ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.067.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 67

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 7. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 211/2014 (2014. gada 27. februāris), ar ko labo Komisijas Regulas (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), redakciju slovāku valodā ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 212/2014 (2014. gada 6. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz piesārņotāja citrinīna maksimāli pieļaujamo koncentrāciju uztura bagātinātājos, kuru pamatā ir ar sarkano raugu Monascus purpureus fermentēti rīsi ( 1 )

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 213/2014 (2014. gada 6. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

5

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2014/121/ES

 

*

ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 1/2014 (2014. gada 7. februāris), ar ko ieceļ Uzņēmumu attīstības centra (UAC) Valdes locekļus

7

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

7.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 211/2014

(2014. gada 27. februāris),

ar ko labo Komisijas Regulas (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), redakciju slovāku valodā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 74. panta 1. punktu un 132. pantu,

tā kā:

(1)

Slovāku valodas redakcijā būtu jālabo kļūda, kas trīs reizes parādās Komisijas Regulas (EK) Nr. 340/2008 (2), kurā grozījumi izdarīti ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 254/2013 (3), III pielikuma 4. tabulā. Tas neskar pārējo valodu redakcijas.

(2)

Tāpēc būtu attiecīgi jālabo Regula (EK) Nr. 340/2008.

(3)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecas tikai uz redakciju slovāku valodā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 27. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Regula (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 107, 17.4.2008., 6. lpp.).

(3)  Komisijas 2013. gada 20. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 254/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 79, 21.3.2013., 7. lpp.).


7.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 212/2014

(2014. gada 6. marts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz piesārņotāja citrinīna maksimāli pieļaujamo koncentrāciju uztura bagātinātājos, kuru pamatā ir ar sarkano raugu Monascus purpureus fermentēti rīsi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 8. februāra Regulu (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (2), noteikta mikotoksīnu maksimālā koncentrācija pārtikā.

(2)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē (ekspertu grupa), 2012. gada 2. martā pēc Komisijas pieprasījuma pieņēma atzinumu par apdraudējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai saistībā ar citrinīna sastopamību pārtikā un barībā (3). Ekspertu grupa nolēma raksturot citrinīna radīto apdraudējumu, pamatojoties uz pieejamajiem datiem par nefrotoksiskumu, un noteica līmeni, kurā nerodas bažas par nefrotoksiskumu. Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenim (NOAEL) 20 μg uz kg ķermeņa svara dienā, piemērojot nenoteiktības faktoru 100, līmenis, kurā nerodas bažas par nefrotoksiskumu cilvēkiem, ir 0,2 μg uz kg ķermeņa svara dienā. Ekspertu grupa secināja, ka, pamatojoties uz pieejamajiem datiem, nevar izslēgt bažas par genotoksicitāti un kancerogenitāti, ja citrinīnu lieto koncentrācijā, kurā nerodas bažas par nefrotoksiskumu.

(3)

Pēc Nīderlandes kompetentās iestādes, kura bija saņēmusi pieteikumu no Sylvan Bio Europe BV, pieprasījuma EFSA diētisko produktu, uztura un alerģiju zinātnes ekspertu grupa (NDA) 2013. gada 24. janvārī pieņēma atzinumu par veselīguma norādes pamatojumu saistībā ar monakolīna K klātbūtni uzņēmuma SYLVAN BIO ražotajos sarkanajos fermentētajos rīsos un normālas ZBL holesterīna koncentrācijas saglabāšanu asinīs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 (4) 13. panta 5. punktu. NDA secināja, ka ir noteikta cēloņsakarība starp monakolīna K patēriņu sarkano fermentēto rīsu preparātos un normālas ZBL holesterīna koncentrācijas saglabāšanu asinīs. NDA ekspertu grupa uzskata, ka šis formulējums atspoguļo zinātniskos pierādījumus: “Sarkano fermentēto rīsu sastāvā esošā viela monakolīns K palīdz saglabāt normālu holesterīna koncentrāciju asinīs”; un, lai panāktu norādīto iedarbību, dienā no sarkano fermentēto rīsu preparātiem ir jāuzņem 10 mg monakolīna K. Mērķpopulācija ir visi pieaugušie. Veselīguma norādi var izmantot visiem tirgū esošajiem sarkano fermentēto rīsu preparātiem.

(4)

Monakolīnu K iegūst no Monascus purpureus, kura daži celmi izdala arī citrinīnu. Dati, kas pieejami par citrinīna sastopamību atsevišķos sarkano fermentēto rīsu preparātos, liecina, ka citrinīna līmenis šajos preparātos ir augsts. Šādu sarkano fermentēto rīsu preparātu patēriņš tādos daudzumos, kas vajadzīgi, lai panāktu apgalvoto iedarbību, nozīmētu, ka eksponētība citrinīnam būtu daudz augstāka par līmeni, kurā nerodas bažas par nefrotoksiskumu. Tādēļ ir lietderīgi noteikt maksimālo citrinīna koncentrāciju sarkano fermentēto rīsu preparātos. Lai uzņemtu vajadzīgo monakolīna K daudzumu, ir jāpatērē 4–6 sarkano fermentēto rīsu kapsulas (600 mg). Sarkano fermentēto rīsu preparātos ir noteikts maksimālais citrinīna līmenis 2 mg uz kg, lai nodrošinātu, ka iespējama eksponētība citrinīnam no šiem sarkano fermentēto rīsu preparātiem saglabājas ievērojami zemāka par nefrotoksiskuma līmeni, kas ir 0,2 μg uz kg ķermeņa svara pieaugušam cilvēkam. Ņemot vērā zināšanu trūkumu par citrinīna sastopamību citos pārtikas produktos un joprojām pastāvošās neskaidrības par citrinīna genotoksicitāti un kancerogenitāti, ir lietderīgi pārskatīt maksimālo koncentrāciju pēc diviem gadiem, kad būs savākts vairāk informācijas par citrinīna toksicitāti un eksponētību no citiem pārtikas produktiem.

(5)

Vielu pievienošanu pārtikas produktiem vai vielu izmantošanu pārtikas produktos, kā arī produktu klasificēšanu par pārtikas produktiem vai par zālēm reglamentē īpaši Savienības un valstu tiesību akti. Maksimālās koncentrācijas noteikšana šādā vielā vai produktā nenozīmē ne tirdzniecības atļauju vielai, kurai noteikta maksimālā koncentrācija, ne arī lēmumu par to, vai šo vielu var izmantot pārtikas produktos, vai konkrēta produkta klasifikāciju par pārtikas produktu.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikuma 2. iedaļā iekļauj šādu 2.8. un 2.8.1. ierakstu:

Pārtikas produkti (1)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (μg/kg)

“2.8.

Citrinīns

 

2.8.1.

Pārtikas bagātinātāji, kuru pamatā ir ar sarkano raugu Monascus purpureus fermentēti rīsi

2 000 (5)

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 6. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.

(2)  OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.

(3)  EFSA zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē (CONTAM); Scientific Opinion on the risks for public and animal health related to the presence of citrinin in food and feed. The EFSA Journal (2012); 10(3):2605 (82 lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2012.2605. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  EFSA diētisko produktu, uztura un alerģiju zinātnes ekspertu grupa (NDA); Scientific Opinion on the substantiation of a health claim related to monacolin K in SYLVAN BIO red yeast rice and maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentrations pursuant to Article 13(5) of Regulation (EC) No 1924/2006. The EFSA Journal (2013); 11(2):3084 (13 lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3084. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(5)  Maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir jāpārskata līdz 2016. gada 1. janvārim, ņemot vērā informāciju par eksponētību citrinīnam no citiem pārtikas produktiem un atjauninātu informāciju par citrinīna toksicitāti, it īpaši attiecībā uz kancerogenitāti un genotoksicitāti.”


7.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 213/2014

(2014. gada 6. marts),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 6. martā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

63,8

TN

73,8

TR

101,4

ZZ

79,7

0707 00 05

EG

182,1

JO

182,1

MA

176,8

TR

158,1

ZZ

174,8

0709 91 00

EG

51,3

ZZ

51,3

0709 93 10

MA

42,1

TR

111,3

ZZ

76,7

0805 10 20

EG

48,0

IL

66,9

MA

49,2

TN

50,6

TR

60,8

ZZ

55,1

0805 50 10

TR

64,2

ZZ

64,2

0808 10 80

MK

30,8

US

189,9

ZZ

110,4

0808 30 90

AR

112,8

CL

162,8

CN

68,3

TR

156,2

US

226,5

ZA

130,3

ZZ

142,8


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

7.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 67/7


ĀKK UN ES VĒSTNIEKU KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 1/2014

(2014. gada 7. februāris),

ar ko ieceļ Uzņēmumu attīstības centra (UAC) Valdes locekļus

(2014/121/ES)

ĀKK UN ES VĒSTNIEKU KOMITEJA,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (1) un pirmo reizi grozīts 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā (2), otro reizi – 2010. gada 22. jūnijā Vagadugu (3), un jo īpaši minētā nolīguma III pielikuma 2. panta 6. punktu,

ņemot vērā ĀKK un EK Vēstnieku komitejas Lēmumu Nr. 8/2005 (2005. gada 20. jūlijs) par Uzņēmumu attīstības centra statūtiem un reglamentu (4) un jo īpaši lēmuma 9. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Uzņēmumu attīstības centra (UAC) statūtu un reglamenta 9. pantā, kas pieņemti ar Lēmumu Nr. 8/2005, ir paredzēts, ka Vēstnieku komiteja ieceļ Valdes locekļus ilgākais uz pieciem gadiem.

(2)

2014. gada 6. martā beidzas pilnvaru termiņš Uzņēmumu attīstības centra Valdes pašreizējiem trim locekļiem no ES, kas iecelti ar ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmumu Nr. 3/2013 (5),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Neskarot turpmākus lēmumus, ko Komiteja var pieņemt saskaņā ar tās pilnvarām, Uzņēmumu attīstības centra Valdes trīs ES locekļu pilnvaras tiek pagarinātas uz sešiem mēnešiem.

UAC Valdes sastāvs ir šāds:

Adebayo AKINDEINDE kungs,

Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI kungs,

Vera VENCLIKOVA kundze,

kuru pilnvaru termiņš beidzas 2014. gada 6. septembrī, un

John Atkins ARUHURI kungs,

Maria MACHAILO-ELLIS kundze,

Félix MOUKO kungs,

kuru pilnvaru termiņš beidzas 2018. gada 6. septembrī.

2. pants

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. To jebkurā laikā var pārskatīt, ņemot vērā situāciju UAC.

Briselē, 2014. gada 7. februārī

ĀKK un ES Vēstnieku komitejas vārdā

priekšsēdētājs

Th. N. SOTIROPOULOS


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  Nolīgums, ar kuru groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp.).

(3)  Nolīgums, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū un pirmo reizi grozīts 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā (OV L 287, 4.11.2010., 3. lpp.).

(4)  OV L 66, 8.3.2006., 16. lpp.

(5)  OV L 263, 5.10.2013., 18. lpp.