ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.028.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 28

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 31. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/48/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 28. janvāris) par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 81/2014 (2014. gada 30. janvāris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 101/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2014 (2014. gada 28. janvāris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Montes de Granada (ACVN)]

15

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 83/2014 (2014. gada 29. janvāris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 84/2014 (2014. gada 30. janvāris) par atļauju lietot Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 vai Pediococcus pentosaceus DSM 23689 preparātus kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām ( 1 )

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 85/2014 (2014. gada 30. janvāris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajai vielai vara savienojumi ( 1 )

34

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 86/2014 (2014. gada 30. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

36

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2014/49/KĀDP (2014. gada 30. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

31.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 28/1


PADOMES LĒMUMS

(2014. gada 28. janvāris)

par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses

(2014/48/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 28. jūnijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 753/2007 (1), lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību (2) (“nolīgums”). Nolīgumam bija pievienots protokols, ar ko nosaka nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (3) (“pašreizējais protokols”). Pašreizējais protokols zaudē spēku 2012. gada 31. decembrī.

(2)

Savienība ir risinājusi sarunas ar Dānijas valdību un Grenlandes valdību par jaunu nolīguma protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (“protokols”).

(3)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2012/653/ES (4) protokols tika parakstīts, ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk, un ir provizoriski piemērojams no 2013. gada 1. janvāra.

(4)

Protokols būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses (5).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz protokola 13. pantā paredzēto paziņojumu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 28. janvārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. STOURNARAS


(1)  OV L 172, 30.6.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 172, 30.6.2007., 4. lpp.

(3)  OV L 172, 30.6.2007., 9. lpp.

(4)  OV L 293, 23.10.2012., 4. lpp.

(5)  Protokola teksts ir publicēts OV L 293, 23.10.2012., 5. lpp., kopā ar lēmumu par tā parakstīšanu.


REGULAS

31.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 28/2


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 81/2014

(2014. gada 30. janvāris),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 101/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 101/2011 (2011. gada 4. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā (1), un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 4. februārī pieņēma Regulu (ES) Nr. 101/2011.

(2)

Pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 101/2011 I pielikumā izklāstītā saraksta pārskatīšanu, ieraksti attiecībā uz 45 personām, kas norādītas minētajā pielikumā, būtu jāaizstāj, un būtu jānorāda jauni paskaidrojuma raksti saistībā ar viņu iekļaušanu sarakstā.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 101/2011 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 101/2011 I pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 30. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. KOURKOULAS


(1)  OV L 31, 5.2.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Regulas 2. panta 1. punktā minēto fizisko un juridisko personu, vienību vai struktūru saraksts

 

Vārds

Personas informācija

Pamatojums

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Bijušais Tunisijas prezidents, dzimis Hamman-Sousse1936. gada 3. septembrī, Selma HASSEN dēls, precējies ar Leïla TRABELSI, nacionālā identitātes karte (NIK) Nr. 00354671.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par publisko līdzekļu piesavināšanos, esot valsts amatā, par valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunis (Tunisā) 1956. gada 24. oktobrī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Zine El Abidine BEN ALI, NIK Nr. 00683530.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1944. gada 4. martā, Saida DHERIF dēls, precējies ar Yamina SOUIEI, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 11 rue de France - Radès Ben Arous, NIK Nr. 05000799.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Sabha-Lybie1980. gada 7. janvārī, Yamina SOUIEI dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, precējies ar Inès LEJRI, adrese: Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, NIK Nr. 04524472.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušais Société Tunisienne de Banque ģenerāldirektors un bijušais Banque Nationale Agricole ģenerāldirektors) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1981. gada 2. decembrī, Naïma BOUTIBA dēls, precējies ar Nesrine BEN ALI, NIK Nr. 04682068.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par valsts amatpersonas (bijušā prezidenta Ben Ali) nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā prezidenta Ben Ali) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, kā arī par līdzdalību, valsts amatpersonai (bijušajam prezidentam Ben Ali) piesavinoties Tunisijas publiskos līdzekļus.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunis (Tunisā) 1987. gada 16. janvārī, Leïla TRABELSI meita, precējusies ar Fahd Mohamed Sakher MATERI, NIK Nr. 00299177.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunis (Tunisā) 1992. gada 17. jūlijā, Leïla TRABELSI meita, dzīvo prezidenta pilī, NIK Nr. 09006300.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1962. gada 5. novembrī, Saida DHERIF dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, NIK Nr. 00777029.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1948. gada 24. jūnijā, Saida DHERIF dēls, precējies ar Nadia MAKNI, lauksaimniecības uzņēmējsabiedrības vadītāja vietnieks, adrese: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, NIK Nr. 00104253.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunis (Tunisā) 1953. gada 19. februārī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Mohamed MAHJOUB, uzņēmējsabiedrības vadītāja, adrese: 21 rue d'Aristote - Carthage Salammbô, NIK Nr. 00403106.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1974. gada 26. augustā, Najia JERIDI dēls, uzņēmējs, adrese: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence, NIK Nr. 05417770.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1950. gada 26. aprīlī, Saida DHERIF dēls, precējies ar Souad BEN JEMIA, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, NIK Nr. 00178522.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1955. gada 25. septembrī, Saida DHERIF dēls, precējies ar Hela BELHAJ, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 20 rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, NIK Nr. 05150331.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1958. gada 27. decembrī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Mohamed Montassar MEHERZI, komercdirektore, adrese: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, NIK Nr. 00166569.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisijas pilsonis, dzimis La Marsa1959. gada 5. maijā, Fatma SFAR dēls, precējies ar Samira TRABELSI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, NIK Nr 00046988.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1960. gada 1. februārī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Habib ZAKIR, adrese: 4 rue de la Mouette - Gammarth Supérieur, NIK Nr. 00235016.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisijas pilsonis, dzimis 1957. gada 5. martā, Saida BEN ABDALLAH dēls, precējies ar Nefissa TRABELSI, nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, adrese: 4 rue Ennawras - Gammarth Supérieur, NIK Nr. 00547946.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1973. gada 3. jūlijā, Yamina SOUIEI dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, adrese daudzdzīvokļu ēkā: Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac -Tunis, NIK Nr. 05411511.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunis (Tunisā)1975. gada 25. jūnijā, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI māsa) meita, uzņēmējsabiedrības vadītāja, precējusies ar Mourad MEHDOUI, adrese: 41 rue Garibaldi -Tunis, NIK Nr. 05417907.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1962. gada 3. maijā, Neila BARTAJI dēls, precējies ar Lilia NACEF, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 41 rue Garibaldi - Tunis, NIK Nr. 05189459.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1976. gada 18. septembrī, Najia JERIDI dēls, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese dzīvojamo ēku kompleksā: Erriadh.2-Gammarth - Tunis, NIK Nr. 05412560.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1971. gada 4. decembrī, Yamina SOUIEI meita, uzņēmējsabiedrības vadītāja, adrese: 2 rue El Farrouj - La Marsa, NIK Nr. 05418095.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1965. gada 20. decembrī, Radhia MATHLOUTHI dēls, precējies ar Linda CHERNI, biroja darbinieks sabiedrībā Tunisair, adrese: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, NIK Nr. 00300638.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisijas pilsonis, dzimis 1988. gada 29. janvārī, Kaouther Feriel HAMZA dēls, uzņēmējsabiedrības Stafiem - Peugeot ģenerāldirektors, adrese: 4 rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2-Tunis.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisijas pilsonis, dzimis 1959. gada 13. janvārī, Leïla CHAIBI dēls, precējies ar Dorsaf BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis NIK Nr. 00400688.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par valsts amatpersonas (bijušā prezidenta Ben Ali) nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai un līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Le Bardo1965. gada 5. jūlijā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Mohamed Slim CHIBOUB, adrese: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, NIK Nr. 00589759.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Le Bardo1971. gada 21. augustā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Mohamed Marouene MABROUK, Ārlietu ministrijas padomdevēja, NIK Nr. 05409131.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1972. gada 11. martā, Jaouida El BEJI dēls, precējies ar Sirine BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, NIK Nr. 04766495.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Le Bardo1963. gada 8. martā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Slim ZARROUK, ārste, adrese: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, NIK Nr. 00589758.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā)1960. gada 13. augustā, Maherzia GUEDIRA dēls, precējies ar Ghazoua BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, NIK Nr. 00642271.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam-Sousse1949. gada 22. novembrī, Selma HASSEN dēls, preses fotogrāfs Vācijā, adrese: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, NIK Nr. 02951793.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam-Sousse1947. gada 13. martā, precējies ar Zohra BEN AMMAR, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: rue El Moez - Hammam - Sousse, NIK Nr. 02800443.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Hammam-Sousse1952. gada 16. maijā, Selma HASSEN meita, precējusies ar Fathi REFAT, sabiedrības Tunisair pārstāve, adrese: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse, NIK Nr. 02914657.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Sousse1956. gada 18. septembrī, Selma HASSEN meita, precējusies ar Sadok Habib MHIRI, uzņēmuma vadītāja, adrese: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, NIK Nr. 02804872.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1938. gada 28. oktobrī, Selma HASSEN dēls, pensionārs, Selma MANSOUR atraitnis, adrese: 255 cité El Bassatine - Monastir, NIK Nr. 028106l4.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1969. gada 21. oktobrī, Selma MANSOUR dēls, precējies ar Monia CHEDLI, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: avenue Hédi Nouira - Monastir, NIK Nr. 04180053.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Monastir1974. gada 29. aprīlī, Selma MANSOUR dēls, neprecējies, uzņēmuma vadītājs, adrese: 83 Cap Marina - Monastir, NIK Nr. 04186963.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Monastir1972. gada 12. oktobrī, Selma MANSOUR dēls, neprecējies, nodarbojas ar komerciālu eksportu un importu, adrese: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, NIK Nr. 04192479.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Monastir1980. gada 8. martā, Selma MANSOUR meita, precējusies ar Zied JAZIRI, uzņēmējsabiedrības sekretāre, adrese: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, NIK Nr. 06810509.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam - Sousse1978. gada 8. oktobrī, Hayet BEN ALI dēls, uzņēmējsabiedrības direktors, adrese: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, NIK Nr. 05590835.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam - Sousse1977. gada 9. augustā, Hayet BEN ALI dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, NIK Nr. 05590836.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsone, dzimusi Monastir1982. gada 30. augustā, Hayet BEN ALI meita, precējusies ar Badreddine BENNOUR, adrese: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, NIK Nr. 08434380.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Sousse1970. gada 13. janvārī, Naïma BEN ALI dēls, nodaļas vadītājs sabiedrībā Tunisair, adrese: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b - El Menzah 8 - l'Ariana, NIK Nr. 05514395.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam - Sousse1967. gada 22. oktobrī, Naïma BEN ALI dēls, Transporta ministrijas īpašais padomdevējs, adrese: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar 2-Tunis, NIK Nr. 05504161.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Sousse1973. gada 3. janvārī, Naïma BEN ALI dēls, precējies ar Lamia JEGHAM, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 13 Ennakhil housing estate - Kantaoui - Hammam - Sousse, NIK Nr. 05539378.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Paris (Parīzē) 1966. gada 27. oktobrī, Paulette HAZAT dēls, uzņēmējsabiedrības direktors, adrese: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, NIK Nr. 05515496 (dubulta valstspiederība).

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā prezidenta Zine El Abidine Ben Ali) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas un Francijas valstspiederība, dzimis Le Petit Quevilly (76)1971. gada 6. aprīlī (vai 16. aprīlī saskaņā ar viņa Tunisijas identitātes karti); 1932. gada 9. februārī dzimušā Tijani BEN ALI un 1936. gada 23. februārī dzimušās Paulette HAZET (vai HAZAT) dēls, precējies ar Amel SAIED (vai SAID), uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: Chouket El Arressa, Hammam - Sousse saskaņā ar viņa Tunisijas NIK Nr. 00297112, un adrese: 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77) saskaņā ar viņa Francijas NIK Nr. 111277501841.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1974. gada 28. augustā, Leila DEROUICHE dēls, komercdirektors, adrese: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, NIK Nr. 04622472.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.”


31.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 28/15


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 82/2014

(2014. gada 28. janvāris),

ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Montes de Granada (ACVN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Spānijas pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto cilmes vietas nosaukumu “Montes de Granada”, kas reģistrēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 417/2006 (2).

(2)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šis specifikācijas grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz šīs regulas pielikumā minēto nosaukumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 28. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Dacian CIOLOȘ


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 72, 11.3.2006., 8. lpp.

(3)  OV C 177, 22.6.2013., 24. lpp.


PIELIKUMS

Līguma I pielikumā uzskaitītie lauksaimniecības produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā:

1.5. grupa.   Eļļas un tauki (sviests, margarīns, eļļa u. c.)

SPĀNIJA

Montes de Granada (ACVN)


31.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 28/17


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 83/2014

(2014. gada 29. janvāris),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (1), un jo īpaši tās 8. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (ES) Nr. 965/2012 (2) nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju, ar kurām aizstāja Padomes Regulas (EEK) Nr. 3922/91 (3) III pielikumu, izņemot Q apakšdaļu attiecībā uz lidojuma un darba laika ierobežojumiem un atpūtas prasībām.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 22. panta 2. punktu īstenošanas noteikumos par lidojuma laika, darba laika un atpūtas laika prasībām sākotnēji būtu jāiekļauj visi Regulas (EEK) Nr. 3922/91 III pielikuma Q apakšdaļas svarīgākie noteikumi, ņemot vērā jaunākos zinātnes un tehnikas atzinumus.

(3)

Šī regula ir īstenošanas pasākums, kas minēts Regulas (EK) Nr. 216/2008 8. panta 5. punktā un 22. panta 2. punktā, tāpēc Regulas (EEK) Nr. 3922/91 III pielikuma Q apakšdaļa būtu jāsvītro saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 69. panta 3. punktu. Tomēr Regulas (EEK) Nr. 3922/91 III pielikuma Q apakšdaļu būtu jāturpina piemērot, līdz beidzas šajā regulā paredzētie pārejas periodi un attiecībā uz ekspluatācijas veidiem, kuriem nav noteikti īstenošanas pasākumi.

(4)

Šī regula neskar ierobežojumus un minimālās prasības, kas jau noteiktas ar Padomes Direktīvu 2000/79/EK (4), jo īpaši noteikumus attiecībā uz darba laiku un brīvdienām, kas vienmēr ir jāievēro attiecībā uz civilās aviācijas mobilajiem darba ņēmējiem. Šīs regulas noteikumi, kā arī citi atbilstīgi šai regulai apstiprinātie noteikumi nav paredzēti, lai pamatotu jebkādu mobilo darba ņēmēju pašreizējo drošības līmeņu pazemināšanos. Šīs regulas noteikumi neliedz pieņemt un neskar tādu valstu sociālo tiesību normu ieviešanu un kolektīvo darba līgumu noslēgšanu, kas nodrošina labākus darba apstākļus, kā arī veselības aizsardzības un darba drošības nosacījumus.

(5)

Dalībvalstis drīkst paredzēt atkāpi vai atšķirību no šīs regulas vai attiecīgi no saistītajām sertifikācijas specifikācijām, piemērojot noteikumus, kuri paredz tādu drošības līmeni, kas nav zemāks par šīs regulas noteikumos paredzēto, lai labāk ievērotu konkrētus valstu apsvērumus vai ekspluatācijas prakses. Par atkāpēm vai atšķirībām no šīs regulas jāpaziņo un tās jāveic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. un 22. pantu, kas nodrošina pārredzamus un nediskriminējošus lēmumus, kuru pamatā ir objektīvi kritēriji.

(6)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (turpmāk – “Aģentūra”) sagatavoja īstenošanas noteikumu projektu un iesniedza to kā atzinumu (5) Komisijai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 19. panta 1. punktu.

(7)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 965/2012 būtu jāgroza, lai tajā iekļautu lidojuma un darba laika ierobežojumus un atpūtas prasības.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 965/2012 groza šādi:

1)

regulas 2. pantam pievieno šādu 6. punktu:

“6.

“Gaisa taksometru pārvadājumi” lidojuma laika un darba laika ierobežojumu ziņā ir komerciāli gaisa pārvadājumi, kas nav plānveida un ko veic pēc pieprasījuma ar lidmašīnām, kuru maksimālā pasažieru sēdvietu konfigurācija (MOPSC) ir 19 vai mazāka.”;

2)

regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

“8. pants

Lidojuma laika ierobežojumi

1.   Attiecībā uz komerciāliem gaisa pārvadājumiem ar lidmašīnām piemēro III pielikuma FTL apakšdaļu.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz gaisa taksometru, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un viena pilota apkalpes veiktajiem komerciāliem gaisa pārvadājumiem ar lidmašīnām piemēro Regulas (EEK) Nr. 3922/91 8. panta 4. punktu, Regulas (EEK) Nr. 3922/91 III pielikuma Q apakšdaļu un saistītos valstu piemērotos atbrīvojumus, kuru pamatā ir kompetento iestāžu veikts drošības riska novērtējums.

3.   Komerciāliem gaisa pārvadājumiem ar helikopteriem jāievēro valsts noteiktās prasības.”;

3)

regulā iekļauj šādu 9.a pantu:

“9.a pants

Aģentūra pastāvīgi izvērtē efektivitāti II un III pielikumā ietvertajām prasībām par lidojuma un darba laika ierobežojumiem un atpūtu. Ne vēlāk kā 2019. gada 18. februārī Aģentūra iesniedz pirmo ziņojumu par šā izvērtējuma rezultātiem.

Ziņojumā iekļauj zinātniskos atzinumus, pamatojot ziņojumu ar ekspluatācijas datiem, kas ilgtermiņā ar dalībvalstu palīdzību apkopoti pēc šīs regulas piemērošanas dienas.

Šā panta pirmajā daļā minētajā ziņojumā novērtē ietekmi uz gaisa kuģa apkalpes modrību, aplūkojot vismaz šādus aspektus:

vairāk nekā 13 stundu ilga darba laika ietekme labvēlīgākajā dienas laikā,

vairāk nekā 10 stundu ilga darba laika ietekme mazāk labvēlīgā dienas laikā,

vairāk nekā 11 stundu ilga darba laika ietekme uz apkalpes locekļiem nezināmā aklimatizācijas stadijā,

dienesta pienākumi, kas iekļauj augstu sektoru līmeni (vairāk par 6),

papildu dienesta pienākumi, piemēram, dežūra vai rezervācija, pēc kuras paredzēts lidojums,

diennakts ritmu traucējoši grafiki.”;

4)

regulas II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

5)

regulas III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulu piemēro no 2016. gada 18. februāra.

Atkāpjoties no otrās daļas, dalībvalstis var izlemt līdz 2017. gada 17. februārim piemērot nevis Regulas (ES) Nr. 965/2012 III pielikuma ORO.FTL.205. punkta e) apakšpunktu, bet turpināt piemērot spēkā esošos valstu noteikumus par atpūtu lidojuma laikā.

Ja dalībvalsts piemēro trešās daļas noteikumus, tai par to jāinformē Komisija un Aģentūra un jāapraksta šīs atkāpes iemesli un ilgums, kā arī īstenošanas programma ar paredzētajiem pasākumiem un to īstenošanas laiku.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 29. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 296, 25.10.2012., 1. lpp.

(3)  OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.

(4)  OV L 302, 1.12.2000., 57. lpp.

(5)  Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2012. gada 28. septembra Atzinums Nr. 04/2012 par regulu, ar kuru izveido Īstenošanas noteikumus par lidojuma un darba laika ierobežojumiem un atpūtas prasībām (FTL) komerciālajos aviopārvadājumos (CAT) ar lidmašīnām: (http://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/opinions/2012/04/EN%20to%20Opinion%2004-2012.pdf).


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 965/2012 II pielikumā iekļauj šādu ARO.OPS.230. punktu un ARO.OPS.235. punktu:

ARO.OPS.230 Diennakts ritmu traucējošu grafiku noteikšana

Lidojuma laika ierobežojumu nolūkā kompetentā iestāde, ievērojot III pielikuma ORO.FTL.105. punktā norādītās terminu “agra tipa” un “vēla tipa” definīcijas, nosaka, kurš no abiem diennakts ritmu traucējošo grafiku veidiem piemērojams visiem kompetentās iestādes uzraudzītajiem komerciālo gaisa pārvadājumu ekspluatantiem.

ARO.OPS.235 Individuālu lidojuma laika specifikācijas shēmu apstiprināšana

a)

Kompetentā iestāde apstiprina lidojuma laika specifikācijas shēmas, ko ierosinājuši komerciālo gaisa pārvadājumu ekspluatanti, ja ekspluatants ir pierādījis atbilstību Regulai (EK) Nr. 216/2008 un tās III pielikuma FTL apakšdaļai.

b)

Ja ekspluatanta ierosinātā lidojuma laika specifikācijas shēma atšķiras no Aģentūras izdotajām piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām, kompetentā iestāde piemēro Regulas (EK) Nr. 216/2008 22. panta 2. punktā aprakstīto procedūru.

c)

Ja ekspluatanta ierosinātajā lidojuma laika specifikācijas shēmā ir atkāpes no piemērojamajiem īstenošanas noteikumiem, kompetentā iestāde piemēro Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 6. punktā aprakstīto procedūru.

d)

Apstiprinātajām atšķirībām vai atkāpēm pēc to piemērošanas jāveic izvērtēšana, lai noteiktu, vai šīs atšķirības vai atkāpes nav jāapstiprina vai jāgroza. Kompetentā iestāde un Aģentūra veic neatkarīgu novērtējumu, kura pamatā ir ekspluatanta sniegtā informācija. Novērtējumam jābūt samērīgam, pārredzamam un balstītam uz zinātniskiem principiem un pieredzi.”


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 965/2012 III pielikumam pievieno šādu FTL apakšdaļu:

“FTL APAKŠDAĻA

LIDOJUMA UN DARBA LAIKA IEROBEŽOJUMI UN ATPŪTAS PRASĪBAS

1.   IEDAĻA

Vispārīgie jautājumi

ORO.FTL.100 Darbības joma

Šajā apakšdaļā noteiktas prasības, kas jāizpilda ekspluatantam un tā gaisa kuģa apkalpes locekļiem attiecībā uz lidojuma un darba laika ierobežojumiem un atpūtas prasībām apkalpes locekļiem.

ORO.FTL.105 Definīcijas

Šajā apakšdaļā izmanto šādas definīcijas:

1)   “aklimatizējies”– stadija, kad gaisa kuģa apkalpes locekļa diennakts bioloģiskais ritms ir sinhronizējies ar vietas, kur apkalpes loceklis atrodas, laika zonu. Tiek uzskatīts, ka apkalpes loceklis ir aklimatizējies laika zonai ar divu stundu novirzi no izlidošanas vietas vietējā laika. Ja vietējais laiks darba sākšanas vietā par vairāk nekā divām stundām atšķiras no vietējā laika nākamā darba sākšanas vietā, apkalpes locekļa aklimatizāciju izvērtē atbilstīgi 1. tabulā norādītajām vērtībām, lai aprēķinātu maksimālo dienas lidojuma apkalpes darba laiku.

“B”– apkalpes loceklis ir aklimatizējies vietējam laikam izlidošanas laika zonā,

“D”– apkalpes loceklis ir aklimatizējies vietējam laikam vietā, kur apkalpes loceklis sāk nākamā darba izpildi, un

“X”– apkalpes loceklis ir nezināmā aklimatizācijas stadijā;

2)   “atskaites laiks”– vietējais laiks ziņošanas punktā laika zonā, kas par divām stundām atšķiras no vietējā laika vietā, kur apkalpes loceklis ir aklimatizējies;

3)   “izmitināšanas vieta”– dežūru un dalītu dienesta pienākumu gadījumā klusa un ērta vieta, kas nav pieejama plašākai sabiedrībai, kur ir apgaismojuma un temperatūras regulēšanas iespējas, kas ir aprīkota ar vajadzīgajām mēbelēm, kur apkalpes loceklis var izgulēties, un kas ir pietiekami ietilpīga, lai tajā vienlaikus izmitinātu visus apkalpes locekļus un nodrošinātu viņu piekļuvi pārtikai un dzērieniem;

4)   “piemērota izmitināšanas telpa”– dežūru, dalītu dienesta pienākumu un atpūtas gadījumā atsevišķa katram apkalpes loceklim paredzēta telpa, kas izvietota klusā vietā un tiek pietiekami vēdināta, kurā ir gulta un ierīce, kas regulē temperatūras un apgaismojuma intensitāti, kā arī ir piekļuve pārtikai un dzērieniem;

5)   “paplašināta lidojuma apkalpe”– lidojuma apkalpe, kuras locekļu skaits pārsniedz gaisa kuģa ekspluatācijai nepieciešamo minimālo apkalpes locekļu skaitu, lai katrs gaisa kuģa apkalpes loceklis varētu atstāt norīkoto darba vietu atpūtai lidojuma laikā un šo apkalpes locekli varētu aizstāt ar citu pienācīgi kvalificētu apkalpes locekli;

6)   “pārtraukums”– lidojuma apkalpes darba laikā ietilpstošs laika periods, kas ir īsāks par atpūtas periodu un tiek uzskatīts par daļu no dienesta pienākumu pildīšanas laika un kura laikā apkalpes loceklis ir atbrīvots no visu uzdevumu izpildes;

7)   “novēlota ziņošana”– situācija, kad ekspluatants atliek ieplānotu FDP, pirms apkalpes loceklis ir atstājis savu atpūtas vietu;

8)   “diennakts ritmu traucējošs grafiks”– apkalpes locekļa darbu saraksts, kurā ietilpst viens vai vairāki FDP, kas notiek, tiek sākti vai pabeigti jebkurā dienas vai nakts daļā laika zonā, kur apkalpes loceklis ir aklimatizējies, un tas liedz apkalpes loceklim gulēt optimālā gulēšanas laika logā. Grafiks var traucēt diennakts ritmam, ja darbs tiek sākts agri no rīta, pabeigts vēlu vakarā un tiek veikts pa nakti.

a)Agra tipa diennakts ritmu traucējošs grafiks:

i)

“agri sākts”

darba periods, kas sākas laikposmā no plkst. 5.00 līdz 5.59 laika zonā, kurā apkalpes loceklis ir aklimatizējies; un

ii)

“vēlu pabeigts”

darba periods, kas beidzas laikposmā no plkst. 23.00 līdz 1.59 laika zonā, kurā apkalpes loceklis ir aklimatizējies.

b)Vēla tipa diennakts ritmu traucējošs grafiks:

i)

“agri sākts”

darba periods, kas sākas laikposmā no plkst. 5.00 līdz 6.59 laika zonā, kurā apkalpes loceklis ir aklimatizējies; un

ii)

“vēlu pabeigts”

darba periods, kas beidzas laikposmā no plkst. 00.00 līdz 1.59 laika zonā, kurā apkalpes loceklis ir aklimatizējies;

9)   “nakts darbs”– darba periods, kurā ietilpst kāda daļa no laikposma starp plkst. 2.00 un 4.59 laika zonā, kurā apkalpe ir aklimatizējusies;

10)   “darbs”– ikviens uzdevums, ko apkalpes loceklis veic ekspluatanta labā, tostarp lidojumi, administratīvs darbs, apmācības un pārbaužu nodrošināšana vai iziešana, pozicionēšana, kā arī daži dežūras elementi;

11)   “darba periods”– laikposms, kas sākas, kad ekspluatants liek apkalpes loceklim ziņot par gatavību sākt darbu vai sākt darbu, un kas beidzas, kad šis apkalpes loceklis ir brīvs no visiem pienākumiem, tostarp pienākumiem, ko veic pēc lidojuma;

12)   “lidojuma darba laika periods (FDP)”– laikposms, kas sākas, kad apkalpes loceklim ir jāziņo par gatavību sākt darbu, tostarp sektoru vai sektoru sērijām, un noslēdzas, kad gaisa kuģis visbeidzot apstājas un tiek izslēgti dzinēji, beidzoties pēdējam sektoram, kurā attiecīgais apkalpes loceklis pilda strādājoša apkalpes locekļa pienākumus;

13)   “lidojuma laiks”– lidmašīnām un motorplanieriem tūristu pārvadāšanai tas ir laikposms no brīža, kad gaisa kuģis sāk kustību no stāvvietas, lai veiktu pacelšanos, līdz brīdim, kad gaisa kuģis apstājas tam paredzētā stāvvietā un tiek izslēgti visi dzinēji vai propelleri;

14)   “mājas bāze”– ekspluatanta noteikta vieta apkalpes loceklim, no kuras apkalpes loceklis parasti sāk un beidz darba periodu vai darba periodu sērijas un kur ekspluatants parastos apstākļos neatbild par attiecīgā apkalpes locekļa izmitināšanu;

15)   “vietējā diena”– 24 stundu ilgs laika periods, kas sākas plkst. 00.00 pēc vietējā laika;

16)   “vietējā nakts”– 8 stundu ilgs laika periods no plkst. 22.00 līdz 8.00 pēc vietējā laika;

17)   “strādājošs apkalpes loceklis”– apkalpes loceklis, kas veic savus pienākumus gaisa kuģī sektora laikā;

18)   “pozicionēšana”– nestrādājoša apkalpes locekļa pārvietošana no vienas vietas uz citu saskaņā ar ekspluatanta norīkojumu, neskaitot laiku, kas:

pavadīts ceļā no privātas atpūtas vietas uz norādīto ziņošanas vietu mājas bāzē un pretēji, un

pavadīts, veicot vietēju pārvietošanu no atpūtas vietas uz vietu, kur tiks sākta pienākumu izpilde, un pretēji;

19)   “atpūtas telpa”– guļamvieta vai sēdvieta ar kāju un pēdu balstu, kur apkalpes loceklis var gulēt gaisa kuģī;

20)   “rezerve”– laika periods, kurā pēc ekspluatanta rīkojuma apkalpes loceklim jābūt pieejamam FDP pozicionēšanas uzdevumu vai citu pienākumu saņemšanai, par to paziņojot vismaz 10 stundas iepriekš;

21)   “atpūtas periods”– ilgstošs, nepārtraukts un noteikts laika periods pēc vai pirms pienākumu veikšanas, kura laikā apkalpes loceklis ir atbrīvots no visiem pienākumiem, dežūras un rezerves;

22)   “rotācija”– darbs vai darbu sērijas, tostarp vismaz viens lidojums, un atpūtas periodi ārpus mājas bāzes, kas tiek sākti mājas bāzē un pabeigti, atgriežoties uz atpūtas periodu mājas bāzē, kur ekspluatants vairs nav atbildīgs par apkalpes locekļu izmitināšanas nodrošināšanu;

23)   “viena brīvdiena”– lai nodrošinātu atbilstību Padomes Direktīvas 2000/79/EK (1) noteikumiem, šis termins apzīmē laiku, kad nav jāveic nekādi pienākumi un nav dežūru un kas ilgst vienu dienu un divas vietējās naktis, un par šo laiku tiek paziņots iepriekš. Atpūtas periods var būt arī daļa no brīvdienas;

24)   “sektors”– FDP posms no brīža, kad gaisa kuģis izkustas, lai paceltos, līdz brīdim, kad tas apstājas pēc nosēšanās noteiktā stāvvietā;

25)   “dežūra”– iepriekš paziņots un noteikts laika periods, kurā apkalpes loceklim pēc ekspluatanta pieprasījuma ir jābūt pieejamam, lai saņemtu norīkojumu veikt lidošanas, pozicionēšanas vai citus pienākumus bez atpūtas perioda pienākumu veikšanas laikā;

26)   “dežūra lidostā”– dežurēšana lidostā;

27)   “cita veida dežūra”– dežurēšana mājās vai piemērotā izmitināšanas vietā;

28)   “diennakts vispavājinātākā līmeņa logs (WOCL)”– laikposms no plkst. 2.00 līdz 5.59 laika zonā, kurā apkalpes loceklis ir aklimatizējies.

ORO.FTL.110 Ekspluatanta pienākumi

Ekspluatants:

a)

publicē darbu sarakstus pietiekami savlaicīgi, lai apkalpes locekļi varētu plānot pienācīgu atpūtu;

b)

nodrošina, ka lidojuma darba laika periodi tiek plānoti tā, lai apkalpes locekļiem neiestātos nogurums un lai viņi visos apstākļos varētu savus pienākumus veikt pietiekami augstā drošības līmenī;

c)

nosaka tādus ziņošanas laikus, lai pietiktu laika pienākumu veikšanai uz zemes;

d)

ņem vērā saistību starp lidojuma darba laika periodu un atpūtas periodu biežumu un raksturu un ņem vērā kopīgo ietekmi, kas rodas, ilgstoši veicot darba pienākumus ar minimāliem atpūtas brīžiem;

e)

nosaka tādu darba periodu struktūru, kas nerada noteiktā miega/darba ritma traucējumus, kuri var rasties, piemēram, strādājot pārmaiņus dienā un naktī;

f)

ievēro noteikumus attiecībā uz diennakts ritmu traucējošiem grafikiem saskaņā ar ARO.OPS.230. punktu;

g)

nodrošina pietiekami ilgus atpūtas periodus, lai apkalpes locekļi varētu pārvarēt paveiktā darba ietekmi un būtu atpūtušies līdz nākamā lidojuma darba laika perioda sākumam;

h)

plāno atkārtoti pagarinātas atpūtas periodus un pietiekami savlaicīgi paziņo par tiem apkalpes locekļiem;

i)

plāno lidojuma darbus tā, lai tie tiktu pabeigti, iekļaujoties pieļaujamajā lidojuma darba laika periodā, ņemot vērā laiku, kāds nepieciešams pienākumu veikšanai pirms lidojuma, sektoru un apgriezes laikus;

j)

maina grafiku un/vai apkalpes komplektēšanas shēmu, ja šajā grafikā plānotajā sezonas periodā vairāk nekā 33 % lidojumu reālā ekspluatācija pārsniedz maksimālo lidojumu darba periodu.

ORO.FTL.115 Apkalpes locekļu pienākumi

Apkalpes locekļi:

a)

ievēro IV pielikuma (CAT daļas) CAT.GEN.MPA.100. punkta b) apakšpunkta prasības;

b)

optimāli izmanto piedāvātās iespējas un telpas atpūtai un pienācīgi plāno un izmanto savus atpūtas periodus.

ORO.FTL.120 Noguruma riska vadība (FRM)

a)

Ja šajā apakšdaļā vai piemērojamajās sertifikācijas specifikācijās tiek prasīta FRM, ekspluatantam FRM jāizveido, jāievieš un jāuztur spēkā kā vadības sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Ar FRM nodrošina atbilstību Regulas (EK) Nr. 216/2008 IV pielikuma 7.f, 7.g un 8.f punkta pamatprasībām. FRM jāapraksta ekspluatācijas rokasgrāmatā.

b)

Izveidotajā, ieviestajā un spēkā uzturētajā FRM jāparedz turpmāki FRM vispārējās darbības uzlabojumi, un tajā jāiekļauj:

1)

ekspluatanta galveno ideju un principu apraksts attiecībā uz FRM, saukts par FRM politiku;

2)

FRM procesu, arī procesa personāla informēšanai par viņu pienākumiem, dokumentācija un procedūra šīs dokumentācijas grozīšanai;

3)

zinātniskie principi un pieredze;

4)

apdraudējuma faktoru noteikšana un riska novērtēšanas process, ar kuru pārvaldīt ekspluatanta darbības risku(-us), ko rada apkalpes locekļu pastāvīgs nogurums;

5)

riska mazināšanas process, kas nodrošina nekavējoties ieviešamus korektīvos pasākumus, kuri nepieciešami, lai efektīvi mazinātu ekspluatanta risku(-us), ko izraisījis apkalpes locekļa nogurums, kā arī nodrošina ar šādu rīcību panāktu noguruma risku mazināšanas pastāvīgu uzraudzību un regulāru novērtēšanu;

6)

FRM drošības nodrošināšanas procesi;

7)

FRM veicināšanas procesi.

c)

FRM jāatbilst lidojuma laika specifikācijas shēmas prasībām, ekspluatanta lielumam un tā darbību būtībai un sarežģītībai, ņemot vērā šīm darbībām raksturīgos apdraudējumus un ar tām saistītos riskus, kā arī piemērojamo lidojuma laika specifikācijas shēmu.

d)

Ekspluatantam jāveic riska mazināšanas pasākumi, ja FRM drošības nodrošināšanas process liecina, ka netiek uzturēts vajadzīgais darbības drošības līmenis.

ORO.FTL.125 Lidojuma laika specifikācijas shēmas

a)

Ekspluatants izveido, ievieš un uztur spēkā lidojuma laika specifikācijas shēmas, kas ir piemērotas veicamās ekspluatācijas veidam(-iem) un atbilst Regulai (EK) Nr. 216/2008, šai apakšdaļai un pārējiem piemērojamajiem tiesību aktiem, tostarp Direktīvai 2000/79/EK.

b)

Lidojuma laika specifikācijas shēmas pirms ieviešanas, tostarp, ja nepieciešams, ar tām saistīto FRM ieviešanas, ir jāapstiprina kompetentajai iestādei.

c)

Lai pierādītu atbilstību Regulai (EK) Nr. 216/2008 un šai apakšdaļai, ekspluatantam jāizmanto Aģentūras pieņemtās piemērojamās sertifikācijas specifikācijas. Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 22. panta 2. punktu ekspluatants vēlas paredzēt atšķirību no šīm sertifikācijas specifikācijām, ekspluatantam kompetentajā iestādē pilnīgs paredzētās atšķirības apraksts jāiesniedz pirms tās ieviešanas. Aprakstā jāiekļauj visas iespējami būtiskās rokasgrāmatu vai procedūru izmaiņas, kā arī novērtējums, kas pierāda, ka tiek ievērotas Regulas (EK) Nr. 216/2008 un šīs apakšdaļas prasības.

d)

Piemērojot ARO.OPS.235. punkta d) apakšpunktu, ekspluatants divu gadu laikā no dienas, kad ieviesta atšķirība vai atkāpe, vāc datus par atļautās atšķirības vai atkāpes piemērošanas rezultātiem un analizē šos datus, izmantojot zinātniskos principus, lai novērtētu, kā atšķirība vai atkāpe ir ietekmējusi gaisa kuģa apkalpes nogurumu. Šī analīze jāiesniedz kompetentajai iestādei ziņojuma veidā.

2.   IEDAĻA

Komerciālo gaisa pārvadājumu ekspluatanti

ORO.FTL.200 Mājas bāze

Ekspluatants katram apkalpes loceklim nosaka mājas bāzi.

ORO.FTL.205 Lidojuma darba laika periods (FDP)

a)

Ekspluatants:

1)

nosaka katrai individuālai ekspluatācijai piemērotus ziņošanas laikus saskaņā ar ORO.FTL.110. punkta c) apakšpunktu;

2)

izveido procedūras, ar kurām nosaka, kā īpašos apstākļos, kuru dēļ var iestāties smags nogurums, gaisa kuģa kapteinim pēc apspriešanās ar iesaistītajiem apkalpes locekļiem jāsamazina faktiskais FDP un/vai jāpaildzina atpūtas periods, lai novērstu jebkādu kaitīgu ietekmi uz lidojuma drošību.

b)

Maksimālais dienas pamata FDP:

1)

maksimālajam dienas FDP, neizmantojot pagarinājumus apkalpes locekļiem, kas ir aklimatizējušies, jāatbilst vērtībām šajā tabulā:

2.   tabula

Maksimālais FDP dienā – aklimatizējušies apkalpes locekļi

FDP sākums pēc atskaites laika

1–2 sektori

3 sektori

4 sektori

5 sektori

6 sektori

7 sektori

8 sektori

9 sektori

10 sektori

0600–1329

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

1330–1359

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

1400–1429

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

1430–1459

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

1500–1529

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

1530–1559

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

1600–1629

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

1630–1659

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

09:00

09:00

1700–0459

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

09:00

09:00

0500–0514

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

0515–0529

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

09:00

0530–0544

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

0545–0559

12:45

12:15

11:45

11:15

10:45

10:15

09:45

09:15

09:00

2)

ja apkalpes locekļi ir nezināmā aklimatizācijas stadijā, maksimālajam FDP dienā jāatbilst vērtībām šajā tabulā:

3.   tabula

Apkalpes locekļi nezināmā aklimatizācijas stadijā

Maksimālais FDP dienā atbilstīgi sektoriem

1–2

3

4

5

6

7

8

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

09:00

09:00

3)

ja apkalpes locekļi ir nezināmā aklimatizācijas stadijā un ekspluatants ir ieviesis FRM, maksimālajam FDP dienā jāatbilst šajā tabulā norādītajām vērtībām:

4.   tabula

Apkalpes locekļi nezināmā aklimatizācijas stadijā saskaņā ar FRM

Šīs tabulas vērtības var piemērot, ja ar ekspluatanta FRM pastāvīgi tiek uzraudzīta vajadzīgā darbības drošības līmeņa uzturēšana.


Maksimālais FDP dienā atbilstīgi sektoriem

1–2

3

4

5

6

7

8

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

c)

FDP ar atšķirīgu ziņošanas laiku lidojuma apkalpei un salona apkalpei.

Ja vienā un tajā pašā sektorā vai sektoru sērijās laiks, kas salona apkalpei nepieciešams pirmslidojuma instruktāžas veikšanai, ir ilgāks nekā lidojumu apkalpei, salona apkalpes FDP var paildzināt par starpību starp salona apkalpes un lidojuma apkalpes ziņošanas laiku. Starpība nedrīkst pārsniegt vienu stundu. Salona apkalpes maksimālajam dienas FDP jābūt saskaņā ar laiku, kad lidojuma apkalpe ziņo par savu FDP, taču FDP sākas līdz ar salona apkalpes ziņošanas brīdi.

d)

Maksimālais dienas FDP apkalpes locekļiem, kas ir aklimatizējušies, izmantojot pagarinājumus bez atpūtas lidojuma laikā:

1)

maksimālo dienas FDP var pagarināt par laiku līdz vienai stundai ne vairāk kā divas reizes septiņās secīgās dienās. Šajā gadījumā:

i)

minimālais atpūtas periods pirms lidojuma un pēc lidojuma jāpaildzina par divām stundām; vai

ii)

atpūtas periods pēc lidojuma jāpaildzina par četrām stundām;

2)

ja pagarinājumus izmanto secīgiem FDP, 1) punktā minētā papildu atpūta pirms lidojuma un pēc lidojuma starp diviem pagarinātajiem FDP jānodrošina secīgi;

3)

pagarinājuma izmantošana ir jāplāno iepriekš, un tā maksimālie ierobežojumi ir šādi:

i)

pieci sektori, ja neskar WOCL; vai

ii)

četri sektori, ja skar WOCL, kas nepārsniedz divas stundas; vai

iii)

divi sektori, ja skar WOCL, kas pārsniedz divas stundas;

4)

maksimālā dienas pamata FDP pagarinājumu bez atpūtas lidojuma laikā nedrīkst apvienot ar pagarinājumiem, kuru iemesls ir atpūta lidojuma laikā vai dalīti dienesta pienākumi vienā un tajā pašā darba periodā;

5)

lidojuma laika specifikācijas shēmās jānosaka maksimālā dienas pamata FDP pagarinājumu ierobežojumi saskaņā ar attiecīgajam ekspluatācijas veidam piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām, ņemot vērā:

i)

nolidoto sektoru skaitu; un

ii)

WOCL skārumu.

e)

Maksimālais dienas FDP, izmantojot pagarinājumus, kuru iemesls ir atpūta lidojuma laikā.

Lidojuma laika specifikācijas shēmās jānosaka nosacījumi maksimālā dienas pamata FDP pagarinājumiem ar atpūtu lidojuma laikā saskaņā ar attiecīgajam ekspluatācijas veidam piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām, ņemot vērā:

i)

nolidoto sektoru skaitu;

ii)

katram apkalpes loceklim piešķirto minimālo atpūtas laiku lidojuma laikā;

iii)

lidojuma laikā atpūtai paredzēto telpu veidu;

iv)

lidojuma pamata apkalpes paplašināšanu.

f)

Neparedzēti apstākļi lidojuma laikā – pēc gaisa kuģa kapteiņa ieskatiem.

1)

Nosacījumiem, kas regulē to, kā gaisa kuģa kapteinis var mainīt lidojuma darba laika periodu un darba un atpūtas periodu ierobežojumus, ja ziņošanas brīdī vai pēc tās rodas neparedzēti apstākļi gaisa kuģa ekspluatācijas laikā, ir jāatbilst šādām prasībām:

i)

maksimālo dienas FDP, ko iegūst pēc ORO.FTL.205. punkta b) un e) apakšpunkta vai ORO.FTL.220. punkta piemērošanas, nedrīkst paildzināt par vairāk kā divām stundām, ja vien lidojuma apkalpe nav paplašināta, un tādā gadījumā maksimālo lidojuma darba laika periodu drīkst paildzināt ne vairāk kā par trim stundām;

ii)

ja FDP laikā beidzamajā sektorā pēc pacelšanās rodas neparedzēti apstākļi, kuru dēļ tiek pārsniegts atļautais paildzinājums, lidojumu drīkst turpināt līdz plānotajam galapunktam vai rezerves lidlaukam; un

iii)

atpūtas periodu pēc FDP beigām var saīsināt, bet tas nekad nedrīkst būt īsāks par 10 stundām.

2)

Neparedzētu apstākļu gadījumā, kas var izraisīt smagu nogurumu, gaisa kuģa kapteinim, lai novērstu lidojuma drošību apdraudošus faktorus, jāsamazina faktiskais lidojuma darba laika periods un/vai jāpaildzina atpūtas periods.

3)

Pirms lēmuma pieņemšanas par 1) un 2) punktā minētajām izmaiņām kapteinim jāapspriežas ar visiem apkalpes locekļiem par viņu modrības līmeni.

4)

Gaisa kuģa kapteinis iesniedz ekspluatantam ziņojumu gadījumos, kad pēc kapteiņa ieskatiem tiek paildzināts FDP vai saīsināts atpūtas periods.

5)

Ja FDP paildzinājums vai atpūtas perioda saīsinājums pārsniedz vienu stundu, ekspluatantam ne vēlāk kā 28 dienas pēc attiecīgā notikuma jānosūta kompetentajai iestādei ziņojuma kopija, kuram ekspluatants pievieno savus komentārus.

6)

Ekspluatantam jāievieš process, kas neparedz soda sankcijas, šajā punktā aprakstītajai kapteiņa rīcības brīvības izmantošanai lēmumu pieņemšanā, un tas jāapraksta ekspluatācijas rokasgrāmatā.

g)

Neparedzēti apstākļi lidojuma laikā – novēlota ziņošana.

Ekspluatants saskaņā ar attiecīgajam ekspluatācijas veidam piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām ekspluatācijas rokasgrāmatā nosaka procedūras novēlotas ziņošanas gadījumiem neparedzētu apstākļu gadījumā.

ORO.FTL.210 Lidojuma laiki un darba periodi

a)

Kopējais darba periodu ilgums, ko var noteikt apkalpes loceklim, nedrīkst pārsniegt:

1)

60 darba stundas jebkurās 7 secīgās dienās;

2)

110 darba stundas jebkurās 14 secīgās dienās;

3)

190 darba stundas jebkurās 28 secīgās dienās, iespējami vienmērīgāk sadalītas visā šajā periodā.

b)

Kopējais sektoru lidojuma laiks, kad atsevišķs apkalpes loceklis ir norīkots par strādājošu apkalpes locekli, nedrīkst pārsniegt:

1)

100 lidojuma laika stundas jebkurās 28 secīgās dienās;

2)

900 lidojuma laika stundas jebkurā kalendārajā gadā;

3)

1 000 lidojuma laika stundas jebkuros 12 secīgos kalendārajos mēnešos.

c)

Darbs pēc lidojuma ir uzskatāms par darba periodu. Minimālais laika periods darbam pēc lidojuma ekspluatantam jānosaka ekspluatācijas rokasgrāmatā.

ORO.FTL.215 Pozicionēšana

Ja ekspluatants pozicionē apkalpes locekli, ir spēkā šādi nosacījumi:

a)

pozicionēšana pēc ziņošanas, bet pirms ekspluatācijas sākšanas uzskatāma par FDP, taču nav uzskatāma par sektoru;

b)

viss pozicionēšanai veltītais laiks uzskatāms par darba periodu.

ORO.FTL.220 Dalīti dienesta pienākumi

Attiecībā uz maksimālā dienas pamata FDP pagarināšanu sakarā ar pārtraukumu uz zemes ir spēkā šādi nosacījumi:

a)

saskaņā ar attiecīgajam ekspluatācijas veidam piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām lidojuma laika specifikācijas shēmās jānosaka šādi dalītu dienesta pienākumu elementi:

1)

minimālais pārtraukuma uz zemes ilgums; un

2)

iespējamība pagarināt ORO.FTL.205. punkta b) apakšpunktā noteikto FDP, ņemot vērā pārtraukuma uz zemes ilgumu, apkalpes locekļiem nodrošinātās atpūtas telpas un citus nozīmīgus faktorus;

b)

pārtraukums uz zemes pilnībā ir uzskatāms par FDP;

c)

pēc dalītu dienesta pienākumu veikšanas nedrīkst sekot saīsināta atpūta.

ORO.FTL.225 Dežūra un darbs lidostā

Ja ekspluatants norīko apkalpes locekļus uz dežūru vai darbu lidostā, saskaņā ar attiecīgajam ekspluatācijas veidam piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām ir spēkā šādi nosacījumi:

a)

dežūra un darbs lidostā ir jānorāda darbu sarakstā, kā arī dežūras sākuma un beigu laiks jānosaka un jāpaziņo savlaicīgi attiecīgajiem apkalpes locekļiem, lai tie varētu plānot pienācīgu atpūtu;

b)

ir uzskatāms, ka apkalpes loceklis uzsāk dežūru lidostā ar brīdi, kad tas noziņo ziņošanas punktā, un beidz dežūru brīdī, kad beidzas paziņotais dežūras periods lidostā;

c)

dežūra lidostā ORO.FTL.210. punkta un ORO.FTL.235. punkta mērķiem pilnībā ir uzskatāma par darba periodu;

d)

darbs lidostā pilnībā ir uzskatāms par darba periodu, un FDP jāaprēķina pilnībā no ziņošanas laika par darbu lidostā;

e)

ekspluatantam jānodrošina izmitināšanas vieta apkalpes loceklim, kas veic dežūru lidostā;

f)

lidojuma laika specifikācijas shēmās ir jānorāda šādi elementi:

1)

maksimālais dežūras ilgums;

2)

dežūras ietekme uz maksimālo FDP, ko var piešķirt, ņemot vērā telpas, kas nodrošinātas apkalpes locekļiem atpūtai un citus nozīmīgus faktorus, piemēram:

nepieciešamību apkalpes locekļiem būt pastāvīgā gatavībā,

dežūras izraisītos miega traucējumus un

savlaicīgu paziņošanu, lai nodrošinātu iespēju izgulēties starp izsaukšanu pildīt pienākumus un noteikto FDP;

3)

minimālais atpūtas periods pēc dežūras, pēc kuras nav FDP piešķīruma;

4)

metode, ar kuru saskaņā tiek skaitīts dežūrā pavadītais laiks, kas nav dežūra lidostā, lai aprēķinātu kopējos darba periodus.

ORO.FTL.230 Rezerve

Ja ekspluatants norīko apkalpes locekļus rezervei, saskaņā ar attiecīgajam ekspluatācijas veidam piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām ir spēkā šādi nosacījumi:

a)

rezerve ir jāiekļauj darbu sarakstā;

b)

lidojuma laika specifikācijas shēmās ir jānorāda šādi elementi:

1)

maksimālais jebkura atsevišķa rezerves perioda ilgums;

2)

secīgu rezerves dienu skaits, ko var piešķirt apkalpes loceklim.

ORO.FTL.235 Atpūtas periodi

a)

Minimālais atpūtas periods mājas bāzē:

1)

minimālajam atpūtas periodam pirms FDP sākšanas mājas bāzē jābūt vismaz tikpat ilgam kā darba periodam pirms tā vai 12 stundas ilgam, izvēloties ilgāko periodu;

2)

atkāpjoties no 1) punkta, b) apakšpunktā noteikto minimālo atpūtas periodu piemēro, ja ekspluatants nodrošina apkalpes loceklim atbilstīgu izmitināšanu mājas bāzē.

b)

Minimālais atpūtas periods ārpus mājas bāzes.

Minimālajam atpūtas periodam pirms FDP sākšanas ārpus mājas bāzes jābūt vismaz tikpat ilgam kā darba periodam pirms tā vai 10 stundas ilgam, izvēloties ilgāko periodu. Šajā periodā papildus ceļā pavadītajam laikam un fizioloģiskajām vajadzībām atvēlētajam laikam iekļauj iespēju astoņu stundu gulēšanai.

c)

Saīsināta atpūta.

Atkāpjoties no a) un b) apakšpunkta, lidojuma laika specifikācijas shēmās var saīsināt minimālos atpūtas periodus saskaņā ar attiecīgajam ekspluatācijas veidam piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām, ņemot vērā šādus elementus:

1)

minimālais saīsinātās atpūtas periods;

2)

secīgā atpūtas perioda paildzināšana;

3)

FDP saīsināšana pēc saīsinātas atpūtas.

d)

Atkārtoti pagarināti atpūtas periodi.

Lidojuma laika specifikācijas shēmās jānorāda atkārtoti pagarināti atpūtas periodi, ar kuriem kompensē kopīgo nogurumu. Minimālais atkārtoti pagarinātas atpūtas periods ir 36 stundas, tostarp divas vietējās naktis, tā, lai laiks starp viena atkārtoti pagarinātas atpūtas perioda beigām un nākamā atkārtoti pagarinātas atpūtas perioda sākumu nekad nebūtu ilgāks par 168 stundām. Atkārtoti pagarinātas atpūtas periods divas reizes mēnesī jāpaildzina līdz divām vietējām dienām.

e)

Lidojuma laika specifikācijas shēmās jānorāda papildu atpūtas periodi saskaņā ar piemērojamajām sertifikācijas specifikācijām, ar kuriem kompensē:

1)

laika zonu atšķirību un FDP pagarinājumu ietekmi;

2)

papildu kopīgo nogurumu, ko izraisījuši diennakts ritmu traucējoši grafiki;

3)

mājas bāzes maiņu.

ORO.FTL.240 Ēdināšana

a)

Lai neviena apkalpes locekļa veiktspēja nepasliktinātos, FDP laikā jānodrošina iespēja paēst un padzerties, jo īpaši ja FDP pārsniedz sešas stundas.

b)

Ekspluatantam jānorāda savā ekspluatācijas rokasgrāmatā, kā FDP laikā tiek nodrošināta apkalpes locekļu ēdināšana.

ORO.FTL.245 Mājas bāzes, lidojumu laika, darba un atpūtas periodu uzskaite

a)

Ekspluatantam 24 mēnešus jāsaglabā šāda informācija:

1)

individuāla uzskaites dokumentācija par katru apkalpes locekli, tostarp par:

i)

lidojumu laikiem;

ii)

katra darba perioda un FDP sākumu, ilgumu un beigām;

iii)

atpūtas periodiem un brīvajām dienām, kad nav nekādu dienesta pienākumu;

iv)

norādīto mājas bāzi;

2)

ziņojumi par pagarinātiem lidojuma darba laika periodiem un saīsinātiem atpūtas periodiem.

b)

Pēc pieprasījuma ekspluatants sagatavo lidojumu laiku, darba un atpūtas periodu atsevišķu uzskaites dokumentu kopijas:

1)

attiecīgajam apkalpes loceklim;

2)

citam ekspluatantam par apkalpes locekli, kas ir attiecīgā ekspluatanta apkalpes loceklis vai kļūst par tādu.

c)

Uzskaites dokumenti, kas minēti CAT.GEN.MPA.100. punkta b) apakšpunkta 5) punktā par apkalpes locekļiem, kas strādā pie vairāk nekā viena ekspluatanta, jāglabā 24 mēnešus.

ORO.FTL.250 Noguruma vadības apmācība

a)

Ekspluatants nodrošina sākotnējo un atkārtoto noguruma vadības apmācību apkalpes locekļiem un darbiniekiem, kas gatavo un aktualizē apkalpes darbu sarakstus, kā arī attiecīgajiem vadošajiem darbiniekiem.

b)

Apmācībai jānotiek saskaņā ar ekspluatanta izveidotu mācību programmu, kas aprakstīta ekspluatācijas rokasgrāmatā. Mācību programmā jābūt ietvertai informācijai par iespējamajiem noguruma cēloņiem un sekām, kā arī pasākumiem noguruma mazināšanai.”


(1)  OV L 302, 1.12.2000., 57. lpp.


31.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 28/30


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 84/2014

(2014. gada 30. janvāris)

par atļauju lietot Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 vai Pediococcus pentosaceus DSM 23689 preparātus kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 7. punktā saistībā ar tās 10. panta 1. līdz 4. punktu ir paredzēti konkrēti noteikumi tādu līdzekļu novērtēšanai, kas minētās regulas spēkā stāšanās dienā Savienībā tika lietoti kā skābbarības piedevas.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 un Pediococcus pentosaceus DSM 23689 preparāti tika ierakstīti barības piedevu reģistrā kā esoši līdzekļi, kas ietilpst funkcionālajā grupā “skābbarības piedevas” un lietojami visām dzīvnieku sugām.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegti pieteikumi par atļauju lietot minētos preparātus kā barības piedevas visu sugu dzīvniekiem, pieprasot tos klasificēt kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “skābbarības piedevas”. Pieteikumiem bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2013. gada 18. jūnija atzinumā (2) secināja, ka ieteiktajos lietošanas apstākļos minēto celmu izmantošana skābbarības ražošanā ir uzskatāma par drošu lauksaimniecības dzīvnieku sugām un patērētājiem, kuri lieto produktus, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri baroti ar apstrādātu skābbarību, kā arī videi. Iestāde secināja arī, ka visi trīs preparāti varētu uzlabot skābbarības ražošanu, jo tie pazeminātu pH līmeni un palielinātu pienskābes koncentrāciju, tādējādi uzlabojot sausnas saglabāšanu lopbarībā, ko ieskābēt ir viegli un mēreni grūti. Iestāde uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevu laišanas tirgū. Tā arī pārbaudīja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodēm.

(5)

Attiecīgo preparātu novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šos preparātus būtu jāļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Drošības apsvērumi neprasa atļaujas nosacījumu izmaiņu tūlītēju piemērošanu, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties jauno prasību izpildei saistībā ar atļaujas piešķiršanu

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā minētos preparātus, kas iekļauti barības piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “skābbarības piedevas”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevas atbilstīgi pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Pārejas pasākumi

Pielikumā minētos preparātus un tos saturošo barību, kas ražota un marķēta pirms 2014. gada 20. augusta, saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2014. gada 20. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 30. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(7):3284.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas beigu termiņš

KVV/kg svaiga materiāla

Tehnoloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas

1k1009

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Piedevas sastāvs

Pediococcus pentosaceus DSM 14021 preparāts, kas satur vismaz 1 × 1011 KVV/g piedevas

 

Aktīvās vielas raksturojums

Pediococcus pentosaceus DSM 14021 dzīvotspējīgās šūnas

 

Analīzes metode  (1)

Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15786)

Identifikācija: pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE)

Visas dzīvnieku sugas

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas nosacījumus.

2.

Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko lieto kā skābbarības piedevas: 1 × 108 KVV/kg svaiga materiāla viegli un mēreni grūti ieskābējamā materiālā (2).

3.

Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu un acu aizsarglīdzekļus un cimdus.

2024. gada 20. februāris

1k1010

 

Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Piedevas sastāvs

Pediococcus pentosaceus DSM 23688 preparāts, kas satur vismaz 1 × 1011 KVV/g piedevas

 

Aktīvās vielas raksturojums

Pediococcus pentosaceus DSM 23688 dzīvotspējīgās šūnas

 

Analīzes metode  (1)

Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15786)

Identifikācija: pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE)

Visas dzīvnieku sugas

 

 

 

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas nosacījumus.

2.

Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko lieto kā skābbarības piedevas: 1 × 108 KVV/kg svaiga materiāla viegli un mēreni grūti ieskābējamā materiālā (2).

3.

Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu un acu aizsarglīdzekļus un cimdus.

 

1k1011

Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Piedevas sastāvs

Pediococcus pentosaceus DSM 23689 preparāts, kas satur vismaz 1 × 1011 KVV/g piedevas

 

Aktīvās vielas raksturojums

Pediococcus pentosaceus DSM 23689 dzīvotspējīgās šūnas

 

Analīzes metode  (1)

Skaitīšana barības piedevā: Petri trauciņa un uztriepuma metode, izmantojot MRS agaru (EN 15786)

Identifikācija: pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE)

Visas dzīvnieku sugas

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas nosacījumus.

2.

Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko lieto kā skābbarības piedevas: 1 × 108 KVV/kg svaiga materiāla viegli un mēreni grūti ieskābējamā materiālā (2).

3.

Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu un acu aizsarglīdzekļus un cimdus.

2024. gada 20. februāris


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā. Mēreni grūti ieskābējama lopbarība: 1,5–3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā. Komisijas Regula (EK) Nr. 429/2008 (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp.).


31.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 28/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 85/2014

(2014. gada 30. janvāris),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajai vielai vara savienojumi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 17. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (2) pielikuma A daļā noteiktas darbīgās vielas, kuras uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

(2)

Darbīgās vielas vara savienojumi apstiprinājuma termiņš beigsies 2016. gada 30. novembrī. Ir iesniegts pieteikums par šīs darbīgās vielas apstiprinājuma atjaunošanu. Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 844/2012 (3) noteiktās prasības attiecas uz šo darbīgo vielu, tādēļ nepieciešams pieteikuma iesniedzējiem dot pietiekami ilgu laiku, lai pabeigtu atjaunošanas procedūru saskaņā ar minēto regulu. Tādējādi šīs darbīgās vielas apstiprinājuma termiņš, visticamāk, beigsies, pirms būs pieņemts lēmums par tā atjaunošanu. Tādēļ ir jāpagarina to apstiprinājuma periods.

(3)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Ņemot vērā mērķi, kas izvirzīts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. panta pirmajā daļā, gadījumos, kad ne vēlāk kā 30 mēnešu laikā pirms šīs regulas pielikumā noteiktā attiecīgā termiņa beigu datuma nav iesniegta papildu dokumentācija saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/2012, Komisija termiņa beigas nosaka tajā pašā datumā, kāds bijis noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai agrākajā iespējamajā datumā pēc tās pieņemšanas.

(5)

Ņemot vērā mērķi, kas izvirzīts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. panta pirmajā daļā, gadījumos, kad Komisija pieņem regulu, kurā noteikts, ka kādai šīs regulas pielikumā minētajai darbīgajai vielai nav atjaunots apstiprinājums, jo nav izpildīti apstiprinājuma kritēriji, Komisija termiņa beigas nosaka vai nu tajā pašā datumā, kāds bijis noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai regulas spēkā stāšanās datumā, izvēloties attiecīgo vēlāko datumu, ja vien nav atjaunots darbīgās vielas apstiprinājums.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 30. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 18. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012, ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā 277. rindas “Vara savienojumi” sestajā ailē “Apstiprināšanas termiņa beigas” datumu “2016. gada 30. novembris” aizstāj ar datumu “2018. gada 31. janvāris”.


31.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 28/36


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 86/2014

(2014. gada 30. janvāris),

ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2), un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem.

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus. Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 30. janvārī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

Jerzy PLEWA


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.


PIELIKUMS

Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

(EUR/100 kg)

KN kods

Trešās valsts kods (1)

Standarta importa vērtība

0702 00 00

AL

50,7

IL

62,3

MA

49,3

SN

151,7

TN

76,0

TR

85,7

ZZ

79,3

0707 00 05

JO

275,4

MA

158,2

TR

108,8

ZZ

180,8

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

54,3

TR

137,6

ZZ

96,0

0805 10 20

EG

47,9

IL

67,0

MA

57,6

TN

54,8

TR

78,7

ZZ

61,2

0805 20 10

CN

72,7

IL

139,6

MA

72,2

ZZ

94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,8

EG

90,7

IL

120,6

JM

118,0

KR

142,8

MA

114,6

PK

34,5

TR

77,4

ZZ

94,8

0805 50 10

TR

71,7

ZZ

71,7

0808 10 80

CA

92,6

CN

70,5

MK

28,7

US

193,6

ZZ

96,4

0808 30 90

CN

64,4

TR

116,3

US

136,4

ZZ

105,7


(1)  Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita izcelsme”.


LĒMUMI

31.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 28/38


PADOMES LĒMUMS 2014/49/KĀDP

(2014. gada 30. janvāris),

ar ko groza Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 31. janvārī pieņēma Lēmumu 2011/72/KĀDP (1).

(2)

Lēmumā 2011/72/KĀDP izklāstītie ierobežojošie pasākumi ir spēkā līdz 2014. gada 31. janvārim. Pamatojoties uz minētā lēmuma pārskatīšanu, minētie ierobežojošie pasākumi būtu jāpagarina līdz 2015. gada 31. janvārim.

(3)

Ieraksti attiecībā uz Lēmuma 2011/72/KĀDP pielikumā minētajām 45 personām būtu jāaizstāj un būtu jānorāda jauni paskaidrojuma raksti saistībā ar viņu iekļaušanu sarakstā.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2011/72/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2011/72/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2015. gada 31. janvārim. To pastāvīgi pārskata. Lēmumu vajadzības gadījumā var atjaunināt vai grozīt, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.”;

2)

pielikumu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 30. janvārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. KOURKOULAS


(1)  Padomes Lēmums 2011/72/KĀDP (2011. gada 31. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā (OV L 28, 2.2.2011., 62. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Lēmuma 1. pantā minēto personu un vienību saraksts

 

Vārds

Personas informācija

Pamatojums

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Bijušais Tunisijas prezidents, dzimis Hamman-Sousse1936. gada 3. septembrī, Selma HASSEN dēls, precējies ar Leïla TRABELSI, nacionālā identitātes karte (NIK) Nr. 00354671.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par publisko līdzekļu piesavināšanos, esot valsts amatā, par valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunis (Tunisā) 1956. gada 24. oktobrī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Zine El Abidine BEN ALI, NIK Nr. 00683530.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1944. gada 4. martā, Saida DHERIF dēls, precējies ar Yamina SOUIEI, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 11 rue de France - Radès Ben Arous, NIK Nr. 05000799.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Sabha-Lybie1980. gada 7. janvārī, Yamina SOUIEI dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, precējies ar Inès LEJRI, adrese: Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, NIK Nr. 04524472.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušais Société Tunisienne de Banque ģenerāldirektors un bijušais Banque Nationale Agricole ģenerāldirektors) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1981. gada 2. decembrī, Naïma BOUTIBA dēls, precējies ar Nesrine BEN ALI, NIK Nr. 04682068.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par valsts amatpersonas (bijušā prezidenta Ben Ali) nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā prezidenta Ben Ali) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, kā arī par līdzdalību, valsts amatpersonai (bijušajam prezidentam Ben Ali) piesavinoties Tunisijas publiskos līdzekļus.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunis (Tunisā) 1987. gada 16. janvārī, Leïla TRABELSI meita, precējusies ar Fahd Mohamed Sakher MATERI, NIK Nr. 00299177.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunis (Tunisā) 1992. gada 17. jūlijā, Leïla TRABELSI meita, dzīvo prezidenta pilī, NIK Nr. 09006300.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1962. gada 5. novembrī, Saida DHERIF dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, NIK Nr. 00777029.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1948. gada 24. jūnijā, Saida DHERIF dēls, precējies ar Nadia MAKNI, lauksaimniecības uzņēmējsabiedrības vadītāja vietnieks, adrese: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, NIK Nr. 00104253.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunis (Tunisā) 1953. gada 19. februārī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Mohamed MAHJOUB, uzņēmējsabiedrības vadītāja, adrese: 21 rue d'Aristote - Carthage Salammbô, NIK Nr. 00403106.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1974. gada 26. augustā, Najia JERIDI dēls, uzņēmējs, adrese: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence, NIK Nr. 05417770.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1950. gada 26. aprīlī, Saida DHERIF dēls, precējies ar Souad BEN JEMIA, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, NIK Nr. 00178522.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1955. gada 25. septembrī, Saida DHERIF dēls, precējies ar Hela BELHAJ, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 20 rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, NIK Nr. 05150331.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1958. gada 27. decembrī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Mohamed Montassar MEHERZI, komercdirektore, adrese: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, NIK Nr. 00166569.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisijas pilsonis, dzimis La Marsa1959. gada 5. maijā, Fatma SFAR dēls, precējies ar Samira TRABELSI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, NIK Nr 00046988.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1960. gada 1. februārī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Habib ZAKIR, adrese: 4 rue de la Mouette - Gammarth Supérieur, NIK Nr. 00235016.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisijas pilsonis, dzimis 1957. gada 5. martā, Saida BEN ABDALLAH dēls, precējies ar Nefissa TRABELSI, nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, adrese: 4 rue Ennawras - Gammarth Supérieur, NIK Nr. 00547946.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1973. gada 3. jūlijā, Yamina SOUIEI dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, adrese daudzdzīvokļu ēkā: Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac -Tunis, NIK Nr. 05411511.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunis (Tunisā)1975. gada 25. jūnijā, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI māsa) meita, uzņēmējsabiedrības vadītāja, precējusies ar Mourad MEHDOUI, adrese: 41 rue Garibaldi -Tunis, NIK Nr. 05417907.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1962. gada 3. maijā, Neila BARTAJI dēls, precējies ar Lilia NACEF, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 41 rue Garibaldi - Tunis, NIK Nr. 05189459.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1976. gada 18. septembrī, Najia JERIDI dēls, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese dzīvojamo ēku kompleksā: Erriadh.2-Gammarth - Tunis, NIK Nr. 05412560.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1971. gada 4. decembrī, Yamina SOUIEI meita, uzņēmējsabiedrības vadītāja, adrese: 2 rue El Farrouj - La Marsa, NIK Nr. 05418095.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1965. gada 20. decembrī, Radhia MATHLOUTHI dēls, precējies ar Linda CHERNI, biroja darbinieks sabiedrībā Tunisair, adrese: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, NIK Nr. 00300638.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisijas pilsonis, dzimis 1988. gada 29. janvārī, Kaouther Feriel HAMZA dēls, uzņēmējsabiedrības Stafiem - Peugeot ģenerāldirektors, adrese: 4 rue Mohamed Makhlouf - El Manar.2-Tunis.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisijas pilsonis, dzimis 1959. gada 13. janvārī, Leïla CHAIBI dēls, precējies ar Dorsaf BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis NIK Nr. 00400688.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par valsts amatpersonas (bijušā prezidenta Ben Ali) nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai un līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Le Bardo1965. gada 5. jūlijā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Mohamed Slim CHIBOUB, adrese: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, NIK Nr. 00589759.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Le Bardo1971. gada 21. augustā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Mohamed Marouene MABROUK, Ārlietu ministrijas padomdevēja, NIK Nr. 05409131.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1972. gada 11. martā, Jaouida El BEJI dēls, precējies ar Sirine BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, NIK Nr. 04766495.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Le Bardo1963. gada 8. martā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Slim ZARROUK, ārste, adrese: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, NIK Nr. 00589758.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā)1960. gada 13. augustā, Maherzia GUEDIRA dēls, precējies ar Ghazoua BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, NIK Nr. 00642271.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam-Sousse1949. gada 22. novembrī, Selma HASSEN dēls, preses fotogrāfs Vācijā, adrese: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, NIK Nr. 02951793.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam-Sousse1947. gada 13. martā, precējies ar Zohra BEN AMMAR, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: rue El Moez - Hammam - Sousse, NIK Nr. 02800443.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Hammam-Sousse1952. gada 16. maijā, Selma HASSEN meita, precējusies ar Fathi REFAT, sabiedrības Tunisair pārstāve, adrese: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse, NIK Nr. 02914657.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Sousse1956. gada 18. septembrī, Selma HASSEN meita, precējusies ar Sadok Habib MHIRI, uzņēmuma vadītāja, adrese: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, NIK Nr. 02804872.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1938. gada 28. oktobrī, Selma HASSEN dēls, pensionārs, Selma MANSOUR atraitnis, adrese: 255 cité El Bassatine - Monastir, NIK Nr. 028106l4.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1969. gada 21. oktobrī, Selma MANSOUR dēls, precējies ar Monia CHEDLI, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: avenue Hédi Nouira - Monastir, NIK Nr. 04180053.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Monastir1974. gada 29. aprīlī, Selma MANSOUR dēls, neprecējies, uzņēmuma vadītājs, adrese: 83 Cap Marina - Monastir, NIK Nr. 04186963.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Monastir1972. gada 12. oktobrī, Selma MANSOUR dēls, neprecējies, nodarbojas ar komerciālu eksportu un importu, adrese: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, NIK Nr. 04192479.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Monastir1980. gada 8. martā, Selma MANSOUR meita, precējusies ar Zied JAZIRI, uzņēmējsabiedrības sekretāre, adrese: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, NIK Nr. 06810509.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam - Sousse1978. gada 8. oktobrī, Hayet BEN ALI dēls, uzņēmējsabiedrības direktors, adrese: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, NIK Nr. 05590835.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam - Sousse1977. gada 9. augustā, Hayet BEN ALI dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, NIK Nr. 05590836.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsone, dzimusi Monastir1982. gada 30. augustā, Hayet BEN ALI meita, precējusies ar Badreddine BENNOUR, adrese: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, NIK Nr. 08434380.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Sousse1970. gada 13. janvārī, Naïma BEN ALI dēls, nodaļas vadītājs sabiedrībā Tunisair, adrese: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b - El Menzah 8 - l'Ariana, NIK Nr. 05514395.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam - Sousse1967. gada 22. oktobrī, Naïma BEN ALI dēls, Transporta ministrijas īpašais padomdevējs, adrese: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar 2-Tunis, NIK Nr. 05504161.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Sousse1973. gada 3. janvārī, Naïma BEN ALI dēls, precējies ar Lamia JEGHAM, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 13 Ennakhil housing estate - Kantaoui - Hammam - Sousse, NIK Nr. 05539378.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Paris (Parīzē) 1966. gada 27. oktobrī, Paulette HAZAT dēls, uzņēmējsabiedrības direktors, adrese: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, NIK Nr. 05515496 (dubulta valstspiederība).

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā prezidenta Zine El Abidine Ben Ali) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas un Francijas valstspiederība, dzimis Le Petit Quevilly (76)1971. gada 6. aprīlī (vai 16. aprīlī saskaņā ar viņa Tunisijas identitātes karti); 1932. gada 9. februārī dzimušā Tijani BEN ALI un 1936. gada 23. februārī dzimušās Paulette HAZET (vai HAZAT) dēls, precējies ar Amel SAIED (vai SAID), uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: Chouket El Arressa, Hammam - Sousse saskaņā ar viņa Tunisijas NIK Nr. 00297112, un adrese: 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77) saskaņā ar viņa Francijas NIK Nr. 111277501841.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunis (Tunisā) 1974. gada 28. augustā, Leila DEROUICHE dēls, komercdirektors, adrese: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, NIK Nr. 04622472.

Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.”