ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.069.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 69

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 8. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par dienu, kad stājas spēkā Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses

1

 

 

2014/122/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 11. februāris) par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā parakstītu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Horvātijas Republikas dalību Līgumslēdzējas puses statusā pēc tās pievienošanās Eiropas Savienībai

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 214/2014 (2014. gada 25. februāris), ar ko groza II, IV, XI, XII un XVIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 215/2014 (2014. gada 7. marts), ar kuru paredz noteikumus, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, attiecībā uz metodoloģiju klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanas atbalstam, starpposma mērķu un galamērķu noteikšanu darbības rezultātu satvarā un intervences kategoriju nomenklatūru Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

65

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 216/2014 (2014. gada 7. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2075/2005, ar ko nosaka īpašus noteikumus oficiālām Trichinella pārbaudēm gaļā ( 1 )

85

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 217/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2073/2005 attiecībā uz Salmonella cūku liemeņos ( 1 )

93

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 218/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 2074/2005 pielikumus ( 1 )

95

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 219/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 I pielikumu attiecībā uz konkrētajām prasībām saistībā ar mājas cūku pēckaušanas veterināro ekspertīzi ( 1 )

99

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 220/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko attiecībā uz Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā groza Padomes Regulu (EK) Nr. 479/2009

101

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 221/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 288/2009 attiecībā uz atbalsta provizoriskā sadalījuma noteikšanu saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem

102

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 222/2014 (2014. gada 7. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

105

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/123/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2014. gada 4. februāris), ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums (ECB/2014/3)

107

 

 

IETEIKUMI

 

 

2014/124/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2014. gada 7. marts) par to, kā ar pārredzamības palīdzību nostiprināt principu par vienādu darba samaksu sievietēm un vīriešiem ( 1 )

112

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/1


Informācija par dienu, kad stājas spēkā Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses

Pēc protokola parakstīšanas 2012. gada 18. septembrī Dānijas valdība, Grenlandes Autonomijas valdība un Eiropas Savienība attiecīgi 2012. gada 21. decembrī, 2012. gada 28. decembrī un 2014. gada 29. janvārī paziņoja, ka tās ir pabeigušas savas iekšējās procedūras, lai noslēgtu Partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē protokolu.

Protokols tādējādi stājās spēkā 2014. gada 29. janvārī saskaņā ar tā 13.1. pantu.


8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/2


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 11. februāris)

par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā parakstītu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Horvātijas Republikas dalību Līgumslēdzējas puses statusā pēc tās pievienošanās Eiropas Savienībai

(2014/122/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu un 218. panta 8. punkta otro daļu,

ņemot vērā Aktu par Horvātijas Republikas pievienošanos un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 24. septembrī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar Šveices Konfederāciju par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos pielāgošanu, vedot sarunas par protokolu (“protokols”), attiecībā uz Horvātijas dalību Līgumslēdzējas puses statusā, ievērojot Eiropas Savienības paplašināšanos. Horvātija pievienojās Eiropas Savienībai 2013. gada 1. jūlijā.

(2)

Sarunas par protokolu nesen tika pabeigtas.

(3)

Tāpēc protokols būtu jāparaksta Eiropas Savienības un dalībvalstu vārdā, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atļauj Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā parakstīt Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos attiecībā uz Horvātijas Republikas dalību Līgumslēdzējas puses statusā pēc tās pievienošanās Eiropas Savienībai, ņemot vērā tā noslēgšanu.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu, kas tiesīga Savienības un tās dalībvalstu vārdā parakstīt protokolu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2014. gada 11. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. VENIZELOS


REGULAS

8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 69/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 214/2014

(2014. gada 25. februāris),

ar ko groza II, IV, XI, XII un XVIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (1), un jo īpaši tās 39. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Direktīvu 2007/46/EK izveidota saskaņotu administratīvo noteikumu un vispārēju tehnisko prasību sistēma attiecībā uz visiem jauniem transportlīdzekļiem. Jo īpaši tajā ietverti normatīvie akti, kuros noteiktas tehniskās prasības, kādām jāatbilst transportlīdzekļiem, lai tiem piešķirtu transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumu. Turklāt ar Direktīvu 2007/46/EK gatava transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājums noteikts par obligātu speciālajiem transportlīdzekļiem atbilstoši minētās direktīvas XIX pielikumā norādītajiem termiņiem.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 (2) tika ieviesti jauni drošības elementi transportlīdzekļiem un paredzēta vairāku direktīvu atcelšana un to aizstāšana ar atbilstošajiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) noteikumiem.

(3)

Direktīvas 2007/46/EK XI pielikumā ietverts normatīvo aktu saraksts attiecībā uz speciālo transportlīdzekļu EK tipa apstiprinājumu, kā arī īpaši nosacījumi šādiem transportlīdzekļiem. Ir svarīgi pielāgot XI pielikumu, ņemot vērā ar Regulu (EK) Nr. 661/2009 ieviestās pārmaiņas. Izmanto Regulas (EK) Nr. 661/2009 piemērošanas dienu.

(4)

Lai panāktu to tehnisko prasību saskaņošanu, ko piemēro speciālo transportlīdzekļu gatava transportlīdzekļa EK tipa apstiprinājumam, ir svarīgi grozīt Direktīvas 2007/46/EK II pielikumu un paredzēt stingrākas prasības neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem un ar ratiņkrēsliem piekļūstamiem transportlīdzekļiem. Lai dotu nozarei laiku pielāgot savus transportlīdzekļus, šīs stingrākās prasības attiecina tikai uz jauniem transportlīdzekļu tipiem.

(5)

Direktīvas 2007/46/EK XVIII pielikums attiecās uz tādu speciālo transportlīdzekļu reģistrāciju, kas ir nepabeigti transportlīdzekļi, kuriem piešķirts valsts tipa apstiprinājums. Tā kā EK tipa apstiprinājumi aizstās valstu tipa apstiprinājumus atbilstoši Direktīvas 2007/46/EK XIX pielikumā norādītajiem termiņiem, ir lietderīgi svītrot XVIII pielikumu, beidzoties Direktīvas 2007/46/EK XIX pielikumā paredzētajam pārejas posmam.

(6)

Direktīvas 2007/46/EK IV pielikuma II daļā ietverti tie ANO EEK noteikumi, kas atzīti par līdzvērtīgiem IV pielikuma I daļā minētajām direktīvām. Atceļot lielāko daļu šo direktīvu ar Regulu (EK) Nr. 661/2009 no 2014. gada 1. novembra un pieņemot jaunus ANO EEK noteikumus par gājēju drošību, ir lietderīgi atjaunināt atbilstošos ierakstus Direktīvas 2007/46/EK IV pielikuma II daļā. Turklāt ir lietderīgi labot vairākas kļūdas minētās direktīvas IV pielikumā.

(7)

Direktīvas 2007/46/EK XII pielikums tajā pašā dienā tika grozīts ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1229/2012 (3) un ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 (4), un tas var izraisīt neskaidrības attiecībā uz vienību skaitu, kas atļauts transportlīdzekļiem ar mazu sēriju tipa apstiprinājumu, jo Regula (ES) Nr. 1229/2012 tika izstrādāta, lai to publicētu pēc Regulas (ES) Nr. 1230/2012. Lai novērstu šo neskaidrību, ir lietderīgi no jauna publicēt XII pielikuma konsolidēto versiju atbilstoši grozījumiem, kas veikti ar šiem diviem tiesību aktiem.

(8)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Direktīva 2007/46/EK.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tehniskās komitejas mehānisko transportlīdzekļu jautājumos atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvu 2007/46/EK groza šādi:

1)

direktīvas II, IV, XI un XII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu;

2)

direktīvas XVIII pielikumu svītro.

2. pants

No 2014. gada 1. novembra valstu iestādes transportlīdzekļu atbilstības sertifikātus vairs neuzskata par derīgiem 26. panta 1. punkta nolūkā, ja vien attiecīgie tipa apstiprinājumi nav atjaunināti atbilstoši ar šo regulu grozītās Direktīvas 2007/46/EK XI pielikuma prasībām.

Tomēr papildu prasības par pacientu nodalījumu neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļos, kas norādītas Direktīvas 2007/46/EK XI pielikuma 1. papildinājumā, un papildu prasības ar ratiņkrēsliem piekļūstamu transportlīdzekļu ratiņkrēsla fiksācijas un ratiņkrēslā sēdoša pasažiera ierobežotājsistēmas testēšanai, kas norādītas Direktīvas 2007/46/EK XI pielikuma 3. papildinājumā, no 2014. gada 1. novembra piemēro tikai jauniem transportlīdzekļu tipiem.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. panta 2. punktu, 2. pantu un pielikuma 1. punkta a) apakšpunktu un 2. punkta b) apakšpunkta i) punktu piemēro no 2014. gada 1. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 25. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (OV L 200, 31.7.2009., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 10. decembra Regula (ES) Nr. 1229/2012, ar kuru groza IV un XII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (OV L 353, 21.12.2012., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2012. gada 12. decembra Regula (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (OV L 353, 21.12.2012., 31. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvu 2007/46/EK groza šādi:

1)

direktīvas II pielikuma A daļā:

a)

5.3. punktu groza šādi:

“5.3.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzeklis

SC

M kategorijas transportlīdzeklis, kas paredzēts slimu vai ievainotu personu pārvadāšanai un kam ir īpašs šim nolūkam paredzēts aprīkojums.”;

b)

pievieno šādu 5.11. un 5.12. punktu:

“5.11.

Sevišķi lielas kravnesības mehāniskais transportlīdzeklis

SL

N3 kategorijas vilcējauto vai seglu vilcējs, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tam ir vairāk nekā divas asis un vismaz puse no asīm (divas asis no trim trīsasu transportlīdzekļa gadījumā un mutatis mutandis piecasu transportlīdzekļa gadījumā) paredzēta vienlaicīgai braukšanai neatkarīgi no tā, vai vienu no dzenošajām asīm var atvienot;

b)

tas ir paredzēts O4 kategorijas sevišķi lielas kravnesības piekabes vilkšanai un stumšanai;

c)

tā minimālā dzinēja jauda ir 350 kW; un

d)

to var aprīkot ar papildu priekšējo sakabes ierīci, ar ko vilkt smagas kravas.

5.12.

Dažādu iekārtu vedējs

SM

N kategorijas bezceļu transportlīdzeklis (kā definēts 2.3. punktā), kas paredzēts un konstruēts konkrētu savstarpēji maināmu iekārtu vilkšanai, stumšanai, pārvadāšanai un iedarbināšanai:

a)

kam nav mazāk par divām šādu iekārtu uzstādīšanas vietām;

b)

kam ir standartizēta, mehāniska, hidrauliska un/vai elektriska saskarne (piemēram, jaudas noņemšana), lai apgādātu ar dzinējspēku un iedarbinātu iepriekšminētās iekārtas; un

c)

kas atbilst ISO 3833–1977 3.1.4. iedaļas (speciālie transportlīdzekļi) definīcijai.

Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar papildu kravas platformu, tās maksimālais garums nepārsniedz:

a)

1,4 transportlīdzekļa priekšējās vai aizmugurējās šķērsbāzes atkarībā no tā, kura ir lielāka, divasu transportlīdzekļu gadījumā; vai

b)

2,0 transportlīdzekļa priekšējās vai aizmugurējās šķērsbāzes atkarībā no tā, kura ir lielāka, tādu transportlīdzekļu gadījumā, kam ir vairāk nekā divas asis.”;

2)

direktīvas IV pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma I daļu groza šādi:

i)

tabulā 2. ierakstu numurē kā 2.A ierakstu un 38.A ierakstu groza šādi:

“38A

Transportlīdzekļa sēdekļos iebūvēti vai neiebūvēti pagalvji

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 25

X”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

pielikuma 1. papildinājuma 1. tabulā iekļauj šādu 3.B un 38.A ierakstu:

“3B

Pakaļējās drošības konstrukcijas (PDK) un to uzstādīšana; pakaļējās daļas drošība (PDD)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 58

 

B”;

“38A

Pagalvji

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 25

 

X”;

iii)

pielikuma 1. papildinājuma 2. tabulā svītro 38. ierakstu un iekļauj šādu 3.B ierakstu:

“3B

Pakaļējās drošības konstrukcijas (PDK) un to uzstādīšana; pakaļējās daļas drošība (PDD)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 58

 

B”;

b)

pielikuma II daļu groza šādi:

i)

tabulas 2.–57. punktu svītro;

ii)

pievieno šādu 58. punktu:

“58.

Gājēju aizsardzība

127

00

Bremzes (bremžu palīgsistēma)

13–H

00 (9. papildinājums un turpmākie)”;

3)

direktīvas XI pielikumu aizstāj ar šādu:

XI PIELIKUMS

SPECIĀLO TRANSPORTLĪDZEKĻU EK TIPA APSTIPRINĀJUMA RAKSTUROJUMS UN NOTEIKUMI

1. papildinājums

Dzīvojamie transportlīdzekļi, neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļi un katafalkautomobiļi

Punkts

Priekšmets

Atsauce uz normatīvo aktu

M1 ≤ 2 500 kg (1)

M1 > 2 500 kg (1)

M2

M3

1

Atļautais skaņas līmenis

Direktīva 70/157/EEK

H

G+H

G+H

G+H

2

Vieglo transportlīdzekļu emisijas (Euro 5 un Euro 6)/informācijas pieejamība

Regula (EK) Nr. 715/2007

Q (1)

G+Q (1)

G+Q (1)

 

3

Degvielas tvertnes/pakaļējās drošības konstrukcijas

Direktīva 70/221/EEK

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3A

Ugunsbīstamība (šķidrās degvielas tvertnes)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 34

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3B

Pakaļējās drošības konstrukcijas (PDK) un to uzstādīšana; pakaļējās daļas drošība (PDD)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 58

X

X

X

X

4

Pakaļējās numura zīmes uzstādīšanas vieta

Direktīva 70/222/EEK

X

X

X

X

4A

Pakaļējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vieta

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1003/2010

X

X

X

X

5

Stūrēšanas spēks

Direktīva 70/311/EEK

X

G

G

G

5A

Stūres iekārta

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 79

X

G

G

G

6

Durvju slēgmehānismi un viras

Direktīva 70/387/EEK

B

G+B

 

 

6A

Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 130/2012

X

X

 

 

6B

Durvju slēgmehānismi un durvju notures detaļas

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 11

B

G+B

 

 

7

Skaņas signālierīces

Direktīva 70/388/EEK

X

X

X

X

7A

Skaņas signālierīces un signāli

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 28

X

X

X

X

8

Netiešās redzamības ierīces

Direktīva 2003/97/EK

X

G

G

G

8A

Netiešās redzamības ierīces un to uzstādīšana

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 46

X

G

G

G

9

Bremžu iekārtas

Direktīva 71/320/EEK

X

G

G

G

9A

Transportlīdzekļu un to piekabju bremzes

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 13–H

X (4)

G+ A1

 

 

9B

Transportlīdzekļu un to piekabju bremzes

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 13

 

 

G (3)

G (3)

10

Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)

Direktīva 72/245/EEK

X

X

X

X

10A

Elektromagnētiskā savietojamība

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 10

X

X

X

X

12

Iekšējā apdare

Direktīva 74/60/EEK

C

G+C

 

 

12A

Iekšējā apdare

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 21

C

G+C

 

 

13

Pretaizbraukšanas ierīces un imobilaizeri

Direktīva 74/61/EEK

X

G

G

G

13A

Mehānisko transportlīdzekļu aizsardzība pret neatļautu izmantošanu

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 18

 

 

G (4A)

G (4A)

13B

Mehānisko transportlīdzekļu aizsardzība pret neatļautu izmantošanu

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 116

X

G

 

 

14

Trieciendroša stūres iekārta

Direktīva 74/297/EEK

X

G

 

 

14A

Vadītāja aizsargāšana no stūres mehānisma trieciena gadījumā

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 12

X

G

 

 

15

Sēdekļu izturība

Direktīva 74/408/EEK

D

G+D

G+D

G+D

15A

Sēdekļi, to stiprinājumi un pagalvji

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 17

D

G+D

G+D (4B)

G+D (4B)

15B

Lielas pasažierietilpības transportlīdzekļu sēdekļi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 80

 

 

X

X

16

Ārējie izvirzījumi

Direktīva 74/483/EEK

X kabīnei; A+Z pārējai transportlīdzekļa daļai

G kabīnei; A+Z pārējai transportlīdzekļa daļai

 

 

16A

Ārējie izvirzījumi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 26

X kabīnei; A+Z pārējai transportlīdzekļa daļai

G kabīnei; A+Z pārējai transportlīdzekļa daļai

 

 

17

Spidometrs un atpakaļgaitas pārnesums

Direktīva 75/443/EEK

X

X

X

X

17A

Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 130/2012

X

X

X

X

17B

Spidometra ierīce un tās uzstādīšana

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 39

X

X

X

X

18

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

Direktīva 76/114/EEK

X

X

X

X

18A

Obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numurs

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 19/2011

X

X

X

X

19

Drošības jostu stiprinājumi

Direktīva 76/115/EEK

D

G+L

G+L

G+L

19A

Drošības jostu stiprinājumi, ISOFIX stiprinājumu sistēmas un ISOFIX augšējā stiprinājuma saites stiprinājumi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 14

D

G+L

G+L

G+L

20

Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana

Direktīva 76/756/EEK

A+N

A+G+N kabīnei; A+N pārējai transportlīdzekļa daļai

A+G+N kabīnei; A+N pārējai transportlīdzekļa daļai

A+G+N kabīnei; A+N pārējai transportlīdzekļa daļai

20A

Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana transportlīdzekļiem

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 48

A+N

A+G+N kabīnei; A+N pārējai transportlīdzekļa daļai

A+G+N kabīnei; A+N pārējai transportlīdzekļa daļai

A+G+N kabīnei; A+N pārējai transportlīdzekļa daļai

21

Atstarojošās ierīces

Direktīva 76/757/EEK

X

X

X

X

21A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarojošās ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 3

X

X

X

X

22

Kontūrgaismas lukturi, priekšējie un pakaļējie gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi, bremžu signāllukturi, dienas gaitas gaismas lukturi, sānu gabarītgaismas lukturi

Direktīva 76/758/EEK

X

X

X

X

22A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju priekšējie un pakaļējie gabarītgaismas lukturi, bremžu signāllukturi un kontūrgaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 7

X

X

X

X

22B

Mehānisko transportlīdzekļu dienas gaitas gaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 87

X

X

X

X

22C

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu gabarītgaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 91

X

X

X

X

23

Virzienrādītāji

Direktīva 76/759/EEK

X

X

X

X

23A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītāji

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 6

X

X

X

X

24

Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturi

Direktīva 76/760/EEK

X

X

X

X

24A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismošanas ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 4

X

X

X

X

25

Galvenie lukturi (ar spuldzēm)

Direktīva 76/761/EEK

X

X

X

X

25A

Mehānisko transportlīdzekļu hermetizēti halogēntipa galvenie lukturi (HSB), kas izstaro asimetrisku tuvo un/vai tālo gaismu

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 31

X

X

X

X

25B

Kvēlspuldzes, kas paredzētas izmantošanai apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju lukturos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 37

X

X

X

X

25C

Transportlīdzekļu galvenie lukturi, kas aprīkoti ar gāzizlādes gaismas avotiem

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 98

X

X

X

X

25D

Gāzizlādes gaismas avotu izmantošana apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu gāzizlādes lukturos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 99

X

X

X

X

25E

Mehānisko transportlīdzekļu galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo, tālo vai abas gaismas un ir aprīkoti ar kvēlspuldzēm un/vai gaismu izstarojošu diožu (LED) moduļiem

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 112

X

X

X

X

25F

Mehānisko transportlīdzekļu adaptīvās priekšējā apgaismojuma sistēmas (AFS)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 123

X

X

X

X

26

Priekšējie miglas lukturi

Direktīva 76/762/EEK

X

X

X

X

26A

Mehānisko transportlīdzekļu priekšējie miglas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 19

X

X

X

X

27

Jūgierīces

Direktīva 77/389/EEK

E

E

E

E

27A

Jūgierīce

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1005/2010

E

E

E

E

28

Pakaļējie miglas lukturi

Direktīva 77/538/EEK

X

X

X

X

28A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējie miglas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 38

X

X

X

X

29

Atpakaļgaitas lukturi

Direktīva 77/539/EEK

X

X

X

X

29A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 23

X

X

X

X

30

Stāvgaismas lukturi

Direktīva 77/540/EEK

X

X

X

X

30A

Mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 77

X

X

X

X

31

Drošības jostas un ierobežotājsistēmas

Direktīva 77/541/EEK

D

G+M

G+M

G+M

31A

Drošības jostas, ierobežotājsistēmas, bērnu ierobežotājsistēmas un ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 16

D

G+M

G+M

G+M

32

Redzamības lauks

Direktīva 77/649/EEK

X

G

 

 

32A

Priekšējās redzamības lauks

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 125

X

G

 

 

33

Rokas kontrolierīču, signalizatoru un indikatoru apzīmējumi

Direktīva 78/316/EEK

X

X

X

X

33A

Rokas kontrolierīču, signalizatoru un indikatoru novietojums un apzīmējumi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 121

X

X

X

X

34

Pretaizsalšana/pretaizsvīšana

Direktīva 78/317/EEK

X

G (5)

(5)

(5)

34A

Priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 672/2010

X

G (5)

(5)

(5)

35

Apskalotāji/tīrītāji

Direktīva 78/318/EEK

X

G (6)

(6)

(6)

35A

Priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1008/2010

X

G (6)

(6)

(6)

36

Sildierīces

Direktīva 2001/56/EK

X

X

X

X

36A

Sildierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 122

X

X

X

X

37

Dubļusargi

Direktīva 78/549/EEK

X

G

 

 

37A

Dubļusargi

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1009/2010

X

G

 

 

38

Pagalvji

Direktīva 78/932/EEK

D

G+D

 

 

38A

Transportlīdzekļa sēdekļos iebūvēti vai neiebūvēti pagalvji

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 25

D

G+D

A

A

41

Lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu emisijas (Euro IV un Euro V)

Direktīva 2005/55/EK

H (8)

G+H (8)

G+H (8)

G+H (8)

41A

Emisijas (Euro VI), ko rada lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļi/informācijas pieejamība

Regula (EK) Nr. 595/2009

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

44

Masa un gabarīti (automobiļi)

Direktīva 92/21/EEK

X

X

 

 

44A

Masa un gabarīti

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1230/2012

X

X

 

 

45

Bezšķembu stiklojums

Direktīva 92/22/EEK

J

G+J

G+J

G+J

45A

Bezšķembu stiklojuma materiāli un to uzstādīšana transportlīdzekļos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 43

J

G+J

G+J

G+J

46

Riepas

Direktīva 92/23/EEK

X

G

G

G

46A

Riepu uzstādīšana

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 458/2011

X

G

G

G

46B

Pneimatiskās riepas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (C1 klase)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 30

X

G

 

 

46C

Pneimatiskās riepas komerciāliem transportlīdzekļiem un to piekabēm (C2 un C3 klase)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 54

G

G

G

46D

Riepu rites trokšņa emisija, saķere ar slapju virsmu un rites pretestība (C1, C2 un C3 klase)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 117

X

G

G

G

46E

Pagaidu lietošanas rezerves bloks, nulles spiediena riepas un/vai nulles spiediena sistēma, un riepu spiediena kontroles sistēma

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 64

X

G

 

 

47

Ātruma ierobežošanas ierīces

Direktīva 92/24/EEK

 

 

X

X

47A

Transportlīdzekļu ātruma ierobežošana

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 89

 

 

X

X

48

Masas un izmēri (izņemot transportlīdzekļus, kas minēti 44. punktā)

Direktīva 97/27/EK

 

 

X

X

48A

Masa un gabarīti

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1230/2012

 

 

X

X

50

Sakabes

Direktīva 94/20/EK

X (10)

G(10)

G(10)

G(10)

50A

Sakabinātu transportlīdzekļu mehāniskās sakabes sastāvdaļas

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 55

X(10)

G(10)

G(10)

G(10)

51

Uzliesmojamība

Direktīva 95/28/EK

 

 

 

G kabīnei; X pārējai transportlīdzekļa daļai

51A

Atsevišķu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturība

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 118

 

 

 

G kabīnei; X pārējai transportlīdzekļa daļai

52

Autobusi un tālsatiksmes autobusi

Direktīva 2001/85/EK

 

 

A

A

52A

M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 107

 

 

A

A

52B

Lielas pasažierietilpības transportlīdzekļu nesošās virsbūves stiprība

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 66

 

 

A

A

53

Frontālā sadursme

Direktīva 96/79/EK

N/A

N/A

 

 

53A

Pasažieru aizsardzība frontālās sadursmes gadījumā

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 94

N/A

N/A

 

 

54

Sānu sadursme

Direktīva 96/27/EK

N/A

N/A

 

 

54A

Pasažieru aizsardzība sānu sadursmes gadījumā

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 95

N/A

N/A

 

 

58

Gājēju aizsardzība

Regula (EK) Nr. 78/2009

X

N/A.

Tomēr jebkādas transportlīdzekļa frontālās aizsardzības sistēmas atbilst un ir marķētas

 

 

59

Pārstrādājamība

Direktīva 2005/64/EK

N/A

N/A

 

 

61

Gaisa kondicionēšanas sistēma

Direktīva 2006/40/EK

X

G (14)

 

 

62

Ūdeņraža sistēma

Regula (EK) Nr. 79/2009

X

X

X

X

63

Vispārēja drošība

Regula (EK) Nr. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Pārnesumu pārslēgšanas indikatori

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 65/2012

X

G

 

 

65

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 347/2012

 

 

N/A (16)

N/A (16)

66

Joslu uzraudzības sistēma

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 351/2012

 

 

N/A (17)

N/A (17)

67

Īpašas detaļas sašķidrinātai naftas gāzei (SNG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 67

X

X

X

X

68

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas (VAS)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 97

X

G

 

 

69

Elektrodrošība

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 100

X

X

X

X

70

Īpašas detaļas saspiestai dabasgāzei (SDG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 110

X

X

X

X

Papildu prasības neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem

Neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļu pacientu nodalījums atbilst prasībām, kas izklāstītas standartā EN 1789:2007 + A1: 2010 + A2:2014 “Medicīniskie transportlīdzekļi un to aprīkojums. Neatliekamās palīdzības automobiļi”, izņemot 6.5. iedaļu “Aprīkojuma saraksts”. Atbilstības apliecinājumu sniedz tehniskā dienesta testa ziņojumā. Ja ir paredzēta vieta ratiņkrēslam, piemēro 3. papildinājuma prasības par ratiņkrēsla fiksācijas un ratiņkrēslā sēdoša pasažiera ierobežotājsistēmām.

2. papildinājums

Bruņotie transportlīdzekļi

Punkts

Priekšmets

Atsauce uz normatīvo aktu

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Pieļaujamais trokšņu līmenis

Direktīva 70/157/EEK

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Vieglo transportlīdzekļu emisijas (Euro 5 un Euro 6)/informācijas pieejamība

Regula (EK) Nr. 715/2007

A (1)

A (1)

 

A (1)

A (1)

 

 

 

 

 

3

Degvielas tvertnes/pakaļējās drošības konstrukcijas

Direktīva 70/221/EEK

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3A

Ugunsbīstamība (šķidrās degvielas tvertnes)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 34

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3B

Pakaļējās drošības konstrukcijas (PDK) un to uzstādīšana; pakaļējās daļas drošība (PDD)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 58

X

X

X

X

A

A

X

X

X

X

4

Pakaļējās numura zīmes uzstādīšanas vieta

Direktīva 70/222/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Pakaļējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vieta

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Stūrēšanas spēks

Direktīva 70/311/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Stūres iekārta

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Durvju slēgmehānismi un viras

Direktīva 70/387/EEK

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6A

Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B

Durvju slēgmehānismi un durvju notures detaļas

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7

Skaņas signālierīces

Direktīva 70/388/EEK

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

7A

Skaņas signālierīces un signāli

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 28

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

8

Netiešās redzamības ierīces

Direktīva 2003/97/EK

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

8A

Netiešās redzamības ierīces un to uzstādīšana

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 46

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9

Bremžu iekārtas

Direktīva 71/320/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Transportlīdzekļu un to piekabju bremzes

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Vieglo automobiļu bremzes

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 13–H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)

Direktīva 72/245/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Elektromagnētiskā savietojamība

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Iekšējā apdare

Direktīva 74/60/EEK

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Iekšējā apdare

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 21

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Pretaizbraukšanas ierīces un imobilaizeri

Direktīva 74/61/EEK

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Mehānisko transportlīdzekļu aizsardzība pret neatļautu izmantošanu

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 18

 

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13B

Mehānisko transportlīdzekļu aizsardzība pret neatļautu izmantošanu

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Trieciendroša stūres iekārta

Direktīva 74/297/EEK

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

14A

Vadītāja aizsargāšana no stūres mehānisma trieciena gadījumā

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 12

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

15

Sēdekļu izturība

Direktīva 74/408/EEK

X

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15A

Sēdekļi, to stiprinājumi un pagalvji

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 17

X

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Lielas pasažierietilpības transportlīdzekļu sēdekļi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 80

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

16

Ārējie izvirzījumi

Direktīva 74/483/EEK

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Ārējie izvirzījumi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 26

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Spidometrs un atpakaļgaitas pārnesums

Direktīva 75/443/EEK

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Spidometra ierīce un tās uzstādīšana

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

Direktīva 76/114/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numurs

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Drošības jostu stiprinājumi

Direktīva 76/115/EEK

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

19A

Drošības jostu stiprinājumi, ISOFIX stiprinājumu sistēmas un ISOFIX augšējā stiprinājuma saites stiprinājumi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 14

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20

Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana

Direktīva 76/756/EEK

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20A

Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana transportlīdzekļiem

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Atstarojošās ierīces

Direktīva 76/757/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarojošās ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Kontūrgaismas lukturi, priekšējie un pakaļējie gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi, bremžu signāllukturi, sānu gabarītgaismas lukturi, dienas gaitas gaismas lukturi

Direktīva 76/758/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju priekšējie un pakaļējie gabarītgaismas lukturi, bremžu signāllukturi un kontūrgaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Mehānisko transportlīdzekļu dienas gaitas gaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu gabarītgaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Virzienrādītāji

Direktīva 76/759/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītāji

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturi

Direktīva 76/760/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismošanas ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Galvenie lukturi (ar spuldzēm)

Direktīva 76/761/EEK

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Mehānisko transportlīdzekļu hermetizēti halogēntipa galvenie lukturi (HSB), kas izstaro asimetrisku tuvo un/vai tālo gaismu

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Kvēlspuldzes, kas paredzētas izmantošanai apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju lukturos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Transportlīdzekļu galvenie lukturi, kas aprīkoti ar gāzizlādes gaismas avotiem

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Gāzizlādes gaismas avotu izmantošana apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu gāzizlādes lukturos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Mehānisko transportlīdzekļu galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo, tālo vai abas gaismas un ir aprīkoti ar kvēlspuldzēm un/vai gaismu izstarojošu diožu (LED) moduļiem

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Mehānisko transportlīdzekļu adaptīvās priekšējā apgaismojuma sistēmas (AFS)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Priekšējie miglas lukturi

Direktīva 76/762/EEK

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Mehānisko transportlīdzekļu priekšējie miglas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Jūgierīces

Direktīva 77/389/EEK

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Jūgierīce

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1005/2010

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Pakaļējie miglas lukturi

Direktīva 77/538/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējie miglas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Atpakaļgaitas lukturi

Direktīva 77/539/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Stāvgaismas lukturi

Direktīva 77/540/EEK

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Drošības jostas un ierobežotājsistēmas

Direktīva 77/541/EEK

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

31A

Drošības jostas, ierobežotājsistēmas, bērnu ierobežotājsistēmas un ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 16

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32

Redzamības lauks

Direktīva 77/649/EEK

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Priekšējās redzamības lauks

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 125

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Rokas kontrolierīču, signalizatoru un indikatoru apzīmējumi

Direktīva 78/316/EEK

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Rokas kontrolierīču, signalizatoru un indikatoru novietojums un apzīmējumi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Pretaizsalšana/pretaizsvīšana

Direktīva 78/317/EEK

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

Priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 672/2010

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Apskalotāji/tīrītāji

Direktīva 78/318/EEK

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1008/2010

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Sildierīces

Direktīva 2001/56/EK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Sildierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Dubļusargi

Direktīva 78/549/EEK

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Dubļusargi

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Pagalvji

Direktīva 78/932/EEK

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Transportlīdzekļa sēdekļos iebūvēti vai neiebūvēti pagalvji

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu emisijas (Euro IV un Euro V)

Direktīva 2005/55/EK

A (8)

X (8)

X

X (8)

X (8)

X

 

 

 

 

41A

Emisijas (Euro VI), ko rada lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļi/informācijas pieejamība

Regula (EK) Nr. 595/2009

X (9)

X (9)

X

X (9)

X (9)

X

 

 

 

 

42

Sānu aizsardzība

Direktīva 89/297/EEK

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Smagkravas transportlīdzekļu sānu drošības konstrukcijas

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Pretšļakatu ierīces

Direktīva 91/226/EEK

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Pretšļakatu ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44

Masa un gabarīti (automobiļi)

Direktīva 92/21/EEK

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Masa un gabarīti

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Bezšķembu stiklojums

Direktīva 92/22/EEK

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

45A

Bezšķembu stiklojuma materiāli un to uzstādīšana transportlīdzekļos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 43

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46

Riepas

Direktīva 92/23/EEK

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46A

Riepu uzstādīšana

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 458/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46B

Pneimatiskās riepas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (C1 klase)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 30

A

 

 

A

 

 

A

A

 

 

46C

Pneimatiskās riepas komerciāliem transportlīdzekļiem un to piekabēm (C2 un C3 klase)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 54

 

A

A

A

A

A

 

 

A

A

46D

Riepu rites trokšņa emisija, saķere ar slapju virsmu un rites pretestība (C1, C2 un C3 klase)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 117

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46E

Pagaidu lietošanas rezerves bloks, nulles spiediena riepas un/vai nulles spiediena sistēma, un riepu spiediena kontroles sistēma

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 64

A (9A)

 

 

A (9A)

 

 

 

 

 

 

47

Ātruma ierobežošanas ierīces

Direktīva 92/24/EEK

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Transportlīdzekļu ātruma ierobežošana

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masas un izmēri (izņemot transportlīdzekļus, kas minēti 44. punktā)

Direktīva 97/27/EK

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Masa un gabarīti

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Kabīņu ārējie izvirzījumi

Direktīva 92/114/EEK

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

49A

Komerciālo transportlīdzekļu ārējie izvirzījumi uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 61

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50

Sakabes

Direktīva 94/20/EK

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50A

Sakabinātu transportlīdzekļu mehāniskās sakabes sastāvdaļas

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Cietas sakabes ierīces (CSI); apstiprināta tipa CSI uzstādīšana

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 102

 

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51

Uzliesmojamība

Direktīva 95/28/EK

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Atsevišķu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturība

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobusi un tālsatiksmes autobusi

Direktīva 2001/85/EK

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52A

M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 107

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52B

Lielas pasažierietilpības transportlīdzekļu nesošās virsbūves stiprība

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 66

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

53

Frontālā sadursme

Direktīva 96/79/EK

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Pasažieru aizsardzība frontālās sadursmes gadījumā

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 94

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Sānu sadursme

Direktīva 96/27/EK

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

54A

Pasažieru aizsardzība sānu sadursmes gadījumā

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 95

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

55

(ieraksta nav)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Transportlīdzekļi, kas paredzēti bīstamu kravu pārvadājumiem

Direktīva 98/91/EK

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

56A

Transportlīdzekļi, kas paredzēti bīstamu kravu pārvadājumiem

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 105

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

57

Priekšējās drošības konstrukcijas

Direktīva 2000/40/EK

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Priekšējās drošības konstrukcijas (PDK) un to uzstādīšana; priekšējās daļas drošība (PDD)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Gājēju aizsardzība

Regula (EK) Nr. 78/2009

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

59

Pārstrādājamība

Direktīva 2005/64/EK

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

60

(ieraksta nav)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Gaisa kondicionēšanas sistēmas

Direktīva 2006/40/EK

X

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

62

Ūdeņraža sistēma

Regula (EK) Nr. 79/2009

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

63

Vispārēja drošība

Regula (EK) Nr. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Pārnesumu pārslēgšanas indikatori

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 347/2012

 

(16)

(16)

 

(16)

(16)

 

 

 

 

66

Joslu uzraudzības sistēma

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 351/2012

 

(17)

(17)

 

(17)

(17)

 

 

 

 

67

Īpašas detaļas sašķidrinātai naftas gāzei (SNG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas (VAS)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Elektrodrošība

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Īpašas detaļas saspiestai dabasgāzei (SDG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

3. papildinājums

Ratiņkrēsliem piekļūstami transportlīdzekļi

Punkts

Priekšmets

Normatīvais akts

M1

1

Pieļaujamais trokšņu līmenis

Direktīva 70/157/EEK

G+W0

2

Vieglo transportlīdzekļu emisijas (Euro 5 un Euro 6)/informācijas pieejamība

Regula (EK) Nr. 715/2007

G+W1

3

Degvielas tvertnes/pakaļējās drošības konstrukcijas

Direktīva 70/221/EEK

X+W2

3A

Ugunsbīstamība (šķidrās degvielas tvertnes)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 34

X+W2

3B

Pakaļējās drošības konstrukcijas (PDK) un to uzstādīšana; pakaļējās daļas drošība (PDD)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 58

X

4

Pakaļējās numura zīmes uzstādīšanas vieta

Direktīva 70/222/EEK

X

4A

Pakaļējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vieta

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1003/2010

X

5

Stūrēšanas spēks

Direktīva 70/311/EEK

G

5A

Stūres iekārta

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 79

G

6

Durvju slēgmehānismi un viras

Direktīva 70/387/EEK

X

6A

Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 130/2012

X

6B

Durvju slēgmehānismi un durvju notures detaļas

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 11

X

7

Skaņas signālierīces

Direktīva 70/388/EEK

X

7A

Skaņas signālierīces un signāli

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 28

X

8

Netiešās redzamības ierīces

Direktīva 2003/97/EK

X

8A

Netiešās redzamības ierīces un to uzstādīšana

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 46

X

9

Bremžu iekārtas

Direktīva 71/320/EEK

G

9B

Vieglo automobiļu bremzes

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 13–H

G+A1

10

Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)

Direktīva 72/245/EEK

X

10A

Elektromagnētiskā savietojamība

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 10

X

12

Iekšējā apdare

Direktīva 74/60/EEK

G+C

12A

Iekšējā apdare

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 21

G+C

13

Pretaizbraukšanas ierīces un imobilaizeri

Direktīva 74/61/EEK

X

13B

Mehānisko transportlīdzekļu aizsardzība pret neatļautu izmantošanu

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 116

X

14

Trieciendroša stūres iekārta

Direktīva 74/297/EEK

G

14A

Vadītāja aizsargāšana no stūres mehānisma trieciena gadījumā

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 12

G

15

Sēdekļu izturība

Direktīva 74/408/EEK

G+W3

15A

Sēdekļi, to stiprinājumi un pagalvji

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 17

G+W3

16

Ārējie izvirzījumi

Direktīva 74/483/EEK

G+W4

16A

Ārējie izvirzījumi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 26

G+W4

17

Spidometrs un atpakaļgaitas pārnesums

Direktīva 75/443/EEK

X

17A

Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 130/2012

X

17B

Spidometra ierīce un tās uzstādīšana

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 39

X

18

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

Direktīva 76/114/EEK

X

18A

Obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numurs

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 19/2011

X

19

Drošības jostu stiprinājumi

Direktīva 76/115/EEK

X+W5

19A

Drošības jostu stiprinājumi, ISOFIX stiprinājumu sistēmas un ISOFIX augšējā stiprinājuma saites stiprinājumi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 14

X+W5

20

Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana

Direktīva 76/756/EEK

X

20A

Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana transportlīdzekļiem

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 48

X

21

Atstarojošās ierīces

Direktīva 76/757/EEK

X

21A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarojošās ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 3

X

22

Kontūrgaismas lukturi, priekšējie un pakaļējie gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi, bremžu signāllukturi, sānu gabarītgaismas lukturi, dienas gaitas gaismas lukturi

Direktīva 76/758/EEK

X

22A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju priekšējie un pakaļējie gabarītgaismas lukturi, bremžu signāllukturi un kontūrgaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 7

X

22B

Mehānisko transportlīdzekļu dienas gaitas gaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 87

X

22C

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu gabarītgaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 91

X

23

Virzienrādītāji

Direktīva 76/759/EEK

X

23A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītāji

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 6

X

24

Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturi

Direktīva 76/760/EEK

X

24A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismošanas ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 4

X

25

Galvenie lukturi (ar spuldzēm)

Direktīva 76/761/EEK

X

25A

Mehānisko transportlīdzekļu hermetizēti halogēntipa galvenie lukturi (HSB), kas izstaro asimetrisku tuvo un/vai tālo gaismu

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 31

X

25B

Kvēlspuldzes, kas paredzētas izmantošanai apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju lukturos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 37

X

25C

Transportlīdzekļu galvenie lukturi, kas aprīkoti ar gāzizlādes gaismas avotiem

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 98

X

25D

Gāzizlādes gaismas avotu izmantošana apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu gāzizlādes lukturos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 99

X

25E

Mehānisko transportlīdzekļu galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo, tālo vai abas gaismas un ir aprīkoti ar kvēlspuldzēm un/vai gaismu izstarojošu diožu (LED) moduļiem

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 112

X

25F

Mehānisko transportlīdzekļu adaptīvās priekšējā apgaismojuma sistēmas (AFS)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 123

X

26

Priekšējie miglas lukturi

Direktīva 76/762/EEK

X

26A

Mehānisko transportlīdzekļu priekšējie miglas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 19

X

27

Jūgierīces

Direktīva 77/389/EEK

E

27A

Jūgierīce

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1005/2010

E

28

Pakaļējie miglas lukturi

Direktīva 77/538/EEK

X

28A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējie miglas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 38

X

29

Atpakaļgaitas lukturi

Direktīva 77/539/EEK

X

29A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 23

X

30

Stāvgaismas lukturi

Direktīva 77/540/EEK

X

30A

Mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 77

X

31

Drošības jostas un ierobežotājsistēmas

Direktīva 77/541/EEK

X+W6

31A

Drošības jostas, ierobežotājsistēmas, bērnu ierobežotājsistēmas un ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 16

X+W6

32

Redzamības lauks

Direktīva 77/649/EEK

G

32A

Priekšējās redzamības lauks

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 125

G

33

Rokas kontrolierīču, signalizatoru un indikatoru apzīmējumi

Direktīva 78/316/EEK

X

33A

Rokas kontrolierīču, signalizatoru un indikatoru novietojums un apzīmējumi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 121

X

34

Pretaizsalšana/pretaizsvīšana

Direktīva 78/317/EEK

G (5)

34A

Priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 672/2010

G (5)

35

Apskalotāji/tīrītāji

Direktīva 78/318/EEK

G (6)

35A

Priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1008/2010

G (6)

36

Sildierīces

Direktīva 2001/56/EK

X

36A

Sildierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 122

X

37

Dubļusargi

Direktīva 78/549/EEK

G

37A

Dubļusargi

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1009/2010

G

38

Pagalvji

Direktīva 78/932/EEK

X

38A

Transportlīdzekļa sēdekļos iebūvēti vai neiebūvēti pagalvji

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 25

X

41

Lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu emisijas (Euro IV un Euro V)

Direktīva 2005/55/EK

X+W1 (8)

41A

Emisijas (Euro VI), ko rada lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļi/informācijas pieejamība

Regula (EK) Nr. 595/2009

X+W1 (9)

44

Masa un gabarīti (automobiļi)

Direktīva 92/21/EEK

X+W8

44A

Masa un gabarīti

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1230/2012

X+W8

45

Bezšķembu stiklojums

Direktīva 92/22/EEK

G

45A

Bezšķembu stiklojuma materiāli un to uzstādīšana transportlīdzekļos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 43

G

46

Riepas

Direktīva 92/23/EEK

X

46A

Riepu uzstādīšana

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 458/2011

X

46B

Pneimatiskās riepas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (C1 klase)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 30

X

46D

Riepu rites trokšņa emisija, saķere ar slapju virsmu un rites pretestība (C1, C2 un C3 klase)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 117

X

46E

Pagaidu lietošanas rezerves bloks, nulles spiediena riepas un/vai nulles spiediena sistēma, un riepu spiediena kontroles sistēma

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 64

G (9A)

50

Sakabes

Direktīva 94/20/EK

X (10)

50A

Sakabinātu transportlīdzekļu mehāniskās sakabes sastāvdaļas

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 55

X (10)

53

Frontālā sadursme

Direktīva 96/79/EK

N/A

53A

Pasažieru aizsardzība frontālās sadursmes gadījumā

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 94

N/A

54

Sānu sadursme

Direktīva 96/27/EK

N/A

54A

Pasažieru aizsardzība sānu sadursmes gadījumā

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 95

N/A

58

Gājēju aizsardzība

Regula (EK) Nr. 78/2009

G

59

Pārstrādājamība

Direktīva 2005/64/EK

N/A

61

Gaisa kondicionēšanas sistēmas

Direktīva 2006/40/EK

G

62

Ūdeņraža sistēma

Regula (EK) Nr. 79/2009

X

63

Vispārēja drošība

Regula (EK) Nr. 661/2009

X (15)

64

Pārnesumu pārslēgšanas indikatori

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 65/2012

G

67

Īpašas detaļas sašķidrinātai naftas gāzei (SNG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 67

X

68

Transportlīdzekļa signalizācijas sistēmas (VAS)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 97

X

69

Elektrodrošība

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 100

X

70

Īpašas detaļas saspiestai dabasgāzei (SDG) un to uzstādīšana mehāniskajos transportlīdzekļos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 110

X

Papildu prasības ratiņkrēsla fiksācijas un ratiņkrēslā sēdoša pasažiera ierobežotājsistēmas testēšanai

Piezīme:

Piemēro šādu 1. iedaļu un vai nu 2., vai 3. iedaļu.

0.   Definīcijas

0.1.

Ratiņkrēslu aizvietotājs (SWC) ir stingrs, atkārtoti izmantojams testa ratiņkrēsls, kā definēts ISO 10542–1:2012 3. iedaļā.

0.2.

P punkts ir ratiņkrēslā sēdoša pasažiera gurna atrašanās vieta, sēžot SWC, kā definēts ISO 10542–1:2012 3. iedaļā.

1.   Vispārējas prasības

1.1.

Katra ratiņkrēslam paredzētā vieta ir aprīkota ar stiprinājumiem, pie kuriem piestiprina ratiņkrēsla fiksācijas un ratiņkrēslā sēdoša pasažiera ierobežotājsistēmu (WTORS).

1.2.

Ratiņkrēslā sēdoša pasažiera apakšējie jostu stiprinājumi ir izvietoti atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr. 14–07 5.4.2.2. punktam attiecībā pret P punktu uz SWC, kad tas novietots izgatavotāja noteiktajā braukšanas virzienā. Augšējais(-ie) stiprinājums(-i) atrodas vismaz 1 100 mm virs horizontālās plaknes, kas šķērso SWC aizmugurējo riteņu un transportlīdzekļa grīdas saskares punktus. Šādam stāvoklim jāsaglabājas arī pēc testa, kas veikts atbilstoši turpmāk norādītajam 2. punktam.

1.3.

Novērtē WTORS pasažiera jostu, lai nodrošinātu atbilstību ANO EEK Noteikumu Nr. 16–06 8.2.2.–8.2.2.4. punktam un 8.3.1.–8.3.4. punktam.

1.4.

Minimālais ISOFIX bērnu sēdekļa stiprinājumu skaits nav jānodrošina. Vairākposmu apstiprināšanas gadījumā, ja ISOFIX stiprinājumu sistēmu ir ietekmējusi pārveidošana, sistēmu vai nu atkārtoti testē, vai arī stiprinājumus atzīst par nederīgiem. Otrajā gadījumā ISOFIX marķējumus noņem un transportlīdzekļa pircējam sniedz atbilstošu informāciju.

2.   Statiskais tests transportlīdzeklī

2.1.   Ratiņkrēslā sēdoša pasažiera ierobežotājsistēmas stiprinājumi

2.1.1.

Ratiņkrēslā sēdoša pasažiera ierobežotājsistēmas stiprinājumi iztur statiskos spēkus, kas paredzēti pasažieru ierobežotājsistēmu stiprinājumiem ANO EEK Noteikumos Nr. 14–07, kā arī statiskos spēkus, ko piemēro ratiņkrēsla fiksācijas stiprinājumiem, kā norādīts 2.2. punktā.

2.2.   Ratiņkrēsla fiksācijas stiprinājumi

Ratiņkrēsla fiksācijas stiprinājumi vismaz 0,2 sekundes iztur šādus spēkus, ko piemēro, izmantojot SWC (vai piemērotu ratiņkrēslu aizvietotāju, kura garenbāze, sēdekļa augstums un fiksācijas stiprinājumu pievienošanas punkti atbilst SWC specifikācijai), 300 +/– 100 mm augstumā no virsmas, uz kuras balstās SWC.

2.2.1.

Ja ratiņkrēsls vērsts uz priekšu, vienlaikus piemērots spēks, kas atbilst spēkam, kuru piemēro pasažiera ierobežotājsistēmas stiprinājumiem, 24,5 kN apmērā un

2.2.2.

otrs tests, piemērojot statisku spēku 8,2 kN apmērā, kas vērsts uz transportlīdzekļa aizmuguri.

2.2.3.

Ja ratiņkrēsls vērsts uz aizmuguri, vienlaikus piemērots spēks, kas atbilst spēkam, kuru piemēro pasažiera ierobežotājsistēmas stiprinājumiem, 8,2 kN apmērā un

2.2.4.

otrs tests, piemērojot statisku spēku 24,5 kN apmērā, kas vērsts uz transportlīdzekļa priekšu.

2.3.   Sistēmas sastāvdaļas

2.3.1.

Visas WTORS sastāvdaļas atbilst ISO 10542–1:2012 attiecīgajām prasībām. Tomēr dinamisko testu, kas norādīts ISO 10542–1:2012 A pielikumā un 5.2.2. un 5.2.3. punktā, veic visai WTORS, izmantojot transportlīdzekļa stiprinājuma ģeometriju, nevis testa ģeometriju, kas norādīta ISO 10542–1:2012 A pielikumā. To var veikt, izmantojot transportlīdzekļa konstrukciju vai konstrukcijas aizvietotāju, kam ir atbilstoša transportlīdzekļa WTORS stiprinājuma ģeometrija. Katra stiprinājuma atrašanās vieta ietilpst tās pielaides robežās, kas paredzēta ANO EEK Noteikumu Nr. 16–06 7.7.1. punktā.

2.3.2.

Ja WTORS pasažiera ierobežotājsistēmas daļa ir apstiprināta atbilstoši ANO EEK Noteikumiem Nr. 16–06, uz to attiecina visas WTORS dinamisko testu, kā norādīts 2.3.1. punktā, un uzskata, ka ir ievērotas ISO 10542–1:2012 5.1., 5.3. un 5.4. punkta prasības.

3.   Dinamiskais tests transportlīdzeklī

3.1.

WTORS sistēmas pilno komplektāciju testē, izmantojot dinamisko testu transportlīdzeklī atbilstoši ISO 10542–1:2012 5.2.2. un 5.2.3. punktam un A pielikumam, testējot visas sastāvdaļas/stiprinājumus vienlaikus un izmantojot daļēji nokomplektēta transportlīdzekļa virsbūvi vai raksturīgu konstrukciju.

3.2.

WTORS sastāvdaļas atbilst ISO 10542–1:2012 5.1., 5.3. un 5.4. punkta attiecīgajām prasībām. Uzskata, ka šīs prasības ir ievērotas attiecībā uz pasažieru ierobežotājsistēmu, ja tā ir apstiprināta atbilstoši ANO EEK Noteikumiem Nr. 16–06.

4. papildinājums

Citi speciālie transportlīdzekļi (tostarp īpašās grupas speciālie transportlīdzekļi, dažādu iekārtu vedēji un dzīvojamās piekabes)

Direktīvas IV pielikuma prasības ievēro maksimālajā apjomā. Izņēmumus piemēro vienīgi tad, ja izgatavotājs apstiprinātājai iestādei uzskatāmi pierāda, ka transportlīdzeklis īpašo funkciju dēļ nevar atbilst visām prasībām.

Punkts

Priekšmets

Atsauce uz normatīvo aktu

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Pieļaujamais trokšņu līmenis

Direktīva 70/157/EEK

H

H

H

H

H

 

 

 

 

2

Vieglo transportlīdzekļu emisijas (Euro 5 un Euro 6)/informācijas pieejamība

Regula (EK) Nr. 715/2007

Q (1)

 

Q+ V1 (1)

Q+ V1 (1)

 

 

 

 

 

3

Degvielas tvertnes/pakaļējās drošības konstrukcijas

Direktīva 70/221/EEK

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

X

X

X

X

3A

Ugunsbīstamība (šķidrās degvielas tvertnes)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 34

F

F

F

F

F

X

X

X

X

3B

Pakaļējās drošības konstrukcijas (PDK) un to uzstādīšana; pakaļējās daļas drošība (PDD)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 58

X

X

A

A

A

X

X

X

X

4

Pakaļējās numura zīmes uzstādīšanas vieta

Direktīva 70/222/EEK

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

4A

Pakaļējās numura zīmes uzstādīšanas un piestiprināšanas vieta

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1003/2010

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

5

Stūrēšanas spēks

Direktīva 70/311/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Stūres iekārta

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Durvju slēgmehānismi un viras

Direktīva 70/387/EEK

 

 

B

B

B

 

 

 

 

6A

Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 130/2012

X

X

B

B

B

 

 

 

 

6B

Durvju slēgmehānismi un durvju notures detaļas

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 11

 

 

B

 

 

 

 

 

 

7

Skaņas signālierīces

Direktīva 70/388/EEK

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A

Skaņas signālierīces un signāli

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 28

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Netiešās redzamības ierīces

Direktīva 2003/97/EK

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A

Netiešās redzamības ierīces un to uzstādīšana

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 46

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Bremžu iekārtas

Direktīva 71/320/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Transportlīdzekļu un to piekabju bremzes

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 13

X (3)

X (3)

X (3)

X+ U1(3)

X+ U1(3)

X

X

X (3)

X (3)

9B

Vieglo automobiļu bremzes

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 13–H

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Radiotraucējumi (elektromagnētiskā savietojamība)

Direktīva 72/245/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Elektromagnētiskā savietojamība

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

Pretaizbraukšanas ierīces un imobilaizeri

Direktīva 74/61/EEK

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Mehānisko transportlīdzekļu aizsardzība pret neatļautu izmantošanu

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 18

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13B

Mehānisko transportlīdzekļu aizsardzība pret neatļautu izmantošanu

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 116

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Trieciendroša stūres iekārta

Direktīva 74/297/EEK

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A

Vadītāja aizsargāšana no stūres mehānisma trieciena gadījumā

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 12

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Sēdekļu izturība

Direktīva 74/408/EEK

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15A

Sēdekļi, to stiprinājumi un pagalvji

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 17

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Lielas pasažierietilpības transportlīdzekļu sēdekļi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 80

D

D

 

 

 

 

 

 

 

17

Spidometrs un atpakaļgaitas pārnesums

Direktīva 75/443/EEK

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Transportlīdzekļa pieejamība un manevrējamība

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 130/2012

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Spidometra ierīce un tās uzstādīšana

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 39

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Obligātās izgatavotāja plāksnītes

Direktīva 76/114/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numurs

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Drošības jostu stiprinājumi

Direktīva 76/115/EEK

D

D

D

D

D

 

 

 

 

19A

Drošības jostu stiprinājumi, ISOFIX stiprinājumu sistēmas un ISOFIX augšējā stiprinājuma saites stiprinājumi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 14

D

D

D

D

D

 

 

 

 

20

Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana

Direktīva 76/756/EEK

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20A

Apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšana transportlīdzekļiem

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 48

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Atstarojošās ierīces

Direktīva 76/757/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atstarojošās ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Kontūrgaismas lukturi, priekšējie un pakaļējie gabarītgaismas (stāvgaismas) lukturi, bremžu signāllukturi, sānu gabarītgaismas lukturi, dienas gaitas gaismas lukturi

Direktīva 76/758/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju priekšējie un pakaļējie gabarītgaismas lukturi, bremžu signāllukturi un kontūrgaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Mehānisko transportlīdzekļu dienas gaitas gaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 87

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju sānu gabarītgaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Virzienrādītāji

Direktīva 76/759/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju virzienrādītāji

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturi

Direktīva 76/760/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismošanas ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Galvenie lukturi (ar spuldzēm)

Direktīva 76/761/EEK

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Mehānisko transportlīdzekļu hermetizēti halogēntipa galvenie lukturi (HSB), kas izstaro asimetrisku tuvo un/vai tālo gaismu

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 31

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Kvēlspuldzes, kas paredzētas izmantošanai apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju lukturos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Transportlīdzekļu galvenie lukturi, kas aprīkoti ar gāzizlādes gaismas avotiem

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 98

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Gāzizlādes gaismas avotu izmantošana apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu gāzizlādes lukturos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 99

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Mehānisko transportlīdzekļu galvenie lukturi, kas izstaro asimetrisku tuvo, tālo vai abas gaismas un ir aprīkoti ar kvēlspuldzēm un/vai gaismu izstarojošu diožu (LED) moduļiem

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 112

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Mehānisko transportlīdzekļu adaptīvās priekšējā apgaismojuma sistēmas (AFS)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 123

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Priekšējie miglas lukturi

Direktīva 76/762/EEK

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Mehānisko transportlīdzekļu priekšējie miglas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 19

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Jūgierīces

Direktīva 77/389/EEK

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Jūgierīce

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1005/2010

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Pakaļējie miglas lukturi

Direktīva 77/538/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējie miglas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Atpakaļgaitas lukturi

Direktīva 77/539/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atpakaļgaitas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Stāvgaismas lukturi

Direktīva 77/540/EEK

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Mehānisko transportlīdzekļu stāvgaismas lukturi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 77

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Drošības jostas un ierobežotājsistēmas

Direktīva 77/541/EEK

D

D

D

D

D

 

 

 

 

31A

Drošības jostas, ierobežotājsistēmas, bērnu ierobežotājsistēmas un ISOFIX bērnu ierobežotājsistēmas

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 16

D

D

D

D

D

 

 

 

 

33

Rokas kontrolierīču, signalizatoru un indikatoru apzīmējumi

Direktīva 78/316/EEK

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Rokas kontrolierīču, signalizatoru un indikatoru novietojums un apzīmējumi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 121

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Pretaizsalšana/pretaizsvīšana

Direktīva 78/317/EEK

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

Priekšējā stikla pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 672/2010

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Apskalotāji/tīrītāji

Direktīva 78/318/EEK

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Priekšējā stikla tīrīšanas un apskalošanas ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1008/2010

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Sildierīces

Direktīva 2001/56/EK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Sildierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38A

Transportlīdzekļa sēdekļos iebūvēti vai neiebūvēti pagalvji

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu emisijas (Euro IV un Euro V)

Direktīva 2005/55/EK

H (8)

H

H (8)

H (8)

H

 

 

 

 

41A

Emisijas (Euro VI), ko rada lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļi/informācijas pieejamība

Regula (EK) Nr. 595/2009

H (9)

H

H (9)

H (9)

H

 

 

 

 

42

Sānu aizsardzība

Direktīva 89/297/EEK

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Smagkravas transportlīdzekļu sānu drošības konstrukcijas

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 73

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Pretšļakatu ierīces

Direktīva 91/226/EEK

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Pretšļakatu ierīces

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 109/2011

 

 

X

X

X

X

X

X

X

45

Bezšķembu stiklojums

Direktīva 92/22/EEK

J

J

J

J

J

J

J

J

J

45A

Bezšķembu stiklojuma materiāli un to uzstādīšana transportlīdzekļos

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 43

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Riepas

Direktīva 92/23/EEK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Riepu uzstādīšana

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneimatiskās riepas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (C1 klase)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 30

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Pneimatiskās riepas komerciāliem transportlīdzekļiem un to piekabēm (C2 un C3 klase)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 54

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Riepu rites trokšņa emisija, saķere ar slapju virsmu un rites pretestība (C1, C2 un C3 klase)

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Pagaidu lietošanas rezerves bloks, nulles spiediena riepas un/vai nulles spiediena sistēma, un riepu spiediena kontroles sistēma

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 64

 

 

X (9A)

 

 

 

 

 

 

47

Ātruma ierobežošanas ierīces

Direktīva 92/24/EEK

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Transportlīdzekļu ātruma ierobežošana

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 89

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masas un izmēri (izņemot transportlīdzekļus, kas minēti 44. punktā)

Direktīva 97/27/EK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Masa un gabarīti

Regula (EK) Nr. 661/2009

Regula (ES) Nr. 1230/2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Kabīņu ārējie izvirzījumi

Direktīva 92/114/EEK

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A

Komerciālo transportlīdzekļu ārējie izvirzījumi uz priekšu no kabīnes aizmugurējā paneļa

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 61

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Sakabes

Direktīva 94/20/EK

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50A

Sakabinātu transportlīdzekļu mehāniskās sakabes sastāvdaļas

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Cietas sakabes ierīces (CSI); apstiprināta tipa CSI uzstādīšana

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 102

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51

Uzliesmojamība

Direktīva 95/28/EK

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Atsevišķu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu iekšējās apdares materiālu ugunsizturība

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 118

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobusi un tālsatiksmes autobusi

Direktīva 2001/85/EK

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A

M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļi

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 107

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Lielas pasažierietilpības transportlīdzekļu nesošās virsbūves stiprība

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 66

X

X

 

 

 

 

 

 

 

54

Sānu sadursme

Direktīva 96/27/EK

 

 

A

 

 

 

 

 

 

54A

Pasažieru aizsardzība sānu sadursmes gadījumā

Regula (EK) Nr. 661/2009

ANO EEK Noteikumi Nr. 95

 

 

A