ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.078.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 78

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 17. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/143/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 11. marts) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā lauksaimniecības komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, attiecībā uz minētās komitejas Lēmuma Nr. 2/2003 grozījumiem

1

 

 

2014/144/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 11. marts) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Apvienotajā lauksaimniecības komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, attiecībā uz grozījumiem pielikumā Papildu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti

4

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

6

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

16

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

17.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 78/1


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 11. marts)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā lauksaimniecības komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, attiecībā uz minētās komitejas Lēmuma Nr. 2/2003 grozījumiem

(2014/143/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (1) (turpmāk "Nolīgums") stājās spēkā 2002. gada 1. jūnijā.

(2)

Ar Nolīguma 6. pantu tiek izveidota Apvienotā lauksaimniecības komiteja (turpmāk "komiteja"), kas ir atbildīga par Nolīguma pārvaldību un tā labu darbību.

(3)

Saskaņā ar Nolīguma 6. panta 4. punktu Komiteja ar Lēmumu Nr. 1/2003 pieņēma savu reglamentu (2).

(4)

Saskaņā ar Nolīguma 6. panta 7. punktu tika izveidotas vairākas darba grupas, kas vajadzīgas, lai pārvaldītu Nolīguma pielikumus, tostarp darba grupa par cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (ACVN) un par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (AĢIN) ("ACVN un AĢIN darba grupa"), un to darba uzdevumi tika apstiprināti ar komitejas Lēmumu Nr. 2/2003 (3). Saskaņā ar minētā lēmuma pielikumu ACVN un AĢIN darba grupas galvenais uzdevums ir izskatīt jautājumus attiecībā uz ACVN un AĢIN savstarpējo aizsardzību.

(5)

Savienība un Šveice 2011. gadā noslēdza nolīgumu par cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (4), ar kuru Nolīgums tika grozīts, tam pievienojot 12. pielikumu par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību.

(6)

ACVN un AĢIN darba grupa sapulcējās, lai apsvērtu jo īpaši lēmuma Nr. 2/2003 grozīšanu attiecībā uz darba grupas darba uzdevumiem, ar nolūku ņemt vērā Nolīgumā izdarīto minēto grozījumu.

(7)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā ir jāieņem komitejā attiecībā uz Lēmuma Nr. 2/2003 grozīšanu.

(8)

Tādēļ Savienības nostājas komitejā pamatā vajadzētu būt pievienotajam lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā lauksaimniecības komitejā, pamatā ir komitejas lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

Savienības pārstāvji komitejā drīkst vienoties par tehniskām izmaiņām lēmuma projektā bez Padomes papildu lēmuma.

2. pants

Komitejas lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 11. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

G. STOURNARAS


(1)  OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.

(2)  Apvienotās komitejas, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, Lēmums Nr. 1/2003 (2003. gada 21. oktobris) par iekšējā reglamenta pieņemšanu (OV L 303, 21.11.2003., 24. lpp.).

(3)  Apvienotās lauksaimniecības komitejas, kas izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, Lēmums Nr. 2/2003 (2003. gada 21.oktobris) par darba grupu izveidi un minēto grupu darba uzdevumu apstiprināšanu (OV L 303, 21.11.2003, 27. lpp.).

(4)  Nolīgums starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, ar kuru groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (OV L 297, 16.11.2011., 3. lpp.).


PROJEKTS

APVIENOTĀS LAUKSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. …/2014

(… gada …)

par grozījumiem Apvienotās lauksaimniecības komitejas, kas izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, lēmumā Nr. 2/2003 (2003. gada 21.oktobris) par darba grupu izveidošanu un minēto grupu darba uzdevumu apstiprināšanu

APVIENOTĀ LAUKSAIMNIECĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību un jo īpaši tā 6. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (turpmāk "Nolīgums") stājās spēkā 2002. gada 1. jūnijā.

(2)

Nolīguma 12. pielikums attiecas uz lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību.

(3)

Saskaņā ar Nolīguma 12. pielikuma 15. panta 6. punktu ACVN un AĢIN darba grupa palīdz Apvienotajai lauksaimniecības komitejai (turpmāk "komiteja") pēc tās pieprasījuma.

(4)

Ar komitejas lēmumu Nr. 2/2003 tika izveidotas darba grupas un apstiprināti minēto grupu darba uzdevumi.

(5)

Pēc 2011. gada 1. decembra nolīguma par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību pieņemšanas, ar ko Nolīgumam tika pievienots 12. pielikums, ir jāgroza komitejas lēmums Nr. 2/2003, jo īpaši attiecībā uz pamatojumu Nolīgumā un ACVN un AĢIN darba grupas darba uzdevumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Apvienotās lauksaimniecības komitejas Lēmuma Nr. 2/2003 (2003. gada 21. Oktobris) par darba grupu izveidošanu un minēto grupu darba uzdevumu apstiprināšanu pielikumu attiecībā uz ACVN un AĢIN darba grupugroza šādi:

1)

daļu "ACVN un AĢIN darba grupa" aizstāj ar:

"ACVN un AĢIN darba grupa"

Pamatojums Nolīgumā (12. pielikums)

15. panta 6. punkts 12. pielikumā par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību.

Saskaņā ar 15. pantu darba grupas darba uzdevumi ir šādi:

1.

izskatīt visus jautājumus, kas saistīti ar 12. pielikumu un tā īstenošanu,

2.

periodiski izvērtēt Pušu iekšējo tiesību aktu un normatīvo noteikumu attīstību tajās jomās, uz kurām attiecas 12. pielikums,

3.

jo īpaši izstrādāt priekšlikumus, kas jāiesniedz Apvienotajā komitejā, lai pielāgotu un atjauninātu 12. pielikuma papildinājumus."

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada ….

…,

Apvienotās lauksaimniecības komitejas vārdā

Eiropas Savienības delegācijas vadītājs

Šveices delegācijas vadītājs

Komitejas sekretārs


17.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 78/4


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 11. marts)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Apvienotajā lauksaimniecības komitejā, kura izveidota ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, attiecībā uz grozījumiem pielikumā Papildu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti

(2014/144/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (1) (turpmāk "Nolīgums") stājās spēkā 2002. gada 1. jūnijā.

(2)

Ar Nolīguma 6. pantu tiek izveidota Apvienotā lauksaimniecības komiteja (turpmāk "komiteja"), kas ir atbildīga par nolīguma pārvaldību un tā labu darbību.

(3)

Papildu nolīgums starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, ar kuru uz Lihtenšteinas Firstisti attiecina Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (2) (turpmāk "Papildu nolīgums"), stājās spēkā 2007. gada 27. septembrī.

(4)

Saskaņā ar Papildu nolīguma 2. panta 2. punktu komiteja var grozīt Papildu nolīguma pielikumu saskaņā ar Nolīguma 6. un 11. pantu.

(5)

Papildu nolīguma pielikums ir jāgroza, lai atjauninātu kompetentās Lihtenšteinas pārvaldības aģentūras kontaktinformāciju un lai atspoguļotu Nolīguma 7. un 12. pielikuma grozījumus.

(6)

Tādēļ nostājas, kas Savienības vārdā ir jāieņem Apvienotajā komitejā, pamatā vajadzētu būt lēmuma projektam, kas pievienots šim lēmumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas Savienības vārdā ir jāieņem Apvienotajā lauksaimniecības komitejā, pamatā ir komitejas lēmuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

Savienības pārstāvji komitejā drīkst vienoties par tehniskām izmaiņām lēmuma projektā bez Padomes papildu lēmuma.

2. pants

Komitejas lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 11. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

G. STOURNARAS


(1)  OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.

(2)  OV L 270, 13.10.2007., 6. lpp.


PROJEKTS

APVIENOTĀS LAUKSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. …/2014

(… gada …)

par grozījumiem Papildu nolīgumā starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, ar kuru uz Lihtenšteinas Firstisti attiecina Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību

APVIENOTĀ LAUKSAIMNIECĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Papildu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, ar kuru uz Lihtenšteinas Firstisti attiecina Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, un jo īpaši tā 2. panta 2. punktu,

ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību un jo īpaši tā 11. pantu,

tā kā:

(1)

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (turpmāk "Nolīgums") stājās spēkā 2002. gada 1. jūnijā.

(2)

Papildu nolīgums starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, ar kuru uz Lihtenšteinas Firstisti attiecina Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (turpmāk "Papildu nolīgums"), stājās spēkā 2007. gada 13. oktobrī.

(3)

Papildu nolīguma pielikums būtu jāgroza, lai atjauninātu tās Lihtenšteinas pārvaldības aģentūras adresi, kas ir kompetenta nodarboties ar jautājumiem, kuri ir kantonu lauksaimniecības iestāžu atbildības lokā, lai atspoguļotu Apvienotās lauksaimniecības komitejas Lēmumu Nr. 1/2012 attiecībā uz 7. pielikuma (vīna produkti) grozīšanu, kurš stājās spēkā 2012. gada 4. maijā, un lai papildinātu Lihtenšteinas izcelsmes lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu cilmes vietas nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sarakstu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Papildu nolīguma pielikumu groza šādi:

1)

sadaļā "Princips" otro rindkopu aizstāj ar šādu:

"Gadījumos, kad kādai Šveices kantona iestādei tiek uzlikti pienākumi, noteikta atbildība un pilnvaras, tās attiecas arī uz kompetentajām Lihtenšteinas pārvaldības aģentūrām. Jautājumus, kuri ir kantona lauksaimniecības iestāžu atbildības lokā, izskata Vides biroja Lauksaimniecības lietu nodaļa ("Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft"), Dr. Grass-Strasse 12, FL-9490 Vaduz, un jautājumus, kuri ir kantona veterinārās un pārtikas drošības iestāžu atbildības lokā, izskata Pārtikas kontroles un veterināro lietu birojs ("Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen"), Postplatz 2, FL-9494 Schaan.";

2)

ieraksta "7. pielikums. Vīna produkti" apakšnosaukumu "Aizsargāti vīna produktu nosaukumi, kuru izcelsme ir Lihtenšteinā (7. pielikuma 6. panta nozīmē)" aizstāj ar šādu:

"Aizsargāti vīna produktu nosaukumi, kuru izcelsme ir Lihtenšteinā (7. pielikuma 5. panta nozīmē)";

3)

Šveices ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu sarakstam, kas ir aizsargātas saskaņā ar Nolīguma 12. pielikuma 1. Papildinājumu un kuru ģeogrāfiskais apgabals ietver arī Lihtenšteinas teritoriju, pievieno šādu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi:

"Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (ACVN)".

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2014. gada ….

…,

Apvienotās lauksaimniecības komitejas vārdā

Eiropas Savienības delegācijas vadītājs

Šveices delegācijas vadītājs

Komitejas sekretārs


REGULAS

17.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 78/6


PADOMES REGULA (ES) Nr. 269/2014

(2014. gada 17. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

Ņemot vērā Padomes 2014. gada 17. marts Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Savienības dalībvalstu vai to valdību vadītāji 2014. gada 6. martā stingri nosodīja to, ka Krievijas Federācija bez iemesla ir pārkāpusi Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, un aicināja Krievijas Federāciju nekavējoties atvilkt savus bruņotos spēkus uz to pastāvīgajām dislokācijas vietām saskaņā ar attiecīgajiem nolīgumiem. Viņi aicināja Krievijas Federāciju dot starptautiskajiem novērotājiem tūlītēju piekļuvi. Valstu vai to valdību vadītāji uzskatīja, ka Krimas Autonomās Republikas Augstākās padomes lēmums rīkot referendumu par minētās teritorijas turpmāko statusu ir pretrunā Ukrainas Konstitūcijai un tādēļ tas nav likumīgs.

(2)

Valstu vai to valdību vadītāji nolēma veikt pasākumus, tostarp tos pasākumus, kurus Padome paredzēja 2014. gada 3. martā, proti, apturēt divpusējās sarunas ar Krievijas Federāciju par vīzu jautājumiem, kā arī sarunas ar Krievijas Federāciju par vispusīgu jaunu nolīgumu, ar ko aizstātu pašreizējo Partnerības un sadarbības nolīgumu.

(3)

Valstu vai to valdību vadītāji uzsvēra, ka krīzes risinājums būtu jārod sarunās starp Ukrainas valdību un Krievijas Federācijas valdību, tostarp izmantojot iespējamus daudzpusējus mehānismus, un ka tad, ja noteiktā termiņā šādu rezultātu nebūs, Savienība pieņems lēmumu par papildu pasākumiem, piemēram, ceļošanas aizliegumiem, aktīvu iesaldēšanu un ES un Krievijas samita atcelšanu.

(4)

Padome 2014. gada 17. marts martā pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP, kurā paredzēti ceļošanas ierobežojumi un līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana konkrētām personām, kuras ir atbildīgas par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, tostarp par darbībām attiecībā uz jebkuras teritorijas daļas turpmāko statusu, kuras ir pretrunā Ukrainas Konstitūcijai, un ar tām saistītām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām un struktūrām. Minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības un struktūras ir uzskaitītas minētā lēmuma pielikumā.

(5)

Daži no minētajiem pasākumiem ir Līguma darbības jomā, un tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(6)

Šajā regulā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un pamatprincipi un jo īpaši tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu un tiesības uz personas datu aizsardzību. Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(7)

Ņemot vērā nopietno politisko stāvokli Ukrainā un lai nodrošinātu atbilstību ar Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikuma grozīšanas un pārskatīšanas procesu, pilnvaras grozīt šīs regulas I pielikumu būtu jāīsteno Padomei.

(8)

Šīs regulas I pielikumā iekļautā saraksta grozīšanas procedūrā būtu jāparedz, ka norādītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām dara zināmus iemeslus viņu iekļaušanai sarakstā, lai dotu tām iespēju iesniegt apsvērumus. Ja tiek iesniegti apsvērumi vai ja tiek iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padomei būtu jāpārskata lēmums, ņemot vērā minētos apsvērumus, un attiecīgi jāinformē attiecīgā persona, vienība vai struktūra.

(9)

Šīs regulas īstenošanai un lai radītu iespējami lielāku juridisko noteiktību Savienībā, ir jādara publiski zināmi to fizisko personu vārdi un uzvārdi un juridisko personu, vienību un struktūru nosaukumi un cita atbilstoša informācija, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi saskaņā ar šo regulu būtu jāiesaldē. Jebkurai personas datu apstrādei būtu jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 45/2001 (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/46/EK (3).

(10)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

"prasība" ir jebkura prasība, kas vai nu ir, vai nav izskatīta tiesā un kas celta pirms vai pēc 2014. gada 17. marts saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu, jo īpaši:

i)

prasība izpildīt jebkuras saistības, kas rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu;

ii)

prasība pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, finanšu garantiju vai atlīdzību;

iii)

prasība par kompensācijas saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu;

iv)

pretprasība;

v)

prasība atzīt vai izpildīt, tostarp ar tiesas nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi valsts teritorijā, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu, neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

b)

"līgums vai darījums" ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā "līgums" ietver juridiski neatkarīgas vai atkarīgas obligācijas, garantijas vai atlīdzību, jo īpaši finanšu garantijas vai finanšu atlīdzību, un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

c)

"kompetentās iestādes" ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs;

d)

"saimnieciskie resursi" ir visdažādākie materiālie vai nemateriālie, kustamie vai nekustamie aktīvi, kas nav līdzekļi, bet ko var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

e)

"saimniecisko resursu iesaldēšana" ir liegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp – bet ne tikai – pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus;

f)

"līdzekļu iesaldēšana" ir liegums jebkādai līdzekļu kustībai, pārvedumiem, grozījumiem, izmantošanai, piekļuvei tiem vai rīcībai ar tiem, kuras rezultātā jebkādā veidā varētu mainīties to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis, vai rastos jebkādas citas izmaiņas, kas varētu darīt iespējamu līdzekļu izmantošanu, tostarp vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

g)

"līdzekļi" ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai:

i)

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

ii)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi;

iv)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

v)

kredīti, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi)

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes; un

vii)

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

h)

"Savienības teritorija" ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

2. pants

1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir jebkuru I pielikumā uzskaitītu fizisko personu vai ar tām saistītu fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā.

2.   Netiek tieši vai netieši darīti pieejami līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā uzskaitītām fiziskajām personām vai ar tām saistītām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to labā.

3. pants

1.   Šīs regulas I pielikumā iekļauj fiziskas personas, kuras Padome saskaņā ar Lēmuma 2014/145/KĀDP 2. pantu ir identificējusi kā atbildīgas par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un ar tām saistītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras.

2.   Regulas I pielikumā iekļauj pamatojumu par attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļaušanu sarakstā.

3.   Regulas I pielikumā iekļauj, ja pieejama, informāciju, kas nepieciešama attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru identifikācijai. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdus un uzvārdus, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumu, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu.

4. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja tās ir konstatējušas, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu I pielikumā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d)

nepieciešami ārkārtas izdevumiem ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

5. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 2. pantā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļāva I pielikuma sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāms tiesas nolēmums;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas atzīti par spēkā esošiem ar šādu nolēmumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām, kurām ir šādi prasījumi;

c)

nolēmums nav pieņemts par labu kādai no I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām; un

d)

šāda nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

6. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta un ar noteikumu, ka I pielikumā uzskaitītajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, ko attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

a)

līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā uzskaitītajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāizmanto, lai veiktu maksājumu; un

b)

maksājums nav pretrunā 2. panta 2. punktam.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

7. pants

1.   Šīs regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm, kas saņem līdzekļus, kurus trešās personas pārskaita I pielikumā uzskaitītas fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras kontā, kreditēt iesaldētos kontos, ar noteikumu, ka visi ieskaitījumi šādos kontos arī tiks iesaldēti. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

2.   Šīs regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro šādiem ieskaitījumiem iesaldētajos kontos:

a)

procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem;

b)

maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 2. pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra ir iekļauta I pielikumā; vai

c)

maksājumiem, kas jāmaksā saskaņā ar dalībvalstī pieņemtiem vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmiem tiesas, administratīviem vai šķīrējtiesas nolēmumiem,

ar noteikumu, ka visi šādi procenti, citi ienākumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

8. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz visu informāciju, kas varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās ir rezidenti vai atrodas, un vai nu tieši, vai ar dalībvalsts starpniecību nodod jebkādu šādu informāciju Komisijai; un

b)

sadarbojas ar kompetento iestādi saistībā ar jebkādām šādas informācijas pārbaudēm.

2.   Visu papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi tieši, dara pieejamu dalībvalstīm.

3.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

9. pants

Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet 2. pantā minētos pasākumus.

10. pants

1.   Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.   Darbības, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, nerada tām nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu šajā regulā noteikto pasākumu pārkāpums.

11. pants

1.   Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasības par atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodrošinātas prasības, jo īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, garantiju vai atlīdzību, jo sevišķi finanšu garantiju vai finanšu atlīdzību, neapmierina, ja tās iesniedz:

a)

norādītās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras uzskaitītas I pielikumā;

b)

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar vienas no a) apakšpunktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru starpniecību vai tās vārdā.

2.   Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai fiziskajai vai juridiskajai personai, kura pieprasa minētās prasības izpildi.

3.   Šis pants neskar 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saistībā ar šo regulu.

12. pants

1.   Komisija un dalībvalstis viena otru informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un apmainās ar citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju

a)

par līdzekļiem, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, un atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 4., 5. un 6. pantu;

b)

par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.

2.   Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

13. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

14. pants

1.   Ja Padome nolemj pakļaut fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru 2. pantā minētajiem pasākumiem, tā attiecīgi groza I pielikumu.

2.   Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā paziņo 1. punktā minētajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust savus apsvērumus.

3.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

4.   Sarakstu I pielikumā regulāri pārskata, un vismaz katrus 12 mēnešus.

15. pants

1.   Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.   Dalībvalstis par 1. punktā minētajiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

16. pants

1.   Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par II pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.

2.   Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp šo iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.

3.   Ja šajā regulā noteikts pienākums paziņot, informēt vai jebkādā citā veidā sazināties ar Komisiju, šādai saziņai izmantojamā adrese un cita kontaktinformācija ir tā, kas norādīta II pielikumā.

17. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c)

visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kurām ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

18. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 16. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).


I PIELIKUMS

2. pantā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

Dzimis 1972. gada 26. novembrī

Aksyonov2014. gada 27. februārī Krievijai labvēlīgi noskaņotu bruņotu personu klātbūtnē Krimas Augstākajā padomē (Verkhovna Rada) tika ievēlēts par "Krimas premjerministru". Oleksandr Turchynov šo "ievēlēšanu" 1. martā atzina par konstitūcijai neatbilstošu. Aksyonov aktīvi lobēja 2014. gada 16. marta "referendumu".

17.3.2014.

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

Dzimis 1967. gada 19. martā

Kā Krimas Autonomās Republikas Augstākās padomes spīkeram Konstantinov bija svarīga loma Augstākās padomes (Verkhovna Rada) pieņemtajos lēmumos par "referendumu" pret Ukrainas teritoriālo integritāti, un viņš aicināja vēlētājus balsot par Krimas neatkarību.

17.3.2014.

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Dzimis 1976. gada 15. augustā

Kā Krimas Ministru padomes priekšsēdētaja vietniekam Temirgaliev bija svarīga loma Augstākās padomes (Verkhovna Rada) pieņemtajos lēmumos par "referendumu" pret Ukrainas teritoriālo integritāti. Viņš aktīvi lobēja par Krimas integrāciju Krievijas Federācijā.

17.3.2014.

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Dzimis 1974. gada 15. jūlijā

Berezovskiy2014. gada 1. martā tika iecelts par Ukrainas Jūras spēku komdandieri un deva zvērestu Krimas bruņotajiem spēkiem, tādējādi laužot doto zvērestu. Ukrainas Ģenerālprokuratūra ir uzsākusi pret viņu izmeklēšanu par valsts nodevību.

17.3.2014.

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Dzimis 1961. gada 13. jūnijā

Chaliy2014. gada 23. februārī ar "publisku atbalstu" (popular acclamation) kļuva par "Sevastopoles mēru" un pieņēma šo "balsojumu". Viņš izvērsa aktīvu kampaņu par to, lai pēc 2014. gada 16. marta referenduma Sevastopole kļūtu par neatkarīgu vienību Krievijas Federācijas sastāvā.

17.3.2014.

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

"Premjerministrs" Aksyonov2014. gada 3. martā iecēla Zima par Krimas Drošības dienesta jauno vadītāju, un Zima pieņēma šo amatu. Viņš ir sniedzis Krievijas Izlūkošanas dienestam svarīgu informāciju, tostarp datubāzi. Tajā bija informācija par Euro-Maidan aktīvistiem un Krimas cilvēktiesību aizstāvjiem. Viņam bija svarīga loma tajā, lai neļautu Ukrainas iestādēm kontrolēt Krimas teritoriju.

2014. gada 11. martā bijušie Krievijas Izlūkošanas dienesta oficieri paziņoja par neatkarīga Krimas Drošības dienesta izveidi.

17.3.2014.

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Krimas Augstākās padomes (Verkhovna Rada) spīkera padomnieks, viens no vadošajiem organizatoriem 2014. gada 16. marta "referendumam" pret Ukrainas teritoriālo integritāti.

17.3.2014.

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Dzimis 1953. gada 28. martā

Augstākās padomes (Verkhovna Rada) spīkera vietnieks; Tsekov kopā ar Sergey Aksyonov uzsāka Krimas Autonomās Republikas valdības nelikumīgo atlaišanu. Šajā pasākumā viņš iesaistīja Vladimir Konstantinov, draudot viņam ar atlaišanu. Viņš publiski atzina, ka Krimas parlamenta deputāti bija inicatori tam, lai uzaicinātu Krievijas karavīrus pārņemt Krimas Augstāko padomi (Verkhovna Rada). Viņš bija viens no pirmajiem Krimas līderiem, kas publiski lūdza pievienot Krimu Krievijai.

17.3.2014.

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Dzimis 1958. gada 5. janvārīAbakan, Khakassia

Krievijas Federācijas Padomes Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāOzerov Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Dzimis 1952. gada 29. septembrī

Krievijas Federācijas Padomes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

2014. gada 1. martāDzhabarov Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Dzimis 1972. gada 9. novembrīSverdlovsk

Krievijas Federācijas padomes Konstitucionālo tiesību komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāKlishas Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu. Klishas ar publiskiem paziņojumiem centās attaisnot Krievijas militāro intervenci Ukrainā, apgalvojot, ka "Ukrainas prezidents atbalsta Krimas iestāžu lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam par visaptverošas palīdzības sniegšanu Krimas pilsoņu aizstāvībai".

17.3.2014.

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Dzimis 1929. gada 28. septembrīDuleevka, Donetsk region, Ukrainas PSR

Krievijas Federācijas padomes Federālo jautājumu, reģionālās politikas un ziemeļu jautājumu komitejas loceklis.

2014. gada 1. martāRyzhkov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Dzimis 1958. gada 4. oktobrīLopatino, Sergachiisky region, KPSFR

Krievijas Federācijas Padomes spīkera vietnieks.

2014. gada 1. martāBushmin Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Dzimis 1957. gada 3. martāOrdzhonikidze, North Ossetia

Krievijas Federācijas Padomes Kultūras, zinātnes un informācijas komitejas loceklis.

2014. gada 1. martāTotoonov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Dzimis 1952. gada 21. jūlijāZhitnikovskoe, Kurgan region

Parlamentāro jautājumu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

2014. gada 1. martāPanteleev Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Dzimis 1953. gada 14. februārīPushkin, Leningrad region

Krievijas Federācijas Valsts Domes padomes loceklis, Domes frakcijas "Taisnīga Krievija" (Fair Russia) vadītājs.

Iniciators tiesību akta priekšlikumam, ar ko ļauj Krievijas Federācijai, aizbildinoties ar mērķi aizsargāt Krievijas pilsoņus, savā sastāvā iekļaut citas valsts teritorijas bez minētās valsts piekrišanas vai bez starptautiska līguma pamata.

17.3.2014.

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Dzimis 1970. gada 30. jūlijāSt Petersburg (bijusī Leningrad)

Krievijas Federācijas Valsts Domes spīkera vietnieks.

Aktīvi atbalsta Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas pievienošanu. Viņš personīgi vadīja demonstrāciju, lai atbalstītu Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā.

17.3.2014.

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Dzimis 1968. gada 4. janvārīМоscow

Krievijas Federācijas Valsts Domes Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) komitejas priekšsēdētājs (LDPR loceklis).

Aktīvi atbalsta Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas pievienošanu.

17.3.2014.

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Dzimis 1961. gada 13. septembrīVitebsk (Baltkrievijas PSR)

Melnās jūras flotes komandieris, viceadmirālis.

Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

17.3.2014.

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Komandieris Krievijas Rietumu militārajam apgabalam, kura vienības ir dislocētas Krimā.

Atbildīgs par daļu no to Krievijas militāro spēku klātbūtnes Krimā, kuri apdraud Ukrainas suverenitāti, un ir palīdzējis Krimas iestādēm novērst publiskas demonstrācijas pret referendumu un pret pievienošanu Krievijai.

17.3.2014.

21.

Galkin, Aleksandr

 

Krievijas Dienvidu militārais apgabals, kura spēki atrodas Krimā; Galkin komandē Melnās jūras floti; spēku pārvietošana uz Krimu lielā mērā ir notikusi no Dienvidu militārā apgabala.

Krievijas Dienvidu militārā apgabala komandieris. Dienvidu militārā apgabala spēki ir dislocēti Krimā. Atbildīgs par daļu no to Krievijas militāro spēku klātbūtnes Krimā, kuri apdraud Ukrainas suverenitāti, un ir palīdzējis Krimas iestādēm novērst publiskas demonstrācijas pret referendumu un pret pievienošanu Krievijai. Turklāt Melnās jūras flote ir apgabala kontrolē.

17.3.2014.


II PIELIKUMS

Kompetento iestāžu informācijas tīmekļa vietnes un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu


LĒMUMI

17.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 78/16


PADOMES LĒMUMS 2014/145/KĀDP

(2014. gada 17. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Savienības dalībvalstu vai to valdību vadītāji 2014. gada 6. martā stingri nosodīja to, ka Krievijas Federācija bez iemesla ir pārkāpusi Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, un aicināja Krievijas Federāciju nekavējoties atvilkt savus bruņotos spēkus uz to pastāvīgajām dislokācijas vietām saskaņā ar attiecīgajiem nolīgumiem. Viņi aicināja Krievijas Federāciju dot starptautiskajiem novērotājiem tūlītēju piekļuvi. Valstu vai to valdību vadītāji uzskatīja, ka Krimas Autonomās Republikas Augstākās padomes lēmums rīkot referendumu par minētās teritorijas turpmāko statusu ir pretrunā Ukrainas Konstitūcijai un tādēļ tas nav likumīgs.

(2)

Valstu vai to valdību vadītāji nolēma veikt pasākumus, tostarp tos pasākumus, kurus Padome paredzēja 2014. gada 3. martā, proti, apturēt divpusējās sarunas ar Krievijas Federāciju par vīzu jautājumiem, kā arī sarunas ar Krievijas Federāciju par jaunu vispusīgu nolīgumu, ar ko aizstātu pašreizējo Partnerības un sadarbības nolīgumu.

(3)

Valstu vai to valdību vadītāji uzsvēra, ka krīzes risinājums būtu jārod sarunās starp Ukrainas valdību un Krievijas Federācijas valdību, tostarp izmantojot iespējamus daudzpusējus mehānismus, un kad tad, ja noteiktā termiņā šādu rezultātu nebūs, Savienība pieņems lēmumu par papildu pasākumiem, piemēram, ceļošanas aizliegumiem, aktīvu iesaldēšanu un ES un Krievijas samita atcelšanu.

(4)

Ņemot vērā pašreizējos apstākļus, būtu jānosaka ceļošanas ierobežojumi un līdzekļu iesaldēšana attiecībā uz personām, kuras ir atbildīgas par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, tostarp par darbībām attiecībā uz jebkuras teritorijas daļas turpmāko statusu, kuras ir pretrunā Ukrainas Konstitūcijai, un ar tām saistītām personām, vienībām vai struktūrām.

(5)

Ir vajadzīga Savienības papildu rīcība, lai īstenotu konkrētus pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai liegtu ieceļot to teritorijā vai šķērsot to fiziskām personām, kuras ir atbildīgas par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un ar tām saistītām fiziskām personām, kā uzskaitīts pielikumā.

2.   Šā panta 1. punkts neuzliek par pienākumu dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, ja kādai dalībvalstij kādas saistības ir uzliktas ar starptautiskām tiesībām, konkrēti:

a)

kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

b)

kā uzņēmējvalstij, kurā tiek rīkota starptautiska konference, ko sasauc Apvienoto Nāciju Organizācija vai kas notiek tās aizbildnībā;

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d)

saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās Līgumu (Laterāna Pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.   Šā panta 3. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, kad kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts piešķir izņēmumu atbilstīgi 3. vai 4. punktam.

6.   Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus 1. punktā paredzētajiem pasākumiem, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humānu iemeslu dēļ vai tāpēc, lai apmeklētu starpvaldību sanāksmes un sanāksmes, kuras atbalsta vai rīko Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, ja tajās noris politiskais dialogs, ar ko tieši sekmē ierobežojošo pasākumu politiskos mērķus, tostarp atbalstot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

7.   Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 6. punktā minētos izņēmumus, par to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, ja vien viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski neiebilst divās darba dienās no dienas, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var nolemt piešķirt ierosināto izņēmumu.

8.   Gadījumos, kad saskaņā ar 3., 4., 6. un 7. punktu dalībvalsts atļauj pielikumā uzskaitītajām personām ieceļot tās teritorijā vai šķērsot to, atļauju piešķir tikai tādam nolūkam, kādam tā ir paredzēta, un tikai attiecīgajai personai.

2. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to fizisko personu īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā, kuras ir atbildīgas par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un ar tām saistīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā, kā uzskaitīts pielikumā.

2.   Pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to labā nedara pieejamus, ne tieši, ne netieši, nekādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus.

3.   Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut atbrīvot noteiktus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai tos darīt pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai nodrošinātu pielikumā uzskaitīto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtiku, īri vai hipotēku, medikamentiem un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d)

vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar šo punktu.

4.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 1. punktā minēto personu, vienību vai struktūru iekļāva pielikumā minētajā sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāms tiesas nolēmums;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas nodrošināti ar šādu nolēmumu vai kas atzīti par pamatotiem ar šādu nolēmumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām, kurām ir šādi prasījumi;

c)

nolēmums nav pieņemts kādas pielikumā uzskaitītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras labā; un

d)

nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar šo punktu.

5.   Šā panta 1. punkts neliedz sarakstā iekļautai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai veikt maksājumus saskaņā ar līgumu, kas noslēgts pirms datuma, kurā šāda fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra ir iekļauta pielikumā, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir secinājusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņem 1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra.

6.   Šā panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldēto kontu papildinājumiem:

a)

procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem;

b)

maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja 1. un 2. punktā paredzētos pasākumus; vai

c)

maksājumiem, kuri paredzēti tiesas, administratīvos vai šķīrējtiesas nolēmumos, kas pieņemti Savienībā vai ir izpildāmi attiecīgajā dalībvalstī,

ar noteikumu, ka uz visiem šādiem procentiem, cita veida ieņēmumiem un maksājumiem joprojām attiecas 1. punktā paredzētie pasākumi.

3. pants

1.   Padome pēc dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma nolemj izveidot un grozīt pielikumā iekļauto sarakstu.

2.   Padome 1. punktā minēto lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai vai nu tieši, ja ir zināma tās adrese, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust apsvērumus.

3.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata 1. punktā minēto lēmumu un attiecīgi informē attiecīgo personu, vienību vai struktūru.

4. pants

1.   Pielikumā norāda pamatojumu 1. panta 1. punktā un 2. panta 1. punktā minēto fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru iekļaušanai sarakstā.

2.   Pielikumā iekļauj arī vajadzīgo informāciju attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru identificēšanai, ja tāda ir pieejama. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdus un uzvārdus, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām vai struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu.

5. pants

Lai palielinātu 1. panta 1. punktā un 2. panta 1. punktā minēto pasākumu iedarbību, Savienība aicina trešās valstis pieņemt ierobežojošus pasākumus, kas būtu līdzīgi tiem, kuri paredzēti šajā lēmumā.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo lēmumu piemēro līdz 2014. gada 17. septembrim.

Šo lēmumu pastāvīgi pārskata. To atjauno vai atbilstīgi groza, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.

Briselē, 2014. gada 17. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


PIELIKUMS

1. un 2. pantā minēto personu, vienību un struktūru saraksts

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

Dzimis 1972. gada 26. novembrī

Aksyonov2014. gada 27. februārī Krievijai labvēlīgi noskaņotu bruņotu personu klātbūtnē Krimas Augstākajā padomē (Verkhovna Rada) tika ievēlēts par "Krimas premjerministru". Oleksandr Turchynov šo "ievēlēšanu" 1. martā atzina par konstitūcijai neatbilstošu. Aksyonov aktīvi lobēja 2014. gada 16. marta "referendumu".

17.3.2014.

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

Dzimis 1967. gada 19. martā

Kā Krimas Autonomās Republikas Augstākās padomes spīkeram Konstantinov bija svarīga loma Augstākās padomes (Verkhovna Rada) pieņemtajos lēmumos par "referendumu" pret Ukrainas teritoriālo integritāti, un viņš aicināja vēlētājus balsot par Krimas neatkarību.

17.3.2014.

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Dzimis 1976. gada 15. augustā

Kā Krimas Ministru padomes priekšsēdētaja vietniekam Temirgaliev bija svarīga loma Augstākās padomes (Verkhovna Rada) pieņemtajos lēmumos par "referendumu" pret Ukrainas teritoriālo integritāti. Viņš aktīvi lobēja par Krimas integrāciju Krievijas Federācijā.

17.3.2014.

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Dzimis 1974. gada 15. jūlijā

Berezovskiy2014. gada 1. martā tika iecelts par Ukrainas Jūras spēku komdandieri un deva zvērestu Krimas bruņotajiem spēkiem, tādējādi laužot doto zvērestu. Ukrainas Ģenerālprokuratūra ir uzsākusi pret viņu izmeklēšanu par valsts nodevību.

17.3.2014.

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Dzimis 1961. gada 13. jūnijā

Chaliy2014. gada 23. februārī ar "publisku atbalstu" (popular acclamation) kļuva par "Sevastopoles mēru" un pieņēma šo "balsojumu". Viņš izvērsa aktīvu kampaņu par to, lai pēc 2014. gada 16. marta referenduma Sevastopole kļūtu par neatkarīgu vienību Krievijas Federācijas sastāvā.

17.3.2014.

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

"Premjerministrs" Aksyonov2014. gada 3. martā iecēla Zima par Krimas Drošības dienesta jauno vadītāju, un Zima pieņēma šo amatu. Viņš ir sniedzis Krievijas Izlūkošanas dienestam svarīgu informāciju, tostarp datubāzi. Tajā bija informācija par Euro-Maidan aktīvistiem un Krimas cilvēktiesību aizstāvjiem. Viņam bija svarīga loma tajā, lai neļautu Ukrainas iestādēm kontrolēt Krimas teritoriju.

2014. gada 11. martā bijušie Krievijas Izlūkošanas dienesta oficieri paziņoja par neatkarīga Krimas Drošības dienesta izveidi.

17.3.2014.

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Krimas Augstākās padomes (Verkhovna Rada) spīkera padomnieks, viens no vadošajiem organizatoriem 2014. gada 16. marta "referendumam" pret Ukrainas teritoriālo integritāti.

17.3.2014.

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Dzimis 1953. gada 28. martā

Augstākās padomes (Verkhovna Rada) spīkera vietnieks; Tsekov kopā ar Sergey Aksyonov uzsāka Krimas Autonomās Republikas valdības nelikumīgo atlaišanu. Šajā pasākumā viņš iesaistīja Vladimir Konstantinov, draudot viņam ar atlaišanu. Viņš publiski atzina, ka Krimas parlamenta deputāti bija inicatori tam, lai uzaicinātu Krievijas karavīrus pārņemt Krimas Augstāko padomi (Verkhovna Rada). Viņš bija viens no pirmajiem Krimas līderiem, kas publiski lūdza pievienot Krimu Krievijai.

17.3.2014.

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Dzimis 1958. gada 5. janvārīAbakan, Khakassia

Krievijas Federācijas Padomes Drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāOzerov Federācijas padomes Drošības un aizsardzības komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Dzimis 1952. gada 29. septembrī

Krievijas Federācijas Padomes Starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

2014. gada 1. martāDzhabarov Federācijas padomes Starptautisko lietu komitejas vārdā Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Dzimis 1972. gada 9. novembrīSverdlovsk

Krievijas Federācijas padomes Konstitucionālo tiesību komitejas priekšsēdētājs.

2014. gada 1. martāKlishas Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu. Klishas ar publiskiem paziņojumiem centās attaisnot Krievijas militāro intervenci Ukrainā, apgalvojot, ka "Ukrainas prezidents atbalsta Krimas iestāžu lūgumu Krievijas Federācijas prezidentam par visaptverošas palīdzības sniegšanu Krimas pilsoņu aizstāvībai".

17.3.2014.

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Dzimis 1929. gada 28. septembrīDuleevka, Donetsk region, Ukrainas PSR

Krievijas Federācijas padomes Federālo jautājumu, reģionālās politikas un ziemeļu jautājumu komitejas loceklis.

2014. gada 1. martāRyzhkov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Dzimis 1958. gada 4. oktobrīLopatino, Sergachiisky region, KPSFR

Krievijas Federācijas Padomes spīkera vietnieks.

2014. gada 1. martāBushmin Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Dzimis 1957. gada 3. martāOrdzhonikidze, North Ossetia

Krievijas Federācijas Padomes Kultūras, zinātnes un informācijas komitejas loceklis.

2014. gada 1. martāTotoonov Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Dzimis 1952. gada 21. jūlijāZhitnikovskoe, Kurgan region

Parlamentāro jautājumu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

2014. gada 1. martāPanteleev Federācijas padomē publiski pauda atbalstu Krievijas spēku nosūtīšanai uz Ukrainu.

17.3.2014.

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Dzimis 1953. gada 14. februārīPushkin, Leningrad region

Krievijas Federācijas Valsts Domes padomes loceklis, Domes frakcijas "Taisnīga Krievija" (Fair Russia) vadītājs.

Iniciators tiesību akta priekšlikumam, ar ko ļauj Krievijas Federācijai, aizbildinoties ar mērķi aizsargāt Krievijas pilsoņus, savā sastāvā iekļaut citas valsts teritorijas bez minētās valsts piekrišanas vai bez starptautiska līguma pamata.

17.3.2014.

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Dzimis 1970. gada 30. jūlijāSt Petersburg (bijusī Leningrad)

Krievijas Federācijas Valsts Domes spīkera vietnieks.

Aktīvi atbalsta Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas pievienošanu. Viņš personīgi vadīja demonstrāciju, lai atbalstītu Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā.

17.3.2014.

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Dzimis 1968. gada 4. janvārīМоscow

Krievijas Federācijas Valsts Domes Neatkarīgo Valstu Savienības (NVS) komitejas priekšsēdētājs (LDPR loceklis).

Aktīvi atbalsta Krievijas bruņoto spēku izmantošanu Ukrainā un Krimas pievienošanu.

17.3.2014.

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Dzimis 1961. gada 13. septembrīVitebsk (Baltkrievijas PSR)

Melnās jūras flotes komandieris, viceadmirālis.

Atbildīgs par to Krievijas spēku komandēšanu, kas okupējuši Ukrainas suverēno teritoriju.

17.3.2014.

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Komandieris Krievijas Rietumu militārajam apgabalam, kura vienības ir dislocētas Krimā.

Atbildīgs par daļu no to Krievijas militāro spēku klātbūtnes Krimā, kuri apdraud Ukrainas suverenitāti, un ir palīdzējis Krimas iestādēm novērst publiskas demonstrācijas pret referendumu un pret pievienošanu Krievijai.

17.3.2014.

21.

Galkin, Aleksandr

 

Krievijas Dienvidu militārais apgabals, kura spēki atrodas Krimā; Galkin komandē Melnās jūras floti; spēku pārvietošana uz Krimu lielā mērā ir notikusi no Dienvidu militārā apgabala.

Krievijas Dienvidu militārā apgabala komandieris. Dienvidu militārā apgabala spēki ir dislocēti Krimā. Atbildīgs par daļu no to Krievijas militāro spēku klātbūtnes Krimā, kuri apdraud Ukrainas suverenitāti, un ir palīdzējis Krimas iestādēm novērst publiskas demonstrācijas pret referendumu un pret pievienošanu Krievijai. Turklāt Melnās jūras flote ir apgabala kontrolē.

17.3.2014.