ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.052.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 52

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 21. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 157/2014 (2013. gada 30. oktobris) par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarāciju var darīt pieejamu tīmekļa vietnē

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 158/2014 (2014. gada 13. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Daujėnų naminė duona (AĢIN))

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 159/2014 (2014. gada 13. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Patata dell’Alto Viterbese (AĢIN))

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 160/2014 (2014. gada 13. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Szentesi paprika (AĢIN))

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 161/2014 (2014. gada 18. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (AĢIN)]

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 162/2014 (2014. gada 19. februāris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Carota dell'Altopiano del Fucino (AĢIN)]

11

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 163/2014 (2014. gada 20. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

13

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 164/2014 (2014. gada 20. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1484/95 attiecībā uz reprezentatīvajām cenām mājputnu gaļas un olu nozarē

15

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/101/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 18. februāris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Čehijas Republikas

17

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

21.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 52/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 157/2014

(2013. gada 30. oktobris)

par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarāciju var darīt pieejamu tīmekļa vietnē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1), un jo īpaši tās 7. panta 3. punktu saistībā ar tās 60. panta b) punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 305/2011 4. panta 1. punktā noteikts: ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam, kas tam izdots, ražotājs, laižot šo izstrādājumu tirgū, izstrādā ekspluatācijas īpašību deklarāciju. Šīs deklarācijas kopija būtu jāsniedz papīra formātā vai elektroniski.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 7. panta 3. punktu un 60. panta b) punktu Komisijai ir deleģēts uzdevums paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem ekspluatācijas īpašību deklarācijas var apstrādāt elektroniski, lai tās varētu darīt pieejamas tīmekļa vietnē. Šie nosacījumi par to, kā ekspluatācijas īpašību deklarācijas darāmas pieejamas tiešsaistē, ļauj izmantot jaunas informācijas tehnoloģijas un samazināt izmaksas būvizstrādājumu ražotājiem un nozarei kopumā.

(3)

Ņemot vērā arī specifiskās vajadzības, kas varētu rasties būvniecības izstrādājumu saņēmējiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem, un, konkrētāk, tiem, kas darbojas būvlaukumos bez piekļuves internetam, šā deleģētā akta piemērošanas jomu nevajadzētu paplašināt tā, lai tajā ietvertu atkāpi no Regulas (ES) Nr. 305/2011 7. panta 2. punkta.

(4)

Lai nodrošinātu, ka konkrētam izstrādājumam atbilstošā ekspluatācijas īpašību deklarācija ir viegli identificējama, ražotājam katrs tirgū laistais izstrādājums vai vienādu izstrādājumu partija būtu jāsasaista ar attiecīgo ekspluatācijas īpašību deklarāciju, izmantojot izstrādājuma tipa unikālo identifikācijas numuru, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu būtu jānorāda ekspluatācijas īpašību deklarācijā.

(5)

Lai mazinātu ar ekspluatācijas īpašību deklarāciju sniegšanu saistīto administratīvo slogu, vienlaikus nodrošinot tajās sniegtās informācijas nemainīgu uzticamību, ekspluatācijas īpašību deklarācijas elektronisko versiju nevajadzētu mainīt pēc tam, kad tā darīta pieejama tiešsaistē, un tai vajadzētu būt pieejamai vismaz desmit gadus pēc attiecīgā būvizstrādājuma laišanas tirgū vai citā laikposmā, kas var būt noteikts atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 305/2011 11. panta 2. punkta otrajai daļai.

(6)

Tīmekļa vietne, kurā darīta pieejama ekspluatācijas īpašību deklarācija, būtu jāpārrauga un jāuztur, lai iespēju robežās nodrošinātu, ka tā ir pastāvīgi pieejama un nekļūst nepieejama sistēmas darbības traucējumu dēļ.

(7)

Tīmekļa vietnei, kurā darīta pieejama ekspluatācijas īpašību deklarācija, būvizstrādājumu saņēmējiem vajadzētu būt pieejamai bez maksas. Tiem būtu jāsaņem instrukcijas par to, kā piekļūt šai tīmekļa vietnei un ekspluatācijas īpašību deklarācijas elektroniskajai versijai.

(8)

Lai kopumā uzlabotu Eiropas būvniecības nozares efektivitāti un konkurētspēju, uzņēmējiem, kas iesniedz ekspluatācijas īpašību deklarācijas un vēlas gūt labumu no jaunām informācijas tehnoloģijām, kuras atvieglotu šādu deklarāciju sniegšanu, vajadzētu būt iespējai to darīt iespējami drīz,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Uzņēmēji Regulas (ES) Nr. 305/2011 4. panta 1. punktā minēto ekspluatācijas īpašību deklarāciju drīkst darīt pieejamu tīmekļa vietnē, atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 305/2011 7. panta 1. punkta, ja tie izpilda šādus nosacījumus:

a)

tie nodrošina, lai ekspluatācijas īpašību deklarācija netiktu mainīta pēc tam, kad tā darīta pieejama tīmekļa vietnē;

b)

tie nodrošina, lai tīmekļa vietne, kurā darītas pieejamas būvizstrādājumiem sagatavotās ekspluatācijas īpašību deklarācijas, tiktu pārraudzīta un uzturēta, lai šī vietne un ekspluatācijas īpašību deklarācijas būtu pastāvīgi pieejamas būvizstrādājumu saņēmējiem;

c)

tie nodrošina, lai ekspluatācijas īpašību deklarācija būvizstrādājumu saņēmējiem būtu pieejama bez maksas desmit gadus pēc attiecīgā būvizstrādājuma laišanas tirgū vai citā laikposmā, kas var būt noteikts atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 305/2011 11. panta 2. punkta otrajai daļai;

d)

tie nodrošina, lai būvizstrādājumu saņēmējiem tiktu sniegtas instrukcijas par to, kā piekļūt tīmekļa vietnei un šajā vietnē pieejamām ekspluatācijas īpašību deklarācijām, kas sagatavotas attiecīgajiem būvizstrādājumiem.

2.   Ražotāji nodrošina, lai katrs atsevišķs tirgū laists izstrādājums vai vienādu izstrādājumu partija tiktu sasaistīta ar attiecīgo ekspluatācijas īpašību deklarāciju, izmantojot izstrādājuma tipa unikālo identifikācijas numuru.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 30. oktobrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.


21.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 52/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 158/2014

(2014. gada 13. februāris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Daujėnų naminė duona (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Lietuvas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Daujėnų naminė duona”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Daujėnų naminė duona” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas pielikumā minētais nosaukums ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 13. februārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Janusz LEWANDOWSKI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 251, 31.8.2013., 8. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1151/2012 I pielikuma I daļā uzskaitītie lauksaimniecības produkti un pārtikas produkti:

2.4. grupa.   Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi

LIETUVA

Daujėnų naminė duona (AĢIN)


21.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 52/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 159/2014

(2014. gada 13. februāris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Patata dell’Alto Viterbese (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Itālijas iesniegtais pieteikums reģistrēt nosaukumu Patata dell’Alto Viterbese ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums Patata dell’Alto Viterbese būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas pielikumā minētais nosaukums ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 13. februārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Janusz LEWANDOWSKI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 239, 20.8.2013., 2. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

ITĀLIJA

Patata dell’Alto Viterbese (AĢIN)


21.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 52/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 160/2014

(2014. gada 13. februāris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Szentesi paprika (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Ungārijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Szentesi paprika”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Szentesi paprika” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas pielikumā minētais nosaukums ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 13. februārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā –

Komisijas loceklis

Janusz LEWANDOWSKI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 237, 15.8.2013., 31. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

UNGĀRIJA

Szentesi paprika (AĢIN)


21.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 52/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 161/2014

(2014. gada 18. februāris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (AĢIN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Vācijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Bayerische Breze”/“Bayerische Brezn”/“Bayerische Brez’n”/“Bayerische Brezel”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Bayerische Breze”/“Bayerische Brezn”/“Bayerische Brez’n”/“Bayerische Brezel” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas pielikumā minētais nosaukums ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 18. februārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 262, 11.9.2013., 13. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1151/2012 I pielikuma I. punktā uzskaitītie lauksaimniecības produkti un pārtikas produkti:

2.4. grupa.   Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi

VĀCIJA

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez’n/Bayerische Brezel (AĢIN)


21.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 52/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 162/2014

(2014. gada 19. februāris),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Carota dell'Altopiano del Fucino (AĢIN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Itālijas pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Carota dell'Altopiano del Fucino”, kas reģistrēta atbilstīgi Komisijas Regulai (EK) Nr. 148/2007 (2).

(2)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šis specifikācijas grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 19. februārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 46, 16.2.2007., 14. lpp.

(3)  OV C 272, 20.9.2013., 11. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.6. grupa.   Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

ITĀLIJA

Carota dell'Altopiano del Fucino (AĢIN)


21.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 52/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 163/2014

(2014. gada 20. februāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 20. februārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

MA

57,7

TN

73,8

TR

94,6

ZZ

75,4

0707 00 05

EG

174,9

JO

206,0

MA

158,2

TR

159,2

ZZ

174,6

0709 91 00

EG

107,0

ZZ

107,0

0709 93 10

MA

33,6

TR

91,1

ZZ

62,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

64,0

MA

51,7

TN

50,9

TR

73,1

ZA

63,5

ZZ

58,3

0805 20 10

IL

117,8

MA

99,2

TR

110,6

ZZ

109,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

29,2

IL

126,7

JM

106,9

MA

124,3

TR

89,9

US

134,1

ZZ

101,9

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

61,2

ZZ

57,3

0808 10 80

CN

123,5

MK

32,3

US

139,8

ZZ

98,5

0808 30 90

AR

141,8

CL

186,0

CN

68,5

TR

125,1

US

126,7

ZA

107,3

ZZ

125,9


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


21.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 52/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 164/2014

(2014. gada 20. februāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1484/95 attiecībā uz reprezentatīvajām cenām mājputnu gaļas un olu nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 183. panra b) punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1484/95 (2) ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi papildu ievedmuitas nodokļu sistēmas ieviešanai un reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam.

(2)

Regulāri pārbaudot datus, uz kuriem balstīta reprezentatīvo cenu noteikšana mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī olu albumīnam, kļuvis skaidrs, ka ir jāgroza reprezentatīvās cenas konkrētu produktu ievešanai, ņemot vērā cenu svārstības atkarībā no produktu izcelsmes.

(3)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1484/95 būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Tā kā jānodrošina šā pasākuma piemērošana iespējami drīzāk pēc laboto datu nosūtīšanas, šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1484/95 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 20. februārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 145, 29.6.1995., 47. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

KN kods

Preču apraksts

Reprezentatīvā cena

(EUR/100 kg)

Regulas 3. panta 3. punktā minētais nodrošinājums

(EUR/100 kg)

Izcelsme (1)

0207 12 10

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “70 % cāļi”

120

0

AR

0207 12 90

Nesadalītas, saldētas vistas, t. s. “65 % cāļi”

133,5

0

AR

134,3

0

BR

0207 14 10

Atkauloti, saldēti gaiļu vai vistu gabali

298,1

1

AR

225,1

23

BR

327,2

0

CL

259,8

12

TH

0207 27 10

Atkauloti, saldēti tītaru gabali

303,0

0

BR

317,6

0

CL

0408 91 80

Žāvētas olas bez čaumalām

458,0

0

AR

1602 32 11

Termiski neapstrādāti gaiļa vai vistas gaļas izstrādājumi

253,1

10

BR

315,1

0

CL


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “citas izcelsmes vietas”.”


LĒMUMI

21.2.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 52/17


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 18. februāris),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli no Čehijas Republikas

(2014/101/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Čehijas Republikas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada 18. janvārī pieņēma Lēmumus 2009/1014/ES (1) un 2010/29/ES (2), ar ko laikposmam no 2010. gada 26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un viņu aizstājējus.

(2)

Pēc Bohuslav SVOBODA kunga pilnvaru termiņa beigām atbrīvosies viena Reģionu komitejas locekļa vieta,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada 25. janvārim, Reģionu komitejas locekļa amatā tiek iecelts:

Tomáš HUDEČEK kungs, Primátor hl. města Prahy.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2014. gada 18. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. STOURNARAS


(1)  OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp.

(2)  OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.