojums

Pirms nokāpšanas no kuģa novērotājs iepazīstina kuģa kapteini ar savu novērojumu ziņojumu. Kuģa kapteinim ir tiesības ierakstīt novērotāja ziņojumā savas piezīmes. Ziņojumu paraksta novērotājs un kapteinis. Kapteinis saņem novērotāja ziņojuma kopiju.

Novērotājs nodod savu ziņojumu Maurīcijai, kas piecpadsmit (15) darbdienu laikā pēc novērotāja nokāpšanas no kuģa nosūta vienu kopiju ES.

Šā pielikuma papildinājumi

1.

Papildinājums Nr. 1. Zvejas atļaujas pieprasījuma veidlapa

2.

Papildinājums Nr. 2. Tehnisko datu lapas

3.

Papildinājums Nr. 3. Zvejas žurnāls

4.

Papildinājums Nr. 4. VMS atrašanās vietas ziņojuma formāts

5.

Papildinājums Nr. 5. Nozvejas ziņojuma veidlapa

1. papildinājums

ĀRVALSTU ZVEJAS KUĢU LICENCES PIETEIKUMS

Pieprasītāja vārds, uzvārds: …

Pieprasītāja adrese: …

Kuģu fraktētāju vārds un adrese, ja tie atšķiras no iepriekšminētajiem: …

Pārstāvja Maurīcijā vārds un adrese: …

Kuģa vārds: …

Kuģa tips: …

Reģistrācijas valsts: …

Reģistrācijas osta un numurs: …

Zvejas kuģa ārējā identifikācija: …

Radioizsaukuma signāls un frekvence: …

Kuģa faksa numurs: …

Kuģa garums: …

Kuģa platums: …

Dzinēja tips un jauda: …

Kuģa reģistrētā bruto tilpība: …

Kuģa reģistrētā neto tilpība: …

Minimālais apkalpes locekļu skaits: …

Praktizētais zvejas veids: …

Ierosinātās zivju sugas:

Prasītais derīguma termiņš: …

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Datums: … Paraksts:

2. papildinājums

TEHNISKO DATU LAPA: TUNZIVJU SEINERI UN KUĢI ZVEJAI AR DREIFĒJOŠĀM ĀĶU JEDĀM

1)

Maurīcijas ūdeņi

Tālāk par piecpadsmit (15) jūras jūdzēm no bāzes līnijas, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz mazapjoma amatierzvejniecībām Maurīcijā.

2)

Atļautie zvejas rīki

Riņķvads

Kuģis zvejai ar dreifējošām āķu jedām

3)

Piezveja

Atbilstība IOTC rezolūcijām

4)

Atļautā tilpība/maksas

Zvejas atļauju saņēmušo kuģu skaits

—   Okeāna zvejas tunzivju seineri: 41

—   Kuģi zvejai ar dreifējošām āķu jedām: 45

Ikgadējais avansa maksājums

3 710 euro okeāna zvejas tunzivju seinerim par 106 tonnām tālu migrējošo sugu un saistīto sugu nozvejas

3 150 euro kuģim zvejai ar dreifējošām āķu jedām > 100 GT par 90 tonnām tālu migrējošo sugu un saistīto sugu nozvejas

1 750 euro kuģim zvejai ar dreifējošām āķu jedām < 100 GT par 50 tonnām tālu migrējošo sugu un saistīto sugu nozvejas

Papildu maksa

35 euro par nozvejotu tonnu

5)

Maurīcijas jūrnieki

10 jūrnieki vai kompensācijas izmaksa (atsaucoties uz pielikuma IX nodaļu)

3. papildinājums

NOZVEJAS ZIŅOJUMA VEIDLAPA

Statement of catch form for tuna seiners/Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

 

 

HOJA/SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne/Uno lance cada línea/One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

ZVEJAS ŽURNĀLS (IOTC VEIDLAPAS)

Image

4. papildinājums

VMS ATRAŠANĀS VIETAS ZIŅOJUMA FORMĀTS

Vms ziņojumi ziņojums par atrašanās vietu

Datu elements

Kods

Obligāti/fakultatīvi dati

Saturs

Ieraksta sākums

SR

M

Sistēmas dati: apzīmē ieraksta sākumu

Saņēmējs

AD

M

Ziņojuma dati: saņēmējs. Norāda valsts ISO trīsburtu kodu

Sūtītājs

FR

M

Ziņojuma dati: sūtītājs. Norāda valsts ISO trīsburtu kodu

Karoga valsts

FS

O

Ziņojuma dati: karoga valsts

Ziņojuma tips

TM

M

Ziņojuma dati: ziņojuma tips [ENT, POS, EXI]

Radio izsaukuma signāls

RC

M

Kuģa dati: kuģa starptautiskais radio izsaukuma signāls

Līgumslēdzējas puses iekšējais atsauces numurs

IR

O

Kuģa dati: līgumslēdzējas puses unikāls numurs (karoga valsts ISO trīsburtu kods, aiz kura norādīts numurs)

Ārējais reģistrācijas numurs

XR

M

Kuģa dati: kuģa borta numurs

Ģeogrāfiskais platums

LA

M

Kuģa atrašanās vieta grādos un minūtēs N/S DDMM (WGS-84)

Ģeogrāfiskais garums

LO

M

Kuģa atrašanās vieta grādos un minūtēs E/W DDDMM (WGS-84)

Kurss

CO

M

Kuģa kurss 360° skalā

Ātrums

SP

M

Kuģa ātrums decimālmezglos

Datums

DA

M

Atrašanās vietas dati: kuģa atrašanās vietas reģistrēšanas datums UTC (GGGGMMDD)

Laiks

TI

M

Atrašanās vietas dati: kuģa atrašanās vietas reģistrēšanas laiks UTC (HHMM)

Ieraksta beigas

ER

M

Sistēmas dati: apzīmē ieraksta beigas

O

obligāts datu elements;

F

fakultatīvs datu elements

Datus pārraida pēc šāda parauga:

1.

rakstzīmes atbilst ISO 8859,1 standartam

2.

pārraides sākumu apzīmē ar divkāršu slīpsvītru (//) un kodu SR,

3.

katru datu elementu identificē ar tā kodu un atdala no citiem datu elementiem ar divkāršu slīpsvītru (//)

4.

datu elementa kodu no datiem atdala ar vienu slīpsvītru (/),

5.

pārraides beigas apzīmē ar divkāršu slīpsvītru (//) un kodu ER,

6.

fakultatīvie datu elementi jānorāda starp ieraksta sākumu un beigām.

5. papildinājums

NOZVEJAS ZIŅOJUMA VEIDLAPA

Statement of catch form for tuna seiners/Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART/SALIDA/DEPARTURE

ARRIVEE/LLEGADA/ARRIVAL

NAVIRE/BARCO/VESSEL

PATRON/PATRON/MASTER

FEUILLE

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

PORT/PUERTO/PORT DATE/FECHA/DATE HEURE/HORA/HOUR LOCH/CORREDERA/LOCH

 

 

HOJA/SHEET No


DATE

FECHA

DATE

POSITION (chaque calée ou midi)

POSICION (cada lance o mediadia)

POSITION (each set or midday)

CALEE

LANCE

SET

CAPTURE ESTIMEE

ESTIMACION DE LA CAPTURA

ESTIMATED CATCH

ASSOCIATION

ASSOCIACION

ASSOCIATION

COMMENTAIRES

OBSERVATIONES

COMMENTS

 

COURANT

CORRIENTE

CURRENT

 

 

 

 

 

 

1

ALBACORE

RABIL

YELLOWFIN

2

LISTAO

LISTADO

SKIPJACK

3

PATUDO

PATUDO

BIGEYE

AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES give name(s)

REJETS préciser le/les nom(s)

DESCARTES dar el/los nombre(s)

DISCARDS give name(s)

 

 

 

 

 

 

Route/Recherche, problèmes divers, type d’épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, …

Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …

Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

Nom

Nombre

Name

Taille

Talla

Size

Capture

Captura

Catch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une calée par ligne/Uno lance cada línea/One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE DATE

Image


REGULAS

18.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/34


PADOMES REGULA (ES) Nr. 270/2014

(2014. gada 17. marts),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 889/2005, ar ko paredz konkrētus ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/788/KĀDP (2010. gada 20. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku un par Kopējās nostājas 2008/369/KĀDP atcelšanu (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 889/2005 (2) tika noteikti ierobežojoši pasākumi attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku (KDR) saskaņā ar Padomes Kopējo nostāju 2005/440/KĀDP (3) un atbilstīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) 2005. gada 18. aprīļa Rezolūcijai 1596 (2005) un turpmākām attiecīgām Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) rezolūcijām. Ar Padomes Kopējo nostāju 2008/369/KĀDP (4) atcēla Kopējo nostāju 2005/440/KĀDP. Ar Padomes Lēmumu 2010/788/KĀDP atcēla Kopējo nostāju 2008/369/KĀDP.

(2)

Ar 2014. gada 30. janvāra Rezolūciju 2136 (2014) ANO DP nolēma paredzēt papildu atkāpi no ieroču embargo.

(3)

Minētais pasākums ir Līguma par Eiropas Savienības darbību darbības jomā, un tā īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa regulatīvas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs to piemēro vienādi.

(4)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 889/2005 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 889/2005 3. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

"c)

tehnisku palīdzību, finansējumu un finanšu palīdzību, kas ir saistīta ar ieročiem un ar tiem saistītiem materiāliem, ja tie ir paredzēti tikai Āfrikas Savienības Reģionālās darba grupas atbalstam vai lietošanai.".

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 336, 21.12.2010., 30. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 889/2005 (2005.gada 13.jūnijs), ar ko paredz ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku un atceļ Regulu (EK) Nr. 1727/2003 (OV L 152, 15.6.2005., 1. lpp.).

(3)  Padomes Kopējā nostāja 2005/440/KĀDP (2005. gada 13. jūnijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku un par Kopējās nostājas 2002/829/KĀDP atcelšanu (OV L 152, 15.6.2005., 22. lpp.).

(4)  Padomes Kopējā nostāja 2008/369/KĀDP (2008. gada 14. maijs), par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku un par Kopējās nostājas 2005/440/KĀDP atcelšanu (OV L 127, 15.5.2008., 84. lpp.).


18.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/35


PADOMES REGULA (ES) Nr. 271/2014

(2014. gada 17. marts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/788/KĀDP (2010. gada 20. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku un par Kopējās nostājas 2008/369/KĀDP atcelšanu (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1183/2005 (2) tiek īstenoti pasākumi, kas paredzēti Lēmumā 2010/788/KĀDP. Regulas (EK) Nr. 1183/2005 I pielikumā ir uzskaitītas fiziskas un juridiskas personas, vienības un struktūras, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2014. gada 30. janvāra Rezolūciju (ANO DP Rezolūcija) 2136 (2014) tika grozīti kritēriji to personu un vienību iekļaušanai sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas izklāstīti ANO DP 2008. gada 31. marta Rezolūcijas 1807 (2008) 9. un 11. punktā.

(3)

Minētais pasākums ir Līguma par Eiropas Savienības darbību darbības jomā, un tā īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa regulatīvas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs to piemēro vienādi.

(4)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1183/2005 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1183/2005 2.a. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.   Regulas I pielikumā iekļauj fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, ko Sankciju komiteja vai ANO Drošības padome norādījusi kā:

a)

personas vai vienības, kas rīkojas, pārkāpjot ieroču embargo un citus saistītus pasākumus, kuri minēti Padomes Lēmuma 2010/788/KĀDP (3) 1. pantā un Padomes Regulas (EK) Nr. 889/2005 (4) 2. pantā;

b)

Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) darbojošos ārzemju bruņoto grupu politiskos un militāros vadītājus, kas kavē atbruņošanos un šīm grupām piederošo kaujinieku brīvprātīgu repatriāciju vai pārcelšanos;

c)

Kongo kaujinieku grupu, tostarp to grupu, kuras saņem atbalstu ārpus KDR, politiskos un militāros vadītājus, kas kavē savu kaujinieku dalību atbruņošanās, demobilizācijas un reintegrācijas procesā;

d)

personas vai vienības, kas darbojas KDR un kas bruņotos konfliktos iesaista vai izmanto bērnus, pārkāpjot attiecīgos starptautiskos tiesību aktus;

e)

personas vai vienības, kas darbojas KDR un veic tādu darbību plānošanu, vadīšanu vai līdzdalību tajās, kuras vērstas pret bērniem vai sievietēm bruņotu konfliktu situācijās, tostarp nogalināšanu un sakropļošanu, izvarošanu un citu seksuālu vardarbību, nolaupīšanu, piespiedu pārvietošanu, un uzbrukumus skolām un slimnīcām;

f)

personas vai vienības, kas traucē piekļuvi humānajai palīdzībai vai tās sniegšanu KDR;

g)

personas vai vienības, kas, nelikumīgi tirgojot dabas resursus, tostarp zeltu vai savvaļas dzīvniekus, kā arī savvaļas dzīvnieku produktus, atbalsta bruņotas grupas KDR;

h)

personas vai vienības, kas darbojas norādītās personas vai vienības vārdā vai kas darbojas tādas vienības vārdā vai tās vadībā, kura pieder norādītajai personai vai vienībai vai kuru šāda persona vai vienība kontrolē;

i)

personas vai vienības, kas plāno, vada, finansiāli atbalsta uzbrukumus Apvienoto Nāciju Organizācijas Stabilizācijas misijas KDR (MONUSCO) miera uzturēšanas spēkiem vai piedalās šajos uzbrukumus;

j)

personas vai vienības, kas sniedz finansiālu, materiālu vai tehnoloģisku atbalstu vai nodrošina preces vai pakalpojumus norīkotās personas vai vienības atbalstam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 336, 21.12.2010., 30. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 1183/2005 (2005. gada 18. jūlijs), ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku (OV L 193, 23.7.2005., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2010/788/KĀDP (2010. gada 20. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku un par Kopējās nostājas 2008/369/KĀDP atcelšanu (OV L 366, 21.12.2010., 30. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EK) Nr. 889/2005 (2005. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka konkrētus ierobežojošus pasākumus attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku un atceļ Regulu (EK) Nr. 1727/2003 (OV L 152, 15.6.2005., 1. lpp.).".


18.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/37


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 272/2014

(2014. gada 17. marts),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras maksu korekciju atbilstoši inflācijas līmenim

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 10. februāra Regulu (EK) Nr. 297/95 par maksām, kas maksājamas Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūrai (1), un jo īpaši tās 12. panta piekto daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 726/2004 (2) 67. panta 3. punktu Eiropas Zāļu aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) ieņēmumus veido Savienības ieguldījums un maksas, ko Aģentūrai maksā uzņēmumi. Regulā (EK) Nr. 297/95 ir noteiktas šādu maksu kategorijas un apmēri.

(2)

Minētās maksas būtu jāatjaunina, ņemot vērā 2013. gada inflācijas līmeni. Kā liecina Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) publicētie dati, 2013. gadā inflācijas līmenis Eiropas Savienībā bija 1,5 %.

(3)

Vienkāršības labad koriģētie maksu apmēri būtu jānoapaļo līdz tuvākajiem EUR 100.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 297/95.

(5)

Juridiskās noteiktības labad šī regula nebūtu jāpiemēro derīgiem pieteikumiem, par kuriem 2014. gada 1. aprīlī vēl nav pieņemts lēmums.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 297/95 12. pantu atjauninātajām maksām jāstājas spēkā no 2014. gada 1. aprīļa. Tādēļ ir lietderīgi, ka šī regula steidzami stājas spēkā un ka to piemēro no minētās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 297/95 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunktu groza šādi:

apakšpunkta pirmajā daļā “EUR 274 400” aizstāj ar “EUR 278 500”,

apakšpunkta otrajā daļā “EUR 27 500” aizstāj ar “EUR 27 900”,

apakšpunkta trešajā daļā “EUR 6 900” aizstāj ar “EUR 7 000”;

ii)

punkta b) apakšpunktu groza šādi:

apakšpunkta pirmajā daļā “EUR 106 500” aizstāj ar “EUR 108 100”,

apakšpunkta otrajā daļā “EUR 177 300” aizstāj ar “EUR 180 000”,

apakšpunkta trešajā daļā “EUR 10 600” aizstāj ar “EUR 10 800”,

apakšpunkta ceturtajā daļā “EUR 6 900” aizstāj ar “EUR 7 000”;

iii)

punkta c) apakšpunktu groza šādi:

apakšpunkta pirmajā daļā “EUR 82 400” aizstāj ar “EUR 83 600”,

apakšpunkta otrajā daļā “no EUR 20 600 līdz EUR 61 800” aizstāj ar “no EUR 20 900 līdz EUR 62 700”,

apakšpunkta trešajā daļā “EUR 6 900” aizstāj ar “EUR 7 000”;

b)

panta 2. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunkta pirmo daļu groza šādi:

“EUR 6 900” aizstāj ar “EUR 7 000”;

ii)

punkta b) apakšpunktu groza šādi:

apakšpunkta pirmajā daļā “EUR 82 400” aizstāj ar “EUR 83 600”,

apakšpunkta otrajā daļā “no EUR 20 600 līdz EUR 61 800” aizstāj ar “no EUR 20 900 līdz EUR 62 700”;

c)

panta 3. punktā “EUR 13 600” aizstāj ar “EUR 13 800”;

d)

panta 4. punktā “EUR 20 600” aizstāj ar “EUR 20 900”;

e)

panta 5. punktā “EUR 6 900” aizstāj ar “EUR 7 000”;

f)

panta 6. punktu groza šādi:

i)

punkta pirmajā daļā “EUR 98 400” aizstāj ar “EUR 99 900”;

ii)

punkta otrajā daļā “no EUR 24 500 līdz EUR 73 800” aizstāj ar “no EUR 24 900 līdz EUR 74 900”;

2)

regulas 4. pantā “EUR 68 400” aizstāj ar “EUR 69 400”;

3)

regulas 5. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunktu groza šādi:

apakšpunkta pirmajā daļā “EUR 137 300” aizstāj ar “EUR 139 400”,

apakšpunkta otrajā daļā “EUR 13 600” aizstāj ar “EUR 13 800”,

apakšpunkta trešajā daļā “EUR 6 900” aizstāj ar “EUR 7 000”,

apakšpunkta ceturto daļu groza šādi:

“EUR 68 400” aizstāj ar “EUR 69 400”,

“EUR 6 900” aizstāj ar “EUR 7 000”;

ii)

punkta b) apakšpunktu groza šādi:

apakšpunkta pirmajā daļā “EUR 68 400” aizstāj ar “EUR 69 400”,

apakšpunkta otrajā daļā “EUR 116 000” aizstāj ar “EUR 117 700”,

apakšpunkta trešajā daļā “EUR 13 600” aizstāj ar “EUR 13 800”,

apakšpunkta ceturtajā daļā “EUR 6 900” aizstāj ar “EUR 7 000”,

apakšpunkta piekto daļu groza šādi:

“EUR 34 300” aizstāj ar “EUR 34 800”,

“EUR 6 900” aizstāj ar “EUR 7 000”;

iii)

punkta c) apakšpunktu groza šādi:

apakšpunkta pirmajā daļā “EUR 34 300” aizstāj ar “EUR 34 800”,

apakšpunkta otrajā daļā “no EUR 8 600 līdz EUR 25 700” aizstāj ar “no EUR 8 700 līdz EUR 26 100”,

apakšpunkta trešajā daļā “EUR 6 900” aizstāj ar “EUR 7 000”;

b)

panta 2. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunktu groza šādi:

“EUR 6 900” aizstāj ar “EUR 7 000”,

ii)

punkta b) apakšpunktu groza šādi:

apakšpunkta pirmajā daļā “EUR 41 100” aizstāj ar “EUR 41 700”,

apakšpunkta otrajā daļā “no EUR 10 300 līdz EUR 30 900” aizstāj ar “no EUR 10 500 līdz EUR 31 400”,

apakšpunkta trešajā daļā “EUR 6 900” aizstāj ar “EUR 7 000”;

c)

panta 3. punktā “EUR 6 900” aizstāj ar “EUR 7 000”;

d)

panta 4. punktā “EUR 20 600” aizstāj ar “EUR 20 900”;

e)

panta 5. punktā “EUR 6 900” aizstāj ar “EUR 7 000”;

f)

panta 6. punktu groza šādi:

i)

punkta pirmajā daļā “EUR 32 800” aizstāj ar “EUR 33 300”;

ii)

punkta otrajā daļā “no EUR 8 200 līdz EUR 24 500” aizstāj ar “no EUR 8 300 līdz EUR 24 900”;

4)

regulas 6. pantā “EUR 41 100” aizstāj ar “EUR 41 700”;

5)

regulas 7. pantu groza šādi:

a)

panta pirmajā daļā “EUR 68 400” aizstāj ar “EUR 69 400”;

b)

panta otrajā daļā “EUR 20 600” aizstāj ar “EUR 20 900”;

6)

regulas 8. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu groza šādi:

i)

punkta otrajā daļā “EUR 82 400” aizstāj ar “EUR 83 600”;

ii)

punkta trešajā daļā “EUR 41 100” aizstāj ar “EUR 41 700”;

iii)

punkta ceturtajā daļā “no EUR 20 600 līdz EUR 61 800” aizstāj ar “no EUR 20 900 līdz EUR 62 700”;

iv)

punkta piektajā daļā “no EUR 10 300 līdz EUR 30 900” aizstāj ar “no EUR 10 500 līdz EUR 31 400”;

b)

panta 2. punktu groza šādi:

i)

punkta otrajā daļā “EUR 274 400” aizstāj ar “EUR 278 500”;

ii)

punkta trešajā daļā “EUR 137 300” aizstāj ar “EUR 139 400”;

iii)

punkta piektajā daļā “no EUR 3 000 līdz EUR 236 500” aizstāj ar “no EUR 3 000 līdz EUR 240 000”;

iv)

punkta sestajā daļā “no EUR 3 000 līdz EUR 118 400” aizstāj ar “no EUR 3 000 līdz EUR 120 200”;

c)

panta 3. punktā “EUR 6 900” aizstāj ar “EUR 7 000”.

2. pants

Šo regulu nepiemēro derīgiem pieteikumiem, par kuriem 2014. gada 1. aprīlī vēl nav pieņemts lēmums.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 35, 15.2.1995., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regula (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.).


18.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/40


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 273/2014

(2014. gada 17. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

IL

145,0

MA

71,0

TN

89,5

TR

104,1

ZZ

102,4

0707 00 05

EG

182,1

MA

182,1

TR

142,4

ZZ

168,9

0709 91 00

EG

45,1

ZZ

45,1

0709 93 10

MA

40,0

TR

93,4

ZZ

66,7

0805 10 20

EG

51,1

IL

67,9

MA

53,9

TN

51,4

TR

59,6

ZA

62,5

ZZ

57,7

0805 50 10

TR

72,1

ZZ

72,1

0808 10 80

AR

94,0

CL

132,6

CN

94,7

MK

30,8

US

175,3

ZZ

105,5

0808 30 90

AR

102,1

CL

169,7

CN

74,5

TR

158,2

US

211,0

ZA

93,0

ZZ

134,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

18.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 79/42


PADOMES LĒMUMS 2014/147/KĀDP

(2014. gada 17. marts),

ar ko groza Lēmumu 2010/788/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 20. decembrī pieņēma Lēmumu 2010/788/KĀDP (1).

(2)

ANO Drošības padome (ANO DP) 2014. gada 30. janvārī pieņēma Rezolūciju 2136 (2014) par Kongo Demokrātisko Republiku (KDR). Minētā rezolūcija paredz papildu izņēmumu pasākumam attiecībā uz bruņojumu un ar to saistītiem materiāliem un groza norādīšanas kritērijus saistībā ar ceļošanas ierobežojumiem un līdzekļu iesaldēšanu, kas paredzēti ANO DP 2008. gada 31. marta Rezolūcijā 1807 (2008).

(3)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība.

(4)

Tādēļ Lēmums 2010/788/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/788/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 2. panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

"d)

tāda bruņojuma un jebkuru ar to saistītu materiālu piegādei, pārdošanai vai nodošanai vai ar to saistītas finansiālas vai tehniskas palīdzības sniegšanai vai apmācībai, kas paredzēts tikai Āfrikas Apvienības Reģionālās darba grupas atbalstam vai lietošanai.";

2)

lēmuma 3. pantu aizstāj ar šādu:

"3. pants

Ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti 4. panta 1. punktā un 5. panta 1. un 2. punktā, piemēro šādām personām un attiecīgā gadījumā vienībām, ko norādījusi Sankciju komiteja:

personām vai vienībām, kas rīkojas, pārkāpjot ieroču embargo un citus saistītus pasākumus, kuri minēti 1. pantā;

ārzemju bruņoto grupu, kas darbojas KDR, politiskajiem un militārajiem vadītājiem, kuri kavē atbruņošanos un šīm grupām piederošo kaujinieku brīvprātīgu repatriāciju vai pārcelšanos;

Kongo kaujinieku grupu, tostarp to, kuras saņem atbalstu ārpus KDR, politiskajiem un militārajiem vadītājiem, kuri kavē savu kaujinieku dalību atbruņošanās, demobilizācijas un reintegrācijas procesā;

personām vai vienībām, kas darbojas KDR un kas bruņotā konfliktā iesaista vai izmanto bērnus, pārkāpjot piemērojamos starptautiskos tiesību aktus;

personām vai vienībām, kas darbojas KDR un ir iesaistītas tādu darbību plānošanā un vadīšanā, kas vērstas pret bērniem vai sievietēm bruņotu konfliktu situācijās, vai piedalās šādās darbībās, tostarp nogalināšana un sakropļošana, izvarošana un cita seksuāla vardarbība, nolaupīšana, piespiedu pārvietošana un uzbrukumi skolām un slimnīcām;

personām vai vienībām, kas traucē piekļuvi humānajai palīdzībai vai humānās palīdzības sniegšanai KDR;

personām vai vienībām, kas atbalsta bruņotas grupas KDR ar dabas resursu, tostarp zelta un savvaļas dzīvnieku vai savvaļas dzīvnieku produktu, nelikumīgu tirdzniecību;

personām vai vienībām, kas rīkojas norādīto personu vai vienību labā vai vadībā, vai rīkojas tādas vienības labā vai vadībā, kam pieder vai kas kontrolē norādīto personu vai vienību;

personām vai vienībām, kas plāno, vada, finansiāli atbalsta vai piedalās uzbrukumos Apvienoto Nāciju Organizācijas Stabilizācijas misijas KDR (MONUSCO) miera uzturēšanas spēkiem;

personām vai vienībām, kas sniedz finansiālu, materiālu vai tehnisku atbalstu, vai preces vai pakalpojumus, norādītai personai vai vienībai vai atbalstot šādu personu vai vienību.

Attiecīgās personas un vienības ir uzskaitītas pielikumā.".

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 17. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  Padomes Lēmums 2010/788/KĀDP (2010. gada 20. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Kongo Demokrātisko Republiku un par Kopējās nostājas 2008/369/KĀDP atcelšanu (OV L 336, 21.12.2010., 30. lpp.).